Page 1


›ƒÃ§²¬³—©qh´

Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§

›ƒÃ§²¬³—©q´h 3 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


Œ¹Ê¯­›³‰¬¹¯ :

›ƒÃ§²¬³—©qh´ ¶£ q†¥³Ë‰™·Ê 1 ŠÏ´›©› 1,000 §m£ 2554 £·กรกฎาคม ›´†£ 2554

™·Ê¥¸ƒ«´ :

พรทิ›พ™qย์ ©‰ªq ปั่นเจริ ¯¥ ¶ Œº£ญ  ¶ª ¥³Œ›· ¯£²¥ºŠ¶ ¬´ƒ§ ’¶›²ƒº§

œ¥¥•´š¶ƒ´¥ :

¬´©¶—¥· ª¥·¬º„ Š‰¥³ƒ«q ’¶›²ƒº§ ›³›™©¥¥• ­§m´¦™š¶Î ›ºŒ›´¥˜ ƃ¥¬º©¥¥•¬´¥ ¯´›³›— ¥ Š¶›–´

ž»n¥²¬´›‰´› :

­¶¥³•¤q Š³›™›´ ¥²Š³ƒ«q £¯ŠÏ´Ã§‰ ¬¥´©ºš „´© º”¶ ¯ƒ¥³’ š¶£´Œ³¤ ¡f}¯‰§³––´ –©›„³›šq ©¥¥•´‰†q  ¥¥•´Æ ¥ £²§¶ ƒ¹¯œ¬³›Â™·¤² Ī¢¶«’q ˜´™¯‰ £´§·¤´ ƒ¦«´ƒÏ´š¥ ¦–·©¥¥•  º™š¥²Â¬¥¶’

Â¥·¤œÂ¥·¤‰Ä–¤ :

¬Ï´›³ƒ ¶£ q™´‰Œn´‰Âž¹¯ƒ ę¥ª³ ™q 0-2917-2533 ę¥¬´¥ 0-2517-2319

ž»n„·¤›:

¬£¶™š¶Î ¬»—¶œº—¥ ›••q ž´•¶—©‰ªq ãn›©´– ƒºŒ¥±

¯¯ƒÃœœ-¥»Â§m£ :

ãn›©´– ƒºŒ¥±

¶£ q™·Ê :

¬Ï´›³ƒ‰´› ¥² º™šª´¬›´Ã­m‰Œ´—¶ ę¥ª³ ™q 0-2669-0300-4

Š³– ¶£ qç²Âž¤Ã ¥mĖ¤ : ƒ¥£¬m‰Â¬¥¶£†º•¢´ ¬¶Ê‰Ã©–§n¯£ ƒ¥²™¥©‰™¥³ ¤´ƒ¥š¥¥£Œ´—¶Ã§²¬¶Ê‰Ã©–§n¯£ 49  ¥²¥´£ 6 ¯¤ 30 ˜›› ¥²¥´£ 6 ƒ¥º‰Â™ ± 10400 ę¥ª³ ™q 0-2298-5628 ę¥¬´¥ 0-2298-5629 www.deqp.go.th ISBN :

978-974-286-872-7

¬‰©›§¶„¬¶™š¶Î ›ƒÃ§²¬³—©qh´ 5 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


†Ï´›Ï´ ƒ ¥ £ ¬m ‰  ¬ ¥¶ £ †º • ¢ ´ ¬¶Ê ‰ à © – §n ¯ £ ¥m © £ ƒ³ œ † • ² © › ª ´ ¬ — ¥q £­´©¶™¤´§³¤Âƒ«—¥ª´¬—¥q Š³–™Ï´Ä†¥‰ƒ´¥ª¸ƒ«´†©´£­§´ƒ­§´¤™´‰Œ·©¢´ Å›  ¹Ë›™·Ê¯º™¤´›¬¶Ê‰Ã©–§n¯£›´›´Œ´—¶¬¶¥¶›š¥ „¸Ë›Å›d  .ª.2551 Ė¤Æ–n™Ï´ƒ´¥ª¸ƒ«´ †¥¯œ†§º£¥²œœ›¶Â©ª¬Ï´†³Å›¯º™¤´›¬¶Ê‰Ã©–§n¯£›´›´Œ´—¶¬¶¥¶›š¥ 粪»›¤qª¸ƒ«´ ƒ´¥ ³”›´­n©¤™¥´¤¯³›Â›¹Ê¯‰£´Š´ƒ ¥²¥´Œ–Ï´¥¶ ç²Â ¹Ê¯Å­nƒ¶–ƒ´¥ÅŒn¥²Ä¤Œ›q ¬»‰¬º–Š´ƒ„n¯£»§–³‰ƒ§m´© ƒ¥£¬m‰Â¬¥¶£†º•¢´ ¬¶Ê‰Ã©–§n¯£Æ–nŠ³–™Ï´Œº–ƒ´¥Â¥·¤›¥»n †©´£­§´ƒ­§´¤™´‰Œ·©¢´ Å› ¹Ë›™·Ê¯º™¤´›¬¶Ê‰Ã©–§n¯£›´›´Œ´—¶¬¶¥¶›š¥‹œ³œ ƒ ´ ¬Ï´­¥³œ¥²Œ´Œ› Ė¤Œº–ƒ´¥Â¥·¤›¥»n Š²¥²ƒ¯œ–n©¤ †»m£¹¯ 3 §m£ †¹¯ 1) †»m£¹¯ h ´ Æ£nà §² ³› šqุ  ¹ Œ 2) †»m£¹ ¯ ›ƒ 㧉粬³ — ©qœ ƒ ç² 3) †»m £¹¯ §´Ã§²¬³— ©q ›Ë Ï´ ¸Ê‰£·ƒ´¥Â ¶Ê£Â—¶£¢´ ˜m´¤Ã§²„n¯£»§Š´ƒƒ´¥ª¸ƒ«´Å›d  .ª. 2551 –n©¤†»m£¹¯ ƒ´¥Â¥·¤›¥»nܜ ƒ ´¥²­©m´‰ƒ´¥Â–¶›ª¸ƒ«´š¥¥£Œ´—¶›Ë·Š²Œm©¤Å­n¥²Œ´Œ›™³Ê©Æ 粞»n™·Ê¬›ÅŠÆ–nÂ¥·¤›¥»n¯¤m´‰¬¥n´‰¬¥¥†q Ė¤ž»nŌn†»m£¹¯± Š²Â|›ž»n쩉­´†©´£¥»nŠ´ƒ ƒ´¥§‰£¹¯ª¸ƒ«´–n©¤—›Â¯‰Š´ƒš¥¥£Œ´—¶¥¯œ—³© 粊²Æ–n£·Ä¯ƒ´¬ ³”›´™³ƒ«²Å› ƒ´¥¬¥n´‰†©´£¥»n žm´›ƒ´¥ª¸ƒ«´†n›†©n´Å› ¹Ë›™·Ê¯º™¤´›¬¶Ê‰Ã©–§n¯£›´›´Œ´—¶¬¶¥¶›š¥ ¸Ê‰Š²Œm©¤ ³”›´Å­nƒ¶–†©´£—¥²­›³ƒ ƒ´¥Â­É›†º•†m´Ã§²Š¶—¬Ï´›¸ƒ¥³ƒ™n¯‰˜¶Ê› ƒ¥£¬m ‰ ¬¥¶ £ †º • ¢´ ¬¶Ê ‰ 閧n ¯ £ ­©³ ‰ | › ¯¤m ´ ‰¤¶Ê ‰ ©m ´ Œº – ƒ´¥Â¥· ¤ ›¥»n †©´£­§´ƒ­§´¤™´‰Œ·©¢´ Å› ¹Ë›™·Ê¯º™¤´›¬¶Ê‰Ã©–§n¯£›´›´Œ´—¶¬¶¥¶›š¥‹œ³œ ƒ ´ ¬Ï´­¥³œ¥²Œ´Œ› Š²Â|›¯·ƒŒm¯‰™´‰­›¸Ê‰™·Êc–įƒ´¬Å­nž»n™·Ê¬›ÅŠÆ–nÂ¥·¤›¥»nç²Åƒ§nŒ¶– ƒ³œš¥¥£Œ´—¶£´ƒ„¸Ë› ¸Ê‰Š²£·¬m©›Œm©¤Å­n¥²Œ´Œ›Â­É›†º•†m´Ã§²†©´£¬Ï´†³„¯‰ †©´£­§´ƒ­§´¤™´‰Œ·©¢´ Å›™n¯‰˜¶Ê›£´ƒ¤¶Ê‰„¸Ë› ƒ¥£¬m‰Â¬¥¶£†º•¢´ ¬¶Ê‰Ã©–§n¯£ 2554 £·กรกฎาคม ›´†£ 2554

›ƒÃ§²¬³—©qh´ 7 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


¬´¥œ³ œ™›Ï´: ƒn´©Ã¥ƒœ›Â¬n›™´‰ª¸ƒ«´†©´£­§´ƒ­§´¤™´‰Œ·©¢´ †©´£Â|›£´

10 15

¥²œœ›¶Â©ª™·Ê­§´ƒ­§´¤Ã§²ƒ´¥Â–¶›™´‰„¯‰¬´¤›ËÏ´

20

¬n›™´‰ª¸ƒ«´š¥¥£Œ´—¶  ¹Ê¯ƒ´¥Â¥·¤›¥»nƒ·Ê¤©ƒ³œ›ƒÃ§²¬³—©q—m´‰È

26

£¯‰–n©¤­»–»–n©¤—´

32

©‰Š¥Œ·©¶—„¯‰›ƒÃ§²¬³—©qh´

33

´ƒ-„´ 粃´¥­´ƒ¶›„¯‰›ƒ ¥³‰›ƒÃœœ—m´‰È

37 39

Œ›¶– ³›šºq¬³—©q™·ÊĖ––m›Ã§²£·†©´£¬Ï´†³Å›¥²œœ›¶Â©ª

›ƒÃ§²¬³—©q´h 8 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§

41


›ƒ­³©Ä—£§´¤»

42

›ƒƒ²¥´‰­³©„©´›

44

§¶‰Ã¬£

46

¬³—©q™·Ê œÅ›œ¥¶Â©•

48-49

›ƒÄœ¤œ¶›

50-91

¬³—©q§·Ë¤‰§»ƒ–n©¤›£

92-96

¬³—©q§¹Ë¯¤†§´›Ã§²¬²Â™¶››ËÏ´¬²Â™¶›œƒ

97-107

㧉

108-131

–³Œ›·

132-137

›ƒÃ§²¬³—©q´h 9 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


ƒn´©Ã¥ƒ

œ›Â¬n›™´‰ª¸ƒ«´†©´£­§´ƒ­§´¤™´‰Œ·©¢´ „n°œ„oµªÂ¦„š¸É‹³Á—·œÅžœÁ­oœšµŠ«¹„¬µ›¦¦¤µ˜· š¸ÄÉ ®o ‡ªµ¤®¤µ¥…°Š„µ¦Á¦¸¥œ¦¼o ­´ŠÁ„˜» ‹—‹Îµ ®¦º°‹—´œš¹„ ¤¸‡Îµ°›·µ¥„ªoµŠÇ …°Š‡Îµªnµ “¦³œ·Áª«” ¨³ “‡ªµ¤®¨µ„®¨µ¥šµŠ¸ª£µ¡” š¸É‹³šÎµÄ®o„µ¦Á¦¸¥œ¦¼oĜnªŠÁª¨µ…oµŠ®œoµ¤¸ ‡ªµ¤œnµ­œÄ‹¥·ŠÉ …¹œÊ ®¨µ¥‡œ‡Š¦¼o¨oªªnµ ‡ªµ¤®¨µ„®¨µ¥ šµŠ¸ª£µ¡ ®¤µ¥™¹Š ‡ªµ¤®¨µ„®¨µ¥ …°Šœ·—…°Š­·ÉŠ¤¸¸ª·˜ ‡ªµ¤®¨µ„®¨µ¥ šµŠ¡´œ›»„¦¦¤ ¨³‡ªµ¤®¨µ„®¨µ¥šµŠ ¦³œ·Áª« Ž¹ÉŠ¤¸¤µ„¤µ¥ ˜„˜nµŠ Ÿ´œÂž¦ ¨³Áº°É ¤Ã¥Š¦³®ªnµŠ„´œÂ¨³„´œ°¥nµŠ œÂœnœ

›ƒÃ§²¬³—©q´h 10 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


‡ªµ¤¡·Á«¬…°Šž¦³Áš«Åš¥‡º°˜´ÊŠ°¥¼nĜÁ…˜¦o°œºÊœÁ®¤µ³ ‹³Áž}œš¸É¡´„°µ«´¥…°Š¡¦¦–Ťo‹Îµœªœ¤µ„ ¦ª¤š´ÊŠ­´˜ªrœµœµœ·— ¨³‹»¨·œš¦¸¥r¤µ„¤µ¥¤®µ«µ¨Á¤ºÉ° Áž¦¸¥Áš¸¥„´£¼¤·£µ‡Äœ Á…˜°°»nœÂ¨³Á…˜®œµª Ž¹ÉŠ­£µ¡š´ªÉ ŞŤn Á°ºÊ°°Îµœª¥Ä®o­ÉŠ· ¤¸¸ª·˜ ‹Îµœªœ¤µ„¤µ¥®¨µ¥ œ·—°µ«´¥°¥¼n šµš…°Š ­·ÉŠ¤¸¸ª·˜Ž¹ŠÉ Áž}œŸ¼Ÿo ¨·˜ Ÿ¼o¦·Ã£‡ ¨³Ÿ¼o¥°n ¥­¨µ¥ Á®¨nµœ¸Êŗo„n°Ä®oÁ„·—‡ªµ¤Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÄœ ª—¨o°อ¤š¸ µ¦Š¸ª˜· วิตÁnเช่œ น สิ­·่งɊแวดล้ มทีÉÁ่เž}ป็œน°¥¼ ที่อn°ยูµ«´ ่อาศั¥—oยªด้¥„· วยกิ‹„¦¦¤˜n จกรรมต่µŠÇ างๆĜ„µ¦—Î ในการดำรงชี „µ¦„·œ „µ¦Á‹¦·Á˜·Ã˜ „µ¦Ÿ¨·˜¨¼„®¨µœ ¨³„µ¦˜µ¥ šÎµÄ®oÁ„·— „µ¦®¤»œÁª¸¥œ…°Š›µ˜»°µ®µ¦ ¨³¡¨´ŠŠµœÄœ¦³œ·Áª« ™oµ¦³œ·Áª«œ´ÊœÅ—o¦´¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ¡°Á¡¸¥Š ¦ª¤™¹ŠÅ¤n¤¸ °»ž­¦¦‡…´—…ªµŠª´’‹´„¦…°Š›µ˜»°µ®µ¦ „È‹³šÎµÄ®oÁ„·—£µª³­¤—»¨ ¤¸ ‡ªµ¤‡Š˜´ª šÎµÄ®o„µ¦Ÿ¨·˜°µ®µ¦Â¨³„µ¦Á¡·É¤‹Îµœªœ…°Š­·ÉŠ¤¸¸ª·˜ °ºÉœÇ Ĝ¦³œ´Êœ¤¸‡ªµ¤¡°—¸„´œ Á¡¦µ³ž¦³µ„¦œ·—Ä—Ç „Șµ¤Äœ ¦³œ·Áª«Å¤n­µ¤µ¦™Á¡·É¤‹Îµœªœ°¥nµŠÅ¤n¤¸…°Á…˜ œ°„‹µ„œ´ ʜĜ¦³œ· ɤ¸„µ¦Ÿ´นœยัž¦¥´ นอกจากนั ้นในระบบนิ เวศทีÁ่มª«š¸ ีการแปรผั งถูก Š™¼„ ‡ª‡»¤—oª¥ž{‹‹´¥˜nµŠÇ Ánœ °»–®£¼¤· ‡ªµ¤ºÊœ ®¦º°ÄœÂ®¨nŠœÊεš¸É¤¸ „¦³Â­œÊ妊 ®¦º°¤¸„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š‡ªµ¤Á‡È¤¤µ„ Ánœ ¦·Áª–žµ„¤nœÊε ®¦º°žiµµ¥Á¨œ Ĝ¦³œ·Áª« Á®¨nµœ¸Ê‹³¤¸­É·Š¤¸ª¸ ˜· °¥¼nœ°o ¥œ·—¤µ„š¸°É µ«´¥ °¥¼nŗo ÁœºÉ°Š‹µ„˜o°Š¤¸„µ¦ž¦´˜´ªÄ®oÁ®¤µ³­¤ „´­·ÉŠÂª—¨o°¤ÁŒ¡µ³

›ƒÃ§²¬³—©q´h 11 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


h´™´Ï ­ ›n´™·Ê¥³œ ›´ËÏ Ÿ

›

粆m¯¤È ¸£³œ›Ë´Ï §‰Å—n–¶›

ระเหย ˛Ɲƒm¯—³©Â|›Â£ˆ Ư›Ë´Ï §²Â­¤„¸

h´§m¯ ¤›´ËÏ Æ­ §§‰¬»m™ ·Ê—´ÊÏ

›Ë´Ï ŗn–¶›

˜n™oµÄœ¦³œ·Áª«¤¸­É·Š¤¸ª¸ ·˜µŠœ·—™¼„šÎµ¨µ¥Åž„È‹³šÎµÄ®o ­¤—»¨…°Š¦³œ·Áª«¨—¨Š ­·ŠÉ ¤¸¸ª·˜š¸อาศั °É ¥¼n°ยµ«´อยู¥่Ĝ¦³œ´Êœ‹³Áž¨¸É¥œÂž¨Š Á¦Èª‹œµŠœ·—­¼¡´œ›»r —´Š‹³Á®ÈœÅ—oªnµ¦³œ·Áª«š¸ÉŤnŽ´Žo°œ‹¹ŠÁ­¸¥­¤—»¨ ŗoŠnµ¥ Ánœ ˜´ª°¥nµŠÄœ°—¸˜ ¡ºÊœš¸Éžiµ˜oœœÊεĜ«¼œ¥r«¹„¬µ„µ¦¡´•œµ®oª¥ทราย š¦µ¥°´ ÁœºÉ°Š¤µ‹µ„¡¦³¦µ—Î µ¦· ¨³ži µµ¥Á¨œÄœ°—¸ š¸É°»š¥µœ อันเนื่อœงมาจากพระราชดำริ และป่ าชายเลนในอดี ตในพื˜้นĜ¡º ที่อุทœÊ ยานสิ ่งแวดล้อม สิรินธร ­¦· ·œ›¦ ­·นานาชาติ Ɋª—¨o°¤œµœµµ˜·

›ƒÃ§²¬³—©q´h 12 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


Á¤ºÉ°¦³œ·Áª«žiµÅ¤o¦·Áª–˜oœœÊε‹Îµœªœ ¤µ„™¼„Áž¨¸É¥œÁž}œ¡ºÊœš¸ÉÁ„¬˜¦Á·ŠÁ—¸É¥ª šÎµÄ®o ž¦·¤µ–œÊε‹º—š¸É‹³Å®¨¨Š­¼nžµi µ¥Á¨œ¦·Áª– ž¨µ¥œÊµÎ …°Š‡¨°ŠµŠ˜¦µœo°¥ - µŠ˜¦µÄ®n ¨—œo°¥¨Š ª„„´„µ¦„n°­¦oµŠ­µ›µ¦–¼žÃ£‡ ˜nµŠÇ …ªµŠšµŠœÊε œÊεÁ­¸¥‹µ„»¤œÂ¨³Ã¦ŠŠµœ °»˜­µ®„¦¦¤ ®¦º°œÊµÎ š³Á¨š¸É¡´—š¦µ¥¤µžd—žµ„ ‡¨°Š ¨Îµ‡¨°Šš´ÊŠ­°Š‹¹Š˜ºÊœÁ…·œ Ĝš¸­É »— ‡¨°Šš¸ÉÁºÉ°¤˜n°¦³®ªnµŠ Ÿnœ—·œÄ®n„´š³Á¨™¼„žd— „´Êœ—oª¥˜³„°œš¦µ¥ žiµµ¥Á¨œš¸ÁÉ ‡¥­¤¼¦–r š­·œÊ ­£µ¡ š´ÊŠœ¸ÊÁœº°É Š‹µ„›¦¦¤µ˜· …°Š¨»n¤œÊεš¸É¤¸žiµž„‡¨»¤ žiµ‹³¤¸šµšÄœ„µ¦ „ε®œ—¨³‡ª‡»¤ž¦·¤µ– ‡»–£µ¡ ¨³„µ¦®¨µ„…°ŠœÊε ªnµœÊปε‹³¤¸ ž¦·¤µ–¤µ„œo –£µ¡—¸ °Å¤nหรื ®¦ºอ° ไม่ว่าน้Ťnำจะมี ริมาณมากน้ อยเพี°ย¥Á¡¸ งไร¥ŠÅ¦ คุณ‡»ภาพดี หรื®อ¦ºไม่ œÊε‹³Å®¨nµ¨Š­¼n¦°n ŠœÊε¨Îµ›µ¦‹œÅ®¨°°„­¼nš³Á¨‹³Áž}œÅž°¥nµŠÅ¦ žiµ‹¹Š¤¸šµš­Îµ‡´¥·ÉŠ˜n°ž¦·¤µ– œš¸É˜„¨ŠÄœ¡ºÊœš¸¨É »n¤œÊε —´Šœ´Êœ „µ¦«¹„¬µÁ¦¸¥œ¦¼o š¸É‹³šÎµÄ®oš¦µ™¹Šœ·—…°Š ¡º¡¦¦– ¨³‡ªµ¤­´¤¡´œ›r …°Š­·ÉŠ¤¸ª¸ ·˜Äœžiµ ‹¹ŠÁž}œ ‹»—Á¦·É¤˜oœÄœ„µ¦Á¦¸¥œ¦¼ošµš…°Šžiµ ‡ªµ¤Áž}œÅž ‡ªµ¤Áž¨¸É¥œÂž¨Š ¨³‡ªµ¤ ®¨µ„®¨µ¥šµŠ¸ª£µ¡˜´ÊŠÂ˜n¡œºÊ š¸É˜oœœÊεš¸É‹³ ­nŠŸ¨„¦³š°¥nµŠÅ¦˜n°¡ºÊœš¸Éž¨µ¥œÊε ›ƒÃ§²¬³—©q´h 13 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


Ž¹ÉŠÁž}œ¦³œ·Áª«µ¥ {~Š ¦³œ·Áª«žiµµ¥Á¨œ ¦³œ·Áª«µ¥®µ— ¨³¦³œ·Áª« šµŠš³Á¨—oª¥ „¦³ªœ„µ¦šµŠ œ·Áª«ª·š¥µ…°Š¦³œ·Áª«žiµ„ žiµµ¥Á¨œ ¨³žiµµ¥®µ—š´ÊŠÄœ¡ºÊœš¸É «¼œ¥r«¹„¬µ„µ¦¡´•œµ®oª¥š¦µ¥² ¨³°»š¥µœ ­·ÉŠÂª—¨o°¤œµœµµ˜·­¦· ·œ›¦ Ĝ®oªŠÁª¨µš¸ÉŸnµœ ¤µ Á¦µ‹³Á®Èœ™¹Š…ªœ„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÂ¨³Âšœš¸É…°Š­·ÉŠ¤¸ª¸ ˜· Ĝ­´Š‡¤ ˜nµŠÇ Ĝ˜n¨³¦³œ·Áª« Á¤ºÉ°žiµÅ—o¦´„µ¦ž¨¼„Ä®¤n¨³¢gœ¢¼ ¡º¡¦¦–¨³­´˜ªršŠ´Ê ®¨µ¥‡n°¥Ç ž¦´˜´ª»„Á·„˜´ÊŠ™·Éœ“µœ „µ¦ž¦´­£µ¡ š¸É˜´ÊŠ™·Éœ“µœÁ¡ºÉ°Ä®oÁ„·—š¸°É ¥¼n°µ«´¥¥n°¥Ç ®¨µ¥Â ¨³Áž}œ„µ¦Á¡·É¤Â¦n›µ˜» °µ®µ¦Ä®o¤µ„…¹Êœ ‹œ„¦³š´ÉŠ­·ÉŠ¤¸ª¸ ·˜¤¸„µ¦Âšœš¸É„´œÄ®¤nĜš¸É°¥¼n°µ«´¥Â¨³ ­·ÉŠÂª—¨o°¤Á—·¤ที™¼„่เปลี Áž¨¸่ยÉ¥นไป œÅž

ƒ´¥ª¸ƒ«´Â¥·¤›¥»n™´‰›¶Â©ª©¶™¤´™·Ê›n›Å­n­ɛ˜¸‰†©´£¬Ï´†³„¯‰ ƒ´¥ª¸ƒ«´¥²œœŒ·©¶— Ė¤Â‹ ´²¯¤m´‰¤¶‰Ê ś¥²œœ›¶Â©ª Ė¤†Ï´›¸‰˜¸‰ †©´£ÂŒ¹Ê¯£Ä¤‰¥²­©m´‰ƒ³›„¯‰¬m©›—m´‰È ś¥²œœÂ|›­›¸Ê‰Â–·¤© 粃´¥ª¸ƒ«´Â¥·¤›¥»n†©´£­§´ƒ­§´¤™´‰Œ·©¢´  Æ£m©m´Š²Â|›  ¥¥¥• ¹Œ ¬³—©q§·Ë¤‰§»ƒ–n©¤›£ ¬³—©q¬²Â™¶››Ë´Ï ¬²Â™¶›œƒ 粬³—©q§¹Ë¯¤†§´› ¬³—©q›´ËÏ ›ƒ ­¥¹¯Ã£§‰—m´‰È Š¸‰—n¯‰Â¥·¤›¥»†n ©´£¬³£ ³›šqœ¹Ë¯‰—n› „¯‰¥²œœ›¶Â©ª™·ÊŒ¹¯Ê £Ä¤‰ƒ³›—³Ë‰Ã—m —n››Ë´Ï ˜¸‰§´¤›Ë´Ï

›ƒÃ§²¬³—©q´h 14 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


†©´£Â|›£´ 50 ƒ©m´d™·Êçn© œ›™·Ê¥´œ¬»‰Ã§²¤¯–„´Ä––È ™¶ª—²©³›—ƒÅ›¯Ï´Â¢¯Œ²¯Ï´ Š³‰­©³– Œ¥œº¥· ž¹›h´¤³‰†‰¯º–£ Ɲ–n©¤h´ÂœŠ ¥¥• ­¥¹¯h´ž¬£ž§³–Åœ ™¥³ ¤´ƒ¥š¥¥£Œ´—¶ ¬£œ»¥•q £·¬³—©qh´ ç²Â›¹Ë¯™¥´¤¯´ª³¤ŒºƒŒº£  ¥²œ´™¬£Â–ÉŠ ¥²£‰ƒºÂƒ§n´ÂŠn´¯¤»m­³©Š¸‰£· ¥²œ¥£¥´ŒÄ¯‰ƒ´¥Å­n¥²ƒ´ªÂ|›Â„— ¥²¥´Œ›¶Â©ª›q£¦†™´¤©³› ç²­n´££¶Å­n™Ï´¯³›—¥´¤¬³—©qś ¹Ë›™·Ê­n©¤™¥´¤ £¹Ê¯©³›™·Ê 7  ¦«¢´†£ 2467 ¥´©d 2500 h´Æ£nÂ¥¶Ê£˜»ƒ™Ï´§´¤Š›Â­§¹¯ ¹Ë›™·Êh´Â§Éƒ›n¯¤¯¤»mœ›¤¯–„´ Ÿ›¡i´ Æ£m—ƒ—n¯‰—´£¦–»ƒ´§ –¶›Â¬¹Ê¯£Ä™¥£  ¹Œ ³›šºqÆ£m¬´£´¥˜ÂŠ¥¶Â—¶œÄ—Æ–nƒ¥²™³Ê‰ƒ§´¤Â|›  ¹Ë›™·Ê¥ƒ¥n´‰  ¥²œ´™¬£Â–ÉŠ ¥²ÂŠn´¯¤»m­³©± ¥³Œƒ´§zŠŠºœ³› ™¥‰™¯– ¥²Â›—¥Â­É›†©´£ ¬¹Ê¯£Ä™¥£Å› ¹Ë›™·Ê ™¥‰£· ¥²¥´Œ¥´¥¢©m´­´ƒ§m¯¤Å­n|›ÂŒm››·Ë—m¯Æ ¹Ë›™·ÊŠ²ƒ§´¤Â|› ™²Â§™¥´¤ Š¸‰™¥‰£· ¥²¥´Œ–Ï´¥¶Å­nŠ³–—³Ë‰ª»›¤qª¸ƒ«´ƒ´¥ ³”›´­n©¤™¥´¤„¸Ë›Å›d 2526  ¥n¯£ƒ³œ™¥‰Ã›²›Ï´Å­nŠ³–­´Ã­§m‰›ËϴĖ¤¬¥n´‰¯m´‰ÂƒÉœ›ËÏ´ Ōn¥²œœh´Âd¤ƒÄ–¤ÅŒn›ËÏ´ Œ§¥²™´›Ã§²›ËÏ´Ÿ› §»ƒ ¹Œ Æ£nė¥ɩ Æ£nž§ ç²Æ£nª¥«’ƒ¶Š †©œ†»mƝƒ³œƒ´¥§m¯¤ Å­nh´Æ–n¡f~›—³©–n©¤—³©Â¯‰Â ¹Ê¯†‰§³ƒ«•²š¥¥£Œ´—¶h´Å› ¹Ë›™·ÊÆ©n £¹Ê¯ž¹›h´­n©¤™¥´¤Â¥¶Ê£¡f~›—³© ¬£Â–ÉŠ ¥²Â™ ¥³—›¥´Œ¬º–´± ¬¤´£œ¥£¥´Œƒº£´¥· Ɩn¬›¯‰ ¥²¥´Œ•¶š´›„¯‰¯‰†q ¥²œ´™¬£Â–ÉŠ ¥²ÂŠn´¯¤»m­©³ ± ™·Ê™¥‰£ºm‰­©³‰Å›ƒ´¥¡f~›¡» ¥²œœ›¶Â©ªÅ­nŒ¹Ê¯£Ä¤‰ƒ³›—³Ë‰Ã—m—n››ËÏ´˜¸‰§´¤›Ë´Ï †¹¯ ¥²œœ›¶Â©ªh´Æ£n—n››ËÏ´§Ï´š´¥ ¥²œœ›¶Â©ªÂƒ«—¥ƒ¥¥£ Š´ƒ™·Ê¥´œÂŒ¶‰Â„´Š›˜¸‰¥´œ§ºm£™·Ê£·Œº£Œ›™Ï´ƒ´¥Âƒ«—¥ ç²¥²œœ ›¶Â©ªŒ´¤Ÿz}‰™²Â§ śd 2537 ทรงมี ™¥‰ ¥²¥´Œ–Ï ´¥¶Å­nใŠห้³–จƒ´¥ ¹ พระราชดำริ ัดการพื˛™·้นÊที200 ่ 200Æ¥mไร่§´¤†§¯‰œ´‰—¥´›n ปลายคลองบางตราน้¯¤อย 粆§¯‰œ´‰—¥´Å­m  ¹Ê¯™–§¯‰§»ƒ 粡f~›¡»¬¢´ h´Œ´¤Â§›  ¹Ê¯Å­n ›¶Â©ª©¶™¤´h´Œ´¤Â§›ƒ§³œ†¹›¬»mš¥¥£Œ´—¶ Š©œŠ›zจŠจุŠºบœัน³› hป่´าœŠ ¥¥• จวบจนปั เบญจพรรณ hป่´าŒ´¤Â§› ชายเลน hป่´าŒ´¤­´– ชายหาด ™·ทีÊÂ่เ†¤Â¬¹ คยเสืʯ่อ£มโทรม ę¥£Å›¯–· Ɩn¥³œƒ´¥¡f ~›¡»Š›ƒ§´¤Â| ›¥²œœ›¶ œƒ 粝h ´Œ´¤Â§›™· ในอดี ต ได้—รับการฟื ้นฟูจนกลายเป็ นระบบนิ เวศป่Âา©ªh ต้นน้´ำ—n›ป่›Ëา´Ïปกh´และป่ าชายเลนที ่ Ê ÂŒ¹Ê¯£—m¯¬³£ ³›šq Š¥¶Â—¶œÄ— ¯º–£¬£œ»¥•q ç²Â|›™·Ê¯¤»m¯´ª³¤„¯‰¬³—©q›´›´Œ›¶– ›ƒÃ§²¬³—©qh´ 15 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


Â¥·¤›¥»n ¹Ê¯Â|›ž»¥n ³ƒ«q

›ƒÃ§²¬³—©q´h 16 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


›ƒƒ´‰Â„›œn´›

›ƒÃ§²¬³—©qh´ 17 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


¬Ï´¥©ŠÂ ¹Ê¯ƒ´¥†n› œ

›ƒÃ§²¬³—©q´h 18 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


£´Š–œ³›™¸ƒƒ³›Â˜¯² Œ¹Ê¯-›´£¬ƒº§ ©³›™·Ê ©§´ ¦–»ƒ´§ ¬¢´ ¯´ƒ´ª œ¥¶Â©•™·Êªƒ¸ «´ ­¥¹¯Â¬n›™´‰

›ƒÃ§²¬³—©q´h 19 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


¥²œœ›¶Â©ª™·Ê­§´ƒ­§´¤ 粃´¥Â–¶›™´‰„¯‰¬´¤›ËÏ´

­£µ¡£¼¤·ž¦³Áš«…°Š«¼œ¥r«¹„¬µ„µ¦¡´•œµ®oª¥š¦µ¥°´œ ÁœºÉ°Š¤µ‹µ„¡¦³¦µ—ε¦· ¡ºÊœš¸É×¥¦°­nªœÄ®nÁž}œ¡ºÊœš¸ÁÉ „¬˜¦„¦¦¤Â¨³ ®¨nŠ»¤œ ¥´Š¤¸žiµš¸É„ε¨´Š¢gœ­£µ¡ ×¥¤¸žiµ—´ÊŠÁ—·¤®¨ŠÁ®¨º°°¥¼n˜µ¤ £¼Á…µšµŠ—oµœ˜³ª´œ˜„…°Š¡ºœÊ š¸É ­nªœ¤µ„Áž}œžiµÁ‹¡¦¦–¨³žiµÁ˜ÈŠ¦´Š Ž¹ÉŠÁž}œÂ®¨nŠ˜oœœÊµÎ ¨Îµ›µ¦š¸É­µÎ ‡´ Á¤ºÉ° œ˜„œÊ堜‹³Å®¨¨Š­¼¡n ºÊœš¸É ˜°œ¨n ŠŸnาµนระบบฝายชะลอความชุ œ¦³ µ¥³¨°„µ¦»n¤่มºชืʜ้น(Check ตอนล่าµงผ่ (CheckDam) Dam)˜µ¤¦n เพื่อสร้°ŠÁ…µÂ¨³ างความชุ่มชื้น ¡ºตามร่ ʜš¸É¨อµ—´ œ ¦ª¤™¹้นŠที¦³Á„È „´„œÊงεระบบเก็ °ºœÉ Ç „n°บœÅ®¨¨Š­¼ œÊε Ž¹ÉŠÁž} งเขาและพื ่ลาดชัน รวมถึ กักน้ำอื่นๆn°nµก่ŠÁ„È อนไหลลงสู ่อ่าœงเก็บน้ำ ¦³Á‡¦º °…nµ¥°nอµข่ŠÁ„È ε (°nบµน้Š¡ªŠ) ‹µ„°nµจากอ่ ŠÁ„ȝœÊางเก็ ε®oªบ¥˜³Âž— °nµŠÁ„ȝ ซึ่งเป็นระบบเครื ายอ่œÊางเก็ ำ (อ่างพวง) น้ำห้วยตะแปด บน้ำเขากระปุ น้ำห้วยทราย บน้ำหนองไทร œÊอ่าεงเก็ Á…µ„¦³ž» „ °nµŠÁ„Èก อ่œÊางเก็ ε®oªบ¥š¦µ¥ ¨³°nและอ่ µŠÁ„ȝาœÊงเก็ 宜°ŠÅš¦ ×¥¤¸โดยมี ¦³ระบบ ¨ž¦³šµœÁž}œÃ‡¦Š…nµ¥‡¦°‡¨»¤¡ºÊœš¸É ÁºÉ°¤˜n°„´‡¨°ŠµŠ˜¦µÄ®n ¨³‡¨°ŠµŠ˜¦µœo°¥ Á¡ºÉ°ž¦³Ã¥œrĜ„µ¦Á¡µ³ž¨¼„…°Šž¦³µœÄœ ¡ºÊœš¸É¦µÁ…˜˜Îµ¨­µ¤¡¦³¥µ °ÎµÁ£°³°Îµ ‹´Š®ª´—Á¡¦»¦¸

›ƒÃ§²¬³—©q´h 20 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


‹µ„œÊε œÄœ«¼œ¥r«¹„¬µ„µ¦¡´•œµ®oª¥š¦µ¥² Å®¨¨Š­¼nš³Á¨ŸnµœšµŠ‡¨°ŠµŠ˜¦µœo°¥£µ¥ÄœÁ…˜¡ºÊœš¸É …°Š‡nµ¥¡¦³¦µ¤®„ °´œÁž}œš¸É˜´ÊŠ…°Š°»š¥µœ­·ÉŠÂª—¨o°¤œµœµµ˜·­·¦·œ›¦ ¦³œ·Áª«œÊε‹º—„´¦³œ·Áª«œÊεÁ‡È¤¤¸ž{‹‹´¥˜n°„µ¦—ε¦Š¸ª·˜…°Š­´˜ªr ¨³¡ºÂ˜„˜nµŠ„´œ‡n°œ…oµŠ­¼Š œ·—¡´œ›»r¡ºÂ¨³¡´œ›»r­´˜ªr¤¸‡ªµ¤Â˜„˜nµŠ „´œÃ—¥­·ÊœÁ·Š °¥nµŠÅ¦„Șµ¤‹»—œ´—¡…°Š¦³œ·Áª«š´ÊŠ­°ŠÅ—oÁ„·—Áž}œ ¦³œ·Áª«œÊ儦n°¥ Ž¹ÉŠ­´˜ªr¨³¡ºÄœ¦³œ·Áª«ÂœÊ儦n°¥œ¸Ê µŠœ·— ­µ¤µ¦™ž¦´˜´ªÄ®o—ε¦Š¸ª·˜°¥¼nŗoš´ÊŠœÊε‹º—¨³œÊεÁ‡È¤ —oª¥­£µ¡£¼¤ž· ¦³Áš«š¸É˜„˜nµŠ„´œ®¨µ¥Â ¡ºÊœš¸É«¼œ¥r«¹„¬µ „µ¦¡´•œµ®oª¥š¦µ¥°´œÁœºÉ°Š¤µ‹µ„¡¦³¦µ—ε¦·Â¨³°»š¥µœ­·ÉŠÂª—¨o°¤ œµœµµ˜·­·¦·œ›¦‹¹Š¤¸¦³œ·Áª«š¸É¤¸‡ªµ¤®¨µ„®¨µ¥ °´œÅ—o„n žiµŸ¨´—ĝ ¡Äœ¡ºÊœš¸É«¼œ¥r«¹„¬µ„µ¦ ¡´•œµ®oª¥š¦µ¥² ŗo„n žiµÁ˜ÈŠ¦´Š ‹Îµœªœ 4,016.57 Ŧn ¨³žiµŸ­¤Ÿ¨´—ĝ®¦º°žiµ Á‹¡¦¦– ‹Îµœªœ 2,530.88 Ŧn žiµŸ¨´—ĝÁž}œ ®¨nŠ°µ«´¥…°Šœ„¨³­´˜ªržiµ ®¨µ„®¨µ¥œ·—

›ƒ­³©Ä—£²§´¤» ›ƒÃ§²¬³—©qh´ 21 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


žiµš—šœ®¦º°žiµ¦»nœ­°Š Á„·—…¹Êœ‹µ„ „µ¦ž¨¼„Ťožiµ®¨µ„®¨µ¥œ·—…¹œÊ Ĝ¦·Áª–š¸É¦„¦oµŠ …°Š°»š¥µœ­·ÉŠÂª—¨o°¤œµœµµ˜·­·¦œ· ›¦ ®¨´Š‹µ„ ¢gœ˜´ª˜µ¤›¦¦¤µ˜·¤¸Ã°„µ­š¸É‹³¡´•œµ„¨µ¥Áž}œžiµŸ­¤Ÿ¨´—ĝ ®¦º°žiµ—·Â¨oŠ ¡ºÊœš¸ÉÁ„¬˜¦„¦¦¤ š»nŠÃ¨nŠ ŗo„n Á¦º°„­ªœÅ¦nœµ ­œµ¤®oµ ¦ª¤š´ÊŠ¡ºÊœš¸É ¦„¦oµŠªnµŠÁž¨nµ Ž¹ÉŠÁž}œÂ®¨nŠ°µ«´¥…°Š®œ¼œµ Š¼Á®nµ Ÿ¸Á­º°Ê ¨³Â¤¨Š œ„„È¡ ®¨µ¥œ·— Ánœ œ„ÂŽŠÂŽª®µŠž¨µ œ„¥µŠ‡ªµ¥ Á®¥¸É¥ª…µª œ„„³¦µŠ®´ª…ªµœ ®¨nŠœÊε˜nµŠÇ Ánœ °nµŠÁ„ȝœÊε ®oª¥®œ°Š‡¨°Š¹Š Ž¹ÉŠ¤´„š¦„˜´ª °¥¼n„´¡ºÊœš¸ÉÁ„¬˜¦„¦¦¤ Áž}œÂ®¨nŠ°µ«´¥…°Šž¨µÂ¨³­´˜ªrœÊε‹º—œµœµœ·— ¤¨Š˜nµŠÇ œ°„‹µ„œ¸Ê¥Š´ Áž}œÂ®¨nŠ®µ„·œ…°Šœ„œÊ娳œ„„·œž¨µ Ánœ œ„¥µŠ œ„„¦³Á˜Èœ œ„„µœÊε oµœÁ¦º°œÂ®¨nŠ»¤œ ­µ¤µ¦™¡­´˜ªrŗo®¨µ¥œ·— Ánœ ‹·ÊŠ‹„ ˜»p„„ œ„„µŠÁ…œoµœ œ„„¦³‹°„oµœ œ„Á°¸Ê¥Š­µ¦·„µ

›ƒÃ§²¬³—©q´h 22 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


ĝŽ¹่งŠÉ พบในบริ ¡Äœ¦·เÁวณปากแม่ ª–žµ„¤nนœ้ำµÊÎ ป่žiµาµ¥Á¨œ ชายเลน Áž}เป็œนžiป่µาŤoไม่ŤnผŸลั¨´ด—ใบซึ ¨Îµ‡¨°Š¦·¤ {Š~ š³Á¨ žiµµ¥Á¨œ—´ÊŠÁ—·¤Äœ°»š¥µœ­·ŠÉ ª—¨o°¤œµœµµ˜·­·¦·œ Á­º°É เ¤­£µ¡Â¨³™¼ „šÎกµทำลาย ¨µ¥ £µ¥®¨´ ŠÅ—oงได้ ¤¸„มµ¦¢g สิ›¦Å—o รินธรได้ สื่อมสภาพและถู ภายหลั ีการฟืœ ้น¢¼ฟู¡¦oพร้°อ¤„´ มกับž¨¼ ปลู„กÁ­¦· เสริ¤ม ¡¦¦–ŤoปĜži µµ¥Á¨œ„εงอยู ¨´ŠÄœn ปัž{จ‹จุ‹»บัน´œพรรณไม้ ่าชายเลนกำลั ่ในช่ªวŠ¡´ งพั• ฒœµ นา Áž} เป็œน®¨n แหล่Šง°œ» อนุบµ¨…°Š าลของ ­´˜ªrœÊεª´¥°n°œ ¨³Áž}œÂ®¨nŠ°µ«´¥…°Š¨·ŠÂ­¤ Á®¸Ê¥ ž¨µ˜¸œ ž¼„oµ¤—µ œ„„·œÁže¥ª œ„„¦³‹o°¥žiµÃ„Š„µŠ žiµµ¥®µ— Áž}œžiµÅ¤nŸ¨´—ĝ ¡Áž}œ¦·Áª–‡Ç ˜µ¤µ¥ {~Š š³Á¨ —oµœ˜³ª´œ°°„…°Š°»š¥µœ­·ÉŠÂª—¨o°¤œµœµµ˜·­¦· ·œ›¦ ®µ—š¦µ¥µ¥š³Á¨ ®µ—š¦µ¥°´œÁŠ¸¥­ŠšµŠ—oµœ˜³ª´œ°°„ ของอุทšยานสิ ยหากิ นของนกชายเลน …°Š°» ¥µœ­·่งɊแวดล้ ª—¨oอ°มนานาชาติ ¤œµœµµ˜·ส­ิริน·¦œ· ธร›¦เป็Áž}นœแหล่ ®¨nงอาศั Š°µ«´ ¥®µ„· œ…°Šœ„µ¥ Á¨œ®¨µ¥œ· š¸É°¡¥¡Á…o µ¤µÄœn ®œµª ¨³¥´ ¤¸‡ªµ¤­Îญµ‡´อย่า°¥n หลายชนิดที่อ—พยพเข้ ามาในช่ วงฤดูªŠ§—¼ หนาว และยั งมีคŠวามสำคั งยิµ่งŠ¥·ÉŠ ­Îµ®¦´Áž}œÂ®¨nŠšÎµ¦´ŠªµŠÅ…n…°Šœ„®´ªÃ˜¤¨µ¥¼Â¨³œ„œµŠœª¨Â„¨Á¨È„ Ž¹ÉŠÁž}œœ„ž¦³‹Îµ™·Éœ…°ŠÅš¥

รังไข่¥³ข‰องนกหั วโตมะลายู Ƅmœ›Œ´¤­´– „¯‰›ƒ­³บนชายหาด ©Ä—£²§´¤» ›ƒÃ§²¬³—©q´h 23 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


ޛ™·Ê¢»£¶›¶Â©ª Ė¤ ƒ´›—q ¥³—›Šº§

h´ÂœŠ

„´™¯‰ h´ÂœŠ ¥¥• 粝h´Â—ɉ¥³‰

„´Â—´»›

¯m´‰ÂƒÉœ›Ë´Ï ­n©¤™¥´¤

„´œm¯„¶‰

¹Ë›™·Êƒ«ƒ¥¥£Ã§²Œº£Œ›

h´Œ´¤­´–

™²Â§

›ƒÃ§²¬³—©q´h 24 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


¯m´‰ÂƒÉœ›Ë´Ï ­n©¤—²Ã– „´Â¬©¤ƒ²c

¥¥• 粝h´Â—ɉ¥³‰

¯m´‰ÂƒÉœ›Ëϴ„´ƒ¥²ºƒ „´ƒ¥²ºƒ

„´›n¯¤

h´Œ´¤Â§›

™²Â§

›ƒÃ§²¬³—©q´h 25 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


¬n›™´‰ª¸ƒ«´š¥¥£Œ´—¶

 ¹Ê¯ƒ´¥Â¥·¤›¥»nƒ·Ê¤©ƒ³œ›ƒÃ§²¬³—©q—m´‰È

„µ¦šn°ŠÁš¸É¥ª«¹„¬µ›¦¦¤µ˜·£µ¥Äœ¦·Áª–°»š¥µœ­·ŠÉ ª—¨o°¤ œµœµµ˜·­·¦·œ›¦„Ȥ¸Á­oœšµŠ«¹„¬µ›¦¦¤µ˜·š¸Éœµn ­œÄ‹ Á®¤µ³„´„µ¦Á¦¸¥œ¦¼o ‡ªµ¤®¨µ„®¨µ¥šµŠ¸ª£µ¡Äœ¦³œ·Áª«žiµ„ ¨³ žiµµ¥Á¨œ

›ƒÃ§²¬³—©q´h 26 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


—oª¥‡ªµ¤®¨µ„®¨µ¥…°Š¦³œ·Áª«‹µ„žiµÁ…µ™¹Šµ¥ {~Šš³Á¨ Ĝ¡ºÊœš¸…É °Š«¼œ¥r«¹„¬µ„µ¦¡´•œµ®oª¥š¦µ¥² ¨³°»š¥µœ­·ŠÉ ª—¨o°¤œµœµµ˜·­¦· ·œ›¦ ‹¹Š­µ¤µ¦™¡Á®Èœ­´˜ªr˜nµŠÇ ŗo¤µ„¤µ¥®¨µ¥œ·— จากการสำรวจความหลากหลายทางชี ภาพในบริ วณพื้นʜทีš¸่É ‹µ„„µ¦­Îµ¦ª‹‡ªµ¤®¨µ®¨µ¥šµŠ¸ªว£µ¡ Ĝ¦·Áเª–¡º «¼œ¥r«¹„¬µ„µ¦¡´•œµ®oª¥š¦µ¥² ¨³°»š¥µœ­·ŠÉ ª—¨o°¤œµœµµ˜·­¦· ·œ›¦ ×¥‡–³ªœ«µ­˜¦r ¤®µª·š¥µ¨´¥Á„¬˜¦«µ­˜¦r ¦³®ªnµŠže ¡.« 2550-2551 ¡œ„ 103 œ·— ­´˜ªrÁ¨¸Ê¥Š¨¼„—oª¥œ¤ 11 œ·— ­´˜ªrÁ¨ºÊ°¥‡¨µœ 15 œ·— ­´˜ªr­³Áš·œœÊε­³Áš·œ„ 11 œ·— ¨³Â¤¨Š°¸„ 118 œ·— Ž¹ÉŠ®µ„¤¸„µ¦­Îµ¦ª‹Á¡·É¤Á˜·¤ ‹³˜o°Š¡­´˜ªrœ·—˜nµŠÇ Á¡·É¤…¹Êœ°¸„°¥nµŠÂœnœ°œ

›ƒÃ§²¬³—©q´h 27 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


™²Â§

™²Â§

—¥ ‰œ´‰ †§¯ ¤ ´›n¯ ›ƒÃ§²¬³—©q´h 28 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


ޛ™·Ê¬n›™´‰ª¸ƒ«´š¥¥£Œ´—¶ Ė¤ ƒ´›—q ¥³—›Šº§ ™²Â§

›ƒÃ§²¬³—©q´h 29 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


­Îµ®¦´Ÿ¼o­œÄ‹„·‹„¦¦¤—¼œ„¨³¡µ¥Á¦º°¤žiµµ¥Á¨œ šµŠ °»š¥µœ­·ÉŠÂª—¨o°¤œµœµµ˜·­¦· ·œ›¦¤¸Á¦º°‡µ¥´‡Åªo¦·„µ¦—oª¥ ¦·Áª–‡nµ¥¡¦³¦µ¤®„Äœ­nªœš¸É˜·—„´š³Á¨ ¥´ŠÁ®¤µ³„´„µ¦«¹„¬µ¦³œ·Áª«…°Š žiµµ¥®µ—¨³®µ—š¦µ¥µ¥š³Á¨ ชายทะเล Áž}œÂ®¨nŠ°µ«´¥®µ„·œÂ¨³šÎµ¦´Š ªµŠÅ…n…°Š œ„®´ªÃ˜¤¨µ¥¼ Ž¹ÉŠ ®µ—š¦µ¥š¸ÉÁŠ¸¥­ŠÂœ¸Êœ´ ª´œ‹³®µÅ—o¥µ„Á˜È¤š¸ „µ¦°°„Åžšn°ŠÁš¸É¥ª«¹„¬µ›¦¦¤µ˜· ‡ª¦Á˜¦¸¥¤ °»ž„¦–r˜nµŠÇ Ä®oÁ®¤µ³­¤„´„·‹„¦¦¤šn°ŠÁš¸É¥ªœ´Êœ °´œ—´Â¦„ ‡º° „µ¦Â˜nŠ˜´ª Á­ºÊ°Â…œ¥µª ¨³„µŠÁ„Š…µ¥µª œ´ªnµ‹ÎµÁž}œ ¦ª¤š´ÊŠ®¤ª„ ¨³¦°ŠÁšoµŸoµÄš¸É อันตรายจากกิ ่งไม้ „¦³´ Á¡¦µ³‹³nª¥žj°Š„´œ‹µ„„· ɊŤo ®œµ¤ ¤¨Š­´แมลงสั ˜ªr„´—˜nต°ว์ก¥ัด×¥ÁŒ¡µ³Äœži µµ¥Á¨œŽ¹ Ɋ¤¸ ่งมี หนาม ต่อย โดยเฉพาะในป่ าชายเลนซึ ¥»Š»„»¤ œ°„‹µ„œ¸Ê¥´Šnª¥ž„žj°ŠŸ·ª„µ¥‹µ„­ŠÂ——Å—oÁž}œ ฉาด‹³Å—o จะได้ °¥nµŠ—¸ ­Îµ®¦´„µ¦—¼œ„„ÈŤn‡ª¦­ª¤Á­ºÊ°Ÿoµš¸É¤สี¸Œฉ¼—ูดŒµ— Ťn—¼Ã——Á—nœ‹œ„¨µ¥Áž}œš¸É¦³ÂªŠ…°Š­´˜ªržiµ °»ž„¦–r­Îµ®¦´„µ¦«¹„¬µ›¦¦¤µ˜· Ánœ „¨o°Š­n°ŠšµŠÅ„¨ „¨o°Š™nµ¥£µ¡ ªnœ…¥µ¥ ‡¼n¤º°‹ÎµÂœ„œ·—­´˜ªrž¦³Á£š˜nµŠÇ ­¤»—´œš¹„ ¨³Á‡¦ºÉ°ŠÁ…¸¥œ œÊε—ºÉ¤ ²¨²

