Page 1

брендбук


права належать....


ЗМІСТ

1. БРЕНДБУК Про кафедру • Історія кафедри • Спрямованість кафедри • Наукова проблематика • Стратегія розвитку • Фахівці КМТМ 2. ЛОГОБУК Графічне накреслення • Конструкція логотипу • Пропорції логотипу • Неправильне використання логотипу Типографіка • Застосування шрифтів у логотипі • Корпоративні шрифти для документації • Декоративні корпоративні шрифти • Ініціал Колір • Основні кольори логотипу • Додаткові корпоративні кольори • Заборонені поєднання кольорів

Додаткові графічні елементи • Фони • Кадрування • Рамки • Паттерни • Загальна таблиця Фірмовий стиль елементів • Брендова продукція • Візитки та бейджі • Офіційна документація • Електронна документація • Оформлення соціальних мереж 3. КАТГАЙД Виставкові матеріали • Рол-ап • Стенд


БрендБУК

ПРО КАФЕДРУ

Історія

Кафедри

7 квітня 2009

започаткування

4

Кафедра електронних видань і медіадизайну була започаткована 7 квітня 2009 року. Членами першої кафедри стали: Черняков Б. І., Шевченко В. Е., Ситник О. В., Захарченко А. П., Горська К. О., Салига П. Г., Іщук Н. М., Паливода Ю. В. та аспіранти Вербовий Р. М., Семенюк Г. С., Ворона А. Г.

2009-2010

2010-2014

Перший завідувач

Другий завідувач

Доктор філологічних наук, професор Борис Іванович Черняков очолив кафедру у 2009 році. Тема докторської дисертації: «Зображальна журналістика в друкованих засобах масової інформації (від виникнення до середини XIX ст.)».

У 2010 році кафедру очолив Анатолій Анатолійович Чічановський — доктор політичних наук, професор. Тема докторської дисертації: «Взаємодія засобів масової інформації, владних структур в умовах модернізації суспільства (політологічний аналіз)».

2014-2016

Третій завідувач Доктор наук із соціальних комунікацій Леся Михайлівна Городенко завідувала кафедрою у період з 2014 по 2016 рік. Тема докторської дисертації: «Мережева комунікація: теорії, моделі, технології».


ПРО КАФЕДРУ

БрендБУК

спрямованість

Кафедри

2016 - нині

2016

четвертий завідувач

Кафедра змінює назву

У 2016 році завідувачем кафедри стає Вікторія Едуардівна Шевченко — доктор наук із соціальних комунікацій. Тема докторської дисертації: «Концепція візуалізації журнального контенту в системі наукових поглядів у галузі соціальних комунікацій».

Сучасне інформаційне суспільство висуває нові вимоги до культури електронної і друкованої продукції й, певна річ, до кадрів спеціальностей «журналістика» і «видавнича справа та редагування». Діяльність кафедри мультимедійних технологій і медіадизайну спрямована на забезпечення якісної підготовки фахівців цих спеціальностей до роботи в новітньому медіасередовищі, розвиток навичок роботи із кросплатформними виданнями, виконання різноманітних редакційних завдань, пов'язаних із створенням та просуванням медіаконтенту у мережі.

У липні 2016 року кафедра була перейменована на мультимедійних технологій і медіадизайну, що більш точно відображає тематичний напрямок наукових досліджень і навчальних дисциплін, які викладають фахівці кафедри.

5


БрендБУК

ПРО КАФЕДРУ

Викладачі кафедри забезпечують викладання дисциплін, пов’язаних із розвитком інтернет-технологій, дизайну медіа та програм для роботи з мультимедійним і графічним контентом, електронними виданнями, а також суміжну проблематику, зокрема, авторські права в медіагалузі. Колективом кафедри було вироблено стратегію та основні напрями роботи кафедри, розроблений блок 6

новітніх актуальних дисциплін та курсів, розпочато активну співпрацю з іншими ВНЗ для узгодження освітніх стратегій вищих навчальних закладів, забезпечення студентів навчальною літературою про сучасні комунікаційні технології, медіадизайн тощо. Під час навчання студенти опановують верстку та графічний дизайн друкованої й електронної продукції, створюють інтерактивні книжки, започаткову-

ють власні блоги й інтернет-ресурси, наповнюють їх текстовим і графічним контентом, займаються їх дизайном та промоцією. Студенти мають змогу навчатися у практиків запрошених до викладання в інституті. Крім того, всі викладачі кафедри мають практичний досвід роботи у засобах масової інформації та застосовують сучасні методики викладання.


ПРО КАФЕДРУ

БрендБУК

наукова

проблематика

Наукова тема кафедри «Комунікаційні технології конвергентних ЗМІ». Наукова проблематика кафедри (затверджена на засіданні кафедри електронних видань і медіадизайну (протокол №7 від 15 лютого 2016 р.):

засобів композиційно-графічного моделювання; • технології опрацювання вербального та візуального контенту, підготовки оригінал-макетів друкованих та електронних видань, рекламної продукції; • моніторинг медій та аналіз інформаційних по• агрегація, редагування, верифікація контенту токів в аспекті соціально-комунікаційних прота його просування в інтернеті; цесів сучасного медіапростору; • система комунікаційних технологій, краудсор- • розробка та просування медійних сайтів на дисинг та партисипативні моделі у діяльності кон- намічних платформах; вергентних медій; • комунікаційні стратегії для залучення читаць• концепції дослідження візуальних комунікацій; кої уваги до інтернет-видань; • механізми зорового сприйняття медійного • теоретико-методологічні аспекти вивчення повідомлення; стратегій розвитку мережевих ресурсів; • специфіка мережевої комунікації: природа, ха- • стратегії управління активністю аудиторії; рактер, форми, тренди, тенденції; • мотивація творчих та комунікаційних потреб • технології пошуку та аналізу даних для медій- аудиторії; них продуктів; • конвергентна модель регулювання поширен• візуалізація контенту та мультимедійний ня та використання медіаконтенту в цифровому сторітелінг; медіапросторі. • комунікативність і комунікативний потенціал 7


БрендБУК

ПРО КАФЕДРУ

стратегія

розвитку МУЛЬТИМЕДІЙНА ОСВІТА Кафедра мультимедійних технологій і медіадизайну має стати платформою для становлення мультимедійної фахової освіти майбутнім журналістам, видавцям, рекламістам, фахівцям кіно-, фото- та телемистецтва, медіа-продюсингу. Адже якісна мультимедійна освіта — це один із основних складників ефективної професіограми майбутнього успішного випускника-медійника.

1

8

ЗВ’ЯЗОК З МЕДІА Наразі кафедра мультимедійних технологій і медіадизайну залучає до викладання фахівців медіагалузі, практиків, зокрема професійних фотографів, дизайнерів, художників, журналістів, редакторів тощо. Місія КМТМ — надавати актуальні знання без відриву від реальних кейсів.

2

МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ Орієнтованість на професійний розвиток студентів, формування в них необхідних компетентностей зумовлює застосування активних та інтерактивних методів навчання (дискусійні методи, імітаційні методи, неімітаційні методи, мозковий штурм, пояснювально-ілюстративний метод, метод проектів).

3


ПРО КАФЕДРУ

4

ПРОЕКТИ Викладачі кафедри заохочують створення студентами власних проектів, як в межах навчальних дисциплін, так і в позаурочний час. Робота в реальних виробничих умовах сприяє підвищенню рівня їхньої комунікативної компетентності (робота в команді, розподіл обов'язків, взаємовідповідальність, вміння співпрацювати, домовлятися тощо), що позитивно позначається в подальшій роботі.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У науковій діяльності КМТМ повинна стати рушійною силою наукової періодики у галузі комунікативних технологій кросмедіа. Кафедра розвиває перспективний напрямок досліджень конвергентних процесів у журналістиці. Науково-методичний потенціал кафедри сприятиме магістрантам та аспірантам бути на вістрі досліджень і наукових розвідок у сфері мультимедійних технологій і медіадизайну.

5

БрендБУК

6

БРЕНДУВАННЯ Задля закріплення позитивних показників, кафедра має використовувати фірмові константи, що ідентифікують її з-поміж конкурентів. Використовуючи елементи фірмового стилю, що відповідають сучасним тенденціям медіадизайну, кафедра вказує на свою унікальність, сучасність, та інтелектуальну мобільність. Комплекс даних заходів створює імідж кафедри.

9


БрендБУК

ПРО КАФЕДРУ

Кмтм

фах|вц| шевченко В. Е.

Іщук Н. М.

захарченко А. П.

Ситник О. В.

Філоненко Д. в.

Горська К. О.

паливода Ю. В.

Зелінська А. А.

Грозна О. о.

Фомішина О. В.

Кабанець С. В.

10


ГРАФIЧНЕ НАКРЕСЛЕННЯ

логобук

ГРАФiЧНЕ НАКРЕСЛЕННЯ

ГРАФІIКА • КОНСТРУКЦIЯ ЛОГОТИПУ • ПРОПОРЦIЇ ЛОГОТИПУ • НЕПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛОГОТИПУ

11


логобук

ГРАФIЧНЕ НАКРЕСЛЕННЯ

конструкція логотипу 6. Логотип кафедри відображає засади, на яких будується стратегія комунікації. А оскільки графічна константа сприймається на 80% поза свідомістю, у іконографічному логотипі використані психологічні методи впливу для формування ставлення до обʼєкту. Кафедра МТМ: 1. різностороння, про що вказує розміщення букв ММ протилежно одна до одної; 2. багатовекторна, що візуально окреслюють хвостики букв, які схожі на стрілки; 3. відкрита до нового, відкрита до розвитку, що формує прозорість елементів; 4. лояльність та заохочення ідей символізують округлі форми логотипу; 5. фіолетовий колір в логотипі символізує креативність, неординарний підхід до роботи, творчість та натхнення; 6. синій — колір спокою та самопізнання, налаштовує на робочий лад, асоціюється зі сферою ІТ на інтернетом в цілому. У логотипі використаний власне синій колір 60% прозорості, який створює приємний блакитний відтінок;

12

5.

3.

іконографічний логотип imagotype

1.

4.

2. прописний логотип logotipo


ГРАФIЧНЕ НАКРЕСЛЕННЯ

логобук

У сітці логотипу використані прості геометричні форми, що спрощують структуру і сприяють швидшому запам’ятовуванню фірмового стилю реципієнтом, завдяки повторюваності елементів. Сітка використовується у всій айдентиці кафедри та НЕ МОЖЕ підлягати деформації.

13


логобук

ГРАФIЧНЕ НАКРЕСЛЕННЯ

ПОВНОКОЛІРНЕ зображення логотипу Логотип кафедри складається з двох переплетених літер М (абревіатура слів Мультимедійність та Медіадизайн) і текстового блоку з назвою. Залежно від призначення конфігурація логотипу може варіюватись. Існує два базових накреслення логотипу:

вертикальне накреслення Основне накреслення логотипу. Використовується в переважній більшості фірмової продукції, окрім випадків коли поруч з логотипом розміщуються масивні графічні конструкції, такі як паттерни основані на логотипі, фони з кадрованого логотипу й різнобарвні елементи.

горизонтальне накреслення Горизонтальне накреслення логотипу є додатковим. Використовується у разі поєднання з іншими громіздкими графічними елементами, такими як фони, рамки тощо.

14


ГРАФIЧНЕ НАКРЕСЛЕННЯ

логобук

пiвтонове та штрихове зображення логотипу вертикальне накреслення

Кафедра мультимедійних технологій і медіадизайну

горизонтальне накреслення

15


логобук

ГРАФIЧНЕ НАКРЕСЛЕННЯ Х23 = Y5

Пропорції логотипу Х2

вертикальне накреслення

Х17

За мінімальну розмірну одиницю відповідає «К» = Х Висота прописного (типографічного логотипу) = Y

Y3

Інтерліньяж типографічного логотипу стандартний: інтерліньяж: кегль = 1,2 =Х Х3 =Y1

горизонтальне накреслення За мінімальну розмірну одиницю відповідає «К» = Х Висота прописного (типографічного логотипу) = Y Інтерліньяж типографічного логотипу стандартний: інтерліньяж: кегль = 1,2

Х32 =Y11,8 Х3 Х =Х Х 2.7=Y

Х

16

Х18

Х 2.7=Y Х


ГРАФIЧНЕ НАКРЕСЛЕННЯ

логобук

мінімальні розміри логотипу 2.25 мм

20 мм

2.25 мм

Мінімальний розмір вертикального логотипу 20х16.7 мм, де розмір зображального логотипа дорівнює 16.2х11.8 мм, а текстового 4х20мм, що дорівнює 4.5pt

16.7 мм

1.15 мм 4 мм

2.8 мм

20.6 мм

Кафедра мультимедійних технологій і медіадизайну

Мінімальний розмір горизонтального логотипу 34х7 мм, де розмір зображального логотипа дорівнює 8х6 мм, а текстового 23х4.3 мм, що дорівнює 5 pt

2.8 мм

9.3 мм

2.8 мм 2.8 мм

34 мм

17


логобук

ГРАФIЧНЕ НАКРЕСЛЕННЯ

неправильне використання логотипу розтягування та деформац|я

зам|на кольору та передбаченого накреслення Внесення у логотип змін, що не передбачені даним керівництвом по використанню фірмового стилю є неприпустимим! Деформація спотворює та обтяжує логотип, уникайте неправильного розтягування логотипу. Зміна накреслення логотипу спотворює внутрішній зміст, що вкладений у логотип. Використовуйте логотипи виключно у відповідності до їх призначення!

18


ГРАФIЧНЕ НАКРЕСЛЕННЯ

логобук

корпоративнА

ТИПОГРАФIКА • • • •

ЗАСТОСУВАННЯ ШРИФТIВ У ЛОГОТИПI КОРПОРАТИВНI ШРИФТИ ДЛЯ ДОКУМЕНТАЦIÏ ДЕКОРАТИВНI ШРИФТИ IНIЦIАЛ

ABCDEF GHIJKLM 19


логобук

ТИПОГРАФIКА

Типографіка логотипу До

Акцидентний шрифт — основа будь-якого логотипу, однак дуже важко органічно скомбінувати активне зображення та активний шрифт. Тому, більшість провідних компаній схиляються лише до графічного або лише до текстового логотипу. Даний шрифт доносить невелику кількість характеристик кафедри — інноваційність, технологічність, ускладнює зорове сприйняття за рахунок контрасту розмірів назви однієї ієрархії. 20

Після

Світові тенденції тяжіють до активної, проте спрощеної типографіки. Вони полягають у виборі між шрифтом і зображенням. У логотипі кафедри мультимедійних технологій і медіадизайну основну роль відіграє зображення, тому воно потребує прямої мінімалістичної гарнітури і тонкого накреслення, що врівноважує активне зображення. Текстовий логотип КМТМ має доносити дві ідеї: 1) прогресивність кафедри; 2) приналежність до авторитетного навчального закладу.


ТИПОГРАФІКА

логобук

Типографіка логотипу Тонкий шрифт підкреслює легкість масивної напівпрозорої графічної конструкції ММ. А збільшений інтервал між текстом і зображенням дає простір для підсвідомого «домальовування» стрілок, що символізують рух, та простягаються від висоти вічка до хвостика шрифту. Даний шрифт має округлі форми прямих елементів, що додає бажаної нестандартності логотипу та відрізняє шрифт від типового накреслення шрифтової сімʼї sans-serif.

шрифт lato

Aa

накреслення логотипу

Lato Light абвгдеєжзиіїйклмнопрстуфхцчшщьюя abcdefghijklmnopqrstuvwxyz АБВГДЕЄЖ ЗИІЇЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЮЯ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890.:,; ' " (!?) +-*/=

21


логобук

ТИПОГРАФIКА

Родина

шрифту lato Шрифт Lato має нестандартні засічки, що округлюють букву по висоті вічка. Цей декоративний елемент створює відчуття технологічності, що була у попередньому шрифті, однак прибирає надмірну зображальність шрифту. Lato — шрифт, який використовується у документації та відрізняється накресленнями. Курсив використано в написанні адреси на конвертах та шапках заяв. Herline використовується як основний шрифт у електронній продукції, а Heavy для видільних елементів тексту.

Aa

Aa 22

Lato Herline абвгдеєжзиіїйклмнопрстуфхцчшщьюя abcdefghijklmnopqrstuvwxyz АБВГДЕЄЖЗИІЇЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЮЯ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890.:,; ' " (!?) +-*/=

Lato Light абвгдеєжзиіїйклмнопрстуфхцчшщьюя abcdefghijklmnopqrstuvwxyz АБВГДЕЄЖЗИІЇЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЮЯ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890.:,; ' " (!?) +-*/=

Aa

Aa

Lato Herline italic абвгдеєжзиіїйклмнопрстуфхцчшщьюя abcdefghijklmnopqrstuvwxyz АБВГДЕЄЖЗИІЇЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЮЯ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890.:,; ' " (!?) +-*/=

Lato Heavy абвгдеєжзиіїйклмнопрстуфхцчшщьюя abcdefghijklmnopqrstuvwxyz АБВГДЕЄЖЗИІЇЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЮЯ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890.:,; ' " (!?) +-*/=


ТИПОГРАФІКА

логобук

Родина

шрифту Calibri

додатковий шрифт

Додатковим шрифтом для офіційних документів є системний шрифт Calibri, оскільки саме наявність у реципієнта у віддаленому доступі відповідного шрифту є запорукою правильного відображення пропонованого контенту. Основний текст варто набирати накресленнями Regular або Light, курсивне та жирне накреслення варто використовувати для виділення окремих елементів у тексті, цитат, врізок, заголовків тощо.

Aa

Aa

Calibri Regular абвгдеєжзиіїйклмнопрстуфхцчшщьюя abcdefghijklmnopqrstuvwxyz АБВГДЕЄЖЗИІЇЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЮЯ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890.:,; ' " (!?) +-*/=

Calibri Light абвгдеєжзиіїйклмнопрстуфхцчшщьюя abcdefghijklmnopqrstuvwxyz АБВГДЕЄЖЗИІЇЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЮЯ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890.:,; ' " (!?) +-*/=

Aa

Aa

Calibri Light italic абвгдеєжзиіїйклмнопрстуфхцчшщьюя abcdefghijklmnopqrstuvwxyz АБВГДЕЄЖЗИІЇЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЮЯ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890.:,; ' " (!?) +-*/=

Calibri Bold абвгдеєжзиіїйклмнопрстуфхцчшщьюя abcdefghijklmnopqrstuvwxyz АБВГДЕЄЖЗИІЇЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЮЯ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890.:,; ' " (!?) +-*/=

23


логобук

ТИПОГРАФIКА

Декоративні

шрифти Видільними декоративними шрифтами для довершення айдентики кафедри МТМ обрані шрифти, що використовуватимуться у грамотах, монографіях, презентаціях, візитках для надання відповідного стилістичного забарвлення

Aa

Aa 24

Baron Neue абвгдеEжзиiïйклмнопрстуфхцчшщьюя abcdefghijklmnopqrstuvwxyz АБВГДЕEЖЗИiÏЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЮЯ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890.:,; ' " (!?) +-*/=

Baron Neue використовується у грамотах та для оформлення публікацій для соціальних мереж, адже відповідає вимогам до сучасного технологічного шрифту

Uni sans абвгдеcжзиiïйклмнопрстуфхцчшщьюя abcdefghijklmnopqrstuvwxyz АБВГДЕcЖЗИiÏЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЮЯ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890.:,; ' " (!?) +-*/=

Uni Sans використовується на візитних картках та друкованій діловій документації, є простим і лаконічним але контрастує з основним фірмовим шрифтом


ТИПОГРАФІКА

логобук

iнiцiал Для ініціалу використовується шрифт tangak — він нагадує шрифт використаний у ізотипі (зображальній частині логотипа) та створює безперервний звʼязок з ним у друкованій продукції кафедральної періодики.

Aa

TANGAK

25


фiрмовий

КОЛIР • ОСНОВНІ КОЛЬОРИ • ДОДАТКОВI КОРПОРАТИВНI КОЛЬОРИ • ЗАБОРОНЕНІ ПОЄДНАННЯ КОЛЬОРІВ


КОЛІР

логобук

ОСНОВНІ

Кольори RGB: R=123 G=124 B=187 CMYK: C=56 M=52 Y=0 K=0 #HEX: 7b7cbb

RGB: R=125 G=159 B=211 CMYK: C=51 M=30 Y=0 K=0 #HEX: 7d9ed2

RGB: R=101 G=44 B=144 CMYK: C=75 M=100 Y=0 K=0 #HEX: 652c90 ПРОЗОРІСТЬ 60%

RGB: R=27 G=117 B=187 CMYK: C=85 M=50 Y=0 K=0 #HEX: 1b75bb ПРОЗОРІСТЬ 60%

27


логобук

КОЛІР

Додаткові

Кольори За принципом аналогії кольорова схема має чотири кольори схожі до основних. Ці кольори з різною інтенсивністю можна використовувати як фон для монохномного логотипу білого або чорного кольору. Заборонено знижувати інтенсивність кольору фону нижче 30% для друкованої продукції, оскільки виникає потенційна небезпека втрати зображення через недостатнє технічне поліграфічне оснащення.

28

RGB: R=139 G=118 B=181 CMYK: C=49 M=158 Y=0 K=0

RGB: R=220 G=114 B=173 CMYK: C=9 M=68 Y=0 K=0

RGB: R=109 G=170 B=211 CMYK: C=56 M=20 Y=5 K=0

RGB: R=68 G=46 B=138 CMYK: C=91 M=100 Y=4 K=1


КОЛІР

RGB: R=110 G=169 B=210 CMYK: C=56 M=21 Y=5 K=0

RGB: R=123 G=124 B=187 CMYK: C=56 M=52 Y=0 K=0

RGB: R=119 G=199 B=161 CMYK: C=53 M=0 Y=47 K=0

логобук

RGB: R=36 G=95 B=137 CMYK: C=90 M=62 Y=26 K=7

29


логобук

КОЛІР

Важливо Темні кольори подані у розлогих табличках лише для їх використання як часткових видільних елементів, для шрифтів, додаткових графічних констант та використання із зменшеною непрозорістю.

30

RGB: R=110 G=169 B=210 CMYK: C=56 M=21 Y=5 K=0

RGB: R=123 G=124 B=187 CMYK: C=56 M=52 Y=0 K=0

RGB: R=119 G=199 B=161 CMYK: C=53 M=0 Y=47 K=0

RGB: R=253 G=199 B=127 CMYK: C=0 M=24 Y=56 K=0


КОЛІР

логобук

заборонені поєднання

Кольорiв

31


додатковi графiчнi

ЕЛЕМЕНТИ • • • • •

ФОНИ КАДРУВАННЯ РАМКИ ПАТТЕРНИ ЗАГАЛЬНА ТАБЛИЦЯ


ДОДАТКОВІ ГРАФІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

логобук

Фони

горизонтальн| Горизонтальні фони основані на кадрованому та збільшеному логотипі. Застосовуються у специфічній документації другого ступеня (додатковій). Та поділяються на фони для поліграфічного виконання, та електронної документації.

33


логобук

ДОДАТКОВІ ГРАФІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

Фони

вертикальн|

Вертикальні фони основані на кадрованому та збільшеному логотипі та накладанні градієнту на елемент логотипу.

34


ДОДАТКОВІ ГРАФІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

логобук

Фони

вертикальн| C=27 M=25 Y=0 K=0

1.

C=90 M=62 Y=26 K=7

2.

Вертикальні фони з використанням градієнта найбільш доречні для мережі інтернет та розповсюдження на електронних носіях. 1) Напівпрозорий градієнтний фон. 2) Градієнтний фон з міксування елементів кадрованого логотипу та градієнту.

35


логобук

ДОДАТКОВІ ГРАФІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

Кадрування

36


ДОДАТКОВІ ГРАФІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

логобук

додаткові

видiльнi елементи Рамки й лінійки створені на основі кадрованого логотипу. Ці елементи призначені для документації (друкованих й електронних бланків, листів) у якості верхніх та нижніх колонтитулів. Документи з цими елементами, в разі потреби, можуть бути надруковані й не втратять своєї привабливості. Зокрема, такими документами є: електронна пошта, розсилка, презентацїї тощо. Поданий текст є додатковим графічним елементом, що поєднує естетичну та інформаційну функцію. Використовується у тій продукції де присутність безпосередньо логотипу не потрібна.

37


корпоративний

ПАТТЕРН тип 1


ДОДАТКОВІ ГРАФІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

логобук

Поданий паттерн складається з комбінації зображальних частин логотипу на білому тлі. Він дуже активний, відповідно комбінувати патерн типу 1 варто лише з суцільними світлими плашками, простими шрифтами та не нав’язливими графічними елементами. Може бути використаним як фон для форзаців, папок, у якості обкладинки для фірмових блокнотів тощо. 39


корпоративний

ПАТТЕРН тип 2


ДОДАТКОВІ ГРАФІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

логобук

Паттерн типу 2 є візуально не активним, лаконічним і спокійним, статичним. Використання цього патерну передбачено на прозорому або темно-синьому тлі.

C=84 M=70 Y=59 K=70 Так само, як і паттерн тип 1 може бути використаним як фон для фірмової продукції, але несе дещо спокійніший посил, репрезентує кафедру як сталу структуру, навіює впевненість у закладі. 41


логобук

ДОДАТКОВІ ГРАФІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

загальна таблиця основн| граф|чн| елементи

додатков| граф|чн| елементи

42

print


ДОДАТКОВІ ГРАФІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

логобук

digital

43


фiрмовий

СТИЛЬ ЕЛЕМЕНТiВ • БРЕНДОВА ПРОДУКЦІЯ • ВІЗИТКИ ТА БЕЙДЖІ • ОФІЦІЙНА ДОКУМЕНТАЦІЯ • ЕЛЕКТРОННА ДОКУМЕНТАЦІЯ • ОФОРМЛЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ


логобук

1.

11.

2.

3.

брендова

продукція

Кафедри

11. 4.

7.

5.

9.

На фото розміщені: 1. Великий зошит формату А4 2. Фірмові бланки формату А4 3. Брошура про успіхи кафедри 4. СД-диск 5. Липкий папір для заміток 6. Сувенірні значки кафедри 7. Олівці з двома різними паттернами 8. Флешки 9. Тубус 10. Конверт для листів 11. Візитні картки 12. Приклад оформлення кафедральних книжкових видань.

10. 6.

12.

8. 45


логобук

46

ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ

1.


ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ

логобук

вiзитки

та бейджі

Фірмовий стиль візитних карток і бейджів має за головну мету показати унікальність кожного члена кафедри, його дружелюбність й відкритість. 1. Корпоративна візитка кафедри може бути надрукована у чорному та білому кольорах. Персональна візитка викладача має друкуватись виключно на білому картоні та містити незадруковане паттерном тло, аби використовувати цю площу для додаткових записів.

2.

2. Бейджі виконані в єдиному стилі, містять усю необхідну контактну інформацію, а також фото. У якості фону для бейджів можуть бути використані паттерни типу 1 та типу 2, залежно від специфіки заходу.

47


логобук

ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ

офiцiйна

документація ІНСТИТУТ

ІНСТИТУТ

КНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

КНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Україна, м. Київ, вул. Мельникова 36/1, кім. 103а

48

ІНСТИТУТ

ЖУРНАЛІСТИКИ

КНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЖУРНАЛІСТИКИ

ЖУРНАЛІСТИКИ

+38 (044) 481-45-86

victoryshe@knu.ua

journ.univ.kiev.ua/evm


ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ

логобук

ІНСТИТУТ

ЖУРНАЛІСТИКИ

ІНСТИТУТ

КНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЖУРНАЛІСТИКИ

КНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Завідувачу кафедри мультимедійних технологій і медіадизайну Шевченко В.Е. студента форми навчання напряму підготовки

ПІБ

Заява

підпис

КНУ ім тики .Ш ліс ев на

КНУ ім тики .Ш ліс ев на

дата

Кафедр техноло а мультимед ійн гій і ме діадизай их ну

йну Інситут иза жу ад р ді

Кафедр техноло а мультимед ійн гій і ме діадизай их ну

хн их те ологій ім ійн е ед

йну иза ад ді

Інситу тж ур

підпис

хн их те ологій ім ійн е ед

федра мул а ка ьти нк м че

федра мул а ка ьти нк м че

м. Київ, вул. Мельникова 36/1, кім. 103а +38 (044) 481-45-86 victoryshe@knu.ua journ.univ.kiev.ua/evm

Паперова документація і бланки оформлені у програмі Word і вже готові до використання. Поділені за структурною ієрархією на 2 типи: офіційні з печаткою, для заяв, офіційних листів та на додаткові папери для листів-запрошень, особистих записів. Особливу увагу звернено на бланки заяв, зокрема універсальний бланк, який необхідно роздрукувати і заповнити пробіли, що значно пришвидшує й полегшує роботу з документом з обох сторін.

49


логобук

ФІРМОВИЙ СТИЛЬ

04119 м. Київ Україна, вул. Мельникова 36/1 кім. 103-а +38 (044) 481-45-86 journ.univ.kiev.ua/evm

Конверти для листів також мають свою логічну ієрархію, і поділяються не лише за форматом. Це листи офіційні та листи для запрошень. 1. Офіційні листи формату С65, мають голубий колір та вічко адресата. 2. Листи для запрошень С5 білого кольору які мають контрастне тло та стандартний образ конверта 50

1.


ФІРМОВИЙ СТИЛЬ

логобук

04119 м. Київ, Україна вул. Мельникова 36/1 кім. 103-а

+38 (044) 481-45-86 journ.univ.kiev.ua/evm

2.

У графічну основу теки лягло кадроване зображення логотипу (фон) та скошений кут, що символізує рух в гору та розвиток. Фон має зигзагоподібні лінії які створюють активне зображення, яке контрастуватиме з білим папером. 51


ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ

Додаткова офіційна документація розроблена для айдентики кафедри МТМ: печатка, тека, диплом/сертифікат. В оформленні дипломів та сертифікатів використані скошені кути, які є складовими айдентики кафедри, головні корпоративні кольори (фіолетовий і синій) та кадрований логотип кафедри у якості фону. Акцидентний шрифт Baron Neue використаний для ПІБ учасника, аби підкреслити його важливість. Прямі лінійки перегукуються з горизонтальним накресленням логотипу. Крім того, в оформленні подібних документів важливо обов'язково посилатися на КНУ імені Тараса Шевченка та Інститут журналістики та залишати розміри їх логотипів не меншими за 50 мм у діаметрі.

дИПлом учасника змагань олEГ ihШИЙ Cтудент 3 курсу ВСР

м

ЖУРНАЛІСТИКИ

КНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

завідувач кафедри

ти

Шевченко В.Е.

ді а

У імені Тарас КН аШ ки е

ІНСТИТУТ

Кафедра Муль ти

технологій і м их е

нситут жур ну І на

лі

с

52

Губернський Л. В.

ка ен

йн

Печатка кафедри мультимедійних технологій і медіадизайну має стандартну круглу форму, з лаконічним дизайном і присутня на офіційній документації.

вч

і ед

ректор

За 3 місце у всеукраїнській олімпіаді олімпіаді з медіаграмотності

ай

2017

з ди

логобук


ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ

КОРПОРАТИВНА

КОРПОРАТИВНА

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. Morbi interdum eget felis non tempor.

adipiscing elit. Morbi interdum eget felis non tempor.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

TITLE GOES HERE Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi interdum eget felis non tempor.

логобук

Готові до використання презентації PоwerPoint, що уніфікують презентації навчального матеріалу кожного з викладачів кафедри, та створюють єдиний ексклюзивний зовнішній образ для впізнаваності кафедри, при участі у заходах.

TITLE GOES HERE

TITLE GOES HERE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi interdum eget felis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi interdum eget felis

non tempor.

non tempor.

TITLE GOES HERE

TITLE GOES HERE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi interdum eget felis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi interdum eget felis

non tempor.

non tempor.

TITLE GOES HERE

TITLE GOES HERE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi interdum eget felis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi interdum eget felis

non tempor.

non tempor.

TITLE GOES HERE

TITLE GOES HERE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi interdum eget felis non tempor. Morbi faucibus, libero a posuere euismod, diam arcu tristique neque, sit amet tristique lorem justo sed magna. Nullam ligula elit, faucibus eu purus quis, sodales venenatis ex. Vestibulum suscipit, nisl sit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi interdum eget felis non tempor. Morbi faucibus, libero a posuere euismod, diam arcu tristique neque, sit amet tristique lorem justo sed magna. Nullam ligula elit, faucibus eu purus quis, sodales venenatis ex. Vestibulum suscipit, nisl sit.

TITLE GOES HERE

TITLE GOES HERE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi interdum eget felis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi interdum eget felis

non tempor.

non tempor.

TITLE GOES HERE

TITLE GOES HERE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi interdum eget felis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi interdum eget felis

non tempor.

non tempor.

TITLE GOES HERE

TITLE GOES HERE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. Morbi interdum eget felis non tempor.

adipiscing elit. Morbi interdum eget felis non tempor.

TITLE TWO

TITLE TWO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi interdum eget felis non tempor. Morbi faucibus, libero a posuere euismod, diam arcu tristique neque, sit amet tristique lorem justo sed magna. Nullam ligula elit, faucibus eu purus quis, sodales venenatis ex. Vestibulum suscipit, nisl sit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi interdum eget felis non tempor. Morbi faucibus, libero a posuere euismod, diam arcu tristique neque, sit amet tristique lorem justo sed magna. Nullam ligula elit, faucibus eu purus quis, sodales venenatis ex. Vestibulum suscipit, nisl sit.

TITLE GOES HERE

TITLE TWO Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi interdum eget felis non tempor. Morbi faucibus, libero a posuere euismod, diam arcu tristique neque, sit amet tristique lorem justo sed magna. Nullam ligula elit, faucibus eu purus quis, sodales venenatis ex. Vestibulum suscipit, nisl sit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi interdum eget felis non tempor. Morbi faucibus, libero a posuere euismod, diam arcu tristique neque, sit amet tristique lorem justo sed magna. Nullam ligula elit, faucibus eu purus quis, sodales venenatis ex. Vestibulum suscipit, nisl sit.

TITLE GOES HERE

TITLE GOES HERE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi interdum eget felis adipiscing elit. Morbi interdum eget felis non tempor. non tempor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi interdum eget felis non tempor. Morbi faucibus, libero a posuere euismod, diam arcu tristique neque, sit amet tristique lorem justo sed magna. Nullam ligula elit, faucibus eu purus quis, sodales venenatis ex. Vestibulum suscipit, nisl sit.

TITLE TWO

TITLE GOES HERE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi interdum eget felis adipiscing elit. Morbi interdum eget felis non tempor. non tempor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi interdum eget felis non tempor. Morbi faucibus, libero a posuere euismod, diam arcu tristique neque, sit amet tristique lorem justo sed magna. Nullam ligula elit, faucibus eu purus quis, sodales venenatis ex. Vestibulum suscipit, nisl sit.

53


логобук

ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ

електронна

пошта

Шевченко Вікторія Едуардівна завідувач кафедри мультимедійних технологій і медіадизайну тел. +38 (044) 481-45-86 вул. Мельникова 36/1, кім 103 м. Київ, Україна сайт: journ.univ.kiev.ua/evm

Брендування електронних листів. Для кожного викладача створюється окрема стала форма.

54


ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ

логобук

електронна

пошта

Lorem ipsum. dolor sit amet Sed imperdiet id justo at accumsan. Donec tempor mauris rutrum ante consectetur, eget placerat mauris neque et lorem. Nam sit amet dignissim enim. Ut et commodo nunc. Nulla facilisi. Nunc lacinia aliquet eleifend. Aenean ac erat vel eros hendrerit bibendum.Sed imperdiet id justo at accumsan. Donec tempor mauris rutrum ante porttitor turpis, eu placerat mauris neque et lorem. Nam sit amet dignissim enim. Ut et commodo nunc. Nulla facilisi. Nunc lacinia aliquet eleifend. Aenean ac erat vel eros hendrerit bibendum.

Зовнішній вигляд email-розсилки. призначеної для загальної комунікації та інформування про заходи/події/конкурси тощо.

journ.univ.kiev.ua/evm

55


логобук

ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ

соціальні

мереж|

56


ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ

логобук

57


логобук

ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ

контент соціальної

мереж|

Для оформлення контенту у соціальних мережах ство-рена єдина загальна концепція, що вирізнятиме контент кафедри МТМ в інформаційному потоці соціальних мереж. За структурою новини кафедри поділяються на: 1) офіційні заяви, важливу інформацію, оформлену текстово; 2) зображальний контент, що містить висвітлення заходів, конкурсів, тенденцій повʼязаних з медіадизайном. Основою оформлення контенту є такі елементи: 1) лінійка вертикальна, 2) напис розрядкою квадратний «Кафедра мультимедійних технологій і медіадизайну», 3) вертикальна абревіатура назви кафедри.

-

58

Додаткові брендові елементи: 1) скошений куточок, що використовується у дизайні електронних елементів таких як презентація і диплом, 2) накладання фірмового фону кадрованого логотипу та розмитого фірмового фону.


ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ

логобук

соціальні

мереж|

59


виставковi

МАТЕРIАЛИ • РОЛ-АП • СТЕНД


РОЛ-АП

КаТГаЙд

Оскільки в Інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка постійно проходять заходи, такі як «Дні карʼєри» та «Дні відкритих дверей», що націлені на залучення нових облич, доцільним є створення привабливого стенда кафедри, який би вирізняв її серед інших структурних підрозділів інституту. Так створенно рол-ап на основі графічних елементів кафедри для digital-презентацій з використанням сучасних дизайнерських напрямів, таких як геометрія і глітч-ефекти. 61


катгайд

62

СТЕНД

Стенд-розтяжка для заходів КНУ імені Тараса Шевченка за участі кафедри мультимедійних технологій і медіадизайну. Використовується паттерн з логотипів університету, інституту та кафедри.


+38 (044) 481-45-86

victoryshe@knu.ua

journ.univ.kiev.ua/evm


Брендбук кафедри мультимедійних технологій та медіадизайну  
Брендбук кафедри мультимедійних технологій та медіадизайну  
Advertisement