Page 1

ฟ้าสวย น้ำใส จ ด ห ม า ย ข่ า ว ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ภ า พ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ปี ที่ 7 ฉ บั บ ที่ 1 ป ร ะ จ ำ เ ดื อ น มี น า ค ม 2 5 5 4

จดหมายข่าวที่ทุกคนช่วยกันส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ เพียงคุณสมัครเป็นสมาชิกและร่วมแสดงความคิดเห็น

เครือข่าย รวมพลัง

ลดคาร์บอน

ลดโลกร้อน ร่วมสนุกชิงรางวัล

3 ท่านแรก...รับ กระเป๋าใบสวยรักษ์สงิ่ แวดล้อมสำหรับผูโ้ ชคดี คูม่ อื ปฏิบตั งิ านการป้องกันและ ปราบปรามการบุกรุกทำลาย ทรัพยากรป่าไม้ Save Forest, Save Earth… คอลัมน์ : ใต้ตะวัน หน้า 3

รักษ์ป่า รักษ์ชีวิต

The White Planet …

หมีจ๋าอย่าร้องไห้ ผลกระทบแรกทีส่ มั ผัสได้จริง จากภาวะโลกร้อน คอลัมน์ : ระบำผีเสื้อ

หน้า 4

คาร์บอนฟุตพริ้นท์

(Carbon footprint) สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร คอลัมน์ : ฟ้ากว้าง

หน้า 6

LOOFEN

เครือ่ งอบอัจฉริยะ สำหรับครัวเรือน

Japan Tsunami 2011 …

“สึนามิ” ทีส่ ดุ ในรอบ 144 ปี ของประเทศญีป่ นุ่

โครงการประกวดสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2554 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรศั มิ์ พระวรชายาฯ มหิงสาสายสืบ ค้นหา…สำรวจ…อนุรกั ษ์…แบ่งปัน… คอลัมน์ : หมุนตามฟ้า หน้า 7 รวมพลัง คอลัมน์ : ต้นคิด หน้า 8

ลดคาร์บอน ลดโลกร้อน

คอลัมน์ : รอบรู้คู่โลก

หน้า 7

สนใจสมั ค รฟรี หรื อ แสดงความคิ ด เห็ น ได้ ที่ ส่ ว นสื่ อ สารสิ่ ง แวดล้ อ ม กรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มหรื อ e-mail : pr@deqp.go.th


คอลัมน์

...เปิดฟ้า

สวัสดี ความแปรปรวน หรือต้องกล่าว...

นี่อาจเป็นประโยคทักทายใหม่ๆ ที่เราจะต้องตื่นมาพูดกันทุกเช้าตลอด ช่วง 2 - 3 เดือนที่ผ่านมา

จากเมื่อช่วงก่อนสิ้นปี 2553 ที่มีกระแสข่าวเคยออกมาว่าปี 2554 ประเทศไทย จะได้หนาวเย็นกันจนถึงเดือนเมษายน หลายคนที่ได้ยินอาจเคยหัวเราะเป็นเสียง เดียวกันว่า “เป็นไปไม่ได้” แต่เมื่อเวลาล่วงผ่านไปอากาศที่แปรปรวนกับโลกที่ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงก็คงทำให้เราหลายๆ คนที่เคยไม่เชื่อต้องอึ้งไปตามๆ กัน… เพราะช่วงที่ ผ่านมานั้นกรุงเทพฯ ได้เข้าสู่ภาวะหนาวเย็นที่สุดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนใน ประวัติศาสตร์ แม้ว่าหลายภูมิภาคในประเทศไทยจะต้องคอยรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่าง ฉับพลัน จนก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมาย ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม ดินถล่ม ครั้งใหญ่ทางภาคใต้ อากาศหนาวเย็นผิดฤดูกาลทั่วประเทศ หรือเหตุการณ์แผ่นดินไหว ที่ได้รับแรงกระเทือนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเพื่อนบ้าน แต่อย่างไรก็ตาม พวกเราคนไทยโชคดีกว่าอีกหลายๆ ประเทศ ที่ไม่ต้องพบกับภัยธรรมชาติที่โหดร้าย จนเกินควบคุมอย่างสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นหรือแผ่นดินไหวที่เฮติ ไม่ว่าเราจะต้องพบเจอเหตุการณ์ร้ายแรงใดๆ คำว่า “อยู่ที่ไหนไม่สุขเท่า อยู่บ้าน” ก็ยังคงสามารถใช้ได้เสมอสำหรับคนไทยทุกคน เพราะในดินแดนขวานทอง แห่งนี้ยังคงมีปลาในน้ำและมีข้าวในนาเพียงพอสำหรับคนไทยทั่วประเทศ หากแต่เพียง เราทุกคนต้องเรียนรู้ที่ช่วยกันรักษาดูแลฟื้นฟูและใช้สอยทรัพยากรอันมีค่าเหล่านั้น อย่างเหมาะสม… แค่เพียงเท่านี้ แผ่นดินทองของเราก็จะยังคงความสมบูรณ์สวยงาม เป็นที่พึ่งพาให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานไปอีกนานแสนนาน

Change the Climate Change โครงการประกวดหนังสั้น

เดือนเมษายน 54 7 - 8 เม.ย. 54

การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการจั ด ทำแผนการจั ด การ สิ่ ง แวดล้ อ มชุ ม ชนในพื้ น ที่ เ ทศบาลตำบลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 19 เม.ย. 54 เวทีการจัดการองค์ความรู้และการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ แบบมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ สิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำปากพนัง ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 23 - 25 เม.ย. 54 การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวคิดการออกแบบและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ จังหวัดขอนแก่น 24 - 29 เม.ย. 54 การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการขยะ มูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสกลนคร และ จังหวัดสมุทรปราการ 25 เม.ย. 54

ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการเทศกาลประกวดหนังสั้น หรื อ คลิ ป วี ดิ โ อ เรื่ อ ง "Change the Climate Change" ทำเรื่ อ งเล็ ก ให้ เป็ น เรื่ อ งใหญ่ เพื่ อ กระตุ้ น ให้ เ กิ ด การ เปลี่ ย นแปลงใน สังคม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เกิดกระบวนการเรียนรู้ เรื่องการ ปกป้องและแก้ไขสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับนิตยสาร BIOSCOPE จะคัดเลือกหนังสั้นที่ส่งเข้าประกวด จำนวน 84 เรื่อง มาตัดต่อเป็นภาพยนตร์ 1 เรื่อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งจะฉายภาพยนตร์ในวันที่ 4 ธันวาคม 2554 ซึ่งตรงกับวันสิ่งแวดล้อมไทยด้วย โดยส่งผลงานการถ่ายคลิปทีแ่ สดงให้ เห็นผลกระทบจากปัญหาโลกร้อน ภูมอิ ากาศเปลีย่ นแปลง ความยาว 7- 10 นาที โดยสามารถส่งผลงาน เป็น DVD หรือ ทีเ่ ว็บไซต์ youtube แล้วส่งมาที่ change.theclimate.change@gmail.com ตัง้ แต่วนั นี้ - วันที่ 30 เมษายน 2554 หรือสอบถาม โทร. 0 2298 5628-9 ร่วมสนุกชิงรางวัล เพียงติดตามคอลัมน์และข่าวสารในวารสารฟ้าสวยน้ำใสและส่งคำตอบมาว่า…. “LOOFEN เป็นนวัตกรรมใหม่จากประเทศอะไร?” กระเป๋าใบสวยรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมจัดส่งให้คุณถึงบ้านทันทีสำหรับผู้โชคดี 3 ท่านแรก ส่งคำตอบลงไปรษณียบัตรพร้อมแนบชื่อที่อยู่มาได้ท ี่ กองบรรณาธิการฟ้าสวยน้ำใส จดหมายข่าวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ 49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กทม. 10400 ภายใน 30 เมษายน 2554 นี้และลุ้นผลประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผ่านทางคอลัมน์ในวารสารฉบับถัดไป

2

ปฏิทินกิจกรรมฟ้าสวยน้ำใส

การสัมมนาวิชาการ ภายใต้เครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง การนำเสนอผลการศึกษาวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมแบบ บู ร ณาการของสมาชิ ก เครื อ ข่ า ยนั ก วิ จั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม ณ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 25 - 26 เม.ย. 54 โครงการอบรมเพื่ อ สร้ า งสมรรถนะในการใช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สำหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ก าร หลักสูตรการนำ Social Media มาใช้ภายในองค์กรอย่างมี ประสิ ท ธิ ภ าพ ณ ห้ อ งอบรมคอมพิ ว เตอร์ ชั้ น 6 ศู น ย์ สารสนเทศสิง่ แวดล้อม อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม 25 - 29 เม.ย. 54 โครงการอบรมพี่เลี้ยงโครงการมหิงสาสายสืบ ประจำปี 2554 ณ คำแสด รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 29 เม.ย. - 1 พ.ค. 54 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนสิง่ แวดล้อมภาคเหนือ ณ สถานีประมงน้ำจืดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ฟ้ า สวย น้ ำ ใส ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 1 ประจำเดื อ นมี น าคม 2554


คอลัมน์

คู่มือปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปราม การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

...ใต้ตะวัน

Save Forest, Save Earth…

รั ก ษ์ ป่ า รั ก ษ์ ชี วิ ต โดยมุ่งเน้นและกำชับให้ดำเนินการโดยเด็ดขาดแก่ผู้กระทำความผิดและที่สำคัญ ผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดชอบด้วย ตั้ ง แต่ เ ด็ ก จนโตเรามี โ อกาสได้ เ รี ย นรู้ กั น อยู่ บ่ อ ยๆ เรื่ อ ง ผู้บังคับบัญชาที่ต้องรับผิดชอบดูแลเจ้าหน้าที่ในกรมกองให้รู้จักละเอียด คุณประโยชน์และความสำคัญของป่าไม้ว่ามีความเกี่ยวดองต่อ ระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติมากแค่ไหน

แต่ทั้งที่รู้ทั้งรู้ คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยกันรักษาป่าไม้ ให้คงความสมบูรณ์ได้อย่างที่ควรเป็น แต่กลับเลือกที่จะเป็นผู้ทำลาย ป่าไม้แทน ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อมทั้งจากนายทุนหรือ ผู้บริโภคทั่วไป ตั้งแต่การลักลอบตัดต้นไม้ การลักลอบตัดถนนไปยังพื้นที่ ส่ ว นบุ ค คลหรื อ การจั บ จองพื้ น ที่ โ ดยผิ ด กฎหมาย เพื่ อ สร้ า งรี ส อร์ ท ที่ สวยหรูรวมไปถึงการสนับสนุนสินค้าจากป่าทั้งหลาย สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น การทำร้ายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ จึงได้มีการรวมตัวกัน ของคนที่ รั ก และห่ ว งใยป่ า ไม้ ที่ ร่ ว มกั น จั ด ประชุ ม สั ม มนาคู่ มื อ ปฏิ บั ติ งานการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ขึ้นโดยมี นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาฯ และปาฐกถา พิเศษเรื่อง “สถานการณ์การบุกรุกทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย” โดยมุ่งเน้นและกำชับให้ดำเนินการโดยเด็ดขาดแก่ผู้กระทำความผิดและ ที่สำคัญ ผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดชอบด้วย โดยการปาฐกถาพิเศษครั้งนี้ได้กล่าวถึงประเด็นใหญ่สำคัญ 2 เรื่อง ซึ่งประเด็นแรกคือ เรื่องของปัญหาการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้ที่เกิดจากการ เข้าแสวงหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้การตัดถนนและกิจกรรม อื่ น ๆ ที่ได้รั บ การสนั บ สนุ น ให้เกิดการกระทำผิดโดยการเปิดช่อ งว่ า ง การช่วยเหลื อ ผู้ ก ระทำความผิดหรือการละเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบี ย บ กฎหมายของเจ้าหน้าที่ก็ดี ปัญหาเหล่านี้ต้องมีคนรับผิดชอบโดยเฉพาะ จดหมายข่ า วกรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม

รอบคอบในการจัดเตรียมและส่งออกเอกสารเพื่อสร้างกระบวนการความ โปร่ ง ใส และหลั ก ฐานที่ ค รบถ้ ว นซึ่ ง ถ้ า ไม่ ส ามารถกำจั ด การบุ ก รุ ก ทรัพยากรป่าไม้ได้ ต่อจากนี้อาจต้องมีการพิจารณายกเลิกงบประมาณ ปลู ก ป่ า สำหรั บ ในปี ง บประมาณหน้ า เพราะได้ ป ระโยชน์ ไ ม่ คุ้ ม กั บ งบประมาณที่จัดสรรแต่จะต้องเน้นการป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากร ป่าไม้แทน และอี ก ประเด็ น หนึ่ ง คื อ การจั ด ทำคู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านฯ เพื่ อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการดำเนิ น การป้ อ งกั น และปราบปรามการบุ ก รุ ก ทำลาย ทรัพยากรป่าไม้ โดยใช้เป็นแนวทางกรอบปฏิบัติงานกฎกติกาขั้นต่ำของ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดูแลป่าไม้ที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม กฎหมายเท่านั้น เพราะในการดำเนินงานที่ แท้จริงนั้น เจ้าหน้าที่ทุกภาค ส่วนจะต้องตรวจสอบความบกพร่องในการดำเนินงานของตนเองด้วยไม่ ว่าจะเป็นการดูแลตรวจสอบพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย การตรวจสอบเอกสารและเขี ย นรายงานการกระทำผิ ด ต่ า งๆ อย่างครบถ้วนการใช้ GPS ในการวัดแนวเขตที่ชัดเจนหรือหากมีการออก เอกสารสิ ท ธิ์ ร อบๆ พื้ น ที่ ป่ า ขอให้ สั น นิ ษ ฐานไว้ ก่ อ นว่ า พื้ น ที่ เ หล่ า นั้ น เป็นพื้นที่ป่าและต้องตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนไม่มีการละเว้นโดยเฉพาะกรณี พบเห็นโรงงานกระทำความผิดก็จะต้องดำเนินการแจ้งให้โรงงานนั้นๆ ทราบพร้อมทั้งดำเนินการตามระเบียบกฎหมายให้ครบถ้วนไม่มีข้อยกเว้น เช่นกัน แค่เพียงทุกหน่วยฝ่ายร่วมกันทำหน้าที่ของตนอย่างซื่อสัตย์และ ตั้งใจทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นดั่งอัญมณีเลอค่าของโลกใบนี้ก็จะยังคงความ สมบูรณ์สวยงามอยู่เคียงคู่ดูแลโลกใบนี้ไปได้อีกนานแสนนาน 3


คอลัมน์

...ใบไม้ไหว

เปิดงานสัมมนา “ทิศทางการพัฒนาบทบาทเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม” เปิดผ้าขาวรักษ์ป่าเขียว นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติรว่ มเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “ทิศทางการพัฒนาบทบาทเยาวชนด้านสิง่ แวดล้อม” พร้อมให้ปาฐกถาพิเศษเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงาน ที่ ด ำเนิ น งานเกี่ ย วกั บ เด็ ก และเยาวชนได้ แ ลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และประสบการณ์ เ พื่ อ พัฒนาการดำเนินงานและส่งเสริมบทบาทเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมให้โดดเด่นยิ่งขึ้น

แข่งขันกีฬาภายในหน่วยงาน สังกัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมใจแข่งขันรวมพลังรักษา สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในหน่วยงาน สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน เปิดงาน ณ สนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต พิ ธี เ ปิ ด ก า ร อ บ ร ม ลู ก เ สื อ อ นุ รั ก ษ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม รุ่นที่ 26 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 นางสาวภาวิณี ปุณณกันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากร

วิ จั ย การผลิ ต และการนำพลั ง งานจาก การแปรรูปขยะเป็นน้ำมัน ร่วมมือช่วยโลกแปรขยะเป็นน้ำมัน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในการบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมความ ร่ ว มมื อ ในการศึ ก ษาวิ จั ย การผลิ ต และนำพลั ง งาน จากการแปรรูปขยะเป็นน้ำมัน ในพื้นที่เทศบาลตำบล พังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ซึ่งจะเป็น พื้นที่นำร่องโครงการวิจัยโดยการสนับสนุนจากบริษัท รีนิวอเบิลเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และศูนย์บริการเทคโนโลยี สาธารณสุขสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม รุ่ น ที่ 26 ณ ห้ อ ง อารี ย์ สั ม พั น ธ์ กรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย (เขาสามหลั่น) จั ง หวั ด สระบุ รี เพื่ อ เป็ น การสนั บ สนุ น การดำเนิ น กิ จ กรรมในการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม ของเครื อ ข่ า ย

คอลัมน์

..ระบำผีเสื้อ

The White Planet

หมีจา๋ อย่าร้องไห้ ผลกระทบแรก

สารคดีกึ่งภาพยนตร์จากประเทศแคนาดา เรื่ อ งนี้ ด ำเนิ น เรื่ อ งโดย “หมี ข าว” พระเอก นางเอกหน้ า ใหม่ ที่ จ ะพาคุ ณ ไปพบกั บ ความ อัศจรรย์ของบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ ณ ดินแดน ขั้วโลกที่จะทำให้คุณได้รู้ว่าวิกฤตการณ์โลกร้อน ที่ ถู ก อ้ า งถึ ง มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ นั้ น ได้ ก้ า วข้ า มสู่ สหั ส วรรษใหม่ ไ ปพร้ อ มๆ กั บ เราและไม่ ไ ด้ เ ป็ น เรื่องไกลตัวอย่างเคยคิด

ด้วยการปักหลักถ่ายทำจากสถานที่จริงกว่า 2 ปี ภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้จะสอนให้เรารู้ว่าชีวิต

ที่สัมผัสได้จ ริ ง จากภาวะโลกร้ อ น 4

ท่ า มกลางความศิ วิ ไ ลซ์ อ าจไม่ ต ระหนั ก ถึ ง ปั ญ หา ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม เพราะเราไม่เคยพบเห็น ปัญหาดังกล่าวอย่างแท้จริง แต่ในมุมหนึ่งของโลกใบนี้ ณ ดิ น แดนขั้ ว โลกเหนื อ อั น หนาวเหน็ บ ท่ า มกลาง สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ที่แห่งนี้ได้รับผลกระทบ โดยตรงอย่างชัดเจน ส่งผลให้สรรพสัตว์ทั้งหลายในที่ แห่งนั้นต้องเปลี่ยนวิถีธรรมชาติที่เคยชินไป และต้อง ดำรงชีพด้วยความยากลำบาก เพื่อหาทางอยู่รอด ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกินคาดเดา แน่ น อนว่ า ข้ อ บ่ ง ชี้ ที่ ป รากฏในผลงานชิ้ น นี้ ย่ อ มไม่ ไ ด้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด ต่ อ สั ต ว์ ภายในพื้นที่เท่านั้น แต่ยังสามารถพยากรณ์ได้แน่นอน

ฟ้ า สวย น้ ำ ใส ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 1 ประจำเดื อ นมี น าคม 2554


คอลัมน์

...ใบไม้ไหว

ปกท.ทส. นำคณะผู้บริหารเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัด เข้าเฝ้า รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมวิชาการ “ทางสู่โอกาส ที่ดี” (Gate to a greater opportunity) ทรงบรรยายพิเศษ หัวข้อ Impact of global crisis on children and youths และ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมชมนิทรรศการ “หมู่บ้านไร้มลพิษ” โครงการความร่วมมือไทย - จีน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และนิทรรศการ “โรงเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ร่วมจัดแสดง เปิ ด การสั ม มนา “องค์ ก รอิ ส ระด้ า น สิ่งแวดล้อมและสุขภาพกับทิศทางการ พัฒนาอย่างยั่งยืน” สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ได้หากพัฒนาอย่าง ยั่งยืน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการสัมมนา “องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและ สุ ข ภาพกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ” เพื่ อ เผยแพร่บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการองค์กรอิสระ ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้รับรู้อย่างทั่วถึงทั้งภาครัฐและเอกชน แกนนำลูกเสือและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง และให้มี ความรู้ความเข้าใจและมองเห็นคุณค่าของทรัพยากร ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และสามารถถ่ า ยทอด ความรูท้ ไี่ ด้รบั ให้แก่ผทู้ สี่ นใจเรือ่ งการอนุรกั ษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไปได้

ว่าภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นนั้นจะส่งผลต่อเนื่องมายัง มนุษย์ไม่ช้าก็เร็ว ร่ ว มเดิ น ทางไปกั บ ธรรมชาติ ที่ เ ปลี่ ย นแปลง และการดิ้นรนเพื่อมีชีวิตอยู่ของสรรพสัตว์เหล่านี้ได้ ตามร้ า นขายภาพยนตร์ แล้ ว คุ ณ จะได้ สั ม ผั ส ถึ ง การปรับตัวของชีวิตใหม่ของลูกหมีขั้วโลก พร้อมกับ การค้นพบตัวนาร์วัลวาฬยักษ์ที่ดิ้นรนว่ายดำดิ่งอยู่ใต้ ชั้ น น้ ำ แข็ ง อี ก ทั้ ง ฝู ง กวางคาลิ บู จ ำนวนมหาศาลที่ พากันอพยพย้ายถิ่นฐานผ่านทุ่งหญ้าทุนดร้า และสัตว์อีกมากมายที่จะทำให้ประสบการณ์ การมองโลกแบบเดิมๆ ของคุณต้องเปลี่ยนไป

อบรมเยาวชนเทคโนโลยี ส ะอาดรุ่ น ที่ 16 ตามโครงการการประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนปี 2554 เทคโนโลยี ก้ า วไกลเยาวชนก้ า วหน้ า ทรัพยากรสมบูรณ์ การอบรม “เยาวชนเทคโนโลยีสะอาด” เมื่อ วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2554 ณ ไร่ภูพานรีสอร์ท จังหวัด สกลนคร ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเยาวชนให้มีส่วนร่วมใน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียนผ่านกิจกรรม ฐานความรู้เบื้องต้นและการนำเสนอแผนสิ่งแวดล้อมของ โรงเรียน อีกทัง้ ยังมีการมอบวุฒบิ ตั รแก่เยาวชนทีผ่ า่ นการอบรมด้วย เพือ่ นำไปสูก่ ารอนุรกั ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ สัมภาษณ์ สดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ กบตัวน้อยตามรอยเท้าพ่อ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554 นางอรพินท์ วงศ์ชมุ พิศ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม เข้ า ร่ ว มสนทนาในประเด็ น ความคื บ หน้ า การ ดำเนินโครงการ กบจูเนียร์ ปี 2 กบตัวน้อย ตามรอยเท้าพ่อการประกวดสารคดีสั้นความยาว 5 นาที เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ในรายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ” ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี

จดหมายข่ า วกรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม

สรุ ป รายงานผลการประชุ ม โครงการการทบทวนเป้ า หมาย กลยุทธ์ผลผลิตกิจกรรมและตัว ชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2555 ชั ด เจนใน เป้ า หมาย  เติ ม เต็ ม ประสิทธิภาพ เมื่ อ วั น ที่ 21 มี น าคม 2554 นาง อรพิ น ท์ วงศ์ ชุ ม พิ ศ อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมเป็นประธานเปิด การประชุมสรุปโครงการทบทวนเป้าหมาย กลยุทธ์ผลผลิตกิจกรรมและตัวชี้วัดประจำ ปี ง บประมาณ 2555 แก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ก รม ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ชี้ แ จง แนวทางการดำเนินงาน พร้อมเปิดโอกาสให้ แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ แ ละข้ อ คิ ด เห็ น การดำเนินโครงการและกิจกรรม ณ ห้อง ประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม 5


คอลัมน์

...ฟ้ากว้าง

คาร์บอน

ฟุตพริ้นท์

โดย... รัฐ เรืองโชติวิทย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

( C a r b o n f o o t p r i n t ) สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยการสนับสนุนของ สหภาพยุ โ รป จั ด สั ม มนาเปิ ด ตั ว โครงการเครื่ อ งมื อ คำนวณ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ “Foodprint®” หลายคนสงสัยว่าใช่คำว่า Food print หรือ Foot print สำหรับโครงการนี้เป็นการประสมคำทั้ง สองคำเนื่องจากหลายคนคุ้นเคยกับคำว่า คาร์บอนฟุตพริ้นท์หรือ ที่เรียกว่า รอยเท้าเชิงนิเวศ

เป็นโครงการที่ช่วยให้ผู้บริโภคหรือประชาชนได้ทราบว่า อาหารที่ เรากินเข้าไป มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากน้อยเพียงใด ตัดสินใจเลือก กินอาหาร ปัจจุบันจะเห็นได้จากอาหารบนเครื่องบินของการบินไทย จะมี 6

อาหารให้เราเลือกและแสดงค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือน กระจกจากอาหารนั้น งานนี้จึงเป็นการเปิดตัวเพื่อหาผู้ผลิต อาหารเข้าร่วมโครงการ เผอิ ญ ว่ า งานนี้ ผอ.สากล ฐิ น ะกุ ล เข้ า ร่ ว มการ สัมมนาครั้งนี้ให้รีบแจ้งแถลงไขโดยด่วน การแสดงข้อมูล คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์อาหารนี้จะเป็นแนวโน้มที่ สิ น ค้ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารหากจะแข่ ง ขั น ในระดั บ นานาชาติต้องเตรียมการไว้ และเป็นช่องทางของการมี ส่วนร่วมในการลดโลกร้อนจากการผลิตที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เกษตร อาหาร ต้องจัดทำเป็นข้อมูลพื้นฐานแสดงต่อผู้สั่งซื้อ มาถึงจุดนี้ คงต้องบอกว่าเทคนิคสำคัญ คือการประเมินคาร์บอน ครบวงจร ที่ ดู ตั้ ง แต่ วั ต ถุ ดิ บ จนถึ ง การใช้ ป ระโยชน์ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น การกำจัดซาก แสดงผลการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากที่กล่าวข้างต้น โครงการนี้จึงหาอาสาสมัครจากลุ่มผู้ผลิตอาหาร การเกษตรอย่าง น้อย 40 รายเข้าร่วม โดยใช้มาตรฐานคำนวณที่ได้รับการพัฒนาจากนัก วิจัย สามารถใช้วิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สามารถนำไปขอการรับรองผลและขอขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนต่อไป เป็นกลุ่มต้นแบบเพื่อเผยแพร่ต่อไป

ฟ้ า สวย น้ ำ ใส ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 1 ประจำเดื อ นมี น าคม 2554


คอลัมน์

...หมุนตามฟ้า

Japan Tsunami 2011 … “สึ น ามิ ” ที่ สุ ด ในรอบ 144 ปี ข อง ประเทศญี่ปุ่น จากประสบการณ์ สึ น ามิ เ มื่ อ วั น ที่ 26 ธั น วาคม 2547 ที่ ฝั่ ง อั น ดามั น ของ ประเทศไทย ถึงแม้จะเป็นครั้งแรก ที่คนไทย เกือบทั้งประเทศได้รู้จักกับ “สึนามิ” อย่าง แท้จริง แต่อาจยังไม่เพียงพอสำหรับการ เรียนรู้ของเราที่จะอยู่กับธรรมชาติ

แต่เมื่อ 6 ปีผ่านไป ที่ใต้มหาสมุทรลึก 24 กม. นอกชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือซึ่ง อยู่ห่างจากเกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น 130 กม. เปลื อ กโลกก็ ไ ด้ ไ หวตั ว อี ก ครั้ ง ด้ ว ยแรง 8.9 ริกเตอร์… เกิดเป็นสึนามิที่รุนแรงที่สุดในรอบ 144 ปีของญี่ปุ่น ทำให้เราได้รู้จักความลับของ เปลือกโลกอีกครั้ง ในนามของ “วงแหวนแห่ง ไฟ” (Pacific Ring of Fire) ขอบเส้นทรง เกือกม้า ความยาวกว่า 40,000 กม. ที่โอบล้อม ภูเขาไฟกว่า 75% ของภูเขาไฟที่คุกรุ่นทั้งโลก และการขยับของเปลือกโลกครั้งนี้ ก็ได้ทำให้อีก 31 ประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณวงแหวนแห่งไฟนี้ ต้ อ งลุ ก ขึ้ น เตรี ย มพร้ อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลง อย่างจริงจังยิ่งขึ้น

โครงการประกวดสร้างสรรค์ สิง่ ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2554 ชิ ง ถ้ ว ยประทานพระเจ้ า วรวงศ์ เ ธอ พระองค์เจ้าศรีรศั มิ์ พระวรชายาฯ สื บ เนื่ อ งมาจากการ เสด็จไปทรงเยี่ยมเยือนราษฎร เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน “โครงการฟื้ น ฟู เ พื่ อ สายใยรั ก แห่งครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ในพื้นที่ น้ำท่วม โดยนักเรียนได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้มาจัดแสดง ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์ เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรง ชื่นชมและมีพระดำริว่าควรดำเนินการขยายผล เพื่อให้เกิดการนำวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนมา สร้ า งสรรค์ เ ป็ น สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ อั น เป็ น การเพิ่ ม มู ล ค่ า และเป็ น การช่ ว ยลดปริ ม าณขยะได้ อีกด้วย ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ได้รับสนองพระดำรินี้ และได้ร่วม รณรงค์โดยจัดโครงการประกวดตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา สำหรั บ บุ ค คลที่ ส นใจในโครงการฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและ Download ใบสมัครทางเว็บไซต์ได้ที่ www.deqp.go.th

มหิงสาสายสืบ ค้นหา…สำรวจ…อนุรักษ์… แบ่งปัน… มหิงสา หรือควายป่า นอกจากจะมีความเป็นไทยแล้ว ยังเป็นสัตว์ที่สำคัญ ต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมาก กรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่ ง แวดล้ อ มจึ ง ได้ จั ด การดำเนิ น โครงการมหิ ง สา สายสืบ เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักเรียนรู้และผูกพัน กับธรรมชาติเหมือนกับตัวมหิงสา ผ่านกิจกรรม 4 ขั้นตอนแห่งความท้าทาย คือ ค้นหา สำรวจ อนุรักษ์ และแบ่งปัน รักษาสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม และคงอยู่ตลอดไป โดยตลอดระยะการเรียนรู้ น้องๆ จะได้รับ การดูแลจากพี่เลี้ยงโครงการที่ได้ผ่านการอบรมจาก โครงการมหิ ง สาสายสื บ อย่ า งใกล้ ชิ ด และเมื่ อ โครงการสิ้นสุดลง หลังจากการได้เข้าร่วมกิจกรรม ครบทัง้ 4 ขัน้ ตอนแห่งความท้าทาย ผ่านกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์และสังคม น้องๆ จะได้เรียนรู้ว่า การทำงานเป็นทีม การวางแผน การรูจ้ กั รับผิดชอบ และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถช่วย ให้โลกใบนีค้ งความสวยงามไปได้อกี นานแสนนาน สนใจร่วมเป็นหน่วยมหิงสาสายสืบ ติดตาม รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ www.deqp.go.th นะคะ คอลัมน์

...รอบรู้คู่โลก

LOOFEN

เครื่องอบอัจฉริยะ

สำหรับครัวเรือน ยิ่งความเจริญก้าวหน้ามากแค่ไหนมลภาวะที่เป็นภาระก็มาก ตามขึ้ น เท่ า นั้ น …​ ซึ่ ง การพั ฒ นาต่ อ ยอดเพื่ อ กำจั ด มลพิ ษ อย่ า ง ยั่งยืนนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ควรต้องเดินหน้าไปพร้อมกัน

และในวันนี.้ .. ก็ตอ้ งปรบมือดังๆ ให้กบั เกาหลีทไี่ ด้คดิ ค้นนวัตกรรม ใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการสร้างเครื่องอบแห้งเศษอาหารที่จะช่วยให้ จดหมายข่ า วกรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม

ทุกครัวเรือนปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์อีกทั้งยังช่วยกำจัดความชื้นและ แบคทีเรียจากเศษอาหารได้อีกด้วย ซึ่งวิธีการทำงานของเครื่องอบแห้งเศษอาหารที่มีชื่อกล่าวขานว่า LOOFEN นั้น เรียกได้ว่าง่ายแสนง่ายเหมาะสำหรับการใช้สอยในครัวเรือน เป็นอย่างยิ่งเนื่องจาก LOOFEN จะกำจัดความชื้นของเศษอาหารให้หมด ไปด้วยเทคโนโลยีการอบแห้งด้วยความร้อน เพื่อลดความชื้นที่อยู่ในเศษ อาหารให้หมดไปจึงทำให้เศษอาหารแห้งและหดตัวลงสามารถย่อยสลาย ได้ดีขึ้น อีกทั้งยังมีระบบกรองอากาศสำหรับช่วยดูดกลิ่นเหม็นจากเศษ อาหารไม่ให้สง่ กลิน่ รบกวนอีกด้วย และทัง้ หมดทัง้ มวลนี้ ปัญหาเศษอาหาร ที่เป็นขยะกวนใจก็จะหมดไปจากชีวิตคุณ ซึ่งนอกจากนี้ LOOFEN ยังผ่าน การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพมาอย่ า งดี ด้ ว ยการทำให้ มี ประสิทธิภาพสูงแต่ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย LOOFEN จึงช่วยประหยัดทั้ง เวลาและค่าใช้จ่ายในคราวเดียวกัน…

7


คอลัมน์

...ต้นคิด

เครือข่าย LA21…

รวมพลังลดคาร์บอน

ลดโลกร้อน เมื่อวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2554 ที่ผ่าน มา ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้จอมเทียน พั ท ยา จ.ชลบุ รี คงเป็ น เพี ย งวั น ธรรมดา วันหนึ่งถ้าหากปราศจากความร่วมมือกัน ของเหล่าคนรักสิ่งแวดล้อม

ในวันนั้นสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ LA21 สู่ท้องถิ่นไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืนครั้งที่ 6 เพื่อเป็น เวทีให้เครือข่าย LA21 ได้นำเสนอผลงานและ นวั ต กรรมใหม่ ๆ รวมถึ ง เปิ ด โอกาสให้ อ งค์ ก ร ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทุ ก ระดั บ ทั่ ว ประเทศได้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันอย่างกว้างขวาง ซึ่ ง นอกจากนี้ เ ครื อ ข่ า ย LA21 ทั้ ง ภาค เหนือกลางใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือ ยังได้ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ “เครือข่าย LA21 รวมพลังลดคาร์บอนลดโลกร้อน” โดยมีนายสุวทิ ย์ คุ ณ กิ ต ติ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ ให้เกียรติมาเป็น

แม้เราอาจช่วยโลกดูแลทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมได้เพียงเล็กน้อย แต่แค่เพียงเรามีหัวใจที่เปี่ยมไปด้วย ศรัทธาและความตั้งใจภายใต้ แนวคิด “การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ประธานในพิธีร่วมกล่าวประกาศเจตนารมณ์ใน โครงการส่ ง เสริ ม พหุ ภ าคี ใ นการพั ฒ นาชุ ม ชน อย่ า งยั่ ง ยื น ภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ก าร 21 ระดั บ ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการบูรณาการแนวคิดและ ผลักดันให้เป็นนโยบายในการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่ า งพหุ ภ าคี ทุ ก ภาคส่ ว น เปิ ด โอกาสให้ พหุภาคีได้มโี อกาสพบปะแลกเปลีย่ นประสบการณ์ เพิ่ ม พู น ความรู้ ส ร้ า งแรงจู ง ใจและเชื่ อ มโยง เครือข่ายระหว่างพหุภาคทั่วประเทศเพื่อให้เกิด กิ จ กรรมตามแผนปฏิ บั ติ ใ นการพั ฒ นาแนวคิ ด เชิงนโยบายในการบริหารจัดการที่ดีสู่ชุมชนให้ เข้มแข็งน่าอยู่และยั่งยืน โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ ร่วมมือกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคสำนักงาน ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการพั ฒ นา ชุ ม ชนอย่ า งยั่ ง ยื น เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น มีความเข้มแข็งมีศักยภาพในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ของตนเองอย่ า งเต็ ม ที่ ผ่ า นแนวคิ ด การ “ลดคาร์บอนลดโลกร้อน” ซึ่งถือได้ว่าเป็นการ ร่วมมือกันได้อย่างไม่ยาก อีกทั้งยังสามารถนำไป ปลูกฝังและปฏิบัติตามกันได้อย่างง่ายๆ อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการลดการเผาไหม้ต่างๆ การรู้จักนำ สิ่งต่างๆ รอบตัวกลับมาใช้ใหม่ลดการเผาทำลาย โดยการนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือแม้แต่การบริโภค สินค้าที่มีฉลากคาร์บอน ซึ่งถึงแม้เราอาจช่วยโลกดูแลทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมได้เพียงเล็กน้อย แต่แค่เพียงเรามี หัวใจที่เปี่ยมไปด้วยศรัทธาและความตั้งใจภายใต้ แนวคิด “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development) ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง สังคมในฝันที่แวดล้อมไปด้วยทรัพยากร ธรรมชาติที่สมบูรณ์อาจจะไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่า หรือความฝันอีกต่อไป

กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม 49 ถนนพระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สิ่งตีพิมพ์ www.deqp.go.th www.environnet.in.th / Call Tel. 0 2278 8449

คณะทีป่ รึกษา : อรพินท์ วงศ์ชมุ พิศ, รัชนี เอมะรุจ,ิ ภาวิณ ี ปุณณกันต์ บรรณาธิการ : สากล ฐินะกุล คณะบรรณาธิการ : บรรพต อมราภิบาล, สาวิตรี ศรีสขุ , บุญญา ชคัตตรัย, จริยา ชืน่ ใจชน, ผกาภรณ์ ยอดปลอบ, อานันตพร จินดา กองบรรณาธิการ : ฏีคชเมษฐ์ เรือนสังข์, ฉัตรชัย อมรพรชัยกุล, ปิยนาฏ เอกชีวะ, เฉลิมพล วัฒนพุทธิวรรณ, ณิชาภา เฉยพันธุ,์ ภัทราวรรณ เชิดศักดิศ์ รี, จิตติมา กียะสูตร, ณิชภัทร ทองเลิศ, คณารัตน์ เล็งเบา, อาณัติ แก้วเพ็ชร, พรวิภา ศิรพิ ชิ ญ์ตระกูล จัดทำโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม เลขที่ 49 ถนนพระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2278 8400 - 19 ต่อ 1555-1557, 0 2298 5630 www.deqp.go.th

ฟ้าสวย น้ำใส  

จดหมายข่าวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม 2554

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you