Page 1

Electrical Engineering & Power Engineering Annual

2008 RoÄ?enka elektrotechniky a energetiky

RoÄ?enka elektrotechniky a energetiky

2008

Electrical Engineering & Power Engineering Annual


ODBORNÍ PARTNERI • SPECIAL PARTNERS

PARTNERI • PARTNERS

MEDIÁLNY PARTNER • MEDIAL PARTNER


Vážení čitatelia, v súčasnej etape informatizácie slovenskej spoločnosti sa energie a osobitne elektrina stávajú významnou strategickou surovinou. Inak povedané, bez elektrickej energie nie je možné rozvíjať moderné spôsoby života spoločnosti. Zabezpečenie jej dostatku a v primeranej cene najmä pre domácnosti, ale i pre firmy a podniky na Slovensku, výstavba nových energetických zdrojov, patrí medzi priority súčasnej vlády. Uvedomujeme si, že rizikovým obdobím z hľadiska zásobovania našej krajiny elektrinou v strednodobom časovom horizonte budú najmä roky 2009 – 2013. Kým v uplynulom období sme totiž ešte patrili medzi vývozcov elektriny, vyradenie prvého bloku jadrovej elektrárne V1 v roku 2006 spôsobilo, že sme vyviezli o 41% menej elektriny (1 603 GWh) ako rok predtým. Na V1 sa pritom

Robert Fico

predseda vlády Slovenskej republiky

uskutočnilo vyše tisíc technických úprav, ktoré si vyžiadali 8,5 mld. Sk a podľa posudkov Úradu jadrového dozoru SR mohla jej prevádzka pokračovať minimálne ďalších desať rokov. Dovolím si preto tvrdiť, že odstavenie elektrárne V 1, o ktorom rozhodla predošlá vláda ešte v roku 1999 schovávajúc sa za prístupové rokovania s Európskou úniou, bolo nezodpovedné a odporovalo národnoštátnym záujmom. Navyše koncom roka 2008 budeme musieť podľa tohto záväzku odstaviť od siete aj druhý blok elektrárne, ktorý od začiatku roka vyrobil 2,11 terawatt hodiny elektrickej energie. Každá rozumná krajina si chráni svoju energetiku a je určitou tragédiou Slovenska, že po neuvážených rozhodnutiach predchádzajúceho vládneho kabinetu sme jednou z mála krajín EÚ, ktorá má nedostatok elektrickej energie. Elektrinu musíme dovážať, v minulom roku to bola asi šestina spotreby (dve terawatt hodiny) a v roku 2009 predpokladáme ešte viac, zhruba pätinu. Jadrová energetika bude na Slovensku zohrávať významnú úlohu i v nadchádzajúcom období. A to z viacerých dôvodov. Investovať do tejto oblasti je potrebné najmä vzhľadom na nevyhnutnosť znižovať emisie skleníkových plynov a zaručiť energetickú bezpečnosť krajiny. V prípade, že vyspelé štáty sveta nezmenia svoju energetickú politiku, budú odstavovať jadrové elektrárne a nepostavia nové, globálny dopyt po fosílnych palivách a tým aj škodlivé emisie stúpnu do roku 2030 o 50%. Pri investovaní do rozvoja jadrovej energetiky by naopak, podľa údajov Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA) mohli klesnúť o 16% a spotreba fosílnych palív až o 10 %. IEA ako poradný orgán pre 26 krajín sveta od svojho založenia po ropnej kríze v rokoch 1973 a 1974 ešte nikdy tak dôrazne nepodporila jadrovú energetiku ako teraz. Oživenie jadrovej energetiky má podporu aj z centrály EÚ. Na Európskom fóre pre jadrovú energiu v máji tohto roku v Českej republike predseda Európskej komisie Manuel Barroso poukázal i na to, že jadrová energia je najlacnejšia. Práve vo svetle rastúcej ceny ropy sa európske hospodárstvo usiluje byť čo najmenej závislé od cenových výkyvov, ale i dodávok energií najmä z arabských krajín, či Ruskej federácie. Každému je dnes jasné, že bez jadrovej energetiky nie je možné zabezpečiť potrebu elektrickej energie v Európe. Na Slovensku, konkrétne v Jaslovských Bohuniciach, plánujeme postaviť novú jadrovú elektráreň s výkonom 600 až 1750 megawattov asi za 100 mld.Sk. Len na prípravné práce v budúcich štyroch rokoch vynaložíme 7,5 mld. Sk. Celkove do roku 2030 by Slovensko malo do energetiky investovať približne 200 až 250 mld. Sk. Chcel by som zdôrazniť, že z iniciatívy vládneho kabinetu vypracovalo široké spektrum odborníkov zo SAV Dlhodobú víziu rozvoja slovenskej spoločnosti, ktorú sme predložili na verejnú diskusiu. Z dokumentu je jasné, že spotreba energie sa bude v budúcnosti zvyšovať, s energiou budeme musieť šetriť a prostredníctvom znalostnej ekonomiky hľadať nové možnosti a alternatívy aj k zdrojom, ktoré dnes používame. Budúcnosť vidíme tiež v obnoviteľných zdrojoch energie, v biomase, solárnej, vodnej, či geotermálnej energii. Na diverzifikáciu získavania energetických zdrojov budeme klásť mimoriadny dôraz. Počas nedávnej návštevy v Nórsku som s mojím nórskym partnerom Jensom Stoltenbergom hovoril napríklad o závislosti Slovenska na dovoze ruského plynu a ropy a možnostiach dovozu týchto surovín aj z iných oblastí. Perspektívnou sa ukazuje napríklad možnosť získavania skvapalneného zemného plynu práve z tejto severskej krajiny. Zhodli sme sa i na tom, že je dôležité vytvárať na európskom kontinente vysokú mieru konkurencie, pretože najmä ona dokáže vplývať na vývoj cien. Tie chceme udržať na primeranej úrovni pre občanov, porovnateľnej alebo nižšej ako v zahraničí, čo zostane prvoradým cieľom energetickej politiky terajšej sociálne orientovanej vlády aj do budúcnosti.

Robert Fico predseda vlády SR

004


Dear Readers, In the current phase of the informatisation of Slovak society, energy and especially electricity is becoming an important strategic raw material. In other words, modern ways of living within society cannot be developed without electricity. Provision for its sufficiency at a reasonable price, particularly for households, but also for companies and businesses in Slovakia, and the building of new energy sources is one of the priorities of the current government. We realise that the risk period mainly from the point of view of supplying our country with power in the medium-term will be above all 2009 – 2013. Although we Slovakia was a power exporter in the previous period, the shut-down of the first unit of the V1 nuclear power plant in 2006 means that we exported 41% less power (1,603 GWh) than the year before. More than 1,000 technical adjustments were made at V1 at a cost of SKK 8.5 billion and pursuant to the assessments of the Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic it could operate for a minimum of 10 years. I would therefore like to state that the shutdown of the V1 power plant decided on by the previous government in 1999 while hiding behind the accession negotiations with the European Union was irresponsible and against national interests. Pursuant to this obligation we must also shut down the second unit of the power plant at the end of 2008 which has produced 2.11 terawatt hours of electricity since the beginning of this year. Every rational country protects its energy and it is a specific tragedy of Slovakia that after unconsidered decisions of the previous governmental cabinet we are among the few EU countries with an electricity shortage. We must import power; in the last year this represented about one sixth of consumption (two terawatt hours) and in 2009 we anticipate even more, approx. one fifth. Nuclear power will also play a major role in Slovakia in future years for several reasons. Investments in this field are required above all due to the necessity of reducing emissions of greenhouse gases and ensuring the energy security of the country. In the event that advanced countries do not alter their nuclear policy and shut down nuclear power plants and do not build new ones, the global demand for fossil fuels and thus harmful emissions will increase by 50% by 2030. In contrast, by investing in the development of nuclear power they will according to the International Energy Agency (IEA) decrease by 16% and fossil fuel consumption by up to 10 %. The IEA as the advisory body for 26 countries of the world has since its establishment after the oil crisis of 1973 and 1974 never before so markedly supported nuclear energy. The revitalisation of nuclear power also has the support of the EU Head Office. Manuel Barroso, the Chairman of the European Commission pointed out at the European Nuclear Power Forum in May this year in the Czech Republic that nuclear power is the cheapest. The European economy is endeavouring in the light of the increasing oil price to be less dependant on price fluctuations, but above all to be less dependent on energy supplies from the Middle East and the Russian Federation. It is today obvious to everybody that the demand for power in Europe cannot be met without nuclear power. We plan to build in Slovakia, specifically at JaslovskÊ Bohunice, a new nuclear power plant with an output of 600 - 1750 megawatts at a cost of approx. SKK 100 billion. We will spend over the next four years SKK 7.5 billion on preparatory work. The overall investments in the energy sector by Slovakia up to 2030 will be between SKK 200 and 250 billion. I would like to emphasize that on the basis of the initiative of the governmental cabinet a broad range of professionals from the Slovak Academy of Science (SAV) has prepared the Long-term Vision of Development of the Slovak Society which we have submitted for public discussion. The document shows that power consumption will increase in the future, energy must be saved and using the knowledge economy we must look for new opportunities and alternatives to currently used sources. We also see the future in renewable energy sources, in biomass, solar, hydro and geothermal energy. We will especially emphasize the diversification of the acquisition of energy sources. I discussed during a recent visit to Norway with my Norwegian partner, for example, the dependence of Slovakia on imports of Russian gas and oil and the opportunities for the import of these raw materials from other regions. The opportunity of acquiring fluidised natural gas from this Nordic country appears to have potential. We agreed that it is important to create a high competitive level on the European continent as this can especially influence price developments. We want to keep prices at a reasonable level for the general population, comparable or lower than abroad which will remain the primary objective of the energy policy of the present socially oriented government in the future. Robert Fico Prime Minister of the Government of the Slovak Republic

005


Perspektívy energetiky v SR

Ľubomír Jahnátek minister hospodárstva Slovenskej republiky

Prieskumy a štúdie, ktoré sa venujú hodnoteniu svetových zásob energií jasne naznačujú trendy, že začína byť nedostatok niektorých typov médií. Zároveň poukazujú aj na fakt, že sa blíži hranica možností čerpania určitých energetických nosičov. Svetové odhady hovoria, že zásoby ropy sa môžu pri súčasnom stave ťažiarskych a spracovateľských technológií vyčerpať v horizonte približne 46 rokov. V prípade zemného plynu hovoria odhady o cca 72 rokoch. Pozitívnejšie vyznievajú prognózy hodnotiace celosvetové zásoby uhlia. V prípade čierneho uhlia sa odhadujú ešte asi na 105 rokov, pri hnedom uhlí je to približne 270 rokov. Ľudstvu a hospodárstvam jednotlivých štátov zostáva ako rezervoár energií ešte voda, slnko, vietor a jadro. S rozvojom hospodárstva však aj napriek všetkým opatreniam a úsiliu o znižovanie energetickej náročnosti neustále rastie spotreba energií. To kladie vysoké nároky na odbyt. Tým, že sa energie vyrábajú, vstupujú do procesu, rozširuje sa priemyselná výroba ako taká – a to celosvetovo, nielen na Slovensku, dochádza aj k vyššiemu zaťaženiu klímy. Príroda nám následky vyplývajúce z klimatických zmien už začína pripomínať a v rôznych formách vracať už v súčasnosti. Značnou nevýhodou Slovenska je, že sme štátom s vysokou závislosťou na dovoze primárnych zdrojov. S výnimkou 2 mil. ton hnedého uhlia a cca 135 mil. m3 zemného plynu, ktoré ťažíme na Slovensku, v podstate všetky ostatné nosiče musíme dovážať. Slovensko je krajinou, ktorej závislosť na dovoze energetických nosičov sa dá v percentách vyjadriť číslicou 99. Aj preto je chybou, že v súčasnosti stále málo využívame obnoviteľné zdroje energie. Treba si však otvorene povedať a vyhodnotiť, na čo z finančného hľadiska máme a akými krokmi môžeme pokračovať do budúcna. Ďalej, aké typy energií budeme využívať, na čo sa sústredíme a čo budeme uprednostňovať s presnými prepočtami, ktoré povedia aj dôvody. To vzhľadom na to, že obnoviteľné zdroje sú síce zárukou ochrany klímy, ale na druhej strane aj veľmi drahou. Jednoducho, konečné ceny energií z obnoviteľných zdrojov sú podstatne vyššie ako napríklad z jadra a budú znamenať nápor na naše peňaženky. Infraštruktúra v oblasti produkcie a prenosu elektrickej energie je takisto mimoriadne dôležitá. Je známe, že plánujeme unifikovať prenosové sústavy. Chceme prejsť z 220 kilovoltovej sústavy na efektívnejšiu 400 kilovoltovú. To, čo nám však momentálne najviac chýba a čo je potrebné v budúcnosti viac podporiť, je otázka vedy a výskumu v oblasti energetiky. Verím, že aj v tejto oblasti sa nám podarí naštartovať oveľa efektívnejší proces. Všetky tieto otázky i s „konkrétnymi návrhmi a náčrtmi“ odpovedí či riešení obsahuje Stratégia energetickej bezpečnosti Slovenska s výhľadom do roku 2030, ktorú pod vedením MH SR vypracovalo vyše 100 odborníkov a špecialistov. Materiál hovorí aj o možnostiach a cestách, ako diverzifikovať zdroje a prepravné cesty energetických nosičov, analyzuje možnosti obnovovania výrobných zdrojoch a kapacít. Venuje sa aj problémom, ktoré súvisia s tým, koľko musíme v oblasti elektroenergetiky odstaviť zdrojov a ako ich v časovej postupnosti v závislosti na finančnú náročnosť nahradiť zdrojmi novými. Veľmi dôležitou súčasťou tejto stratégie je aj otázka, ako šetriť. Pre Slovensko je typické, že naše hospodárstvo sa síce vyvíja pozitívne, no má stále vysokú energetickú náročnosť. Porovnaním štatistík zistíme, že pri tvorbe HDP máme približne o 4-násobok vyššiu spotrebu energie, ako je priemer v EÚ. Súčasne naše hospodárstvo vykazuje pri tvorbe HDP 2-krát vyššiu spotrebu energií, ako je priemer v krajinách OECD. Pokiaľ chceme byť naďalej konkurencieschopní, nemôžeme pokračovať takýmto spôsobom. Musíme urýchlene hľadať cesty k zvyšovaniu energetickej efektívnosti a obmedzovaniu energetickej spotreby pri tvorbe HDP. V tomto smere vláda SR už schválila koncepciu energetickej efektívnosti. Implementačným nástrojom koncepcie sú Akčné plány energetickej efektívnosti, ktoré budeme pripravovať a aktuálne koncipovať v trojročnej periodicite. Pripravili sme tiež nový návrh zákona o efektívnosti pri požívaní energie. Predmetom tejto právnej úpravy je vytvoriť nový rámec pre racionálne používanie energie, stanovenie požiadaviek na energetickú efektívnosť pri premene, prenose, preprave, distribúcii a spotrebe energie. Ďalej spomínaný súbor obsahuje monitorovanie a podporovanie energetickej efektívnosti, definovanie povinností fyzických osôb, právnických osôb, podnikateľských subjektov a orgánov štátnej správy pri používaní energie. Jeho cieľom je zvýšiť účinnosť konečného využitia energie a podporiť rozvoj energetických služieb. V poslednom období sme svedkami prudkého záujmu o rozvoj jadrovej energetiky v celosvetovom meradle. Jej využitie je totiž jednou z alternatív obmedzovania emisií CO2. To korešponduje s pragmatickým pohľadom vlády SR na danú problematiku. Základným predpokladom na to, aby mala slovenská ekonomika i odberatelia v dlhodobom výhľade dostatok elektrickej energie, je dostavba 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Uvažujeme aj s využitím sekundárnej infraštruktúry v Jaslovských Bohuniciach po definitívnom odstavení V1, na vybudovanie nového, moderného bloku. Odborníci však musia navrhnúť a zdôvodniť aký typ jadrového zdroja bude najvhodnejší, ako ho postaviť, akým spôsobom postupovať pri realizácii tohto projektu a čo je potrebné urobiť z hľadiska bezpečnosti. Pochopiteľne, takýto náročný projekt zahŕňa aj celý rad iných podmienok, ktoré je nutné brať do úvahy. Okrem procesu výroby nás však nástojčivo tlačí aj otázka, ako riešiť problematiku likvidácie jadrových zariadení. K tomu smeruje stratégia likvidácie, tzv. stratégia záverečného cyklu. Tento dokument programovaný do roku 2013 a rámcovo až do roku 2025 už vláda schválila. Jadrový výskum by sa nemal orientovať len na efektívnejšie využívanie jadrového paliva, ale aj na jeho bezpečné uskladnenie či likvidáciu. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť a zdôrazniť potrebu akcelerácie medzinárodnej spolupráce zameranej na vzdelávanie, výmenu skúseností a výskum v rámci európskeho priestoru. Jadrové zariadenia bez adekvátne vzdelaného, zaškoleného a skúseného personálu, to je situácia, ktorú nemôžeme ani v náznaku pripustiť. Preto Slovenská republika spolu s Českou republikou pripravili Európske jadrové fórum (ENEF), ktoré sa stalo medzinárodnou platformou pre širokú diskusiu o všetkých nastolených otázkach. Za svoju osobu vysoko hodnotím najmä to, že už na 1. zasadnutí Európskeho jadrového fóra v Bratislave (november 2007) sa vytvorili tri základné pracovné skupiny : príležitosti pre jadrovú energetiku, riziká jadrovej energetiky či informovanosť a transparentnosť. Aj v rámci nich môžu odborníci na jednotlivé oblasti jadrovej energetiky hľadať riešenia výziev, ktoré pred nás kladie energetika 21. storočia. Tak, aby sa stále efektívnejšie darilo v plnom rozsahu zabezpečiť pre nás všetkých bezpečné dodávky energií za prijateľné, férové ceny. Pri razantnom napredovaní v oblasti ochrany životného prostredia, avšak pri zachovaní najprísnejších bezpečnostných štandardov.

Ľubomír Jahnátek minister hospodárstva Slovenskej republiky

006


Outlook for the Energy Sector in the SR Surveys and studies dealing with the assessment of world energy reserves clearly indicate the trend of the shortage of some energy types. They also point out that the limit for the use of some energies is coming closer. World estimates state that oil reserves at the current rate of production and processing technology could be exhausted within 46 years. The estimate for natural gas is around 72 years. There is a more positive figure regarding world-wide coal reserves. For black coal it is estimated at 105 years, for brown coal approx. 270 years. Mankind and the economies of individual countries still has as an energy reservoir - water, sun, wind and nuclear power. However, energy consumption is increasing with the development of the economy despite all the actions and efforts for a reduction of energy demand. This puts high requirements on sales. Due to energy production, entering the process, enlarging industrial production as such, i.e. worldwide there is also a higher burden on climate. Nature is starting to remind us of the impacts resulting from climate changes and returning them to us in various forms. A substantial disadvantage of Slovakia is that we are a country with a high dependence on the import of primary sources. Except for 2 mil. tons of brown coal and approx. 135 mil. m3 of natural gas which are produced in Slovakia all other energy must be imported. Slovakia is a country whose dependence on the import of energy can be expressed in percentage as 99%. It is therefore a mistake that we still make very little use of renewable energy sources. But we have to state and evaluate openly what we can afford from the financial point of view and what are the possible steps for the future. And also what types of energy we are going to use, on what we will concentrate and what we are going to prefer, with precise calculations that stipulate the reasons. This is because renewable energy sources may be a guarantee for climate protection but on the other hand they are very expensive. This is because the final energy cost from renewable sources are substantially higher compared to from nuclear power. The infrastructure in the field of power generation and transmission is also extraordinarily important. It is known that we are also planning the unification of transmission systems. We wish to switch from the 220 kilovolt system to a more efficient 400 kilovolt system. But what we are currently most lacking and what needs to be supported more in the future is science and research in the energy sector. We believe that we will also be able to start a much more effective process in this area. All these issues together with the “specific designs and outlines” of answers or solutions are included in the Energy Safety Strategy of the Slovak Republic with Outlook Until 2030 which was elaborated under the guidance of MoE SR by more than 100 professionals and specialists. The document also addresses options and ways for diversifying resources and transmission paths of energy carriers and analyses of opportunities for the refurbishment of production sources and capacities. It also deals with problems related to how many power plants must be shut down in the power sector and how they are to be substituted by new plants depending on financial demand. A very important part of this strategy is the issue of how to save. It is typical for Slovakia that our economy has a positive development but with continuing high energy demand. The comparison of statistics shows that the generation of GDP has about a 4-times higher energy consumption than the EU average. Our economy also reports the generation of GDP 2 x higher energy consumption than the average for OECD countries. If we want to remain competitive we cannot continue in this way. We must look for ways to improve energy efficiency and limit energy consumption by the generation of GDP in an expedite way. The Government of the SR has in this direction already approved the concept of energy effectiveness. The implementation instruments of the concept are the Action Plans of Energy Effectiveness which will be elaborated over a three-years period. We have already prepared the draft act on effectiveness with regard to the utilisation of energy. The subject of this legal regulation is the establishment of a new framework for the rational usage of energy, the stipulation of requirements for energy effectiveness with regard to power transformation, transmission, transportation, distribution and consumption. The above-mentioned complex also includes the monitoring and support of energy effectiveness, a definition of obligations for natural persons, business entities and state administration bodies with regard to the use of energy. Its objective is the improvement of efficiency with regard to the end use of energy and the support of the development of energy services. We have witnessed in recent times great interest in the development of nuclear power world-wide. Its utilisation is one of the alternatives for the limitation of CO2 emissions. This corresponds with the pragmatic view of the Government of the SR regarding this issue. The basic condition for the sufficiency of power for the Slovak economy and customers in the long-term is the completion of Unit 3 and 4 of the Mochovce power plant. We are also considering the utilisation of secondary infrastructure at Jaslovské Bohunice following the final shutdown of V1 for the building of new modern unit. However, the professionals must design and substantiate the type of nuclear power plant which will be most suitable, how to build it, how to proceed with regard to the implementation of this project and what is required from the safety point of view. Such a demanding project will naturally include a whole range of other conditions which need to be considered. In addition to generation process there is an urgent pressure regarding how to resolve the matter of the liquidation of nuclear equipment. The strategy of liquidation, the so called strategy of the final cycle is oriented towards this. This document which is programmed until 2013 and in the framework until 2025 has already been approved by the Government. Nuclear research should not be focused only on the efficient usage of nuclear fuel, but also on its storage or liquidation. We need in this regard to remind of and emphasize the need for the acceleration of international cooperation focused on education, the exchange of experience and research within the European zone. Nuclear equipment without adequately educated, trained and experienced personnel is a situation that cannot be accepted. The Slovak Republic has therefore together with the Czech Republic prepared the European Nuclear Forum (ENEF) which has become an international platform for a broad discussion on all questions raised. For myself I highly appreciate that at the 1st meeting of the European Nuclear Forum in Bratislava (November 2007) three basic workgroups were established: opportunities for nuclear power, risks of nuclear power or information and transparency. The professionals in individual areas of nuclear power can look within their framework for solutions to the challenges which are imposed on us by the energy sector of the 21st century. In such a way to manage for everybody the safe supply of energy for acceptable fair prices in an even more effective way. By extensive progress in the field of environmental protection, but also by maintaining the most stringent safety standards. Ľubomír Jahnátek Minister of Economy of the Slovak Republic

007


Energetický kontext Európskej únie Energetická politika EÚ čelí výzvam, ktoré sú zjavné, keď sa jednak pozeráme na výhľady do budúcnosti, a jednak na klimatické ciele. Podľa modelového vzoru vypracovaného pre Komisiu [PRIMES model: „Trends to 2030 – Update 2007“. ISBN 978-92-79-07620-6] by mohla EÚ v roku 2030 využívať o 30% viac energie ako využívala v roku 2005, a to v prípade, že by nebolo zavedených viac opatrení ako tie, ktoré existovali na konci roka 2006. Rovnako, aj podiel obnoviteľných zdrojov energie by mohol v roku 2020 dosahovať až 12,7%, čo je dosiahnuteľnejší cieľ ako pôvodných 20%, ktoré si EÚ stanovila. Taktiež sa očakáva, že emisie oxidu uhličitého vzrastú v roku 2020 o viac ako 5% v roku 2020, v porovnaní s ich úrovňou v roku 1990, keďže EÚ chce znížiť svoje emisie skleníkových plynov o 20% alebo dokonca o 30%. Záver vyvodený z tohto modelového vzoru je jasný: Európa musí urobiť oveľa viac, ak chce svoje ambície splniť. Čo môže bruselská Európska komisia urobiť pre to, aby pomohla členským štátom splniť dané ambície? Komisia, zabezpečovaním účinnej hospodárskej súťaže a vytváraním vhodných podmienok pre rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, robí všetko preto, aby trh s elektrickou energiou a plynom fungoval čo najlepšie. Východiskovým bodom v

Andris Piebalgs Európsky komisár pre energetiku/ European Commissioner for Energy

niekoľkých členských štátoch je aj zlepšenie situácie na trhu úradujúcich elektrárenských a plynárenských spoločností, ktoré nerobia dosť pre to, aby umožnili menším nováčikom, zaoberajúcim sa obnoviteľnými zdrojmi energie, spravodlivý prístup na trh. Komisia sa tiež usiluje o podporu rozvoja obnoviteľných zdrojov energie, a to vo všetkých jeho formách. Toto úsilie sa realizuje prostredníctvom navrhovanej Smernice, ktorá ustanovuje národné ciele pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie pre každý členský štát. Členské štáty budú musieť posilniť a rozšíriť opatrenia na podporu obnoviteľných zdrojov energie. Každý členský štát sa tiež zaviazal, že v oblasti dopravy bude využívať až 10 % obnoviteľných zdrojov energie, predovšetkým vďaka využívaniu biopalív. V rámci zabezpečenia neškodnosti biopalív pre životné prostredie boli navrhnuté kritéria udržateľnosti, ktoré sú momentálne predmetom prerokovania. Jednoducho, či sú už biopalivá vyrobené v Európe alebo sú dovezené zo zahraničia, nepochybne budú dobrými biopalivami. Veľmi dôležité je taktiež zlepšiť energetickú efektívnosť v EÚ. Na jeseň v roku 2007 bol prijatý Akčný plán, ktorý počítal s 20% zlepšením energetickej účinnosti v porovnaní s tým, čo by sa za normálnych okolností stalo v roku 2020. Komisia čoskoro zverejní rad legislatívnych návrhov dotýkajúcich sa štandardov energetickej efektívnosti nových a opravených budov, označovania energetickej účinnosti, výkonových noriem pre niekoľko typov elektrických výrobkov (napr. osvetlenie, stand-by zariadenie a TV set-top boxy). Komisia tiež podporuje tzv. „Dohovor starostov“, ktorým sa obce zaviazali k dosiahnutiu spoločných cieľov v oblasti zmeny klímy. Takáto iniciatíva na základnej úrovni je vítaná, pretože nevyžaduje prvotné zložité legislatívne procesy. Hlavnú úlohu v oblasti energetiky bude zohrávať technológia. Z tohto predpokladu vychádza aj „Strategický plán pre energetické technológie“ zameraný na podporu novovznikajúcich technológií v 6 oblastiach, vrátane obnoviteľných zdrojov energie (napr. druhá generácia biopalív), jadrového štiepenia, zachytávania a skladovania uhlíka. Financovanie týchto nových technológií bude predmetom ďalšej práce Komisie. Medzi ďalšie úlohy v oblasti energetiky (vrátane jadrovej bezpečnosti), nad ktorými má dohľad Komisia, patrí rozvíjanie solidarity medzi členskými štátmi, napríklad pri budovaní infraštruktúry, a vytvorenie súdržnejšej externej politiky v otázkach energetiky. Ďalšou významnou iniciatívou bude vytvorenie druhého Strategického prehľadu energií počas jesene tohto roka. Prehľad bude klásť dôraz na význam energetickej účinnosti a bezpečnosti dodávok. Okrem toho, že bude obsahovať ciele až do roku 2020, vytyčuje aj víziu toho, čo potrebuje Európa uskutočniť v najbližších rokoch. Nevyhnutným prospektom takejto analýzy je potreba tlmočiť klimatické zmeny a potreba zvládať čoraz viac sa zmenšujúce zdroje fosílnych palív. Strategický prehľad energií bude doplnený o ďalšie opatrenia, akými sú napr. Zelená kniha o transeurópskych energetických sieťach, či Oznámenie o využívaní pobrežnej veternej energie, ktoré budú nasledovať krátko po zrevidovaní noriem energetickej účinnosti nových a repasovaných budov. Na záver pár slov o Lisabonskej zmluve. Lisabonská zmluva obsahuje nový článok venovaný energetike. Obsahuje state o zlepšení životného prostredia, solidarite medzi členskými štátmi, zabezpečovaní dodávok energie, podpore energetickej efektívnosti a rozvoji nových a obnoviteľných foriem energie. Či už Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti alebo nie – a ja úprimne dúfam, že áno – je jasné, že členské štáty sú ochotné uznať dôležitosť energetickej politiky EÚ. Energie získali vyššiu prestíž v očiach vlád jednotlivých štátov a táto vyššia prestíž sa bude, v niektorých tvaroch a formách, odrážať aj v širšej agendy EÚ. Pre členské štáty predstavuje energetická politika celý rad zložitých a vzájomne súvisiacich problémov. Zásadné problémy potrebujú riešenie a Európska únia môže pri ich riešení pomôcť. Ako kedysi povedal Winston Churchill: „Pesimista vidí problém v každej príležitosti. Optimista vidí príležitosť v každom probléme.“

008


The EU energy context The challenges facing EU energy policy are quickly apparent when one looks, on the one hand, at future projections and, on the other, our climate objectives. According to the modelling work done for the Commission [PRIMES model: „Trends to 2030 – Update 2007“. ISBN 978-92-79-07620-6], the EU could use 30% more energy in 2030 than in 2005 if more policies and measures are not put in place than those that existed at the end of 2006. Equally, the share of renewable energy would amount to 12.7% in 2020, which is well below the target of 20% that the EU has set for itself. Carbon dioxide emissions are also expected to rise by over 5% by 2020, compared to their level in 1990, whereas the EU actually wants to reduce its greenhouse gas emissions by 20%, or even 30%. The conclusion to be drawn from this modelling work is clear: Europe has to do more if it is to live up to its ambitions. So what can the European Commission in Brussels do to assist the Member States in living up to their ambitions? First, the Commission is doing its utmost to make electricity and gas markets function better by ensuring effective competition and creating suitable conditions for the expansion of renewable energy. The starting point in several Member States is that the incumbent electricity and gas companies have not done enough to allow smaller renewable energy newcomers fair access to the market. The Commission is also eager to promote the expansion of renewable energy, in all its forms. This is being done by the proposed Directive that sets national targets of renewable energy use for each Member State. The Member States will then have to strengthen and expand support measures for renewable energy. Each Member States has also committed to a 10% target for renewable energy in transport, which will be primarily met through the use of biofuels. In order to ensure that the biofuels used do not harm the environment, sustainability criteria were proposed and are now being negotiated. This means that whether biofuels are produced within Europe, or are imported from outside, they will be unquestionably good biofuels. It is also crucially important to improve the EU‘s energy efficiency. An Action Plan was adopted in the autumn of 2007 that foresaw a 20% improvement in energy efficiency compared to what would normally have happened by 2020. A number of legislative proposals are soon to be published by the Commission, on energy efficiency standards of new and refurbished buildings, on energy labelling, and on performance standards for several categories of electrical product (e.g. lighting, standby equipment, and TV set-top boxes). The Commission is also supporting a scheme called the „Covenant of Mayors“, where municipalities commit themselves to climate change objectives. Such initiatives at the grass roots level are welcome as they do not require complex legislative processes to happen first. Clearly, technology will have a major role to play in the field of energy. With that in mind, the Commission‘s „Strategic Energy Technology Plan“ aims to promote emerging technologies in 6 areas, including renewable energy (e.g. second generation biofuels), nuclear fission and carbon capture and storage. Financing of these new technologies will be a focus of further work by the Commission. The other tasks to be overseen by the Commission in the energy area include nuclear safety, where nuclear power is used, to further solidarity between Member States, for example in the building of infrastructure, and to develop a more coherent external policy in energy matters. The next major initiative will be to product a second Strategic Energy Review later this autumn. This will emphasise the importance of energy efficiency and security of supply. Furthermore, it will look forward even beyond 2020, and endeavour to set out a vision of what Europe needs to do in coming years. The inevitable back-drop for such an analysis is the need to address climate change, and the need to manage increasingly scarce fossil fuel resources. The Strategic Energy Review will be accompanied by other measures, such as a Green Paper on Trans-European energy networks, a Communication of Offshore Wind and followed soon after by the revised energy efficiency standards of new and refurbished buildings. Finally, a word about the Lisbon Treaty. The Lisbon Treaty contains a new Article dedicated to energy. In it is mentioned environmental improvement, solidarity between Member States, security of energy supply, the promotion of energy efficiency and the development of new and renewable forms of energy. Whether or not the Lisbon Treaty ever comes into force – and I sincerely hope it does – it is clear that the Member States are willing to acknowledge more explicitly the importance of an EU energy policy. Energy has earned a higher profile in the eyes of national Governments, and, in some shape or form, this higher profile will be reflected in the EU‘s wider agenda. Energy policy presents the Member States with a number of complex and interrelated challenges. Fundamental problems need addressing, and the European Union can help in solving these. As Winston Churchill once said: „The pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees the opportunity in every difficulty.“

009


Vážené dámy, vážení páni, v roku 2008 si Slovensko, ako aj celá Európa, uvedomuje narastajúcu potrebu zabezpečenia energetickej bezpečnosti. Naša vláda si je tejto skutočnosti vedomá a cieľavedome pracuje na energetickej stratégii, ktorá by vytvorila priestor pre výstavbu nových zdrojov, ktoré nám budú chýbať aj po odstávke druhého bloku elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach. Slovenský energetický mix, ako sa najnovšie prezentuje náš zdrojový potenciál, je dlhodobo bez výroby energie z jadra nemysliteľný. Stratégia Slovenska sa tomu prispôsobuje a v rámci EÚ sa aj spolu s Českou republikou aktivizujú v snahe zabezpečiť nediskriminačné posudzovanie tohto zdroja v porovnaní s ostatnými možnosťami výroby elektrickej energie, a to organizáciou Európskeho jadrového fóra (11/07 Bratislava a 05/08 Praha) ENEF. Náš zväz v spolupráci s partnerským zväzom ČSZE z ČR a zastupiteľskými úradmi oboch republík zorganizoval následnú konferenciu, aký odkaz jadrového fóra je relevantný pre chovanie sa slovenských a českých energetikov.

Tomáš Malatinský prezident Zväzu zamestnávateľov energetiky Slovenska

V slovenských podmienkach je to snaha o odstránenie všetkých prekážok, ktoré bránia Slovenským elektrárňam a jeho vlastníkovi talianskej spoločnosti ENEL v dostavbe tretieho a štvrtého bloku v Mochovciach. Vyjadrenie Európskej komisie z 15. 7.2008, ktoré vyznelo pozitívne v otázke dostavby týchto blokov, sa považuje za odstránenie jednej z najvážnejších prekážok pri realizácii tohto záväzku. Našťastie sa mení aj celoeurópsky pohľad na nasadzovanie jadrovej energetiky, a teda aj v krajine vlastníka SE, a. s. je podpora dostavby stále väčšia. Možné bezpečnostné riziká, ktoré komisia spomínala, budú v slovenských podmienkach určite odstránené alebo minimalizované. Predpokladáme, že to pozitívne motivuje aj odštartovanie nového jadrového zdroja, lebo pri jeho dostavbe za cca 10 rokov bude určite diskusia o náhrade za tie, čo dnes ešte pracujú. Renesancia jadra je v našich podmienkach o to závažnejšia, že v roku 2009 nás po odstávke bloku v EBO čaká veľká závislosť na dovozoch elektrickej energie, a tým aj tlak na nárast ceny. Napriek politickej snahe vlády bude problém tomuto cenovému nárastu zabrániť. Dokazujú to skúsenosti krajín ktorých závislosť na dovoze je veľká, a tým aj tlak na cenový nárast. Dopad, ktorý pocíti obyvateľstvo a najmä priemysel, môže byť zásadný. Slovensku sa našťastie darí prekonávať investičnú pasivitu predchádzajúcich rokov. Predpoklady na to dnes na Slovensku sú. Slovensko, ako súčasť Európskej únie, sa bude musieť prispôsobiť celoeurópskej energetickej stratégii, ktorá naďalej zdôrazňuje výstavbu obnoviteľných zdrojov. Musíme si reálne zhodnotiť naše možnosti, ale už teraz môžeme konštatovať, že ak by povinnosť zabezpečovať 20 percent výroby elektrickej energie v SR malo byť z obnoviteľných zdrojov, je táto pre Slovensko nesplniteľná. Reálnejšou podmienkou Európskej únie o šetrení s energiami sa bude musieť zaoberať celé slovenské hospodárstvo, ale nositeľom by mala byť slovenská energetika. Ponúka sa priestor zefektívnenia stratovosti energetických zariadení. Spotreba v priemysle, doprave, ako i v domácnostiach, môže pomôcť naplniť túto stratégiu, ale je potrebné vytvoriť regulačnú i motivačnú legislatívu. Zvlášť aktuálna je jedinečná pozícia prenosovej sústavy v slovenskej energetike, jej dopĺňanie a modernizácia prenosových a distribučných sietí . Túto jedinečnosť umocňuje skutočnosť, že pri energetickej nedostatkovosti je potrebná čo najväčšia flexibilita pri vzrastajúcich dovozoch elektrickej energie, vďaka ktorému budeme môcť uspokojiť potreby slovenského obyvateľstva a najmä priemyslu. Ďalšou úlohou je zabezpečiť vyváženosť prenosov nasadzovaním podporných služieb a pripraviť celkovú koncepciu našej prenosovej sústavy tak, aby umožnila v záujme dosiahnutia jednotného európskeho trhu čo najviac prenosových možností. Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska, ako strešná zamestnávateľská organizácia všetkých energetikov, sa v roku 2008 podieľa na mnohých ďalších aktivitách najmä v oblasti sociálneho dialógu, pripomienkovania všeobecnej hospodárskej legislatívy s ťažiskom na energetické zákony. Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska sa podieľa na tvorbe slovenských zákonov prostredníctvom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení a tripartity, čo je vždy v prvom roku po zmene vlády mimoriadne náročné a nie je len snahou o zmenu v legislatíve energetiky, ale i v pracovnoprávnych i iných hospodársko-ekonomických oblastiach. Hospodárska stratégia Slovenskej republiky je taktiež konzultovaná so zamestnávateľmi. V tomto roku bude náš zväz zastupovať energetikov na výročnom zasadnutí Eurelectric v Barcelone, ktorého sme riadnym členom. Záverom sa chcem poďakovať všetkým tvorcom a prispievateľom Ročenky elektrotechniky a energetiky, ktorí sa zaslúžili o vznik a rozvoj tejto reprezentatívnej publikácie slovenskej energetiky.

Tomáš Malatinský prezident ZZES

010


Dear Ladies and Gentlemen, In 2008 Slovakia together with the whole of Europe is aware of the growing need for the provision of energy security. Our government is aware of this fact and is systematically working on an energy strategy that will create the capacity to build new power plants which we will require following the shut-down of Unit 2 of the V1 power plant at Jaslovské Bohunice. The Slovak energy mix, as the source potential is most recently presented, is in the long-term unthinkable without nuclear energy production. The strategy of Slovakia is adapted to this and within the EU and together with the Czech Republic they are activated with the aim of providing a non-discriminatory assessment of this source compared to other possibilities of power generation, i.e. by means of organizing the European Nuclear Forum (11/07 Bratislava and 05/08 Praha) ENEF. Our Association has in cooperation with the partner association ČSZE from the Czech Republic and representative offices of the republics organised a follow-up conference at which the message of the nuclear forum is relevant for the behaviour of Slovak and Czech energy specialists. In Slovak terms, this is an effort to remove all obstacles that prevent Slovenské elektrárne and its owner, the Italian company ENEL, from completing Units three and four at Mochovce. The comment of the European Commission, of 15. 7. 2008, which sounds positive with regard to the issue of completion of these units is considered as the removal of one of the most serious obstacles with regard to the implementation of this obligation. Pan-European opinion regarding the utilisation of nuclear power is fortunately changing and therefore also in the country of the owner of SE, a. s. support for completion is steadily growing. The potential safety risks mentioned by the Commission will be removed or minimised. We believe that this will also positively motivate the commissioning of new nuclear power plants as on its completion in around 10 years there is certain to be discussion on the substitution of currently running plants. In Slovakia, the renaissance of nuclear power is even more serious as in 2009 following the shut-down of the EBO unit we are facing major dependence on electricity imports and thus pressure on price increases. It will be a problem to prevent such price increases despite the political efforts of the government. The evidence for this is the experience of countries with major dependence on imports and thus pressure on price increases. There could be a significant impact on the population and above all on industry. Slovakia is fortunately successful in overcoming the investment passivity from previous years. Today, the conditions are in place for this in Slovakia. Slovakia as part of the European Union must adapt to the Pan-European energy strategy which still emphasizes the construction of renewable energy sources. We must realistically assess our options but we can already state that if there was an obligation to provide for 20 % of power generation in the Slovak Republic from renewable sources this cannot be fulfilled by Slovakia. The more realistic condition of the European Union regarding energy saving must be addressed by the whole Slovak economy, although the Slovak energy sector must support this idea. There is room to economise losses from energy equipment. The consumption in industry, transportation and also in households may help to fulfil this strategy, but regulation and motivational legislation needs to be created. Particularly topical is the unique position of the transmission system in the Slovak energy sector, its supplementation and the upgrade of transmission and distribution networks. This uniqueness is amplified by the fact that in the event of energy shortages the maximum possible flexibility will be required with regard to increasing electricity imports by which we will be able to satisfy the requirements of the Slovak population and above all of industry. Another task is the provision for the balance of transmission by using support services and the elaboration of an overall concept for our transmission system to allow maximum transmission for the achievement of a uniform European market. The Employer’s Association of the Energy Sector of Slovakia, as the umbrella employer’s organisation of all energy specialists has participated in 2008 in many other activities mainly in the field of social dialogue, comments on general economic legislation with a focus on energy acts. The Employer’s Association of Energy Sector of Slovakia has participated in the preparation of Slovak laws via the Association of Employers Unions and Societies of the SR and the tripartite which is always extraordinarily demanding in the first year after the change of a government and it this represents not only an effort for changes to energy legislation, but also as regards employment and other business and economic areas. The economic strategy of the Slovak Republic is also being consulted on with employers. This year our Association will represent energy specialists at the annual meeting of Eurelectric in Barcelona, where we are an ordinary member. Finally, I would like to thank all the authors and contributors to the Annual Report of Electric & Power Engineering which has played an important role in the establishment and development of this representative publication of the Slovak energy sector. Tomáš Malatinský President Employer’s Association of Energy Sector of Slovakia

011


Energetická politika Slovenskej republiky Energetická politika SR určuje základné ciele a rámce rozvoja energetiky v dlhodobom časovom výhľade. Je to rámcový dokument, ktorý predstavuje východisko pre orientáciu jednotlivých účastníkov na energetickom trhu Slovenskej republiky pre dlhšie časové obdobie.

E

nergetická politika SR je východiskom pre rozvoj elektroenergetiky, tepelnej energetiky, plynárenstva, ťažby, spracovania a prepravy ropy, ťažby uhlia a využívania obnoviteľných zdrojov energie. Definuje tri ciele: 1. zabezpečenie s maximálnou efektívnosťou bezpečnú a spoľahlivú dodávku všetkých foriem energie v požadovanom množstve a kvalite, 2. znižovanie podielu hrubej domácej spotreby energie na hrubom domácom produkte – znižovanie energetickej náročnosti, 3. zabezpečenie takého objemu výroby elektriny, ktorý pokryje dopyt na ekonomicky efektívnom princípe. Priority

Pre dosiahnutie cieľov energetickej politiky boli stanovené tieto základné priority:

1. nahradiť odstavované zariadenia

2. 3.

4. 5. 6.

7. 8.

na výroby elektriny tak, aby sa touto náhradou zabezpečila výroba takého množstva elektriny, ktorá primárne pokryje domáci dopyt na ekonomicky efektívnom princípe, prijať opatrenia zamerané na úsporu energie a na zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane spotreby, znižovať závislosť dodávok energie z rizikových oblastí – diverzifikácia získavania zdrojov energií, ako aj dopravných ciest, využívať domáce primárne energetické zdroje na výrobu elektriny a tepla na ekonomicky efektívnom princípe, zvýšiť využívanie kombinovanej výroby elektriny a tepla, využívať jadrovú energetiku ako diverzifikovanú, ekonomicky efektívnu a primerane environmentálne akceptovateľnú možnosť výroby elektriny, zabezpečiť jadrovú bezpečnosť všetkých prevádzkovaných jadrových zariadení, zvyšovať podiel obnoviteľných zdrojov energie na výrobe elektriny a tepla s cieľom vytvoriť primerané doplnkové zdroje potrebné na krytie domáceho dopytu,

9. dobudovať sústavu a siete tak, aby boli schopné zabezpečiť bezpečný a spoľahlivý prenos, prepravu a distribúciu elektriny a plynu, 10. vybudovať nové spojovacie vedenia s cieľom zlepšiť prepojenie na vnútorný trh EÚ, ako aj trh tretích krajín, 11. podporovať využívanie alternatívnych palív v doprave. Zdroje a potreby

Slovenská republika takmer 90 % primárnych energetických zdrojov zabezpečuje nákupom mimo EÚ. Jediným významnejším domácim energetickým zdrojom je hnedé uhlie, nakoľko vlastná ťažba zemného plynu a ropy je nevýznamná. Z tohto dôvodu neustále rastie význam obnoviteľných zdrojov energie (biomasa, voda, geotermálna energia, slnečná energia, veterná energia). Na základe analýz možno predpokladať v dlhodobom výhľade (do roku 2030), že hlavnú úlohu pri uspokojovaní spotreby zohrá vyššie využitie jadrového paliva, zemného plynu a obnoviteľných zdrojov energie. Tento vývoj vychádza z predpokladu, že dôsledkom sprísnených emisných limitov bude klesať spotreba uhlia. Rovnaký scenár možno predpokladať aj v prípade, ak emisné limity v dostatočnej miere neodradia od využívania uhlia. Z dôvodu náhrady ropných zložiek biopalivami sa očakáva len mierny nárast spotreby ropy najmä v doprave. Na základe dlhodobých prognóz vývoja hrubej domácej spotreby možno predpokladať štruktúru spotreby primárnych energetických zdrojov podľa obrázka. Výroba elektriny na pokrytie dopytu

Dosiahnuť jeden z hlavných cieľov energetickej politiky, ktorým je zabezpečiť taký objem výroby elektriny, ktorý pokryje dopyt na ekonomicky efektívnom princípe bude možné len tak, že sa zabezpečí dostatok výrobných zdrojov na jej výrobu. Realizovať tento hlavný cieľ energetickej politiky je možné:

1. zvýšením výkonu existujúcich výrobných zariadení,

2. výstavbou nových výrobných zariadení.

Zvýšenie výkonov existujúcich výrobných zariadení si vyžiada realizovať také opatrenia, ktoré sa zamerajú na v súčasnosti existujúce tieto zdroje: jadrová elektráreň V2 v Jaslovských Bohuniciach, jadrová elektráreň v Mochovciach 1 a 2, tepelná elektráreň v Novákoch, tepelná elektráreň vo Vojanoch. Rozhodnutie o opatreniach zameraných na vybudovanie nových výrobných zariadení budú vychádzať z toho predpokladu, akú úlohu budú v budúcnosti zohrávať jednotlivé energetické zdroje na uspokojovaní spotreby.

Perspektívu majú tieto druhy výrobných zariadení: jadrová elektráreň - realizácia dostavby EMO 3 a 4, vodné elektrárne – výstavba vodnej elektrárne na rieke Ipeľ, prípadne na inom vodnom toku, elektrárne využívajúce obnoviteľné zdroje – napr. biomasu, solárne zdroje, veterné zdroje, elektrárne s kombinovanou výrobou elektriny a tepla, tepelná elektráreň. Pri konečnom rozhodovaní o konkrétnom opatrení, ktorým sa budú zabezpečovať ciele energetickej politiky sa bude prihliadať na ekonomickú efektívnosť navrhovaného riešenia a návratnosť prostriedkov vynaložených na realizáciu. Výskum a vývoj v energetike

V súčasnosti hlavným problémom výskumu a vývoja v energetike SR je najmä nízka úroveň financovania a skutočnosť, že v sektore hospodárstva pre výskum a vývoj v energetike nie je vytvorené žiadne samostatné vedecké pracovisko. V minulosti sa výskum sústredil najmä na oblasť jadrovej energetiky, na uhoľné, plynové a hydroenergetické zdroje. Výskum a vývoj

013


900

Vývoj spotreby energie v SR podľa primárnych energetických zdrojov

800

Energy Consumption Developments and Forecasts in Slovakia according to Resources

700 600 500

Obnoviteľné zdroje energie Renewable energy resources

400 300

Teplo z jadrových elektrární Nuclear energy

200

Ropa / Oil

100

Zemný plyn / Natural gas

v oblasti obnoviteľných zdrojov energie bol nedostatočný. Zabezpečiť primeraný rozvoj v oblasti vzhľadom na viaceré formy týchto zdrojov je mimoriadne náročné. Komplexné a predovšetkým úspešné riešenie je ťažko predstaviteľné bez podpory v tejto oblasti. Výskumno-vývojová činnosť bola financovaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom „Štátnych programov výskumu a vývoja“ a „Štátnych objednávok výskumu a vývoja“. Pre oblasť energetiky bol vytvorený prierezový štátny program výskumu a vývoja „Uplatnenie progresívnych princípov výroby a premien energie“ na roky 2002-2005 s výhľadom od roku 2010. Prioritou zamerania výskumu a vývoja budú také oblasti energetiky, ktoré prinesú celospoločenský úžitok a ktorých výsledkom bude zavedenie takých technológií, ktoré zvýšia konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky. Na podporu konkrétnych projektov zameraných na medzinárodnú spoluprácu sa využijú finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov.

014

20 30

20 20

20 10

19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05

0

Uhlie / Coal

Financovanie opatrení energetickej politiky

Zabezpečenie niektorých opatrení zameraných na dosiahnutie cieľov energetickej politiky v dlhodobom horizonte sa nezaobíde bez priamej podpory finančnými prostriedkami z verejných zdrojov. Táto požiadavka je osobitne aktuálna v prípade realizácie opatrení zameraných na: využitie obnoviteľných zdrojov pre výrobu elektriny a tepla, zvyšovanie energetickej efektívnosti, znižovanie energetickej náročnosti, výskum a vývoj v energetike.

Možnými zdrojmi financovania projektov z jednotlivých oblastí sú prostriedky: realizátorov projektov, pochádzajúce zo štrukturálnych fondov EÚ, štátneho rozpočtu, získané realizáciou metódy Public – Private - Partnerships, získané alternatívnym spôsobom financovania - financovanie treťou stranou. Konkrétne zámery financovania projektov zo štrukturálnych fondov budú vyjadrené vo finančnej perspektíve na roky 2007 až 2013. Pokiaľ ide o prostriedky štátneho rozpočtu, bude sa vychádzať z ich súladu s pravidlami štátnej pomoci, ako aj princípov ekonomickej efektívnosti. Okrem otázky financovania kľúčovú úlohu zohráva pri využití obnoviteľných zdrojov na výrobu elektriny a tepla aj regulátorom uplatňovaná cenová politika. Preto v ďalšom období základným zámerom v tejto oblasti bude vytvorenie priestoru pre stabilitu regulačného rámca, jeho určenie na dlhšie časové obdobie (nad 5 rokov) tak, aby bola zabezpečená primeraná návratnosť investície. Tým realizátor jednotlivých opatrení bude mať jasné pravidlá pre výpočet návratnosti realizovanej investície. Zdroj: MH SR


E N E RG Y P OL I C Y O F T H E SLOVAK REPUBL IC Energy Policy of the SR determines the objectives and frameworks of development of the energy sector SR in the along-term outlook. It is a framework document representing the departure points for orientation of separate players in the energy market of the Slovak Republic for the longer time period. Energy Policy of the SR is the departure point E Ener ffor developments of the electric generation sector, thermal power generation sector, gas industry, oil production, processing and transit, coal production, and renewable energy resources use. If defines the following three goals: 1. To ensure with the maximum efficiency safe and reliable supplies of the all forms in the required amounts and quality 2. To reduce the share of gross domestic energy consumption in GDP, reducing energy demands 3. To ensure such volumes of energy generation which cover demands on the economic efficiency principle.

the main role in satisfying demands will be played by the above use of nuclear fuel, natural gas and renewable energy resources. This development issues from assumptions that due to the more strict emission limits the coal consumption will decrease. The equal scenario can be expected also in the case if the emission limits do not discourage from coal using. Due to the replacement of oil components by bio-fuels, only a slight growth of oil mainly in transport is expected. Based on the long-term prognosis of development of domestic consumptions, it is possible to expect the structure of consumption of domestic primary energy resources as given in the picture below.

Priorities

Electricity generation to cover domestic demands

To accomplish the Energy Policy objectives, there are set out the following basic priorities: 1. To replace the stand-by electricity generation units so to ensure through this replacement such electricity generation amounts which cover primarily the domestic demands on the economic efficiency principle 2. To take measures aimed at energy savings and increasing energy efficiency on the consumption side 3. To reduce dependency of energy supplies from the risk areas, thus to diversify receiving energy resources, as well as transiting ways 4. To use the domestic primary energy resources for electricity generation and heath production on the economic efficiency principle 5. To increase the usage of combined resources of electricity generation and heat production 6. To utilise nuclear energy sector as the diversified, economic efficient and adequate environmentally acceptable option of electricity generation 7. To ensure nuclear safety of the all operated nuclear installations 8. To increase the share of renewable energy resources of electricity generation and heat production with an aim of establishing adequate supplementary resources necessary to cover domestic demands 9. To complete the system and networks so to be able to ensure safe and reliable transit, transmission and distribution of electricity and gas 10. To build up new connecting lines with an aim of improving interconnections to the EU internal market, as well as third countries market 11. To support the use of alternative fuels in transport.

Resources and needs

The Slovak Republic has ensured almost 90 % of primary energy resources through purchasing from outsides the EU territories. The only more significant domestic energy resource is brown coal whereas the own production of natural gas and crude oil is not significant. Therefore there is still the growing importance of renewable energy resources (e.g., biomass, water, geothermal energy, solar energy, wind energy). Based on the analyses, it is possible to anticipate in the long-term outlook (till d 2030) that

To achieve one of the main objectives of Energy Policy vested in ensuring such volumes of energy generation which cover demands on the economic efficiency principle is possible only so that there it is ensured enough of production recourses for its generation. To implement this main objective of Energy Policy is possible through the following: 1. Increasing outputs from the existing generation facilities 2. Development of new generation facilities Increasing outputs from the existing generation facilities will require to taking such measures which are aimed at present at the following existing resources: Nuclear Power Plant V2 JaslovskĂŠ Bohunice Nuclear Power Plant Mochovce 1 and 2 Thermal Power Plant NovĂĄky Thermal Power Plant Vojany The decisions on measures aimed at developing new generation facilities issue from the assumptions what role will be plaid in the future by the individual energy resources for satisfying demands. The following types of generation facilities should have perspectives: Nuclear power plants: to implement completion of Nuclear Power Plants Mochovce 3 and 4 Water power plants: to develop a water power plant on the River IpeÄž, or on other water stream Renewable energy generating plants using, for example, biomass, solar energy, wind energy, combined energy generation units generating electricity and heat Thermal power plant. In final decision making on concrete measures which will ensure the objectives of Energy Policy it is required to consider economic efficiency of the designed solutions and return of funds spent for implementation.

Research and development in the energy industry

At present, the primary problem of R & D in the energy industry of the Slovak Republic is mainly the low level of financing, as well as the fact that there is no separate scientific workplace in the sector of economy for R & D in the energy industry. In the past, research was focused mainly on

the nuclear power generation sector, on the coal, gas and hydro-energy resources. Research and development activities were not sufficient in the field of renewable energy resources. To ensure adequate development in that field with regards to several forms of such resources is extraordinary demanding. The complex and mainly successful solution is hardly realisable without support in this field. The R & D activities were funded from the state budget through R & D programmes and State orders for R & D. For the field of the energy industry there was established the profile state R & D programme Application of Progressive Energy Generation and Transformation Principles for 2002-2005 with Outlooks till 2010. The priorities aimed at R & D are such fields of the energy industry which will deliver the overall society benefits and which deliver outcomes vested in introducing such technologies boosting competitiveness of Slovak economy. Financial resources coming from the EU Structural Funds will be used so to support specific projects aimed at international cooperation.

Financing Energy Policy measures

To ensure some measures aimed at accomplishing Energy Policy measures in the longterm horizon is not possible without a direct support through public financial resources. This requirement is particularly crucial in the case of measures aimed at the following: Renewable energy resource use in generating electricity and producing heat Increasing energy efficiency Reducing energy demands R & D in the energy industry The possible resources for financing projects in the individual fields are the resources coming from: Parties implementing the projects EU Structural Funds State budget Public Private Partnerships Alternative financing, i.e., financing by a third party. The specific financing plans to fund projects from the Structural Funds are given in the Financial Perspective for 2007 to 2013. As far as to the state budget, it is issued from their accordance with the state aid rules as well as the principles of economic efficiency. Besides the issue of financing, the applied pricing policy plays the key role in using renewable energy resources for electricity generation and heat production. Therefore in the following period, the basic intention in this field is to establish a room for stability of the regulation framework, its determination for a longer time period (i.e., exceeding five years) so to ensure adequate return of investments. The team of implementing entities of individual measures has to have clear rules for calculations of return of implemented investments. Sources: Ministry of Economy of the Slovak Republic

015


Nove la z á kona o energetike Národná rada SR dňa 14. februára 2008 schválila návrh zákona, Ing. Ján Petrovič ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike generálny riaditeľ a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Sekcia energetiky Novela nadobudla účinnosť 1. apríla 2008. Ministerstvo hospodárstva SR

H

lavnou oblasťou, ktorou sa zaoberá novela zákona o energetike z roku 2008, je bezpečnosť dodávky elektriny a plynu. Zámerom predkladateľov bolo vytvoriť podmienky pre zvýšenie bezpečnosti dodávok elektriny a plynu, ako aj bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky sústav a sietí. Cieľom novely bola transpozícia energetickej legislatívy EÚ do právneho poriadku Slovenskej republiky. Ide konkrétne o smernicu Európskeho parlamentu (EP) a Rady 2005/89/ES o opatreniach na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny a investícií do infraštruktúry. Zároveň ide aj o prepracovanie niektorých ustanovení zákona vo vzťahu k transpozícii smernice EP a Rady 2004/67/ES o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok zemného plynu. Cieľom novely bola aj aplikácia poznatkov z praxe doterajšej legislatívno-právnej úpravy, predovšetkým vo vzťahu k bezpečnosti dodávok elektriny a plynu, ako aj k bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky sústav a sietí. Novelou zákona sú napĺňané aj zámery programového vyhlásenia vlády SR na roky 2006 až 2010, konkrétne vo vzťahu k zabezpečeniu rovnosti podmienok pre všetkých účastníkov trhu, prevencie zneužívania dominantného postavenia na trhu a precizovania úlohy Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. (SEPS) pri zabezpečení vyrovnanej elektrickej bilancie. Tiež ide o plnenie zámerov precizovania a zvyšovania pôsobnosti a kompetencií Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pri uskutočňovaní optimálnej cenovej politiky.

Členenie novely

Novela zákona je rozčlenená do šiestich článkov. Prvý článok obsahuje aplikáciu poznatkov z aplikačnej praxe zákona o energetike a implementáciu ustanovení smernice 2005/89/ES a smernice 2004/67/ES. Má značný rozsah, nakoľko návrh pozostával zo 120 novelizovaných bodov a tento rozsah bol ešte rozšírený pozmeňovacími návrhmi poslancov Národnej rady SR. V druhom článku sú obsiahnuté úpravy v zákone č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, týkajúce sa vzťahu živností a povolení na vykonávanie činnosti

016

v energetike. Od účinnosti novely zákona sa v energetike podniká na základe povolenia vydaného ÚRSO (ako doteraz) alebo na základe oznamovacej povinnosti voči úradu. Hranica pri výrobe elektriny, kedy je postačujúca oznamovacia povinnosť, sa zmenila z 5 MW (hranica pre živnosti) na 1 MW celkového inštalovaného výkonu. Tretí článok obsahuje úpravy v zákone č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch týkajúce sa poplatkov za povolenia, osvedčenia a úkony vyplývajúce zo zákona o energetike. Novela zákona v štvrtom článku obsahuje tiež nevyhnutné zmeny a úpravy zákona č.276/2001 Z . z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré nadväzujú na potreby aplikačnej praxe, ako aj previazanosť vzťahov s konkrétnymi ustanoveniami novely zákona o energetike. Hlavné oblasti zmien

Zásadné oblasti, ktoré sú riešené novelou zákona o energetike, sú: úprava definícií, úprava kompetencií Ministerstva hospodárstva SR, úprava procesu vydávania osvedčení o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky, úprava riešenia stavov núdze, zriadenie dodávateľa poslednej inštancie, úprava práv a povinností účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov trhu s plynom, úprava riešenia dodávky a merania plynu a úprava kompetencií Štátnej energetickej inšpekcie. V prípade úprav definícií ide predovšetkým o úpravy vzťahujúce sa k platným definíciám s cieľom precíznejšieho vymedzenia základných pojmov, v záujme ich jednoznačného výkladu pri aplikácii v praxi a o úpravu vzťahujúce sa k implementácii smerníc EP a Rady. Z nových definícií ide napríklad o definíciu univerzálnej služby, chráneného odberateľa, dlhodobej zmluvy, ako aj typového diagramu dodávky plynu. Bezpečnosť dodávky elektriny a plynu je definovaná ako schopnosť sústavy a siete zásobovať koncových odberateľov elektriny a plynu, zabezpečenie technickej bezpečnosti energetických zariadení a rovnováhy ponuky a dopytu elektriny a plynu na vymedzenom území alebo jeho časti. V plynárenstve sa v zmysle Smernice

2004/67/ES zavádza zákonná povinnosť zabezpečovať štandard bezpečnosti dodávok plynu, nakoľko uvedené bolo doteraz riešené vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR. V rámci ochrany domácností novela zákona dopĺňa povinnosti dodávateľa elektriny a dodávateľa plynu o povinnosť riadne a úplne informovať na vyhotovenej faktúre o skladbe jednotlivých zložiek ceny za dodávku elektriny a za dodávku plynu. Zmena kompetencií MH SR

Podľa nových kompetencií stanovených novelou zákona, Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) opatrenia zamerané na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny a plynu nielen vypracúva, ale aj prijíma. Ďalej MH SR už nebude rozhodovať o uplatnení opatrení, ak ide o predchádzanie stavu núdze alebo o stav núdze, pretože táto povinnosť prechádza na dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy a plynárenský dispečing. Ministerstvo nebude rozhodovať o uplatnení opatrení pri ohrození života a zdravia a porušení predpisov, vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia tak ako doteraz. Ministerstvo pri návrhu opatrení zohľadní aj význam zabezpečenia kontinuity dodávok elektriny a plynu, význam transparentného a stabilného regulačného rámca, vplyv opatrení na cenu elektriny a plynu, možnosti cezhraničnej spolupráce, význam podpory hospodárskej súťaže na trhu s elektrinou a plynom, význam podpory elektriny vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie a podpory kombinovanej výroby elektriny a tepla, ako aj potrebu zabezpečiť dostatočnú prenosovú a výrobnú rezervnú kapacitu pre stabilné fungovanie trhu s elektrinou. MH SR má kompetenciu vypracovávať aj správu o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny, ktorá má obsahovať celkovú schopnosť sústavy pokrývať súčasný a očakávaný dopyt po elektrine vrátane prevádzkovej bezpečnosti sústavy, predpokladanú rovnováhu medzi dodávkou a dopytom elektriny na nasledujúcich päť rokov, perspektívy zabezpečenia dodávok elektriny na obdobie 5 až 15 rokov a investičné zámery prevádzkovateľa prenosovej sústavy na nasledujúcich päť alebo viac kalendárnych rokov. Správa o výsledkoch monitorovania bezpeč-


nosti dodávok plynu, ktorú tiež vypracováva ministerstvo, bude okrem samotných výsledkoch monitorovania obsahovať aj vplyvy opatrení na zabezpečenie štandardu bezpečnosti dodávok plynu na hospodársku súťaž, kapacitu zásobníkov plynu, rozsah dlhodobých zmlúv o dodávke plynu, ktoré uzavreli účastníci trhu s plynom a tiež na regulačné rámce poskytujúce primerané stimuly pre nové investície v oblasti prieskumu, výroby, uskladňovania plynu, zariadení na skvapalňovanie zemného plynu a prepravy plynu. MH SR má mať aj informácie o aktuálnom stave prípravy nových investícii vo väčšom rozsahu ako doteraz. Nie je potrebné žiadať o autorizáciu investičných zámerov pri zdrojoch s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW. K relevantným žiadostiam sa vyjadruje aj prevádzkovateľ prenosovej sústavy. Ďalšia podmienka na vydanie osvedčenia je stanovená v súvislosti s budovaním nových sústav a sietí. Účelom je efektívne využitie existujúcich alebo v pláne rozvoja sústavy a siete schválených distribučných sústav a sietí. V súlade s príslušnou smernicou EP a Rady je možné odmietnuť výstavbu a prevádzku ďalších distribučných systémov, okrem iného, aj z dôvodu zabezpečenia efektívnej prevádzky za predpokladu, že nie je využitá existujúca alebo navrhovaná kapacita siete. Dodávateľ poslednej inštancie

Novelou zákona o energetike sa ustanovuje dodávateľ poslednej inštancie, určený rozhodnutím úradu, ktorého povinnosťou je zabezpečiť dodávku elektriny alebo plynu v zákonom stanovených situáciách. Týmito situáciami sú stavy, v ktorých dodávateľ elektriny alebo plynu stratí v priebehu výkonu činnosti povolenie alebo možnosť uskutočňovať dodávku elektriny alebo plynu odberateľom, pričom títo odberatelia nemajú ku dňu prerušenia alebo ukončenia činnosti dodávateľa zabezpečenú dodávku iným spôsobom. Dodávateľ poslednej inštancie je v týchto situáciách povinný dodávať elektrinu alebo plyn odberateľom najviac po dobu troch mesiacov odo dňa, od ktorého predchádzajúci dodávateľ nie je schopný elektrinu alebo plyn dodávať. Dodávka elektriny alebo plynu uskutočňovaná dodávateľom poslednej inštancie v prípade, ak nejde o dodávku elektriny alebo plynu pre domácnosti, nie je predmetom cenovej regulácie Dodávateľ poslednej inštancie bude vopred stanovený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Do termínu stanovenia dodávateľa poslednej inštancie úradom je stanovený prechodnými ustanoveniami novely zákona. Do doby rozhodnutia úradu je dodávateľom poslednej inštancie pre koncových odberateľov elektriny na časti vymedzeného územia držiteľa povolenia na distribúciu elektriny,

ktorého zariadenie je pripojené k prenosovej sústave, ten dodávateľ elektriny, ktorý je alebo bol súčasťou vertikálne integrovaného podniku pôsobiaceho na tomto území. Pre koncových odberateľov plynu na vymedzenom území držiteľa povolenia na distribúciu plynu, ktorého zariadenie je pripojené k prepravnej sieti, je to ten dodávateľ plynu, ktorý je alebo bol súčasťou vertikálne integrovaného podniku pôsobiaceho na tomto území. Prakticky ide do termínu stanovenia dodávateľa poslednej inštancie úradom o ZSE Energia, a. s., SSE, a. s. a VSE, a. s. pre dodávky elektriny a SPP, a. s. pre dodávky plynu. Dodávateľ poslednej inštancie bude oznamovať úradu, že začal vykonávať dodávku poslednej inštancie t. j., že nastali situácie stanovené zákonom. Úprava práv a povinností výrobcov elektriny Novela zákona priniesla tiež rad nových práv a povinností výrobcu elektriny a prevádzkovateľov sústav a sietí vzťahujúcich sa na bezpečnosť dodávok elektriny a plynu, ako aj na bezpečnosť prevádzky sústav a sietí. Výrobca elektriny má podľa novely nové povinnosti týkajúce sa poskytovania údajov prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, a to technických údajov potrebných na prípravu prevádzky sústavy vo všetkých jej etapách, údajov potrebných pre spracovanie návrhov na riešenie rovnováhy medzi ponukou a dopytom na účely vypracovania správy o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny, ako aj údajov o spotrebe elektriny, ak ide o výrobcu elektriny, ktorý spotrebováva vyrobenú elektrinu vo vlastnom zariadení. Podľa novely zákona výrobca elektriny, ktorý je aj dodávateľom elektriny, dodávateľ elektriny a obchodník s elektrinou môžu predávať elektrinu formou aukcií, pričom záväzné pravidlá na predaj elektriny formou aukcií elektriny schváli ÚRSO. Práva a povinnosti prevádzkovateľov sústav

Najväčší rozsah doplnenia práv a povinností priniesla novela zákona prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, čo korešponduje s hlavnými cieľmi zákona. Tak ako ostatní účastníci trhu s elektrinou sú povinní poskytovať zákonom stanovené údaje prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, tak aj ten má právo vyžadovať zákonom stanovené údaje od ostatných účastníkov trhu s elektrinou. Okrem úpravy niektorých dnes platných povinností stanovuje novela zákona prevádzkovateľovi prenosovej sústavy aj nové povinnosti. Súvisí to predovšetkým s povinnosťami prevádzkovateľa prenosovej sústavy vyplývajúcich z členstva v medzinárodných združeniach UCTE a ETSO, ako aj s bezpečnou a spoľahlivou prevádzkou elektrizačnej sústavy. Medzi tieto povinnosti patrí: zabezpečiť efektívne

využívanie existujúcich spojovacích vedení a výstavbu nových spojovacích vedení, zabezpečiť technickú prenosovú rezervnú kapacitu pre prevádzkovú bezpečnosť sústavy, vypracovať návrhy na riešenie rovnováhy medzi ponukou a dopytom elektriny na obdobie 5 rokov a perspektívu zabezpečenia dodávok elektriny na obdobie 5 až 15 rokov. Zároveň je prevádzkovateľ povinný poskytovať MH SR informácie pre účely vypracovania správy o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny, informácie o dostupnosti výrobných rezervných kapacít na vymedzenom území, informácie o investičných zámeroch súvisiacich s cezhraničným prenosom, ktorý významne ovplyvní cezhraničný prenos na nasledujúcich päť alebo viac kalendárnych rokov. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je kompetentný navrhovať ministerstvu uskutočňovanie opatrení pre zachovanie rovnováhy medzi ponukou a dopytom elektriny. Novela upravuje aj pravidlá dodávky elektriny z výrobných zariadení kombinovanej výroby elektriny a tepla a dodávky elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Takíto výrobcovia, ktorí dodávajú elektrinu za regulované ceny, dodávajú celý objem takto vyrobenej elektriny (okrem vlastnej spotreby) iba jednému účastníkovi trhu, s výnimkou regulačnej elektriny pre potreby prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Zmeny v plynárenstve

V plynárenstve sú nanovo stanovené kompetencie plynárenského dispečingu predovšetkým v nadväznosti na nové ustanovenie stavov núdze. Dodávateľ plynu má aj povinnosť poskytovať odberateľom informácie týkajúce sa cien a technických podmienok dodávky plynu a koncovým odberateľom plynu aj informácie týkajúce sa skladby ceny za dodávku plynu. Vo vzťahu k prevádzkovateľovi distribučnej siete sa ustanovilo oprávnenie použiť typové diagramy dodávky ako náhradnú metódu na určenie dodaného množstva plynu odberateľom v prípade, ak nemá k dispozícii údaje namerané určeným meradlom. Ing. Ján Petrovič, Ministerstvo hospodárstva SR

017


E N ERG Y IN D U STRY

AC T AMENDE D

On 14 February 2008, the National Council of the Slovak Republic has adopted a bill amending and supplementing the Act 656/2004 on Energy Industry and some amendments to several acts as amended. This amendment entered into effect since 1 April 2008. The main field where this 2008 Amended Energy Industry Act arranges is safety of electricity and gas supplies. The intention of legislators is to establish conditions for boosting safety of electricity and gas supplies, as well as security and reliability of system and grid operations. The goal of this amendment is the transposition of EU legislation into the legal order of the Slovak Republic. Specifically, it is dealt with the Directive 2005/89/EC of the European Parliament (the EP) and of the Council of 18 January 2006 concerning measures to safeguard safety of electricity supplies and infrastructure investments. Concurrently, it is dealt with the rewording of some provisions of the Act in relation to the transposition of the Council Directive 2004/67/EC of 26 April 2004 concerning measures to safeguard safety of natural gas supplies. Moreover, the goal of the amendment is to apply the knowledge from the practice of the recent legislation legal arrangements, in particular, in relation to safety of electricity and gas supplies, as well as to safety and reliability of operations of the systems and grids. In addition, through the amendment of the Act there are fulfilled the intentions of Programme Manifesto of the SR Government for 2006 to 2010, specifically, in relation to the provision of equality of conditions for the all market players, prevention from misusing dominant position in the market and refining the role of the company Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) [i.e., in English: Slovak Electricity Transmission System, joint-stock company] in safeguarding a balanced electricity balance. It is dealt also with the fulfilment of the intentions to refine and increase competences and capacity of the Network Industries Regulation Authority in conducting an optimal pricing policy.

Amendment articulation

The amendment comprises of six Articles. The First Article comprises of application of the knowledge from the application practice of the Energy Industry Act and implementation of the provisions of the Directive 2005/89/EC and the Directive 2004/67/EC. It is excessive in terms of contents whereas the draft comprised of 120 amended points and this content was moreover extended by the amending proposals of the MPs of the National Council of the Slovak Republic. The Second Article comprises of the arrangements to the Act 455/1991 on trade business (Trader Act) as amended concerning to trade licences and permits for conducting activities in the energy industry. Since the effect of the amendment, businesses in the energy industry are carried out based on licences/permits issued by the Network Industries Regulation Authority, as by now, or based on the notification duty towards the Network Industries Regulation Authority. The limit in electricity generation, when there is enough to have the notification duty, was changed from 5 MW (i.e., the limit for trade licences) to 1 MW of the overall installed output.

018

The Third Article contains the arrangements of the Act 145/1995 on the administration fees related to the fees for licences/permits, certificates and legal acts implied from the Energy Industry Act. The Fourth Article contains also the inevitable changes and arrangements of the Act 276/2001 on the network industries regulation and amendments and supplementing to some acts which link up to the needs of the application practice, as well as inter-linkage of relationships with the specific provisions of the Amended Energy Industry Act.

Main areas of changes

The principal areas solved through the amendment of the Energy Industry Act are the following: arrangements of definitions, arrangements of competences of the Ministry of Economy of the Slovak Republic, arrangement of the process of issuing certificates on the accordance of an investment plan with the long-term concept of Energy Policy, arrangement of a solution of emergency states, establishing the last instance supplier, arrangement of the rights and obligations of the players in the electricity market and of the players in the gas market, arrangement of a solution of gas measurement and supply and arrangement of competences of the State Energy Inspectorate. In the case of arrangements of definitions it is dealt mainly with the arrangements related to the valid definitions with the goal to more precisely limiting basic terms with the interest of their clear interpretation in applying them into practice, as well as arrangements related to implementation of the Directives of the EP and the Council. Among the new definitions, there are the following, for example: definitions of universal service, protected customer, long-term contract, as well as type gas supply diagram. Safety of electricity and gas supply is defined as the ability of the system and grid to supply electricity and gas to the end consumers, safeguarding technical safety of the energy equipment and balance of supply and demand for electricity and gas in the limited territory or a part thereof. For the gas industry in terms of the Directive 2004/67/EC is introduced the obligation to safeguard safety of gas supplies, whereas the given was by now solved through the Regulation of the Ministry of Economy of the Slovak Republic. Within the protection of households, the amendment of the Energy Industry Act supplements the obligations of the gas supplier and of the electricity supplier with an obligation duly and completely to inform in the executed invoice about the composition of individual components of the price for electricity supply and for gas supply.

Change in the ME SR competences

According to the new competences stipulated through the amendment of the given Act, the Ministry of Economy of the Slovak Republic

(ME SR) shall not only elaborate the measures aimed at safeguarding safety of electricity and gas supplies, but it shall also take them. In addition, the ME SR will not take decisions about the application of measures in the cases of preventing emergency states whereas this obligation is imposed on the transmission system dispatching and the gas dispatching. The ME SR will not take decisions on the application of measures in the cases of threatening life and health and breaching regulations related to the protection of the environment as it was by now. The ME SR in suggesting measures will take into consideration also the importance of continuity of supplies of electricity and gas, the importance of the transparent and stable regulation framework, the effect of measures on the price of electricity and gas, the options of cross-border cooperation, the importance of support of economic competition in the market of electricity and gas, the importance of support of electricity produced from renewable energy resources and support of combined production of electricity and heat, as well as the need to safeguard the sufficient transmission and production reserve capacity for the stable functioning of the electricity market. The ME SR has the competence to elaborate also reports on results from monitoring security of electricity supplies, which should contain the overall ability of the system to cover the current as well as expected demands for electricity, including operational security of the system, expected balance between supply and demand of electricity for the following five years, perspectives of safeguarding electricity supplies for the period of 5 to 15 years and the investment plans of the transmission system operator for the following five years, or more calendar years. Reports on results from monitoring of security of gas supplies shall be elaborated by the ME SR as well, will contain besides the alone results of monitoring also the effects of the measures to safeguard standard of security of gas supplies on competition, capacity of gas storing facilities, extent of long-term contracts on gas supplies entered into by the players in the gas market, as well as on the regulation frameworks, providing adequate stimuli for new investments in the field of research, production, gas storing, natural gas liquidation and gas transit. The ME SR has to have also the information about the actual state of the new investments to a bigger extent as by now. It is not required to apply for authorisation of investment plans with resources with the overall installed output by 1 MW. The relevant applications are considered also by the transmission system operator. Another condition for issuing a certificate is set out in relation to the completing of new systems and grids. The purpose is to use effectively the existed systems or such systems and grids which are adopted in Development Plans covering distribution systems and grids. In accordance with the relevant Directive of the EP and the Council it is possible to refuse development and operation of other distribu-


tion systems, besides others, also due to the reason of safeguarding effective operation providing that there is not used the existing capacity or the projected capacity of the grid.

Last instance supplier

Through the amendment of the Energy Industry Act there is established the last instance supplier determined through the decision of the Authority the obligation thereof is to safeguard gas or electricity supply in the situation set out in law. Such situations are the states when the electricity/gas supplier has lost a licence/permit in the course of conducting its business or option to carry out gas/electricity supplies to its customers, while these customers have not safeguarded supplies in any other ways as of the date of an interruption or a termination of business of that supplier. The last instance supplier in such situations has to be obligated to supply gas/electricity to the customers maximally for a period of three months since the date from which the preceding supplier is not able to supply gas/ electricity. The gas/electricity supplies carried out by the last instance supplier, in the case when it is not dealt with gas/electricity supply for a household, is not subject to the price regulation. The last instance supplier is in advance set out by the Network Industries Regulation Authority. By the term of setting out the last instance supplier by this Authority, it is set out through the preliminary provisions of the amendment of the given Act. By the time of decision taken by the Authority, the last instance supplier for the end consumers of electricity in the part of the limited territory is the holder of licence/ permit to distribute electricity the equipment thereof is inter-connected to the transmission system, i.e., such electricity supplier who is or was a part of the vertically integrated enterprise acting in this territory. For the gas end consumers in the limited territory, the last instance supplier is a holder of a licence/permit to distribute gas the equipment thereof is inter-connected to the transmission system, i.e., such gas supplier who is or was a part of the vertically integrated enterprise acting in this territory. Practically, it is dealt with the term of setting out a last instance supplier by the Authority for electricity supplies either ZSE Energia, a. s., or SSE, a. s., or VSE, a. s. and for gas supplies the company SPP, a. s. The last instance supplier shall notify the Authority that it started to carry out a last instance supply, i.e., that there occurred the situations set out in law.

Arrangement of the rights and obligations of the electricity producers

The amended Energy Industry Act introduced also a series of the new rights and obligations of the electricity producers and system and grid operators related to security of supplies of electricity and gas, as well as security of the systems and grids. According to the amended Energy Industry Act, any electricity producer has the obligations related to providing data to the transmission system operator, i.e., the data required for preparation of operations of the system in all its stages, data necessary for processing designs for solving balance between supply and demand for the purposes to elaborate reports on results from monitoring security of electricity supplies, as well as data on electricity consumption, if it is dealt with the electricity producer who consumes the generated electricity in its own equipment. According to the amended Energy Industry Act, any electricity producer who is also the electricity supplier, and any electricity supplier

and electricity trader can supply electricity in the form of auctions, while the binding rules for sales of electricity in the form of auctions shall be adopted by the Network Industries Regulation Authority.

The rights and obligations of the system operators

The amended Energy Industry Act delivered the highest extent of supplementing to the rights and obligations of the transmission system operator, what correspondents to the main goals of the Act. As the other players in the electricity market are obligated to provide data set by law to the transmission system operator, equally also this has the right to require the data set by law from other players in the electricity market. Besides the arrangement of today valid obligations, the amendment of the Act imposes to the transmission system operator also the new obligations. It relates mainly to the obligations of the transmission system operator arising from its membership in international organisations as UCTE and ETSO, as well as from the secure and reliable operations of the electrification grid. There are the following obligations: safeguard effective use of the existing interconnecting lines and development of new interconnecting lines, ensure technical transmission capacity for the operational security of the system, elaborate proposals for solving balance between supply and demand of electricity for the period of five years and perspective of ensuring electricity supplies for the period of five to fifteen years. Concurrently, the operator is obligated to provide any information to the ME SR for the purposes to elaborate reports on results from monitoring security of electricity supplies, as well as the information about availability of production reserve capacities on the limited territory, the information about investment plans related with cross-border transits which affect significantly cross-border transits for the following five or more calendar years. The transmission system operator is competent to suggest to the ME SR to take measures for maintaining balance between supply and demand of electricity. The amended Energy Industry Act arranges also the rules for electricity supplies from the combined production of electricity and heat from renewable energy resources. Such producers who supply electricity for regulated prices, supply the whole volume of such produced electricity (except own consumption) only to the single participant of the market, with an exception of regulation electricity for the needs of the transmission system operator.

Changes in the gas industry

For the gas industry there are the newly established competences for the gas dispatching mainly in links to the newly setting out of emergency states. Any gas supplier has also the obligation to provide to the consumers the information related to the prices and technical conditions of gas supplies and to the end gas consumers also the information related to the composition of price for gas supply. In relation to the distribution network operator there is established the authorisation to use the type supply diagrams as a substitute method for determination of gas quantity supplied to the consumers in the cases if there are not available data measured by the determined measuring device. Ing. JĂĄn PetroviÄ?, Ministry of Economy of the SR

019


Výroč né zhromaždenie a konferencia EURELEC T RIC

v B a rce l one podč iarkla ambicióz ne ci e l e EURELECTRIC, únia energetického priemyslu, je asociácia, ktorá zastupuje spoločné záujmy energetického priemyslu na celoeurópskej úrovni. V dňoch 16. a 17. júna 2008 sa v Barcelone uskutočnilo jej výročné zhromaždenie a konferencia.

