Page 1

CORRECCIÓ DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA (Llengua catalana, llengua castellana i aranès)

VERSIÓ COMPLETA (16.2.2012)

1


1. Criteris generals 2. Aplicació dels criteris 2.1. Aspectes concrets 2.2. Puntuació dels apartats 2.3. Valoració de la competència discursiva 2.4. Valoració de la correcció lingüística 2.5. Valoració de la presentació 3. Orientacions per a l’homogeneïtat i l’objectivitat de la correcció Annexos 1. Taula de puntuació 2.1. Redacció corregida 1 (català) 2.2. Redacció corregida 2 (català) 2.3. Redacció per corregir (català) 3.1. Redacció corregida 1 (castellà) 3.2. Redacció corregida 2 (castellà) 3.3. Redacció per corregir (castellà) 4. Documents de suport en línia 1. CRITERIS GENERALS Els criteris que s’apliquen a l’avaluació de 4t d’ESO es basen en els de l’avaluació de sisè de Primària i en els de les proves d’avaluació diagnòstica, amb les modificacions necessàries per adaptar-los al nivell d’assoliment de la competència al final de la secundària obligatòria. D’aquesta manera es faciliten les anàlisis comparatives entre els resultats de les diverses proves i s’estableix una línia de continuïtat i de coherència entre elles. Els diversos apartats de l’expressió escrita estan molt relacionats entre si. Encara que sovint resulti difícil avaluar-los separadament, és convenient fer-ho per facilitar que l’alumnat pugui entendre com pot millorar la seva expressió escrita i que el professorat conegui de manera concreta quins són els aspectes que cal treballar més amb el seu alumnat. Els apartats s’agrupen en dos (competència discursiva i correcció lingüística), als quals s’hi afegeix el de la bona presentació. És a dir: el text ha d’expressar idees clares i coherents, amb correcció lingüística i bona presentació. El tema de la redacció està relacionat amb el segon text de la prova, perquè l’alumnat no hagi d’improvisar un tema totalment nou. L’enunciat del tema està formulat de manera general, sense especificar tipologia textual. Per això els criteris de correcció són genèrics i vàlids per a totes les tipologies textuals. Es recomana a l’alumnat que faci un esquema previ per ordenar les idees i, un cop corregit, faci la versió definitiva de la redacció. Com que es molt difícil valorar aquest esborrany, només es tindrà en compte la versió definitiva de la redacció. Com que no es tracta d’un exercici de creació literària, no es tindrà en compte el grau d’originalitat estilística del text, sinó la seva eficàcia comunicativa. Encara que el tema estigui vinculat al segon text de comprensió lectora, no s’admetrà que l’alumnat es limiti a fer-ne paràfrasi o còpia de fragments. Els temes proposats no són conflictius des del punt de vista ideològic, però, en qualsevol cas, el corrector/a respectarà l’orientació ideològica de les idees expressades per l’alumne/a. 2. APLICACIÓ DELS CRITERIS 2.1. Aspectes concrets - La redacció ha de tenir entre 10 i 15 línies. Si en té menys de 10, no es corregirà i es puntuarà amb 0 punts. Si en té més de 15, no es corregiran a partir de la línia 15 els aspectes de correcció lingüística. - Les errades repetides només compten una vegada. - Una paraula no pot ser avaluada per dos conceptes diferents (errada morfosintàctica i errada ortogràfica alhora). - Les errades en l’accentuació es compten com a falta. - No es valoraran els textos escrits en una llengua diferent de la de la prova. -Només es posaran puntuacions senceres, sense decimals. -Només es valorarà la redacció definitiva, no l’esborrany.

2


2.2. Puntuació dels apartats S’ha optat per una puntuació àmplia (màxim: 25 punts), que permeti avaluar cada apartat de manera graduada (0-1-2-3-4). Alhora, així es redueixen els efectes de les possibles desviacions derivades de la subjectivitat del corrector/a. Per exemple, una diferència d’un punt suposa 0’25 punts en una escala de 0-10. Els dos grans apartats (competència discursiva i correcció lingüística) es valoren de manera equilibrada (12 punts cadascun). A més, s’hi afegeix una puntuació mínima (0-1), corresponent a l’apartat de bona presentació. 2.3. Valoració de la competència discursiva En aquest apartat es valorarà amb 0-1-2-3-4 punts cadascun d’aquests tres aspectes: adequació, coherència i cohesió (caselles A, R i S). Es descriuen només les valoracions 4 (excel·lent), 2 (suficient), 0 (molt baixa). Els valors 3 (bona) i 1 (baixa) corresponen a situacions intermèdies. 2.4. Valoració de la correcció lingüística En aquest apartat es valorarà amb 0-1-2-3-4 punts cadascun d’aquests tres aspectes: lèxic, ortografia i estructures morfosintàctiques (caselles L, O i M). Es descriuen només les valoracions 4, 2, 0. Els valors 3 i 1 corresponen a situacions intermèdies. 2.5. Valoració de la presentació En aquest apartat la valoració és global i qualitativa, i només pot ser 0-1. 3. Orientacions per a l’homogeneïtat i l’objectivitat de la correcció En els apartats de correcció lingüística és relativament fàcil assolir l’homogeneïtat entre diversos correctors, ja que es tracta d’aplicar uns criteris prèviament establerts, mesurables i quantificables. L’exemple més evident és el de la correcció de l’ortografia, on la dificultat no se situa en l’aplicació dels criteris, sinó en la decisió prèvia d’establiment dels criteris (què es considera falta, quina classificació i valoració s’estableixen de les quantitats de faltes...). En canvi, als apartats de competència discursiva és molt més complexa l’homogeneïtat en la correcció, ja que els criteris són qualitatius i de difícil quantificació. Per homogeneïtzar al màxim la correcció, és molt convenient fer alguna sessió conjunta, en què totes les persones correctores posin en comú com interpreten els criteris de correcció, i sobretot com els apliquen. Perquè aquesta sessió sigui operativa, cal que els correctors/res hi vagin havent corregit, de manera provisional, una quantitat determinada de redaccions (per exemple, 10). Aquesta pre-correcció permet detectar els problemes més importants i freqüents i buscar-hi solucions compartides. Per facilitar aquesta tasca, en els annexos figuren el documents de suport següents: 1) Una taula de puntuació. 2) Dos exemples de redaccions corregides, dues de català i dues de castellà. Cal advertir que els exemples proposats no estan marcats de manera detallada i exhaustiva, per tal de fer-los visualment entenedors. 3) Una redacció de català sense corregir i una de castellà, que pugui servir de material de treball a la sessió d’homogeneïtzació. 4) Una breu relació de documents de suport, pràctics i de fàcil accés a la xarxa. 5) Un power point amb un resum d’aquest document.

3


ANNEXOS 1. Taula de puntuació 1. COMPETÈNCIA DISCURSIVA 1.1. Adequació (A) El text aconsegueix l’objectiu comunicatiu i té tota la informació que es demana. El registre lingüístic i el tipus de text són adequats. Situació intermèdia. El text no aconsegueix del tot l’objectiu comunicatiu (hi manca informació demanada). El registre i el tipus de text no són gaire adequats. Tot i la confusió, el lector pot entendre l’objectiu comunicatiu, el registre i el tipus de text. Situació intermèdia. El text no aconsegueix l’objectiu comunicatiu o bé el registre i el tipus de text no són adequats. El text no té la informació que es demana. 1.2. Coherència (R) El text està ben organitzat. L’explicació de les idees és clara. No repeteix ni inclou informació irrellevant. Situació intermèdia. El text no està ben organitzat. Es percep alguna confusió. L’explicació és una mica confusa, tot i que se’n pot seguir el desenvolupament. Hi ha alguna repetició innecessària i inclou informació irrellevant. Situació intermèdia. El text presenta greus errades d’organització. Les idees costen de seguir. Hi ha presència de repeticions i inclou informació irrellevant que fa perdre el fil de l’escrit. 1.3. Cohesió (S) Enllaça bé les idees (connectors, recursos anafòrics...). La puntuació és correcta. Situació intermèdia. Els errors de puntuació dificulten la comprensió d’algunes parts del text. La manca de connectors o la repetició de connectors fan la lectura bastant incomprensible. Situació intermèdia Abunden els connectors no adequats. L’absència de puntuació o els abundants errors de puntuació dificulta greument la comprensió del text. 2. CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA 2.1. Lèxic (L) Vocabulari adequat al tema, variat i correcte. Situació intermèdia. El vocabulari és poc precís i hi ha fins a 4 errades. Situació intermèdia. El vocabulari és molt pobre i hi ha més de 6 errades. 2.2. Ortografia (O) No hi ha cap errada o només n’hi ha una. Situació intermèdia. Hi ha un màxim de 5 errades. Situació intermèdia. El text té més de 10 errades. 2.3. Estructures morfosintàctiques (M) Frases ordenades i amb sentit complet. Concordances correctes. Ús correcte de preposicions i pronoms. Absència d’interferències amb altres llengües. Situació intermèdia. Hi ha fins a 4 errades. Situació intermèdia. Hi ha més de 6 errades. 3. PRESENTACIÓ (P) La presentació i la grafia són satisfactòries: l’escrit té un mínim de netedat, marges i separació entre línies. La lletra és llegible sense esforç. L’escrit té una presentació descuidada i una grafia difícil de llegir.

Punts 4 3 2

1 0

4 3 2

1 0

4 3 2 1 0

4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 1 0

PUNTUACIÓ TOTAL (Màxim 25)

4


2.1. Redacció corregida 1 (català)

1. COMPETÈNCIA DISCURSIVA 1.1. Adequació (A) 1.2. Coherència (R) 1.3. Cohesió (S) 2. CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA 2.1. Lèxic (L) 2.2. Ortografia (O) 2.3. Estructures morfosintàctiques (M) 3. Presentació (P) PUNTUACIÓ TOTAL (Màxim 25)

Punts 2 2 1 2 2 2 1 12

5


2.2. Redacció corregida 2 (català)

1. COMPETÈNCIA DISCURSIVA 1.1. Adequació (A) 1.2. Coherència (R) 1.3. Cohesió (S) 2. CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA 2.1. Lèxic (L) 2.2. Ortografia (O) 2.3. Estructures morfosintàctiques (M) 3. Presentació (P) PUNTUACIÓ TOTAL (Màxim 25)

Punts 3 2 2 2 2 2 1 14

6


2.3. Redacció per corregir (català)

1. COMPETÈNCIA DISCURSIVA 1.1. Adequació (A) 1.2. Coherència (R) 1.3. Cohesió (S) 2. CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA 2.1. Lèxic (L) 2.2. Ortografia (O) 2.3. Estructures morfosintàctiques (M) 3. Presentació (P) PUNTUACIÓ TOTAL (Màxim 25)

Punts

7


3.1. Redacció corregida 1 (castellà)

1. COMPETÈNCIA DISCURSIVA 1.1. Adequació (A) 1.2. Coherència (R) 1.3. Cohesió (S) 2. CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA 2.1. Lèxic (L) 2.2. Ortografia (O) 2.3. Estructures morfosintàctiques (M) 3. Presentació (P) PUNTUACIÓ TOTAL (Màxim 25)

Punts 4 3 4 4 1 3 1 20

8


3.2. Redacció corregida 2 (castellà)

1. COMPETÈNCIA DISCURSIVA 1.1. Adequació (A) 1.2. Coherència (R) 1.3. Cohesió (S) 2. CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA 2.1. Lèxic (L) 2.2. Ortografia (O) 2.3. Estructures morfosintàctiques (M) 3. Presentació (P) PUNTUACIÓ TOTAL (Màxim 25)

Punts 2 2 2 1 2 2 1 12 9


3.3. Redacció per corregir (castellà)

1. COMPETÈNCIA DISCURSIVA 1.1. Adequació (A) 1.2. Coherència (R) 1.3. Cohesió (S) 2. CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA 2.1. Lèxic (L) 2.2. Ortografia (O) 2.3. Estructures morfosintàctiques (M) 3. Presentació (P) PUNTUACIÓ TOTAL (Màxim 25)

Punts

10


4. Documents de suport en línia Cassany, Daniel, Reparar l’escriptura. ( www.xtec.cat/~mjavier/avaluacio/avaluacio1.pdf) Cassany, Daniel, La correcció de l’escriptura, ppt. Jimeno, Pedro, La competencia comunicativa. Producción de textos escritos. Orientaciones para la corrección, Gobierno de Navarra, Cuadernos de inspección educativa, 2009. Inspecció d’educació. Àrea de Llengua, Recomanacions als centres educatius sobre l’expressió escrita, 2009-2010.

11

Criteris redaccio cat cast amb exemples  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you