__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

JAARVERSLAG 2015 Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

Jij

Jij mag zijn wie je bent Om te worden wie je bent Maar nog niet kunt zijn Je mag het worden op jouw manier En in jouw tijd

Gedicht van Anna Terruwe

2


Jaarverslag 2015

VOORWOORD Het jaar 2015 kenmerkte zich door vier belangrijke momenten te weten: de vaststelling van het nieuwe beleidsplan “Maatwerk in leren”, alle 15 scholen die naast het hebben van een basisarrangement ook voldoende tot goed scoorden op het gebied van onderwijs en de opbrengsten groep 8, de studiereis naar Finland en het samen gaan wonen in een gebouw met SKO WestFriesland, de Stichting voor Katholiek Onderwijs, gericht op een verdere samenwerking. Met genoegen presenteren wij dus het jaarverslag 2015 van Stichting Allure. Aan de totstandkoming ervan is door de staf en een afvaardiging van directeuren veel aandacht besteed. Het geeft een getrouw beeld van Allure over het kalenderjaar 2015 en beschrijft de ontwikkelingen en de resultaten van de organisatie, het gevoerde beleid en de financiën. Met dit verslag wil Stichting Allure zich verantwoorden richting het ministerie van OCW, de gemeenten waar onze scholen staan en alle ouders van de kinderen die onze scholen bezoeken. Natuurlijk is het verslag ook bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor onze organisatie. Wij wensen u veel leesplezier met dit jaarverslag toe.

Wognum, mei 2016 Riekje Meijering College van bestuur

3


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

INHOUD Hoofdstuk 1 Organisatie

6

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

6 6 7 7 7 8

Organisatiestructuur Raad van Toezicht College van bestuur Stafbureau Directieberaad, clusters en managementteam De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Hoofdstuk 2 Raad van Toezicht

9

2.1 Code Goed Bestuur 2.2 Besturingsfilosofie 2.3 Toezichtkader 2.4 Vergaderingen

9 9 9 10

Hoofdstuk 3 Strategisch beleid

11

3.1 Missie, visie en kernwaarden 3.2 Strategie en hoofddoelen

11 12

Hoofdstuk 4 Samenwerking

16

4.1 Externe ontwikkelingen 4.2 Samenwerking en externe contacten

16 18

Hoofdstuk 5 Onderwijs en kwaliteit

20

5.1 Kwaliteitsonderzoeken door de inspectie 5.2 Passend onderwijs 5.3 Kwaliteitssysteem Werken met Kwaliteit (WMK) 5.4 Eindopbrengsten 5.5 Uitstroom voortgezet onderwijs 5.6 Professionaliseringsagenda 5.7 Kennis delen 5.8 Studiereis naar Finland 5.9 ICT 5.10 Aantal meldingen en klachten 5.11 Samenwerking Primair onderwijs en Voortgezet onderwijs

20 21 21 22 22 23 23 25 26 26 26

Hoofdstuk 6 Personeel

28

6.1 Personeel 6.2 Ziekteverzuim 6.3 Uitslag tevredenheidsonderzoek 6.4 Directiewisselingen 6.5 CAO-PO 2014-2015 6.6 Strategisch HRM beleidsplan 6.7 Mobiliteit

28 29 29 30 30 31 31

4


Jaarverslag 2015

6.8 Opleiden van toekomstige leerkrachten in samenwerking met PABO 6.9 Professionalisering en deskundigheidsbevordering 6.10 Outplacement 6.11 Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)

32 32 32 33

Hoofdstuk 7 Huisvesting

34

7.1 Onderhoud 7.2 Nieuwe ontwikkelingen 7.3 Duurzaamheid

34 35 35

Hoofdstuk 8 Financieel beleid

36

Basisinformatie

38

5


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

Organisatie

Hoofdstuk 1

Stichting Allure is een stichting voor openbaar primair onderwijs. Onze kerntaak is het verzorgen van kwalitatief goed en aantrekkelijk onderwijs. Binnen de door Allure aangegeven kaders bepalen scholen zelf hun onderwijskundig beleid. Stichting Allure heeft haar 15 scholen binnen de gemeenten Opmeer, Medemblik en Koggenland. 1.1 Organisatiestructuur De organisatie van stichting Allure ziet er als volgt uit: Raad van Toezicht

College van bestuur

Stafbureau

MR

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Directieberaad

Directeur

1.2 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van de bestuurder en op het functioneren van de organisatie als geheel. De Raad adviseert de bestuurder gevraagd en ongevraagd en functioneert als klankbord voor de bestuurder. De RvT is werkgever van de bestuurder. Zijn verdere taken zijn vastgelegd in de statuten van Stichting Allure. Deze statuten staan op onze website www.stichtingallure.nl. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: De heer J. (Jan) Mesu, voorzitter - wethouder Bergen met o.a. onderwijs, welzijn en sociale zaken in zijn portefeuille De heer R.(René) van de Guchte - manager ING bank De heer R. Chr. (Robert) Viëtor - clusterdirecteur Educatie Hogeschool Leiden De heer J. W. (Jan Wolter) Bloem – advocaat Mevrouw Y. (Yolanda) Clee - adviseur en interim manager primair onderwijs

6


Jaarverslag 2015

1.3 De financiële administratie Het eenhoofdige College van Bestuur (CvB) is het bevoegd gezag van Stichting Allure. In de praktijk betekent dit dat het CvB als bestuurder alle portefeuilles beheert en integraal verantwoordelijk is voor het beleid van Stichting Allure. De bestuurder legt verantwoording af aan de RvT. Tot de bestuurlijke en directietaken behoren de verdere professionalisering van de organisatie en de stimulering van de kwaliteit van het onderwijs. De bestuurder staat in verbinding met de scholen en behartigt externe belangen. De bestuurder stuurt de directeuren van de scholen en de medewerkers van het stafbureau aan. Het College van Bestuur bestaat uit: Mevrouw H.J.K. (Riekje) Meijering, voorzitter college van bestuur. 1.4 Stafbureau In het stafbureau zijn de secretaris van de RvT/GMR/directeuren, de staffuncties ICT, huisvesting, financiën, onderwijskwaliteit, HRM en administratie ondergebracht. Het gaat om een klein stafbureau met senior beleidsmedewerkers met een beperkte werktijdsfactor. Sommige van deze medewerkers zijn op uurbasis ingehuurd. Hiermee wordt de flexibiliteit gewaarborgd. De financiële administratie wordt verzorgd door het administratiekantoor Akorda. Op 1 augustus 2015 is het stafbureau verhuisd naar Kerkstraat 79A, 1687 AM in Wognum. 1.5 Directieberaad, clusters en managementteam Directieberaad De directeuren komen gemiddeld eenmaal per 6 weken bij elkaar om bovenschools zaken af te stemmen en om van elkaar te leren. Het directieberaad wordt gevormd door de volgende directeuren (per 31 december 2015): Marjolein Schilder

De Ieveling

Henk van Doorn

Geert Holle

Kim Bot schoolleider

De Klaverwoud

Tsjikke Dijkstra

De Langereisschool

Katja Kraaienburg

De Kraaienboom

Sylvia Schipper a.i.

De Koet

Agnes van der Veen

De Adelaar

Irene Ruigentuin

De Kelderswerf

Odette Meskers

De Vijzel/De Plaats

Marjolein Looij

De Grosthuizer

Marloes Goesinnen

De Speelwagen

Nine van Kerkvoort

De Akker

Wil Bankras schoolleider

De Dubbele Punt

Bert de Jong

De Meridiaan

Nadere informatie over onze stichting en de scholen is te vinden op de website www.stichtingallure.nl Clusters Naast het directieberaad wordt gewerkt met clusters. In de clusters worden beleidsmatige punten voorbereid voor het directieberaad. In dit kleinere ver-

7


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs band kunnen directeuren makkelijk ervaringen uitwisselen en elkaar op weg helpen met zaken waar ze in hun werk tegenaan lopen. Allure kent drie clusters. De clusters kennen een vaste samenstelling. Elke directeur is actief in een van de clusters. De clusters bepalen hun eigen agenda en vergaderplanning. Managementteam In het managementteam zaten in 2015 naast de bestuurder de voorzitters van de clusters. Zij vergaderen eenmaal per drie weken. School overstijgende punten worden besproken. Beleidsstukken voor het directieberaad worden voorbereid. Het managementteam is tevens de verbinding tussen de 3 clusters en de directeur-bestuurder. 1.6 De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) Elke school kent een medezeggenschapsraad (MR) waarin personeel en ouders evenredig zijn vertegenwoordigd. Aan de orde komen school specifieke zaken. Voor zaken die de gehele organisatie betreffen is er de GMR. De GMR is de overkoepeling van alle medezeggenschapsraden van de openbare scholen bij Allure. De raad bestaat uit een oudervertegenwoordiging en een personeelsvertegenwoordiging van in totaal 8 leden. De vijftien scholen zijn verdeeld in 3 kiesdistricten (clusters). Vanuit cluster a (Medemblik) en b (Koggenland) worden drie leden gekozen en vanuit cluster c (Opmeer) twee leden. Cluster a levert twee personeelsleden en één ouder. Cluster b levert één personeelslid en twee ouders. Afhankelijk van het voorstel dat door het bestuur wordt ingebracht, heeft de GMR adviesbevoegdheid of instemmingsrecht. De GMR heeft in 2015 5 maal vergaderd.  

