__MAIN_TEXT__

Page 1

Kostnadskalkyl för

Bostadsrättsföreningen Charleshill Varbergs kommun

Org.nr: 769637-8905

1(10) Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept. Fingerprint: df3787de4ee8881422b7419dc89d3132ba0c5d59121c5192f9711e34102c23b493ed3b7b7e693c09ababaf80d15c902e396c00be1031c7b2fb6b8910ff6455ec


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sid

A.

Allmänna förutsättningar

3

B.

Beräknade kostnader för föreningens fastighetsförvärv

3

C.

Finansieringsplan

4

D.

Beräkning av föreningens utbetalningar år 1

4-5

E.

Beräkning av föreningens inbetalningar år 1

5

F.

Nyckeltal

6

G.

Lägenhetsförteckning innehållande beräknad bostadsarea, andelstal, upplåtelseavgift, insats samt årsavgift för respektive lägenhet

H.

Ekonomisk prognos

I.

Känslighetsanalys

7-8 9-10 10

Signaturcertifikat Brf Charleshill Enligt bostadsrättslagen föreskrivet intyg

2(10) Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept. Fingerprint: df3787de4ee8881422b7419dc89d3132ba0c5d59121c5192f9711e34102c23b493ed3b7b7e693c09ababaf80d15c902e396c00be1031c7b2fb6b8910ff6455ec


A. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

Bostadsrättsföreningen Charleshill, Varbergs kommun, som har registrerats hos Bolagsverket 2019-09-20, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. För att kunna träffa förhandsavtal i enlighet med 5 kap. 3 § bostadsrättslagen (1991:614) har styrelsen upprättat följande kostnadskalkyl för projektet. Kostnadskalkylen är baserad på de förutsättningar för finansiering av projektet som fanns då kalkylen upprättades (september 2020). Föreningen ska uppföra 42 lägenheter på fastigheten Varberg Charleshill 1. Föreningen kommer att inneha fastigheten med äganderätt. Entreprenaden kommer att utföras som totalentreprenad av Derome Hus AB. Bygglovsansökan är inskickad september 2020, bygglov har ej erhållits ännu. Byggstart är villkorad med att föreningen har tecknat 26 förhandsavtal eller det lägre antal som Derome Hus AB och föreningen anser tillräckligt senast 2020-12-15 samt att föreningen har erhållit bygglov senast 2020-12-15. Förhandsavtalet kommer att ersättas av ett upplåtelseavtal, som baseras på en ekonomisk plan. Upplåtelseavtal tecknas preliminärt april 2022. Tillträde (inflyttning) beräknas preliminärt ske augusti 2022. Föreningen avser att ställa betryggande säkerhet hos Bolagsverket för återbetalning av förskott till tecknare av förhandsavtal i enlighet med 5 kap. bostadsrättslagen. Säkerheten uppgår till 5.821.250 SEK.

B. BERÄKNADE KOSTNADER FÖR FÖRENINGENS FASTIGHETSFÖRVÄRV Köpeskilling för föreningens fastighet, byggherrekostnader samt kostnad för entreprenaden inkl. mervärdesskatt, SEK

181.820.000

Föreningens kassareserv (oförutsett), SEK Beräknad anskaffningskostnad, SEK

100.000 181.920.000

Fastigheten är under entreprenadtiden brandförsäkrad genom entreprenörens försorg. Vid slutbesiktning är huset fullvärdesförsäkrat. Taxeringsvärdet har ännu ej fastställts men bedöms fastställas till ca 73.850.000 SEK varav garage (lokaler) ca 1.450.000 SEK och bostäder ca 72.400.000 SEK inkl. mark.

3(10) Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept. Fingerprint: df3787de4ee8881422b7419dc89d3132ba0c5d59121c5192f9711e34102c23b493ed3b7b7e693c09ababaf80d15c902e396c00be1031c7b2fb6b8910ff6455ec


C. FINANSIERINGSPLAN Anskaffningskostnaden finansieras enligt följande: Insatser, SEK Upplåtelseavgifter, SEK Långfristig belåning, SEK Beräknad återbetald investeringsmoms avseende lokaler1 Summa finansiering, SEK

112.945.000 33.705.000 32.270.000 3.000.000 181.920.000

1Kostnadskalkylen

förutsätter att det kommer att bedrivas momspliktig verksamhet under minst 10 år i lokalerna (garage). Om slutlig investeringsmoms avviker från beräknad skall differensen justeras mot entreprenadbeloppet enligt punkt B.

D. BERÄKNING AV FÖRENINGENS UTBETALNINGAR ÅR 1 Finansiella utbetalningar Vid utbetalning av lån under år 2022. Specifikation över lån som beräknas kunna upptas för fastighetens finansiering samt beräkning av årliga finansiella utbetalningar. Lån Lån

Belopp BindningsSEK tid 32.270.000 3-5 år

Ränta % 2,25

Amortering SEK 323.000

Räntekostnad ca/år SEK 727.000

Finansiella utbetalningar Räntor Amortering

727.000 323.000

Avsättningar Avsättningar till fond för yttre fastighetsunderhåll1

194.000

Driftskostnader Driftskostnader Prel.debitering varmvatten2

928.000 83.000

Fastighetsskatt garage

15.000

Årets överskott

2.000

Summa beräknade utbetalningar år 1, SEK

2.272.000

1

Avsättning till föreningens fastighetsunderhåll skall ske enligt föreningens stadgar, vilket motsvarar 40 SEK/m2 lägenhets- och lokalarea. I kostnadskalkylen sker avsättning med 60 SEK/m2 lägenhets- och lokalarea.

4(10) Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept. Fingerprint: df3787de4ee8881422b7419dc89d3132ba0c5d59121c5192f9711e34102c23b493ed3b7b7e693c09ababaf80d15c902e396c00be1031c7b2fb6b8910ff6455ec


2

Driftskostnaden för varmvatten preliminärdebiteras respektive lägenhet, avräkning kommer att ske mot verklig förbrukning. Bostadsrättshavaren har egna abonnemang för hushållsel, beräknad kostnad 300-500 SEK/månad/lägenhet. Bostadsrättsföreningen planeras att anslutas till Varbergs Energis stadsnät, net@seaside, som erbjuder ett antal leverantörer inom bredband, TV och telefoni. Varje bostadsrättshavare väljer och bekostar de tjänster som önskas. Hyra av garageplats kostar 700 SEK/månad inkl. moms (560 kr exkl. moms). Fastighetsskatt avser lokaler (garage). Föreningen är befriad från kommunal fastighetsavgift avseende bostäder under de 15 första åren efter fastställt värdeår. Driftskostnader är inkl. moms i förekommande fall. Driftskostnaderna är beräknade efter normalförbrukning. Variationer över åren förekommer, liksom att det beräknade värdet för enstaka poster kan bli högre eller lägre. Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen i gott skick. Det åligger berörd bostadsrättshavare att sköta snöröjning/sandning på egen uteplats/balkong/takterrass. E. BERÄKNING AV FÖRENINGENS INBETALNINGAR ÅR 1 I enlighet med vad som föreskrivs i föreningens stadgar skall föreningens löpande utgifter och avsättningar täckas av årsavgifter som fördelas efter bostadsrätternas andelstal eller faktisk förbrukning. Årsavgifter lägenhet Årsavgifter varmvatten1) Hyresintäkter garage exkl. moms2) Summa beräknade inbetalningar år 1, (SEK)

1.972.000 83.000 217.000 2.272.000

1Årsavgifter

varmvatten är schablonberäknad och debiteras efter verklig förbrukning. för p-plats är 700 kr/månad inkl. moms (560 kr exkl. moms). Garaget har 34 p-platser varav 1 handikapplats. Uthyrningsgraden är beräknad till 95%. 2Hyra

5(10) Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept. Fingerprint: df3787de4ee8881422b7419dc89d3132ba0c5d59121c5192f9711e34102c23b493ed3b7b7e693c09ababaf80d15c902e396c00be1031c7b2fb6b8910ff6455ec


F. NYCKELTAL (SEK) Per m2 (BOA) Anskaffningskostnad Belåning, år 1 Insats och upplåtelseavgift Driftskostnad inkl. varmvatten, år 1 Driftskostnad medlems egen förbrukning (hushållsel), år 1 Avskrivning+ underhållsfond, år 1 Årsavgift inkl. varmvatten, år 1 Amortering+ underhållsfond, genomsnitt år 1-16

56.343 10.000 45.445 313 62 702 637 170

6(10) Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept. Fingerprint: df3787de4ee8881422b7419dc89d3132ba0c5d59121c5192f9711e34102c23b493ed3b7b7e693c09ababaf80d15c902e396c00be1031c7b2fb6b8910ff6455ec


G. LÄGENHETSFÖRTECKNING INNEHÅLLANDE BERÄKNAD BOSTADSAREA, ANDELSTAL, UPPLÅTELSEAVGIFT, INSATS, ÅRSAVGIFT FÖR RESP LÄGENHET Boarean är avrundad nedåt till hela m2. Lägenhet Lghnr

Plan

Rum

Boarea

rok

ca m

Utrymme

1

2

Insats

Upplåtelseavgift

Pris

SEK 505 000 750 000 920 000

SEK 3 900 000 3 200 000 4 700 000

Andelstal %

111 112 121

1 1 2

2-3 3 3-4

97 70 108

IB, FB IB IB, B

3,0059 2,1692 3,3468

SEK 3 395 000 2 450 000 3 780 000

122 131 132 141 142 151 152

2 3 3 4 4 5 5

4 3-4 4 3-4 4 3 4

106 108 106 108 106 96 103

IB, B IB, B IB, B IB, B IB, B T T, B

3,2848 3,3468 3,2848 3,3468 3,2848 2,9749 3,1918

3 3 3 3 3 3 3

710 780 710 780 710 360 605

000 000 000 000 000 000 000

490 000 1 120 000 640 000 1 370 000 940 000 2 390 000 1 645 000

4 4 4 5 4 5 5

200 900 350 150 650 750 250

000 000 000 000 000 000 000

211 212 213 221 222 223 224 231 232 233 234 241 242 243 244 251 252 253

1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5

1 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4-5 2 3

34 90 86 46 88 43 86 46 88 43 86 46 88 43 86 110 43 82

FB IB, U IB, FB, FB, U, B IB B IB, B B IB B IB, B B IB B IB, B T B T, B

1,0536 2,7890 2,6650 1,4255 2,7270 1,3325 2,6650 1,4255 2,7270 1,3325 2,6650 1,4255 2,7270 1,3325 2,6650 3,4087 1,3325 2,5411

1 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 1 2

190 150 010 610 080 505 010 610 080 505 010 610 080 505 010 850 505 870

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

410 000 450 000 690 000 640 000 420 000 395 000 790 000 740 000 570 000 470 000 940 000 890 000 870 000 595 000 1 240 000 1 700 000 695 000 1 880 000

1 3 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 2 4 5 2 4

600 600 700 250 500 900 800 350 650 975 950 500 950 100 250 550 200 750

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

311 312 313 321 322 323 331 332 333 341 342 343 351 352

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5

2 2-3 3 2 2-3 3 2 2-3 3 2 2-3 3 2 3

54 71 82 54 71 82 54 71 82 54 71 82 62 95

FB, FB FB U B B B B B B B B B T T, B

1,6734 2,2002 2,5411 1,6734 2,2002 2,5411 1,6734 2,2002 2,5411 1,6734 2,2002 2,5411 1,9213 2,9439

1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3

890 485 870 890 485 870 890 485 870 890 485 870 170 325

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

360 000 265 000 530 000 560 000 465 000 480 000 660 000 565 000 580 000 760 000 690 000 680 000 780 000 1 175 000

2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 4

250 750 400 450 950 350 550 050 450 650 175 550 950 500

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Differens

-0,0005 3227

100

112 945 000

33 705 000

146 650 000

1

B (Balkong), U (Uteplats), IB (Inglasad balkong), FB (Fransk balkong), T (Takterrass), ingår i upplåtelsen till lägenheten enligt lägenhetsförteckning.

7(10) Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept. Fingerprint: df3787de4ee8881422b7419dc89d3132ba0c5d59121c5192f9711e34102c23b493ed3b7b7e693c09ababaf80d15c902e396c00be1031c7b2fb6b8910ff6455ec


Årsavgift Lghnr

lägenhet

Årsavgift varmvatten SEK/år SEK/mån 1 980 165 1 980 165 1 980 165 1 980 165 1 980 165 1 980 165 1 980 165 1 980 165 1 980 165 1 980 165

Årsavgift Summa SEK/år SEK/mån 61 270 5 106 44 766 3 731 67 994 5 666 66 771 5 564 67 994 5 666 66 771 5 564 67 994 5 666 66 771 5 564 60 658 5 055 64 936 5 411

SEK/mån

111 112 121 122 131 132 141 142 151 152

SEK/år 59 290 42 786 66 014 64 791 66 014 64 791 66 014 64 791 58 678 62 956

211 212 213 221 222 223 224 231 232 233 234 241 242 243 244 251 252 253

20 782 55 011 52 565 28 117 53 788 26 283 52 565 28 117 53 788 26 283 52 565 28 117 53 788 26 283 52 565 67 235 26 283 50 122

1 732 4 584 4 380 2 343 4 482 2 190 4 380 2 343 4 482 2 190 4 380 2 343 4 482 2 190 4 380 5 603 2 190 4 177

1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980

165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165

22 762 56 991 54 545 30 097 55 768 28 263 54 545 30 097 55 768 28 263 54 545 30 097 55 768 28 263 54 545 69 215 28 263 52 102

1 897 4 749 4 545 2 508 4 647 2 355 4 545 2 508 4 647 2 355 4 545 2 508 4 647 2 355 4 545 5 768 2 355 4 342

311 312 313 321 322 323 331 332 333 341 342 343 351 352

33 007 43 398 50 122 33 007 43 398 50 122 33 007 43 398 50 122 33 007 43 398 50 122 37 896 58 067

2 751 3 616 4 177 2 751 3 616 4 177 2 751 3 616 4 177 2 751 3 616 4 177 3 158 4 839

1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980 1 980

165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165

34 987 45 378 52 102 34 987 45 378 52 102 34 987 45 378 52 102 34 987 45 378 52 102 39 876 60 047

2 916 3 781 4 342 2 916 3 781 4 342 2 916 3 781 4 342 2 916 3 781 4 342 3 323 5 004

1 972 449

4 941 3 566 5 501 5 399 5 501 5 399 5 501 5 399 4 890 5 246

83 160

2 055 609

8(10) Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept. Fingerprint: df3787de4ee8881422b7419dc89d3132ba0c5d59121c5192f9711e34102c23b493ed3b7b7e693c09ababaf80d15c902e396c00be1031c7b2fb6b8910ff6455ec


H.

EKONOMISK PROGNOS

Tkr Årsavgifter lägenheter1 Årsavgifter varmvatten1 Hyresintäkter garage1 Summa inbetalningar

År

Räntor Amortering Driftskostnader (inkl. löpande underhåll) 2 Fastighetsskatt 2,3 Avsättningar Avsättning för underhåll 2 Ack. Avsättning för underhåll Summa utbetalningar Kassaflöde4 Ack. Kassaflöde

IB 100

Avskrivningar ej likviditetspåverkande5 Bokföringsmässigt resultat Ack. bokföringsmässigt resultat Årsavgifter lägenheter och årsavgifter varmvatten, SEK/m2 Ränta % Internränta % Inflation %

1 1972 83 217 2272

2 2011 84 221 2316

3 2051 86 225 2362

4 2092 88 230 2410

5 2134 89 234 2457

6 2177 91 239 2507

11 2403 101 264 2768

16 2654 111 292 3057

-727 -323 -1011

-719 -323 -1032

-712 -323 -1052

-705 -323 -1073

-698 -323 -1095

-690 -323 -1117

-654 -323 -1233

-618 -323 -1361

-15

-15

-16

-16

-16

-17

-18

-101

-194 194 -2270

-198 392 -2287

-202 594 -2305

-206 800 -2323

-210 1010 -2342

-215 1225 -2362

-237 2361 -2465

-262 3617 -2665

2 102

29 131

57 188

87 275

115 390

145 535

303 1770

392 3727

-2071 -1552 -1552

-2071 -1521 -3073

-2071 -1489 -4562

-2071 -1455 -6017

-2071 -1423 -7440

637 2,25 0,00 2,00

650 2,25 0,00 2,00

663 2,25 0,00 2,00

676 2,25 0,00 2,00

689 2,25 0,00 2,00

-2071 -2071 -2071 -1388 -1208 -1094 -8828 -15194 -20720

703 2,25 0,00 2,00

776 2,25 0,00 2,00

1

Höjning av årsavgift/intäkt med 2,00% per år. förutsätts följa inflationen. 3 Fastighetsskatt år 1-15 avser fastighetsskatt garage. År 16 tillkommer fastighetsavgift för bostäder. 4 Föreningen erhåller en kassa om 100.000 SEK vid föreningens start 2 Kostnadsutvecklingen

9(10) Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept. Fingerprint: df3787de4ee8881422b7419dc89d3132ba0c5d59121c5192f9711e34102c23b493ed3b7b7e693c09ababaf80d15c902e396c00be1031c7b2fb6b8910ff6455ec

857 2,25 0,00 2,00


5Avskrivningar

Avskrivningar på föreningens fastighet kommer att redovisas i föreningens resultaträkning i årsredovisningen, och medföra ett negativt bokföringsmässigt resultat. Avskrivningar är inte likviditetspåverkande i föreningen. Avskrivningsmetod som tillämpas är komponentavskrivning, avskrivningsunderlag är byggnadens anskaffningsvärde. Olika komponenter har olika avskrivningstider, längsta avskrivningstid på komponent är 120 år.

Föreningens årsredovisning kommer att upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

I.

KÄNSLIGHETSANALYS

År

1

2

3

4

5

6

11

16

Erfoderlig årsavgift lägenhet och varmvatten Belopp i SEK/m2/år Antagen inflationsnivå och 1. antagen räntenivå 2. antagen räntenivå + 1 %; 3. antagen räntenivå + 2 %;

637 737 837

650 749 848

663 761 859

676 773 870

689 785 881

703 798 893

776 866 956

857 942 1027

Antagen räntenivå och 4. antagen inflationsnivå + 1 %;

637

653

670

688

706

724

823

941

Ränte- och inflationsantaganden; Kostnadsränta;

2,25 %

Intäktsränta;

0,00 %

Inflation;

2,00 %

10(10) Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept. Fingerprint: df3787de4ee8881422b7419dc89d3132ba0c5d59121c5192f9711e34102c23b493ed3b7b7e693c09ababaf80d15c902e396c00be1031c7b2fb6b8910ff6455ec


Signaturcertifikat Dokumentets namn:

Kostnadskalkyl brf Charleshill utan signering Unikt dokument-id: ed781ac1-d549-4f0d-87df-65e4f35d

Dokumentets fingeravtryck: df3787de4ee8881422b7419dc89d3132ba0c5d59121c5192f9711e34102c23b4 93ed3b7b7e693c09ababaf80d15c902e396c00be1031c7b2fb6b8910ff6455ec

Undertecknare

KA Kent Anving

Undertecknad med BankID : Kenth Anving (194412185755)

E-post: anving@telia.com Enhet: Internet Explorer 11.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 94.103.201.61 IP Plats: Varberg, Halland County, Sweden

CJ

Caroline Jacobsson Derome Hus AB

E-post: caroline.jacobsson@derome.se Enhet: Chrome 85.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 62.20.90.133 IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

Betrodd tidsstämpel: 2020-10-01 06:52:51 UTC

Undertecknad med BankID : CAROLINE JAKOBSSON (197112184648) Betrodd tidsstämpel: 2020-09-30 14:46:20 UTC

Detta dokument slutfördes av alla parter:

2020-10-01 06:52:51 UTC

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept. Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

Sida 1 / 2


Aktivitetslogg Betrodd tidsstämpel

Aktivitet med insamlade uppgifter

2020-10-01 06:52:51 UTC

Dokumentet signerades av Kent Anving (anving@telia.com) Enhet: Internet Explorer 11.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 94.103.201.61 - IP Plats: Varberg, Halland County, Sweden

2020-10-01 06:52:48 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Kent Anving (anving@telia.com) Enhet: Internet Explorer 11.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 94.103.201.61 - IP Plats: Varberg, Halland County, Sweden

2020-09-30 16:37:44 UTC

Dokumentet lästes igenom av Kent Anving (anving@telia.com) Enhet: Internet Explorer 11.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 94.103.201.61 - IP Plats: Varberg, Halland County, Sweden

2020-09-30 16:37:24 UTC

Dokumentet öppnades av Kent Anving (anving@telia.com) Enhet: Internet Explorer 11.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 94.103.201.61 - IP Plats: Varberg, Halland County, Sweden

2020-09-30 14:46:20 UTC

Dokumentet signerades av Caroline Jacobsson (caroline.jacobsson@derome.se) Enhet: Chrome 85.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 62.20.90.133 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2020-09-30 14:46:17 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Caroline Jacobsson (caroline.jacobsson@derome.se) Enhet: Chrome 85.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 62.20.90.133 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2020-09-30 14:45:38 UTC

Dokumentet lästes igenom av Caroline Jacobsson (caroline.jacobsson@derome.se) Enhet: Chrome 85.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 62.20.90.133 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2020-09-30 14:45:33 UTC

Dokumentet öppnades av Caroline Jacobsson (caroline.jacobsson@derome.se) Enhet: Chrome 85.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 62.20.90.133 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2020-09-30 14:44:38 UTC

Dokumentet skickades till Kent Anving (anving@telia.com) Enhet: Chrome 85.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 62.20.90.133 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2020-09-30 14:44:37 UTC

Dokumentet skickades till Caroline Jacobsson (caroline.jacobsson@derome.se) Enhet: Chrome 85.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 62.20.90.133 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2020-09-30 14:44:23 UTC

Dokumentet förseglades av Caroline Jacobsson (caroline.jacobsson@derome.se) Enhet: Chrome 85.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 62.20.90.133 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2020-09-30 14:40:45 UTC

Dokumentet skapades av Caroline Jacobsson (caroline.jacobsson@derome.se) Enhet: Chrome 85.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 62.20.90.133 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept. Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sida 2 / 2


Profile for Deromegruppen

Kostnadskalkyl brf Charleshill