__MAIN_TEXT__

Page 1

Kostnadskalkyl för

Bostadsrättsföreningen Solhatten Stenungsund kommun

Org.nr: 769635-9988

Datum enligt signaturcertifikat

1(9) Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept. Fingerprint: 65a5505199ac44c38885e2a75b0b071b5fef77939a8c3affadceeefe507f7f188c119056e77060120c6737a4189fa85275d98dbc1f82f75fa19e0e79dab59dab


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sid

A.

Allmänna förutsättningar

3-4

B.

Beräknade kostnader för föreningens fastighetsförvärv

4

C.

Finansieringsplan

4

D.

Beräkning av föreningens utbetalningar år 1

5

E.

Beräkning av föreningens inbetalningar år 1

6

F.

Nyckeltal

6

G.

Lägenhetsförteckning innehållande beräknad bostadsarea, andelstal, upplåtelseavgift, insats samt årsavgift för respektive lägenhet

7

H.

Ekonomisk prognos

8

I.

Känslighetsanalys

9

Enligt bostadsrättslagen föreskrivet intyg

2(9) Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept. Fingerprint: 65a5505199ac44c38885e2a75b0b071b5fef77939a8c3affadceeefe507f7f188c119056e77060120c6737a4189fa85275d98dbc1f82f75fa19e0e79dab59dab


A.

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Bostadsrättsföreningen Solhatten, Stenungsund kommun, som har registrerats hos Bolagsverket 2018-02-22, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. För att kunna träffa förhandsavtal i enlighet med 5 kap. 3 § bostadsrättslagen (1991:614) har styrelsen upprättat följande kostnadskalkyl för projektet. Kostnadskalkylen är baserad på de förutsättningar för finansiering av projektet som fanns då kalkylen upprättades (februari 2020). Föreningen ska uppföra 24 lägenheter på fastigheten Stenungsund Höga 2:157. Föreningen kommer att inneha fastigheten med äganderätt. Entreprenaden kommer att utföras som delad entreprenad. För byggnadsprojektet har tre olika avtal tecknats: Uppdragsavtal har tecknats med Derome Hus AB, daterat 2019-11-01. Totalentreprenadavtal avseende byggnation har tecknats med Team Builder AB, daterat 2019-11-12. Totalentreprenadavtal avseende markarbeten har tecknats med Ängö Entreprenad AB, daterat 2019-11-12. Bygglov har beviljats av byggnadsnämnden den 1 november 2018. Kostnadskalkylen är framtagen med förutsättningen att byggnationen kommer att delas upp i 2 etapper. Byggstart för etapp 1, som består av 12 lägenheter fördelat i 3 huskroppar, beräknas ske maj 2020. Byggstart för etapp 2, som består av 12 lägenheter fördelat på 3 huskroppar, beräknas ske under Augusti månad 2020. Förhandsavtalet kommer att ersättas av ett upplåtelseavtal, som baseras på en ekonomisk plan. Tillträde för etapp 1, beräknas preliminärt till juni 2021 och tillträde för etapp 2, beräknas preliminärt till december 2021. Förvärvet av föreningens fastighet, Stenungsund Höga 2:157, sker genom att föreningen i ett första steg förvärvar samtliga andelar i den ekonomiska föreningen som formellt äger fastigheten (Femskäret 2 Ekonomisk Förening, org.nr; 769635-9582). Femskäret 2 Ekonomisk Förening äger, som sin enda tillgång, fastigheten Stenungsund Höga 2:157 och ägdes av Granhall 9327 AB, org.nr; 559059-0930, Granskott 9370 AB, org.nr; 559106-5965 och Granhall 9342 AB, org.nr; 559064-9637. Femskäret 2 Ekonomisk Förening fusioneras in i bostadsrättsföreningen. Avsikten med transaktionerna är att föreningen skall bli ägare till fastigheten på samma sätt som om fastigheten hade förvärvats direkt från fastighetsägaren. För föreningens del innebär transaktionerna ingen stämpelskatt.

