Page 1

ฟ้าสวย น้ำใส จ ดหมายข่ า วกรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภ า พ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 7 ป ร ะ จ ำ เ ดื อ น กั น ย า ย น 2 5 5 4

จดหมายข่าวที่ทุกคนช่วยกันส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ เพียงคุณสมัครเป็นสมาชิกและร่วมแสดงความคิดเห็น

กระทรวงทรัพยากรฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ร่วมสนุกชิงรางวัล

3 ท่านรับ... กระเป๋าใบสวยรักษ์สงิ่ แวดล้อมสำหรับผูโ้ ชคดี

มหิงสาสายสืบ

กลุม่ นักอนุรกั ษ์ตวั น้อย คอลัมน์ : ต้นคิด

หน้า 3

“21 ตุลาคม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ร่วมกันดูแลรักษาต้นไม้ ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จย่า

คอลัมน์ : ระบำผีเสื้อ

หน้า 5

การศึกษาผลกระทบ ด้านเสียง

จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในอนาคต

คอลัมน์ : ฟ้ากว้าง

หน้า 6

กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม จัดพิธมี อบโล่ประกาศเกียรติคณ ุ และ ของทีร่ ะลึกให้แก่ขา้ ราชการและพนักงาน ราชการทีเ่ กษียณราชการ ปี 2554 คอลัมน์ : หมุนตามฟ้า

หน้า 7

กระทรวงทรัพยากรฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย คอลัมน์ : ใต้ตะวัน

หน้า 8

สนใจสมั ค รฟรี หรื อ แสดงความคิ ด เห็ น ได้ ที่ ส่ ว นสื่ อ สารสิ่ ง แวดล้ อ ม กรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม หรื อ e-mail : pr@deqp.mail.go.th


คอลัมน์

...เปิดฟ้า

ท่ามกลางความแปรปรวนของฟ้าฝนที่เทกระหน่ำลงมา อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดหลายเดื อ นที่ ผ่ า นมา นอกจากหลาย จังหวัดจะถูกปกคลุมด้วยน้ำแล้ว ยังมีอีกหลายพื้นที่ทั่วโลก ต้องจมอยู่ ใต้ความชุ่มฉ่ำของผืนน้ำ ราวกับ Water World เลยทีเดียว ซึ่งถึงแม้อุทกภัยในรอบปีนี้จะรุนแรงและรวดเร็วมากที่สุดในรอบกว่า 10 ปีที่ผ่านมา แต่อย่างน้อยเราก็ชื่นใจ ที่ภายใต้สถานการณ์คับขันแบบนี้ ทำให้เราได้เห็นถึงน้ำใจคนไทยทีร่ ว่ มด้วยช่วยกันอย่างขะมักเขม้น ไม่แบ่งพรรค แบ่งพวก รวมถึงคณะทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนมากมายที่รวมใจกันเป็นหนึ่ง เพื่อหาทางช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้น และหนึ่งในนั้นก็คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข ผู้ที่เป็นอีกหนึ่งหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ ที่คอยระดมทั้งพลังกาย พลังใจ และพลังสมอง เร่งแก้ปัญหาวิกฤตอุทกภัย ปี 2554 อย่างสุดกำลัง ไม่ว่าจะเป็นการเร่งประชุมหาทางออกเพื่อป้องกันและแก้ไข การลง พื้นที่ตรวจน้ำท่วม การตรวจพื้นที่เพื่อสร้างแก้มลิง เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ผู้ประสบภัย มอบสิ่งของช่วยเหลือ ฯลฯ ทั้งหมดนี้ถึงจะไม่สามารถแก้ไขปัญหา น้ำท่วมให้หายไปได้อย่างฉับพลัน แต่อย่างน้อยเราก็ภูมิใจที่ได้มีโอกาสร่วมงาน กับบุคคลที่ทำงานด้วยใจอย่างขะมักเขม้นเช่นนี้ และเราเชื่อว่า ต่อจากนี้ ไม่ว่าประเทศไทยจะต้องพบเจอกับเรื่องร้าย ใดๆ พวกเราก็จะสามารถฝ่าฟันและผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอน

ปฏิทินกิจกรรมฟ้าสวยน้ำใส

เดือนตุลาคม 54

3 ต.ค. 54 กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ด งาน วั น คล้ า ยวั น สถาปนากระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ สิ่งแวดล้อม ครบรอบ 9 ปี 6 - 7 ต.ค. 54 การประชุ ม The 4 th ASEAN plus Three Leadership Programme on Sustainable Production and Consumption ณ ห้ อ ง 105 อาคารมหาจุ ฬ าลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7 ต.ค. 54 การสัมมนานำเสนอผลสำเร็จของโครงการ การส่งเสริม ฉลากคาร์ บ อนสำหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน (โดย ศวฝ.) ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 21 ต.ค. 54 วั น รั ก ต้ น ไม้ ป ระจำปี ข องชาติ ร่ ว มกั น ดู แ ลรั ก ษาต้ น ไม้ ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จย่า โครงการ “ปลูกต้นไม้ คนละต้น” ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ร่วมสนุกชิงรางวัล เพียงติดตามคอลัมน์และข่าวสารในวารสาร ฟ้าสวย น้ำใส และส่งคำตอบมาว่า….

วันรักต้นไม้ประจำปีแห่งชาติตรงกับ วันที่เท่าไหร่ เดือนอะไร กระเป๋าใบสวย รักษ์สงิ่ แวดล้อม รอพร้อมจัดส่งให้คณ ุ ถึงบ้านทันที สำหรับผูโ้ ชคดี 3 ท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์โลกร่วมกับเราตอบกลับลงไปรษณียบัตร พร้อมแนบชื่อที่อยู่มาได้ที่

กองบรรณาธิการฟ้าสวยน้ำใส จดหมายข่าวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ 49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กทม. 10400 2

ฟ้ า สวย น้ ำ ใส ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 7 ประจำเดื อ นกั น ยายน 2554


คอลัมน์

ประตูสู่โลกกว้างเปิดรอเราอยู่ ...

...ต้นคิด

เพียงแค่เรากล้าที่จะก้าวออกไปสัมผัสความท้าทายและ ความงดงามของธรรมชาติ มาร่วมกันเป็นหนึ่งกับเรา ...

โดย... นุชนารถ ไกรสุวรรณสาร นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

“โครงการมหิ ง สาสายสื บ ” เป็นโครงการทีเ่ ปิดโอกาสให้เยาวชนทีม่ ี อายุระหว่าง 8 - 18 ปี และมีความสนใจในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในท้ อ งถิ่ น ของตน ได้ ท้ า ทายความ สามารถของตนในการทำกิจกรรมตาม 4 ขัน้ ตอนความท้าทาย คือ 1. ค้นหาพื้นที่ธรรมชาติที่กลุ่มสนใจในท้องถิ่นของตน 2. สำรวจ สิ่งต่างๆ เพื่อทำให้เรารู้จักพื้นที่นี้ให้มากที่สุด และเมื่อเราได้ข้อมูล จากการสำรวจแล้ว เราก็จะเห็นแนวทางในการรักษาสภาพสิง่ แวดล้อม ให้คงอยู่ นั้นก็คือ ขั้นที่ 3. การอนุรักษ์ และขั้นตอนสุดท้ายคือ การแบ่งปันประสบการณ์หรือข้อมูลต่างๆ ทีไ่ ด้จากการค้นพบหรือ ศึกษาให้กับผู้อื่นได้รับรู้ต่อไป ภายใต้กรอบระยะเวลาที่เยาวชนเป็น ผู้เลือก ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือน โดย มีพี่เลี้ยงโครงการที่คอยดูแลและให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาดำเนิน โครงการ

แม้ ว่ า จะไม่ มี เ งิ น รางวั ล หรื อ ค่ า ตอบแทนใดๆ ให้ แ ก่ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม โครงการ แต่สิ่งที่เยาวชนจะได้รับเมื่อกลุ่มของตนสามารถร่วมกันดำเนิน โครงการได้ครบถ้วนตาม 4 ขั้นตอนความท้าทาย และตามกรอบกำหนด ระยะเวลาที่ได้เลือกนั่นคือ “ความภาคภูมิใจ” ของตัวเยาวชนเอง ที่ได้ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดงานพิธีมอบ “รางวัลแห่งความ ภาคภูมิใจ” ขึ้นทุกปี เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและ พี่เลี้ยงที่ร่วมทำโครงการมหิงสาสายสืบ โดยมอบโล่สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับกลุ่มเยาวชน ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ผลการดำเนินงานประจำปี โดยในปีนี้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานสัมมนาและ พิธีมอบ “รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ” โครงการมหิงสาสายสืบ ประจำปี 2553 ขึ้น ในวันที่ 19 - 20 กันยายน 2554 ณ สยามพาร์คซิตี้ (สวนสยาม) โดยมีกลุ่มเยาวชนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาผลงาน และมีสิทธิ์เข้ารับ “รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี 2553” จำนวนทั้งสิ้น 112 โครงการ โดยเป็นโครงการระดับ 12 เดือน 28 โครงการ, โครงการระดับ 6 เดือน 10 โครงการ, โครงการระดับ 3 เดือน 74 โครงการ และพี่เลี้ยงโครงการ ทั้งสิ้น 63 คน โดยได้รับเกียรติจากนางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ รองปลัด