›ƒÃ§²¬³—©qh´ 30 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


­·ÉŠ­Îµ‡´š¸É‡ª¦¡„Åž—oª¥‡º° ‹·˜­Îµœ¹„¦´„›¦¦¤µ˜· „µ¦Å¤n­Šn Á­¸¥Š —´Š¦„ªœŸ¼o°ºÉœ ®¦º° ­´˜ªržiµÄœ›¦¦¤µ˜· Á„ȝ…¥³š»„·Êœš¸ÉœµÎ Á…oµÅž °°„¤µ—oª¥ ­£µ¡Âª—¨o°¤—¸Ç ‹³Å—o‡Š°¥¼Än ®oÁ¦µÅ—očo Áž}œ®o°ŠÁ¦¸¥œ›¦¦¤µ˜·˜n°Ç Ş nªŠÁª¨µš¸ÉÁ®¤µ³„´„µ¦«¹„¬µ›¦¦¤µ˜·‡°º nªŠ ÁoµÇ Á¡¦µ³°µ„µ«„ε¨´ŠÁ¥Èœ­µ¥ ——Ťn¦o°œœ´„ œ„¨³ ­´˜ªr˜nµŠÇ „È¡µ„´œ°°„¤µ®µ„·œ ­nŠÁ­¸¥Š¦o°ŠÁ‹ºÊ°¥Â‹oªÄ®oÁ¦µ ¤°Š®µ˜´ªÅ—oŠµn ¥ ¡°­µ¥®œn°¥˜¨µ—ªµ¥ ­´˜ªr˜nµŠÇ ‹³¡µ „´œ®¨Â——Á…oµ¦n¤ÁŠµÅ¤oÁ¡ºÉ°¡´„Ÿn°œÂ¨³¤¸„·‹„¦¦¤Äœ¸ª·˜œo°¥¨Š ð„µ­¤°ŠÁ®Èœ˜´ª„È¥µ„ š¸­É ε‡´Â——¦ŠÇ ‡œ„ÈŤn°œ´„ ˜nnªŠÂ——¦ŠÇ „¨´Á®¤µ³„´„µ¦—¼ŸÁ¸ ­º°Ê ¨³Â¤¨Šž° Á¡¦µ³Â¤¨ŠÁ®¨nµœ¸Ê°Â——‹´—Ç ˜´ÊŠÂ˜n¦µª 8 äŠÁž}œ˜oœ Ş Á¡¦µ³‹³˜o°ŠŸ¹ŠÉ že„Ä®o°°»nœ„n°œ‹¹Š‹³°°„·œ ŗo°¥nµŠ‡¨n°ŠÂ‡¨nª ˜nŸÁ¸ ­º°Ê „¨µŠª´œµŠœ·—„È °°„®µ„·œnªŠ¡¨‡Éε Ĝ…–³š¸ÉŸ¸Á­ºÊ°„¨µŠ‡ºœ µŠœ·— „È°°„®µ„·œ˜°œ„¨µŠª´œÁnœ„´œ —´Šœ´Êœ„µ¦—¼®¦º°Á¦¸¥œ¦¼o­´˜ªrœ·—Ä—Ç „Șµ¤ Á¦µ‡ª¦«¹„¬µ¨´„¬–³šµŠ„µ¥£µ¡Â¨³¡§˜·„¦¦¤…°Š ­´˜ªrœ·—œ´œÊ Áž}œ„µ¦oµœž¼¡œºÊ ‡ªµ¤¦¼oŪo„°n œ Á¤ºÉ°¤¸Ã°„µ­¡˜´ª‹¦·ŠÂ¨³¤¸Áª¨µÅ—oÁเฝ้Ÿoµา­´ŠÁ„˜—¼Äœ›¦¦¤µ˜·„‹È ³ Á…oµÄ‹¡§˜·„¦¦¤˜nµŠÇ ŗo—¸¥·ÉŠ…¹Êœ

›ƒÃ§²¬³—©q´h 31 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


£¯‰–n©¤­» –»–n©¤—´ œ´‰†¥³Ë‰ƒ´¥ÅŒn¬´¤—´£¯‰­´¬³—©qh´Å›š¥¥£Œ´—¶ ¯´Š£· „n¯ŠÏ´ƒ³–­¥¹¯™Ï´Æ–n¤´ƒ¬Ï´­¥³œ†n›­´ƒ´¥Â†§¹Ê¯›Æ­©„¯‰¬³—©q—m´‰È ¸Ê‰£³ƒŠ²­§œm¯›¯¤»m—´£¬º£™º£ ºm£Æ£n ƒ´¥¡z‰Â¬·¤‰¥n¯‰­¥¹¯Â¬·¤‰ „¯‰ƒ´¥Â†§¹Ê¯›Æ­© çn©Š¸‰£¯‰­´Æ—´£™¶ª™´‰™·ÊƖn¤¶›Š²Œm©¤Å­n Â¥´£¯‰­´—³©›ƒ­¥¹¯¬³—©qh´Æ–n‰m´¤„¸Ë› ›³ƒ–»›ƒ™·Ê£·¥²¬œƒ´¥•q ¬´£´¥˜¥²œºŒ›¶–Æ–nĖ¤Æ£mŠÏ´Â|›—n¯‰Â­É›—³©–n©¤Ë´Ï  ¥´²›ƒÃ—m §²Œ›¶–Š²£·Â¬·¤‰¥n¯‰™·ÊÆ£m­£¹¯›ƒ³› ¸‰Ê œ´‰Œ›¶–£·Â¬·¤‰¥n¯‰Â|› ¯ƒ§³ƒ«•q †›™³©Ê Ɲ¥³œ¥»n粊–ŠÏ´Æ–n‰m´¤ Œm› ›ƒƒ´Â­©m´ ¯·ƒ´ ›ƒƒ¶›Âd~¤© ­¥¹¯›ƒ™·Ê£·Â¬·¤‰¥n¯‰Â|›™m©‰™Ï´›¯‰Æ Â¥´²¯¤m´‰ ›ƒƒ´‰Â„›œn´› ¯¤m´‰Æ¥ƒÉ—´£›ƒœ´‰Œ›¶– Œm› ›ƒÃ‰Ã©­´‰ œm©‰Å­m ¬´£´¥˜Â§·¤›Â¬·¤‰›ƒŒ›¶–¯¹Ê›Æ–n–n©¤ Š¸‰—n¯‰¥²©³‰Å­n–·

›ƒÃ§²¬³—©q´h 32 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


©‰Š¥Œ·©¶—„¯‰›ƒÃ§²¬³—©qh´ œ„¨³­´˜ªržiµÄœ¡ºÊœš¸É«œ¼ ¥r«¹„¬µ„µ¦¡´•œµ®oª¥š¦µ¥² ¨³ °»š¥µœ­·ÉŠÂª—¨o°¤œµœµµ˜·­·¦·œ›¦ ­µ¤µ¦™¡Á®ÈœÅ—o˜¨°—š´ÊŠže ˜n§—¼„µ¨‡º°˜´ªÂž¦š¸É‹³šÎµÄ®oÁ¦µ¡­´˜ªrŗoÁž}œµŠœ·— ®¦º°¡Å—o ¤µ„œo°¥Â˜„˜nµŠ„´œ ­´˜ªrÁ¨ºÊ°¥‡¨µœŽ¹ÉŠ…»—®¨»¤ªµŠÅ…n˜µ¤¡ºÊœ—·œ‹³˜o°ŠªµŠÅ…n ĜnªŠ§—¼¦o°œ Á¡¦µ³®µ„ œ˜„ ¡ºÊœ—·œ¤¸‡ªµ¤ºÊœÁ„·œÅž ¥n°¤­nŠŸ¨ ˜n°„µ¦¢{„Áž}œ˜´ª…°Š¨¼„œo°¥ œ„ž¦³‹Îµ™·œÉ oµœÁ¦µ­nªœÄ®nÁ¦·É¤šÎµ¦´ŠªµŠÅ…n „´œ˜´ÊŠÂ˜n§—¼¦°o œÁž}œ˜oœÅž „n°œš¸Éœ„‹³ "¨Šš»œ" ªµŠÅ…n ¤´œ‹³˜o°Š¤´ÉœÄ‹ªnµ°µ®µ¦ „µ¦„·œ­¤¼¦–rÁ¡¸¥Š¡° ®µ„  œÂ¨oŠœ´„„È®µ„·œ¨Îµµ„ ®¦º°  œ˜„®œ´„Åž„È‹³ ­¦oµŠž{®µ ¡µ¥»  œ°µ‹Œ»—„¦³µ„ ¦´Šœ„Ä®oÁ­¸¥®µ¥ ®¦º°˜„¨Š¤µ œ„š¸É šÎµ¦´Š°¥¼n˜µ¤¡ºÊœ®µ„œÊεšnª¤ ªŠ‹¦¸ª·˜„È™¼„ ˜´—˜°œ ®¦º°Ã¡¦ŠÅ¤oš¸Éœ„ÁŠº°„čošµÎ ¦´Š ™oµºÊœÁ„·œÅžœ„„ÈŤnÁ…oµ ›ƒÃ§²¬³—©q´h 33 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


œ„˜o°Š¤¸„µ¦ªµŠÂŸœ‡¦°‡¦´ª œ„žiµ¤´„Á¦·É¤šÎµ¦´ŠnªŠž¨µ¥§—¼ ¦o°œ ¤´œ‡Îµœª–Ūo¨oªªnµ „ªnµ¨¼„œ„‹³°°„‹µ„¦´Š„È¡°—¸Á¦·É¤¤¸ œ˜„ ‹µ„œ´Êœ‡ªµ¤»n¤ŒÉε„È‹³nª¥Ä®o¨¼„œo°¥…°Š¤´œ¤¸ °µ®µ¦„µ¦„·œ°»—¤­¤¼¦–r ˜n­Îµ®¦´œ„œÊε ¤´„‹³¨nµoµÅž™¹Š§—¼ œ ‡º°¦°Ä®o˜µ¤ ®¨nŠœÊε¤¸œµÊÎ Á˜È¤Áže~¥¤ ˜nœ„š¸É ž¦´˜´ªÁ…oµ„´­£µ¡Âª—¨o°¤Â¨³ Ą¨o·—‡»oœÁ‡¥Ÿ¼o‡œ°¥nµŠ œ„„¦³‹°„oµœ œ„Á…µªµ „È°µ‹Ÿ­¤¡´œ›»r¨³šÎµ¦´ŠªµŠÅ…n ŗo˜¨°—že

¬´¤Ÿ›Â¥·¤œ–³‰¬³§³ƒ«•qím‰ƒ´¥ƒÏ´Â›¶–Œ·©¶—Å­£m œ°„‹µ„­µ¥ œ‹³šÎµÄ®o¤¸°µ®µ¦­¤¼¦–r ¨oª ®¨nŠœÊε˜nµŠÇ Ťnªnµ®œ°Š ¹Š š³Á¨­µ ¥´ŠÁž}œÁ®¤º°œ­™µœ¦´Á¨¸Ê¥ŠÁ—È„ °n°œ…°Š­´˜ªr°¸„®¨µ¥œ·— Ánœ ¤¨Šž° ¥»Š „ ­´˜ªrÁ®¨nµœ¸Ê¨ªo œ¤¸¸ª·˜ª´¥Á—È„°¥¼Än œœÊεš´ŠÊ ­·Êœ ®¦º° ¤o˜nœ„œÊµÎ „È¥´Š˜o°Š°µ«´¥¡ºœÊεÁ¡º°É ­¦oµŠ¦´Š ªµŠÅ…n ¨³ÄoÁž}œÂ®¨nŠ®µ„·œ—oª¥ „Á…¸¥—¨³Â¤¨Š®¨µ¥œ·—˜o°Š¡¹ŠÉ ¡µ ®¨nŠœÊεĜ„µ¦Â¡¦n…¥µ¥¡´œ›»r —´Šœ´ÊœÄœnªŠ §—¼ œÁ¦µ‹¹Š¡­´˜ªrÁ®¨nµœ¸Êŗo®¨µ„®¨µ¥œ·—¨³

¤¸ž¦·¤µ–¤µ„ Á¤ºÉ°‡ªµ¤»n¤ŒÉε…°Š§—¼ œ‹µŠ ®µ¥Åž ¨¤˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°Ž¹ÉŠ¡´—¡µ Á°µ‡ªµ¤®œµªÁ¥Èœ‹µ„™ÅŽ¸Á¦¸¥Á…oµ¤µ ­¼nž¦³Áš«Åš¥ œ„°¡¥¡®¨µ¥œ·—„ÈÁ¦·É¤ ¤µž¦µ„’„µ¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 34 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


‹µ„„µ¦«¹„¬µ‡oœ‡ªoµ…°Šœ´„ž{„¬¸ªš· ¥µ¡ªnµÄœ§—¼®œµª …°Šž¦³Áš«šµŠŽ¸„è„Á®œº° °µ„µ«®œµª‹´— žiµÁ…µ ™¼„ž„‡¨»¤—oª¥®·¤³ ®¨nŠœÊ儨µ¥Áž}œœÊµÎ …Ȋ œ„®µ °µ®µ¦ g—Á‡º°ŠÁ˜È¤š¸ Á¡ºÉ°‡ªµ¤°¥¼n¦°—¤´œ ‹Îµ˜o°Š¥oµ¥™·ÉœÅž®µ„·œÄœÁ…˜°°»nœŽ¹ÉŠ ¤¸°µ®µ¦°»—¤­¤¼¦–r„ªnµ œ´Êœ®¤µ¥™¹Š „µ¦Á—·œšµŠ°¡¥¡¨ŠÄ˜o­¼n¦·Áª–™ Á­oœ«¼œ¥r­¼˜¦ čo¸ª·˜°¥¼n˜¨°—nªŠ§—¼®œµª —´Šœ´Êœ¡°Á…oµ§—¼®œµª œ„°¡¥¡‹¹ŠÁ¦·É¤¡µÁ®¦—„´œÁ…oµ ¤µ­¼noµœÁ¦µ ×¥¤¸œ„Á—oµ¨¤®¨´ŠÁšµœÎµ…ªœ ž¦³š´˜¦µÄœ ®œ´Š­º°Á—·œšµŠ„n°œÄ‡¦Âšš»„že ˜µ¤¤µ—oª¥œ„žiµ°¥nµŠœ„„¦³‹·Ë— œ„‹´Â¤¨Š Á¤ºÉ°¤µ™¹Š„È¡µ„´œÂ¥„¥oµ¥Åž®µ„·œ˜µ¤Â®¨nŠ°µ«´¥š¸ÉÁ®¤µ³­¤ ‹µ„œ´Êœ‹¹ŠÁž}œ‡·ª…°Šœ„œÊε ŗo„n œ„µ¥Á¨œ œ„œµŠœª¨ ¨³žd—…ªœ —oª¥œ„Áž}—œÊε œ„œÊεœ¸É®¨³š¸Énª¥šÎµÄ®ošo°Šš»nŠÂ¨³Â®¨nŠœÊε˜nµŠÇ ĜoµœÁ¦µ—¼ ‡¦¹„‡¦ºÊœ…¹Êœ¤µš´œš¸ ×¥ÁŒ¡µ³¡ª„œ„Áž}—œÊµÎ Ž¹ÉŠ¤´„¤µ¦ª¤˜´ª„´œ°¥¼n˜µ¤ ®œ°Š¹Šš³Á¨­µÁž}œ‹Îµœªœ¤®µ«µ¨ Á®ÈœÂ¨oª˜ºœÉ ˜µ˜ºÉœÄ‹ ­nªœ œ„µ¥Á¨œÂ¤o‹³¤¸¤µ„š´ŠÊ œ·— ¨³‹Îµœªœ ˜n­nªœÄ®n ¤¸…œµ—Á¨È„ ­¸­´œ°°„ÁšµÇ ®¦º°­¸œÊ嘵¨¨µ¥Ç „¨¤„¨ºœ„´¡ºÊœš¦µ¥ ¨³®µ—Ǩœ ¥·ÉŠ°¥¼n¦ª¤ ¼Š„´œœ´¦o°¥œ´¡´œ ¥·ÉŠ—¼¨µ¥˜µÅž®¤— ­Îµ®¦´¡ª„œ„œµŠœª¨ ˜´ª­¸…µª­³°µ—˜µœnµ¤°Š„È‹¦·Š ˜n‹µÎ œ„‡n°œ…oµŠ¥µ„ Á¡¦µ³®¨µ¥œ·—¤¸¨´„¬–³‡¨oµ¥‡¨¹Š„´œ¤µ„ ÁnœÁ—¸¥ª„´¦¦—µÁ®¥¸É¥ª°¡¥¡Ž¹ÉŠ¤´„¦ª¤˜´ª„´œ·œ¤µÁž}œ  ¼ŠÄ®nÁ¡º°É Á—·œšµŠ¨ŠÄ˜o œnµ˜ºÉœ˜µ˜ºÉœÄ‹ ˜n—¼‡n°œ…oµŠ¥µ„Á¡¦µ³¤´„·œ­¼Š ¨³Á®ÈœÂ˜n—oµœ¨nµŠ¨Îµ˜´ª ™¤®¨µ¥Ç ˜´ª¥´Š¤¸‡ªµ¤‡¨oµ¥‡¨¹Š„´œ¤µ„ ›ƒÃ§²¬³—©q´h 35 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


œ„°¡¥¡®¨µ¥œ·—Å—o°µ«´¥ŸºœÂŸnœ—·œÅš¥Áž}œÂ®¨nŠ®µ„·œ ˜¨°—nªŠ§—¼®œµª ˜nµŠ­nªœÄoÁž}œÂ‡nšµŠŸnµœ ª³¡´„Á¡·É¤Á˜·¤ ¡¨´ŠŠµœ „n°œ·œ¨ŠÅžÄoª¸ ·˜Äœž¦³Áš«°·œÃ—œ¸ÁŽ¸¥ ®¦º°°µ‹Å„¨™¹Š °°­Á˜¦Á¨¸¥ ‹œ„¦³š´ŠÉ Á…oµ­¼n§—¼¦o°œœ„°¡¥¡‹¹ŠÁ¦·É¤·œ„¨´£¼¤¨· εÁœµÁ¡ºÉ°­¦oµŠ ¦´ŠªµŠÅ…n ž’·´˜£· µ¦³„·‹­º­µ¥¡´œ›»Är ®o¥Š´É ¥ºœ˜n°Åž ®¨µ¥œ·—¡µ„´œ °ª—ÃŒ¤»—ª·ªµ®r™oªœ®œoµ Ÿ¨´—…œÁž}œ»—ª·ªµ®r­ª¥Šµ¤ œnµ—¼„ªnµ˜°œ…µ ¤µ Á®Èœ´—Á‹œš¸­É »—‡º°œ„µ¥Á¨œ ‹µ„­¸œÊ嘵¨š¹¤Ç ÁšµÇ „È‹³„¨µ¥Áž}œ ­¸œÊ嘵¨°¤­o¤ ­ª¥­—Ä­ Á¤ºÉ°œ„„¨´™¹Š™·Éœ“µœoµœÁ„·— °µ„µ«šµŠÃœoœ„ÈÁ¦·É¤°°»nœ¡°—¸ ¡°œ„°¡¥¡‹µ„Åž œ„ž¦³‹Îµ™·ÉœÄœoµœÁ¦µ„ÈÁ¦·É¤˜oœ„¦³ªœ„µ¦Â®nŠ„µ¦ ­ºš°—­µ¥¡´œ›»r Áž}œª´’‹´„¦¸ª·˜®¤»œÁª¸¥œ°¥¼Án nœœ¸Ê

›ƒÃ§²¬³—©q´h 36 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


´ƒ-„´

粃´¥­´ƒ¶›„¯‰›ƒ ›ƒÆ£m£·£¹¯¯¤m´‰†› ×m›ƒÅŒn´ƒÃ§²„´Â|›Â†¥¹Ê¯‰£¹¯¬Ï´†³Å› ƒ´¥†n›­´Ã§²ƒ¶›¯´­´¥ ´ƒÃ§²„´„¯‰›ƒ£·¥»ÃœœÃ—ƒ—m´‰ƒ³›¯¯ƒÆ  ¹Ê¯Å­n­£´²¬£ƒ³œ¥²Â¢™„¯‰¯´­´¥Ã§²©¶š·ƒ´¥¯´­´¥„¯‰›ƒÃ—m §²Œ›¶ – ด หาอาหารของนกแต่ ละชนิ ›ƒ›³ƒ§m´™·Êƒ¶›Â›¹Ë¯Â|›¯´­´¥ Œm› ­¤·Ê¤© ›ƒÂ†n´ Š²£·´ƒ‰¯ ‰ºn£Ã­§£†£ ¬Ï´­¥³œ‹·ƒÂ­¤¹¯Ê ¯¯ƒÂ|›Œ¶Ë›È ƒm¯›Š²ƒ§¹›§‰†¯ ƒ¥‰Â§ÉœƒÉ í§£†£Ã„ɉ剣´ƒ ¬Ï´­¥³œ„¤ºn£Â­¤¹Ê¯Å›ƒ´¥§m´ ไซร้­ห´¯´­´¥Å››Ë าอาหารในน้´Ï ำ—·ตี›น£·มี พ³‰ังž¹ผื–ด |– ­m´› £·´ƒÃœ›Å­m¬Ï´­¥³œÆn  ¹Ê¯ÅŒn©m´¤›Ë´Ï ¬m©››ƒ¯³Œ³› ›ƒ¯·ÃŠ© 粛ƒ ¥¶ƒ£·›¶Ë©Ã§²Â§Éœ¤´©Â ¹Ê¯ ƒ´¥Â–¶›­´ƒ¶›Æ—´£ƒ¯ ¹Œ­¥¹¯ ¹Œ§¯¤›ËϴĖ¤Æ£mŠ£ ›ƒŒ´¤Â§›¬m©›Å­m£·´ƒÂ¥·¤©¤´©¬Ï´­¥³œÅŒnŠ¶Ë£§‰ÆÅ—nž¶©›Ë´Ï ­¥¹¯Å›Â§›  ¹Ê¯­´­›¯›™²Â§Ã§²¬³—©q›´ËÏ „›´–§Ƀ œ´‰Œ›¶–´ƒ—¥‰ œ´‰Œ›¶–Ćn‰§‰ 粜´‰Œ›¶–ƒÉïm›„¸Ë› „´ƒÉ£·†©´£¬³Ë›-¤´©—m´‰ƒ³› ›ƒŒ´¤Â§›„›´–§Ƀ£·´ƒ¬³Ë›-„´¬³Ë›ƒÉ­´ƒ¶›¯¤»mśœ¥¶Â©•›Ë´Ï —¹Ë›È Š¶ƒƒ¶›¯´­´¥™·Ê¯¤»m—´£ž¶©›Ë´Ï ž¶©Â§›  ©ƒ›ƒŒ´¤Â§›„›´–Å­m ´ƒ¤´©-„´¤´©ƒÉ¬´£´¥˜Â–¶›­´ƒ¶› śœ¥¶Â©•™·Ê›´ËÏ †m¯›„n´‰§¸ƒ Ōn´ƒŠ¶Ë£§‰ÆÅ—nž¶©›Ë´Ï ž¶©Â§›Æ–n§ƒ¸ ƒ©m´ |› ƒ´¥Ãœm‰¬³£™´› ¹Ë›™·Ê­´ƒ¶›Ä–¤Æ£m—n¯‰Ãƒm‰Ã¤m‰ƒ³› ›ƒÃ§²¬³—©q´h 37 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


›ƒƒ¶›§´ Œm› ›ƒ¤´‰ ›ƒƒ¥²Â—É› £·´ƒ¤´©Ã­§£—¥‰  ¹Ê¯ º‰m Š³œ¬³—©q›ËϴƖn¯¤m´‰¥©–¥ɩ ›ƒƒ´›Ë´Ï £·§´¤´ƒ‰ºn£Ã­§£Â§Éƒ›n¯¤Â ¹Ê¯Æ£mÅ­n§´­§º– Š´ƒ´ƒ —·›ƒÉ£· ³‰ž¹–†§n´¤Â|– ¹¯Ê ƒ´¥–Ï´›Ë´Ï ­´§´ƒ¶› ›ƒ´ƒ­m´‰£·Œm¯‰—¥‰ƒ§´‰´ƒÃ¤ƒ­m´‰¯¯ƒŠ´ƒƒ³›Â ¹Ê¯ÅŒn †´œ­¯¤Ä„m‰ ­¯¤ÂŒ¯¥·Ê ¸Ê‰†m¯›„n´‰ƒ§£Æ£mÅ­n§¹Ê›­§º– ›ƒ¤´‰Ã§²›ƒƒ¥²¬´£·„´¤´© Š¸‰¬´£´¥˜Â–¶›™m¯‰›Ë´Ï ­´ ¯´­´¥Æ–n ›ƒ™·Êƒ¶››Ë´Ï ­©´›Â|›¯´­´¥ Œm› ›ƒƒ¶›§· ›ƒ§·ƒ§n©¤ Š²£·´ƒÂ¥·¤©¤´©Ã§²Ä†n‰§‰Â§Éƒ›n¯¤  ¹Ê¯¬´£´¥˜¬¯–„n´Æ—´£ ¯ƒƒ§·œ–¯ƒÆ£n ™³Ë‰¤³‰£·§¶Ë›Ãœœ ¶Âª«†§n´¤­§¯–ƒ´Ã¡ Œm©¤Å› ƒ´¥–»–ƒ¶››Ë´Ï ­©´›Š´ƒÂƒ¬¥–¯ƒÆ£n ›ƒ­³©„©´›£·´ƒ¤´©—¥‰Ã§²Ã„ɉå‰ ¬Ï´­¥³œÂŠ´²—n›Æ£n­´ ¯´­´¥ ¥©£˜¸‰ÂŠ´²Ä ¥‰™Ï´¥³‰–n©¤ „´ƒÉÄɉ剣´ƒŒ©¤Å›ƒ´¥Âƒ´² ่ —n›Æ£nśÛ©–¶Ê‰ Ė¤£·­´‰Ã„É‰È Œm©¤†Ë´Ï ¬m©› ©ƒ›ƒƒ¥²Š¯ƒ ›ƒƒ¥²Š´œ 粛ƒƒ¥²—¶Ì– £·´ƒ¬³Ë› ­›´Â|›¥»ƒ¥©¤Ã§²Ã„ɉ剣´ƒ  ¹¯Ê Ōn„œÂ£§É– ¹Œ

›ƒÃ§²¬³—©q´h 38 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


¥³‰›ƒÃœœ—m´‰È ¥³‰›ƒ£·­§´ƒ­§´¤Ãœœ ›ƒ™·Ê£·©¶©³”›´ƒ´¥—Ê´Ï Š² ©´‰Æ„mÆ©nśïm‰œ› ¹Ë›–¶›Ã§n©ƒ§œ–n©¤–¶›­¥¹¯ ¹Œ†§n´¤ƒ³œ ¬³—©q§¹Ë¯¤†§´› ¬m©››ƒ™·Ê£·©¶©³”›´ƒ´¥¬»‰Š²£·ƒ´¥¬¥n´‰¥³‰¯¤m´‰ ¥²•·— ¥»Ãœœ„¯‰¥³‰›ƒÃœm‰Â|› ¥³‰œ› ¹Ë› |›Ã¯m‰œ› ¹Ë›–¶›Ä§m‰È ¸Ê‰¯´ŠÂƒ¶–—´£š¥¥£Œ´—¶­¥¹¯›ƒ„º–¯‰ œ´‰ Œ›¶–ƒÉ¯´Š­´©³¬–º£´¥¯‰­¥¹¯©´‰¥¯œ¥³‰ Œm› ›ƒ—·›Â™·¤› ›ƒƒ¥²Ã—×nén– Ƅm›ƒÂ­§m´›·Ë £³ƒ£·¬·¬³›Ã§²§©–§´¤ƒ§£ƒ§¹›ƒ³œ¬¢´ Ã©–§n¯£Š›™Ï´Å­nª³—¥»£¯‰Â­É›Æ–n¤´ƒ ¥³‰™·Ê™´Ï –n©¤ ¹Œ›Ë´Ï †§n´¤ƒ³œ¥³‰œ› ¹Ë›–¶› ×m£³ƒ œ—´£œ¥¶Â©•™·£Ê · ¹ŒŒ´¤›Ë´Ï „¸Ë› œ´‰™·ƒÉm¯›¯¤»m—´£ƒ¯ ¹ŒÄ–¤ƒ´¥›Ï´©³Œ ¹Œ›ËÏ´£´ƒ¯‰¬º£¥©£ƒ³› —¥‰ƒ§´‰Â|›Ã¯m‰ÅŒn ©´‰Æ„m ¬·¬³›„¯‰Â§¹¯ƒÆ„mƒ§£ƒ§¹›ƒ³œ©³¬–º™·ÊŌn™´Ï ¥³‰ Œm› ›ƒƒ¥²Â¥·¤› ƒ§ºm£›ƒ¯³Œ³› ›ƒÄh‰©¶– œ´‰Œ›¶–™Ï´¥³‰œ› ¹Œ§¯¤›Ë´Ï Œm› ›ƒ¯·ÃŠ© ›ƒÂ|–ž·Â§Éƒ œ´‰Œ›¶–£·„› ›ƒ¥¯‰¥³‰ ¸Ê‰¯´ŠÂ|›„›™·Ê›ƒ—³©Â£·¤¬§³–¯¯ƒ£´Â¯‰­¥¹¯†´œ£´Š´ƒ ™·Ê¯¹Ê› Œm› |–Ö‰ ¥³‰ÃœœÄ ¥‰ ŌnÄ ¥‰Æ£n—´£š¥¥£Œ´—¶­¥¹¯¥¯¤Ã—ƒ„¯‰ ­¶›Â|›™·Ê©´‰Æ„m œ´‰†¥³Ë‰›ƒ¯´Š†´œÂª«ÅœÆ£n­¥¹¯„››ƒ£´ ¥¯‰ ¹Ë›¥³‰ Œm› ›ƒ—²„´œ ›ƒƒ²¥´‰­³©„©´› ç² ›ƒÂ†n´ œ´‰Œ›¶–„º–Ä ¥‰–n©¤—³©Â¯‰ Œm› ›ƒƒ¥²Â—ɛç²›ƒŠ´œ†´Š²„º–Ä ¥‰œ¥¶Â©• —§¶Ê‰­¥¹¯Â›¶›–¶› ¬m©››ƒÄ ¥²–ƒÃ§² ›ƒ­³©„©´›ÅŒn´ƒ¯³›Ã„ɉå‰ÂŠ´²Ä ¥‰—´£ —n›Æ£n Ä ¥‰¥³‰™·Ê›ƒÂ­§m´›·Ë§¶ƒÅŒnçn© ›ƒŒ›¶– ¯¹Ê›È ¯´ŠÂ„n´£´ÅŒnƖn—m¯Æ Ė¤Â‹ ´²›ƒÂ‰¹¯ƒ ›ƒÃ§²¬³—©q´h 39 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


¥³‰ÃœœŠ´›­¥¹¯˜´– Ė¤ÅŒnƒ¶Ê‰Æ£n —n› ¹Œ›Ï´£´„³–¬´›ƒ³›¯¤m´‰‰m´¤È Ė¤£·Ã¯m‰—¥‰ƒ§´‰¬Ï´­¥³œ©´‰Æ„m œ´‰Œ›¶–¯´Š¬¥n´‰¥³‰Æ©nœ› ¹Ë›–¶›­¥¹¯—´£ ­›n´ž´­¶› œ´‰¥³‰¯´Š–»œ¯œœ´‰Š›¬´£´¥˜£¯‰Â­É›Æ„mŠ´ƒ™´‰–n´›Å—n„¯‰¥³‰ Œm› ›ƒÂ„´Ã§²›ƒ ¶¥´œ ­¤·Ê¤© ›ƒƒ´›Ë´Ï ƒ§ºm£›ƒ¤´‰Ã§²›ƒƒ¥²¬´ ¥³‰Ãœœ˜n©¤ |›¥³‰„¯‰›ƒ™·Ê£·©¶©³”›´ƒ´¥¬»‰ ™Ï´Æ©n—´£ ‰m´£ƒ¶Ê‰Æ£nĖ¤ƒ´¥›Ï´Ã„›‰Æ£nÂ§ÉƒÈ ÅœÆ£nŜ­n´ ›Ï´£´ „³–¬´›ƒ³›¯¤m´‰Â|›¥²Âœ·¤œ†§n´¤¥»˜n©¤ £³ƒ£·ÅœÆ£n ­¥¹¯„››ƒ¥¯‰ƒn›¥³‰ œ´‰†¥³Ë‰ƒÉ›´Ï Ťã‰£º£ ¤¹¯Ê Æ£n ­¥¹¯Æ§Â†›£´—¶––n´››¯ƒ¥³‰–n©¤Â ¹¯Ê  ¥´‰ª³—¥» Œm› ›ƒ¯·Ã ¥– ›ƒ¥¯– ›ƒÃ‰Ã© ›ƒ„£¶Ë››n¯¤ ¥©£™³Ë‰¥³‰›ƒƒ¥²Š¶œ¸Ê‰m¯› ¯¤»m—´£ÅœÆ£n–n©¤ ›ƒ™·Ê¬¥n´‰¥³‰Ãœœ›·Ë¯¤»mś¯³›–³œ›ƒÂƒ´²†¯› (Order Passeriformes) ™³Ë‰¬¶Ë› ¥³‰Ãœœ˜n©¤Å›Ä ¥‰ |›¥³‰Ãœœ˜n©¤™·Ê™´Ï Æ©nśĠ¥‰Æ£n Ä ¥‰–¶› ­¥¹¯ ¯ƒ­¶›¯·ƒ™· ƖnÃm ›ƒ—¶Ì– ›ƒƒ´‰Â„›–‰ 粃§ºm£›ƒÂ¯·Ë¤‰ ›ƒƒ´‰Â„››Ë´Ï ¥³‰Ãœœ—¶– †§n´¤¥³‰Ãœœ˜n©¤ ×mŌnƒ´¥ Œ¹Ê¯£¥³‰—¶–ƒ³œž›³‰˜Ë´Ï ­¥¹¯ ¯´†´¥Ã™› Œm› ›ƒÃ¯m›Ã§²›ƒÃ¯m› œ¶›Â¥É© œ´‰Œ›¶–™Ï´ –n©¤›Ë´Ï §´¤§n©›È ­¥¹¯ Ōnƒ¶Ê‰Æ£nŜƣn¥©£˜¸‰ „››ƒ ¬Ï´­¥³œ¥³‰›ƒ›´‰Ã¯m›ÅŒnƧ›Â|›¬m©›¥²ƒ¯œ­§³ƒ ¥³‰Ãœœ™¥‰ƒ§£ Ė¤ƒ´¥›Ï´Âª«­n´ Ŝ ¹Œ 粩³¬–º¯¹Ê›È ¬¯–¥²¬´›ƒ³›¯¤m´‰­›´Ã›m›Â|›¥»™¥‰ƒ§£¯¤»m—´£ƒ¶Ê‰Æ£n £·Œ¯m ‰™´‰Â„n´¥³‰ ¯¤»m™´‰–n´›„n´‰ Œm› ›ƒƒ¥²—¶Ì– ¥³‰ÃœœÃ„©› Ė¤ƒ´¥ÅŒnŜƣnŜ­n´£´¬¯– ¥²¬´›ƒ³›¯¤m´‰¥²•·—Š›Â|›˜º‰­¥¹¯§»ƒ—ºn£­n¯¤—¶– ¯¤»m§´¤ƒ¶Ê‰Æ£n £·™´‰Â„n´¯¯ƒ¯¤»m™´‰–n´›„n´‰­¥¹¯ –n´›§m´‰ Œm› ›ƒƒ¥²Š´œ ›ƒ ´´ƒƒ©n´‰ ›ƒƒ¶›§· ›ƒÃ§²¬³—©q´h 40 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


Œ›¶– ³›šºq¬³—©q

™·ÊĖ––m›Ã§²£·†©´£¬Ï´†³Å›¥²œœ›¶Â©ª ś ¹Ë›™·Ê„¯‰†m´¤ ¥²¥´£­ƒ¯³›Â|›™·Ê—³Ë‰„¯‰ ¯º™¤´›¬¶Ê‰Ã©–§n¯£›´›´Œ´—¶¬¶¥¶›š¥ ¤³‰†‰Â­§¹¯­´–™¥´¤Œ´¤™²Â§œ¥¶Â©•Â§ÉƒÈ ™·Ê¤³‰†‰Â‰·¤œ¬‰œÆ¥n†›¥œƒ©› ¸Ê‰Â|›Ã­§m‰¯´ª³¤­´ƒ¶›Ã§²™Ï´¥³‰©´‰Æ„m„¯‰ “›ƒ­³©Ä—£§´¤»”

œ„®´ªÃ˜¤¨µ¥¼Áž}œœ„µ¥Á¨œž¦³‹Îµ™·Éœ ¡°µ«´¥°¥¼n˜¨°—Âœªµ¥ {~Š…°Š ‡µ­¤»š¦¤¨µ¥¼ ¦ª¤š´ÊŠž¦³Áš«Áª¸¥—œµ¤ „´¤¡¼µ Ś¥ ¢d¨ž· ždœ­r ¨³°·œÃ—œ¸ÁŽ¸¥ ­Îµ®¦´ÄœÁ¤º°ŠÅš¥ Á¤ºÉ°„n°œ‹³¡œ„®´ªÃ˜¤¨µ¥¼Å—oš´ÉªÅž˜µ¤µ¥ {~Šš³Á¨ ˜³ª´œ°°„™ª¨»¦¸ ¦³¥°Š ¦ª¤š´ÊŠ¦·Áª–°nµªÅš¥˜°œÄœ—oª¥ ­Îµ®¦´šµŠ£µ‡Ä˜o „È¡Å—oš´ÊŠ {~Š°nµªÅš¥Â¨³š³Á¨°´œ—µ¤´œ ˜nž{‹‹»´œÁ¦µ¡Å—o˜µ¤®µ—š¦µ¥š¸É ÁŠ¸¥­ŠµŠÂ®nŠÁšnµœ´Êœ ›ƒÃ§²¬³—©qh´ 41 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


›ƒ­³©Ä—£§´¤» Malaysian Plover œ„®´ªÃ˜¤¨µ¥¼Á¦·É¤˜oœšÎµ¦´ŠªµŠÅ…nĜnªŠ §—¼ œ ¡n°Â¤n‹³šÎµ¦´ŠŠnµ¥Ç Áž}œÂ°nŠÁ¨È„Ç œ¡ºÊœš¦µ¥š¸É°¥¼n¡oœ‹µ„¦³—´œÊ嚳Á¨ …¹Êœ­»— ץ¤nœ„‹³œÎµÁ«¬Áž¨º°„®°¥ ¨³„·ÉŠÅ¤oÁ¨È„Ç ¤µªµŠ¦°¦´Š ªµŠÅ…n‡¦µª¨³ 2-3 ¢°Š Ņn¤¸Áž¨º°„—oµœœ°„ ­¸ÁœºÊ°‹µŠÇ Á„º°…µª ¤¸¨µ¥‹»—­¸œÊ嘵¨Â¨³—儦³‹µ¥š´Éªš´ÊŠ¢°Š —¼ „¨¤„¨ºœ„´¡ºÊœš¦µ¥¤µ„ ˜n„µ¦¡¦µŠÂœ¸Ê µŠš¸„ȚεĮoÁ„·—Á¦ºÉ°ŠœnµÁ«¦oµ ®¨µ¥¦´Š™¼„¤œ»¬¥r®¦º°­´˜ªrÁ¨¸Ê¥ŠÁ®¥¸¥¥Éε „ÈÁ¡¦µ³ªnµ¤°ŠÅ¤nÁ®Èœœ´ÉœÁ°Š ®¨´Š‹µ„ªµŠÅ…n¨oª ¡n°Â¤nœ„‹³Ÿ¨´—„´œ„„Å…n ˜nĜnªŠÁoµ®¦º°Á¥Èœ š¸É——Ťn¦Š‹´— š´ÊŠ¡n°Â¨³Â¤n„È°µ‹‹³¡µ„´œ°°„Åž®µ„·œ¡¦o°¤„´œ ×¥‹³ Ťn®nµŠ‹µ„¦´Šœ´„ ž¨n°¥Ä®oŅnŗo¦´‡ªµ¤°°»œn ‹µ„¡ºÊœš¦µ¥Âšœ ˜n®µ„ Áž}œnªŠ„¨µŠª´œš¸É­Š°µš·˜¥rŸ—„¨oµ ¡ºÊœš¦µ¥¦o°œ¦³°» ¡n°Â¤nœ„‹³Äoª›· ¸ ¥ºœ‡¦n°¤¦´Š´ŠÂ­ŠÂ——Ä®o ŤnÁnœœ´ÊœÅ…n‹³Å—o¦´°´œ˜¦µ¥‹µ„‡ªµ¤¦o°œš¸É ¦»œÂ¦Š¤µ„Á„·œÅž ¦³®ªnµŠ„„Å…n ®µ„¤¸œ„˜´ª°ºÉœÁ…oµ¤µ®µ„·œÄœ°µ–µÁ…˜Ä„¨o¦´Š ¤o‹³ Áž}œœ„®´ªÃ˜¤¨µ¥¼—oª¥„´œÁ°Š„Șµ¤ – Áª¨µœ´ÊœÅ¤n¤¸„µ¦ÅªoªµŠÄ‹Ä‡¦š´ÊŠ­·Êœ ˜´ª¡n°‹³¡»nŠ°°„ŞŨn‹·„Ÿ¼o»„¦»„°¥nµŠ„¨oµ®µ „„Å…nŗo¦µª 3 ­´ž—µ®r ¨¼„œ„‹¹ŠÁ¦·É¤Á‹µ³Áž¨º°„Å…n°°„¤µ ®¨´Š‹µ„ œ´Êœ¡n°Â¤nœ„‹¹Š‡µÁž¨º°„Å…n°°„Åžš·ÊŠÄ®oń¨‹µ„¦´Š ¨¼„œ„Á„·—Ä®¤n˜µ¥´Š žd—¨³…œÁže¥„ „ªnµ‹³¨º¤˜µÅ—o„È¡°—¸„´…œ˜µ¤˜´ªÁ¦·É¤Â®oŠ„¨µ¥Áž}œ ­¸œÊ嘵¨žœÁšµ¨µ¥Ç …µ„È…Ȋ¦Š…¹ÊœÁ¦ºÉ°¥Ç ¡°‹³¥ºœÂ¨³Á—·œÁ˜µ³Â˜³Å—o Á„oÇ „´ŠÇ ¨¼„œ„‹³˜´ª°oªœ„¨¤ …œ°n°œœ»n¤¢¼¢°i Š …œÂœ¸Ê‹³nª¥ ¦´„¬µ‡ªµ¤°°»nœ¦nµŠ„µ¥…°Š¡ª„œ„Á—È„Ç ŗo—¸ ¡°°µ¥»¤µ„…¹Êœ‹¹Š‹³¤¸„µ¦ Ÿ¨´—…œÁž}œÂœ„š¸Éبoª œ„˜´ªŸ¼o …œ¦·Áª–„¦³®¤n°¤Â¨³šoµ¥š°¥Áž}œ­¸œÊ嘵¨°¤­o¤ ®œoµŸµ„¨³Â˜o¤…oµŠ®¼­¸—ε ªŠ¦°‡°—ε ˜nµŠ˜´ª„ÈŤnÁ˜È¤ªŠ ¨Îµ˜´ª —oµœ¨nµŠ­¸…µª­³°µ— ­Îµ®¦´že„¨³®¨´Šš¸ÉÁž}œ­¸œÊ嘵¨°¤Ášµœ´Êœ¤¸¨µ¥ ›ƒÃ§²¬³—©qh´ 42 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


Á¨È„œo°¥ šÎµÄ®o—¼„¨¤„¨ºœ„´¡ºÊœš¦µ¥Äœ¥µ¤š¸°É °„®µ„·œ œ„˜´ªÁ¤¸¥¨´„¬–³‡¨oµ¥˜´ªŸ¼o ˜n­nªœš¸ÉÁž}œ­¸—ε‹³Áž}œ­¸œÊ嘵¨°¤­o¤ ®¨´Š‹µ„¨¼„œ„Á—·œÁ®·œÅ—o‡¨n°Š—¸Â¨oª ¡n°Â¤nœ„„È‹³¡µ°°„Åž®µ„·œ—oª¥„´œš¸É µ¥®µ— Áª¨µœ„®´ªÃ˜¤¨µ¥¼®µ„·œ‹³œnµ—¼¤µ„ ‡º°‹³¡µ„´œª·ŠÉ ®¦º°Á—·œÁ¦ÈªÇ ¨oª®¥»—œ·ŠÉ Áž}œ¦³¥³ Á¡ºÉ°¤°Š®µÁ®¥º°É ˜µ¤¡ºÊœ Ánœ ¤¨Š ž¼˜´ªÁ¨È„Ç ˜n°¥¼n„¨µŠš¸ÉènŠ„È°´œ˜¦µ¥Á®¤º°œ„´œ °µ‹¤¸­´˜ªrœ´„¨nµ‡°¥‹o°Š‹´„·œÁž}œ °µ®µ¦ ×¥ÁŒ¡µ³Á®¥¸É¥ªÂ—ŠÂ¨³œ„œµŠœª¨š¸É®µ„·œ°¥¼n˜µ¤¦·¤š³Á¨ ®µ„Á®ÈœÁ®¥¸É¥ª·œ °¥¼nœ¢jµ ¡n°Â¤nœ„‹³­nŠ­´µ–Ä®o¨¼„Ç ª·ÉŠÅž®¨Žn°œ˜´ª°¥¼n˜µ¤„°¡º šÎµ˜´ªÄ®oœŠ·É š¸É­»— …œ¨µ¥Ç …°Š¨¼„œ„—¼„¨¤„¨ºœ„´­£µ¡›¦¦¤µ˜·Â™ªœ´Êœ ‹œšÎµÄ®o«´˜¦¼¤°ŠÁ®ÈœÅ—o¥µ„

™oµÁž}œ«´˜¦¼£µ‡¡ºÊœ—·œ Ťnªnµ­´˜ªr®¦º°‡œ ®µ„¨¼„œ„Žn°œ˜´ª„´œÂ¨oª ˜n«´˜¦¼¥´ŠÁ…oµ ¤µÄ„¨oŤn¥°¤Á¨·„ ¡n°Â¤nœ„‹³¡µ„´œ­nŠÁ­¸¥Š¦o°ŠÂ¨³Â­—Š˜´ªÄ®oÁ®ÈœÁž}œ„µ¦Á¸É¥ŠÁœ ‡ªµ¤­œÄ‹Åž°¸„šµŠ µŠš¸„ÈÁ¨nœ¨³‡¦˜˜µ „¨oŠšÎµšnµ‡¨oµ¥„´že„®´„ Á¡ºÉ°Á¦¸¥„¦o°Š

‡ªµ¤­œÄ‹¥·ÉŠ…¹Êœ Á¤ºÉ°«´˜¦¼ŸnµœÅžÂ¨oª ¡n°Â¤n‹¹Š­nŠ­´µ–Ä®o¨¼„Ç °°„¤µ‹µ„š¸ÉŽn°œ ¨oª®µ„·œ„´œ˜n° ž{‹‹»´œ ®µ—š¦µ¥µ¥š³Á¨˜nµŠ„È™¼„¤œ»¬¥r¦»„¨ÊεšÎµÁž}œš¸°É ¥¼°n µ«´¥ ®¨nŠ šn°ŠÁš¸É¥ª ®¦º°Ã¦ŠŠµœ°»˜­µ®„¦¦¤„´œ®¤— „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š­£µ¡Âª—¨o°¤—´Š„¨nµª šÎµÄ®o¡œºÊ š¸É°µ«´¥®µ„·œ…°Šœ„®´ªÃ˜¤¨µ¥¼®¨ŠÁ®¨º°°¥¼nÁ¡¸¥ŠÅ¤n„¸É®nŠ ›ƒÃ§²¬³—©q´h 43 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


œ„„³¦µŠ®´ª…ªµœÁž}œœ„š¸ÄÉ ‡¦Á®Èœ„È ‹—‹ÎµÅ—o°¥nµŠÂ¤nœ¥Îµ Á¡¦µ³¤¸¦¼ž¦nµŠ ­¸­œ´ š¸É˜„˜nµŠ‹µ„œ„œ·—°ºÉœÇ ¨Îµ˜´ª Áž}œ­¸œÊ嘵¨°¤­o¤ že„¤¸¨µ¥…µª­¨´ —ε ¨´„¬–³Ã——Á—nœ„ȇº° žµ„¥µª Á¦¸¥ªÁ¨È„¨³Ã‡oŠ¨Š čo­Îµ®¦´Â®¥n¨ŠÅž Ĝ—·œÁ¡º°É ®µÁ®¥ºÉ° ¨³…œ®Š°œœ®´ªŽ¹ŠÉ ­µ¤µ¦™˜´ŠÊ Ÿn…œ¹Ê ŗo‡¨oµ¥¡´— œ„„³¦µŠ®´ª…ªµœ °°µ«´¥°¥¼n˜µ¤žiµ ènŠÇ Ž¹ŠÉ ¤¸˜oœÅ¤oŤn ›ƒƒ²¥´‰­³©„©´› ®œµÂœnœœ´„ Ánœ µ¥Å¦nµ¥ Hoopoe žiµ žiµ¨³Á¤µ³ žiµÁ‹¡¦¦– žiµÁ˜ÈŠ¦´Š ¦ª¤š´ÊŠžiµ—·Á…µš¸É‡°n œ…oµŠ Þ¦nŠ µŠ‡¦´ŠÊ ¡Á—·œ®µ„·œ˜µ¤­œµ¤ ®oµ ­ªœ­µ›µ¦–³ °¥nµŠÄœ¡ºÊœš¸É…°Š °»š¥µœ­·ÉŠÂª—¨o°¤œµœµµ˜·­·¦·œ›¦ ¤´„¡Á—·œ®µ„·œÄœ¦·Áª–­œµ¤¢»˜°¨Â¨³ ­ªœ®¥n°¤¦·¤š³Á¨Ä„¨o¡¦³¦µœ·Áª«œr¤§‡šµ¥ª´œ Á¦µ¤´„‹³¡œ„„³¦µŠ®´ª…ªµœÁ—·œ®µ„·œ˜´ªÁ—¸¥ª®¦º°Áž}œ‡¼n ˜nµŠ‡¦´ÊŠ°µ‹ ¡œ„®µ„·œ°¥¼Än „¨oÇ „´œ®¨µ¥˜´ª ®¦º°°µ‹Áž}œ‡¦°‡¦´ª¡n°Â¤n¨¼„ ×¥Á—·œ®µ„·œ˜µ¤ ¡ºÊœ—·œ®¦º°­œµ¤®oµÃ¨nŠÇ ŞÁ¦ºÉ°¥Ç °µ‹¤¸¡ª„œ„Á°¸Ê¥Š œ„Á…µ®µ„·œ°¥¼nĄ¨oÇ „´œ—oª¥ œ„„³¦µŠ®´ª…ªµœ„oµªÁšoµÁ—·œÁ¦Èª¤µ„¨³¤´„°šÎµ®´ª­´œÉ Ç …¹ÊœÇ ¨ŠÇ ˜µ¤‹´Š®ª³„µ¦ Á—·œ—oª¥ Á—·œÅžÅ—o®œn°¥„È‹³®¥»—Á¡º°É čožµ„®¥n¨ŠÅžÄœ—·œ°n°œÇ ®¦º°¦nªœŽ»¥ Á¡º°É ®µ °µ®µ¦ÅžÁ¦ºÉ°¥ °µ®µ¦…°Š¤´œÅ—o„n ®œ°œ ˜´ª°n°œ…°ŠÂ¤¨Š —oªŠ…œµ—Á¨È„ ‹·ÊŠ®¦¸— ˜´Ë„˜œ ¤¨Š„¦³°œ Ņn¤— ž¨ª„ ¨³Â¤¨Š°ºÉœÇ ˜n°µ®µ¦Ãž¦—„ȇº° Å­oÁ—º°œ ¤´œ‹¹Š °®µ„·œ˜µ¤¡ºÊœ—·œš¸ÉºÊœÇ Ž¹ÉŠŠnµ¥˜n°„µ¦Äožµ„šŠ¨ŠÅžÄœ—·œ ×¥ÁŒ¡µ³˜µ¤­œµ¤ ®oµ ­œµ¤¢»˜°¨ ®¦º°­œµ¤„°¨r¢ Ž¹ÉŠ¤¸„µ¦¦—œÊε°¥¼Án ž}œž¦³‹Îµ Áª¨µš¸ÉŗoÁ®¥ºÉ° ¤´œ‹³Äožµ„‡µÁ®¥ºÉ°Åªošž¸É ¨µ¥žµ„ ¨oªÃ¥œ…¹Êœ„¨µŠ°µ„µ« œ·—œ¹Š„n°œ‹³Äožµ„Š´Â¨oª„¨ºœ¨Š‡° ®µ„Å—oÁ®¥ºÉ°Áž}œÂ¤¨Š…œµ—Ä®n ¤´œ‹³Äo ›ƒÃ§²¬³—©q´h 44 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


žµ„‡µ¢µ—„´¡ºÊœÄ®ože„¨³…µ®¨»—„n°œ ¨oª‹¹Š„·œÁŒ¡µ³¨Îµ˜´ªŽ¹ÉŠÁž}œÁœºÊ°œ·É¤Ç …œ®Š°œœ®´ª ĜÁª¨µž„˜·‹³®»Á¦¸¥ŠŽo°œš´¦µÅž„´®´ª —¼¥ºÉœ¥µª°°„¤µ ‹µ„šoµ¥š°¥ ˜nÁª¨µš¸Éž¨„Ä‹®¦º°˜ºÉœÁ˜oœ°³Å¦­´„°¥nµŠ ¤´œ‹³®¥»—Á—·œ „µŠ…œ®Š°œ ˜´ÊŠ…¹ÊœÁ®¤º°œ¡´—®¦º°µŠ‡œªnµ‡¨oµ¥®¤ª„°·œÁ—¸¥œÂ—Š Á¤ºÉ°®µ¥Âž¨„Ä‹‹¹ŠÁ—·œ®µ„·œ ˜n° ˜n™oµ˜„Ä‹¤´œ‹³·œ®œ¸…¹ÊœÅžÁ„µ³œ˜oœÅ¤o Ž¹ÉŠ‹³šÎµÄ®o¤°ŠÁ®Èœ˜´ªÅ—o¥µ„Á¡¦µ³¤´œ ¤´„‹³Á„µ³œ·ÉŠ ­¸­´œ„È„¨¤„¨ºœ„´­£µ¡Âª—¨o°¤ ‹œÁ¤ºÉ°Á®Èœªnµž¨°—£´¥Â¨oª‹¹Š·œ¨Š ¤µÁ—·œ®µ„·œÁnœÁ—·¤ œ„„³¦µŠ®´ª…ªµœ šÎµ¦´Š°¥¼n˜µ¤Ã¡¦ŠÅ¤o›¦¦¤µ˜·®¦º°¦´ŠÁ„nµ …°Š¡ª„œ„®´ª…ªµœ ˜n­Îµ®¦´œ„š¸É°¥¼nĄ¨oµo œ ‡œ„È°µ‹ÄoŽ°„„ε¡Š °µ‡µ¦Áž}œš¸ÉšÎµ ¦´Š ×¥œÎµÁ«¬ÄÅ¤o …œœ„ ®¦º° ª´­—»œ·É¤Ç ¤µ¦°Š¦´Š ªµŠÅ…n ‡¦µª¨³ 2-5 ¢°Š ˜nµŠ‡¦´ÊŠ°µ‹ ¤µ„„ªnµœ´Êœ ¤nœ„šÎµ®œoµš¸É„„Å…n×¥š¸É¡n°œ„‡°¥®µ°µ®µ¦¤µžj°œ čoÁª¨µ„„Å…n ž¦³¤µ– 15-16 ª´œ‹¹Š¢{„Áž}œ˜´ª Ž¹ÉŠ¡n°œ„‹³˜o°Š‡°¥®µ°µ®µ¦¤µÁ¨¸Ê¥Š¨¼„œ„Äœ¦´Š°¸„ 27-28 ª´œ ‹¹Š‹³Ã˜¡°š¸É‹³®´—·œÂ¨³°°„Åž®µ„·œÁ°ŠÅ—o £µ¥Äœ¦´Š…°Šœ„„³¦µŠ®´ª…ªµœ‹³­„ž¦„¨³Á®¤Èœ¤µ„ Á¡¦µ³˜´ªÂ¤n¨³¨¼„ ‹³™nµ¥¤¼¨ÅªoÁ˜È¤¦´Š ¦ª¤š´ÊŠÂ¤nœ„ ¨³¨¼„œ„¥´Š­µ¤µ¦™…´œÊεÁ®¤ÈœÇ ‹µ„˜n°¤Ä„¨oǜ®µŠ°°„¤µÅ—o—oª¥ ¤nœ„‹³Äožµ„œÎµ¤µžjµ¥˜µ¤…œ …°Š¤´œÁ°ŠÂ¨³¨¼„œ„ ‹¹ŠÁ®¤Èœ˜¨ Şš´ÊŠ˜´ªÂ¨³¦´Š šÎµÄ®o«´˜¦¼Å¤n‡n°¥ Á…oµ¤µÄ„¨o¦´Š œ°„‹µ„œ¸Ê¨¼„œ„Äœ¦´Š ¥´Š¤¸ª·›¸ž°j Š„´œ˜´ª‹µ„Ÿ¼o»„¦»„×¥ „µ¦…´œÊεÁ®¤Èœ°°„¤µÁ¡º°É …´Å¨n ®¦º°™nµ¥¤¼¨Á®¨ªÇ ¡»nŠÁ…oµÄ­n«´˜¦¼ Áž}œª·›¸„µ¦Á°µ˜´ª¦°—š¸É œnµš¹ÉŠ‹¦·ŠÇ ›ƒÃ§²¬³—©qh´ 45 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


กลุ่มสามารถปรับตัวใช้ชีวิตในพื้นที่ซึ่งมนุษย์ครอบครองได้ เช่น ตามวัด ศาลเจ้าต่างๆ หรือชุมชนบ้านเรือน ชื่อภาษาอังกฤษคือ Long-tailed Macaque เนื่องจากมันมีหางยาวมากกว่าลิง ใดๆ คือพอๆ กับความยาวของลําตัวกับหัว ฝรั่งบางคนก็เรียกว่า Crab-eating Macaque เพราะว่าชอบหากินปูในป่าชายเลนนั่นเอง ลองเอาสองชื่อนี้มาแปลรวมกัน เรียกว่า “ลิงกินปูหางยาว” ความหมายเข้าท่าดีเหมือนกัน แต่ชื่อออกจะยาวรุงรังไปหน่อย สรุปว่าเรียกลิงแสมสั้นๆ ดีแล้ว เรื่องความยาวหางซึ่งเป็นส่วนผกผันกับความฉลาดที่กล่าวไปแล้ว ถ้าว่ากัน ตามนั้น ลิงแสมก็น่าจะถูกจัดอันดับเป็นพวกที่มีความฉลาดน้อยกว่าเพื่อนฝูง วงศ์วานรไทย ลิงแสมมีขนสีนํ้าตาลอมเทา ความเข้มของสีขนจะเปลี่ยนไปตามอายุ ฤดูกาล และถิ่นที่อยู่ของมัน โดยกลุ่มที่อาศัยอยู่ในป่าจะมีสีเข้มกว่ากลุ่มที่อยู่ในป่าชายเลน ซึ่งลักษณะดังกล่าวขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ อาหาร ความถี่ในการรับแสงแดด ขนบน กระหม่อมของลิงแสมมีลักษณะตั้งชี้คล้ายเป็นจุกแหลม ที่ใครๆ ว่าหัวแหลมเหมือนลิง คงมีที่มาจากลิงแสมนี่เอง (ตามนัยนี้ ลิงแสมก็น่าจะฉลาดนะ) เนื่องจากชอบอาศัยหากินอยู่ใกล้แหล่งน้ำ ลิงแสมจึงว่ายน้ำได้ดีมาก ช่วงที่ อากาศร้อนมักพากันลงไปหากินและเล่นกันตามแหล่งน้ำเสมอ ลิงแสมมักอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ ในฝูงมีจํานวนลิงตัวเมียมากกว่าตัวผู้ โดยลิงตัวผู้ที่มีความแข็งแรงที่สุดจะดํารงตําแหน่งจ่าฝูง มีการจัดระเบียบทางสังคม ดีมาก สถานภาพทางสังคมของมันถูกกําหนดโดย เพศ อายุ ขนาด และความแข็งแรง การที่ลิงแสมอาศัยอยู่ใกล้ชุมชน คาดว่าแต่เดิมหลายแห่งคงมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ บรรพบุรุษลิงได้อาศัยหากินมาแต่ยุคนั้น จวบจนมนุษย์ได้บุกรุกที่อยู่ของสัตว์ป่า ลิงไม่มีที่ไปจึงต้องจําใจปรับตัวให้อยู่รอดในพื้นที่อาศัยของมนุษย์ ยามที่เหล่าฝูงลิงพักผ่อน เราอาจเห็นอากัปกิริยาที่เป็นธรรมชาติ น่ารักจน อดยิ้มไม่ได้ บางตัวนั่งหลับด้วยทีท่าน่าเอ็นดู สองตัวกอดคอกันหลับก็มี บางตัวนั่งคุ้ยแคะ แกะเกา เก็บเห็บเหาและขี้เกลือตามผิวหนังเข้าปาก เป็นการทําความสะอาดตัวเอง บางที ลิงสองตัวก็ผลัดกันแกะเกา ถือเป็นการแสดงน้ำใจไมตรีต่อกัน กล่าวได้ว่าพฤติกรรม หลายๆ อย่างของลิงไม่ได้แตกต่างจากมนุษย์เลย การเรียนรู้เรื่องราวของลิง จึงเท่ากับการกลับไปทําความรู้จักญาติของเราเอง


¬³—©q™·Ê œ

śœ¥¶Â©•ª»›¤qª¸ƒ«´ƒ´¥ ³”›´­n©¤™¥´¤± 粯º™¤´›¬¶Ê‰Ã©–§n¯£›´›´Œ´—¶¬¥¶ ¶›š¥

­´˜่พªrบในบริ „š¸É¡Äœ¦· ¥r«¹„¬µ„µ¦¡´ œµ®oª¥ สัตว์บกที เวณศูนÁª–«¼ ย์ศึกœษาการพั ฒนาห้•วยทรายฯ š¦µ¥² ¥µœ­·อɊª—¨o °¤­·¦·œส›¦ ‡¦°‡¨» ¤ม และอุท¨³°» ยานสิš่งแวดล้ มนานาชาติ ิรินธร ครอบคลุ ™¹ถึŠง­´สั˜ตªrว์¤ม¸„ีก¦³—¼ ระดู„ก­´สัœน®¨´ หลัŠง ŗo ได้Âแ„nก่ œ„ นก ­´สั˜ตªrว์Áเ¨¸ลีÊ¥้ยŠ¨¼ งลู„ก—oด้ªว¥ยนม œ¤ ¨ºÊ°¥‡¨µœ ¨³­´ ªr­³Áš· œÊε­³Áš· ­nªœตว์ สัตว์­´เ˜ลืªr้อÁยคลาน และสั ตว์ส˜ะเทิ นน้œำสะเทิ นบกœ„ ส่วนสั ­´ที˜่ไªrม่šม¸ÉÅีก¤nระดู ¤¸„¦³—¼ œ®¨´ Š ŗo ¤¨Š˜nาµงๆŠÇ กสั„น­´หลั ง ได้ แก่„nแมลงต่ ­Îµ®¦´œ·—…°Š­´˜ªr˜nµŠÇ š¸ÉœÎµÁ­œ°ÅªoĜ ‡¼n¤º°Á¨n¤œ¸ÊÁž}œœ·—š¸É¤¸Ã°„µ­¡Á®ÈœÄœ ¡ºÊœš¸ÉŗoŤn¥µ„œ´„

ƒ¥²¥¯ƒ§´¤­´‰–Ï´

›ƒÃ§²¬³—©qh´ 48 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


„µ¦«¹„¬µ­´˜ªržiµÂ˜n¨³„¨»n¤ ‹³¤¸ª·›¸„µ¦ª´—…œµ—˜„˜nµŠ „´œÅž —´Šœ´Êœ‹¹Š‹ÎµÁž}œ˜o°Š š¦µ™¹Šª·›¸„µ¦ÁºÊ°Š˜oœÅªo„n°œ Á¡ºÉ°šÎµ‡ªµ¤Á…oµÄ‹Â¨³­µ¤µ¦™ ž¦³Á¤·œ…œµ—…°Š­´˜ªr˜n¨³œ·— Á¡ºÉ°„µ¦‹ÎµÂœ„œ·—Å—o°¥nµŠ™¼„˜o°Š °¥nµŠÅ¦„Șµ¤˜´ªÁ¨…¦³»…œµ—…°Š ­´˜ªr˜n¨³œ·—Áž}œÁ¡¸¥Š‡nµÁŒ¨¸É¥ Ž¹ŠÉ ­´˜ªrš¸É¡Äœ›¦¦¤µ˜· °µ‹‹³Ä®n®¦º°Á¨È„„ªnµÅ—o Ž¹ÉŠ¤¸ž{‹‹´¥Á¦º°É ŠÁ¡«Â¨³ª´¥ Áž}œ˜´ªÂž¦­Îµ‡´ …œµ—…°Šœ„¨³­´˜ªrÁ¨º°Ê ¥‡¨µœª´—‹µ„ ž¨µ¥žµ„™¹Šž¨µ¥®µŠ …œµ—…°Š­´˜ªrÁ¨¸Ê¥Š¨¼„—oª¥œ¤ ª´—‹µ„ž¨µ¥‹¤¼„™¹ŠÃ‡œ®µŠ Ÿ¸Á­º°Ê „¨µŠª´œÂ¨³Ÿ¸Á­º°Ê „¨µŠ‡ºœª´—‹µ„‡ªµ¤ „ªoµŠ…°Šže„‡¼n®œoµ ¤¨Šž°ª´—‡ªµ¤„ªoµŠ…°Šže„‡¼n®¨´Š ­nªœÂ¤¨Š°ºÉœÇ ª´— ‡ªµ¤¥µª‹µ„…œµ—¨Îµ˜´ª ›ƒÃ§²¬³—©q´h 49 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


›ƒÄœ¤œ¶› ›ƒƒ²Â—É››n¯¤š¥¥£–´ Common Kingfisher

Alcedo atthis …œµ— 17 Ž.¤. žµ„¥µªÂ®¨¤ …œ‡¨»¤®¼¤¸Â™­¸œÊ嘵¨Â—Š ˜n°—oª¥­¸…µª ®¨´Š­¸œÊεÁŠ·œ ‡°­¸…µª °„¨³šo°Š­¸­o¤ ¤´„¡ ®µ„·œ°¥¼nחÁ—¸É¥ª Á„µ³œ·ÉŠ˜µ¤˜°Å¤o„¨µŠœÊε ®¦º°„·ÉŠÅ¤o¦·¤œÊε š·ÊŠ˜´ª¨ŠÅž‹´ž¨µÄœœÊε °¥nµŠ¦ª—Á¦Èª ¡˜µ¤®œ°Š ¹Š š³Á¨­µ ¨³žiµµ¥Á¨œ œ„¥oµ¥™·ÉœÁ…oµ ¤µÄœnªŠ§—¼®œµª µŠ­nªœÁž}œ œ„ž¦³‹Îµ™·Éœ ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©qh´ 50 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


›ƒƒ´Â­©m´ Asian Koel

Eudynamys scolopacea …œµ— 43 Ž.¤. Á¡«Ÿ¼o˜´ª­¸—µÎ ˜µ­¸Â—Š Á¡«Á¤¸¥­¸œÊ嘵¨Á…o¤ ¤¸ มี¨µ¥‹» ลายจุ—­¸ด…สีµªš´ ขาวทัɪš´่วทัŠÊ ˜´้งตัª ว°®µ„· ชอบหากิœน˜µ¤„· ตามกิɊŤo ่งไม้šท¸É¡ี่พ»n¤ุ่มĝ®œµÂœn ใบหนาแน่œน ­nŠÁ­¸¥Š¦o°Š—´Š¤µ„ ŤnšÎµ¦´Š „„Å…n ¨³Á¨¸Ê¥Š¨¼„Á°Š ˜n¤´„¨° Á…oµÅžªµŠÅ…nĜ¦´Š…°Š°¸„µ °µ«´¥°¥¼n˜µ¤žiµÃž¦nŠ žiµ¨³Á¤µ³ ¡ºÊœš¸ÉÁ„¬˜¦„¦¦¤ ¨³­ªœ­µ›µ¦–³ œ„ž¦³‹Îµ™·Éœ ¡n°¥ ›ƒÃ§²¬³—©q´h 51 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


|–Ö‰ Lesser Whistling-duck

Dendrocygna javanica …œµ— 41 Ž.¤. žµ„­¸—ε …œ˜µ¤¨Îµ˜´ª­¸œµÊÎ ˜µ¨Â—Š ®´ª Å®¨n ¨³že„­¸œÊ嘵¨Á…o¤ ®¨´ŠÁž}œ¨µ¥ °°„®µ„·œnªŠ ®´ª‡Éε Áª¨µ·œ®´ª‹³˜ÉµÎ „ªnµ¨Îµ˜´ª ¦o°ŠÁ­¸¥Š—´Š "ª¸Ê— ª¸Ê—" ˜°œ„¨µŠª´œ¤´„¡¨°¥˜´ª°¥¼ในหนอง n®œ°Š ¹Šบึš³Á¨­µ ง ทะเลสาบ¨³และ š»nŠœµÁž}œ ¼ŠÄ®n Áž}œš´ŠÊ œ„ž¦³‹Îµ™·ÉœÂ¨³¥oµ¥™·ÉœÁ…oµ¤µ ĜnªŠ§—¼®œµª ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 52 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


›ƒ—²„´œ™ºm‰ Indian Roller

Coracias benghalensis

…œµ— 33 Ž.¤. ®œoµŸµ„­¸Á…¸¥ª°¤œÊµÎ ÁŠ·œ ‡°­¸¤nªŠ¤¸…¸— ­¸¢jµ °„¨³šo°Š­¸œÊ嘵¨°¤¤nªŠ že„¨³®µŠ­¸¢jµ ¤´„ Á„µ³¤°Š®µÁ®¥ºÉ°˜µ¤­µ¥Å¢®¦º°„·ÉŠÅ¤o˜µ¤š»Šn ènŠ ¡ºÊœš¸É Á„¬˜¦„¦¦¤ ¨³žiµÃž¦nŠ ·œÅ¨n‹´Â¤¨Š„¨µŠ°µ„µ« ®¦º°œ¡ºÊœ—·œ œ„ž¦³‹Îµ™·Éœ ¡n°¥ ›ƒÃ§²¬³—©q´h 53 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


›ƒœ³Ë‰¥¯ƒÅ­m Green-billed Malkoha

Phaenicophaeus tristis …œµ— 56 Ž.¤. ¨Îµ˜´ªÃ—¥¦ª¤Áž}œ­¸Ášµ ®¨´ŠÂ¨³že„­¸Ášµ „¤Á…¸¥ª ®œ´Š¦°˜µ­¸Â—Š ®µŠ¥µª¤µ„ ž¨µ¥®µŠ —oµœ¨nµŠ­¸…µª „¦³Ã——®µ„·œÂ¤¨ŠÅž˜µ¤¡»¤n Ťoœnœš¹ —¼ÁŸ·œÇ ‡¨oµ¥„¦³¦°„ ¤´„Á‡¨ºÉ°œš¸É¦³®ªnµŠ˜oœÅ¤o×¥°µ«´¥ „µ¦¦n°œ ¡°µ«´¥˜µ¤žiµÁ‹¡¦¦– žiµ—Š—· žiµ¦»nœ ¨³­ªœŸ¨Å¤o œ„ž¦³‹Îµ™·Éœ ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©qh´ 54 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


›ƒÂ„´Å­m Spotted Dove

Streptopelia chinensis

…œµ— 30 Ž.¤. ®´ª­¸Ášµ ˜´ª­¸œÊ嘵¨ že„¨³ ®¨´Š­¸œÊ嘵¨Á…o¤¤¸¨µ¥Á¨È„œo°¥ ®µŠ¥µª ‡° ¤¸Â™­¸—娵¥‹»—…µª ¤´„¡°¥¼nÁž}œ‡¼n®¦º° ¼ŠÁ¨È„Ç ­nŠÁ­¸¥Š…´œÄœ˜°œÁoµ Á—·œ®µ„·œ Á¤¨È—¡º˜µ¤¡ºÊœ—·œÄœžiµÃž¦nŠ ¡ºÊœš¸É Á„¬˜¦„¦¦¤ ¨³Â®¨nŠ»¤œ œ„ž¦³‹Îµ™·Éœ ¡n°¥¤µ„

›ƒÃ§²¬³—©q´h 55 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


›ƒƒ©³ƒ White-breasted Waterhen

Amaurornis phoenicurus …œµ— 33 Ž.¤. ®œoµ ‡° ¨³°„­¸…µª „¦³®¤n°¤ šoµ¥š°¥ ®¨´ŠÂ¨³ že„­¸—ε šo°ŠÂ¨³Ã‡œ®µŠ—oµœ¨nµŠ­¸œÊ嘵¨Â—Š ®µŠ­´Êœ …µÂ¨³œ·Êª¥µª Á—·œ®µ°µ®µ¦˜µ¤¦·¤œÊε ®œ°Š ¹Š ¨³š³Á¨­µš¸É¤¸®oµ®¦º°¡º°ºÉœ …¹Êœ®œµÂœnœ „¦³—„®µŠÁž}œ‹´Š®ª³ ®µ„¤¸­Š·É ¦„ªœ¤´„Á—·œ®¦º°ª·ÉŠÁ…oµ ¡Š®oµ œ„ž¦³‹Îµ™·œÉ ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 56 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


›ƒÂ„´Æ¡ Red Collared Dove

Streptopelia tranquebarica …œµ— 23 Ž.¤. Á¡«Ÿ¼o®´ª­¸Ášµ ¤¸ªŠ­¸—µÎ —oµœ®¨´Š‡° ˜´ª­¸œµÊÎ ˜µ¨Â—Š ž¨µ¥že„¨³®µŠ ­¸ÁšµÁ…o¤ Á¡«Á¤¸¥­¸œµÊÎ ˜µ¨š´ÊŠ˜´ª ¤´„¡Áž}œ‡¼n®¦º°„¨»n¤Á¨È„Ç Á„µ³Á—nœ˜µ¤„·ÉŠÅ¤o®¦º° ­µ¥Å¢¢jµ Á—·œ®µ„·œÁ¤¨È—¡º˜µ¤¡ºÊœ—·œ š»Šn ènŠ µ¥žiµ ¨³¡ºÊœš¸ÉÁ„¬˜¦„¦¦¤ œ„ž¦³‹Îµ™·œÉ ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 57 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


›ƒ¯·Â¬¹¯¬·›ËÏ´—´§ Brown Shrike

Lanius cristatus …œµ— 20 Ž.¤. ˜´ª­¸œÊ嘵¨ ‡·Êª…µª ¤¸Â™‡µ—˜µ­¸—ε žµ„Š»o¤Áž}œ ˜³…° Á„µ³Á—nœœ„·ŠÉ Ťo®oŠ®¦º°­µ¥Å¢¢jµ ˜µ¤š»nŠÃ¨nŠ žiµ¨³Á¤µ³ ¨³­ªœŸ¨Å¤o µŠ‡¦´ŠÊ ­nµ¥®µŠ®¤»œÁž}œªŠ ·œÃŒ‹´Â¤¨ŠÂ¨³ ­´˜ªr…œµ—Á¨È„ œ„¥oµ¥™·œÉ Á…oµ¤µÄœnªŠ§—¼®œµª ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 58 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


›ƒ„£¶Ë›™n´¤™¯¤–Ï´ Black-naped Oriole

Oriolus chinensis …œµ— 27 Ž.¤. ˜´ª­¸Á®¨º°Š­— žµ„­¸Á®¨º°Š°¤­o¤ ¤¸Â™ ‡µ—˜µ­¸—ε¥µª¤µ™¹Ššoµ¥š°¥ že„¨³®µŠ­¸—ε Á„µ³Á—nœ œ„·ÉŠÅ¤o¦·Áª–Á¦º°œ¥°—˜µ¤žiµ—Š—· žiµÁ‹¡¦¦– žiµ¨³Á¤µ³ žiµµ¥Á¨œ ¨³­ªœŸ¨Å¤o ¤´„¡˜´ªÁ—¸¥ª ®¦º°Áž}œ‡¼n ­nŠÁ­¸¥Š¦o°Š—´Š œ„¥oµ¥™·œÉ Á…oµ¤µÄœnªŠ §—¼®œµª ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 59 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


›ƒ¯·Ã ¥–Øœ¯ƒ–Ï´ Pied Fantail

Rhipidura javanica …œµ— 18 Ž.¤. ¨Îµ˜´ª—oµœœ­¸‡n°œ…oµŠ—ε ‡·Êª…µª ¨Îµ˜´ª—oµœ¨nµŠ­¸…µª °„¤¸Â™®œµ­¸—ε ®µŠ­¸—ε „¦³Ã——®µ„·œÅž˜µ¤„·ŠÉ Ťo Ťn‡n°¥°¥¼nœ·ÉŠ ­nŠÁ­¸¥Š¦o°Š ¨³‡¨¸É®µŠ°°„Áž}œ¦¼ž¡´— ¡˜µ¤žiµš´ÉªÅž žiµµ¥Á¨œ ¨³­ªœŸ¨Å¤o œ„ž¦³‹Îµ™·œÉ ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 60 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


›ƒŠ³œÃ£§‰¬·›ËÏ´—´§ Asian Brown Flycatcher

Muscicapa dauurica …œµ— 13 Ž.¤. žµ„—ε ǜžµ„­¸œÊ嘵¨°n°œ°¤Á®¨º°Š ªŠ¦°˜µ­¸…µª ¨Îµ˜´ª—oµœœ­¸œÊ嘵¨ ¨Îµ˜´ª—oµœ¨nµŠ­¸…µª Á„µ³˜µ¤„·ÉŠÅ¤oènŠ¦³—´„¨µŠ¨Îµ˜oœ ̝¤¨Š„¨µŠ°µ„µ«Â¨oª¤´„„¨´¤µÁ„µ³š¸ÉÁ—·¤ ¡˜µ¤žiµ—Š—· žiµÁ‹¡¦¦– µ¥žiµ š»nŠÃ¨nŠ žiµµ¥Á¨œ ¨³­ªœŸ¨Å¤o œ„°¡¥¡¥oµ¥™·ÉœÁ…oµ¤µÄœnªŠ§—¼®œµª µŠ­nªœÁž}œœ„ž¦³‹Îµ™·Éœ ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©qh´ 61 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


›ƒƒ´‰Â„›œn´› Oriental Magpie Robin

Copsychus saularis …œµ— 23 Ž.¤. Á¡«Ÿ¼o ®´ª °„ ¨³¨Îµ˜´ª—oµœœ­¸—ε ¤¸Â™ ­¸…µªš¸Éže„ ¨Îµ˜´ª—oµœ¨nµŠ­¸…µª Á¡«Á¤¸¥ ®´ªÂ¨³°„­¸ÁšµÁ…o¤ „¦³Ã——‡»o¥Á…¸É¥Â¤¨Š˜µ¤¡ºÊœ „¦³—„®µŠÅž—oª¥Á­¤° nªŠÁoµ ¨³Á¥Èœ¤´„¡Á„µ³Á—nœ˜µ¤­µ¥Å¢¢jµ®¦º°®¨´Š‡µoµœ ­nŠÁ­¸¥Š ¦o°ŠÁž}œšnªŠšÎµœ°Š ¡˜µ¤žiµÃž¦nŠ š»nŠÃ¨nŠ ­ªœŸ¨Å¤o ¨³ ®¨nŠ»¤œ œ„ž¦³‹Îµ™·Éœ ¡n°¥¤µ„

›ƒÃ§²¬³—©q´h 62 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


…œµ— 25 Ž.¤. žµ„Á®¨º°Š ®œoµŸµ„¤¸®Š°œ­¸—ε˜´ŠÊ …¹Êœ ¨Îµ˜´ª ­¸—ε ¤¸Â˜o¤­¸…µªš¸Éže„ ǜ®µŠ—oµœ¨nµŠÂ¨³ž¨µ¥®µŠ…µª °°¥¼n¦ª¤„´œÁž}œ ¼ŠÂ¨³­nŠÁ­¸¥Š—´Š ×¥ÁŒ¡µ³Á¤ºÉ°Á„µ³ ¦ª¤„´œ˜°œÁ¥Èœ Á—·œ®µ°µ®µ¦œ¡ºÊœ—·œ˜µ¤š»Šn ènŠ ¡ºÊœš¸É Á„¬˜¦„¦¦¤ ¨³Â®¨nŠ»¤œ ®¦º°Á„µ³œ®¨´Šª´ª‡ªµ¥˜µ¤ šo°Šš»Šn œ„ž¦³‹Îµ™·Éœ ¡n°¥

›ƒÂ¯·Ë¤‰­‰¯› White-vented Myna

Acridotheres grandis

›ƒÃ§²¬³—©q´h 63 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


›ƒÂ¯·Ë¤‰¬´¥¶ƒ´ Common Myna

Acridotheres tristis …œµ— 25 Ž.¤. žµ„¨³®œ´Š¦°˜µ­¸Á®¨º°Š ®´ªÂ¨³°„­¸—ε ˜´ª­¸œÊ嘵¨ Å®¤o ¤¸Â˜o¤­¸…µªš¸Éže„ ǜ®µŠ—oµœ¨nµŠ…µª °¦ª¤„´œ°¥¼nÁž}œ ¼ŠÂ¨³ ­nŠÁ­¸¥Š—´Š µŠ‡¦´ÊŠžœ„´œ„Á°¸Ê¥Šœ·—°ºœÉ „·œ°µ®µ¦Å—o®¨µ„®¨µ¥ ¦ª¤š´ÊŠÁ«¬°µ®µ¦…°Š‡œ œ„ž¦³‹Îµ™·Éœ ¡n°¥¤µ„

›ƒÃ§²¬³—©q´h 64 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


›ƒ›´‰Ã¯m›œn´› Barn Swallow

Hirundo rustica

…œµ— 15 Ž.¤. ¨Îµ˜´ª—oµœœ­¸—εÁ®¨º° œÊεÁŠ·œ ‡µŠÂ¨³‡°­¸œÊ嘵¨Â—Š ¤¸Â™ ‡µ—°„­¸—ε ¨Îµ˜´ª—oµœ¨nµŠ­¸…µª ®µŠÁž}œ Œ„Áªoµ¨¹„ …œ®µŠ‡¼nœ°„¥µª¤µ„ ·œ¦n°œÅ¨n‹´Â¤¨Š°¥¼nÁ®œº°šo°Š¢jµ˜µ¤ ¡ºÊœš¸ÉènŠ µ¥ {Š~ š³Á¨ ¨³Â®¨nŠ»¤œ ˜„Á¥Èœ„¨´¤µœ°œ¦ª¤„´œÁž}œ ¼Šœ ˜oœÅ¤o ­µ¥Å¢¢jµ œ„¥oµ¥™·ÉœÁ…oµ¤µÄœ nªŠ§—¼®œµª µŠ­nªœÁž}œœ„ž¦³‹Îµ™·Éœ ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 65 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


›ƒ¥¯–¬©› Streak-eared Bulbul

Pycnonotus blanfordi

…œµ— 20 Ž.¤. ¨Îµ˜´ª—oµœœ­¸œµÊÎ ˜µ¨°¤Á…¸¥ª ¦·Áª–…œ‡¨»¤®¼¤¸¨µ¥…¸— ‡°…µª °„­¸œµÊÎ ˜µ¨°n°œ ®µ„·œ˜µ¤žiµÁ‹¡¦¦– žiµ¦»nœ ­ªœŸ¨Å¤o ¨³ ®¨nŠ»¤œ °µ®µ¦®¨´„Å—o„n¨¼„Ťo ˜n„È„·œ®œ°œÂ¨³Â¤¨Š—oª¥ œ„ž¦³‹Îµ™·œÉ ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 66 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


›ƒƒ¥²Š¶œš¥¥£–´ Common Tailorbird

Orthotomus sutorius …œµ— 12 Ž.¤. ®œoµŸµ„¨³„¦³®¤n°¤­¸œÊ嘵¨Â—Š ‡·Êª­´Êœ­¸Áœº°Ê ®œoµ­¸Ášµ¤¸¨µ¥…¸—…µª ¨Îµ˜´ª—oµœœ­¸Á…¸¥ª °¤œÊ嘵¨ ¨Îµ˜´ª—oµœ¨nµŠ­¸ÁœºÊ° Á¡«Ÿ¼o¤¸…œ®µŠ‡¼n„¨µŠ¥µª Á—nœ „¦³Ã——Åž¤µ˜µ¤„·ÉŠÅ¤oĜžiµÁ‹¡¦¦– žiµµ¥Á¨œ š»nŠ®oµ žiµ¨³Á¤µ³ ¨³­ªœŸ¨Å¤o ®µ„·œ®œ°œÂ¨³Â¤¨Š ®µŠ˜´ÊŠ…¹ÊœÁ„º°Áž}œ¤»¤Œµ„„´¨Îµ˜´ª œ„ž¦³‹Îµ™·Éœ ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 67 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


›ƒ¬·Œ£ »¬©› Scarlet-backed Flowerpecker

Dicaeum cruentatum …œµ— 9 Ž.¤. Á¡«Ÿ¼o¨Îµ˜´ª—oµœœ­¸—ε ¤¸Â™­¸Â—Š‹µ„ „¦³®¤n°¤ šoµ¥š°¥ ®¨´Š ¨Š¤µ™¹ŠÃ‡œ®µŠ—oµœœ ¨Îµ˜´ª —oµœ¨nµŠ­¸…µª Á¡«Á¤¸¥­¸‹µŠ„ªnµ ¤¸­Â¸ —ŠÁŒ¡µ³Ã‡œ®µŠ —oµœœ „¦³Ã——Åž¤µ˜µ¤„·ŠÉ Ťo ­nŠÁ­¸¥Š¦o°Š—´Š ®µ„·œ ®œ°œÂ¨³¨¼„ŤoÁ¨È„Ç ×¥ÁŒ¡µ³¨¼„„µ µ„ ¡˜µ¤ žiµÃž¦nŠ µ¥žiµ—Š—· žiµ¦»nœ ¨³­ªœŸ¨Å¤o œ„ž¦³‹Îµ™·Éœ ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 68 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


›ƒƒ¶›§·¯ƒÂ­§¹¯‰ Olive-backed Sunbird

Nectarinia jugularis …œµ— 11 Ž.¤. žµ„Á¦¸¥ª¥µª Á¡«Ÿ¼o‡°­¸œÊε ÁŠ·œ°¤—εÁ®¨º° ¨Îµ˜´ª—oµœœ­¸Á…¸¥ªÅ¡¨ šo°Š­¸Á®¨º°Š Á¡«Á¤¸¥­¸‹µŠ„ªnµ ¤´„¡˜´ª Á—¸¥ª®¦º°Áž}œ‡¼n „·œœÊ宪µœ˜µ¤—°„Ťo ­nŠÁ­¸¥Š¦o°Š—´Š ¡˜µ¤žiµÃž¦nŠ žiµ¨³Á¤µ³ ­ªœŸ¨Å¤o ¨³­ªœ­µ›µ¦–³ œ„ž¦³‹Îµ™·œÉ ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 69 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


›ƒƒ¥²Š¯ƒœn´› Eurasian Tree-Sparrow

Passer montanus

…œµ— 15 Ž.¤. „¦³®¤n°¤­¸œÊ嘵¨Á…o¤ „o¤…µª¤¸Â˜o¤­¸—ε ‡µŠÂ¨³‡°­¸—µÎ ®¨´ŠÂ¨³že„­¸œµÊÎ ˜µ¨¨µ¥—ε ¤¸Â™­¸…µª ­°ŠÂ™š¸Éže„ šo°Š­¸œÊ嘵¨°n°œ ¡®µ„·œÁž}œ ¼Š˜µ¤¡ºÊœ—·œ ®¦º°­œµ¤®oµ š»nŠÃ¨nŠ ¡ºÊœš¸ÁÉ „¬˜¦„¦¦¤ ¨³Â®¨nŠ»¤œ nªŠÁ¥Èœ¤´„Á„µ³œ°œ¦ª¤ ¼Š„´œ ­nŠÁ­¸¥Š¦o°ŠÁŽÈŠÂŽn œ„ž¦³‹Îµ™·œÉ ¡n°¥¤µ„

›ƒÃ§²¬³—©q´h 70 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


›ƒƒ¥²—¶–Ì „·Ë­£» Scaly-breasted Munia Lonchura punctulata

…œµ— 11 Ž.¤ ¨Îµ˜´ª—oµœœ­¸œÊ嘵¨ ‡°­¸œÊ嘵¨Á…o¤ °„ ¨³­¸…oµŠ­¸œÊ嘵¨°n°œ ¤¸¨µ¥Á„¨È— šo°Š…µª ¤´„¡Áž}œ ¼Š˜µ¤žiµ¦»nœ žiµ¨³Á¤µ³ š»Šn ®oµ ¡ºÊœš¸ÁÉ „¬˜¦„¦¦¤ ¨³ ®¨nŠ»¤œ °µ®µ¦Å—o„nÁ¤¨È—¡º ¤¨Š ¨³˜´ª®œ°œ œ„ž¦³‹Îµ™·œÉ ¡n°¥¤µ„

›ƒÃ§²¬³—©q´h 71 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


­¤·Ê¤©„´© Black-shouldered Kite

Elanus caeruleus

…œµ— 28-35 Ž.¤. ®´ªÃ˜ ‡°­´Êœ žµ„Š»o¤Áž}œ˜³…° ˜µÂ—Š ¨Îµ˜´ª —oµœœ­¸Ášµ°n°œ ¦·Áª–Å®¨n¤Â¸ ™­¸—ε ¨Îµ˜´ª—oµœ¨nµŠ­¸…µª Á¡«Á¤¸¥ ˜´ªÄ®n„ªnµÁ¡«Ÿ¼o °Á„µ³­µ¥Å¢®¦º°„·ŠÉ Ťo˜µ¤š»nŠÃ¨nŠÂ¨³¡ºœÊ š¸É Á„¬˜¦„¦¦¤ ®µ„·œÃ—¥„µ¦„¦³¡º°že„¨°¥˜´ª„¨µŠ°µ„µ« Á¤ºÉ°¡ Á®¥ºÉ°‹³š·ÊŠ˜´ª¨ŠÅžÄo°»oŠÁšoµ‹´ œ„ž¦³‹Îµ™·Éœ ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 72 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


…œµ— 20 Ž.¤. žµ„Á¦¸¥ªÂ®¨¤Ã‡oŠ¨ŠÁ¨È„œo°¥ „¦³®¤n°¤Â¨³šoµ¥š°¥­¸œÊ嘵¨ ¤¸Â™‡µ—˜µ­¸—ε ‡° ­¸¢jµ ˜´ª­¸Á…¸¥ª ¤¸‡µ——εš¸É°„ ¤´„¡Á„µ³ „·ÉŠÅ¤o¦·Áª–š¸ÉènŠÂ¨³¡ºÊœš¸ÁÉ „¬˜¦„¦¦¤ ‡°¥ÃŒ‹´Â¤¨Šš¸ÉŸµn œÅž¤µ „¦³¡º° že„­¨´„´„µ¦¦n°œ Áª¨µ·œ‹³Á®Èœ že„Áž}œ¦¼ž­µ¤Á®¨¸É¥¤ Áž}œš´ŠÊ œ„ž¦³‹Îµ™·œÉ ¨³œ„¥oµ¥™·ÉœÁ…oµ¤µ šÎµ¦´ŠªµŠÅ…n ¡n°¥

›ƒŠ´œ†´Â§Éƒ Green Bee-eater

Merops orientalis

›ƒÃ§²¬³—©q´h 73 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


›ƒƒ²Â—É›¯ƒ„´© White-throated Kingfisher

Halcyon smyrnensis …œµ— 28 Ž.¤. žµ„Ä®nž¨µ¥Â®¨¤­¸Â—Š ®´ª ®¨´Š ¨³šo°Š­¸œÊ嘵¨Â—Š ‡°Â¨³°„­¸…µª že„ ˜³Ã¡„ ¨³®µŠ­¸¢jµ ¤´„¡Á„µ³˜°Å¤o®¦º° „·ÉŠÅ¤o¦·¤œÊε ®œ°Š ¹Š ¡ºÊœš¸ÉÁ„¬˜¦„¦¦¤ ¨³ žiµÃž¦nŠ Á¡ºÉ°¤°Š®µ ­´˜ªrœÊε ¤¨Š ¨³ ­´˜ªr…œµ—Á¨È„ ° ¦o°ŠÁ­¸¥Š—´Š œ„ž¦³‹Îµ™·Éœ ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©qh´ 74 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


›ƒƒ¥²Ã—×nén– Red-wattled Lapwing

Vanellus indicus …œµ— 33 Ž.¤. ®´ªÂ¨³‡°—ε ¤¸Â˜o¤­¸…µªš¸…É oµŠ®¼ ®œ´Šš¸É®œoµÂ¨³ žµ„­¸Â—Š ž¨µ¥žµ„—ε ¨Îµ˜´ª—oµœœ­¸œÊ嘵¨°n°œ°¤Ášµ ž¨µ¥že„¨³ ž¨µ¥®µŠ—ε ¨Îµ˜´ª—oµœ¨nµŠ…µª …µ¥µª­¸Á®¨º°Š ¤´„¡Áž}œ‡¼˜n µ¤Â®¨nŠœÊ娳¡ºÊœš¸É Á„¬˜¦„¦¦¤ ®µ„·œ˜µ¤¡ºÊœ—·œ °Á—·œÇ ®¥»—Ç Áª¨µ˜„Ä‹‹³·œ…¹Êœ¡¦o°¤„´­nŠÁ­¸¥Š—´Š œ„ž¦³‹Îµ™·œÉ ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 75 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


›ƒƒ´›Ëϴ§Ƀ Little Cormorant

Phalacrocorax niger

…œµ— 52 Ž.¤. …œ˜µ¤¨Îµ˜´ª­¸—ε ˜µ­¸œÊ嘵¨ žµ„‡n°œ…oµŠ¥µª ž¨µ¥žµ„Š»¤o ¨Š ¤¸ÂŸnœ¡´ŠŸº—¦³®ªnµŠœ·Êª˜¸œ ¡Å—oš´ÊŠÂ®¨nŠœÊµÎ ‹º—¨³œÊεÁ‡È¤ —εœÊε‹´­´˜ªrœÊεÁž}œ°µ®µ¦ Áª¨µ°¥¼Än œœÊε‹³ÃŸ¨nÁŒ¡µ³®´ªÂ¨³‡° ®¨´Š‹µ„®µ°µ®µ¦‹³…¹Êœ¤µÁ„µ³˜µ¤˜°Å¤oÁ¡ºÉ°Ÿ¹ÉŠže„ °°¥¼n¦ª¤„´œÁž}œ ¼Š Áž}œš´ÊŠœ„ž¦³‹Îµ™·ÉœÂ¨³œ„¥oµ¥™·ÉœÁ…oµ¤µÄœnªŠ§—¼®œµª ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 76 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


›ƒ¤´‰Âd¤ Little Egret

Egretta garzetta …œµ— 61 Ž.¤. ˜´ª­¸…µª ‡°¥µª žµ„—ε ®œ´Šš¸®É œoµÁ…¸¥ª°¤Ášµ …µ—ε ˜¸œÁ®¨º°Š nªŠ§—¼Ÿ­¤¡´œ›»r¤¸…œ¥µª­°ŠÁ­oœÃŸ¨n‹µ„šoµ¥š°¥ ¤´„®µ„·œ˜´ªÁ—¸¥ª˜µ¤š»nŠœµ ®¨nŠœÊµÎ ˜nµŠÇ ®µ—Ǩœ ¨³žiµµ¥Á¨œ Á—·œšn°ŠœÊεŞÁ¦º°É ¥ µŠš¸ÄoÁšoµÂ®¥nÇ Á¡ºÉ°Ä®ož¨µ®¦º°­´˜ªrœÊε˜„Ä‹ÁŸ¥˜´ª°°„¤µÄ®o‹´„·œ œ„ž¦³‹Îµ™·œÉ ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 77 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


›ƒƒ¥²¬´Ã–‰ Purple Heron

Ardea purpurea …œµ— 97 Ž.¤. „¦³®¤n°¤—ε ‡°­¸œÊ嘵¨Â—Š ¤¸…¸— —ε—oµœ…oµŠ‡° Ęo‡°…µª ¨Îµ˜´ª—oµœœ­¸Ášµ šo°Š­¸œÊ嘵¨Â—Š …µÁ®¨º°Š ¤´„¡¥ºœœ·ÉŠ°¥¼n ˜µ¤®œ°Š ¹Š š³Á¨­µ š»nŠ®oµœÊε…´Š ¤nœÊε ¨³žiµµ¥Á¨œ ‡°¥‹´ž¨µÂ¨³ ­´˜ªrœÊεš¸ÉÁ…oµ¤µÄ„¨o Áª¨µ·œ®—‡° œ˜·—„´¨Îµ˜´ª Áž}œš´ÊŠœ„ž¦³‹Îµ™·ÉœÂ¨³ œ„¥oµ¥™·Éœ Á…oµ¤µÄœnªŠ§—¼®œµª ¡Å¤nn°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 78 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


›ƒ¤´‰†©´¤ Cattle Egret

Bubulcus ibis …œµ— 51 Ž.¤. …œ˜µ¤˜´ª­¸…µª žµ„Á®¨º°Š …µ‡n°œ…oµŠ—ε §—¼Ÿ­¤¡´œ›»r ®´ª ‡° ¨³®¨´ŠÁž}œ­¸­o¤ …µ­¸¤¡¼Á…o¤ ¡ Á—·œ®µ„·œ˜µ¤­´˜ªrÁ¨¸Ê¥Š˜µ¤¡ºÊœš¸ÁÉ „¬˜¦„¦¦¤ ®¦º°Áª¨µš¸É µªœµÅ™œµ Á¡º°É ‹´Â¤¨Šš¸É„¦³Ã——®œ¸…¹Êœ¤µ Áž}œ œ„ž¦³‹Îµ™·œÉ ¨³œ„¥oµ¥™·ÉœÁ…oµ¤µÄœnªŠ§—¼®œµª ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 79 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


…œµ— 28 Ž.¤. ˜´ª­¸—ε ®µŠ¥µª ž¨µ¥®µŠ Œ„°°„‡¨oµ¥®µŠž¨µ ¤´„¡Á„µ³˜µ¤ ­µ¥Å¢®¦º°„·ÉŠÅ¤o˜µ¤¡ºÊš¸ÉènŠÁ¡º°É ‡°¥ÃŒ‹´ ¤¨Š„·œ œ·­´¥„oµª¦oµª °Å¨nœ„°ºÉœš¸ÉÁ…oµ ¤µÄœ™·Éœ®µ„·œ…°Š˜œ Áž}œš´ŠÊ œ„ž¦³‹Îµ™·Éœ ¨³œ„¥oµ¥™·ÉœÁ…oµ¤µÄœnªŠ§—¼®œµª ¡n°¥

›ƒÃ‰Ã©­´‰§´ Black Drongo

Dicrurus macrocercus

›ƒÃ§²¬³—©q´h 80 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


›ƒ¤´‰ƒ¥¯ƒ ³›šºqŒ©´ Javan Pond Heron

Ardeola speciosa

…œµ— 46 Ž.¤. ®´ª ‡° ¨³°„­¸ÁœºÊ° ¤¸ ¨µ¥…¸—­¸œµÊÎ ˜µ¨ Ęo‡°…µª ®¨´ŠÂ¨³ že„­¸œÊ嘵¨ šo°Š­¸…µª …µ­¸Á®¨º°Š §—¼Ÿ­¤¡´œ›»r ®´ªÂ¨³‡°Áž}œ­¸œÊ嘵¨ °n°œ °„­¸œÊ嘵¨Â—Š ®¨´Š—ε že„¨³ šo°Š ­¸…µª …µµŠ˜´ª°µ‹Áž}œ­¸Â—Š ¤´„¡¥ºœœ·ÉŠ˜µ¤¡Š®oµ®¦º°Â®¨nŠœÊε ˜nµŠÇ Á¡º°É ‡°¥‹´Á®¥ºÉ°¡ª„ž¨µÂ¨³ ¤¨Š œ„ž¦³‹Îµ™·Éœ ¡n°¥¤µ„

›ƒÃ§²¬³—©q´h 81 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


›ƒƒ¥²Š¶œ­n´¬·Â¥·¤œ Plain Prinia

Prinia inornata …œµ— 15 Ž.¤. ¨Îµ˜´ª—oµœœ­¸œÊ嘵¨ ¤¸‡·Êª‹µŠÇ ¨Îµ˜´ª —oµœ¨nµŠ­¸ÁœºÊ° …œ‡¨»¤Ã‡œ®µŠ—oµœ¨nµŠ­¸Á®¨º°Š Áš¸É¥ª „¦³Ã——®µ„·œÅž˜µ¤„°„„ ¡Š®oµ ¨³Å¤o¡»n¤Ä„¨o ®¨nŠœÊε œ„ž¦³‹Îµ™·œÉ ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 82 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


›ƒÂ–n´§£­§³‰Â™´ Grey Wagtail

Motacilla cinerea …œµ— 19 Ž.¤. ¨Îµ˜´ªÁ¡¦¸¥ª ®´ªÂ¨³®¨´Š­¸Ášµ že„—ε ‡° ¨³šo°Š…µª °„¨³Ã‡œ®µŠ—oµœ¨nµŠ­¸Á®¨º°Š §—¼Ÿ­¤¡´œ›»r Á¡«Ÿ¼o‹³¤¸­¸—εš¸ÄÉ ˜o‡° Á—·œ®µ„·œ˜µ¤¡ºÊœ—·œ Œ³Ç ®¦º°„o°œ®·œ˜µ¤¨Îµ›µ¦ Áª¨µÁ—·œ„¦³—„®µŠ ˜¨°—Áª¨µ ¡Å—o˜µ¤š»nŠœµ ¡ºÊœš¸ÉènŠÄ„¨oœÊε ¨³ ®¨nŠœÊεĜžiµ œ„¥oµ¥™·ÉœÁ…oµ¤µÄœnªŠ§—¼®œµª ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 83 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


›ƒÃ¯m›ƒ¶›¥³‰ Edible-nest Swiftlet

Aerodramus fuciphagus …œµ— 13 Ž.¤. žµ„Á¨È„ ¨Îµ˜´ª—oµœœ­¸œÊ嘵¨°¤—ε ¨Îµ˜´ª —oµœ¨nµŠ­¸‹µŠ„ªnµ ˜³Ã¡„­¸Ášµ že„Á¦¸¥ª¥µª ž¨µ¥®µŠ¤œ ˜¦Š„¨µŠÁªoµÁ¨È„œo°¥ ¤´„¡·œŒª´—ÁŒª¸¥œÁ®œº°žiµµ¥Á¨œ Á¡ºÉ°‹´Â¤¨Š ˜„Á¥Èœ‹³¤µ¦ª¤ ¼Š°¥¼n˜µ¤Â®¨nŠ°µ«´¥ šÎµ¦´Š—oª¥ œÊ娵¥ ž³˜·—˜µ¤Ÿœ´Š™Ê宦º°°µ‡µ¦ ¡Å—o˜µ¤µ¥ {Š~ ¨³ Á„µ³„¨µŠš³Á¨ œ„ž¦³‹Îµ™·Éœ ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 84 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


›ƒƒ¶›Âd~¤© Collared Kingfisher

Todiramphus chloris …œµ— 24 Ž.¤. žµ„®œµž¨µ¥Â®¨¤­¸—ε ǜžµ„¨nµŠ­¸ÁœºÊ° ®´ª ¨Îµ˜´ª—oµœœ ¨³®µŠ­¸¢jµ°¤Á…¸¥ª ®´ª‡·Êª…µª

¨Îµ˜´ª—oµœ¨nµŠÂ¨³ªŠ¦°‡°¦·Áª–šoµ¥š°¥ ­¸…µª ¤´„¡Á„µ³œ„·ÉŠÅ¤o®¦º° Á­µ¦·¤œÊµÎ ˜µ¤žiµµ¥Á¨œ ¤nœµÊΠ¨³­ªœŸ¨Å¤o Ą¨oµ¥ {~Šš³Á¨ °µ®µ¦®¨´„‡º°

ž¼Áže¥ª®¦º° ž¼„oµ¤—µ ¦o°ŠÁ­¸¥Š—´Š

œ„ž¦³‹Îµ™·œÉ ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 85 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


›ƒŒ´¤Â§›œ¸‰ Marsh Sandpiper

Tringa stagnatilis …œµ— 25 Ž.¤. žµ„®¨¤˜¦Š­¸—ε ¨Îµ˜´ª —oµœœ­¸Ášµ že„—ε ®œoµÂ¨³¨Îµ˜´ª­¸…µª …µ ­¸Á…¸¥ª §—¼Ÿ­¤¡´œ›»r ®¨´ŠÂ¨³že„Áž}œ¨µ¥—ε ‡°Â¨³°„¤¸¨µ¥ ¡Á—·œ®µ„·œ˜µ¤®µ—Á¨œ ¹ŠœÊε‹º— ¨³š»nŠœµ ­nªœ¤µ„¡®µ„·œ˜µ¤ ¨Îµ¡´Š ˜nµŠ‡¦´ÊŠ„È¡°¥¼n¦ª¤„´œÁž}œ ¼ŠÄ®n œ„¥oµ¥™·ÉœÁ…oµ¤µÄœnªŠ§—¼®œµª ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 86 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


›ƒ—·›Â™·¤› Black-winged Stilt

Himantopus himantopus …œµ— 38 Ž.¤. žµ„®¨¤¥µªÂ¨³˜¦Š ®´ª ‡° ¨³¨Îµ˜´ª—oµœ¨nµŠ…µª „¦³®¤n°¤Â¨³¦°˜µ—ε ®¨´ŠÂ¨³že„—ε …µª¥µª­¸Â—Š°¤¤¡¼ §—¼Ÿ­¤¡´œ›»r Á¡«Ÿ¼o®´ª…µª Á¡«Á¤¸¥ „¦³®¤n°¤

­¸Ášµ ¤´„¡Á—·œ¨»¥œÊε®µ„·œÁž}œ ¼Š˜µ¤ ®œ°Š¹Š š»nŠœµ ¨³®µ—Á¨œ čožµ„¥µª‹·„

°µ®µ¦ÄœÁ¨œ Áž}œš´ÊŠœ„ž¦³‹Îµ™·ÉœÂ¨³œ„¥oµ¥™·Éœ

Á…oµ¤µÄœnªŠ§—¼®œµª ¡n°¥¤µ„

›ƒÃ§²¬³—©q´h 87 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


›ƒ­³©Ä—£§´¤» Malaysian Plover

Charadrius peronii …œµ— 15 Ž.¤. ®´ªÃ˜ ‡°­´Êœ ®¨´ŠÂ¨³že„Áž}œ¨µ¥ …µ­¸ÁœºÊ°°¤¤¡¼ Á¡«Ÿ¼o„¦³®¤n°¤­¸œµÊÎ ˜µ¨Â—Š ®œoµŸµ„¨³…oµŠÂ„o¤—ε ¤¸Â™­¸—ε‡Ç ‹µ„®¨´Š ‡°¨Š¤µ…oµŠ°„ Á¡«Á¤¸¥ ¦·Áª–š¸ÁÉ ž}œ­¸—ε…°ŠÁ¡«Ÿ¼o ‹³Áž}œ­¸œÊ嘵¨Â—Š ¤´„¡Áž}œ‡¼n®¦º°„¨»n¤ Á¨È„Ç Á—·œ®¦º°ª·ÉŠ®µ„·œ˜µ¤®µ—š¦µ¥š¸É ÁŠ¸¥­Š œ„ž¦³‹Îµ™·Éœ ¡Å¤nn°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 88 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


›ƒ¤´‰™²Â§ Pacific Reef Egret

Egretta sacra

…œµ— 58 Ž.¤. ¨´„¬–³¦¼ž¦nµŠ‡¨oµ¥ œ„¥µŠÁže¥ š¸É¡n°¥Áž}œœ·—­¸Á…o¤ …œ˜µ¤¨Îµ˜´ª­¸ÁšµÁ…o¤ žµ„¨³…µ ­¸Á…¸¥ª ­nªœœ·—­¸…µª¡¥µ„ …œ˜µ¤¨Îµ˜´ª‡n°œ…oµŠ…µª žµ„Á®¨º°Š …µÁ…¸¥ª Áš¸É¥ªÁ—·œ®µ„·œ °¥¼n˜µ¤®µ—š¦µ¥µ¥ {~Š ¨³Ã…—®·œ ¦·¤š³Á¨ œ„ž¦³‹Îµ™·Éœ ¡n°¥ ›ƒÃ§²¬³—©q´h 89 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


©§´™·Ê œ

h´Â—ɉ¥³‰

›ƒÃ§²¬³—©q´h 90 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§

h´Œ´¤Â§›


›ƒ™·Ê œ Œ´¤­´–

Œº£Œ›

¹Ë›™·Êƒ«—¥ƒ¥¥£

›ƒƒ¥²Š¯ƒ

›ƒÃ§²¬³—©q´h 91 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


¬³—©q§·Ë¤‰§»ƒ–n©¤›£ §¶‰Ã¬£ Long-tailed Macaque

Macaca fascicularis …œµ— 48-55 Ž.¤. Áž}œ¨·Šš¸É¤¸®µŠ¥µª¡°Ç „´‡ªµ¤¥µª…°Š ®´ª¦ª¤„´¨Îµ˜´ª …œ˜µ¤˜´ª­¸œÊ嘵¨Ášµ™¹ŠœÊµÎ ˜µ¨Â—Š ¨Îµ˜´ª —oµœ¨nµŠ­¸‹µŠ„ªnµ …œœ„¦³®¤n°¤¸ÊŞ—oµœ®¨´Š—¼‡¨oµ¥Áž}œ ‹»„®¨¤ œ·­´¥°°¥¼n¦ª¤„´œÁž}œ ¼Š ®µ„·œÄœÁª¨µ„¨µŠª´œ „·œš´ÊŠ¡ºÂ¨³­´˜ªrÁž}œ°µ®µ¦ ¡˜µ¤žiµ¦·¤œÊµÎ žiµµ¥Á¨œ £¼Á…µ®·œž¼œ ¨³¦·Áª–Ä„¨o»¤œ ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 92 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


ƒ¥²Ã—­›¹¯ Northern Treeshrew

Tupaia belangeri

…œµ— 16-20 Ž.¤. ¨´„¬–³‡¨oµ¥„¦³¦°„ ˜n®œoµÂ¨³‹¤¼„¥µª ®¨¤ ®µŠÁž}œ¡¼nÁ¦¸¥ª¥µª ®µŠ¥µª¡°Ç „´‡ªµ¤¥µª®´ª¦ª¤„´ ¨Îµ˜´ª …œ˜µ¤˜´ªÂ¨³®µŠ­¸œµÊÎ ˜µ¨ °µ«´¥®µ„·œ°¥¼nœ˜oœÅ¤o˜µ¤ žiµ—Š—· žiµÁ‹¡¦¦– žiµ¨³Á¤µ³ ¨³­ªœŸ¨Å¤o „·œš´ÊŠŸ¨Å¤o ¤¨Š ¨³­´˜ªr¤¸„¦³—¼„­´œ®¨´Š…œµ—Á¨È„ ¡n°¥ ›ƒÃ§²¬³—©q´h 93 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


ƒ¥²¥¯ƒ§´¤­´‰–Ï´ Grey-bellied Squirrel

Callosciurus caniceps …œµ— 21.5 Ž.¤. Áž}œ­´˜ªr¢{œÂš³ ¤¸®µŠÁž}œ¡¼n¥µª„ªnµ¨Îµ˜´ªÁ¨È„œo°¥ …œ˜µ¤˜´ª­¸œÊ嘵¨Â„¤­o¤ ¨Îµ˜´ª —oµœ¨nµŠ­¸ÁšµÂ„¤ÁŠ·œ ×¥ÁŒ¡µ³ ¦·Áª–„¨µŠšo°Š ®µŠ ­¸œÊ嘵¨ „¤Ášµ ¤¸¨µ¥´ÊŠ™¸ÉÇ ­¸Á…o¤ ž¨µ¥®µŠ­¸—ε °µ«´¥°¥¼nœ˜oœÅ¤o ˜n°µ‹¡˜µ¤¡ºÊœ—·œÅ—o—oª¥ „·œ¡ºÂ¨³Â¤¨ŠÁž}œ°µ®µ¦ ¡˜µ¤žiµš»„ž¦³Á£š ­ªœžiµ ¨³¡ºÊœš¸ÉÁ„¬˜¦„¦¦¤ ¡‡n°œ…oµŠn°¥

›ƒÃ§²¬³—©qh´ 94 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


ƒ¥²Šn¯› Indochinese Ground Squirrel

Menetes berdmorei

…œµ— 18 Ž.¤. Áž}œ„¦³¦°„…œµ—„¨µŠ ‹¤¼„¥µª ®µŠ­´Êœ „ªnµ¨Îµ˜´ª …œ¨Îµ˜´ª—oµœœ­¸œÊ嘵¨Â—Š ¨Îµ˜´ª—oµœ…oµŠ¤¸ ™­¸Á…o¤­¨´‹µŠ ¨Îµ˜´ª—oµœ¨nµŠ­¸ÁœºÊ°‹µŠÇ ­nªœÄ®n¡ ®µ„·œœ¡ºÊœ—·œ °µ‹žeœ…¹Êœ˜oœÅ¤oĜ¦³—´˜É娳„¨µŠoµŠ ¡Å—o˜µ¤žiµÁ„º°š»„ž¦³Á£š ˜n‹³¡n°¥ÄœžiµÁ˜ÈŠ¦´Š

›ƒÃ§²¬³—©qh´ 95 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


­›»™n¯‰„´© House Rat

Rattus rattus

จมู„กแหลม …œµ— 18.2 Ž.¤. …œ˜µ¤¨Îµ˜´ª­¸œÊ嘵¨ ¨Îลำตั µ˜´วªด้—oาµนล่ ¨nµาŠ­¸งสี…ขµªาว‹¤¼ ใบหูใหญ่ กับความยาวหั วรวมกั บลำตั ®¨¤ ĝ®¼Äความยาวหางพอๆ ®n ‡ªµ¤¥µª®µŠ¡°Ç „´‡ªµ¤¥µª®´ ª¦ª¤„´ ¨Îµว˜´ª

°µ«´¥°¥¼nŗo®¨µ¥­£µ¡ ˜´ÊŠÂ˜noµœÁ¦º°œÂ®¨nŠ»¤œ‹œ™¹ŠÄœžiµ ­nªœÄ®n°°„®µ„·œÁª¨µ„¨µŠ‡ºœ žeœ˜oœÅ¤oŗo—¸ „·œš´ÊŠ¡ºÂ¨³ ­´˜ªr Áž}œ«´˜¦¼­Îµ‡´š¸šÉ 娵¥Ÿ¨Ÿ¨·˜šµŠ„µ¦Á„¬˜¦ …¥µ¥¡´œ›»r ¦ª—Á¦Èª ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 96 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


¬³—©q§¹Ë¯¤†§´› 粬²Â™¶››ËÏ´¬²Â™¶›œƒ

Š¶Ë‰Šƒ­´‰Ãœ›Â§Éƒ Flat-tailed Gecko

Cosymbotus playtyurus …œµ— 12.5 Ž.¤. Áž}œ‹·ÊŠ‹„š¸É¡˜µ¤oµœÁ¦º°œ‡œ ¤¸­­¸ ´œ ®¨µ„®¨µ¥˜´ŠÊ ˜n­¸Ášµ°¤œÊ嘵¨‹µŠÇ Ş‹œ™¹Š­¸œÊ嘵¨Á…o¤ ­µ¤µ¦™Áž¨¸¥É œÂž¨Š­¸­´œÂ¨³¨ª—¨µ¥Å—o˜µ¤­£µ¡Âª—¨o°¤ ®µ„·œÅ—oš´ÊŠ˜°œ„¨µŠª´œÂ¨³„¨µŠ‡ºœ ˜n‹³°°°„¤µ®µ„·œ „·œÂ¤¨Š…œµ—Á¨È„Äœ¦·Áª–š¸É¤¸Â­ŠÅ¢ ¡Å—oš´ÊŠ˜µ¤žiµÂ¨³ ®¨nŠ»¤œ ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 97 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


—ºoƒÃƒœn´› Tockay

Gekko gekko …œµ— 35 Ž.¤. ˜´ª­¸œÊ嘵¨°¤Ášµ ¤¸‹»—­¸Â—ŠÁ…o¤Â¨³¢jµ°n°œ„¦³‹µ¥š´Éª˜´ª Ÿ·ª®œ´Š¤¸˜»n¤œ¼œÁ¨È„Ç Á¦¸¥Š„´œÁž}œÂœª¥µª˜µ¤¨Îµ˜´ª‹µ„‡°™¹Š®µŠ ˜°œ„¨µŠª´œ°Žn°œ˜´ª°¥¼n˜µ¤Ž°„®¨º ¤´„Å—o¥·œÁ­¸¥Š¦o°Š¤µ„„ªnµ‹³Á®Èœ˜´ª °°„®µ„·œ˜°œ„¨µŠ‡ºœ ×¥ÁŒ¡µ³¦·Áª–š¸É¤¸Â­ŠÅ¢˜µ¤oµœÁ¦º°œ „·œ¡ª„¤¨Š˜nµŠÇ Áž}œ°µ®µ¦ ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 98 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


­·Ë¤ Water Monitor

Varanus salvator …œµ— 260-320 Ž.¤. Áž}œ­´˜ªrÁ¨ºÊ°¥‡¨µœ…œµ—Ä®n ˜´ª­¸Ášµ™¹ŠœÊ嘵¨Á…o¤ ¤¸¨µ¥Áž}œ—°„Áž}œ—ªŠ­¸Á®¨º°Šš´Éª˜´ª ¨Îµ˜´ª—oµœ¨nµŠ­¸‹µŠ °µ«´¥°¥¼n˜µ¤žiµµ¥Á¨œ ®œ°Š¹Š š»nŠœµ ¦ª¤š´ŠÊ ®¨nŠœÊεĜžiµ ¤´„¡Á—·œ®µ„·œ˜µ¤µ¥œÊε ˜n„ªÈ nµ¥œÊεŗo—¸ ¨³žeœ˜oœÅ¤oÁ„nŠÁnœ„´œ „·œž¼ „ Ņnœ„-¨¼„œ„ „·ÊŠ„nµ ­´˜ªrÁ¨¸Ê¥Š¨¼„—oª¥œ¤…œµ—Á¨È„ ¨³Žµ„­´˜ªr˜nµŠÇ ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 99 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


‰»Â„·¤©´ƒÃ­›œ Long-nosed Whip Snake

Ahaethulla nasuta …œµ— 127 Ž.¤. žµ„®¨¤ ¨Îµ˜´ªÁ¦¸¥ª¥µª ­nªœÄ®n¤­¸ ¸Á…¸¥ª°¤Á®¨º°Š ­nªœšo°ŠÁ®¨º°Š ˜n µŠ˜´ª°µ‹Áž}œ­¸Á®¨º°Š­—®¦º°œÊ嘵¨ °°„®µ„·œÁª¨µ „¨µŠª´œ ¤´„¡°¥¼n˜µ¤˜oœÅ¤o®¦º°Å¤o¡»n¤ÄœžiµÂ¨³¡ºÊœš¸É Á„¬˜¦„¦¦¤ µŠ‡¦´ÊŠÁ¨ºÊ°¥¨Š¤µ˜µ¤¡ºÊœ—oª¥ °µ®µ¦Å—o„n „·ÊŠ„nµÂ¨³œ„…œµ—Á¨È„ ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 100 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


—m´›´ Asian Snail-eating Turtle

Malayemys subtrijuga …œµ— 21 Ž.¤. Áž}œÁ˜nµœÊε‹º— ®´ª‡n°œ…oµŠÃ˜ ¤¸¨µ¥…µª¥µª ˜¨°—™¹Š…oµŠ‡° „¦³—°Š­¸œÊ嘵¨—ε …°­¸‡¦¸¤®¦º°Á®¨º°Š —oµœœ¤¸­´œœ¼œ˜µ¤¥µª 3 ­´œ „¦³—°Š­nªœ¨nµŠ­¸Á®¨º°Š ˜´ªŸ¼o ¤¸®µŠ¥µªÂ¨³…œµ—Ä®n„ªnµ˜´ªÁ¤¸¥ ®µ„·œ¨¼„„»oŠ ž¨µ ¤¨Š ×¥ÁŒ¡µ³®°¥ ˜µ¤®œ°Š ¹Š ¨³š»nŠœµš¸É¤¸œÊεšnª¤…´Š ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 101 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


ƒœ›´ Rugose Frog

Hoplobatrachus rugulosus …œµ— 68-85 ¤.¤. Áž}œ„…œµ—Ä®n ¨Îµ˜´ª­¸Á…¸¥ª¤³„°„°¤ œÊ嘵¨ Ÿ·ª®œ´Š—oµœœ¨Îµ˜´ª¤¸˜»n¤Â¨³­´œ¥µª ®¨´ŠÂ¨³­¸…oµŠ¤¸ ‹»—­¸—ε‹µŠÇ „¦³‹µ¥°¥¼nš´ÉªÅž šo°Š­¸Ášµ Ęo‡µŠ¤¸¨µ¥…¸—¥µªÇ ­¸—ε ¡°µ«´¥®µ„·œ˜µ¤Â®¨nŠœÊε‹º—Äœš¸¦É µ¨»n¤ ¨³¦·Áª– ¦°œ°„žiµÅ¤o ž{‹‹»´œœ·¥¤Á¨¸Ê¥ŠÄœÁ·ŠÁ«¦¬“„·‹ ¡Å—oš»„£µ‡

›ƒÃ§²¬³—©q´h 102 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


„·¤–œ³©­¥¹¯Â„·¤–Š¶ƒ Green-backed Frog

Rana erythraea …œµ— 31-45 ¤.¤. ¨Îµ˜´ª‡n°œ…oµŠÁ¡¦¸¥ª ®¨´Š­¸Á…¸¥ª­— …œµ—oª¥Â™­¸Á®¨º°Š°n°œ˜µ¤Âœª¥µª…°Š¨Îµ˜´ª ­´œ˜n°¤œ¼œš¸É…°®¨´Š¤¸­Á¸ ®¨º°Š …°žµ„­¸…µª šo°Š­¸…µª …µÂ¨³œ·Êª¥µª­¸Á®¨º°Š°¤Â—Š®¦º°­¸œÊ嘵¨ ¤¸¨µ¥Á¨È„œo°¥ °µ«´¥®µ„·œ°¥¼n˜µ¤Â®¨nŠœÊε˜nµŠÇ š¸É¤¸¡ºœÊµÎ ¨³š»Šn œµ œÊεšnª¤…´Š ¡n°¥ ›ƒÃ§²¬³—©q´h 103 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


†´‰†ƒœn´› Black-spined Toad

Bufo melanostictus …œµ— 80 ¤.¤. ˜´ª‡n°œ…oµŠÄ®n ¨Îµ˜´ª­¸œÊ嘵¨®¦º°Ášµ°¤œÊ嘵¨ Ÿ·ª®œ´Š …¦»…¦³Á˜È¤Åž—oª¥˜»n¤Á¨È„Ä®n„¦³‹µ¥š´Éª˜´ª ­´œÂ…ÈŠœ®´ªÁ¦¸¥Š˜n°Áž}œÁ­oœ Á—¸¥ª„´œ˜´ÊŠÂ˜nž¨µ¥®´ª‹œ™¹Š…¤´ ˜n°¤¡·¬®¨´ŠÂŸnœ®¼¤¸¨´„¬–³Ä®n¨³ ¥µª °µ«´¥°¥¼n˜µ¤¡ºÊœ—·œÂ¨³Ã‡œ˜oœÅ¤oĜ­ªœ®¦º°¡ºÊœš¸ÉÁ„¬˜¦„¦¦¤ °°„®µ„·œ˜°œ„¨µŠ‡ºœ ¡n°¥

´–œn´› Common Treefrog

Polypedates Leucomystax …œµ— 50-80 ¤.¤. ¨Îµ˜´ª­¸Ášµ®¦º° œÊ嘵¨°¤Á®¨º°Š ˜n°µ‹Áž¨¸É¥œ­¸Å—o ®¨µ„®¨µ¥˜µ¤­£µ¡Âª—¨o°¤ „¨µŠ ®¨´Š¤¸‹»—®¦º°Â˜o¤­¸Á…o¤ ®¦º°¤¸¤ขีด¸…¸—ยาว ¥µª 4 Á­oœ…œµœ„´œ …µ¤¸¨µ¥¡µ—­¸Á…o¤ °µ«´¥®µ„·œ˜µ¤¡ºÊœ—·œÂ¨³Ã‡œ˜oœÅ¤o ˜µ¤š»nŠœµ ­ªœŸ¨Å¤o ¨³žiµÅ¤o®¨µ¥ ž¦³Á£š ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©qh´ 104 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


¯¸Ê‰¯m´‰œn´› Painted Bullfrog

Kaloula pulchra …œµ— 75 Ž.¤. ¨Îµ˜´ª¡°Š„¨¤­¸œÊ嘵¨Á…o¤ œ®´ª¤¸Â™ ­¸œÊ嘵¨°n°œ®¦º°¤¡¼¡µ—…ªµŠ ˜n°—oª¥Â™„ªoµŠ ­¸Á—¸¥ª„´œ¡µ—¤µ˜µ¤Âœª…°®¨´Š …µ¤¸¨µ¥¡µ—­¸Á…o¤ ž¨µ¥˜¸œ®œoµÂŸn°°„Á¨È„œo°¥ Ęo‡µŠ­¸Á…¤nµ šo°Š¤¸ ¨µ¥Á¨°³Ç ­¸¤nªŠ°¤—ε °µ«´¥®µ„·œ°¥¼n˜µ¤¡ºœÊ —·œ®¦º° ǜ˜oœÅ¤o Ĝ­ªœÂ¨³¡ºÊœš¸ÁÉ „¬˜¦„¦¦¤ ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 105 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


¯š¶œ´¤†©´£Ã—ƒ—m´‰¥²­©m´‰ „·¤– ­³© §Ï´—³© ž¶©­›³‰ —·› ¦—¶ƒ¥¥£ ˜¶Ê›™·Ê¯¤»m ›ƒÃ§²¬³—©q´h 106 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


¯¸Ê‰¯m´‰

ƒœ

›ƒÃ§²¬³—©q´h 107 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§

†´‰†ƒ


㧉 ž·Â¬¹Ë¯­›¯›ŠÏ´dš¥¥£–´ Tailed Jay

Graphium agamemnon

…œµ— 85-100 ¤.¤. že„—oµœœ­¸œÊ嘵¨Á…o¤-—ε ¤¸Â˜o¤­¸Á…¸¥ª°n°œÂ¨³…µªš´Éªš´ÊŠže„ že„—oµœ¨nµŠ ­¸œÊ嘵¨ ¤¸Â˜o¤­¸Á…¸¥ª°n°œÂ¨³¨µ¥Á¨°³Ç ¤¸‹»——ε ¨³¤¡¼Ä„¨oǜže„‡¼n®¨´Š …°že„‡¼n®¨´Š®¥´„Áž}œ‡¨ºÉœ ¤»¤ž¨µ¥že„¤¸˜·ÉŠ¥ºÉœ°°„¤µÁ¨È„œo°¥ °µ«´¥®µ„·œ°¥¼n ˜µ¤žiµÃž¦nŠ ¨Îµ®oª¥ ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 108 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


ž·Â¬¹Ë¯§´¤dƒ¬n£Å­m Great Orange Tip

Hebomoia glaucippe …œµ— 80-100 ¤.¤. že„—oµœœ­¸…µªœª¨ ­nªœž¨µ¥…°Š že„‡¼n®œoµž¦³¤µ–‡¦¹ÉŠ®œ¹ÉŠ¤¸Â™­¸­o¤…œµ—Ä®n ¤»¤Â¨³ …°že„—ε ¨³¤¸‹»—­¸—µÎ Á¨È„Ç Á¦¸¥Š¦³®ªnµŠÁ­oœže„ že„—oµœ¨nµŠ¡ºÊœ­¸œÊ嘵¨‹µŠÇ ¤¸¨µ¥­¸œÊ嘵¨š´ªÉ Ş —¼‡¨oµ¥ ĝŤo®oŠ °µ«´¥®µ„·œ°¥¼n˜µ¤žiµÃž¦nŠ žiµÅŸn žiµµ¥Á¨œ š»nŠ®oµ ¨³Â®¨nŠ»¤œ ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 109 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


ž·Â¬¹Ë¯Â•¥š¥¥£–´ Common Grass Yellow

Eurema hecabe

…œµ— 40-50 ¤.¤. že„—oµœœ­¸Á®¨º°Š­— …°že„­¸ —ε ×¥…°že„—oµœ…oµŠ…°Šže„‡¼n®œoµ¤¸‡ªµ¤®œµ ¤µ„„ªnµÂ¨³Áž}œ¦°¥®¥´„Áªoµ že„—oµœ¨nµŠ‡¨oµ¥ že„œ ˜n¤¸¨µ¥‹»—­¸œµÊÎ ˜µ¨Á¨È„Ç „¦³‹µ¥š´ÉªÅž ¨³¤°ŠÁ®Èœ­¸—ε‹µŠÇ …°Š…°že„œ °µ«´¥®µ „·œ°¥¼n˜µ¤žiµÃž¦nŠ žiµÅŸn žiµµ¥Á¨œ š»nŠ®oµ ¨³ ®¨nŠ»¤œ ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 110 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


ž·Â¬¹Ë¯ƒ²§´¬·š¥¥£–´ Common Plain Sailor

Neptis hylas

…œµ— 50-60 ¤.¤. že„—oµœœ¡ºÊœ­¸—ε ¤¸Â˜o¤­¸…µª Á¦¸¥Š„´œÁž}œÂœª…ªµŠ¨Îµ˜´ª ‹œ—¼Á®¤º°œÂ™ 3 ™ ™˜¦Š„¨µŠ®œµÂ¨³Á®Èœ´—š¸­É »— že„—oµœ¨nµŠ¡ºÊœže„­¸œµÊÎ ˜µ¨°°„Á®¨º°Š ¤¸‹»—¨³ ™‡¨oµ¥že„—oµœœ …–³Á„µ³¤´„„µŠže„ ž¨µ¥®œª—¤¸­­¸ o¤ °µ«´¥®µ„·œ°¥¼n˜µ¤žiµÃž¦nŠ ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 111 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


ž·Â¬¹Ë¯­›¯›Åœ¥³ƒ¡i´Å­m Dark Blue Tiger

Tirumala septentrionis

…œµ— 85-95 ¤.¤. že„—oµœœ­¸œÊ嘵¨Á…o¤Á„º° —ε ¤¸Â™­¸¢jµÂ¨³‹»—­¸¢jµ‹µŠÇ „¦³‹µ¥š´Éªš´ŠÊ že„ že„—oµœ¨nµŠ‡¨oµ¥že„—oµœœ ­nªœ°„­¸—µÎ ¤¸¨µ¥‹»—…µª °µ«´¥®µ„·œ°¥¼n˜µ¤žiµÃž¦nŠÂ¨³ žiµÅŸn ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 112 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


ž·Â¬¹Ë¯­›¯›Åœ¥³ƒ§´¤Â¬¹¯ Common Tiger

Danaus genutia

…œµ— 75-95 Ž.¤. že„—oµœœ­¸œÊ嘵¨°¤­o¤ ¤¸¨µ¥—ε˜µ¤ÂœªÁ­oœže„ …°že„—oµœ…oµŠ­¸—ε ¤¸‹»—­¸…µªÁ¨È„Ç Á¦¸¥Š˜n°ÁœºÉ°Š„´œ ¤»¤že„‡¼n®œoµ Á„º°‡¦¹ÉŠ®œ¹ÉŠ­¸—ε ¤¸‹»—…µª…œµ—Ä®nÁ¦¸¥Š ˜·—„´œ že„—oµœ¨nµŠ‡¨oµ¥že„—oµœœ °µ«´¥ ®µ„·œ°¥¼n˜µ¤žiµÃž¦nŠ žiµµ¥Á¨œ ¨³Â®¨nŠ »¤œ ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 113 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


ž·Â¬¹Ë¯ º£m Æ£nš¥¥£–´ Common Tit

Hypolycaena erylus …œµ— 32-36 ¤.¤. že„—oµœœ Á¡«Ÿ¼o¤¸­¸¤nªŠÁ…o¤ Á¡«Á¤¸¥­¸œÊ嘵¨ že„—oµœ¨nµŠ­¸œÊ嘵¨°¤Ášµ ¤¸¨µ¥…¸—­¸œÊ嘵¨ÄœÂœª¥µª…œµœ„´ …°že„—oµœ…oµŠ ¤»¤ž¨µ¥že„…°Šže„‡¼n®¨´Š¤¸‹»—­¸­o¤Â˜o¤—ε ž¨µ¥že„‡¼n®¨´Š¤¸Á­oœ…œÁ¨È„Ç …oµŠ¨³ 2 Á­oœ °µ«´¥®µ„·œ°¥¼n˜µ¤ žiµÃž¦nŠ žiµÅŸn žiµµ¥Á¨œ š»nŠ®oµ ¨³¨Îµ›µ¦ ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 114 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


ž·Â¬¹Ë¯¡i´­¶Ê‰­n¯¤¬·†§ËÏ´ Plain Cupid

Chilades pandava …œµ— 30-35 ¤.¤. že„—oµœœ Á¡«Ÿ¼o¤¸­¸œµÊÎ ˜µ¨žœ¤nªŠ …°že„…µª ž¨µ¥že„‡¼n®¨´Š¤¸‹»—…µªÂ˜o¤—εÁ¦¸¥Š„´œÁž}œ ™ª Á¡«Á¤¸¥­¸¢jµžœœÊ嘵¨ ¤»¤ž¨µ¥že„…°Šže„‡¼n®¨´Š¤¸ ‹»—­¸­o¤Â˜o¤—ε že„—oµœ¨nµŠ­¸œµÊÎ ˜µ¨°¤Ášµ ¤¸¨µ¥­¸…µª ¨³Â˜o¤—ε Ą¨o¤»¤ž¨µ¥že„¤¸‹»—­¸­o¤Â˜o¤­¸—µÎ °µ«´¥ ®µ„·œ˜µ¤š»nŠ®oµ žiµÅŸn ¨³žiµÃž¦nŠ ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 115 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


ž·Â¬¹Ë¯­›¯› º™¥´š¥¥£–´ Common Pierrot

Castalius rosimon …œµ— 24-32 ¤.¤. že„—oµœœ­¸…µª …°že„ ­¸—ε ¦·Áª–„¨µŠže„¤¸‹»—­¸—εž¦³ž¦µ¥ ǜže„¤¸­¸¢jµ‹µŠÇ že„—oµœ¨nµŠ…µª ¤¸‹»— ­¸—儦³‹µ¥š´ªÉ š´ÊŠže„ ¤»¤ž¨µ¥že„ ‡¼n®¨´Š¤¸Á­oœ…œÁ¨È„Ç …oµŠ¨³ 1 Á­oœ ¡°µ«´¥®µ„·œ°¥¼n˜µ¤žiµÃž¦nŠ žiµÅŸn š»nŠ®oµ ¨³¨Îµ›µ¦ ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 116 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


ž·Â¬¹Ë¯­›¯›­›´£ƒ²™ƒ¥ƒ Tawny Coster

Acraea violae …œµ— 50-70 ¤.¤. že„—oµœœ­¸­o¤ ¤¸‹»——ε ž¦³ž¦µ¥ …°že„—oµœ…oµŠš´ÊŠ‡¼n œÂ¨³‡¼¨n nµŠ­¸—ε že„—oµœ¨nµŠ‡¨oµ¥že„—oµœœ ˜n­‹¸ µŠ„ªnµ …°že„ —oµœ…oµŠ…°Šže„‡¼n®¨´Š¤¸Â˜o¤­¸…µªÁ¦¸¥Š„´œœÂ™ ­¸—ε °µ«´¥®µ„·œ°¥¼n˜µ¤žiµÃž¦nŠ š»Šn ®oµ ¨³ ®¨nŠ»¤œ ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 117 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


㧉¯Â„É£¯¶›Ä–Š·› Indochinese Damselfy

Ceriagrion indochinese

…œµ— 17-19 ¤.¤. ®´ª ˜µ ¨³°„­¸Á…¸¥ª°n°œ ž¨o°Ššo°Š¥µªÁ¦¸¥ª­¸Á…¸¥ª°n°œ°¤Á®¨º°Š ®¦º°­¸œÊ嘵¨°n°œ že„Ä­ ž¨µ¥že„¤¸Â˜o¤­¸—µÎ …µ¤¸…œÂ®¨¤Á®ÈœÁ—nœ´— °Á„µ³˜µ¤¡Š®oµ Ą¨o®¨nŠœÊµÎ °µ«´¥®µ„·œ°¥¼n˜µ¤žiµÃž¦nŠ žiµ¨³Á¤µ³ ­œµ¤®oµ ¨³š»nŠÃ¨nŠ ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 118 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