3(9) Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept. Fingerprint: 65a5505199ac44c38885e2a75b0b071b5fef77939a8c3affadceeefe507f7f188c119056e77060120c6737a4189fa85275d98dbc1f82f75fa19e0e79dab59dab


Genom förvärv av andelarna i Femskäret 2 Ekonomisk Förening samt överföringen av fastigheten till bokfört värde till Bostadsrättsföreningen uppkommer en latent skatteskuld i bostadsrättsföreningen. Föreningens skattemässiga övertagna värde är 20.015.000 SEK. Föreningen avser att ställa betryggande säkerhet hos Bolagsverket för återbetalning av förskott till tecknare av förhandsavtal i enlighet med 5 kap. bostadsrättslagen. Säkerheten uppgår till 3.412.700 SEK.

B.

BERÄKNADE KOSTNADER FÖR FÖRENINGENS FASTIGHETSFÖRVÄRV Köpeskilling för föreningens fastighet och andelar i Ekonomisk Förening, SEK

24.981.117

Kostnad för uppdragsavtal, entreprenader inkl mervärdesskatt, anslutningsavgifter, lagfarts- och inskrivningskostnader mm, SEK

64.518.883

Föreningens kassareserv (oförutsett), SEK Beräknad slutlig anskaffningskostnad, SEK

52.000 89.552.000

Fastigheten är under entreprenadtiden brandförsäkrad genom entreprenörens försorg. Vid slutbesiktning är huset fullvärdesförsäkrat. Taxeringsvärdet har ännu ej fastställts men bedöms fastställas till ca 27.224.000 SEK.

C. FINANSIERINGSPLAN Anskaffningskostnaden finansieras enligt följande: Insatser, SEK Upplåtelseavgifter, SEK Långfristig belåning, SEK

65.490.000 6.362.000 17.700.000

Summa finansiering, SEK

89.552.000

4(9) Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept. Fingerprint: 65a5505199ac44c38885e2a75b0b071b5fef77939a8c3affadceeefe507f7f188c119056e77060120c6737a4189fa85275d98dbc1f82f75fa19e0e79dab59dab


D.

BERÄKNING AV FÖRENINGENS UTBETALNINGAR ÅR 1 Finansiella utbetalningar Vid utbetalning av lån under år 2021. Specifikation över lån som beräknas kunna upptas för fastighetens finansiering samt beräkning av årliga finansiella utbetalningar. Lån Lån

Belopp BindningsSEK tid 17.700.000 3 år

Ränta 2,40%

Amortering1 SEK 149.000

Räntekostnad ca/år SEK 425.000

Finansiella utbetalningar Räntor Amortering

425.000 149.000

Avsättningar Avsättningar till fond för yttre fastighetsunderhåll2

106.000

Driftskostnader Driftskostnader

476.000

Årets överskott

3.000

Summa beräknade utbetalningar år 1, SEK

1.159.000

1

Amortering antas till 149.000 kr/år. Lånet är beräknat med en rak amorteringsplan på 120 år. 2 Avsättning till föreningens fastighetsunderhåll skall ske enligt föreningens stadgar, avsättningen motsvarar cirka 60 kr per kvm lägenhetsarea. Driftskostnader är inkl moms i förekommande fall. Driftskostnaderna är beräknade efter normalförbrukning. Variationer över åren förekommer, liksom att det beräknade värdet för enstaka poster kan bli högre eller lägre. Bostadsrättshavaren har egna abonnemang för hushållsel (inkl. värme, ventilation och uppvärmning av vatten), beräknad kostnad är ca 1.000-1.400 kr/mån. Föreningen är befriad från kommunal fastighetsavgift avseende bostäder under de 15 första åren efter fastställt värdeår.

5(9) Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept. Fingerprint: 65a5505199ac44c38885e2a75b0b071b5fef77939a8c3affadceeefe507f7f188c119056e77060120c6737a4189fa85275d98dbc1f82f75fa19e0e79dab59dab


E.