P

oslanie únie EURELECTRIC je prispievať k rozvoju a konkurencieschopnosti energetického priemyslu a presadzovať do života rolu elektriny pri napredovaní a rozvoji spoločnosti. Štruktúra plných členov pozostáva zo zastúpení jednotlivých štátov, pričom vo väčšine prípadov sú to národné združenia výrobcov elektriny (v prípade Slovenska je to Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska, ZZES). V súčasnosti má 33 členov vrátane všetkých 27 členských štátov Európskej únie. Ako stredisko strategickej expertízy EURELECTRIC identifikuje a zastupuje spoločné záujmy svojich členov a pomáha im pri formulovaní spoločných riešení, ktoré treba uskutočniť a pri koordinácii a uskutočňovaní potrebných spoločných akcií. EURELECTRIC zastupuje v rámci EÚ energetický priemysel v oblasti vzťahov s verejnosťou, a to predovšetkým vo vzťahu s legislatívnymi inštitúciami EÚ, aby sa do života presadzovali záujmy jeho členov na politickej úrovni. Približne 30 pracovných skupín pozostávajúcich z expertov v oblasti energetiky formuluje názory a stanoviská z hľadiska politiky únie EURELECTRIC, nad ktorými dohliada päť výborov. Každý z nich prijíma stanoviská alebo vypracúva štúdie v oblasti tej problematiky, v ktorej má svoje kompetencie. Takáto štruktúra expertízy zabezpečuje, že vstupy do stanovísk únie EURELECTRIC prichádzajú od niekoľko stoviek aktívnych odborníkov z energetiky a že členovia únie sú veľmi aktívne a do hĺbky zainteresovaní do vytvárania spoločných názorov na predmety a témy spoločných záujmov.

V súčasnosti pre úniou EURELECTRIC stoja tieto tri obrovské ciele:

 podporiť proces trhovej liberalizácie v danom odvetví, napomáhať pri vytvorení celoeurópskeho trhu s elektrinou prostredníctvom harmonizácie a spoločnej akcie;

020

 prispievať k celoeurópskej integrácii energetického priemyslu a k vytvoreniu plodného prostredia biznisu na celom kontinente; rozvíjať integráciu prístupu udržateľného rozvoja v oblasti stratégií a politiky energetického priemyslu a do života presadzovať uznávanie elektriny ako súčasti riešenia týchto aspektov prostredníctvom politiky orientovanej na trh. Prediskutovanie konceptu 20-20-20 a integrácia trhu s energiou

EURELECTRIC organizuje výročné zhromaždenie a konferenciu, na ktorých prezentujú svoje názory významní predstavitelia energetického priemyslu, zodpovední manažéri, ktorí vytvárajú politiku odvetvia, technickí odborníci z oblasti univerzít a poradenstva, určujúc aktuálne smery a kľúčovú problematiku a záujmy energetického priemyslu a jeho investorov, dodávateľov a spotrebiteľov. V roku 2008 sa výročná konferencia uskutočnila v Barcelone, v Španielsku. Výročné zhromaždenie a konferencia EURELECTRIC 2008 sa zamerali na okruhy hlavnej problematiky energetiky a zmeny podnebia, ktorým čelí aj energetický priemysel EÚ, pričom špecifická pozornosť sa venovala tretiemu balíku návrhov Európskej Komisie v oblasti liberalizácie trhu s energiou ako aj balíku, ktorý rieši vzťahy medzi energiou a podnebím. Podľa toho posledného balíka by Európa mala do roku 2020 znížiť emisie

skleníkových plynov o 20 %, vyrobiť 20 % svojej energie z obnoviteľných zdrojov a zvýšiť energetickú účinnosť o 20 %. Na jednotlivých pracovných fórach barcelonskej konferencie sa prediskutoval cieľ troch dvadsiatok v širokom rozsahu. Európsky komisár Andris Piebalgs hovoril o výzvach a turbulencii v sektore energetiky a vyzval na podporu zo strany EURELECTRIC v oblasti politiky Európskej Komisie. „Neexistuje žiadna odbočka od politiky Európskej únie - cieľ pozostávajúci z troch dvadsiatok v oblasti bezpečnosti, konkurencieschopnosti a udržateľnosti je platný stále viac a viac,” povedal. Na druhej strane predstavitelia energetického priemyslu volali po jasnejšej politike v EÚ a integrácii trhu, ktorých hnacou silou sú rovnako účastníci trhu, ako aj regulačné orgány, pričom podstatný zreteľ sa kladie na regionálny rozmer. „Trhy nemôžu fungovať celkom samé, preto tvorcovia politiky musia určiť správny regulačný rámec, ale nemali by neustále meniť pravidlá,” povedal Alan Svoboda z českej energetickej spoločnosti ČEZ. Podľa iných účastníkov by sa pravidlá trhu mali navrhnúť tak, aby sa vyhlo konfliktom medzi udržateľnosťou a celkovou konkurencieschopnosťou. Aj potreba obrovských investícií do infraštruktúry a rovnako aj integrácia mnohých nových energetických zdrojov, založených na obnoviteľných zdrojoch energie, do prenosových systémov predstavuje skutočné výzvy. V demokratickej spoločnosti je tiež významné to, ako sa komunikujú kľúčové otázky energetiky verejnosti, aby sa zlepšil jej imidž, ospravedlnili nevyhnutné environmentálne záťaže, ako aj vyššie ceny za elektrinu, ktoré sa môžu stať skutočnosťou. Zdroj: www.eurelectric.org

Témy výročného zhromaždenia a konferencie EURELECTRIC 2008 Budovanie udržateľného trhu s energiou. (Nový balík EÚ pre energetický trh - Krok doprava?) Chápanie trhov dneška: Energetická účinnosť u koncového užívateľa. (Energetická účinnosť - že by piate palivo?) Zmena klímy: Ako táto determinuje výber investícií? (Nový globálny režim) “Ciele 20–20–20”: Ako ich uznáme? Je to možné? (Viacnásobné ciele energetickej politiky - Zhodujú sa s cieľmi energetického odvetvia?)


ANNUAL CONFERENCE IN BARCELONA UNDERLINED AMBITIOUS TARGETS The Union of the Electricity Industry EURELECTRIC is a professional association which represents the common interests of the electricity industry at pan-European level. On June 16th – 17th, 2008, the EURELECTRIC Annual Convention and Conference took place in Barcelona. The Union of the Electricity Industry EURELECTRIC is a professional association which represents the common interests of the electricity industry at pan-European level. On June 16th – 17th, 2008, the EURELECTRIC Annual Convention and Conference took place in Barcelona.

 fostering the integration of a sustainable development approach in electricity industry strategies and policies and promoting recognition of electricity as part of the solution to these concerns through market-oriented policies.

EURELECTRIC‘s mission is to contribute to the development and competitiveness of the electricity industry and to promote the role of electricity in the advancement of society. Its full member structure is based on national representation, mostly via the national electricity association (in Slovakia it is the Union of Employers of Power Industry – ZZES). Currently there are 33 full members, including those from all 27 EU member states. As a centre of strategic expertise, EURELECTRIC identifies and represents the common interests of its members and assists them in formulating common solutions to be implemented, and in coordinating and carrying out the necessary actions. Within the EU, EURELECTRIC represents the electricity industry in public affairs, in particular in relation to the EU legislative institutions in order to promote the interests of its members at a political level. EURELECTRIC’s opinions and policy positions are formulated in some 30 expert working groups, supervised by five Committees, each of which adopts positions or undertakes studies on all issues within its competence. This “structure of expertise” ensures that input to EURELECTRIC positions comes from several hundred active electricity sector professionals and that the members are profoundly involved in forging common views on subjects of shared interest.

EURELECTRIC organises an Annual Convention and Conference, where authoritative speakers from the industry, the policymaking sphere, technical professionals and experts from academe or consultancy set out the state-of-play on the key topics of interest to the electricity industry and its investors, suppliers and customers. In 2008, the annual event took place in Barcelona, Spain. The 2008 EURELECTRIC Annual Convention and Conference focused on the major energy and climate issues facing the European electricity industry, too, with specific attention to the European Commission’s recently published third package of energy liberalisation proposals and the “energy-climate package“. According to the least, Europe should by 2020 cut its greenhouse gas emissions by 20%, produce 20% of its energy from renewable sources and increase energy efficiency by 20%. This “triple 20” target was broadly discussed at the conference sessions in Barcelona. EU commissioner Andris Piebalgs spoke about challenges and turbulence in energy sector and called for support from the part of EURELECTRIC for the policy of the European Commission. „There is no deviation in EU policy – the triple goals of supply security, competitiveness and sustainability are even more valid,” he said. On the other side, representatives of the industry

Currently, EURELECTRIC’s three paramount objectives are: supporting the process of market liberalisation in the sector, helping to create a panEuropean energy market through harmonisation and industry action;

 contributing to the pan-European integration of the electricity industry and to the creation of a fruitful business environment across the continent;

Discussing 20-20-20 and Energy Market Integration

called for clearer energy policy in EU and market integration driven by both market players and regulatory authorities, with a heavypoint at regional dimension. „Markets can´t function all by themselves: the policymakers must set the right regulatory framework, but should not continually change the rules,” said Alan Svoboda from the Czech ČEZ company. According to other participants, the market rules should be designed to avoid conflict between the sustainability and the global competitiveness. The need of huge investments into the infrastructure as well as integration of many new renewable-based power units into the transmission systems pose real challenges, too. In democratic society it is also important, how to communicate the key energy issues to the public in order to improve their image, justify the necessary environmental burdens as well as the higher electricity prices that may be on the way.

Topics of the 2008 Annual Convention and Conference: Building a Sustainable Energy Market. (New EU Energy Market Package – a Step in the Right Direction?) Understanding Tomorrow’s Markets: End-User Energy Efficiency. (Energy Efficiency – the Fifth Fuel?) Climate Change: How Will This Determine Investment Choices? (New Global Regime) “20–20–20” Targets: How to Reconcile Them? Is It Possible? (Multitude of Energy Policy Targets – Do They Match with the Industry’s Goals?)

021


Paradoxy energetickej situácie v globálnej ekonomike V súčasnosti sa energetika stáva jedným z kľúčových fenoménov vývoja národných i globálnych ekonomík. Vedú sa koncentrované spory o to, či je dostatok energetických médií, alebo nedostatok, či sa svet nachádza za takzvaným ropným vrcholom, alebo nie, či alternatívne zdroje môžu byť riešením energetickej situácie väčšiny krajín.

M

ožno zároveň konštatovať, že rozdielne názory sa týkajú budúcnosti vývoja samotnej energetiky. Na druhej strane, v rade prípadov pri energetických systémoch zostáva obrovský objem dlhov, ktoré súvisia s vekom, opotrebovanosťou energetických systémov, neprepojenosťou národných systémov do medzinárodnej sústavy, nízkych energetických rezerv, či prípadne nedostatočných strategických zásob energetických médií. Z tohto hľadiska je pohľad na svetovú energetiku značne sporný, keď obsahuje zároveň rad pozitívnych, ako aj negatívnych informácií. Otázniky okolo zásob energetických surovín Po prvé, je tu otázka dostatku alebo nedostatku energetických médií. Viacerí autori už niekoľkokrát uvádzali, že svet sa dostal na ropný vrchol a celkový rozsah ťažby ropy bude mať len zostupnú tendenciu. Argumentovalo sa vyčerpanosťou existujúcich ložísk a nemožnosťou objaviť nové ložiská. Aká je skutočnosť? Nielenže zásadný rozpor sa skrýva v tom, že doteraz vzhľadom na použité technológie sa vo väčšine prípadov vyčerpá iba 35 – 40 % skutočných zásob a viac ako 60 % zostáva nevyužitých. Ak by sa teda použili nové technológie založené na dnes už známych princípoch, je možné zvýšiť vyťažiteľnosť existujúcich ropných ložísk až na úroveň 70 – 80 %.

Po druhé, podrobný výskum planéty Zem využívajúci aj družicové snímkovanie vedie k objavovaniu stále nových a nových nálezísk ropy. Pred 10 rokmi o obrovských ložiskách ropy a zemného plynu v strednej Ázii nebolo takmer nič známe. V poslednom roku sa zároveň odhalili ložiská na kontinentálnom šelfe pri pobreží Brazílie a aj keď je táto ropa znečistená prímesami soli, už dnes existujúce technológie dovoľujú ťažiť tento obrovský zdroj, ktorého rozsah prevyšuje 16 mld. barelov. Zároveň sa objavuje aj rad menších nálezísk, napríklad na kontinentálnom šelfe na pobreží Talianska, pri africkom pobreží, ale aj v niektorých ďalších častiach svetových kontinentov. Ako dobrý príklad môže poslúžiť objavenie pomerne rozsiahlych nálezísk ropy a zemného plynu v Čínskom mori, pri čínskom kontinentálnom šelfe, ktoré sa dokonca stávajú predmetom sporov medzi Čínou a Vietnamom. Možno teda konštatovať, že aj objavenie nových nálezísk v Severnom ľadovom oceáne a severnom Pacifiku, ako je Sachalin 2, či niektoré ďalšie ložiská vytvárajú predpoklad pre to, aby hrozba reálneho nedostatku zdrojov ropy bola určite po obdobie niekoľkých desiatok rokov fikciou. Zároveň s tým, ako sa objavujú nové ložiská ropy na jednotlivých častiach našej planéty, objavujú sa aj nové náleziská plynu. Okrem toho, nové technológie umožňujúce vyrábať skvapalnený plyn znamenajú významný technologický posun v oblasti ropných produktov. Alternatívne zdroje s Achillovou pätou

Na druhej strane, v čoraz významnejšej miere sa rozvíjajú alternatívne zdroje, ktoré umožňujú nielen využívať odpadové suroviny, ako je napríklad slama, biologický odpad pri chove dobytka a pod. na vyprodukovanie energie, ale sú to aj technológie zamerané napríklad na využitie drevného potenciálu – spaľovanie drevných štiepok, využitie rýchle

022

Doc. Ing. Peter Staněk, Csc. Ekonomický ústav SAV Vedecký pracovník Poradca predsedu vlády SR

rastúcich drevín a pod. Paradoxom však je, že aj nové alternatívne zdroje majú vždy určitú Achillovu pätu. Už dnes možno konštatovať, že jedným z limitov pre rýchlo rastúce dreviny je vysoká spotreba vody pri ich pestovaní. Vzhľadom na vývoj klimatických zmien a ich dopadov na hydrologické potenciály sa stáva dostatok, či nedostatok vody veľmi významným limitujúcim fenoménom nových alternatívnych zdrojov. Ako príklad možno uviesť pestovanie technických plodín, z ktorých sa vyrába bioetanol, kde spotreba vody je o 20 % či 30 % vyššia, ako u pestovania klasických biologických plodín. To v konečnom dôsledku znamená potrebu komplexného videnia. Ak sa vyčíta jadrovej energetike skutočnosť, že do ceny energií sú nedostatočne premietané náklady na úložiská a na likvidovanie jadrového odpadu, to isté sa týka aj alternatívnych zdrojov vo väzbe na prepočítavanie potreby vody a ceny tejto spotrebovanej vody. Mnohé koncepcie, ktoré sa dnes zaoberajú úlohou vody v budúcnosti, konštatujú, že jej potreba a význam dosiahne význam ropy a zemného plynu. Z tohto hľadiska externé náklady spojené so spotrebou vody pri pestovaní alternatívnych zdrojov by mohli byť veľmi významným limitom finančného hľadiska. Iné alternatívne zdroje, ako je solárna energia, solárne konektory, či fotogalvanická premena solárnej energie zase narážajú na iný fenomén, a to na skutočnosť, akú energetickú spotrebu predstavuje výroba solárnych kremíkových panelov. Zároveň je to aj otázka recyklačných nákladov takto vytvorených nových alternatívnych zdrojov. Ak k tomu pridáme aj niektoré zvláštne druhy energetických zdrojov, ako je využívanie odpadného tepla z ciest, či využívanie odpadného tepla z betónových skeletov budov, ktoré sú zohriate teplým vzduchom, možno konštatovať, že paleta alternatívnych zdrojov vrátane veterných energií je síce veľmi široká, ale vždy obsahuje určitý problémový bod. Reálna návratnosť a spotreba

Dnešné úvahy o návratnosti alternatívnych zdrojov zároveň neodpovedajú na dve zásadné otázky. Prvá: aká je skutočná energetická spotreba alternatívnych zdrojov voči energetickej spotrebe fosílnych palív. Druhá: za akých substitučných, alebo dotačných podmienok sa zabezpečuje reálna návratnosť


alternatívnych zdrojov. Ak vezmeme subvenčné mechanizmy napríklad pri solárnej energií v Nemecku, možno konštatovať, že o návratnosti prostriedkov vynaložených na tento alternatívny zdroj možno hovoriť za podmienky 40 – 45-percentného subvencovania. Na strane druhej, pokiaľ by napríklad americká vláda nesubvencovala viac ako 30 % nákladov pri výrobe bioetanolu, reálna návratnosť týchto zariadení by bola neporovnateľne horšia ako tá, ktorá sa dnes prezentuje. Zvláštnosťou je aj to, že mnohé alternatívne zdroje, napríklad spaľovanie vodíka, vytvára vedľajší negatívny efekt súvisiaci s tým, že jeden druh emisií – emisie CO2 – sa radikálne znižujú alebo úplne odstraňujú, avšak na druhej strane vzniká nový zdroj emisií; pri vodíku je to vodná para, ktorá znižuje priepustnosť atmosféry a následne vedie k urýchľovaniu globálneho otepľovania V prípade primiešavania etanolu do nafty zasa dochádza k výraznému zvýšeniu podielu ftalátov v emisiách, a teda k zvýšeniu karcinogénnych látok, ktoré zásadným spôsobom zvyšujú ohrozenie zdravotného stavu väčšiny populácie. Z tohto hľadiska sa ako najprijateľnejšie javia úsporné programy, ktoré by radikálnym spôsobom mohli znížiť celkovú energetickú spotrebu. Problémom však je, že jedine cenová stimulácia nevedie k reálnym úsporným projektom technologického typu, ktoré naozaj dlhodobo znižujú celkovú energetickú spotrebu. Zároveň platí, že minimálne tretina úsporných programov musí byť aspoň dočasne subvencovaná, ináč nie je možné reálne získať dostatočný vplyv na energetickú bilanciu krajín alebo kontinentov. Využitie alternatívnych technológií, ako sú tepelné čerpadlá a podobne, znova naráža na barié-

ru vysokých nadobúdacích nákladov, čo pri väčšom rozsahu plošného typu znamená zásadnú limitnú bariéru uplatnenia. Bez rozsiahleho substitučného systému nie je potom možné uvažovať o rozšírení týchto alternatívnych zdrojov. Takýto systém subvencií však zasahuje fiškálne výdavky, a to tak výdavky štátu, ako aj ostatných častí verejného sektora.

rópy. Zároveň je však jasné, že dnes existujúce a projektované kapacity nebudú zďaleka postačovať ako prípadná náhrada ropovodu a plynovodu Družba. V tomto kontexte možno teda hovoriť viac o líniovosti dopravných systémov energetických médií. Úvahy o tom, ako bude možné dovážať skvapalnený plyn z Líbye, alebo Alžírska, či prípadne ako bude možné položiť nové energovody vo väzbe na severnú Afriku, zostávajú stále zbožným želaním. Naráža sa totiž na jeden zásadný problém: nejde len o zdroje, ale predovšetkým, po prvé, o cenový vývoj dodávanej ropy a plynu a po druhé, o istotu a stabilitu dodávok. V tomto kontexte má veľké problémy práve plynovod Nabucco, ktorý vzhľadom na politickú nestabilitu môže byť iba doplnkovým zdrojom, ale nie zdrojom hlavným, pretože istota dodávok je v mnohých prípadoch vážne ohrozená.

Úskalia diverzifikácie zdrojov

Druhým problémom energetiky je otázka diverzifikácie zdrojov. Vo všeobecnosti sa dnes väčšina krajín snaží diverzifikovať získavanie energetických zdrojov, a to predovšetkým teritoriálne – rozptýlením dovozu energetických médií na rôzne smery alebo rôzne štáty. Typickou ukážkou je snaha Európskej únie diverzifikovať zdroje zemného plynu predovšetkým vo vzťahu k ruským zdrojom. Ak je v súčasnosti celková energetická bilancia EÚ závislá na 30 % od dovozu plynu z Ruska, aj napriek diverzifikačným snahám sa očakáva, že do roku 2020 sa zvýši závislosť EÚ na dovoze plynu z Ruska na úroveň prevyšujúcu 55 %. Na druhej strane, ak reálne hovoríme o diverzifikácií zdrojov, je to veľmi problematické. Samotné Rusko, ktoré je významným – a možno povedať, že kľúčovým – dodávateľom energetických médií, sa dohodlo s krajinami okolo Kaspického mora na dodávkach ropy do EÚ. Vytvoril sa tak mechanizmus, v ktorom sa napríklad kazašská ropa, alebo kazašský plyn dodáva do Ruska a Rusko zasa dodáva svoj plyn do EÚ. Tranzitné línie, ktoré sa dnes budujú, ako je Severný prúd – North Stream, ktorý vedie cez Baltické more, alebo Južný prúd – South Stream – cez Srbsko, Bulharsko a Maďarsko, vytvárajú alternatívne zdroje dopravy ropy a plynu do západnej Eu-

Majetková kontrola a investície

S uvedeným navyše súvisí ďalšia závažná skutočnosť. Krajiny sa síce snažia diverzifikovať zdroje energetických médií dodávkami z rôznych teritórií, ale na druhej strane zabúdajú, že súbežne s tým prebieha veľmi významný proces týkajúci sa majetkového ovládania distribučných sietí. Snaha Gazpromu preniknúť do európskych distribučných sietí klasickým kapitálovým vstupom cez akciové trhy, bola v rade prípadov (Nemecko, Francúzsko) zablokovaná rozhodnutiami národných vlád. Samozrejme, oficiálne sa tvrdilo, že to bolo vo väzbe na splnenie podmienky, aby Rusko otvorilo svoje energetické systémy investorom z európskych krajín. Na druhej strane však čoraz významnejšiu úlohu nadobúdajú suverénne fondy ako finančné zdroje z krajín, ktoré dodávajú ropu, plyn alebo iné suroviny. Ukazuje sa, že práve expanzia Gazpromu financovaná zdrojmi z ruského suverénneho fondu môže byť veľmi významným fenoménom hlboko zasahujúcim do štruktúry energetických systémov v podmienkach EÚ. S tým nie je možné pohnúť, vzhľadom na reálnu finančnú silu, ktorou disponuje spoločnosť Gazprom vďaka ruskému suverénnemu fondu. Ďalej je tu skutočnosť, že náklady na obnovu a údržbu distribučných systémov sú také veľké, že rad spoločností sa buď dob-

023


rovoľne vzdáva – to je príklad nemeckého Eonu – alebo sa snaží získať doplnkové finančné zdroje značného rozsahu, z ktorých sa zaplatí rekonštrukcia distribučných sietí – čo je príklad Gazpromu, alebo Electricité de France. Zároveň si však v mnohých krajinách uvedomujú, že energetická sústava je jedným z primárnych spôsobov ovládania situácie v národnom štáte, v národnej ekonomike, a teda jej postupné uvoľnenie do cudzích rúk bez reálnej kontroly je vysoko rizikovým hospodárskym a geopolitickým fenoménom. Skutočnosť, že prevažná väčšina distribučných systémov v EÚ má vek vyšší ako 20 rokov a je už často na úrovni dožitia, predstavuje nutnosť rozsiahlych investícií do celého energetického sektora únie. Odhadované nevyhnutné investície do roku 2020 predstavujú sumu viac ako 1 bilión eur. V slovenských podmienkach len modernizácia a nová výstavba distribučných systémov pre elektroenergetické siete predstavuje výdavky v sume prevyšujúcej 20 miliárd korún. Väčšina distribučných energetických systémov na Slovensku je staršia ako 25 rokov a je zrejmé, že aj vzhľadom na technické parametre bude musieť v dohľadnej dobe dôjsť k jej reálnemu fyzickému obnoveniu. Náročné predpisy, vysoké náklady

Ďalším významným fenoménom je rad komunitárnych noriem, ktoré zasahujú do činnosti energetického sektora. Je paradoxom, keď na jednej strane normy EÚ predpisujú investičné projekty v rámci energetického sektora, ako napríklad obnovu distribučných sietí, ale zároveň predpisujú, aby prevažná väčšina distribučných systémov bola uložená nie na vzdušné vedenia, ale pod zem. Medzi sídlami sa o to majú postarať energetické firmy, na teritóriu miest a obcí sa o to majú postarať municipality. Má to logické zdôvodnenie, pretože klimatické zmeny dosť významným spôsobom, osobitne v prípade katastrof, spôsobujú výpadky energetických systémov. Na druhej strane si však takéto prebudovanie energetických systémov vyžaduje veľké náklady za pomerne širokej spoluúčasti viacerých finančných zdrojov. Táto situácia má v konečnom dôsledku riešiť aj otázku istoty a bezpečnosti prenosových systémov, k čomu sa pridáva aj ochrana proti teroristickým útokom a podobne. V každom prípade však zostane kľúčové, že ak to majú uskutočniť energetické firmy, potom nebude možné zabrániť, aby sa náklady na takto prebudovaný energetický systém previedli a premietli do nákladov a cien elektrickej energie pre koncových užívateľov. Ďalší faktor, zákaz krížových dotácií, viedol v rade krajín k problémom cien energií pre domácnosť. Ak pôvodné krížové dotácie

024

dovoľovali vytvárať určitý vankúš, ktorým sa tlmili cenové šoky pre ceny na úrovni domácností, zákaz vytvárania krížovej dotácie viedol k plnému stransparentneniu cien dodávaných pre obyvateľstvo. Vo väčšine prípadov a vo väčšine krajín však znamenal výrazný 20-, 30- i 40-percentný nárast cien energií pre obyvateľstvo. To by bolo možné zvládnuť, avšak kumulácie problémov so stagnáciou príjmov obyvateľstva, s celkovým zvyšovaním jeho spoluúčasti napríklad v oblasti výdavkov na zdravotníctvo, na školstvo či na dopravu, znamená zásadnú neprekonateľnú bariéru nového významného zaťaženia prevažnej väčšiny populácie. Z tohto hľadiska je veľmi dôležité upozorniť na to, akú váhu majú výdavky na energiu v jednotlivých krajinách. Napríklad výdavky na kúrenie v Nemecku predstavujú zhruba 6,5–7 %, avšak na Slovensku predstavujú 18–22 % a sú krajiny, v ktorých predstavujú viac ako tretinu z celkových výdavkov domácností. V takomto prípade aj malý cenový posun zásadným spôsobom zasahuje značnú časť populácie a spôsobuje ekonomické i politické problémy. Z tohto hľadiska sa ukazuje ako nevyhnutné pristupovať ku kumulatívnemu riešeniu obsahujúcemu v sebe tak diverzifikáciu zdrojov, ako aj budovanie nových technických systémov, podporu úsporných programov a vytvorenie kompenzačných systémov pre sociálne najzraniteľnejšie skupiny, ktoré využívajú energetické zdroje. Ktoré zdroje budú rozhodujúce

S uvedenými aspektmi súvisí aj ďalší významný fenomén. Čoraz významnejšie sa dostáva do popredia otázka, aké energetické zdroje by mali v budúcnosti byť rozhodujúce pre národnú bilanciu. Predstava, že 30 – 40 % energetickej spotreby budú kryť alternatívne zdroje, sa ukazuje ako problematická. V podstate možno využitím alternatívnych zdrojov čiastočne znížiť tlak na dovoz energetických médií, čiastočne riešiť diverzifikáciu energetických zdrojov alebo čiastočne riešiť zníženie emisií. Ukazuje sa, že vlastné využitie alternatívnych zdrojov môže byť riešením za presne špecifikovaných podmienok, avšak nepokryje viac ako spomínaných 20 – 25 % energetickej spotreby. To znamená, že v horizonte najbližších 20 – 30 rokov treba uvažovať o inom zásadnom energetickom zdroji. V podstate možno hovoriť iba o dvoch. Buď je to vyu-

žitie nového druhu spaľovania plynu cez paroplynné systémy, alebo je to pokračovanie v rozvoji jadrovej energetiky. Jadrová energetika vzbudzuje v podmienkach EÚ značné emócie, avšak z hľadiska objektívneho hodnotenia môže byť pre najbližších 20 – 30 rokov rozhodujúcim energetickým zdrojom. Treba si uvedomiť zásadnú skutočnosť, že vo väčšine prípadov sa plyn používa predovšetkým v oblasti tepelného hospodárstva a len druhotne na výrobu elektrickej energie. Ak má platiť smernica EÚ, že by sa podiel elektrickej energie vyrábanej pomocou plynu zvýšil z dnešných 18 % na 35 % do roku 2020, znamená to nielen zvýšenie spotreby zemného plynu, a teda aj zvýšenie závislosti na nových zdrojoch zemného plynu buď z Ruska alebo odinakiaľ, ale zároveň to znamená aj zásadné posilnenie potreby jadrovej energetiky. Z tohto hľadiska sa ukazuje ako nevyhnutné postaviť približne 45 až 50 jadrových reaktorov, ktoré by jednak kompenzovali tie reaktory, ktoré bude potrebné vyradiť z hľadiska funkčnosti a jednak zabezpečiť rastúcu potrebu energetických systémov v EÚ. Zatiaľ to podľa všetkých analýz vyzerá tak, že by hrubá energetická spotreba mala postupne narastať až o 7 % ročne minimálne v horizonte 10 rokov. Po druhé, takýto významný nárast energetickej potreby nie je možné zabezpečiť výstavbou izolovaných systémov, ale jedine výstavbou novej generácie jadrových zdrojov a dôsledným prepojením národných energetických systémov. Zatiaľ možno konštatovať, že v podmienkach EÚ sa prepojenosť energetických systémov stále pohybuje iba na úrovni 40 %. Po tretie, možno uviesť, že pokiaľ sa zohľadnia náklady na definitívne úložisko jadrového odpadu, zvýši sa cena elektrickej


energie, avšak z hľadiska celkového komplexného hodnotenia zostáva jadrová energetika osou európskych energetických systémov. Alternatívne zdroje môžu byť veľmi dôležitým a vítaným doplnkom, avšak v horizonte budúcich 20 až 30 rokov budú skutočne len doplnkom. Zároveň z toho vyplýva ďalšia zásadná skutočnosť. Aby sa uspokojilo obyvateľstvo, je možné a potrebné zvyšovať bezpečnostné štandardy, ale na druhej strane nebude možné tolerovať niektorým národným vládam, napríklad nemeckej, systematické posúvanie platnosti certifikátov na používanie jadrových elektrární aj v tých prípadoch, u ktorých už došlo k technickému zastaraniu a k dožitiu. Jedna z predstáv o riešení energetickej situácie v Nemecku je totiž založená na tom, že existujúce jadrové elektrárne získavajú certifikát a predĺženie svojej činnosti na ďalších 5 až 10 rokov. V takomto prípade však nie je možné zabezpečiť tie technické štandardy, ktoré sú zároveň požadované pre novopostavené jadrové reaktory. Druhou stránkou jadrovej energetiky je skutočnosť, že dovoz jadrového paliva je z 90 % krytý dovozom z Ruska. Ak teda dnes niekto hovorí o diverzifikácií energetických zdrojov, nejde len o riešenie problému dovozu ropy a plynu, ale aj jadrového štiepneho materiálu z Ruskej federácie.

Prepojenie energetických sústav

Strategické zásoby

Problémom Európy sa stáva aj ďalší významný fenomén. Spomínaná neprepojenosť národných systémov vedie k tomu, že v prípade rozsiahlych výpadkov energie nazvaných blackouty, nie je možné vzájomne kompenzovať presúvanie energetických zdrojov. Dostávame sa teda k ďalšej špecifickej otázke a rovine pohľadu na energetické systémy – to je národná či nadnárodná energetická bezpečnosť. Dnes sa prevažná väčšina investorov dostáva do situácie, v ktorej sa bezpečné dodávky elektrickej energie za prijateľných cenových relácií stávajú jedným z kľúčových investičných stimulov pri rozhodovaní o presune výrobných kapacít. Znamená to, že bezpečnosť dodávky elektrickej energie a jej kontinuálne dodávanie podľa harmonogramov sa stáva veľmi významným až kľúčovým fenoménom. Keďže väčšina technických systémov je dnes založená na systéme just in time, teda na práci s minimálnymi technologickými zásobami, akékoľvek poruchy v dodávke elektrickej energie znamenajú obrovské a rozsiahle škody. Napokon, blackouty, ktoré sa vyskytli vo Švédsku, v Taliansku, Rusku či Nemecku v rokoch 2005 – 2007, ukázali rozmer takýchto ekonomických strát. Z tohto hľadiska sa teda ukazuje ako nevyhnutné prepojenie národných systémov tak, aby došlo k prepojeniu vo všetkých azimutoch. Znamená to teda, že jednotlivé národné systémy majú dostatočnú vnútornú kapacitu i rezervu, ale zároveň fungujú v systéme celoeurópskeho centra i keď dnes sa vedú rozsiahle spory o tom, kde má byť umiestnená Európska energetická centrála a akým spôsobom majú byť využívané energetické prebytky v jednotlivých národných štátoch.

S tým, samozrejme, súvisí z hľadiska bezpečnosti druhá významná otázka: aká má byť úroveň strategických bezpečnostných zásob pre prípad výpadkov? Uzavretie kohútikov plynovodov z Ruska do EÚ pri spore Ruska a Ukrajiny v rokoch 2006 a 2007 ukázalo rizikovosť týchto dopravných systémov. Preto možno snahu EÚ, dosiahnuť stav, pri ktorom by išlo o 120 dní technologických zásob ropy i 120 dní technologických zásob plynu, vcelku chápať ako významný faktor stabilizácie celkového energetického systému krajín EÚ. Samozrejme, bude to vyžadovať pomerne veľké náklady – buď vo forme priamych investícií do vybudovania zásobníkov, alebo ako náklady na prenajímanie týchto zásobníkov od energetických firiem. Dokonca existujú štúdie, ktoré konštatujú, že prenajímanie kapacít súkromných firiem na zabezpečenie strategických zásob jednotlivých vlád môže byť pre energetické firmy veľmi významným zdrojom príjmov. V podmienkach Slovenska bude znamenať zabezpečenie strategickej rezervy náklady v sume 17 až 20 mld. Sk. V prípade prenájmu by sa to pohybovalo v ročnej sume okolo 5 až 6 miliárd Sk, pokiaľ by išlo o prenájom skladovacích kapacít. Takáto situácia však stále znamená, že zabezpečenie národnej energetickej bezpečnosti nie je možné dosiahnuť alternatívnymi zdrojmi – tie môžu byť doplnkom – ale hlavným problémom energetických systémov sa stáva udržanie dostatočných rezerv silovej energie a zabezpečenie určitého rovnomerného prijateľného harmonogramu výroby a odberu elektrickej energie. Z tohto hľadiska, keďže alternatívne zdroje sú skôr „nárazovými“ zdrojmi, je možné očakávať iba relatívne obmedzený vplyv týchto energetických systémov na celkovú bezpečnosť národných systémov. Externé náklady a hospodárska súťaž

Keď hovoríme o energetike, nemôžeme obísť ešte jeden významný moment. Všeobecne sa, aj vzhľadom na otázku klimatických zmien a ekologického reformovania národných ekonomík, začína čoraz viac hovoriť o takzvaných externých nákladoch. Samozrejme, externé náklady môžeme diferencovať a definovať pri jednotlivých odvetviach národnej ekonomiky, ale v oblasti energetiky sú mimoriadne významné. Nejde len o náklady napríklad na odkaliská pri tepelných elektrárňach, ale predovšetkým sú to náklady na dočasné, alebo trvalé skládky jadrového odpadu, sú to náklady, ktoré budú súvisieť s ekologickou recykláciou niektorých zdrojov alternatívnych energií (ako sú fotogalvanické články a pod.) a zároveň sú to náklady, ktoré súvisia s celkovým rozsahom a dopadom emisií na životné prostredie.

025


energií tak pre podnikateľský sektor, ako aj pre obyvateľstvo. Nebude to súvisieť ani tak s vývojom energetickej potreby v krajinách BRIC (Brazília, Rusko, India, Čína) a novorozvíjajúcich sa krajinách, ako s celkových procesom ekologizácie národných ekonomík – a o to viac je dnes nevyhnutné diskutovať o globálnej energetickej stratégií v meradle celej EÚ. Rozsah investícií, rozsah zdrojov, potreba nadnárodnej legislatívy, ale aj koordinácia postupu vo vzťahu k energetickým transnacionálnym podnikom ukazuje potrebu nadnárodného energetického prístupu. Čím skôr to pochopia jednotlivé národné vlády, tým lepšie a tým skôr bude možné vytvoriť efektívne fungujúcu energetickú politiku v podmienkach Európskej únie. Energetika patrí z hľadiska emisných kvót stanovených EÚ k významným odberateľom emisných povoleniek. Na druhej strane, nová generácia tepelných elektrární, ktorú projektovo pripravili v Nemecku, radikálnym spôsobom – až o 60 % – znižuje celkový rozsah emisií CO2. Na druhej strane nastupujú mnohé nové odvetvia, ktoré vo významnej miere znižujú celkový rozsah emisií – napríklad chemický priemysel, textilný priemysel a podobne, pričom však zároveň zvyšujú celkovú energetickú spotrebu. Ak sa dnes významným fenoménom konkurencieschopnosti má postupne stať započítavanie externých nákladov do finálnej ceny produkcie a rozsah externých nákladov sa má stať aj významným certifikačným fenoménom pri úspešnosti a predajnosti jednotlivých druhov výrobkov, je zrejmé, že energetika sa – napriek svojej centrálnej pozícií v bezpečnosti národných ekonomík – bude musieť vysporiadať s novým druhom nákladov. Tie zásadným spôsobom ovplyvnia celkové oprávnené náklady, a teda aj finálnu cenu energií pre koncových užívateľov. Z tohto hľadiska už dnes treba začať pripravovať úvahy o tom, aký rozsah externých nákladov, vo väzbe na externality, bude treba do energetických systémov a nákladov započítavať. Ak dnes Američania prichádzajú s koncepciou externých nákladov, ktoré by mali zásadným spôsobom prehodnotiť celkovú mieru konkurencieschopnosti, a to tak vo vzťahu k vode (virtuálna voda), ako aj k reálnej energii, je možné očakávať, že v priebehu 5 rokov dôjde k významnému prehodnoteniu celkového pohľadu na energetiku predovšetkým vo väzbe na externé náklady.

026

Výzvy blízkej budúcnosti

Všeobecne má väčšina vlád tendenciu zasahovať do vývoja cien energií, predovšetkým pre obyvateľstvo, ale v čoraz väčšej miere už aj pre podnikateľský sektor. Tým však dostávajú energetické firmy do niekoľkonásobnej pasce. Po prvé, na jednej strane musia energetické firmy budovať nové zdroje, čo súvisí s opotrebením existujúcich zdrojov. Do roku 2020 vypadne zhruba 41 % tých zdrojov energie, ktoré sú v súčasnosti v prevádzke. Po druhé, bude nevyhnutné zásadné technické prebudovanie distribučných systémov, ak máme radikálnym spôsobom – aspoň o 30 % – znížiť energetické straty v prenosových systémoch. Po tretie, bude treba dobudovať energetické bezpečnostné rezervy na úrovni 120 dní spotreby v rámci jednotlivých národných ekonomík. Po štvrté, bude treba dokončiť prebudovanie prepojenia národných energetických systémov, aby bolo možné vytvoriť jednotnú Európsku energetickú sústavu. A po piate, bude nevyhnutné počítať s nákladmi na diverzifikáciu energetických zdrojov, presnejšie: dopravných trás energetických médií, aby bolo možné získať dostatočnú mieru energetickej odolnosti teritória Európskej únie. Ak k tomu pridáme aj náklady súvisiace s posilňovaním úlohy alternatívnych energetických médií a zohľadníme externé náklady výroby finálnych produktov, je zrejmé, že prognóza každoročného rastu spotreby energie približne do roku 2020 na úrovni niekoľkých percent je pravdepodobne len spodnou hranicou očakávaného nárastu energetických potrieb. Z tohto hľadiska teda možno konštatovať, že stojíme pred situáciou trvalého rastu cien

Doc. Ing. Peter Staněk, CSc.


THE PARADOXES OF THE ENERGY SITUATION IN GLOBAL ECONOMY Doc. Ing. Peter Staněk, CSc. Economic Institute of the Slovak Academy of Science Scientific worker Adviser to the Vice-Premier of the SR Government

At present, the energy industry becomes one of the key phenomena of developing national as well as global economies. Concentrated disputes have been on the way about it whether there is enough of energy media, or a lack, whether the world is behind the oil top, or not, whether the alternative resources can be a solution for the energy situation in the majority of countries.

I is possible concurrently to state that the diIt verse opinions concern the future of development of the energy industry as such. On the other side, a huge volume of debts remained in a series of cases with the energy systems, which relate to their age, wear-out of energy systems, missing inter-connections of national systems into the international super-grid, low energy reserves, or insufficient reserves of energy media. From such a point of view, the outlook of the world energy industry is rather controversial, whereas it contains a series of positive information as well as negative ones.

Question marks about the energy raw material deposits

Firstly, there is the issue of the ampleness or the lack of energy media. Several authors had stated already for several times that the world achieved the oil top and the overall production of oil will have only a descending tendency. There were many arguments that the existing oil fields are almost depleted and that there are no options to discover new ones. However, what is the reality? Not only the principal contradiction is hidden in it that by now with respect to the used technologies it is produced only 35 to 40 percent from the actual resources in the majority of cases, while more than 60 percent remain non-used, sitting in deposits or in wastes. Thus, if the new technologies are used based on the already today known principles, it is possible to increase exploitability of the resources to the level of 70 to 80 percent. Secondly, the detailed research of the planet Earth, utilising also satellite imaging can lead to discovering new oil deposits. Ten years before there was known almost nothing about the huge oil and gas deposits in central Asia. In the last year, there were discovered deposits on the continental shelf at the coast of Brasilia, and though this oil is polluted with salt admixtures, already today existing technologies allow to produce from this large resource the extent thereof exceeds 16 billions of barrels. Simultaneously, a series of smaller fields are discovering as well, for instance, on the continental shelf of Italy, with the coasts of Africa, but also in some other parts of the world continents. As the good example we can mention discovery of the relatively ample oil and gas fields in the China Sea, at the China continental shelf, which become even the subject of disputes between China and Vietnam. Thus, it is possible to state that also discovery of new fields in the North Ice-Ocean and North Pacific, as is Sachalin 2, or some other deposits establish assumptions for it that the threat of real shortage of oil resources is de-

028

finitely for the period of several decades only a fiction. Concurrently with it as the new oil deposits are discovering on the individual parts of our Planet, the new gas deposits are discovering, too. Besides this, new technologies enable to produce liquidated gas what means the significant technological shift in the field of oil products.

Alternative resources having Achilles heel

On the other side, alternative energy resources have been developing to the more significant extent. These can not only utilise waste materials, as for example, hay, biological wastes in breeding stock and similar to generate energy, but there are also technologies aimed at utilisation of the wood potential: combustion of wooden chips, utilisation of fast growing woods, etc. However the paradox is that the new alternative resources have always certain Achilles heels. Already today it is possible to state that one of the limits for fast growing woods is their high consumption of water while growing them. With regards to the developments of climate changes and their impacts on the hydrologic potentials, the ampleness or the shortage of waters become very significant limiting phenomenon of the new alternative energy resources. As an example we can mention the growing of technological crops which serve as a base for producing bio-ethanol, where water consumption is higher by 20 percent or 30 percent than with the growing of classic biological crops! This in the final consequence means the need of complex viewing. If in the case of nuke energy it is reproached for the fact that into the price there is not enough included the costs for nuclear waste repositories to disposing of nuclear wastes, the same is related also to the alternative energy resources in links for re-calculation of water consumption and the price of consumed water. Many concepts, which deal today with the role of water in the future, state that the demands for water and its significance will achieve the significance of oil and natural gas. Due to this view, the external costs linked to the water consumption in the growing of alternative resources should be the very significant limit of the financial point of view. Other alternative energy resources as solar energy, solar connectors, or photo-galvanic transformation of solar energy again hash into another phenomenon, vesting in the fact what energy consumption represents the production of solar silicon-panels. Concurrently, it is also the question of the recycling costs of such

established new alternative resources. If we add to this also some special types of energy resources, as the utilisation of waste heat from roads, or the utilisation of waste heat from concrete skeletons of the buildings which got heated by the hot air, it is possible to state that the pallet of alternative energy resources, including wind energy, is though very broad, but always there is a problematic point there.

Actual return and consumption

The today reflections about return of alternative resources concurrently do not answer to the following two principal questions. Firstly: What is the actual energy consumption of alternative resources comparing to energy consumption of fossil fuels? Secondly: Under what substitution or additional conditions there is ensured the actual return of alternative resources? If we take subvention mechanisms, for instance, with solar energy in Germany, it is possible to state that it is possible to speak about return of investments spent for these alternative resources under the conditions of 40 to 45 percent subvention. On the other hand while, for instance, the US Government did not subvention more than 30 percent of the production of bio-ethanol, the actual return of such facilities would be non-comparably worse than presented today. The curiosity is also it that many alternative energy resources, for example, combustion of hydrogen, creates a side negative effect related to it that one type of emission, emissions of CO2 are radically reduced or totally removed, however on the other side there establishes a new resources of emissions; with hydrogen it is water steam, which reduces permeability of the atmosphere and subsequently this results into the acceleration of global warming. In the case of adding ethanol to petrol there again occurs an increasing share of phthalates in emissions, thus there increases a volume of carcinogenic substances which boosts in the principal manner the health risk of the majority of the population. From this point of view, as the most acceptable appear the saving programmes which would decrease in a radical way the overall energy consumption. However, the problem is that only the price stimulation does not lead to the real saving projects in terms of technology, which will reduce actually long-term the overall energy consumption. Concurrently, it is valid that at minimum of one third of saving programmes must be at least partially subsidy-based otherwise there it is not realistic to obtain a sufficient effect on the energy balance of countries or continents. Utilisation of alternative technologies as thermal pumps and similar, again, crashes to the barrier of high acquisition costs, what with a larger scope of flat type means the principal limiting barrier for applications. Without an excessive substitution system it is not possible to consider the extension of such alternative resources. However such a system of subventions intervenes fiscal expenditures, both the expenditures of the state, as well as other parts of the public sector.


Hazards of the diversification of resources

The second issue of the energy industry is the issue of diversification of resources. In general, today the majority of countries make efforts to diversify receiving energy resources, in particular, in terms of the territory, through the diversification of imports of energy media from diverse directions or diverse states. The typical example is the effort of the European Union to diversify natural gas resources, in particular, in relations to the Russian resources. If today the overall energy balance of the EU is depending at 30 percent from the imports from Russia, also in spite of the diversification efforts it is expected that till 2020 the dependence of the EU from gas imports from Russia exceeds the level of 55 percent. On the other side if we speak realistically about the diversification of resources, it is very problematic. Russia alone, the significant, and, it is possible to say that the key supplier of energy media, has agreed with the countries around the Caspian Sea upon the oil supplies to the EU. There were established the mechanism enabling, for instance, that oil or gas from Kazakhstan is delivered to Russia and again Russia supplies its own gas to the EU. The transit lines being developed today (i.e., the North Stream passing through the Baltic Sea, or the South Stream through Serbia, Bulgaria and Hungary) establish alternative resources of transiting oil or gas to West Europe. Concurrently it is clear that the today existing and designed capacities will be not much enough as a possible substitution to oil pipelines and the Friendship gas pipeline [Druzhba in Russian language]. Thus in such context it is possible to speak about the line-characteristics of transit systems of energy media. Reflections about it how it is possible to importing liquidated gas from Libya or Algeria, or how it is possible to lay down new energy pipelines in links to North Africa, will remain still only the pious wishes. Because it is bouncing on the one principal problem: it is not dealt only with resources, but, in particular, firstly: the price developments of supplied oil and gas; secondly: surety and stability of supplies. In this context just the Nabucco pipeline has got big problems that with respect to the political non-stability can be only a supplementary resource, but not a primary resource, because surety of supplies is seriously threatened in many cases.

Asset control and investments

With the above given relates another relevant fact as well. Even if the countries are making efforts to diversify energy media resources through the deliveries coming from diverse territories however on the other hand they fail to realise that concurrently with it there is running the very significant process related to the property control of distribution networks. The effort of Gazprom to penetrate into the European distribution networks through the classic capital entry via capital markets was blocked in a series of cases (e.g., Germany, France) through the decisions taken by the national governments. Of course, it was claimed officially that it was in links to the fulfilment of the condition that Russia should open its energy systems for the investors coming from the European countries. However on the other hand, the sovereign funds as financial resources from the countries supplying oil, gas and other raw materials are achieving the more and more significant role. It is shown that just the expansion of Gazprom funded from the resources of the sovereign fund can be a very important phenomenon deeply intervening into the structure of energy systems in the EU conditions. It is not possible to

move with it with respect to the actual financial power available just in Gazprom thanks to the Russian sovereign fund. Moreover, there is the fact that the costs for renewing and maintaining the distribution system are such excessive that a series of companies is giving up either voluntarily (e.g., German Eon), or they try to acquire extra financial resources of an excessive scope, therefrom is paid for the reconstruction of distribution networks - what is an example of Gazprom, or ElectricitĂŠ de France. Concurrently, they do realise in many countries that the energy system is the one of the primary ways of controlling the situation inside the national state, the national economy, and hence its gradual releasing into the foreign hands without actual control is the highly risky economic and geo-political phenomenon. The fact that the prevailing majority of the distribution systems in the EU have their age higher than 20 years and often they are at the level of merely surviving, represents the necessity of excessive investments into the whole energy sector of the EU. The estimated inevitable investments till 2020 represent an amount more than 1 billion of euros. In the Slovak conditions, only the upgrading and new development of the distribution systems for electricity line grids will represent expenditures exceeding 20 billions of Slovak crowns. The majority of distribution electricity systems in Slovakia are older than 25 years and it is obvious that with respect to the technical parameters, an actual physical renovation should be conducted in the close future.

Demanding regulations, high costs

Another significant phenomenon is a series of Community standards infringing upon the activities of the energy sector. It is a paradox, that on the one side the EU standards require investment projects within the energy sector, as for example, to renovate distribution networks, but concurrently they require that the majority of distribution systems are erected not as overhead lines but are developed as underground lines. Between the residential areas this should be managed by the electricity utilities, in the territories of towns and villages this should be managed by the municipalities. This has the logical rationale because the climate changes affect through the rather significant way, in particular, in the cases of catastrophes, or failures/blackouts of the energy systems. However on the other hand, such a rebuilding of energy systems requires huge expenditures under the relatively broad participation of several financing resources. This situation has, in the final consequence, to solve also the question of surety and security of the transmission systems, to what it is added also the protection against terrorist attacks and similar. In every case however the key remains that if this should be conducted by energy companies, then it is not possible to avoid that the costs for such rebuilt energy system are reflected into costs and prices for electricity for the end user. Another factor, the ban on cross subventions, resulted in a series of countries into the problems of prices for energies for the households. If the original cross subventions allowed to establishing certain cushion, dumping the price shocks at the level of the household, the ban on establishing cross subventions resulted into the full transparency of prices for energy supplied to the population. In the majority of cases, and in the majority of countries, however, this resulted in the significant 20 percent up to 40 percent increase of energy prices for the population. It would be possible to cope with it however together with the cumulation of problems with the stagna-

tion of incomes of the population, with the overall increase of its participation, e.g., in the fields of costs for healthcare, schooling system or transport, they mean the principal ne plus ultra of a new significant burdening of the prevailing majority of the population. From this point of view, it is very important to warn of it what weight does have the expenditure for energy in separate countries. For instance, expenditures for heating in Germany represent roughly 6.5 to 7 percent, but in Slovakia they represent 18 to 22 percent, and there are also countries where they represent more than one third of the overall expenditures of the households. In such case, also a small price shifts intervene a large part of the population resulting into economic and political problems. From this view it is show as inevitable to approach to a cumulative solution comprising as the diversification, as well as the building up of new technical systems, support to saving programmes and establishing compensation systems for the socially vulnerable groups who are using energy resources.

Which resources will be decisive de facto

Another significant phenomenon relates to another aspect as well. The following question is emerging here the more frequently: What energy resources should be decisive in the future for the national balance? The idea that about 30 to 40 percent of energy consumption will be covered by alternative resources is shown as problematic. In essence, through the use of alternative energy resources it is possible partially to decrease the pressure on importing energy media, partially solving the diversification of energy resources, or partially solving the reduction of emissions. It is showing that the own utilisation of alternative energy resources can be a solution under the precisely specified conditions however it will not cover more than the already mentioned 20 to 25 percent of energy consumption. It means that in the horizon of the closest 20 to 30 years it is required to consider another essential energy resource. In essence, it is possible to speak about only two. Either, it is the use of the new type of combustion of natural gas through steam-gas systems, or it is the continuation in developing nuke energy. Nuke energy invokes in the EU conditions extensive emotions however from the view of the objective assessment it can be for the closest 20 to 30 years the decisive energy resource. It is necessary to realise the essential fact that in the majority of cases natural gas is used predominantly in the field of heat management and only secondarily for generating electricity. If the EU Directive should be applicable that the share of electricity generated using natural gas will be increased from the today figure of 18 % to 35 % till 2020, meaning, not only consumption of natural gas is increased, and thus also the dependence on new natural gas resources is increasing, either from Russia, or from other country, but it means concurrently also an essential strengthening of nuke energy. From this point of view, it is showing as inevitable to build up about 45 to 50 nuke reactors which on the one hand will compensate those reactors which should be decommissioned due to their functionality and on the other hand will safeguard the growing needs of energy systems in the EU. Till now it looks according to the all analyses so that the gross energy consumption should grow gradually up by 7 percent per a year minimally in the horizon of 10 years. Secondly, it is not possible to safeguard such significant growth of energy demands through the developing of some insulated systems, but only through the development of a new

029


generation of nuclear resources and via the thorough interconnection of the national energy systems. Till now it is possible to state that in the EU conditions the interconnections of energy systems are still only at the level of 40 percent. Thirdly, it is possible to mention that while the costs for a definite nuclear waste repository are considered, the price for electricity is increased however from the view of the overall complex evaluation the nuke energy remains the axis of European energy systems. Alternative energy resources can be very important and wanted supplement however in the horizon of the future twenty to thirty years will be actually only a supplement. Concurrently, another essential fact implies from this. To satisfy the population it is possible and necessary to increase security standards, but on the other side it will not be possible to tolerate for some national governments (e.g., Germany) systematic shifting validity of certificates for using nuke power plants also in such cases when technical obsoleteness occurs and service life of systems finished. One among the ideas of solution of the energy situation in Germany is specifically based on it that the existing nuke power plants obtain certificates and prolongation of their operations for the following five to ten years. In such case however it is not possible to safeguard such technical standards which are concurrently required for the newly developed nuke reactors. The other side of nuke energy is the fact that the nuclear fuel imports are covered from the imports coming from Russia to the extent of 90 %. Thus if today anybody speaks about the diversification of energy resources, it is not dealt here with the solution of the issue of oil and gas imports, but also nuclear fusion reactor materials from the Russian Federation.

Interconnections of electricity grids

The problem of Europe becomes also another significant factor. The mentioned missing interconnections among the national grid systems has resulted into it that in the cases of excessive system failures/blackouts, it is not possible to compensate mutually shifting of energy resources. We are coming so to another specific question and the dimension of view on the energy systems: national or pan-national (supra-national) energy/electricity security. Today, the prevailing majority of investors come to the situation when the safe supplies of electricity for acceptable prices become one of the key investment stimuli in decision making about the shift of production capacities. This means that security of electricity supplies and their continuity and availability according to electricity supply time schedules becomes the very important up to the key phenomenon. Whereas the majority of technical systems today are based on a ‘system just in time’, thus on the working with the minimum technological reserves, any failures or blackouts in electricity supplies mean tremendous and excessive damages. Anyway, the blackouts in Sweden, Italy, Russia or Germany in 2005 to 2007 have shown the dimensions of these economic losses. Thus from this point of view it is showing as inevitable to interconnect national systems so to reach interconnections in the all directions. This means that the individual national electricity grid systems have sufficient internal capacity as well as reserves, but simultaneously they function in the system of a pan-European centre, though today there are excessive disputes on the way about it where the pan-European Energy Centre should be placed and in what way should be used the energy excesses in the individual national states.

030

Strategic reserves

Definitely, with it relates the second important question from the view of security: What should be the level of strategic security reserves for the case of blackouts? The taps closing on the gas pipelines leading from Russia to the EU, in time of the disputes between Russia and Ukraine in 2006 and 2007, has shown the risk of these transit systems. Therefore it is possible to understand the efforts made from the part of the EU to accomplish a status when there are reached technological reserves of oil as well as natural gas for at least 120 days, in a whole as the significant factor of stabilisation of the overall energy system of the EU countries. Indeed, this will require relatively huge costs; either in the form of direct investments into developments of store facilities, or as the costs for renting such store facilities from the energy companies. Throughout, there are some studies there which state that the renting of capacities from the private companies to safeguard strategic reserves of the individual governments can be very important source of incomes for the energy companies. In the conditions of Slovakia, it will mean to safeguard the strategic reserves for costs totalling to 17 up 20 billions of Slovak crowns. In the case of renting, this would be about 5 to 6 billions of Slovak crowns annually, while it is dealt with the renting of storing facilities. However such situation means that to safeguard energy security is not possible through alternative energy resources because these can be only a supplement, but the main problem of energy systems becomes to maintain the sufficient reserves of power energy and to ensure certain stable acceptable time schedule of electricity generation and electricity takeoff. From this point of view, whereas the alternative energy resources are rather only ‘impact’ resources, it is possible to expect only a relatively limited effect of these energy systems on the overall security of national systems.

External costs and competition

When we speak about the energy industry we cannot bypass one important moment. Generally, it started to speak more and more about the so-called external costs, also with respect to the issue of climate changes and ecological reformation of national economies. Indeed, the external costs can be differentiated and defined with the separate sectors of national economy, but in the field of the energy industry they are extraordinarily important. It is not dealt with the costs, for instance, for sludgedrying beds close to the thermal power plants, but mainly they are the costs for the temporary or stable repositories of nuclear wastes, they are the costs which will relate to the ecological recycling of some alternative energy resources (e.g., photo-galvanic members, etc) and simultaneously they are the costs which relate to the overall scope and impacts of emissions on the environment. The energy industry, from the point of view of emission quotas stipulated by the EU, belongs among the significant consumers of emission allowances. On the other side, the new generation of thermal power plants, designed in Germany, can reduce in the radical way the scope of emissions of CO2, almost by 60 percent! On the other hand, there are introduced the new industries reducing to the significant extent the overall scope of emissions (e.g., chemical industry, textile industry, etc.) while however these concurrently increase their total energy consumption. If today as an important phenomenon of competitiveness should be gradually the calculating of external costs into the final price of production and the scope of external costs should be also an important

certification aspect in success and sales-ability of individual types of products, it is obvious that the energy industry, in spite of its central position in safeguarding national economies, will have to cope with the new type of costs. These will influence in an essential way the total eligible costs, and thus also the final price of energy for the end user. From this point of view already today it is required to begin to prepare considerations about it what scope of external costs in links to externalities will be necessary to calculate into the energy systems and costs. If today Americans come with the concept of external costs which should re-evaluate in an essential manner the overall rate of competitiveness, as in the relation to water (i.e., virtual water), as in the actual energy, it is possible to expect that within five years there will appear an important re-evaluation of the overall view on the energy industry, in particular, in links to the external costs.

Challenges of the close future

In general, the majority of governments have the tendency to intervene into the developments of prices for energy, mainly for the population, but more and more frequently also for the business sector. However through this the energy companies become trapped for several times. Firstly, on the one hand the energy companies must develop new resources what relates to the wearing-out of the existing resources. Till 2020 roughly 41 % of those energy resources which are operated toady will be decommissioned. Secondly, it will be inevitable to rebuild technically in an essential manner the distribution systems, if we want to reduce in a radical way (say at least by 30 %) the energy losses occurring at the transmission systems. Thirdly, it will be necessary to complete energy security reserves at the level of 120-day consumption within the individual national economies. Fourthly, it will be required to finalise developments of interconnections among the national electricity grid systems to be able to establish the single European electricity grid system. And fifthly, it will be inevitable to count on the costs for the diversification of energy resources; more precisely: transit routes of energy media to be able to achieve the sufficient rate of energy resistance of the EU territory. If we add to it also the costs related to the strengthening of the role of alternative energy media and consider the external costs of production of final products, it is obvious that the prognosis of annual growth of energy consumption about to 2020 at the level of several percent is probably only a lower limit of the expected growth of energy needs. From this point of view, it can be stated that we stand in front of the situation of an ongoing growth of energy prices as for the business sector, as for the population. It will not relate either with the developments of energy consumption in the BRIC countries (i.e., Brasilia, Russia, India, China) and newly developing countries, as with overall process of ecologisation of national economies. Therefore it is more and more inevitable to discuss about the global energy strategy in the scope of the whole EU. The scope of investments, the scope of resources, the need of national legislation, but also coordination of the process in relation to the international energy enterprises show the need of supra-national, pan-national energy approach. The sooner the individual national governments understand it the better it will possible to create an effectively functioning energy policy in the conditions of the European Union. Doc. Ing. Peter Staněk, CSc.


Silný hráč

na energetickom trhu

ČEZ-PR

Aké je poslanie, hlavná úloha ČEZ Slovensko na našom trhu?

032

V podstate sa bavíme o dvoch spolu súvisiacich, ale aj trochu odlišných otázkach. Jednou sú zámery celej Skupiny ČEZ a druhou sú zámery ČEZ Slovensko s. r. o. ako obchodníka s elektrickou energiou. Z pohľadu Skupiny ČEZ je Slovensko najbližším trhom a do budúcnosti bude chcieť posilňovať svoju pozíciu v oblasti výroby a niektoré signály k tomu už sú. Z pohľadu obchodníka s elektrickou energiou je našou snahou zabezpečiť spoľahlivé zásobovanie našich zákazníkov na Slovensku elektrickou energiou. Slovenský trh je pre pôsobenie spoločnosti ČEZ úplne prirodzeným priestorom. Značka ČEZ je u nás veľmi dobre známa a je na Slovensku vnímaná veľmi pozitívne. Stratégiou spoločnosti ČEZ je byť silným hráčom na energetickom trhu Slovenska.

Registrujete zásadné zmeny po liberalizácii na trhu s elektrickou energiou?

Myslím, že napriek pokročilej liberalizácii, chýba ešte štandardné inštrumentárium, ktoré by umožnilo urobiť prostredie transparentnejšie. Chýbajú aukcie elektrickej energie ako príklad. Napriek už prijatej legislatíve, ktorá zodpovedá štandardom Európskej únie je v praxi ešte čo dobiehať. Myslíte si, že je možné udržať ceny energie na trhu, aby sa dramaticky nezvýšili?

Je potrebné zabezpečiť spoľahlivé a stabilné zásobovanie obyvateľstva a ekonomiky elektrikou, to je primárny cieľ. Úlohou ceny je v energetike, tak ako v iných oblastiach podnikania, vytvárať rovnováhu medzi ponukou a dopytom. Rastúca cena elektriny odráža predovšetkým dva faktory. Prvým je nedostatok zdrojov elektrickej energie v regi-

Rozhovor s Ing. Máriusom Hričovským Obchodným riaditeľom spoločnosti ČEZ Slovensko, s. r. o. óne a druhým je všeobecný vývoj cien energií na svetových trhoch. Preto je podľa mňa najlepším nástrojom boja za stabilizáciu cien elektriny budovanie nových zdrojov. Ktoré zaujímavé iniciatívy v oblasti výstavby nových energetických zdrojov by ste mohli spomenúť?

Z pohľadu výstavby nových zdrojov vznikol spoločný podnik ČEZ MOL, ktorý má za úlohu výstavbu paroplynových elektrární ako na Slovensku, tak aj v Maďarsku. V súčasnosti sa pripravuje výstavba 800 MW elektrárne v Slovnafte. ČEZ v Českej republike veľa investuje aj do obnoviteľných zdrojov elektrickej energie. V súčasnej dobe sa vytvára priestor v rámci ČEZu aj pre menšie elektrárne na báze obnoviteľných zdrojov. Momentálne na Slovensku takéto projekty nemáme, ale to neznamená, že sa to nemôže zmeniť.


Čo je podľa vás možné urobiť, aby sa cena elektriny pre koncových zákazníkov tak dramaticky nezvyšovala?

Ako som už spomínal, najlepším nástrojom boja za stabilizáciu cien elektriny je budovanie nových zdrojov.. Vidíte to ako hlavnú politickú úlohu?

Politická úloha je podporiť investície do energetickej oblasti, a to aj do jadrovej energetiky, rozvoj obnoviteľných zdrojov. Je potrebné vytvoriť dlhodobo stabilné podmienky pre rozvoj celého sektoru energetiky. Treba si uvedo-

miť, že energetika žije v oveľa dlhších cykloch ako iné oblasti podnikania. Vybudovanie a prevádzkovanie elektrárne je projekt na desiatky rokov. V jadrovej energetike dokonca na niekoľko generácií. Preto je nesmierne dôležité, aké sú vytvorené rámcové podmienky a či je garancia ich stability. Ako v tomto kontexte vnímate Stratégiu energetickej bezpečnosti, pripravenú Ministerstvom hospodárstva SR?

Materiál bol pripravený dobre. Veľmi precízne zmapoval problematiku energetiky na Slovensku. Hovorí komplexne o mnohých dôležitých témach. Zámery, ktoré si vláda stanovuje, smerujú k rozvoju, k spoľahlivosti a kvalite energetickej sústavy SR. Kľúčovou úlohou je vytvoriť pozitívne prostredie pre všetkých, ktorí chcú investovať do energetiky na Slovensku.

S T RONG P LAY ER IN POW ER IND USTRY I NTE R V I E W W I TH I NG. MÁ RI US H RIČ O VSK Ý BUS I N E SS D I RE C TO R O F Č EZ S LOVENS KO LT D.

What is the main task, let‘s say mission, of ČEZ Slovensko on our market?

In general we are talking about two related levels, which are different. One level is represented by targets of the whole ČEZ Group and the second covers targets of ČEZ Slovensko s.r.o., as an electric power trader. From the ČEZ Group point of view Slovakia is the closest market, so our aim is to make our position stabile and strong in energy production. There are some activities already running which are supporting this ambition. From the electric power trader’s point of view it is our main ambition to provide stabile distribution of electric power to our customers within the Slovakia. Slovak market is the natural environment for ČEZ. Our brand ČEZ is well know in the area and it is positively recognized by public. Our strategy is to be a strong and active player on the Slovak energy market.

Do you feel essential changes of electric power market after its liberalization?

I think that even though the advanced liberalization there are still missing standard tools which might ensure transparent environment. For example there are still missing electric power auctions. In spite of the valid legislation, which follows European union standards, there are still some gaps to be filled in real life.

Do you think that is possible to guarantee the energy prices on market so they are not increased dramatically? Our primary aim is to ensure stabile and secure supplies of electric power to the public and industry. It is similar to other business fields, not only to energy market, that the price is creating the balance between the bid and ask. The growing price of electric power represents two factors. First is the lack of electric power sources in the region and the second is the general trend of electric power prices on global markets. Based on this, in my opinion, the best tool for the stabile electric power prices is the development and creation of new energy sources.

Which of the activities related to new energy sources creation could be men-

tioned as the most interesting one?

To support the creation of new electric power sources we have created mutual company ČEZ MOL. Its ambition is to built steam-gas electric power stations in Slovakia and also in Hungary. Currently we are preparing 800 MW electric power station for company Slovnaft. We are also investors into renewable energy sources in Czech republic. We do have a space for smaller power stations based on renewable sources within the ČEZ group. Nowadays we do not have such projects in Slovakia but this could be changed in future.

What do you think is possible to do against the dramatic increase of electric power prices for end users?

As I have mentioned previously the best tool for stabile energy prices is the preparation of new energy sources...

Do you see this as a main political issue?

Political task is the support investments into the energy production, this covers also nuclear energy and development of renewable energy sources. It is necessary to create stabile conditions for the development of the whole energetic industry. We need to bear in mind that this kind of industry is a long term run, which makes it different from other fields of business. Preparation and building of electric power station could take decades, in nuclear energy field more than generations. That is why it is very important what kind of conditions and assurance of stability is provided and created.

Based on this, what is your opinion about the Strategy of energetic security, which was prepared by Slovak Ministry of industry?

The document is prepared on very professional level. It is mapping the whole energetic area in Slovakia in details and refers exactly to important fields. The ambitions and aims presented by government are showing us the way to development, security and high quality of energy system in SR. The key role is to create positive environment for all entities whose ambition is to invest into the Slovak energetic industry. Foto: Milada Jančovičová

033


Vý zvy budúcnos t i Okolo našej aj európskej budúcnosti sa vynárajú početné otázniky ako zaistiť energetickú bezpečnosť a sebestačnosť. Práve energetika bezpečná a v prevádzke udržateľná aj za mimoriadnych okolností je podmienkou ďalšieho napredovania a hospodárskeho rastu krajiny. vplyv klimatických zmien a s nimi súvisiace zmeny charakteru počasia sprevádzané väčšou frekvenciou živelných pohrôm (povodne z prívalových dažďov, veterné smršte) determinujú prostredie, v ktorom podniká akciová spoločnosť Elektrovod Holding. Oproti minulosti sa výrazne skrátila priemerná doba realizácie projektov, vysoké nároky klientov na kvalitu a presné plnenie termínov sú samozrejmosťou. V tvrdých podmienkach voľného trhu Elektrovod Holding, a. s. úspešne zabezpečuje aj rozvoj firmy smerujúci k posilneniu jeho činnosti v úzkoprofilových trhových segmentoch a k zvyšovaniu produktivity využívaním nových technologických postupov s použitím moderných technológií.

Osobitnou kapitolou sú podnikateľské aktivity v zahraničí. Po úspešných projektoch na Islande v rokoch 2005 a 2006 pokračujú aktivity na významných energetických projektoch napr. v Grónsku budovaním základnej energetickej infraštruktúry, v Škandinávii (Švédsko, Fínsko) alebo v Nemecku na projektoch súvisiacich s ďalším rozvojom ich prenosových systémov. K súčasným výzvam pristupujeme sebavedomo, máme na čo nadviazať, veď know - how našich pracovníkov, inžinierov a projektantov je devízou a predpokladom zvládnutia aj tých najnáročnejších projektov. Ing. Tomáš Malatinský Predseda predstavenstva Elektrovod Holding a. s.

Fu t ure c h a l l e n g e s There are many question marks which arise with regard to the Slovak and European future regarding the securing of energy safety and self-sufficiency. Especially the safe energy and in with regard to operation sustainable energy also in extraordinary circumstances is the condition for further progress and economic growth of the country.

Slovakia currently faces serious challenges with regard to addressing the deficit in electricity production caused by the undertaking of political obligations (shutdown of two units of NPP Bohunice) and obsolete production capacities at the Vojany and Nováky power plants. And also in connection with the conclusions of the Lisbon Treaty and the adopted 20 – 20 – 20 strategy to address the replacement of sources in a ecologically acceptable way and the implementation of the prescribed share of production capacities from renewable resources within the production mix. The indisputable progress of Slovakia which is reflected annually in GDP growth, the continuing inflow of investments from major foreign investors places demands and creates the requirement for the modernisation of the distribution system of the Transmission System in Slovakia and its further development. Last, but not least the influence of climate changes and related changes in the character of the weather accompanies by a higher frequency of natural disasters (flood from rainfall, windstorms) determine the business environment of the joint-stock company Elektrovod Holding. The average time for the implementation of projects was greatly reduced compared to the past; the high demand of clients and the precise performance of deadlines are a matter of course. Under tough free market conditions, Elektrovod Holding, a.s. has successfully undertaken the development of the company leading to the strengthening of its activities in narrow market sectors and to productivity improvements by the usage of new technological processes using advanced technologies. With regard to business activities abroad: after successful projects in Iceland in 2005 and 2006 we are continuing with major energy projects, e.g. in Greenland where we are building basic energy infrastructure, in Scandinavia (Sweden and Finland) and in Germany on projects connected to the further development of their transmission systems. We approach the current challenges with confidence; we can follow up as the know - how of our employees, engineers and designers is the asset and condition for managing the most demanding projects. Ing. Tomáš Malatinský Chairman of Board of Directors Elektrovod Holding a. s.

034

ELV-PR

Slovensko stojí v súčasnosti pred vážnymi výzvami riešiť deficit vo výrobe elektrickej energie, vyvolaný plnením politických záväzkov (odstavenie dvoch blokov v JE Bohunice) alebo zastaraných výrobných kapacít v Elektrárňach Vojany a Nováky. Zároveň v súvislosti so závermi Lisabonskej zmluvy a prijatej stratégie 20 – 20 – 20, náhradu zdrojov riešiť ekologicky akceptovateľným spôsobom a implementovať do výrobného mixu predpísaný podiel výrobných kapacít z obnoviteľných zdrojov. Naviac neoddiskutovateľný progres Slovenska odzrkadľujúci sa každoročne v raste HDP, pokračujúci prílev investícií významných zahraničných investorov, kladie nároky a vyvoláva potrebu modernizácie distribučného systému Prenosovej sústavy Slovenska a jej ďalšieho rozvoja. V neposlednom rade


PREDSTAVUJEME

Šesťdesiat rokov rozvoja 60 Y EARS O F DEVELO PMENT

ELV-PR

Š

esť desaťročí úspešného kontinuálneho pôsobenia v energetike nie je málo. Tým skôr, že portfólio činností sa nezúžilo iba na výstavbu, rekonštrukcie, či opravy havárií. Jednou z rozhodujúcich činností spoločnosti je aj riešenie úloh, ktoré pomáhajú pri zavádzaní nových technických riešení, technológií a nových činností v predmete podnikania. Neoddeliteľnou súčasťou je sledovanie svetového vývoja a aplikácia nových poznatkov v projektovej aj montážnej praxi. Z nových technických riešení spoločnosti posledného obdobia možno spomenúť rozvodne s použitím kompaktných modulov pre rozvodne 110 kV, 220 kV a 400 kV. Ďalšou oblasťou ktorej sa experti venujú a ktorá z pohľadu bezpečnej dodávky energie je mimoriadne dôležitá, je krehký lom ocele zapríčiňujúci havárie elektrických vedení pri klimatických namáhaniach (predovšetkým pri nízkych teplotách). Odstraňovanie havárií pomocou stavebnicového systému dočasného vedenia je tiež výsledkom projektantov spoločnosti. Systém zníži dobu výpadku na minimum. Na to nadväzuje – hlavne pre oblasti ťažko dostupného terénu – stavenie stožiarov za pomoci vrtuľníkov. Dali by sa spomenúť aj ďalšie inovatívne riešenia, ktoré sú výsledkom práce expertov Elektrovodu Holding. Spoločnosť je tu už šesťdesiat rokov na to, aby vyriešila všetky vaše problémy nadzemných elektrických vedení alebo rozvodní vysokého napätia.

Six D Decades of successful continuous activities sector is an achievement. Even more so, in the energy e as the portfolio of activities was not reduced to just construction, refurbishment or emergency repairs. One of the key activities of the company is the solution of tasks that assist with regard to the implementation of new technical solutions, technologies and new activities in the subject of business. An integral part is the monitoring of worldwide development and the application of new knowledge to design and assembly. The new technical solutions of the company in recent years include switchgears with the usage of compact modules for 110 kV, 220 kV and 400 kV switchgears. Another area addressed by experts and extraordinarily important from the point of view of secure energy supply is the brittle failure of steel causing the failure of power lines due to climatic stress (mainly at low temperatures). The repair of failures using a construction kit of a temporary line is also the result of company designers. The system will reduce downtime to a minimum. This is followed by – especially for terrain with difficult access – the installation of masts using helicopters. The work of experts from Elektrovod Holding has resulted in other innovative solutions. The company has been resolving all your overhead power lines or high-voltage switchgears problems for sixty years.

Elektrovod Holding, a. s. Čulenova 5 816 46 Bratislava Slovenská republika Tel. č.: +421/2/502 51 111 Fax: +421/2/529 63 304 E-mail: elektrovod@elvba.sk

035


Koniec e lektrickej sebe sta č no sti Martin Kováčik (Autor je reportérom denníka Pravda) Spotreba a výroba elektriny

Rok 2007 bol v slovenskej elektroenergetike zlomovým. Slovensko totiž prišlo o sebestačnosť vo výrobe elektriny. Bez využívania kacapít zo zahraničia by slovenská sústava mala vážne problémy v plynulosti zásobovania elektrinou. V roku 2007 sa musela elektroenergetická sústava zaobísť bez tretiny výkonu Voján na východnom Slovensku, čo ovplyvnilo najmä trh s podpornými službami. Horšia rana pre sústavu bola odpojenie prvého bloku jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach. Výsledok možno dobre dokumentovať na pokrytí spotreby elektriny dňa 9. januára 2008 (viď nižšie infografika ). Daný januárový deň bol na Slovensku jeden z najproblémovejších z hľadiska pokrytia spotreby. Podvečer o 17.00 hodine už na pokrytie spotreby elektriny v krajine nestačilo zapnúť ani všetky prečeprpávacie vodné elektrárne a drahý špičkový výkon sa musel dovážať zo zahraničia. Celkovo sa v daný deň doviezlo 1,6 percenta potrebnej elektriny.

Vlani sa na Slovensku vyrobilo 27,9 miliardy kWh elektriny. Spotreba dosiahla 29,6 miliárd kWh. Rozdiel sa musel doviezť zo zahraničia. Slovensko mohlo byť pritom na elektriny zo zahraničia ešte závislejšie nebyť neštandardného vývoja spotreby elektriny. Vývoj spotreby elektriny na Slovensku ide proti pravidlám, ktoré platia vo vyspelejších krajinách. Ekonomika krajiny rástla v roku 2007 asi 9-percentným tempom. Domácnosti podľa štatistík míňali o takmer desať percent viac peňazí v porovnaní s rokom 2006. Elektriny, ktorá je potrebná pri väčšine činností, sa však v roku 2007 spotrebovalo len toľko čo v roku 2006. Ak by sa tento stav udržal aj v ďalších rokoch, krajina by nepotrebovala toľko elektrární ako sa plánuje. Elektrinu podľa odborníkov menej míňajú najmä domácnosti, ktoré opúšťajú čoraz drahšie elektrické kúrenie a menia staré spotrebiče za úspornejšie. ,,Elektrický kotol, ktorý pôvodne centrálne vykuroval celý rodinný dom, sa v domácnostiach využíva už

Pokrytie spotreby elektriny počas 9. januára 2008/The coverage of electric power supply on January 9, 2008 max. 4342 MW o 17:00 hod/h. spotreba ES/ Consumption PN 4 400 4 200

*Dovoz/Import

4 000 3 800 3 600 3 400 3 200 3 000 2 800 2 600 2 400 2 200 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800

len na temperovanie,“ hovorí dlhoročný odborník na využívanie elektriny Ján Dohňanský. ,,Ľudia na vidieku kúria najmä drevom,“ dodáva. Ústup od elektrického kúrenia mohol podľa neho mať na spotrebu elektriny v krajine významnejší vplyv ako skutočnosť, že priemysel míňa čoraz viac elektriny. Ešte v roku 2006 sa spotreba elektriny v krajine zdvihla o 3,7 percenta. Odborníci to pripisovali nástupu automobiliek Kia a PSA Peugeot Citroën a ďalších investorov. Predchádzajúcich jedenásť rokov spotreba elektriny stagnovala. Do roku 2012, kedy sa dostavajú Mochovce, by malo platiť, že čím menej sa bude elektriny míňať, tým menej jej príde z cudziny. Od roku 2009 sa situácia ešte viac zhorší, keď elektrinu prestane produkovať aj druhý blok V1 s ročnou výrobou 2,8 miliardy kWh. ,,Túto stratu nedokážeme vlastnými zdrojmi v plnej miere nahradiť,“ priznáva člen predstavenstva štátnej Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy Rudolf Kvetán. Investície do nových zdrojov

Zásobovanie elektrinou bolo na Slovensku ešte v roku 2006 zaistené zdrojmi s celkovým inštalovaným výkonom cez 8000 MW. Inštalovaná kapacita v roku 2007 klesla odstavením časti Voján a časti Bohuníc. Do roku 2010 má celkom odísť podľa predpokladov ministerstva hospodárstva 1 370 MW výkonu zdrojov a do roku 2015 spolu až 2 057 MW inštalovaného výkonu. Z toho 880 MW je výkon V1 Bohuníc a zvyšok tvoria tepelné elektrárne. Bohunice budú nahradené do roku 2012 tretím a štvrtým blokom Mochoviec. Rozhodnutie Slovenských elektrání o dostavbe Mochoviec padlo v roku 2007. Na jeseň 2008 by spoločnosť mala začať so stavebnými prácami na Mochovciach a koncom roka 2012 by mali byť nové bloky v plnej prevádzke. Tým by malo byť pokryté základné pásmo dodávok elektriny. Odstavené výkony starších tepelných elektrární vo Vojanoch, či niektorých mestských elektrární, budú prenosovej sústave chýbať najmä v oblasti podporných služieb, ktorých účelom je stabilizácia dodávok elektriny. Trh podporných služieb predstavuje v roku 2008 sumu asi 6,5 miliardy korún, z ktorej najväčšiu časť odkrajujú Slovenské elektrárne. Okrem nich sú na trhu napríklad paroplynové elektrárne v Bratislave, Ružomberku a Leviciach. Teplárne v Novákoch, Zvolene, Martine, Žiline, Košiciach. Podporoné služby na Slovensku však poskytuje aj český ČEZ.

600 400

Jadrové elektrárne/Nuclear Power Stations

Vývoz/Export

200 0

Vodné elektrárne/Hydro Power Stations

PVE C

-200 1

2

3

Saldo/Balance (+Imp, -Exp)

Dovoz/Import 4

5

6

7

8

9

Tepelné elektrárne/Thermal Conventional

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 hod./hour

036

ZDROJ: SEPS

Závodné elektrárne/Industrial Power Stations


Nové plánované plynové elektrárne chcú pri podporných službách ubrať z pozície Slovenských elektrární a tiež nahradia výpadok teplární. Menšiu plynovú elektrráreň ide pri Lučenci stavať Stredoslovenská energetika, ktorá je ovládaná francúzskym Electricité de France. Paroplynovú elektráreň s výkonom 400 MW plánuje do roku 2010 postaviť v Malženiciach pri Trnave nemecký koncern E.ON. Nemci by mali začať v Malženiciach stavať na jeseň 2008. S investíciou napokon súhlasili dotknuté inštitúcie aj samosprávy. V roku 2009 by sa mal začať stavať aj nový paroplyn v areály bratislavského Slovnaftu. Spoločný projekt maďarského MOL-u a českého ČEZ počíta s výkonom až 800 megawattov. Už dnes je jasné, že plynových elektrární bude pre potreby Slovensko až príliš. Kým nebudú Mochovce, plynové elekrárne môžu plniť aj úlohu dodávateľa silovej elektriny. Následne budú časť podporných služieb zrejme aj vyvážať do zahraničia. Ministerstvo hospodárstva očakáva, že stavba nových paroplynov v budúcnosti zvýši spotrebu zemného plynu, ktorú takmer celú pokrývame z ruského dovozu. V roku 2005 sa na Slovensku spálilo 6,5 miliardy kubíkov plynu. V roku 2020 by mal tento objem presiahnuť sedem miliárd kubíkov. Nárast spotreby plynu by mal nastať napriek tomu, že plynu na výrobu tepla, či na priame dodávky pre domácnosti sa bude pri úsporách míňať čoraz menej. Výpadok elektrárenských kapacít sa čiastočne nahradí aj zýšením výkonu existujúcich jadrových blokov v Mochovciach a Bohuniciach. Slovenské elektrárne v máji 2008 dostali licenciu na nára výkonu prvých dvoch blokov Mochoviec na 107 percent. V júni už elektráreň išla na 104 percent. Slovenské elektrárne začali aj prípravy na nárast výkonu mladšej bohunickej elektrárne V2, ktorej výkon by mal byť spolu s rozsiahlou rekonštrukciou zvýšený do roku 2010. Elektrárne sa rozhodli zvýšiť výkon blokov svojich atómových elektrární po pozitívnych skúsenostiach s jeho zvyšovaním v iných jadrových zariadeniach, napríklad v maďarskej Pakši, českých Dukovanoch alebo fínskej Loviise. Atómová elektráreň Mochovce dosiahla v roku 2007 historický rekord vo využiteľnosti zdroja, pretože druhý blok vyrobil skoro 90 percent elektriny, ktorú je teoreticky možné za rok vyrobiť na tomto zdroji. Load factor prvého bloku v roku 2007 stúpol na 88,6 percenta. Liberalizácia obchodu s elektrinou

Trh s elektrinou je formálne otvorený už niekoľko rokov. Iného ako tradičného dodávateľa elektriny si však do roku 2007 vyskúšali najmä väčšie spoločnosti. Príkladom je bratislavský Volkswagen, ktorý odoberal elektrinu z Čiech. V roku 2007 sa však už dostalo aj na menšie firmy. Spoločnosť Slovakia Energy s čekým kapitálom začala koncom roka 2007 a naplno v roku 2008 súťažiť aj o menšie spoločnosti. A to formou oslovovania cez podomových dílerov. Slovakia Energy chcela z asi 120-tisíc malých slovenských podnikateľov odoberajúcich elektrinu získať v roku 2008 asi 10-tisíc klientov. Klientov láka tým, že je o štyri až šesť percent lacnejšia ako tradiční dodávatelia, ktorými sú Západoslovenská, Stredoslovenská a Východoslovenská energetika. Platí to však len pre väčších klientov. Západoslovenská energetika tvrdila, že jej typickým podnikateľským maloodberateľom je živnostník, ktorí ročne minie len asi dve tisíc kilowatthodín elektriny. Môže ísť napríklad o kaderníctvo s dvoma miestnosťami. Slovakia Energy je síce pro porovaní ceny za kilowatthodinu lacnejšia, ale klient jej musí platiť navyše mesačný 50-korunový poplatok a prípade tiež aktivačný poplatok 1 300 korún. Spomínané kaderníctvo by tak na zmene dodávateľa prerobilo ročne 400 korún. Aj z toho vyplýva, že obchodníci sa pobijú zatiaľ o väčších odberateľov elektriny. Pri väčších dodávkach majú totiž dodávatelia elektriny väčšie zárobky a tak konkurent môže ľahšie cenovo podliezť. Najmenší podnikatelia, prípadne domácnosti môžu súťaž očakávať až keď sa prehĺbi súťaž o dodávky elektriny pre väčšie firmy.

100


TH E END OF SELF-SUFFIC IENCY IN E LECTRIC POWER SUP PLY Martin Kováčik (Author is correspondent of daily newspaper Pravda ) Consumption and production C of electric power.

The breaking point in Slovakia’s electric power industry started in 2007 when Slovakia lost its self-sufficiency in electric power production. Without the energy from abroad the Slovak distribution system was about to collapse and suffer. There was missing one third of capacity from electric power station Vojany, located in Eastern Slovakia, in year 2007, which has a direct influence especially on supporting services. But the worst shock for the distribution system was the disconnection of 1st block of nuclear power station V1 in Jaslovske Bohunice from the distribution system. The result could be presented on the electric power usage during January 9, 2008 (see attached picture). This day was the most problematic one from the electric power distribution point of view. To cover the consumption of electric power on this day for the whole country it was necessary to turn on all hydropower stations, but this was not enough, so the missing and expensive high peak electric power was imported from abroad. The total amount of imported electricity was 1.6 percent of needed electric power on this day. There were produced 27, 9 milliards kWh of electric power last year in Slovakia. The total consumption was 29, 6 milliards kWh. The missing difference was imported from abroad. Without the imported energy Slovakia would be more addicted due to nonstandard trend of electric power consumption. The trend of electric power consumption in Slovakia is breaking all the rules which are valid in developed countries. Economy growth has reached 9 percent tempo in 2007. Households were spending approximately 10 percent more money as in previous year 2006. The total consumption of electric power, which is needed nearly for all activities, in 2007 was closely the same as in 2006. If the status persists also in following years, our country would not need as many electric power stations as it is planned. According to experts the lowest consumption of electric power is in households as people are not using expensive electric heaters and they have also changed their old electric equipment for modern and economy one. ,,Electric boiler which has been used for central heating before its now being used only for tempering the temperature in households“ said electric consumption specialist Ján Dohňanský. ,, People, especially in the country side, are still using wood for heating.“ he adds. The impact of decreasing electric power heating usage could influence strongly the total consumption of electric power in the country in comparison to the fact that industrial electric power consumption is growing. There was a growth of electric power consumption by 3.7 percent 2006. This was, by experts, related to car production in Kia and PSA Peugeot Citroën and other investors. In previous 11 years was the electric power consumption without changes. It should be general truth that as less of the electric power it is used till 2012, when nuclear power station Mochovce is finished, as less it is imported from abroad. Starting 2009 the situation will become even

038

worse, as thea 2nd block of V1 will be deactivated, which means loss of yearly production of 2,8 milliards kWh. ,,It will not be possible to cover this loss from our own sources“ said member of the board of directors of state owned company Slovenská elektrizačná prenosová sústava (Slovak electric distribution system) Rudolf Kvetán.

Investments into new sources.

The electric power supply was ensured by sources with total capacity of more than 8000 MW in Slovakia in year 2006. The installed capacity decreased due to deactivation of Vojany and part of the Bohunice power station in 2007. According to the estimations prepared by Ministry of industry we will loose approximately 1370 MW of capacity till 2010 and up to year 2015 more than 2057 MW of installed capacity. The share of V1 in Jaslovske Bohunice from this total is 880 MW, the rest is made by thermal power stations. Nuclear power station in Jaslovske Bohunice will be replaced by 3rd and 4th block of power station in Mochovce up to year 2012. The decision to finish the power station in Mochovce has been taken in 2007. The construction works should start during fall 2008 which means that by the end of year 2012 both blocks should be fully operating. This should cover the full basic range of electric power consumption. The cancelled production of the old thermal power station in Vojany or of some of the city power stations will be a loss for the distribution system, as the production from those power stations has been used as a supporting service for the distribution in case of needed stabilization. The market of supporting services is represented by the sum of 6.5 milliard of SKK, from which the major share is cut by the company Slovenské elektrárne. There are also other players on the market such as steamgas power stations in Bratislava, Ružomberok and Levice as well as heating stations in Nováky, Zvolen, Martin, Žilina and Košice. Supporting services are also provided by Czech company ČEZ. Newly planned gas powered power stations will cut off the share of Slovenské elektrárne in supporting services and will also partially replace production of heating stations. Small gas powered power station it is going to be located in Lučenec by Stredoslovenská energetika which is under the umbrella of France company Electricité de France. Also steam-gas powered power station with total capacity of 400 MW is planned by German company E.ON in Malženice in Trnava area till the year 2010. The work should start in Malženice in fall 2008. Also the local municipalities has supported this project. There is also going to be built mutual gas-steam project of Hungarian company MOL and Czech company ČEZ in premises of company Slovnaft in Bratislava in 2009 with total capacity of 800 MW. Currently it is clear that we have enough gassteam power station capacity in Slovakia. Until the nuclear power station in Mochovce is not finished those power stations could supply the needed energy and part of the supporting services could also be exported abroad.

Ministry of industry is expecting that the new gas-steam power stations will increase the consumption of natural gas, which is entirely covered by imported gas from Russia. We have used 6,5 milliards m3 of gas in Slovakia in year 2007. It is expected that in 2020 this volume will grow to 7 milliards. The increase of natural gas consumption will follow even there are going to be savings of natural gas in households and for heating production. The missing capacity will be partially replaced by existing blocks of nuclear power stations in Mochovce and Bohunice. Slovenské elektrárne obtained an license in May 2008, which allows them to increase the capacity of first two blocks in Mochovce up to 107 percent. In July the station was operating on 104 percent. The preparation for increase has been also done in V2 in Bohunice where the capacity increase, together with reconstruction, should be finished till 2010. The decision to increase the capacity has been based on positive experiences in different power stations, e.g. in Hungary (Pakša), Czech republic (Dukovany) or in Finland (Loviisa). The nuclear power station in Mochovce has reached record in 2007 as it was producing nearly 90 percent of energy from the total theoretical capacity of the station in 2nd block. Also the load factor of 1st block has been increased to 88,6 percent in 2007.

Liberalization of electric power market

The market of electric power is formally opened for many years. Especially big companies were trying different suppliers of energies, e.g. Volkswagen was using the energy from Czech republic. Beginning the year 2007 also smaller companies started to use other suppliers than traditional one. The company Slovakia Energy with Czech investor started its activities at the beginning of 2007 and during the 2008 it was already competing on the market. This company is using also travelling agents and offering its services to households and small companies in region. Slovakia Energy wanted to bound more than 10 000 clients from the total share of 120 000 small clients. It is offering cheaper energy as the traditional suppliers such as Západoslovenská, Stredoslovenská and Východoslovenská energetika. Západoslovenská energetika has stated that the typical customer in business segment is user with total consumption of approximately 2000 kWh of electric power per year. It could, for example, be a hairdresser saloon with two rooms. The prices per kWh are lower in Slovakia Energy in comparison to others, but the customer must pay 50 SKK monthly and also the activation fee of 1300 SKK, so for our example it will cause yearly loss of 400 SKK at the end. Based on this we can conclude that the producers will focus their activities on bigger clients and companies. The energy suppliers are having better chance to offer suitable price for higher volumes of energy, so they can expect higher income and there is also place for competition. Small companies or households could expect similar situation only when this market is satisfied.


Príprava odborníkov pre energetiku a elektrotechniku Ak by som názov príspevku preformuloval na otázku, zodpovedať na ňu by nebolo jednoduché a odpoveď by nebola z viacerých dôvodov jednoznačná.

N

a prelome 20. a 21. storočia elektrotechnika, v teoretickom i praktickom ponímaní, zaznamenáva nebývalé napredovanie. S doteraz neznámymi aplikáciami sa stretávame denne, ich hnacou silou sú nové možnosti, najmä informačných technológií a počítačových systémov najnovších generácií (americký futurológ Kurzweil do roku 2029 predpovedá konštrukciu počítača, ktorý bude komunikovať s človekom tak, že od človeka nebude možné odlíšiť). Medzi elektrotechnikou a energetikou je silne združená väzba. Navzájom sa ovplyvňujú v teoretickej stránke, v praktickej polohe len silná elektroenergetika umožňuje realizáciu teoretických výskumov a ich výsledkov v elektrotechnike. V kontexte tejto väzby je význam elektroenergetiky ako parciálnej zložky energetiky celkom jednoznačný. Nejednoznačnosť priamej odpovede na predmetnú otázku teda vyplýva skôr z iných aspektov. Z časového – je príprava odborníkov orientovaná na súčasné potreby, alebo na blízku budúcnosť? Z priestorového – pripravujeme odborníkov pre regionálne potreby alebo povedzme pre EÚ, ktorej sme členom? Zodpovedá príprava spoločenským, hospodárskym a environmentálnym špecifikám a problémom? Takže, aká je príprava odborníkov pre tieto odvetvia na Slovensku, či konkrétne na Technickej univerzite v Košiciach? Dovolím si tvrdiť, že v rámci reálnych možností gestorujúcej Fakulty elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach je dobrá, čo však nevylučuje, že by nemohla byť lepšia a že nie je bezproblémová. Dobre je zvládnutá organizácia štúdia, ktorá sa opiera o v súčasnosti platný trojstupňový systém VŠ štúdia (bakalárske, inžinierske, doktorandské). Dobre je pripravená obsahová náplň na fakulte realizovaných študijných programov a náplň jednotlivých odborných disciplín. Na katedre elektroenergetiky, ktorú vediem a gestorujem príslušný študijný program, môžem zodpovedne tvrdiť, že v klasických teoretických, ale najmä v praktických disciplínach venujeme maximálnu pozornosť sústavnej inovácii ich obsahu. Túto podriaďujeme prirodzenému vývoju v oblasti elektroenergetiky, vlastným praktickým skúsenostiam, ale aj oficiálnym dokumentom, či už domácim (napr. Koncepcia rozvoja energetiky SR) ako aj najnovšie záväzkom voči EÚ (napr. ostatne zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe

energie). Využívame k tomu pre nás typickú a veľmi úzku a vzájomne prospešnú spoluprácu s energetickou praxou (SEPS, a.s., VSE, a.s, Landis+Gyr s.r.o., Siemens, s.r.o., ABB, s.r.o.). Som presvedčený, že to je jedna zo správnych ciest prípravy kvalitných bakalárov a inžinierov. Napokon nasvedčuje tomu aj skutočnosť, že o absolventoch našej katedry je mimoriadny záujem na celom Slovensku. Prečo teda ich príprava nie je bezproblémová? Necítim sa kompetentným vyslovovať všeobecné závery, ale pre Slovensko dnes je typické, že technika nie je atraktívna, atraktívne sú len jej pôžitky, ktoré poskytuje. A čo to znamená pre technické univerzity? Aj na našej pociťujeme nedostatočný záujem o štúdium technických smerov, nevynímajúc materskú fakultu. Táto skutočnosť sa prejavuje nie len v počte záujemcov (tieto vo formálne vedenom prijímacom konaní ako-tak napĺňame), ale predovšetkým v ich kvalite, či pripravenosti na štúdium. Na štúdium technických odborov sa hlási veľmi málo kvalitných maturantov, s prospechom výborným tvoria skôr výnimku ako v minulosti pravidlo. Výsledkom je, že z prijatých absolventov stredoškolského štúdia značný počet opúšťa fakultu už po neúspešnom štúdiu v prvom ročníku, ktorý je prirodzene orientovaný najmä na „ťažšie“ teoretické disciplíny (matematika, fyzika, ...). Na odborných katedrách pracujeme len s tými, ktorých máme k dispozícii. Sprievodným problémom

v odbornej fáze štúdia je aj to, že pri maximálnom úsilí odovzdať študentom čo najviac odborných poznatkov, pedagógom neostáva potrebný čas na ich komplexnú prípravu na život, pre formovanie ich technického vyjadrovania, pre prácu v kolektíve, vrátane úcty k práci a na tvarovanie ich morálnych a etických kvalít. Nie menej vážny problém pociťujem aj v udržaní kvalitného pedagogického kolektívu na pracovisku. V ostatných rokoch klesá záujem o internú formu doktorandského štúdia, v čom je základný potenciál tvorby pedagogických kolektívov katedier. Problém má skôr sociálne pozadie (mzdy, byty, finančné problémy mladých manželstiev), vrátane celospoločenského nedocenenia aj vysokoškolských pedagógov. Takže objektívnych problémov, prečo príprava odborníkov pre elektrotechniku a energetiku nie je až taká dobrá, ako by mohla byť je veľa a sú rôznorodé. Ale to už súvisí a závisí od celospoločenských postojov a ich vývoja v najbližších rokoch. Osobne som však optimista, verím, že situácia aj v technickom školstve sa bude postupne zlepšovať. Prvé lastovičky sú už tu, mám na mysli udeľovanie finančnej pomoci študentom formou odmien za kvalitné bakalárske a diplomové práce zo strany energetických spoločností (Siemens, s.r.o., SE, a.s., VÚJE, a.s.). Hlásim sa preto k ďalšej predpovedi spomínaného futurológa Kurzweila, že zhruba o 20 rokov budeme získavať všetku energiu len z ekologicky čistých zdrojov a prispejeme k trvalo udržateľnému životu na našej planéte. Prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. vedúci Katedry elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach

039


PREPARATI ON OF PR OF E SSIONA LS FOR EN ERG Y SE C TOR AND ELECTRIC AL ENGINEE RING If I was to rephrase the title of the paper into a question there would be no simple answer to it and if, it would be for several reasons ambiguous. Let me briefly mention some of them: Electrical engineering at the start of the 21st century recorded unusual progress in both the theoretical and practical sense. We daily face previously unknown applications, whose driving force are new opportunities of information technologies and computer systems of the most recent generations (the American futurologist Kurzweil has predicted that by 2029 there will be a computer that will communicate with people such that it cannot be distinguished from a human being). There is a strongly linked connection between electrical engineering and the energy sector. They influence each other from the theoretical point of view and from the practical point of view only a strong power engineering sector will enable the implementation of theoretical research and its results in electrical engineering. The importance of the power sector as a partial component of the energy sector is in the context of this link quite clear. The ambiguity of a direct answer to the subject thus results rather from other aspects. From the time aspect – is the preparation of professionals focused on current requirements or on the near future? From space aspects – are we preparing professionals for regional requirements or for example for the EU whose member we are? Does the preparation correspond to social, economic and environmental specifics and problems? So what is the preparation of professionals for these branches in Slovakia, or specifically at the Košice Technical University? I would like to say that as part of the real options of the sponsoring Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Košice

Technical University (TU) it is good which does not preclude it from being better and that it is not without problems. The organisation of studies is quite well managed and supported by the current three-level system of studies (B.A., M.A., PhD.). The content of the curriculum of the study programs implemented at the faculty and the content of individual professional branches are well prepared. At the Power Engineering Department which I lead and sponsor the relevant study program, I can state with full responsibility that we are above all in practical disciplines dedicating the maximum innovation to the ongoing innovation of their contents. This is subordinated to natural development in the field of power engineering, own practical experience, but also to official documents, both domestic (e.g. Development Concept for the Energy Sector of the SR), but also to the most recent obligations towards the EU (e.g. the latest increase of the share of renewable energy sources of overall power consumption). We use for us very typical and close mutually beneficial cooperation with the energy sector (SEPS, a.s., VSE, a.s, Landis+Gyr s.r.o., Siemens, s.r.o., ABB, s.r.o.). I believe that this is one of the proper ways for the preparation of superior B.A.’s and M.A.’s. This is also indicated by the fact that there is an extraordinary interest in graduates of our department throughout Slovakia. Why is their preparation not without problems? I do not feel competent to express general conclusions but it is nowadays typical for Slovakia that technology is not attractive; only benefits provided by it are attractive. And what does that mean for technical universities? We also feel at our university insufficient interest for studies in technical directions, not excluding our parent faculty. This fact is manifested not only in the number of candidates (this is more or less fulfilled in formally ma-

intained acceptance proceeding) but mainly in their quality or readiness for the studies. Very few superior secondary school graduates apply for technical studies, with “outstanding” results they form rather exception to the rule in the past. The result is that from accepted secondary school graduates a substantial number will leave the faculty after a failed study in the first grade which is naturally oriented towards “more difficult” theoretical disciplines (mathematics, physics, ...). We work at professional departments only with those who are available. An accompanying problem in the professional phase of study is also that given the maximum effort to deliver as much professional knowledge to students as possible there is not enough time for teachers for their complex preparation for life, for the forming of their technical expression, for the work in teams, including respect towards the work and for the forming of their moral and ethical qualities. I see a not less serious problem in maintaining a superior teacher collective at the workplace. There is a decreased interest in the internal form of PhD. studies which is the basic potential for building teacher collectives of departments. The problem has a rather social background (wages, apartments, financial problems of young marriages), including the low social status of university teachers. So there are many and various objective problems which mean that the preparation of professionals for electrical engineering and the energy sector is not as good as it could be. But this is related to the attitude of all of society and to its development in the coming years. I personally am an optimist and believe that the situation will gradually improve also as regards the technical curriculum. The first optimistic signs are already here, i.e. the award of financial aid to students in the form of remuneration for a superior B.A. and diploma work by the energy companies (Siemens, s.r.o., SE, a.s., VÚJE, a.s.). I am therefore advocating another forecast of the above-mentioned futurologist that in about 20 years we will acquire all energy from ecologically clean sources and contribute to sustainable life on our planet. Prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.

040


P RED STAVUJEME/INT RO DUCING

• Slovak Power eXchange •

S

poločnosť SPX, s. r. o. má sídlo v Žiline a je jedinou domácou obchodnou platformou zameranou na priame obchodovanie elektriny na dennej, krátkodobej a dlhodobej báze. Spoločnosť SPX, s. r. o. bola založená v januári 2005 a jej spoločníkmi sú dodávatelia elektriny ZSE, SSE a VSE. Služby portálu SPX v súčasnosti využívajú najmä výrobcovia, obchodníci a dodávatelia elektriny pôsobiace na Slovensku, v Českej republike, Rakúsku a Maďarsku. Aktuálny počet účastníkov portálu SPX je 32 (stav zo septembra 2008) a ich zoznam sa nachádza na stránke www.spx.sk. V poradí 4. verzia portálu SPX umožňuje obchodovanie elektriny v slovenskej a anglickej jazykovej verzii, v užívateľsky intuitívnom prostredí s prihlasovaním pomocou elektronických certifikátov. Portál SPX je aktuálne rozdelený na sekcie denné diagramy, krátkodobý a dlhodobý trh, flexibilné produkty, povolenky a location swaps. S prihliadnutím na záujem klientely, SPX, s. r. o. poskytuje od roku 2008 sprostredkovateľské služby s cieľom podpory spotového a dlhodobého obchodovania na portáli SPX a zároveň zvýšenia likvidity slovenského trhu s elektrinou. Spoločnosť SPX, s. r. o. taktiež pravidelne organizuje odborné podujatia ktoré, sú zamerané na aktuálne témy v oblasti obchodovania s elektrickou energiou v regióne strednej Európy. V roku 2007 bol na portáli SPX zverejnený predaj v objeme 611 GWh (SEPS, 493 ponúk), nákup v objeme 289 GWh (SEPS, 920 ponúk), predaj v objeme 4 GWh (ČEPS, 25 ponúk) a nákup v objeme 392 GWh (ČEPS, 114 ponúk). Od januára do 16. septembra 2008 bol zverejnený predaj v objeme 1,956 TWh (SEPS, 2 274 ponúk), nákup v objeme 2,892 TWh (SEPS, 2 722 ponúk) a nákup v objeme 5,649 GWh (ČEPS, 4 ponuky). V roku 2007 boli sprostredkované obchody - predaj v objeme 1,772 GWh (SEPS, 15 ponúk v hodnote 79 735 Eur), nákup v objeme 5,598 GWh (SEPS, 41 ponúk v hodnote 411 045 Eur), predaj v objeme 0,010 GWh (ČEPS, 1 ponuka v hodnote 340 Eur) a nákup v objeme 0,140 GWh (ČEPS, 2 ponuky v hodnote 8 030 Eur). Od januára do 16. septembra boli sprostredkované obchody - predaj v objeme 304,421 GWh (SEPS, 114 ponúk v hodnote 22.206 mil. Eur) a nákup v objeme 69,895 GWh (SEPS, 279 ponúk v hodnote 4.993 mil. Eur). Ďalšou pripravovanou aplikáciou je obchodovanie vnútrodenných a mesačných diagramov na jeseň 2008. Pre bližšie informácie o obchodných podmienkach SPX, s. r. o. prosím navštívte stránku www.spx.sk.

S

PX, s.r.o. is based in Žilina, Slovakia and currently it is the only local trading platform aimed to direct power trading on daily, short-term and long-term basis. SPX, s.r.o. was established in January 2005 by power suppliers ZSE, SSE a VSE. The services of the SPX portal are mainly used by producers, traders and power suppliers based in Slovakia, Czech republic, Austria and Hungary. The current number of SPX participants is 32 (September 2008), while their list can be found at www.spx.sk. The 4th version of SPX portal enables power trading in the Slovak and English version, within a user intuitive environment and logging with electronic certificates. The SPX portal is currently divided into sections of daily diagrams, short-term and long-term market, flexible products, allowances and location swaps. With regards to the interest of clientele, since 2008 SPX, s.r.o. has been providing mediatory services in order to support both spot and long-term trading on the SPX portal and also to increase liquidity of the Slovak power market. SPX, s.r.o. also regularly organizes professional events focusing on current issues and challenges in the field of power trading in the Central European region. In 2007, the SPX portal listed ask offers in volume of 611 GWh (SEPS, 493 offers), bid offers in volume of 289 GWh (SEPS, 920 offers), ask offers in volume of 4 GWh (ČEPS, 25 offers) and bid offers in volume of 392 GWh (ČEPS, 114 offers). From January till September 16th 2008, SPX listed ask offers in volume of 1,956 TWh (SEPS, 2 274 offers), bid offers in volume of 2,892 TWh (SEPS, 2 722 offers) and bid offers in volume of 5,649 GWh (ČEPS, 4 offers). In 2007, SPX, s.r.o. mediated contracts – ask offers in volume of 1,772 GWh (SEPS, 15 offers in value of 79 735 Eur), bid offers in volume of 5,598 GWh (SEPS, 41 offers in value of 411 045 Eur), an ask offer in volume of 0,010 GWh (ČEPS, 1 offer in value of 340 Eur) and bid in volume of 0,140 GWh (ČEPS, 2 offers in volume of 8 030 Eur). From January till September 16th 2008, SPX, s.r.o. mediated contracts – ask offers in volume of 304,421 GWh (SEPS, 114 offers in value of 22.206 mil. Eur) and bid offers in volume of 69,895 GWh (SEPS, 279 offers in value of 4.993 mil. Eur). The forthcoming applications in development are intraday and monthly diagrams, scheduled for launch in fall 2008. For more detailed information about commercial terms of SPX, s.r.o. please visit www.spx.sk.

SPX - total volume of traded power and total amount of contracts in SEPS till 16.9.2008

90

• SPX • SPX, s. r. o. Ulica Republiky 5 010 47 Žilina Slovak republic M: T: F: E: W:

+421-911-290 977 +421-41-519 2241 +421-41-519 2613 spx.info@gmail.com www.spx.sk

140 10 167 887 € 10 887

80

120

70 100

60

177 946 946 € 66 177

80

50 40

60

30

€ 611 3 859 869 611

40

20 €11 777 777 992 992

381,686 GWh

Vývoj obchodovania na portáli SPX v rokoch 2007 a 2008

2008-09

2008-08

0 2008-07

2008-03

20

1 1 851 851 798 798 € 11 597 597 058 058 €

2008-06

 423 423 238 € 238

2008-05

559 209 209 € 559

2008-04

774 805 805 € 774

2008-02

2007

0

490 780 780 € 490

2008-01

10

449 contracts

Development of trading on the SPX portal in 2007 & 2008

041


Rozvoj ele ktri za č nej s ú stavy SR , ri zi ká a výzvy Rozvoj elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky (ES SR) vychádza zo zásad stanovených smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/89/ ES o opatreniach na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektrickej energie a investícií do infraštruktúry. 9 000

3855 MW

8 000

Pri plánovanom rozvoji a riešení problémov ES SR sa prihliada najmä na:

7 000

MW

6 000

1. primeranú úroveň výrobnej kapacity, 2. primeranú rovnováhu medzi dodávkou a dopytom, 3. dostatočný stupeň cezhraničného prepojenia pri plnení kritéria n-1. Rizikovým faktorom v strednodobom časovom horizonte bude nedostatok výkonu pre zabezpečenie regulácie ES SR v reálnom čase a pre prípady neočakávaných výpadkov. Prehlbujúci sa nedostatok výkonov a výroby spôsobuje, že po odstavení celej jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach koncom roku 2008 a po odstavení ďalších výrobných kapacít nie je reálne uvažovať, že by sa dal tento nedostatok pred rokom 2011 zmierniť výstavbou nového väčšieho energetického zdroja.

5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2005

2010

2015

2020

2025

2030

rok

Z hľadiska dlhodobého výhľadu do roku 2030 vo väzbe na očakávaný rast spotreby elektriny a odstavovania existujúcich výrobných kapacít bude potrebné zabezpečiť pre SR okolo 6 600 MW nových výkonov pre pokrytie očakávaného deficitu vo výrobe vo výške cca 29 TWh.

Priebeh vyraďovania inštalovaných výrobných kapacít z bilancie ES SR

Požiadavky na pokrytie deficitu vo výrobe v ES SR

60

Vyraďovanie výrobných kapacít z bilancie ES SR

50

Vyraďovanie inštalovaných výrobných kapacít z bilancie ES SR (MW) Rok Jadrové elektrárne Tepelné elektrárne Celkom

29 TWh

30 20 10 0 2005

2010

2015

2015

2020

2025

2030

880

880

880

1 760

1 760

490

1 177

1 607

1 875

2 095

1 370

2 057

2 487

3 635

3 855

2020

2025

2030

Zníženie výroby

Vysoký sc. spotreby el.

Referenčný sc. spotreby el.

Nízky sc. spotreby el.

Podporné služby

2010

Do roku 2015 bude vyradených z prevádzky 2057 MW a výhľadovo do roku 2030 bude vyradených z prevádzky celkom 3855 MW. Uvedený úbytok výkonu predstavuje vo výrobe elektriny stratu o takmer 56 % v porovnaní s rokom 2006.

042

40 TWh

Z bilancie Slovenska bolo koncom roku 2006 vyradených z prevádzky 880 MW inštalovaného výkonu (1. blok EBO V1 a štyri bloky v EVO). Do konca roka 2010 sa predpokladá vyradiť z prevádzky ďalších 490 MW. Celkový úbytok kapacity za obdobie 2006 až 2010 bude 1370 MW. Trend vyraďovania výrobných kapacít bude z dôvodov životnosti výrobných zariadení pokračovať aj v ďalšom období.

Odstavovaním výrobných kapacít bude v elektrizačnej sústave SR postupne klesať aj dostupnosť jednotlivých typov podporných služieb, ktoré tieto zdroje v súčasnosti poskytujú. Po roku 2020 poklesne disponibilita všetkých typov podporných služieb súčasných zdrojov pod hranicu 50 %, s výnimkou rýchlo štartujúcich záloh. Chýbajúce výkony v podporných službách, najmä pre sekundárnu reguláciu, bude potrebné nahradiť novými tepelnými a čiastočne jadrovými zdrojmi. Obnoviteľné zdroje, okrem veľkých vodných elektrární, služby

potrebné pre bezpečnú prevádzku elektrizačnej sústavy nielenže neposkytujú, ale naopak, budú vyžadovať dodatočné nároky na regulačné výkony. Primárnu a sekundárnu reguláciu nie je možné za súčasného stavu zabezpečiť dovozom zo zahraničia, preto je nutné riešiť ich pokrytie domácimi zdrojmi. V priebehu niekoľkých rokov budú odstavené významné elektrárenské kapacity, ktoré súčasne zabezpečujú aj podporné služby. Z tohto hľadiska bude kritická situácia po roku 2010, kedy už bude odstavená EBO V1 a predpokladá sa aj odstavenie ďalších


110 MW zdrojov, a to najmä blokov 3 a 4 ENO B. Do tohto obdobia nie je garantovaný reálny prírastok významnejších výkonov v klasických tepelných elektrárňach, ktoré sú pre sekundárnu reguláciu najvhodnejšie. V uvedenom období je možné očakávať problémy so zabezpečením sekundárnej regulácie výkonu z hľadiska technických možností zdrojovej základne elektrizačnej sústavy Slovenska. Ešte kritickejšia situácia bude so zabezpečením kladnej terciárnej regulácie (TRV30min+) a studenej dispečerskej zálohy (za predpokladu rovnakého rozsahu podporných služieb v sústave ako sú definované v súčasnosti). V nadväznosti na rast spotreby elektriny sa zároveň predpokladá potreba úmerne väčšieho rozsahu jednotlivých typov podporných služieb. Rozsah hodnôt pre primárnu reguláciu stanovuje pre jednotlivé regulačné oblasti UCTE a pre SR na rok 2007 bol stanovený vo výške ± 32 MW. S plnením tohoto typu regulácie by nemal byť v budúcnosti problém, lebo objem potreby tejto regulácie je stanovovaný v závislosti od veľkosti nasadeného výkonu zdrojov v národnej sústave (ak teda nebudú nové zdroje, nebude potrebný ani nový objem výkonu rezervovaný pre primárnu reguláciu, resp. odstavením/znížením objemu nasadených domácich zdrojov jeho potreba klesne). Sekundárna regulácia je z hľadiska bezpečnosti zásobovania elektrinou významnou súčasťou systémových služieb ES. Udržiava v reálnom čase rovnováhu medzi výrobou a spotrebou v rámci regulačnej oblasti, pričom zaručuje dodržiavanie dohodnutého salda zahraničných výmen. Veľkosť odporúčanej sekundárnej regulácie podľa UCTE by mala dosahovať minimálne ± 3 % až 4 % zo zaťaženia v národnej ES. Priemerná požiadavka na sekundárnu reguláciu pre rok 2007

bola stanovená na hodnotu ± 115 MW. Bezpečnosť zásobovania Slovenska elektrinou bude vyžadovať, aby v prevádzke, resp. v studenej zálohe boli ponechané bloky v EVO2. Uvedený zdroj v súčasnosti nie je využívaný a v prípade jeho uplatnenia v ES SR bude potrebné tieto náklady zohľadniť vo zvýšených finančných požiadavkách na obstaranie podporných služieb. V súčasnosti uplatňovaná novelizácia zákona o ovzduší zákonom č. 571/2005 Z. z. neumožňuje ďalšiu nepretržitú prevádzku blokov 3 a 4 v ENO B po roku 2010, aj keby tieto bloky po 31.12. 2010 mohli vylepšiť bilanciu Slovenska s podpornými službami. Legislatíva ochrany ovzdušia umožňuje po roku 2010 len určitú obmedzenú prevádzku bloku 3 ENO B tak, že celkový počet prevádzkových hodín tohto zariadenia nesmie prekročiť 20 000 hodín v období od 1. 1. 2008 do 31.12. 2015 pri výnimke z plnenia emisných limitov (musí však spaľovať nízkosírnaté uhlie). Rozvoj výrobnej základne

Rozvoj výrobnej základne je založený na zásade rovnocennosti všetkých typov zdrojov a vyváženosti palivového mixu. Jadrové elektrárne budú aj naďalej tvoriť základ v bilancii ES SR, ako významný prvok pri zaistení bezpečnosti zásobovania elektrinou a trvalo udržateľného rozvoja. Základným predpokladom pre zabezpečenie dostatku elektriny v dlhodobom výhľade je dostavba 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Značná časť v súčasnosti prevádzkovaných tepelných elektrární je na hranici životnosti a technická úroveň energetických zariadení nezodpovedá súčasným kritériám energetickej efektívností pri konverzii primárnej energie paliva na finálny produkt a často ani aktuálnym požiadavkám na ochranu životného prostredia. Hlavný význam tepelných elek-

trární je v ich využití pre reguláciu ES SR. Ich ďalší rozvoj bude ovplyvnený predovšetkým dostupnosťou palív a ich cenovým vývojom. Stratégia rozvoja tepelných elektrární na báze zemného plynu (PPC) musí byť pozorne vyhodnocovaná. V dlhodobom výhľade sa odporúča orientovať rozvoj na podporu nízkouhlíkových technológií s vysokou účinnosťou premeny, resp. tzv. čistých technológií na uhlie so zachytávaním a uskladňovaním CO2. Očakáva sa, že podiel uhlia na výrobe elektriny sa bude celosvetovo zvyšovať, pričom emisie CO2 bude možné použitím uvedených nových technológií znížiť. Obnoviteľné zdroje elektriny je možné považovať za doplnkové zdroje, ktoré však svojimi hlavne prevádzkovými, ale aj nákladovými charakteristikami nemôžu byť alternatívou za tradičné technológie výroby elektriny. Výhodou OZE je, že znižujú závislosť od dovozu primárnych palív a nezaťažujú životné prostredie emisiami škodlivých látok. Rozvoj OZE bude však možný iba za predpokladu podporných legislatívnych a ekonomických opatrení zo strany štátu. Prevádzka veterných a slnečných elektrární je významne závislá od klimatických podmienok. Ich nadmerná výstavba by spôsobila značné cenové problémy a problémy v oblasti bezpečnosti zásobovania elektrinou, a to zvýšenými nárokmi na riadenie, reguláciu a veľkosť rezervných výkonov potrebných pre ES. Posilnenie infraštruktúry, najmä cezhraničných vedení môže obecne prispieť k zvýšeniu bezpečnosti zásobovania elektrinou, ale nemôže vyriešiť celkovú situáciu v zásobovaní elektrinou v SR, nakoľko pre zabezpečenie tohoto cieľa je nevyhnutné zabezpečiť dostatok zdrojov vo vnútri regulačnej oblasti SR. Podľa Stratégie energetickej bezpečnosti SR. Grafy a tabuľka: SEPS, a. s.

RIS KS AN D CHAL L E NG E S OF T H E E L E C T R I C A L S Y ST EM DE VELOPM E NT I N T H E S LOVA K R E PUB LIC While planning the development and solving the ES SR problems, special attention is paid to: 1. adequate production capacity level 2. adequately balanced supply and demand 3.t sufficient level of interstate interconnection to fulfill the n-1 criteria Insufficient capacity in provision of the real-time ES SR regulation and in backing up in case of unexpected power failures represents one of the risk factors in medium-term time horizon. This deepening capacity and production deficiency is the reason why after complete shutting down of V1 nuclear plant in Jaslovské Bohunice at the end of 2008 and after shutting down of other production capacities it is not realistic to expect any moderation of this deficiency before 2011 by construction of any new large-scale energetic resource.

The development of electrical system in the Slovak Republic (ES SR) is based on policies set forth in European Parliament and European Council 2005/89/ ES directives for the measures to provide the electric power supply safety and infrastructure investments. Disengaging Production Capacities from the ES SR Balance At the end of 2006, 880 MW of the installed capacity (EBO V1 (1st unit) and four EVO units) had been disengaged from the ES SR balance. Up to the end of 2010, next 490 MW are supposed to be disengaged. The total capacity deficiency in the period from 2006 to 2010 represents 1 370 MW. This trend of disengaging the production capacities will continue in the next period as well, due to the life cycle of production facilities.

Disengaging Installed Production Capacities from the ES SR Balance (MW) Year

2010

2015

2020

2025

2030

Nuclear power stations

880

880

880

1 760

1 760

Thermal power stations

490

1 177

1 607

1 875

2 095

1 370

2 057

2 487

3 635

3 855

Total

Up to 2015, 2 057 MW will be disengaged, and up to 2030, 3 855 MW is supposed to be disengaged in total. The capacity deficiency mentioned represents almost 56 % loss in

043


The progress of disengaging installed production capacities from the ES SR balance 9 000

3855 MW

8 000 7 000

MW

6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2005

2010

2015

2020

2025

2030

year

electrical energy production in comparison with 2006 values. From the long-term point of view until 2030 and also taking into account the expected electric power consumption growth and shutting down the existing production capacities, it would be necessary to provide a new capacity of about 6 600 MW in order to cover the expected production deficiency of approximately 29 TWh.

posed to be shut down, especially ENO B units 3 and 4. Until that period, no real significant capacity increment is guaranteed in the scope of classic thermal power stations that represent the most suitable solution for secondary regulation. In the period mentioned, problems with the secondary capacity regulation provision should be expected due to technical capabilities of Slovak electrical system resource base. The

Requirements related to covering the ES SR production deficiency 60 50

29 TWh

TWh

40 30 20 10 0 2005

2010

2015

2025

2030

High sc. of elektricity consumption

Reference sc. of elektricity consumption

Low sc. of elektricity consumption

Support Services Along with shutting down the production capacities, the availability of the individual support service types provided by these resources in electrical system of the Slovak Republic will also gradually decrease. After 2020, the availability of any support service type of the current resources will decrease below 50 % of its present capacity, excluding quick start backups. The missing support service performance, especially in the field of secondary regulation, should be compensated via new thermal and partially via new nuclear resources. Renewable resources, excluding the large-scale water power stations, do not provide any services required to ensure the safe electrical system operation, but will have additional demands on regulation capacities. Primary and secondary regulation cannot be provided by import from abroad at this moment. Therefore, it is necessary to solve its coverage with inland resources. Important power plant capacities that provide support services as well are to be shut down within few next upcoming years. In this context, the situation will become critical after 2010 with shutting down the EBO V1 and with missing 110 MW resources that are also sup-

044

2020

Reduction of production

situation in providing positive tertiary regulation (TRV30min+) and cold dispatch backup (assuming that the support services scope will remain on the same level as it is defined now) will become even more critical. Together with electric power consumption growth it is supposed that it is necessary to proportionally increase the individual support service type provision scope as well. The ranges of primary regulation values for the individual regulation areas are specified by UCTE and in 2007 this range was specified as Âą 32 MW for the Slovak Republic. This type of regulation could be achieved in the future without any problems, as the scope of this regulation depends on the amount of capacity of resources deployed in national system (so if no new resources will be introduced, it is not necessary to allocate any new capacity for the primary regulation, and with shutting down or decreasing the capacity of installed inland resources this demand drops). Secondary regulation represents an important component of ES system services from the electric power supply safety point of view. It maintains a real-time balance between the production and the consumption within the regulation area and it ensures the keeping of the

interstate exchange balance in agreed range. According to UCTE, the amount of secondary regulation required should reach at least Âą 3 % to 4 % of the national ES overall load. Average secondary regulation demand in 2007 was specified as Âą 115 MW. For the electric power supply safety in Slovakia, it is necessary to leave the EVO2 units operating or in a cold backup state. The resource mentioned is not used at this moment and in case of its use in ES SR it would be necessary to reflect any additional costs in increased financial demands on any support service procurement. The currently enforced revision of the 571/2005 Z. z. act does not allow for continuous operation of ENO B 3 and 4 units after 2010, even if those units can to improve the support service balance of Slovakia after December 31, 2010. The air pollution protection legislation allows only for limited ENO B unit B operation after 2010, providing that overall operation time of this facility in the period from January 1, 2008 to December 31, 2015 does not exceed 20 000 hours, with gaining the emission limit exception (however, only coal with low sulfur content is allowed to be combusted in this unit).


Production Base Development Production base development is founded on the principles of equity in all types of resources and the balance in combustible mix. Nuclear power stations will still represent the base of ES SR balance as an important element in ensuring the electric power supply safety and sustainable development. As an essential prerequisite for securing the sufficiency in electric power production on a long-term base, it is necessary do finish the construction of Mochovce nuclear power station unit 3 and unit 4. Many of recently operating thermal power plants is reaching the end of their life cycle and the technical level of energetic facilities does not correspond to modern energetic efficiency criteria of converting the primary source of energy to final product, and often does not correspond to current environment protection requirements. The main importance of thermal power stations is in their usage for ES SR regulation purposes. The development of these power stations in the future will depend mainly on combustibles availability and prices. Development strategy of natural gas-based thermal power stations must be thoroughly assessed. In a long-term perspective, it is recommended to direct the development the way to support the low-carbon technologies with high efficiency or so called clean coal technologies with capturing and storing CO2. The usage of coal in electric power production around the globe is expected to grow, while using the new technologies mentioned it is possible to reduce CO2 emissions. Renewable electric power resources can be considered to be supplemental resources that due to their operational and costing characteristics cannot represent an alternative to traditional electric power production technologies. The advantage of renewable resources utilization is that these resources reduce the dependency on import of primary combustibles and they do not pollute the environment with emissions. However, any development in the renewable resources field is not possible until any supporting legislation and economic measures are accepted by the government. The wind and solar power plant operation is significantly climate-dependent. Excessive construction of power plants of these types could lead to serious problems with prices as well as to electric power supply safety problems due to increased demands on management, regulation and the amount of reserve capacities required by ES. Strengthening the infrastructure, especially the interstate wiring, can generally help increase the electric power supply safety, but it cannot solve the overall situation in electric power supply in the Slovak Republic, as in order to achieve this objective, it is necessary to provide sufficient resources within the Slovak Republic regulation area. (Strategy of Energy Security of the Slovak Republic)


Prenosová sústava Slovenska Jednou z hlavných priorít energetickej politiky EÚ je posilňovanie prenosových sústav. Koncepcia rozvoja prenosovej sústavy Slovenska sa zmenila z extenzívnej na intenzívnu.

P

renosová sústava Slovenska reprezentovaná jej prevádzkovateľom SEPS, a. s., je súčasťou nadnárodného združenia pre koordináciu prenosu elektrickej energie UCTE. V takto rozsiahlo prepojenej sieti je čoraz zložitejšia koordinácia a bez vhodných operatívnych opatrení v prevádzke môžu vznikať vážne systémové poruchy a obmedzenia odberu. Preto je posilňovanie prenosových sústav jednou z priorít Európskej únie. Rozvíjajúci sa otvorený trh s elektrinou spolu s bezpečnosťou dodávky v prepojených sústavách UCTE vytvára predpoklady pre rozširovanie spolupráce aj s okolitými krajinami, predovšetkým s východnými elektrizačnými sústavami. Rozvoj prenosovej sústavy Slovenska sa uskutočňuje cestou zvyšovania prenosových kapacít v existujúcich lokalitách a koridoroch. Narastá prenesený objem elektriny prenosovou sústavou bez jej významného rozširovania.

Hlavné ciele prenosovej sústavy pre zabezpečenie energetickej bezpečnosti sú tieto:

bezpečná a spoľahlivá prevádzka prenosovej sústavy SR, zabezpečenie a dodržiavanie normovaných kvalitatívnych ukazovateľov prenášanej elektriny (dodržiavanie technických parametrov určených normami a pravidlami UCTE), riadenie prevádzky sústavy s cieľom zabezpečenia dlhodobej spoľahlivosti dodávok elektriny odberateľom cestou udržiavania vyrovnanej bilancie spotreba/výroba v súlade s podmienkami a odporúčaniami medzinárodnej spolupráce v rámci UCTE, zabezpečovanie rozvoja prenosovej sústavy, investičnej výstavby, technického rozvoja, údržby a opráv prvkov prenosovej sústavy a dispečerského riadenia v súlade s potrebami stratégie energetickej bezpečnosti. Pre dosiahnutie uvedených cieľov je potrebné:

nahradiť fyzicky a morálne dožívajúce zariadenia, modernizovať a zvyšovať výkonnosť, bezpečnosť a spoľahlivosť existujúcich

048

zariadení inštaláciou moderných prvkov a zavádzaním nových technológií, zavádzať nové zariadenia v súlade s rozvojom a s narastajúcimi kvantitatívnymi a kvalitatívnymi potrebami trhu s elektrinou, zvyšovať bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky prenosovej sústavy uplatňovaním kritéria n-1 v celej riadenej regulačnej oblasti SR, vyhľadávať a preventívne odstraňovať potenciálne problémové miesta v bezpečnosti zásobovania elektrinou. Zabezpečenie medzištátnych dovozov a prenosov pre budúcnosť

pacity), ktoré si stanovujú operátori systému všetkých sústav so zreteľom na bezpečnosť prevádzky vlastnej sústavy (tabuľka). Pri plnení kritéria spoľahlivosti siete n-1, vysoké dovozy do ES SR priamo neohrozujú prenosovú sústavu SR, avšak problém dovozov do ES SR sa taktiež prenesie do susedných sústav. V takomto prípade sa dá očakávať negatívna reakcia dotknutých prevádzkovateľov prenosových sústav (TSO) s cieľom obmedziť prenosy na hraničných vedeniach pre dodržanie bezpečnej prevádzky vlastnej sústavy. Čisté prenosové kapacity

Medzištátne profily ES Slovensko – Maďarsko

NTC (MW)

Poznámka

1100

Slovenská elektrizačná sústava je Maďarsko – Slovensko 800 s výnimkou Rakúska prepojená so Slovensko – Česká republika 900 v oboch smeroch všetkými susediacimi sústavami Slovensko – Poľsko 750 v oboch smeroch a môže plniť podmienky prevádzky Slovensko – Ukrajina 450 v oboch smeroch podľa kritérií prepojených sústav. Poľsko – Česká republika 1660 V roku 2002 Európska rada prijaČeská republika – Poľsko 800 la cieľ, na základe ktorého všetky členské štáty musia mať kapacitu prepojenia Očakávanú potrebu pásmového dovozu vo na úrovni minimálne 10 % ich vnútroštátnej výške cca 670 MW bude možné pokryť dospotreby. V tejto súvislosti sú súčasné prevozom z prebytkových sústav Českej repubnosové kapacity odvodené od skutočných liky a Poľska bez obmedzení na súčasných prierezov vedení na cezhraničných profiloch medzištátnych prepojeniach. Potenciál pre elektrizačnej sústavy SR dostačujúce pre preexport má aj Ukrajina. vádzku v prepojených sústavách. Očakávaný deficit sústavy SR neohrozuje Prenosové kapacity odvodené bezprostredne jej bezpečnosť. Podmienené od skutočných prierezov vedení je to však uvedením do prevádzky plánovaMax. prenosoných výrobných kapacít. Problémom je aj to, Medzištátny profil ES SR vá schopnosť že väčšina vyraďovaných kapacít je zapojená (MVA) do 220 kV siete a nové výrobné zariadenia Slovensko – Česká republika 4 760 budú zapojené do 400 kV siete. Strata preSlovensko – Maďarsko 2 770 nosových možností 220 kV siete musí byť Slovensko – Poľsko 2 880 kompenzovaná sieťou 400 kV a realizáciou Slovensko – Ukrajina 830 transformácií 400/110 kV, ktoré umožnia Najviac zaťažovaný profil v súčasnosti je proznížiť zaťaženie 220 kV siete do doby jej defil na Maďarsko. Zaťažovaný je časťou exfinitívnej likvidácie. Najvýznamnejšie sa tieportu zo Slovenska, tranzitom tretích strán to nové transformácie 400/110 kV uplatnia a tzv. kruhovými tokmi. Pre jeho vyťaženosť v staniciach Križovany, Lemešany, Bystričany sú prenosy usmerňované aukciami. Je zaťažoa Medzibrod . Vedenia 400 kV budú realizovaný v dôsledku výrazných tokov elektriny zo vané zásadne ako dvojité. západu, severu a východu smerom na deficitPo uvedení EMO 3 a 4 do prevádzky do roku ný juh. Tento jav spôsobuje dominantné za2013 a približne vyrovnanej bilancii zaťaženia ťaženie južného profilu elektrizačnej sústavy elektrizačnej sústavy Slovenska sa výkonové Slovenska. pomery v prenosoch medzi susednými sústaKapacity na medzištátnych profiloch využivami dostanú približne na súčasnú úroveň. teľné pre prenosy (export, import, tranzit) Posilnenie južného medzištátneho slovensú dané hodnotami prepočítaných čistých ského profilu však bude stále aktuálne. prenosových kapacít NTC (Net Transfer Ca-


Uskutočniť sa môže výstavbou nových 400 kV vedení v trase Moldava resp. Rimavská Sobota – Sajóivánka (MR) a v trase Stupava – Wien SO (A). Uvažuje sa aj o alternatívnom riešení prepojenia dvojitým 400 kV vedením zo stanice Podunajské Biskupice ako slučky na vedenie Győr (MR) – Wien SO, čo je podmienené súhlasom maďarskej strany. Výstavba druhého 400 kV slovenskopoľského prepojenia v trase Varín – Bytczyna je možná z pohľadu poľskej strany v rokoch 2015 až 2020. V prípade rozhodnutia o budovaní nadnárodnej prenosovej celoeurópskej siete do roku 2030 pre udržanie spoľahlivej prevádzky prepojených sústav je potrebné na území SR počítať s nekonvenčnými prenosovými prostriedkami na báze jednosmerných prenosov, alebo s napätím vyšším ako 400 kV. Rozširovanie synchrónnej spolupráce UCTE s východnými sústavami IPS/UPS ovplyvní aj prenosy v sústave Slovenska. Pre elektrizačnú sústavu SR sa rozšíria možnosti dovozu aj z východného smeru, ale zároveň sa nároky na tranzit a zabezpečenosť spoľahlivosti sústavy zvýšia. Paralelná prevádzka týchto sústav sa však nedá očakávať do roku

2013. V krátkodobom horizonte je možné zvýšiť výmeny elektriny vybudovaním jednosmerného prepojenia a zabezpečením vyvedenia výkonu na Ukrajine. Pre spoľahlivé zabezpečenie týchto prenosov v sústave SR je potrebné zvýšenie prenosovej schopnosti slovensko-ukrajinského profilu. Je potrebné uskutočniť rekonštrukciu a zároveň zvýšenie kapacity 400 kV vedenia Mukačevo – Veľké Kapušany – Lemešany, ktorá je tiež v súlade s náhradou 220 kV siete v SR. Spoľahlivosť a stabilita vnútroštátnej siete

Z hľadiska začatej koncepcie rozvoja prenosovej sústavy v 90-tych rokoch prebieha v súčasnosti rozhodujúca etapa postupného útlmu 220 kV siete a jej nahradzovanie sieťou 400 kV. Koncepcia 400 kV siete je dlhodobo stanovená a je s postupným zahusťovaním dostačujúca do roku 2030. Jej postupné posilňovanie úzko súvisí aj s náhradou 220 kV siete. Sieť 220 kV nezodpovedá kapacitným požiadavkám na prenosy, svojím vekom je možným zdrojom porúch v sústave a má vyššie nároky na opravy a údržbu. Zdroje, ktoré podporovali 220 kV sieť a ktoré sú v nej zapojené, sú odstavované z prevádzky z technic-

kých dôvodov. Najväčší vplyv na prevádzku elektrizačnej sústavy má odstavenie JE EBO V1. Spolu s odstavením blokov ENO B 3,4 a EVO I 3,4 sa zásadne zníži napájanie tejto siete. Súčasné prenosové prostriedky (transformátory 400/220 kV) a zostávajúce zdroje zapojené do 220 kV siete a do nižších napäťových úrovní neumožnia tento výkon nahradiť. Riešením je pokračovanie znižovania zaťaženia 220 kV siete presunom zaťaženia z transformácie 220/110 kV na transformáciu 400/110 kV a výstavbou v prenosovej sústave len transformácie 400/110 kV. V súčasnosti je realizovaná transformácia 400/110 kV Križovany a transformácia 400/110 kV Lemešany. Napriek týmto opatreniam sa zníži spoľahlivosť 220 kV prenosovej siete a spoľahlivosť zásobovania odberateľov napojených na transformáciu 220/110 kV. Pre rozhodujúcu elimináciu 220 kV siete a tým zabezpečenie spoľahlivej prevádzky prenosovej sústavy je potrebná ďalšia výstavba transformačného výkonu 400/110 kV a vedení 400 kV. Preto je dôležité pokračovať v začatej náhrade 220 kV siete s dodržiavaním termínov výstavby a rešpektovaním harmonogramu odstavovania výrobných kapacít zapojených v tejto sústave. Podľa Stratégie energetickej bezpečnosti SR.

TR AN SMISSION SYSTEM IN THE SLOVAK R EPUBLIC Strengthening the transmission systems belongs to one of the most important power industry strategy priorities of the EU. The concept of transmission system development in Slovakia has turned from extensive to intensive.

Represented by SEPS, a. s., the transmission system in Slovakia is a member of the international Union for coordination of the transmission of the electricity (UCTE). In such an extensively interconnected network, the coordination becomes more difficult and without suitable operative measures in operation serious system outages and consumption restrictions can occur. Therefore, the strengthening of transmission systems became one of the European Union priorities. The developing and opened electricity market together with supply safety in interconnected UCTE systems prerequisites for the broadening of collaboration with surrounding countries, especially with the Eastern electric systems. Slovak transmission system development is accomplished via increasing the transmission capacities in existing sites and corridors. The volume of the electric power transmitted via transmission system grows without any significant broadening of the system.

The main transmission system objectives to provide energetic safety are:

safe and reliable operation of the transmission system in the Slovak Republic safety and maintenance of standardized quality parameters of the electric power transmitted (maintaining the technical parameters in accordance with UCTE standards and rules) system operation management, that will provide a long-term reliability of power supplies to consumers via keeping the consumption/production rate balanced, in accordance with UCTE international collaboration terms and recommendations provision of transmission system development, investment construction, technical development, maintenance and repair of transmission system elements a dispatching management in accordance with energetic safety strategy needs

To achieve these objectives, it is necessary to: replace the physically and morally obsolete facilities upgrade and increase the performance, safety and reliability of the existing facilities via installing modern elements and deploying new technologies

deploy new facilities in accordance with the expanding and growing quantitative and qualitative demands of electric power market increase the safety and the reliability of the transmission system operation via asserting the n-1 criteria in the whole controlled regulation area of the Slovak Republic retrieve and preventively eliminate the potential problematic points in the electric power supply safety system

Interstate import and transmission provision in the future Interconnected with all of the adjacent systems except the Austrian system, the Slovak electric system meets the requirements for the operation according to interconnected systems criteria. In 2002, European Council accepted the resolution according to which the interconnection capacity of every member country should reach at least 10 % of its domestic consumption. In this context, the recent transmission capacities, as derived from the actual wiring cross-sections at the border profiles of the Slovak Republic electrical system, are sufficient for the operation in interconnected systems.

049


Transmission capacities derived from the actual wiring cross-sections Maximum transmission capability (MVA)

Interstate profile of SR ES Slovakia – Czech Republic

4 760

Slovakia – Hungary

2 770

Slovakia – Poland

2 880

Slovakia – Ukraine

830

Nowadays, the Hungarian profile is exposed to the heaviest load. This load consists of the part of export from Slovakia, third-party transit and so called circular flows. Due to its high utilization, the transmissions are regulated via auctions. This load is caused by massive flows of the electric power from the West, North an East to the deficient South. This phenomenon is responsible for the dominant load of the Slovak electrical system Southern profile. The available interstate profile transmission capacities (export, import, transit) are determined by calculated net transfer capacity (NTC) values, as set by system operators of any corresponding systems with respect to the operation safety of their own system (table). Net Transfer Capacities Interstate ES Profiles

NTC (MW)

Slovakia – Hungary

1100

Hungary – Slovakia

800

Note

Slovakia – Czech Republic

900

in both directions

Slovakia – Poland

750

in both directions

Slovakia – Ukraine

450

in both directions

Poland – Czech Republic

1660

Czech Republic – Poland

800

While fulfilling the n-1 network reliability criteria, the high import to the Slovak Republic electrical system does not directly deteriorate the transmission system of the Slovak Republic, nevertheless, the problem with import to the Slovak Republic electrical system will also have an impact on the adjacent systems. If so, the negative reaction of the involved transmission system operators (TSO) is anticipated in order to restrict the transmission on interstate wirings and to maintain the safe operation of their respective systems. Expected demand for band import of about 670 MW can be covered via import from the excessive systems of Czech Republic and Poland, without any restrictions at the current interstate connections. Ukraine also has a potential to export. The expected deficit of the Slovak Republic system does not immediately endanger its safety. However, this is determined by bringing the planned production capacities

into operation. Problems arise also from the fact that most of the facilities being retired are connected to 220 kV network while the new production facilities will be connected to 400 kV network. The loss of 220 kV network transmission capabilities must be compensated with 400 kV network and via 400/110 kV transformations to allow for decreasing the 220 kV network load until its ultimate winding up. These new 400/110 kV transformations will be of use most significantly in Križovany, Lemešany, Bystričany and Medzibrod stations. 400 kV wirings will be implemented exclusively as double conducting wire systems. After bringing the EMO 3 and EMO 4 into operation in 2013 and reaching an almost balanced load of Slovak electrical system, the transmission output rates between adjacent systems will reach the current level. However, the strengthening of the Slovak Southern interstate profile should not be avoided. This strengthening can be carried out via construction of new 400 kV wirings in the Moldava or Rimavská Sobota – Sajóivánka (MR) direction or in the Stupava – Wien SO (Austria) direction. Alternative connection via 400 kV double conducting wire system from Podunajské Biskupice station to the Győr (Hungary) – Wien SO wiring as a loop is also to be considered, nevertheless, it is determined by the agreement of Hungary. The construction of the second Slovak-Polish 400 kV wiring in the Varín – Bytczyna direction is possible from the Polish point of view in the horizon from 2015 to 2020. In case of decision to construct an international Pan-European transmission network until 2030 in order to maintain the reliable operation of interconnected systems, it is necessary to reckon with unconventional transmission resources on a one-way transmission basis or with voltage higher than 400 kV in the area of the Slovak Republic. Extending the UCTE synchronous collaboration with the Eastern IPS/UPS systems will also influence the transmissions in the system of Slovakia. It will bring up new opportunities of import to the Slovak Republic electric system from the East, but the demands on transit and reliability security of the system will grow as well. However, the parallel operation of these systems cannot be expected earlier than in 2013. In the short-term horizon, the electric power exchange can be increased via construction of one-way interconnection and securing the output in Ukraine. To achieve the reliable provision of these transmissions in the system of the Slovak Republic, it is necessa-

ry to increase the transmission capabilities of the Slovak-Ukrainian profile. It is necessary to carry out the reconstruction and to increase the capacity of the 400 kV Mukačevo – Veľké Kapušany – Lemešany wiring, that is also in accordance with the replacement of 220 kV network in the Slovak Republic.

Domestic network reliability and stability From the 90s ongoing concept of transmission system development point of view, the critical phase of the gradual elimination of 220 kV network and replacement of this network with the 400 kV network is in progress at his moment. The concept of 400 kV network is already defined for a long time and with its gradual concentration it is sufficient up to 2030. This gradual strengthening is closely related to the replacement of the 220 kV network. 220 kV network does not comply with the transmission capacity needs, represents a possible source of defects in the system due to its age and is more demanding from the maintenance and repair point of view. Operation of the sources supporting the 220kV network that are involved in this network is shut down due to technical reasons. The shutdown of the JE EBO V1 unit has the major impact on the electric system operation. Together with shutdown of ENO B units 3 and 4 and EVO I units 3 and 4, the amount of power entering this network will dramatically decrease. Current transmission resources (400/220 kV transformers) and the remaining sources involved in the 220 kV network and in lower-voltage levels do not allow for substitution of this performance. This situation can be solved via reducing the 220 kV network load by redirecting the load from 220/110 kV transformation to 400/110 kV transformation and by construction in the field of 400/110 kV transformation-only transmission systems. Nowadays, the 400/110 kV Križovany and the 400/110 kV Lemešany transformations are under construction. In spite of these measures, the reliability of the 220 kV transmission network and the reliability of the electric power supply to consumers connected to 220/110 kV transformation will decrease. In order to eliminate the 220 kV network and to provide a reliable transmission system operation, further construction of 400/110 kV transformation facilities and 400 kV wiring is necessary. Therefore, it is necessary to proceed with the started replacing of 220 kV network and to stick to construction deadlines and to progress in accordance with the schedule of shutting down the production facilities involved in this system.

(Strategy of Energy Security of the Slovak Republic)

050


Slávnostné spustenie transformácie 400/110 kV Lemešany do prevádzky Zvýšiť bezpečnosť a spoľahlivosť elektrizačnej sústavy SR hlavne v regióne východného Slovenska umožní nový, už druhý transformátor zo 400 na 110 kilovoltov (kV) s príslušnou technológiou, ktorý uviedla 13. decembra 2007 slávnostne do prevádzky Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS, a.s.), v elektrickej stanici Lemešany, okres Prešov. Význam vyše miliardovej investície, zapadajúcej do stratégie energetickej bezpečnosti SR do roku 2030, je v prvom rade vo vykrytí deficitu elektrickej energie na východnom Slovensku, uviedol na otvorení minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek. Minister zdôraznil, že týmto významným energetickým projektom Slovensko vyriešilo podmienku N-1 pri vstupe do medzinárodnej organizácie štátov zosieťovaných v elektrizačnej sústave - UCTE, čo znamená, že máme v zálohe jeden zdroj. Zároveň nám to podľa Jahnátka pomôže dočasne vyriešiť deficit elektrickej energie pri odstavení 2. bloku elektrárne Jaslovské Bohunice. „Vieme teraz priniesť na územie SR potrebný výkon cez poľskú cestu,“ zdôraznil minister. Celý projekt rekonštrukcie 400 kV lemešianskej rozvodne s investičnými nákladmi 1,1 miliardy Sk je podľa generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva SEPS, a. s., Petra Adamca významným medzníkom v jej rozsiahlej investičnej aktivite. Začala v roku 2006, keď v decembri odovzdali v Lemešanoch prvý transformátor, a úplná rekonštrukcia rozvodne skončí v roku 2009. Zdôraznil, že jej význam je hlavne vo zvýšení spoľahlivosti a bezpečnosti v zásobovaní východného Slovenska a plnení medzinárodných podmienok našej elektrizačnej sústavy. Ľubomír Jahnátek Minister hospodárstva Slovenskej republiky Ing. Peter Adamec, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS a. s. SEPS-PR

GALA C O MMI SSI ON I NG O F 4 0 0 / 1 1 0 K V TRAN SF O R ME R AT L E M E Š A N Y

Ľubomír Jahnátek Ministry of Economy of the Slovak Republic Ing. Peter Adamec Chairman of the Board of Directors and General Director of SEPS, a.s. Norbert Schurmann, Chief Executive Officer, VSE

The security and reliability of the electricity system of the Slovak Republic, parT ticul ticularly in the Eastern Slovakia region, was increased by a second 400 to 110 kilovolts (kV) transformer with the relevant technology which was commissioned at a gala ceremony on December 13, 2007 by Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS), a. s., at the Lemešany power station, in Prešov district. The importance of the investment of more than one billion Slovak crowns which is a part of the strategy of Energy Security of the Slovak Republic until 2030 is primarily in covering the electricity deficit in Eastern Slovakia, stated Ľubomír Jahnátek, Minister of Economy of the SR at the opening. The Minister emphasized that due to this important energy project Slovakia has resolved the N-1 condition with regard to admission to the international organisation of countries grouped in the electricity network – UCTE, which means that we have one source in reserve. According to Jahnátek it will also temporarily help to resolve the power deficit due to the shutdown of Unit 2 of the Jaslovské Bohunice power plant. “We can now transmit to the Slovak Republic the required output via the Polish route,” emphasised the Minister. The whole project of reconstruction of the 400 kV switchgear at Lemešany with investment costs of SKK 1.1 billion is, according to Peter Adamec, General Director and Chairman of Board of Directors, a major milestone in its extensive investment activities. It began when the first transformer was delivered in December 2006 to Lemešany and the full reconstruction of switchgear will be completed in 2009. He emphasized that its importance consists mainly in the improvement of the reliability and security of supply in Eastern Slovakia and compliance with international conditions by our electricity supply system.

051


Technické vzdelanie

sa o pl atí !

Juraj Kopřiva Slovenské elektrárne, a. ss. - člen skupiny Enel

Slovenská nská k technická h k univerzita a Slovenské l k elektrárne, lk člen l nadnárodn nadnárodnej d d skupiny Enel, chcú zvýšiť záujem stredoškolákov o štúdium technických smerov a zvýšenie kvality výučby, jej adresnosti a prepojeniu s praxou. Vytvorili pracovné skupiny, ktoré majú mladých presvedčiť o výhodách tohto štúdia o perspektívach zamestnania v Slovenských elektrárňach. Technické vzdelanie sa oplatí, veď priemerný plat v elektrárňach vlani dosiahol 38 400 korún, kým priemerná mzda na Slovensku bola zhruba 20 000 korún.

V

rámci projektu tím mladých prednášajúcich odborníkov z energetického sektora bude študentom stredných škôl prezentovať technickú kariéru. Prednášajúci sú zároveň atraktívnymi kariérnymi vzormi pre adeptov technického štúdia. Už prebehli školenia rečníkov, ktorí v najbližšom čase navštívia vaše školy. Predpokladá sa zvýšený záujem prihlásených záujemcov o techniku a ich úroveň bude bohatšia aj o poznatky z praxe, o ktorých sa v učebniciach nedočítajú. Ďalšia pracovná skupina má za úlohu vytvoriť balík profesionálne pripravených didaktických materiálov pre stredné školy, s uplatnením týchto pomôcok v projektoch a programoch orientovaných na energetiku. Veľkou výzvou bude spolupráca so strednými školami a štátnymi pedagogickými inštitúciami s cieľom začleniť do vyučovacích osnov materiál súvisiaci s energetickým priemyslom. Energetické univerzitné odbory získajú väčšiu pozornosť a atraktívnosť a hlavne aktuálnosť, pretože energetika, životné prostredie a ekonomika sa vyvíjajú veľmi dynamicky a sú neoddeliteľne prepojené. Zmiešaná pracovná skupina zároveň pracuje na novom medziodborovom vysokoškolskom študijnom programe, ktorý je zameraný na energetiku. Ide o vôbec prvý program tohto druhu, ktorý spája viacero fakúlt Slovenskej technickej univerzity. Na základe podnetov a požiadaviek z jednotlivých zá-

052

vodov Slovenských elektrární bol zostavený profil absolventa, čím sa študijný program naviaže na prax v dynamicky sa rozvíjajúcom elektro-energetickom prostredí. Prvý ročník magisterského štúdia sa otvára už v tomto roku. Samozrejme, ak sa rozhodnete pre technické štúdium, motivácia vás bude čakať aj na vysokej škole. Pripravili sme podporu a sponzorovanie akademickej výnimočnosti, a to oceňovaním diplomových prác bakalárskeho a magisterského štúdia do výšky 50 000 a 100 000 korún. Ceny udelí Slovenská technická univerzita – národnú akademickú cenu technickej excelentosti – Cenu A. Stodolu. Vďaka verejnému odovzdávaniu cien a vďaka participácii priemyslu získajú ocenení prestíž aj v podnikateľskej sfére, resp. v tom segmente trhu práce, ktorý zodpovedá zameraniu ich štúdia. Granty a atraktívne pracovné ponuky Slovenské elektrárne a univerzita budú udeľovať pravidelne najúspešnejším prácam zameraným na problematiku elektroenergetického sektora, ktoré vypracujú študenti v spolupráci s ich akademickými tútormi. Zároveň sú pripravené štipendiá do 40 000 korún ročne počas celej doby štúdia.

Paolo Ruzzini, generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva Slovenských elektrární, a.s.: „Slovensko sa stalo čistým importérom elektrickej energie. Východiskom z nepriaznivej situácie sú veľké investície do výrobných energetických kapacít v SR. Enel a Slovenské elektrárne na Slovensku investujú vyše 100 miliárd korún do roku 2013. Bezpečná, spoľahlivá efektívna a konkurencieschopná výroba elektrickej energie závisí aj od mladých odborníkov a vizionárov. Vzdelaní ľudia sú energiou pre túto krajinu a pre okolité regióny. Preto sme sa rozhodli všetkými silami spolurozvíjať projekt priemyselno-akademickej spolupráce.“


TECHNICAL EDUCATION

I S A DV I SA B LE ! Juraj Kopřiva Slovenské elektrárne, a. s. - Member of Enel Group

As part of the project a team of young lecturing professionals from the energy sector will present a technical career to secondary school students. The lecturers also represent attractive career models for technical studies students. The training of speakers had been undertaken and they will soon visit your schools. We anticipate increased interest in technology and their level will also be enhanced by knowledge from practice which cannot be read in textbooks. Another working group is tasked with the establishment of a package of professionally prepared educational information for secondary schools and the use of these materials in projects and programmes focused on the energy sector. A major challenge will be cooperation with secondary schools and state pedagogical institutions with the aim of the integration of information related to the energy industry in the curriculum. The university energy study areas acquire more attention and attractiveness and above all as regards the current situation, as the energy, environment and economy are developing very dynamically and they are inseparably linked. A mixed working group is also working on an inter-sector university study program focused on the energy sector. This is the first program of this type which combines several faculties of the Slovak Technical University. On the basis of suggestions and requirements from individual plants of Slovenské elektrárne a graduate profile was established, thus the curriculum will follow the practice in the dynamically developing environment of electrical energy. The first class of master studies is going to be opened this year. If you decide for technical studies, the motivation will also await you at university. We have prepared the support and sponsoring of academic excellence by awarding prizes to diploma bachelor and master work up to SKK 50,000 and SKK 100,000. The prizes will be awarded by the Slovak Technical University – National Academic Technical Excellency Award – A. Stodola Award. Thanks to the public award of prizes and above all due to the participation of industry the awarded students will acquire prestige in the business sector or the sector of the labour market which corresponds to the orientation of their studies. Grants and attractive job offers will be offered by Slovenské elektrárne and the university regularly to the most successful work in the area of the electrical energy sector by students in cooperation with their academic mentors. Scholarships of up to SKK 40,000 p.a. throughout study time are also available.

SE-PR

The Slovak Technical University and Slovenské elektrárne, a member of the multinational Enel Group, want to increase the interest of secondary school students in the study of a technical curriculum and improve the quality of teaching, its applicability and connection with practice. They have created working groups to persuade young people of the benefits of this study and on the prospects for employment at Slovenské elektrárne. A technical education is advantageous as the average salary at power plants was SKK 38,400 last year, whereas the average salary in Slovakia was approx. SKK 20,000.

Paolo Ruzzini, General Director and Chairman of Board of Directors of Slovenské elektrárne, a.s.: „Slovakia has become net importer of electricity. The solution to this adverse situation is major investment in energy production capacities in the Slovak Republic. Enel and Slovenské elektrárne will invest more than 100 billion SKK in Slovakia up to 2013. Safe, reliable, efficient and competitive power production depends also on young professionals and visionaries. Educated people represent the energy for this country and for the surrounding regions. We have therefore decided to co-develop a project of industrial and academic collaboration.“

053


Postavi ť nové jadrové zdroje nebude jednoduché Slovenský energetický trh je dobre zorganizovaný, otvorený a funkčný. Jaroslav Míl Na druhej strane, Európskej únii i jednotlivým vládam chýba pre člen predstavenstva Slovenské elektrárne a. s. riešenie budúcich problémov odvetvia vízia a politická odvaha.

M

ožno chápať roztrpčenosť predsedu vlády SR, niektorých ministrov i verejnosti, pokiaľ ide o potrebu dovozu 20 % energie na Slovensko. Zníženie kapacít naozaj povedie k určitej napätej bilancii a k otázke, odkiaľ vziať dostatok energie. Varoval by som však pred predstavou, že postavíme jadrovú elektráreň a elektrina bude lacnejšia. Jej cena sa určuje na základe úplne iných parametrov – a z tohto hľadiska je lacnejšia energia dosiahnutá len výstavbou jadrových elektrární ilúziou. Rast cien elektrickej energie možno spomaliť zrejme len tým, že bude dostatok zdrojov v celej Európe; prebytok zdrojov na Slovensku situáciu nezachráni. Dôkazom sú ceny v Českej republike, kde je elektrickej energie nadbytok a napriek tomu sú vyššie.

voľovacie konanie a transparentnosť tohto procesu v oblasti jadrovej energetiky. Fakt, že jeho legislatíva pre oblasť energetiky je oveľa zrozumiteľnejšia ako v iných štátoch, predstavuje veľkú výhodu. Pokiaľ ide o zverejnené odhady nákladov resp. investície do výstavby novej jadrovej elektrárne, podľa môjho názoru sa pohybujú približne na úrovni 50 % reálnych nákladov. Hovorilo sa o sume okolo 100 miliárd slovenských korún, ale za túto sumu sa nový tisíc megawattový blok celkom určite postaviť nedá – a trúfam si tvrdiť, že ani za 150 miliárd. Náklady budú v skutočnosti oveľa vyššie. Ceny technológií, materiálov i ľudských zdrojov rýchlo rastú, čo sa prejaví na príprave aj výstavbe elektrárne. Zdražovanie sa týka všetkých zdrojov

Nedostatok projekčných kapacít

Slovenský energetický trh je dobre zorganizovaný, otvorený a funkčný. Predstava vlády, že rýchlo rozbehne novú jadrovú elektráreň a tým sa všetky problémy vyriešia, je však príliš ambiciózna. A krajina už rozhodne nemá na to, aby pripravovala súčasne dva jadrové bloky. To by možno dokázalo Francúzsko, ale väčšina krajín EÚ určite nie. V Európe je veľa ľudí, ktorí hovoria o jadrovej energetike a majú v tejto brandži aj nejaké skúsenosti, ale takých odborníkov, ktorí vedia reálne urobiť, čo je potrebné – teda naprojektovať, riadiť výstavbu a dozorovať elektráreň, ale aj vyrábať technológie – tých je žalostne málo. Ak by sme uvažovali o príprave ďalšej jadrovej elektrárne na Slovensku, je tu otázka, či by mala byť opäť v Jaslovských Bohuniciach. Nazdávam sa, že skôr treba uvažovať o lokalitách ako sú Kecerovce, a to už len z hľadiska demografického a sociálneho vývoja. S rozvojom energetiky totiž prichádza nárast vzdelanosti a kvality pracovnej sily v celom regióne, ako ukazujú príklady z iných častí Európy. Legislatíva a objem investície

Na Slovensku je ešte jedna vec, ktorú je potrebné doriešiť. Každý investor totiž vyžaduje stabilný právny rámec a garanciu podmienok, do ktorých vstupuje so svojou investíciou. Myslím, že v tejto oblasti je veľa rezerv. Na druhej strane, Slovensko má jednu z najlepších legislatív v Európe, pokiaľ ide o po-

054

Rast cien ropy a pohonných látok je inflačný útok, ktorý sa prenáša na celú ekonomiku i spoločnosť. Musíme brať do úvahy, že zvyšovaním cien ropy sa zvyšuje aj cena plynu a z ceny plynu sa postupne odvíjajú ceny uhlia, ktoré je rozhodujúcim zdrojom výroby elektrickej energie. Dodávatelia si „dopočítajú“, aké náklady si môžu dovoliť, aby jadrová energetika bola pre investora ešte efektívna. Neodpustím si poznámku, že toto sa týka aj slovenských dodávateľov. Preto je dnes predstava, že jadrovú elektráreň možno postaviť lacno, len ilúziou. Všimnime si, ako výrazne sa zdvihli ceny technológií paroplynových zdrojov za posledné obdobie. Dnes je paroplyn jedinou „rýchlou“ náhradou, ktorá môže vyriešiť výpadok kapacít elektrickej energie. Bohužiaľ, je prevádzkovo najdrahší. EÚ na zlej ceste

Zdá sa, že politické reprezentácie sa rozhodli pre tú najmenej efektívnu cestu k zníženiu emisií CO2, - pre takú, ktorá stojí občanov najviac peňazí. Vychádza to tak, že každý občan EÚ zaplatí za zníženie emisií v Európe o 20 % asi 3 až 4 eurá týždenne. Ak si spočítame, čo to pri viac ako 400 miliónoch Európanoch znamená za celý rok, zistíme, že tieto peniaze vytvoria ďalší inflačný tlak a spôsobia ďalšie zdražovanie. Pritom s podstatne nižšími nákladmi by sme dosiahli väčší efekt pri znižovaní emisií CO2 napríklad v Číne. Každý manažér a podnika-

teľ sa snaží dosiahnuť najväčší efekt pri najnižších nákladoch, a nie naopak, ako to robí EÚ. Čo sa týka celého programu znižovania emisií CO2, robia politici rovnakú chybu, ako pri presadzovaní programu biopalív. Niektoré krajiny blízko nás už zažívajú problémy, na ktoré sme my už takmer zabudli – výpadky, obmedzovanie dodávok energie, regulačné stupne... Ak vzniknú na Slovensku požiadavky na dovoz 20 % energií zvonku, bude to znamenať aj väčší nápor na prenosovú sústavu. Som presvedčený, že sa to zvládne, ale je to už predsa iná situácia ako keď je prebytok energie. Slovensko je na tom v porovnaní s mnohými inými krajinami pomerne dobre, ale veľmi záleží na kvalite riadenia. Nazdávam sa, že vo všeobecnosti chýba politická odvaha na dôsledné riešenie tohto problému, a to ako v rámci EÚ, tak v jednotlivých krajinách. Čo sa týka zaistenia primárnych zdrojov surovín pre Európsky kontinent, je potrebné spomenúť, že Európa má napríklad v porovnaní s Amerikou oveľa nižšiu akcieschopnosť – teda schopnosť urobiť veci tak, aby sa naozaj stali. Preto je dnes Európa v situácii, že si ju fakticky rozdeľujú dodávatelia surovín. PR problém jadrovej energie

Považujem za objektívny fakt, že súčasné ani budúce problémy európskej energetiky nemožno riešiť bez jadrových zdrojov. Predstavitelia jadrovej energetiky však stále nedostatočne komunikujú s verejnosťou. Ukazuje sa, že v tých krajinách EÚ, kde je dobrá energetická „osveta”, je postoj verejnosti priaznivejší ako v krajinách, ktoré v danej oblasti nemajú žiadnu skúsenosť. Napríklad organizácia Greenpeace je „green” voči novým krajinám, ale „peace” voči niektorým starším členským krajinám. Nevideli sme, že by napadala francúzsku energetiku tak ako napríklad Mochovce. To je dané aj tým, aký silný lobing majú jednotlivé krajiny v Bruseli a voči príslušným organizáciám. A z tohto pohľadu lobing nie je niečo negatívne, ale ide o schopnosť získavať partnerov a vyjednávať. V tomto smere na tom Slovensko, ale ani Česko nie sú dobre a bolo by treba začať pracovať na tom, aby sa súčasný stav zmenil. Jaroslav Míl


Aká je budúcnosť využívania jadrovej energie?   

 

Ak budú pokračovať súčasné tendencie, podľa kvalifikovaných predpovedí EÚ do roku 2030 bude pokrývať 65 % svojich energetických potrieb z dovozu. V súčasnosti pokrýva energia z ropy 40-50 % celkových enegetických potrieb takmer všetkých krajín EÚ 27. Závislosť od dovozu vzrastie podľa odhadov do roku 2030 na 80 % v prípade ropy a v prípade plynu na 90 %. Obnoviteľné zdroje majú pokryť do roku 2020 tretinu výroby elektriny v EÚ. V súčasnosti je pokrytých z týchto zdrojov len 13,1 % celkovej výroby energie a 17,9 % výroby elektrickej energie. Elektrina vyrobená v jadrových elektrárňach predstavuje asi tretinu celkovej výroby; svetové zásoby štiepného materiálu – uránu – vystačia asi na 85 rokov. Harmonizácia pravidiel na európskej úrovni v súčasnosti podlieha medzinárodným dohodám, avšak národné právne predpisy sa v oblasti jadrovej energetike líšia. Aj z tohto dôvodu je potrebné podporovať spoluprácu odborníkov z jednotlivých členských krajín. Jadrová energetika pociťuje nedostatok pracovných síl, nakoľko útlm jej rozvoja spôsobil, že odborníci na jadrovú energetiku starnú a nenahrádza ich dostatočný počet mladých expertov. Štáty by mali zabezpečiť, aby bol rozvoj jadrovej energie priamo spojený s bezpečným nakladaním s jadrovým odpadom. Využitie jadrových technológií nielen na výrobu elektriny sa ďalej dostáva do popredia. Hovorí sa o odsoľovaní morskej vody či o výrobe vodíka na pohon automobilov. -ZV-

055


TH E B U I L DI NG O F N EW N U C LE A R SOURCE S W IL L N OT BE S IMP L E The Slovak power market is well organized, open and functional. On the other hand, the European Union and its individual governments lack the vision and political courage for the solution of the future problems of industry. It is possible to understand the embitterment of the SR prime minister, some ministers and the public, concerning the need of import of 20 % energy to Slovakia. The decrease of capacities will really lead to certain tense balance and to the question, from where to take enough power. I would warn against the idea, that we will build the nuclear power plant and the electricity will be cheaper. The price of electricity is determined on the basis of totally different parameters – and from this viewpoint the cheaper energy reached only by building of nuclear power plants is an illusion. The growth of electric energy price is possible to reduce obviously only by the fact, that there will be enough sources within the whole Europe, the surplus of sources in Slovakia will not save the situation. The proof is the prices in the Czech Republic, where is the electric energy glut and in spite of that the prices are higher.

The lack of project capacities

The Slovak power market is well organized, open and functional. The government concept, that it will quickly start up the new nuclear power plant and by that it will solve all the problems, is too ambitious. And the country is absolutely not in the state to prepare at the same time the two nuclear units. This would be possible in France, but in the most of EU countries certainly not. There are lot of people in the Europe, who speak about the nuclear power and they have some experience in the industry, but such experts who really know what to do – and thus to project, to manage its construction and to supervise the power plant, and also to produce the technology – there is woefully shortness of them Provided that we would consider the preparation of another nuclear power plant in Slovakia, there is a question, if it would be again in Jaslovské Bohunice. I think, that it should be considered the localities as are Kecerovce, considering only from the viewpoint of demographic and social development , With the power development it is actually came the growth of education and quality of labour force within the whole region, as it shows by the examples from other European parts.

Legislation and amount of investment

There is also one thing in Slovakia, which is necessary to solve. Every investor requires actually the stable legal framework and the guarantee of conditions, into which he enters with its investment. I think, that in this field is many reserves. On the other hand Slovakia has one of the European best legislatives, concerning the permissive procedure and transparency of this project in the field of nuclear power. The fact, that its legislation for the energetics field is much more understandable than it is in other states, represents the great advantage. As for the published estimate of costs or investment into construction of new nuclear power plant, according to my opinion they range approximately on the level of 50 % real costs. It was said about the sums of approximately 100 billion SK, but it is certain that for such sum of money it is not possible to build

056

the new 1000 MW unit – and I flatter myself that also not for 150 billion. The costs in reality will be much higher. The prices of technology, materials and human sources quickly grow, which results in the preparation and also the construction of power plant.

comparison with America much lower ability of action – therefore the ability to make things in such a way, so they would really happened. That’s why today it is Europe in the situation, that it is divided in fact among the suppliers of raw material.

Rise in prices concerns all the sources

PR problem of nuclear power

The growth of oil and fuel prices is an inflation attack, which transfers to the whole economy and society. We have to consider that by the increase of oil prices is also increases the gas prices, and from the gas prices it is subsequently unrolled the prices of coal, which is decisive source of electric power production. The suppliers “count up” how much costs they can tolerate, so that nuclear power would be still efficient for the investor. I don’t forgive the notice, that this concerns also the Slovak suppliers. That’s why today the idea, that nuclear power plant construction is cheap, is only an illusion. We can notice, how considerably the technology prices of steam gas sources rise during the last period. Today the steam gas is the only one “quick” replacement , which can solve the failure of electric power capacities. Sorry to say, it is operationally the most expensive.

EU on the wrong way

It seems, the political representations decided for the least efficient way to decrease CO2 emissions, – for such way that costs the citizens the most of money. The result is, that every EU citizen will pay for the decrease of emissions in Europe for about 20% more, that is approximately 3 up to 4 € weekly. When we count up, which it means annually for more than 400 millions of Europeans, we find out that these money will create the another inflationary pressure and cause the following rise in prices. At the same time, with substantially lower costs, we would reach the greater effect in the decrease of CO2 emissions e.g. in China. Every manager and entrepreneur try to reach the greatest effect with the lowest costs, and not vice versa, like the EU is doing. Concerning the whole program of CO2 emissions’ decrease, the politician make the same error, as in the assertion of biofuels program. Some countries close to our neighbourhood live in the problems, which we almost forget – failures, power supply restrictions, regulation steps. When in Slovakia arises the requirements for 20 % import of power from outside, it will mean also the greater impact on the transmission system. I am convinced that it will be handled, but it is after all another situation like when there is the surplus of power. Slovakia, in comparison with many other countries, is relatively well in this field, but it greatly depends on the management quality. I think, that in principle, it lacks in general the political courage for consistent solution of this problem, namely within the EU and likewise in the individual countries. As to the provision of primary raw material sources for the European continent, it is necessary to mention, that Europe has e.g. in

I regard as an objective fact, that the present and future problem of European energetics is not possible to solve without the nuclear sources. However, the nuclear power representatives still don’t communicate adequately with the public. It shows that in those EU countries where it is good energy “public education”, the public attitude is more favourable towards it, as in the countries where it is none experience in the given field. For example the Greenpeace organization is „green“ towards the new countries, but “peace” against some older membership countries. We didn’t see, that it would invade the French energetics like for example Mochovce. It is given also by that, how strong lobbying has the individual countries in Brussels and towards the appropriate organizations. And from this viewpoint the lobbying is not anything negative, but this is about the ability to acquire the partners and to negotiate. In this respect the Slovakia and even the Bohemia are not good, and it would be necessary to start in this field to change the present status. Jaroslav Míl, Member of the Board of Directors of joint-stock company Slovenské elektrárne

What is the future of nuclear power exploitation? When the present trends will be continued according to the qualified prognoses, till the year 2030 the EU will be covered 65 % of its energy needs from import. Today the oil power covers 40 - 50 % of total energy needs of almost all 27 EU countries. Dependence on import increases according to the estimates till the year 2030 in the case of oil up to 80 %, and in the case of gas up to 90 %. Renewable sources may cover till the year 2020 the third of electricity production in the EU. Today is covered from these sources only 13.1 % of the total power production and 17.9 % of electric power production Electricity produced in the nuclear power plants represents approximately the third of the total production, the world reserves of fissile material – uranium – are sufficient approximately for the next 85 years. Present harmonization of the rules on the European level is subject to the international treaties, however the national legal regulations in the field of nuclear power are different. It is also from this reason to support the cooperation of experts from the individual membership countries. The nuclear power feels the lack of labour force, because the recession of its development caused that the nuclear power experts are ageing, and they are not replaced by the sufficient number of young experts. The states would provide, that the nuclear power development would be directly connected with the safe treatment of nuclear waste. The exploitation of nuclear technology not only for electricity production comes also to the fore. It is said about desalination of sea water or about hydrogen production for car propulsion. -ZV-


Slovenská inovač ná a energetická agentúra (SIEA) Šetrenie energiou, jej racionálne využívanie, koordinácia celoštátnych aktivít na tomto úseku, čerpanie štrukturálnych fondov Európskej únie, to je len malá časť rozsiahlych a všestranných aktivít Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA). apríli 2007 sa Slovenská energetická agentúra transformovala a premenovala na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru.

V

tégie, rozvoj aktivít v celom inovačnom systéme Slovenskej republiky s cieľom zvýšenia efektívnosti domácej ekonomiky a jej konkurencieschopnosti.

Národná energetická agentúra

Podporné mechanizmy

SIEA vykonáva funkciu národnej energetickej agentúry a má vynikajúce znalosti slovenského energetického trhu ako aj jeho účastníkov, politických predstaviteľov, spoločností, odborníkov, združení a ostatných zainteresovaných v oblasti energetiky a energetickej efektívnosti. Je kompetenčným centrom pre energetickú efektivitu, energetické inovácie a obnoviteľné zdroje energie. Jej činnosť je zameraná na dosahovanie cieľov vládnej energetickej stratégie podporovaním racionálneho využívania energie, nových a inovačných energetických technológií a obnoviteľných zdrojov. Hlavnými aktivitami SIEA, okrem pôsobenia v energetike, je pôsobnosť v oblasti inovácií, najmä realizácia úloh štátnej inovačnej stra-

SIEA taktiež plní významnú úlohu implementačnej agentúry pre štrukturálne fondy EÚ. V uplynulom programovom období (2004 – 2006) prijala SIEA v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby (opatrenia zamerané na podporu podnikania, inovácií a aplikovaného výskumu a podporu úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov energie) celkom 155 projektov, z toho bolo 124 projektov schválených. SIEA realizuje svoje aktivity v súčinnosti s vládou Slovenskej republiky, hlavne Ministerstvu hospodárstva SR, Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstvu životného prostredia SR. Hlavnými partnermi sú ústredné orgány štátnej správy, firmy, VÚC a samosprávy, s ktorými dlhodobo spolupracujú odborníci SIEA, najmä pri príprave a realizácii zámerov rozvoja inovácií a znižovania energetickej náročnosti a ochran ny životného prostredia v SR.

S LO VAK IN N OVATION A N D E NERG Y A G EN C Y (S I E A) Energy saving, its rational usage, the coordination of national-wide activities in this field, the disbursement of European Union structural funds – these are just a small part of the extensive and universal activities of the Slovak Innovation and Energy Agency (SIEA). On April 1, 2007 the Slovak Energy Agency was transformed and renamed. Its new title is Slovak Innovation and Energy Agency.

National Energy Agency

SIEA undertakes the function of national energy agency and has an excellent knowledge of the Slovak energy market and its participants, political representatives, companies, professionals and other parties involved in the field of power and energy effectiveness. It is the competence centre for energy efficiency and renewable energy sources. Its activity is focused on the achievement of the objectives of governmental energy strategy by the support of the rational utilisation of energy, new and innovative energy technologies and renewable sources. The main activities of the SIEA in addition to the energy sector are responsibility in the field of innovation, above all the implementation of tasks of the state innovation strategy, the development of activities within the innovation system of the Slovak Republic as a whole with the aim of the improvement

of the effectiveness of the domestic economy and its competitiveness.

Support Mechanisms

SIEA also performs the important role of implementation agency for structural funds of the EU. In the preceding programming period (2004 – 2006) SIEA has received within the Sector Operating Program Industry and Services (actions focused on the support of business, innovation and applied research and support of energy saving and the utilisation of renewable energy sources) a total number of 155 projects, of which 124 projects were approved. SIEA has been implementing its activities in coordination with the Government of the Slovak Republic, mainly with the Ministry of Economy of the Slovak Republic, the Ministry of Construction and Regional Development of the Slovak Republic and the Ministry of Environment of the Slovak Republic. The main partners are state administration central bodies, companies, VÚC (higher territorial units) and local governments with whom SIEA professionals have cooperated in the long term above all with regard to the preparation and implementation of plans for the development of innovation and the reduction of energy demand and environmental protection in the SR.

Promotion and Free-of-Charge Consulting

Propagácia a bezplatné poradenstvo

SIEA zabezpečuje odborné poradenstvo (konzultácie), vzdelávanie (školenia) a propagáciu rozvoja inovácií a efektívneho využívania energie. SIEA je spoluorganizátorom niekoľkých výstav, kongresov, sympózií, konferencií a seminárov orientovaných na inovácie a energetiku. K najvýznamnejším patrí napríklad veľtrh RACIOENERGIA v Bratislave a pod. SIEA má dlhodobo vybudovanú dobrú spoluprácu s inovačnými a energetickými agentúrami v rámci medzinárodného združenia európskych národných energetických agentúr EnR, ktorého je SIEA členom v rámci medzinárodných projektov. Okrem participácie na medzinárodných projektoch je úlohou SIEA aj zabezpečenie a koordinácia medzinárodnej spolupráce v oblastiach súvisiacich s inováciami a energetikou, ale taktiež zahraničnej pomoci a účasti Slovenskej republiky v rôznych medzinárodných komisiách a tímoch. SIEA svojím sídlom (Bratislava) a regionálnymi pracoviskami (Trenčín, Banská Bystrica, Košice) zabezpečuje svoju činnosť pre celé územie Slovenskej republiky. Za 18 rokov svojej existencie si SIEA vybudovala pevné postavenie, dokázala svoje opodstatnenie a získala si prirodzenú autoritu v tejto, tak významnej oblasti hospodárskeho života u nás. -siea-

sulting, education (training) and the promotion of the development of the innovation and efficient utilisation of energy. SIEA is the coorganiser of several exhibitions, congresses, symposiums, conferences and seminars on innovation and energy sector. The most important include, for example, the RACIOENERGIA fair in Bratislava. SIEA has built up long-term good cooperation with innovation and energy agencies within the international association of national energy agencies EnR, whose member is SIEA within international projects. In addition to participation in international projects SIEA is tasked with the provision for and coordination of international cooperation in fields related to innovations and the energy sector and also of foreign aid and the participation of the Slovak Republic in various international commissions and teams. SIEA provides its activities for the whole territory of the Slovak Republic with its registered address (Bratislava) and regional workplaces (Trenčín, Banská Bystrica, Košice). In the 18 years of its existence SIEA has built up a solid position, demonstrated its raison d’etre and acquired a natural authority in this very important area of domestic economic life. -siea-

SIEA has been providing for professional con-

057


PREDSTAVUJEME

Úrad jadrového dozoru SR K vytváraniu a udržiavaniu vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti na Slovensku významne prispieva Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR). Zabezpečuje plnenie medzinárodných kritérií v tejto oblasti a spoluvytvára predpoklady na ďalšie dlhodobé využívanie jadrovej energie.

Ú

JD SR je medzinárodne uznávanou, vysoko odbornou organizáciou s dlhodobým cieľom - patriť medzi najlepšie dozory v celosvetovom meradle. Dosiahnuť tento cieľ je možné iba cestou vysokej kvality všetkých činností úradu.

Poslanie a zásady činnosti

Poslaním úradu je vykonávať štátny dozor nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení s cieľom využívať jadrovú energiu na Slovensku tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia obyvateľstva, poškodeniu majetku a životného prostredia. Toto poslanie je možné uskutočniť len za podmienok existencie nezávislého dozorného orgánu s dostatočnými kompetenciami a s dôverou verejnosti. ÚJD SR sa pri svojej práci pridržiava efektívneho uplatnenia všeobecne uznávaných hodnôt a zásad pre výkon dozoru nad jadrovou bezpečnosťou, základnými piliermi ktorých sú: Nezávislosť

Základom pre rozhodovanie sú objektívne skutočnosti, nezaujaté zhodnotenie všetkých informácií, ktoré sú dostatočne podložené. Proces rozhodovania prebieha v súlade so všeobecnými etickými princípmi a profesionálnym prístupom. Úrad je z hľadiska svojho postavenia v štruktúre štátnej správy právne, finančne a personálne oddelený od držiteľa povolenia a od iných subjektov zabezpečujúcich rozvoj jadrovej energie. Otvorenosť

Úrad jadrového dozoru SR Bajkalská 27 P.O.Box 24 820 07 Bratislava Tel: 02/58 221 111 Fax: 02/58 221 166 e-mail: info@ujd.gov.sk

Informácie, týkajúce sa jadrovej bezpečnosti a dozornej činnosti úradu, sú dostupné verejnosti, je zabezpečená dobrá komunikácia so zainteresovanými stranami a s medzinárodnou odbornou spoločnosťou. Účinnosť

Dozorná činnosť vykazuje vysokú úroveň účinnosti, pričom sú uplatnené náročné požiadavky na technické a organizačné schopnosti zainteresovaných odborníkov. Úrad systematicky vynakladá úsilie na trvalé zlepšovanie dozorných schopností. Transparentnosť

Dozorné aktivity sú koherentné, logické a praktické. Pozícia úradu je ľahko pochopiteľná a ľahko aplikovateľná. Odbornosť

Rozhodovanie zohľadňuje aktuálne poznatky z oblasti vedy a výskumu a skúsenosti z prevádzky. Závery sú presné, nevyvrátiteľné a spoľahlivé. Úlohy a priority

Úlohou ÚJD SR je vykonávať štátny dozor v rámci rozsahu kompetencií podľa Zákona NR SR č. 575/2001 Z. z. tak, aby sa jadrová energia a jadrové materiály využívali v Slovenskej republike bezpečne, spoľahlivo a výlučne na mierové účely, ako je to zakotvené v Zákone NR SR č. 541/2004 Z. z. a ako to vyplýva aj z medzinárodných záväzkov SR.

058

Úrad sa pri svojich činnostiach opiera o medzinárodné štandardy a skúsenosti a úzko spolupracuje s dozornými orgánmi v regióne a s medzinárodnými organizáciami pôsobiacimi v danej oblasti. Vedenie ÚJD SR jasne definuje zámer trvalo rozvíjať činnosť úradu tak, aby to bolo v súlade so záujmami celej spoločnosti; na dosiahnutie týchto cieľov sa zaväzuje: presadzovať jadrovú bezpečnosť ako prioritu, ktorá prevyšuje ekonomické a iné ciele, vytvárať ucelený, efektívny a účelný legislatívny rámec, rozhodovať objektívne a v plnej zhode s legislatívou, zavádzať kontrolné aktivity nezávislým, transparentným a oprávneným spôsobom, viesť korektný dialóg so všetkými držiteľmi povolenia, nad ktorými vykonáva dozor, pristupovať k uplatneniu sankcií až po vyčerpaní iných prostriedkov a možností, podporovať systematické vzdelávanie a zvyšovanie technických kompetencií odborných zamestnancov a zabezpečiť ich motivovanie, opierať sa o vedecký a technický potenciál národných a medzinárodných inštitúcií, podporovať rozvoj národných kapacít v oblasti tréningu pre využívanie jadrových technológií a v rámci spolupráce s národnými a medzinárodnými organizáciami prispievať k rozšíreniu odborných znalostí a kvalifikácií, podporovať výskum a vývoj v oblasti využívania jadrovej bezpečnosti, zabezpečovať potrebné zdroje a prostriedky potrebné na výkon dozorných činností, zabezpečovať implementáciu záväzkov v oblasti jadrovej bezpečnosti vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov, dohôd a zmlúv, zabezpečovať informovanosť v oblasti jadrovej bezpečnosti s cieľom budovať, rozvíjať a posilňovať dôveru verejnosti k činnosti úradu a jeho poslaniu. Požiadavka na trvalo udržateľný rozvoj zabezpečenia potrieb obyvateľstva v oblasti energií otvára v súčasnosti nové perspektívy pre programy využívania jadrovej energie. V tomto kontexte predstavuje kvalitný výkon dozoru nezávislým a odborne spôsobilým dozorným orgánom prvoradú požiadavku z hľadiska garantovania jadrovej bezpečnosti. ÚJD SR svojou činnosťou k napĺňaniu tejto požiadavky výrazne prispieva.


INT RO DUCING

NUCLEAR REGULATORY AUTHORITY OF THE SLOVAK REPUBLIC The Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic (ÚJD SR) has significantly contributed to the establishment and maintenance of a high level of nuclear safety in Slovakia. It ensures the performance of international criteria in this field and co-establishes conditions for subsequent long-term utilisation of nuclear power. Mission and Principles of Activity

The mission of the Authority is the performance of state supervision of nuclear safety with the aim of the utilisation of nuclear power in Slovakia so that there is no threat to the health of the population, or damage to property and the environment. This mission can only be performed under conditions of the existence of an independent supervisory body with sufficient competences and the confidence of public. ÚJD SR adheres to the effective application of generally respected values and principles for the exercise of the supervision of nuclear safety, whose basic pillars are the following: Independence

The basis for decision-making are objective facts, an unbiased assessment of all the information that is sufficiently substantiated. The decision-making process is undertaken in accordance with general ethical principles and a professional approach. The Authority is, from the point of view of its position in the structure of state administration legally, financially and with regard to personnel separated from the licence holder and other subjects undertaking the development of nuclear power. Openness

Information applicable to nuclear safety and the supervisory activity of the Authority is available to the public; good communication with interested parties and the international professional society is provided for. Efficiency

The supervisory activity reports a high efficiency level by applying demanding requirements to the technical and organisational skills of the professionals involved. The Authority systematically strives towards a sustainable improvement of supervisory skills. Transparency

Supervisory activities are coherent, logical and practical. The position of the Authority is easily understandable and applicable. Professionalism

Decision making reflects the actual knowledge from the field of science and research and experience from practice. The conclusions are precise, irrefutable and reliable. Tasks and Priorities

ÚJD SR has been tasked with the performance of state supervision within the scope of competences pursuant to Act of NR SR (National Council of the Slovak Republic) no. 575/2001 Coll. of Laws in such a way that nuclear energy and nuclear materials are used in the

Slovak Republic safely, reliably and for peaceful purposes only, pursuant to Act of NR SR no. 541/2004 Coll. of Laws and pursuant to the international obligations of the SR. During its activities, the Authority is supported by international standards and experience and closely cooperates with supervisory bodies in the region and international organisations acting in the given area. The management of ÚJD SR has clearly defined the interest of the sustainable development of the activities of the Authority to be in compliance with the interest of the whole society; it is has undertaken to achieve the following objectives: asserting nuclear safety as a priority higher than economic and other objectives, creation of an integrated, efficient and purposeful legislative framework, objective decision-making fully compliant with legislation, implementation of control activities in an independent, transparent and authorised way, maintaining correct dialogue with all license holders which are supervised by it, proceed with the application of sanctions after exhausting all other instruments and options, support of systemic education and improvement of technical competences of professional employees and provision for their motivation, relying on the scientific and technical potential of national and international institutions, support of the development of national capacities in the field of training for the utilisation of nuclear technologies and, as part of cooperation with national and international organisations, contribute to the enlargement of professional knowledge and qualification, support of research and development in the field of the utilisation of nuclear safety, procure the required sources and instruments required for the exercise of supervisory activities, undertake the implementation of obligations in the field of nuclear safety resulting from international obligations, agreements and contracts, disseminate information in the field of nuclear safety with the aim of building, developing and reinforcing the confidence of the public as regards the activities of the Authority and its mission.

Ú

JD SR is an internationally acknowledged highly professional organisation with a long term objective –to be one of the best supervisory organisations globally. This objective can only be achieved by means of the high quality of all the activities of the Authority.

Úrad jadrového dozoru SR Bajkalská 27 P.O.Box 24 820 07 Bratislava Tel.: 02/58 221 111 Fax: 02/58 221 166 e-mail:info@ujd.gov.sk

The condition for the sustainable development of meeting the requirements of the population in the field of energy currently creates a new prospective for the programs of utilisation of nuclear power. The superior performance of supervision by an independent and professionally competent supervisory body represents a primary condition with regard to guaranteeing nuclear safety. ÚJD SR has significantly contributed to the fulfilment of this condition via its activities.

059


Sl o oven s ko a MAAE Slovenská republika už od svojho vzniku intenzívne spolupracuje s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE). Významnou udalosťou v roku 2008 bola návšteva generálneho riaditeľa MAAE Mohameda El Baradeia.

M

AAE má za sebou vyše 50 rokov aktívnej činnosti a spolupráce s členskými krajinami. Agentúra vznikla v roku 1957 a bývalé Československo sa veľmi aktívne zapájalo do prípravy tejto organizácie. Dokonca slovenský diplomat Pavol Winklár sa stal historicky prvým predsedom jej Rady guvernérov. Činnosti MAAE sú založené na troch pilieroch – kontrola jadrových materiálov, transfer jadrových technológií a bezpečnosť. Bezpečnosť jadrových zariadení

V rámci globálneho zvyšovania jadrovej bezpečnosti vo svete vypracováva MAAE na základe svojho štatútu medzinárodné bezpečnostné štandardy. Tie pokrývajú jadrovú bezpečnosť, radiačnú bezpečnosť, bezpečnosť nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a bezpečnosť transportu jadrových a rádioaktívnych materiálov. Štandardy MAAE stanovujú aj legislatívne požiadavky a požiadavky na správne a efektívne fungovanie štátneho dozoru. Slovenská republika spolupracuje s MAAE veľmi intenzívne. Prijatá za riadneho člena bola už počas Generálnej konferencie MAAE v roku 1993. Odvtedy bola SR už trikrát členom Rady guvernérov a trikrát dokonca podpredsedom Rady guvernérov. Spolupráca Slovenska s MAAE je naozaj veľmi široká. Je dôležité poznamenať, že SR ratifikovala všetky medzinárodné konvencie, ktoré súvisia s prevádzkou jadrových zariadení. Najvýznamnejšia je konvencia o jadrovej bezpečnosti, ktorú dokonca SR ratifikovala ako prvá z tých krajín, ktoré prevádzkujú jadrové elektrárne. Formy spolupráce

Dôležitou časťou spolupráce je verifikácia jadrových materiálov na území SR. Inšpektori MAAE v spolupráci s Úradom jadrového dozoru SR kontrolujú pravidelne všetky jadrové materiály na území SR. Ďalšími formami spolupráce sú:

1. národné projekty technickej spolupráce pre SR, 2. regionálne projekty technickej

060

spolupráce, na ktorých sa SR zúčastňuje, 3. prijímanie expertných misií na hodnotenie bezpečnosti jadrových zariadení v SR, 4. účasť slovenských expertov na rôznych misiách, 5. účasť slovenských expertov na rokovaniach technických výborov a tvorbe dokumentov MAAE vrátane bezpečnostných štandardov. V súčasnom období sú aktívne štyri technické projekty pre SR:

1. Rozvoj ľudských zdrojov, podpora jadrových technológií a bezpečnostné misie, 2. Manažment rádioaktívnych odpadov z vyraďovanej elektrárne A–1, 3. Robotické technológie pre dekontamináciu a vyraďovanie JE A–1, 4. Produkcia rádionuklidov emitujúcich pozitróny (PET). Okrem toho je SR aktívna v 23 regionálnych projektoch technickej spolupráce. Od začiatku technickej spolupráce s MAAE bolo úspešne vykonaných a ukončených 21 projektov. Najvýznamnejšie a najdôležitejšie sa týkali posilňovania ÚJD SR, podpory cyklotrónovému centru a vyraďovania JE A–1. Projekty však zahŕňali rôznorodé aktivity a činnosti inštitúcií v SR, ako napríklad vytvorenie banky sterilných tkanív pre nemocnicu v Ružinove. Slovensko pozvalo v roku 2006 expertnú misiu OSART – hodnotenie prevádzkovej bezpečnosti na JE Mochovce. Trojtýždňová misia s 12 expertmi vypracovala 21 odporúčaní a návrhov na vylepšenie prevádzkovej bezpečnosti. Zároveň však ocenila aj 9 aktivít ako dobrú prax („best practice“) hodnú nasledovania v iných jadrových elektrárňach. Na JE V–2 v Jaslovských Bohuniciach sa takáto misia uskutočnila už v roku 1996. Aktivity a kontakty v roku 2008

V roku 2008 sa v Mochovciach vykonala následná hodnotiaca misia OSART. Prišla k záveru, že 14 odporúčaní a návrhov predchádzajúcej misie bolo kompletne zrealizovaných a pri 10 sa dosiahol uspokojivý pokrok.

Žiadny návrh ani odporúčanie nebolo v kategórii „nedostatočný progres”. Tím expertov uzavrel záverečnú správu konštatovaním, že manažment a personál EMO dosiahli pri zvyšovaní prevádzkovej bezpečnosti významný pokrok. Bezpochyby najdôležitejšou udalosťou v spolupráci s MAAE bola návšteva generálneho riaditeľa MAAE Dr. Mohameda El Baradeia v januári 2008. Išlo už o tretiu návštevu súčasného najvyššieho predstaviteľa agentúry (ktorý je vo funkcii od roku 1998) na Slovensku. Spolu s delegáciou, ktorú tvoril šéf jeho kabinetu Antoine van Dongen a autor tohto článku Miroslav Lipár – vedúci sekcie prevádzkovej bezpečnosti, navštívil podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja, ministra hospodárstva SR Ľubomíra Jahnátka, predsedníčku ÚJD SR Martu Žiakovú a ministra zahraničných vecí SR Jána Kubiša. Prediskutovalo sa množstvo tém počnúc využívaním cyklotrónu či účasťou slovenských študentov doktorandského štúdia na projektoch MAAE cez podporu vyraďovania JE A–1 a odstavovanie V–1 až po spoluprácu v oblasti dostavby a spúšťania EMO 3 a 4. Na záver možno konštatovať, že SR plní všetky svoje členské záväzky voči MAAE a v mnohých oblastiach veľmi aktívne spolupracuje. Spolupráca s MAAE je pre Slovensko veľmi užitočná, pretože prináša množstvo know–how, ale i dodávky hardvéru pre slovenské inštitúcie. Ing. Miroslav Lipár

Ing. Miroslav Lipár vedúci sekcie prevádzkovej bezpečnosti Head, Operational Safety Section International Atomic Energy Agency P.O. Box 100 Wagramer Strasse 5 A-1400 Vienna, Austria Telephone (+431) 2600-7 m.lipar@iaea.org official.mail@iaea.org


SLOVAKIA AND INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY The Slovak Republic since its constitution intensely cooperates with the International Atomic Energy Agency (IAEA). The important event in the year of 2008 was the visit of Director General Dr. Mohamed ElBaradei. IAEA has got over more than 50 years of active operation and collaboration with the membership countries. The agency originated in the year of 1957 and the former Czechoslovakia had engaged very actively in the preparation of this organization Even the Slovak diplomat Pavol Winklár became historically first chairman of its The Board of Governors. The IAEA activities are based on the three pillars – control of fissile materials, transfer of nuclear technology, and safety.

Safety of nuclear equipment

Within the frame of global increase of nuclear safety in the world, the IAEA elaborates on the basis of its statute the international safety standards. They cover nuclear safety, radiation safety, the safe treatment of nuclear waste, and the safe transport of nuclear and radioactive materials. The IAEA standards determine also the legislative requirements and demands for correct and efficient functioning of state supervision. The Slovak Republic very intensively collaborates with the IAEA. It was already adopted as a card-carrying member during the IAEA General Conference in the year of 1993. Since that time the SR was three times member of The Board of Governors, and three times even the vice chairman of The Board of Governors. The cooperation between Slovakia and the IAEA is really very wide. It is important to notice that the SR ratifies all the international conventions, which are related to the operation of nuclear equipment. The most important is the convention about nuclear safety, which was even in Slovakia ratified as in the first from those countries which operate the nuclear power plants.

The forms of collaboration

The important part of collaboration is verification of fissile material in the SR territory. The IAEA inspectors in collaboration with Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic control regularly all the fissile materials in the SR territory.

The further forms of collaboration are: 1. national projects of technical collaboration for the SR, 2. regional projects of technical collaboration, in whose the SR participate, 3 .reception of external missions for evaluation of nuclear equipment safety in the SR, 4. the Slovak experts participation in various missions, 5. the Slovak experts’ participation in negotiations of technical committees and IAEA documents’ creation including the security standards. There are four active technical project for the SR at the present period of time. 1. The development of human sources, support of nuclear technology, and security missions, 2. Management of radioactive waste from eliminated power plant A–1, 3. Robotic technology for decontamination and elimination of nuclear power plant A–1, 4. Production of radionuclides, emitting positrons (PET – Positron Emission Tomography). Furthermore the SR is active in 23 regional projects of technical collaboration. Since the beginning of technical collaboration with IAEA it was successfully performed and finished 21 projects. The most important and significant projects concern the reinforcement of Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic, the support of cyclotron centre, and the elimination of nuclear power plant A–1. Slovakia invited in the year of 2006 the OSART experts mission – evaluation of operational safety in the Mochovce nuclear power plant. The three weeks’ mission with 12 experts elaborates 21 recommendations and proposals for improvement of operational safety. Simultaneously it also appreciated 9 activities as the “best practice” worthy of emulation in other nuclear power plants. In the Jaslovské Bohunice V–2 nuclear power plant was realized similar mission even in the year of 1996.

Activities and contacts in the year of 2008

In the year of 2008 it was performed the consecutive OSART evaluation mission in Mochovce. It came to the conclusion, that the 14 recommendations and proposals of previous mission were completely realised and in 10 were reached satisfactory progress. No proposal or recommendation was in the category “unsatisfactory progress”. The expert team concluded the final report by saying, that the EMO management and personnel reached during the increase of operational safety the significant progress. Doubtlessly the most important event in the collaboration with IAEA was the visit of IAEA Director general Dr. Mohamed ElBaradei in January 2008. It was already the third visit of the present highest representative of agency (who is in function since the year of 1998) in Slovakia. Together with the delegation, which consisted of his cabinet chief Mr. Antoine van Dongen and the author of this artice Mr. Miroslav Lipár – Operational Safety Section Head, he visited the Deputy Prime Minister and Minister Of Education Mr. Ján Mikolaj, Minister of Economy Republic Mr. Ľubomír Jahnátek, Chairman of the Slovak Nuclear Regulatory Authority Mrs. Marta Žiaková , and Minister of Foreign Affairs of Slovak Republik Mr. Ján Kubiš. They discussed a lot of topics starting with the cyclotron exploitation, or the participation of the Slovak students in the inceptor study on IAEA projects, through the elimination A-1 nuclear power plant, and the shutdown of V–1 up to the collaboration in the field of finishing of a building and starting EMO 3 a. 4. In conclusion it is possible to observe that the SR fulfils all its membership obligations towards the IAEA and in many fields collaborates with it very actively. The collaboration with the IAEA is for Slovakia very useful, because it brings not only a lot of know-how, but also hardware supplies for the Slovak institutions.

061


jadrová a vyraďovacia spoločnosť

JAVYS

Na každom kroku bezpeč ne Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. má pomerne krátku, ale o to intenzívnejšiu históriu. Vznikla vyčlenením vybraných jadrových aktív zo Slovenských elektrární, a. s. v rámci privatizačného procesu. Za dva roky jej histórie sa podarilo skonsolidovať vzťahy v spoločnosti, vytvorenej z troch nosných činností: vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi (RAO) a výroba elektriny v jadrovej elektrárni V1. V súčasnosti zabezpečuje JAVYS úlohy štátu i Ministerstva hospodárstva SR, predovšetkým v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Spektrum činností

062

pracovaní stratégie a definitívnom riešení spracovania týchto odpadov. Tento problém nebol dlhodobo riešený, jeho počiatky siahajú až do roku 1996. V spolupráci s MH SR a s ďalšími inštitúciami pripravujeme štúdiu konečného riešenia inštitucionálnych RAO. Ukončovanie prevádzky a vyraďovanie JE V1

Prípravné činnosti na ukončovanie prevádzky a vyraďovanie JE V1 zabezpečujeme aj projektmi financovanými z Medzinárodného fondu na podporu odstavenia JE V1 Bohunice (fond BIDSF). Fond BIDSF bol zriadený na základe rámcovej dohody medzi Slovenskou republikou a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR) v roku 2001. Spoločnosť JAVYS sa stala pokračovateľkou v uplatňovaní práv a plnení záväzkov vyplývajúcich z implementácie projektov súvisiacich s odstavením a vyraďovaním JE V1. Finančné prostriedky z fondu na jednotlivé projekty sa čerpajú na základe uzatvárania grantových dohôd medzi spoločnosťou JAVYS a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj. Našu pozornosť sústredíme aj na získanie povolenia na vyraďovanie JE V1, čo očakávame v roku 2011, resp. 2012. Po získaní povolenia na vyraďovanie predpokladáme, že samotné vyraďovanie sa bude realizovať v dvoch etapách od roku 2012 do roku 2025. Vyraďovanie JE A1

Časovo a technicky náročnejšie je vyraďovanie najstaršej slovenskej jadrovej elektrárne A1, ktorá nebola odstavená štandardne. Vzhľadom na špecifiká stavu zariadenia elektrárne bol prijatý variant kontinuálneho vyraďovania s konečným stavom na tzv. „zelenú lúku“. V časovom horizonte je vyraďovanie A1 rozčlenené na päť etáp s predpokladaným ukončením v roku 2033.

Prioritou je bezpečnosť a ekológia

Dodržiavanie jadrovej bezpečnosti v spoločnosti JAVYS má najvyššiu prioritu. Je deklarovaná v politike spoločnosti i v jej cieľoch. Požiadavky jadrovej bezpečnosti zabezpečujeme pre všetky prevádzkované jadrové zariadenia v Jaslovských Bohuniciach i v Mochovciach. Spoločnosť JAVYS všetky svoje aktivity smeruje k zachovaniu životného prostredia pre budúce generácie. Pri realizácii činností sa usilujeme zmierňovať dopady na životné prostredie spolu s prijímaním preventívnych opatrení na znižovanie rizík, ktorým je vystavené obyvateľstvo a životné prostredie. Jedným z progresívnych nástrojov riadenia našej spoločnosti je Systém environmentálneho manažérstva. Udelený certifikát nás zaväzuje sústavne zlepšovať naše environmentálne správanie. Hlavným zámerom spoločnosti JAVYS je pokračovať v nastúpenej ceste dosahovania vysokého štandardu jadrovej bezpečnosti a stabilnej pozície v slovenskej jadrovej energetike.

JAVYS - PR

Ešte pár mesiacov budeme vyrábať elektrinu na 2. bloku jadrovej elektrárne (JE) V1. Po odstavení 1. bloku v roku 2006, v zmysle ratifikačných dohôd o vstupe SR do EÚ, odstavíme na konci roku 2008 aj 2. blok. Na túto skutočnosť sa zodpovedne pripravujeme. Ďalšie činnosti sa týkajú vyraďovania JE A1, ďalej skladovania, úpravy, spracovania, transportu a ukladania rádioaktívnych odpadov. Prevádzkujeme medzisklad vyhoreného jadrového paliva, kde je skladované vyhorené palivo z bohunických blokov JE V1, V2 a z Mochoviec. Venujeme sa i otázke definitívneho riešenia vysoko aktívnych odpadov a vyhoreného jadrového paliva, ktorá sa spája s vývojom hlbinného úložiska, či inými alternatívami riešenia tohto problému. Jadrová energetika dnes na Slovensku výrazne prispieva k vyváženému energetickému mixu. Pracoviská spoločnosti JAVYS sa nachádzajú v Jaslovských Bohuniciach, kde je JE A1, JE V1, medzisklad vyhoreného paliva a linky na spracovanie RAO. V Trnave je výrobňa vláknobetónových kontajnerov a v Mochovciach je vybudované republikové úložisko RAO a linka na spracovanie kvapalných RAO z mochovských jadrových blokov – Finálne spracovanie kvapalných RAO (FS KRAO). Je to naše najmladšie zariadenie, výstavba sa začala v roku 2005 a v roku 2007 boli ukončené aktívne skúšky na tomto zariadení. Spracovaný rádioaktívny odpad zo spracovateľských liniek sa ukladá do vláknobetónových kontajnerov a je transportovaný do republikového úložiska. Toto úložisko disponuje modernými technológiami, ktoré prešli certifikačnými procesmi a dnes slúži na ukladanie spracovaných RAO vo forme vhodnej na konečné uloženie. V tejto súvislosti sa zaoberáme úlohou, ktorú nám delegovalo Ministerstvo hospodárstva SR. Je to otázka inštitucionálnych odpadov a odpadov neznámeho pôvodu. Podieľame sa na vy-


JAVYS SA FELY W I T H E A C H S TE P Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. has got a short but very intense history. It has been created by allocating of selected nuclear assets from the company Slovenské elektrárne, a. s. within the privatization process. In the period of two years we achieved to stabilize relationships in the company, which is established from three main activities: decommissioning of nuclear facilities, radioactive waste management (RAW) and electricity production in the nuclear power plant V1. In the present JAVYS, a.s. provides tasks for state and Slovak Ministry of Economy mainly in the area of closing phase of nuclear power industry.

Spectrum of activities

Only few months more we are producing electricity on the second unit of the nuclear power plant (NPP) V1. After first unit operational shutdown in 2006 pursuant to ratification agreements on SR joining EU, we are going to shutdown the second unit in 2008 too. We are prepared for this matter well. Other activities involve A1 NPP decommissioning, storing, conditioning, treatment; transport a final disposal of radioactive waste. We also operate The Interim Spent Fuel Storage, where is stored spent fuel from Bohunice blocks V1, V2 and from Mochovce. We are also trying to solve the question of high level waste and spent fuel, closely connected to development of geological repository or by other alternatives resolving the problem. Nowadays Nuclear power industry in Slovakia significantly contributes to balanced nuclear power mix. JAVYS Facilities are mostly placed in Jaslovské Bohunice, where is A1 NPP, V1 NPP, Interim Spent Fuel Storage and plants for RAW treatment. The production of fibreconcrete containers is situated in Trnava and in Mochovce was erected National Repository for RAW and also plant for liquid RAW treatment from nuclear units in Mochovce – Final treatment of liquid RAW. It is a new facility; the erection started in 2005 and in 2007 were finished activity tests on this facility. Conditioned RAW from treatment facilities is stored in to fibre-concrete containers and transported to the National Repository. This repository disposes of advanced technologies, which were certified and are used for disposal of processed RAO in the form suitable for final disposal. In connection with this we are engaged with the task given by Slovak Ministry of Economy. It is the question of the institutional waste and waste of unknown origin. We cooperate on strategy development concerning final solution for treatment of already mentioned waste. This problem has been neglected for a long time; the beginning of this is dated in 1996. In cooperation with Slovak Ministry of Economy and other institutions we are preparing study regarding final solution for institutional RAO.

V1 NPP shutdown and decommissioning

Preparation activities for V1 NPP shutdown and decommissioning are provided by the projects financed from Bohunice International Decommissioning Support Fund (BIDSF). BIDSF was established based on the framework agreement between Slovak republic and European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) in 2001. JAVYS, a.s. became the follower in law enforcement and obligation fulfilment resulting from the project implementation connected with V1 NPP shutdown and decommissioning. Financial means from the fund on particular projects are drawn based on grant agreements conclusion between JAVYS, a.s. and European Bank for Reconstruction and Development. We would like to focus on licence for V1 NPP decommissioning we expect to get in 2011 or 2012. After obtaining the licence for V1 NPP decommissioning, we assume that the decommissioning will be implemented in two phases from 2012 till 2025.

The priority is safety and environment

Respecting the nuclear safety in JAVYS, a.s. has got the highest priority. It is declared in the company’s policy and in their objectives. Nuclear safety requirements are provided for all operated nuclear facilities in Jaslovské Bohunice and in Mochovce. JAVYS, a.s. direct all activities to preserve environment for the future generations. During the implementation of activities we are trying to mitigate impacts on the environment as well as acceptance of precautionary measures for risk mitigation, to which is exposed population and environment. One of the progressive control tools for our company is the System of environmental management. Granted certificate oblige us to continually improve our environmental behaviour. Main intent of our company is to continue in the created path of achieving the high standard of the nuclear safety and stable position in the Slovak nuclear power industry.

A1 NPP decommissioning

Decommissioning of A1 NPP, as the oldest nuclear power plant, is more time and technically demanding, because it has not been shutdown regular way. Considering the specific state of the NPP´s facility, an option of continual decommissioning was chosen with the final stage called „the green field“. The A1 NPP decommissioning is divided into five phases with anticipated conclusion in 2033.

063


P REDSTAVUJEME/INT RO DUCING

Energoprojekt SLOVAKIA a. s.

ENERGOPROJEKT SLOVAKIA, a. s. Sídlo / Headquaters

Miletičov 5 Miletičova 821 08 Bratislava Tel.: +421(0)2 556 456 84 Fax: +421(0)2 556 456 84 Projekcia / Design ENERGOPROJEKT SLOVAKIA, a. s. Cintorínska 5 949 01 Nitra Tel.: +421(0)37 777 78 11 Fax: +421(0)37 777 78 18 Trvalý autorský dozor/ Design Supervision ENERGOPROJEKT SLOVAKIA, a. s. 935 39 Mochovce Tel.: +421(0)36 639 12 20 Fax: +421(0)36 639 12 77

ENERGOPROJEKT-PR

e-mail:egp@netax.sk www.egps.sk

064

Investorom do energetických stavieb ponúkame tieto služby

We offer the following services W to investors

Inžiniersko-projektovú činnosť v investičnej výstavbe energetických a priemyselných stavieb pre všetky stupne projektovej dokumentácie. Projektovú dokumentáciu vypracúvame SW produktmi AutoCad a AutoPlant v 3D, podľa noriem STN, ČSN, DIN, EN ISO, ANSI. Inžiniersku činnosť a autorský dozor pri realizácii diela. Energetický audit zdrojov, rozvodov a spotrebičov. Energetický audit budov vykonávame podľa nórskej metodiky ENCON. Štúdie realizovateľnosti podľa metodiky doporučenej Direktorátom európskej komisie pre energiu. Koncepcie rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky podľa metodického usmernenia MH SR. Konzultácie a odbornú pomoc p g ý pri investovaní do energetických diel.

Engineering and design in investment construction of energy constructions for all stages of project docu mentation. Project documentation is elaborated by SW products AutoCad and AutoPlant in 3D, accord ing to standards STN, ČSN, DIN, EN ISO, ANSI. Engineering and supervision during the implemen tation of the work. Energy audit buildings according to the Norwegian method ENCON. Feasibility studies implemented in accordance with in methodology of the European Commission Direc torate-general for Energy. Concept of municipal development in thermal en ergy area in accordance with Slovak Ministry of Econ omy methodical regulation. Consultation and professional assistance in invest ment of energy operations.

rli ty je ce rs tv a k v a žé a n a 1 0 m 0 m O 9 0 0 1 :2 N á š sy st é T N E N IS S ľa d I o Q p u BV ti k o v a n ý lo čn o sť o a n o u sp o re n o m o v

st e m is ement Sy ty M a n a g h STN EN it w O u r Q u a li co rd a n ce c a in ic a d n e d ce rt if ce rt if ic a te b y re n o w 1 0 0 :2 1 I IS O 9 0 0 pany BVQ ti o n co m


Spoľahlivý pilier slovenskej energetiky Realizácia projektov Jadrovej a klasickej energetiky Prenosovej a distribučnej sústavy Obnoviteľných zdrojov energie Výskumno-vývojová podpora prevádzky, údržby a likvidácie energetických zariadení. Vývoj a výroba špeciálnych zariadení a systémov s využitím manipulátorov a robotov. Komplexná výučba a simulátorový výcvik personálu energetických výrobní a rozvodu elektrickej energie. Projektová príprava predlžovania životnosti, inovácií a nových energetických zdrojov a sietí.

VUJE a. s. Okružná 5 918 64 Trnava Slovenská republika

Graphic design RE−PUBLIC ®

tel.: + 421 33 599 11 11 fax: + 421 33 599 12 00 e-mail: vuje@vuje.sk www.vuje.sk


Európske jadrové fórum o smerovaní energetiky S myšlienkou vytvorenia Európskeho jadrového fóra (European Nuclear Energy Forum – ENEF) prišli nezávisle od seba Slovenská a Česká republika.

M

yšlienka vznikla na zasadaní Európskej rady v marci 2007, na ktorom si EÚ postavila za cieľ znížiť do roku 2020 produkciu skleníkových plynov o 20 %. Európske jadrové fórum - ENEF má ambíciu byť platformou na diskusiu o budúcnosti jadrovej energetiky. Stretnutia uvedeného fóra sa konajú dvakrát za rok, striedavo v Prahe a v Bratislave. Jadrové fórum naštartovalo činnosť v dobe, keď EÚ čelí klimatickým zmenám a silnejúcej súťaži o energetické zdroje. Zmyslom ENEFu je poskytovať priestor na rozhovory o výhodách a nevýhodách jadrovej energetiky v Európe a zároveň slúžiť ako poradný orgán inštitúcií EÚ v oblastiach ako je zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny, podpora investícií, výskumu a vývoja v energetike a v otázkach legislatívy EÚ. ENEF sa prvýkrát konal v novembri 2007 v Bratislave, druhýkrát v máji 2008 v Prahe. Ďalšie zasadnutie bude na jeseň 2008.

nej energie, snaha o zníženie jednostrannej závislosti, podporu udržateľného životného prostredia, čo úzko súvisí s bojom proti klimatickým zmenám. Ak sa podľa odborníkov prvého Európskeho jadrového fóra neprijmú vhodné opatrenia, ďalších 20 – 30 rokov sa bude 70 % energetických potrieb Únie musieť pokrývať dovozom. Najväčšiu výzvu predstavuje boj proti klimatickým zmenám a rastu emisií skleníkových plynov. Jadrová energia prispieva k znižovaniu emisií CO2 a redukuje riziko rastúcej vonkajšej závislosti na importovaných fosílnych palivách, najmä ropy a zemného plynu. Bratislavské zasadnutie zároveň iniciovalo vznik troch pracovných skupín, ktoré sa od začiatku roku 2008 začali schádzať v Bruseli. Tieto pracovné skupiny sa zaoberajú otázkou konkurencieschpnosti jadrovej energetiky v porovnaní s ostatnými zdrojmi energie (uhlím, zemným plynom a obnoviteľnými zdrojmi), bezpečnosťou jadrovej energetiky a nakladaním s jadrovým odpadom.

Bratislava, november 2007

Prvé zasadnutie ENEFu sa konalo 26. a 27. novembra 2007 v Bratislave pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica a Európskej komisie zastúpenej komisárom pre energetiku Andrisom Piebalgsom. Na stretnutí sa zúčastnilo asi 150 delegátov z radov politických predstaviteľov členských krajín EÚ, zástupcov európskych inštitúcií, energetických spoločností a neziskových združení. Činnosť jadrového fóra otvoril R. Fico, český premiér Mirek Topolánek a komisár A. Piebalgs, ktorý účastníkom o. i. tlmočil vyjadrenie predsedu EK Josého Manuela Barrosa. Podľa viacerých účastníkov fóra ostáva naďalej výzvou riešenie rastúcej závislosti EÚ na dodávkach energie z tretích krajín, nedostatočná výstavba nových kapacít pre výrobu elektriny v Európe, ale tiež európske záväzky na znižovanie emisií skleníkových plynov. Zhodli sa na tom, že v budúcnosti bude potrebné ďalej rozvíjať tretiu generáciu jadrových elektrární a riešiť sa musí aj likvidácia rádioaktívneho odpadu novými spôsobmi premeny štiepnych produktov. Základnými cieľmi energetickej politiky EÚ sú zvyšovanie bezpečnosti dodávok energie, zabezpečenie konkurencieschopnosti európskych ekonomík, resp. cenovo prístup-

066

Konferencia ENEF 2007

Na prvé Európske jadrové fórum nadväzovala konferencia ENEF 2007, ktorá sa konala tiež v Bratislave 28. novembra, čiže jeden deň po hlavnom zasadaní, pod titulom Odkaz pre slovenskú a českú energetiku. Zorganizovali ju zamestnávateľské zväzy energetikov zo Slovenska a Českej republiky. Na tejto konferencii boli prijaté výzvy smerujúce k lepšej informovanosti a priblíženiu problematiky jadrovej energetiky verejnosti. Prieskumy verejnej mienky totiž ukazujú, že oblasťou, ktorá najviac zhoršuje imidž „jadra”, je problém nakladania s jadrovým odpadom a bezpečnosti jadrových zariadení. Praha, máj 2008

Pražské zasadanie fóra ENEF sa konalo 22. a 23. mája 2008, teda približne pol roka po prvom stretnutí v Bratislave. Ako základné priority zdôraznilo harmonizáciu pravidiel pre jadrovú energetiku, nakladanie s jadrovým odpadom a vzdelávanie pre potreby jadrového odvetvia. Na májovom ENEFe sa popri českom a slovenskom premiérovi Mirkovi Topolánkovi a Robertovi Ficovi zúčastnili aj eurokomisár Andris Piebalgs a predseda Európskej komisie J. M. Barroso.

Podľa zúčastnených odborníkov je zrejmé, že jadrová energia zažíva svoju renesanciu. Podľa M. Topolánka by únia mala v roku 2030 vyrábať až 60 % energie zo zdrojov bez emisií, ale k nim by sa tentoraz zaratávali aj jadrové zdroje, nielen „tradičné” obnoviteľné zdroje. Podľa J. M. Barrosa zohráva jadrová energia dôležitú úlohu v boji proti klimatickým zmenám, aj keď je predovšetkým záležitosťou jednotlivých členských štátov. Podľa jeho slov stojíme na pokraji tretej priemyselnej revolúcie – nízkoemisnej ekonomiky. Ako však zdôraznil, úlohou Európskej komisie nie je, aby členským krajinám určovala, či majú alebo nemajú využívať jadrovú energiu. Minister priemyslu a obchodu ČR Martin Říman predstavil plán, ako na európskej úrovni vyriešiť ukladanie vysoko rádioaktívneho odpadu z vyhoreného jadrového paliva. Jednou z ciest by podľa jeho slov mohlo byť vytvorenie spoločného centrálneho hĺbkového úložiska. Účastníci fóra sa zhodli na tom, že jadrová energia je odolnejšia voči cenovým výkyvom ako iné druhy energie. Podľa komisára Piebalgsa môže jadrová energetika predstavovať atraktívnejšiu možnosť znižovania emisií a jadro predstavuje čistý, nízko emisný zdroj. Konferencia ENEF 2008

Hlavnými témami odbornej konferencie Jadrová energia – nádej a budúcnosť energetiky, nadväzujúcej na fórum ENEF 2008 boli tieto priority: zníženie emisií skleníkových plynov o 20 % do roku 2020, zabezpečenie bezpečnej, spoľahlivej a efektívnej dodávky energie za prijateľné ceny s prihliadnutím na ochranu odberateľov, životné prostredie, bezpečnosť dodávok a investície do vzdelávania absolventov energetiky. Konferenciu, ktorá sa konala 5. júna 2008 v Prahe, už druhýkrát organizoval Český zväz zamestnávateľov energetiky spolu so Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska, v spolupráci s veľvyslanectvom SR v Prahe a veľvyslanectvom ČR v Bratislave. Účastníci konferencie sa zaoberali témou budúcej závislosti obidvoch krajín na dovoze energie. Slovensko bude podľa predpokladov v roku 2010 dovážať až 20 % energie. Dôležitými témami boli bezpečnosť dodávok, zmiernenie dopadov klimatických zmien, udržanie cenovej dostupnosti energie,


ale aj nedostatok kvalifikovaných pracovných síl pre jadrovú energetiku. Výzvou podľa odborníkov naďalej ostáva podpora programov výskumu a vývoja reaktorov štvrtej generácie a využitie vyhoreného jadrového paliva ako nového potenciálneho energetického zdroja. Budúcnosť jadrovej energie v Európe

Jadrové zariadenia v Európe majú veľmi dobrý bezpečnostný profil a pracujú pod prísnou kontrolou medzinárodných regulačných inštitúcií. Európska únia je v jadrovej energetike veľmoc číslo jeden; má najviac ko-

merčných jadrových elektrární na svete. V jej členských krajinách pracuje asi 150 reaktorov, ktoré produkujú približne tretinu všetkej elektriny v EÚ. Európske krajiny sa vracajú k jadru, hoci nie všetky. Niektoré, ako napríklad Španielsko, Belgicko či Nemecko sa zaviazali, že s atómovými elektrárňami končia a chcú viac podporovať obnoviteľné zdroje energie. Iné krajiny, ako Veľká Británia, Slovensko či Bulharsko, naopak, nové reaktory v dohľadnej dobe 10-15 rokov plánujú. Jadrová energia môže pomôcť EÚ znižovať emisie oxidu uhličité-

ho. Závisí na každom štáte, aký pomer medzi energiami si zvolí a či si zvolí práve jadrovú energiu. Najväčší podiel jadrovej energie na celkovom objeme vyprodukovanej energie má Francúzsko (78,1 %). Nasleduje Litva (70 %), Slovensko a Belgicko (56 %) a Švédsko so 46, 7 %. Najviac jadrových reaktorov (104) je v Spojených štátoch amerických. K utlmeniu stavby nových jadrových elektrární viedla najmä havária Černobyľskej jadrovej elektrárne v roku 1986, ktorá vyvolala otázniky i obavy, či jadro skutočne predstavuje bezpečný zdroj energie. Európske jadrové elektrárne vyprodukujú ročne približne 500 kubických metrov odpadu, ktoré sa zatiaľ ukladajú v medziskladoch. Vysoko rádioaktívny odpad predstavuje asi jedno percento zo všetkého odpadu, zvyšok tvorí nízko a stredne aktívny odpad, ktorého vyprodukujú jadrové elektrárne v EÚ asi 50-tisíc kubických metrov za rok. Ročná spotreba elektrickej energie sa postupne zvyšuje z 29,4 mld. kWh (2006) na 38 mld kWh odhadovaných pre rok 2030. Zuzana Voštenáková


EUROPEAN NUCLEAR ENERGY FORUM ON T HE ORIENTATION OF POWER INDUSTRY

ENEF Conference 2008

T idea of the establishment of the European Nuclear Energy Forum – ENEF The came independently from the Slovak Republic and from the Czech Republic. The idea emerged at a meeting of the European Council in March 2007, at which the EU established the objective to reduce the emission of greenhouse gases by 20 % by 2020. The European Nuclear Energy Forum – ENEF has the ambition to be a platform for discussion on the future of nuclear power. Meetings of the above-mentioned forum are held twice a year, alternately in Prague and in Bratislava. The Nuclear Energy Forum started its activities at a time where the EU is facing climate changes and increasing competition for energy sources. The objective of ENEF is the provision of space for a discussion on the advantages and disadvantages of nuclear power in Europe and also to serve as the advisory body to EU institutions in areas such as the provision for safety of power supply, the support of investment, research and development in the power sector and with regard to EU legislation issues. The ENEF met for first time held in November 2007 in Bratislava and for the second time in May 2008 in Prague. The next meeting will be in autumn 2008.

Bratislava, November 2007

The first meeting of ENEF was held on November 26 – 27, 2007 in Bratislava under the auspices of Robert Fico, Prime Minister of the Slovak Republic and the European Commission represented by Andris Piebalgs, Commissionaire for the Energy Sector. The meeting had a participation of approx. 150 delegates including the political representatives of EU member countries, representatives of European institutions, energy companies and non-profit associations. The activities of Nuclear Energy Forum were opened by R. Fico, Mirek Topolánek, the Czech Prime Minister and A. Piebalgs, Commissionaire who also conveyed to the participants the statement of José Manuel Barroso, Chairman of the EC. According to several participants of the forum the solution to the growing dependency of the EU on energy supplies from third countries, insufficient construction of new capacity for power production in Europe, and also the European obligations for the reduction of emissions of greenhouse gases still remain a challenge. They agreed that the further development of nuclear power plants will remain important in the future and the liquidation of radioactive waste by other methods of transformation of fission products. The basic objectives of EU energy policy are the improvement of the security of energy supply, provision for competitiveness of European economies or affordable energy, efforts to reduce unilateral dependence, support of sustainable development, which are closely related to the fight against climate change. If, according to professionals of the first European Nuclear Energy Forum, no appropriate action is adopted, in the next 20 – 30 years 70 % of the energy demand of the Union will have to be covered from imports. The biggest challenge is the battle against climatic changes and increasing emissions of greenhouse gases. Nuclear power contributes to the reduction of CO2 emissions and to a reduction of the risk of growing external dependence on imported fossil fuels, mainly oil and natural gas.

068

The meeting in Bratislava also initiated the establishment of three workgroups that began to meet in Brussels since the beginning of this year. Theses workgroups deal with issues of competitiveness with regard to nuclear energy compared to other energy sources (coal, natural gas and renewable sources), the safety of nuclear energy and the handling of nuclear waste.

ENEF Conference 2007

The first European Nuclear Energy Forum was followed by the ENEF Conference 2007 which was also held in Bratislava on November 28, i.e. one day after the main meeting with the title - Legacy for Slovak and Czech Energy Sector. It was organised by the employers association of energy personnel from Slovakia and the Czech Republic. At this conference appeals were adopted aimed at improving the availability of information and approximation of the issue of nuclear energy with regard to public. Surveys of public opinion show that the area most damaging to the image of nuclear power is the problem of handling nuclear waste and the safety of nuclear equipment.

Prague, May 2008

The Prague meeting of the ENEF forum was held on May 22 and 23, 2008, i.e. about six months after the first meeting in Bratislava. It emphasised as basic priorities the harmonisation of rules for nuclear energy, the handling of nuclear waste and education for the requirements of the nuclear sector. At the May ENEF in addition to Mirek Topolánek, the Czech Prime Minister, Robert Fico, the Slovak Prime Minister, Andris Piebalgs, Euro-commissionaire also participated J. M. Barroso, Chairman of the European Commission. According to the participating professionals it is obvious that nuclear energy is enjoying a renaissance. According to M. Topolánek the Union will produce by 2030 up to 60 % of energy from sources without emissions, but they will also include nuclear sources, not only “traditional” renewable sources. Nuclear power has played, according to J. M. Barroso, an important role in the battle against climatic changes, but it is mainly an issue of individual member countries. According to his words we are at the brink of a third industrial revolution – a low emission economy. However, he emphasized that it is not the task of the European Commission to stipulate to member countries whether they should utilise nuclear energy or not. Martin Říman, the Minister of Industry and Trade of the Czech Republic introduced a plan on how to resolve the handling of highly radioactive waste from spent nuclear fuel at the European level. One of the ways in his words is the establishment of a joint central deep repository. The participants of the forum agreed that nuclear energy is more resistant to price fluctuation than other types of energy. According to Commissionaire Piebalgs nuclear power represents a more attractive opportunity for the reduction of emissions and nuclear energy represents a clean, low-emission source.

The main topics of the professional conference Nuclear Energy – Hope and Future for the Energy Sector, following the ENEF 2008 forum were the following priorities: reduction of emissions of greenhouse gases by 20 % by 2020, provision for safe, reliable and efficient energy supply at acceptable prices taking into consideration consumer protection, the environment, safety of supply and investment in the education of graduates in the energy sector. The conference held on June 5, 2008 in Prague, was for the second time organised by the Employer’s Association of Energy Sector of the Czech Republic, together with the the Employer’s Association of Energy Sector of Slovakia, in cooperation with the Embassy of the Slovak Republic in Prague and Embassy of the Czech Republic in Bratislava. The participants of the conference addressed the topic of future dependence of both countries on energy import. Slovakia will according to assumptions in 2010 import up to 20 % energy. Important topics included the safety of supply, mitigation of the impact of climate changes, maintaining the affordability of energy, and also the lack of a qualified workforce for nuclear energy. The support of research and development programs for reactors of generation four and the utilisation of spent nuclear fuel as new potential energy sources still remain a challenge according to professionals.

Future of Nuclear Energy in Europe

Nuclear equipment in Europe has a very good safety record and is operated under the stringent control of international regulatory institutions. The European Union is the most important entity in nuclear energy; worldwide it has the largest number of commercial nuclear power plants. There are approximately 150 reactors operated in its member countries which produce approximately one third of the whole power in the EU. The European countries are returning to nuclear power, although not all. Some, like Spain, Belgium or Germany have undertaken to finish with nuclear power plants and to support renewable energy sources to a greater degree. Other countries, such as the United Kingdom, Slovakia and Bulgaria are planning new reactors in the near future of 10-15 years. Nuclear power can assist the EU reduce emissions of carbon dioxide. It depends on each country which ratio between the energies it will select and if it decides for nuclear energy. France has the largest share of nuclear energy of the overall volume of produced energy (78.1 %). It is followed by Lithuania (70 %), Slovakia and Belgium (56 %) and Sweden with 46.7 %. The largest number of nuclear reactors (104) is in the United States of America. The reduction of the construction of new nuclear power plants was mainly due to the disaster at the Chernobyl nuclear power plant in 1986 which raised questions and concerns regarding nuclear power was really a safe energy source. European nuclear power plants annually produce around 500 cubic meters of waste which is currently deposited in interim storage. Highly radioactive waste is about one percent of the overall waste, the balance is low and medium radioactive waste which is produced by nuclear power plants in the EU in the amount of 50,000 cubic meters p.a. The annual power consumption is gradually increasing from 29.4 bill. kWh (2006) to 38 bill. kWh estimated for 2030.


Spoločnosť IFT InForm Technologies, a.s. v oblasti energetiky zameriava svoju činnosť na: • Dodávka a montáž VN a VVN komponentov od viacerých renomovaných výrobcov: rozvádzače, vypínače, odpájače, zvodiče prepätia, meracie transformátory napätia a prúdu • Dodávka a montáž VN a VVN rozvodní • Servis VN a VVN zariadení • Realizácia projektov na kľúč • Dodávka, montáž, diagnostika a servis výkonových, trakčných a distribučných transformátorov pre všetky napäťové hladiny • Riešenia pre automatizáciu v energetike, dodávka, montáž a servis komponentov – elektrické ochrany, riadiace systémy a meranie • Realizácia projektov IT pre riadenie sieťových odvetví • Dátové prenosy a aplikácie v sieťach GSM/GPRS • Diaľkové odpočty merania elektrickej práce • Projekčná činnosť, inžiniering a montáž zariadení vrátane projektového manažmentu.

In Electro energetic IFT InForm Technologies, a.s. company aims its activities at: • Supply and assembly of medium and high voltage devices from prestigious manufacturers: Switchgears, Circuit Breakers, Disconnectors, Surge arresters, Voltage and Current transformers • Supply and assembly of medium and high voltage switchyards and substations • Service of medium voltage and high voltage devices • Turn-key project • Supply, assembly, diagnostic and service of Power Transformers, Traction Transformers, Distribution, Transformers for all voltage levels • Power automatization solutions, supply, assembly and service of components – protection relays, control systems, measuring • IT projects execution in network industries controlling • Remote measuring and billing of electric power • Projecting, engineering, and assembly of devices including project management.

www.ift.sk IFT InForm Technologies, a.s. Elektrárenská 12428 831 04 Bratislava Slovak Republic tel.: +421 (2) 2085 1211 fax: +421 (2) 2085 1299 email: ift@ift.sk www.ift.sk

Divízia Primárnej a Sekundárnej techniky (Division of primary and secondary technology) Trenčianska 56/F 821 09 Bratislava Slovak Republic tel.: +421 (2) 5728 6375 – 6 fax: +421 (2) 5728 6399 email: energy@ift.sk www.ift.sk

Graphic design: RE−PUBLIC

®

• Applications and data transmission in GSM/GPRS network


O b n ov i t eľ né zdroje energie

Potenciál a perspektívy

V záujme posilnenia energetickej sebestačnosti kladie EÚ dôraz na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Ambicióznym cieľom je do roku 2010 dosiahnuť 12 percentný podiel OZE na celkovej spotrebe energie.

V

yužívanie OZE vyjadrené pomerom k celkovej spotrebe energie v SR v poslednom desaťročí narastalo. Podiel OZE na hrubej domácej spotrebe energie dosiahol v roku 2005 hodnotu 4,3 %. Doterajší rast bol však z pohľadu existujúceho potenciálu a národných záväzkov nedostatočný a je potrebné podporiť rozvoj OZE ďalšími opatreniami najmä v legislatívnej oblasti a informovanosti verejnosti. Vzhľadom na to, že Slovensko v súčasnosti pokrýva dovozom takmer 100 % spotreby dvoch fosílnych zdrojov (ropy a zemného plynu), je podiel OZE na celkovej spotrebe energie 4 % veľmi nízky. Zabezpečenie bezpečných dodávok energie v nasledujúcich desaťročiach si vyžaduje postupné zvyšovanie podielu OZE. Pri ich vyššom podiele je menší dosah na rast ekonomiky pri cenových skokoch fosílnych palív. Pre podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie bolo vytvorených viacero inštitucionálnych a finančných nástrojov a schém. Najväčší rozmach dosahuje využívanie veternej energie a biomasy. Obnoviteľné zdroje energie budú dôležitou zložkou štruktúry zdrojov energie, ale ich schopnosť nahradiť ostatné zdroje energie v najbližších rokoch je obmedzená. Potenciál obnoviteľných zdrojov energie (OZE) je energia, ktorú možno premeniť na iné formy energie za jeden rok a jej veľkosť je daná prírodnými podmienkami. Najväčší celkový energetický potenciál má slnečná energia. Tá časť potenciálu, ktorá sa dá využiť po zavedení dostupnej technológie, sa nazýva technický potenciál.

Technický potenciál OZE 180 160 140 120

PJ

100 80

Stratégia vyššieho využitia OZE v SR schválená v roku 2007 stanovuje ciele pre výrobu elektriny a tepla do roku 2015. Na základe týchto cieľov je možné stanoviť záväzný cieľ pre SR na rok 2020, ktorý vyplynul z jarného rokovania Európskej rady v roku 2007. OZE je možné využiť na výrobu tepla a chladu, elektriny a biopalív. Východiská sú analyzované pre jednotlivé oblasti výroby a na ich základe sú stanovené ciele využívania. Najväčšiu perspektívu do roku 2020 majú OZE pre výrobu tepla a chladu (tabuľka). Biomasa

Biomasa má najväčší technický potenciál, viac ako 160 PJ, ktorý predstavuje 20 % z hrubej domácej spotreby energie (celková spotreba energie) SR. Biomasa má veľkú perspektívu pri výrobe tepla pre vykurovanie najmä v centrálnych vykurovacích systémoch vo forme drevných štiepok a slamy a v domácnostiach vo forme peliet a brikiet. Pomerne rýchlym riešením zvýšeného využívania biomasy je spoluspaľovanie s fosílnym palivom v tepelných elektrárňach a pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla (teplárne). V prípade väčších zariadení je najdôležitejším faktorom optimalizácia logistických nákladov. Biomasa je aj zdrojom na výrobu biopalív, ďalšou možnosťou jej využitia je výroba bioplynu. Bioplyn vyrobený z poľnohospodárskej biomasy, biologicky rozložiteľných komunálnych a priemyselných odpadov je možné využívať na výrobu elektriny a tepla. Nové technológie na energetickú premenu biomasy vytvárajú pre poľnohospodárstvo možnosti využiť neobrábané alebo ladom ležiace pôdy na pestovanie vysoko výnosných šľachtených (domácich alebo introdukovaných) plodín. Tieto nové technológie predstavujú potenciál účelovo pestovanej biomasy, ktorý sa odhaduje na 32 PJ.

60 40 20 0

Biomasa

Slnečná energia

Vodná energia

Geotermálna energia

Veterné energia

PJ - petajoule: 1 PJ = 1015 J = 278 GWh

070

Využívanie biomasy je nedostatočné, vzhľadom na jej technický potenciál je to menej ako 14 %. Využívanie biomasy v pomere k hrubej spotrebe energie v roku

2005 bolo len 2 %, pričom priemer EÚ presiahol 4 %. Využívanie OZE na výrobu tepla zásluhou biomasy však zaznamenáva stabilný nárast. Je to spôsobené postupnou zmenou palivovej základne väčších zdrojov, ako aj zvýšeným využívaním kotlov na biomasu v domácnostiach z dôvodu rastúcich cien zemného plynu. Pri lokálnom vykurovaní (rodinné domy) je dominantným palivom zemný plyn a v prípade centrálneho zásobovania teplom tvorí zemný plyn cca 40 % zo všetkých palív. Spotreba zemného plynu na krytie potrieb tepla pre domácnosti je tak 120 PJ (3,5 mld. m3). Biomasa spolu so solárnou energiou za predpokladu energetických úspor má potenciál znížiť spotrebu zemného plynu o 2 mld. m3. Do roku 2020 vychádza jej využívanie z nasledujúcich predpokladov: zníženie spotreby zemného plynu pri vykurovaní zo 120 PJ (3,5 mld. m3) na 50 PJ (1,5 mld. m3), zvýšenie výroby tepla z biomasy z 5 PJ na 50 PJ, predpokladaná úspora 30 % tepla v roku 2020 v porovnaní s rokom 2006 (2,5 % úspora tepla za 13 rokov). Slnečná energia

Finančné a technologické možnosti umožňujú využívať slnečnú energiu v najbližších rokoch najmä na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody. V horizonte 10 rokov sa však očakáva významný pokrok pri výrobe chladu pomocou solárneho chladenia a výrobe elektriny a technický potenciál slnečnej energie sa novými technológiami niekoľkokrát zvýši. Vzhľadom na technologickú zrelosť termických slnečných kolektorov je využívanie slnečnej energie na ohrev úžitkovej vody nedostatočné a predstavuje len 0,2 % z technického potenciálu. Cena vyrobenej elektriny vo fotovoltaických článkoch je v súčasnosti minimálne dvakrát vyššia ako pri ostatných OZE, ale existuje potenciál výrazného poklesu cien článkov do roku 2015. V prípade výroby elektriny skúsenosti viacerých krajín ukazujú, že fotovoltaika sa stala štandardnou technológiou s perspektívou ďalšieho rastu.


Aj na Slovensku možno očakávať ešte pred rokom 2020 významný nárast jej inštalácií. Po roku 2015 bude solárne chladenie zrejme konkurencieschopnou technológiou, ktorá razantne zníži spotrebu elektriny na klimatizáciu. Investície do solárnych systémov sú už v súčasnosti pre mnohé domácnosti návratné a sú vhodným doplnkom k biomase. Solárne chladenie (výroba chladu) má významný potenciál z hľadiska úspor elektriny. Do roku 2020 je možné dosiahnuť: 50-násobné zvýšenie výroby tepla (zo súčasných 0,1 PJ na 5 PJ), výrobu chladu na úrovni 3 PJ. Vodná, geotermálna a veterná energia

Vodná energia je najviac využívaný obnoviteľný zdroj energie na výrobu elektriny v SR. Technický potenciál na výrobu elektriny na báze vodnej energie predstavuje 6 600 GWh (24 PJ) a je využitý na viac ako 55 %. Toto využitie je najmä vďaka výstavbe prietočných veľkých vodných elektrární, ktorých sumárny inštalovaný výkon je 1 531 MW. Potenciál vhodný pre malé vodné elektrárne je však využitý len na 25 %. Vzhľadom na vhodnosť zapojenia všetkých vodných elektrární do elektrizačnej sústavy vzniká potreba preferovať ich výstavbu s cieľom maximálneho využitia technického potenciálu. V prípade veľkých vodných elektrární je vhodné zvážiť účasť štátu pri ich výstavbe alebo zaviazať investora odovzdať elektráreň po určitom čase štátu. Slovenská republika má vďaka svojim prírodným podmienkam významný potenciál geotermálnej energie, ktorý je na základe doterajších výskumov a prieskumov ohodnotený na 5 538 MWt. Zdroje geotermálnej energie sú zastúpené predovšetkým geotermálnymi vodami, ktoré sú viazané na hydrogeologické kolektory nachádzajúce sa (mimo výverových oblastí) v hĺbkach 200 – 5 000 m. V súčasnosti sa geotermálna energia na Slovensku využíva na cca 36 lokalitách s tepelne využiteľným výkonom 131 MWt. Je možné ju využívať aj na výrobu elektriny, ako to ponúka projekt v Košickej kotline, ktorý zatiaľ nebol realizovaný z dôvodu vysokých nákladov na geologický prieskum a ťažbu.

gií na vyžívanie energie z vetra v ostatných krajinách EÚ možno v nasledujúcich rokoch očakávať trend ďalšieho znižovania jednotkových nákladov výroby elektriny z vetra. Využívanie OZE a podiel na hrubej domácej spotrebe energie 2002 [PJ] Hrubá spotreba OZE

10,9

Primárna produkcia elektriny z vodnej a veternej energie

19,0

2003

(GWh)

[PJ]

(GWh)

12,7 5 268

12,5

2004 [PJ]

(GWh)

16,1 3 481

14,8

2005 [PJ]

(GWh)

17,4 4 106

16,7

Spolu

29, 9

25,2

30, 9

34,1

Podiel OZE na hrubej domácej spotrebe energie* (%)

3,8 %

3,2 %

3,9 %

4,3

4 645

*Hrubá domáca spotreba energie je ekvivalentom primárnych energetických zdrojov, resp. celková spotreba energie, ktoré sa používali v štatistike energetiky do roku 2002.

Výroba elektriny

Odhadované využitie OZE pre výrobu tepla a chladu

Zdroj 2010 2015 Podľa Smernice 2001/77/ES o podBiomasa (vrátane bioplynu) 27 41 pore elektrickej energie vyrábanej Slnečná energia (vrátane z obnoviteľných zdrojov energie sú 0,2 1 prípravy chladu) všetky členské krajiny povinné zvyGeotermálna energia (vráta0,3 1 šovať svoj podiel výroby elektriny ne tepelných čerpadiel) z OZE tak, aby dosiahli v roku 2010 Spolu OZE 27,5 43 svoj indikatívny cieľ. Pre SR je indikatívny cieľ stanovený Očakávaný rast využitia biomasy na vykurovanie na 31%, avšak reálne je možné Zdroj vykurovania dosiahnuť 19 %. CZT spolu

zemný plyn

V súlade so Stratégiou vyšbiomasa šieho využitia OZE v SR sú z toho: ostatné (geotermálna a slnečná energia, do roku 2010 investičné náuhlie, odpady, vykurovacie oleje) klady pre výstavbu nových Lokálne kotolne spolu zdrojov na úrovni 11 mld. Sk zemný plyn a uhlie a inštalovaný výkon 244 MW. z toho: biomasa Pre výstavbu malých vodných tepelné čerpadlá a slnečné kolektory elektrární sú vhodné lokality na väčšine riek. V kategórii MVE možno uvažovať na Slovensku v horizonte 20 rokov s inštalovaným výkonom 60 až 100 MW (Hron, Horný Váh, prítoky atď.). Veľké vodné elektrárne zvyšujú bezpečnosť v zásobovaní elektrinou, a preto je vhodné začať v nasledujúcich rokoch realizáciu zámerov: vodná elektráreň Sereď na rieke Váh, energetické využitie Váhu v úseku medzi VD Žilina a VD Lipovec, zvýšenie energetickej využiteľnosti jalových prietokov VD Gabčíkovo-Čunovo o 13,5 MW s možnou ročnou výrobou 45,0 GWh

2020

2030

50

80

8

26

4

14

62

120

2004

2020

116

81

49

25

3

25

64

31

82

58

81

25

1

25

0,1

8

Na území Slovenska existuje potenciál rozvoja veternej energie, jeho využitie je však v súčasnosti veľmi nízke – na úrovni 5 MW. Tento sektor má k dispozícii dostatok projektov, investičných prostriedkov zo súkromných zdrojov a podporu na úrovni samosprávy. Vhodnými miestami na využitie veternej energie sú tie oblasti mimo chránených území, kde priemerná ročná rýchlosť vetra dosahuje vo výške 100 m minimálne 5,8 m/s. V súvislosti s doterajším výrazným rozvojom technoló-

071


Odhad inštalovaného výkonu a nárastu výroby elektriny z OZE v roku 2010 Možnosť akumulácie elektriny z OZE a zabezpečenie špičkových výkonov si vyžaduje do roku 2020:

 vybudovať prečerpávaciu vodnú elektráreň (PVE) Ipeľ, zvážiť možnosť zvýšenia kapacity existujúcich PVE a vybudovanie nových, preskúmať riešenie výstavby vodnej elektrárne Wolfsthal - Bratislava na Dunaji.

Nárast výroby [GWh]

Inštalovaný výkon [MW]

Investičné náklady [mil. Sk]

Malé vodné elektrárne

100

20

1 800

Biomasa - nové zdroje

120

20

600

Biomasa – spoluspaľovanie

356

70

1 400

Veterné elektrárne

80

40

1 600

Bioplyn

240

30

4 200

Fotovoltaika

10

6

1 000

Geotermálna energia

30

4

400

Spolu

940

190

11 000

Navrhovaný harmonogram výstavby veľkých VE a ich výroba Rok

Podľa Stratégie energetickej bezpečnosti SR; tabuľky a grafy MH SR.

2005

2008

2010

2013

2015

2020

VE Sereď VD Gabčíkovo-Čunovo; PVE Ipeľ

Odhad výroby elektriny z OZE do roku 2030 (bez veľkých VE)

Energetické využitie Váhu v úseku medzi VD Žilina a VD Lipovec

2005

2010

2015

2020

2030

Výroba elektriny z OZE (TWh)

0,3

1,2

2,3

3,1

4,4

Podiel na spotrebe elektriny (%)

1

4

7

9

PVE Čierny Váh – zväčšiť výkon VE Wolfsthal - Bratislava*

11

Výroba elektriny (TWh)

4,6

4,6

4,6

4,8

5,0

5,4

Podiel na spotrebe elektriny (%)

15,3

15,2

15,0

15,0

15,2

15,6

* V prípade súhlasu rakúskej vlády

REN EWABLE EN ERG Y SOU RC E S – POTENTIAL AND PROSPECTS In the interest of consolidation of energy self-sufficiency the EU puts emphasis on the usage of renewable energy sources. Ambitious target is to reach 12 % share of RES on total power consumption by the year 2010.

Considering the fact, that today Slovakia covers by import with almost 100 % consumption of the two fossil sources (oil and natural gas), it is 4 % share of RES on total power consumption very low. Provision of safe energy supply in the following decades requires the consecutive increase of RES share. By their higher share its is smaller impact on the economy growth in the price jumps of fossil fuels. For the support of exploitation of renewable energy sources was created several institutional and financial tools and schemes. The greatest boom reaches an exploitation of wind energy and biomass. Renewable energy sources will be the important part of power source structure, but their ability to replace other power sources in the forthcoming years is limited. Potential of renewable energy source (RES) is energy, which is possible to convert to other forms of energy during one year and its size is given by natural conditions. The greatest total energy potential has solar energy. that part of potential, which is possible to use after introduction of available technology is called technical potential (picture). The strategy of the higher utilization of RES in the SR approved in the year 2007 specifies the target for electricity and heat production till

072

the year 2015. On the basis of these targets it is possible to specify obligatory target for the SR in the year of 2020, which resulted from the spring negotiation of European Council in the year of 2007. It is possible to use RES for production of heat and cool, electricity and RES technical potential in the Slovak Republic 180 160 140 120 100

PJ

RES exploitation expressed by proportion to total power consumption in the SR had grown during last decade. RES share of gross domestic power consumption reached the value of 4.3 % in the year 2005. However, the existing growth was not sufficient from the existing potential viewpoint and national obligations and it is necessary to support RES development with farther measures especially in the legislative field and public informedness.

80 60 40 20 0

Biomass

Solar energy

Water energy

Geothermal energy PJ - petajoule: 1 PJ = 1015

biofuels. The bases are analyzed for the individual production fields and on their base are specified the exploitation targets. The maximum prospect till the year 2020 has RES for heat and cool production (table).

Biomass

Biomass has the greatest technical potential, more than 160 PJ, which represents 20 % of the SR gross domestic power consumption (total power consumption). Biomass has great prospect in the heat production for heating especially in the central heating systems in the form of woodchips and straw and in the households in the form of pellets and briquettes.

Relatively quick solution of increased biomass exploitation is burning with fossil fuel in thermal plants and during the combined production of electricity and heat (heating plants). In the case of greater equipment is the most important factor the optimization of logistic costs. Biomass is also the source for biofuels’ production, another possibility of its utilization is biogas production. It is possible to exploit biogas, produced from agricultural biomass, biologically decomposable communal and industrial waste, for electricity and heat production. New technology for energetic transformation of biomass creates for agriculture the possibilities to exploit lie fallow or idle lands for growing of highly profitable cultivated (domestic or introduced) crops. This new technology represents potential of intentionally cultivated biomass, which is estimated at 32 PJ. Wind energy Exploitation of biomass is insufficient, J = 278 GWh considering its technical potential it is less than 14 %. Exploitation of biomass in proportion to gross power consumption in the year of 2005 was only 2 %, while the EU average exceeded 4 %. However, RES exploitation for heat production thanks to biomass records stable increase. It is due to the gradual change of fuel basis of greater sources, as well as by the increasing exploitation of biomass boilers in the households owing to the increased prices of natural gas. For local heating (family houses) the dominant fuel is natural gas and in the case of central heat supply the natural gas creates approximately 40 % of all fuels. The natural gas consumption for coverage of heat demand for the households is about 120 PJ (3.5 billion m3). Biomass together with solar energy, on the basis of


ts ck biodiesel plan ing oils) • Multi-feedsto and waste cook ya so , er ow nfl (Rapeseed, su and know how ocessing units • Biodiesel pr ow how ng units and kn si es oc pr ne ri Glyce engineering consulting and n io at ic pl ap s • Renewable know how sing units and Glycerin proces

m www.rene

.sk

Graphic design: RE−PUBLIC

®

78 5 21 10 te l: +4 21 35 78 5 21 11 fa x: +4 21 35 @ re ne m .s k e- m ai l: re ne m

s. r.o . RE NE M TE CH šk ol y 15 19 j ke íc ľn Ul . Ro no 94 5 01 Ko m ár pu bl ic Re ak ov Sl – EU


„Používame kľúčové informácie.″

media relation • public relations • publishing • event managment


RES exploitation and the share of gross domestic power consumption

Estimated RES exploitation for heat and cool production Source Biomass (incl. biogas)

2010

2015

2020

2030

27

41

50

80

Solar energy (incl. cool preparation)

0,2

1

8

Geothermal energy (incl. heat pumps)

0,3

1

RES total

27,5

43

2003

(GWh)

[PJ]

2004

(GWh)

[PJ]

[PJ]

26

10,9

4

14

Primary electricity production from water and wind energy

19,0

62

120

Total

29, 9

25,2

30, 9

34,1

RES share of gross domestic power consumption* (%)

3,8 %

3,2 %

3,9 %

4,3

Solar energy

The financial and technological possibilities allow to exploit solar energy in the forthcoming years mainly for the heat production and domestic hot water production. However, in the horizon of 10 years it is expected the significant progress in cool production via solar cooling and electric production, and technical potential of solar energy will increase several times. Considering the technological forwardness of thermic solar collectors is solar energy exploitation for hot-water service insufficient and it represents only 0.2 % of technical potential. Today the price of produced electricity from barrier-layer photocells is minimally twice higher as in other RES, but it exists the potential of significant price decrease of photocells till the year 2015. In the case of electric production experience from several countries shows, that photovoltaics became standard technology with the prospect of further growth. Also in Slovakia it is possible to expect even before the year 2020 the significant growth of its installations. After the year 2015 the solar cooling will be obviously competitive technology, which strongly decreases electric consumption for air-conditioning. Today the solar system investments are for many households returnable and they are suitable accessories to biomass. Solar cooling (cool production) has the significant potential from viewpoint of electricity saving. Till the year 2020 there is possibility to reach: 50 times increase of the heat production (from present 0.1 PJ to 5 PJ), cool production on the level 3 PJ. Water energy is the most used renewable energy source for electric production in the SR. Technical potential for electric production on the base of water energy represents 6 600 GWh (24 PJ) and is used in more than 55 %. This exploitation is thanks to construction of big run-of-river power stations, and their gross installed power is 1 531 MW. However, the potential suitable for the small water power plants is used only for 25 %. Considering the suitability of connection of all water power plants into electrification system it arises the need to prefer their construction with the target of maximum exploitation of their technical potential. In the case of big water power plants it is suitable to consider the state’s participation in their construction or to oblige investor to hand over the power station after specified time to the state. The Slovak Republic has thanks to its natural conditions the significant potential of geothermal energy, which is on the basis of existing surveys and explorations evaluated at 5 538 MWt. The sources of geothermal energy are represented mainly by the geothermal waters, which are bound to hydro geological collectors situated (except the selected areas) in the depth

12,7

2005

(GWh)

RES gross consumption

energy savings, has the potential to decrease natural gas consumption about 2 billion m3. Till the year 2020 its exploitation is based on the following assumptions: decrease in natural gas consumption for heating from 120 PJ (3.5 billion m3) to 50 PJ (1.5 billion m3), increase in biomass heat production from 5 PJ to 50 PJ, supposed savings of 30 % heat in the year of 2020 as compared with the year of 2006 (2.5 % heat saving of 13 years)

Water, geothermal and wind energy

2002 [PJ]

5 268

16,1

12,5

3 481

(GWh)

17,4

14,8

4 106

16,7

4 645

* Gross domestic power consumption is equivalent of primary power sources, or total power consumption, which were used in the energetics statistics till the year 2002.

o f 200 – 5 000 m. Today the geothermal energy in Slovakia is used in approximately 36 localities with thermal utilization of power equal to 131 MWt. It is possible to use it (the geothermal energy) also for electricity production as it offers the project in Košická kotlina, which wasn‘t realized from the reason of high costs for geological survey and production. In the Slovak territory exists potential of wind energy development, however today it is its exploitation

Estimated growth of biomass exploitation for heating 2004

2020

CHS (central heat supply) together

Heating source

116

81

natural gas

49

25

biomass

3

25

other (geothermal and solar energy, coal, waste, fuel oil)

64

31

82

58

from that:

Local boiler houses together natural gas and coal

81

25

1

25

0,1

8

from that: biomasa heat pumps and solar collectors

Proposed timetable of construction of big water power plants and their production. Year

2005

2008

2010

2013

2015

2020

water power plant Sereď waterwork Gabčíkovo-Čunovo; pumped-storage power plant Ipeľ Power exploitation of Váh river in the section between Žilina waterwork and Lipovec waterwork. Čierny Váh pumpedstorage power plant – to increase power Wolfsthal - Bratislava* water power plant Electricity production (TWh)

4,6

4,6

4,6

4,8

5,0

5,4

Share in power consumption (%)

15,3

15,2

15,0

15,0

15,2

15,6

* In the case of Austrian government approval.

very low – on the level 5 MW. This sector has available enough projects, investment means from the private sources and support on the level of self-government. Appropriate places for exploitation of wind energy are those areas away from the reserves, where the average annual speed of wind reaches in the height of 100 m minimally 5.8 m/s. Concerning the existing considerable development of technology for energy exploitation from the wind in other EU countries there is possibility to expect in the following years trend of further decrease of specific costs of wind electricity production.

Electricity production

According to Directive 2001/77/ES about the support of electric energy produced from the renewable energy sources are all the membership countries obliged to increase their share of RES electricity production so as to reach in the year 2010 their indicative target. For the SR the indicative target is specified to 31 %, however it is real to reach 19 %. Till the year 2010, in accordance with the Strategy Of Higher Exploitation of RES in the SR are the investment costs for construction of new sources on the level 11 billion Sk and installed power 244 MW. For construction of small water power plants are suitable the localities on the majority of rivers. In the category of small water power plants it is possible to consider in Slovakia within the horizon of 20 years with the installed power 60 up to 100 (Hron, Horný Váh, feeders etc.).

Estimation of RES electricity production till the year 2030 (without big water power plants). 2005

2010

2015

2020

2030

RES electricity production (TWh)

0,3

1,2

2,3

3,1

4,4

Share in power consumption (%)

1

4

7

9

11

The big water power plants increase the safety in the electricity supply, and that’s why it is advisable to start in the following years with the intent implementations: water power plant Sereď on the Váh river power exploitation of Váh river in the section between Žilina waterwork and Lipovec waterwork increase of energetic efficiency of idle flows Gabčíkovo-Čunovo waterwork about 13.5 MW with the possible annual production 45.0 GWh The possibility of RES electricity accumulation and provision of peak power requires till the year 2020: to construct Ipeľ pumped-storage power plant, to consider the possibility of capacity increase of pumped-storage power plants and building of new ones, to explore the solution of water power plant construction in Wolfsthal - Bratislava na Dunaji. According to the Strategy of Energy Security of the Slovak Republic. Tables and graphs The Ministry of Economy of the Slovak Republic

075


O p triadenia i m a aktív l i z áv distribúcii cia

energií

Distribučné energetické spoločnosti v posledných rokoch kladú veľký dôraz na to, aby mali čo najpresnejšie a najkomplexnejšie informácie o svojej infraštruktúre – pretože len tak môžu zefektívňovať jej riadenie a prevádzku.

P

ACCENTURE-PR

revažne sa venujú projektom, ktoré im umožňujú zaznamenávať nespočetné množstvo dát o umiestnení resp. stave jednotlivých komponentov distribucnej siete. Môže sa stať, že polovicu zozbieraných údajov nikdy nevyužijú, alebo naopak, časť dát im bude v procese rozhodovania chýbať. Netreba pritom zabúdať na to, že napraviť túto chybu nie je vôbec jednoduché, keďže zbieranie geografických dát z niekoľko desiatok rokov starých sietí je spravidla dlhodobá záležitosť, ktorú navyše nikdy nemožno považovať za ukončenú. Práve preto by sa distribučné firmy mali v prvom rade pýtať na to, ktoré data potrebujú pre podporu rozhodovania. Renomovaná konzultačná spoločnosť Accenture ponúka energetickým podnikom overenú metodiku/prístup pre optimalizáciu riadenia aktív, ktorý umožňuje efektívne nastaviť potrebný rozhodovací model pre optimalizáciu prevádzky sietí a riadenie investícií z hľadiska ich opráv a údržby a následne pripraviť organizáciu, procesy a technológie.

076

Distribučné siete, či už elektrické, plynárenské alebo vodárenské, sa na Slovensku budovali najintenzívnejšie v 60. a 70. rokoch minulého storočia. Napríklad pokiaľ ide o plynovody, máme druhú najhustejšiu sieť na počet obyvateľov v Európe. Tak rýchlo, ako sa v minulosti tieto siete budovali, dnes aj starnú. Distribučné podniky musia na ich obnovu vynakladať obrovské investície, a to v situácii, keď Úrad pre reguláciu sieťových odvetví prísne kontroluje tvorbu cien a bráni ich zvyšovaniu. Oprávnené náklady na distribúciu patria k najčastejším argumentom regulačného orgánu pri rokovaniach o cenách, keďže ich považuje za jeden z hlavných nástrojov na dosahovanie úspor, a teda aj znižovanie či spomaľovanie rastu cien pre koncových odberateľov. Inými slovami, distribučné spoločnosti sú nútené investovať do obnovy svojej infraštruktúry, investície však nie vždy môžu zohľadniť v koncovej cene do takej miery, ako by potrebovali.

Londýnu pomohli aj pokuty

Riziko, výkonnosť a náklady

Výsledkom starnúcich sietí je i to, že ulice v našich mestách bývajú často rozkopané pre rôzne poruchy, niekedy aj viac ráz do roka. Pred pár rokmi bola podobná situácia tiež v Londýne. Časté a opakujúce sa rozkopávky a s tým spojené výluky dopravy prinútili samosprávu, aby prijala nariadenie, na základe ktorého môžu distribučné podniky rozkopať určitý úsek ulice len raz za pol roka, inak dostanú pokutu. To ich prinútilo, aby začali rozmýšľať a konať úplne novým spôsobom a dôkladnejšie plánovať investície do údržby. „Predpokladá sa, že podobné nariadenie skôr či neskôr prijme aj Európska únia,“ tvrdí Martin Talian, senior manažér zo slovenskej pobočky Accenture zodpovedný za klientov z oblasti energetiky a sieťových odvetví. Firmy aj u nás podľa neho budú musieť dôkladnejšie zvažovať, či opravia len aktuálnu poruchu, alebo radšej rovno vymenia celý úsek potrubia, aby sa tam nemuseli o dva týždne vrátiť a zaplatiť pokutu. Veľmi jednoduchá spätná analýza anglickým distribučným firmám ukázala, že ak by postupovali starým spôsobom, na pokutách by prišli o milióny libier. Ďalším dôležitým aspektom je, že ešte pred niekoľkými rokmi distribučné podniky mali len málo informácií o sieťach, ktoré by boli archivované v centrálnych databázových systémoch. Pri údržbe sa väčšinou spoliehali na znalosti jednotlivých údržbárov, ktorí vedeli, že v danej lokalite je také a také potrubie v takom a takom podloží. Dnes už mnoho týchto pracovníkov nie je v produktívnom veku, čo núti tieto spoločnosti, aby centralizovali informácie o sieťach v informačných systémoch. Jedna vec je však tieto dáta mať a druhá ich vedieť aj čo najlepšie využiť. Spoločnosť Accenture disponuje metodikou, ktorá umožňuje distribučným firmám využívať tieto informácie na optimalizáciu prevádzky sietí a riadenie investícií z hľadiska ich opráv a údržby.

Distribučné podniky majú rôzne úrovne aktív, nad ktorými musia robiť rozhodnutia o údržbe a investíciách. Tieto rozhodnutia ovplyvňujú tri základné otázky – akým spôsobom je možné riadiť riziko vzťahujúce sa k prevádzke sietí, akým spôsobom je možné zvýšiť ich výkonnosť a koľko peňazí je možné investovať. Tieto tri aspekty musí brať distribučný podnik do úvahy, aby mohol zohľadniť záujmy jednotlivých skupín, ktoré vystupujú v kontexte distribučných sietí, čiže vlastníka, prevádzkovateľa, regulátora, zamestnanca a zákazníka. Tie pritom bývajú často protichodné. „V záujme regulačného orgánu je, aby investície do údržby neboli vysoké, pretože sa potom odzrkadľujú na raste cien. Zákazník zasa požaduje, aby distribučná sieť bola výkonná a spoľahlivá. Inak sa na riziko pozerá akcionár, ktorému záleží na dobrom imidži, zdraví zamestnanca, návratnosti investícií,“ vysvetľuje Daniel Scheber, senior manažér zo spoločnosti Accenture. Distribučná spoločnosť pri tvorbe plánu investícií respektíve údržby infraštruktúry musí prijať rozhodnutia, ktoré sú založené na informáciách o stave siete. Buď sa rozhodne do siete neinvestovať vôbec, lebo je v dobrom stave, buď zrealizuje len minimálne investície, aby eliminovala akútne riziká a zvyšok prostriedkov investuje do údržby, alebo kompletne obnoví sieť a riziko eliminuje takmer úplne. Pri rozhodovaní musí distribučný podnik posudzovať stovky rôznych faktorov, ako i záujmov jednotlivých skupín, pri čom im môže výrazne napomôcť spomínaný model pre optimalizáciu riadenia aktív od spoločnosti Accenture. Čo robiť s toľkými dátami?

„Je to biznis. Ak niekto investuje miliardu do obnovy siete, očakáva, že sa mu táto investícia po nejakom čase vráti a snaží sa ju preniesť do ceny pre svojich odberateľov. Čisto teoreticky, ak by distribučný podnik naraz


obnovil celú svoju sieť, cena dodávaného média by v dôsledku obrovských nákladov na distribúciu bola pre odberateľov neakceptovateľná. Preto sa regulátor snaží usmerňovať výšku investícií, musí však zohľadňovať nielen cenu pre zákazníka, ale aj riziko a spoľahlivosť dodávok,“ hovorí M. Talian. Vlastník chce dosiahnuť čo najvyšší zisk, zákazník sa zasa usiluje kupovať za čo najnižšiu jednotkovú cenu. Distribučný podnik musí pri rokovaniach s regulačným orgánom o cene skĺbiť všetky tieto záujmy, jeho argumentačná pozícia je však slabá, ak sa nemôže oprieť o objektívne analýzy a simulácie. Model pre riadenie aktív od spoločnosti Accenture pomáha distribučným podnikom, aby ich multidimenzionálne rozhodovanie bolo optimalizované. To znamená, že údaje o sieti, ktoré majú k dispozícii, im daný model umožňuje roztriediť podľa dôležitosti a na základe toho pripraviť plán investícií do údržby tak, aby zohľadňoval všetky tri spomínané kritériá – riziko, výkonnosť a náklady. Príprava modelu sa začína definovaním technických parametrov siete, na ktorú sa následne aplikuje štruktúrovaná rozhodovacia matica, aby sa vyfiltrovali tie aktivity, ktoré budú najlepším možným spôsobom optimalizovať všetky faktory rozhodovania. Napríklad v zastavanej oblasti môže mať parameter rizika až 80-percentnú váhu oproti ostatným dvom kritériám, pretože v prípade havárie na ply-

novode by škody boli oveľa vyššie, ako keby k nim došlo povedzme na zelenej lúke. Simulácia údržbového plánu

V ďalšom kroku sa rozhodovacia matica zavedie do niektorého zo simulačných a optimalizačných nástrojov. Medzi rozhodovacou maticou a simulačným nástrojom je analogický vzťah ako povedzme medzi dátami a MS Excel. Týmto spôsobom môže distribučná spoločnosť simulovať jednotlivé parametre siete, pričom vidí, ako zmena aj jedného z nich ovplyvňuje celý kalkulačný rámec. Zároveň umožňuje hľadať korelácie medzi jednotlivými parametrami. Ak napríklad podnik bude chcieť dosiahnuť konkrétnu hodnotu parametra v budúcom roku napr. počet porúch na sieti, nebude stačiť, ak investuje do údržby pôvodne plánovaných 170 miliónov, ale potrebuje realizovať údržbu v objeme 200 miliónov korún. „Ďalším takýmto parametrom môže byť napríklad dostupnosť kritických zručností zamestnancov napr. zváračov, ktorí majú osvedčenie zvárať vysokotlaké potrubia. Ak ich má podnik k dispozícii len obmedzený počet, simulačný nástroj mu ukáže, že nie je schopný zrealizovať za rok tri projekty na vysokotlakovej sieti, ale len dva, takže časť investícií plánovaných na údržbu môže presunúť inde resp. musí prijať rozhodnutie o ich zakontrahovaní u dodávateľov,“ zdôrazňuje D. Scheber.

Model pre optimalizáciu riadenia aktív od spoločnosti Accenture umožňuje manažmentu distribučného podniku rozhodovať o jednotlivých výkonoch, investíciách a rizikách na sieti tak, aby dokázal optimalizovať investície do údržby.

Na model pre optimalizáciu riadenia aktív sú napojené všetky databázy distribučného podniku obsahujúce dáta o tom, kedy a kde sa robili aké údržbové práce, aké typy komponentov sa pri nich použili, kde sa nachádzajú, v akom type podložia, v akej hĺbke, ako i dáta o schopnostiach a spôsobilostiach zamestnancov, externe zazmluvnených výkonoch či kapacitách trhu. Z týchto dát sa vygenerujú všetky údržbové práce, ktoré je treba vykonať. Na tieto údržbové/investičné plány sa následne aplikuje model, ktorý simuluje optimálnu skladbu aktivít, ktoré sú z hľadiska výkonov, nákladov a rizík najpotrebnejšie. Aj pri operatívnom riadení

Model pre optimalizáciu riadenia aktív nachádza uplatnenie aj pri operatívnom riadení. Plán údržby sa totiž pre nepredvídateľné okolnosti nedá vždy stopercentne dodržať. Distribučný podnik napríklad dva mesiace po schválení plánu môže zistiť, že rozkopať Obchodnú ulicu v Bratislave nebude také jednoduché, keďže povolenie, ktoré musí udeliť príslušný orgán nie je možné v danom čase získať. Podnik musí rozhodnúť, kam premiestni kapacity, ktoré si rezervoval pre Obchodnú ulicu, resp. kde preinvestuje sumu, ku ktorej sa zaviazal regulátorovi a od ktorej sa odvíja schválená cena pre odberateľov. Model pre optimalizáciu riadenia aktív môže podniku pomôcť vybrať vhodnú alternatívu.

Accenture’s asset management optimisation model enables the managements Accen A off distribution companies to make decisions concerning individual works, investments and risks related to the network in a manner enabling them to optimise maintenance-related investments.

077


ASSET MANAGEMENT

OPTIMISATION IN UTILITIES

(DISTRIBUTION AND TRANSMISSION) Over recent years, energy distribution and transmission companies have increasingly focused on having the most accurate and most comprehensive information about their asset infrastructure – because this is one of the most relevant ways to increase the efficiency of its management and operation.

T

ACCENTURE-PR

hey mainly focus on projects which allow them to record a great number of data concerning the location or condition of distribution network’s individual components. It might happen that half of collected data will be never used, or vice versa, a part of data will be found missing during the decision -making process. However, one cannot forget that correcting such a mistake is not easy at all as the collection of geographical data from dozens of years old networks usually takes a long time and can never be considered finished. Therefore, distribution and transmission companies should, first and foremost, ask themselves what data they need to support their decision-making. A renowned consulting company Accenture offers the energy companies a proven methodology/approach for asset management optimisation which enables them to efficiently set the necessary decision-making models for the optimisation of network operation and asset management in terms of their investment and maintenance, and to subsequently prepare the organisation, processes and technology.

078

Construction of distribution networks, be it electricity, gas or water distribution networks, was at its peak during the sixties and seventies of the last century. For example, as far as gas pipelines are concerned, Slovakia has the second densest network per capita in Europe. As fast as these networks were built in the past, they are getting old today. Distribution companies have to make huge investments in their maintenance, and that in the situation when the Regulatory Authorities strictly monitor the pricing and prevents any increase. Eligible costs of distribution represent an argument that the regulatory authority uses most frequently when negotiating the prices, since these are considered one of the main tools to make savings which goes hand in hand with reducing or slowing down the increase in prices for final customers. In other words, distribution companies are forced to invest in the maintenance of their infrastructure, even though they cannot always reflect them in the final price to such an extent as they would need.

Fines were helpful in London

Obsolescent networks result in a situation where streets in our cities are often dug up due to various defects, in many cases even several times a year. London was in a similar situation a few years ago. Frequent and repeated road works that go hand in hand with traffic closures forced the local authorities to adopt a regulation based on which distribution companies are allowed to dig up a certain part of a street only once a half year, otherwise they will be fined. This forced them to start to think and act in a very new way and plan investments in maintenance more carefully.” It is expected that the European Union will, sooner or later, adopt a similar regulation,” says Martin Talian, Senior Manager of an Accenture office in Slovakia who is responsible for clients in the area of energy and network industries. In his opinion, companies in Slovakia will also have to consider more carefully whether they will correct only the existing defect or rather replace the whole section of the pipeline right away in order to avoid going back there in two weeks and paying a fine. A very simple reverse analysis in England shows that if distribution companies stuck to their old practices they would lose millions of pounds in fines. Another important aspect is that a few years ago distribution companies had only a little information about networks which were archived in central database systems. When maintenance was needed they mostly relied on the knowledge of individual maintenance workers who knew that in the given location such and such pipeline in such and such subsoil could be found. Today, many of these workers are not in a productive age anymore which forces these companies to centralise information about networks in information systems. However, having the data is one thing and knowing how to use them the best way possible is another one. Accenture has at its disposal a methodology which enables distribution companies to use this information for the optimisation of network operation and investment management in terms of investment and maintenance. Risk, performance and costs

Distribution companies have different levels

of assets in respect of which they have to make decisions concerning maintenance and investments. These decisions are affected by three basic questions – how the risk related to networks operation can be managed, how their performance can be increased and how much money can be invested. A distribution company must bear these three aspects in mind to be able to take into account the interests of stakeholders involved in the context of distribution networks, i.e. the owner, operator, regulator, employee and customer. These, however, are very often contradictory. “It is in the interest of the Regulatory authorities for investments in maintenance not to be high because they are subsequently reflected in increased prices. On the other hand, a customer requires that a distribution network is efficient and reliable. A shareholder, who cares about a good image, health of employees and return on investments, looks at a risk in a different way,” says Daniel Scheber, Senior Manager, Accenture. When drawing up an investment or infrastructure maintenance plan, a distribution company has to make decisions which are based on information about the condition of the network. It may either decide not to invest in the network at all because it is in a good state, or to make minimum investments in order to eliminate acute risks while spending the rest of resources on maintenance, or to restore the network completely to eliminate almost all risks. When making a decision a distribution company needs to assess hundreds of various factors as well as interests of individual groups which may be significantly facilitated by the aforementioned asset management optimisation model provided by Accenture. What to do with so much data?

“It is business. If somebody invests a billion in network restoration, he expects this investment to return after some time and tries to reflect it in the price for his customers. Strictly theoretically speaking, if a distribution company restores its entire network at once, the price of the supplied product would be, due to enormous distribution costs, unacceptable for customers. Therefore the


regulator tries to control the amount of investments; however, in addition to the price for a customer, it also has to take into account the risk and reliability of supply,” says M. Talian. The owner intends to make as high profit as possible and the customer tries to buy for as low unit price as possible. During negotiations with the regulatory authority, a distribution company has to bring into accord all these interests, though its position to argue is weak if there are no objective analyses and simulations to rely on. Accenture’s asset management model helps distribution companies to optimise their multidimensional decision-making. It means that the respective model allows them to sort the available network information by level of importance, thus enabling them to prepare an investment and maintenance plan which will reflect all the three abovementioned criteria – risk, performance and costs. The model preparation begins with the definition of network’s technical parameters to which a structured decision-making matrix is subsequently applied in order to filter those activities which will optimise all decision-making factors the best way possible. For example, in a built up area, the risk parameter weight may be as much as 80% compared to the other two criteria because a potential gas pipeline breakdown would result in a much higher damage compared to, let’s say, a pipeline breakdown on a field.

Maintenance plan simulation

In the next step the decision-making matrix serves as an input for some of the simulation, prioritization and optimization tools. The analogical relationship between the decisionmaking matrix and a simulation tool is, let’s say, the same as that between data and MS Excel. This way a distribution company can simulate individual parameters of the network while seeing how modifying even just one of them affects the entire calculation. At the same time it allows to search for correlations between individual parameters. For example, if a company wants to reach a certain value of a parameter in the next year, e.g. the number of network defects, the originally planned SKK 170 million maintenance costs will not suffice, as it will require maintenance works totalling SKK 200 million. “Another such parameter might be the availability of employees with critical skills, e.g. welders certified to weld high pressure pipelines, employees able to work with high voltage lines etc. If a company employs only a limited number of such workers, the simulation tool will indicate that instead of three high pressure network (or high voltage) projects a year, only two are feasible; this allows the company to transfer a part of maintenance-earmarked investments elsewhere or to make a decision to contract suppliers,” emphasises D. Scheber. The asset optimisation model is connected to all relevant databases of a distribution com-

pany containing details about maintenance works that were performed in the past, what type of components were used, where these are located, in what type of subsoil, in what depth as well as data about abilities and skills of employees, externally contracted services or market capacities. Based on such data, all maintenance works necessary to be carried out are generated. Subsequently, a model simulating the optimal structure of activities which are, in terms of performance, costs and risks, needed the most is applied to these maintenance/investment plans. Helpful in operative management

The model of asset management optimisation is also useful in operative management. In some cases, the maintenance plan cannot be met at 100% due to unforeseeable circumstances. Two months after having approved a plan, for example, the distribution company may find out that digging out the Obchodná Street in Bratislava will not be so easy, because the permits to be granted by a competent authority are impossible to obtain in the given time. The company has to decide where to transfer the capacities allocated for Obchodná Street, or where to reinvest the amount which it has committed to investing in line with negotiations with the regulator and which serves as a basis for the approved price for customers. The asset management optimisation model may help a company to select a suitable alternative.


Chceme našim partnerom v energetike pomôcť z v y š ova ť ich konkurencieschopnosť Spoločnosť PPA CONTROLL, a. s. patrí už viac rokov medzi najvýznamnejšie projekčné a dodávateľské organizácie v slovenskej energetike. Cieľavedomé investície do trvalého rozvoja odborníkov jej umožňujú ponúkať moderné riešenia v oblastiach automatizácie a elektrosystémov aj pre najnáročnejšie energetické technológie.

V

predchádzajúcich rokoch PPA CONTROLL realizovala niekoľko zaujímavých projektov v zahraničných elektrárňach. Vedenie firmy verí, že po roku 2008 sa všeobecná proinvestičná atmosféra na Slovensku rozšíri aj na oblasť energetiky a že skúsenosti nadobudnuté aj v zahraničí bude firma zúročovať na Slovensku. Nosnými oblasťami, na ktoré sa spoločnosť PPA CONTROLL orientuje, sú komplexné dodávky systémov kontroly a riadenia a elektrosystémov pre energetiku, priemysel, stavebníctvo. Úlohou tímu vyše 550 zamestnancov, z ktorých 118 pracujú ako projektanti a programátori, je navrhnúť a zrealizovať systém napájania elektrickou energiou a riadiaci systém technológie tak, aby sa vo všetkých aspektoch vyhovelo požiadavkám zákazníka. Ďalšími piliermi jej činnosti sú dodávky technológií diaľničných tunelov a obchod s elektrickou energiou. Rok 2008 je jedným z ekonomicky úspešných v sérii rastových rokov spoločnosti PPA CONTROLL a. s.. Udržanie tohto rastu je jedným zo základných cieľov vedenia. Viac už o zámeroch spoločnosti hovorí obchodný riaditeľ - Ing. Zoltán Lovász. „Za veľmi dôležité považujem ciele strategické, nadčasové, čiže nejde len o ciele jedného roka. Takýmto cieľom je vytvoriť spoločnosť, ktorá nebude zaťažovať zákazníka vyjasňovaním rozhraní medzi systémom riadenia a rozvodom silnoprúdu, alebo koordináciou projekčných a montážnych činností. Rád konštatujem, že sme urobili kroky pozitívnym smerom pri napĺňaní týchto cieľov. K dnešnému dňu doká-

080

Ing. Zoltán Lovász obchodný riaditeľ PPA CONTROLL, a. s. žeme „v našej kuchyni“ naprojektovať, dodať, zmontovať a uviesť do prevádzky tak riadiaci systém technologického procesu, ako aj rozvod silnoprúdu. Ak k tomu pridáme ojedinelú znalosť technológií v jadrovej a konvenčnej elektro-energetike dostaneme základ, na ktorom sa naozaj dá stavať.“ PPA pri realizácii investičných zámerov v energetike

Podľa slov Ing. Zoltána Lovásza, súčasná situácia v energetike je obdobím veľkých prísľubov a možného zvratu. „Treba povedať, že v období po roku 1989 možno za väčšie investície do nových slovenských energetických zdrojov považovať len dostavbu 1. a 2. bloku Jadrovej Elektrárne Mochovce a Vodnej elektrárne Gabčíkovo. V oboch prípadoch išlo o stavby, ktorých podstatná časť bola zrealizovaná v predprevratovom období. Nie je tajomstvom, že spoločnosť PPA CONTROLL bola kľúčovým dodávateľom pri oboch spomenutých projektoch. V porovnaní s okolitými krajinami, boli celkové investície do slovenskej energetiky v posledných dvoch desaťročiach nízke. Tento deficit sa výrazne prejavil aj v lo-

kálnych a priemyselných energetických zdrojoch. Ani priaznivejšia všeobecná proinvestičná atmosféra, ktorá charakterizuje začiatok 21. storočia na Slovensku sa na investíciách do energetiky zatiaľ výraznejšie neprejavila. Až v poslednom období sa stále reálnejšie hovorí o výstavbe viacerých veľkých energetických zdrojov.“ Ako svoje pôsobenie v oblasti energetiky hodnotí jeden z lídrov medzi slovenskými elektrotechnickými firmami spoločnosť PPA CONTROLL? Odpovedá opäť Ing. Zoltán Lovász: „Aj v období všeobecného nedostatku investícií do energetiky, bola naša spoločnosť v permanentnom nasadení práve v tomto odvetví. V oblasti systémov kontroly a riadenia sme zabezpečovali najnáročnejšie projekty spojené s modernizáciou jadrových elektrární v Jaslovských Bohuniciach. Slovenské elektrárne a. s. sa na nás mohli spoľahnúť pri plánovaných odstávkach jadrových elektrární v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach, ďalej sme zabezpečovali projekty a dodávky pre konvenčné elektrárne na Ukrajine a v Maďarsku.“ Ing. Zoltán Lovász ďalej potvrdzuje, že v PPA CONTROLL sa tiež podieľali na mnohých menších projektoch v slovenských energetických a priemyselných podnikoch. „Teší nás, že práve počet takýchto zákaziek v posledných dvoch rokoch rastie. V roku 2008 sme napríklad uviedli do prevádzky riadiaci systém a prevádzkový rozvod silnoprúdu nového energetického zdroja v Teplárni Zvolen. Tak, ako sa o to systematicky snažíme, tieto časti sme realizovali formou „dodávky na kľúč“, spracovali sme projekt, vybrali vhodné zariadenia, previedli sme montáž, tvorbu užívateľského, vizualizačného a manažérskeho softwaru, vykonali sme skúšky a dielo sme oživili. Veríme, že aj úspešné dokončenie tejto zákazky nám pomôže pri získavaní podobných projektov v ďalších mestách.“ Dobré referencie z Mochoviec

Energetická koncepcia ministerstva hospodárstva počíta s výstavbou niekoľkých ener-


getických zdrojov, vrátane jadrových. Zatiaľ najhmatateľnejšou je plánovaná investícia spoločnosti Enel - Slovenské elektrárne do dostavby 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. V minulosti práve spoločnosť PPA CONTROLL stála pri výstavbe I. a II. bloku Mochoviec. „Pri tomto projekte sme boli finálnym dodávateľom systému kontroly a riadenia pre bloky I. a II. Znamená to, že sme spracovávali realizačný projekt, dodávali poľnú inštrumentáciu a riadiaci systém, vykonávali sme montáž, skúšky a uvedenie do prevádzky. Boli sme zodpovední za funkčnosť celého systému riadenia. Je to referencia, akou sa môže popýšiť len veľmi málo spoločností vo svete. Tento fakt nás stavia do určitej priaznivej pozície pri výstavbe ďalších blokov a našou snahou bude zohrať významnú úlohu aj pri ich dostavbe. Samozrejme, konečné rozhodnutie bude na klientovi,“ reálne hodnotí situáciu Ing. Lovász.

PPA-PR

Prenikanie na zahraničné trhy

Realizácia riadiacich systémov, poľnej inštrumentácie a elektrosystémov pre energetické spoločnosti sú činnosti, ktorými sa PPA CONTROLL z roka na rok viac presadzuje aj na zahraničných trhoch. Ako tvrdí Ing. Zoltán Lovász, táto skutočnosť výrazne ovplyvní aj budúce obdobie. „Oblasť energetiky je strategickým cieľovým odvetvím našej firmy a sme radi, že sa nám podarilo presvedčiť o našej kvalite aj zahraničných klientov. V roku 2008 sa podieľame na energetických projektoch v krajinách ako Fínsko, Maďarsko, Česká republika, Ukrajina, Brazília a Kuba. Hlavne pokiaľ ide o dodávky systémov kontroly a riadenia, pri ktorých je vyšší podiel sofistikovaných inžinierskych činností, sme už nie raz dokázali, že vieme byť konkurencieschopní aj v celosvetovom merítku.“

PPA CONTROLL a. s. je držiteľom certifikátu ISO 9001 a má zavedený systém environmentálneho manažmentu podľa normy ISO 14001. Systém manažérstva kvality zahŕňa činnosti v oblasti projektovania, inžinieringu, riadenia projektov, inštalácie a servisu prístrojovej techniky a riadiacich systémov technologických procesov, slaboprúdových a silových elektroinštalácií v energetike, v hutníctve, chemickom a potravinárskom priemysle, pri projektovaní a výrobe rozvádzačov a dodávaní elektrickej energie. V roku 2007 spoločnosť úspešne absolvovala audit fínskeho prevádzkovateľa jadrových elektrární. „Úspech v audite spoločnosti FORTRUM bol nevyhnutnou podmienkou, ktorú sme museli splniť, aby sme mohli zabezpečovať aktivity v jadrovej elektrárni vo Fínsku,“ upresňuje Ing. Lovász. Úspech firmy stojí na ľuďoch

Hlavné know-how spoločnosti PPA CONTROLL predstavujú vedomosti a schopnosti zamestnancov, ktorí svojimi výsledkami prispievajú k jej celkovému napredovaniu. V súlade so svojím poslaním v oblasti ľudských zdrojov vytvára firma pre nich dlhodobo atmosféru stability a osobného rastu. O vysokej personálnej stabilite hovorí skutočnosť, že takmer 80 % zamestnancov v spoločnosti pracuje viac ako 5 rokov. Veľký význam sa prikladá neustálemu vzdelávaniu zamestnancov.

Pracovníci majú vo firme zabezpečené rôzne možnosti na osobný rozvoj formou školení, seminárov či odborných konferencií. Plánovaný rast spoločnosti predpokladá aj nárast počtu zamestnancov. Ako konštatuje Ing. Zoltán Lovász, podobne ako iné firmy na Slovensku, pociťujú problémy v oblasti nachádzania nových kvalifikovaných odborníkov. „Je to spôsobené tým, že projektantské i elektro-technické profesie stratili v predchádzajúcom období na určitej spoločenskej vážnosti. Na školy technického zamerania sa nehlási dostatok mladých ľudí a pokiaľ aj absolventi elektrotechniky a energetiky absolvujú odborné štúdium, často si hľadajú uplatnenie v zahraničí.“ V PPA CONTROLL aj naďalej hľadajú vhodné možnosti spolupráce s odbornými školami, aby aspoň čiastočne zmiernili nedostatok odborných kádrov na trhu práce a našli vhodné riešenie nedostatku ľudských zdrojov. Plány do budúcnosti

Spoločnosť PPA CONTROLL plánuje aj naďalej budovať kvalifikovaný tím odborníkov, ktorý bude prispievať k zvyšovaniu konkurencieschopnosti a efektívnosti činnosti svojich zákazníkov. Tento tím by mal byť schopný ponúkať svojim zákazníkom jedinečné riešenia, prispôsobené ich požiadavkám. Ďalej sa plánuje rozširovať komplexnosť služieb v oblasti elektrických systémov a riadiacich systémov technologických procesov. Nosnými cieľovými skupinami zákazníkov by mali byť zákazníci v oblasti energetiky (hlavne elektro-energetiky), chemického priemyslu a diaľničných technológií a dopravných systémov. Zuzana Voštenáková

PPA CONTROLL, a. s.

je dodávateľsko-inžinierskou spoločnosťou s 550 zamestnancami. Zabezpečuje projekty, dodávky, montáž, software, skúšky a komplexný inžiniering pre: elektrické rozvody a zariadenia bez obmedzenia napätia, systémy riadenia technologických procesov poľnú inštrumentáciu Spoločnosť vyrába vlastné rozvádzače. Za rok 2007 dosiahla skupina PPA celkové konsolidované výnosy 73 710 000 EUR.

PPA CONTROLL, a. s. Vajnorská 137, 830 00 Bratislava Tel.: +421-2-492 37 374 Fax: +421-2-492 37 313 e-mail: ppa@ppa.sk www.ppa.sk

081


WE WANT TO HELP OUR PARTNERS IN THE POWER INDUSTRY TO INCREASE THEIR ABILITY TO COMPETITIVE STRENGTH The company PPA CONTROLL, a.s. has been one of the most important designing and supplying organisations in the Slovak power industry. Thanks to systematic investments into the permanent development of specialists is PPA CONTROLL, a.s. is able to offer modern solutions in the field of automation and electro system also for more demanding power industry technologies. I tthe previous years PPA CONTROLL carried In out several interesting projects in the foreign power plants. The company’s management believes that after the year 2008 the genereal pro-investment atmosphere in Slovakia will also affect the power industry sphere and the company will be applying the experience from abroad also in Slovakia. PPA CONTROL focuses mainly on the complex supplies of control systems, instrumentation and electrosystems for the power industry and chemical industry. There is a team of more than 550 employees, 118 out of them are working as designers and programmers. Their task is to design and to implement the system of electricity supply and technology control system in a way, that they would meet the client’s requirements in every aspect. Other pillars of its activity are supplies of highway tunnels and electricity trading. In terms of economy, year 2008 is one of the most successful years in the series of growth years of PPA CONTROLL, a.s.. To sustain this increase is one of the primary targets of the company’s management. More about the company’s intentions reveals the business director Ing. Zoltán Lovász: ‘What I consider as very important are strategic, timeless targets, i.e. not one-year targets. This target is to create a company which will not bother the client with explanations of interfaces between the control system and heavy current distribution or with coordination of designing and installation activities. I am glad to state that we have taken positive steps when fulfilling these targets. To the date, in ‘our kitchen’ we are able to design, to supply, to install and to put into operation the operation system of technological process as well as the heavy current distribution. When we include a unique knowledge of technology in nuclear and conventional electro-power engineering to this, we get a foundation we can really build on.’

PPA’s role in power industry According to Ing. Zoltán Lovász, the current situation in the power industry is the period of great promises and a possible change. ‘It has to be said that the completion of the 1st and 2nd block of Nuclear power plant Mochovce and Water power plant Gabčíkovo might be considered as bigger investments into new Slovak power sources after the year 1989. PPA CONTROLL took decisive part in these projects. In both cases, the significant part of work had been done before the soft revolution. In comparison with the neighbouring countries the sum total of investments into Slovak power industry for the past two decades is low. This deficit could be seen also in local and industrial power sources. The pro-investment friendly

082

atmosphere, hasn´t influenced investments into the energetic yet. Only in recent years the talks about constructing several big power sources are becoming more real.’ How does PPA CONTROLL see itself as one of the leaders on the Slovak power engineering market? ‘Even during the period of general lack of investments into the power industry our company was very permanently active especially in this field. In the area of control and operating systems we provided the most difficult projects connected with the renovation of nuclear power plants in Jaslovské Bohunice. Slovenské elektrárne, a.s. could also rely on us during the outages of nuclear power plants in Jaslovské Bohunice and Mochovce. We further provided projects and supplies for conventional power plants in Ukraine and Hungary,’ answers Ing. Zoltán Lovász. Ing. Zoltán Lovász further confirms that PPA CONTROLL had been involved in many smaller projects in the Slovak power industry and industrial companies. ‘We are pleased that the orders of this type have been growing constantly in the past two years. For instance, in 2008 we put into operation operating system and heavy current distribution of new power source in Tepláreň Zvolen. We realised these parts as ‘turn-key delivery‘ – we elaborated the design, chose the appropriate equipment, did the assembly, created software for users, managers and visualization software, carried out tests and brought the creation to life. We hope that successful completion of this order will help us in gaining similar projects in other towns. ’

Positive references from Mochovce The power philosophy of Ministry of economy counts with the construction of several power sources, including nuclear sources. In the meantime, the most realistic one is the planned investment of company Enel – Slovenské elektrárne into the completion of 3rd and 4th units of nuclear power plant in Mochovce. In the past, PPA CONTROLL participated in construc-

tion of 1st and 2nd units in Mochovce. ‘In this project we acted as the final supplier of control system and instrumentation for units I. and II. This means that we processed the execution design, delivered the field instruments and control system, did the assembly, carried out the tests and put all the system into operation. We were responsible for the functionality of the whole Instrumentation and Control system. That is the reference that only very few companies in the world can provide. Thanks to this fact we are in a very favourable position for construction of other unit and we will try to participate at their completion. Of course, client will make the final decision,’ says Ing. Lovász.

Penetration into foreign markets Thanks to realization of control systems, field instrumentation and electrosystems for power industry PPA CONTROLL succeeds also on foreign markets. According to Ing. Zoltán Lovász, this fact will also considerably influence the future. ‘The power industry is a strategic target field of our company and we are glad that we had convinced some foreign clients of our qualities. In the year 2008 we are participating in power projects in countries such as Finland, Hungary, Czech Republic, Ukraine, Brazil and Cuba. As to the supplies of instrumentation and control systems, we have already proved that we can be competitive worldwide.’

Future plans In the future, PPA CONTROLL plans to build qualified team of specialists which will offer its customers unique solutions ‘tailored to their needs’ and help them to increase their competitive strength. The main target group should be customers in the area of power industry (mainly electro-power industry), chemical industry and highway technologies.

PPA CONTROLL, a.s. is a supplying and engineering company with 550 employees. It provides designs, supplies, assembly, software, tests and complex engineering services for: electricity distribution systems and devices without tension limits, technological processes control systems field intrumentalisation The company produces its own switchboards. In 2007, the total of consolidated revenues was 73 710 000 EUR. Short version of Slovak original


TECHNOLÓGIE POD KONTROLOU

• • • •

AUTOMATIZÁCIA ELEKTROSYSTÉMY MERANIE REGULÁCIA

• ŠTÚDIE • PROJEKTY

TECHNOLOGIES UNDER CONTROL

• DODÁVKY • MONTÁŽ

• STUDIES

• OŽIVENIE

• DESIGNS

• SERVIS

• EQUPMENT SUPPLIES • ISTALLATION • COMMISSIONING • SERVICING

• • • •

AUTOMATION ELECTROSYSTEMS INSTRUMENTATION CONTROL

Graphic design: RE−PUBLIC

PP A CO N T R OLL, a .s ., Va j n o r s k á 1 3 7, 8 3 0 0 0 B ra t i s l ava tel .: + 4 2 1 -2 -4 9 237374, fa x : + 421-2-49237313, e -m a il: p p a @ p p a . s k

®


Smart

m et er i ng

Vízia alebo možná realita?

Postupujúca liberalizácia trhu s energiami, deregulácia trhu s elektrickou energiou, tlak trhu ovplyvňujúci tvorbu cien...

V

ýroba elektriny a jej nákup sa musia prispôsobovať spotrebe, pričom spotreba sa v priebehu časových intervalov, dňa alebo sezóny a ročných období dynamicky mení. Všetko je dané tým, že elektrickú energiu nie je možné skladovať a optimálne prevádzkovanie elektrizačnej sústavy vyžaduje vyvážené „bezodpadové“ prepojenie výroby elektriny so spotrebou. Tu sa prejavuje trhový efekt na tvorbu ceny elektriny. Čím je väčší dopyt, tým je aj vyššia cena. Obzvlášť ak je výroba nedostatočná, môžu ceny elektriny počas tohto obdobia výrazne vzrásť. Ako vieme riadiť výrobu a optimalizovať spotrebu elektrickej energie? Treba mať vždy k dispozícii výkon, ktorý pokryje špičku, regulačné zdroje a, hlavne, informácie o priebehu spotreby. Na základe analýzy merania cez elektromery. Moderné elektronické elektromery a meracie systémy, systémy automatizovaného zberu dát z elektromerov AZD, diaľkový odpočet dát o profiloch záťaže, okamžitých hodnotách meraných veličín a kvalitatívnych parametroch dodávanej a odoberanej energie, ako aj riadené automatizované poskytovanie informácií klientom systému, operátorovi trhu, zúčtovateľovi odchýlok, dispečerom a obchodným partnerom, vrátane vzájomnej výmeny dát sa stali už aj u nás v oblasti veľkoodberu a sledovania celkovej spotreby transformačných staníc samozrejmosťou.

Ale čo oblasť maloodberu a domácností?

V súčasnosti u nás používané elektromechanické indukčné elektromery merajú iba celkovú spotrebu elektriny a neposkytujú informácie o priebehu spotreby za zmysluplný časový interval. Navyše, umožňujú aplikovať iba dvojtarifnú cenovú politiku, vysoký a nízky tarif, ľudovo takzvaný denný a nočný prúd. Technický vývoj napreduje. V minulom desaťročí vo viacerých krajinách prišli s nápadom, aby v domácnostiach neboli klasické elektromery, ktoré príde len 1, max. 2 krát za rok (alebo po „úprave“ ceny elektriny, alebo zmene vlastníka) odčítať pracovník distribučnej spoločnosti, namiesto toho navrhli používať inteligentné („smart“) elektromery, umožňujúce okrem iného aj prenos prídavných informácií od zákazníka k distribučnej spoločnosti alebo od distribučnej spoločnosti a obchodníka k zákazníkovi. Blízkou budúcnosťou sú preto aj pre domácnosti elektronické elektromery pre meranie odberu činnej energie, ktoré sú v plnej miere schopné nahradiť klasické indukčné elektromery a okrem toho môžu disponovať veľkou pridanou hodnotou, ako je napr. kontinuálny záznam priebehu spotreby, možnosť diaľkového odpočtu, riadenie viacerých taríf, možnosť diaľkového odpojenia a pripojenia odberateľa, možnosť obmedzenia odoberaného výkonu pri prekračovaní dohodnutých

Týždenný priebeh zaťaženia jednej lokality

Flexibilné prepínanie taríf na povel alebo kalendár z centrály Odpočet dát v pravidelných intervaloch a na okamžité vyžiadanie Možnosť diaľkového vypnutia a zapnutia odberateľa Možnosť diaľkového nastavenia hranice maximálneho odoberaného výkonu Zapínanie a vypínanie tarifných regulovaných spotrebičov (HDO ) Aplikácia predplatného módu Indikácia neoprávnenej manipulácie s elektromerom Možnosť komunikácie cez displej Možnosť sledovania prevádzkových parametrov

sadzieb, resp. pri neplatení, možnosť predplatného módu, možnosť aktuálneho okamžitého odpočtu pri zmenách (ukončení, resp. prehlásení odberu), možnosť automatizovaného samoodpočtu v rovnakom čase napr. na konci mesiaca, ako aj možnosť sledovania kvalitívnych parametrov elektrickej siete a možnosť diaľkovej regulácie.

140 P(kW)

120 100 80 60 40

0:00 12:00 0:00 12:00 0:00 12:00 0:00 12:00 0:00 12:00 0:00 12:00 0:00 12:00 Pondelok 19.12.-25.12.2005

084

Utorok

Streda

28.12.-1.1.2008

Štvrtok 2.1.-8.1.2008

Piatok 9.1.-15.1.2008

Sobota 18.1.-21.1.2008

Diaľkový odpočet maloodberu a domácností s využitím technológie SMT (Smart Metering - inteligentné meranie) sa skúša v mnohých krajinách. Prečo sa distribučné spoločnosti Talianska, USA, Veľkej Británie, niektorých štátov na severe Európy a mnohých ďalších krajín (vrátane Slovenska) rozhodli pre testovanie a prípadné nasadzovanie smart elektromerov? Dôvodom je rozvoj liberalizovaného trhu s elektrinou a nárast spotreby, ako aj požiadavky širokej škály koncových zákazníkov, poskytovateľov energií či správcov priemysel-

SCHRACK-PR

160


ných parkov, budov, obchodných sietí a areálov, ktorí pomocou tohto systému získajú presný obraz o spotrebe energií a zároveň získajú aj možnosť tieto na diaľku regulovať a efektívne optimalizovať. Z oblasti maloodberu a domácností výrazne vplýva na spotrebu v zime elektrické vykurovanie a v lete klimatizácia až tak, že napr. v Taliansku a v Kalifornii spôsobili kolaps elektrizačnej sústavy. Pri nasadení SMT budú takéto mimoriadne odbery pod kontrolou. Elektrina je v súčasnosti tovar ako každý iný. Môžete si vybrať, u koho ju nakúpite. Rovnako ako mobil, notebook, či kabát. V súčasnosti aj na Slovensku si môže ľubovoľný odberateľ elektriny (fabrika, firma, škola, živnostník, ale aj každá domácnosť) nakúpiť elektrinu u ktoréhokoľvek obchodníka a distribučná spoločnosť je povinná za pevne stanovenú, štátom regulovanú cenu prepraviť túto elektrinu k jeho odbernému miestu. Ak chce byť obchodník úspešný, musí ponúknuť zákazníkovi výhodnú cenu, prípadne iné ďalšie profity, ku ktorým patrí napr. aj možnosť poskytovania informácií o spotrebe, alebo možnosť jednoduchej komunikácie so zákazníkom cez jeho meracie miesto. Rovnako, ako existujú akciové ceny v klasických obchodoch, obchodník vám napr. na displeji elektromera alebo cez SMS oznámi, že napr. týždeň pred vianočnými sviatkami máte o 30,126 halierov lacnejšiu kilowatthodinu elektriny. Gazdinky tak môžu ušetriť pri predvianočnom pečení, vysávaní, žehlení, či ďalších činnostiach. Alebo obchodník ponúkne zákazníkovi jeho diagram odberu, z ktorého je možné zistiť napríklad aký vplyv na spotrebu má práčka, televízor, vírivka alebo elektrické kúrenie, čím poskytne odberateľovi možnosť znížiť platby za elektrinu presunutím spotreby do iného, lacnejšieho časového pásma. Verí sa, že koneční zákazníci môžu a budú reagovať na kolísavé trhové ceny a prispôsobia svoj priebeh spotreby elektriny počas dňa poskytnutým možnostiam. Aj pre obchodníka je veľmi dôležité poznať priebeh odberu jeho zákazníkov. Čím presnejšie odhadne ich priebeh spotreby, tým menšie penále platí za odchýlku, (čo je prekročenie, ale aj neodobratie naplánovaného množstva elektriny v danom časovom intervale), tým lepšiu môže ponúknuť cenu. Doslova na nezaplatenie sú preto údaje o priebehu odberu (najmä kľúčových) odberateľov, na základe ktorých vie obchodník štatisticky pomerne presne prognózovať odberovú krivku a nakúpiť pre svoju skupinu zákazníkov také množstvo elektriny, aké spotrebujú. Distribučná spoločnosť môže napr. zákazníkovi na displeji smart elektromera dopredu oznámiť, že na budúci týždeň v stredu od 8 do 14 hodiny bude z dôvodu rekonštrukcie vedenia prerušená dodávka elektriny. Neplatičom elektriny môže diaľkovo cez smart elektromer elektrinu kedykoľvek diaľkovo

vypnúť, po uhradení faktúry rovnako zapnúť. Doposiaľ musel vycestovať na dané miesto 2 krát elektromontér. Nebude nutné posielať pracovníkov na odpočty elektromerov, tie sú pri smart meteringu automatizované. Odpočty nebudú len raz za rok, ale napr. môžu byť každý mesiac, prípadne častejšie. Zákazník si bude môcť energiu aj predplatiť. Ak by sa niekto pokúšal zasahovať do elektromera, smart elektromer pokus o manipuláciu okamžite ohlási distribučnej spoločnosti, rovnako ako aj iné nežiaduce udalosti ako výrazné podpätia, prepätia, nesymetriu či výpadky. A ako sa tieto informácie a dáta prenášajú?

Automatizovaný zber dát AZD predstavuje diaľkovú komunikáciu s meracím miestom, odpočet údajov z elektromerov umiestnených u zákazníka prostredníctvom ľubovolnej telekomunikačnej siete a následné spracovanie a vyhodnotenie týchto údajov v centrálnom systéme. V praxi sa používa niekoľko spôsobov prenosu dát a do značnej miery to závisí od charakteru odberateľa (spotreby) a lokality. Komunikáciu elektromerov s centrálou je možné realizovať viacerými cestami : GSM, GPRS, PSTN, Ethernet (Internet), PLC a Rádio prenos V praxi to znamená, že každý elektromer musí byť vybavený komunikačnou jednotkou. Prvé štyri technológie prenosu dát sa používajú pre jednotlivé, izolované meracie miesta vo veľkoodbere. Táto komunikácia je postavená na priamej komunikácii medzi elektromerom a centrálou. Použitie takýchto elektromerov pre domácnosti je však v súčasnosti problematické pre vysoké ceny a riešenie treba doplniť inou, efektívnejšou technológiou. Pre oblasť maloodberu a domácností sa javí optimálne smart elektromery odčítavať cez koncentrátory, v súčasnosti dostupné štandardne pre odpočet do 128 až 1024 elektromerov. Komunikácia elektromera s koncentrátorom je riešená 2 technológiami (z ktorých každá má svoje výhody aj nevýhody), technológiou rádiového prenosu na krátke vzdia-

lenosti v kombinácii s PLC (PowerLineCarrier) technológiou prenosu po nn elektrickej sieti. Pretože komunikačný dosah oboch technológií je len desiatky až stovky metrov, nie sú vhodné pre osamelé izolované objekty. Krátky komunikačný dosah predurčuje použitie koncentrátorového riešenia pre husté siete elektromerov v zastavaných územiach. Jednotlivé elektromery fungujú súčasne aj ako opakovače a poskytujú prenosovú cestu aj elektromerom, ktoré nie sú v priamom dosahu koncentrátora. Obe technológie pracujú v lokalite úplne autonómne, proces je riadený koncentrátorom, bez potreby komunikácie s centrálou, čím môže prebiehať súčasne odpočet tisícov až miliónov elektromerov. Dátový koncentrátor zhromažďuje namerané údaje z elektromerov a vykonáva administráciu siete. Jeho prostredníctvom je možné prenášať príkazy z centrály k elektromerom v jeho správe, jednotlivo alebo hromadne ich konfigurovať, meniť tarify, zapínať prídavné zariadenia, prípadne vypínať alebo limitovať odbery. Komunikácia koncentrátora s centrálou môže byť realizovaná technológiou používanou vo veľkoodbere napr. cez multifunkčné inteligentné komunikačné zariadenie Skalar trafostanice, ktorý je schopný paralelne odčítavať centrálny elektromer trafostanice TS 22/0,4 kV a k tomu súčasne aj oba typy koncentrátorov (rádio aj PLC). Na smart elektromer, ako aj koncentrátor sa dajú pripojiť aj výstupy meradiel odberu plynu, vody a tepla, prípadne iné zariadenia. Pokročilé systémy obchodného merania hrajú významnú úlohu pri uskutočňovaní zmien, ktoré so sebou liberalizácia trhu s energiou prináša. Umožňujú rozšíriť ponuku produktov a služieb s vyššou pridanou hodnotou, prispievajú k zvyšovaniu bezpečnosti a spoľahlivosti dodávok elektriny, zlepšovaniu energetickej efektivity a v neposlednom rade znižovaniu prevádzkových nákladov, ktoré nakoniec vždy platí koncový odberateľ.

Príklad rádiovej siete v pôsobnosti 2 koncentrátorov

085


SCHRACK TECHNIK Spoľahlivosť v elektrotechnike

P

redchodca dnešnej spoločnosti Schrack Technik GmbH, rodinná akciová spoločnosť Schrack AG, bola založená ešte v roku 1920 známym európskym vynálezcom Eduardom Haraldom Schrackom. Za takmer 90 rokov prešla firma mnohými zmenami právneho charakteru, ako aj zmenami ponúkaného portfólia výrobkov. Jej dnešná podoba sa začala formovať začiatkom 90-tych rokov expanziou do krajín strednej a východnej Európy. Spoločnosť s dlhoročnou tradíciou a skúsenosťami dnes aktívne pôsobí vo viac ako 25 krajinách sveta. Prostredníctvom regionálnych zastúpení zabezpečuje pre odbornú technickú verejnosť a zákazníkov obchodný a poradenský servis na najvyššej úrovni v siedmych hlavných definovaných produktových skupinách, zjednodušene v oblastiach energetika, priemysel, inštalácie, systémy, dáta, káble a svetlo. Plnohodnotné zastúpenia formou dcérskych spoločností Schrack Technik sú v 11 krajinách Európy. Okrem Rakúska a Slovenska sú to Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko a Srbsko. Dodržať vysoký štandard v oblasti dodávateľských služieb pomáha aj novovybudované logistické centrum v Guntramsdorfe neďaleko Viedne. Na rozlohe 10 000m2 je uskladnených viac ako 15 000 druhov tovaru, s ktorým sa pracuje takmer úplne automaticky. Okrem toho je k dispozícii 2 500 m2 nekrytého skladu pre káble a vodiče. Z centrálne skladu je spoločnosť schopná v prípade potreby dodať materiál do dcérskych spoločností do 48 hodín.

Komponenty / Bytové a domové rozvodnice / Ističe a prúdové chrániče / Modulárne prístroje / Prepäťové ochrany / Poistkové systémy / Zbernicové systémy / Svorky a svorkovnice / Pripojovacia technika / Relé / Transformátory a napájacie zdroje / Elektromery a meracie prístroje / Výkonové ističe a vypínače / Stýkače / Vačkové spínače a vypínače / Ovládacie a signalizačné prístroje Rozvádzače / Skriňové a nástenné rozvádzače / Elektromerové rozvádzače / Káblové istiace a rozpojovacie skrine / Rozvádzače verejného osvetlenia / Príslušenstvo rozvádzačov / Inštalácie / Elektroinštalačný materiál / Káble a vodiče Bezpečnostné systémy a systémy merania / Kompenzačné zariadenia / Systémy núdzového osvetlenia / Záložné zdroje / Snímače CO a CO 2 / Systémy diaľkového merania / Audio a video systémy

SCHRACK-PR

Dátové siete

086

Významnú skupinu portfólia na Slovensku tvoria produkty v oblasti merania elektrickej energie, elektromerov, prístrojov pre meranie kvalitatívnych parametrov elektrickej siete, ako aj diaľkového zberu dát z meracích prístrojov, kde Schrack Technik s. r. o. patrí do absolútnej špičky a je spoľahlivým partnerom všetkých energetických spoločností pre fakturačné aj podružné merania. Pre slovenských zákazníkov sú v súčasnosti k dispozícii tri regionálne sklady (Bratislava, Martin, Košice) a obchodné zastúpenia v ďalších piatich krajských mestách (Banská Bystrica, Nitra, Prešov Trenčín, Žilina).

/ Dátové skriňové a nástenné rozvádzače / Aktívne a pasívne prvky / Metalická a optická kabeláž / Zásuvky, koncovky, nástroje Svietidlá / Interiérové / Exteriérové / Priemyselné / Kancelárske / Pouličné / LED


ENERGETIKA

PRIEMYSEL Schrack Technik Vajnorská 137 831 04 Bratislava tel.:+421-2-4910 8101-12 fax: +421-2-4910 8199 e-mail:

bratislava@schrack.sk

INŠTALÁCIE

Langsfeldova 2 036 01 Martin tel.: +421-43-4011 811 fax: +421-43-4011 898 e-mail:

martin@schrack.sk

Slovenská 10 040 01 Košice tel.: +421-55-67 12 312 fax: +421-55-67 11 956

SYSTÉMY

e-mail:

kosice@schrack.sk

DÁTA

KÁBLE

Graphic design: RE−PUBLIC

®

SVETLO


P RE DSTAVUJEME/INT RO DUCING

Informačné služby pre utilitné podniky

E

.ON IS Slovakia spol. s r.o. so sídlom v Bratislave, bola založená v roku 2003 ako spoločný podnik E.ON IS GmbH a Západoslovenskej energetiky a.s. Spoločnosť poskytuje

S

kupina E.ON IS je poskytovateľom IT služieb v koncerne E.ON a jeden z popredných poskytovateľov kompletných IT služieb pre európsky energetický trh. Skupina pôsobí v 9 krajinách s hlavným sídlom v nemeckom Hannoveri a pobočkami vo Veľkej Británii, Rumunsku, Bulharsku, Švédsku, Českej republike, Maďarsku, Taliansku a na Slovensku. Spoločnosť zamestnáva celkovo viac ako 3000 zamestnancov.

kompletné IT služby pre utilitný priemysel na Slovensku. Medzi jej hlavných zákazníkov patria podniky koncernu E.ON. So svojimi takmer 120 zamestnancami dosiahla v roku 2007 tržby vo výške

História 1994

založenie GEDOS GmbH ako poskytovateľa IT služieb skupiny Bayernwerk

1997

Založenie GEDOS Synergie

1999

založenie synergis GmbH – spoločného podniku PreussenElektra AG a Cap Gemini Ernst & Young AG

2001

fúziou Bayernwerk a PreussenElektra vzniká E.ON Energie AG, ich poskytovatelia IT služieb – GEDOS a synergis sa spájajú do is:energy GmbH, spoločníkmi nového podniku sú E.ON Energie a Cap Gemini Ernst& Young

2003

založenie is:energy slovakia spol. s r.o. ako spoločného podniku is:energy GmbH (51%) a Západoslovenskej energetiky a.s. (49%)

2005

po zmene vlastníckych vzťahov sa is:energy GmbH dostáva do 100% vlastníctva koncernu E.ON a dochádza k jej premenovaniu na E.ON IS GmbH. Následne začína is:energy slovakia od 01.04.2005 vystupovať na trhu pod názvom E.ON IS Slovakia spol. s.r.o. a stáva sa súčasťou najväčšej energetickej skupiny E.ON

2006

medzinárodná expanzia firmy: založenie dcérskej spoločnosti E.ON IS Sverige v Malmö v máji. Ku koncu roka bola založená pobočka v južnej Európe, v talianskom Miláne, pod názvom E.ON IS Italia

2007

skupina E.ON IS má viac ako 2 700 zamestnancov v 9 európskych krajinách.

1994

foundation of GEDOS as IT provider of the Bayernwerk group in Southern Germany

1997

foundation of GEDOS Synergie, Budweis by outsourcing the IT department of JČE in Czech Republic

1999

foundation of Synergis as the IT provider of PreussenElektra in Northern Germany – a joint venture of PreussenElektra and Cap Gemini Ernst & Young

1999

foundation of GEDOS Hungária, Budapest, by outsourcing the IT department of four utilities in Hungary

2001

foundation of is:energy by merger of GEDOS and synergis – a joint venture of E.ON Energie and Cap Gemini Ernst & Young renaming of GEDOS Synergie to is:energy czech renaming of GEDOS Hungária to is:energy Hungary

2003

foundation of is:energy slovakia spol. s r. o., Bratislava, by outsourcing the IT department of ZSE in western Slovakia

2005

Rebranding of is:energy GmbH to E.ON IS GmbH including the rebranding of all is:energy subsidiaries

2006

international expansion is taking place at E.ON IS: the subsidiary E.ON IS Sverige is founded in Malmö in May. By the end of the year, the company is represented in Southern Europe with an Italian E.ON IS branch in Milan.

2007

The E.ON IS Group has over 2,700 employees in 9 European countries.

615 mil. SK. Spoločnosť je členom IT Service Management Fóra na Slovensku. Pre moderné utilitné spoločnosti prináša liberalizácia trhu novú výzvu reštrukturalizovať svoje obchodné procesy a realizovať flexibilnú trhovú stratégiu zameranú na rôzne cieľové skupiny a produkty. Na pozadí týchto zmien sa z informačných technológií, ako čisto podporného prvku podnikania, vyvinul strategický faktor konkurencieschopnosti. V súčasnosti musí informatika odrážať lokálne právne predpisy a smernice (napr. v oblasti unbundlingu), novú štruktúru utilitného odvetvia, štruktúru a procesy samotných spoločností a ich dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Preto je dôkladná znalosť sektora a IS/IT riešení nevyhnutným predpokladom pre optimalizáciu portfólia IT služieb a úspešnú spoluprácu medzi konkrétnym podnikom a poskytovateľom IT.

Vaše potreby – naše služby E.ON IS Slovakia ako i celá skupina, efektívne spája svoje dlhoroč-

E.ON IS Slovakia spol. s r.o.

né znalosti energetického odvetvia s inovačným duchom svojich odborníkov. Široká škála poskytovaných služieb pokrýva všetky IT. Kompetencie spoločnosti zahŕňajú strategické poradenstvo,

Tower 1 115, Pribinova 25, 811 09 Bratislava Tel.: +421-2-5061 2212 e-mail: info@eon-is.sk www.eon-is.sk

History

kľúčové obchodné procesy energetických spoločností z hľadiska implementáciu (vývoj, parametrizáciu a systémovú integráciu), prevádzku HW a SW systémov a služby.

Štruktúra služieb E.ON IS Tieto služby poskytuje spoločnosť pre nasledovné oblasti: zúčtovanie-fakturácia, plánovaná údržba, CRM, riadená výmena dát medzi systémami, odpočtové systémy, systémy riadenia výpadkov distribučnej siete, workforce management, geografické informačné systémy, asset management - správa a údržba energetických zariadení (špecifické riešenia pre utility); dátové sklady (Business Warehouse), hromadná tlač a jej archivácia, portálové riešenia (technologické riešenia); ERP systém zahŕňajúci finančné hospodárstvo, podnikové plánovanie, controlling, personalistiku, logistiku, predaj a distribúciu.

E.ON IS-PR

Špecifické znalosti E.ON IS Slovakia doplnené synergiami z uplat-

088

ňovania najlepších postupov (best practices) zabezpečujú vysokú kvalitu a konkurencieschopnosť všetkých procesov utilít, ktoré sú podporované informačnými technológiami.


INFORMATION SERVICES FO R UTILITIES The E.ON IS Group is the provider of IT services in the E.ON Group and one of the leading providers of complete IT services for the European energy market. The group is active in 9 countries with its head office in Hanover, Germany and has branches in the United Kingdom, Romania, Bulgaria, Sweden, the Czech Republic, Hungary, Italy and in Slovakia. The company has a total of more than 3,000 employees. E.ON IS Slovakia spol. s r.o. with its registered address in Bratislava was established in 2003 as a joint venture of E.ON IS GmbH and Západoslovenská energetika a.s. The company provides comprehensive IT services for the utility industry in Slovakia. The businesses of E.ON Group are among its main customers. With almost 120 employees it achieved in 2007 revenues in the amount of SKK 615 mil. The company is a member of the IT Service Management Forum in Slovakia. Market liberalisation will bring to modern utilities a new challenge for restructuring their business processes and the implementation of a flexible market strategy focused on various target groups and products. Against the background of these changes information technologies developed from a purely supporting business element to a strategic competitiveness factor.

Today, informatics must reflect the national legal regulations (e.g. unbundling issues) as well as the grown structure of the utility industry, the structure and processes of the utilities themselves, and the supplier-customer relationship in the respective countries. Therefore, a profound knowledge of the utility industry is necessary for an optimized IT service portfolio and successful partnership between utility and IT provider.

Your Requirements – Our Services

E.ON IS Slovakia and the Group as a whole effectively combines its long-term knowledge of the energy sector with the innovative spirit of its professionals. The broad range of services provided covers all key business processes of energy companies from an IT point of view. Competencies range from strategic IT consulting, implementation (development, customization and system integration), operation of HW and SW systems and services.

Structure of Services of E.ON IS

The company provides these services for the following areas: billing - invoicing, scheduled maintenance, CRM, controlled data exchange between the systems, reading systems, systems for the management of distribution network outages, workforce management, geographic information systems, asset management – administration and maintenance of energy equipment (specific solutions for unitilities); data warehousing (Business Warehouse), bulk printing and its archiving, portal solutions (technology solutions); the ERP system including financial management, enterprise planning, controlling, HR, logistics, sale and distribution. The specific knowledge of E.ON IS Slovakia supplemented with synergies from the application of best practices ensures a high quality and competitiveness of all utility processes supported by information technology.


P RE DSTAVUJEME/INT RO DUCING

OTC Hlohovec Spoločnosť OTC, s. r. o. má viac ako 50-ročné skúsenosti v oblasti servisných prác pre energetiku (transformátory, meracie prístroje, elektromery). Vzhľadom na dlhodobú stabilitu odborných pracovníkov ponúka svojim zákazníkom už stabilne vysokú kvalitu realizovaných prác.

V

OTC, s. r. o. M. R. Št Štefánika 85 920 01 Hlohovec Ing. Marian Ručkay Konateľ spoločnosti General Manager of the Company

tel.: +421-33-556 38 51 +421-33-556 38 50 fax: +421-33-556 38 91 e-mail: otc@otc-servis.sk web: www.otc-servis.sk REFERENCIE/REFERENCES

OTC-PR

Západoslovenská energetika, a. s. Slovenské elektrárne, a. s. SE Schrack Energietechnik, s.r.o. Siemens Slovensko spol, s.r.o. T-Mobile Slovensko, a. s. Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. SPP, a.s. Železnice SR Bytový podnik Nové Zámky Agrostav a. s. Trnava ZIPP Rajec Bekaert a.s. Hlohovec ŽOS, a. s. Trnava Cesty Nitra, a. s. Heineken Slovensko Sladovne a. s. TESCO Stores Johns Manville Slovakia a. s. Trnava

090

šetky naše pracoviská sú vybavené špičkovou technológiou. Na základe vyššie uvedených skutočností, ako aj plnenia požiadaviek normy, sme získali v oblasti metrológie a skúšobníctva akreditáciu laboratórií a máme právo používať logo SNAS na vydávaných certifikátoch. V oblasti elektromerov sme získali autorizáciu ÚNMS (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo) a notifikáciu pre práce v Európskej únii. Zaviedli sme a používame integrovaný systém manažérstva kvality (certifikovaný firmou TUVNORD), ktorý okrem certifikácie kvality, ISO 9 002, obsahuje i certifikácie systémov pre ochranu životného prostredia v súlade s medzinárodným štandardom ISO 14001 a systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia podľa OHSAS 18001. Spoločnosť získala ocenenie Slovak Gold so zlatou medailou za „Komplexný servis elektromerov a transformátorov“. Servis transformátorov Komplexná starostlivosť o transformátor Zabezpečenie náhradného zdroja energie Revízia, oprava a likvidácia distribučných transformátorov a tlmiviek bez rozdielu, druhu a typu, aj u zákazníka Filtrácia transformátorového oleja Montáž a demontáž distribučných transformátorov na mieste prevádzky Doprava distribučných transformátorov na miesto určenia Manipulácia a skladovanie distribučných transformátorov Skúšky izolačnej pevnosti transformátorového oleja Skúšky dielektrických ochranných pomôcok do 40,5 kV (dielektrické rukavice, galoše, VN skúšačky, izolačné tyče, vypínacie háky, poistkové kliešte, skratovacie súpravy) Nešpecifikované merania a práce v rozsahu prístrojového a technologického vybavenia Vydávanie odborných stanovísk k technickému stavu distribučných transformátorov a tlmiviek Servis elektromerov Obnova indukčných a elektronických elektromerov Obnova, montáž a skúšanie prístrojov a spínacích prvkov (HDO, PH a pod.) Overenie, kalibrácia a meranie všetkých typov a druhov elektromerov, meracích transformátorov napätia a prúdu v rozsahu akreditácie a autorizácie Kalibrácia meracích prístrojov elektrických veličín (prúd, napätie, odpor, frekvencia, kapacita, výkon, fázový posun) Vyraďovanie a rozvoz meracích pomocných prístrojov a zariadení Doprava a rozvoz meracích a pomocných prístrojov na miesto určenia objednávateľom Výmena elektromerov u odberateľa po dobe overenia elektromeru

OTC, s.r.o. has more than 50 years’ experience in the field of service works for the energy sector (transformers, instrumentation, power meters). Due to the long-term stability of its professional staff it is able to offer to its customers high quality implemented works. All our workplaces are equipped with state-of-the-art technology. On the basis of the above stated facts and compliance with the requirements of standards, we acquired in the field of metrology and testing accreditation from laboratories and the authorisation to use the SNAS (Slovak National Accreditation Service) logo on issued certificates. In the field of power meters, we received the authorisation of the ÚNMS (Institute for Standardisation, Metrology and Testing) and notification for works in the European Union. We have introduced and are using an integrated quality management system (certified by the TUVNORD company) which in addition to the quality certification ISO 9 002 also includes certifications of environmental systems pursuant to international standard ISO 14001 and control system for occupational safety and health pursuant to OHSAS 18001. The company acquired the Slovak Gold award with golden medal for “Comprehensive Power Meter and Transformer Service”.

Transformer Service

Comprehensive transformer care Provision for reserve power source Revision, repair and liquidation of distribution transformers and compensators regardless of kind and type also on-site Filtration of transformer oil On-site assembly and disassembly of distribution transformers Transportation of distribution transformers to their destination Handling and storage of distribution transformers Testing of insulation strength of transformer oil Testing of dielectric protective equipment up to 40.5 kV (dielectric gloves, boots, HV testers, insulation rods, disconnecting hooks, fuse pliers, short-circuit kits) Non-specified measurements and works in the scope of instrumentation and technology equipment Issuance of professional positions on technical condition of distribution transformers and compensators

Power Meter Service

Retrofitting of inductive and electronic power meters Retrofitting, assembly and testing of devices and switching elements (HDO, PH, etc.) Verification, calibration and measurement of all types and kinds of power meters, measuring voltage and current transformers in the scope of accreditation and authorisation Calibration of measurement devices of electric variables (current, voltage, resistance, frequency, capacity, output, phase shift) Discarding and distribution of auxiliary metering devices and equipment Transportation and distribution of auxiliary metering devices and equipment to customer specified destination On-site replacement of power meters after the end of the verification period of the power meter


Elektrina

v rukách

odborníkov

Graphic design: RE−PUBLIC

®

Obchodná činnosť a predaj elektroinštalačného materiálu Priemyselné objekty Technologické elektroinštalácie Komunikácie a verejné priestranstvá Služby pre obyvateľstvo Konzultácie a odborné poradenstvo

Železničiarska 6 955 01 Topoľčany Slovenská republika tel.: 038/5 320 394 fax.: 038/5 320 395 email: info@eletromont.sk


18 úspešných rokov slovenskom trhu od roku 1990 Firma LiV ELEKTRA, akciová spoločnosť, pôsobí na energetiku a to vykonávaním Spočiatku bola zameraná na poskytovanie služieb pre íkov. Rozširovaním predmetu opráv a elektromontážnych prác v priestoroch zákazn estnancov sa v roku podnikania, sprevádzaného rastom výkonov i počtu zam edzením a v roku 1990 1992 pretransformovala na spoločnosť s ručením obm rmy pôsobiace v oblasti na akciovú spoločnosť. Dnes patrí medzi významné fi stavieb. Združuje odborníkov výstavby, rekonštrukcií a opráv veľkých energetických até skúsenosti s realizáciou a certifikovaných špecialistov, ktorí majú dlhoročné boh a. s. je naďalej budovať kvalitné RA, KT ELE LiV osti očn spol ľom Cie . kľúč na k azie zák požiadavky našich zákazníkov a komplexné služby. Už 18 rokov sa nám darí spĺňať a sme tu pre nich ako spoľahlivý partner. výstavbu, rekonštrukcie, modernizácie, opravy a údržbu elektrických zariadení, elektrární, rozvodní, transformovní bez obmedzenia napätia a priemyselných inštalácií kompletné kabeláže nn až vvn elektromontážne práce všetkého druhu stavebnú činnosť vykonávanie revízií elektrických zariadení bez obmedzenia napätia, vrátane bleskozvodov výrobu rozvádzačov dodávateľským spôsobov inžiniersku činnosť v oblasti elektroenergetiky projekčnú činnosť na celý rozsah dodávok bez obmedzenia napätia špeciálne služby pre elektroenergetiku (poradenstvo, meranie parametrov elektrických vedení, meranie, nastavovanie a opravy elektrických ochrán, výpočet parametrov pre nastavenie elektrických ochrán, revízie a následné opravy elektrických zariadení)

KONTAKTY LiV ELEKTRA, a.s. Priemyselná 10 821 09 Bratislava Tel: 02/59 286 311 Fax: 02/59 286 350 e-mail: livelek@livelektra.sk

092

vývoj a výrobu elektronických zariadení pre elektroenergetiku, podľa požiadaviek odberateľa vykonávanie školení a skúšok z odbornej spôsobilosti elektrotechnikov v zmysle vyhlášky č. 718/2002 Z. z. servis meracej techniky firmy SEBA KMT servis a montáž vypínačov SF6 švajčiarskej firmy firmy ABB zastúpenie firmy ICE – CEE (Francúzsko), výrobcu ochrán elektrických vedení a strojov vn zastúpenie firmy ARTECHE (Španielsko), výrobcu domácich transformátorov vn a vvn výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku talianskej firmy ISA, výrobu špecializovaných prístrojov pre kontrolu a údržbu v elektroenergetike ako sú testery ochrán, prístrojových transformátorov prúdu a napätia, batérií, zvodičov prepätia

LIV-PR

Našim zákazníkom ponúkame najmä:

LiV ELEKTRA, a.s./pobočka Nitra Urbánkova 10 949 01 Nitra Tel: 037/6 555 811 Fax: 037/6 524 153 e-mail: livnitra@livelektra.sk

zabezpečenie dodávok severoírskej firmy HATHAWAY, výrobcu špecializovaných prístrojov pre energetiku, ako sú testery vypínačov, lokátory porúch, poruchová signalizácia, podstanice riadiacich systémov vykonávanie montáží, údržby a servisu elektrickej požiarnej signalizácie poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb, projektovanie, montáž, údržbu, opravy revízia zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi, vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osôb v objekte a jeho okolí.

w w w .l iv e le k

t r a .s k


1 8 SUCCESSFUL YEARS LiV ELEKTRA, joint-stock company, has been doing business in the Slovak market since 1990. From the beginning its main business was services for the electrical power industry, in particular, repairs and electro-installation works in the customers’ premises. Through the extension of its scale of business activities accompanied by the growth of outputs as well as the number of personnel in 1992 the company was transformed to a limited liability company and in 1999 to a joint-sto ck company. Today it belongs among the most significant companies in the field of building up, reconstruction and repair of huge electrical power constructions, associating experts and certified specialists featuring long-term experiences in delivering turnkey projects. The objective of LiV ELEKTRA, a.s. is further to develop stable, balanced and long-term cooperation with the customers providing quality and comprehensi ve services. Already for 15 years we have been complying with our customers’ requirem ents being here to them as the reliable partner. Our customers we offer mainly:

Construction, retrofitting, reconstruction, modernization, reparation and maintenance of electrical facilities, substations, transformer stations without voltage limitation Complete cabling lv till hv Electro-assembly work of any kind Building and construction work Revisions of the electrical facilities without voltage limitation, including lightning conductors Construction of substations as a contractor Engineering activities in the power engineering Designing of complete scale of supplies without voltage limitation Special services for the power engineering, like a consulting, electric line parameters measurements; measurement, setting-up and reparations of protective relays; parameters calculations for the protective relays setting; revisions and consecutive reparations of electrical facilities

Running of training programs and execution of the examinations of the qualification for electrical engineering, according to the Announcement 718/2002 of the Statute Development and production of electronic equipment for the power engineering, according to requirements of the customer Service of the measuring and location devices for metallic buried conductors of the German company SEBA KMT Service and installations of the power switches hv SF6, the product of the Swiss company ABB Hochspannugs – technik AG Exclusive agent of the company ARTECHE (Electrotechnica Arteche Hermanos, s.a.) for the Slovak republic. The Spanish company is the producer of instrumentation transformers lv, mv, hv Exclusive agent of the Italian company ISA (Instrumentacioni Sistemi Automatici s.r.l.) for the Slovak Republic, which

is the producer of special devices for revisions and maintenance in the power engineering, as protection relays, instrumentation transformers, bateries, surge arresters testers Exclusive agent of the Northern Ireland company Qualitrol-Hathaway for the Slovak Republic, which is the producer of special devices for power engineering, as circuit breaker testers, fault locators, failure signalling, control system substations Performing assemblies, maintenance and service of electric fire-fighting signalling systems Providing technical services Príklad siete aimed atrádiovej assets and humans 2 kloncentrátorov vprotection, pôsobnosti design, installation, maintenance, repair and inspection of security systems serving for assets and humans protection against unauthorised interventions, including security systems enabling monitoring persons’ movements and actions inside an object and its vicinity

CONTACT US LiV ELEKTRA, j.s.c. Priemyselná 10 821 09 Bratislava Tel: +421/2 59 286 311 Fax: +421/2 59 286 350 e-mail: livelek@livelektra.sk

www.livelektra.sk

LiV ELEKTRA, j.s.c./branch Nitra Urbánkova 10 949 01 Nitra Tel: +421/37 6 555 811 Fax: +421/37 6 524 153 e-mail: livnitra@livelektra.sk

093


PREDSTAVUJEME

Nexans Slovakia s. r. o.

Infraštruktúra

S

NEXANS-PR

energiou ako základom svojho profesionálneho rastu, Nexans, svetový líder v káblovom priemysle, ponúka široké spektrum káblov a káblových systémov. Táto nadnárodná spoločnosť je globálnym hráčom čo sa týka infraštruktúry, priemyslu, stavebníctva a lokálnych počítačových sieti. Nexans pokrýva celú sériu obchodných segmentov počnúc energiou, transportom, telekomunikačnými sieťami až po stavbu lodí, ropný a plynový priemysel, jadrový potenciál (atómovú energiu), samohnaciu energiu, elektroniku, aeronautiku, prenos a automatizáciu. S priemyselnou prítomnosťou vo viac než 30 krajinách a obchodnou činnosťou po celom svete, Nexans zamestnáva 22 000 ľudí a v roku 2007 mal obrat 7,4 miliárd Eur. Od začiatku roku 2007 pôsobí spoločnosť aj na Slovensku a počnúc týmto rokom i v Českej republike.

094

Nexans ponúka kompletný sortiment káblov a káblových riešení pre výrobu, prenos a distribúciu elektrickej energie. Nové technológie značne navyšujú kapacitu a znižujú nebezpečenstvo výpadku elektriny v sieti. Na posilnenie bezpečnosti a výkonnosti železničných sieti ponúkame produkty, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre náročné železničné prostredie. Aby sme odpovedali na rôzne požiadavky terajších alebo nových telekomunikačných operátorov, Nexans má prispôsobené riešenia, ktoré sú zamerané na zníženie investičných a operatívnych výdavkov. Pre veľmi frekventované a rušné letiská po celom svete Nexans ponúka káble a káblové systémy pre elektrické a komunikačné siete, terminály, batožinové systémy, osvetlenia na letecké dráhy, kontrolné veže a pod. Priemysel

Nexans ponúka kompletné portfólio káblov a riešení pre rôzne segmenty priemyselných odvetví akými sú samohniaca energia, dopravné prostriedky, aeronautika, stavba lodí, atómová energia, ropný a plynový priemysel, petrochémia, prenos a automatizácia materiálov. Pridávame hodnotu s pokročilou technológiou a trvanlivými, vysoko výkonnými produktmi. Zaujatím vertikálneho postoju k jasne definovaným trhovým segmentom Nexans nielenže racionalizuje svoju vlast-

nú výrobu, ale i prispôsobuje výskum a vývoj tam, kde je najviac potrebný. Stavebníctvo

Nexans dodáva káble a sieťové riešenia pre všetky druhy štruktúr: od malých rezidencií až po verejné a úradne budovy a veľké priemyselné komplexy. Firma Nexans bola priekopníkom vo vývoji nehorľavých a ohňovzdorných káblov, ktoré obmedzujú šírenie ohňa, dymu a škodlivých plynov a taktiež vyvinula lokálne počítačové siete na sledovanie a krízový dozor, ktoré fungujú i v prípade požiaru. Nexans nehorľavé káble sú taktiež certifikované EVPU a.s., Nová Dubnica, spĺňajú všetky predpísané požiadavky uvedené v § 8a zákona a normy STN 92 0205:2006. Lokálne počítačové siete

Nexans poskytuje medené a optické káblové systémy pre nové zdrojovo náročne aplikácie ako Dátové strediská, Bezpečnostné služby, Pamäťové oblasti siete. Nexans pokročilé riešenia narábajú so základnými obchodnými dátami, ochraňujúc operácie v chúlostivých podmienkach a poskytujú organizáciam vysoko rýchly prenos a schopnosť chrániť a vyhľadať vitálne informácie. Nexans je zaznamenaný na Euronext Paris, compartment A. Viac informácii je dostupných na internetovej stránke http://www.nexans.com/.


INT RO DUCING

NEXANS SLOVAKIA LTD.

W

ith energy as the basis of its development, Nexans, the worldwide leader in the cable industry, offers an extensive range of cables and cabling systems. The Group is a global player in the infrastructure, industry, building and Local Area Network markets. Nexans addresses a series of market segments from energy, transport and telecom networks to shipbuilding, oil and gas, nuclear power, automotive, electronics, aeronautics, handling and automation. With an industrial presence in more than 30 countries and commercial activities worldwide, Nexans employs 22,000 people and had sales in 2007 of 7.4 billion Euros. Since the beginning of 2007, the company is present in Slovakia and as of this year in the Czech Republic as well.

Infrastructure

Nexans provides complete range of cables and cabling solutions for power production, transmission and distribution. New technologies significantly increase capacity and reduce the danger of blackout. To reinforce rail safety and efficiency, we have products especially designed for the demanding railroad environment. And to meet diverse needs of incumbent and new telecom operators, Nexans has customized solutions aimed at lowering capital expenditure and operating costs. For the world’s busy airports, we offer cables and cabling systems for energy and communication networks, terminals, baggage handling systems, runway lights, control towers, etc.

Industry

Nexans offers a complete portfolio of cables and solutions for market segments as diverse as the automotive, rolling stock and aerospace industries, shipbuilding, nuclear power, oil & gas and petrochemicals, material handling and automation. We add value through advanced technologies and durable high-performance products. By taking a “vertical” approach to clearly defined market segments, Nexans not only rationalizes its own production, it also customizes research and focuses development where it is most needed.

NE X AN S

I S L I S TE D O N EU R O NE X T PAR I S,

COMPARTMENT A.

M ORE

I NF O R M ATI O N O N HTTP :

//WWW. NE X ANS. C O M /

Building

Nexans supplies cables and network solutions for structures of all types: from small residences to public and office buildings and big industrial complexes. Nexans pioneered fire-performance cables which limit the propagation of flames, smoke and noxious gases, and developed LAN-based surveillance and crisis control networks that keep on functioning even in the event of a fire. Its fire-performance cables are certified by EVPU a.s. Nová Dubnica as being in conformity with § 8a of STN 92 0205:2006. Local Area Networks

Nexans provides copper and optical fiber cabling systems for new resource-intensive applications like Data Centers, Security services, and Storage Area Networks. Nexans’ advanced solutions are handling core business data, protecting operations in sensitive conditions, and giving organizations high speed transmission and the ability to protect and retrieve vital information.

095


P RE DSTAVUJEME/INT RO DUCING

Riešenia a služby SOLUTIONS AND SERVICES

Elektro Haramia

Prevádzka Železničná 927 900 55 Lozorno SLOVENSKO tel.:+421/2/65 96 82 67 fax:+421/2/65 96 87 71 haramia@elektroharamia.sk

Produktový katalóg

ELEKTRO HARAMIA-PR

spoločnosti Elektro Haramia pre rok 2008

096

Spoločnosť Elektro – Haramia, s. r. o. ponúka komplexné riešenia, ktoré pozostávajú z:

Company Elektro - Haramia, L.t.d. offers complex solutions, which consist of:

výroby kioskových trafostaníc projekčných prác NN a VN (do 24 kV) výroby, montáže, údržbe a opravy elektrických zariadení bez obmedzenia napätia odborné prehliadky, revízne činnosti a skúšky el. zariadení bez obmedzenia napätia

manufacturing kiosk substations projection works LV and HV (up to 24 kV) manufacturing, in stallation, maintenance and repairs of electrical plants without voltage limitations expert revisions, revision activities and inspections of electrical plants without voltage limitations

Ponúkame tzv. „realizáciu na kľúč“ – od konzultácie ideového zámeru, cez služby v oblasti projektovej prípravy stavby a poradenskú predrealizačnú činnosť, vlastnú realizáciu zákazky, vrátane komunikácie s príslušnými inštitúciami po prípadné geometrické zameranie realizovaného objektu až po záverečné revízne a skúšobné činnosti.

We also offer so-called “turn-key delivery” – beginning with consultation of idea design, through services in the area of project preparation of construction and consultancy pre-realization activity, own realization of order including communication with relevant institutions to possible geometric survey of realized object ending with final revisions and inspection activities.

V našej spoločnosti uplatňujeme zásadu individuálneho prístupu k požiadavkám jednotlivých zákazníkov s cieľom ponúknuť im čo najvýhodnejšie technicko – ekonomické riešenie. Tomu napomáha dostatočná pestrosť a variabilita vyrábaných typov a flexibilita výrobného tímu pri realizácii atypických riešení.

In our company we apply the policy of individual approach to requirements of individual customers aimed at offering most advantageous technical and economical solution. This is facilitated also by sufficient diversity and variability of manufactured types and flexibility of production team at realization of atypical designs.


P REDSTAVUJEME/INT RO DUCING

Lepšie je byť pripojený

Bratislavská teplárenská, a. s. (BAT, a. s.) je

dodávateľom tepla a teplej úžitkovej vody do veľkej časti domácností a infraštruktúry v hlavnom meste Slovenska. Teplo distribuuje z dvoch sústav centralizovaného zásobovania teplom (CZT).

BT-PR

Bratislavská teplárenská, a. s.

Bajkalská 21/A 812 22 Bratislava tel.: +421 2 57372201 fax: +421 2 57372394 e-mail: batas@batas.sk www.batas.sk

Sústava CZT Bratislava - západ. Zabezpečuje dodávku tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody v prevažnej časti bytových objektov, administratívnych, školských, zdravotných, kultúrnych, športových a iných objektov v správe odberateľských organizácií v západnej oblasti mesta Bratislavy. Ťažiskom odberu sú predovšetkým sídliska Dúbravka, Karlova Ves, Dlhé Diely, objekty vysokoškolského areálu a Slovenskej televízie v Mlynskej doline. Sústava CZT Bratislava - východ zabezpečuje dodávku tepla na vykurovanie a prípravu TÚV v prevažnej časti objektov bytovo-komunálnej sféry, administratívnych, školských, zdravotných, kultúrnych, športových a iných objektov v správe odberateľských organizácií v severnej, východnej a strednej oblasti mesta Bratislavy. Ťažiskom odberu sú bytové domy a objekty občianskej vybavenosti sídlisk v Ružinove, Starom a Novom meste. Z tejto sústavy centralizovaného zásobovania teplom je zabezpečovaná dodávka tepla pre priemyselného odberateľa Istrochem Reality, a. s. Mesto Bratislava zaznamenáva v posledných rokoch investičný boom. BAT, a. s. sa usiluje držať krok s týmto trendom a ponúkať investorom a projektantom nové technické riešenia a možnosti pripojenia sa na CZT. Môžeme konštatovať, že rozvoj mesta je spojený s rozvojom CZT a spoločnosti Bratislavská teplárenská, a. s. Z najnovších stavieb a dominánt mesta, ktoré odoberajú teplo, možno uviesť: Polus City Center, Millenium Tower I, Millenium Tower II, obytné súbory Rozadol, Boria, Papraďová-Ľanová, Račianske mýto, Záhradnícka s vežiakom Gloria, Národné tenisové centrum, City Bussines Center I a mnohé iné. Zo skôr postavených sú to napr. centrála VÚB, centrála Allianz-Slovenská poisťovňa, SND a ďalšie.

I T ’ S B E TT E R TO BE CONNECTED Bratislavská teplárenská, a. s. (BAT, a. s.) is the supplier of heat and domestic hot water for a major part of the households and infrastructure in the capital of the Slovak Republic. The heat is distributed from two systems of centralised heat supply (CHS). System CZT Bratislava – západ (West) provides heat supply for heating and domestic hot water in most residential buildings, administrative, school, culture, sport and other buildings administered by consumer organisations in the western part of the City of Bratislava. Heat is mainly consumed in the residential areas of Dúbravka, Karlova Ves, Dlhé Diely, buildings in the university campus and at Slovenská televízia (Slovak TV) in Mlynská dolina. System CZT Bratislava – východ (East) provides heat supply for heating and domestic hot water in most housing and municipal buildings, administrative, school, culture, sport and other buildings administered by consumer organisations in the northern, eastern and central part of the City of Bratislava. Heat is mainly consumed in residential houses and community amenity buildings in residential areas in Ružinov, Staré Mesto and Nové Mesto. From this system of centralised heat supply, heat is provided to the industrial customer - Istrochem Reality, a. s. The City of Bratislava has experienced an investment boom in recent years. BAT, a. s. is striving to keep pace with this trend by offering new technical solutions and options for connection to the central heat supply (CHS). We can state that the development of the city is connected with the development of CHS and of the company Bratislavská teplárenská, a. s. The most recent site and landmark buildings of the city that are customers for heat include: Polus City Center, Millenium Tower I, Millenium Tower II, housing developments - Rozadol, Boria, Papraďová-Ľanová, Račianske mýto, Záhradnícka with Gloria skyscraper, National Tennis Centre, City Business Center I and many others. Earlier built developments include, for example, the Head Office of VÚB bank, Head Office of Allianz-Slovenská poisťovňa insurance company, SND (Slovak National Theatre) and others. A good reference and future customers for Bratislavská teplárenská are also the prepared and partially implemented sites, such as the complexes: Tri veže (Three Towers) on Bajkalská ulica, Jarabiny on Mlynské Nivy, Slnečnice on Mlynská dolina, etc.

Dobrou referenciou a významnými budúcimi odberateľmi pre spoločnosť Bratislavská teplárenská sú aj pripravované a čiastočne už realizované stavby ako sú súbory Tri veže na Bajkalskej ulici, Jarabiny na Mlynských Nivách, Slnečnice v Mlynskej doline etc.

098


PREDSTAVUJEME

ELV Produkt, a. s.

ELV Produkt, a. s. má výhradné postavenie na slovenskom trhu vo výrobe a v dodávkach pre potreby energetiky v sortimente: Predpätých betónových stožiarov pre vedenia VN a NN do 35kV v dĺžke od 9 m do 15 m s ročnou kapacitou produkcie do 30 tisíc kusov. Ohraňovaných oceľových stožiarov pre vedenia 1x110 kV a 2x110 kV.

Ďalší oceliarsky sortiment

Stožiare pre osvetlenie štadiónov s výškou do 50 m. Telekomunikačné stožiare. Osvetľovacie, trakčné a signalizačné stožiare, ďalej diaľničné portály, mestský mobiliár. V našom sortimente sú štandardne rúrové, kužeľové a ihlanové stožiare vyrábané modernou technológiou a zákaznícke riešenia od výšky 2,5 m do 50 m. Ročná produkcia viac ako 20 tisíc kusov.

Žiarovým zinkovaním našich výrobkov zaručujeme dlhú životnosť a protikoróznu ochranu. Na želanie výrobky upravujeme ekologickými nátermi vo farebnej palete RAL. Všetky naše výrobky sú certifikované podľa platných noriem Európskej únie.

Hlavné referencie

Export

1x110kV linky: Linka Bystričnay – Oslany 1x110 kV, 150/25 AlFe Linka KIA Žilina 1x110 kV, 240/39 AlFe Linka 2x110 kV 240/39 AlFe, Senec – Pezinok

ČR, Nemecko, Holandsko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Litva, Ukrajina, Rumunsko.

Osvetlenie

Dodávka štadiónových stožiarov pre Národné tréningové centrum v Senci, futbalové štadióny Pécs, Praha, Mladá Boleslav a Dubnica nad Váhom. Obchodné centrá Aupark Bratislava, Polus City Center Bratislava, Optima Košice, Obchodné domy TESCO, Kaufland, Billa, Hypernova, Carrefour, verejné osvetlenie Bratislava, Trenčín, Žilina, Prievidza, Nitra, diaľničné úseky, most Apollo Bratislava, KIA Žilina, Hyundai Nošovice, telekomunikačné stožiare T-Mobil a Orange, atď.

Kontaktujte nás, sme tu pre Vás! ELV-PR

ELV Produkt, a. s. , Nitrianska 3, 903 12 Senec, Slovakia

100

Tel.: +421-2-40202611 Tel./fax: +421-2-40202602-4 e-mail: elv@elv.sk, predaj@elv.sk www.elv.sk


INTRO DUCING

ELV PRODUKT, J. S. C. The Company ELV Produkt, j. s. c. has an exceptional position on the Slovak market in the field of production and deliveries for energetics in the range of: Illumiation

Our product range includes

Supply of floodlight towers and illumination poles for National Training Center in Senec, football stadiums in Pecs (Hungary), Praha, Mladá Boleslav and Dubnica nad Váhom. Shopping and Leisure Center Aupark Bratislava, Polus City Center Bratislava, Optima Košice. Supermarkets TESCO, Kaufland, Billa, Hypernova, Carrefour, street illumination of Bratislava, Trenčín, Žilina, Prievidza, Nitra, Highways, bridge Apollo Bratislava, KIA Žilina, Hyundai Nošovice, Telecommunication poles for T-Mobil and Orange, etc.

High-rise towers up to 50 m for stadium floodlights. Telecommunication poles and towers. Illumination steel poles, traction and signalization poles, highway portals, downtown furniture and balustrades. Our range includes also standard steel tube, conical, octagonal poles manufactured by a modern technology as well as customer design solutions from 2,5 m up to 50 m. An output up to 20 000 pieces per year. Hot dip galvanizing as a surface finish guarantees long-lasting service and anticorrosion protection and on demand.

Prestressed concrete poles for overhead power lines of High Voltage and Low Voltage up to 35 kV. Length form 9m up to 15 m. An output up to 30 000 pieces per year. Tapered steel poles for overhead power lines 1x110 kV and 2x110 kV.

We arrange for an ecological coating with paintings in colour palette RAL. All our products are certified according to EU standards.

Exports

Czech Republic, Germany, Netherlands, Croatia, Hungary, Poland, Lithuania, Ukraine, Romania.

Our main references

110kV Power lines: Power line Bystričany – Oslanay 1x110 kV, 150/25 AlFe Power line KIA Žilina 1x110 kV, 240/39 AlFe Power line Senec – Pezinok 2x110 kV, 240/39 AlFe

Please feel free to contact us! ELV Produkt, a.s. , Nitrianska 3, 903 12 Senec, Slovakia Tel.: +421-2-40202611 Tel./fax: +421-2-40202602-4 e-mail: elv@elv.sk, predaj@elv.sk www.elv.sk

101


15 rokov s p o l o č n o s t i HASMA s. r. o. Krompachy

Spoločnosť HASMA patrí medzi stabilné firmy, ktoré zaznamenávajú dynamický rast z roka na rok. Čo je pre vás hnacou silou, ktorá vám pomohla vybudovať firmu od základov?

HASMA, s. r. o. pôsobí na trhu od roku 1994. Bola založená spoločenskou zmluvou v roku 1993 s cieľom realizovať výrobu istiacich prvkov pre nožové poistky podľa vlastného patentu s československou pôsobnosťou. V roku 1995 dochádza k rozšíreniu činnosti v oblasti výroby rozvádzačov nn do 1000 V a firma ako prvá vstupuje na slovenský trh s plastovými skriňami vlastnej konštrukcie a novým technologickým vybavením. Cieľom spoločnosti v tomto období bolo stať sa lídrom na slovenskom trhu, čo sa vďaka novým vlastnostiam rozvádzačov podarilo aj napriek tomu, že už vtedy sa začala formovať silná strategická skupina firiem pôsobiacich v odvetví elektroenergetiky, ktoré boli schopné dodávať na trh zameniteľné výrobky podobnej konštrukcie a vlastností. Uplynulé roky potvrdili správnosť zvolenej konkurenčnej stratégie, v ktorej významnú úlohu zohráva segmentácia trhu, hlavne identifikácia skupín zákazníkov a rozčlenenie trhu na skupiny, ktorým vieme ponúknuť rozvádzače širokého sortimentu, kvality a v krátkom termíne. Hnacím motorom rozvoja spoločnosti je energia manažérov na jednotlivých postoch a výrobných zamestnancov, ich odborná zdatnosť, schopnosť a vlastnosti zhrnuté do slova ZENIT, t. j. zručnosť, elán, nápaditosť, iniciatíva, tvorivosť.

HASMA-PR

Ako vnímate trh práce a ktoré kritériá sú pre vás najdôležitejšie pri výbere vhodných pracovníkov?

102

Môžem konštatovať, že v súčasnosti väčšie problémy so zabezpečením kvalifikovaných pracovníkov nemáme. Personálne máme dobudované všetky odborné útvary i pracoviská a k výmene zamestnancov dochádza bežnou fluktuáciou. Našou výhodou je, že už pri zakladaní spoločnosti sme získali odborne zdatných a zručných pracovníkov, ktorí dodnes tvoria jadro odbornosti a spoľahlivosti. V súčasnosti nie sú na trhu práce „hotoví“ ľudia. Problém kvalifikovanosti absolventov stredných odborných škôl je všeobecne známy. Novým zamestnancom chýba odbornosť a zručnosť, ktorú potom nadobúdajú pod priamym vedením starších spolupracovníkov. K tomu máme vypracovaný personálny

Rozhovor so Stanislavom Hamrákom riaditeľom spoločnosti HASMA s. r. o. plán rozvoja a rastu novoprijatých zamestnancov a trvá niekoľko rokov kým sa dosiahne zhoda medzi požiadavkami zamestnávateľa a zamestnanca. Kladiete dôraz na investovanie do zvyšovania vzdelávania vašich zamestnancov? Aký je súčasný počet zamestnancov?

Priemerný počet zamestnancov v roku 2008 je 66 zamestnancov, z toho 95 percent spĺňa kvalifikačné predpoklady na prácu vo svojom odbore. Osobne kladiem dôraz na sústavné vzdelávanie manažérov a pracovníkov odborných útvarov formou vzdelávacích kurzov a seminárov obsahovo zameraných na konkrétnu činnosť. Pre výrobných pracovníkov organizujeme pravidelné školenia zamerané k dosiahnutiu vyššej odbornosti, zručnosti. Hlavným zmyslom všetkých školení a vzdelávania je zvýšenie kvality výrobného procesu a finálnych výrobkov. Stali ste sa významným obchodným partnerom rozvodných energetických spoločností na Slovensku. Rozširujete portfólio referencii o nových klientov? Do akej miery je pre vašu spoločnosť zaujímavý európsky trh?

V posledných rokoch sa nám pomerne dobre darí úspešne vychádzať z tendrov energetických distribučných spoločností na Slovensku. Je to výsledok cieľavedomej práce celého pracovného kolektívu, v ktorom dominujú odborné znalosti a skúsenosti v strategickom riadení a organizácii všetkých činnosti firmy. Tiež sa nám darí redukovať plytvanie nielen vo výrobe, ale aj v predvýrobnej etape a znižovať náklady sústavným vylepšovaním procesov a následným zvýšením efektívnosti. Sústavným vylepšením obchodnej a marketingovej činnosti usilujeme o nových zákazníkov, čo je veľmi náročné z dôvodu, že nie-

len na slovenskom, ale aj na európskom trhu konkurenčný boj o priazeň zákazníka prerástol v globálnom merítku v hyperkonkurenčný boj. Pre každého výrobcu a rovnako aj pre našu spoločnosť je zaujímavé usilovať sa aj o európske trhy. Už dnes firma dodáva časť svojich výrobkov na tieto trhy, konkrétne Nemecko, Poľsko, Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko a Česko. Pre rozšírenie portfólia sortimentu výrobkov sme urobili prvé kroky minulého roku, kedy sme sa úspešne rekvalifikovali ako potenciálny dodávateľ do energetických spoločností s kapitálovou účasťou E.ON Bayern AG. Aj napriek rastúcej domácej i zahraničnej konkurencii a snahe získať v tomto konkurenčnom boji najvýhodnejšie pozície na trhu, je pre spoločnosť HASMA dôležité správať sa vyvážene a eticky. Roky pôsobenia na trhu vás oprávňujú k istej bilancii. Aké ciele máte pred sebou, prípadne aké novinky chystáte?

15 rokov pôsobenia na trhu nás nielen oprávňuje hodnotiť a bilancovať, ale predovšetkým to zaväzuje. Nebudem hovoriť o ekonomických ukazovateľoch a hospodárskych výsledkoch, na ktoré sme naozaj hrdý. Dosiahnuté vedúce postavenie spoločnosti HASMA na slovenskom trhu nebolo jednoduché a vyžadovalo si mnoho úsilia i obetavosti predovšetkým manažérov technických, výrobných a obchodných úsekov. Všetky výrobky sú výsledkom tvorivého myslenia našich zamestnancov a všetky nesú známky originality a novosti. Cieľom do budúcna je udržať majoritné postavenie na trhu, rozšíriť tržný podiel v euroregióne, zvýšiť výkonnosť firmy, viac a lepšie uspokojovať potreby zákazníka a budovať imidž úspešnej firmy nielen z hľadiska ekonomických ukazovateľov, ale aj na báze morálnych a etických vzťahov.


15 YEARS OF T H E CO MPAN Y HASMA S.R.O. K RO M PA CH Y I NTE R V I E W W I TH S TA NI SLAV H A M RĂ K C O M PA N Y DI R EC TOR

Th HASMA company is a well establisThe hed company which has recorded dynamic year-on-year growth. What is the driving force for you that helped you to build up the company from the basics? HASMA, s.r.o. has been on the market since 1994. It was established by articles of association in 1993 with the aim of the implementation of production of safety elements for blade fuses according to its own Czech and Slovak patent. In 1995 we extended activities in the area of low voltage distributors up to 1000 V and the company was the first to enter the Slovak market with plastic cabinets of our own design and new technological equipment. The objective of the company at that time was to become the leader in the Slovak market which we managed to achieve thanks to new features of distributors despite the forming of a strong strategic group of companies acting in the field of electric energy which were able to supply interchangeable products with a similar design and features. The past has confirmed the correctness of selected competitive strategy with the important role of market segmentation; above all the identification of customer groups and the classification of the market into groups where we can offer distributors of a wide range and quality within short time. The driving force of the company is the energy of the managers in individual positions and production employees, their professional skill, abilities and features, summarised as Skill, Enthusiasm, Invention, Initiative, Creativity.

How do you see the labour market and which criteria are the most important for you with regard to the selection of suitable personnel? I can state that we have currently no major problems with obtaining qualified staff. We have recruited for all professional departments and workplaces and the personnel is replaced by a common fluctuation. Our advantage is that we acquired professionally capable and skilled employees at the time of the establishment of the company, which form a core of professionalism and reliability. There are no “complete� people in the current labour market. The problem of the qualifications of graduates of secondary vocational schools is widely known. New employees lack the skills and abilities which they later acquire under the direct leadership of senior colleagu-

es. We have elaborated a personnel plan for the development and growth of newly hired employees and it takes a number of years before the requirements of the employer and employee are compatible.

Do you place emphasise on investment in improvement of the education of your employees? What is your current number of employees? The average number of employees in 2008 is 66 employees; of this 95 percent complies with qualification requirements for the work in their field. I personally emphasize the on going education of managers and employees of professional departments in the form of educational courses and seminars focused on a specific activity. We organise regular training for production employees aimed at the achievement of higher professional skills and abilities. The main goal of all training and education is the improvement of the quality of production process and of final products.

You became a major business partner of energy distribution companies in Slovakia. Do you enlarge the reference portfolio by new clients? To what degree is the European market of interest for your company? Recently we were quite successful in winning tenders with energy distribution companies in Slovakia. This is the result of the focussed work of the whole working collective where professional knowledge and experience in strategic control and organisation of all activities of the company are key. We have also been successful in reducing inefficiency not only in production, but also in the preproduction phase and in reducing costs by gradual improvement of processes and the subsequent improvement of effectiveness. We are striving to obtain new customers by steady improvements of trading and marketing activities, which is very demanding, because in the Slovak and European markets the competitive fight for customers globally has become hypercompetitive. It is worthwhile for any producer and also for our company to look to European markets. The company now supplies part of its products to these markets, specifically to Germany, Poland, Croatia, Serbia, Romania and the Czech Republic. In the last year we have made the first steps towards the enlargement

of our product range portfolio by a successful prequalification as a potential supplier for energy companies with the capital participation of E.ON Bayern AG. Despite growing domestic and foreign competition and efforts to win in this fight the most favourable position in the market it is important for HASMA to behave in a balanced and ethical manner.

The years of operations in the market must allow you to take stock. What are your goals and what new ideas you are you preparing? Yes, 15 years of market activities allow us to look back and take stock, but it is mainly binding us. I will not mention economic indicators and business results, which I am really proud of. The achieved leading position of HASMA on the Slovak market was not easily achieved and required much effort and self-sacrifice mainly by the managers of the technical, production and trade departments. All products are the result of the creative thinking of our employees and they all bear the signs of originality and invention. The objective for the future is to maintain a leading position in the market, increase market share in the Euro-region, improve the performance of the company, more and better satisfaction of customer requirements and to build the image of a successful company not only from the point of view of economic indictors but also on the basis of moral and ethical relations.

103


PREDSTAVUJEME

Murat s. r. o.

F

irma MURAT sa za viac ako 15 rokov svojej existencie vypracovala na jednu z najúspešnejších obchodných firiem v oblasti predaja káblov a vodičov na Slovensku. Materská spoločnosť Murat s. r. o. spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami pôsobí v tomto sortimente na Slovensku i v ČR. Dodávaný sortiment káblov a vodičov je veľmi široký, pričom ide o rôzne typy tovaru používaného v energetike, pri prenose správ a informácií, v priemysle, v stavebníctve i v ďalších oblastiach. Jedna z dcérskych firiem sa zaoberá výrobou špeciálnych nosných prvkov pre optické káble, ktoré sú dodávané rôznym výrobcom týchto káblov v mnohých štátoch Európy a Ázie, pričom pôvodná výrobná technológia bola vlastnými silami zmodernizovaná.

Murat s. r. o.

Bratislavská cesta 87 902 01 Pezinok Tel.: +421 33 6481 151-4

MURAT-PR

Fax: +421 33 6423 672 +421 33 6481 119

104

e-mail: odbyt@murat.sk

P

odobne ako v ostatných oblastiach hospodárstva aj v oblasti energetiky komplexne zabezpečujeme výrobný sortiment elektrotechnických produktov používaných v elektrárniach, v prenosových systémoch ako aj u konečných spotrebiteľov. Treba si pritom uvedomiť, že s rozvojom techniky sa neustále a veľmi rýchlo rozširuje pôvodný sortiment silových i iných druhov káblov, ktoré musia spoľahlivo pracovať v rôznych prostrediach, súčasne spĺňať neustále stúpajúce nároky na odolnosť proti šíreniu plameňa a funkčnosti pri požiari, ako aj celý rad špecifických požiadaviek. Zariadenia používané v súčasnosti pri výrobe elektrickej energie predstavujú rozsiahle komplexy, ktorých činnosť si vyžaduje použitie zložitých regulačných i informačných systémov. Ich nedeliteľnou súčasťou sú aj špeciálne káble. Patria k nim rôzne typy regulačných, signálnych, napájacích, kompenzačných a káblov pre iné použitie, ktorých konštrukcia musí zabezpečiť, aby sa prenášané signály dostali k stanoveným zariadeniam v neskreslenej forme a na druhej strane neovplyvňovali signály a informácie prenášané inými káblami. Predovšetkým v oblasti jadrovej energetiky sú nároky na materiál veľmi vysoké. Dlhodobo aktívne sledujeme vývoj káblov a vodičov pre atómové elektrárne. V tejto oblasti dnes už k bežným požiadavkám na technické parametre spomínanými vyššie pribudli požiadavky na odolnosť káblov nachádzajúcich sa v hermozóne proti bežnej radiácii vznikajúcej pri normálnej činnosti v reaktorovni, pri havárii, ktorá je charakterizovaná ako „malá netesnosť“ a môže sa vyskytnúť počas životnosti elektrárne maximálne 15-krát a veľkej havárii nazývanej LOCA (strata chladiacej kvapaliny), ktorá sa môže vyskytnúť jedenkrát počas životnosti elektrárne. Káble nachádzajúce sa v týchto priestoroch musia zabezpečiť spoľahlivú činnosť i počas takejto havárie i počas dezaktivizácie uniknutej ožiarenej kvapaliny špeciálnymi zlúčeninami kyselín. Tieto káble musia byť bezhalogénne. Akýkoľvek typ kábla, ktorý sa v takomto priestore nachádza a ktorého funkčnosť je nutná aj za vyššie uvedených okolností, sa musí podrobiť rozsiahlym skúškam, ktoré sú presne definované pre každý typ reaktora. Spoločnosť Murat má od svojho založenia v roku 1993 veľké skúsenosti s dodávkami do energetiky i jadrových elektrární.

Aktívne sme zabezpečovali dodávky rôznych špeciálnych typov káblov pre AE už v minulosti. V deväťdesiatych rokoch to boli káble pre výstavbu atómovej

elektrárne v Mochovciach, neskôr to boli dodávky pre modernizáciu všetkých blokov atómovej elektrárne v Bohuniciach. Máme dobré styky so zahraničnými výrobcami požadovaných káblov. Sme v priamom kontakte s hlavným konštruktérom káblov pre AE v Ruskej Federácii. Snažíme sa pritom získať maximum informácií o vyrábaných typoch káblov, aby sme sa mohli podieľať na ich dodávkach v čase, keď to bude potrebné. Okrem samotnej obchodnej činnosti kladieme dôraz na spokojnosť zákazníka, a preto poskytujeme celé spektrum služieb, uľahčujúcich prácu.

Od začiatku existencie našej firmy sa snažíme uspokojiť našich zákazníkov kvalitnými službami, čo automaticky vedie k ďalšiemu rozvoju celej firmy. Ich spokojnosť však závisí nielen od výhodnej ceny, ale i od rýchlosti dodávky, zabezpečenia kvalitného tovaru a pod. Rozhodujúcim faktorom je kvalita spolupracovníkov na všetkých stupňoch. Veľmi dôležitou je i spolupráca s projektovými organizáciami, ktoré pripravujú riešenie stavieb a poskytnutie im rýchlo potrebných informácií pre návrh optimálneho riešenia. To všetko si vyžaduje zabezpečiť kvalitný káder spolupracovníkov, ktorí si neustále rozvíjajú svoje vedomosti.


WO R LD O F CAB L E S

M U R AT LT D.

MURAT-PR

Th MURAT company has become in the The he 15 5 years of its existence one of the most suc-cessful trading companies in the field of selling elling g cables and conductors in Slovakia. Its parent arent nt company, Murat s.r.o., together with its subsiidiaries undertakes its activities as regardss thiss range of products both in Slovakia and in n the e Czech Republic. The supplied range of cabless and conductors is very broad and includes ludess various types of goods utilised in the energy nergyy sector, for the transmission of messagess and d information, in industry, in the construction sector and in other fields. One of the subsidiaries deals with the production of special bearing elements for optical cables which are supplied to producers of such cables in many countries of Europe and Asia and the original production technology was upgraded using our own capacity.

106

Similarly we comprehensively provide to other economy sectors and the energy sector a production range of electrical products used in power plants, in transmission systems and also by final customers. It must also be realised that with the development of technology the original range of power and other types of cables which must reliably operate in various environment will steadily and very quickly increase, while also complying with the steadily increasing demand for resistance against the spread of fire and functionality in the event of fire and also a whole range of specific requirements. The equipment which is currently used for electricity production represents large complexes whose activities requires the usage of complicated control and information systems. Special cables are an inseparable part of them. They include various types of control, signalling, power supply, compensation cables and cables for other usage whose design must provide for non-distorted receipt of transmitted signals to the stipulated equipment and on the other hand no interference with signals and information transmitted by other cables. Demands on material are especially high in the field of nuclear energy. We have been actively following the development of cables and conductors for nuclear power plants for a long time. In this field the above-mentioned standard requirement regarding technical parameters have been supplemented by requirements on the durability of cables used in hermetic zone against common radiation occurring due to normal activities at reactor plant in the event of an accident described as a “minor leakage� which may occur during the lifetime of a power plant a maximum of 15 times and in the event of

a major accident known as a LOCA (Loss of Coolant Accident) that is expected once during the lifetime of a power plant. Cables used in such premises must provide for reliable activities during such an accident and also during the deactivation of escaped radioactive fluid by special acid compounds. These cables must be halogen-free. Any type of cable which is located in such premises and whose functionality is also required under the above-mentioned circumstances must be subjected to extensive tests that are defined for each type of reactor. Since its establishment in 1993 the Murat company has extensive experience with supplies to the energy sector and also to nuclear power plants. We have actively provided supplies of various special cable types for NPPs in the past. In the nineties these were cables for the construction of the Mochovce nuclear power plant, and later supplies were provided for the upgrade of all units of the Bohunice nuclear power plant. We have good contacts with foreign producers of the required cables. We are in direct contact with the main designer of cables for NPPs

in the Russian Federation. We endeavour to acquire maximum information on the types of cables produced in order to be able to participate in their supply at the time they are required. In addition to business activities we place emphasise on customer satisfaction and therefore provide a whole range of services that make the work easier. Since the beginning of the existence of our company we have endeavoured to ensure the satisfaction of our customers by offering superior services which automatically lead to the further development of the company. However, their satisfaction depends not only on a favourable price but also on the speed of delivery and acquiring superior goods, etc. The key factor is the quality of employees at all levels. Another very important factor is cooperation with the design organisation which prepares the design of sites and the rapid provision of the required information for the proposal of an optimum solution to them. All this requires superior human resources of employees who must continually develop their knowledge.


S

poločnosť ELCON BRATISLAVA, a. s. bola založená v roku 1997. Hlavné zameranie spoločnosti je poskytovanie komplexných služieb v oblasti energetiky, a to najmä v oblasti výstavby, rekonštrukcií a opráv vedení 110 kV až 400 kV. Spoločnosť vlastní certifikát za zavedenie a používanie systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001, systému enviromentálneho manažérstva podľa normy EN ISO 14001 a systému manažérstva kvality pri zváraní podľa normy EN ISO 3834. Našim zákazníkom ponúkame výstavbu nových vedení vvn, zvn rekonštrukcie a opravy vedení montáž kombinovaných zemniacich lán preizolácie vedení a výmeny vodičov opravy oceľových konštrukcií inžinierska činnosť v oblasti elektroenergetiky Naše referencie 400/220 kV Čechy Střed – Bezděčín, výstavba vedenia 13 km 2x400 kV Varín – Sučany, výstavba vedenia 18 km montáž OPGW, viac ako 700 km preizolácie vedení, viac ako 400 km opravy oceľových konštrukcii, viac ako 500 stožiarov ELCON-PR

T

h company ELCON BRATISLAVA, a. s. was founded in 1997. The main he orientation of the company is to provide services in power engineering, especially in the construction, reconstruction and repair of transmission lines from 110 kV to 400 kV. The company has been awarded certificates for the implementation and application of the quality management system under EN ISO 9001 environmental management system under EN ISO 14001 and of the welding quality management system under EN ISO 3834. We offer construction of transmission lines from 110 to 400 kV reconstruction and repair of transmission lines assembly of OPGW replacement of transmission line insulators and of conductors repair of towers engineering activities in power engineering Our references 400/220 kV Čechy Střed – Bezděčín, new line 13 km 2x400 kV Varin – Sucany, new line 18 km assembly of OPGW, 700 km replacement of transmission line insulators, 400 km reparation of towers, 500 towers

ELCON BRATISLAVA, a. s. Priekopy 20 SK – 821 08 Bratislava Slovensko Tel: +421 2 50 109 111 Fax: +421 2 50 109 102 www.elcon-bratislava.sk mail: elcon@elcon-bratislava.sk

ELCON PRAHA, a. s. Bozděchova 2245/5 CZ – 150 00 Praha 5 Česká Republika Tel: +420 257 317 516 Fax: +420 257 317 516 mail: elcon@elcon.sbone.cz


P RE DSTAVUJEME/INT RO DUCING

ENERMONT s.r.o. Hraničn ulica 14 Hraničná 827 14 Bratislava Slovensko Tel.: 00421-2/5061- 3153 Fax: 00421-2/5061- 3826

REFERENCIE/REFERENCES Bratislava, Bussines centrum Mlynské nivy BBC1 a BBC2 vn, TS Bratislava, APOLLO bussines centrum II. vn, TS Bratislava. Most Apollo - preložky vn Bratislava, AUPPARK TOWER + pasáže II. Etapa vn prípojka Malacky – Eurovalley zóna C - vn, TS Priemyselný park Vráble - TR 110/22kV, 22kV rozvody PSA Trnava - TR 110/22 kV, prípojky 110kV PSA - Križovany - 110 kV napojenie UMC Nové Mesto nad Váhom - TR 110/22kV, 2x110kV, 22kV Žitavce – Vráble - vedenie 2x110kV Pezinok – Senec - vedenie 4x110 kV, 2x110kV, 22kV prepojenie PP Nitra Sever - TR 110/22 kV, 2x110 kV, 22 kV rozvody Križovany – Nitra - vedenie 2x110kV Senec - TR 110/22kV, RIS Priemys. Park Levice Geňa - TR 110/22kV, 2x110kV, 3x110kV, 22kV rozvody Bošáca - Rz 110kV Bratislava, Košická, Prístavná - prekládka vvn Bratislava, Čulenova - Rz 110kV

100-percentná dcérska spoločnosť Západoslovenskej energetiky a.s., zabezpečuje komplexnú dodávku energetických stavieb do napäťovej úrovne 110 kV vrátane. SMČ - výstavba, sprevádzkovanie a údržba Výstavba, uvedenie do prevádzky a údržba vonkajších vedení vvn, vn a nn, ako aj izolovaných vonkajších vedení Pokládky káblových vedení vn, nn Opravy vedení 110 kV a realizácia kombinovaných zemných lán Výstavba, montáž, uvedenie do prevádzky a oprava trafostaníc Verejné osvetlenie – káblové a vonkajšie vedenia Realizácia domových prípojok Demontáž energetických zariadení Práce pod napätím na sieťach vn Projekčná a inžinierska činnosť Vypracovanie projektovej dokumentácie elektrických vedení (vn, nn), transformačných staníc a domových prípojok, vrátane dodávky súhlasného stanoviska ZSE a. s. Podanie žiadosti a prerokovanie technického riešenia so ZSE a. s. Vypracovanie energetickej bilancie a návrhu technického riešenia pre územno-plánovacie štúdie Prieskum a manažment energetických dát

ENERMONT-PR

Network construction, putting into operation and maintenance Construction, putting into operation and maintenance of HV, MV and LV lines as well as of insulated overhead lines Laying of MV and LV (cable) lines Repair of 110 kV lines and construction of combined ground cables for telecommunication opto-cables Construction, putting into operation and repair of transformer stations and poles including material supplies. Street lighting – cable lines and overhead lines Household connections Dismantling of electric equipment Live working on overhead MV networks Design and Engineering activity Elaboration of design documentation for electric lines (HV, LV), transformer stations and house connections including the confirmation statement of ZSE Filing the application and discussion of the technical solution with ZSE Elaboration of energy balance and draft technical solution for the territorial design studies Research and management of energy data

Inžinierske služby pre investorov Zabezpečenie územných a stavebných povolení Zabezpečenie potrebných povolení počas realizácie stavby (rozkopávkové povolenie, vytýčenie inžinierskych sietí, vstupy na pozemky) Zabezpečenie kolaudačných rozhodnutí a užívacích povolení Výkon stavebného dozoru Odpočet meracích zariadení

108

T The ENERMONT s.r.o. company is 1 a 100% subsidiary of Západoslovenská energetika a.s.. It offers complex delivery of electrical equipment of voltage levels up to 110 kV.

Engineering services for investors Provision of territorial and construction permits Ensuring of necessary permits during the execution of the construction (excavation permit, staking out of engineering networks, entrance permit for plots) Ensuring of approbation decisions and usage permits Supervision of construction work E-meter reading


Elektroz ariadenia a elektroodpad Výrobcovia elektrozariadení majú podľa zákona povinnosť plniť limity zberu, zhodnocovania, resp. recyklácie a opätovného použitia elektroodpadov pre 10 kategórií:

1. Veľké domáce spotrebiče 2. Malé domáce spotrebiče 3. Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia 4. Spotrebná elektronika 5. Svetelné zdroje 6. Elektrické a elektronické nástroje (s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov) 7. Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely 8. Zdravotnícke prístroje (s výnimkou implantovaných a infikovaných výrobkov) 9. Prístroje na monitorovanie a kontrolu 10. Predajné automaty Na zabezpečenie týchto povinností sa výrobcovia združili do týchto kolektívnych systémov v SR :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

110

ELEKTRORECYCLING, s. r. o. ENZO-VERONIKA-VES, a. s. EKOLAMP SLOVAKIA SEWA, a. s. NATUR-PACK, a. s. ENVIDOM ENVI-GEOS Nitra, s. r. o. LOGOS Slovakia, s. r. o. BRANTNER Slovakia, s. r. o. ETALUX ZEO, s. r. o. LIMIT RECYCLING SLOVAKIA, a.s. ELEKOS

Povinnosťou výrobcov elektrozariadení je každoročne podávať hlásenia do „Registra výrobcov elektrozariadení“ (ďalej len register), ktorý prevádzkuje SAŽP – COH Bratislava. Potvrdenie o zápise do registra vydáva MŽP SR. Sumárne údaje spracované z hlásení výrobcov elektrozariadení za rok 2006, ktoré sa týkajú zozbieraného, spracovaného, zhodnoteného alebo opätovne použitého elektroodpadu a elektrozariadení uvedených na trh v SR sú uvedené aj v „Správe o stave životného prostredia v roku 2006“.

Na spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení je potrebná autorizácia, ktorú subjektom, ktoré o to požiadajú, udeľuje MŽP SR. V roku 2007 bolo v prevádzke 15 autorizovaných spoločností:

1. ARGUSS, s. r. o. Bratislava 2. V.O.D.S. a. s. Košice 3. ELEKTRO RECYCLING s. r. o. Banská Bystrica 4. TAVAL, s. r. o. Ľubotice 5. ENZO-VERONIKA-VES a. s. Dežerice 6. Peter Bolek EKORAY Námestovo 7. ZEDKO, s. r. o. Banská Bystrica 8. DETOX, s. r. o. Banská Bystrica 9. MOMAT, s. r. o. Veľké Orvište 10. OFIR – Julio Tabi, Lehota 11. MHM eko, a. s. Bratislava 12. FECUPRAL, s. r. o. Prešov 13. YUROCK, s. r. o. Plavé Vozokany 14. REPA Net, o. z. Bratislava 15. H+EKO, s. r. o. Košice Dodržiavanie európskych smerníc

Kontrola dodržiavania zákonov a vykonávacích predpisov je v kompetencii Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Vo všeobecnosti sa smernice EU postupne implementujú do legislatívy SR. Činnosť samospráv

Nie je v kompetencii SAŽP, samosprávy si zber a nakladanie s elektroodpadom upravujú vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach (VZN).


Hlásenia za rok 2006 Elektrozariadenia

Elektroodpad

Kategória

Uvedené na trh [kg]

zozbieraný z domácností [kg]

1

27 004 133

2

3 845 112

3 4

Zhodnotenie vyvezený a spracovaný v EÚ [kg]

zozbieraný nie z domácností [kg]

zozbieraný spolu [kg]

spracovaný na území SR [kg]

4 880 656

0

4 880 656

4 880 656

477 121

0

477 121

477 121

5 727 111

849 076

10 452

859 528

858 158

750

0

6 794 705

1 800 214

0

1 800 214

1 800 214

0

0

5

3 917 799

218 895

22 920

241 815

234 801

0

0

6

3 376 682

80 428

0

80 428

80 428

0

7

519 639

2 650

0

2 650

2 644

0

8

103 285

0

56 901

63 752

64 412

0

0

9

53 789

0

32 637

33 993

33 993

0

0

10

180 074

0

180 119

180 119

180 844

0

0

180 844

vyvezený a spracovaný mimo EÚ [kg]

spracovaný celkom [kg]

[kg]

0

0

4 880 656

0

0

477 121

Opätovné použitie a recyklácia

[%]

Opätovné použitie ako celok

[%]

[kg]

[kg]

4 413 900

90,44 %

4 333 320

88,79 %

0

394 162

82,61 %

331 776

69,54 %

0

858 908

762 450

88,77 %

638 718

74,36 %

0

1 800 214

1 526 074

84,77 %

1 416 502

78,69 %

0

234 801

199 302

84,88 %

188 549

80,30 %

0

0

80 428

63 814

79,34 %

54 300

67,51 %

0

0

2 644

2 404

90,91 %

2 165

81,90 %

0

64 412

55 195

85,69 %

53 742

83,43 %

0

33 993

29 800

87,66 %

28 131

82,75 %

0

163 067

90,17 %

158 350

87,56 %

0

Hlásenia za rok 2007 Elektrozariadenia

Elektroodpad

Kategória

Uvedené na trh [kg]

zozbieraný z domácností [kg]

1

28 624 066

2

3 260 568

3 4

zozbieraný nie z domácností [kg]

zozbieraný spolu [kg]

spracovaný na území SR [kg]

8 499 804

0

8 499 804

8 311 204

744 171

0

744 171

744 171

5 408 045

1 933 154

0

1 933 154

1 933 214

6 085 362

1 623 252

0

1 623 252

1 623 146

5

3 357 410

170 154

43 067

213 221

336 261

6

2 025 628

71 169

0

71 169

71 169

7

90 603

3 686

0

3 686

3 686

8

69 644

0

67 413

67 413

67 413

9

32 006

0

25 075

28 202

25 375

10

97 381

0

97 495

17 461 126

97 495

Zhodnotenie vyvezený a spracovaný v EÚ [kg]

vyvezený a spracovaný mimo EÚ [kg]

spracovaný celkom [kg]

[kg]

0

0

8 311 204

0

0

744 171

0

0

0

0

0

Opätovné použitie a recyklácia

[%]

Opätovné použitie ako celok

[%]

[kg]

[kg]

7 212 313

86,78 %

7 160 955

86,16 %

0

594 830

79,93 %

572 308

76,91 %

0

1 933 214

1 713 828

88,65 %

1 668 720

86,32 %

0

1 623 146

1 405 323

86,58 %

1 348 850

83,10 %

0

0

336 261

310 008

92,19 %

302 539

89,97 %

0

0

0

71 169

63 293

88,93 %

57 223

80,40 %

0

0

0

3 686

2 874

77,98 %

2 518

68,31 %

0

0

0

67 413

57 608

85,46 %

57 294

84,99 %

0

0

0

25 375

21 590

85,08 %

21 449

84,53 %

0

0

0

97 495

87 296

89,54 %

86 606

88,83 %

0

Slovenská agentúra životného prostredia – Centrum odpadového hospodárstva

111


ELEC T R I C AL EQ U I P M E N T AND E L ECT R I CAL WAS T E Ministry of Environment of the Slovak Republic (MŽP SR) issues confirmations on entry in the registry. The summary data elaborated from reports of manufacturers of electrical equipment for 2006 in connection with collected, processed, utilised or reused electrical waste and electrical equipment marketed in the Slovak Republic are also stipulated in “Environmental Status Report for 2006”.

Producers of electrical equipment are pursuant to the law obliged to comply with limits for the collection, utilisation or recycling and reuse of electrical waste for 10 categories: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Large domestic appliances Small domestic appliances Information technologies and telecommunication equipment Consumer electronics Light sources Electrical and electronic tools (except for large fixed industrial tools) Toys, equipment designated for sport and recreation purposes Health devices (except for implanted and infected products Monitoring and control devices Vending machines

To undertake these obligations the producers have associated in the following collective systems in the Slovak Republic: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

ELEKTRORECYCLING, s. r. o. ENZO-VERONIKA-VES, a. s. EKOLAMP SLOVAKIA SEWA, a. s. NATUR-PACK, a. s. ENVIDOM ENVI-GEOS Nitra, s. r. o. LogicaCMG Slovakia s. r. o. BRANTNER Slovakia, s. r. o. ETALUX ZEO, s. r. o. LIMIT RECYCLING SLOVAKIA, a. s. ELEKOS

Authorisation is required for the processing of waste from electrical and electrical equipment which will be granted by the MŽP SR to subjects if applied for by them. In 2007, 15 authorised companies were in operation: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

ARGUSS, s. r. o. Bratislava V.O.D.S. a. s. Košice ELEKTRO RECYCLING , s. r. o. Banská Bystrica TAVAL, s. r. o. Ľubotice ENZO-VERONIKA-VES, a. s. Dežerice Peter Bolek EKORAY Námestovo ZEDKO, s. r. o. Banská Bystrica DETOX, s. r. o. Banská Bystrica MOMAT, s. r. o. Veľké Orvište OFIR – Julio Tabi, Lehota MHM eko, a. s. Bratislava FECUPRAL, s. r. o. Prešov YUROCK, s. r. o. Plavé Vozokany REPA Net, o. z. Bratislava H+EKO, s. r. o. Košice

Compliance with European Directives The control of compliance with the laws and executive regulations is in the competence of Slovak Environmental Inspection. EU directives are generally implemented on a step by step basis into the legislation of the SR.

Activities of Local Governments Electrical equipment producers are obliged to submit a report annually to the “Registry of Electrical Equipment Producers” (Hereinafter referred to as the “Registry’), which is operated by SAŽP – COH Bratislava. The

It is not in the competences of the Slovak Environmental Agency (SAŽP); the collection and handling of waste is governed by local governments in their generally binding decrees (VZN).

Reports for 2006 Electrical Equipment

Electrical Waste

Category

Marketed [kg]

Collected from households [kg]

1

27 004 133

2

3 845 112

3 4

Utilisation

Collected not from households [kg]

Total collected [kg]

Processed in the territory of the SR [kg]

4 880 656

0

4 880 656

4 880 656

477 121

0

477 121

477 121

5 727 111

849 076

10 452

859 528

858 158

750

0

6 794 705

1 800 214

0

1 800 214

1 800 214

0

0

5

3 917 799

218 895

22 920

241 815

234 801

0

0

6

3 376 682

80 428

0

80 428

80 428

0

7

519 639

2 650

0

2 650

2 644

0

8

103 285

0

56 901

63 752

64 412

0

0

9

53 789

0

32 637

33 993

33 993

0

0

10

180 074

0

180 119

180 119

180 844

0

0

180 844

Exported and processed in EU [kg]

Exported and processed outside the EU [kg]

Processed in total [kg]

[kg]

0

0

4 880 656

0

0

477 121

Reuse and Recycling

[%]

Reuse as a whole

[%]

[kg]

[kg]

4 413 900

90,44 %

4 333 320

88,79 %

0

394 162

82,61 %

331 776

69,54 %

0

858 908

762 450

88,77 %

638 718

74,36 %

0

1 800 214

1 526 074

84,77 %

1 416 502

78,69 %

0

234 801

199 302

84,88 %

188 549

80,30 %

0

0

80 428

63 814

79,34 %

54 300

67,51 %

0

0

2 644

2 404

90,91 %

2 165

81,90 %

0

64 412

55 195

85,69 %

53 742

83,43 %

0

33 993

29 800

87,66 %

28 131

82,75 %

0

163 067

90,17 %

158 350

87,56 %

0

Reports for 2007 Electrical Equipment

Electrical Waste

Category

Marketed [kg]

Collected from households [kg]

1

28 624 066

2

3 260 568

3 4

Collected not from households [kg]

Total collected [kg]

Processed in the territory of the SR [kg]

8 499 804

0

8 499 804

8 311 204

744 171

0

744 171

744 171

5 408 045

1 933 154

0

1 933 154

1 933 214

6 085 362

1 623 252

0

1 623 252

1 623 146

5

3 357 410

170 154

43 067

213 221

336 261

6

2 025 628

71 169

0

71 169

71 169

7

90 603

3 686

0

3 686

3 686

8

69 644

0

67 413

67 413

67 413

9

32 006

0

25 075

28 202

25 375

10

97 381

0

97 495

17 461 126

97 495

Utilisation Exported and processed in EU [kg]

Exported and processed outside the EU [kg]

Processed in total [kg]

[kg]

0

0

8 311 204

0

0

744 171

0

0

0

0

0

Reuse and Recycling

[%]

Reuse as a whole

[%]

[kg]

[kg]

7 212 313

86,78 %

7 160 955

86,16 %

0

594 830

79,93 %

572 308

76,91 %

0

1 933 214

1 713 828

88,65 %

1 668 720

86,32 %

0

1 623 146

1 405 323

86,58 %

1 348 850

83,10 %

0

0

336 261

310 008

92,19 %

302 539

89,97 %

0

0

0

71 169

63 293

88,93 %

57 223

80,40 %

0

0

0

3 686

2 874

77,98 %

2 518

68,31 %

0

0

0

67 413

57 608

85,46 %

57 294

84,99 %

0

0

0

25 375

21 590

85,08 %

21 449

84,53 %

0

0

0

97 495

87 296

89,54 %

86 606

88,83 %

0

Slovak Environmental Agency – Waste Management Centre

112


Na Slovensku sa občania môžu zbaviť starých elektrospotrebičov

legálnou cestou

Medzi najviac diskutované otázky v súčasnosti patrí nepochybne aj téma ochrany životného prostredia a nájdenie účinných opatrení – nástrojov, ktoré by efektívne a ekologicky vyriešili problém s neustále pribúdajúcim odpadom.

V

eľkou skupinou tvoriacou odpad sú aj nechcené použité elektrozariadenia, ktorých sa mnohí zbavujú nelegálnou cestou. Väčšia časť elektroodpadu pochádza z domácností a podľa zákona o odpadoch (č. 223/2001 Z. z.) patrí do povinne oddeleného zberu. Znamená to, že občania nesmú elektroodpad vhadzovať do kontajnerov určených pre ostatné zložky komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo, ostatný netriedený odpad z domácnosti), resp. ponechávať takýto odpad voľne na stojiskách určených pre zberné nádoby. V členských krajinách EÚ existujú inštitúcie – kolektívne systémy, ktoré sa finančne a organizačne podieľajú na celom systéme zhromažďovania, zberu, prepravy a spracovania elektroodpadu v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia. Podľa zákona o odpadoch, sa za kolektívne systémy považujú tie, ktoré boli založené a riadené výlučne výrobcami a dovozcami elektrozariadení, ktorí sú podľa zákona o odpade zároveň zodpovední za zabezpečovanie zberu elektroodpadu na vlastné náklady, a to buď individuálnou formou alebo v rámci kolektívneho systému, podľa jeho druhu a pôvodu.

SEWA-PR

Zber elektroodpadu

Na Slovensku pôsobí 6 kolektívnych systémov (založené a riadené výrobcami elektrozariadení), ktoré v SR v priebehu roku 2007 vyzbierali 13 265 ton elektroodpadu z celkového vyzbieraného objemu 14 800 ton, čo pre kolektívne systémy predstavovalo 90 % podiel. Od roku 2005, kedy boli založené prvé kolektívne systémy, až do decembra 2007 bolo v rámci Slovenska vyzbieraných 26 665 ton elektroodpadu, z čoho 86 % vyzbierali kolektívne systémy.

Prehľad zberu elektroodpadu v SR prostredníctvom kolektívnych systémov (kategórie 1 – 7) Kolektívne systémy KS spolu z toho SEWA, a.s. Ostatní Všetci spolu (kolektívne systémy + ostatní)

2005 2 500 154,00 610 791,00 1 060 022,51

2006 7 365 248,40 2 348 527,40 940 046,60

3 560 176,51

8 305 295

2007 2005 až 2007 13 265 146,00 23 130 548,40 4 292 237,00 7 251 555,40 1 534 854,00 3 534 923,11* 14 800 000

26 665 471,51 *predbežný odhad

Z uvedených údajov v tabuľkách je zrejmé, že rovnako ako množstvo predaných elektrozariadení, aj množstvo vyzbieraného elektroodpadu má stúpajúcu tendenciu. Medzi rokmi 2007 a 2006 bol zaznamenaný takmer 2-násobný nárast v zbere elektroodpadu. V porovnaní so starými členskými štátmi EÚ, Slovensko však stále zaostáva, ako v predaji elektrospotrebičov na obyvateľa, tak aj v zbere elektroodpadu. Zatiaľ čo u starých členských štátov EÚ zaznamenávajú predaj nových elektrospotrebičov cca 25 – 30 kg na obyvateľa, na Slovensku je to medzi 8,7 až 10,6 kg na obyvateľa. Súvisí to nielen s mentalitou Slovákov, ktorí sa neradi zbavujú starých, už nepotrebných vecí, ale aj s nízkou kúpyschopnosťou obyvateľov, ktorá je odrazom nižšej životnej úrovne, v porovnaní s obyvateľmi z vyspelých krajín EÚ. Nezanedbateľnou skutočnosťou je aj fakt, že do roku 2005 v podstate absentoval celoplošný systém zberu elektroodpadu v SR, ktorý teraz zabezpečujú výrobcovia elektrozariadení práve prostredníctvom kolektívnych systémov. Navyše netreba zabúdať, že Slováci v priebehu posledných dvoch – troch desaťročí neboli systematicky vychovávaní a vedení k ochrane životného prostredia. Aj absencia osvety má za následok, že stále mnoho ľudí vyhadzuje elektroodpad voľne do lesov, ku kontajnerom a pod., čo ma za následok únik nebezpečných látok (napr. z CRT monitorov,

freóny z chladničiek, obsah batérií a pod.), ktoré následne kontaminujú ovzdušie, pôdu i podzemné vody. Na prvý pohľad sa mnohým zdá, že hlavným dôvodom existencie kolektívnych systémov je len fyzicky a finančne zorganizovať zber a spracovanie elektroodpadu, čo nie je celkom pravda. Poslaním kolektívnych systémov je tiež ochrana životného prostredia prostredníctvom šírenia informácií, osvety a taktiež výchovy obyvateľov k zodpovednému a environmentálnemu prístupu pri nakladaní s elektroodpadom. Aby sme občanom (fyzickým osobám) uľahčili zbaviť sa nepotrebných a nechcených elektrozariadení, v rámci celého Slovenska spolupracujeme s predajcami elektrických a elektronických zariadení, ktorí zabezpečujú spätný odber elektrozariadení od zákazníkov (len fyzické osoby), a takisto so zbernými dvormi a zberovými spoločnosťami, od ktorých zbierame elektroodpad na spracovanie, resp. recykláciu.

Predaj elektrických a elektronických zariadení a zber elektroodpadu v SR (kategórie 1 – 7)

Elektrické a elektronické zariadenia (EEZ) uvedené na trh v SR (v kg) predaj EEZ v SR v prepočte na obyvateľa (v kg) objem zberu elektroodpadu (OEEZ) v SR (kg) zber OEEZ v SR v prepočte na obyvateľa (kg)

2005

2006

2007

47 255 291,25

51 040 662,32

57 000 000,00*

8,78

9,48

10,58

3 560 176,51

8 305 295,00

14 800 000,00*

0,66

1,54

2,75 *predbežný odhad

114

Mgr. Lívia Burzová


Predaj elektrospotrebičov na obyvateľa /zber elektroodpadu na obyvateľa v SR (kategórie 1 - 7)

Umiestnenie elektrozariadení na trh v SR a zber elektroodpadu (2005 - 2007)

Sales of Electric Appliances / Collection of Electrical Waste in the SR (Categories 1 - 7)

Electrical Equipment in SR Placed on the Market and Collection of Electrical Waste (2005 - 2007)

12,00 10,00

8.78 kg

9.48 kg

60 000 000,00

10.58 kg

50 000 000,00

8,00 kg

40 000 000,00 kg

6,00 4,00 2,00

0.66 kg

2.75 kg

1.54 kg

30 000 000,00 20 000 000,00 10 000 000,00

0,00

0,00 2005

2006

2007

2005

2006

predaj EEZ v SR v prepočte na obyvateľa (v kg) sale of EEZ in SR calculated per capita (in kg)

EEZ uvedené na trh v SR (v kg) EEZ placed on market in SR (in kg)

zber OEEZ v SR v prepočte na obyvateľa (kg) collection OEEZ in SR calculated per capita (in kg))

objem zberu OEEZ v SR (kg) amount of OEEZ collection in SR (kg)

Občania – fyzické osoby sa môžu starých elektrozariadení zbaviť týmito formami U vybraných predajcov elektrospotrebičov, ktorí občanom poskytujú službu spätného odberu elektrozariadenia. V praxi to znamená, že občan pri kúpe nového výrobku bezplatne odovzdá predajcovi starý elektrospotrebič rovnakého druhu, v počte 1 kus. Musí ísť však o nepoškodený elektroodpad, bez chýbajúcich častí.

Staré elektrozariadenie občan odnesie na zberný dvor v mieste svojho bydliska, ktoré má oprávnenie na zber elektroodpadu. Túto formu odovzdania elektroodpadu môžu využiť aj tie fyzické osoby, ktoré sú vlastníkmi poškodeného elektrozariadenia, ktoré nemôže byť odovzdané v predajni s elektrospotrebičmi. h Prostredníctvom mobilných ncujú zberov, ktoré riadia a financujú tách kolektívne systémy v mestách a obciach, v spolupráci dpadu so spracovateľmi elektroodpadu mi. a zberovými spoločnosťami.

2007

Právnické osoby (firmy) Pokiaľ ide o právnickú osobu, napr. spoločnosť, ktorá vo veľkom množstve vymieňa staré počítače za nové, aj takejto inštitúcii sme schopní zabezpečiť odber elektroodpadu, pričom firma dostane potvrdenie o tom, že sa zbavila starých elektrozariadení legálnou formou.

Všetky vyššie uvedené služby určené é. pre fyzické osoby sú bezplatné.

Kolektívny systém SEWA, a. s. bol založený v roku 2005 profesijnými združeniami ADAT a ITAS. Od roku 2006 je SEWA, a. s. oprávnenou obalovou organizáciou a od 4. štvrťroka 2006 sa venuje aj zberu opotrebovaných prenosných batérií a akumulátorov. Zabezpečuje zber a zhodnotenie všetkých desiatich kategórií elektrozariadení ako jediný kolektívny systém na Slovensku, a to prostredníctvom spolupráce so zbernými dvormi a spoločnosťami, predajňami elektrospotrebičov a s autorizovanými spracovateľmi elektroodpadu. Od mája 2006 je SEWA, a. s. riadnym členom prestížnej európskej organizácie WEEE Fórum, ktorá združuje 42 kolektívnych systémov z EÚ, Švajčiarska a Nórska. Držiteľ certifikátov systému manažérstva ISO 9001:2000, 14001:2004 a špecifikácie OHSAS 18001:1999, v súčasnosti v overovacom konaní na získanie certifikátu EMAS. Držiteľ ocenenia „Prominent ekonomiky“ za rok 2007 „za novú kvalitu riešení elektroodpadu“.

115


CITIZENS IN SLOVAKIA CAN LEGALLY DISPOSE OF OLD UNWANTED ELECTRICAL APPLIANCES One of the currently most discussed issues includes the topic of environmental protection and finding effective measures – tools that will effectively and ecologically resolve the problem of steadily growing waste. A major group of waste is unwanted used electrical equipment which many people dispose of illegally. The majority of electrical waste comes from households and pursuant to the Waste Act (no. 223/2001 Coll. of Laws) which belongs to compulsory separate collection. This means that people cannot throw electrical waste in containers for other components of municipal waste (paper, plastic, glass, unsorted waste from households) or leave such waste at stands designated for collection bins. Institutions exist – collective systems in EU countries which participate financially and organisationally in the whole system of accumulation, collection, transportation and processing of electrical waste pursuant to the requirements for environmental protection. Pursuant to the Waste Act collective systems mean those founded and controlled exclusively by producers and importers of electrical equipment which are pursuant to the Waste Act also responsible for the collection of electrical waste at their own expenses, i.e. either in individual form, or within a collective system, pursuant to its type and origin.

Collection of Electrical Waste

There are 6 collective systems active in Slovakia (founded and controlled by producers of electrical equipment), which in the SR collected during 2007 13,265 tons of electrical waste from the overall collected amount of 14,800 tons, which was a 90 % share for the collective systems. Since 2005, when the first collective systems were established until December 2007 was collected 26,665 tons of electrical waste within Sale of Electrical and Electronic Equipment and Collection of Electrical Waste in the SR (Categories 1 – 7) 2005 Electrical and Electronic Equipment (EEE) marketed in the SR (in kg) Sale of EEE in SR calculated per capita (in kg) Volume of collection of electrical waste (OEEZ) in SR (kg) Collection of OEEZ in SR calculated per capita (in kg)

47 255 291,25 8,78

3 560 176,51 0,66

Slovakia of which 86 % was collected by collective systems. The above stated data in the tables shows that there is an increasing trend both regarding the amount of electrical equipment sold and the amount of electrical waste collected. There was almost a doubling in the amount of the collection of electrical waste between 2007 and 2006. However, compared to the original EU member countries, Slovakia is still behind as regards

116

Survey of collection of electrical waste in the SR by collective systems (categories 1 – 7) Collective systems (CS) in total Of which: SEWA, a.s. Others Total (Collective systems+ others)

2005 2 500 154,00 610 791,00 1 060 022,51

2006 7 365 248,40 2 348 527,40 940 046,60

2007 13 265 146,00 4 292 237,00 1 534 854,00

2005 to 2007 23 130 548,40 7 251 555,40 3 534 923,11*

3 560 176,51

8 305 295

14 800 000

26 665 471,51

* Preliminary estimation

sales of electrical appliances per capita and as regards the collection of electrical waste. In the original EU member countries sales of new electrical appliances are approx. 25 – 30 kg per capita, in Slovakia this figure is between 8.7 and 10.6 kg per capita. This is related both to the mentality of Slovaks who are unwilling to dispose of old no longer required items and also with the low purchasing power of the population which is reflected in a lower quality of life compared to the population from the more advanced countries of the EU. Also significant is the fact that until 2005 there was no national-wide system of collection of electrical waste in the SR which is now provided by producers of electrical equipment by collective systems. It should also not be overlooked that Slovaks were during the last two - three decades not systematically educated and guided towards environmental protection. The absence of education resulted in many people dumping electrical waste in forests and in bins, etc., which results in leakage of hazardous substances (e.g. from CRT monitors, freon from refrigerators, contents of batteries, etc.) which subsequently contaminates the atmosphere, soil and groundwater. It may appear at first glance that the main reason for the existence of collective systems is only the physical and financial organisation of collection and processing of electrical waste, which is not completely true. The mission of collective systems is also environmental protection via the dissemination of information, and the education of people towards a responsible and environmental approach as regards handling electri2006 2007 cal waste. To facilitate 51 040 662,32 57 000 000,00* the disposal of no longer 9,48 10,58 required and unwanted electrical equ8 305 295,00 14 800 000,00* ipment for people (natural 1,54 2,75 persons) we * Preliminary estimation cooperate across Slovakia with dealers of electrical and electronic equipment who provide for the return of electrical equipment from customers (natural persons only) and also with collection yards and collection companies from which we collect electrical waste for processing or recycling. People – natural persons can dispose of old electrical equipment in the following forms: At selected dealers of electrical appliances who provide the service of the return of

electrical equipment. This means in practice that customers when purchasing a new product hand over to the dealer free of charge the old electrical appliance of the same type in the amount of 1 unit. However, this must be undamaged electrical waste, without missing parts. People can also take old electrical equipment to the collection yard for his domicile which is authorised for the collection of electrical waste. This form of delivery of electrical waste can also be used by natural persons with damaged equipment that cannot be taken to an electrical appliance store. Using mobile collection that is controlled and funded by collective systems in cities and municipalities in cooperation with processors of electrical waste and collection companies. All the above-mentioned services designed for natural persons are free of charge.

Legal persons (companies)

For a legal person, e.g. company replacing large numbers of old computers with new ones we are able to accept electrical waste from such a company and the company will receive a confirmation that it disposed of the old electrical equipment legally. Mgr. Lívia Burzová


The collective system SEWA, a.s. was established in 2005 by the professional associations ADAT and ITAS. Since 2006 SEWA, a. s. has been an authorised package organisation and since 4th quarter 2006 it has also undertaken the collection of used portable batteries and accumulators. It is the only collective system in Slovakia which undertakes the collection and utilisation of all of the ten categories of electrical equipment, i.e. by collaboration with collection yards and companies, electrical appliance stores and with authorised processors of electrical waste. Since May 2006 SEWA, a. s. has been an ordinary member of the prestigious European organisation, WEEE Forum, which associates 42 collective systems from EU, Switzerland and Norway. It has been awarded certificates for management systems ISO 9001:2000, 14001:2004 and specification OHSAS 18001:1999, currently in verification proceeding for the acquisition of EMAS certificate. Awarded “Prominent of Economy” for 2007 “for new quality of solutions for electrical waste”.

100


Viete, že zo starej chladničky môže byť kovový svietnik? P

atrí k životnému trendu dnešnej rýchlej doby, že venujeme veľkú pozornosť tomu, kde a ako výhodne kúpime nový elektrospotrebič. Menej sa však staráme o to, čo urobíme so starým spotrebičom, ktorý práve doslúžil. V minulosti sme vyhadzovali chladničky, práčky či sporáky do kontajnerov alebo dokonca do lesa či potoka. Skončili tak niekde v spaľovni alebo len tak pohodené v prírode na čiernej skládke namiesto toho, aby sa zrecyklovali, teda ekologicky spracovali.

Viete, že... jedna chladnička staršia ako 10 rokov obsahuje priemerne 400 gramov freónu?

Až 90% elektroodpadu sa dá naďalej využívať. Recykláciou získané suroviny sa dajú použiť na výrobu rôznych ďalších výrobkov. Suroviny, ktoré môžeme takto získať, sú rôzne železné kovy (z práčok či sporákov), neželezné kovy, ako je hliník, meď alebo cín, či rôzne plasty (napr. z rýchlovarných kanvíc alebo počítačov). Z nich sa potom môžu vyrobiť nové elektrospotrebiče alebo napríklad záhradný plastový nábytok, kovové zábradlie alebo svietniky. Druhotné suroviny vlastne šetria prírodné zdroje, pretože sa nemusia ťažiť, a tým prispievame k ochrane životného prostredia. Materiál či suroviny získané zo starých spotrebičov sa tiež môžu použiť aj ako zdroj pre výrobu alternatívnej energie. Navyše staré spotrebiče môžu obsahovať rôzne toxické kovy a iné škodlivé látky akými sú napríklad olovo (v počítačoch s klasickými monitormi), ortuť (vo výbojkách či notebookoch), kadmium (v batériách) oleje alebo farbivá. Obzvlášť nebezpečné sú freóny nachádzajúce sa v chladničkách a mrazničkách starších ako 10 rokov. Keď sa stará chladnička náhodou rozbije alebo ju niekto neodborne rozoberie (aby napríklad získal kompresor), freón, ktorý poškodzuje ozónovú vrstvu unikne do ovzdušia. Práve ozónová vrstva nás však chráni pred škodlivým UV žiarením.

množstvo freónu z jednej chladničky má v ovzduší taký istý účinok ako 4 tony oxidu uhličitého (CO 2 ), ktorý spolu s inými plynmi vytvára smog a spôsobuje globálne otepľovanie? únik freónov z jednej chladničky spôsobí v ovzduší také škody, ako keby ste prešli autom 20 000 kilometrov? kolektívny systém ENVIDOM spolu so svojimi partnermi zabezpečil od začiatku svojho pôsobenia (od roku 2005) zber a ekologickú likvidáciu viac ako 160 tisíc kusov starých chladiacich zariadení? Obrazne povedané, zabránili úniku vyše 64 ton freónu do ovzdušia. Toto množstvo freóny by pri tom malo také škodlivé účinky v ovzduší ako 640 tisíc ton CO 2 !

Možný negatívny vplyv elektroodpadu na životné prostredie, a teda aj na naše zdravie a získavanie druhotných surovín sú hlavné dôvody, prečo treba recyklovať staré domáce spotrebiče. Slovensko, rovnako ako celá vyspelá Európa, na tento trend reaguje: Od augusta 2005 je zakázané vyhadzovať staré alebo nefunkčné elektrospotrebiče do komunálneho odpadu. Ak tak urobíte, hrozí vám pokuta. Elektrospotrebiče už nie sú bežným komunálnym odpadom, a preto sa nesmú vyhadzovať spolu s ním.

Viac

informácií o tom, kam odovzdávať staré chladničky, ako aj ostatné elektrospotrebiče na ekologickú likvidáciu sa spotrebitelia dozvedia, ak zavolajú na EKOLINKU ENVIDOM-PR

0850 111 041.

118

Zoznam zberných dvorov a predajní je dostupný tiež na www.envidom.sk.

„C

ieľom ďalšej vlny kampane RUKY PREČ OD MOJEJ STAREJ! je vysvetliť spotrebiteľom, prečo je recyklácia elektrospotrebičov dôležitá a ako treba so spotrebičmi ekologicky správne nakladať, potom čo doslúžia. Aktuálnosť a dôležitosť tejto témy potvrdzuje aj skutočnosť, že nad tohtoročnou kampaňou prevzalo záštitu Ministerstvo životného prostredia SR. Teší nás, že naše informačné aktivity zvyšujú povedomie slovenskej verejnosti, ktorá čoraz častejšie prináša do elektropredajní či na zberné dvory vyslúžilé elektrospotrebiče a nevyhadzuje ich do bežného komunálneho odpadu. Je dôležité, aby sme ľuďom pripomínali, že spotrebiče nemajú neodborne rozoberať predtým, než ich odovzdajú do zberu. Ešte stále sa stáva, že na zberné miesta ľudia prinesú spotrebiče v dezolátnom stave. To je problém hlavne u starých chladničiek a mrazničiek obsahujúcich freóny. Systém zberu a recyklácie elektroodpadu na Slovensku funguje ešte len tri roky, preto mnohí ešte stále nevedia, prečo je recyklácia starých spotrebičov dôležitá. Preto sme sa rozhodli kampaň znovu zopakovať. Kampaň prebehla po pr výkrát minulý rok a aj vďaka nej ENVIDOM vyzbieral v roku 2007 až 8 013 ton starých spotrebičov, čo je takmer dvojnásobný nárast oproti roku 2006. Počet chladničiek a mrazničiek, ktoré sme vyzbierali vzrástol až trojnásobne oproti roku 2006“, hovorí generálny riaditeľ združenia ENVIDOM Mar tin Ciran.


D ID YO U KNOW T H AT M E TA L C A N D L E S T I C K S CAN BE MADE FROM OL D R E F R I GE R ATOR S? It is part of the life trend of our present fast times that we pay great attention to where and how favourably we can buy a new electrical appliance. But we care less about the old appliance which is no longer useable. In the past we threw out refrigerators, washing machines and stoves into skips or even into the forest or a stream. So they ended up somewhere in an incineration plant or just abandoned in the countryside in an illegal dump instead of being recycled, i.e. ecologically processed. Up to 90% of electrical waste can be reused. Raw materials acquired by recycling can be used for the production of various other products. Raw materials that can be acquired in this way are various ferrous metals (from washing machines or stoves), non-ferrous metals, such as aluminium, copper or tin or various plastics (e.g. from electric kettles or computers). New electrical appliances or plastic garden furniture, metal railings or candlesticks can be made from them. Secondary raw materials save natural resources because they do not need to be extracted and we thus contribute to environmental protection. Raw materials or substances acquired from old appliances can also be used as source for alternative energy production. Old appliances can also contain various toxic metals and other harmful substances, e.g. lead (in computers with classic monitors), mercury (in discharge lamps or notebooks), cadmium (in batteries) oil or colouring substances. Freon in refrigerators and freezers older than 10 years are especially hazardous. If an old refrigerator accidentally breaks or dismantle unprofessionally to get, for example, the compressor), freon that is harmful to ozone layer escapes to the atmosphere. It is the ozone layer which protects against harmful UV radiation.

120

The possible adverse influence of electrical waste on the environment and thus on our health and the acquisition of secondary raw materials are the main reasons why old domestic appliances must be recycled. Slovakia, like all of Western Europe, has reacted to this fact: Since August 2005 it is prohibited to throw out old or non-functional electrical appliances into the municipal waste. If you do this you run the risk of a fine. Electrical appliances are no longer standard municipal waste and therefore cannot be thrown out together with it. “The objective of the next wave of the campaign HANDS OFF MY OLD APPLIANCE! is an explanation to consumers why the recycling of electrical appliances is important and how appliances should be correctly ecologically handled after they are not longer useable. The topicality and importance of this topic is confirmed by the fact that the Ministry of Environment of the Slovak Republic assumed the sponsorship of this year’s campaign. We are pleased that our information activities are increasing the awareness of the Slovak public that will more often bring to electrical stores or collection yards used electrical appliances and will no longer discard them with the municipal waste. It is important that people are reminded not to dismantle appliances unprofessionally before delivering them for collec-

tion. It still happens that people bring appliances in very poor condition to collection sites. This is a problem mainly for old refrigerators and freezers containing freon. The system of collection and recycling of electrical waste in Slovakia has only been working for three years, therefore many people still do not know why the recycling of old appliances is so important. We have therefore decided to repeat the campaign. The campaign ran last year for the first time and thanks partly to this ENVIDOM collected in 2007 up to 8,013 tons of old appliances which is almost double the amount collected in 2006. The number of refrigerators and freezers that we have collected increased up to three times compared to 2006, commented Martin Ciran, General Director of ENVIDOM Association.

For more information on where to take old refrigerators and other electrical appliances for ecological liquidation call EKOLINE - 0850 111 041. A list of collection yards and stores is also available at www.envidom.sk.


P RED STAVUJEME /INT RO DUCING

ENERGOFÓRUM 2008

S

poločnosť sféra, a. s. úspešne pôsobí v oblasti energetiky od svojho vzniku v r. 1992. Presadila sa ako dodávateľ informačných systémov a riešení pre energetické spoločnosti, ktoré pokrývali hlavne podporu a automatizáciu procesov správy majetku, technickej dokumentácie, riadenia údržby, diagnostiky, životného cyklu zariadení a v oblasti technickej grafiky CAD a GIS aplikácie. Neskôr ich rozšírila o systém zúčtovateľa odchýlok, datawarehouse, systém obchodného merania, systém pre obchod a hospodárenie s energiami. V posledných rokoch sa sféra, a. s., aktívne zapája do legislatívnych procesov v elektroenergetike. Svoje služby rozšírila tiež o odborné poradenské a konzultačné služby v energetike. Od roku 2006 je sféra, a. s., organizátorom odbornej konferencie ENERGOFÓRUM® s účasťou významných slovenských a českých odborníkov v energetike.

S

ince its beginning in 1992, sféra, a. s. successfully operates in the field of power industry. Sféra, a.s. works as a supplier of information systems and solutions for energy companies, which includes support and automation of property management processes, technical documentation, maintenance management, diagnostic, devices life cycle and in the field of technical graphic CAD and GIS application. System of clearing centre, datawarehouse, system of business metering, system for energy trade and management are other solutions of sféra, a. s. Sféra, a. s. actively participating in legislative processes of electro energy and provides specialized advisory and consulting services in power industry. Since the 2006, sféra, a. s. organizes specialized conference ENERGOFÓRUM® with participants of important Slovak and Czech energy experts.

ENERGOFÓRUM®

ENERGOFÓRUM®

Cieľ odbornej energetickej konferencie je každoročne zameraný na sledovanie trendov v neustále sa meniacej slovenskej a európskej energetike. Počas predchádzajúcich rokov svojej existencie sa ENERGOFÓRUM® úspešne etablovala na Slovensku a podrobne mapuje vývoj celého odvetvia energetiky. Vysoký štandard nám pomáhali a pomáhajú budovať a udržiavať odborne kvalifikovaní a renomovaní prednášatelia a účastníci panelových diskusií. Konferencia svojím spôsobom a rozsahom prispieva aj k vzdelávaniu a slúži na výmenu skúseností a informácií. Predchádzajúce dva ročníky boli zamerané v roku 2006 na Liberalizáciu trhu – príležitosti a technológie na znižovanie nákladov a v roku 2007 na Liberalizovaný trh v podmienkach energetického deficitu.

The aim of the energy conference is focused on monitoring of trends in varying Slovak and European power industry. ENERGOFORUM® successfully settled down in Slovakia and monitors development of power industry. Reputable and qualified speakers and panel discussions participants help us to sustain high standard of the conference. The conference contributes to education and serves the information and skills exchange. First year of the conference in 2006 was aimed at Liberalized market – opportunities and technology for cost reduction and second year in 2007 was aimed at Liberalized market in conditions of energy deficit.

ENERGOFÓRUM® 2008

Aktuálny ročník ENERGOFÓRUM® 2008 by mal predstavovať určité hodnotenie predchádzajúceho vývoja liberalizácie a energetiky na Slovensku. „Trh s elektrinou. Očakávania a realita...“ je hlavná téma tohtoročnej konferencie. Účastníci a odborná verejnosť budú hodnotiť vývoj a smerovanie zmien v energetickej legislatíve, bezpečnosť a stabilitu dodávok elektriny ako aj nové pohľady na efektívne využívanie a hospodárenie s energiami. Aj v roku 2008 nad konferenciou ENERGOFÓRUM® prevzalo odbornú záštitu MH SR. V panelových diskusiách a na odborných prednáškach nebudú chýbať hlavní predstavitelia slovenského a českého energetického spektra. ENERGOFÓRUM® sa aj tento rok uskutoční v kúpeľnom meste Piešťany. Úlohou organizátorov bude zabezpečiť, aby aj naďalej konferencia prebiehala v priateľskom, konštruktívnom duchu a tiež slúžila aj ako miesto obchodných stretnutí a nadväzovaní nových kontaktov medzi účastníkmi.

ENERGOFÓRUM® 2008

This year’s of ENERGOFORUM® 2008 should to appraise previous evaluation of development of liberalization and power industry in Slovakia. “Electricity market. Expectations and the reality…” is the main topic of the conference. Participants and energy experts will evaluate development and direction of changes in energy legislation, safety and stability of power supply and also new view on effective energy utilization and management. This year’s conference is organized under the auspices of The Ministry of Economy of the Slovak Republic. This year’s conference will be traditionally held in Piešťany. The main organizational task is to keep conference in friendly and constructive atmosphere and as a proper place for business meetings and establish business contacts. We are looking forward to see you in Piešťany.

Odborná energetická konferencia, konaná pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR 2. – 3.10.2008, Piešťany

Sféra, a. s. RNDr. Oskár Halzl riaditeľ úseku obchodu

Továrenská Továrens 14 815 71 Bratislava tel.: +421 2 502 13 142 fax: + 421 2 502 13 262 energoforum@sfera.sk www.energoforum.sk Záštita Ministerstvo hospodárstva SR Partneri Východoslovenská energetika, a. s. Stredoslovenská energetika, a. s. Slovenské elektrárne, a. s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. Landis+Gyr s.r.o. Operátor trhu s elektřinou, a. s. SPX, s. r. o. Mediálni partneri PRO-ENERGY magazín EUROREPORT plus All for Power Ročenka energetiky ENERGY IN SLOVAKIA SITA Slovenská tlačová agentúra a. s.

Tešíme sa na stretnutie s Vami v Piešťanoch

121


PREDSTAVUJEME

EKOLAMP Slovakia kolektívny systém pre nakladanie se elektroodpadom zo svetelných zdrojov a svietidiel EKOLAMP Slovakia – EKO

EKOLAMP Slovakia

Turecká ul. 37 940 01 Nové Zámky EKOLAMP

HOTLINE

0914 / 22 44 44 www.ekolamp.sk ekolamp@ekolamp.sk

EKOLAMP-PR

E

122

KOLAMP Slovakia Združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky bolo založené výrobcami a dovozcami osvetľovacej techniky za účelom dlhodobého plnenia zodpovedností v oblasti nakladania s elektroopadom zo svetelných zdrojov a svietidiel. V zmysle Zákona o odpadoch sa výrobcovia a dovozcovia musia postarať o svoje výrobky po skončení ich životnosti, keď stanú elektroodpadom. EKOLAMP Slovakia aktívne pôsobí v tejto oblasti a v plnom rozsahu zabezpečuje pre svojich členov všetky ich povinnosti v zmysle platnej legislatívy.

EKOLAMP a kategória č. 5 EKO

Základ tvorí separovaný zber

Elekt Elektrozariadenia sú rozdelené do 10 kategórií, pričom osvetľovacie zariadenia – výbojové svetelné zdroje - sú špecifikované v kategórii č. 5. Za tri roky a svietidlá svie svojej existencie sme dokázali vybudovať kolektívny svoje systém s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý v tejto kategórii má dominantné postavenie a je lídrom na slovenskom trhu. Sme profesná organizácia v súčasnosti zastupujúca už 72 výrobcov a dovozcov svetelných zdrojov a svietidiel rôznych značiek. Naša členská základňa sa neustále rozrastá, pracujeme na princípoch rovnosti a transparentnosti. EKOLAMP sa zameriava hlavne na nakladanie s elektroodpadom z výbojových svetelných zdrojov. Výbojové svetelné zdroje na rozdiel od iných druhov elektrozariadení (napr. domáce spotrebiče, výpočtová technika ..) majú svoje špecifiká, ktoré kladú mimoriadne nároky na ich zber a recykláciu. Základné odlišnosti sú:

Cieľom EKOLAMPu je umožniť každému pôvodcovi a držiteľovi nefunkčných žiariviek, výbojok a svietidiel ich bezplatné odovzdávanie do systému separovaného zberu. O úspešnosti doteraz vykonávaných aktivít a o nadpriemerných výsledkoch svedčia aj nasledovné čísla:

1. sú najpočetnejšou skupinou elektrozariadení (cca 80% všetkých množstiev uvedených na trh) a majú širokú použiteľnosť vo všetkých sférach života v domácnostiach, školách, v zdravotníctve, v poľnohospodárstve, vo verejnom osvetlení, v inštitúciách, v priemysle a pod. Hmotnostne však predstavujú veľmi malú skupinu, cca 1% z celkovej váhy elektrozariadení (napr. priemerná hmotnosť lineárnej žiarivky je 0,11 – 0,15 kg) 2. výbojové svetelné zdroje obsahujú ortuť, ktorá pri nesprávnej manipulácii (napr. pri rozbití) sa dostáva do ovzdušia a môže poškodiť ľudské zdravie i životné prostredie 3. ku konečným užívateľom sa dostávajú cez zložitý, niekoľko stupňový reťazec výroby a obchodu 4. zber sa svetelných zdrojov uskutočňuje bez rozdielu dátumu ich uvedenia na trh alebo značky. Takéto rozlíšenie by bolo enormne nákladné a časovo náročné. Na druhej strane takého členenie z hľadiska konečnej recyklácie a benefitu pre životné prostredie je aj bezpredmetné. 5. náklady na zber a recykláciu dosahujú až okolo 10 % ich obstarávacej ceny. Z toho vyplýva aj zvýšené riziko ich predajnosti a následnej substitúcie na energeticky menej účinné zdroje svetla, napr. klasické žiarivky. Z hľadiska životného prostredia by to znamenalo tiež zvýšenie energetickej náročnosti.

PLNENIE LIMITOV - EKOLAMP Slovakia kategória č. 5 Svetelné zdroje

m.j.

2005

2006

2007

uvedené na trh v predchádzajúcom roku

t

429,1

473,7

379,3

limit zberu

%

0,0%

0,5%

1,0%

limit zberu

t

0,0

2,4

3,8

zabezpečný zber

t

67,2

120,1

163,2

25,3%

43,0%

dosiahnutá miera zberu

%

15,7%

plnenie limitu na

%

100,0%

Svietidlá

m.j.

2005

2006

2007

uvedené na trh v predchádzajúcom roku

t

697,5

937,9

987,5

limit zberu

%

1,0%

2,0%

4,0%

limit zberu

t

7,0

18,8

39,1

zabezpečný zber

t

10,1

22,4

43,1

dosiahnutá miera zberu

%

1,4%

2,4%

4,4%

plnenie limitu na

%

145,0%

120,0%

110,0%

5069,2% 4303,0%

Limity zberu stanovené Vládnym nariadením sme vysoko prekročili, nakoľko našim cieľom je vyzbieranie všetkého množstva nefunkčných žiariviek a výbojok. Tieto vynikajúce výsledky svedčia o vysokom environmentálnom uvedomí našich členov a ich zodpovedného prístupu k dodržiavaniu princípov fungovania kolektívneho systému. Nemalú zásluhu na dosiahnutých výsledkoch má aj aktívna spolupráca našich zmluvných partnerov – spoločností pôsobiacich v oblasti separovaného zberu a recyklácie. Sú to zberné dvory separovaného odpadu tzv. miesta oddeleného zberu, prepravné spoločnosti a recyklátori. V neposlednej rade sú to aj špecializované predajne so svetelnou technikou, ktoré umožňujú spätný odber nefunkčných elektrozariadení pri nákupe nových. Nakladanie s elektroodpadom je oblasť, ktorá sa neustále vyvíja a ktorá ešte stále potrebuje legislatívne doriešiť niekoľko zásadných problémov. Aktívny prístup všetkých zainteresovaných strán je predpokladom trvalo udržateľného a efektívneho nakladania s elektroodpadom nielen zo svetelných zdrojov, ale aj z ostatných kategórií elektrozariadení.


Žiarivky

nepatria do koša

Ako a kde odovzdávať nefunkčné žiarivky do separovaného zberu? Koneční spotrebitelia nefunkčné svetelné zdroje do systému separovaného zberu môžu odovzdávať bezúplatne a v akomkoľvek množstve. Za týmto účelom spolupracujeme so zberovými združeniami, mestskými podnikmi a odpadárskymi spoločnosťami. Našim partnerom v separovanom zbere vychádzame v ústrety poskytovaním kartónových škatúľ i špeciálnych kovových kontajnerov na zber žiariviek a výbojok, motivujeme ich k vyšším výkonom a poskytujeme aj marketingovú podporu. Ďalšou z možností odovzdávania doslúžilých žiariviek a výbojok do systému oddelené zberu je ich odovzdanie pri nákupe nových zdrojov v špecializovaných obchodoch so svetelnou technikou. Chceme vytvoriť sieť zberných miest, dostatočne dostupných pre každého konečného spotrebiteľa, aby sa každý mohol zbaviť takéhoto odpadu v akomkoľvek množstve a umožniť tak jeho ekologické spracovanie. Aktuálny zoznam partnerských zberných miest nájdete na našej vynovenej internetovej stránke, alebo na ...

EKOLAMP HOTLINE:

0914 / 22 44 44

Aj tie najkvalitnejšie žiarivky a výbojky obsahujú nebezpečnú ortut’. Ak ich jednoducho hodíte do koša, poškodzujete svoje životné prostredie. Vyberte si radšej možnost’, ktorú vám ponúka združenie EKOLAMP Slovakia. Na partnerských zberných dvoroch a vo vybraných predajniach nájdete špeciálne kontajnery na separovaný zber elektroodpadu zo svetelných zdrojov. Ak prinesiete a bezplatne odovzdáte nefunkčné žiarivky alebo výbojky, umožníte tým ich recykláciu a opä opätovné využitie získaných druhotných surovín.

S Vašou pomocou bude zber a recyklácia stále rásť.

Rovnako ako stromy, tráva, kvety … R

www.ekolamp.sk


EKOLA M P S LO VA KI A – COL L ECTI VE S Y S TEM F OR H A N DL IN G EL ECTRI CA L WAS TE F ROM LI GH T S O U R C E S A ND LA M PS EKOLAMP Slovakia – The Association of Lightning Technology Producers and Importers was founded with the aim of long-term compliance with obligations in the field of handling electronic waste from light sources and lamps. The producers and importers are pursuant to the Waste Act responsible for their products after their lifetime when they become electrical waste. EKOLAMP Slovakia is working actively in this area and complies with all obligations for its members pursuant to valid regulations in the full scope. EKOLAMP and Category 5 E Electrical equipment is split in 10 categories, with lightning devices – discharge light sources – specified in Category 5. We have built up a nationwide collective system in three years of our existence which has a dominant position in this category and leads the Slovak market. We are a professional organisation which currently represents 72 producers and importers of light sources and lamps of various brands. Our membership base is steadily increasing; we operate on principles of equality and transparency. EKOLAMP is mainly concerned with handling electrical waste from discharge light sources. Discharge light sources differ from other types of electric equipment (e.g. domestic appliances, IT, etc.) according to their specifics which are extraordinarily demanding regarding their collection and recycling.

The basic differences are the following: 1. They are the most numerous group of electric equipment (almost 80 % of all electrical equipment sold) and have a wide usage in all spheres of life in households, schools, health care, agriculture, institutions, industry, etc. However, their weight of 1 % of the overall weight of electric equipment is relatively small (the average weight of a linear bulb is approx. 0.11 – 0.15 kg) 2. discharge light sources include mercury which can get into the air and harm health and the environment in the event of incorrect handling (e.g. breakage) 3. they reach end-users via a complicated multi-level chain of production and trade 4. collection of light sources is conducted regardless of the date of introduction of the product or brand to the market. Such distinction would be enormously costly and time consuming. On the other hand, such a division is not relevant from the point of view of final recycling and the benefit for the environment. 5. collection and recycling costs represent at up to 10 % of their acquisition price. This results in a higher risk of their sale and subsequent substitution with energy less efficient light sources, e.g. classic fluorescent lamps. It would also mean an increase of energy demand from an environmental point of view.

124

Separated Collection is the Key The objective of EKOLAMP is to allow each originator and holder of non-functional fluorescent, discharge lamps and lights to delivery them free-of-charge to the separated collection system. The following figures show the success of previously undertaken activities and above average results: We have greatly exceeded the limits stipulated by the Governmental Decree as our objective is the collection of all amounts of non-functional fluorescent and discharge lamps. These excellent results show the high environmental awareness of our members and their responsible approach towards compliance with the principles of a functioning collective system.

Fulfilment of limits – EKOLAMP Slovakia category 5 Luminous sources

Unit of measure

2005

2006

2007

into operation last year

t

429,1

473,7

379,3

limit of collection

%

0,0%

0,5%

1,0%

limit of collection

t

0,0

2,4

3,8

secured collection

t

67,2

120,1

163,2

achieved module of collection

%

15,7%

25,3%

43,0%

fulfilment of limit at

%

100,0%

Luminaries

Unit of measure

2005

2006

2007

t

697,5

937,9

987,5

into operation last year

%

1,0%

2,0%

4,0%

limit of collection

t

7,0

18,8

39,1

secured collection

t

10,1

22,4

43,1

achieved module of collection

%

1,4%

2,4%

4,4%

fulfilment of limit at

%

145,0%

120,0%

110,0%

into operation last year

A great deal of the credit for the results achieved must be go to the collaboration of our contractual partners – companies acting in the field of separated collection and recycling. These are collection yards for separated waste, the so-called separated collection sites, transportation companies and recyclers. Last but not least there are also specialised stores selling lighting equipment which allow the return of non-functional electrical equipment when customers purchase new equipment.

How and where should non-functional fluorescent bulbs be taken to separated collection? Final consumers can deliver non-functional light sources to the separated collection system free of charge and in any amount. For this purpose we cooperate with collection associations, municipal enterprises and waste treatment companies. We support our partners in separated collection by providing them with cardboard boxes and special metal containers for the collection of fluorescent and discharge lamps, by motivating them to better performance and providing them with marketing promotion. Another possibility to bring used fluorescent and discharge lamps to the separated collection system is their delive-

5069,2% 4303,0%

ry when purchasing new lamps at specialised stores with lighting equipment. We want to create a network of collection sites sufficiently accessible for each end consumer so that he can dispose of such waste in any amount and thus provide for its ecologic processing. You can find the list of our partner collection sites on our updated website www.ekolamp.sk Handling electric waste is a field which is steadily developing and still needs to address some major concerns by legislation. The active approach of all the involved parties is a prerequisite for a sustainable and effective handling of electrical waste, not only from light sources, but also from other categories of electrical equipment.

Contacts: EKOLAMP Slovakia Turecká ul. 37 940 01 Nové Zámky EKOLAMP HOTLINE: 0914 / 22 44 44 ekolamp@ekolamp.sk www.ekolamp.sk


Chcete optimalizovať svoje procesy? Ponúkame integrované riešenia na riadenie energie, založené na dlhoročnej kompetencii a skúsenostiach zodpovedajúcich vašim potrebám. Ako osvedčený partner sme dodali celosvetovo viac ako 300 miliónov elektromerov a inštalovali sme vyše 1 000 riešení AMM (Advanced Metering Management). Dobrý dôvod spoľahnúť sa na nás – s nami môžete zlepšiť svoje služby a efektívnejšie využiť svoje zdroje – manage energy better. www.landisgyr.cz


PREDSTAVUJEME

Slovenský plynárenský a naftový zväz Významné medzníky

N

ezávislé združenie firiem a odborníkov pôsobiacich v plynárenstve a v súvisiacich odboroch. Nadväzuje na tradície založené vznikom Plynárenského a vodárenského združenia československého v roku 1919.

1919 - vznik Plynárenského a vodárenského združenia, jedného z prvých členov Medzinárodnej plynárenskej únie (IGU), pri zrode ktorej boli v roku 1932 aj zástupcovia Československa 1951 - administratívne ukončenie činnosti združenia a prevedenie časti aktivít do Československej vedeckotechnickej spoločnosti 1989 - oživenie činnosti formou nezávislého odborného združenia 1990 - ustanovujúci zjazd Československého plynárenského zväzu 1991 - prijatie do IGU ako zástupcu Československej federatívnej republiky 1993 - rozdelenie na dva národné zväzy: český a slovenský, potvrdenie kontinuálneho členstva a reprezentácie Slovenskej republiky v IGU 2001 - založenie 100 % dcérskej spoločnosti SPA, s. r. o. (Slovenskej plynárenskej agentúry) na zabezpečovanie spoločných činností v plynárenstve Predmet a ciele činnosti

Slovenský plynárenský a naftový zväz Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2 Tel.: +421 (0)2 5341 1615 Fax: +421 (0)2 5341 1859 klepac@spnz.sk www.spnz.sk

Podpora a zvýrazňovanie imidžu zemného plynu ako energeticky výhodného a ekologicky priaznivého paliva s dostatočnými zdrojmi pre svet aj Slovenskú republiku. Podpora prenosu informácii a moderných technológii zo sveta do Slovenskej republiky, šírenie získaných poznatkov v tuzemsku. Reprezentácia plynárenstva Slovenskej republiky v IGU, aktívny podiel na jej činnosti, spolupráca s ďalšími európskymi a svetovými nevládnymi organizáciami. Presadzovanie záujmov kolektívnych členov v Slovenskej republike. Aktívna podpora technického a ekonomického pokroku v slovenskom plynárenstve. Zastupovanie plynárenstva pri tvorbe zákonných noriem a technických predpisov v rámci legislatívneho procesu SR osobitne v súvislosti s prispôsobovaním príslušnej legislatívy právnemu prostrediu Európskej únie Medzinárodné aktivity

Zastupovanie plynárenstva Slovenskej republiky v Rade IGU. Podiel na činnosti pracovných výborov a študijných skupín IGU, koordinácia a organizácia slovenskej účasti na svetových plynárenských kongresoch a výstavách. Organizácia vrcholných akcií IGU v SR, zasadanie pracovných výborov a študijných skupín IGU, rokovanie pracovných skupín medzinárodných organizácii a zahraničných organizácii v SR. Členstvo v nemeckom plynárenskom združení DVGW, úzka spolupráca v oblastiach technických

126

normatívnych dokumentov, vzdelávania v plynárenstve, certifikácie a skúšobníctva. Členstvo v Európskej asociácii na pohon vozidiel zemným plynom (ENGW), podiel na príprave odborných materiálov, účasť na odborných akciách, prezentácia aktivít v oblasti pohonu vozidiel stlačeným zemným plynom v SR. Členstvo v Európskej asociácii pre koróziu CEOCOR. Spolupráca so zahraničnými odbornými organizáciami a kongresovými agentúrami, účasť prednášajúcich a delegátov na ich konferenciách v SR a v zahraničí. Koordinácia slovenskej účasti na medzinárodných konferenciách, propagácia slovenského plynárenstva v zahraničí Činnosť v Slovenskej republike

Odborné aktivity pracovných komisií, odborný plynárenský časopis Slovgas, neperiodické odborné publikácie. Výročné Jesenné plynárenské konferencie s aktuálnou tematikou pre členov zväzu a širšiu verejnosť so sprievodnou výstavou. Odborné semináre a workshopy s medzinárodnou účasťou. Odborná garancia plynárenských veľtrhov Gas -Thermoclima, Racioenergia, včítane zaistenia sprievodného odborného programu. Spolupráca s univerzitami a podpora ich vedeckých aktivít: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline. Komunikácia so štátnou správou, Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a s odbornými organizáciami. Účasť na tvorbe právnych noriem, vyhlášok a technických predpisov v oblasti plynárenstva a životného prostredia. Prevádzkovanie webových stránok a stránok s tematikou na podporu použitia zemného plynu. Vnútorná štruktúra

Snem je najvyšší orgán, ktorý sa schádza raz za 3 roky, v zhode s volebným obdobím IGU, volí členov Rady SPNZ a členov Revíznej komisie SPNZ. Rada je riadiacim orgánom SPNZ medzi konaním snemov. Volí prezidenta, viceprezidenta, predsedu koordinačného výboru a hospodára, všetkých z členov Rady. Prezídium je výkonným orgánom Rady. Koordinačný výbor je orgánom odborných pracovných komisií. Sekretariát SPNZ je výkonný organizačný útvar riadený výkonným riaditeľom. V tréniu 2006 – 2009 je prezidentom SPNZ Ing. Pavol Janočko a výkonným riaditeľom Ing. Ján Klepáč.


INT RO DUCING

SLOVAK GAS AND OIL UNION Important Milestones

1919 – Gas and Water Treatment Association was founded and became one of the foundation members of the International Gas Union (IGU) founded in 1932 1951 – Administrative termination of the association activities and partial transfer of these activities to Czechoslovak Scientific and Technical Society 1989 – Resuming activities as an independent professional association 1990 – Constitutive convention of the Czechoslovak Gas Industry Union 1991 – IGU accession as the representative of the Czechoslovak Federative Republic 1993 – Splitting into two national unions: Czech and Slovak, confirmation of continuous IGU membership and representation of the Slovak Republic in IGU 2001 – Foundation of the SPA, s. r. o. (e. g. Slovak Gas Agency), a 100% subsidiary, in order to provision the common activities in the gas industry Main Activities and Objectives

To support and improve the image of the natural gas as an energetically profitable and ecologically favorable fuel with sufficient supplies for the whole world as well as for the Slovak Republic To support the global information and modern technologies implementation in the Slovak Republic and to distribute this knowledge throughout our country To represent the Slovak Republic gas industry in IGU, to actively contribute to its activities, to collaborate with other European and international non-governmental agencies To enforce the collective member interests in the Slovak Republic To actively support the technical and economical progress of Slovak gas industry To represent the gas industry in the process of legal standards and technical prescriptions creation within the Slovak Republic legislation process, especially in connection with adjusting the local legislation to the European Union legal environment International Activities

Representation of the Slovak Republic in the IGU Council Contribution to IGU professional board and study group activities, coordination and management of Slovak participation in international gas industry congresses and exhibitions Management of top IGU events, IGU working board and study group conferences, and international and foreign organization workgroup discussions in the Slovak Republic Membership in German gas industry association DVGW, close collaboration in the process of technical normative documentation creation, education in gas industry, certification and testing

Membership in European association of natural gas-driven vehicles (ENGW), contribution to creation of professional materials, participation in professional events, presenting the activities related to compressed natural gas-driven vehicles in the Slovak Republic Membership in CEOCOR, the European association dealing with the corrosion Collaboration with foreign professional organizations and congress agencies, participation of lecturers and delegates in conferences in the Slovak Republic or in other countries Coordination of Slovak participation in international conferences, Slovak gas industry promotion in other countries

A

n independent association of gas industry and gas industry-related companies and professionals. A successor of the former Czechoslovak Gas and Water Treatment Union founded in 1919.

Activities in the Slovak Republic

Professional activities in the commissions of experts, Slovgas magazine for gas industry professionals, non-periodic professional publications Annual autumn gas industry conferences on current subjects for the members of the union as well as for the public, together with accompanying exhibition Seminars and workshops for specialists with international participation Professional warranting of gas industry trade shows: Gas -Thermoclima, Racioenergia, including the provision of accompanying program for the specialists Collaboration with universities and supporting their scientific activities: Slovak Technical University in Bratislava, Technical University in Košice, Žilina University in Žilina Communication with governmental agencies, Regulatory Office for Network Industries, and professional organizations Participation in creation of legal standards, regulations and technical prescriptions dealing with gas industry and environmental protection Operation of web pages and natural gas utilization supporting pages Internal Structure

Convention is the supreme body held every 3 years in accordance with the IGU electoral term period. During the convention, the SPNZ Council and Auditing Commission members are elected. Council is the directive board of SPNZ in the period in between two conventions. It elects the President, Vice-president, Coordination Committee Chair and the Treasurer among the Council members. Presidium is the executive body of the Council. Coordination Committee is the body of the expert boards. SPNZ Secretariat is the executive organization unit under the direction of the Executive Director. For the period of 2006 and 2009, Ing. Pavol Janočko is the President and Ing. Ján Klepáč is the Executive Director of the SPNZ.

127


Ť ažba a skladovanie zemného plynu v Slovenskej republike Domáca ťažba v súčasnosti tvorí približne 2 percentá spotreby zemného plynu v SR. Aj napriek tejto skutočnosti prispieva k diverzifikácii zdrojov zemného plynu. presahuje hodnotu 70 mld. m3, pričom objemy skladovacích kapacít v jednotlivých krajinách EÚ sa výrazne líšia. V regióne strednej Európy sa môže očakávať nárast dopytu po skladovacích službách a to najmä z dôvodov rastúcej spotreby zemného plynu v okolitých krajinách, výrazného poklesu domácich produkcií a vysokej závislosti od dovozu pre dovš et ký m Stav geologických zásob zemného plynu v SR (v mil. m3) z Ruska. Slovenská repubOblasť Bilančné zásoby Nebilančné zásoby Zásoby spolu Viedenská panva 3 713 13 445 17 158 lika disponuje Východné Slovensko 6 535 3 482 10 017 podzemnými Spolu SR 10 248 16 927 27 175 zásobníkmi zemStav k 1. januáru 2006. Zdroj: MŽP SR ného plynu, ktoré sú situované v juV roku 2006 bolo na Slovensku vyťažených hozápadnej časti krajiny a zohrávajú význampribližne 120 mil. m3 zemného plynu sponú úlohu pri vyrovnávaní sezónneho dopytu ločnosťou NAFTA, a. s., Gbely a 17 mil. m3 a odberov v čase špičky pre SR a ďalšie eudruhým producentom, spoločnosťou ENrópske krajiny. Predpoklady, aby členské kraGAS, spol. s r. o. Nitra. Ťažba prebieha najjiny EÚ postupne vytvárali rezervy zemného mä na západnom Slovensku vo Viedenskej plynu s cieľom zabezpečenia dodávok plynu panve, kde sa ťaží približne 62 % produkcie pre domácnosti na dva mesiace, by Slovensko zemného plynu. Ložiská vo Východoslovensplnilo už dnes, keďže v súčasnosti zásobníky skej panve sa v roku 2006 podieľali na slovendokážu pokryť približne 38 % ročnej spotreby skej produkcii zemného plynu takmer 26 %. zemného plynu na území Slovenskej repubŤažba v Podunajskej nížine dosiahla v roku 2006 len asi 12 % celoštátnej ťažby. Ložiská vo všetkých troch oblastiach sú v pokročilom štádiu doťažovania za využitia ekonomicky a technicky náročných prostriedkov (kompresorová ťažba). Predpokladané doťaženie existujúcich zásob sa očakáva v rokoch 2013-2016. V prípade neobjavenia nových ložísk sa tak produkcia zemného plynu na Slovensku ukončí. Klesajúci trend produkcie zemného plynu na Slovensku je možné zvrátiť jedine pomocou úspešného prieskumu. Zostávajúci potenciál výskytu komerčne využiteľných nových zásob zemného plynu v podstatných objemoch sa však nachádza v náročných úložných pomeroch, ktoré robia takýto prieskum geologicky, technologicky a finančne veľmi náročným. Ťažba zemného plynu v SR vykazuje klesajúcu tendenciu. Na našom území bolo doteraz vyťažených 25,8 mld. m3 zemného plynu, pričom známe ťažiteľné zásoby zemného plynu nepresahujú 5 % z doteraz objavených zásob. Najväčším problémom sa javí nedostatočné nahrádzanie vyťaženého plynu novoobjavenými zásobami.

Podzemné uskladňovanie zemného plynu

Od 2. polovice 90. rokov minulého storočia prechádza trh podzemného uskladňovania v rámci EÚ významnými zmenami z dôvodu liberalizácie celého energetického odvetvia. Celková skladovacia kapacita v krajinách EÚ

128

liky. Prevádzkovateľmi týchto zásobníkov sú spoločnosti NAFTA a. s. a POZAGAS a. s. Súčasná celková kapacita podzemných zásobníkov v SR je 2,5 mld. m3, pričom pre slovenský plynárenský trh je využívaná kapacita v objeme 1,3 mld. m3. Navyše existujúci a noví prevádzkovatelia podzemných zásobníkov, ktorí vstupujú na trh, plánujú rozvoj ďalších nových uskladňovacích kapacít v SR pre slovenský aj medzinárodný trh. Okrem zásobníkov nachádzajúcich sa na území SR je pre účely vyvažovania distribučných sietí v SR využívaný zásobník Dolní Bojanovice s objemom približne 0,5 mld. m3, ktorý sa nachádza v Českej republike. Tento zásobník je napojený na slovenskú plynárenskú sieť a je nezávislý od spojovacích technológií využívaných spoločnosťami POZAGAS, a. s. a NAFTA, a. s. Zásobník Dolní Bojanovice zároveň ponúka možnosti dodatočného zabezpečenia bezpečnosti dodávok plynu pre odberateľov plynu v domácnosti. Vybudovanie nových skladovacích kapacít bude na Slovensku znamenať zvýšenie bezpečnosti dodávok plynu. Popri už existujúcich podzemných zásobníkoch sa uvažuje hlavne s konverziou ropno-plynových ložísk. Boli vybrané tri oblasti, na ktoré sa v súčasnosti zameriava pozornosť v súvislosti s ich potenciálnym rozvojom: 1. v okolí komplexu podzemných zásobníkov Láb (objekt Gajary-báden, objekt Láb 5), 2. na západnom Slovensku v blízkosti mesta Sereď, 3. na východnom Slovensku objekt Ptrukša. Ako najperspektívnejší sa javí objekt Gajary– báden, ktorý svojím rozsahom a ložiskovými parametrami poskytuje možnosť vytvoriť zásobník so skladovacou kapacitou až do 550 mil. m3 a denným ťažobným výkonom do 12 mil. m3. Rakúsko, Česká republika ako aj Maďarsko taktiež plánujú zvýšenie kapacít podzemných zásobníkov zemného plynu. Súčasná kapacita všetkých podzemných zásobníkov v strednej Európe je cca 11 mld. m3 a perspektívy jej rozšírenia sa odhadujú až na 16 mld. m3. Prepojenie týchto zásobníkov a vytvorenie akéhosi stredoeurópskeho centra predstavuje výzvu do budúcnosti. Podľa Stratégie energetickej bezpečnosti SR


NATURAL GAS PRODUCTION AND STORAGE IN SLOVAK REPUBLIC Natural gas production in the SR shows downtrend. In our territory was produced 25.8 billion m3 of natural gas until now, while known mineable resources of natural gas don‘t exceeds 5 % from discovered resources until now. The biggest problem seems insufficient substitution of extracted gas with the newly discovered resources.

Today’s domestic production makes approximately 2 % of natural gas consumption in the SR. Even against this fact it contributes to the diversification of natural gas sources.

State of geological resources of natural gas in the SR (in millions of m3) Region

Balance supplies Non-balance supplies Total of supplies

Vienna basin

3 713

13 445

17 158

East Slovakia

6 535

3 482

10 017

Total in SR

10 248

16 927

27 175

Austria, the Czech Republic and Hungary also plan the increase of natural gas underground storage facilities’ capacities. The present capacity of all the underground storage capacities in the Central Europe is approximately 11 milliards m3 and the perspective of its extension up to 16 milliards m3. The interconnection of these storage facilities and thus creating of some Central European centre represents the challenge towards the future. Strategy of Energy Security of the Slovak Republic

State towards January 1. 2006. Source: Department of the Environment in the SR

In the year of 2006 was produced in Slovakia approximately 120 millions m3 of natural gas by the NAFTA, joint-stock company, Gbely and 17 millions m3 by second producer the ENGAS, Ltd. company Nitra. Exploitation is especially carried on the Western Slovakia in Vienna basin, where it is produced approximately 62 % of natural gas production. In the year of 2006 the gas deposits in the East Slovakia basin shared with almost 26 % in the Slovak natural gas production. In the year of 2006 the exploitation in Podunajská nížina reached only 12 % of countrywide exploitation. The gas deposits in all the tree regions are in advanced phase of completing production, by utilization of economically and technically demanding facilities (liftup through the tubing). The assumed completion of production of existing sources is expected in the years of 2013 - 2016. In the case of non-discovery of the new gas deposits, the production of natural gas in Slovakia will end. Downtrend of natural gas production in Slovakia is possible turned only by the successful exploration. However, the remaining potential of commercially exploitable new sources of natural gas occurrence in significant volumes occurs in the demanding depositing conditions, which make such a exploration geologically, technologically and financially very strenuous.

Underground gas storage

Since the second half of the 90th years in the last century the underground storage market within EU goes through the significant changes because of the whole power industry liberalization. The total storage capacity within the EU countries exceeds the value of 70 milliards m3, while the volumes of storage capacities in the particular EU countries are considerably different. In the central Europe region there is possibility of demand growth in storage services namely because of the increasing natural gas consumption in the surrounding countries, significant decrease of domestic production and the high dependence on the import above all from Russia. The Slovak Republic disposes of natural gas underground storage facilities, which are situated in the south-western part of country and they play the significant role in the compensation of seasonal demand and consumption in the peak hours for the SR and other Eu-

ropean countries. The preconditions for the EU membership countries to create natural gas reserves for purpose of gas supply provision of households for two months gradually, Slovakia would fulfil already today, as at present the storage facilities succeed to cover approximately 38 % of natural gas of annual consumption in the Slovak Republic territory. The operators of these storage facilities are NAFTA, joint-stock company and POZAGAS joint-stock company. The total present capacity of underground storage facilities in SR is 2.5 milliards m3, while for the Slovak gas market is used capacity in the volume of 1.3 milliards m3. Moreover the existing and new underground storage operators, who enter the market, also plan the development of other new storage capacities in SR for the Slovak and international market. In addition to the storage facilities located on the SR territory, it is for the purpose of distribution network compensation in the SR used the storage facility in Dolní Bojanovice with the volume of approximately 0.5 milliards m3, which is situated in the Czech Republic. This storage facility is attached to the Slovak gasdistribution system and it is independent from connecting technology exploited by POZAGAS joint-stock company and NAFTA, joint-stock company. Dolní Bojanovice storage facility offers simultaneously the possibility of gas supply provision security for the household gas consumers. The building of new storage capacities in Slovakia will mean the increase of gas supply security. In addition to the existing underground storage facilities it is especially considered the conversion of oil and gas deposits. There were selected the three regions, to which are today focused the attention in connection with their potential development: 1. in the surroundings of Láb underground storage facilities’ complex (Gajary-báden object, Láb 5 object), 2. in the Western Slovakia in the vicinity of Sereď town, 3. in the East Slovakia the Ptrukša object. As the most perspective it seems the Gajary– báden object, which with its extent and deposit parameters provides the possibility to create storage facility with the storage capacity of up to 550 millions m3 and the daily production capacity up to 12 millions m3

129


Plynárenstvo v Slovenskej republike - preprava a distribúcia plynu Slovensko má svoju dlhodobú tradíciu v oblasti plynárenstva. Má takisto jednu z najrozsiahlejších distribučných sietí v Európe. Závislosť krajiny od dovozu zemného plynu je však na úrovni takmer 98 percent.

Z

pohľadu bezpečnosti dodávok pre EÚ je Slovensko významným hráčom a predstavuje spoľahlivú a bezpečnú prepravnú cestu, ktorou sa ruský zemný plyn prepravuje do štátov strednej a západnej Európy. Približne 20 % spotreby EÚ prechádza práve cez Slovensko. Je v záujme Slovenska toto postavenie si udržať aj v situácii, kedy prebieha výstavba alebo sa uvažuje o výstavbe alternatívnych dopravných ciest pre ruský plyn (North Stream, Blue Stream, South Stream).

Trh s plynom

V súlade s ustanoveniami zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2005, sa všetci odberatelia plynu okrem domácností stali oprávnenými odberateľmi a majú možnosť výberu dodávateľa plynu. Od 1.7.2007 sa oprávnenými odberateľmi stali aj domácnosti. Stupeň otvorenia trhu predstavuje podiel oprávnených odberateľov na celkovom počte odberateľov. V roku 2006 dosahoval 4,5 %, pričom podiel oprávnených odberateľov na celkovej spotrebe bol 73,5 %. V skutočnosti žiaden odberateľ plynu nezmenil dodávateľa plynu. Preto možno konštatovať, že aj napriek vytvoreným legislatívnym podmienkam nebol reálne otvorený trh so zemným plynom. Na Slovensku pôsobia na trhu s plynom v skutočnosti okrem „areálových“ prevádzkovateľov sietí a dodávateľov plynu právne odčlenené subjekty Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (SPP, a. s.), SPP – preprava, a. s., SPP – distribúcia, a. s., ktoré vlastnia a prevádzkujú prepravnú a distribučnú sieť zemného plynu. SPP, a. s. je zároveň jediným skutočným dodávateľom zemného plynu na Slovensku. Doterajšia prax ukazuje, že iba právne oddelenie jednotlivých činností – prepravy plynu a distribúcie plynu a tým vytvorenie transparentného a nediskriminačného prostredia, nemusí byť dostatočné pre vznik skutočne otvoreného trhu s plynom, ale zrejme budú potrebné ďalšie opatrenia aj mimo rámca oddelenia činností, pričom cestou k efektívnemu trhu nie je len unbundling, ale aj efektívna regulácia, resp. iné opatrenia. Podmienkou je existencia stabilného transparentného regulačného rámca s dlhodobou garanciou, ktorý uľahčí potrebné investície a zabezpečí skutočnú hospodársku súťaž. Transparentný

130

Do roku 2013 je predpoklad spotreby plynu a nediskriminačný prístup k uskladňovacím maximálne na dnešnej úrovni. Do roku 2030 kapacitám a ďalší rozvoj trhu s uskladňovaby mala spotreba mierne rásť, nie však výcími kapacitami sú nevyhnutnou súčasťou lirazne. Podiel zemného plynu na primárnych beralizovaného trhu s plynom. Funkčný konenergetických zdrojoch by do roku 2013, kurenčný trh s plynom je jedným z nástrojov resp. 2030 mal mierne klesnúť, avšak stále by na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu. Na mal byť nad priemerom EÚ. druhej strane otvorenie trhu s plynom, vstup ďalších dodávateľov na trh s ply3 nom predurčuje definovať určité Predpoklad spotreby zemného plynu v SR (mld m ) štandardy bezpečnosti dodávok 2008 2010 2020 2030 Celková spotreba 6,3 6,9 7,1 7,4 plynu pre všetkých dodávateľov plynu. Stav k 1. januáru 2006. Zdroj: MŽP SR Predaj zemného plynu v SR v roku 2006 predstavoval 6,283 mld. m3. Dodávateľ poslednej inštancie V segmente veľkoodberateľov a maloodberaNiektoré krajiny vrátane Slovenska zaviedli teľov bol zaznamenaný mierny rast spotreby zvýšenú ochranu pre vybraných zraniteľna úrovni 2,8 % (resp. 2,4 %). Pri domácnosných odberateľov aj pre prípad, že zlyhá jeho tiach prišlo k poklesu spotreby o približne dodávateľ. V takom prípade preberá povin9,4 % oproti roku 2005. Naďalej pokračovalo nosť dodávať plyn tzv. „dodávateľ poslednej uskutočňovanie úsporných opatrení, racionainštancie“. Takúto ochranu je účelné poskylizácia ako aj modernizácia technologických tovať len určitým zraniteľným odberateľom, zariadení, v segmente domácností okrem (domácnosti, školy, nemocnice a pod.), aby iného prichádzalo aj k zmene používaného paliva. Hlavnou príčinou bola cena zemného tento krok nemal neprimeraný dosah na cenu plynu, nezhoršil konkurencieschopnosť plynu pre odberateľov v domácnosti. Vyššia odberateľom plynu a nemal dosah na hospocena plynu naďalej zvýhodňuje iné palivá, dársku súťaž. ako sú napr. uhlie či drevo. Úsporné opatrenia priamo súvisia s rastom ceny zemného plynu, ako aj so zvyšovaním energetickej efektívnosti na strane odberateľov plynu. Ďalšia liberalizácia

Predpokladom ďalšieho postupu v procese budovania liberalizovaného trhu s plynom je existencia likvidného trhu s plynom. Je potrebné definovať a odstraňovať bariéry otvárania trhu, ďalej podnecovať hospodársku súťaž zo strany Ministerstva hospodárstva SR a predovšetkým zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ako štátneho orgánu, v ktorého kompetencii je zabezpečovať transparentnú, nediskriminačnú a efektívnu hospodársku súťaž v sieťových odvetviach so zreteľom na ochranu spotrebiteľa a na základe týchto krokov upraviť primárnu aj sekundárnu legislatívu. Očakávané úsporné opatrenia domácností a firiem sú určitým predpokladom poklesu spotreby z titulu zvýšenia energetickej efektívnosti. Celková spotreba by však tieto negatívne trendy spotreby mala čiastočne vykryť rastom produkcie nových zahraničných investorov, teda hlavne rastom HDP.


Distribučná sieť Slovenskej republiky/Slovak Republic distribution network

Poľsko/Poland Česká republika/Czech Republic

ŽILINA PREŠOV KOŠICE

TRENČÍN

BANSKÁ BYSTRICA

Pl. Peter

TRNAVA

Ruská

Ukrajina /Ukraine

NITRA Rimavská Sobota

PZ Láb St. Hrádok Ivánka

Maďarsko/Hungary

BRATISLAVA

Legenda/Legend Odovzdávacia stanica/Delivery station

Rakúsko/Austria

Podzemný zásobník/Underground storage Distribučná sieť-vysokotlaková časť/Distribution network – high pressure part Prepravná sieť/Transmission network

Tranzit plynu a zabezpečenie dodávok

Z pohľadu tranzitu plynu do západnej Európy je SR jednou z najvýznamnejších krajín. Spotreba zemného plynu v SR sa podieľa na celkovej spotrebe EÚ cca 1,2 %. Vzhľadom tomu, že domáca ťažba zemného plynu (Viedenská panva, východné Slovensko) predstavuje len málo významné objemy z celkovej spotreby plynu, je Slovensko odkázané na dovoz plynu, čo v súčasnosti predstavuje 98% jeho spotreby. Vzhľadom na našu geografickú polohu, rozloženie významných zásob plynu a existujúce prepravné cesty z Ruskej federácie, celkový import je realizovaný na základe dlhodobej zmluvy typu take-or-pay s Gazexportom, dcérskej spoločnosti Gazprom.

Plynárenská sústava SR je vzájomne prepojená so sústavami susedných krajín konkrétne Ukrajinou, Českou republikou a Rakúskom. V blízkosti slovensko-rakúskej hranice sa nachádza aj významný plynárenský uzol Baumgarten, ktorý je križovatkou viacerých prepravných sietí. Z hľadiska bezpečnosti dodávok z Ruskej federácie do Európy, ktoré tvoria cca 20 % spotreby EÚ, v období 2013-2030 sa však ako riziko pre energetickú bezpečnosť Európy a čiastočne Slovenska rysuje výraznejší záujem o dodávky ruského plynu do Ázie. Cieľom diverzifikácie na európskej i národnej úrovni je znížiť stupeň závislosti od jednotlivých dodávateľov, čo by malo prispieť

Vývoj objemu prepravovaného plynu cez SR Rok Preprava

2004

2005

2006

72,7

82,7

81,3

73,8

Distribúcia plynu

Poľsko/Poland

Veľké Kapušany Lanžhot

Ukrajina /Ukraine

Domáci/Domestic Baumgarten

Maďarsko/Hungary Rakúsko/Austria

2003*

70,4

ku konkurencii v oblasti dodávky plynu ako aj k zvýšeniu miery bezpečnosti dodávky, hlavne z pohľadu riešenia situácie v prípade výpadku jedného zdroja. Podľa predbežných analýz EÚ sa očakáva nárast dodávok zemného plynu v roku 2030 zo súčasných cca 500 mld. m3/rok (r. 2006) na 780 mld. m3/ rok, pričom možno očakávať pokles ťažby v EU-25 takmer o 100 mld. m3/rok v roku 2030.

Prepravná sieť SPP–preprava, a. s./ Transmission network SPP – preprava, a. s.

Česká republika/Czech Republic

2002

Legenda/Legend Prepravná sieť/Transmission system Vstupný výstupný bod/Entry-Exit points

Distribučné siete, podobne ako prepravné siete, majú postavenie tzv. prirodzených monopolov, pričom energetická legislatíva musí zabezpečiť všetkým účastníkom trhu s plynom na dostatočnej úrovni rovnaké práva pokiaľ ide o prístup k týmto zariadeniam. Úlohou prevádzkovateľa distribučnej siete je poskytovanie služieb distribúcie plynu na nediskriminačnom základe pre všetkých účastníkov trhu s plynom pri efektívnom využívaní existujúcich sietí a ich bezpečnom a spoľahlivom prevádzkovaní. Podľa Stratégie energetickej bezpečnosti SR

131


PREDSTAVUJEME

POZAGAS a. s. 15 YEARS OF RELIABLE AND SAFE SERVICES

15 rokov spoľahlivých a bezpečných služieb

Malé námestie 1 901 01 Malacky Slovak Republic

Tel.: +421 34 772 5939 fax: +421 34 772 2406 e-mail: marketing@pozagas.sk www.pozagas.sk

Spoločnosť naďalej monitoruje vývoj v oblasti liberalizácie odvetvia plynárenstva a aktívne pôsobí s cieľom zlepšiť poskytované služby a prispieť k rozvoju trhu s plynom. Prevádzka podzemného zásobníka sa uskutočňuje za prísneho rešpektovania platných zákonov a legislatívnych noriem SR a EU vo všetkých dotknutých oblastiach. Technické a technologické zariadenia spĺňajú náročné bezpečnostné kritériá európskeho štandardu. Snahou spoločnosti je pri svojej činnosti maximálne rešpektovať princípy ochrany životného prostredia a minimalizovať nežiaduce dopady činnosti spoločnosti na životné prostredie. Spoločnosť POZAGAS je držiteľom certifikátov kvality podľa normy ISO 9001, systému riadenia životného prostredia podľa normy ISO 14001 a systému riadenia bezpečnosti o ochrany zdravia pri práci podľa smernice OHSAS 18001.

POZAGAS-PR

POZAGAS a. s.

V

znik spoločnosti POZAGAS a. s. je úzko spätý s rozvojom plynárenstva v Európe na Slovensku. Spoločnosť POZAGAS, a. s. Malacky bola založená v roku 1993 spoločnosťami Slovenský plynárenský priemysel, š. p., Bratislava a Nafta, a. s. Gbely za účelom výstavby a prevádzky podzemného zásobníka zemného plynu Láb 4. stavba. V roku 1994 do spoločnosti kapitálovo vstúpila francúzska plynárenská spoločnosť Gaz de France. Vzhľadom na celkový potenciál a strategický význam spoločnosti sa na financovaní tohto zásobníka podieľala aj Európska investičná banka. Plynárenský trh súčasnosti si vyžaduje spoľahlivosť, rýchlosť a prispôsobivosť dodávky. V snahe prispôsobiť sa týmto trendom naša spoločnosť flexibilne reaguje na požiadavky svojich klientov a sústavne zvyšuje rozsah a kvalitu poskytovaných služieb.

T

he emergence of POZAGAS as a company has been closely associated with the development of the gas industry both in Europe and Slovakia. POZAGAS was established in 1993 by Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava and Nafta, Gbely to build and operate the Láb 4 underground natural gas storage facility. In 1994 do the French gas company Gaz de France became the third shareholder in POZAGAS. Given the company´s overall potential and strategic import, the European Investment bank also participated in the financing of this storage facility. At present the gas market demands swift, timely and flexible responses on the supply side. Seeking to accommodate these trends, the company is responding flexibly to customer needs and consistently expanding the scope and quality of services. The Company constantly monitors the development in the area of the gas industry liberalization and operates actively with the aim to improve the provided services and to contribute to the development of the gas market. The storage is being operated in strict compliance with Slovak and EU laws and regulations that apply in all relevant areas. The technical and technological equipment meets the most challenging safety criteria consistent with European standards. In its operations, the company goes to great lengths to fully comply with the principles of nature conservation, minimise undesirable impacts on the environment. POZAGAS has a certified quality management system according to the standard ISO 9001, environmental management system according to the standard ISO 14001 and occupational health and safety management system according to the directive OHSAS 18001.


THE GAS INDUSTRY I N TH E S LO VA K R EPUBLIC – GAS TRANSMISSION AND DISTRIBUTION Slovakia has its own long-term tradition in the field of gas industry. It has also one of the most widespread distribution network in Europe. However, the country dependence on natural gas import is almost on a level equal to 98 %. From the view of supply security for EU, SlovaF kia is an important player and represents the reliable and safe forwarding route, by which the Russian natural gas is transmitted to the states of the Central and Western Europe. Approximately 20 % of the EU consumption passes just through Slovakia. It is in the interest of Slovakia to keep this position also in the situation, when the construction is in progress or it is thinking about the construction of alternative forwarding routes for the Russian gas (North Stream, Blue Stream, South Stream).

Gas market

In accordance with regulations of the law No. 656/2004 Collection of Laws about energetic, which came into force since January 1. 2005, all the gas consumers except households became valid consumers and they have the possibility of option of gas supplier . Since July 1. 2007 became the valid consumer also households. Degree of market opening represents the share of valid consumers from the total number of consumers. In the year of 2006 it reached 4.5 %, while the share of valid consumers in the total consumption was 73.5 %. In fact none of the gas consumer did not changed the gas supplier. Therefore it is possible to observe that even against the created legislative conditions it was not in fact opened the market with the natural gas. In Slovakia works in the gas market actually, except “area” system operators and gas suppliers, legally unbundled subjects Slovenský plynárenský priemysel, a. s (Slovak Gas Industry, joint-stock company) (SPP, a. s.), SPP – preprava, a. s (transmission), SPP – distribúcia, a. s (distribution), which own and operate transmission and distribution network of natural gas. SPP, a. s. is simultaneously the only real supplier of natural gas in Slovakia. The existing practice shows that only legal unbundling of particular activities – gas transmission and gas distribution and thereby the creation of transparent and undiscriminating background needn’t be sufficient for the origination of real open market with gas, but obviously it will be necessary other actions also apart from frame of unbundling activities, while the road to the efficient market is not only unbundling but also an efficient regulation or other actions. The condition is the existence of stable transparent regulatory framework with the long-term guarantee, which eases the necessary investments and provides the actual economic competition. Transparent and undiscriminating access to storage capacities and the following development of market with storage capacities are the necessary part of liberalized gas market. Functional competitive gas market is one of the tools for gas supply provision security. On the other side the opening of gas market, the entrance of other suppliers into gas market predetermines to define the certain standards for gas supply security for all the gas suppliers. Natural gas sale in the SR in the year of 2006 represented 6.283 milliards m3 . In the segment of large commercial customers and small commercial consumers was recor-

ded small growth of consumption on a level equal to 2.8 % (or 2,4 %). In the households came to decrease of consumption approximately about 9.4 % compared to the year of 2005. Thenceforth it has continued pursuance of cost-saving measures, rationalization and modernization of technological equipment, in the segment of households it came among other also to change of used fuel.. The main reason was natural gas price for the household costumers. Thenceforth the higher gas price advantages other fuels as are e.g. coal or wood. Cost-saving measures are directly connected with the growth of natural gas price, as well as with the increase of power efficiency on the side of gas consumers.

Further liberalization

The assumption of further progress in the process of liberalized gas market construction is the existence of liquid market with gas. It is necessary to define and eliminates the barriers of market opening, farther instigates the economic competition on the part of The Ministry of Economy of the Slovak Republic and first of all on the part of Regulatory Office for Network Industries as public authority, in whose competence it is to provide transparent, undiscriminating and efficient economic competition in network industries in consideration of consumer protection, and on the basis of these steps to adapt the primary and secondary legislation. The expected cost-saving measures in the households and companies are certain assumption of consumption drop from the title of increase of power efficiency. However, the total consumption would partially covered all these negative consumption trends by the production growth of new foreign investors, thus mainly by the growth of GNP. By the year 2013 it is assumption of gas consumption no more than on today’s level. By the year 2030 the consumption would reasonably grows, however not considerably. The natural gas share on the primary power sources would be by the year 2013, or 2030 reasonably descent, however it will be still over the EU average (table).

Gas transit and supply provision

From point of view of gas transit for Western Europe is the SR one of the most important countries. Domestic consumption of natural gas in the SR shares within the EU’s total consumption approximately with 1.2 %. Considering the reality, that the domestic natural gas production (Vienna basin, Eastern Slovakia) represents only the small volumes from the total gas consumption, Slovakia is dependent on the gas import, which today represents 98 % of its consumption. Considering our geographical location, spread of significant gas resources and existing forwarding routes from the Russian Federation, the total import is realized on the basis of long-term contract of take-or-pay type with Gazexport, subsidiary of Gazprom. The SR gasworks system is interconnected with the systems of neighbouring countries specifically the Ukraine, Czech Republic, and Austria. In the vicinity of Slovak-Austrian border it is situated important gasworks node Baumgarten, which is the crossroad of several transmission networks. From viewpoint of supply safety from the Russian Federation to Europe, which represents approximately 20 % of the EU consumption, within period of time 2013-2030 it comes into view, as the resulting risk of European power safety and also partially of Slovakia, more considerable interest for Russian gas supply into Asia. The target of diversification on the European and national level is to decrease the degree of dependence of individual suppliers, which would contributes to the competition in the field of gas supply as well as the increase of safety factor of supply, mainly from viewpoint of situation solution in the case of one source’s failure. According to the EU preliminary analyses it is expected the growth of natural gas supply in the year of 2030 from today’s approximately 500 billion m3/annually (year 2006) up to 780 billion m3/annually, while it is possible to expect the production drop in the EU-25 almost by 100 billion m3/ annually in the year of 2030.

Gas distribution

Distribution networks likewise as transmission networks have 2008 2010 2020 2030 the position of so-called natural monopolies, while energetic Total consumption 6,3 6,9 7,1 7,4 legislation has to provide for the Stav k 1. januáru 2006. Zdroj: MŽP SR gas market participants on the sufficient level the same rights as for the access to these facilities. The task of Last resort contractor distribution network operator is to provide gas Some countries including Slovakia established distribution service on undiscriminating basis an increased protection for the selected vulfor all the gas market participants during effinerable consumers also for the case that their cient usage of existing networks and their safe contractor fails. In such case the duty to supply and reliable operation. gas takes over so called “last resort contractor”. It is advisable to provide this protection Strategy of Energy Security only for certain vulnerable consumers (houseof the Slovak Republic holds, schools, hospitals etc), so that this step did not have inadequate impact for gas price, did not worsen competitiveness Volume development of transmitted gas through the SR of gas consumers, and did not have imRok 2002 2003* 2004 2005 2006 pact on economic competition. The assumption of natural gas consumption in the SR (billion m3)

Transmission

70,4

72,7

82,7

81,3

73,8

133


PRO FIL Ing. Peter Adamec predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. (od roku 2006). *12.11.1958. Absolvent Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, Fakulta elektrotechnická, odbor Elektroenergetika– Výroba a rozvod elektrickej energie (v roku 1983), 1984–1988: Západoslovenská energetika, a.s. – samostatný technológ pre rozvodne a trafostanice. 1988–1993: Západoslovenská energetika, a.s. – vedúci technik pre rozvodne a trafostanice 1993 – 1994: Západoslovenská energetika, a.s. – vedúci prevádzky rozvodného závodu Bratislava, 1994 –1998: Západoslovenská energetika, a.s. –vedúci rozvodu, 1998 –2003: Západoslovenská energetika, a.s. –riaditeľ oblastného závodu Bratislava, 2003 –2005: Západoslovenská energetika, a.s. –vedúci úseku služieb pre sieť vn, nn, 2005–2006: Západoslovenská energetika, a.s. –vedúci tímu regionálnej správy sietí vn, nn Bratislava. Chairman of the Board of Directors and General Director of Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (since 2006) Graduate of Slovak Technical University in Bratislava, Faculty of Electrical Engineering, Branch Electric Energy–Electricity Production and Distribution (in 1983), 1984–1988: Západoslovenská energetika, a.s. –independent technologist for switchgears and transformer stations, 1988–1993: Západoslovenská energetika, a.s. –senior engineer for switchgears and transformer stations, 1993–1994: Západoslovenská energetika, a.s. –Head of Operation of Bratislava Distribution Plant, 1994–1998: Západoslovenská energetika, a.s. –Head of Distribution, 1998–2003: Západoslovenská energetika, a.s. –Director of Regional Plant Bratislava, 2003–2005: Západoslovenská energetika, a.s. –Head of Services Department for HV and LV Network, 2005–2006: Západoslovenská energetika, a.s. –Head of Team of Regional Administration of HV and LV Networks Bratislava. Prof. Ing. Juraj Altus, PhD. vedúci katedry KVES ŽU v Žiline, zástupca Slovenska v pracovnej skupine pre elektroenergetiku EASAC European Academies Science Advisory Council London (od roku 2007). *3.5.1951. Absolvent VŠDS v Žiline, Strojnícka a elektrotechnická fakulta (v roku 1974). Externá ašpirantúra v odbore Elektrická trakcia a elektrické pohony na VŠDS v Žiline (v roku 1988), 1974–1981: VŠDS Žilina–výskumný pracovník na Katedre el. trakcie a energetiky, 1981–1990: VŠDS Žilina – výskumný pracovník Ústavu rozvoja komunikácií, 1990 –1991: VŠDS Žilina–odborný asistent KETE F SET Od roku 1991: VŠDS Žilina–vedúci katedry ETE F SET , 1995: KVES ŽU v Žiline – docent, 2006: vymenovaný za profesora, 2008: vedúci katedry KVES ŽU v Žiline. Spoluautor alebo autor 25 článkov vo vedeckých a odborných časopisoch, viac ako 50 článkov na medzinárodných konferenciách a konferenciách s medzinárodnou účasťou. Head of Department of KVES ŽU (Power Electrical Systems, Žilina University), representative of Slovakia in Working Group of Electric Energy EASAC European Academies Science Advisory Council London (since 2007) Graduate of VŠDS (University of Transportation and Communication) in Žilina, Faculty of Mechanical and Electrical Engineering (in 1974). External post graduate study for degree Electric Traction and Electric Drives at VŠDS in Žilina (in 1988), 1974–1981: VŠDS Žilina–research worker at Department of Electric Traction and Energy Sector, 1981 – 1990: VŠDS Žilina –research worker at the Institute for Communication Development, 1990–1991: VŠDS Žilina–professor assistant KETE F SET, Since 1991: VŠDS Žilina – Head of Department ETE F SET, 1995: KVES ŽU in Žilina –associated professor, 2006: appointed as professor 2008: Head of Department of KVES ŽU in Žilina, Coauthor or author of 25 articles in scientific and professional journals, more than 50 articles at international conferences and conferences with international participation. Ing. Pavol Babarík, PhD. obchodný zástupca a vedúci organizačnej zložky spoločnosti Landys + Gyr s.r.o. (od roku 2003)

134

*28.3.1971. Absolvent Technickej Univerzity Košice, Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektroetechniky a informatiky (v r.1994). Doktorandské postgraduálne štúdium na Technickej Univerzite Košice, Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektroetechniky a informatiky (v roku 2000), 1994–2001: Technická univerzita Košice –odborný asistent, 2001–2003: Siemens s.r.o.–akvizitér, Od roku 2003: Landis + Gyr s.r.o.–obchodný zástupca, vedúci organizačnej zložky, 2004 - SEPS a.s.: projektový manažér projektu implementácie dátového skladu, 2003–2006: Chemosvit, NCHZ, ZSNP -technický konzultant, 2005 – 2006: VSE a.s. Košice -projektový manažér projektu systému AZD. Trade Representative and Head of the Organisational Unit of the company Landys + Gyr s.r.o. (as of 2003) Graduate of the Košice Technical University, Department of Energy Engineering, Faculty of Electrical Engineering and Informatics (in 1994). PhD post-graduate study at the Košice Technical University, Department of Energy Engineering, Faculty of Electrical Engineering and Informatics (in 2000), 1994–2001: Technical University in Košice–professor assistant, 2001–2003: Siemens s.r.o.–acquisitions, As of 2003: Landis + Gyr s.r.o.–Trade Representative, Head of the Organisational Component, 2004: SEPS a.s. –Project Manager for the project of Implementation of Data Warehousing, 2003–2006: Chemosvit, NCHZ, ZSNP –technical consultant, 2005–2006: VSE a.s. Košice – Project Manager for the AZD system project. Ing. Ján Badžgoň, CSc. prezident Zväzu elektrotechnického priemyslu SR. *5.10.1965. Absolvent STU v Bratislave, kde v rokoch 1989 – 1990 začínal na Stavebnej fakulte ako odborný asistent, 1992: spoločnosť Polux –riaditeľ, Od roku 1995: predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ spoločností Castor a Pollux, kde má na starosti strategické, administratívne, manažérske a poradenské riadenie celej spoločnosti v rámci holdingovej skupiny, v spoločnosti pracuje ako vrcholný manažér projektov a firiem a venuje sa príprave kontraktov a ich následnej realizácii, a riadeniu veľkých investičných a finančných projektov pre klientov. Od roku 1992: pôsobenie v SOPK, v NEF a v Združení podnikateľov Slovenska, 2003 – 2004: poradca ministra regionálneho rozvoja. V roku 2006 sa stal členom prezídia Slovensko-ruskej podnikateľskej rady a senátorom v Európskom hospodárskom senáte. President of Association of Electrical Engineering Industry of the Slovak Republic Graduate of Slovak Technical University (STU) in Bratislava, where he started between 1989–1990 at the Faculty of Construction as professor’s assistant, 1992: Polux company – the Director, Since 1995: Chairman of the Board of Directors and General Director of the company Castor & Pollux where he is in charge of strategic, administrative and advisory management of the whole company and dealing with large investment and financial projects for clients. Since 1992: work in SOPK (Slovak Chamber of Industry and Commerce), in NEF and in the Association of Entrepreneurs of Slovakia, 2003–2004: an advisor to the Minister for Regional Development. He become a Member of the Presidium of Slovak-Russian Entrepreneurial Board and a Senator in the European Economic Senate in 2006. prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (od roku 2003), *22.4.1949. Absolvent Chemickotechnologickej fakulty SVŠT v Bratislave, odbor chemické inžinierstvo a riadenie procesov (v roku 1972). V roku 1979 kandidát vied (názov práce Modelovanie neizotermickej adsorpcie). V roku 1982 docent v odbore teória chemickej techniky (názov práce Dvojzložková adsorpcia). V roku 1994 vedecká hodnosť doktora vied (názov práce Heterogénne bioreaktory). V roku 1997 profesor v odbore Chemické inžinierstvo a riadenie procesov. 1972–1973: Katedra Chemického inžinierstva, SUT Bratislava – asistent profesora, 1973–1974: ENSIGS Toulouse – výskumný pracovník, 1974–1983: Kated-

ra Chemického inžinierstva, SUT Bratislava –asistent profesora, 1983–1989: docent, zástupca vedúceho katedry, katedra chemického a biochemického inžinierstva SUT Bratislava, 1989 – 2000: Katedra Chemického a biochemického inžinierstva SUT Bratislava – vedúci katedry 2000–2003: Chemicko-technolgickej fakulta STU v Bratislave –dekan, 2003:Slovenská technická univerzita v Bratislave – rektor. Od roku 2005 prezident Slovenskej rektorskej konferencie. Autor 5 kníh, 169 článkov, 182 odborných prednášok, 175 posterov a 38 technických správ. Diplom Engineer degree (chemical engineering) from The Slovak University of Technology, Bratislava, 1972. PhD degree from Faculty of Chemical Technology, Bratislava, 1979. DrSc (Doctor of Science) degree from Slovak University of Technology, Bratislava, 1994, 1972–1973: Assistent Professor at Department of Chemical Engineering, SUT Bratislava. 1973–1974: Research Associate at ENSIGS Toulouse (France) 1974–1983: Assistent Prof. At SUT Bratislava, 1983–1989: Assoc.Prof. and Vicehead of Department of Chemical and Biochemical Engineering SUT Bratislava, 1989–2000: Head of Dep. Of Chem. and Biochem. Engineering SUT Bratislava, 1997: Full Professor, 2000–2003: Dean of Faculty of Chemical Engineering, 2003: Rector Slovak University of Technology, Bratislava, From 2005 President of Slovak Rectors Conference. Ing. Karol Balog, PhD. *5.5.1951. Absolvent Technickej univerzity Košice. Vedecko-akademická hodnosť PhD. v oblasti reštrukturalizácie priemyslu. Do roku 1982: Praha –Federálne ministerstvo zahraničných vecí. V roku 1982: vyslaný na stálu misiu pri OSN do New Yorku, 1982–1987: profesionálna pozícia v sekretariáte OSN v Office of Human Resources and Management. Od roku 1987: súkromne podnikanie v zahraničnom obchode a v energetike. V roku 1995: pomáhal budovať novovytvorené Ministerstvo výstavby a verejných prác ako riaditeľ odboru zahraničných vzťahov, 1996–1997: Vydavateľstvo Perex, a.s. –generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva, 1998–2003: Agentúra pre priemyselný rozvoj a revitalizáciu –generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva, 2003–2004: energetickú skupinu EdF v Stredoslovenskej energetika Žilina a Elektroenergetické montáže Žilina -generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, 2005 –marec 2008: ČEZ, a.s. –generálny riaditeľ ČEZ Slovensko. 1991–súčasnosť: konateľ spoločnosti CES s.r.o. a CES –ALPHA s.r.o.. Spoločnosť prevádzkuje malé vodné elektrárne a poskytuje poradenské služby v energetike. Graduated from the Technical University Košice. Later, he received the PhD. title from this University in the field of industry restructuring. After graduating university studies, he worked at the Federal Ministry of Foreign Affairs. In 1982 was sent out to a mission with the United Nations New York. Then he worked five years on the professional position at the United Nation Secretariat, Office of Human Resources and Management. After returning home, he commenced his private business in foreign trade and energy industry. In 1995: assisted in building up the newly established Ministry of Construction and Public Works as director of foreign affair section. 1996–1997: worked as managing director and vice-chairman of the board of directors of the publishing house Perex, a.s. 1998–2003: worked as managing director and vice-chairman of the board of directors of Agentúra pre priemyselný rozvoj a revitalizáciu [Industrial development and revitalisation agency]. 2003–2004: worked for the EdF group in Stredoslovenská energetika Žilina and in Elektroenergetické montáže Žilina as managing director and chairman of the board of directors. 2005 –March 2008: ČEZ, a.s. –managing director of ČEZ Slovensko. 1991 –today: procurator of company CES s. r. o. and CES –ALPHA s. r. o.. Company drives a business in small hydroelectric power plant and provides energetics counselling. Ing. Gustáv Časnocha predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti ELV Produkt a.s. (od roku 1999).* 4.2. 1960. Absolvent Vysokej školy ekonomickej v Bratislave odbor Zahraničný obchod (v roku 1983). 1983–1990: Interhotely Bratislava – rôzne vedúce funkcie, 1990–1999: súkromne podnikal v oblasti exportu


PRO FILE a importu tovarov a surovín najmä v spotrebnom a chemickom priemysle. Od roku 1999: ELV Produkt a.s. Senec –predseda predstavenstva a generálny riaditeľ. Chairman of the Board of Directors and CEO of ELV Produkt a. s. (since

1999) Ing. Gustáv Časnocha after finishing Primary and Secondary school studied at The University of Economics in Bratislava, specialized in International trade (1979–1983). 1983–1990: after graduating he worked in different leading positions for Interhotel Bratislava. 1990–1999: self-employed in the sphere of export and import of goods in consumer and chemical industry. Since 1999 he has worked for ELV Produkt a. s. Senec as Chairman of the Board of Directors and CEO. Ing. Igor Chrapčiak riaditeľ spoločnosti Schrack Technik s.r.o. (od r.1999). *16. 6.1962. Absolvent Elektrotechnickej fakulty SVŠT, odbor elektroizolačná technika, zameranie fyzika tuhých látok (v r.1985). 1985-1987 -Západoslovenské energetické závody, (ZSE, š.p.) Bratislava –projektant, 1987-1995 -ZSE, š.p. - vedúci projektového oddelenia distribučných sietí ZSE, š.p., 1995-1998 -ZSE, š.p. -vedúci vývoja GIS (geografický informačný systém) ZSE, š.p., Od r. 1998 -Schrack Energietechnik s.r.o. Od r. 1999 -Schrack Energietechnik s.r.o. - riaditeľ, je spoluautor systému pre automatizované projektovanie inžinierskych sietí GRAP a MicroGrap, spoluzakladateľ tvorby geografického informačného systému KiGIS v Kyjeve. Podieľa sa na tvorbe koncepcie a realizácii komplexných systémov diaľkového merania pre energetické spoločnosti a liberalizovaný energetický trh. Director of Schrack Technik s.r.o., graduated from the Slovak Technical University Bratislava, Electrical Engineering Faculty, the study aimed at electro-insulation technology, specialised in solid substances physics in 1985. 1985-987 working for Západoslovenské energetické závody (ZSE, š.p.) Bratislava as designer. 1987-1995 for the same employer as chief designer of the distribution network department. Continuing for ZSE, š.p. over 1995-1998 as chief developer of the Geographic Information System of ZSE, š.p. Since 1998 joined the company Schrack Energietechnik s.r.o., since 1999 working in office of director. The co-author of the GRAP and MicroGrap system for automated designing of engineering networks, co-founder designing the geographic information system KiGIS in Kiev. He participates in designing concept and implementation of comprehensive remote measuring systems for the energy companies and the liberalised energy market. Ing. Martin Ciran generálny riaditeľ spoločnosti ENVIDOM (od roku 2005). Absolvent Slovenskej technickej univerzity, Fakulta mechanického inžinierstva so špecializáciou na manažment. Od roku 1973: Slovenská armatúrka Myjava a VHJ Strojsmalt –rôzne riadiace pozície v oblasti výroby, 1986–1992: Tatramat Poprad, a.s. –generálny riaditeľ, 1992–2002: Whirlpool Slovakia –generálny riaditeľ, Od roku 2003: príprava a založenie Slovenskej asociácie výrobcov domácich spotrebičov, 2004 –doteraz: CECED Slovakia –združenie európskych výrobcov domácich spotrebičov –generálny riaditeľ, 2005 –doteraz: príprava kolektívneho systému ENVIDOM –združenia výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu (vzniklo v roku 2005), kde pôsobí dodnes ako generálny riaditeľ. General Director of ENVIDOM (since 2005) He studied at Slovac technical university, Faculty of mechanical engineering in specialization on Managment. Since 1973 he was working in the company Slovenska armatúrka Myjava a VHJ Strojsmalt on the diferent positions in the field of production. In the year 1986 he became CEO of the Tatramat Poprad, a.s.. After six years at this positon he became (for ten years) CEO of the Whirpool Slovakia. Since 2003 he established Slovak association of producres of the domestic appliances. After one year he became CEO of the company CECED Slovakia – association of Eu-

ropean producers of domestic appliances – till today. He is CEO of ENVIDOM – association of electronic products producers for recycling (established in 2005). Dr.h.c. Prof. Ing. Štefan Fecko, DrSc. *19.6.1929. Absolvent Elektrotechnickej fakulty SVŠT (v roku 1951). 1951–1980: Katedra Elektroenergetiky Elektrotechnickej fakulty SVŠT –asistent, odborný asistent, docent (1964), profesor (1980), 1959–1960: odborná prax v Elektrovode ako vedúci projektov vedení vvn, 1966–1967: ako profesor a expert vyslaný na prednáškový pobyt na Univerzite Oriente Santiagu de Cuba. 1974–1989: vedúci Katedry Elektroenergetiky, 1969–1970 a 1978–1985: prodekan na EF SVŠT. 50 ročná pedagogická a vedecko-výskumná činnosť na troch elektrotechnických fakultách Slovenska, predseda komisie, vedecké hodnosti CSc a DrSc. Autor alebo spoluautor 5 odborných knižných publikácií, 11 vysokoškolských skrípt (z toho 2 v španielčine), mnoho vedeckých a odborných publikácií, vystúpenia na kongresoch. Dr.h.c. Prof. Ing. Štefan Fecko, DrSc. graduated from the Slovak Technical University Bratislava in 1951. Long-term acting at the Slovak Technical University Bratislava, Electrical Engineering Faculty, Energy Engineering Department, since 1951 as instructor, then since 1954 as professor assistant then since 1964 as reader and since 1980 as professor. During 1959–1960 professional practice in Elektrovod as chief designer of vhv lines, 1966–1967: as professor appointed to work for the University of Oriente, Santiago de Cuba, Cuba, 1974–1989: acting as chair of the Energy Engineering Department, Electrical Engineering Faculty, Slovak Technical University Bratislava, 1969–1970 and 1978–1985: acting as vice dean of the Electrical Engineering Faculty, Slovak Technical University Bratislava. 50 years of fruitful university teacher and scientist career at the three electrical engineering faculties of Slovakia, chair of commission, research and higher degrees PhD and DSc. Author and co-author of 6 expert book publications, 11 university text books (2 of them written in Spanish) as well as many scientific and professional publications and presentations at congresses. Ing. Ján Gallo generálny riaditeľ spoločnosti Elektrovod Žilina, a.s. (od roku 2007). *1960. Absolvent STU v Bratislave. Do roku 1994: o. z. Elektrovod Žilina –útvar technológie. V roku 1994: Elektrovod Žilina, a.s. –člen predstavenstva a súčasne zastával funkciu riaditeľa pre výrobu a techniku. V roku 2002: Elektrovod Žilina, a.s. –člen predstavenstva a bol menovaný do súčasne zastávanej funkcie vrchného riaditeľa pre špecializované činnosti. V roku 2007: Elektrovod Žilina, a.s. –generálny riaditeľ. General Director of Elektrovod Žilina, a.s. (since 2007). Ing. Ján Gallo after his graduation from the Slovak Technical University Bratislava joined the area enterprise of Elektrovod Žilina working at the technology unit. After the establishing Elektrovod Žilina as a joint stock company in 1994 he become a member of the Board of Directors working at the position of production & technology director. In 2002 he continued to be a member of the Board of Directors and to date works as chief director for specialised activities. He has been CEO of Elektrovod Žilina, JSC, since 2007. RNDr. Oskár Halzl podpredseda predstavenstva a obchodný riaditeľ Sféra, a.s. (od roku 2003). *7.6.1953. Absolvent Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Elektrotechnická fakulta, odbor matematika –teoretická kybernetika (v roku 1977). 1977–1983: Výskumný ústav výpočtovej techniky Žilina – analytik, programátor, 1983–1989: Kovoprojekta, š.p., Bratislava –samostatný vývojový pracovník. 1989–1992: podnikateľská činnosť –živnosť v oblasti programovania a spracovania dát. 1992–1993: Sféra, s.r.o., Bratislava –konateľ, 1994–2003: Sféra, a.s. –podpredseda predstavenstva, riaditeľ úseku kvality. Od roku 2003: Sféra, a.s. –podpredseda predstaven-

stva, riaditeľ úseku obchodu. Vice-chairman of Board of the Directors, Commercial Director Sféra, a. s. (since 2003) Graduate of Faculty of Natural Science of Comenius University in Bratislava, degree in Mathematics –Theoretical Cybernetics (in 1977). 1977–1983: Výskumný ústav výpočtovej techniky Žilina –analyst, programmer, 1983–1989: Kovoprojekta, š.p., Bratislava –independent research worker, 1989–1992: business activities –business license for data programming and processing, 1992–1993: Sféra, s.r.o., Bratislava –General Manager, 1994–2003: Sféra, a.s. –ViceChairman of the Board of Directors, Director of Quality Control, Since 2003: Sféra, a.s. –Vice-Chairman of the Board of Directors, Director of Trade Department. Stanislav Hamrák riaditeľ spoločnosti Hasma, s.r.o. (od roku 1994).Absolvoval Strednú priemyselnú školu strojnícku v Poprade (v roku 1969). 1969–1972: Kovohuty Krompachy –robotník, 1972–1994: SEZ Krompachy –konštruktér. Od roku 1994: Hasma, s.r.o. Krompachy –riaditeľ. Viac ako dvadsať rokov konštruktérskej práce ho naučilo spájať teóriu s praxou, analyticky myslieť, hľadať najefektívnejšie technické riešenia, ísť do hĺbky každého problému, analyzovať výhody, či nevýhody možných riešení, a na základe toho rozhodovať. Aj dnes vo funkcii riaditeľa je denne postavený pred povinnosť rozhodovať, pričom rozhodovanie neberie ako výhodu riaditeľa, ale ako povinnosť a zodpovednosť. Director of Hasma, s.r.o. (since 1994) He graduated at Technic high school of engineering in Poprad (1965–1969) In years 1969–1972 he worked like worker in Kovohuty Krompachy, from the year 1972 till 1994 he worked like constructor for SEZ Krompachy and finally from the year of 1994 he is director of the company Hasma s.r.o., Krompachy. More than 20 years of constructor work had taught him to put together theory with practice, to think analytic, to find out the most effective technical solutions, to go to the deep of each problem, to analyze advantages or disadvantages of possible solutions, and at the point of these experiences to decide. Also today, in function of director he is daily displayed against the duty of decisions, and making the decisions doesn`t count as disadvantage of director but like duty and responsibility. Ing. Jaroslav Hanzel riaditeľ divízie Korporátne a spoločné zákaznícke služby, Stredoslovenská energetika, a.s. (od r.2003). *2.8.1958. Absolvoval Elektrotechnickú fakultu SVŠT, odbor výroba, rozvod a využitie elektrickej energie (v r.1981). 1982 až doteraz -Stredoslovenské energetické závody, š.p. Žilina (neskôr Stredoslovenská energetika, a.s.). 1989-1991 -SSE, a.s., odbor prevádzky Podnikového riaditeľstva SSE -vedúci oddelenia sietí. 1991-1999 -SSE, a.s. -zástupca riaditeľa pre prevádzku a údržbu sietí, 1999-2001 -SSE, a.s. -riaditeľ úseku prevádzky a techniky. Od r. 2001 -SSE, a.s. -poverený riadením novokonštituovanej akciovej spoločnosti. Od r. 2003 -Stredoslovenská energetika, a.s. -generálny riaditeľ Director of Corporate and Shared Customer Service Division, Stredoslovenská energetika a.s.. Graduated at Slovak Technical University, Faculty of Electrical Engineering, course of Production, Distribution and Use of Electric Energy. 1982 -today: SSE (Central Slovakian Energy Distribution Utility), 1989-1991 head of Networks Department, 1991-2001 Deputy Director and Director of the Division of Services and Maintenance of Networks, 2001 -today: SSE acting manager; after the transformation member of the Board. Since 2003 CEO Stredoslovenská energetika, a.s. Ing. Miroslav Holčík konateľ spoločnosti MURAT s.r.o. (od r.1993) *8.4.1951. Absolvent Elektrotechnickej fakulty SVŠT, odbor Elektroizolačná a káblová technika (v r.1975). 1975-1990 -Kablo Bratislava -vývojový pracovník, vedúci prevádzky, výrobno-technický námestník závodu. 1990-1993 -Gumon Bratislava a.s. -výrobnotechnický riaditeľ. Od r.1993 -MURAT s.r.o. -konateľ spoločnosti.

135


PRO FIL

In 1975 he graduated from the Slovak Technical University Bratislava, Electrical Engineering Faculty, the study specialised in electro-insulation and cable technology. From 1975 to 1990 he worked for Kablo Bratislava as researcher, operation manager, enterprise production and technological deputy director. From 1990 to 1993 he worked for Gumon Bratislava a.s. as production and technological director. Since 1993 he is executive of the company MURAT s.r.o. Magdaléna Holčíková obchodná riaditeľka spoločnosti MURAT s.r.o. (od r.1993). *15.1.1951. Absolventka SPTŠ Bratislava. 1970-1992 -Kablo Bratislava -prípravár výroby, samostatný technológ, vedúci VDO. Od r. 1993 -MURAT s.r.o. -obchodná riaditeľka. She graduated from the Secondary Telecommunication Engineering Scholl. Since 1970 to 1992 she worked for Kablo Bratislava as production preparation worker, independent technologist, manager of production department. Since 1993 she acts as sales director of the company MURAT s.r.o. Mgr. Ing. Márius Hričovský obchodný riaditeľ a konateľ spoločnosti ČEZ Slovensko, s.r.o. (od roku 2008) Absolvent vysokej školy Univerzita Komenského, Bratislava Právnická Fakulta, Mgr. (v roku 1993). Absolvent Inštitútu riadenia priemyslu, Vysoká škola ekonomická Berlín, doktor ekonómie, Dr. oec. (v roku 1990). Absolvent Vysokej školy ekonomickej, Bratislava, Fakulta riadenia, Ing. (v roku 1985). 1990–1992: Poradca ministra priemyslu SR, Bratislava, 1991–1992: Ministerstvo priemyslu SR, Bratislava -riaditeľ odboru medzinárodných vzťahov, 1992: Federálne ministerstvo zahraničných vecí, Praha, 1992: Veľvyslanectvo ČSFR, Berlín –veľvyslanecký radca -OBEO, 1993: Veľvyslanectvo SR v SRN, Berlín –veľvyslanecký radca - OBEO, zástupca vedúceho misie. 1993–1996: Veľvyslanectvo SR v SRN –veľvyslanecký radca -OBEO, 1997–1999: poradca pre rozvoj a medzinárodné vzťahy Asociácie obchodu SR AVODIS, Bratislava, 1998-2002: poradca ministra hospodárstva SR, Bratislava, 1999–2002: Slovenské plavby a prístavy a.s., Bratislava –člen Dozornej rady, 1999–2002: DMD holding a.s., Bratislava –člen Dozornej rady, 1999–2001: Globtel a.s., Bratislava – podpredseda predstavenstva, 2001–2002: Západoslovenská energetika, a.s. –predseda Dozornej rady 2001–2006: Energotel a.s., Bratislava predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ. V roku 2004 člen Slovenskej advokátskej komory, 2007–2008: Advokátska kancelária Since 2008 Commercial Director and General Manager of ČEZ Slovensko, s.r.o. Graduate of: Comenius University, Bratislava, Faculty of Law, M.A. (1987–1993). Industry Management Institute, Business University Berlin, Doctor of Economy, Dr. oec. (1986–1990). Slovak Economic University in Bratislava, Management Faculty, Ing. (1980–1985)Lawyer’s office (2007–2008). Member of Slovak Advocate Chamber (2004). Chairman of Board of Directors and Chief Executive Officer, Energotel a.s., Bratislava (2001–2006). Chairman of the Supervisory Board, Západoslovenská energetika, a.s. (2001–2002). Vice-chairman of the Board of Directors, Globtel a.s., Bratislava (1999–2001). Member of the Supervisory Board, DMD holding a.s., Bratislava (1999–2002). Member of the Supervisory Board, Slovenské plavby a prístavy a.s., Bratislava (1999–2002). Advisor to the Minister of Economy of the SR, Bratislava (1998–2002). Advisor for Development and International Relations of Association of Trade of the SR AVODIS, Bratislava (1997–1999). Embassy Counsellor -OBEO, Embassy of the SR in Germany, Bonn (1993–1996), Embassy Counsellor -OBEO, Vice-head of Mission, Embassy of the SR in Germany, Berlin (1993). Embassy Counsellor, Embassy of the ČSFR, Berlin (1992). Federal Ministry of Foreign Affairs, Praha (1992). Director of Department of International Relations, Ministry of Industry of the SR, Bratislava (1991–1992). Advisor to the Minister of Industry of the SR, Bratislava (1990 – 1992)

136

Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc. minister hospodárstva Slovenskej republiky *16.9.1954. Absolvent SVŠT v Bratislave, Chemicko-technologická fakulta, odbor spracovanie plastu a kaučuku (rok 1978); vedecká hodnotnosť CSc. v oblasti makromolekulárnej chémie (rok 1991); vymenovanie za hosťujúceho docenta na CHTF STU Bratislava v odbore technológia makromolekulárnych látok (rok 2000); habilitácia na docenta na Materiálovovotechnickej fakulte Trnava, STU Bratislava, v odbore materiálové inžinierstvo (rok 2004). 1978–1992: VÚSAPL Nitra v rôznych funkciách, od výskumného pracovníka až po riaditeľa divízie. 1992–2001: Plastika, a.s. Nitra –výrobno-technický námestník. 2001–2003: Duslo, a.s. Šaľa –riaditeľ pre stratégiu. 2003–2005: Plastika, a.s. Nitra –generálny riaditeľ, 2005–2006: vedúci detašovaného pracoviska Materiálovotechnickej fakulty STU v Nitre, 1993–2003: zástupca AZZZ SR v Medzinárodnej organizácii práce pri OSN v Ženeve, 1994–2003: člen výkonného výboru Medzinárodnej organizácie zamestnávateľov pri OSN v Ženeve, člen vedeckej rady Slovenskej technickej univerzity (STU) Bratislava, člen vedeckej rady Chemickotechnologickej fakulty STU Bratislava, člen vedeckej rady Materiálovotechnickej fakulty STU Bratislava so sídlom v Trnave, člen vedeckej rady Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Púchove. Minister of Economy of the Slovak Republic Graduate of Slovak Technical University in Bratislava, Faculty of Chemical Engineering, degree: Processing of Plastics and Natural Rubber (in 1978); CSc. scientific degree in the field of Macromolecular Chemistry (in 1991); appointment to Host Associated Professor at CHTF STU Bratislava in the field of Technology of Macromolecular Substances (in 2000); habilitation to Associated Professor at Faculty of Material Technology Trnava, Slovak Technical University, in the field of Material Engineering (in 2004). 1978–1992: VÚSAPL Nitra in various positions, from research worker up to director of division, 1992–2001: Plastika, a.s. Nitra – Vice-Director for Production and Technology. 2001–2003: Duslo, a.s. Šaľa – Director for Strategy, 2003–2005: Plastika, a.s. Nitra – General Director, 2005–2006: Head of Detached Site of the Faculty of Materials and Technology of STU in Nitra, 1993–2003: representative of AZZZ SR Federation of Employers´ Associations of the Slovak Republic) at the UN in Geneva, 1994–2003: Member of Executive Committee of International Employers’s Association at the UN in Geneva. Member of the Scientific Board of the Slovak Technical University (STU) Bratislava. Member of the Scientific Board of the Faculty of Chemical Engineering of STU Bratislava. Member of the Scientific Board of the Faculty of Material Engineering of STU Bratislava, resident in Trnava. Member of the Scientific Board of the Faculty of Industrial Technologies of the Alexander Dubček University in Trenčín at Púchov. prof. Ing. František Janíček, PhD. prorektor pre rozvoj Slovenskej technickej univerzity (od roku 2007) *4.12.1954. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Elektrotechnickej fakulte SVŠT (v roku 1979). Internú ašpirantúru v odbore Elektroenergetika ukončil na EF SVŠT (v roku 1984). V roku 1979: Katedra elektroenergetiky EF SVŠT –asistent. V roku 1989: vymenovaný za docenta. V roku 1999: vymenovaný za profesora. Od 1. 2.2006: predseda rady pre technické vedy v Agentúre na podporu výskumu a vývoja. 2000–2007: dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Od 1. 2.2007: prorektor pre rozvoj Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (doteraz). Patrí k významným odborníkom v oblasti elektroenergetiky. Ako autor a spoluautor publikoval 13 vysokoškolských skrípt a učebníc, 4 odborné monografie, vyše 40 článkov v časopisoch, 80 príspevkov na medzinárodných vedeckých konferenciách (z toho 26 vyžiadaných prednášok). Je jedným zo spoluzakladateľov internetového informačného a vzdelávacieho projektu INFELEN (informácie o elektroenergetike), zakladateľ časopisu EE, kde pôsobí aj ako člen redakčnej rady. Je členom slovenského výboru WEC SR, štatutárny zástupca Združenia EE (8 organizácií) a členom viacerých vedeckých rád uni-

verzít v SR. Oponoval viacero významných projektov v oblasti liberalizovaného trhu s elektrickou energiou a bol členom kolektívu pre vypracovanie Energetickej politiky SR. Pro-rector for Development of the Slovak Technical University in Bratislava (since 2007) He graduated from university studies at the Slovak Technical University (SVŠT) in Bratislava, Faculty of Electrical Engineering (EF) in 1979 and in the same year he started as assistant lecturer at the Department of Power Engineering, Faculty of Electrical Engineering EF SVŠT. He completed the internal postgraduate studies in Power Engineering at EF SVŠT in 1984. He was appointed as associated professor in 1989 and as professor in 1999. In 1989: he was appointed as associated professor. In 1999: he was appointed as professor. 2000–2007: he held the position of the Dean of Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Slovak Technical University (STU) in Bratislava. From 1.2.2007 to the current date he has been the Pro-rector for Development of the Slovak Technical University in Bratislava. He is a renowned specialist in the field of power engineering. As author and co-author he has published 13 university textbooks, 4 professional monographs, more than 40 articles in journals, 80 papers at international scientific conferences (of which 26 requested papers). He is the co-founder of the internet information and education project INFELEN (information on power engineering), founder of the EE journal where he also acts as a member of editorial board. He is a member of the Slovak WEC SR committee, a statutory representative of the EE Association (8 organisations) and a member of the scientific board of several universities in the SR. He reviewed several major projects in the field of liberalised power market and was a member of team for the elaboration of the Energy Policy of the SR. Since 1.2.2006 he is in position of Chairman of Board for Technical Science in the Agency for the Support of Research and Development. Ing. Pavol Janočko prezident Slovenského plynárenského a naftového zväzu (od roku 2000). Absolvent Vysokej školy technickej v Košiciach (v roku 1982), zameranie na plynárenstvo. 1982–1995: Východoslovenské plynárenské závody –majster, zástupca riaditeľa pre rozvoj 1995–1999: Slovenský plynárenský priemysel –divízny riaditeľ pre investičný rozvoj, 1999–2006: SPP –riaditeľ divízie tranzitu. Od roku 2006: dcérska spoločnosť SPP –preprava, a.s. generálny riaditeľ. Tento post zastáva aj v následníckej spoločnosti Eustream, a.s. Ako odborník v plynárenstve bol členom predstavenstiev a dozorných rád v spoločnostiach podnikajúcich v tejto oblasti. 2003–2006: člen výkonného výboru Medzinárodnej plynárenskej únie. Je členom vedeckej rady Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Chairman of Slovak Gas and Oil Association (since 2000) Graduate of Košice Technical University (in 1982), major in gas sector. 1982–1995: Východoslovenské plynárenské závody –Foreman, Vice-director for development. 1995–1999: Slovenský plynárenský priemysel –Director of Investment Development Division 1999–2006: SPP –Director of Transit Division. As of 2006: subsidiary of SPP –preprava, a.s., General Director. He also holds this position in its successor company Eustream, a.s. As a gas sector specialist, he was a member of the boards of directors and supervisory boards in companies conducting business in this field. 2003–2006: Member of executive committee of the International Gas Union. He is a Member of the Scientific Board of the Metallurgy Faculty of the Technical University in Košice. Ing. Ľubomír Jurika *13.7.1951. Absolvent Elektrotechnickej fakulty SVŠT, zameranie výroba a rozvod elektrickej energie, špecializácia Jadrové elektrárne (1975). 1975–1976 Výskumný ústav energetický, pracovisko Jaslovské Bohunice – výskumný pracovník v oblasti bezpečnosti jadrových elektrární. 1977–1993 Dopravný podnik mesta Bratislavy –vedúci oddelenia elektrodispečingu, vedúci prevádzky trakčných meniarní (námestník riaditeľa pre pevné trakčné zariadenia) riadi-


PRO FILE teľ odštepného závodu Elektrické dráhy. 1994–1997 Voest-Alpine Technology, s.r.o. Bratislava. Od roku 1997 do roku 2008 Siemens s.r.o. Bratislava, riaditeľ divízie energetiky. Od roku 2008 InForm Technologies a.s., riaditeľ divízie primárnej techniky. Graduated at Slovak Technical University, Faculty of Electrical Engineering, course of Production, Distribution and Use of Electric Energy –Nuclear Power Plants (1975). 1975–1976 Research Institute of Energy, Unit Jaslovske Bohunice –researcher in NPP security. 1977–1993 Public Transport Utility of the City of Bratislava –head of Electricity Control Center (Deputy Director for Traction Machinery Department) Director of Electric Transport Network Utility. 1994–1997 Voest-Alpine Technology Bratislava. Since 1997–till 2008: Siemens Bratislava – Director of Energy Division. From 2008 InFormTechnologies j.s.c., Director of Primary Technik Division. Ing. Peter Káčerík predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti LiV ELEKTRA, a.s. Bratislava (od r.1993), predseda predstavenstva spoločnosti LiV Elektra Slavutič, a.s. (od r.2001). *9.1.1961. Absolvent elektrotechnickej fakulty SVŠT, katedra automatizácie a regulácie, Technická kybernetika, odbor meracia technika (v r.1985). 1985-1993 -ZSE, š.p. Bratislava, oddelenie dispečerskej riadiacej techniky - technik pre hromadné a diaľkové ovládanie, riadiaci pracovník skupiny ochrán. 1990-1993 -živnostník popri zamestnaní - Revízie elektrických zariadení nn, vn, vvn, montážne a údržbové práce. Od r. 1993 -LiV ELEKRA, a.s. Bratislava -vedúci montáží, technický riaditeľ, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ. Od r. 2001 -LiV Elektra Slavutič, a.s. (Ukrajina) -predseda predstavenstva. He studied and graduates from Electrical Engineering Faculty of the Slovak Technical University Bratislava, department of automation and control, technical cybernetics, specialisation of measuring technology in 1980-1985. In 1985-1993 he worked for ZSE, š.p. Bratislava, dispatcher and control technology department as technician for mass and remote control, control engineer of protection devices group. In 1990-1993 besides his main job for LV, HV, EHV electric equipment inspections and installation and maintenance he did his private business. Since 1993 worked for LiV ELEKRA, a.s. Bratislava as manager of installations, technical director and chairman of the board of directors and managing director. Since 2001 worked for LiV Elektra Slavutič, a.s. (Ukraine) as chairman of the board of directors. Ing. Mária Krajčovičová konateľka spoločnosti Chladiace veže Bohunice, s.r.o. (od roku 2002). *22.12.1966 .Absolventka Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, odbor národohospodárske plánovanie (v roku 1989). 1989–1993: spoločnosť Figaro Trnava a.s. –samostatný odborný ekonóm, 1993–1994: ZO ZOJES –ekonóm. Od 1994 –až doteraz: Chladiace veže Bohunice, s.r.o., funkcie: 1994–1995: vedúca ekonomického úseku, 1996–2002: riaditeľka pre ekonomiku a ľudské zdroje.

š.p. Bratislava –vedúci referent, od roku 1987: vedúci odborný technický pracovník vedení. Od roku 1991: Závod prenosovej sústavy –riaditeľ, 1994–2001: Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava, Závod prenosovej sústavy –riaditeľ odštepného závodu, 2001–2003: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Bratislava –predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, 2003: ELV PRODUKT –predseda predstavenstva a generálny riaditeľ. Od roku 2004: Elektrovod Holding, a.s. –výkonný riaditeľ. Od 1. 7.2004: Elektrovod Holding, a.s. –generálny riaditeľ. Ing. Alexander Kšiňan graduated at Slovak Technical University, Faculty of Electrical Engineering, course of Production, Distribution and Use of Electric Energy (in 1976). 1976–1981: Stredoslovenské energetické závody (SSE), š.p. Žilina (Central Slovakian Energy Distribution Utility –SSE) projector, highvoltage electric lines engineer. 1981–1994: Slovenský energetický podnik (SEP), š.p. Bratislava (Slovak Energy Utility) –manager, Care of Basic Funds, manager, Technology of Electric Lines. Since 1991: director of the Transmission System Utility. 1994–2001 Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava –director of Transmission System Utility. 2001–2003 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Bratislava (Slovak Electrical Transmission System Utility Company) –Chairman of the Board and CEO. 2003: ELV PRODUKT –Chairman of the Board and CEO. Since 2004: executive director Elektrovod Holding, a.s. Since July 7 2004: CEO of Elektrovod Holding, a.s.. Mgr. Miroslav Kulla riaditeľ divízie Obchod, VSE Absolvent (MBA) Paris Business School vo Francúzsku. Predtým úspešne absolvoval Fakultu manažmentu na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas svojho pobytu vo Francúzsku zároveň pôsobil ako finančný analytik v spoločnostiach Hewlett Packard a Valeo Distribution. 2002–2005: Slovak Telecom –rôzne pozície v oblasti manažmentu rizika, daní, kontrolingu a riadenia projektov reštrukturalizácií a procesného redizajnu. Od júla 2005: VSE. Head of the Division Sales, VSE He graduated from Paris Business School in France and obtained a degree Master of Business Administration (MBA). Before that he graduated from the Faculty of Management at the Comenius University in Bratislava. During his stay in France he at the same time worked as a financial analyst for the companies Hewlett Packard and Valeo Distribution. 2002–2005: Slovak Telecom –various positions in the field of risk management, taxes, controlling and management of reorganization and process redesign projects. Since July 2005: VSE.

General manager of the company, Chladiace veže Bohunice, s. r. o (since 2002). Graduate of the Slovak Economic University in Bratislava, Planning of National Economy (in 1989). 1989–1993: Figaro Trnava a.s. –independent professional economist 1993–1994: ZO ZOJES –economist. Since 1994 –until now: Chladiace veže Bohunice, spol. s.r.o., Positions: 1994–1995: Head of Economic Section, 1996–2002: Director of Economy and Human Resources.

Ing. Anton Letko predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Energoprojekt Slovakia, a.s. (od r.1994) *16.10.1947. Absolvent Strojníckej fakulty SVŠT Bratislava, špecializácie Tepelné energetické stroje a zariadenia (v r.1972). Absolvent postgraduálneho štúdia na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave „Prevádzka jadrových elektrární“. (v r.1982). Absolvent City University Bratislava „The Efective Manager“ (v r.1997). 1972-1975 -Stavoprojekt Nitra -pozícia v oblasti projektov pre centralizované tepelné zdroje. 1975-1987 -Energoprojekt Praha, závod Nitra -pozícia so zameraním na klasické energetické zdroje a na projekty pre jadrové elektrárne Jaslovské Bohunice, Dukovany a Mochovce. 1987-1994 -Energoprojekt Praha -hlavný inžinier projektu na stavbe JE Mochovce. Od r. 1994 -Energoprojekt Slovakia, a.s. Bratislava -predseda predstavenstva a generálny riaditeľ.

Ing. Alexander Kšiňan generálny riaditeľ Elektrovod Holding, a.s. (od roku 2004), *27.8.1952. Absolvent Elektrotechnickej fakulty SVŠT, odbor silnoprúdovej elektrotechniky –výroba, rozvod a využitie elektrickej energie (v roku 1976). 1976–1981: Stredoslovenské energetické závody (SSE), š.p. Žilina, rozvodný závod Žiar nad Hronom –projektant. Od roku 1977: podnikové riaditeľstvo –technik VN sietí. 1981–1994: Slovenský energetický podnik (SEP),

Anton Letko graduate of Faculty of the Mechanical Engineering, Technical University Bratislava, specialisation „Thermal energy machines and equipment“. After finishing the studies he worked in Stavoprojekt Nitra on projects of centralized heating resources. From 1975 he worked in Energoprojekt Praha, branch Nitra in the area of coal –fuel energy resources and on projects for Nuclear Power Plants Jaslovské Bohunice, Dukovany and Mochovce. In 1982 he finished a post –graduate study in „Operations of nuclear power plants“ at the Technical University in Bratislava, Electrotechnical Faculty. From 1987 he worked in

Energoprojekt Prague as a chief consultant engineer on Nuclear Power Plant Mochovce site. In 1997 he graduated from the City University Bratislava „The Efective Manager“. Since 1994 he has been working in Energoprojekt Slovakia, JSC. Bratislava as the Chairman of the Board and Executive Manager. Ing. Miroslav Lipár vedúci sekcie prevádzkovej bezpečnosti jadrových zariadení, MAAE (od roku 2002). Absolvent Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, Elektrotechnická fakulta, odbor jadrová energetika (v roku 1977). Kandidátske minimum –SVŠT Elektrotechnická fakulta (v roku 1989). 1979–1985: EBO V-1 –kontrolný fyzik počas spúšťania, operátor reaktora, vedúci reaktorového bloku, zmenový inžinier. 1985–1987: vedúci odboru technického rozvoja EBO, 1987–1988: Slovenský energetický podnik (SEP) –vedúci odboru prevádzky a údržby JE, 1988–1990: SEP –hlavný inžinier jadrovej energetiky SEP, 1991–1993: elektráreň v Abu Dhabi (Spojené Arabské Emiráty) –operátor a lektor pri prevádzke klasickej elektrárne, 1993–1996: Úrad jadrového dozoru SR –riaditeľ odboru hodnotenia jadrovej bezpečnosti, 1996–1997: Slovenské elektrárne –námestník riaditeľa pre prevádzku SE –EBO, 1997-2002: Úradu jadrového dozoru SR –predseda 1997–1999: NUSAC (Koordinácia pomoci v oblasti jadrovej bezpečnosti) EK a krajiny G 24 –podpredseda, 1998–2000: Rada guvernérov MAAE –guvernér, podpredseda, člen ACSS (poradná skupina generálneho riaditeľa MAAE pre bezpečnostné štandardy) 1998–2002: člen INSAG –International Safety Advisory Group, (medzinárodná poradná skupina jadrovej bezpečnosti generálneho riaditeľa MAAE), 2000–2002: člen Rady jadrovej bezpečnosti Státního uřadu pro jadernou bezpečnost České republiky. Člen misií MAAE –OSART (tím hodnotenia bezpečnosti prevádzky JE) na JE Qinshan and Ling Ao (Čína), Ascó (Španielsko), North Anna (USA), Gösgen (Švajčiarsko). Vedúci misií OSART na JE Ling Ao (Čína), Nogent (Francúzsko), Rovno (Ukrajina), Chashma (Pakistan), Kashiwazaki Kariwa (Japonsko), Brunswick (USA), Angra (Brazília), Volgodonsk (Rusko), Youngwang (Južná Kórea), Forsmark (Švédsko). Člen misií MAAE na hodnotenie projektovej bezpečnosti JE Mochovce SR, Dukovany ČR, Paks (Maďarsko). Vedúci misie hodnotenia nehody jadroveho paliva na JE Paks v Maďarsku. Člen misií MAAE – IRRT na hodnotenie činnosti a legislatívy jadrových dozorov Maďarska a Mexika. Člen misie dozoru USA (US NRC) na jadrovom dozore Litvy (VATESI) a Bulharska. Člen poradného výboru jadrovej bezpečnosti prezidenta Arménska od 2001. Head of Operational Safety of Nuclear Equipment Section, IAEA (as of 2002) Graduate of Slovak Technical University in Bratislava, Faculty of Electrical Engineering, Branch Nuclear Energy (in 1977). PhD work –Slovak Technical University in Bratislava, Faculty of Electrical Engineering (in 1989). 1979–1985: EBO V-1 – control physicist during start-up, operator of reactor, head of reactor unit, shift engineer. 1985–1987: Head of Department of Technical Development of EBO, 1987–1988: Slovenský energetický podnik (SEP) –Head of Department of Operation and Maintenance of Nuclear Power Plants. 1988–1990: SEP –Main Engineer of Nuclear Energy of SEP, 1991–1993: power plant in Abu Dhabi (United Arab Emirates) –operator and lecturer on the operation of classic power plants. 1993–1996: Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic SR –Director of Department for Nuclear Safety Assessment. 1996–1997: Slovenské elektrárne –ViceDirector for the Operation of SE –EBO. 1997-2002: Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic SR –Chairman, 1997–1999: NUSAC (Nuclear Safety Advisory Committee) of the EC and G24 countries – Vice-chairman, 1998–2000: IAEA Board of Governors –Governor, Vice-chairman, Member of ACSS (Advisory Commission of the General Director of IAEA for on Safety Standards), 1998–2002: Member of INSAG –International Safety Advisory Group of the General Director of IAEA, 2000–2002: Member of Board of Nuclear Safety of State Office for Nuclear Safety of the Czech Republic. Member of IAEA missions –OSART, (Operational Safety Review Teams for NPP) at NPP Qinshan and Ling Ao (China), Ascó (Spain), North Anna (USA), Gösgen (Switzerland). Head of missions of OSART to NPP Ling Ao (China), Nogent (France), Rovno (Ukraine), Chashma (Pakistan),

137


PRO FIL Kashiwazaki Kariwa (Japan), Brunswick (USA), Angra (Brazil), Volgodonsk (Russia), Youngwang (South Korea), Forsmark (Sweden). Member of IAEA missions for assessment of design safety of NPP Mochovce SR, Dukovany Czech Republic, Paks (Hungary). Head of mission of assessment of nuclear fuel accident at NPP Paks in Hungary. Member of IAEA –IRRT missions for assessment of activities and legislation of nuclear supervision in Hungary and Mexico. Member of supervision mission of USA (US NRC) at the nuclear supervision of Lithuania (VATESI) and Bulgaria. Member of advisory committee for nuclear safety of the President of Armenia since 2001. Ing. Tomáš Malatinský predseda predstavenstva Elektrovod Holding a.s., Bratislava (od roku 2000), prezident Zväzu zamestnávateľov energetiky Slovenska –ZZES (od roku 2003), prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (od mája 2004). *14.3.1959. Absolvent Stavebnej fakulty SVŠT, odbor geodézie a kartografie (v roku1983). 1986: Stavoprojekt Bratislava –zodpovedný projektant geodet. 1986–1998: Elektrovod Bratislava –stavbyvedúci, vedúci oddelenia na divízií ekonomiky vedení, vedúci útvarov zahraničného obchodu a vyššieho dodávateľa. 1998–1999: ELCON o.z. Praha –vedúci organizačnej zložky. 1999–2000: VÚJE Trnava, a.s. –riaditeľ divízie. 2000–2004: Elektrovod Holding a.s. –predseda predstavenstva a generálny riaditeľ. 2000–2003: druhý viceprezident ZZES. Chairman of the Board Elektrovod Holding (since 2000), President of the Union of Employers of Power Industry in Slovakia –ZZES (since 2003), President of the Federation of Employers’ Associations of the Slovak Republic (since May 2004). Ing. Tomáš Malatinský graduated at Slovak Technical University, Faculty of Civil Engineering, course of Geodesy and Cartography (1983). 1986: Stavoprojekt Bratislava –geodesy projector, 1986–1998: Elektrovod Bratislava –construction superintendent, head of department at the Section of Economics of Electric Lines, head of Department of Foreign Trade, head of Department of the Main Supplier. 1998–1999: ELCON, o.z. Prague –head of organizational unit. 1999–2000: VÚJE Trnava, a.s. (Research Institute of Nuclear Energy) –director of division. 2000–2004: Elektrovod Holding –Chairman of the Board and CEO. 2000–2003: Vice-President of the Union of Employers of Power Industry in Slovakia (ZZES). Ing. Vladimír Merschitz člen predstavenstva a vrchný riaditeľ pre výrobu LiV ELEKTRA, a.s. (od r.1994). *2.12.1955. Absolvent elektrotechnickej fakulty SVŠT, odbor oznamovacia elektrotechnika –rádioelektronika (v r.1980). 1980-1992 -Západoslovenské energetické závody, š. p. -vedúci technik realizačnej skupiny pre diaľkové ovládanie, meranie a signalizáciu elektrických staníc 110/22 kV, 1992-1994 -LMV ELEKTRA, s.r.o. -konateľ spoločnosti a riaditeľ montáží, 1994 -LiV ELEKTRA, a.s. -člen predstavenstva a vrchný riaditeľ pre výrobu. 1975-1980 - Graduate of Electrotechnical Faculty of SVŠT in major radioelectronics. 1980-1992 -ZEZ: chief technologist, 1992-1994 -LMV Elektra, Ltd.: executive of the company, CEO for mounting. 1994-LiV ELEKTRA, JSC member of board and CEO for production Ing. Jiří Mikulenka generálny riaditeľ spoločnosti SEWA, a.s. *21.9.1961. Absolvoval Chemicko-technologickú fakultu SVŠT (v r.1985). 1985-1993 -Istrochem, a.s. (predtým CHZJD n.p.) -rôzne pozície, 1994-1998 -SGS Slovakia spol. s r.o. -starší konzultant a vedúci divízie NECC 1998-2001 -Istrochem, a.s. - riaditeľ divízie agrochemikálií. 2001-2003 -námestník riaditeľa Recyklačného fondu. 2003-2005 -Environment Management s.r.o. -konateľ a riaditeľ. Od r. 2004 -JeeM s.r.o. - konateľ. Od 1.7.2005 -SEWA, a.s. -generálny riaditeľ Diplom Engineer degree (chemical engineering) from The Slovak University of Technology, 1985. 1985-1993 worked in different positions in Istro-

138

chem, a.s., 1994-1998 senior consultant and manager of NECC division in SGS Slovakia spol. s r.o., 1998-2001 director of agrochemicals division in Istrochem, a.s., 2001-2003 vice director of Recycling Fund, 2003-2005 executive and director of Environment Management s.r.o., since 2004 executive of JeeM s.r.o. Since 1stJuly 2005 CEO of SEWA, a.s. Ing. Jaroslav Míl, MBA člen Predstavenstva Slovenských elektrární a.s. (SE), riaditeľ úseku stratégie a rozvoja firmy v SE (od roku 2007), prezident Zväzu priemyslu a dopravy Českej republiky (od roku 2004) *10.8.1958. Absolvent elektrotechnickej fakulty ČVUT, odbor ekonomika a riadenie energetiky (v roku 1984), M.B.A. na britskej Sheffield Hallam University (v roku 1998). 1985–1994: České energetické závody, a.s., (ČEZ) –rôzne pozície zamerané na jadrovú energiu. 1994–2000: ČEZ –riaditeľ sekcie obstarávania a palivových cyklov. 2000: Elektrárne Opatovice, najväčší nezávislý výrobca a dodávateľ elektrickej energie a tepla v ČR, vlastnený britskou International Power –predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ. Od roku 2000: ČEZ –uskutočnil základnú reštrukturalizáciu spoločnosti, získal do skupiny ČEZ rozvodné spoločnosti a odštartoval zahraničnú expanziu firmy. ČEZ uviedol do prevádzky jadrovú elektráreň Temelín, zaviedol na obchodný trh nový spôsob predaja elektrickej energie (dúhovej energie) a stal sa druhým najväčším exportérom v Európe. Bývalý predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ČEZ, spolupracuje na podpore a rozvoji aktivít skupiny ENEL Group v strednej a východnej Európe. Member of the Board of Directors of Slovenské elektrárne a.s. (SE), Director of the Department of Corporate Strategy and Development at SE (since 2007) and President of the Association of Industry and Transportation of the Czech Republic (since 2004). Graduate of the Faculty of Electrical Engineering at ČVUT (Czech Technical University), degree: Energy Economy and Control (in 1984), M.B.A. at British Sheffield Hallam University (in 1998). 1985–1994: České energetické závody, a.s., (ČEZ) –various positions relating to nuclear energy. 1994–2000: ČEZ –Director of the Procurement and Fuel Cycles Section. 2000: Elektrárne Opatovice, biggest independent producer and supplier of electricity and heat in the Czech Republic, owned by British Power –Chairman of the Board of Directors and General Director. Since 2000: ČEZ –he undertook the fundamental restructuring of the company, acquired distribution companies in the ČEZ Group and started the foreign expansion of the company. ČEZ commissioned the Temelín nuclear power plant, introduced a new method of electricity sales (rainbow energy) to the market and became the second biggest exporter in Europe. Former Chairman of Board of Directors and General Director ČEZ, he has been working on the promotion and development of the ENEL Group in Central and Eastern Europe. Ing. Štefan Molnár riaditeľ RENEMTECH s.r.o. (od roku 2004) *3.11.1961. Absolvent Slovenskej vysokej školy technickej, Strojnícka fakulta, odbor stroje a zariadenia pre chemický a potravinársky priemysel (v roku 1984). 1984–1986: SVŠT –odborný asistent, Katedra chemických strojov a zariadení, 1987–1995: podnikateľ. 1996–2002: Ekoil a.s. –technický riaditeľ, výroba metylesterov rastlinných olejov. 2002–2008: ReNeM s.r.o. –riaditeľ, návrh a dodávka technologických celkov pre výrobu metylesterov rastlinných olejov. 2004–2008: RENEMTECH s.r.o. –riaditeľ. Návrh a dodávka technologických celkov pre využitie obnoviteľných zdrojov. Director of RENEMTECH s.r.o. Education and qualifications: Slovak University of Technology, Faculty of Mechanical engeneering, Department of Chemical Machines and Equipment Bratislava Mechanical Engeneer (in 1984). Career History: 1984–1986: Asistant lecturer –Faculty of Mechanical engeneering, Department of Chemical Machines and Equipment, 1986–1995: businessman 1996–2002: technical director of EKOIL a.s, biodiesel production plant. 2002–2008: director of ReNeM l.t.d. –turnkey units for biodisesel production. 2004–2008:

director of RENEMTECH s.r.o. –turn-key solutions for renewable sources. Ing. Miroslav Obšivaný predseda predstavenstva SZVT (Slovenský zväz výrobcov tepla) – od roku 1998 *15.7.1955. Absolvent Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave (v roku 1979). 1989–1992: PBH, š.p. Martin –riaditeľ oblasti výroby a dodávky tepla, 1992–2000: Martico s.r.o. –generálny riaditeľ. Od roku 2000: nová akciová spoločnosť v Martine so strategickým investorom Steirische Fernwärme GmbH z Grazu s hlavnou činnosťou výroba a dodávka tepelnej energie na území mesta Martin –predseda predstavenstva. Od roku 2000: STEFE SK, a.s. –založená rakúskym strategickým investorom Steirische Gas-Wärme GmbH pre riadenie svojich účastinných spoločností na Slovensku –člen predstavenstva. Je zároveň členom Energetickej komisie pri Výbore pre hospodársku politiku, členom Komisie pre stavebníctvo a regionálny rozvoj pri Výbore pre hospodársku politiku a členom prezídia RÚZ. Chairman of the Board of Directors of SZVT (Slovak Association of Heat Producers) –since 1998 Graduate of the Slovak Technical University in Bratislava (in 1979) 1989–1992: PBH, š.p. Martin –Director of Field of Heat Production and Supply. 1992–2000: Martico s.r.o. –General Director. Since 2000: new joint-stock company in Martin with a strategic investor Steirische Fernwärme GmbH from Graz with main activity Production and Supply of Heat Energy to the town of Martin -Chairman of the Board of Directors. Since 2000: STEFE SK, a.s. –established by the Austrian strategic investor Steirische Gas-Wärme GmbH for the control of its participation companies in Slovakia –Member of the Board of Directors. He is also a Member of the Economic Commission at the Committee for Economic Policy, Member of Commission for Construction and Regional Development at the Committee for Economic Policy, and Member of the Presidium of the RÚZ (Republic Association of Employers). Ing. Jozef Pešek člen predstavenstva Elektrovod Žilina a.s. (od r.1994). *1954. Absolvent Žilinskej univerzity v Žiline. Do r. 1994 -o.z. Elektrovod Žilina viaceré pracovné pozície. 1994-2002 -Elektrovod Žilina a.s. -člen predstavenstva a súčasne riaditeľ pre ekonomiku a obchod. V r. 2002 -Elektrovod Žilina a.s. -člen predstavenstva a bol menovaný do súčasne zastávanej funkcie generálneho riaditeľa. Ing. Jozef Pešek after the graduation from the Žilina University joined the area enterprise of Elektrovod Žilina working at several working positions gradually. After the establishing Elektrovod Žilina as a joint stock company in 1994 he become a member of the Board of Directors and simultaneously working at the position of sales & finance director. In 2002 he continued to be a member of the Board of Directors and was appointed as managing director of that joint stock company. Ing. Ján Petrovič generálny riaditeľ sekcie energetiky MH SR (od roku 2007). *14. 5.1966. Absolvent Vysokej školy technickej v Košiciach, banícka fakulta (v roku 1988). 1988–1995: Baňa Dolina, a.s. Veľký Krtíš –revírnik, zástupca vedúceho ťažobného úseku, vedúci ťažobného úseku. 1995–2000: MH SR –referent odboru plynárenstva a baníctva. 2000–2002: MH SR –vedúci oddelenia palív –plynárenstvo, spracovania ropy a baníctvo. 2003–2004: MH SR –koordinátor referátu surovinovej politiky a palív, odboru energetickej politiky od roku 2004: MH SR –riaditeľ odboru energetickej politiky. Pôsobnosť v oblasti energetická a surovinová politika, energetická a banská legislatíva, medzinárodné vzťahy v energetike –EÚ a medzinárodné organizácie (IEA, ECT, CEI). General Director of the Energy Section of the MoE SR (since 2007) Graduate of the Košice Technical University, Faculty of Mining (in 1988), 1988–1995: Baňa Dolina, a.s. Veľký Krtíš –field manager, Vice-head of Production Sec-


PRO FILE tion, Head of Production Section. 1995–2000: MoE SR –Officer of Gas and Mining Section, 2000–2002: MoE SR –Head of Fuel Department –gas sector, oil and mining processing. 2003–2004: MoE SR –coordinator of raw material policy and fuel section, energy policy department. since 2004: MoE SR –Director of Energy Policy Department. Competence in the field of Energy and Raw Material Policy, Energy and Mining Legislation, International Relations in Energy Sector –EU and international organisations (IEA, ECT, CEI). Ing. Pavol Ponca konateľ Elektrovod –Energie, s.r.o. (od roku 2007) predseda Dozornej rady Zväzu zamestnávateľov energetiky Slovenska –ZZES (od roku 2003). *21.8.1952. Absolvent Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave, odbor jadrová energetika (v roku 1975). 1975–1980: Elektrovod Bratislava, a.s. –samostatný výskumný a vývojový pracovník. 1980–1986: Elektrovod Bratislava, a.s. –vedúci stavby v útvare výstavby vedení vvn aj v zahraničí (Sýria a Jordánsko). 1986–1998: Elektrovod Bratislava, a.s. –vedúci útvaru realizácie stavieb vedení vvn. 1.2.1998 –14.12.1998: ELCON -PM, a.s. Bratislava –vedúci úseku elektromontáží. 1998–2006: Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava – vrchný riaditeľ obchodu SE, a.s. Bratislava. 16.03. –13.06.2000: zastupovanie generálneho riaditeľa SE a.s.1998–1999: člen predstavenstva SE, a.s. 1999–2003: podpredseda predstavenstva SE, a.s. 2003–2007: člen predstavenstva SE, a.s. 2000–2003: ZZES, 1. Viceprezident. General Director of Elektrovod –Energie, s. r. o. (since 2007), Chairman of the Supervisory Board of the Employer’s Association of the Energy Sector of Slovakia –ZZES (since 2003) Graduate of the Slovak Technical University in Bratislava, Faculty of Electrical Engineering, Branch Nuclear Energy (in 1975), 1975–1980: Elektrovod Bratislava, a.s. –independent research and development worker, 1980–1986: Elektrovod Bratislava, a.s. –site manager in the VHV lines construction department, also abroad (Syria and Jordan). 1986–1998: Elektrovod Bratislava, a.s. –manager of department of implementation of construction of VHV lines, 1.2.1998–14.12. 1998: ELCON -PM, a. s. Bratislava –head of electricians department. 1998–2006: Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava –Senior Director of Trade of SE, a.s. Bratislava, 16.03.–13.06.2000: Acting General Director of SE a.s.. 1998–1999: Member of the Board of Directors of SE, a.s. 1999–2003: Vice-Chairman of the Board of Directors of SE, a.s., 2003–2007: Member of the Board of Directors of SE, a.s., 2000–2003: ZZES, 1st Vice-president. Ing . Vladimír Raček generálny riaditeľ Bratislavská teplárenská, a.s. Dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské. Vzdelanie: SVŠT Bratislava –SjF –odbor prístrojová, regulačná a automatizačná technika. Doplňujúce vzdelanie, školenia: kogeneračné jednotky, Zákon o energetike. Priebeh zamestnaní: Krajské montážne stredisko meracej a regulačnej techniky Nové Mesto nad Váhom –vedúci strediska Energyr, s.r.o. –konateľ. CEO of Bratislavská teplárenská, a.s. (Inc.) Education: University, SVŠT Bratislava –SjF (major: regulation and automatic technology). Farther education: Energetics law, Occupation: Nové Mesto nad Váhom: Regional mounting centre of measure and regulation technology –CEO Energyr, Ltd.- executive. Ing. Kazimír Rendko predseda predstavenstva Elektrovod Žilina a.s. (od roku 1994). *1941. Absolvent Elektrotechnickej fakulty ČVUT Praha. Do roku 1970: Elektráreň Vojany, 1970–1994: o.z. Elektrovod Žilina. 1994–2002: Elektrovod Žilina a.s. –predseda predstavenstva a súčasne generálny riaditeľ. Dnes naďalej zastáva funkciu predsedu predstavenstva a.s. Chairman of the Board of Directors of Elektrovod Žilinia a.s. (Inc.). Ing. Kazimír Rendko after his graduation from the Czech Technical University Prague, Electrical Engineering Faculty. Untill 1970: Vojany Power Plants, 1970–1994: o.z. Elektrovod Žilina.

1994–2002: Elektrovod Žilina a.s. (Inc.) –Chairman of the Board of Directors and concurrently managing director of the company Elektrovod Žilina, a.s. To date is Chairman of the Board of Directors of this company. Ing. Marian Ručkay konateľ spoločnosti OTC, s.r.o. (od roku 2003) *25.3.1949. Absolvent STU, Elektrotechnická fakulta (v roku 1974). 1974–1976: TESLA PIEŠŤANY –vývojový pracovník. 1976–1978: TSÚ PIEŠŤANY –samostatný skúšobný technik v štátnej skúšobni. 1978–1986: ÚRSST PIEŠŤANY –samostatný výskumno-vývojový pracovník. 1986–2003: ZSE, a.s. –vedúci výroby v OTC Hlohovec, neskôr riaditeľ závodu OTC Hlohovec. Od roku 2003: OTC, s.r.o. –konateľ. Executive of the company OTC, s.r.o. (Ltd.). Ing. Marian Ručkay graduated from the Slovak Technical University Bratislava, Electrical Engineering Faculty in 1974. 1974–1976: TESLA PIEŠŤANY –designer. 1976–1978: TSÚ PIEŠŤANY –independent testing engineer in the state run testing institution 1978–1986: ÚRSST PIEŠŤANY –independent development and research worker. 1986–2003: ZSE, a.s. (Inc.) –production manager of OTC Hlohovec, later as plant manager of OTC Hlohovec. Since 2003 executive of the company OTC, s.r.o. (Ltd.). Paolo Ruzzini Vo funkcii predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Slovenských elektrární je od začlenenia firmy do skupiny Enel Group v roku 2006. Je tiež oblastným manažérom závodov Enel pre strednú a východnú Európu. Do spoločnosti Enel nastúpil v roku 2003 ako riaditeľ spoločností pre Organizáciu a ľudské zdroje a aktívne bol zapojený do medzinárodného rozvoja skupiny Enel Group. Bol tiež členom predstavenstva spoločnosti Enel Distribuzione SpA a Enel Produzione SpA. Predtým, ako nastúpil do spoločnosti Enel, zastával výkonnú funkciu v skupine Olivetti Group a v ich zahraničných pobočkách ako manažér plánovania a organizácie: 1992–1995: riaditeľ spoločností Olivetti pre ľudské zdroje, 1995: prevádzkový manažér Olivetti Solutions (Olsy). 1996–1998: výkonný riaditeľ (Solutions Managing Director) pre spoločnosť Wang Laboratories Italy. 1999– 2003: generálny riaditeľ spoločnosti Getronics Solutions Italia SpA. Pán Ruzzini je držiteľom diplomu elektrotechniky z technickej univerzity v Miláne. Paolo Ruzzini has held the position of Chairman of the Board of Directors and General Director of Slovenské elektrárne, a.s. since the integration of the company in the Enel Group in 2006. He is also the Regional Manager of Enel Plants for Central and Eastern Europe. He joined Enel in 2003 as the Director of the Company for Organisation and Human Resources and was actively involved in the international development of Enel Group. He was also a member of Board of Directors of the company Enel Distribuzione SpA and Enel Produzione SpA. Before he joined Enel he held an executive position in the Olivetti Group and in their foreign branches as Planning and Organisational Manager: 1992–1995: the Director of Olivetti for Human Resources, 1995: Manager of Operations of Olivetti Solutions (Olsy). 1996–1998: the Solutions Managing Director for the company Wang Laboratories Italy. 1999–2003: the General Director of the company Getronics Solutions Italia SpA. Mr. Ruzzini is the holder of an Electrical Engineering diploma from the Technical University in Milan. Daniel Scheber Accenture, Senior Manager, Management Consulting, odvetvie energetiky a priemyslu *27.7.1975. Ekonomická univerzita, Bratislava. 1998–2000: Proudfoot Consulting, Management Consulting, 2000–2008: Accenture –projektový a programový manažér na projektoch v odvetví energetiky a priemyslu: Definícia korporátnej stratégie pre spoločnosť z oblasti distribúcie elektrickej energie. Program transformácie korporátnych služieb po procese unbundlingu (financie, treasury, contorlling, obstarávanie, logistika, správa aktív and interná kontrola) vrátane prípadovej štúdie a prístupu mera-

nia výkonnosti použitých počas fázy implementácie a stabilizácie. Definícia nového prevádzkovovo-výrobného modelu a jeho implementácia, globálna papierenská spoločnosť. Analýza o bilancii plynu pre významného európskeho prepravcu plynu. Definícia nového kontrolingového modelu a implementácia systému pre prepravnú a distribučnú spoločnosť. Model cenotvorby pre poskytovanie služieb v rámci skupiny a jeho zosúladenie s požiadavkami regulátora pre podnik z odvetvia energetiky v strednej Európe. Analýza a definícia požiadaviek pre IT aplikáciu podporujúcu kľúčové funkcie podniku v odvetví energetiky (zameraná predovštkým na fakturáciu a starostlivosť o zákazníkov). Transformačný program s cieľom vytvoriť a stabilizovať centrum zdieľaných IT služieb pre 7 regionálnych distribútorov plynu (organizácia, procesy, systémy). Zriadenie centra zdieľaných finančných služieb v strednej Európe a Ázii (6 krajín Európskej únie). Celý rad benchmarkingových štúdií pre energetické podniky vrátane návrhu krokov pre nápravu/zlepšenia. Accenture, Senior Manager, Management Consulting, Utility and Natural Resources Industry. *27.7.1975. University of Economics, Bratislava, 1998–2000: Proudfoot Consulting, Management Consulting, Austria, 2000–2008: Accenture –Project/Program Manager at projects in energy and natural resources industry: Corporate Strategy definition, Central European Electricity distributor. Transformation program for Corporate Services in Unblundled environment (Finance, Treasury, Controlling, Procurement, Logistics, Asset Management and Internal Controls) including Business Case and Performance measurement approach used during implementation and stabilization. New operating model definition and its implementation for a global paper company. Value Management and Realization. Gas Balance Project for a major european gas transmission company. Definition of new controlling model and system implementation for T&D company. Pricing model for a central european utility company for service provisioning within the group and its compliance with regulatory requirements. Value driven definition of business requirements for IT application operating core functions of a utility company (billing, customer care).Transformational program to create and stabilize IT shared services center for 7 regional gas distributors (organization, process, systems). Financial Shared Service Center set up in Central Europe and Asia (6 EU countries in scope). Number of benchmarking studies for utility and natural resources companies including definition of corrective/improvement actions. Norbert Schürmann generálny riaditeľ spoločnosti VSE *1963. Absolvent Technickej univerzity v Aachene, odbor Stavebné inžinierstvo. Profesionálnu kariéru začal v Mestskej správe mesta Eschweiler neďaleko Aachenu ako vedúci oddelenia Odpadové vody. 1990–1995: koncern RWE Umwelt AG –úsek Rozvoj spoločnosti / projektov a Obchod 1995–1998: RWE Aqua GmbH 1998: RWE Aqua GmbH –prokurista. 2002: RWE Aqua GmbH – konateľ. Od roku 2001 bol zároveň členom dozorných rád viacerých dcérskych spoločností v rámci koncernu RWE. Vo Východoslovenskej energetike a.s. je zároveň predsedom predstavenstva. Chief Executive Officer, VSE He graduated from Technical University in Aachen, major Civil Engineering. He started his professional career in the town administration of Eschweiler outside Aachen as the head of the Sewerage Dep. 1990–1995: he held various positions in the RWE Umwelt AG concern, including the departments Company/Project Development and Sales. 1995–1998: various functions at RWE Aqua GmbH. 1998: RWE Aqua GmbH –authorized signatory. 2002: RWE Aqua GmbH –executive of the company. Since 2001 he has been simultaneously a member of supervisory boards of several subsidiaries of the RWE concern. At Východoslovenská energetika a.s. he is at the same time the Chairman of the Board of Directors. prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. vedúci Katedry merania na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave (od roku 2000) *7.6.1948. Absolvent EF SVŠT Bratislava, odbor Automatizácia (v roku 1970), v r. 1980 ašpirantúra,

139


PRO FIL v r. 1987 docent v odbore Meracia technika na EF SVŠT, v r. 1995 profesor v odbore Meracia technika. Od roku 1970: EF SVŠT –VŠ pedagóg. 1990–1994: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU –prodekan. 1994–2000: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU –dekan. Od roku 2000: katedry merania FEI STU –vedúci katedry. Držiteľ viacerých odborných ocenení (1998 Medaila A. Stodolu od SAV za prínos k rozvoju technických vied). Autor a spoluautor 2 monografií, 12 VŠ učebníc a skrípt, viac ako 70 vedeckých publikácií doma a v zahraničí. Člen vedeckých rád rôznych vedeckých inštitúcií; člen RR vedec. a odb. časopisov; predseda spoločných odborových komisií na doktorandskom štúdiu. Rada vysokých škôl (RVŠ), podpredseda; predseda Rady pre vedu a techniku pri RVŠ; Rada štát. programu výskumu a vývoja, predseda. Head of Department of measurement of Faculty of Electrical Engineering STU in Bratislava (since 200) 1965–1970: Faculty of Electrical Engineering, Slovak University of Technology, Major: Automation, 1980 Ph.D., 1987 Associate Professor in Measurement Technology at Faculty of Electrical Engineering, STU, 1995 Professor in Measurement Technology. Since 1970: Faculty of Electrical Engineering STU –lecturer 1990–1994: Faculty of Electrical Engineering STU –vice-dean. 1994–2000: Faculty of Electrical Engineering STU –dean. Since 2000: head of Department of measurement. Holder of several awards, among those Medal of Aurel Stodola conferred by the Slovak Academy of Science for contribution to development in technical sciences. Author and co-author of 2 monographs, 12 textbooks, over 70 scientific publications, in Slovakia and abroad. Member of scientific boards of several scientific institutions, member of editorial boards of several scientific and specialist journals. Chair of joint PH.D. study programmes commissions. Council of Universities in Slovak Republic deputy. Head of Board of Science and Technology, Council of Slovak Universities in Slovak Republic. Research Council chair. Vlastimil Svoboda riaditeľ a konateľ Energy Rent SK (od roku 2007) *31.5.1958. Absolvoval SPŠS v Bratislave (v roku 1978). 1978–1992: projektant. V roku 1992: slovenská pobočka spoločnosti Altron –riaditeľ a spoluzakladateľ. Od roku 1993: ALTRON SK s.r.o. –riaditeľ a konateľ, podieľal sa významnou mierou na uvedení zdrojov nepretržitého napájania (UPS) na slovenský trh.Po prevedení ALTRON SK a.s. –člen predstavenstva, divízia rozvoja podnikania v oblasti priemyslu a energetiky. Od roku 2005: pripravoval samostatný podnikateľský subjekt, ktorý má v náplni prenájom energetických zariadení. V roku 2007: založený projekt pod názvom ENERGY RENT SK. Graduated at SPŠS in 1978. After fishing his studies in 1978 he worked as project engineer. In 1992 he co-founded the Slovak subsidiary of Altron company in Bratislava, and worked there as the company director. After the division of former Czechoslovakia he participated in transforming this subsidiary into an independent company ALTRON SK ltd. In here, he acted as a director and executive head. He was significantly involved in introducing the uninterruptible power supply sources (UPS) to the Slovak market. After ALTRON SK became a joint-stock company, Mr. Svoboda continued working there as a member of the board of directors, and was responsible for business development in the areas of industry and power supply. Since 2005 he orchestrated the creation of an independent entrepreneurial subject aimed at power sources rental. Said subject was founded this year under the name of ENERGY RENT SK, and Vlastimil Svoboda currently acts as its director and executive head. Ing. Ladislav Szemet konateľ spoločnosti CM European Power Slovakia,s.r.o.. *1955. Absolvent Slovenskej vysokej školy elektrotechnickej v Bratislave, Fakulta elektrotechniky, odbor elektrické stroje a prístroje (v roku 1981). Od roku 1981: Západoslovenské energetické závody, š.p., Bratislava. 1986–1989: Západoslovenské energetické závody, š.p., Bratislava –vedúci oddelenia investičnej výstavby elektrizačnej

140

a distribučnej sústavy. 1989-1998: Západoslovenské energetické závody, š.p., Bratislava–vedúci odboru koordinácie energetických stavieb. Od roku 1998: Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava –člen Predstavenstva. Je držiteľom osvedčení o odbornej spôsobilosti vo viacerých oblastiach, absolvoval kurz pre vrcholový manažment. Executive head of CM European Power Slovakia, s.r.o.. A graduate of the Slovak Technical University in Bratislava – Faculty of Electrical Engineering – specialisation electric machines and equipment (in 1981). 1981: Západoslovenské energetické závody, š.p., Bratislava. He was appointed head of the investment construction department in 1986 and head of the power structure coordination section from 1989 till 1998. Since 1998: Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava –Member of the Board. Martin Talian Accenture, Senior Manager pre odvetvie energetiky v Čechách a na Slovensku, Technology Consulting *9.8.1975. Ekonomická univerzita, Podnikovohospodárska fakulta, Košice. 1998–2008: Accenture –projektový a programový manažér na projektoch v odvetví energetiky a prírodných zdrojov: IT architektúra zameraná na tvorbu podnikovej hodnoty pre poprednú multiutility spoločnosť v regióne strednej a východnej Európy. IT organizácia zameraná na tvorbu podnikovej hodnoty –program transformácie IT pre spoločnosť pôsobiacu v oblasti distribúcie a prepravy plynu. Projekt optimalizácie podporných procesov pre spoločnosť pôsobiacu v oblasti distribúcie a prepravy plynu. Enterprise architektúra pre globálnu ERP implementáciu, popredná globálna oceliarenská spoločnosť. IT organizácia zameraná na tvorbu podnikovej hodnoty –program transformácie IT, popredná globálna oceliarenská spoločnosť. Výber ERP a štúdia realizovateľnosti, popredná globálna oceliarenská spoločnosť. Projekt akvizície a reštrukturalizácie pre plynárenskú spoločnosť v Čechách. SAP implementácia, spoločnosť pôsobiaca v oblasti distribúcie a prepravy plynu Návrh procesov Order-to-Cash a implementácia pre globálnu papierenskú spoločnosť. SAP implementácia (rollout z Veľkej Británie), plynárenská spoločnosť‘. Štandardizácia kalkulácie produktových nákladov pre popredného globálneho výrobcu nealkoholických nápojov. Redizajn IT organizácie, telekomunikačné odvetvie Projekt interconnect, telekomunikačné odvetvie. Projekt starostlivosti o zákazníkov a fakturácie, telekomunikačné odvetvie Accenture, Senior Manager, Technology Consulting, Utility and Natural Resources Industry in Czech and Slovak Market. University of Economics, Faculty of Business Administration, Košice. 1998–2008: Accenture – Project/Program Manager at projects in energy and natural resources industry: Business Value driven IT Architecture, Leading Multiutility Company in CEE Region. Business Value driven IT organization - IT Transformation Program, Gas Distribution and Transmission Company. Supporting Process Optimization Project, Gas Distribution and Transmission Company Enterprise Architect for global ERP implementation, Leading Global Steel Company. Business Value driven IT organization - IT Transformation Program, Leading Global Steel Company. ERP selection and Feasibility Study, Leading Global Steel Company. Merger and restructuring project for Czech Gas Industry. SAP implementation, Gas Distribution and Transmission Industry. Order to Cash process design and implementation, Global Paper Company. SAP implementation (rollout from UK), Gas Industry. Product Costing Standardization, Global Refreshment Beverages Company. IT Organization re-design, Telecommunications Industry. Interconnect project, Telecommunications Industry. Customer Care and Billing, Telecommunications Industry. Ing. Ferdinand Turanský predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ELCON BRATISLAVA, a.s. (od roku 1995) *1941. Absolvent Elektrotechickej fakulty SVŠT, odbor Výroba, rozvod a využitie elektrickej energie (v roku 1963). Postgraduálne štúdium (v roku 1980). 1964–1968: Západoslovenská energe-

tika –projektant a investičný pracovník. 1969–1994: Elektrovod –referent, vedúci oddelenia odbytu vedení, vedúci odboru vyššieho dodávateľa, námestník pre obchod a investície. 1977: stáž na Federálnom ministerstve palív a energetiky. Od roku 1995: spoluzakladateľ spoločnosti ELCON BRATISLAVA, a.s., t. č. ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti. Chairman of the Board and CEO of ELCON BRATISLAVA, a.s. (since 1995). He graduated from Slovak Technical University, Faculty of Electrical Engineering, course of Production, Distribution and Use of Electric Energy in 1963. Postgraduate studies (in 1980). 1964–1968: Západoslovenská energetika –designer and manager of investment development. 1969–1994: Elektrovod –manager, head of Department Sales of Lines, head of Department of the Main Supplier and Director for Sales and Investments. 1977: intership at Ministry of Energy. Since 1995: founder of the company ELCON BRATISLAVA, a.s. as Chairman of the Board & CEO. Ing. Jozef Valach obchodno-ekonomický riaditeľ spoločnosti ENSECO, a.s. (Engineering Services & Consulting). *6.1.1957. Absolvent Chemickotechnologickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Absolvent Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, postgraduálne štúdium zamerané na oblasť riadenia podnikov (v roku 1988). Do roku 1983: Výskumný ústav jadrových elektrární v Jaslovských Bohuniciach –samostatný výskumný pracovník v odbore likvidácie rádioaktívnych odpadov. 1983–1986: Atómové elektrárne Mochovce –rôzne vedúce pozície. 1995–1996: Slovenské elektrárne v Bratislave –riaditeľ odboru stratégie financovania zastával, stal sa riaditeľom odštepného závodu Atómové elektrárne Mochovce. Od roku 2003: vykonával živnosť v rozsahu voľnej činnosti a zastával funkcie v spoločnostiach Enseco, Energo Sk a M+S Investments Leasing. Od roku 2006: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. –predseda predstavenstva a generálny riaditeľ. Od februára 2008: obchodno-ekonomický riaditeľ spoločnosti ENSECO, a.s. (Engineering Services & Consulting) Commercial director and economic manager of ENSECO, a.s.(Engineering Services & Consulting). After graduating on Chemical-technological faculty of Slovak Technical University in Bratislava he worked as Individual research operator at Rad-waste liquidation department of VUJE a.s. (Engineering, Design and Research Organization) in Jaslovské Bohunice. In years 1986 – 1988 he completed his education with post-graduate studium at Economic University aimed on company management. 1983–1986: Nuclear Power Plant in Mochovce –various leading positions. 1995–1996: directed Department of strategy financing in Slovenské elektrárne a.s. (Slovak power industry) and then he became a Director of Nuclear Power Plant Mochovce branch. Since 2003 he had made bussines and acted in Enseco, Energo Sk and M+S Investments Leasing. In 2006 he has been nominated as Chairman of the Board of Directors and General director of Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (Nuclear and Decommissioning Company, plc.). Since February 2008: commercial director and economic manager of ENSECO,a.s. (Engineering Services & Consulting). Ing. Igor Valuch konateľ spoločnosti MURAT, spol. s.r.o. (od roku 1993). *25.3.1954. Absolvent Elektrotechnickej fakulty SVŠT, odbor Telekomunikačná technika (v roku 1978). 1979–1993: Západoslovenské riaditeľstvo spojov –samostatný výskumný pracovník, prevádzkový a odbytový pracovník, vedúci prevádzky a odbytu, riaditeľ podniku. Od apríla 1993: MURAT s.r.o. –konateľ. Executive of the company MURAT, spol. s.r.o. (Ltd.) In 1978 he graduated from the Slovak Technical University Bratislava, Electrical Engineering Faculty, the study specialised in telecommunication technology. 1979–1993: Západoslovenské riaditeľstvo spojov (West Slovakia Headquarters of Telecommunications) as independent researcher, later as operation and sales personnel, operation and sales manager


P ROFILE and enterprise director. Since April 1993: executive of the company MURAT, spol. s.r.o. (Ltd.). Ing. Martin Vavřinek generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (od roku 2007) *20.8.1972. Absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so zameraním na financie a menu, účtovníctvo, podnikové financie a manažment. 1995–1996: Ústav racionalizácie v stavebníctve, a.s., 1996–1997: Harvardská investičná spoločnosť, a.s. –analytik, 1998–2000: denník PRAVDA –vedúci ekonomický redaktor, 2000–2005: odborný týždenník o hospodárstve a podnikaní TREND –šéfredaktor, 2005–2006: MTI, a.s. –projekt manažér. General Director of the Slovak Innovation and Energy Agency (since 2007). Graduated at The University of Economics in Bratislava, The Faculty of Business Economics, specialized in finance, accounting, business finance and management. 1995–1996: Institute of Building Industry Rationalisation, a.s. 1996–1997: Harvard Investors Group,a.s. –analyst. 1998–2000: daily newspaper PRAVDA –Editor-in-chief of the economic section 2000–2005: TREND, Economy and Business Weekly –Editor-in-chief, 2005–2006: MTI, a.s. –project manager. Ing. Miroslav Wöllner generálny riaditeľ spoločnosti MENERT s.r.o. (od roku 2006). Absolvent SVŠT, Elektrotechnická fakulta, odbor: Automatizačná a regulačná technika (Technická kybernetika). 1978–1991: DUSLO, a.s. Šaľa –vedúci údržby Merania a Regulácie, 1991–2004: zakladateľ spoločnosti MENERT s.r.o. –generálny riaditeľ. 2005–2006: Slovenské elektrárne, a.s. –vrchný riaditeľ úseku riadenia investícií a podpredseda predstavenstva. Od roku 2006: MENERT s.r.o. –generálny riaditeľ. CEO of the Menert, spol. s.r.o. (since 2006) He completed secondary education at SPŠE Electrotechnical in Bratislava. He is a graduate of SVŠT, Electrotechnical Faculty, majoring Mechanical Cybernetics. 1978–1991: DUSLO,a.s. Šaľa –Chairmann of Maintainance: Measurement and Adujstment. 1991–2004: a founder of the company MENERT, spol. s.r.o. (Ltd.), in which he was the CEO. 2005–2006: Slovenské elektrárne, a.s. –the chief of administration of investments and Chairman of Board of Directors. Since 2006 is CEO of the MENERT, spol. s.r.o. (Ltd.). Ing. Peter Zajac podpredseda predstavenstva a vrchný riaditeľ pre ekonomiku a obchod spoločnosti LiV ELEKTRA, a.s. Bratislava (od roku 1998) *23.2.1954. Absolvent Elektrotechnickej fakulty SVŠT, odbor silnoprúdovej elektrotechniky –výroba, rozvod a využitie elektrickej energie (v roku 1978). 1979–1983: IVES, š.p. –vedúci odborný referent investičnej výstavby. 1984–1997: Elektrovod Bratislava, a.s. – vedúci oddelenia, vedúci odboru vyššieho dodávateľa, riaditeľ pre marketing. Od roku 1998: LiV ELEKTRA, a.s. Bratislava –podpredseda predstavenstva a vrchný riaditeľ pre ekonomiku a obchod. In 1973–1978 studied and graduated from the Electrical Engineering Faculty of the Slovak Technical University Bratislava, specialisation of heavy current electrical engineering –production, distribution and use of electric energy. 1979–1983: worked for IVES, š.p. as desk and later as manager of investment development. 1984–1997: worked for Elektrovod Bratislava, a.s. as department manager, later as manager of higher supplier department and then as marketing director. Since 1 January 1998: LiV ELEKTRA, a.s. Bratislava as vice-chairman of the board of directors and financial and sales director.

(v roku 1979); vedecká hodnosť CSc. v oblasti technickej kybernetiky (v roku 1984). SVŠT v Bratislave, Katedra inžiniersko-humanitných vied, postgraduálny kurz: Pedagogická príprava pracovníkov rezortného školiaceho a výcvikového strediska Výskumného ústavu jadrových elektrární (v roku 1987). Od roku 1986: VÚJE Trnava, a.s. –vedúci inžinier JE pre JE typu VVER 440, 1992: General Physics Corporation, Maryland (USA) –absolventka kurzu: Systematický prístup k príprave a Manažment prípravy zamestnancov. 1995: PHARE Project Training Course –absolventka kurzov: Upgrading of Management knowledge in the field of Nuclear Power Technology Use –Upgrading of Nuclear Safety Inspectors Knowledge and Experience 1997: Karlsruhe (Nemecko) –absolventka kurzu: IAEA Training Course on Management Responsibilities in the Training and Qualification of the Nuclear Power Plant Personnel –Certificate of Training Completion 1996–2000: VÚJE Trnava, a.s. –kurzy pre rozličné aspekty manažérskej práce 1995 – 2002: Školiace a výcvikové stredisko prípravy personálu JE VÚJE Trnava, a. s. – rôzne vedúce funkcie – manažérka projektu Hodnotenie bezpečnosti JE – manažérka v dvoch projektoch technickej spolupráce MAAE Upgrading of NPP Personnel Training Infrastructure, a Simulator Training Programme Based on SAT Methodology. 1995–2002: expert pre MAAE vo Viedni pre prípravu personálu v rámci projektov technickej spolupráce napr. pre Maďarsko a Irán –lektor v rámci kurzov organizovaných MAAE –expert do pracovných poradných skupín (AGM) v MAAE (napr. AGM on Training Performance Indicators, AGM on SAT Potential Use for Other Agency Training Activities, AGM on Education and Training in Nuclear Safety, a pod.). Je členkou Slovenskej nukleárnej spoločnosti. Chairwoman of the Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic (since 2002). Graduate of Slovak Technical University in Bratislava, Faculty of Electrical Engineering, Branch –Technical Cybernetics –Automation Technology (in 1979); scientific degree of CSc. in the field of Technical Cybernetics (in 1984). SVŠT in Bratislava, Department of Engineering and Human Science, postgraduate course: Didactical Training of Workers of Sectoral Educational and Training Centre of Nuclear Power Plants Research Institute VÚJE (in 1987). Since 1986: VÚJE Trnava, a.s. –senior engineer of NPP for NPP type VVER 440. 1992: General Physics Corporation, Maryland (USA) –graduate of course: Systematic Approach towards Training and Management of Personnel Training. 1995: PHARE Project Training Course –graduate of courses: Upgrading of Management Knowledge in the Field of Nuclear Power Technology Use –Upgrading of Nuclear Safety Inspectors Knowledge and Experience. 1997: Karlsruhe (Germany) –graduate of course: IAEA Training Course on Management Responsibilities in the Training and Qualification of the Nuclear Power Plant Personnel -Certificate of Training Completion. 1996–2000: VÚJE Trnava, a.s. –courses for various aspects of management work 1995–2002: Educational and Training Centre for Personnel Training of NPP VÚJE Trnava, a.s. –various managing positions –Project Manager for Assessment of Safety of NPP –manager in two projects of technical cooperation of IAEA Upgrading of NPP Personnel Training Infrastructure, and Simulator Training Programme Based on SAT Methodology. 1995–2002: IAEA Expert in Vienna for personnel training within technical cooperation projects, e.g. for Hungary and Iran –lecturer on courses organised by IAEA –expert for advisory working groups (AGM) at IAEA (e.g. AGM on Training Performance Indicators, AGM on SAT Potential Use for Other Agency Training Activities, AGM

on Education and Training in Nuclear Safety, etc.). She is a member of the Slovak Nuclear Society.

Spotreba elekt riny v Slovens kej republike C O N S U MPT ION O F E L E C T RIC POWER I N S LO VA K R E P U B LIC

Ing. Marta Žiaková, CSc. predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR (od roku 2002) *23.11.1955. Absolventka Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, Elektrotechnická fakulta, odbor technická kybernetika – automatizačná technika

141


S potr eba el ekt ri ny v Slov enskej republ i ke Zásobovanie elektrinou Slovenska je vzhľadom na optimálnu štruktúru výrobnej základne a dobre vybudovanú rozvodnú sústavu spoľahlivé, s minimálnym výskytom výpadkov, ktoré by ohrozili bezpečnosť zásobovania elektrinou.

P

o dobudovaní dvoch blokov v JE Mochovce v rokoch 1998 a 2000 sa Slovensko stalo sebestačné v zásobovaní elektrinou a do roku 2006 bolo exportérom tejto strategickej komodity. Rozhodnutie o odstavení JE V1 – 1. blok bol odstavený k 31. 12. 2006 a 2. blok sa odstaví k 31. 12. 2008 – bude mať zásadný vplyv na zásobovanie elektrinou Slovenska. Až do vybudovania nových zdrojov, najmä 3. a 4. bloku v JE Mochovce, bude Slovensko závislé od dovozu elektriny. Súčasný stav Celková spotreba Slovenska v roku 2007 bola 29 632 GWh a bola takmer rovnaká ako v roku 2006 (mierny rast o 0,2%). Predtým, v roku 2006, bola celková spotreba Slovenska v roku 2006 29 624 GWh a jej medziročný rast 3,7 %. Obdobný medziročný nárast spotreby predstavuje hornú hranicu obvyklého nárastu spotreby v energetických systémoch európskych krajín so stabilným ekonomickým rastom. Podobne došlo v roku 2006 aj k nárastu ročného maximálneho zaťaženia o 77 MW (1,77%), keď dosiahlo hodnotu 4 423 MW. Inštalovaný výkon Slovenska v roku 2007 bol 7 508 MW. Výkonová štruktúra výrobnej základne bola rovnomerne rozdelená medzi jadrové, tepelné a vodné elektrárne (obrázok). Celková výroba elektriny na Slovensku dosiahla hodnotu 27 907 GWh, z toho 55,0 % sa na výrobe podieľali jadrové elektrárne, 19,4 % tepelné elektrárne a 16,1 % bolo vyrobených vo vodných elektrárňach. Celkové saldo zahraničných výmen bolo v roku 2007 vo výške 1725 Gwh v prospech importu. V porovnaní s rokom 2006 to predstavovalo rozdiel až 3 328 GWh. Dovozné saldo elektriny v roku 2007 predstavovalo 6,18 % z celkovej výroby Slovenska, v roku 2006 bolo vývozné saldo vo výške 5,13 %. Štruktúra exportných a importných tokov je znázornená v schéme. Na budúci rozvoj elektrizačnej sústavy a bezpečnosť zásobovania elektrinou budú vplývať najmä požiadavky na dodávky elektriny, dostupnosť palív a ich cenový vývoj, predpokladaný vývoj cien na trhu s elektrinou, vyraďovanie výrobných a rozvodných zariadení z prevádzky, vývoj nových technológií, ich technicko - ekonomické parametre, vplyv vývoja v okolitých krajinách a pod.

142

Očakávaný vývoj Podiel konečnej spotreby elektriny na celkovej konečnej spotrebe energií Slovenska je relatívne nízky a v roku 2005 predstavoval 20,7 %. Do roku 2030 sa predpokladá jeho nárast na 22,8 %. Priemerný ročný rast spotreby elektriny sa očakáva v rozmedzí 0,8 až 2,3 % v období do roku 2030. V referenčnom scenári s priemerným ročným rastom 1,6 % to v porovnaní s rokom 2006 predstavuje nárast o 13,5 TWh, čo predstavuje takmer 46 % nárast oproti súčasnej spotrebe elektriny. Prognóza vývoja spotreby elektriny zodpovedá ročnému rastu HDP na úrovni 3,1 až 5,7 %, pričom v referenčnom scenári sa predpokladá medziročný rast HDP v období do roku 2030 na úrovni 4,3 %. Vo všetkých scenároch rozvoja sa predpokladá rast ekonomiky so znižujúcou sa energetickou náročnosťou, čo je v súlade s prioritami energetickej politiky SR a EÚ. V scenároch rozvoja hospodárstva sú už založené predpoklady na prirodzené úspory energie, ktoré vyplývajú z konkurenčného trhového prostredia. Napr. v rokoch 2000 až 2006 pri minimálnom priemernom raste spotreby elektriny 0,8 % bol priemerný rast HDP 5,2 %. V roku 2006 bol zaznamenaný zvýšený až 3,7 % nárast spotreby elektriny v porovnaní s rokom 2005 pri 8,3 % raste HDP. Z uvedeného je zrejmé, že ďalšie úspory v spotrebe elektriny bude možné dosiahnuť iba riadenými projektmi úspor, ako napr. DSM (Demand Side Managment – riadenie na strane spotreby), resp. na strane výroby, ktoré však budú vyžadovať vytvoriť programy súvisiace s financovaním takýchto projektov. Projekty vedúce k úsporám elektriny sú jednou z ciest, ktoré znižujú závislosť od dovozu primárnych zdrojov energie, nezaťažujú životné prostredie a prispievajú k zvyšovaniu bezpečnosti zásobovania Slovenska energiami. Vývoj cien elektriny Liberalizácia trhu s elektrinou výrazne zmenila doposiaľ zaužívané postupy pri plánovaní nových elektrárenských zdrojov. Priniesla množstvo faktorov a neistôt, čo spôsobuje problémy pri prognózovaní vývoja cien elektriny. Nestabilný regulačný rámec a regulácia cien v Európe obmedzili motivačné mechanizmy pre investície

do elektroenergetiky. Táto skutočnosť spôsobuje v prepojenej sústave UCTE každoročný úbytok disponibilných inštalovaných výkonov. Je však možné očakávať, že ceny elektriny na Slovensku a v stredoeurópskom regióne sa budú približovať k cenovej úrovni na nemeckom trhu s elektrinou. Priemerná ročná cena elektriny v Nemecku pre základné pásmo vzrástla z 30 EUR/MWh v roku 2004 na 52 EUR/MWh v roku 2007. Do roku 2010 sa odhaduje jej nárast na cca 55 až 70 EUR/MWh. Cena špičkovej elektriny sa odhaduje podľa EEX na viac ako 80 EUR/MWh. V prípade závislosti Slovenska od dovozu elektriny by u cien elektriny mohol nastať oveľa vyšší trendový rast ovplyvnený vývojom európskych cien. Na Slovensku sa v roku 2007 priemerná cena silovej elektriny pohybovala na úrovni cca 48 EUR/MWh. Ďalší vývoj ceny bude ovplyvnený viacerými faktormi ako napr. celkovou situáciou na trhu s elektrinou, vývojom trhu s palivami, potrebou nových investícií, rozsahom odstavovania výrobných zariadení, budúcim palivovým mixom zdrojov, poplatkami za CO2 a pod. Uvedené faktory budú pôsobiť na rast cien elektriny. Na druhej strane zvyšujúca sa konkurencia a integrácia trhu s elektrinou budú vyvolávať opačný tlak na cenový vývoj. Za uvedených predpokladov sa priemerný rast nákladov sústavy zdrojov bez zohľadnenia vplyvu inflácie odhaduje na 2,2 % ročne do roku 2020 a v ďalšom období – do roku 2030 – sa ročné tempo rastu zníži na 1,3 %. Najväčší vplyv na stabilitu nákladovej úrovne pri výrobe elektriny na Slovensku bude mať výstavba nových jadrových elektrární. Cenový rast odvodený od uvedených nákladov by však nevytváral dostatočné stimuly pre výstavbu tepelných elektrární, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie regulácie elektirzačnej sústavy. Je preto potrebné zohľadniť aj vplyv zložky ceny, ktorú tvoria náklady na podporné služby. Ich cena bude čiastočne ovplyvnená obmedzením dostupnosti v rámci regulačnej oblasti. V tejto súvislosti možno očakávať, že v prípade neprijatia účinných opatrení nastane zvýšenie cien elektriny na zabezpečenie podporných služieb. Takto by celková cena elektriny mohla dosiahnuť 80 až 100 EUR/MWh.


C ON SUMPT ION OF ELECTRIC POWER IN SL OVAK REPUBL I C

Slovakia become independent in electric power production as soon as two blocks of nuclear power plant Mochovce (JE Mochovce) have been finished in 1998 and 2000. What more in 2006 started the export of this strategic commodity. The decision to close the JE V1 – 1st block has been closed in December 31, 2006 and 2nd block will be closed in December 31, 2008 – will have major influence on electric power supplies in the country. Slovakia will be dependent on electric power import till blocks 3 and 4 of JE Mochovce are finished. Current status The total consumption of electric power in Slovakia was 29 632 GWh in 2007. This number is nearly the same as in the year 2006 (slight grow by 0,2 %). Previously in 2006 was the total consumption of electric power 29 624 GWh which is by yearly growth 3,7 %. Similar by yearly growth represents the upper limit of usual consumption growth in energetic systems of European countries with stabile economy growth. Nearly the same situation was in 2006 when the maximal load increased by 77 MW which represents value of 4 423 MW. Installed capacity of Slovakia in 2007 was 7 508 MW. Capacity structure of production base was equally spread between nuclear, thermal, and hydro power stations (see picture). The total electric power production has reached the value of 27 907 GWh, from which 55,0 % was made by nuclear, 19,4 % thermal and 16,1 % was done in hydro power stations. The total balance of cross-boarder transfers was 1725 GWh in 2007, on behalf of import. In comparison to year 2006 its a difference of 3 328 GWh. The import balance of electric power was 6,18 % of total electric power production in Slovakia in 2007, but in 2006 was the exporting balance 5,13 %. The structure of export-import flows is presented in scheme. The future development of electric power distribution system and its security is influenced, especially, by the market inquiries, fuel availability and its price, price trends on energy market, consecutive phase out of production and distribution tools, development of new technologies, their technical and economic parameters, development in other countries and other factors.

Expected progress The share of electric power use in total use of energy in Slovakia is low and it was 20,7 % in year 2005. It is expected slight growth up to 22,8 % to the end of 2030. The average yearly growth of electric power consumption is expected to be from 0,8 to 2,3 % up to year 2030. In reference scenario with average yearly growth of 1,6 % this means growth of 46 % in comparison between current consumption and year 2006. (table) The prognosis of electric power consumption is corresponding to yearly GDP growth in level of 3,1 to 5,7 %, what more, in the reference scenario it is estimated by yearly growth of GDP till year 2003 in level of 4,3 %. There is expected the economy growth in all development scenarios, together with decreasing electric power consumption, which is in accordance with the energetic policy of Slovakia and EU. In all scenarios of industrial development are already located plan for electric power savings, which are based on market situation and competition. For example in years 2000 to 2006 was the average minimal electricity consumption 0,8 % with average GDP growth of 5,2 %. In 2006 has been recorded increased electricity consumption by 3,7 % in comparison to year 2005 and the GDP growth was 8,3 %. Based on this it is obvious that additional energy savings could be done only by controlled saving projects such as DSM (Demand Side Management), or by management on the producer’s side. This will require the preparation of programs, which will support the financial side of such projects. Projects, which are focused on energy savings are one possibility how to save the natural environment, decrease the level of dependency on primary energy sources and which increase the quality of energy distribution in Slovakia. The progress of electric power prices The liberalization of energetic market brought significant changed into processes of planning of new energetic sources. It also brought up instability, which makes difficult to estimate and predict the trends of energy prices. Unstable regulatory frame and prices regulation in Europe are limiting the motivation tools for investments into the

energetic industry. This fact is also causing yearly loss of installed capacity in UCTE distribution system. We can expect that the prices of electric power in Slovakia and in Central Europe will copy the trends on German market. The average yearly price of electric power in the basic level in Germany grows from 30 EUR/MWh in year 2004 to 52 EUR/ MWh in year 2007. It is expected that the price will grow up from 55 to 70 EUR/MWh till the year 2010. The price of high peak electricity is expected to be, according to EEX, more than 80 EUR/MWh. In case that Slovakia will still be dependent on energy import, this could mean that the prices will grow as they will be influenced by European market. The average price for electricity was approximately 48 EUR/MWh in the year 2007. The progress of electric power prices will be based on multiple factors, e.g. energy market development, prices of fuels, new investment strategies, disconnection of old production units, future mixture of fuel sources, payments for CO2 etc.. These factors will be limiting the progress of electric power prices. On the other hand the increasing competition and market integration will cause a pressure on the price progress in different direction. According to the presented conditions is the average growth of costs of system sources estimated to be, excluding inflation, 2,2 % yearly by the year 2020 and in the following period – up to year 2030 – the yearly growth tempo will slow down to 1,3 %. The stability of the costs level in Slovakia will be influenced from the progress of the construction of new nuclear power stations. The related growth of prices will not be sufficient for stimulation of thermal power stations construction, which are needed to provide supporting services for energy distribution system. Therefore it is necessary to take into consideration also those parts of the price which allocates the cost of supporting services. Its price will be partially influenced by the limited accessibility. We can expect that the prices of supporting services could grow if there no relevant arrangements done, which might result in total price for electric power in range from 80 to 100 EUR/MWh.

143


Inštalovaný výkon v Slovenskej republike Installed Capacity of Power Plants in Slovakia

Prognóza vývoja spotreby elektriny na Slovensku Prognosis of electric power consumption in Slovakia

Zdroj/Source

MW

%

Jadrové elektrárne/Nuclear

2 200

29,3

Spotreba (GWh)

Tepelné elektrárne/Thermal

2 010

26,8

nízky scenár

Vodné elektrárne/Hydro

2 478

33,0

referenčný scenár

820

10,9

vysoký scenár

7 508

100

Priemerný ročný rast (%)

Závodné elektrárne/Industrial Spolu/Total

2006

29 624

2010

2015

2020

2025

2030

30 379

32 008

33 330

34 603

35 987

31 892

34 713

37 534

40 418

43 112

32 815

37 121

41 530

45 990

50 544

nízky scenár

0,8

referenčný scenár

1,6

vysoký scenár

2,3

Ročná výroba elektriny a saldo ES SR Yearly electricity production and balance of SR 35 000 30 000 25 000

GWh

20 000 15 000 10 000 5 000 0 -5 000 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

JE / Nuclear Power Stations

TE / Thermal Conventional

VE / Hydro Power Stations

ZE / Industrial Power Stations

Saldo / Balance (+Imp, - Exp)

Podiel zdrojov na pokrývaní ročnej spotreby ES SR Share of sources covering yearly consumption of SR 2 800 2 600 2 400 2 200 2 000 1 800

GWh

1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 -200

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

JE / Nuclear Power Stations

TE / Thermal Conventional

VE / Hydro Power Stations

ZE / Industrial Power Stations

Saldo / Balance (+Imp, - Exp)

144

9


Ročná výroba a spotreba elektriny ES SR Yearly electricity production and consumption of SR 34 000 32 000 30 000 28 000

GWh

26 000 24 000 22 000 20 000

Výroba / Production

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Spotreba / Consumtion

Výroba Production

Spotreba Consumption

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

24 25 27 27 28 28 29 29 27 25 24 25 27 28 28 28 27 28 28 28 28 28 28 29 29

594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

16 000

1983

18 000

706 442 125 415 362 913 504 297 038 781 497 162 324 875 629 268 850 204 325 674 892 682 572 624 632

GWh

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

JE / Nuclear Power Stations

12 135

11 437

11 261

10 797

11 394

13 116

16 493

17 103

17 953

17 864

17 026

17 727

18 013

15 335

TE / Thermal Conventional

5 688

6 813

6 862

6 697

7 336

7 119

6 554

7 042

6 379

6 808

6 572

6029

5 935

5421

VE / Hydro Power Stations

4 554

5 172

4 478

4 309

4 631

4 858

5 096

4 941

5 370

3 582

4 090

4 623

4 447

4485

ZE / Industrial Power Stations

2 363

2 483

2 689

2 744

2 656

2 800

2 734

2 917

3 128

2 893

2 855

2 915

2 832

2666

Výroba / Production

24 740

25 905

25 290

24 547

26 017

27 893

30 877

32 003

32 830

31 147

30 543

31 294

31 227

27907

Saldo / Balance (+Imp, -Exp)

422 1

419

3 585

4 082

2 251

-43

-2 673

-3 678

-4 156

-2 255

-1 861

-2 722

-1 603

1725

Spotreba / Consumtion

25 162

27 324

28 875

28 629

28 268

27 850

28 204

28 325

28 674

28 892

28 682

28 572

29 624

29 632

145


Podiel zdrojov na pokrývaní ročnej spotreby ES SR Share of sources covering yearly consumption of SR

32 000 30 000 28 000 26 000

2 832 (9,1%)

725 11725

447 (14,2%) (14,2%) 4 4447

2 666 (9,0%)

24 000 22 000

4 485 (15,1%) 55935 935(19,0%) (19,0%)

20 000

5 421 (18,3%) 15 335 (51.8%)

GWh

18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000

18 18013 013(57,7%) (57,7%) 15 335 (51.8%)

Výroba Výroba 31 227 227 GWh 31 GWh Spotreba Spotreba 29 624 624 GWh 29 GWh

Výroba Výroba 27 907 907 GWh 27 GWh Spotreba Spotreba 29 632 632 GWh 29 GWh

4 000 2 000 0 -2 000

603 -1-1603

2006

2007 Brutto údaje

Týždenné maximá zaťaženia ES SR/Weekly Peak Loads of SR

4 400

4 200

MW

4 000

3 800

3 600

3 400

3 200

3 000

12345678911111111112222222222333333333344444444444555 01234567890123456789012345678901234567890123 týždeň/week

2002

146

2005

2006

2007


Prognóza vývoja spotreby elektriny na Slovensku Prognosis of electric power consumption in Slovakia 60 50

TWh

40 30 20 10 0 2005

2010

2015

2020

2025

2030

rok/year nízky scénár

referenčný scénár

vysoký scénár

Vývoj tvorby HDP, konečnej spotreby elektriny a energetickej náročnosti Trend of GDP (Gross domestic product), electric power consumption and energetic demand 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2000

2005

2010

vývoj HDP

2015

konečná spotreba el.

2020

2025

2030

energetická náročnosť

Rok/year 2006 = 1.0

NAMERANÉ CEZHRANIČNÉ PRENOSY ELEKTRINY ES SR (GWh) Physical Electricity Cross-Border Flows of SR (GWh)

Czech Republic (ČEPS)

52

Poland (PSE-O) 58

Slovak Republic SEPS, a. s.

3 600

Ukraine (WPS)

9 922 2 745

Hungary (MAVIR) 9 058

∑ Import: 13 580 GWh ∑ Export: 11 855 GWh Saldo / Balance (Imp): 1 725 GWh

147


Ročenka elektrotechniky a energetiky 2008 Electrical Engineering & Power Engineering Annual 2008 Obsah/Contents Energetická politika Slovenskej republiky ENERGY POLICY OF THE SLOVAK REPUBLIC

Novela zákona o energetike ENERGY INDUSTRY ACT AMENDED

Výročné zhromaždenie a konferencia EURELECTRIC v Barcelone podčiarkla ambiciózne ciele ANNUAL CONFERENCE IN BARCELONA UNDERLINED AMBITIOUS TARGETS

Paradoxy energetickej situácie v globálnej politike THE PARADOXES OF THE ENERGY SITUATION IN GLOBAL ECONOMY

Silný hráč na energetickom trhu/STRONG PLAYER IN POWER INDUSTRY Výzvy budúcnosti/FUTURE CHALLENGES Šesťdesiat rokov rozvoja/60 YEARS OF DEVELOPMENT Koniec elektrickej sebestačnosti THE END OF SELF-SUFFICIENCY IN ELECTRIC POWER SUPPLY

Príprava odborníkov pre energetiku a elektrotechniku PREPARATION OF PROFESSIONALS FOR ENERGY SECTOR AND ELECTRICAL ENGINEERING

Slovak Power eXchange Rozvoj elektrizačnej sústavy SR, riziká a výzvy RISKS AND CHALLENGES OF THE ELECTRICAL SYSTEM DEVELOPMENT IN THE SLOVAK REPUBLIC

Východoslovenská distribučná, a.s. Prenosová sústava Slovenska TRANSMISSION SYSTEM IN THE SLOVAK REPUBLIC

Slávnostné spustenie transformácie 400/110 kV Lemešany do prevádzky GALA COMMISSIONING OF 400/110 KV TRANSFORMER AT LEMEŠANY

Technické vzdelanie sa oplatí! TECHNICAL EDUCATION IS ADVISABLE!

Postaviť nové jadrové zdroje nebude jednoduché THE BUILDING OF NEW NUCLEAR SOURCES WILL NOT BE SIMPLE

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)/SLOVAK INNOVATION AND ENERGY AGENCY Úrad jadrového dozoru SR NUCLEAR REGULATORY AUTHORITY OF THE SLOVAK REPUBLIC

Slovensko a MAAE SLOVAKIA AND IAEA – INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY

Javys. Na každom kroku bezpečne JAVYS. SAFELY WITH EACH STEP

Energoprojekt SLOVAKIA a. s. Európske jadrové fórum o smerovaní energetiky EUROPEAN NUCLEAR ENERGY FORUM ON THE ORIENTATION OF POWER INDUSTRY

IFT InForm Technologies, a.s. Obnoviteľné zdroje energie. Potenciál a perspektívy RENEWABLE ENERGY SOURCES – POTENTIAL AND PROSPECTS

Optimalizácia riadenia aktivít v distribúcii energií ASSET MANAGEMENT OPTIMISATION IN UTILITIES (DISTRIBUTION AND TRANSMISSION)

Chceme našim partnerom v energetike pomôcť zvyšovať ich konkurencieschopnosť WE WANT TO HELP OUR PARTNERS IN THE POWER INDUSTRY TO INCREASE THEIR ABILITY TO COMPETITIVE STRENGTH

Smart metering. Vízia alebo možná realita? Schrack Technik Informačné služby pre utilitné podniky INFORMATION SERVICES FOR UTILITIES

OTC Hlohovec 18 úspešných rokov 18 SUCCESSFUL YEARS

Nexans Slovakia s.r.o. Riešenia a služby/ SOLUTIONS AND SERVICES Lepšie je byť pripojený/IT´S BETTER TO BE CONNECTED ELV Produkt, a.s. 15 rokov spoločnosti HASMA s.r.o. Krompachy 15 YEARS OF THE COMPANY HASMA S.R.O. KROMPACHY

Murat s. r. o. WORLD OF CABLES MURAT LTD.

ELCON Bratislava a.s. Enermont Elektrozariadenia a elektroodpad ELECTRICAL EQUIPMENT AND ELECTRICAL WASTE

Na Slovensku sa občania môžu zbaviť starých elektrospotrebičov legálnou cestou CITIZENS IN SLOVAKIA CAN LEGALLY DISPOSE OF OLD UNWANTED ELECTRICAL APPLIANCES

Viete, že zo starej chladničky môže byť kovový svietnik? DID YOU KNOW THAT METAL CANDLESTICKS CAN BE MADE FROM OLD REFRIGERATORS?

Energofórum 2008 EKOLAMP Slovakia EKOLAMP SLOVAKIA – COLLECTIVE SYSTEM FOR HANDLING ELECTRICAL WASTE FROM LIGHT SOURCES AND LAMPS

Slovenský plynárenský a naftový zväz SLOVAK GAS AND OIL UNION

Ťažba a skladovanie zemného plynu v Slovenskej republike NATURAL GAS PRODUCTION AND STORAGE IN SLOVAK REPUBLIC

Plynárenstvo v Slovenskej republike – preprava a distribúcia plynu Pozagas a. s. THE GAS INDUSTRY IN THE SLOVAK REPUBLIC – GAS TRANSMISSION AND DISTRIBUTION

Profily/PROFILE Spotreba elektriny v Slovenskej republike/CONSUMPTION OF ELECTRIC POWER IN SLOVAK REPUBLIC

013 015 016 018 020 021 022 028 032 034 035 036 038 039 040 041 042 043 046 048 049 051 051 052 053 054 056 057 058 059 060 061 062 063 064 066 068 069 070 072 076 078 080 082 084 086 088 089 090 092 093 094 096 098 100 102 103 104 106 107 108 110 112 114 116 118 120 121 122 124 126 127 128 129 130 132 133 134 141

Ročenka elektrotechniky a energetiky 2008 Electrical Engineering & Power Engineering Annual 2008 Mediálny projekt spoločnosti

RE-PUBLIC s.r.o. Cukrová 14 813 39 Bratislava Tel./fax: +421-2-59324224 59324225 E-mail: re-public©re-public.sk Riaditeľka: Mgr. Iveta Kožková Project manager: Mgr. Jozef Dermek Spolupracovali: Ing. Juraj Filín Mgr. Zuzana Voštenáková Mgr. Jana Považanová Katarína Kožková Bc. Veronika Píchová Preklady (slovenčina-angličtina): Viera Melušová, Dušan Hlísta, Juraj Wallner, Robert Trgiňa, Branislav Martiš Foto: Milada Jančovičová, archív, 123RF Limited Layout a grafická úprava: Bc. Miroslav Pekár Upozornenie: Na všetky príspevky sa vzťahuje autorský zákon. Za obsah textov a reklám zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textov a ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov, tabuliek a fotografií, alebo ich častí, je povolené len s písomným súhlasom vydavateľa.

© RE- PU BLIC s.r.o. 2008


energia h ý b e

s v e t o m

Našim poslaním je prenášať energiu v jednej z jej podôb, v podobe elektrickej energie, všade tam, kde je to potrebné.

Prinášame vám hnaciu silu, svetlo i teplo domova. V ekologicky čistej a čírej podobe.

Graphic design: RE−PUBLIC

®

Naša cesta vedie k vám, aby energia hýbala vašimi strojmi a technológiami, aby ste vďaka energii premieňali vaše tvorivé m y š l i e n k y n a h m a t a t e ľ n é v e c i a j a v y.

ENERGY IN SLOVAKIA 2008  
ENERGY IN SLOVAKIA 2008  

ENERGY IN SLOVAKIA 2008

Advertisement