Page 1

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ΢ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ΢ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ΢ 5η Τγειονομική Πεπιθέπεια Θεζζαλίαρ & ΢ηεπεάρ Δλλάδαρ

ΑΜΦΗ΢΢Α, 9/11/2009 ΑΡ. ΠΡΩΣ: 8532

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟ΢ΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΦΗ΢΢Α΢ Γ/Ν΢Ζ: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΠΡΟ΢: ΑΘΖΝΑΗΚΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ ΣΜΖΜΑ: ΠΡΟ΢ΩΠΗΚΟΤ ΓΖΜΟ΢ΗΔΤ΢ΔΩΝ ΣΑΥ. Γ/Ν΢Ζ: ΑΜΦΗ΢΢Α 1. ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΖ ΣΑΥ. ΚΩΓ: 331 00 2. ΑΓΔ΢ΜΔΤΣΟ΢ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ΢: Η. ΘΔΟΓΩΡΟΠΟΤΛΟΤ 3. ΑΓΓΔΛΗΟΦΟΡΟ΢ ΘΔ΢/ΝΗΚΖ΢ ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 2265023852 4. Ζ ΩΡΑ ΣΖ΢ ΦΩΚΗΓΑ΢ FAX: 2265022086 (e-mail: bccnet@otenet.gr) FAX: 2103226238 ΘΔΜΑ: «Γημοζίεςζη πποκήπςξηρ» ΢ΥΔΣ: Παξαθαινχκε λα δεκνζηεχζεηε ζηηο παξαπάλσ εθεκεξίδεο , ηελ πξνθήξπμε πνπ ζαο ζηέιλνπκε γηα ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ Δ΢Τ επί ζεηεία δχν (2) θνξέο, ζηηο 12 -11-2009 και ζηιρ 16 -11-09 θαη λα καο ζηείιεηε δχν (2) θχιια ηεο Δθεκεξίδαο πνπ ζα δεκνζηεπζεί καδί κε ην ζρεηηθφ ηηκνιφγην γηα εμφθιεζή ζαο. Η ηηκνιφγεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί δεκνζηεχζεσο πξνθεξχμεσλ θαη αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. ζηνλ ηχπν, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ζα αλαγλσξίδεηαη ε ζρεηηθή δαπάλε. Ο Γ/ΝΣΖ΢ Γ/ΚΟΤ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖ΢Ζ: 1. Τποςπγείο Τγείαρ & Κοιν. Αλληλεγγύηρ Γενική Γ/νζη Τπηπεζιών Τγείαρ Ζ. ΛΗΑΡΑΚΖ΢ Γ/νζη Πποζυπικού Ν.Π. Σμήμα Α΄, 101 87 Αθήνα 2. 5η Τ.ΠΔ.Θεζζαλιαρ & ΢ηεπεάρ Δλλάδαρ mmak@dypethessaly.gr 3. ΚΔΠΤΚΑ 5ηρ Τ.ΠΔ.Θεζζαλίαρ & ΢ηεπεάρ Δλλάδαρ Νικηηαπά 18, 412 21 Λάπιζα 4. Πανελλήνιο Ηαηπικό ΢ύλλογο Πλοςηάπσος 3, 106 75 Αθήνα 5. Δλληνική Οδονηιαηπική Ομοζπονδία Θεμιζηοκλέοςρ 38, 106.78-Αθήνα 6. Γεν. Γπαμ. Απόδημος Δλληνιζμού Σμήμα ΢ςμπαπάζηαζηρ Παλιννοζηούνηυν Εαλοκώζηα 10, 106 71 - ΑΘΖΝΑ 7. Οδονηιαηπικούρ ΢ςλλόγοςρ ηηρ σώπαρ 8. Δ.Η.Ν.Α.Π. Ακαδημίαρ & Θεμιζηοκλέοςρ 34, ΣΚ 106 78


9. Δ.Η.Ν.Β.Δ.Θ. Νοζ/μειο Άγιορ Γημήηπιορ Δ. Ευγπάθος 2, 546 34 Θεζζαλονίκη 10. Δ.Η.Ν.Π.Η.΢. Γενικό Νοζοκομείο Πάηπαρ, 263 35 Πάηπα 11. Δ.Η.Ν.Γ. Γενικό Νοζοκομείο Ρόδος, 851 00 Ρόδορ 12. Π.Δ.Γ.Ν.Η.Κ. Γενικό Νοζοκομείο Υανιών, 731 00 Υανιά 13. Δ.Η.Ν.Γ.Δ. Γενικό Νοζοκομείο Ηυαννίνυν, 452 21 Ηυάννινα 14. Όλα ηα Νοζοκομεία ηηρ σώπαρ 15. Δθημεπίδα ηος «ΤΠΔ΢ΓΓΑ/ΓΓΓΓ», FAX 2103647886


ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ΢ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ΢ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ΢ 5η Τγειονομική Πεπιθέπεια Θεζζαλίαρ & ΢ηεπεάρ Δλλάδαρ

ΑΜΦΗ΢΢Α, 9/11/2009 ΑΡ. ΠΡΩΣ: 8532

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟ΢ΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΦΗ΢΢Α΢ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔ΢ΔΩΝ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΩΝ ΗΑΣΡΩΝ Σο Γενικό Νοζοκομείο Άμθιζζαρ, αθού έλαβε ςπότη: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1397/83 «Δζληθφ ΢χζηεκα Τγείαο». 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3204/03 (ΦΔΚ 296/Α/23-12-2003) 3. Σν Π.Γ. 131/87 (ΦΔΚ 73/87 η. Α΄) 4. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.1759/88 (ΦΔΚ 50/88 η. Α) φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 39 ηνπ Ν.2072/92 (ΦΔΚ 125/92 η. Α) 5. Σηο δηαηάμεηο άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 1965/91. 6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2071/92 άξζξν 65 θαη 84. 7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2519/97 (ΦΔΚ 165/97 η. Α’) άξζξν 34 8. Σελ ΓΤ 13α/39832/97 απφθαζε (ΦΔΚ 1088/97 η. Β’) «Ιεξάξρεζε θξηηεξίσλ θξίζεο θαη ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ππνςεθίσλ γηα ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ Δ.΢.Τ.» 9. Σελ ΓΤ /νηθ. 41255/92 (ΦΔΚ 97/25-2-93 η. Β΄) Τπνπξγηθή απφθαζε φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΓΤ 1γ/νηθ.25338/10-5-93 (ΦΔΚ 376/93 η. Β΄), θαη ΓΤ 13α/29804/15-9-97 (ΦΔΚ 859/269-97 η. Β’) Τπνπξγηθέο απνθάζεηο. 10. Σνλ νξγαληζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 11. Σνλ Ν.2737/99 άξζξν 39. 12. Σνλ Ν. 2716/99. 13. Σνλ Ν. 2955/01 άξζξν 10. 14. Σνλ Ν.2889/01 (ΦΔΚ 37 η.Α΄/2-3-2001) άξζξν 13. 15. Σνλ Ν. 3106/03 άξζξν 39. 16. Σνλ Ν. 3172/03. 17. Σνλ Ν. 3252/04 18. Σνλ Ν. 3293/04 19. Σνλ Ν. 3527/07 άξζξν 3. 20. Σνλ Ν.3754/09 (ΦΔΚ 43/11-3-09Σ.Α΄) Ρχζκηζε φξσλ Απαζρφιεζεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ ηαηξψλ Δ΢Τ, ζχκθσλα κε ην π.δ 76/05 θαη άιιεο δηαηάμεηο . 21. Σελ ππ΄ αξηζ. Φ6/16840/20-10-2009 απφθαζε ηεο 5εο Τ.ΠΔ. Θεζζαιίαο & ΢ηεξεάο Διιάδαο πεξί εγθξίζεσο ηεο πξνθήξπμεο κηάο (1) ζέζεο εηδηθεπκέλνπ ηαηξνχ Δπηκ. Β΄ Οδνληηαηξηθήο ε νπνία θελψζεθε ζηηο 7-9-2009 ιφγσ παξαίηεζεο ηνπ ηαηξνχ πνπ ππεξεηνχζε ε νπνία έγηλε απνδεθηή κε ηελ Τ10α/123984/22-9-2009 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 809/2-10-09 η. ηξίην. 22. Σελ ππ’ αξηζκ. 34/7-10-2009 απφθαζε ηνπ Γ.΢. ηνπ Ννζνθνκείνπ καο .


ΠΡΟΚΖΡΤ΢΢ΔΗ Σελ πιήξσζε ηεο παξαθάησ ζέζεσο εηδηθεπκέλνπ ηαηξνχ Δ΢Τ επί ζεηεία ζηνλ Δηζαγσγηθφ Βαζκφ Δπηκειεηή Β΄ γηα ην Ννζνθνκείν καο σο εμήο. (1) θέζη Διδικεςμένος Ηαηπού ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΖ΢ ζηον ειζαγυγικό βαθμό Δπιμεληηή Β΄ Γηα ηηο παξαπάλσ ζέζεηο γίλνληαη δεθηνί σο ππνςήθηνη νη Οδνληίαηξνη πνπ έρνπλ : Α. Διιεληθή ηζαγέλεηα ή ηζαγέλεηα θξάηνπο – κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. εθφζνλ ν ππνςήθηνο έρεη ηζαγέλεηα θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο πξέπεη απαξαίηεηα λα γλσξίδεη ηελ Διιεληθή γιψζζα Β. Άδεηα άζθεζεο Ιαηξηθνχ Δπαγγέικαηνο Γ. Σίηιν αληίζηνηρν κε ηε ζέζε ηεο Ιαηξηθήο εηδηθφηεηαο Γ. Ηιηθία πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ην 40ν έηνο . Δ. Διάρηζην ρξφλν άζθεζεο επαγγέικαηνο γηα ηελ ζέζε Δπηκειεηή Β΄ (5) ρξφληα. Οη ππεξεηνχληεο ηαηξνί ζην Δ΢Τ δελ κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ άιιε ζέζε ζην Δ.΢.Τ. μέσπι 31 Γεκεμβπίος 2010, εθηφο αλ παξαηηεζνχλ κέρξη ηελ ιήμε ηεο εθάζηνηε πξνθήξπμεο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ ζηελ Αίηεζε- Γήισζε ζην ππνζηνηρείν (7) ηα εμήο: « ΄Δρσ παξαηηεζεί κε ηελ ππ΄αξηζκ. Πξση ……… αίηεζε παξαίηεζεο απφ ηε ζέζε ηνπ λνζνθνκείνπ …………., πξνθεηκέλνπ λα ζέζσ ππνςεθηφηεηα ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε. Η παξαίηεζε κνπ έγηλε απνδεθηή κε ηελ αξηζκ …….. απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ (ΦΔΚ ……) ή γηα ηελ παξαίηεζε κνπ δελ έρεη εθδνζεί Απφθαζε παξαίηεζεο θαη ππνρξενχκαη κε ηελ έθδνζε ηνπ ΦΔΚ απνδνρήο ηεο παξαίηεζεο λα ελεκεξψζσ ζρεηηθά ηελ ππεξεζία ζαο πξηλ ηελ νξηζηηθή θξίζε απφ ην αξκφδην ΢πκβνχιην θξίζεσλ ηαηξψλ. ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ Οη ελδηαθεξφκελνη ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 1. Αίηεζε – Γήισζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαηά εηδηθφηεηα θαη βαζκφ ζε εηδηθφ έληππν πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Ννζνθνκείν, ζπκπιεξσκέλε κε επζχλε ηνπ ππνςεθίνπ κε αθξίβεηα ηα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη ζ’ απηή. Αηηήζεηο ζε άιιν έληππν δελ γίλνληαη δεθηέο. 2. Αληίγξαθν πηπρίνπ επηθπξσκέλν. 3. Αληίγξαθν απφθαζεο άδεηαο άζθεζεο Ιαηξηθνχ Δπαγγέικαηνο επηθπξσκέλε. 4. Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Οδνληηαηξηθνχ ΢πιιφγνπ πνπ λα θαίλεηαη: - Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο άζθεζεο ηνπ Οδνληηαηξηθνχ Δπαγγέικαηνο. 5. Πηζηνπνηεηηθφ γελλήζεσο. 6. Δπίζεκα πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηψζεηο γηα ηελ απφδεημε ησλ νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ, ηα νπνία αλ είλαη απφ μέλε ρψξα πξέπεη λα είλαη επίζεκα κεηαθξαζκέλα, απφ ηελ νηθεία πξνμεληθή αξρή ηεο Διιάδαο. 7. Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη: α. φηη δελ έρεηε αξλεζεί δηνξηζκφ ζε ζέζε θιάδνπ γηαηξψλ Δ΢Τ ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε φηη έρνπλ ζπκπιεξσζεί δχν (2) ρξφληα απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο αλάιεςεο ππεξεζίαο β. φηη δελ έρεηε παξαηηεζεί απφ ζέζε θιάδνπ γηαηξψλ Δ΢Τ πξηλ ηελ ζπκπιήξσζε ελφο (1) έηνπο απφ ην δηνξηζκφ ζαο ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε φηη έρνπλ ζπκπιεξσζεί δχν (2) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία παξαίηεζή ζαο θαη γ. φηη δελ ππεξεηείηε ζε ζέζε θιάδνπ γηαηξψλ Δ΢Τ 8. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ζην νπνίν λα γξάθνληαη πεξηιεπηηθά ηα πξνζφληα θαη ηδηαίηεξα εθείλα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν.2519/97, δειαδή: - Ιαηξηθή πξνυπεξεζία (πξνθεηκέλνπ γηα ηηο ζέζεηο Δπηκ. Α’ θαη Γ/ληψλ πξνυπεξεζία ζε Ννζνθνκείν ηεο Διιάδαο ή ηνπ Δμσηεξηθνχ ζε θνξείο Πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ζε ηδησηηθφ ηνκέα θαη ζε ειεχζεξν επάγγεικα. πξνθεηκέλνπ γηα ζέζεηο Δπηκ. Β’ θαη Δπηκ. Γ’ πξνυπεξεζία ζην Δ΢Τ.


Κιηληθή εκπεηξία γηα ηηο ζέζεηο Δπηκ. Α’ θαη Γ/λησλ θαη εκπεηξία γηα ηηο ζέζεηο Δπηκ. Β’ θαη Δπηκ. Γ’. - Δπηζηεκνληθφ έξγν - Δθπαηδεπηηθφ έξγν - Αληαπφθξηζε ζην Ιαηξηθφ ιεηηνχξγεκα πξνθεηκέλνπ γηα ζέζεηο Δπηκ. Α’ θαη Γ/ληψλ. Οη Δπηζηεκνληθέο εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζην Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα πεξηιεπηηθά. Αληίηππα δεκνζηεπκέλσλ επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ θαη επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ζηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπζεί ηέηνηεο εξγαζίεο ππνβάιινληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ. Ο εηζεγεηήο ηνπ ΢πκβνπιίνπ θξίζεσο ή ην ίδην ην ΢πκβνχιην θξίζεσο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ θξηλφκελν ππνςήθην λα ηνπ πξνζθνκίζεη νπνηαδήπνηε εξγαζία αλαθέξεη ν ππνςήθηνο ζην βηνγξαθηθφ ηνπ ζεκείσκα. Δπηζηεκνληθέο εξγαζίεο γξακκέλεο ζε μέλε γιψζζα, πξέπεη λα ππνβάιινληαη θαη κεηαθξαζκέλεο ζηα Διιεληθά. -

ΠΡΟΘΔ΢ΜΗΑ Η Αίηεζε – Γήισζε θαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη εηο ηπιπλούν κε αξηζκεκέλεο ζειίδεο θαζψο επίζεο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη θαη ην ζχλνιν ησλ ζειίδσλ πνπ θαηαηίζεληαη, ζην Σκήκα Πξνζσπηθνχ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Άκθηζζαο κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ήηνη απφ 17

Νοεμβπίος 2009 μέσπι και

7 Γεκεμβπίος 2009.

Αηηήζεηο – Γειψζεηο καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλν δέκα κέζα ζηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Άκθηζζαο (331.00 – Άκθηζζα). Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δίλνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ην Γξαθείν Πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην ηειέθσλν 2265023852.

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ΢ ΣΟΤ Γ.Ν. ΑΜΦΗ΢΢Α΢

ΚΑΠΠΟ΢ ΔΤ΢ΣΑΘΗΟ΢

prokiriksi-amfissa-odontiatros  

prokiriksi-amfissa-odontiatros

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you