__MAIN_TEXT__

Page 1

Kostnadskalkyl för

Bostadsrättsföreningen Furutå Torparängen Växjö kommun

Org.nr: 769639-2484

1(8) Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept. Fingerprint: 89506b28255b16dedc4bcc59736bd0964cbbc0110b843d73e64102a67ca8499da59d1c9a331945146da8cb72ec3e1712d49975fc3bebdd74d3c4579297107a72


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sid

A.

Allmänna förutsättningar

3

B.

Beräknade kostnader för föreningens fastighetsförvärv

3

C.

Finansieringsplan

4

D.

Beräkning av föreningens utbetalningar år 1

4-5

E.

Beräkning av föreningens inbetalningar år 1

5

F.

Nyckeltal

5

G.

Lägenhetsförteckning innehållande beräknad bostadsarea, andelstal, upplåtelseavgift, insats samt årsavgift för respektive lägenhet

6

H.

Ekonomisk prognos

7

I.

Känslighetsanalys

8

Signaturcertifikat Brf Furutå Torparängen Enligt bostadsrättslagen föreskrivet intyg

2(8) Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept. Fingerprint: 89506b28255b16dedc4bcc59736bd0964cbbc0110b843d73e64102a67ca8499da59d1c9a331945146da8cb72ec3e1712d49975fc3bebdd74d3c4579297107a72


A. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

Bostadsrättsföreningen Furutå Torparängen, Växjö kommun, som har registrerats hos Bolagsverket 2020-11-09, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. För att kunna träffa förhandsavtal i enlighet med 5 kap. 3 § bostadsrättslagen (1991:614) har styrelsen upprättat följande kostnadskalkyl för projektet. Kostnadskalkylen är baserad på de förutsättningar för finansiering av projektet som fanns då kalkylen upprättades (november 2020). Föreningen ska uppföra 12 lägenheter på fastigheten Växjö Klubbstugan 1, del av. Föreningen kommer att inneha fastigheten med äganderätt. Entreprenaden kommer att utföras som totalentreprenad av Derome Hus AB. Anbudet mellan föreningen och Derome Hus AB är villkorat med att föreningen har tecknat 6 förhandsavtal med inbetalda förskottsavgifter senast den 31 mars 2021 eller det lägre antal som Derome Hus AB och föreningen anser tillräckligt. Bygglov har beviljats av byggnadsnämnden 2020-01-16. Byggnationen har påbörjats. Förhandsavtalet kommer att ersättas av ett upplåtelseavtal, som baseras på en ekonomisk plan. Upplåtelseavtal påbörjas att tecknas preliminärt april 2021 och avslutas senast vid inflyttning. Tillträde (inflyttning) sker hus för hus preliminärt med början maj 2021 och pågår prelimärt till juli 2022. Föreningen avser att ställa betryggande säkerhet hos Bolagsverket för återbetalning av förskott till tecknare av förhandsavtal i enlighet med 5 kap. bostadsrättslagen. Säkerheten uppgår till 1.800.000 SEK.

B. BERÄKNADE KOSTNADER FÖR FÖRENINGENS FASTIGHETSFÖRVÄRV Köpeskilling för föreningens fastighet, byggherrekostnader samt kostnad för entreprenaden inkl. mervärdesskatt, SEK

55.840.000

Föreningens kassareserv (oförutsett), SEK Beräknad anskaffningskostnad, SEK

50.000 55.890.000

Fastigheten är under entreprenadtiden brandförsäkrad genom entreprenörens försorg. Vid slutbesiktning är husen fullvärdesförsäkrade. Taxeringsvärdet har ännu ej fastställts men bedöms fastställas till ca 34.400.000 SEK.