จดหมายข่ า วกรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเป็นประธานใน พิธีเปิดในครั้งนี้ บรรยากาศภายในงานนอกจากจะมีกิจกรรมการส่งเสริมทักษะ กระบวนการเรียนรู้ การสังเกต การเก็บข้อมูล การวาดภาพ การถ่ายภาพ ในรูปแบบของฐานการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเยาวชน และเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การทำงานของพี่เลี้ยงโครงการมหิงสาสายสืบ เพื่อเป็น แนวทางในการดำเนิ น โครงการของพี่ เ ลี้ ย งต่ อ ไปแล้ ว ยั ง ได้ มี ก าร จั ด นิ ท รรศการแสดงผลงานของกลุ่ ม เยาวชนโดยรอบอี ก ด้ ว ย อาทิ โครงการมหัศจรรย์ดอยหลวง จากกลุ่มเยาวชนโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม จ.เชียงราย ที่ได้รวมตัวกันศึกษาและอนุรักษ์ “ต้นพระเจ้าห้าพระองค์” ใน อุทยานแห่งชาติดอยหลวงกันอย่างจริงจัง ขณะที่กลุ่มเยาวชนโรงเรียน แย้ ม สอาดรั ง สิ ต กรุ ง เทพฯ ก็ ไ ม่ น้ อ ยหน้ า กั บ โครงการศึ ก ษาความ หลากหลายทางชีวภาพบริเวณสวนรถไฟ ที่ได้บุกเบิกให้ความรู้กับผู้คน ที่เข้ามาพักผ่อนภายในสวนให้ได้รู้ว่า ณ สวนรถไฟนั้น นอกจากให้ความ ร่มรื่นและอากาศดีๆ แล้ว ยังมีพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์อันหลากหลาย มากมายอย่ า งไม่ น่ า เชื่ อ ส่ ว นกลุ่ ม เยาวชนโรงเรี ย นปทุ ม พิ ท ยาคม จ.อุบลราชธานี ก็มาพร้อมโครงการมหิงสาน้อย ตามรอย...ปทุม ที่ร่วม รณรงค์ ป กป้ อ งพื้ น ที่ ส ระน้ ำ หน้ า โรงเรี ย น อั น มี บั ว หลวงพั น ชั่ ง เป็ น สัญลักษณ์ของตำบลปทุม และสิ่งมีชีวิตมากมายให้คงอยู่ต่อไปโดยไม่ถูก ถมทิ้งเพื่อปลูกสร้างสิ่งอื่น ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นเพียงตัวอย่างโครงการที่ ถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเททั้งแรงใจ แรงกาย ในการ ดำเนินโครงการจนประสบความสำเร็จ หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่สนใจและอยากเรียนรู้เรื่องราวของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว ที่มีอายุระหว่าง 8 - 18 ปี หรือเป็นผู้ที่สามารถ ทำงานร่วมกับเยาวชนได้ และมีความสนใจเป็นพี่เลี้ยงโครงการมหิงสา สายสืบ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทสี่ ว่ นสิง่ แวดล้อมศึกษา กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เบอร์โทรศัพท์ 02-298-5628 หรื อ www.facebook.com/ mahingsa 3


คอลัมน์

...ใบไม้ไหว

เปิดตัวคูม่ อื ความหลากหลายทางชีวภาพ ฉบับพกพา กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม ได้จดั กิจกรรมเปิดตัวหนังสือชุด คูม่ อื ความหลากหลายทางชีวภาพ จากห้วยทรายถึงชายทะเลฉบับพกพา สำหรับประชาชนขึน้ ในวันที่ 6 - 7 กันยายน ทีผ่ า่ นมา ซึง่ ชุดคูม่ อื ฯ นีป้ ระกอบด้วยสือ่ การเรียนรูจ้ ำนวน 3 เรือ่ ง ได้แก่ ป่าไม้และพรรณพืช นกและสัตว์ปา่ และปลาและชีวิตในน้ำ ที่สามารถใช้เป็นคู่มือในการเดินศึกษาธรรมชาติด้วยตนเอง โดยนางพรทิพย์ ปั่นเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมพูดคุยเสวนาถึงความเป็นมาของการจัดทำชุดคู่มือศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและมีผู้ร่วมเสวนาคือ นายปฐวี สุขสวัสดิ์ รองผู้จัดการ ฝ่ายฝึกอบรมและเผยแพร่ จากอุทยานสิง่ แวดล้อมนานาชาติสริ นิ ธร และนายสมิทธิ์ สุตบิ ตุ ร์ ตัวแทนนักเขียนคูม่ อื เรือ่ ง นกและสัตว์ปา่ ซึง่ เป็น 1 ใน 3 เล่ม ของชุดคู่มือศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีนางสาวสาวิตรี ศรีสุข ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนภายในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ สิรินธร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทดลองใช้ชุดคู่มือฯ ทั้ง 3 เล่ม ในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้ที่สนใจชุดคู่มือฯ ดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.deqp.go.th ทำดีเพื่อแผ่นดิน ลดคาร์บอน ลดโลกร้อน เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมา นางพรทิพย์ ปั่นเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและเข้าร่วมโครงการ “ทำดีเพื่อแผ่นดิน ลดคาร์บอน ลดโลกร้อน” กับนายนิรันดร์ ธีรนาถสิน รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และ นายพนม ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อสร้างแนวทางความร่วมมือในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและ ศาสนสถานในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ให้พัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบในการจัดการสิง่ แวดล้อม เนือ่ งในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุม ทอท. ชัน้ 7 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) คุตบะฮ์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดพิธีมอบคุตบะฮ์ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อให้ผู้นำศาสนาอิสลามสามารถนำไปใช้อ่านประกอบการเรียนการสอนศาสนา และนำคำสอนที่สอดคล้องกับศาสนามาพัฒนาคุณภาพชีวิต ในโอกาสเดียวกัน นางพรทิพย์ ปั่นเจริญ อธิบดีกรม ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้มอบรางวัลแก่มัสยิดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในระดับดีและดีเยี่ยม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในมัสยิด รวมถึงชุมชนโดยรอบ แนวทางการดำเนินงานชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 นางพรทิพย์ ปั่นเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพ สิง่ แวดล้อม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร "แนวทางการดำเนินงานชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)" ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 กันยายน 2554 ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแก่บุคลากรของกองทัพบก เพื่อนำไป ประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานในชุมชนทหาร มีการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรและนำไปสู่การเป็นชุมชนปลอดขยะ หรือ Zero Waste

4

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานร่วมกัน เมือ่ วันที่ 26 กันยายน 2554 นางพรทิพย์ ปัน่ เจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม เป็นประธานกล่าวสรุป การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิง่ แวดล้อมภาค และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ ซึ่งนางรัชนี เอมะรุจิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวต้อนรับ และชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการหารือแนวทางการดำเนินงาน กิจกรรมและโครงการที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ร่ ว มกั บ สำนั ก งานสิ่ ง แวดล้ อ มภาคทั้ ง 16 ภาค และสำนั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด ทั้ง 76 จังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับพื้นที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟ้ า สวย น้ ำ ใส ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 7 ประจำเดื อ นกั น ยายน 2554


คอลัมน์

...ใบไม้ไหว

โครงการ “ลดโลกร้อน ร่วมใจบริโภคสีเขียว” นางพรทิพย์ ปั่นเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการ เปิดตัวโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม “ลดโลกร้อน ร่วมใจบริโภคสีเขียว” ณ เทสโก้ โลตัส สาขา พระราม 4 เมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดโดยบริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และเทสโก้ โลตัส เพื่อเชิญชวนผู้บริโภคให้เห็นความสำคัญของการร่วมมือกันบรรเทาภาวะโลกร้อน ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ถูกออกแบบมาด้วยแนวคิดลดการทำร้ายโลก สส. หน่วยงานต้นแบบ รับเกียรติบัตร มอก. 26000 นางพรทิพย์ ปั่นเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เกียรติรับมอบประกาศนียบัตรจากรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล เพื่อเป็นหน่วยงานต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการนำมาตรฐาน ความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทาง มอก. 26000 ไปใช้ ภายใต้การส่งเสริมของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ สำหรับมาตรฐาน มอก. 26000 เป็นข้อแนะนำเพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน และการบริหารจัดการ โดยที่ ไม่ได้ถือเอาแต่ผลกำไรเป็นที่ตั้ง แต่ให้ความสำคัญกับประโยชน์ของทุกๆ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ตั้งแต่ คุณภาพของสินค้า คุณภาพชีวิตของพนักงาน คุณภาพของสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงคุณภาพของสังคมโดยรวม รวมถึงการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมอีกด้วย (ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ ISO-26000 ได้ที่ www.tisi.go.th/ seminar/file/171528547.pdf) ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดให้มีการสัมมนา ทำดีเพือ่ แผ่นดิน ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 84 ชุมชน โดยนางรัชนี เอมะรุจิ รองอธิบดีกรม ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย นายสากล ฐินะกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกณฑ์การตัดสินระดับประเทศ รวมทั้ง สัมมนาแลกเปลี่ยนผลงานทำดีเพื่อแผ่นดินชุมชนปลอดขยะที่ประสบผลสำเร็จระดับประเทศ นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลให้กับชุมชนที่ผ่าน เข้ารอบการดำเนินงานชุมชนปลอดขยะฯ รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 1 - 2 กันยายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

“21 ตุลาคม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ร่วมกันดูแลรักษาต้นไม้ ถวายเป็นราชสักการะแด่ ป่าไม้เป็นระบบนิเวศทีม่ คี วามหลากหลาย ทางชีวภาพสูง จากการศึกษาพบว่า 2 ใน 3 ของสิ่งมีชีวิตบนบกทั้งหมดพึ่งพาทรัพยากร จากระบบนิเวศป่าไม้ในการดำรงชีวิต

ความหลากหลายทางชี ว ภาพและความ อุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ จะช่วยให้สามารถรับมือกับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ ช่วยควบคุมและรักษาสมดุลของกระบวนการใน ธรรมชาติ เช่น วัฏจักรของน้ำและอากาศ ป่าไม้ เป็น Thermostat ตามธรรมชาติ ป่าไม้ช่วยในการ ควบคุมศัตรูพืชและโรคระบาด รวมทั้ง ช่วยขจัด ความยากจนและช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้มนุษย์ นอกจากนี้ ความหลากหลายทางชีวภาพใน ระบบนิเวศป่าไม้ ยังเป็นแหล่งทรัพยากรพื้นฐานที่ จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และการพัฒนาที่

สมเด็จย่า

ยั่งยืน เช่น อาหาร น้ำสะอาด (Water Supply) ยา รั ก ษาโรค เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พลังงานสะอาด มี ก ารสำรวจว่ า ป่ า ไม้ เ ป็ น แหล่ ง วั ต ถุ ดิ บ สำหรั บ สินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 5,000 ชนิด กล่าวได้ว่า ป่าไม้ เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต พร้อมให้ บริการ 24 ชั่วโมง เป็นคลังยาของโลก เป็น ธนาคารพั น ธุ ก รรม (Gene Bank) เป็ น Supplier พร้อมให้บริการปัจจัยสี่ คุณของป่าไม้มากมายมหาศาล ซึง่ โครงการ สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็น Theme วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2554 ว่า Forests : Nature At Your Service หรือ ป่าไม้

มี คุ ณ เกื้ อ หนุ น สรรพชี วิ ต คิ ด ถนอมรั ก ษา ซึ่ ง สอดคล้องกับประเด็นการรณรงค์เนื่องในปีสากล

จดหมายข่ า วกรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม

คอลัมน์

..ระบำผีเสื้อ

แห่งป่าไม้ (International Year Forest 2011) อีกด้วย สำหรับวันที่ 21 ตุลาคม ซึง่ เป็นวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม จัด “โครงการปลูกต้นไม้ คนละต้น” เพือ่ สนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ รวมทั้ง เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ถวายเป็นพระราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี โดยสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่ www. วันรักต้นไม้.com และ www.wanrucktonmai.com ร่ ว มมื อ กั น ตั้ ง แต่ วั น นี้ อย่ า รอให้ ถึ ง วั น ที่ “ถ้าโลกนี้ ไม่มีต้นไม้” ตามชื่อหนังสือที่เขียนโดย นายชาธร สิทธิเคหภาค เลย 5


คอลัมน์

...ฟ้ากว้าง

การศึกษาผลกระทบด้านเสียง จากท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิในอนาคต โดย... ธนาพันธ์ สุกสอาด นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ปัญหามลพิษทางเสียงจากการขึน้ และลงของเครือ่ งบินทีท่ า่ อากาศยาน สุวรรณภูมิ ได้ส่งผลกระทบต่อระบบการได้ยินและการพักผ่อนนอนหลับ ของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบท่าอากาศยาน และเป็นปัญหายืดเยื้อ ยาวนานที่ต้องได้รับการแก้ไขที่ตรงจุดและถูกวิธี โดยแนวโน้มของปัญหา มลพิษทางเสียงในอนาคตจะมีมากขึ้นหากจำนวนผู้โดยสารและจำนวน เที่ยวบินเพิ่มมากขึ้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นว่า การศึกษาเพือ่ ป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำรอยเดิมเป็นสิง่ ทีค่ วรเร่งดำเนินการ โดยให้ความสำคัญกับประเด็นการจัดทำผังเมืองบริเวณโดยรอบท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ เพื่อรองรับการขยายตัวของท่าอากาศยานในอนาคตและ ป้ อ งกั น การขยายตั ว ของเมื อ งเข้ า มาทั บ ซ้ อ นกั บ พื้ น ที่ ที่ จ ะมี ก ารขยาย ท่าอากาศยาน ซึ่งการจัดทำผังเมืองดังกล่าวนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง มีแผนที่แนวเส้นเท่าระดับเสียงที่เกิดจากการขยายทางวิ่ง (runways) เพิ่มขึ้นจากเดิม 2 ทางวิ่งเป็น 3 และ 4 ทางวิ่ง ดังนั้น กรมส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการ ศึกษาผลกระทบด้านเสียงจากการขยายทางวิ่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยใช้ข้อมูลจากรายงานการพัฒนาโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) เป็นแนวทางในการศึกษา ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ในอนาคตท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะมีจำนวน ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นและจำเป็นต้องขยายทางวิ่งเส้นที่ 3 และ 4 เพิ่มเพื่อ รองรับผู้โดยสาร 129 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2582 ทำให้แนวโน้มของพื้นที่ ที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษทางเสียงจากท่าอากาศยานเพิ่ม มากขึ้น หากไม่มีการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม ซึ่งปัจจุบัน ผลกระทบด้านเสียงที่เกิดจากทางวิ่ง 2 เส้นก็ยังเป็นปัญหาอยู่ จะเห็นได้ จากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากท่าอากาศยานบางส่วนเป็นที่ดิน ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (พื้นที่สีเหลือง) และหนาแน่นปานกลาง (พื้นที่สีส้ม) ในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ปี 2549 และผังเมืองรวม สมุทรปราการ ปี 2544 ดังแสดงในรูปที่ 1 และมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะ

รูปที่ 1 แผนที่ เ ส้ น เท่ า ระดั บ เสี ย งกรณี มี รูปที่ 2 2 ทางวิง่ ในปัจจุบัน กับผังเมืองรวม

แผนที่ เ ส้ น เท่ า ระดั บ เสี ย งจากการ

ขยายทางวิ่ ง เส้ น ที่ 3 และ 4 ใน

อนาคตเปรียบเทียบกับแนวเส้นเสียง

ในปัจจุบันบนผังเมืองรวม

มีมากขึ้นหากมีจำนวนทางวิ่งเป็น 4 ทางวิ่ง ดังแสดงในรูปที่ 2 ซึ่งแสดง ว่ า การวางผั ง เมื อ งบริ เ วณโดยรอบท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ นั้ น ยั ง ไม่ เ หมาะสมกั บ สภาพการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในปั จ จุ บั น เพราะมี พื้ น ที่ ที่ ก ำหนดให้ เ ป็ น ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น น้ อ ยและหนาแน่ น ปานกลาง ซ้อนทับอยู่ในแนวเส้นเสียงที่ได้รับผลกระทบทั้งในปัจจุบันและ อนาคต ดังนั้น จึงควรพิจารณาปรับปรุงผังเมืองรวม เพื่อให้สอดคล้อง กับการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย พิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรม ขนส่งและเปลี่ยนถ่ายสินค้า และพื้นที่เขตเกษตรกรรม ซึ่งจะเหมาะสม มากกว่ า จะใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย เพราะฉะนั้ น การใช้ ประโยชน์ที่ดินที่เข้ากันได้กับสนามบิน จึงเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายที่ มีส่วนเกี่ยวข้องควรเข้ามาร่วมกันวางแผน เพราะถ้าหากแก้ปัญหาการใช้ ประโยชน์ที่ดินให้เข้ากันได้กับสนามบินและตรงจุด ก็จะทำให้สนามบินอยู่ คู่กับชุมชน และเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศต่อไป

หากแก้ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เข้ากันได้กับสนามบินและตรงจุด ก็จะทำให้สนามบินอยู่คู่กับชุมชน และเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ ของประเทศต่อไป 6

ฟ้ า สวย น้ ำ ใส ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 7 ประจำเดื อ นกั น ยายน 2554


คอลัมน์

...หมุนตามฟ้า

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จัดพิธมี อบโล่ประกาศเกียรติคณ ุ และของทีร่ ะลึก ให้แก่ขา้ ราชการและพนักงานราชการ ทีเ่ กษียณราชการ ปี 2554 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจัดพิธมี อบโล่ประกาศเกียรติคณุ พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการและพนักงานราชการ กรมส่งเสริม คุณภาพสิง่ แวดล้อมทีเ่ กษียณราชการในปี 2554 ณ ชัน้ 3 อาคารกรมส่งเสริม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยนางพรทิ พ ย์ ปั่ น เจริ ญ อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม คุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี นางรัชนี เอมะรุจิ และ

นายนิพนธ์ โชติบาล รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมในพิธีดังกล่าว สำหรั บ ข้ า ราชการและพนั ก งานราชการกรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพ สิ่งแวดล้อม ที่เกษียณราชการ ปี 2554 มีจำนวน 4 ท่าน โดยเป็น ผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด จำนวน 3 ท่าน และอีก 1 ท่าน เป็น ผู้เกษียณตามอายุราชการ ดังนี้

นางสาวอัมพร นรนาถตระกูล

• นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการกลุ่มตรวจสอบภายใน • อายุ 52 ปี เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2502 เข้ารับราชการเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2522 โดยเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบบัญชี 1 ฝ่าย 4 กองตรวจสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554 สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และโอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2551 ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ (ก่อนกำหนด) ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 นายสมชาย แตงสันต์

• นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน • อายุ 56 ปี เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497 เข้ารับราชการเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2521 ในตำแหน่งช่างโยธา 2 กองจัดการปฏิรูปที่ดิน กรมสำนักงานการปฏิรูป ที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และโอนมารับราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตาม พ.ร.ฎ. โอนกิจการบริหารและ อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ พ.ศ. 2545 ในตำแหน่งนายช่างโยธา 6 ส่วนประยุกต์เทคโนโลยีที่เหมาะสม สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยนายสมชาย แตงสันต์ เป็นหนึ่งในข้าราชการที่เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด นายสุวิน ชำนาญช่าง

• นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม • อายุ 53 ปี เกิดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 เริ่มรับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย 3 กองจัดการปฏิรูปที่ดิน กรมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2526 และภายหลังจาก พ.ร.ฎ. โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของ ส่วนราชการ พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2545 จึงมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 8ว ศูนย์ สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อม, ปี พ.ศ. 2550 ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น กลุ่มข้าราชการระดับ 6 - 8, ปี พ.ศ. 2554 เกษียณอายุราชการ ก่อนกำหนด ตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด นายสิทธิพร สถานสถิตย์

• พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 1 สำนักงานเลขานุการกรม • เกิดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 เริ่มปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับรถในลำดับที่ 4 สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและพลังงาน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 จากนั้น ภายหลังจาก พ.ร.ฎ. โอนกิจการบริหารและ อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ พ.ศ. 2545 จึงมาปฏิบัติหน้าที่ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ปี พ.ศ. 2535 ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือน ดีเด่น กลุ่มลูกจ้างประจำ, ปี พ.ศ. 2554 เกษียณอายุราชการตามกำหนด จดหมายข่ า วกรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม

7


คอลัมน์

...ใต้ตะวัน

กระทรวงทรัพยากรฯ ลงพื้นที่

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภาวะโลกร้อน อาจไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับ พวกเราอีกต่อไป โลกแตก - น้ำท่วมโลก ก็อาจไม่ใช่ แค่เรื่องเกินจริง

จากสถานการณ์ อุ ท กภั ย ในช่ ว ง 2 - 3 เดือนที่ผ่านมา สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและ ทรั พ ย์ สิ น แก่ ป ระชาชนชาวไทยในหลายพื้ น ที่ ทั่วประเทศ ตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน ภาคกลางตอนล่าง ฯลฯ ซึ่งยังคงส่งผลกระทบอยู่ อย่างต่อเนื่อง ไม่เว้นแม้กระทั่งกรุงเทพมหานคร การแก้ไขสถานการณ์ปจั จุบนั จากหน่วยงาน ต่างๆ ตั้งแต่ภาครัฐบาลไปจนการร่วมมือของ ภาคเอกชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ของพี่น้องชาวไทยที่ประสบอุทกภัยในเบื้องต้น และเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน ระยะสั้น อย่างไรก็ตาม การช่วยเหลือดังกล่าว เป็นสิง่ จำเป็น เพือ่ ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ ไปให้ได้ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 - 18 กันยายน ที่ ผ่านมา นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สขุ รัฐมนตรีวา่ การ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม พร้อมด้วยนายศักดา นพสิทธิ์ เลขานุการรัฐมนตรีฯ นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงฯ นางพรทิพย์ ปั่นเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารระดับสูง เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 49 ถนนพระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

และให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัด เลยและจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมอบถุงยังชีพ สิ่งของ บรรเทาทุกข์ ให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว นอกจากพื้ น ที่ ดั ง กล่ า วนี้ นายปรี ช า เร่งสมบูรณ์สุข ยังได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอีกหลายจังหวัด พร้อมกับเปิดเผยการแก้ไขปัญหาน้ำแบบบูรณาการ ว่ า เป็ น สิ่ ง จำเป็ น และต้ อ งพิ จ ารณาข้ อ มู ล จาก หลายมิติไปพร้อมๆ กัน ซึ่งขณะนี้ ได้ดำเนินงาน ครอบคลุมใน 3 แนวทาง1 ประกอบด้วย ประการแรก เสนอแนะนโยบายและแผน มาตรการที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ซึ่งต้องมีการ ดำเนินงานและจัดทำแผนแบบบูรณาการทั้งแบบ รายลุ่มน้ำ และแผนงบประมาณเชิงบูรณาการ สนั บ สนุ น จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิทธิภาพสูงสุด ไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการ ของบประมาณของแผ่นดิน ประการที่ ส อง มี ก ารพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง อนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู แ หล่ ง น้ ำ เป็ น แหล่ ง น้ ำ ได้

ตลอดปี ช่ ว ยป้ อ งกั น น้ ำ ท่ ว มในฤดู ฝ น และ

ในฤดูแล้งก็จะมีน้ำใช้ และประการที่สาม เฝ้าระวัง พยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ มีการติดตั้งระบบเตือนภัย ล่วงหน้า (Early Warning) ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

ดิ น ถล่ ม ในพื้ น ที่ ล าดชั น และพื้ น ที่ ร าบเขา เพื่ อ เฝ้ า ระวั ง และลดความสู ญ เสี ย ต่ อ ชี วิ ต และ ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย นอกจากการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว สิ่ง ที่พวกเราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทา ต้นเหตุแห่งความแปรปรวนทางธรรมชาติ ชะลอ ปัญหาภาวะโลกร้อน ก็คือ การมีจิตสำนึก รัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและและสิง่ แวดล้อม เพื่อให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการลด การผลิ ต ขยะ (Zero Waste) มาตรการ 3Rs (Reduce Reuse และ Recycle) การบริโภค สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ง การปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตที่ช่วยใน การลดคาร์บอน ลดโลกร้อน ซึ่งในปี 2554 นี้ กรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ จั ด ให้ มี โครงการทำดีเพือ่ แผ่นดิน ลดคาร์บอน ลดโลกร้อน ร่ ว มลด 84 ล้ า นกิ โ ลกรั ม เฉลิ ม พระเกี ย รติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส เฉลิ ม พระชนมพรรษา 84 พรรษา วั น ที่ 5 ธั น วาคม 2554 โดยสามารถดู ร ายละเอี ย ด พร้ อ มทั้ ง เข้ า ร่ ว มอย่ า งเป็ น ทางการได้ ที่ www.84millionkiloforking.com ( 1หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 19 กันยายน 2554, หน้า 28)

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตเลขที่ 17/2535 ปทจ. สามเสนใน สิ่งตีพิมพ์

www.deqp.go.th www.environnet.in.th / Call Tel. 0 2278 8449

คณะที่ปรึกษา : เกษมสันต์ จิณณวาโส, รัชนี เอมะรุจิ, นิพนธ์ โชติบาล บรรณาธิการ : สากล ฐินะกุล คณะบรรณาธิการ : บรรพต อมราภิบาล, สาวิตรี ศรีสุข, ภาวินี ณ สายบุรี, บุญญา ชคัตตรัย, จริยา ชื่นใจชน, ผกาภรณ์ ยอดปลอบ, เอกราช ขำมะโน, จินดารัตน์ เรืองโชติวิทย์, อุไร เกษมศรี, บาจรีย์ สงวนวงศ์, อัครเดช ติตตะบุตร, จีรศักดิ์ นิลอุบล, พิรุณ อยู่สุข, ศุภลักษณ์ ศรีลาวงษ์, อานันตพร จินดา กองบรรณาธิการ : ฏีคชเมษฐ์ เรือนสังข์, ฉัตรชัย อมรพรชัยกุล, เฉลิมพล วัฒนพุทธิวรรณ, ณิชาภา เฉยพันธ์, จิตติมา กียะสูตร, ณิชภัทร ทองเลิศ, คณารัตน์ เล็งเบา, พรวิภา ศิริพิชญ์ตระกูล, ปิยธิดา สุขประเสริฐ จัดทำโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ 49 ถนนพระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2278 8400 - 19 ต่อ 1555-1557, 0 2298 5630 โทรสาร 0 2298 5631 www.deqp.go.th

ฟ้าสวยน้ำใส ก.ย.54  

จดหมายข่าวฟ้าสวยน้ำใส ก.ย.54