Page 1


 <

12
de
maio,
día
escolar
das
matemáticas


12
de
maio,
DIA
ESCOLAR
DAS
MATEMÁTICAS


Departamento
de
Matemáticas
 IES
Xoán
Montes
 departamentomatematicasxm@gmail.com
 http://www.edu.xunta.es/centros/iesxoanmontes/
 Tf.:
982241984
Fax:
982227342
 R.
Montevideo
s/n.
27004
Lugo


DEPARTAMENTO
DE
MATEMÁTICAS
 IES
XOÁN
MONTES


ADIVIÑA
QUEN
SON…12
de
maio:
 d í a 
 e s c o l a r 
 d a s 
 m a t e m á t i c a s 


Adiviña
quen
son…
 1‐Que
matemático
acaba
de
recibir
este
ano
o
premio
Abel?
 


…
e
quen
serán,
logo?


2‐Descubriu
o
cálculo
diferencial
ao
mesmo
tempo
que
Newton.
 


3‐De
 pequeno
 sumou
 os
 cen
 primeiros
 números
 naturais
 nun
 periquete.
 


4‐
 Con
 el
 dividimos
 facilmente
 polinomios.
 


5‐Traballou
 pola
 súa
 conta
 en
 matemáticas
 e,
 sen
 estudar
 en
 ningunha
 universidade
 chegou
 a
 ser
 profesor
 da
 Universidade
 de
 Cambridge.
 


6‐
 Era
 un
 avogado
 francés.
 Nunca
 exerceu
 as
 matemáticas
 de
 xeito
 profesional,
 adicábase
 a
 elas
 
 no
 seu
 tempo
 libre.
 O
 seu
 último
 teorema
 tardou
 trescentos
 anos
 en
 ser
demostrado.
 


7‐Deseñou
e
construiu
a
 primeira
calculadora
 mecánica.

 
 8‐
Grazas
a
el
podemos
 xogar
aos
barcos
con
lápis
e
 papel.
 
 9‐
Adicáronlle
o
último
“Día
 da
ciencia
en
galego”.
 
 10‐
O
epitafio
deste
 matemático
húngaro
di:
“Por
 fin
non
me
volvo
máis
e
máis
 estúpido”.
 
 11‐
Matemático
e
enxeñeiro
 español.
Construiu
máquinas
 de
calcular
capaces
de
 resolver
ecuacións
 alxébricas.
Precursor
do
 cálculo
automático.


12‐
O
pasado
3
de
decembro
 celebramos
o
centenario
da
 morte
deste
matemático
 galego.
 
 13‐
Esta
marquesa
francesa
 traduciu
a
obra
de
Newton.
 
 14‐
En
1835,
ela
e
Mary
 Somerville
foron
nomeadas
 membros
honoríficos
da
Real
 Sociedade
Astronómica.
 Foron
as
primeiras
mulleres
 que
acadaron
dito
honor.
 
 15‐
“A
raiña
das
ciencias
do
 século
XIX”
 
 16‐
Inventou
a
xeometría
da
 corda
e
as
chamadas
“Cartas
 de
Boole”
e
era
sobriña
do
 topógrafo
que
deu
nome
o
 pico
máis
alto
da
Terra.


Boletín Adiviña quen son 2012  

Boletín Adiviña quen son 2012

Advertisement