3(8) Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept. Fingerprint: 89506b28255b16dedc4bcc59736bd0964cbbc0110b843d73e64102a67ca8499da59d1c9a331945146da8cb72ec3e1712d49975fc3bebdd74d3c4579297107a72


C. FINANSIERINGSPLAN Anskaffningskostnaden finansieras enligt följande: Insatser, SEK Upplåtelseavgifter, SEK Långfristig belåning, SEK Summa finansiering, SEK

36.696.000 4.349.000 14.845.000 55.890.000

D. BERÄKNING AV FÖRENINGENS UTBETALNINGAR ÅR 1 Finansiella utbetalningar Vid utbetalning av lån under år 2022. Specifikation över lån som beräknas kunna upptas för fastighetens finansiering samt beräkning av årliga finansiella utbetalningar. Lån Lån

Belopp BindningsSEK tid 14.845.000 3-5 år

Ränta % 2,25

Amortering SEK 148.450

Räntekostnad ca/år SEK 335.000

Finansiella utbetalningar Räntor Amortering

335.000 149.000

Avsättningar Avsättningar till fond för yttre fastighetsunderhåll1

101.000

Driftskostnader Driftskostnader

132.000

Årets överskott

0

Summa beräknade utbetalningar år 1, SEK

717.000

1

Avsättning till föreningens fastighetsunderhåll skall ske enligt föreningens stadgar, vilket motsvarar 40 SEK/m2 lägenhetsarea. I kostnadskalkylen sker avsättning med, ca 60 SEK/m2 lägenhetsarea.

Bostadsrättshavaren har egna abonnemang för el, fjärrvärme, vatten- och avlopp, renhållning och fibertjänster. Bostadsrättsföreningen kommer att anslutas till ett fibernät. Varje bostadsrättshavare bekostar och väljer bredband, TV och telefoni utifrån deras utbud. Leverantör ej fastställd ännu. Beräknad kostnad för el vid en förbrukning om 4.500 kWh/år, ca Beräknad kostnad för fjärrvärme vid en förbrukning om 10.000 kWh/år, ca Beräknad kostnad för vatten- och avlopp vid en förbrukning om 100 m3/år, ca

590 SEK/månad. 925 SEK/månad. 485 SEK/månad.

4(8) Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept. Fingerprint: 89506b28255b16dedc4bcc59736bd0964cbbc0110b843d73e64102a67ca8499da59d1c9a331945146da8cb72ec3e1712d49975fc3bebdd74d3c4579297107a72


Beräknad kostnad för renhållning, ca

300 SEK/månad.

Energiberäkning samt ovanstående kostnad för fjärrvärme baseras på 21 grader rumstemperatur. Driftskostnaderna är beräknade efter normalförbrukning. Variationer över åren förekommer, liksom att det beräknade värdet för enstaka poster kan bli högre eller lägre. Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen i gott skick. Detsamma gäller mark (skötselyta) i förekommande fall. Det åligger berörd bostadsrättshavare att sköta snöröjning/sandning på egen skötselyta, altan och takterrass. Föreningen är befriad från kommunal fastighetsavgift avseende bostäder under de 15 första åren efter fastställt värdeår. Driftskostnader är inkl. moms i förekommande fall. E. BERÄKNING AV FÖRENINGENS INBETALNINGAR ÅR 1 I enlighet med vad som föreskrivs i föreningens stadgar skall föreningens löpande utgifter och avsättningar täckas av årsavgifter som fördelas efter bostadsrätternas andelstal eller faktisk förbrukning. Årsavgifter Summa beräknade inbetalningar år 1, (SEK)

717.000 717.000

F. NYCKELTAL (SEK) Per m2 (BOA) Anskaffningskostnad Belåning, år 1 Insats och upplåtelseavgift Driftskostnad, år 1 Driftskostnad medlems egen förbrukning, år 1 Avskrivning+ underhållsfond, år 1 Årsavgift, år 1 Amortering+ underhållsfond, genomsnitt år 1-16

