__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Jaarverslag 2017 Allure

JAARVERSLAG 2017

Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

inhoud Voorwoord

5

Hoofdstuk 1 Organisatie

6

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

6 6 7 7 7 8

Organisatiestructuur Raad van Toezicht FinanciĂŤle administratie/ College van bestuur Stafbureau Directieberaad, clusters en managementteam De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Hoofdstuk 2 Raad van Toezicht

9

2.1 2.2 2.3 2.4

9 9 9 10

Code Goed Bestuur Besturingsfilosofie Toezichtkader Vergaderingen

Hoofdstuk 3 Strategisch beleid

11

3.1 Missie, visie en kernwaarden 3.2 Strategie en hoofddoelen

11 12

Hoofdstuk 4 Samenwerking

15

4.1 Externe ontwikkelingen 4.2 Samenwerking en externe contacten

15 15

Hoofdstuk 5 Onderwijs en kwaliteit

17

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10

17 17 18 18 19 20 20 22 23 23

2

Kwaliteitsonderzoeken door de inspectie Passend onderwijs Kwaliteitssysteem Werken met Kwaliteit (WMK) Eindopbrengsten Uitstroom voortgezet onderwijs Professionaliseringsagenda Kennis delen ICT Aantal meldingen en klachten Samenwerking Primair onderwijs en Voortgezet onderwijs


Jaarverslag 2017 Allure

Hoofdstuk 6 Personeel

24

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11

24 24 24 25 25 26 26 26 26 27 27

Personeel Ziekteverzuim Uitslag tevredenheidsonderzoek Directiewisselingen CAO-PO 2014-2015 Strategisch HRM beleidsplan Mobiliteit Opleiden van toekomstige leerkrachten in samenwerking met PABO Professionalisering en deskundigheidsbevordering Outplacement Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)

Hoofdstuk 7 Huisvesting

28

7.1

28

Onderhoud - Nieuwe Ontwikkelingen - Duurzaamheid

Hoofdstuk 8 Financieel beleid

29

8.1 FinanciĂŤle positie per balansdatum 8.2 Toelichting op de staat van baten en lasten

29 32

Basisinformatie

33

3


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

Jij

Jij mag zijn wie je bent Om te worden wie je bent Maar nog niet kunt zijn Je mag het worden op jouw manier En in jouw tijd

Gedicht van Anna Terruwe

4


Jaarverslag 2017 Allure

voorwoord Met genoegen presenteren wij het jaarverslag 2017 van Stichting Allure. Met input van het stafbureau en een afvaardiging van directeuren wordt het beeld van Allure over het kalenderjaar 2017 beschreven met daarin de ontwikkelingen en de resultaten van de organisatie, het gevoerde beleid en de financiën. Met dit verslag wil Stichting Allure zich verantwoorden aan het ministerie van OCW, de gemeenten waarin onze scholen zijn gelegen en alle ouders van de kinderen die onze scholen bezoeken. Natuurlijk is het verslag ook bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor onze organisatie. In 2017 hebben we, zowel bovenschools als op schoolniveau, te maken gehad met verschillende wisselingen in de personele bezetting. Terugkijkend op deze periode kunnen we tevreden zijn met de ingeslagen weg. Er zijn belangrijke stappen gezet in de uitvoering van het strategisch beleidsplan 2015-2019. Het verwachte lerarentekort heeft zich doorgezet. Ook het externe bureau Driessen, dat bemiddelt tussen scholen en invallers, had niet meer voldoende leerkrachten in hun invalpool. Allure werkt samen met de schoolbesturen in regionaal verband (regionaal overleg primair onderwijs RoPo) richting een gezamenlijke invalpool van leerkrachten. Het lerarentekort zal zoals het er nu naar uitziet één van de grootste uitdagingen blijven de komende jaren, ook omdat het alles met de kwaliteit van het onderwijs te maken heeft. Financieel gezien was 2017 uiteindelijk een stabiel jaar. Inkomsten en uitgaven zijn met elkaar in balans. De extra investeringen, die in voorgaande jaren zijn gedaan in de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteit van onze leermiddelen en onderwijsgebouwen, hebben hun vruchten afgeworpen. Daar waar nodig zijn in 2017 nog aanvullende investeringen gedaan om deze resultaten te implementeren, dan wel nog een laatste impuls te geven. Wat betreft huisvesting wordt er gewerkt richting 3 grotere nieuwbouwprojecten in de gemeenten Opmeer en Avenhorn. Om opgroeiende kinderen optimale kansen te bieden in hun ontwikkeling zijn schoolbesturen en de gemeenten belangrijke partners van elkaar. Het gezamenlijk toewerken naar een drietal kindcentra, blijft de komende periode veel aandacht vragen. Al met al kunnen we terugkijken op een goed 2017. Ik wil alle medewerkers van Stichting Allure bedanken voor hun inzet, betrokkenheid en loyaliteit die tot dit resultaat geleid hebben. Wij hopen dat het lezen van dit jaarverslag een goede indruk geeft van hetgeen ons het afgelopen jaar heeft beziggehouden. Wognum, mei 2018 Odette Meskers College van Bestuur a.i. 5


1

Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

Organisatie Stichting Allure is een stichting voor openbaar primair onderwijs. Onze kerntaak is het verzorgen van kwalitatief goed en aantrekkelijk onderwijs. Binnen de door Allure aangegeven kaders bepalen scholen zelf hun onderwijskundig beleid. Stichting Allure heeft 15 scholen, waarvan één nevenlocatie. De scholen zijn gevestigd binnen de gemeenten Opmeer, Medemblik en Koggenland. 1.1

Organisatiestructuur

De organisatie van stichting Allure ziet er als volgt uit: Raad van Toezicht

College van Bestuur

Stafbureau

MR

1.2

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Directieberaad

Directeur

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van de bestuurder en op het functioneren van de organisatie als geheel. De Raad adviseert de bestuurder gevraagd en ongevraagd en functioneert als klankbord voor de bestuurder. De RvT is werkgever van de bestuurder. De verdere taken zijn vastgelegd in de statuten van Stichting Allure. Deze statuten staan op onze website www.stichtingallure.nl. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: De heer J. (Jan) Mesu, voorzitter - wethouder Bergen met o.a. onderwijs in zijn portefeuille De heer R.(René) van de Guchte - manager ING bank De heer R. Chr. (Robert) Viëtor - clusterdirecteur Educatie Hogeschool Leiden De heer J. W. (Jan Wolter) Bloem – advocaat Mevrouw Y. (Yolanda) Clee - adviseur en interim manager primair onderwijs 6


Jaarverslag 2017 Allure

1.3 De financiële administratie Het eenhoofdige College van Bestuur (CvB) is het bevoegd gezag van Stichting Allure. In de praktijk betekent dit dat het CvB als bestuurder alle portefeuilles beheert en integraal verantwoordelijk is voor het beleid van Stichting Allure. De bestuurder legt verantwoording af aan de RvT. Tot de bestuurlijke en directietaken behoren de verdere professionalisering van de organisatie en de stimulering van de kwaliteit van het onderwijs. De bestuurder staat in verbinding met de scholen en behartigt externe belangen. De bestuurder stuurt de directeuren van de scholen en de medewerkers van het stafbureau aan. Het College van Bestuur bestaat uit: Mevrouw G.J.O. (Odette) Meskers, voorzitter College van Bestuur a.i.. 1.4

Stafbureau

In het stafbureau zijn de secretaris van de RvT/GMR/directeuren, de staffuncties ICT, huisvesting, financiën, onderwijskwaliteit, HRM en administratie ondergebracht. Het gaat om een klein stafbureau van senior beleidsmedewerkers met een beperkte werktijdsfactor. Sommige van deze medewerkers zijn op uurbasis ingehuurd. Hiermee wordt de flexibiliteit gewaarborgd. De financiële administratie wordt verzorgd door administratiekantoor Akorda. Het stafbureau heeft haar kantoor, samen met SKO-West-Friesland aan de Kerkstraat 79A, 1687 AM in Wognum. 1.5

Directieberaad, clusters en managementteam

Directieberaad De directeuren komen gemiddeld eenmaal per 6 weken bij elkaar om bovenschools zaken af te stemmen en om van elkaar te leren. Het directieberaad wordt gevormd door de volgende directeuren: Directeuren (per 31 december 2017) Gerard Flokstra

De Adelaar

Marloes Goesinnen

De Koet

Nine van Kerkvoort tot 1-4-2018

De Akker

Cindy de Bie

De Kraaienboom

Gerard Flokstra

De Akker

Judith Toepoel

De Langereisschool

Sylvia Schipper (interim)

De Dubbele Punt

Tsjikke Dijkstra

De Meridiaan

Henk van Doorn

Geert Holle

Jessica Mels (waarnemer) Odette Meskers

De Plaats

Marjolein Looij

De Grosthuizer

Nine van Kerkvoort

De Speelwagen

Marjolein Schilder

De Ieveling

Odette Meskers tot 1-42018

De Vijzel

Marjan Bronckers

De Kelderswerf

Lisette Boon per 1-4-2018

De Vijzel

Kim Bol

De Klaverwoid

Odette Meskers (ad interim)vanaf 1-4-2018

College van Bestuur

Nadere informatie over onze stichting en de scholen is te vinden op de website www.stichtingallure.nl 7


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

Managementteam In het managementteam zaten in 2017 naast de bestuurder 4 directeuren uit het directieberaad. Zij vergaderden eenmaal per drie weken. In het managementteam zijn o.a. school overstijgende punten besproken en de beleidsstukken voor het directieberaad zijn voorbereid. 1.6