£¯šÂ­¤·Ê¤©§´¤™­´¥Â„·¤© Oleander Hawkmoth

Daphnis nerii

…œµ— 75-85 ¤.¤. Áž}œŸ¸Á­º°Ê „¨µŠ‡ºœš¸É¤¨¸ ε˜´ª°ªÄ®n ®´ª—oµœœ °„ ¨³šo°Š­¸Á…¸¥ªÁ…o¤ že„—oµœœ­¸Á…¸¥ªÁ…o¤ ¤¸¨ª—¨µ¥­¸Á…¸¥ª°n°œ ‡¨oµ¥¨µ¥¡¦µŠ…°Š»—š®µ¦ °µ«´¥®µ„·œ°¥¼n˜µ¤žiµÃž¦nŠÂ¨³ ­ªœŸ¨Å¤o °Á„µ³œ·ÉŠÇ …–³Á„µ³že„¨¼nŞšµŠ—oµœ®¨´Š‡¨oµ¥‹¦ª— ­¸­œ´ „¨¤„¨ºœ„´­£µ¡Âª—¨o°¤ ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 119 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


㧉¯Â¬¹¯š¥¥£–´ Common Clubtail

Ictinogomphus decoratus …œµ— 38-40 ¤.¤. ˜µ­¸Á…¸¥ªÁ…o¤ š´ÊŠ­°Š…oµŠÂ¥„°°„ ‹µ„„´œ´—Á‹œ °„­¸Á®¨º°Š®¦º°Á®¨º°Š°¤Á…¸¥ª­¨´—ε ­nªœšo°Š—ε¤¸¨µ¥…ªµŠ­¸Á®¨º°Š Áž}œž¨o°ŠÇ ž¨µ¥ ­nªœšo°Š…¥µ¥Áž}œ˜»o¤Ä®n °·œ°¥¼n„¨µŠš»nŠÃ¨nŠ ¨³Á„µ³¡´„˜µ¤®¨´„Ťo®¦º°„·ŠÉ ŤoĄ¨oœÊε °µ«´¥®µ„·œ °¥¼n˜µ¤š»nŠ®oµ žiµÃž¦nŠ ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 120 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


㧉¯œn´›¬n£Â­§¹¯‰ Orange Skimmer

Brachythemis contaminata …œµ— 20-27 Ž.¤. ˜µÂ¨³°„­¸œµÊÎ ˜µ¨®¦º° œÊ嘵¨°¤Á…¸¥ª šo°Š­¸œµÊÎ ˜µ¨®¦º°œÊµÎ ˜µ¨°¤­o¤ že„Ä­ „¨µŠže„¤¸­¸œµÊÎ ˜µ¨°¤­o¤ ¤»¤ž¨µ¥že„¤¸ ˜o¤Á¨È„Ç ­¸œµÊÎ ˜µ¨Â—Š °µ«´¥®µ„·œ°¥¼n˜µ¤ ®¨nŠœÊε˜nµŠÇ žiµ¨³Á¤µ³ ­ªœŸ¨Å¤o ¨³š»Šn ènŠ ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 121 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


㧉¯œn´›—´§§´¤dƒÅ¬ Cleartip Widow

Nerothemis fulvia …œµ— 26-32 ¤.¤. Á¡«Ÿ¼o ˜µ­¸Â—ŠÁ…o¤ °„ šo°Š ¨³že„­¸Â—Š ž¨µ¥že„Ä­ Á¡«Á¤¸¥ ˜µ­¸œµÊÎ ˜µ¨ °„¨³šo°Š­¸œµÊÎ ˜µ¨ ž¨o°Ššo°Š­¸œµÊÎ ˜µ¨Á…o¤ že„­¸ œÊ嘵¨ ž¨µ¥že¤Â¸ ˜o¤­¸œµÊÎ ˜µ¨ °n°œ °µ«´¥®µ„·œ˜µ¤ žiµ ¨³Á¤µ³ ¡ºÊœš¸ÁÉ žd—ènŠ ­ªœŸ¨Å¤o ¨³ ®¨nŠ»¤œ ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³ Š´ƒ­nว©ยทรายถึ ¤™¥´¤˜¸ง‰ชายทะเล Œ´¤™²Â§ นกและสัต—ว์©qป´่าh 122 จากห้


㧉¯œn´›dƒÃ—n£–Ï´ Blackspot Widow

Nerothemis tullia …œµ— 19-23 ¤.¤. ˜µ­¸œÊ嘵¨ °„¨³šo°Š­¸ œÊ嘵¨Á…o¤ °„—oµœœ­¸œÊ嘵¨°n°œ®¦º°œÊ嘵¨ °¤Á®¨º°Š˜¨°—Âœª Á¡«Ÿ»ูože„­¸œÊ嘵¨Á…o¤ ­nªœ ž¨µ¥že„ž¦³¤µ–‡¦¹ŠÉ ®œ¹ŠÉ ĭ¨³¤»¤ž¨µ¥že„¤¸ ˜o¤­¸œÊ嘵¨Á…o¤ Á¡«Á¤¸¥že„Ä­ „¨µŠže„¨³ ž¨µ¥že„¤¸Â˜o¤­¸œµÊÎ ˜µ¨ °µ«´¥®µ„·œ°¥¼n˜µ¤ žiµ—· žiµÃž¦nŠ žiµ¨³Á¤µ³ ¨³š»nŠÃ¨nŠ ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 123 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


–n©‰œm´­›´£Šº–­§³‰„´© Common Mango Borer

Batocera rubus …œµ— 20-50 ¤¤. ®œª—¥µª­¸œµÊÎ ˜µ¨ ®´ª ®¨´Š ¨³°„­¸ œÊ嘵¨ —oµœ®¨´Š…°Š­nªœ°„¤¸Â˜o¤­¸Â—Š že„­¸œÊ嘵¨¤¸‹»— ­¸…µª®¦º°Á®¨º°Š°n°œ„¦³‹µ¥°¥¼nšª´É Ş ­nªœ—oµœ…oµŠ…°Š®¨´Š °„¥ºÉœÂ®¨¤‡¨oµ¥®œµ¤ °µ«´¥®µ„·œ°¥¼n˜µ¤žiµ—· žiµÃž¦nŠ ¨³­ªœŸ¨Å¤o ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 124 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


㧉›»›Â„·¤©š¥¥£–´ Green Chafer

Anomala grandis

…œµ— 27-30 ¤.¤. ®´ªÁ¨È„ ®´ª °„¨³šo°Š—oµœœ­¸Á…¸¥ª °„—oµœ¨nµŠÂ¨³…µ­¸š°ŠÂ—Š že„­¸Á…¸¥ª …°že„¤¸­¸œµÊÎ ˜µ¨ Á¨È„œo°¥ °·œÁ…oµ¤µÁ¨nœÂ­ŠÅ¢˜µ¤oµœÁ¦º°œš¸°É ¥¼nĄ¨o žiµÃž¦nŠÂ¨³žiµ—·Á…µ ¡n°¥ÄœnªŠ˜oœ§—¼ œ

›ƒÃ§²¬³—©q´h 125 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


£©›—¯‰Ã—ƒ Poecilocoris latus

…œµ— 12-15 ¤.¤. ¨´„¬–³‡¨oµ¥Â¤¨Šže„Â…ÈŠ ®œª—­¸—µÎ ®´ªÁ¨È„ ®´ª °„¨³šo°Š—oµœœ­¸Á…¸¥ªÂªªªµª¤¸¨µ¥‹»— ­¸—ε …µ­¸Á…¸¥ª°¤œÊεÁŠ·œ ž¨o°Ššo°Š—oµœ¨nµŠ­¸…µª‡¦¸¤ …°—oµœœ°„­¸¤¡¼ °µ«´¥®µ„·œ°¥¼n˜µ¤žiµÃž¦nŠ ¡ºÊœš¸ÉènŠ ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 126 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


£–Ö‰ Red Ant

Oecophylla smaragdina

…œµ— 6.5-7.2 ¤.¤. ®´ª °„ šo°Š ¨³…µ­¸Â—Š®¦º°Â—Š °¤­o¤ ­nªœ°„‡°—Á¨È„„ªnµ®´ªÂ¨³šo°Š °¥¼n¦ª¤„´œÁž}œ ¼ŠÄ®n ­nªœÄ®nÁž}œ¤—Šµœ ¤¸®œoµš¸É®µ°µ®µ¦ ­¦oµŠ ¦´Š ¨³žj°Š„´œ«´˜¦¼ ¦´ŠšÎµ—oª¥ÄÅ¤o ¡˜µ¤žiµÃž¦nŠ žiµ¨³Á¤µ³ ¨³­ªœŸ¨Å¤o ¡n°¥

›ƒÃ§²¬³—©q´h 127 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


ž·Â¬¹Ë¯ ­³© ­›©– §Ï´—³© dƒ ¬· „´ œ¥¶Â©•™·Ê œ

›ƒÃ§²¬³—©q´h 128 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


㧉™·Ê œ 㧉¯

–n©‰

›ƒÃ§²¬³—©q´h 129 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§

£©›


§´¤Â¬n›

¯š¶œ´¤©‰Š¥Œ·©¶—„¯‰¬³—©q—m´‰È

ž·Â¬¹Ë¯ —m´™¯‰

ƒœ

›ƒÃ§²¬³—©q´h 130 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


›ƒÃ§²¬³—©q´h 131 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


–³Œ›·

„œµ 102 „¦³‹o°œ 95 „¦³Â˜Á®œº° 93 „¦³¦°„ž¨µ¥®µŠ—ε 94 Á…¸¥—´ª®¦º°Á…¸¥—‹·„ 103 ‡µŠ‡„oµœ 104 Š¼Á…¸¥ªžµ„®œ 100 Š¼Á®nµ 22 ‹·ÊŠ‹„ 22 ‹·ÊŠ‹„®µŠÂœÁ¨È„ 97 ‹·ÊŠ®¦¸— 44 —oªŠ 44 —oªŠnµ®œµ¤‹»—®¨´Š…µª 124 ˜´Ë„˜œ 44 ˜»p„„ 22 ˜»p„„oµœ 98 Á˜nµœµ 101 œ„„¦³‹· 40 œ„„¦³‹°„ 38, 92 œ„„¦³‹°„oµœ 22, 34, 70 œ„„¦³‹µ 38, 40 œ„„¦³‹·Ë— 35 œ„„¦³‹·›¦¦¤—µ 67 œ„„¦³‹·®oµ­¸Á¦¸¥ 82 œ„„¦³˜·Ë— 34, 36 œ„„¦³˜·Ë—…¸Ê®¤¼ 72 œ„„³Á˜Èœ 22, 38, 39 œ„„³Á˜Èœœo°¥›¦¦¤—µ 50

œ„„³Á˜Èœ°„…µª 74 œ„„¦³Â˜Â˜oªo— 39, 75 œ„„¦³Á¦¸¥œ 39 œ„„¦³­µ 38, 40 œ„„¦³­µÂ—Š 78 œ„„ª´„ 56 œ„„³¦µŠ®´ª…ªµœ 22, 39, 44 œ„„µŠÁ…œ—Š 40 œ„„µŠÁ…œœÊε 40 œ„„µŠÁ…œoµœ 22, 32, 62 œ„„µœÊε 22, 38, 40 œ„„µœÊεÁ¨È„ 36, 72 œ„„µÁ®ªnµ 32, 51 œ„„·œž¨¸ 38, 40 œ„„·œž¨¸°„Á®¨º°Š 69 œ„„·œÁže¥ª 32, 85 œ„…¤·Êœšoµ¥š°¥—ε 59 œ„…¤·Êœœo°¥ 40 œ„Á…µ 40, 44 œ„Á…µªµ 34 œ„Á…µÅ¢ 57 œ„Á…µÄ®n 55 œ„Á‡oµ 37, 39 œ„ÁŠº°„ 39 œ„‹´Â¤¨Š 35 œ„‹´Â¤¨Š­¸œÊ嘵¨ 61 œ„‹µ‡µ 39 œ„‹µ‡µÁ¨È„ 73 ›ƒÃ§²¬³—©qh´ 132 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


œ„µ¥Á¨œ 35 œ„µ¥Á¨œ¹Š 86 œ„ÂŽŠÂŽª 40 œ„ÂŽŠÂŽª®µŠnªŠÄ®n 32 œ„ÂŽŠÂŽª®µŠž¨µ 22, 80 œ„Á—oµ¨¤®¨´ŠÁšµ 35, 83 œ„˜³…µ 39 œ„˜³…µš»nŠ 53 œ„˜·Ë— 40 œ„˜¸œÁš¸¥œ 39, 87 œ„œµŠœª¨ 35, 43 œ„œµŠÂ°nœ 40 œ„œµŠÂ°nœoµœ 65 œ„´ÊŠ¦°„Ä®n 54 œ„ž¦°— 40 œ„ž¦°—­ªœ 66 œ„ž¨¸„¨oª¥ 38 œ„žµ„®nµŠ 38 œ„Áž}—œÊε 35 œ„Áž}—Ÿ¸Á¨È„ 39 œ„ÞiŠª·— 39 œ„¡µžµ„„ªoµŠ 40 œ„¡¦·„ 37 œ„¡·¦µ 40 œ„ᦳ—„ 39 œ„¥µŠ 22, 38, 40 œ„¥µŠ„¦°„¡´œ›»rªµ 81 œ„¥µŠ‡ªµ¥ 22, 79

œ„¥µŠš³Á¨ 89 œ„¥µŠÁže¥ 73 œ„­¸¤¡¼­ªœ 70 œ„®´ª…ªµœ 38, 39 42, 43, œ„®´ªÃ˜¤¨µ¥¼ 22, 30, 41, 43, 88 88 œ„°´´œ 37, 39 œ„°¸Â‹ª 37, 39 œ„°¸Â¡¦— 40 œ„°¸Â¡¦—™°„—ε 60 œ„°¸Á­º°­¸œÊ嘵¨ 58 œ„Á°¸Ê¥Š 40, 44 œ„Á°¸Ê¥Š­µ¦·„µ 22, 64 œ„Á°¸Ê¥Š®Š°œ 63 œ„°nœ 40 œ„°nœ„·œ¦´Š 84 œ„°nœ·œÁ¦Èª 40 ž¨ª„ 44 žµ—oµœ 104 Áž}— 37 Áž}——Š 39, 52 Ÿ¸Á­ºÊ°„³¨µ­¸›¦¦¤—µ 101 Ÿ¸Á­ºÊ°Á–¦›¦¦¤—µ 110 Ÿ¸Á­ºÊ°ž¨µ¥že„­o¤Ä®n 109 Ÿ¸Á­ºÊ°¡»n¤Å¤o›¦¦¤—µ 114 Ÿ¸Á­ºÊ°¢jµ®·ÉŠ®o°¥­¸‡¨Êε 115 Ÿ¸Á­ºÊ°®œ°œ‹Îµže›¦¦¤—µ 108 Ÿ¸Á­ºÊ°®œ°œÄ¦´„¢jµÄ®n 112 Ÿ¸Á­ºÊ°®œ°œÄ¦´„¨µ¥Á­º° 113 ›ƒÃ§²¬³—©q´h 133 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


Ÿ¸Á­ºÊ°®œ°œ¡»š¦µ›¦¦¤—µ 116 Ÿ¸Á­ºÊ°®œ°œ¡» š¦µ›¦¦¤—µ 116 ®œ°œ®œµ¤„³š„¦„ 117 Ÿ¸Á­ºÊ°44®œ°œ®œµ¤„³š„¦„ 117 ¤— ¤— 44 127 ¤——Š ¤ªœ˜°ŠÂ˜„ ¤——Š 127 126 ¤ªœ˜°ŠÂ˜„ 126 ¥ª 119 ¤°›Á®¥¸ É¥ª¨µ¥š®µ¦Á…¸ ¤°›Á®¥¸ É¥ª¨µ¥š®µ¦Á…¸ ¥ª 119 ¤¨Š„¦³°œ 44 ¤¨Š„¦³°œ 44 125 ¤¨Šœ¼ œÁ…¸¥ª›¦¦¤—µ ¤¨Šœ¼œÁ…¸¤¥ª›¦¦¤—µ 125 ¤¨Šž°Á…È °·œÃ—‹¸œ 118 ¤¨Šž°Á…ȵ¤œ˜µ¨ž¨µ¥že °·œÃ—‹¸œ 118„Ä­ 122 ¤¨Šž°o „Ä­ 122 ¤¨Šž°oµœ˜µ¨ž¨µ¥že œže„˜o¤—ε 123 ¤¨Šž°oµœ­o œže¤„Á®¨º ˜o¤°—Ίµ121 123 ¤¨Šž°oµ°œ­o ¤Á®¨º°120 Š 121 ¤¨Šž°Á­º ›¦¦¤—µ ¨·Â¤¨Šž°Á­º Š„´Š 46 °›¦¦¤—µ 120 Š 4646 ¨·Š„´ª°„ ª°„ 46 46 ¨·ŠÁ­œ ¨·ŠÁ­œ ­¤46 46 46 92 ¨·ŠÂ­¤ 46, ¨·Š°o­¤ µ¥ÁŠ¸46, Ê¥³ 92 46 œ 44 ¨·Å­oŠÁ°o—ºµ°¥ÁŠ¸ Ê¥³ 46 Å­o 44 96 ®œ¼Á—ºš°o œŠ…µª ®œ¼œšµo°Š…µª 22 96 ®œ¼œµ 22 ®°¥Ã…n Š 38 ®°¥Ã…n Š 38 ®°¥Á°¦¸ É 38 ®°¥Á°¦¸ ®nµœ 37 É 38 ®nµœÉ¥37 Á®¥¸ ª 35, 37, 40 Á®¥¸É¥ª…µª ª 35, 22, 37, 72 40 ª…µª 22, Á®¥¸É¥ªÂ—Š 43 72 Á®¥¸É¥ªÂ—Š 43

Á®¸Ê¥ 99 Á®¸ °¸„Ê¥µ 99 32 °¹°¸ÉŠ„°nµµ32 Šoµœ 101 °¹ÉŠ°nµŠoµœ 101

›ƒÃ§²¬³—©q´h 134 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§ ›ƒÃ§²¬³—©q´h 134 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§


Index Index Acridotheres tristis 26, 64 Index Acridotheres tristis 26, 64 Acraea violae117

Cattle Egret 22, 79 Cattle Egretindochinese 22, 79 Ceriagrion 118 tristis 64 26,6364 Cattle Egretindochinese 22, 79 30,118 Acraea violae117 Ceriagrion Acridotheres grandis Charadrius peronii 41, 90 Acraea violae117 Ceriagrionpandava indochinese Acridotheres grandis 63 84 42, 88 Charadrius peronii 115 30,118 41, 90 Aerodramus fuciphagus Chilades Acridotheresnasuta grandis Charadrius peronii 30, 41, 90 Aerodramus fuciphagus Chilades pandava Ahaethulla 10063 84 Cleartip Widow 122115 Ahaethulla nasuta Aerodramus fuciphagus Cleartip 122115 Chilades pandava Alcedo atthis 50 100 84 CollaredWidow Kingfisher 32, 85 Ahaethulla nasuta Cleartip Widow Alcedo atthis 50 100 56 85 85 Collared Kingfisher 32, Amaurornis phoenicurus Common Clubtail122120 Alcedo atthis 50 Collared Kingfisher 32, 110 85 Amaurornis phoenicurus 56 Common Clubtail 120 Anomala grandis125 Grass Yellow Amaurornis phoenicurus 56 12050 110 Anomala grandis125 Common Clubtail Grass Yellow Ardea purpurea 80 Kingfisher Anomala grandis125 Grass32,Yellow Ardea purpurea 8081 Common Koel Kingfisher Ardeola speciosa 5150 110 78 Ardea Brown purpurea 8081 61 Kingfisher Ardeola speciosa Common Koel 32,Borer 5150 124 Asian Flycatcher Mango ArdeolaBrown speciosa 81 61 Koel 5164 124 Asian 64Borer Common Mango Koel 51Flycatcher Myna32, 22, Asian Brown Koel 51Flycatcher Common Mango Myna 64 124 Borer Snail-eating Turtle61 101 Pierrot22, 116 Koel 51 65 Turtle 101 Myna 22, Asian Snail-eating Common Pierrot 11664111 Barn Swallow Plain Sailor AsianSwallow Snail-eating PierrotSailor 11667111 Barn Common Tailorbird Plain Batocera rubus65124Turtle 101 Barn Swallow Plain Sailor Batocera rubus65 Common Tailorbird benghalensis 53124 Tiger 113 67111 Batocera rubus53 Tailorbird benghalensis Common Tit Tiger Black Drongo 22,124 80 114113 67 benghalensis 53 80 80 59 Tiger Black DrongoOriole 22, Common Tit 114113104 Black-naped Treefrog Black DrongoOriole 22, 80 114 104 Black-naped Common Treefrog 62 Black-shouldered Kite5922, 72 CopsychusTit saularis 22, 32, 62 Black-naped Oriole 5972 Common Treefrog 104 Coracias benghalensis Black-shouldered 22, 72 Copsychus saularis 22, 53 32, Black-spined ToadKite 104 Cosymbotus playtyurus 97 62 Black-spined Toad123 10422, 72 Black-shouldered Kite Cosymbotus playtyurus 97 62 Copsychus saularis Blackspot Widow Danaus genutia 113 22, 32, Black-spined Toad 10487 Cosymbotus Blackspot Widow Danaus Black-winged Stilt123 39, Daphnisgenutia neriiplaytyurus 119113 97 Blackspot Widow 87 87 Danaus 113 Black-winged Stilt123 39, Daphnis nerii 119112 Brachythemis contaminata121 Dark Bluegenutia Tiger Black-winged Stilt 39, 87 Daphnis 119 Brachythemis contaminata121 Dark Bluenerii Tiger 112 52 Brown Shrike 58 Dendrocygna javanica Brachythemis contaminata121 Dark Bluecruentatum Tigerjavanica 112 6852 Brown Shrike Dendrocygna Bubulcus ibis 58 22, 79 Dicaeum 79 Brown Shrike Dendrocygna javanica6822, 52 80 Bubulcus ibis 58 22, 79104 Dicaeum cruentatum Bufo melanostictus Dicrurus macrocercus Bubulcus ibiscaniceps 22, 7910494 Dicaeum cruentatum 80 80 Bufo melanostictus Dicrurus macrocercus Callosciurus Edible-nest Swiftlet 846822, Callosciurus caniceps Bufo melanostictus 10494 Edible-nest Swiftlet Dicrurus macrocercus Castalius rosimon 116 Egretta garzetta 77 84 22, 80 Callosciurus caniceps Edible-nest Swiftlet Castalius rosimon 116 94 Egretta garzetta 77 84 Š´ƒ­n©garzetta ¤™¥´¤˜¸ Œ´¤™²Â§ Castalius rosimon Egretta Cattle Egret 79 116 ›ƒÃ§²¬³—©q´h 135 sacra 89‰77 ›ƒÃ§²¬³—©q´h 135 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§ ›ƒÃ§²¬³ต—ว์©qป่า´h 135 จากห้ Š´ƒ­nว©ยทรายถึ ¤™¥´¤˜¸ง‰ชายทะเล Œ´¤™²Â§ นกและสั


Egretta sacra 89 Elanus caeruleus 22, 72 Eudynamys scolopacea 51 32, 51 Eurasian Tree-Sparrow 22, 70 34, 70 Eurema hecabe 110 Flat-tailed Gecko 97 Gekko gekko 98 Graphium agamemnon 108 Great Orange Tip 109 Green Bee-eater 73 Green Chafer 125 Green-backed Frog 103 Green-billed Malkoha 54 83 83 Grey Wagtail 35, Grey-bellied Squirrel 94 Halcyon smyrnensis 74 Hebomoia glaucippe 109 87 87 Himantopus himantopus 39, Hirundo rustica 65 44 39, 44 Hoopoe 22, Hoplobatrachus rugulosus 102 House Rat 96 Hypolycaena erylus 114 Ictinogomphus decoratus 120 Indian Roller 53 Coracias 53 Indochinese Damselfy 118 Indochinese Ground Squirrel 95 Javan Pond Heron 81 Kaloula pulchra 105

Kaloula pulchra 105 Lanius cristatus 58 Lesser Whistling-duck 52 Little Cormorant 76 40, 76 Little Egret 77 Lonchura punctulata 71 Long-nosed Whip Snake 100 Long-tailed Macaque 46, 92 46, 92 Macaque Macaca fascicularis Macaca fascicularis 46, 92 46, 92 Malayemys subtrijuga 101 Malaysian Plover 42, 30, 88 41, 88 Marsh Sandpiper 86 Menetes berdmorei 94 Merops orientalis 73 Motacilla cinerea 83 35, 83 Muscicapa dauurica 61 Nectarinia jugularis 69 Neptis hylas 111 Nerothemis fulvia 122 Nerothemis tullia 123 Northern Treeshrew 93 Oecophylla smaragdina 127 Oleander Hawkmoth 119 Olive-backed Sunbird 69 Orange Skimmer 121 Oriental Magpie Robin 22, 62 32, 62 Oriolus chinensis 59 Orthotomus sutorius 67 Pacific Reef Egret 89

›ƒÃ§²¬³—©q´h 136 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§ นกและสัตว์ป่า 136 จากห้วยทรายถึงชายทะเล


Pacific Reef Egret 89 PaintedReef Bullfrog Pacific Egret10589 Passer montanus 22, 34, 70 70 Painted Bullfrog 105 Phaenicophaeus Passer montanus tristis 22, 34,5470 Phalacrocorax niger 40, 765476 Phaenicophaeus tristis Pied Fantail 60 niger 40, 76 Phalacrocorax Plain Fantail Cupid 115 Pied 60 Plain Cupid Prinia 82 115 Poecilocoris Plain Prinia 82latus 126 Polypedates latus Leucomystax 104 Poecilocoris 126 Prinia inornataLeucomystax 82 Polypedates 104 Purpleinornata Heron 7882 Prinia Pycnonotus 66 Purple Heronblanfordi 78 Rana erythraea 103 66 Pycnonotus blanfordi Rattus rattus 96 103 Rana erythraea Red Antrattus 127 96 Rattus Collared Red Ant 127 Dove 57 Red-wattled 39, 75 Red CollaredLapwing Dove 5775 Rhipidura javanica 6039, 75 Red-wattled Lapwing Rugose Frog 102 60 Rhipidura javanica Scaly-breasted Rugose Frog 102Munia 71 Scarlet-backed Munia Flowerpecker 68 Scaly-breasted 71 Spotted Dove 55Flowerpecker 68 Scarlet-backed Streak-eared Spotted DoveBulbul 55 66 Streptopelia chinensis Streak-eared Bulbul 6655 Streptopelia tranquebarica chinensis 55 57 Tailed Jay 108 Streptopelia tranquebarica 57 Tawny Coster Tailed Jay 108117 Tawny Coster 117

Tirumala septentrionis 112 Tockay 98septentrionis 112 Tirumala Todiramphus Tockay 98 chloris 32, 85 Tringa stagnatilis 86 32, Todiramphus chloris 85 85 Tupaia stagnatilis belangeri 93 Tringa 86 Vanellusbelangeri indicus 39, Tupaia 93 75 Varanus salvator 99 75 Vanellus indicus 75 39, Water 99 99 VaranusMonitor salvator White-breasted Water Monitor 99Waterhen 56 White-throated Kingfisher White-breasted Waterhen 74 56 White-vented Myna 63 74 White-throated Kingfisher White-vented Myna 63

›ƒÃ§²¬³—©q´h 137 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§ ›ƒÃ§²¬³ต—ว์©qป่า´h 137 จากห้ Š´ƒ­nว©ยทรายถึ ¤™¥´¤˜¸ง‰ชายทะเล Œ´¤™²Â§ นกและสั


›ƒÃ§²¬³—©q´h 138 Š´ƒ­n©¤™¥´¤˜¸‰Œ´¤™²Â§

นกและสัตว์ป่า จากห้วยทรายถึงชายทะเล  

คู่มือศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายถึงอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

Advertisement