33.507 8.900 24.607 79 199 510 430 160

5(8) Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept. Fingerprint: 89506b28255b16dedc4bcc59736bd0964cbbc0110b843d73e64102a67ca8499da59d1c9a331945146da8cb72ec3e1712d49975fc3bebdd74d3c4579297107a72


G. LÄGENHETSFÖRTECKNING INNEHÅLLANDE BERÄKNAD BOSTADSAREA, ANDELSTAL, UPPLÅTELSEAVGIFT, INSATS, ÅRSAVGIFT FÖR RESP LÄGENHET Boarean är avrundad nedåt till hela m2. Insats

Upplåtelseavgift

Pris

%

SEK

SEK

SEK

SEK/år

SEK/mån

Lägenhet Hus Hustyp Rum nr

Boarea Utrymme1)

rok

ca m2

Årsavgift

1 2 3 4 5

B B B B B

5 5 5 5 5

139 139 139 139 139

IU, IU, IU, IU, IU,

A A A A A

8,3333 8,3333 8,3333 8,3333 8,3333

3 058 000 3 058 000 3 058 000 3 058 000 3 058 000

387 000 332 000 367 000 252 000 367 000

3 445 000 3 390 000 3 425 000 3 310 000 3 425 000

59 770 59 770 59 770 59 770 59 770

4 981 4 981 4 981 4 981 4 981

6 7

As As

5 5

139 139

IU, TT, A IU, TT, A

8,3333 8,3333

3 058 000 3 058 000

492 000 537 000

3 550 000 3 595 000

59 770 59 770

4 981 4 981

8 9

A A

5 5

139 139

IU, TT, A IU, TT, A

8,3333 8,3333

3 058 000 3 058 000

487 000 467 000

3 545 000 3 525 000

59 770 59 770

4 981 4 981

10 11 12

B B B

5 5 5

139 139 139

IU, TT, A IU, TT, A IU, TT, A

8,3333 8,3333 8,3333

3 058 000 3 058 000 3 058 000

252 000 187 000 222 000

3 310 000 3 245 000 3 280 000

59 770 59 770 59 770

4 981 4 981 4 981

0,0004 100

36 696 000

4 349 000

41 045 000

717 240

Differens 1668

TT, TT, TT, TT, TT,

Andelstal

1) IU=Inglasat uterum, TT=Takterrass, A=Altan ingår i upplåtelsen till lägenheter enligt ovan lägenhetsförteckning. Till alla lägenheter tillkommer skötselyta i form av tomtyta, denna kommer inte att ingå i upplåtelsen. Förråd ingår i skötselytan.

6(8) Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept. Fingerprint: 89506b28255b16dedc4bcc59736bd0964cbbc0110b843d73e64102a67ca8499da59d1c9a331945146da8cb72ec3e1712d49975fc3bebdd74d3c4579297107a72


H.

EKONOMISK PROGNOS

Tkr Årsavgifter 1 Summa inbetalningar

År

1 717 717

2 731 731

3 745 745

4 760 760

5 776 776

6 791 791

11 874 874

16 964 964

-335 -149 -132

-331 -149 -135

-328 -149 -138

-324 -149 -141

-321 -149 -143

-318 -149 -146

-301 -149 -165

-284 -149 -178

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-135

-101 101 -717

-104 205 -719

-106 311 -721

-108 419 -722

-110 529 -723

-112 641 -725

-124 1229 -739

-136 1882 -882

0 50

12 62

24 86

38 124

53 177

66 243

135 816

82 1617

Avskrivningar ej likviditetspåverkande5 Bokföringsmässigt resultat Ack. bokföringsmässigt resultat

-704 -454 -454

-704 -439 -893

-704 -425 -1318

-704 -409 -1727

-704 -392 -2119

-704 -377 -2496

-704 -296 -4115

-704 -337 -5438

Årsavgifter, SEK/m2 Ränta Internränta Inflation

430 2,25 0,00 2,00

438 2,25 0,00 2,00

447 2,25 0,00 2,00

456 2,25 0,00 2,00

465 2,25 0,00 2,00

475 2,25 0,00 2,00

524 2,25 0,00 2,00

579 2,25 0,00 2,00

Räntor Amortering Driftskostnader (inkl. löpande underhåll) 2 Fastighetsavgift 2,3 Avsättningar Avsättning för underhåll 2 Ack. Avsättning för underhåll Summa utbetalningar Kassaflöde4 Ack. Kassaflöde

IB 150

% % %

1

Höjning av årsavgift med 2,00% per år. förutsätts följa inflationen. 3 Fastighetsavgift är fritt år 1-15, år 16 tillkommer fastighetsavgift för bostäder. 4 Föreningen erhåller en kassa om 50.000 SEK vid föreningens start 2 Kostnadsutvecklingen

5Avskrivningar

Avskrivningar på föreningens fastighet kommer att redovisas i föreningens resultaträkning i årsredovisningen, och medföra ett negativt bokföringsmässigt resultat. Avskrivningar är inte likviditetspåverkande i föreningen. Avskrivningsmetod som tillämpas är komponentavskrivning, avskrivningsunderlag är byggnadens anskaffningsvärde. Olika komponenter har olika avskrivningstider, längsta avskrivningstid på komponent är 120 år.

Föreningens årsredovisning kommer att upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

7(8) Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept. Fingerprint: 89506b28255b16dedc4bcc59736bd0964cbbc0110b843d73e64102a67ca8499da59d1c9a331945146da8cb72ec3e1712d49975fc3bebdd74d3c4579297107a72


I.

KÄNSLIGHETSANALYS

År

1

2

3

4

5

6

11

16

Antagen inflationsnivå och 1. antagen räntenivå 2. antagen räntenivå + 1 %; 3. antagen räntenivå + 2 %;

430 519 608

438 527 615

447 534 622

456 542 629

465 551 636

475 559 644

524 604 684

579 654 730

Antagen räntenivå och 4. antagen inflationsnivå + 1 %;

430

440

450

461

471

482

541

Erfoderlig årsavgift lägenhet Belopp i SEK/m2/år

Ränte- och inflationsantaganden; Kostnadsränta;

2,25 %

Intäktsränta;

0,00 %

Inflation;

2,00 %

621

8(8) Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept. Fingerprint: 89506b28255b16dedc4bcc59736bd0964cbbc0110b843d73e64102a67ca8499da59d1c9a331945146da8cb72ec3e1712d49975fc3bebdd74d3c4579297107a72


Signaturcertifikat Dokumentets namn:

Kostnadskalkyl Unikt dokument-id: 33a13978-f81a-484c-a438-eb20eeff

Dokumentets fingeravtryck: 89506b28255b16dedc4bcc59736bd0964cbbc0110b843d73e64102a67ca8499 da59d1c9a331945146da8cb72ec3e1712d49975fc3bebdd74d3c4579297107a7 2

Undertecknare

KA Kent Anving

E-post: anving@telia.com Enhet: Mobile Safari 12.1 on iOS 12.4 AP iPhone (smartmobil) IP nummer: 94.103.201.61 IP Plats: Varberg, Halland

CJ

Caroline Jacobsson Derome Hus AB

E-post: caroline.jacobsson@derome.se Enhet: Chrome 87.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 62.20.90.133 IP Plats: Huskvarna, Jönköping, Sweden

Undertecknad med BankID : Kent Gunnar Morgan Anving (194412185755) Betrodd tidsstämpel: 2020-11-26 07:55:02 UTC

Undertecknad med BankID : CAROLINE JAKOBSSON (197112184648) Betrodd tidsstämpel: 2020-11-25 17:36:10 UTC

Detta dokument slutfördes av alla parter:

2020-11-26 07:55:02 UTC

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept. Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