BERÄKNING AV FÖRENINGENS INBETALNINGAR ÅR 1 I enlighet med vad som föreskrivs i föreningens stadgar skall föreningens löpande utgifter och avsättningar täckas av årsavgifter som fördelas efter bostadsrätternas andelstal. Årsavgifter lägenhet1

1.159.000

Summa beräknade inbetalningar år 1, SEK

1.159.000

1Sidoavtal

för parkeringsplatserna kommer att tecknas med bostadrättshavarna. Samtliga erbjuds parkeringsplats med en årsavgift om 0 kr.

F.

NYCKELTAL (SEK) Per m2 (BOA) om inget annat anges Anskaffningskostnad Belåning, år 1 Insats och upplåtelseavgift Driftskostnad, år 1 Avskrivning+ underhållsfond, år 1 Årsavgift, år 1 Amortering+ underhållsfond, genomsnitt år 1-16

50.565 10.000 40.594 269 425 655 154

6(9) Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept. Fingerprint: 65a5505199ac44c38885e2a75b0b071b5fef77939a8c3affadceeefe507f7f188c119056e77060120c6737a4189fa85275d98dbc1f82f75fa19e0e79dab59dab


G.

LÄGENHETSFÖRTECKNING INNEHÅLLANDE BERÄKNAD BOSTADSAREA, ANDELSTAL, INSATS, UPPLÅTELSEAVGIFT OCH ÅRSAVGIFT FÖR RESP LÄGENHET

Lägenhet Lghnr Vån Rum Boarea Andelstal rok % ca m2 5A 1 3 74 4,1808 5B 2 3 74 4,1808 5C 1 3 74 4,1808 5D 2 3 74 4,1808

Insats SEK

UpplåtelseInsats- och avgift upplåtelseavgift SEK SEK

Årsavgift SEK/år

SEK/mån

2 738 000 2 738 000 2 738 000 2 738 000

432 000 167 000 432 000 167 000

3 170 000 2 905 000 3 170 000 2 905 000

48 470 48 470 48 470 48 470

4 039 4 039 4 039 4 039

6A 6B 6C 6D

1 2 1 2

3 3 3 3

74 74 74 74

4,1808 4,1808 4,1808 4,1808

2 738 000 2 738 000 2 738 000 2 738 000

432 000 167 000 432 000 167 000

3 170 000 2 905 000 3 170 000 2 905 000

48 470 48 470 48 470 48 470

4 039 4 039 4 039 4 039

7A 7B 7C 7D

1 2 1 2

4 4 2 2

85 85 62 62

4,8023 4,8023 3,5028 3,5028

3 145 000 3 145 000 2 294 000 2 294 000

330 000 229 000 206 000 132 000

3 475 000 3 374 000 2 500 000 2 426 000

55 675 55 675 40 610 40 610

4 640 4 640 3 384 3 384

8A 8B 8C 8D

1 2 1 2

4 4 2 2

85 85 62 62

4,8023 4,8023 3,5028 3,5028

3 145 000 3 145 000 2 294 000 2 294 000

345 000 245 000 236 000 148 000

3 490 000 3 390 000 2 530 000 2 442 000

55 675 55 675 40 610 40 610

4 640 4 640 3 384 3 384

9A 9B 9C 9D

1 2 1 2

4 4 2 2

85 85 62 62

4,8023 4,8023 3,5028 3,5028

3 145 000 3 145 000 2 294 000 2 294 000

330 000 229 000 206 000 132 000

3 475 000 3 374 000 2 500 000 2 426 000

55 675 55 675 40 610 40 610

4 640 4 640 3 384 3 384

10A 10B 10C 10D

1 2 1 2

3 3 3 3

74 74 74 74

4,1808 4,1808 4,1808 4,1808

2 738 000 2 738 000 2 738 000 2 738 000

432 000 167 000 432 000 167 000

3 170 000 2 905 000 3 170 000 2 905 000

48 470 48 470 48 470 48 470

4 039 4 039 4 039 4 039

1770

100

65 490 000

6 362 000

71 852 000

1 159 350

7(9) Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept. Fingerprint: 65a5505199ac44c38885e2a75b0b071b5fef77939a8c3affadceeefe507f7f188c119056e77060120c6737a4189fa85275d98dbc1f82f75fa19e0e79dab59dab


H.

EKONOMISK PROGNOS

Tkr Årsavgifter lägenheter1 Summa inbetalningar

År

1 1159 1159

2 1183 1183

3 1206 1206

4 1230 1230

5 1255 1255

6 11 16 1280 1413 1560 1280 1413 1560

-425 -149 -476

-421 -149 -486

-418 -149 -495

-414 -149 -505

-411 -149 -515

-407 -149 -526

-389 -149 -580

-371 -149 -641

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-45

-106 106 -1156

-108 214 -1164

-110 324 -2336

-113 437 -1181

-115 552 -1190

3 55

19 74

34 108

49 157

65 223

Avskrivningar ej likviditetspåverkande5 Bokföringsmässigt resultat Ack. bokföringsmässigt resultat

-645 -387 -387

-645 -369 -756

-645 -352 -1108

-645 -334 -1442

-645 -316 -1758

Årsavgifter lägenheter, SEK/kvm Ränta % Internränta % Inflation %

655 2,40 0,00 2,00

668 2,40 0,00 2,00

681 2,40 0,00 2,00

695 2,40 0,00 2,00

709 2,40 0,00 2,00

Räntor Amortering Driftskostnader (inkl. löpande underhåll) 2 Fastighetsavgift 2, 3 Avsättningar Avsättning för underhåll 2 Ack. Avsättning för underhåll Summa utbetalningar Kassaflöde4 Ack. Kassaflöde

IB 52

-117 -129 -143 669 1292 1979 -1199 -1247 -1349 81 304

166 211 962 2015

-645 -645 -645 -298 -201 -142 -2056 -3260 -4002 723 2,40 0,00 2,00

798 2,40 0,00 2,00

1

Höjning av årsavgift/intäkt med 2,00% per år. förutsätts följa inflationen. 3 Fastighetsavgift är fritt från år 1-15, år 16 tillkommer fastighetsavgift för bostäder. 4 Föreningen erhåller en kassa om 52.000 SEK vid föreningens start 2 Kostnadsutvecklingen

5Avskrivningar

Avskrivningar på föreningens fastighet kommer att redovisas i föreningens resultaträkning i årsredovisningen, och medföra ett negativt bokföringsmässigt resultat. Avskrivningsmetod som tillämpas är komponentavskrivning, avskrivningsunderlag är byggnadens anskaffningsvärde. Avskrivningar är inte likviditetspåverkande i föreningen. Föreningens årsredovisning kommer att upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

8(9) Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept. Fingerprint: 65a5505199ac44c38885e2a75b0b071b5fef77939a8c3affadceeefe507f7f188c119056e77060120c6737a4189fa85275d98dbc1f82f75fa19e0e79dab59dab

882 2,40 0,00 2,00


I.

KÄNSLIGHETSANALYS

År

1

2

3

4

5

6

11

Antagen inflationsnivå och 1. antagen räntenivå 2. antagen räntenivå + 1 %; 3. antagen räntenivå + 2 %; 4. antagen räntenivå -1 %;

655 755 855 555

668 767 866 569

681 780 878 583

695 793 890 598

709 806 902 612

723 819 915 627

798 890 982 707

Antagen räntenivå och 5. antagen inflationsnivå + 1 %; 6. antagen inflationsnivå + 2 %; 7. antagen inflationsnivå -1 %;

655 655 655

671 675 665

688 695 675

705 716 685

723 738 695

741 760 706

840 884 761

16

Erfoderlig årsavgift lägenhet Belopp i kr/kvm & år

882 969 1056 794

955 1040 817

Ränte- och inflationsantaganden;

Kostnadsränta; Intäktsränta; Inflation;

2,40 % 0,00 % 2,00 %

9(9) Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept. Fingerprint: 65a5505199ac44c38885e2a75b0b071b5fef77939a8c3affadceeefe507f7f188c119056e77060120c6737a4189fa85275d98dbc1f82f75fa19e0e79dab59dab


Signaturcertifikat Dokumentets namn:

Kostnadskalkyl brf Solhatten 24 lgh 200211 Unikt dokument-id: 610c68a5-b93e-4f0b-8e68-ae3e540b

Dokumentets fingeravtryck: 65a5505199ac44c38885e2a75b0b071b5fef77939a8c3affadceeefe507f7f188c1 19056e77060120c6737a4189fa85275d98dbc1f82f75fa19e0e79dab59dab

Undertecknare

KA Kent Anving

E-post: anving@telia.com Enhet: Mobile Safari 12.1 on iOS 12.4 AP iPhone (smartmobil) IP nummer: 217.214.152.119 IP Plats: Sundsvall, Västernorrland, Sweden

MB Maria Bengtsson

Undertecknad med BankID : Kent Gunnar Morgan Anving (194412185755) Betrodd tidsstämpel: 2020-02-11 09:13:17 UTC

Undertecknad med BankID : MARIA BENGTSSON (197108064648)

Derome Hus AB

E-post: maria.bengtsson@derome.se Enhet: Chrome 79.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 62.20.90.133 IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden

Betrodd tidsstämpel: 2020-02-11 06:27:18 UTC

Detta dokument slutfördes av alla parter:

2020-02-11 09:13:17 UTC

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept. Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

Sida 1 / 2


Aktivitetslogg Betrodd tidsstämpel

Aktivitet med insamlade uppgifter

2020-02-11 09:13:17 UTC

Dokumentet signerades av Kent Anving (anving@telia.com) Enhet: Mobile Safari 12.1 on iOS 12.4 AP iPhone (smartmobil) IP nummer: 217.214.152.119 - IP Plats: Sundsvall, Västernorrland, Sweden

2020-02-11 09:13:14 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Kent Anving (anving@telia.com) Enhet: Mobile Safari 12.1 on iOS 12.4 AP iPhone (smartmobil) IP nummer: 217.214.152.119 - IP Plats: Sundsvall, Västernorrland, Sweden

2020-02-11 09:12:40 UTC

Dokumentet lästes igenom av Kent Anving (anving@telia.com) Enhet: Mobile Safari 12.1 on iOS 12.4 AP iPhone (smartmobil) IP nummer: 217.214.152.119 - IP Plats: Sundsvall, Västernorrland, Sweden

2020-02-11 09:12:27 UTC

Dokumentet öppnades av Kent Anving (anving@telia.com) Enhet: Mobile Safari 12.1 on iOS 12.4 AP iPhone (smartmobil) IP nummer: 217.214.152.119 - IP Plats: Sundsvall, Västernorrland, Sweden

2020-02-11 06:27:18 UTC

Dokumentet signerades av Maria Bengtsson (maria.bengtsson@derome.se) Enhet: Chrome 79.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 62.20.90.133 - IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden

2020-02-11 06:27:13 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Maria Bengtsson (maria.bengtsson@derome.se) Enhet: Chrome 79.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 62.20.90.133 - IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden

2020-02-11 06:26:35 UTC

Dokumentet lästes igenom av Maria Bengtsson (maria.bengtsson@derome.se) Enhet: Chrome 79.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 62.20.90.133 - IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden

2020-02-11 06:25:59 UTC

Dokumentet öppnades av Maria Bengtsson (maria.bengtsson@derome.se) Enhet: Chrome 79.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 62.20.90.133 - IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden

2020-02-11 05:43:48 UTC

Dokumentet skickades till Kent Anving (anving@telia.com) Enhet: Chrome 80.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 62.20.90.133 - IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden

2020-02-11 05:43:47 UTC

Dokumentet skickades till Maria Bengtsson (maria.bengtsson@derome.se) Enhet: Chrome 80.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 62.20.90.133 - IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden

2020-02-11 05:43:44 UTC

Dokumentet förseglades av Helena Sturesson (helena.sturesson@derome.se) Enhet: Chrome 80.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 62.20.90.133 - IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden

2020-02-11 05:38:42 UTC

Dokumentet skapades av Helena Sturesson (helena.sturesson@derome.se) Enhet: Chrome 80.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 62.20.90.133 - IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept. Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sida 2 / 2


Profile for Deromegruppen

Kostnadskalkyl brf Solhatten  

Kostnadskalkyl brf Solhatten