8


Jaarverslag 2015

Hoofdstuk 2

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht die uit vijf leden bestaat hanteert de code van goed bestuur. 2.1 Code Goed Bestuur Sinds 2010 geldt er een Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs. De Code voldoet aan de vraag vanuit de samenleving die gericht is op versterking van de bestuurskracht en de kwaliteit van het interne toezicht in de onderwijssector. De Code benadrukt het belang van deskundigheid en van het moreel kompas van bestuurder en toezichthouders. Allure voert de punten uit de Code uit en stuurt waar nodig tijdig bij. De Raad van Toezicht hecht er aan de Code naar letter en geest te volgen. Dit geldt voor het eigen gedrag van de Raad van Toezicht, maar de Raad van Toezicht hanteert de Code ook als richtsnoer voor het toezicht op Allure als geheel. 2.2 Besturingsfilosofie Goed en deugdelijk bestuur is niet alleen van groot belang voor de eigen organisatie maar draagt ook bij aan goed onderwijs voor ieder kind. Allure onderschrijft in dit verband de Code voor Goed Bestuur in het primair onderwijs van de PO-Raad. 2.3 Toezichtkader In 2012 is een toezichtkader ontwikkeld, waarin wordt aangegeven welke informatie de Raad van Toezicht nodig heeft om goed toezicht te kunnen houden. Dit toezichtkader bestaat uit de volgende thema’s: • • • • • • • • •

De financiële rapportage per kwartaal (3 keer per jaar) Managementrapportage per kwartaal (minimaal 4 keer per jaar) Bestuursverslag en jaarrekening Begroting Ziekteverzuim Opbrengsten onderwijs in brede zin Marktaandeel–leerlingaantal Functioneren college van bestuur Rapportage inspectiebezoeken

De Raad van Toezicht vindt verbinding met de organisatie heel belangrijk. Daarom nodigt de Raad van Toezicht regelmatig functionarissen uit de organisatie uit of bezoekt een school. In 2015 liet de Raad van Toezicht zich met name verder informeren over alles wat meespeelt of kan spelen bij het ontwikkelen van het kleine scholenbeleid. De Raad van Toezicht bezocht obs De Vijzel, een kleine

9


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs school die in 2016 haar Brinnummer dient in te leveren. Met dit bezoek bevestigt de Raad van Toezicht dat ook kleine scholen binnen Allure een belangrijke plaats blijven behouden. De Raad van Toezicht heeft zich verder in een vergadering laten informeren over de uitvoering van het ICT-beleid door de boven schoolse beleidsmedewerker ICT. Naast de 5 vergaderingen met de bestuurder heeft de Raad van Toezicht de volgende activiteiten ondernomen: • • • • • •

bijeenkomst bijgewoond met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; met twee vertegenwoordigers deelgenomen aan de studiereis naar Finland; tijdens die reis een gesprek gevoerd met directeuren en stafbureau over het reilen en zeilen van de organisatie en de samenwerking met de bestuurder; een kennismakingsbijeenkomst bijgewoond met de Raad van Toezicht van SKO West-Friesland; een gesprek gevoerd met de wethouders van de drie gemeentes; lid geworden van de Vereniging van Toezichthouders in het Onderwijs (VTOI) met het oog op de eigen professionele ontwikkeling.

2.4 Vergaderingen De Raad van Toezicht kwam in het verslagjaar 5 keer bijeen. Naast de onderwerpen die op basis van het toezichtkader waren geagendeerd kwamen o.a. de volgende zaken aan de orde:

• Jaarrekening, (meerjaren)begroting en kwartaalrapportages • Managementrapportages • Vaststellen strategisch beleidsplan 2015-2019 “Maatwerk in leren” • Ontwikkeling beleid kleine scholen beleid • Bestuurlijke samenwerking met SKO West Friesland • Evalueren van het functioneren van de bestuurder • Evaluatie van het eigen functioneren van de raad van toezicht

10


Jaarverslag 2015

Hoofdstuk 3

Strategisch beleid

Na een intensief traject is in 2015 het strategisch beleidsplan 2015-2019 door de Raad van Toezicht vastgesteld. 3.1 Missie, visie, kernwaarden Missie De missie van Stichting Allure is het leveren van een substantiĂŤle bijdrage aan de ontwikkeling van 4-12 jarigen. Het streven is om alle leerlingen te laten uitgroeien tot wereldburgers in West-Friesland. Stichting Allure wil zich blijvend onderscheiden als een professionele, transparante en daadkrachtige onderwijsorganisatie. Vanuit een gemeenschappelijke visie op onderwijs worden kinderen gestimuleerd en begeleid om zich te ontwikkelen tot evenwichtige tieners die zich met voldoende bagage in een toekomstige wereld durven te bewegen. Visie Grensverleggend leren Het onderwijs dat Allure wil bieden zorgt ervoor dat leerlingen de mogelijkheid krijgen om grensverleggend te leren. Leerlingen worden uitgedaagd om de grenzen van hun talenten op te zoeken. Een kind heeft meer kenmerken dan alleen cognitie De scholen van Allure richten zich niet alleen op de ontwikkeling van de cognitieve talenten. Er is aandacht voor de brede vorming. Allure wil de kracht van de verschillen benutten. Diversiteit als meerwaarde. Een veilige leeromgeving Allure staat voor veiligheid en geborgenheid omdat een omgeving met die eigenschappen positieve invloed heeft op leren. Ouders zijn een onmisbare partner Zonder betrokken ouders is het een moeilijke opgave om kinderen zich te laten ontwikkelen. De school kan het niet alleen. Ouderbetrokkenheid is een niet-vrijblijvende gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de ontwikkeling van het kind. Blijvende focus op professionele ontwikkeling Onderwijs is een moeilijk vak dat hoge eisen stelt aan alle medewerkers. Allure investeert elk jaar in de professionele ontwikkeling van medewerkers. Alleen medewerkers die hoogwaardig zijn opgeleid en zich blijven professionaliseren kunnen de hoge pedagogische en onderwijskundige ambities waarmaken die Allure nastreeft.

11


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs Kernwaarden Stichting Allure werkt vanuit de volgende kernwaarden: Kernwaarden Ontwikkeling

Allure is een dynamische organisatie waarin ruimte is voor innovatie. Een organisatie met continue aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs en actuele ontwikkelingen. Initiatieven worden gestimuleerd.

Heldere communicatie

Allure is een transparante organisatie waarin de communicatielijnen inzichtelijk zijn.

Professionele autonomie

Binnen de kaders van Allure verwachten we dat iedereen eigen keuzes maakt en eigen verantwoordelijkheid neemt. Dit geldt voor directies, leerkrachten en leerlingen.

Verbinding

Allure kenmerkt zich door samenwerking en partnerschap op alle niveaus, met respect voor elkaars verantwoordelijkheden. Dit geldt voor: scholen, werknemers, ouders, leerlingen en omgeving.

3.2 Strategie en hoofddoelen In het beleidsplan 2015-2019 heeft Stichting Allure een beperkt aantal streefdoelen geformuleerd die de komende 4 jaar worden gerealiseerd. Het aantal doelen is gering maar de ambities zijn groot. Stichting Allure wordt geconfronteerd met krimp waardoor de beschikbare middelen structureel afnemen. Desondanks gaan de scholen van Allure de uitdaging aan uit te groeien tot een onderwijsorganisatie waarvan de scholen worden herkend aan hun onderwijskundige kwaliteit. De meeste scholen van Allure zijn relatief klein. Dat maakt het niet altijd even eenvoudig omdat al het werk door minder teamleden moet worden gedaan. Een voordeel van scholen van deze omvang is dat het goed mogelijk is om maatwerk te leveren. Op de scholen maken de leerkrachten het verschil omdat elke medewerker zijn vak verstaat. Stichting Allure zal ook de komende jaren fors investeren in het vergroten van de professionele kwaliteit van elke medewerker. Onderwijskundig staan de scholen aan de vooravond van een aanzienlijke koerswijziging. De term gepersonaliseerd onderwijs wordt gebruikt om aan te

12


Jaarverslag 2015

geven dat er meer en meer behoefte is aan onderwijs waarin tegemoet wordt gekomen aan de onderwijsbehoefte van elk kind. Tegelijkertijd komt ook de toepassing van ICT-mogelijkheden in een tweede versnelling. De eerste generatie digiborden zijn achterhaald en verdwijnen uit de scholen. Leerlingen werken steeds vaker met een eigen ‘device’ en worden mede-eigenaar van hun eigen leerproces. De leerkracht moet anders gaan werken en is niet langer de docent maar veel meer de leerprocesbegeleider. De leerling van morgen is niet langer kennisconsument maar ook kennisproducent. De schoolgebouwen met hun klassen worden aangepast de komende jaren. Lokalen worden onderwijsruimtes. Een ambitieus streven is dat elke school een onderzoeksruimte krijgt waar leerlingen zelf de inhoud van hun programma gaan bepalen en de leerkracht het leerproces gaat begeleiden. Stichting Allure gaat de uitdaging aan. De scholen van Allure worden gestimuleerd om na te denken over hun visie op onderwijs. De directies en hun teams hebben de ambitie om de kwaliteit van het onderwijs in stand te houden en tegelijkertijd inhoud te geven aan het andere onderwijs dat de komende jaren vorm moet krijgen. Dat andere onderwijs dat zich kenmerkt door meer verantwoordelijkheid voor de leerling, meer ICT-toepassingen en nog steeds zeer goed geschoolde professionals voor de groep. Zes hoofddoelen uit het strategisch beleidsplan 2015-2019 en de uitwerking daarvan Hoofddoel 1: werken vanuit een onderwijsvisie waarin de leerling eigenaar is van het eigen leerproces In 2019 werken alle scholen van Allure vanuit een alles omvattende onderwijsvisie waarin de leerling eigenaar is van het eigen leerproces en de leerkracht in staat is om elke leerling een aanbod te bieden passend bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Gerealiseerd in 2015 als subdoelstelling: •

Scholen hebben een onderwijskundige visie ontwikkeld met streefdoelen voor 2019; • Uitwerken van de visie op leren en onderwijzen; • Uitwerken hoe leerlingen eigenaar worden van het eigen leerproces. In teams bespreken wat is “eigenaarschap? • Uitwisselen van “good practices” in netwerken; • Bestaande zorgstructuur wordt voortdurend geactualiseerd; • Al het personeel van Allure is geschoold in het werken met Sharepoint; • Van elke school is er op ICT-gebied een investeringsoverzicht beschikbaar voor de komende 5 jaar.

13


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs Hoofddoel 2: de leerkrachten van Allure zijn professionals die zich blijven ontwikkelen In 2019 werken op de scholen van Allure uitsluitend onderwijsprofessionals die met grote deskundigheid en passie werken. Zij kunnen reflecteren op eigen handelen, nemen verantwoordelijkheid en werken voortdurend aan het vergroten van professionele deskundigheid. Gerealiseerd in 2015 als subdoelstelling: • • • •

Doelen en indicatoren professionaliseringsagenda vaststellen; Opstellen en vaststellen Integraal Personeelsbeleidsplan; Stimuleren aanvraag lerarenbeurs; In netwerken van leraren worden good practices uitgewisseld.

Hoofddoel 3: Alle scholen van Allure worden geleid door directeuren die inspireren en in staat zijn sturing te geven aan hun team In 2019 worden alle scholen van Allure door zelfbewuste directeuren die gericht sturen op kwaliteit van onderwijs. Ze zijn bekwaam, deskundig. De directeur ondersteunt en inspireert het onderwijsteam in het proces op weg naar het realiseren van geformuleerde doelen. Gerealiseerd in 2015 als subdoelstelling: • Samenstellen professionaliseringsagenda directies; • Uitvoeren professionaliseringsagenda; • In DDGC de individuele professionalisering/ontwikkeling van directies opnemen; • Competentieprofiel directeuren aanpassen – onderwijskundig leiderschap; • Good practices in netwerken uitwisselen. Hoofddoel 4: Allure staat voor goede scholen en wordt door vrijwel alle ouders ook zo herkend en erkend In 2019 worden Stichting Allure en haar scholen door 90 procent van de ouders en samenwerkingspartners herkend en erkend als een professionele onderwijsorganisatie die onderwijs met hoge kwaliteit biedt. Gerealiseerd in 2015 als subdoelstelling: • •

14

Herijken huisstijl en de afspraken over de toepassing en gebruik van de huisstijl (incl. website); Bewaken gebruik huisstijl.


Jaarverslag 2015

Hoofddoel 5: Allure geeft leerlingen en ouders een belangrijke stem In 2019 bestaat op alle Allure scholen een structuur waarmee de relatie tussen school en ouders is verankerd en er wordt gewerkt op basis van wederzijdse betrokkenheid. Ook voor leerlingen wordt een vergelijkbare structuur ingericht waardoor hun stem zichtbaar is. Gerealiseerd in 2015 als subdoelstelling: • •

Onderzoek naar toepasbaarheid ouderbetrokkenheid; Alle scholen werken met een leerlingenraad.

Hoofddoel 6: Allure werkt samen met andere onderwijspartners om kwaliteit te kunnen waarborgen In 2019 werkt Allure op bestuurlijk niveau nauw samen met behoud van de eigen identiteit. De samenwerking met onderwijspartners is gericht op het behoud van de kwaliteit van het onderwijs. Gerealiseerd in 2015 als subdoelstelling: •  

Onderzoek naar de mogelijkheden om “onderhoud” in een holdingstructuur onder te brengen.

15


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

Hoofdstuk 4 Externe

en samenwerking

ontwikkelingen

4.1 Externe ontwikkelingen In de omgeving van Allure speelt zich een aantal ontwikkelingen af die van belang zijn voor onze scholen. De demografische ontwikkeling is hiervan de belangrijkste. De komende jaren verwachten wij in alle drie de gemeenten waar Allure scholen heeft een verdere daling van het aantal (schoolgaande) kinderen. De leerlingaantallen zullen volgens de prognoses vanaf 2020 stabiliseren of weer licht stijgen. Als gevolg hiervan zullen de leerlingenaantallen op de meeste Allure scholen (blijven) dalen. Voor onze scholen en voor de organisatie als geheel heeft dit tot gevolg dat het personeelsbestand verder gereduceerd zal moeten worden. Ook zal de leegstand in de schoolgebouwen toenemen. In dat kader heeft Stichting Allure aan de gemeenten een deel van het schoolgebouwen teruggegeven. Dit is door de gemeentes en in beroep bij de provincie afgewezen. Deze zaak ligt nu van één school voor bij de rechter. Een uitspraak daarover wordt begin 2016 verwacht. Ontwikkeling leerlingenaantallen en kleine scholenbeleid De ontwikkeling van de leerlingenaantallen ziet er als volgt uit:

De teruggang van het aantal leerlingen was dit jaar 2.2% minder dan geprognotiseerd en kwam uit op een krimp van 4.1%. De verwachte krimp voor de komende jaren bedraagt gemiddeld 3,9 % per jaar.

16


Jaarverslag 2015

Bij drie scholen, obs De Meridiaan, obs De Koet en obs De Langereis is de teruggang van leerlingen dit jaar meer dan 10%. Dit heeft te maken met de grote groep 8 leerlingen die de school verlaten hebben en de relatief veel kleinere instroom in groep 1. Van de 15 scholen hebben in augustus 2019 naar verwachting 5 scholen minder dan 80 leerlingen. Dit jaar komt het ministerie van OC&W voor het eerst ook met een leerlingenprognose. Deze leerlingenprognose valt in 2019 gunstiger uit. In het schooljaar 2016-2017 zal, zoals het nu lijkt, het eerste BRIN-nummer ingeleverd dienen te worden, omdat het gemiddeld aantal leerlingen stichting breed conform de geldende normen 135 leerlingen bedraagt. Met het huidige gemiddelde van 130 leerlingen is dit onvoldoende. De voorbereidingen zijn getroffen om obs De Vijzel te Hauwert, die drie jaar onder de instandhouding norm van de gemeente valt, als nevenvestiging van obs De Plaats te Abbekerk verder te laten gaan. Uitgangspunt m.b.t. het kleine scholenbeleid is deze scholen de komende beleidsperiode allen te handhaven al dan niet in de vorm van een nevenvestiging. Project gevolgen leerlingendaling Er is door de gezamenlijke schoolbesturen en de drie gemeenten in West- Friesland een subsidieaanvraag gedaan bij DUO om te onderzoeken wat de effecten van de leerlingendaling inhouden. Om vervolgens gezamenlijk te komen tot een meerjarenplan voor toekomstig bestendig onderwijs in het gebied van West-Friesland. Deze subsidie van ca. 50.000 euro is toegekend en het project is in 2015 gestart.

17


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs 4.2 Samenwerking en externe contacten * Stichting Allure is in augustus 2015 met haar kantoor verhuisd naar Kerkstaat 79a te Wognum. Het kantoorgebouw met veel prachtige vergaderfaciliteiten waar ook SKO West-Friesland haar kantoor heeft. Deze stichting voor katholiek onderwijs heeft 23 scholen en ca. 5000 leerlingen. Het samen vanuit één kantoorgebouw op te trekken stimuleert de samenwerking. Praktisch daarbij is dat beide stichtingen met de scholen in hetzelfde voedingsgebied zitten. De samenwerking is bedrijfsmatig gericht. Zo wordt ICT door dezelfde functionarissen uitgevoerd en alles rondom huisvesting wordt qua gebouwen en gemeenten verdeeld onder de twee huisvestingsfunctionarissen. Ook bestuurlijk wordt richting de gemeenten regelmatig door een van de bestuurders waargenomen. De Raden van Toezicht van beide stichtingen hebben ook met elkaar kennis gemaakt. Er is mede naar aanleiding van die ontmoeting afgesproken dat beide stichtingen de komende jaren een zelfstandige koers varen en tegelijkertijd praktische samenwerking van de stafbureaus willen bevorderen, gericht op stimuleren van kwaliteit en continuïteit. In het kader van deze samenwerking tussen beide stichtingen bezocht waarnemend bestuurder van de PO-raad mevrouw Walvisch, de gezamenlijke besturen. Dit was ook bedoeld als stimulans voor de verdere samenwerking. * In 2015 is mede op initiatief van Stichting Allure (voorzitter) het Regionaal overleg Primair onderwijs opgericht (RoPo). Dit overleg tussen alle 11 besturen in de regio West- Friesland heeft als doel verdere inhoudelijke samenwerking en afstemming met elkaar. Geen besluitvormend orgaan maar een netwerk. Het RoPo is in 2015 naast de oprichting drie keer bijeen geweest. Resultaten zijn het komen tot een transfercentrum van leerkrachten in het kader van de wet werk en zekerheid en het opstarten van een werkgroep Primair onderwijs en Voortgezet onderwijs. In deze werkgroep zijn de criteria voor een warme overdracht tussen beide onderwijsniveaus vastgesteld en voor de gehele regio van toepassing. * In de regio West-Friesland is tussen de gemeenten en het primair onderwijs een projectorganisatie ontwikkeld gericht op het aanbieden van onderwijs aan nieuwkomers. Inmiddels zijn er verspreid over West-Friesland 4 nieuwkomersklassen van start gegaan, waaronder een school van stichting Allure. Het gaat hier om klassen met leerlingen uit scholen van verschillende schoolbesturen. Daarmee is er sprake van zgn. samenwerkingsklassen. De bekostiging van het vervoer van nieuwkomers vanuit het platteland is onderwerp van gesprek tussen de gemeente Medemblik en de schoolbesturen. Ook op andere plaatsen (Wognum en Obdam) worden nieuwkomers verwacht die mogelijk ook zoals nu het geval is, in een groep samen met SKO West- Friesland onderwijs gaan krijgen. * Na de herfstvakantie is de nieuwkomersklas van Allure op obs De Meridiaan in Medemblik van start gegaan. Dit met 12 kinderen (2 kinderen uit Rusland, 3 kinderen uit Argentinië, 2 leerling uit Polen, 1 leerling uit Eritrea, 4 kinderen uit

18


Jaarverslag 2015

SyriĂŤ). Inmiddels zit de klas vol met het maximale aantal kinderen van 15. De kinderen komen van scholen van Allure en SKO West-Friesland. * Naast de genoemde samenwerkingsvormen is er ook een intensieve samenwerking met De West-Friese Knoop, het samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Ook onderhoudt Allure contacten met het netwerk Krimp en nieuwkomers van de PO-raad, Stichting Peuteropvang Opmeer, de LEA (Lokale Educatieve Agenda) en de REA (Regionaal Educatieve Agenda), het bestuurlijk overleg met de wethouders van de drie gemeenten en het besturenoverleg openbaar onderwijs Noord-Holland Noord. Al deze overleggen hebben tot doel de onderwijskwaliteit en de afstemming daarvan binnen Allure en de regio te waarborgen.

19


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

Onderwijs en kwaliteit

Hoofdstuk 5

5.1 Kwaliteitsonderzoeken door de inspectie De onderwijsinspectie heeft in 2015 kwaliteitsonderzoeken gedaan bij obs De Plaats en obs De Klaverwoid. Bij obs De Plaats betrof het een vervolgonderzoek op het reguliere onderzoek in 2014. Bij dat onderzoek was obs De Plaats als zwak beoordeeld. Aangezien de inspecteur echter constateerde dat er veel ontwikkeling plaatsvond bij obs De Plaats, is toen besloten om hen niet langer dan nodig met het predicaat zwak te belasten en om obs De Plaats versneld opnieuw te bezoeken. In maart 2015 is obs De Plaats weer door de inspectie bezocht. Bij dit bezoek constateerde de inspecteur dat de opbrengsten weer voldoende waren en dat het team op een professionele wijze werkte aan verbetering. Aan de hand van de bevindingen heeft de inspectie obs De Plaats vervolgens een basisarrangement toegekend. Bij obs De Klaverwoid betrof het een bezoek in het kader van het vierjaarlijkse reguliere bezoeken van de inspectie. Ook obs De Klaverwoid heeft een basisarrangement gekregen. De inspecteur sprak zijn waardering uit voor alle verbeteringen die in gang waren gezet en de manier waarop het team hiermee omging. Het jaarlijks gesprek met het bestuur heeft later plaatsgevonden. Tijdens dit gesprek zijn de eindopbrengsten van alle scholen besproken. Bij alle scholen zijn deze opbrengsten (ruim) voldoende. De inspecteur heeft dan ook zijn vertrouwen uitgesproken m.b.t. de kwaliteit van het onderwijs op de scholen van Allure. Het was een positief gesprek waarbij ook veel aandacht was voor de nieuwe manier van toezichthouden door de inspectie. Het voorbeeldschema hieronder geeft de gemiddelde toetsresultaten per leerjaar weer van obs De Speelwagen. 5 8 3 4 6 7 II II II II II II II II II III II I I I I CITO BEGRIJPEND LEZEN Totaal

LOV S

4 , 6

4 , 3

4 , 4

3 , 6

4 , 5

4 , 4

4 , 2

3 , 8

3 , 9

4 , 1

4 , 1

4 , 1

4 , 5

4 , 4

4 , 5

2 , 6

4 , 1

2 , 9

3 , 3

3 , 6

4 , 0

4 , 0

4 , 1

3 , 3

2 , 9

2 , 1

2 , 6

4 , 6 3 , 4

3 , 9 4 , 2

CITO DRIE-MINUTEN-TOETS LOV S

4,2

4 , 1

Totaal

3.0

4,6

4 , 3

Totaal

LOV S

4 , 5

4 , 0

Totaal

3.0

3 , 9

4 , 0

Totaal

LOV S

Werkwoorden

LOV S

Totaal CITO REKENEN-WISKUNDE

CITO SPELLING

4,4

4 , 4

De verklaring voor de kleuren in het voorbeeldschema staat hieronder. 25% boven inspectienorm boven inspectienorm op inspectienorm onder inspectienorm

20


Jaarverslag 2015

5.2 Passend onderwijs Per 1 augustus 2014 is de wet Passend onderwijs ingevoerd in het basisonderwijs. In deze wet staat dat iedere school een zorgplicht heeft. Wanneer een kind wordt aangemeld is het de verantwoordelijkheid van de school om voor dit kind een passende plek te bieden. Wanneer de onderwijsbehoeften van een kind de mogelijkheden van de school overstijgen, is het aan de school om een alternatieve plek te vinden. In het kader van deze wet is het van belang dat scholen goed kunnen aangeven wat hun mogelijkheden en grenzen zijn. Hiertoe moet elke school een ondersteuningsprofiel opstellen dat elke vier jaar vernieuwd moet worden. Een jaar na intrede van deze wet beginnen scholen de gevolgen te merken. Kinderen die voorheen naar het speciaal (basis) onderwijs zouden zijn verwezen, blijven nu op de reguliere school. Dit heeft gevolgen voor de organisatie van de scholen en de professionaliseringsbehoefte. Het bestuur van Allure ondersteunt de scholen in dit proces door scholing te bieden en waar mogelijk te faciliteren bij organisatorische vraagstukken. Om passend onderwijs mogelijk te maken is Nederland verdeeld in samenwerkingsverbanden. De scholen in West-Friesland vallen onder het Samenwerkingsverband “De Westfriese Knoop”. Een groot verband (90 scholen!) in een groot gebied dat voor effectieve ondersteuning is opgeknipt in kleinere “knooppunten” (lees samenwerkingsverbanden). Alle Allure-scholen nemen deel aan een van de knooppunten. De knooppunten hebben regelmatig overleg om samen en vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid ondersteuning aan kinderen dichtbij huis te bieden. 5.3 Kwaliteitssysteem Werken met Kwaliteit (WMK) In 2013 is met dit kwaliteitsinstrument gestart. In 2015 hebben alle scholen van Allure ook hun nieuwe schoolplan (2015-2019) met behulp van dit systeem gevuld. Dit schoolplan is de basis voor de jaarplannen van de komende vier jaar. Door te werken met WMK houden we ook scherp in de gaten hoe tevreden ouders, medewerkers en leerlingen zijn over onze scholen en hoe zij de sociale veiligheid op de school ervaren. Binnen WMK zijn vragenlijsten opgenomen die uitgezet kunnen worden onder ouders, medewerkers en leerlingen. Deze vragen zijn aangepast zodat zij aansluiten op de visie van Allure en de scholen. De resultaten van deze vragenlijsten vormen de basis voor het beleid op de scholen en het bestuur. In 2015 is een start gemaakt met het invullen van de zelfevaluatie binnen WMK. Scholen kunnen, aan de hand van het nieuwe inspectiekader, in beeld brengen wat de sterke punten zijn en welke zaken nog aandacht behoeven.

21


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs 5.4 Eindopbrengsten Alle directeuren maken twee keer per jaar een opbrengstanalyse. Zij brengen dan, samen met hun team, alle risico’s, ontwikkelingen en interventies in kaart. Deze vormen een onderdeel van het cyclisch meerjaren kwaliteitsbeleid op schoolniveau. Daarnaast worden de resultaten van alle scholen twee keer per jaar in het directieberaad besproken. Dit gebeurt na afname van de toetsen van het CITO LVS (leerlingvolgsysteem). Tijdens deze besprekingen wordt onderzocht welke interventies er eventueel bovenschools gedaan kunnen worden. Directeuren krijgen zo meer inzicht in de sterke kanten van collega’s en collega-scholen en kunnen van elkaars expertise gebruik maken. Bij een onvoldoende score volgt een intensief controle- en begeleidingstraject. Doel hiervan is om een school voldoende ondersteuning te bieden om de resultaten weer op orde te brengen. 5.5 Uitstroom voortgezet onderwijs In onderstaand schema wordt weergegeven wat de adviezen voor het voortgezet onderwijs waren per school over het schooljaar 2014-2015.

In onderstaande grafiek staat de uitstroom naar het VO van Stichting Allure totaal.

22


Jaarverslag 2015

5.6 Professionaliseringsagenda In 2015 is Allure begonnen met de uitvoering van de professionaliseringsagenda. Naar aanleiding van een inventarisatie onder leerkrachten bleek er behoefte te zijn aan scholing rondom de onderwerpen: klassenmanagement (combinatiegroepen); effectieve instructie (leerstijlen); het formuleren van leerdoelen en het analyseren van resultaten. De eerste bijeenkomsten hebben plaatsgevonden en zijn positief door leerkrachten ontvangen. Naast het centraal aanbieden van scholing zal er ook scholing plaatsvinden vanuit schoolbehoefte en vanuit het individu. Op deze manier vindt er een compleet aanbod plaats wat zich vertaalt in de professionaliseringsagenda, die 2016 wordt uitgevoerd. Naast scholing op cognitieve aspecten wordt ook ingezet op deskundigheidsbevordering op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling. Allure werkt hiervoor met de methode Zien. Deze methode brengt het welbevinden van leerlingen in beeld. Leerkrachten, intern begeleiders en directeuren zullen hierin getraind worden. Allure investeert ook in teamontwikkeling op scholen. Afgelopen jaar heeft elk team op school managementdrives-testen afgenomen en daar een 1 studiedag aan besteed. Per persoon ontstaat een profiel waarin naar voren komt wat iemands drijfveren zijn en hoe dit het beste ingezet kan worden. Op deze manier krijgen teams inzichten in elkaars drijfveren, wat leidt tot betere samenwerking en hogere opbrengsten. Allure blijft bij op het gebied van digitalisering. Zo wordt voor het geven van onderwijs op iedere Allure-school gebruikgemaakt van digiborden. Ook hiervoor wordt scholing verzorgd, zodat leerkrachten hiervan adequaat gebruik kunnen maken bij het geven van onderwijs. Daarnaast is iedereen geschoold in het werken met Sharepoint. De transitie naar Sharepoint heeft inmiddels plaatsgevonden. SharePoint is een veilige locatie voor het opslaan, organiseren, delen en gebruiken van informatie vanaf vrijwel elk computer. Binnen Stichting Allure kunnen we nu informatie delen en verspreiden. 5.7 Kennis delen Allure werkt binnen de organisatie met netwerkgroepen. In de eerdergenoemde clusters gaat het om kennis delen en beleid maken door directeuren. De netwerkgroepen geven m.n. inhoudelijke mogelijkheden op leerkracht- en directeurniveau. Allure heeft de volgende netwerkgroepen: hoogbegaafden, netwerk groep 3, netwerk groep 8, netwerk kleuters, netwerk ICT (zie 5.9) en netwerk IB. Ieder netwerk bepaalt zijn eigen agenda en vergaderfrequentie. Dit levert veel inzichten en inspiratie op voor de deelnemers. Netwerk kleuters Het netwerk leerkrachten groepen 1 en 2 (kleuters) heeft zich het afgelopen jaar

23


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs gebogen over het ontwikkelen van een eenduidig intakeformulier, bruikbaar voor alle scholen. Er is afstemming gezocht over het onderdeel kleutergroepverlenging in het zorgplan en er is een inventarisatie gemaakt van alle kleutervolgsystemen die op de Allure-scholen worden gehanteerd. Er is een studiemiddag gehouden bij het speciaal onderwijs over autisme en kleuters. Tot slot was er de uitwisseling van ideeën en ervaringen over een diversiteit aan onderwerpen: Poolse leerlingen, gebruik digibord in de groepen 1 en 2, dans en dramalessen en de jaarlijks terugkerende onderwerpen zoals Sinterklaas, Kerstviering en het schoolreisje. Netwerk groep 3 Binnen het netwerk groep 3 is over een aantal onderwerpen gesproken, zijn ervaringen uitgewisseld en tips en adviezen gedeeld. De onderwerpen waar het netwerk mee bezig is geweest zijn: CITO-toets, Begrijpend Lezen-toets, het gebruik van computers in de klas. Ook is gesproken over wat je doet met kinderen die de leerstof vlot begrijpen en al af hebben; wat voor meerwerk of verdieping kun je bieden. De overgang naar groep 4 stond ook op de agenda en er zijn ervaringen uitgewisseld over coöperatief leren. Het jaar is afgesloten met een workshop van Theone Kamstra, kinderergotherapeut van Kinderpraktijk Theone, over concentratie. Een korte presentatie over de theorie en vooral veel praktische uitwisseling. Netwerk groep 8 Binnen Allure komt 5 keer per schooljaar het netwerk van groep 8 leerkrachten bijeen. Thema’s die specifiek spelen binnen de eindgroep van het basisonderwijs worden met elkaar besproken, ervaringen worden uitgewisseld en kennis wordt met elkaar gedeeld. Belangrijke onderwerpen van gesprek waren in 2015: de keuze van de nieuwe eindtoets voor het basisonderwijs en het vergroten van eigenaarschap van leren door leerlingen te laten werken met leerdoelen, ouder-kindgesprekken en portfolio’s. IB Netwerk Het netwerk van Intern Begeleiders komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. De medewerker kwaliteit zit dit netwerk voor en zorgt voor de verslaglegging. De agenda wordt in samenspraak met de IB’ers bepaald. De IB’ers spelen een cruciale rol in de scholen waar het gaat om de kwaliteit van het onderwijs. Zij ondersteunen de leerkrachten en zijn sparringpartner voor de directie m.b.t. onderwijsinhoudelijke zaken. Het IB netwerk biedt hen de gelegenheid om elkaar waar nodig om raad te vragen en te ondersteunen. Van die mogelijkheid wordt goed gebruik gemaakt. De agenda is dan ook deels praktisch en deels gericht op het informeren van de IB’ers rondom actuele ontwikkelingen, bijvoorbeeld bij de inspectie. Daarnaast worden in het IB netwerk ook af en toe gastsprekers uitgenodigd. Zo is er een collega IB van een ander bestuur geweest die verteld heeft over beelddenken en heeft een CITO expert toelichting gegeven op allerlei zaken rondom de toetsen van het LVS (leerling volgsysteem). In november is met alle IB’ers het onderwijscongres van OINO in Apeldoorn bezocht. Afgezien van de informatie en nieuwe ideeën die de IB’ers hebben mee

24


Jaarverslag 2015

kunnen nemen naar de scholen, was het ook heel waardevol om juist met elkaar dit congres te bezoeken. Er was tijd om met elkaar te praten over onderwijs en ervaringen te delen. De IB’ers hebben aangegeven de dag zeer waardevol gevonden te hebben. Netwerk hoogbegaafden Het netwerk hoofbegaafdheid heeft kennis gemaakt met verschillende programma’s en materialen waarmee hoogbegaafde leerlingen zelfstandig aan het werk kunnen. Fixie & Growie is daarbij interessant om te benoemen vanwege de nadruk op werkhouding en op leren leren. De coördinatoren op de scholen zijn in staat tot het herkennen van hoogbegaafde leerlingen. Bovendien maakt iedereen ook onderscheid tussen hoogbegaafde leerlingen en ‘meerkunners’. Dit onderscheid is van groot belang voor het lesaanbod aan deze twee categorieën leerlingen. Er zijn manieren gevonden om creatief om te gaan met de beperkte tijd die het netwerk tot haar beschikking heeft om les te geven aan hoogbegaafde leerlingen. Tijdens de pluslessen ervaren leerlingen herkenning bij gelijkgestemden. Er zijn scholen die leerlingen, in samenspraak met ouders, versneld laten doorstromen naar de volgende groep of naar het VO. Ondertussen werken zij aan uitdagende projecten zoals bijvoorbeeld: het ontstaan van de polders, de zeven wereldwonderen of politiek en wat zou jij doen als je politiek actief mocht zijn? Daar hebben deze kinderen tijd voor omdat herhalende lessen voor hen verwijderd kunnen worden uit het reguliere lesprogramma. Net zoals in het verleden de zorg voor moeilijklerende leerlingen verbeterd werd, zal ook de zorg voor hoogbegaafde leerlingen m.b.v. dit netwerk zich steeds blijven ontwikkelen. 5.8 Studiereis naar Finland: “wat vertrouwen doet met de kwaliteit van het onderwijs” In oktober zijn alle directeuren en enkele medewerkers van het stafbureau en twee leden van de Raad van Toezicht onder begeleiding van de OBD op studiereis geweest naar Finland. Vooraf waren onderzoeksvragen geformuleerd en in het algemeen was iedereen op zoek naar het geheim van het internationaal uitstekend bekend staand Finse onderwijs. De manier van lesgeven was zo nu en dan indrukwekkend, maar Nederland doet daarin zeker niet onder. En toch, Finland staat bekend om zijn enorm goede resultaten in minder onderwijstijd dan in ons land. Er wordt gewerkt zonder inspectie of controle, na elke les een kwartier pauze, schone en geordende scholen, weinig of geen centrale scholing, diversiteit, en een ontspannen manier van benaderen van kinderen. Hoogopgeleide mensen, vertrouwen, veel afwisseling tussen in- en ontspanning, prachtige faciliteiten was wat opviel. De opgedane inspiratie heeft geleid tot diverse acties binnen de scholen van Allure zoals op sokken of sloffen door de school, pilot van een pauze na 3 kwartier les, i.p.v. klassenbezoeken door de directie het samen geven van een les. Maar wat vooral indruk heeft indruk gemaakt is het minder sturen maar juist het geven van vertrouwen aan het kind en aan elkaar.

25


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs 5.9 ICT Voor onze wereldburgers in West-Friesland blijven we werken aan de wereld in de klas halen. Daar is ICT een goed middel voor. Afgelopen jaar zijn er touchscreens aangeschaft om te voldoen aan de wens om in alle groepen een digibord te hebben. Voor alle groepen 3 t/m 8 is dat gelukt. Er is een verschuiving opgetreden van vaste borden aan de wand naar verrijdbare exemplaren. De verrijdbare borden kunnen ook gebruikt worden voor ouderavonden en andere bijeenkomsten om zo op een moderne manier zaken te presenteren. Het werken in de cloud neemt steeds vastere vormen aan. We zijn begonnen met een transitie naar Sharepoint, waar in 2015 alle documenten van de scholen en de algemene documenten van de stichting te vinden zijn. Dit betekent dat er steeds minder op de servers op de scholen staat en draait. De nieuwe softwarepakketten die worden aangeschaft zijn webbased. Een mooie ontwikkeling, omdat er vanaf welke werkplek dan ook ingelogd kan worden en zo het lesmateriaal gebruikt kan worden. Verwerking voor leerlingen is veel meer digitaal geworden. Zo kan er op school en thuis ingelogd worden om te oefenen. Het gebruik van de digibord tool ´Gynzy´ is toegenomen. Hiermee werken leerkrachten op het digibord om interactieve instructie te geven aan onze leerlingen. De nieuwe website is in gebruik genomen en bevalt goed. Jaarlijks zal de website een kleine metamorfose ondergaan en geüpdatet worden aan de achterkant om zo aan de verwachtingen van iedereen te voldoen en een frisse uitstraling te houden. Voor het bovenschools ICT werk is een samenwerking aangegaan met SKO WestFriesland. De bovenschools ICT-ers van die stichting hebben samengewerkt met een directeur om het ICT beleid uit te voeren. De ICT-ers van de scholen hebben samengewerkt in het ICT netwerk en hebben op schoolniveau leerkrachten gecoacht om hun ICT vaardigheden te vergroten. Daarnaast zorgen ze voor het goed functioneren van de computers en de software in samenwerking met onze netwerkbeheerder QL-ICT (nu de Rolf groep). 5.10 Aantal meldingen en klachten Er zijn in 2015 twee klachten gemeld bij de bestuurder. Eén klacht is voor een belangrijk deel gegrond verklaard. De tweede klacht is gelijktijdig bij bestuur en geschillencommissie gemeld. Tijdens het in behandeling nemen van deze klacht door de geschillencommissie zijn de kinderen verhuisd naar een andere school. De betreffende klacht is niet gegrond verklaard en dat is gemeld bij de geschillencommissie. De reden van deze klacht was een verschil van mening met ouders over de begeleiding van hun kinderen op de school. 5.11 Samenwerking Voortgezet onderwijs en Primair onderwijs In de werkgroep PO-VO vinden beide onderwijssoorten elkaar en worden voorstellen ter afstemming gedaan. 26


Jaarverslag 2015

In 2015 kwam vanuit het opgerichte Regionaal overleg Primair onderwijs (RoPo) het mandaat aan het PO om beter af te stemmen over de warme overdracht. Daarbij is tevens de gedachte dat het PO zich intern organiseert om vanuit eigen verantwoordelijkheid vorm te geven aan een goed verwijzingsadvies en op basis hiervan het gesprek aan te gaan met het VO. Dit betekent ook dat het RoPo zich voortaan laat informeren door het PO. Er is nu sprake van een stabiele werkgroep PO. Deze werkgroep stemt af met het VO. Over de warme overdracht is in grote lijnen overeenstemming met het VO vanuit de gedachte: “het zo zorgvuldig mogelijk overdragen van leerlingen met een zo laag mogelijke administratieve last�. Procedures zijn vastgelegd en informatiebijeenkomsten zijn gehouden.

27


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

Hoofdstuk 6

Personeel

6.1 Personeel Stichting Allure is een professionele onderwijsorganisatie die gericht is op het realiseren van een hoge onderwijskwaliteit. De leerkrachten vormen daarbij de belangrijkste schakel. Allure wil dan ook een goede werkgever zijn, waarbij mensen graag werken. Allure werkt met een vaste schil leerkrachten en een flexibele schil. Op deze manier kunnen we de krimp opvangen en ontstaan er geen gedwongen ontslagen. Doordat er met regelmaat werknemers met pensioen gaan ontstaat er ook ruimte om jonge leerkrachten een vaste betrekking te geven. Op deze manier willen we de talentvolle leerkracht ontwikkelingskansen bieden binnen Allure.

28


Jaarverslag 2015

Op 31 december 2015 waren er 120 FT werknemers in dienst, waarvan 107 vaste werknemers in dienst en 13 werknemers op tijdelijke contractbasis.  Opvallend is het lage aantal mannen binnen de organisatie. Dit is een trend die we binnen veel onderwijsorganisaties zien. Ook de Pabo’s hebben te maken met een groot tekort aan mannen. Er wordt landelijk ingezet op meer mannelijke studenten bij de Pabo’s en dat is bij de instroom van nieuwe studenten nu succesvol. De komende jaren wil Allure graag meer mannen aannemen en in 2015 heeft de stichting inmiddels 1 talentvolle man in vaste dienst aangenomen. 6.2 Ziekteverzuim Het ziekteverzuim over 2015 is 8.4% waarvan 7% valt onder het langdurig ziekteverzuim. Dit is verklaarbaar door een aantal langdurige ziekmeldingen van medische aard, dus niet werk gerelateerd. Het landelijk gemiddelde voor ziekteverzuim is 6%. Daar zit Allure dus ruim boven. Voor Allure is dat wat betreft kortdurend ziekteverzuim naar tevredenheid al blijven we op het voorkomen van (langdurig) ziek zijn nadrukkelijk sturen. De korte lijnen tussen de bedrijfsarts, HRM en de directeuren zorgen voor een juist ziekteverzuimbeleid, waarin goed onderscheid wordt gemaakt tussen ziek zijn en functioneringsvraagstukken. Vanuit zowel de bedrijfsarts als HRM worden acties, zoals het inzetten van vraaggerichte coaching, ondernomen om zieke medewerkers te begeleiden. 6.3 Uitslag tevredenheidsonderzoek In 2015 heeft er een tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder ouders, leerlingen en leerkrachten. De respons onder ouders was 50% met een gemiddeld rapportcijfer van 7.5. De respons onder leerkrachten was 91% en een gemiddeld rapportcijfer van 8. Ook de leerlingen hebben meegedaan en hadden een respons van 94% met een gemiddeld rapportcijfer van 8.5. Uit het onderzoek komt naar voren dat er meer behoefte is aan creatieve vorming zoals tekenen, handvaardigheid en techniek. Ouders geven aan betere

29


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs communicatie te willen met leerkrachten met name als er leer- of gedragsproblemen zijn bij leerlingen. Leerlingen willen graag eigenaar zijn van hun eigen leerproces en willen graag zelf kiezen. Dit punt sluit goed aan op het strategisch plan ‘maatwerk in leren�. We zijn erg tevreden met de uitslag en de genoemde punten worden op schoolniveau opgepakt en komen terug op de professionaliseringsagenda. Het is niet goed mogelijk de uitslag van het tevredenheidsonderzoek te vergelijken met die van 2 jaar terug. Dit komt omdat er toen een 10 punt schaal is gebruikt en nu een 5 puntschaal zodat de resultaten niet op de zelfde manier zijn gemeten. Wel is de conclusie te trekken dat over de gehele linie de uitslagen beter zijn dan twee jaar geleden. 6.4 Directiewisselingen In 2015 heeft een aantal directiewisselingen plaatsgevonden. Per 1 maart is een nieuwe directeur gestart op obs De Kraaienboom en een interim directeur heeft de plaats van die directeur opgevolgd op obs De Koet. Ook obs De Klaverwoid heeft met ingang van 1 augustus jl. een nieuwe schoolleider gekregen. 6.5 CAO-PO 2014-2015 Met ingang van 1 juli is voor het primair onderwijs een nieuwe cao in werking getreden die een looptijd heeft van een jaar. Deze cao introduceert een aantal onderwerpen die nadere uitwerking behoeven. 1. 2. 3. 4.

Professionalisering Beheersing van de werkdruk Duurzame inzetbaarheid Positie schoolleider

Ad. 1. Iedere werknemer is verantwoordelijk voor de eigen professionalisering en maakt hierover jaarlijks afspraken die vastgelegd worden in het persoonlijk ontwikkelingsplan. Onderscheid moet worden gemaakt tussen startende leerkrachten, basisbekwame leerkrachten en vakbekwame leerkrachten. Het is de bedoeling dat een leerkracht zich in 7 jaar ontwikkelt tot een vakbekwame leerkracht. Ad. 2. De beheersing van de werkdruk moet worden bewerkstelligd door enerzijds de invoering van de 40-urige werkweek en anderzijds de invoering van het overlegmodel ten behoeve van de werkverdeling van het personeel aan de scholen. Nu moet de normjaartaak van 1659 uur gehaald worden in 39 weken op jaarbasis. Dat betekent een werkweek van 42,5 uur. In 2015 hebben directeuren gekozen om 42,5 uur te werken zodat de leerkrachten alle vakanties vrij zijn gelijk met de leerlingen. Op grond van de nieuwe cao moet er worden uitgegaan van een werkweek van 40 uur. Dat betekent dat er op jaarbasis 41,5 weken gewerkt moet worden. In 2016 zal dit nader uitgewerkt worden.

30


Jaarverslag 2015

Ad. 3. Uitgangspunt is voor alle werknemers een arbeidssituatie die gezond en duurzaam is. In de nieuwe cao zijn faciliteiten opgenomen die alle werknemers in staat stellen om hun duurzame inzetbaarheid te waarborgen en te versterken. De regeling duurzame inzetbaarheid houdt in dat elke werknemer jaarlijks een urenbudget krijgt om te besteden aan duurzame inzetbaarheid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen startende leerkrachten, leerkrachten en werknemers van 57 jaar en ouder. Ad. 4. In de nieuwe cao wordt uitvoerig aandacht besteed aan het schoolleidersregister. Registratie wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de professionalisering van de beroepsgroep. De nieuwe cao geeft ook de gevolgen aan. Allure hecht veel waarde aan aantoonbare kwaliteit van schoolleiders. Besloten is dat alle directeuren zich gaan registreren in het register. In 2016 zullen de diverse onderwerpen nader uitgewerkt worden. 6.6 Strategisch HRM beleidsplan Binnen Allure vinden we het belangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. De belangrijkste uitdaging is om de competentieontwikkeling van de medewerkers gelijk te laten lopen met de onderwijs- en maatschappelijke ontwikkelingen die op de stichting gerealiseerd worden resp. afkomen. Daarom zal Allure altijd scherp moeten zijn op wat scholen nodig hebben en wat medewerkers aan competenties bezitten. In 2015 is gekoppeld aan het strategisch beleidsplan “Maatwerk in leren” een integraal personeelsbeleidsplan opgesteld. Belangrijkste uitgangspunt is dat leerling steeds meer eigenaar wordt van zijn/haar leerproces. Daaraan gespiegeld geldt vanzelfsprekend dat iedereen die bij Allure werkzaam is, eigenaar is van zijn/haar professionele ontwikkeling en ruimte krijgt om aan te sluiten bij de eigen persoonlijke behoefte. In dit personeelsbeleidsplan is een viertal speerpunten benoemd die de komende jaren centraal staan: • iedere medewerker is eigenaar van het eigen leerproces • de leerkracht als procesbegeleider • professionaliseringsagenda • netwerken waarin good practices gedeeld worden 6.7 Mobiliteit In 2015 was er alleen sprake van vrijwillige/gewenste mobiliteit. Je ziet dat de medewerkersvraag naar mobiliteit toeneemt. Allure vindt dit een positieve ontwikkeling en werkt graag mee aan vrijwillige mobiliteit “de juiste man/ vrouw op de juiste plek”. Ook in 2015 hebben we diverse leerkrachten de plek kunnen geven die zij graag wensten.

31


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs 6.8 Opleiden van toekomstige leerkrachten in samenwerking met PABO Binnen de samenwerkingsovereenkomst die is afgesloten met Hogeschool Inholland genaamd: “opleiden in de school” krijgen PABO studenten de kans om stage te lopen in diverse groepen. Daarbij worden de studenten begeleid en beoordeeld door een praktijkbegeleider van Hogeschool Inholland samen met de schoolopleider van Allure. In 2015 hebben studenten van alle leerjaren binnen de PABO, waaronder eindejaarstudenten hun (LIO-) eindstage met goed gevolg afgerond. Studenten die zijn afgestudeerd, kunnen via de invalpool van Allure actief aan de slag. Zo binden we talentvolle aankomende leerkrachten aan onze stichting en geven we starters een kans op de arbeidsmarkt. 6.9 Professionalisering en deskundigheidsbevordering Onderwijs verandert snel. Dat stelt ook andere eisen aan medewerkers. Personeel dat zich blijft ontwikkelen en meegaat met de vernieuwingen die goed onderwijs van ons verlangt. Allure biedt ook ruimte aan personeel om zich te professionaliseren. In 2015 is dan ook het gestelde scholingsbudget volledig besteed. Zowel op individueel niveau als school breed wordt geïnvesteerd. Te denken valt aan het centraal aanbieden van management-drives op elke school om teams verder te ontwikkelen, individuele coaching, uitvoeren van de professionaliseringsagenda door het centraal aanbod effectieve instructies en analyseren van opbrengsten, de kanjertraining, BHV en uiteraard wordt ook ingegaan op individuele scholingswensen. De volgende scholingsactiviteiten zijn dit jaar uitgevoerd: onderwijsverdieping op het gebied van begrijpend lezen, rekenen, analyseren van gedrag en kindercoaching, teamontwikkeling door management-drives, vierkeer wijzer maar ook individuele verzoeken zoals de masteropleiding interne begeleiding voor 3 personen en diverse coaching trajecten en natuurlijk is er aandacht voor sociale vaardigheid zoals de risico-inventarisatie die op elke school is uitgevoerd en BHV-cursussen etc. 6.10 Outplacement We merken dat sommige leerkrachten moeite hebben met de ontwikkelingen in het onderwijs. Zij stellen zich de vraag: “Is onderwijs nog wel mijn passie en wil ik daarin investeren?” Met een aantal leerkrachten zijn afgelopen jaar goede gesprekken gevoerd, waarin we tot de conclusie zijn gekomen dat deze leerkrachten niet verder willen in het onderwijs. Deze leerkrachten hebben een outplacementtraject aangeboden gekregen om zich te oriënteren op een andere baan dan wel een opleiding. Deze trajecten zijn met goed gevolg afgerond. We krijgen positieve geluiden terug van leerkrachten die een opleiding zijn gaan doen of een individueel outplacementtraject hebben gevolgd.

32


Jaarverslag 2015

6.11 Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) Per school is er dit jaar een eigen RI&E gemaakt of geactualiseerd. Deze is met de directie doorgesproken en ter instemming voor gelegd aan de MR. Alle directies zijn geautomatiseerd en de gehele RI&E is door hen altijd digitaal in de web-applicatie op te vragen. Elke school heeft een preventiemedewerker die geĂŻnstrueerd is actief met het plan van aanpak om te gaan. Er zijn bij de inventarisatie stichting breed geen grote knelpunten gesignaleerd. De knelpunten die er zijn worden op stichtingsniveau en op school opgelost. De begeleiding en scholing in het omgaan met de RI&E worden blijvend door een externe partij uitgevoerd.

33


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

Hoofdstuk 7

Huisvesting

7.1 Onderhoud Op diverse schoollocaties zijn in 2015 werkzaamheden verricht, zoals een projectmatige aanpak bij obs De Koet. Deze is het afgelopen jaar inpandig grondig gerenoveerd. In overleg met het team en de schoolleiding zijn de ingrediënten bepaald voor de verbouwing. Belangrijkste ingrepen zijn geweest het doorbreken van enkele binnenwanden, waardoor een centrale ruimte ontstaat en er een betere synergie tussen onder- en bovenbouw gerealiseerd is. De ruimtes zijn voorzien van een nieuwe frisse kleurstelling en de vloerbedekking in de centrale ruimtes is vervangen. De akoestiek in de centrale ruimte is verbeterd en de problemen met het binnenklimaat in een aantal lokalen zijn nagenoeg opgelost. Tevens zijn de buitengevels gereinigd en zijn er diverse voegen vervangen. Obs De Langereis heeft nu ruim een jaar haar intrek genomen in het multifunctionele gebouw “de Batter“. Er is een vereniging van eigenaren opgericht, waarin naast de gemeente ook SKO West-Friesland en Allure zijn vertegenwoordigd. Stichting Allure zal namens de VvE het beheer gaan uitvoeren. Bij obs De Speelwagen lijkt het erop dat de jarenlange inspanning rondom de problematiek inzake energiekosten zijn vruchten begint af te werpen. Er is een gedegen onderzoek gedaan waaruit onder meer is gebleken dat de gebruikers in het verleden foutief zijn geïnformeerd en dat er structureel te hoge kosten in rekening zijn gebracht. Een voorstel vanuit de gemeente om dit ongedaan te maken volgt op korte termijn. Bij obs De Meridiaan is dit jaar het exterieur aangepakt. Tijdens deze werkzaamheden is asbest aangetroffen in diverse dakranden. In samenwerking met de gemeente is de verwijdering hiervan voorspoedig gegaan en konden de geplande werkzaamheden uitgevoerd worden. Tevens zijn er werkzaamheden verricht om de komst van “de nieuwkomersklas“ mogelijk te maken. Bij obs De Ieveling is besloten om divers schilderwerk uit te laten voeren. De ontwikkelingen rondom de gehoopte nieuwbouw blijven nog enigszins onduidelijk, maar de huidige locatie had dringend behoefte aan een frisse uitstraling. In 2015 is het contract met het schoonmaakbedrijf Victoria opgezegd en zijn er nieuwe tenders uitgeschreven voor de diverse schoollocaties. Hieruit zijn een drietal nieuwe schoonmaakbedrijven gekomen welke momenteel het schoonmaakonderhoud verrichten. Vooralsnog zijn de eerste bevindingen inzake de communicatie en geleverde kwaliteit positief. Het onderhoud aan de vloeren en de glasbewassing is aan derden uitbesteed.

34


Jaarverslag 2015

7.2 Nieuwe ontwikkelingen Gemeente Koggenland: De ontwikkeling inzake de beoogde nieuwbouw bij obs De Ieveling (Brede School Avenhorn) heeft het afgelopen jaar voor het merendeel stil gelegen. Wel maakt deze nieuwbouw deel uit van een nieuw op te stellen Integraal Huisvestingsplan voor de gemeente Koggenland. Deze locatie staat samen met een school van SKO West-Friesland als meest urgent op de lijst. De verwachting is dat in 2016 een stap wordt gezet in dit proces. Om haar rechten veilig te stellen hebben de schoolbesturen het besluit genomen om pro forma nieuwbouw-aanvragen te doen. De procedure rondom de teruggave van ruimtes bij obs De Kelderswerf loopt nog steeds. Enige tijd geleden heeft de Rechtbank het schoolbestuur, de gemeente en de Provincie gehoord over deze zaak. Leegstand in onderwijsgebouwen en de daarbij horende exploitatie-tekorten is inmiddels een veelgehoord probleem in heel Nederland, de uitspraak van de Rechtbank wordt door vele partijen gevolgd. Gemeente Opmeer: De besturen van Stichting Allure en SKO West-Friesland hebben met de gemeente Opmeer veelvuldig overleg gehad over haar onderwijsgebouwen. Dit heeft helaas nog niet tot het gewenste resultaat geleid. De gemeente is niet voornemens om voldoende financiĂŤle middelen beschikbaar te stellen om diverse locaties te upgraden en hier brede scholen te realiseren. Om haar rechten veilig te stellen hebben de schoolbesturen het besluit genomen om pro forma nieuwbouw-aanvragen te doen. Dit betreft de Allure-scholen obs De Adelaar en obs De Akker. Gemeente Medemblik: Ook met de gemeente Medemblik is een overleg gaande over onderwijshuisvesting. Dit overleg zal in 2016 een vervolg krijgen. 7.3 Duurzaamheid Op dit onderdeel wordt blijvend gestuurd. Het verbruik qua elektra door onder meer de plaatsing van zonnepanelen en de toepassing van Ledverlichting, is verminderd. Ook is er een onderzoek gehouden of het zinvol zou zijn om de huidige verwarmingsleidingen te vullen met een BIO vloeistof i.p.v. met water. Deze ontwikkeling lijkt op papier erg aantrekkelijk, maar om dit te realiseren moeten er forse investeringen worden gedaan, waardoor de terugverdientijd ver boven de 15 jaar ligt.

35


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

Hoofdstuk 8

Financieel beleid

Enkelvoudige balans na resultaatbestemming ultimo 2015 31-12-2015 € 1

31-12-2014 €

ACTIVA

VASTE ACTIVA 1.2 1.3

Materiële vaste activa Financiële vaste activa

932.082 0

1.131.348 0

TOTAAL VASTE ACTIVA

932.082

1.131.348

VLOTTENDE ACTIVA 1.5 1.7

Vorderingen Liquide middelen

625.195 2.101.352

774.569 1.430.123

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

2.726.547

2.204.692

TOTAAL ACTIVA

3.658.629

3.336.040

2

PASSIVA

2.1 2.2

Eigen vermogen Voorzieningen

2.4

Kortlopende schulden

1.168.010

TOTAAL PASSIVA

3.658.629

31-12-2015

1.819.719 670.900

31-12-2014

1.744.459 747.399 844.182

3.336.040

De kortlopende schulden zijn hoger dan het voorgaande jaar. De reden hiervan is dat kosten die betrekking hadden op 2015, en waarvan pas ultimo 2015 en primo 2016 de facturen zijn ontvangen, hebben geresulteerd in een hogere schuldpositie dan ultimo 2014. Om deze reden zijn de liquide middelen per balansdatum juist fors hoger dan ultimo 2014.

36


Jaarverslag 2015

Staat van baten en lasten 2015

Baten Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten

Kosten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten

Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten

Jaarrekening

Begroting

Jaarrekening

2015

2015

2014

10.358.045 48.910 150.814

9.628.000 294.000 37.000

10.230.148 77.177 137.004

10.557.769

9.959.000

10.444.329

8.469.190 223.555 841.735 803.227

8.095.000 212.000 868.000 790.000

8.474.986 250.177 883.000 729.131

10.337.707

9.965.000

10.337.294

220.062

-6.000

107.035

2.986

6.000

7.028

Onttrekken best reserve Resultaat

389.000 223.048

0

503.063

Te realiseren besparingen op hoofdlijnen Vanwege de krimp zijn wij genoodzaakt om kritisch te zijn en te blijven op te realiseren besparingen. Voor de personele kosten betekent dit dat de inzet van leerkrachten ongeveer recht evenredig zal afnemen in relatie met het aantal leerlingen. Verder zal de invulling van de functie van schooldirecteur wijzigen. De afname van het aantal leerkrachten betekent dat in de aansturing met minder directeuren kan worden volstaan. Dit zal met een herverdeling over de diverse scholen intern worden gerealiseerd. Op het stafbureau is de functie van een vertrekkende staffunctionaris voor een kleiner deel ingevuld. In de huisvestingslasten zijn de afgelopen jaren al diverse bezuinigingen gerealiseerd in de schoonmaakkosten en de verhuizing van het stafbureau. Het onderhoud aan schoolgebouwen die mogelijk op korte termijn voor nieuwbouw in aanmerking zullen komen zal worden beperkt tot het hoogst noodzakelijke. Met betrekking tot de overige lasten zijn in december 2015 besparingen gerealiseerd door de aankoop van eigen kopieermachines en het beëindigen van het leasecontract.

37


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs Basisinformatie Gegevens over de rechtspersoon: Bestuursnummer: 41421 Naam instelling: Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs Adres: Kerkstaat 79A, 1687 AM te Wognum Telefoon: 0226-357230, Fax: 0226-359628 Kamer van Koophandel: 37109276 E-mailadres: info@stichtingallure.nl, website: www.stichtingallure.nl Stichting Allure is het bevoegd gezag van de volgende scholen: Brin 13RD

School Geert Holle

13BR

Grosthuizer

13MJ

Ieveling

09GT

Kelderswerf

12VS

Langereis

12ES

Klaverwoid

13BS

Koet

13MK

Kraaienboom

06AP

Meridiaan

12NS

Plaats

05ZI

Speelwagen

12VT

Vijzel

11HN

Adelaar

11TI

Akker

12DL

Dubbele Punt

Adres Kerkebuurt 156 1647 MD Berkhout Grosthuizen 74-75A 1633 EP Avenhorn Het Veer 90 1633 HE Avenhorn Weerestraat 70 1713 VC Obdam Postbus 41 1713 ZG Obdam Noorddijkerweg 52 1645 VG Ursem Beukenlaan 79 1676 GS Twisk Tripkouw 36 1679 GJ Midwoud Kreek 14 1654 JX Benningbroek Schuitevoerderslaan 18 1671 JZ Medemblik Schoolwerf 1 1657 LD Abbekerk Conferencelaan 1 1687 RA Wognum Hauwert 80 1691 EJ Hauwert Burg. Heijmanstraat 2 1718 AN Hoogwoud Meibloem 46-48 1716 VA Opmeer Koetenburg 14 1719 AR Aartswoud

Telefoon 0229-551357

E-mail info@geertholle.nl

0229-541273

info@grosthuizerschool.nl

0229-541491

info@obsieveling.nl

0226-451967

info@kelderswerf.nl

072-5021817

info@langereisschool.nl

0227-542443

info@klaverwoid.nl

0229-201528

info@obsdekoet.nl

0229-591408

info@kraaienboom.nl

0227-542215

info@obsdemeridiaan.nl

0229-581278

info@obsdeplaats.nl

0229-571837

info@speelwagen.nl

0229-201535

info@obsdevijzel.nl

0226-352325

info@obsdeadelaar.nl

0226-352410

info@akkeropmeer.nl

0229-582068

info@obsddp.nl

Nadere gegevens over onze stichting en scholen zijn te vinden via onze website www.stichtingallure.nl.

38


Jaarverslag 2015

39


Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs

Allure: Stichting voor openbaar primair onderwijs Adres: Kerkstaat 79A, 1687 AM Wognum Telefoon: 0226-357230 Fax: 0226-359628 KvK: 37109276 E-mailadres: info@stichtingallure.nl Website: www.stichtingallure.nl 40

Profile for Ron Dol

Allure jaarverslag 2015  

Allure jaarverslag 2015  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded