Page 1

‫בס''ד‬ ‫?‪Capítulo 14. ¿La nueva Torah de Yesh"u‬‬ ‫פרק י''ד‬

‫[‪ ]31‬בעת ההיא אמר יש''ו לתלמידיו מלח אתם בעולם אם המלח יבטל טעמו במה יומלח ואינו שוה כלום אלא שיושלך בחוץ להיות‬ ‫מרמס רגלים‪.‬‬ ‫[‪ ]31‬מאור אתם בעולם‪ .‬עיר בנויה על ההר לא תוכל להסתר‪.‬‬ ‫[‪ ]31‬לא ידליקו נר להשים אותו במקום נסתר שלא תאיר רק משימים אותו על המנורה להאיר לכל בני הבית‪.‬‬ ‫[‪ ]31‬כן יאיר מאורכם לפני כל אדם להראותם מעשיכם הטובים המשובחות ומכבדות לאביכם שבשמים‪.‬‬ ‫[‪ ]31‬בעת ההיא אמר יש''ו לתלמידיו אל תחשבו שבאתי להפר תורה אלא להשלים‪.‬‬ ‫[‪ ]31‬באמת אני אומר לכם כי עד שמים וארץ אות אחת ונקודה אחת לא תבטל מהתורה או מהנביאים שהכל יתקיים‪.‬‬ ‫[‪ ]31‬ואשר יעבור מאמר א'' מהמצוות אלו אשר אלמד אחרים בן הבל יקרא מלכות והמקים והמלמד גדול יקרא במלכות שמים‪.‬‬

‫?‪Capítulo 14. ¿La nueva Torah de Yesh"u‬‬ ‫‪[13] En aquel tiempo dijo Yesh”u a sus discípulos: “Ustedes son sal en el mundo, si la sal cesara‬‬ ‫‪de cumplir su función en relación con su sabor, ¿con qué se salará? No sirve para nada sino para‬‬ ‫‪ser arrojada fuera y ser hollada con los pies.‬‬ ‫‪[14] Ustedes son luz en el mundo. Una ciudad edificada sobre un monte no se puede esconder.‬‬ ‫‪[15] No encienden una luz para ponerla en un lugar escondido donde no puede alumbrar; sino que‬‬ ‫‪la pondrán sobre la Menoráh para que alumbre a todos los de la casa.‬‬

‫‪©Copyright, Oraj HaEmet. www.orajhaemet.org‬‬


‫בס''ד‬ [16] Así alumbre su luz delante de todo hombre para mostrarles sus buenas obras (maasím tovím) que son alabadas y glorificadas delante de su Padre que está en los cielos. [17] En aquel tiempo dijo Yesh”u [le dijo] a sus discípulos: No piensen que vine a dejar sin efecto la Torah sino a llevarla a efecto. [18] En verdad les digo que hasta que el cielo y la tierra (se vayan) ni una letra o punto será abolido de la Torah o de los Profetas, porque todo será cumplido. [19] Y el que transgreda un (ma’amar) discurso de estas mitzvot (y enseñe) a otros, un Ben Hevel (persona vana) será llamado (en el) reino de los Cielos; pero cualquiera que [los] sostenga y enseñe será llamado grande en el reino del Cielo”.

Comentario. El “judaísmo” mesiánico entiende que la prédica de Yesh”u, sintetizada por Mateo en este sermón, es una forma de “Nueva Torah” de forma reformada, o de la “Torah del Mashiaj- ‫תורת‬ ‫”המשיח‬, más humanitaria y perfecta, que la misma Torah de Mosheh (Jas veshalom!)

Respecto a este particular concepto, el “judaísmo” mesiánico debería de indagar lo qué dice el Tana”j sobre la misma Torah de Mosheh (Ley de Moisés) o saber si apoya el surgimiento de un reemplazo.

Shemot

/

Devarim

Divre

Éxodo

/Deut

Hayamim

12:24

12:28

alef 16:15

Y guardareis esta palabra a perpetuida d, para vosotros y para vuestros hijos.

Cumple todos estos precept os que te ordeno hoy, para que tú y tus hijos sean

Recordad Su pacto por siempre. La palabra que Él dio para mil generacione s…

Yeshayh”

Tehiim

Tehilim

Tehilim

Tehilim

u 40:8

19:8-9

111: 7-8

33:11

119:150-152

La palabra de nuestro Di”s permane ce para siempre.

La Torahde l Eterno es perfecta …

Mem. Las obras de Sus manos son verdad y justicia. Nun. Todos Sus preceptos son verdadero s. Samej. Fueron

El consejo del Eterno permane ce para siempre …

Se acercan los que van tras la maldad. Se alejan de Tu Torah. Tú estás cerca, oh Eterno, y todos Tus mandamien tos son verdaderos.

©Copyright, Oraj HaEmet. www.orajhaemet.org


‫בס''ד‬ felices por siempre …

establecid os por siempre y para siempre. Ayin. Fueron hechos en verdad y rectitud.

Desde antiguo supe que los testimonios que Tú estableciste por siempre.

La respuesta del Tana”j es concluyente y definitiva: las Mitzvot y la Torah son para siempre, para toda la eternidad. No se autoriza a nadie a cambiarlos. La Torah (la Ley de Moisés), es perfecta y eterna.

Incluso a los no-judíos (goim) el Tehilim / Salmo 119:150-152 dice con relación a los no judíos que“están lejos de tu Torah”. Esta invocación lleva implícito un anhelo del autor como si dijera: “¡Qué bueno sería que le prestarán atención y la obedecieran!”.

Según los mesiánicos y natzratim Yesh”u enseño:

Mateo Shem Tov 14:17-19 [17] En aquel tiempo dijo Yesh”u [le dijo] a ‫לתלמידיו אל תחשבו שבאתי להפר תורה אלא‬ sus discípulos: No piensen que vine a dejar ‫”להשלים‬ sin efecto la Torah sino a llevarla a efecto. ‫באמת אני אומר לכם כי עד שמים וארץ אות אחת‬ [18] En verdad les digo que hasta que el cielo ‫ונקודה אחת לא תבטל מהתורה או מהנביאים שהכל‬ .‫יתקיים‬ y la tierra (se vayan) ni una letra o punto será abolido de la Torah o de los Profetas, ‫אשר יעבור מאמר א'' מהמצוות אלו אשר אלמד‬ porque todo será cumplido. ‫אחרים בן הבל יקרא מלכות והמקים והמלמד גדול‬ .‫יקרא במלכות שמים‬ [19] Y el que transgreda un (ma’amar) discurso de estas mitzvot (y enseñe) a otros, un Ben Hevel (persona vana) será llamado (en el) reino de los Cielos; pero cualquiera que [los] sostenga y enseñe será llamado grande en el reino del Cielo”.

O como aparece en la versión del texto analizado por el Profesor Shlomoh Pines Z”L:

Tathbit 70a „Yesh”u vino para

©Copyright, Oraj HaEmet. www.orajhaemet.org

"‫התורה ולבסס את להחיות בא ישו‬


‫בס''ד‬ vivificar y establecer l a Torah‟ Él dijo: Vengo a ustedes. Por esta razón actuare de acuerdo con la Torah y los preceptos de los profetas quienes estaban antes de mí. No vine a disminuir, por el contrario (vine a satisfacer: mutammima n). En verdad, por lo que a Di”s, es más fácil que los cielos se caigan sobre la tierra que quitar cualquier cosa de la Torah de Mo

‫אמר הוא‬: ‫אני‬ ‫אליכם בא‬. ‫זו מסיבה‬, ‫לפניי שהיו הנביאים של ואתהמצוות התורה בהתאם לפעול‬. ‫לא באתי‬ ‫ירידה כדי‬, ‫)לפגוש אניבא( ההיפך‬. ‫למען האמת‬, ‫די' של כך‬, ‫יותר זה‬ ‫על פני כדור השמיםנופלים מאשר קל‬ ‫משה של התורה מן דבר להסיר כדי הארץ‬. ‫" ירד יהיה הוא )התורה( כלום מילצמצם‬

sheh. Quienquiera que disminuya cualquier cosa de (la Torah) el será

©Copyright, Oraj HaEmet. www.orajhaemet.org


‫בס''ד‬ disminuido‟

O como aparece en un parafraseo (en arameo) en el Talmud:

Talmud B. Shabat 116 a-b Imma Shalom era esposa del R‟ Eleazar y hermana del Raban Gamliel. Cerca de ella vivía un filósofo que tenía reputación de no haberse dejado sobornar nunca. Ellos trataron de burlarse de él. Ella le mandó una lámpara de oro. Ambos fueron a verlo. Ella le dijo: “Deseo que me den una parte de la propiedad de la familia”. El les dijo: “Desde el día en que vosotros dejasteis vuestra tierra (Erretz Israel), la Torahde Mosheh (‫ )אורייתא דמשה‬fue apartada, y se dio la ley del Evangelión, y en él esta escrito: „Un hijo y una hija heredan por igual‟. Al día siguiente, él (Raban Gamliel),a su turno, le envió un asno libio. El (el filosofo) les dijo: „He mirado más hacia el final del libro, y esta escrito: „No he venido para brogar la Torah de Mosheh y no he venido para añadir a la Torah de Mosheh‟; y está escrito: „Donde hay un hijo, la hija no hereda‟. Ella le dijo: “Que tu luz brille como una lámpara”. (Raban) Gamliel le dijo a ella: “El asno vino y pisó la lámpara”

‫אימא שלום דביתהו דרבי אליעזר אחתיה‬ ‫דרבן גמליאל הואי הוה ההוא פילוסופא‬ ‫בשבבותיה‬ ‫דהוה שקיל שמא דלא מקבל שוחדא בעו‬ ‫לאחוכי ביה אעיילא ליה שרגא דדהבא ואזול‬ ‫לקמיה אמרה ליה בעינא דניפלגי לי בנכסי‬ ‫דבי נשי אמר להו פלוגו א"ל כתיב לן במקום‬ ‫ברא ברתא לא תירות א"ל מן יומא דגליתון‬ ‫מארעכון איתנטלית אורייתא דמשה‬ ‫ואיתיהיבת ספרא אחריתי וכתיב ביה ברא‬ ‫וברתא כחדא ירתון למחר הדר עייל ליה‬ ‫איהו חמרא לובא אמר להו שפילית לסיפיה‬ ‫דספרא וכתב ביה אנא לא למיפחת מן‬ ‫אורייתא דמשה אתיתי [ולא] לאוספי על‬ ‫אורייתא דמשה אתיתי וכתיב ביה במקום‬ ‫ברא ברתא לא תירות אמרה ליה נהור‬ ‫נהוריך כשרגא א"ל רבן גמליאל אתא חמרא‬ :‫ובטש לשרגא‬ ‫ רבי מאיר הוה קרי ליה און‬:‫הוספה מחסרונות הש"ס‬ ‫גליון רבי יוחנן הוה קרי ליה עון גליון‬ :‫רש"י‬ - ‫ רבי מאיר קרי ליה‬:‫[הוספה מחסרונות הש"ס‬ ‫לספרי המינין און גליון לפי שהם קורין אותם‬ ].‫אונליג"א‬ :‫ מין‬- ‫פילוסופא‬ ‫תוספות‬ ‫ מין כדפי' בקונטרס ורבינו שמע‬.‫פילוסופא‬ ‫[מיהודי אחד שבא מארץ יון ואמר] דבלשון יון‬ ‫פלוספוס הוא דוד החכמה ואית דגרסי פילא סבא‬ ‫והוא לשון לצון שחוק כדאמר באיכה רבתי דפלי‬ :‫ביהודאי פירוש ששחק ונתלוצץ‬

©Copyright, Oraj HaEmet. www.orajhaemet.org


‫בס''ד‬

A lo que el karaita Itzjak ben Avraham Tocri en su obra Jazak Emunah (‫חזוק אמונה‬-Fe Fortalecida) capitulo 10 escribe: “En Mateo 5:17-19 dice: „No piensen que yo he venido a destruir la Torah, o los profetas (nevi‟im). Yo no me vengo destruir pero (he venido) a cumplir. Es más facil que se diga que el cielo y la tierra pasen que una yud o una tilde desaparescan de la Torah y que todo se cumpla...‟ Así en Lucas 16:17 se lee: “Y es más fácil para el cielo y tierra fallecer que una tilde de la Torah que falte”. Estas palabras están en la oposición directa a la creencia y la aserción del cristianismo que la Torah de Mosheh se ha reemplazado por la venida de Yeshu. Así, el bautismo remplazo la circuncisión, y la santidad del shabat (septimo día) se diferio para guardar el primer día de la semana (domingo). Con la misma libertad inexcusable, muchas otras leyes Divinas han sido rechazadas por los cristianos, sólo algunas se retubieron, como aquéllos con respecto al incesto y las promulgaciones morales, respete a los padres, que amen a sus vecinos, la caridad a los pobres, la anulación de robo, rapiña, el adulterio, el asesinato, el derramamiento de sangre, y algunos otros crímenes que por razón de fuerza mayor y qué otras naciones que estaban sin la revelación habían reconocido antes de la venida de Yeshu.... Otras versiones traducen: “a consumarla”, “para darle su forma definitiva”). Como pudimos observar anteriormente son muchas las citas del Tana”j que fijan el establecimiento de la Torah para siempre y la no necesidad de reformadores, como el mítico Yesh”u. Veremos que, lejos de acatar su propia declaración (“no vine a”...), Yesh”u declara incorrectas, nulas o incompletas varias sentencias de la Torah, o se presenta como el intérprete que enseña lo jamás entendido.

Por una parte Yesh”u enseñaba en que no vino a abolir la Torah, pero en la realidad si lo hizo, como lo demuestra el More Yehuda Ribco, como se muestra a continuación:

La Torah enseña:

"Sin falta le darás sepultura el mismo

La interpretación de Yesh”u

Y uno de sus discípulos le dijo: “Permíteme que vaya y entierre a mi padre”. Y le dijo Yesh”u: “Ven en pos de

©Copyright, Oraj HaEmet. www.orajhaemet.org

La esencia de la enseñanza de Yesh”u No permite enterrar de inmediato. No permite respetar a


‫בס''ד‬ día" (Devarim / Deuteronomio 2:23)

mí y deja que los muertos entierren a sus muertos”. Mateo Shem-Tov 8: 21-22

los padres. Contradice lo que explícito en la Torá

"para diferenciar entre

Y Yeshúa llamó a las multitudes y les dijo: “¡Oigan y consideren! Lo que entra por la boca no ensucia al hombre; sino lo que sale de la boca ensucia al hombre” Mateo Shem-Tov 15: 10 y 11

No respeta temas de pureza e impureza. No respeta con tema de alimentos prohibidos. Contradice lo que es explícito en la Torá.

lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden (Vaikrá

comer." /

Levítico

11:47)

"ni pondrás Déjenlos, pues los ciegos guían a los Puso obstáculos tropiezo delante ciegos, y si un ciego guía a otro delante de los ciegos del ciego" (Vaikrá / ciego ambos caerán en un hoyo”. (materiales o Levítico 19:14) espirituales). "No aborrecerás en tu Mateo Shem-Tov 15:14 No amonesta con corazón a tu hermano. amabilidad al que Ciertamente considera un amonestarás a tu pecador. prójimo" (Vaikrá / Contradice lo que es explícito en la Torá.

Levítico 19:17)

'''Cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como a un natural

de

Y la mujer vino y se postró ante él y dijo: “¡Señor mío, ayúdame!” Y Yesh”u le dijo: “No es bueno que el hombre tome el pan de los hijos y se lo dé a los perros”. Mateo Shem-Tov 15:25-26

No ama al extranjero. No respeta a las personas por ser creadas a la "imagen" de Dios. Contradice lo que es explícito en la Torá.

He venido a separar a la humanidad, al hijo de su padre y a la hija de su madre. Y los enemigos serán los amados. El que ame a su padre y a su madre más que a mí, yo no soy apropiado para él.

No permite respetar a los padres. Contradice lo que es explícito en la Torá.

vosotros

consideraréis

al

extranjero que resida entre amarás mismo"

vosotros. como

Lo a

(Vaikrá

ti /

Levítico 19:33,34) '''Cada uno de vosotros respete a su madre y a su padre." (Vaikrá / Levítico 19:3)

Mateo Shem-Tov 10:35-37 '''Cada uno de vosotros respete a su madre y a su padre." (Vaikrá / Levítico

En aquella hora dijo Yeshú a sus discípulos: “No piensen que yo he venido a poner (paz) en la tierra, sino espada.

19:3)

©Copyright, Oraj HaEmet. www.orajhaemet.org

No permite respetar a los padres. Promueve el odio intrafamiliar. Promueve la lucha. Contradice lo que es


‫בס''ד‬ ''Cuando

alguna

persona maldiga a su padre o a su madre, morirá irremisiblemente.

Ha

He venido a separar a la humanidad, al hijo de su padre y a la hija de su madre. Y los enemigos serán los amados. El que ame a su padre y a su madre más que a mí, yo no soy apropiado para él.

explícito en la Torá.

maldecido a su padre o

a

su

sangre

madre; será

su

sobre

Mateo Shem-Tov 10:34-37

ella." (Vaikrá / Levítico 20:9) ''Cuando te acerques a una

ciudad

para

combatir contra ella, le propondrás la paz." (Devarim

/

Deuteronomio 20:10) '''No

tendrás

dioses

-

otros

personajes

delante

de

mí."

(Devarim

/

Deuteronomio

Al que me alabe delante del hombre yo lo alabaré delante de mi Padre que está en el cielo”

5:7)

"En pos de Hashem vuestro

Mateo Shem-Tov 10:32

Elokim

andaréis,

y

a

él

temeréis.

Guardaréis

Se pone entre Di”s y los hombres. Se pone delante de Di”s. Se pone en lugar de Di”s s. Se pone como el que salva o pierde. Contradice lo que es explícito en la Torá.

sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seréis fieles." (Devarim / Deuteronomio 13:5) "Pero

cuando

desde

allí busques a Hashem tu Elokim, lo hallarás, si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma." (Devarim / Deuteronomio 4:29) ''Las

cosas

secretas

pertenecen a Hashem nuestro Elokim, pero

27 (Lo que) les digo en la oscuridad, díganlo en la luz; (lo que oyen al oído, cuéntenlo en la puerta).

las reveladas son para nosotros

y

para

nuestros

hijos,

para

Mateo Shem-Tov 10:27

siempre, a fin de que cumplamos todas las

©Copyright, Oraj HaEmet. www.orajhaemet.org

Afirma que todo será revelado.


‫בס''ד‬ palabras de esta ley." (Devarim

/

Deuteronomio 29:28) "Si

escuchas

atentamente la voz de Hashem tu Elokim y haces lo recto ante sus ojos;

si

prestas

atención

a

sus

mandamientos

y

guardas

todas

leyes,

Entonces llamó Yeshú a sus 12 discípulos y les dio poder sobre todo espíritu inmundo para expulsarlos del hombre y para sanar toda enfermedad y toda plaga.

Pretende tener la autoridad que es potestad única de Di”s. Contradice lo que es explícito en la Torá.

Mateo Shem-Tov 10:1

sus

ninguna

enfermedad de las que envié

a

Egipto

te

enviaré a ti, porque yo soy

Hashem

sanador."

tu

(Shemot

Éxodo

/

15:26)

'''Ved ahora que yo, Yo Soy, y conmigo no hay más dioses. Yo hago morir y hago vivir; Yo hiero y también sano; no hay quien pueda librar de Mi mano." (Devarim

/

Deuteronomio 32:39) ''¿Existe

otro

pueblo

que haya oído la voz de Elokim hablando de en medio del fuego, como tú la has oído, y que

haya

seguido

viviendo? A ti se te ha mostrado

Todo me ha sido dado por mi Padre. Y no hay nadie que conoce al Hijo, sino el padre solamente; y al Padre nadie lo conoce sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.

esto

Mateo Shem-Tov 11:27

para

que sepas que Hashem es Elokim y que no hay otro Desde

aparte los

de

cielos

Él. te

hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran

fuego.

has

oído sus palabras de en medio del fuego."

©Copyright, Oraj HaEmet. www.orajhaemet.org

Se pone en el lugar de Di”s. Pretende desplazar con su persona al Pueblo elegido POR Di”s. Pretende ser el mediador entre Di”s y los hombres. Contradice lo que es explícito en la Torá.


‫בס''ד‬ (Devarim

/

Deuteronomio 4:33, 35, 36) "Quien proceda con soberbia y no obedezca al sacerdote que esté allí para servir delante de Hashem tu Elokim, ni al juez, esa persona morirá. Así eliminarás el mal de Israel. Todo el pueblo lo oirá y temerá, y ellos no actuarán más con soberbia." (Devarim / Deuteronomio 17:12,13) "Entonces invocarás, y Hashem te escuchará. Clamarás, y Él dirá: '¡Aquí estoy!' ''Si quitas de en medio de ti el yugo, el acusar con el dedo y el hablar vilezas" (Ieshaiá / Isaías 58:9)

"Seis días trabajarás, pero en el séptimo día descansarás. Aun en el tiempo de la siembra y de la siega descansarás." (Shemot / Éxodo 34:21)

Vayan a El todos los fatigados y cargados de trabajo, y yo los ayudaré a cargar el yugo de ustedes. Lleven mi yugo como el yugo de ustedes, aprendan de mí y consideren que soy manso, tov y puro de corazón, y encontrarán tranquilidad para sus nafshót porque mi yugo es suave y liviana mi carga.

Mateo Shem-Tov 11:29

En aquel tiempo, pasaba Yeshu por los sembrados en el día de Shabat, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar las espigas y a estrujarlas entre sus manos y a comerlas.

19:3)

"Guardaréis

Permite profanar y profana el Shabat. Contradice lo que es explícito en la Torá.

Mateo Shem-Tov 12:1

"''Guardad mis sábados. Yo soy Porque el hijo del hombre es dueño del Hashem, vuestro Shabat”. Elokim." (Vaikrá / Levítico

Se pone en medio de de Di”s. Es soberbio y nada humilde. Se pone en el lugar de autoridad. Se pone como ejemplo en lugar de ponerlo a Dios. Contradice lo que es explícito en la Torá.

Profana el Shabbat. Se pone en lugar de Dios. Contradice lo que es explícito en la Torá.

Mateo Shem-Tov 18:8

mis

sábados y tendréis en reverencia

mi

santuario. Hashem"

Yo, (Vaikrá

/

Levítico 19:30) "Irás a los sacerdotes

Entonces se acercaron a Yeshú los

©Copyright, Oraj HaEmet. www.orajhaemet.org

Desobedece las leyes de los sabios, leyes que


‫בס''ד‬ levitas y al juez que

Jajamim y lo perushim y le dijeron:

haya en aquellos días y consultarás. Ellos te indicarán la sentencia del juicio. Harás según

“¿Por qué transgreden tus discípulos las ordenanzas antiguas, pues no se lavan las manos antes de comer?”

la sentencia que te indiquen

en

aquel

lugar

que

haya

escogido,

y

cuidado

de

tendrás

Mateo Shem-Tov 15:2

fueron ordenadas por Dios que fueran prescritas. Desobedece la Torá. Contradice lo que es explícito en la Torá. Contradice lo que es explícito en la Torá Oral.

Hashem

hacer según todo lo que te declaren. Harás según la

Torá [la

instrucción] con que ellos te instruyan y según el juicio que pronuncien.

No

te

apartarás

de

la

sentencia

que

te

indiquen, derecha

ni ni

a

la

a

la

izquierda." (Devarim / Deuteronomio 17:9-11) "No

andarás

calumniando en medio de tu pueblo" (Vaikrá / Levítico

19:16)

“Familia de víboras, ¿cómo pueden ustedes hablar cosas buenas siendo malos? Ciertamente la boca despierta y el corazón habla.

"No aborrecerás en tu corazón

a

hermano."

tu

(Vaikrá

/

Levítico 19:17)

Calumnia. Avergüenza públicamente. Odia. Amenaza. Contradice lo que es explícito en la Torá.

Serpientes, simiente de víboras, ¿cómo escaparán de el juicio del Guehinam si no se vuelven en arrepentimiento? Mateo Shem-Tov 12:34 y 23:33

'''Guardad, pues, todos mis estatutos y todos mis

decretos,

Según tus palabras serás juzgado y según tus obras serás condenado”.

y

ponedlos por obra. Yo, Hashem.'''

(Vaikrá

Levítico

/

Mateo Shem-Tov 12:37

19:37)

"Guardad y practicad mis

estatutos.

Hashem, santifico" Levítico

Yo,

que

os

(Vaikrá

/

20:8)

''Guardad, pues, todos

©Copyright, Oraj HaEmet. www.orajhaemet.org

Desobedece la Torá. Inventa por sobre lo ordenado en la Torá. Juzga impropiamente. Contradice lo que es explícito en la Torá.


‫בס''ד‬ mis estatutos y todos mis

decretos,

ponedlos

por

(Vaikrá

/

y

obra." Levítico

20:22) ''Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días

se

sobre

prolonguen

Pero él le respondió al que le habló: “¿Quiénes son mis hermanos y quién es mi madre?”.

la tierra que

Hashem tu Elokim te

Mateo Shem-Tov 12:48

No respeta a su madre. No se hace cargo de ser responsable (como hermano mayor y supuesto "rabino") de sus hermanos.

da." (Shemot / Éxodo 20:12) "Entonces

Hashem

preguntó a Caín: -¿Dónde

está

hermano

tu

Abel?

Y

respondió:

--No

sé.

¿Soy

acaso

el

de

mi

yo

guarda

hermano?" (Bereshit / Génesis 4:9) '''No haréis injusticia en el juicio" (Vaikrá / Levítico "Te

19:35)

alejarás

de

las

palabras de mentira, y no condenarás a morir al inocente y al justo; porque

yo

no

justificaré

al

(para que caiga) sobre ustedes la sangre de todo justo que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre del justo Hével hasta la sangre de Zekharyah Ben Birkeyah, a quien ustedes mataron entre el Templo y el altar.

Acusa en falso. Atestigua en falso. Ofende en público. Incita al odio y la violencia. Contradice lo que es explícito en la Torá.

culpable." (Shemot / Éxodo 23:7) ''Si un hombre toma una mujer y se casa con ella, y sucede que

Mateo Shem-Tov 23:35 Y así orarán ustedes: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, Mateo Shem-Tov 6:9

ella no le agrada por haber él hallado en ella

alguna

cosa

vergonzosa,

le

escribirá una carta de divorcio, la entregará en

su

mano

y

la

despedirá de su casa. Salida ella de su casa, podrá ir y casarse con

©Copyright, Oraj HaEmet. www.orajhaemet.org

Añade mandamientos. No obedece la Torá. No enseña a rezar el Shemá Israel. No enseña Torá. No habla constantemente lo que la Torá ordena.


‫בס''ד‬ otro

hombre."

(Devarim

/

Deuteronomio 24:1,2) "A Hashem tu Elokim temerás

y

a

Él

servirás,

y

por

Su

nombre

Y yo les digo que no juren en vano en ningún asunto, ni por el cielo porque es el trono de Elokim.

Añade mandamientos. Contradice lo que es explícito en la Torá.

jurarás."

(Devarim

/

Mateo Shem-Tov 5:34

Deuteronomio 6:13) "No te inclinarás ante sus

dioses

ni

rendirás

les culto"

33 y los que estaban en la barca se arrodillaron y dijeron: “¡En verdad tú eres el Hijo de ha'Elokim!” Mateo Shem-Tov 14:33

Permite y promueve la idolatría. Permite la adoración idolátrica. Contradice lo que es explícito en la Torá. Se cree dios.

Entonces vinieron a él unos discípulos de Yojanán y le dijeron: “¿Por qué nosotros y los perushim ayunamos muchas veces y tu(s) discípulo(s) no ayunan?”.

Desobedece los ayunos establecidos. Enseña a desobedecer la Torá.

(Shemot / Éxodo 23:24) "Pero si tu corazón se aparta y no obedeces; si te dejas arrastrar a inclinarte ante otros dioses

y

culto"

les

rindes

(Devarim

/

Deuteronomio 30:17) "Los

jueces

investigarán bien, y si aquel testigo resulta ser falso, por haber testificado falsamente contra su hermano, le

Mateo Shem-Tov 9:14

haréis a él lo que él pensó

hacer

a

su

hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti."

(Devarim

/

Deuteronomio 19:18,19) "Los confirma al callar al respecto el día en que

se

ellos."

entera

de

(Bemidbar

/

Números 30:15) "Bienaventurado

el

hombre que no anda según el consejo de los

impíos,

ni

se

detiene en el camino

Y él lo llevó a su casa a comer. Y sucedió mientras estaba comiendo, que he aquí muchos violentos y malvados estaban a la mesa y he aquí estaban cenando con Yeshú y sus discípulos.

de los pecadores, ni se sienta en la silla de los

Mateo Shem-Tov 9:10

©Copyright, Oraj HaEmet. www.orajhaemet.org

Se junta con pecadores. No amonesta con amabilidad a los pecadores (pero sí endecha con odio a lo hace con obran con rectitud).


‫בס''ד‬ burladores." (Tehilim / Salmos 1:1) ''Ciertamente

este

mandamiento que te mando

hoy

no

es

demasiado difícil para ti,

ni

está

lejos."

(Devarim

/

Deuteronomio ''Llamo

En aquel tiempo dijo Yeshú a sus discípulos: “Entren por la puerta estrecha porque la puerta de destrucción es ancha y profunda y muchos entran por ella. Mateo Shem-Tov 7:13

Desobedece la Torá. Predica que hay que apartarse de ella, pues es su camino angosto. Predica el descontento y la amargura. Contradice lo que es explícito en la Torá.

30:11)

hoy

por

testigos

contra

vosotros a los cielos y a la tierra, de que he puesto

delante

de

vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas,

y

tus

descendientes, amando a Hashem tu Elokim, escuchando su voz y siéndole fiel. Porque él es tu vida y la prolongación de tus días, para que habites en

la

tierra

que

Hashem

juró

que

había de dar a tus padres

Avraham

[Abraham], [Isaac]

y

Itzjac Iaacov

[Jacob].'' (Devarim / Deuteronomio 30:19,20) "Con el sudor de tu

Y danos nuestro pan continuamente.

frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra"

(Bereshit

Mateo Shem-Tov 6:11

/

Génesis 3:19) "No haréis incisiones en vuestros cuerpos" (Vaikrá 19:28)

/

Levítico

Y si tu mano o tu pie te hace tropezar, córtalo y (échalo) de ti; es mejor para ti que entres en la vida (ciego) o manco que teniendo dos manos y dos pies seas dado al

©Copyright, Oraj HaEmet. www.orajhaemet.org

Usa a Di”s como su sirviente. Desobedece un mandato de la Torá. Contradice lo que es explícito en la Torá. Incita al pecado y a la enfermedad.


‫בס''ד‬ fuego eterno –ba’esh olamit’-. Mateo Shem-Tov 18:8 ''No prevalecerá un solo testigo contra alguna persona, por cualquier maldad o pecado que haya cometido. Por el testimonio de dos o tres testigos se decidirá un asunto." (Devarim / Deuteronomio 19:15) "Y Hashem nos mandó que pusiéramos por obra todas estas leyes y que temiésemos a Hashem nuestro Elokim, para que nos fuera bien todos los días y para conservarnos la vida, como en el día de hoy." (Devarim / Deuteronomio 6:24) "Harás congregar al pueblo--los hombres, las mujeres, los niños y los forasteros que estén en tus ciudades-, para que oigan, aprendan a temer a Hashem vuestro Elokim y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Sus hijos que no la conocen la oirán y aprenderán a temer a Hashem vuestro Elokim, todos los días que viváis en la tierra que para tomarla en posesión cruzáis el Jordán.'' (Devarim / Deuteronomio 31:12,13) "¿Qué nación hay tan grande que tenga leyes y decretos tan justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros?" (Devarim / Deuteronomio 4:8)

"En la Torah de ustedes está escrito que cuando dos testigos dicen lo mismo, su testimonio tiene valor.Pues bien, yo mismo soy un testigo a mi favor, y el Padre que me envió es el otro testigo" Yojanan 8: 17-18

"a fin de confirmarte

©Copyright, Oraj HaEmet. www.orajhaemet.org

Se ubica por fuera de la Torá. Desconoce la Torá. Se usa a sí mismo como testigo. Desconoce el hecho de que debe haber dos testigos válidos. Contradice lo que es explícito en la Torá.

Desconoce la Torá. Desobedece a Di”s.


‫בס''ד‬ hoy como pueblo suyo, y para que él sea tu Elokim, como te ha

"Yeshu les contestó:—Si de veras Dios fuera su padre...Vosotros sois de vuestro padre el diablo,"

prometido y como lo juró

a

tus

Avraham

padres

Yojanan 8:42 y44

[Abraham],

Itzjac [Isaac] y Iaacov

Profana el pacto con Di”s. Difama en público. Incita a la rebelión. Atenta contra la autoridad designada por Di”s en la Torá. Contradice lo que es explícito en la Torá.

[Jacob]. 'No sólo con vosotros hago yo este pacto

y

este

compromiso solemne; ciertamente es con el que

está

aquí

con

nosotros hoy, delante de

Hashem

nuestro

Elokim, y también con aquel que no está aquí con

nosotros

hoy."

(Devarim

/

Deuteronomio

29:12-

14) "Porque la porción de Hashem es su pueblo; Iaacov [Jacob] es la parcela

de

su

heredad." (Devarim / Deuteronomio

32:9)

"Es porque Hashem os ama

y

guarda

el

juramento que hizo a vuestros

padres"

(Devarim

/

Deuteronomio 7:8) ''Si un hombre comete adulterio mujer

con casada,

una si

comete adulterio con la

mujer

de

su

prójimo, el adúltero y la

adúltera

morirán

irremisiblemente." (Vaikrá 20:10)

/

Levítico

"—Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la Torahnos mandó Mosheh apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Esto decían probándolo, para tener de qué acusarlo. Pero Yeshu, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: —El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella."

©Copyright, Oraj HaEmet. www.orajhaemet.org

No amonesta al pecador. Perdona lo que la Torácastiga. Ofende a los honestos. Desobedece la Torá. Contradice lo que es explícito en la Torá.


‫בס''ד‬ Yojanan 8 v.4 al 7 Guardaréis

mis

sábados y tendréis en reverencia

mi

santuario.

Yo,

Hashem"

(Vaikrá

Verdaderamente les digo que el templo es más grande que esto. Mateo Shem-Tov 12:6

/

Levítico 19:30) '''No recurráis a los que evocan a los muertos ni

busquéis

a

adivinos

los para

contaminaros ellos.

Yo,

Y él recorría todas las ciudades y torres enseñando en las casas de asamblea y proclamando buenas noticias y sanando todas las enfermedades y toda dolencia.

con Hashem,

vuestro

Mateo Shem-Tov 9:35

Elokim."

(Vaikrá

/

Levítico

19:31)

''Ciertamente Hashem juzgará a su pueblo y tendrá misericordia de

"Y el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado a su Hijo todo el poder de juzgar"

sus siervos" (Devarim / Deuteronomio

32:36)

Yojanan 5:22

"El Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo

que

(Bereshit

es

justo?"

/

Génesis

Desconoce la importancia central del Templo. Se proclama como superior a lo que Dios eligió como superior. Contradice lo que es explícito en la Torá. Predica cosas que no son Torá. Recurre a estratagemas para capturar la confianza de los inocentes. Pone obstáculos delante de los "ciegos" intelectuales. Utiliza ciencias ocultas (llamadas en la antigüedad brujería) prohibidas por la Torá. Se pone en lugar de Dios. Le quita importancia y poder a Dios. Se convierte a sí mismo en el juez universal. Idolatría. Contradice lo que es explícito en la Torá.

18:25) "Pero

cuando

desde

allí busques a Hashem tu Elokim, lo hallarás, si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma." (Devarim / Deuteronomio 4:29) "no

destruyas

su

arboleda alzando en ella el hacha, porque de ella podrás comer. No la cortarás; pues, ¿acaso los árboles del campo

son

hombres

para que vengan ante

Y sucedió en la mañana que regresó a la ciudad hambriento. Y vio una higuera junto al camino y se acercó a ella pero no encontró nada en ella excepto hojas. Y le dijo: “Que nunca nazca fruto de ti”. Y enseguida la higuera se secó. Y los discípulos vieron [eso], se maravillaron y dijeron: “¿Cómo se secó enseguida?” Y Yeshú respondió y les dijo: “Si tienen fe sin dudar, no sólo a la higuera harán

©Copyright, Oraj HaEmet. www.orajhaemet.org

Desobedece la Torá. Ira. Odio. Destrucción. Contradice lo que es explícito en la Torá.


‫בס''ד‬ ti

con

asedio?"

(Devarim Deuteronomio 20:19)

/

(esto), sino que si le dicen a este monte que salga y se vaya (al mar), será hecho. Mateo Shem-Tov 21:18-20

Es que, el judaísmo no tiene (ni tuvo, ni tendrá) necesidad de un "rabino" como Ieshu. El profeta Iejezkel (22) anunció: Yejezquel 22:25-31 "(25) Porque en medio de ella hay una conspiración de sus profetas; son como un león rugiente que arrebata la presa. Devoran a la gente, se apoderan del patrimonio y de las cosas preciosas, y multiplican sus viudas en medio de ellos. (26) ''Sus sacerdotes violan mi ley y profanan mis cosas sagradas. No hacen diferencia entre lo santo y lo profano, ni enseñan a distinguir entre lo impuro y lo puro. Con respecto a mis sábados esconden sus ojos, y he sido profanado en medio de ellos. (27) ''Sus magistrados en medio de ella son como lobos que arrebatan la presa para derramar sangre y destruir las vidas, a fin de conseguir ganancias deshonestas. (28) ''Sus profetas les han recubierto con cal. Ven vanidad y les adivinan mentira, diciendo: 'Así ha dicho el Señor Hashem', pero Hashem no ha hablado. (29) ''Y el pueblo de la tierra ha practicado la opresión y ha cometido robo. Abusan del pobre y del necesitado, y oprimen sin derecho al extranjero. (30) Busqué entre ellos un hombre que levantara el muro y que se pusiese en la brecha delante de mí, intercediendo por la tierra para que yo no la destruyera; pero no lo hallé. (31) Por tanto, derramaré sobre ellos mi indignación; con el fuego de mi ira

©Copyright, Oraj HaEmet. www.orajhaemet.org

‫יחזקאל כב‬

‫ כב‬-‫ְּכהִּתוְך ֶּכסֶּף בְּתֹוְך כור כֵּן ּתֺּ ּתְּ כו בְּתֹוכָּה וִידַּ עְּּתֶּ ם כִי‬

‫ {פ‬.‫ש ַּפכְּּתִ י ֲחמָּתִ י ֲעלֵּיכֶּם‬ ָּ ‫} ֲאנִי י ְּהוָּה‬

‫י ְּהוָּה ֵּאלַּי לֵּאמ ֹּר כג‬-‫ ַּויְּהִי דְּ בַּר‬. ‫לָּה אַּּתְּ כד‬-‫ָאדָּ ם ֱאמָּר‬-‫בֶּן‬ ‫שמָּה בְּיֹום זָּעַּם‬ ְּ ֺּ‫א ֶֶּּרץ ֹלא מְּטֹּה ָָּּרה הִיא ֹלא ג‬. ‫כה ֶּקשֶּר‬ ‫נְּבִיאֶּי ָּה בְּתֹוכָּה ַּכא ֲִרי שֹואֵּג ט ֵֹּּרף ט ֶָּּרף נֶּפֶּש ָאכָּלו חֹּסֶּן וִיקָּר‬ ‫יִקָּחו ַא ְּלמְּנֹותֶּ י ָּה ה ְִּרבו בְּתֹוכָּה‬. ‫תֹורתִי‬ ָּ ‫כוכ ֹּ ֲהנֶּי ָּה ָּחמְּסו‬ ‫ ַּה ָּטמֵּא‬- ‫ק ֹּדֶּ ש לְּח ֹּל ֹלא ִה ְּבדִילו ובֵּין‬-‫ַּוי ְּ ַּחלְּלו קָּדָּ שַּי בֵּין‬ ‫שבְּתֹותַּי ֶּה ְּעלִימו עֵּינ ֵּיהֶּם ָּו ֵּאחַּל‬ ַּ ‫ְּלטָּהֹור ֹלא הֹודִ יעו ו ִמ‬ ‫בְּתֹוכָּם‬. ‫דָּ ם כז‬-‫שפְָּך‬ ְּ ‫ש ֶָּּרי ָּה ְּבק ְִּרבָּה ִכז ְּ ֵּאבִים ט ְֹּּרפֵּי ט ֶָּּרף ִל‬ ‫ ְּל ַּאבֵּד נְּפָּשֹות ְּל ַּמעַּן בְּצ ֹּ ַּע ָּבצַּע‬. ‫ונְּבִיאֶּי ָּה טָּחו ָּלהֶּם כח‬ ‫שוְּא וְּק ֹּ ְּסמִים ָּלהֶּם ָּכז ָּב אֹּמְּרִ ים כ ֹּה ָאמַּר אֲדֹּנָּי‬ ָּ ‫ּתָּ פֵּל חֹּז ִים‬ ‫י ְּהוִה וַּיהוָּה ֹלא דִ בֵּר‬. ‫ָָּארץ ָּעשְּקו עֹּשֶּק ְּוגָּז ְּלו ָּגז ֵּל כט‬ ֶּ ‫עַּם ה‬ ‫שפָּט‬ ְּ ‫ ַּהגֵּר ָּעשְּקו בְֹּלא ִמ‬-‫ ְּו ָּענִי ְּו ֶּאבְּיֹון הֹונו ְּו ֶּאת‬. ‫ל ָּו ֲא ַּבקֵּש‬ ‫ָָּארץ ְּל ִבלְּּתִי‬ ֶּ ‫גָּדֵּ ר וְּעֹּמֵּד ַּבפ ֶֶּּרץ ְּל ָּפנַּי ְּבעַּד ה‬-‫ֵּמהֶּם אִיש ג ֹּדֵּר‬ ‫שחֲתָּ ה וְֹּלא ָּמצָּאתִי‬ ַּ . ‫ָּו ֶּאשְּפְֹּך ֲעלֵּיהֶּם ז ַּ ְּעמִי ְּבאֵּש לא‬ ‫ {פ‬.‫} ֶּעב ְָּּרתִ י ִכלִיתִ ים דַּרְּ כָּם בְּר ֹּאשָּם נָּתַּּתִ י נְּאֺּם אֲדֹּנָּי י ְּהוִה‬


‫בס''ד‬ los consumiré. Haré recaer su conducta sobre sus propias cabezas'', dice el Señor Hashem."

Si éste no es un el vivo retrato de los seguidores de Yesh”u de Natzrat, ¿qué lo es?

"Aunque

ahora todos los pueblos anden cada uno en el nombre de sus dioses, con todo, nosotros andaremos en el nombre de Hashem nuestro Elokim, eternamente y para siempre." Mijá / Miqueas 4:5

©Copyright, Oraj HaEmet. www.orajhaemet.org

Shem tov cap 14  

©Copyright, Oraj HaEmet. www.orajhaemet.org Capítulo 14. ¿La nueva Torah de Yesh"u? [ 31 ] ‫להיות‬ ‫בחוץ‬ ‫שיושלך‬ ‫אלא‬ ‫כלום‬ ‫שוה‬ ‫ואינו...