Page 1

CAMPANYA COP DE CALOR 2010 Cornellà de Llobregat Memòria final

Amb el suport de


INDEX

3 4 6 9 11 12 15 17 19 20 21 22 23 24 27

RESUM EXECUTIU VALORACIÓ GENERAL METODOLOGIA RESULTATS DADES GENERALS DADES PER BARRIS GESTIÓ TELEFÒNICA GESTIÓ A DOMICILI SEGUIMENTS DERIVACIÓ CASOS A SERVEIS SOCIALS EQUIP PROFESSIONAL FORMACIÓ DEL PERSONAL FINANCIACIÓ DE LA CAMPANYA PREMSA ENQUESTA DE SATISFACCIÓ

Fundació privada per a l’atenció a persones dependents President: Antonio Balmón Director Gerent : Josep Serrano Coordinadora campanya: Rocío Chaparro Avda de Salvador Allende, 45– 08940 Cornellà de Llobregat (Bacelona) Telèfon: 93 375 00 10 Fax: 93 375 63 35 Web: www.dependents.cat

Memòria Cop de Calor 2010

2


RESUM EXECUTIU

98.5% CONTACTE domicilis gestionats

1.210 CONTACTES TELEFÒNICS

981 VISITES a domicilis

469 SEGUIMENTS

La Fundació privada per a l’atenció a persones dependents (en endavant, La Fundació), ha executat enguany la campanya Cop de Calor de l’Ajuntament de Cornellà, adreçada a informar dels efectes de les altes temperatures de l’estiu al col.lectiu de persones majors de 75 anys que viuen soles o amb altra persona de la mateixa edat, a la ciutat de Cornellà. Aquesta campanya, que ja havia estat realitzada els anys 2004 i 2005 directament pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Cornellà, la duu a terme la Fundació des de l'any 2006. Aquesta edició ha comptat amb la partipació de l’equip de professionals de la Fundació i ha estat finançada pel Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat, Bancaja, Caixa Tarragona i Caja Madrid. Els objectius plantejats per aquest estiu s’han assolit totalment, al haver-se realitzat gestions de contacte amb el 98,5% dels 2.191 domicilis objecte de seguiment, mitjançant contacte telefònic o amb visites.

d'usuaris

9.2/10 VALORACIÓ de la població

Altrament, s'ha realitzat seguiment telefònic o mitjançant visita al 22,5% dels domicilis, als quals se'ls havia detectat aquesta necessitat durant la campanya. Només un 1,5 % dels domicilis inicials no han pogut tenir cap mena de contacte, a causa de l’òbit dels titulars, canvis de domicilis o inexistència de la vivenda (edificis enderrocats). Globalment, s’han realitzat 1.210 contactes telefònics durant tot el període, i 31 ciutadans han contactat amb La Fundació, a través del telèfon obert per a aquesta campanya. No s’han derivat casos als Serveis Socials de l’Ajuntament de Cornellà, ja que no s'ha detectat aquesta necessitat durant el transcurs de la campanya. El col.lectiu al que s’ha atés ha valorat la campanya de manera global amb un 9,2 sobre 10 (segons una enquesta de satisfacció a 100 beneficiaris del programa).

Memòria Cop de Calor 2010

3


VALORACIÓ GENERAL La població es pot considerar informada respecte al “cop de calor”. Enguany ha estat la sisena campanya informativa de l’Ajuntament, i simultàniament altres institucions han realitzat campanyes informatives que han sensibilitzat prou aquest col.lectiu. Cal destacar que aquest estiu les temperatures mitjanes enregistrades no han estat superiors als anys anteriors, havent-se donat un estiu amb altibaixos i succesives onades de calor la quarta setmana de juliol i la quarta de l’agost. Igual que en les anteriors edicions, establir contacte directe amb les persones és la tasca més complicada. Aquesta edició mantenim l'efectivitat quant al percentatge elevat de contactes. Continuant amb la metodologia iniciada l'any passat, els contactes s'efectuen directament amb l'usuari o els seus familiars, la qual cosa incrementa la qualitat de la gestió. Enguany la tasa de contacte telefònic és del 56% del total de contactes efectuats i la de visites als domicilis del 44% del total. En comparació amb l'any 2008 i 2009, s'evidencia un notable increment de les visites: 23% al 2008, 39% al 2009 i 44% en la present edició. La Fundació continua treballant en la línea de mantenir una elevada activitat al carrer dels agents socials per continuar incrementant el nombre de visites a domicili. L’esforç dels agents socials per arribar a un nombre elevat de domicilis contactats, ha fet que s’establís contacte telefònic amb l'usuari o familiars en 1.210 casos. Com a mitjana, ha estat necessària 1,3 trucades per establir cadascun dels contactes. En la present campaya s'ha continuat treballant per a la millora del servei de seguiment. En consequència s'ha continuat amb l'increment dels seguiments telefònics amb 469 casos (a l'edició anterior 290 ) Els seguiments a domicili però, han presentat un fort decrement enguany amb 25 casos (96 l'any anterior). Aquest fet està relacionat amb l'important augment dels seguiments per contacte telefònic, doncs s'ha pressentat una menor necessitat de seguiment amb visita. En total un 22,5%