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Allure bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding van in totaal acht leden. De leden zijn verkozen vanuit drie kiesdistricten, drie leden vanuit de gemeente Medemblik (Cluster A), drie leden uit de gemeente Koggenland (cluster B) en twee leden uit de gemeente Opmeer (Cluster C). De GMR behandelt onderwerpen die van belang zijn voor alle Allure-scholen. De GMR is een klankbord voor het bestuur, verleent advies c.q. instemming en draagt eigen initiatieven aan. In 2017 heeft de GMR vijf keer vergaderd. Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen zijn o.a. onderwijsopbrengsten, tevredenheid enquĂŞtes, exploitatiebegroting, bestuurformatieplan en het ouderprotocol. De GMR wordt graag meegenomen in het voortraject van voorstellen die ter advies of instemming worden aangeboden. Deze betrokkenheid wordt in 2018 verder opgepakt. In het kader van verbinding heeft de GMR afgelopen jaar een bijeenkomst georganiseerd met alle MR-en van Allure. Tijdens deze bijeenkomst heeft de bestuurder een update gegeven over de stand van zaken van Allure, is er gesproken over verbinding en was er ruimte om andere vragen/situaties ter sprake te brengen. De bijeenkomst werd zeer gewaardeerd door de aanwezigen. Afgesproken is in 2018 opnieuw een gezamenlijke bijeenkomst te organiseren. Documentatie met betrekking tot de GMR is te vinden op de website van Stichting Allure. Hier zijn ook de data van de vergaderingen terug te vinden. De vergaderingen zijn openbaar.

8


2

Jaarverslag 2017 Allure

Raad van Toezicht De Raad van Toezicht die uit vijf leden bestaat hanteert de code van goed bestuur. 2.1 Code Goed Bestuur Sinds 2010 geldt er een Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs. De Code voldoet aan de vraag vanuit de samenleving die gericht is op versterking van de bestuurskracht en de kwaliteit van het interne toezicht in de onderwijssector. De Code benadrukt het belang van deskundigheid en van het moreel kompas van bestuurder en toezichthouders. Allure voert de punten vanuit de Code uit en stuurt waar nodig tijdig bij. De Raad van Toezicht hecht er aan de Code naar letter en geest te volgen. Dit geldt ook voor het eigen gedrag van de Raad van Toezicht en daarnaast hanteert de Raad van Toezicht de Code ook als richtlijn voor het toezicht op Allure als geheel. 2.2 Besturingsfilosofie Goed en deugdelijk bestuur is niet alleen van groot belang voor de eigen organisatie maar draagt ook bij aan goed onderwijs voor ieder kind. Allure onderschrijft in dit verband de Code voor Goed Bestuur in het primair onderwijs van de PO-Raad. 2.3 Toezichtkader In 2012 is een toezichtkader ontwikkeld, waarin wordt aangegeven welke informatie de Raad van Toezicht nodig heeft om goed toezicht te kunnen houden. Dit toezichtkader bestaat uit de volgende thema’s: • • • • • • • • •

De financiële rapportage per kwartaal (3 keer per jaar) Managementrapportage per kwartaal (minimaal 4 keer per jaar) Bestuursverslag en jaarrekening Begroting Ziekteverzuim Opbrengsten onderwijs in brede zin Marktaandeel–leerlingaantal Functioneren College van Bestuur Rapportage inspectiebezoeken

De Raad van Toezicht vindt verbinding met de organisatie heel belangrijk. Daarom nodigt de Raad van Toezicht regelmatig functionarissen uit de organisatie uit of bezoekt een school. In 2016 liet de Raad van Toezicht zich verder informeren over de onderwijskwaliteit met name gericht op de onderwijsopbrengsten. De Raad van Toezicht heeft zich in dat kader ook tijdens haar vergadering laten informeren door de medewerkster onderwijs en kwaliteitszorg. De Raad van Toezicht bezocht obs De Adelaar te Hoogwoud. Een school die jaren sterk onder druk heeft gestaan wat betreft de onderwijskwaliteit. Recent heeft de inspectie na een bezoek een buitengewoon positief inspectierapport 9


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs geschreven. Iets waar het team, de directeur en ouders zichtbaar trots op waren tijdens het bezoek van de Raad van Toezicht. Naast de vijf vergaderingen met de bestuurder heeft de Raad van Toezicht de volgende activiteiten ondernomen: • •

bijeenkomst bijgewoond met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) een gesprek gevoerd met directeuren en stafbureau over het reilen en zeilen van de organisatie en de samenwerking met de (interim) bestuurder

2.4 Vergaderingen De Raad van Toezicht kwam in het verslagjaar vijf keer bijeen. Naast de onderwerpen die op basis van het toezichtkader waren geagendeerd kwamen o.a. de volgende zaken aan de orde: • • • • •

10

Jaarrekening, (meerjaren)begroting en kwartaalrapportages Managementrapportages Ontwikkeling onderwijskwaliteit en een plan van aanpak daarvan Bestuurlijke samenwerking met SKO West-Friesland Evalueren van het functioneren van de (interim) bestuurder


3

Jaarverslag 2017 Allure

Strategisch beleid Het strategisch beleidsplan 2015-2019 ‘Maatwerk in leren’. 3.1 Missie, visie, kernwaarden Missie De missie van Stichting Allure is het leveren van een substantiĂŤle bijdrage aan de ontwikkeling van 4-12 jarigen. Het streven is om alle leerlingen te laten uitgroeien tot wereldburgers in West-Friesland. Stichting Allure wil zich blijvend onderscheiden als een professionele, transparante en daadkrachtige onderwijsorganisatie. Vanuit een gemeenschappelijke visie op onderwijs worden kinderen gestimuleerd en begeleid om zich te ontwikkelen tot evenwichtige tieners die zich met voldoende bagage in een toekomstige wereld durven te bewegen. Visie Grensverleggend leren Het onderwijs dat Allure wil bieden zorgt ervoor dat leerlingen de mogelijkheid krijgen om grensverleggend te leren. Leerlingen worden uitgedaagd om de grenzen van hun talenten op te zoeken. Een kind heeft meer kenmerken dan alleen cognitie De scholen van Allure richten zich niet alleen op de ontwikkeling van de cognitieve talenten. Er is aandacht voor de brede vorming. Allure wil de kracht van de verschillen benutten. Diversiteit als meerwaarde. Een veilige leeromgeving Allure staat voor veiligheid en geborgenheid omdat een omgeving met die eigenschappen positieve invloed heeft op leren. Ouders zijn een onmisbare partner Zonder betrokken ouders is het een moeilijke opgave om kinderen zich te laten ontwikkelen. De school kan dit niet alleen. Ouderbetrokkenheid is een niet-vrijblijvende gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de ontwikkeling van het kind. Blijvende focus op professionele ontwikkeling Onderwijs is een moeilijk vak dat hoge eisen stelt aan alle medewerkers. Allure investeert elk jaar in de professionele ontwikkeling van medewer11


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs kers. Alleen medewerkers die hoogwaardig zijn opgeleid en zich blijven professionaliseren kunnen de hoge pedagogische en onderwijskundige ambities waarmaken die Allure nastreeft. Kernwaarden Stichting Allure werkt vanuit de volgende kernwaarden: • • • •

Ontwikkeling Heldere communicatie Professionele autonomie Verbinding

3.2 Strategie en hoofddoelen In het beleidsplan 2015-2019 heeft Stichting Allure een beperkt aantal streefdoelen geformuleerd die de komende 4 jaar worden gerealiseerd. Het aantal doelen is gering maar de ambities zijn groot. Stichting Allure wordt geconfronteerd met krimp waardoor de beschikbare middelen structureel afnemen. Desondanks gaan de scholen van Allure de uitdaging aan uit te groeien tot een onderwijsorganisatie waarvan de scholen worden herkend aan hun onderwijskundige kwaliteit. De meeste scholen van Allure zijn relatief klein. Dat maakt het niet altijd even eenvoudig omdat al het werk door minder teamleden moet worden gedaan. Een voordeel van scholen van deze omvang is dat het goed mogelijk is om maatwerk te leveren. Op de scholen maken de leerkrachten het verschil omdat elke medewerker zijn vak verstaat. Stichting Allure zal ook de komende jaren fors investeren in het vergroten van de professionele kwaliteit van elke medewerker. Onderwijskundig staan de scholen aan de vooravond van een aanzienlijke koerswijziging. De term gepersonaliseerd onderwijs wordt gebruikt om aan te geven dat er meer en meer behoefte is aan onderwijs waarin tegemoet wordt gekomen aan de onderwijsbehoefte van elk kind. Tegelijkertijd komt ook de toepassing van ICT-mogelijkheden in een tweede versnelling. De eerste generatie digiborden zijn achterhaald en verdwijnen uit de scholen. Leerlingen werken steeds vaker met een eigen ‘device’ en worden mede-eigenaar van hun eigen leerproces. De leerkracht moet anders gaan werken en is niet langer de docent maar veel meer de leerprocesbegeleider. De leerling van morgen is niet langer kennisconsument maar ook kennisproducent. De schoolgebouwen met hun klassen worden aangepast de komende jaren. Lokalen worden onderwijsruimtes. Een ambitieus streven is dat elke school een onderzoeksruimte krijgt waar leerlingen zelf de inhoud van hun programma gaan bepalen en de leerkracht het leerproces gaat begeleiden. Stichting Allure gaat de uitdaging aan. De scholen van Allure worden gestimuleerd om na te denken over hun visie op onderwijs. De directies en hun teams hebben de ambitie om de kwaliteit van het onderwijs in stand te houden en 12


Jaarverslag 2017 Allure

tegelijkertijd inhoud te geven aan het andere onderwijs dat de komende jaren vorm moet krijgen. Dat andere onderwijs dat zich kenmerkt door meer verantwoordelijkheid voor de leerling, meer ICT-toepassingen en nog steeds zeer goed geschoolde professionals voor de groep. Zes hoofddoelen uit het strategisch beleidsplan 2015-2019 en de uitwerking daarvan: Hoofddoel 1: werken vanuit een onderwijsvisie waarin de leerling eigenaar is van het eigen leerproces In 2019 werken alle scholen van Allure vanuit een alles omvattende onderwijsvisie waarin de leerling eigenaar is van het eigen leerproces en de leerkracht in staat is om elke leerling een aanbod te bieden passend bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Hoofddoel 2: de leerkrachten van Allure zijn professionals die zich blijven ontwikkelen In 2019 werken op de scholen van Allure uitsluitend onderwijsprofessionals die met grote deskundigheid en passie werken. Zij kunnen reflecteren op eigen handelen, nemen verantwoordelijkheid en werken voortdurend aan het vergroten van professionele deskundigheid. Hoofddoel 3: Alle scholen van Allure worden geleid door directeuren die inspireren en in staat zijn sturing te geven aan hun team In 2019 worden alle scholen van Allure geleid door zelfbewuste directeuren die gericht sturen op kwaliteit van onderwijs. Ze zijn bekwaam en deskundig. De directeur ondersteunt en inspireert het onderwijsteam in het proces op weg naar het realiseren van de geformuleerde doelen. Hoofddoel 4: Allure staat voor goede scholen en wordt door vrijwel alle ouders ook zo herkend en erkend In 2019 worden Stichting Allure en haar scholen door 90 procent van de ouders en samenwerkingspartners herkend en erkend als een professionele onderwijsorganisatie die onderwijs met hoge kwaliteit biedt. Hoofddoel 5: Allure geeft leerlingen en ouders een belangrijke stem In 2019 bestaat op alle Allure scholen een structuur waarmee de relatie tussen school en ouders is verankerd en er wordt gewerkt op basis van wederzijdse betrokkenheid. Ook voor leerlingen wordt een vergelijkbare structuur ingericht waardoor hun stem zichtbaar is.

13


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs Hoofddoel 4: Allure werkt samen met andere onderwijspartners om kwaliteit te kunnen waarborgen In 2019 werkt Allure op bestuurlijk niveau nauw samen met behoud van de eigen identiteit. De samenwerking met onderwijspartners is gericht op het behoud van de kwaliteit van het onderwijs. Het afgelopen jaar is de voortgang van het behalen van de doelstelling uit het strategisch beleidsplan binnen het managementteam en in het directeurenberaad besproken. Binnen alle geledingen in de organisatie is men actief en betrokken bezig met de realisatie van de doelen. Doelen die allemaal meerjarig zijn in het behalen daarvan.

14


4

Jaarverslag 2017 Allure

Externe ontwikkelingen en samenwerking

4.1

Externe ontwikkelingen

In de omgeving van Allure spelen zich een aantal ontwikkelingen af die van belang zijn voor onze scholen. Met name de demografische ontwikkeling is van belang. Op dit moment bevinden wij ons in een krimpsituatie die naar verwachting nog enige jaren zal voortduren. Bij de meeste van onze scholen is dan ook sprake van een verdere daling van het aantal (schoolgaande) kinderen. Wel merken wij dat de krimp aan het afvlakken is, waarbij bij een enkele school zelfs sprake is van groei. Naast de krimp in de regio zijn meerdere factoren van belang voor de ontwikkeling van het aantal leerlingen, met name de kwaliteit van het onderwijs. De leerlingaantallen zullen volgens de prognoses vanaf 2020 stabiliseren of weer licht stijgen. Voor onze scholen en voor de organisatie als geheel heeft dit tot gevolg dat het tijdig anticiperen op de meest recente ontwikkelingen van belang is voor de optimale omvang van het personeelsbestand. Afname van het aantal leerlingen heeft ook gevolgen voor het aantal en de omvang van de schoolgebouwen. Stichting Allure is hierover met de betreffende gemeenten in gesprek, waarbij nieuwbouw en renovatie opties zijn maar ook kan een situatie ontstaan dat wij samen met andere schoolbesturen een schoolgebouw zullen betrekken. Ontwikkeling leerlingenaantallen en kleine scholenbeleid De teruggang van het aantal leerlingen was per teldatum 1 oktober 2017 1.4%. Naast krimp is er sprake van groei bij De Ieveling en De Speelwagen. Dit heeft ertoe geleid dat op De Speelwagen extra lokaalruimte noodzakelijk was. Ook voor de komende jaren is de verwachting dat deze groei zich zal voortzetten. Het samenspel met SKO-WF en gemeente is hierbij van belang om er voor te kunnen zorgen dat tijdig kan worden geanticipeerd op het vormen van een (eventuele) nieuwe groep. 4.2 Samenwerking en externe contacten •

Stichting Allure is in augustus 2015 met haar kantoor verhuisd naar Kerkstaat 79a te Wognum. Het kantoorgebouw met veel vergaderfaciliteiten waar ook SKO West-Friesland haar kantoor heeft. Naast deze kantoorruimtes komt het ook de samenwerking tussen beide stichtingen ten goede. Stafmedewerkers zoeken elkaar gemakkelijk over en weer op, werken samen of stemmen zaken op elkaar af. Naast de samenwerking op ICT gebied zijn er ook afspraken gemaakt rondom huisvesting.

•

In 2015 is mede op initiatief van Stichting Allure (voorzitter) het Regionaal overleg Primair onderwijs opgericht (RoPo). Dit is een overleg tussen alle besturen (11 st.) in de regio West- Friesland en heeft als doel 15


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs verdere inhoudelijke samenwerking en afstemming met elkaar. Geen besluitvormend orgaan maar een netwerk. In 2017 is het RoPo 3 keer bijeen geweest. Resultaten zijn: het komen tot een transfercentrum van leerkrachten in het kader van de wet werk & zekerheid. Dit initiatief heeft geresulteerd in het gezamenlijk inhuren van de firma Driessen die alles rondom de inzet van invalleerkrachten regelt. Het opstarten van een werkgroep Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs. In deze werkgroep zijn de criteria voor een warme overdracht tussen beide onderwijsniveaus vastgesteld en voor de gehele regio van toepassing. •

In de regio West-Friesland is tussen de gemeenten en het primair onderwijs een projectorganisatie ontwikkeld gericht op het aanbieden van onderwijs aan nieuwkomers. Het gaat hier om klassen met leerlingen uit scholen van verschillende schoolbesturen, daarmee is sprake van zgn. samenwerkingsklassen. Na de zomervakantie is een derde nieuwkomersklas van Allure, naast die op obs De Meridiaan in Medemblik, op obs De Langereisschool in Ursem van start gegaan. Deze doelgroep vraagt wel om extra aandacht, o.a. vanwege een heel verschillende beginsituatie qua de leeftijd van de kinderen, hun achtergrond, land van herkomst en de mate waarin kinderen getraumatiseerd zijn. In extra ondersteuning van deze leerling wordt voorzien. Maar wat vooral helpt is dat leerkrachten en leiding met zoveel motivatie deze leerlingen begeleiden.

In het voorjaar heeft het bestuur van de Peuteropvang te Opmeer, waar Stichting Allure deel vanuit maakt, deze stichting bestuurlijk overgedragen aan de Kinderopvang Berend Botje. De reden daarvoor was de kwetsbaarheid van de organisatie. Door aan te sluiten bij een kwalitatieve goede en grote stabiele organisatie als Berend Botje, die ook bekend is met de Peuteropvang, is de toekomst van de Peuteropvang te Opmeer beter gewaarborgd.

Naast de genoemde samenwerkingsvormen is er ook een intensieve samenwerking met De Westfriese Knoop, het samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs. Ook onderhoudt Allure contacten met het netwerk Krimp, nieuwkomers en bestuurlijke visitatie van de PO-raad, Stichting Peuteropvang Opmeer, de LEA (Lokale Educatieve Agenda) en de REA (Regionaal Educatieve Agenda), het bestuurlijk overleg met de wethouders van de drie gemeenten en het besturenoverleg openbaar onderwijs Noord-Holland Noord. Al deze overleggen hebben tot doel de onderwijskwaliteit en de afstemming daarvan binnen Allure en de regio te waarborgen.

16


5

Jaarverslag 2017 Allure

onderwijs en kwaliteit 5.1

Kwaliteitsonderzoeken door de inspectie

De onderwijsinspectie heeft in 2017 geen kwaliteitsonderzoeken uitgevoerd bij de scholen van Allure. Wel is de Speelwagen bezocht in het kader van de stelselondezoeken die de inspectie uitvoert. Deze onderzoeken gaan over specifieke thema’s. Verschillende scholen in heel Nederland worden bezocht. De resultaten van deze bezoeken worden opgenomen in het jaarlijks gepubliceerde Staat van het Onderwijs. Het thema voor het bezoek bij de Speelwagen was “didactisch handelen”. De school krijgt geen beoordeling, maar wel worden in het nagesprek de bevindingen besproken. De inspecteur was erg positief over hetgeen hij gezien had en over de ontwikkelingen die bij de Speelwagen gaande zijn. In 2018 zullen meer scholen van Allure in dit kader bezocht worden. Daarover meer in het jaarverslag van 2018. 5.2 Passend onderwijs Per 1 augustus 2014 is de wet Passend onderwijs ingevoerd in het basisonderwijs. In deze wet staat dat iedere school een zorgplicht heeft. Wanneer een kind wordt aangemeld is het de verantwoordelijkheid van de school om voor dit kind een passende plek te bieden. Wanneer de onderwijsbehoeften van een kind de mogelijkheden van de school overstijgen, is het aan de school om een alternatieve plek te vinden. In het kader van deze wet is het van belang dat scholen goed kunnen aangeven wat hun mogelijkheden en grenzen zijn. Hiertoe moet elke school een ondersteuningsprofiel opstellen dat elke vier jaar vernieuwd moet worden. Binnen ons samenwerkingsverband is gekozen voor het instrument Perspectief op School. Eind 2016 hebben alle scholen hierin hun ondersteuningsprofiel gemaakt. Dit wordt jaarlijks waar nodig bijgesteld. Veel scholen binnen Allure ontwikkelen zich naar een vorm van gepersonaliseerd leren. Dit biedt meer mogelijkheden om tegemoet te komen aan de diverse onderwijsbehoeften van de leerlingen en op die manier te voldoen aan de wet Passend Onderwijs. Dit vraagt een andere manier van lesgeven en organiseren door de leerkrachten. Hiervoor is scholing nodig en Allure ondersteunt scholen hierbij door waar mogelijk te faciliteren bij organisatorische vraagstukken. Om passend onderwijs mogelijk te maken is Nederland verdeeld in samenwerkingsverbanden. De scholen in West-Friesland vallen onder het Samenwerkingsverband “De Westfriese Knoop”. Een groot verband (90 scholen!) in een groot gebied dat voor effectieve ondersteuning is opgeknipt in kleinere “knooppunten” (lees samenwerkingsverbanden). Alle Allure-scholen nemen deel aan een van de knooppunten. De knooppunten hebben regelmatig overleg om samen en vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid ondersteuning aan kinderen dichtbij huis te bieden. 17


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs Het ondersteuningsplan dat door De Westfriese Knoop wordt opgesteld is leidend voor de scholen van het samenwerkingsverband. Hierin staat onder andere beschreven wat het niveau van basisondersteuning is. In 2017 heeft de nadruk gelegen op het beschrijven van de basisondersteuning aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Dit is een vraagstuk waar steeds meer scholen mee worstelen en waar het swv een rol in zal gaan spelen. In het nieuwe ondersteuningsplan van het swv (dat in 2018 klaar moet zijn) zal de basisondersteuning voor deze groep leerlingen ook beschreven worden. Dit zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor onze scholen. Uiteraard zal Allure ook hierin de scholen de ondersteuning bieden die nodig is. 5.3 Kwaliteitssysteem Werken met Kwaliteit (WMK) In 2013 is met dit kwaliteitsinstrument gestart. In 2015 hebben alle scholen van Allure ook hun nieuwe schoolplan (2015-2019) met behulp van dit systeem gevuld. Dit schoolplan is de basis voor de jaarplannen van de komende vier jaar. Met het uitzetten van de vragenlijsten uit WMK voldoen de scholen aan de wettelijke verplichting om regelmatig de tevredenheid en de sociale veiligheid te meten bij zowel leerlingen als ouders en leerkrachten. De resultaten worden besproken op schoolniveau, maar ook op bestuursniveau. Hierdoor kunnen eventuele gezamenlijke aandachtspunten ook gezamenlijk worden opgepakt. De module Zelfevaluatie is redelijk nieuw binnen WMK. Hiermee kan de school zichzelf beoordelen aan de hand van het nieuwe Waarderingskader van de inspectie en bepalen welke gebieden nog aandacht behoeven. Deze module wordt gebruikt voorafgaand aan de interne audits. Daarnaast wordt elk jaar in april op alle scholen een zogenaamde Quickscan afgenomen bij de leerkrachten. Hierbij geven de leerkrachten m.b.t. diverse beleidsterreinen aan hoe de stand van zaken op school is. De resultaten leveren een deel van de input voor het nieuwe jaarplan. 5.4 (Eind)opbrengsten Alle directeuren maken twee keer per jaar een opbrengstanalyse. Zij brengen dan, samen met hun team, alle risico’s, ontwikkelingen en interventies in kaart. Deze bijeenkomsten vormen een onderdeel van het cyclisch meerjaren kwaliteitsbeleid op schoolniveau. Daarnaast worden de resultaten van alle scholen twee keer per jaar in het directieberaad besproken. Deze bijeenkomsten met directeuren vinden plaats na afname van de toetsen van het CITO LVS (leerlingvolgsysteem). Tijdens deze besprekingen wordt onderzocht welke interventies er eventueel bovenschools gedaan kunnen worden. Directeuren krijgen zo meer inzicht in de sterke kanten van collega’s en collega-scholen en kunnen van elkaars expertise gebruik maken. 18


Jaarverslag 2017 Allure

De eindopbrengsten van de scholen worden bepaald door afname van de verplichte eindtoets. Binnen Allure wordt gebruik gemaakt van zowel de IEP als de Route 8 eindtoets. Deze opbrengsten worden doorgegeven aan de inspectie. In 2017 waren er vier scholen die onder de inspectienorm scoorden. Deze scholen hebben naar aanleiding daarvan een plan van aanpak opgesteld. Aangezien alle scholen op dat moment een basisarrangement hadden, had dit geen gevolgen voor het oordeel van de inspectie. 5.5 Uitstroom voortgezet onderwijs In onderstaand schema wordt weergegeven wat de adviezen voor het voortgezet onderwijs waren per school over het schooljaar 2016-2017.

In onderstaande grafiek staat de uitstroom naar het VO van Stichting Allure totaal. Schooladvies per schooljaar

N.B. In de adviezen voor 2017-2018 kunnen nog (kleine) veranderingen komen. Bij het opstellen van dit jaarverslag was de eindtoets voor 2018 nog niet afgenomen. Naar aanleiding van de resultaten kunnen adviezen nog (naar boven) worden bijgesteld. Dit is dan te zien in het jaarverslag van 2018.

19


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs 5.6 Professionaliseringsagenda In 2017 is de uitvoering van de professionaliseringsagenda verder opgepakt. Elke directeur maakt een opleidingsplan waarin de scholingsbehoeftes op Allure, school en individueel niveau geformuleerd worden. Zoals ook in het strategisch beleidsplan staat geformuleerd staat het eigenaarschap van leerlingen en dus ook van leerkrachten hoog op de agenda. Een aantal scholen zijn actief met eigenaarschap aan de slag gegaan en worden begeleid door o.a. Exova of Snappet om de scholen in deze nieuwe onderwijsvorm te begeleiden. Andere scholen hebben juist gekozen voor vierkeerwijzer en zo zien we dat elke school actief aan de slag is met professionalisering en onderwijsvernieuwing. Naast het centraal aanbieden van scholing vindt er ook scholing plaats vanuit van uit het individu. Op deze manier vindt er een compleet aanbod plaats wat zich vertaalt in de professionaliseringsagenda, die 2017 is uitgevoerd. Allure investeert ook in teamontwikkeling binnen het directieberaad. Dit jaar heeft er een tweedaagse plaatsgevonden waarbij persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling (feedback geven) centraal stonden.. Allure blijft bij op het gebied van ICT. In 2017 heeft er een verdieping plaatsgevonden met het scholen van leerkrachten en ICT coรถrdinatoren op het gebied van Chromebook en Google Apps For Education. Op deze manier kunnen leerkrachten actief met chromebooks aan de slag en kunnen zij het onderwijs verrijken ondersteund door ICT. 5.7 Kennis delen Allure werkt binnen de organisatie met netwerkgroepen. De netwerkgroepen geven m.n. inhoudelijke mogelijkheden op leerkracht- en directieniveau. Allure heeft de volgende netwerkgroepen: netwerk groep 3, netwerk groep 8, netwerk kleuters, netwerk ICT (zie 5.8) en netwerk IB. Het netwerk Hoogbegaafden wordt nu door het samenwerkinsgverband georganiseerd. Ieder netwerk bepaalt zijn eigen agenda en vergaderfrequentie. Dit levert veel inzichten en inspiratie op voor de deelnemers. Netwerk kleuters Het netwerk leerkrachten groepen 1 en 2 (kleuters) heeft zich het afgelopen jaar gebogen over het ontwerpen van betekenisvol aanbod in een studiemiddag met De Activiteit ( Bea Pompert), over hoogbegaafdheid, diverse malen over het NT 2 aanbod voor nieuwkomers, over CITO toetsen en notatiesystemen van Driestar. Er is gesproken over het lees aanbod van Ewald Vervaet, de KIJK registratie, thema spel en leskisten. Twee leerkrachten van een andere Allure school hebben een presentatie gegeven over de organisatie van een 1,2,3 groep en uiteraard zijn er veel ervaringen uitgewisseld en is er in diverse klassen gekeken naar de inrichting. Netwerk groep 3 In netwerk groep 3 stond in 2017 wederom het vergroten van eigenaarschap 20


