Page 1


Jubileusz Janusza Hankowskiego w obiektywie Miłosza Kulawiaka


3


Spis treści Nr 3/6 2013 maj-czerwiec Egzemplarz bezpłatny Wydawca: Departament Kultury Urzędu Miejskiego w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Stary Rynek 25 tel. 55 239 33 20 dk@umelblag.pl

Redakcja: Leszek Sarnowski Joanna Buzderewicz Sylwia Mazurowska-Kiełboń Joanna Kujawska Agata Prystupa Kamila Kiełek

O czasie i przestrzeni w malarstwie Janusza Hankowskiego ................................................... 3 Dziesiąte Ogrody Polityki ............................................... 7 Elbląska Scena Literacka - reaktywacja ......................... 10 Damage Has Been Done .............................................. 13 Festiwal Przemysłów Kreatywnych .............................. 15

WYDARZENIA

Elbląska Orkiestra Kameralna ....................................... 16 Muzeum Archeologiczno-Historyczne ......................... 17 Biblioteka Elbląska im. C. Norwida .............................. 19 Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu ...................................................................... 20 Teatr im. Aleksandra Sewruka ...................................... 21 Centrum Sztuki Galeria EL ........................................... 24 Centrum Spotkań Europejskich Światowid .................. 27 Elbląskie Towarzystwo Kulturalne ................................ 30 Klub Muzyczny Mjazzga ................................................ 31 Centrum Tańca Cadmans ............................................. 35

KALENDARIUM ......................................... 36

Projekt okładki i logotyp: Janusz Kozak

Drukujemy: Skład, opracowanie graficzne, druk: Zakład Poligraficzny ELGRAF w Elblągu, ul. Komeńskiego 19 A, Tel 55 239 60 00 email: biuro@drukarniaelgraf.pl

www.drukarniaelgraf.pl

4

wizytówki, plakaty, ulotki, foldery, katalogi, książki, kalendarze, teczki firmowe, etykiety samoprzylepne, gazetki reklamowe i inne...


O czasie i przestrzeni w malarstwie Janusza Hankowskiego

W marcu i kwietniu tego roku gościliśmy malarstwo Janusza Hankowskiego w murach Galerii EL. To podziękowanie za pięćdziesiąt lat Jego wspaniałej pracy twórczej. Janusz Hankowski związany jest z Elblągiem od początku lat sześćdziesiątych. Był współzałożycielem i twórcą Galerii El, a także pomysłodawcą jej nazwy. To w ruinach tego dawnego, podominikańskiego kościoła, działała pracownia plastyczna Jurgena Bluma-Kwiatkowskiego oraz Janusza Hankowskiego. Obaj odpowiadali za sformułowanie programu działań Galerii EL, byli też inicjatorami i współtwórcami cyklu pięciu głośnych, nie tylko w Polsce, Biennale Form Przestrzennych w Elblągu. Janusz Hankowski był także pomysłodawcą organizowanych od 1968 roku Salonów Elbląskich, prezentacji elbląskiego środowiska plastycznego oraz współzałożycielem, działającego do dziś, Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego. W ubiegłym roku Janusz Hankowski za swoją wieloletnią pracę twórczą został uhonorowany przez ministra Kultury srebrnym medalem Gloria Artis.

5


Stajemy przed malarstwem Janusza Hankowskiego pełni konfuzji, bo to malarstwo od początku swej drogi nie dotknięte przez wstrząsy zmian, mody malarskie i obowiązujące paradygmaty. Malarstwo „nieprawdop o d o bne”, gdy zaczniemy snuć o nim opowieść z zastosowaniem języka „współczesności”. Bo też malarstwo Hankowskiego nie ma odniesień do bliskiej nam tradycji przedstawiania. Gdy patrzymy na obrazy oczami Eur o p e j c z yka to, to co jest na nich przedstawione, wydaje się nam niepodobne do tego, co widzimy w salach wystawienniczych. Inne niż obowiązujące. Całkowicie poza modą. „Prawdopodobieństwo” malarstwa zachodnioeuropejskiego osiągane było, między innymi, poprzez użycie perspektywy liniowej. W tym przypadku jest zupełnie inaczej. Malarstwo Hankowskiego sięga przy konstruowaniu pola obrazowego do tradycji jeszcze wcześniejszej. Dominujące wrażenie z obcowania z tymi płótnami i tryptykami na desce, tak wzmac-

6

niane przez samego autora, każe odnosić je i porównywać z malarstwem ikon. Ta właściwość malarstwa Hankowskiego wymaga w pierwszym rzędzie przyjrzeć się kategorii kształtowania przestrzeni malarskiej. To podobieństwo do ikon osadza się w stosunku do tego elementu i tej właściwości. Stosunek twórców ikon do przestrzeni wewnątrzobrazowej był zupełnie inny. Przestrzeń „nie z tego świata” zazwyczaj była kształtowana poprzez zastosowanie całkowicie martwego, często złotego tła, zaś przedmioty i ich wzajemne położenie malowało się w tak zwanej perspektywie odwróconej. Perspektywa odwrócona stwarza w tym przypadku nadzwyczaj silny efekt: przestrzeń rozwija się wszerz i w głąb, do góry i do dołu tak mocno, że to, co dzieje się na oczach widza, uzyskuje wymiar innego rzędu – rzekłbym „kosmiczny”. Perspektywa odwrócona miała też sens duchowy i była elementem stosowanym z intencją - przeciwko pokusom „cielesnego – penetrującego wzroku”.


Normatywizm takiego malowania stawiał tamę chaosowi świata. Miał uchronić przed rozproszeniem uwagi nakierowanej na cele pozaświatowe. Ikona zatem jest wyrazem poszukiwania medium, w którym można przekazywać prawdę o tym, co najważniejsze dla człowieka. Tego malarstwa nie powinno się oglądać tak, jak obrazy. Nie ma w nich nie tylko zwykłej przestrzeni, ale również nie obrazuje ono wydarzeń, powiązanych narracjami, czy związkami przyczynowoskutkowymi. Ikona jest oknem do świata innej rzeczywistości, ale oknem otwartym tylko dla tych, którzy umieją posłużyć się duchowością. Bardzo podobny status w moim przekonaniu ma malowanie Hankowskiego, gdzie warstwa ilustracyjna nosi charakter nie tyle reprezentacji lecz symbolu przy pomocy którego możemy się podnieść do osiągnięcia innego rzędu. Jeśli mówimy o podobieństwie malarstwa elbląskiego artysty do ikon to także dlatego, że twarze postaci Don Kichotów z obrazów Hankowskiego tracą podobnie jak kanonizowanych świętych w ikonach swoje rysy indywidualne i przekształcają się w oblicza - symbole, w znaki uduchowienia nie z tego świata. Osobny status ma w malarstwie ikon koncepcja czasu. Według niej życie ludzkości to czas, który ma początek i koniec - od momentu stworzenia aż po paruzję. Wydarzeniem, które rozdzieliło historię na dwie części - epokę starą i nową - było narodzenie Jezusa Chrystusa - wcielenie Boga pod postacią człowieka. Przed stworzeniem świata nie było czasu, zaś do samego Boga czasu nie da się zastosować. Stąd święci przedstawiani w malarstwie ikon są ukazani poprzez brak ruchu. Ich wydłużone postaci, członki pozbawione swojego ciężaru, właściwości fizycznych odnoszą się do sfery

uduchowienia. Hankowski zasiedla swoje płótna postacią bohatera historycznego uosabiającego cechy tragizmu wyborów. Don Kiszot tak często eksplorowana postać przez artystę wpada w obłęd pod wpływem romansów rycerskich i wyrusza w świat jako błędny rycerz niesiony szczytnymi, rycerskimi ideałami pomagania najsłabszym. Ta symbioza z motywem literackim to cecha szczególna malarstwa Hankowskiego. Powołanie się na legendę literacką, wydawałoby się może niedzisiejszą i zderzyć z nią empirycznie postrzeganą współczesność, a wtedy obraz „dzisiejszego świata”, tego, jakim go widzimy, wszystkie jego ograniczenia i jego pozorne wolności, zaczną chwiać się w posadach. Wyzwolić współczesność od niej samej, wkroczyć w epokę niedzisiejszą, na teren przez nas zapomniany, albo co do którego uwierzyliśmy, że istnieje tylko w książkach. Don Kiszot Hankowskiego to nie materiał na everymana ani bohatera naszych czasów. Kontekst współczesności malarstwa Hankowskiego nie odmienia całkowicie podstawowych pytań o człowieka, kulturę itd., ale niewątpliwie je „zabarwia”, „modyfikuje”. Sposób w jaki odczuwamy nasz świat, nie jest zależny wyłącznie od specyfiki naszych czasów, i tę prawdę zdaje się mówić nam Hankowski. Najbardziej charakterystyczny dla naszego artysty obraz z 1999 roku przedstawia motyw dobrze znany z malarstwa Hankowskiego – trzech jeźdźców na tle zabudowań klasztoru prawosławnego. Horyzont wyznaczany jest linią murów klasztoru oraz dachów zabudowań i cerkwi. Nietypowy i rzadki w twórczości artysty jest sposób budowy poszczególnych planów. Bardzo ubogi, sprowadzony do rudymentów elementarz form – plan pierwszy z wyrysowanym perspektywicznie, wprowadzającym nasz

7


wzrok w głąb kompozycji trotuarem, zasiedlony jest przez tytułowych jeźdźców, których Hankowski, swoim zwyczajem sadza na pokracznie wychudzonych, pozbawionych fizyczności koniach. Na dalszym planie pieczołowicie wyrysowane zabudowa-

miejsce wydarzenia i naśladowania faktury budynku, przenosząc je w sferę autonomiczności, przez co zyskuje na wartości ich abstrakcyjność. Jakością spajającą oba plany, integrującą obie strefy, jest światło. Stanowi ono immamentną właściwość pig-

nia klasztorne spełniające w obrazie funkcje oddzielającą – cezurę pomiędzy niebem a ziemią. W obrębie drugiego planu artysta nie chce odżegnywać się od rozpoznawalności czy imitacji rzeczywistości, wprowadzając sugestie istnienia przestrzeni. Jest to wzmacniane śladami pociągnięć pędzla czy żłobienia rylcem w miękkiej, schnącej warstwie pigmentu. Poziom szczegółowości, relatywnie duża w stosunku do niewielkiej wysokości planu. Ta wartość emancypuje je z funkcji tylko mimetycznej, upodobniającej

mentu, wydobywa się z materialności farby. Nakładany ostro modelunek zachowuje jednocześnie swój „nadprzyrodzony” charakter, poprzez usytuowanie źródła światła poza kadrem kompozycji. Wrażenie „nieprawdopodobności” potęguje bardzo oszczędna, jednolita kolorystyka tła oraz motywy uchwycone w zupełnie nieokreślonej czasowo chwili, dominujący się wobec tego wydaje nastrój, atmosfera ciszy i zadumy. Jarosław Denisiuk

8


Dziesiąte Letnie Ogrody POLITYKI w Elblągu

fot. L. Zych

W dniach 5-8 czerwca odbędzie się dziesiąta już edycja Festiwalu Letnie Ogrody POLITYKI w Elblągu, który organizuje Biblioteka im. C. Norwida z Tygodnikiem POLITYKA. Tak jak w latach poprzednich, podczas tegorocznych Ogrodów zaprezentujemy najciekawszych polskich intelektualistów, artystów, dziennikarzy, a także – wzorem minionych edycji Festiwalu – najciekawsze wydarzenia muzyczne i teatralne. Odbędą się koncerty artystów takich jak: TWOgether Duo (laureaci Paszportu POLITYKI 2012 w kategorii MUZYKA POWAŻNA) z

Elbląską Orkiestrą Kameralną pod dyrekcją Marka Mosia; Strachy Na Lachy, którzy zaprezentują swoją najnowszą płytę !TO!; incarNations z sekcją dętą, prezentujący utwory ze swojej drugiej płyty „Odeon”; Voo Voo akustycznie z ponad dwudziestoosobową orkiestrą strażacką. Pokażemy również przedstawienie w wykonaniu rewelacyjnej grupy teatralnej Klancyk.

9


Oczywiście nie zabraknie też dyskusji panelowych, które tradycyjnie poprowadzą redaktorzy POLITYKI: Jerzy Baczyński, Justyna Sobolewska, Zdzisław Pietrasik i Mirosław Pęczak. Szczegółowych informacji o Dziesiątych Letnich Ogrodach POLITYKI należy szukać na stronie internetowej Biblioteki Elbląskiej www.bibliotekaelblaska.pl

5 czerwca TWOgether Duo z Elbląską Orkiestrą Kameralną pod dyrekcją Marka Mosia:

TWOgether Duo to duet złożony z wiolonczelistki Magdaleny Bojanowicz i akordeonisty Macieja Frąckiewicza powstał w 2007 r. pod nazwą TWOgether Duo. Niecodzienne połączenie instrumentów wykorzystują do wykonywania zarówno transkrypcji muzyki klasycznej od Bacha do Piazzolli, jak i muzyki współczesnej, m.in. Hanny Kulenty, Cezarego Duchnowskiego, Wojciecha Ziemowita Zycha. W roku 2012 zadebiutowali na Warszawskiej Jesieni, ukazała się też ich pierwsza płyta „Satin” (Wydawnictwo Sarton) z polskimi utworami współczesnymi.

fot. R. Polak

łączeniem fascynacji muzyką latynoską, miejskim folkiem i prostotą tradycyjnych piosenek, uzupełnianych poetyckimi tekstami lidera, Krzysztofa „Grabaża” Grabowskiego. Podczas koncertu w Bibliotece Elbląskiej Strachy zaprezentują swoją szóstą płytę, która swoją premierę miała w lutym tego roku. Zespół o płycie !TO!: Spędziliśmy w studio wiele, wiele godzin. Przesłuchaliśmy krążek setki razy, by oddać w Państwa ręce krążek na odpowiednim, naszym zdaniem, Z uzasadnienia przyznania Paszportu POpoziomie. Opłaciło się… Z nieskrywaną LITYKI: Nagroda za dojrzałe i wyraziste przyjemnością i wielką radością informujeinterpretacje muzyki. Za odwagę, ryzyko i my, że nasza najnowsza płyta, !TO! pokryła konsekwencję w budowaniu repertuaru na się złotem! nietuzinkowy zestaw instrumentów.

6 czerwca

Klancyk

Klancyk jest jedną z pionierskich grup impro w Polsce. Ich komediowe spektakle, Strachy Na Lachy z nową płytą !TO! powstające na bieżąco, bez przygotowaStrachy Na Lachy to unikalny pod wzglę- nia i zainspirowane podpowiedzią publiczdem muzycznego stylu projekt znanych ności, można oglądać w warszawskich z Pidżamy Porno muzyków, będący po- klubach od 2006 roku. Klancyk działa też

10


w przestrzeni publicznej, pisze, koncertuje, realizuje słuchowiska i filmy, prowadzi warsztaty improwizacji, ogarnia chaos, krzepi, drażni i łączy ludzi. Teatr współpracował m.in. z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego, Akademią Teatralną im. A. Zelwerowicza, Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik, Amnesty International, Bluszczem i Radiem Wnet. Klancyk jest grupą siedmiu osób, z których jedna jest dziewczyną. Ktoś powiedziałby, że Klancyk to zjawisko artystyczne. Ktoś inny - zupełnie by tego nie powiedział.

soulu, co udowodniły oba albumy projektu incarNations.

8 czerwca Voo Voo akustycznie z orkiestrą strażacką:

7 czerwca fot. T. Sikora

IncarNations z sekcją dętą z nową Zespół Voo Voo założony został przez płytą „Odeon”:

Wojciecha Waglewskiego w 1985 roku i był kontynuacją supergrupy Morawski-Waglewski-Nowicki-Hołdys. W pierwszym składzie grupy znaleźli się Wojciech Morawski (perkusja), Wojciech Waglewski (gitary, śpiew) i Andrzej Nowicki (gitara basowa). Wojciech Waglewski, lider zespołu, znany był wcześniej jako muzyk sesyjny oraz członek formacji Osjan.

fot. T. Pozniak

„Odeon” to drugi album muzyków związanych wcześniej z Kapelą ze Wsi Warszawa. Piosenki z ich pierwszego albumu „Radio Retro” grupa zaprezentowała podczas Ogrodów dwa lata temu. Maja Kleszcz już w Kapeli udowodniła, że ma głos jakiego nie pomylicie z żadnym innym. Po rozstaniu z macierzystym zespołem, śpiew Mai stał się jeszcze piękniejszy, mocniejszy, dojrzały. Duża w tym zasługa życiowego partnera wokalistki, Wojtka Krzaka. Były filar KZWW to z kolei multiinstrumentalista, kompozytor i producent poruszający się swobodnie zarówno w folku, bluesie jaki

Dziś VooVoo tworzą czołowi polscy muzycy, o rockowym i jazzowym rodowodzie: Wojciech Waglewski - gitarzysta i autor tekstów; Mateusz Pospieszalski – saksofonista, gra również na flecie, klarnecie basowym i akordeonie, współpracował z zespołem Maanam; Michał Bryndal - perkusja; Karim Matusewicz – kontrabasista i basista, współtwórca zespołu Woobie Doobie. Voo Voo osobliwie łączy odrębne muzyczne światy, jak choćby rock i folk różnych kultur. Formacja ma na swoim koncie ponad 30 płyt, w tym ścieżki dźwiękowe do filmów oraz albumy z muzyką teatralną.

11


Elbląska Scena Literacka - reaktywacja W listopadzie 2012 roku odbyło się ostatnie po trzynastu latach realizacji spotkanie w ramach cyklu Elbląska Scena Literacka. Ostatnie, bo nastąpiło zmęczenie materii twórczej pomysłodawcy i koordynatora projektu, bo dawna formuła się zestarzała, bo jak nie wiadomo o co chodzi, to oczywiście chodzi o pieniądze… Przyczyn pewnie można by doszukiwać się w innych sferach, ale skoro nikomu i niczemu to nie służy, to nie warto. Trzynaście lat, to już niezły staż i właściwie piękna tradycja. Liczna grupa mieszkańców naszego miasta jak i regionu przyzwyczaiła się do tego, że w Teatrze odbywają się spotkania autorskie, wieczory promujące literatów miejscowych jak i zza granic województwa. Poezja, choć elitarna i niszowa, ma swoich wiernych odbiorców. Zapowiedź medialna o zawieszeniu ESL spotkała się z spontanicznymi i żywiołowymi zapytaniami publiczności, dlaczego, i czy jednak nie warto kontynuować, tego co wypracowane oraz sprawdzone? Daliśmy sobie jako organizatorzy trochę czasu na przemyślenia, inspiracje i wypracowanie nowego modelu, nowej odsłony Elbląskiej Sceny Literackiej. Od wielu lat mogłem liczyć na pomoc i wsparcie organizacyjne Dominiki Lewickiej-Klucznik, świetnej poetki elbląskiej, która niebawem wreszcie wyda swój debiutancki tom poetycki zatytułowany „Sa-

12

mopas”. Przez czas swego zaangażowania zawodowego w Teatrze pomagała także bardzo aktywnie Hanna Motyka, niegdysiejszy Kierownik Literacki, obecnie choć już nie pracuje zawodowo, nadal współpracuje jako prezes Stowarzyszenia Eurofamilia i przede wszystkim jako przyjaciółka. To właśnie Stowarzyszenie Eurofamilia złożyło wniosek grantowy o dofinansowanie i uzyskało wsparcie finansowe ze strony Urzędu Miejskiego w Elblągu na dalszą kontynuację Elbląskiej Sceny Literackiej im. Stanisława Franczaka. Wieloletni Kierownik Literacki Teatru jest postacią ze wszech miar godną zachowania w pamięci i jako patron spotkań literackich pewnie sprawdzi się doskonale. Będzie okazja do wspomnień tego jakże ważnego dla naszej instytucji i zwyczajnie zacnego człowieka. Tak więc drodzy Państwo przed nami nowa odsłona interaktywnych spotkań autorskich. Poza literaturą, będzie muzycznie, nastrojowo, multimedialnie i niebanalnie. Małgorzata Jędrzejewska Pierwsze spotkanie autorskie w ramach Elbląskiej Sceny Literackiej znanej w Elblągu poetki i animatorki życia kulturalnego - Małgorzaty Jędrzejewskiej. Wieczór autorski i promocja kolejnej w jej dorobku literackim powieści „Marzenia nie bolą”, wydanej w marcu tego roku nakładem wydawnictwa


Zysk i S-ka. Fragmenty książki czytać będzie aktorka Małgorzata Jakubiec-Hauke, a także sama autorka. Całość muzycznie oprawią muzycy nowostawscy z zespołu Combecke. Małgorzata Jędrzejewska - bibliotekarka, nauczycielka jęz. polskiego, lifecoach. Mieszka w Nowym Stawie (małe miasteczko w centrum Żuław), skąd pochodzą także prof. Janusz Limon, biskup Ryszard Kasyna, poseł Tadeusz Cymański i Bartek Ossowski, perkusista zespołu reggae „Etna”. Na co dzień pracuje w gimnazjum nowostawskim, starając się, ze zmiennym skutkiem, wyrobić u młodzieży pociąg do czytania - dlatego rokrocznie organizuje maratony czytelnicze, które cieszą się powodzeniem także u dorosłych mieszkańców miasta. A z uczniami, którzy nie za bardzo chcą czytać, robi filmy. Ostatnie dzieło to reportaż o marzeniach osób niepełnosprawnych. Jej pasją jest teatr i realizuje ją głównie poprzez wszelkiego typu animacje teatralne, przeprowadzane z zespołami teatralnymi, stałymi i przypadkowymi. Aktualnie podjęła studia podyplomowe na wrocławskiej PWST związane z reżyserią teatru młodzieży i choć dojazd z Żuław jest męczący, to jednak zajęcia jej się spodobały i chce podjąć to wyzwanie. Pisze w tzw. międzyczasie, gdy „coś” ją do tego zmusi. A to „coś” zjawia się zwykle przy porannej kawie i powoduje, że w wolnej chwili siada do komputera lub kartki

papieru i zapisuje – wiersz, scenariusz teatralny albo fragment prozy, który z czasem przybiera kształt większy lub mniejszy… Dotychczasowe publikacje: „Gdy popatrzysz wokół. Bajki na każdą pogodę” – bajki o dzieciach i dla dzieci, wydane jako publikacja Fundacji Humanitarnej „Nadzieja” i „Uroczystości teatralne w gimnazjum/ liceum” - scenariusze przedstawień teatralnych oraz powieść „A jednak warto…”. Pisze cudowne wiersze, z których każdy jest odrębną historią. Niestety wiersze Małgosi ciągle jeszcze czekają na opublikowanie w zwartym wydawnictwie i oby nie kazały swym licznym czytelnikom czekać zbyt długo. Elbląska Scena Literacka im. Stanisława Franczaka, 16 maja, godz. 18:00. Wieczór autorski Małgorzaty Anny Jędrzejewskiej z Nowego Stawu. Promocja powieści pt. „Marzenia nie bolą”. Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – Mała Scena.

Izabela Chojnacka-Skibicka

Powieść autobiograficzna będąca debiutem literackim dziennikarki urodzonej w Tczewie, a od kilku lat mieszkającej pod Malborkiem. Ukazała się nakładem Wydawnictwa Sprzedaż Dobrej książki w 2009 roku. Historia związku Polki i Albańczyka na tle zwykłego życia zwykłych ludzi w Kosowie. Bardzo dokładnie przedstawiona przez autorkę pozycja kobiet, często upokarzanych i

13


bitych przez mężczyzn, w zacofanej Albanii na początku XXI wieku. Jednocześnie jest to też próba wyjaśnienia fascynacji autorki tym pięknym krajem - jej ucieczki stamtąd i powroty. To będzie wyjątkowy wieczór, ilustrowany slajdami z pobytów autorki w Kosowie, muzyką etniczną i prezentacją fragmentów utworu. Podczas wieczoru będzie można oczywiście zakupić tę wyjątkową książkę. Autorka pisze o sobie: Pisać uwielbiałam od zawsze. Kiedy moje koleżanki wzdychały do chłopaków z Modern Talking mnie zauroczył Jan Miodek. Dla rozrywki czytam „Pana Tadeusza” co w otoczeniu uważane jest za swego rodzaju zboczenie. Kilka razy startowałam w różnych konkursach literackich. Od trzech lat próbuję swoich sił w pisaniu felietonów. Jeden z nich wysłałam na konkurs zorganizowany przez czasopismo „Charaktery”. Powołany przez organizatora do wyłonienia spośród kilkudziesięciu najlepszego felietonu Alosza Awdiejew palcem wskazał na ten, mojego autorstwa. Dla mnie to ogromne wyróżnienie. Mam córkę, którą nazywam pamiątką z Kosowa, bo właśnie tam przyszła na świat. Kilka lat temu wyszłam na mąż i urodziłam synka. Po zmianie stanu cywilnego postanowiłam

14

tez zmienić miejsce zamieszkania. Nie wyobrażałam sobie wychodzić z domu prosto na betonowy chodnik, nie czuć latem pod stopami trawy z własnego ogrodu, więc stałam się (nie)szczęśliwą posiadaczką prawie stuletniego domu na wsi pod Malborkiem. Dom jak na starca przystało ma problemy ze swoim stanem, ale od czego my, zakochani w nim po uszy optymiści… Uznaliśmy, że dom musi mieć duszę i duchy. Nasza „skarbonka” ma mi dać wytchnienie i pozwolić wśród zieleni i względnej ciszy tworzyć kolejne książki. Jakie one będą? Do płaczu, do śmiechu, do zapamiętania… Dlaczego jestem optymistką? Bo myślę, że gdzieś jest ktoś, kto ma gorzej ode mnie. Wtedy doceniam to, co mam. A dlaczego lubię się uśmiechać? Bo uważam, że zmarszczki od płaczu są dużo gorsze, niż te, od uśmiechu :) Elbląska Scena Literacka im. Stanisława Franczaka, 13 czerwca, godz. 18:00. Wieczór autorski Izabeli Chojnackiej-Skibickiej, Teatr im. A. Sewruka. Mała scena. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Eurofamilia w partnerstwie z Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu oraz przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Elbląg. Tomasz Walczak


Damage Has Been Done – Ewa Juszkiewicz / Bartosz Kokosiński Oboje znaleźli się w pierwszej 10tce prestiżowego rankingu Kompas Młodej Sztuki. Ranking tworzony jest przez szefów i właścicieli 81 galerii komercyjnych i niekomercyjnych, czyli wysokiej klasy profesjonalistów (krytyków sztuki, cenionych kuratorów, artystów) którzy mają za zadanie wskazanie najbardziej obiecujących artystów do 35 roku życia.

Gdy w grę wchodzi problem tak centralny dla współczesnej humanistyki jak status obrazu oraz tożsamość malarstwa jako medium, to łatwiej zdaje się mówić o takich wystawach, czym nie są. „Damage has been done” to projekt Ewy Juszkiewicz i Bartosza Kokosińskiego, młodych twórców, którzy podjęli decyzję zestawienia własnych prac w ramach wspólnego działania. Ich zbliżona postawa i refleksja dot. malarskiego medium nie zaciera jednak własnych, indywidualnych strategii artystycznych. Bartosz Kokosiński zwykł pracować i umieszczać swoje prace w cyklach malarskich. Zawarty w ich tytułach humor i przewrotny autodystans ukazuje malarstwo w sytuacji granicznej; „Choroby ma-

larstwa” mieszczą w sobie prace, gdzie na płótnach pojawiają niemal fizyczne symptomy zakaźnych chorób czy pooparzeniowe „bąble”. Z kolei „Obrazy pożerające rzeczywistość” to asamblażowa próba skierowania uwagi widza na towarzyszącą procesom twórczym metody pasożytniczych zapożyczeń i cytatów. Prace te niczym pojemniki na rzeczywistość wchłaniają przedmioty z życia codziennego; i tak „Obraz pożerający pejzaż” składa się z wygiętego i złożonego na pół podobrazia, mieszczącego wewnątrz wymieszany materiał złożony z martwych ptaków, zwierząt i gałęzi. Inna praca z tego cyklu – „Obraz pożerający scenę domową” ukazuje podobrazie zwinięte w walec, wewnątrz którego znajdują się elementy mebli, telefon czy fragmenty tkanin. To malarstwo (czy jeszcze malarstwo?) ukazuje się widzowi jako niepewne swojego statusu, domagające się potwierdzeń – pomimo permanentnego i wpisanego weń kryzysu, zwątpień czy deklarowanych już po wielokroć „śmierci” tego medium. Pytania o właściwości malarstwa, mimo prób rozbijania konwencji od niemal stulecia, ciągle są aktualne i warto zwrócić uwagę

15


na działania Kokosińskiego. Jest zapewne i tak, że obraz zawsze konfrontuje nas z niewiedzą poprzez brak możliwości dotarcia do skojarzeń towarzyszących autorowi przy powstawaniu dzieła. A artysta w tym przypadku nie dostarcza nam przesłanek do ich odtworzenia. Podobny zabieg stosuje Ewa Juszkiewicz, która w ironiczny sposób rozbija konwencję portretu, uświęconą normami estetycznymi i tradycją. Deformacje i przetworzenia na poziomie przedstawienia wprowadzają w to malarstwo ładunek humorystyczny. Istotnym w moim przekonaniu jest tu fakt, że rzecz dotyczy portretu kobiecego, mocniej eksplorowanego tematu w malarstwie europejskim. Zabiegi artystki, niszczenia wizerunku, twarzy, mają tu nie tylko wymiar kwestionujący konwencję, ale też estetyczny i przewrotnie dekoracyjny. Fascynacja gestem zatarcia, zniszczenia wizerunku służy w przypadku artystki ukazania martwoty konwencji artystycznej. Bartosz Kokosiński urodził się w 1984

16

roku. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie w 2009 r. uzyskał dyplom na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Andrzeja Bednarczyka. Autor prac malarskich, obiektów, instalacji i video. Jest trzykrotnym stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych. Autor wystaw indywidualnych. Notowany na 9 miejscu w Rankingu Młodych Artystów dziennika Rzeczpospolita „Kompas młodej sztuki 2012”. Ewa Juszkiewicz urodziła się w 1984 roku w Gdańsku. Mieszka i pracuje w Warszawie. Absolwentka ASP w Gdańsku, a od 2010 roku doktorantka na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz animacją. Współtworzy vj-ski kolektyw AAA Tanie Wizualki. Jej prace znajdują się w kolekcji Galerii Bielskiej BWA oraz prywatnych kolekcjach w Polsce, Niemczech, Stanach Zjednoczonych i we Włoszech. Wernisaż wystawy obędzie się 25 kwietnia o godz. 18, wstęp wolny. Wystawa czynna do 16 czerwca. Jarosław Denisiuk


FESTIWAL PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH Od pomysłu zaczęła się kariera Billa Gatesa, Steve Jobsa czy Marca Zuckerberga. Każdy może wpaść na jakiś pomysł. Tylko trzeba umieć ocenić jego szansę na sukces i mieć odwagę dążyć do jego realizacji. Przemysł kreatywny daje coraz więcej miejsc pracy. Czas, żeby uświadomili to sobie i zaczęli jak najszerzej korzystać również elblążanie. Stąd pomysł stworzenia Festiwalu Przemysłów Kreatywnych. Główne działania w ramach pierwszej edycji Festiwalu Przemysłów Kreatywnych w Elblągu odbędą się w czerwcu 2013 roku. Na festiwal złożą się Targi przemysłów kreatywnych prezentujące możliwości firm z tej branży z Elbląga i okolic oraz panel dyskusyjny nt. przemysłów kreatywnych. Gośćmi panelu będą specjaliści w zakresie tego tematu oraz lokalni przedsiębiorcy działający w branży przemysłów kreatywnych. Festiwalowi będą towarzyszyły warsztaty z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy artystycznej (m.in. „Moje miasto, a w nim...”, Międzypokoleniowe warsztaty animacji filmowej czy warsztaty z technologii cięcia wodą). Działania festiwalowe poprzedzą konkurs pn. Moje wymarzone podwórko, akcja artystyczna pn. Kolorujemy podwórka. Festiwalowi będą towarzyszyły Żywa wystawa - happening oraz hap-

peningi pn. „Jesteśmy!”. Projekt pn. Festiwal Przemysłów Kreatywnych ma charakter edukacyjny. Adresowany jest do mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego z różnych środowisk. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji artystyczno-estetycznych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego poprzez realizację zadań pobudzających kreatywność uczestników, podnoszących ich umiejętności w zakresie twórczego wykorzystania nowoczesnych technologii oraz rozwijających w nich potrzebę aktywnego uczestnictwa w kulturze. Szczegółowy program Festiwalu dostępny jest w kalendarium. Realizatorzy: Stowarzyszenie „Jantar” w partnerstwie z Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

17


WYDARZENIA

Elbląska Orkiestra Kameralna 9, 10 maja, 1, 12, 14 czerwca, godz. 10:00 i 12:00, Sala koncertowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu, bilety: 5 zł

z

Edukacja muzyczna Elbląską Orkiestrą Kameralną

Oprócz otwartych prób generalnych dla młodzieży, Elbląska Orkiestra Kameralna przygotowała równie ciekawą propozycję mniejszych form muzycznych dla swoich najmłodszych widzów. Kwartet smyczkowy Agitato, w którego skład wchodzą muzycy Elbląskiej Orkiestry Kameralnej (Marta Kołodziejska skrzypce, Anna Fiedeń skrzypce, Aleksandra Rychcik altówka, Milena Olewniczak wiolonczela) organizuje cykl spotkań z muzyką dla najmłodszych: przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych (klasy 1-3) – „Powitaj muzykę” cykl koncertów promujących muzykę kameralną wśród najmłodszych”. Pierwszy koncert dla dzieci, związany był z wiosną i nosił tytuł „Powitajmy wiosnę razem z kwartetem smyczkowym”. Na tym spotkaniu dzieci słuchały dzieł największych kompozytorów (W.A. Mozart, J.

18

Haydn), a także współtworzyły koncert. Ze względu na ogromne zainteresowanie, to niezwykłe spotkanie z muzyką odbędzie się również 9 i 10 maja. Koncerty edukacyjne odbywają się w siedzibie Elbląskiej Orkiestry Kameralnej – Ratusz Staromiejski, Stary Rynek 25 w Elblągu. Zapraszamy na koncerty edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas 1-3 wraz z wychowawcami. Bilet wstępu to 5zł. Czas trwania „lekcji muzyki” to ok. 45 minut. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w tych niezwykłych koncertach. „Z nami mają Państwo gwarancję pełnego profesjonalizmu, a także kulturalnej rozrywki na wysokim poziomie”. W celu rezerwacji prosimy o kontakt: telefoniczny (55) 237 47 49 lub e-mailowy biuro@eok.elblag.eu

Cykl koncertów edukacyjnych obejmuje: 1. „Powitaj wiosnę razem z kwartetem smyczkowym” – 9-10.05.2013 2. „Bajkowe opowieści” – 1, 12 i 14 czerwca 2013 Koncerty edukacyjne zorganizowane są przez Kwartet smyczkowy Agitato przy współpracy z Elbląską Orkiestrą Kameralną. Zrealizowano przy pomocy finansowej Gminy Miasta Elbląg. 5 czerwca, Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida


WYDARZENIA i

TWOgether Duo Elbląska Orkiestra Kameralna

Magdalena Bojanowska wiolonczela Maciej Frąckiewicz akordeon Marek Moś dyrygent Elbląska Orkiestra Kameralna Koncert w ramach Letnich Ogrodów POLITYKI w Elblągu. 29 czerwca, Wyspa Spichrzów, koncert w ramach Dni Elbląga 2013 r., wstęp wolny

„Razem” – koncert Ryszarda Rynkowskiego, chóru z programu „Bitwa na głosy ”, Elbląskiej Orkiestry Kameralnej Sponsor Strategiczny Mecenas Elbląskiej Orkiestry Kameralnej

Sponsor Elbląskiej Orkiestry Kameralnej

Sponsorzy Wspierający:

Muzeum Archeologiczno-Historyczne 18 maja, godz. 19.00 – 23.00, Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu, Bulwar Zygmunta Augusta 11, wstęp wolny

Noc Muzeów 2013

W programie między innymi: Koncert kompozytorski w wykonaniu uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu Opowieści o historii – mini-wykłady o historii Elbląga i okolic: - Blask odzyskany – konserwacje elbląskich muzealiów na przykładzie zegara szafowego – Wiesława Rynkiewicz - Domino

19


WYDARZENIA - „Studia nad Truso” jako naukowa seria wydawnicza, porządkująca wiedzę o dawnej osadzie – dr Marek Jagodziński - Elbląg tuż po założeniu miasta, czyli czego szukali angielscy naukowcy na muzealnym dziedzińcu? – dr Mirosław Marcinkowski Historia na ekranie – pokazy filmowe, przygotowane we współpracy z Telewizją Elbląską - etiuda filmowa „Bojan” Grzegorza Stycznia, nakręcona w Elblągu jako praca studencka dla Wrocławskiej Szkoły Filmowej. - premiera filmu edukacyjnego „Okruchy czasów wojny” Tomasza Glinieckiego, prezentującego Elbląg w końcowych miesiącach II wojny światowej Finisaż wystawy wag i odważników – ostatni dzień, kiedy w Elblągu można będzie zobaczyć część zdumiewającej kolekcji Marii i Marka Sandeckich Pokazy i warsztaty pisania w dawnych czasach – stanowiska z dawnymi technikami pisarskimi znajdą się na wystawach i w sali edukacyjnej. Można będzie nauczyć się, np. pisma runicznego Wikingów, pisania na tabliczkach woskowych z czasów średniowiecza, zapisu gęsimi piórami z kałamarzem, jak też praktykowanej jeszcze kilkadziesiąt lat temu kaligrafii stalówkami w obsadkach. Tak żyli Wikingowie – stojący na muzealnym dziedzińcu, tradycyjny dom wikiński ożyje, a zwiedzający będą mogli poznać działalność warsztatu bursztynnika i prace codzienne rodziny Wikingów Salon przebrań historycznych – przenieś się w czasie i sfotografuj – zabawa dla wesołków w każdym wieku będzie działała na wystawie „Elbląg – życie codzienne w porcie hanzeatyckim” Kiermasz wydawnictw i pamiątek regionalnych – różności o Elblągu i okolicach zaoferują sklepiki muzealne, zlokalizowane w obu budynkach Giełda kolekcjonerów odbędzie się na muzealnym dziedzińcu w sobotę w godzinach 19.00 – 23.00 i w niedzielę w godz. 10.00-14.00. Odwiedzający będą mieli również możliwość zwiedzenia wszystkich wystaw stałych w nowych aranżacjach, przygotowanych w czasie ostatniego roku. 24 maja, Bałtycki Festiwal Nauki, Muzeum Archeologiczno-Historyczne, wstęp wolny

Jak

żyły dzieci przed wiekami?

Do sprawdzenia, jak żyły dzieci przed wiekami,

20

zaprosili dzieci elbląscy muzealnicy. Specjalne warsztaty dla najmłodszych odbędą się w piątek, 24 maja 2013 r., w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

Uczestnicy będą brali udział w praktycznym sprawdzianie nowych zajęć edukacji kulturowohistorycznej, opartej na działaniach opowiadających o tradycjach regionu po obu stronach dawnych Prus - w Polsce i w Rosji. Zgłoszone grupy będą mogły przeżyć wyjątkowe, specjalnie przygotowane zajęcia eksperymentalne, prowadzone z wykorzystaniem strojów historycznych i kopii zabytków, jak też zadań manualnych. Zajęcia opracowane zostały w dwóch cyklach warsztatowych - „Dzieci pięćset lat temu” i „Dzieci sto lat temu”. Warsztaty muzealne „Jak żyły dzieci przed wiekami?” są przewidziane głównie dla najmłodszych - przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Zajęcia „Jak żyły dzieci przed wiekami” będą odbywały się w godzinach 9.00 - 14.00. Ze względu na ograniczoną liczbę grup, jaka może uczestniczyć w festiwalowych zajęciach, organizatorzy przeprowadzili wcześniejszą rezerwację miejsc. Bałtycki Festiwal Nauki jest największym na Pomorzu cyklem imprez, promujących powszechność nauki. Odbywa się po raz 11. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu uczestniczy w nim po raz kolejny, prezentując nowe pomysły na atrakcyjne formy edukacji historycznej. Przygotowywane zajęcia w przyszłości posłużyć mają pilotażowemu wdrożeniu elementu edukacyjnego międzynarodowego projektu „Muzea ponad granicami”, realizowanego przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu wraz z Muzeum Brama Frydlandzka w Kalinigradzie.


WYDARZENIA

Bilbioteka Elbląska im. C. Norwida 16 maja, godz. 18.15, Sala Audiowizualna Biblioteki Elbląskiej:

Nowele Bohumila Hrabala stały się inspiracją dla wielu młodych filmowców zafascynowanych analizą uroków życia codziennego. Film składa się z pięciu obrazów, sfilmowanych przez pięciu wybitnych czeskich reżyserów. Kibice, agenci ubezpieczeniowi, śmierć, fantazje.... to tylko niektóre z motywów, które na pewno nie straciły na aktualności. Rok produkcji 1965, reż. Věra Chytilová, Jaromil Jireš, Jiří Menzel, Jan Němec, Evald Schorm, komedia/bajkowe kino, 105 min. Filmy zostały udostępniony przez Czeskie Centrum w Warszawie.

Projekcja filmu czeskiego „Śmierć pięknych saren”

Pisarz Ota Pavel niepowtarzalnym sposobem opisał życie mieszkańców żydowsko-czeskiej rodziny w przedwojennych i wojennych czasach. Karel Kachyňa stworzył z tych powszechnie już znanych historii swój scenariusz i połączył w jeden cykl. Wynikiem jest imponujący film, w którym są ze sobą powiązane śmieszne i poważne zdarzenia. Ota Pavel w swojej powieści zawarł elementy własnego dzieciństwa. W słonecznym regionie w pobliżu Berounka jego ojciec i „wujek” Prošek uczą go łapać ryby, a on w trakcie skrycie obserwuje ich podejście do życia. Rok produkcji 1986, reż. Karel Kachyňa ; komedia/dramat, 91 min. 12 czerwca, godz. 18.15

Filia

1,

ul.

Brzeska

Filia 5,

ul.

Rodziny Nalazków

Spotkanie w cyklu „Bajkowa wyspa” dla rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym – 09.05, 12.06; godz. 17.00 Zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci w ramach cyklu „Ja też potrafię”: każdy piątek godz. 15.3016.30. 10.05, 17.05, 24.05, 31.05, 7.06, 14.06, 21.06, 28.06 Spotkania w cyklu „Podróże dalekie i bliskie – opowieści elblążan”: 28.05, 26.06; godz. 17.00 DKK dla dzieci, poświęcone książce M. Szczygielskiego „Za niebieskimi drzwiami”: 13.05, godz. 13.30 DKK dla dzieci, poświęcone książce H. Bardijewskiego „Bajka na biegunach”: 03.06, godz. 13.30

Filia

Projekcja filmu czeskiego „Perełki na dnie”:

nr

Zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci w ramach cyklu „Czwartki w Bibliotece”: każdy czwartek od godz. 15.00. 2.05, 9.05, 16.05, 23.05, 30.05, 6.06, 13.06, 20.06, 27.06

nr

6,

ul.

Słoneczna

Wtorki w Bibliotece: „Coś z niczego”- zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci, godz. 16.0018.00. 07.05, 14.05, 21.05, 28.05, 04.06, 11.06, 18.06, 25.06, „Mamo!Tato! Poczytajmy razem” - głośne czytanie dla rodziców i dzieci. Każda ostatnia środa miesiąca: 29.05, 26.06 godz. 17.00 Słoneczny Klub Mam – spotkania dla rodziców z małymi dziećmi. Każdy poniedziałek, godz. 11.00. 6.05, 13.05, 20.05, 27.05, 3.06, 10.06, 17.06, 24.06,

21


WYDARZENIA

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna Tydzień Bibliotek

W dniach od 8 do 15 maja 2013r. odbędzie się X edycja TYGODNIA BIBLIOTEK, która w tym roku przebiegać będzie pod hasłem „Biblioteka, jako przestrzeń dla kreatywnych”. Hasło Tygodnia Bibliotek 2013, jak podkreśla organizator akcji – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - pozwala w różnych formach pokazać pozytywne zmiany, które zachodzą w bibliotekach. Biblioteka, jako przestrzeń dla kreatywnych, staje się miejscem inspiracji i realizacji wielu niezwykłych pomysłów na promowanie literatury i zachęcanie do sięgania po książki każdego odbiorcę, bez względu na wykształcenie, wiek czy światopogląd. Oto co przygotowaliśmy: 12 maja, godz. 11.00, rajd rowerowy: miejsce zbiórki - Elbląg ul. Świętego Ducha Odjazdowy Bibliotekarz

tego Ducha, Wigilijna, Giermków, Hetmańska, 12-go Lutego, Płk. Dąbka, Odrodzenia, Szarych Szeregów do Filii Nr 5 Biblioteki Elbląskiej przy ul. Rodziny Nalazków 20 (wizyta w Filii). Kontynuacja rajdu ulicami: Odrodzenia, Mazurska, Nowakowo. Ok. godz. 12.30 odjazdowy grill przy Filii Biblioteki Elbląskiej oraz zwiedzanie Wyspy Nowakowskiej z przewodnikiem PTTK. Powrót z Nowakowa ulicami: Odrodzenia, Płk. Dąbka, 12-go Lutego, Hetmańska, Giermków, Wigilijna, Świętego Ducha Kolorem akcji Odjazdowego Bibliotekarza jest kolor pomarańczowy. Organizatorzy proszą uczestników rajdu o jakiś akcent ubioru w tym kolorze. Szczegółowe informacje nt. akcji Odjazdowego Bibliotekarza znajdują się na stronie www.wmbp.edu.pl 13 maja, godz. 10.00, sala konferencyjna Biblioteki, Elbląg ul. św. Ducha 25 Gala Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego – „Dzięki niemu mogę marzyć… świat Juliana Tuwima – tworzymy własną książkę”

Po raz V zostanie rozstrzygnięty Międzyprzedszkolny Konkurs Rysunkowy. Tematem tegorocznej edycji konkursu było wykonanie rysunków – ilustracji do wierszy Juliana Tuwima i stworzenie z nich książki wspólnej dla całego Przedszkola. Przyznanie nagród odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych dzieci 5-6 letnich i 3-4 letnich. Elbląscy bibliotekarze zapraszają czytelników oraz wszystkich miłośników książki, bibliotek i rowerów do udziału w rajdzie rowerowym. Rajd rozpoczyna się na ul. Świętego Ducha przy siedzibach organizatorów: Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu i Biblioteki Elbląskiej. Przejazd odbędzie się ulicami: Świę-

22

15 maja, godz. 19.00, gmach Biblioteki, Elbląg ul. św. Ducha 25 Noc w Bibliotece - Casino Las Bibliotekas W programie m.in. wspólna zabawa w klimacie kasyna. Szczegółowe informacje nt. Nocy w Bibliotece znajdują się na stronie www.wmbp.edu.pl


WYDARZENIA

Teatr im. A. Sewruka 6-10 maja, godz. 10.00, 6 maja, godz. 18.00, 14 maja, godz. 10.00, Mała scena, bilety: 28 PLN (I miejsca), 23 PLN (II miejsca), 18 PLN (szkolny)

fot. W. Czerniawski

fot. W. Czerniawski

My,

dzieci z dworca

Zoo

Autor: Herman Kai i Rieck Horst. Adaptacja i reżyseria: Giovanny Castellanos. Scenografia i kostiumy: Wojciech Stefaniak. Muzyka: Marcin Rumiński Dynamiczny spektakl, współcześnie osadzony w naszych realiach. Doskonale znana większości historia młodej narkomanki z Berlina Zachodniego. Przedstawienie, które porusza, przeraża, momentami bawi i rozśmiesza, takim śmiechem bardzo ironicznym. Najważniejszym elementem tego przedstawienia jest przesłanie, iż osoba, którą dotknął podobny problem, która znalazła się w piekle, znalazła się tam w wyniku pewnych zdarzeń, splotu różnych okoliczności, które popychają ją do takiego wyboru, choć ostatecznie to ona sama podejmuje oczywiście decyzję. W przypadku głównej bohaterki istotne jest to, że wszyscy zawiedli.

ste i nierealne łączą się w zachwycającą nić tworzącą niepowtarzalną literacką mozaiką, która fascynuje, czaruje, zachwyca. Rzecz dotyczy wolności twórczej, ale także wolności jednostki, porusza kwestie walki dobra ze złem, gdzie zło jest mocą sprawczą na świecie, to także historia wielkiej miłości. To utwór, który zagląda do wnętrza człowieka w specyficzny sposób. Dobro i zło mają tu realne kształty, ale czy dobro do końca jest dobrem, a zło złem, skoro daje szanse miłości? 17 maja, godz. 10.00, 19.00, 18 maja, godz. 18.00, Duża scena, bilety: 28 PLN (I miejsca), 23 PLN (II miejsca), 20 PLN (III miejsca), 18 PLN (szkolny)

11 maja, godz. 19.00, 12 maja, godz. 17.00, bilety: 30 PLN (I miejsca), 25 PLN (II miejsca), 20 PLN (III miejsca), 18 PLN (szkolny)

Mistrz

i

Małgorzata

Przekład: Irena Lewandowska i Witold Dąbrowski, Reżyseria i adaptacja: Grigorij Lifanow (Rosja) , Scenografia i kostiumy: Jerzy Rudzki, Muzyka: Jerzy Satanowski, Ruch sceniczny: Tomasz Tworkowski. „Mistrz i Małgorzata” – pisarskie arcydzieło gatunku. Elementy komiczne i tragiczne, poważne i zabawne, historyczne i obyczajowe, rzeczywi-

fot. W. Czerniawski

Ruski

miesiąc

Reżyseria: Giovanny Castellanos (Kolumbia), Adaptacja i dramaturgia: Łukasz Molski, Opracowanie muzyczne: Giovanny Castellanos i Łukasz Molski, Scenografia i kostiumy: Aneta Suskiewicz, Ruch sceniczny: Filip Szatarski

23


WYDARZENIA Spektakl na podstawie pierwszej powieści Dmitrija Strelnikoffa, Rosjanina mieszkającego w Warszawie, poety i prozaika, tworzącego po polsku i po rosyjsku, pieśniarza i kompozytora, znanego z programów „Europa da się lubić” oraz radiowej Trójki. To przedstawienie dowcipne, pełne werwy i pod wieloma względami odkrywcze. Opowiada perypetie dwojga zakochanych, Rosjanina i Polki, którzy chcąc wziąć ślub mieszany (katolicki i prawosławny), napotykają na swojej drodze szereg problemów związanych z biurokracją. Błyskotliwe komentarze na temat mentalności Polaków, dygresje, niejasności obracane w żart, teatr groteski i absurdu. Przedstawienie wyreżyserował Giovanny Castellanos, Kolumbijczyk, który mieszka w Polsce od kilkunastu lat, tutaj studiował, pracuje, żyje i doskonale rozumie bohaterów sztuki, gdyż doświadcza i spotyka się z podobnymi problemami na co dzień. 21, 22 maja godz. 9.00, 11.30, Duża scena, bilety: 28 PLN (I miejsca), 23 PLN (II miejsca), 18 PLN (szkolny)

Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków

Na motywach baśni. Scenariusz i reżyseria: Monika Gerboc (Słowacja), Współpraca reżyserska: Hana Galetkova (Czechy), Scenografia i kostiumy: Tomas Volkmer (Czechy), Muzyka: Jiri Philipp (Czechy), Teksty piosenek: Katarzyna Butkiewic „Dawno, dawno temu...” tak rozpoczyna się najbardziej ukochana przez dzieci baśń o ślicznej Królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach. Wszyscy pamiętamy: jak Śnieżka zostaje przez złą macochę uśpiona zatrutym jabłkiem, jak ratują ją krasnoludki, a z głębokiego snu budzi swoim pocałunkiem zakochany królewicz. I jak to w bajkach zwykle bywa dobro zwycięża zło, a wszystko kończy się szczęśliwie. Dzieci na całym świecie znają kilka wersji tej wzruszającej opowieści, w każdej z nich najwierniejszymi przyjaciółmi dziewczynki są pracowite krasnoludki. 14, 23 maja, godz. 10.00, 26 maja, godz. 18.00, Duża scena, bilety: 28 PLN (I miejsca), 23 PLN (II miejsca), 18 PLN (szkolny)

Dzieła

wszystkie

Szekspira

w nieco skróconej wersji

Autor: Adam Long / Daniel Singer / Jess Winfield,

24

Reżyseria: Lesław Ostaszkiewicz,, Scenografia i kostiumy: Zygmunt Prończyk, Muzyka: Wojciech Karpiński Na pomysł zagrania Szekspira w skondensowanej do jednego przedstawienia formie wpadła kilkanaście lat temu trójka Anglików - Adam Long, Daniel Singer i Jess Winfield. Przez wiele lat grali z powodzeniem „Dzieła wszystkie Szekspira” w Teatrze Criterion przy Piccadilly Circus, reklamując spektakl jako „37 sztuk w 97 minut”. Tamta realizacja rozpoczęła „pochód” tytułu przez wszystkie sceny świata. 28, 29 maja, godz. 10.00, Mała scena, bilety: 28 PLN (I miejsca), 23 PLN (II miejsca), 16 PLN (szkolny)

Bajki

samograjki

Autor: Jan Brzechwa, Reżyseria: Lesław Ostaszkiewicz, Scenografia i kostiumy: Elżbieta Dymiszkiewicz, Opracowanie muzyczne: Dariusz Łapkowski Zapraszamy najmłodszych na niezwykłe spotkanie z wierszami doskonale znanego wszystkim mistrza poezji Jana Brzechwy. Narrator - autor, w tej roli Lesław Ostaszkiewicz, zabiera widzów w podróż pełną niespodzianek. Aktorzy przywołują bajkową rzeczywistość: maskami, lalkami, barwnymi kostiumami i pięknymi piosenkami, które na długo pozostają w pamięci. 6, 8 czerwca, godz. 19.00, 10 czerwca, godz. 10.00, Mała scena, bilety: 28 PLN (I miejsca), 23 PLN (II miejsca), 18 PLN (szkolny)

Niedźwiedź

i

Oświadczyny

Autor: Antoni Czechow, Reżyseria: Wiaczesław Żiła (Ukraina), Scenografia i kostiumy: Łucja i Bruno Sobczakowie Niedźwiedź i Oświadczyny to spektakl pełen dowcipu, zwrotów akcji, dynamizmu oraz znakomitych dialogów. Z pozoru dwie różne historie łączy wspólny mianownik - uczucia. Na scenie oglądamy cały wachlarz emocji - od miłości po nienawiść, od złości aż po pasję. Patrząc na bohaterów Czechowa, odnosimy także wrażenie, że obserwujemy samych siebie - nasze charaktery, ludzkie słabości i namiętności. To klasyka światowej dramaturgii, która zdobyła sceny teatralne na całym świecie i wszędzie święci triumfy. Reżyserem elbląskiego spektaklu jest Wiaczesław Żiła z Tarnopola na Ukrainie. Przedstawienie entuzjastycznie przyjęte przez publiczność w Kaliningradzie, a także podczas 3.


WYDARZENIA Ogólnoukraińskiego Festiwalu Teatralnego „Kołomyjskie Prezentacje 2011” w Kołomyi (Ukraina) – październik 2011, podczas którego spektakl otrzymał 1 nagrodę. 7 czerwca, godz. 10.00, 19.00, ( czerwca, godz. 18.00, Duża scena, bilety: 28 PLN (I miejsca), 23 PLN (II miejsca), 20 PLN (III miejsca), 18 PLN szkolny)

kańskiego pisarza Marka Twaina. Historia niezwykłego spotkania bliźniaczo do siebie podobnych chłopców, z których jeden jest synem króla, drugi małym ulicznikiem. Przypadkowe spotkanie obu bohaterów i ich zamiana strojami, powodują zaskakujące konsekwencje. Co ich spotka, jak potoczą się dalsze losy?... Na pewno obaj spojrzą na świat zupełnie innymi oczami. Doskonale znana historia, urokliwa muzyka, niezwykłe kostiumy stylizowane na stroje epokowe. 21 czerwca, godz. 10.00, 19.00, Duża scena, bilety: 28 PLN (I miejsca), 23 PLN (II miejsca), 18 PLN (szkolny

Szklana

fot. W. Czerniawski

O

co biega?

Autor: Philip King, Reżyseria: Marcin Sławiński, Scenografia i kostiumy: Wojciech Stefaniak Klasyczna brytyjska farsa od 1945 roku bawi widzów na całym świecie. Małe angielskie miasteczko w czasie wojny, w nim wielebny pastor, niedawno ożeniony z bardzo nowoczesną młodą kobietą, byłą aktorką. Zachowanie młodej pastorowej budzi wiele zastrzeżeń wśród mieszkańców miasteczka, zwłaszcza u miejscowej bigotki zakochanej w pastorze. Nieoczekiwany przyjazd anglikańskiego biskupa wuja żony pastora i równie nieoczekiwane spotkanie byłej aktorki z dawnym kolegą z teatru oraz ucieczka hitlerowskiego oficera z obozu jenieckiego i pościg za nim – dają okazję do zabawnego ciągu zdarzeń. Zapraszamy na spektakl pełen wielu zabawnych sytuacji w którym łatwo się pogubić kto jest kim, ale za to uśmiać się można do woli. 13, 17, 18 czerwca, godz. 10.00, Duża scena, bilety: 28 PLN (I miejsca), 23 PLN (II miejsca), 18 PLN (szkolny)

Książę

i żebrak

Reżyseria: Konrad Szachnowski, Współpraca reżyserska: Mirosław Siedler, Scenografia i kostiumy: Olga Leszko, Muzyka: Piotr Salaber, Teksty piosenek: Bogumiła Pasionek-Szachnowska, Choreografia: Juliusz Stańda. „Książę i żebrak” - najpopularniejsza po „Przygodach Tomka Sawyera” powieść wybitnego amery-

menażeria

Autor: Tennessee Williams, Reżyseria: Andrzej Chichłowski, Scenografia i kostiumy: Jerzy Rudzki, Realizacja scenografii: Zygmunt Prończyk, Opracowanie muzyczne: Dariusz Łapkowski To najbardziej znany utwór Tennessee Williamsa. Jest to opowieść o tęsknotach, utraconych marzeniach i ludzkiej wrażliwości. Przejmujące studium trzech postaci: Amandy opuszczonej przez męża damy żyjącej wspomnieniami o lepszych czasach, uciekającej od rzeczywistości do świata szklanych figurek jej córki Laury oraz syna Toma, który znudzony pracą w magazynie marzy o byciu poetą. 21, 22 czerwca, godz. 19.00, 23 czerwca, godz. 18.00, Mała scena, bilety: 30 PLN (I miejsca), 25 PLN (II miejsca)

Sceny

miłosne dla dorosłych

Autor: Zbigniew Książek, Reżyseria i scenografia: Bogusław Semotiuk, Muzyka: Leszek Matecki Brawurowe i niekonwencjonalne teksty o prozaicznych sprawach damsko-męskich. Humor połączony z erotyką. Dowcipne dialogi, zaskakujące pointy, seksualne tematy o związkach uczuciowych, dynamiczne piosenki, to tylko niektóre z atutów tego przedstawienia, cieszącego się niesłabnącym zainteresowaniem publiczności od dnia premiery. Aktorzy wcielają się w kolejnych bohaterów prezentowanych historii. Jest studentka i wykładowca, prostytutka i senator, żona i mąż – będący w statecznym, wieloletnim związku. Wszystko to co wydarzyć się może, gdy w rachubę wchodzą relacje między kobietą, a mężczyzną. Spektakl przeznaczony wyłącznie dla widzów dorosłych.

25


WYDARZENIA 24 czerwca, godz. 17.00, Duża scena

9. Elbląski Przegląd Teatrów OFFowych

To kolejna edycja festiwalu nie mającego charakteru konkursowego. Spotkanie grup teatralnych, które nie sięgają po utwory klasyki dramatu, ale nie realizują także przedstawień w oparciu o bajki i legendy. Wykonawcy, albo już dawno wyrośli z kręgu teatrzyków szkolnych, albo od zawsze ukierunkowani byli na poszukiwania własnych form i języka wypowiedzi scenicznej. Młody teatr poszukujący, otwarty, bardzo często autorski. Te przedstawienia poruszają i dotykają najskrytszych nawet warstw emocjonalnych. Tym razem obejrzymy spektakle teatrów z Elbląga, Nowego Stawu, Sztumu i Morąga.

25 czerwca, godz. 17.00, Duża scena

Podsumowanie

warsztatów

teatralnych

Całoroczny cykl zajęć warsztatowych dla grup przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Różne techniki pracy scenicznej, od plastyki i świadomości ciała, poprzez pantomimę, teatr ruchu, etiudy aktorskie, po mini spektakle włącznie. Dla większości małych aktorów będzie to pierwsze wyjście na dużą scenę, w kostiumie, z muzyką i w światłach reflektorów. Takich wrażeń się nie zapomina. Zajęcia warsztatowe prowadzą aktorzy-edukatorzy związani z Ośrodkiem Kultury Teatralnej: Irena Adamiak, Piotr Boratyński, Teresa Suchodolska i Tomasz Walczak. Całość poprowadzi aktorka koordynująca projekt: Beata Przewłocka.

Centrum Sztuki GALERIA EL 10 maja, godz. 20, pokaz filmu w ramach cyklu Krużganek Movie, bilety w cenie 5 zł dostępne w CS Galerii EL.

Krużganek Movie: Płonący Facet

20 lat temu w San Francisco, rozczarowany przygodą miłosną Larry Harvey spontanicznie postanowił spalić na plaży 2-metrową kukłę symbolizująca mężczyznę. Zaprosił kilkunastu znajomych, a że wszyscy dobrze się bawili, więc postanowili powtórzyć to w następnym roku. Nie przypuszczali, że w ciągu 20 lat zabawa ta przekształci się w największe artystyczne wydarzenie w USA, festiwal sztuki i wolności „Burning Man”, który będzie przyciągał ponad 35-tysięczne tłumy. Każdego roku, w ciągu kilku dni, 120 mil na północ od miejscowości Reno w Nevadzie, powstaje szóste co do wielkości miasto w tym stanie. Istnieje przez tydzień. Żonglerzy tańczą ze spiralami ognia, hipnotyczne bębny odbijają się echem od piasków pustyni, a tłum uczestników poprzebieranych w rytualne kostiumy spala na środku pustyni prawie 20-metrową neonowo-drewnianą kukłę mężczyzny. W tym neo-

26

pogańskim rytuale uczestniczą młodzi i starzy, biznesmeni i studenci, twórcy programów komputerowych i byli hipisi. Granice wieku i stopnia zamożności zostają całkowicie zatarte. Radykalna samoekspresja i uczestnictwo we


WYDARZENIA współtworzeniu rzeczywistości są najważniejszymi elementami tego festiwalu sztuki współczesnej połączonego z elementami Woodstock, bachanaliami i snami narkotycznymi. Wszystkie zbudowane na pustyni świątynie i inne ogromnych wielkości dzieła sztuki, których stworze-

nie kosztowało wiele wysiłku i miesięcy pracy, są ostatniego dnia palone. Dzieje się to przy płaczu, krzyku i rytualnym wzruszeniu uczestników „Burning Man”. Na 20-ty festiwal wybrała się 15-osobowa grupa polskich artystów, wśród nich awangardowa grupa „Łódź Kaliska”, reprezentowana przez Marka Janiaka, Adama Rzepeckiego i Andrzeja Świetlika, którzy poszukują talentów do opery dokumentalnej z udziałem 18.000 nagich kobiet. Kamera śledzi bohaterów w jej interakcji z uczestnikami „Burning Man” i rejestruje proces, w czasie którego z zafascynowanych obserwatorów stają się częścią tego wydarzenia i odkrywają Amerykę w jej ekstremalnej wersji. Płonący facet/Polska, USA/2006/91 min. Reżyseria: Sławomir Grunberg, Ewa Pięta Scenariusz: Sławomir Grunberg Krużganek Movie to cykl kameraln ych spotkań z filmami o sztuce bądź inspirowanymi sztuką. W jego ramach będziemy prezentować zarówno interesujące dokumenty, przybliżające nam nowe zjawiska jak i filmy fabularne, zrealizowane przez artystów lub traktujące o szeroko rozumianej sztuce.

Plakaty

na sztuki

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na wystawę „Plakaty na sztuki.” Od 16 maja 2013 na emporze Galerii EL można będzie oglądać plakaty do sztuk teatralnych autorstwa Agnieszki Popek-Banach i Kamila Banacha. Młodzi artyści – absolwenci Wydziału Grafi-

ki poznańskiej ASP – mieli już okazję współpracować z szeregiem teatrów i festiwali teatralnych, m.in. z Warszawy, Poznania, Lublina i Białegostoku. Poza tworzeniem plakatów zajmują się projektowaniem graficznym, malarstwem, instalacją oraz działaniami w przestrzeni publicznej. Ich prace, prezentowane w kraju i zagranicą (m.in. w Turcji, Francji, Meksyku, Bułgarii, Rosji i na Słowacji) znajdują się w zbiorach Fundacji Signum, Muzeum Plakatu w Wilanowie i w kolekcjach prywatnych. Agnieszka Popek-Banach i Kamil Banach są laureatami stypendium Młoda Polska oraz stypendiów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także zdobywcami licznych nagród i wyróżnień, m.in. 2. miejsca na Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego w Oświęcimiu, wyróżnienia na Biennale Plakatu w Trnavie i nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego na Przeglądzie Młodej Sztuki Rybie Oko. 18 maja, od godz. 22.00, wstęp 2 zł

Moc Muzeów

Galeria EL kolejny raz włącza się w organizowaną w wielu polskich i europejskich krajach Noc Muzeów. W tym roku w Galerii EL zagości video, fotografie i dźwięk w wykonaniu Agnieszki Prusak, Łukasza Niewiadomskiego, kolektywu Strange Loop i rodzimego SoundLabu. Agnieszka Prusak jest absolwentką wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydzia-

27


WYDARZENIA

le Malarstwa /2003 rok, pracownia profesora A. Dymitrowicza/. Autorka wielu wystaw, projektów i akcji autorskich. Od kilku lat zajmuje się fotografią podejmując tematy zaangażowane społecznie. Organizuje projekty społecznokulturalne, m. in. „Lekcje Kultury ”, prowadzi również autorskie multimedialne wykłady „Ze

studyjna). Współpracował z takimi reżyserami jak: Michael Glawogger, Christopher Doyle, Jerome Dassier czy Katarzyna Rosłaniec.. Ponadto skupia się na swojej działalności artystycznej – video performance i fotografii kreacyjnej. Jego prace były prezentowane na wystawach w kraju i za granicą. Strange Lóóp jest spektaklem interpretującym koncepcję „dziwnej pętli”, która tłumaczy zjawisko świadomości jako wynik sprzężenia zwrotnego układu percepcji. Dwie tancerki zaopatrzone są w poszerzone zmysły: kamerę-oko i mikrofon-ucho. Tańcząc, wywołują sprzężenia zwrotne dźwięku i obrazu. Punktem odniesienia jest ustawiony w centralnym miejscu sceny głośnik, praźródło wszystkich dźwięków, który sprzęgając tworzy z nimi oś relacji. Parametry sprzężeń dźwięku są nieustannie zmieniane przez ruch tancerek w przestrzeni. Sprzężenia zwrotne video (strange loop) są kulminacyjnymi momentami spektaklu. Najpierw ukazane jako struktura samoświadomości systemu, następnie ulegają transformacjom poprzez „wpadanie w pętlę” elementów świata i oddziaływanie pętli na siebie. Wokół sprzężeń tworzy się historia powstawania mechanizmów poznawczych, identyfikacji otoczenia, siebie oraz drugiej osoby. Spektakl taneczny staje się również tworzonym na żywo filmem, który wypełnia przestrzeń scenograficzną. 20 czerwca, godz. 18, wernisaż wystawy

27 Salon Elbląski

Sztuką w Szpitalu” (wykłady z zakresu historii i technik malarstwa różnych nurtów), realizowane w Domach Pomocy Społecznej, Zakładach Opiekuńczych, dla osób niepełnosprawnych ze względu na schorzenia oraz dla grup zagrożonych i wykluczonych ekonomicznie ze społeczeństwa. Od kilku miesięcy, pracuje nad wielowątkowym projektem „W DOMU”, gdzie fotografuje wrocławian w domach, tworząc w ten sposób, autorski socjologiczno-psychologiczny zapis życia ludzi w ich najbardziej intymnym otoczeniu – w domu. Łukasz Niewiadomski jest absolwentem fotografii na PWSFTviT w Łodzi. Zajmuje się profesjonalnie fotografią filmową (fotosy, dokumentacja planów zdjęciowych, eventy, a także fotografia

28

Elbląskie Salony przez 40 lat funkcjonowania stały się najpoważniejszą cykliczną propozycją artystyczną lokalnego środowiska plastycznego. Wystawy te gromadzą prace twórców uznanych i obecnych w kulturalnym pejzażu Elbląga od wielu lat, a także artystów, którzy dopiero wchodzą do zbiorowej świadomości elblążan. To także okazja do integracji elbląskiego środowiska artystycznego, które niejednokrotnie tylko podczas Salonu ma okazję do ujawnienia postaw twórczych. Uzupełnieniem niejako odbywającego się co 2 lata Salonu Elbląskiego jest także cykl kameralnych wystaw Elbląg Plastyczny. Do udziału w Salonie zapraszani są stali bywalcy, ale także młodzi artyści środowiska elbląskiego, chcący zaprezentować się szerszej publiczności.


WYDARZENIA

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” 11 maja , godz. 11.00, Sala widowiskowo – sportowa CSE „Światowid”, cena: 10 zł

wystawa, na której zaprezentujemy prace wycieczkowiczów. Trasa: Próchnik przez Krasny Las (12.05), Przezmark przez Gronowo Górne (16.06) 13 maja, godz. 18.00, 10 czerwca, godz. 18.00 duża sala kina „Światowid”, wstęp wolny

KONFRONTACJE TANECZNE

To zawody, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez sportowych Elbląga. Młodzi tancerze zaprezentują swoje umiejętności w gatunkach tańca takich, jak: hip – hop, disco – dance, funky i modern jazz. 12 maja, godz. 11.00, CSE „Światowid”, 16 czerwca, godz. 11.00, CSE „Światowid”, cena: 20 zł

ELBLĄG NA DUŻYM EKRANIE

PODRÓŻE ZE SZKICOWNIKIEM - NA ROWEROWYM SZLAKU

Jeśli lubisz rysować i jeździć na rowerze „Światowid” ma dla Ciebie ciekawą propozycję – „Podróże ze szkicownikiem - Na rowerowym szlaku. To wyprawy rowerowe po Wysoczyźnie Elbląskiej, połączone z tworzeniem prac plastycznych w plenerze. Z nami nauczysz się szkiców z natury, akwareli i rysunku lawowanego oraz pasteli. Na zakończenie powstanie

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” wspólnie z Telewizją Elbląską zapraszają na cykl Elbląg na dużym ekranie. W jeden poniedziałek miesiąca, zagłębiając się w wygodny kinowy fotel można przenieść się w filmową podróż po innym niż na co dzień Elblągu. Elbląg na dużym ekranie to cykl, który ma już swoją trzecią odsłonę. To okazja do obejrzenia wyjątkowych materiałów filmowych, usłyszenia kilku słów o Elblągu, jakiego na co dzień nie znamy i włączenia się do dyskusji o tym, co można było zobaczyć na ekranie kina. O filmach będzie odpowiadał Juliusz Marek. 17 - 19 maja, godz. 19:00 - kino Światowid, bilety na projekcje – 8 zł, 5 zł dla posiadaczy karnetów

Festiwal Filmów Dokumentalnych Planet Doc,

Coroczny przegląd najlepszych polskich i zagranicznych filmów dokumentalnych. To wydarzenie, które kształtuje opinie i inspiruje do głębszej refleksji nad kondycją świata. Festiwal jest imprezą opiniotwórczą

29


WYDARZENIA gromadzącą świadomą swoich wyborów aktualną i przyszłą elitę intelektualną naszego kraju, najważniejszych filmowców polskich i ludzi świata sztuki i mediów. Podczas 10 edycji zobaczymy wiele niepokazywanych dotąd w Polsce tytułów , które prezentowane były na zagranicznych festiwalach, wzbudzając duże zainteresowanie widzów i krytyków 17 maja, godz. 17 - 20.00, 14 czerwca, godz. 17 - 20.00, pracownia plastyczna CSE „Światowid”, cena: 40zł

Zajęcia

z tańca nowoczesnego

Czas spędzony wspólnie z dzieckiem procentuje – dziś i w przyszłości. Dla tych rodziców, którzy lubią czas z dzieckiem spędzać aktywnie i w towarzystwie Centrum Tańca „Promyk” proponuje kolejne warsztaty z serii „Mamo, tato zatańcz ze mną!”. Wspólne spędzanie czasu oraz uwaga, którą rodzic poświęca dzieciom, umacnia istniejące między nimi relacje oraz procentuje większym zaufaniem. Dzięki wspólnym zajęciom dzieci uczą się reguł rządzących życiem codziennym, komunikacji, asertywności, zwiększa się ich ciekawość świata. Rodzice podczas wspólnej zabawy przekazują im poczucie, że są dla nich ważni. Do udziału w warsztatach „Promyk” zaprasza dzieci od lat 4 oraz mamy, tatów, babcie, dziadków, ciocie, wujków. Instruktorem tanecznym jest Katarzyna Łukaszewska. 19 maja, godz. 17.00, Duża sala kina „Światowid”, cena biletu: 65 zł

SPEKTAKL „PTASZEK” BABSKIE WIECZORY

Zapraszamy panie, które pragną rozwijać się twórczo, marzą o miejscu, gdzie można wymienić się najświeższymi pomysłami dotyczącymi rękodzieła artystycznego, wszelkiego rodzaju ozdób, a przy okazji spędzić czas w miłej atmosferze przy ciastkach i herbacie. Przestrzeń do kreatywnej działalności dla pań otwieramy raz w miesiącu, w piątkowe wieczory. 17 maja będzie można wziąć udział w zajęciach pt. „FILC na mokro- filcowe obrazy”, a na nich: kombinowanie form płaskich: efekt puzzli (dwa kolory filcu) oraz efekt malarstwa impresjonistycznego. Zajęcia dla początkujących i nie tylko. 18 maja, 1 czerwca, godz. 15.00, Centrum Tańca „Promyk”, cena: 15 zł / rodzic + dziecko/; 20 zł / rodzic + 2 dzieci/

MAMO, TATO ZATAŃCZ ZE MNĄ!

Nie dajcie się zwieść tytułowi, to nie jest sztuka dla dzieci, ani dla ornitologów! Opowieść o damskomęskiej przyjaźni, która w przyspieszonym tempie pokazuje kolejne etapy ludzkiego życia. Tomasz

30


WYDARZENIA Bednarek wciela się w postać chłopaka, którym przez całe życie kierują silne kobiety, w tym partnerki, Klara i Laura, grane przez Olgę Bończyk i Katarzynę Żak. Precyzyjnie i dowcipnie napisana przez Katarzynę Lengren, inteligentnie i nowocześnie wyreżyserowana przez Roberta Talarczyka, daje aktorom możliwość zademonstrowania szerokiego wachlarza umiejętności. 25 maja, godz. 14.00, Muszla Koncertowa w Parku Bażantarnia, wstęp wolny

10 maja, godz. 16.00 – 17.00, osiedle Nad Jarem, 10 maja, godz. 17.00 – 18.00, osiedle Zawada, 23 maja, godz. 17.30 – 18.30, schody przy dawnej Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki, 27 maja, godz. 17.30 – 18.30, ul. Różana, 28 maja, godz. 16.30 – 17.30, Zatorze, wstęp wolny

FESTIWAL PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH: akcja Kolorujemy podwórka

Kreda i trochę farby. Tyle wystarczy, żeby chociaż na chwilę zmienić szary chodnik przy domu na taki… jaki mamy ochotę. W maju w ramach Festiwalu Przemysłów Kreatywnych będziemy pobudzać kreatywność, dawać upust inwencji twórczej i pokazywać, że mieszkańcy – dzieci też – mogą projektować i zmieniać wygląd najbliższej przestrzeni. Nawet jeżeli jest to zmiana do czasu najbliższego deszczu. 1 – 7 czerwca, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, Park Technologiczny, wstęp wolny (po uprzednim zgłoszeniu udziału)

ROSYJSKA MAJÓWKA

Tych, których interesuje rosyjska kultura zapraszamy na majówkę. W programie: przegląd piosenki rosyjskiej, koncert, spektakl, warsztaty plastyczne oraz degustacja tradycyjnych potraw rosyjskich. Wszystko to w Parku Bażantarnia. Zaprasza, działający przy CSE „Światowid”, Ośrodek Współpracy Transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim. 8 maja, godz. 10 – 10.30, Plac Dworcowy, 9 maja, godz. 10-10.30, Elbląski Park Technologiczny, 13 czerwca, godz. 13 -13.30, Park Planty, ), godz. 13.30 – 14.00, ul.12 lutego, 20 czerwca, godz. 12-12.30, Park Kajki, godz. 12.30 – 13.00, ul. Płk. Dąbka, 21.06, godz. 12 – 13:00, komunikacja miejska, wstęp wolny

FESTIWAL PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH: Żywa wystawa pn. Twórcy

Adepci sztuki fotografii (uczniowie Liceum Plastycznego oraz uczniowie klasy o profilu fototechnik z Zespołu Szkół Turystyczno – Hotelarskich) wykonali kilkadziesiąt zdjęć elblążan pracujących w różnych dziedzinach przemysłów kreatywnych. Całość składa się na cykl zdjęć, który będzie prezentowany przez autorów zdjęć w różnych miejscach przestrzeni publicznej.

FESTIWAL PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH

Moje miasto, a w nim… – warsztaty z nowych mediów Podczas warsztatów uczestnicy wykonają multimedialną pocztówkę Elbląga. Warsztaty z technologii cięcia wodą Podczas warsztatów uczestnicy pod okiem specjalistów z firmy Jetsystem poznają możliwości technologii cięcia wodą, wcielą się w rolę projektantów, a następnie wykonają zaprojektowany przedmiot tą metodą.. Między nami – warsztaty z animacji filmowej Podczas warsztatów uczestnicy wykonają trzy filmy animowane. Głównym bohaterem filmów będzie… Elbląg. 6 czerwca, godz. 17.00, 7 czerwca, godz. 1019.00, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, wstęp na zaproszenia

FESTIWAL PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH: otwarcie Targów Przemysłów Kreatywnych

Targi Przemysłów Kreatywnych to przedsięwzięcie wystawiennicze, realizowane w ramach Festi-

31


WYDARZENIA walu Przemysłów Kreatywnych, mające na celu zaprezentowanie elbląskich produktów oraz usług z sektora przemysłów kreatywnych. Zaprezentowane zostaną produkty i usługi zrealizowane wg autorskich projektów, ukierunkowane na innowacyjność, poszukiwanie nowych rozwiązań oraz przełamywanie schematów i które, zgodnie z definicją wypracowaną przez brytyjskie Ministerstwo Kultury i Sportu, mieszczą się w pojęciu przemysłów kreatywnych stanowią produkt lub usługę w jednej z następujących dziedzin: reklama, architektura, sztuka wizualna, rynek antyków, rzemiosło i rękodzieło, design, moda, film i fotografia, programy i gry komputerowe, muzyka, sztuki performatywne, rynek wydawniczy, telewizja i radio, dziedzictwo kulturowe, biblioteki, telefonia komórkowa i nowoczesne technologie. Szczegóły na: www.swiatowid.elblag.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 10 – 24 czerwca, Hol główny CSE „Światowid”, wstęp wolny

WYSTAWA „URNA TO JEST TAKI PNIAK. WRZUCISZ »NIE«, WYCHODZI »TAK«. REFERENDUM 30 czerwca 1946 r. W WOJEWÓDZTWIE GDAŃSKIM”

Wystawa została przygotowana 65 lat po referendum z 30 czerwca 1946 r., które stało się mitem założycielskim komunizmu w Polsce. Ekspozycja odsłania kulisy i mechanizm fałszerstw wyborczych komunistów oraz wpływ propagandy na postawy wyborców. Przybliża również nastroje społeczeństwa oraz atmosferę życia w Polsce pierwszych lat powojennych na przykładzie ówczesnego województwa gdańskiego. Na wystawie zorganizowanej przy współpracy z Oddziałowym Biurem Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku zobaczyć będzie można m.in. plakaty i hasła propagandowe z okresu tzw.

kampanii przedreferendalnej, a także dowody fałszerstw dokonanych przez komunistów. 22 czerwca, godz. 14.00 – 21.00, sala widowiskowo – sportowa CSE „Światowid”, wstęp wolny

MARATON TANECZNY

Propozycja dla wszystkich, którzy uwielbiają tańczyć! Przyjdź i sprawdź, w której formie tańca czujesz się najlepiej – zumba, aerodance, lady latino, taniec nowoczesny. Wszystkie te tańce będzie można poznać podczas Maratonu Tanecznego. W programie Maratonu również pokazy tancerzy z Elbląskiego Klubu Tańca „Jantar” oraz uczestników zajęć tanecznych realizowanych w Centrum Tańca „Promyk. 23 czerwca, godz. 11.00, sala widowiskowo – sportowa CSE „Światowid”

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA SPORTOWEGO „POMOSTY”

To turniej o charakterze ogólnopolskim, w którym udział biorą tancerze posiadający wszystkie klasy taneczne z Polski i z zagranicy. Liczną grupę uczestników i widowni przyciąga profesjonalna organizacja i bogata oprawa artystyczna. Ogólnopolski Turniej Tańca „Jantar” i Ogólnopolski Turniej Tańca „Pomosty” zostały dofinansowane ze środków Gminy Miasta Elbląg.

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne 13 maja, godz. 18.00, Krużganek Galerii El, Elbląskie Towarzystwo Kulturalne i Klub Środowisk Twórczych „Krypta”, wstęp wolny

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zaprasza…

32

1966 - 2013

Koncert promujący płytę „Anioły i Demony” w wykonaniu: Marcin Skotnicki (flety proste) i Adam Mordka (gitara klasyczna) oraz Promocję III części Elbląskiej Encyklopedii Muzycznej XIII – XXI


WYDARZENIA 29-30 czerwca, sala u Św. Ducha, Dziedziniec Biblioteki Elbląskiej, uliczki i przedproża elbląskiej starówki, Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Młodzieżowy Dom Kultury, Biblioteka Elbląska, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu wstęp wolny

XVIII Elbląskie Dni Muzyki Dawnej

Już po raz osiemnasty zapraszamy na koncerty w ramach Elbląskich Dni Muzyki Dawnej. Tradycyjnie program obejmuje warsztaty, koncerty, pokazy i to zarówno na terenie Biblioteki Elbląskiej jak i na uliczkach elbląskiej starówki. PROGRAM: 29 czerwca 11.00 – 12.00 – otwarte warsztaty dla miłośników dawnych instrumentów i członków szkolnych zespołów muzyki dawnej; wystawa instrumentarium średniowiecznego 15.30 – 16.30 – muzyczne wędrówki ulicami starówki – koncerty zespołów na ulicach Starego Miasta Godz. 18.00 – koncert inauguracyjny „Od Średniowiecza do Baroku” Wystąpią zespoły szkolne oraz „Le Passioni dell”Anima” (Warszawa) – muzyka barokowa (A.Corelli Telemann) 30 czerwca 11.00 – 13.00 - otwarte warsztaty dla miłośników dawnych instrumentów i członków szkolnych

zespołów muzyki dawnej; wystawa instrumentarium średniowiecznego 12.00 – 14.00 - muzyczne wędrówki ulicami starówki – koncerty zespołów na ulicach Starego Miasta 16.00 – średniowieczna parada na ulicach starówki 18.00 – KONCERT GALOWY z udziałem zespołów szkolnych oraz zespołu „AULUS” (Białystok) – muzyka wokalna okresu średniowiecza

Klub Muzyczny Mjazzga 10 maja, godz. 20:15, Klub Mjazzga, Organizator: Stowarzyszenie Kulturalne CO JEST?, bilety: 25 zł przedsprzedaż, 35 zł w dniu koncertu

WANDA JOHNSON (USA-blues)

Urodziła się w 1963 roku w Południowej Karolinie. Śpiewać zaczęła w drugiej połowie lat 90., a debiutancką płytę „Call Me Miss Wanda” wydała dopiero w roku 2003. Postacią ważną w jej zawodowym życiu jest pianista, bandleader i kompozytor Gary Erwin, znany też jako

33


WYDARZENIA Shrimp City Slim. Jej pierwsza wizyta w Polsce, w listopadzie 2008 roku, okazała się olbrzymim sukcesem. „Wandzia”, jak pieszczotliwie ochrzcili ją towarzyszący jej polscy muzycy, absolutnie podbiła polską publiczność! Skład zespołu: Wanda Johnson – śpiew, Gary Erwin - instrumenty klawiszowe i śpiew, Silent Eddie Phillips – gitara, LaMont Garner – perkusja 14 maja, 20:15, Klub Mjazzga, Bilety: 10 zł

II-gie urodziny Mjazzgi – koncert The Cookies

Po raz pierwszy w Mjazzdze zagra legenda rodzimej sceny metalowej, znany i ceniony w całym wszechświecie zespół TRAUMA!. Zespół powstał 1988 roku w Elblągu pod nazwą Thanatos, pod którą muzycy zrealizowali dwa wydawnictwa demo. Wiosną 1992 roku grupa zmieniła nazwę na Trauma i w maju tego samego roku zarejestrowała demo pt. Invisible Reality. W 1998 roku ukazał się pierwszy mini album zespołu zatytułowany Daimonion. Wiosną 2000 zespół nagrał drugi studyjny album pt. Suffocated In Slumber, który okazał się prawdziwym sukcesem. 24 maja, godz. 20:15, Klub Mjazzga, Organizator: Stowarzyszenie Kulturalne CO JEST?, Bilety: wstęp wolny

GRAFATAK

Adresatami imprezy są wszyscy przyjaciele i bywalcy klubu, oraz ci, którzy w nim jeszcze nie byli i mają ochotę przekonać się co to za miejsce. Tego wieczoru nie zabraknie zabawy, konkursów i muzyki na żywo. Na scenie zaprezentuje się warszawski zespół The Cookies, którego muzyka oscylująca wokół stylistyki funk idealnie nadaje się do świętowania i tańców. 18 maja, godz. 20:15 Klub Mjazzga, bilety: 25 zł

Koncert TRAUMA (metal)

34

i goście

Pierwsza z cyklu imprez podczas których wyłonieni w kwalifikacjach artyści stoczą „bitwę na rysunki”. Podczas spotkania powstaną prace w dowolnej technice, na zadany wcześniej temat. Publiczność wyłoni zwycięzcę bitwy, który otrzyma nagrodę i prawo do uczestnictwa w następnej edycji imprezy. Chętnym do tańca towarzyszyć będzie Dj. 26 maja, godz. 20:15 Klub Mjazzga, Bilety: 15 zł

Koncert TOOBES (BY-rock)

Białoruskie trio rockowe THE TOOBES pochodzi z Mińska, w jego skład wchodzą: Staszek Lamakin (perkusja i wokal), Kostek ‘Gustaw’ Pyżow (gitara) oraz Staszek Muraszka (gitara basowa). Zespół powstał w 2007 roku. Ich muzyka to hołd dla wszystkiego, co najlepsze w światowym rocku. Koncerty zespołu, to czysta rockowa erupcja pochłaniająca wszystko i wszystkich w swoim zasięgu. Rockandrollowe


WYDARZENIA oraz ogromną dozę własnej inwencji twórczej. Obecne brzmienie, określane przez nich samych jako „roots rock”, współtworzy z nimi perkusista Kendall Newby. Poznali się w 2001 roku na jam session w jednym z klubów w Wichita w stanie Kansas. Moreland miał za sobą muzyczną „edukację” w postaci wielokrotnie przesłuchanych nagrań wielu różnych wykonawców: od Led Zeppelin, Creedence Clearwater Revival, Black Sabbath i Motley Crue, po Charley ’a Pattona. Za sprawą tego ostatniego blues z Delty stał się jego ulubionym gatunkiem. Arbuckle z kolei grał w zespole blues-rockowym, ale jego prawdziwe zainteresowania również oscylowały wokół Delty początków XX wieku. Mają na koncie pięć albumów. trio podbiło z powodzeniem Europę Wschodnią. Dziś koncertuje w Polsce, by w niedalekiej przeszłości rzucić na kolana cały świat!

1 czerwca, godz. 20:15, Klub Mjazzga, Bilety: 15 zł

28 maja, gdoz. 20:15 Klub Mjazzga, bilety: 30 zł przedsprzedaż, 35 zł w dniu koncertu

Koncert ŁUKASZ JUŹKO QUARTET (jazz)

Koncert MORELAND & ARBUCKLE (USA-blues)

Gitarzysta Aaron Moreland i harmonijkarz oraz wokalista Dustin Arbuckle już od dekady eksplorują teren zwany „muzyką rdzennie amerykańską”. Stworzyli własny styl, łączący bluesa, folk, rocka i... wiele innych gatunków,

Łukasz Juźko - Dobrze zapowiadający się saksofonista, kompozytor, laureat wielu konkursów i festiwali. Jego debiutem na scenie jazzowej był koncert w Świnoujściu z gwiazdą Nowego Jorku - Judy Bady. Jest studentem kierunku Jazz i Muzyka Estradowa na Akademii Muzycznej w Gdańsku. Współpracował z takimi muzykami jak: Judy Bady, Billy Harper, Newman Tylor Baker, Maciej Sikała, Wayne Dockery, Steve McCraven, The Belmondo Brothers Quintet, John Batsch, Reggie Moore. Marcin Jahr - karierę rozpoczął w Kwintecie Jana „Ptaszyna” Wróblewskiego (1987). Współpracował m.in. z Garrisonem Fewellem, Nicolasem Simionem, Joachimem Menclem,

35


WYDARZENIA Brandonem Furmanem, Piotrem Baronem, Zbigniewem Namysłowskim, Tomaszem Stańko, Januszem Muniakiem. Obecnie uczy gry na perkusji oraz rytmu w Zespole Szkół Muzycznych w Szczecinie. Bartosz Świątek - Absolwent klasy kontrabasu Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. Pobierał lekcje u znanych światowych sław jazzu takich jak: Wayne Dockery, Clarense Seay, Ron Carter, Cecil McBee, Gerald Cannon. Obecnie nauczyciel na Wydziale Jazzu w Zespole Szkół Muzycznych w Szczecinie. Na co dzień współpracuje m.in. z: Newman Taylor Baker, John Betsch, Judy Bady, Reggie Moore, Steve McCrave. Ilona Damięcka - Znana wcześniej jako Ilona Gliwa, pianistka, kompozytorka, wokalistka. Absolwentka Akademii Muzycznej – Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Katowicach. Laureatka Konkursu Kompozytorskiego im. Krzysztofa Komedy w Słupsku w 1999 roku 5 czerwca, godz. 20:15 Klub Mjazzga, bilety: 10 zł

8 czerwca, godz. 20:15, Klub Mjazzga, bilety: 15 zł przedsprzedaż, 20 zł w dniu koncertu

Koncert THE SHIPYARD (alternatywa) W 2011 roku, za sprawą Piotra Pawłowskiego powstał zespół składający się z ważnych na polskiej scenie alternatywnej artystycznych osobowości. Swą nazwę zawdzięcza wspólnej wszystkim jego muzykom fascynacji Stocznią Gdańską. W sierpniu 2012 roku, na kilka tygodni po bardzo dobrze przyjętym występie The Shipyard na OFF Festiwalu w Katowicach, ukazała się debiutancka płyta zespołu zatytułowana „We Will Sea”. Zespół tworzą: Rafał Jurewicz – wokal, Michał Miegoń – gitara, wokal, Piotr Pawłowski – bas, Michał Młyniec – perkusja. 15 czerwca, godz. 20:15, Klub Mjazzga, bilety: 15 zł przedsprzedaż, 20 zł w dniu koncertu

Koncert PETER J. BIRCH (folk)

Peter J. Birch naprawdę nazywa się Piotr Jan Brzeziński. Pierwszym poważniejszym zespołem w którym grał na perkusji i współkomponował utwory było more than three. Równocześnie Peter tworzył już swoje pierwsze solowe utwory na gitarze akustycznej. Nagrał pierwszą Epkę „In My Island” . Koncertuje z takimi artystami jak Lech Janerka, Czesław Mozil, Loco Star, Please The Trees, ET Tumason. Występuje także na Heineken Opener Festiwal oraz w radiowej Trójce i Roxy FM.

36

Koncert SING SING PENELOPE (jazz)

Zespół założony został w 2001 roku w Bydgosz-


WYDARZENIA czy przez muzyków związanych z jazz-rockowym zespołem Jaskinia oraz klubem MÓZG. Formację powołali – Daniel Mackiewicz (electric piano), Patryk Węcławek (bas), Rafał Gorzycki (perkusja)oraz Tomasz Glazik (tenor & baritone saxes). W 2003 roku do zespołu dołącza trębacz: Wojciech Jachna. W 2004 roku nagrali debiutancką płytę ”Sing Sing Penelope”. Kolejne płyty „ Music for Umbellas” (2006) oraz „We Remember Krzesełko” (2008). W 2008 roku nawiązali współpracę z legendarnym free jazzowym trębaczem Andrzejem Przybielskim. Efektem - płyta „Stirli People – Live in Jazzga”. W ramach polsko-norweskiego projektu „Electrogride”, zespół współpracuje z norweskim gwiazdorem DJ-em Strangefruitem. 24 czerwca, godz. 20:15 Klub Mjazzga, bilety: 10 zł

Koncert SEKSTANS (jazz)

Sekstans to zespół stworzony przez saksofonistę Łukasza Juźko w marcu 2011 roku w Gdańsku.

Nazwa zainspirowana gwiazdozbiorem odkrytym przez gdańskiego astronoma Jana Heweliusza. Skład ten można określić jako duży, głośny, bezkompromisowy, nieprzewidywalny kolektyw improwizatorów z Trójmiasta. Muzykę charakteryzuje punkowa ekspresja połączona z jazzową wrażliwością. Liczne melodie przeplatane są dźwięcznym hałasem. Emocjonalność kompozycji ciągle odchyla się od typowego porządku, zupełnie jak kosmiczne perturbacje.

Centrum Tańca Cadmans i Stowarzyszenie Taneczne Cadmans 14 czerwca, Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

III GALA TANECZNA CENTRUM TAŃCA CADMANS Tegoroczna gala odbędzie się w wyjątkowym miejscu mianowicie na deskach elbląskiego teatru. Do tego wielkiego show przygotowuje się ponad 200 tancerzy. W ten wieczór nie zabraknie gorących rytmów salsy, egzotycznego tańca brzucha, zmysłowego sexy dance, dzikiego afro dance...ponad to, będzie mieli możliwość obejrzenia choreografii tanecznych z takich styli jak: cheerleaders, hip-hop, breakdance, dancehall, jazz, modern jazz, balet klasyczny, vide-

oclip dance...Zapewniamy! Ten wieczór przeniesie Was w świat przepełniony pozytywną, taneczną energią! III Elbląska Gala będzie prezentacją elbląskich par i zespołów tanecznych. Zamierzeniem organizatorów jest prezentacja wszystkich tancerzy w różnych kategoriach wiekowych i stylach tanecznych, na różnym poziomie zaawansowania, bez rywalizacji i stresu, który towarzyszy turniejowym zmaganiom. III Elbląska Gala Taneczna CADMANS . Młodzi tancerze zaprezentują swoje umiejętności w prawie wszystkich kategoriach tanecznych. Będą więc akrobatyczne układy do muzyki disco i hip-hop, dynamiczne boogie-woogie, klasyczne, pełne gracji tańce standardowe i ekspresyjne tańce latynoamerykańskie. Przepiękne stroje, wspaniałe prezentacje sprawią, że wydarzenie będzie bardzo atrakcyjne dla widzów pod względem artystycznym. Uroczysta gala będzie podsumowaniem sezonu tanecznego szkoły.

37


kalendarz imprez

1.05. (środa)

Maj

„Damage Has Been Done” – wystawa Ewy Juszkiewicz i Bartosza Kokosińskiego (potrwa do 16.06.), Centrum Sztuki Galeria EL – wstęp bilety normalny 8 zł, ulgowy 4 zł, rodzinny 16 zł, grupowy 3 zł/os

2.05. (czwartek) 15:00 - „Czwartki w Bibliotece” - zajęcia edukacyjnoplastyczne dla dzieci, Filia nr 1 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida (ul. Brzeska) – wstęp wolny Święto Flagi RP - „Patriotyczne zamieszanie” – Gra miejska, happening, Plac K. Jagiellończyka, całe miasto – udział wolny

3.05. (piątek) Święto Konstytucji 3 maja 13.00 – Msza Święta w intencji Ojczyzny, katedra Św. Mikołaja 14.15 – happening, koncert, ul. Stary Rynek przed Bramą Targową – wstęp wolny

6.05. (poniedziałek) 10:00 – „My, dzieci z dworca Zoo”, Spektakl, Mała scena Teatru im. A. Sewruka – wstęp bilety: 28 zł (I miejsca), 23 zł (II miejsca), 18 zł (szkolny) 11:00 - Słoneczny Klub Mam – spotkania dla rodziców z małymi dziećmi, Filia nr 6 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida (ul. Słoneczna) – wstęp wolny 12:00 - 12:30 - Festiwal Przemysłów Kreatywnych: Żywa wystawa pn. Twórcy, ulica Stary Rynek, wstęp wolny

7.05. (wtorek) 10:00 – „My, dzieci z dworca Zoo”, Spektakl, Mała scena Teatru im. A. Sewruka – wstęp bilety: 28 zł (I miejsca), 23 zł (II miejsca), 18 zł (szkolny) 10:00 - 10:30 - Festiwal Przemysłów Kreatywnych: Żywa wystawa pn. Twórcy, ulica Gwiezdna (Pasaż Handlowy), wstęp wolny 16:00 - 18:00 - „Coś z niczego”- zajęcia edukacyjnoplastyczne dla dzieci, Filia nr 6 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida (ul. Słoneczna) – wstęp wolny

8.05. (środa) 10:00 – „My, dzieci z dworca Zoo”, Spektakl, Mała scena Teatru im. A. Sewruka – wstęp bilety: 28 zł (I miejsca), 23 zł (II miejsca), 18 zł (szkolny) 10:00 – 10:30 - Festiwal Przemysłów Kreatywnych: Żywa wystawa pn. Twórcy, Plac Dworcowy, wstęp wolny 17:30 – 18:30 - Festiwal Przemysłów Kreatywnych: akcja Kolorujemy podwórka, ul. Gwiezdna (chodnik przy bloku 6-10), wstęp wolny

9.05. (czwartek) 10:00 – „My, dzieci z dworca Zoo”, Spektakl, Mała scena Teatru im. A. Sewruka – wstęp bilety: 28 zł (I miejsca), 23 zł (II miejsca), 18 zł (szkolny) 10:00 – „Powitaj muzykę” - Koncert kwartetu smyczkowego Elbląskiej Orkiestry Kameralnej - Agitato, w ramach edukacji muzycznej dla przedszkolaków i uczniów klas I-III szkoły podstawowej, Sala koncertowa Ratusza Staromiejskiego – wstęp bilety 5 zł 10:00 - 10:30 - Festiwal Przemysłów Kreatywnych: Żywa wystawa pn. Twórcy, Park Technologiczny, wstęp wolny 12:00 - „Powitaj muzykę” - Koncert kwartetu smyczkowego Elbląskiej Orkiestry Kameralnej – Agitato, w ramach edukacji muzycznej dla przedszkolaków i uczniów klas I-III szkoły podstawowej, Sala koncertowa Ratusza

38

Staromiejskiego – wstęp bilety 5 zł 15:00 - „Czwartki w Bibliotece” - zajęcia edukacyjnoplastyczne dla dzieci, Filia nr 1 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida (ul. Brzeska) – wstęp wolny 17:00 - „Bajkowa wyspa” – spotkanie dla rodziców z dziećmi w wieku przedszkolnym, Filia nr 5 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida (ul. Rodziny Nalazków) – wstęp wolny 19:00 – Dyskusyjny Klub Filmowy: Pan Lazhar, kino Światowid, wstęp: 8 zł (lub 5 zł dla posiadaczy karnetu)

10.05. (piątek) 10:00 – „My, dzieci z dworca Zoo”, Spektakl, Mała scena Teatru im. A. Sewruka – wstęp bilety: 28 zł (I miejsca), 23 zł (II miejsca), 18 zł (szkolny) 10:00 – „Powitaj muzykę” - Koncert kwartetu smyczkowego Elbląskiej Orkiestry Kameralnej – Agitato, w ramach edukacji muzycznej dla przedszkolaków i uczniów klas I-III szkoły podstawowej, Sala koncertowa Ratusza Staromiejskiego – wstęp bilety 5 zł 12:00 - „Powitaj muzykę” - Koncert kwartetu smyczkowego Elbląskiej Orkiestry Kameralnej – Agitato, w ramach edukacji muzycznej dla przedszkolaków i uczniów klas I-III szkoły podstawowej, Sala koncertowa Ratusza Staromiejskiego – wstęp bilety 5 zł 15:30 – 16:30 - „Ja też potrafię”- zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci, Filia nr 5 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida (ul. Rodziny Nalazków) – wstęp wolny 16:00 – 16:45 - Festiwal Przemysłów Kreatywnych: akcja Kolorujemy podwórka, osiedle Nad Jarem, wstęp wolny 17:00 – 18:00 - Festiwal Przemysłów Kreatywnych: akcja Kolorujemy podwórka, osiedle Zawada, wstęp wolny 18:00 - „My, dzieci z dworca Zoo”, Spektakl, Mała scena Teatru im. A. Sewruka – wstęp bilety: 28 zł (I miejsca), 23 zł (II miejsca), 18 zł (szkolny) 20:00 – „Płonący Facet” – pokaz filmu w ramach cyklu Krużganek Movie, Krużganek CS Galeria EL – wstęp 5 zł 20:15 - Koncert WANDA JOHNSON (USA-blues), Klub Muzyczny Mjazzga – wstęp bilety: 25 zł przedsprzedaż, 35 zł w dniu koncertu

11.05. (sobota) 11:00 – Konfrontacje taneczne – zawody sportowe, Sala widowiskowo – sportowa CSE „Światowid” – wstęp 10 zł 19:00 – „Mistrz i Małgorzata”, Spektakl, Duża scena Teatru im. A. Sewruka – wstęp bilety: 30 zł (I miejsca), 25 zł (II miejsca), 20 zł (III miejsca), 18 zł (szkolny)

12.05. (niedziela) 11:00 – Rajd rowerowy w ramach akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”, miejsce zbiórki ul. Św. Ducha – udział bezpłatny 11:00 - „Podróże ze szkicownikiem - Na rowerowym szlaku” – wyprawa rowerowa połączona z tworzeniem prac plastycznych w plenerze, CSE „Światowid”, Trasa: Próchnik przez Krasny Las – udział 20 zł 17:00 – „Mistrz i Małgorzata”, Spektakl, Duża scena Teatru im. A. Sewruka – wstęp bilety: 30 zł (I miejsca), 25 zł (II miejsca), 20 zł (III miejsca), 18 zł (szkolny)

13.05. (poniedziałek) 10:00 - „Dzięki niemu mogę marzyć… świat Juliana Tuwima – tworzymy własną książkę” - Gala Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego, Sala konferencyjna Biblioteki Pedagogicznej – wstęp wolny 11:00 - Słoneczny Klub Mam – spotkania dla rodziców z małymi dziećmi, Filia nr 6 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida (ul. Słoneczna) – wstęp wolny 13:30 – Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci, poświęcone


kalendarz imprez książce M. Szczygielskiego „Za niebieskimi drzwiami”, Filia nr 5 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida (ul. Rodziny Nalazków) – wstęp wolny 18:00 – Elbląg na dużym ekranie – duża sala kina „Światowid” – wstęp wolny 18:00 - Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zaprasza… 1966 – 2013 – koncert promujący płytę „Anioły i Demony” oraz Promocję III części Elbląskiej Encyklopedii Muzycznej XIII – XXI, Krużganek CS Galeria EL – wstęp wolny

14.05. (wtorek) 10:00 – „My, dzieci z dworca Zoo”, Spektakl, Mała scena Teatru im. A. Sewruka – wstęp bilety: 28 zł (I miejsca), 23 zł (II miejsca), 18 zł (szkolny) 16:00 - 18:00 - „Coś z niczego”- zajęcia edukacyjnoplastyczne dla dzieci, Filia nr 6 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida (ul. Słoneczna) – wstęp wolny 20:15 - II-gie urodziny Mjazzgi – koncert The Cookies, Klub Muzyczny Mjazzga – wstęp 10 zł

15.05. (środa) 19:00 - Noc w Bibliotece - Casino Las Bibliotekas, gmach Warmińsko – Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu - wstęp wolny

16.05. (czwartek) 15:00 - „Czwartki w Bibliotece” - zajęcia edukacyjnoplastyczne dla dzieci, Filia nr 1 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida (ul. Brzeska) – wstęp wolny 18:00 - Elbląska Scena Literacka – wieczór autorski Małgorzaty Jędrzejewskiej, Teatr im. A. Sewruka 18:00 – Wystawa „Plakaty na sztuki” Agnieszki Popek-Banach, Kamila Banacha, CS Galeria EL – wstęp bilety normalny 8 zł, ulgowy 4 zł, rodzinny 16 zł, grupowy 3 zł/os 18:15 - „Śmierć pięknych saren” - Projekcja filmu czeskiego, Sala Audiowizualna Biblioteki Elbląskiej – wstęp wolny

17.05. (piątek) 15:30 – 16:30 - „Ja też potrafię”- zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci, Filia nr 5 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida (ul. Rodziny Nalazków) – wstęp wolny 17:00 – 20:00 – Babskie wieczory - pracownia plastyczna CSE „Światowid” – wstęp 40 zł 17:00 – „Ruski miesiąc”, Spektakl, Duża scena Teatru im. A. Sewruka – wstęp bilety: 28 zł (I miejsca), 23 zł (II miejsca), 20 zł (III miejsca), 18 zł (szkolny) 19:00 - Festiwal Filmów Dokumentalnych Planet Doc, kino Światowid, wstęp: 8 zł (lub 5 zł dla posiadaczy karnetu) 19:00 - „Ruski miesiąc”, Spektakl, Duża scena Teatru im. A. Sewruka – wstęp bilety: 28 zł (I miejsca), 23 zł (II miejsca), 20 zł (III miejsca), 18 zł (szkolny)

18.05. (sobota) 15:00 – Mamo, Tato zatańcz ze mną! - zajęcia z tańca nowoczesnego, Centrum Tańca „Promyk” – wstęp 15 zł / rodzic + dziecko, 20 zł /rodzic + 2 dzieci 16:00 - 19:00 - Wiosenny Maraton Zumby – druga edycja, hala MOSiR przy ul. Karowej – wstęp 35 zł 19:00 – 23:00 – Noc Muzeów 2013, Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu – wstęp wolny 19:00 - Festiwal Filmów Dokumentalnych Planet Doc, kino Światowid, wstęp: 8 zł (lub 5 zł dla posiadaczy karnetu) 19:00 – „Ruski miesiąc”, Spektakl, Duża scena Teatru im. A. Sewruka – wstęp bilety: 28 zł (I miejsca), 23 zł (II miejsca), 20 zł (III miejsca), 18 zł (szkolny) 20:15 - Koncert TRAUMA i goście (metal), Klub Muzyczny Mjazzga – wstęp bilety: 25 zł

22:00 – Noc Muzeów - video, fotografie i dźwięk w wykonaniu Agnieszki Prusak, Łukasza Niewiadomskiego, kolektywu Strange Loop i rodzimego SoundLabu, CS Galeria EL – wstęp 2 zł

19.05. (niedziela) 10:00 – 14:00 – Giełda kolekcjonerów, Dziedziniec Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu – wstęp wolny 17:00 – „Ptaszek” - spektakl, Duża sala kina „Światowid” – wstęp 65 zł 19:00 - Festiwal Filmów Dokumentalnych Planet Doc, kino Światowid, wstęp: 8 zł (lub 5 zł dla posiadaczy karnetu)

20.05. (poniedziałek) 11:00 - Słoneczny Klub Mam – spotkania dla rodziców z małymi dziećmi, Filia nr 6 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida (ul. Słoneczna) – wstęp wolny

21.05. (wtorek) 9:00 – „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” – spektakl, Duża scena Teatru im. A. Sewruka – wstęp bilety 28 zł (I miejsca), 23 zł (II miejsca), 18 zł (szkolny) 11:30 - „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” – spektakl, Duża scena Teatru im. A. Sewruka – wstęp bilety 28 zł (I miejsca), 23 zł (II miejsca), 18 zł (szkolny) 16:00 - 18:00 - „Coś z niczego”- zajęcia edukacyjnoplastyczne dla dzieci, Filia nr 6 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida (ul. Słoneczna) – wstęp wolny

22.05. (środa) 9:00 – „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” – spektakl, Duża scena Teatru im. A. Sewruka – wstęp bilety 28 zł (I miejsca), 23 zł (II miejsca), 18 zł (szkolny) 11:30 – „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” – spektakl, Duża scena Teatru im. A. Sewruka – wstęp bilety 28 zł (I miejsca), 23 zł (II miejsca), 18 zł (szkolny)

23.05. (czwartek) 10:00 – „Dzieła wszystkie Szekspira” – spektakl, Mała scena Teatru im. A. Sewruka – wstęp bilety: 28 zł (I miejsca), 23 zł (II miejsca), 16 zł (szkolny) 15:00 - „Czwartki w Bibliotece” - zajęcia edukacyjnoplastyczne dla dzieci, Filia nr 1 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida (ul. Brzeska) – wstęp wolny 17:30 - 18:30 - Festiwal Przemysłów Kreatywnych: akcja Kolorujemy podwórka, schody przy Gimnazjum nr 5 (dawnej Szkole Podstawowej nr 3), wstęp wolny 19:00 – Dyskusyjny Klub Filmowy: Tabu, kino Światowid, wstęp: 8 zł (lub 5 zł dla posiadaczy karnetu)

24.05. (piątek) 9:00 – 14:00 - „Jak żyły dzieci przed wiekami” – warsztaty dla dzieci w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki, Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu – wstęp wolny (po uprzednim zgłoszeniu udziału) 10:00 – „Dzieła wszystkie Szekspira” – spektakl, Mała scena Teatru im. A. Sewruka – wstęp bilety: 28 zł (I miejsca), 23 zł (II miejsca), 16 zł (szkolny) 15:30 – 16:30 - „Ja też potrafię”- zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci, Filia nr 5 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida (ul. Rodziny Nalazków) – wstęp wolny 17:00 - Dni Obwodu Kaliningradzkiego na Warmii i Mazurach, Duża Scena Teatru im. A. Sewruka 20:15 – Grafatak – bitwa na rysunki, Klub Muzyczny Mjazzga – wstęp wolny

25.05. (sobota) 10:00 - 47. Dziecięcy Festiwal Kultury Ukraińskiej w Elblągu, Duża scena Teatru im. A. Sewruka – wstęp płatny

39


kalendarz imprez 14:00 – Rosyjska Majówka, Muszla Koncertowa w Parku Bażantarnia - wstęp wolny 17:30 - Natalka – Poltavka – Wołyński Ukraiński Teatr im. Tarasa Szewczenki z Łucka, Teatr im. A. Sewruka

26.05. (niedziela) 10:00 - 47. Dziecięcy Festiwal Kultury Ukraińskiej w Elblągu, Duża scena Teatru im. A. Sewruka – wstęp płatny 18:00 – „Dzieła wszystkie Szekspira” – spektakl, Mała scena Teatru im. A. Sewruka – wstęp bilety: 28 zł (I miejsca), 23 zł (II miejsca), 16 zł (szkolny) Filmowe kwiatki na Dzień Matki, kino Światowid – wstęp płatny

27.05. (poniedziałek) 11:00 - Słoneczny Klub Mam – spotkania dla rodziców z małymi dziećmi, Filia nr 6 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida (ul. Słoneczna) – wstęp wolny 17:30 - 18:30 - Festiwal Przemysłów Kreatywnych: akcja Kolorujemy podwórka, ul. Różana, wstęp wolny

28.05. (wtorek) 10:00 – „Bajki samograjki”, Teatr im. A. Sewruka - wstęp bilety: 28 zł (I miejsca), 23 zł (II miejsca), 16 zł (szkolny) 16:00 - 18:00 - „Coś z niczego”- zajęcia edukacyjnoplastyczne dla dzieci, Filia nr 6 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida (ul. Słoneczna) – wstęp wolny 17:00 – Spotkanie z cyklu „Podróże dalekie i bliskie – opowieści elblążan”, Filia nr 5 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida (ul. Rodziny Nalazków) – wstęp wolny 17:30 - 18:30 - Festiwal Przemysłów Kreatywnych: akcja Kolorujemy podwórka, Zatorze ul. Malborska, wstęp wolny 20:15 - Koncert MORELAND & ARBUCKLE (USA-blues), Klub Muzyczny Mjazzga – wstęp bilety: 30 zł przedsprzedaż, 35 zł w dniu koncertu

29.05. (środa) 10:00 – „Bajki samograjki”, Teatr im. A. Sewruka - wstęp bilety: 28 zł (I miejsca), 23 zł (II miejsca), 16 zł (szkolny) 17:00 - „Mamo!Tato! Poczytajmy razem” - głośne czytanie dla rodziców i dzieci, Filia nr 6 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida (ul. Słoneczna) – wstęp wolny

30.05. (czwartek) 15:00 - „Czwartki w Bibliotece” - zajęcia edukacyjnoplastyczne dla dzieci, Filia nr 1 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida (ul. Brzeska) – wstęp wolny

31.05. (piątek) 15:30 – 16:30 - „Ja też potrafię”- zajęcia edukacyjnoplastyczne dla dzieci, Filia nr 5 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida (ul. Rodziny Nalazków) – wstęp wolny

1.06. (sobota)

Czerwiec

12:00 - Dzień Dziecka „Bajkowe opowieści” - Koncert kwartetu smyczkowego Elbląskiej Orkiestry Kameralnej – Agitato, z cyklu „Powitaj muzykę”, Sala koncertowa Ratusza Staromiejskiego - wstęp bilety: 20 zł (normalny), 10 zł (ulgowy). 15:00 - Mamo, Tato zatańcz ze mną! - zajęcia z tańca nowoczesnego, Centrum Tańca „Promyk” – wstęp 15 zł / rodzic + dziecko, 20 zł /rodzic + 2 dzieci 20:15 - Koncert ŁUKASZ JUŹKO QUARTET (jazz), Klub Muzyczny Mjazzga – wstęp bilety: 15 zł Festiwal Przemysłów Kreatywnych: Moje miasto, a w nim… – warsztaty z nowych mediów, Warsztaty z technologii cięcia wodą, Warsztaty z animacji filmowej,

40

CSE „Światowid”, Park Technologiczny – wstęp wolny (po uprzednim zgłoszeniu udziału) Dzień dziecka w kinie Światowid: Przegląd filmów 3D dla dzieci – wstęp płatny

2.06. (niedziela) Festiwal Przemysłów Kreatywnych: Moje miasto, a w nim… – warsztaty z nowych mediów, Warsztaty z technologii cięcia wodą, Warsztaty z animacji filmowej, CSE „Światowid”, Park Technologiczny – wstęp wolny (po uprzednim zgłoszeniu udziału) Dzień dziecka w kinie Światowid: Przegląd filmów 3D dla dzieci – wstęp płatny

3.06. (poniedziałek) 9:00 – „Jaś i Małgosia”– spektakl, Centrum Kultury Teatr z Grudziądza, Duża Scena Teatru im. A. Sewruka – wstęp płatny 11:00 - Słoneczny Klub Mam – spotkania dla rodziców z małymi dziećmi, Filia nr 6 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida (ul. Słoneczna) – wstęp wolny 11:30 – „Jaś i Małgosia” – spektakl, Centrum Kultury Teatr z Grudziądza, Duża Scena Teatru im. A. Sewruka – wstęp płatny 13:30 – Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci, poświęcone książce M. Szczygielskiego „Za niebieskimi drzwiami”, Filia nr 5 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida (ul. Rodziny Nalazków) – wstęp wolny 16:00 – Festiwal Przemysłów Kreatywnych: wernisaż wystawy pokonkursowej „Moje wymarzone podwórko”, wręczenie nagród laureatom konkursu, CSE „Światowid”, wstęp wolny Festiwal Przemysłów Kreatywnych: Moje miasto, a w nim… – warsztaty z nowych mediów, Warsztaty z technologii cięcia wodą, Warsztaty z animacji filmowej, CSE „Światowid”, Park Technologiczny – wstęp wolny (po uprzednim zgłoszeniu udziału) Dzień dziecka w kinie Światowid: Przegląd filmów 3D dla dzieci – wstęp płatny

4.06. (wtorek) 9:00 – „Jaś i Małgosia” – spektakl, Centrum Kultury Teatr z Grudziądza, Duża Scena Teatru im. A. Sewruka – wstęp płatny 11:30 – „Jaś i Małgosia” – spektakl, Centrum Kultury Teatr z Grudziądza, Duża Scena Teatru im. A. Sewruka – wstęp płatny 16:00 - 18:00 - „Coś z niczego”- zajęcia edukacyjnoplastyczne dla dzieci, Filia nr 6 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida (ul. Słoneczna) – wstęp wolny Festiwal Przemysłów Kreatywnych: Moje miasto, a w nim… – warsztaty z nowych mediów, Warsztaty z technologii cięcia wodą, Warsztaty z animacji filmowej, CSE „Światowid”, Park Technologiczny – wstęp wolny (po uprzednim zgłoszeniu udziału) Dzień dziecka w kinie Światowid: Przegląd filmów 3D dla dzieci – wstęp płatny

5.06. (środa) 20:15 - Koncert PETER J. BIRCH (folk), Klub Muzyczny Mjazzga – wstęp 10 zł Festiwal Przemysłów Kreatywnych: Moje miasto, a w nim… – warsztaty z nowych mediów, Warsztaty z technologii cięcia wodą, Warsztaty z animacji filmowej, CSE „Światowid”, Park Technologiczny – wstęp wolny (po uprzednim zgłoszeniu udziału) X Letnie Ogrody POLITYKI w Elblągu – dzień pierwszy, TWOgether Duo z Elbląską Orkiestrą Kameralną pod dyrekcją Marka Mosia, Biblioteka Elbląska im. C. Noriwda Dzień dziecka w kinie Światowid: Przegląd filmów 3D


kalendarz imprez dla dzieci – wstęp płatny

6.06. (czwartek) 15:00 - „Czwartki w Bibliotece” - zajęcia edukacyjnoplastyczne dla dzieci, Filia nr 1 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida (ul. Brzeska) – wstęp wolny 17:00 - Festiwal Przemysłów Kreatywnych: otwarcie Targów Przemysłów Kreatywnych, CSE „Światowid”– wstęp na zaproszenia 19:00 – „Niedźwiedź i Oświadczyny” – spektakl, Mała Scena Teatru im. A. Sewruka – wstęp 28 zł (I miejsca), 23 zł (II miejsca), 18 zł (szkolny) Festiwal Przemysłów Kreatywnych: Moje miasto, a w nim… – warsztaty z nowych mediów, Warsztaty z technologii cięcia wodą, Warsztaty z animacji filmowej, CSE „Światowid”, Park Technologiczny – wstęp wolny (po uprzednim zgłoszeniu udziału) X Letnie Ogrody POLITYKI w Elblągu – dzień drugi, Strachy Na Lachy z nową płytą !TO! , Biblioteka Elbląska im. C. Noriwda Dzień dziecka w kinie Światowid: Przegląd filmów 3D dla dzieci – wstęp płatny

7.06. (piątek) 9:30 - 13:00 – Festiwal Przemysłów Kreatywnych: panel dyskusyjny „Przemysły kreatywne. Po pierwsze edukacja”, CSE „Światowid”, wstęp wolny 10:00 – „O co biega?” – spektakl, Duża Scena Teatru im. A. Sewruka – wstęp 28 zł (I miejsca), 23 zł (II miejsca), 20 zł (III miejsca), 18 zł (szkolny) 10:00 – 19:00 – Festiwal Przemysłów Kreatywnych: Targi Przemysłów Kreatywnych, CSE „Światowid” – wstęp wolny 15:30 – 16:30 - „Ja też potrafię”- zajęcia edukacyjnoplastyczne dla dzieci, Filia nr 5 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida (ul. Rodziny Nalazków) – wstęp wolny 19:00 – „O co biega?” – spektakl, Duża Scena Teatru im. A. Sewruka – wstęp 28 zł (I miejsca), 23 zł (II miejsca), 20 zł (III miejsca), 18 zł (szkolny) X Letnie Ogrody POLITYKI w Elblągu – dzień trzeci, IncarNations z sekcją dętą z nową płytą „Odeon”, Biblioteka Elbląska im. C. Norwida Dzień dziecka w kinie Światowid: Przegląd filmów 3D dla dzieci – wstęp płatny

8.06. (sobota) 19:00 - Niedźwiedź i Oświadczyny – spektakl, Mała Scena Teatru im. A. Sewruka – wstęp 28 zł (I miejsca), 23 zł (II miejsca), 18 zł (szkolny) X Letnie Ogrody POLITYKI w Elblągu – dzień czwarty, Voo Voo akustycznie z orkiestrą strażacką Fashion Lab 2013 – warsztaty mody, CS Galeria EL, Stare Miasto – wstęp wolny

9.06. (niedziela) 18:00 – „O co biega?”– spektakl, Duża Scena Teatru im. A. Sewruka – wstęp 28 zł (I miejsca), 23 zł (II miejsca), 20 zł (III miejsca), 18 zł (szkolny) 20:15 - Koncert THE SHIPYARD (alternatywa), Klub Muzyczny Mjazzga – wstęp bilety: 15 zł przedsprzedaż, 20 zł w dniu koncertu Fashion Lab 2013 – warsztaty mody, CS Galeria EL, Stare Miasto – wstęp wolny

10.06. (poniedziałek) 10:00 - Niedźwiedź i Oświadczyny – spektakl, Mała Scena Teatru im. A. Sewruka – wstęp 28 zł (I miejsca), 23 zł (II miejsca), 18 zł (szkolny)

11:00 - Słoneczny Klub Mam – spotkania dla rodziców z małymi dziećmi, Filia nr 6 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida (ul. Słoneczna) – wstęp wolny 18:00 – Elbląg na dużym ekranie, duża sala kina „Światowid” – wstęp wolny Wystawa „URNA TO JEST TAKI PNIAK. WRZUCISZ »NIE«, WYCHODZI »TAK«. REFERENDUM 30 czerwca 1946 r. W WOJEWÓDZTWIE GDAŃSKIM” (potrwa do 24.06.), hol główny CSE „Światowid” - wstęp wolny

11.06. (wtorek) 16:00 - 18:00 - „Coś z niczego”- zajęcia edukacyjnoplastyczne dla dzieci, Filia nr 6 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida (ul. Słoneczna) – wstęp wolny

12.06. (środa) 10:00 - „Bajkowe opowieści” – Koncert kwartetu smyczkowego Elbląskiej Orkiestry Kameralnej – Agitato, z cyklu „Powitaj muzykę”, w ramach edukacji muzycznej dla przedszkolaków i uczniów klas I-III szkoły podstawowej, Sala koncertowa Ratusza Staromiejskiego – wstęp bilety 5 zł 12:00 - „Bajkowe opowieści” – Koncert kwartetu smyczkowego Elbląskiej Orkiestry Kameralnej – Agitato, z cyklu „Powitaj muzykę”, w ramach edukacji muzycznej dla przedszkolaków i uczniów klas I-III szkoły podstawowej, Sala koncertowa Ratusza Staromiejskiego – wstęp bilety 5 zł 17:00 - „Bajkowa wyspa” – spotkanie dla rodziców z dziećmi w wieku przedszkolnym, Filia nr 5 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida – wstęp wolny 18:15 - „Perełki na dnie” - Projekcja filmu czeskiego, Sala Audiowizualna Biblioteki Elbląskiej – wstęp wolny

13.06. (czwartek) 10:00 – „Książę i żebrak” – spektakl, Duża scena Teatry im. A. Sewruka – wstęp 28 zł (I miejsca), 23 zł (II miejsca), 18 zł (szkolny) 13:00 – 13:30 – Festiwal Przemysłów Kreatywnych: Żywa wystawa pn. Twórcy, Park Planty, wstęp wolny 13:30 – 14:00 - Festiwal Przemysłów Kreatywnych: Żywa wystawa pn. Twórcy, ul. 12 Lutego, wstęp wolny 15:00 - „Czwartki w Bibliotece” - zajęcia edukacyjnoplastyczne dla dzieci, Filia nr 1 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida (ul. Brzeska) – wstęp wolny 18:00 - Elbląska Scena Literacka – wieczór autorski Izabeli Chojnackiej-Skibickiej, Teatr im. A. Sewruka 19:00 – Dyskusyjny Klub Filmowy: Violeta poszła do nieba, kino Światowid, wstęp: 8 zł (lub 5 zł dla posiadaczy karnetu)

14.06. (piątek) 10:00 - „Bajkowe opowieści” – Koncert Kwartetu Agitato z cyklu „Powitaj muzykę”, Sala koncertowa Ratusza Staromiejskiego – wstęp bilety 5 zł 12:00 - „Bajkowe opowieści” – Koncert Kwartetu Agitato z cyklu „Powitaj muzykę”, Sala koncertowa Ratusza Staromiejskiego – wstęp bilety 5 zł 15:30 – 16:30 - „Ja też potrafię”- zajęcia edukacyjnoplastyczne dla dzieci, Filia nr 5 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida (ul. Rodziny Nalazków) – wstęp wolny 17:00 – 20:00 – Babskie wieczory, pracownia plastyczna CSE „Światowid” – wstęp 40 zł 18:00 - III Gala Taneczna Centrum Tańca CADMANS, Teatr im. A. Sewruka w Elblągu – wstęp

15.06. (sobota) 20:15 - Koncert SING SING PENELOPE (jazz), Klub Muzyczny Mjazzga – wstęp bilety: 15 zł przedsprzedaż, 20 zł w dniu koncertu

41


kalendarz imprez

16.06. (niedziela) 11:00 – „Podróże ze szkicownikiem – na rowerowym szlaku” – wyprawa rowerowa połączona z tworzeniem prac plastycznych w plenerze, CSE „Światowid”, Trasa: Przezmark przez Gronowo Górne – udział 20 zł

17.06. (poniedziałek) 10:00 – „Książę i żebrak” – spektakl, Duża scena Teatry im. A. Sewruka – wstęp 28 zł (I miejsca), 23 zł (II miejsca), 18 zł (szkolny) 11:00 - Słoneczny Klub Mam – spotkania dla rodziców z małymi dziećmi, Filia nr 6 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida (ul. Słoneczna) – wstęp wolny II Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Bajeczna Miniatura, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu – udział wolny (po uprzednim zgłoszeniu)

18.06. (wtorek) 10:00 – „Książę i żebrak” – spektakl, Duża scena Teatry im. A. Sewruka – wstęp 28 zł (I miejsca), 23 zł (II miejsca), 18 zł (szkolny) 16:00 - 18:00 - „Coś z niczego”- zajęcia edukacyjnoplastyczne dla dzieci, Filia nr 6 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida (ul. Słoneczna) – wstęp wolny II Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Bajeczna Miniatura, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu – udział wolny (po uprzednim zgłoszeniu)

19.06. (środa) II Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Bajeczna Miniatura, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu – udział wolny (po uprzednim zgłoszeniu)

20.06. (czwartek) 12:00 - 12:30 - Festiwal Przemysłów Kreatywnych: Żywa wystawa pn. Twórcy, Park Kajki, wstęp wolny 12:30 – 13:00 - Festiwal Przemysłów Kreatywnych: Żywa wystawa pn. Twórcy, ul. Płk. Dąbka, wstęp wolny 15:00 - „Czwartki w Bibliotece” - zajęcia edukacyjnoplastyczne dla dzieci, Filia nr 1 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida (ul. Brzeska) – wstęp wolny 18:00 – Salon Elbląski – wernisaż wystawy prezentującej prace uczestników 27 Salonu Elbląskiego (wystawa potrwa do 31.08.), CS Galeria EL – wstęp na wernisaż wolny

21.06. (piątek) 10:00 – „Szklana menażeria” – spektakl, Duża Scena Teatru im. A. Sewruka – wstęp 28 zł (I miejsca), 23 zł (II miejsca), 18 zł (szkolny) 12:00 – 13:00 - Festiwal Przemysłów Kreatywnych: Żywa wystawa pn. Twórcy, komunikacja miejska, wstęp wolny 15:30 – 16:30 - „Ja też potrafię”- zajęcia edukacyjnoplastyczne dla dzieci, Filia nr 5 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida (ul. Rodziny Nalazków) – wstęp wolny 19:00 – „Szklana menażeria” – spektakl, Duża Scena Teatru im. A. Sewruka – wstęp 28 zł (I miejsca), 23 zł (II miejsca), 18 zł (szkolny) 19:00 – „Sceny miłosne dla dorosłych” – spektakl, Mała Scena Teatru im. A. Sewruka – wstęp 30 zł (I miejsca), 25 zł (II miejsca)

22.06. (sobota) 14:00 – 21:00 – Maraton taneczny - sala widowiskowo – sportowa CSE „Światowid” – wstęp wolny 19:00 – „Sceny miłosne dla dorosłych” – spektakl, Mała Scena Teatru im. A. Sewruka – wstęp 30 zł (I miejsca),

42

25 zł (II miejsca) ZiElbląg - Platforma spotkań i dyskusji, CS Galeria EL – wstęp wolny

23.06. (niedziela) 11:00 – Ogólnopolski turniej tańca sportowego „Pomosty”, sala widowiskowo – sportowa CSE „Światowid” 18:00 – „Sceny miłosne dla dorosłych” – spektakl, Mała Scena Teatru im. A. Sewruka – wstęp 30 zł (I miejsca), 25 zł (II miejsca) ZiElbląg - Platforma spotkań i dyskusji, CS Galeria EL – wstęp wolny

24.06. (poniedziałek) 11:00 – „Słoneczny Klub Mam” – spotkania dla rodziców z małymi dziećmi, Filia nr 6 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida (ul. Słoneczna) – wstęp wolny 17:00 – „9. Elbląski Przegląd Teatrów OFFowych”, Duża Scena Teatru im. A. Sewruka 20:15 - Koncert SEKSTANS (jazz), Klub Muzyczny Mjazzga – wstęp bilety: 10 zł

25.06. (wtorek) 16:00 - 18:00 - „Coś z niczego”- zajęcia edukacyjnoplastyczne dla dzieci, Filia nr 6 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida (ul. Słoneczna) – wstęp wolny

26.06. (środa) 17:00 – Spotkanie z cyklu „Podróże dalekie i bliskie – opowieści elblążan”, Filia nr 5 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida (ul. Rodziny Nalazków) – wstęp wolny 17:00 - „Mamo!Tato! Poczytajmy razem” - głośne czytanie dla rodziców i dzieci, Filia nr 6 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida (ul. Słoneczna) – wstęp wolny 18:30 - Koncert Galowy BROADWAY 2013, Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – wstęp bilety 35 zł - cegiełka

27.06. (czwartek) 15:00 - „Czwartki w Bibliotece” - zajęcia edukacyjnoplastyczne dla dzieci, Filia nr 1 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida (ul. Brzeska) – wstęp wolny 19:00 – Dyskusyjny Klub Filmowy: Za wzgórzami, kino Światowid, wstęp: 8 zł (lub 5 zł dla posiadaczy karnetu)

28.06. (piątek) 15:30 – 16:30 - „Ja też potrafię”- zajęcia edukacyjnoplastyczne dla dzieci, Filia nr 5 Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida (ul. Rodziny Nalazków) – wstęp wolny 19:00 – 2:00 - LETNIA SCENA ESKI - DNI ELBLĄGA 2013 – dzień pierwszy klubowy, Wyspa Spichrzów: DJ ZEL i KWAS, Kris van D, Dj Stone, kalwi & Remi, 4 strings, DJ Puoteck ,

29.06. (sobota) 11:00 – 20:00 - XVIII Elbląskie Dni Muzyki Dawnej – dzień pierwszy, Sala u Św. Ducha, Dziedziniec Biblioteki Elbląskiej, uliczki i przedproża elbląskiej starówki – wstęp wolny 18:00 – 24:00 - LETNIA SCENA ESKI - DNI ELBLĄGA 2013 – dzień drugi, Wyspa Spichrzów: Ryszard Rynkowski, Brygada RR, Elbląska Orkiestra Kameralna, Sinfonia Baltica, Jula, Ania Rusowicz, Agnieszka Chylińska

30.06. (niedziela) 11:00 – 20:00 - XVIII Elbląskie Dni Muzyki Dawnej – dzień drugi, Sala u Św. Ducha, Dziedziniec Biblioteki Elbląskiej, uliczki i przedproża elbląskiej starówki – wstęp wolny 17:00 – 22:30 - LETNIA SCENA ESKI - DNI ELBLĄGA 2013 – dzień trzeci, Wyspa Spichrzów: Ewa Farna, Pectus, Red Hot Chili Pipers.


Elbląski Informator Kulturalny nr 8  
Elbląski Informator Kulturalny nr 8  

Słoneczko świeci...jest ciepło i mamy kolejny numer Elbląskiego Informatora Kulturalnego. Zapraszamy do lektury!

Advertisement