__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Jaarverslag 2016 Allure

JAARVERSLAG 2016

Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

INHOUD Voorwoord

5

Hoofdstuk 1 Organisatie

6

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

6 6 7 7 7 8

Organisatiestructuur Raad van Toezicht College van bestuur Stafbureau Directieberaad, clusters en managementteam De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Hoofdstuk 2 Raad van Toezicht

9

2.1 Code Goed Bestuur 2.2 Besturingsfilosofie 2.3 Toezichtkader 2.4 Vergaderingen

9 9 9 10

Hoofdstuk 3 Strategisch beleid

11

3.1 Missie, visie en kernwaarden 3.2 Strategie en hoofddoelen

11 12

Hoofdstuk 4 Samenwerking

15

4.1 Externe ontwikkelingen 4.2 Samenwerking en externe contacten

15 16

Hoofdstuk 5 Onderwijs en kwaliteit

18

5.1 Kwaliteitsonderzoeken door de inspectie 5.2 Passend onderwijs 5.3 Kwaliteitssysteem Werken met Kwaliteit (WMK) 5.4 Eindopbrengsten 5.5 Uitstroom voortgezet onderwijs 5.6 Professionaliseringsagenda 5.7 Kennis delen 5.8 ICT 5.9 Aantal meldingen en klachten 5.10 Samenwerking Primair onderwijs en Voortgezet onderwijs

18 18 19 19 20 21 21 23 23 23

2


Jaarverslag 2016 Allure

Hoofdstuk 6 Personeel 6.1 Personeel 6.2 Ziekteverzuim 6.3 Uitslag tevredenheidsonderzoek 6.4 Directiewisselingen 6.5 CAO-PO 2014-2015 6.6 Strategisch HRM beleidsplan 6.7 Mobiliteit Opleiden van toekomstige leerkrachten in samenwerking met PABO 6.9 Professionalisering en deskundigheidsbevordering 6.10 Outplacement 6.11 Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)

24 24 24 25 25 25 26 27 6.8 26 27 27 27

Hoofdstuk 7 Huisvesting

29

7.1 Onderhoud 7.2 Nieuwe ontwikkelingen 7.3 Duurzaamheid

29 30 30

Hoofdstuk 8 Financieel beleid

31

Basisinformatie

33

3


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

Jij

Jij mag zijn wie je bent Om te worden wie je bent Maar nog niet kunt zijn Je mag het worden op jouw manier En in jouw tijd

Gedicht van Anna Terruwe

4


Jaarverslag 2016 Allure

Het jaar 2016 kenmerkte zich ook dit jaar weer door een financieel positief resultaat. In 2016 zijn wederom alle verzoeken van de scholen voor extra personele ondersteuning gehonoreerd en daar zijn wij blij mee! Ons uitgangspunt is dat de financiële middelen zoveel mogelijk worden ingezet voor personeelsdoeleinden op de scholen. Dit jaar was voor Stichting Allure ook een historisch jaar omdat voor het eerst in haar bestaan een Brinnummer ingeleverd diende te worden. Door de terugloop van het aantal leerlingen en omdat de gemiddelde schoolgrootte stichtingbreed niet meer toereikend was kon obs De Vijzel te Hauwert niet zelfstandig blijven. De school, welke al drie jaar onder de instandhoudingsnorm qua leerlingen stond, is nu een nevenvestiging van obs De Plaats te Abbekerk geworden. Een formeel proces dat door een goede communicatie met ouders en medewerkers goed is verlopen. 2016 is ook het jaar waarin zich naar het lijkt structureel een tekort aan leerkrachten aandient. Allure heeft daarop ingespeeld door samenwerking te zoeken met de schoolbesturen in regionaal verband (regionaal overleg primair onderwijs RoPo). Naast het door het externe bureau Driessen laten regelen van invallers, wordt ook gekeken naar het gezamenlijk gaan werken met een invalpool van leerkrachten. Dit ook inspelend op de beperkingen die de Wet Werk en Zekerheid geeft bij de besturen van het bijzonder onderwijs waar Allure mee samenwerkt. Een wet die ook voor het openbaar onderwijs gaat gelden. Het lerarentekort zal zoals het er nu naar uitziet één van de grootste uitdagingen blijven de komende jaren, ook omdat het alles met de kwaliteit van het onderwijs te maken heeft. Met genoegen presenteren wij het jaarverslag 2016 van Stichting Allure. Aan de totstandkoming ervan is door de staf en een afvaardiging van directeuren veel aandacht besteed. Het geeft een getrouw beeld van Allure over het kalenderjaar 2016 en beschrijft de ontwikkelingen en de resultaten van de organisatie, het gevoerde beleid en de financiën. Met dit verslag wil Stichting Allure zich verantwoorden richting het ministerie van OCW, de gemeenten waar onze scholen staan en alle ouders van de kinderen die onze scholen bezoeken. Natuurlijk is het verslag ook bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor onze organisatie. Wij wensen u veel leesplezier toe.

Wognum, mei 2017 Riekje Meijering College van Bestuur

5


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

Organisatie

Hoofdstuk 1

Stichting Allure is een stichting voor openbaar primair onderwijs. Onze kerntaak is het verzorgen van kwalitatief goed en aantrekkelijk onderwijs. Binnen de door Allure aangegeven kaders bepalen scholen zelf hun onderwijskundig beleid. Stichting Allure heeft 15 scholen, waarvan één nevenlocatie. De scholen zijn gevestigd binnen de gemeenten Opmeer, Medemblik en Koggenland. 1.1 Organisatiestructuur De organisatie van stichting Allure ziet er als volgt uit: Raad van Toezicht

College van bestuur

Stafbureau

MR

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Directieberaad

Directeur

1.2 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van de bestuurder en op het functioneren van de organisatie als geheel. De Raad adviseert de bestuurder gevraagd en ongevraagd en functioneert als klankbord voor de bestuurder. De RvT is werkgever van de bestuurder. De verdere taken zijn vastgelegd in de statuten van Stichting Allure. Deze statuten staan op onze website www.stichtingallure.nl. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: De heer J. (Jan) Mesu, voorzitter - wethouder Bergen met o.a. onderwijs in zijn portefeuille De heer R.(René) van de Guchte - manager ING bank De heer R. Chr. (Robert) Viëtor - clusterdirecteur Educatie Hogeschool Leiden De heer J. W. (Jan Wolter) Bloem – advocaat Mevrouw Y. (Yolanda) Clee - adviseur en interim manager primair onderwijs 6


Jaarverslag 2016 Allure

1.3 College van Bestuur Het eenhoofdige College van Bestuur (CvB) is het bevoegd gezag van Stichting Allure. In de praktijk betekent dit dat het CvB als bestuurder alle portefeuilles beheert en integraal verantwoordelijk is voor het beleid van Stichting Allure. De bestuurder legt verantwoording af aan de RvT. Tot de bestuurlijke en directietaken behoren de verdere professionalisering van de organisatie en de stimulering van de kwaliteit van het onderwijs. De bestuurder staat in verbinding met de scholen en behartigt externe belangen. De bestuurder stuurt de directeuren van de scholen en de medewerkers van het stafbureau aan. Het College van Bestuur bestaat uit: Mevrouw H.J.K. (Riekje) Meijering, voorzitter College van Bestuur. 1.4 Stafbureau In het stafbureau zijn de secretaris van de RvT/GMR/directeuren, de staffuncties ICT, huisvesting, financiën, onderwijskwaliteit, HRM en administratie ondergebracht. Het gaat om een klein stafbureau met senior beleidsmedewerkers met een beperkte werktijdfactor. Sommige van deze medewerkers zijn op uurbasis ingehuurd. Hiermee wordt de flexibiliteit gewaarborgd. De financiële administratie wordt verzorgd door administratiekantoor Akorda. Het stafbureau heeft haar kantoor, samen met SKO West-Friesland, aan de Kerkstraat 79A, 1687 AM in Wognum. 1.5 Directieberaad, clusters en managementteam Directieberaad De directeuren komen gemiddeld eenmaal per 6 weken bij elkaar om bovenschools zaken af te stemmen en om van elkaar te leren. Het directieberaad wordt gevormd door de volgende directeuren: Directeuren (per 31 december 2016) Agnes van der Veen

De Adelaar

Kim Bol

De Klaverwoid

Nine van Kerkvoort

De Akker

Katja Kranenburg

De Kraaienboom

Wil Bankras schoolleider

De Dubbele Punt

Tsjikke Dijkstra

De Langereis

Henk van Doorn

Geert Holle

Sylvia Schipper (interim)

De Meridiaan

Marjolein Looij

De Grosthuizer

Odette Meskers

De Plaats

Marjolein Schilder

De Ieveling

Nine van Kerkvoort

De Speelwagen

Irene Ruigentuin tot 1-8-2016

De Kelderswerf

Odette Meskers

De Vijzel

Marjan Bronckers

De Kelderswerf

Marloes Goesinnen

De Koet

Nadere informatie over onze stichting en de scholen is te vinden op de website www.stichtingallure.nl 7


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

Clusters Naast het directieberaad wordt gewerkt met clusters. In de clusters worden beleidsmatige punten voorbereid voor het directieberaad. In dit kleinere verband kunnen directeuren makkelijk ervaringen uitwisselen en elkaar op weg helpen met zaken waar ze in hun werk tegenaan lopen. Allure kent drie clusters. De clusters kennen een vaste samenstelling. Elke directeur is actief in een van de clusters. De clusters bepalen hun eigen agenda en vergaderplanning. Managementteam In het managementteam zaten in 2016 naast de bestuurder de voorzitters van de clusters. Zij vergaderen eenmaal per drie weken. In het managementteam worden o.a. school-overstijgende punten besproken en de beleidsstukken voor het directieberaad worden voorbereid. Het managementteam is tevens de verbinding tussen de 3 clusters en de bestuurder. 1.6 De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) Elke school kent een medezeggenschapsraad (MR) waarin personeel en ouders evenredig zijn vertegenwoordigd. In de MR komen schoolspecifieke zaken aan de orde. Voor zaken die de gehele organisatie betreffen is er de GMR. De GMR is de overkoepeling van alle medezeggenschapsraden van de openbare scholen bij Allure. De raad bestaat uit een oudervertegenwoordiging en een personeelsvertegenwoordiging van in totaal 8 leden. De vijftien scholen zijn verdeeld in 3 kiesdistricten (clusters). Vanuit cluster a (Medemblik) en b (Koggenland) worden drie leden gekozen en vanuit cluster c (Opmeer) twee leden. Cluster a levert twee personeelsleden en één ouder. Cluster b levert één personeelslid en twee ouders. Afhankelijk van het voorstel dat door het bestuur wordt ingebracht, heeft de GMR adviesbevoegdheid of instemmingsrecht. De GMR heeft in het verslagjaar vijfmaal vergaderd.

8


Jaarverslag 2016 Allure

Hoofdstuk Hoofdstuk 2 1 2

Raad Organisatie Raad van van Toezicht Toezicht

2.1 Code Goed Bestuur Sinds 2010 geldt er een Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs. De Code voldoet aan de vraag vanuit de samenleving die gericht is op versterking van de bestuurskracht en de kwaliteit van het interne toezicht in de onderwijssector. De Code benadrukt het belang van deskundigheid en van het moreel kompas van bestuurder en toezichthouders. Allure voert de punten vanuit de Code uit en stuurt waar nodig tijdig bij. De Raad van Toezicht hecht er aan de Code naar letter en geest te volgen. Dit geldt ook voor het eigen gedrag van de Raad van Toezicht en daarnaast hanteert de Raad van Toezicht de Code ook als richtlijn voor het toezicht op Allure als geheel. 2.2 Besturingsfilosofie Goed en deugdelijk bestuur is niet alleen van groot belang voor de eigen organisatie maar draagt ook bij aan goed onderwijs voor ieder kind. Allure onderschrijft in dit verband de Code voor Goed Bestuur in het primair onderwijs van de PORaad. 2.3 Toezichtkader In 2012 is een toezichtkader ontwikkeld, waarin wordt aangegeven welke informatie de Raad van Toezicht nodig heeft om goed toezicht te kunnen houden. Dit toezichtkader bestaat uit de volgende thema’s: • • • • • • • • •

De financiële rapportage per kwartaal (3 keer per jaar) Managementrapportage per kwartaal (minimaal 4 keer per jaar) Bestuursverslag en jaarrekening Begroting Ziekteverzuim Opbrengsten onderwijs in brede zin Marktaandeel–leerlingaantal Functioneren college van bestuur Rapportage inspectiebezoeken

De Raad van Toezicht vindt verbinding met de organisatie heel belangrijk. Daarom nodigt de Raad van Toezicht regelmatig functionarissen uit de organisatie uit of bezoekt een school. In 2016 liet de Raad van Toezicht zich verder informeren over de onderwijskwaliteit met name gericht op de onderwijsopbrengsten. De Raad van Toezicht heeft zich in dat kader ook tijdens haar vergadering laten informeren door de medewerkster onderwijs en kwaliteitszorg. De Raad van Toezicht bezocht obs De Adelaar te Hoogwoud. Een school die jaren sterk onder 9


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

druk heeft gestaan wat betreft de onderwijskwaliteit. Recent heeft de inspectie na een bezoek een buitengewoon positief inspectierapport geschreven. Iets waar het team, de directeur en ouders zichtbaar trots op waren tijdens het bezoek van de Raad van Toezicht. Naast de vijf vergaderingen met de bestuurder heeft de Raad van Toezicht de volgende activiteiten ondernomen: • • • • *

bijeenkomst bijgewoond met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) een gesprek gevoerd met directeuren en stafbureau over het reilen en zeilen van de organisatie en de samenwerking met de bestuurder een gesprek gevoerd met de wethouders van de drie gemeenten deelgenomen aan de tweejaarlijkse Alluredag herbenoeming van vier van haar Raad van Toezichtleden aangevraagd en toestemming ontvangen van de gemeenten

2.4 Vergaderingen De Raad van Toezicht kwam in het verslagjaar vijf keer bijeen. Naast de onderwerpen die op basis van het toezichtkader waren geagendeerd kwamen o.a. de volgende zaken aan de orde:

10

• • • • • •

Jaarrekening, (meerjaren)begroting en kwartaalrapportages Managementrapportages Ontwikkeling onderwijskwaliteit en een plan van aanpak daarvan Bestuurlijke samenwerking met SKO West-Friesland Evalueren van het functioneren van de bestuurder Evaluatie van het eigen functioneren van de raad van toezicht


Jaarverslag 2016 Allure

Hoofdstuk 3

Strategisch beleid

Het strategisch beleidsplan 2015-2019 “ Maatwerk in lerenâ€?. 3.1 Missie, visie, kernwaarden Missie De missie van Stichting Allure is het leveren van een substantiĂŤle bijdrage aan de ontwikkeling van 4-12 jarigen. Het streven is om alle leerlingen te laten uitgroeien tot wereldburgers in West-Friesland. Stichting Allure wil zich blijvend onderscheiden als een professionele, transparante en daadkrachtige onderwijsorganisatie. Vanuit een gemeenschappelijke visie op onderwijs worden kinderen gestimuleerd en begeleid om zich te ontwikkelen tot evenwichtige tieners die zich met voldoende bagage in een toekomstige wereld durven te bewegen. Visie Grensverleggend leren Het onderwijs dat Allure wil bieden zorgt ervoor dat leerlingen de mogelijkheid krijgen om grensverleggend te leren. Leerlingen worden uitgedaagd om de grenzen van hun talenten op te zoeken. Een kind heeft meer kenmerken dan alleen cognitie De scholen van Allure richten zich niet alleen op de ontwikkeling van de cognitieve talenten. Er is aandacht voor de brede vorming. Allure wil de kracht van de verschillen benutten. Diversiteit als meerwaarde. Een veilige leeromgeving 12

Allure staat voor veiligheid en geborgenheid omdat een omgeving met die eigenschappen positieve invloed heeft op leren. Ouders zijn een onmisbare partner Zonder betrokken ouders is het een moeilijke opgave om kinderen zich te laten ontwikkelen. De school kan dit niet alleen. Ouderbetrokkenheid is een niet-vrijblijvende gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de ontwikkeling van het kind.

11


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

Blijvende focus op professionele ontwikkeling Onderwijs is een moeilijk vak dat hoge eisen stelt aan alle medewerkers. Allure investeert elk jaar in de professionele ontwikkeling van medewerkers. Alleen medewerkers die hoogwaardig zijn opgeleid en zich blijven professionaliseren kunnen de hoge pedagogische en onderwijskundige ambities waarmaken die Allure nastreeft. Kernwaarden Stichting Allure werkt vanuit de volgende kernwaarden: Kernwaarden Ontwikkeling

Allure is een dynamische organisatie waarin ruimte is voor innovatie. Een organisatie met continue aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs en actuele ontwikkelingen. Initiatieven worden gestimuleerd.

Heldere communicatie

Allure is een transparante organisatie waarin de communicatielijnen inzichtelijk zijn.

Professionele autonomie

Binnen de kaders van Allure verwachten we dat iedereen eigen keuzes maakt en eigen verantwoordelijkheid neemt. Dit geldt voor directies, leerkrachten en leerlingen.

Verbinding

Allure kenmerkt zich door samenwerking en partnerschap op alle niveaus, met respect voor elkaars verantwoordelijkheden. Dit geldt voor: scholen, werknemers, ouders, leerlingen en omgeving.

3.2 Strategie en hoofddoelen In het beleidsplan 2015-2019 heeft Stichting Allure een beperkt aantal streefdoelen geformuleerd die de komende 4 jaar worden gerealiseerd. Het aantal doelen is gering maar de ambities zijn groot. Stichting Allure wordt geconfronteerd met krimp waardoor de beschikbare middelen structureel afnemen. Desondanks gaan de scholen van Allure de uitdaging aan uit te groeien tot een onderwijsorganisatie waarvan de scholen worden herkend aan hun onderwijskundige kwaliteit. De meeste scholen van Allure zijn relatief klein. Dat maakt het niet altijd even eenvoudig omdat al het werk door minder teamleden moet worden gedaan. Een voordeel van scholen van deze omvang is dat het goed mogelijk is om 12


Jaarverslag 2016 Allure

maatwerk te leveren. Op de scholen maken de leerkrachten het verschil omdat elke medewerker zijn vak verstaat. Stichting Allure zal ook de komende jaren fors investeren in het vergroten van de professionele kwaliteit van elke medewerker. Onderwijskundig staan de scholen aan de vooravond van een aanzienlijke koerswijziging. De term gepersonaliseerd onderwijs wordt gebruikt om aan te geven dat er meer en meer behoefte is aan onderwijs waarin tegemoet wordt gekomen aan de onderwijsbehoefte van elk kind. Tegelijkertijd komt ook de toepassing van ICT-mogelijkheden in een tweede versnelling. De eerste generatie digiborden zijn achterhaald en verdwijnen uit de scholen. Leerlingen werken steeds vaker met een eigen ‘device’ en worden mede-eigenaar van hun eigen leerproces. De leerkracht moet anders gaan werken en is niet langer de docent maar veel meer de leerprocesbegeleider. De leerling van morgen is niet langer kennisconsument maar ook kennisproducent. De schoolgebouwen met hun klassen zijn of worden aangepast de komende jaren. Lokalen worden onderwijsruimtes. Een ambitieus streven is dat elke school een onderzoeksruimte krijgt waar leerlingen zelf de inhoud van hun programma gaan bepalen en de leerkracht het leerproces gaat begeleiden. Stichting Allure gaat de uitdaging aan. De scholen van Allure worden gestimuleerd om na te denken over hun visie op onderwijs. De directies en hun teams hebben de ambitie om de kwaliteit van het onderwijs in stand te houden en tegelijkertijd inhoud te geven aan het andere onderwijs dat de komende jaren vorm moet krijgen. Dat andere onderwijs dat zich kenmerkt door meer verantwoordelijkheid voor de leerling, meer ICT-toepassingen en nog steeds zeer goed geschoolde professionals voor de groep. Zes hoofddoelen uit het strategisch beleidsplan 2015-2019 en de uitwerking daarvan: Hoofddoel 1: werken vanuit een onderwijsvisie waarin de leerling eigenaar is van het eigen leerproces In 2019 werken alle scholen van Allure vanuit een alles omvattende onderwijsvisie waarin de leerling eigenaar is van het eigen leerproces en de leerkracht in staat is om elke leerling een aanbod te bieden passend bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Hoofddoel 2: De leerkrachten van Allure zijn professionals die zich blijven ontwikkelen In 2019 werken op de scholen van Allure uitsluitend onderwijsprofessionals die met grote deskundigheid en passie werken. Zij kunnen reflecteren op eigen handelen, nemen verantwoordelijkheid en werken voortdurend aan het vergro13


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

ten van professionele deskundigheid. Hoofddoel 3: Alle scholen van Allure worden geleid door directeuren die inspireren en in staat zijn sturing te geven aan hun team In 2019 worden alle scholen van Allure geleid door zelfbewuste directeuren die gericht sturen op kwaliteit van onderwijs. Ze zijn bekwaam en deskundig. De directeur ondersteunt en inspireert het onderwijsteam in het proces op weg naar het realiseren van de geformuleerde doelen. Hoofddoel 4: Allure staat voor goede scholen en wordt door vrijwel alle ouders ook zo herkend en erkend In 2019 worden Stichting Allure en haar scholen door 90 procent van de ouders en samenwerkingspartners herkend en erkend als een professionele onderwijsorganisatie die onderwijs met hoge kwaliteit biedt. Hoofddoel 5: Allure geeft leerlingen en ouders een belangrijke stem In 2019 bestaat op alle Allure scholen een structuur waarmee de relatie tussen school en ouders is verankerd en er wordt gewerkt op basis van wederzijdse betrokkenheid. Ook voor leerlingen wordt een vergelijkbare structuur ingericht waardoor hun stem zichtbaar is. Hoofddoel 6: Allure werkt samen met andere onderwijspartners om kwaliteit te kunnen waarborgen In 2019 werkt Allure op bestuurlijk niveau nauw samen met behoud van de eigen identiteit. De samenwerking met onderwijspartners is gericht op het behoud van de kwaliteit van het onderwijs. Het afgelopen jaar is de voortgang van het behalen van de doelstelling uit het strategisch beleidsplan binnen het managementteam en in het directeurenberaad besproken. Binnen alle geledingen in de organisatie is men actief en betrokken bezig met de realisatie van de doelen. Doelen die allemaal meerjarig zijn in het behalen daarvan.

14


Jaarverslag 2016 Allure

Hoofdstuk 4

Externe ontwikkelingen en samenwerking

4.1 Externe ontwikkelingen De scholen van stichting Allure bevinden zich in een krimpregio. De gevolgen van deze krimp zijn merkbaar bij onze scholen. Hierbij zijn echter wel forse verschillen tussen de diverse scholen waarneembaar. De afname van het totaal aantal leerlingen per teldatum 1 oktober was 2,7% ten opzichte van het aantal leerlingen in 2015. Dit is belangrijk lager dan de verwachte afname van 4,2%. De verwachting is dat deze krimp nog enkele jaren zal voortduren waarna omstreeks 2020 stabilisatie zal volgen. De krimp heeft wel tot gevolg gehad dat voor het schooljaar 2016-2017 het Brinnummer van obs De Vijzel moest worden ingeleverd. Dit heeft vrij sterke gevolgen voor de rijksbekostiging. Op basis van de huidige prognose van het aantal leerlingen per 1 oktober 2018 en de huidige opheffingsnorm van de gemeente Medemblik bevindt obs De Klaverwoid zich voor het schooljaar 2019-2020 in de ‘gevarenzone’. Mede omdat de gemeentelijke opheffingsnormen in 2018 zullen worden herzien mag echter worden verwacht dat obs De Klaverwoid haar Brinnummer zal kunnen behouden. Minder leerlingen betekent ook dat het aantal groepen af zal (moeten) nemen. Hierdoor vermindert ook de behoefte aan leerkrachten. Daar waar in voorgaande jaren altijd strategisch moest worden geopereerd om vooral niet te worden geconfronteerd met boetes van het UWV, is de situatie op de arbeidsmarkt echter in korte tijd zodanig gewijzigd dat nu juist alertheid tot het tijdig vastleggen van leerkrachten van belang is geworden. Immers, ook andere schoolbesturen zien zich met deze krapte op de arbeidsmarkt geconfronteerd waardoor sprake is van concurrentie. De situatie met betrekking tot vervanging is inmiddels steeds lastiger omdat leerkrachten een voorkeur zullen hebben voor een (vaste) aanstelling boven een aanstelling voor vervanging. Risico bij deze krapte op de arbeidsmarkt is dat bij de instroom van nieuwe leerkrachten wellicht genoegen zal moeten worden genomen met een mindere kwaliteit van leerkrachten dan wenselijk is.

15


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

4.2 Samenwerking en externe contacten

16

Stichting Allure is in augustus 2015 met haar kantoor verhuisd naar Kerkstaat 79a te Wognum. Het kantoorgebouw met veel prachtige vergaderfaciliteiten waar ook SKO West-Friesland haar kantoor heeft. Naast deze prachtige kantoorruimtes komt het ook de samenwerking tussen beide stichtingen ten goede. Stafmedewerkers zoeken elkaar gemakkelijk over en weer op, werken samen of stemmen zaken op elkaar af. Naast de samenwerking op ICT gebied zijn er ook afspraken gemaakt rondom huisvesting. De beide brede scholen (obs De Speelwagen en obs De Langereis) zijn bijvoorbeeld verdeeld onder de beide stafmedewerkers huisvesting van beide stichtingen. Dit voorkomt dat er twee functionarissen voor een brede school verantwoordelijk zijn. Verder wordt er ook gekeken of deze uitwisselingen ook voor andere (vak)gebieden binnen huisvesting kunnen plaatsvinden.

Het externe bureau Pentha Rho heeft de opdracht gekregen te onderzoeken, binnen de kaders die zijn aangegeven door beide stichtingen, hoe de samenwerking bovenschools en op schoolniveau tussen beide stichtingen verder uitgebreid kan worden. Deze opdracht wordt gesubsidieerd door gelden ontvangen van DUO gericht op het nemen van maatregelen die te maken hebben met de teruggang van leerlingen (krimp). Aan deze opdracht is ook het onderzoeken en adviseren van het zelfstandig kunnen blijven van de scholen en stichting voor de komende 10 jaar gekoppeld. Het rapport hierover wordt medio januari 2017 verwacht.

In 2015 is mede op initiatief van Stichting Allure (voorzitter) het Regionaal overleg Primair onderwijs opgericht (RoPo). Dit is een overleg tussen alle besturen (11 stichtingen) in de regio West- Friesland en heeft als doel verdere inhoudelijke samenwerking en afstemming met elkaar. Geen besluitvormend orgaan maar een netwerk. In 2016 is het RoPo 3 keer bijeen geweest. Resultaten zijn: het komen tot een transfercentrum van leerkrachten in het kader van de wet werk & zekerheid. Dit initiatief heeft geresulteerd in het gezamenlijk inhuren van de firma Driessen die alles rondom de inzet van invalleerkrachten regelt. Het opstarten van een werkgroep Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs. In deze werkgroep zijn de criteria voor een warme overdracht tussen beide onderwijsniveaus vastgesteld en voor de gehele regio van toepassing.

In de regio West-Friesland is tussen de gemeenten en het primair onderwijs een projectorganisatie ontwikkeld gericht op het aanbieden van onderwijs aan nieuwkomers. Inmiddels zijn er verspreid over West-Friesland 6 nieuwkomersklassen van start gegaan. Het gaat hier om klassen met leerlingen uit scholen van verschillende schoolbestu-


Jaarverslag 2016 Allure

ren, daarmee is sprake van zgn. samenwerkingsklassen. Na de zomervakantie is een tweede nieuwkomersklas van Allure, naast die op obs De Meridiaan in Medemblik, op obs De Langereisschool in Ursem van start gegaan. Deze doelgroep vraagt wel om extra aandacht, o.a. vanwege een heel verschillende beginsituatie qua de leeftijd van de kinderen, hun achtergrond, land van herkomst en de mate waarin kinderen getraumatiseerd zijn. In extra ondersteuning van deze leerling wordt voorzien. Maar wat vooral helpt is dat leerkrachten en leiding met zoveel motivatie deze leerlingen begeleiden. •

In het voorjaar heeft het bestuur van de Peuteropvang te Opmeer, waar Stichting Allure deel van uitmaakt, deze stichting bestuurlijk overgedragen aan de Kinderopvang Berend Botje. De reden daarvoor was de kwetsbaarheid van de organisatie. Door aan te sluiten bij een kwalitatieve goede en grote stabiele organisatie als Berend Botje, die ook bekend is met de Peuteropvang, is de toekomst van de Peuteropvang te Opmeer beter gewaarborgd.

•

Naast de genoemde samenwerkingsvormen is er ook een intensieve samenwerking met De Westfriese Knoop, het samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs. Ook onderhoudt Allure contacten met het netwerk Krimp, nieuwkomers en bestuurlijke visitatie van de PO-raad, Stichting Peuteropvang Opmeer, de LEA (Lokale Educatieve Agenda) en de REA (Regionaal Educatieve Agenda), het bestuurlijk overleg met de wethouders van de drie gemeenten en het besturenoverleg openbaar onderwijs Noord-Holland Noord. Al deze overleggen hebben tot doel de onderwijskwaliteit en de afstemming daarvan binnen Allure en de regio te waarborgen.

17


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

Hoofdstuk 5

Onderwijs en kwaliteit

5.1 Kwaliteitsonderzoeken door de inspectie De onderwijsinspectie heeft in 2016 kwaliteitsonderzoeken gedaan bij diverse scholen van Allure. Bij alle scholen ging het om een regulier kwaliteitsonderzoek. De volgende scholen zijn door de inspectie bezocht en beoordeeld: obs De Adelaar, obs De Kelderswerf, obs De Dubbele Punt en obs De Meridiaan. Alle scholen zijn beoordeeld aan de hand van het nieuwe waarderingskader. Dit kader treedt officieel in werking per augustus 2017, maar wordt nu al door de inspectie gehanteerd. Binnen dit kader wordt veel meer uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van de school en het bestuur. Scholen ervaren het nieuwe toezicht als veel prettiger en geven aan dat ze daadwerkelijk aan de slag kunnen met de aanbevelingen van de inspecteur. Alle bezochte scholen hebben het basisarrangement toegekend gekregen. Tijdens het jaarlijkse bestuursgesprek met de inspectie gaf de inspecteur aan dat Allure de kwaliteit van de scholen goed in beeld heeft. Positief vond hij ook dat Allure proactief handelde wanneer dit nodig was. 5.2 Passend onderwijs Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingevoerd in het basisonderwijs. In deze wet staat dat iedere school een zorgplicht heeft. Wanneer een kind wordt aangemeld is het de verantwoordelijkheid van de school om voor dit kind een passende plek te bieden. Wanneer de onderwijsbehoeften van een kind de mogelijkheden van de school overstijgen, is het aan de school om een alternatieve plek te vinden. In het kader van deze wet is het van belang dat scholen goed kunnen aangeven wat hun mogelijkheden en grenzen zijn. Hiertoe moet elke school een ondersteuningsprofiel opstellen dat elke vier jaar vernieuwd moet worden. Eind 2016 hebben alle scholen hun ondersteuningsprofiel vernieuwd door middel van het invullen van het, door het samenwerkingsverband gekozen, instrument Perspectief op School. Behalve dat zo per school zichtbaar is waar de sterke punten en de grenzen liggen, is dit ook per bestuur en in het hele samenwerkingsverband zichtbaar. Dit kan het zoeken naar een passende plek voor een leerling vergemakkelijken. Allure ondersteunt scholen bij het bieden van Passend onderwijs door waar mogelijk te faciliteren bij organisatorische vraagstukken en ook door het bieden van scholen. Nu de wet Passend Onderwijs wat langer van kracht is, wordt wel steeds duidelijker dat scholen de meeste vragen hebben op het gebied van gedrag. Hier zal dus in de toekomst wat betreft scholing en ondersteuning extra rekening mee moeten worden gehouden.

18


Jaarverslag 2016 Allure

Om Passend onderwijs mogelijk te maken is Nederland verdeeld in samenwerkingsverbanden. De scholen in West-Friesland vallen onder het Samenwerkingsverband “De Westfriese Knoop”. Een groot verband (90 scholen!) in een groot gebied dat voor effectieve ondersteuning is opgeknipt in kleinere “knooppunten” (lees samenwerkingsverbanden). Alle Allure-scholen nemen deel aan één van de knooppunten. De knooppunten hebben regelmatig overleg om samen en vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid ondersteuning aan kinderen dichtbij huis te bieden. 5.3 Kwaliteitssysteem Werken met Kwaliteit (WMK) In 2013 is met dit kwaliteitsinstrument gestart. In 2015 hebben alle scholen van Allure ook hun nieuwe schoolplan (2015-2019) met behulp van dit systeem gevuld. Dit schoolplan is de basis voor de jaarplannen van de komende 4 jaar. Met het uitzetten van de vragenlijsten uit WMK voldoen de scholen aan de wettelijke verplichting om regelmatig de tevredenheid en de sociale veiligheid te meten bij zowel leerlingen als ouders en leerkrachten. De resultaten worden besproken op schoolniveau, maar ook op bestuursniveau. Hierdoor kunnen eventuele gezamenlijke aandachtspunten ook gezamenlijk worden opgepakt. De module Zelfevaluatie is redelijk nieuw binnen WMK. Hiermee kan de school zichzelf beoordelen aan de hand van het nieuwe Waarderingskader van de inspectie en bepalen welke gebieden nog aandacht behoeven. Daarnaast wordt elk jaar in april op alle scholen een zogenaamde Quickscan afgenomen bij de leerkrachten. Hierbij geven de leerkrachten m.b.t. diverse beleidsterreinen aan hoe de stand van zaken op school is. De resultaten leveren een deel van de input voor het nieuwe jaarplan. 5.4 Eindopbrengsten Alle directeuren maken twee keer per jaar een opbrengstanalyse. Zij brengen dan, samen met hun team, alle risico’s, ontwikkelingen en interventies in kaart. Deze bijeenkomsten vormen een onderdeel van het cyclisch meerjaren kwaliteitsbeleid op schoolniveau. Daarnaast worden de resultaten van alle scholen twee keer per jaar in het directieberaad besproken. Deze bijeenkomsten met directeuren vinden plaats na afname van de toetsen van het CITO LVS (leerlingvolgsysteem). Tijdens deze besprekingen wordt onderzocht welke interventies er eventueel bovenschools gedaan kunnen worden. Directeuren krijgen zo meer inzicht in de sterke kanten van collega’s en collega-scholen en kunnen van elkaars expertise gebruik maken. Bij een onvoldoende score volgt een intensief controle- en begeleidingstraject. Doel hiervan is om een school voldoende ondersteuning te bieden om de resultaten weer op orde te brengen. Gedurende het jaar vinden verschillende gesprekken plaats met de betreffende directeuren om te kijken of er nog ergens bijgestuurd moet worden of om te constateren dat men op de goede weg is.

19


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

5.5 Uitstroom voortgezet onderwijs In onderstaand schema wordt weergegeven wat de adviezen voor het voortgezet onderwijs waren per school over het schooljaar 2015-2016.

In onderstaande grafiek staat de uitstroom naar het VO van Stichting Allure totaal.

N.B. Bij het opstellen van dit jaarverslag waren de adviezen voor het schooljaar 2016-2017 nog niet bekend.

20


Jaarverslag 2016 Allure

5.6 Professionaliseringsagenda In 2016 is de uitvoering van de professionaliseringsagenda van start gegaan. Elke directeur maakt een opleidingsplan waarin de scholingsbehoeftes op stichtingsniveau, school- en individueel niveau geformuleerd worden. Zoals ook in het strategisch beleidsplan staat geformuleerd staat het eigenaarschap van leerlingen en dus ook van leerkrachten hoog op de agenda. Een aantal scholen is actief met eigenaarschap aan de slag gegaan en worden begeleid door o.a. Exova om de scholen in deze nieuwe onderwijsvorm te begeleiden. Andere scholen hebben juist gekozen voor Vierkeerwijzer en zo zien we dat elke school actief aan de slag is met professionalisering en onderwijsvernieuwing. Naast het centraal aanbieden van scholing vindt er ook scholing plaats vanuit het individu. Op deze manier vindt er een compleet aanbod plaats wat zich vertaalt in de professionaliseringsagenda, die in 2016 is uitgevoerd. Allure investeert ook in teamontwikkeling op scholen. In 2016 heeft er een verdiepingsslag plaatsgevonden met management-drives. In elk team zijn er teamsessies geweest en weet men wat elkaars drijfveren zijn en is er per team verder ingegaan op hoe je elkaar kan versterken. Op deze manier krijgen teams inzichten in elkaars drijfveren, wat leidt tot betere samenwerking en hogere opbrengsten. Ook de directeuren hebben een bijscholing gehad door management-drives gericht op persoonlijk leiderschap. Allure blijft bij op het gebied van ICT. In 2016 is een start gemaakt met het scholen van leerkrachten en ICT coรถrdinatoren op het gebied van Chromebook en Google Apps For Education. Op deze manier kunnen leerkrachten actief met chromebooks aan de slag en kunnen zij het onderwijs verrijken, ondersteund door ICT. 5.7 Kennis delen Allure werkt binnen de organisatie met netwerkgroepen. In de eerder genoemde clusters gaat het om kennis delen en beleid maken door directeuren. De netwerkgroepen geven m.n. inhoudelijke mogelijkheden op leerkracht- en directieniveau. Allure heeft de volgende netwerkgroepen: hoogbegaafden, netwerk groep 3, netwerk groep 8, netwerk kleuters, netwerk ICT (zie 5.8) en netwerk IB. Ieder netwerk bepaalt zijn eigen agenda en vergaderfrequentie. Dit levert veel inzichten en inspiratie op voor de deelnemers. Netwerk kleuters Het netwerk leerkrachten groepen 1 en 2 (kleuters) heeft zich het afgelopen jaar gebogen over de warme overdracht tussen peuterspeelzaal en basisschool. Er is een presentatie gehouden over schrijfdans. Er is gesproken over buitenspel, eigenaarschap, over de volgsystemen KIJK en Driestar, over het inrichten en de functie van de huishoek, de kinderboekenweek, het thema feestdagen en er is een mooie inspiratiemiddag geweest over de inrichting en het 21


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

werken in de kleutergroep. Dit jaar heeft er een wisseling plaatsgevonden van coördinatoren van deze groep. Netwerk groep 3 Netwerk 3 heeft zich in 2016 onder andere gebogen over eigenaarschap. Er is gesproken over het werken vanuit een methode en vanuit doelen. Wat zijn de voor- en nadelen. Op welke manier kun je meer vanuit doelen werken. Er zijn doelenbladen uitgewisseld en good practices toegelicht. Daarnaast is gesproken over blokschrift en verbonden schrift. De stafmedewerker onderwijs en kwaliteit is aanwezig geweest om van gedachten te wisselen over hulpplannen in groep 3. Netwerk groep 8 Binnen Allure komt 5 keer per schooljaar het netwerk van groep 8 leerkrachten bijeen. Thema’s die specifiek spelen binnen de eindgroep van het basisonderwijs worden met elkaar besproken, ervaringen worden uitgewisseld en kennis wordt met elkaar gedeeld. Belangrijke onderwerpen van gesprek waren in 2016: de nieuwe eindtoetsen voor het basisonderwijs, het sturen op hogere opbrengsten in groep 8 en het vergroten van eigenaarschap van leren. IB Netwerk Het netwerk van Intern Begeleiders (IB’ers) komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. In samenspraak met de IB’s wordt de agenda bepaald. Bij toerbeurt nemen de IB’ers de voorzittersrol op zich. De medewerker kwaliteit zorgt voor de verslaglegging. De IB’ers spelen een cruciale rol in de scholen waar het gaat om de kwaliteit van het onderwijs. Zij ondersteunen de leerkrachten en zijn sparringpartner voor de directie m.b.t. onderwijsinhoudelijke zaken. Het IB netwerk biedt hen de gelegenheid om elkaar waar nodig om raad te vragen en te ondersteunen. De bijeenkomsten gaan steeds meer richting lerend netwerk, dan dat er alleen maar informatie wordt gegeven en opgenomen. Vanuit de IB’ers zelf is het verzoek gekomen om ook vaker intervisie-achtige opdrachten te doen. Dit draagt ook bij tot een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel en het kunnen profiteren van elkaars kennis en vaardigheden. Netwerk hoogbegaafden Het aanbod aan hoogbegaafden heeft in vrijwel alle Allure-scholen een waardevolle invulling gekregen. De scholen hebben daar elk hun eigen vorm aangegeven. Een aantal scholen werkt met een plusklas of verrijkingsuren voor meer- en/of hoogbegaafden en andere scholen geven het aanbod vorm middels thematisch werken op verschillende niveaus. De hoogbegaafdheids-coördinatoren op de scholen zijn in staat hoogbegaafde leerlingen te herkennen en signaleren. Bovendien maakt iedereen ook onderscheid tussen hoogbegaafde leerlingen en ‘meerkunners’. Dit onderscheid is van groot belang voor het lesaanbod aan deze twee categorieën leerlingen. Er is tevens een expertteam binnen Allure opgericht. Dit expertteam bestaat uit twee directeuren en twee intern begeleiders. De voornaamste taak van dit team is het bieden van ondersteuning en advies aan scholen die daar behoefte aan hebben. Daarnaast is er 22


Jaarverslag 2016 Allure

een samenwerking tot stand gekomen met SKO West-Friesland op het gebied van het aansluiten bij het cursusaanbod hoogbegaafdheid vanaf 2017-2018. Dit heeft o.a. als doel de kennis van de schoolteams verder uit te breiden op het gebied van signaleren, het leerstofaanbod compacten en verrijken, de onderpresteerders herkennen en het versnellen & vervroegd doorstromen voor hoogbegaafde leerlingen. 5.8 ICT Voor het gepersonaliseerd leren en het werken in de cloud is er een verschuiving te zien van computers naar mobiele devices. In dat kader zijn er afgelopen jaar op alle scholen chromebooks aangeschaft. Elke klas en/of leerling heeft daarvoor een account in de Google-omgeving gekregen. Medewerkers hebben binnen Sharepoint in de cloud gewerkt. Elke netwerkgroep heeft in sharepoint een eigen omgeving in gebruik genomen, waar documenten, agenda’s en notulen te vinden zijn. Digiborden en beamers worden vervangen door, veelal verrijdbare, touchscreens. Daarbij wordt ook de Prowise software aangeschaft die de Gynzy digibordsoftware steeds meer vervangt. Voor het bovenschools ICT werk is een samenwerking aangegaan met SKO West- Friesland. Sinds 1 oktober 2016 zijn we op zoek naar een nieuwe bovenschools ict-er voor het visie- en beleidsdeel. 5.9 Aantal meldingen en klachten Er zijn in 2016 twee klachten gemeld bij de bestuurder en tevens bij de landelijke geschillencommissie. Eén klacht is net voor de behandeling door de ouders ingetrokken. Deze ouders hadden inmiddels hun kinderen naar een andere school overgedaan. De tweede klacht ging over het schorsen van een leerling. Deze klacht is voor een belangrijk deel door de geschillencommissie gegrond verklaard. De uitspraak van de geschillencommissie is in het directieberaad geanalyseerd en het beleid tot verwijderen en schorsing van leerlingen, vastgelegd in een protocol, is op grond van deze analyse bijgesteld. 5.10 Samenwerking Voortgezet onderwijs en Primair onderwijs Er is nu sprake van een stabiele werkgroep PO. Deze werkgroep stemt af met de werkgroep VO. Over de warme overdracht van leerlingen naar het VO is overeenstemming bereikt met het VO vanuit de gedachte: “het zo zorgvuldig mogelijk overdragen van leerlingen met een zo laag mogelijke administratieve last”. Procedures zijn vastgelegd en het blijft een zaak van een schoolbestuur hoe daar mee om te gaan. Ook zijn er soms nog regionale verschillen afhankelijk in welke regio de VO school zich bevindt. Overstapservice Onderwijs (OSO) is een initiatief van de PO-Raad en de VO-raad. Het gaat hier om een digitaal systeem wat zorgdraagt voor een zorgvuldige overdracht van leerlingengegevens van het PO naar het VO. Sommige scholen van Stichting Allure werken al met dit systeem en de afspraak is dat ook de andere scholen daartoe overgaan. 23


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

Hoofdstuk 6

Personeel

6.1 Personeel Stichting Allure is een professionele onderwijsorganisatie die gericht is op het realiseren van een hoge onderwijskwaliteit. De leerkrachten vormen daarbij de belangrijkste schakel. Allure wil dan ook een goede werkgever zijn, waarbij mensen graag werken. Allure werkt met een vaste schil leerkrachten en een exibele schil. Op deze manier kunnen we de krimp opvangen en ontstaan er geen gedwongen ontslagen. Doordat er met regelmaat werknemers met pensioen gaan ontstaat er ook ruimte om jonge leerkrachten een vaste betrekking te geven. Op deze manier willen we de talentvolle leerkracht ontwikkelingskansen bieden binnen Allure. Sinds mei 2016 werken we met een gezamenlijke invalpool die door de firma Driessen beheerd wordt. Deze invalpool vervult de invalbehoeften van 8 besturen. Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid kunnen invallers beperkter invallen. Door het oprichten van deze gezamenlijke invalpool kunnen invallers bij verschillende besturen terecht. Opvallend is dat er een tekort aan leerkrachten ontstaat waardoor het steeds moeilijker wordt om goede vervanging te regelen. Allure is samen met de andere 8 besturen en Driessen actief op zoek naar passende oplossingen. Op 31 december 2016 waren er 119 FT werknemers in dienst, waarvan 99,5 vaste werknemers in dienst en 19,5 werknemers op tijdelijke contractbasis. 6.2 Ziekteverzuim Het ziekteverzuim over 2016 is 8.25% waarvan 7% valt onder het langdurig ziekteverzuim. Dit is verklaarbaar door een aantal langdurige ziekmeldingen van medische aard, dus niet werkgerelateerd. Het landelijk gemiddelde voor ziekteverzuim is 6%. Daar zit Allure dus ruim boven. Voor Allure is dat wat betreft kortdurend ziekteverzuim naar tevredenheid al blijven we op het voorkomen van (langdurig) ziek zijn nadrukkelijk sturen. De korte lijnen tussen de bedrijfsarts, HRM en de directeuren zorgen voor een juist ziekteverzuimbeleid, waarin goed onderscheid wordt gemaakt tussen ziek zijn en functioneringsvraagstukken. Vanuit zowel de bedrijfsarts als HRM worden acties, zoals het inzetten van vraaggerichte coaching, ondernomen om zieke medewerkers te begeleiden. Daarnaast hebben de directeuren minimaal 1 keer per jaar een afspraak met de bedrijfsarts om het ziekteverzuim door te nemen zodat we ook preventief inspelen op ziekteverzuim.

24


Jaarverslag 2016 Allure

6.3 Uitslag tevredenheidsonderzoek In 2016 heeft Allure geïnvesteerd op de punten die uit het tevredenheidsonderzoek van 2015 zijn gekomen. Uit het onderzoek komt naar voren dat er meer behoefte is aan creatieve vorming zoals tekenen, handvaardigheid en techniek. Leerlingen willen graag eigenaar zijn van hun eigen leerproces en willen graag zelf kiezen. Veel scholen hebben geïnvesteerd in nieuwe onderwijsmethoden waarin eigenaarschap en de leerling centraal staat. Steeds meer scholen werken met thema’s waarin naast de kernvakken taal en rekenen op een spelende en creatieve manier het onderwijs wordt aangeboden. De leerling staat centraal in zijn/haar leerproces. Ook is er extra aandacht besteed aan leer- of gedragsproblemen bij leerlingen en is er extra ondersteuning en zorg geboden op de scholen. 6.4 Directiewisselingen In 2016 heeft een aantal directiewisselingen plaatsgevonden. Per 1 augustus is een nieuwe directeur gestart op obs De Koet. Zij was al directeur op een wat kleinere school binnen Allure. Obs De Speelwagen heeft een meerschools directeur gekregen die zowel obs De Akker als obs De Speelwagen aanstuurt. Op deze manier kunnen wij ook tegemoetkomen in persoonlijke ambitie en ontwikkeling. Op obs De Meridiaan is een directeur langdurig ziek deze is eerst intern door een van de directeuren waargenomen en vanaf 1 augustus 2016 door een interim-directeur. 6.5 CAO-PO 2014-2015 Met ingang van 1 juli 2014 is voor het primair onderwijs een nieuwe cao in werking getreden die een looptijd heeft van één jaar. Deze cao introduceert een aantal onderwerpen die nadere uitwerking behoeven. Professionalisering Iedere werknemer is verantwoordelijk voor de eigen professionalisering en maakt hierover jaarlijks afspraken die vastgelegd worden in het persoonlijk ontwikkelingsplan. Elke leerkracht kan een verzoek tot scholing indienen en hier wordt ook goed gebruik van gemaakt. 50% van het scholingsbudget wordt besteed aan teamscholing en individuele scholingsverzoeken. Beheersing van de werkdruk Elke school heeft afspraken met zijn team gemaakt over de 40-urige werkweek. Allure heeft gekozen voor het overlegmodel en elke directeur is verantwoordelijk hoe invulling te geven aan de normjaartaak van 1659 uur. Duurzame inzetbaarheid Uitgangspunt is voor alle werknemers een arbeidssituatie die gezond en duurzaam is. In de nieuwe cao zijn faciliteiten opgenomen die alle werknemers in 25


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

staat stellen om hun duurzame inzetbaarheid te waarborgen en te versterken. De regeling duurzame inzetbaarheid houdt in dat elke werknemer jaarlijks een urenbudget krijgt om te besteden aan duurzame inzetbaarheid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen startende leerkrachten, leerkrachten en werknemers van 57 jaar en ouder. Positie schoolleider In de cao wordt uitvoerig aandacht besteed aan het schoolleidersregister. Registratie wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de professionalisering van de beroepsgroep. De meeste directeuren zijn geregistreerd in het schoolleidersregister en dit wordt ook erg ondersteund vanuit Allure. Er wordt vanuit Allure actief geïnvesteerd in herregistratie van schoolleiders. Een aantal directeuren volgen nu opleidingen zodat zij voor de komende 4 jaar geregistreerd zijn. 6.6 Strategisch HRM beleidsplan Binnen Allure vinden we het belangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. De belangrijkste uitdaging is om de competentieontwikkeling van de medewerkers gelijk te laten lopen met de onderwijs- en maatschappelijke ontwikkelingen die op de stichting gerealiseerd worden respectievelijk afkomen. Daarom zal Allure altijd scherp moeten zijn op wat scholen nodig hebben en wat medewerkers aan competenties bezitten. In 2015 is gekoppeld aan het strategisch beleidsplan “Maatwerk in leren” een integraal personeelsbeleidsplan opgesteld. In 2016 zijn de directeuren en hun teams actief aan de slag gegaan met “eigenaarschap”. In de clusters van de directeuren heeft dit onderwerp steeds de aandacht en ook is er laatst een brainstorm bijeenkomst geweest waar actief gespart is en afspraken zijn gemaakt hoe dit invulling te geven binnen de scholen van Allure. Belangrijkste uitgangspunt is dat de leerling steeds meer eigenaar wordt van zijn/haar leerproces. Daaraan gespiegeld geldt vanzelfsprekend dat iedereen die bij Allure werkzaam is, eigenaar is van zijn/haar professionele ontwikkeling en ruimte krijgt om aan te sluiten bij de eigen persoonlijke behoefte. De teamscholing krijgt ook professionalisering aangeboden en een aantal scholen is actief met Exova aan de slag gegaan die het proces eigenaarschap op de school begeleidt. 6.7 Mobiliteit In 2016 was er alleen sprake van vrijwillige/gewenste mobiliteit. Men ziet dat de medewerkersvraag naar mobiliteit toeneemt. Allure vindt dit een positieve ontwikkeling en werkt graag mee aan vrijwillige mobiliteit “de juiste man/ vrouw op de juiste plek”. Ook in 2016 hebben we diverse leerkrachten de plek kunnen geven die zij graag wensten.

26


Jaarverslag 2016 Allure

6.8 Opleiden van toekomstige leerkrachten in samenwerking met PABO Binnen de samenwerkingsovereenkomst die is afgesloten met Hogeschool Inholland genaamd: “opleiden in de school” krijgen PABO studenten de kans om stage te lopen in diverse groepen. Daarbij worden de studenten begeleid en beoordeeld door een praktijkbegeleider van Hogeschool Inholland samen met de schoolopleider van Allure. In 2016 hebben studenten van alle leerjaren binnen de PABO, waaronder eindejaarstudenten hun (LIO-) eindstage met goed gevolg afgerond. Studenten die zijn afgestudeerd, kunnen via de invalpool van Allure actief aan de slag. Zo binden we talentvolle aankomende leerkrachten aan onze stichting en geven we starters een kans op de arbeidsmarkt. 6.9 Professionalisering en deskundigheidsbevordering Onderwijs verandert snel. Dat stelt ook andere eisen aan medewerkers. Personeel dat zich blijft ontwikkelen en meegaat met de vernieuwingen die goed onderwijs van ons verlangt. Allure biedt ook ruimte aan personeel om zich te professionaliseren. In 2016 is dan ook het gestelde scholingsbudget volledig besteed. Zowel op individueel niveau als schoolbreed wordt geïnvesteerd. Te denken valt aan het verdiepingsaanbod van management-drives op elke school om teams verder te ontwikkelen, 3 directeuren die opleidingen volgen voor herregistratie schoolleider, coach-opleidingen persoonlijk leiderschap, uitvoeren van de professionaliseringsagenda door het centraal aanbod, ICT Chromebook en Google Apps For Education, nieuwe leermethodes zoals Vierkeerwijzer en Exova, teamscholing eigenaarschap, BHV en uiteraard wordt ook ingegaan op individuele scholingswensen. De volgende scholingsactiviteiten zijn dit jaar uitgevoerd: onderwijsverdieping eigenaarschap, Exova, Vierkeerwijzer maar ook individuele verzoeken zoals ouderbetrokkenheid 3.0, aanbod vreedzame school, de masteropleiding interne begeleiding en diverse coachingstrajecten. Elk jaar is er aandacht voor sociale vaardigheid zoals de risico-inventarisatie die op elke school is uitgevoerd en BHV-cursussen etc. 6.10 Outplacement We merken dat sommige leerkrachten moeite hebben met de ontwikkelingen in het onderwijs. Zij stellen zich de vraag: “Is onderwijs nog wel mijn passie en wil ik daarin investeren?” Met een aantal leerkrachten zijn afgelopen jaar goede gesprekken gevoerd, waarin we tot de conclusie zijn gekomen dat deze leerkrachten niet verder willen in het onderwijs. Deze leerkrachten hebben een outplacementtraject aangeboden gekregen om zich te oriënteren op een andere baan dan wel een opleiding. Deze trajecten zijn met goed gevolg afgerond. We krijgen positieve geluiden terug van leerkrachten die een opleiding zijn gaan doen of een individueel outplacementtraject hebben gevolgd.

27


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

6.11 Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) Bij elke school is de gehele RI&E gedigitaliseerd en is door de directies altijd digitaal in de webapplicatie op te vragen. Iedere school heeft een preventiemedewerker die geĂŻnstrueerd is actief met het plan van aanpak om te gaan. Er zijn bij de inventarisatie stichtingbreed geen grote knelpunten gesignaleerd.

