Page 1


Mitsubishi Pencil, 1887 y›l›ndan bu yana insanlar›n “yazma” ihtiyac›na çözüm üretti ve ortaya ç›kan yeni ihtiyaçlar do€rultusunda düşünce yap›s›n› ve teknolojisini geliştirdi. Uni marka ürünleriyle, ça€daş çizgisinden ve kalitesinden hiç taviz vermeden, kendinden beklenen işlevselli€i sürdürerek üç asıra yay›lan bu süreçte kalem teknolojisinde dünya lideri oldu.

Türkiye’de de tüketicinin be€enisini kazanm›ş olan Uni, 1997 y›l›ndan beri Uni Yaz› Gereçleri K›rtasiye San. ve Tic. A.Ş. taraf›ndan temsil edilmektedir. Bu katalog 22.11.2011 tarihinde bas›lm›şt›r.

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir.

Iş›€›n soldurma etkisine dayan›kl› mürekkep.

Mekanik kurşun kalem ve yedeklerinin uç çapını belirtir.

Kesintisiz ve kontrollü ak›ş sistemiyle mürekkebin son damlas›na kadar ak›c› yazma özelli€i.

Suya ve ışığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Sadece içini de€iştirerek, kaleminizi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Çocuklar›n yutma riskine karşı nefes borusunun tıkanmasını önleyen kapak sistemi.

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yaz›m konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Barkod

Uçaklarda mürekkep akmas›n› engelleyen sistem.

Kalem teknolojisinde dünya lideri!


Kilometre Taşları

1887

1927

Masaki Pencil Manufacturing, Niroki Masaki ve 10 çal›flan› taraf›ndan Shinjuku, Tokyo’da kuruldu.

Meksika’ya ilk ihracat gerçekleştirildi ve 1933 y›l› içinde Hindistan, M›s›r, Portekiz, Arjantin, Belçika ve Hollanda’ya genişledi.

2. Dünya Savaş›’n›n ard›ndan şirket tekrar üretime başlad› ve “No. 9800” kurşun kalemleri tüketiciye sunuldu.

1958

1959

1961

1979

1980

1983

1986

1987

1990

1994

1997

1998

1999

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2010

2011

1 Ekim tarihi bir dönüm noktas›yd›. Çünkü yüksek kaliteli “Uni” kurşun kalemleri lanse edildi ve insanlar›n büyük be€enisini kazan›p bir dünya markas› haline geldi.

Tükenmez kalem üretiminin montaj›nda zorluklar aş›larak, şirket ilk döner bilyeli tükenmez kalemini piyasaya sundu.

Ürün yelpazesi şirketin ilk gelişmiş yedek uçlu mekanik kurşun kalem lansman›ndan sonra hızla gelişti.

Yaz› kalitesini art›rmak üzere yap›lan araşt›rmalardan sonra geliştirilen dünyan›n ilk su bazl› metal uçlu roller kalemi “Uni-ball” yaz› performans› ile Japon ve Amerikan k›rtasiye pazar›nda patlama yaratt›.

Hemen hemen bütün yüzeylerde yazabilen, canl› renklere sahip ya€ bazl› “Uni Paint Marker” piyasaya sunuldu.

Birçok yüzeyde kullan›labilen, parlak renkleri su ve ›ş›€a karş› dayan›kl› olan ve taklit edilemeyen su bazl› pigment mürekkepli markör “Uni Posca” sat›şa sunuldu.

Şirketin 100. kuruluş y›ldönümünde, dünyada ilk kez, her yüzeyde yazabilen, su bazl› “Uni Prockey” kalem sat›şa sunuldu.

Dünyan›n ilk pigment mürekkepli, floresan fosforlu kalemi “Uni Promark” piyasaya sunuldu.

Markörlerdeki rahats›z edici kötü kokunun, etil alkol bazl› çözelti ile giderildi€i “Uni Permanent Marker” sat›şa sunuldu.

“Uni-ball Signo” ve “Uni-ball Eye” kalemleri, ola€anüstü özelliklere sahip su bazl› mürekkebi ile piyasaya sunuldu.

Dünyan›n ilk mekanik jel mürekkepli kalemi “Uni-ball Signo Retractable” yeni geliştirilen jel mürekkebi ve ikiz bilye mekanizmas› ile birlikte piyasaya sunuldu.

Rahat, ak›c› bir yaz›ma ve çok çeşitli renklere sahip olan “Uni-ball Signo Broad” 1.0 mm kal›nl›€›ndaki ucu ile piyasaya sunuldu ve dünyan›n en kal›n yazan jel mürekkepli kalemlerinden biri oldu.

Yeni geliştirilen seramik renklerdeki yedekleriyle “-ish” mekanik kalemleri piyasaya sunuldu. Bu kalemlerin özelli€i ise yedeklerinin balmumu içermemesinden dolay› kolay silinmesi, dayan›kl›l›€›, aç›k ve koyu renkli ka€›tlarda kolayca kullan›labilmesi ve yaz›m›n›n parlak renkte olmas›d›r.

S›v› mürekkepli kalemlerde bas›nç fark›ndan kaynaklanan, uçakta s›z›nt› yapma problemini ortadan kald›ran ilk kalem “Uni-ball Vision Elite” piyasaya sunuldu.

Dünyan›n ilk renklenen şeffaf mürekkepli roller kalemi “Uni-ball Fusion” Clear To Colour mürekkep teknolojisi ile piyasaya sunuldu.

Bas›nçlama teknolojisi sayesinde - 20 C°’de ›slak ka€›tta, hatta yerçekimsiz ortamda bile yazabilen, her türlü tutuş aç›s›nda kesintisiz ve ak›c› yazma olana€› sa€layan “Uni Power Tank” üretildi.

Yüksek mürekkep teknolojisi sayesinde, mürekkebi piyasadaki di€er tüm roller ve tükenmez kalemlerden çok daha h›zl› kuruyan, roller kalem “Uni Jetstream” sat›şa sunuldu.

“Uni-ball Signo Bit” ile dünyan›n en küçük uçlu roller kalemi üretildi (0.18 mm uç kal›nl›€›).

Uni-ball’ın ilk mekanizmal› serbest mürekkepli roller kalemi, “Uni-ball Vision RT” tüketiciye sunuldu.

Jetstream ailesi “Uni Jetstream 101” ile büyümeye devam etti.

Uni’nin 125. kuruluş y›l dönümü...


‹çindekiler 1 Uni Bilim ve Teknolojileri 2 2 3 4

Mekanizma Özellikleri Uç Özellikleri Mürekkep Özellikleri Green-Net Eco

7

Roller Kalemler

9 9 11 11 13 13 14 14 16 17 19 19 20 20 21

Uni-ball Vision RT

Uni-ball Vision Elite

Uni-ball Eye Uni-ball Grip Uni-ball Deluxe Uni-ball Micro

31 Jel Mürekkepli Roller Kalemler

UBN-176 UBR-76 UBN-178 UBR-78 UB-200 UBR-90 UB-205 UBR-95 UB-150 UB-157 UB-245 UB-247 UB-177 UB-155 UB-120

Roller Kalem Yedekleri 22 22 22 22

UBR-76 (0.6) UBR-78 (0.8) UBR-95 (0.5) UBR-90 (0.8)

23 İğne Uçlu Roller Kalemler 24 25 27 28 29 30

Uni-ball Eye Needle Uni-ball Vision Needle Uni-ball Eye Needle Point

UB-185S UB-187S UB-185 UB-187 UB-165 UB-167

33 33 34 34 36 36 37 37 39 39 41 41 43 43 44 45 46 47 49 50 51 53 53 53 54

55 55 55 56 56 56

Uni-ball Signo Broad Uni-ball Gel Impact Uni-ball Signo 207 Micro Uni-ball Signo 207 Uni-ball Signo 207 Fashion Uni-ball Signo 207 Colors Uni-ball Signo 207 Premier Uni-ball Signo Uni-ball Signo Angelic Color Uni-ball Signo Noble Metal Uni-ball Signo Sparkling Uni-ball Signo Erasable Gel Uni-ball Signo Fine Uni-ball Signo Gelstick Uni Click-Gel Uni-ball Signo DX Uni-ball Signo Retractable

UM-153 UMR-10 UM-153S UMR-10 UMN-207 (0.5) UMR-85 UMN-207 UMR-87 UMN-207F UMR-87 UMN-207C UMR-87 UMN-207GG UMR-87 UM-120 UM-120AC UM-120NM UM-120SP UM-101ER UM-100 (0.7) UM-170 XSG-R7UN UM-151 (0.38) UM-151 (0.7) UMN-152 (0.7) UMR-87

Jel Mürekkepli Roller Kalem Yedekleri UMR-1 (0.38) UMR-1 (0.7) UMR-7 UMR-10 UMR-85 UMR-87

Jel Mürekkepli İğne Uçlu

57 Roller Kalemler 59 59 60 61 61 62

Uni-ball Signo 207 Needle Point Uni-ball Signo Bit

UMN-207ND UMR-87D UM-201 (0.18) UM-201 (0.28) UM-201 (0.38) UM-201 (0.7)

Isıya Duyarlı Jel Mürekkepli

63 Roller Kalemler 65 65

Uni-ball Fanthom

UF-202 UFR-122/3P

Jetstream Mürekkepli

67 Roller Kalemler 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 76 76 77 77 78

Uni Jetstream

Uni Jetstream Style

79 79 79 79 80 80

Jetstream Mürekkepli Roller Kalem Yedekleri SXR-C1 SXR-C7 SXR-7 SXR-10 SXR-72 (1.0) SXR-72 (0.7)

Uni Jetstream RT

Uni Jetstream Premier Uni Jetstream 101 Uni Jetstream Sport

SX-210 SXR-C1 SX-217 SXR-C7 SXN-210 SXR-10 SXN-217 SXR-7 SXN-510 SXR-10 SX-101 (0.7) SX-101 (1.0) SXN-150S SXR-10 SXN-157S SXR-7 SXN-190


Power Tank Basınçlı Yedek

81 Teknolojili Kalemler 83 83 84 84 85 85

Uni Power Tank Eco Uni Power Tank

SN-220EW SNP-10 SN-227 SNP-7 SN-220 SNP-10

Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalem Yedekleri 86 86

SNP-7 SNP-10

87 Tükenmez Kalemler 88 88 89 89 90 90 91 91 92

Uni Lakubo

Uni Laknock

Uni SA-S

SG-100 Micro SG-100 Fine SG-100 Medium SG-100 Broad SN-100 Micro SN-100 Fine SN-100 Medium SN-100 Broad SA-S Fine

Tükenmez Kalem Yedekleri 93 93 93 93 94 94 94 94

SA-5N SA-7N SA-10N SA-14N SA-5CN SA-7CN SA-10CN SA-14CN

95 Çoklu Kalemler 96

Uni Clipturn 3'lü Kalem

113 Markörler (Su bazlı/Permanent) MSE-800CT (Clipturn)

Mekanik Kurşun Kalemler

97 ve Yedekleri 99 100 101 102 103 103 104 104 105 105 105

Uni Kuru Toga Uni Shalaku S Uni Alfa-Gel Shaka Uni Color Min Uni Nano Dia Uni Silgi Uni Auto Eraser

M5-450 M5-228 M7-228 M5-617GG Uni 0.5-255C Uni 0.7-255C UL 05-102ND UL 07-102ND EP-60 EH-100P ER-100PK

107 Fiber Uçlu Kalemler 108

Uni Pin

PIN-200

109 Fosforlu Kalemler 111 112

Uni Propus Window Uni Promark Eye

PUS-102T USP-105

115 116 117 118 120 122 124 125 127 128 129 130 131 132 133 134 134 135 135 136

Uni Posca

Uni Paint Marker

Uni Super Ink Marker Uni MediaX Uni Prockey Uni Permanent Marker Uni Marker Uni Inkview

PC-1MD PC-1MR PC-1M PC-3M PC-5M PC-8K PC-17K PCF-350 PX-20 PX-21 PX-30 PNA-125 PD-153T PM-24X PM-225 PA-222 PA-226 NO:520F NO:580B PWB-202

137 Düzeltme Ürünleri 138 139 140

Uni Correction Pen Plus Uni Correction Pen Uni Correction Tape

141 Sergileme Üniteleri 153 Özel Ambalajlar 157 Ambalaj Bilgileri

CLP-305 CLP-300 CLT-205


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

Uni Bilim ve Teknolojileri Kalem teknolojisinde öncü! Uni kalemlerinin teknoloji ve tasar›mda dünya lideri olmas›n›n alt›nda Mitsubishi Pencil’›n araşt›rma ve geliştirmeye verdi€i önem yatmaktad›r. Teknoloji ve düşünce birikimini her geçen gün art›ran Mitsubishi Pencil, geliştirmiş oldu€u kusursuz yaz› performans›, çizgi netli€i, yüksek renk parlakl›€›, tutma kolayl›€›, su ve ›ş›€a dayan›kl› pigment mürekkep özellikleriyle kalem teknolojisinde dünya çapında öncü rol oynamaktad›r.

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

bilim ve teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

[MEKANİZMA]

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Kademeli mürekkep akış sistemi

Uni Mürekkep Ak›fl Sistemi Uni mürekkep ak›fl sistemi ile, yaz›lar›n›z› mürekkebin son damlas›na kadar ak›c› yazabilirsiniz. Mürekkep haznesinden gelen fazla mürekkep geçici olarak durdurularak, kalemin ucuna düzenli mürekkep ak›fl› sa€lan›r. Mürekkep kontrol mekanizmas› sayesinde, kalemi elinize al›r almaz yazmaya bafllayabilirsiniz.

Kullanmadan önce

Uni mürekkep akış sistemi

Serbest Mürekkep

Hava

Akış mekanizması olmayan ürün

Kullandıktan sonra Serbest Mürekkep

Hava

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

Bas›nçl› hava

Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Yüksek gaz bariyerli kaplama

Tüp

Mürekkep

D›fl halka

‹ç halka

‹kiz bilye sisteminin yap›s› ve su bazl› jel mürekkep damlamay› ve yay›lmay› engeller. Çünkü ikiz bilye sistemi fazla mürekkep ak›fl›n› önlemektedir. (Kalem bafl afla€› tutuldu€unda, mürekkep kanal›ndan afla€›ya do€ru akar ve kalem ters çevrildi€inde, ikiz bilye sistemi geriye do€ru ak›fl› önler ve mürekkebin içine hava girmemesini sa€lar.)

Uç bilyesi Mürekkep ak›fl kanal› Uç

Ters ak›fl› önleyen bilye

Ink

Mürekkep

Mürekkep ak›fl kanal›

Ters ak›fl› önleyen bilye Uç bilyesi

Dünyan›n ilk fleffaf bas›nçl› yede€i ile tutufl aç›n›z nas›l olursa olsun kesintisiz ve ak›c› yazabilirsiniz. 3000 hpa bas›nçl› mürekkep yedekleri sayesinde, kaleminizi -20 derecede, ›slak ka€›t üzerinde, hatta yerçekimsiz ortamda bile kullanabilirsiniz.

Pürüzlü Bilye Sistemi Bilye üzerindeki pürüzlü yüzey sayesinde kağıda tutunarak mürekkebin kağıda geçmesini sağlar. Böylece kaygan yüzeyli kağıtlara bile kesintisiz yazabilirsiniz.

Üst Çark

Döner mekanizmalı kurşun kalem ile dönen uç her zaman net ve keskin yazım sağlar. İçindeki çarklar, kalemin kağıda her dokunduğunda ucun dönmesini sağlayarak kalem ucunun aynı keskinlikte kalmasını sağlar.

Orta Çark

Ucun Yakın Plan Görüntüsü Uç 360 derece dönerek tüm yüzeylerin eşit aşınmasını ve ucun mükemmel Kuru Toga koni formunu korumasını sağlar.

Alt Çark

[UÇ] Paslanmaz Çelik Uç

Dünyan›n En Küçük Bilye Ucu

Uni-ball, pek çok üründe hassas üretim teknolojileriyle üretilmiş “Paslanmaz Çelik Uç” kullanmaktadır. Tüm ürünlerin kalınlığı sabit ve başından sonuna kadar kesintisiz bir çizgi sağlar. Bunun yanında yazımı yumuşaktır ve elinizi yormaz. Pigment mürekkep ile birlikte “Paslanmaz Çelik Uç” Uni-ball’un yüksek kalitesini sağlayan en önemli 2 etkendir.

Dünyan›n en küçük bilye ucu olan 0.18 mm ile 0.28 mm ve 0.38 mm uçlar, k›s›tl› alanlarda ekstra ince yaz› yazman›z› sa€lar; ayr›ca profesyonel çizim için pratik bir çözüm sunar.

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

Jel Mürekkep ve ‹kiz Bilye Sistemi

Bas›nçl› Yedek Teknolojisi

2


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

[MÜREKKEP]

İğne Uçlu Roller Kalemler

=

Uni Çek Hırsızlığına Karşı Kimliğinizi Korur

PİGMENT MÜREKKEP

Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Çek hırsızlığı özellikle çekin ödeme yapmak için yoğun olarak kullanıldığı ülkelerde önemli bir problem haline geldi. Herhangi bir firmaya veya kişiye yazılan çekin üzerindeki alıcı bilgisi ve tutar bilgisi evlerde bile bulunabilen, ulaşılması kolay kimyasallarla silinerek değiştiriliyor. Çeki yazan kişi ise bir süre sonra yüksek tutarlı bir paranın hesabından çekildiğini görüyor.

Suya dayanıklılık / Işığa dayanıklılık / Kimyasala dayanıklılık / Amonyum Hidroksit’e dayanıklılık / Etanol’e dayanıklılık / Hidroklorik Asit’e dayanıklılık / Silinmeye karşı dayanıklılık

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

Pek çok standart mürekkep kimyasal maddeler kullanılarak kolaylıkla silinebilmektedir. Uni-ball’un üstün pigment mürekkebi ise kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır. Çek gibi kıymetli evraklarınızı imzalarken Uni-ball’un üstün pigment mürekkebine güvenebilirsiniz.

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Pigment Mürekkep ve Standart Mürekkep: Özellikleri ve Karşılaştırma

Pigment Mürekkep

Pigment Mürekkep

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler

• Suda ve diğer çözücülerde çözünmez. Partiküller mürekkep içerisinde asılı ve dağınık halde bulunur. • Mürekkep sabitlendikten sonra su ile silinemez. [Suya ve alkole karşı üstün dayanıklılığa sahiptir.]

• Suda ve diğer çözücülerde kolayca çözünür. • Su ile silinebilir. [Suya ve alkole karşı dayanıklı değildir.]

Kimyasal Yapı

• Partiküller güçlü kimyasal bağlarla oluşmuştur. • Morötesi ve benzeri ışınların zararlı etkileri görülebilir bir etki bırakmaz ve solmaya dayanıklıdır. [Işığa ve oksijene karşı üstün dayanıklılığa sahiptir.]

• Partiküller zayıf kimysal bağlarla oluşmuştur. • Morötesi ışınlar ve oksijen nedeniyle solmaya yatkındır. [Işığa ve oksijene karşı dayanıklı değildir.]

Partikül Özellikleri

• Diğer mürekkeplere göre daha büyük olan partiküller sayesinde renk pigmentleri kağıdın fiberleri içerisine girmez, kağıt yüzeyinde sabitlenir. [Belirgin çizgiler sağlar ve mürekkep kağıdın fiberleri içine çok az sızar.]

• Partiküller moleküler boyuttadır ve bu nedenle standart mürekkep kağıdın fiberleri içerisine sızar. [Çizgiler belirgin ve keskin değildir.]

Çözünürlük

Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

Standart Mürekkep

Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Süper Mürekkep ISO 14145-2 standartlarına uygundur. Suya dayanıklılık testi

Işığa dayanıklılık testi

Çamaşır suyuna dayanıklılık testi

Amonyum Hidroksit’e dayanıklılık testi

Etanol’e dayanıklılık testi

Hidroklorik Asit’e dayanıklılık testi

Markörler

Düzeltme Ürünleri Standart kalem

Standart kalem

Standart kalem

Standart kalem

Standart kalem

Standart kalem

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

*ISO14145-2; Bilye uçlu kalemlerin kalite ve performansını belirleyen uluslararası standarttır.

3

Ambalaj Bilgileri


Uç: Paslanmaz Çelik Bilye : 1,0m tungsten carbide bilye Gövde : Geri Dönüşümlü PC & Talaş+Reçine Mürekkep rengi : 2 renk (Siyah, Mavi) Yedek : SNP-10 2 renk (Siyah, Mavi)


KATEGORİ

Jetstream Mürekkepli Roller Kalem

Jetstream Mürekkepli Roller Kalem

Basınçlı Yedek Teknolojili Kalem

Tükenmez Kalem

Tükenmez Kalem

Tükenmez Kalem

Mekanik Kurşun Kalem

Uçlar

Su Bazlı Markör

Su Bazlı Markör

Permanent Markör

Beyaz Tahta Kalemi

İmza Kalemi

Düzeltme Kalemi

ÜRÜN KODU

SXN-150S

SX-210

SN-220

SG-100 (10)

SN-100 (10)

SE3-304

M5-100

uni0.5-202ND

PM-126

PC-5M

PX-20

PWB-202

MyT-7

CLN-250

Geri dönüştürülebilir PP

Geri dönüştürülebilir PC

Geri dönüştürülebilir PC

Geri dönüştürülebilir PC

Geri dönüştürülebilir AS

Geri dönüştürülebilir PBT

Geri dönüştürülebilir PC Geri dönüştürülebilir PC

Geri dönüştürülebilir PBT

Geri dönüştürülebilir PP

Geri dönüştürülebilir PC Geri dönüştürülebilir PC

Geri dönüştürülebilir PP

Geri dönüştürülebilir PP

Geri dönüştürülebilir ABS

Geri dönüştürülebilir PP

Geri dönüştürülebilir PC

Geri dönüştürülebilir PC

Geri dönüştürülebilir PE

Yukar›da gösterilen kalemler, çevrenin korunmas›na katk› sa€lamak amac›yla, geriye dönüfltürülebilir plastik malzemenin kullan›ld›€› “Green-Net” ürünlerinden baz›lar›d›r.


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

6


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

Suya dayan›kl› ve solmayan Uni Süper Mürekkebi ile Uni-ball roller kalemler, mürekkebinizin son damlas›na kadar yumuşak, ak›c› ve ayn› kalitede yazı yazmamızı sa€lar. Böylece kalemi elinize al›r almaz kesintisiz yazabilirsiniz.

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

7

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

Serbest mürekkepli roller kalemlerde bir kahraman: Uni-ball Vision RT

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

Serbest mürekkepli roller kalem grubunda ilk mekanizmal› kalem olma özelli€ine sahip Uni-ball Vision RT, aerodinamik özelli€i ve geliştirilmiş mekanizmas› ile adeta bir kahraman!

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Roller kalem dünyas›n›n yeni kahraman›!

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler

Kapaks›z ve çok pratik. Otomatik kapanan mekanizmas›, üstün airplane-safe teknolojisi, kimli€inizi koruyan Uni Süper Mürekkebi, yumuşak yaz›m keyfi ile gelece€i siz yaz›n.

Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

Vision RT. Kalemde dünya teknoloji lideri Uni’den. 1887’den bugüne...

Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

• “Airplane safe” teknolojisi ile üretilen Uni-ball Vision RT, özellikle uçaklarda yaflanan mürekkep s›z›nt›s›na son veriyor. • Uni-ball Vision RT’nin günlük yo€un temponuzda lekelenmeye karfl› önlem olarak gelifltirdi€i otomatik kapanmay› sa€layan güvenlik klipsi sayesinde siz onu unutsan›z bile o sizi unutmuyor. • Klasik serbest mürekkepli kalemlerdeki mürekkep ak›fl sistemini, yer çekimine meydan okuyarak de€ifltiren kademeli mürekkep ak›fl sistemi de kaleminizin asla s›zd›rmamas›n› ve yazd›€›n›z yüzeyin daima temiz kalmas›n› sa€l›yor. Bu sayede Uni-ball Vision RT kesintisiz yaz›yor, hemen bitti dedirtmiyor. • Darbelere karfl› tasarlanm›fl ve gelifltirilmifl yeni ucu ile çarpma, düflme gibi durumlarda zarar görmüyor sizi asla yar› yolda b›rakm›yor. • Uni-ball Vision RT’nin suya ve ›fl›€a dayan›kl› Uni Süper Mürekkebi ise yaz›n›z› güvence alt›na al›yor ve size her zaman arfliv kalitesinde yaz› imkan› sa€l›yor. Kimli€inizi koruyor. • Uni-ball Vision RT Uni Mitsubishi Pencil’›n icat etti€i spiral hava kanal› sayesinde daha uzun raf ömrüne sahiptir.

Markörler

Kademeli mürekkep akış sistemi

Düzeltme Ürünleri

Kullanmadan Önce

Sergileme Üniteleri

Hava Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

8

Kulland›ktan Sonra Serbest Mürekkep

Hava

Serbest Mürekkep

Ani bas›nç de€işikliklerinde mürekkep s›zd›rmaya son veren kademeli mürekkep ak›ş sistemi.


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

UBN-176

İğne Uçlu Roller Kalemler Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.6 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PC) Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı) Yedek: UBR-76

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Mavi

Kırmızı

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Uçaklarda mürekkep akmas›n› engelleyen sistem.

Sadece içini değiştirerek, kaleminizi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.3 mm)

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Barkod

Kesintisiz ve kontrollü ak›fl sistemiyle mürekkebin son damlas›na kadar ak›c› yazma özelli€i.

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

UBN-176/3D

Markörler

UBR-76 Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.6 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı) Kullanım yeri: UBN-176

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri Siyah

Mavi

Kırmızı

Özel Ambalajlar

9

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

10


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

UBN-178

İğne Uçlu Roller Kalemler Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.8 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PC) Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 5 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›, Yeşil, Mor) Yedek: UBR-78

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Uçaklarda mürekkep akmas›n› engelleyen sistem.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.5 mm)

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Kesintisiz ve kontrollü ak›fl sistemiyle mürekkebin son damlas›na kadar ak›c› yazma özelli€i.

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Mavi

Kırmızı Sadece içini değiştirerek, kaleminizi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Yeşil Barkod

Mor

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

UBN-178/3D

Markörler

UBR-78 Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.8 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›) Kullanım yeri: UBN-178

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri Siyah

Mavi

Kırmızı

Özel Ambalajlar

11

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Sizinki uçaktan korkuyor mu?

Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Bas›nç de€işikliklerinden etkilenmeyen ilk kalem S›k uçan insanlar için en uygun seçenek! Uni-ball Vision Elite, yeni geliştirilen “Airplane-Safe Teknolojisi” sayesinde uçaktaki hava bas›nc› de€işikliklerinden etkilenmez, düzgün çizgiler ve ak›c› bir yaz› sa€lar.

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

• Dolmakalem hissi veren uzun kapak haznesi ve birinci s›n›f görünüm. Uça€› and›ran ş›k tasar›m. • “Direct Ink Method” kontrolünde yumuşak mürekkep ak›ş›. • Daha renkli ve kal›n çizgi kalitesi için parlak Uni Süper Mürekkep. • Uni Süper Mürekkep ile arşiv kalitesinde yazı. • Yedekleri sayesinde hem daha ekonomik hem de çevreye duyarl›.

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler

Yeni Airplane-Safe Teknolojisi

Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Hava bas›nc›ndaki ani de€işiklikleri dengelemek için tasarlanan, Airplane-Safe teknolojisine sahip VISION ELITE, uçuş s›ras›nda kalem içi bas›nc› düşürerek, mürekkep akmas›n› engeller.

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

12

Yeni eklenen kanal, havan›n genişleyebilece€i hacmi azalt›r, bu sayede mürekkep tank›n›n içindeki havan›n genleşmesi en aza iner.

Bir kolektörden geçen genleşmiş hava, mürekkebe bas›nç uygulandığında d›şar› ç›kar. Bunun sonucunda mürekkep ak›ş›nda daha az bas›nç uygulan›r ve mürekkep akmas› önlenir.


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

UB-200

İğne Uçlu Roller Kalemler Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.8 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PC) Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 8 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı, Mavi-Siyah, Mor, Turuncu, Yeşil, Bordo) Yedek: UBR-90

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Uçaklarda mürekkep akmas›n› engelleyen sistem.

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. 0.6 mm) (

Çocukların yutma riskine karşı nefes borusunun tıkanmasını önleyen kapak sistemi.

Sadece içini değiştirerek, kaleminizi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Kesintisiz ve kontrollü ak›fl sistemiyle mürekkebin son damlas›na kadar ak›c› yazma özelli€i.

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Barkod

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Mavi

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

MaviSiyah

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Yeşil

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

Turuncu

Tükenmez Kalemler

Kırmızı

Bordo

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Mor

UB-200/3D

UB-200/6D

UB-200/5C

Fosforlu Kalemler

UB-200/3P

Markörler

UBR-90 Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.8 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: 4 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı, Mavi-Siyah) Kullanım yeri: UB-200

Düzeltme Ürünleri

Siyah

Mavi

Kırmızı

MaviSiyah

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

13

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

UB-205

Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.5 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PC) Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 4 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›, Mavi-Siyah) Yedek: UBR-95

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Mavi

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Uçaklarda mürekkep akmas›n› engelleyen sistem.

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. 0.4 mm) (

Çocukların yutma riskine karşı nefes borusunun tıkanmasını önleyen kapak sistemi.

Sadece içini değiştirerek, kaleminizi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Kesintisiz ve kontrollü ak›fl sistemiyle mürekkebin son damlas›na kadar ak›c› yazma özelli€i.

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Barkod

MaviSiyah

Kırmızı

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

UB-205/3D

UB-205/3P

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

UBR-95 Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.5 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: 4 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı, Mavi-Siyah) Kullanım yeri: UB-205

14

Siyah

Mavi

Kırmızı

MaviSiyah


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

Ya€mur Yüzünden Silinen Yaz› Önemli bir futbol maç› s›ras›nda, hakem 14 numaral› oyuncuya, yapt›€› faulden dolay› sar› kart ç›kard› ve numaras›n› karta yazd›. Bir süre sonra, hakem ayn› oyuncuya bir sar› kart daha gösterdi. Hakem kart›na bakt› ve ya€murdan ›slanan kart›n üzerinde sadece “4” rakam›n› gördü. Islanan kart›n üzerindeki “14” sayıs›n›n “1” rakamı akm›ş, “4” kalm›şt›. Ve büyük bir hata yaparak, 14 numaral› oyuncuyu oyundan ç›karmak yerine, oyuna devam etmesine izin verdi. E€er hakem Uni’nin pigment mürekkepli kalemlerinden kullansayd›, bu hata asla olmayacakt›.

İğne Uçlu Roller Kalemler

Bize göre kalem hatas›!

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

15

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

UB-150

Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.5 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PP) Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 4 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›, Yeşil)

Mavi

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Kırmızı

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Çocukların yutma riskine karşı nefes borusunun tıkanmasını önleyen kapak sistemi.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.3 mm)

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Kesintisiz ve kontrollü ak›fl sistemiyle mürekkebin son damlas›na kadar ak›c› yazma özelli€i.

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

UB-150/3D

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

16

UB-150/10D

Barkod

Yeşil


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

UB-157

İğne Uçlu Roller Kalemler Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PP) Mürekkep: Uni Süper Mürekkep (Siyah, Mavi, K›rm›z› ve Yeşil için) Mürekkep rengi: 10 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›, Yeşil, Turuncu, Açık Yeşil, Açık Mavi, Mor, Pembe, Bordo)

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Çocukların yutma riskine karşı nefes borusunun tıkanmasını önleyen kapak sistemi.

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Mavi

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Kırmızı

Barkod

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.5 mm)

Kesintisiz ve kontrollü ak›fl sistemiyle mürekkebin son damlas›na kadar ak›c› yazma özelli€i.

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Yeşil

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler

Turuncu

Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Tükenmez Kalemler Açık Yeşil

Çoklu Kalemler Açık Mavi

Mor

UB-157/3D

UB-157/10D

UB-157/10DCL

UB-157/5C

Pembe

Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler Bordo

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

17

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

Günlük kullan›mda büyük rahatl›k

İğne Uçlu Roller Kalemler

‹şte veya okulda, ne kadar uzun yazarsan›z yaz›n, bu kalem yorulmadan yazman›z› sa€lar. Modern ve ş›k tasar›m›yla dikkat çeker. Yumuşak tutac› elinize rahatça uyar. Pigment mürekkebiyle suya ve ›ş›€a karş› dayan›kl›d›r.

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

18


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

UB-245

İğne Uçlu Roller Kalemler Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.5 mm tungsten bilye Gövde: Polypropylene (PP) ve TPE tutaç Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›)

Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Mavi

UB-245/4D

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.3 mm)

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Çocukların yutma riskine karşı nefes borusunun tıkanmasını önleyen kapak sistemi.

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yaz›m konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Kırmızı

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler

Barkod

Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler

UB-247

Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Gövde: Polypropylene (PP) ve TPE tutaç Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›)

Fiber Uçlu Kalemler Mavi

Fosforlu Kalemler Kırmızı

UB-247/4D

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.5 mm)

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Çocukların yutma riskine karşı nefes borusunun tıkanmasını önleyen kapak sistemi.

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yaz›m konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri

Barkod

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

19

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

UB-177

Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PP) Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 4 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›, Yeşil)

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Mavi

Kırmızı

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. 0.5 mm) (

Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Yeşil

Barkod

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

UB-155

Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.5 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PP) Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 4 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›, Yeşil)

Markörler

Kırmızı

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Düzeltme Ürünleri

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Yeşil Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. 0.3 mm) (

Sergileme Üniteleri

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

Mavi

20

Barkod


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

UB-120

İğne Uçlu Roller Kalemler Siyah

Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.5 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PP) Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 4 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›, Yeşil)

Mavi

Kırmızı

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Yeşil Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. 0.3 mm) (

Barkod

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

21

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller kalem yedekleri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

UBR-76 (0.6) Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.6 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›) Kullanım yeri: UBN-176

Mavi

Kırmızı

Siyah

Mavi

Kırmızı

UBR-78 (0.8) Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.8 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›) Kullanım yeri: UBN-178

UBR-95 (0.5) Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.5 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: 4 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›, Mavi-Siyah) Kullanım yeri: UB-205

Siyah

Mavi

Kırmızı

MaviSiyah

Siyah

Mavi

Kırmızı

MaviSiyah

UBR-90 (0.8) Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.8 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: 4 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›, Mavi-Siyah) Kullanım yeri: UB-200

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

Siyah

22


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

Uni, geliştirilmiş paslanmaz çelik iğne ucuyla tüm rakiplerine meydan okuyor. Üstün dayanıklılığa sahip iğne uç, dengeli ve titreşimsiz bir yazım sağlar. Uni akış sistemiyle mürekkebinizin son damlasına kadar üstün yazım deneyimini kesintisiz yaşarsınız.

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

UB-185S

Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.5 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PP) Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 4 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›, Yeşil)

Mavi

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Kırmızı

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Çocukların yutma riskine karşı nefes borusunun tıkanmasını önleyen kapak sistemi.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.4 mm)

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Kesintisiz ve kontrollü ak›fl sistemiyle mürekkebin son damlas›na kadar ak›c› yazma özelli€i.

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Barkod

Yeşil

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri

Güçlendirilmiş iğne uç teknolojisi

Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

UB-185S/5D

Klasik i€ne uç

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Bükülür

Sergileme Üniteleri Uniball’un i€ne uçlu kalemi Eye Needle, dar alanlarda rahat çizim yapma imkan› sa€lar.

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

24

Bükülmez

2.3 kg bas›nca kadar geliştirilmiş özel çelik alaş›m› dayan›kl› uç yap›s› ile k›r›lmaya, bükülmeye karş› daha da güçlendirilmiş olan Eye Needle, dengeli ve titreşimsiz bir yaz› keyfiyle size yüksek derecede bir yaz›m konforu sunar.


