Page 1

ÂÆô 867 - Þ²´²Â, 1 ÚàôÜàô²ð 2011 ¾ç 1–9

Pages 10 - 18

ÞÜàðвôàð Üàð î²ðÆ

1


ºôð²ØÆàôÂÆôÜÀ Øî²Ðà¶àôÌ ¾ вڲêî²ÜÆ Ø¾æ زð¸àô Æð²ôàôÜøܺðàô ºô ÄàÔàìð¸²ì²ðàôº²Ü вðòºðàì ¦²½³ïáõÃÇõݧ é³ïÇáϳ۳ÝÇÝ ïñáõ³Í ѳñó³½ñáÛóÇ ÙÁ ÁÝóóùÇÝ ºõñ³ÙÇáõû³Ý Áݹ³ñÓ³ÏÙ³Ý »õ »õñáå³Ï³Ý ѳñ»õ³Ýáõû³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ýáõû³Ý ѳñó»ñáí Û³ÝÓݳϳï³ñ Þï»ý³Ý üÇõÉ¿ Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿ áñ, г۳ëï³ÝÇ Ù¿ç ºõñ³ÙÇáõû³Ý ³Ù¿Ý¿ ³õ»ÉÇ Ùï³Ñá·áÕ ËݹÇñÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ Ù³ñ¹áõ Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ å³ßïå³ÝáõÃÇõÝÝ ¿ »õ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõû³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ: ¦Ø³ñ¹áõ Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ å³ßïå³ÝáõÃÇõÝÁ Ù»½ Ùï³Ñá·áÕ ³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñ ѳñó»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ¿, »õ »ë áõñ³Ë »Ù, áñ г۳ëï³ÝÇ Çß˳ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ѳٳӳÛÝ³Í »Ý ºõñ³ÙÇáõÃÇõÝ - г۳ëï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ßñç³Ý³Ï¿Ý Ý»ñë ëï»ÕÍ»É »Ýó۳ÝÓݳÅáÕáí‘ Ù³ñ¹áõ Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ å³ßïå³Ýáõû³Ý ßáõñç: ²Ûë ϳñ»õáñ ËݹÇñ ¿: γñ»õáñ ¿, áñ »ñÏáõ ï³ñÇ ³é³ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñáõ áÕµ»ñ·³Ï³Ý ÛÇßáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÙÝ³Ý »ï»õ§, - Áë³Í ¿ »õñáå³óÇ µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý å³ßïûÝ»³Ý, ß»ßï»Éáí. - ¦ÜϳïÇ áõÝÇÙ‘ áã ÿ Ùáé³óáõû³Ý Ù³ïÝ»É ½³ÝáÝù, ³ÛÉ å³Ñ»Éáí ÛÇßáÕáõû³Ý Ù¿ç‘ ³é³ç »ñóÉ, ³½³ï ³ñÓ³Ï»É ³ÝáÝó, áñáÝù ï³Ï³õÇÝ ³Ý³½³ïáõû³Ý Ù¿ç »Ý‘ Ù³ñïÇÙ¿Ï»³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñáõ ³éÝãáõû³Ùµ§: üÇõÉ¿Ç Ï³ñÍÇùáí, ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ áõ ïÝï»ë³Ï³Ý ¹³ßïÁ ³½³ï³Ï³Ý³óÝ»Éáõ áõÕÕáõû³Ùµ ³ÝÑñ³Å»ßï ù³ÛÉ»ñÁ ϳñ»õáñ »Ý áã ÙdzÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³ÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý, ³ÛÉ»õ‘ ºõñ³ÙÇáõû³Ý Ù»ñӻݳÉáõ »õ ³Û¹ ¹³ßÇÝù¿Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý áõ ýÇݳÝë³Ï³Ý û·ÝáõÃÇõÝ ëï³Ý³Éáõ ѳٳñ: ¦Î³ñͻ٠ϳñ»õáñ ¿ ÁݹáõÝÇÉ, áñ, ûñÇݳÏ, ²ñ»õ»É»³Ý ·áñÍÁÝÏ»ñáõû³Ý Íñ³·ÇñÁ, áñ Ù»Ýù ³é³ç³ñÏ³Í »Ýù Û»ïËáñÑñ¹³ÛÇÝ í»ó å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ, ³ÝáÝó ß³ñùÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ, ³ñ¹³ñ³ÙÇï ³é³ç³ñÏ ¿ »õ ³éÇê Çñ³·áñÍ»Éáõ ë»÷³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ‘ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñáõ »õ Û³é³çÁÝóóÇ ×³Ý³å³ñÑáí: Ø»½õ ѳٳñ ãÏ³Ý ³é³çݳÛÇÝ Ï³Ù »ñÏñáñ¹³ÛÇÝ Ï³ñ»õáñáõû³Ý »ñÏÇñÝ»ñ, áñáÝó Ù»Ýù å³ïñ³ëï »Ýù ³õ»ÉÇÝ ï³É‘ ÙÇõëÝ»ñáõ ѳٻٳï, ³Ù¿Ý ÇÝã ÏÁ áñáßáõÇ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñáõ ³ÛÝ ã³÷áí, áñ å³ïñ³ëï »Ý Çñ³·áñÍ»É Íñ³·ñÇ ³Ý¹³Ù å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ§, - Áë³Í ¿ ºõñ³ÙÇáõû³Ý Û³ÝÓݳϳï³ñÁ: î³ñÇ ÙÁ ³é³ç ͳÛñ ³é³Í ²ñ»õ»É»³Ý ·áñÍÁÝÏ»ñáõû³Ý Íñ³·Çñáí ݳËÏÇÝ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ í»ó å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ‘ г۳ëï³ÝÇÝ, ²ïñå¿Û׳ÝÇÝ, ìñ³ëï³ÝÇÝ, ØáÉïáí³ÛÇÝ, àõùñ³ÇݳÛÇÝ áõ ä»É³éáõëÇÝ ³é³ç³ñÏáõ»ó³õ ϳñ»õáñ ýÇݳÝë³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÇõÝ, ³½³ï ³é»õïñÇ ·ûïÇÇ ëï»ÕÍáõÙ, íǽ³ÛÇÝ é»ÅÇÙÇ Ù»ÕÙ³óáõÙ, ÷á˳ñ¿ÝÁ å³Ñ³Ýç»Éáí Ù³ñ¹áõ Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ å³ßïå³ÝáõÃÇõÝ, ³½³ï Ùñó³Ïó³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ ³å³ÑáíáõÙ áõ ϳÛáõÝ ½³ñ·³óáõÙ:

êîºö²Ü ¸ºØÆðÖº²Ü вØà¼àô²Ì â¾ êºðÄ ê²ð¶êº²ÜÆ àôÞ²ò²Ì ø²ÚȺðàì г۳ëï³ÝÇ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý Ïáõë³Ïóáõû³Ý (ÐÄÎ) ³é³çÝáñ¹ êï»÷³Ý ¸»ÙÇñ×»³ÝÇ Ñ³Ùá½Ù³Ùµ, í»ñçÇÝ Ï³¹ñ³ÛÇÝ ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñáí áõ »ñÏñ¿Ý Ý»ñë ï³ñ³Íáõ³Í ³ñ³ï³õáñ »ñ»õáÛÃÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ Ëûë»Éáí ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý Ïñ ÷áñÓ¿ ß³ÑÇÉ Ñ³ë³ñ³Ïáõû³Ý íëï³ÑáõÃÇõÝÁ, ëï³Ý³É ÅáÕáíñ¹Ç ѳٳÏñ³ÝùÁ »õ Çß˳Ýáõû³Ý ¦¹ÇÙ³·ÇÍÁ§ ÷áË»É: ´³Ûó Áݹ¹ÇÙ³¹Çñ ·áñÍãÇ Ñ³Ùá½Ù³Ùµ, ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ ³Ûë ù³ÛÉ»ñÁ áõß³ó³Í »Ý: ¦úñÇݳϑ DZÝã ¿ Ý߳ݳÏáõÙ Ëûë»É ÑÇÙ³ ÃÇÏݳå³ÑÝ»ñÇ ßù³Ñ³Ý¹¿ëÇ Ù³ëÇÝ: ì³Õáõó ³ñ¹¿Ý ³Û¹ ³Ûɳݹ³Ï »ñ»õáÛÃÁ áõÕÕ³ÏÇ ÝáÕϳÝù ¿ ³é³ç³óÝáõ٠ѳë³ñ³Ïáõû³Ý Ù¿ç§, - Ù³ÙáõÉÇ Ñ»ï ѳݹÇåÙ³Ý ÁÝóóùÇÝ Û³Ûï³ñ³ñ»ó ¸»ÙÇñ×»³Ý: - ¦Î³Ù ËûëáõÙ ¿ñ ¦½ñû ³ÝѳݹáõñÅáճϳÝáõû³Ý§ Ù³ëÇÝ ·áÕáõû³Ý Ýϳïٳٵ, ÏáéáõåódzÛÇ Ýϳïٳٵ: ´³Ûó ÙÇÝã»õ ÑÇÙ³ »Õ»É ¿ ѳñÇõñ ïáÏáë ѳݹáõñÅáճϳÝáõÃÇõÝ ÁÝïñáÕÝ»ñÇ Ó³ÛÝ»ñÁ ·áÕ³óáÕÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ: ¸ñ³Ýù ¿É »Ý‘ 㿱 ·áÕ§:

2


²Ýó³Í ß³µ³Ã ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõû³Ùµ ϳñ»õáñ ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñ ϳï³ñáõ»ó³Ý ϳé³í³ñáõû³Ý ϳ½Ù¿Ý Ý»ñë: ²Ûë ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý Û»ïáÛ, ê³ñ·ë»³Ý ѳݹ¿ë »Ï³õ Áݹ³ñÓ³Ï Íñ³·ñ³ÛÇÝ »ÉáÛÃáí, ùÝݳ¹³ï»Éáí г۳ëï³ÝÇ Ù¿ç ï³ñ³Íáõ³Í ³ñ³ï³õáñ »ñ»õáÛÃÝ»ñÁ, ³Ý¹ñ³¹³éݳÉáí »ñÏñÇ Ý»ñù³Õ³ù³Ï³Ý Ï»³ÝùÇÝ: ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÁ, Ù³ëݳõáñ³å¿ë Çñ »ÉáÛÃÇÝ Ù¿ç Áݹ¹ÇÙáõÃÇõÝÁ µ³Å³Ý³Í ¿ñ »ñ»ù ËáõٵǑ ³é³çÇÝ ËáõÙµÇÝ Ù¿ç ¹³ë»Éáí »ñÏñÇ »õ ÅáÕáíáõñ¹Ç µ³Ëïáí ³ÝÏ»ÕÍûñ¿Ý Ùï³Ñá· ³ÝѳïÝ»ñÁ, ÇëÏ ÙÇõë »ñÏáõ ËáõÙµ»ñÁ ùÝݳ¹³ï³Í ¿ñ, Áë»Éáí, ÿ ³ÝáÝù ÙdzÛÝ ÏÁ ËûëÇÝ Çß˳ݳ÷áËáõû³Ý Ù³ëÇÝ, ó»Ë ÏÁ ßåñï»Ý гÝñ³å»ï³Ï³Ý Ïáõë³Ïóáõû³Ý íñ³Û »õ ÏÁ í³ñϳµ»Ý гÛáó µ³Ý³ÏÁ: гϳ¹³ñÓ»Éáí ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇÝ, êï»÷³Ý ¸»ÙÇñ×»³Ý Áë³õ, ÿ Áݹ¹ÇÙáõû³Ý Ù³ëÇÝ ¹³ïáÕáõÃÇõÝÝ»ñ ÁÝ»Éáõ »õ áñ³ÏáõÙÝ»ñ ï³Éáõ ÷á˳ñ¿Ý, ÃáÕ Ý³Ë ³½³ï ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñ ϳ½Ù³Ï»ñå»Ý: ¦Æß˳ÝáõÃÇõÝÝ»ñÝ ³É »ñÏáõ ËÙµÇ »Ý µ³Å³ÝõáõÙ‘ É»·ÇïÇÙ »õ áã É»·ÇïÇÙ: лÝó ³Ûë í»ñçÇÝ ËÙµáõÙ »Ý г۳ëï³ÝÇ Çß˳ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ§,- Áë³õ êï»÷³Ý ¸»ÙÇñ×»³Ý: È»õáÝ î¿ñ-ä»ïñá뻳ÝÇ Õ»Ï³í³ñ³Í Ð³Û ²½·³ÛÇÝ ¶áÝÏñ¿ëÇÝ ³Ý¹³Ù³ÏóáÕ ÐÄÎ-Ç Õ»Ï³í³ñ êï»÷³Ý ¸»ÙÇñ×»³Ý Û³ÛïÝ»ó, ÿ ï³Ï³õÇÝ ã»Ý ùÝݳñϳÍ, ÿ ÇÝã óáõó³Ïáí åÇïÇ Ù³ëݳÏóÇÝ 2012-Ç ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ: ²Ù÷á÷»Éáí ³ÝóÝáÕ 2010 Ãáõ³Ï³ÝÁ, êï»÷³Ý ¸»ÙÇñ×»³Ý Áë³õ, áñ ³ÛÝ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñáõ ï³ñÇ ã¿ñ »õ áñ»õ¿ Û³é³çÁÝóó ϳñ»ÉÇ ã¿ ³ñӳݳ·ñ»É »ñÏñ¿Ý Ý»ñë Ïáõï³Ïáõ³Í ËݹÇñÝ»ñáõ ÉáõÍÙ³Ý ³éáõÙáí:

вڲêî²Ü¾Ü غÎÜàÔܺðàô ÂÆôÀ 19.8% ²ôºÈò²Ì ¾ §²ð²ÔÂÀ ¼²ðÐàôðºÈÆ â²öºðÆ ¾ вêºÈ¦ ä³ßïûÝ³Ï³Ý ïáõ»³ÉÝ»ñáõ ѳٳӳÛÝ 2010 -ÇÝ Ð³Û³ëï³Ý¿Ý Ù»ÏÝáÕÝ»ñáõ ÃÇõÁ 19,8%áí ·»ñ³½³Ýó³Í ¿ ųٳÝáÕÝ»ñáõÝ: Àëï ÐÐ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõû³Ý ¶³ÕÃ³Ï³Ý³Ï³Ý ä»ï³Ï³Ý ̳é³Ûáõû³Ý Ññ³å³ñ³Ï³Í ïáõ»³ÉÝ»ñáõÝ, ³Ûë ï³ñáõ³Û ÚáõÝáõ³ñ-ÜáÛ»Ùµ»ñ ³ÙÇëÝ»ñáõÝ Ù»ÏÝáÕÝ»ñáõ ÃÇõÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙÁ ųٳÝáÕÝ»ñáõ ÃÇõÇÝ, ݳËáñ¹ ï³ñáõ³Û ÝáÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïáõ³ÍÇ Ñ»ï Ñ³Ù»Ù³ï ³õ»Éó³Í ¿ 7,7 ѳ½³ñáí ϳ٠19,8 %-áí »õ ϳ½Ù³Í ¿ 46,3 ѳ½³ñ Ù³ñ¹: ¸»Ïï»Ùµ»ñ 27-ÇÝ ¦Ð³Û»Éǧ ³ÏáõÙµ¿Ý Ý»ñë ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Ù³ÙÉáÛ ³ëáõÉÇëÇ ÙÁ Å³Ù³Ý³Ï ÐÐ ¶ÇïáõÃÇõÝÝ»ñáõ ²½·³ÛÇÝ ²Ï³¹»ÙdzÛÇ ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ ÷áËïÝûñ¿Ý, ·ñ³Ï³Ý³·¿ï ì³ñ¹³Ý ¸»õñÇÏ»³Ý Û³ÛïÝ³Í ¿, áñ ѳñó»ñáõ ѳñóÁ, µ³ó³ë³Ï³Ý ³éáõÙáí ÏÁ ÙÝ³Û ³ñï³·³ÕÃÁ, áñÁ ÑÇÙ³ ³ñ¹¿Ý áñ³Ï³å¿ë ³ÛÉ ¿: ¦ºÃ¿ 1990-³Ï³Ý Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ Ù³ñ¹ÇÏ ·ÝáõÙ ¿ÇÝ, áñáíÑ»ï»õ å³ï»ñ³½Ù ¿ñ, ³å³ ³Ûëûñáõ³Û ³ñï³·³ÕÃÇ ë³ñë³÷»ÉÇÝ ³ÛÝ ¿, áñ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÇõÝÝ ¿ ·ÝáõÙ, ÇÝï»É»Ïïáõ³É ÙÇïùÝ ¿ ·ÝáõÙ§: ²Ý Û³ÛïÝ³Í ¿, ÿ Ý»ñÏ³Û ³ñï³·³ÕÃÇ ¹Åµ³ËïáõÃÇõÝÁ ³ÛÝ ¿, áñ áã ÙdzÛÝ å³ïñ³ëïáõ³Í Ùï³õáñ³Ï³Ý ½³Ý·áõ³ÍÁ ÏÁ Éù¿ ѳÛñ»ÝÇùÁ, ³ÛÉ Ý³»õ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ ³Ûëï»Õ ·Çïáõû³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ѳٳå³ï³ëË³Ý ÙÇç³í³Ûñ ãÏ³Û »õ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ г۳ëï³ÝÇ Ù¿ç ³å³·³Û ã»Ý ï»ëÝ»ñ: ÜáÛÝ ûñÁ, É ñ³·ñáÕÝ»ñáõ Ñ»ï ѳݹÇåÙ³Ý ÁÝóóùÇÝ ·ñ³Ï³Ý³·¿ï ¸³ õÇà ¶³ëå³ñ»³Ý Áë³Í ¿, ÿ ³Ûë ï³ñáõ³Û ÁÝóóùÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç »Õ³Í »Ý ï»Õ³ß³ñÅ»ñ »õ ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñ »õ ÁݹѳÝñ³å¿ë 2010-Á »Õ³Í ¿ ɳñáõ³Í ï³ñÇ: ¦²Ù»Ý³³Ñ³õáñ µ³ÝÁª áñ ³ñï³·³ÕÃÁ ß³ñáõݳÏõáõÙ ¿, ½³ñÑáõñ»ÉÇ ã³÷»ñÇ ¿ ѳë»É: ÄáÕáíáõñ¹Ý Çñ ѳÛñ»ÝÇùáõÙ å¿ïù ¿ ³å³Ñáíáõ³Í ½·³Û Çñ»Ý: ¸Åµ³Ëï³µ³ñª ãÇ ½·áõÙ: ²Ûë ËݹÇñÝ»ñÝ ³Ù»Ý³Ùï³Ñá·ÇãÝ »Ý ·ñáÕÇ, ·ñ³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ, ÁݹѳÝñ³å¿ë ѳÝñ³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ§,- ³õ»É³óáõó³Í ¿ ·ñ³Ï³Ý³·¿ïÁ:

3


²Ðز¸ÆܺIJ¸. Æð²ÜÀ Ȳô ڲ𲴺ðàôÂÆôÜܺð àôÜÆ ºô° вڲêî²ÜÆ, ºô° ²¸ð´ºæ²ÜÆ Ðºî Æñ³ÝÇ ÆëÉ³Ù³Ï³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ ɳõ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ áõÝÇ ÇÝãå¿ë г۳ëï³ÝÇ, ³ÛÝå¿ë ¿É ²¹ñµ»ç³ÝÇ Ñ»ï: ²Ûë Ù³ëÇÝ, Ãáõñù³Ï³Ý ¦²Ý³ïáÉáõ§ ·áñͳϳÉáõû³Ý ÷á˳Ýóٳٵ, êï³ÙµáõÉáõÙ îÝï»ë³Ï³Ý ѳٳ·áñͳÏóáõû³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõû³Ý å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ ϳé³í³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ 11-ñ¹ ·³·³ÃݳÅáÕáíÇ ßñç³Ý³Ïáõ٠ϳ½Ù³Ï»ñåáõ³Í ³ëáõÉÇëÇ Å³Ù³Ý³Ï Û³Ûï³ñ³ñ»É ¿ Æñ³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ سÑÙáõ¹ ²ÑÙ³¹Çݻų¹Á: Æñ³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ¿ ³ÛÝåÇëÇ Ñ³ñó»ñÇ, ÇÝãåÇëÇù »Ý, ûñÇݳϪ ÂáõñùdzÛÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ³Ù»ñÇÏ»³Ý ѳϳÑñÃÇé³ÛÇÝ å³ßïå³Ýáõû³Ý ï³ññ»ñÇ ï»Õ³Ï³ÛáõÙÁ, WikiLeaks-Ç ÏáÕÙÇó Ññ³å³ñ³Ïáõ³Í ·³ÕïÝÇ ÷³ëï³ÃÕûñÁ, Æñ³ÝÇ Ý³ËÏÇÝ ³ñï·áñÍݳ˳ñ³ñ سÝáõã»Ññ ØáóùÇÇ å³ßïûݳÝÏáõÃÇõÝÁ, Õ³ñ³µ³Õ»³Ý ÑÇÙݳËݹÇñÁ, ѳÛ-Çñ³Ý³Ï³Ý, Ãáõñù-Çñ³Ý³Ï³Ý, Çñ³Ý³-³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ: ä³ï³ë˳ݻÉáí Õ³ñ³µ³Õ»³Ý ÑÇÙݳËݹñÇ ³éÝãáõû³Ùµ ѳñóÇݪ Æñ³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÁ Û³Ûï³ñ³ñ»É ¿, áñ Çñ»Ýù å³ïñ³ëï »Ý ³Û¹ ѳñóáõÙ û·Ý»É ÏáÕÙ»ñÇÝ: ¦Ø»Ýù ѳõ³ïáõÙ »Ýù, áñ µáÉáñ »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç»õ ³éÏ³Û ËݹÇñÝ»ñÁ Ñݳñ³õáñ ¿ ÉáõÍ»É »ñÏËûëáõû³Ý ׳ݳå³ñÑáí: Ø»Ýù ²¹ñµ»ç³ÝÇ Ñ»ï áõÝ»Ýù »Õµ³Ûñ³Ï³Ý, å³ïÙ³Ï³Ý »õ áõÅ»Õ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ: Ø»Ýù ³ç³ÏóáõÙ »Ýù ²¹ñµ»ç³ÝÇ ÅáÕáíñ¹Ç Çñ³õáõÝùÇÝ: г۳ëï³ÝÇ Ñ»ï ÝáÛÝå¿ë ɳõ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ áõÝ»Ýù: Ø»Ýù ï»Õ»Ï³óñ»É »Ýù, áñ ûٳÛÇ ³éÝãáõû³Ùµ ϳñáÕ »Ýù û·Ý»É§,- Û³Ûï³ñ³ñ»É ¿ ²ÑÙ³¹Çݻų¹Á:

´²øôàôØ ÜàðÆò êÎêºÈ ºÜ ÊúêºÈ Բ𲴲Ժ²Ü вðòÆ ÈàôÌØ²Ü ²ÚÈÀÜîð²ÜøÆ Ø²êÆÜ ²¹ñµ»ç³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÇ ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõû³Ý »õ ï»Õ»Ï³ïáõáõû³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý µ³ÅÝÇ å»ï ¾ÉÝáõñ ²ëɳÝáíÁ Ù»Ïݳµ³Ý»É ¿ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³ñóÇ ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ï³ñáõáÕ µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ ²¹ñµ»ç³ÝÇ ¹ÇñùáñáßáõÙÁ: Èñ³·ñáÕÝ»ñÇ Ñ»ï ½ñáÛóÇ ÁÝóóùáõÙ ²ëɳÝáíÁ Û³Ûï³ñ³ñ»É ¿, ÿ ²¹ñµ»ç³ÝÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ³ÙµáÕç³Ï³Ýáõû³Ý ÁݹáõÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñ»³É ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÝ ³ñ¹¿Ý µ³õ³ñ³ñ ã»Ý: ¦ØÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÁ å¿ïù ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý ϳÙù ¹ñë»õáñ»Ý »õ áñáß³ÏÇ ù³ÛÉ»ñ Ó»éݳñÏ»Ý È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³ñóÇ ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ§,- Û³õ»É»É ¿ ²ëɳÝáíÁ: ܳ Û³Ûï³ñ³ñ»É ¿, ÿ ³Ûëûñ ¦²¹ñµ»ç³ÝÁ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ ³Ù»Ý³Ï³ÛáõÝ »õ ïÝï»ë³å¿ë ½³ñ·³ó³Í »ñÏÇñÝ ¿, ÝáÛÝÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ³ë»É ݳ»õ »ñÏñÇ é³½Ù³Ï³Ý áõÅÇ Ù³ëÇݧ: Üñ³ Ëûëù»ñáíª Ð³Û³ëï³ÝÁ å¿ïù ¿ ÛÇßÇ, áñ Çñ»Ýù »ñµ»ù ã»Ýù ѳßïáõÇ ¦Çñ»Ýó ÑáÕ»ñÇ ·ñ³õٳݧ Ñ»ï, »õ ²¹ñµ»ç³ÝÁ å³ïñ³ëï ¿ ¹ÇÙ»É Ý³»õ ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñǪ ¦Ñ³Û»ñÇ ÏáÕÙÇó ·ñ³õáõ³Í ï³ñ³ÍùÝ»ñÝ ³½³ï³·ñ»Éáõ§ ѳٳñ:

TODAY’S ZAMAN. §Üàð вô²ê²ð²ÎÞèàôÂÆôÜ, ÐÆÜ ÊܸÆðܺð¦

NEWS.am-Á ³ÝÝß³Ý Ïñ׳ïáõÙÝ»ñáí Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ ´»ñÇÉ ¸»¹»ûÕÉáõÇ Ûû¹áõ³ÍÁ, áñÁ Ññ³å³ñ³Ïáõ»É ¿ Ãáõñù³Ï³Ý Today’s Zaman ûñÃáõÙ: âÝ³Û³Í ³ß˳ñÑÁ ÷áËõáõÙ ¿ »õ ÂáõñùÇ³Ý Ýáñ ù³ÛÉ»ñ ¿ Ó»éݳñÏáõÙ ³ñï³ùÇÝ »õ Ý»ñùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ýáõû³Ý áÉáñïÝ»ñáõÙ, µ³Ûó áñáß ÑÇÝ áõ ËñáÝÇÏ ËݹÇñÝ»ñ ÙÝáõÙ »Ý ãÉáõÍáõ³Í, ³é³ç µ»ñ»Éáí ѳϳÏñ³Ýù: ÜÙ³Ý ËñáÝÇÏ ËݹÇñÝ»ñÇó »Ý ÎÇåñáëÇ ËݹÇñÝ áõ ѳÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ: ¿»õ ïå³õáñáõÃÇõÝ ¿ ëï»ÕÍáõÙ, ÿ ¹ñ³Ýù ÙÇç³½·³ÛÇÝ ËݹÇñÝ»ñ »Ý, µ³Ûó ¹ñ³Ýù ݳ»õ ÂáõñùdzÛÇ Ý»ñùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñ »Ý: ²Û¹ ËݹÇñÝ»ñÇ ßáõñç µ³Ý³í¿×»ñÝ û·ï³·áñÍõáõÙ »Ý áñå¿ë ÉͳÏ, ³½·³ÛÝ³Ï³Ý áõ ³íïáñÇï³ñ ٻ˳ÝǽÙÝ»ñÁ ϻݹ³ÝÇ å³Ñ»Éáõ ѳٳñ »õ ³Û¹ Ï»ñå, ¹ñ³Ýù ëÏë»É »Ý ϳñ»õáñ ¹»ñ Ë³Õ³É ÂáõñùdzÛÇ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³óÙ³Ý ·áñÍÁÝóóáõÙ: ²Û¹ »ñÏáõ ѳñó»ñÁ ݳ»õ û·ï³·áñÍõáõÙ »Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ë³Õ³óáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÂáõñùdzÛÇ ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ

4


³ñ·»É³Ï»Éáõ ѳٳñ: Ø»Ýù Ý߳ݳÏáõÃÇõÝ ã»Ýù ï³ÉÇë, ÿ áñù³Ý ÑëÏ³Û³Ï³Ý ¹»ñ áõÝ»Ý ³Û¹ »ñÏáõ ѳñó»ñÁ Ãáõñù³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ýáõû³Ý Ù¿ç ÿ° Ý»ñëáõÙ, ÿ° ¹ñëáõÙ: ´³óÇ ³Û¹, гÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ ¹³ñÓ»É ¿ ϳñ»õáñ ·áñÍûÝ Ãáõñù-³Ù»ñÇÏ»³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ: ²Ûë ï³ñûñÇÝ³Ï íÇ׳ÏÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ï׳éÁ ÂáõñùdzÛÇ ë˳ÉÝ»ñÝ »Ý, ù³ÝÇ áñ ³Û¹ ѳñóÁ å¿ïù ¿ ÉÇÝ¿ñ г۳ëï³ÝÇ »õ ÂáõñùdzÛÇ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ûñ³Ï³ñ·áõÙ: ¶áñÍ»ñÇ Çñ³Ï³Ý ¹ñáõÃÇõÝÁ µ³õ³Ï³ÝÇÝ ï³ÕïϳÉÇ ¿, »õ Ãáõñù³Ï³Ý ѳë³ñ³Ïáõû³Ý ѳٳñ ³ñ¹¿Ý ÙÇ»õÝáÛÝ ¿, áñáíÑ»ï»õ ݳ ëáíáñ ¿ ѳÕáñ¹³·ñáõÃÇõÝÝ»ñ ëï³Ý³É ì³ßÇÝ·ÃáÝÇó ÎáÝ·ñ¿ëáõ٠ѳÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³Ó»õ»ñÇ ×³Ï³ï³·ñÇ Ù³ëÇÝ: ÜáÛÝÇëÏ Ï³Ý Ù³ñ¹ÇÏ, áíù»ñ µ³ó³Û³Ûïûñ¿Ý ³ëáõÙ »Ý, áñ ûûõ ßáõÝã ÏÁ ù³ß»Ý, »Ã¿ ÎáÝ·ñ¿ëÝ ÁݹáõÝÇ ¦Ð³Ûáó µ³Ý³Ó»õÁ§ áã ³ÛÝ å³ï׳éáí, áñ Ýñ³Ýù ѳٳÙÇï »Ý µáí³Ý¹³Ïáõû³Ý Ñ»ï, ³ÛÉ áñáíÑ»ï»õ Ýñ³Ýù Ûá·Ý»É »Ý ³Û¹ù³Ý ¿Ý»ñ·Ç³ ͳËë»É ¹ñ³ íñ³Û: ²Û¹åÇëÇ µ³Ý³Ó»õÝ áõÅ·Ýûñ¿Ý ÏÁ íݳë¿ñ ѳÛ-Ãáõñù³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ, »õ Ýñ³Ýù, áíù»ñ ó³ÝϳÝáõÙ »Ý Ýáñ ѳõ³ë³ñ³ÏßéáõÃÇõÝ Ñ³ëï³ï»É ÐÇõëÇë³ÛÇÝ ÎáíϳëáõÙ, å¿ïù ¿ Ùï³Ñá·áõ»Ý ¹ñ³Ýáí: ²Û¹åÇëáí, »Ã¿ Ãáõñù-³Ù»ñÇÏ»³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÷ã³Ý³Ý, ³å³ ÇÝã忱ë ϳñ»ÉÇ ¿ ëå³ë»É, áñ ²Ýϳñ³Ý ²ØÜ-ÇÝ ÏÁ ¹³ñÓÝÇ ³ÛÝ ¦é»ÅÇÙǧ Ëáßáñ ·áñÍÁÝÏ»ñ, áñÝ áõ½áõÙ ¿ ÂáõñùÇ³Ý Ñ³ëï³ï»É Æñ³ùÇ, êÇñ³ÛÇ »õ áõñÇßÝ»ñÇ Ñ»ï: ƱÝã ÏÁ ÉÇÝÇ, »Ã¿ ݳ û·Ýáõû³Ý ϳÝãÇ èáõë³ëï³ÝÇÝ: Ü»ñϳÛÇë ³ß˳ñÑáõÙ Çõñ³ù³ÝãÇõñ ˳ճóáÕÇ Ñ³Ù³ñ Ï³Ý µ³½Ù³ÃÇõ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ »õ ß³ï ¹Åáõ³ñ ¿ ¹³éÝáõ٠ѳßáõ»É ÙdzÛÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÝ áõ ÏáñáõëïÝ»ñÁ: ܳ»õ ³õ»ÉÇ ¹Åáõ³ñ ¿ ¹³ñÓ»É ÑÇÝ Ñ³ñó»ñÁ ÉáõÍ»É ¹³ë³Ï³Ý ï³ñµ»ñ³Ïáí, áñå¿ë½Ç Ñݳñ³õáñ ÉÇÝÇ ×ÝßáõÙ ·áñͳ¹ñ»É áõñÇß Ë³Õ³óáÕÝ»ñÇ íñ³Û: Æõñ³ù³ÝãÇõñ ÁÝïñáõÃÇõÝ Çñ ·ÇÝÝ áõÝÇ, ë³Ï³ÛÝ ×ßÙ³ñÇï ¿ ݳ»õ ³ÛÝ, áñ ³Ûëûñáõ³Û ÁÝïñáõÃÇõÝÝ ³é³õ»É³å¿ë ûɳ¹ñõáõÙ ¿ Ý»ñùÇÝ Ñ³õ³ë³ñ³ÏßéáõÃÇõÝÝ»ñáí, ù³Ý ³ñï³ë³Ñٳݻ³Ý ×ÝßáõÙÝ»ñáí:

âÆÈÆ²Ð²Ú Ð²Ø²ÚÜøÀ ´àÔàøàôØ ¾

вڲêî²ÜÆ ÐÆôä²îàê ¾ Ü޲ܲÎàôºÈ äÆÜàâºîÆ Ä²Ø²Ü²Î ¶àðÌ²Ì ¸Æô²Ü²¶¾îÀ ¸»Ïï»Ùµ»ñÇ 2-ÇÝ ÐÐ ²¶ ݳ˳ñ³ñ ¾¹áõ³ñ¹ ܳɵ³Ý¹»³ÝÇ Ññ³Ù³Ýáí âÇÉÇáõ٠г۳ëï³ÝÇ å³ïáõáÛ ÑÇõå³ïáë ¿ Ý߳ݳÏáõ»É ¾¹áõ³ñ¹û èá¹ñÇ·»½ ¶á³ÝãÇÝ: ²Ûë Ù³ëÇÝ Û³ÛïÝáõÙ ¿ àõñáõ·áõ³ÛÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¦²ñ³ùë§ é³¹ÇáÝ: ÆÝãå¿ë ÝßõáõÙ ¿ ²ñ·»ÝïÇݳÛáõ٠г۳ëï³ÝÇ ¹»ëå³Ý³ï³Ý ï³ñ³Í³Í ѳÕáñ¹³·ñáõû³Ý Ù¿ç, èá¹ñÇ·»½Á ÷³ëï³µ³Ý ¿, ³ñï³ùÇÝ ³é»õïñÇ Ù³ëݳ·¿ï »õ µ³½Ù³ÃÇõ Ññ³ï³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ»ÕÇݳÏ: ijٳݳÏÇÝ »Õ»É ¿ âÇÉÇÇ ¹»ëå³ÝÁ Ö³åáÝdzÛáõÙ »õ ²ñ·»ÝïÇݳÛáõÙ »õ ëï³ó»É ï³ñµ»ñ ßù³Ýß³ÝÝ»ñ: ê³Ï³ÛÝ ³Ûë Ý߳ݳÏáõÙÁ ÙdzÝß³Ý³Ï ãÇ ÁݹáõÝáõ»É âÇÉÇáõÙ ³åñáÕ Ù»ñ ѳÛñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: àÙ³Ýù, ÇÝãå¿ë ÝßáõÙ ¿ ¦²ñ³ùëÁ§, ³ñ¹¿Ý µáÕáùÇ Ó³ÛÝ »Ý µ³ñÓñ³óÝáõÙ: âÇÉÇ³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³ñï³ùÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ý³ËÏÇÝ å³ï³ë˳ݳïáõ, ïÝï»ë³·¿ï ²ñÙ¿Ý ÎáÛáõÙ绳ÝÁ ¦²ñ³ùëǧ Ñ»ï ½ñáÛóÇ Å³Ù³Ý³Ï ³ë»É ¿, ÿ Ýáñ ÑÇõå³ïáëÇ ÙÇ³Ï Ï³åÁ ѳٳÛÝùÇ Ñ»ï ³ÛÝ ¿, áñ ·áñͳñ³ñ ¾¹áõ³ñ¹û ¾éݻϻ³ÝÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ ¿ âÇÉÇáõÙ: ܳ»õ Û³ÛïÝÇ ¿ ¹³ñÓ»É, áñ Ýáñ ÑÇõå³ïáëÁ ¹»é ãÇ Ñ³Ý¹Çå»É ϳ٠ϳå ѳëï³ï»É ѳٳÛÝùÇ Ñ»ï, ÇÝãÁ ݳ»õ ɳõ ïå³õáñáõÃÇõÝ ãÇ ÃáÕ»É ãÇÉdzѳۻñÇ Ùûï: ÎáÛáõÙ绳ÝÁ ݳ»õ ï»Õ»Ï³óñ»É ¿, áñ Ýáñ³Ýß³Ý³Ï å³ïáõáÛ ÑÇõå³ïáëÝ áõÝÇ ³ç³ÏáÕÙ»³Ý ¹ÇñùáñáßáõÙ, äÇÝáã»ïÇ ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý µéݳå»ïáõû³Ý ûñûù ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý å³ßïûÝÝ»ñ ¿ ½µ³Õ»óñ»É, »õ ³½³ïáõ»É ¿ ³ß˳ï³ÝùÇó, ÇÝãÝ ¿É Ñݳñ³õáñáõÃÇõÝ ¿ ïáõ»É ǵñ»õ ¹»ëå³Ý ³ß˳ï»É ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý í³ñã³Ï³½Ù»ñÇ ûñûù: HayNews.am

HABERTURK. §ÎÀ ¶²Ú úðÀ, ºô ÂàôðøƲÚÆ ÊàðÐð¸²ð²ÜàôØ ¾È ÎÀ øÜܲðÎàôÆ Ð²Úàò òºÔ²êä²ÜàôÂÆôÜÀ¦ Âáõñù³Ï³Ý Haberturk-Ç ëÇõݳϳ·Çñ, í»ñÉáõͳµ³Ý ²Ùµ»ñÇÝ ¼³Ù³ÝÁ Çñ ¦Ð³ÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³Ó»õÁ§ Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý Ù¿ç ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ¿ ûñ»ñ ³é³ç ²ØÜ- áõ٠ѳÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³Ó»õÇ Ñ»ï ϳåáõ³Í Ãáõñù-³Ù»ñÇÏ»³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇÝ: ¦²ØÜ-áõ٠ѳۻñÁ ÷áñÓ»óÇÝ í»ñçÇÝ å³ÑÇÝ ÎáÝ·ñ¿ëÇ Ü»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ å³É³ïÇ ûñ³Ï³ñ· ÙïóÝ»É ÙÇ Ý³Ë³·ÇÍ, áñÁ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ ¿ áñ³ÏáõÙ 1915-ÇÝ Ñ³Û»ñÇ Ý³ËÝÇÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ Çñ³Ï³Ý³óñ³Í Ïáïáñ³ÍÁ: ê³Ï³ÛÝ ²ØÜ-Ç Ñ³Ù³ñ ß³ï ³õ»ÉÇ Ï³ñ»õáñ ËݹÇñÝ»ñ ϳÛÇÝ, »õ ѳÛÏ³Ï³Ý Ý³Ë³·ÍÇÝ Ñ»ñà ãѳë³õ: ²Û¹ ³ñ¹ÇõÝùÁ »Õ³õ ݳ»õ úµ³Ù³ÛÇ í³ñã³Ï³ñ·Ç ßÝáñÑÇõ: ÆÝãå¿ë ݳËáñ¹ ï³ñÇÝ»ñÇÝ, ÂáõñùÇ³Ý ·áñÍÇ ¹ñ»ó µáÉáñ ÙÇçáóÝ»ñÁ: úµ³Ù³ÛÇÝ Ý³Ù³Ï ·ñ»ó ¾ñ¹áÕ³ÝÁ, ÇëÏ ²¶ ݳ˳ñ³ñ ¸³íáõÃûÕÉáõÝ ³õ»ÉÇ ÏáÝÏñ»ï ѳëϳó-

5


ñ»ó øÉÇÝÃáÝÇݪ ѳÛÏ³Ï³Ý Ý³Ë³·ÍÇ ³ÝóÝ»Éáõ å³ñ³·³ÛáõÙ ÂáõñùdzÛÇ ù³ÛÉ»ñÇ Ù³ëÇÝ: ²ÛëåÇëáí, ó»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ׳ݳãÙ³Ý ÙÇ ×·Ý³Å³Ù ¿É Û³Õóѳñ»óÇÝù: ê³Ï³ÛÝ µáÉáñÁ ·Çï»Ý, áñ ë³ áã ³é³çÇÝÝ ¿, áã ¿É í»ñçÇÝÝ ¿ ÉÇÝ»Éáõ: ²ØÜ-Ç Ñ³Û»ñÁ ³Û¹ ³ñß³õÝ»ñÇó »ñµ»ù ã»Ý Ññ³Å³ñáõ»Éáõ: Àݹѳϳé³ÏÁª 1915-Ç áÕµ»ñ·áõû³Ý 100-³Ù»³ÏÇ Ùûï»Ý³ÉáõÝ å¿ë, ó»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ׳ݳãÙ³Ý ç³Ýù»ñÁ ³õ»ÉÇ »Ý ß³ï³Ý³Éáõ: ȳõ, ÂáõñùÇ³Ý Ç±Ýã å¿ïù ¿ ³ÝÇ »õ DZÝã ϳñáÕ ¿ ³Ý»É: ØÇ å³Ñ Ù»ñ Ó»éù»ñÁ ¹Ý»Ýù Ù»ñ ËÕ×ÇÝ »õ ѳñóÝ»Ýù, ÿ 1915-ÇÝ Ç±Ýã »Õ³Ý Ñ³½³ñ³õáñ ï³ñÇÝ»ñ ³Ûë ÑáÕ»ñÇ íñ³Û ³åñáÕ ÙÇÉ Çáݳõáñ ѳۻñÁ: ܳËÏÇÝáõÙ ï³µáõ ¿ñ ³Ûë Ã»Ù³Ý ÙÇÝã Ù»ñ ëÇñ»ÉÇ Ðñ³Ý¹ ¸ÇÝùÇ ëå³ÝáõÃÇõÝÁ, áñÇó Û»ïáÛ ëÏë»óÇÝ ³½³ï ùÝݳñÏ»É: Þ³ï ùÇã ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ ϳÛ, ÿ 1915-Çó ³é³ç Ùûï 1,3 ÙÇÉÇáÝ ûëÙ³ÝóÇ Ñ³Û»ñÇ ·ÉËÇÝ ÇÝã»±ñ »Ý »Ï»É: èáõëÝ»ñÇ ÏáÕùÇÝ Ï³Ý·Ý³Í ÙÇ ËáõÙµ ѳۻñÇ ¹³õ³×³ÝáõÃÇõÝÁ ³éÇà ¹³ñÓ³õ, áñ »ñÇïÃáõñù»ñÁ ¹ñ³ ѳٳñ å³ïÅ»Ý ³ÙµáÕç Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ: ÎáïáñáõÙ ¿ÇÝ Ã¿ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ, ÿ ϳݳÝó, ÿ Í»ñ»ñÇÝ, ϳ٠µéÝÇ ï»Õ³Ñ³ÝáõÙ ¿ÇÝ: î»Õ³Ñ³Ýáõ³ÍÝ»ñÝ ¿É ׳ݳå³ñÑÇÝ Ù³Ñ³ÝáõÙ ¿ÇÝ ëáí³ÍáõÃÇõÝÇó, ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñÇó ϳ٠³õ³½³Ï³ËÙµ»ñÇ Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñÇó: êÇñdzÛÇ ¸»ñ ¼áñÇ ³Ý³å³ïÝ»ñáõ٠ѳ½³ñ³õáñ ѳۻñ »Ý ٳѳó»É: àñáßÝ»ñÁ ¹³ñÓ»É »Ý Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý, áñáßÝ»ñÝ ¿É µ³ñ»Ñá·Ç Ãáõñù»ñÇ »õ ùñ¹»ñÇ ÏáÕÙÇó ÷ñÏáõ»É: ²ñï³ë³ÑÙ³Ý ÷³Ë³ÍÝ»ñÇ ÃáéÝ»ñÝ ¿É ³ÛÅÙ Çñ³õ³óÇûñ¿Ý å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý, áñ í»ñç ¹ñáõÇ ÅËïáճϳÝáõû³ÝÁ »õ ëå³ëáõÙ »Ý Ý»ñáÕáõû³Ý: êÏë»É »Ý ³õ»É³Ý³É ¹³ï³ñ³Ýáí ÷áËѳïáõóáõÙ å³Ñ³ÝçáÕÝ»ñÇ ÃÇõÁ: â»Ù ϳñÍáõÙ, áñ ëñ³ ¹¿ÙÁ Ïÿ³éÝáõ¿ñ, »Ã¿ ÝáÛÝÇëÏ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ï ë³ÑÙ³ÝÇ µ³óáõÙ »õ ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïáõ٠ݳ˳ï»ëáÕ ³ñӳݳ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ í³õ»ñ³óáõ¿ÇÝ: ä³ñ½³å¿ë, ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý ݳ˳·ÍÇ ÁݹáõÝáõÙÁ ÙÇ áñáß Å³Ù³Ý³Ï ³õ»ÉÇ ÏÁ ¹Åáõ³ñ³Ý³ñ: г۳ëï³ ÝÇ Ñ»ï Ù»ñ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ å¿ïù ¿ ݳ˳ӻéÝ»É Çñ³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙùÇ íñ³Û: Îáíϳëáõ٠˳ճÕáõÃÇõÝÁ »õ ϳÛáõÝáõÃÇõÝÁ ³Ùñ³åݹ»Éáõ, Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³ñóÇ Ï³ñ·³õáñáõÙÁ ³ñ³·³óÝ»Éáõ ѳٳñ å¿ïù ¿ ßï³å Ï»³ÝùÇ Ïáã»É ݳËáñ¹ ï³ñÇ ëïáñ³·ñáõ³Í ³ñӳݳ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ: ¿ ²ØÜ ÎáÝ·ñ¿ëÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ, ÿ Ñ³Û »õ Ãáõñù ³é³çÝáñ¹Ý»ñÁ ãå¿ïù ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ýáõû³Ý Ù¿ç ·áñÍÇù ¹³ñÓÝ»Ý Ù»ñ áã Ñ»é³õáñ å³ïÙáõû³Ý ³Ù»Ý³Ù»Í µÇÍÁ ѳݹÇë³óáÕ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý áÕµ»ñ·áõÃÇõÝÁ: ²Ûë ѳٳï»ùëïáõÙ ·áí»ÉÇ ¿ Ãáõñù³Ï³Ý ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ: úëÙ³Ý ø³õ³É³ÛÇ Õ»Ï³í³ñáõû³Ùµ Anadolu Kultur, TESEV, Hrant Dink ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÝ»ñÁ Ñ³Û »õ Ãáõñù ѳë³ñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÙÇç»õ ³éÏ³Û Ý³Ë³å³ß³ñáõÙÝ»ñÁ Ïáïñ»Éáõ »õ µ³ñ»Ï³Ùáõû³Ý ϳÙáõñç ëï»ÕÍ»Éáõ ѳٳñ ³ñï³Ï³ñ· ç³Ýù»ñ »Ý ·áñͳ¹ñáõÙ: гÉÇÉ ´»ñùóÛÁ, üÇùñ¿Ã ²¹³ÝÁñÁ, ³ݿñ ²ùã³ÙÁ »õ ²Ûß¿ ÐÇõñÇ å¿ë å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñÁ, áñáÝó ÃÇõÁ ·Ý³Éáí ß³ï³ÝáõÙ ¿, Çñ»Ýó Ï»³ÝùÁ íï³Ý·Ç »ÝóñÏ»Éáí 1915-Ç í»ñ³µ»ñ»³É µ³óáõÙ »Ý Ù»ñ ³ãù»ñÝ áõ ·Çï³ÏóáõÃÇõÝÁ, í»ñͳÝáõÙ ï³ëÝ»³Ï ï³ñÇÝ»ñ Ù»½ Ññ³Ùóáõ³Í ëï»ñÁ: ÎÁ ·³Û ûñÁª ³Ûë ѳñóÁ ÂáõñùdzÛÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ Ñ³ñÏÇ ï³Ï ¿É ÏÁ ùÝݳñÏáõÇ: ËÇÕ×Á ÏÁ ËûëÇ:§,-»½ñ³÷³Ï»É ¿ ²Ùµ»ñÇÝ ¼³Ù³ÝÁ:

§Ð²Ú²êî²ÜÆ Ðºî êîàð²¶ðàô²Ì ²ðҲܲ¶ðàôÂÆôÜܺðÀ ØàØÆ ÈàÚêàì äÆîÆ öÜîèºÜø¦,- ²êºÈ ¾ Âàôðø غÎܲ´²ÜÀ Âáõñù³Ï³Ý CNNturk-Ç ·É˳õáñ ËÙµ³·Çñ, Û³ÛïÝÇ í»ñÉáõͳµ³Ý Ø»ÑÙ¿ï ²ÉÇ ´Çñ³ÝïÁ Çñ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñÇó Ù¿ÏáõÙ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ¿ Ãáõñù-³Ù»ñÇÏ»³Ý í»ñçÇÝ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇÝ: ¦Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ï ëïáñ³·ñáõ³Í ³ñӳݳ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÙáÙÇ ÉáÛëáí »Ýù ÷Ýïé»Éáõ§ »Ýóí»ñݳ·ñÇ ï³Ï Ø»ÑÙ¿ï ²ÉÇ ´Çñ³ÝïÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ¿ ²ØÜ ÎáÝ·ñ¿ëáõ٠ѳÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³Ó»õ»ñÇó ³½³ïáõ»Éáõ ËݹñÇݪ Ýß»Éáí, ÿ ¹ñ³ ÙÇ³Ï áõÕÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ï ëïáñ³·ñáõ³Í ³ñӳݳ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ í³õ»ñ³óáõÙÝ ¿: ¦ØÇ Ï»ñå Û³çáÕáõ»ó ËáÛë ï³É ѳÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³Ó»õÇ Ñ³ñóáõÙ ·áÉ áõï»Éáõó: úµ³Ù³ÛÇ í³ñã³Ï³½ÙÇ ×ÝßáõÙÝ»ñÇ, Ññ¿³Ï³Ý ÉáµµÇÇ ëå³ëáõ³Í ³ç³Ïóáõû³Ý »õ µ³õ³ñ³ñ ùáõ¿Ý»ñÇ µ³ó³Ï³Ûáõû³Ý ßÝáñÑÇõ ·Ý¹³ÏÁ ˳ÕÇó ¹áõñë Û³ÛïÝáõ»ó: ´áÉáñÁ ѳݷÇëï ßáõÝã ù³ß»óÇݧ,-Ýᯐ ¿ ´Çñ³ÝïÁ: Âáõñù í»ñÉáõͳµ³ÝÁ ß»ßï»É ¿, ÿ Û³çáñ¹ ï³ñÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ýáñ ݳ˳·ÇÍ ÏÁ Û³ÛïÝáõÇ ÎáÝ·ñ¿ëáõÙ: ¦ºÃ¿ Û³çáñ¹ ï³ñáõ³ÝÝ ¿É ã³ÝóÝÇ, ÙÇõë ï³ñÇ ÝáñÁ ÏÁ Û³ÛïÝáõÇ »õ ³Ûëå¿ë ß³ñáõÝ³Ï ÙÇÝã 2015-Á (ò»Õ³ëå³Ýáõû³Ý 100-³Ù»³ÏÁ) ³Û¹ ×ÝßáõÙÁ ß³ñáõݳÏáõ»Éáõ ¿: ²Û¹ ·áñÍÁÝóóÇ Ï³ë»óÙ³Ý ÙÇ³Ï ÙÇçáóÁ, ºñ»õ³ÝÇ Ñ»ï ëïáñ³·ñáõ³Í ³ñӳݳ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÝ »Ý: ¸ñ³Ýáí Ù»ñ íñ³Û ×ÝßáõÙÁ ÏÁ í»ñ³óáõǧ,- ·ñ»É ¿ Ø»ÑÙ¿ï ²É Ç ´Çñ³ÝïÁ: ¦ºÃ¿ Ù»Ýù Ù»½ ã˳µ»Ýù áõ ³ÝÏ»ÕÍ ÉÇÝ»Ýù, ³å³ å¿ïù ¿ ÁݹáõÝ»Ýù, áñ ²Ýϳñ³Ý ãϳ ñáÕ³ó³õ Ï»³ÝùÇ Ïáã»É ³ñӳݳ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ: ÂáõñùdzÛÇ ²¶Ü-Ý ³¹ñµ»ç³ÝóÇÝ»ñÇÝ ãÇ Ï³ñáÕ³ó»É ɳõ µ³ó³ïñ»É, ϳ٠¿É ³¹ñµ»ç³ÝóÇ Ù»ñ »Õµ³ÛñÝ»ñÁ ¹³ Éáõñç ã»Ý ÁݹáõÝ»É: ÂáõñùÇ³Ý ãϳñáÕ³ó³õ Ïáïñ»É ²ÉÇ»õÇÝ »õ ËáݳñÑáõ»ó ´³ùáõÇ ³é³ç: ²ÛÅÙ ²Ýϳñ³Ý ѳ½³ñ ³Ý·³Ù ÷áßÙ³Ý»É ¿: ØÇÝã»õ ãϳñáճݳÝù ³ñӳݳ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ í»ñ³Ï»Ý¹³Ý³óÝ»É, ѳÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³Ó»õ»ñÇó ³ÝÑݳñ ¿ ³½³ïáõ»É§,-Áݹ·Í»É ¿ CNNturk-Ç ·É˳õáñ ËÙµ³·ÇñÁ:

6


§2012-ÆÜ ²Ä-àôØ ÐÆØÜ²Î²Ü àôĺðÀ ÎÀ ÈÆÜºÜ ÐÐÎ-Ü, ´ÐÎ-Ü ºô вÎ-À г۳ëï³ÝáõÙ 2010-Ç ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï»³ÝùáõÙ Çß˳ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ Áݹ¹ÇÙáõû³Ý ÙÇç»õ Ó»õ³õáñáõ³Í ¦¹Çñù³ÛÇÝ å³Ûù³ñÁ§ ÏÁ ß³ñáõݳÏáõÇ Ý³»õ Û³çáñ¹ ï³ñáõÙ: ÜÙ³Ý Ñ³Ùá½ÙáõÝù ³ëáõÉÇëÇ Å³Ù³Ý³Ï Û³ÛïÝ»ó ù³Õ³ù³·¿ï êáõñ¿Ý êáõñ¿Ý»³ÝóÁ: Àëï Ýñ³‘ 2011-Á ݳËÁÝïñ³Ï³Ý ï³ñÇ ¿‘ 2012-Ç ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ Áݹ³é³ç, »õ Çß˳Ýáõû³Ý »õ Áݹ¹ÇÙáõû³Ý ׳ٵ³ñÝ»ñáõÙ áñáß³ÏÇ ¹ñë»õáñáõÙÝ»ñ ÏÁ ÉÇÝ»Ý: سëݳõáñ³å¿ë‘ ÇßË³Ý³Ï³Ý Ã»õáõÙ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÁ, ݳ˳å³ïñ³ëïáõ»Éáí ݳ»õ 2013-Ç Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ, Ýáñ ÃÇÙ ÏÁ ëï»ÕÍÇ, áñÇ Ý³Ë³¹ñ»³ÉÝ»ñÁ ³Ïݳéáõ »Ý ݳ»õ ³Ûë ï³ñ»í»ñç»³Ý ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ: ÊáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ ù³Õ³ù³·¿ïÁ ѳõ³Ý³Ï³Ý ¿ ѳٳñáõÙ ÐÐÎ, ´ÐÎ »õ вΠù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ»ñÇ ÏáÕÙÇó ËÙµ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÁ, ÇëÏ úºÎ-ÇÝ ²Ä-áõ٠ݳ ãÇ ï»ëÝáõÙ‘ ѳٳñ»Éáí Ýñ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý³å¿ë ëå³éáõ³Í áõÅ: êáõñ¿Ý»³ÝóÁ ѳÙá½áõ³Í ¿ ݳ»õ, áñ ´ÐÎ-Ý Ïá³ÉÇóÇ³Ý ãÇ ÉùÇ »õ ÏÁ å³Ñå³ÝÇ ·áñÍÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÐÐÎ-Ç Ñ»ï: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ݳ˳·³Ñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ, Áݹ¹ÇÙáõû³Ý ·É˳õáñ ù³Õ³ù³Ï³Ý áõŠѳٳñáõáÕ Ð³Û ³½·³ÛÇÝ ÏáÝ·ñ¿ëÇó Ïÿ³é³ç³¹ñáõÇ È»õáÝ î¿ñ-ä»ïñá뻳ÝÁ, ³ÛÝ ¿É‘ ÙdzÛÝ ³ñï³Ñ»ñà ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñ ÉÇÝ»Éáõ ¹¿åùáõÙ: ¦Ð»ñÃ³Ï³Ý Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ î¿ñ-ä»ïñá뻳ÝÇ Ã»ÏݳÍáõû³Ý ³é³ç³¹ñáõÙÁ ³Ýѳõ³Ý³Ï³Ý ¿ 2 å³ï׳éáí. Ý³Ë ¹Åáõ³ñ ÏÁ ÉÇÝÇ Ñ³õ³ù»É ѳë³ñ³Ïáõû³Ý ³ÛÝ ½³Ý·áõ³ÍÇÝ, áñÝ ³ÏïÇõ ¿ñ ݳËáñ¹ ݳ˳·³Ñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï, »õ 2-ñ¹‘ 2013-Ç ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñáõ٠вÎ-Ç ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ íñ³Û Ù»Í ³½¹»óáõÃÇõÝ ÏÿáõÝ»Ý³Û Ý³»õ ¹ñ³Ýó ݳËáñ¹áÕ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³ÝóϳóÙ³Ý áñ³ÏÝ áõ ³ñ¹ÇõÝùÁ§,³õ»É³óñ»ó ݳ: êáõñ¿Ý»³ÝóÇ Ï³ñÍÇùáíª Ý»ñϳÛÇë ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ ѳßáõÇ ³éÝ»Éáí‘ Ý³Ë³·³ÑÇ ³ñï³Ñ»ñà ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñ г۳ëï³ÝáõÙ ã»Ý ³ÝóϳóáõÇ, ¹³ Ñݳñ³õáñ ¿ ÙdzÛÝ ý áñë-Ù³Åáñ³ÛÇÝ Çñ³íÇ׳ÏÝ»ñÇ, Ù³ëݳõáñ³å¿ë‘ ÈÔ Ñ³ñóÇ Ñ»ï ϳåáõ³Í áñáß Çñ³¹³ñÓ³ÛÇÝ ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñÇ ¹¿åùáõÙ:

´²¶ð²î ²ê²îðº²ÜÀ ¶Ü²ÖÆ Ð²Ø²ð غԲ¸ðàôØ ¾ غܲÞÜàðÐ ¸Æðø àôܺòàÔ ÜºðÎðàÔܺðÆÜ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ Ý³ËÏÇÝ Ý³Ë³·³Ñ ´³·ñ³ï ²ë³ïñ»³ÝÇ ·Ý³Ñ³ïٳٵ, ³Ûë ï³ñÇ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³ñӳݳ·ñáõ³Í µ³õ³Ï³ÝÇÝ µ³ñÓñ ·Ý³×Ç‘ ·Ý»ñÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý, å³ï׳éÁ ٻݳßÝáñÑÝ»ñÝ »Ý: ¦ÂÇõ Ù¿Ï å³ï׳éÁ ¹³ Ù»ñ ïÝï»ë³Ï³Ý ѳٳϳñ·Ý ¿ »õ, Ù³ëݳõáñ³å¿ë, ³Ûá°, ٻݳßÝáñÑÝ»ñÁ »õ Çß˳ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³ÝϳñáÕáõÃÇõÝÁ‘ áñ»õ¿ ËݹÇñ ϳñ·³õáñ»É ³Ûë »ñÏñáõÙ: Ø»Ýù áõÝ»Ýù ٻݳßÝáñÑÝ»ñÇ, ·Ý»ñÇ Ï³ñ·³õáñÙ³Ý ÇÝã-áñ ѳëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñ, µ³Ûó ¹ñ³Ýó ·áñÍáõÝ¿áõû³Ý ³ñ¹Çõݳõ¿ïáõÃÇõÝÁ‘ ãÇ ¿É ϳñ»ÉÇ ·Ý³Ñ³ï»É: ö³ëïÇ ³ñӳݳ·ñáõÙ »õ ËÕ×áõÏ ïáõ·³ÝùÝ»ñÁ, áñÁ ÏÇñ³éõáõÙ ¿, ÉáõÍáõ٠㿧, Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ Ñ»ï ѳݹÇåÙ³ÝÁ Û³Ûï³ñ³ñ»ó ²ë³ïñ»³ÝÁ: ²½·³ÛÇÝ íÇ׳ϳ·ñ³Ï³Ý ͳé³Ûáõû³Ý Ññ³å³ñ³Ï³Í í»ñçÇÝ ïáõ»³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ 2010 Ãáõ³Ï³ÝÇ ³é³çÇÝ ï³ëÝÙ¿Ï ³ÙÇëÝ»ñÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ·Ý³×Á ϳ½Ù»É ¿ 8.1 ïáÏáë: λÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ Ý³ËÏÇÝ Ý³Ë³·³ÑÇ Ý»ñϳ۳óٳٵ, ³Ûë ï³ñÇ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ·Ý³×Á ÏÁ ѳëÝÇ Ùûï 10 ïáÏáëÇ, ÇÝãÁ 1997-Ç óáõó³ÝÇßÇó Û»ïáÛ »ñÏñáñ¹ ³Ù»Ý³í³ï ïáõ»³ÉÝ ¿ ³Ýó³Í 15-16 ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ: ²ë³ïñ»³ÝÇ Ëûëùáí, å¿ïù ¿ ѳßáõÇ ³éÝ»É Ý³»õ ³ÛÝ, áñ ³Ýó³Í ï³ñáõ³Û ¸»Ïï»Ùµ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï ¹ñ³ÙÁ ³ñÅ»õáñáõ»É ¿‘ ²ØÜ ¹áɳñÇ, »õñáÛÇ »õ éáõë³Ï³Ý éáõµÉáõ Ýϳïٳٵ (λÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ïáõ»³ÉÝ»ñáí ¹ñ³ÙÁ ²ØÜ-Ç ¹áɳñÇ Ýϳïٳٵ ³ñÅ»õáñáõ»É ¿ 5.22 ïáÏáëáí, »õñáÛÇ Ýϳïٳٵ‘ 14.68, éáõë³Ï³Ý éáõµÉáõ Ýϳïٳٵ‘ 6.84 ïáÏáëáí): λÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ Ý³ËÏÇÝ Ý³Ë³·³ÑÁ Áݹ·Í»ó, áñ å³ßïûÝ»³Ý»ñÁ áñå¿ë ·Ý³×Ç ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍûÝ ÝßáõÙ »Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·Ý»ñÇ, Ù³ëݳõáñ³å¿ë, ѳó³Ñ³ïÇÏÇ ·Ý»ñÇ ³×Á:

7


- ¦´³Ûó ³ñÇ áõ ï»ë, áñ ³Ûë å³ñ³·³ÛáõÙ, ϳñÍ»ë ÿ, å¿ïù ¿ 㿽áù³óáõ³Í ÉÇÝ¿ñ ³Û¹ ³×Á: гó³Ñ³ïÇÏÇ Ù»ñ ßáõÏ³Ý Ó»õ³õáñáõÙ ¿ Ý»ñÙáõÍáõÙÁ èáõë³ëï³ÝÇó »õ ºõñáå³ÛÇó: ºÃ¿ ¹ñ³ÙÁ éáõë³Ï³Ý éáõµÉáõ Ýϳïٳٵ ³ñÅ»õáñáõ»É ¿ ³õ»ÉÇ ù³Ý 7 ïáÏáëáí, »õñáÛÇ Ýϳïٳٵ 15 ïáÏáëáí, ³å³ Ý»ñÏñáõáÕ Ñ³ó³Ñ³ïÇÏÇ ·ÝÇ ³×Á Ù»ñ »ñÏñáõÙ å¿ïù ¿ ÉÇÝ¿ñ ó³Íñ§, - Û³Ûï³ñ³ñ»ó ´³·ñ³ï ²ë³ïñ»³ÝÁ‘ »½ñ³Ï³óÝ»Éáí. - ¦ºÃ¿ ï³ñáõ³Û ÁÝóóùáõÙ ¹ñ³ÙÁ ³ñÅ»õáñáõ»É ¿, ÇëÏ ·Ý»ñÝ ¿É ³×»É »Ý, ³å³ å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ г۳ëï³Ýáõ٠ٻݳßÝáñÑ ¹Çñù»ñ áõÝ»óáÕ Ý»ñÏñáÕÝ»ñÁ áõÕÕ³ÏÇ ·áõÙ³ñ »Ý ³ß˳ï»É§: Êûë»Éáí ³Ûë ï³ñáõ³Û ³é³çÇÝ 11 ³ÙÇëÝ»ñÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ·ñ³Ýóáõ³Í 2.6 ïáÏáë ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ç Ù³ëÇÝ‘ ´³·ñ³ï ²ë³ïñ»³ÝÝ ³ë³ó, ÿ å¿ïù ¿ Ç ÝϳïÇ áõݻݳÉ, áñ ³Ýó³Í ï³ñÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÁ ÷³Ï»É ¿ 14.4 ïáÏáë ïÝï»ë³Ï³Ý ³ÝÏٳٵ:

êàò²ä ̲è²Úàôº²Ü 300 ²Þʲî²ÎÆòܺð ÚàôÜàô²ðÆ 1-Æò ¶àð̲¼àôðÎ ÎÀ ¸²èܲÜ

²ß˳ï³ÝùÇ »õ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõû³Ý êáóÇ³É³Ï³Ý ³å³Ñáíáõû³Ý å»ï³Ï³Ý ͳé³Ûáõû³Ý ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÁ ºñÏáõß³µÃÇ, ¸»Ïï»Ùµ»ñ 27-ÇÝ µáÕáùÇ óáÛó ¿ÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñå»É γé³í³ñáõû³Ý ß¿ÝùÇ ¹ÇÙ³ó: г۳ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ áñáᯐ ¿ 2011 Ãáõ³Ï³ÝÇ ÚáõÝáõ³ñÇ 1-Çó Éáõͳñ»É êáóÇ³É³Ï³Ý ³å³Ñáíáõû³Ý å»ï³Ï³Ý ͳé³Ûáõû³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ í׳ñáõÙÝ»ñÇ Í³é³ÛáõÃÇõÝÁ, áñÇ ³ñ¹ÇõÝùáõ٠ͳé³Ûáõû³Ý 300 ³ß˳ï³ÏÇó ·áñͳ½áõñÏ ÏÁ ¹³éݳÝ: ²Ûë Ù³ëÇÝ Áݹ³Ù¿ÝÁ Ù¿Ï ß³µ³Ã ³é³ç ÇÙ³ó³Í Ï»Ýë³Ãáß³Ï µ³Å³ÝáÕ ï»ëáõãÝ»ñÁ µáÕáùÇ óáÛó ³ÝóϳóñÇÝ Ý³Ë Çñ»Ýó ͳé³Ûáõû³Ý ·ñ³ë»Ý»³ÏÇ ³éç»õ, ³å³ ß³ñÅáõ»óÇÝ ¹¿åÇ Ý³Ë³·³ÑÇ Ýëï³í³Ûñ, Çñ»Ýó ݳٳÏÁ Û³ÝÓÝ»óÇÝ Ý³Ë³·³ÑÇÝ, ³ÛÝáõÑ»ï»õ µáÕáùÇ ³ÏóÇ³Ý ß³ñáõݳϻóÇÝ Î³é³í³ñáõû³Ý ß¿ÝùÇ ¹ÇÙ³ó‘ å³Ñ³Ýç»Éáí í»ñ³Ý³Û»É ϳ۳óñ³Í áñáßáõÙÁ: ¦ºë ÇÙ ÁÝï³ÝÇùÇ ÙÇ³Ï Ï»ñ³ÏñáÕÝ »Ù, áõݻ٠»ñÏñáñ¹ ϳñ·Ç ѳßٳݹ³Ù »õ ³åñáõÙ »Ù í³ñÓáí: ºõ µáÉáñÁ ÝáÛÝ Ï³ñ·³íÇ׳ÏáõÙ »Ý, ³Ûëûñ Üáñ ï³ñáõ³Û ß»ÙÇÝ Ù»½ Ýáõ¿ñ »Ý áõÕ³ñÏ»É §, - µáÕáù»ó ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ: Üñ³Ýù µáÉáñÁ ÇßËáÕ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ïáõë³Ïóáõû³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñ »Ý: ´áÉáñÁ Ù¿Ï Ù³ñ¹áõ å¿ë ݳ˳·³Ñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï Ñ³Ù³Éñ»É »Ý Ïáõë³Ïóáõû³Ý ß³ñù»ñÁ »õ íñ¹áíáõ³Í ³ëáõÙ »Ý, ÿ ÏÁ å³ïé»Ý ϳ٠ÏÁ Û³ÝÓÝ»Ý Çñ»Ýó ³Ý¹³Ù³ïáÙë»ñÁ, ù³ÝÇ áñ ¦û·ï³·áñÍáõ»É »õ ßåñïáõ»É »Ý ¹áõñë Çñ»Ýó ÇëÏ Ïáõë³Ïóáõû³Ý Ó»éùáí§: ¦ØÇ ·Çß»ñáõ³Û Ù¿ç Çñ»Ýó å¿ïù ¿ñ, áñ 300 Ñá·Ç ¹³éÝ³Ý Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ïáõë³Ïóáõû³Ý ³Ý¹³Ù, ³Ûëûñ Çñ»Ýó å¿ïù ã»Ý ³Ûë 300 Ñá·ÇÝ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝáõÙ, ßåñïáõÙ »Ý ¹áõñë§, - ³ë³ó ï»ëáõãÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ‘ Û³õ»É»Éáí, áñ 300 Ñá·ÇÝ Çñ Ñ»ï Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝ ¿ µ»ñ»É ¿ 900 Ñá·áõ‘ Çñ ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ Ï³Ù ÙÇõë µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇÝ: ¦êïÇåáõÙ ¿ÇÝ, áñ Ó³ÛÝ Ñ³õ³ù»Ýù гÝñ³å»ï³Ï³Ý Ïáõë³Ïóáõû³Ý ѳٳñ, »Ã¿ ã¿‘ áõñ»ÙÝ ã»Ýù ϳñáÕ ³ß˳ï»É, ÇëÏ ³Ûëûñ ·ñãÇ ÙÇ Ñ³ñáõ³Íáí µáÉáñÇë ѳݻóÇÝ ¹áõñë§, ³ë³ó Ù¿Ï ³ÛÉ ³ß˳ï³ÏÇó:

8


Àܸ¸ÆØàôº²ÜÀ ºÂºð îð²Ø²¸ðàÔ §¶²È²¦ кèàôêî²ÀÜκðàôÂÆôÜÀ кè²ðÒ²ÎØ²Ü ÈÆòºÜ¼Æ² âêî²ò²ô лéáõëï³ï»ëáõû³Ý »õ é³¹ÇáÛÇ ³½·³ÛÇÝ Û³ÝÓݳÅáÕáíÁ ûñÁ Ññ³å³ñ³Ï»ó ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½áõÙ Ãáõ³ÛÇÝ ó³ÝóÇ ÙÇçáóáí Ñ»é³ñÓ³ÏáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ѳٳñ Û³Ûï³ñ³ñáõ³Í ÉÇó»Ý½³õáñÙ³Ý ÙñóáÛÃÇ ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ: Ðè²Ð-Á 14 Ùdzõáñ ·Ý³Ñ³ï»ó ¶ÇõÙñÇÇ ¦¶²È²§ Ñ»éáõëï³ÁÝÏ»ñáõû³Ý Û³ÛïÁ, »õ ۳׳Ëáõû³Ý ѳٳñ å³Ûù³ñáõÙ Û³Õûó ¶ÇõÙñÇÇ ¦ò³Û·§ Ñ»éáõëï³ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ, áñÇ Û³ÛïÁ ·Ý³Ñ³ïáõ»É ¿ 42 Ùdzõáñ: ØñóáÛÃÇ ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÇ Ññ³å³ñ³ÏÙ³ÝÁ ¦¶²È²§ Ñ»éáõëï³ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÇó áã áù ã¿ñ Ù³ëݳÏóáõÙ: ¦²ÛÉ áñáßáõÙ ã¿ÇÝù ¿É ëå³ëáõÙ: ¸»é»õë »ñÏáõ ³ÙÇë ³é³ç ³ë³óÇÝù, áñ ÏÁ ÉÇÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý áñáßáõÙ, »õ å³ñ½ ¿ñ, ÿ ÇÝã áñáßáõÙ ÏÁ ÉÇÝÇ‘ ѳßáõÇ ³éÝ»Éáí Ðè²Ð-Ç Ý³Ëáñ¹ µáÉáñ áñáßáõÙÝ»ñÁ§, - ¦²½³ïáõÃÇõݧ é³¹Çáϳ۳ÝÇ Ñ»ï ½ñáÛóáõÙ Û³Ûï³ñ³ñ»ó ¦¶²È²§ Ñ»éáõëï³ÁÝÏ»ñáõû³Ý ë»÷³Ï³Ý³ï¿ñ ì³Ñ³Ý ʳã³ïñ»³ÝÁ: ¶²È² Ñ»éáõëï³ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ 2007 Ãáõ³Ï³ÝÇó Ç í»ñ, »ñµ Ñ»é³ñӳϻó г۳ëï³ÝÇ ³é³çÇÝ Ý³Ë³·³Ñ È»õáÝ î¿ñ-ä»ïñá뻳ÝÇ »ÉáÛÃÁ, ÙÇ ß³ñù ËݹÇñÝ»ñ ¿ áõÝ»ó»É ѳñϳÛÇÝ »õ Ù³ùë³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ»ï: лéáõëï³ÁÝÏ»ñáõû³Ý Ýϳïٳٵ ·áñͳ¹ñáõ³Í ×ÝßáõÙÝ»ñÁ Çñ»Ýó ½»ÏáÛóÝ»ñáõÙ ¹³ï³å³ñï»É »Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ»ÕÇݳϳõáñ ³ÛÝåÇëÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý Freedom House-Á, Amnesty International-Á »õ ³ÛÉÝ: ²ÝÏ³Ë ÙñóáÛÃÇ ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÇó, ¦¶²È²§ Ñ»éáõëï³ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ ÙÇÝã»õ 2015 Ãáõ³Ï³ÝÁ ³Ý³Éá·³ÛÇÝ »Õ³Ý³Ïáí ÏÁ ß³ñáõݳÏÇ »Ã»ñ Ñ»é³ñÓ³Ïáõ»É: ¸³ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ µáÉáñ ³ÛÝ Ù³ñ½³ÛÇÝ Ñ»éáõëï³ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ, áñáÝù Ãáõ³ÛÇÝ Ñ»é³ñÓ³ÏÙ³Ý ÉÇó»Ý½Ç³ ã»Ý ëï³ó»É:

àôðàôÎàô²ÚÆ ÐØØ-Æ üàôÂäàÈÆ ÊàôØ´Æ Ú²æàÔàôÂÆôÜܺðÀ

àõñáõÏáõ³ÛÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ØáÝûíÇï¿áÛÇ Ð³Û Ø³ñÙݳٳñ½³Ï³Ý ØÇáõû³Ý ( ÐØØ) üáõÃåáÉÇ ËáõÙµÁ ³õ³ñï»Éáí Çñ ï³ñ»Ï³Ý Ù³ëݳÏóáõÃÇõÝÁ »ñÏñÇ Ð³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý ÈÇϳÛÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ, Ù¿Ï ÙdzõáñÇ ï³ñµ»ñáõû³Ùµ ¹³ñÓ³õ ÷á˳ËáÛ»³Ý: ²ÛëåÇëáí гÛÏ³Ï³Ý ËáõÙµÁ Ñݳñ³õáñáõÃÇõÝ ëï³ó³õ Û³çáñ¹ »Õ³Ý³ÏÇÝ Ù³ëݳÏó»Éáõ ³õ»ÉÇ µ³ñÓñ ٳϳñ¹³ÏÇ Ùñó³ß³ñùÇÝ: ¼ñáõó»Éáí ¦²ñ³ùë§ é³ïÇáÛÇ ÃÕóÏóÇÝ Ñ»ï ÐØØ-Ç »ñÏáõ ÷³ÛÉáõÝ ýáõÃåáÉÇëïÝ»ñ îÇ¿Ïû οáÝ×»³Ý »õ ê»ñËÇû øá׳»³Ý Û³ÛïÝ»óÇÝ Çñ»Ýó áõñ³ËáõÃÇõÝÁ, Ýß»Éáí áñ ÙÇÝã»õ í»ñçÇÝ å³ÑÁ å³Ûù³ñ»ó³Ý ³ËáÛ»³Ýáõû³Ý ѳٳñ£ ²Ûë ³éÇÃáí ÐÝã³Ï»³Ý λ¹ñáÝ¿Ý Ý»ñë ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ÁݹáõÝ»ÉáõÃÇõÝ, áñáõ ÁÝóóùÇÝ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñáõÝ ßÝáñѳõáñ»óÇÝ Îáõë³Ïóáõû³Ý ջϳí³ñáõÃÇõÝÁ, ³Ý¹³ÙÝ»ñÝ áõ ѳٳÏÇñÝ»ñÁ£

9


Karabakh Armenian Army ‘Preparing For War’ STEPANAKERT -- Nagorno-Karabakh’s armed forces have spent the past year strengthening their frontline positions and preparing for a possible new war with Azerbaijan, their chief commander said on Tuesday. “I’m not waiting for [Azerbaijani] provocations, I’m waiting for war,” Lieutenant General Movses Hakobian told a news conference in Stepanakert. “Nagorno-Karabakh’s Defense Ministry and Defense Army were set up to wage war, and we are getting ready for that every day, every hour.” “If there is a war, we will fight. If not, peace full be guaranteed,” he said. According to Hakobian, Karabakh Armenian forces have dug up new trenches and carried out other “large-scale engineering work” along their main Armenian-Azerbaijani “line of contact” east and north of the territory. He also pointed out that they held their biggest ever military exercises last month. Armenia’s Defense Minister Seyran Ohanian likewise stated in January that Armenian defense fortifications around Karabakh have been beefed up significantly in recent years. “We are maintaining the balance of forces vis-à-vis the Azerbaijani armed forces,” Ohanian insisted last month. Azerbaijan’s leaders regularly threaten to forcibly win back Karabakh and Armenian-controlled territories surrounding it. They have also vowed to continue an ongoing military build-up fuelled by Baku’s massive oil and gas revenues. Hakobian said that instances of ceasefire violations by Azerbaijani troops increased by more than half in 2010, resulting in seven casualties among Karabakh Armenian soldiers. He claimed that there were 30 attempted Azerbaijani incursions across the frontline and that his troops thwarted all but one of them. The Armenian side also killed 41 and wounded 23 enemy soldiers in the course of the year, added Hakobian. The Armenian death toll reported by the general is lower than the number of soldiers killed in non-combat incidents highlighting hazing and other chronic problems that have plagued the armed forces of both Armenia and Karabakh. Eleven of them were shot dead in three separate incidents that occurred at various Karabakh army units in the second half of this year. “These three incidents have had a quite serious negative influence on the Defense Army’s image,” admitted Hakobian. He said the Karabakh army command is determined to “rectify the situation.” Hakobian asserted at the same time that the overall number of various crimes committed by servicemen fell by 14 percent in 2010.

Head of Armenia’s National Service for Seismic Defense Charged With Embezzlement

YEREVAN -- The head of Armenia’s National Service For Seismic Defense, Alvaro Antonian, has been charged with embezzlement and is risking up to eight years in prison, it emerged on Monday. The Special Investigative Service (SIS) claimed that Antonian pocketed 3.3 million drams ($9,100) from a French government grant that was used for building several seismic monitoring stations in the southeastern Vayots Dzor province. In a written statement, the SIS said the grant worth 70,000 euros ($92,500) was provided to the Armenian earthquake-monitoring agency in August 2009 through a non-governmental organization headed by Antonian. It said the official has already been formally charged under a Criminal Code clause carrying between four and eight years’ imprisonment. Antonian, who has avoided pre-trial arrest, strongly denied the accusations. “I didn’t embezzle or waste anything,” he told RFE/RL’s Armenian service. “I had those stations built properly and on time,” said Antonian. “Less than half of the sum provided by the French side was actually spent … We dreamed about having such state-of-the-art facilities for 20 years.”

10


Antonian added that the launch of the criminal proceedings was “very unexpected” for him and that he suspects “personal motives” were behind it. He did not elaborate, though, saying only that he did not fall out with any high-ranking government official. “I’m a member of the [ruling] Republican Party. How could I have problems with the supreme authority?” argued the official.

EU Concerned Over Human Rights Protection in Armenia Democracy development and human rights protection in Armenia are the issues the EU is much concerned about, Stefan Fule, European Commissioner for Enlargement and European Neighborhood Policy, said in an interview with RFE/RL. Fule stressed he is happy that Armenian authorities agreed to create a sub-committee on human rights protection within the framework of EU-Armenia relations. Tragic memories of the March 1 events must be left behind, he said. The events should not be forgotten but the country should move ahead releasing those who are still in jail in connection with March 1 events. According to him, steps Armenia has to take in the direction of democratic reforms and liberalization of economy are important for stable development of the country and convergence with the EU. In this case Armenia can get political, economic and financial assistance of the Union. He pointed out the Eastern Partnership program which is a reasonable offer and a chance to fulfill country’s objectives by means of reforms and progress. There are no first and second priority countries for the EU, Fule noted, adding that Union’s assistance is determined by reforms that participating states are ready to carry out. Fule noted that Armenia stands aside of the six states involved in the Eastern Partnership program, as a group of EU experts working at the ministries and giving advice concerning improvement of Armenia’s policy has been sent to the country very early. The EU commissioner believes it is conditioned by authorities’ commitment to implement reforms despite the country is still faced with many challenges.

Belgian Parliamentarian: International Recognition of the Armenian Genocide Serously Progressed Honorary member of the Parlament of the Kingdom of Belgium François Rola Du Vivle believes that over the past 15 years, the international recognition of Armenian Genocide has seriously progressed. “Of course, recognition is not worldwide, but you have to look at what was achieved in the past 10-15 years. Significant progress” he said in an interview with Radio Liberty. “Of course, the recognition of the Armenian Genocide by Western European countries is important and, hopefully, one day the United States will follow. But more important is, the recognition by Armenia’s neighbor Turkey. This is the essential question of the future, but in this context, I cherish some hope. Because, for example, in Belgium, we already have a third generation of Turks who were born here, this is the third generation that goes to university and is instilled by critical thinking in universities, they teach that history, which they did not hear from Armenians. I think that this is a great hope for the future.” Talking about what, in his opinion, will continue the process of recognition of the Armenian Genocide by Turkey and the international community, du Vivle, in particular, said: “I am from that generation which thought that the Berlin Wall will never collapse, and suddenly it happened. Since this was preceded by an intelligent network for 20-30 years, which eventually yielded results. The same thing I think about the Armenian Genocide - I am sure the day will come when Turkey recognizes it.” “I can tell you about my conversation with Abdullah Gul, when he was the Minister of Foreign Affairs of Turkey. He was displeased with the fact that there was no discussion on the Armenian Genocide among Armenian and Turkish historians, he said that it would be a good idea,” recalled Du Vivle, “I told him - Mr. Minister, you’re talking about establishment of a commission of historians from the country that you do not even recognize. Do not you think that the first step in this direction should be the opening of borders and the exchange of ambassadors? To what Gul replied: “Yes, what you saying is reasonable.”

11


Another Independent TV Denied New License GYUMRI -- An independent television station based in Armenia’s second city of Gyumri lost on Thursday a government-administered tender for a new broadcasting license and will therefore be almost certainly taken off the air by 2015. The development is the latest result of the country’s ongoing controversial transition to mandatory digital broadcasting overseen by the National Commission on Television and Radio (HRAH). The process envisages, among other things, a significant reduction in TV and radio frequencies available for bidders. In particular, only one TV station will be allowed to operate in each of Armenia’s ten provinces outside Yerevan starting from 2015. The GALA TV channel, which has been at loggerheads with the Armenian authorities for the past three years, vied for one such digital frequency with another Gyumri-based broadcaster, Tsayg. The latter is loyal to the central and local governments, rarely airing criticism of their policies. The HRAH has for months been expected to grant the tender to Tsayg, and it lived up to those expectations on Thursday. The regulatory body announced the decision in the conspicuous absence of any GALA representatives. “We anticipated no other decision,” GALA’s owner Vahan Khachatrian told RFE/RL’s Armenian service “We already said two months ago that there is going to be a political decision.” GALA fell foul of the Armenian authorities after breaking ranks in September 2007 to provide airtime to opposition leader Levon Ter-Petrosian. It has since been the country’s sole TV channel that regularly features opposition politicians and broadcasts reports critical of the government. Later in 2007, GALA was raided by tax officials and accused of tax evasion, a charge it strongly denied. A fund-raising telethon in early 2008 allowed the small TV station to pay almost 27 million drams ($75,000) in fines imposed by tax authorities and avoid closure. The result of the Gyumri frequency bidding was announced one week after the HRAH again refused to give a frequency to A1+, a Yerevan-based independent TV station that was controversially pulled off the air in 2002.

Government Employees Protest Against Layoffs YEREVAN -- More than a hundred angry civil servants, many of them members of the ruling Republican Party of Armenia (HHK), rallied in Yerevan on Monday to protest against the government’s decision to liquidate a division of the State Social Security Service employing them. The government made the decision last month as part of a plan to streamline the agency subordinated to the Ministry of Labor and Social Affairs. Under that plan, elderly Armenians will have pensions transferred to their bank accounts or receive them directly from post office workers starting from next month. Pensions have until now been delivered and paid to them by 300 or so employees of the State Social Security Service division to be disbanded by the end of this month. The service employees denounced the decision as unjustified as they walked to the presidential palace and then the main government building in Yerevan. They handed officials letters demanding that the government at least delay the dissolution. “I am now my family’s only breadwinner,” one woman told RFE/RL’s Armenian service. “One of my family members is disabled, and we live in a rented apartment.” “We want to keep our jobs and continue to meet the minimum needs of our families,” said another protester. The demonstrators said both they and the other laid-off workers were forced to join the HHK ahead of the disputed February 2008 presidential election that was won by the party’s leader, Serzh Sarkisian, amid opposition allegations of massive fraud. “They made sure that all 300 employees became Republican Party members on a single day,” one woman told RFE/RL’s . “Today they don’t need these 300 persons in the Republican Party and so they are kicking them out.” “They were forcing us to bring votes for the party,” claimed one of her colleagues. “Or else, we would not have kept our jobs. Now they have kicked us out in one fell swoop.” Some protesters angrily brandished HHK membership cards. “We don’t need that party,” said one of them. “We are going to hand these back to them, as a New Year gift.”

12


The government decided to restructure the pension agency one month before dismissing its head, Vazgen Khachikian. The latter is a senior member of the ruling party.

Armenian Highway Project Falls Behind Schedule

YEREVAN -- A multimillion-dollar project designed to upgrade most of Armenia’s main highways and enhance its transport communication with neighboring Iran and Georgia has still not been launched almost one year after being approved by the Armenian government. Transport and Communications Minister Manuk Vartanian on Friday blamed the delay on the government’s failure so far to find foreign contractors offering reasonable prices. The project, estimated to cost around $1 billion, envisages the expansion and repair of roads stretching from the Armenian-Iranian border to one of the two main Armenian-Georgian border crossings. The Asian Development Bank (ADB) agreed in September 2009 to finance it with a $500 million loan to be disbursed to the Armenian government. It said the rest of the sum will be raised by Yerevan and “other development partners.” Prime Minister Tigran Sarkisian’s cabinet gave the final green light to the scheme in January 2010. The then Economy Minister Nerses Yeritsian said up to $120 million worth of construction work will be carried out in the course of this year. The government subsequently called an international tender for the right to upgrade the first highway section. “A tender took place [in November] but we declared no winners because the submitted bids were quite expensive,” Vartanian told journalists. He said the government will call another tender this spring. Vartanian also revealed that he has personally written to two dozen “authoritative foreign construction firms” urging them to bid for the project contracts. “Local builders can not construct such a highway,” he said. “It’s going to be a new highway meeting higher standards.” The ADB also approved in 2009 $500 million in funding for road construction in southern Georgia and the Black Sea region of Ajara in particular. The Armenian and Georgian governments had earlier agreed to jointly seek external assistance for rebuilding highways in those areas to substantially shorten travel between Armenia and the Georgian Black Sea coast. Armenian officials have said that another aim of the infrastructure upgrades in the two South Caucasus states is to make it much easier for neighboring Iran to use Armenian territory for freight shipments to and from Georgia and other countries.

Armenian Survey Urges Greater Investment in Education

YEREVAN -- Armenia needs to invest more in public education if it is to enjoy sustainable economic development, a Yerevan-based economic think-tank said in a report presented on Friday. The Economy and Values Center called for a “new model of economic development” that would put the emphasis on a high quality of university education.

13


“We believe that we need a fundamental change in the philosophy behind the setting of economic priorities,” said Manuk Hergnian the private center’s director. “That is, human capital must become the prime target of investments.” Hergnian did not specify just how the Armenian government should improve the quality of higher education that has declined considerably since the 1990s. Sevak Hovannisian, another senior researcher at the center, said the education sector has grown disconnected from the economy and its needs. “All over the world, education follows the economy, but in Armenia the education and economy are following different paths,” he told RFE/RL’s Armenian service. Education Minister Armen Ashotian admitted the problem. “Unfortunately, the gap between higher education and the economy continues to exist,” he said. Ashotian blamed the problem on a lack of government funding for schools and universities. But Economy Minister Tigran Davtian, who also attended the presentation, disagreed. “I certainly agree with Mr. Ashotian in that in any sphere, finances are very important,” said Davtian. “But not only the volume of financial resources but also the efficiency of their use is very important.”

Opposition Youths Get Suspended Jail Terms

YEREVAN -- Two young activists of Armenia’s leading opposition group received two-year suspended prison sentences on Tuesday on charges of violent conduct which they rejected as politically motivated. Davit Kiramijian, 19, and Sargis Gevorgian, 18, were among at least 15 people detained on May 31 in Yerevan in clashes between riot police and several dozen supporters of the opposition Armenian National Congress (HAK). The police used force to keep them from entering the city’s newly renovated Liberty Square, Armenia’s main venue for political gatherings since the late 1980s. All detainees except Kiramijian, Gevorgian and his sister Ani, a journalist with the proopposition “Haykakan Zhamanak” daily, were released later that day. The Gevorgians were set free pending investigation three days later, while Kiramijian was remanded in two-month pre-trial detention. A Yerevan court unexpectedly ordered the university student’s release in July. The same court convicted Gevorgian of “shoving” a police officer and tearing off one of his epaulettes in an attempt to impede Kiramijian’s arrest. The latter was found guilty of “group hooliganism.” The police and prosecutors claim that Kiramijian verbally abused and beat up a passerby together with several other HAK activists. It remains unclear why none of them was also prosecuted. Both young men strongly denied the accusations throughout the five-month trial. “That the ruling will be illegal and unfounded was evident right from the start of the trial,” Gevorgian told RFE/RL’s Armenian service after it announcement. “It wasn’t a surprise,” said Kiramijian. Liberty Square has been off limits to the HAK ever since the Armenian authorities quashed in March 2008 non-stop protests organized by its leader, former President Levon Ter-Petrosian, following a disputed presidential election. The Yerevan municipality has rejected dozens of rally applications lodged by the opposition alliance in recent months.

Commentary on HR 252: The Unfortunate Fallout By John Hughes ArmeniaNow Chief Editor A resolution calling for the United States to officially recognize the Armenian Genocide is effectively dead, as the Democrat-led 111th Congress concluded yesterday (Dec. 22) without Armenia’s perceived champion, Speaker Nancy Pelosi, putting the resolution on the Full House agenda. HR252 first breathed new hope into the long-standing struggle for recognition in March, when it dramatically passed a Foreign Affairs Committee by one vote, taking it to the next legislative level, which would have been a vote on the Floor of the Full House. The resolution was seen to have a chance of being debated (though likely would never have been signed by President Barrack Obama even if it passed) right up till the last, added, day of the lame duck Congress, which will be replaced next month by a Republican majority. There was no dissent, publicly, against hearing the resolution even from Obama, whose administration has typically and predictably favored Turkey’s friendship over Armenia’s feelings and has disfavored the overwhelming weight of historic justification against the same evil that drew bipartisan US condemnation of the Holocaust, Darfur, Rwanda, Cambodia, Bosnia Even if brought to a vote, passed, approved by Senate, chances that the resolution would actually lead to a change in US policy have never been realistic since April, 2009, when new-president

14


Obama shrunk from his campaign promises and shriveled in stature to those of us whose votes were cast in belief that this president was different from a string of previous disappointing politicians. Since, on his first April 24 “atrocities” speech, when Obama wilted under the understandable but regrettable reality of Turkey’s strategic value to America, vs. Armenia’s burden on US foreign aid budgets, the Armenian Assembly of America and the Armenian National Committee of America would have done better service fighting the current systemic injustice in today’s Armenia, rather than their well-meaning but ultimately rebuked and costly lobbying against a system not set up to reward moral integrity or correct historic wrong. Following yesterday’s latest disappointment, not only has another opportunity to raise world awareness passed, but its fallout has revealed, again, the unfortunate and universally Armenian character of a community splitting against itself, leaving blame as the bitter payoff for what should be commiseration. For reasons that may be as rooted in history as the Genocide itself, the ANCA through its media arm, Asberez, has in its day-after coverage of the non-vote, attacked the Assembly, accusing the lobbying body of cowardice and with vitriol that, whether unwarranted, surely seems untimely, wrote: “As always, the Assembly spent the majority of the last two years kowtowing to the State Department and its interests and, in the last minute, is jockeying to become the representative of the Armenian community. It is time for the community to see the Assembly for the duplicitous organization that it is and call them out on their hypocrisy.” The Assembly invited criticism upon itself (and “kowtowing” may not be too harsh a judgment) when, in the wake of Pelosi’s failure to find a backbone it, remarkably, praised the Speaker. “…We also particularly commend the steadfast leadership of Speaker Nancy Pelosi . . .” said an Assembly statement, hours after the Speaker’s “steadfast leadership” led nowhere. Surely, such lame rhetoric begs the question whether the Assembly favors the approval of the Washington Beltway community or the respect of the Armenian-American community. But for ANCA to use the occasion to kick the fallen hardly serves to elevate the status of the accuser. Worse, broadcasting evidence of the disproportionate divide in the relatively-small Armenian community that pitifully hinders what should be Diaspora’s single unifying cause, no doubt sweetens the Turkish Delight that the enemy camp must be enjoying following its de facto repeat triumph over right.

“Speaking to One Another: Personal Memories of the Past in Armenia and Turkey” Book Aims to Start Dialogue Between Turks, Armenians

Turkish and Armenian civil society have slowly but surely been building a constructive future despite “official” concerns about whether resolutions concerning Armenians being passed by countries’ parliaments or the “genocide” being recognized by countries around the world. One recent example of such an effort came to the fore with the new book, “Speaking to One Another: Personal Memories of the Past in Armenia and Turkey.” The first part, “Wish they hadn’t left,” was written by Professor Leyla Neyzi from Sabanci University in Istanbul, while the second part, “Whom to forgive? What to forgive?” was written by Professor Hranush Kharatyan-Araqelyan from the Institute of Archaeology and Ethnology of the Armenian National Academy of Sciences in Yerevan.

15


The first story, titled “Wish they hadn’t left: The burden of Armenian memory in Turkey,” begins with: “One of our Turkish interviewees, in speaking about Armenians, made the statement quoted above: ‘Wish they hadn’t left.’ This phrase is significant as it signals a nostalgic view of the past, whereby a lost society of harmonious relations between Muslims and Christians is (re)imagined. This discourse, which romanticizes the past, also conveniently elides the tricky question of agency by implying that the sizeable population of Christians of this land ‘left’ of their own accord.” The interviewee was Kamil, who was a student at the Gazi Mustafa Kemal Elementary School in the central Anatolian town of Aksehir in the early 1960s. “Besides those who, like Kamil, are sorry about the ‘separation,’ there are also those who want to forget and hide the ‘unity.’ Kamil still encounters them, as he did in his childhood, and he still protests. When it is decided that an abandoned church is to be used as a theatre, the dust of the years must be removed: ‘When the church is being washed, the man wants to turn the hose on one of the walls. As the sprayed water hits the wall, the paintings, this and that, appear. They whitewashed those walls because it’s not to be known that the Armenians lived here. Imagine what sort of destruction this is.’ Kamil is happy about the restoration of the hamam, which he knew as gavurs’ hamam in his childhood, as much as he is unhappy about the whitewashed walls.” In the second half of the book, a story from a relative of a survivor of 1915 haunts readers: “My grandma did not rejoice in anything in her life. She died in pain and repeatedly said that it is payback for her sin: She left her small daughter on the road… I don’t know, it is a very sad story, in the middle of the road they couldn’t find food to feed. They had four children, this one was a baby girl, she cried all the time. A Turkish soldier was coming and hitting her all the time, saying ‘be quick, don’t lag behind.’ She told that her grandfather said: ‘Let us leave this child here on the road and go. At least we will be able to rescue the three boys… (The storyteller gets upset, silent, tries to collect his thoughts…) It took a long time for my grandma to die. She would open her eyes and say, ‘I suffer for that child that I left behind’.” The book has been published in English, Turkish and Armenian. Alin Ozinian, an Istanbul-based Turcologist who translated the book from Armenian to Turkish, said oral history work is an impressive way of preserving history. “Oral history is maybe the most romantic way of preserving history. Those stories are very impressive,” she said, adding that the book will help people tell more of their stories, which are usually hidden. The book underlines that there is now an opportunity for Armenians to visit Turkey. “People go and find the villages of their ancestors, sometimes also the house they lived in, important places their grandfathers told them about: the cemetery, church, sacred places, trees, forests.” There is also an exhibition that opened on Dec. 17 in the Cezayir Exhibition Hall in Beyoglu that displays the memories of ordinary people in Armenia and Turkey about the intertwined past using their own words.

Tribute to Armenian Genocide Saviors Worldwide Together with the International Raoul Wallenberg Foundation , Argentine businessman of Armenian descent Eduardo Eurnekian has decided to organize a tribute to the Armenian Genocide Saviors worldwide. The board of the International Raoul Wallenberg Foundation at its headquarters in New York unanimously approved the initiative to pay tribute to the Armenian Christian heroes who helped Jews and others persecuted by the Nazis during the Second World War. The monument will be the first of its kind in the world and will be located in the city of Buenos Aires, the foundation says in a recent news release. Fourteen Armenians are reported to have been recognized for their rescuing of people persecuted by the Nazis and their allies. It is noteworthy to mention that in the year 301, Armenia became the first country to adopt Christianity as State religion. "The study of Armenian history requires educating children so that the Armenian martyrdom never is forgotten. We are committed to the study and investigation of these tragic events and to the promotion of the results," said Baruch Tenenbaum, founder of the Raoul Wallenberg Foundation.

16


In the capital of Argentina the announcement was made by officials of the NGO after a meeting with Buenos Aires Mayor, Mauricio Macri, and the Armenian Ambassador, Vladimir Karmirshalyan, who enthusiastically gave their approval to a plan that has no precedent. In addition, on 21 September 2010, on the 19th anniversary of Independence of the Republic of Armenia, the Wallenberg Foundation announced the beginning of a new educational program dedicated to promote the Armenian culture, heritage, as well as the legacy of the Armenian heroes of the Genocide. This initiative includes the production of a special website that will present news, columns and interviews in Armenian and English. A few days after the announcement, in October 2010, Eduardo Eurnekian was named "Man of the Year" by the Armenian General Benevolent Union. The award recognized his work on behalf of the Armenian community and his trajectory in the business world. The award was presented during the 86th Anniversary Gala of the organization. "Eduardo Eurnekian is a formidable role model. His vision goes far beyond the limits of the business scope. We must imitate him. He is a light that guides us." Tenenbaum said. Eduardo Eurnekian was born on December 4, 1932 in Buenos Aires. He is considered one of the most successful entrepreneurs in Latin America. His enterprises are related to infrastructure, agriculture, energy, retail and banking, in Argentina, Armenia and other countries around the world.

Resolute Response Required to Pelosi’ Failure on Genocide Resolution By Harut Sassounian Publisher, The California Courier Armenians worldwide are justifiably outraged by the refusal of Speaker Nancy Pelosi and House Democratic leadership to bring the Genocide Resolution to a vote. Cong. Pelosi had "the majority, the authority, and the opportunity" to schedule a vote on the Armenian Genocide Resolution, but failed to do so, the Armenian National Committee of America announced last week. Why didn’t she bring up the Resolution to a vote? It is important to note that contrary to their previous practice, neither the President nor the Secretary of State made any public statements against the Resolution. They did not have to; they had made a behind the scenes deal with Speaker Pelosi not to schedule a vote on the Resolution before Congress adjourned for the year, according to a knowledgeable Washington source. Under these circumstances, the self-serving claims of Turkey’s Ambassador and Turkish-American organizations that their belated actions blocked the vote were complete exaggerations, if not outright falsehoods, and inconsequential! The Armenian Genocide Resolution is neither the beginning nor the end of Armenian political demands. Here is why: this is a commemorative resolution with no force of law; similar Genocide Resolutions were adopted by the House of Representatives twice, in 1975 and 1984; and such resolutions are only a means to an end. What is the real objective of the Armenian Cause? Obtaining justice for Armenians from the descendants of those who not only butchered them, but occupied their homeland and confiscated their properties. Turkey’s Foreign Minister Ahmet Davutoglu stated last week that the Resolution was like "the sword of Damocles hanging above our heads." He expressed the hope that such initiatives would not be brought up again in Congress as they wasted Turkey’s energy and time. The threat felt by Turkish leaders a century after their ancestors’ heinous crimes and the waste of their valuable resources to counter the Resolution are reason enough for Armenians to bring such initiatives to every legislative body in the world year after year. Moreover, each time Turkish leaders demand that a U.S. President block such a resolution, in return they are obligated to make costly political concessions to the American side. Armenian-American organizations, led by ANCA, must now make a dispassionate strategic assessment to consider their next moves: File lawsuits against Turkey and Turkish firms in U.S. federal courts, the European Court of Human Rights, and the World Court. Increase the number of "hanging swords" on Turkish leaders’ heads by submitting multiple congressional resolutions that go beyond genocide acknowledgment. Among other things, these could include restitution of confiscated Armenian properties and return of churches to the jurisdiction of the Armenian Patriarchate of Turkey. 17


Capitalize on Turkish leaders’ anti-western policies and statements to generate support for Armenian issues among the new Republican majority in the House. Here are some preliminary thoughts on specific actions that could be considered by ArmenianAmerican leaders in the coming weeks: 1. Steps to be taken against Minority Leader Pelosi and House Democratic leaders as political payback for their obstructionism. It is now up to them to woo their disappointed Armenian supporters with a series of concrete actions, not promises, to undo the damage they have caused to their own credibility.

2. Start planning for the 2012 elections to ensure that no Armenian-American would cast a vote or contribute a single dollar for Pres. Obama or any other member of Congress, Democrat or Republican, opposed to Armenian issues. 3. Assess the inaction of leaders in Armenia and the Diaspora who did not lift a finger nor utter a word in support of the Genocide Resolution, while Turkey’s President, Prime Minister and Foreign Minister were pressuring Pres. Obama and Secretary of State Hillary Clinton to block the vote. 4. Capitalize on the activism of the newly-energized Armenian-American community, especially the youth and celebrities such as Kim Kardashian and Serj Tankian, to engage them in creative ways of pursuing the Armenian Cause. 5. Support Senators who have an interest in placing a new "hold" against Francis Ricciardone or his replacement as nominee for U.S. Ambassador to Turkey. There has been no U.S. Ambassador in Ankara for more than 6 months. Similarly, Azeri-American efforts in support of the Turkish campaign of genocide denial must be countered by placing a new "hold" on Matt Bryza or his replacement as nominee for U.S. Ambassador to Azerbaijan. There has been no U.S. Ambassador in Baku for more than 18 months. Instead of getting dejected by last week’s temporary setback, Armenians should strengthen their political resolve and escalate their demands from Turkey, using all legitimate means of redress to advance their just cause!

Èàôê²´²ò

Þ²´²Â²Âºð - LOUSSAPATZ - THE DAWN

Üàð êºðàôܸ

Ðð²î²ð²ÎàôÂÆôÜ ØÞ²Îàô²ÚÆÜ ØÆàôº²Ü - ÂàðàÜÂú

333 DENISON ST. UNIT # 3 TEL: 905 – 752 – 1206

MARKHAM,

ON

CANADA L3R 2Z4 FAX: 905 – 752 – 1207

E-MAIL : loussapatz@gmail.com Èàôê²´²ò îÜúð¾Ü îÜîºê²Î²Ü

Þ²´²Â²ÂºðÂÆ

äºîðàê ØàôÞº²Ü Úàìê¾ö ¶²Ü¶àôðº²Ü

ì²ðâ²Î²Ü

β¼Ø

MANAGING EDITOR BEDROS MOUCHIAN FINANCE HOVSEP KANKOURIAN

18

LOUSSAPATZ 01 01 2011  

LOUSSAPATZ Edition: 01 01 2011

LOUSSAPATZ 01 01 2011  

LOUSSAPATZ Edition: 01 01 2011

Advertisement