Jaarverslag 2017 Allure

centraal. Er zijn ervaringen uitgewisseld t.a.v. het werken met een portfolio, 4 x wijzer. Yonna Volkers, intern begeleider OBS de Kraaienboom, heeft een presentatie gegeven over Hoogbegaafdheid. Daarnaast stond het organiseren van betekenisvol spel in groep 3 centraal: op welke wijze kunnen wij ons onderwijs meer laten aansluiten bij de natuurlijke ontwikkeling van kinderen. Hierin is samenwerking met netwerk kleuters gezocht: in een gezamenlijke bijeenkomst is een aantal goede good practices op dit vlak gedeeld. Mooi om te zien hoe men elkaar inspireert! Netwerk groep 8 Binnen Allure komt 5 keer per schooljaar het netwerk van groep 8 leerkrachten bijeen. Thema’s die specifiek spelen binnen de eindgroep van het basisonderwijs worden met elkaar besproken, ervaringen worden uitgewisseld en kennis wordt met elkaar gedeeld. Belangrijke onderwerpen van gesprek waren in 2017: het vergroten van eigenaarschap bij leerlingen, het werken met en naar een portfolio, gepersonaliseerd leren. Ook het eigenaarschap bij de leerkrachten van groep 8 zelf staat centraal. Elke leerkracht heeft een zogezegd ‘haal en breng’-plicht. Met elkaar hebben we bepaald wat we willen bespreken in het netwerk. Er is ruimte voor de leerkrachten om presentaties te geven, om elkaar te informeren over Good Practices. Verder hebben we meer ruimte ingelast voor intervisie, het delen met elkaar wordt als enorm leerzaam ervaren. Ondanks dat het netwerk niet meer verplicht is, zie je een hoge betrokkenheid bij deze groep! IB Netwerk Het netwerk van Intern Begeleiders (IB’s) komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. In samenspraak met de IB’s wordt de agenda bepaald. Bij toerbeurt nemen de IB’s de voorzittersrol op zich. De medewerker kwaliteit zorgt voor de verslaglegging. De IB’s spelen een cruciale rol in de scholen waar het gaat om de kwaliteit van het onderwijs. Zij ondersteunen de leerkrachten en zijn sparringpartner voor de directie m.b.t. onderwijsinhoudelijke zaken. Het IB netwerk biedt hen de gelegenheid om elkaar, waar nodig, om raad te vragen en te ondersteunen. De bijeenkomsten gaan steeds meer richting een lerend netwerk. Vanuit de IB’s zelf is het verzoek gekomen om vaker opdrachten te doen, gericht op intervisie. Dit draagt bij tot een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel en het kunnen profiteren van elkaars kennis en vaardigheden. Netwerk hoogbegaafden Het aanbod aan hoogbegaafden heeft in vrijwel alle Allure-scholen een waardevolle invulling gekregen. De scholen hebben daar elk hun eigen vorm aangegeven. Een aantal scholen werkt met een plusklas of verrijking uren voor meer- en/ of hoogbegaafden en andere scholen geven het aanbod vorm middels thematisch werken op verschillende niveaus. Daarnaast is er een samenwerking tot stand gekomen met SKO West-Friesland op het gebied van het aansluiten bij het cursusaanbod hoogbegaafdheid vanaf 2017-2018. Dit heeft o.a. als doel de kennis van de schoolteams verder uit te breiden op het gebied van signaleren, het leerstofaanbod compacten en verrijken, de onderpresteerders herkennen en het versnellen & vervroegd doorstromen voor hoogbegaafde leerlingen. 21


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs In schooljaar 2018 - 2019 starten binnen samenwerkingsverband De Westfriese Knoop vier parttime ondersteuning voorzieningen voor hoogbegaafde leerlingen. Deze voorzieningen zijn er voor leerlingen van de scholen binnen het samenwerkingsverband De Westfriese Knoop; hoogbegaafde leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften waaraan de eigen school onvoldoende tegemoet kan komen binnen de basis - en extra ondersteuning. Dit zijn bijvoorbeeld leerlingen met beperkte executieve vaardigheden, leerlingen met een hardnekkige angst voor fouten maken en falen, leerlingen die worstelen met gevoelens van eenzaamheid en onzekerheid, omdat zij weinig ontwikkelingsgelijken (peers) op hun eigen school treffen. Voor deze hoogbegaafde leerlingen kan deelname aan de specialistische voorziening een belangrijk toegevoegde waarde hebben voor hun ontwikkeling en welbevinden. Alle voorzieningen bieden ĂŠĂŠn dag in de week een speciaal onderwijs- en ondersteuningsaanbod aan groepen van maximaal 16 leerlingen begeleid door twee leerkrachten. Deze leerkrachten kunnen aansluiten bij het OT en adviezen geven aan de leerkracht. De groepen worden heterogeen samengesteld (4 - 12 jaar), maar kunnen desgewenst op sommige momenten worden gesplitst. Er wordt gewerkt aan doelstellingen op het gebied van leren leren (ontwikkelen leer c.q. executieve vaardigheden), leren denken (aanspreken en ontwikkelen van hogere denkvaardigheden) en leren (voor het) leven (inzicht in jezelf en samen leren). Er zit een criteria aan deelname bij. De school dient de onderwijsbehoeften van de leerling helder in kaart te hebben gebracht en een plan opgesteld te hebben waaruit blijkt dat minimaal is gewerkt aan de volgende preventieve en licht curatieve ondersteuning acties: compacten van het reguliere lesaanbod, structureel aanbod van verrijkingsstof en coachende begeleiding. Omdat hoogbegaafdheid nu in de basisondersteuning opgenomen is, vraagt dit scholing van leerkrachten. Iedere leerkracht heeft scholing nodig om hoogbegaafden of meerkunners te kunnen herkennen. Dan heb je gelijke visie en gelijke kwaliteit (hierin heb je als bestuur een eigen keus in. Of je regelt dit zelf als bestuur of het samenwerkingsverband kan hier een rol in spelen). Stichting Allure gaat beleid maken voor het vroegtijdig signaleren van hoogbegaafde kinderen, zodat dat op elke Allure school het vroegtijdig signaleren hetzelfde verloopt. 5.8 ICT Er wordt steeds meer in de cloud gewerkt. Leerlingen werken daarbij in een digitale leeromgeving en in google. Medewerkers werken in sharepoint en in de google omgeving. In de klassen wordt gewerkt op verschillende devices; computers, chromebooks, ipads. Hierbij zijn er dit schooljaar weer computers vervangen door chromebooks en een investering gedaan in chromebooks, wat maakt dat we stichtingsbreed 150 chromebooks hebben aangeschaft. Op een tiental borden na, zijn dit jaar alle oude digiborden vervangen door tou22


Jaarverslag 2017 Allure

chscreens. Daarbij zijn er ook all-in one pc’s (kleine touchscreens) in kleutergroepen opgehangen. Er is een bovenschools ict-er gedetacheerd aan onze stichting vanuit SKO, aangevuld met een directeur van een van onze scholen die de taak ICT heeft. Elke school heeft een ICT-coördinator, waarvan de helft van onze scholen door één ICT-er (zonder lesgevende taak) wordt aangestuurd. Deze ICT-er heeft ook een aantal taken bovenschools m.b.t. de inrichting van de sharepoint omgeving. De ICT-ers komen jaarlijks vijf keer bij elkaar om te overleggen over beleidsmatige en praktische ICT zaken. 5.9 Aantal meldingen en klachten Er zijn in 2017 geen klachten gemeld bij de bestuurder, wel twee meldingen via de vertrouwenspersoon. Beide meldingen hadden betrekking op twee casussen die vorig schooljaar speelden op twee verschillende scholen. Met de betreffende ouders is contact gezocht en is een toelichting gegeven op de gekozen aanpak vanuit Allure. 5.10 Samenwerking Voortgezet onderwijs en Primair onderwijs Er is nu sprake van een stabiele werkgroep PO. Deze werkgroep stemt af met de werkgroep VO. Over de warme overdracht van leerlingen die naar het VO overeenstemming bereikt met het VO vanuit de gedachte: “het zo zorgvuldig mogelijk overdragen van leerlingen met een zo laag mogelijke administratieve last”. Procedures zijn vastgelegd en het blijft een zaak van een schoolbestuur hoe daar mee om te gaan. Ook zijn er soms nog regionale verschillen afhankelijk in welke regio de VO school zich bevindt. Overstapservice Onderwijs (OSO). OSO is een initiatief van de PO-Raad en de VO-raad. Het gaat hier om een digitaal systeem wat zorgdraagt voor een zorgvuldige overdracht van leerlingengegevens van het PO naar het VO. Sommige scholen van Stichting Allure werken al met dit systeem en de afspraak is dat ook de andere scholen daartoe overgaan.

23


6

Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

personeel 6.1 Personeel Stichting Allure is een professionele onderwijsorganisatie die gericht is op het realiseren van een hoge onderwijskwaliteit. De leerkrachten vormen daarbij de belangrijkste schakel. Allure wil dan ook een goede werkgever zijn, waarbij mensen graag werken. Allure werkt met een vaste schil leerkrachten en een flexibele schil. Op deze manier kunnen we de krimp opvangen en ontstaan er geen gedwongen ontslagen. Doordat er met regelmaat werknemers met pensioen gaan ontstaat er ook ruimte om jonge leerkrachten een vaste betrekking te geven. Op deze manier willen we de talentvolle leerkracht ontwikkelingskansen bieden binnen Allure. Sinds mei 2016 werken we met een gezamenlijke invalpool die door Driessen beheerd wordt. Deze invalpool vervult de invalbehoeftes van 8 besturen. Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid kunnen invallers beperkter invallen. Door het oprichten van deze gezamenlijke invalpool kunnen invallers bij verschillende besturen terecht. Opvallend is dat er een tekort aan leerkrachten ontstaat waardoor het steeds moeilijker wordt om goede vervanging te regelen. Allure is samen met de andere 8 besturen en Driessen actief op zoek naar passende oplossingen. Op 31 december 2017 waren er 131 FT werknemers in dienst, waarvan 85 vaste werknemers in dienst en 46 werknemers op tijdelijke contractbasis. 6.2 Ziekteverzuim Het ziekteverzuim over 2017 is 8,04% waarvan 7% valt onder het langdurig ziekteverzuim. Dit is verklaarbaar door een aantal langdurige ziekmeldingen van medische aard, dus niet werk gerelateerd. Het landelijk gemiddelde voor ziekteverzuim is 6%. Daar zit Allure dus ruim boven. Voor Allure is dat wat betreft kortdurend ziekteverzuim naar tevredenheid al blijven we op het voorkomen van (langdurig) ziek zijn nadrukkelijk sturen. De korte lijnen tussen de bedrijfsarts, HRM en de directeuren zorgen voor een juist ziekteverzuimbeleid, waarin goed onderscheid wordt gemaakt tussen ziek zijn en functioneringsvraagstukken. Vanuit zowel de bedrijfsarts als HRM worden acties, zoals het inzetten van vraaggerichte coaching, ondernomen om zieke medewerkers te begeleiden. Daarnaast hebben de directeuren minimaal 1 keer per jaar een afspraak met de bedrijfsarts om het ziekteverzuim door te nemen zodat we ook preventief inspelen op ziekteverzuim. 6.3 Uitslag tevredenheidsonderzoek Uit het onderzoek komt naar voren dat er meer behoefte is aan creatieve vorming zoals tekenen, handvaardigheid en techniek. Leerlingen willen graag