28


Jaarverslag 2016 Allure

Hoofdstuk 7

Huisvesting

De begeleiding en scholing in het omgaan met de RI&E worden blijvend door een externe partij uitgevoerd. 7.1 Onderhoud Op een groot aantal schoollocaties zijn in 2016 werkzaamheden verricht. De grootste verbouwing komt op naam van obs De Kelderswerf. In overleg met het team en de schoolleiding zijn de ingrediënten bepaald voor de verbouwing. De belangrijkste ingrepen zijn geweest het doorbreken van een groot deel van de scheidingswanden tussen onder - en bovenbouwgroepen. Hierdoor is een centrale ruimte ontstaan en is er een betere synergie tussen onder- en bovenbouw gerealiseerd. De school heeft een nieuwe kleurstelling doorgevoerd en er zijn plafonds en vloerbedekking vervangen. De voormalige houten lattenplafonds in de centrale hal en aula zijn vervangen door een akoestisch en fraai gipsplaatplafond. De toiletgroepen zijn volledig gerenoveerd, hangende toiletpotten, mechanische ventilatie, gietvloeren en fraai wandtegelwerk. Buitenom zijn er ook diverse werkzaamheden uitgevoerd, te weten het gedeeltelijk vervangen van de dakbedekking, de buitengevels zijn gereinigd, diverse boeiboorden vervangen en er zijn diverse herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan het metselwerk. Bij de locatie obs De Dubbele Punt hebben wij een aantal ruimtes samengevoegd tot een teamkamer. Deze voorzien van frisse kleuren, een mooie keuken en meubilair van steigerhout. Bij locatie obs De Klaverwoid zijn diverse buitengevels gereinigd en opnieuw gevoegd, vloermatten vervangen en de school is weer behaaglijk doordat de oude CV-ketels zijn vervangen. Bij de locatie obs De Langereis hebben wij de komst van “de nieuwkomersklas“ mogelijk gemaakt door de aanschaf van nieuw meubilair. En bij locatie obs De Vijzel zijn de voorbereidingen opgestart om in 2017 de school te voorzien van een nieuwe kleurstelling en worden de vloerafwerkingen vervangen. In overleg met enkele schooldirecteuren is een visie met daarbij horende keuze gemaakt voor het schoolmeubilair voor de Allure scholen. De eerste school die de nieuwe koers mocht uitproberen is de obs De Geert Holle. Hier hebben wij een combinatie gemaakt tussen nieuwe inrichting in de lokalen en het omkleden van bestaande kasten met steigerhout. Ook de groepen 1 en 2 van obs De Akker hebben het genoegen gehad om nieuw meubilair te ontvangen. De ervaringen vanuit deze scholen zijn dermate positief dat voor volgend jaar een aantal andere scholen in aanmerking komt voor nieuw meubilair. 29


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

In 2016 is het contract met het schoonmaakbedrijf Asito op een viertal locaties opgezegd en zijn er nieuwe tenders uitgeschreven. Hieruit is een tweetal schoonmaakbedrijven gekomen welke momenteel het schoonmaakonderhoud verrichten. Vooralsnog zijn de eerste bevindingen inzake de communicatie en geleverde kwaliteit positief. Allure blijft kritisch op de geleverde kwaliteit inzake de schoonmaakwerkzaamheden. 7.2 Nieuwe ontwikkelingen Gemeente Koggenland: De ontwikkelingen inzake de beoogde nieuwbouw bij obs De Ieveling (Brede School Avenhorn) heeft het afgelopen jaar een positieve stap voorwaarts gezet. De gewenste nieuwbouw komt er en momenteel zijn de besprekingen tussen de schoolbesturen en de gemeente gaande over locatie, eigenaarschap etc. Gemeente Opmeer: De besturen van Allure en SKO West-Friesland hebben met de gemeente Opmeer veelvuldig overleg gehad over haar onderwijsgebouwen. Ook bij de gemeente Opmeer lijkt het erop dat er stappen in een positieve richting worden gezet. De besturen hebben een voorkeursscenario kenbaar gemaakt en deze is door HEVO beoordeeld en de resultaten met de gemeente en besturen besproken. De verwachting is dat medio 2017 de gemeente hierover een besluit neemt. Gemeente Medemblik: In 2016 is veelvuldig overleg geweest met de gemeente Medemblik over een op te zetten Integraal Huisvestingsplan. Er liggen enkele wensen vanuit de besturen bij de gemeente (met name hoe om te gaan met de scholen in kleinere kernen en in relatie met leefbaarheid van deze kernen). Voor april 2017 moet een duidelijke koers worden bepaald. Vooruitlopend op de eindrapportage heeft Allure een nieuwbouw/revitalisering aanvraag gedaan voor haar locatie obs De Kraaienboom. 7.3 Duurzaamheid Op dit onderdeel wordt blijvend gestuurd, het verbruik qua elektra is constant en door toepassing van LED verlichting fors verminderd ten opzichte van enkele jaren geleden.

30


Jaarverslag 2016 Allure

Hoofdstuk 8

Financieel beleid

Enkelvoudige balans na resultaatbestemming ultimo 2016

31


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

Staat van baten en lasten 2016

De personele kosten zijn licht gedaald. De huidige krimp heeft (beperkte) gevolgen gehad voor de personele bezetting op onze scholen. De afschrijvingen zijn toegenomen vanwege investeringen in ICT. Deze tendens zal zich vanwege de toegenomen digitalisering de komende jaren doorzetten. De huisvestingslasten werden in 2015 nog positief beĂŻnvloed door afrekeningen van energie met een teruggave; in 2016 was dit niet het geval. Verder zijn de schoonmaakkosten gestegen omdat de kwaliteit van het schoonmaakwerk naar onze maatstaven onvoldoende was, waardoor wij ons genoodzaakt zagen om andere contracten af te sluiten tegen een iets hogere prijs. Het beleid van Stichting Allure is en blijft om de beschikbare middelen te besteden aan het onderwijs op onze scholen. De overhead wordt daarbij zo beperkt mogelijk gehouden. Bij het onderhoud aan onze scholen wordt geanticipeerd op komende nieuwbouw. 32


Jaarverslag 2016 Allure

Basisinformatie Bestuursnummer: 41421 Naam instelling: Adres: Telefoon: Kamer van Koophandel: E-mailadres: website:

Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs Kerkstaat 79A, 1687 AM te Wognum 0226-357230, Fax: 0226-359628 37109276 info@stichtingallure.nl, www.stichtingallure.nl

Stichting Allure is het bevoegd gezag van de volgende scholen: Brin 13RD

School Geert Holle

13BR

Grosthuizer

13MJ

Ieveling

09GT

Kelderswerf

12VS

Langereis

12ES

Klaverwoid

13BS

Koet

13MK

Kraaienboom

06AP

Meridiaan

12NS

Plaats

05ZI

Speelwagen

12VT

Vijzel

11HN

Adelaar

11TI

Akker

12DL

Dubbele Punt

Adres Kerkebuurt 156 1647 MD Berkhout Grosthuizen 74-75A 1633 EP Avenhorn Het Veer 90 1633 HE Avenhorn Weerestraat 70 1713 VC Obdam Postbus 41 1713 ZG Obdam Noorddijkerweg 52 1645 VG Ursem Beukenlaan 79 1676 GS Twisk Tripkouw 36 1679 GJ Midwoud Kreek 14 1654 JX Benningbroek Schuitevoerderslaan 18 1671 JZ Medemblik Schoolwerf 1 1657 LD Abbekerk Conferencelaan 1 1687 RA Wognum Hauwert 80 1691 EJ Hauwert Burg. Heijmanstraat 2 1718 AN Hoogwoud Meibloem 46-48 1716 VA Opmeer Koetenburg 14 1719 AR Aartswoud

Telefoon 0229-551357

E-mail info@geertholle.nl

0229-541273

info@grosthuizerschool.nl

0229-541491

info@obsieveling.nl

0226-451967

info@kelderswerf.nl

072-5021817

info@langereisschool.nl

0227-542443

info@klaverwoid.nl

0229-201528

info@obsdekoet.nl

0229-591408

info@kraaienboom.nl

0227-542215

info@obsdemeridiaan.nl

0229-581278

info@obsdeplaats.nl

0229-571837

info@speelwagen.nl

0229-201535

info@obsdevijzel.nl

0226-352325

info@obsdeadelaar.nl

0226-352410

info@akkeropmeer.nl

0229-582068

info@obsddp.nl

Nadere gegevens over onze stichting en scholen zijn te vinden via onze website www.stichtingallure.nl.

33


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs

Profile for Ron Dol

Allure Jaarverslag 2016  

Allure Jaarverslag 2016  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded