Parkenblad winter 2009

Page 1

december 2009

Het Parkenblad

met onder andere:

Terugblik Parkenfeest Update Regentesselaan Terug in de tijd: Minerva-bioscoopBeste medewijkbewoners,

D

De tijd vliegt… Voor u ligt weer een exemplaar van ons wijkblad met allerlei wetenswaardigheden over onze mooie wijk. Allereerst wil ik even het Parkenfeest van begin september in uw geheugen terughalen. Ondanks de late bezorging van de flyer met de aankondiging van dit gebeuren, waren er veel bezoekers en kunnen we van een geslaagd festijn spreken. Nog eenmaal kom ik hier terug op De Grift. Zoals ons was beloofd tijdens de ontwikkeling van dit project, hebben we deze zomer met de diverse betrokken instanties de situatie in en om De Grift geëvalueerd. Met als resultaat dat de stenen bankjes langs De Grift vanwege de overlast zijn verwijderd. Eind augustus heeft prinses Margriet alsnog de Kwartjesfontein officieel in bedrijf gesteld. De fontein is, sindsdien mét verlichting, dagelijks te bewonderen. Zoals beloofd is ons volgende ‘project’ op dit gebied het herstel van de Emmafontein. Het ziet ernaar uit dat er, dankzij hulp van sponsoren, volgend voorjaar weer een spuitend monument in onze wijk bij komt. De omwonenden zullen hier zo weinig mogelijk last van ondervinden; zij kijken in deze tijd echter wel tegen een omheinde bouwlocatie aan, maar daarvoor komt er dan ook een prachtig monument terug. Het laatste nieuws over de sirenemast op de hoek van de Generaal van Heutszlaan en de Alexanderlaan is dat deze, met vertraging dus, vóór het eind van het jaar verplaatst wordt naar de nieuwe locatie, namelijk langs het fietspad van de Vlijtseweg naar het sluisje, bij de telecommunicatiemast. Nog twee zaken die in en om onze wijk plaatsvinden. De ontwikkelingen rond De Vlijt I en De Sportvelden staan momenteel op een wat lager pitje; concrete plannen zijn ons nog niet bekend, zodat er zeker sprake is van enige vertraging in de uitvoering hiervan. Het overleg over het beheerplan De Parken loopt momenteel voorspoedig en op onze jaarvergadering in februari zal het plan door de afdeling Groenbeheer worden gepresenteerd. Dit brengt mij bij de komende jaarvergadering op dinsdag 16 februari a.s. (zie aankondiging op pagina 9), waarvoor ik u allen van harte uitnodig. Het is een goede gelegenheid om u te informeren en om naderhand tijdens de borrel gedachten en ideeën uit te wisselen. Als laatste wil ik hier graag twee oproepen doen. Als wijkraad zoeken we: − mensen die willen helpen bij de organisatie van ons Parkenfeest, met name bij de opbouw en afbouw. − mensen die kunnen adviseren over de mogelijkheden om gezamenlijk energie in te kopen: wie heeft hier verstand van en kan ons behulpzaam zijn om de mogelijkheden/voordelen voor de bewoners uit te zoeken. U kunt zich bij mij aanmelden; mijn gegevens vindt u op pagina 17. Ik wens u allen, mede namens mijn medebestuursleden, prettige feestdagen en een gezond en voorspoedig 2010 toe. Met vriendelijke groeten, Dolf Sijbesma, voorzitter wijkraad De Parken

Het Parkenblad 3


Aanpak met gemeente

Uitgaansoverlast in De Parken Het is bijzonder aangenaam wonen in De Parken. De ligging is gunstig: dichtbij het centrum, maar toch een lommerrijke landelijke omgeving. De woningen zijn ruim van opzet, en de bewoners respecteren elkaar in hun woonomgeving. De centrale ligging heeft echter ook een schaduwzijde. Met name in het weekend ervaren Parkenbewoners hinder van het uitgaanspubliek. Parkenbewoner Wiel Fleuren gaat in op deze problematiek en op gekozen oplossingen.

D

De hinder van het uitgaanspubliek kent verschillende vormen. Vandalisme en geluidsoverlast springen eruit. Autospiegels krijgen het te verduren. Maar ook worden ‘gewoon’ de ruiten van woningen ingegooid. De bewoners van de woningen die in de straten liggen waarover het uitgaanspubliek zich van en naar het centrum begeeft, hebben de meeste overlast. Als probleemroutes kunnen genoemd worden: Paslaan, Generaal van Swietenlaan, Generaal van Heutszlaan richting Deventerstraat; Paslaan, Generaal van Swietenlaan, Generaal van der Heydenlaan, Generaal van Heutszlaan, Johan van Steenbergenstraat, Vlijtseweg richting sluisje. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van wijkraad De Parken op 13 februari 2007 heeft de vorige wijkagent Gert Stapper ook nog drie andere probleemroutes vermeld, te weten de Mr. Van Hasseltlaan, Koninginnelaan en Loolaan. Onze eigen kinderen? Dan zijn er nog favoriete hangplekken in het Wilhelminapark, het Prinsenpark, en het Verzetsstrijderspark (vooral de parkeerplaatsen). Enige tijd geleden dreigde ook de locatie aan de Grift, waar de natuurstenen bankjes waren opgesteld, tot een hangplek te verworden. Door de bankjes te verwijderen, behoort deze hangplek tot het verleden. De personen die zich bij de hangplek-

4

Het Parkenblad

ken ophouden, veroorzaken doorgaans veel lawaai en laten veel rommel achter. Het zwerfvuil als zodanig is in elk geval ook nog een apart probleem in de wijk. Veelal krijgt de overlast een extra dimensie, doordat de veroorzakers beneveld zijn door drank (koning alcohol) of zich te goed hebben gedaan aan soft drugs of sterker spul. Tijdens het overleg in het gemeentehuis tussen de gemeenteambtenaren en een aantal buurtbewoners op 2 maart 2009 omschreef de huidige wijkagent Rob van Schaik de groep als niet te beheersen, in de leeftijdscategorie tussen 14 en 24 jaar. Het kunnen bij wijze van spreken onze eigen kinderen zijn. Elk jaar dient zich een nieuwe generatie aan. In de zomerperiode wordt meer overlast geconstateerd vergeleken met de winterperiode. Van donderdag tot en met zondag is de overlast het frequents. Het wangedrag kan al in het begin van de avond waargenomen worden, vooral sinds het fenomeen van het zogenaamde indrinken aan populariteit gewonnen heeft, maar het vaakst in het holst van de nacht. Met als gevolg een verstoorde nachtrust. Dit voorjaar deed een Parkenbewoner de veelzeggende melding aan de wijkagent met de volgende inhoud: “De nacht van zaterdag op zondag was weer bijzonder luidruchtig. Veel geschreeuw, gejoel en gelal zowel tijdens de heenweg van de stappers als tijdens hun terugweg. Is dit de opmaat voor


deze zomer? Ik hoop het niet.” Tot zover een korte inventarisatie van de problematiek. Niet onvermeld mag blijven wat er tot nu toe ondernomen is om tot een oplossing te komen. Oplossingen Welnu, de oplossing is vooral gezocht in het regelmatig overleggen tussen gemeenteambtenaren en buurtbewoners. Bij dit overleg schuift de wijkagent ook altijd aan. Sinds kort neemt ook een medewerkster van Wisselwerk deel. In een brief van 26 maart 2009 heeft de gemeente Apeldoorn bij monde van de heer R. de Bie, teamleider Openbare orde en veiligheid, een overzicht gegeven van de te treffen maatregelen om overlast te verminderen c.q. te voorkomen. Genoemd worden de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU), strafvervolging, alcoholmatiging en buurtpreventie. In het kader van de KVU wordt gedacht aan een gebiedsontzegging voor het uitgaanscentrum. Een ander instrument is de inzet van portiers die het uitgaanspubliek verzoeken het uitgaansgebied rustig te verlaten. Bij strafvervolging gaat het om het optreden tegen rustverstoring, openbare dronkenschap en rumoer/burengerucht. Ook is er een plan van aanpak ‘Alcoholmatiging in de Stedendriehoek’. Dit plan moet ertoe leiden dat tot en met 2010 concrete projecten worden uitgevoerd om het alcoholgebruik onder de jeugd terug te dringen. Via buurtpreventie zou bereikt kunnen worden dat vernielingen en overlast worden beperkt. In dit verband komt de variant van een straatgroepenteam aan de orde. Dit houdt in dat politie, Wisselwerk en gemeente diverse jongerengroepen bespreken die zich ophouden in de openbare ruimte. In de brief van de heer De Bie wordt ook ingegaan op de rol van de gemeente, politie en bewoners. Ik citeer: ”Bewoners kunnen preventieve maatregelen nemen om overlast zo veel mogelijk te voorkomen (bijv. zo min mogelijk spullen plaatsen in de voortuin) en dienen in het kader van sociale controle overlast en/of vandalisme te melden.” Om met dat melden verder te gaan. Door de politie is er herhaaldelijk op gewezen dat er een verschil is tussen melden en het doen van aangifte. De politie gaat ervan uit dat hoe meer bewoners direct overlast melden, des te adequater de politie kan optreden. De politie roept slachtoffers van een misdrijf op altijd aangifte te doen. Andere (mogelijke) maatregelen Relatief nieuw is het zogenaamde THOR-team. THOR staat voor Team Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte. Dit team bestaat uit mensen

met verschillende bevoegdheden. Twee leden zijn gemeentelijk opsporingsambtenaar. Zij hebben de meest uitgebreide reeks bevoegdheden: ze mogen proces-verbaal opmaken op verschillende gebieden. Daarnaast zijn er de algemeen toezichthouders, mensen uit de voormalige stadswacht. Zij hebben nu nog geen opsporingsbevoegdheden. Zelf heb ik ooit gadegeslagen hoe een THOR-medewerkster in de vooravond succesvol optrad tegen jongeren die in de buurt van De Grift voor overlast zorgden, met name door te veel lawaai te produceren en rotzooi achter te laten. Het verleggen van de route door het sluiten van het sluisje in de nachtelijke uren is dikwijls als een probaat middel geopperd. Volgens de gemeente kan hiertoe niet worden overgegaan, omdat dit in strijd zou zijn met de deelnota ‘Langzaam Verkeer’. Het heet dat de route via het sluisje een belangrijke fietsontsluitingsfunctie heeft. Als voorbeeld van effectief optreden door de politie kan de inzet van het bikersteam gezien worden. Naar mijn mening wordt hiervan veel te weinig gebruik gemaakt. Conclusie De vraag resteert of de overlast werkelijk ten gevolge van alle goede voornemens en afspraken wordt teruggedrongen. Daar lijkt het niet op. Citaat uit een brief van een buurtbewoner. “Mijn reactie op het verhaal van de gemeente is dat het erg veel mooie woorden zijn maar dat die al jaren niets of erg weinig opleveren als pappen en nathouden. Wij kunnen hier nog jaren mee doorgaan maar dat levert niets op. Of veel meer verscherpt toezicht of afsluiting van de brug over de sluis van 21.00 tot 6.00 uur op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond. Kan nog leuk worden als er straks meerdere oversteekmogelijkheden over het Kanaal zijn. Dan is het spreekwoordelijke hek helemaal van de dam. Veel wijsheid.” Om nu een nog beter inzicht in de hele problematiek te krijgen, met als doel effectieve maatregelen te kunnen nemen zijn enkele buurtbewoners sinds de zomer gedurende een aantal nachten zeer alert en doen meteen melding. Met de politie is afgesproken dat bij de constatering van een incident met grote snelheid wordt gereageerd. Wordt vervolgd. Wiel Fleuren, bewoner Generaal van Heutszlaan Reacties op dit artikel zijn welkom via parkenblad@deparken.nl of via het redactieadres Generaal van Heutszlaan 12, 7316 CH Apeldoorn.

Het Parkenblad 5


Uniek Vakmanschap Ve Ve

Huis Nieuw Rande, Diepenveen

Huis Nieuw Rande, Diepenveen

Wilhelminapark, Apeldoorn

Gen. van Heutszlaan, Apeldoorn

“Venema Gevelrestauratie is gespecialiseerd in gevel-renovatie, -restauratie en -reiniging. In de afgelopen 35 jaar heeft Venema zich ontwikkeld tot een hoogwaardige onderneming, die met de meest moderne middelen en volgens de laatste milieu-eisen historische en monumentale gevels niet alleen reinigt, maar ook in de oorspronkelijke staat terugbrengt. Door het leveren van hoogwaardige kwaliteit is de naam Venema een begrip geworden.�

www.venemaholding.nl Paslaan, Apeldoorn

Hanzeweg 14H 7241 CS LOCHEM Tel.: 0573-253086 Fax: 0573-255774

6

Restauratie van monumenten Traditioneel Voegwerk Traditioneel Stucwerk

info@venemaholding.nl

Metsel -en Inboetwerken

www.venemaholding.nl

Gevelreiniging

Het Parkenblad


Terugblik Parkenfeest, september 2009

Schminken: feest voor alle kinderen Ook dit jaar werden wij (zelf ook Parkenbewoners) door de wijkraad weer gevraagd op het Parkenfeest te komen schminken. Vorig jaar was een succes, maar konden helaas niet alle kinderen geschminkt worden omdat slechts een van ons beiden aanwezig was. Nu we dit jaar samen waren, werd het een nog groter succes.

W

We hadden dit jaar ‘gewone’ schmink, maar ook glitterschmink, mooie stickers en losse glitters om ’t echt helemaal mooi af te maken. En dan natuurlijk het schminkboek... Daar staan de mooiste voorbeelden in. En wij hebben erg ons best gedaan om die na te maken.

leuk, maar ook wat grotere meisjes. De vraag: “Mag ik hetzelfde geschminkt worden als mijn vriendin?” hebben we ook vaak gehoord. ’t Vriendinnenclubje was daarna goed te herkennen! Ieder kind had zijn of haar eigen idee over hoe hij of zij eruit wilde zien. Als prinses, bloemenfee, piraat, spiderman, dolfijn of clown... – alles was mogelijk. Wat waren ze trots met het resultaat. Eigenlijk wilden ze de schmink er het liefst een paar dagen op laten, maar daar dachten de ouders anders over. Gelukkig werd het geregeld vastgelegd op foto. Met veel plezier hebben we de kinderen dit jaar beschilderd en we hopen het volgend jaar weer te mogen doen. Rian Belderink en Marije Huiskamp

Hoeveel kinderen we geschminkt hebben, weten we niet, maar het waren er weer gezellig veel. Alle kinderen stonden keurig in twee (soms lange) rijen te wachten op hun beurt. De verwachtingsvolle gezichtjes van de kinderen als ze in de stoel mochten gaan zitten, en de bewonderende blikken van de kinderen naderhand in de spiegel (maar ook van ouders en grootouders) doen je de tijd vergeten. Doordat we dit jaar met z’n tweeën waren, hoefden we geen kinderen teleur te stellen. Geschminkt worden is voor jonge kinderen erg

Jeugdsoos bij Grote Kerk Eind november is gestart met een jeugdsoos in de kelder van de Grote Kerk. Om de veertien dagen is de kelder op dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur geopend voor jongeren van twaalf tot achttien jaar uit de omgeving.

matig kan ontmoeten en waar naar behoefte specifieke onderwerpen kunnen worden besproken en activiteiten worden ontplooid. Behalve de Jeugdcommissie van de Grote Kerk en Wisselwerk, neemt ook de gemeente Apeldoorn deel aan dit project.

Het project wordt geleid door twee ervaren jongerenwerkers van Wisselwerk. Het doel is een warme droge plek te bieden waar de doelgroep elkaar regel-

De afdeling Wijkzaken heeft geld beschikbaar gesteld voor voorlopig één seizoen (november tot mei).

Het Parkenblad 7


Bedrijvigheid in De Parken

Huidspecialiste Yvonne Fehrenbach Meestal hebben we het over De Parken als woonwijk: zo’n kleine duizend voordeuren met daarachter de bewoners. Sommige bewoners werken ook in hun huis, soms met een heel bijzonder beroep. Daaraan besteden we in elke editie van Het Parkenblad aandacht. Dit keer ging Leo Labrujere op bezoek bij Yvonne Fehrenbach. Zij startte in 1977 haar eigen bedrijf in De Parken.

E

Een paar uur praten met Yvonne Fehrenbach levert een bijzondere inkijk op in de aparte wereld van schoonheidsbehandelingen en in het bijzonder op het werk van een huidspecialiste. Yvonne is al zo’n veertig jaar werkzaam in dit beroep. In die periode is ze tot het inzicht gekomen dat een gezonde huid de basis is voor schoonheid en goede uiterlijke verzorging. Daarom heeft ze zich volledig gespecialiseerd op het vlak van huidverzorging. Haar bedrijf voert dan ook als naam Huidvisie, instituut voor huidverzorging. Eigen bedrijf en twee huishoudens “Mijn ouders hadden een kapsalon en boden in de jaren vijftig de klanten ook schoonheidsverzorging aan”, vertelt Yvonne terugkijkend. “Daardoor werd al vroeg mijn interesse in het beroep gewekt. Ik begon als jong meisje met de opleiding voor schoonheidsspecialiste. In die tijd bestond het aanbod voornamelijk uit ‘smeren’: gericht op decoratie, een mooi uiterlijk aanbrengen.” Na haar opleiding

8

Het Parkenblad

werkte Yvonne een aantal jaren voor de cosmeticaindustrie. Ze organiseerde demonstraties met cosmetische producten voor detaillisten. In 1977 startte ze haar eigen bedrijf, aan huis in de Anna Paulownalaan in onze wijk. Al gauw ging ze zich specialiseren en richtte ze zich volledig op huidverzorging en elektrische ontharing. “Met drie opgroeiende, thuiswonende zoons was het opzetten en runnen van zo’n bedrijf aan huis niet eenvoudig”, herinnert Yvonne zich. “Daar kwam bij dat mijn echtgenoot, officier bij de Koninklijke Luchtmacht, in die periode een paar maal werd gestationeerd op bases in Duitsland. Dat betekende veel heen en weer reizen en – met onze zonen in Apeldoorn – het in stand houden van twee huishoudens.” Mond-op-mondreclame Na de start groeide het klantenbestand gestaag, dankzij mailings, advertenties en – de allerbeste marketing – mond-tot-mondreclame. “De meeste


klanten zijn vrouwen. Zo’n negentig procent. Maar… de belangstelling van mannen voor een mooie huid groeit. Ook zij willen de veroudering vertragen.” In de loop van de tijd zijn de therapieën voor behandeling van de huid en de apparatuur daarvoor gegroeid en sterk verbeterd. “De meeste mensen starten met behandelingen op een leeftijd van veertig tot vijftig jaar. Maar tegenwoordig willen ook senioren er goed verzorgd uitzien. Heel grappig is dat ik nu soms drie generaties van een familie in mijn stoel krijg. Dat is een ontwikkeling van de laatste tien jaar.” Soms adviseert zij klanten om een dermatoloog te raadplegen, bijvoorbeeld als zich verschijnselen voordoen die op huidkanker kunnen wijzen. Anderzijds behandelt Yvonne ook mensen op advies van de dermatoloog als het gaat om niet-kwaadaardige afwijkingen. Een specifieke doelgroep vormen mensen met littekens, bijvoorbeeld door operaties of verbranding. Van De Parken naar Vlijtseweg Door de groei van de praktijk verhuisde Yvonne in 1998 naar een bedrijfspand aan de Vlijtseweg. Daar hanteert zij de shop-in-shopformule: naast haar eigen bedrijf zijn daar ook een aantal andere praktijken gevestigd. Op dit moment is er de praktijk gevestigd van een gespecialiseerde KNO-arts die zich heeft toegelegd op rimpelcorrecties, bijvoorbeeld door een Botoxbehandeling. De opleiding van een schoonheidsspecialiste vindt tegenwoordig plaats aan ROC’s, bijvoorbeeld in Arnhem en Zwolle. Het zijn opleidingen van twee of drie jaar, afhankelijk van het bereikte niveau. Onderdeel van de opleiding zijn stages bij bedrijven. Het bedrijf van Yvonne is een erkend leerbedrijf en zij begeleidt dan ook regelmatig stagiaires. Uiteraard hebben schoonheidsspecialisten ook hun eigen organisaties. Naast de Nederlandse bond voor schoonheidsspecialisten (ANBOS) is er een aparte

organisatie voor huidspecialisten. Yvonne is ook lid van een internationale organisatie, de CIDESCO, waarbij 58 landen zijn aangesloten. Deze organisatie stelt strenge kwaliteitseisen aan de leden. In Nederland zijn twintig bedrijven internationaal erkend. Cosmeceuticals Bij de afsluiting van ons gesprek komt de uitstraling van haar beroep aan de orde. “Ik vind het jammer”, zegt ze, “dat de schoonheidsspecialiste vaak nog gezien wordt als iemand die zich vooral bezighoudt met mooi en verwennen. Mijn beroep heeft zich inmiddels ontwikkeld en ik richt me met huidverzorging vooral op het optimaliseren van de huid. Doel is om de huid zo lang mogelijk in een goede conditie te houden en de normale huidveroudering zo veel mogelijk te vertragen. De ingrediënten die je daarbij nodig hebt, zijn niet cosmetica, maar cosmeceuticals: cosmetica met een helende werking. Juist door die ontwikkeling vind ik dit een mooi beroep. Ik wil er dan ook nog lang mee doorgaan.”

Algemene Ledenvergadering De Algemene Ledenvergadering (ALV) van wijkraad De Parken wordt gehouden op dinsdag 16 februari 2010 om 20.00 uur (de zaal is open vanaf 19.30 uur) in Gebouw Irene, aan de Koninginnelaan, direct bij de Grote Kerk. Het bestuur van de wijkraad zal terugblikken op de activiteiten 2009 en ingaan op de speerpunten voor 2010. Er komt die avond ook een gastspreker (wie precies is nog niet bekend) die zal spreken over het

(concept)beheerplan groen voor onze wijk. Een week voorafgaande aan de ALV zal via de website (www.deparken.nl) en het Apeldoorns Stadsblad de spreker(s) en agenda te vinden zijn. Zoals gebruikelijk wordt de avond afgesloten met een hapje en een drankje en kunt in informele sfeer nog even napraten. U bent van harte welkom!

Het Parkenblad 9


/A@@M DN ID@O O@ FJJK NODEG @>CO@M R@G /A@@M FPI E@ JQ@MDB@IN R@G >M@kM@I ?JJM ?@ EPDNO@ F@PU@N O@ H<F@I

8JK XFSEFO HFHSFQFO EPPS EF XBSNF BNCJBODF JO EF BEWFSUFOUJFT WBO .BSU ,MFQQF /B FFO TIPXSPPNCF[PFL XB SFO XF WFSLPDIU POT IVJT XJMEFO XF JOHFSJDIU [JFO WPMHFOT .BSUT DPODFQU °%F LVOTU WBO NPPJ XPOFO± %F KVJTUF LFV[F EBU XFSE POT TOFM EVJEFMJKL¥

RKKN AAJ RKHHA@ECA NABANAJPEA >AVKAG

888 ."35,-&11& /-

"1&-%003/ /PPSE 7MJKUTFXFH


%F LVOTU WBO NPPJ XPOFO

Ralph Lauren

Designers Guild

Mulberry

Nobilis

Gant

Lizzo

PAINTING THE PAST


s

s s

O_

<\kbXd\i GfkaX[fi`\ `j _…k X[i\j mffi \\e ^\q\cc`^ \k\eka\% E\\d gcXXkj XXe „„e mXe [\ _l`j\c`ab\ kX]\cka\j \e n`a m\iqfi^\e l \\e j]\\imfcc\ Xmfe[% Feq\ ?fccXe[j\ \e @kXc`XXej\ ^\i\Z_k\e j\im\i\e n`a `e ^cf\`\e[ _\k\ gfka\j \e gXee\ka\j qf[Xk l iljk`^ mXe ln \k\e blek ^\e`\k\e D\k )' g\ijfe\e f] d\\i ^\e`\k l mXe _\\ic`ab *$^Xe^\e Yl]]\k% Feq\ \\kbXd\i `j [Xe _\c\dXXc mXe l% Eetkamer Potjandorie is 7 dagen per week geopend. <\kbXd\i GfkaXe[fi`\ `j fg\e mXe nf\ej[X^ kfk \e Op maandag en dinsdag kunt u vanaf 20 personen d\k qfe[X^% Fg dXXe[X^ \e [`ej[X^ blek l mXeX] de eetkamer voor u exclusief reserveren. )' g\ijfe\e [\ \\kbXd\i mffi l \oZclj`\] i\j\im\i\e% U kunt vanaf 5 uur bij ons terecht. Onze keuken sluit niet L blek mXeX] , lli Y`a fej k\i\Z_k% Feq\ b\lb\e jcl`k e`\k voor 9 uur. Voorkom teleurstelling en reserveer! mffi 0 lli% Mffibfd k\c\lijk\cc`e^ \e i\j\im\\i ;[jaWc[h Fej`WdZeh_[ =Wp[bb[ijhWWj '/W" 7f[bZeehd J[b[\eed &++ +(' /* '/

! k\^\e `ec\m\i`e^ mXe [\q\ X[m\i\ek`\ bi`a^ l Xcj l d\k m`\i g\ijfe\e bfdk \k\e ( _ff][^\i\Z_k ^iXk`j%

u en uw gasten zijn onze zorg! nnn%gfkaXe[fi`\%ec

12

Het Parkenblad

Oprichter Michael Mairhofer heeft tien jaar ervaring als gediplomeerd specialist in allround granitoaanleg, -reparatie en -restauratie, het professioneel polijsten en reinigen van aanrechtbladen en badkamers. Koninginnelaan 239 7315 DW Apeldoorn T 055-5791565 of 06-21818622 www.granitodiitalia.nl


Gewijzigde planning

Regentesselaan en omgeving Zoals u heeft kunnen lezen in de voorgaande artikelen in Het Parkenblad en in de twee gemeentelijke nieuwsbrieven, gaat de Regentesselaan op de schop. Momenteel wordt er een aannemer gezocht die de herinrichting van de Regentesselaan plus de rioolvervangingen kan gaan uitvoeren. Wat moet er verder nog gebeuren voor de uitvoering?

O

Op 14 mei heeft de gemeenteraad het besluit genomen om uitwerking te geven aan het voorgestelde ontwerp van de Regentesselaan inclusief de financiering die daarbij hoort. Dit goedgekeurde plan gaat uit van het handhaven van vijf bijzondere bomen aan de westzijde (ING-bank) en het kappen van alle andere bomen. Het definitief ontwerp heeft tot 16 oktober in het gemeentehuis ter inzage gehangen. Bestemmingsprocedure Omdat er ‘slechts’ één rij nieuwe bomen in de Regentesselaan zal worden gerealiseerd en omdat er een vrijliggende fietsdoorstroomas wordt aangelegd, is er een bestemmingsprocedure noodzakelijk. De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurhistorie en Monumentenzorg, de afdeling Monumenten van de gemeente en de commissie Ruimtelijke kwaliteit hebben hun goedkeuring gegeven op het ontwerp. Inmiddels is de termijn van ter visie legging gestart op 18 november. Deze loopt af op 31 december 2009. Kapvergunning Voor de kap van de bomen in de Regentesselaan is een vergunning verleend. Binnen de termijn van zes weken zijn er twee bezwaren aangetekend tegen deze kapvergunning. Inmiddels zijn deze bezwaren behandeld in de commissie Bezwaar en beroep. Deze commissie zal advies uitbrengen aan het college van Burgemeester en Wethouders hoe verder te handelen. De bomen worden in ieder geval niet

gekapt voordat werkelijk gestart wordt met de werkzaamheden. Dit is ook in de kapaanvraag zo gemeld. Martin Staal, projectleider openbare ruimte, gemeente Apeldoorn

Planning De (bijgestelde) planning op hoofdlijnen is als volgt: oktober 2009 opstarten aanbestedingsprocedure november 2009 aanbesteding van het project december 2009 einde ter visie legging ontwerp bestemmingsplan Regentesselaan december 2009 start uitvoering Van der Houven van Oordtlaan januari 2010 starten uitvoering overige wegvakken (gefaseerd) november 2010 Regentesselaan volledig geopend voor alle verkeer (onder voorbehoud van weersomstandigheden, evenementen en procedures) Tussen start uitvoering en eind maart worden de bomen gekapt. Maar zeker niet eerder dan dat de uitvoering werkelijk wordt gestart.

Het Parkenblad 13


WAT IS UW WONING EIGENLIJK WAARD?

Tel. 055 - 526 88 00 www.hagemakelaars.nl

Kring-apotheek Loolaan regio-winnaar! Kring-apotheek Loolaan is een van de beste Kring-apotheken van Nederland! De apotheek is op zaterdag 3 oktober op een landelijke bijeenkomst van alle Kring-apotheken uitgeroepen tot beste Kring-apotheek van de regio Meppel-Zuid. Na een onderzoek onder alle 320 Kring-apotheken eindigde de apotheek als beste in een van de zes regio’s. Dit is het resultaat van een onderzoek dat het hele jaar heeft plaatsgevonden. Alle Kring-apotheken zijn kwalitatief getoetst aan voorafgestelde criteria. Er is driemaal een mysterybezoeker in de apotheek geweest met een bepaalde vraag, zonder dat de apotheek daarvan wist. Ook werd gekeken of er voldoende voorlichtingsmateriaal in de apotheek aanwezig was en of het assortiment uitgebreid was. Een vraag van een ‘testpatiënt’ met een complexe vraag moest zorgvuldig worden afgehandeld. Die afhandeling is beoordeeld door een deskundige jury. Kortom, een prestatie om trots op te zijn! Digitaal Medicatie Dossier Via onze website kunt u zich aanmelden voor het Digitaal Medicatie Dossier (DMD). Met het DMD kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikken over uw actuele medicatiedossier. Tevens biedt het DMD de mogelijkheid nieuwe herhaalrecepten bij een van de aangesloten huisartsen aan te vragen. U kunt uw gegevens overal ter wereld raadplegen. Het enige wat u nodig heeft, is een mobiele telefoon, een internetaansluiting en een e-mailadres. Naast het DMD kunt u eenvoudig gebruik maken van de pil- en diabetesservice. Ook kunt u uw reeds in huis aanwezige herhaalrecepten direct bij de apotheek aanvragen. Nieuw is onze webshop. U kunt via de webshop 24 uur per dag een groot assortiment artikelen die zonder recept verkrijgbaar zijn, bestellen. De vertrouwde zorg van uw Kring-apotheek met het gemak van internet! Reizigersadvisering Gaat u binnenkort op reis en heeft u reisadvies nodig? In de regio is een aantal huisartsen gespecialiseerd in het geven van reizigersadvies. Zij kunnen u onder meer exact vertellen of en welke vaccinaties u nodig heeft, afhankelijk van het reisschema. In de apotheek is een ruim assortiment van vrij verkrijgbare artikelen die van nut kunnen zijn tijdens deze verre reizen. U kunt hierbij denken aan pijnstillers, antimuggenmiddelen, en middelen tegen diarree en uitdroging, maar ook bijvoorbeeld steriele injectienaalden en spuiten. Daarnaast hebben we de meest voorgeschreven vaccins standaard op voorraad.

Kring-apotheek Loolaan Loolaan 35 Tel: 055-5220522 E-mail: info@kring-apotheekloolaan.nl www.kring-apotheekloolaan.nl

14

Het Parkenblad


F

Straatfeest in Italiaanse sfeer

‘Festa della Generali i Heutszi’ – dat was de naam van het (Italiaanse) feest dat op zaterdag 20 juni in het eerste deel van de Generaal van Heutszlaan plaatsvond. Maar liefst zeventig volwassenen en kinderen ontmoetten elkaar onder het genot van heerlijke Italiaanse gerechten en deden spelletjes voor jong en oud. Waar ‘s ochtends nog tweehonderd meter Italiaanse vlaggenslingers in de stromende regen werden opgehangen, konden de kinderen (maar ook de ouderen) zich ‘s middags in

de zon uitleven in kruiwagen-sponzen-gooien, het gezamenlijk skilopen, de ‘wandelende rups’ en volleyballen. Na het sportieve deel, de prijsuitreiking en de borrel kwamen uit de huizen de heerlijkste, zelfgemaakte Italiaanse pastaschotels, salades, soepen en desserts tevoorschijn. Het feest ging dan ook door tot middernacht... Marisca Lanni-Lottgering, bewoonster Generaal van Heutszlaan

H

Beste van Apeldoorn gebundeld

‘Het Beste van Apeldoorn’ – zo heet de nieuwe stadsgids van Apeldoorn, die dit voorjaar is verschenen. Hierin staan een aantal Apeldoornse parels op een eigentijdse wijze in de schijnwerpers. Naast bekende trekpleisters als Paleis Het Loo, Apenheul en Radio Kootwijk wordt in de gids ook aandacht geschonken aan het kunstwerk ‘de Poema’ op de Vellertheuvel, het multifunctionele sportcentrum Omnisport Apeldoorn, het CODA Museum en het Stationsplein. Ook zijn in de stadsgids een wandelroute en een fiets/autotour opgenomen. De wandelroute ‘Rondje Binnenstad’ start in het Oranjepark en laat de mooiste plekjes in het Apeldoornse centrum en de wijk De Parken zien. De route is ongeveer vijf kilometer lang. De fiets/autotour van 120 kilometer voert onder andere langs Hoog Soeren, Hoog Buurlo, Radio Kootwijk, Park de Hoge Veluwe en Hoenderloo. De stadsgids is (gratis) verkrijgbaar via het VVVkantoor. Overigens is van tien beeldbepalende iconen die in de stadsgids gepresenteerd worden, een video gemaakt. U kunt deze video bekijken via de website van de gemeente Apeldoorn, www.apeldoorn.nl.

Het Parkenblad 15


Terug in de tijd

Achter de gevel van… Paslaan 11 Enige tijd geleden kreeg Bert Kompanje van mevrouw Dijkstra-Van den Beld toestemming om foto’s die zijn gemaakt voor en door de architect Van den Beld, te gebruiken voor de site www.parkenbuurt.nl. Daarbij zat ook een serie foto’s van de oude bioscoop Minerva aan de Paslaan. Een mooie aanleiding voor Bert Kompanje om in de geschiedenis van dit pand te duiken.

O

Op 20 november 1917 stond in de krant dat “aan de Paschlaan een nieuw Bioscoop-theater gebouwd zal worden naar de plannen van het Architectenbureau Han en C. Wegerif te ’s-Gravenhage”. In maart 1918 werd de NV Bioscoop-Theater Minerva opgericht en in de krant van 4 april 1918 stond vermeld dat er foto’s te zien waren hoe de nieuwe zaal eruit zou gaan zien. Op vrijdag 6 december 1918 is aan de Paschlaan het nieuwe Minerva Theater geopend. Het was de tweede bioscoop in Apeldoorn met die naam. Het oude Minerva Theater met ‘bioscope’ stond aan de Stationsstraat, in de buurt van het oude Kantongerecht (nog niet duidelijk waar dit heeft gestaan). Taal van een nieuwe tijd In de Nieuwe Apeldoornsche Courant is een verslag te lezen van de openingsavond, waarbij het filmspel Gloria Transita (Vervlogen Roem) werd vertoond en opgevoerd. De burgemeester en andere vooraanstaande personen waren aanwezig. Nog niet zo lang vóór de opening had de gemeenteraad de leeftijdsgrens voor bezoekers van ‘lichtbeeldenvertoningen’ op achttien jaar gesteld. Aan de linkerkant van het nieuwe theater was een chocolaterie gevestigd en aan de rechterkant een wachtkamer-lunchroom. Beide zaken, die werden gedreven door de firma J.W. Schuld, waren ook vanuit de vestibule van de bioscoop bereikbaar. Het complex was een ontwerp van de architect Chris Wegerif. De krant schreef dat het gebouw in- en uitwendig “de taal van een

nieuwe tijd spreekt”. Om de een of andere reden liep het niet zo goed met het bioscoopbezoek en moest men na een goed jaar de zaak sluiten. Verbouwingen Nieuwe eigenaar werd N.J. Boon, die het complex overnam van B.A. Wentzel. In 1920 werd een verbouwing uitgevoerd. Hierbij werd ook een nieuw plafond aangebracht in de vorm waarin het ook nu nog te zien is, naar een ontwerp van de Haagse architect J.C. van Dorsser. Waarschijnlijk was Van Dorsser gevraagd omdat Chris Wegerif inmiddels was overleden. In de krant is een beschrijving gegeven van de veranderingen: “De zeer moderne kleuren van vroeger zijn vervangen door een effen zachtgrijze tint, wanden en plafond geheel bedekkend. Die wanden en plafond zijn eveneens veranderd. Het hooge plafond heeft plaatsgemaakt voor een tonrond plafond… waardoor de zaal minder groot en hoog lijkt te zijn. Ook de verlichting heeft een wijziging ondergaan. De talrijke gekleurde lichten, die, groote, kleurige waterdruppels gelijk, van het plafond en de steunen tegen de wanden afhingen, zijn vervangen door een drietal gesmede lichtkronen.” Ook de winkels waren verdwenen. In plaats daarvan was nu een pauze- en wachtruimte ingericht. In de Beeldbank van CODA zijn nog foto’s te zien van het interieur en het plafond uit het ontwerp van Chris Wegerif. Van Minerva naar Menorah In 1941 werd de voorgevel aangepast, naar een ontwerp van de architect Van den Beld. De voorkant

16

Het Parkenblad


van de beide winkels met het ene grote raam en de deur werden vervangen door drie ramen en ook de entree van de bioscoop zelf werd gemoderniseerd. Ook is, volgens de foto’s van de architect, het interieur en met name weer het plafond, zeer grondig aangepakt. Er zijn (nog) geen bouwtekeningen gevonden van deze aanpassingen. In 1984 zijn er intern nog verbouwingen geweest toen de Evangelische Zendingsgemeente het gebouw als kerkruimte ging gebruiken. Sindsdien staat er boven de ingang geen Minerva meer, maar Menorah.

van olst/schilders Maak van uw woning een plaatje Ook deze winter hebben wij weer een zeer aantrekkelijke winterschilderactie voor particulieren, wij vertellen u daar graag persoonlijk meer over. Dan bespreken wij de mogelijkheden en geven u vakkundig advies. Daarna ontvangt u, geheel vrijblijvend, een heldere offerte. U kunt ons natuurlijk ook mailen, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Van Olst Schilders B.V. is een AF ERKEND bedrijf, u bent dus verzekerd van een betrouwbare partner in de zorg voor uw woning. tel. 055 - 3554091 info@vanolstschilders.nl www.vanolstschilders.nl

SCHILDER GLASZETTER BEHANGER

ERKEND SCHILDERSEN AFWERKINGSBEDRIJF

Het bestuur van wijkraad De Parken wenst u alvast prettige kerstdagen en alle goeds voor 2010.

Adressen

Colofon

Wijkraad De Parken postadres: Prins Mauritslaan 2 7316 EM Apeldoorn mailadres: info@deparken.nl webadres: www.deparken.nl

Het Parkenblad is een uitgave van wijkraad De Parken. Het verschijnt twee keer per jaar en wordt gratis bezorgd op ruim 990 adressen in de wijk De Parken in Apeldoorn.

Bestuursleden R. Sijbesma (Dolf), voorzitter, telefoon: 055-5760880 L.J. Labrujere (Leo), vice-voorzitter, telefoon: 055-3554685 W.A. Stegink (Willem), secretaris, telefoon: 055-5763449 H. Hopman (Henny), penningmeester, telefoon: 055-5760660 H. ter Braak (Hetty), lid, telefoon: 055-5787850 G.H. Meijerman (Gert), juridisch adviseur telefoon: 055-5789279

Redactie Hetty ter Braak, Karlijn van Onzenoort Samenstelling en eindredactie Karlijn van Onzenoort Fotografie Luud Riphagen (o.a. foto omslag), e.a.

Redactieadres Het Parkenblad p/a Generaal van Heutszlaan 12 7316 CH Apeldoorn parkenblad@deparken.nl Advertenties Penningmeester wijkraad De Parken, telefoon: 055-5760660 Lay-out en druk VDA-groep, Apeldoorn

Het Parkenblad 17


7384 CP WILP - ENKWEG 10 TELEFOON 0571- 26 14 39 INTERNET www.ajbessels.nl

NIEUWBOUW

I

VERBOUW

I

RESTAURATIE/ONDERHOUD

w w w. b e w e g i n g s s t u d i o p l u s . n l

Ons vakmanschap waarborgt uw succes! Wij geven u gaarne deskundig advies.

18

Gewoon Goed Bewegen Body Conditioning – goede houding en souplesse • spierkorset verstevigen • veel aandacht voor de juiste houding en bewegingstechniek

Jazz & Show Dance – swing it out! • jazz, moderne jazz en show dance • conditie opbouwen • nummer 1 is... plezier in het dansen! BBB – probleemzones aanpakken • aanpakken van de drie grote spiergroepen: Buik, Billen en Benen • plus... conditietraining op swingende muziek

Kinderdans - NIEUW NIEUW NIEUW • Dansen-met-je-(klein)kind, 2-4 jaar • Kids Jazz! voor kinderen van 4-6 jaar • Kids Jazz! voor kids van 7-9 jaar • info@bewegingsstudioplus.nl • 06-50518882 • Regentesselaan 15, Apeldoorn

Het Parkenblad

Bewegingsstudio Plus unieke lessen – kleine groepen


Stukkie lopen? Ik ben Amazing Jack, aangenaam. Goed getraind, barstensvol ideeĂŤn, nieuwsgierig en een doordouwer. Maar bovenal een trouwe vriend. Als viervoetige duizendpoot loop ik al jaren mee. Soms aangelijnd, maar veel vaker kwispelend voorop. Ik raak het spoor nooit bijster, weet de lekkerste hapjes te vinden, plas tegen de hoogste bomen en ruik gevaar al van kilometers afstand. Als u een communicatieadviesbureau zoekt met de eigenschappen van Amazing Jack bent u bij ons aan het juiste adres. Zoals het goede terriĂŤrs betaamt zetten wij onze tanden graag in uw marketingcommunicatie. Bel eens voor een verfrissend ommetje!

6ERZETSSTRIJDERSPARK !PELDOORN s 4 s WWW AMAZING NL


De meesterschilder voor de prijs van een winterschilder!

Je hebt schilders en je hebt meesterschilders. De vaklieden van te Loo behoren duidelijk tot die tweede categorie. Daarom is het goed nieuws dat zij deze winter voor u klaarstaan tegen de tarieven van een gewone winterschilder. U krijgt een korting van 25 euro per man per dag. En alsof dat nog niet genoeg is, geeft te Loo u bij uw opdracht een reproductie (ca. 100 x 150 cm) van een prachtschilderij naar keuze cadeau. Meesterlijk toch?

Nu met GRATIS reproductie op doek van een Hollandse meesterschilder!

Watermanstraat 100, 7324 AK Apeldoorn, telefoon (055) 366 53 33, info@teloo.nl, www.teloo.nl