24


Jaarverslag 2017 Allure

eigenaar zijn van hun eigen leerproces en willen graag zelf kiezen. Veel scholen hebben geïnvesteerd in nieuwe onderwijsmethoden waarin eigenaarschap en de leerling centraal staat. Steeds meer scholen werken met thema’s waarin naast de kernvakken taal en rekenen op een spelende en creatieve manier het onderwijs wordt aangeboden. De leerling staat centraal in zijn/haar leerproces. Ook is er extra aandacht besteed aan leer- of gedragsproblemen bij leerlingen en is er extra ondersteuning en zorg geboden op de scholen. 6.4 Directiewisselingen In 2017 heeft een aantal directiewisselingen plaatsgevonden. Per 1 augustus is een nieuwe directeur gestart op obs De Kraaienboom. Zij was al bekend binnen de organisatie en we zijn erg blij dat zij deze stap heeft gemaakt. Obs De Adelaar heeft een meerschools directeur gekregen, die in de toekomst naast De Adelaar een andere school zal aansturen en op obs De Langereis heeft een IB-er de stap naar schoolleider gemaakt. 6.5 CAO-PO 2014-2015 Met ingang van 1 juli 2014 is voor het primair onderwijs een nieuwe cao in werking getreden die een looptijd heeft van één jaar. Deze cao introduceert een aantal onderwerpen die nadere uitwerking behoeven. Professionalisering Iedere werknemer is verantwoordelijk voor de eigen professionalisering en maakt hierover jaarlijks afspraken die vastgelegd worden in het persoonlijk ontwikkelingsplan. Elke leerkracht kan een verzoek tot scholing indienen en hier wordt ook goed gebruik van gemaakt. 50% van het scholingsbudget wordt besteed aan teamscholing en individuele scholingsverzoeken. Beheersing van de werkdruk Elke school heeft afspraken met zijn team gemaakt over de 40-urige werkweek. Allure heeft gekozen voor het overlegmodel en elke directeur is verantwoordelijk hoe invulling te geven aan de normjaartaak van 1659 uur. Duurzame inzetbaarheid Uitgangspunt is voor alle werknemers een arbeidssituatie die gezond en duurzaam is. In de nieuwe cao zijn faciliteiten opgenomen die alle werknemers in staat stellen om hun duurzame inzetbaarheid te waarborgen en te versterken. De regeling duurzame inzetbaarheid houdt in dat elke werknemer jaarlijks een urenbudget krijgt om te besteden aan duurzame inzetbaarheid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen startende leerkrachten, leerkrachten en werknemers van 57 jaar en ouder. Positie schoolleider In de cao wordt uitvoerig aandacht besteed aan het schoolleidersregister. Registratie wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de professionalisering van de beroepsgroep. De meeste directeuren zijn geregistreerd in het school25


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs leidersregister en dit wordt ook erg ondersteund vanuit Allure. Er wordt vanuit Allure actief geïnvesteerd in herregistratie van schoolleiders. Een aantal directeuren volgen nu opleidingen zodat zij voor de komende 4 jaar geregistreerd zijn. 6.6 Strategisch HRM beleidsplan Binnen Allure vinden we het belangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. De belangrijkste uitdaging is om de competentieontwikkeling van de medewerkers gelijk te laten lopen met de onderwijs- en maatschappelijke ontwikkelingen die op de stichting gerealiseerd worden resp. afkomen. Daarom zal Allure altijd scherp moeten zijn op wat scholen nodig hebben en wat medewerkers aan competenties bezitten. In 2015 is gekoppeld aan het strategisch beleidsplan “Maatwerk in leren” een integraal personeelsbeleidsplan opgesteld. In 2016 zijn de directeuren en hun teams actief aan de slag gegaan met “eigenaarschap”. In de clusters van de directeuren heeft dit onderwerp steeds de aandacht en ook is er laatst een brainstorm bijeenkomst geweest waar actief gespard is en afspraken zijn gemaakt hoe dit invulling te geven binnen de scholen van Allure. Belangrijkste uitgangspunt is dat de leerling steeds meer eigenaar wordt van zijn/haar leerproces. Daaraan gespiegeld geldt vanzelfsprekend dat iedereen die bij Allure werkzaam is, eigenaar is van zijn/haar professionele ontwikkeling en ruimte krijgt om aan te sluiten bij de eigen persoonlijke behoefte. De teamscholing krijgt ook professionalisering aangeboden een aantal scholen zijn actief met Exova aan de slag gegaan die het proces eigenaarschap op de school begeleidt. 6.7 Mobiliteit In 2017 was er alleen sprake van vrijwillige/gewenste mobiliteit. Allure vindt dit een positieve ontwikkeling en werkt graag mee aan vrijwillige mobiliteit “de juiste man/vrouw op de juiste plek”. Ook in 2016 hebben we diverse leerkrachten de plek kunnen geven die zij graag wensten. 6.8 Opleiden van toekomstige leerkrachten in samenwerking met PABO Binnen de samenwerkingsovereenkomst die is afgesloten met Hogeschool Inholland genaamd: “opleiden in de school” krijgen PABO studenten de kans om stage te lopen in diverse groepen. Daarbij worden de studenten begeleid en beoordeeld door een praktijkbegeleider van Hogeschool Inholland samen met de schoolopleider van Allure. In 2017 hebben studenten van alle leerjaren binnen de PABO, waaronder eindejaarstudenten hun (LIO-) eindstage met goed gevolg afgerond. Studenten die zijn afgestudeerd, kunnen via de invalpool van Allure actief aan de slag. Zo binden we talentvolle aankomende leerkrachten aan onze stichting en geven we starters een kans op de arbeidsmarkt. 6.9 Professionalisering en deskundigheidsbevordering Onderwijs verandert snel. Dat stelt ook andere eisen aan medewerkers. Personeel dat zich blijft ontwikkelen en meegaat met de vernieuwingen die goed 26


Jaarverslag 2017 Allure

onderwijs van ons verlangt. Allure biedt ook ruimte aan personeel om zich te professionaliseren. In 2017 is dan ook het gestelde scholingsbudget volledig besteed. Zowel op individueel niveau als schoolbreed wordt geïnvesteerd. Te denken valt aan het de verdiepingsaanbod van management drives op elke school om teams verder te ontwikkelen, 3 directeuren die opleidingen volgen voor herregistratie schoolleider, coach opleidingen persoonlijk leiderschap, uitvoeren van de professionaliseringsagenda door het centraal aanbod, ICT Chromebook en Google Apps For Education, nieuwe leermethodes zoals vierkeerwijzer, Snappet en Exova, teamscholing eigenaarschap, BHV en uiteraard wordt ook ingegaan op individuele scholingswensen. De volgende scholingsactiviteiten zijn dit jaar uitgevoerd: onderwijsverdieping eigenaarschap, Exova, vierkeerwijzer maar ook individuele verzoeken zoals ouderbetrokkenheid 3.0, aanbod vreedzame school, de masteropleiding interne begeleiding en diverse coachingstrajecten. Elk jaar is er aandacht voor sociale vaardigheid zoals de risico-inventarisatie die op elke school is uitgevoerd en BHV-cursussen etc. 6.10 Outplacement We merken dat sommige leerkrachten moeite hebben met de ontwikkelingen in het onderwijs. Zij stellen zich de vraag: “Is onderwijs nog wel mijn passie en wil ik daarin investeren?” Met een aantal leerkrachten zijn afgelopen jaar goede gesprekken gevoerd, waarin we tot de conclusie zijn gekomen dat deze leerkrachten niet verder willen in het onderwijs. Deze leerkrachten hebben een outplacementtraject aangeboden gekregen om zich te oriënteren op een andere baan dan wel een opleiding. Deze trajecten zijn met goed gevolg afgerond. We krijgen positieve geluiden terug van leerkrachten die een opleiding zijn gaan doen of een individueel outplacementtraject hebben gevolgd. 6.11 Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) Bij elke school is de gehele RI&E gedigitaliseerd en is door de directies altijd digitaal in de webapplicatie op te vragen. Iedere school heeft een preventiemedewerker die geïnstrueerd is actief met het plan van aanpak om te gaan. Er zijn bij de inventarisatie stichting breed geen grote knelpunten gesignaleerd. De begeleiding en scholing in het omgaan met de RI&E worden blijvend door een externe partij uitgevoerd.

