Page 1

Samenvatting

http://www.jpckuiper.dds.nl/samenvatting.html

Samenvatting Als gevolg van het uitbreiden van het mandaat van de Europese Unie neemt het aantal wetgevende beslissing dat genomen moet worden dusdanig toe dat de wetgever(s) de werkdruk niet meer aan kunnen. Gelijktijdig zien we dat de beslissingen die genomen moeten worden steeds technischer en specialistischer van aard worden. Dit heeft er toe geleid dat een systeem van besluitvorming is ontstaan waarbij beslissers worden bijgestaan door experts uit de Lidstaten van de Unie. Dit systeem staat bekend als comitology. Deze ontwikkelingen vragen om een nieuwe manier van denken over democratie, zowel op nationaal niveau als het Europese. Dit betekent ook dat de begrippen democratie en legitimiteit zelf aan herziening toe zijn. Iin dit paper worden twee vragen gesteld: - Is het proces van comitology in conflict met het principe van co-decisie? - Heeft comitology negatieve effecten op de legitimiteit van de genomen besluiten? Om deze vragen te beantwoorden worden de democratische eigenschappen van de de EU, zoals multi-level en multi-actor governance en de institutionele verhoudingen tussen Raad, Commissie en Europees Parlement, onderzocht. Tevens wordt gekeken naar het verschil in betekenis van democratie voor de Lidstaten en de Unie. Vervolgens worden het ontstaan en de ontwikkeling van comitology besproken. Tot slot laat dit paper zien dat het combineren van de resultaten een nieuwe manier van denken over democratie, legitimiteit en besluitvorming kan bewerkstelligen welke nodig is om van het project Europa een duurzaam succes te maken.

1 of 2

2/25/09 3:53 PM


Samenvatting

http://www.jpckuiper.dds.nl/samenvatting.html

Summary Due to the expanding mandate of the EU the number of legislative decisions that have to be taken is increasing to such an extent the legislator(s) can not handle the workload any more. At the same time the policy issues the EU has to deal with become increasingly technical and specialised. To cope with these pressures, a system of decision making has been devised whereby the decision-makers are assisted by committees of national experts. This system is known as comitology. These developments require radically new ways of thinking about democracy, both at national as well as European Union level. Furthermore, we need to rethink the nature of democracy and legitimacy itself. This paper poses two questions: - Is the process of comitology in conflict with the co-decision procedure? - Does comitology have negative effects on the legitimacy of the decisions taken? To answer these questions the democratic characteristics of the EU, such as multi-level and multi-actor governance and the institutional balance between Council, Commission and European Parliament are explored, as is the difference between the meaning of democracy in the Member States and the Union. Subsequently the origins and evolution of comitology are looked at. Lastly, the paper shows that combining the results of both strands of this research provides a new way of looking at democracy, legitimacy and decision-making. This is needed to make a lasting success of the European project.

2 of 2

2/25/09 3:53 PM

Decision-making by Non-elected Bodies in the European Union [Samenvatting]  

Samenvatting van scriptie. Vooral om ISsuu te testen

Advertisement