Sida 1 / 3


Aktivitetslogg Betrodd tidsstämpel

Aktivitet med insamlade uppgifter

2020-11-26 07:55:02 UTC

Dokumentet signerades av Kent Anving (anving@telia.com) Enhet: Mobile Safari 12.1 on iOS 12.4 AP iPhone (smartmobil) IP nummer: 94.103.201.61 - IP Plats: Varberg, Halland

2020-11-26 07:54:50 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Kent Anving (anving@telia.com) Enhet: Mobile Safari 12.1.2 on iOS 12.4.9 Apple iPhone (smartmobil) IP nummer: 94.103.201.61 - IP Plats: Varberg, Halland

2020-11-25 18:06:11 UTC

Dokumentet lästes igenom av Kent Anving (anving@telia.com) Enhet: Internet Explorer 11.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 94.103.201.61 - IP Plats: Varberg, Halland County, Sweden

2020-11-25 18:05:46 UTC

Dokumentet öppnades av Kent Anving (anving@telia.com) Enhet: Internet Explorer 11.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 94.103.201.61 - IP Plats: Varberg, Halland County, Sweden

2020-11-25 17:36:10 UTC

Dokumentet signerades av Caroline Jacobsson (caroline.jacobsson@derome.se) Enhet: Chrome 87.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 62.20.90.133 - IP Plats: Huskvarna, Jönköping, Sweden

2020-11-25 17:36:03 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Caroline Jacobsson (caroline.jacobsson@derome.se) Enhet: Microsoft Edge 87.0.664.47 on Windows 10 Unknown (dator) IP nummer: 62.20.90.133 - IP Plats: Huskvarna, Jönköping, Sweden

2020-11-25 17:35:46 UTC

Dokumentet lästes igenom av Caroline Jacobsson (caroline.jacobsson@derome.se) Enhet: Chrome 87.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 62.20.90.133 - IP Plats: Huskvarna, Jönköping, Sweden

2020-11-25 17:35:40 UTC

Dokumentet öppnades av Caroline Jacobsson (caroline.jacobsson@derome.se) Enhet: Chrome 87.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 62.20.90.133 - IP Plats: Huskvarna, Jönköping, Sweden

2020-11-25 17:35:39 UTC

Dokumentet öppnades av Caroline Jacobsson (caroline.jacobsson@derome.se) Enhet: Chrome 87.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 62.20.90.133 - IP Plats: Huskvarna, Jönköping, Sweden

2020-11-25 17:35:38 UTC

Dokumentet öppnades av Caroline Jacobsson (caroline.jacobsson@derome.se) Enhet: Chrome 87.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 62.20.90.133 - IP Plats: Huskvarna, Jönköping, Sweden

2020-11-25 17:35:15 UTC

Dokumentet skickades till Kent Anving (anving@telia.com) Enhet: Chrome 87.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 62.20.90.133 - IP Plats: Huskvarna, Jönköping, Sweden

2020-11-25 17:35:14 UTC

Dokumentet skickades till Caroline Jacobsson (caroline.jacobsson@derome.se) Enhet: Chrome 87.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 62.20.90.133 - IP Plats: Huskvarna, Jönköping, Sweden

2020-11-25 17:35:05 UTC

Dokumentet förseglades av Caroline Jacobsson (caroline.jacobsson@derome.se) Enhet: Chrome 87.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 62.20.90.133 - IP Plats: Huskvarna, Jönköping, Sweden

2020-11-25 17:28:41 UTC

Dokumentet skapades av Caroline Jacobsson (caroline.jacobsson@derome.se) Enhet: Chrome 87.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 62.20.90.133 - IP Plats: Huskvarna, Jönköping, Sweden

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept. Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

Sida 2 / 3


Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept. Certifikatet tillhandahüller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sida 3 / 3


Profile for Deromegruppen

Kostnadskalkyl brf Furutå, Växjö  

Kostnadskalkyl brf Furutå, Växjö