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

UB-187S

İğne Uçlu Roller Kalemler Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PP) Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 8 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›, Mavi-Siyah Turuncu, Yeşil, Mor, Pembe)

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Mavi

Kırmızı Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Çocukların yutma riskine karşı nefes borusunun tıkanmasını önleyen kapak sistemi.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.5 mm)

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Kesintisiz ve kontrollü ak›fl sistemiyle mürekkebin son damlas›na kadar ak›c› yazma özelli€i.

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Barkod

MaviSiyah

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

Turuncu

Tükenmez Kalemler

Yeşil

Mor

Pembe

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

UB-187S/5D

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

25

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne uçlu serbest mürekkepli roller kalem: Uni-ball Vision Needle

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler

‹€ne uçla yazmaktan hoşlananlar, mükemmeliyete önem verenler, k›s›tl› yazma alanlar›yla bo€uşanlar, profesyonel çizim gereçleriyle, cetvel ve şablonla çizim yapanlar, teknik çizim gerektiren ofis ve okullarda çal›şanlar, Uni-ball Vision Needle tam size göre!

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

• Güçlendirilmiş i€ne uç teknolojisi ile ekstra dayan›kl›. • Dar ve k›s›tl› yazma alanlarında rahat yaz›m imkan›. • Özel uç kesim teknolojisi ile daha geniş aç›da, daha az sürtünmeyle yazma ve çizme kolayl›€›. • Uni Süper Mürekkep ile suyun da€›lma ve ›ş›€›n soldurma etkisine dayan›kl›. • Özel Uni mürekkep ak›ş sistemi sayesinde mürekkebin son damlas›na kadar ak›c› ve kesintisiz yazma özelli€i.

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri

Güçlendirilmiş iğne uç teknolojisi

Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Klasik i€ne uç

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Bükülür

Sergileme Üniteleri Uniball’un i€ne uçlu kalemi Vision Needle, dar alanlarda rahat çizim yapma imkan› sa€lar.

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

26

Bükülmez

2.3 kg bas›nca kadar geliştirilmiş özel çelik alaş›m› dayan›kl› uç yap›s› ile k›r›lmaya, bükülmeye karş› daha da güçlendirilmiş olan Vision Needle, dengeli ve titreşimsiz bir yaz› keyfiyle size yüksek derecede bir yaz›m konforu sunar.


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

UB-185

İğne Uçlu Roller Kalemler Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.5 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PP) Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 5 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›, Yeşil, Mor)

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Mavi

Kırmızı

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Çocukların yutma riskine karşı nefes borusunun tıkanmasını önleyen kapak sistemi.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.4 mm)

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Kesintisiz ve kontrollü ak›fl sistemiyle mürekkebin son damlas›na kadar ak›c› yazma özelli€i.

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Barkod

Yeşil

Mor

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri

Çizim yap›lamaz

Genifl aç›da rahat çizim Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

UB-185/3D

Markörler

D‹⁄ER MARKALAR

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

27

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

UB-187

Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PP) Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 8 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›, Mavi-Siyah Turuncu, Yeşil, Mor, Bordo)

Mavi

Kırmızı

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Çocukların yutma riskine karşı nefes borusunun tıkanmasını önleyen kapak sistemi.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.5 mm)

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Kesintisiz ve kontrollü ak›fl sistemiyle mürekkebin son damlas›na kadar ak›c› yazma özelli€i.

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Çoklu Kalemler

Barkod

MaviSiyah

Turuncu

Yeşil

Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri

Mor

Fiber Uçlu Kalemler Bordo

Fosforlu Kalemler

UB-187/3D

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

28


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

UB-165

İğne Uçlu Roller Kalemler Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.5 mm tungsten bilye Gövde: Polypropylene ve yumuşak tutaç Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 4 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›, Yeşil)

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Mavi

Kırmızı

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Çocukların yutma riskine karşı nefes borusunun tıkanmasını önleyen kapak sistemi.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.3 mm)

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Kesintisiz ve kontrollü ak›fl sistemiyle mürekkebin son damlas›na kadar ak›c› yazma özelli€i.

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yaz›m konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Yeşil Barkod

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

29

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

UB-167

Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Gövde: Polypropylene ve yumuşak tutaç Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 10 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›, Yeşil, Açık Mavi, Turuncu, Açık Yeşil, Mor, Pembe, Bordo)

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Çocukların yutma riskine karşı nefes borusunun tıkanmasını önleyen kapak sistemi.

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yaz›m konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.5 mm)

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Barkod

Kesintisiz ve kontrollü ak›fl sistemiyle mürekkebin son damlas›na kadar ak›c› yazma özelli€i.

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Mavi

Kırmızı

Yeşil

Açık Mavi

Turuncu

Çoklu Kalemler

Açık Yeşil

Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Mor

Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

UB-167/5C

Bordo

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

Pembe

30


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

Uni, jel mürekkepte yeni bir devrim yap›yor. Özellikleri geliştirilen jel mürekkep art›k daha kal›c› ve uzun ömürlü. Su bazl› jel mürekkeple yaz›lar çok yumuşak, renkler parlak ve canl›.

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İmza Kalemi

İğne Uçlu Roller Kalemler

Uni-ball Signo Broad 1.0 mm kal›nl›ktaki uç ile kal›n, tok bir yaz› ve yumuşak yaz›m avantaj› sunar. Bu özellikleriyle imza kalemi olarak tercih edilir. Ş›k tasar›m›, de€iştirilebilir yedekleriyle çok ve s›k imza atanlar›n tercihidir. Uni Süper Mürekkebi sayesinde imzalar kal›c›d›r, suyun da€›tma ve güneşin soldurma etkisine karş› dayan›kl›d›r.

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

32


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

UM-153

İğne Uçlu Roller Kalemler Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 1.0 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PC) ve yumuşak tutaç Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 8 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı, Mavi-Siyah, Yeşil, Altın, Gümüş, Beyaz) Yedek: UMR-10

Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Mavi

Kırmızı

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Sadece içini değiştirerek, kaleminizi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.6 mm)

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Barkod

Çocukların yutma riskine karşı nefes borusunun tıkanmasını önleyen kapak sistemi.

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yaz›m konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler

MaviSiyah

Yeşil

Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Alt›n

Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Gümüş

UM-153/36P

UM-153/76P

Beyaz

Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

UMR-10 Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 1.0 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›) Kullanım yeri: UM-153, UM-153S

Düzeltme Ürünleri

Siyah

Mavi

Kırmızı

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

33

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

UM-153S

Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 1.0 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PC) ve yumuşak tutaç Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›) Yedek: UMR-10

Mavi

Kırmızı

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Sadece içini değiştirerek, kaleminizi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.6 mm)

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Barkod

Çocukların yutma riskine karşı nefes borusunun tıkanmasını önleyen kapak sistemi.

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yaz›m konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

UM-153S/3D

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

UMR-10 Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 1.0 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›) Kullanım yeri: UM-153, UM-153S

34

Siyah

Mavi

Kırmızı


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

Sen yaz, o korusun! Signo 207

İğne Uçlu Roller Kalemler

Uni-ball Signo 207’nin özel olarak geliştirilmiş süper mürekkebi; suyun da€›tma, ›ş›€›n soldurma etkilerine ve kimyasal maddelere karş› yaz›lar›n›z› güvence alt›na al›r. K›ymetli belgelerinizi günümüzde bütün dünyada sorun olan ‘’Kimlik H›rs›zl›€›’na’’ karş› korur. Mürekkep ak›ş›n› kontrol eden ikiz bilye sistemi ile her türlü damlama ve yay›lma sorunlar› engellenir. Yeni geliştirilen uç yap›s› sayesinde kalem yatay kullan›lsa bile çok az sürtünme yapar. Bir çok özelli€i bir araya toplayan Signo 207’nin ucundaki güvenlik topu mürekkebin taze ve en iyi şekilde korunmas›n› sa€layarak raf ömrünü uzat›r.

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

• Uni Süper Mürekkep ile suyun da€›tma ve ›ş›€›n soldurma etkisine dayan›kl› • Yeni geliştirilen uç yap›s› ile minimum sürtünme • Metal klipsi ve eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yaz› konforunu art›ran yumuşak tutac› ile yüksek kaliteli bir tasar›m • Kalem ucundaki güvenlik topuyla mürekkebin tazeli€ini koruma özelli€i • Jel mürekkebi ile h›zl› kuruma • Kimli€inizi korur • Arşiv kalitesinde yaz›m • Yedekli; hem ekonomik hem çevreye duyarl›

Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Uni Süper Mürekkep Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

35

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

UMN-207 MICRO

Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.5 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PC) ve yumuflak tutaç Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 5 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›, Mavi-Siyah, Yeflil) Yedek: UMR-85

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. 0.3 mm) (

Sadece içini değiştirerek, kaleminizi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yaz›m konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Mavi

Kırmızı

Barkod

Mavi Siyah

Yeşil

Uni Süper Mürekkep ile imzanız, kıymetli evraklarınız ve arşivlediğiniz belgeler artık güvende.

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

UMN-207 MICRO/3D

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

UMR-85 Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.5 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›) Kullan›m yeri: UMN-152 (0.5), UMN-207 micro

36

Siyah

Mavi

Kırmızı


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

UMN-207

İğne Uçlu Roller Kalemler Siyah

Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PC) ve yumuflak tutaç Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 9 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›, Mavi Siyah, Yeflil, Aç›k Mavi, Pembe, Turuncu, Mor) Yedek: UMR-87 Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. 0.4 mm) (

Sadece içini değiştirerek, kaleminizi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yaz›m konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Mavi

Kırmızı

Barkod

MaviSiyah

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

Yeşil

Tükenmez Kalemler

Açık Mavi

Çoklu Kalemler

Pembe

Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Turuncu

UMN-207/3D

Fosforlu Kalemler

UMN-207/5D Mor

UMR-87 Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: 3 Renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›) Kullan›m yeri: UM-152 (0.7), UMN-207, UMN-207C, UMN-207F, UMN-207GG

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Siyah

Mavi

Kırmızı

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

37

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Tarzını renginle belli et!

Jel Mürekkepli Roller Kalemler

‹şte Signo 207 ailesinin en renkli üyesi “SIGNO 207 FASHION”. Maviden turuncuya; k›rm›z›dan aç›k maviye; mordan yeşile kadar arad›€›n›z bütün renklerin en canl›lar› bu kalemde!

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

Üstelik tam 8 farkl› renk seçene€iyle… Yumuşak tutac›yla konforu, klipsi ile de ş›kl›€› yaşayaca€›n›z Signo Fashion, paslanmaz çelik ucu, suyun ve ›ş›€›n soldurma etkilerine dayan›kl› olarak geliştirilmiş özel Uni Süper Mürekkebi, ekonomik ve çevreye duyarl› yedekleriyle yazman›n her türlü konforunu teknolojiyle birleştirerek sunuyor.

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

tutkulu at›lgan heyecanl› dinamik

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

38

keskin zarif profesyonel fl›k

klas zeki sakin huzurlu

bilgili görkemli çekici olgun

aktif e€lenceli enerjik canlı

flirin güzel mutlu romantik

do€al iyilefltirici sakin dünyadan

ferah dinlendirici saf masum


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

UMN-207F

İğne Uçlu Roller Kalemler Siyah

Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PC) ve yumuşak tutaç Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 8 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›, Yeşil, Açık Mavi, Pembe, Turuncu, Mor) Yedek: UMR-87

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. 0.4 mm) (

Sadece içini değiştirerek, kaleminizi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yaz›m konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Mavi

Kırmızı

Barkod

Turuncu

Yeşil

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Açık Mavi

Mor

Pembe

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

UMN-207F/3D

Markörler

UMR-87 Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: 3 Renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›) Kullan›m yeri: UM-152 (0.7), UMN-207, UMN-207C, UMN-207F, UMN-207GG

Düzeltme Ürünleri

Siyah

Mavi

Kırmızı

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

39

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

Colors'tan renkli gövde gösterisi! “Signo 207 colors” Uni-ball’un rengarenk dünyası ile tanışmak isteyenler! Signo 207 ailesinin renkli ve sedefli gövde özelliğine sahip Signo 207 Colors serisi; Altın, Gümüş, Turuncu, Yeşil, Açık Mavi, Mor, Pembe olmak üzere 7 farklı gövde rengi seçeneği ile eğlenceli bir dünyada yerini almak isteyenler için ideal. Kaleminizin dışı renginizi, içi tarzınızı yansıtsın istemez misiniz? Uni-ball Signo 207C'nin rengarenk gövdelerinde siyah mürekkep kullanılıyor. Metal klipsi ile şıklığı, yumuşak tutacıyla yazım konforunu artıran Uni-ball Signo 207C, paslanmaz çelik ucu, suyun ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklı özel olarak geliştirilmiş parlak Uni Süper Mürekkebi, ekonomik ve çevreye duyarlı yedekleriyle yazmanın her türlü konforunu teknolojiyle birleştirerek sunuyor.

Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

• 0.7 mm paslanmaz çelik uç • Uni Süper Mürekkebi ile suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklı • Geliştirilen yeni jel mürekkebi ile daha dayanıklı ve uzun ömürlü • Kağıtta kuruma süresi çok daha kısa • Eli rahatsız etmeyen, kullanıcının yazı konforunu artıran yumuşak tutaç • Kapaksız basmalı mekanizma • Özel tasarlanmış ucu ile daha geniş açıda kesintisiz yazma imkanı • Akıcı net yazım konusunda özel bir teknoloji • Arşiv kalitesinde yazı özelliği • Yedekli, hem ekonomik hem çevreye duyarlı • Altın, Gümüş, Turuncu, Yeşil, Açık Mavi, Mor, Pembe olmak üzere 7 farklı gövde rengi seçeneğinde siyah mürekkep

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

40


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

UMN-207C

İğne Uçlu Roller Kalemler Siyah

Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Gövde: Renkli (ABS) Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: Siyah Gövde rengi: 7 renk (Altın, Gümüş, Turuncu, Yeşil, Açık-Mavi, Mor, Pembe) Yedek: UMR-87

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. 0.4 mm) (

Sadece içini değiştirerek, kaleminizi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yaz›m konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Siyah

Siyah

Siyah

Barkod

Siyah

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Siyah

Çoklu Kalemler Siyah

Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

UMR-87 Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: 3 Renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›) Kullan›m yeri: UM-152 (0.7), UMN-207, UMN-207C, UMN-207F, UMN-207GG

Düzeltme Ürünleri

Siyah

Mavi

Kırmızı

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

41

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

Uni-ball Signo 207GG PREMIER, renkli ve ş›k gövde tasar›m› ile Signo 207 jel kalem serisinin en prestijlisi. Metal klipsi ile ş›kl›€›, geliştirilmiş şok emici jel tutac› ile üstün ergonomiyi ve yaz›m konforunu art›ran Uni-ball Signo 207GG PREMIER, yazman›n her türlü konforunu teknolojiyle birleştiriyor.

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Signo 207GG Premier’in sahip oldu€u şok emici jel tutac›n malzemesi, serili oldu€u zeminde 18 metreden b›rak›lan bir yumurtan›n k›r›lmas›n› dahi önleyecek derecede darbe emme özelli€ine sahip. Bu özel tutaç sayesinde, Signo 207GG Premier rahat ve yorulmadan yaz› yazmak isteyenler için ideal.

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

Yeni geliştirilen uç yap›s› sayesinde Uni-ball Signo 207GG Premier daha geniş aç›da yazabilme rahatl›€› sa€lamaktad›r. Kalemin ucundaki küçük güvenlik topu ise, mürekkebin taze ve en iyi koşularda korunmas›n› sa€lar.

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

DARBE EM‹C‹ JEL! Tükenmez Kalemler

Jel tutaca€›n darbelere karş› tampon etkisi yumurta düşürme

Çoklu Kalemler

testiyle gösteriliyor. 18 metreden aşa€› darbe emici

Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri

özellikte jel yüzeye at›lan bir yumurta, çatlam›yor bile.

Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

• Uni Süper Mürekkebi ile suyun da€›lma ve ›ş›€›n soldurma etkilerine dayan›kl› • Geliştirilen yeni jel mürekkebi ile daha dayan›kl› ve uzun ömürlü • Ka€›tta kuruma süresi çok daha k›sa • Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yaz› konforunu art›ran yumuşak tutaç • Kapaks›z basmal› mekanizma • Arşiv kalitesinde yaz› özelli€i • Özel tasarlanm›ş ucu ile daha geniş aç›da kesintisiz yazma imkan› • Gümüş, Alt›n, Mavi olmak üzere 3 farkl› gövde rengi seçene€inde siyah mürekkep.

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

42


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

UMN-207GG

İğne Uçlu Roller Kalemler Siyah

Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Gövde: Renkli (ABS) ve yumuşak tutaç Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: Siyah Gövde rengi: 3 renk (Gümüş, Altın, Mavi) Yedek: UMR-87

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. 0.4 mm) (

Sadece içini değiştirerek, kaleminizi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yaz›m konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Siyah

Siyah

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler

Barkod

Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

UM-207GG/1P Markörler

UMR-87 Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: 3 Renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›) Kullan›m yeri: UM-152 (0.7), UMN-207, UMN-207C, UMN-207F, UMN-207GG

Düzeltme Ürünleri

Siyah

Mavi

Kırmızı

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

43

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

UM-120

Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PC) Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 8 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›, Yeflil, Turuncu, Aç›k Mavi, Pembe, Mor)

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.4 mm)

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Çocukların yutma riskine karşı nefes borusunun tıkanmasını önleyen kapak sistemi.

Barkod

Mavi

Pembe

Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri

Kırmızı

Fiber Uçlu Kalemler

Turuncu

UM-120/4D

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

Açık Mavi

Mor

Çoklu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Yeşil

44

UM-120/8D

UM-120/8C


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

UM-120 AC

İğne Uçlu Roller Kalemler Beyaz

Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PC) Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 8 renk (Mavi, Yeflil, Turuncu, Pembe, K›rm›z›, Mor, Beyaz, Sar›)

Mavi

Yeşil Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.45 mm)

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Çocukların yutma riskine karşı nefes borusunun tıkanmasını önleyen kapak sistemi.

