Page 1

RvM vaststellingsovereenkomst Partijen, [noem partij x], te [noem plaatsnaam] en [noem partij y], te [noem plaatsnaam] nemen het volgende in overweging: Tussen partijen is een geschil ontstaan zoals omschreven in artikel 1;

Partijen verschillen van mening over [noem conflict]. Zij hebben besloten zich in te spannen om dit geschil op te lossen door RvM mediation, en hebben daartoe op [noem datum] een overeenkomst gesloten.

In het kader van mediation zijn gesprekken gevoerd met [naam mediator], mediator. Partijen hebben ter beslechting van het in artikel 1 omschreven geschil hun standpunten wederzijds prijsgegeven en wensen het resultaat van hun onderhandelingen en het geen zij voor het overige zijn overeengekomen, in deze vaststellingsovereenkomst vast te leggen.

Komen overeen:

1. Geschil; Het geschil waaraan partijen door middel van deze overeenkomst een eind willen maken omschrijven zij als [noem conflict].

2. Afspraken: [Noem afspraken] a. Overwegende [de considerans beschrijven] komen de partijen tot de oplossing om [oplossing nomen]

3. Geldigheid; De partijen verklaren bevoegd te zijn om deze vaststellingsovereenkomst aan te gaan. Voor ondertekening van deze overeenkomst zijn partijen in de gelegenheid gesteld om deze grondig te lezen en zijn zij door de mediator er op gewezen dat zij de gelegenheid hadden om deze met inachtneming van hun afspraken over vertrouwelijkheid te laten controleren door een eigen of gezamenlijke deskundige.

4. Overige bepalingen; a. Partijen verklaren dat zij, als deze overeenkomst correct is uitgevoerd, over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben, met betrekking tot in artikel 1 genoemd geschil.


b. Partijen zullen, ingeval van (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst, deze geheel noch gedeeltelijk ontbinden. Nakoming, al dan niet met schadevergoeding, kunnen zij steeds vorderen.

5. Executoriale titel De partijen hebben besloten de overeenkomst wel/geen [doorhalen] executoriale titel te verlenen[zo ja, en maken daarbij de volgende afspraak, [ naam noemen wie dat doet, eventueel bij welke notaris en een afspraak over de kosten]]

6. Geschillen; Als partijen in de toekomst van mening zullen verschillen over de interpretatie of uitvoering van deze overeenkomst zullen zij proberen door overleg tot een regeling te komen. Wanneer dat onmogelijk blijkt zullen zij dat geschil proberen op te lossen met behulp van mediation volgens het in artikel 3 bedoelde mediationreglement. Zolang de mediation niet is beĂŤindigd zal geen der partijen het geschil aan de rechter voorleggen, tenzij uitsluitend ter bewaring van de rechten. Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt en ondertekend te [plaats noemen] op [datum noemen], [noem partij x] en [noem partij y]

Uitleg Onder het kopje partijen komen de namen en de woonplaats van de partijen te staan. Dat kunnen twee of meer partijen zijn. Vervolgens moet de aard van het conflict kort omschreven worden en de datum waarop de mediationovereenkomst is afgesloten. In artikel 1 wordt het geschil omschreven. In artikel 2 worden eerst de overwegingen beschreven die hebben geleid tot deze uitkomst. Vervolgens wordt daar de uitkomst beschreven. In artikel 3 geven de partijen aan dat zij deze overeenkomst in het volle bewustzijn zijn aangegaan, eventueel na advies van een deskundige. In artikel 4 geven de partijen aan dat zij buiten de overeenkomst niets meer van elkaar te vorderen hebben. Ook maken ze hier de afspraak zich aan de overeenkomst te houden. In artikel 5 kunnen partijen gebruik maken van de mogelijkheid om de overeenkomst te laten ondertekenen door een notaris, waarna de overeenkomst door middel van een gerechtelijke deurwaarder is af te dwingen. In artikel 6 geven de partijen aan dat zij bij verschil van mening over de uitvoering van deze overeenkomst weer terug aan de mediationtafel gaan zitten om het geschil op te lossen.

RvM model vaststellingsovereenkomst  

RvM model vaststellingsovereenkomst

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you