27


7

Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

huisvesting 7.1

Onderhoud - Nieuwe Ontwikkelingen - Duurzaamheid

Op diverse schoollocaties zijn in 2017 voorbereidende alsmede uitvoerende werkzaamheden verricht. Zo heeft locatie de Vijzel een hedendaagse uitstraling gekregen. De kleuren van het interieur zijn gemoderniseerd en vloerafwerkingen zijn vervangen. Daarnaast is de school voorzien van nieuw meubilair en zijn er gesprekken met de gemeente m.b.t. het beschikbaar stellen van extra financiĂŤle middelen welke als doel hebben de exploitatiekosten te reduceren. Bij locatie de Koet is een langgekoesterde wens om een Natuurlijk Spelen plein te verwezenlijken aangebracht. Met de school is er een plan opgesteld waarbij bovenschoolse budgetten, budgetten vanuit de school en een dorpsveiling zijn samengebracht. Inmiddels wordt hierin naar hartelust gespeeld en zijn er plannen om het idee uit te breiden. Op andere scholen is er voornamelijk klein onderhoud uitgevoerd en is er in nieuwe telefonie, en inbraak, cq. brandmeldinstallaties geĂŻnvesteerd. In voorbereiding is de voorgenomen renovatie/ vernieuwbouw bij De Kraaienboom. Hier hebben wij een plan voor opgesteld welke momenteel ter beoordeling ligt bij de gemeente. Door diverse juridische knelpunten verwachten wij dat medio 2018 hierover door de Gemeenteraad een besluit wordt genomen. In 2017 zijn er goede stappen gezet in de contacten met de gemeente als het gaat om de voorgenomen nieuwbouw bij locaties de Ieveling, de Akker en de Adelaar. Gemeente Opmeer heeft het budget voor het realiseren van een tweetal kindcentrum fors verhoogd. Momenteel worden er gesprekken gevoerd over beheer, eigendom, bouwheerschap, financieel en medegebruikers. Ook met de gemeente Koggenland zijn wij veelvuldig in overleg geweest over de voorgenomen nieuwbouw van locatie de Ieveling, gezamenlijk met de Overhaal en de Jozefschool. Inmiddels is het krediet, bouwlocatie en bouwvolume bekend. De verwachting is dat in het 3e of 4e kwartaal van 2018 gestart kan worden met het ontwerp. Bij alle locaties zal er veelvuldig aandacht worden gegeven aan duurzaamheid, exploitatie, flexibiliteit en het aanhalen van contacten met kinderopvang, zorg, welzijn en de verhouding tussen de kernpartners. Ook in 2017 hebben wij afscheid genomen van een aantal schoonmaakbedrijven. De ervaringen met de nieuwe contractpartners verlopen tot nu toe zeer voorspoedig.

28


8

Jaarverslag 2017 Allure

financieel Hoofdstuk 8 Financieel beleid 8.1 Financiële positie per balansdatum 8.1 Financiële posi0e per balansdatum De financiële posi.e van S.ch.ng Allure kan worden afgeleid uit de balanscijfers, de staat van baten De financiële positie van Stichting Allure kan worden afgeleid uit de balansen lasten en de kengetallen. Deze zullen in de volgende paragrafen worden vermeld en geanalyseerd. cijfers, de staat van baten en lasten en de kengetallen. Deze zullen in de volgende paragrafen worden vermeld en geanalyseerd.

Balans

Balans (na verwerking resultaat-bestemming)

(na verwerking resultaat-bestemming) Ac=va

31-12-2017

31-12-2016

Materiële vaste ac.va

1.024.400

933.122

Financiële vaste ac.va

0

0

Vaste ac.va

Totaal vaste ac.va

1.024.400

933.122

VloLende ac.va

Vorderingen Liquide middelen

571.371

534.522

2.448.157

2.387.358

Totaal vloLende ac.va

3.019.528

2.921.880

Balanstotaal

4.043.928

3.855.002

29


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

Passiva

31-12-2017

31-12-2016

2.105.770

1.971.172

0

0

Vaste passiva

Algemene reserve Bestemmingsreserve Totaal eigen vermogen

Voorzieningen Kortlopende schulden

2.105.770

1.971.172

858.938

693.522

1.079.220

1.190.308

Totaal vreemd vermogen

1.938.158

1.883.830

Balanstotaal

4.043.928

3.855.002

30


Jaarverslag 2017 Allure

Staat van baten en lasten 2017

Staat van baten en lasten 2017

Jaarrekening

Begro=ng

Jaarrekening

2017

2017

2016

Baten Rijksbijdragen

10.501.232

10.001.000

10.415.134

89.119

46.000

108.835

429.753

34.000

106.854

11.020.104

10.081.000

10.630.823

8.823.131

8.198.000

8.436.007

Afschrijvingen

266.350

261.000

266.911

Huisves.ngslasten

936.855

833.000

933.620

Overige lasten

856.622

789.000

839.659

10.882.958

10.081.000

10.476.197

137.146

0

154.626

-2.548

0

-3.172

Overige overheidsbijdragen Overige baten

Totaal baten

Lasten Personele lasten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

FinanciĂŤle baten en lasten

Resultaat

134.598

0

151.454

8.2 Toelich0ng op de staat van baten en lasten De rijksbijdragen OC&W zijn hoger dan begroot. Dit betreY voornamelijk de verhoging van de vergoeding 2016 /2017 voor gestegen loonkosten met daarnaast een toename van de voorzich.g begrote subsidie voor nieuwkomers. Ten opzichte van 2016 zijn de rijksbijdragen nagenoeg gelijk gebleven. De daling van het aantal leerlingen, bepalend voor de hoogte van de bekos.ging, wordt gecompenseerd door een verhoging van de prijsvariabelen voor compensa.e van gestegen werkgeverspremies ABP en Vervangingsfonds. 31


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs 8.2 Toelichting op de staat van baten en lasten De rijksbijdragen OC&W zijn hoger dan begroot. Dit betreft voornamelijk de verhoging van de vergoeding 2016 /2017 voor gestegen loonkosten met daarnaast een toename van de voorzichtig begrote subsidie voor nieuwkomers. Ten opzichte van 2016 zijn de rijksbijdragen nagenoeg gelijk gebleven. De daling van het aantal leerlingen, bepalend voor de hoogte van de bekostiging, wordt gecompenseerd door een verhoging van de prijsvariabelen voor compensatie van gestegen werkgeverspremies ABP en Vervangingsfonds. De overige baten zijn hoog vanwege een incidentele bate van € 246.000 welke betrekking heeft op een teruggave van BTW van de, inmiddels opgeheven, Allure payroll BV. Verder zijn nog extra middelen via de penvoerder Nieuwkomersklassen ontvangen. De lonen en salarissen van personeel in loondienst, inclusief uitkeringen, zijn hoger dan begroot en hoger dan in 2016. De lonen en salarissen in 2017, verlaagd met deze uitkeringen, zijn gestegen met ongeveer 3,5%. Deze stijging kan grotendeels worden verklaard uit een toename van werkgeverspremies voor ABP pensioenpremie met 2,3% en premie Vervangingsfonds met 1%. Daarnaast is er per fte sprake geweest van een eenmalige uitkering van € 500 per fte wat voor Stichting Allure neer komt op een bedrag van ongeveer € 50.000. Ook het gestegen ziekteverzuim heeft geleid tot hogere kosten mede omdat de uitkeringen vanuit het Vervangingsfonds steeds verder afnemen. De overige personele lasten bestaan voor iets meer dan de helft uit ‘personeel niet in loondienst’. Deze post is in 2017 licht gestegen. De stijging wordt veroorzaakt door meer inhuur van ziektevervangers daar waar vervanging tot voor kort voornamelijk door personeel in loondienst werd uitgevoerd. Verder zijn de kosten voor scholing gestegen en werden we geconfronteerd met een maluskorting Vervangingsfonds over 2016 en een voorzienbare maluskorting over 2017. De afschrijvingen zijn gelijk aan die van 2016 en iets hoger dan begroot. Vanwege de toenemende digitalisering van leermiddelen is in 2017 de afschrijving van traditionele lesmethoden afgenomen. Deze trend zal zich naar verwachting in de komende jaren voortzetten samenhangend met de rol van de leerkracht. Zoals in het Strategisch beleidsplan 2015-2019 is opgenomen wordt dit steeds meer een procesbegeleider. De huisvestingslasten zijn in 2017 ongeveer gelijk aan 2016. De in de begroting verwachte daling voor onderhoudskosten is uitgebleven. De stijging van de overige lasten heeft met name betrekking op de kosten van administratie- en beheer. In deze post zijn de (incidentele) kosten begrepen van het administratiekantoor die verband houden met de terugontvangen BTW van de Payroll BV. 32


Jaarverslag 2017 Allure

De rentebaten zijn als gevolg van de renteontwikkelingen nagenoeg nihil. De kostenStichting zijn afgenomen ten opzichte 2016 als gevolg van het opheffen van Allure voor openbaar primairvan onderwijs bankrekeningen. Basisinformatie Allure Allure Stichting Stichting voor openbaar voor openbaar primair primair onderwijs onderwijs Allureover Stichting voor openbaar primair onderwijs Gegevens de 41421 rechtspersoon: Bestuursnummer: Bestuursnummer: 41421 Basisinformatie Basisinformatie Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs Naam instelling: Basisinformatie Naam instelling: Kerkstaat 79A, 1687 AM te Wognum Adres: Gegevens Gegevens over de over rechtspersoon: de rechtspersoon: Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs Bestuursnummer: Bestuursnummer: 41421 41421 0226-357230, Fax: 0226-359628 Telefoon: Gegevens over de1687 rechtspersoon: Adres: Kerkstaat 79A, AM te Wognum Kamer van Koophandel: Bestuursnummer: 41421 37109276 Telefoon: 0226-357230, Naam Naam instelling: instelling: Fax: 0226-359628 info@stichtingallure.nl, E-mailadres: Kamer van Koophandel: 37109276 Allure, Allure, Stichting Stichting voor openbaar voor openbaar primair primair onderwijs onderwijs Naam instelling: www.stichtingallure.nl website: E-mailadres: info@stichtingallure.nl, website: www.stichtingallure.nl Adres: Adres: Kerkstaat Kerkstaat 79A, 1687 79A, AM 1687 teAM Wognum te Wognum Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs Telefoon: Telefoon: 0226-357230, 0226-357230, Fax: 0226-359628 Fax: 0226-359628 Adres: Kerkstaat 1687 gezag AM te van Wognum Stichting Allure het79A, bevoegd de volgende scholen: Kamer Kamer van Koophandel: vanisKoophandel: 37109276 37109276 Telefoon: 0226-357230, Fax: 0226-359628 E-mailadres: E-mailadres: info@stichtingallure.nl, info@stichtingallure.nl, website: website: www.stichtingallure.nl www.stichtingallure.nl Brin Kamer School Adres Telefoon E-mail van Koophandel: 37109276 13RD Geert Holle Kerkebuurt 156 0229-551357 info@geertholle.nl E-mailadres: info@stichtingallure.nl, website: www.stichtingallure.nl 1647 Berkhout Stichting Stichting AllureAllure is hetis bevoegd hetMD bevoegd gezaggezag van de van volgende de volgende scholen: scholen:

13BR Grosthuizer Grosthuizen 74-75A 0229-541273 info@grosthuizerschool.nl 1633 Avenhorn Allure isAdres het EP bevoegd gezag Telefoon van de volgende scholen: Brin Stichting Brin SchoolSchool Adres Telefoon E-mail E-mail 13MJ 13RD Ieveling Het Veer 90156 156 0229-541491 info@obsieveling.nl 13RD Geert Holle Geert HolleKerkebuurt Kerkebuurt 0229-551357 0229-551357 info@geertholle.nl info@geertholle.nl 1633 Adres HE Avenhorn 1647 MD 1647 Berkhout MD Berkhout Brin School Telefoon E-mail 09GT 13RD Kelderswerf Weerestraat 70 156 0226-451967 info@kelderswerf.nl 13BR 13BR Grosthuizer Grosthuizer Grosthuizen 74-75A 74-75A0229-541273 0229-541273 info@grosthuizerschool.nl info@grosthuizerschool.nl Geert Holle Grosthuizen Kerkebuurt 0229-551357 info@geertholle.nl 1713 1647 VC Obdam 1633 EP 1633 Avenhorn EP Berkhout Avenhorn MD Postbus 41 13MJ 13BR 13MJ Ieveling Ieveling Het Veer Het 90 Veer 9074-75A 0229-541491 0229-541491 info@obsieveling.nl info@obsieveling.nl Grosthuizer Grosthuizen 0229-541273 info@grosthuizerschool.nl 1713 1633 ZG Obdam 1633 HE 1633 Avenhorn HEAvenhorn Avenhorn EP 12VS 13MJ Langereis Noorddijkerweg 072-5021817 info@langereisschool.nl 09GT 09GT Kelderswerf KelderswerfWeerestraat Weerestraat 709052 70 0226-451967 0226-451967 info@kelderswerf.nl info@kelderswerf.nl Ieveling Het Veer 0229-541491 info@obsieveling.nl 1645 1633 VG Ursem 1713 VC 1713 Obdam VC Avenhorn Obdam HE 12ES 09GT Klaverwoid Beukenlaan 0227-542443 info@klaverwoid.nl Postbus 41 79 41 70 Kelderswerf Postbus Weerestraat 0226-451967 info@kelderswerf.nl 1676 1713 GS Twisk 1713 ZG 1713 Obdam ZG Obdam Obdam VC 13BS 12VS Koet Langereis Noorddijkerweg Tripkouw 36 4152 0229-201528 info@obsdekoet.nl 12VS Langereis Noorddijkerweg 52 072-5021817 072-5021817 info@langereisschool.nl info@langereisschool.nl Postbus 1679 1713 GJ Midwoud 1645 VG 1645 Ursem VG Obdam Ursem ZG 13MK12VS Kraaienboom KreekNoorddijkerweg 14 0229-591408 info@kraaienboom.nl 12ES 12ES Klaverwoid KlaverwoidBeukenlaan Beukenlaan 79 79 52 0227-542443 0227-542443 info@klaverwoid.nl info@klaverwoid.nl Langereis 072-5021817 info@langereisschool.nl 1654 1645 JX Benningbroek 1676 GS 1676 Twisk GSUrsem Twisk VG 06AP 12ES Meridiaan Schuitevoerderslaan 0227-542215 info@obsdemeridiaan.nl 13BS 13BS Koet Koet Tripkouw Tripkouw 36 36 0229-201528 info@obsdekoet.nl info@obsdekoet.nl Klaverwoid Beukenlaan 79 18 0229-201528 0227-542443 info@klaverwoid.nl 1671 1676 JZ Medemblik 1679 GJ 1679 Midwoud GJ Twisk Midwoud GS 12NS13BS PlaatsKoet Schoolwerf 0229-581278 info@obsdeplaats.nl 13MK 13MK Kraaienboom Kraaienboom Kreek 14 Kreek11436 0229-591408 0229-591408 info@kraaienboom.nl info@kraaienboom.nl Tripkouw 0229-201528 info@obsdekoet.nl 1657 1679 LD Abbekerk 1654 JX 1654 Benningbroek JX Midwoud Benningbroek GJ 05ZI 13MK Speelwagen Conferencelaan 0229-571837 info@speelwagen.nl 06AP 06AP Meridiaan Meridiaan Schuitevoerderslaan Schuitevoerderslaan 18 0227-542215 18 0229-591408 0227-542215 info@obsdemeridiaan.nl info@obsdemeridiaan.nl Kraaienboom Kreek 14 1 info@kraaienboom.nl 1687 1654 RA Wognum 1671 JZ 1671 Medemblik JZ Benningbroek Medemblik JX 12VT 06AP VijzelMeridiaan Hauwert 801 0229-201535 info@obsdevijzel.nl 12NS 12NS Plaats Plaats Schoolwerf Schoolwerf 1 0229-581278 0229-581278 info@obsdeplaats.nl info@obsdeplaats.nl Schuitevoerderslaan 18 0227-542215 info@obsdemeridiaan.nl 1691 1671 EJ Hauwert 1657 LD 1657 Abbekerk LDMedemblik Abbekerk JZ 11HN12NS Adelaar Burg.Schoolwerf Heijmanstraat 0226-352325 info@obsdeadelaar.nl 05ZI 05ZI Speelwagen Speelwagen Conferencelaan Conferencelaan 11 2 1 0229-571837 0229-571837 info@speelwagen.nl info@speelwagen.nl Plaats 0229-581278 info@obsdeplaats.nl 1718 1657 AN Hoogwoud 1687 RA 1687 Wognum RA Abbekerk Wognum LD 11TI 05ZI AkkerSpeelwagen Meibloem 46-4880 0226-352410 info@akkeropmeer.nl 12VT 12VT Vijzel Vijzel Hauwert Hauwert 80 0229-201535 0229-201535 info@obsdevijzel.nl info@obsdevijzel.nl Conferencelaan 1 0229-571837 info@speelwagen.nl 1716 1687 VA Opmeer 1691 EJ 1691 Hauwert EJ Wognum Hauwert RA 12DL 12VT Dubbele Punt Koetenburg 0229-582068 info@obsddp.nl 11HN 11HN Adelaar Adelaar Burg. Heijmanstraat Burg. 14 Heijmanstraat 2 0226-352325 2 0226-352325 info@obsdeadelaar.nl info@obsdeadelaar.nl Vijzel Hauwert 80 0229-201535 info@obsdevijzel.nl 1719 1691 AR Aartswoud 1718 AN 1718 Hoogwoud Hoogwoud EJANHauwert 11TI 11HN 11TI AkkerAdelaar Akker Meibloem Meibloem 46-48 46-48 0226-352410 0226-352410 info@akkeropmeer.nl info@akkeropmeer.nl Burg. Heijmanstraat 2 0226-352325 info@obsdeadelaar.nl Nadere gegevens over scholen zijn zijn te te vinden vinden via via onze onzewebsite website onze stichting en scholen 1716 VA 1716 Opmeer VA Hoogwoud Opmeer 1718 AN 12DL 11TI 12DL Dubbele Dubbele Punt Punt Koetenburg Koetenburg 14 46-48 14 0229-582068 0229-582068 info@obsddp.nl info@obsddp.nl Akker Meibloem 0226-352410 info@akkeropmeer.nl www.stichtingallure.nl. 1719 1716 AR 1719 Aartswoud AR Opmeer Aartswoud VA 12DL Dubbele Punt Koetenburg 14 0229-582068 info@obsddp.nl 33 Nadere Nadere gegevens gegevens over onze over onze stichting stichting en scholen en scholen zijn tezijn vinden te vinden via onze via onze website website 1719 AR Aartswoud

www.stichtingallure.nl. www.stichtingallure.nl. Nadere gegevens over onze stichting en scholen zijn te vinden via onze website


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs

Profile for Ron Dol

Allure Jaarverslag 2017  

Allure Jaarverslag 2017  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded