Page 1

5-6 2011

„Počet pacientov s diabetom bude dramaticky narastať.“

5-6

2011

MUDr. Emil Martinka

partneri


PARTNERI

ODBORNÍ PARTNERI

Výskumný ústav potravinársky

doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH Vedúci redaktor Dvojmesačník Číslo 5-6/2011, Ročník VII., Časopis je nepredajný, ale za cenu poštovného a balného si ho môžete objednať na tel. čísle: 02/59324224 Vydavateľ: RE-PUBLIC s. r. o. Cukrová 14, 813 39 Bratislava Riaditeľka: Mgr. Iveta Kožková Project manager: Mgr. Jozef Dermek Account manager: Ing. Slavomíra Lacková Tel: 02/ 59 324 226 Editorka: Mgr. Ivana Baranovičová Tel: 02/ 59 324 222 Redaktorka, jazyková korektorka: Mgr. Zuzana Voštenáková Grafická úprava: Bc. Miroslav Pekár Foto na obálke: Pavol Funtál Foto: archív redakcie, autorov a inštitúcií Tlač: Moraviapress, a. s. Registračné číslo MK SR EV 2497/08 ISSN 1337-2734 Internet: www.bedekerzdravia.sk E-mail: bedekerzdravia@bedekerzdravia.sk © RE-PUBLIC s.r.o. Bratislava 2011

prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc. Zástupca vedúceho redaktora

Redakčná rada časopisu Bedeker zdravia MUDr. Vladimír Balogh, PhD. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc. prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc. MUDr. Richard Demovič, PhD . prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. doc. MUDr. Milan Dragula, CSc., mim. prof. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. prof. MUDr. Viliam Fischer, CSc. MUDr. Svätopluk Hlavačka, MBA prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS MUDr. Alena Kállayová doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mim. prof. prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc. prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.

prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. prof. MUDr. Peter Labaš, CSc. doc. MUDr. Cyril Klement, CSc. prof. RNDr. Milan Melník, DrSc. doc. Pharm. Vladimír Oleár, CSc. doc. MUDr. Alojz Rakús MUDr. Darina Sedláková, MPH prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc. prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. doc. Dr. Igor M. Tomo, CSc., MPH prof. JUDr. Karol Tóth, PhD., MPH doc. PhDr. Markéta Vladárová, PhD., MPH Upozornenie:

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov a reklám zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na jeho jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom vydavateľa. Uverejnené texty, príspevky a reklamy majú výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade nemôžu nahradiť stanovenie diagnózy odborným vyšetrením, stanoviť liečebný postup, meniť spôsob liečby, alebo ho určovať, najmä užívaním liekov, alebo iných prípravkov, ktoré musia byť vždy vykonávané a konzultované s príslušným odborným lekárom. Vydavateľ nezodpovedá za škody, alebo prípadné nepríjemnosti, ktoré by mohli vzniknúť nedodržaním tejto povinnosti.


Istota pre vaše oči

Dvojmesačník j č ík, Číslo Čí l 3/2011, / Ročník č ík I.

ČO MÁ OBSAHOVAŤ PREVENTÍVNA PREHLIADKA

našim Všetkým ajeme m pr čitateľo ný úspeš 2! rok 201

odpovedá MUDr. Miriam Záhorcová

D vyšetrenie

zrakovej ostrosti – pozostáva z merania množstva dioptrií každého oka a zo skúšky najlepšieho videnia bez okuliarov a s prípadnými okuliarmi

D vyšetrenie vnútroočného tlaku a periférneho videnia – je dôležité na zistenie zeleného zákalu (glaukómu), ktorý sa v prvých štádiách prejavuje najskôr zvýšením vnútroočného tlaku a zhoršením periférneho videnia

D vyšetrenie množstva produkcie sĺz – pomocou neho môžeme zistiť niektoré alergické a autoimunitné ochorenia, príčinu opakovaných zápalov spojoviek a povrchu oka či endokrinologické ochorenia D vyšetrenie očného pozadia s rozkvapkaním zrenice – odhalí najčastejšie zmeny na cievach spojené s aterosklerózou, vysokým krvným tlakom, zmeny v oblasti zrakového nervu (vznikajú pri glaukóme a niektorých ochoreniach mozgu), zmeny sietnice a žltej škvrny, odhalí aj vnútroočné nádory

Prevencia a včasná liečba

11

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) trpí poruchami zraku viac ako 314 miliónov ľudí vo svete. 45 miliónov z nich ho už natrvalo stratilo. Každý nasledujúci rok slepota zasiahne ďalšie dva milióny obyvateľov. Očná klinika NeoVízia sa pripojila k WHO a počas Svetového dňa zraku 13. októbra upozornila na celosvetový problém rozširovania slepoty a problémov s videním. Moderná očná medicína dokáže strate zraku zabrániť až

Každý rok stratíí zrak dva mili milióny ľuddí na svete. Najčasstejšie kvôli neeskoro diiagnostikovvanému sivéému a zeelenému záákalu a vekom m podmiennenej degenerácii makuuly. Až v 80 % príppadov dokáže prevenciaa a vhodnee zvolená lieččba slepotte zabrániťť.

80%

dokáže zabrániť prípadov slepoty

v osemdesiatich percentách prípadov. Ochorenie však musia lekári zaznamenať v ranom štádiu. Sivý zákal (katarakta), zelený zákal (glaukóm) a vekom podmienená degenerácia makuly. To sú tri najčastejšie príčiny slepoty v rozvinutých aj v rozvojových krajinách.

zodpovedný za 39 % všetkých prípadov slepoty. „Katarakta Príčina slepoty č. 1 znamená zníženú priehľadnosť, zakalenie normálnej čírej očnej šošovky. Tá bráni prieNeliečený, či neskoro odhale- chodu lúčov svetla na sietnicu. ný sivý zákal, je celosvetovo V pokročilom štádiu zbadáte

Sivý zákal

sprievodné príznaky: pocit, akoby ste videli zahmlene, ste citlivejší na svetlo, zdá sa vám, že vidíte horšie do diaľky a obraz pred vami sa javí skreslený. Od počiatočných ťažkostí do úplnej slepoty môžu uplynúť

STRANA 1

Obsah

Dialóg

Príloha pre diabetikov

Nastavovať cukor treba celý život Chorých je viac žien V prípade ochorenia na diabetes mellitus ide o chronické poruchy látkovej premeny glukózy, ktoré sa prejavujú trvalým zvýšením koncentrácie cukru v krvi. Jej príčiny sú rôznorodé.

P

21

ri diabete typu 1 sa netvorí žiaden vlastný inzulín (absolútny nedostatok inzulínu), pri diabete typu 2 sa naproti tomu nemôže v dostatočnom množstve uvoľňovať existujúci inzulín, alebo nemôže úplne vyvíjať svoj účinok (relatívny nedostatok inzulínu). Okrem toho existujú ešte iné špeciálne formy a tehotenský diabetes (gestačný diabetes). Je dôležité sledovať vývoj tejto diagnózy v populácii, pretože spôsobuje ďalšie zdravotné komplikácie, až po život ohrozujúcu diabetickú kómu spôsobenú extrémne nízkymi hodnotami cukru v krvi. Sprievodné ochorenia vznikajú najmä zmenami krvných ciev, preto je rozhodujúce starostlivé nastavovanie cukru v krvi po celý život a dobré zaškolenie diabetika. K neskorším komplikáciám patria vysoký krvný tlak, srdcový infarkt, mozgová porážka, tzv. diabetická noha, zmeny sietnice vedúce k oslepnutiu, poruchy až zlyhanie obličiek, poruchy erekcie a poškodenie nervov s poruchami senzibility. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií, ktorý sledoval vývoj chorobnosti na diabetes od roku 2000 do roku 2010 je zrejmé, že počet prípadov stúpa (z 265 138 na 340 625, čo znamená o 77 070 liečených pacientov viac v uvedenom desaťročí). Počet diagnostikovaných stúpol z 4,9 % v roku 2001 na 6,3 % v roku 2010 z celkového počtu

Prečítajte si Inzulínový dávkovač – inzulínové pero Lieky vhodné pri cukrovke Vitamíny pre diabetikov 1. strana

CHOCHP

Dvojmesačník, Číslo 2/2011, Ročník I.

Manuál pre pacientov a odborníkov

Čo (ne)vieme o chronickej obštrukčnej chorobe pľúc? Manuál pre pacientov

prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.

Ochorenie skrývajúce sa za nie každému známu skratku CHOCHP charakterizuje obmedzenie prietoku vzduchu v dýchacích cestách, ktoré je spôsobené ich obštrukciou (zúžením).

Čo je to chronická obštrukčná choroba pľúc?

O

bštrukcia vzniká ako dôsledok zdĺhavého a opakovaného zápalu priedušiek (chronickej bronchitídy) a/ alebo rozdutia pľúc (pľúcneho emfyzému). Zápal je spôsobený inhaláciou škodlivých častíc, plynov, vírusov a baktérií a postihuje nielen dýchacie cesty (priedušky), ale aj pľúcne tkanivo a pľúcne cievy. Zápal v stene priedušiek je prítomný už vo včasnom štádiu ochorenia. Postihnutá je sliznica a podslizničné väzivo. Zápal má vplyv aj na riasinky, ktoré vystielajú dýchacie cesty (dochádza k ich strate), zväčšuje sa objem hladkých svalov, ktoré sú v dýchacích cestách, rovnako ako aj počet hlienových žliazok a prichádza k strate chrupavky. Následkom

28

deštrukcie vznikajú jazvy a zväčšenie pľúcnych mechúrikov vedie k rozdutiu pľúc – pľúcnemu emfyzému. Tak sa zmenšuje plocha, ktorá je potrebná na výmenu kyslíka a oxidu uhličitého. Závažnosť choroby závisí od celkovej dĺžky ochorenia, od stupňa obštrukcie (zúženia) dýchacích ciest, rozsahu zmien v prieduškách a pľúcnom tkanive a od postihnutia ostatných orgánov.

VÝSKYT CHOCHP Podľa najnovších výskumov najmenej 10 % svetovej populácie staršej ako 40 rokov môže trpieť na chronickú obštrukčnú chorobu pľúc. Ide o 600 miliónov ľudí a každý rok približne tri milióny

„Základným znakom ochorenia je progresia – postupné zhoršovanie priechodnosti dýchacích ciest, hlavne počas výdychu. CHOCHP je invalidizujúce a v konečnom dôsledku smrteľné ochorenie." Príloha časopisu Bedeker zdravia CHOCHP 1/2012

Nový zákon o liekoch Čo priniesol pacientom? DESATORO PRE PACIENTA

Dňa 13. septembra 2011 bol schválený nový zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorý vstúpil do platnosti 1. decembra 2011. Nezabudnite sa spýtať svojho lekára a lekárnika, čo to pre vás znamená!

1. Pacient má od 1. 12. 2011 právo vybrať si liek podľa výšky doplatku. 2. Mal by mal vedieť, aké lieky užíva, a ak sa dá, pokračovať v ich užívaní. 3. Mal by navštevovať lekáreň so širokým sortimentom liekov. 4. Mal by informovať lekárnika, aké voľnopredajné lieky užíva. 5. Ak sú na trhu dostupné lieky, ktoré užíval doteraz, nemal by ich príliš často meniť. 6. Ak spozoruje nežiaduce účinky, mal by okamžite informovať o danom fakte lekára. 7. Mal by byť trpezlivý, lekáreň nemôže vydať liek, ak je lekársky predpis zle vypísaný. 8. Mal by každého pol roka navštevovať špecialistu, inak si lieky na odporúčanie bude musieť platiť sám. 9. Má právo sa spýtať lekára aj lekárnika, ak niečomu nerozumie. 10. Využívať konzultácie, ak ich lekáreň poskytuje.

Ako správne vyhadzovať lieky

81 4/

5-6 / 2011

Nezriedka sa stane, že po prezretí „domácej lekárničky“ zistíme, že mnohé lieky z nej sú už staré, dávno po dátume spotreby uvedenom na lieku. Určite ste si v tom momente polo-

žili otázku: a čo teraz? Zbalím všetky lieky do vreca na smeti alebo musím postupovať inak? Správny postup pri znehodnocovaní starých liekov je navštíviť ktorúkoľPacient + Lekár + Lekárnik 1/2011

vek verejnú lekáreň. Každá musí mať vytvorené miesto pre zhromažďovanie liekov, ktoré jej odovzdávajú obyvatelia. Toto miesto však musí byť zabezpečené voči ďalšiemu zneužitiu

6 10 11 15 18 19 20 21 25 26 28 34 37 38 40 42 44 45 46 47 49 50 52 53 54 55 56 58 60 62 63 64 66 67 68 70 72 74 75 76 78 79 81

Nástup diabetu je ohromujúci Kedy oči najviac trpia Príloha Očná klinika Neovízia Liečba chronických rán Epilepsia všeobecne Možnosti v liečbe epilepsie Infoservis Príloha pre diabetikov Dialóg Stravovaním k zdraviu Prevencia pred pneumokokmi Manuál pre pacientov s CHOCHP Poranenia kolenného kĺbu Nezatvárajme oči pred zodpovednosťou Rotavírusové infekcie Zdravý človek nekašle Podpora imunity v detskom veku Nový prístup k liečbe gingivitídy Prevencia pred chrípkou Ivan Stodola Chronická laryngitída Chrípka verzus bežné prechladnutie Enuréza Beta glukán a hliva Inkontinencia moču II Inkontinencia už nie je tabu Problémy s trávením? Nové využitie pupočníkovej krvi Prameň krásy Biologické lieky v onkológii Kĺbové ochorenia a kolagén Odporučiť alebo zakázať kávu? Pohyb v prevencii cievnych chorôb Olejovita a diabetes Nevera a zdravie Hemoroidy Nová krv Jedáleň podľa feng-šuej Malý zázrak pre zdravie Kinezioterapia. Liečba pohybom Vlastnosti surového a pasterizovaného mlieka Speleoterapia Infoservis Pacient, lekár, lekárnik


Bedeker zdravia ocenili Stodolovou medailou Pod záštitou Hlavného hygienika Slovenskej republiky, Ministra zdravotníctva Slovenskej republiky a rektorky Slovenskej zdravotníckej univerzity sa v dňoch 18. – 19. októbra 2011 v horskom hoteli Remata uskutočnila vedecká konferencia XXXVI. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu.

H

lavným poslaním konferencie je implementácia ntácia drametódy hodnotenia dopadov na verejné zdraavie, posilňovanie politík verejného zdravia s dôrazom na programy a projekty založené na podporu zdravého životného štýlu a redukovanie najväčších rizikových faktorov a hodnotenie priorít vo verejnom zdravotníctve. Súčasťou podujatia boli odborné diskusie o podpore osvety a propagácie zdravotnej výchovy, prezentácia najdôležitejších úloh, ktoré boli splnené u ochrany, podpory a rozvoja zdravia. Prezentáciou ciu projektov a programov zameraných na prevenciu ej, rea podporu zdravia vybraných komunít na národnej, i i gionálnej a miestnej úrovni, vystúpeniami a diskusiami zúčastnení prispeli k hlavnej myšlienke tohto stretnutia a odkazu MUDr. Ivan Stodolu, že “zdravotná výchova má nezastupiteľné miesto v ochrane, podpore a rozvoji zdravia.” V rámci programu odovzdal hlavný hygienik SR MUDr. Gabriel Šimko medaily MUDr. Ivana Stodolu za významný prínos k rozvoju zdravotnej výchovy, prevencie a k podpore zdravia na Slovensku prof. MUDr. Jánovi Murínovi, CSc., MUDr. Ivanovi Šavrdovi, Ing. Silvii T Tokárovej, Mgr. Alene Petákovej, MUDr. Ľubic Benkovej, MUDr. Kataríne RanostaĽubici jov a MUDr. Kvetoslave Koppovej. Medzi jovej oc ocenenými bol aj časopis Bedeker zdravia, k ktorý vybrala vedecká rada spomedzi 25 n návrhov. Ocenenie za redakciu časopisu Bed deker zdravia prevzala Mgr. Iveta Kožková, r riaditeľka vydavateľstva RE-PUBLIC s.r.o.


ROZHOVOR PRINÁŠA

Nástup diabetu je ohromujúci Medicína prisúdila cukrovke druhého typu nové označenie – pandémia tretieho tisícročia. O komplikáciách, liečbe, ale aj prevencii rozpráva prednosta Diabetologického oddelenia Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni a predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti docent MUDr. Emil Martinka, PhD. Akí pacienti najčastejšie chodia do vášho Ústavu? NEDÚ je ústav s celoslovenskou pôsobnosťou... Národný endokrinologický a diabetologický ústav je pracovisko špecializujúce sa na metabolické ochorenia, predovšetkým diabetes mellitus, metabolický syndróm a na endokrinné ochorenia, ako sú ochorenia štítnej žľazy, nadobličiek či hypofýzy. Naši pacienti prichádzajú z celého Slovenska. Vo väčšine prípadov ide o pacientov s pokročilejšími formami ochorení, respektíve ich komplikáciami. V rámci NEDU tiež pracuje niekoľko centier, napríklad centrum pre diabetickú nohu, osteologické centrum zaoberajúce sa osteoporózou, centrum pre nastavovanie inzulínových púmp a ďalšie. Od roku 2000 ste prednostom Národného diabetologického centra v NEDÚ. Poviete nám niečo o sebe? Ako ste sa dostali na toto pôsobisko? Po ukončení štúdia na lekárskej fakulte som nastúpil ako lekár a odborný asistent (čo je pedagogická funkcia) na I. internú kliniku Jeséniovej lekárskej fakulty a Fakultnej nemocnice v Martine (dnes Univerzitná nemocnica Martin). Na tomto pracovisku sa začala nielen moja lekárska, ale tiež vedecká a pedagogická kariéra. Prežil som na ňom dvanásť rokov a naďalej s ním spolupracujem medicínsky, vedecky aj pedagogicky ako externý docent a člen vedeckej rady fakulty. Nedávno sme napríklad spoločne vydali celoštátnu učebnicu diabetológie. V januári v roku 2000 som na základe konkurzu získal pozíciu prednostu Národného diabetologického centra (NEDÚ). Bola to pre mňa nová a veľká výzva. Keďže centrum sa v tom čase práve zakladalo, mal som česť byť jeho tvorcom. Samozrejme, trvale sú pred nami mnohé ďalšie vízie a predstavy ako zvyšovať jeho odbornú úroveň, postavenie a najmä spokojnosť našich pacientov.

6/

Máte dve atestácie z vnútorného lekárstva a atestáciu z diabetológie. Čo predchádzalo rozhodnutiu venovať sa diabetológii? Možno je to paradox, ale počas štúdia ma diabetológia obzvlášť neoslovovala. Ako väčšina študentov som uvažoval o chirurgii, kardiológii. Diabetológia ako úžasný odbor internej medicíny ma začala priťahovať až počas samotnej praxe na I. internej klinike v Martine, kde bol tento odbor už v tom čase veľmi dobre rozpracovaný. Diabetes ma oslovil najskôr nepriamo, vo vzťahu k hypertenzii, na ktorej som pracoval aj v rámci vedy a výskumu. Neskôr svojou komplikovanou patogenézou a závažnými dôsledkami pre pacientov. Cením si niekoľko osobností, s prácami ktorých som sa stretával najskôr v literatúre, neskôr osobne na kongresoch a sympóziách. Jednou z veľmi užitočných skúseností bol pobyt na pracovisku profesora Gericha v USA, kde som sa stretol aj s ďalšími zvučnými menami svetovej diabetológie. Pobyt mi pomohol sprostredkovať môj priateľ a vtedy už známa osobnosť diabetológie na Slovensku profesor Mokáň. NEDÚ Ľubochňa mi však otvoril ešte vábivejšie a konkrétnejšie možnosti realizácie svojich predstáv o diabetológii, v čom sa snažím pokračovať doteraz. V detstve som chcel byť aj rybárom, neskôr spisovateľom, architektom, právnikom. Stále som však niekde vnútri cítil volanie medicíny. Možno aj preto, že k tomuto poslaniu vždy mala blízko celá naša rodina. O cukrovke druhého typu sa čoraz častejšie hovorí ako o pandémii tretieho tisícročia alebo o chorobe z blahobytu, ku ktorej sme sa dopracovali nestriedmym jedením. Počet diabetikov narastá a ešte len narastať bude. Pribúda vám pacientov? Nárast pacientov je ohromujúci. Ak použijem oficiálne -PR-

5-6 / 2011


ROZHOVOR

štatistiky, tak zatiaľ čo sme v roku 1980 evidovali okolo 120 tisíc pacientov s diabetom, v roku 1990 ich bolo už 200 tisíc, v roku 2000 viac ako 250 tisíc a v súčasnosti číslo dosahuje takmer 400 tisíc pacientov. Za posledných dvadsať rokov teda vzostup predstavuje takmer dvojnásobok. Je predpoklad, že počet pacientov bude narastať aj ďalej a v roku 2025 na Slovensku pravdepodobne dosiahne okolo pol milióna. Z toho je diabetikov 2. typu asi 80 až 85 %, nárast však pozorujeme aj pri diabete 1. typu. Epidemiológia diabetu je však závažná nielen svojím počtom, ale tiež medicínskou závažnosťou a ekonomickou náročnosťou. Tieto fakty a otázky je potrebné riešiť veľmi dôsledne už dnes, z pohľadu a účasti celej spoločnosti. Slovenská diabetologická spoločnosť prijala niekoľko dôležitých programov, ktoré by mali k tomu prispieť. Dokážu pacienti počúvať takéto rady? Ešte dôležitejšie je, aby rady o racionálnej životospráve vnímali a aplikovali nielen pacienti, ale celá spoločnosť. Diabetu je totiž možné predchádzať, nemožno ho však zvrátiť ak už nadobudol charakteristiky ochorenia. Máme množstvo serióznych podkladov, ktoré zdôrazňujú význam včasnej diagnostiky, prevencie a dôslednej včasnej liečby. Ukázalo sa tiež, že progresiu do diabetu možno zvrátiť aj v prípade pacientov s rizikovými formami intolerancie glukózy. Ďalším dôvodom pre celonárodnú racionalizáciu životného štýlu, skríning, včasnú diagnostiku a včasnú liečbu je fakt, že diabetes prvého aj druhého typu sú ochorenia podmienené geneticky a nositeľmi rizikových génových variácií môže byť veľká časť populácie. Aj keď samotné ochorenie sa napokon prejaví „iba“ v asi 6 až 7 % populácie, je potrebné zdôrazniť, že uplatneniu genetickej predispozície napomáhajú vonkajšie faktory, ktorých úlohu výrazne ovplyvňuje spôsob života. Negatívne vplýva nadmerný energetický príjem s následným prírastkom na hmotnosti, nevhodné druhy potravín, sedavý spôsob života, chyby v životospráve matky počas tehotenstva, nevhodná výživa dieťaťa vo včasnom období života a mnohé iné. Schopnosť sebazaprenia vyžaduje osobnostné črty. Racionalizáciu však netreba vnímať ako nutnosť sebazaprenia. Racionálna výživa je pestrá aj chutná. V zásade ide o stredomorský spôsob stravovania. Rovnako ani pohyb netreba vnímať ako trýznenie tela. Pre priaznivý efekt postačuje už niekoľko minút (20 – 30 minút) fyzického cvičenia denne. Môže to byť rýchlejšia prechádzka. Kontrola primeranej hmotnosti, pri ktorej sa človek aj lepšie cíti, by mala byť samozrejmosťou. Je vždy dôležité, aby racionálne žila celá rodina a v tomto duchu viedla aj deti. Ochorenia sú v niektorých rodinách zvýšene nahromadené nielen pre zdedené rizikové génové variácie, ale tiež pre zdedenú „kuchársku knihu“ a „zdedený sedavý spôsob života“. Pre pacientov s diabetom je racionalizácia životného štýlu a udržiavanie ideálnej hmotnosti nutným predpokladom pre úspech kontroly ochorenia. Pacient však musí vedieť v čom spo-

číva jeho úloha. To na našom pracovisku zabezpečujeme edukáciou. Aké sú najčastejšie komplikácie tohto ochorenia? Problematika diabetológie súvisí najmä s komplikáciami, ku ktorým diabetes vedie. Tie môžu byť akútne, ako je diabetická ketoacidóza a môžu pacienta ohrozovať na živote, a chronické – rozvíjajúce sa s trvaním ochorenia, avšak rovnako zhoršujúce prognózu a kvalitu života pacienta. Chronické komplikácie najčastejšie súvisia s postihnutím ciev. Rozdeľujeme ich na mikrovaskulárne, teda postihnutie drobných ciev, a makrovaskulárne, ktoré súvisia s urýchleným vývojom aterosklerózy. Poškodenie drobných ciev sa klinicky najvýraznejšie manifestuje na cievach očného pozadia – retinopatia, obličiek – nefropatia a nervov – diabetická polyneuropatia. Diabetes je dnes hlavnou príčinou slepoty, najčastejšou príčinou zlyhania obličiek s potrebou dialýzy, najčastejšou príčinou amputácie na dolných končatinách v dôsledku diabetickej nohy a srdcovo-cievne ochorenia sú pri tomto ochorení dva až štyrikrát častejšie v porovnaní s pacientmi bez diabetu. Náročnejšia je tiež liečba a horšia je prognóza než u pacientov bez diabetu. Pri liečbe diabetu je veľmi dôležitá adekvátna terapia, ktorá glykémiu udrží v hladine, čo možno najviac sa približujúcej fyziologickému stavu. Niekedy však liečba nezaberá... Cukrovka je veľmi komplikované ochorenie, lepšie povedané veľmi heterogénna skupina ochorení, pri ktorej sa uplatňuje mnoho a často veľmi odlišných metabolických defektov. Môžu sa uplatňovať funkčné poruchy sekrécie inzulínu, nedostatočná sekrečná rezerva inzulínu, poruchy citlivosti tkanív na inzulín, zvýšená produkcia glukózy pečeňou, subklinický zápal, dysfunkcia endokrinnej aktivity tukového tkaniva a mnohé iné. Z toho vyplýva aj problém liečby a výberu správneho terapeutického postupu, a tiež poznanie, že pre mnoho defektov vedúcich k diabetu doposiaľ nemáme adekvátne lieky. Ďalším faktorom je progredujúci charakter ochorenia, na čo v praxi reagujeme postupne sa zintenzívňujúcou liečbou, od tabletiek v monoterapii cez ich vzájomnú kombináciu až po inzulín. Čo ideálne antidiabetikum? Existuje vôbec? Hovorí sa o inkretínovej liečbe. Aké sú jej výhody, respektíve, je vhodná pre všetkých pacientov? Hoci ideálne antidiabetikum nejestvuje a ani nemôže existovať práve pre už spomenutú heterogenitu ochorenia, inkretíny respektíve liečba založená na princípe ich účinku, znamená zásadný prínos a obohatenie liečby diabetu 2. typu. Inkretíny sú prirodzené hormóny produkované v črevách najmä v odpovedi na potravu. Uplatňujú sa

5-6 / 2011

/7


ROZHOVOR

v mnohých metabolických dráhach v organizme a zohrávajú významnú úlohu najmä pri kontrole metabolizmu glukózy. Mnohým pacientom s diabetom 2. typu sa zistili znížené hladiny týchto hormónov. Inkretínová liečba je teda založená na fyziológii a dopĺňa respektíve akcentuje prirodzený efekt. Samozrejme, že najväčší efekt sa dá očakávať v prípade pacientov, ktorí majú hladiny prirodzených inkretínov znížené. Avšak aj na základe našich vlastných skúseností sa dá konštatovať, že dominantnej väčšine pacientov prinášajú zásadný benefit.

talitné parametre a teda predlžovať život. Môžu mať samozrejme aj nežiaduce účinky, najmä gastrointestinálne, ako je pocit na vracanie a iné. Porovnávať inkretínovú liečbu a inzulín nie je však celkom odôvodnené. Inzulín a akcentátory inkretínového účinku totiž patria na odlišné miesta terapeutickej schémy a preto ich porovnávanie môže byť len všeobecné. Akcentátory inkretínového účinku liečbu inzulínom nenahrádzajú a nebolo by dobré, ak by takto situáciu vnímali pacienti. Inzulín sa uplatňuje aj po zlyhaní inkretínovej liečby.

Môžete nám bližšie priblížiť mechanizmus účinku, prípadne výhody oproti inzulínovej terapii?

Pacienti s diabetom trpia väčšinou množstvom ďalších pridružených ochorení a komplikácií samotného ochorenia. K najčastejším patrí takzvaná diabetická neuropatia medzi laikmi známa pod názvom diabetická noha.

Inkretínová liečba vhodne dopĺňa viaceré miesta v patogenéze diabetu, ktoré doposiaľ liečbou neboli „pokryté“. Aktivujú sekréciu inzulínu v odpovedi na jedlo a súčasne potláčajú hladiny glukagónu (hormón, ktorý glykémiu zvyšuje). Inkretínová liečba prispieva k poklesu glykémie nalačno aj po jedle. Liečba je účinná samostatne aj po pridaní k liečbe inými farmakami, pri ich nedostatočnom efekte. Veľmi cenné je, že tento efekt je dlhodobý a nevedie k zvýšeniu rizika hypoglykémie, ani k prírastku na hmotnosti, čo je jednou z hlavných slabostí väčšiny doterajších antidiabetických farmák, najmä inzulínu. Práve naopak, okrem glykemickej kontroly vedú k poklesu telesnej hmotnosti. Prispievajú tiež k poklesu krvného tlaku, úprave krvných tukov, majú viaceré priaznivé účinky na srdce, priaznivé účinky na morfológiu a funkciu beta buniek, ktoré produkujú inzulín a prejavujú tiež priaznivý efekt na chronický subklinický zápal sprevádzajúci diabetes mellitus 2. typu, obezitu či inzulínovú rezistenciu. Ukazuje sa tiež podľa niektorých prvých správ, že by mohli mať aj priaznivý efekt na viaceré morbiditné a morNárodný endokrinologický a diabetologický ústav v Ľubochni.

Pojem diabetická polyneuropatia označuje poškodeniu nervstva v dôsledku ochorenia na diabetes mellitus. Keďže nervov máme niekoľko druhov, aj prejavy sú veľmi pestré. Najznámejšou formou je periférna symetrická senzitívna a senzitívne motorická polyneuropatia. Hlavnými príznakmi sú poruchy a postupná strata ochrannej citlivosti na vonkajšie podnety, v dôsledku čoho ľahko dochádza k poraneniam, infekcii a následnej deštrukcii tkaniva a rozvoju diabetickej nohy niekedy s potrebou amputácie. Opačným prejavom k strate citlivosti sú rôzne formy parestézií ako mravenčenie, pichanie, tŕpnutie a vznik spontánnej, často veľmi intenzívnej bolesti, čo významne narúša pohodu pacienta. Ak sú postihnuté aj motorické vlákna, stav sa prejavuje slabosťou a únavou končatín, svalovými kŕčmi prípadne poruchami biomechaniky postoja a chôdze. Druhovu veľkou skupinou je autonómna neuropatia. Pretože autonómne nervstvo riadi základné funkcie väčšiny orgánov, prejavuje sa rôznymi poruchami ich funkcií. Najvýznamnejšou formou je kardiálna autonómna neuropatia, ktorá je častou príčinou porúch srdcovej frekvencie, regulácie krvného tlaku, ale tiež závažných arytmií, rizika tichej ischémie a náhlej srdcovej smrti. Medzi príznaky autonómnej neuropatie iných orgánov patria poruchy vyprázdňovania, nauzea, hnačky, obstipácia, erektilná dysfunkcia, poruchy súvisiace s potením a ďalšie. Neuropatia je jednou z najčastejších komplikácií diabetu. V závislosti od zvolených vyšetrovacích metód, kritérií a trvania diabetu postihuje v priemere 40 až 80 % pacientov s diabetom. Ako sa samotní pacienti môžu vyhnúť komplikáciám súvisiacim s diabetickou neuropatiou? Zásadou prevencie je čo najlepšia glykemická kontrola, odľahčovanie končatín, liečba ochorení pečene, obličiek (ak je ochorenie prítomné), kontrola krvného tlaku, tukov, vyhýbať sa toxickým látkam (alkohol, fajčenie, herbicídy, pesticídy), zvládnutie zásad samovyšetrovania a samoošetrovania a najmä správna obuv. Samovyšetrovanie znamená pravidelné kontroly končatín a to aspoň

8/

-PR5-6 / 2011


ROZHOVOR

dvakrát denne so zameraním na nadmerné zhrubnutia kože (hyperkeratózy), praskliny, macerácie, otlaky, impresie, začervenania, poruchy celistvosti kože, prejavy plesňového postihnutia a iné, s predpokladom následnej komunikácie so sestrou alebo lekárom. Dôležitú úlohu zohráva tiež správna hygiena (samoošetrovanie). Pravidelné umývanie nôh, odstraňovanie hyperkeratóz, používanie hydratačných krémov či častá výmena ponožiek by mali byť každodenným štandardom. Veľmi dôležitý je tiež výber obuvi. Mala by byť voľná, vzdušná, najlepšie kožená, bez vysokého podpätku, so správne vytvarovanou stielkou. Obuv nesmie nohu stláčať ani deformovať a súčasne sa noha v topánke nesmie kĺzať. Príkladom veľmi nesprávnej obuvi sú lodičky s vysokým podpätkom fixované na nohu remienkami. Vo vašom ústave používate na liečbu diabetickej neuropatie najmodernejšie prístroje, ale aj alternatívne metódy. Môžete nám o nich povedať viac? V posledných rokoch sme v NEDÚ Ľubochňa v liečbe diabetickej nohy zaviedli niekoľko novších metód. Medzi ne patria larvy bzučivky zelenej, liečba podtlakom, aplikácia živých buniek kože, „mesh“ plastika, kmeňové bunky a ďalšie. Liečba pomocou lariev nie je nová v pravom zmysle slova. Je známa už z čias Antiky, napoleonských vojen či prvej svetovej vojny (teda pred objavením antibiotík) pri liečbe poranení a zápalu kostí. Využitie lariev spočíva v ich schopnosti vyčistiť aj rany infikované patogénmi multirezistentnými, teda nereagujúcimi na viaceré antibiotiká. Larvy sa vkladajú priamo na spodinu rany a prekryjú sa adaptovaným preväzom, ktorý nazývame „klietka“. Takto sa ponechajú dva tri dni a následne sa vypláchnu a zničia ako biologický odpad. Larvy tým, že požierajú mŕtve a infikované tkanivá, ranu dokonale vyčistia. Okrem toho, sekrét, ktorý larvy produkujú, má aj priamy antimikrobiálny efekt a súčasne stimuluje ranu ku granulácii a teda hojeniu. Ďalšou veľmi úspešnou metódou, ktorú sme v NEDÚ Ľubochňa na Slovensku zaviedli medzi prvými, je liečba podtlakom takzvanou vákuovou pumpou. Ide o liečbu, ktorá výrazne napomáha najmä pri druhej fáze hojenia – granulácii. Podtlak zlepšuje prekrvenie, redukuje opuch rany a jej okolia a v konečnom dôsledku významne urýchľuje hojenie rán. Podtlak sa aplikuje v rozsahu -50 až -250 mm Hg v trvaní dvoch troch dní v závislosti od charakteru defektu. Nedávno ste začali s terapiou, ktorá je známa pod názvom Apligraf. Unikátna liečba je aj vo svete ešte len nóvum, na Slovensku ste jedným z troch lekárov, ktorí vedia s ňou pracovať. Priblížite nám, o čo presne ide? Apligraf je prípravok, ktorý pozostáva z dvoch typov živých buniek kože (keratinocyty, fibroblasty) spojených v extracelulárnej matrix, technologicky spracovaný spôsobom, že sa podobá ľudskej koži. Bunky na prípravu pre-

parátu pozostávajú z kmeňových línií buniek získaných z predkožiek novorodencov, ktoré sa vyznačujú vysokou proliferačnou a hojivou aktivitou. Nejde o transplantát. Bunky sú zdrojom rastových faktorov, cytokínov, antimikrobiálne a analgeticky pôsobiacich látok, ktoré aktivujú hojivé procesy v rane samotnej. Preparát súčasne pôsobí ako ochranná bariéra. Apligraf uvedeným spôsobom navodzuje a obnovuje jednotlivé fázy hojenia aj v prípade dlhodobo (aj niekoľko rokov) sa nehojacich defektov, ktoré ako by sa zabudli hojiť. Okrem chronických neuropatických defektov je prípravok indikovaný aj pri liečbe venóznych defektov predkolenia a pri chorobe takzvaných motýlích krídiel (epidermolysis bullosa). V NEDÚ Ľubochňa máme s uvedenou liečbou najviac skúseností. V praktickej forme používania sme ju zaviedli ako prví na Slovensku a druhí v rámci EÚ. Oprávneniu aplikácie tejto liečby predchádzalo certifikované školenie výrobcom a odborníkmi to Švajčiarska. Od minulého roka pôsobíte ako prezident Slovenskej diabetologickej spoločnosti, tiež ako externý docent na Jeséniovej lekárskej fakulte v Martine. Publikujete, radíte pacientom na webe, prednášate doma aj v zahraničí. Čomu sa venujete vo voľnom čase, ak vám vôbec zvýši? Mám to šťastie, že práca aj funkcie, ktoré zastávam, ma napĺňajú a robím to rád, hoci požiadavky z toho vyplývajúce sú niekedy skutočne vyčerpávajúce. Uvoľnenie vtedy hľadám v prírode, záhrade pri dome, či vo výtvarnom umení. Energiu, pocit šťastia a spokojnosti mi dodávajú moje deti, manželka a zvláštny druh pokoja vždy pociťujem u rodičov v rodičovskom dome, keď prechádzam, hoci len autom, cez moje rodisko – Považskú Bystricu. Vo voľno čase stále niečo dorábam, montujem. Voľného času je však tak málo, že to málokedy aj dokončím. Práve z časových dôvodov nie som síce veľký športovec, ale mám rád horský bicykel, turistiku, rybačku, lyžovanie, plávanie a som niekoľkoročný začiatočník v golfe. Vidíte východisko zo súčasnej situácie v slovenskom zdravotníctve, keď lekári dávajú hromadné výpovede a stále častejšie sa hovorí o tom, že na nič nie sú peniaze? V nákladoch na pacienta Slovensko pravidelne zaujíma posledné miesta v EÚ. Hoci výsledky starostlivosti sa blížia k priemeru, odmeny zdravotníkov za priemerom ďaleko zaostávajú. Zdravotníctvu by určite prospelo dofinancovanie. Dôležité však tiež je, aby tok financií bol prehľadný, správne nasmerovaný a prerozdelený a jeho efektívnosť overiteľná na základe stanovených merateľných parametrov. Reformy teda potrebné sú. V prvom rade musia riešiť a garantovať dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti a samozrejme zaručovať aj zodpovedajúce (európske) postavenie a odmenu tým, ktorí zdravotnú starostlivosť poskytujú. Za rozhovor ďakuje Ivana Baranovičová

5-6 / 2011

/9


MEDICÍNA

Kedy oči najviac trpia

V

dnešnej hektickej dobe si naše oči každodenne namáhame pri rôznych pracovných či oddychových aktivitách. Dlhé hodiny strávené pred obrazovkou počítača alebo televízie, ktoré sa stali bežnou súčasťou nášho života, zaťažujú náš zrak. Rezanie, pálenie, únava alebo pocit suchého oka sú najčastejšími symptómami. Klimatizovaný suchý vzduch v kancelárii alebo v aute tiež dopomáha k tomu, že naše oči trpia. Existuje pár tipov ako im uľaviť. Pravidelné krátke prestávky od upreného sledovania monitoru (pozrieť sa na pol minúty na nejaký vzdialený objekt), úprava vzdialenosti očí od monitora pri práci na 40 až 75 centimetrov, či aplikácia umelých sĺz, môžu tieto symptómy eliminovať alebo aspoň zmierniť. Podobné problémy môžu pociťovať ľudia pracujúci v prašnom prostredí (prachové čiastočky dráždia povrch oka mechanicky, tiež môžu pôsobiť ako alergény). Tu platí okrem aplikácie umelých sĺz najmä nutnosť nose-

nia ochranných pomôcok. Ak problémy pretrvávajú, je vhodné vyšetrenie u oftalmológa.Veľmi dôležité je myslieť na ochranu pred slnečným žiarením. Naše oči sú mu vystavené po celý život a dnes už je potvrdený súvis UV žiarenia so vznikom katarakty (šedého zákalu), vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM), nádorových ochorení mihalníc, ale napríklad aj so syndrómom suchého oka. Preto pravidelným nosením sl-

® Ocuvite NÁŠ TIP NA DARoEK PEVNÉ ZDRAVIE PRE NAŠICH BLÍZKYCH

TO JE TEN NAJVÄČŠÍ VIANOČNÝ DARČEK, KTORÝ BY SME SI MOHLI PRIAŤŤ. ABY NEZOSTALO LEN PRI ŽELANÍ, SKÚSME SVOJE STARŠÍCH ČLENOV RODINY TENTO ROK OBDAROVAŤ NIEČÍM UŽITOČNÝM A ZDRAVIU PROSPEŠNÝM. ORTE, KTORÝ VĎAKA VHODNÝM TIPOM POD STROMČEK JE PRÍPRAVOK OCUVITE® LUTEIN FORTE VYSOKÉMU OBSAHU ANTIOXIDANTOV AKO SÚ VITAMÍNY C, E, MINERÁLY ZINOK, SELÉN A KAROTENOIDY LUTEÍN A ZEAXANTÍN DOKÁŽE OČIAM ZAISTIŤ OPTIMÁLNU VÝŽIVU IVU.

TENTO DOPLNOK STRAVY VHODNÝ PRE ĽUDÍ NAD 50 ROKOV JE VOĽNE PREDAJNÝ DAJNÝ V LEKÁRŇACH. TERAZ JE K DOSTANIU V DARČEKOVOM BALENÍ 60 TBL SPOLU SO SLNEČNÝMI OKULIARMI KULIARMI.

VIAC NA WWW.OCUVITE.SK 10 /

5-6 / 2011

MUDr. Vladimír Siska oftalmológ

nečných okuliarov s UV filtrom (UV absorbcia do 400 nm) počas pobytu vonku sa staráme o ochranu nášho zraku. Udržiavať zrak v dobrej kondícii nám tiež pomáha vyvážená strava a zdravý životný štýl. Vitamíny A, C a E, makulárne pigmenty luteín a zeaxantín, omega-3 a omega-6 mastné kyseliny, zinok či selén – to všetko sú látky, ktoré naše oči potrebujú. Vo zvýšenom množstve ich nájdeme v niektorých zložkách stravy, ako sú morské ryby, orechy, sója, zelená listová zelenina – špenát a tiež v niektorých druhoch ovocia ako čučoriedky, černice či citrusové plody. Taktiež je ich možné prijímať vo forme doplnkov výživy. Spomeňme ešte jeden dôležitý faktor, ktorý vplýva na zdravie očí, v tomto prípade negatívne. Je ním fajčenie. Je dokázané, že fajčenie výrazne zvyšuje výskyt najmä sietnicových ochorení (vekom podmienená degenerácia makuly – VPDM). Skúsme teda uľahčiť našim očiam, odmenia sa nám tým najcennejším, čo máme – dobrým zrakom.


Očná

klinika

Istota pre vaše oči

Dvojmesačník, Číslo 3/2011, Ročník I.

ČO MÁ OBSAHOVAŤ PREVENTÍVNA PREHLIADKA odpovedá MUDr. Miriam Záhorcová vyšetrenie zrakovej ostrosti – pozostáva z merania množstva dioptrií každého oka a zo skúšky najlepšieho videnia bez okuliarov a s prípadnými okuliarmi vyšetrenie vnútroočného tlaku a periférneho videnia – je dôležité na zistenie zeleného zákalu (glaukómu), ktorý sa v prvých štádiách prejavuje najskôr zvýšením vnútroočného tlaku a zhoršením periférneho videnia vyšetrenie množstva produkcie sĺz – pomocou neho môžeme zistiť niektoré alergické a autoimunitné ochorenia, príčinu opakovaných zápalov spojoviek a povrchu oka či endokrinologické ochorenia vyšetrenie očného pozadia s rozkvapkaním zrenice – odhalí najčastejšie zmeny na cievach spojené s aterosklerózou, vysokým krvným tlakom, zmeny v oblasti zrakového nervu (vznikajú pri glaukóme a niektorých ochoreniach mozgu), zmeny sietnice a žltej škvrny, odhalí aj vnútroočné nádory

Prevencia a včasná liečba Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) trpí poruchami zraku viac ako 314 miliónov ľudí vo svete. 45 miliónov z nich ho už natrvalo stratilo. Každý nasledujúci rok slepota zasiahne ďalšie dva milióny obyvateľov. Očná klinika NeoVízia sa pripojila k WHO a počas Svetového dňa zraku 13. októbra upozornila na celosvetový problém rozširovania slepoty a problémov s videním. Moderná očná medicína dokáže strate zraku zabrániť až

v osemdesiatich percentách prípadov. Ochorenie však musia lekári zaznamenať v ranom štádiu. Sivý zákal (katarakta), zelený zákal (glaukóm) a vekom podmienená degenerácia makuly. To sú tri najčastejšie príčiny slepoty v rozvinutých aj v rozvojových krajinách.

Každý rrok ok stratíí zrak dva mili milióny ľudí na svete. Najčastejšie kvôli neskoro diagnostikovanému sivému a zelenému zákalu a vekom podmienenej degenerácii makuly. Až v 80 % prípadov dokáže prevencia a vhodne zvolená liečba slepote zabrániť.

zodpovedný za 39 % všetkých prípadov slepoty. „Katarakta znamená zníženú priehľadPríčina slepoty č. 1 nosť, zakalenie normálnej čírej očnej šošovky. Tá bráni prieNeliečený, či neskoro odhale- chodu lúčov svetla na sietnicu. ný sivý zákal, je celosvetovo V pokročilom štádiu zbadáte

Sivý zákal

STRANA 1

80%

dokáže zabrániť prípadov slepoty

sprievodné príznaky: pocit, akoby ste videli zahmlene, ste citlivejší na svetlo, zdá sa vám, že vidíte horšie do diaľky a obraz pred vami sa javí skreslený. Od počiatočných ťažkostí do úplnej slepoty môžu uplynúť


Oč á klinika Očná roky a desaťročia. V niektorých sci-fi predstavou, MUDr. Radoprípadoch na to stačia mesiace. van Piovarči. Rizikovým faktorom je najmä vek, ale aj metabolické choroby Príčina slepoty č. 2 ako cukrovka. Z liekov hlavne kortikoidy a cytostatiká. Ďalšou príčinou môže byť očný úraz. „Glaukóm je zákerné ochoreTiež existuje aj skupina vro- nie. Prebieha pomaly a nepozodeného šedého zákalu u detí.“ rovane. Na rozdiel od sivého závysvetľuje primár Očnej kliniky kalu, kedy je možné operáciou NeoVízia MUDr. Radovan Pio- videnie prakticky dokonale obnoviť, dokážeme pri liečbe zevarči. Starý mýtus, že zákal musí leného zákalu chorobný proces „dozrieť“, kým sa operuje, už v najlepšom prípade iba zastadávno neplatí. Naopak, čím viť. Zmeny, ktoré nastali v dôskôr zákrok podstúpite, tým sledku poškodenia zrakového menej komplikácií riskujete. nervu, sú nezvratné,“ vysvetľuPred dvadsiatimi rokmi musel je MUDr. Adriana Smorádkochirurg pri operácii sivého zá- vá, ktorá sa v NeoVízii venuje kalu použiť veľký operačný rez. diagnostike zeleného zákalu. Kým sa rana zahojila, pacient Glaukóm sa prejavuje viacerýpobudol na lôžku aj desať dní. mi príznakmi, napr. zvýšeným Aj dnes zostáva jedinou liečbou vnútroočným tlakom, ktorý sivého zákalu operácia. Vďa- vedie k poškodeniu zrakového ka obrovskému pokroku v oč- nervu. Tiež zmenami v periférnej medicíne však už dnes ide nom videní a zmenami zrakoo bezpečný, šetrný desaťminú- vého nervu. Okrem vyšetrenia tový ambulantný zákrok, ktorý očného pozadia a vnútroočnév NeoVízii preplácajú všetky ho tlaku pomáha oftalmológom zdravotné poisťovne. „Pri po- potvrdiť ochorenie moderné užití najmodernejších multifo- diagnostické zariadenie s nákálnych šošoviek pacienta zba- zvom OCT (optická koherentvíme nielen sivého zákalu, ale ná tomografia). „Prístroj nám aj okuliarov do blízka a do diaľ- umožňuje vidieť hlboko do očky. Niektorými šošovkami sa dá ných štruktúr. Dokáže odhaliť korigovať aj astigmatizmus, zlé ochorenia sietnice, glaukóm zakrivenie rohovky,“ vyratúva a zmeny na zrakovom nerve možnosti pre pacienta, ktoré v ranom štádiu. Na základe výboli ešte pred pár rokmi skôr sledkov vyšetrenia určíme naj-

Zelený zákal

vhodnejší typ liečby.“ Neliečený glaukóm spôsobuje odumieranie vlákien zrakového nervu, následkom čoho dochádza k výpadkom v zornom poli. „Vznikajú postupne a pacient si ich spočiatku neuvedomuje. Kým si ich všimne, výpadky sú už natoľko veľké, že pacientovi nedokážeme pomôcť. Zelený zákal je práve kvôli svojej nenápadnosti a hrozivým dôsled-

Najmodernejšie multifokálne šošovky dokážu pacienta zbaviť nielen sivého zákalu, ale aj okuliarov do blízka, do diaľky a korigovať astigmatizmus.

kom považovaný za mimoriadne zákerné ochorenie. Preto by si každý človek po 40. roku života mal dať odmerať vnútroočný tlak, vyšetriť očné pozadie a absolvovať vyšetrenie OCT,“ upozorňuje MUDr. Smorádko-

vá. Prítomnosť vyššieho očného tlaku ešte neznamená, že pacient trpí glaukómom. Ochorenie pomôže potvrdiť alebo vyvrátiť OCT. Príčina slepoty č. 3

Vekom podmienená degenerácia makuly „Makula je malá centrálna časť sietnice zodpovedná za centrálnu zrakovú ostrosť. Sprostredkúva nám 90 % videnia. Bez jej správnej funkcie človek nedokáže šoférovať, čítať, rozoznávať tváre ani vnímať farby. Výskyt ochorenia pribúda s rokmi. Najčastejšie postihuje päťdesiatnikov a šesťdesiatnikov, o desať rokov neskôr ním trpí už tretina sedemdesiatnikov. Nebezpečenstvo VPDM spočíva v tom, že sa vyvíja nenápadne a zmeny sú definitívne. Skoré odhalenie je v liečbe kľúčové. Ochorenie sa vyskytuje v dvoch formách - suchej a vlhkej. Dnes vieme spomaliť progresiu práve vlhkej formy injekciami antiVEG látkami (napr. Avastin) podávanými priamo do oka. Zabraňujú krvácaniu, opuchom a ukladaniu škodlivých látok. Sú tiež účinné pri postihnutí očnej sietnice cukrovkou,“ vysvetľuje MUDr. Adriana Smorádková.

V NeoVízii implantujeme unikátne šesťmilimetrové rohovkové prstence nce Pacienti s rozvinutým degeneratív-nym ochorením rohovky, keratokonus, majú novú nádej. Implantácia Keraringov môže nahradiť alebo oddialiť transplantáciu rohovky, ktoráá bola donedávna jedinou možnosťou.

Primár NeoVízie MUDr. Radovan Piovarči počas implantácie Keraringov.

rom še šesť milimetrov, ktorý umožňuje liečbu širšiemu okruhu pacien pacientov. Keraringy sú nádejou modernej medicíny pre tých, ktorých ešte nedávno mohla zachrániť iba transplantácia rohovLekári Očnej kliniky NeoVízia vykonali nali 28. septembra 2011 uni- ky. „Od „Odoperovali sme dvoch mužov a jednu ženu vo veku 30 až h rohovkových h k ý h prstencov, 49 rokov kátne implantácie šesťmilimetrových k s degeneratívnym ochorením rohovky. Tridsaťtriročnej v očnej medicíne známe ako Keraringy. Hoci metóda nie je u nás pacientke sme implantovali výnimočný prstenec s priemerom novinkou, lekársky tím prvýkrát implantoval prstenec s prieme- 6 mm. Všetky zákroky dopadli úspešne, pacienti výborne spoluSTRANA 2


pracovali,“ informuje šéf chirurgického tímu, primár MUDr. Radovan Piovarči, ktorý prvé implantácie vykonal spolu so svojím tímom a v spolupráci s konzultantom z Veľkej Británie.

„Keď som sa vybrala na prechádzku so psom, zažila som pocit, ktorý opisujú všetci po NeoLASIKu - videla som nádherne ostro, čisto a perfektne do diaľky. Akoby som si púšťala film v HD kvalite,“ spomína na tretí deň po operácii moderátorka TV JOJ Hana Gallová, ktorá v októbri 2011 podstúpila v NeoVízii odstránenie dioptrií metódou NeoLASIK HD.

Keratokonus Keratokonus, degeneratívne ochorenie rohovky, trápi najčastejšie mladých pacientov vo veku dvadsať až tridsať rokov a postihuje približne 0,5 % svetovej populácie. „V NeoVízii sme však prekvapení častejšími nálezmi. Záchytnosť na našej klinike je výrazne vyššia v porovnaní so svetovým priemerom. Tvorí zhruba 4 % všetkých pacientov. Vysvetľujeme si to tým, že na naše pracovisko sa obracajú pacienti, ktorí nenašli riešenie svojich problémov inde.“ Keratokonus sa môže vyvíjať nepozorovane veľmi dlhý čas. Jeho charakteristickým príznakom je nepravidelné stenčovanie hrúbky a vyklenutie rohovky. Neskôr sa môže prejaviť astigmatizmom (nepravidelným zakrivením rohovky), ktorý nie je možné korigovať žiadnymi okuliarmi. „Keď stenčenie rohovky presiahne určitú hranicu, môže nastať opuch, poškodenie a „rozmazanie“ videnia, v niektorých prípadoch až jej pretrhnutie. Konečným riešením je transplantácia rohovky od iného darcu. Darcov však nie je dosť a imunitný systém pacienta nemusí cudziu rohovku prijať,“ vysvetľuje MUDr. Piovarči. Štandardnou liečbou boli donedávna tvrdé kontaktné šošovky, nie každý pacient ich však dokázal zniesť. Pokrok v očnej medicíne prináša pacientom s keratokonom novú nádej. „Kombinujeme viaceré kroky – pri takzvanej metóde CCL (Corneal Cross Linking) ožarujeme tkanivo rohovky ultrafialovým žiarením a podávame kvapky na spevnenie jej štruktúry. Tento postup sa využíva v menej pokročilých štádiách keratokonu. Možná je aj kombinácia s laserovou refrakčnou operáciou PRK. Neskôr nastupujú Keraringy alebo ich kombinácia s metódou CCL. Stabilizujú celkový stav rohovky a zlepšujú zrakovú ostrosť,“ upozorňuje primár.

„Vidím sa krajšie aj v zrkadle“ Moderátorka TV JOJ Hana Gallová po NeoLASIKu HD

„Tesne pred zákrokom som primár NeoVízie MUDr. Rabola taká pokojná, až ma to dovan Piovarči ma absolútne znepokojovalo,“ smeje sa presvedčil. Tým, že mi zákrok Hanka. „Na tento vnútorný vedel vysvetliť z pohľadu lekára stav som mala oprávnený dôaj pacienta, si získal moju vod – maximálne som metóde absolútnu dôveru.“ NeoLASIK HD a primárovi NeoVízie verila.“ Paradoxne, myšlienku na Hanka nosila okuliare od detlaserovú operáciu v minustva. Počas práce v televízii sa losti úplne zavrhla. „Strach jej dioptrie vyšplhali na -5.5. mi naháňala bolesť aj horoKeraringy často predídu alebo aspoň „V škole som bola „okuliarrové príbehy známych, ktorí oddialia transplantáciu rohovky. Upranik indický“, od pätnástich podstúpili povrchové laserové via a vyrovnajú tvar rohovky, zjemnia som presedlala na šošovky. operácie a následkom nich sú jej zakrivenie a ako vedľajší efekt navyše zlepšia videnie. Prežívala som však s nimi dodnes citliví na svetlo. Nebyť milióny starostí. Pozná ich Hankinej šéfky, ktorá za ňou každý „šošovkár“ a spolu so jedného dňa dobehla s otázmnou aj kolegovia z televíznekou, či už počula o bezbolestnom NeoLASIKu HD. „V minu- ho prostredia. Nedávno sme si losti som si stále kládla otázku, spravili štatistiku a vyšlo z nej, „Po diagnostikovaní degeneratívneho ochorenia rohovky u pa- prečo oční chirurgovia, ktorí že zo všetkých moderátorov cienta nasleduje lekárske konzílium. Najvhodnejší postup kon- ponúkajú laserové operácie, JOJky iba dvaja nepotrebujú zultujeme so sesterskými klinikami v Čechách, typ keraringu zase stále nosia okuliare? Fakt, že okuliare. Ostatní žmúria do p sám p so zástupcami výrobcu v Brazílii a Anglicku. Každému pacientovi NeoLASIK HD p počítača ajj na čítačku. podstúpil vyberáme prstenec na mieru – na základe mnohých meraní a vy-a šetrení zvolíme ten najvhodnejší,“ vysvetľuje MUDr. Adriana m Smorádková, ktorá sa v NeoVízii venuje výpočtom a indikáciám degeneratívnych ochorení rohovky. „Hoci je implantácia kerarin-ú gov stále novinkou v liečbe keratokonu, chirurgovia ju využívajú už roky, má za sebou dlhé roky výskumu.“ Aké sú najväčšie výho-a dy tejto metódy? „Keraringy často predídu alebo aspoň oddialia transplantáciu rohovky. Upravia a vyrovnajú tvar rohovky, zjem-o nia jej zakrivenie a ako vedľajší efekt navyše zlepšia videnie. Po pár mesiacoch od implantácie zmiernia dioptrickú chybu a astig-k matizmus. Navyše, Keraringy sú reverzibilné. Znamená to, že ak by to pacientov stav v budúcnosti vyžadoval, dajú sa z rohovkyy šetrne vybrať,“ informuje MUDr. Smorádková. Hana Gallová počas zákroku NeoLASIK HD.

Lekárske konzílium a prstenec na mieru

STRANA 3

Žmúrenie na čítačku


Oč á klinika Očná Pocit počas zákroku „Počas operácie ma veľmi upokojovalo, že som celý čas presne vedela, čo sa so mnou deje. Primár so mnou celý čas hovoril, vedela som, v ktorej je fáze, na čo sa pripraviť. Keď mi pán doktor povedal - Máme odoperované obe oči, môžete sa opatrne posadiť – zažila som jeden z malých zázrakov. Otvorila som oči a skutočne som videla! Prvý raz po vyše dvadsiatich rokoch som vnímala ľudí a veci okolo seba ostro, a to som bola ešte stále na sále. Desať minút po operácii som už odpisovala na esemesky,“ spomína si na 17. október 2011 Hanka. „O ôsmej večer som zapla telku a plnohodnotne som ju pozerala bez toho, aby mi ťahala oči. Po prvej kontrole na druhý

Novinky z našej kliniky

Moderátorka TV JOJ Hana Gallová v piatok 14. októbra prvý raz vo svojej 8-ročnej televíznej kariére odmoderovala správy v okuliaroch. Prekvapila tak celú televíziu a všetkých kolegov. Dôvod zmeny? Pred NeoLASIKom HD mala niekoľko dní na kontaktné šošovky embargo.

d ň som už ž videla id l na 150 %. % deň Bez problémov som fungovala na počítači aj s mobilným telefónom.“ Druhý večer po operácii jej kamaráti pripravili malú oslavu. „Mali sme zapnutý televízor. Všetkých naokolo som upozorňovala na najmenšie detaily, napríklad na oblečení moderátorky, ktoré si

ik okrem k ň nevšimol.“ ši l “ nikto mňa Na tretí deň od operácie si s novými očami vychutnala svet s každým maličkým detailom. „Vybrala som sa von so svojím psom a obdivovala panorámu Stupavy. Zrazu som zažila pocit, ktorý opisujú všetci po NeoLASIKu, videla som každučký detail nádherne

metódou odstraňovania dioptrií NeoLASIK HD a s implantáciou najnovších multifokálnych šošoviek.

Multifokálne šošovky

NeoVízia už vyše roka prináša svetové trendy Októbrový kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti priniesol aktuálne štatistiky z oblasti kataraktovej a refrakčnej chirurgie. Lekári Očnej kliniky NeoVízia Bratislava, NeoVize Brno a DuoVi-ze Praha informovali kolegov o skúsenostiach s laserovou

XVII. kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti v Bojniciach.

www.neovizia.sk Príďte k nám osobne Očná klinika NeoVízia Tematinská 5/A Budova NsP Medissimo 851 02 Bratislava

NeoVízia je na Facebooku Staňte sa naším priateľom na facebooku a buďte informovaní o všetkých novinkách

www.facebook.com/neovizia a

Zavolajte nám +421 2 32 344 444 +421 2 32 344 455 +421 911 345 110 +421 911 345 120

Pri operácii sivého zákalu sa slovenský pacient rozhoduje medzi monofokálnymi (umožňu ňujú videnie na jednu vzdialeno nosť) až po najkvalitnejšie multif tifokálne, umožňujúce videnie do blízka aj do diaľky. Multifo fokálne šošovky však slovenskí oč oční chirurgovia implantujú st stále iba jednému percentu vš všetkých pacientov. Z celkového počtu naimplanto tovaných multifokálnych šošo šoviek bolo v minulom roku 37 % hydrofóbnych. Ide o najkv kvalitnejší materiál, ktorý do se seba neprepúšťa vodu, je stabi bilnejší a pacientovi prináša najvyššiu kvalitu života. Sme hrdí na to, že v NeoVízii použí-

os ostro, čisto a perfektne do diaľky ky. Akoby som si púšťala film v HD kvalite.“

Krajšia aj v zrkadle K „O „Objavujem kvapky rosy na tr tráve a výraznejšie vnímam de detaily z každodenného života. S novými očami sa zrazu po pozitívnejšie vnímam aj v zrka kadle. Má to však aj nečakanú vý výhodu, prvé dni sa musím vy vyhýbať špinavému ovzdušiu a nadmernému prášeniu. Také zametanie zostáva na chvíľu na priateľovi a ja sa môžem nechať obskakovať. Som veľmi šťastná, že vo svete očnej chirurgie existuje pre nás strachopudov s extrémnou citlivosťou na bolesť NeoLASIK HD. Môj zákrok v NeoVízii patrí k najlepším rozhodnutiam môjho života. Ešte raz celému tímu ďaku-

me 100 % hydrofóbnych multifokálnych šošoviek.

Refrakčná chirurgia Minulý rok podstúpilo laserovú operáciu odstránenia krátkozrakosti a ďalekozrakosti spolu 6 597 Slovákov (5 883 pacientom pomohol laser odstrániť krátkozrakosť – myopiu, zvyšok sa zbavil ďalekozrakosti – hypermetropie). Najčastejšími laserovými metódami použitými v roku 2010 sú lasik a PRK (fotorefrakčná keratektómia). NeoVízia je stále jedinou klinikou, ktorá pacientom vrámci svojich 3 laserov ponúka najšetrnejšiu, maximálne bezpečnú a bezbolestnú metódu NeoLASIK HD.

Četujte s lekármi NeoVízie cez ON-LINE PORADŇU! Na stránke www.neovizia.sk nájdete on-line poradňu. Na hlavnom banneri nájdete vždy infomáciu s presným dátumom a časom najbližšieho četu. Tiež meno lekára, ktorý bude s vami četovať. Hodinu pred začiatkom a počas celého četu môžete lekárovi posielať otázky, na ktoré vám bude priamo odpovedať.

www.neovizia.sk


MEDICÍNA TÉMU PRINÁŠA

Liečba chronických rán Ošetrovanie rán je problematika, ktorou sa zaoberá ľudstvo od svojho počiatku.

R

any akéhokoľvek pôvodu vždy priťahovali pozornosť najprv šamanov, potom liečiteľov a felčiarov a nakoniec lekárov. Existovalo množstvo spôsobov ich ošetrovania a často to boli spôsoby, ktoré viac škodili ako pomáhali. Vývoj ošetrovania rán viedol veľakrát do slepých uličiek a trvalo stáročia, kým sa pohol ďalej. Je to totiž činnosť náročná na postup aj materiál. Navyše, hráme o čas. Pre pacienta v produktívnom veku predstavuje dlhotrvajúca rana často neschopnosť pracovať so všetkými sociálnymi následkami. Za ostatné desaťročia boli techniky ošetrovania rán podrobené dôkladnému prehodnoteniu. Zistilo sa, že hojenie nastáva najrýchlejšie vo vlhkom, mierne kyslom prostredí a v rane, ktorá nie je infikovaná. Navyše sa ukázalo, že veľa klasických prípravkov určených na hojenie rán je príliš agresívnych – síce často ranu čistia, ale zároveň poškodzujú novo narastené tkanivo, a tým nakoniec spomaľujú celý proces.

Vlhká terapia Ošetrovanie chronických rán vždy podliehalo a stále podlieha regionálnym rozdielom a zvykom. Riešením bolo stanovenie jednotného, dostatočne jednoduchého postupu liečby rán založeného na niekoľkých nových, vysoko účinných preparátoch. Rýchlo sa vžil medzi odbornou verejnosťou vo vyspelých krajinách a preparáty na ošetrovanie rán sa začali vo veľkom vyrábať. V súčasnosti sa tento postup nazývaný „vlhká terapia“ všeobecne považuje za optimálny pri ošetrovaní chronických rán (tzn. defektov, ktoré nejavia znaky hojenia šesť a viac týždňov), a to z viacerých dôvodov: • Výber materiálu aj ošetrovanie sú jednoduché a preväz zvládne po vysvetlení aj pacient sám doma. • Materiály sú vysoko účinné; urýchľujú hojenie, resp. niektorí pacienti, ktorých nebolo možné vyliečiť „klasickou“ liečbou, sa pri vlhkej terapii vyliečia. • Materiály sú koncipované tak, že sa nelepia na ranu; preväz aj rana samotná sú preto menej bolestivé, navyše nedôjde pri preväze k strhnutiu práve narastenej kože • Veľká časť pacientov s chronickým vredom získa v priebehu liečby alergiu na niektorý lokálny preparát. Moderné materiály nespôsobujú alergické reakcie.

Voľba krytia rany sa deje na základe posúdenia morfológie rany (hlboká/plytká), prítomnosti infekcie (charakter secernácie, povlaku a príznaky zápalu) a fázy hojenia.

Fázy hojenia rán Hojenie rany je prirodzený proces, ktorý sa začína okamžite po tom, ako rana vznikla a prebieha v niekoľkých fázach, ktoré sa navzájom prekrývajú. Didakticky je výhodné ich rozdeliť do troch fáz: 1. Exsudatívna/zápalová fáza (fáza čistenia). Začína sa v okamihu vzniku rany a pri poraneniach trvá obyčajne tri dni. (Neplatí to v prípade chronických rán, kedy je táto fáza významne predĺžená). Počas nej sa rana vyčistí, odlúčia sa prípadné nekrózy a zlikviduje sa prípadná infekcia. Chronická rana má v tejto fáze povlak, často secernuje a zapácha. 2. Proliferačná fáza. Cieľom je vytvoriť nové cievy a vyplniť defekt primitívnym cievnatým väzivovým tkanivom, ktoré sa následne zmení na jazvu. Tkanivo obsahuje cievne pupene zasahujúce nad povrch spodiny rany, ktoré vyzerajú ako jemné červené zrniečka. Odtiaľ názov granulačné tkanivo. Slúži ako „lôžko“ pre následnú epitelizáciu. Granulácia ako nevyhnutný proces reparácie tkaniva je významne obmedzená v prípade povlečených a/alebo infikovaných a najmä chronických rán. V takomto teréne nie je možné dosiahnuť optimálnu tvorbu granulačného tkaniva a proces hojenia je spomalený, prípadne úplne zablokovaný. 3. Fáza epitelizácie. Rana sa kontrahuje (zmenšuje), granulačné tkanivo sa spevňuje a mení sa na jazvu. Prekrytie rany epitelom je záverečnou fázou procesu hojenia, pričom proces epitelizácie je veľmi úzko spojený s tvorbou granulácií. Z granulačného tkaniva na okraji rany vychádzajú chemotaktické signály pre proces epitelizácie, navyše granulácie bunkám epitelu poskytujú pre migráciu vlhkú klznú plochu. Preto je vznik životaschopných granulácii nevyhnutnou podmienkou následnej epitelizácie defektu. Kým proces granulácie možno správnym ošetrením stimulovať, fáza epitelizácie prebieha sama a v súčasnosti nedisponujeme možnosťami pozitívne ju ovplyvniť. Ošetrenie v tejto fáze sa sústreďuje na udržanie vlhkého čistého prostredia v rane, ktoré najlepšie zabezpečuje migráciu epitelových buniek.

5-6 / 2011

/ 15


MEDICÍNA

Fázy hojenia prebiehajú vždy rovnako, obvykle v poradí 1 až 3. Stáva sa, že čistá rana vo fáze granulácie sa infikuje a regreduje do fázy exsudácie. Každá fáza hojenia vyžaduje istý spôsob lokálneho ošetrenia rany, ktoré je v danej fáze do istej miery uniformné, bez ohľadu na príčinu defektu. Navyše však je nevyhnutné v súlade s etiológiou defektu aplikovať dodatočné špeciálne opatrenia (pri dekubite dôsledné polohovanie, pri venóznom vrede kompresívnu terapiu, pri arteriálnom vrede, ak je to možné, cievny rekonštrukčný výkon). Menšina rán býva spôsobená zvláštnymi príčinami – môže ísť napríklad o nádor alebo špeciálnu infekciu (napr. tuberkulózu) alebo autoimunitný zápal. V takýchto prípadoch je potrebná aj iná liečba ako správne ošetrenie – celková liečba antibiotikami, chirurgická a onkologická liečba či imunosupresívna liečba.

Príslušná liečba Po správnom zhodnotení príčiny defektu a nasadení príslušnej liečby je potrebné vybrať vhodný lokálny prípravok vlhkej terapie. Výber krytia určuje lekár, zjednodušene možno povedať, že a) na plytké neinfikované defekty sú vhodné krytia, ktoré ranu uzavrú a chránia ju pred vniknutím infekcie. Vhodné sú hydrokoloidy a penové krytia. b) hlboké neinfikované defekty je vhodné ošetrovať alginátovým krytím, hydrogélovým alebo špeciálnym penovým krytím. c) infikované defekty je vhodné liečiť alginátmi alebo polyakrylátovými superabsorpčnými vankúšmi.

V súčasnosti preferovanými, modernými, takmer dokonalými krytiami rán sú peny. Väčšinou ide o prípravky na báze penového polyuretánu, ktoré majú vzhľad jemnej špongie. Strana, ktorá nie je v kontakte s ranou, býva pri moderných prípravkoch pokrytá semipermeabilnou fóliou (krytia určené na aplikáciu do hlbokých rán a staršie prípravky túto fóliu nemajú). Niektoré formy majú aj lepivé okraje. Peny sú určené na plytké granulujúce rany so strednou až výraznou secernáciou (ohraničením – pozn. red.). Fungujú tak, že nasávajú prebytočný exsudát z rany a ukladajú ho vo vnútri poréznej štruktúry. Zároveň udržujú optimálne vlhké prostredie v rane. Niektoré z najmodernejších penových krytí sú označované ako „hydropolyméry“, čo znamená, že sú upravené tak, aby ich povrch bol hydrofilný. Ich štruktúra je spracovaná rôznymi postupmi tak, aby bol exsudát nasávaný aktívne kapilárnym tlakom do vnútra krytia až pod semipermeabilnú membránu. Tam dochádza k jeho ukladaniu a aj čiastočnému odpareniu, čo ďalej zvyšuje absorpčnú kapacitu krytia. Retencia exsudátu býva taká dokonalá, že ani pri aplikácii kompresívnej terapie (bandáže), nedochádza k spätnému vytláčaniu exsudátu. Indikáciou na výmenu krytia je jeho pretečenie zboku (vidno podľa tmavého zafarbenia). Strana

16 /

určená na kontakt s ranou býva vďaka hydrofilnej úprave hladšia a bunky peny sú kolabované a zmenšené. Výsledkom je jednak šetrný preväz, jednak potrebný kapilárny tlak. Niekedy následkom kolapsu a malých rozmerov buniek peny vzniká iný problém – hustý exsudát s veľkým obsahom fibrínu úplne upchá jemné póry atraumatického povrchu a krytie môže byť potom neúčinné. Riešením je pena s väčšími bunkami, ktorá má inak vlastnosti hydroaktívnych krytí – napríklad Permafoam. Plocha určená na kontakt s ranou má veľké póry, takže ju neupchá ani hustý exsudát, ten je, naopak, pri preväze odstránený. Tento dej sa nazýva mikrodebridement. Môže byť však pri ňom zvýšená bolestivosť preväzu. Penové krytia všeobecne nespôsobujú maceráciu kože okolo rany, naopak, chránia ju. Aplikujú sa na ranu s presahom na kožu okolo defektu aspoň o 2 cm, ponechávajú sa na rane päť až sedem dní alebo do pretečenia. Nenechávajú v rane žiadne rezíduum a účinne redukujú zápach vredu. Predstavujú optimum liečby defektov, pri ktorých sa vyžaduje kompresívna terapia – venóznych vredov predkolenia. V ostatnom čase sa pozornosť sústreďuje na zdokonalenie vlastností penových krytí. Niekedy sa stáva, že krytie povrch rany príliš vysušuje, čo je dôsledkom inak dôležitej vysokej absorpčnej kapacity peny. Problém je najvýraznejší pri ranách vo fáze epitelizácie – proces hojenia sa môže výrazne poškodiť. V snahe zabrániť nadmernému a nežiaducemu vysušeniu rany vo fáze epitelizácie zakomponovali výrobcovia do penových krytí nesúvislú hydratujúcu vrstvu gélu. Tá na jednej strane povrch rany aktívne hydratuje, keďže ale je na povrchu peny nanesená nesúvislo, nebráni účinnej absorpcii nadmernej secernácie z rany. Príkladom takéhoto kompromisného penovo-gélového krytia je HydroTac. K ďalším výhodám patrí schopnosť krytia prilepiť sa na okolitú zdravú kožu (čo uľahčuje ošetrenie), na povrch rany sa krytie samozrejme nenalepí. Schopnosť udržať exsudát vo vnútri prípravku aj pri aplikácii kompresívnej bandáže na krytie ostáva vždy zachovaná. Z hľadiska výhodnosti, účinnosti a fázovej univerzálnosti predstavujú hydropolymérové krytia výhodné ošetrenie rany a v súčasnosti predstavujú špičkovú liečbu chronických rán. Napriek tomu ostáva úspešné ošetrenie rany umením a liečba chronických defektov predstavuje zdĺhavý a zložitý proces pre lekára, ošetrujúci personál aj pacienta. -PR-

5-6 / 2011


MEDICรNA

)ZESP5BDย†q +FEJOFร€OรSJFtFOJFQSF HSBOVMBร€Oร’BFQJUFMJ[Bร€Oร’ Gยน[VIPKFOJB

/07*/,"

)ZESP5BDย†VESxVKFTVDIรSBOZWMILรBFYTVEVKร’DFSBOZEPTUBUPร€OFTVDIร )ZESP5BDย†KFIZESPQPMZNรSPWรQFOPWรLSZUJFTIZESPHรMPWPVWSTUWPV LUPSยนWร‡BLB UFDIOPMร‹HJJ"RVB$MFBSEPLยนxFBLUร…WOFIZESBUPWBwQSPTUSFEJFSBOZ1PMZVSFUยนOPWร KBESP[ยนSPWFรŠร’ร€JOOFBCTPSCVKFFYTVEยนUBV[BWSJFIPWPWOร’USJNBUFSJยนMV)ZESP5BDย† QSFETUBWVKFWZTPLPVOJWFS[ยนMOFSJFtFOJFOBMJFร€CVTVDIร•DIJFYTVEVKร’DJDISยนO 7ร•IPEZ pLPNCJOPWBOรLSZUJFQPMZVSFUยนOPWFKQFOZBIZESPHรMV pIZESPHรMTUFDIOPMร‹HJPV"RVB$MFBSBLUร…WOFIZESBUVKFSBOV pQPMZVSFUยนOPWยนWSTUWBSร•DIMPBCTPSCVKFQSFCZUPร€Oร•FYTVEยนU pWIPEOร•OBTVDIรJFYTVEVKร’DFSBOZ pa*OJUJBM5BDLnVย–BIร€VKFBQMJLยนDJVBCSยนOJQSJMFQFOJVOBSBOV pKFEOPEVDIยนWJ[VยนMOBLPOUSPMBBCTPSQร€OFKLBQBDJUZ pWร•CPSOยนLPNCJOPWBUFย–OPTwTLPNQSFTร…WOPVUFSBQJPV 7JBDJOGPSNยนDJร…OยนKEFUFOB XXXIBSUNBOOTL XXXIPKFOJFSBOTL

4 / 2011

/ 23


MEDICÍNA

Epilepsia všeobecne doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD. Prednosta Neurologickej kliniky NsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Ide o neurologické ochorenie, ktoré postihuje všetky vekové skupiny a prejavuje sa opakovanými epileptickými záchvatmi.

E

pilepsia je jedným z najčastejších neurologických ochorení. Len v Európe ním trpí asi 6 000 000 osôb, pričom každý rok sa diagnostikuje 300 000 nových prípadov. Na Slovensku predpokladáme asi 50 000 pacientov s epilepsiou. Ide o významný problém, pretože až 70 % ľudí trpiacich epilepsiou môže na základe správnej liečby žiť bez záchvatov.

Nesprávny program Epileptické záchvaty vznikajú v mozgu, ktorý vytvorí chorobný elektrický výboj. Výboj spustí akýsi nesprávny „program“. Príčinou chorobného epileptického výboja môže byť iné mozgové ochorenie ako nádor, úraz, zápal alebo poruchy látkovej výmeny či vývojové poruchy. Vo veľkom množstve prípadov sa však pôvod epileptických záchvatov nezistí. Epileptický výboj buď zachváti naraz celý mozog, vtedy sa hovorí o „generalizovaných záchvatoch“. Ak zachváti len časť mozgu, potom ide o „ložiskové záchvaty“. Takéto rozdeľovanie (klasifikácia) je veľmi dôležitým postupom, pretože podľa neho sa vyberajú lieky. Epilepsia sa najčastejšie lieči tabletkami. Len v zriedkavých prípadoch - ak tabletky nezaberú, sa môže uvažovať o chirurgickom postupe. To však vyžaduje

18 /

veľmi komplikované vyšetrovanie a rozhodovanie. Súčasťou liečby je aj správny životný štýl pacienta s epilepsiou. Vyžaduje sa pravidelný režim spánku a bdenia, pravidelné užívanie liekov a zákaz alkoholu aj návykových omamných látok.

Dva druhy Takzvaný veľký generalizovaný záchvat má dramatický priebeh. Niekedy začína výkrikom, nasleduje prudký pád na zem s hlbokou poruchou vedomia. Potom dochádza k napnutiu svalov celého tela a prudkým kŕčom končatín. Ak si pri kŕčoch pohryzie jazyk, sliny môžu byť krvavé a spenené. Niekedy dochádza k pomočeniu. Po záchvate býva postihnutý dezorientovaný, unavený, spavý a často si na záchvat nepamätá. Ložiskový epileptický záchvat môže byť menej nápadný. Dochádza k zblednutiu, zahľadeniu, pomľaskávaniu, niekedy len k pomykávaniu končatiny, pričom nemusí vždy dôjsť k poruche vedomia. Pri správnej liečbe a dobrej spolupráci epileptika s lekárom môže byť 65 až 70 % pacientov s epilepsiou bez záchvatov. Z tohto dôvodu sa odborné neurologické, ako aj pacientske spoločnosti, snažia o zapojenie pacientov s epilepsiou do bežného života.

Rady pri epileptickom záchvate „Veľký“ záchvat obyčajne spontánne ustáva do troch minút. Vyzerá veľmi hrozivo, no sám osebe nie je životu nebezpečný. • Zachovajte pokoj a rozvahu. • Položte pacienta na bok, respektíve mu zakloňte hlavu. • Zabráňte úrazu pri kŕčoch. Odstráňte z dosahu všetky predmety, o ktoré by sa mohol zraniť. • Nepoužívajte násilie. • Nesnažte sa silou zabrániť kŕčom. • Neotvárajte násilím ústa, nepáčte ich. • Snažte sa predsunúť dolnú čeľusť. • Uvoľnite postihnutému šatstvo. • Pokiaľ trvá záchvat iba pár minút a nejde o niekoľko sérií záchvatov za sebou u známeho epileptika, aj po jedinom záchvate je nevyhnutné privolať rýchlu zdravotnú pomoc. • Zdravotnú pomoc kontaktujte, ak záchvat neodznie ani po piatich minútach alebo ak po odznení jedného záchvatu nastupuje ďalší.

-PR5-6 / 2011


MEDICÍNA

Možnosti v liečbe epilepsie MUDr. Ľubomír Lipovský, PhD. Neurologická klinika Lekárskej fakulty, SZU, Bratislava

S

lovo „epilepsia“ vyvoláva obavu alebo strach z ochorenia, o ktorom vieme, že sa prejavuje záchvatmi. Pacientom s epilepsiou prináša samotné ochorenie mnohé obmedzenia a často sú vystavení aj sociálnej izolácii. Epileptické záchvaty pritom pri správne nastavenej liečbe nemusia byť samozrejmou súčasťou života epileptika. Dôvodom nedostatočne kompenzovaného pacienta s epilepsiou môže byť zlá diagnostika, nesprávny výber liekov či nesprávne dávkovanie, ale aj nedodržiavanie predpísanej liečby zo strany pacienta. Existuje však aj veľká skupina pacientov, ktorá na liečbu nereaguje ani po dlhodobom testovaní a vystriedaní niekoľkých kombinácií liekov. Nastavenie optimálnej liečby epilepsie je zdĺhavý a náročný proces, ktorý v mnohých prípadoch trvá až do dvoch rokov od zahájenia liečby. Sú však aj pacienti, ktorí dlhodobo nereagujú na liečbu súčasnými antiepileptikami. V súčasnosti je to až 37 % pacientov. Ak sa ochorenie správne diagnostikuje a liečba sa začne včas, môže si až 70 % chorých zachovať dobrú kvalitu života. Práve z dôvodu nesprávnej diagnostiky a voľby lieku zostáva aj dnes až 40 % pacientov s epilepsiou bez adekvátnej liečby. Viaceré práce, aj klinické skúsenosti poukazujú na skutočnosť, že pomerne veľká skupina pacientov s epilepsiou nereaguje na liečbu, najmä pri použití kombinácie niekoľkých antiepiletík, teda liekov na lieč-

bu epilepsie. Kombinovaná liečba sa celkom úspešne používa aj pri iných ochoreniach ako napríklad migréna, hypertenzia, onkologické ochorenia a ani pri liečbe epilepsie nie je žiadnou výnimkou. V súčasnosti ešte stále vieme len málo o prejavoch väčšiny epilepsií, ale pomerne dobre poznáme mechanizmus účinku mnohých antiepiletík. Z toho logicky vyplývajú možnosti kombinovať antiepiletiká s rôznym mechanizmom účinku, čím sa zvýši pravdepodobnosť efektu liečby. Základom nervového systému sú neuróny, teda nervové bunky. Tie obaľuje membrána s tzv. sodíkovými, káliovými a inými kanálmi, prostredníctvom ktorých sa sodík, draslík a iné prvky dostávajú z nervových buniek von a späť do bunky, čím vzniká nervový vzruch a aktivácia svalových sťahov. Ide o bežný jav každého zdravého organizmu. V prípade epilepsie dochádza k narušeniu tohto procesu, kedy u pacienta vzniká epileptický záchvat. Účinok súčasných antiepiletík spočíva práve v ovplyvňovaní činnosti rozličných typov kanálov, čím sa znižuje dráždivosť nervových buniek. Podmienky pre vznik epileptického záchvatu sa tak výrazne znižujú. Záverom možno zdôrazniť, že ak uvažujeme o kombinácii viacerých antiepiletík a epileptické záchvaty sa nedajú zvládnuť jedným liekom, mali by sme kombinovať vždy tie antiepiletiká, ktoré majú rôzny mechanizmus účinku. Týmto spôsobom je ešte možné frekvenciu epileptických záchvatov zredukovať.

eh príb nta e paci

Patrik žije s epilepsiou už od svojich desiatich rokov. Ako sám hovorí, prvý záchvat dostal na Vianoce pod stromček. „Musíte sa s tým naučiť žiť a brať to s humorom, aj keď priznávam, že boli časy, keď ma to ubíjalo,“ tvrdí mladý epileptik. Aj napriek mnohým obmedzeniam, ktoré toto ochorenie obvykle pacientom prináša, sa Patrik snaží žiť naplno. Chodí cvičiť trikrát týždenne, bez obáv sa prevezie na bicykli, občas si s kamarátmi zahrá futbal a v lete si zapláva, aj keď si uvedomuje, že je to pre neho riskantné. „Robím to rád a chcem žiť plnohodnotne, preto sa snažím neobmedzovať sa,“ dodáva. Chcel by sa tiež venovať bojovým umeniam, no vzhľadom na jeho zdravotný stav, sa mu toto prianie asi nikdy nesplní. Na otázku, čo ho trápi v živote najviac, Patrik jednoznačne odpovedá, že si nemôže splniť svoj sen a pracovať ako stolár. Spočiatku si nemohol nájsť školu, potom prišli problémy na praxi, kde nemohol obsluhovať stroje a všetko robil ručne a nakoniec ho odmietal jeden zamestnávateľ za druhým. Prácu si po dlhom hľadaní našiel a tak sa z nádejného stolára stal zamestnanec upratovacej firmy. Je rád, že sa mu podarilo zamestnať, no nechce sa vzdať svojho sna. Dúfa, že vďaka liečbe dosiahne obdobie dvoch rokov bez epileptického záchvatu, aby mohol dostať vodičské oprávnenie a začať sa venovať práci, ktorá ho baví.

5-6 / 2011

/ 19


INFOSERVIS

Budúcnosť nízkokalorických sladidiel

Sladidlá hrajú dôležitú úlohu pri každodennom výbere potravín a nápojov. Viaceré výskumy potvrdzujú, že pri každodennej konzumácií uprednostňujeme skôr sladkú chuť. Už v minulosti hľadali naši predkovia sladké jedlá a nápoje, preto táto genetická informácia silno ovplyvňuje náš súčasný výber. Ako však riešiť situáciu, keď sa potrebujeme sladkostiam a sladkým nápojom na čas vyhnúť? Či už je to kvôli diéte alebo kvôli zdravotným ťažkostiam, nízkokalorické sladidlá pomáhajú znížiť množstvo prijatého cukru a kalórií. Obmedzujú príjem sacharidov a zároveň zachovávajú sladkú chuť. Jedným z najnovších celosvetových nízkokalorických sladidiel je aj prírodné sladidlo z rastliny stévia. Ako najčastejší dôvod, prečo spotrebitelia používajú nízkokalorické sladidlá, ľudia uvádzajú, že chcú ostať v lepšej zdravotnej kondícií. Náhradné sladidlá sú v priemere stokrát sladšie ako cukor. Môžu tak nahradiť veľké množstvo prijatého repného cukru a tým aj znížiť množstvo prijatých kalórií. Nízkokalorické sladidlá tiež neovplyvňujú hladinu glukózy v krvi a nespôsobujú inzulínovú odpoveď. Je možné ich využiť práve vtedy, keď sa snažíme vyhýbať potravinám s vyšším obsahom cukru, pri cukrovke a iných chorobách. Na Slovensku patria medzi povolené nízkokalorické sladidlá aspartám, sacharín, sukralóza, acesulfam K a ďalšie. A od polovice novembra 2011 sa medzi ne zaradil aj vysoko čistý glykozid extrahovaný z listov rastliny stévia. Rozhodnutie Európskej komisie, ktorá schválila používanie stéviolových glykozidov ako sladidla v potravinách a nápojoch víta aj spoločnosť Coca-Cola. Umožní jej totiž dodávať na trh viac nápojov s nižším obsahom kalórií. „Spoločnosť Coca-Cola víta rozhodnutie Európskej komisie o schválení stévie ako sladidla v potravinách a nápojoch v celej Európe. Pridanie stévie k radu sladidiel, ktoré už v našich nápojoch používame, nám poskytuje ešte viac možností pre inovácie a vývoj nápojov pre našich zákazníkov. Je to ďalší

20 /

5-6 / 2011

dôležitý míľnik pre rast nášho portfólia, prostredníctvom ktorého chceme ponúkať ešte viac možností voľby pre každú príležitosť i životný štýl,“ uviedla Dominique Reiniche, prezidentka spoločnosti Coca-Cola pre Európu. Čo je to Stévia? Ker z rodiny chryzantéma pochádza z Paraguaju. Jeho využitie má dlhú históriu siahajúcu až k pôvodným obyvateľom Južnej Ameriky. Odborníci na rastliny jeho výhody už dlhé roky poznali a v podobe sušených lístkov využívali na sladenie nápojov. Medzi hlavné výhody extraktu zo stévie totiž patrí fakt, že je až 200-krát sladší ako cukor. Preto stačí naozaj malé množstvo, aby ste vytvorili sladkú chuť bez kalórií navyše. To znamená, že si môžeme dopriať sladkú chuť bez toho, aby sme mali radikálnu diétu. Je však dôležité správať sa pri jedení rozumne a zostať fyzicky aktívny. „Výrobcovia potravín začnú pravdepodobne už v blízkej budúcnosti pri výrobe nízkoenergetických („light“) a diabetických potravín a nápojov používať nové formy prírodných sladidiel, akým je napríklad extrakt zo stévie. Toto prírodné nízkokalorické sladidlo obohatí doterajšiu ponuku a bude vítaným doplnkom v segmente dietetických potravín. Uvítajú ho nielen ľudia s cukrovkou alebo obezitou pri redukčnom stravovaní, ale aj všetci tí, ktorí v rámci vyznávania zdravého životného štýlu chcú mať optimálnu telesnú hmotnosť pod kontrolou,“ uviedol odborník na obezitu, výživu a zdravý životný štýl MUDr. Peter Minárik. Bezpečnosť stévie Bezpečnosť extraktu zo stévie a jeho zaradenie medzi univerzálne sladidlá je stanovená na základe dlhej histórie vedeckého skúmania. Používaniu vo viacerých krajinách na celom svete predchádzalo viac ako 25 rokov vedeckých štúdií, ktoré sa zaoberali nielen sladkou chuťou v listoch tejto rastliny, ale aj dôslednými a komplexnými vedeckými hodnoteniami.

„V mnohých nápojoch, sladkostiach, cukrovinkách, potravinách pre diabetikov, v zmrzline, sa nachádzajú nízkokalorické sladidlá. Neberme ich ako nutné zlo, lebo majú svoje benefity, aj keď sa o ich bezpečnosti opakovane vedú stále diskusie. Siahnu po nich totiž nutne chorí ľudia, diabetici, ale aj tí, ktorí chcú prijať menej kalórií klasickými cukrami v strave. Určitú opatrnosť treba zachovať pri deťoch a tehotných ženách, pretože ich príjem je limitovaný maximálnou dennou dávkou v strave. Napokon všetky u nás používané sladidlá boli schválené príslušnými zodpovednými inštitúciami,“ uviedol primár MUDr. Miloš Bubán a zároveň dodal: „V poslednom čase sa do popredia namiesto nízkokalorických sladidiel stále viac dostávajú trstinový cukor, javorový cukor a melasa. Výhodou je, že sú to prirodzené prírodné látky so sladkou chuťou, s obsahom vitamínov a minerálnych látok a stopových prvkov.“

Ošetrenie v zahraničí bude bezproblémovejšie Využitie Projektu epSOS zjednoduší pacientom za hranicami Slovenska kontakt s lekárom. Lekár uvidí podstatné údaje o pacientovi zo zdravotného záznamu vo svojom jazyku. Medzinárodný európsky projekt epSOS (moderné verejne dostupné služby pre európskych pacientov – Smart Open Services for European Patients) v oblasti elektronického zdravotníctva - eHealth, ktorý je spolufinancovaný Európskou komisiou na Slovensku úspešne napreduje. Na začiatku projektu bolo zapojených 12 európskych štátov a ich počet sa v druhej fáze projektu zvýšil až na 23. Hlavným cieľom projektu je vybudovať infraštruktúru informačných a komunikačných technológií a tak prostredníctvom rôznych európskych zdravotníckych systémov zabezpečiť lekárom bezpečný prístup k zdravotným informáciám o pacientoch – najmä k ich pacientskemu sumáru (najdôležitejšie klinické informácie o pacientovi) a zázname o elektronickej preskripcii (výdaj liekov na elektronický predpis).


Dialóg

Príloha pre diabetikov

Nastavovať cukor treba celý život Chorých je viac žien V prípade ochorenia na diabetes mellitus ide o chronické poruchy látkovej premeny glukózy, ktoré sa prejavujú trvalým zvýšením koncentrácie cukru v krvi. Jej príčiny sú rôznorodé.

P

ri diabete typu 1 sa netvorí žiaden vlastný inzulín (absolútny nedostatok inzulínu), pri diabete typu 2 sa naproti tomu nemôže v dostatočnom množstve uvoľňovať existujúci inzulín, alebo nemôže úplne vyvíjať svoj účinok (relatívny nedostatok inzulínu). Okrem toho existujú ešte iné špeciálne formy a tehotenský diabetes (gestačný diabetes). Je dôležité sledovať vývoj tejto diagnózy v populácii, pretože spôsobuje ďalšie zdravotné komplikácie, až po život ohrozujúcu diabetickú kómu spôsobenú extrémne nízkymi hodnotami cukru v krvi. Sprievodné ochorenia vznikajú najmä zmenami krvných ciev, preto je rozhodujúce starostlivé nastavovanie cukru v krvi po celý život a dobré zaškolenie diabetika. K neskorším komplikáciám patria vysoký krvný tlak, srdcový infarkt, mozgová porážka, tzv. diabetická noha, zmeny sietnice vedúce k oslepnutiu, poruchy až zlyhanie obličiek, poruchy erekcie a poškodenie nervov s poruchami senzibility. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií, ktorý sledoval vývoj chorobnosti na diabetes od roku 2000 do roku 2010 je zrejmé, že počet prípadov stúpa (z 265 138 na 340 625, čo znamená o 77 070 liečených pacientov viac v uvedenom desaťročí). Počet diagnostikovaných stúpol z 4,9 % v roku 2001 na 6,3 % v roku 2010 z celkového počtu

Prečítajte si Inzulínový dávkovač – inzulínové pero Lieky vhodné pri cukrovke Vitamíny pre diabetikov 1. strana


Dialóg

Príloha pre diabetikov

obyvateľstva SR. Ochorením sú viac postihnuté ženy ako muži a prevažná väčšina ochorení je na diabetes mellitus typu 2. Podstatou tejto choroby je relatívny nedostatok inzulínu, jeho produkcia býva čiastočne zachovaná, ale je porušená sekrécia inzulínu, najmä rytmus vylučovania inzulínu a zároveň je prítomná tzv. inzulínová rezistencia, znížená citlivosť tkanív voči inzulínu. Z celkového počtu chorých bolo začiatkom tisícročia 44 % mužov a 56 % žien, vo vekovej skupine do 18 rokov bolo 0,4 % chorých, zvyšných 99,6 % sú ľudia nad 19 rokov. V roku 2010 tvorili chorí muži 46 a ženy 54 % z populácie, mladí do 18 rokov 0,5 %. Najviac chorých žije v Bratislavskom a Nitrianskom kraji, najmenej ich je v Prešovskom a Žilinskom kraji. K najčastejším sprievodným ochoreniam na diabetes mellitus patrí artériová hypertenzia, ktorá za posledné desaťročie zazname-

nala nárast o 64 551 prípadov (na dnešných 175 986), čo predstavuje 9,4 % oproti roku 2001 – najväčší nárast v prepočte na sto diabetikov, z 42,3 na 51,7. Veľmi častými sú aj komplikácie obličiek. Počet prípadov stúpol oproti roku 2001 o 19 359, čo je nárast o 3,9 %. Z nich sú samostatne sledovaní dialyzovaní pacienti a pacienti s transplantovanou obličkou. Počet dialyzovaných klesol v sledovanom období o 2,6 % a počet s transplantovanou obličkou klesol o 0,5 %. Prípady infarktu myokardu stúpli o 0,9 % - na 22 756 v roku 2010. Cievnych mozgových príhod bolo od roku 2001 o 1,5 % viac, 24 242. Prípady diabetickej neuropatie stúpli v sledovanom období o 4,1 % na 80 894. Diabetických nôh s léziou ubudlo o 0,5 %, amputácie dolnej končatiny poklesli o 0,2 %. Pribudlo však prípadov s hyperlipoproteinémiou – poruchou metabolizmu lipidov. Tieto sa komplexne sledovali od roku 2004, preto

Inzulínový dávkovač

je aj prepočet na rok 2004 a 2010. V roku 2004 trpelo touto sprievodnou komplikáciou 37,7 % diabetikov, v roku 2010 až 45 %, čo je nárast o 7,3 % na 153 055 prípadov. Očné komplikácie pacientov sa komplexne začali sledovať v roku 2004. Vtedy trpelo diabetickou retinopatiou 18,1 % diabetikov, z ktorých bolo 1,8 % slepých. V roku 2010 bolo prípadov s očnou komplikáciou na sto diabetikov rovnako, počet slepých poklesol o 0,3 %. V roku 2001 podľa údajov ŠÚ SR zomrelo na diabetes mellitus spolu 762 obyvateľov Slovenska, z toho 331 mužov a 431 žien, v roku 2010 zomrelo spolu 651 ľudí, z toho 269 mužov a 382 žien. Ide o diabetikov, ktorí zomreli na metabolickú dekompenzáciu diabetu. Nie sú v tom zahrnutí diabetici, ktorí zomreli na sprievodné komplikácie diabetu, a to najmä na srdcový infarkt či cievnu mozgovú príhodu.

Bc. Melita Aziriová Klinická a fyziologická výživa

Cukrovka patrí medzi najstaršie ochorenia, aké ľudstvo pozná. Dnes, keď hovoríme o zlatom veku diabetológie, vedia milióny pacientov svoje ochorenie veľmi dobre zvládať.

P

rvé písomné zmienky pochádzajú zo starovekého Egypta, z obdobia 1 550 rokov pred n. l., a sú zaznamenané v Ebersovom papyruse. Až do 19. storočia liečba spočívala predovšetkým v hladovaní; chorí žili len veľmi krátko. Medicínu staroveku, stredoveku, ale aj začiatok novoveku, môžeme považovať za pravek v liečbe cukrovky. Trvalo viac ako tri tisícročia, kým v roku 1921 Frederick Banting a Charles Best izolovali účinnú látku produkovanú Langerhansovými ostrovčekami z pankreasu a zistili, že znižuje glykémiu. Išlo o extrakt psieho inzulínu, ktorý bol aj prvýkrát podaný človeku. Bol ním 14-ročný pacient Leonard Thompson, ktorý umieral na cukrovku v toronskej nemocnici. Po „zázračnej“ injekcii mu klesla glykémia, a za niekoľko dní sa s touto liečbou mohol vrátiť domov.

Zlatý vek diabetológie Od objavenia inzulínu prešla jeho výroba niekoľkými stupňami vývoja. Prvý inzulín na svete vyrobila firma Eli Lilly v roku 1922 z hovädzieho pankreasu. Obsahoval väčšie množstvo bielkovín. Vývoj sa ďalej uberal od purifikovaných cez monokomponentné inzulíny vyrobené z pankreasov zvierat, až k súčasnému vývoju výroby humánnych (ľudských) inzulínov. Prvý humánny inzulín bol vytvorený biosynteticky v roku 1982. Do kolónie nepatogénnych baktérií Escherichia coli bol pomocou génového inžinierstva zabudovaný úsek DNA (potrebná genetická informácia pre ľudský inzulín), a tým ho potom tieto baktérie dokázali produkovať.

V súčasnosti sa vývoj dostal k výrobe humánneho rekombinovaného analógu. Posledných pätnásť rokov sa označuje ako zlatý vek diabetológie. Objavili sa nové lieky, nové poznatky a spôsoby diagnostiky a sledovania hladiny cukru v krvi. Intenzívne sa skúmajú nové formy aplikácie inzulínu. Klinicky sa skúša inhalačná a bukálna forma (cez sliznice v ústnej dutine – pozn. red.) podávania inzulínu. Skúma sa tiež možnosť podávania inzulínu v tabletkovej forme, kde je potrebné vytvoriť vhodného nosiča, aby dávka inzulínu prešla tráviacim traktom nepoškodená. Overiť treba tiež rýchlosť vstrebávania a nástup účinku. Zatiaľ však tieto snahy nie sú úspešné. Od objavenia inzulínu je inzulínová liečba jedinou voľbou pri liečbe DM prvého typu, pri zlej kompenzácii DM druhého typu liečenej PAD (perorálnymi antidiabetikami – pozn. red.) a vývojom cukrovky počas gravidity. Aplikuje sa injekčne do podkožného tkaniva. Práve toto je na začiatku inzulínovej liečby mnohokrát spojené s nevôľou a obavou pacienta. Strach z inzulínovej liečby súvisí pravdepodobne s minulosťou, dnes však určite nie je odôvodnený. Pacienti sa po nastavení na inzulínovú liečbu cítia lepšie, sú fyzicky aj psychicky výkonnejší a dlhodobá kompenzácia ochorenia sa zlepšuje.

2. strana


Dialóg

Príloha pre diabetikov

Nové aplikačné techniky Ako postupoval vývoj inzulínu, aj v oblasti jeho injekčného podávania sa hľadali nové aplikačné techniky, ktoré by liečbu skvalitnili a uľahčili. Na začiatku sa používali sklenené striekačky, ktoré bolo nutné spolu s ihlou sterilizovať varom. Podanie inzulínu bolo v tej dobe náročné z viacerých hľadísk. Okrem zabezpečenia sterilného prostredia a správnej teploty inzulínu, bolo potrebné na stupnici striekačky odčítať správnu dávku inzulínu. Ihly boli hrubé a tupé, podanie inzulínu bolestivé. Dochádzalo k veľkým stratám inzulínu pri plnení striekačiek a nebola dodržaná presnosť dávky inzulínu (zle viditeľná stupnica pre slabozrakých). Mnohokrát, napriek tomu, že pacient aplikácii inzulínu venoval potrebný čas a dodržal správny postup, metabolická kompenzácia nebola uspokojivá. Preto sa hľadali nové spôsoby injekčného podávania inzulínu, napríklad vo forme špeciálnych inzulínových striekačiek. Na Slovensku sa používa 100 j inzulín, to znamená, že v 1 ml je 100 jednotiek inzulínu. Striekačka musí byť označená znakom U100. Má obsah 1 ml alebo 0,5 ml a má vyznačenú mierku. Jeden dielik natiahnutého inzulínu je 1 inzulínová jednotka. Prínosom tejto aplikačnej techniky bolo a je, že striekačky a ihly sú jednorazové, nie je potrebná sterilizácia, vpich ihly nie je taký bolestivý a dávky natiahnutého inzulínu sú presnejšie. Koncom osemdesiatych rokov minulého storočia sa podávanie inzulínu ešte zjednodušilo vďaka inzulínovému dávkovaču – inzulínovému peru. V pere je vložená 3 ml náplň (penfill, cartridge ) s inzulínom 100j v 1 ml = 300 j inzulínu. Na náplň sa priskrutkuje ihla a nastaví sa dávka. Aplikácia je veľmi jednoduchá. Má viacej výhod, napríklad presnosť dávkovania, nižšia časová náročnosť, diskétnosť a v neposlednom rade zvýšenie kvality života. Jednotlivé inzulínové perá sa líšia iba technickými parametrami (mechanické, baterkové s možnosťou uchovanie údajov v pamäti), použitým materiálom (kov, plast) alebo obsluhou, ako je spôsob nasadenia zásobníka, nastavenie minimálnej a maximálnej dávky, dávkovacím intervalom, farbou a veľkosťou písma na číselníku či integrovanou lupou na číselníku, zvukovou kontrolou nastavenia a podania inzulínu, tlakom potrebným na zatlačenie dávkovača. Technické parametre a vlastnosti určujú životnosť inzulínového pera a jeho vhodný výber sa určuje podľa typu inzulínovej liečby. Ďalšou novinkou aplikácie inzulínu je naplnené jednorazové inzulínové pero. Perá sú mechanické, plastové a manipulácia s perom je jednoduchšia, lebo nie je potrebná výmena náplne. Ostatná obsluha je rovnaká ako pri inzulínových perách s výmenou náplne. Perá sú farebne označené podľa typu inzulínu, aby sa predchádzalo omylom pri podávaní dennej či nočnej dávky. Pri výbere aplikačnej techniky majú dnes diabetológ a pacient možnosť výberu medzi inzulínovou striekačkou, inzulínovým perom alebo inzulínovou pumpou. Používanie inzulínových striekačiek je na ústupe. Viac sa uplatňuje technika podávania inzulínu pomocou inzulínového pera alebo inzulínovej pumpy. Tieto spôsoby prispievajú k lepšej, jednoduchšej, presnejšej a efektívnejšej liečbe. Viac ako tri tisícročia malo ľudstvo namiesto liečby v súvislosti s cukrovkou len nevedomosť a predsudky. Dnes sme svedkami neobyčajnej výskumnej činnosti v tejto oblasti. Výskum sa zaoberá všetkými aspektmi cukrovky od základných príčin až po nové možnosti prevencie a liečby. Aj keď v súvislosti s cukrovkou je ešte množstvo nezodpovedaných otázok, myslím si, že môže diabetik v súčasnosti prežiť plnohodnotnejší, dlhší a kvalitnejší život, čo si v minulosti človek s cukrovkou ani nevedel predstaviť. 3. strana

Lieky vhodné pri cukrovke Diabetes mellituss orenie (cukrovka) je ochorenie charakterizovanéé rganizmu neschopnosťou organizmu ózu spracovávať glukózu adinu vo a udržovať jej hladinu fyziologických medziach v dôsledku absolútneho alebo relatívneho nedostatku inzulínu.

PharmDr. Andrea Gažová, Phd. Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, LF UK

Základným prejavom tohto ochorenia je hyperglykémia – nadmerné množstvo glukózy v krvi. Ako diabetes mellitus 1. typu sa označuje ochorenie, kedy organizmus stratil schopnosť syntetizovať inzulín v endokrinnej časti pankreasu, ako cukrovka 2. typu je označená porušená sekrécia inzulínu či jeho periférne pôsobenie. Tieto dva typy pokrývajú 99 % diabetickej populácie. Pre správnu liečbu je veľmi dôležité správne zhodnotiť typ a štádium ochorenia. Úspešná terapia syndrómov cukrovky sa však nezaobíde bez správnych diétnych a režimových opatrení, ktoré je pacient ochotný dodržiavať. Jednou z podstát ochorenia diabetes mellitus 2. typu je porušená sekrécia inzulínu v Langerhansových ostrovčekoch. Nachádzajú sa v pankrease a majú veľkosť 75 – 175 m. Najdôležitejšie sú alfa-bunky produkujúce glukagón, beta-bunky produkujúce inzulín a delta-bunky produkujúce somatostatín. Glukagón je hormón navodzujúci hyperglykémiu. Jeho uvoľňovanie sa zvyšuje pri hladovaní alebo pri hypoglykémii. Pôsobí antagonisticky vzhľadom na pôsobenie inzulínu, má za úlohu zvýšiť glykémiu a tak zabezpečiť dostatočnú dodávku glukózy organizmu. Inzulín znižuje koncentráciu cukru v krvi, napomáha vstupu cukru z krvi do buniek, posilňuje vstup draslíka do buniek. Jeho vylučovanie podporuje zvýšená glykémia, vyššia hladinu glukagónu a uvoľnené hormóny gastrointestinálneho traktu. Uvoľňovanie sa znižuje pri vyplavení mediátorov sympatika. Hlavná úloha je ukladanie glukózy z krvi do zásob a rýchlo znížiť plazmatickú koncentráciu glukózy. Diabetes mellitus 1. typu sa vyskytuje v mladšom alebo detskom veku. Pacient s týmto typom je nútený po celý život dodávať si inzulín injekčne a dodržiavať pravidelné a vyvážené stravovanie. Diabetes mellitus 2. typu sa vyskytuje častejšie u starších obéznych ľudí s nesprávnou životosprávou. Pacienti s týmto typom ochorenia musia dbať na správne stravovanie a užívať perorálne antidiabetiká. Ak liečba nie je uspokojivá, aj pri tomto type si pacienti


Dialóg

Príloha pre diabetikov

môžu podľa klinického stavu pichať inzulín. Oba typy majú spoločné klinické znaky prejavu ochorenia a aj dôležitosť správnej výživy a stravovania. Mali by prijímať jedlo pravidelne, v menších dávkach. Nemali by nikdy mať hlad, pretože to podporuje kolísanie glukózy v krvi a vyplavovanie glukagónu. Diabetici by si mali dávať pozor na príjem cukrov, ale aj sacharidov všeobecne. V lekárni sú pre diabetikov dostupné rôzne alternatívy „umelých sladidiel“, ktoré zabezpečia sladkú chuť, ale neovplyvnia hladinu cukru v krvi. Umelé sladidlá si treba vybrať podľa chuti, pretože niektoré môžu mať miernu pachuť, ale aj podľa toho ako ich chce pacient používať – existujú v prášku, tabletách či tekuté. Pacienti s cukrovkou by mali dbať na výživu a ochranu drobných ciev a nervov. V súvislosti so starostlivosťou o oči je vhodné užívanie luteínu spolu so zeaxantínom ako prírodných anxtioxidantov, ktoré

sú pri dennom užívaní prevenciou vzniku šedého zákalu. Na udržiavanie nižšej hladiny cukru v krvi prispievajú aj výťažky z listov moruše, popisujú sa účinky listov moruše japonskej alebo čiernej. Okrem extraktu sa podávajú aj vo forme čajov. Okrem moruše majú priaznivú efekt na udržiavanie správnej hladiny cukru v krvi aj výťažky zo škorice, či už vo forme tabliet alebo čaju. Pre diabetikov je dôležité užívanie vitamínov a minerálov a hlavne antioxidantov – vitamín A, E, C. Pacienti trpiaci týmto ochorením by okrem pravidelného stravovania a pravidelného pohybu mali dbať na správnu a bezpečnú obuv. Každé poranenie na koži sa diabetikom veľmi pomaly hojí, preto treba hlavne dolné končatiny pravidelne ošetrovať. Pre diabetikov je vhodný aj rad kozmetiky na suchú a svrbiacu kožu, ktorý zabezpečuje výživu a ošetrenie pokožky diabetika.

Vitamíny pre diabetikov Pre ľudí s metabolickými ochoreniami, medzi ktoré patrí aj diabetes mellitus, je veľmi dôležitá správne fungujúca látková výmena.

Od A po E Betakarotén alebo provitamín A patrí do skupiny silných antioxidantov, takzvaných lapačov alebo neutralizátorov voľných radikálov zodpovedných za starnutie buniek, ktoré navyše posilňujú bunkovú obranu. Betakarotén sa ukladá v pečeni, kde sa mení na účinný vitamín A. Tento antioxidant podporuje ukladanie glykogénu v pečeni. Jeho prirodzeným zdrojom sú mrkva, žltý melón, tekvica, sladké zemiaky a viaceré druhy ovocia. Betakarotén chráni oči, konkrétne sietnicu pred poškodením nielen voľnými radikálmi, ale aj poškodením spôsobeným cukrovkou. Pre cukrovkára sú dôležité aj ďalšie silné antioxidanty zabraňujúce starnutiu buniek: predovšetkým vitamín C a E. Oba patria medzi antioxidanty s účinkom na voľné kyslíkové radikály. Ich nadbytok v organizme môže vyvolávať tvorbu nádorov, urýchliť proces starnutia. Vitamín C je potrebný pre správnu funkciu imunitného systému a pre zdravé ďasná, cievy a tkanivá. Má teda ochrannú funkciu pred poškodeniami spôsobenými

cukrovkou. Zúčastňuje sa na tvorbe kolagénu, chráni cievy a udržuje ich steny pevné a elastické, preto je ochranný faktor proti ateroskleróze a infarktu. Zlepšuje hojenie rán, má protialergické účinky. Vitamín E ako jeden z najdôležitejších antioxidantov sa používa v prevencii a v liečbe mnohých degeneratívnych a cievnych ochorení. 4. strana

Vitamíny skupiny B Pre diabetikov majú nezastupiteľnú funkciu vitamíny skupiny B. Dokážu totiž chrániť nervové bunky a predchádzať tak strate citlivosti, najmä na nohách. Konkrétne vitamín B1 – tiamín, je súčasťou koenzýmov a zasahuje do metabolizmu cukrov a mastných kyselín, rovnako ako aj do činnosti nervovej sústavy. Pri jeho nedostatku prichádza k poruchám periférnych nervov, k polyneuropatii. V prípade diabetikov zabraňuje vzniku škodlivých produktov pri rozklade glukózy vo vnúti buniek. Pre správne fungovanie nervovej sústavy sú rovnako dôležité aj vitamín Vitamín B12 – kyanokobalamín a Vitamín B3 – niacín. Vitamín B2 – riboflavín sa zúčastňuje na metabolizme tukov, cukrov a bielkovín a potrebný je pre zdravú kožu, nechty a vlasy. Vitamín B6 – pyridoxín sa podieľa na získavaní energie z bielkovín a glykogénu, je nevyhnutný na syntézu a vstrebávanie niektorých aminokyselín. Z radu vitamínov skupiny B má zvlášť pre diabetikov význam kyselina pantoténová, čo je vitamín B5. Ovplyvňuje totiž normálne fungovanie nervovej sústavy, funkcie nadobličiek a rast. Keďže priaznivo vplýva na psychiku, považuje sa za antistresový hormón. Zabraňuje tiež ukladaniu cholesterolu do ciev. Pokiaľ ide o stopové prvky, špeciálne pre diabetikov majú význam nasledujúce dva. Chróm a zinok. Prvý udržuje stabilnú hladinu cukru v krvi, a tým je dôležitý pre diabetika. Zinok je zasa súčasťou hormónu inzulínu; zúčastňuje sa na jeho tvorbe.

-IB-

A

by mohlo všetko fungovať tak ako má, nielen pre zdravých ľudí, ale aj ľudí s cukrovkou je zohráva dôležitú úlohu dostatok vitamínov, minerálnych látok a stopových prvkov. Najlepšie je, samozrejme, dodať ich organizmu prostredníctvom pestrej stravy. Pozrime sa spolu bližšie, ktoré vitamíny sú pre diabetika najdôležitejšie.


VÝŽIVA

Stravovaním k zdraviu metabolic balance® Víziou programu úpravy látkovej výmeny je dodať telu dostatok výživných látok na to, aby mohlo fungovať v rovnováhe.

G

enetickú informáciu, ktorú si každá bunka nášho tela nesie so sebou, a ktorú príslušníci rodu Homo sapiens, sýtiaci sa prevažne mäsitou stravou, dostali do vienka pred miliónom rokov, len tak ľahko nezmeníme. Jednoducho, sme naprogramovaní na úplne odlišný spôsob života a stravovania. Nehýbeme sa a v strave prijímame veľmi veľa sacharidov, na čo naše telá a geneticky naprogramovaná produkcia niektorých dôležitých hormónov nie sú vôbec nastavené. Aby látková výmena fungovala vyvážene, musíme telu dodať tie správne živiny. Ak ich nedostáva, negatívne sa to odráža na produkcii hormónov, predovšetkým inzulínu, ktorý hrá hlavnú úlohu v procese látkovej výmeny. Keďže náš spôsob výživy, v ktorom prevládajú predovšetkým sacharidy, má za následok zvýšenú tvorbu inzulínu, prejavuje sa to napríklad priberaním. Inzulín totiž podporuje ukladanie tukov v tele a súčasne brzdí ich odbúravanie. Zvýšený príjem „rýchlych cukrov“ vedie k inzulínovej rezistencii (schopnosť tukovej a svalovej bunky zastaviť príjem cukru, aby bol zabezpečený dostatok energie pre iné životne dôležité orgány), a to pre dnešného človeka znamená zdravotné riziko vedúce napríklad k cukrovke.

Holistický prístup Cieľom programu metabolic balance®, ktorý berie do úvahy človeka ako celok, nielen jeden jeho zdravotný problém, je pomocou individuálne

zostaveného jedálnička na základe laboratórneho rozboru krvi úprava metabolizmu, respektíve získanie vyváženého metabolizmu. Kľúčom k rovnováhe je upraviť produkciu inzulínu do individuálneho fyziologického rozmedzia. Individuálne zostavený jedálniček môžeme tiež chápať ako prevenciu stravou pred civilizačnými ochoreniami. Ak totiž bude naše telo produkovať inzulín v harmónii s našou genetickou výbavou, sme na najlepšej ceste prevencie aj pred obávaným diabetom. A nielen to. Výživový program vytvorený lekármi na základe výsledkov overených klinickými štúdiami, ktoré potvrdili, že optimálne je také zloženie stravy, kde podiel sacharidov nie je väčší ako 40 až 45 percent, namiesto doteraz odporúčaného 50 - či 60 - percentného, ponúka nielen riešenie problémov s obezitou a priberaním, ale celkové zharmonizovanie zdravotného stavu. Cieľom programu teda nie je len zhodiť prebytočné kilogramy, ale zlepšiť celkovú kvalitu života.

Bez hladoviek k vitalite Tým, že je program metabolic balance® založený na individuálne zostavenej skladbe jedálnička, telo dostane všetky potrebné živiny bez toho, aby hladovalo, alebo by sme mu museli drasticky obmedzovať príjem kalórií či uprednostňovať výhradne nízkotučnú stravu. „Náš organizmus je stavaný na pomalý nárast cukru v krvi a tým aj na pomalé uvoľňovanie inzulínu do krvi,“ hovorí poradkyňa pre výživu a riaditeľka metabolic balance®

Slovenko, Katarína Grich. „Práve toto je však kameňom úrazu dnes preferovaného stravovania s prevahou sacharidov. Potrebujeme, aby glykemická krivka bola v rovnováhe a teda aj produkcia inzulínu bola rovnomerná. Tak zostaneme dlho sýti. Ak je sacharidovej stravy veľa, zvyšuje nám to produkciu a kolísanie hladiny inzulínu, čo podporuje ukladanie tukov.“ Súčasťou prestavby metabolizmu je detoxikácia a stravovanie nie päťkrát, ale trikrát denne. „Ak telu zabezpečíme dlhšiu pauzu medzi jedlami, inzulín klesne, čo mu umožní podporiť odbúravanie tukov. Ak mu možnosť klesnúť nedáme, inzulín naopak, podporí ukladanie tukov,“ vysvetľuje Katarína Grich. Program prestavby metabolizmu prebieha v štyroch fázach. Prvá je prípravná a počas nej sa telo pripravuje na zmenu jedálnička. V takzvanej Prísnej fáze, ktorá trvá najmenej dva týždne, si klient pomocou jednoduchých pravidiel volí z individuálne zostavenej skladby potravín tie, na ktoré má chuť. Počas tejto fázy dochádza k detoxikácii a intenzívnej regulácii telesnej hmotnosti. Tretia fáza je prechodná. Začínajú sa zaraďovať potraviny, ktoré dosiaľ na jedálnom lístku neboli, napríklad aj tuky. Udržiavacia fáza sa začína vo chvíli, keď je klient spokojný so svojou hmotnosťou a zdravotným stavom. Vďaka zmene stravovacích návykov a s ňou spojenej stabilizácie metabolizmu pozitívne ovplyvníme nielen celkový zdravotný stav, ale aj fyzickú a psychickú výkonnosť. Energia a vitalita získané vďaka dobre fungujúcemu metabolizmu stoja za to!

Iva Baranovičová 5-6 / 2011

/ 25


MEDICÍNA

Prevencia pred pneumokokmi Na poli medicínskej vedy bojujeme s pneumokokmi už celých 130 rokov. Liečbu antibiotikami musela vystriedať iná stratégia: prevencia očkovaním.

O

dkedy sa Louisovi Pasteurovi pred 130 rokmi podarilo izolovať mikroorganizmus, ktorý nazvali pneumococcus, mohla sa medicínska veda presne a cielene zamerať na boj s bakteriálnou infekciou. Trvalo však ešte štyri desaťročia, kým v roku 1928 Alexander Fleming objavil penicilín a medicína sa po ďalších temer dvadsiatich rokoch mohla radovať z úspechu liečby pneumokokových nákaz antibiotikami. Nádej vedcov však netrvala dlho. Po približne dvadsiatich rokoch používania penicilínu sa objavili prvé prípady rezistencie na toto antibiotikum. Aj napriek tomu, že farmaceutická veda vyvíjala stále nové a nové antibiotiká, ktoré mali bojovať s neustále sa meniacimi novými kmeňmi pneumokokov, liečba sa stávala čoraz komplikovanejšou.

Nová stratégia Antibiotiká síce zachraňujú deň čo deň veľa životov, no predchádzanie ochoreniam je výhodnejšie a preto sa začal vývoj vakcín. Avšak skôr ako farmaceuti a lekári dospeli k súčasnej vakcíne, prešiel dlhý čas. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia sa začali používať najprv 14- neskôr 23valentné pneumokokové polysacharidové vakcíny. Na ne však detský organizmus s nevyzretou imunitou (deti do päť rokov sú pneumokokmi najohrozenejšie) reagoval slabo alebo nedostatočne. Vývoj vakcín preto pokračoval ďalej s cieľom nájsť účinnú ochranu práve pre tých najmenších. Prvou lastovičkou v tomto smere bola vakcína Prevenar, ktorou sa začalo očkovať v USA od roku 2000 a v Európe od roku 2001. Vďaka vakcíne Prevenar poklesol výskyt závažných pneumokokových ochorení v priemere až o 90 %, asi o polovicu sa znížil počet pneumokokových zápalov

stredného ucha a významne tiež výskyt antibiotickej rezistencie, ako aj počet hospitalizácií a ambulantných návštev lekára. Medicína však ešte stále nemala vyhraté, a preto bola potrebná širšia ochrana. Pneumokoky totiž opäť preskupili svoje sily a do boja vyrazili sérotypy, ktoré sa doteraz vyskytovali len zriedka. Výrobcovia vakcín zareagovali na tento trend výrobou nových konju-

Nebezpečné pneumokoky Pneumokok je pôvodcom ťažkých, niekedy až fatálnych bakteriálnych infekcií, ktoré ohrozujú predovšetkým deti do päť rokov života. Šíri sa vzduchom a bežným kontaktom. Usádza sa na slizniciach nosa a úst, odkiaľ dokáže preniknúť do krvného obehu a napáda ďalšie orgány. Na podklade pneumokokovej infekcie sa môžu vyvinúť závažné ochorenia ako zápal prínosových dutín, zápal stredného ucha, zápal mozgových blán, ale napríklad aj sepsa, teda otrava krvi či zápal srdcového svalu a osrdcovníka. Viac informácií nájdete na www.pneumokok.sk

govaných vakcín so širšou ochranou proti desiatim (10-valentná vakcína)2 a trinástim (13-valentná vakcína)1 kmeňom pneumokoka, ktoré sú v súčasnosti najčastejšie príčinou závažných pneumokokových ochorení.

Prevenar 13 13-valentná konjugovaná vakcína Prevenar 13 poskytuje spomedzi konjugovaných vakcín najširšie pokrytie sérotypov pneumokoka, ktoré spôsobujú závažné infekcie u detí a ako jediná v súčastnosti dostupná konjugovaná vakcína poskytuje ochranu aj proti kmeňom 3, 6A a 19A.1 Odhaduje sa, že Prevenar 13 pokrýva viac ako 90 % sérotypov spôsobujúcich invazívne pneumokokové ochorenia odolné voči antibiotikám.1 Vakcína je viazaná na lekársky predpis a je na základe rozhodnutia MZ SR čiastočne hradená zo zdravotného poistenia. Doplatok rodiča za jednu dávku vakcíny Prevenar 13 v povinnom očkovaní je 12,72 €, pričom celkovo je dieťa zaočkované proti pneumokokom troma dávkami.

Najlepší liek roka 2011 Odborná komisia prestížneho ocenenia za inovácie v oblasti medicíny a ľudského zdravia Prix Galien, ktorá sa od roku 2007 udeľuje v USA, vyhlásila tohoročných víťazov v kategóriách Pro Bono Humanum, najlepší biotechnologický produkt a najlepší liek. Jedným z troch víťazov sa stala pneumokoková vakcína Prevenar 13 od spoločnosti Pfizer, ktorá pomáha chrániť dojčatá a malé deti pred 13 kmeňmi pneumokokových baktérií. Ocenenie Prix Galien sa považuje za jedno z najvýznamnejších vyznamenaní vo farmaceutickom priemysle; vníma sa ako ekvivalent Nobelovej ceny. O udelení rozhoduje jedinečná komisia zložená zo siedmich nositeľov Nobelovej ceny za medicínu, ktorú tento rok viedol nositeľ Nobelovej ceny mieru profesor Elie Wiesel. „Je pre nás veľkou cťou byť ocenení za najlepší liek a prínos vo verejnom zdravotníctve, ktorý reprezentuje vakcína Prevenar 13“, hovorí MUDr. Branislav Budke, generálny riaditeľ spoločnosti Pfizer na Slovensku. „Táto vakcína predstavuje jeden z najkomplexnejších biologických prípravkov, aké boli doposiaľ vyvinuté a je výsledkom dlhodobého záväzku spoločnosti Pfizer vyvíjať inovatívne vakcíny na prevenciu najpálčivejších zdravotných problémov, ktorým v súčasnosti musíme čeliť.“ Referencie 1. Súhrn charakteristických vlastností lieku Prevenar 13, Pfizer, 2011 2. Súhrn charakteristických vlastností lieku Synflorix, GlaxoSmithKline, 2011 Reklama lieku Prevenar 13

SK 11-296

PR

26 /

5-6 / 2011


VÝŽIVA

1 / 2011

/ 27


CHOCHP Manuál pre pacientov a odborníkov

Čo (ne)vieme o chronickej obštrukčnej chorobe pľúc? Manuál pre pacientov

prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.

Ochorenie skrývajúce sa za nie každému známu skratku CHOCHP charakterizuje obmedzenie prietoku vzduchu v dýchacích cestách, ktoré je spôsobené ich obštrukciou (zúžením).

Čo je to chronická obštrukčná choroba pľúc?

O

bštrukcia vzniká ako dôsledok zdĺhavého a opakovaného zápalu priedušiek (chronickej bronchitídy) a/ alebo rozdutia pľúc (pľúcneho emfyzému). Zápal je spôsobený inhaláciou škodlivých častíc, plynov, vírusov a baktérií a postihuje nielen dýchacie cesty (priedušky), ale aj pľúcne tkanivo a pľúcne cievy. Zápal v stene priedušiek je prítomný už vo včasnom štádiu ochorenia. Postihnutá je sliznica a podslizničné väzivo. Zápal má vplyv aj na riasinky, ktoré vystielajú dýchacie cesty (dochádza k ich strate), zväčšuje sa objem hladkých svalov, ktoré sú v dýchacích cestách, rovnako ako aj počet hlienových žliazok a prichádza k strate chrupavky. Následkom

deštrukcie vznikajú jazvy a zväčšenie pľúcnych mechúrikov vedie k rozdutiu pľúc – pľúcnemu emfyzému. Tak sa zmenšuje plocha, ktorá je potrebná na výmenu kyslíka a oxidu uhličitého. Závažnosť choroby závisí od celkovej dĺžky ochorenia, od stupňa obštrukcie (zúženia) dýchacích ciest, rozsahu zmien v prieduškách a pľúcnom tkanive a od postihnutia ostatných orgánov.

VÝSKYT CHOCHP Podľa najnovších výskumov najmenej 10 % svetovej populácie staršej ako 40 rokov môže trpieť na chronickú obštrukčnú chorobu pľúc. Ide o 600 miliónov ľudí a každý rok približne tri milióny

„Základným znakom ochorenia je progresia – postupné zhoršovanie priechodnosti dýchacích ciest, hlavne počas výdychu. CHOCHP je invalidizujúce a v konečnom dôsledku smrteľné ochorenie." Príloha časopisu Bedeker zdravia CHOCHP 1/2012

Dvojmesačník, Číslo 2/2011, Ročník I.


CHOCHP 1/2012

ľudí na túto chorobu zomrú, čo je viac ako na tuberkulózu pľúc. Odhadovaný výskyt je oveľa väčší, ako sa pôvodne predpokladalo, čo vyplýva z nedostatku jednoznačných príznakov na začiatku ochorenia. Najvyšší výskyt ochorenia zaznamenávame v krajinách s vysokou spotrebou cigariet. Je to najrýchlejšie rastúca príčina smrti na svete. Predpokladá sa, že do roku 2020 bude CHOCHP treťou najčastejšou príčinou smrti po kardiovaskulárnych ochoreniach a mozgových príhodách. Liečba je v porovnaní s inými ochoreniami finančne náročná. Zhoršenia priebehu ochorenia (exacerbácie), ktoré sú charakteristické pre toto ochorenie a opakované hospitalizácie sú finančne najnáročnejšie prvky liečby.

PRÍČINA VZNIKU A ROZVOJA CHOCHP? Príčiny vzniku CHOCHP sú multifaktorálne a napriek tomu, že sú známe, nie sú u niektorých pacientov jednoznačné. Za hlavný rizikový faktor vzniku a rozvoja ochorenia pokladáme fajčenie. Dlhodobá a pravidelná expozícia cigaretovému dymu vedie k poškodeniu sliznice dýchacích ciest. Cigaretový dym je chronicky pôsobiaca noxa a následky tejto škodliviny sa prejavia až po dlhodobej expoxícii. Za rizikový faktor považujeme aj pasívne fajčenie. Expozícia prachu je po konzumácii tabaku na druhom mieste príčinných faktorov podmieňujúcich vznik CHOCHP. Z plynných škodlivín sa najvýraznejšie prejavuje účinok oxidu uhličitého (CO2), ktorý vzniká v priemyselných zariadeniach, pri kúrení, spaľovaní uhlia a oleja. Škodlivé sú aj dusíkaté plyny a ozón. Okrem vonkajších faktorov sú to aj opakované respiračné infekcie, hlavne v detskom veku, nízka pôrodná hmotnosť, genetické faktory. Je potrebné brať do úvahy individuálnu vnímavosť jednotlivcov a spoluúčasť jednotlivých rizík.

AKÉ SÚ PRÍZNAKY OCHORENIA? Na CHOCHP je potrebné vždy myslieť v súvislosti s chronickým

kašľom a vykašliavaním spúta rôznej konzistencie, s dýchavicou a s anamnézou expozície rizikovým faktorom. Kašeľ je dôsledok zvýšenej produkcie hlienu v dýchacích cestách. Prítomný je každý deň, zvlášť ráno alebo počas dňa, často sa vyskytuje po prebudení, po zapálení cigarety, po raňajkách, pri dlhšej chôdzi. Každá chronická tvorba hlienu môže znamenať prítomnosť chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Dýchavica sa časom zhoršuje, najmä pri telesnom zaťažení a počas respiračných infekcií. Môže sa rozvíjať aj v prípade pacientov, ktorí nekašlú. Spolu s obmedzenou toleranciou telesnej námahy je najčastejším dôvodom, prečo pacient vyhľadá lekára. Dýchavica je subjektívny pocit nedostatku vzduchu a prejavuje sa zvýšeným úsilím pri dýchaní (namáhavé dýchanie, hlad po vzduchu). Na začiatku ochorenia ju zaznamenávame len pri výraznej námahe – chôdza do kopca, schodov, nosenie ťažkých predmetov, fyzická činnosť. Pri postupujúcom ochorení sa objavuje aj v pokoji, keď pacient vykonáva bežnú činnosť. Dýchavica je hlavným príznakom pľúcneho emfyzému (straty pľúcneho tkaniva), ktorý vzniká zväčšením pľúcnych alveol (mechúrikov) v dôsledku oslabenia ich steny a hromadenia vzduchu. Obmedzenie fyzickej aktivity pacienti často pripisujú vyššiemu veku. Na fyzickej limitácii sa podieľajú aj ďalšie faktory – predovšetkým únava respiračného svalstva, postihnutie kostrového svalstva látkami, ktoré vznikajú ako následok nedostatočného okysličenia organizmu, dlhodobé užívanie niektorých liekov a iné.

K hlavným príznakom CHOCHP patrí: • dýchavica • pretrvávajúci kašeľ • nadmerná tvorba a vykašliavanie hlienu • fyzická limitácia

nuť a času, ktorý na to potrebuje. Spirometer meria, ako efektívne a ako rýchlo dokáže človek vyprázdniť pľúca. Je to objektívny spôsob pre meranie prietoku vzduchu v prieduškách. Pomocou spirometrie sa vyšetrí úsilná vitálna kapacita (FVC), exspiračný objem vydýchnutý za prvú sekundu úsilného výdychu (FEV1)

„Za hlavný rizikový faktor vzniku a rozvoja ochorenia pokladáme fajčenie."

a vypočíta sa percentuálny podiel FEV1/FVC %. Pokles hodnôt FEV1 < 80 % z referenčnej hodnoty a FEV1/FVC < 70 % potvrdzuje prítomnosť obštrukcie v dýchacích cestách. Pri CHOCHP je

Aké sú hlavné kritériá pre diagnózu CHOCHP? Diagnózu ochorenia potvrdí na základe príznakov okrem objektívneho vyšetrenia sprirometria. Spirometria je jednoduchý test na zmeranie množstva vzduchu, ktoré môže človek naraz vydých-

Príloha časopisu Bedeker zdravia CHOCHP 1/2012

pokles FEV1 priemerne 2 - 3 - krát väčší ako u zdravých jedincov. Pre posúdenie reverzibility bronchiálnej obštrukcie má zásadný význam bronchodilatačný test, ktorý robíme rôznymi bronchodilatanciami a patrí do rúk odborníka – pneumológa. Rtg snímka hrudníka nemá pre stanovenie diagnózy podstatný význam. Ten spočíva v diferenciálnej diagnostike oproti ostatným ochoreniam respiračného systému. V pokročilých štádiách ochorenia je dôležité vyšetrenie krvných plynov. Na základe symptómov a spirometrického vyšetrenia stanovíme štádium ochorenia, či sa jedná o miernu, stredne ťažkú alebo ťažkú formu chronickej obštrukčnej choroby pľúc a podľa toho nastavíme pacienta na liečbu.

Aká je liečba u stabilnej formy CHOCHP? Základom liečby je vylúčenie všetkých rizikových faktorov, aby sa zabránilo progresii ochorenia. Najúčinnejší spôsob ako znížiť riziko vzniku CHOCHP a zastaviť jeho progresiu spočíva v skončení fajčenia a celospoločenskej propagácii nefajčenia. Je potrebné


CHOCHP 1/2012

eliminovať látky, ktoré znečisťujú vnútorné, vonkajšie a pracovné prostredie. V každom štádiu ochorenia okrem vyhýbaniu sa rizikovým faktorom je potrebné očkovanie proti chrípke a prevencia recidivujúcich infekcii dýchacích ciest. V rámci farmakologickej liečby sú základným liekom bronchodilatanciá. Uprednostňujú sa inhalačne bronchodilatanciá pre ich lokálny účinok, rýchlosť nástupu a minimum vedľajších nežiaducich účinkov.

„Najúčinnejší spôsob ako znížiť riziko vzniku CHOCHP a zastaviť jeho progresiu spočíva v skončení fajčenia..."

Sú to anticholinergiká, beta 2-mimetiká, resp. kombinované preparáty. Teofylínové prípravky s riadeným uvoľňovaním sa podávajú ako doplňujúce lieky najmä v pokročilých štádiách ochorenia. Dnes v liečbe od stredne ťažkého štádia CHOCHP používame bronchodilatanciá s dlhodobým účinkom, ktoré nemajú vedľajšie účinky a ich efektívnosť je úmerná ich dávke (tiotropium 1-krát za 24 hodín, salmeterol, formoterol 2-krát za 24 hodín). Liečba je pravidelná, dlhodobá a je potrebné opakovane kontrolovať inhalačnú techniku. V stredne ťažkom štádiu počas exacerbácie ochorenia sa podávajú krátkodobo kortikosteroidy v tabletkovej forme. Ak je liečba úspešná, môžeme aplikovať inhalačné kortikoidy v kombinácii s dlhodobými bronchodilatanciami. Ak je zhoršenie ochorenia spôsobené baktériami, pridávame antibiotiká podľa citlivosti. Lieky na vykašliavanie a rozpustenie hlienov

„Za hlavný rizikový faktor vzniku a rozvoja ochorenia pokladáme fajčenie."

– mukolytiká sa používajú najmä pri zhoršení ochorenia. Súčasťou liečby je rehabilitácia, ktorej sa venuje veľmi malá pozornosť’ a má zahrňovať tréning dýchacieho svalstva, relaxačné techniky a iné. V prípade, že sa u pacienta zistí nedostatok kyslíka v krvi používame kyslíkovú liečbu. Dnes máme široké použitie kyslíka nielen v nemocnici, ale aj v domácom prostredí. Dlhodobá domáca kyslíková liečba (18 hodín z 24 hodín) sa používa na Slovensku už 15 rokov. Súčasťou liečby je aj úprava životného štýlu, stravovania, dostatok vitamínov a pohybovej aktivity.

Aká je prognóza ochorenia? Prognóza ochorenia je závislá od závažnosti ochorenia (štádiovosti), od veku a pridružených ochorení.

Aká je prevencia ochorenia?

Samovyšetrovací dotazník 1. Kašlete niekoľkokrát denne?

Hlavný dôraz je kladený na primárnu prevenciu (elimináciu rizikových faktorov) a sekundárnu prevenciu, ktorá spočíva vo včasnom odhalení ochorenia, v začatí adekvátnej liečby a dispenzarizácii pacienta.

Aká je perspektívna liečba?

áno J

nie J

2. Často vás trápia zahlienené dýchacie cesty alebo vykašliavanie hlienov?

áno J

nie J

3. Zadýchate sa ľahšie ako vaši rovesníci?

áno J

nie J

4. Máte viac ako 40 rokov? Dnes existuje efektívna farmakologická liečba, ktorá zvýši kvalitu života pacientov s CHOCHP a spomalí zhoršovanie ochorenia. Je potrebné o ochorení čo najviac vedieť, eliminovať rizikové faktory a čo najskôr ochorenie diagnostikovať a adekvátne liečiť. Je veľmi závislá od eliminácie rizikových faktorov (prestať fajčiť, vyhýbať sa znečistenému prostrediu a iné), pravidelnosti liečby hlavne u stabilizovanej formy a dôslednej liečby zhoršenia ochorenia.

áno J

nie J

5. Fajčíte, alebo ste bývalý fajčiar?

áno J

nie J

Ak ste odpovedali áno na tri alebo viac otázok, odporúčame vám návštevu pneumológa - pľúcneho lekára.

Príloha časopisu Bedeker zdravia CHOCHP 1/2012


www.pravopacientov.sk

Zdravie je jednou z najdôležitejších ľudských hodnôt Charta práv pacientov v Slovenskej republike


BuÄ?te o krok vpred pred svojou astmou poÄ?as celĂŠho roka (oci mÄ&#x2020;te sVoJu astmu pod Kontrolou K ZHorĹ&#x192;eniu JeJ prÄĽZnaKoV mĸĹ&#x2DC;e prÄĽsĹ&#x2020; V prieBeHu roKa poÄ?as JednotliVĹ&#x201D;cH oBdoBÄĽ 5Ĺ&#x2DC;ÄĽVanie 6aĹ&#x192;eJ anti astmaticKeJ lieÄ?By podÄŻa inĹ&#x192;truKciÄĽ leKÄ&#x2020;ra mĸĹ&#x2DC;e pomĸcĹ&#x2020; predcHÄ&#x2020;dZaĹ&#x2020; nÄ&#x2020;Hlym ZmenÄ&#x2020;m staVu astmy

Jar

SK.FOS.11.11.02

Hlav vnĂ˝ ffaktor aktor zhorĹĄenia: zhorĹĄeniia: HlavnĂ˝ CChlad hlad

EFA supports pictorial and written content of poster information only

Referencie:

V pr ie

celĂŠh u h o be

Zima

a rok

JeseĹ&#x2C6;

HlavnĂ˝ faktor zzhorĹĄenia: PPele ele

PPrevencia reveencia zhorĹĄenia zhorĹĄenia astmy asttmy 88ĝ¯YDMWe ĝ¯YDMMWe 9DÄ&#x17E;e OieN N\ SoGĂ˝D SoGĂ˝D SoN\noY SoN\noY OeN NÂŁrD. OieN\ OeNÂŁrD. AM Y SrÂŻSDGe SrÂŻSDGe Äťee mÂŁWe DVWmX SoG NonWroOoX NonWWroOoX $M

HlavnĂ˝ faktor faktor zhorĹĄenia: zhorĹĄenia: HlavnĂ˝ prechladnutie Chladd a prechladnutie .com L EL ng W

athi

re www. B e W Y ÂŻ W Ä&#x17E; Y D n  c D i Y AN chceWe YeGieĢ


PrĂ­znaky astmy: Redukujte riziko zhorĹĄenia! 0rÄĽZnaKy astmy pocit KrÄ&#x2020;tKeHo dycHu dĹ&#x201D;cHaVica tieseIJ na HrudnÄĽKu a pisKoty mĸĹ&#x2DC;u ByĹ&#x2020; ZHorĹ&#x192;oVanÄ&#x2013; Ĺ&#x192;pecilcKĹ&#x201D;mi faKtormi PrikladĂĄme ZoZnam naJÄ?asteJĹ&#x192;ÄĽcH faktoroV ZHorĹ&#x192;enia astmy a prÄĽkladoV ako icH ZVlĂĄdnuĹ&#x2020;

Uvedomte si prĂ­tomnosĹĽ

Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2030;ÂąÂ?Â&#x203A;Č&#x2039;Â&#x153;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x17E;ÇĄÂ&#x2019;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2021;ÇĄÂ&#x201D;Â&#x2018;Â&#x153;Â&#x2013;Â&#x2018;ÂŤÂ&#x2021;ǥǤǤǤČ&#x152;

Â&#x203A;Â&#x160;Ă˝Â&#x201E;Â&#x192;ĂŤÂ&#x2022;Â&#x192;Â&#x2021;Â&#x161;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x153;Ă&#x20AC;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2039;ǤÂ&#x201E;Â&#x192;ĂŤÂ&#x2018;ÂŤÂ&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2020;Â&#x2018;Â?Â&#x2014;

Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x160;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2020;Â?Â&#x2014;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2021;Č&#x20AC;Â&#x2026;Â&#x160;Â&#x201D;Ă&#x20AC;Â&#x2019;Â?Â&#x192;

Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2014;Â?Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x192;ĂŤÂ&#x201D;Â&#x2039;Â&#x153;Â&#x2039;Â?Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2014;Â&#x2039;Â?Â&#x2C6;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2021;

Â&#x192;Â&#x152;ÂŤÂ&#x2021;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;

Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;ĂŤÂ&#x2C6;Â&#x192;Â&#x152;ÂŤÂ&#x2039;ĂŤ

Â?Â&#x2021;ÂŤÂ&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x153;Â&#x2020;Â&#x2014;ĂŚÂ&#x2039;Â&#x192;

Â&#x201E;Â&#x2021;Â&#x153;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x192;

Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2021;Â&#x153;Â&#x2018;Â&#x2C6;Â&#x192;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17E;Â&#x17D;Â?Â&#x203A;Â&#x201D;Â&#x2021;ĆŞÂ&#x2014;Â&#x161;

SK.FOS.11.11.02

SkĂşste

Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2014;Â?Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x192;ĂŤÂ&#x2021;Â&#x161;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x153;Ă&#x20AC;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2014;

Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2014;Â?Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x192;ĂŤÂ&#x160;Â?Â&#x2018;Â&#x2013;Â?Â&#x2018;Â&#x2022;ĂŤ

Â&#x203A;Â&#x2014;Ä Ă&#x20AC;Â&#x2DC;Â&#x192;ĂŤÂ&#x192;Â?Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x201D;Â&#x2021;ĆŞÂ&#x2014;Â&#x161;Â?Ă˝ Â&#x201D;Â&#x2021;Ä Â&#x2039;Â?

.com L L E ng W

EFA supports pictorial and written content of poster information only

Referencie: - Beuther D.A. Curr Opin Pulm Med 2009 - Dougherty R.H. and Fahy J.V. Clin Exp Allergy 2009 - Huggins S. J Am Acad Nurse Pract. 2008

hi Breat


MEDICÍNA

MUDr. Juraj Šeliga, PhD. II. Ortopedicko-traumatologická klinika Univerzitná nemocnica Bratislava

V bežnom živote zaťažujeme kolenné kĺby oveľa vyššou váhou ako je naša telesná hmotnosť. Aj preto patria k najčastejšie poraneným kĺbom, a to nielen pri športe.

Poranenia kolenného kĺbu

K

olenný kĺb je najväčší a najkomplexnejší kĺb v ľudskom tele. Stýkajú sa v ňom kĺbové plochy píšťaly, stehennej kosti a jabĺčka, ktoré sú pokryté chrupkou. Na vyrovnanie nerovnakého tvaru píšťaly a stehennej kosti a súčasne ako tlmič nárazov slúžia menisky. Sú to chrupkovité vankúšiky tvaru polmesiaca. Aby sa znížilo trenie medzi týmito štruktúrami, na to slúži vnútrokĺbová tekutina. Pohyb v kolennom kĺbe je kombináciou otáčavého a valivého, a v celom rozsahu musí byť stabilný. Stabilitu zabezpečujú: Dynamické stabilizátory – sval štvorhlavý, pološľachovitý, poloblanitý, krajčírsky, štíhly a lýtkové svaly Statické stabilizátory – predný a zadný skrížený väz, postranné väzy, zákolenný a ďalšie väzy Kolenný kĺb je nielen pri športe, ale aj v bežnom živote zaťažovaný mnohonásobne vyššou váhou ako je telesná hmotnosť. K ťažkostiam a úrazom dochádza až vtedy, ak je záťaž neprimeraná. Najčastejšie sú postihnutí futbalisti, tenisti, hráči squashu, volejbalu a snowbordisti. Teda všetko športovci, ktorí pri záťaži vykonávajú pohyby, kde dochádza k rotácii, páčeniu do strán alebo pohybu za hranicu normy. Riziko poranenia je tu výrazne vyššie ako v prípade lyžiarov, cyklistov alebo bežcov.

34 /

5-6 / 2011

Poznámky: patella – jabĺčko, femur – stehenná kosť, tibia – píšťala, fibula – ihlica, cartilage – chrupavka, PCL – zadný skrížený väz, ACL – predný skrížený väz, LCL – vonkajší postranný väz, MCL – vnútorný postranný väz Zdroj: www.czech.xf.cz/anatomie.htm

Pri vyšetrení hodnotíme stav kolenného kĺbu pohľadom, pohmatom a špeciálnymi testami na poškodenie meniskov a väzov. Súčasťou vyšetrenia sú aj špeciálne vyšetrovacie metódy ako RTG, CT, magnetická rezonancia, punkcia kĺbu – zisťuje sa prítomnosť krvného výronu (hemartros). Ich úlohou je spresnenie alebo potvrdenie diagnózy. Obmedzenie pohybu v kolennom kĺbe môže


V14_GenuImmo_205x265.ai 1 30. 8. 2011 18:53:00

MEDICÍNA

PRE VÁŠ ŽIVOT V POHYBE

GENUIMMO

KOLENNÁ IMOBILIZAČNÁ DLAHA Kolenná imobilizačná dlaha GenuImmo: • široké použitie po všetkých operačných zákrokoch • jednoduché navliekanie • veľmi tenké a pevné dlahy dotýkajúce sa pokožky zabezpečujú perfektnú imobilizáciu • prispôsobivosť morfológii a ťažkostiam pacienta • nevyvíja nežiadúci tlak v bolestivej oblasti • materiál vysokofrekvenčne zváraný, bez švíkov, nedráždi pokožku • vzdušná vďaka veľkým otvorom • možnosť nosenia dlahy pod odevom • moderný dizajn

Genuimmo 0°

Genuimmo 20°

Dostupné veľkosti

znehybnenie v polohe 0° pri postihnutí extenzorov

znehybnenie v polohe 20° pri postihnutí väzov

• • • • •

• okamžité znehybnenie po úraze kolena so zlomeninou alebo bez zlomeniny • zranenia kolenných väzov: ťažké vyvrtnutia (LCA - LCP), pred operáciou alebo po nej, stredne ťažké vyvrtnutia (MCL - LCL) • progresívna artróza a artritída • konzervatívna liečba lézie menisku

• krátka verzia < 1,75m • dlhá verzia > 1,75 m

vykĺbenie jabĺčka podozrenie na zlomeninu jabĺčka femoropatelárna nestabilita čiastočné poškodenie väzu jabĺčka u dospievajúcich: Osgood-Schlatterova a Sinding-Larsenova choroba • zlomenina jabĺčka bez posunutia

+

THUASNE SK, s.r.o. – Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, tel.: 02 – 4910 4088 – 89, fax: 02 – 4445 0080, info@thuasne.sk THUASNE MEDICAL – predajňa Bratislava: Krížna 8, tel.: 02 – 5556 2835, fax: 02-5542 1092, medicalba@thuasne.sk THUASNE MEDICAL – predajňa Prešov: Požiarnická 15, tel.: 051 – 7583 215-16, fax: 051-7583 217, medicalpo@thuasne.sk

S M L XL

35 45 53 63

-

45 52 62 75

cm cm cm cm

/ 23 www.thuasne.sk 4 / 2011


MEDICÍNA

byť spôsobené poškodeným meniskom, voľným kĺbovým telieskom, pahýľom skríženého väzu alebo vyššie uvedenou náplňou. Pri akútnom ošetrení poranení je nutné kolenný kĺb znehybniť a ochladiť. Pomáha aj zdvihnutie končatiny a bandáž kolena. Ak sa zameriame na druh poškodeného tkaniva, môžeme poranenia rozdeliť na: Poranenia kostných štruktúr (stehenná kosť, píšťala a jabĺčko), ktoré vznikajú pri dopravných nehodách, pádoch z výšky, ale aj pri pádoch pri chôdzi starších ľudí. Poranenie sa môže prejaviť bolestivosťou, opuchom, zakrvácaním do kolenného kĺbu, obmedzením pohybu a môže byť viditeľná deformita a neprirodzená pohyblivosť. Pri neoperačnej (konzervatívnej) liečbe znehybňujeme končatinu do dlahy bez alebo s obmedzením pohybu v kĺbe na niekoľko týždňov (podľa rozsahu poranenia). Operačná liečba sa vykonáva v prípade deformity, skrátenia kostných úlomkov a rotačnej odchýlky. Ak zlomeniny siahajú do kĺbových plôch, je ich nutné pri operácii fixovať veľmi presne. Pri neúspechu dochádza k obmedzeniu funkcie, vývoju poúrazovej artrózy, nutnosti ďalších operácií, čo môže smerovať až k náhrade kĺbu. Používajú sa rôzne typy fixácií - skrutkami, dlahami, vnútrodreňovými klincami a špeciálnymi typmi pások. Pri otvorených zlomeninách, kde je kontakt vonkajšieho prostredia s úlomkami, je veľké riziko infekcie kostí. Rana sa musí dôkladne vyčistiť a treba dlhodobo podávať antibiotiká. Vtedy sa pri operácii často používajú tzv. vonkajšie fixátory (rámy a konštrukcie mimo kosti a do nej upevnené pomocou špeciálnych klincov a skrutiek). Ak sa nález stabilizuje, môžu sa vymeniť za dlahy a skrutky (zvyčajne o dva až štyri týždne).

Poranenie mäkkých štruktúr Poškodenie väzov (natiahnutie, čiastočné - úplne roztrhnutie) Typickými príznakmi sú bolestivosť, opuch a nestabilita podľa typu poškodenia väzu. Akútne sa ošetruje pomocou artroskopie (miniinvazívny výkon). Ak je plánovaná náhrada väzu, vykonáva sa s časovým odstupom od úrazu. Nahrádza sa vlastným tkanivom (kostno-šľachový alebo šľachový štep) alebo tkanivom z kostnej banky. Pri poranení postranných väzov je najčastejší typ liečby neoperačná liečba (fixáciou v dlahe). Ak by bola nutná operácia, je nutné vykonať ju do 24-48 hodín od úrazu. Nestabilita vzniknutá pri poškodení väzu vedie k rýchlejšiemu opotrebovaniu kolena a vzniku degeneratívnych zmien (artróza). Poranenie meniskov. Vnútorný býva častejšie poškodený ako vonkajší. Keďže výživa meniskov sa uskutočňuje len z kĺbového puzdra a vnútrokĺbovej tekutiny, šancu zahojiť sa majú len poranenia, ktoré naliehajú ku kĺbovému puzdru. Možno ich zošiť špeciálnym šijacím materiálom alebo vstrebateľnými kotvičkami. Poranenia smerujúce k stredu kolenného kĺbu sa odstraňujú a defekt sa zahladzuje. Poranenie chrupavky môžu vzniknúť nárazom alebo vplyvom rotačných a tlakových síl (podvrtnutie). V prípade detí môže dôjsť aj k poškodeniu kosti ležiacej pod chrupavkou (osteochondrálne zlomeniny). Poškodenie sa delí na viacero stupňov a pri najzávažnejšom chrupavka takmer nie je prítomná. Najčastejšími prejavmi sú bolesť, zakrvácanie do kolenného kĺbu a opuch. Príznaky sa môžu prejaviť až po niekoľkých týždňoch. Pri liečbe prichádzajú do úvahy: 1. Neoperačná liečba – bandáž, fixácia dlahou, prípadne s dlahou s možnosťou obmedzenia rozsahu pohybu 2. Operačná liečba – odstránenie poškodených častí, návrty poškodenej časti, pri väčších rozmeroch fixácia do pôvodnej polohy, náhrada štepmi z nepoškodenej časti (mozaikoplastika) a transplantácia buniek chrupavky. Väčšina týchto výkonov sa uskutočňuje miniinvazívne – artroskopicky. Vykĺbenie kolenného kĺbu Vzniká veľkým násilím, pri ktorom môžu byť poškodené skrížené a postranné väzy. Je tu aj riziko poškodenia nervových a cievnych štruktúr, a tým vážne ohrozená funkcia a výživa dolnej končatiny. Je nutné okamžite vykĺbenie napraviť v celkovej anestézii. Operácia je nutná pri poškodení nervovo-cievnych štruktúr, otvorenom poranení a nemožnosti napraviť kolenný kĺb zatvorenou cestou. Vykĺbenie jabĺčka Môžu sa na ňom podieľať, okrem primeraného úrazu, aj abnormality v tvare jabĺčka a kĺbových plôch, a to častejšie u žien. Dochádza k zablokovaniu pohybu a zmene tvaru prednej časti kolena. Najčastejšie sa vykĺbi smerom von, kedy dochádza k poškodeniu stabilizačných štruktúr. Napráva sa neoperačne, fixuje sa v dlahe na tri až štyri týždne a následne prebieha rehabilitácia. Pri rozsiahlom poškodení a pri opakovaných poraneniach sa po určitej dobe od úrazu vykonáva operačné riešenie. Ide o zošitie poškodených štruktúr, ošetrenie poranených častí chrupavky jabĺčka a stehennej kosti. Poranenia kolenného kĺbu sú závažnými poraneniami pohybového aparátu. Preto je neodkladnou súčasťou neoperačnej liečby a pooperačnej starostlivosti rehabilitácia, ktorej dĺžka a typ závisia od typu operácie a od požadovaného výsledku. Aj vďaka nej je možný návrat pacienta do bežného života a v prípade športovcov návrat k športovým aktivitám.

36 /

5-6 / 2011


Nezatvárajme oči pred zodpovednosťou! Ing. Bohumila Tauchmannová, ZOCR SR

Z

väz obchodu a cestovného ruchu SR ďakuje všetkým, ktorí „nezatvárajú oči pred zodpovednosťou a majú na očiach zákaz predaja cigariet neplnoletým!“ Prioritou Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR (ZOCR SR) ako dlhoročného gestora projektu spoločenskej zodpovednosti „Na veku záleží“ je nielen snaha napomôcť čoraz lepšiemu dodržiavaniu Zákona o ochrane nefajčiarov zo strany predajcov, ale aj upozorňovať na tento problém celú spoločnosť s cieľom postupnej zmeny jeho vnímania. Projekt je postavený na princípoch partnerskej spolupráce, vzdelávania predajcov a aktivovania občianskej verejnosti. Už 13 rokov sa zameriava na vzdelávanie predajcov v tých častiach Zákona č.377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov, ktoré sa dotýkajú predaja tabakových výrobkov neplnoletým. Posledné štyri roky sa projekt sústreďuje aj na vzdelávanie občianskej verejnosti s cieľom: • Vyvolať spoločenskú diskusiu ohľadom predaja tabakových výrobkov neplnoletým a potreby nastavenia verejnej mienky v spoločnosti a tiež všeobecného odmietnutia takéhoto konania nezodpovedných. • Apelovať na spoločnosť v súvislosti s postupným a prirodzeným odmietnutím takého negatívneho správania, akým je predaj tabakových výrobkov neplnoletým. • Nastaviť dlhodobou komunikáciou normu etického správania spoločnosti smerom k prirodzenému odmietnutiu tolerovania predaja tabakových výrobkov neplnoletým.

Operatívny riaditeľ spoločnosti BILLA Ing. Jiří Králiček preberá ocenenie „Zodpovedný predajca“.

Názor občianskej verejnosti je veľmi dôležitý z hľadiska vylepšenia a nastavenia projektu do budúcnosti a preto sme v novembri 2011 realizovali prieskum, ktorý sme predstavili na tlačovej konferencii 24. 11. 2011. Výsledky prieskumu ukázali, že: • Najväčšiu potrebu komunikácie a vzdelávania občana ohľadom dôležitosti zamedzenia dostupnosti predaja tabakových výrobkov si uvedomuje skupina respondentov vo veku 40 – 55 rokov (91 %), čo podľa veku predstavuje práve skupinu rodičov mladistvých do 18 rokov. • Najnižšiu dôležitosť tejto komunikácii priraďuje veková skupina 15 – 26 rokov (86 %), čo je alebo v nedávnom čase bola skupina, ktorej sa táto téma priamo dotýka. • Až 60 % respondentov v rovnakej vekovej skupine 40 – 55 rokov si myslí, že takáto forma komunikácie môže ovplyvniť a zmeniť verejnú mienku. • Podrobné výsledky prieskumu k projektu „Na veku záleží“ nájdete na www.biznis.sk, www.navekuzalezi.sk. Pre partnerov projektu „Na veku záleží“ bol vyhlásený druhý ročník súťaže „Zodpovedný predajca“. Víťazom pre rok 2011 sa stala spoločnosť BILLA, ktorá bola ocenená za aktívny prístup k vzdelávaniu spotrebiteľa prostredníctvom vlastných komunikačných nosičov.

5-6 / 2011

/ 37


MEDICÍNA

Rotavírusové infekcie MUDr. Pavol Šimurka, PhD. Pediatrická klinika Fakultná nemocnica Trenčín

Najčastejšou príčinou závažných ných hnačiek v detskom veku sú rotavírusové infekcie.

V

írus dostal názov podľa svojho tvaru (v elektrónovom mikroskope má obraz tvaru kolesa od voza, po latinsky „rota“ znamená koleso). Je pomerne dobre odolný voči fyzikálnym a chemickým faktorom. To umožňuje nielen jeho priamy prenos, ale aj prenos kontaminovanými predmetmi, vodou alebo potravinami. Pri izbovej teplote prežíva aj 10 dní, pri nižších teplotách vo vonkajšom prostredí a v odpadových vodách mnoho dní až týždňov. Nákaza vzniká pri kontakte s chorým človekom alebo nosičom. Ochorenie (rotavirózu, rotavírusovú hnačku, rotavírusovú infekciu) prekoná každé dieťa v prvých rokoch života. Neskôr infekciu prekonáva opakovane, ale jej priebeh je už mierny. Ťažký priebeh môže mať prvoinfekcia v prípade malých detí alebo ľudí s oslabenou imunitou či starých ľudí s viacerými chronickými ochoreniami. Pri prvoinfekcii môže byť priebeh taký závažný, že dieťa sa následkom straty tekutín môže dostať do šoku. Vo svete sa preto ochorenie považuje za závažné – ročne v dôsledku rotavírusovej infekcie zomiera asi 500 tisíc detí do päť rokov! Na Slovensku vzhľadom na dostupnosť zdravotnej starostlivosti úmrtie prakticky nezaznamenávame, ale veľmi často treba

38 /

deti hospitalizovať – dieťa nevyhnutne potrebuje náhradu tekutín a to sa pri zvracaní dá dosiahnuť len infúziami. V stredoeurópskom regióne je hospitalizované približne každé 25. dieťa. Pritom potreba hospitalizácie nezávisí od sociálnych faktorov, závažný priebeh (a hospitalizácia) môžu byť rovnako problémom v „bohatých“ aj „chudobných“ rodinách. V tomto roku sa v ambulanciách 60 detských lekárov na Slovensku robil prieskum a zistilo sa, že z detí do päť rokov, ktoré prišli pre hnačku na vyšetrenie, malo 31 % rotavirózu. Pravdepodobnosť hospitalizácie pri rotavírusovej infekcii bola štyrikrát vyššia ako pri hnačke iného pôvodu.

Šok z dehydratácie Po prvýkrát sa ochorenie zvyčajne začína zvracaním, vysokými teplotami, neskôr, asi za 12 až 24 hodín nasledujú vodnaté stolice. Pre vracanie sa nemôžu dopĺňať tekutiny a minerály strácané stolicami, niekedy po krátkom čase (do 24 hodín) sa môže dieťa z nedostatku tekutín a straty minerálov dostať do šokového stavu s poruchou vedomia a zlyhávaním orgánov. Pri oneskorenej liečbe takéhoto stavu môžu ostať celoživotné následky, napríklad na porušenom vývoji dieťaťa.

Prevažná väčšina infekcií je však mierna a upraví sa diétnym režimom a podávaním tekutín v malých dávkach. Rotavírusové infekcie sú najčastejšou príčinou nozokomiálnych nákaz detí – infekcií, ktoré sa získajú počas pobytu v nemocnici (detské oddelenia, ale aj iné oddelenia nemocnice, na ktorých sú hospitalizované deti), sú aj najčastejšou príčinou získaných hnačkových ochorení detí v kolektívnych zariadeniach (jasle, materské školy, ústavy sociálnej starostlivosti).

Prevencia očkovaním V súčasnosti nie je dostupný liek – antivirotikum – na liečbu rotavírusových infekcií. Najefektívnejšou ochranou pred závažným priebehom rotavírusovej infekcie je prevencia prvoinfekcie očkovaním. Dostupné sú dve očkovacie látky; obe obsahujú oslabené živé vírusy. Sú štáty, kde sa odporúča očkovať všetky deti (napr. USA; z okolitých krajín Rakúsko). Všetky deti odporúčajú očkovať tiež odborné pediatrické európske inštitúcie (gastroenterológovia, infektológovia), aj Svetová zdravotnícka organizácia. U nás je očkovanie nepovinné, rodičia si ho môžu vybrať, zdravotná poisťovňa však zaplatí len asi 10 % ceny očkovacej látky. Dôležité je ukončiť očkovanie dieťaťa do šiestich mesiacov jeho veku. Hoci očkovanie nie je povinné, je potrebné si uvedomiť, že rotavírusovú infekciu dieťa do piatich rokov života dostane. Možno bude mať ľahký priebeh, ale je reálna aj hospitalizácia. A ako sme spomínali, je tiež najčastejšou nemocničnou nákazou v detskom veku, a tak ju deti, ktoré sú zdravotne a sociálne rizikové, môžu získať počas hospitalizácie. Všetky deti, v prípade ktorých je pravdepodobná hospitalizácia (či už liečebná alebo diagnostická), by mali byť zaočkované. Očkovanie nemá významnejšie vedľajšie účinky, doterajšie štúdie potvrdili vysokú bezpečnosť a účinnosť vakcín. -PR-

5-6 / 2011


Jediná pentavalentná vakcína poskytuje širokú ochranu proti 5 najčastejším typom rotavírusu.

PORADŇA

(Očkovacia látka proti rotavírusu, živá, perorálna)

SKRÁTENÝ SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU RotaTeq®, perorálny roztok. Očkovacia látka proti rotavírusu (živá, perorálna) Jedna 2-ml dávka obsahuje: rotavírus sérotyp* G1, G2, G3, G4 a P1[8]* humánno-bovinné reasortanty rotavírusu (živé), rozmnožené na Vero bunkách. Lieková forma: Perorálny roztok. Terapeutické indikácie: RotaTeq je indikovaný na aktívnu imunizáciu dojčiat vo veku od 6 týždňov do 26 týždňov na prevenciu gastroenteritídy spôsobenej rotavírusovou infekciou. V klinických skúškach bola preukázaná účinnosť proti gastroenteritíde spôsobenej rotavírusom sérotypu G1P1[8], G2P[4], G3P1[8], G4P1[8] a G9P1[8]. Dávkovanie a spôsob podávania: Majú sa podať tri dávky očkovacej látky RotaTeq. Prvá dávka sa môže podať od veku šesť týždňov, a nie neskôr ako vo veku 12 týždňov. RotaTeq sa môže podať predčasne narodeným dojčatám v prípade, že gravidita trvala aspoň 25 týždňov. Tieto dojčatá majú dostať prvú dávku očkovacej látky RotaTeq najskôr 6 týždňov po narodení. Medzi dávkami majú byť minimálne 4-týždňové intervaly. 3-dávkovú očkovaciu schému sa uprednostňuje podať pred dosiahnutím veku 20-22 týždňov a ukončiť do veku 26 týždňov. Len na perorálne podanie. RotaTeq NESMIE BYŤ ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ PODANÝ INJEKČNE. RotaTeq sa môže podať bez ohľadu na potravu, tekutiny alebo materské mlieko. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Precitlivenosť po predchádzajúcom podaní očkovacej látky RotaTeq. Intususcepcia v anamnéze. Jedinci s vrodenou malformáciou gastrointestinálneho traktu, ktorá môže predisponovať intususcepciu. Dojčatá, o ktorých sa vie alebo sa predpokladá, že majú imunodeficienciu. Podanie očkovacej látky RotaTeq sa má odložiť u dojčiat s akútnym ťažkým febrilným ochorením. Prítomnosť miernej infekcie nie je kontraindikáciou na imunizáciu. Podanie očkovacej látky RotaTeq sa má odložiť u jedincov s akútnou hnačkou alebo vracaním. Osobitné upozornenia: Nie sú k dispozícii údaje o bezpečnosti alebo účinnosti z klinických skúšok týkajúce sa podania očkovacej látky RotaTeq imunokompromitovaným dojčatám. Po uvedení očkovacej látky do praxe boli hlásené prípady gastroenteritídy súvisiace s vírusom očkovacej látky u dojčiat s ťažkou kombinovanou imunodeficienciou (SCID). RotaTeq má byť podaný s opatrnosťou jedincom, ktorí sú v blízkom kontakte s imunodeficientnými osobami. Tak ako u iných očkovacích látok, očkovanie vakcínou RotaTeq nemusí viesť k úplnej ochrane u všetkých očkovaných jedincov. RotaTeq nechráni pred gastroenteritídou spôsobenou inými patogénmi ako rotavírus. Pri podávaní základných imunizačných režimov veľmi predčasne narodeným dojčatám (narodeným ≤28 týždňov gravidity) a  zvlášť dojčatám s  respiračnou nezrelosťou v anamnéze sa má zvážiť možné riziko apnoe a potreba monitorovania dýchania počas 48-72 hodín. RotaTeq obsahuje sacharózu. Pacientom so zriedkavými dedičnými problémami fruktózovej intolerancie, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo sacharázo-izomaltázovej insuficiencie sa táto očkovacia látka nemá podávať. Interakcie: RotaTeq sa môže podávať súbežne s monovalentnými alebo kombinovanými dojčenskými vakcínami obsahujúcimi jeden alebo viacero z nasledujúcich antigénov: DTaP, Hib, IPV alebo OPV, HBV, PCV a MenCC. Nežiaduce účinky: Veľmi časté: pyrexia, hnačka, vracanie. Časté: infekcia horných dýchacích ciest. Riziko intususcepcie bolo hodnotené v placebom kontrolovanej štúdii u dojčiat. Počas kombinovaných 42-dňových období po každej dávke sa vyskytlo 6 prípadov intususcepcie u 34 837 príjemcov očkovacej látky RotaTeq v porovnaní s 5 prípadmi u 34 788 príjemcov placeba. Nebolo žiadne zoskupovanie prípadov u príjemcov očkovacej látky RotaTeq v ktoromkoľvek časovom období po ktorejkoľvek dávke. Po uvedení očkovacej látky na trh sa v rozsiahlej observačnej štúdii sledujúcej bezpečnosť nepozorovalo u dojčiat, ktoré dostali RotaTeq, zvýšené riziko intususcepcie. Uchovávanie: v chladničke (pri teplote 2°C – 8°C). Dávkovaciu tubu uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Balenie: 2 ml roztoku v naplnenej vytláčacej tube (LDPE) s otáčacím viečkom (HDPE) v ochrannom vrecúšku, vo veľkosti balenia po 1 naplnenej vytláčacej tube alebo v balení po 10 naplnených vytláčacích tubách. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Sanofi Pasteur MSD, SNC, 8, rue Jonas Salk, F-69007 LYON, Francúzsko. Registračné čísla: EU/1/06/348/001, EU/1/06/348/002. Dátum revízie textu: Máj 2011

Copyright © 2011 Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA. Všetky práva vyhradené. Merck Sharp & Dohme, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 43, Bratislava 821 09 03-2013-RTV-2011-SK-1754-J Dátum aktualizovania: jún 2011

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. / 27 5 / 2011 Pred predpísaním si prosím preštudujte informáciu o produkte.


ROZHOVOR

Zdravý človek nekašle S nástupom chladnejšieho počasia sa viac manisfestujú infekcie dýchacích ciest. O zanedbaných problémoch, závislosti od nosových kvapiek a výkonoch v ORL chirurgii rozpráva otorinolaryngologička MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH, z I. otorinolaryngologickej kliniky LF UK, UNB a SZU v Bratislave. Sú aj ambulancie ORL lekárov plnšie ako inokedy? Naše ambulancie nie sú plnšie, skôr ambulancie praktických lekárov a pediatrov – oni sú prví záchytný kontakt pre pacientov s akútnymi zápalmi horných dýchacích orgánov. K nám prichádzajú pacienti, ktorí majú komplikácie zápalov v podobe angín, zápalov stredoušia a prínosových dutín. S akými problémami prichádzajú pacienti do vašej ambulancie najčastejšie? Najčastejšie riešime pacientov s akútnymi a chronickými prejavmi zápalov v oblasti uší, nosa a prínosových dutín, hltana a hrtana. A nakoľko pracujem na klinike Univerzitnej nemocnice, kumulujú sa u nás aj pacienti so zhubnými nádormi hlavy a krku. Aké sú najžiadanejšie operačné výkony, ktoré robíte dospelým pacientom? Najčastejšími sú tonzilektómie, teda chirurgické odstránenie podnebných mandlí, adenotómie – chirurgické odstránenie nosohltanovej mandle predovšetkým u detí, septoplastiky a endoskopické výkony v rámci funkčnej endonazálnej chirurgie nosa a prínosových dutín.

40 /

Často operujete nosové priehradky, ktoré pacientom spôsobujú problémy s dýchaním. Ide len o vnútornú úpravu krivej nosovej priehradky alebo aj o estetickú záležitosť? Nosová priehradka (septum nasi) je stredová štruktúra nosovej dutiny, ktorá ju rozdeľuje na pravú a ľavú polovicu. Pokiaľ sa vychyľuje do niektorej strany, prípadne do obidvoch, môže byť príčinou sťaženého dýchania cez nosovú dutinu, zhoršenej samočistiacej schopnosti nosovej dutiny či bolesti hlavy. Tento nepriaznivý stav riešime operáciou, ktorá sa volá septoplastika a jej výsledkom je korekcia priehradky do stredovej čiary. V tomto zmysle teda vždy ide o operáciu funkčnú a nie estetickú. Pokiaľ chceme zmeniť vonkajší tvar nosa, výkon sa volá rinoplastika a svojou povahou je často estetický. V niektorých prípadoch potrebujeme vykonať takzvanú septorinoplastiku, čo znamená, že upravujeme chirurgicky aj vonkajší nos, aj nosovú priehradku. Zrejme dosť často chodia za vami pacienti, ktorí majú dlhodobo zanedbaný problém. Napríklad obyčajnú nádchu či kašeľ. Hovorí sa, že zdravý človek nekašle... Máte pravdu, zdravý človek nekašle. Chronický kašeľ môže byť podmienený mnohými príčinami, často sa jeho -PR-

5-6 / 2011


ROZHOVOR

dôvod nenájde. Na jeho diagnostiku máme dohovorený postup vyšetrení, ktoré musí pacient absolvovať. Samozrejme, ORL vyšetrenie je jedným z nich. Pokiaľ niekto neprestáva kašľať po dvoch mesiacoch, treba sa tým začať seriózne zaoberať. Okrem toho žijeme v období pandémie fajčenia a je všeobecne známe, že za „fajčiarskym“ kašľom sa môže jedného dňa objaviť ako príčina onkologické ochorenie. Preto každý fajčiar, ktorý chronicky kašle, by mal v prípade zhoršenia kašľa vyhľadať svojho lekára. Ako je to vo vašom odbore s civilizačnými ochoreniami, kam radíme aj onkologické ochorenia? Robí sa v tomto smere prevencia? Aké sú v oblasti ORL najčastejšie karcinómy? Prichádzame do styku predovšetkým s karcinómami hrtana a hltana. V ich etiopatogenéze sú na prvých miestach fajčenie a alkohol. V posledných rokoch sa skúmajú aj vplyvy niektorých vírusov na vznik nádorov v ORL oblasti. Prevencia v pravom slova zmysle neexistuje. Počet fajčiarov sa nemení, fajčia viac aj ženy, aj dospievajúci. Osobne vidím posun len v spoločenskom nahliadaní na tento zlozvyk, zákaz fajčenia na verejných priestranstvách, v nemocniciach, reštauráciách... Nemení sa ani počet fajčiacich zdravotníkov, ktorí sú nevhodným príkladom pre pacientov a oni na nich poukazujú. Slovensko má skvelé metodické materiály venujúce sa protifajčiarskym aktivitám, výsledky v tomto smere sú však nedostatočné. Osobne najradšej chodím prednášať deťom do základných škôl, treba ich chrániť a viesť k zdravému životnému štýlu. Moji dospelí pacienti však potvrdia, že sa nezabudnem pri kontrolách opýtať, či niečo podnikli pri odvykaní od tejto „metly“ ľudstva. Čo robiť, ak nádcha neprechádza? V poslednom čase lekári čoraz častejšie upozorňujú, že pri dlhodobom užívaní kvapiek určených proti opuchom nosovej sliznice, môže prísť k jej nenávratnému poškodeniu a „vypestovať si“ závislosť?

bez topického dekongestíva budú nadmerne roztiahnuté. Týmto mechanizmom sa dýchanie cez nos stane problémom – pokiaľ pacient nepoužije topické dekongestívum, nevie dýchať cez nosovú dutinu a ak ho použije, cievy sa prudko stiahnu, na určitý čas sa mu dýcha lepšie, ale vyššie opísané nepriaznivé zmeny postupujú. Ocitne sa tak v bludnom kruhu. Takýto pacient patrí do ambulancie ORL lekára a potrebuje odbornú pomoc. Samostatnou kapitolou sú alergie. Okrem alergií na pele a plesne počas celého roka v zimnom období trápia vašich pacientov napríklad aj alergie na chlad. Dokáže im medicína pomôcť? ORL lekár ruka v ruke s alergológom diagnostikuje a lieči pacientov s alergickými prejavmi v ORL oblasti. Vzájomne sa dopĺňame – diagnostiku alergie robí alergológ, riadi konzervatívnu liečbu, pacienta dispenzarizuje a prípadne sa snaží desenzibilizovať. Takže k nemu mieri otázka, čo s chladovou alergiou. K nám sa pacient dostáva predovšetkým pri nedostatočnej odpovedi na medikamentóznu liečbu, ak prichádza do úvahy chirurgická liečba. Najčastejšie ide o pacientov s chronickým alergickým zápalom nosovej sliznice alebo prínosových dutín. Chirurgicky ošetrujeme opuchnutú nosovú sliznicu, odstraňujeme nosové polypy, spriechodňujeme priľahlé prínosové dutiny, v ktorých v dôsledku uzavretia prirodzených vývodov vznikajú rôzne zápalové zmeny. V tomto smere je už v rámci celého Slovenska dostupná funkčná endoskopická chirurgia nosa a prínosových dutín, na niektorých pracoviskách aj rôzne druhy shaverov a laserov. Oproti niekdajším radikálnym operáciám prínosových dutín z vonkajšieho prístupu je to veľká zmena k lepšiemu a šetrnejšiemu ošetreniu pacienta s chronickým zápalovým problémom. Za rozhovor ďakuje Ivana Baranovičová

V tomto prípade platí staré známe pravidlo: vyhľadať pomoc lekára. Problém závislosti od nosových kvapiek alebo sprejov určených na odpuchnutie sliznice nosovej dutiny, takzvaných topických dekongestív, nie je ničím novým. Rovnako ako o úskaliach fajčenia hovoríme o ňom od príchodu týchto kvapiek na spotrebiteľský trh. Problémom je, že sú voľnopredajné a pacienti si ich bežne kúpia pri akútnej nádche, neprečítajú si príbalový leták, a teda ani informáciou o tom, že ich nesmú užívať dlhšie ako sedem dní, t.j. v akútnom štádiu ochorenia. Pri nadužívaní vzniká závislosť. Na sliznici nosovej dutiny dochádza k nepriaznivým zmenám. Pôvodný typický respiračný epitel s riasinkami sa zmení na dlaždicový epitel, akým je vystlaný napríklad hltan, zhrubne podslizničné tkanivo a naruší sa reaktivita ciev nosovej sliznice, ktoré

5-6 / 2011

/ 41


MEDICÍNA

Podpora imunity v detskom veku PhDr. Ľudmila Majerníková, PhD. Prešovská univerzita v Prešove Fakulta zdravotníckych odborov Katedra ošetrovateľstva

Imunitný systém predstavuje veľmi zložitý mechanizmus. Jeho hlavnou úlohou je udržanie rovnováhy vnútorného prostredia organizmu.

J

e s tým spojená ochrana pred rôznymi vonkajšími škodlivinami (mikroorganizmy – vírusy, baktérie, plesne, parazity, ale aj alergény) a vnútornými vplyvmi (nádorové alebo odumreté bunky). Následkom porušenia tejto rovnováhy sa môžu rozvinúť ochorenia spojené so zníženou funkciou imunitného systému (imunodeficiencia) alebo naopak ochorenia spojené s prehnanou reakciou imunitného systému, zvýšenou imunitou (alergie a autoimunitné ochorenia).

Špecifická a nešpecifická imunita Mechanizmy imunity môžeme rozdeliť na nešpecifické (prirodzené, vrodené) a špecifické (adaptívne, získané). Ide o veľmi komplikovaný systém buniek a rôznych látok, ktoré vzájomnou spoluprácou zabezpečujú rozoznávanie škodlivín, ich zničenie a odstránenie. Nešpecifická imunita je daná geneticky a umožňuje človeku brániť sa proti škodlivinám vonkajšieho prostredia a rôznym choroboplodným zárodkom už od narodenia. Táto imunita je charakterizovaná rýchlou, ale vždy tou istou odpoveďou voči patogénom – cudzorodým látkam. Zložky nešpecifickej imunity tvoria: mechanické

42 /

bariéry a mechanické reakcie (koža, sliznice, prirodzená mikroflóra nachádzajúca sa v tenkom čreve), chemické bariéry a chemické látky (sú to látky, ktoré ovplyvňujú činnosť patogénov, napr. interferón), ďalej sú to rôzne bunky (leukocyty, mastocyty, granulocyty a niektoré agranulocyty) a zápal (komplikovaný proces skladajúci sa z niekoľkých krokov, ktorého hlavnou funkciou je zamedzenie rozmnožovania patogénov s cieľom ich zničenia alebo vypudenia). Špecifická imunita sa formuje v priebehu života na základe kontaktu s cudzorodými látkami – antigénmi (napr. baktériami). Jej fungovanie zaisťuje zložitá sústava buniek a rôznych látok. Bunkovú zložku špecifickej imunity zabezpečujú biele krvinky – lymfocyty. Podľa spôsobu vzniku a funkcie ich rozdeľujeme na dva druhy: B-lymfocyty, ktoré po aktivácii produkujú protilátky, nazývané aj imunoglobulíny; a T-lymfocyty, ktoré vykonávajú bunkovú ochranu. Infekčné ochorenia, zápaly dýchacích ciest, bežné prechladnutia sú diagnózy, s ktorými sa v detskom

veku stretávame najčastejšie. Sú deti, ktoré prekonajú vírusové ochorenie jeden až dvakrát v roku, a sú deti, ktoré majú problémy s nádchou, kašľom veľmi často. Ak nemajú zistenú poruchu imunity, je možné správnou životosprávou a voľne dostupnými liekmi podporiť imunitu a znížiť frekvenciu ochorení. Vírusové infekcie a prechladnutie sú súčasťou života a žiadne lieky nezabezpečia, aby dieťa neochorelo vôbec, prípadne aby infekcia prebiehala bez príznakov. Názory odborníkov na frekvenciu nezávažných infekcií dýchacích ciest sa rôznia. Niektoré krajiny propagujú názor, že normálna frekvencia ľahkých ochorení dýchacích ciest je šesť až desaťkrát za rok. Ak má dieťa počet infekcií výrazne vyšší, ako je bežný priemer jeho rovesníkov, je potrebné zvážiť imunostimulačnu liečbu. Pred tým by mala byť vylúčená vrodená porucha imunity. Pre závažnú poruchu imunity svedčí skôr ťažký priebeh infekcií ako časté infekcie s ľahkým priebehom. Preto deti s opakovaným zápalmi pľúc, zápalmi stredného ucha, zápalmi prínosových -PR-

5-6 / 2011


MEDICÍNA

• Zvýšený príjem najoptimálnejšie surového ovocia a zeleniny (aspoň 0,5 kg na deň). • Zdravý spánok – v závislosti od veku a individuálnych osobitostí dieťaťa (novorodenec potrebuje do 18 hod. spánku denne, dojča 12 – 13 hod. a dieťa v predškolskom veku okolo 10 hod. spánku). • Dojčenie – materské mlieko obsahuje protilátky a biele krvinky, ochranné látky proti infekcii ucha, alergiám, hnačke, zápalu pľúc, zápalom mozgových blán, infekcii močových ciest a syndrómu predčasného úmrtia detí. Štúdie ukazujú, že dojčenie tiež môže zvýšiť mozgovú aktivitu dieťaťa a pomáha v prevencii proti cukrovke, Crohnovej chorobe, kolitíde a určitým druhom rakoviny v neskoršom veku. • Pravidelné cvičenie a športovanie posilňujú a zvyšujú celkovú imunitu dieťaťa. • Ochrana pred šírením mikróbov predstavuje dobrý spôsob ako zmenšiť tlak na imunitný systém dieťaťa. Uistite sa, že si vaše deti umývajú často ruky (mydlom). Mali by ste venovať zvýšenú pozornosť hygiene pred a po každom jedle a po hraní vonku či so zvieratami, fúkaní nosa, používaní kúpeľne a po príchode domov. Aby ste naučili deti pravidelnému umývaniu rúk doma, nechajte ich, aby si samy vybrali ich vlastný farebný uteráčik na ruky, mydlo veselého tvaru, farby a vône. • Zabrániť pasívnemu fajčeniu detí. Je veľmi dôležité upozorniť na neblahé vplyvy sekundárneho fajčenia, t. j. nedobrovoľné vdychovanie cigaretového dymu. Existuje však aj ďalší nebezpečný druh fajčenia, ktorý ohrozuje nefajčiarov a to je terciárne fajčenie – nikotín a splodiny fajčenia zostávajú v dychu, pokožke, vlasoch, oblečení a tak sa dostávajú aj k deťom.

dutín by mali byť vyšetrené imunológom. Najmä, ak tieto komplikácie nastupujú v skorom veku. Rovnako by mali byť imunológom vyšetrené deti s opakovanými hlbokými abscesmi kože (vredy). Závažný deficit imunity má liečiť imunológ. Vždy je potrebné dodržať dávkovanie a dávkovaciu schému uvedenú v príbalovom letáku. Aj pri voľno predajných liekoch je potrebné sa poradiť s lekárom ešte pred prvým užitím lieku.

Pravidlá životosprávy Imunita sa vyvíja s vekom dieťaťa. V novorodeneckom období má dieťa ešte veľmi slabý a nevyvinutý imunitný systém, preto v tomto období majú dôležitú úlohu dojčenie

a obrana voči infekčným ochoreniam. S postupujúcim vytváraním imunity (pri strete s mikróbmi, prekonávaním ochorení, očkovaniami) sa vyvíja aj imunitný systém. Určite podstatným faktorom, ktorý ovplyvňuje celkovú imunitu je aj psychická pohoda dieťaťa. Jej disharmónia môže navodiť zníženie obranyschopnosti organizmu, vyskytuje sa to pri adaptačných zmenách (prvý nástup do školského zariadenia), ale aj psychických problémoch (neprospievanie v škole, nezhody v kolektíve, problémy v rodine a pod.). Je preto potrebné komplexne posúdiť stav dieťaťa pri zmenách imunitného systému, nielen z telesného a zdravotného hľadiska, ale aj v kontexte psychickej a sociálnej situácie.

PRE DETI LEN TO NAJLEPŠIE Pre deti už od 3 rokov

Medzi najdôležitejšie spôsoby zvýšenia imunity patria základné pravidlá správnej životosprávy:

Preventan Junior

pre každodenné posilnenie imunity Vašich detí. V prípade ochorenia pomáha zmierniť priebeh a čas liečenia. Výrazne pomáha pri liečbe alergií. www.farmax.sk, www.preventan.sk

• Využívanie antibiotickej liečby iba v opodstatnenom prípade.

5-6 / 2011

/ 43


STOMATOLÓGIA

Nová generácia ústnej hygieny

Nový prístup k liečbe gingivitídy Gingivitída, ako sa odborne zápal ďasien nazýva, je pritom veľmi rozšírené ochorenie. Často býva vyvolaná plakom (bledožltým zubným povlakom tvoreným baktériami) alebo zubným kameňom (tvrdší zvápenatený povrch na zuboch). Baktérie uvoľňujú toxické látky, ktoré dráždia ďasná a spôsobujú zápal. Jedným z prvých príznakov zápalu je krvácanie ďasien na dotyk (pri čistení zubov). Ďasná sa stávajú citlivými až bolestivými, napúchajú a sú červené. V nejakom období svojho života sa s gingivitídou stretne až takmer 90 % dospelej populácie. Asi v 13 % prípadov je postihnutie také výrazné, že zápal vedie k úbytku ďasien, následne sa odhaľujú zubné krčky, dokonca je postihnutá kosť a zuby v nej ukotvené sa začnú uvoľňovať. Vtedy už hovoríme o vážnejšej parodontitíde. Donedávna sa zápal liečil predovšetkým chemickou kontrolou povlaku na ďasnách bakteriostatickými a baktericídnymi prostriedkami.

Osídlenie ústnej dutiny mikroorganizmami má svoj význam. Okrem patologických, ktoré spôsobujú zápal, žijú na slizniciach úst aj „priateľské“ baktérie. Úsilie zachovať rovnováhu mikroflóry v ústnej dutine viedlo k vývoju nových prostriedkov na liečenie a predchádzanie zápalu, ktoré nemajú antibakteriálny, ale antiadhezívny účinok. Takými sú aj zubné pasty, vody či gély produktového radu Decapinol®. Decapinol® ponúka úplne nový prístup v boji nielen proti tvorbe zubného povlaku a v liečbe gingivitídy, ale predstavuje aj prevenciu parodontitídy. A aký je mechanizmus účinku? Decapinol® funguje ako rozhranie medzi baktériami zubného povlaku a povrchom zubov a ďasien. Nedovolí baktériám priľnúť na povrch ďasien ani zubov a ani k sebe navzájom. Takto sa nielenže potláča tvorba nového povlaku, ale Decapinol® „rozbíja“ už existujúci povlak narušením jeho kohéznych vlastností, inak povedané, narúša jeho súdržnosť, celistvosť. Povlak tak nemôže na povrch zubov a ďasien dokonale priľnúť, čím sa vytvoria lepšie predpoklady aj na jeho mechanické odstránenie pri bežnej domácej hygiene ústnej dutiny. Decapinol® spomaľuje tvorbu povlaku a súčasne znižuje adherenciu, teda priľnavosť baktérií na samotný povlak a povrch slizníc a zubov. Obmedzením tvorby povlaku sa zníži tiež množstvo bakteriálnych toxínov vylučovaných do ďasien. Výsledkom je zmiernenie gingivitídy, zastavenie krvácania z ďasien a prevencia parodontitíd. Decapinol® ponúka bezpečný a dobre tolerovaný spôsob domácej dentálnej starostlivosti. Nezanecháva škvrny na zuboch a nereaguje ani s niektorými zložkami zubných pást, ako je napríklad laurylsulfát sodný, ktorý znižoval účinok niektorých zložiek v prípravkoch proti tvorbe zubného povlaku staršej generácie. Navyše, keďže nepôsobí antibakteriálne, rovnováha ústnej mikroflóry ostáva zachovaná. -IB-

Nová generácia ústnej hygieny • Bráni tvorbe povlaku • Nedovolí baktériám pôsobiť na ďasná • Účinný proti zápalom ďasien

gél ústna voda 300 ml

Charakteristika DECAPINOL® je zdravotnícka pomôcka novej generácie / gingivitídy 5 / 2011 určená na26 liečbu a prevenciu parodontitídy.

zubná pasta

Ako DECAPINOL® pracuje

Výhody a výnimočnosť

DECAPINOL® pracuje na fyzikálnom princípe. Obsahuje aktívnu zložku delmopinol *, ktorá vytvára mechanickú bariéru medzi zubným povlakom a povrchom ďasien a zubov. Tento mechanizmus účinku nielenže predchádza tvorbe nového povlaku, ale tiež narúša celistvosť už existujúceho zubného povlaku.

• Nová forma liečby a prevencie • Jednoduché použitie – dlhodobý účinok • Nenarušuje rovnováhu ústnej mikroflóry -PR• Bezpečný z hľadiska dlhodobého používania • Nefarbí zuby a jazyk ani pri dlhodobom používaní • Má príjemnú chuť

* delmopinol – povrchovo aktívna látka, t.j. surfactant


MEDICÍNA

N

ajčastejšie sa vyskytuje v zime a zavčasu na jar. Pôvodcom sú vírusy influenzy skupiny A, B, C, pričom najnebezpečnejšie sú vírusy skupiny A. Prenos je možný z človeka na človeka, ale existuje aj prenos medzi ľuďmi a niektorými zvieratami. Zdrojom vírusov je človek počas inkubačnej doby alebo počas akútneho ochorenia; prenos sa uskutočňuje kvapôčkovou infekciou. Prirodzenú imunitu je možno posilňovať a udržiavať celoročne, deje sa tak najmä prijímaním pestrej a vyváženej stravy, dostatočným prísunom vitamínov, minerálov a stopových prvkov, striedmym životom bez výrazných excesov, dostatkom spánku, pobytom v prírode a pravidelnou fyzickou aktivitou, ale aj prírodnými produktmi na posilnenie imunity. Špecifickú imunitu aktivujeme očkovaním. Ide o vpravenie oslabeného alebo choroboplodného zárodku alebo jeho častí do organizmu, pričom reakciou imunitného systému je produkovanie špecifických protilátok. Pri opätovnom styku s danou štruktúrou imunitný systém začne tvoriť protilátky v pomerne krátkom časovom intervale a zabráni

MUDr. Marcela Takácsová Preventívne centrum Onkologický ústav sv. Alžbety

Prevencia pred chrípkou Chrípka je závažné infekčné vírusové ochorenie, ktoré môže spôsobovať epidémie až pandémie. tým ďalšiemu množeniu a šíreniu nežiaducej látky v tele. Vírusy chrípky podliehajú premenám, preto sa očkovacie látky vyrábajú každoročne podľa aktuálneho výskytu jednotlivých druhov vírusu v populácii. Očkovanie je vhodné absolvovať už

pred sezónou, približne od polovice septembra, aby si organizmus s dostatočným predstihom vytvoril protilátky. Očkovanie je prospešné najmä pre starých ľudí, pacientov s poruchou imunity, chronicky a ťažko chorých.

POSILŇUJTE SVOJU IMUNITU KAŽDÝ DEŇ, PO CELÝ ROK

Imunitu definujeme ako obranyschopnosť organizmu. Ľudský organizmus, aby prežil, musí byť odolný voči najrozličnejším cudzorodým látkam – od vírusov cez baktérie, plesne, parazity, toxíny, až po vlastné chorobne zmenené bunky. Všetky tieto štruktúry musí imunitný systém rozoznať, zabrániť im v ďalšom šírení, rozmnožovaní a poškodzovaní organizmu tým, že ich zneškodní a odstráni z tela. Prirodzená imunita reaguje okamžite po vniknutí škodliviny do organizmu, pričom mechanizmus je stále taký istý, nemá pamäťovú funkciu. Získaná imunita sa rozvíja kontaktom s jednotlivými choroboplodnými zárodkami, pričom má pamäťovú funkciu, a pri opätovnom stretnutí organizmu s daným faktorom je jej reakcia naň rýchlejšia a silnejšia. Táto jej vlastnosť sa využíva pri očkovaní.

Pre deti už od 3 rokov

Imunitný systém človeka

Preventan Clasic

podporuje obranyschopnosť organizmu – posilňuje imunitu. Priaznivo ovplyvňuje všetky stavy vyčerpanosti. Znižuje možnosť ochorenia. www.farmax.sk, www.preventan.sk

5-6 / 2011

/ 45


HISTÓRIA

Ivan Stodola (1888-1977) prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.

Slovenský spisovateľ, dramatik a významný lekár bol zakladateľom preventívneho lekárstva.

D

ocent MUDr. Ivan Stodola sa narodil 10. marca 1888 v Liptovskom Mikuláši, v učiteľskej rodine. Vyrastal vo vlasteneckom kultúrnom prostredí, kde zohrávalo závažnú úlohu ochotnícke divadlo. Počas rokov 1906 až 1913 študoval medicínu najskôr v Budapešti a neskôr Berlíne, kde promoval a získal titul MUDr. Svoju odbornú kariéru začal ako súkromný lekár v Liptovskom Mikuláši, roky 1914 – 1918 strávil na ruskom fronte ako vojenský lekár. Po skončení vojny a vzniku samostatnej ČSR pôsobil ako župný lekár opäť v Liptovskom Mikuláši. Stredobodom jeho odborného záujmu sa stalo sociálne lekárstvo a zdravotná výchova. V roku 1934 ho menovali zdravotníckym inšpektorom Krajinského úradu v Bratislave. Roku 1938 prešiel do Prahy, kde zastával funkciu ministerského radcu na Ministerstve zdravotníctva. Po zániku prvej republiky sa vrátil do Bratislavy. Slovenský snem zákonom č. 10/1939 Zb. ustanovil založenie Štátneho zdravotno-sociálneho ústavu na Slovensku so sídlom v Bratislave. Slúžil pre štátnu zdravotnú správu ako vedecký, študijný a kontrolný orgán vo všetkých zdravotných otázkach. Ivan Stodola patril medzi jeho zakladateľov. Na základe zákona č. 70/1949 Zb. o Štátnom zdravotnom ústave sa zriadili pobočky tohto ústavu vo všetkých krajských mestách, ktoré sa neskôr stali bázou pre vznik hygienicko-epidemiolo-

46 /

gických staníc v krajských mestách. Docenta Stodolu môžeme právom zaradiť k popredným organizátorom zdravotníctva na Slovensku a k zakladateľom preventívneho lekárstva. Zdôrazňoval význam aktívnej spolupráce obyvateľstva na ochrane zdravia. V roku 1946 sa stal prvým docentom sociálneho lekárstva. V roku 1951 bol nespravodlivo zaistený a dva roky väznený. Od roku 1954 pôsobil ako lekár zdravotníckej výchovy Okresného ústavu národného zdravia v Piešťanoch. Stodola je autorom viacerých zdravotno-výchovných publikácií, napríklad „Či sa dajú suchoty liečiť“ (1924), „Chráňme si zdravie“ (1925), „Aké musí byť Slovensko?“ (1925), „Pečlivosť o mládež zdravotne ohrozenú“ (1928), „Spolupráca žien pri vybudovaní sociálneho zdravotníctva na Slovensku“ (1929) a i. Redigoval 5 ročníkov Zdravotníckej čítanky a 3 ročníky zdravotníckeho kalendára. Založil a v rokoch 1926 až 1950 redigoval Časopis „Boj o zdravie“. Celoživotnou láskou Ivana Stodolu bolo divadlo. Venoval sa najmä dramatickej spisbe. V roku 1963 bol menovaný zaslúžilým a v roku 1967 národným umelcom. Na scénach divadla pomáhal kriticky vidieť novú slovenskú poprevratovú spoločnosť v pravom svetle. Prejavoval sa ako neľútostný satirik slovenského malomeštiactva, ktoré spolu s bezduchosťou pranieroval v komédiách. Jeho podobenstvá v dramatických tvaroch

skratkovito a jasne vypovedali o slovenskej spoločnosti a ich účinok bol priamočiary a oslobodzujúci. Nadviazal na tradície J. G. Tajovského a J. Hollého, ale prevýšil ich v modernom zvládnutí tvaru, predovšetkým schopnosťou kriticky a sarkasticky nazerať na chyby, ktoré brzdili rozvoj tvorivosti a napredovanie slovenského národa. Bol najproduktívnejší a najúspešnejší slovenský dramatik. Jeho hry sa uvádzali aj na pražských a zahraničných scénach, respektíve v zahraničných reláciách (v Juhoslávii, Maďarsku, USA) a námety niektorých sa sfilmovali. K najznámejším dielam patria Bačova žena (1928), Čaj u pána senátora (1929) a Jožko Púčik a jeho kariéra (1931). Ivan Stodola umiera v Piešťanoch 26. marca 1977 vo veku 89 rokov. Dramatik, prozaik, lekár, najvýznamnejší predstaviteľ slovenskej dramatickej spisby medzivojnového obdobia bol zároveň zakladateľom slovenskej preventívnej medicíny a zdravotnej výchovy. Sekcia zdravotnej výchovy Spoločnosti sociálneho lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti každoročne usporadúva Dni zdravotnej výchovy, v posledných rokoch pomenované po Ivanovi Stodolovi. Programovo sú venované aktuálnym otázkam obsahu a metodiky zdravotnej výchovy. Stodolova medaila je najvyšším ocenením, udeľovaným za významný prínos k rozvoju zdravotnej výchovy, prevencie a k podpore zdravia na Slovensku. -PR-

5-6 / 2011


MEDICÍNA

Chronické zápaly Zjednodušene ich delíme na jednoduché, hyperplastické a atrofické. Medzi nimi sú prechody, ktorých ohraničenie nemusí byť presne definované. Kombináciou rôznych zmien vzniká v klinickej praxi paleta pestrých nálezov. Hlavným príznakom chronického zápalu hrtana je zachrípnutosť (dysfónia). Kolíše od ľahkej unaviteľnosti hlasu a ľahkej zachrípnutosti až po neschopnosť hlas vytvoriť – afóniu. K ďalším subjektívnym príznakom pacienta patria: pocity dráždenia v hrdle, pálenia, sucha, cudzieho telesa a kašeľ s/bez vykašliavania hlienov, prípadne „príškvarov“. Pri jednoduchom chronickom zápale sú hlasivky matné, na povrchu je

MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH, ORL klinika LF UK, UNB a SZU Bratislava

Chronická laryngitída Chronický zápal hrtana (laryngitis chronica) predstavuje chronický zápal sliznice hrtana a/alebo jeho hlbších štruktúr. prítomný ťahavý sekrét, ich okraje sú neostré. Ostatná sliznica hrtanového vnútra je začervenaná. Pacient nemusí mať veľké ťažkosti – pri dlhšej hlasovej námahe sa skôr unaví, tvorba

hlasu je spojená s námahou. Pri chronickom hyperplastickom zápale je na sliznici hrtana prítomná hyperplázia – zmnoženie väziva, lymfatického tkaniva a epitelovej vrstvy. Zmeny sú

ÚČINNÁ POMOC PRI PRVÝCH PRÍZNAKOCH PRECHLADNUTIA A CHRÍPKY Pre deti už od 3 rokov

V

zniká na podklade opakovaných akútnych zápalov hrtana alebo prechodom akútneho zápalu do chronického, ak škodliviny, ktoré akútny zápal vyvolali, pôsobia ďalej alebo sa pridružia iné dráždivé podnety. Z akútnej laryngitídy sa môže vyvinúť chronická pri nedostatočnom šetrení hlasu, prípadne nedostatočnej liečbe akútneho zápalu, vplyvom alkoholu a nikotínu, pri dlhodobom nefyziologickom dýchaní ústami, vplyvom recidivujúcich zápalov horných dýchacích orgánov (chronickej nádchy, chronického zápalu prínosových dutín, a podobne), pri ktorých dochádza k dlhodobému zatekaniu hlienov do dolných dýchacích orgánov. Pri chronických zápaloch priedušiek a pľúc je hrtan dráždený kašľom a spútom. Ak má pacient gastroezofagálny reflux (porucha v oblasti prechodu pažeráka do žalúdka, ktorá spôsobuje návrat obsahu žalúdka do pažeráka – pozn. red.), tak jeho častým extraezofagálnym problémom je korozívny chronický zápal hltana a hrtana. Pracovné prostredie, v ktorom sa nachádzajú škodliviny (napríklad horúci a suchý vzduch, organické a anorganické škodliviny), sa tiež môžu podpísať na vzniku chronického ochorenia dýchacích orgánov.

Preventan Akut

Záchranná brzda pri prechladnutí a chrípke. Má rýchly nástup účinku. Výrazne a rýchlo posilňuje imunitný systém. www.farmax.sk, www.preventan.sk

5-6 / 2011

/ 47


MEDICÍNA

nerovnomerné, buď difúzne, prejavujúce sa zhrubnutím, alebo ohraničené v podobe proliferácie (bujnenie, chorobný rast tkaniva – pozn. red.). Postihujú rôznou mierou celé hrtanové vnútro – hlasivky, vestibulové riasy, príchlopku. U dospelých ich vnímame ako prekancerózy a takýchto pacientov zaraďujeme do sledovania. Špecifickým nálezom je napríklad Reinkeho opuch hlasiviek, ktorý sa prejavuje ako opuch hornej plochy hlasiviek, ktorý postupne narastá; prevísajúca sliznica z hlasiviek zmenšuje priestor dýchacej štrbiny a zhoršuje hlas. Chronická atrofická laryngitída sa vyskytuje súčasne s jednoduchou atrofickou nádchou alebo jej ťažším stupňom – ozénou. Vzniká, ak exogénne škodliviny pôsobia na sliznicu hrtana dlhší čas. Pri pohľade do hrtanového vnútra vidíme nápadne stenčenú a suchú sliznicu, niekedy

až lesklú – akoby natretú lakom, inokedy pokrytú zaschnutým sekrétom, prípadne chrastami. Pacient často chronicky a namáhavo kašle, podľa miery zúženia dýchacej štrbiny môže mať aj dýchacie ťažkosti. Diagnózu určíme na základe odobranej anamnézy, symptomatológie a nálezu v nepriamej laryngoskopii. Zmeny sú symetrické, pokiaľ zistíme asymetriu, musíme myslieť na špecifický zápal (tbc., syfilis, skleróm a iné) alebo nádor a urobiť potrebné doplňujúce vyšetrenia (sérologické, histopatologické). Pri zachrípnutosti, ktorá trvá viac ako tri týždne, je nutné pacienta odoslať na ORL vyšetrenie. Prognóza chronickej laryngitídy je dobrá, pokiaľ vieme odstrániť jej príčiny. Liečba sa odvíja od odstránenia dráždivých vplyvov (fajčenia, alkoholu, dráždivých jedál, bakteriálnych recidivujúcich infekcií, škodlivín na pracovisku) a šetrením hlasu. Je dô-

ležité zabezpečiť, aby pacient dýchal trvale fyziologicky cez nosovú dutinu a mal primerane zvlhčený, oteplený a očistený vzduch, ktorý vdychuje do dolných dýchacích orgánov. Podľa potreby podporíme pacienta v nácviku správnej hlasovej techniky a hlasovej hygieny za pomoci foniatra. Medikamentózna liečba dnes zahŕňa rôzne prípravky s protizápalovým účinkom podporujúce alebo naopak tlmiace nadmernú tvorbu hlienov v dýchacích orgánoch. Na stav sliznice hrtana priaznivo vplýva klimatická liečba. Niekedy indikujeme inhalačnú liečbu, či už v domácom prostredí alebo kúpeľnú. V prípade potreby chirurgickej intervencie robíme prevažne mikrolaryngochirurgické výkony v celkovej anestézii, používame pritom buď klasické chirurgické inštumentárium alebo laserový lúč. Tieto výkony majú okrem iného zásadný význam vo včasnej diagnostike rakoviny hrtana.

®

mediclearic

Prach, nečistoty a špina sú bežnou a neoddeliteľnou súčasťou generácie. Sanitárne nazúvače hygienických návlekov sú plne nášho života. V takomto prostredí sa veľmi dobre cítia človeku automatické a jednoducho použiteľné. Ich prednosťou je, že ich neprospešné baktérie. Tieto faktory sú však vzhľadom na ich ne- môžu používať deti (pod dozorom dospelej osoby), dospelí, ale priaznivé účinky pre ľudí nepríjemné a nepotrebné. Presvedčivo aj dôchodcovia, a to aj s nižšou fyzickou zdatnosťou. Pri vývoji to dokazujú aj dáta o stúpajúcom výskyte chorôb dýchacích ciest, nazúvačov sa prihliadalo aj na to, že si hygienické návleky treba infekčných (chrípka a iné) či alergických ochorení. Často v nás dať dole z nôh a preto boli navrhnuté špeciálne tak, aby sa k nim vyvolávajú pocit bezmocnosti a tiež otázku „Čo s tým?“. Vtedy sa nebolo potrebné zohýbať, čo samozrejme platí aj pri nazúvaní. každému vynorí v pamäti, že treba často a za každou návštevou Boli navrhnuté z „Úcty k všetkým ľuďom“. Ako pomáhajú zariadenia Mediclearic? upratovať, dezinfikovať miestnosti. Poskytujú nadštandard ako aj úsporu náV súvislosti s týmito skutočnosťami je kladov na upratovanie a čistiace prostriednašou snahou zapájať všetky organiky, zvýšenie čistoty a hygieny miestností, zácie, jednotlivcov, ktorých sa to týka rozšírenie služieb pre pacientov či kliena ktorým tieto fakty nie sú ľahostajné. Každému pomáhajú zariadenia tov, reprezentatívne pôsobenie, takmer Riešením pre každého je zadováženie od spoločnosti Mediclearic 100-percentný účinok filtrácie špiny výrobkov od spoločnosti Mediclearic, a baktérií. Samozrejme aj rýchlu návrats.r.o. (viac na www.mediclearic.com). nosť nákladov a k tomu nonstop servis. Motto firmy „Neprezúvajte sa! UroPoužitie zariadení Mediclearic je naozaj bíme to.“ vlastne zahrňuje podstatu širokospektrálne, vhodné pre nemocnice, čistoty, komfortnosti a zdravia medzi inými rozšírenými službami, čo ponúkame. Predstava usporiť na ordinácie, farmaceutické laboratóriá, v potravinárstve, v prienákladoch na upratovanie už viac nie je predstavou, ale stáva sa mysle, službách ako kaderníctvo, kozmetika, relax a wellness skutočnosťou. Každodenná nutnosť byť v ordinácii či kancelárii centrá a mnohé ďalšie. Jednoducho povedané, všetko čo nás aj po pracovnej dobe kvôli udržiavaniu čistote je tiež už len pred- ruší, škodí nám a je nepríjemným faktorom, zostáva v hygienicstava, na ktorú je ľahké zabudnúť. V ponuke firmy je niekoľko kom návleku Mediclearic. Všetky prístroje boli úspešne podrobekombinácií zariadení Mediclearic, medzi inými „nazúvače“ novej né prísnym skúškam STN EN.

48 /

-PR5-6 / 2011


MEDICÍNA

S nástupom chladnejšieho počasia sa v ambulanciách všeobecných lekárov zvyšuje počet pacientov ošetrených pre akútne ochorenia dýchacích ciest.

Chrípka verzus bežné prechladnutie

Chrípka alebo prechladnutie?

MUDr. Marcela Takácsová Preventívne centrum Onkologický ústav sv. Alžbety

ÚČINNÉ RIEŠENIE PROTI BOLESTI V HRDLE

Pre deti už od 3 rokov

Takéto ochorenia sa síce vyskytujú počas celého roka, ale najviac pacientov príde rozhodne od jesene do začiatku jari. Súvisí to s chladným a vlhkým počasím a so slabšou imunitou v tomto období. Vírusové infekcie dýchacích ciest sa šíria kvapôčkovou infekciou, vnikajú do tela cez sliznice, spôsobujú lokálne postihnutie a môžu sa šíriť ďalej v organizme a napádať aj vzdialenejšie orgány. Dôležité je však rozlišovať, či ide o infekciu vírusom chrípky alebo inými vírusmi, spôsobujúcimi zápaly dýchacích ciest. Chrípka je závažné vírusové infekčné ochorenie, ktoré prichádza naraz, z plného zdravia počas niekoľkých hodín. Ochorenie sa začína vysokou horúčkou, bolesťami hlavy, svalov, kĺbov, kostí, bolesťami očí a slzením, celkovou schvátenosťou. Neskôr sa pridávajú príznaky z postihnutia slizníc dýchacích ciest, kašeľ. Spočiatku suchý, dráždivý, bolesti hrdla, nádcha s vodovým sekrétom. Komplikáciou chrípky môžu byť zápal pľúc, priedušiek, stredného ucha, očných spojiviek, mozgových blán a iné. Virózy, ktoré nie sú zapríčinené vírusom chrípky, spôsobujú taktiež príznaky v oblasti nosohltana a dýchacích ciest, ale sú vo väčšine prípadov oveľa miernejšie. Nástup príznakov je postupný, začína sa miernymi bolesťami hrdla, upchatým nosom alebo nádchou, pokašliavaním, ktoré sa môžu zintenzívňovať a pridať sa môže aj teplota. Obvykle však nedosahuje hodnoty, aké môžeme namerať pri chrípke a pacient je väčšinou približne do siedmich dní schopný vrátiť sa do bežného života. Rekonvalescencia po prekonaní chrípky trvá väčšinou dlhšiu dobu.

Preventan Quattro

je účinný pri bolestiach v hrdle. Podporuje celkovú obranyschopnosť organizmu proti prechladnutiu, chrípke a angíne. Účinný na afty. Vhodný aj pre tehotné (po 1. trimestri) a dojčiace ženy. www.farmax.sk, www.preventan.sk

5-6 / 2011

/ 49


PSYCHOLÓGIA

Vysoká nákazlivosť Prenos vírusových ochorení sa deje priamym kontaktom s postihnutým. Zdrojom vírusov je človek buď počas inkubačnej doby, to znamená bezprostredne po infikovaní až do objavenia prvých príznakov ochorenia, alebo počas akútneho ochorenia. Šírenie sa deje najmä pri kýchaní a kašli, ale aj pri hovorení, spievaní, bozkávaní a dokonca aj pri pokojnom dýchaní. Prenos sa môže uskutočniť aj predmetmi kontaminovanými sekrétmi dýchacích ciest s obsahom vírusu. Vírus chrípky je veľmi virulentný, to znamená, že jeho nákazlivosť je vysoká, schopnosť preniknúť do tela človeka a tam sa šíriť je silná. Liečba, či už chrípky alebo iných vírusových ochorení, je buď symptomatická, to znamená zameriava sa na potlačenie príznakov ochorenia, ako je kašeľ, teplota, bolesti hrdla, alebo kauzálna, kedy sa podávajú protivírusové lieky, ktoré priamo zabraňujú množeniu vírusu v organizme. Podávajú sa pri závažnejšom priebehu chrípky, ktorý by mohol spôsobiť komplikácie v oslabenom organizme. Väčšinou sa však pacient s chrípkou s dobre fungujúcou imunitou dokáže vysporiadať s vírusom aj bez pomoci antivirotík. Antibiotikami sa chrípka nelieči, podávajú sa len v odôvodnených prípadoch, kedy je organizmus postihnutý vírusom ohrozený bakteriálnou infekciou. Pri akýchkoľvek vírusových ochoreniach je dôležité postihnutých izolovať a zabrániť tak ďalšiemu šíreniu ochorenia.

50 /

Mgr. Mária Hrtanová Centrum špeciálnopedagogických služieb

Enuréza Opakované pomočovanie dieťaťa staršieho ako päť rokov, sa objavuje najčastejšie v noci, ale aj počas dňa. Porucha sa neraz objaví na psychickom podklade.

S

pracovávanie témy enurézy (nočného pomočovania) nás viedlo k zamysleniu nad anamnézami poradenských klientov, ktorí bojovali aj s diagnózou enuréza. Vybavilo sa nám ich viacero. Boli to životné príbehy detí rôzneho veku, rozmanitých všeobecných a špeciálnych schopností. Všetky mali niečo spoločné. Boli plné obáv, úzkosti, strachu a nedôvery k fungovaniu ich vlastného tela. Ovládal ich nutkavý pocit viny za to, že obťažujú svojich rodičov, súrodencov, priateľov a blízkych. Vyhýbali sa zmenám v živote, hlbším priateľským

rovesníckym a partnerským väzbám, spoločenským aktivitám a športu. Iní ľudia považujú priateľské kontakty za životnú radosť, ale im to spôsobuje rozpaky, starosti. Práve pri spoločenských činnostiach sa totiž najčastejšie odhalilo ich tajomstvo – takzvané mokré epizódy. Oslabená schopnosť kontrolovať močenie je pre iných sociálne neprijateľná, ale práve takéto deti alebo dospievajúcich poznačila a mení im hodnotový systém a celkovú kvalitu života. Organizmus ich sklamal, stratili sebaúctu. V pozornosti majú ustavičnú sebakontrolu, často majú znížené schop-PR-

5-6 / 2011


PSYCHOLÓGIA

nosti učiť sa, správajú sa inak, ako by sa očakávalo. Neraz s tendenciou k sebapoškodzovaniu, čo ojedinele vedie až k myšlienkam na sebazničenie. Realizovalo sa viacero výskumov, ktoré v záveroch konštatovali, že detské pomočovanie ovplyvňuje sebahodnotenie viac ako chronické ochorenia. Činnosť dolných močových ciest sa u detí funkčne vyvíja od narodenia. Smeruje od neuvedomelého močenia na základe jednoduchého spinálneho reflexu, čo trvá približne do 12. až 18. mesiaca veku, až po prechod k vôľovému ovládaniu močenia okolo tretieho roku veku. Vzniká v dôsledku zrenia svalstva panvového dna, zvyšovania aktivity vonkajšieho zvierača v závislosti od náplne močového mechúra a uvedomenia si pocitu plnosti, ktorý vedie k úsudku urobiť potrebu. Veľmi dôležitú funkciu tu zohráva aj učenie napodobňovaním a motivovanie uznaním, ktoré vedú k posilňovaniu samostatnosti dieťaťa. Proces zvládnutia tejto procesuálnej schémy činnosti je vysoko individuálny. Spomínali sme, že bežne trvá do tretieho roku života, alebo aj dlhšie, v závislosti od maturácie – zrenia zložitých reflexov na úrovni kôrových a podkôrových centier mozgu a vôľových vlastností. Nočná suchosť by mala byť automatická okolo piateho roku veku. Ak má po uplynutí tohto obdobia dieťa problémy s ovládaním močenia a nemá žiadne

iné primárne psycho-somatické, psychologické alebo zmyslové ochorenie, hovoríme o diagnóze primárna nočná enuréza, čo je mimovoľné vyprázdňovanie močového mechúra. Odbornú pomoc odporúčame vyhľadať, ak má dieťa viac ako dve príhody pomočovania za mesiac. V dostupnej literatúre sme zistili, že sa vyskytuje v 15 až 20 % prípadov päťročných detí, v 6 až 10 % prípadov sedemročných detí a problémom trpí asi 1 % 15-ročných detí. O sekundárnej enuréze hovoríme vtedy, ak sa po dlhom, najmenej šesťmesačnom období bez pomočenia enuréza opäť vyskytne, obvykle na psychickom podklade.

Čo je za tým? Príčiny vzniku enurézy môžu byť rôzne. Buď ide o rodinnú predispozíciu, pri ktorej je až 75-percentný predpoklad, že ju zdedíme, ak ju mali obaja rodičia v detstve. Ak ňou v detstve trpel len jeden rodič, je 45-percentné riziko vzniku na dedičnej línii. Môže sa vyskytnúť aj náhodne. V organizme sa tvorí a vylučuje antidiuretický hormón, ktorý reguluje tvorbu moču cez deň a v noci. Nočná polyúria – nadmerná tvorba moču vzniká pri poruchách jeho sekrécie. Závažnou príčinou vzniku môže byť aj znížená kapacita močového mechúra a nedokonalé pociťovanie preplnenia močového mechúra – dieťa sa jednoducho nezobudí na nutkanie močiť.

Okrem psychologických dôsledkov, o ktorých sme písali v úvode, má enuréza aj sociálno-ekonomický vplyv na rodinu a jej aktivity. Preto je veľmi dôležité vyhľadať včasnú odbornú pomoc a zahájiť liečbu, ktorá je pri optimálnom spôsobe kolektívna. Podieľa sa na nej pediater, urológ a pedopsychiater, ale nemalú pomoc môže poskytnúť aj psychológ, špeciálny pedagóg a fyzioterapeut. Lekár odporúča farmakologickú liečbu antidiuretikami, anticholinergikami, thymoleptikami a režimovými opatreniami: pitný režim, kontrolovanie močenia, budenie, denníky. Psychológ zabezpečuje osobnostnú diagnostiku a podľa jej výsledkov stanoví cvičenia zamerané na získanie sebakontroly nad priebehom telesných funkcií a pochodov a navrhne rodinnú terapiu zameranú na zmiernenie praktických dopadov enurézy. Špeciálny pedagóg analyzuje školské schopnosti, vypracováva špeciálne individuálne programy a plány zamerané na minimalizovanie sociálnych dopadov v spoločenskom prostredí školy. Fyzioterapeut odporúča cvičenia na spevnenie panvového dna a reflexné masáže tela. Ak má vaše dieťa problémy s enurézou, odporúčame liečiť ich včasnou liečbou v mladom veku. Vyhnete sa psychiatrickým problémom, ktoré môžu nastať v prípade neliečených detí a vážne poškodzujú ich osobnostný vývin.

S úcty k všetkým ľuďom, pre zdravie a čistotu.

www.mediclearic.com, info@mediclearic.com


VÝŽIVA

Beta glukán a hliva Beta glukán je biologicky aktívna prírodná látka so širokým priaznivým spektrom pôsobenia na ľudský organizmus. Jeho najdôležitejším zdrojom je hliva ustricová.

N

ajčastejšie sa v súvislosti s beta glukánom hovorí o jeho imunostimulačných schopnostiach – teda o priaznivom vplyve na imunitu. Pokiaľ ide o paletu priaznivých vplyvov na organizmus overenú dlhoročnými skúsenosťami, klinickými štúdiami a pozorovaniami, mohli by sme začať pri cukrovke a skončiť pri kráse a štíhlosti. Beta glukán totiž v prípade diabetikov dokáže priaznivo ovplyvňovať hladinu krvného cukru po jedle a tým aj inzulínovú odpoveď. Rovnako priaznivo pôsobí na lipidový profil: znižuje hladinu celkového aj takzvaného zlého LDL cholesterolu, a tým znižuje riziko vzniku srdcovocievnych ochorení. Pokiaľ ide o štíhlosť, dobrou správou pre všetkých, čo majú problém s takzvaným metabolickým syndrómom a obezitou, čo v západnej populácii predstavuje až neuveriteľných viac ako 25 %, je, že betaglukán sa podieľa tiež na znižovaní celkového objemu telesného tuku. Rovnako priaznivo pôsobí aj ako prevencia pred niektorými ochoreniami tráviaceho traktu – má pre-

biotické účinky, čiže stimuluje rast užitočných baktérií v hrubom čreve, najmä baktérií mliečneho kvasenia a ako silný antioxidant účinný ako „lapač“ voľných radikálov, ktoré sú príčinou starnutia tkanív dokáže chrániť pokožku pred účinkami UV žiarenia a podieľať sa na regenerácii kožných buniek. No a v súvislosti s antioxidačnou aktivitou sa vlastne beta glukán podieľa na prevencii celého radu civilizačných ochorení. Samotná hliva má viaceré priaznivé vplyvy na zdravia. Hoci je samotná huba, ktorej latinský názov je pleurotus ostreatus významným a bohatým zdrojom už spomínanej imunostimulačnej látky beta glukánu, jej zvýšená konzumácia nám imunitu nezvýši. Na to je potrebné „rozkľúčovanie“. Aby sa účinok beta glukánu, čo je vlastne komplex biologicky aktívnych polysacharidov mohol prejaviť, potrebuje priamy kontakt s určitými bunkami imunitného systému – makrofágmi. Na membránach týchto špecifických buniek, ktoré sú schopné rozpoznať a pohltiť cudzorodú látku, sa nachádzajú špecifické receptory,

na ktoré sa beta glukán naviaže a aktivuje ich. Túto väzbu môžeme prirovnať k systému zámku a kľúča, kde je dôležité, že nie do každého zámku je vhodný každý kľúč. V našom prípade to znamená, že na receptor na makrofágu sa musí naviazať čistá molekula beta glukánu, ktorá doň presne zapadne. Iba tak sa môže spustiť celá kaskáda procesov, ktoré naštartujú imunitnú odpoveď organizmu a zvýšia schopnosť imunitného systému eliminovať nielen mikróby, vírusy a plesne, ale dokonca aj zmutované nádorové bunky. Biologická dostupnosť a imunomodulačný účinok beta glukánu sú priamo závislé od jeho štruktúry a čistoty. Aby sme to dosiahli, je potrebná dôsledná purifikácia účinnej látky. Kým je totiž beta-glukán naviazaný v bunkových stenách húb s ostatnými sacharidmi, proteínmi a mastnými kyselinami, je jeho schopnosť aktivovať imunitné bunky obmedzená. -PR-

Posilnite imunitu prírodnou cestou HLIVA USTRICOVITÁ s rakytníkovým olejom 150 + 30 kapsúl

Inšpirácia na Vianoce

Å

Výživový Vý ýýživový živový doplnok

­ Zápästný tlakomer ako DARČEK HLIVA USTRICOVITÁ Á pomáha: p

RAKYTNÍKOVÝ RA AKYTNÍKOVÝ OLEJ pomáha:

posilňovať imunitu z upravovať krvný tlak z odstraňovať bradavice a znižovať riziko ich opakovaného rastu

z

z

Vyvinula a vyrába:

26TEREZIA / 5 / 2011 COMPANY

tel.: 035 769 25 28 y www.hlivaustricovita.sk

Hlíva s RO + tllakomėr 7KUK938 208x85 SK.indd 1

ŽIADAJTE V LEKÁRŇACH Å

PPonuka Ponu onukka ka je je limitovaná limi mit itova tovanáá

pri zápale močových ciest udržiavať správnu hladinu cholesterolu z zosilňovať účinky hlivy ustricovitej z

-PRZÍSKAJTE

10 % ZĽAVU

Viac na www.hlivaustricovita.sk 11/24/11 11:22 AM


Inkontinencia moču II O starosť menej prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.

pri ľahkej inkontinencii

Inkontinencia nie je chorobou, ale funkčnou poruchou vznikajúcou na podklade početných klinických príčin. V minulom čísle Bedekra zdravia sme sa venovali stresovej a nutkavej inkontinencii. Známe sú však aj nasledujúce formy. 3. Reflexná inkontinencia moču zodpovedá reflexnému neurogénnemu mechúru. Abnormálna miechová reflexná aktivita pri chýbaní centrálneho ovládania vedie k odtoku moču bez nutkania. Príčina je v prerušení miechových dráh nad miestom sakrálneho mikčného centra (centra močenia). Reflexná inkontinencia je príznakom neurologických ochorení, pri ktorých došlo k poškodeniu mozgu alebo miechy. Stratou vôľovej kontroly nad sakrálnym mikčným centrom sa mechúr správa ako v prípade dojčaťa – reflexne („reflexný mechúr“). Pri reflexnom mechúre je v zásade možné docieliť pomocou adekvátneho tréningu poklopom na mechúr, prípadne v kombinácii s medikáciou, čiastočnú sociálnu kontinenciu. Ak je nespolupráca medzi vypudzovačom a zvieračom zvlášť výrazná, môže dôjsť k tvorbe reziduálneho moču, retencii moču alebo vesiko-renálnemu refluxu, čo spôsobí významné urologické problémy vedúce napokon k ohrozeniu obličkových funkcií. Podľa okolností je preto treba siahnuť k preťatiu vonkajšieho zvierača, a tým odstrániť nespoluprácu medzi vypudzovačom a zvieračom, čím sa obetuje sociálna kontinencia v prospech obličkových funkcií.

www.celltex.sk

4. Paradoxná ischúria vzniká pri pasívnej dilatácii mechúra v dôsledku prekážky v odtoku pri hypertrofii prostaty, kameňoch, tumoroch, zúžení močovej trubice alebo diabetickom postihnutí obličiek. Moč odteká po kvapkách napriek retencii. Paradoxná ischúria je spôsobená získanou slabosťou vypudzovača, ktorá je spočiatku charakterizovaná neúplným vyprázdnením mechúra s tvorbou močového rezídua. Postupný nárast zostatkového moču v mechúre vedie napokon k dilatácii svalstva mechúra, čo nepriaznivo ovplyvní schopnosť kontrakcie svaloviny. Vyprázdnenie je potom možné len vtedy, ak vnútorný tlak v mechúre prekoná odpor pod úrovňou mechúra, napríklad použitím brušného lisu. Počiatočným príznakom je častejšie močenie, v ďalšom priebehu moč odchádza spontánne po kvapkách. Percentuálne najčastejšou príčinou paradoxnej ischúrie je čisto mechanická obštrukcia pod úrovňou mechúra, napríklad pri hypertrofii prostaty alebo zúženie močovej trubice. Paradoxná ischúria je akútnym urologickým stavom, ktorý má byť, podobne ako akútna retencia moču, riešený ihneď. Mechanická obštrukcia sa odstráni chirurgicky.

Ľahké riešenie

ťažkej inkontinencie

www.celltex.sk


MEDICÍNA

5. Extrauretrálna inkontinencia moču sa prejavuje odchodom moču mimo močovej trubice. Ide vlastne o „zdanlivú inkontinenciu“, pretože pri nej nie je poškodená rezervoárová funkcia mechúra ani schopnosť zvierača uzavrieť mechúr, takže moč môže odtekať v normálnych časových intervaloch a bežnom množstve. Napriek tomu dochádza k neustálym stratám moču, a to cestami obchádzajúcimi mechúr, močovú trubicu a uzáverový svalový aparát. Príčinou sú vrodené chyby horných močových ciest, alebo sekundárne vzniknuté fistuly, napríklad ureterovaginálne. Liečba extrauretrálnej inkontinencie je zvyčajne chirurgická. Inkontinencia moču môže byť klasifikovaná, ako je uvedené vyššie, pričom treba zohľadniť, že vo vyššom veku alebo pri neurogénnych poruchách vyprázdňovania mechúra treba rátať so zmiešanými formami. Inkontinencia vytvára zdravotné a sociálne riziká. K zdravotným patrí tendencia k zlyhaniu adaptačných mechanizmov, vznik dekubitov, dehydratácia, celkové zhoršenie zdravotného stavu a vyššia úmrtnosť. K sociálnym rizikám patria spoločenský handicap, dlhodobá záťaž pacienta, rodiny a zdravotníckeho personálu, znížená kvalita života, zhoršenie prostredia v inštitucionálnej starostlivosti a vysoké ekonomické náklady. Zvlášť treba podčiarknuť inkontinenciu ako stresor. Jej pôsobenie je kombinované, pôsobí teda ako stresor biologický a zároveň ako výrazný stresor psychosociálny. Zlý zdravotný stav spolu s pocitom vyradenia zo spoločnosti vytvárajú podmienky pre rozvoj chronickej stresovej situácie, ktorej výsledkom môže byť geriatrický maladaptačný syndróm. Inkontinencia moču predstavuje veľké zdravotné riziko s výrazným sociálnym dopadom. Znižuje kvalitu života a môže viesť k predčasnej smrti.

Inkontinencia už nie je tabu Čomu by ste sa mali pri ľahkom úniku moču vyhnúť?

1. Neobmedzujte príjem tekutín – aj pri úniku moču je dôležité zachovávať denný pitný režim, ktorý by sa mal pohybovať v rozmedzí dvoch až troch litrov tekutín denne (nepočíta sa káva ani čierny a zelený čaj). Často, najmä zo začiatku, riešia pacienti únik moču obmedzeným príjmom tekutín, čím si škodia. Prehlbujú sa tiež už existujúce problémy s udržaním moču. Zatajovanie týchto ťažkostí môže viesť k nesprávnym hygienickým návykom s následnými problémami ako podráždenie pokožky, infekcie a iné komplikácie. 2. Nepoužívajte hygienické pomôcky určené na menštruáciu – menštruačné vložky sú určené na iný účel ako vložky na inkontinenciu, nie sú schopné neutralizovať zápach moču, ani ho pohltiť v dostatočnom množstve. 3. Vyhýbajte sa skákaniu a fyzickej námahe – predovšetkým nebehajte, nezdvíhajte ťažké bremená, ale ani nedotláčajte pri močení. Hygiena pri úniku moču Únik moču predstavuje pre pokožku, a to nielen v intímnych partiách, veľkú záťaž. Dochádza k špecifickému zaťaženiu pokožky vplyvom rozkladajúceho sa moču a pre pokožku škodlivého amoniaku, keď je koža vystavená zmenám hodnôt pH pri zvýšenej vlhkosti a teplote. Správna, dostatočná a pravidelná hygiena je základným predpokladom úspešnej starostlivosti. Pri inkontinencii je nevyhnutné dodržiavať včasnú a pravidelnú výmenu absorpčných pomôcok (najneskôr po 8 hodinách) a dostatočnú osobnú hygienu. Odporúča sa tiež používanie vhodnej kozmetiky. Používanie špeciálnych pomôcok pomôže pri riešení ľahkej inkontinencie. Inkontinenčné pomôcky majú vysokú nasiakavosť (niekoľkonásobne vyššiu ako absorpčné vložky), účinne neutralizujú zápach moču (na rozdiel od menštruačných vložiek), sú diskrétne, tenké a nenápadné rovnako ako menštruačné vložky. Dôležitou vlastnosťou pomôcok je ich priedušnosť, ktorá umožní vašej pokožke voľne dýchať. Prehľad najvhodnejších pomôcok nájdete na www.moliklub.sk. Na tejto stránke môžete vyplniť aj jednoduchý formulár a Hartmann Rico vám pošle vzorky svojich produktov zadarmo. Ak máte ďalšie otázky k inkontinenčným pomôckam, môžete sa obrátiť aj na bezplatnú infolinku 0800 100 150. Aké máte možnosti riešenia? 1. Zbavte sa strachu a ostychu – otvorenosť a snaha nájsť príčinu inkontinencie sú veľkým dôležitým krokom na ceste k úspechu. 2. Navštívte lekára – ten určí najlepší spôsob liečby a poradí vhodné cvičenia i pomôcky (napr. obvodný lekár, urológ, gynekológ). 3. Vyberte si správne pomôcky – dbajte predovšetkým na výber správneho typu, na veľkosť a spôsob použitia vrátane nutnosti včasnej výmeny pomôcok. Prehľad pomôcok na ľahkú inkontinenciu nájdete na stránke www.moliklub.sk. 4. Pravidelne cvičte – Kegelove cvičenia sú jednou z najúčinnejších metód v boji s ľahkou inkontinenciou. 5. Dodržujte základné pravidlá zdravej výživy.

54 /

5-6 / 2011


VÝŽIVA

Problémy s trávením? Rastlinný výživový doplnok prichádza na pomoc pri ľahších ťažkostiach s trávením.

N

a jeseň a v zime, zmenou biorytmu súvisiacou s chladnejším počasím, posunom času a prechodom na „hutnejšiu“ a na kalórie a tuky bohatšiu stravu, musí náš tráviaci systém podstúpiť nejednu zaťažkávaciu skúšku. Často sa to nezaobíde bez následkov. Tie v podobe tráviacich porúch a chorôb podmienených vplyvom zlého stravovania, nevhodného zloženia potravy, stresu či iných vonkajších faktorov, doľahnú na nás v najnevhodnejšej chvíli. Napokon, neraz si za to môžeme sami. Neuvedomujúc si, že hltavé jedenie, prejedanie či naopak nejedenie počas celého dňa a následný „vlčí hlad“ uspokojený obrovským množstvom jedla „zbodnutým“ na jeden záťah, tiež dajú žalúdku zabrať. Nečudo, že výsledkom je narušenie funkcií tráviaceho traktu. Vynechávanie raňajok a celkové nepravidelné stravovanie sú najčastejším hriechom dnešnej doby a majú ďaleko od správnej výživy. A, samozrejme, už spomenutá typická jesenná a zimná strava: pečená kačka, mastné lokše, vyprážaný kapor, ale aj nadmerný konzum alkoholu a prejedanie sú častými príčinami pálenia záhy, nadúvania a celkového tráviaceho diskomfortu. Napriek neustále opakovaným „lekciám“ z úst odborníkov o správnom zložení a rozdelení stravy na viacero menších porcií počas dňa, by bolo dobré pripomenúť si, že okrem nevhodného zloženia stravy negatívne ovplyvňujú rovnováhu zažívacieho systému tiež rýchle pracovné tempo a stresové prostredie. To všetko organizmus vyčerpáva a môže sa prejaviť v podobe narušených tráviacich funkcií. „Pre trávenie základných živín v potrave, (bielkovín, sacharidov a tukov), sú dôležité tráviace enzýmy. Nedostatočná tvorba enzýmov v tráviacom systéme môže byť príčinou rozmanitých zažívacích porúch a následných dyspeptických ťažkostí. Prírodné enzýmy z rastlinných zdrojov podporujú trávenie, zlepšujú komfort pri zažívaní a sú vždy dobrým pomocníkom pri tráviacich poruchách, ktorých podkladom je nedostatočná tvorba a vylučovanie vlastných enzýmov,“ hovorí gastroenterológ MUDr. Peter Minárik. -PR-

S Gastrovalom® strávite všetko Okrem optimálneho zloženia stravy dôležitú úlohu v procese trávenia zohrávajú enzýmy. Sú to biologicky aktívne látky, ktoré produkujú žľazy tráviacej sústavy – žalúdok, pankreas, steny tenkého čreva a pečeň. V chemickom procese trávenia potravy pracujú ako organické urýchľovače rozkladajúce veľké molekuly potravy, ako sú bielkoviny, tuky či sacharidy na malé jednotky – aminokyseliny, glukózu a iné, ktoré organizmus dokáže stráviť. Ak je funkcia trávenia narušená, jednou z príčin môže byť aj nedostatok enzýmov. Spoločnosť TEVA Pharmaceuticals Slovakia, s.r.o. prichádza na trh s novým originálnym výživovým doplnkom Gastroval®. Obsahuje aktívne prírodné enzýmy z huby Aspergyllus a výťažky z rastlín: extrakt z koreňa Horca žltého, z koreňa Púpavy lekárskej a zo semien Ostropestreca mariánskeho. Výživový doplnok Gastroval® na čisto prírodnej báze má vďaka svojmu zloženiu pozitívny účinok na celý tráviaci trakt a navyše očisťuje pečeň od toxínov. Obsahuje široké spektrum tráviacich enzýmov (presnejšie viac ako osem enzýmov, tzv. EnzyBlend), ktoré sú aktívne pri teplote ľudského tela a nestrácajú svoj účinok v rôznych prostrediach tráviaceho traktu; rozkladajú bielkoviny, tuky, sacharidy aj vlákniny. Gastroval® tak podporuje vylučovanie tráviacich štiav a žlče, a zároveň chráni bunky pečene a pankreasu pred škodlivými faktormi.

Gastroval strávite všetko Vyskúšajte Gastroval, unikátny prírodný prípravok s enzýmami a extraktmi z lieċivých rastlín, ktoré komplexne pomáhajú tráviacemu systému a chránia bunky peċene pred škodlivými látkami.

Kedy napomáha Gastroval? pri pocite ïažkého žalúdka pri nevoñnosti po jedle pri užívaní liekov Ďi po pití alkoholu po nevhodnej strave, pri strese

V ċom je tajomstvo Gastrovalu? enzýmy EnzyBlend z huby Aspergillus fungus rozkladajú rôzne typy stravy od bielkovín až po tuky a sacharidy koreĔ púpavy lekárskej uvoøĔuje vývody pankreasu, povzbudzuje peĎeĔové bunky a má Ďistiaci úĎinok na organizmus extrakt semien pestreca mariánskeho chráni peĎeĔové bunky pred poškodením a podporuje aktivitu žalúdka koreĔ horca žltého podporuje vyluĎovanie žlĎe a žalúdoĎných štiav, Ďím zlepšuje trávenie

Komplexne napomáha tráviacemu systému 5 / 2011

Gastroval je výživový doplnok a neslúži ako náhrada pestrej a rozmanitej stravy.

/ 27


MEDICÍNA TÉMU PRINÁŠA

Nové využitie pupočníkovej krvi Pupočníková krv dokáže deťom opraviť poškodený mozog Poškodenia mozgu u detí, ktoré vznikli ešte v maternici alebo v ranom detstve, sú často dôsledkom mozgovej mŕtvice alebo nedostatku okysličenia mozgu počas pôrodu. Je to aj prípad detskej mozgovej obrny. Pri týchto diagnózach však súčasná medicína nedokáže liečiť prvotnú príčinu ich vzniku – zmierňujú sa jedine následky. Odborníci preto vkladajú nádej do bunkovej terapie, ktorá by dokázala zregenerovať poškodené mozgové tkanivo. Ako unikátny zdroj tzv. „buniek-opravárok“ sa osvedčila vlastná pupočníková krv. V USA aj v Európe v súčasnosti prebiehajú klinické štúdie, v rámci ktorých sa sleduje účinok vlastnej pupočníkovej krvi v prípade detí s poškodeným mozgom. Sú následníkmi pilotnej štúdie, ktorú vykonalo Duke University Medical Center. Tamojší tím expertov pod vedením doktorky Joanny Kurtzbergovej od marca 2004 do decembra 2009 zaradil do programu 184 detí so získaným poškodením mozgu. Podmienkou bolo, aby mali uskladnenú vlastnú pupočníkovú krv. Väčšinu pacientov tvorili deti od sedem mesiacov do troch rokov, pričom najviac z nich trpelo detskou mozgovou obrnou. Neurologické poruchy sú zradné v tom, že symptómy sa neprejavia bezprostredne po narodení, ale rodičia si na dieťatku časom všimnú, že „niečo“ nie je v poriadku. Priemerný vek diagnostikovania sledovaných pacientov bol preto až tri mesiace, pričom priemerný vek pri podaní pupočníkovej krvi formou transfúzie predstavoval 27 mesiacov. Štúdia preukázala, že podanie vlastnej pupočníkovej krvi deťom je bezpečné i možné. Vďaka povzbudivým výsledkom v prípade prvých pacientov sa v súčasnosti konajú ďalšie porovnávacie klinické štúdie pri vybraných neurologických poruchách. Deti s poškodeným mozgom, ktoré dostali transfúziu vlastnej pupočníkovej krvi, sa dnes rátajú na stovky. „Z vlastného i zahraničného výskumu už vieme, že kmeňové bunky z pupočníkovej krvi sú schopné navodiť regeneračné procesy v mozgu. Presný mechanizmus je zatiaľ záhadou, ale v mnohých prípadoch takto liečených detí došlo k výraznému zlepšeniu motorických aj duševných schopností,“ konštatuje Dr. Lampeter, zakladateľ rodinnej banky v Nemecku, ktorá tiež poskytla pupočníkovú krv na liečbu. Aj zo slovenskej rodinnej banky už bola vydaná vlastná pupočníková krv na liečbu takéhoto ochorenia. Išlo o dvojročné dieťa, ktoré trpí detskou mozgovou obrnou a pupočníkovú krv mu podali v USA na Duke University v lete tohto roka.

56 /

5-6 / 2011

Pupočníková krv na cirhózu pečene Sľubná experimentálna štúdia sa v týchto dňoch uskutočňuje na prestížnej čínskej univerzite Qingdao. Predmetom jej záujmu sa stala terapia pacientov s cirhózou pečene pomocou pupočníkovej krvi. Mali by pomôcť kmeňové mezenchýmové bunky, ktoré sú známe svojou schopnosťou regenerovať poškodené tkanivo. Cirhóza pečene patrí k najťažším diagnózam. Primárne ju spôsobuje dlhodobá konzumácia alkoholu, vírusová hepatitída typu B alebo C. Je zákerná v tom, že nebolí. Pečeň sa „opravuje“ sama, no keď je devastácia rozsiahla, jej obnova je nedokonalá, vznikajú v nej uzly. Nové tkanivo sa usporadúva chaoticky, krv orgánom preteká ťažšie, v tele sa hromadia škodlivé látky – pečeň tvrdne. Do dnešného dňa špecifická terapia cirhózy pečene neexistuje. Pri ľahšej forme pomáhajú zmena životosprávy a diétne opatrenia. Pacientom v pokročilom štádiu je ordinovaná symptomatická terapia, riešia sa prejavy ochorenia. Čínsky výskum by mal dať odpoveď na otázku, či a do akej miery sú mezenchýmové bunky z pupočníkovej krvi schopné opraviť zdevastované tkanivo pečene. Vedci rozdelili náhodne vybraných pacientov do dvoch skupín. Prvú liečia štandardne, pacientom v druhej aplikovali mezenchýmové bunky priamo do pečeňovej tepny. Po umiestnení katétra skontrolovali jeho polohu na angiografe a bunky do tepny vstrekovali pomaly, približne 15 až 20 minút. Pacienti chodia na kontroly každé štyri týždne, pričom lekári sledujú jednak redukciu brušnej vodnatieľky (hromadenie tekutiny v bruchu v dôsledku ochorenia), ako aj zlepšenie klinických symptómov (chuť do jedla, slabosť, opuchy dolných končatín). Do experimentálnej štúdie sú zapojení pacienti od 18 do 70 rokov, muži aj ženy. O jej výsledkoch bude univerzita informovať až po decembri 2012, čo je oficiálny termín jej ukončenia.

Pupočníková krv pomáha pri liečbe diabetických rán Cukrovka, to nie je len liečba inzulínom. Je známe, že ľuďom s touto diagnózou sa poranenia hoja ťažšie a dlhšie. Bežná liečba na diabetickú nohu alebo vredy nezaberá dostatočne. Dôvodom je znížená cirkulácia krvi, ako i nízka produkcia rastových faktorov, vplývajúcich na tvorbu nového tkaniva. Vedci z juhokórejského CHA University Stem Cell Institute si myslia, že sú na stope objavu, ktorý by problém diabetických rán mohol vyriešiť. Podľa ich štúdie uskutočnenej na myšiach by odpoveďou na dlho oča-


MEDICÍNA

Liečba zápalového ochorenia hrubého čreva pomocou buniek z pupočníkovej krvi kávaný prelom v tejto oblasti mala byť pupočníková krv. Vďaka svojmu zloženiu dokáže totiž urýchliť hojenie rán pri takzvanej diabetickej nohe. Vedci najskôr spôsobili laboratórnym myšiam diabetické rany a vzápätí ich ošetrovali špecifickými bunkami z pupočníkovej krvi. Išlo o bunky, ktoré sú akýmisi „predchodcami“ endoteliálnych buniek, ktoré pokrývajú všetky krvné cievy vrstvou endotelu. Využili vlastne fakt, že práve z nich sa spomínané bunky diferencujú. Po ich injekčnom vstreknutí do tela hlodavcov sa dostavil úspech. Nielenže sa rany hojili rýchlejšie, ale bunky z pupočníkovej krvi podnietili aj tvorbu ciev. Hneď po transfúzii boli odborníci dokonca schopní stanoviť prítomnosť rastových faktorov a proteínov vo veľkom množstve priamo na poraneniach. Terapeutický potenciál endoteliálnych buniek z pupočníkovej krvi nie je pritom žiadnou novinkou. Výskumy na zvieratách doteraz preukázali, že sú vhodné tak na liečbu mozgovej príhody, ako aj srdcového infarktu. Ale ich možný vplyv na ošetrovanie ťažko liečiteľných rán doteraz nebol príliš známy. Samotný mechanizmus regenerácie tkanív však pre vedcov zatiaľ zostáva záhadou. Rozlúštiť by ho preto mali nasledujúce štúdie. To je skvelá správa pre pacientov trpiacich týmto závažným ochorením. Zatiaľ čo na Slovensku ich je približne 338 tisíc, vo svete sa ich počet blíži k 246 miliónom. Keby účinnosť tejto terapie potvrdili aj klinické štúdie na ľudských pacientoch, viedlo by to k výraznému zlepšeniu kvality života všetkých diabetikov.

Nová experimentálna štúdia s mezenchýmovými bunkami z pupočníkovej krvi vznikla tiež na pôde čínskej univerzity Qingdao. Má zistiť, či sú efektívne a bezpečné pre pacientov trpiacich ulceróznou kolitídou. Za diagnózou sa skrýva chronické zápalové ochorenie hrubého čreva a konečníka, ktoré postihuje staršie deti, tínedžerov a dospelých. Najčastejšie sa ochorenie rozvinie vo veku od pätnásť do štyridsať rokov. Hlavným príznakom sú kŕčovité bolesti brucha spojené s krvavými hnačkami. Len v Európe má ulceróznu kolitídu približne 1,2 milióna ľudí. Na Slovensku je ich približne 4 900, pričom pribudne asi 880 nových prípadov ročne. Ochorenie je charakteristické nešpecifickým chronickým zápalom gastrointestinálneho traktu. V súčasnosti nepoznáme ani jeho etiológiu ani patogenézu. Ako však prednedávnom ukázali prvotné výskumy, mezenchýmové kmeňové bunky sú schopné usadiť sa v epiteli gastrointestinálneho traktu, čo dáva nádej na liečbu pacientov s ulceróznou kolitídou. Vedci z čínskej univerzity Qingdao dúfajú, že okrem tejto funkcie budú „implantované“ bunky schopné kontrolovať aj autoimunitnú odpoveď organizmu. Pacienti, ktorí dostali bunky z pupočníkovej krvi, sa po troch mesiacoch podrobia enteroskopii. Odobraté vzorky z čreva potom poputujú na histologický rozbor. Prvý výstup z experimentálnej štúdie by mal byť známy o rok v septembri. Jej oficiálne ukončenie je plánované na december 2012. -PR-

5-6 / 2011

/ 57


DERMATOLÓGIA

MUDr. Iveta Hasová Poliklinika Mýtna, Bratislava www.mediskin.sk

Prameň krásy Kyselina hyaluronová Prinavracia krásu do života hydratuje, vypína pleť, redukuje vrásky, prinavracia objem a zjemňuje kontúry.

Telu vlastná

Mezoterapia a výplňové implantáty

Vlastná koža, dermis, zohráva kľúčovú úlohu v estetickom vzhľade kože. Derma je uložená pod povrchovou časťou kože, pokožkou, a nad podkožným tukovým tkanivom. Je rozdelená do dvoch častí. Je hrubá 2 až 3 mm, čo predstavuje podstatnú časť celkovej hrúbky kože. Obsahuje bunkové štruktúry a vlákna. Základným typom buniek sú fibroblasty, ktoré tvoria kolagén, elastín a iné bielkoviny a enzýmy. Derma je vaskularizovaná, obsahuje cievy, nervové vlákna, zmyslové receptory a vodu – zadržiavajúce komponenty, teda kyselinu hyaluronovú. Kyselina hyaluronová je látka telu vlastná, vyskytujúca sa vo všetkých tkanivách živých organizmov. Dodáva objem nielen koži, ale aj tvar očiam, či elasticitu kĺbom. Jej využitie v očnej chirurgii a ortopédii dnes predstihne využívanie v korektívnej dermatológii. Svojou schopnosťou viazať vodu dokáže opäť vytvoriť stratený objem starnúcej pokožke. Kyselina hyaluronová má schopnosť viazať vodu tisícnásobne viac, ako je jej objem. Väzobná kapacita ju predurčuje k základnému účelu – hydratácii a korekcii objemu. Na trhu sa vyskytuje v dvoch formách. Voľná, nesieťovaná sa používa v mezoterapii na rehydratáciu povädnutej, presušenej pleti. Sieťovaná, tzv. cross-linked kyselina hyalurónová sa používa vo forme výplňových materiálov, tzv. fillerov. Sieťovanie dodáva viskozitu, znižuje jej prirodzenú rozpustnosť vo vode, pričom jej biokompatibilita zostáva zachovaná. Vďaka jej stabilizácii sa predlžuje biodegradácia a väčšina produktov sa odbúrava v priebehu 12 mesiacov. Rýchlosť odbúravania v tkanive je ovplyvnená samotným produktom, respektíve výrobnými špecifikami, ale podpisuje sa pod ňu aj oblasť aplikácie. V oblasti pier, pre výraznú svalovú aktivitu, neustály dynamický pohyb a zvýšený metabolizmus, sa kyselina odbúrava rýchlejšie. V tkanivách sa prirodzene odbúrava enzýmom – hyaluronidázou. Podľa individuálnych variácií môže preto výsledný efekt pretrvávať dlhšie, ale ojedinele i kratšie.

Výplňové implantáty na báze kyseliny hyalurónovej sa veľmi priblížili k prototypu ideálneho výplňového materiálu, ktorý je súčasne biokompatibilný, netoxický, nekarcinogénny, dlhotrvajúci, stabilný, nealergénny, ale zároveň rezorbovateľný. Súčasné produkty sa nezískavajú zo živočíšnych zdrojov, ale pripravovujú sa bakteriálnou fermentáciou. Aj vďaka tomu nie je potrebné pred podaním vykonávať žiadne alergologické testy. V prípade mezoterapie sa kyselina hyalurónová aplikuje do oblasti tváre, krku, dekoltu či rúk do vyšších vrstiev kože manuálnou injekčnou technikou, alebo mezoterapeutickou pištoľou. Aplikácia je veľkoplošná, pokrýva celý povrch určitého topografického celku. V mezoterapii je zvyčajne súčasťou koktailov, ktoré obsahujú navyše aj vitamíny, koenzýmy, stopové prvky, biopeptidy či iné látky. V prípade injekčných výplní sa aplikuje do kože klasickou injekčnou technikou alebo novšou kanylovou technikou. Do objavenia kanýl sa aplikovala klasickou ostrou ihlou, ktorá svojím ostrým hrotom prinášala i určité riziká a zároveň svojou malou dĺžkou isté obmedzenia. Dnes sa výplne pri modelovaní objemu prednostne vpravujú do kože dlhou tupou, ale veľmi jemnou elastickou kanylou. Výhodou je zredukovanie počtu vpichov, obmedzenie bolestivosti, zlepšenie dostupnosti, znížený výskyt modrín. Z dvoch troch vpichov sa dá ošetriť temer celá polovica tváre a „nebezpečné miesta“ už neexistujú. Je vylúčená aplikácia materiálu do cievy, poškodenie nervu a s tým spojené komplikácie. Bezpečnosť a dokonalý výsledný efekt sú dnes základnými charakteristikami ošetrenia. Estetika sa uberá smerom k ladným, plným kontúram. Prešli sme od izolovaného vypĺňania vrások k dopĺňaniu stratených objemov tváre, k revitalizácii celej pleti. Tvarujeme prsia nielen ženám, ale dotvárame hrudníky svalovcov, tvarujeme pozadie. Obrazom dnešnej doby je celkový výraz, nie jednotlivý nedostatok. Aj umelec najprv vyformuje tvary, až nakoniec sa púšťa do detailov.

58 /

5-6 / 2011

VISCOD


VISCODERM - VISCOFILL Botulotoxín: Koriguje neprimeranú expresivitu, zjemňuje výraz, rozjasňuje pohľad, uvoľňuje napätie. Kyselina hyalurónová: Dopĺňa stratený objem, vypĺňa nerovnosti, koriguje kontúry hydratuje, stimuluje. Frakčný resurfacing: Modifikovaný laserový peeling poslednej dekády; vyhladzuje pleť, koriguje vrásky. Rádiotermolifting: Zlepšuje tonus, napätie pleti. Skin tightening: Vypína pleť, koriguje drobné vrásky, stimuluje kolagén. Nechirurgický lifting: „Zmenšenie kože o číslo“; fokusované techniky na korekcie kontúr s liftingovým efektom; odďaľuje chirurgické riešenie, pozdvihne obočie, upraví viečka. Drakula terapia: Mladosť, ktorá nám koluje v žilách, terapia vlastnou (spracovanou) krvou, koriguje unavený výraz.

hydratácia

regenerácia

prevencia

Mezoterapia

ochrana

VýplČ vrások

Unikátne zloženie dodá pleti všetko ðo potrebuje... kolagén, kyselina hyalurónová, chondroitín sulfát, glukozamín, pycnogenol, koenzým Q10 + vitamin E, kyselina listová

www.viscoderm.sk HĆadajte vo vašej lekárni, alebo priamo cez distribútora. Zastúpenie pre SR: IBSA Slovakia s.r.o., Tel.: 02/52620978, Distribútor: Pharmed service s.r.o., Tel.: 035/6447840

VISCODERM - VISCOFILL inz.205x265 mm.indd 1

21.10.2011 13:48


ONKOLÓGIA

Biologické lieky v onkológii a cielená terapia RNDr. Ján Sedlák, DrSc., Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava

Biologický liek – biologikum je výrobok tvorený z látok vyrábaných organizmom, alebo je ním samotný organizmus (napríklad baktéria, kvasinka). Môže byť použitý v prevencii, diagnostike alebo liečbe chorôb, nádorovú chorobu nevynímajúc.

A

ktívnou zložkou biologických liekov môžu byť protilátky, ďalšie typy bielkovín, ako sú interleukíny alebo rastové faktory a vakcíny. Biologické lieky majú priamy protinádorový účinok alebo svojím účinkom ovplyvňujú terapiu. Biologickou liečbou v onkológii sa nazýva postup na zosilnenie alebo znovu reštaurovanie imunitného systému pre boj s rakovinou a cielené ovplyvňovanie signálnych ciest v bunkách. Biologiká sa produkujú pomocou rekombinantných technológií a samotný proces výroby sa tak stáva dôležitou zložkou, ktorá sa spolupodieľa na výslednej kvalite produktu („the process is the product“).

Európa je prístupnejšia Na túto tému boli nedávno publikované prehľadové články od dvoch významných slovenských autorov z Národného onkologického ústavu, doc. PharmDr. Juraja Sýkoru, CSc. [Onkológia 2008, 3, 182-186] a doc. Jozefa Mardiaka, CSc. [Klinická farmakologie a farmacie 2008, 22, 64-67]. Autori vo svojich príspevkoch detailne popisujú biologické lieky v onkologickej praxi, rekombinantné technológie pre výrobu proteínov, zložitosť výrobného procesu a jeho vplyv na výsledné liečivo. Je zrejmé, že po vypršaní patentovej ochrany prvých biologík je veľký záujem generických výrobcov etablovať sa na trhu s biologicky podobnými látkami tzv. „biosimilars“. Pre túto oblasť priemyslu je európska legislatíva viac rozvinutá v porovnaní s USA, keď európska regulačná autorita v oblasti liekov (EMEA) už v roku 2005 odlíšila generiká (účinná náhrada pôvodného patentom chráneného lieku) od „biosimilars“. Výrobcovia musia vykonávať farmakokinetické a farmakodynamické vyšetrenia, predložiť dôkazy o účinnosti v zmysle ekvivalencie účinnosti s originálnou látkou, poskytovať údaje o bezpečnosti a po vstupe na trh realizovať vhodný systém pre zabezpečenie farmakologickej bdelosti. Je to dôležité z toho dôvodu, že proteíny produkované inými postupmi môžu vyvolávať nežiaduce imunologické reakcie. V Európe bolo do júna 2009 schvá-

60 /

lených 17 „biosimilars“, pričom pri šiestich z nich ide o rastový faktor G-CSF z produkcie piatich firiem, trikrát epoetín alfa a dvakrát epoetín zeta produkované piatimi firmami a dvakrát somatotropín.

Monoklonové protilátky Medzi dôležité biologiká v onkológii patria monoklonové protilátky, ktoré predstavujú účinný nástroj pre cielenú liečbu v onkológii. Na dosiahnutie terapeutického účinku sa používa niekoľko postupov: na protilátky sú naviazané malé cytotoxické molekuly ako napríklad antibiotikum kalichemicín, ktoré reaguje s DNA a následne ju degraduje, čo vedie k smrti bunky. Protilátky môžu niesť rádioizotopy, ktoré sa tak skoncentrujú v oblasti nádoru a zvýšená radiácia opäť bunky zabíja. Navyše sú zasiahnuté aj bunky v najbližšom okolí nádoru, čím sa dosiahne vyššia účinnosť. Iný spôsob predstavuje využitie schopnosti protilátok naviazať sa na receptory rastových faktorov, ktoré sú na povrchu nádorových buniek vo vyššom množstve, a táto väzba protilátok navodí zníženie ich množstva. Tým sa dosiahne, že rastový faktor sa nemá na čo viazať. Zmizne jeho väzobný partner a tak sa jeho schopnosť povzbudzovať rast nádoru nemá ako prejaviť. Všeobecne je možné vypnúť signalizáciu rastových faktorov buď naviazaním protilátky na bunkový receptor alebo väzbou na samotný rastový faktor – optimálne na tú časť faktora, ktorou sa viaže na receptor. Tento princíp sa využíva v antiangiogenéze – aktívnom blokovaní tvorby nových ciev, keď sa blokuje fungovanie rastového faktora pre tvorbu nových ciev - VEGF.

Zastaviť vyživovanie nádoru Pretože rastúci nádor potrebuje dodávku živín, prívod kyslíka a odstránenie nepotrebných látok, liekmi spôsobené zníženie až zastavenie tvorby ciev vedie k spomaleniu a v optimálnom prípade k zastaveniu rastu nádoru. Na druhej strane, nedostatok kyslíka vedie k hypoxii, in-PR-

5-6 / 2011

APR


ONKOLÓGIA

dukovanému okysleniu bezprostredného okolia nádoru (mikroprostredia nádoru) a môže sa tak posilniť tvorba potenciálne agresívnejších foriem nádorových buniek. Táto problematika je nosnou témou výskumu manželov Silvie a Jaromíra Pastorekových z Virologického ústavu SAV, v ktorej dosiahli významné výsledky. Odstránenie nádoru je možné dosiahnuť aj použitím kombinácie nových biologík s tradičnými chemoterapeutikami. Nové kombinácie liekov vytvárajú podmienky pre synergické (výsledný efekt je vyšší ako súčet oboch jednotlivých efektov) účinky, kde sa však môžu uplatňovať aj iné mechanizmy účinku biologík, než ktoré poznáme. Nemožno inak ako súhlasiť s doc. Mardiakom, že „práve úzke prepojenie základného výskumu s klinikou – „translation research“ – sa považuje za najväčšiu nádej na zlepšeniu osudu pacientov s onkologickými chorobami.“ Podobne aj kombinácie niektorých prírodných látok s chemoterapeutikami vykazujú vysokú mieru synergie, hoci zatiaľ v modelových systémoch. Napríklad resveratrol, ktorý sa nachádza v červenom hrozne alebo izotiokyanáty z brokolice a iných kapustovitých rastlín, či ich syntetické analógy zvyšujú účinnosť cisplatiny a antracyklínov. Tieto poznatky sa získali na pracovisku autora z Ústavu experimentálnej onkológie SAV a spolu s talianskym pracoviskom boli prvými, kto potvrdil túto synergiu. Na rozdiel od biologík, ktoré majú proteínovú povahu a sú relatívne veľkými molekulami, tieto látky majú nízku molekulovú hmotnosť podobne ako all-trans kyselina retinová (ATRA), ktorá je považovaná za prvé liečivo úspešne aplikované v cielenej terapii v onkológii. Je paradox, že molekulový mechanizmus účinku ATRA na bunky akútnej promyelocytovej leukémie (APL) bol zistený až po jej zavedení do klinickej praxe. Klinické trialy v Číne v roku 1986 sa uskutočnili na základe niekoľko rokov starých zistení, že ATRA navodí v in vitro systéme dozretie leukemických buniek a tým aj ich prirodzený zánik, čo vlastne vedie k vyliečeniu pacienta. Výsledok trialu bol nad očakávanie, keď z 24 pacientov s APL dosiahlo 23

pacientov kompletnú remisiu. Nedávno boli publikované práce o využití anorganických zlúčenín arzénu pri liečbe APL, ktorá je rezistentná na ATRA a výsledky hovoria o 80 % úspešnosti liečby. Aj do tejto oblasti preniká nový trend mikro- a nanotechnológií, keď tradičný čínsky spôsob prípravy – rozdrvenie a rozotrenie substancií na prášok vystriedalo zomletie vo vysokovýkonných mlynoch. Na Slovensku je táto téma predmetom spolupráce tímu dr. Baláža z Ústavu geotechniky SAV s pracoviskom Ústavu experimentálnej onkológie SAV, ktorá už priniesla výsledky o protinádorovom účinku nanočastíc realgaru – kryštálu sulfidu arzénu.

Možné komplikácie Ako bolo uvedené, veľkú časť látok pre cielenú terapiu predstavujú malé molekuly, ktoré nemajú proteínovú povahu, sú syntetizované často na základe modifikácií prírodných látok a účinne inaktivujú signálne cesty v nádorových bunkách. Pokiaľ ovplyvňujú výlučne mutované formy proteínov prítomných v nádoroch, ich pôsobenie na zdravé bunky je minimalizované. Ak toto cielené blokovanie mutovanej verzie chýba, tak sú ovplyvňované aj proteíny v zdravých bunkách a výsledný efekt je podobný účinku biologík zo skupiny monoklonových protilátok. Tie reagujú s proteínmi, ktoré sú nielen na povrchu nádorových buniek, ale aj na zdravých bunkách. Výsledkom ich väzby na zdravé bunky je zníženie celkovej imunity pacienta, čo je ďalšia komplikácia procesu liečby. Zložitosť bunkových signálnych ciest, regulácie humorálnej a bunkovej zložky imunitného systému, komplexnosť protinádorových vakcín s využitím dendritových buniek a postupy s využitím dospelých kmeňových buniek sú už témou, ktorá presahuje rozsah tohto článku, ale patrí do témy biologík a cielenej terapie. Verme, že spolupráca vedcov základného výskumu a klinických špecialistov prispeje k cieľu oboch týchto skupín – úspešnej liečbe onkologického pacienta.

SVET BEZ RAKOVINY a príbeh vitamínu B17

Po niekoľkých rokoch výskumu sa biochemikovi Dr. Ernestovi T. Krebsovi mladšiemu podarilo izolovať nový vitamín, ktorý označil B17. Dal mu názov Laetril, ktorý veľmi dobre opísal v knihe Svet bez rakoviny a príbeh vitamínu B17 americký spisovateľ G. Edward Griffin. Griffin predkladá fakty, výsledky pozorovania a závery odborníkov. Výživový doplnok

4 ÚČINNÉ ZLOŽKY v 1 KAPSULI

MARHUĽOVÉ JADRÁ: zdroj VITAMÍNU B17 HLIVA USTRICOVITÁ: pomáha posilňovať imunitu RAKYTNÍK: pomáha pri tráviacich ťažkostiach REISHI: pomáha pri únave a úprave krvného tlaku Vyvinula a vyrába:

TEREZIA COMPANY

Tel.: 035 769 25 28 • www.vitaminb17.sk

50 + 10 kapsúl 150 + 30 kapsúl – výhodné balenie

ŽIADAJTE ŽIADAJ AJ JTE V L LEKÁRŇACH EKÁRŇ

Prvý výrobok s vitamínom B17 na Slovensku schválený Úradom verejného zdravotníctva APRICOT 7KUK873 205x85 SK.indd 1

ZÍSKAJTE / 27

5 / 2011

10 % ZĽAVU

Viac na www.vitaminb17.sk 10/13/11 11:29 AM


VÝŽIVA

Kĺbové ochorenia a kolagén Bielkovina živočíšneho pôvodu kolagén je dôležitou súčasťou kostí, kĺbov a spojivových tkanív.

Z

celého spektra bielkovín v ľudskom tele má práve kolagén asi tretinové zastúpenie, čo odkazuje na jeho dôležitosť pri stavbe a budovaní chrupaviek, kostí, ale aj mäkkých tkanív. Keďže tvorí veľkú časť tkaniva pokožky, zohráva dôležitú úlohu pokiaľ ide o zachovanie jej pevnosti. Aj keď je kolagénu v pokožke v mladosti dostatok, starnutím prichádza nielen v nej, ale aj v ostatných tkanivách k jeho úbytku. Preto je vhodné ho dopĺňať aj ako prevenciu, nielen proti vzniku vrások, ale aj kĺbových ochorení.

Kĺbové ochorenia Za jednoduchým označením sa môžu skrývať rozličné príčiny. Artróza a osteoartróza sú najčastejšie kĺbové ochorenia a postihujú až 12 % populácie. Riziko stúpa s vekom. V skupine nad 65 rokov sa ochorenie v nejakom

Trápia Vás boľavé kĺby ? Účinnosť COLAFITU potvrdená klinickou štúdiou. * Zlepšenie zdravotného stavu, potvrdené u 93% pacientov! V Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch, bola úspešne vykonaná klinická štúdia s COLAFITOM na 57 pacientov s bolestivou osteoartrózou kolena. Štúdia bola randomizovaná, dvojito zaslepená, kontrolovaná placebom, kedy pacient, ani lekár nevie, aký prípravok pacient užíva, čI Colafit, alebo placebo. Tieto štúdie sú vo svete najviac cenené, pretože ani pacient, ani lekár nemôžu ovplyvniť výsledok štúdie.

Výsledky klinickej štúdie

Výhody COLAFITu: t Klinicky overená mimoriadna účinnosť t Len 1 kocka denne t Nezaťažuje organizmus t Výnimočná forma (žiadne prídavné látky spojivá, farbivá, sladidlá ...) t Pôsobí proti vráskam t Priaznivo pôsobí na pokožku, vlasy a nechty Za veľmi výhodnú cenu získate mimoriadnu kvalitu - žiadajte vo svojej lekárni.

Štúdia potvrdila, že Colafit vysoko preukazne redukuje kľudovú bolesť kĺbov, aj bolesť pri pohybe, redukuje stuhnutosť a zlepšuje funkčnosť kĺbov. * Název studie/názov štúdie: Hycol-dvojito slepá, randomizovaná, placebom kontrolovaná, multicentrická štúdia s doplnkami stravy Colafit a Hyalfit u pacientov s osteoartrózou kolena. Realizátor/vykonávateľ štúdie: NÚRCH Piešťany, SK

93,3 %

26 /

zlepšení stavu 9 3,3 % neuspokojivý 6,7 %

5 / 2011

Výrobca: DACOM Pharma s. r. o., Svatoborská 365, 697 01 Kyjov, ČR, www.dacom.cz Výhradný dovozca: DACOM SLOVAKIA s.r.o. Moravská 737, 908 48 Kopčany, SK, www.dacomslovakia.sk

štádiu týka už 60 až 85 % populácie. Osteartróza je heterogénne ochorenie, pri ktorom dochádza k patologickým zmenám v chrupavke, subchondrálnej kosti (v oblasti kosti priamo priliehajúcej k chrupavke) a synoviálnej (kĺbovej) tekutine. Následky sa prejavujú bolestivosťou kĺbov, stratou hybnosti a vedú k trvalému zníženiu kvality života a nezriedka aj k invalidite. Liečba ochorenia je len symptomatická a obmedzuje sa na podávanie analgetík (lieky proti bolesti) a liekov s protizápalovými účinkami. Pri osteartróze sa však stráca i kolagén, respektíve jednou z príčin ťažkostí je katabolický rozklad chrupavkovej hmoty. Je preto potrebné zlepšiť výživu chrupavky a dodať jej kolagén napríklad vo forme Colafitu. Ten stimuluje regeneračné a rekonštrukčné procesy v kĺboch a udržiava správnu kolagénovú matrix. Okrem toho má kolagén aj antikoagulačné vlastnosti – zabraňuje vzniku krvných zrazenín, zlepšuje hojenie pokožky pri popáleninách a poraneniach a podieľa sa tiež na obnove a raste svalov.

Prečo práve Colafit? Colafit patrí svojím zameraním medzi prípravky učené pre zvláštnu výživu ako prevencia a ako doplnok pri liečbe kĺbových ochorení, kožných ťažkostí, posilnenie stavby nechtov a vlasov. Colafit ako jediný využíva vysoko čistú, úplnú molekulu kolagénu a to v kryštalickej forme. To umožňuje zabezpečiť najvyšší, až 99,9-percentný podiel účinnej látky vo výrobku. Dostupný je vo forme kolagénových „penových“ kocôčok bez chuti a zápachu, neobsahuje žiadne konzervačné látky a prímesi a je možné užívať ho dlhodobo a trvalo, bez toho, že by mal akékoľvek nežiaduce vedľajšie účinky. Zvyčajne raz denne ráno nalačno. Ako Colafit funguje? Vysoko čistá, úplná molekula kolagénu v kryštalickej forme umožňuje, že sa molekula kolagénu po požití neporušená (kyslé žalúdočné prostredie ju nenaruší) dostane až do tenkého čreva, kde sa pôsobením enzýmu kolagenázy rozštiepi na peptidy a jednotlivé aminokyseliny. Molekula kolagénu sa nedostáva do krvného obehu, ale pôsobí imunomodulačne: kolagenáza odovzdá informáciu o tom, aký kolagén rozložila, génu kódujúcemu kolagén a ten podľa tejto informácie začne produkovať taký kolagén, ktorý bol kolagenázou rozštiepený. Celý proces pôsobenia je veľmi zložitý a doteraz nie úplne objasnený. Keďže kolagén je živočíšna bielkovina, dobrou správou je, že v súvislosti s BSE (chorobou šialených kráv) je Colafit bezpečný výrobok, podliehajúci prísnym opatreniam v procese výroby. -PR-


VÝŽIVA

Odporučiť alebo zakázať kávu? Obľúbený nápoj pripravený z pražených zŕn kávovníka konzumujeme ako mierny stimulačný prostriedok. Aký vplyv má na zdravie?

O

bsahuje kyselinu chlorogénovú, magnézium, kofeín a ďalšie účinné látky. Množstvo kofeínu v bežnej šálke kávy kolíše od 60 do 120 mg, v šálke bezkofeínovej kávy sú 3 mg kofeínu.

Káva a prevencia cukrovky 2. typu Z novších štúdií vyplynulo, že pravidelné pitie kávy výrazne znižuje riziko vzniku cukrovky 2. typu. Tento vzťah bol dokázaný pre kávu s kofeínom i bez kofeínu, pre filtrovanú aj instantnú kávu. Z hľadiska prevencie cukrovky 2. typu je optimálne konzumovať dve až štyri šálky kávy denne.

Káva a diabetik Ak diabetik nefajčí, môže vypiť denne bez rizika jednu až dve šálky kávy, musí však mať normálne hodnoty krvného tlaku. U niektorých pacientov s cukrovkou 2. typu môže dôjsť po vypití kávy s kofeínom k nadmernému zvýšenie hladiny krvného cukru – v takomto prípade treba pacientovi odporučiť pitie bezkofeínovej kávy.

Káva a vysoký krvný tlak Rozsiahle štúdie dokázali, že pravidelné pitie kávy s kofeínom zvyšuje krvný tlak len minimálne. Z látok v káve obsiahnutých na krvný tlak účinkuje iba kofeín. Instantná káva má pritom na krvný tlak miernejší efekt ako klasická zalievaná káva. Pacientom s vysokým krvným tlakom kávu nemusíme zakazovať, ak lieky proti

hypertenzii dôsledne užívajú a dosahujú súčasne aj cieľové hodnoty krvného tlaku. Ak problémy s vysokým krvným tlakom napriek liečbe pretrvávajú, môžeme v takomto prípade odporučiť prechod na bezkofeínovú kávu. Pokiaľ ide o ostatné srdcovocievne choroby, z výsledkov doterajších štúdií vyplýva, že pravidelný konzum kávy nezvyšuje riziko vzniku ischemickej choroby srdca a náhlej cievnej mozgovej príhody.

Káva a cholesterol Diterpény obsiahnuté v káve zvyšujú takzvaný zlý LDL-cholesterol. Pitie u nás rozšírenej zalievanej kávy (turka), keď horúcou vodou zalejeme pomleté kávové zrná, je nevhodné, pretože to môže zvyšovať hodnoty LDL-cholesterolu. Z hľadiska prevencie srdcovo-cievnych chorôb je rozhodne zdravšie pitie filtrovanej alebo instantnej kávy, ktoré nemajú podstatný vplyv na krvné tuky.

MUDr. Ján Rak všeobecný lekár pre dospelých

Káva a rakovina Konzum kávy bol v minulosti spájaný s vyšším alebo nižším rizikom pre vznik rôznych typov zhubných nádorov; výsledky týchto prác neboli neskôr potvrdené v dôkladnejšie koncipovaných štúdiách. Zatiaľ štúdie dokázali, že pravidelné pitie kávy znižuje len výskyt rakoviny pečene.

Káva a osteoporóza Bol potvrdený vzťah medzi dlhodobým konzumom kávy a rednutím kostí, hustota kostí sa však neznižovala pacientom, ktorí pravidelne konzumovali mlieko a mliečne výrobky. Preto pri pravidelnom pití kávy treba dbať na dostatočný konzum mlieka, mliečnych výrobkov a ďalších zdrojov vápnika.

Káva a Alzheimerova choroba Z epidemiologických štúdií vyplynulo, že pravidelné pitie kávy v strednom veku znižuje riziko vzniku Alzheimerovej demencie v seniorskom veku. Preto pravidelný konzum kávy môžeme považovať za ochranný faktor proti vzniku Alzheimerovej demencie.

Negatívne účinky kávy Káva môže mať aj negatívne účinky: vnútorný tras, vzostup cholesterolu, nadmerná produkcia kyselín v žalúdku, vredová choroba žalúdka a dvanástnika. Objaviť sa môžu búšenie srdca, nepravidelný srdcový rytmus, nespavosť a nepokoj. Keďže má močopudný účinok treba myslieť na dehydratáciu. Vždy musíme preto zohľadniť individuálnu citlivosť jedinca na účinky kávy – niekedy je nevyhnutné prekonzultovať problematiku pravidelného konzumu kávy konkrétneho pacienta s lekárom. Treba však zvlášť zdôrazniť, že ku káve zásadne nepatrí cigareta.

5-6 / 2011

/ 63


PORADŇA

doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mimoriadny profesor Lekárska fakulta Univerzity Komenského (LFUK) a UNB

ANGIOLOGICKÉ KONZULTÁCIE

Pohyb v prevencii a liečbe chronickej vénovej končatinovocievnej choroby „Ako je to s pohybovou aktivitou pri prevencii a liečbe cievnych chorôb, hlavne pri kŕčových žilách a chronickej žilovej chorobe dolných končatín?” J. G. Snina, V. N. Rimavská Robota, V. R. Svätý Jur Nefajčiť!; Menej a zdravo jesť!; Viac sa pohybovať! – sú tri základné angioprotektívne piliere (imperatívy) zdravého životného štýlu a prevencie všetkých cievnych chorôb (angioprevencie; preventívnej vaskulárnej medicíny). Pravidelný telesný pohyb je teda jedným z troch hlavných angioprotektívnych pilierov nielen v primárnej prevencii, ale aj v sekundárnej prevencii všetkých orgánovocievnych chorôb, ktoré sú jednoznačne na prvom mieste v príčinách smrti (mortality) populácie. Pohyb podmieňuje existenciu živočíchov (človeka) a je jeho základným prejavom. Telesným pohybom organizmus človeka odpovedá na vonkajšie i vnútorné podnety. Súčasne sa telesný pohyb uplatňuje ako spúšťací faktor ďalších pozitívnych fyziologických reakcií v organizme, čo sa využíva v prevencii a liečbe.

Nedostatočná pohybová aktivita Alebo inými slovami telesná inaktivita je dostatočne (na úrovni dôkazov A) potvrdený rizikový vaskulárny faktor, ale aj rizikový faktor ďalších chorôb, vrátane zhubných nádoro-

64 /

5-6 / 2011

vých chorôb, ktoré sú na druhom mieste v príčinách smrti (mortality) populácie. Nedostatok pohybu treba chápať nielen ako priamy, ale aj ako nepriamy rizikový faktor, pôsobiaci ako predisponujúci faktor iných vaskulárnych rizikových faktorov – riziko rizík (artériová hypertenzia, nadhmotnosť až obezita, angiometabolický syndróm X, diabetes mellitus, poruchy metabolizmu tukov – dyslipoproteinémie, zvýšená hladina kyseliny močovej – hyperurikémia a dna, sklon k tvorbe krvných zrazenín – trombofília a tromboembólia, depresia atď.). Ostatné európske odporúčania pri manažmente telesnej aktivity zdôrazňujú, že takmer každý druh zvýšenia pohybovej aktivity je zdravotne prospešný! Biologickú podstatu dnešného „sediaceho“ človeka, ktorá je identická s dobou kamennou, kedy hlavnou zložkou bola každodenná náročná fyzická námaha, nemožno ignorovať. Chôdza je najprirodzenejším druhom pohybu človeka, denne by sme mali prejsť minimálne 10 kilometrov, čo je viac ako 10 000 krokov. Namiesto pohyblivých schodov a výťahov používajme schody. Prevažná časť ľudí má v súčasnosti skrátené

a málo výkonné flexory dolných končatín a práve chôdza po schodoch vyrovnáva silu flexorov kolena s extenzormi. Vo voľnom čase sa pokúšajme nájsť také pohybové aktivity, ktoré nám prinášajú príjemné pocity. 30 minút stredne intenzívnej telesnej záťaže väčšinu dní v týždni ďalej zníži celkové vaskulárne riziko a zlepší fyzickú kondíciu. Aj malé dávky cvičenia majú aditívny účinok. Subjektívny pocit „stredne ťažkej námahy“ možno ľahko dosiahnuť širokou škálou aktivít, napríklad rezkou chôdzou, rekreačným behom (jogging), bicyklovaním, plávaním, prácou v záhrade, aeróbnym tancom, golfom, bežeckým lyžovaním. Intenzitu telesnej aktivity možno definovať aj cieľovou srdcovou frekvenciou na vrchole zaťaženia vo výške 60 – 75 % priemernej maximálnej srdcovej frekvencie pre daný vek. Cvičenie v rodine alebo s priateľmi (v skupine) má tendenciu zvýšiť motiváciu. Medzi pridané priaznivé účinky patria pocit pohody, redukcia telesnej hmotnosti a lepšie sebahodnotenie. Pokračujúce povzbudzovanie, poradenstvo a podpora udržiavania pohybovej aktivity je kľúčovou úlohou lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa


PORADŇA

zaoberajú prevenciou a liečbou cievnych chorôb!

Kinezioprevencia Alebo kinezioterapia je jednou zo základných liečebných metód internej medicíny, angiológie a fyziatrie/ fyzioterapie, ktorá na prevenciu, liečbu a rehabilitáciu využíva pohyb (pohybovú energiu). Liečebná telesná výchova (LTV) je metóda kinezioterapie zameraná na rozvoj funkčnej adaptácie organizmu. Využíva cielené telesné pohyby na posilnenie, udržanie alebo znovuzískanie funkcie telesných ústrojov. Pri liečbe končatinovocievnej artériovej ischemickej choroby ide o opakované telesné cvičenia (intervalový tréning), jednak kondičné cviky nepostihnutých častí tela, jednak cviky zamerané na zaťažovanie svalových skupín, nachádzajúcich sa distálne od obliterujúcej (upchávajúcej, napr. priesvit tepny – pozn. red.) artériovej poruchy, vykonávané v intenzite do 75 % indivi-

duálne zisťovanej maximálnej tolerancie námahy, ktorá sa musí testovať raz za týždeň. Je to v podstate účinná „revaskularizačná“ metóda, pri ktorej sa vytvára kolaterálny (postranný, vedľajší – pozn. red.) cievny systém a iné pozitívne svalové metabolické kompenzačné zmeny. Pri liečbe chronickej vénovej končatinovocievnej choroby sú vhodné také pohybové aktivity, ktoré posilňujú funkciu svalovo-fascio-vénovej pumpy („periférneho srdca“) a ktoré odstraňujú, respektíve znižujú zvýšený vénový tlak (vénovú hypertenziu) v povrchovom žilovom systéme. Najlepšie sú tie športy, pri ktorých sa kombinujú rytmické pohyby v členkovom kĺbe so svalovou prácou lýtkových svalov, napríklad turistika, beh, bežecké lyžovanie, bicyklovanie a plávanie. Práve pri plávaní klesá zvýšený vénový tlak najefektívnejšie, pretože pôsobia tri vénové antihypertenzné mechanizmy: tlak okolitej vody, horizontálna poloha a rytmické pohyby dolných končatín, pri ktorých účinne pracu-

je svalovo-fascio-vénová pumpa. Aj pri oddychu treba preferovať polohu s dolnými končatinami v horizontálnej alebo mierne zvýšenej polohe, pri ktorej je zlepšená vénová drenáž. Všetky pohybové aktivity treba vykonávať s predpísanými kompresívnymi pomôckami! Pohyb je zároveň najfyziologickejším a najlacnejším spôsobom prevencie vaskulárnej (artériovej i vénovej) trombózy a tromboembólie, ktorá bezprostredne ohrozuje život človeka. Dôležité sú preventívne lekárske vyšetrenia a v prípade zistenia akéhokoľvek cievneho (vaskulárneho) rizikového faktora, napríklad poruchy metabolizmu tukov (dyslipoproteinémia), vysokého krvného tlaku (artériová hypertenzia), cukrovky (diabetes mellitus) a iných, je nevyhnutná dôsledná liečba (eliminácia) každého zisteného rizikového cievneho faktora. Tým, že si aktívne chránime cievy, chránime nielen srdce, ale aj všetky ďalšie orgány i tkanivá, a tým aj celý organizmus!

1 / 2011

/ 67


VÝŽIVA

Olejovita a diabetes Fungovanie ľudského organizmu, stav jeho metabolizmu aj imunitný systém do istej miery závisia od príjmu antioxidantov.

S

ilný antioxidant, organicky viazaný jód vo výživovom doplnku OLEJOVITA dokáže nielen podporiť imunitu, bojovať proti procesom starnutia buniek spôsobeným voľnými radikálmi, ale aj zharmonizovať metabolizmus, a tým predchádzať napríklad aj takým ochoreniam, akým je diabetes mellitus.

Jedinečný jód Stopový prvok jód si ľudský organizmus nevie syntetizovať a preto je odkázaný na jeho príjem potravou. V našich zemepisných šírkach sa však ani v potrave nevyskytuje v dostatočnom množstve. Vynálezca výživového doplnku OLEJOVITA, expert v odbore biochémie, imunológie a farmakológie Ing. Jozef Bulík, CSc., držiteľ viac ako 30 patentov hovorí, že jód je pre ľudský organizmus nesmierne dôležitý, pretože je súčasťou každej bunky nášho tela. Najviac je ho v štítnej žľaze, potom v sliznici žalúdka, v mliečnych žľazách žien, v maternici, v krčku maternice, v prostate a niektorých ďalších orgánoch. Keďže jeho nedostatok v organizme človeka predstavuje riziko pre funkciu štítnej žľazy, a tým aj pre celý metabolizmus, je vhodné dopĺňať ho. Ako však zdôrazňuje Ing. Bulík, pre organizmus je využiteľný len v organickej forme: „Vykonal som stovky pokusov a snažil som sa zistiť, ako anorganický jód transformovať tak, aby ho organizmus mohol prijať, metabolizovať a využiť, teda do organickej formy. Podarilo sa mi naviazať jód na nenasýtenú mastnú kyselinu.

66 /

Tak vznikla organická látka, ktorú organizmus dobre prijíma. Inšpiráciu som hľadal vo svete morských rýb. Tie totiž na základe zložitých enzymatických a metabolických procesov vedia anorganický jód z morskej vody v svojich telách transformovať na organický.“

„Okrem nenasýtených mastných kyselín, vitamínov, biogénnych a stopových prvkov je organický jód kľúčovým prvkom vo výživovom doplnku OLEJOVITA.“

Jód a metabolizmus Ing. Jozef Bulík, CSc., zdôrazňuje: „Jód je pre metabolizmus človeka nenahraditeľný. Dáva totiž do súladu hormonálny, srdcovo-cievny a centrálny nervový systém. Práve pri nedostatku jódu dochádza k poruchám v týchto sústavách a narúša sa hormonálna rovnováha. Keďže má organicky viazaný jód priaznivý vplyv aj na správne fungovanie hormonálneho systému, tiež na centrálnu nervovú sústavu, metabolizmus bielkovín, aminokyselín, sacharidov a lipidov dokáže do určitej miery narušený metabolizmus vrátiť do normálnej, fyziologickej rovnováhy.“

OLEJOVITA a diabetes „Máme skúsenosti, že OLEJOVITA harmonizáciou metabolizmu a jej schopnosti ako silného antioxidantu upravuje metabolizmus, a tým nor-

malizuje aj hladinu glukózy v krvi. Diabetes je chorobný jav spôsobený práve narušením metabolizmu glukózy. A aký má súvis organicky viazaný jód s ochorením na cukrovku? Organicky viazaný jód je zásobárňou jódu pre hormóny štítnej žľazy. Tým, že sa vďaka tomuto prvku nastaví a zharmonizuje celý metabolizmus, môžeme preventívne predchádzať aj takému metabolickému ochoreniu, akým je diabtes. “ Výživový doplnok OLEJOVITA sa odporúča na prevenciu a zvýšenie obranyschopnosti organizmu, ako aj liečenie stavov pri poruchách činnosti štítnej žľazy, regulácii krvného tlaku, srdcovo-cievneho systému, zrážanlivosti krvi, srdcovom infarkte, vzniku trombóz, kŕčových žíl a pre spomalenie starnutia. Ovplyvňuje tiež vývoj plodu, zamedzuje vzniku rakoviny prsníka, krčka maternice, prostaty a sliznice žalúdka. Predchádza stresom, neurózam, zápalovým procesom a vzniku cukrovky, znižuje hladinu cholesterolu, spevňuje cievy a zvyšuje elasticitu pokožky. Antioxidačná aktivita organicky viazaného jódu pomáha predchádzať ochoreniam a normalizuje narušené funkcie organizmu.

Ďalšie informácie nájdete na www.glandulamystery.sk -PR-

5-6 / 2011


SEX

Nevera a zdravie Gustáv Murín

V

šetky ankety na svete opakovane potvrdzujú, že heterosexuálni muži sú neverní častejšie než heterosexuálne ženy. S kým sú teda tí muži neverní? Jedno z vysvetlení hovorí, že sú skrátka nenapraviteľní chválenkári a počty svojich mileniek zveličujú. Iná hypotéza tvrdí, že štatisticky je naozaj menej neverných žien, ako mužov, zato tých menej neverných žien dokáže obslúžiť kompletné zastúpenie opačného pohlavia. Skrátka, keď žena raz podľahne pokušeniu zahnúť, už jej nerobí taký problém urobiť šťastnými aj iných. Literárnym príkladom by mohla byť krásna Francúzska Manon Lescaut, ktorá mala podľa divadelného autora Vítězslava Nezvala inšpirovaného predlohou Abbé Prévosta nahrádzať notorickú telesnú neveru „vernosťou duše”. Napriek týmto podivuhodnostiam sa redakcie dvoch exkluzívnych amerických časopisov, Details a Mademoiselle, rozhodli pre anonymnú anketu. Tu sú výsledky.

Príležitosť rodí – neveru Anketa spomedzi čitateľov odhalila až 44 % mužov a 36 % žien ako neverných. Nemenej pozoruhodné sú

však okolnosti nevery. Zhodne približne polovica mužov i žien uvádza, že „zahli“ len preto, že si priveľmi vypili. Avšak takmer počet opýtaných uvádzal ako ďalší dôvod aj atraktívnosť partnera. Veď nie nadarmo sa hovorí, že každým vypitým pohárom ženy krásnejú. Zaujímavé je, že 15 % neverných žien tvrdí, že pôvodne nemali úmysel podľahnúť pokušeniu, ale bolo im zaťažko odmietnuť naliehanie toho druhého. Ešte zaujímavejšie však je, že to isté tvrdí aj 12 % neverných mužov. Až 47 % záletných mužov a 19 % takýchto žien mali minimálne raz styk s vydatou partnerkou či ženatým partnerom. Len ako zaujímavosť možno dodať, že napriek notorickým výčitkám o tom ako sa americká spoločnosť bezohľadne pachtí za peniazmi, len 8 % mužov a 6 % žien podľahlo nevere preto, že ich pokušiteľka, či pokušiteľ boli bohatí... Prípadné výčitky svedomia všetkých neverníkov sa rozhodol bezbolestne liečiť známy americký psychiater M. Scott Peck, autor bestselleru „Nevyšliapanou cestou”, slovami: „Jedným z rozšírených mýtov je, že by sme mali byť celkom šťastní s jedným mužom či ženou. Je nezmysel domnievať sa, že by nám jeden muž či žena mali dať zmysel života a vernosť by nemala byť žiadnym problémom...“. Za ženy sa k tomu vyjadrila istá Margaret Mead: „Keď vymysleli pri cirkevnom sobáši záverečnú vetu ´kým nás smrť nerozdelí´, priemerná dĺžka života sa odhadovala na 36 rokov.“ Jedna z najrozsiahlejších štúdií v USA, na ktorú odpovedalo až 21 200 amerických žien, im dáva za pravdu. Až 42 % z oslovených žien pripustilo, že počas manželstva boli neverné. Z toho 15 % viac ako päťnásobne. Väčšinou hrešili s im známymi osobami v blízkosti ich domova – do úvahy teda prichádzajú rodinní priatelia, susedia ale aj povestní poštári, či poslíčkovia z obchodov. Viac ako tretina tvrdila, že sa tak stalo z nudy a menej ako tretina si jednoducho chcela dokázať, že sú ešte žiadané. Docent MUDr. Zdeňek Dytrych tvrdí, že vo veľkomestskej populácii je až

80 % rodín zasiahnutých týmto javom. Podľa neho má žena na neveru hneď niekoľko dôvodov: Upútanie pozornosti manžela patrí k tým najnevinnejším. Žene ide o to, aby vyvolala manželovu žiarlivosť a získala tak opäť jeho záujem. Dôvodom môže byť aj pomsta. Manželka podozrieva svojho manžela a chce, aby aj on trpel. Citová prázdnota v dlhodobom manželstve môže viesť k tomu, že žena vyhľadá inú náruč, kde by bola predovšetkým vypočutá. O sex teda až tak veľmi nejde, hoci sa ho neodrieka. Veď ako inak by dosiahla, aby ju nový partner naozaj aspoň na chvíľu vypočul?! V manželstve bežná prevádzka domácnosti vyžaduje, že tí dvaja nemôžu zakaždým, keď osamejú, myslieť len na to jedno. Niektorí muži ale toto pravidlo nadmieru preháňajú a ich ženy majú potom pocit, že už snáď ani ženami nie sú. Ľahká to korisť každého záletníka. Podľa rozhlasovej stanice BBC stúpa počet žien, ktoré chcú za život stretnúť viac partnerov. Televízna stanica News Channel 2 podľa vlastnej ankety odhaduje, že od roku 1990 z pôvodne 15 % neverných žien pribúda každé dva roky až 5 % ďalších. Výsledky sa blížia odhadom Mortona Hunta, autora knihy „Nevera“. Ten usudzuje, že 60 % mužov a 35 – 40 % žien v manželstve zahýba. Psychologička Bernadette Wohen-Legrosová vysvetľuje, že mnohí nepovažujú za neveru jednorazovú aféru na služobnej ceste, či firemnom večierku.

A predsa útecha Doktor Plzák tvrdil, že kultivovaná nevera manželstvu naopak prospieva. Neverný partner je uspokojený a snaží sa aj doma, aby bola pohoda. Zato po stáročiach pozorovaní vzťahu medzi neverou a smrťou neverných mužov máme celkom jasno. Ak pominieme násilnú smrť pri možnom odhalení, kde sú obeťou aj ženy, v prípade mužov sa prejavuje pozoruhodný jav. Ešte sa nestalo, aby niektorý z nich smrteľne skolaboval pri sexe s manželkou. Pri milenke však áno. Poučenie ostáva na každom z nás...

5-6 / 2011

/ 67


MEDICÍNA

Hemoroidy MUDr. Jozef Klucho Gastroenterologická ambulancia, Nové Zámky

Hovoríme im aj „zlatá žila“. V niektorom období života dokážu riadne potrápiť až takmer tri štvrtiny dospelej populácie.

H

emoroidy sú vakovité rozšírenia v oblasti hemoroidálnych venóznych plexov v podslizničnom väzive análneho kanála a distálnej časti rekta, respektíve v podkoží v okolí análneho otvoru. Názov ochorenia pochádza z gréčtiny (haima – krv a rhoos – tečúci) a vyjadruje jeho hlavný príznak. Najstaršie zmienky o ochorení sú staré vyše 4 000 rokov a trpí naň viac ako 70 % dospelej populácie. Patrónom hemoroidov je Sv. Fiaker. Hemoroidy sa podľa lokalizácie rozdeľujú na vnútorné a vonkajšie, respektíve zmiešané. Vnútorné sa vyskytujú častejšie a ide v podstate o rozšírené, respektíve zdurené a zapálené cievne vankúšiky v análnom kanáli.

Podľa veľkosti, príznakov, či makroskopického obrazu sa rozdeľujú na štyri štádiá: I. štádium – hemoroidy neprepadávajú do konečníkového kanála a možno ich diagnostikovať iba endoskopicky. II. štádium – pri tlaku na stolicu a pri vyprázdňovaní prepadávajú do konečníkového kanála, ale po prerušení tlačenia na stolicu, respektíve po vyprázdnení sa spontánne vracajú späť. III. štádium – prepadávanie hemoroidov po tlačení či vyprázdnení možno upraviť iba mechanickým vtlačením hemoroidov do konečníkového kanála. IV. štádium – hemoroidy prepadávajú von z konečníka trvale a nie je ich možné natrvalo vrátiť späť do análneho kanála ani mechanicky (tzv. manuálnou repozíciou).

68 /

Vonkajšie hemoroidy sú rozšírené žily v podkoží v oblasti vonkajšieho okolia konečníka a sú menej časté ako vnútorné hemoroidy. Prechodné hemoroidy sú kombináciou vnútorné a vonkajších hemoroidov, kedy oba druhy plynule do seba prechádzajú.

Ako vznikajú? Ide o ochorenie, na ktorého vzniku sa podieľa mnoho príčin, dedičných (genetických) i faktory mimogenetické. Z nich sa najčastejšie uvádzajú oslabenie cievnej steny žíl konečníka, nesprávne vyprázdňovacie návyky, ochorenia malej panvy, ochorenia so zvýšeným vnútrobrušným tlakom, obezita, či sedavý spôsob života. Patogenéza vzniku hemoroidov doteraz nie je uspokojivo objasnená. Predpokladá sa, že na ich vzniku sa zúčastňuje zhoršený odtok krvi z hemoroidálnych pletení pri tlaku na ne, pričom tento tlak môže mať rôzne príčiny – od tvrdej stolice až po ochorenia malej panvy (teória blokády venózneho odtoku). Predpokladanými možnosťami vzniku hemoroidov sa zaoberá aj teória prolapsu, teda prepadávania (pri nesprávnych vyprázdňovacích návykoch) a teória zvýšeného tlaku v konečníkovom kanáli (napr. pri procesoch v malej panve).

Príznaky a komplikácie hemoroidálnej choroby Najčastejším príznakom vnútorných hemoroidov je krvácanie. To sa objavuje už v prvom alebo druhom štádiu choroby a vyskytnúť sa môže v každom štádiu. Od druhého štádia sa ob-

javuje svrbenie konečníka a špinenie spodnej bielizne, v treťom sa pridružuje v dôsledku prepadávania takmer trvalý pocit vlhkosti análneho otvoru. Vo štvrtom štádium, pri trvalom prepadávaní je aj tento pocit trvalý a kombinovať sa môžu všetky ostatné vyššie uvedené príznaky. Trvale prepadávajúce (prolabujúce) hemoroidy môžu brániť pacientovi v riadnom vyprázdňovaní stolice, ktorá môže byť navyše bolestivá, čo potom vedie k zápche, a tým k uzatváraniu bludného kruhu pri hemoroidálnej chorobe. Navyše v treťom a štvrtom štádiu môže dochádzať ku krvným zrazeninám (trombózam), vredom, zápalovým, a/alebo ekzematickým zmenám sliznice okolo konečníkového otvoru. Vonkajšie hemoroidy krvácajú menej často, okrem zápalu sa však v nich často v dôsledku mechanického dráždenia upcháva prietok krvi (trombotizujú). Práve trombóza je najčastejšou komplikáciou tak vonkajších ako i vnútorných hemoroidov. Pomerne častou celkovou komplikáciou vyšších štádií hemoroidálnej choroby je málokrvnosť z nedostatku železa pri dlhodobých krvných stratách.

Hemoroidy alebo iné ochorenia konečníka? Diagnostika vonkajších hemoroidov spravidla nerobí ťažkosti. Vnútorné hemoroidy, najmä prvé a druhé štádium, sa však dajú presne diagnostikovať iba endoskopicky (metóda, pri ktorej sa pomocou optického prístroja prehliada konečník alebo črevo zvnútra). Rozšírené žily okolia konečníka, ktoré vznikajú pri zvýšenom tlaku v pečeňovej žile (tzv. portálnej hypertenzii) sa dnes považujú za jej samostatnú súčasť a nemožno si ich mýliť s hemoroidmi. Avšak u pacientov s portálnou hypertenziou a voľnou tekutinou v brušnej dutine (ascitom), sa najmä vnútorné hemoroidy môžu vyskytovať aj súčasne s anorektálnymi varixami. Rakovina konečníkového vchodu sa môže na hemoroidy podobať a v diagnostike robiť ťažkosti, najmä, ak sa -PR-

5-6 / 2011


MEDICÍNA

nachádza medzi hemoroidmi. Polyp uvedenej oblasti, ak sa tam vyskytuje, býva iného vzhľadu ako hemoroidy. Zápal sliznice konečníkového vchodu hemoroidálnu chorobu často sprevádza, avšak odlíšiť ju od nešpecifického črevného zápalu (Crohnovej choroby alebo ulceróznej proktokolitídy) je pomerne jednoduché.

Možnosti liečby Stratégia a taktika liečby hemoroidálnej choroby závisí od lokalizácie a štádia hemoroidov. Platí zásada, že by sa mali liečiť len symptomatické hemoroidy. Kým vonkajšie nekomplikované hemoroidy možno liečiť väčšinou lokálnou liečbou a vnútorné nekomplikované hemoroidy nižších štádií tiež, komplikácie sa už musia liečiť najčastejšie chirurgicky.

Lokálna liečba Lokálne aplikovateľné a lokálne pôsobiace prípravky obsahujú látky zbavujúce pacienta krvácania, bolesti, prejavov zápalu (opuchu, prekrvenia) a majú aj dezinfekčné účinky. Protikrvácavé účinky majú napríklad soli bizmutu alebo extrakt z hammamelu, lokálne anestetiká zmierňujú bolesť, protizápalové účinky majú napríklad tribenosid alebo bakteriálne antigény v lyzáte (zmes látok, získaných rozpúšťaním baktérii). Extrakt z kvasnicových buniek zmierňuje bolesť, pálenie, opuch a má zvlhčujúci účinok, ktorý možno využiť pri bolestivej defekácii pri zapálených hemoroidoch. Vápenatá soľ oxidovanej celulózy má protizrážavé účinky,

čím pomáha zastavovať krvácanie z hemoroidov. K lokálne pôsobiacim prípravkom možno zaradiť aj niektoré perorálne aplikovateľné prípravky, ktoré majú priaznivý efekt na hojenie a zmierňovanie prejavov hemoroidálnej choroby. Tieto látky patria do skupiny venofarmák. Flavonoidy, respektíve bioflavonoidy, výťažky z pagaštanu konského, či syntetické látky, ako napríklad účinná látka tribenosid majú priaznivé účinky na cievnu stenu a jej priepustnosť, zmierňujú opuch, zápal a zastavujú krvácanie.

Invazívna liečba Ide o liečbu, pri ktorej sa používajú prístroje a nástroje, nie lieky. Incízia (narezanie) a evakuácia (odstránenie) trombu sú často potrebné pri trombotizovaných vonkajších i vnútorných hemoroidoch. Sklerotizácia je miniinvazívna metóda, pri ktorej sa do hemoroidu alebo jeho okolia vstrekuje sklerotizačný roztok. Infračervená fotokoagulácia a elektrokoagulačná liečba pomocou impulzného monofázického prúdu sú metódy, pri ktorých sa pomocou na to určeného prístroja dosahuje koagulácia (zastavenie toku krvi) v prívodných vyživovacích cievach hemoroidov, čo vedie k ich následnému hojeniu. Kryoterapia (zmrazenie) sa dnes už využíva len zriedka. Jej podstatou je aplikácia tekutého dusíka na hemoroid, čo vyvolá jeho nekrózu (odumretie) a to vedie k zastaveniu krvácania a zmenšeniu cez konečníkový otvor von prepadávajúpceho hemoroidálneho uzla. Ligácia (podviazanie) po-

mocou gumového krúžku, na stopke hemoroidu sa nazýva Barronova ligatúra a tiež vyžaduje špeciálne prístrojové vybavenie a skúsenosť lekára. Klasická chirurgická liečba je vyrezanie hemoroidu alebo modernejšia tzv. Longova metóda, pri ktorej sa hemoroidy vytiahnu do konečníka pomocou špeciálneho chirurgického nástroja – staplera. Je to mechanický zošívač tkanív. Invazívna (teda do integrity tela zasahujúca) liečba hemoroidov a samotná chirugická liečba majú tiež svoje osobitné komplikácie. K najčastejším patria krvácanie, konečníková trhlina, zúženie konečníka, nemožnosť udržať stolicu a obnovenie hemoroidov.

Prevencia Opatrenia, ktoré by mohli oddialiť vznik hemoroidálnej choroby, vyplývajú z príčin ich vzniku. Genetické faktory sú prevenciou prakticky neovplyvniteľné. Režimové opatrenia je však možné realizovať tak, aby sa prvé príznaky ochorenia posunuli do čím vyššieho veku. Zvýšenú pozornosť treba venovať hygiene análnej oblasti, ktorá je paradoxne v krajinách, kde sa nepoužívajú bidety, nižšia. Osprchovanie konečníka po stolici a jeho osušenie mäkkou osuškou alebo papierovou utierkou by malo byť samozrejmosťou. Vyvarovať sa tiež treba sedavému spôsobu života alebo ho aspoň striedať s dostatkom pohybu, predchádzať zápalovým ochoreniam konečníka (ženy aj zápalovým ochoreniam vonkajšieho genitálu), zápche, obezite, nadmernému konzumu alkoholu, čiernej kávy a fajčeniu. Dôležité je mať v potrave dostatok vlákniny a dodržiavať pitný režim. Osobitnú pozornosť uvedeným preventívnym opatreniam by mala venovať tehotná žena, pretože už tehotenstvo samotné patrí medzi predispozičné faktory vzniku hemoroidálnej choroby. Pri správnom preventívnom a liečebnom režime je možné tomuto ochoreniu nielen predchádzať, ale ho aj úspešne liečiť.

5-6 / 2011

/ 69


PRÍBEH

Nová krv Tak sa zvykne označiť niečo nové, niečo pozitívne, niečo, do čoho sa vkladá nádej. Martin Bernát

M

ôj príbeh sa začal v Bratislave. Bolo práve obdobie pred Vianocami a spomenul som si na nejakú akciu, čo dávali v telke: Darujte krv pred Vianocami. Skrsla mi vtedy myšlienka, že svoju krv darujem niekomu ako vianočný darček. Nuž a tak som sa jedného dňa vybral na spomínané pracovisko Národnej transfúznej služby. Ale keď som videl injekčnú ihlu tak som zdúchol a svoju krv som nedaroval. Prebleslo mi vtedy hlavou, že čo až odpadnem a skončím hneď v najbližšej nemocnici, ktorá ma mimochodom vôbec nenadchýnala svojím vzhľadom. Odvtedy som sa viackrát pokúšal ísť darovať krv, ale vždy, keď som videl pracovisko Národnej transfúznej služby, som sa radšej vrátil domov. Prešiel rok a s ním i známa kampaň študentská kvapka krvi, počas ktorej zavítala mobilná jednotka Národnej transfúznej služby v SR aj na našu akademickú pôdu. Až vtedy som sa odvážil, keď som videl ako veľa mladých študentov chodí darovať krv. Spýtal som sa jedného či ide tiež prvýkrát. Povedal mi, že ide štvrtýkrát. Ale že je to v pohode, za päť minút je po tom. A odvtedy som prestal cítiť strach. Po darovaní krvi som sa cítil tak dobre, ako nikdy v živote predtým. Mal som pocit, že sa vznášam. Dostal som od dobrovoľníčky, tetušky z SČK, pero s motívom študenská kvapka krvi (ktoré si chránim ako oko v hlave) a ním sa začala písať moja história ako darcu krvi. Potom som viackrát navštívil pracoviská Národnej transfúznej služby. Niektoré návštevy boli všedné, na niektorých som zažil zaujímavé príbehy, na ktoré mám dnes pekné spomienky. Veď darovanie krvi je príbeh sám o sebe. Keďže sa mi nechcelo chodiť samému, hľadal som niekoho, kto chodí tiež darovať krv. V tej dobe ešte nebol facebook tak rozšírený, študenti skôr používali sieť Unister. V tomto systéme sa dalo vyhľadať ľudí podľa univerzity. Tak som si založil profil mesanger krvinka (dodnes neviem prečo, bola to slovná hračka, až neskôr som si uvedomil, že mesanger znamená posol) a vytvoril skupinu krvinka. Začal som pozývať ľudí. Nečakal som, že sa toľko ľudí pridá do mojej skupiny. Najväčším potešením bolo, že členovia písali o svojích zážitkoch z darovania krvi, delili sa o svoje rady a skúsenosti s tými, ktorí ešte neboli darovať krv. V tejto skupine vládla nepopísateľná atmosféra. Mnohí ju považovali sa skutočne svoju. Táto

70 /

skupina bola pre mňa veľkou školou, od svojich členov som sa dozvedel veľa vecí, ktoré sa mi neskôr zišli. Nuž a ako to v živote býva kvapka ku kvapke a zrazu sa moja krvinka stala najväčšou na študenskej sieti. Bolo to veľmi pekné, zvlášť preto, že skupina s takýmto humánnym motívom sa dostala tak vysoko. Ako člen MSČK som v spolupráci s mládežníckym parlamentom v Bánovciach nad Bebravou začal organizovať mobilné odbery krvi. Prvý odber bol skutočne geniálny. Toľko darcov po kope som ešte nikdy nevidel, prišlo viac ako 150 darcov a boli by prišli aj ďalší, len sme to museli stopnúť lebo by sme to z časového hľadiska nezvládli. Na ďalších odberoch už bolo menej ľudí, pretože nás doktorka žiadala až také masívne kampane nerobíme. V rámci projektu Evička a deti sme spolu s koordinátorkou Nikolou a ďaľšími mládežníkmi urobili projekt Krvinka a deti, kde sme si ako námet zobrali rozprávku bol raz jeden život. Bolo to zlaté pracovať s malými deťmi a vštepovať im myšlienku o darcovstve od útleho detstva. Nová krv, nová nádej, nová výzva. Spomínam si, ako som kedysi čítal na legitimácii darcov krvi poučenie. Posledný bod bol získavajte darcov krvi medzi svojimi priateľmi. V duchu som sa nad tým pousmial a povedal si: „budem rád, až jedného nájdem.“ Ani vo sne by som vtedy nepovedal, že aj vďaka mojej činnosti sa veľa mladých ľudí stalo darcami krvi. Pamätám sa ako sa môj kamarát, s ktorým organizujeme kvapky krvi tešil, keď presvedčil svojich spolužiakov, aby šli darovať krv. A vravel: „toľkoto nových darcov som získal.“ Ten pocit hreje a je to asi to najkrajšie, čo táto práca človeku dáva. Najnovšie výskumy ukazujú, že v ľudskej krvi sa nachádza viac ako 2 000 chemických látok. Podľa prítomnosti alebo neprítomnosti daných látok sa dajú analyzovať jednotlivé ochorenia. Stále sú nové a nové zistenia, ktoré nám pomáhajú odhaliť tojomstvo tejto vzácnej tekutiny. Ale nejde len o obrovskú zmes chemických látok. Predovšetkým každá kvapka obsahuje príbeh človeka, možno darcu podobne, ako bol ten môj. Myslím si, že je mnoho príbehov mladých darcov krvi, ktoré stoja za povšimnutie. Ich odhaľovanie nám tiež pomôže objasniť tajomstvo tejto vzácnej tekutiny, ktorú sa nepodarilo vyrobiť zatiaľ žiadnemu človeku. Aby darcovstvo krvi a humanita existovalo večne? Alebo sa nájde aj iný spôsob? -PR-

5-6 / 2011


11 13:07


PORADŇA

PhDr. Nina Harňáková profesionálna poradkyňa www.fengshuiart.sk

Jedáleň Zimné mesiace sú aj obdobím návštev a rodinných stretnutí. Ich súčasťou je malé či väčšie stolovanie, pri ktorom sa bez jedálenského stola nezaobídeme.

J

edálne a jedálenské kúty sú v ostatných rokoch opäť v centre pozornosti a kladie sa na ne dôraz, aký im právom patrí. Stolovanie má vo feng-šuej významné postavenie. Jedlo neživí len fyzické telo, ale aj ducha. Jedenie je súčasťou rodinného rituálu, dôležitého pre udržanie dobrých vzťahov, pohody a súdržnosti. Pri pekne prestretom stole a s láskou uvarenom jedle by sa mala rodina stretať aspoň raz za deň. Je pozitívne, že ostatné roky venujeme zariadeniu jedální náležitú pozornosť a dokonca aj zrkadlo, ten-

72 /

podľa feng-šuej to mocný nástroj feng-šuej, sa čoraz častejšie nachádza v blízkosti jedálenského stola a násobí jeho hojnosť.

Najlepšie miesto Prepojenie kuchyne s jedálňou alebo jedálenský kút ako súčasť obývačky sú v súčasnosti bežným štandardom, a to nielen v rodinných domoch. Zriedkavé sú samostatné miestnosti jedální, oddelené stenami a dvermi. Prepojenie so spoločenskou miestnosťou alebo kuchyňou je praktické a umožňuje vzájomnú komunikáciu. Ak nám to priestor dovolí, je vhodné umiestniť stôl tak, aby sme ho nevideli ako prvý pri vstupe do bytu či

domu. Toto postavenie totiž vo feng-šuej predznamenáva prílišnú pozornosť, ktorú venujeme jedlu a tiež sklon k nadmernému jedeniu a následne aj problémom s hmotnosťou. Jedálenský stôl si vyžaduje pevné, nemenné miesto, dostatočný priestor na odsúvanie stoličiek, možnosť roztiahnuť ho podľa počtu stolujúcich. Nesmie sa však stať prekážkou v každodennom pohybe v miestnosti, ani tvoriť prekážku na ceste z jednej miestnosti do druhej. Tiež sedenie v prúde energií, napríklad medzi dvoma oknami oproti sebe v malej miestnosti, je nezdravé. Riešením v tomto prípade sú záclony a závesy, ktoré prúdeniu zamedzujú. -PR-

5-6 / 2011


PORADŇA

Tvary, farby, vzory Jedálenský stôl má energiu jangovú, čiže stúpajúcu, aktívnu, teplú. Tento charakter podporíme tvarmi zariadenia, farbami, vzormi a svetlom. Okrúhly stôl považuje feng-šuej za najpriaznivejší. Nikto nie je odsunutý na koniec stola, všetci sú pri ňom rovnocenní, stolovanie je príjemné, komunikácia živá. Podobne pôsobí aj oválny stôl. Aj obdĺžnikový tvar splní svoje poslanie, ak je umiestnený podľa vyššie popísaných zásad. Škodlivé sú stoly v tvare T a L, ktoré nie sú vhodné na domáce stolovanie. Keďže je jedáleň aj symbolom prosperity rodiny, dbáme na to, aby bola vždy útulná a čistá. Stoličky pevné, a súčasne pohodlné. Výborne sa v priestrannej jedálni sedí na stoličkách s opierkami na ruky. K tomu pekné prestieranie, „živé“ farby, veľa svetla. Okrem interiérových svietidiel patria na stôl aj sviečky, čím podporíme jangovú energiu a teplo domova. Zo vzorov sa vyhýbame nepokojným tvarom a veľkým abstraktným motívom. Z farebnej palety vyberáme svetlé, pastelové, ale aj jasné odtiene, nestarnúce „vichi“ káro, kvetinové dezény a podobne. V blízkosti jedálenského stola vešiame na steny pozitívne obrázky a symboly v modernej alebo klasickej podobe. Mimoriadne priaznivé je ovocie, jedlo, bylinky, zátišia. A samozrejme, kytica živých kvetov je pre umocnenie dobrej energie tým najlepším, čo môžeme urobiť.

Kde koho usadiť Párny počet stoličiek má byť pri stole aj vtedy, aj keď sme doma len traja. Za šťastný sa považuje počet šesť a osem, ale ak sme len dvaja, potom môžu byť stoličky dve, ak sme obvykle štyria, tak štyri. Zvyšnými stoličkami, napríklad zo súpravy, ošetrujeme rohy miestností. Doma má zvyčajne každý svoje obľúbené miesto pri stole. Podvedome si vyberáme také, ktorému vo fengšuej hovoríme „náš pozitívny smer“. Ak sa nám dobre nesedí a od stola utekáme konzumovať jedlo do inej miestnosti, znamená to, že buď nie

bo je stôl umiestnený správne alebo zenám neumožňuje sedieť v prirodzene vhodnej pozícii. V tomto prípade je nevyhnuté nájsť stolu iné miesto, otočiť ho či posunúť. Sedenie hlavy rodiny za vrcholom stola má svoje opodstatnenie v rodinnej hierarchii. Ak máme viac hostí, urobíme pre nich zasadací poriadok. Uľahčí priebeh spoločného posedenia; vyhnúť sa môžeme nežiaducim stretom a súčasne seba, ako hostiteľov posadiť tak, aby sme zvládli svoju úlohu čo najlepšie. Umožní nám vyhnúť sa tomu, aby dvaja rivali sedeli oproti sebe v tzv. konfrontačnej pozícii,

alebo aby dve priateľky nepretrkotali celý večer iba jedna s druhou. Svojich priateľov a hostí usádzame vždy na tie najlepšie miesta, pretože chceme, aby sa u nás dobre cítili a rozhovory boli príjemné. Najlepšie sú tie, z ktorých máme výhľad do miestnosti a vidíme na vstupné dvere. Ak hosťa posadíme do kúta, tak sa takto aj cíti. Ak ho posadíme do prúdu energií či na samý koniec dlhého stola, bude podráždený a rýchlo odchádza.

5-6 / 2011

/ 73


VÝŽIVA

Malý zázrak pre zdravie Rastline s príjemnou intenzívne pikantnou chuťou s nádychom exotiky sa pripisujú viaceré prospešné účinky pre zdravie.

P

odzemky typického tvaru, ktoré si na pultoch potravinárskych obchodov udržiavajú dobrú pozíciu a tešia sa čoraz väčšej obľube, poznáme pod menom zázvor, ale odborný názov znie ďumbier lekársky. Naše staré mamy a generácie predkov ho tiež nevolali inak ako ďumbier. Napríklad v stredoveku sa používal hojne a na poličke s koreninami mu prislúchalo podobne významné miesto ako vzácnemu čiernemu koreniu. Ďumbier pochádza z krajín Juhovýchodnej Ázie, hojne sa pestuje v Afrike aj v Karibiku, kde tiež bohato prevoniava tamojšie jedlá. Typickú chuť voňavému zázvoru prepožičiava viac ako 600 chemických látok a esenciálnych olejov: za všetky spomeňme aspoň kurkumín, gingerol (silica, ktorá svojimi účinkami pripomína účinok kyseliny acetylsalicylovej) alebo capsaicín (esenciálna látka, ktorá podobne ako v čili papričkách „môže“ za typicky štipľavú chuť zázvoru.

Účinky na zdravie V „západnej“ medicíne sa používa tiež od stredoveku, kedy ho do Európy priviezli Španieli. Podzemku zázvoru sa pripisovali nielen praxou overené účinky na trávenie, ale aj sila, ktorá vraj dokáže vzdorovať moru. V čínskej medicíne sa zasa zázvor používa najmä na zahriatie ako účinný liek vhodný pri prechladnutí a chrípke. Keďže vďaka už spomenutým esenciálnym olejom ho môžeme pokladať za výborný stimulátor krvného obehu. Je teda ideálny, ak sa

74 /

potrebujeme vypotiť. Vtedy je vhodné pripraviť si z neho zázvorový čaj alebo zázvorom ochutiť slepačí či mäsový vývar. V prvom prípade nakrájame na plátky asi dvojcentimetrový kúsok zázvoru a prelejeme ho vriacou vodou alebo krátko povaríme. Ak chceme, aby bol nápoj aromatickejší, zázvor môžeme nastrúhať. Pridáme kúsok celej škorice, dve-tri zrnká nového korenia, pár zrniečok koriandru, badián, zopár voňavých klinčekov a ochutíme medom a citrónom. Kombinácia vývaru so zázvorom je tiež preverená generáciami a známa pod názvom „židovský penicilín“ ako výborný prostriedok proti chrípke a prechladnutiu. Do horúceho vývaru nastrúhame kúsok zázvoru, pridáme jeden či dva prelisované strúčiky cesnaku, kúsok nadrobno nakrájanej cibuľky, trocha čili korenia. Vypijeme také horúce ako sa len dá a vypotíme sa. Vďaka svojim antibakteriálnym a protizápalovým účinkom dokáže zázvor nielen zmierniť prejavy prechladnutia, napríklad aj nádchu, ale je to tiež výborný prostriedok vhodný na prevenciu chorôb z prechladnutia, samozrejme, pri pravidelnom užívaní. Podobne blahodarné účinky má zázvor aj na trávenie. Jednak upokojuje žalúdok, podporuje chuť k jedlu, ale súčasne tým, že dokáže „naštartovať“ metabolizmus, pomáha tiež pri znižovaní hmotnosti. Je pritom jedno, či ho použijeme čerstvý, sušený alebo kandizovaný, zázvor v akejkoľvek forme pomáha potláčať nevoľnosť napríklad v prvom trimestri tehotenstva alebo pri cestovaní. Vtedy sa odporúča hodinu pred ces-

tou zjesť kúsok zázvoru. A napokon, keďže sa mu pripisujú aj afrodiaziakálne účinky, uplatní sa ako mierny povzbudzujúci prostriedok.

Zázvor a medicína dôkazov Stáročiami a ľudovou medicínou preverené účinky zázvoru nenechali chladnými ani mysle vedcov a podzemok ďumbiera, ktorý sa hrdí prívlastkom lekársky, podrobili dôkladnému skúmaniu. Potvrdilo sa, že pravidelná konzumácia zázvoru má pozitívny vplyv na udržanie hladiny cukru v krvi. Hovorí docent MUDr. Emil Martinka, PhD., predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti: „V marci 2011 bola v International Journal of Food Science and Nutrition publikovaná štúdia, podľa ktorej môžu mať niektoré extrakty zázvoru viaceré účinky prospešné pre metabolizmus glukózy. Ukázalo sa, že môže ísť o schopnosť inhibovať (utlmovať – pozn. red.) jeden z črevných enzýmov, konkrétne α-glukozidázu, čím sa znižuje resorbcia, teda vstrebávanie cukrov (na tomto účinku pracuje viacero liekov používaných na liečbu diabetu) a tiež inhibovať subklinický zápal charakteristický pre diabetes mellitus 2. typu, obezitu či inzulínovú rezistenciu. Niektoré extrakty zázvoru majú pravdepodobne tiež schopnosť stimulovať sekréciu inzulínu po požití potravy, a tým prospievať k dobrej kontrole glykémií podobne ako niektoré iné koreniny, napríklad škorica či kurkuma.“ -Ivana Baranovičová-

-PR5-6 / 2011


OSTEOPORÓZA

prim. MUDr. Elena Ďurišová Reumatologicko-rehabilitačné centrum Hlohovec, www.rrc.sk

Seriál článkov o osteoporóze na pokračovanie

Kinezioterapia Liečba pohybom

N

edostatok pohybu je jedným z faktorov, pre ktorý označujeme osteoporózu ako civilizačné ochorenie. Telesný pohyb a cvičenie majú význam nielen pre prevenciu a liečbu osteoporózy, ale patria k správnemu životnému štýlu. Urýchľuje sa látková výmena, lepšie sa využijú cukry, tuky, bielkoviny. Primeraná telesná aktivita je prospešná pre všetky orgány, vrátane mozgu. Do značnej miery je i určitým regulátorom rovnováhy telesnej energie, a teda aj prostriedkom správnej telesnej hmotnosti, a tým aj prevenciou chorobných stavov, ktoré súvisia s obezitou. Opakovane bolo dokázané, že telesná záťaž je najvhodnejším podnetom k činnosti buniek, ktoré tvoria kosť – osteoblastov. Rovnako bolo dokázané, že pri sedavom spôsobe života, pri nedostatku vhodnej záťaže, prevládne činnosť buniek, ktoré kosť odbúravajú, teda osteoklastov. Väčšina pacientov s osteoporózou trpí chronickými bolesťami chrbtice a celého chrbta. Preto sa domnievajú, že ich ochorenie vyžaduje, aby sa telesne šetrili. Často je ťažké presvedčiť ich, že musia nielen užívať predpísané lieky, ale aj napriek bolestiam začať s pohybovou liečbou. Úlohou

lekára je nielen odhaliť ochorenie a naordinovať lieky, ale výberom správnej zostavy cvičení prerušiť bludný kruh. V opačnom prípade by pri nedostatočnej pohybovej aktivite v prípade pacientov s osteoporózou dochádzalo k neustálemu úbytku kostnej hmoty a postupne by sa prehlboval stupeň osteoporózy. Zdravý človek má všetky základné jednotky pohybového aparátu (svaly, šľachy, väzivá, kosti) v rovnováhe. Pri ochorení ktorejkoľvek časti dochádza najskôr k preťaženiu a neskôr aj k poškodeniu. Vzniká stav nerovnováhy, ktorá prináša pacientovi problémy v podobe obmedzenej pohyblivosti, oslabenej výkonnosti alebo bolesti v príslušnej časti pohybového aparátu. Aj chronická osteoporotická bolesť vzniká na základe nerovnovážneho stavu medzi svalmi, šľachami a kosťami, na ktoré sa svaly upínajú. V úvode je bolesť prevažne svalová, vznikajúca z dlhodobého nesprávneho zaťažovania a preťažovania svalstva, napríklad následkom chorobného zakrivenia chrbtice vzniknutého zo zmeny tvaru osteoporotických stavcov. V preťažovanom svale je zvýšené napätie, ktoré vedie k jeho stiahnutiu a nedostatočnému prekrveniu, čo

Komplexné informácie o osteoporóze sa dočítate v publikácii s CD „Ženské bolesti chrbtice (sterilita, inkontinencia, osteoporóza)“; CD obsahuje špeciálne cvičebné zostavy. spôsobuje bolesti. Pri dlhodobom preťažení vznikajú časom zmeny z opotrebovania a sval sa stane funkčne slabším, málo výkonným. Takzvané posturálne svaly, ktoré zabezpečujú sed a stoj (šijové svalstvo, svalstvo zadnej strany chrbta, stehien, lýtok) majú tendenciu ku skracovaniu. Skupina fázických svalov (sedacie, brušné…) má zasa sklon k oslabovaniu. Ak sa poruší rovnováha medzi svalovými skupinami, vznikne svalová dysbalancia (nerovnováha). Rehabilitácia je neoddeliteľnou súčasťou komplexnej terapie a prevencie osteoporózy. Z prostriedkov fyzikálnej terapie má rozhodujúci význam pohybová liečba. Fyzická aktivita a gravitácia (vplyv zemskej príťažlivosti) sú dôležité mechanické stimuly pre kostný rast a obnovu kosti. Na záver pripomíname, že je dokázané, že aj len pravidelným dlhodobým užívaním odporučeného množstva kalcia a vitamínu D, najmä vo vyššom veku, sa výrazne zníži riziko vzniku osteoporotických zlomenín. K zaisteniu dennej potreby vápnika prispievajú aj niektoré minerálne vody, napríklad v kúpeľoch Lúčky alebo AquaOs, pričom sa nevyskytujú nežiaduce účinky ako zápcha či plynatosť.

V budúcom čísle sa dočítate o špeciálnej cvičebnej zostave podľa Ďurišovej pre pacientov s osteoporózou. 5-6 / 2011

/ 75


VÝŽIVA

prof. RNDr. Libor Ebringer, DrSc. a prof. Ing. Ladislav Soják, DrSc. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Vlastnosti surového a pasterizovaného mlieka Predaj mlieka z automatov sa rýchlo rozšíril. Je takéto mlieko z hľadiska potenciálnej nákazy bezpečné? Je odporúčanie „mlieko treba prevariť“ oprávnené?

Účinná ochrana Pasterizácia je termálny proces, ktorý minimalizuje riziko potravinových nákaz a predlžuje skladovaciu dobu výrobku. Pri pasterizácii mlieka sa používajú rôzne kombinácie teploty a času, najčastejšie 72 °C/15 sekúnd alebo 63 °C /30 minút. Trvanlivé, tzv. krabicové mlieka, ošetrené UHT ohrevom, sú počas niekoľkých sekúnd ohriate na 135 – 150 °C. Pasterizácia neusmrtí v mlieku všetky mikroorganizmy, časť z nich ostane „utlmená“, ale živá. Na druhej strane UHT mlieko je takmer sterilné. Podľa potravinového kódexu je pasterizačný proces vyhovujúci, ak sa v ml mlieka nachádza najviac 20 tisíc mikroorganizmov, väčšinou baktérií. Patogénne baktérie by pasterizáciu nemali prežiť. Môže sa prihodiť, že výsledok pasterizácie nemusí byť uspokojivý. V mlieku sa môžu vyskytnúť termorezistentné kmene patogénnych baktérií, napríklad listérií, ktoré pasterizáciu prežijú. Z pasterizovaného mlieka sa môže rozšíriť nákaza aj vtedy, ak bolo počas ďalšieho spracovania a manipulácie sekundárne kontaminované patogénmi. Takýmito cestami môžu vznikať potravinové

76 /

nákazy niekedy aj veľkého rozsahu, medzi ktorými sú najčastejšie salmonelózy. Azda najväčšia epidémia potravinovej salmonelózy sa vyskytla r. 1985 v štáte Illinois, a postihla vyše 200 tisíc konzumentov. Napriek tomu pasterizácia je doteraz považovaná za najúčinnejšiu ochranu pred nákazami vyvolávanými baktériami, ako sú listérie, salmonely, kampylobaktery, stafylokoky, vysokopatogénna Escherichia coli O157:H7 a iné. Pasterizácia zvyšuje bezpečnosť a skladovaciu dobu mlieka zneškodnením nielen patogénnych baktérií, ale aj tých, ktoré mlieko a mliečne výrobky kazia.

Vedľajšie účinky pasterizácie Pasterizácia má však, okrem vyčistenia mlieka od patogénov, aj „vedľajšie“ účinky. Pre niektoré biologicky účinné zložky je teplota nad 60 °C kritická. Vyššie teploty dramaticky znižujú antioxidačné a antimikróbne vlastnosti mlieka. Komplex antioxidačných látok okrem vitamínov E a C tvoria najmä ß-karotény, flavonoidy a enzýmový systém reprezentovaný

superoxid dismutázou, katalázou a glutatión- peroxidázou. Zo srvátkových bielkovín hrá v mlieku významnú antioxidačnú aktivitu vďaka bohatému zastúpeniu najmä ß-laktoglobulín. Liter kravského mlieka obsahuje 8 g ß-laktoglobulínu, ovčie ešte viac. Antioxidačná kapacita mlieka má význam z hľadiska udržovania kvality mliek a mliečnych výrobkov, bráni aj množeniu patogénov a peroxidácii tukov. Vitamíny rozpustné v tukoch (A, E, D a K) a niektoré vitamíny B-komplexu (riboflavín, kyselina pantoténová, biotín a niacín) pasterizácia zachová v pôvodnom stave. Straty ostatných vitamínov skupiny B (B1, pyridoxín, B12, kyselina listová) sú nízke – od 1 do 10 %. Najviac je poškodený vitamín C, straty dosahujú až 50 %, pri UHT ohreve ešte viac. Aj keď pasterizácia nespôsobuje veľké zmeny v obsahu vitamínov, na druhej strane môže ich aktivitu znížiť sprostredkovane, denaturáciou bielkovín, ktoré vitamíny prenášajú. Napríklad vyššie teploty presahujúce 70 °C znižujú schopnosť ß-laktoglobulínu viazať vitamíny E a D. Podobným spôsobom vyššie teploty znižujú aj využitie vitamínu B12 -PR-

5-6 / 2011


VÝŽIVA

a kyseliny listovej. Sprievodným dôsledkom pasterizácie je tiež znižovanie vstrebávania minerálnych komponentov, vápnika, fosforu, horčíka a niektorých mikroelementov. Medzi syrmi vyrobenými z pasterizovaného a surového mlieka existujú rozdiely aj v organoleptických vlastnostiach (chuť, vôňa). Aróma syrov je totiž výsledkom metabolickej aktivity mliečnych baktérií, a to najmä glykolýzy, lipolýzy a proteolýzy.

Je pasterizované mlieko plnohodnotné? Pasterizácia znižuje aktivitu väčšiny enzýmov, napríklad spoľahlivo inaktivuje fosfatázu. Vyššie teploty inaktivujú aj katalázu, glutatión-peroxidázu a lyzozým. Nájdu sa aj enzýmy o niečo menej citlivé na vyššie teploty. Napríklad 50 % zníženie aktivity laktoperoxidázy sa dosiahne zohriatím mlieka na 70 °C, ale až po 20 minútach. Pasterizácia znehodnocuje aj imunoglobulíny, čiže protilátky, ktoré zabezpečujú odolnosť proti vírusom, baktériám a baktériovým toxínom. Vyššie teploty podporujú aj oxidáciu tukov. Nie všetky mastné kyseliny sú rovnako citlivé na vyššie teploty. Štruktúra konjugovanej linolovej kyseliny (CLA) spôsobuje, že je citlivejšia na oxidáciu alebo izomeráciu pôsobením vyšších teplôt ako linolová kyselina. Zvyšovanie teploty znamená znižovanie aktivity CLA. Pasterizácia a UHT ohrev čiastočne znižujú aj nutričnú hodnotu mliečnych bielkovín. Je to dôsledok tzv. Maillardovej reakcie, ktorá znižuje využiteľnosť najmä lyzínu počas tráviaceho procesu. Pasterizácia znižuje aj aktivitu niektorých látok rastlinného pôvodu nachádzajúcich sa v mlieku. Najmä mlieko získavané od dobytka chovaného vo voľnej prírode a na zelenej paši obsahuje širokú škálu fytochemikálií: fenoly, flavonoidy, terpenoidy, steroly, mastné kyseliny a iné bioaktívne komponenty, ktoré sú významné tak z hľadiska zdravia, ako aj z hľadiska charakteristických chuťových vlastností mlieka a sy-

rov. Jedným z rastlinných sterolov najcitlivejších na pasterizáciu je stigmasterol, ktorý bráni poškodzovaniu chrupavky v kĺboch, a tým aj vývinu osteoartritídy. Pasterizácia negatívne ovplyvňuje aj tvorbu malých biopeptidov vznikajúcich počas fermentačných procesov a zrenia syrov. Ide o biopeptidy s účinkami imunostimulačnými, antitrombotickými, protizápalovými a znižujúcimi krvný tlak, ako aj prenášajúcimi minerálne živiny a niektoré vitamíny. Syry vyrobené z pasterizovaného mlieka sú chudobnejšie na malé biopeptidy, ktoré znižujú krvný tlak. Uvedené a ďalšie poznatky potvrdzujú, že surové mlieko má vyššiu nutričnú hodnotu ako mlieko pasterizované. Keďže riziko výskytu patogénov v mlieku nemožno vylúčiť, hygienické orgány spravidla odporúčajú mlieko pasterizovať. Jedinou výnimkou u nás je tradičná bryndza, ktorá sa vyrába zo surového nepasterizovaného ovčieho mlieka. O nejednotnosti názorov a búrlivej diskusii k tejto problematike svedčí súčasná situácia v USA. Iba v 27 štátoch USA je povolený predaj surového mlieka. Dobrý zdravotný stav zvierat a prísne dodržovanie hygienických zásad počas celej výroby a predaja sú základným predpokladom pre výrobu kvalitného mlieka. Napríklad v štáte Kalifornia sa môže predávať len také surové mlieko, ktoré obsahuje v mililitri najviac 15 tisíc živých baktérií, z toho najviac 10 koliformných a žiadne patogény. Takéto hodnoty nedosahuje naše mlieko ani po pasterizácii.

Živý systém pre zdravie Priaznivci nepasterizovaného mlieka sú presvedčení, že surové mlieko je živým systémom, ktorý tvoria najmä mikroorganizmy, enzýmy a ďalšie biologicky aktívne zložky. Pravidelné pitie surového mlieka v pôvodnom prírodnom zložení chráni pred rôznymi chorobami. Na druhej strane podľa nich pasterizácia mlieka prispieva k šíreniu civilizačných ochorení (alergie, rakovina, cukrovka, poškodzovanie srdcovocievneho sys-

tému, neurodegeneratívne ochorenia a i.). Existuje niekoľko argumentov podporujúcich pitie surového mlieka. Presvedčivé sú najmä tie, ktoré sa opierajú o „hygienickú hypotézu“ vytvorenú britským vedcom Davidom Strachanom r. 1989. Podľa tejto hypotézy je pre zdravý vývin imunitného systému osožný kontakt detského organizmu s čo najširšou škálou mikroorganizmov a rôznych parazitov. Imunitný systém sa takto naučí rozpoznávať rôzne alergény – rizikové faktory pre zdravie. Do rámca hygienickej hypotézy zapadá aj pôsobenie „živého“ , čiže surového mlieka, ktoré znižuje výskyt alergických ochorení. Potvrdzuje to spoločná správa tímu vedcov z piatich európskych štátov (Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko, Holandsko a Švédsko), ktorí dlhodobo pozorovali 15 tisíc detí vo veku od 3 do 15 rokov. Deti, ktoré pili surové nepasterizované mlieko boli zdravšie, výskyt astmy a rôznych alergických ochorení bol u nich zriedkavejší, na rozdiel od detí, ktoré pili pasterizované mlieko. V prospech hygienickej hypotézy svedčí aj výsledok výskumu pôsobenia surového mlieka na otehotnenie. Výskum sa týkal žien vo veku 20 až 40 rokov rozdelených do dvoch skupín. Pracovníčky poľnohospodárskych odvetví, ktoré pravidelne pili najmenej tri poháre surového mlieka denne, mali zápaly pohlavných orgánov zriedkavejšie, takže otehotneli častejšie ako tie ženy, ktoré pili pasterizované mlieko. Prehľad výsledkov napovedá, že surové mlieko má vyššiu nutričnú a zdravotnú funkciu ako mlieko pasterizované. Preto niektorí odborníci iniciovali výskum nových spôsobov výroby zdravého mlieka bez tepelného spracovania. Keďže ešte existuje riziko potravinovej nákazy zo surového mlieka, zdravotnícke orgány odporúčajú mlieko čapované z automatov prevárať. Jedinou alternatívou ako sa vyhnúť tepelnému spracovaniu mlieka a čiastočne znížiť riziko nákazy, je nechať mlieko spontánne zakvasiť, ako sa to v minulosti na Slovensku dialo takmer v každom dome.

5-6 / 2011

/ 77


MEDICÍNA

Speleoterapia moderná metóda pri liečbe respiračných ochorení PaedDr. Viera Cmorejová Bc. Monika Sabolová

V liečbe respiračných, alergických a astmatických ochorení prioritnú úlohu zohráva farmakologická liečba. Nesmieme však zabúdať ani na nefarmakologickú – podpornú liečbu. Chorým s respiračnými ťažkosťami, alergikom či astmatikom v našich podmienkach nemôžeme ponúknuť more, a tak sa ako podporná terapia donedávna využíval pobyt v našich veľhorách. Dnes k nim môžeme pripojiť jaskynné prostredie – Jasovskej, Demänovskej, Bystrianskej či Gombaseckej jaskyne, v ktorých sa realizuje speleoterapia.

História speleoterapie Z histórie je známe, že poznanie a empirické využitie pozitívneho vplyvu podzemného prostredia na ľudský organizmus bolo známe už v antickom Grécku a Ríme. Písomné dokumenty o speleoterapii pochádzajú z 15. storočia, zo soľných baní vo Wieliczke v Poľsku. Prvá speleoterapia pod lekárskou kontrolou sa konala v 19. storočí v strieborných doloch v Rakúsku v OBERZEIRINGU. Od polovice 20. storočia sa výskumom jaskynného ovzdušia venuje čoraz väčšia pozornosť. Sú známe predovšetkým jeho účinky na chronické a alergické ochorenia dýchacích orgánov. Moderný základ speleoterapie vytvoril v 50. rokoch 20. storočia Dr. Karl Hermann Spannagel, ktorý začal aplikovať speleoterapiu ako aj balneoterapiu ako liečebné metódy u dospelých astmatikov. Na jeho skúsenostiach a zásadách bolo rozvinutých niekoľko centier v celej Európe. Ide predovšetkým o zdravotnícke

78 /

zariadenia liečebného charakteru, to znamená, že pracovný tým je zložený zo zdravotníckeho personálu. V 60. a 70. rokoch minulého storočia, ešte v rámci Československa, sa rozvíjala speleoterapia aj u nás a speleoterapeutické centrá boli predovšetkým v Gombaseckej a Bystrianskej jaskyni. Momentálne pribudli ďalšie centrá, napríklad Jasovská a Demänovská jaskyňa. Speleoterapia je jednou z neinvazívnych liečebných metód. Podzemné prostredie jaskýň by sme mohli prirovnať k veľkému prírodnému inhalátoru. Jaskynné prostredie musí spĺňať určité kritériá, aby sa v ňom mohla speleoterapia realizovať.

Mechanizmus účinku speleoterapie Ešte stále Doterajšie významný expozície

je predmetom výskumu. výskumy poukazujú na imunostimulačný vplyv mikroklimatického pod-

zemného prostredia na ľudský organizmus, ako v oblasti nešpecifickej imunity, tak aj v oblasti špecifickej bunkovej a humorálnej imunity. V mikroklíme podzemného prostredia zohráva dôležitú úlohu aerosól, ktorý má určité vlastnosti. Tie potom podmieňujú, či má dané podzemné prostredie pre speleoterapiu význam alebo nie. Mikroklimatické pomery podzemného prostredia musia spĺňať dané podmienky: • stála teplota – priemerná teplota, ktorá by nemala kolísať ani v priebehu dňa, ani roka, je 6 až 10 °C, • stála vlhkosť – relatívna vlhkosť by mala byť medzi 90 – 100 %, • prúdenie vzduchu – 15 cm/sekundu, • zaistenie výmeny vzduchu, • pH prostredia okolo 4 – 4,5 pretože jaskynné prostredie má vysokú samočistiacu schopnosť, čím sú dokázané bakteriostatické a baktericídne účinky, • prostredie musí byť bez prašných častíc a alergénov, • vysoký obsah iontov, predovšetkým Na, K, Ca, Mg, Cl, Fe2 negatívna ionizácia ovzdušia, vhodná je aj vyššia koncentrácia CO2, čo má vplyv na negatívnu ionizáciu kalcia, • veľkosť aerosólu 0,2 – 0,5 μm, ktorý má možnosť preniknutia do alveol, • rádioaktivita na prístupnej úrovni, ale dostačujúca.

-PR5-6 / 2011


MEDICÍNA/INFOSERVIS Indikácia speleoterapie pri ochoreniach dýchacích orgánov: • • • • • • • • • • • •

opakované a chronické choroby horných dýchacích ciest pri poruche imunity, opakovaná a chronická sinusitída, opakované obštrukčné aj neobštrukčné zápaly priedušiek, chronický a pretrvávajúci kašeľ po chorobách dýchacích orgánov, opakované bronchitídy u alergikov, alergická nádcha, polinóza so zápalmi dýchacích ciest, astma bronchiale, dermorespiračný syndróm, často choré dieťa, deti z ekologicky znečistených oblastí, deti rodín s pozitívnym výskytom alergických ochorení.

Speleoterapia je vhodná aj pre: • fajčiarov, • zaprášené pľúca (profesionálneho a iného pôvodu), • športovcov v komplexnej kondičnej príprave, • „skaterov“ – korčuliarov na umelom ľade, hokejistov, krasoa rýchlokorčuliarov (čpavok umelých klzísk vedie k chronickému podráždeniu slizníc dýchacích ciest), • rekonvalescenciu - zotavenie po ťažkých ochoreniach, • pracujúcich z toxických prevádzok, • psychofyzické preťaženie – manažéri, a iní, • preklimakterické ťažkosti, • problémy s pohybovým aparátom, osteoporózu.

Z doposiaľ vytvorených výskumov zameraných na účinky speleoterapie realizované v Českej republike uvádza v časopise Vox pediatriae MUDr. Pavel Slávik dané závery (viac na www.zdravcentra.sk): • Z klinického hľadiska sa ťažkosti pacientov v dobe pobytu výrazne znížili. Pričom dané zlepšenie zdravotného stavu zostáva v rôznej miere aj po návrate domov. Dlhodobý efekt, niekedy aj vymiznutie ťažkostí. • Dosiahnutie liečebného procesu je možné docieliť opakovaním. • V oblasti imunologického vývoja detí bol preukázaný kladný modulačný vplyv v celom rade imunologických funkcií, a to rovnako v oblasti nešpecifickej aj špecifickej imunity. • Speleoterapiu z ekonomického hľadiska nie je možné hodnotiť, keďže u nás si pacient uhrádza pobyt sám. Speleoterapia aj napriek svojej účinnosti a dostupnosti nie je hradená z prostriedkov verejného zdravotníctva. • Nesmieme zabúdať ani na telesnú kondíciu, ktorá sa zlepšila u pacientov po absolvovaní speleoterapie, ako aj ich pľúcne funkcie, čo má prínos pre ich ďalší telesný vývoj.

130-ročný boj s pneumokokmi pokračuje

Obrovským úspechom medicíny v boji proti pneumokokom bolo objavenie penicilínu v roku 1928 Alexandrom Flemingom. Liečba pneumokokových infekcií penicilínom sa začala v roku 1944, teda práve včas na to, aby počas 2. svetovej vojny zachránila tisícky ľudských životov. Tento fakt sa stal dôvodom veľkej radosti lekárov, ktorí boli presvedčení, že problém s pneumokokmi je vyriešený. Žiaľ nebolo to úplne tak. Informácie o pneumokokoch Pneumokok je pôvodcom ťažkých, niekedy až fatálnych bakteriálnych infekcií, ktoré ohrozujú predovšetkým deti

do 5 rokov života. Šíri sa vzduchom a bežným kontaktom, pričom sa usádza na slizniciach nosa a úst, odkiaľ dokáže preniknúť do krvného obehu a napáda ďalšie orgány. U detí sa tak môžu vyvinúť závažné ochorenia ako sinusitída (zápal prínosových dutín), otitis media (zápal stredného ucha), meningitída (zápal mozgových blán), bakteriémia (výskyt baktérii v krvi), sepsa (otrava krvi), osteomyelitis (zápal kostnej drene), septická artritída, endokarditída a perikarditída (zápal srdcového svalu a osrdcovníka), peritonitída (zápal pobrušnice), celulitída, či zápal mozgu. V súčasnosti je známych

Speleoterapia sa realizuje v rudných, krasových jaskyniach, štólach a ako aj v prostredí soľných baní. V našich podmienkach sa na realizáciu speleoterapie využívajú prírodné krasové jaskyne, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky. Ako prvá sa na realizáciu speleoterapie používala Gombasecká jaskyňa. Od konca osemdesiatych rokov sa pri liečbe pacientov s ochoreniami dýchacieho systému využíva aj Bystrianska jaskyňa. Podobné mikroklimatické podmienky majú aj Demänovská či Gombasecká jaskyňa. V klimatických kúpeľoch Štós (horská klíma) sa na liečbu pacientov využíva pobyt v Jasovskej jaskyni. V jaskyni sú zastúpené všetky kvapľové výzdoby, biele, hnedé, sivé stalagmity, stalaktity, stalagnáty, vodopády a iné. Priemerná teplota vzduchu je 8,5 až 9,5 °C, a relatívna vlhkosť je 90 % až 98 %, čo sú na speleoterapiu ideálne podmienky. Čistota ovzdušia, aerosólu, stála relatívna vlhkosť, stála rovnako nízka teplota, veľkosť kvapôčok a chemicky nedráždivá skladba aerosólu vytvárajú jedinečné podmienky na prirodzenú inhaláciu. Dýchanie aerosólu aj počas spánku je skutočne účinnou inhaláciou. Účinky môžu ovplyvniť povrch sliznice dýchacích ciest, tvorbu hlienu, krvné zásobenie sliznice ako aj nervové zakončenia.

asi 90 kmeňov pneumokových baktérií, avšak iba niektoré z nich predstavujú nebezpečenstvo pre zdravie a život detí. Prevenar 13 13-valentná konjugovaná vakcína Prevenar 13 poskytuje spomedzi konjugovaných vakcín najširšiu ochranu proti pneumokokom spôsobujúcim závažné infekcie u detí a ako jediná dostupná konjugovaná vakcína poskytuje ochranu aj proti kmeňom 3, 6A a najmä 19A, ktoré sa vyznačujú vysokou agresivitou a rezistenciou na antibiotiká. Prevenar 13 pomáha chrániť dieťa pred závažnými pneumokokovými infekciami, zápalom pľúc a zápalom stredného ucha, ktoré sú spôsobené očkovacími sérotypmi.

5-6 / 2011

/ 79


INFOSERVIS

Pomáhame seniorom žiť krajšie a plnohodnotnejšie

V popredí záujmu médií i širokej verejnosti sú v dnešnej dobe najmä mladí a dynamickí ľudia, staroba akoby ani nebola zaujímavá. Avšak počet seniorov, ktorých telesný, duševný aj sociálny potenciál ostáva aj na dôchodku vysoký a ktorí by radi žili aktívnym životom, neustále narastá. Fond GSK sa preto rozhodol podporiť v roku 2011 finančným grantom práve projekty, ktorých cieľom je zvýšiť kvalitu života seniorov, priniesť im pocit užitočnosti, docenenia a radosti zo života. Fond GSK udeľuje každoročne finančné granty projektom, ktoré sa snažia zlepšiť život znevýhodnených skupín a pomáhať tým, ktorí to potrebujú, aby mohli žiť kvalitnejšie a začleniť sa plnohodnotne do spoločnosti. Tento rok je jeho cieľom podporiť projekty pre seni-

orov, ktorí sú často na okraji záujmu, no pritom chcú aj napriek svojmu veku žiť aktívne, majú svoje túžby a očakávania. Do Jesennej výzvy na predkladanie žiadostí o finančné granty z Fondu GSK sa prihlásilo 52 organizácií a združení z celého Slovenska. Priniesli mnoho zaujímavých nápadov, ako pomôcť seniorom zlepšiť ich život, podporiť ich integráciu a antidiskrimináciu. Nezávislá výberová komisia nakoniec vybrala 18 víťazných projektov, ktoré získali podporu Fondu v rôznej výške v celkovej sume 19 735 €. Ich cieľom je posilniť u seniorov pocit užitočnosti pre spoločnosť, podporovať vedomie vlastnej hodnoty a bohatých životných skúseností, ponúknuť možnosti zmysluplnej činnosti a kontaktu so svetom aj vo vyššom veku, či rozvoj spoločenského a kultúrneho vyžitia

OZ Šťastko podporuje detskú onkológiu

Študenti sa spojili pre dobrú vec. Občianske združenie Šťastko, založené a riadené poslucháčmi Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ), spustilo spoluprácu s Klinikou detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava. Úvodnou aktivitou bola finančná zbierka na podporu Kliniky, ktorú realizovalo na Fakulte práva PEVŠ. Prispelo do nej niekoľko desiatok študentov. „Rakovina a jej liečba je jedným z vážnych problémov dnešnej doby. Takmer kaž-

80 /

5-6 / 2011

dý z nás má s touto zákernou chorobou negatívne skúsenosti a zažil ju vo svojej blízkosti. Preto sme sa rozhodli podporiť práve detskú onkológiu,“ objasňuje dôvody aktivity Jana Vyhnáleková, predsedníčka OZ Šťastko. Výťažok zbierky putoval na účet Kliniky. „Darovanú sumu použijeme na liečbu detských pacientov s onkologickou diagnózou a na spríjemnenie ich hospitalizácie,“ hovorí MUDr. Daniela Sejnová, primárka Kliniky detskej hematológie a onkológie.

seniorov. Spoločnosť GSK považuje za svoje poslanie pomáhať ľuďom prežiť život aktívnejšie, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie a aj prostredníctvom Fondu sa snaží vypočuť čo najviac volaní o pomoc, prispieť k skutočným pozitívnym zmenám a napĺňať tak motto „Podaj ruku, vráti sa Ti celé srdce“. V udeľovaní grantov bude Fond GSK pokračovať aj v roku 2012. Medzi organizácie, ktoré Fond GSK podporuje pravidelne, patrí napríklad Záujmové združenie Rodina v Trnave, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku, organizácia Depaul Slovensko, ktorá sa stará o ľudí bez domova, a niekoľko ďalších.

BIOSTYL a ESOTERIKA 2011 V termíne od 29. 9. do 11 10. 2011 sa atmosféra Výstaviska INCHEBA EXPO niesla nielen v znamení zdravia, zdravej výživy a životného štýlu, ale aj alternatívnej medicíny, duchovna a duchovných náuk. Projekt o zdravej výžive, ktorá sa stáva neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života nie je len módnou vlnou, ale skôr prejavom základnej ľudskej potreby – vedieť – byť otvorený novým informáciám. Na výstave, ktorú navštívilo takmer 24 tisíc návštevníkov mal už tradične svoj stánok aj Bedeker zdravia. Navštívilo ho asi 6 300 návštevníkov, ktorým sme rozdali takmer 4 000 výtlačkov časopisu. Náš časopis v spolupráci so spoločnosťou CELIMED na výstave zastrešovali projekt ako pokračovanie edukačno-preventívnych programov „Synergia pre zdravie a imunitu“. Spoločnosť CELIMED zapožičala digitálny tlakomer Omron, ktorým si návštevníci mohli dať zmerať krvný tlak. Na meraní sa zúčastnilo 114 návštevníkov, a tí, ktorých hodnoty krvného tlaku boli hraničné, dostali vzorku produktu OptiTenzin, ktorý poskytla spoločnosť Walmark. Súčasťou projektu bola tiež prezentácia výživového doplnku Olejovita s obsahom organického jódu od spoločnosti Glandula mystery. Návštevníci ho mohli na mieste ochutnať.


Nový zákon o liekoch Čo priniesol pacientom? DESATORO PRE PACIENTA

Dňa 13. septembra 2011 bol schválený nový zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorý vstúpil do platnosti 1. decembra 2011. Nezabudnite sa spýtať svojho lekára a lekárnika, čo to pre vás znamená!

1. Pacient má od 1. 12. 2011 právo vybrať si liek podľa výšky doplatku. 2. Mal by mal vedieť, aké lieky užíva, a ak sa dá, pokračovať v ich užívaní. 3. Mal by navštevovať lekáreň so širokým sortimentom liekov. 4. Mal by informovať lekárnika, aké voľnopredajné lieky užíva. 5. Ak sú na trhu dostupné lieky, ktoré užíval doteraz, nemal by ich príliš často meniť. 6. Ak spozoruje nežiaduce účinky, mal by okamžite informovať o danom fakte lekára. 7. Mal by byť trpezlivý, lekáreň nemôže vydať liek, ak je lekársky predpis zle vypísaný. 8. Mal by každého pol roka navštevovať špecialistu, inak si lieky na odporúčanie bude musieť platiť sám. 9. Má právo sa spýtať lekára aj lekárnika, ak niečomu nerozumie. 10. Využívať konzultácie, ak ich lekáreň poskytuje.

Ako správne vyhadzovať lieky Nezriedka sa stane, že po prezretí „domácej lekárničky“ zistíme, že mnohé lieky z nej sú už staré, dávno po dátume spotreby uvedenom na lieku. Určite ste si v tom momente polo-

žili otázku: a čo teraz? Zbalím všetky lieky do vreca na smeti alebo musím postupovať inak? Správny postup pri znehodnocovaní starých liekov je navštíviť ktorúkoľPacient + Lekár + Lekárnik 1/2011

vek verejnú lekáreň. Každá musí mať vytvorené miesto pre zhromažďovanie liekov, ktoré jej odovzdávajú obyvatelia. Toto miesto však musí byť zabezpečené voči ďalšiemu zneužitiu


liekov. Vrecia s vyzbieranými liekmi z lekárne zberá firma s názvom Modrá planéta dva až štyrikrát ročne. Zber je finančne zabezpečený štátom. V zmysle ochrany životného prostredia a zníženia finančných nákladov na znehodnotenie liekov platí od konca roka 2009 nové nariadenie Štátneho úradu pre kontrolu liečiv a Ministerstva životného prostredia pre zber starých liekov. Lieky do lekárne sa musia odovzdávať bez oba-

lov, teda tablety, kapsule a čapíky vybrané z papierovej krabičky a obalu z umelej hmoty, lieky v tekutej forme vo fľaškách by mali byť tiež vybrané z papierových krabičiek, masti a krémy sa odovzdávajú len v obaloch z umelej hmoty. Takto odbalené lieky sa musia dať do papierového alebo plastového vrecka a tak odovzdať do lekárne. Za nebezpečný odpad sa považujú len samotné kapsuly, tabletky, kvapky, sirupy a čapíky. Ak

potrebujete znehodnotiť staré ortuťové teplomery, treba ich odovzdať do lekárne zvlášť. Striekačky s ihlami treba tiež odovzdávať zvlášť, ideálne v plastových fľašiach. Obal z papiera treba zahodiť do papierového kontajnera a obal z plastu do kontajnera na plasty. Týmto postupom sa znižuje množstvo nebezpečného odpadu spracovaného z lekárni a tak všetci prispejeme k správnej recyklácii odpadov.

Objednávanie liekov cez internet V dnešnom svete nákupov cez internet sa vám určite stalo, že ste sa dostali na internetové stránky, ktoré ponúkajú zaručene „fungujúce” lieky na vaše ochorenie či problémy. Ak ste sa aj nepreklikali vy sami na tieto stránky, vaša mailová schránka je určite zahltená mnohými podobnými reklamami či ponukami. Neponúkajú sa len lieky na chudnutie, ale aj na povzbudenie sexuálnych funkcií, či okamžite účinné lieky na celulitídu, akné, proti vypadávaniu vlasov a iné. Ak vás tieto ponuky náhodou zaujmú a prečítate si ponúkané odkazy, predávajúci ponúkajú aj vrátenie peňazí, ak jeho výrobok nebude pôsobiť, ale samozrejme, že mu musíte vrátiť aj jeho výrobok. Len ako vrátim niečo čo užívam a zistím, že to nepôsobí? Ak si to hneď neobjednáte a idete sa najskôr spýtať do lekárne, zistíte že pracovníci lekárne dané výrobky nepoznajú a ani o nich nikdy nepočuli. Ako je to možné? Veľmi jednoducho. Lieky alebo výživové doplnky ponúkané cez mnohé internetové obchody nepodliehajú žiadnej kontrole. Nepodliehajú kontrole Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorý zodpovedá za kvalitu výživových doplnkov a nepodliehajú ani kontrole Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, ktorý zodpovedá za registráciu liekov. Oba tieto úrady patria pod Ministerstvo zdravotníctva SR. Preto, ak potrebujete poradiť a pomôcť, mali by ste sa vždy obrátiť na svojho lekára alebo lekárnika. V lekárni si zakúpite lieky a výživové doplnky, ktoré spĺňajú normy dané našim štátom alebo Európskou úniou. Na všetky tieto takzvané „fungujúce” lieky a výživové doplnky majú v lekárni účinné a najmä bezpečné náhrady. Ak je liek na váš problém v lekárni viazaný na predpis a nechcú vám ho predať bez predpisu, je to len pre vašu ochranu ako pacienta. Zaručene fungujúce lieky na chudnutie nie sú. V

PharmDr. Andrea Gažová, PhD. Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, LF UK

lekárni vám však ponúknu lieky a výživové doplnky, ktoré so správnou životosprávou fungovať budú. Erektilná dysfunkcia sa dá tiež riešiť, ale len s odbornou pomocou lekára. Internet je veľmi dobrá a v posledných rokoch dokonca nenahraditeľná súčasť nášho každodenného života. Ako každý technický prostriedok sa však dá aj jednoducho zneužiť. Kontakt so živým lekárom alebo lekárnikom je predsa len bezpečnejší ako anonymné prostredie internetu. Preto si radšej každý nákup liekov na internete radšej vopred overte v lekárni alebo u lekára.

Pacient + Lekár + Lekárnik 1/2011


11 13:07


Naj produkty pre Nepočujúcich

Super zľava

Len za

1me2sa€ čne

Paušál ál pre Nepočujúcich SMS §500 §20 voľných minút

Mobilný l ý internet i t t pre Nepočujúcich MB §§10len000 za 12,10 €/mes. sťahovanie §až do 42 Mb/s §odosielanie až do 5,8 Mb/s

Rozumieme vám! Nikomu netreba vysvetľovať, že Nepočujúci to majú v živote oveľa ťažšie. My v Telekome si to uvedomujeme, trápi nás to a rozhodli sme sa urobiť niečo preto, aby sme im ich situáciu uľahčili. Pripravili sme pre nich naozaj výhodnú ponuku produktov. Navyše, naši predajcovia vo viac ako 60 Telekom Centrách po celom Slovensku sú školení v posunkovej reči a dokážu s Nepočujúcimi komunikovať bez použitia tlmočníka, pera a papiera. Ak ste Nepočujúci, využite to! Podporujeme aj začínajúcich Nepočujúcich podnikateľov, viac na www.nepocujucipodnikatelia.sk

Pri aktivácii služieb sa zákazník musí preukázať dokladom totožnosti a posudkom o uznaní sluchového postihu vydaným príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Viac informácií o ponuke nájdete v aktuálnom Cenníku programov a služieb, na Zákazníckej linke Telekom 0800 123 456 alebo v každom Telekom Centre. Uvedené ponuky sú s 24-mesačnou viazanosťou. Uvedené rýchlosti sú len maximálne teoretické. Reálne dosiahnuteľná rýchlosť môže byť nižšia. print bedeker zdravia 205x265 11_11.indd 1

1.12.2011 13:07

Bedeker zdravia 5-6 2011  

Bedeker zdravia 5-6 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you