Memòria Cop de Calor 2010

4


dels usuaris han estat objecte d'alguna modalitat de seguiment. Respecte a les dades inicials, cal destacar els casos de canvis de domicilis no inscrits en el cens, i d’altres incidències, que han comportat que no s’hagi pogut contactar amb 34 domicilis (1,5% de la població). Aquestes incidències es comunicaran, junt amb canvis de nº de telèfon, etc., a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, per a la seva gestió. No s’han enregistrat casos de persones que hagin patit un cop de calor durant l’estiu. No s'ha detectat cap cas susceptible de ser atès pels Serveis Socials de l’Ajuntament i, per tant, no s’han derivat casos. Cal destacar que majoritàriament la població contactada ha manifestat interés en conèixer la via d’accés a recursos i ajuts socials, per la qual cosa s’han facilitat les dades del SIPA. Respecte al telèfon d’atenció de La Fundació, el seu ús per part dels usuaris s'incrementa respecte anys anteriors (22 casos al 2009 i 24 al 2008) enguany l'han fet servir un total de 31 ciutadans.

Memòria Cop de Calor 2010

5


METODOLOGIA

Al mes de juny, La Fundació va iniciar la preparació de la campanya. L’ experiència d'anys anteriors és una ajuda valuosa durant els processos de preparació i execució i incideix directament en l'alta eficàcia de la campanya. Enguany, el marc d’actuació ha estat el següent: 2009

2010

Població objecte de seguiment:

4.285

3.866

Ciutadans que viuen sols:

2.097

1.981

Ciutadans que viuen en parella o altre grup:

2.188

1.885

Domicilis totals a contactar

3.184

2.920

Respecte l'any 2009, s'ha incrementat el nombre de ciutadans atesos periòdicament mitjançant els Serveis Socials de l'Ajuntament i, per tant, la Fundació es centra en la població que encara no està dintre dels circuits d'atenció social. La campanya s’inicià amb l’enviament als domicilis dels ciutadans d’una carta de l’Ajuntament de Cornellà amb les recomanacions generals a tenir en consideració davant les altes temperatures de l’estiu. Posteriorment, s’ha contactat telefònicament amb aquests domicilis per verificar la recepció de la carta i contrastar que la informació facilitada ha estat ben entesa per la població. En els casos en els que no s’ha pogut establir contacte telefònic, ja sigui per falta de resposta o per no comptar amb el número de contacte, s’han realitzat visites a domicili. En els domicilis on no s’ha trobat ningú en el moment de la visita, els agents socials de La Fundació han deixat un avís a la bústia dels interessats. Els agents socials han comptat amb equips informàtics per a desenvolupar la campanya.

Memòria Cop de Calor 2010

6


Per a la gestió de les dades La Fundació compta amb un aplicatiu informàtic específic (SQL) que ha permés l’accés de les dades del qüestionari dissenyat pels Serveis Socials de l’Ajuntament . Això ha permés que la informació estigués sempre actualitzada i disponible per a qualsevol agent .

Igualment, a un total de 494 domicilis (22,5% del cens contactat) se’ls ha realitzat un seguiment telefònic o a domicili durant l’estiu, al valorar-se que aquests casos mereixien una atenció especial en raó a les dades obtingudes a les entrevistes prèvies. Durant tota la campanya, La Fundació ha habilitat un telèfon d’atenció a aquest col.lectiu (93 375 16 93) atès continuadament de 9 a 21 hores tots els dies laborables (excepte l'agost, atès de 9 a 15 h) Certament, el volum de casos atesos (31) d’aquest mitjà supera el de les passades edicions (22 al 2009, 24 al 2008).

Memòria Cop de Calor 2010

7


El diagrama d’accions de la campanya és el següent: Cens població diana

Enviament carta a domicilis

G estió telefònica

Contacte directe

Recepció trucada al 93 375 16 93 Avaluació per seguiment

Sense contacte

Avaluació per visita / seguiment G estió visites Cens domicilis a visitar Avís previ a Guàrdia Urbana Contacte directe Avaluació per seguiment Cerca de contactes propers (veïns/familiars) + Avís bústia G estió seguiments Cens domicilis per seguiment

Gestió telefònica Gestió visites

Memòria Cop de Calor 2010

8


RESULTATS

En aquest quadre oferim les dades referents a la població objectiu de la campanya, així com els resultats finals de les gestions realitzades, estructurades per barris. BARRI

ALMEDA

TOTAL POBLACIÓ

USUARIS

115

DOMICILIS 94 1 per 73

CENTRE

USUARIS

669

USUARIS

84

GAVARRA

USUARIS

1161

1 per 508 LINDAVISTA

USUARIS

105

PEDRÓ

USUARIS

293

RIERA

USUARIS

193

SANT ILDEFONS

USUARIS

1246

TOTAL

USUARIS

3866

USUARIS 46

USUARIS 330

>2 per 939

USUARIS 914

USUARIS 237

>2 per 62

DOMICILIS

729 1 per

>2 per

546

183

67

253

160

11

402

25

22

1

46

382

247

7

622

33

21

0

54

97

76

6

167

49

62

2

109

340

357

7

690

1210

981

34

2157

55.2%

44.8%

1.5%

98.5%

>2 per 124

>2 per 14

>2 per 261

>2 per 23

>2 per 64

>2 per 36

DOMICILIS 697 1 per 479

USUARIS 2952

0

DOMICILIS 111 1 per 75

USUARIS 916

36

DOMICILIS 173 1 per 109

USUARIS 147

31 >2 per 16

DOMICILIS 54 1 per 31

>2 per 9

DOMICILIS 267 1 per 205

USUARIS 77

DOMICILIS CONTACTATS

DOMICILIS 629 1 per 368

>2 per 10

DOMICILIS 37 1 per 28

USUARIS 894

DOMICILIS NO CONTACTATS

DOMICILIS 47 1 per 33

>2 per 6

DOMICILIS 46 1 per 36

>2 per 278

DOMICILIS 2920 1 per 1981

USUARIS 56

USUARIS 61

DOMICILIS VISITATS

DOMICILIS 413 1 per 289

>2 per 63

DOMICILIS 22 1 per 16

>2 per 45

DOMICILIS 964 1 per 684

USUARIS 28

USUARIS 537

DOMICILIS CONTACTATS PER TELÈFON

DOMICILIS 67 1 per 51

>2 per 5

DOMICILIS 203 1 per 140

>2 per 74

DOMICILIS 148 1 per 103

USUARIS 267

USUARIS 83

>2 per 23

DOMICILIS 18 1 per 13

>2 per 29

DOMICILIS 219 1 per 147

USUARIS 23

POBLACIÓ DIANA

>2 per 5

DOMICILIS 109 1 per 86

>2 per 324

DOMICILIS 76 1 per 47

USUARIS 132

>2 per 19

DOMICILIS 832

DOMICILIS 27 1 per 22

>2 per 147

DOMICILIS 65 1 per 46

USUARIS 32

>2 per 21

DOMICILIS 522 1 per 375

FONTSANTA FATJÓ

POBLACIÓ AMB SEGUIMENT DE SERVEIS SOCIALS

>2 per 218

DOMICILIS 2191 1 per >2 per 1435 756

Tal com mostra el quadre, la població original està formada pel nombre de ciutadans majors de 75 anys de Cornellà de Ll. que viuen sols o amb altra persona gran. El nombre d'usuaris es tradueix a nombre de domicilis per optimitzar la gestió de la campanya i evitar duplicar les trucades i visites en el cas dels usuaris que conviuen en parella o altre grup. Memòria Cop de Calor 2010

9


Per altra banda, La Fundació rep la col.laboració dels Serveis Socials de l'Ajuntament, així com del Servei d'Atenció Primaria que ens han facilitat el llistat de les persones que ja estan ateses per aquestes entitats. D'aquesta manera, hem restat aquest nombre de ciutadans que ja estan atesos a la població original i, així, tenim com a resultat la població diana que serà finalment la població objectiu de la campanya 2010. Tots els domicilis han estat objecte d’algun tipus de gestió, encara que, a efectes de resultats, no considerarem contactats els domicilis que ja no existeixen (enderrocats) o bé aquells on s’ha verificat que els seus titulars ja no hi resideixen. D’aquests domicilis contactats, s’ha efectuat un seguiment durant l’estiu a un total de 494, dels quals 469 han sigut mitjançant contacte telefònic i, 25 contacte a domicili.

Memòria Cop de Calor 2010

10


DADES GENERALS

DETALL DE LES GESTIONS REALITZADES

Contactes telefònics 55,3% No contactats 1,5% Visites amb contacte 43,2%

TOTAL DOMICILIS CONTACTATS 2500

2000

1500

1000

2191

2157

500

34

0 Total contactes Població diana

Memòria Cop de Calor 2010

Total no contactats

11


DADES PER BARRIS

ALMEDA

Contactes telefònics 46%

visites amb contacte 54%

CENTRE

Contactes telefònics 60% No contactats 3% visites amb contacte 38%

Memòria Cop de Calor 2010

12


FONTSANTA-FATJÓ

Contactes telefònics 52% No contactats 2% visites amb contacte 46%

LA GAVARRA

Contactes telefònics 60% No contactats 1% visites amb contacte 39%

LINDAVISTA

Contactes telefònics 61%

visites amb contacte 39%

Memòria Cop de Calor 2010

13


PEDRÓ

Contactes telefònics 54% No contactats 3% visites amb contacte 42%

RIERA

Contactes telefònics 43% No contactats 2% visites amb contacte 55%

SANT ILDEFONS

Contactes telefònics 48% No contactats 1% visites amb contacte 51%

Memòria Cop de Calor 2010

14


GESTIÓ TELEFÒNICA Per establir contacte amb els domicilis objectiu, els agents socials han realitzat 1.597 trucades, amb un resultat de 1,3 trucades de mitjana per domicili per establir contacte o passar a una altra acció de seguiment. Aquestes dades milloren sensiblement les de l'edició anterior (2,5 trucades de mitjana). Cal destacar que el 78,3% dels contactes telefònics s’ha assolit amb una trucada als domicilis, i que amb 2 trucades s’ha assolit el 94% del total dels contactes telefònics. Aquestes xifres, milloren les accions de l’any 2009, quan es va necessitar 2 trucades per assolir el 50% dels contactes. Analitzant aquest resultats podem concloure la bona gestió del recurs per part dels agents socials que executen la campanya. El següent quadre detalla la gestió telefònica d'enguany, així com el nombre de trucades necessàries per establir contacte amb un domicili, per cadascun dels barris de la ciutat.

ALMEDA

CENTRE

FONTSANTA FATJÓ

34

307

32

498

31

253

25

1 trucada

24

202

2 trucades

2

3 trucades 4 trucades

TRUCADES EFECTUADES

CONTACTES TELEFÒNICS EFECTIUS

GAVARRA LINDAVISTA

PEDRÓ

RIERA

SANT ILDEFONS

57

128

75

466

382

33

97

49

340

19

294

21

72

36

280

948

59.36%

43

5

63

10

10

11

48

192

24,0%

2

5

1

14

4

12

3

22

64

11.8%

0

1

0

9

1

0

2

6

19

4.75%

TOTALS

1597

Trucades de mitjana

1.3 1210

DOMICILIS CONTACTATS AMB X TRUCADES

Memòria Cop de Calor 2010

15


Aquest resultats han estat possibles pels següents factors: · ·

Manteniment del criteri de 4 trucades abans d’activar visita. Manteniment del criteri de trucar en diferents horaris dintre de l'interval de 9 h a 21 h.

A continuació mostrem un gràfic amb el total de les trucades efectuades fins arribar a contacte en cada barri.

DETALL TOTAL TRUCADES PER BARRIS 600 500 400 300

498

466

200

307 100

fo ns

er a

Ild e nt Sa

dr ó Pe

ta av is Lin d

va rra La

Ga

tjó Fa

75

Fo

nt sa

nt a-

ed a Al m

32 Ce nt re

34

0

Ri

128 57

Memòria Cop de Calor 2010

16


GESTIÓ A DOMICILI

Enguany, la campanya s’ha realitzat amb un nombre de 5 agents socials. Un equip professional amb formació específica en l'àmbit de la dependència que ha realitzat una àmplia activitat al carrer, i una atenció de qualitat a l'usuari. El nombre de visites ha estat d'un total de 981, lleugerament superior al de l'any passat amb 914. De les visites realitzades, s'han obtingut un total de 838 contactes o bé amb els titulars o familiars o bé amb algún veí que ens ha facilitat la informació (85,4% del total de les visites efectuades). A la resta dels usuaris amb els quals no s'ha pogut contactar directament, se'ls ha deixat un avís al seu domicili amb el nº de telèfon de contacte de la Fundació. S'ha comptabilitzat un total de 109 avisos (11% del total de les visites efectuades). Finalment els 34 domicilis restants (3,4% de les visites) es corresponen als domicilis no contactats, o bé perquè l'usuari ha canviat de domicili i no hi ha ningú que pugui facilitar informació, o bé perquè el domicili no existeix físicament (enderrocats, solars...) A continuació efectuades.

mostrem

un

resum

de

les

visites

ALMEDA

CENTRE

FONTSANTA FATJÓ

GAVARRA

LINDAVISTA

PEDRÓ

RIERA

SANT ILDEFONS

TOTALS

CONTACTE TITULAR/ VEÍ

27

124

19

220

20

65

55

308

838

AVISOS

9

25

2

20

1

5

5

42

109

NO CONTACTATS

0

11

1

7

0

6

2

7

34

Defunció

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Canvi de domicili

0

8

1

2

0

4

2

7

24

No identificat

0

3

0

5

0

2

0

0

10

Altres

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

160

22

247

21

76

62

357

981

TOTAL VISITES

Memòria Cop de Calor 2010

17


Al gràfic següent mostrem el detall de les gestions efectuades als domicilis durant la campanya.

DETALL DE LES GESTIONS EFECTUADES A DOMICILI

Contacte titular/altre 85% No contactats 3% Avisos 11%

A continuació detallem la distribució dels 34 domicilis no contactats durant les gestions de la campanya. El gràfic posa de manifest que la relació de no contactats de la present edició es polaritza en dos categories: canvi de domicili i no identificat (enderrocats i solars).

DETALL NO CONTACTATS 30 25 20 15

24 10

10

5 0 Def unció

Canvi de domicili No identif icat

Memòria Cop de Calor 2010

Altres

18


SEGUIMENTS Enguany s'ha continuat treballant per a la millora del servei de seguiment com a element imprescindible en l'atenció de qualitat a l'usuari. La passada edició es va assolir un increment significatiu dels domicilis als quals se'ls va efectuar algun tipus de seguiment, amb 386 (211 més que l'any 2008). Enguany, s'ha incrementat aquesta xifra amb 494 domicilis atesos per aquest servei (108 més que l'any anterior). També s'ha continuat amb la modalitat de seguiment al propi domicili, destinat a aquells domicilis sense telèfon de contacte. Els domicilis amb seguiment telefònic han estat un 95% del total (469 casos) i els seguiments a domicili un 5% (25 casos). A continuació mostrem el quadre resum dels seguiments de la present campanya.

ALMEDA

CENTRE

FONTSANTA FATJÓ

GAVARRA

LINDAVIST A

PEDRÓ

RIERA

SANT ILDEFONS

TOTALS

SEGUIMENTS TELEFÒNICS

26

54

27

140

17

40

35

130

469

SEGUIMENTS A DOMICILI

0

5

1

8

0

4

2

5

25

TOTAL SEGUIMENTS

26

59

28

148

17

44

37

135

494

Seguidament mostrem els percentatges dels seguiments totals efectuats a cada barri.

DETALL SEGUIMENTS PER BARRIS 160 140 120 100 80

148

135

60 40

59 20

28

26

0 Centre Almeda

44

La Gavarra Fontsanta-Fatjó Lindavista

Memòria Cop de Calor 2010

37

17 Pedró

Sant Ildefons Riera

19


DERIVACIÓ DE CASOS A SERVEIS SOCIALS Abans de l´inici de la campanya, amb els Serveis Socials de l´Ajuntament es va concretar la possibilitat de derivar els casos que les agents de La Fundació consideréssin succeptibles d´un seguiment específic per part de l'administració local, en funció dels resultats obtinguts a les entrevistes telefòniques o domiciliàries. Durant tota la campanya no s´han trobat casos susceptibles de ser derivats als Serveis Socials de l’Ajuntament de Cornellà. D´altra banda, els agents socials han rebut un gran nombre de sol.licituds d´informació de serveis i ajuts socials per part de la població. La majoria d’ aquestes sol.licituds fan referència a la necessitat de treballadors familiars (neteja, companyia), ingrés en residència o en centre de dia i qüestions d’ oci i lleure (casals, viatges,...) En la majoria d´aquests casos s´ha facilitat el número de telèfon del SIPA (Servei d'Informació i Primera Acollida de l'Ajuntament de Cornellà)

Memòria Cop de Calor 2010

20


EQUIP PROFESSIONAL Per a la realització d’aquesta campanya, La Fundació ha format un equip de 5 agents socials, encarregats de realitzar el seguiment de la població , amb el suport d’ una coordinadora que dona suport a la tasca dels agents.

L’equip ha estat format per: Agents Socials ü ü ü ü ü

Francisco Guillén Puertas Josefa Rienda Marruecos José Luis Rodríguez Martín Eulalia Ruiz Gallardo Denisse Yépez Rugel

Coordinadora de la campanya ü Rocío Chaparro Rodríguez

Memòria Cop de Calor 2010

21


FORMACIÓ DEL PERSONAL L’equip va rebre un programa de formació específic per a la realització de la campanya, amb un total de 20 hores dedicades a tractar els següents temes: §

§

§

§

§

§

§ §

Cop de Calor ü Conceptes ü Gent Gran i calor ü Prevenció Contingut de la campanya ü Població diana ü Mailing ü Seguiment telefònic ü Visites Atenció telefònica ü Recepció i emissió de trucades ü Factors claus a detectar ü Actuacions ü Protocols d’informació a Serveis Socials Visites a domicilis ü Quan i perquè d’una visita ü Protocol de la visita ü Autoritzacions prèvies ü Aspectes jurídics Recursos – informació general ü Recursos a la zona ü Centres sanitaris ü Serveis d’urgències ü Serveis socials Tractament de la informació ü Entorn de treball ü Base de dades ü Processamnet de la informació ü Practiques amb els equips Aproximació a la ciutat ü Barris i comunicacions ü Visita de la ciutat i conclusions Riscos laborals ü Sessió d’informació i formació en riscos laborals.

Memòria Cop de Calor 2010

22


FINANÇAMENT DE LA CAMPANYA La participació de La Fundació en aquesta campanya ha comportat que l’Ajuntament hagi dedicat a altres actuacions el recursos que habitualment destinava a aquésta, tant econòmics com humans. L’abast de la campanya plantejada, comportava un pressupost proper als 14.000 €, el 50% dels quals han estat aportats per les següents entitats: · Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya · Bancaja · Caixa Tarragona · Caja Madrid La Fundació privada per a l’atenció a les persones dependents, igualment, assumeix amb els seus fons propis el 50% de la despesa d’aquesta campanya.

Memòria Cop de Calor 2010

23


PREMSA El Departament de Premsa de l’Ajuntament de Cornellà ha estat responsable de la comunicació d’aquesta campanya, el.laborant una nota de premsa prèvia, i concertant espais de difussió i reportatges tant als mitjans propis de la ciutat com als mitjans de comunicació que s’han interessat en ampliar la cobertura de la iniciativa. La repercussió als mitjans ha estat la següent: § § § § §

Cornellà Informa Juliol i octubre 2010 Cornellaweb Juliol i agost 2010 Ràdio Cornellà Juliol, setembre i octubre 2010 Blog Antonio Balmón Juliol 2010 El llobregat Juliol 2010

Ràdio Cornellà ha emès 236 falques en aquest periòde de campanya amb recomanacions generals per a la prevenció dels efectes del Cop de Calor, facilitant el número de telèfon de la campanya.

Memòria Cop de Calor 2010

24


CLIPPING

Memòria Cop de Calor 2010

25


Memòria Cop de Calor 2010

26


ENQUESTA DE SATISFACCIÓ Realitzada del dia 6 al 9 de setembre a 100 domicilis triats aleatòriament del cens de la campanya, mantenint la proporció 50% persones que viuen soles i 50% persones que viuen amb altra persona.

1) Valoració de la informació facilitada 73% Molt possitiu 22% Possitiu 2) Valoració de l’atenció telefònica de les agents 68% Molt possitiu 29% Possitiu 3) Valoració de les trucades de seguiment 83% Molt possitiu 12,5% Possitiu 4) Valoració de la participació de la Generalitat de Catalunya i les Obres Socials de caixes d’estalvis. 81% Molt possitiu 19% Possitiu 5) Valoració general del contingut de la campanya 71% Molt possitiu 28% Possitiu 6) Puntuació mitja de la campanya 9,2 Punts

Memòria Cop de Calor 2010

27

Memòria cop de Calor 2010  

memòria de la campanya 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you