__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Kostnadskalkyl för

Bostadsrättsföreningen Pilbacken i Trönninge Varbergs kommun

Org.nr: 769639-4407

Datum enligt signaturcertifikat

1(8) This document is signed using GetAccept Digital Signature Technology. Fingerprint: f9999f87dd5a4bb7904f0c8d238e8ee66549439a3121baa12946aa3d9cd0fa4b7e997af6587a1fc54fc0770d2c5f9c9925da10b824cc6cb730c4def303121fe9


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sid

A.

Allmänna förutsättningar

3

B.

Beräknade kostnader för föreningens fastighetsförvärv

3

C.

Finansieringsplan

4

D.

Beräkning av föreningens utbetalningar år 1

4-5

E.

Beräkning av föreningens inbetalningar år 1

5

F.

Nyckeltal

5

G.

Lägenhetsförteckning innehållande beräknad bostadsarea, andelstal, upplåtelseavgift, insats samt årsavgift för respektive lägenhet

6

H.

Ekonomisk prognos

7

I.

Känslighetsanalys

8

Signaturcertifikat Brf Pilbacken i Trönninge Enligt bostadsrättslagen föreskrivet intyg

2(8) This document is signed using GetAccept Digital Signature Technology. Fingerprint: f9999f87dd5a4bb7904f0c8d238e8ee66549439a3121baa12946aa3d9cd0fa4b7e997af6587a1fc54fc0770d2c5f9c9925da10b824cc6cb730c4def303121fe9


A. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

Bostadsrättsföreningen Pilbacken i Trönninge, Varbergs kommun, som har registrerats hos Bolagsverket 2021-01-05, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. För att kunna träffa förhandsavtal i enlighet med 5 kap. 3 § bostadsrättslagen (1991:614) har styrelsen upprättat följande kostnadskalkyl för projektet. Kostnadskalkylen är baserad på de förutsättningar för finansiering av projektet som fanns då kalkylen upprättades (januari 2021). Föreningen ska uppföra 48 lägenheter i 2 flerbostadshus på fastigheten Varberg Trönninge 38:1, del av. Föreningen kommer att inneha fastigheten med äganderätt. Entreprenaden kommer att utföras som totalentreprenad av Derome Hus AB. Ansökan om bygglov har skickats in till byggnadsnämnden 2020-11-26. Byggnationen delas upp i 2 etapper. Byggstart beräknas ske under april 2021. Byggstart är villkorad med att föreningen erhåller lagakraftvunnet bygglov senast 2021-04-01. Förhandsavtalet kommer att ersättas av ett upplåtelseavtal, som baseras på en ekonomisk plan. Upplåtelseavtal tecknas preliminärt november 2021. Tillträde (inflyttning) beräknas preliminärt ske för etapp 1, hus B, april 2022 samt för etapp 2, hus A, juli 2022. Föreningen avser att ställa betryggande säkerhet hos Bolagsverket för återbetalning av förskott till tecknare av förhandsavtal i enlighet med 5 kap. bostadsrättslagen. Säkerheten uppgår till 5.626.750 SEK.

B. BERÄKNADE KOSTNADER FÖR FÖRENINGENS FASTIGHETSFÖRVÄRV Köpeskilling för föreningens fastighet, byggherrekostnader samt kostnad för entreprenaden inkl. mervärdesskatt, SEK

145.650.000

Föreningens kassareserv (oförutsett), SEK Beräknad anskaffningskostnad, SEK

50.000 145.700.000

Fastigheten är under entreprenadtiden brandförsäkrad genom entreprenörens försorg. Vid slutbesiktning är huset fullvärdesförsäkrat. Taxeringsvärdet har ännu ej fastställts men bedöms för 2021 fastställas till ca 37.875.000 SEK varav byggnad 33.000.000 SEK och mark 4.875.000 SEK.

3(8) This document is signed using GetAccept Digital Signature Technology. Fingerprint: f9999f87dd5a4bb7904f0c8d238e8ee66549439a3121baa12946aa3d9cd0fa4b7e997af6587a1fc54fc0770d2c5f9c9925da10b824cc6cb730c4def303121fe9


C. FINANSIERINGSPLAN Anskaffningskostnaden finansieras enligt följande: Insatser, SEK Upplåtelseavgifter, SEK Långfristig belåning, SEK Summa finansiering, SEK

87.000.000 25.700.000 33.000.000 145.700.000

D. BERÄKNING AV FÖRENINGENS UTBETALNINGAR ÅR 1 Finansiella utbetalningar Vid utbetalning av lån under år 2022. Specifikation över lån som beräknas kunna upptas för fastighetens finansiering samt beräkning av årliga finansiella utbetalningar. Lån Lån

Belopp BindningsSEK tid 33.000.000 3-5 år

Ränta % 2,25

Amortering SEK 330.000

Räntekostnad ca/år SEK 742.500

Finansiella utbetalningar Räntor Amortering

742.500 330.000

Avsättningar Avsättningar till fond för yttre fastighetsunderhåll1

180.000

Driftskostnader Driftskostnader inkl. kostnad varmvatten2

915.000

Årets överskott

6.500

Summa beräknade utbetalningar år 1, SEK

2.174.000

1

Avsättning till föreningens fastighetsunderhåll skall ske enligt föreningens stadgar, vilket motsvarar 40 SEK/m2 lägenhetsarea. I kostnadskalkylen sker avsättning med 60 SEK/m2 lägenhetsarea. 2

Driftskostnaden för varmvatten preliminär debiteras respektive lägenhet, avräkning kommer att ske mot verklig förbrukning. Bostadsrättshavaren har egna abonnemang för hushållsel, beräknad kostnad 300-500 SEK/månad/lägenhet. Bostadsrättsföreningen planeras att anslutas till Varbergs Energis stadsnät, net@seaside, som erbjuder ett antal leverantörer inom bredband, TV och telefoni. Varje bostadsrättshavare väljer och bekostar de tjänster som önskas.

4(8) This document is signed using GetAccept Digital Signature Technology. Fingerprint: f9999f87dd5a4bb7904f0c8d238e8ee66549439a3121baa12946aa3d9cd0fa4b7e997af6587a1fc54fc0770d2c5f9c9925da10b824cc6cb730c4def303121fe9


Föreningen är befriad från kommunal fastighetsavgift avseende bostäder under de 15 första åren efter fastställt värdeår. Driftskostnader är inkl. moms i förekommande fall. Driftskostnaderna är beräknade efter normalförbrukning. Variationer över åren förekommer, liksom att det beräknade värdet för enstaka poster kan bli högre eller lägre. Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen i gott skick. Detsamma gäller mark (skötselyta) i förekommande fall. Det åligger berörd bostadsrättshavare att sköta snöröjning/sandning på egen uteplats. E. BERÄKNING AV FÖRENINGENS INBETALNINGAR ÅR 1 I enlighet med vad som föreskrivs i föreningens stadgar skall föreningens löpande utgifter och avsättningar täckas av årsavgifter som fördelas efter bostadsrätternas andelstal eller faktisk förbrukning. Årsavgifter lägenhet Årsavgifter varmvatten1) Hyresintäkter bilplatser2) Summa beräknade inbetalningar år 1, (SEK) 1Årsavgifter

2.025.000 95.000 54.000 2.174.000

varmvatten är schablonberäknad och debiteras efter verklig förbrukning.

21

p-plats/lägenhet ingår med sidoavtal. Kostnadsfritt för enbart markparkering. Tilläggshyra för p-plats i carport med 200 SEK/månad. Tilläggshyra för p-plats i carport med laddbox för elbilsladdning med 500 SEK/månad. Elförbrukning tillkommer med 1,50 SEK/kWh vid elbilsladdning. Föreningen har 28 öppna p-platser, 2 handikapplatser och 24 carport-platser varav 8 platser med laddbox för elbil.

F. NYCKELTAL (SEK) Per m2 (BOA) i genomsnitt Anskaffningskostnad Belåning, år 1 Insats och upplåtelseavgift Driftskostnad inkl. varmvatten, år 1 Driftskostnad hushållsel, år 1 Avskrivning + underhållsfond, år 1 Årsavgift, år 1 Amortering + underhållsfond, genomsnitt år 1-16

48.567 11.000 37.567 305 77 561 707 180

5(8) This document is signed using GetAccept Digital Signature Technology. Fingerprint: f9999f87dd5a4bb7904f0c8d238e8ee66549439a3121baa12946aa3d9cd0fa4b7e997af6587a1fc54fc0770d2c5f9c9925da10b824cc6cb730c4def303121fe9


G. LÄGENHETSFÖRTECKNING INNEHÅLLANDE BERÄKNAD BOSTADSAREA, ANDELSTAL, UPPLÅTELSEAVGIFT, INSATS, ÅRSAVGIFT FÖR RESP LÄGENHET Boarean är avrundad nedåt till hela m2. Lägenhet Lgh

Plan

nr

Insats

Upplåtelseavgift

Pris

%

SEK

SEK

SEK

1 566 000 2 059 000 2 059 000 1 566 000 1 566 000 2 059 000 2 059 000 1 566 000 1 566 000 2 059 000 2 059 000 1 566 000 1 566 000 2 059 000 2 059 000 1 566 000 1 566 000 2 059 000 2 059 000 1 566 000 1 566 000 2 059 000 2 059 000 1 566 000

379 000 581 000 471 000 124 000 314 000 436 000 376 000 174 000 454 000 536 000 476 000 309 000 524 000 656 000 596 000 384 000 604 000 806 000 746 000 464 000 744 000 996 000 936 000 594 000

1 945 000 2 640 000 2 530 000 1 690 000 1 880 000 2 495 000 2 435 000 1 740 000 2 020 000 2 595 000 2 535 000 1 875 000 2 090 000 2 715 000 2 655 000 1 950 000 2 170 000 2 865 000 2 805 000 2 030 000 2 310 000 3 055 000 2 995 000 2 160 000

Rum Boarea Utrymme1) Andelstal rok

ca m2

Årsavgift Lägenhet

SEK/år SEK/mån SEK/år SEK/mån

A1001 A1002 A1003 A1004 A1101 A1102 A1103 A1104 A1201 A1202 A1203 A1204 A1301 A1302 A1303 A1304 A1401 A1402 A1403 A1404 A1501 A1502 A1503 A1504

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6

2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2

54 71 71 54 54 71 71 54 54 71 71 54 54 71 71 54 54 71 71 54 54 71 71 54

IU IU IU IU IB IB IB IB IB IB IB IB IB IB IB IB IB IB IB IB IB IB IB IB

1,8000 2,3667 2,3667 1,8000 1,8000 2,3667 2,3667 1,8000 1,8000 2,3667 2,3667 1,8000 1,8000 2,3667 2,3667 1,8000 1,8000 2,3667 2,3667 1,8000 1,8000 2,3667 2,3667 1,8000

B1001 B1002 B1003 B1004 B1101 B1102 B1103 B1104 B1201 B1202 B1203 B1204 B1301 B1302 B1303 B1304 B1401 B1402 B1403 B1404 B1501 B1502 B1503 B1504 Differens

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6

2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2

54 71 71 54 54 71 71 54 54 71 71 54 54 71 71 54 54 71 71 54 54 71 71 54

IU IU IU IU IB IB IB IB IB IB IB IB IB IB IB IB IB IB IB IB IB IB IB IB

1,8000 1 566 000 429 000 1 995 000 36 450 2,3667 2 059 000 551 000 2 610 000 47 926 2,3667 2 059 000 501 000 2 560 000 47 926 1,8000 1 566 000 79 000 1 645 000 36 450 1,8000 1 566 000 364 000 1 930 000 36 450 2,3667 2 059 000 466 000 2 525 000 47 926 2,3667 2 059 000 406 000 2 465 000 47 926 1,8000 1 566 000 129 000 1 695 000 36 450 1,8000 1 566 000 504 000 2 070 000 36 450 2,3667 2 059 000 566 000 2 625 000 47 926 2,3667 2 059 000 506 000 2 565 000 47 926 1,8000 1 566 000 269 000 1 835 000 36 450 1,8000 1 566 000 574 000 2 140 000 36 450 2,3667 2 059 000 686 000 2 745 000 47 926 2,3667 2 059 000 626 000 2 685 000 47 926 1,8000 1 566 000 344 000 1 910 000 36 450 1,8000 1 566 000 654 000 2 220 000 36 450 2,3667 2 059 000 836 000 2 895 000 47 926 2,3667 2 059 000 776 000 2 835 000 47 926 1,8000 1 566 000 419 000 1 985 000 36 450 1,8000 1 566 000 794 000 2 360 000 36 450 2,3667 2 059 000 1 021 000 3 080 000 47 926 2,3667 2 059 000 971 000 3 030 000 47 926 1,8000 1 566 000 549 000 2 115 000 36 450 -0,0008 100 87 000 000 25 700 000 112 700 000 2 025 016

3000

Årsavgift Varmvatten

36 450 47 926 47 926 36 450 36 450 47 926 47 926 36 450 36 450 47 926 47 926 36 450 36 450 47 926 47 926 36 450 36 450 47 926 47 926 36 450 36 450 47 926 47 926 36 450

3 038 3 994 3 994 3 038 3 038 3 994 3 994 3 038 3 038 3 994 3 994 3 038 3 038 3 994 3 994 3 038 3 038 3 994 3 994 3 038 3 038 3 994 3 994 3 038

1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980

165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165

3 038 3 994 3 994 3 038 3 038 3 994 3 994 3 038 3 038 3 994 3 994 3 038 3 038 3 994 3 994 3 038 3 038 3 994 3 994 3 038 3 038 3 994 3 994 3 038

1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980

165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165

95 040

1) IB=Inglasad balkong, IU=Inglasad uteplats ingår i upplåtelsen till lägenheter enligt ovan lägenhetsförteckning. Till varje lägenhet hör ett förråd placerat i förrådsbyggnad på gården detta ingår ej i upplåtelsen.

6(8) This document is signed using GetAccept Digital Signature Technology. Fingerprint: f9999f87dd5a4bb7904f0c8d238e8ee66549439a3121baa12946aa3d9cd0fa4b7e997af6587a1fc54fc0770d2c5f9c9925da10b824cc6cb730c4def303121fe9


H.

EKONOMISK PROGNOS År

1

2

3

4

5

6

11

16

2 025

2 065

2 106

2 148

2 191

2 235

2 468

2 725

95

96

98

100

102

104

115

127

Hyresintäkt Bilplatser

54

55

56

58

59

60

66

73

Summa inbetalningar

2 174

2 216

2 260

2 306

2 352

2 399

2 649

2 925

Räntor

- 743

- 736

- 728

- 721

- 713

- 706

- 669

- 632

- 330

- 330

- 330

- 330

- 330

- 330

- 330

- 330

0

0

0

0

0

0

0

- 93

- 915

- 934

- 952

- 972

- 991 - 1 011 - 1 116 - 1 232

- 180

- 184

- 188

- 192

- 195

- 199

- 220

- 243

180

364

552

744

939

1 138

2 195

3 362

Tkr Årsavgifter lägenheter1 Årsavgifter vatten

1

Amortering Fastighetsavgift

2, 3

Driftskostnader (inkl. löpande underhåll)

3

Avsättningar Avsättning för underhåll3 Ack. Avsättning för underhåll Summa utbetalningar

- 2 168 - 2 184 - 2 198 - 2 215 - 2 229 - 2 246 - 2 335 - 2 530

Kassaflöde4

IB 50

Ack. Kassaflöde Avskrivningar ej likviditetspåverkande5

6

32

62

91

123

153

314

395

56

88

150

241

364

517

1 765

3 764

- 1 503 - 1 503 - 1 503 - 1 503 - 1 503 - 1 503 - 1 503 - 1 503

Bokföringsmässigt resultat

- 987

- 957

- 923

- 890

- 855

- 821

- 639

-987

-1943

-2866

-3756

-4610

-5431

-8989 -11686

SEK/m2

707

721

735

750

765

780

861

951

Ränta

%

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

Internränta

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Inflation

%

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Ack. Bokföringsmässigt resultat Årsavgift lägenheter

1

Höjning av årsavgift/intäkt med 2,00% per år.

2

Fastighetsavgift är fritt från år 1-15, år 16 tillkommer fastighetsavgift för bostäder.

3

Kostnadsutvecklingen förutsätts följa inflationen.

- 535

4

Föreningen erhåller en kassa om 50.000 SEK vid föreningens start

5

Avskrivningar på föreningens fastighet kommer att redovisas i föreningens resultaträkning i årsredovisningen, och medföra ett negativt bokföringsmässigt resultat. I ekonomisk plan tillämpas komponentavskrivning. Avskrivningar är inte likviditetspåverkande i föreningen. Avskrivningsmetod som tillämpas är komponentavskrivning, avskrivningsunderlag är byggnadens anskaffningsvärde. Olika komponenter har olika avskrivningstider, längsta avskrivningstid på komponent är 120 år. Föreningens årsredovisning kommer att upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

7(8) This document is signed using GetAccept Digital Signature Technology. Fingerprint: f9999f87dd5a4bb7904f0c8d238e8ee66549439a3121baa12946aa3d9cd0fa4b7e997af6587a1fc54fc0770d2c5f9c9925da10b824cc6cb730c4def303121fe9


I.

KÄNSLIGHETSANALYS

År

1

2

3

4

5

6

11

16

Antagen inflationsnivå och Antagen räntenivå

707

721

735

750

765

780

861

951

Antagen räntenivå + 1%

817

830

843

857

871

885

960

1045

Antagen räntenivå + 2%

927

939

951

963

976

989

1059

1138

Antagen räntenivå och Antagen inflationsnivå + 1%

707

724

743

761

781

800

907

1033

Erforderlig årsavgift lägenhet samt årsavgift varmvatten Belopp i SEK/m2/år i genomsnitt

Ränte- och inflationsantaganden; Kostnadsränta;

2,25%

Intäktsränta;

0,00%

Inflation;

2,00%

8(8) This document is signed using GetAccept Digital Signature Technology. Fingerprint: f9999f87dd5a4bb7904f0c8d238e8ee66549439a3121baa12946aa3d9cd0fa4b7e997af6587a1fc54fc0770d2c5f9c9925da10b824cc6cb730c4def303121fe9


Signature Certificate Document name:

Kostnadskalkyl Unique Document Id: 1d13f0f6-d2e2-4c54-b176-7d7f888d

Document fingerprint: f9999f87dd5a4bb7904f0c8d238e8ee66549439a3121baa12946aa3d9cd0fa4b7 e997af6587a1fc54fc0770d2c5f9c9925da10b824cc6cb730c4def303121fe9

Signatories

KA Kent Anving

Signed with BankID : Kent Gunnar Morgan Anving (194412185755)

Email: anving@telia.com Device: Mobile Safari 12.1 on iOS 12.5 AP iPhone (smartphone) IP number: 193.183.194.136 IP Location: Sandhult, Västra Götaland County, Sweden

CJ

Caroline Jacobsson Derome Hus AB

Email: caroline.jacobsson@derome.se Device: Chrome 88.0 on Windows 10 (computer) IP number: 213.67.111.53 IP Location: Varberg, Halland County, Sweden

Trusted timestamp: 2021-02-09 06:01:58 UTC

Signed with BankID : CAROLINE JAKOBSSON (197112184648) Trusted timestamp: 2021-02-08 13:52:59 UTC

This document was completed by all parties on:

2021-02-09 06:01:58 UTC

This document is signed using GetAccept Digital Signature Technology. This Signature Certificate provides all signatures connected to this document and the audit log.

Page 1 / 3


Audit log Trusted timestamp

Event with collected audit data

2021-02-09 06:01:58 UTC

Document was signed by Kent Anving (anving@telia.com) Device: Mobile Safari 12.1 on iOS 12.5 AP iPhone (smartphone) IP number: 193.183.194.136 - IP Location: Sandhult, Västra Götaland County, Sweden

2021-02-09 06:01:49 UTC

Document was verified via BankID by Kent Anving (anving@telia.com) Device: Mobile Safari 12.1.2 on iOS 12.5.1 Apple iPhone (smartphone) IP number: 193.183.194.136 - IP Location: Sandhult, Västra Götaland County, Sweden

2021-02-09 06:01:10 UTC

Document was reviewed by Kent Anving (anving@telia.com) Device: Mobile Safari 12.1 on iOS 12.5 AP iPhone (smartphone) IP number: 193.183.194.136 - IP Location: Sandhult, Västra Götaland County, Sweden

2021-02-09 06:00:49 UTC

Document was opened by Kent Anving (anving@telia.com) Device: Mobile Safari 12.1 on iOS 12.5 AP iPhone (smartphone) IP number: 193.183.194.136 - IP Location: Sandhult, Västra Götaland County, Sweden

2021-02-08 13:52:59 UTC

Document was signed by Caroline Jacobsson (caroline.jacobsson@derome.se) Device: Chrome 88.0 on Windows 10 (computer) IP number: 213.67.111.53 - IP Location: Varberg, Halland County, Sweden

2021-02-08 13:52:51 UTC

Document was verified via BankID by Caroline Jacobsson (caroline.jacobsson@derome.se) Device: Microsoft Edge 88.0.705.63 on Windows 10 Unknown (computer) IP number: 213.67.111.53 - IP Location: Varberg, Halland County, Sweden

2021-02-08 13:52:31 UTC

Document was reviewed by Caroline Jacobsson (caroline.jacobsson@derome.se) Device: Chrome 88.0 on Windows 10 (computer) IP number: 213.67.111.53 - IP Location: Varberg, Halland County, Sweden

2021-02-08 13:52:09 UTC

Document was opened by Caroline Jacobsson (caroline.jacobsson@derome.se) Device: Chrome 88.0 on Windows 10 (computer) IP number: 213.67.111.53 - IP Location: Varberg, Halland County, Sweden

2021-02-08 13:51:29 UTC

Document was sent to Kent Anving (anving@telia.com) Device: Chrome 88.0 on Windows 10 (computer) IP number: 213.67.111.53 - IP Location: Varberg, Halland County, Sweden

2021-02-08 13:51:29 UTC

Document was sent to Patrik Henriksson (patrik@ekonomitjenst.se) Device: Chrome 88.0 on Windows 10 (computer) IP number: 213.67.111.53 - IP Location: Varberg, Halland County, Sweden

2021-02-08 13:51:28 UTC

Document was sent to Caroline Jacobsson (caroline.jacobsson@derome.se) Device: Chrome 88.0 on Windows 10 (computer) IP number: 213.67.111.53 - IP Location: Varberg, Halland County, Sweden

2021-02-08 13:51:27 UTC

Document was sealed by Caroline Jacobsson (caroline.jacobsson@derome.se) Device: Chrome 88.0 on Windows 10 (computer) IP number: 213.67.111.53 - IP Location: Varberg, Halland County, Sweden

2021-02-08 13:49:19 UTC

Document was created by Caroline Jacobsson (caroline.jacobsson@derome.se) Device: Chrome 88.0 on Windows 10 (computer) IP number: 213.67.111.53 - IP Location: Varberg, Halland County, Sweden

This document is signed using GetAccept Digital Signature Technology. This Signature Certificate provides all signatures connected to this document and the audit log.

Page 2 / 3


This document is signed using GetAccept Digital Signature Technology. This Signature Certificate provides all signatures connected to this document and the audit log.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 3 / 3


Profile for Deromegruppen

Kostnadskalkyl brf Pilbacken  

Kostnadskalkyl brf Pilbacken  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded