Page 1

2 2012

Prílohy časopisu

Ministerka zdravotníctva

2

2012

Zuzana Zvolenská: „Budem počúvať všetky názory.“ partneri

Dieťa Zdravé srdce Slovenské kúpele


PARTNERI

doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH

Vážení čitatelia Bedekra zdravia.

K

eď som sa spolu s ďalšími siedmimi tisíckami účastníkov Bratislavského maratónskeho behu zúčastnil tohto podujatia, pochopil som veľa vecí. Taká obrovská masa ľudí so záujmom o pohyb a šport má svoju silu. To je snáď najpozitívnejšia vec, ktorá ma za posledný čas prekvapila. Nie je preto zbytočné v Bedekri zdravia venovať pozornosť tomu, ako zvyšovať pohybovú aktivitu a brať šport ako bežnú súčasť života. Veď práve pohyb je významný protektívny faktor psychického zdravia, rovnako ako telesného. O tom, že jedným z najvýznamnejších rizikových faktorov pre zdravie je fajčenie, sa netreba zvlášť zmieňovať. Práve preto vyhlasuje WHO každoročne 31. máj za Svetový deň bez tabaku. Aj tento rok sa zameriava na pomoc fajčiarom ako prestať. Súťaž pre fajčiarov, ktorú po deviatykrát v histórii organizuje Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady prináša tento rok až 11 cien, ktoré môžu fajčiari, ak prestanú, vyhrať. V Bedekri zdravia budeme fajčiarom pomáhať aj my. Pýtate sa ako? Radami, ako sa dá prestať a kde im môžu pomôcť. O tom, že naše zdravie ovplyvňuje rad ďalších rizikových faktorov si povieme práve v tomto čísle časopisu. V mesiaci máj si pripomenieme Svetový deň astmy (1. máj) a Svetový deň hypertenzie (17. máj). Aj z tohto dôvodu sa špeciálne srdcu a srdcovo-cievnym ochoreniam budeme venovať v špecializovanej prílohe Zdravé srdce. Svetová zdravotnícka organizácia je lídrom aktivít v oblasti ochrany a podpory zdravia už od roku 1948. Nebyť jej iniciatív, medzi ktoré patrí aj vyhlasovanie konkrétnych Svetových dní, poukazujúcich na rôzne ochorenia, mnohé z vecí, ktoré považujeme sa samozrejmosť, by sme nemali. Povedzme veľmi zjednodušene napríklad aj zníženie výskytu infekčných ochorení a rizikových faktorov, ktoré poškodzujú zdravie. Svetové dni sú teda pre nás príležitosťou na oslovenie širokých vrstiev obyvateľstva. Nebyť Svetovej zdravotníckej organizácie, koordinované úsilie nielen na Slovensku, ale aj na celom svete, by určite chýbalo. Aj preto chceme témam súvisiacim s jednotlivými Svetovými dňami v Bedekri zdravia venovať väčšiu pozornosť.

ODBORNÍ PARTNERI

Výskumný ústav potravinársky

2 / 2012

/3


ý m e d ai l o u en

Dr. Ivana S t

olu od

er

MU

zdravia ocen

OBSAH

Bede

k

Obsah 6

Doktor so srdcom

10

Budem počúvať všetky názory

12

Medulárny karcinóm štítnej žľazy

16

Preventívne prehliadky

17

Prevencia vzniku ochorenia ďasien a zubného kazu

19

Príloha Zdravé srdce

26

Peľová sezóna

29

Priedušková astma

32

Antimikrobiálna stratégia v ortodontickej liečbe

34

Koža je naša ochranná bariéra

36

Kegelove cviky

40

Rozhovor so záchranárom HZS

42

Stigma ženy

43

Príloha Dieťa

49

Slovenské kúpele

51

Liečba kĺbových ochorení

54

Diabetologická poradňa

57

Meranie krvného tlaku

58

Psoriáza a ošetrovanie kože

60

Cukrovka a obezita sú spojené nádoby

63

Podceňovať varovné signály sa nevyplatí!

66

Svetový deň bez tabaku

70

Prevencia vďaka testom

72

Erektilná dysfunkcia

73

Týždeň mozgu

76

Patologické hráčstvo

78

Závislosť od nosových dekongestív

81

Psychologická intervencia pre onkologických pacientov

4/

2 / 2012

Dvojmesačník Číslo 2/2012, Ročník VIII., Časopis je nepredajný, ale za cenu poštovného a balného si ho môžete objednať na tel. čísle: 02/59 32 42 24 Vydavateľ: RE-PUBLIC s. r. o. Cukrová 14, 813 39 Bratislava Riaditeľka: Mgr. Iveta Kožková Project manager: Mgr. Jozef Dermek Administrácia: Bc. Katarína Kožková Tel: 02/59 32 42 24 Account manager: Ing. Slavomíra Lacková Tel: 02/ 59 324 226 Editorka: Mgr. Ivana Baranovičová Tel: 02/ 59 32 42 22 Redaktorka, jazyková korektorka: Mgr. Zuzana Voštenáková Grafická úprava: Bc. Miroslav Pekár Foto: archív redakcie, autorov a inštitúcií Tlač: PATRIA I., spol. s r. o. Registračné číslo MK SR EV 2497/08 ISSN 1337-2734 Internet: www.bedekerzdravia.sk E-mail: bedekerzdravia@bedekerzdravia.sk © RE-PUBLIC s.r.o. Bratislava 2012 Redakčná rada časopisu Bedeker zdravia doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH Vedúci redaktor prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc. Zástupca vedúceho redaktora

sa Často e, kde t a t ý via nás p er zdra tí k Bede os možno nou z možn d bale J a . ť o získa tovnéh š o p tovou š a d čne po nkino je úhra r € 2 a cene 1 rnet b : ného v u alebo inte banke o v k t ž e á č ú pouk . mo na 0 ia 0 r 1 p 1 7/ gom 43 12 9 bol: 26 24 sym ý n il b Varia 9 99. 27 01 9 resáta: pre ad Správa r zdravia. e Bedek

MUDr. Vladimír Balogh, PhD. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc. prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc. prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. doc. MUDr. Milan Dragula, CSc., mim. prof. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. prof. MUDr. Viliam Fischer, CSc. MUDr. Svätopluk Hlavačka, MBA prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS MUDr. Alena Kállayová doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mim. prof. prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc. prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. prof. MUDr. Peter Labaš, CSc. doc. MUDr. Cyril Klement, CSc. prof. RNDr. Milan Melník, DrSc. prof. MUDr. Ján Murín, CSc. doc. MUDr. Vladimír Oleár, CSc. doc. MUDr. Alojz Rakús prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH MUDr. Darina Sedláková, MPH prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc. prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. prof. Dr. Igor M. Tomo, CSc., MPH prof. JUDr. Karol Tóth, PhD., MPH doc. PhDr. Markéta Vladárová, PhD., MPH

Upozornenie: Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov a reklám zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na jeho jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom vydavateľa. Uverejnené texty, príspevky a reklamy majú výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade nemôžu nahradiť stanovenie diagnózy odborným vyšetrením, stanoviť liečebný postup, meniť spôsob liečby, alebo ho určovať, najmä užívaním liekov, alebo iných prípravkov, ktoré musia byť vždy vykonávané a konzultované s príslušným odborným lekárom. Vydavateľ nezodpovedá za škody, alebo prípadné nepríjemnosti, ktoré by mohli vzniknúť nedodržaním tejto povinnosti.


„Na najťažšie úlohy

sú životom vyberaní tí najsilnejší.“

Seneca

liiečba mark kery

www.

herklub .sk

ge enetika prevencia pre HE ER2+

lymffed dém

Neodpovieme vám na otázku: „Prečo?“ Ponúkame cenné rady, informácie, podporu a pomoc všetkým pacientom s

rakovinou prsníka

a ich príbuzným.


ROZHOVOR

Doktor so srdcom

Pán profesor, čo vás priviedlo k medicíne? Udialo sa vo vašom živote niečo, čo vás nasmerovalo? Na gymnáziu som chodil do matematicko-fyzikálnej triedy. Moji traja či štyria priatelia, spolužiaci, sa tesne pred maturitou a pohovormi na vysokú školu rozhodli ísť na medicínu. Ja som nebol celkom vyhranený a tak som sa z jedného dňa na druhý rozhodol, že tiež pôjdem na medicínu. Bolo to v dubčekovskom období, zúčastňoval som sa olympiád v matematike a fyzike a na pohovoroch na medicínu som uspel. Študoval som všeobecné lekárstvo. Ako medik som vedel, že sa pravdepodobne nebudem uberať smerom k pediatrii, netúžil som po gynekológii ani chirurgii. Už na medicíne som mal rád oblasti, v ktorých sa dalo niečo študovať a skúmať, zaujímali ma výskumné programy v medicíne, a to ma smerovalo k internej medicíne. Navyše, mal som výborného prednášateľa, profesora Ondrejičku, a tak som si vedel v tejto oblasti predstaviť svoj priestor. Na profesora Ondrejičku mám výborné spomienky nielen zo štúdií, neskôr bol aj mojím šéfom na klinike. Mnoho ma naučil. Ale veľa som získal aj od ďalších učiteľov, profesora Mikuleckého v oblasti zhodnocovania údajov a tiež od profesora Ďuriša v oblasti poznania miesta špecialistu a generalistu v internej medicíne. V súčasnosti sa venujete predovšetkým srdcovému zlyhávaniu. V internej medicíne a kardiológii ste si počas vašej medicínskej kariéry „vyskúšali“ toho viac. Keď som v roku 1973 skončil medicínu, horko ťažko som si hľadal miesto. Nielen ja, aj spolužiaci, jednoducho

6/

Profesor MUDr. Ján Murín, CSc., sa internej medicíne venuje takmer štyridsať rokov. Nadšenec moderných zobrazovacích metód je však predovšetkým lekárom, ktorému osud jeho pacientov leží na srdci. Na I. internej klinike Univerzitnej nemocnice v Bratislave sa v súčasnosti venuje srdcovému zlyhávaniu a pôsobí aj ako profesor na Lekárskej fakulte UK.

to tak bolo. Pamätám si, že som napísal asi 45 žiadostí o prácu. Napokon ma prijali na pľúcnu kliniku v Martinskej fakultnej nemocnici. Mal som však pocit, že je to na mňa priveľmi pokojné oddelenie, a tak som sa žiadal slúžiť nočné na internom, aby som sa k atestácii z internej medicíny viac vzdelal. Plnil som si teda svoje povinnosti na pľúcnom oddelení, ale súčasne som sa zapájal do aktivít na internej klinike. Po troch rokoch pôsobenia v Martine som dostal šancu vrátiť sa do Bratislavy na I. internú kliniku, ktorú som poznal ako medik. Pridelili mi hneď po nastúpení miesto na dialýze, čo patrí do odboru nefrológia. Nerobili sme chronické dialýzy, ale akútne. Také sa vykonávajú pri ťažkých stavoch, napríklad otravách hubami či chemikáliami. Po asi štyroch rokoch som dialýzu opustil, nakoľko som prešiel pracovať na koronárku. Ale ešte medzitým, teda pri zaradení na dialýzu, som jeden rok v Slovnafte s dvoma laborantkami robil „výskumnú štúdiu“ v oblasti hypertenzie. Vlastne som zbieral údaje. V rámci štúdie sme vyšetrili asi 8 000 zamestnancov. Prieskum sa zameriaval na zdravotný stav vyšetrovaných a na ich charakteristiky. Zistili sme, že asi 1 500 vyšetrených malo vysoký krvný tlak a následne sme asi 250 z nich podrobne vyšetrili pri hospitalizácii na na-PR-

2 / 2012


ROZHOVOR

šej klinike. Z tejto štúdie bolo neskôr veľmi veľa výstupov a publikácií. Bol som vlastne v tomto prípade len akýsi zberač údajov, ale veľmi veľa som sa naučil. Kto nerobí aspoň malý klinický výskum, tak nevie niektoré veci zanalyzovať. Výskumná práca vás donúti zaoberať sa všetkými jednotlivosťami, vďaka čomu ste zdatnejší a zručnejší aj v reálnej medicínskej praxi, lebo prípad každého jednotlivého pacienta je nepriamo tiež klinickým výskumom. V internej medicíne špeciálne. Navyše, vďaka tomu sa moje meno začalo objavovať aj v publikáciách a výstupy výskumu ma ovplyvnili aj v ďalšej kariére. Je o vás známe, že ste nadšencom najmodernejších medicínskych zobrazovacích metód, ale aj to, že sú pre vás len prostriedkom a nie cieľom profesionálneho uspokojenia. Po našom výskume v Slovnafte sme dostali na našu kliniku jeden z prvých ultrazvukov s dvojrozmerným zobrazením. A tak som sa opäť dostal k svojej obľúbenej fyzike. Postupne som u nás na klinike rozvinul jednak takzvanú brušnú ultrasonografiu, ale aj echokardiografiu. Využíval som ju potom pri diagnostike pacientov hospitalizovaných na koronárke. Náhodne som sa totiž v tom období dostal pracovať aj na koronárku, kde sa prijímajú chorí s ťažkými stavmi – infarkty, arytmie, srdcové obličkové a iné orgánové zlyhania, jednoducho ťažké stavy. Kolega pracujúci na koronárke odchádzal pracovať do Kuvajtu a potreboval za seba náhradu do služieb. Tak mi dal týždenné školenie. Na koronárke som potom pracoval asi 15 rokov a spomínam si na toto obdobie veľmi rád. Počas neho som publikoval niekoľko vedeckých prác. Tu vznikla aj moja kandidátska práca o vzťahu fibrilácie predsiení s veľkosťou ľavej predsiene. Počas pôsobenia na koronárke som prispel aj k rozšíreniu takzvanej trombolýzy infarktov, teda k rozpúšťaniu trombov pri infarktových stavoch, pretože sme patrili medzi prvé pracoviská, ktoré trombolýzu na Slovensku robili. Celý proces liečby musel lekár sledovať pri posteli chorého. Niektoré liečebné zákroky prebehli bez problémov, ale niektorí pacienti mali arytmie, bolo treba aj defibrilovať. Pokiaľ ide o diagnostické prístroje, dobrým príkladom reálnej praxe je aj gastroenterológia. Veľa prístrojov sa v tomto odbore koncentruje v endoskopii. Ak pacienta bolí brucho, spravia mu sonografiu, inokedy gastroskopiu a možno aj kolonoskopiu. Niekedy sa však hodnota vyšetrenia takýmito prístrojmi nadhodnocuje alebo jednoducho preceňuje. Pri vyšetrení pacienta podľa mňa nemôžu byť dominantné prístroje, ale je to lekár, jeho skúsenosti respektíve jeho mozog. To je to, čo rozhoduje a malo by dominovať. Lekár by mal mať dosť času vykonať najprv dobrú anamnézu a až následne siahnuť po spomínaných vyšetreniach. Potom by sa menej často stalo, že pacient odíde domov či k praktikovi síce s viacerými zobrazovacími vyšetreniami, ale niekedy bez záveru „čo mu vlastne je“. Ale ten záver pacienta zaujíma a od neho sa potom odvíja aj liečba.

Byť nielen kardiológom ale aj internistom, má pri diagnostike a hľadaní príčin pacientových ťažkostí svoje nesporné výhody... Po nežnej revolúcii som sa stal na I. internej klinike primárom. Zúročil som všetko, čo som sa dovtedy naučil. Vedel som si poradiť s pľúcnymi chorobami, vyznal som sa v akútnej kardiológii, veľa som sa naučil pri spomínanom klinickom výskume, popri koronárke som pracoval aj s ultrazvukom. Takže keď sa mi niečo nezdalo, sám som pacientovi urobil vyšetrenia. Je iné urobiť pacientovi rozbor pre nejaký jeho stav z celkového pohľadu a iné posudzovať povedzme len jeden jeho prejav. Ak lekár nemá vedomosti z viacerých oblastí interny, môže niektoré výstupy interpretovať inak. Poviem to príkladom, a pritom, samozrejme, nechcem nikoho znevažovať. Ak lekár robí len zobrazovací servis s ultrazvukom a pacient sa sťažuje, že má bolesti v oblasti žlčníka, v prípade, že ultrazvuk nič nepreukáže, skonštatuje sa, že nález je negatívny. Ak ten istý pacient príde za mnou ako lekárom, a aj ja si budem myslieť, že má problémy so žlčníkom a nepreukáže sa to, musím postupovať ďalej. Teda hľadať ďalšiu možnosť ochorenia. A tak sme pri takzvanom holistickom, teda celostnom prístupe v medicíne, oproti ktorému stojí špecializačný. Je jednoduchšie, aj pre lekárov, venovať sa istej špecializácii, kde sa hlavne mladý lekár rýchlo vyškolí a môže sa stať pomerne rýchlo aj zručným, napríklad v arytmológii či v invazívnej kardiológii. Zo sto doktorov asi 95 (teda úplná väčšina) „utečie“ k špecializácii. Nečudo, sú aj lepšie zaplatení. Internisti nie. Napriek tomu, v internej medicíne musíte rozumieť tak trocha všetkému. Musíte vedieť niečo z hematológie, z onkológie aj gastroenterológie, rovnako ako z kardiológie. Len v prípade, že sa pozeráte na pacienta celostne, môžete mu adekvátne pomôcť. Najmä ak ide o staršieho pacienta, veď starší ľudia sú najviac chorí. Je rozdiel, či povedzme sedemdesiatročného pacienta pošlete k piatim špecialistom alebo k jednému šikovnému internistovi, ktorý sa na všetky výsledky pozrie z celostného pohľadu. Takýchto internistov je však stále menej, lebo nie sú ani trénovaní a ani zaplatení. Špecialisti sú samozrejme potrební, ale „špecialista“ v internej medicíne (a to je internista) musí byť orientovaný vo viacerých oblastiach. Situácia je často taká, že napríklad niektoré špeciálne ústavy od nás internistov chcú, aby sme na ambulancii aj v službe vydiferencovali pacientov a oni potom prevedú špeciálny liečebný výkon. Vo svete je to tak, že univerzitná nemocnica pacienta nielen zdiagnostikuje, ale mu výkon aj urobí. U nás to tak nie je. Ťaháme za kratší koniec aj z finančného hľadiska, pretože spomínaná diagnostika má omnoho menšiu finančnú hodnotu ako špecializačný liečebný výkon. Podľa mňa by naša Univerzitná nemocnica mala mať kompletné vybavenie, napríklad aj kardiológiu či kardiochirurgiu ako majú v Brne, v Prahe, vo Viedni. Mne náš systém pripadá deformovaný. Ak máte možnosť robiť aj takéto výkony, hodnota zariadenia

2 / 2012

/7


ROZHOVOR

alebo nemocnice stúpa a nájdu sa aj sponzori. U nás sa sponzorujú len špeciálne ústavy. Navyše, zarážajúce je, že štát nezaujíma, kde a v akých priestoroch sa učia budúci doktori. Chodievate na kongresy, strávili ste krátky čas v Spojených štátoch na univerzite v Rochesteri. Spomeniete si na lekárske osobnosti, o ktorých by ste mohli povedať, že vás najviac ovplyvnili, alebo vám dokonca nejakým spôsobom zasiahli do kariéry? Známe meno svetovej kardiológie je napríklad profesor Braunwald, ktorý bol mojím vzorom ešte počas štúdií, kupoval som si jeho knihy, ktoré boli na tie časy neskutočne drahé. O 25 rokov neskôr som si s radosťou išiel vypočuť jeho prednášku, keď bol v Bratislave. Mal som možnosť počuť ho prednášať aj na kongresoch. Bol to veľmi pokojný prednášajúci. Inšpirovala ma jeho myšlienka či osobná skúsenosť, že v medicíne sú isté nejasné situácie, kedy až spojenie viacerých faktorov, ako sú klinická skúsenosť, vlastný rozum a hľadanie najlepšej cesty pre pacienta majú doktora doviesť k variantu, pre ktorý sa v liečbe rozhodne. Až po odkontrolovaní jej úspechu alebo neúspechu, ak sa prvý variant neukázal byť dobrý, možno povedať, že sme niečo pre pacienta urobili. A takých pacientov mávame. Lekár by mal byť ohodnotený či ocenený vtedy, keď stav pacienta vie vyriešiť. A to je ťažké. Nestačia tu len vedomosti, treba aj prax a skúsenosť. Čo vás dnes, ako skúseného odborníka a profesionála, dokáže v medicíne ešte prekvapiť či fascinovať? Fascinujú ma osudy ľudí, ktorých liečim. Napríklad vdova si so srdcovým zlyhaním ako tak poradí, lebo sa vie o seba postarať aj v tých najzákladnejších veciach. Celý život bola na to zvyknutá. Ale ak diagnostikujeme srdcové zlyhanie vdovcovi rovnakého veku, často je stratený. Nedokáže, ale možno už ani nechce a nevie čo robiť. A nevie ani to, ako so svojou chorobou naložiť. Depresia z toho potom komplikuje aj samotné liečenie. Dnes je priemerná dĺžka života oveľa dlhšia, ako keď som v medicíne začínal. Ak by som to mal prirovnať k šprintérovi na krátkej trati, človek na konci svojho života musí podobne ako šprintér v cieľovej rovinke podať enormný výkon, aby sa v spoločnosti mohol uplatniť, aby nebol na príťaž. Kedysi bolo métou predĺžiť život populácie. Dobre, to sme dosiahli. Ale oplatí sa nám predlžovať život, keď potom ten život samotný nemá žiadnu kvalitu? To sú samozrejme, filozofické otázky života. Jednou časťou problému je teda myslieť aj na kvalitu života. Jednoducho povedané, má starší pacient, napríklad so srdcovým zlyhávaním, pred sebou nejakú perspektívu? Z hľadiska liečby má, potrebuje však z hľadiska kvality života aj isté zázemie, obvykle rodinné, aby sa mu oplatilo žiť. Dnes však dospelé deti so svojimi rodinami a dĺžkou pracovného vypätia nestačia navštevovať a pomáhať svojim starým

8/

rodičom. Tu by mala byť záchranou sociálna sféra štátu, ktorá by svojimi aktivitami pomohla zvýšiť kvalitu života starých ľudí. Takto to však nefunguje. Na toto akoby ešte ani žiadna naša vláda nemyslela. V angličtine tomu hovoria „Elephant in the corner“, teda slon v rohu. Zaberá pol miestnosti, ale všetci sa tvária, že tam nie je. Všetci vieme, že máme tento veľký problém, ale len okolo neho chodíme a nevieme, čo s ním. Jedna vec je neustály pokrok v medicíne, diagnostike aj liečbe, druhá vec to, že pacient by sa mal o svoje zdravie starať predovšetkým sám. Lekár kardiológ by mal pacientov nielen liečiť, ale aj vzdelávať. Stíhate poskytovať podobné rady svojim pacientom? Bez toho to nejde. Pozrime sa len na srdcové zlyhávanie. Do takéhoto stavu sa dostávajú predovšetkým starší ľudia po šesťdesiatke. Akcelerátormi sú napríklad infarkt, diabetes, samotný vek. Srdcovým zlyhávaním som sa začal zaoberať začiatkom 90. rokov, keď som bol primárom. Vtedy nám zmenili rajón, v Petržalke vybudovali nemocnicu (priemerný vek pacientov v Petržalke bol asi 50 rokov) a my sme dostali výmenou Staré mesto, kde bol priemerný vek vyšší, okolo 60 až 65 rokov. Nastali aj problémy so zdravotnými kartami pacientov (napriek organizovanému zdravotníctvu sme archivované zdravotné karty/dokumentáciu týchto chorých z nemocnice na Bezručovej ulici nedostali do našej nemocnice) a chorých sme museli odznova vyšetrovať. Bolo to náročné. Čoskoro sme zistili, že takmer šesť pacientov z ôsmych na jednej nemocničnej izbe u nás na klinike má srdcové zlyhanie. Aby sme takéhoto pacienta mohli správne a úspešne liečiť, bolo potrebné si naštudovať problematiku srdcového zlyhávania. Je to zložité ochorenie. Už pred 15 rokmi som sa usiloval o to, aby sme na našej klinike alebo aj inde na Slovensku otvorili jednotky pre srdcové zlyhávanie, a to sa nám teraz konečne podarilo. Pravdepodobne v apríli sa naše snahy aj zhmotnia, jedna takáto jednotka bude v Banskej Bystrici, jedna v Košiciach a jedna tu, v Univerzitnej nemocnici Staré mesto. Bude to ťažká ambulancia, kde budeme vyšetrovať a na liečbu nastavovať viac menej starých ľudí. Bude veľmi dôležité vedieť pospájať všetky súvislosti tohoto zložitého ochorenia. Potrebovali by sme, aby takúto ambulanciu na plný úväzok viedol skúsený lekár. Nejakú dobu to môžeme robiť z nadšenia s pomocou lekárov nášho oddelenia, ale nie trvalo. Všetko si vyžaduje peniaze. Tie sú príčinou, že sa neprijímajú lekári na oddelenia, a nazýva sa to šetrením a racionalizáciou. A tak pred nami stojí otázka, či naše snahy pre spustenie činnosti spomínanej ambulancie nezahatá jednoduché rozhodnutie poisťovne: doteraz to tu nebolo, tak načo nám to bude teraz? Ale takýchto pacientov je strašne veľa. Majú choré takmer všetky orgány, niekto je anemický, niekomu nefunguje pečeň, iný má poškodené obličky, ďalšiemu zle fungujú pľúca, niekomu po cievnej príhode nefunguje mozog. Existujú -PR-

2 / 2012


ROZHOVOR

princípy liečby, na základe ktorých stav pacienta vieme zlepšiť, ale ak pacient alebo jeho rodina liečbe nebudú rozumieť a nebudú spolupracovať, nikam sa nepohneme. Riešenie je predovšetkým v tom, že pacienta, ktorý bol nedávno pre svoje srdcové zlyhanie hospitalizovaný, musíte poučiť. Ale to tiež trvá nejaký čas. Poučiť ho napríklad aj v takých banálnych veciach, aby sa každé ráno po vyprázdnení vážil. Je to veľmi dôležité, pretože ak sa mu v priebehu pár dní hmotnosť rapídne zvýši, znamená to, že pacientovi sa v tele zadržiava voda a nie, že pribral. V takom prípade treba užiť močopudné prípravky alebo zvýšiť ich dávku. Ak má takýto pacient respiračné infekty, treba ho očkovať, ak odpadáva a trpí arytmiami tak potrebuje pacemaker (srdcový strojček) alebo inokedy zasa defibrilátor. To však niečo stojí a vyžaduje tiež úsilie zariadiť takúto liečbu. Medicína je krásna disciplína aj v oblasti srdcového zlyhávania, ale je to súčasne aj starostlivosť o starých ľudí, čo sa dnes až tak nenosí. Kto však má, za týchto starých a chorých, zdvihnúť svoj hlas, ak nie my, lekári? Dosiahli sa za posledné obdobia v liečbe srdcového zlyhávania aj úspechy vďaka novej liečbe? Srdcové zlyhanie je stav, kedy z nejakého dôvodu srdce buď pre zmeny stavby alebo svojej funkcie v dôsledku ochorení, ktoré pacient prekonal za celý život, nevie vypumpovať dostatok krvi potrebnej na dostatočnú funkciu ostatných orgánov. Často sa za tým skrýva prekonaný infarkt. Keď ochorenie progreduje, následne zlyhávajú aj ďalšie orgány. Je dôležité takéto ochorenie podchytiť hneď na začiatku. Kvalita života takéhoto pacienta nezávisí ani tak od poškodeného srdca, ale aj od toho, či to ostatné orgány kompenzujú, alebo nie. Je preto potrebné udržať dobrý stav aj iných orgánov tela. Srdcové ochorenie je totiž ochorením celého organizmu. Jedným z problémov srdca po infarkte je, že pre zväčšenie oddielov začne fibrilovať (chvieť sa) jeho predsieň, hovoríme o predsieňovej fibrilácii. Predsiene sa chvejú a v ich vnútri, keďže sa nekontrahujú, sa vytvárajú tromby. Tie s prúdom krvi, ak sa odtrhnú, smerujú obvykle do mozgu a takýto človek dostane mozgovú porážku. Aby sme tejto komplikácii pri predsieňovej fibrilácii zabránili (niekedy aj pri iných stavoch), je potrebné pacientovi riediť krv. Na to máme jeden liek, ktorým medicína lieči už 50 rokov, je to warfarín. Títo pacienti ho potrebujú, ale každý v inej dávke, podľa stavby tela a aj kondície orgánov pacienta. Dávkovanie vieme presne laboratórne kontrolovať. Tento liek sa však „neznáša“ dobre s inými liekmi, či s niektorými článkami v potrave, ako sú napríklad zelené listy. Pred asi piatimi rokmi spustila istá farmaceutická spoločnosť veľkú klinickú štúdiu, ktorá porovnávala warfarín s novou látkou, jej chemický názov je dabigatran. Štúdia potvrdila, že nová látka dokáže to isté čo warfarín, a dokonca v mnohom ho predbehne. Pre pacienta je tiež výhodou, že nemusí chodiť na časté kontroly krvi ako pri

warfaríne, pretože nový liek nepotrebuje laboratórnu kontrolu. Nové lieky sú však zvyčajne drahšie, a preto aj pacient musí pri doplatku hlbšie načrieť do peňaženky, no a tak sme zasa pri probléme financovania. V krajinách ako Nemecko, Francúzsko či v Škandinávii hradia tieto lieky poisťovne, u nás je to ešte len hudba budúcnosti. Keď som hovoril o srdcovom zlyhávaní, spomenul som aj mozgovú príhodu. Jej príčinou je upchatie mozgovej tepny krvnou zrazeninou, ktorá sa sem dostane napríklad z fibrilujúcej predsiene alebo vznikne priamo v mozgovej tepne. Spomínal som, že v 80. rokoch sme pomocou trombolytických látok rozpúšťali tromby v srdci. To bola prvá generácia takýchto látok. Dnes máme oveľa účinnejšie a bezpečnejšie látky, ktoré v takýchto prípadoch môžeme použiť. Jednou z účinných látok je aj altepláza. Dnes sú neurológovia v oblasti rozpúšťania zrazenín tam, kde sme v kardiológii boli asi pred 15 až 20 rokmi. Je dobré, že máme látku, ktorou sa rozpúšťajú tromby v mozgu. Aby sme pacientovi po srdcovom infarkte účinne pomohli, najlepšie je, ak takúto liečbu dostane do hodiny. Ale aj do šiestich hodín má liečba svoje benefity. V prípade mozgovej porážky sa donedávna hovorilo o troch hodinách, štúdie však potvrdzujú, že ak pacient príde do nemocnice aj štyri a pol hodiny po porážke, táto liečba má zmysel. Boli ste prezidentom Slovenskej kardiologickej spoločnosti a členom rôznych uznávaných, aj zahraničných medicínskych zoskupení a spoločností, za všetky spomeňme aspoň Americké kolégium interných lekárov. Publikujete, prednášate, venujete sa pacientom. Zostáva potom takto zaneprázdnenému lekárovi čas na voľný čas? Aké sú vaše záľuby a koníčky? Voľného času veľa nie je. V minulosti som rád a často športoval, ale po operácii kolena som musel prestať hrať futbal a lyžovať. Kedysi sme boli veľká nemocnica, len rozdrobená na viacerých pracoviskách, kde jednotlivé kliniky proti sebe hrali futbalové zápasy. Ak budem mať v budúcnosti čas, rád by som si niečo znova naštudoval, napríklad o starovekom Grécku, o jeho umení a filozofii. Možno najlepšie priamo v Grécku na poznávacom zájazde. Zaujímali by ma napríklad aj botanika a geológia, kde mám medzery. A opäť sme pri kvalite života, verím, že ako aktívny dôchodca si na to v budúcnosti nájdem čas. Alebo mi to dovolí môj zdravotný stav. Usilujem sa o to, no je to i vec šťastia či osudu, však? V závere by som rád pripomenul, že som mal vlastne šťastie, pretože v mojom prípade sa stretla medicína ako profesia s medicínou ako koníčkom. Preto sa na môj profesijný život nemôžem sťažovať. Naopak, musím sa poďakovať mojej manželke, tiež lekárke, pediatričke, že mi to tolerovala a umožnila. A rovnako aj za podporu zhora, že som zdravý a mám dostatok energie. Ďakujem za rozhovor. Zhovárala sa Ivana Baranovičová foto: Marica Baranovičová

2 / 2012

/9


Budem počúvať všetky názory Rezort zdravotníctva ešte nikdy nebol v takom zlom stave ako dnes. Na ministerstvo preto prichádzala s veľkými obavami. Plánuje robiť zmeny v liekovej politike, chce ozdraviť nemocnice a zastáva názor, že zisk do verejného zdravotného poistenia nepatrí. O tom, aké sú jej najbližšie ozdravné plány a do akej miery ich pocíti pacient, viac prezrádza pre Bedeker zdravia v rozhovore nová ministerka zdravotníctva JUDr. Zuzana Zvolenská. Ministerkou zdravotníctva ste sa stali v čase, keď sa objavujú informácie o zlej finančnej kondícii rezortu, o platových podmienkach sestier a pretrvávajúcom napätí medzi pracovníkmi v zdravotníckych zariadeniach. S akými očakávaniami ste prichádzali na ministerstvo a ktoré hlavné ciele ste si v tejto neľahkej situácii vytýčili? Žiaľ, keby sa tieto informácie iba objavovali, ale tieto fakty na nás padli a to doslova. Všetko je to pravda. Rezort zdravotníctva v takej zlej kondícií ešte nebol. Jediný, kto verí, že peniaze v zdravotníctve sú, a aj preto ich tak nasľuboval, bol exminister, poslanec Uhliarik. Osobne by som bola rada, keby jeho reči boli pravdivé, ale tak ako oklamal poslancov v parlamente, tak oklamal aj všetkých zdravotníckych pracovníkov a aj pacientov. Len základné čísla: ak chcel poslanec Uhliarik ušetriť 150 miliónov eur liekovou politikou, tak už dnes nám je jasné, že to nebude ani 30 miliónov. Ak chcel šetriť prepúšťaním v rezorte, tak jeho číslo hovorilo o úspore 15 %. Len na MZ som našla zamestnancov navyše. Máme príspevkové organizácie, kde z pôvodného veľmi skromného manažmentu sme našli takmer 50 vrcholových manažérov s vrcholovými platmi navyše. Toľko riaditeľov nemám ani ja, ani polovicu z toho a to išlo o jednu z najmenších našich príspevkových organizácií. Na ministerstvo som prichá-

10 /

2 / 2012

dzala s veľkou obavou, ale nemyslela som ani v najmenšom, že pôjde až o také plytvanie a klamanie. Pri nástupe do úradu ste sa vyjadrili, že chcete obnoviť úzku komunikáciu s odbornou medicínskou verejnosťou. Máte podobné plány aj smerom k pacientskej verejnosti? Aké nástroje chcete pri komunikácii využívať prioritne? Samozrejme, a ospravedlňujem sa, ak si niekto myslí, že som vynechala pacienta. Ale situáciu, ktorú nám zanechala bývala vláda, považujem za krízovú a všetky opatrenia a diskusie vedieme s odbornými spoločnosťami preto, aby táto kríza nepostihla najmä pacienta. Žiaľ, on je v tomto kolotoči naozaj prvý na rane, hoci ani sestry, ani lekári, ani zamestnávatelia, ale najmä ani pacient, za túto situáciu nemôžu. Diskusia a otvorenosť k pacientovi je mojou prioritou. Zaznamenali ste odozvy odbornej aj pacientskej verejnosti na liekovú politiku predchádzajúceho vedenia ministerstva? Aké kroky chcete podniknúť pri zabezpečení dostupnosti liekov? Nielen odozvy odbornej verejnosti, ale aj odozvy z bežného života. Viete, aj ja som mala problémy so zaočkovaním


môjho syna, pretože to nebolo možné. Napríklad zákon o očkovaní je spleťou nezmyselných pravidiel, ktoré sa v konečnom dôsledku opäť podpisujú na pacientovi. Nemáme ako očkovať naše deti, najťažší pacienti, ktorí majú najnáročnejšiu liečbu sa k nej dostávajú omnoho neskôr, ako je bežné napríklad u našich susedov. Alebo vôbec, pretože nikto daný liek nedonesie na Slovensko, lebo sa mu to neoplatí... Určite budeme robiť zmenu liekovej politiky. Budete pri plánovaní liekovej politiky zohľadňovať aj výdavky na lieky v porovnaní s inými európskymi krajinami? Považujete komunikáciu s farmaceutickými firmami za dôležitú súčasť svojho pôsobenia na ministerstve? Komunikácia tak s pacientom, odborníkmi, ale aj farmaceutickými spoločnosťami je dôležitá, je to súčasť práce rezortu, nemôžeme sa tváriť, že sem nepatrí. Ak niekoho z tohto celku vynecháme, tak to naozaj nebude fungovať. Kým urobím akúkoľvek zmenu, budem počúvať všetky názory. Vaše predchádzajúce pôsobiská boli zdravotné poisťovne, štátne aj súkromné. Ako bude vyzerať trh zdravotných poisťovní o niekoľko rokov? Bude podľa vás dlhodobo udržateľná idea tvorby zisku v zdravotných poisťovniach? Pôjdeme na Slovensku cestou zavedenia pripoistenia na niektoré nadštandardné služby a výkony? Moje stanovisko je nemenné, zisk do verejného zdravotného poistenia nepatrí. A ako bude poistný trh vyzerať v budúcnosti? Žiaľ, schopnosť veštiť nemám. Minulá vláda Róberta Fica odsúhlasila zásadnú investíciu do dostavby nemocnice Rázsochy v bratislavskom Lamači. Nemocnica mala byť zapojená do systému výučby študentov medicíny a zároveň mala plniť úlohu špičkového pracoviska nadregionálneho charakteru. Nasledujúca vláda však túto investíciu stopla. Myslíte si, že je reálne obnoviť tieto plány? Je to dôležitá téma o ktorej ešte budeme hovoriť. V uplynulých rokoch bolo uvedených do prevádzky mnoho nových oddelení nemocníc a technických zariadení pre diagnostiku a liečbu. Existuje priestor na ďalšie investície podobného charakteru? Pripravujú sa nejaké významné investície do výstavby alebo nového vybavenia, alebo je skôr cestou udržiavanie dosiahnutého štandardu? Už teraz mám informácie ako isté prístroje „sedia“ v škatuliach a okrem toho, že sú zaplatené, inak sa s nimi neráta. Toto nie sú investície, ktoré budem tolerovať. Moderné prístrojové vybavenie by malo byť štandardom a verím, že jednotlivé naše organizácie budú postupovať štandardným procesom podľa potreby danej nemocnice.

Ktoré zásadné zmeny stoja pred rezortom v začínajúcom sa volebnom období? Chcete sa skôr sústrediť na zmenu systémových vzťahov, sledovanie finančných tokov, alebo na udržanie kvality pracovníkov v zdravotných službách? Bude nevyhnutné znižovať počet zamestnancov v zdravotníctve, alebo už teraz pociťujeme ich nedostatok? Môj dlhodobý zámer je, aby pri MZ SR existovalo kolégium ministra, ktoré sa bude pravidelne stretávať aspoň na štvrťročnej báze. Budú v ňom zastúpené všetky odborné skupiny, ktoré tvoria zdravotný systém. Dúfam, že na základe týchto stretnutí budeme spolu postupne tvoriť dlhodobé zmeny, ktoré pomôžu systému. Predpokladáte ďalšie posilnenie súkromných investícií v zdravotníctve? Nemám nič proti nadštandardu vo forme fyzického pohodlia. Nehovoríme o nadštandarde v zdravotnej starostlivosti. Osobne by som nechcela nadštandardnú izbu, lebo mám také skúsenosti, že pacientovi je tam smutno. Za rozhovor ďakuje Jozef Dermek

JUDr. Zuzana Zvolenská sa narodila 27. januára 1972 v Bratislave. V roku 1995 ukončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a začala pracovať v Univerzálnej bankovej poisťovni. V roku 2002 nastúpila do Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. Prešla viacerými funkciami a bola tiež členkou predstavenstva Spoločnej zdravotnej poisťovne. Valné zhromaždenie ju v septembri 2006 zvolilo za predsedníčku predstavenstva a generálnu riaditeľku Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. V roku 2008 bola generálnou riaditeľkou a predsedníčkou predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. Od októbra 2010 bola členkou predstavenstva poisťovne Dôvera, a. s. a od februára 2011 poradkyňou Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

2 / 2012

/ 11


TÉMU PRINÁŠA

Medulárny karcinóm štítnej žľazy Medulárny karcinóm (MK) je pomerne zriedkavým typom rakoviny štítnej žľazy. Predstavuje menej ako 10 % tejto malignity. doc. MUDr. Ján Podoba, CSc. Klinika endokrinológie LF SZU a OUSA, Bratislava

12 /

2 / 2012

Charakteristika a etiopatogenéza ochorenia Medulárny karcinóm (MK) je pomerne zriedkavým typom rakoviny štítnej žľazy. Predstavuje menej ako 10 % tejto malignity. Vychádza z parafolikulárnych C-buniek, ktoré produkujú kalcitonín. V 75 až 80 % prípadov ide o sporadickú formu ochorenia, v 20 až 25 % o familiárnu formu medulárneho karcinómu (FMK), ktorá je súčasťou syndrómu mnohopočetnej endokrinnej neoplázie typu 2 (MEN 2). MEN 2 je autozomálne dominantne dedičné ochorenie. Zahŕňa tri podtypy, ktoré sa líšia klinickými prejavmi. 1/ MEN 2A je najčastejším podtypom. Klinicky ho charakterizuje triáda: FMK, feochromocytóm (nádor drene nadobličky) a primárna hyperparatyreóza (zvýšená činnosť prištítnych teliesok na podklade ich hyperplázie). Predstavuje približne 60 % všetkých prípadov MEN 2. FMK vzniká takmer u 90 % nositeľov mutovaného génu. Obojstranný alebo jednostranný feochromocytóm sa vyvíja v 57 % prípadov a hyperparatyreóza v 15 až 30 % z nich. Vo väčšine prípadov sa choroba klinicky manifestuje v tretej alebo štvrtej dekáde života. 2/ MEN 2B sa odlišuje chýbaním hyperparatyreózy, avšak navyše sú prítomné rôzne vývojové defekty: muskuloskeletálne abnormity (marfanoidný habitus, pectus excavatum), neurinómy jazyka a bukálnej sliznice, črevná ganglioneuromatóza a ďalšie poruchy. Choroba sa manifestuje o dekádu skôr ako MEN 2A. 3/ FMK ako solitárne ochorenie, bez pridružených neoplázií. V súčasnosti, v ére genetického testovania, sa FMK pokladá skôr za fenotypový variant MEN 2A so zníženou penetranciou feochromocytómu a hyperparatyreózy, ako za samostatnú jednotku. Karcinóm vzniká neskôr ako v prípadoch MEN 2A a aj jeho agresivita je nižšia. Všetky karcinómy sú spôsobené abnormalitami génov. Môže ísť o mutácie tumor supresorových génov, aktiváciu onkogénov, poruchu reparačných mechanizmov DNA, alebo ich kombináciu. Rakovina štítnej žľazy je spôsobe-

PIRE0066SK042012

Štítna žľaza je najväčšou žľazou endokrinného systému. Nachádza sa na krku pod štítnou chrupkou hrtana. Skladá sa z dvoch lalokov, ktoré sú uložené po oboch stranách priedušnice. Dominujúcim typom hormonálne aktívnych buniek sú folikulárne bunky, ktoré sú usporiadané do obrovského množstva drobučkých útvarov guľovitého tvaru (folikulov) veľkosti niekoľkých desiatok nanometrov. Druhým typom buniek, ktoré sa nachádzajú mimo folikulov, sú parafolikulárne bunky (C-bunky). Folikulárne bunky produkujú hormóny tyroxín a trijódtyronín. Tieto sú potrebné pre normálnu funkciu takmer všetkých tkanív a buniek organizmu. Zo širokého spektra ich účinkov stoja v popredí metabolický a morfogenetický účinok. Tyroxín a trijódtyronín, ktorých základným stavebným kameňom je jód, stimulujú celkový metabolizmus tkanín a sú nevyhnutne potrebné pre normálny vývoj jedinca už od prvých dní vnútromaternicového vývoja. Sú mimoriadne dôležité pre vývoj centrálneho nervového systému a intelektu a pre vývoj kostry. Parafolikulárne bunky produkujú hormón kalcitonín, ktorý sa uplatňuje v regulácii metabolizmu vápnika a metabolizmu kostí. Karcinómy štítnej žľazy patria medzi pomerne zriedkavé typy rakoviny, predstavujú 1 až 1,5% všetkých malígnych (zhubných) nádorov. Na druhej strane sú ôsmym najčastejším malígnym nádorom žien. Ich incidencia (výskyt nových prípadov) je približne 5/100 000 ľudí/rok. Toto číslo posledné desaťročie významne stúplo nielen pre zvýšený výskyt rakoviny štítnej žľazy, ale hlavne pre zlepšenie jej diagnostiky. Čoraz častejšie sa zachytávajú včasné štádiá ochorenia. Z folikulárnych buniek vznikajú karcinómy: papilárny (70 až 80 %), folikulárny (10 %), málo diferencovaný (5 %) a anaplastický ( 1 %). V súčasnosti najčastejší papilárny karcinóm má veľmi dobrú prognózu. 90 % pacientov sa vylieči, dosiahnu plnú remisiu ochorenia. Aj folikulárny karcinóm má dobrú prognózu. Ich manažment spočíva v kompletnom chirurgickom odstránení štítnej žľazy (totálna tyreoidektómia), následnej terapii rádiojódom a celoživotnej liečbe tyroxínom. Anaplastický karcinóm je veľmi agresívnym ochorením s krátkym prežívaním, našťastie je veľmi zriedkavý (na Slovensku dva až tri prípady za rok). Z parafolikulárnych buniek vzniká medulárny karcinóm (5 %). Centrom pre liečbu a celý komplexný manažment karcinómov štítnej žľazy na Slovensku je Onkologický ústav svätej Alžbety v Bratislave. Medulárny karcinóm štítnej žľazy (MK) predstavoval a stále predstavuje výzvu pre všetkých, ktorí sa touto chorobou zaoberajú. Jeho nízka incidencia celosvetovo dlho limitovala možnosti získavať dostatočné skúsenosti v manažmente tejto choroby, ako aj realizovanie randomizovaných klinických štúdií. Medulárny karcinóm je typickým predstaviteľom choroby, kde je mimoriadne potrebná interdisciplinárna spolupráca. Široké spektrum zahrňujúce endokrinológiu, pediatriu, genetiku, rádiológiu, nukleárnu medicínu, chirurgiu a onkológiu značne sťažovalo možnosti jednotlivca (mimo centra) byť „v obraze“ a zvládnuť problematiku ochorenia v celej jej šírke. Významné zlepšenie manažmentu pacientov s týmto ochorením priniesli v posledných rokoch pokroky v lekárskej genetike a molekulárnej biológii, ako aj vývoj nových liečebných metód pre pacientov s pokročilými štádiami ochorenia.


ná faktormi, ktoré spôsobujú poruchy génov riadiacich rast a proliferáciu buniek a ich schopnosť invadovať. Genetické poruchy pri karcinómoch štítnej žľazy sú najlepšie preskúmané práve na familiárnej forme medulárneho karcinómu a syndrómoch MEN 2. Toto ochorenie spôsobujú aktivačné zárodočné mutácie protoonkogénu RET, ktorý je lokalizovaný na chromozóme 10q11.2. Ide o autozomálne dominantne dedičné ochorenie s 50-percentnou pravdepodobnosťou vzniku v potomstve. Produkt génu, RET proteín, je transmembránový proteín, ktorého extracelulárna časť vytvára receptor a intracelulárna časť má tyrozín kinázovú aktivitu (Obr. 1). Uplatňuje sa v aktivácii mnohých bunkových procesov, ako sú napr. proliferácia, diferenciácia a bunkový transport. RET proteín sa nachádza na neuroendokrinných bunkách vrátane parafolikulárnych C-buniek štítnej žľazy. Väzba ligandu na RET receptor spôsobí dimerizáciu dvoch receptorových molekúl a aktiváciu tyrozín kinázy, čím nastáva prenos mitogénneho stimulu do bunky. Protoonkogén RET sa skladá z 21 exónov. Väčšina mutácií postihuje exóny 10 (kodóny 609, 611, 618 a 620) a 11 (kodón 630 a 634). Tieto mutácie sa vyskytujú u pacientov s MEN 2A syndrómom a FMK (Obr. 1). Bodová mutácia génu RET v týchto miestach spôsobí zmenu v extracelulárnej časti proteínu, a tým umožní dimerizáciu receptorov aj bez väzby ligandu. Nastáva konštitučná aktivácia tyrozín kinázy. Enzým je trvalo aktívny. Pri syndróme MEN 2B bývajú bodové mutácie obyčajne v exóne 16 a 15 (kodóny 918 alebo 883), čo postihuje priamo tyrozínkinázový segment molekuly a indukuje fosforyláciu alternatívnych substrátov aj bez dimerizácie receptora. Mutácie protoonkogénu RET vyústia najprv do hyperplázie C-buniek a následne do ich malígnej transformácie. FMTC býva preto vo väčšine prípadov multifokálny. V prípadoch sporadického MK je príčinou novo vzniknutá somatická mutácia protoonkogénu RET, nie zdedená zárodočná mutácia. FMK je najagresívnejší v prípade syndrómu MEN 2B, s klinickými prejavmi ochorenia najčastejšie v druhej dekáde, avšak neraz už v prvej. Rýchlo metastazuje. Pri MEN 2A vzniká rakovina štítnej žľazy obyčajne o desaťročie neskôr. Najmenej agresívnou formou je FMK (bez sprievodných neoplázií), ktorý sa manifestuje podstatne neskôr a má menší metastatický potenciál ako pri MEN 2B a 2A. Prognóza je vo väčšine prípadov dobrá, s výnimkou MEN 2B. Sporadická forma MK, hoci vzniká najčastejšie až v strednom veku, má oveľa horšiu prognózu ako forma hereditárna.

Klinický obraz Karcinóm štítnej žľazy (ktorýkoľvek typ, vrátane medulárneho) sa vo väčšine prípadov manifestuje ako uzlová struma (uzol v štítnej žľaze). Tyreoidálne uzly sú pomerne časté, postihujú 4 až 7 % populácie, avšak iba „malý“ podiel (5 – 10 %) je spôsobený malignitou. Riziko mali-

gnity 5 – 10 % v solitárnej uzlovej strume však rozhodne nie je zanedbateľné. Preto je v súčasnosti potrebné ku každej uzlovej strume pristupovať ako k potenciálnej malignite. Základnou otázkou, ktorú musí lekár zodpovedať u každého pacienta s klinicky manifestnou uzlovou strumou, je preto otázka malignity. Príčinou benígnych uzlov sú adenómy, pseudocysty, cysty, adenomatózna struma (hyperplastické uzly) a zo zápalov najmä autoimunitná tyreoiditída. Väčšina uzlov, či už malígnej alebo benígnej povahy, je dlho (aj niekoľko rokov) asymptomatická. Pacient si uzol zistí sám, alebo ho na strumu upozorní jeho okolie, alebo sa odhalí pri lekárskej prehliadke. Podozrenie na malignitu (niekedy hraničiace s istotou) býva v prípade rýchleho rastu, tvrdej konzistencie a hrboľatého povrchu uzla, jeho nepohyblivosti, prítomnosti krčnej lymfadenopatie (zväčšenia lymfatických uzlín na strane uzla) a zachrípnutia. Pri takomto klinickom obraze už ide o pokročilé štádiá ochorenia, s ktorými sa v súčasnosti našťastie stretávame zriedka. Malígny uzol sa však vo veľkej väčšine prípadov dlho (často aj niekoľko rokov) klinicky ničím nelíši od benígnej uzlovej strumy. Z klinického aspektu sa vo veľkej väčšine prípadov nemožno vyjadriť k biologickej povahe uzla, potrebné sú ďalšie vyšetrenia. MK metastazuje lymfogénne aj hematogénne. Neraz sa ochorenie manifestuje práve krčnou lymfadenopatiou, v dôsledku ktorej sa spustí diagnostický proces. Pri dlhšom trvaní MK metastazuje najmä do pečene, pľúc a kostí. V porovnaní s diferencovaným karcinómom (papilárnym Obr. 1. RET tyrozínkinázový receptor a lokalizácia mutácií asociovaných s hereditárnym medulárnym karcinómon štítnej žľazy.

Extracelulárna doména (bohatá na cysteín)

Transmembrámová časť

Intracelulárna tyrozín kinázová doména 1

Kodón 609 611 618 620

Exón 10

Kodón 630 634

Exón 11

doména Kodón 768 790 791

Exón 13

Kodón 804

Exón 14

Kodón 883

Intracelulárna tyrozín kinázová doména 2

Kodón 891

Exón 15

Kodón 918

Exón 16

2 / 2012

/ 13


a folikulárnym) má väčší metastatický potenciál a horšiu prognózu. Jedinou liečebnou modalitou, ktorou možno dosiahnuť remisiu ochorenia, je dostatočne radikálny chirurgický výkon vo včasnom štádiu ochorenia. V prípade vzdialených metastáz je choroba nekurabilná a všetky terapeutické postupy majú iba paliatívny charakter. Pre prežívanie pacientov je rozhodujúce včasné určenie diagnózy a včasný chirurgický výkon. V pokročilej fáze choroby (s masívnymi metastázami) sa môžu pridružiť profúzne hnačky a paraneoplastické syndrómy.

Diagnostika Vyšetrenie pacienta s uzlovou strumou začína anamnézou, ktorej ťažiskom je rodinná anamnéza rakoviny štítnej žľazy a anamnéza rádioterapie na oblasť krku. Pri fyzikálnom vyšetrení sa inšpekciou (pohľadom), najmä však palpáciou (pohmatom), zisťuje počet, veľkosť, konzistencia, povrch, ohraničenie a bolestivosť uzlov, ich pohyblivosť a prítomnosť lymfadenopatie. Po fyzikálnom vyšetrení nasleduje ultrasonografické (USG), ktoré je v morfologickej diagnostike tyreopatií nezastupiteľné. CT vyšetrenie sa indikuje pri veľkých mnohouzlových a najmä retrosternálnych strumách (zasahujúcich až do hrudníka), pri podozrení na kompresiu priedušnice a pažeráka. V poslednom období sa prehodnotil význam scintigrafického (rádioizotopového) vyšetrenia, ktoré malo donedávna dominantné postavenie v morfologickej (a čiastočne aj funkčnej diagnostike) uzlovej strumy. Takmer 90 % uzlov v súčasnosti sú uzly scintigraficky studené. Scintigrafia má preto nízku špecificitu pri odhade malignity uzla a skúsení endokrinológovia ju prestávajú indikovať pri diferenciálnej diagnostike uzlovej strumy s eutyreózou. Súčasne s morfologickou diagnostikou prebieha aj vyšetrenie funkcie štítnej žľazy, ktoré spočíva vo vyšetrení koncentrácie voľného tyroxínu (fT4) a tyreotropínu (TSH). Štandardne sa doplňuje vyšetrenie autoprotilátok (anti TPO, anti TG). Rozhodujúcim vyšetrením v diferenciálnej diagnostike uzlovej strumy je aspiračná cytodiagnostika. Tenkoihlová biopsia sa v súčasnosti robí zásadne pod USG kontrolou. Pri viacuzlovej strume treba vykonať biopsiu z viacerých dostupných uzlov. Väčšina patológov triedi výsledok cytologického vyšetrenia do piatich kategórií: malígny, suspektný, atypický alebo neurčitý (neurčiteľný), benígny a nedostatočný (nereprezentatívny). Pri nedostatočnom odbere materiálu na cytologické vyšetrenie je potrebné biopsiu zopakovať. Prvé tri kategórie vyžadujú operačné riešenie a histologické potvrdenie diagnózy. Ak je cytologický nález benígny, postupuje sa zvyčajne konzervatívne. Cytologické vyšetrenie má vysokú pozitívnu prediktívnu hodnotu v prípade papilárneho karcinómu. Slabinou cytológie je, že sa často nedá rozlíšiť folikulárny adenóm od folikulárneho karcinómu. Problematické je aj hodnotenie pseudo-

14 /

2 / 2012

cysticky degenerovaných uzlov. Charakteristickou črtou MK je tvorba kalcitonínu, ktorý je mimoriadne citlivým a spoľahlivým onkomarkerom. Jeho koncentrácia v krvi stúpa už pri minimálnom objeme malígneho nádoru. Pri cytologickom podozrení na MK je potrebné stanoviť aj hladinu CT v sére. Druhým v praxi najväčšmi používaným onkomarkerom je karcinoembryonálny antigén (CEA). Jeho koncentrácia stúpa najmä pri progresii choroby. Ak výsledok cytologického vyšetrenia jednoznačne potvrdzuje malignitu, ako to býva v niektorých prípadoch papilárneho karcinómu, môže sa priamo indikovať totálna tyreoidektómia (odstránenie celej štítnej žľazy). Vo väčšine prípadov cytologického podozrenia na malignitu sa však indikuje lobektómia na strane uzla a istmektómia (odstránenie laloka štítnej žľazy s podozrivým uzlom spolu s odstránením spojovacieho môstika medzi lalokmi štítnej žľazy). Ďalší postup závisí od výsledku rýchleho peroperačného a/alebo definitívneho histologického vyšetrenia. Pri peroperačnom potvrdení malignity sa vykoná totálna tyreoidektómia. Ak sa malignita potvrdí až definitívnym histologickým vyšetrením, do týždňa sa vykoná lobektómia na druhej strane (dokončenie tyreoidektómie). Pri negatívnom histologickom výsledku sa kontralaterálny lalok ponecháva.

Liečba medulárneho karcinómu Ťažiskom liečby je radikálne chirurgické odstránenie tumoru s celou štítnou žľazou (totálna tyreoidektómia) aj s lokálnymi a uzlinovými metastázami. Ostatná liečba (rádioterapia a chemoterapia) je iba doplnková a oveľa menej účinná. Prognóza chorých s MK závisí od rozsahu ochorenia a od radikálnosti totálnej tyreoidektómie. Nevyhnutné je revidovať lymfatický systém na krku a v hornom mediastíne. Výsledok chirurgickej liečby, ktorý je pre prognózu rozhodujúci, závisí od vstupného štádia (TNM klasifikácia). Pokiaľ je nádor lokalizovaný iba v štítnej žľaze, neprerastá jej puzdro a nie sú prítomné lokálne ani vzdialené metastázy (T1,2N0M0), je prognóza relatívne dobrá, najmä pri FMK (s výnimkou MEN 2B). Vďaka dostupnosti a častému používaniu USG diagnostiky sa v súčasnosti uzlové strumy, a tým pádom aj malignity štítnej žľazy, diagnostikujú vo väčšine prípadov vo včasných štádiách. Hoci je MK oveľa vážnejším ochorením ako diferencovaný karcinóm štítnej žľazy, veľká väčšina pacientov po operácii nepotrebuje ďalšiu liečbu a prežíva dlhodobo bez subjektívnych ťažkostí a dôkazu progresie ochorenia. Pooperačne sa kontroluje hladina kalcitonínu (CT) bazálne a po stimulácii kalciumglukonátom (2 mg/kg/ min iv.) alebo pentagastrínom (5-7ug/kg s.c.). Pri úspešnom kompletnom odstránení nádoru v štádiu T1N0M0 klesne hladina CT na normálne hodnoty. Pri histologickom dôkaze uzlinových metastáz a zvýšenej pooperačnej hladine CT sa podáva externá rádioterapia na oblasť krku a oblasť spádových lymfatických uzlín.


Na rozdiel od papilárneho a folikulárneho karcinómu sa liečba rádiojódom nepoužíva, pretože parafolikulárne bunky nevychytávajú a nemetabolizujú jód. Sledovanie dynamiky CT a CEA je ťažiskom v ďalšom manažmente pacientov s MK. V prípade ich vzostupu sa pátra po recidíve alebo metastázach. Využíva sa počítačová tomografia (CT), magnetická rezonancia (MR), pozitrónová emisná tomografia (PET) alebo scintigrafické vyšetrenia s DMSA, MIBG alebo oktreotidom. Vzhľadom k tomu, že najefektívnejšou liečbou je vždy exstirpácia nádorového tkaniva, pri malom počte metastáz sa indikuje metastazektómia. V prípade viacpočetných ložísk sa môže ochorenie terapeuticky ovplyvniť podaním liečebnej dávky 131 I-MIBG (3700 – 7400 MBq). Chemoterapia MK je iba paliatívna. Používa sa kombinácia doxorubicínu, bleomycínu a vindezínu. Chemoterapia sa však indikuje iba v prípadoch pokročilého alebo veľmi rýchlo progredujúceho ochorenia. V posledných rokoch sa objavila nová nádejná terapeutická modalita pre pacientov s lokálne pokročilým alebo masívnym metastatickým ochorením – tzv. biologická liečba. Ide o skupinu látok, ktoré zasahujú priamo do mechanizmu, ktorým vzniká malígna transformácia a proliferácia C-buniek štítnej žľazy. Sú to inhibítory enzýmu tyrozín kináza (TK), ktorej trvalá aktivácia, spôsobená mutáciou RET protoonkogénu, je rozhodujúcim faktorom vzniku a progresie MK. Inhibícia TK sa dosahuje aj blokádou receptorov rôznych rastových faktorov, ktoré sa uplatňujú v procese karcinogenézy. Všetci pacienti po totálnej tyreoidektómii pre MK dostávajú hormonálnu substitučnú liečbu l-tyroxínom. Prognóza pacientov s MK je horšia ako pacientov s diferencovaným karcinómom štítnej žľazy. Medulárny karcinóm má oveľa väčší metastatický potenciál. Prognóza závisí od vstupného nálezu (podľa TNM klasifikácie) a úspešnosti operácie. V T1N0M0 štádiu je dobrá. Prognóza sporadických foriem je horšia ako pri familiárnom variante s výnimkou MEN 2B.

V rodinách postihnutých syndrómom MEN 2, ktorého obligatórnym klinickým prejavom je FMK, sa vykonáva genetický skríning v útlom detstve resp. bezprostredne po narodení. Pokroky v molekulárnej biológii umožnili spoznať vzťahy medzi jednotlivými špecifickými mutáciami génu RET (genotypom) a vekom vzniku, ako aj agresivitou FMTC (jeho fenotypom). Mutácie v kodóne 918 spôsobujúce MEN 2B predstavujú vysoké riziko agresívneho FMTC, ktorý vzniká neraz už v útlom detstve a rýchlo metastazuje. Na druhej strane mutácie postihujúce napr. kodón 791 predstavujú nízke riziko agresívnej malignity. FMTC sa v tomto prípade manifestuje pomerne neskoro, progreduje pomaly a má dobrú prognózu. Poznanie vzťahov genotyp – fenotyp sa stalo základom stratégie plánovania profylaktických tyreoidektómií. Mutácie postihujúce rôzne kodóny génu RET boli rozdelené do 4 rizikových skupín podľa závažnosti a agresivity karcinómu, ktorý spôsobujú. Zmyslom tejto klasifikácie bolo prejudikovať fenotyp choroby, poskytnúť odporučenie pre načasovanie profylaktickej tyreoidektómie a vyčleniť jedincov, u ktorých sa má pátrať po feochromocytóme.

Načasovanie profylaktickej tyreoidektómie Podľa odporúčaní Americkej tyreoidologickej spoločnosti sa profylaktická totálna tyreoidektómia v prípade nositeľov najrizikovejších mutácií (kodóny 918 a 883) spôsobujúcich MEN 2B má vykonať už v prvom roku dieťaťa, u vysoko rizikovej mutácie v kodóne 634 spôsobujúcej syndróm MEN 2A do piatich rokov. V prípade ostatných menej rizikových mutácií možno operačný výkon odložiť do obdobia piatich až desiatich rokov, prípadne do vyššieho veku pri dôslednom sledovaní dieťaťa. Podmienkou odkladu sú negatívne výsledky bazálneho aj stimulovaného kalcitonínu a ultrasonografického vyšetrenia krku, ktoré sa vykonávajú v ročných intervaloch.

Prínos molekulárnej biológie do manažmentu FMK

Záver

Skríning MK. Diagnostika FMK sa v poslednom desaťročí zlepšila pomocou metód molekulárnej genetiky. Každému novo registrovanému pacientovi s histologicky overenou diagnózou MK je potrebné vykonať genetické vyšetrenie. V prípade pozitívneho nálezu mutovaného RET génu je potrebné pozvať na vyšetrenie pokrvných príbuzných prvej línie (rodičia, súrodenci a deti), ktorým sa okrem klinického a USG vyšetrenie štítnej žľazy odoberie vzorka krvi na stanovenie CT, CEA a na genetické vyšetrenie. Zistení nositelia mutovaného génu sa odosielajú na profylaktickú tyreoidektómiu, čím sa predíde vzniku MK. Rodinných príslušníkov, ktorým sa patologický gén nezistí, nie je potrebné dispenzarizovať, nehrozí im vznik ochorenia.

MK štítnej žľazy je pomerne zriedkavým ochorením. Pokroky v rôznych oblastiach medicíny zvýšili záujem o toho ochorenie, čo sa odrazilo v jeho zlepšenej diagnostike a liečbe. Prognóza MK (ako nakoniec pri všetkých malígnych ochoreniach) závisí od štádia ochorenia v čase diagnózy a od radikality a úspešnosti chirurgického výkonu. Vo veľkej väčšine prípadov je prognóza dobrá. Avšak aj pre pacientov s lokálne pokročilým alebo progredujúcim metastatickým ochorením sa objavili nové perspektívne liečebné možnosti, ktorými sú inhibítory tyrozín kináz. Syndróm MEN 2 predstavuje unikátny model prevencie a včasnej liečby v endokrinoonkológii, ako aj model stratifikovaného prístupu k nositeľom rôznych mutácií génu RET spôsobujúcich rôzny fenotyp MK.

2 / 2012

/ 15


MEDICÍNA

Preventívne prehliadky Preventívne prehliadky sú veľmi dôležitým nástrojom zdravotnej starostlivosti.

prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc. Slovenská zdravotnícka univerzita

Pod prevenciou rozumieme v zmysle zákona 476/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti: a) výchovu a vzdelávanie s cieľom ochrany, zachovania alebo navrátenia zdravia osobe, b) aktívne vyhľadávanie možných príčin chorôb, ich odstraňovanie a predchádzanie vzniku chorôb, c) vyhľadávanie patologických procesov v ich bezpríznakovom období s cieľom liečby, ktorou sa predchádza ich klinickému prejavu, d) aktívne sledovanie choroby s cieľom predchádzania zhoršeniu zdravotného stavu osoby. Preventívne prehliadky sa vykonávajú podľa zákona 577/2004 Z.z. o rozsahu uhrádzanej

zdravotnej starostlivosti: (1) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú preventívne prehliadky, a to a) deväť preventívnych prehliadok poistenca verejného zdravotného poistenia (ďalej len poistenec) do jedného roku veku u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, z toho najmenej tri preventívne prehliadky do troch mesiacov veku, b) jedna preventívna prehliadka poistenca vo veku 18 mesiacov u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, c) jedna preventívna prehliadka poistenca od

troch rokov veku do 15 rokov veku raz za dva roky u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, d) jedna preventívna prehliadka poistenca od 15 rokov veku raz za dva roky u všeobecného lekára, e) jedna preventívna prehliadka poistenca do 18 rokov veku raz za šesť mesiacov u zubného lekára, s úhradou intenzívnej fluoridácie, f) jedna preventívna prehliadka poistenca od 18 rokov veku raz za rok u zubného lekára, g) dve preventívne prehliadky tehotnej poistenkyne u zubného lekára, h) jedna preventívna prehliadka poistenkyne od 18 rokov veku alebo od prvého tehotenstva raz za rok u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, i) jedna preventívna prehliadka tehotnej poistenkyne raz za mesiac a jedna preventívna prehliadka šesť týždňov po pôrode u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, j) jedna preventívna prehliadka poistenca vo veku od 50 rokov veku raz za tri roky u lekára

Snahou Union zdravotnej poisťovne, a.s. z dôvodu zlepšenia a  zachovania zdravia svojich poistencov je vytváranie strategicky pripravených programov prevencie. V rámci ich realizácie využívame odborné poznatky a súčasné trendy, ktoré sú orientované predovšetkým na primárnu a sekundárnu prevenciu. Primárnu prevenciu zameriavame na rozvoj zdravia a  prechádzanie vzniku ochorenia s  cieľom znížiť záťaž spojenú s ochorením. Aktivity sú predovšetkým orientované na výchovu k zdraviu a imunizáciu. Preventívne očkovanie stále patrí medzi najúčinnejšie prostriedky znižujúce výskyt a  šírenie infekčných ochorení v  populácii. Súčasná medicína umožňuje očkovať i proti ochoreniam, ktoré doteraz neboli očkovaním ovplyvniteľné. Mnohé z týchto vakcín dnes predstavujú základný prvok boja proti ochoreniam, pri ktorých je neraz potrebná dlhodobá a namáhavá liečba, ktorá môže skončiť i katastrofálne. Sekundárnu prevenciu zameriavame na možnosti aktívneho vyhľadávania ľudí v riziku ochorenia - identifikáciu rizikových skupín a ľudí s ochorením, ktoré sa ešte navonok neprejavilo. Cieľom je včasne zachytiť ochorenie, skrátiť trvanie ochorenia a dobu liečenia a predchádzať zbytočným život ohrozujúcim komplikáciám. Aktivity sú orientované na podporu skríningových vyšetrení a nadštandardné zdravotnícke výkony. Význam preventívnych prehliadok spočíva v poznaní vlastného zdravotného stavu a v základnej zdravotnej gramotnosti. Tieto prvky sú dôležité nielen v prevencii chorôb, ale i v celkovom rozvoji zdravia a pohody. Dodržiavanie pravidelnosti preventívnych prehliadok je preto veľmi dôležité; šetrí nielen čas a zdroje, ale predovšetkým sa podieľa na rozvoji vlastnej životnej pohody. Koncepciou Union zdravotnej poisťovne, a.s. je viditeľné vyprofilovanie sa v  rámci trhu zdravotných poisťovní v  SR, s  cieľom poskytovať kvalitnú kompletnú zdravotnú starostlivosť a  súčasne preventívnu zdravotnú starostlivosť a  preto našim poistencom ponúkame výhody zamerané na ich zdravie.

20 /

2 / 2012


MEDICÍNA so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia, k) jedna preventívna prehliadka poistenca, ktorý je evidovaným darcom krvi, raz za rok u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, l) preventívne prehliadky nariadené orgánmi na ochranu zdravia na predchádzanie prenosným ochoreniam. (2) Na základe verejného zdravotného poistenia sa čiastočne uhrádza jedna preventívna prehliadka poistenca aktívneho v organizovanom športe do 18 rokov veku raz za rok v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo. (3) Poistenec uhradí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (ďalej len poskytovateľ), u ktorého absolvoval preventívnu prehliadku podľa odseku 2, plnú úhradu za poskytnuté zdravotné výkony. Na základe potvrdenia o úhrade mu zdravotná poisťovňa následne preplatí zodpovedajúcu výšku úhrady na základe verejného zdravotného poistenia. (4) Rozsah zdravotných výkonov, ktoré sú súčasťou preventívnych

prehliadok podľa odsekov 1 a 2, je uvedený v prílohe č. 2 zákona 577/2004 Z. z. Vyšetrenie v rámci dispenzárnej starostlivosti nie je preventívnou prehliadkou v zmysle zákona. Dispenzarizácia je aktívne a systematické sledovanie zdravotného stavu osoby, u ktorej je predpoklad zhoršovania zdravotného stavu, jej vyšetrenie a liečba. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 26 z 1. septembra 2011 pre realizáciu programu skríningu kolorektálneho karcinómu upravuje realizáciu tohto preventívneho programu takto: (1) Skríning kolorektálneho karcinómu je organizované, kontinuálne a vyhodnocované úsilie o včasné zachytenie zhubných nádorov hrubého čreva vykonávaním preventívnych vyšetrení: a) štandardizovaným testom na skryté krvácanie v stolici (TOKS) poistencom v dvojročných intervaloch alebo b) vykonávaním primárnej skríningovej kolonoskopie (PSK) raz za 10 rokov.

(2) Cieľom skríningu kolorektálneho karcinómu je: a) zvýšenie záchytu včasných štádií kolorektálneho karcinómu, prednádorových lézií a pokročilého adenómu, b) zvýšenie podielu záchytu včasných štádií kolorektálneho karcinómu na úkor štádií pokročilých, c) zníženie úmrtnosti a incidencie na toto ochorenie, d) redukcia paliatívnych chirurgických operácií a endoskopických paliatívnych výkonov v pokročilých štádiách. (3) Skríning kolorektálneho karcinómu podľa tohto odborného usmernenia sa vykonáva v populácii s bežným rizikom ochorenia vo veku nad 50 rokov. (4) Skríningová kolonoskopia (SK) sa vykonáva poistencom s pozitívnym TOKS. Vyššie uvedené vyšetrenia sú hradené zdravotnými poisťovňami zo zákona. Napriek tomu je účasť obyvateľstva na preventívnych prehliadkach veľmi nízka a nezodpovedá ich významu pre zachovanie zdravia.

Prevencia vzniku ochorenia ďasien a zubného kazu PhDr. Viera Panáková, dipl. dentálna hygienička Hlavný odborník pre dentálnu hygienu na Slovensku

Každý z nás aspoň raz zažil, že mu zakrvácali ďasná.

Väčšina z nás tento jav ignoruje, pokým sa krvácanie nezačne opakovať alebo vyskytovať častejšie a pravidelne. Potom nasleduje otázka čo s tým? Pýtame sa doma, vo svojom okolí, niektorí hľadáme radu v lekárni. Väčšinou to dopadne tak, že odchádzame s hŕbou „dobrých rád“ a „výborných“ prostriedkov proti krvácaniu ďasien. Hľadáme spôsob ako problém odstrániť, ale málokto z nás sa zamýšľa nad tým, prečo ďasná krvácajú. Krvácanie ďasien je predovšetkým príznak, respektíve dôsledok zápalu prebiehajúceho na závesnom aparáte zubov.

K základnému programu prevencie orálnych ochorení patria: • Pravidelné systematické prehliadky chrupu a ústnej dutiny; majú predovšetkým preventívny význam a je vhodné, aby sa vykonávali všetkým jedincom vo veku od dva do osemnásť rokoch dvakrát ročne. • Poskytovanie informácií o etiológii a prevencii orálnych ochorení a o výžive; informácie sa poskytujú tehotným ženám so zvláštnym zreteľom na výživu dieťaťa po narodení. Rodičia sú informovaní o výžive a ústnej hygiene dieťaťa, nevyhnutnosti preventívnych prehliadok, význame včasného ošetrenia chrupu a o možnostiach aplikácie fluoridu. • Hygiena chrupu, inštruktáže o tom, ako ju vykonávať; kolektívne tak aj individuálne. S čistením chrupu by sa malo v prípade dieťaťa začať od prvého roku života. Lekár alebo dentálna hygienička dá rodičom návod, ako dieťaťu účinne vyčistiť zuby. Od dvoch rokov ma dieťa navštíviť zubného lekára aspoň dvakrát ročne. Od šiestich rokov sa ústna hygiena detí kontroluje dvakrát ročne a prevádza sa inštruktáž o správnej technike čistenia. Staršie deti sa učia používať dentálnu niť. • Fluoridový program závisí od veku dieťaťa, odporúča sa čistenie zubov pastami s fluoridmi dvakrát denne. Miestna aplikácia fluoridov sa vykonáva dvakrát ročne počas návštev v stomatologickej ambulancii za účelom ošetrovania alebo vyšetrenia.

2 / 2012

/ 17


Zdravé

srdce

! J 155 VOLA KUNDY!

T SE ŽIVO IDE O HRÁNIŤ KY! C SLED EŠ ZA MÔŽ IERNIŤ NÁ A ZM

NAJČASTEJŠIE PRÍZNAKY CIEVNEJ MOZGOVEJ PRÍHODY POZNAJ PRÍZNAKY AKÚTNEHO SRDCOVÉHO INFARKTU A KONAJ RÝCHLO... silná tlaková alebo pálivá bolesť na hrudníku, ktorá vyžaruje do krku alebo ľavého ramena a trvá viac ako 5 minút slabosť, ťažší dych potenie nevoľnosť pocit strachu zo smrti.

Čo treba robiť, ak ma postihne srdcový infarkt: Ak tebe alebo niekomu v tvojej blízkosti príde zle, pociťuješ tlak na hrudníku a máš jeden alebo viac typických príznakov, nečakaj dlhšie ako 5 minút a volaj pohotovosť 155, aby si sa čo najskôr dostal do najbližšej nemocnice. Volať pohotovosť je vždy najrýchlejší spôsob, ako sa dostať k život zachraňujúcemu ošetreniu. Personál rýchlej záchrannej služby môže začať s liečbou najskôr. Personál je školený na oživovanie pacienta, ktorému sa zastavilo srdce.

KEĎ PRICHÁDZA INFARKT SILNÁ TLAKOVÁ ALEBO PÁLIVÁ BOLESŤ NA HRUDNÍKU + vyžaruje do krku alebo ľavého ramena + trvá viac ako 5 minút + slabosť, ťažší dych + potenie + nevoľnosť

VOLAJ

155!

www.IDEOSEKUNDY.sk

Slabosť tŕpnutie, neobratnosť končatín spravidla na jednej strane Tvár ochabnutá polovica tváre, poklesnutý ústny kútik Reč spomalená, nezrozumiteľná, sťažené porozumenie, náhla porucha vedomia Oči neostré, rozmazané videnie, strata zraku na jednom oku Pomoc okamžite volať 155 3 hod. účinnú liečbu možno podať len do 3 hodín od vzniku príznakov!

Požiadaj postihnutého, aby: sa usmial, resp. vyceril zuby (nebude schopný to urobiť) vyplazil jazyk (môže byt zakrivený a krúti sa zo strany na stranu) povedal nejakú vetu, napr. „Volám sa...“ (bude sa mu pliesť jazyk) povedal kde je, aký je deň, koľko je hodín (môže byt dezorientovaný) zodvihol obe horné končatiny (čo mu nepôjde, alebo mu to pôjde len veľmi ťažko) si ukazovákom trafil na špičku nosa (nemusí sa to podariť)

KEĎ PRICHÁDZA MOZGOVÁ PRÍHODA S labosť T vár R eč O či P omoc 3 hod.

– tŕpnutie, neobratnosť končatín – ochabnutá polovica, poklesnutý ústny kútik – spomalená, nezrozumiteľná – neostré, rozmazané videnie – okamžite volať 155 – účinnú liečbu možno podať len do 3 hodín!

VOLAJ

155!

www.IDEOSEKUNDY.sk

-PR-


Zdravé

srdce

Riziko akútnych koronárnych syndrómov a artériová hypertenzia Ochorenia srdca a ciev sú v súčasnosti hlavnou príčinou úmrtia v priemyselných krajinách.

Medzi formy ischemickej choroby srdca patrí tichá ischémia, stabilná angina pectoris, srdcové zlyhávanie, akútne koronárne syndrómy: nestabilná angina pectoris, infarkt myokardu, náhla smrť. Zistilo sa, že akútne koronárne syndrómy pri svojom rozličnom klinickom prejave zdieľajú spoločný vyvolávajúci základ – eróziu alebo ruptúru narušeného aterosklerotického plátu s rozličnou mierou nasadajúcej trombózy a pokračujúceho zanášania cievy. Následkom toho vzniká znížené prekrvenie srdcového svalu. Najčastejšou príčinou je ateroskleróza a rizikové faktory aterosklerózy – fajčenie, hypertenzia, poruchy metabolizmu tukov a cukrov, obezita a ďalšie. Zriedkavými príčinami môžu byť zápaly ciev, traumy, vrodené anomálie, užívanie psychotropných látok, komplikácie katetrizačných vyšetrení srdca, rozštiepenie koronárnej artérie.

V liečbe akútnych koronárnych syndrómov (AKS) sa uplatňujú postupy: Medikamentózna liečba: podávajú sa lieky, ktoré znižujú spotrebu kyslíka myokardom (znižujú srdcovú frekvenciu a silu, znižujú krvný tlak), indukujú rozšírenie ciev. Lieky znižujúce zrážanlivosť krvi, rozpúšťajú krvnú zrazeninu a protidoštičkové lieky a ich kombinácie. Katetrizačná stratégia – koronarografia a prípadná následná revaskularizácia srdcového svalu primárnou koronárnou intervenciou, resp. kardiochirurgickým bypassom.

Po iniciálnej fáze pacientov s AKS ohrozuje vysoké riziko návratu ischemických príhod. Preto je nevyhnutou súčasťou dlhodobého manažmentu aktívna sekundárna prevencia. Pri znižovaní rizika recidívy príhod po AKS sa ukázali ako účinné viaceré opatrenia a terapeutické postupy.

Životný štýl Ukončenie fajčenia, prípadne s pomocou doplnkových nikotínových náhrad zvyšuje úspešnosť ukončenia zlozvyku. Pravidelná fyzická aktivita aspoň 30 minút denne pri aeróbnej aktivite strednej intenzity aspoň päťkrát týždenne, ideálne denne. Znížený príjem soli a nasýtených tukov, pravidelný príjem zeleniny a ovocia. Prospešný môže byť aj mierny príjem alkoholu.

MUDr. Jana Hasáková Kardiologička Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.

Redukcia hmotnosti Obézne osoby a pacientov s nadhmotnosťou je potrebné motivovať k redukcii hmotnosti, čomu prispieva aj návrat k fyzickej aktivite. Redukcia hmotnosti má priaznivý vplyv aj na tukový profil a kontrolu glykémie. Cieľ predstavuje zníženie obvodu pása v prípade mužov menej ako 102 cm a žien menej ako 88 cm.

Kontrola krvného tlaku Hodnoty krvného tlaku po AKS by mali byť menej ako 140/90 mmHg v prípade nediabetikov, diabetici a pacienti s obličkovým zlyhávaním by mali mať menej ako 130/80 mmHg. Dôležitý prostriedok dosiahnutia dobrej kontroly krvného tlaku predstavujú zásahy do životného štýlu, osobitne telesná aktivita, redukcia hmotnosti a medikamentózna liečba. Antihypertenzívna liečba pacientov s AKS sa môže dosiahnuť rôznymi liekmi a ich kombináciami. Pozitívny účinok sa prejavil aj pri iniciálnej hodnote krvného tlaku menej ako 140/80 mmHg a dosiahnutí hodnoty menej ako 130/80 mmHg. Predpokladom podávania liečiv s antihypertenzívnym účinkom je dôsledné meranie a zaznamenávanie hodnôt krvného tlaku formou automonitoringu v domácom prostredí. Odporúča sa uprednostniť skôr poloautomatické prístroje.

Liečba cukrovky Pre každého pacienta s dokázaným AKS je dôležité aktívne vyhľadávať poruchu glykemickej rovnováhy – hraničná glykémia nalačno, porucha glukózovej tolerancie, cukrovka. V prípade pacientov s diagnostikovanou cukrovkou je cieľom dosiahnutie hodnoty HBA1C menej ako 6,5 %. Odporúča sa konzultovať problém s diabetológom alebo endokrinológom.

Intervencie zamerané na metabolizmus tukov Dôležitú súčasť dlhodobého manažmentu AKS predstavuje ovplyvnenie koncentrácií cholesterolu (LDL – cholesterolu a HDL cholesterolu) a tukov.

Výstava zdravý životný štýl V dňoch 10. až 12. mája 2012 sa na výstavisku v Trenčíne uskutoční 14. ročník výstavy zameranej na zdravie, relax a zdravý životný štýl. V stánku Bedekra zdravia sa môžete dozvedieť viac o prevencii kardio-vaskulárnych ochorení a pomocou výsledkov z krátkeho dotazníka zistíte, či sa zdravo stravujete. Partnerom projektu je Prešovská Kardio Soľ.


205x265_BedekerZDR_tlakomer_SK.indd 1

4.4.12 17:02


Zdravé

srdce

Úloha koenzýmu Q 10 a srdcovo-cievne ochorenia Doc. MUDr. Viola Mechírová, CSc., Doc. MUDr. Daniel Pella, PhD. I. interná klinika LF UPJŠ a FNLP Košice, Centrum preventívnej a športovej medicíny LF UPJŠ a FNLP Košice

K

oenzým Q10 (alebo ubichinón) je prirodzene prítomný v našej potrave. Nachádza sa najmä v bravčovom mäse, vnútornostiach, rybách, zelenine, sóji, ale i ďalších potravinách. Okrem toho koenzým Q10 nájdeme takmer vo všetkých bunkách ľudského tela, najmä však v priečne pruhovaných svaloch. Vo veľkom množstve sa nachádza tiež v srdci, pečeni a obličkách. Jeho biosyntéza prebieha v ľudskom organizme z aminokyseliny tyrozínu a je to mnohostupňový zložitý proces, ktorý vyžaduje prítomnosť prinajmenšom ôsmich vitamínov a ďalších dôležitých substancií pochádzajúcich prevažne z rastlinnej potravy. Aj to poukazuje na skutočnosť, že deficit ktorejkoľvek látky zúčastňujúcej sa jeho syntézy môže viesť k jeho neželanému deficitu. Značná časť koenzýmu Q10 v tele je v redukovanej forme s výnimkou mozgu a pľúcneho tkaniva. Za normálne hladiny koenzýmu Q10 v plazme sa považujú hodnoty od 0,75-1,0 ug/ml. Celkové množstvo koenzýmu Q10 v ľudskom tele sa odhaduje na 1,0-1,5 g. S vekom množstvo koenzýmu Q10 v tele klesá. Navyše jeho prívod potravou je často zväčša nedostatočný, ako to ukázali aj mnohé výskumy. Napríklad v Dánsku je priemerný denný prívod u obyvateľstva odhadovaný na 3-5 mg, pričom za optimálne hodnoty sa považujú množstvá v rozmedzí od 10-30 mg denne u zdravých jedincov. Odlišná situácia je u mnohých ochorení, ktoré sú spájané s deficitom koenzýmu Q10, tak kardiovaskulárnych, ako aj nekardiovaskulárnych. Spomedzi najčastejších stavov spojených s deficitom koenzýmu Q10 v ľudskom tele sa uvádza ateroskleróza vo všetkých jej formách a lokalizáciách, predovšetkým však v koronárnom riečisku sprevádzaná rôznymi komplikáciami, najmä kongestívnym chronickým srdcovým zlyhávaním, ďalej stavmi po aortokoronárnej bypassovej chirurgie, pri sprievodnej liečbe statínmi, kardiomyopatiách, niektorých arytmiách, prolapse mitrálnej chlopne, ale aj artériovej hypertenzii. Spomedzi nekardiovaskulárnych ochorení, pri ktorých bol zaznamenaný deficit koenzýmu Q10 je potrebné uviesť najmä Parkinsonov syndróm, choroby periodontu, onkologické ochorenia, ale i deficit navodený liečbou cytostatikami. Úspech suplementácie koenzýmom Q10 závisí tiež od jeho dostatočnej rezorpcie, ktorá je daná nielen prítomnosťou tukového prostredia (je liposolubilný), ale hlavne jeho biologickou dostupnosťou, ktorá závisí od jeho formy. Z tohto pohľadu sú najefektívnejšie biologicky aktívne, kryštalické formy koenzýmu Q10.

Ateroskleróza a koenzým Q10 Aterosklerózu definujeme ako zápalovo degeneratívno prolife-

ratívne ochorenie. Z pohľadu definície vyplývajú možné benefity spojené so suplementáciou koenzýmom Q10, odvodené od jeho protizápalových a antioxidačných účinkov, čo vedie ku zábrane oxidácie LDL-cholesterolu (len oxidovaný LDL cholesterol má schopnosť udržať sa v cievnej stene). Koenzým Q10 tiež inhibuje, resp. zastavuje produkciu niektorých zápalových cytokínov a chemokínov, čo môže viesť ku spomaleniu procesu aterogenézy. V experimentálnej štúdii na myšiach okrem iného bolo dokázané, že suplementácia koenzýmom Q10 viedla ku zvýšeniu jeho obsahu v aorte, srdci, mozgu a vo svaloch. Podstatným zistením tejto štúdie bola skutočnosť, že sa zmenšila veľkosť aterosklerotických plátov. Ďalšie štúdie ukázali možný benefit koenzýmu Q10 aj u pacientov s ischemickou chorobou srdca a námahovou anginou pectoris, čo zrejme súvisí so zásahom koenzýmu Q10 do energetiky myokardiálneho metabolizmu.

Srdcové zlyhanie a koenzým Q10 Chronické srdcové zlyhávanie predstavuje jeden z najpálčivejších problémov súčasnej medicíny. V 21. storočí sa predpokladá, že nadobudne epidemické rozmery, paradoxne i vzhľadom ku zlepšenej liečbe tak ostatných kardiovaskulárnych, ale aj nekardiovaskulárnych ochorení. V patogenéze srdcového zlyhávania sa uplatňuje okrem iného aj oxidačný stres, nedostatočná funkcia a aktivita mitochondrií vedúca ku energetickému deficitu, čo predstavuje určite možné pole, kde by sa substitučná liečba koenzýmom Q10 mohla prejaviť pozitívne, možno nielen ovplyvnením jeho symptómov, ale i prognózy znížením morbidity a mortality. Už pionierske japonské štúdie v 60. a 70. rokoch (celkom 15 randomizovaných štúdií s 1 366 pacientmi) priniesli prvé správy o možnom prínose pre pacientov, pretože bolo zaznamenané zlepšenie príznakov srdcového zlyhávania. Pritom v týchto štúdiách boli použité nízke dávky koenzýmu Q10 – 30 mg denne. V súčasnosti prebieha multicentrická, dvojito zaslepená, ran-


srdce

Zdravé

domizovaná morbimortalitná klinická štúdia testujúca hypotézu, či pridanie 300 mg koenzýmu Q10 denne oproti placebu pri sprievodnej, v súčasnosti dostupnej liečbe chronického srdcového zlyhávania, povedie nielen ku zlepšeniu symptómov týchto pacientov, ale aj ovplyvneniu morbidity a mortality. Výsledky tejto štúdie sa očakávajú v roku 2009.

Statíny a koenzým Q10 Statíny dosiahli veľa úspechov na poli tzv. medicíny založenej na dôkazoch. Vydobyli si pevnú pozíciu v rámci sekundárnej prevencie ICHS, neskôr i primárnej a v posledných rokoch sa o nich hovorí nielen ako o hypolipemikách, ale aj ako o látkach s tzv. pleiotropnými, nelipidovými účinkami. K tomuto záveru došli vedci v nadväznosti na výsledky viacerých klinických štúdií, ktoré nedokázali vysvetliť pokles morbidity a mortality pri liečbe statínmi len poklesom aterogénnych lipidov. Ako najdôležitejšie pleiotropné účinky sú v súčasnosti uvádzané protizápalové, antitrombotické, antiproliferačné, ďalej úprava endoteliálnej dysfunkcie, ktoré vo všeobecnosti vedú ku stabilizácii aterómového plátu. V tejto súvislosti sa menej hovorí o negatívnom pleiotropnom účinku statínov (inhibítorov 3 – HMG Co A reduktázy), ktorý súvisí s ich mechanizmom účinku, a to blokádou tohto enzýmu. Dochádza nielen k blokáde tvorby cholesterolu, ale tiež i k blokáde syntézy endogénneho koenzýmu Q 10. Koenzým Q 10 (ubichinón, resp. ubidekarenón) je mimoriadne dôležitou substanciou nielen z hľadiska energetiky myokardu, ale aj stability bunkových membrán, vrátane myocytov, ktoré sa tak stávajú náchylnými na poškodenie s následnou myopatiou, resp. myozitídou a v najhoršom prípade rabdomyolýzou. V súčasnosti existuje viacero prác dokumentujúcich možný negatívny efekt statínov na diastolickú funkciu ľavej komory v súvislosti so zníženou hladinou endogénneho koenzýmu Q10 a následnou úpravou tejto poruchy substitučnou terapiou koenzýmom Q10. Liečba statínmi navyše vedie k inhibícii syntézy viacerých proteínov závislých od selénu, ktoré zrejme majú vzťah ku polyneuropatickému poškodeniu. Existuje mnoho pacientov užívajúcich statíny, trpiacimi atypickými bolesťami s normálnymi hladinami kreatínkinázy bez klinických prejavov myopatie, u ktorých je potrebné myslieť aj na možnosť polyneuropatie. Statíny sa budú zrejme v blízkej budúcnosti podávať stále viac a viac, pretože sú spojené so značným klinickým benefitom. Ak sa však máme pridržiavať Hippokratovho „primum nil nocere“, predovšetkým neškodiť, potom je namieste každá aktivita vedúca k zvyšovaniu bezpečnosti každej terapie. Na základe známych skutočností by bolo nanajvýš rozumné pacientom užívajúcim statíny indikovať aj substitučnú liečbu koenzýmom Q 10.

Záver Navzdory úspechom medicíny v posledných desaťročiach je úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia stále vysoká. Ani široká škála farmakoterapie kombinovaná s invazívnymi procedúrami nedokáže dostatočne eliminovať nepriaznivé štatistiky. Na druhej strane sa často zabúda na základ terapie mnohých ochorení, ktorým je i pri kardiovaskulárnych ochoreniach úprava životného štýlu, zlepšenie stravovacích návykov, dostatok pohybu, ale i správny dostatočný prívod mnohých mikronutrientov. Ako ukázal i tento stručný prehľad, už dnes disponujeme pomerne silnou medicínou dôkazov svedčiacich pre pozitívne účinky koenzýmu Q10. Okrem toho netreba takisto zabúdať i na možné vedľajšie účinky terapie mnohých účinných farmák (statínov), ktoré by takisto bolo možné obmedziť suplementáciou koenzýmu Q10. Viaceré klinické štúdie už priniesli alebo pravdepodobne prinesú dôkazy o prospešnosti suplementácie koenzýmom Q10, predovšetkým u pacientov s ischemickou chorobou srdca, srdcovým zlyhávaním, ale i ďalšími kardiovaskulárnymi ochoreniami. Nakoniec je potrebné zdôrazniť, že nie každý koenzým Q10 dostupný na našom farmaceutickom trhu je rovnako efektívny. Veľmi dôležitá je otázka biologickej dostupnosti koenzýmu Q10, z tohto pohľadu podstatne výhodnejšie sú biologicky aktívne, mikrokryštalické formy koenzýmu Q10, ktoré sa dobre rezorbujú z tráviaceho traktu, a tým zaistia i dostatočné hladiny koenzýmu Q10 v plazme i cieľových tkanivách.

Načerpajte tu pravú energiu! Vyskúšajte Bio-Koenzým Q10 GOLD Koenzým Q10 je hlavným zdrojom energie všetkých buniek ľudského tela. Stále viac sa považuje za taký hľadaný „elixír mladosti“. Pri jeho nedostatku (pracovné preťaženie, choroby) pocítite únavu a úbytok energie. Koenzým Q10 pomáha: • dodávať energiu a vitalitu • zlepšovať fyzickú kondíciu • posilňovať srdce • spomaľovať starnutie • udržovať zdravé ďasná Dostanete bez lekárskeho predpisu v každej lekárni v týchto variáciach: • Bio-Koenzým Q10 GOLD (100 mg Q10) • Bio-Koenzým Q10 Super (30 mg Q10)

plnok

výživový do

Prípravky Bio-Q10 vynikajú vysokou schopnosťou vstrebávať sa a kvalitou koenzýmu Q10, ktorý vzniká prirodzenou činnosťou kvasiniek a je plne identický s ľudským Q10.

MEDIREL-SLOVAKIA, s.r.o., distribútor prípravkov Infolinka 032 771 75 44


Spoznáte včas

mozgovú porážku ???

... ako sa môže prejaviť mozgová porážka: Náhla slabosť alebo necitlivosť tváre, rúk a nôh, najčastejšie na jednej strane tela Rozmazané videnie alebo strata zraku na jednom oku alebo obojstranne Zmätenosť, Zmätenosť ť, sťažené rozprávanie, či porozumenie reči Silné bolesti hlavy bez zjavnej príčiny Problémy s chôdzou alebo závraty

IDE O SEKUNDY

Ak ste spozorovali príznaky porážky u seba alebo u niekoho vo Vašom okolí,

alebo

Môžete zachrániť ľudskýý život !

viac informácií na ACT 01/2011/1

www.mozgovaprihoda.sk

ABCD Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, SR tel.: 02/ 58101211, fax: 02/58101277

205x


srdce

Zdravé

Vitamíny znižujúce cholesterol RNDr. Emil Ginter, DrSc.

Existuje viacero vitamínov schopných znižovať hladinu cholesterolu v krvi.

V

prvom rade je to vitamín C, ktorý sa nachádza vo všetkých druhoch zeleniny a ovocia. Na stovkách morčiat sme zistili, že vitamín C (kyselina askorbová) urýchľuje kľúčovú reakciu, ktorá mení cholesterol na žlčové kyseliny v pečeni, a tým ho zneškodňuje. Mnohí ďalší vedeckí pracovníci u nás i v zahraničí dokázali, že užívanie vitamínu C znižuje aj u ľudí „zlý“ LDL cholesterol. Cholesterol znižuje tiež podávanie niacínu (vitamínu PP či kyseliny nikotínovej), ktorej najbohatším zdrojom je pivné droždie. Okrem toho bohatým zdrojom niacínu sú aj mäso z rýb (najmä tuniak), arašidy, citróny, fazule, hrach, čierny chlieb či pečivo. Ďalším veľmi užitočným vitamínom je tokoferol (vitamín E), ktorý zabraňuje premene „zlého“ LDL cholesterolu na jeho oxidované formy, ktoré sú pre cievny endotel najnebezpečnejšie. Veľmi mnohostranné účinky ochraňujúce srdce má aj kyselina listová, ktorá sa nachádza v čerstvej listovej zelenine, predovšetkým v špenáte. Ďalším jej bohatým zdrojom je brokolica, celozrnné výrobky, ovocie, fazuľa, šošovica a hrach. Popri vyššie spomínaných vitamínoch existuje v potrave rad ďalších látok znižujúcich cholesterol, napríklad omega-3 a omega-6 nenasýtené mastné kyseliny z rýb a rastlinných olejov, ako aj rastlinné steroly, ktorých najbohatším zdrojom sú rastlinné oleje, obilniny a najmä orechy. Rastlinné steroly majú podobnú štruktúru ako cholesterol, a preto blokujú v tenkom čreve prestup cholesterolu do krvného obehu.

PRE ZDRAVÚ HLADINU CHOLESTEROLU Srdce je dokonalý stroj, ktorý potrebuje správnu hladinu cholesterolu. Nové multivitamíny Centrum Cardio obsahujú rastlinné steroly, ktoré blokujú vstrebávanie cholesterolu v črevách, a tým podporujú zdravú hladinu cholesterolu. A naviac obsahujú špeciálne vyvážené zloženie vitamínov a minerálov na podporu zdravia ciev a srdca.

V prípade, že nie je možné dopĺňať uvedené zložky bežnou potravou, vhodnou alternatívou je užívanie multivitamínov s obsahom rastlinných sterolov.

Výživový doplnok. 2 tablety denne. Pri užívaní dbajte na pestrú stravu a zdravý životný štýl.


MEDICÍNA

Peľová sezóna prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc. Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

Pacienti s alergickými prejavmi na včasný peľ drevín, najmä liesky, jelše a brezy, mali po uplynulé roky pomerne dobrú sezónu. Prešli „svojím polinotickým obdobím“ bez výrazných klinických známok, a to najmä vďaka chladnému a upršanému počasiu. Možno aj preto boli mnohí z nich menej obozretní a na novú sezónu sa nepripravili.

T

ohoročná včasná jar zaútočila nečakane a priamo a viacerých diagnostikovaných alergikov zasiahla nepripravených. Po suchej a mrazivej zime sa už začiatkom marca teploty vzduchu vyšplhali na nadpriemerné, pre toto obdobie neočakávané hodnoty. Už vo februári sa v nížinách dobre darilo včasnému peľu jelše a liesky. V druhej polovici marca sa vyšplhali koncentrácie peľu brezy do rekordných výšok.

Inhalačné alergény a sezónne alergie Koncom februára a v prvých marcových dňoch sa dostáva do ovzdušia peľ liesky, neskôr jelše, v druhej polovici marca peľ brezy, jaseňa, topoľa a tisovitých stromov. Začiatkom apríla zasa peľ duba a koncom apríla najmä peľ lipy, medzi tým aj peľ iných stromov, ktoré sú menej časté ako napríklad platan. Aj preto sa toto obdobie označuje za obdobie drevín. Od mája nasleduje obdobie tráv, medzi ktoré patria trávy, obilniny, najmä raž, kukurica, ale aj niektoré buriny ako pýr, peľ liečivých rastlín, medzi ktoré patrí rumanček, skorocel, púpava a iné. Od druhej polovice leta prevládajú byliny, predovšetkým palina a ambrózia. Niektoré byliny kvitnú od jari do jesene, napríklad žihľava. Peľová sezóna sa začína koncom februára a končí na prelome septembra – októbra. Medzi sezónne alergie sa zaraďujú aj alergie na huby.

26 /

2 / 2012

V krajnom prípade sa môže peľ burín paliny a ambrózie dostať do pôdy pri prvých mrazoch a na jar sa uvoľňuje z pôdy po rozpustení snehu. Peľ nie je v prostredí počas celého roka, ale len v sezóne kvetného obdobia danej rastliny. To znamená, že do ovzdušia sa peľ rastliny dostáva len v období kvitnutia a u precitlivených ľudí môže vyvolať alergickú reakciu. Peľové obdobie sa dá určiť pomerne presne podľa peľového kalendára. Peľ je produktom samčích pohlavných orgánov nahosemenných a krytosemenných rastlín – tyčiniek. Skladá sa z peľových zrniek, ktoré obsahujú samčie pohlavné bunky – mikrogametofyty. Na vyvolanie alergickej reakcie stačí 10 až 20 peľových zŕn vyskytujúcich sa v metri kubickom vzduchu. Peľové zrnká sú veľmi malé, ich priemerná veľkosť je 0,05 mm a nie sú viditeľné voľným okom. Menšie zrnká vetroopelivých rastlín produkujú rastliny v obrovských množstvách a vietor ich dokáže rozniesť do veľkých vzdialeností, na jeseň vzdušené prúdy transportujú pele do vzdialenosti 50 až 100 km.

Alergická reakcia K rozvoji alergie je nutná dedičná alebo získaná schopnosť jedinca reagovať patologicky na alergén a potom samotné vlastnosti alergénu, kde patrí jeho schopnosť dlhodobej vznášanlivosti (teda schopnosť presúvať sa ovzduším – pozn. red.) a chemická stabilita.

Inhalačné alergény sú najčastejšie proteíny alebo glykoproteíny, ktoré u precitlivených ľudí vyvolávajú alergické reakcie. Imunitná odpoveď vyvolaná alergénom má za následok zápalovú reakciu. Na prvé stretnutie imunitného systému jedinca s alergénom reagujú jeho bunky tvorbou špecifických protilátok. Pri opakovanom stretnutí s alergénom sa vytvorí také množstvo špecifických protilátok, ktoré po naviazaní na ďalšie bunky imunitného systému sprostredkujú uvoľňovanie látok, ktoré sú spúšťačmi alergických reakcií. K najdôležitejším spúšťačom patrí histamín.

Klinické prejavy Inhalačné alergény spôsobujú najčastejšie alergie dýchacích ciest. Z alergií horných dýchacích ciest je na prvom mieste alergická nádcha, medzi najčastejšie alergie dolných dýchacích ciest patrí priedušková astma. Sezónna alergická nádcha vzniká po kontakte precitliveného jedinca so sezónnymi alergénmi, ktoré sa nachádzajú v peľových zrnkách rastlín. Jej najčastejšou príčinou sú alergény peľu tráv, nasleduje peľ brezovitých drevín (brezy, jelše a liesky) a bylín (ambrózie a paliny). Klinické prejavy sezónnej alergickej nádchy sa objavia o niekoľko minút po vstupe alergénu do dýchacích ciest. Zápal nosovej sliznice pretrváva po celú sezónu, kedy sa alergizujúci peľ nachádza v ovzduší. Medzi denným množstvom peľu vo vzduchu a intenzitou klinických prejavov je priama súvislosť. Na druhej strane sa uplatňuje individuálna citlivosť organizmu. Medzi príznaky alergie horných dýchacích ciest patria vodnatý výtok z nosa, svrbenie nosa, kýchanie až po upchatý nos a bolesti prínosových dutín a hlavy. Menej častými príznakmi sú strata čuchu, bolesť hrdla, svrbenie uší, očí a opuch očných viečok alebo kašeľ. Neliečená alergická nádcha môže až v 40 % predchádzať do alergického zápalu priedušiek. Neodhalená a neliečená alergická nádcha podporuje vznik astmy. Priedušková astma je chronické zápalové ochore-


MEDICÍNA

Stallergenes CZ s.r.o.- o.z. Česká 3, 831 03 Bratislava www.stallergenes.sk, info@stallergenes.sk

2 / 2012

/ 105

SK-GEN-EDU-1612-exp0417

POMÁHAME RIEŠIŤ PRÍČINU VAŠEJ ALERGIE


MEDICÍNA

nie dýchacích ciest s veľmi pestrým klinickým obrazom. Môže sa prejaviť náhlymi stavmi dýchavičnosti pri výdychu, pískaním alebo dráždivým suchým záchvatovitým kašľom, najčastejšie nadránom alebo po telesnej záťaži a pri kontakte s vyvolávateľom (peľ, prítomnosť zvierat a iné). Pri obturácii (upchatí, uzavretí – pozn. red.) periférnych dolných dýchacích ciest sa pacient sťažuje na ťažobu a bolesti za sternom (hrudnou kosťou – pozn. red.), neschopnosť sa nadýchnuť a vydýchnuť. Dýchanie je povrchové, plytké. V prípade detí a starších ľudí sú častejšie kožné prejavy napríklad ekzém. V detskom veku je rizikom pre vznik astmy až v 50 % a alergická nádcha pre astmu až v 40 %. Alergia je zákerná aj tým, že sa jej prejavy často kombinujú a príčiny, ktoré spúšťajú jej príznaky sa rozširujú (alergie na peľ a mačaciu srsť a epitélie). Pri skríženej alergii na potraviny a peľ sa vytvárajú špecifické protilátky proti peľu, ktoré reagujú aj na látky v potravinách, ktorých zloženie je obdobné ako peľový alergén. Napríklad mnohí pacienti, ktorí reagujú na peľ brezy majú skríženú alergickú reakciu na jadrové ovocie – jablká, hrušky, alebo na kôstkové ovocie – broskyne, slivky, čerešne a menej na marhule.

Základné kritériá pomoci a zásady pre alergikov 1. Včasná diagnóza a liečba Dôležité je alergika čo najskôr rozpoznať, určiť

2. Diagnostikovaní alergici by mali sledovať

diagnózu a včas začať liečbu. Pacient by nemal

peľové správy. Informovať pacientov môže kaž-

podceňovať ani najjemnejšie prejavy polinózy,

dý alergológ, ktorý dostáva aktuálne informá-

napríklad ľahkú občasnú nádchu.

cie z monitorovacích staníc RÚVZ (Bratislava, Ži-

Obmedzenie kontaktu s alergénom je často

lina, Nitra, Banská Bystrica, Košice, Michalovce),

nemožné (napr. v prípade alergie na peľ),

alebo získa aktuálne informácie o alergénoch

preto je potrebné začať s liečbou.

vo vzduchu zo správ v televíznych novinách,

Úľavové lieky existujú v rôznych formách:

ďalšie informácie prinášajú niektoré denníky

nosové alebo očné kvapky, nosové spreje, in-

alebo sú dostupné aj na internete. Podľa druhu

halačné aerosóly, tablety, kvapky, sirupy alebo

a množstva peľov vo vzduchu si môže každý pa-

injekcie. Niektoré poskytujú len dočasné zmier-

cient plánovať svoje aktivity a urobiť základné

nenie príznakov, niektoré sa vyznačujú hlbším

preventívne opatrenia, medzi ktoré patrí aj pre-

a dlhodobejším účinkom v súvislosti s útlmom

ventívne užívanie liekov.

zápalových procesov pri alergických reakciách.

3. Pacient by sa mal riadiť podľa počasia. Pri

Žiadne z týchto liekov však neovplyvňujú sku-

slnečnom a suchom počasí býva vyššia kon-

točnú príčinu alergie.

centrácia alergénov v ovzduší, pri daždi nižšia.

Jedinou liečbou, ktorá rieši príčinu alergic-

Najlepšie je plánovať si prechádzky a pobyt

kého ochorenia, je alergénová imunoterapia

vonku po daždi, buď ráno alebo neskoro večer.

respektíve alergénové vakcíny. Princíp aler-

Uprednostniť treba miesta s menšou pravdepo-

Prevencia

génovej vakcinácie spočíva v znižovaní precit-

dobnosťou alergizujúceho peľu, ako sú ihlična-

livenosti organizmu na alergén. Postupným

té lesy a okolie vodných plôch.

Podľa niektorých štatistických ukazovateľov je na svete viac ako 600 miliónov ľudí s alergickou nádchou. Výskyt alergickej sezónnej nádchy sa za posledných 20 rokov v mestách zdvojnásobil a na vidieku až strojnásobil. Podľa českého alergológa profesora Špičáka možno očakávať, že o desať rokov bude alergia epidémiou 21. storočia, keď každý druhý človek bude alergikom. Alergia sa významnou mierou podpisuje na zhoršení kvality života ľudí. Veď stačí upchatý nos... Alergické prejavy však môžu zasiahnuť organizmus intenzívne a spôsobiť trvalé poškodenie alebo v krajnom prípade smrť pacienta.

užívaním zvyšujúcich sa dávok alergénu si pa-

4. Ochrana pred peľom. Počas peľovej sezóny

cient vybuduje voči alergénu (alergénom) zná-

sa neodporúča vetrať, najmä nie cez deň. Večer

šanlivosť. Príznaky alergie sa zmiernia, a tým sa

po vyvetraní je vhodné použiť práčku (čistič-

zníži aj množstvo potrebných úľavových liekov.

ku) vzduchu, ionizátory a zvlhčovače vzduchu.

Alergénová imunoterapia má zároveň liečebný

V tomto období niektorí odborníci odporúčajú

i preventívny účinok. Preventívne bráni vzniku

používanie klimatizácie doma i v autách. Ode-

nových alergií a rozvoju astmy. Alergénovú imu-

vy častejšie striedať, najmä po príchode domov

noterapiu môže na základe diagnózy predpísať

použiť domáce odevy, častejšie sa sprchovať

len alergológ. Najvhodnejší čas pre diagnostiku

a umývať si vlasy.

a začatie liečby peľovej alergie je na jeseň.

5. Dodržiavanie správneho životného štý-

Klasickou formou alergénovej vakcinácie bolo

lu. Alergik by nemal byť vystavený prostrediu,

injekčné podávanie vakcíny, v súčasnosti sa viac

kde sa fajčí. Pozor na textílie, ktoré zadržiavajú

preferuje sublinguálne (podjazykové) podáva-

prach, teda roztoče a peľ. Týka sa to kobercov,

nie vakcín v kvapkách a od roku 2010 aj v tab-

závesov, záclon, zbytočných dekoračných látok.

letkovej forme. Tabletková forma sa doposiaľ

Rovnako by mal obmedziť pobyt v prítomnosti

používa pre pacientov so sezónnou alergiou na

zvierat, psov a mačiek. K správnemu životnému

trávy, postupne sa však vyvíjajú aj formy s aler-

štýlu patrí aj športovanie a zdravé stravovanie.

génmi brezy a roztočov.

28 /

2 / 2012


MEDICÍNA

Priedušková astma prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. vedúci Katedry pneumológie a ftizeológie SZU prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti

Priedušková astma (asthma bronchiale) patrí medzi choroby postihujúce významnú časť celosvetovej populácie. Je najčastejšou chronickou chorobou detského veku a aj v dospelosti predstavuje nezanedbateľné medicínske, sociálne i ekonomické zaťaženie pre pacienta.

Výskyt a diagnostika

Obrat v liečbe

O výskyte ochorenia rozhodujú genetické vlohy a najmä civilizačné faktory prostredia. Odhaduje sa, že touto chorobou trpí 300 miliónov obyvateľov našej planéty. Vo viacerých, predovšetkým ekonomicky vyspelých štátoch je jednou z najčastejších chronických chorôb. Významný je aj súčasný výskyt astmy a alergickej nádchy, ktorým trpí až 80 % pacientov s astmou a naopak astma sa vyskytuje u 30–40 % osôb s alergickou nádchou. Diagnostika na úrovni prvého kontaktu s pacientom je založená na typických symptómoch, z ktorých žiadny nie je špecifický iba pre prieduškovú astmu a vyskytuje sa aj pri iných chorobách: piskoty, dýchavica, tieseň na hrudníku a kašeľ. Typickým znakom astmy je premenlivosť symptómov. Koncom osemdesiatych rokov minulého storočia bolo zistené, že podstatou prieduškovej astmy je chronický eozinofilný zápal dýchacích ciest, ktorý je trvale prítomný v dýchacích cestách astmatikov aj v bezpríznakovom období, a ktorý sa významne líši od infekčného zápalu. Táto podobnosť je častou príčinou zbytočného a opakovaného podávania antibiotík najmä astmatickým deťom. Neliečená astma vedie k poškodzovaniu dýchacích ciest, k zhoršenej kvalite života. Preto čím skôr je diagnostikovaná a správne liečená, tým skôr sa zastaví astmatický zápalový proces na pľúcach.

V posledných dvadsiatich rokoch boli pripravené a v praxi vyskúšané viaceré protiastmatické lieky a ich kombinácie. Najčastejšie sa podávajú inhalačnou cestou, ktorá je síce náročnejšia na užívanie, ale je účinnejšia vzhľadom na to, že liek sa vdýchnutím dostáva cez horné dýchacie cesty priamo do postihnutých pľúc. Pre vzájomnú koordináciu a zlepšenie stratégie liečby vznikla v roku 1991 medzinárodná nezávislá nezisková organizácia Globálna iniciatíva pre astmu (GINA) a pod patronátom WHO bol v roku 1995 publikovaný jej základný dokument: Globálna stratégia starostlivosti o astmu a jej prevenciu. Zásadným obratom v liečbe bolo odlíšenie tzv. úľavových liekov s rýchlym nástupom účinku (uvoľňovače), ktoré slúžia iba na liečbu akútnych stavov od podstatne dôležitejších preventívnych, protizápalových liekov (kontrolóri) pre dlhodobé pravidelné užívanie. Jedným zo základných pilierov starostlivosti je nastavenie liečby podľa stupňa závažnosti so snahou o trvalú stabilizáciu stavu bez nočných a denných symptómov, bez obmedzenia denných aktivít a s normálnou pľúcnou funkciou. Od termínu kontrolovaná astma je odlíšený termín čiastočná a nedostatočná kontrola astmy, pri ktorých pokračuje astmatický zápal, postupne poškodzujúci priedušky a pľúca.

Spolupráca pacienta s lekárom Pri nastavovaní pacienta na najúčinnejšiu liečbu je mimoriadne dôležité vytvorenie partnerstva medzi astmatikom a lekárom (lekármi), rodinnými príslušníkmi, najmä rodičmi (opatrovateľmi) v prípade detí a tiež ostatnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Cieľom tohto partnerstva je aktívna spoluúčasť pacienta na manažmente liečby astmy pod dohľadom odborníka. Podobne ako u pacientov s cukrovkou je potrebné naučiť pacientov s astmou kontrolovať vlastný stav. Počas diskusií medzi pacientom a zdravotníkom sa vytvára osobný písomný plán riadenia astmy vrátane vlastného monitorovania. Pri ďalších sedeniach sa pravidelne prehodnocuje taktika liečby a stupeň kontroly astmy. Súčasťou všetkých stretnutí je vzdelávanie v problematike astmy. Osobný písomný plán pomáha jednotlivcom s astmou meniť liečbu v závislosti od aktuálnych zmien v kontrole astmy na základe príznakov a vyšetrenia vrcholového výdychu (PEF) pomocou prenosného výdychomera v zhode s písomnými, vopred definovanými postupmi. Aj keď astma stále zostáva nevyliečiteľnou, a preto celoživotnou chorobou, v súčasnosti je veľmi dobre liečiteľná vďaka pravidelnému používaniu preventívnych protiastmatických liekov, ktoré kontrolujú astmatický zápal dýchacích ciest. Mimoriadne dôležité je, aby sa astmatik v spolupráci s lekárom snažil o plnú kontrolu symptómov svojej choroby. Len tak môže viesť plnohodnotný život dokonca aj s maximálnou výkonnosťou, ako o tom svedčia príklady viacerých špičkových športovcov. Dnes sa vo vyspelej Európe stáva astma prevažne ambulantnou chorobou, ak je skoro diagnostikovaná, náležite liečená a kontrolovaná odborníkmi spolu s dobre spolupracujúcimi pacientmi.

2 / 2012

/ 29


PORADŇA

EFA supports pictorial and written content of poster information only

105 /

-PR2 / 2011


PORADŇA

Je to iba výdych... ktorý prezradí, či máte alergickú astmu NIOX MINO® je prenosný prístroj, ktorý poskytuje jednoduchú ho ((NO). NO).. a spoľahlivú metódu pre meranie vydýchnutého oxidu dusnatého Oxid dusnatý vzniká ako produkt komplikovaných metabolických dejov v bunkách nkách eozinofiloch - zapájajúcich sa do alergického zápalu vyvolávajúceho astmu (1,2)2).

NIOX MINO® umožňuje odpovedať na otázky (3): t je alergický zápal a astma pod kontrolou? t reaguje pacient na liečbu? t užíva pacient liečbu pravidelne a správne?

Vyskúšajte vyšetrenie prístrojom NIOX MINO® môžete sa dostať ďalej ako s tradičnými vyšetrovacími metódami… Meranie je jednoduché, umožňuje vyšetrenie detí aj dospelých. Informácie o výrobcovi: Firma Aerocrine sídli vo Švédsku, neustále vyvíja a dokumentuje meranie FeNO ako dôležitú diagnostickú metódu pre rozhodovanie u dýchacích ochorení. Viac ako 5 miliónov FeNO testov pomocou NIOXu v klinickej praxi potvrdzuje jeho účinnosť.

www.rozdychajto.sk 1. Sandrini et al. Respirology 2010;15(1):57-70 2. Berry et al. Clin Exp Allergy 2005; 35(9):1175-9 3. SYeker et al. +anBet 200; 372(93):105-72

S*.-(.7.12.0.02 1 / 2011

/ 67


STOMATOLÓGIA

Antimikrobiálna stratégia v ortodontickej liečbe doc. MUDr. Pavel Poleník, CSc.

Funkčný a esteticky harmonický chrup nie je vždy samozrejmosťou a jeho úprava často vyžaduje ortodontickú liečbu.

D

nešné terapeutické postupy umožňujú riešiť veľmi zložité prípady, kedy sa v čoraz väčšej miere uplatňujú fixné ortodontické aparáty. Možnosť ortodontickej liečby sa tak posúva do vyšších vekových skupín. Okrem požadovaného liečebného efektu, ktorý pacient vníma predovšetkým ako zlepšenie estetických parametrov, treba brať vážne aj skutočnosť, že ortodontické aparáty predstavujú prvok, ktorý významným spôsobom modifikuje anatomické pomery ústnej dutiny. Predovšetkým je takýto prvok jednak zdrojom mechanického dráždenia ústnej sliznice a tiež je vhodnou lokalitou pre usádzanie a množenie ústnych baktérií. Celý rad z nich sú baktérie, ktoré môžu vyvolávať chorobné zmeny, a to predovšetkým zubný kaz a ochorenie ďasien. Význam účinnej redukcie baktérií narastá najmä so zistením, že rovnako ako baktérie podieľajúce sa na vzniku zubného kazu, tak aj ochorenie ďasien a závesného aparátu zubov sa vyskytujú už v ústnej dutine bezzubých dojčiat. Situácia sa prerezaním zubov ešte viac komplikuje. Ukazuje sa, že tieto baktérie sídlia nielen v oblasti zubných koruniek a na priľahlých ďasnách, ale aj na ostatných slizniciach v ústnej dutine a na povrchu jazyka. Potvrdilo sa, že konštrukčné prvky ortodontických aparátov sú pokryté bakteriálnym povlakom, ktorý predstavuje oveľa väčšie nebezpečenstvo pre zubné tkanivá a ďasná, než aké je v prípade jedincov bez tejto formy liečby. Navyše, pre niektoré významné baktérie je výhodným úkrytom ľahko porušený povrch tkanív priliehajúcich k ortodontickým aparátom, čo sú predovšetkým sliznice líc a pier. Bežná ústna hygiena pomocou zubných kefiek nie je v oblasti ortodontických konštrukcií úplne účinná a už vôbec neovplyvňuje baktérie, ktoré osídľujú povrchy slizníc. Zistilo sa, že i mladí jedinci, ktorí podstupujú ortodontickú liečbu, majú zvýšený sklon k tvorbe zubného

32 /

2 / 2012

kazu a rovnako ako aj zjavné príznaky zápalu ďasien. Ak sa tomuto problému nevenuje pozornosť, môže sa stať úvodnou kapitolou ďalšej formy ochorenia, čo môže byť neskôr v dospelosti i príčinou straty zubov. Ako riešenie sa ponúka kombinácia mechanického odstránenie bakteriálneho povlaku zubnými kefkami a chemickej likvidácie baktérií. Niektoré antibakteriálne pôsobiace látky sú súčasťou zubných pást, iné možno používať vo forme výplachov celej ústnej dutiny. Takéto prostriedky ústnej hygieny môžu prenikať do všetkých častí ústnej dutiny vrátane ortodontických aparátov. Jedným z nich je Listerine s obsahom zložiek prírodných silíc. Klinické výskumy ukázali, že pri pravidelných výplachoch Listerinom dochádza nielen k významnému zníženiu množstva nebezpečných baktérií, ale najmä k ústupu zápalových prejavov na ďasnách. Pozitívne zmeny však neboli zaznamenané v prípadoch mladých jedincov, rovnakým spôsobom ortodonticky liečených, ak sa na výplachy použili roztoky bez účinných látok. Zanedbateľnou nie je ani skutočnosť, že sa radikálne redukuje množstvo baktérií v miestach, kam sa bežne pri čistení zubná kefka neodstane a odkiaľ by sa vyčistené miesta mohli rýchlo osídliť novými baktériami. V poslednom čase narastá počet pacientov vo vyššom veku, liečených ortodonticky, ktorí už môžu mať významné patologické zmeny na závesnom aparáte zubov a akákoľvek forma nárastu bakteriálnej záťaže môže veľmi rýchlo viesť k deštruktívnym zmenám. Doplnenie bežnej ústnej hygieny o výplachy zmesou zložiek prírodných silíc s prísadou vyššieho obsahu fluoridov je možnosťou, ako zlepšiť kontrolu mikrobiálneho povlaku a redukovať riziko vyplývajúce z prítomnosti baktérií zodpovedných za vznik zubného kazu a ochorení závesného aparátu zubov.


MEDICÍNA

CU_201204039

Štádiá žilových ochorení Účinná ochrana zubnej skloviny. Mimoriadne obmedzenie tvorby zubného povlaku.* To všetko v jednom.

* Neprekonaný účinok v porovnaní s ostatnými ústnymi vodami na každodenné použitie.

2 / 2012

/ 105


ROZHOVOR

Koža je naša ochranná bariéra Na otázky odpovedá MUDr. Tomáš Kopal, primár kožného oddelenia NsP Považská Bystrica

Koža je najväčším orgánom ľudského tela... S akými problémami za vami chodia vaši pacienti najčastejšie? Koža je komplexný orgán s rôznymi funkciami (a jednou navyše: estetickou). Ťažkosti s ňou majú preto rozličný charakter. Ide o ochorenia zápalového, alergického aj nádorového pôvodu, samostatnú kategóriu tvoria pacienti z oblasti estetickej dermatológie. Skutočným a vážnym problémom sú chronické rany, väčšinou ide o žilové vredy predkolenia. Trpí nimi jeden zo sto ľudí na Slovensku. Často sú to mobilní a inak celkom sebestační ľudia, ktorí sú vinou zapáchajúceho vredu vylúčení z verejného života. Ide o chronický, ale riešiteľný problém. Je pozoruhodné, ako jednoducho možno niekedy zlepšiť kvalitu pacientovho života. Smutnou kapitolou sú pacienti s malígnym melanómom. Ochorenie je síce pomerne zriedkavé, ale z hľadiska úmrtnosti ide o častú nádorovú príčinu smrti mladých ľudí. Častými pacientmi sú psoriatici (je ich takmer toľko ako diabetikov), tí svojím ochorením veľmi trpia. Detskí pacienti najčastejšie prídu do ambulancie s atopickou dermatitídou a práca s nimi je náročná najmä na komunikáciu a vzdelávanie ich rodičov (čím lepšie sú vzdelaní rodičia, tým lepšie sa dajú liečiť deti). Dermatológia je rôznorodá veda, ktorá človeka nenudí. Pokožku prirodzene chráni ochranná tuková bariéra kože. Poviete nám, čo to presne znamená? Je známe, že bariéra, ktorú koža vytvára oproti vonkajšiemu prostrediu, je nenahraditeľná. Pacienti v dôsledku poruchy bariéry kože (napríklad pri popáleninách), môžu byť v krajnom prípade ohrození na živote. Menej sa vedelo o štruktúre tejto bariéry. Nedávne výskumy ukázali, že okrem vrchnej, rohovinovej vrstvy kože, ktorá tvorí pevnú kostru bariéry, má nenahraditeľnú úlohu vrstva tukových látok, ktorá je aktívne obnovovaná a regulovaná samotnou kožou a ktorá „kostru“ dôkladne impregnuje. Zloženie tejto vrstvy je zvláštne a zásadne sa odlišuje od väčšiny bežných kozmetických prípravkov, ktorými sa snažíme prirodzenú bariéru kože bežne obnovovať. Tuky bariéry navyše nie sú totožné s lipidmi, ktoré produkujú mazové žľazy. Znamená to, že aj ľudia, ktorí majú inak mastnú kožu, môže mať poškodenú lipidovú bariéru.

34 /

Čo znamená, keď je pleť suchá a precitlivená? Časť populácie má buď pôsobením genetických faktorov alebo v dôsledku pôsobenia vonkajšieho prostredia porušenú tvorbu alebo obnovu spomínanej bariéry. U všetkých ľudí nemusí vzniknúť nejaké konkrétne kožné ochorenie, no v záťažovej situácii (či už ide o mrazivé veterné počasie alebo o veľké upratovanie bez rukavíc), pociťujú svoju kožu ako suchú, svrbiacu alebo podráždenú. Ide často o poruchu obnovy bariéry kože, ktorá sa prejaví práve v týchto extrémnych podmienkach. A keď je podráždená a zapálená? Ako by sme sa o ňu mali starať? Mali by sme ju šetriť. Ťažko však akceptujeme fakt, že aj bežné činnosti, ako je umytie vlasov, môžu vážne poškodzovať bariérovú funkciu kože. Z praktických dôvodov totiž nemožno ignorovať napr. dennú spoločenskú potrebu sprchovania (ktorá určite nebola pred tisíc rokmi až taká naliehavá). Alternatívou prevencie je pomoc zvonka. Problémová pokožka vyžaduje špeciálnu starostlivosť prípravkami vyvinutými tak, aby sa ich použitím zbytočne neiritovala... Sú to napríklad také, ktoré neobsahujú emulgátory. Čo vlastne emulgátory sú a čo pokožke „spôsobujú“? Pokroky v technológii výroby kozmetiky postupne umožnili minimalizovať v krémoch obsah látok, ktoré môžu spôsobovať ťažkosti, bežne sú dostupné krémy bez obsahu konzervačných látok a parfumov a samozrejmosťou je vyvážená hodnota pH. Napriek tomu sa stretávame s veľkou skupinou ľudí, ktorá aj takéto prípravky ťažko toleruje. Výskumom lipidovej bariéry kože sme odhalili zaujímavé poznatky, ktoré sa zatiaľ ťažko prenášajú do výroby. Reč je napríklad o emulgátoroch, ktoré sú pri modernej výrobe kozmetických prípravkov dlhodobo samozrejmosťou, a slúžia na to, aby krémy boli pekne vláčne, jemné a príjemné. Emulgátor zabezpečuje zmiešanie vodnej a olejovej časti krému, niečo ako žĺtok v majonéze. Jeho úlohou je obaliť kvapky vody a nechať ich voľne a trvalo plávať v oleji (nočný výživný krém) alebo obaliť kvapky oleja vo vodnom prostredí (denný hydratačný krém). Bez emulgátora by sa krémy a telové mlieka „zrazili“ a rozpadli presne ako parížsky krém mojej mame. Pamätám -PR-

2 / 2012


ROZHOVOR

sa, že vždy išlo o napínavý proces pri jeho šľahaní. Emulgátory zabezpečujú pokoj a istotu chemikov vo svetových kozmetických aj farmaceutických spoločnostiach, ich „parížske krémy“ sa nezrazia. Na druhej strane si treba uvedomiť, že emulgátor aplikovaný v kréme na kožu sa účinne a hlboko vstrebáva a zmiešava sa s vlastnými tukmi bariéry kože a rozpúšťa ich. To samotné by väčšinou neprekážalo. Nanešťastie pri následnom umytí kože vodou, prípadne mydlom či sprchovacím šampónom dochádza nielen k vyplaveniu krému s emulgátorom, ale aj vlastných, emulgátorom rozpustených bariérových lipidov kože. Podľa nedávnych výskumov tak dochádza v konečnej fáze k ďalšej dehydratácii pokožky. V poslednom čase sa na trh dostávajú prípravky, ktoré túto prirodzenú bariéru imitujú. Napríklad prípravok Physiogel obsahuje hydratačnú bázu zložením, ale najmä štruktúrou podobnú tukom v ľudskej pokožke. Poviete nám viac? Na základe logických predpokladov, ale aj vedeckých skúšok sa javí v prípade suchej kože použitie krému bez obsahu emulgátorov ako racionálne a výhodné. Navyše sú takéto krémy lepšie tolerované pacientmi, ktorých ostatné prípravky pália. Doteraz však bola výroba bežne dostupného krému bez obsahu emulgátorov ťažko uskutočniteľná. Kvantitatívne a kvalitatívne imitujú zlože-

nie tukov kože mnohé prípravky, „fintou“ však ostávalo usporiadanie častíc krému, keďže prípravky mali doteraz guľôčkovú (vezikulárnu) a nie lamelárnu (vo vrstvách) štruktúru. Vďaka objavu špeciálnej technológie výroby sme schopní zabudnúť na emulgátory a imitovať zvláštnu štruktúru prirodzených bariérových lipidov kože takmer úplne. Hydratácia kože sa tak stáva ľahšou a trvalejšou. Skrátka úspešnejšie napodobňujeme prírodu. Typicky ženská otázka: Čo odporučí dermatológ ženám, aby im svieža pleť ostala čo najdlhšie? Najdôležitejšia je asi genetika. Do istej miery však možno starnutie kože ovplyvniť. Hlavným známym vonkajším faktorom opotrebovania kože je UV-žiarenie. Opaľovanie preto musí byť striedme, pravdepodobne má dôležitý efekt najmä UVA žiarenie (viac využívané v umelých zdrojoch), takže z dlhodobého hľadiska je nadmerné ožarovanie v soláriu nerozumné. Ďalším vážnym prehreškom urýchľujúcim starnutie kože je samozrejme fajčenie. Možný je aj malý vylepšujúci zásah zvonka: Rozumne a s mierou realizovaný esteticko-medicínsky výkon môže ubrať na vzhľade aj desiatky rokov veku bez toho, aby tvár pôsobila neprirodzene. Ako muž musím k tomu všetkému však ešte poznamenať, že za nevyhnutnú súčasť atraktivity považuje eleganciu, pocit spokojnosti a zdravé sebavedomie. Ženská krása bez týchto kvalít je ako síce efektný, ale prázdny obal a ten dokáže zaujať len na chvíľu.

Physiogel® Crème je krém s DMS hydratačnou bázou na suchú a precitlivenú pokožku Nedráždi

pre hypoalergénne zloženie DMS štruktúry

Chráni

pomocou esenciálnych tukov, ktoré pokožka potrebuje

Ošetruje

Je vaša pleť napnutá a cítite sa nepríjemne?

GSK Slovakia s.r.o. Galvaniho 7/A, Bratislava /7 2 / 2012 www.gsk.com, www.physiogel.com

SK/PSG/0002/11

a upokojuje suchú a precitlivenú pokožku


MEDICÍNA

MUDr. Peter Brenišin BrenCare, s. r. o., Poprad Gynekologická ambulancia a ambulancia gynekologickej urológie

Kegelove cviky

E

xistuje viacero cvikov, ktorými pacientky môžu pozitívne ovplyvniť svoj zdravotný stav. Ak pacientka cvičí každý deň, už po týždni začne pozorovať určité zlepšenie. Začať treba s piatimi opakovaniami pri každom cviku, postupne možno dávku zvyšovať až na 20 opakovaní. Zvyšovanie dávky má byť postupné, celková doba cvičenia sa môže pohybovať od 10 do 30 minút. Cvičenie možno spojiť aj s ďalšími cvikmi, ktoré žena pravidelne a rada cvičí, napr. cvičenia na chrbticu a pod. Cviky liečebnej gymnastiky pri stresovej inkontinencii moču môžu cvičiť aj zdravé ženy v rámci prevencie. Základným cvikom je sťahovanie zvieračov konečníka a močovej rúry podobne, ako keď chceme zadržať stolicu alebo moč. Tento cvik možno robiť kdekoľvek a kedykoľvek. Ale pozor – nesnažte sa to cvičiť počas močenia. Opakované prerušovanie močenia môže inkontinenciu ešte zhoršiť. Pri cvičení dbajte na koordináciu dýchania s pohybom. Nadychujte sa vždy nosom a vydychujte otvorenými ústami. Ak vás cvičenie veľmi nebaví, spríjemnite si ho počúvaním obľúbenej hudby, mali by ste si ju však zvoliť tak, aby podporovala rytmus cvičenia, nie rozptyľovala či rušila.

36 /

Jednou z možností terapie stresovej inkontinencie je liečebná gymnastika zameraná na posilnenie svalstva panvového dna. CVIK 1 Základná poloha: Ľah na chrbte, ruky voľne pri tele, nohy vystreté. Pri nádychu napnite stehenné svaly, stiahnite sedacie svaly a vtiahnite konečník a močovú rúru. Pri výdychu svalstvo uvoľnite. CVIK 2 Cvičí sa rovnako ako prvý, len pri nádychu sa mierne dvíha panva. CVIK 3 Základná poloha: Ľah na chrbte, ruky voľne pri tele, nohy zohnuté v kolenách, chodidlá opreté o podložku. S nádychom dvíhajte panvu a súčasne stiahnite sedacie svaly, vtiahnite konečník a močovú rúru. Pri výdychu panvu spúšťajte a uvoľnite svalstvo.

CVIK 4 Základná poloha: Rovnaká ako pri cviku č. 3. Bicyklujete, pričom počas celého cvičenia treba plynule dýchať. CVIK 5 Základná poloha: Ľah na bruchu, čelo opreté o chrbty rúk, nohy vystreté. S nádychom vytáčate hlavu, ruky a trup doľava, súčasne sťahujeme sedacie svaly a zvierače. Pri návrate do základnej polohy plynule vydychujete. Cvičenie opakovať striedavo na jednu aj na druhú stranu.

-PR2 / 2012


VÝŽIVA

CVIK 6 Základná poloha: Kľak, paže vystreté, hlava vzpriamená. Zvierače nevťahujete, striedavo zanožujete ľavú a pravú končatinu. Pri zanožovaní sa nadýchnite a pri návrate do základnej polohy vydýchnite. CVIK 7 Základná poloha: Podobná ako pri cviku č. 6. Pri nádychu predpažíte pravú ruku a zanožíte ľavú nohu. Pri návrate do základnej polohy vydýchnite. Opakovať s druhou rukou a nohou, pričom je lepšie ich striedať než robiť najskôr sériu s pravou nohou a ľavou rukou a potom sériu s opačnými končatinami. CVIK 8 Základná poloha: Kľak, hlava vzpriamená. Pri nádychu ľavé koleno posúvate k pravej ruke a súčasne vťahujete zvierače. Naspäť uvoľňujete a vydychujete. Obdobne cvičíme s pravým kolenom k ľavej ruke. (Aj tu treba cvičiť striedavo raz s jednou, raz s druhou nohou.) CVIK 9 Základná poloha: Kľak. Cvik je známy ako mačací chrbát. Pri prehýbaní sa nadychujete, pričom hlavu dvíhate dohora. Pri vyklenutí chrbtice nahor hlavu spustite nadol a vydychujete. Vo výdychu zotrvajte o čosi dlhšie ako v nádychu. CVIK 10 Základná poloha: Ľah na chrbte, ruky voľne pozdĺž tela, vystreté nohy oprite o stenu (dvere, ribstol) a prekrížte. Pri nádychu dvíhate panvu, pričom sťahujete sedacie svaly a vťahujete zvierače. Pri spúšťaní panvy na podložku sa s výdychom uvoľnite. CVIK 11 Sadnite si na okraj žinenky či podložky, kolená pritiahnite k hrudníku a kolíšte sa. Pri pohybe vzad sa nadýchnite, stiahnite sedacie svaly a vťahujte zvierače. Pri pohybe dopredu sa s výdychom uvoľnite. Niektoré cviky (vťahovanie konečníka a zvierača) môžete cvičiť aj počas dňa, napríklad v kancelárii, no len vtedy, ak sa na ne môžete na tých pár okamihov plne sústrediť. Ak sa vám niektoré cviky zdajú spočiatku ťažké, nevzdávajte sa – zakrátko vám to pôjde ako po masle a odmenou vám bude zlepšenie zdravotného stavu.

Ucelenú zostavu cvikov, ktorá je vhodná pre ženy každého veku a telesných zdatností, nájdete na DVD Technika Pelvicore. Obsahuje názorné ukážky a zrozumiteľný popis jednotlivých cvikov. DVD si zdarma môžete objednať na www.tena.sk.

1 / 2012

/ 63


MEDICÍNA

26 /

-PR4 / 2011


VÝŽIVA

1 / 2011

/ 27


Rozhovor so záchranárom Horskej záchrannej služby Práca záchranára Horskej služby je náročné povolanie. Nielen na fyzickú kondíciu, ale aj psychickú odolnosť. Na otázky Bedekra zdravia odpovedá kapitán Bc. Ján Kušnirák z Horskej záchrannej služby stredisko Vysoké Tatry, ktorý sa práci záchranára venuje už 17 rokov. Aké vzdelanie, prípadne konkrétnu špecializáciu musí mať horský záchranár? V mojom prípade som po absolvovaní všetkých potrebných školení, ktoré si táto práca vyžaduje (pozemná záchranná činnosť, letecký výcvik, lavínový kurz) a po ukončení stredoškolského vzdelania v odbore „Zdravotnícky záchranár“ získal odbornú spôsobilosť pre prácu horského záchranára. V stredisku Vysoké Tatry, kde pôsobím, ide predovšetkým o poskytovanie prvej pomoci, rovnako technickej, ako aj zdravotníckej. Zdokonaľovanie v rámci technickej prvej pomoci som získaval na našich školeniach HZS, kde jednotlivé postupy stále opakujeme a nacvičujeme. Okrem teoretického štúdia v odbore „Zdravotnícky záchranár“ a „Diplomovaný zdravotnícky záchranár“ som si vzdelanie doplnil špecializáciou v odbore „Urgentná medicína“ a bakalárskym štúdiom v odbore „Urgentná zdravotná starostlivosť“. Teoretický základ sa vlastne neustále preveruje praxou na záchranných akciách v horách, navyše, externe pracujem aj pre Záchrannú zdravotnú službu na pozícii záchranár. Pravidelne sa zúčastňujem medzinárodných záchranárskych súťaži, ako

40 /

2 / 2012

sú „Rallye-Rejvíz“ v Českej republike a „Záchrana“ na Slovensku. Externe prednášam na fakulte SZU v Banskej Bystrici, kde odovzdávam svoje skúsenosti mladým záchranárom. Každý horský záchranár musí mať minimálne ukončené stredoškolské zdravotnícke vzdelanie „Zdravotnícky záchranár“, poprípade vysokoškolské v odbore „Urgentná zdravotná starostlivosť“ a odbornú spôsobilosť na výkon horskej záchrany v odboroch: „Pozemná záchranná činnosť“ a „Letecký záchranár“. Ďalej tu sú tímy záchranárov, ktorí sú špecializovaní v ostatných odboroch horskej záchrany napríklad v odbore „Služobná kynológia s lavínovými a pátracími psami“, „Jaskynná záchranná činnosť“, „Lavínový špecialista“ a „Strelmajster“. Horský záchranár musí mať nielen dobrú fyzickú kondíciu a vedieť pohotovo reagovať, ale pravdepodobne aj špeciálny výcvik, ktorý tiež treba pravidelne obnovovať... Vyškolenie záchranára Horskej záchrannej služby, čiže človeka, ktorý na to má fyzické, psychické a technické predpoklady do plnej odbornosti trvá približne tri roky, až po splnení daných kritérií a úspešnom absol-

vovaní všetkých skúšok sa z neho stáva plnohodnotný záchranár. Aby záchranári mohli vykonávať svoje povolanie, musia neustále pracovať na udržaní svojich vedomostí, zručností a kondícií. Sme v systéme sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a rovnako sme povinní si cyklickým vzdelávaním udržiavať odbornosti horského záchranára, ktoré musíme vždy raz za dva roky obhájiť počas trojdňových kondično-technických previerok. Ako prebieha taký normálny deň v službe? Keď sa komplikuje počasie, je to jasná známka, že budete mať veľa práce? Poväčšine to musí byť súbeh viacerých faktorov, v ktorom svoju úlohu určite hrajú aj turisti, ktorí si pri plánovaní túry opomenuli pozrieť predpoveď počasia, prípadne ju z vlastnej nadradenosti voči prírode odignorovali. Veľmi záleží na sezónnosti a vhodnosti podmienok na výkon rôznych športov, či už to je v lete klasická turistika, vysokohorská turistika alebo horolezectvo. V zimnom období je to prevažne skialpinizmus, horolezectvo, lezenie v ľade, ale sú tu aj ďalšie športy ako paragliding, horské bicykle, lyžovanie na zjazdových tratiach,


sánkovanie.... Sú to všetko aktivity, pri ktorých hrozí potencionálne nebezpečenstvo vyžadujúce technický alebo zdravotný zásah. Čo sa týka normálneho dňa v službe, je to veľmi rôznorodé. Sú dni, kedy je zásahov aj desať, dni kedy sú len tri, zato všetky súčasne, ale aj také, kedy je pokoj. Celé je to skôr o tom, že musíme byť vždy pripravení na všetko, lebo nikdy dopredu nevieme, na aký zásah pôjdeme, ani to, či bude trvať 20 minút alebo 20 hodín. Vieme len, že čím ďalej sme od zásahu, ktorý skončil, tým bližšie sme k tomu, ktorý nás čaká. Prvý marcový víkend zahynuli vo vysokohorskom teréne štyria ľudia. Je to asi predsa len vysoké číslo. Napriek tomu, že verejnosť o nebezpečenstvách v horách vie, ľudia ich stále podceňujú a sú asi nepoučiteľní... Boli sme, sme a vždy budeme nepoučiteľní. Napriek tomu, že som optimista, nemyslím si, že sa toto niekedy zmení. Predpokladom práce horských záchranárov je dobré zvládanie stresových situácií. Ako sa z náročnej a vypätej práce odreagúvate? Najčastejšie športom, ten ma dokáže zbaviť stresu a všetkých negatívnych zážitkov. Ale celkom určite je to aj v záchranároch samotných, tí ktorí túto prácu zvládnu a robia ju, zažívajú veľa ťažkých chvíľ a naučia sa s nimi vnútorne vyrovnať. Porozprávate nám nejaký zaujímavý záchranársky príbeh so šťastným koncom? Pravdou je, že nie všetky končia šťastne. Mňa a mojich kolegov vždy poteší, ak dokážeme niekomu, kto sa v horách dostane do problémov, pomôcť. Je to naša práca, ktorú sme si dobrovoľne vybrali, robíme ju radi a snažíme sa ju vykonávať, ako najlepšie vieme. Samozrejme, v pamäti ostanú záchranné akcie, ktoré boli niečím výnimočné. Napríklad nároč-

kapitán Bc. Ján Kušnirák

nosťou terénu, počtom nasadených záchranárov, dĺžkou záchrannej akcie, zlými poveternostnými podmienkami. Kombináciou všetkých takýchto aspektov bola záchranná akcia v septembri v roku 2010 na Malom Kežmarskom štíte, keď poľský horolezec pri zostupe v zlom počasí stratil orientáciu, spadol a nebol schopný pre poranenie dolnej končatiny ďalšieho postupu. Aby bol chránený pred vetrom a dažďom, ukryl sa pod skalu a jeho spolulezkyňa išla

záchranárom oproti, lebo sme ich pre zlé počasie nevedeli nájsť. Ani oni nevedeli určiť polohu, kde sa nachádzajú. Po niekoľkých hodinách sa spolulezkyňa stretla so záchranármi, ale aj ona stratila orientáciu, nevedela kadiaľ zostupovala, a ani nevedela určiť, kde sa jej partner nachádza. Nakoniec sme po 38 hodinách nepretržitého pátrania horolezca našli v severnej stene Malého Kežmarského štítu a transportovali na nosítkach do Tatranskej Lomnice, kde si ho prevzala posádka RLP a odviezla na ďalšie ošetrenie do Popradskej nemocnice. Celá akcia trvala bez prestávky 47 hodín, zúčastnilo sa na nej spolu 88 príslušníkov a dobrovoľných členov HZS spolu so štyrmi špeciálne cvičenými psami. Našťastie, aj napriek nepriazni počasia a pochybeniam, ktorých sa poľskí horolezci v teréne dopustili, dopadla úspešne.

Telefónne čísla oblastných stredísk Horskej záchrannej služby TIESŇOVÉ VOLANIE

18 300

AKTUÁLNE INFORMÁCIE CEZ MOBILNÝ TELEFÓN

wap.hzs.sk

VYSOKÉ TATRY

052/4422820 0903 624 869

NÍZKE TATRY – SEVER

044/5591678 0903 624 070

NÍZKE TATRY – JUH

048/6195326 0903 624 078

ZÁPADNÉ TATRY – SEVER

043/5395101 0903 624 066

ZÁPADNÉ TATRY – JUH

044/5586218 0903 624 061

VEĽKÁ FATRA

048/4199724 0903 624 049

Malá Fatra – Vrátna

041/5695232 0903 624 028

MALÁ FATRA – ORAVA

043/5863104

SLOVENSKÝ RAJ

053/4297902 0903 624 092

STREDISKO LAVÍNOVEJ PREVENCIE

044/5591695 0903 624 130

2 / 2012

/ 41


DERMATOLÓGIA

MUDr. Iveta Hasová Poliklinika Mýtna, Bratislava www.mediskin.sk

Celulitída trápi temer všetky vekové kategórie nežnejšieho pohlavia. Možno ju nazvať stigmou, či dokonca označiť za sekundárny pohlavný znak.

Čomu sa vyvarovať

K

eď sa dni predlžujú a sukne skracujú, spúšťa paniku a chaos. Je skrátka viditeľne iná a nemá vôbec nič spoločné s vytúženými hladkými kontúrami. Je aj viditeľne zreteľná, najmä cez priehľadné či priliehavé materiály. Trápi nielen zrelý vek, ale znechucuje aj tínedžerky.

Koho postihuje Cottage cheese patrí k vychyteným potravinám medzi ženami, ktorým záleží na vzhľade. Ak však obraz tohto zdravého produktu spozorujú na svojom pozadí, neubránia sa panike. Boj s celulitídou vedú temer všetky ženy v období od puberty. Rozdielna je len miera. Zdravých mužov tento „šperk“ zvyčajne nezdobí. Rozdielnosť postihnutia v závislosti od pohlavia je podmienená odlišnou distribúciou tuku, svalovou hmotou a odlišnou stavbou spojivového tkaniva.

Genéza Tak ako dodnes nie je jasné, čo bolo prvé, či vajce alebo sliepka, nie je jasná ani prvotná príčina rozvoja celulitídy. Otázkou zostáva, či zmeny prietokových pomerov vedú k hromadeniu tuku v disponovaných oblastiach alebo naopak nadmerné depozity tuku vedú k poruchám cirkulácie.

42 /

Stigma ženy

Príčiny • Pohlavie, rasa • Zmeny metabolizmu v postihnutej oblasti, zhoršená látková výmena • Diétne chyby • Odlišné anatomické podmienky (štruktúra väziva, distribúcia tuku) • Odlišné fyziologické podmienky (hormonálne vplyvy) • Zhoršené mikrocirkulačné pomery • Genetické faktory • Životný štýl (stres)

Miera postihnutia Stupeň celulitídy dnes rozozná temer každá žena. Ľahko si ho overí „poštipovým“ testom, pri stlačení kože medzi palec a ukazovák. Intenzita postihnutia sa zvyšuje pri zmenách badateľných voľným okom v stoji. Ak prejavy pretrvávajú aj v ľahu, stupeň postihnutia je vážny, už len na krok od posledného spojeného s bolesťami a opuchmi nôh. Najčastejšie býva zasiahnutá oblasť „pozadia“, celulitída sa však môže rozšíriť na celé dolné končatiny až po členky, oblasť brucha či ramená. Mieru postihnutia ovplyvňuje stupeň obezity, genetická dispozícia, vek a s tým spojená pevnosť a pružnosť kože, súčasne tiež pohybová aktivita a stravovacie návyky.

• Zvyšovaniu hmotnosti podmienenému nesprávnou skladbou stravy a neprimeranej kvantite • Diétam a veľkým výkyvom hmotnosti • Konzumácii alkoholických nápojov, najmä sladeným druhom • Nevhodnej životospráve • Hormonálnej terapii i antikoncepcii • Nedostatku pohybu • Nikotinizmu • Noseniu tesnej bielizne alebo ošatenia, ktoré zhoršujú cirkuláciu • Účinku chladu v postihnutej oblasti dôsledkom nevhodného výberu oblečenia • Nedostatočnému pitnému režimu

Rozdiely medzi celulitídou a obezitou CELULITÍDA • Lokalizované symetrické zmnoženie tukového tkaniva • Lokalizovaná na oblasť podkožného tukového tkaniva • Zasahuje spojivové tkanivo a tukové bunky • Dystrofický, degeneratívny a sklerotizujúci proces • Trpia ňou aj štíhle osoby • Progresívny vývoj • Mikro a maKronoduly (uzlíky tukových buniek –pozn. red.) • Odoláva diétnemu režimu

OBEZITA • Generalizované zmnoženie tukového tkaniva • Tukové bunky rozmnožené aj v iných oblastiach organizmu • Postihuje len tukové bunky • Zapríčinená hyperpláziou a hypertrofiou tukových buniek • Závisí od kalorického príjmu • Jednoliata konzistencia • Vnímavá voči diétnemu režimu

V budúcom čísle Bedekra zdravia sa viac dozviete o starostlivosti o pokožku postihnutú celulitídou. www.mediskin.sk

2 / 2012


Dieťa Detská kozmetika Bunky z pupočníka

Horúčka v detskom veku Horúčku možno v š eo be cne p ova ž ovať z a obranný a prospeš ný me chaniz mus . Mgr. Beáta Lepejová, Lekáreň 24 PharmDr. Andrea Gažová, PhD., Ústav farmakológie a klinickej Farmakológie LF UK, Bratislava

Z

výšená telesná teplota je výsledkom nešpecifickej obrannej reakcie organizmu na pôsobenie patogénnych faktorov. Vzniká nastavením termoregulačného centra v hypotalame na vyššiu hodnotu, pričom termoregulácia (výdaj a tvorba tepla) ostáva zachovaná.

Telesná teplota Zdraví jedinci si telesnú teplotu udržiavajú v malom rozmedzí, v závislosti od času merania, ako aj fyzickej aktivity. Normálna teplota je medzi 36 až 37 °C, zvýšená teplota (subfebrilita) je medzi 37 až 38 °C, vysoká teplota (horúčka, febris, pyrexia) medzi 38 až 39 °C a veľmi vysoká teplota (vysoká horúčka, hyperpyrexia) nad 39

°C. Nebezpečná teplota pre organizmus je nad 40 °C (riziko poškodenia mozgu a kardio-vaskulárneho systému), teplota nad 43 °C spôsobuje smrť.

Príčiny horúčky Podnetom pre horúčku bývajú zmeny tkanív, zmeny vnútorného prostredia alebo niektoré látky, ktoré sa súborne označujú ako exogénne pyrogény. Môžu nimi byť baktérie a ich produkty (endotoxíny), vírusy, plesne, kvasinky, protozoá (jednobunkové živočíšne organizmy, prvoky – pozn. red.), niektoré hormóny, lieky a syntetické polynukleotidy. Exogénne pyrogény aktivujú bunky imunitného systému na produkciu dvoch strana 1

skupín cytokínov – jednou sú endogénne (telu vlastné) pyrogény, druhou endogénne antipyretiká, pričom obe sa zúčastňujú regulácie zvýšenia telesnej teploty pôsobením na termoregulačné centrum. Pri vyššej teplote sa zvyšuje aktivita imunitného systému a tým aj celková obranná kapacita organizmu, aktivujú sa metabolické procesy, a súčasne sa zhoršujú podmienky pre rast a množenie patogénnych mikroorganizmov.

Meranie teploty Je viac spôsobov, ako merať telesnú teplotu detí. Sklenené ortuťové teplomery určené pre širokú verejnosť sú v súčasnosti na trhu nedostupné z dôvodu rizi-


Dieťa

ka toxických účinkov ortuti v prípade ich poškodenia. Bezpečné meranie umožňujú bezortuťové a digitálne teplomery. Deťom možno merať telesnú teplotu na štyroch miestach. Najčastejším spôsobom je meranie v podpazuší. Pri meraní v ústnej dutine sa očistený hrot teplomera položí pod jazyk. Tento spôsob nie je vhodný, ak dieťa kýcha, kašle alebo dýcha ústami. Deťom do troch rokov sa odporúča meranie teploty v konečníku. Na hrot teplomera sa nanesie vrstvička lubrikantu a jemne sa zavedie do konečníka na pol až jeden centimeter. V prípade odporu konečníka sa teplomer ďalej nezavádza. Rektálna teplota býva vždy o 0,6 °C vyššia. Meranie teploty v uchu membránovým teplomerom sa vykoná jeho priložením do ušného kanálu. Nevýhodou metódy je možná skreslená hodnota z dôvodu nadbytku ušného mazu. Teplota sa zásadne nemeria bezprostredne po kúpeli či sprche.

Ochladzovanie organizmu Princíp spočíva vo využití pohlcovania tepla z organizmu pri odparovaní vody z pokožky. Najpoužívanejšími spôsobmi sú kúpeľ, sprchovanie a zábaly. Počas kúpeľa dieťa sedí vo vlažnej vode a pomocou špongie alebo uteráku mu nanášame malé množstvo vody na pokožku. Pri zábaloch sa trup dieťaťa zabalí do vlhkej tkaniny,

ruky a nohy sa neochladzujú. Následne sa dieťa zabalí do suchej prikrývky. Zábal sa vymieňa po desiatich minútach, až kým teplota neklesne. Deťom s chorobami srdca sa zábal prikladá len na spodnú časť trupu. Zábaly nie sú vhodné, pokiaľ má dieťa studené končatiny.

ka čii príbalovévého letáku táku použitého preparátu.

Komplikácie horúčky Znižovanie teploty liekmi Antipyretiká (lieky znižujúce horúčku) sú účinné len za predpokladu dostatočného zavodnenia organizmu, v opačnom prípade hrozí ich kumulácia s následnou intoxikáciou organizmu. Z účinných látok sa v súčasnej dobe zo skupiny antipyretík v prípade detí používajú paracetamol (Panadol, Paralen, Medipyrin) a ibuprofen (Brufen, Ibalgin, Nurofen) vo forme sirupov, čapíkov alebo tabliet. Kyselina acetylsalicylová (Acylpyrín, Anopyrin, Aspirín) sa deťom do 12 rokov nepodáva z dôvodu rizika Reyovho syndrómu (poškodenie mozgu, pečene a obličiek) s potenciálnym fatálnym koncom. Ak dieťa odmieta prijať lieky cez ústa alebo vracia, vhodné sú čapíky zavedené do konečníka, v prípade hnačky sa uprednostní perorálna forma (tablety, sirup). V zásade je možné preparáty s paracetamolom striedať s ibuprofenom, a tým skrátiť interval medzi podaním antipyretika do organizmu približne na polovicu (tri až štyri hodiny), dávkovanie sa zvolí podľa odporúčaní lekára, lekárni-

K najčastejším komplikáciám patria dehydratácia a febrilné kŕče. Počas dehydratácie sa znížený prietok krvi kožou podieľa na udržaní vysokej teploty. K vzniku dehydratácie prispieva odmietanie príjmu tekutín, hnačky alebo zvracanie. Preto je nutné zabezpečiť dieťaťu primeraný pitný režim, či zabrániť strate vody z organizmu rehydratačnými roztokmi. Febrilné kŕče (kŕče z horúčky) sa môžu vyskytnúť najmä medzi šiestym mesiacom a piatym rokom veku dieťaťa, obvykle pri prudkej zmene teploty. Prejavujú sa ako napnutie, uvoľnenie a zášklby celého tela či tváre, odznejú spontánne. Sprievodnými javmi môžu byť porucha až strata vedomia, porucha dýchania s následným zmodraním pokožky, vracanie či pomočenie dieťaťa. Počas kŕčov je nutné zabezpečiť polohu dieťaťa, znížiť teplotu a privolať lekársku pomoc. Liekom prvej voľby pri febrilných kŕčoch je diazepam vo forme čapíkov, liečbu ordinuje lekár.

Kozmetika pre najmenších N a jväčší m o rgánom ľuds k ého tela je koža. V prípade novona rodených bábätiek je to práve koža, n a ktorú s a pri a d a p tácii n a „ s uchoz ems ký“ živ o t kladú z v ýš en é n á roky. Vhodná kozmetika

Ochrana pred slnečným žiarením

Aby sme predišli nevhodným reakciám ešte nezrelej detskej pokožky na bežné činnosti spojené s hygienou alebo stykom pokožky s oblečením, vyberáme pre našich najmenších hypoalergénne prípravky určené špeciálne pre nich. Vhodným výberom totiž môžeme predchádzať zbytočnému vysúšaniu pokožky a upokojiť tiež počiatočné prejavy jej podráždenia, napríklad v plienkovej oblasti. Jednotlivé prípravky znášajú detičky individuálne, a reakcia na kozmetiku je skôr dôsledkom nevhodne zvoleného alebo zle aplikovaného prípravku než prejavom alergie v pravom slova zmysle.

Až 80 % z celkovej dávky UV žiarenia, ktorému je koža vystavená počas celého nášho života, prijmeme práve v detskom veku. Detičky sa na čerstvom vzduchu a slnku pohybujú rady, preto je od najútlejšieho detstva nevyhnutné myslieť na to, ako ich dostatočne a najmä efektívne chrániť. O tom, že by sme ani našu „dospelú“ kožu, a už vôbec nie detskú, nemali vystavovať slnečnému žiareniu v čase jeho najväčšej intenzity, vie snáď každá zodpovedná mama. Rovnako ako aj to, že dojčatá by sme priamemu slnku nemali vystavovať vôbec a aj v tieni ich pokožku chrániť opaľovacími prípravkami.

strana 2

Okrem oblečenia, pokrývky hlavy a v neskoršom veku aj ochrany zraku v podobe kvalitných slnečných okuliarov, ich tak pred nežiaducimi vplyvmi UV žiarenia naozaj ochránime. Ako si však vybrať zo širokej ponuky opaľovacích prípravkov pre deti? Na citlivú pokožku novorodencov a detí do jedného roka je určený špeciálny preparát Daylong baby. Ochranu pred UVA a UVB zabezpečujú mikropigmenty, ktoré vytvoria na koži jemný, neviditeľný film, ktorý odráža nebezpečné UV žiarenie. Daylong Baby podobne ako Daylong Kids, špeciálny prípravok určený pre deti od jedného roka, neobsahujú parfum ani chemické filtre, preto sú vhodné pre citlivú detskú pokožku. Navyše v opaľovacom prípravku Daylong Kids sú ochranné filtre zapracované do lipozómov, čo umožňuje zachovať ochranný faktor prípravku aj po viacnásobnom kontakte s vodou. Opaľovacie prípravky s faktorom 30 a 50 navyše obsahujú aj vitamín E, glycerín a dexpanthenol, takže extrémne citlivú detskú pokožku nielen chránia, ale aj zvlhčujú a ošetrujú. -PR-


Die큐a

strana 3


Dieťa

Bunky z pupočníka môžu liečiť Puto medzi matkou a dieťaťom je nenahraditeľné a kus z neho si môžete dať zamraziť. Na h orš i e čas y. . .

M

nohí rodičia sa rozhodnú pre uskladnenie pupočníkovej krvi svojho dieťaťa v snahe zabezpečiť mu biologickú poistku do života. Už tento rok bude i na Slovensku možnosť urobiť ešte viac – odložiť bunky z tkaniva pupočnej šnúry.

Novinka plná možností Nie je to výstrelok módy, ale výsledok dlhodobých výskumov založených na faktoch. Tkanivo pupočníka je bohaté na množstvo veľmi dôležitých typov kmeňových buniek, ktoré nazývame mezenchýmové kmeňové bunky. Možno ste o nich už počuli. Sú známe aj pod označením „bunky – opravárky“, lebo majú schopnosť obnovy rozmanitých tkanív a hrajú prím na poli regeneratívnej medicíny, odboru budúcnosti. Mezenchýmové kmeňové bunky z tkaniva pupočníka sa pri súčasných terapiách ukazujú ako veľmi sľubné. Dokážu sa diferencovať na špecializované bunky alebo tkanivá ľudského tela: kosti, chrupavky, šľachy, svaly, nervy, hladké svaly, bunky srdcového svalu, kože, pečeňové bunky či ďalšie. O ich bezpečnej aplikácii do organizmu svedčí množstvo prebiehajúcich klinických štúdií, ktoré skúmajú ich potenciál pri cirhóze pečene, roztrúsenej skleróze, kardiomyopatii, rozsiahlych popáleninách, diabetickej nohe, autizme. Využitie buniek z tkaniva pupočníka teda nie je len vízia, ale skutočnosť už aj pre dnešných pacientov.

bunky z tkaniva pupočníka môžu slúžiť aj ako podporná liečba pri štandardnej transplantácii krvotvorných buniek s cieľom urýchliť liečbu.

Pupočná šnúra Bez nej to nejde. Cez cievy pupočnej šnúry prúdia do tela vyvíjajúceho sa bábätka živiny, kyslík a všetky látky potrebné na jeho rozvoj. Po narodení v nich a placente zostáva krv, ktorá sa v prípade záujmu odoberie a zamrazí na budúce využitie. Pupočník má však aj iné vlastnosti. Už v piatom týždni vnútromaternicového vývoja sa vytvorí primitívna pupočná šnúra, ktorá má tvar podobný prstencu. Neskôr dosiahne úctyhodných päťdesiat centimetrov a hrúbku dva centimetre. Okrem rozmerov je zaujímavé predovšetkým jej zloženie. Je pokrytá epitelom zárodočnej blany, ktorá chráni jej rôsolovitý a elastický základ. Tvoria ho mukopolysacharidy, najmä kyselina hyalurónová a chondroitín sulfát. Nazýva sa Whartonov gél podľa doktora Thomasa Whartona, ktorý ho opísal prvýkrát ešte v roku 1656. V tom čase však nemohol tušiť, že jeho meno sa bude často skloňovať aj v našom storočí. Vedecká obec sa ním intenzívne zaoberá niekoľko rokov, keďže obsahuje hojné množstvo už spomínaných vzácnych kmeňových buniek. Keď to zhrnieme, pri pôrode je možné získať krvotvorné kmeňové bunky prítomné v pupočníkovej krvi a mezenchýmové kmeňové bunky, ktoré obsahuje tkanivo pupočníka vo Whartonovom géle.

Pupočníková krv a tkanivo pupočníka V našich končinách bola dosiaľ známa najmä pupočníková krv. Tiež obsahuje rôzne typy buniek, hlavné sú však krvotvorné kmeňové bunky. Tie sa využívajú na liečbu viac než 80 ochorení v hematológii a onkológii. Novinkou sú však bunky z tkaniva pupočníka. Už dnes sa v rámci klinických štúdií liečia pacienti so srdcovým infarktom alebo mozgovou mŕtvicou pomocou infúzie vlastných kmeňových buniek, ktoré im lekári odobrali z iných častí tela. Zamrazené bunky z pupočnej šnúry však majú oproti nim výhodu, lebo ich netreba komplikovane získavať. Okrem toho sú rovnako staré ako v deň narodenia dieťaťa. Sú teda mladé, neovplyvnené negatívnymi environmentálnymi faktormi, starnutím či liečbou. Navyše, mezenchýmové kmeňové

Odber a skladovanie pupočníka Príležitosť odberu vlastných mezenchýmových kmeňových buniek v takom zložení, v akom sa nachádzajú v pupočnej šnúre, je len raz za život. Ide o jednoduchú záležitosť, ktorá nezaťaží matku ani dieťa. Môže sa uskutočniť pri klasickom pôrode aj pri cisárskom reze. Odber prebieha po prestrihnutí pupočnej šnúry a odbere pupočníkovej krvi. Zdravotník vyberie približne desaťcentimetrovú časť pupočnej šnúry a uloží ju do sterilnej nádoby. Po prevoze do špecializovaného laboratória ju vyšetria odborníci a pripravia na kryokonzerváciu. Tkanivo pupočníka sa skladuje v piatich ampulkách, čo umožňuje aj jeho opakované klinické použitie.

Využitie buniek z pupočníkovej krvi a z tkaniva pupočníka Pupočníková krv

Tkanivo pupočníka

Náhrada chorých alebo nefunkčných krvotvorných kmeňových buniek v kostnej dreni: leukémie, lymfómy, aplastická alebo kosáčiková anémia atď.

Obnova krvotvorby v kostnej dreni po chemoterapii: nádory mozgu, iné solídne tumory atď.

Regenerácia poškodených tkanív: traumatické poškodenia mozgu, detská mozgová obrna, diabetes 1. typu atď.

Regenerácia tkanív: pečeňové, pankreatické, nervové, kožné, kostné bunky, bunky srdcového svalu, chrupaviek atď.

Podporná liečba po štandardnej transplantácii krvotvorných kmeňových buniek: nižší výskyt choroby, štep verzus hostiteľ, lepšie prijatie štepu organizmom.

Imunosupresia: chronické zápalové ochorenia, poruchy autoimunity.

strana 4


Dieťa

Liečba pre predčasne narodené deti

U

skladnenie pupočníkovej krvi je dnes už bežná záležitosť. Vo svete sa však už stihla etablovať aj ďalšia novinka – odkladanie tkaniva pupočníka. Laicky povedané, ide o odloženie časti tkaniva pupočnej šnúry, lebo obsahuje veľké množstvo vzácnych kmeňových buniek. Túto možnosť budú mať onedlho i slovenskí rodičia a ich deti. Veda v tomto smere napreduje rýchlo, o čom svedčí aj najnovší výskum zo Švajčiarska. Tamojší vedci vyvinuli sľubný postup pri liečbe predčasne narodených detí s poškodeným mozgom. Zakladá sa práve na kmeňových bunkách odobratých z pupočníka. Dokázali z nich „vyrobiť“ mozgové bunky s potenciálom usadiť sa v mozgovom tkanive a opraviť ho.

Životaschopná veda

a diferencujú na rôzne typy mozgových buniek v Petriho miske. Účel je zrejmý. V budúcnosti majú slúžiť na obnovu mozgu. Prvé laboratórne pokusy však už dnes ukazujú, že bunky sú potenciálne schopné zaradiť sa do mozgového tkaniva. Preto je dosť možné, že sa už v blízkej budúcnosti dočkáme účinnej a bezpečnej liečby predčasne narodených detí s poškodeným mozgom. „Bunky z pupočnej šnúry sa počas pokusov dobre množili a ich transplantácia bola úspešná,“ vyhlásila šéfka výskumu Andreina Schoeberleinová na kongrese.

Šanca na plnohodnotný život Cieľom je vyvinúť takú metódu, ktorú by deti mohli využiť bezprostredne po pôrode. Vlastne by malo ísť o prevenciu trvalého poškodenia mozgu, ktorým momen-

Lekári z Universitätsklinik für Frauenheilkunde Inselspital Bern prezentovali nádejné výsledky štúdie na medzinárodnom kongrese spoločnosti Society for Maternal-Fetal Medicine v americkom Dallase. O tkanive pupočníka sa vie, že obsahuje kmeňové bunky, ktoré by sa dali označiť ako „prabunky“. Je to v podstate materiál, z ktorého sa môžu vyvinúť rozmanité typy buniek. V laboratóriu spomínanej kliniky sa bunky z pupočníka odoberú

tálne trpí jedno z troch detí s pôrodnou hmotnosťou pod 1 500 gramov. V budúcnosti by sa mali dať bunky z pupočníka vypestovať a podať dieťaťu, pričom by zregenerovali poškodené tkanivo mozgu a predišli by ťažkému postihnutiu. „Chceme predčasne narodeným deťom umožniť lepší štart do života,“ zhodnotil snaženie vedcov primár pôrodníckeho oddelenia na spomínanej klinike prof. Daniel Surbek. Tkanivo pupočníka je bohatý zdroj mezenchýmových kmeňových buniek, ktoré sa pri súčasných terapiách ukazujú ako extrémne sľubné. Dokážu sa diferencovať na špecializované bunky alebo tkanivá ľudského tela: kosti, chrupavky, šľachy, svaly, nervy, hladké svaly, bunky srdcového svalu, kože, pečeňové bunky atď. O ich bezpečnej aplikácii do organizmu svedčí množstvo prebiehajúcich klinických štúdií, v ktorých nimi odborníci skúšajú liečiť naozaj rozmanité diagnózy – cez cirhózu pečene, roztrúsenú sklerózu, kardiomyopatiu, rozsiahle popáleniny, diabetickú nohu až po autizmus. Zdroj: http://www.bielertagblatt.ch/nachrichten/schweiz/fruehgeborene-heilung-durch-stammzellen

strana 2


uvádza

PL SK 2012

moderuje:

Richard Vrablkec www.zabavac.s

Generálny partner Výrobca čajov a káv Dunajská Streda

Podmienky účasti v súťaži: Batoľa musí spĺňať vek 7 – 11 mesiacov, musí prejsť v čo najkratšom čase vymeranú vzdialenosť 5 m lezením po štyroch, pričom rodičia ho môžu motivovať akýmkoľvek spôsobom. Najrýchlejšie batoľa v každom centre a jeho rodičia získajú víkendový pobyt v Hoteli SOBOTA v Poprade v hodnote 200 €, najrýchlejšie batoľa zo všetkých centier získa týždňový pobyt s polpenziou v Hoteli SOBOTA v hodnote 750 € a elektrické autíčko Mercedes-Benz. Každý pretekár bude odmenený malým darčekom. Viac info na www.pretekylezunov.sk Mediálni partneri:

Partneri akcie:

2UWR0HG

n

ORTOPEDICKO - REHABILITAČNÁ OBUV

ššš­‹’—ˆ–’…’—„­–Ž

YO U R O RG A N I C L I F E ST Y L E


e l é e k p s ú n k e v Slo Slovensko patrí v strednej Európe ku krajinám s najväčším počtom kúpeľných miest. Geologický vývoj západných Karpát vytvoril predpoklady pre pestré a bohaté zastúpenie prírodných liečivých, minerálnych a termálnych vôd na našom území.

Termálne pramene na území Slovenska boli známe už od najstaršieho osídlenia. Minerálnym vodám a bahenným zábalom sa už v dávnoveku pripisovali liečivé účinky. Vodoliečba, bahenné obklady, masáže a pitné kúry boli v antických časoch súčasťou bežného každodenného života. Nastupujúci stredovek ostal temný aj v  tomto smere, ale zasa nie celý. Prvé písomné správy o  liečivých prameňoch na Slovensku totiž pochádzajú z 13. storočia. V roku 1244 sa spomína Sliač a o tri roky neskôr Trenčianske Teplice. Prvou vedeckou prácou z tých čias, ktorá položila základy hydrológie a balneológie, bola rozprava O podivuhodných silách a vlastnostiach vôd slovenského filozofa a polyhistora Martina Szent-Iványiho Svätojánskeho. V  roku 1763 na žiadosť kráľovského dvora sa na celom území monarchie robil súpis minerálnych prameňov. Do konca 18. storočia však nebola v kúpeľoch bežná lekárska služba. Do tej doby v týchto zariadeniach lekárov zastupovali kúpeľníci a ránhojiči. Postupne vznikali kúpeľné mestá ako Bojnice, Piešťany, Trenčianske, Rajecké a Sklené Teplice, Sliač a  Bardejov. V  súčasnosti ponúkajú slovenské kúpele kvalitné služby nielen v  oblasti kúpeľnej starostlivosti, ale aj v ubytovacích a wellness službách. Nasledujúci prehľad sa venuje jednotlivým ochoreniam, ktoré sa v jednotlivých kúpeľoch liečia.

Bardejov

Onkologické choroby, choroby tráviaceho ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou (cukrovka, obezita, stavy po operácii štítnej žľazy), netuberkulózne choroby dýchacích ciest, srdcovo-cievne choroby, choroby obličiek a močových ciest si tu rovnako môžu liečiť deti i dospelí.

Bojnice

Choroby pohybového ústrojenstva (artritída, skolióza, stavy po úrazoch a operáciách), kožné choroby a stavy po popáleninách, nervové choroby (obrny, zápalové ochorenia CNS, stavy po náhlych cievnych mozgových príhodách).

Brusno

Srdcovo-cievne choroby, choroby tráviaceho ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou (cukrovka).

Dudince

Choroby pohybového ústrojenstva (kĺby, chrbtica – artritída, skolióza, stavy po úrazoch a operáciách), nervové choroby (obrna, čiastočné ochrnutia), srdcovocievne choroby.

Horný Smokovec

Netuberkulózne choroby dýchacích ciest, alergické ochorenia – deti vo veku 3 až 18 rokov.

Kováčová

Choroby pohybového ústrojenstva (kĺby, chrbtica – artritída, skolióza, stavy po úrazoch a operáciách), nervové choroby.

Lučivná

Netuberkulózne choroby dýchacích ciest, alergické ochorenia – deti vo veku 3 až 18 rokov.

Lúčky

Onkologické choroby, ženské choroby (neplodnosť, stavy po operáciách).

Nimnica

Onkologické choroby, netuberkulózne choroby dýchacích ciest (pľúca, priedušky), srdcovo-cievne ochorenia, choroby tráviaceho ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou (cukrovka).

Nový Smokovec

Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou (cukrovka, stavy po operácii štítnej žľazy), netuberkulózne choroby dýchacích ciest.

Piešťany

Nervové choroby a choroby pohybového ústrojenstva.

Rajecké Teplice

Nervové choroby a choroby pohybového ústrojenstva.

Sklené Teplice

Nervové choroby a choroby pohybového ústrojenstva.

Sliač

Choroby srdca a ciev.

Smrdáky

Choroby pohybového ústrojenstva, kožné ochorenia (psoriáza, stavy po popáleninách, atopická dermatitída).

Tatranské Matliare

Netuberkulózne choroby dýchacích ciest, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou (stavy po operácii štítnej žľazy).

Trenčianske Teplice

Nervové choroby a choroby pohybového ústrojenstva, kožné choroby (psoriáza).

Turčianske Teplice

Choroby pohybového ústrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, nervové choroby, gynekologické ochorenia.

Vyšné Ružbachy

Onkologické choroby, choroby obehového a tráviaceho ústrojenstva, duševné choroby, choroby obličiek a močových ciest, gynekologické choroby.

Štós

Onkologické choroby, netuberkulózne choroby dýchacích ciest.

Štrbské Pleso

Netuberkulózne choroby dýchacích ciest.

Tatranská Polianka Netuberkulózne choroby dýchacích ciest.


KÚPELE LÚČKY a.s. Históriou sa Kúpele Lúčky radia medzi najstaršie na Slovensku. Prvá zmienka o nich pochádza z roku 1712, keď Liptovská stolica venovala na kúpele Lúčky sumu 40 zlatých.

Na rozhraní Oravy a Liptova, v nádhernom prostredí Chočských vrchov nájdete liečivú vodu na viaceré neduhy ľudského tela. Známe Kúpele Lúčky sa nachádzajú v Liptovskej kotline, len 14 kilometrov od Ružomberka. Charakterizuje ich jednak príjemná rodinná atmosféra, kvalifikovaný personál, zurčiaci vodopád a tiež čistý vzduch presýtený vôňou ihličnatých lesov. Od roku 2005 sa Lúčky znovu vrátili k liečbe ochorení pohybového ústrojenstva a v roku 2008 rozšírili indikačný zoznam o liečbu nervových chorôb a chorôb z povolania. Minerálna voda má blahodarné účinky na onkologické ochorenia, pretože jej zloženie, ktoré pozostáva z vápnika, železa, oxidu uhličitého a stopových prvkov, liečia pooperačné stavy a zvyšujú celkovú imunitu. Lúčky aj po zmene svojho zamerania pokračujú naďalej v dlhoročnej tradícii v liečbe gynekologických ochorení. Pomoc tu hľadajú pacientky po gynekologických operáciách. Druhou najčastejšou skupinou sú ženy, ktorým bola diagnostikovaná sterilita a porucha činnosti vaječníkov. Liečivá voda v týchto kúpeľoch je vhodná aj na prevenciu a liečbu osteoporózy. Prameň má obsah vápnika 606 mg/l (odporúčaná denná dávka pre dospelého je 800-1200 mg ) so zachovaním odporúčaných pomerov s inými prvkami (Mg, Mn, Cu, Zn, Sr,F, Se,Na...). Konajú sa tu pravidelné lekárske prednášky na túto tému s možnosťou zistenia stavu rednutia kostí denzitometrickým vyšetrením, organizujú sa cvičenia špeciálnej zostavy s protibolestivým efektom nielen pre pacientov s osteoporózou, ale i pre všetkých, ktorí bolesti chrbtice majú alebo im chcú predchádzať. Kúpele Lúčky sú vhodné nielen na liečbu a prevenciu rôznych ochorení, ale aj na oddych a relax. Najmä AQUA-VITAL Park, ktorého súčasťou sú vonkajšie a vnútorné bazény s liečivou minerálnou vodou teplou od 28 do 38 °C a systém sáun, ponúka vybočenie z každodenných povinností a stresu. V prípade, že návštevníci preferujú aktívny relax, majú Kúpele Lúčky čo ponúknuť: horské túry, poskytujúce prekrásny výhľad na celú Oravu a Liptov, kaskádovitý travertínový Lúčanský vodopád, cyklotrasy, lyžiarsky vlek, či dokonca ihrisko minigolfu priamo v areáli kúpeľov.

Zloženie vody je vhodné na liečbu pohybového ústrojenstva.

...už nielen pre ženy

Indikácie, ktoré liečime: I.

Onkologické choroby

VI.

Nervové choroby

VII.

Choroby pohybového ústrojenstva

XI.

Ženské choroby

XII.

Choroby z povolania

www.kupele-lucky.sk kupele@kupele-lucky.sk +421 44 43 75 111

Máme celoročne otvorený AQUA - VITAL Park


MEDICÍNA

Liečba kĺbových ochorení prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.

Ochorenia kĺbov patria medzi najčastejšie zdravotné problémy najmä starších ľudí.

Z

horšujú kvalitu života postihnutých pacientov, limitujú ich aktivitu, narúšajú spánok a sú zdrojom depresie. Obmedzenie pohyblivosti vedie k strate kondície a k rozvoju obezity a s ňou spojených komplikácií, akou je napríklad cukrovka. Medzi najčastejšie ochorenia kĺbov patria osteaoartróza a reumatoidná artritída.

Osteoartróza Je vôbec najčastejším kĺbovým ochorením. Jej výskyt sa zvyšuje s vekom. Asi 80 až 90 % ľudí vo veku 65 a viac má prejavy primárnej osteoartrózy. Primárna osteoartróza vzniká na pôvodne neporušenom kĺbe. Sekundárna (druhotná) vzniká na poškodených kĺboch (vrodené vykĺbenie bedrových kĺbov, stavy po úraze). Presná príčina ochorenia nie je známa Za rizikový faktor sa považuje preťažovanie kĺbu nadmernou hmotnosťou, nadmernou záťažou pri športe alebo práci, následkom atypického zaťažovania predtým poškodeného kĺbu či nerovnakej dĺžky končatín. Uplatňujú sa aj genetické faktory. Osteoartróza sa najčastejšie prejavuje na kĺboch rúk, stavcov, na kolenách (gonartróza) a bedrových kĺboch (koxartróza). Môže však byť prítomná v hociktorom kĺbe (napríklad na sánke). Najzávažnejšie zmeny pri osteoartróze sa vyskytujú na chrupavke. Dochádza k zhoršeniu metabolizmu chrupavky a narušeniu jej povrchu. Z povrchu chrupavky sa môžu odlupovať drobné kúsky, ktoré môžu chrupavku poškodzovať a dráždiť kĺbové puzdro, čo spôsobí zápal,

ktorý ďalej chrupavku poškodzuje. Bunky v kĺbovej chrupavke nemajú schopnosť rozmnožovať sa a preto sa jej hrúbka zmenšuje. Bolesť spôsobuje, že kĺb sa dostáva do polohy, v ktorej je bolesť miernejšia. Následkom toho sa niektoré úpony a šľachy preťažujú a niektoré sú skrátené, čo vedie k zhoršeniu pohyblivosti kĺbov až k ich fixácii v jednej polohe. Rozsah pohybov môže byť obmedzený bolesťou a kostenými výčnelkami (osteofytmi) vyrastajúcimi na okraji kĺbu. Môže dôjsť k tomu, že priľahlé kosti v kĺbe nebudú v jednej osi (kolená do „O“ pri gonartróze); postavenie kĺbov sa tak naruší a postava stratí normálny vzhľad. Osteoartróza môže postihnúť hociktorý kĺb v tele, ale častejšie sa vyskytuje na dolných končatinách (bedrové kĺby, kolená).

Prejavy osteoartrózy Najčastejším prejavom je bolesť. Spočiatku sprevádza len určité pohyby (napríklad pri koxartróze pri naťahovaní nohavíc, pri zlom našliapnutí alebo zakopnutí). Bolesť vzniká aj pri záťaži kĺbu (pri gonartróze pri chôdzi dole schodmi). Častá je na začiatku pohybu (štartovacia) bolesť a ráno po prebudení. Ranná bolesť býva spojená s pocitom stuhnutosti, ktorý ustúpi po 10 až 25 minútach. Pri pokročilej

osteroatróze sú bolesti prítomné aj v pokoji. Bolesť býva prítomná i v pokoji, najmä pri nemožnosti zmeny polohy. Niektorí pacienti sa sťažujú na nestabilitu postihnutého kĺbu. Hrboľatý povrch chrupavky a odlúpené čiastočky chrupavky môžu vyvolávať pocit zaseknutia počas pohybu, a prejavujú sa ako praskanie v kĺbe. Tieto praskoty je možné aj počuť. Reaktívny zápal sa prejaví intraartikulárnym výpotkom, opuchom, začervenaním pokožky a s tým spojeným zvýšením kožnej teploty. Obmedzenie pohybu je spojené s atrofiou svalov a fibrózou kĺbového puzdra.

Reumatoidná artritída Reumatoidná artritída je zápalové ochorenie kĺbov. Prejavuje sa bolesťami kĺbov a rannou stuhnutosťou, čo môže trvať viac ako hodinu. Kĺby môžu byť opuchnuté. Zápal poško-

2 / 2012

/ 51


MEDICÍNA

dzuje chrupavku kĺbu; postupne dochádza k zániku kĺbu. Pacienti sa cítia unavení, slabí.

Liečba kĺbových ochorení Súčasťou liečby osteoartrózy sú režimové opatrenia, rehabilitácia a fyzikálna liečba, lieky a chirurgické zákroky. Dôležitým predpokladom liečby je zmenšenie záťaže kĺbu. Dosiahne sa redukciou hmotnosti, zanechaním činností zaťažujúcich kĺby (nosenie bremien, skákanie, dlhá chôdza a podobne). Priaznivo pôsobí i nosenie obuvi s mäkkou podrážkou tlmiacou nárazy pri chôdzi. V pokročilejších štádiách prináša úľavu odľahčenie pomocou paličky alebo bariel. Aj kĺby postihnuté osteoartrózou však potrebujú pohyb. Chrupavka nemá cievy a pre jej výživu je potrebné striedanie tlaku a jeho uvoľnenia. Pri zaťažení sa voda so splodinami metabolizmu dostáva z chrupavky von, pri uvoľnení sa zasa voda so živinami dostáva do chrupavky. Pri imobilite je tento

proces narušený, navyše inaktivita spôsobuje aj ochabnutie svalov. Najvýznamnejšie sa to prejavuje atrofiou vystieračov kolena pri gonartróze. Preto je veľmi dôležitý pohyb s odľahčením (napríklad bicyklovanie po rovine, plávanie) a špeciálne cviky na posilňovanie svalov, ktoré sú ohrozené atrofiou. Bolesti môže zmierniť fyzikálna liečba; vhodná je kúpeľná liečba. Kvalitu života ľudí s postihnutými kĺbmi zlepšia aj pomôcky a úprava prostredia. Dostatočne vysoká stolička uľahčí vstávanie, najmä ak má opierky na horné končatiny. Obúvanie uľahčí lyžica na obúvania s dlhou rúčkou. Cieľom užívania liekov pri kĺbových chorobách je spomalenie zhoršovania (progresie) choroby a liečba bolesti. Na tento účel sa používajú chondroitín sulfát a glukozamín. Veľmi často sa tieto látky kombinujú. Aj keď nedokážu vzniku osteroatrózy zabrániť, dokážu spomaliť jej rozvoj. Podobne pôsobia aj výťažky z rebarbory (diacereín) a zo sóje a avokáda (piascle-

dine). Niekoľkomesačnú úľavu prináša podanie kyseliny hylaurónovej do postihnutého kĺbu. Na spomalenie progresie reumatoidnej artritídy sa zasa používajú antimalariká, sulfasalazín, cytostatiká (metotrexát, cyklofosfamid a iné) a lieky používané na tzv. biologickú liečbu (protilátky). Ovplyvňujú imunitný systém a preto môžu vyvolať vznik infekčných ochorení a zhoršiť ich priebeh. Môžu tiež poškodiť pečeň, krvotvorbu a nervový systém. Musia sa užívať presne podľa pokynov lekára, ktorého treba hneď oboznámiť s prípadným nástupom nežiaducich účinkov. Bolesť znamená varovný signál, ktorý má zabrániť nadmernému používaniu kĺbu. Preto by a sa v prípade kĺbových ochorení lieky na tlmenie bolesti nemali využívať na to, aby sa mohla vykonávať činnosť, ktorá v konečnom dôsledku výrazne poškodzuje chrupavku. Pri liečbe bolesti sa odporúča začať podávaním paracetamolu. Hoci jeho adekvátne užívanie neohrozuje zažívací systém veľkým výskytom ne-

®

Condrocoat Výživový doplnok s obsahom 300 mg chondroitín sulfátu

Ideálna výživa kĺbov pre pacientov s rizikovými faktormi pre rozvoj osteoartrózy: • Aktívny alebo pasívny šport • Nadváha • Úraz • Nerovnaká dĺžka dolných končatín

• Zlé držanie tela • Hypermobilný syndróm • Zamestnanie zaťažujúce kĺby • Genetická predispozícia

PRE ZACHOVANIE ZDRAVIA KĹBOV

Zastúpenie pre SR: IBSA Slovakia, s. r. o., Šancová 72, 811 05 Bratislava • Tel: 02/5262 0978 • Fax: 02/5262 0979 • E-mail: ibsa@ibsa.sk • www.ibsa.sk

CONDROCOAT inz. 205x130 mm.indd 1

CON_inz_03/2012

Condrocoat® je výživový doplnok s obsahom chondroitínsulfátu. Chondroitínsulfát je prirodzenou súčasťou chrupky a má významnú schopnosť viazať vodu, čím napomáha chrupke udržiavať jej elasticitu a mechanické funkčné vlastnosti.

27.3.2012 7:33


012 7:33

MEDICÍNA

žiaducich účinkov, pri predávkovaní hrozí poškodenie pečene a obličiek. Ak liečba nie je účinná, odporúča sa prejsť na nesteroidné antiflogistiká, ktoré patria medzi najčastejšie užívané lieky vo vyššom veku. Nesteroidné protizápalové látky sú pre svoju účinnosť veľmi rozšírené. Ich výhodou je, že v mieste postihnutom zápalom sa hromadia vo vyššej koncentrácii. Všetky sú približne rovnako účinné a pretože pôsobia rovnakým mechanizmom, nemá zmysel podávať niekoľko liekov z tejto skupiny súčasne. Podávanie viacerých liekov obsahujúcich nesteroidné antiflogistiká zvyšuTabuľka 1 Nežiaduce účinky nesteroidných antiflogistík Zažívací systém

Nechutenstvo, Zápal žalúdka, Vred, Krvácanie

Srdcovo--cievny systém

Zvýšenie krvného tlaku, Zvýšenie rizika infarktu

Močový systém

Poškodenie obličiek, Opuchy

je riziko vzniku nežiaducich účinkov. Najčastejšie sa vyskytuje poškodenie tráviaceho traktu. Nesteroidné antiflogistiká majú analgetický účinok a tak môže byť prvým prejavom poškodenia zažívacieho systému až neskorá a život ohrozujúca komplikácia (napríklad krvácanie a alebo prederavenie žalúdkového vredu). Niektoré látky ako ibuprofén sú voľne predajné a tak treba vedieť, že tieto lieky nesmú užívať pacienti, ktorí sa liečia liekmi, používanými proti zrážaniu krvi (warfarín). V súčasnosti sa čoraz viac v liečbe bolestí spôsobených chorobami kĺbov používajú opiody. Podávajú sa ako tabletky alebo kvapky či pomocou náplastí. Výhodou náplastí je možnosť použiť nižšie dávky, čo je spojené s menším výskytom nežiaducich účinkov a dlhším trvaním účinku. Medzi najčastejšie nežiaduce účinky patrí zápcha a nutkanie na zvracanie. Jedným z najčastejšie používaných analgetík je účinná látka tramadol, ktorá okrem toho, že pôsobí na opioidové receptory, zvyšuje aj

Zopár odporúčaní •

• •

Všetkých lekárov, ktorí vám predpisujú lieky, informujte o všetkých liekoch, ktoré užívate (aj o tých, ktoré ste si kúpili bez receptu). Dôležité je informovať najmä svojho všeobecného lekára. Pri užívaní dodržiavajte príkazy lekára. Prečítajte si príbalový leták. Oboznámte sa so spôsobom podávania lieku a jeho nežiaducimi účinkami. Pri objavení nežiaducich účinkov prestaňte lieky užívať a urýchlene navštívte lekára.

koncentráciu sérotonínu, pomocou ktorého komunikujú nervové bunky v mieche a mozgu. Takto pôsobia aj niektoré antidepresíva (inhibítory spätného vychytávania sérotonínu). Pri ich súčasnom podávaní by mohlo dôjsť k vzniku život ohrozujúceho stavu a preto sa tieto lieky nesmú užívať súčasne.

Slovak Telekom ponúka slovenským seniorom jednoducho ovládateľný mobil Telefón emporiaTALKcomfort je prispôsobený potrebám moderných seniorov. Od bežných mobilných telefónov sa odlišuje čitateľným čiernobielym displejom a alfanumerickou klávesnicou s veľkými tlačidlami, ktoré sa ľahko ovládajú. Užívateľskú jednoduchosť dopĺňa elegantný dizajn, ktorý sa vyznačuje štíhlym, ľahkým a subtílnym telom telefónu. Extra silný vibračný tón zvonenia a výborná kvalita zvuku hovorov sú výhodami, ktoré seniori určite ocenia. Pre zabezpečenie rýchlej funkčnosti disponuje telefón bočnými tlačidlami na zasielanie SMS správ, aktivovanie alarmu i baterky na prisvietenie. Zároveň emporiaTALKcomfort zaručuje komfortné používanie telefónu vďaka dlhej životnosti baterky, ktorá bola predĺžená z dvoch na štyri hodiny hovoru. Slovak Telekom ponúka svojim zákazníkom tento model so špeciálnym paušálom. „Tento segment je pre nás veľmi dôležitý, keďže

dnešní seniori sú aktívni ľudia a chcú byť v častom kontakte so svojimi deťmi, priateľmi a známymi. Telekom dlhodobo podporuje starších ľudí rôznymi aktivitami, aby im pomohol lepšie komunikovať nielen doma, ale aj na cestách. Produkty značky emporia predstavujú dôležitý krok v tejto našej snahe a prispejú k ešte lepšej používateľskej skúsenosti s našimi službami,” povedal Dušan Švalek, výkonný riaditeľ marketingu spoločnosti Slovak Telekom. Telefón emporiaTALKcomfort je v predaji pre všetky programy Podľa seba Naj, Podnikateľ, Viac a Relax len za 1 euro. Rovnaká cena platí aj pre programy Fix 9, 12 a 16. Po prvýkrát bude model od spoločnosti emporia k dispozícii za 1€ aj pre najnižšie programy Fix 0 a Program 40. S predplatenou kartou Easy sa bude telefón emporiaTALKcomfort predávať v balíku za 39 eur, kde zákazník získa aj Easy kartu s kreditom vo výške 9 eur.

emporiaTALKcomfort poriaTALKcomfort Slovak Telekom je najväčší slovenský multimediálny operátor s dlhoročnými skúsenosťami a zodpovedným prístupom k podnikaniu. Ako prvý operátor na Slovensku exkluzívne uviedol do ponuky špeciálny mobilný telefón určený pre seniorov – Emporia Talk Premium v roku 2010. Dlhodobo podporuje starších ľudí prostredníctvom špeciálnych produktov s cieľom pomôcť im lepšie komunikovať nielen doma, ale aj na cestách.

Viac na www.telekom.sk alebo na Zákazníckej linke Telekom 0800 123 456


PORADŇU PRINÁŠA

Diabetologická poradňa Pred dvomi rokmi mi zistili intoleranciu na inzulín. Minulý rok mi zopakovali záťažový test, cukor som mal na lačno 7,2 mmol/l a po dvoch hodinách vyše 11 mmol/l. Diabetologička mi povedala, že to ešte nie je na liečenie. Na internete som našiel výskumnú prácu jednej americkej univerzitnej nemocnice, ktorá sledovala účinok zázvoru na cukrovku II. typu. Dodržiaval som ich odporúčania a dávkovanie a po polroku užívania som mal nalačno cukor 5,8 a po roku 5,4. Druhý odber bol neplánovaný, dokonca som ani nebol som nalačno, a v to ráno som si ani zázvor nedal, takže výsledok je o to zaujímavejší). Napriek tomu sa mi tento rok prakticky zo dna na deň objavila úplná strata erekcie, čo považujem za možný následok. Otázka je teda jasná: prečo tá strata erekcie? Zaujímalo by ma, či je to trvalé, alebo to môže byť následok dlhodobej zvýšenej hladiny cukru a návrat do normálu bude pomalý. Alebo je to tak, že aj napriek laboratórnym výsledkom nie som v poriadku? Ďakujem za odpoveď. J. V.

Prednosta Diabetologického oddelenia Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni a predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. odpovedá:

P

ravdepodobne máte na mysli poruchu tolerancie glukózy (nie intoleranciu inzulínu), čo je rizikový prediabetický stav, ktorý sa relatívne často rozvinie do ochorenia diabetes mellitus (cukrovky). Ak ste mali pri opakovaní testu s glukózou glykémiu nalačno 7,2 mmol/l a po dvoch hodinách viac

54 /

2 / 2012

ako 11 mmol/l, ide už o diabetes mellitus. Podľa popisu priebehu vášho ochorenia ide najskôr o diabetes mellitus 2. typu. V súčasnej dobe sa už od začiatku zistenia ochorenia odporúča začať aj s medikamentóznou liečbou metformínom, ktorý okrem účinku na glykémiu prináša viacero ďalších benefitov, a tie tento postup zdôvodňujú.


Pre samotnú úpravu glykémie však na začiatku ochorenia často postačuje racionalizácia životného štýlu (racionálna výživa, pohyb, redukcia telesnej hmotnosti, v prípade, že je zvýšená), čo môže napomáhať optimálnej kontrole glykémie v priemere až tri roky. V súvislosti so zázvorom máte pravdepodobne na mysli štúdiu publikovanú v marci 2011 v International Journal of Food Science and Nutrition, podľa ktorej môžu mať niektoré extrakty zázvoru viaceré účinky prospešné pre metabolizmus glukózy. Ukázalo sa, že môže ísť o schopnosť inhibovať črevný enzým α-glukozidázu, čím sa znižuje rezorbcia cukrov (na tomto účinku pracuje viacero liekov tzv. inhibítory α-glukozidázy, napríklad Acarbóza) a čo môže inhibovať subklinický zápal charakteristický pre diabetes mellitus 2. typu, obezitu či inzulínovú rezistenciu. Okrem toho, niektoré extrakty zázvoru majú tiež pravdepodobne schopnosť stimulovať sekréciu inzulínu po požití potravy. Sú známe aj mnohé iné rastliny a potraviny, ktoré napomáhajú dobrej kontrole glykémií (napríklad škorica či kurkuma). Čo sa týka druhej časti otázky, ľahšou formou erektilnej dysfunkcie trpí až 54 % mužov vo veku 35 až 65 rokov,

kde zrejme spadáte aj vy. Stredne ťažkou alebo ťažkou formou dokonca až 26 % mužov. V súvislosti s diabetom je možné erektilnú dysfunkciu považovať nielen sa neskorší dôsledok ochorenia na diabetes mellitus, ale veľmi často mu môže aj predchádzať a rovnako často sa tiež objavuje ako jeden z prvých príznakov (často jediný, ktorý pacient zaregistruje). Súvis medzi poruchou tolerancie glukózy a erektilnou dysfunkciou je teda veľmi dobre známy. Prítomnosť erektilnej dysfunkcie predikuje (predpovedá) riziko diabetu až o 60 % a táto súvislosť je najvyššia vo vekovej kategórii 26 až 45 rokov. Okrem toho je erektilná dysfunkcia v prípade pacientov s diabetom či poruchou tolerancie glukózy súčasne prediktorom ischemickej choroby srdca. Včasné štádiá sú aj u diabetikov obvykle funkčného charakteru (nemajú anatomický podklad) a bývajú reverzibilné (môžu vymiznúť, respektíve sa upraviť). Postupne však porucha prechádza do ireverzibilného (nezvratného) štádia. Odporúčal by som preto čo najlepšiu kontrolu glykémií (zájdite za svojím diabetológom) a pokiaľ sa stav neupraví, aj urologické g ) vyšetrenie. y (sexuologické)

Zdravé recepty so zázvorom Zázvor alebo ďumbier zažíva v našej kuchyni renesanciu. V ľudovom liečiteľstve sa používa oddávna a keďže jeho zdraviu prospešné účinky potvrdili aj medicínske štúdie, nezostáva iné, len ho odporúčať. Možno si z neho pripraviť horúci či studený nápoj, zvýrazniť ním chuť mäsa i polievky. Nakladaný zázvor Je tradičnou prílohou k japonskému suši, ale celkom dobre poslúži ako netradičná príloha akéhokoľvek pokrmu s ryžou. Možno si ho celkom jednoducho pripraviť aj doma, nevyhnutnou surovinou je však ryžový ocot. Použijeme mladý, ešte nezdrevnatený zázvor, oškrabeme ho a nakrájame na tenké plátky. Takto pripravený asi pol minúty povaríme vo vriacej vode, precedíme a necháme vychladnúť. Medzitým do zaváracej fľaše nalejeme ryžový ocot zmiešaný s cukrom a soľou podľa chuti. Pridáme plátky zázvoru a necháme asi deň odležať. Vydrží v chlade aj niekoľko týždňov.

Zázvorová limonáda Pripravíme ju jednoducho a ľahko, podobne ako zázvorový čaj. Očistený, asi dvoj až trojcentimetrový kúsok zázvoru nastrúhame rovno do kanvice a zalejeme litrom vriacej vody. Ochutíme kúskom celej škorice, pár zrniečkami nového korenia, voňavými klinčekmi prípadne badyánom. Nápoj môžeme ešte raz prehriať v mikrovlnnej rúre, ale nie dlhšie ako minútu, aby sa zázvor viac vylúhoval a súčasne sa nezničili esenciálne oleje. Hotový čaj precedíme a dochutíme medom a šťavou z citróna. Pri príprave zázvorovej limonády je lepšie použiť menej korenín, zato viac sladiť a pridať aj viac šťavy z citróna, pomaranča alebo limetky.

Pečené banány so zázvorom Exotický ovocný dezert má veľmi neobvyklú chuť. Hrsť hrozienok namočíme do vlažnej vody. Ošúpané banány položíme na plech a poukladáme na ne kúsky masla. V rúre rozpálenej na 200 °C necháme maslo rozpustiť, potom banány natrieme pomarančovým džemom, prilejeme trocha pomarančového džúsu a veľmi silný a koncentrovaný zázvorový čaj (použijeme menej vody a viac zázvoru). Banány pečieme asi 20 minút a počas pečenia podlievame šťavou. Pred dopečením pridáme napučané hrozienka. Servírujeme horúce, s vanilkovou zmrzlinou.

2 / 2012

/ 55


MEDICÍNA

20 /

2 / 2012


MEDICÍNA

Meranie krvného tlaku MUDr. Ján Rak Všeobecný lekár pre dospelých

Vysoký krvný tlak je jednou z hlavných príčin srdcovo-cievnych chorôb. Preto je dôležité ho včas odhaliť a účinne liečiť.

N

a vyšetrenie krvného tlaku používame tlakomer. Meranie krvného tlaku patrí medzi základné vyšetrovacie metódy v ambulanciách aj v nemocniciach. Moderné automatické tlakomery dnes umožňujú pacientom aj domáce meranie krvného tlaku.

Meranie krvného tlaku v ambulancii Pri meraní krvného tlaku v ambulancii lekár (zdravotná sestra) napred nafúka manžetu, ktorú má pacient naloženú na ramene, potom sa vzduch z manžety pomaly vypúšťa. Lekár (zdravotná sestra) fonendoskopom počúva v oblasti lakťovej jamky zvuky, ktoré vznikajú pri prietoku krvi stlačenou cievou, pričom na stupnici tlakomeru sa odčítajú hodnoty krvného tlaku. Mnohí pacienti majú pri meraní krvného tlaku v ambulancii vyššie hodnoty krvného tlaku ako pri domácom meraní – tento jav nazývame fenomén bieleho plášťa.

Domáce meranie krvného tlaku Na domáce meranie krvného tlaku dnes používame automatické digitálne tlakomery. Automatický tlakomer

manžetu na hornej končatine sám napumpuje a následne hodnotu krvného tlaku pri vypúšťaní vzduchu z manžety aj odmeria. Moderné automatické tlakomery majú zabudovanú pamäť, ktorá dokáže uchovať výsledky väčšieho počtu meraní krvného tlaku. Najvhodnejšie a najpresnejšie sú automatické tlakomery, pri ktorých je manžeta naložená pri meraní na rameno.

Zásady domáceho merania krvného tlaku Pri domácom meraní krvného tlaku odporúčame zabezpečiť pokojnú atmosféru, vypnúť televízor, rádio. Dôležité je nerozprávať, pretože bežný rozhovor v priebehu merania zvyšuje hodnoty krvného tlaku. V miestnosti by mala byť primeraná teplota, pretože chlad hodnoty krvného tlaku zvyšuje. Meranie krvného tlaku vykonávame v sede s oporou chrbta. Horná končatina, na ktorej meriame krvný tlak, by mala byť pohodlne opretá o podložku na stole tak, aby manžeta na ramene bola vo výške srdca. Tlakomer má byť umiestnený tiež približne vo výške srdca. Odev nesmie zvierať rameno, na ktorom meriame krvný tlak. Dolné končatiny sú voľne položené na podlahe – nemali by byť prekrížené. Približne dve hodiny pred me-

Máte svoje zdravie pod kontrolou?

Následky vysokého krvného tlaku zapríčinia až 40% úmrtí ľudí mladších ako 65 rokov!*

RN KÁ

ICI ODPORÚ

OTC

A

LE

Japonské tlakomery Omron Vám pomôžu sledovať krvný tlak s vysokou presnosťou a komfortom vďaka unikátnym technológiám.

AZ 2009

„Tlakomery OMRON odporúča viac ako 60% lekárnikov* “

*zdroj Edukafarm

• Jedna manžeta pre normálnu aj silnú pažu • Systém – minimalizuje tlak manžety počas merania – zabezpečí maximálne presné výsledky – podstatne skráti dobu merania • Jednoduchá obsluha – ovládanie jedným tlačidlom • Dual sensor – dvojitá kontrola presnosti merania • Kontrola správneho nasadenie manžety • Indikátor hypertenzie • Odolnosť voči arytmiám a ich detekcia • Klinicky overená presnosť

OMRON M6 Comfort

Tlakomer zakúpite v lekárňach a zdravotníckych potrebách.

OMRON – svetová jednotka v meraní krvného tlaku.

2 / 2012

/ 105

Obchodné zastúpenie a autorizovaný servis pre SR: CELIMED s.r.o., www.krvnytlak.sk

*Zdroj: Slovenská nadácia srdca


MEDICÍNA

raním krvného tlaku sa neodporúča fajčiť, nie je vhodné ani pitie nápojov s obsahom kofeínu. Časový odstup od výraznejšej fyzickej námahy má byť dve až tri hodiny. Pri meraní krvného tlaku treba byť aspoň 45 minút po jedle, pacient má mať vyprázdnený močový mechúr. Približne po piatich až desiatich minútach sedenia s opretým chrbtom môžeme začať s meraním krvného tlaku. Na meranie používame manžetu, ktorá má správnu veľkosť. Krvný tlak treba merať dvakrát denne, najlepšie ráno a večer, vždy pred užitím liekov. Krvný tlak odmeriame minimálne trikrát po sebe v intervale asi jednej až dvoch minút, pričom prvú hodnotu nezapisujeme, pretože býva o niečo vyššia, druhú a tretiu hodnotu zapíšeme do záznamníka aj s dátumom a časom merania. Optimálne je, ak si pacient doma meria krvný tlak vždy štyri až päť dní pred plánovanou návštevou lekára. Meranie krvného tlaku v ambulancii predstavuje len aktuálnu okamžitú informáciu o výške krvného tlaku. Vý-

sledky domáceho merania však poskytujú lekárovi rozsiahlejší prehľad o hodnotách krvného tlaku pacienta aj v období medzi jednotlivými návštevami. Lekár môže na základe výsledkov domáceho merania krvného tlaku lepšie prispôsobiť dávkovanie liekov, aby liečba vysokého krvného tlaku presne zodpovedala individuálnemu profilu pacienta. Dnes máme na trhu k dispozícii širokú ponuku cenovo dostupných kvalitných automatických tlakomerov. Podľa najnovších odporúčaní vedeckých odborných spoločností sa pri liečbe vysokého krvného tlaku snažíme u pacienta dosiahnuť cieľové hodnoty krvného tlaku v rozpätí 130–139/80–85 mmHg. Domáce meranie krvného tlaku považujeme za veľmi účinnú pomoc v boji s vysokým krvným tlakom, pretože lekárom umožňuje chorých vyhľadávať a následne aj správne liečiť. Pravidelné domáce meranie krvného tlaku výrazne zlepšuje spoluprácu pacienta s lekárom pri liečbe vysokého krvného tlaku.

Psoriáza a ošetrovanie kože MUDr. Andrea Hradiská

Chronické zápalové ochorenie kože s vrodenou predispozíciou patrí k jednému z najčastejších kožných ochorení.

V

Európe postihuje asi dve až štyri percentá populácie. V severských štátoch Európy je výskyt psoriázy vyšší ako v južnejších oblastiach. Vyskytuje sa v chronickej ložiskovej forme alebo ako akútne exantematické (spojené s vyrážkou – pozn. red.) ochorenie. Postihuje v rovnakom pomere mužov i ženy. Príčina nie je úplne objasnená. Na základe epidemiologických a genetických faktorov rozoznávame dva tipy psoriázy. Tip I je charakterizovaný včasným nástupom ochorenia zvyčajne do 40. roku života, pozitívnou rodinnou anamnézou a spojením s antigénmi v hlavnom histokompatibilnom sys-

58 /

2 / 2012

téme (HLA). Priebeh ochorenie býva akútnejší a ťažší. Tip II je spojený s nástupom ochorenia v neskoršom veku obvykle medzi 50. a 60. rokom života, negatívnou rodinnou anamnézou a chýbajúcim spojením s typickými antigénmi v histokompatibilnom systéme. Priebeh ochorenia pri tomto tipe je miernejší. Psoriáza je multifaktoriálne ochorenie. Na podklade akcie rôznych génov dochádza vplyvom množstva faktorov z vonkajšieho prostredia k prejavu ochorenia. Okrem genetického základu sa na vzniku psoriatických ložísk podieľa aj imunitná reakcia. K vonkajším faktorom, ktoré vedú k provokácii či

zhoršeniu psoriázy, patria bakteriálne infekcie (hlavne streptokokové), vírusové (chrípka, HIV), rôzne lieky, prevažne antihypertenzíva v skupine betablokátorov a ACE-inhibítorov, ďalej lieky s obsahom líthia, nesteroidné antiflogistiká, antimalariká atď. Psoriázu tiež môže vyprovokovať nejaká traumatická udalosť, ako je poranenie kože, operácia, nesprávna životospráva, hormonálne vplyvy, UV žiarenie, napríklad veľmi prudké slnenie, psychický stres a iné závažné celkové ochorenie.

Klinické formy Najčastejšou klinickou formou psoriázy je ložisková psoriáza (plaková forma), ktorou je postihnutých asi 80 % pacientov. Postihuje najmä predilekčné lokalizácie (miesta náchylné k chorobe – pozn. red.), ako je vlasatá časť hlavy, kolená, lakte, krížová oblasť, ale môže sa vyskytnúť aj v oblasti tváre. Pre klinický obraz psoriázy sú typické ostro ohraničené škvrny


Psorioderm_Bedeker_SK_72x265_kifuto.ai 1 2012.04.12. 13:58:15

PR

ružovočervenej farby, ktoré sú na povrchu pokryté suchými, striebristým šupinami, ktoré sa ľahko odlučujú. V prípade gutátnej (kvapkovitej) psoriázy je veľkosť škvŕn do jedného centimetra, pri numulárnej (mincovitej) psoriáze presahuje veľkosť ložísk jeden centimeter. Pre geografickú formu sú typické psoriatické ložiská, ktoré splývajú do mapovitých plôch. Psoriázu, ktorá sa vyskytuje v kožných záhyboch v tzv. miestach vlhkého zaparenia, ako sú oblasti slabín, podpazušie, oblasť pod prsníkmi, označujeme ako inverznú psoriázu. Psoriatická erytrodermia je stav, kedy psoriatické ložiská postihujú celý povrch tela, koža je výrazne červená, ošupuje sa a vyskytujú sa aj celkové príznaky. Psoriáza môže postihnúť aj nechty, čo môže sprevádzať ostatné kožné prejavy psoriázy alebo môže byť len jediným prejavom psoriázy. Na nechtových platničkách môžeme vidieť drobné priehlbinky veľkosti 1–2 milimetre, žltkasté škvrnky v dôsledku presvitania psoriatických ložísk cez nechtovú platničku – tzv. olejové škvrny, čiarkovité hnedočervené hemorágie, ktoré sú tvorené drobnými cievkami a taktiež podnechtové hyperkeratózy. Rozsiahle postihnutie nechtovej platničky môže viesť k jej úplnému odlúčeniu od nechtového lôžka. Psoriáza môže postihovať izolovane len dlane a stupaje, hovoríme o palmoplantárnej psoriáze. V týchto miestach je koža zhrubnutá s jemným ošupovaním a s ragádami (drobné kožné trhlinky – pozn. red.). Iným tipom psoriázy je generalizovaná pustulózna forma psoriázy Zumbusch, sprevádzaná celkovým výsevom žltých pustúl (pľuzgierov), sprevádzaným horúčkou a zväčšenými lymfatickými uzlinami. Pustulosis palmaris et plantaris Barber je lokalizovaná forma pustulóznej psoriázy. Na nezapálenej koži dlaní a stupají vznikajú početné 1 až 3 milimetre žlté pustulky. Celkové príznaky chýbajú a tento tip sa vyskytuje častejšie u žien. Psoriasis arthropathica postihuje najmä drobné kĺby prstov rúk a chrbticu a liečba patrí do rúk reumatológa. Z hľadiska priebehu psoriázy

rozoznávame už spomínané dva tipy: chronickú stacionárnu formu, ktorá sa vyskytuje typicky v predilekčných lokalitách, psoriatických ložísk býva menej, sú väčšie, dlhodobejšie pretrvávajú, často sú mapového tvaru a šupiny pevnejšie lipnú k povrchu kože. Exantematická forma je typická tým, že psoriáza sa objaví náhle, najčastejšie po infekcii horných dýchacích ciest, ako generalizovaný výsev kvapkovitých či mincovitých ložísk. Trpia ňou najmä deti a mladí ľudia. Výsev môže byť sprevádzaný svrbením. Môže sa úplne vyhojiť alebo môže prejsť do chronickej formy. Vždy je však riziko vzplanutia ďalšieho akútneho výsevu.

Lokálna a kombinovaná liečba V prípade ľahších foriem postačí v liečbe psoriázy lokálna liečba. Pri stredne ťažkej psoriáze a ťažkej psoriáze sa využíva aj kombinácia so systémovou terapiou. Dôležitá je správna a dôkladná aplikácia lokálnych prostriedkov, preto je nutné pacienta o aplikácii poučiť. V prvom rade je nutné kožu zbaviť šupín, aby sa zvýšila priepustnosť účinných látok. Na to sa využívajú keratolytiká, čo sú látky, ktoré spôsobujú zmäkčenie kože a odstránenie šupín. Najčastejšie sa používa kyselina salicylová v koncentrácií 5 až 10 %. Pri silných hyperkeratózach (zhrubnutiach kože) je možné na menšie plochy použiť až 20-percentnú koncentráciu vo vazelíne či v slnečnicovom oleji. Na veľké plochy tela sa vyššie koncentrácie, vzhľadom k riziku systémovej toxicity nepoužívajú, pretože hrozí poškodenie až zlyhanie obličiek v dôsledku vstrebania. Ďalšou látkou s keratolytickým účinkom je urea, ktorá pôsobí aj proti svrbeniu. Používa sa najmä v 10-percentnej koncentrácii. Keratolytické a hydratačné účinky majú aj kyselina mliečna alebo glykolová, ktoré sú súčasťou kombinovaných voľne predajných keratolytík. Nabudúce sa budeme podrobne venovať ďalším spôsobom ošetrovania psoriatickej kože.

Psoriáza? Seborrhea? Ekzém?

Spoliehajte sa

na silu prírody!

Rad produktov Je špeciálne vyvinutý na každodenné ošetrenie pokožky trpiacej psoriázou, seborrheou, ekzémom Pomocou 20-tich výťažkov z liečivých rastlín,vitamínov, minerálov a soli z Mŕtvého mora vyživuje a zlepšuje kvalitu pokožky Neobsahuje steroidy, umelé farbivá a aromatické zložky

Rad produktov: • Krém 50/100/200 ml • Balzam na telo 250 ml • Šampón 250 ml • Sprchový gél 250 ml • Cestovný balík

NOVINKA

– KAŽDODENNE OD HLAVY AŽ PO PÄTY! Krém už aj bez kyseliny salicylovej pre deti a dospelých s citlivou a atopickou pokožkou!

Výrobca a distribútor: Pezomed Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 60. Distribútor pre SR: Pezomed Slovakia s.r.o., 92901 Dunajská Streda, Komenského 856 Infolinka: +421 31 5527675 E-mail: psorioderm@pezomed.com www.psorioderm.com

25 2 / 2012 Prípravky Psorioderm hľadajte v /lekárňach!


ROZHOVOR PRINÁŠA

Cukrovka a obezita sú spojené nádoby Počet obéznych v populácii narastá. A pribúda aj chorých na cukrovku. O súvislostiach obezity s cukrovkou, priberaní populácie a liečbe cukrovky bez „pridanej hodnoty“ v podobe nárastu hmotnosti hovorí doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc., z Metabolického centra v Bratislave. Zvyšujú sa so stúpajúcou hmotnosťou aj počty pacientov chorých na cukrovku? Je to tak. Nárast obezity s ochorením na cukrovku 2. typu veľmi úzko koreluje, a je to dokonca naozaj vysoká, lineárna korelácia. Ale nesúvisí to priamo so životným štandardom, pretože najväčší nárast obezity je skôr v nižších sociálnych vrstvách. Naše štatistiky ukazujú, že je vyšší výskyt obezity je v populácii vidieckeho obyvateľstva, čo súvisí so vzdelaním, informáciami o význame zdravej výživy a aj s fyzickou aktivitou. Obezita je významným rizikovým faktorom práve pre vznik cukrovky. Vysvetlíte nám, laikom, súvis? Musíme najprv vysvetliť rozdiel medzi cukrovkou 1. a 2. typu. Cukrovka 1. typu vzniká z absolútneho nedostatku inzulínu, ku ktorému najčastejšie dôjde v dôsledku autoimúnneho poškodenia buniek produkujúcich inzulín. V tomto prípade je jedinou možnosťou ako chýbajúci inzulín nahradiť, liečba inzulínom. Súvis medzi obezitou a cukrovkou je totiž len v druhom prípade. O cukrovke 2. typu sa ešte začiatkom minulého storočia hovorilo ako o chorobe, ktorá môže postihnúť len ľudí, ktorí mali dostatok potravy, teda zámožných. V tých časoch nebolo

60 /

2 / 2012

zriedkavosťou, že ľudia mali taký nedostatok potravy, že hladovali. Tukové tkanivo je však pre život človeka veľmi dôležité. Okrem iných funkcií je zásobou energie, ktorá pomáha prežiť obdobia nedostatku a hladu. V priebehu fylogenézy, vývoja ľudského druhu, mali prednosť či výhodu tí jedinci, ktorí mali schopnosť si tukové tkanivo uchovávať. Pri tom, ako sa s energiou v tukovom tkanive hospodári, zohráva významnú úlohu inzulín. Tí jedinci, ktorí majú vysokú schopnosť si túto energiu „šetriť“, majú tzv. inzulínovú rezistenciu a dokážu prežiť dlhšie obdobia hladu a nedostatku. So zmenou životného štýlu a nadbytkom príjmu potravy sa inzulínová rezistencia stáva nevýhodou, pretože spôsobuje nielen tučnotu, ale aj cukrovku 2. typu. Dôsledkom dlhodobého stavu inzulínovej rezistencie je potom permanentne zvýšená hladina glukózy v krvi. Tá sa musí nejakým spôsobom spotrebovať. Po určitom čase obranné mechanizmy regulujúce jednak hladinu glukózy v krvi a tiež aj vylučovanie inzulínu zlyhajú a bunky v pankrease, ktoré inzulín produkujú, sa tak vyčerpajú, že inzulínu sa tvorí menej a menej. Organizmus už nie je schopný kompenzovať zvýšenú hladinu glukózy vznikajúcej pri inzulínovej rezistencii. Takýto stav sa veľmi efektívne zlepšuje pri pravidelnej fyzickej aktivite, pomocou ktorej sa dá hlavne v začiatočných štádiách progresia cukrovky zastaviť.


NNSK 11-59 jun 2011

Novo Nordisk Slovakia, s. r. o. Žilinská 7–9, 811 05 Bratislava, Slovensko 1 / 2012

/ 23


Aké ochorenia sa, okrem cukrovky, spájajú s obezitou? Takýchto ochorení je dosť a vyskytujú sa zvyčajne spoločne. Oveľa skôr ako sa manifestuje samotná cukrovka, sa zistia zvýšené hladiny krvných tukov, najmä vyššia hladina cholesterolu, predovšetkým takzvaného „zlého“ LDL cholesterolu, vyššia hladina triglyceridov, a naopak nízka hladina dobrého HDL cholesterolu. V 90 % prípadov pacientov, ktorí sú obézni alebo majú nadváhu, tento problém roky predchádza manifestácii cukrovky 2. typu. Veľmi často ochorenie na cukrovku „predbieha“ aj diagnóza vysokého krvného tlaku. Na začiatku teda zvyčajne diagnostikujeme hyperlipidémiu, potom sa pridružuje hypertenzia a napokon cukrovka, čo je veľmi zlá a aj veľmi častá kombinácia. V akom období života k takémuto stavu zvyčajne prichádza? So stúpajúcim výskytom nadváhy a obezity už aj v detskom a adolescentnom veku sa posúva veková hranica nadol. Z toho dôvodu sa stále častejšie diagnostikuje cukrovka 2. typu aj v tejto vekovej kategórii. Hlavnou príčinou obezity v mladom veku je nedostatok pohybu. Ak sa deti hýbu, a aj v prípade, že v rodine sa práve racionálna strava neuprednostňuje, tak nadbytočné kalórie spália. Ak deti nemajú fyzickú aktivitu, čo je vlastne pre ne neprirodzené, narastajú počty detí s nadváhou a obezitou a tým pádom sa aj výskyt cukrovky posúva do stále nižších vekových kategórií. Štatistika ukazuje, že až 10 % detí vo veku 11 až 17 rokov má BMI vyšší ako 26, má teda nadváhu. Tieto výsledky epidemiologického výskumu považujú odborníci na výživu naozaj za alarmujúce. Významne sa totiž odlišujú od výsledkov, ktoré sme mali ešte pred takými dvadsiatimi rokmi. Najhoršie je, že sa to veľmi pravdepodobne bude ešte zhoršovať, pokiaľ nebude politická vôľa veľmi komplexne celý problém riešiť. Zdravotníci samotní ho nevyriešia. Musí sa riešiť nielen na úrovni školstva, ale aj na všetkých ostatných úrovniach vzdelávania obyvateľstva, kde sú v súčasnosti veľké medzery. Liečba cukrovky si vyžaduje farmakoterapiu, čo sa však neraz spája s nárastom hmotnosti. Je to začarovaný kruh. Objavili sa však nové lieky, ktoré sa na zvyšovaní hmotnosti nepodieľajú. Nie všetky lieky na cukrovku spôsobujú tučnotu. V diabetológii máme jeden veľmi dobrý liek, účinnú látku metformín. Je to „staré“ antidiabetikum, avšak stále ho používame ako liek prvej voľby pre akéhokoľvek diabetika s 2. typom diabetu. Metformín priaznivo ovplyvňuje základné patogenetické mechanizmy ochorenia na cukrovku. Zlepšuje citlivosť na inzulín a predovšetkým citlivosť na

62 /

inzulín v pečeni, ktorá pri cukrovke paradoxne tvorí veľa glukózy, pretože dostáva signál zvonka, že je ho v periférnych tkanivách málo. Jeho určitým nedostatkom je, že nie všetci pacienti ho dobre tolerujú a majú nežiaduce účinky, napríklad hnačky. Keď sa s liečbou metformínom začne včas, má výhodu, že dokáže progresiu ochorenia dobre ovplyvniť. Navyše existujú medicínsky podložené dôkazy, že priaznivo ovplyvňuje nielen cukrovku, ale aj tie najvážnejšie komplikácie s ňou spojené, konkrétne úmrtia na predčasné srdcové príhody a mozgovú mŕtvicu. Liečba ním sa nespája ani s nárastom hmotnosti. V liečbe cukrovky je veľa skúseností so skupinou liekov, hovoríme im sulfonylurea. Sú to lieky, ktoré zvyšujú vylučovanie inzulínu v B-bunkách pankreasu. Veľmi účinne vedia znížiť hladinu glukózy v krvi, avšak keďže môžu pôsobiť aj vtedy, keď sa hladina glukózy zníži, napríklad pri fyzickej aktivite alebo hladovaní, môžu byť spojené s prudkým poklesom hladiny cukru v krvi – hypoglykémiou. Najnovšie lieky z tejto skupiny majú výskyt hypoglykémie oveľa zriedkavejší. Pri poklese glukózy pod normálnu hladinu pociťujú pacienti hlad a tak aj viac jedia a priberajú. Samozrejme, nemôžeme zabudnúť ani na inzulín. Dovtedy, kým ho objavili, ľudia na cukrovku zomierali. Všetky skupiny liekov, ktoré sme spomenuli, sú pri liečbe diabetu potrebné. Pre diabetikov 2. typu, ktorí sú obézni, by však mal byť liekom prvej voľby metformín, o ktorom máme veľa dôkazov, že hmotnosť nezvyšuje. Výskum vo farmaceutickom priemysle neustále napreduje a hľadajú sa nové lieky, ktoré by nezvyšovali telesnú hmotnosť. Do tejto relatívne novej skupiny liekov, ktoré sú na trhu dostupné, patrí takzvaná inkretínová liečba. Sú to lieky, ktoré majú mechanizmus účinku podobný, ako majú hormóny, ktorým hovoríme inkretíny. Tie sa normálne vylučujú v čreve po najedení a podieľajú sa na tom, aby pankreas vylúčil potrebné množstvo inzulínu práve vtedy, keď stúpne v krvi glukóza. Najdôležitejší z inkretínov je hormón, ktorý má názov glukagónu podobný peptid 1, skratkou GLP-1. Vylučuje sa v čreve a jeho hladina po najedení prudko stúpa, ovplyvní vylúčenie inzulínu a zabrzdí kontraregulačné vylúčenie hormónu glukagónu. Toto prebieha len krátky čas po najedení, lebo ho zneškodní enzým DPP4, čo zdravému človeku stačí. U diabetika je ich pôsobenie menej efektívne a preto býva ich účinok často úplne zanedbateľný. Lieky, ktoré pôsobia na báze účinku inkretínov majú obdobné vlastnosti ako hormón GLP-1, avšak pôsobia dostatočne dlho, aby sa dosiahlo zníženie hladiny glukózy v krvi. Pôsobenie inkretínovej liečby je vlastne fyziologické, nastáva predovšetkým po najedení a nespôsobuje hypoglykémiu. Patrí sem skupina perorálych liekov – tabletiek a druhou sú analógy inkretínov, ktoré sa pichajú injekčne pod kožu. Táto liečba výrazne ovplyvňuje markery komplikácií diabetu ako je hypertenzia a obezita. Tiež je dôležité vedieť, že najlepší účinok je v začiatkoch ochorenia, pretože majú ochranný vplyv na beta bunky pankreasu a tak nám zabezpečia produkciu telu vlastného inzulínu a oddiallia progresiu ochorenia. Za rozhovor ďakuje Iva Baranovičová

2 / 2012


MEDICÍNA

Po celodennej práci v prehriatej kancelárii, kedy ste sa „neodlepili“ zo stoličky, alebo ste naopak museli dlhú dobu stáť, si uvedomíte nepríjemný ťaživý pocit v nohách a možno aj bolesť.

N

a prvý pohľad banálne a neraz ignorované ťažkosti najčastejšie v súvislosti s rozvíjajúcim sa chronickým žilovým ochorením (CHVO), ktoré trápi takmer 60 % slovenskej populácie. Aby počiatočné problémy neprerástli do štádií, ktoré si vyžadujú radikálne a invazívne riešenia, je lepšie venovať svojim nohám dostatočnú pozornosť a brať vážne signály, ktoré nám vysielajú. Ak vám bolesti, opuchy, pocity ťažkých nôh alebo neraz aj kŕče pravidelne znepríjemňujú život, s veľkou pravdepodobnosťou sa hlásia o slovo práve vaše žily. Aj v prípade, že ste si doteraz na nohách nenašli žiadne viditeľné rozšírené modré žilky, ktoré patria medzi prvé príznaky chronického žilového ochorenia, s veľkou pravdepodobnosťou patríte do skupiny viac ako 20 % pacientov, ktorým sa prejavilo prvé štádium takéhoto žilového ochorenia ľudovo nazývaného kŕčové žily. Nedávne výskumy dokázali, že za bolesť, ktorú pacienti pociťujú v oblasti nôh, sú zodpovedné tzv. C-nociceptory, ktoré sa aktivujú pri vzniku lokálnych zápalov ciev. Analgetiká problém nevyriešia, pocit bolesti iba potlačia, čím sa zvyšuje riziko vzniku komplikácií spojených s rozširujúcim sa zápalom.

Mechanizmus vzniku chronického žilového ochorenia V dolných končatinách fungujú tri žilové systémy: hlboký, povrchový a spojovací. Ak je cievny systém zdravý, krv v ňom prúdi z povrchového cez spojovací až do hlbokého systému. Ak je však povrchový žilový systém nefunguje tak, ako má, objavia sa ťažkosti. Prvotnou príčinou chronického žilového ochorenia je oslabenie žilovej steny (jej vrodená menejcennosť, resp. poškodenie chorobným procesom), strata jej pružného napätia (tonusu)

a následné rozšírenie žily. Tento proces urýchľuje aj zamedzenie odtoku žilovej krvi z dolných končatín. S rozšírením žilovej steny druhotne vzniká nedovieravosť jej chlopní a dochádza k obráteniu toku krvi v žilách. Tým sa krv v povrchovom žilovom systéme dolných končatín hromadí, zvyšuje sa žilový krvný tlak. Následne sa zvyšuje tlak aj v malých cievach – venulách, kapilárach a lymfatických cievach. Dochádza k spomaleniu krvného prietoku, zhoršuje sa okysličenie cievnej steny, čo spôsobuje poškodenie cievnej výstelky, poruchy jej funkcií a zápal. Chronický zápal porušuje štruktúru žilovej steny a chlopní, čím podporuje ďalšie rozšírenie žilovej steny a zhoršenie žilového odtoku. Poškodená cievna stena je viac priepustná, dochádza k presakovaniu plazmy do okolia a k následnému preťaženiu lymfatických ciev, k prekročeniu ich transportnej kapacity. Výsledkom je dobre známy opuch. Zápal sa šíri zo žilovej steny do okolia, poškodzuje podkožné tkanivo a v dôsledku zhoršeného prísunu živín dochádza k zmenám na koži, ktoré môžu viesť až k vredu predkolenia. Samostatnou skupinou v rámci chronického žilového ochorenia je chronická žilová nedostatočnosť. Je to stav, pri ktorom je narušený mechanizmus návratu žilovej krvi z dolných končatín do srdca. V žilách sa zvyšuje krvný tlak, dochádza k poškodeniu žilových chlopní (tie napomáhajú návratu krvi zo žíl do srdca). Postupne dochádza k prenosu žilového pretlaku aj do malých ciev a kapilár, čo má za následok vznik opuchu nôh, neskôr sa zhoršuje aj výživa kože, zvyšuje sa jej pigmentové stmavnutie, koža sa oslabuje a zle hojí. V najvyššom štádiu vzniká vred predkolenia (žilového pôvodu).

2 / 2012

/ 63

-PR-

Podceňovať varovné signály sa nevyplatí!


MEDICÍNA

Štádiá žilových ochorení Štádium C0S Prejavy: bolestivosť, pocit opúchania, pocit „ťažkých nôh“, kŕče (bez viditeľných znakov) Odporúčanie: zmena životného štýlu, medikamentózna a kompresívna liečba Odborná pomoc: praktický lekár

Štádium C1 Prejavy: rozšírenie drobných koncových ciev, alebo rozšírenie sieťových žíl Odporúčanie: zmena životného štýlu, medikamentózna, kompresívna liečba a skleroterapia Odborná pomoc: praktický lekár a angiológ

Štádium C2 Prejavy: kŕčové žily Odporúčanie: zmena životného štýlu, medikamentózna, kompresívna liečba, skleroterapia a chirurgická liečba Odborná pomoc: praktický lekár, angiológ a cievny chirurg

Štádium C3 Prejavy: opuchy Odporúčanie: zmena životného štýlu, medikamentózna a kompresívna liečba Odborná pomoc: angiológ

Štádium C4 Prejavy: zmeny na koži pripisované ochoreniu žíl, napr. pigmentácia, ekzém a lipodermatoskleróza Odporúčanie: zmena životného štýlu, medikamentózna, kompresívna a chirurgická liečba Odborná pomoc: angiológ a cievny chirurg

Štádium C5 Prejavy: trofické zmeny na koži so zahojeným vredom predkolenia žilového pôvodu Odporúčanie: zmena životného štýlu, medikamentózna, kompresívna a chirurgická liečba Odborná pomoc: angiológ a cievny chirurg

Štádium C6 Prejavy: trofické zmeny na koži uvedené v štádiu C4 s aktívnym vredom predkolenia žilového pôvodu Odporúčanie: zmena životného štýlu, medikamentózna, kompresívna a chirurgická liečba, skleroterapia Odborná pomoc: angiológ a cievny chirurg

PRE ZDRAVIE A KRÁSU VAŠICH NÔH! Lioton® gel 100 000 Vám vráti pocit ľahkých nôh. Efektívne redukuje problémy spôsobené žilovou nedostatočnosťou:

kŕčové žily opuch bolesť Berlin-Chemie AG, Palisády 29, 811 06 Bratislava tel.: 02/5443 0730, fax: 02/5443 0724

22 /

2 / 2012

Upozornenie! Lioton® gel 100 000 obsahuje heparín. Pred použitím sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom a pozorne si prečítajte príbalový leták. Len na vonkajšie použitie. Dátum prípravy materiálu: apríl 2012.


MEDICÍNA

Cestovanie Pomoc pre unavené nohy Máte sedavé zamestnanie, alebo naopak v práci prestojíte celý deň a večer si takpovediac necítite nohy? Sú jednoducho unavené a opuchnuté a „ťažké“ ako olovo? Podobné prejavy môžu byť prvým signálom problémov s nedostatočnou cirkuláciou krvi v dolných končatinách. Asi polovica populácie má symptómy, ktoré môžu, ale nemusia viesť k chronickému žilovému ochoreniu. Prejavy ochorenia súvisia tiež s vekom a s vekom ich výskyt stúpa. V populácii mužov do 35 rokov má symptómy približne 11 % z nich, v prípade žien je to 20 %. Po päťdesiatke prejavmi, ako je pocit napätia v nohách, únava a slabosť, noč-

Ak trpíte podobnými prejavmi chronického žilového ochorenia, je dobré aj počas cesty vlakom, autom či lietadlom pamätať na prevenciu embólie, ktorá je jedným z rizík ochorenia. Pri dlhšej ceste si neprekrižujte nohy, keď sedíte, ani si neobliekajte priveľmi úzke nohavice, ktoré by mohli obmedziť cirkuláciu krvi v stehnách či lýtkach. Keďže pri cestovaní sa dlhodobému sedeniu zvyčajne nedá vyhnúť, ak to podmienky napríklad v aute umožnia, doprajte si chvíľku relaxu s vyloženými nohami. Pri ceste vlakom alebo lietadlom si z času na čas doprajte prechádzku v uličke medzi sedadlami, a čo je dôležité, umožnite nohám aspoň minimálny

pohyb. Vďaka jednoduchej a účinnej gymnastike nôh, ktorá nevyžaduje veľa priestoru a jednoduchým cvikom, ktoré dokážu aktivovať svalovú pumpu, podporíte krvný obeh a pocity ťažkých nôh nebudú ani počas dlhšie trvajúcej cesty také obťažujúce. Pomôcť môže jednoduché „prepínanie“ chodidla v rytme „päta – špička“, krúženie nohou od predkolenia či v členkoch.

Kompresia Ak máte pozitívnu rodinnú anamnézu, teda niekto v rodine trpí chronickým žilovým ochorením, a chcete sa zamerať na prevenciu, alebo sú pre vás vyššie opísané pocity s unavenými nohami každodennou realitou, je dobré „podporiť“ svoj žilový systém a prirodzenú svalovú pumpu kompresiou v podobe kompresívnych pančúch alebo podkolienok. Tie podporia správnu cirkuláciu nielen počas cestovania, ale aj pri bežných denných aktivitách.

-pr-

né kŕče v lýtkach, či pocitmi pálenia a svrbenia trpí až polovica pacientov a vo vekovej kategórii nad 70 rokov je to až 75 %. Problémom je, že v čase, keď sa ťažkosti objavia, ich pomerne veľa pacientov ignoruje.

VÝZNAMNÝ EURÓPSKY VÝROBCA

ZDRAVOTNÉ KOMPRESÍVNE PANČUCHY

PREVENTÍVNE KOMPRESÍVNE PANČUCHY MAXIS® RELAX znižujú problémy začínajúcej žilovej nedostatočnosti - pocit únavy, ťažkých nôh, napätia, opuchy alebo nočné kŕče. Ich aplikácia je taktiež vhodná pri výskyte drobných žiliek na dolných končatinách. Je možné ich použiť ako prevenciu vzniku kŕčových žíl alu žíl. v tehotenstve, či ako prevenciu hlbokého zápalu

• Vhodné pri cestovaní, ako prevencia proti vzniku cestovnej trombózy.

M D MODERNÉ ZDRAVOTNÉ KOMPRESÍVNE PANČUCHY vyrobené z vysoko kvalitných elastických materiálov s podielom mikrovlákna alebo bavlny. Pančuchy sú určené na liečbu chronickej žilovej nedostatočnosti.

Sortiment nájdete vo výdajni zdravotníckych potrieb 65 2 / 2012 a v/lekárni.

www.m max xis--medicca..sk


TÉMU PRINÁŠAJÚ

Banská Bystrica, Námestie SNP Bardejov, obchodný dom AB Centrum Bratislava, Ružinovská 8 Brezno, Hlavné námestie

doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH

Čadca, pešia zóna - Palárikova ulica Dolný Kubín, Námestie Slobody

Svetový deň bez tabaku 31. máj 2012

Dunajská Streda, areál nemocnice Galanta, Domov zdravia Medicen, Šafárikova 1531 Humenné, pešia zóna na Námestí slobody Komárno, Komárno Shopping Center, M. R. Štefánika 5 Košice, pred budovou Verejnej knižnice Jána Bocatia na Hlavnej ulici Levice, obchodný dom DITURIA, v centre mesta Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok priestory Mestského úradu, námestie pred MsÚ Lučenec, Petöfiho 1

RET A G I EŇ C LKO M Y V AB ZA J

U

Martin, Divadelné námestie v Martine Medzilaborce, supermarket Tesco Michalovce, Námestie Osloboditeľov Nitra, Mestský úrad Nitra, Štefánikova 60 Poprad, OC Max v Poprade Považská Bystrica, kino Mier Prievidza, na námestí Rimavská Sobota, Hlavné námestie Rožňava, poliklinika NsP sv. Barbory, Špitálska 1 Snina v Lidli Spišská Nová Ves, Múzeum Spiša, Letná 50 Stará Ľubovňa, Námestie generála Štefánika 1

D

eň 31. máj Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila za Svetový deň bez tabaku. Témou tohtoročného svetového dňa je Stop zásahom tabakového priemyslu. Svetová zdravotnícka organizácia upozorňuje, že ročne na celom svete tabak zabíja šesť miliónov ľudí. Z toho počtu je viac ako 600 000 pasívnych fajčiarov, ktorí zomierajú na následky fajčenia iných. Cieľom tohtoročného svetového dňa je informovať verejnosť o neférových a nebezpečných taktikách s cieľom zasahovania do štátnych politík. V zmysle článku 5.3. Rámcového dohovoru o kontrole tabaku majú krajiny chrániť svojich občanov pred

66 /

komerčnými záujmami tabakového priemyslu. Z tohto hľadiska sú preto krajiny povinné zvyšovať povedomie o rozpore medzi záujmami tabakového priemyslu a politikou kontroly tabaku. Na Slovensku sa 31. mája 2012 budú realizovať aktivity pre verejnosť, ktoré majú zvýšiť zdravotné povedomie. Regionálne úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s UNION zdravotnou poisťovňou a. s., budú v tento deň organizovať aktivitu „Vymeň cigaretu za jablko“. Aktivity budú spojené s meraniami oxidu uhoľnatého vo vydýchnutom vzduchu a informovaním verejnosti prostredníctvom letákov o rizikách fajčenia a možnostiach jeho zanecha-

Svidník, nákupné centrum MAKOS Topoľčany, Galéria mesta Topoľčany, nám. M.R. Štefánika Trebišov, OC Kaufland Trenčín, Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska ulica Trnava, Radnica mestského úradu Trnava, Hlavná ulica Veľký Krtíš, Námestie A. H. Škultétyho Vranov nad Topľou, pred Tescom Žiar nad Hronom, pred HM Tesco Žilina, Hlinkovo námestie

nia. Konkrétne informácie nájdete na webovej stránke www.uvzsr.sk. Cigaretu možno vymeniť za jablko na miestach uvedených v rámčeku. -PR-

2 / 2012


PR

Preventívna prehliadka Absolvujete pravidelne preventívne prehliadky? U nás ich môžete mať aj skôr!

Našim poistencom ponúkame rozšírené preventívne prehliadky na včasný záchyt onkologických ochorení: • Preventívne vyšetrenie hrubého čreva a konečníka – v rámci preventívnej prehliadky majú naši poistenci nárok na bezplatné vyšetrenie okultného krvácania už od 40 rokov veku (podľa platných predpisov až od 50 rokov). • Preventívne vyšetrenie rakoviny prostaty – v rámci preventívnej prehliadky majú naši poistenci nárok na bezplatné vyšetrenie PSA v krvi už od 40 rokov veku (podľa platných predpisov až od 50 rokov). • Preventívne vyšetrenie rakoviny krčka maternice – v rámci preventívnej prehliadky poistenky majú nárok na bezplatné cytologické vyšetrenie už od 18 rokov veku (podľa platných predpisov až od 23 rokov).

Opäť ste zabudli na preventívnu prehliadku? Vďaka nám sa Vám to už nestane!

Ako prví sme priniesli našim poistencom jedinečnú bezplatnú službu Preventívna pripomienka, ktorá vždy včas pripomenie našim poistencom (e-mailom alebo sms správou), akú preventívnu prehliadku majú za najbližší polrok absolvovať (základná preventívna prehliadka u všeobecného lekára, preventívna stomatologická prehliadka, preventívna urologická prehliadka, preventívna gynekologická prehliadka, preventívna starostlivosť v materstve, preventívna prehliadka detí a dorastu). Aktivovať si ju môžete na http://www.unionzp.sk/ (online služby – preventívna pripomienka), na ktoromkoľvek kontaktnom mieste, prípadne stačí zavolať na Zákaznícke centrum na tel.č.: 0850 003 333.

Poistenci Union zdravotnej poisťovne môžu zároveň aktívne využiť 1: • •

Bezplatné zapožičanie prístroja na domáce monitorovanie pohybu a dychu novorodenca, aby sme minimalizovali riziko vzniku syndrómu náhleho úmrtia dieťaťa v prvých 6 najrizikovejších mesiacoch života. Čiastočnú úhradu vybraných preventívnych očkovaní (očkovanie proti rotavírusom, očkovanie proti meningokokom, očkovanie proti hepatitíde typu A, očkovanie proti rakovine krčka maternice, očkovanie proti kliešťovej encefalitíde, očkovanie proti ovčím kiahňam, očkovanie proti chrípke).

1 Výhody sú poskytované po splnení podmienok stanovených zdravotnou poisťovňou. Union zdravotná poisťovňa, a.s. si vyhradzuje právo meniť zoznam a rozsah vyššie uvedených výhod, o čom budú poistenci informovaní na webovej stránke: http://www.unionzp.sk/vyhody-na-rok-2012.html.

2 / 2012

UZP Inzercia Bedeker 205x265.indd 1

/ 25

16.4.2012 11:25


MEDICÍNA

OCHRANA PRED PNEUMOKOKMI

JE DÔLEŽITÁ AJ V STARŠOM VEKU „Moja mama má zápal pľúc!“ Takúto ustráchanú vetu každý z nás už počul od svojich blízkych priateľov, či rodinných príslušníkov. Svoje obavy sa často bojíme vysloviť nahlas, ale vo svojom vnútri vieme, že toto ochorenie môže najmä u tých starších alebo chronicky chorých ľudí znamenať aj vážne ohrozenie zdravia, či dokonca života. Dobrou správou je, že v súčasnosti sa dá proti tomuto a ďalším závažným pneumokokovým ochoreniam efektívne predchádzať. Hlavnou príčinou infekčného zápalu pľúc v Európe je baktéria Streptoccoccus pneumoniae, alebo zjednodušene pneumokok. Táto baktéria predstavuje najväčšie nebezpečenstvo pre deti do 5 rokov života a starších ľudí nad 50 rokov. Je to vek, keď imunitný systém človeka postupne starne a nemusí byť dostatočne silný na to, aby vzdoroval vážnejším pneumokokovým infekciám. Tieto sú často príčinou dlhodobých zdravotných následkov a v najhorších prípadoch aj úmrtí pacientov.

a to bez ohľadu na ich vek. Ide napríklad o chronické ochorenia srdca, pečene alebo obličiek, ale ide aj o pacientov, ktorí dostávajú liečbu potláčajúcu funkciu imunitného systému. Dospelí s oslabeným imunitným systémom a sprievodnými zdravotnými ťažkosťami sú najčastejšou rizikovou skupinou, ktorá pneumokokovým infekciám aj podľahne. Ochrana detí a starších ľudí pred závažnými pneumokokovými ochoreniami je v súčasnosti jednou z najväčších výziev verejného zdravotníctva. Prvým veľkým úspechom v boji proti pneumokokom bolo objavenie antibiotík. Pneumokokom sa však darí s touto výzvou vysporiadať a vytvoriť si antibiotickú rezistenciu, čo výrazne komplikuje liečbu pneumokokových infekcií. Pozornosť vedcov sa preto obrátila k vývoju očkovacích látok, ktoré by dokázali efektívne predchádzať pneumokokovým ochoreniam.

Pneumokoky nie sú len príčinou zápalov pľúc, ale majú na svedomí aj ďalšie závažné ochorenia ako napríklad pneumokokovú meningitídu či bakteriémiu. Tieto ochorenia sú aj v súčasnosti, napriek dostupnej antibiotickej liečbe a moderným zariadeniam intenzívnej starostlivosti, častou príčinou úmrtí najmä u starších ľudí. Dôvodom môže byť okrem oslabenej imunity or50 rokov je vek, keď imunitný ganizmu aj neskorá diagnossystém človeka nemusí byť Prvé očkovacie látky boli tika ochorenia, ale aj oneskodostatočne silný na to, aby predstavené už v 70. - 80. rené nasadenie účinnej liečby vzdoroval vážnejším rokoch minulého storočia. Išlo v dôsledku odolnosti pneumokopneumokokovým o 14, a neskôr 23-valentnú polykových baktérií voči antibiotikám. infekciám. sacharidovú vakcínu proti pneumokokom, ktoré však mali niekoľko nevýhod. Za najvýznamnejší rizikový faktor pneumokokových ochorení je vo všeobecnosti pova- Neposkytovali ochranu proti všetkým formám žovaný vek. Vzostup chorobnosti dospelých pneumokokových infekcií, nevytvárali dlhodoľudí na pneumokokové infekcie nastáva po bo dostatočne ochrannú hladinu protilátok 50 roku života. Po šesťdesiatke je tento trend a v neposlednom rade nevyvolávali imunitnú ešte výraznejší. Náchylní na pneumokokové reakciu u detí. Prelom nastal v roku 2000, keď ochorenia sú aj ľudia s oslabenou imunitou, bola predstavená prvá konjugovaná pneumoko-

0

5

Prevenar 13 chráni proti 13 invazívnym sérotypom:

1

3

4

5

6A

6B

7F

9V

14

ková vakcína Prevenar, a o pár rokov neskôr aj vakcína Prevenar 13. Vďaka pokrokovej technológii konjugácie dokázali poskytnúť dlhodobú ochranu proti 7-mim, a neskôr 13-tim kmeňom pneumokokových baktérií. Ide práve o tie kmene, ktoré sú najčastejším pôvodPrevenar 13 vďaka pokrokovej com závažných pneutechnológii konjugácie dokáže mokokových ochorení poskytnúť dlhodobú ochranu u detí i starších.

13

proti 13-tim kmeňom pneumokokových

Úspechy očkovania baktérií. dojčiat konjugovanými pneumokokovými vakcínami Prevenar a Prevenar 13, ktoré je v súčasnosti súčasťou národných imunizačných programov vo viac ako 100 krajinách sveta, boli predpokladom na schválenie vakcíny Prevenar 13 aj na očkovanie dospelých ľudí vo veku 50 a viac rokov.

V porovnaní s doteraz používanými polysacharidovými vakcínami Prevenar 13 poskytuje: + Silnejšiu a dlhodobú ochranu pred 13 sérotypmi, ktoré spôsobujú závažné formy pneumokokových infekcií a často vykazujú rezistenciu na antibiotiká. + Dostatočnú ochranu pred invazívnymi pneumokokovými infekciami spôsobenými očkovacími sérotypmi, a to pred meningitídou, sepsou a pneumóniou s bakteriémiou. + Dlhoročné skúsenosti a rozsiahle klinické štúdie z používania vakcín Prevenar a Prevenar 13 u dojčiat a malých detí, ktoré sú dôkazom účinnosti a bezpečnosti vakcíny. + U dospelých stačí iba jedna dávka Prevenaru 13 na zabezpečenie dlhodobej ochrany proti závažným pneumokokovým ochoreniam.1 1. Súhrn charakteristických vlastností lieku Prevenar 13, Pfizer, 2011

18C

19A

19F

Vakcinačná kampaň schválená Ministerstvom zdravotníctva SR. Očkovanie Prevenarom 13 je prevenciou pred invazívnymi ochoreniami spôsobenými pneumokokom. Očkovanie Prevenarom 13 nie je pre dospelých nad 50 rokov povinné a nie je hradené z verejného zdravotného poistenia. Liek je dostupný na lekársky predpis. Prevenar 13 je pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína viazaná na lekársky predpis. Pred podaním vakcíny Prevenar 13 si pozorne prečítajte príbalový leták. O použití vakcíny a prípadných nežiaducich účinkoch sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

26 / www.pneumokok.sk 4 / 2011

SK 12-003 | Reklama lieku Prevenar 13

23F

-PR-


Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13-valentná, adsorbovaná)

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU Prevenar 13 injekčná suspenzia Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentná, adsorbovaná) Každá 0,5 ml dávka obsahuje: 2,2 μg Pneumokokový polysacharid sérotyp 11 2,2 μg Pneumokokový polysacharid sérotyp 31 1 2,2 μg Pneumokokový polysacharid sérotyp 4 1 2,2 μg Pneumokokový polysacharid sérotyp 5 2,2 μg Pneumokokový polysacharid sérotyp 6A1 1 4,4 μg Pneumokokový polysacharid sérotyp 6B 2,2 μg Pneumokokový polysacharid sérotyp 7F1 1 2,2 μg Pneumokokový polysacharid sérotyp 9V 2,2 μg Pneumokokový polysacharid sérotyp 141 1 2,2 μg Pneumokokový polysacharid sérotyp 18C 2,2 μg Pneumokokový polysacharid sérotyp 19A1 1 2,2 μg Pneumokokový polysacharid sérotyp 19F 2,2 μg Pneumokokový polysacharid sérotyp 23F1 1 konjugovaný s CRM197 nosičovým proteínom a adsorbovaný na fosforečnan hlinitý (0,125 mg hliníka). Indikácie: Aktívna imunizácia ako prevencia invazívnych ochorení, pneumónie a akútneho otitis media spôsobených Streptococcus pneumoniae u dojčiat a detí vo veku od 6 týždňov do 5 rokov. *Aktívna imunizácia ako prevencia inváznych ochorení spôsobených Streptococcus pneumoniae u dospelých vo veku 50 rokov a starších.* Použitie Prevenaru 13 sa má určiť na základe oficiálnych odporúčaní s ohľadom na vplyv invazívneho ochorenia v rôznych vekových skupinách, ako aj na variabilnú epidemiológiu sérotypov v rôznych zemepisných oblastiach. Dávkovanie a spôsob podávania: Očkovacia látka musí byť podaná intramuskulárnou injekciou. U dojčiat je preferovaným miestom anterolaterálna oblasť stehna (musculus vastus lateralis) alebo u *detí a dospelých* je to deltový sval hornej končatiny. Imunizačné schémy: Imunizačné schémy pre Prevenar 13 majú byť založené na oficiálnych odporúčaniach. Odporúča sa, aby deti, ktoré dostanú prvú dávku Prevenaru 13, dokončili celý očkovací program s Prevenarom 13. Dojčatá vo veku *6 týždňov* – 6 mesiacov: Trojdávková základná schéma: Odporúčaná imunizačná schéma obsahuje štyri dávky, každú po 0,5 ml, prvá dávka sa obyčajne podáva s 2. mesiaci veku s intervalom minimálne 1 mesiac medzi jednotlivými dávkami. Prvá dávka môže byť podaná už v 6. týždni veku. Štvrtá (posilňovacia) dávka sa odporúča medzi 11. a 15. mesiacom veku. Dvojdávková základná schéma: V prípade, že sa Prevenar 13 podáva ako súčasť bežného očkovacieho programu dojčiat, schéma môže pozostávať z troch dávok, každá po 0,5 ml. Prvá dávka má byť podaná od veku 2 mesiacov, druhá o 2 mesiace neskôr. Tretia (posilňovacia) dávka sa odporúča medzi 11. a 15. mesiacom veku. Neočkované dojčatá a deti *staršie ako* 7 mesiacov Dojčatá vo veku 7 – 11 mesiacov: dve dávky, každá 0,5 ml s intervalom najmenej 1 mesiac medzi jednotlivými dávkami. Tretia dávka je odporúčaná v druhom roku života. Deti vo veku 12 – 23 mesiacov: dve dávky, každá 0,5 ml s intervalom najmenej dva mesiace medzi jednotlivými dávkami. Deti vo veku 2 – 5 rokov: jedna 0,5 ml dávka. Očkovací program Prevenaru 13 pre dojčatá a deti predtým očkované s Prevenarom (7valentným) (Streptococcus pneumoniae sérotypy 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F a 23F) Prevenar 13 obsahuje rovnakých 7 sérotypov ako Prevenar a využíva rovnaký nosičový proteín CRM197. Dojčatá a deti, ktoré začali očkovanie s Prevenarom, môžu v rámci očkovacej schémy kedykoľvek prejsť na Prevenar 13. Deti vo veku 12 – 23 mesiacov: Deťom, ktorým neboli podané dve dávky Prevenaru 13 počas dojčenskej očkovacej schémy, sa majú podať dve dávky vakcíny (s intervalom minimálne 2 mesiace medzi dávkami), aby sa dokončila imunizácia so šiestimi dodatočnými sérotypmi. Prípadne treba dokončiť imunizačnú schému na základe oficiálnych odporúčaní. Deti vo veku 2 – 5 rokov: Jedna 0,5 ml dávka. *Dospelí vo veku 50 rokov a starší: Jedna 0,5 ml dávka Ak sa považuje za vhodné podanie 23-valentnej polysacharidovej vakcíny, bez ohľadu na predchádzajúci stav očkovania proti pneumokokom, ako prvý sa má podať Prevenar 13.* Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo na difterický toxoid. U jedincov trpiacich akútnym ťažkým horúčkovitým ochorením sa má podanie Prevenaru 13 odložiť na neskôr; výskyt nezávažnej infekcie nemá byť dôvod na odklad očkovania. Osobitné upozornenia: Táto vakcína nesmie byť podaná dojčatám alebo deťom s trombocytopéniou alebo inou poruchou koagulácie krvi, u ktorých je kontraindikované intramuskulárne injekčné podávanie, iba ak by možný úžitok jednoznačne prevýšil riziko podania. Prevenar 13 nemusí chrániť všetkých jedincov, ktorým bol podaný pred pneumokokovým ochorením. Prevenar 13 chráni len proti sérotypom Streptococcus pneumoniae, ktoré sú obsiahnuté vo vakcíne a nechráni proti ďalším mikroorganizmom vyvolávajúcim invazívne ochorenia, pneumóniu alebo zápal stredného ucha. Deti s porušenou imunitnou schopnosťou reagovať môžu mať zníženú protilátkovú odpoveď na aktívnu imunizáciu.*pre sérotypy obsiahnuté vo vakcína j očakávaná nižšia ochrana pred otitis media než ochrana pred invazívnymi ochoreniami.* Použitie konjugovanej pneumokokovej vakcíny nenahrádza použitie 23valentnej pneumokokovej polysacharidovej vakcíny u detí starších než 2 roky so stavmi, u ktorých je vyššie riziko vzniku infekcie Streptococcus pneumoniae. U rizikových detí vo veku ≥ 24 mesiacov, primárne imunizovaných Prevenarom 13 sa odporúča podať 23valentnú pneumokokovú polysacharidovú vakcínu. Interval medzi 13valentnou pneumokokovou konjugovanou vakcínou (Prevenar 13) a 23valentnou pneumokokovou polysacharidovou vakcínou nemá byť kratší ako 8 týždňov. V prípade podávania primárnej imunizačnej schémy veľmi nezrelým dojčatám a najmä dojčatám, u ktorých sa predtým vyskytla respiračná insuficiencia, má sa zvážiť monitorovanie respirácie počas 48 – 72 hodín po podaní vakcíny pre potenciálne riziko vzniku apnoe. Očkovanie sa nemá vynechať alebo oddialiť. Prevenar 13 sa nepodáva intravaskulárne. Antipyretická liečba sa má začať podľa lokálnych terapeutických odporúčaní u detí s poruchami sprevádzanými kŕčmi alebo s predchádzajúcou anamnézou febrilných kŕčov a u všetkých detí, ktorým sa podá Prevenar 13 súčasne s celulárnou vakcínou proti čiernemu kašľu. Prevenar 13 sa môže podávať s ktorýmkoľvek z nasledujúcich očkovacích antigénov podávaných buď vo forme monovalentnej alebo kombinovanej vakcíny: záškrt, tetanus, acelulárna alebo celulárna vakcína proti čiernemu kašľu, Haemophilus influensae typ b, inaktivovaná detská obrna, hepatitída B, meningokoková séroskupina C, osýpky, mumps, ružienka a ovčie kiahne.*Pri súčasnom podávaní vakcíny Prevenar 13 a vakcíne proti rotavírusu, neboli pozorované žiadne zmeny v bezpečnostných profiloch podávaných vakcín. Prevenar 13 sa môže podávať súčasne so sezónnou trivalentnou inaktivovanou vakcínou proti chrípke (TIV). Odlišné injekčné vakcíny sa majú vždy podať na rôzne miesta. Súčasné podávanie vakcíny Prevenar 13 a 23-valentnej polysacharidovej vakcíny sa neskúmalo.* Nežiaduce účinky: *reakcia precitlivelosti zahŕňajúca edém tváre, dyspnoe, bronchospazmus*, reakcie v mieste podania, horúčka, iritabilita, plač, ospalosť, nekľudný spánok, vracanie, hnačka, znížená chuť do jedla,*nauzea*, kŕče, vyrážka, anafylaktická reakcia, lymfadenopatia, apnoe, *bolesť hlavy, zimnica, únava, obmedzenie pohybu v ramene, artralgia, myalgia*. Pred podaním lieku sa zoznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku (SPC). Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. *Všimnite si, prosím, zmeny v informácii o lieku* Dátum revízie textu: Október 2011 Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Wyeth Lederle Vaccines S.A., Rue du Bosquet, 15, B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgicko Miestne zastúpenie držiteľa rozhodnutia o registrácii: *Pfizer Luxembourg SARL, o.z., tel: +421 2 3355 5500 Upravené podľa SPC schváleného EMA 24.10.2011.

PFIZER Luxembourg SARL, o.z. Pribinova 25, 811 09 Bratislava, tel.: 02/3355 5500, fax: 02/3355 5499, www.pfizer.sk

www.pneumokok.sk / 27 1 / 2011

Sk 12-072

Skrátená informácia o prípravku Prevenar 13 injekčná suspenzia.

VÝŽIVA


MEDICÍNA

Prevencia vďaka testom Na Slovensku ochorie ročne približne 2 800 ľudí na rakovinu hrubého čreva.

P

ribližne 1 700 pacientov na túto diagnózu zomiera. Pri včasnom podchytení ochorenia by sa mohlo približne 90 % pacientov úplne vyliečiť. Vyše 1 500 ľudí teda zomiera najmä kvôli nedostatočnej prevencii. Pritom práve pri rakovine hrubého čreva sa vhodnou prevenciou dá rozhodujúcou mierou znížiť úmrtnosť. Zlatým štandardom v diagnostike naďalej ostáva kolonoskopické vyšetrenie hrubého čreva. Avšak nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách je akceptovanosť vyšetrenia veľmi nízka. Odhadom len 1 až 2 % ľudí z tých, ktorí by ho mali absolvovať, vyšetrenie v skutočnosti aj podstúpi. V rámci skríningu (vyhľadávanie včasných štádií ochorenia) rakoviny hrubého čreva sa používajú testy na okultné (skryté) krvácanie v stolici. Napriek niektorým nesporným výhodám ostáva ich hlavnou nevýhodou nízka citlivosť, resp. len 25 až 30-percentná presnosť. Dokážu totiž zachytiť len také zmeny na čreve, ktoré už krvácajú. To znamená, že aj pri negatívnom výsledku ostáva stále asi 70-percentná možnosť prítomnosti nekrvácajúceho rakovinového ochorenia. A práve z tohto dôvodu odborníci volajú po „...vysokosenzitívnom, špecifickom, lacnom, dostupnom a najlepšie sérologickom teste“. (citát Gastrointestinálna onkológia 2008). Na Slovensku je teraz k dispozícii nový test stolice na prevenciu rakoviny hrubého čreva, ktorý spĺňa takmer všetky tieto požiadavky. Test nie je založený na zisťovaní krvi v stolici, ale na dôkaze prítomnosti špecifického nádorového M2-PK (pyruvátkináza) enzýmu v stolici. Nový test je nezávislý na prítomnosti resp. neprítomnosti krvi v stolici a preto dokáže 2,5 až 3-krát citlivejšie zachytiť rakovinové zmeny a polypy na hrubom čreve ako doteraz bežne používané testy. Test vyrába nemecká firma ScheBo a na Slovensku je k dispozícii pod názvom „ScheBo M2-PK Quick-Test“. Test je ľahko aplikovatelný, pretože

si nevyžaduje žiadne dodatočné laboratórne vybavenie a môže ho vykonať každý obvodný, praktický alebo odborný lekár vo svojej ambulancii.

Medzi hlavné výhody nového M2-PK testu stolice na prevenciu rakovinového ochorenia hrubého čreva patria: • Vysoká senzitivita a špecificita. • Nezávislosť od prítomnosti krvi v stolici. • Žiadne falošné pozitívne nálezy spôsobené hemoroidmi alebo iným zdrojom krvácania. • Dôkaz aj o nekrvácajúcich črevných polypoch a rakovine hrubého čreva. • Nevyžaduje sa žiadna špeciálna diéta. • Postačuje malá vzorka stolice. • Výsledok k dispozícii počas niekoľkých minút. • Jednoduché prevedenie. • Nie sú potrebné žiadne dodatočné prístroje.

Hovorí sa, že každý si je strojcom svojho šťastia. Dnes ale platí, že každý je vo veľkej miere aj strojcom svojho zdravia a môže významnou mierou ovplyvniť svoj zdravotný stav. Prevencia sa ukazuje ako kľúčový nástroj nielen v onkologických, ale aj v iných závažných ochoreniach. Ale najmä pri rakovinových ochoreniach platí, že čím skôr sa ochorenie odhalí, tým výraznejšie stúpajú šance na jeho vyliečenie. Preto argument: nemám žiadne ťažkosti, tak na preventívnu prehliadku nepôjdem, alebo pôjdem, až keď budem mať problémy, neobstojí. Rakovina hrubého čreva nielen v skorých štádiách, ale často aj vo veľmi pokročilých štádiách, nemusí spôsobovať žiadne subjektívne ťažkosti. Jedinou šancou na včasné odhalenie je preventívna prehliadka.

TEST STOLICE NA PREVENCIU KOLOREKTÁLNEHO KARCINÓMU ScheBo® M2-PK™ Quick Rakovina hrubého čreva nie je osud! Pri včasnej diagnostike sa dá úspešne liečiť! Prevencia je dôležitá! 1 balenie = 10 testov

ŽIADAJTE U SVOJHO LEKÁRA! Objednávky na dobierku od distribútora: medATEL diagnostics, Tel: 0948 833 377, web: www.medatel.sk, e-mail: office@medatel.sk

-PR-


MEDICÍNA

Otestujte si Vaše osobné riziko rakoviny hrubého čreva! 1. Fajčíte viac ako päť cigariet denne? ÁNO

7. Zistili sa u niektorého prvostupňového príbuzného (otec, matka, súrodenci) pred 40. rokom života tzv. adenóm alebo polypy na čreve?

NIE

2. Máte 3 príbuzných, ktorí mali onkologické ochorenie? ÁNO

NIE

ÁNO

ÁNO

ÁNO

NIE

NIE

10. Športujete menej ako 30 minút 2x týždenne? ÁNO

NIE

6. Trpíte zápalovým črevným ochorením?

NIE

9. Máte 50 a viac rokov?

NIE

5. Striedajú sa u Vás hnačky so zápchami? ÁNO

na rakovinu hrubého čreva, maternice alebo žalúdka?

NIE

4. Pijete denne alkohol, denne viac ako pohár vína alebo piva? ÁNO

NIE

8. Ochorel prvo stupňový príbuzný pred 45. rokom života

3. Jete denne mäso a menej ako 3x týždenne ovocie a zeleninu? ÁNO

ÁNO

NIE

Váš výsledok: Ak ste odpovedali aspoň na jednu otázku ÁNO, tak máte zvýšené riziko ochorenia rakoviny hrubého čreva, najmä ak sa to týka najbližšej rodiny. Kontaktujte Vášho lekára a informujte sa o možnostiach prevencie!

Včasné odhalenie rakoviny hrubého čreva je životne dôležité! Starajte sa o Vašu prevenciu a urobte prvý krok s M2-PK Quick testom!

Porozprávajte sa s Vaším lekárom!

Klub podpory pacientov s kolorektálnym karcinómom Pri príležitosti tohtoročného Európskeho mesiaca osvety o kolorektálnom karcinóme sa OZ europacolon slovensko rozhodlo zamerať svoje aktivity najmä na pacientov s týmto rozšíreným zhubným ochorením a koncom marca otvorilo prvý Klub podpory pacientov v Národnom onkologickom ústave v Bratislave.

M

arec je vyhlásený za Európsky mesiac osvety o kolorektálnom karcinóme (KRCa) a aktivity zamerané na boj s týmto ochorením na Slovensku už niekoľko rokov systematicky zabezpečuje občianske združenie europacolon slovensko. V minulých rokoch boli podujatia venované najmä prevencii a šíreniu povedomia o tomto zhubnom ochorení a možnostiam včasnej diagnostiky. Tento rok sa europacolon rozhodol posunúť svoje pôsobenie ďalej a zamerať pozornosť najmä na potreby pacientov s KRCa. „Zistili

sme, že aj pacienti, ktorí už rakovinou hrubého čreva a konečníka trpia, by uvítali našu pomoc. Po oznámení diagnózy je ťažké sa s novou situáciou vyrovnať. Pacienti nie vždy vedia, na koho sa môžu obrátiť s obavami a problémami. Často sa potrebujú len porozprávať s niekým, kto niečo podobné zažil na vlastnej koži... Preto sme sa v spolupráci s Národným onkologickým ústavom v Bratislave rozhodli pripraviť projekt Klub podpory pacientov europacolonu,“ hovorí prezidentka OZ europacolon Jana Pifflová Španková. OZ europacolon už v súčasnosti pripravuje a kontinu-

álne školí podporný tím dobrovoľníkov, ktorí budú pacientom v Kluboch podpory pomáhať. „Cieľom prvého Klubu podpory pacientov s kolorektálnym karcinómom v priestoroch Národného onkologického ústavu v Bratislave je vytvoriť vzájomný živý kontakt, kde môžeme ponúknuť najmä chýbajúce informácie, spolupatričnosť, podporu a zaujímavý program, pri ktorom sa budú pacienti hendikepovaní ochorením cítiť bezpečne a nájdu pozitívnu podporu v ťažkej chvíli,“ hovorí Jana Pifflová Španková.

2 / 2012

/ 71


TÉMU PRINÁŠA

Erektilná dysfunkcia MUDr. Martin Hrivňák, PhD. Andrologická ambulancia, Košice www.andrologia.sk

Je definovaná ako neschopnosť dosiahnuť a udržať erekciu, dostatočnú pre uspokojivý pohlavný styk.

P

Poruchami erekcie trpí v súčasnosti viac ako polovica mužov starších ako 40 rokov, čo na Slovensku predstavuje okolo 500 000 mužov. Vyskytujú sa pomerne často aj v v prípadoch mladých mužov na začiatku pohlavného života. Napriek vysokému výskytu sa veľa pacientov s poruchou erekcie návšteve lekára vyhýba, takže účinnú liečbu nakoniec dostane iba malé percento z nich. Niet sa čomu čudovať. Hovoriť o svojich intímnych problémoch s cudzím človekom nie je jednoduché. Ak sa však porucha erekcie nelieči, môže mať za následok vážne zdravotné problémy, manželské konflikty, neschopnosť založiť si rodinu, problémy v zamestnaní, či stratu sebadôvery a depresiu.

Jeden zo symptómov Erektilná dysfunkcia nie je samostatným ochorením. Je príznakom, symptómom rôznych ochorení, ktoré majú za následok poškodenie cieva nervov, alebo zníženie hladiny mužských pohlavných hormónov nevyhnutných na správne fungovanie erekcie, prípadne ide o priame poškodenie toporivého tkaniva penisu. Zhoršenie erekcie spôsobuje väčši-

72 /

nou viac faktorov súčasne, pričom väčšina prípadov (73 %) má organický pôvod, zatiaľ čo iba psychogénny pôvod zisťujeme v 9 % prípadov pacientov. Poruchou erekcie trpí viac ako 50 % pacientov s cukrovkou, 40 % pacientov s aterosklerózou alebo vysokým tlakom. Je častým prejavom chronických neurologických ochorení. Výskyt erektilnej dysfunkcie zvyšuje fajčenie, alkohol, stres, ale aj niektoré lieky, predovšetkým lieky na vysoký tlak a cholesterol. Ochorenie je častým sprievodným príznakom zhubných aj nezhubných ochorení prostaty a trpia ním aj pacienti po chirurgických brušných operáciách. V našich ambulanciách je dosť pacientov, ktorým sa práve na základe zhoršenia erekcie zistila rakovina prostaty, ale aj ochorenia srdca a cukrovka. Erektilná dysfunkcia môže tiež signalizovať zhoršenie už známeho ochorenia, napríklad vysokého tlaku. Ak pacient s poruchou erekcie príde na vyšetrenie, mal by mať istotu, že lekár bude príčinu zhoršenia erekcie hľadať, a tým má aj veľkú šancu na odstránenie poruchy.

Účinná liečba Diagnostika nie je zložitá. Už na zá-

klade rozhovoru, objektívneho vyšetrenia a hormonálneho vyšetrenia väčšinou vieme pacientovi povedať, aká liečba je pre neho najvhodnejšia. Liečba porúch erekcie je v súčasnosti rozdelená do troch línií. Od osemdesiatych rokov minulého storočia, kedy boli položené základy fyziológie a patofyziológie erekcie, sa tímy vedcov zaoberali vývojom tabletkových liekov, ktoré mali za cieľ zlepšenie, respektíve návrat kvalitnej erekcie. Prvým takýmto liekom bol sildenafil. Jeho zavedenie do lekárskej praxe v roku 1998 znamenalo revolúciu v liečbe erektilnej dysfunkcie. Vývoj sa však nezastavil a na trh prišli ďalšie lieky. V súčasnosti máme k dispozícii tri druhy tabletkových liekov na liečbu erektilnej dysfunkcie. Podľa účinnej látky sú to tadalafil, sildenafil a vardenafil. Podľa spôsobu účinku ich zaraďujeme medzi selektívne inhibítory fosfodiesterázy 5. typu. Okrem originálnych liekov máme pre sildenafil dnes k dispozícii aj tzv. generiká, teda lieky s rovnakou účinnou látkou, ale väčšinou s nižšou cenou. Všetky tieto tabletkové lieky súa zlepšenie erekcie sa nesmú užívať s liekmi obsahujúcimi oxid dusnatý (NO) – nitrátmi alebo s donormi nitrátov. -PR-

2 / 2012


Úspešný návrat Príchodom tabletkových liekov sa výrazne zvýšil počet mužov, ktorí sa do sexuálneho života úspešne vrátili. Ich účinnosť a bezpečnosť je overená mnohými vedeckými štúdiami. Veľmi účinne zlepšujú erekciu, ba podľa najnovších poznatkov sa môžu podieľať aj na predchádzaní rôznym cievnym ochoreniam spojeným so zúžením ciev. Veľký dôraz sa okrem účinnosti pri týchto liekoch kladie aj na bezpečnosť. To je aj dôvod, prečo sú všetky tri druhy liekov na lekársky predpis a nedajú sa voľne kúpiť v lekárni. Obmedzenie v používaní liekov na zlepšenie erekcie sa však týka iba malej skupiny pacientov. Aj v sú-

časnosti je však ešte veľa mužov, ktorí sa návšteve lekára snažia vyhnúť a hľadajú potom iné možnosti, ako svoj problém vyriešiť. Často podľahnú masívnej reklame v médiách a snažia sa zadovážiť si iné tabletky, potravinové doplnky, ktoré sľubujú zlepšenie erekcie, nie sú na lekársky predpis, a dajú sa teda voľne kúpiť. Riziká takéhoto postupu sú však pomerne veľké. Prvým rizikom je fakt, že potravinové doplnky nie sú liekmi. Ich účinnosť nemusí byť potvrdená vedeckými štúdiami, stačí, aby boli hygienicky neškodné. V skutočnosti ani neboli prezentované vedecké dôkazy o tom, že tieto prípravky naozaj erekciu zlepšujú. Tento fakt potvrdzuje

aj väčšina našich pacientov, ktorí podobné potravinové doplnky užívali. Okrem vedeckými štúdiami nedokázanej účinnosti je tu aj druhé riziko užívania týchto prípravkov. Tým, že pacient nenavštívi lekára, nemôže byť vyšetrený a nemá ani šancu svoj problém s erekciou odstrániť. Snaží sa teda iba zlepšiť následok, bez toho, aby pátral po príčine. Vystavuje sa tak riziku, že príčina zhoršenej erekcie sa odhalí až vtedy, keď už bude neskoro. Súčasný vývoj ukazuje, že moderné tabletkové lieky prinášajú do liečby erektilnej dysfunkcie nové aspekty a umožňujú viesť taký plnohodnotný pohlavný život ako pred vznikom poruchy erekcie.

BELUPO, s.r.o. Cukrová 14, 811 08 Bratislava, Slovakia Tel: +421 2 5932 4330

Týždeň mozgu V období od 12. do 16. marca prebehla na Slovensku kampaň Týždeň mozgu. Jej hlavným heslom bolo: Nedovoľte svojmu mozgu zostarnúť. Jednou z ciest ako si do vysokého veku zachovať mentálne zdravie, je predovšetkým aktívne starnúť. A cvičiť si pamäť.

Zabúdanie je normálne Do určitej hranice je zabúdanie kľúčov, mien a telefónnych čísel v každodennom živote normálne. Pre mozog by bolo neúčelné pamätať si každú informáciu, s ktorou príde do styku. To, ako mozog vyhodnocuje, čo si má zapamätať len na kratší čas, alebo čo má uložiť do dlhodobej pamäte ovplyvňuje viacero faktorov: od momentálneho citového rozpoloženia cez hladinu stresu, predchádzajúce spomienky až po vedomé vnímanie informácií a snahu zapamätať si ich. Podobné faktory, predovšetkým stres a preťaženosť ovplyvňujú aj zabúdanie. To je normálnou súčasťou procesu starnutia. Ako roky plynú, krát-

kodobá pamäť funguje stále horšie; najmä, ak sa netrénuje. V súvislosti s poklesom pamäťových schopností je dobré naučiť sa bojovať proti takým zmenám pamäte, ktoré sa prejavujú znížením pozornosti, zhoršením schopnosti niečo si vybaviť či spomalením spracovania informácií. Jeden zo spôsobov ako tomu predísť je cielený tréning. Pamäť nikdy nesmie zaháľať! Jednoducho nedovoľte, aby zostarla!

Čo ešte môžete urobiť? Lekári radia, že aj miernejšie formy mentálnych cvičení dokážu udržať agilnosť a dobrú pamäť aj vo vyššom

2 / 2012

/ 73


veku. Sem patria rôzne spoločenské hry ako šach či karty. Spoločenské hry navyše nútia komunikovať. Práve nedostatok komunikácie a spoločenských kontaktov môže byť, najmä u starších osamelých ľudí, jednou z príčin prečo nemá mozog dostatok intelektuálnych podnetov. Pokiaľ ide o krížovky, mali by vás motivovať, aby ste si výrazy, ktoré použijete pri ich lúštení alebo si ich vyhľadáte v slovníkoch, aj zapamätali. Krížovky by nemali byť ani priveľmi ľahké, ale ani priťažké – mohli by vás totiž odradiť. Ak vám nevyhovujú krížovky, na internete či v obchodoch sú dostupné rôzne iné formy hádaniek, rébusov alebo sudoku. Vyberte si také, ktoré vám najviac vyhovujú. Vypnite televízor a vyhýbajte sa rutine. Pozeranie televízora je väčšinou pasívna zábava. Ak ho pozeráte, vyberajte si radšej programy, pri ktorých si môžete cvičiť pamäť – zaujímavé dokumenty či vedomostné súťaže a kvízy.

Cudzie jazyky a aktívne čítanie Stále častejšie sa aj ľudia v strednom či staršom produktívnom veku zapisujú do jazykových kurzov. Začať sa učiť nový jazyk či oprášiť staré, mož-

no dávno zabudnuté vedomosti je tiež výborný spôsob ako si cvičiť pamäť. Na jej precvičovanie sa však dá rovnako dobre využiť aj čítanie. Pri čítaní už raz prečítaných románov a príbehov si svoje spomienky porovnajte s novým zážitkom z čítania.

-PR-

MEDICÍNA

Máte ťažkosti s pamäťou? Potrebujete zvýšiť svoj duševný výkon? Chcete si zachovať duševnú sviežosť a aktivitu?

Užívajte GinkoPrim®MAX! GinkoPrim®MAX obsahuje tri aktívne látky: ginkgo biloba, DMAE a magnézium, ktoré pomáhajú podporovať duševný výkon a zachovávať aktivitu mentálnych funkcií.

Výživový doplnok

Kedy je vhodné užívať GinkoPrim®MAX? ǩ počas poklesu mentálneho výkonu (ťažkosti

EDÁVAN

VO

NO

K

ŠÍ

www.ginkoprim.sk

I

Žiadajte lekárni 26 u/ vo4 /vašej 2011 alebo na infolinke 0800 191 191.

EJ

PR

NA J

Expert na skvelú pamäť, koncentráciu a duševnú aktivitu

VÝŽ

* IMS 2005 – 6/2011

s koncentráciou, krátkodobou a dlhodobou pamäťou)

ǩ pri potrebe zvýšeného psychického výkonu ǩ pri aktívnej duševnej práci ǩ v staršom veku pre podporu mentálnych funkcií

V Ý D OP

I M S H LT H EA

L

-PR-


ROZHOVOR PRINÁŠA

Patologické hráčstvo V súvislosti so závislosťami sa v poslednom čase čoraz viac dostáva do popredia patologické hráčstvo. V minulom čísle Bedekra zdravia nám o tejto problematike porozprával MUDr. Jozef Benkovič, primár II. oddelenia medicíny látkových závislostí, OLÚP Predná hora. Dnes prinášame pokračovanie rozhovoru. Súvisí rozvoj tejto konkrétnej závislosti s akousi pomýlenou či pokrivenou hierarchiou hodnôt, podobne ako v prípade iných „nových moderných závislostí“, ako sú závislosť od telefonovania, či nakupovania, kde dôležitú rolu zohrávajú peniaze? Musíme si najprv zodpovedať otázku psychologického aspektu gamblerstva. V kognitívnom (myšlienkovom) aspekte gamblerstva prevláda u gamblera ilúzia kontroly hry a iracionálneho myslenia s narušeným systémom viery vo výhru. Gambleri totiž iluzórne veria, že predošlé hry ovplyvnia hry budúce. Ale „minca“, ktorú raz hodili do hracieho automatu, si predošlé mince nepamätá. V ilúzii kontroly hrania sa gambler pohybuje od precenenia svojich schopností hrať, až k presvedčeniu, že je schopný hru ovplyvňovať. Aj keď je gambler pod finančným tlakom, považuje hru za jedinú možnosť ako získať dostatočné množstvo financií. Prečo teda gambleri hrajú, aj keď môžu očakávať straty? Lebo subjektívna hodnota peňazí sa v ich prípade líši od skutočnej a subjektívne ohodnotenie rizika gamblerom sa nezhoduje so skutočnou, objektívnou pravdepodobnosťou. S určitosťou sa dá povedať, že na vrchole ich hodnotového rebríčka dominujú financie a gambleri naivne veria vo filozofiu výhier a bezprácneho zisku.

76 /

2 / 2012

Aké typy hráčov sa k vám na liečenie dostávajú? Iniciujú svoje liečenie samy, alebo ich častejšie presvedčí rodina? Na túto otázku sa nedá celkom jednoznačne odpovedať. Pravdou je, že na Slovensku sú patologickými hráčmi predovšetkým muži (žien býva menej, možno 5 % z celkového množstva). Stretávame sa však s mladými vekovými kategóriami od 18 do 25 rokov, najväčší počet hráčov je však vo veku 30 až 45 rokov, ale neraz sa u nás liečia aj vyše 60-roční starší páni. Gambling postihuje rôzne typy ľudí s rôznym vzdelaním, od základného až po vysokoškolské. Bývajú zamestnaní, aj nezamestnaní, slobodní, rozvedení, ženatí. K liečbe sú zväčša donútení okolnosťami, hlavne vzťahovými, ktoré vyplývajú z ich finančných debaklov. Je pravda, že ich motivácia k liečbe býva zväčša podmienená ultimátom rodiny či partnerky. Je potom na nás, terapeutoch, aby sme dokázali takéhoto jedinca dostatočne motivovať k liečbe, aj k trvalej abstinencii. Je však na každom z nich, ako si osvojí pravidlá abstinencie. Každému z mojich pacientov hovorím, že sme schopní im ukázať cestu abstinenta, pripraviť ich na nástrahy, ktoré ich v abstinencii môžu čakať, ale žiť a fungovať v abstinencii za nich už nemôžeme.

Mohli by ste nám laikom priblížiť, akým spôsobom prebieha ústavná liečba. Ide o psychoterapiu podporenú aj farmakoterapiou? Po zvládnutí akútnej krízy a stabilizácii psychického stavu pacienta sa ho snažíme motivovať k liečbe, kde si stanovíme tri základné ciele liečby: Dosiahnuť fungovanie pacienta v abstinencii. Dosiahnuť zlepšenie v sociálnych vzťahoch a spôsobilostiach a Prevenciu recidív. V liečbe je pacient zaradený do režimového procesu, ktorý obsahuje povinné aktivity, ale aj osobné voľno, predovšetkým zmysluplné telesné aktivity a šport. V liečbe je dominantná psychoterapia patologického hráčstva, najmä skupinová (kognitívno-behaviorálna), zameraná na zmenu myslenia a správania závislého jedinca. Pacient sa učí zvládať túžbu po hraní. Analyzuje svoje správanie gamblera, spúšťače, myslenie, ako aj dôsledky svojho závislého správania a učí sa zmenám a novému fungovaniu v abstinencii. Každý pacient si vytvára svoj nový finančný rozpočet, plánuje splácanie dlhov. Pracuje na zmene hodnotového rebríčka a životného štýlu. Učí sa zvládať stresy a problémy. Učí sa asertivite, ale aj spôsobom relaxácie. Pripraví si svoj krízový a havarijný plán. Zúčastňuje sa klubových doliečovacích aktivít abstinujúcich patologických hráčov, kde si sám pripravuje svoje doliečovanie v abstinencii. Snažíme sa pri každom z našich pacientov do procesu liečby zapájať v rámci rodinnej terapie aj ich najbližších príbuzných a oboznamovať ich s touto problematikou, ako aj problémami spoluzávislosti – kodependencie. Každý náš pacient absolvuje základné screeningové psychologické vyšetrenie a v prípade zvýšenej hladiny impulzivity je možné po dohode s pacientom nasadiť aj účinnú farmakoterapiu. Pripravila Ivana Baranovičová


Pomoc a podpora pre problémy s látkovými a nelátkovými závislosťami Rovnako ako v prípade látkových, tak aj pri problémoch s nelátkovými závislosťami, je dobré vedieť, kde hľadať odbornú pomoc. Prinášame adresár vybraných organizácií v jednotlivých krajoch po celom Slovensku aj s telefónnymi číslami, kde sa možno s odborníkmi nielen poradiť, ale aj dostať účinnú pomoc. Nájdete ich v pedagogicko-psychologických poradniach s centrami pre výchovnú a psychologickú prevenciu, na úradoch verejného zdravotníctva, v diagnostických centrách a v psychiatrických zariadeniach.

Bratislavský samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj

• Krajská pedagogicko-psychologická poradňa s Centrom výchovnej a psychologickej prevencie Bratislava, Brnianska 47, 811 04 Bratislava, 02 / 54 17 55 60 • Pedagogicko-psychologické poradne s Centrami výchovnej a psychologickej prevencie Bratislava I., Jesenského 8, 811 01 Bratislava, 02 / 54 43 44 42 Bratislava II., Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava, 02 / 43 33 45 58 Bratislava III., Hubeného 25, 831 05 Bratislava, 02 / 44 88 23 96 Bratislava IV. , Fedákova 3, 841 02 Bratislava, 02 / 64 28 80 90 Bratislava V., Hrobákova 3, 851 02 Bratislava, 02 / 62 31 52 46 • Centrum pre liečbu drogových závislostí Inštitút drogových závislostí Hraničná 2, P.O.BOX 51, 827 99 Bratislava, 02 / 53 414 64, 02 / 53 414 67 • Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela (Klinika drogových závislostí) Pezinok, Malacká cesta 63, 902 18 Pezinok, 033 / 64 823 25

• Krajská pedagogicko-psychologická poradňa Žilina, A. Moyzesa 54, 010 01 Žilina, 041 / 56 500 18 • Pedagogicko-psychologická poradňa Bytča, Zámok 104, 014 01 Bytča, 041 / 552 1965 Čadca, Kukučínova 162, 022 01 Čadca, 041 / 433 4182 Dolný Kubín, J. Ťatliaka 2051/8, 026 06 Dolný Kubín, 043 / 586 2107 Kysucké Nové Mesto, Komenského 922, 024 01 Kysucké Nové Mesto, 041 / 42 121 76 Liptovský Mikuláš, Okoličianska 333, 032 01 Liptovský Mikuláš, 044 / 55 250 21 Martin, P. Mudroňa 22, 036 01 Martin, 043 / 423 9111 Námestovo, Nám. A.Bernoláka 378/7, 029 01 Námestovo, 043 / 558 1066 Ružomberok, Houdeka 2351, 034 00 Ružomberok, 044 / 43 426 34 Trstená, SNP 227/23, 028 01 Trstená, 043 / 539 1160 Žilina, Lichardova 20, 010 01 Žilina, 041 / 724 7859

Nitriansky samosprávny kraj

Banskobystrický samosprávny kraj

• Krajská pedagogicko-psychologická poradňa Štefánikova 69, 949 80 Nitra, 037 / 65 542 45, 037 / 65 493 74 • Pedagogicko-psychologická poradňa Komárno, Pevnostný rad č.14, 945 05 Komárno, 035 / 77 314 08 Levice, Mierová 1, 934 03 Levice, 036 / 63 129 03 Nové Zámky, Turecká 35, 940 61 Nové Zámky, 035 / 640 0143 Šaľa, Ul. 1. Mája 2, 927 01 Šaľa, 031 / 77 054 64 Topoľčany, Nám. Ľ.Štúra 1738, 955 01 Topoľčany, 038 / 53 231 87 Zlaté Moravce, Slnečná 2, 953 01 Zlaté Moravce, 037 / 642 1203

• Krajská pedagogicko-psychologická poradňa Banská Bystrica, Mládežnícka 34, 974 04 Banská Bystrica, 048 / 41 347 51 Banská Štiavnica, Dolná 2, 969 01 Banská Štiavnica, 045 / 692 1311 Brezno, Hradby 9, 977 01 Brezno, 048 / 611 6522 Detva, Krpeľná 1149/35, 962 12 Detva, 045 / 545 4480 Krupina, Prostredná 272/21, 963 01 Krupina, 045 / 55 124 93 Lučenec, M.Rázusa 25, 984 01 Lučenec, 047 / 433 2300 Poltár, Železničná 5, 987 01 Poltár, 047 / 422 2370 Revúca, Kollárova 11, 050 24 Revúca, 058 / 442 6053 Rimavská Sobota, Hviezdoslavova 26, 979 01 Rimavská Sobota, 047 / 562 3543 Veľký Krtíš, Červenej armády 27, 990 01 Veľký Krtíš, 047 / 483 1427 Zvolen, Dukelských hrdinov 44, 960 01 Zvolen, 045 / 53 355 02 Žarnovica, Dolná 6, 966 81 Žarnovica, 045 / 68 141 73 Žiar n/Hronom, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar n/Hronom, 045 / 673 2280 • Odborný liečebný ústav psychiatrický Centrum pre liečbu drogových závislostí Predná Hora, 049 01 Muráň 1, 058 / 486 6103 - 56

Trenčiansky samosprávny kraj • Krajská pedagogicko-psychologická poradňa Trenčín, Staničná 330, 911 05 Trenčín, 032 / 652 6459 • Centrum výchovnej a psychologickej prevencie pri Pedagogicko-psychologickej poradni Nové Mesto n/Váhom, Štúrova 1967/15, 915 01 Nové Mesto n/Váhom, 032 / 771 4507 Partizánske, Veľká Okružná 1017/15, 958 01 Partizánske, 038 / 749 1922 • Pedagogicko-psychologická poradňa Veľká Okružná 1017/15, 958 01 Partizánske, 038 / 749 1939 Bánovce nad Bebravou, 5.apríla, 957 01 Bánovce nad Bebravou, 038 / 760 2097 Dubnica n/ Váhom, Partizánska 151/3, 018 41 Dubnica n/Váhom, 042 / 444 2140 Myjava, Moravská 1, 907 01 Myjava, 034 / 621 3116 Považská Bystrica, Komenského 106/2, 017 01 Považská Bystrica, 042 / 432 3748 Prievidza, Červeňa 34, 971 01 Prievidza, 046 / 542 7088 Púchov, Štefánikova 820, 020 58 Púchov, 042 / 463 2849

Košický samosprávny kraj • Pedagogicko-psychologická poradňa pre SŠ Košice, Zádielska 1, 041 32 Košice, 055 / 622 6615 • Reedukačný domov pre deti a mládež Horný Bankov 15, 040 31 Košice, 055 / 633 7233 • UPSVR – referát poradensko-psychologických služieb – územné pracovisko Hlavná 18, 040 01 Košice-mesto • UPSVR – referát poradensko-psychologických služieb – územné pracovisko Humenská 51, 041 25 Košice-okolie

Trnavský samosprávny kraj • Krajská pedagogicko-psychologická poradňa Trnava, Spartakovská 10, 917 01 Trnava, 033 / 550 3904 Dunajská Streda, Námestie priateľstva 2173/24, 929 24 Dunajská Streda, 031 / 552 6802 Holíč, Hollého 1543/147, 908 51 Holíč, 034 / 668 4971 • Okresná pedagogicko-psychologická poradňa, Centrum výchovnej a psychologickej prevencie pri PPP Hlohovec, Fraštácka 4, 920 01 Hlohovec, 033 / 742 6988

Prešovský samosprávny kraj • Krajská pedagogicko-psychologická poradňa Prešov, Levočská 9, 080 01 Prešov, 051 / 772 4170 • Pedagogicko-psychologická poradňa Bardejov, Štefánikova 8, 085 01 Bardejov, 054 / 472 4928 Humenné, Mierová 4, 066 01 Humenné, 057 / 775 0627 Kežmarok, Mučeníkov 4, 060 01 Kežmarok, 052 / 468 5531 Poprad, J. Curie 3760/2, 058 01 Poprad, 052 / 776 4944 Prešov, Levočská 9, 080 01 Prešov, 051 / 749 9011 • Centrum výchovnej a psychologickej prevencie a pedagogicko-psychologická poradňa Levoča, Nám. Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča, 053 / 451 1968

2 / 2012

/ 77


MEDICÍNA

MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH, I. ORL klinika LF UK Bratislava

Závislosť od nosových dekongestív

R

ôznorodosť prípravkov určených na liečbu ochorení sliznice nosovej dutiny, tzv. rinologík, v našich lekárňach stúpa. Kde sú tie časy, keď sme si vyberali medzi sanorinom a pinosolom a výdobytkom bolo, že miesto kvapiek sa na trhu objavili nosové spreje a gély. V súčasnosti je k dispozícii širšia paleta liečiv, čo však od pacientov vyžaduje vyššie zdravotné povedomie. Paradoxne voľnopredajné sú prípravky, na ktoré môže vznikať závislosť a na lekársky predpis sú viazané nosové dekongestíva, na ktoré závislosť nevzniká, napríklad s obsahom topických nosových kortikosteroidov.

Chronická lieková nádcha Práve voľnopredajné dekongestíva, medzi ktoré patria Sanorin (nafazolin), Olynth (xylometazolin), Otrivin (xylometazolin), Muconasal Plus (tramazolin), Nasivin (oxymetazolin) a ďalšie, môžu pri svojvoľnom nadužívaní pacientom viesť k závislosti od nich a k vzniku tzv. chronickej liekovej nádchy (rhinitis chronica medicamentosa). Klasickou je situácia, kedy pacient ochorie na akútnu nádchu

78 /

2 / 2012

a v rámci samoliečby si v lekárni kúpi nosové kvapky alebo sprej s dekongestívnym účinkom, aby potlačil prejavy nosovej nepriechodnosti a obmedzil výtok z nosa. Po tomto správnom kroku, ktorým zmierňuje prejavy akútneho ochorenia, často nasleduje nesprávny. Pacient z rôznych príčin neprestane prípravok užívať ani po dobe odporučenej v príbalovom letáku, teda najviac sedem až desať dní. Buď si ho neprečíta alebo sa mu zdá, že ochorenie ešte vyžaduje liečbu – a tak v nej pokračuje a vnikne situácia, pred ktorou ho informácia o prísne obmedzenej dobe užívania prípravku mala chrániť. Z klinickej praxe totiž vieme, že náš organizmus pri dlhšom užívaní nosových dekongestív, t.j. liekov, ktoré odstraňujú opuch na sliznici nosovej dutiny pôsobením na cievy (v podslizničnom tkanive nosových mušlí je ich neúrekom), si na ne zvyká a začne paradoxne na prítomnosť lieku reagovať veľkým stiahnutím a opačne, veľkým roztiahnutím v prípade jeho neprítomnosti. Tento bludný kruh neustále pacienta núti, aby si do nosovej dutiny dával ďalšiu a ďalšiu dávku liečiva a ak si pacient neuvedomí, čo sa deje, stane sa od prípravku závislým.

Zmeny na sliznici Žiaľ, samotná narušená reaktibilita ciev nie je jediným dôsledkom takéhoto postupu. Na sliznici nosovej dutiny dochádza postupne k ďalším nepriaznivým zmenám. Mení sa jej povrch z typického respiračného riasinkového epitelu na dlaždicový, čím sliznica stráca svoju samočistiacu schopnosť, hovoríme o zničení mukociliárneho transportu. Činnosť drobných riasiniek kmitajúcich v nosovej dutine smerom do nosohltana zanikne. Podslizničné tkanivo v dôsledku neustálej aplikácie dekongestívnych liečiv pod vplyvom opakovaných ischémií na podklade abnormálne častého stiahnutia ciev pomaly hrubne. Tento stav pripomína chemickú kazajku podobnú mechanickému naloženiu škrtidla na niektorú končatinu. Ako by vyzerala po čase napr. ruka, keby sme opakovane brzdili voľný prietok krvi do jej štruktúr? Pôvodný úmysel liečiť akútny zápal nosovej sliznice vedie k jej chronickému zá-


MEDICÍNA

palu, zhrubnutiu sliznice a podslizničného tkaniva, k ďalšiemu úbytku priestoru v nosovej dutine a k ďalšiemu sťaženiu dýchania cez ňu. Problém sa tak stáva komplexnejším – pacient má nielen lokálne príznaky v nosovej dutine, ale aj celkové. Predovšetkým v noci sa nevie vyspať, budí sa s potrebou užiť návykový liek, stáva sa nervóznym a unaveným. V tomto štádiu už vyžaduje pomoc odborníka, predovšetkým ORL lekára, ktorý dokáže závislosť diagnostikovať a pomôcť pacientovi pri odvykaní. Jednak ho manažuje v zmysle psychickej podpory, jednak mu po dôraznom zákaze používania nosových dekongestív naordinuje na krátku dobu ako podporu pri odvykaní perorálne dekongestíva (pokiaľ ich pacient smie užívať a dobre ich znáša) a lokálne do nosa intranazálne kortikosteroidné spreje, ktoré nie sú návykové. Nástup účinku je však štyri až sedem dní. Toto medziobdobie musí pacient vydržať s väčším či menším dyskomfortom sprevádzajúcim dýchanie cez nosovú dutinu. Chirurgická liečba v zmysle kauterizácie zhrubnutej nosovej sliznice alebo radikálnejších zásahov v zmysle odstrihnutia kúskov sliznica napr. na dolných nosových mušliach, laserového ošetrenia viacpočetnými nástrelmi, RFITT sliznice dolných nosových mušlí prichádzajú do úvahy až pri zlyhaní medikamentóznej liečby a majú byť čo

®

najmenej agresívne. Platí zásada, že menej je niekedy viac, treba dbať na postupnosť krokov. Chirurgické zásahy vedú k tvorbe jaziev a môžu byť príčinou vzniku suchosti v nosovej dutine, tvorbe krúst a až bolestivého dýchania. ORL lekár pri rinoskopickom vyšetrení okrem iného zistí, či sťažené dýchanie cez nosovú dutinu nie je čiastočne podmienené aj inou príčinou. Napríklad vybočením nosovej priehradky či nosovými polypmi. Nosová dutina za normálnych okolností predstavuje enormne výkonný

Esenciálny eukalyptový olej Výťažok z mäty roľnej Hypertonická morská voda Literatúra: 1. Cermelli C, Fabio A, et al. Effect of eucalyptus essential oil on respiratory bacteria and viruses. Curr Microbiol 2008; 56 (1): 89–92 (concerning bacteria H. infl uenzae, H. parainfl uenzae, S. maltophilia). 2. Neher A, Gstottner M, et al. Infl uence of essential and fatty oils on ciliary beat frequency of human nasal epithelial cells. Am J Rhinol 2008; 22 (2): 130–134.

Zastúpenie v SR: PROM.MEDIC.SK spol. s r.o., Drevárska 3663/8, 058 01 Poprad, tel.: +421 527 723 048 Obchodné zastúpenie v SR: PROM.MEDIC.SK spol. s r.o., Heydukova 12, 811 08 Bratislava 1, tel.: +421 244 880 823 Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika / tel.: +420 241 013 111 / fax: +420 241 480 092 promed@promed.cz / www.promed.cz

na uvoľnenie upchatého nosa spôsobené: prechladnutím zápalom nosohltana zápalom vedľajších nosových dutín zápalom horných dýchacích ciest

ka

Uvoľnenie Prečistenie Regenerácia

Kedy používať PHYSIOMER® Eucalyptus?

vin

Eucalyptus

no

PHYSIOMER

Jeden zo spôsobov ako uchrániť sliznicu nosovej dutiny počas nachladnutia napríklad pred vysúšaním, je použitie 100-percentného sterilného roztoku morskej vody z chránenej prírodnej oblasti Saint-Malo na pobreží Bretónska. Ucelený rad prípravkov, ako sú nosové spreje a výplachy značky Physiomer, je vhodný jednak na liečbu, ako aj prevenciu akútnej, chronickej i alergickej nádchy, rovnako ako aj zápalov nosovej dutiny.

orgán ľudského organizmu – jej sliznica zvlhčuje, čistí a zohrieva vdychovaný vzduch takmer na teplotu tela. Dolné dýchacie orgány sú vďaka tomu výrazne chránené. Okrem toho v nej sídli orgán čuchu. Medzi nosovou dutinou a mnohými vzdialenými orgánmi ľudského tela sú reflexné prepojenia, ktoré prispievajú k ich fyziologickej činnosti. Jediné fyziologické dýchanie je dýchanie cez nosovú dutinu! Chráňme si ju a nedovoľme, aby sa jej činnosť bezdôvodne porušila naším vlastným pričinením nadužívaním nosových dekongestív. Je vystavená už dostatočne veľkej záťaži v podobe rôznych problémov súvisiacich so životom civilizovanej spoločnosti. Za všetky spomeňme nadmernú suchosť panelákových obydlí alebo dlhodobé používanie klimatizácie. Dajme si tú námahu, aby sme nehovorili o „nosových kvapkách a sprejoch“ ako takých, spôsob aplikácie predstavuje len liekovú formu, záleží však na obsahu. Dôležité je naučiť sa rozoznávať prípravky, ktoré sú určené na krátkodobú aplikáciu v čase akútnej nádchy a ostatné, určené na dlhodobú alebo príležitostnú aplikáciu pre pacientov s chronickou nádchou alebo v prípadoch, kedy ju z rôznych dôvodov pre suchosť nosovej sliznice potrebujeme chrániť zvlhčením. Naša nosová sliznica sa nám za to poďakuje svojou nenahraditeľnou fyziologickou činnosťou.

Čím sa líši PHYSIOMER® Eucalyptus od ostatných prípravkov proti prechladnutiu? pôsobí proti baktériám, ktoré spôsobujú vznik ORL infekcií1 aktivuje obrannú bariéru nosovej sliznice2 100% prírodný produkt nevysušuje nosovú sliznicu nie je návykový

2 / 2012

/ 105


Včasné použitie Bioparoxu zvyšuje jeho účinnosť1 Rinitídy Sínusitídy Tonzolitídy Faryngitídy Laryngitídy Tracheitídy Bronchitídy

2

dospelí dej vstreky do kaž nosovej dierky deti dej vstreky do kaž nosovej dierky

1-2

e n n e d t á r 4k

dospelí

4 vstreky do úst

1-2

deti vstreky do úst

Zloženie: Fusafungín 0,5 g v 100 ml roztoku. Jeden vstrek obsahuje 25 μl roztoku, t. j. 125 μg fusafungínu. Nádobka s objemom 10 ml obsahuje 400 odmeraných dávok. Indikácie: Bioparox sa používa na lokálnu liečbu zápalov a infekcií sliznice orofaryngu a dýchacích ciest – pri rhinitis, sinusitis, rhinopharingitis, laryngitis, pharyngitis, tonsillitis, stavoch po tonzilektómii, tracheitis, bronchitis. Dávkovanie a spôsob podávania: Dospelí a starší: 4 vstreky do úst a 2 vstreky do každej nosovej dierky, 4x denne. Deti staršie ako 30 mesiacov: 2 až 4 vstreky do úst a 1 až 2 vstreky do každej nosovej dierky, 4x denne. Podávanie: cez ústa a nos pri použití príslušného nadstavca. Na dosiahnutie maximálneho a dlhodobého účinku je potrebné dodržiavať dávkovanie a podávanie lieku 8 – 10 dní. Kontraindikácie: Bioparox sa nesmie podávať deťom mladším ako 30 mesiacov (riziko laryngospazmu) a v prípade známej alebo predpokladanej precitlivenosti na liečivo alebo pomocné látky. Osobitné upozornenia: Indikácia neoprávňuje dlhodobú terapiu (najdlhšie 10 dní). V prípade príznakov celkovej infekcie je nutné podanie systémového antibiotika. Liekové interakcie: Doteraz neboli zaznamenané žiadne liekové interakcie s topicky podávaným fusafungínom, ani pri súčasnom podávaní so systémovými antibiotikami. Gravidita a laktácia: Pri predpisovaní lieku tehotným ženám je potrebná opatrnosť. Vzhľadom na absenciu údajov o vylučovaní fusafungínu do materského mlieka sa neodporúča liek podávať dojčiacim matkám. Nežiaduce účinky: Liek sa zvyčajne dobre znáša. Zriedka sa môžu vyskytnúť bukofaryngeálne iritácie a záchvaty kýchania. Predovšetkým u pacientov s predispozíciami sa môžu ojedinele vyskytnúť lokálne kožné reakcie, reakcie sliznice, ako napr. mierny edém alebo erytém a reakcie typu bronchospazmu. Balenie: Hliníková nádobka pod tlakom so zaplombovaným dávkovacím ventilom odmeriavajúcim 25 μl dávky, s troma polyetylénovými nadstavcami: jeden ústny nadstavec (biely), dva nosové nadstavce (žltý pre dospelých alebo priesvitný pre deti). Veľkosťbalenia je 1 x 10 ml, 400 dávok. Dátum poslednej revízie textu: Marec 2005. Liek je čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia. Podrobnejšie informácie nájdete v plnej verzii Súhrnu charakteristických vlastností lieku, ktorý Vám poskytneme na adrese: Servier Slovensko, spol. s r. o., Mostová 2, 811 02 Bratislava, tel.: 02/59204111, fax: 02/54432690 Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Les Laboratoires Servier, 22 rue Garnier, 92200 Neuilly-sur-Seine, Francúzsko.

Bioparox inzercia 200x273 mm.indd 1

10 BI C2 01 GP SCV GA/RS

1. Lund V.J. et al. Rhinology 2004;42:207-212.

16.9.2011 1:11:59

95:11:1 1102.


Psychologická intervencia pre onkologických pacientov Jeden z projektov hradený zo Dňa narcisov a vašich 2 % dane z príjmu venovaných Lige proti rakovine.

D

iagnóza onkologického ochorenia prináša človeku, ktorý bol doteraz zdravý, plný síl, plánov, elánu, okrem zmeny životného štýlu i nutnosť vyrovnať sa s novou informáciou a najmä negatívnymi zmenami, ktoré nastávajú v jeho živote. Na osobnostných predpokladoch pacienta záleží, ako zvládne „boj“ s ochorením, ako vie zvládať fyzickú bolesť a mieru psychickej záťaže pôsobiacu nielen na neho samého, ale aj na jeho blízkych. Enormnú záťaž spojenú s diagnózou onkologického ochorenia by nemal pacient niesť len na svojich pleciach. Psychosociálna pomoc pre onkologických pacientov je jedným z projektov Ligy proti rakovine, v rámci ktorého finacuje psychológov na onkologických, lôžkových oddeleniach nemocníc alebo priamo v ambulanciách. Komunikáciou s pacientom a starostlivosťou o jeho psychickú stránku pomáhajú v komunikácii lekár – pacient, čím aj samotným lekárom výrazne pomáhajú pri liečbe pacientov. (Pozn: V súčasnej praxi je v rámci nemocnice psychológ, príp. psychologické oddelenie, ktoré poskytuje intervenciu na všetkých lôžkových oddeleniach a nemajú priestor venovať sa každému pacientovi individuálne podľa jeho potrieb). „Na Slovensku je ešte veľa ľudí, ktorí majú predsudky navštíviť psychológa a tak sa často so svojimi problémami „pasujú sami“. Našou snahou je zlepšiť psychický stav pacienta a počúvať, čo pri liečbe potrebuje. Verím, že tento projekt ocenia aj zamestnanci nemocníc, ktorí sú vyťažení a nie vždy majú toľko času pre pacienta, koľko by potreboval,“ hovorí onkopsycho-

logička PhDr. Andrea Križanová. Medzi najčastejšie problémy, ktoré pomáha psychológ pacientovi riešiť, uvádza strach z choroby, bolesti, smrti, vplyv chemoterapie na fyzický zjav, komplexy menejcennosti, vzťahové problémy s partnerom, ale aj priority v živote, hierarchiu hodnôt, duchovné potreby a otázky viery, pocity bezmocnosti a nespravodlivosti („Prečo práve ja?!“) a dilemu, či sa zdôverovať so svojimi úzkosťami najbližším, alebo ich tým iba zbytočne frustrujeme. Psychológovia pôsobiaci v nemocniciach poskytujú psychosociálnu pomoc a podporu hospitalizovaným onkologickým pacientom v rozsahu štyroch až šiestich hodín týždenne. Ide o krízovú intervenciu, odbornú individuálnu terapiu priamo pacientom, ale aj ich rodinným príslušníkom. Psychológovia navštevujú pacientov priamo na oddelení, kde

mapujú ich potreby. Psychológovia pôsobiaci vo svojich ambulanciách poskytujú onkologickým pacientom a ich blízkym poradenstvo vo forme individuálnej a skupinovej terapie. Majú pre nich vyhradený čas v rozsahu dvoch hodín týždenne, na sedenie sa treba nahlásiť prostredníctvom mailu alebo telefonicky. Psychológovia pôsobia zatiaľ v 13 mestách, pričom snahou Ligy proti rakovine je ich počet postupne rozširovať. Projekt psychosociálnej pomoci hradí Liga proti rakovine zo Dňa narcisov i asignácie 2 % dane z príjmu FO a PO a tieto služby sú pre pacientov a ich blízkych bezplatné. Okrem týchto možností poskytujú psychosociálne poradenstvo aj psychológovia v Centrách pomoci LPR v Bratislave, Martine a Košiciach. www.lpr.sk

Kontakty Psychológovia pôsobiaci priamo v nemocniciach: FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica – Mgr. Tatiana Sabová, 0908 322 177 NsP Liptovský Mikuláš – PhDr. Alexandra Živčic, 0948 134 213 FN Nitra – Mgr. Alena Madléna Rjabininová, 0905 383 203 FNsP Nové Zámky – PhDr. Andrea Nagyová, 035/640 143 FNsP J. A. Reimana Prešov – Mgr. Katarína Lanščáková, 051/775 5966 NsP Trebišov – PhDr. Valéria Hudáková, 0907 913 194 FN Trnava – PhDr. Andrea Križanová, 0911 272 029; PhDr. Mária Vopátová, 0907 786 297 OUSA Bratislava – PhDr. Andrea Križanová, 0911 272 029; Mgr. Lucia Alakšová, 0915 866 244

Psychológovia pôsobiaci mimo nemocníc: Banská Bystrica – PhDr. Kochaníková Zita, 048/412 5709 Bratislava – PhDr. Križanová Andrea, 02/5296 5148 Košice- PhDr. Šefčíková Ingrid, 0905 523 068 Lučenec – PhDr. Kropáčová Katarína, 0908 378 637 Nitra – Mgr. Alena Madlena Rjabininová, 0905 383 203 Nové Zámky – PhDr. Andrea Nagyová, 035/640 143 Pezinok – Mgr. Trojanová Klaudia, 033/6412 267 Skalica – Mgr. Jana Kyselicová, 034/6513 051 Vyhne – Mgr. Viera Filipová, 0908 907 585 Trebišov – PhDr. Valéria Hudáková, 0907 913 194 Prešov – Mgr. Katarína Lanščáková, 051/7755 966

2 / 2012

/ 81


PSORIÁZA

Vďaka modernej systémovej liečbe sa Eva znova cíti dobre medzi ľuďmi Ešte nedávno by ste Evu na kúpalisku určite nestretli. Trpí vážnou formou autoimunitného ochorenia – psoriázou. Jej zapálená, začervenaná a olupujúca sa pokožka priťahovala zvedavé, nepríjemné pohľady ostatných. Eva sa za svoj vzhľad hanbila, lebo sa nechtiac stávala stredobodom pozornosti. Utiahla sa do ústrania a jej typickým letným oblečením sa stali nohavice a tričko s dlhým rukávom. Vďaka modernej systémovej liečbe Evin život dostal nový rozmer. Zápal, začervenanie a olupovanie pokožky má pod kontrolou. Eva sa opäť cíti dobre medzi ľuďmi. Je to usmiata, mladá žena, ktorú môžete stretnúť na kúpalisku. Vo farmaceutickej spoločnosti Janssen vyvíjame nové lieky, ktoré dokážu zvrátiť priebeh závažných imunologických ochorení. V ich liečbe staviame na bohatej histórii vo využívaní monoklonových protilátok. Naším cieľom je vývoj inovatívnych liekov, ktoré prinesú nádej ľuďom s chronickými zápalovými ochoreniami a pomôžu im žiť plnohodnotný život.

Janssen, Johnson & Johnson, s. r. o. Karadžičova 12, CBC III. 821 08 Bratislava, tel.: +421 (0)2/32 40 84 00 fax: +421 (0)2/32 40 84 90 EDU/JAN/PSO/ADS/APR2012/SVK009


PR

Orientácia na pacienta Práca s pacientskymi organizáciami

Poznať potreby pacientov

Oblasti spolupráce

Pri dosahovaní nášho poslania zlepšovať kvalitu ľudského života tým,

Podporujeme pacientske organizácie v rôznych

že pomáhame ľuďom prežívať život aktívnejšie, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie, je našou prioritou poznať potreby

terapeutických oblastiach:

pacientov.

Centrálna nervová sústava (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, epilepsia) Respiračné ochorenia (astma)

Naše vzťahy s pacientskymi organizáciami sú vzájomne obohacujúce.

Onkologické ochorenia Metabolické ochorenia (diabetes)

Pacienti nám pomáhajú lepšie pochopiť ich potreby a ochorenia,

HIV/AIDS

ktorými trpia. Naša podpora im pomáha, aby bol hlas pacientov vypočutý.

Skleróza multiplex

Sme presvedčení, že zdravotné systémy by mali byť zamerané nielen

Kožné ochorenia

na liečbu, ale aj na prevenciu ochorení a pacienti by mali mať prístup

Autoimunitné ochorenia

ku kvalitným liekom, službám a informáciám o ochoreniach. Nadobudnuté poznatky nám pomáhajú pri výskume a vývoji nových liekov a vakcín.

Slovak Telekom ponúka slovenským seniorom Náš záväzok: jednoducho ovládateľný mobil

Slovak Telekom ponúka svojim zákazníkom tento model so špeciálnym paušálom. „Tento segment je pre nás veľmi dôležitý, keďže

• spolupráca s pacientskymi organizáciami

dnešní seniori sú aktívni ľudia a chcú byť v časmusí byť tom kontakte so svojimi deťmi, priateľmi a známymi. Telekom dlhodobo podporuje starších deklarovaná a transparentná ľudí rôznymi aktivitami, aby im pomohol lepšie komunikovať nielen doma, ale•aj GSK na cestách. nesmie požadovať podporu Produkty značky emporia predstavujú dôležitý liekov a ani ich propagovať krok v tejto našej snahe a prispejú k ešte lepšej uslužbami,” pacientskej organizácie používateľskej skúsenosti s našimi povedal Dušan Švalek, výkonný riaditeľ marke• GSK nesmie vytvárať pacientske tingu spoločnosti Slovak Telekom.

svojich

emporiaTALKcomfort poriaTALKcomfort

organizácie a nesmie byť jediným

Slovak Telekom je najväčší slovenský multimeTelefón emporiaTALKcomfort je v predaji pre pacientskej organizácie diálny operátor s dlhoročnými skúsenosťami všetky programy Podľa seba Naj, sponzorom Podnikateľ, a zodpovedným prístupom k podnikaniu. Viac a Relax len za 1 euro. Rovnaká cena platí • GSK požadovať priamu Ako prvý operátor na Slovenskunávratnosť exkluzívne aj pre programy Fix 9, 12 a 16. Po prvýkrátnesmie bude uviedol do ponuky špeciálny mobilný telefón model od spoločnosti emporia k investícii dispozícii za z financovania pacientskej pre seniorov – Emporia Talk Premium 1€ aj pre najnižšie programy Fix 0 a Program organizácie určený v roku 2010. Dlhodobo podporuje starších 40. S predplatenou kartou Easy sa bude ľudí prostredníctvom špeciálnych produktov telefón emporiaTALKcomfort predávať v balíku s cieľom pomôcť im lepšie komunikovať nielen za 39 eur, kde zákazník získa aj Easy kartu doma, ale aj na cestách. s kreditom vo výške 9 eur.

SK/COM/0002/12

Telefón emporiaTALKcomfort je prispôsobený potrebám moderných seniorov. Od bežných mobilných telefónov sa odlišuje čitateľným čiernobielym displejom a alfanumerickou klávesnicou s veľkými tlačidlami, ktoré sa ľahko ovládajú. Užívateľskú jednoduchosť dopĺňa elegantný dizajn, ktorý sa vyznačuje štíhlym, ľahkým a subtílnym telom telefónu. Extra silný vibračný tón zvonenia a výborná kvalita zvuku hovorov sú výhodami, ktoré seniori určite ocenia. Pre zabezpečenie rýchlej funkčnosti disponuje telefón bočnými tlačidlami na zasielanie SMS správ, aktivovanie alarmu i baterky na prisvietenie. Zároveň emporiaTALKcomfort zaručuje komfortné používanie telefónu vďaka dlhej životnosti baterky, ktorá bola predĺžená z dvoch na štyri hodiny hovoru.

Viac na www.telekom.sk alebo na Zákazníckej linke Telekom 0800 123 456

GlaxoSmithKline Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 2 tel.: +421 2 48 26 11 11, fax: +421 2 48 26 11 10, www.gsk.sk

GSK inz 205x265 04_2012vs2 1

4/20/12 4:44 PM


STE STARŠÍ AKO 50 ROKOV? Dospelí, ktorí majú viac ako 50 rokov, môžu byť ohrození invazívnym pneumokokovým ochorením (IPO). AKO OSTAŤ ZDRAVÝ. TERAZ UŽ MÔŽETE UROBIŤ JEDEN PREVENTÍVNY KROK Invazívne pneumokokové ochorenie je infekčné ochorenie spôsobené rozličnými druhmi pneumokokových baktérií, ktoré napádajú: • krvný obeh (BAKTERIÉMIA), • tkanivá a tekutiny v okolí mozgu a miechy (MENINGITÍDA), • krvný obeh a pľúca (PNEUMÓNIA S BAKTERIÉMIOU – najčastejšia forma infekcie).

STE OHROZENÝ?

• Máte viac ako 50 rokov? • Fajčíte? • Trpíte nejakým chronickým ochorením (napr. chronickým ochorením srdca, pľúc, pečene...)? Ak ste na jednu alebo viac z týchto otázok odpovedali ÁNO, riziko nákazy invazívnym pneumokokovým ochorením je zvýšené. Zaočkovanie v dospelosti predstavuje najlepší spôsob, ako predchádzať invazívnemu pneumokokovému ochoreniu a jeho komplikáciám.

UROBTE PRVÝ KROK EŠTE DNES. POROZPRÁVAJTE SA SO SVOJÍM LEKÁROM O ZAOČKOVANÍ PROTI INVAZÍVNEMU PNEUMOKOKOVÉMU OCHORENIU.

Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13-valentná, adsorbovaná)

Bedeker zdravia 2_2012  
Bedeker zdravia 2_2012  

Bedeker zdravia 2_2012

Advertisement