Page 1

PL.

DE.

Z£¥CZA OGRODOWE PFOSTENTRÄGER

3

www.derc-okucia.pl


O FIRMIE

Szanowni Pañstwo, Firma ,,DERC” jest czo³owym producentem artyku³ów metalowych i tapicerskich w Polsce. Swoj¹ dzia³alnoœæ produkcyjn¹ jak i handlow¹ rozpoczêliœmy w 1979 roku jako producent okuæ tapicerskich, metalowych oraz zawiasów do drzwiczek szklanych i sto³ów. Od pocz¹tku dzia³alnoœci g³ówny nacisk k³adziemy tylko na wytwarzanie najwy¿szej jakoœci wyrobów, ale równie¿ Na ich szybkie i sprawne wprowadzenie do sprzeda¿y. Misj¹ naszej firmy jest zaspokojenie potrzeb klientów poprzez dostarczenie im szerokiej gamy produktów po atrakcyjnej cenie. Na dzieñ dzisiejszy w naszej ofercie mo¿na znaleŸæ kilkaset wyrobów opartych na wzorach w³asnych produkowanych w kilku grupach asortymentowych.. Od momentu rozpoczêcia dzia³alnoœci uda³o nam siê zdobyæ zaufanie klientów w kraju jak i zagranic¹. Stale podejmujemy nowe wyzwania w zakresie podnoszenia jakoœci oferowanych us³ug i wyrobów a, tak¿e poszerzania asortymentu o kolejne produkty. Podmiotowe podejœcie do ka¿dego i uwzglêdnienie indywidualnych potrzeb wyznaczaj¹ kierunki naszej dzia³alnoœci. Z tego w³aœnie powodu, oprócz bogatej oferty wyrobów, która ci¹gle siê poszerza, oferujemy produkty specjalne, realizowane na indywidualne zamówienie klienta. Dysponuj¹c w³asn¹ baz¹ transportow¹ oraz dziêki œcis³ej wspó³pracy z firmami spedycyjnymi staramy siê zapewniæ naszym klientom dostawê towaru w jak najkrótszym czasie od z³o¿enia zamówienia. Katalog, który pañstwu prezentujemy ma na celu dostarczyæ stosunkowo niezbêdna iloœæ informacji technicznych. Mamy nadziejê, ¿e informacje w nim zawarte utrwal¹ Pañstwa wiedzê na temat oferowanych produktów i bêd¹ pomocne w sprzeda¿y. Zapraszamy do wspó³pracy Zarz¹d Firmy ,,DERC”


Podpórka s³upa typ L Aprobata Techniczna AT-15-8772/2011 B

E

D

A

Szt.

L-1

0308

60 x 60 x 120

200

16

1

Zn.ogn.

L-2

0309

70 x 60 x 120

200

16

1

Zn.ogn.

L-3

0310

80 x 60 x 120

200

16

1

Zn.ogn.

L-4

0311

90 x 60 x 120

200

16

1

Zn.ogn.

L-5

0312

100 x 60 x 120

200

16

1

Zn.ogn.

L-6

0313

120 x 60 x 120

200

16

1

Zn.ogn.

L-7

0314

84 x 90 x 130

200

20

1

Zn.ogn.

L-8

0248

100 x 100 x 100

200

20

1

Zn.ogn.

L-9

0362

90 x 90 x 120

200

20

1

Zn.ogn.

L-10

0363

100 x 90 x 120

200

20

1

Zn.ogn.

L-11

0364

120 x 90 x 120

200

20

1

Zn.ogn.

C

Wymiary (mm) A x B x C

11

E

Art. No.

g

SYMBOL

PODPÓRKI S£UPA

W celu wyeksponowania

g

D

4,0 Dane techniczne

Klasa odpornoœci na ogieñ: Klasa A1 w zakresie reakcji na ogieñ

Podpórka s³upa typ U Aprobata Techniczna AT-15-8772/2011

U-1

Art. No.

Wymiary (mm) A x B x C

E

0323

61 x 60 x 120

200

D

Szt.

A

B

16

1

Zn.ogn.

U-2

0324

71 x 60 x 120

200

16

1

Zn.ogn.

U-3

0325

81 x 60 x 120

200

16

1

Zn.ogn.

U-4

0326

91 x 60 x 120

200

16

1

Zn.ogn.

C

SYMBOL

0327

91 x 90 x 120

200

20

1

Zn.ogn.

U-6

0328

101 x 60 x 120

200

16

1

Zn.ogn.

U-7

0329

101 x 90 x 120

200

20

1

Zn.ogn.

U-8

0330

121 x 60 x 120

200

16

1

Zn.ogn.

U-9

0331

121 x 90 x 120

200

20

1

Zn.ogn.

U-10

0499

141 x 60 x 120

200

20

1

Zn.ogn.

U-11

0286

141 x 90 x 120

200

20

1

Zn.ogn.

E

U-5

g

11

g

4,0

D

Dane techniczne Klasa odpornoœci na ogieñ: Klasa A1 w zakresie reakcji na ogieñ

Podstawa s³upa do przykrêcenia typ U Aprobata Techniczna AT-15-8772/2011 SYMBOL

Art. No.

Wymiary (mm) A x B x C

PU-1

0367

61 x 60 x 120

4,0

1

Zn.ogn.

PU-2

0368

71 x 60 x 120

4,0

1

Zn.ogn.

PU-3

0369

81 x 60 x 120

4,0

1

Zn.ogn.

PU-4

0370

91 x 60 x 120

4,0

1

Zn.ogn. Zn.ogn.

Szt.

0371

101 x 60 x 120

4,0

1

0372

121 x 60 x 120

4,0

1

Zn.ogn.

PU-7

0373

91 x 90 x 120

4,0

1

Zn.ogn.

PU-8

0374

101 x 90 x 120

4,0

1

Zn.ogn.

PU-9

0375

121 x 90 x 120

4,0

1

Zn.ogn.

B

A

Dane techniczne Klasa odpornoœci na ogieñ: Klasa A1 w zakresie reakcji na ogieñ

www.derc-okucia.pl

PU-5 PU-6

C

3.2


Aprobata Techniczna AT-15-8772/2011

A

B 11

SYMBOL

Art. No.

Wymiary (mm) A x B x C

D

Szt.

UT-1

0348

70 x 50 x 200

40

1

UT-2

0349

80 x 50 x 200

40

1

Zn.ogn. Zn.ogn.

UT-3

0350

90 x 50 x 200

40

1

Zn.ogn.

UT-4

0351

100 x 50 x 200

40

1

Zn.ogn.

UT-5

0352

120 x 50 x 200

40

1

Zn.ogn.

UT-6

0365

140 x 50 x 200

40

1

Zn.ogn.

g

C

PODSTAWY S£UPA

Podstawa s³upa typ U z teownikiem

C

g

D

g

D

Dane techniczne

5,0

Klasa odpornoœci na ogieñ: Klasa A1 w zakresie reakcji na ogieñ

Podstawa s³upa typ H Aprobata Techniczna AT-15-8772/2011 SYMBOL

C

Art. No.

Wymiary (mm) A x B x C

Szt.

H-1

0332

70 x 50 x 600

6,0

1

Zn.ogn.

H-2

0333

80 x 50 x 600

6,0

1

Zn.ogn.

H-3

0334

90 x 50 x 600

6,0

1

Zn.ogn.

H-4

0335

100 x 50 x 600

6,0

1

Zn.ogn.

H-5

0336

120 x 50 x 600

6,0

1

Zn.ogn.

H-6

0337

140 x 50 x 600

6,0

1

Zn.ogn.

Dane techniczne Klasa odpornoœci na ogieñ: Klasa A1 w zakresie reakcji na ogieñ

B

Podstawa s³upa typ TT Aprobata Techniczna AT-15-8772/2011

A

SYMBOL

B

Art. No.

Wymiary (mm) A x B x C

Szt.

T-1

0353

71 x 200 x 160

50 x 5,0

1

T-2

0354

81 x 200 x 170

50 x 5,0

1

Zn.ogn. Zn.ogn.

T-3

0355

91 x 200 x 180

50 x 5,0

1

Zn.ogn.

T-4

0356

101 x 200 x 190

50 x 5,0

1

Zn.ogn.

T-5

0357

121 x 200 x 210

50 x 5,0

1

Zn.ogn.

T-6

0358

141 x 200 x 230

50 x 5,0

1

Zn.ogn.

Dane techniczne

C

Klasa odpornoœci na ogieñ: Klasa A1 w zakresie reakcji na ogieñ

www.derc-okucia.pl

Podstawa s³upa typ TT

3.3

Aprobata Techniczna AT-15-8772/2011 SYMBOL

Art. No.

Wymiary (mm) A x B

PR-1

0376

500 x 50

* na kpl. sk³adaj¹ siê 2 szt.

Szt. 5,0

1

Zn.ogn.


Podstawa s³upa z podstaw¹ prostok¹tn¹ PP Aprobata Techniczna AT-15-8772/2011 SYMBOL

Art. No.

Wymiary (mm) AxBxC

Szt.

PP-1

0359

70 x 150 x 150

2,0

1

Zn.ogn.

PP-2

0360

90 x 150 x 150

2,0

1

Zn.ogn.

PP-3

0361

100 x 150 x 200

2,0

1

Zn.ogn.

PP-4

0439

80 x 150 x 200

2,0

1

Zn.ogn.

PODSTAWY S£UPA

W celu wyeksponowania

Dane techniczne Klasa odpornoœci na ogieñ: Klasa A1 w zakresie reakcji na ogieñ

Podstawa s³upa wbijana WB Aprobata Techniczna AT-15-8772/2011 SYMBOL

Art. No.

Wymiary (mm) AxBxC

Szt.

WB-1

0341

71 x 750 x 150

2,0

1

WB-2

0342

91 x 750 x 150

2,0

1

Zn.ogn. Zn.ogn.

WB-3

0343

91 x 900 x 150

2,0

1

Zn.ogn.

WB-4

0344

101 x 900 x 150

2,0

1

Zn.ogn.

WB-5

0403

81 x 750 x 150

2,0

1

Zn.ogn.

WB-6

0294

81 x 900 x 150

2,0

1

Zn.ogn.

WB-7

0135

121 x 900 x 150

2,0

1

Zn.ogn. Dane techniczne Klasa odpornoœci na ogieñ: Klasa A1 w zakresie reakcji na ogieñ

Podstawa s³upa wbijana lekka WBL Aprobata Techniczna AT-15-8772/2011 Art. No.

Wymiary (mm) AxBxC

WBL-1

0851

71 x 750 x 150

WBL-2

0852

WBL-3

0853

SYMBOL

Szt. 1,6 - 1,8

1

Zn.ogn.

81 x 750 x 150

1,6 - 1,8

1

Zn.ogn.

91 x 900 x 150

1,6 - 1,8

1

Zn.ogn.

WBL-4

0854

90 x 900 x 150

1,6 - 1,8

1

Zn.ogn.

WBL-5

0855

101 x 750 x 150

1,6 - 1,8

1

Zn.ogn.

Dane techniczne Klasa odpornoœci na ogieñ: Klasa A1 w zakresie reakcji na ogieñ

Podstawa s³upa wbijana krótka WBK Aprobata Techniczna AT-15-8772/2011

WBK-1

Art. No.

0345

Wymiary (mm) AxBxC

Szt.

71 x 350 x 150

2,0

1

Zn.ogn. Zn.ogn.

WBK-2

0346

91 x 350 x 150

2,0

1

WBK-3

0347

101 x 350 x 150

2,0

1

Zn.ogn.

WBK-4

0438

81 x 350 x 150

2,0

1

Zn.ogn.

Dane techniczne Klasa odpornoœci na ogieñ: Klasa A1 w zakresie reakcji na ogieñ

www.derc-okucia.pl

SYMBOL

3.4


MOCOWANIA DO HUŒTAWEK

Okucie pergoli OP Aprobata Techniczna AT-15-8772/2011 Wymiary (mm) A x B x C

L

SYMBOL

Art. No.

D Szt.

OP-1

0338

38 x 32 x 30

2,0

6

40

50

Zn.ogn.

OP-2

0402

38 x 31 x 30

2,5

8

45

50

Zn.ogn.

Dane techniczne Klasa odpornoœci na ogieñ: Klasa A1 w zakresie reakcji na ogieñ

Mocowanie huœtawki MHA

SYMBOL MHA-10/190

Art. No.

Wymiary (mm)

0861

M10 x 190

Mocowanie huœtawki MHD

SYMBOL

Szt. 1

Zn.galw.

Mocowanie huœtawki z obejm¹ MHO

www.derc-okucia.pl

SYMBOL

3.5

Art. No.

Wymiary (mm)

MHO-80

0885

Æ 80

1

Zn.galw.

MHO-100

0886

Æ 100

1

Zn.galw.

MHO-120

0862

Æ 120

1

Zn.galw.

Szt.

MHD-10/195

Art. No.

Wymiary (mm)

0865

M10 x 195

Szt. 1

Zn.galw.


NOTATKI

www.derc-okucia.pl

3.6


Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe “DERC” ul.Pucka 6 84-103 £ebcz POLAND tel/fax +48 58 / 673 27 92 tel/fax +48 58 / 774 28 02 e-mail: info@derc-okucia.pl

www.derc-okucia.pl ©

by DERC. Wszelkie prawa zastrze¿one. Kopiowanie lub przetwarzanie, w jakiejkolwiek formie, katalogu w ca³oœci lub czêœci bez zgody Producenta ZABRONIONE.

Katalog Złącza ogrodowe  
Katalog Złącza ogrodowe  

Katalog złącz ogrodowych

Advertisement