Barkod

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler

Turuncu

Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Pembe

Kırmızı

Mor

Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Sarı

UM-120AC/4D

UM-120AC/8D

Fosforlu Kalemler

UM-120AC/8C

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

45

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

UM-120 NM Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.8 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PC) Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 8 renk (Mavi, Bronz, Yeflil, Pembe, K›rm›z›, Mor, Gümüfl, Alt›n)

Altın

Mavi

Yeşil

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.5 mm)

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Çocukların yutma riskine karşı nefes borusunun tıkanmasını önleyen kapak sistemi.

Barkod

Tükenmez Kalemler

Kırmızı

Pembe

Çoklu Kalemler

Bronz

Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri

Gümüş

Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

UM-120NM/4D

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

46

UM-120NM/8D

UM-120NM/8C

Mor


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

UM-120 SP

İğne Uçlu Roller Kalemler Altın

Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 1.0 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PC) Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 8 renk (Mavi, Yeflil, Turuncu, Pembe, K›rm›z›, Mor, Gümüfl, Alt›n)

Yeşil

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Kırmızı

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.65 mm)

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Turuncu

Mavi Çocukların yutma riskine karşı nefes borusunun tıkanmasını önleyen kapak sistemi.

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

Barkod

Tükenmez Kalemler Pembe

Çoklu Kalemler Mor

Gümüş

UM-120SP/4D

UM-120SP/8D

Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

UM-120SP/8C

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

47

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Hata yapmaktan korkmayın

Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Uni-ball Signo silinebilir jel mürekkebe sahip. Yazılarınızı isterseniz kendi silgisiyle, isterseniz diğer silgilerle silebilirsiniz.

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

48


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

UM-101 ER

İğne Uçlu Roller Kalemler Siyah

Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.5 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (AS) Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 8 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›, Yeflil, Turuncu, Aç›k Mavi, Pembe, Mor) Di€er: Silgili

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.3 mm)

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Çocukların yutma riskine karşı nefes borusunun tıkanmasını önleyen kapak sistemi.

Barkod

Mavi

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Kırmızı

Yeşil

Turuncu

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Açık Mavi

Çoklu Kalemler Mor

Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Pembe

Fiber Uçlu Kalemler

UM-101ER/36P

Fosforlu Kalemler

UM-101ER/76P

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

49

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

UM-100

Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye 0.8 mm tungsten bilye (Altın ve gümüş renkler için) Gövde: Plastik (AS) Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 13 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı, Kahverengi, Mor, Açık Mavi, Yeşil, Açık Yeşil, Floresan Turuncu, Floresan Kırmızı, Floresan Pembe, Altın, Gümüş) Yedek: UMR-7

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.4 mm)

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Çocukların yutma riskine karşı nefes borusunun tıkanmasını önleyen kapak sistemi.

Sadece içini değiştirerek, kaleminizi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Mavi

Kırmızı

Kahverengi Barkod

Çoklu Kalemler

Mor

Açık Mavi

Yeşil

Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri

Açık Yeşil

Fiber Uçlu Kalemler Floresan Turuncu

Fosforlu Kalemler

Markörler

UM-100/5C

UM-100/12C

Floresan Kırmızı

Floresan Pembe

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Alt›n

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

UM-100/8C

Gümüş

50


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

UM-170

İğne Uçlu Roller Kalemler Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PP) Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 8 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›, Yeşil, Mor, Floresan Pembe, Floresan Turuncu, Açık Mavi)

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Mavi

Kırmızı

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.4 mm)

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Çocukların yutma riskine karşı nefes borusunun tıkanmasını önleyen kapak sistemi.

Barkod

Yeşil

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

Mor

Tükenmez Kalemler

Floresan Pembe

Floresan Turuncu

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Açık Mavi

UM-170/5DCL

Fosforlu Kalemler

UM-170/5D

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

51

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

XSG-R7UN Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (AS) ve yumuşak tutaç Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›)

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

52

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. 0.4 mm) (

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yaz›m konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Barkod

Siyah

Mavi

Kırmızı


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

UM-151 (0.38)

İğne Uçlu Roller Kalemler Siyah

Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.38 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (AS) Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 4 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›, Mavi-Siyah) Yedek: UMR-1 (0.38)

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Kırmızı

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. 0.25 mm) (

Sadece içini değiştirerek, kaleminizi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Çocukların yutma riskine karşı nefes borusunun tıkanmasını önleyen kapak sistemi.

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yaz›m konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Mavi

MaviSiyah

Süper ince ucu sayesinde, form gibi s›n›rl› alanlarda çok ince yazmak için en uygun çözüm.Hem dayan›kl›, hem de ergonomik bir kalem. Pigment mürekkebi suya ve ›ş›€a dayan›kl›. Yumuşak tutac›yla uzun süre yorulmadan yazma imkan› sa€lar.

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Barkod

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri

UM-151 (0.7)

Fiber Uçlu Kalemler Siyah

Fosforlu Kalemler

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (AS) Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›) Yedek: UMR-1 (0.7)

Mavi

Markörler

Kırmızı

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Çocukların yutma riskine karşı nefes borusunun tıkanmasını önleyen kapak sistemi.

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Sadece içini değiştirerek, kaleminizi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.4 mm)

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yaz›m konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Barkod

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

53

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

UMN-152 (0.7)

Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PC) ve yumuşak tutaç Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 4 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›, Yeşil) Yedek: UMR-87

Mavi

Kırmızı

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Sadece içini değiştirerek, kaleminizi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. 0.4 mm) (

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yaz›m konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Barkod

Yeşil

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

UMR-87 Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: Siyah, Mavi, K›rm›z› Kullan›m yeri: UM-152 (0.7), UMN-207, UMN-207C, UMN-207F, UMN-207GG

54

Siyah

Mavi

Kırmızı


Uni Bilim ve Teknolojileri

Jel mürekkepli roller kalem yedekleri

Roller Kalemler

UMR-1 (0.38) Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.38 mm tungsten bilye Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 4 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›, Mavi-Siyah) Kullanım yeri: UM-151 (0.38)

İğne Uçlu Roller Kalemler

Siyah

Mavi

Kırmızı

MaviSiyah

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

UMR-1 (0.7) Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›) Kullanım yeri: UM-151 (0.7)

Tükenmez Kalemler Siyah

Mavi

Kırmızı

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

UMR-7 Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›) Kullanım yeri: UM-100 (0.7)

Markörler Siyah

Mavi

Kırmızı

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

55

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Jel mürekkepli roller kalem yedekleri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

UMR-10 Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 1.0 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›) Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Kullanım yeri: UM-153, UM-153S

Siyah

Mavi

Kırmızı

Siyah

Mavi

Kırmızı

Siyah

Mavi

Kırmızı

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri

UMR-85 Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.5 mm tungsten bilye Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›) Kullanım yeri: UMN-152 (0.5), UMN-207 micro

Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

UMR-87 Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›) Kullanım yeri: UM-152 (0.7), UMN-207, UMN-207C, UMN-207F, UMN-207GG

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

56


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

Jel Mürekkepli İğne Uçlu Roller Kalemler Uni, jel mürekkebin yumuşak yazımını ve canlı renklerini iğne uç ile buluşturuyor. Geliştirilmiş paslanmaz çelik iğne ucu ile dengeli ve titreşimsiz bir yazım sağlar.

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler

Signo 207 ailesinin en sağlam iğne uçlusu! “NEEDLE POINT” ‹€ne uçla yazmay› sevenler, sa€laml›ktan vazgeçemeyenler, bu kalem tam size göre! Signo 207 Needle Point’in 0.7 mm’lik i€ne ucu, size dengeli ve titreşimsiz bir yaz›m kalitesi sa€lar. Onunla en dar alanlarda bile yazabilir, çizim yapabilirsiniz. Needle özel olarak geliştirilmiş i€ne ucu bükülmez, k›r›lmaz ve size kusursuz bir yaz› performans› sa€lar. Uni Süper Mürekkebi ile yaz› ve çizimleriniz suyun da€›lma ve ›ş›€›n soldurma etkilerine karş› dayan›kl›d›r. Sizin için geriye yazd›klar›n›z› uzun y›llar arşiv kalitesinde saklamak kal›r.

Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

• 0.7 mm paslanmaz çelik uç • Uni Süper Mürekkebi ile suyun da€›tma ve ›ş›€›n soldurma etkilerine dayan›kl› • Geliştirilen yeni jel mürekkebi ile daha dayan›kl› ve uzun ömürlü • Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yaz› konforunu art›ran yumuşak tutaç • Kapaks›z basmal› mekanizma • Arşiv kalitesinde yaz› özelli€i • Yedekli; hem ekonomik hem çevreye duyarl›

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

58


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

UMN-207ND

İğne Uçlu Roller Kalemler Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PC) ve yumuşak tutaç Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 8 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›, Turuncu, Yeşil, Açık Mavi, Mor, Pembe) Yedek: UMR-87D

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Mavi

Kırmızı

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.4 mm)

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Çocukların yutma riskine karşı nefes borusunun tıkanmasını önleyen kapak sistemi.

Sadece içini değiştirerek, kaleminizi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yaz›m konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Yeşil

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

Barkod

Açık Mavi

Turuncu

Mor

Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Pembe

Fosforlu Kalemler

UMN-207ND/3D

Markörler

UMR-87D Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: 2 renk (Siyah, Mavi) Kullan›m Yeri: UMN-207ND

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri Siyah

Mavi

Özel Ambalajlar

59

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

UM-201 (0.18)

Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.18 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PC) ve yumuşak tutaç Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›)

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Mavi

Kırmızı

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.13 mm)

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Çocukların yutma riskine karşı nefes borusunun tıkanmasını önleyen kapak sistemi.

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yaz›m konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Tükenmez Kalemler

Barkod

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Dünyan›n En Küçük Bilye Ucu Dünyan›n en küçük bilye ucu olan 0.18 mm ile 0.28 mm, 0.38 mm ve 0.7 mm uçlar, k›s›tl› alanlarda ekstra ince yaz› yazman›z› sa€lar; ayr›ca profesyonel çizim için pratik bir çözüm sunar.

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Ajanda, etiket, not defteri, kitapların satır araları gibi dar alanlara istediğinizi yazabilirsiniz.

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

60


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

UM-201 (0.28)

Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.28 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PC) ve yumuşak tutaç Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›)

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.2 mm)

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Çocukların yutma riskine karşı nefes borusunun tıkanmasını önleyen kapak sistemi.

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yaz›m konforunu art›ran yumuşak tutaç.

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Mavi

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Kırmızı

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Barkod

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler

UM-201 (0.38)

Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Siyah

Fiber Uçlu Kalemler

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.38 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PC) ve yumuşak tutaç Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›)

Mavi

Kırmızı

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.25 mm)

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Çocukların yutma riskine karşı nefes borusunun tıkanmasını önleyen kapak sistemi.

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yaz›m konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Barkod

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

61

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

UM-201 (0.7)

Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PC) ve yumuşak tutaç Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 8 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›, Turuncu, Yeşil, Açık Mavi, Mor, Pembe) Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.4 mm)

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Çocukların yutma riskine karşı nefes borusunun tıkanmasını önleyen kapak sistemi.

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yaz›m konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Tükenmez Kalemler

Mavi

Açık Mavi

Barkod

Mor

Turuncu

Pembe

Çoklu Kalemler

Kırmızı

Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Yeşil

Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

UM-201/36P

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

62


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Uni, yeni geliştirdiği ısıya duyarlı jel mürekkebiyle standartların dışına çıkıyor. Isıyla silinebilen jel mürekkep yazdıklarınızı düzeltebilmenizi sağlıyor.

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

64


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

UF-202

İğne Uçlu Roller Kalemler Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PC) Mürekkep: Isıya Duyarlı Mürekkep Mürekkep rengi: 8 Renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›, Gök Mavi, Turuncu, Yeşil, Mor, Pembe) Yedek: UFR-122/3P

Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Mavi

Kırmızı Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Sadece içini değiştirerek, kaleminizi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. 0.5 mm) (

Barkod

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler

Yeşil

Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

Gök Mavi

Tükenmez Kalemler

Çocukların yutma riskine karşı nefes borusunun tıkanmasını önleyen kapak sistemi.

Turuncu

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri

Mor

Fiber Uçlu Kalemler

UF-202/3D

UF-202/14D

UF-202/48DM

UF-202/48DS

Pembe

Fosforlu Kalemler

Markörler

UFR-122/3P Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: 8 Renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›, Gök Mavi, Turuncu, Yeşil, Mor, Pembe) Kullan›m Yeri: UF-202

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Siyah

Mavi

Kırmızı

Yeşil

Gök Mavi

Turuncu

Mor

Pembe

65

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

İletişim malzemeleri

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

3D Set

Cam Sticker

(Boyut: Y280 mm × G480 mm)

(Boyut: Y297 mm × G197 mm × D140 mm)

Poster

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler

3 Yüzlü Mini-Totem (Boyut:Y510 mm × G200 mm × D200 mm)

Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Dönkart

(Boyut Daire: 350 mm Çap Dikdörtgen: Y130 x G300 mm)

Vobler

(Size: 100 mm Çap) Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri

6D Set

(Boyut: Y400 mm × G300 mm × D200 mm)

Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Yer Sticker

Düzeltme Ürünleri

(Boyut: Y210 mm × G150 mm)

Sergileme Üniteleri

48DM Ayarlanabilir Stand Kitap Ayracı

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

(Boyut: Y130 mm × G40 mm)

66

(Boyut: Y1450 mm × G500 mm × D500 mm)

48DS Sabit Stand

(Boyut: Y1600 mm × G600 mm × D300 mm)

(Boyut: Y600 mm × G800 mm)


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Uni’den yepyeni bir mürekkep... Diğer mürekkeplerin tüm avantajlarını Jetstream mürekkebinde topladık. Jetstream hızlı yazar, hızlı kurur ve belirgin çizgiler sağlar.

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

H›zl› yazanlara an›nda kuruyan mürekkep

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Mürekkepte geliştirilen en yeni teknolojiyle çabucak kuruyan ilk ve tek roller kalem. H›zl› ve ak›c› yazman›z› sa€lar. Sol elle yazanlar, sürekli ve h›zl› yazanlar için mükemmel çözüm.

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

68


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

SX-210

Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 1.0 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PC) ve yumuşak tutaç Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 9 renk (Siyah, Mavi, Mavi-Siyah, K›rm›z›, Yeşil, Turuncu, Pembe, Mor, Açık Mavi) Yedek: SXR-C1

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yaz›m konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.45 mm)

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Barkod

Çocukların yutma riskine karşı nefes borusunun tıkanmasını önleyen kapak sistemi.

Sadece içini değiştirerek, kaleminizi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Mavi

Mavi Siyah

Kırmızı

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

Yeşil

Turuncu

Pembe

Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Mor

SX-210/3D Açık Mavi

SXR-C1 Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 1.0 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: 4 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı, Mavi-Siyah) Kullan›m yeri: SX-210

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri Siyah

Mavi

Kırmızı

MaviSiyah

Özel Ambalajlar

69

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

SX-217

Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PC) ve yumuşak tutaç Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 4 renk (Siyah, Mavi, Mavi-Siyah, K›rm›z›) Yedek: SXR-C7

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.35 mm)

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Çocukların yutma riskine karşı nefes borusunun tıkanmasını önleyen kapak sistemi.

Sadece içini değiştirerek, kaleminizi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Tükenmez Kalemler

Mavi

Mavi Siyah Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yaz›m konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Barkod

Kırmızı

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

SX-217/3D

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

SXR-C7 Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: 4 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı, Mavi-Siyah) Kullan›m yeri: SX-217

70

Siyah

Mavi

Kırmızı

MaviSiyah


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

SXN-210

İğne Uçlu Roller Kalemler Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 1.0 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PC) ve yumuşak tutaç Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 4 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›, Yeşil) Yedek: SXR-10

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. 0.45 mm) (

Sadece içini değiştirerek, kaleminizi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yaz›m konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Mavi

Kırmızı Barkod

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler

Yeşil

Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

SXR-10 Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 1.0 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı) Kullan›m yeri: SXN-210, SXN-150S, SXN-510

Düzeltme Ürünleri

Siyah

Mavi

Kırmızı

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

71

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

SXN-217 Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PC) ve yumuşak tutaç Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›) Yedek: SXR-7

Mavi

Kırmızı

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. 0.35 mm) (

Sadece içini değiştirerek, kaleminizi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yazım konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Barkod

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

SXR-7 Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı) Kullan›m yeri: SXN-217, SXN-157S

72

Siyah

Mavi

Kırmızı


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

SXN-510

İğne Uçlu Roller Kalemler Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 1.0 mm tungsten bilye Gövde: ABS ve yumuflak tutaç Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 2 renk (Siyah, Mavi) Yedek: SXR-10

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. 0.45 mm) (

Sadece içini değiştirerek, kaleminizi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yazım konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Mavi

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Barkod

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

Hava süspansiyonlu yumuşak basma mekanizmas› ile sessiz ve konforlu açma-kapama.

Rahat yaz› için geliştirilen tutac› ile üstün ergonomiyi ve yaz›m konforunu art›r›r.

Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

SXR-10 Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 1.0 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı) Kullan›m yeri: SXN-210, SXN-150S, SXN-510

Düzeltme Ürünleri

Siyah

Mavi

Kırmızı

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

73

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

SX-101 (0.7)

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.35 mm)

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Çocukların yutma riskine karşı nefes borusunun tıkanmasını önleyen kapak sistemi.

Sadece içini değiştirerek, kaleminizi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Tükenmez Kalemler

Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Mavi

Kırmızı Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Çoklu Kalemler

Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PP) ve yumuşak tutaç Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›) Yedek: SXR-72 (0.7) 3 Renk (Siyah, Mavi, Kırmızı)

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yazım konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Barkod

SX-101 (1.0)

Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 1.0 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PP) ve yumuşak tutaç Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›) Yedek: SXR-72 (1.0) 3 Renk (Siyah, Mavi, Kırmızı)

Mavi

Kırmızı

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

74

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.45 mm)

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Çocukların yutma riskine karşı nefes borusunun tıkanmasını önleyen kapak sistemi.

Sadece içini değiştirerek, kaleminizi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yazım konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Barkod


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

Hızlı yazanlara, akıcı yazmak isteyenlere, tüm solaklara Jetstream.

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Solak m›s›n›z? H›zl› not tutman›z m› gerekiyor? Uni Mitsubishi Pencil’›n dünya markas› Uni, Jetstream müdavimlerine yeni Uni Jetstream modellerini sunuyor!

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

Dünya kalem sektöründe teknoloji lideri olan Uni Mitsubishi Pencil’›n keşfi Jetstream, içerdi€i son teknoloji mürekkebiyle çok çabuk kuruyan ve ak›c› yaz› sa€layan ilk ve tek roller kalem! Yeni nesil mürekkebi ka€›t taraf›ndan emilmiyor, arkas›na geçmiyor ve şaş›rtacak derecede h›zl› kuruyor. Ö€renciler sürekli not ald›kça, solaklar elleriyle yaz›n›n üzerinden geçtikçe elleri kirlenmiyor, yaz›lar ka€›da bulaşm›yor. Uni Jetstream, minimum düzeydeki sürtünme sayesinde ka€›t üzerinde kay›yor, ne kadar ak›c› yazd›€›n›za şaş›r›yorsunuz!

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Yumuşak ve ak›c› yazar.

Solaklar için idealdir. Dağılmaz, anında kurur.

Sergileme Üniteleri

Yağ bazlı mürekkebe göre 2 kat daha fazla koyu çizgiler elde edilir.

Özel Ambalajlar

75

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

SXN-150S

Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 1.0 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PC) ve yumuşak tutaç Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı) Pembe, Yeşil, Açık Mavi gövde renklerinde siyah mürekkep. Yedek: SXR-10

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. 0.45 mm) (

Sadece içini değiştirerek, kaleminizi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yazım konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Mavi

Kırmızı Barkod

Siyah

Siyah

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri

Siyah

Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

SXN-150S/3D Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

SXR-10 Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 1.0 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı) Kullan›m yeri: SXN-210, SXN-150S, SXN-510

76

Siyah

Mavi

Kırmızı


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

SXN-157S

İğne Uçlu Roller Kalemler Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PC) ve yumuşak tutaç Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı) Pembe, Yeşil, Açık Mavi gövde renklerinde siyah mürekkep. Yedek: SXR-7

Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Mavi

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Kırmızı Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. 0.35 mm) (

Sadece içini değiştirerek, kaleminizi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yazım konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler

Barkod

Siyah

Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Siyah

Çoklu Kalemler

Siyah

Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

SXN-157S/3D Markörler

SXR-7 Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı) Kullan›m Yeri: SXN-217, SXN-157S

Düzeltme Ürünleri

Siyah

Mavi

Kırmızı

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

77

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

SXN-190 Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 1.0 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PC) ve yumuşak tutaç Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı)

Mavi

Kırmızı

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

Siyah

78

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. 0.45 mm) (

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yazım konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Barkod


Uni Bilim ve Teknolojileri

Jetstream Mürekkepli roller kalem yedekleri

Roller Kalemler

SXR-C1 Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 1.0 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: 4 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı, Mavi-Siyah) Kullan›m yeri: SX-210

İğne Uçlu Roller Kalemler

Siyah

Mavi

Kırmızı

MaviSiyah

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

SXR-C7 Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: 4 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı, Mavi-Siyah) Kullan›m yeri: SX-217

Tükenmez Kalemler Siyah

Mavi

Kırmızı

MaviSiyah

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

SXR-7 Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı) Kullan›m yeri: SXN-217, SXN-157S

Markörler Siyah

Mavi

Kırmızı

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

79

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Jetstream Mürekkepli roller kalem yedekleri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

SXR-10 Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 1.0 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı) Kullan›m yeri: SXN-210, SXN-150S, SXN-510

Siyah

Mavi

Kırmızı

Siyah

Mavi

Kırmızı

Siyah

Mavi

Kırmızı

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri

SXR-72 (1.0) Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 1.0 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı) Kullan›m yeri: SX-101 (1.0)

Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

SXR-72 (0.7) Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı) Kullan›m yeri: SX-101 (0.7)

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

80


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

Power Tank Bas›nçl› Yedek Teknolojili Kalemler Basınçlı yedek teknolojisiyle en zorlu koşulların üstesinden gelin... Diğer kalemlerin aksine dik pozisyonda kullanıma uygundur.

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

Power Tank, bas›nçlı yedek teknolojisi sayesinde, -20 derecede, ›slak ka€›tta, hatta yerçekimsiz ortamda bile yazabilir. Tutuş aç›n›z ne olursa olsun, kesintisiz ve ak›c› yazman›za olanak sa€lar. • Klasik kalemlerin asla yapamad›€›n› yapar; dikey konumda kolayca yazar. ‹sterseniz yatarken bile yazabilirsiniz. • H›zla yazarken atlama yapmaz veya da€›lmaz. • Dünyan›n ilk şeffaf bas›nçl› yede€iyle mürekkep miktar›n› kontrol edebilirsiniz. • Yumuşak tutac›yla yorulmadan tutabilirsiniz.

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

Basınçlı Yedek Teknolojisi

Tükenmez Kalemler

Bas›nçl› hava

Çoklu Kalemler

Yüksek gaz bariyerli kaplama

Tüp

Dış halka

Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Mürekkep

İç halka

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Power Tank

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

82

Tükenmez Kalem


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

SN-220EW

İğne Uçlu Roller Kalemler Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 1.0 mm tungsten bilye Gövde: Geri dönüşümlü plastik ve yumuşak tutaç Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 2 renk (Siyah, Mavi) Yedek: SNP-10

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. 0.4mm) (

Sadece içini değiştirerek, kaleminizi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yazım konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Mavi

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

BASINÇLI TÜKENMEZ KALEM

Barkod

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler

Power Tank, bas›nçlı yedek teknolojisi sayesinde, tutuş aç›n›z ne olursa olsun -20 derecede, ›slak ka€›tta hatta yerçekimsiz ortamda bile yazabilir.

Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri

Dünyanın ilk şeffaf basınçlı yedeği Bas›nçlı Hava Tüp

Islak ka€›tta kesintisiz ve ak›c› yaz›m

Yüksek gaz bariyerli kaplama Dış halka

Mürekkep

Fiber Uçlu Kalemler

İç halka

Pürüssüz ve parlak

Fosforlu Kalemler

SN-220EW/3D S›radan tükenmez kalem

SN-220

Markörler

SNP-10 Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 1.0 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: 2 renk (Siyah, Mavi) Kullan›m yeri: SN-220, SN-220 EW

Düzeltme Ürünleri

Siyah

Mavi

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

83

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

SN-227

Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (AS) ve yumuşak tutaç Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı) Yedek: SNP-7

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. 0.3mm) (

Sadece içini değiştirerek, kaleminizi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yazım konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Mavi

Kırmızı Barkod

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

SN-227/3D

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

SNP-7 Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: 2 renk (Siyah, Mavi) Kullanım yeri: SN-227

84

Siyah

Mavi


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

SN-220

İğne Uçlu Roller Kalemler Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 1.0 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (AS) ve yumuşak tutaç Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı) Yedek: SNP-10

Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Mavi

Kırmızı Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. 0.4mm) (

Sadece içini değiştirerek, kaleminizi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yaz›m konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Barkod

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

SN-220/3D

Uni Power Tank ile her açıda yazma imkanı

Uni Power Tank ile ıslak kağıda yazma imkanı

Uni Power Tank ile -200 C’de bile yazma imkanı

Fosforlu Kalemler

Markörler

SNP-10 Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 1.0 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: 2 renk (Siyah, Mavi) Kullanım yeri: SN-220, SN-220EW

Düzeltme Ürünleri

Siyah

Mavi

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

85

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Power Tank basınçlı yedek teknolojili kalem yedekleri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

SNP-7 Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: 2 renk (Siyah, Mavi) Kullanım yeri: SN-227

Siyah

Mavi

Siyah

Mavi

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri

SNP-10 Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 1.0 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: 2 renk (Siyah, Mavi) Kullanım yeri: SN-220, SN-220EW

Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

86


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

Tükenmez Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

Günlük kullan›m için tasarlanm›ş tükenmez kalemler, tungsten bilyeli, paslanmaz çelik uçlar› sayesinde akma problemi yaşamaz, mükemmel mürekkep ak›ş› ve dayan›kl›l›k sa€lar. Farkl› renk ve uç alternatifleriyle geniş bir seçenek sunar. Yumuşak tutac›yla uzun süre yorulmadan yazım imkan› sa€lar.

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

SG-100 Micro

Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.5 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (AS) ve yumuşak tutaç Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı) Yedek: SA-5N 3 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›)

Mavi

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Kırmızı

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Çocukların yutma riskine karşı nefes borusunun tıkanmasını önleyen kapak sistemi.

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yaz›m konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.25 mm)

Sadece içini değiştirerek, kaleminizi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Barkod

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

SG-100 Fine

Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (AS) ve yumuşak tutaç Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı) Yedek: SA-7N 3 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›)

Mavi

Kırmızı

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

88

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Çocukların yutma riskine karşı nefes borusunun tıkanmasını önleyen kapak sistemi.

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yaz›m konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.3 mm)

Sadece içini değiştirerek, kaleminizi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Barkod


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

SG-100 Medium

Siyah

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 1.0 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (AS) ve yumuşak tutaç Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı) Yedek: SA-10N 3 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›)

Mavi

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Kırmızı

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Çocukların yutma riskine karşı nefes borusunun tıkanmasını önleyen kapak sistemi.

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yaz›m konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.4 mm)

Sadece içini değiştirerek, kaleminizi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Barkod

Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler

SG-100 Broad

Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 1.4 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (AS) ve yumuşak tutaç Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı) Yedek: SA-14N 3 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›)

Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Mavi

Fosforlu Kalemler Kırmızı

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Çocukların yutma riskine karşı nefes borusunun tıkanmasını önleyen kapak sistemi.

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yaz›m konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.55 mm)

Sadece içini değiştirerek, kaleminizi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Barkod

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

89

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

SN-100 Micro

Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.5 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PS) ve yumuşak tutaç Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı) Yedek: SA-5CN 3 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›)

Mavi

Kırmızı

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Sadece içini değiştirerek, kaleminizi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. 0.25 mm) (

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yaz›m konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Barkod

SN-100 (05)/30P

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

SN-100 Fine

Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PS) ve yumuşak tutaç Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı) Yedek: SA-7CN 3 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›)

Mavi

Kırmızı

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

90

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Sadece içini değiştirerek, kaleminizi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. 0.3 mm) (

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yaz›m konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Barkod

SN-100 (07)/30PN


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

SN-100 Medium

Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 1.0 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PS) ve yumuşak tutaç Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı) Yedek: SA-10CN 3 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›)

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Mavi

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Kırmızı

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Sadece içini değiştirerek, kaleminizi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. 0.4 mm) (

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yaz› konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

Barkod

Tükenmez Kalemler

SN-100 (10)/30P

Çoklu Kalemler

SN-100 Broad

Siyah

Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 1.4 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PS) ve yumuşak tutaç Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı) Yedek: SA-14CN 3 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›)

Mavi

Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler Kırmızı

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Sadece içini değiştirerek, kaleminizi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. 0.55 mm) (

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yaz›m konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Barkod

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

SN-100 (14)/30P

91

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

SA-S Fine Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Gövde: Plastik (PS) Mürekkep rengi: 4 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı, Yeşil)

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Mavi

Kırmızı

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler

Yeşil Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. 0.3 mm) (

Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

Siyah

92


Uni Bilim ve Teknolojileri

Tükenmez kalem yedekleri

Roller Kalemler

SA-5N Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.5 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›) Kullanım yeri: SG-100 MICRO

İğne Uçlu Roller Kalemler

Siyah

Mavi

Kırmızı

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

SA-7N Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›) Kullanım yeri: SA-S FINE, SG-100 FINE

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler

Siyah

Mavi

Kırmızı

Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler

SA-10N Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 1.0 mm tungsten bilye

Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri

Siyah

Mavi

Kırmızı

Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›) Kullanım yeri: SG-100 MEDIUM

Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

SA-14N Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 1.4 mm tungsten bilye

Düzeltme Ürünleri

Siyah

Mavi

Kırmızı

Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›) Kullanım yeri: SG-100 BROAD

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

93

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Tükenmez kalem yedekleri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

SA-5CN Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.5 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›) Kullanım yeri: SN-100 MICRO

Siyah

Mavi

Kırmızı

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

SA-7CN Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›) Kullanım yeri: SN-100 FINE

Siyah

Mavi

Kırmızı

Siyah

Mavi

Kırmızı

Siyah

Mavi

Kırmızı

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

SA-10CN Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 1.0 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›) Kullanım yeri: SN-100 MEDIUM

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

SA-14CN Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 1.4 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, K›rm›z›) Kullanım yeri: SN-100 BROAD

94


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

Çoklu Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

Tek hareketle ister siyah ve kırmızı renklerde tükenmez kalem, ister mekanik kurşun kalem olarak kullanabilirsiniz.

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

(Tükenmez Kalem + Mekanik Kurşun Kalem)

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

MSE-800CT (Clipturn) Tükenmez kalem Uç: Paslanmaz çelik Bilye: 0.7 mm tungsten bilye Mürekkep rengi: 2 renk (Siyah, K›rm›z›) Yedek: S-7L Mekanik kurflun kalem Uç çap›: 0.5 mm Di€er özellikler: Silgili

Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri

Bilye büyüklü€ünü belirtir.

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yaz›m konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Sadece içini değiştirerek, kaleminizi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Barkod

Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Ayn› gövdede iki adet geri çekilen tükenmez kalem ve mekanik kurflun kalem bir arada! Kalemin gövdesini sola do€ru çevirince siyah tükenmez kalem, tekrar sola çevirince k›rm›z› tükenmez kalem, gövdeyi sa€a çevirince 0.5 mm mekanik kurflun kalem kullan›labilir. Ayr›ca kapa€›n alt›nda kaleminizin silgisi de bulunmaktad›r. 360O dönen klipsi ile istediğiniz yere istediğiniz açıda takılabilir.

Açık/Kapalı

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Kilitlenebilir klips.

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

96

Boyun askısı ile taşıma kolaylığı.


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Kalem teknolojisinde lider olan Mitsubishi Pencil’in mekanik kurşun kalemleri, kalite, performans ve dayan›kl›l›kta hep önde. Güçlendirilmiş Grafit Karbon Teknolojisi (GRCT) ile kurşun kalem yedeklerinde yüksek dayan›kl›l›k, ak›c› ve yumuşak yaz› performans›, koyu renk tonu...

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Döner mekanizmalı kurşun kalem!

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri

Ucu dönsün siz rahatça yaz›n! Uni Kuru Toga her zaman yeni aç›lm›ş bir kalem netli€inde yaz›m kalitesi elde edebilece€iniz üstün teknoloji sahibi bir döner mekanizmal› kurşun kalem. Uni Kuru Toga’n›n özel mekanizmas›n›n sahip oldu€u çarklar, kalem k‛da her dokundu€unda ucun dönmesini sa€layarak kalem ucunun her yüzeyinin ayn› kalmas›n› sa€lar. Yaz› yazarken otomatik olarak dönen ve aç›lan ucu sayesinde her zaman net ve keskin bir yaz›m kalitesi elde edersiniz. Kalem ucu her zaman her yönden eşit oranda aç›larak mekanizma içinde ilerletilir. Bu dengeli ve net bir yaz›m kalitesi yarat›r. Kalem ucu daha verimli kullan›l›r ve k›r›lmaya daha dayan›kl› hal al›r. Ayn› uç ile çok daha uzun metraj yaz›m elde edilerek uç en verimli şekilde kullan›l›r. 0,5 mm uç kal›nl›€›na sahip Uni Kuru Toga, siyah, gümüş, mavi, pembe, yeşil ve turuncu olmak üzere 6 ayr› renk seçene€iyle de her zevke hitap ediyor. Üstün mekanizmas› ile performans, ş›kl›k ve ergonomiyi ayn› anda tüketiciye sunan Uni Kuru Toga size kaliteli bir yaz›m keyfi yaşatmaya haz›r.

Dağılan yazılara son!

Takılmaz!

Kırılmayı önler! Kalem ucu yıpranmış açı

Sıradan mekanik kurşun kalemler

Fiber Uçlu Kalemler

Keskin Kalem Ucu

Fosforlu Kalemler

Kuru Toga

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Ucun sürekli ayn› yönünün kullan›lmas› sonucu kalem ucu k›sa zamanda k›r›l›r. Yaz›lar›n›z kal›nlaşarak netliğini kaybeder.

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

98


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

M5-450

İğne Uçlu Roller Kalemler

Uç Çapı: 0.5 mm Gövde: Plastik (PC) Gövde rengi: 6 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı, Yeşil, Turuncu, Gümüş) Diğer özellikler: Silgili

Mekanik kurşun kalem ve yedeklerinin uç çapını belirtir.

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Barkod

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

‹çindeki çarklar, kalemin ka€›da her

Üst Çark

dokundu€unda ucun dönmesini sa€layarak kalem ucunun her

Sergileme Üniteleri

Orta Çark

Alt Çark

Özel Ambalajlar

yüzeyinin ayn› kalmas›n› sa€lar. 99

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

M5-228 Uç Çapı: 0.5 mm Gövde: Plastik (AS) ve yumuşak tutaç Gövde rengi: 6 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı, Açık Mavi, Pembe, Açık Yeşil) Diğer özellikler: Silgili

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Mekanik kurşun kalem ve yedeklerinin uç çapını belirtir.

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yaz›m konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Barkod

Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

M5-228/4D

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

100

KLİK


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

M7-228

İğne Uçlu Roller Kalemler

Uç Çapı: 0.7 mm Gövde: Plastik (AS) ve yumuşak tutaç Gövde rengi: 6 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı, Açık Mavi, Pembe, Açık Yeşil) Diğer özellikler: Silgili

Mekanik kurşun kalem ve yedeklerinin uç çapını belirtir.

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yaz›m konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler

Barkod

Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri

M7-228/4D

Fiber Uçlu Kalemler

KLİK

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

101

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

M5-617GG Uç Çapı: 0.5 mm Gövde: Renkli ABS ve yumuşak tutaç Gövde rengi: 6 renk (Siyah, Açık Mavi, Gül Pembesi, Beyaz, Açık Yeşil, Turuncu) Diğer özellikler: Kalem sallandığında otomatik olarak ileri doğru çıkan istenildiğinde kilitlenebilen uç mekanizması.

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Mekanik kurşun kalem ve yedeklerinin uç çapını belirtir.

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler

Eli rahats›z etmeyen, kullan›c›n›n yaz›m konforunu art›ran yumuşak tutaç.

Barkod

Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

DARBE EM‹C‹ JEL!

Markörler

Jel tutaca€›n darbelere karş› tampon etkisi yumurta düşürme testiyle

Düzeltme Ürünleri

gösteriliyor. 18 metreden aşa€› darbe emici özellikte jel yüzeye at›lan bir yumurta,

Sergileme Üniteleri

çatlam›yor bile.

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

102


Uni Bilim ve Teknolojileri

COLOR

Roller Kalemler

Uni 05-255C

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Boyutlar: 0.5 mm çap x 60 mm uzunluk, Plastik tüpte 12 adet min Yedek rengi: 2’fler adet çivit mavi, yeflil, turuncu, k›rm›z›, gül kurusu, mavi. Çivit Mavi Mekanik kurşun kalem ve yedeklerinin uç çapını belirtir.

Yeşil

Turuncu

Kırmızı

Gül Kurusu

Mavi

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Barkod

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

Uni 07-255C

Tükenmez Kalemler

Boyutlar: 0.7 mm çap x 60 mm uzunluk, Plastik tüpte 12 adet min Yedek rengi: 2’fler adet çivit mavi, yeflil, turuncu, k›rm›z›, gül kurusu, mavi.

Çoklu Kalemler

Çivit Mavi Mekanik kurşun kalem ve yedeklerinin uç çapını belirtir.

Yeşil

Turuncu

Kırmızı

Gül Kurusu

Mavi

Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Barkod

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

103

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

UL 05 - 102ND Boyutlar: 0.5 mm çap x 60 mm uzunluk Plastik tüpte 12 adet min Sertlik derecesi: HB, B, 2B

Mekanik kurşun kalem ve yedeklerinin uç çapını belirtir.

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler

UL 07 - 102ND Boyutlar: 0.7 mm çap x 60 mm uzunluk Plastik tüpte 12 adet min Sertlik derecesi: HB, B, 2B

Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri

Mekanik kurşun kalem ve yedeklerinin uç çapını belirtir.

Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Nano Dia parçac›klar› ak›c› bir yaz› sa€larken keskin ve koyu çizgiler elde etmenizi sa€lar. S›radan uçlarda partiküllerin birbirleriyle yak›n temas› sürtünmenin artmas›na sebep olur ve yumuflak yazma hissini azalt›r.

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

104

UL05 & 07-102ND/8D


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

EP-60

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Malzeme: PVC Boyut: 48 x 19 x 11 mm Ağırlık: 13 gr

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

EH-100P

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri

Gövde: Plastik (ABS) Gövde rengi: Siyah Yedek: ER-100PK

Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

ER-100PK

Düzeltme Ürünleri

Boyutlar: 5.0 mm x 90 mm pakette 3 adet Malzeme: Plastik

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

105

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

yüksek hassasiyet gerektiren çizimleriniz için…

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Uni PİN, teknik çizim gibi çizgi kalınlığının ve kalitesinin önemli olduğu çizimlerinizde en önemli yardımcınız.

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

Yüksek hassasiyet için 1/1000mm kalınlığında özel kaplama materyali ile güçlendirilmiş uç yapısı sayesinde çizgileriniz tam istediğiniz kalınlıkta olur ve uzun süre kullanımdan sonra bile uçta deformasyon yaşanmaz.

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler

Uni Süper Mürekkebi ile çizimleriniz suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine karşı dayanıklıdır. Çizimleriniz uzun yıllar arşiv kalitesinde saklanabilir.

Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.8 uç kalınlığı ve siyah, mavi, kırmızı renk seçenekleriyle tüm çizim ihtiyaçlarınıza cevap verir.

Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

106


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

Fiber Uçlu Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

Geliştirilmiş fiber uç yapısı sayesinde ucunuz deforme olmaz; son damlasına kadar aynı çizgi kalınlığında ve kalitesinde yazmanızı sağlar.

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

PIN-200

Siyah

Uç: Akrilik Uç kalınlığı: 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.8 mm Gövde: Plastik (PP) Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı)

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Mavi

Kırmızı

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Suya ve ›şığa dayanıklı mürekkep ile yıllar boyu kalıcı ve arşiv kalitesinde yazı.

Çocukların yutma riskine karşı nefes borusunun tıkanmasını önleyen kapak sistemi.

Barkod

Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

PIN-200/5D

PIN-200/5C

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

0.05

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

108

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.8


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

Fosforlu Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

Su bazl›, pigment mürekkepli fosforlu kalemleri faks ka€›tlar›nda bile kullanabilirsiniz. Kalan mürekkep miktar›n› gövde üzerindeki pencereden kontrol edebilirsiniz.

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

110


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

PUS-102T

Pembe

Uç: Polyester (yuvarlak uç-pencereli kesik uç) Uç kalınlığı: 0,6-4 mm Gövde: Plastik (PP) Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 5 renk (Pembe, Turuncu, Sarı, Yeşil, Açık Mavi)

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Sarı

Yeşil

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.6 mm)

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 4.0 mm)

İğne Uçlu Roller Kalemler

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Açık Mavi

Barkod

Turuncu

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

PUS-102T/5C

Fosforlu Kalemler

PUS-102T/3C

Çift uç özelli€iyle hem fosforlay›p hem de yazabilirsiniz! Pencere sistemiyle fosforlad›€›n›z yeri görerek istedi€iniz noktada durabileceksiniz! 111

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

USP-105

Pembe

Uç: Polyester (kesik uç) Uç kalınlığı: 1.5-4 mm Gövde: Plastik (PP) Mürekkep: Uni Süper Mürekkep (Faks kağıdında kullanılabilir.) Mürekkep rengi: 5 renk (Pembe, Turuncu, Sarı, Yeşil, Açık Mavi)

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

Kesintisiz ve kontrollü ak›fl sistemiyle mürekkebin son damlas›na kadar ak›c› yazma özelli€i.

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Çocukların yutma riskine karşı nefes borusunun tıkanmasını önleyen kapak sistemi.

Barkod

Sarı

Yeşil

Açık Mavi

Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

USP-105/36P

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

Turuncu

112

USP-105/5C


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

Markörler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

Su bazl›, pigment mürekkepli ve kokusuz Uni markörler, parlak ve canl› renkleriyle her türlü ihtiyac›n›z› karş›lar. Sa€l›€a zararl› Xylene maddesi içermeyen permanent markörler, keskin ve parlak yaz›mlar›yla di€er markörlerden kolayca ay›rt edilir. Tüm Uni markörleri hemen her yüzeyde kullanılabilir.

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Eşsiz su bazlı pigment mürekkebiyle ışığa ve suya karşı dayanıklıdır. Kumaş, fotoğraf, metal, cam, plastik gibi çok çeşitli yüzeylerde kullanabilirsiniz.

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

114


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

PC-1MD

İğne Uçlu Roller Kalemler

Uç: Elastomer / PIN uç Uç kalınlığı: 0.7 mm Gövde: Plastik (PP) Mürekkep: Pigment Mürekkep Mürekkep rengi: 16 renk (Siyah, Beyaz, Mavi, Açık Mavi, Mor, Pembe, Kırmızı, Turuncu, Sarı, Yeşil, Altın, Gümüş, Metalik-Mavi, Metalik-Pembe, Metalik-Kırmızı, Metalik-Yeşil)

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.7 mm)

Iş›€›n soldurma etkisine dayan›kl› mürekkep.

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

16 RENK

Barkod

PC-1MD/80P

Siyah

Beyaz

Mavi

Açık Mavi

Mor

Pembe

Kırmızı

Turuncu

Sarı

Yeşil

Kapaklar›ndan birlefltir, kendi setini kendin yarat.

Altın

Gümüş

Metalik Mavi

Metalik Pembe

Metalik Kırmızı

Metalik Yeşil

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

115

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler

PC-1MR Uç: Elastomer / PIN uç Uç kalınlığı: 0.7 mm Gövde: Plastik (PP) Mürekkep: Pigment Mürekkep Mürekkep rengi: 16 renk (Siyah, Beyaz, Mavi, Açık Mavi, Mor, Pembe, Kırmızı, Turuncu, Sarı, Yeşil, Altın, Gümüş, Metalik-Mavi, Metalik-Pembe, Metalik-Kırmızı, Metalik-Yeşil)

Siyah

Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

116

Beyaz

Mavi

Açık Mavi

Mor

Pembe

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. 0.7 mm) (

Iş›€›n soldurma etkisine dayan›kl› mürekkep.

16 RENK

Barkod

PC-1MR/80P

Kırmızı

Turuncu

Sarı

Yeşil

Alt›n

Gümüş

Metalik Mavi

Metalik Pembe

Metalik Kırmızı

Metalik Yeşil


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

PC-1M Uç: Polyester / Yuvarlak uç Uç kalınlığı: 0.7 mm Gövde: Plastik (PP) Mürekkep: Pigment Mürekkep Mürekkep rengi: 14 renk (Siyah, Beyaz, Mavi, Kahverengi, Açık Mavi, Mor, Pembe, Kırmızı, Turuncu, Sarı, Açık Yeşil, Yeşil, Altın, Gümüş)

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.7 mm)

Mavi

Siyah

İğne Uçlu Roller Kalemler

Kapak kapal›yken iyice çalkalay›n

Iş›€›n soldurma etkisine dayan›kl› mürekkep.

Beyaz

Kahverengi

Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Kullanmadan önce bir parça ka€›da ucunu bast›r›n ve ucuna mürekkep gelmesini sa€lay›n.

14 RENK

Barkod

Açık Mavi

Mor

Pembe

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler

Turuncu

Kırmızı

Sarı

Açık Yeşil

Yeşil

Alt›n

Gümüş

Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

117

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

PC-3M Uç: Polyester / Yuvarlak uç Uç kalınlığı: 0.9-1.3 mm Gövde: Plastik (PP) Mürekkep: Pigment Mürekkep Mürekkep rengi: 27 renk (Siyah, Beyaz, Gri, Kahverengi, Fildişi, Bej, Mavi, Açık Mavi, Gök Mavisi, Kurşun Gri, Leylak, Mor, Pembe, Açık Pembe, Kırmızı, Şarap Kırmızısı, Turuncu, Parlak Sarı, Açık Turuncu, Sarı, Elma Yeşili, Açık Yeşil, Yeşil, Zümrüt Yeşili, Altın, Gümüş, Bronz )

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.9 ~ 1.3 mm)

Iş›€›n soldurma etkisine dayan›kl› mürekkep.

27 RENK Barkod

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

Siyah

Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

118

Beyaz

Gri

Kahverengi

Fildişi

Bej

Mavi

Açık Mavi

Gök Mavisi

Kurşun Gri

Lila

Mor

Pembe


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Açık Pembe

Kırmızı

Şarap Kırmızı

Turuncu

Parlak Sarı

Açık Turuncu

Sarı

Elma Yeşili

Açık Yeşil

Yeşil

Zümrüt Yeşili

Alt›n

Gümüş

Bronz

Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

119

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler

PC-5M Uç: Polyester / Yuvarlak uç Uç kalınlığı: 1.8-2.5 mm Gövde: Plastik (PP) Mürekkep: Pigment Mürekkep Mürekkep rengi: 33 renk (Siyah, Beyaz, Gri, Kahverengi, Fildişi, Bej, Mavi, Açık Mavi, Gök Mavisi, Kurşun Gri, Lila, Mor, Pembe, Açık Pembe, Kırmızı, Şarap Kırmızısı, Turuncu, Parlak Sarı, Açık Turuncu, Sarı, Saman Sarısı, Elma Yeşili, Açık Yeşil, Yeşil, Zümrüt Yeşili, Altın, Gümüş, Bronz, Metalik Mavi, Metalik Mor, Metalik Pembe, Metalik Kırmızı, Metalik Yeşil )

Siyah

Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

120

Beyaz

Gri

Kahverengi

Fildişi

Bej

Mavi

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 1.8 ~ 2.5 mm)

Iş›€›n soldurma etkisine dayan›kl› mürekkep.

33 RENK

Barkod

PC-5M/5D

Açık Mavi

Gök Mavisi

Kurşun Gri

Lila

Mor

Pembe

Açık Pembe

Kırmızı

Şarap Kırmızısı


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Turuncu

Parlak Sarı

Açık Turuncu

Sarı

Saman Sarısı

Elma Yeşili

Açık Yeşil

Yeşil

Zümrüt Yeşili

Alt›n

Gümüş

Bronz

Metalik Mavi

Metalik Mor

Metalik Pembe

Metalik K›rm›z›

Metalik Yeflil

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

121

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

PC-8K Uç: Akrilik / Kesik uç Uç kalınlığı: 8.0 mm Gövde: Plastik (PP) Mürekkep: Pigment Mürekkep Mürekkep rengi: 35 renk (Siyah, Beyaz, Gri, Kahverengi, Fildişi, Bej, Mavi, Açık Mavi, Turkuaz, Kurşun Gri, Mor, Pembe, Kırmızı, Şarap Kırmızısı, Turuncu, Parlak Sarı, Sarı, Saman Sarısı, Elma Yeşili, Açık Yeşil, Yeşil, Altın, Gümüş, Bronz, Metalik Mavi, Metalik Mor, Metalik Pembe, Metalik Kırmızı, Metalik Yeşil, Floresan Pembe, Floresan Kırmızı, Floresan Turuncu, Floresan Açık Turuncu, Floresan Sarı, Floresan Yeşil )

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler

Siyah

Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

122

Beyaz

Gri

Kahverengi

Fildişi

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 8.0 mm)

Iş›€›n soldurma etkisine dayan›kl› mürekkep.

35 RENK

Barkod

Bej

Mavi

Açık Mavi

Turkuaz


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler Kurşun Gri

Mor

Pembe

Kırmızı

Şarap Kırmızısı

Turuncu

Parlak Sarı

Açık Floresan Sarı

Floresan Sarı

Saman Sarısı

Elma Yeşili

Floresan Yeşili

Alt›n

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Gümüş

Bronz

Metalik Mavi

Metalik Mor

Metalik Pembe

Metalik K›rm›z›

Metalik Yeflil

Floresan Pembe

Floresan Kırmızı

Floresan Turuncu

Floresan Açık Turuncu

Sarı

Çoklu Kalemler

Yeşil

Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

123

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

PC-17K

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 15 mm)

Uç: Arkilik / Kesik uç Uç kalınlığı: 15.0 mm Gövde: Plastik (PP) Mürekkep: Pigment Mürekkep Mürekkep rengi: 8 renk (Siyah, Beyaz, Mavi, Açık Mavi, Pembe, Kırmızı, Sarı, Yeşil)

Iş›€›n soldurma etkisine dayan›kl› mürekkep.

8 RENK

Barkod

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Siyah

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

124

Beyaz

Mavi

Açık Mavi

Pembe

Kırmızı

Sarı

Yeşil


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

PCF-350

İğne Uçlu Roller Kalemler Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 1 - 10 mm)

Uç: F›rça Tip Uç kalınlığı: 1 - 10 mm Gövde: Plastik (PP) Mürekkep: Pigment Mürekkep Mürekkep rengi: 10 renk (Siyah, Beyaz, Mavi, Açık Mavi, Pembe, Kırmızı, Yeşil, Sarı, Alt›n, Gümüfl)

Siyah

Beyaz

Mavi

Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Iş›€›n soldurma etkisine dayan›kl› mürekkep.

10 RENK

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

Barkod

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Açık Mavi

Pembe

Kırmızı

Yeşil

Sarı

Alt›n

Gümüş

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

125

Ambalaj Bilgileri


Ambalaj Bilgileri

PC-17K

Chisel shaped

Düzeltme Ürünleri

Özel Ambalajlar

PCF-350

Pin type

126 Metalik-Pembe Metalik-Kırmızı Metalik-Yeşil

Metalik-Pembe Metalik-Kırmızı Metalik-Yeşil

F.Kırmızı

F.Yeşil

F.Sarı

F.Açık Turuncu

F.Turuncu

Mavi

Gümüş

Altın

Yeşil

Açık-Yeşil

Sarı

Turuncu

Kırmızı

Pembe

Mor

Açık-Mavi

Metalik-Yeşil

Metalik-Kırmızı

Metalik-Pembe

Metalik-Mavi

Gümüş

Altın

Yeşil

Sarı

Turuncu

Kırmızı

Pembe

Mor

Açık-Mavi

Mavi

Beyaz

Siyah

Siyah

Metalik-Yeşil

Metalik-Kırmızı

Metalik-Pembe

Metalik-Mavi

Gümüş

Altın

Yeşil

Sarı

Turuncu

Kırmızı

Pembe

Mor

Açık-Mavi

Mavi

Beyaz

Metalik

F.Pembe

Metalik-Mor

Metalik-Mor

Bronz

Bronz Metalik-Mavi

Bronz

Gümüş

Gümüş

Altın

Zümrüt-Yeşili

Zümrüt-Yeşili

Altın

Yeşil

Açık-Yeşil

Elma-Yeşili

Sarı

Açık-Turuncu

Yeşil

Metalik-Mavi

Altın

Yeşil

Açık-Yeşil

Elma-Yeşili

Saman-Sarısı

Saman-Sarısı

Açık-Yeşil

Sarı

Açık-Turuncu Sarı

Açık-Turuncu

Parlak-Sarı

Turuncu

Turuncu Parlak-Sarı

Turuncu Parlak-Sarı

Kırmızı Şarap-Kırmızı

Şarap-Kırmızı

Şarap-Kırmızı

Açık-Pembe

Açık-Pembe Kırmızı

Pembe

Pembe

Mor

Lila Mor

Kurşun-Gri Lila

Gök-Mavisi

Açık-Mavi

Kurşun-Gri

Gök-Mavisi

Açık-Mavi

Mavi

Bej

Fildişi

Kırmızı

Pembe

Mor

Kurşun-Gri

Turkuaz

Açık-Mavi

Gümüş

Markörler

Altın

Yeşil

Yeşil

Bej Mavi

Bej Mavi

Fildişi

Fildişi

Kahverengi

Gri

Gri

Fosforlu Kalemler Kahverengi

Beyaz

Temel

Gümüş

Sarı

Fırça uç 1-10 mm 10 renk Sarı

Sergileme Üniteleri Kırmızı

Kesik uç 15.0mm 8 renk

Kırmızı

Kesik uç 8.0mm 35 renk

Pembe

Chisel shaped

Pembe

PC-8K

Açık-Mavi

Fiber Uçlu Kalemler Yuvarlak uç 1.8-2.5mm 33 renk

Açık-Mavi

Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Ballet shaped

PC-5M

Mavi

Çoklu Kalemler Yuvarlak uç 0.9-1.3mm 27 renk

Mavi

Tükenmez Kalemler

PC-3MBallet shaped Kahverengi

Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Yuvarlak uç 0.7mm 14 renk

Gri

Ballet shaped

Kahverengi

PC-1M

Siyah

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Beyaz

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Pin uç 0.7mm 16 renk

Siyah

Pin type

Beyaz

PC-1MR

Siyah

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Pin uç 0.7mm 16 renk

Beyaz

Pin type

Siyah

PC-1MD

Siyah

Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Beyaz

Yaklaşık

Siyah

İğne Uçlu Roller Kalemler

Beyaz

Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

Floresan


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

PX-20

İğne Uçlu Roller Kalemler

Uç: Akrilik / Yuvarlak uç Uç kalınlığı: 2.2-2.8 mm Gövde: Alüminyum Mürekkep rengi: 15 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı, Yeşil, Kahverengi, Sarı, Pembe, Mor, Turuncu, Açık Mavi, Açık Yeşil, Gri, Beyaz, Altın, Gümüş)

Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 2.2 - 2.8 mm)

Endüstriyel boyama ve işaretleme markörüdür. Metal, cam, tahta ve taş gibi çok çeşitli yüzeylerde kullanılabilir. Yüksek sıcaklık gibi zorlu koşullara dayanıklıdır.

15 RENK

Barkod

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler

Siyah

Beyaz

Mavi

Açık Mavi

Pembe

Kırmızı

Yeşil

Sarı

Mor

Turuncu

Açık Yeşil

Gri

Kahverengi

Alt›n

Gümüş

Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

127

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler

PX-21 Uç: Akrilik / Yuvarlak uç Uç kalınlığı: 0.8-1.2 mm Gövde: Alüminyum Mürekkep rengi: 15 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı, Yeşil, Kahverengi, Sarı, Pembe, Mor, Turuncu, Açık Mavi, Açık Yeşil, Gri, Beyaz, Altın, Gümüş)

Sarı

Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

128

Beyaz

Mavi

Açık Mavi

CAM

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.8 - 1.2 mm)

TAHTA

TAŞ

15 RENK

Barkod

Pembe

METAL

Kırmızı

Yeşil

Siyah

Mor

Turuncu

Açık Yeşil

Gri

Kahverengi

Alt›n

Gümüş


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

PX-30

İğne Uçlu Roller Kalemler

Uç: Akrilik / Kesik uç Uç kalınlığı: 4.0-8.5 mm Gövde: Alüminyum Mürekkep rengi: 7 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı, Sarı, Beyaz, Altın, Gümüş)

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 4.0 - 8.5 mm)

Jel Mürekkepli Roller Kalemler

7 RENK Barkod

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

Markörün dibini, içerideki toplar› ay›rmak için yavaşça yere vurun.

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler

Siyah

Beyaz

Mavi

Kırmızı

Sarı

Altın

Gümüş

Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Kapa€› kapal› olarak iyice sallay›n. Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Kullanmadan önce ucunu bir parça ka€›da bast›r›n.

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Kullanmadan önce mutlaka bir ka€›tta test edin.

Özel Ambalajlar

129

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

PNA-125

Siyah

Uç: Akrilik / Yuvarlak uç Uç kalınlığı: 0.9 mm Gövde: Plastik (PP)-(Geriye dönüştürülebilir) Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: Siyah

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.9 mm)

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Çocukların yutma riskine karşı nefes borusunun tıkanmasını önleyen kapak sistemi.

Barkod

Yeni geliştirilmiş ya€ bazl› mürekkep

HIZLI KURUYAN SÜPER MÜREKKEP

Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Kuru temizleme, çamaşırhane, laboratuvar, hastane, depo gibi farklı alanlarda kullanılabilir. En zorlu yüzeylere bile işaretleme yapabilirsiniz.

PNA-125/3D

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Koli Band› Üzerine

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

130

Cam Üzerine

Plastik Üzerine

Uni Super Ink Marker: Koyu ve net yaz›

Uni Super Ink Marker: Koyu ve net yaz›

Uni Super Ink Marker: Koyu ve net yaz›

Di€er markörler; Soluk ve belirsiz yaz›

Di€er markörler; Soluk ve belirsiz yaz›

Di€er markörler; Soluk ve belirsiz yaz›


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

PD-153T

İğne Uçlu Roller Kalemler Siyah

Uç: Polyester Uç kalınlığı: 0.4-0.9 mm Gövde: Plastik (PP) Mürekkep rengi: 3 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı)

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Mavi

Kırmızı Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.4 mm)

Çocukların yutma riskine karşı nefes borusunun tıkanmasını önleyen kapak sistemi.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.9 mm)

Barkod

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Çift ucu sayesinde istedi€iniz kal›nl›kta yazabilir, net ve keskin bir yaz›m kalitesi elde edebilirsiniz.

131

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

PM-24X

Siyah

Uç: Akrilik Çizgi kalınlığı: Yaklaşık 0.4 mm Gövde: Plastik (PP) Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 4 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı, Yeşil)

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Kırmızı Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 0.4 mm)

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

Arkaya Geçmez

Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

Yeşil

Her yüzeye yazar. Mürekkep sayfan›n arkas›na geçmez.

Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler

Mavi

132

Kokusuz

Solmaz

Suda Dağılmaz

Dağılmaz


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

PM-225

İğne Uçlu Roller Kalemler Siyah

Uç: Akrilik / Yuvarlak uç Çizgi kalınlığı: Yaklaşık 1.4 - 2.0 & 3.7 mm Gövde: Plastik (PP) Mürekkep: Uni Süper Mürekkep Mürekkep rengi: 8 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı, Yeşil, Açık Mavi, Floresan Sarı, Floresan Turuncu, Floresan Pembe)

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 1.4 - 2.0 & 3.7 mm)

Mavi

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Suyun dağıtma ve ışığın soldurma etkilerine dayanıklıdır. Yazınızı, imzanızı ve değerli belgelerinizi kimyasal maddelere karşı korur.

Kırmızı

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

KesikYuvarlak Kombi Uç

Yeşil

Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Açık Mavi

Floresan Sarı

PM-225/4C

Kokusuz

Solmaz

Suda Dağılmaz

Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

PM-225/8C

Floresan Turuncu Arkaya Geçmez

Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri

Markörler

Dağılmaz

Düzeltme Ürünleri Floresan Pembe

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

133

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

PA-222 Uç: Akrilik / Yuvarlak uç Çizgi kalınlığı: 1.2-1.8 mm Gövde: Plastik (PP) Mürekkep rengi: 4 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı, Yeşil) Diğer Özellikler: Etil alkol bazlı, Xylene içermeyen mürekkep, mürekkep rengi ile uyumlu kapak ve gövde uçları

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 1.2-1.8 mm)

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler

Siyah

Mavi

Kırmızı

Yeşil

Siyah

Mavi

Kırmızı

Yeşil

Uni Permanent Marker'ların etil alkol bazlı mürekkebi sağlığa zararlı Xylene maddesi içermez ve kötü koku oluşmaz. Hızlı kurur ve suya dayanıklıdır. Ayrıca kapağı açık kalsa bile ıslaklığını korur.

Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

PA-226 Uç: Polyester / Kesik uç Çizgi kalınlığı: 5.7 mm bold Gövde: Plastik (PP) Mürekkep rengi: 4 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı, Yeşil) Diğer Özellikler: Etil alkol bazlı, Xylene içermeyen mürekkep, mürekkep rengi ile uyumlu kapak ve gövde uçları

Markörler Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 5.7 mm)

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

134


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

No. 520F

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Uç: Akrilik / Yuvarlak uç Çizgi kalınlığı: 1.3 mm Gövde: Alüminyum Mürekkep rengi: 4 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı, Yeşil) Diğer Özellikler: Etil alkol bazlı, Xylene içermeyen mürekkep.

Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

Siyah

Mavi

Kırmızı

Yeşil

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 1.3 mm)

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

İstenilen her yüzeye yazma imkanı sağlar. Sağlığa zararlı Xylene maddesi içermez ve kötü koku oluşmaz.

Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler

No. 580B

Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri

Uç: Akrilik / Kesik uç Çizgi kalınlığı: 1.5 mm bold Gövde: Alüminyum Mürekkep rengi: 4 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı, Yeşil) Diğer Özellikler: Etil alkol bazlı, Xylene içermeyen mürekkep.

Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 1.5 mm)

Siyah

Mavi

Kırmızı

Yeşil

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

135

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

PWB-202

Siyah

Uç: Akrilik / Yuvarlak uç Çizgi kalınlığı: 1.8-2.2 mm Gövde: Plastik (PP) Mürekkep rengi: 4 renk (Siyah, Mavi, Kırmızı, Yeşil)

Mavi Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 1.8-2.2 mm)

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

Kokusuz beyaz tahta kalemleri kesintisiz mürekkep akışıyla belirgin yazar, kolayca silinir, iz bırakmaz.

Kırmızı

Tükenmez Kalemler

Yeşil

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Geliştirilmiş mürekkebi, son damlas›na kadar ak›c› yazmay› sa€lar, rahatl›kla silinir. Üstelik mürekkep miktar›n›, gövdesindeki şeffaf bölümden kolayca kontrol edebilirsiniz.

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

136


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

Düzeltme Ürünleri

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

‹sraf› ve karmaşay› önleyen Uni düzeltme kalem ve şeritleri, her türlü ka€›d›n yan› s›ra fotokopi ve karbon içermeyen kopya ka€›tlar›nda da kullan›labilir.

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

CLP-305 Uç: Paslanmaz çelik Çizgi kalınlığı: 1.0 mm Gövde: Plastik (PA+PE) 1.1.1 Trichloroethane içermez. Diğer özellikler: Baskı ya da el yazısı üzerinde çok amaçlı kullanım.

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 1.0 mm)

Barkod

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri

CLP-305/6D

CLP-305/1D

Fiber Uçlu Kalemler

Uni Correction Pen örtücü pürüzsüz

Fosforlu Kalemler

yap›s› ile üzerine tekrar yazmayı kolaylaştırır.

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Sıradan Düzeltme Kalemleri

Geç Kurur!

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

138

Uni Correction Pen Plus

Çabucak Kurur.


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

CLP-300

İğne Uçlu Roller Kalemler

Uç: Paslanmaz çelik Çizgi kalınlığı: 1 mm tungsten Gövde: Plastik (PA) 1.1.1 Trichloroethane içermez. Diğer özellikler: Baskı ya da el yazısı üzerinde çok amaçlı kullanım.

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Çizgi kal›nl›€›n› belirtir. ( 1.0 mm)

Barkod

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri

CLP-300/6D

CLP-300/1D

Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

139

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

CLT-205 Uç: Polypropylene (esnek uç) Gövde: Plastik (PS+POM) Şerit: Genişlik 5mm x 8 metre Uzunluk. Diğer özellikler: Çok amaçlı kuru düzeltme şeridi, hataları anında düzeltir ve hemen üzerine yeniden yazma imkanı sağlar. Esnek ve yumuşak ucuyla kolayca düzeltir.

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

140


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

Sergileme Üniteleri

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

Ürünlerimizin görünürlü€ünü art›racak ve sergilemeyi kolaylaşt›racak kullan›şl› standlar ve sergileme üniteleri.

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

Roller Kalemler

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

UBN-176/3D

UBN-178/3D

UB-200/3D

UB-200/6D

UB-150/3D

UB-150/10D

UB-157/3D

UB-157/10D

Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

UB-205/3D

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

142


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

İğne Uçlu Kalemler UB-157/10DCL

UB-245/4D

UB-247/4D

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

UB-185S/5D

Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler UB-187S/5D

UB-185/3D

UB-187/3D

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

UM-153/36P

Özel Ambalajlar

143

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

UM-153/76P

Tükenmez Kalemler

UM-153S/3D

UMN-207 MICRO/3D

UMN-207/3D

UM-120/8D

UM-120AC/4D

UMN-207/5D

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

UMN-207F/3D

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

144

UM-120/4D

UM-120AC/8D


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler

UM-120NM/4D

UM-120NM/8D

UM-120SP/4D

UM-120SP/8D

Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

UM-101ER/36P

Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri

Jel Mürekkepli İğne Uçlu Roller Kalemler UM-101ER/76P

UM-170/5DCL

UM-170/5D

Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

UMN-207ND/3D

Özel Ambalajlar

145

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

UM-201/36P

Tükenmez Kalemler

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

UF-202/3D

UF-202/3D

UF-202/14D

SX-217/3D

SXN-150S/3D

SXN-157S/3D

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler

Sergileme Üniteleri

SX-210/3D

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

146


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler

SN-220EW/3D

SN-227/3D

Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

SN-220/3D

Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Tükenmez Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

SN-100 (0.5)/30P

SN-100 (0.7)/30PN

SN-100 (1.0)/30P

Sergileme Üniteleri

SN-100 (1.4)/30P

Özel Ambalajlar

147

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri

Fosforlu Kalemler M5-228/4D

M7-228/4D

UL05 & 07-102ND/8D

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

USP-105/36P

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

148

PNA-125/3D

PIN-200/5D

PC-1MD/80P


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler

Düzeltme Ürünleri PC-1MR/80P

PC-5M/5D

Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

CLP-305/6D

CLP-305/1D Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

CLP-300/6D

Sergileme Üniteleri

CLP-300/1D

Özel Ambalajlar

149

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Ayaklı Standlar

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

AYAKLI STAND 9

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

150

AYAKLI STAND 10


Uni Bilim ve Teknolojileri

Ayaklı Standlar

Roller Kalemler

AYAKLI STAND 7

AYAKLI STAND 5

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

151

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Ayaklı Standlar

Roller Kalemler

POSCA AYAKLI STAND

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

152

FANTHOM 48DM AYAKLI STAND

FANTHOM 48DS AYAKLI STAND


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

Özel Ambalajlar

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler

Roller Kalemler

Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

UB-200/5C

UB-200/3P

UB-205/3P

UB-157/5C

UMN-207GG/1P

UM-120/8C

Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

UB-167/5C

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

Jel Mürekkepli Roller Kalemler

İğne Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

154


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler

UM-120AC/8C

UM-120NM/8C

UM-120SP/8C

UM-100/5C

Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

UM-100/8C

Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

UM-100/12C

PUS-102T/5C

PUS-102T/3C

Sergileme Üniteleri

USP-105/5C

Özel Ambalajlar

155

Ambalaj Bilgileri


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler

Fiber Uçlu Kalemler PIN-200/5C

Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

Ambalaj Bilgileri

Markörler

156

PM-225/4C

PM-225/8C


Uni Bilim ve Teknolojileri

Roller Kalemler

Ambalaj Bilgileri

İğne Uçlu Roller Kalemler

Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jel Mürekkepli ‹€ne Uçlu Roller Kalemler Is›ya Duyarl› Jel Mürekkepli Roller Kalemler Jetstream Mürekkepli Roller Kalemler Power Tank Basınçlı Yedek Teknolojili Kalemler Tükenmez Kalemler

Çoklu Kalemler Mekanik Kurşun Kalemler ve Yedekleri Fiber Uçlu Kalemler

Fosforlu Kalemler

Markörler

Düzeltme Ürünleri

Sergileme Üniteleri

Özel Ambalajlar

157

Ambalaj Bilgileri


SAYFA

ÜRÜN

BİRİMİ

İÇ KUTU

KOLİ

SET İÇERİĞİ

ROLLER KALEMLER 9

UBN-176

düzine

12 düzine

72 düzine

9

UBN-176/3D

set ( 3 düzine)

-

12 set (36 düzine)

9

UBR-76

düzine

12 düzine

72 düzine

11

UBN-178

düzine

12 düzine

72 düzine

11

UBN-178/3D

set ( 3 düzine)

-

12 set (36 düzine)

11

UBR-78

düzine

12 düzine

72 düzine

13

UB-200

düzine

12 düzine

72 düzine

13

UB-200/3D

set ( 3 düzine)

-

12 set (36 düzine)

Siyah 12 , Mavi 12, Kırmızı 6, Mavi-Siyah 6

13

UB-200/6D

set (6 düzine)

-

6 set (72 düzine)

Siyah 18, Mavi 18, Kırmızı 6, Mavi-Siyah 6, Mor 6, Bordo 6, Yeşil 6, Turuncu 6

13

UBR-90

düzine

12 düzine

72 düzine

14

UB-205

düzine

12 düzine

72 düzine

14

UB-205/3D

set ( 3 düzine)

-

12 set (36 düzine)

14

UBR-95

düzine

12 düzine

72 düzine

16

UB-150

düzine

12 düzine

72 düzine

16

UB-150/3D

set (3 düzine)

-

24 set (72 düzine)

Siyah 20, Mavi 12, Kırmızı 4

16

UB-150/10D

set (10 düzine)

-

6 set ( 120 düzine)

Siyah 70, Mavi 35, Kırmızı 10, Yeşil 5

17

UB-157

düzine

12 düzine

72 düzine

17

UB-157/3D

set (3 düzine)

-

24 set (72 düzine)

Siyah 20, Mavi 12, Kırmızı 4

17

UB-157/10D

set (10 düzine)

-

6 set (60 düzine)

Siyah 75, Mavi 35, Kırmızı 10

17

UB-157/10DCL

set (10 düzine)

-

6 set (60 düzine)

Siyah 20, Mavi 20, Kırmızı 10, Yeşil 10, Açık Mavi 10, Turuncu 10, Mor 10, Açık Yeşil 10, Pembe 10, Bordo 10

19

UB-245

düzine

12 düzine

72 düzine

19

UB-245/4D

set (4 düzine)

-

12 set (48 düzine)

19

UB-247

düzine

12 düzine

72 düzine

19

UB-247/4D

set (4 düzine)

-

12 set (48 düzine)

20

UB-177

düzine

12 düzine

72 düzine

20

UB-155

düzine

12 düzine

72 düzine

21

UB-120

düzine

12 düzine

72 düzine

Siyah 18, Mavi 12, Kırmızı 6

Siyah 12, Mavi 6, Kırmızı 6, Mor 6, Yeşil 6

Siyah 12 , Mavi 12, Kırmızı 6, Mavi-Siyah 6

Siyah 24, Mavi 16, Kırmızı 8

Siyah 24, Mavi 16, Kırmızı 8

İĞNE UÇLU ROLLER KALEMLER 24

UB-185S

düzine

12 düzine

72 düzine

24

UB-185S/5D

set (5 düzine)

-

12 set (60 düzine)

25

UB-187S

düzine

12 düzine

72 düzine

25

UB-187S/5D

set (5 düzine)

-

12 set (60 düzine)

27

UB-185

düzine

12 düzine

72 düzine

27

UB-185/3D

set ( 3 düzine)

-

12 set (36 düzine)

28

UB-187

düzine

12 düzine

72 düzine

28

UB-187/3D

set ( 3 düzine)

-

12 set (36 düzine)

29

UB-165

düzine

12 düzine

72 düzine

30

UB-167

düzine

12 düzine

72 düzine

Siyah 18, Mavi 26, Kırmızı 8, Yeşil 8

Siyah 10, Mavi 14, Kırmızı 6, Mavi-Siyah 6, Mor 6, Bordo 6, Yeşil 6, Turuncu 6

Siyah 9, Mavi 9, Kırmızı 6, Yeşil 6, Mor 6

Siyah 6, Mavi 6, Kırmızı 4, Mavi-Siyah 4, Turuncu 4, Yeşil 4, Mor 4, Pembe 4


SAYFA

ÜRÜN

BİRİMİ

İÇ KUTU

KOLİ

SET İÇERİĞİ

JEL MÜREKKEPLİ ROLLER KALEMLER 33

UM-153

düzine

12 düzine

72 düzine

33

UM-153/36P

set(3 düzine)

-

5 set(15 düzine)

Siyah 18, Mavi 12, Kırmzı 6

33

UM-153/76P

set(76 adet)

-

2 set(152 adet)

Siyah 30, Mavi 22, Kırmzı 6, Yeşil 6, Altın 6, Gümüş 6

33

UMR-10

düzine

12 düzine

72 düzine

34

UM-153S

düzine

12 düzine

72 düzine

34

UM-153S/3D

set (3 düzine)

-

12 set (36 düzine)

36

UMN-207 MICRO

düzine

12 düzine

72 düzine

36

UMN-207MICRO/3D

set (3 düzine)

-

12 set (36 düzine)

36

UMR-85

düzine

12 düzine

72 düzine

37

UMN-207

düzine

12 düzine

72 düzine

37

UMN-207/3D

set (3 düzine)

-

12 set (36 düzine)

Siyah 12, Mavi 12, Kırmızı 6, Mavi-Siyah 6

37

UMN-207/5D

set (5 düzine)

-

6 set (30 düzine)

Siyah 9, Mavi 9, Kırmızı 6, Yeşil 6, Açık Mavi 6, Turuncu 6, Mor 6, Pembe 6, Mavi-Siyah 6

37

UMR-87

düzine

12 düzine

72 düzine

39

UMN-207F

düzine

12 düzine

72 düzine

41

UMN-207C

düzine

12 düzine

72 düzine

43

UMN-207GG

düzine

6 düzine

24 düzine

44

UM-120

düzine

12 düzine

72 düzine

44

UM-120/4D

set (4 düzine)

-

12 set (48 düzine)

Siyah 6, Mavi 6, Kırmızı 6, Yeşil 6, Turuncu 6, Açık Mavi 6, Pembe 6, Mor 6

44

UM-120/8D

set (8 düzine)

-

6 set (48 düzine)

Siyah 12, Mavi 12, Kırmızı 12, Yeşil 12, Turuncu 12, Açık Mavi 12, Pembe 12, Mor 12

45

UM-120 AC

düzine

12 düzine

72 düzine

45

UM-120AC/4D

set (4 düzine)

-

12 set (48 düzine)

Mavi 6, Yeşil 6, Turuncu 6, Pembe 6, Kırmızı 6, Mor 6, Beyaz 6, Sarı 6

45

UM-120AC/8D

set (8 düzine)

-

6 set (48 düzine)

Mavi 12, Yeşil 12, Turuncu 12, Pembe 12, Kırmızı 12, Mor 12, Beyaz 12, Sarı 12

46

UM-120NM

düzine

12 düzine

72 düzine

46

UM-120NM/4D

set (4 düzine)

-

12 set (48 düzine)

Mavi 6, Bronz 6, Yeşil 6, Pembe 6, Kırmızı 6, Mor 6, Gümüş 6, Altın 6

46

UM-120NM/8D

set (8 düzine)

-

6 set (48 düzine)

Mavi 12, Bronz 12, Yeşil 12, Pembe 12, Kırmızı 12, Mor 12, Gümüş 12, Altın 12

47

UM-120SP

düzine

12 düzine

72 düzine

47

UM-120SP/4D

set (4 düzine)

-

12 set (48 düzine)

Mavi 6, Bronz 6, Yeşil 6, Pembe 6, Kırmızı 6, Mor 6, Gümüş 6, Altın 6

47

UM-120SP/8D

set (8 düzine)

-

6 set (48 düzine)

Mavi 12, Bronz 12, Yeşil 12, Pembe 12, Kırmızı 12, Mor 12, Gümüş 12, Altın 12

49

UM-101 ER

deste

10 deste

120 deste

49

UM-101 ER/36P

set (3 düzine)

-

5 set (12 düzine)

Siyah 12, Mavi 6, Kırmzı 3, Açık Mavi 3, Turuncu 3, Yeşil 3, Mor 3, Pembe 3

49

UM-101 ER/76P

set (76 adet)

-

2 set (152 adet)

Siyah 24, Mavi 16, Kırmzı 6, Açık Mavi 6, Turuncu 6, Yeşil 6, Mor 6, Pembe 6

50

UM-100

düzine

12 düzine

72 düzine

51

UM-170

düzine

12 düzine

72 düzine

51

UM-170/5D

set (5 düzine)

-

12 set (60 düzine)

Siyah 24, Mavi 24, Kırmızı 12

51

UM-170/5DCL

set (5 düzine)

-

12 set (60 düzine)

Siyah 12, Mavi 12, Kırmızı 6, Yeşil 6, Mor 6, Floresan Pembe 6, Floresan Turuncu 6, Açık Mavi 6

52

XSG-R7UN

düzine

12 düzine

72 düzine

53

UM-151 (0.38)

düzine

12 düzine

72 düzine

53

UM-151 (0.7)

düzine

12 düzine

72 düzine

54

UMN-152 (0.7)

düzine

12 düzine

72 düzine

55

UMR-1 (0.38)

düzine

12 düzine

72 düzine

Siyah 15, Mavi 15, Kırmızı 6

Siyah 12, Mavi 12, Kırmızı 6, Mavi-Siyah 6


SAYFA

ÜRÜN

BİRİMİ

İÇ KUTU

KOLİ

55

UMR-1 (0.7)

düzine

12 düzine

72 düzine

55

UMR-7

deste

10 deste

100 deste

SET İÇERİĞİ

JEL MÜREKKEPLİ İĞNE UÇLU ROLLER KALEMLER 59

UMN-207ND

düzine

12 düzine

72 düzine

59

UMN-207ND/3D

set (3 düzine)

-

12 set (36 düzine)

59

UMR-87D

düzine

12 düzine

72 düzine

60

UM-201 (0.18)

deste

10 deste

100 deste

61

UM-201 (0.28)

deste

10 deste

100 deste

61

UM-201 (0.38)

deste

10 deste

100 deste

62

UM-201 (0.7)

düzine

12 düzine

72 düzine

Siyah 6, Mavi 6, Kırmızı 4, Turuncu 4, Yeşil 4, Açık Mavi 4, Mor 4, Pembe 4

ISIYA DUYARLI JEL MÜREKKEPLİ ROLLER KALEMLER 65

UF-202 (0.7)

düzine

12 düzine

72 düzine

65

UF-202/3D

set (3 düzine)

-

12 set (36 düzine)

Siyah 5, Mavi 5, Kırmzı 5, Açık Mavi 4, Turuncu 4, Yeşil 5, Mor 4, Pembe 4

65

UF-202/14D

set(190 adet)

-

1 set

Siyah 36, Mavi 48, Kırmzı 18, Açık Mavi 12, Turuncu 12, Yeşil 18, Mor 12, Pembe 12, 3lü Yedek 22

65

UF-202/48DM

set(644 adet)

-

1 set

Siyah 144, Mavi 180, Kırmzı 54, Açık Mavi 36, Turuncu 36, Yeşil 54, Mor 36, Pembe 36, 3lü Yedek 66

65

UF-202/48DS

set(644 adet)

-

1 set

Siyah 144, Mavi 180, Kırmzı 54, Açık Mavi 36, Turuncu 36, Yeşil 54, Mor 36, Pembe 36, 3lü Yedek 66

JETSTREAM MÜREKKEPLİ ROLLER KALEMLER 69

SX-210

düzine

12 düzine

72 düzine

69

SX-210/3D

set (3 düzine)

-

12 set (36 düzine)

69

SXR-C1

düzine

12 düzine

72 düzine

70

SX-217

düzine

12 düzine

72 düzine

70

SX-217/3D

set (3 düzine)

-

12 set (36 düzine)

70

SXR-C7

düzine

12 düzine

72 düzine

71

SXN-210

düzine

12 düzine

72 düzine

71

SXR-10

düzine

12 düzine

72 düzine

72

SXN-217

düzine

12 düzine

72 düzine

72

SXR-7

düzine

12 düzine

72 düzine

73

SXN-510

düzine

6 düzine

24 düzine

73

SXR-10

düzine

12 düzine

72 düzine

74

SX-101 (0.7)

düzine

12 düzine

72 düzine

74

SX-101 (1.0)

düzine

12 düzine

72 düzine

76

SXN-150S

düzine

12 düzine

72 düzine

76

SXN-150S/3D

set (3 düzine)

-

12 set (36 düzine)

77

SXN-157S

düzine

12 düzine

72 düzine

77

SXN-157S/3D

set (3 düzine)

-

12 set (36 düzine)

78

SXN-190

düzine

12 düzine

72 düzine

80

SXR-72 (1.0)

düzine

12 düzine

72 düzine

80

SXR-72 (0.7)

düzine

12 düzine

72 düzine

POWER TANK BASINÇLI YEDEK TEKNOLOJİLİ ROLLER KALEMLER 83

SN-220EW

düzine

12 düzine

72 düzine

83

SN-220EW/3D

set (3 düzine)

-

12 set (36 düzine)

Siyah 12, Mavi 12, Kırmzı 6, Mavi-Siyah 6

Siyah 12, Mavi 12, Kırmzı 6, Mavi-Siyah 6

Siyah 6, Mavi 6, Kırmzı 6, Pembe 6, Yeşil 6, Açık Mavi 6

Siyah 6, Mavi 6, Kırmzı 6, Pembe 6, Yeşil 6, Açık Mavi 6


SAYFA

ÜRÜN

BİRİMİ

İÇ KUTU

KOLİ

83

SNP-10

deste

10 deste

100 deste

84

SN-227

düzine

12 düzine

72 düzine

84

SN-227/3D

set (3 düzine)

-

12 set (36 düzine)

84

SNP-7

deste

10 deste

100 deste

85

SN-220

düzine

12 düzine

72 düzine

85

SN-220/3D

set (3 düzine)

-

12 set (36 düzine)

SET İÇERİĞİ

Siyah 15, Mavi 15, Kırmzı 6

Siyah 15, Mavi 15, Kırmzı 6

TÜKENMEZ KALEMLER 88

SG-100 MICRO

düzine

12 düzine

72 düzine

88

SG-100 FINE

düzine

12 düzine

72 düzine

89

SG-100 MEDIUM

düzine

12 düzine

72 düzine

89

SG-100 BROAD

düzine

12 düzine

72 düzine

90

SN-100 MICRO

düzine

12 düzine

72 düzine

90

SN-100 FINE

düzine

12 düzine

72 düzine

91

SN-100 MEDIUM

düzine

12 düzine

72 düzine

91

SN-100 BROAD

düzine

12 düzine

72 düzine

92

SA-S FINE

düzine

12 düzine

72 düzine

93

SA-5N

20 adet

200 adet

2000 adet

93

SA-7N

20 adet

200 adet

2000 adet

93

SA-10N

10 adet

200 adet

2000 adet

93

SA-14N

10 adet

200 adet

2000 adet

94

SA-5CN

10 adet

100 adet

1000 adet

94

SA-7CN

10 adet

100 adet

1000 adet

94

SA-10CN

10 adet

100 adet

1000 adet

94

SA-14CN

10 adet

100 adet

1000 adet

deste

-

100 deste

ÇOKLU KALEMLER 96

MSE-800CT (Clipturn)

MEKANİK KURŞUN KALEMLER VE YEDEKLERİ 99

M5-450

deste

-

20 deste

100

M5-228

düzine

12 düzine

72 düzine

100

M5-228/4D

set (4 düzine)

-

12 set (48 düzine)

101

M7-228

düzine

12 düzine

72 düzine

101

M7-228/4D

set (4 düzine)

-

12 set (48 düzine)

102

M5-617GG

deste

-

20 deste

103

Uni 07-255C

deste

10 deste

100 deste

103

Uni 05-255C

deste

10 deste

100 deste

104

UL(05)-102ND

düzine

12 düzine

72 düzine

104

UL(07)-102ND

düzine

12 düzine

72 düzine

104

UL 05 &07 -102ND/8D

set (8 düzine)

-

105

EH-100P

düzine

12 düzine

48 düzine

105

ER-100PK

12 paket (36 adet)

144 paket (432 adet)

48 düzine paket

105

EP-60

40’lı paket

-

30 paket

Siyah 8, Mavi 8, Kırmızı 8, Açık Mavi 8, Pembe 8, Açık Yeşil 8

Siyah 8, Mavi 8, Kırmızı 8, Açık Mavi 8, Pembe 8, Açık Yeşil 8

HB 0.7mm 24, B 0.7mm 12, 2B 0.7mm 12, HB 0.5mm 24, B 0.5mm 12, 2B 0.5mm 12


SAYFA

ÜRÜN

BİRİMİ

İÇ KUTU

KOLİ

SET İÇERİĞİ

FİBER UÇLU KALEMLER 108

PIN-200

düzine

12 düzine

120 düzine

108

PIN-200/5D

set (5 düzine)

-

12 set (60 düzine)

0,05mm 10, 0,1mm 10, 0,2mm 10, 0,3mm 10, 0,5mm 10, 0,8mm 10

Pembe 1, Turuncu 1, Sarı 1, Yeşil 1, Açık Mavi 1

FOSFORLU KALEMLER 111

PUS-102T/5C

5’li paket

10 cüzdan

100 cüzdan

112

USP-105

düzine

12 düzine

72 düzine

112

USP-105/36P

set (3 düzine)

-

5 set (12 düzine)

Sarı 12, Turuncu 6, Pembe 6, Yeşil 6, Açık Mavi 6

MARKÖRLER 115

PC-1MD

düzine

12 düzine

48 düzine

115

PC-1MD/80P

set (80 adet)

-

12 set (960 adet)

116

PC-1MR

düzine

12 düzine

48 düzine

116

PC-1MR/80P

set (80 adet)

-

12 set (960 adet)

117

PC-1M

düzine

12 düzine

48 düzine

118

PC-3M

düzine

12 düzine

48 düzine

120

PC-5M

düzine

12 düzine

24 düzine

122

PC-8K

düzine

6 düzine

24 düzine

124

PC-17K

5 adet

-

20 kutu

125

PCF-350

5 adet

10 adet

100 kutu

127

PX-20

düzine

12 düzine

48 düzine

128

PX-21

düzine

12 düzine

48 düzine

129

PX-30

düzine

6 düzine

24 düzine

130

PNA-125

düzine

12 düzine

72 düzine

130

PNA-125/3D

set (3 düzine)

-

12 set (36 düzine)

131

PD-153T

deste

-

20 deste

132

PM-24X

düzine

12 düzine

48 düzine

133

PM-225

düzine

12 düzine

48 düzine

134

PA-222

düzine

-

48 düzine

134

PA-226

düzine

-

48 düzine

135

No:520F

düzine

-

60 düzine

135

No:580B

düzine

-

60 düzine

136

PWB-202

düzine

12 düzine

48 düzine

DÜZELTME ÜRÜNLERİ 138

CLP-305

düzine

12 düzine

48 düzine

138

CLP-305/6D

set (6 düzine)

-

6 set (36 düzine)

139

CLP-300

düzine

12 düzine

48 düzine

139

CLP-300/6D

set (6 düzine)

-

6 set (36 düzine)

140

CLT-205

deste

-

10 deste

Siyah 6, Beyaz 6, Mavi 6, Açık Mavi 4, Mor 6, Pembe 4, Kırmızı 6, Turuncu 6, Sarı 4, Yeşil 4, Altın 6, Gümüş 6, Metalik-Mavi 4, MetalikPembe 4, Metalik-Kırmızı 4, Metalik-Yeşil 4

Siyah 6, Beyaz 6, Mavi 6, Açık Mavi 4, Mor 6, Pembe 4, Kırmızı 6, Turuncu 6, Sarı 4, Yeşil 4, Altın 6, Gümüş 6, Metalik-Mavi 4, MetalikPembe 4, Metalik-Kırmızı 4, Metalik-Yeşil 4


Uni Yazı Gereçleri A.Ş. Nishistanbul, A Blok No:67, Çobançeşme Bahçelievler 34196 İstanbul (0212) 603 61 61 • info@uniball.com.tr

Uni_Katalog  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you