Page 1


¢IOIKHTIKO ™YMBOY§IO OP£O¢ONTIKH ETAIPEIA TH™ E§§A¢O™ ¶Úfi‰ÚÔ˜: AÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: T·Ì›·˜: M¤ÏË:

¶. K·Ú‚ÂÏ¿˜ ¶. X·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ¶. ™ÎÔ˘Ï·Ú›Î˘ ¢. E˘ı˘ÌÈ¿‰Ô˘ E. IÁÁϤ˙Ô˜ M. K·Ï·‚Ú˘ÙÈÓfi˜ ¶. K·Ó·Ú¤Ï˘ A. KfiÎη˜ I. ™. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: OÚıÔ‰ÔÓÙÈ΋ EÙ·ÈÚ›· Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜ M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 95-97, 114 72 Aı‹Ó·, ÙËÏ.: 210 3615432 e-mail: info@grortho.gr ñ web site: www.grortho.gr

BOARD OF TRUSTEES GREEK ORTHODONTIC SOCIETY President: Vice-President: Secretary - General: Treasurer: Trustees:

P. Karvelas P. Hatzopoulos P. Skoularikis D. Efthimiadou E. Iglezos M. Kalavritinos P. Kanarelis A. Kokkas I. S. Papageorgiou

Information: Greek Orthodontic Society 95-97 Mavromichali Street, GR-114 72 Athens, Greece phone/fax: +30 210 3615432 e-mail: info@grortho.gr ñ web site: www.grortho.gr EÏÏËÓÈ΋ OÚıÔ‰ÔÓÙÈ΋ EÙ·ÈÚ›· Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜ Greek Orthodontic Society


11o ¢IE£NE™ ™YM¶O™IO OP£O¢ONTIKH™ AÁ·ËÙÔ› Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ, ªÂ ȉȷ›ÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÙÔ ¢. ™. Ù˘ OÚıÔ‰ÔÓÙÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Û·˜ ÚÔÛηÏ› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÙ ÛÙÔ 11Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ™˘ÌfiÛÈÔ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ì·˜, Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ 15-16 ª·˝Ô˘ 2010 ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Divani Acropolis ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ì·˜, ¤¯ÂÈ ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ͤÓÔ˘˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ê‹Ì˘, Ô˘ ı· ηχÙÂÈ ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ÔÚıÔ‰ÔÓÙÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ™˘ÌÔÛ›Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂÌÔÚÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ì ٷ ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓ· ÔÚıÔ‰ÔÓÙÈο ˘ÏÈο Î·È ÂÚÁ·Ï›·. ∏ ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÔÌÈÏ›· Ù˘ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˘ η˜ ª·Ú›·˜ ªÈ¯·Ï¿ÎË – ∫fiÏÏÈ·, Û¯ÂÙÈο Ì ٷ Â˘Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·Ú¯·›Ô ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ‚ÚÂÊÒÓ Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡ÊıËΠÛÙËÓ ∞ÛÙ˘¿Ï·È· Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì ÙËÓ ÍÂÓ¿ÁËÛË ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÎÚfiÔÏ˘. ∆Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ OÚıÔ‰ÔÓÙÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ ÙÔ ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ ‰È·Ï¤ÍÂˆÓ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ ‰È· ‚›Ô˘ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ ÔÚıÔ‰ÔÓÙÈÎÒÓ Ô˘ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ™˘ÌfiÛÈÔ . ∆¤ÏÔ˜, ı· ı¤Ï·Ì ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì fiÛÔ˘˜ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, Ù· ̤ÏË Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙË ‰È·Ú΋ ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤‰ÚÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÂÓ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ ™˘ÌfiÛÈÔ ·˘Ùfi.

ªÂ ȉȷ›ÙÂÚË ÂÎÙ›ÌËÛË ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫·Ú‚ÂÏ¿˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ OÚıÔ‰ÔÓÙÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜

EÏÏËÓÈ΋ OÚıÔ‰ÔÓÙÈ΋ EÙ·ÈÚ›· Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜ Greek Orthodontic Society


11th INTERNATIONAL SYMPOSIUM Dear colleagues, πt gives great pleasure to the Board of Trustees of the Greek Orthodontic Society to invite you to participate in the 11th International Symposium which will take place during the weekend of May 15-16, 2010 at the hotel Divani Acropolis, in Athens. Following our Society’s scientific tradition, a very exciting program presenting various important orthodontic topics by expert foreign speakers worldwide known, has been planned. In addition, during the International Symposium, a commercial exhibition will be held demonstrating the most modern materials and instruments. Miss Maria Michalaki - Kollia will participate in the opening ceremony as the main speaker, presenting the findings of the unique ancient cemetery which was discovered in the Greek island of Astypalaia. The ceremony will be completed with a tour of the participants at the Acropolis Museum. The Board of Trustees believes that the high level of the lectures planned will enrich and upgrade the orthodontic knowledge of the participants. Finally, we would like to thank all persons involved in the organization of this affair, the members of our Society for their diachronic support and all the participants who contributed with their presence in this Symposium.

Sincerely Panagiotis Karvelas President Greek Orthodontic Society

EÏÏËÓÈ΋ OÚıÔ‰ÔÓÙÈ΋ EÙ·ÈÚ›· Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜ Greek Orthodontic Society


°ENIKE™ ¶§HPOºOPIE™ E°°PAºE™ ñ ¢IAMONH TO¶O™ TÔ ™˘ÌfiÛÈÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Divani Acropolis, ¶·ÚıÂÓÒÓÔ˜ 19-25, 117 42 Aı‹Ó· TËÏ.: +30 210 9280100 ñ Fax: +30 210 9214993 e-mail: info@divaniacropolis.gr ñ web site: www.divanis.com

°§ø™™A ŸÏ˜ ÔÈ ‰È·Ï¤ÍÂȘ Î·È ÙÔ ™˘ÌfiÛÈÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙ· AÁÁÏÈο. £· ˘¿Ú¯ÂÈ fï˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÛÙ· EÏÏËÓÈο.

EM¶OPIKH EK£E™H £· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÔÚÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÔÚıÔ‰ÔÓÙÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ.

°PAºEIA ™YM¶O™IOY H °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ™˘ÌÔÛ›Ô˘ ÛÙÔ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Divani Acropolis, ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ ·fi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, 15.05.2010 ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ K˘Úȷ΋, 16.05.2010 ·fi 07:30 ¤ˆ˜ 17:00.

°PAMMATEIA ¶PIN KAI META TO ™YM¶O™IO T· ÁÚ·Ê›· Ù˘ OÚıÔ‰ÔÓÙÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜.

KPATH™EI™ ¢øMATIøN ™TO •ENO¢OXEIO E›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·¢ı›·˜ ÎÚ¿ÙËÛË ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÛÙÔ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Divani Acropolis, ¶·ÚıÂÓÒÓÔ˜ 19-25, 117 42 Aı‹Ó· TËÏ.: +30 210 9280100 ñ Fax: +30 210 9214993 e-mail: info@divaniacropolis.gr ñ web site: www.divanis.com ¶·Ú·Î·Ï›Ûı fiˆ˜ ‰ËÏÒÓÂÙ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙÔ ™˘ÌfiÛÈÔ Ù˘ OÚıÔ‰ÔÓÙÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜ ÒÛÙ ӷ Ù‡¯ÂÙ Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ÙÈÌ‹˜.

TPO¶O™ E°°PAºH™ ™TO ™YM¶O™IO ŸÏ˜ ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÏËڈ̋ Û EYPø fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›. OÈ ÏËڈ̤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ EÙ·ÈÚ›·˜ ‹ Ì ÙËÓ Ù·¯˘‰ÚfiÌËÛË ÙÔ˘ ÂÓÙ‡Ô˘ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ: M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 95-97, 114 72 Aı‹Ó·, ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈ΋˜ ‹ ÙÚ·Â˙È΋˜ ÂÈÙ·Á‹˜ ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ OP£O¢ONTIKH™ ETAIPEIA™ TH™ E§§A¢O™ ‹ Ì ÏËڈ̋ ̤ۈ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ οÚÙ·˜ (VISA, MASTERCARD). OÈ ÂÁÁڷʤ˜ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ı· ηٷ¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Ô˘ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ı· ÈηÓÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏËÚfiÙËÙ·.

E¶I™TPOºH XPHMATøN ™E ¶EPI¶Tø™EI™ AKYPø™H™ ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·Î‡ÚˆÛ˘ Î·È ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ EÙ·ÈÚ›·˜ ¤ÁÁÚ·Ê˘ ÂȉÔÔ›ËÛ˘ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ Û˘ÌÔÛ›Ô˘ ı· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÙÔ 50% ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. EÏÏËÓÈ΋ OÚıÔ‰ÔÓÙÈ΋ EÙ·ÈÚ›· Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜ Greek Orthodontic Society


GENERAL INFORMATION REGISTRATION ñ ACCOMMODATION VENUE The Symposium will take place at the Hotel Divani Acropolis, 19-25 Parthenonos Street, 117 42 Athens, Greece Tel.: +30 210 9280100, Fax: +30 210 9214993 e-mail: info@divaniacropolis.gr ñ web site: www.divanis.com

OFFICIAL LANGUAGE All lecures will be presented in English. Simultaneous translation in Greek will be also available.

TRADE EXHIBITION A trade exhibition of orthodontic materials and equipment will take place during the symposium.

SYMPOSIUM OFFICE The Symposium office will be open at the Hotel Divani Acropolis from Saturday, 15.05.2010 to Sunday, 16.05.2010 from 07:30 to 17:00.

SECRETARIAT BEFORE AND AFTER THE SYMPOSIUM All requests should be addressed to the Greek Orthodontic Society, 95-97 Mavromichali Street, GR-114 72 Athens, Greece phone/fax: +30 210 3615432 e-mail: info@grortho.gr ñ web site: www.grortho.gr

HOTEL ACCOMMODATION The participants should make hotel reservations by contacting directly the Hotel Divani Acropolis, 19-25 Parthenonos Street, 117 42 Athens, Greece Tel.: +30 210 9280100, Fax: +30 210 9214993 e-mail: info@divaniacropolis.gr ñ web site: www.divanis.com All requests should mention attendance to the meeting of the Greek Orthodontic Society, which has reserved a good number of rooms in a special price.

HOW TO REGISTER TO THE SYMPOSIUM Registration fees must be paid in full and in EURO by a credit card (VISA, MASTERCARD) or by a bank check to the order and only of the Greek Orthodontic Society and attached to the registration form. All payments must be free of charges. The registration forms must be returned to the office of the society, 95-97 Mavromichali Street, GR-114 72 Athens, Greece. Registrations will be made in the order in which they are received and will be satisfied according to the availability at the moment.

REIMBURSEMENT IN CASE OF CANCELLATION In case of cancellation of attendance a written notification should be sent to the office of the Greek Orthodontic Society before the beginning of the Symposium. Registration’s fees will be subject to a 50% deduction.

EÏÏËÓÈ΋ OÚıÔ‰ÔÓÙÈ΋ EÙ·ÈÚ›· Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜ Greek Orthodontic Society


E¶I™THMONIKO ¶PO°PAMMA ™ABBATO 15 MA´OY 2010 / SATURDAY MAY 15, 2010 09:15 - 09:30

Opening speach by Dr. Michael Kalavritinos - Symposium’s coordinator EÓ·ÚÎÙ‹ÚÈ· ÔÌÈÏ›· ·fi ÙÔÓ ¢Ú. Mȯ¿ÏË K·Ï·‚Ú˘ÙÈÓfi - ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ ™˘ÌÔÛ›Ô˘

09:30 - 11:10

Dr. Luis Cariere, Spain “Correction of Class II malocclusion”. ¢Ú. Luis Cariere, IÛ·Ó›· “¢ÈfiÚıˆÛË Û˘ÁÎÏÂÈÛȷ΋˜ ·ÓˆÌ·Ï›·˜ T¿Í˘ II”.

11:10 - 11:40

Coffee Break / ¢È¿ÏÂÈÌÌ·

11:40 - 13:20

Prof. Julia Harfin, Argentina “Orthodontic treatment in adult patients with normal and reduced periodontal attachment”. K·ıËÁ‹ÙÚÈ· Julia Harfin, AÚÁÂÓÙÈÓ‹ “OÚıÔ‰ÔÓÙÈ΋ ıÂÚ·›· ÂÓËÏ›ÎˆÓ ÌÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ Î·È ÌÂȈ̤ÓË ÂÚÈÔ‰ÔÓÙÈ΋ ÚfiÛÊ˘ÛË”.

13:20 - 14:20

Launch Break / ¢È¿ÏÂÈÌÌ·

14:20 - 16:00

Prof. William Wiltshire, Canada “Evidence against the "evidence": In defence of growth modification and orthopedics despite the evidence!” K·ıËÁËÙ‹˜ William Wiltshire, K·Ó·‰¿˜ “Aԉ›ÍÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÙÂÎÌËÚȈ̤Ó˘ ·fi‰ÂÈ͢. ™Â ˘ÂÚ¿ÛÈÛË Ù˘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÛÎÂÏÂÙÈ΋˜ ·‡ÍËÛ˘ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÔÚıÔ·È‰ÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ·Ú¿ ÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ!“

16:15 - 17:15

Opening Ceremony with main speaker Dr. Maria Michalaki- Kollia “A unique cemetery with 2750 enchytrisms (burials in vases) of newborns and infants from the Greek island of Astypalaia" TÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ Ì ·ÚÈ· ÔÌÈÏ‹ÙÚÈ· ÙËÓ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ ª·Ú›· ªÈ¯·Ï¿ÎË-∫fiÏÏÈ· “ŒÓ· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ù·ÊÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ Ì 2750 ÂÁ¯˘ÙÚÈÛÌÔ‡˜ (ٷʤ˜ Û ·ÁÁ›·) ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙˆÓ Î·È ÂÌ‚Ú‡ˆÓ ·fi ÙË ÃÒÚ· Ù˘ ∞ÛÙ˘¿Ï·È·˜“

17:30 - 19:45

Tour at Acropolis Museum / •ÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô AÎÚfiÔÏ˘

20:30

Official Symposium’s dinner “Acropoli’s Secret” Restaurant Roof Garden, Hotel Divani Acropolis ∂›ÛËÌÔ ‰Â›ÓÔ “Acropoli’s Secret” Restaurant Roof Garden, •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Divani Acropolis

Price 50 E

TÈÌ‹ 50 E


SCIENTIFIC PROGRAM KYPIAKH 16 MA´OY 2010 / SUNDAY MAY 16, 2010 Prof. Nazan Kucukkeles, Turkey “Rapid maxillary protraction by surgery assistance”.

09:30 - 11:10

K·ıËÁ‹ÙÚÈ· Nazan Kucukkeles, TÔ˘ÚΛ· “T·¯Â›· ÚfiÙ·ÍË Ù˘ ¿Óˆ ÁÓ¿ıÔ˘ Ì ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ˘Ô‚Ô‹ıËÛË”.

Coffee Break / ¢È¿ÏÂÈÌÌ·

11:10 - 11:40

Prof. Paul-Georg Jost-Brinkmann, Germany “Invisalign and / or lingual orthodontics?”

11:40 - 13:20

K·ıËÁËÙ‹˜ Paul-Georg Jost-Brinkmann, °ÂÚÌ·Ó›· “Invisalign Î·È / ‹ ÁψÛÛÈ΋ ÔÚıÔ‰ÔÓÙÈ΋;”

Launch Break / ¢È¿ÏÂÈÌÌ·

13:20 - 14:20

Dr. Jung Kook Kim, South Korea “Temporary anchorage devices”.

14:20 - 16:00

¢Ú. Jung Kook Kim, N. KÔÚ¤· “¶ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙ‹ÚÈ͢”.

Conversation - Conclusions

16:00 - 16:15

™˘˙‹ÙËÛË - ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·

EÏÏËÓÈ΋ OÚıÔ‰ÔÓÙÈ΋ EÙ·ÈÚ›· Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜ Greek Orthodontic Society


ENTY¶O E°°PAºH™ (ŸÏ˜ ÔÈ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È Û E˘ÚÒ)

ONOMA: ........................................................................ E¶øNYMO:.............................................................................. ¢IEY£YN™H:........................................................................................................................................................................... T.K.: .......................... TH§.: ....................................... FAX:...................................... e-mail: .....................................

™˘ÌfiÛÈÔ: O‰ÔÓÙ›·ÙÚÔÈ - OÚıÔ‰ÔÓÙÈÎÔ› ºÔÈÙËÙ¤˜ (**)

(*)

E›ÛËÌÔ ‰Â›ÓÔ Û˘ÌÔÛ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ 15 M·˝Ô˘, ÒÚ· 20:30 “Acropoli’s Secret” Restaurant Roof Garden, •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Divani Acropolis

M¤¯ÚÈ 07.04.2010

Afi 08.04.2010

180 E 90 E

240 E 120 E

50 E

™YNO§O: Y¶O°PAºH: (*) T¿ ̤ÏË Ù˘ OEE Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ Ù·ÌÂȷΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ 2009. (**) MÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ› Î·È ÚÔÙ˘¯È·ÎÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Ì ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÊÔÈÙËÙÈ΋˜ ȉÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. H ÏËڈ̋ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ: ■ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ Û˘ÌfiÛÈÔ ■ ·Ú·Ï·‚‹ ÂÓÙ‡Ô˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ■ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ˘ ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘ ÛÙ· EÏÏËÓÈο ■ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ¤ÎıÂÛË ■ ηٷӿψÛË Î·Ê¤‰ˆÓ, ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ Î·È Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ ÛÙ· ‰È·Ï›ÌÌ·Ù· ■ ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô AÎÚfiÔÏ˘. OÈ ÏËڈ̤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·Ì·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ EÙ·ÈÚ›·˜ ‹ Ì ÙËÓ Ù·¯˘‰ÚfiÌËÛË ÙÔ˘ ÂÓÙ‡Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ÛÙËÓ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ: M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 95-97, 11472 Aı‹Ó· Î·È ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈ΋˜ ‹ ÙÚ·Â˙È΋˜ ÂÈÙ·Á‹˜ ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÈÛÙˆÙÈ΋ Û·˜ οÚÙ· VISA ‹ MASTERCARD, ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·˜ Û˘ÌÏËڈ̤ÓË ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË (Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ‹ Ì ʷÍ). ŸÏ˜ ÔÈ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈΤ˜ Î·È ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ÂÈÙ·Á¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ OP£O¢ONTIKH™ ETAIPEIA™ TH™ E§§A¢O™.

■ XÚÂÒÛÙ ÙËÓ Î¿ÚÙ· ÌÔ˘ Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ

■ VISA E

ÕÚÈıÌfi˜ οÚÙ·˜:

HÌÂÚÔÌ. §‹Í˘:

OÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ Î·Ùfi¯Ô˘:

HMEPOMHNIA:

■ MASTERCARD

Y¶O°PAºH:


REGISTRATION FORM (All prices are in Euro)

FIRST NAME: .............................................................. FAMILY NAME: ...................................................................... ADDRESS: ............................................................................................................................................................................... CITY: ........................................... AREA CODE: .................................. COUNTRY: ............................................... PHONE: .................................... FAX: .................................................... e-mail: ......................................................... Received until 07.04.2010 Received after 08.04.2010

Symposium: Dentists - Orthodontists Students (**)

180 E 90 E

(*)

Official Symposium’s dinner: Saturday May 15, at 20:30 “Acropoli’s Sercret” Restaurant Roof Garden, Hotel Divani Acropolis

240 E 120 E

50 E

TOTAL: SIGNATURE: (*) Members of the World Federation of Orthodontists (WFO), of MOIP or of European National Orthodontic Societes, which are affiliated to the European Federation Of Orthodontics (FEO), must accompany their registration form with a ptotocopy of their certificate of membership. (**) Postgraduate and undergraduate students must accompany this form with certification of their status. The symposium and course fees entitle participants to the following: ■ participation to the symposium ■ symbosium printed materials ■ certificate of attendance ■ visit to the trade exhibition ■ coffee and lunch breaks ■ toor to the Acropolis Museum Registration fee must be paid in full and in EURO using a credit card (VISA, MASTERCARD) by filling and sending the attached authorisation or by a bank check to the order and only of the Greek Orthodontic Society and attached to the registration form. All payments must be free of charges. The registration form must be returned to the office of the Greek Orthodontic Society, 95-97 Mavromichali Street, GR-11472 Athens, Greece. Registration requests will be registered in order in which they are received and will be satisfied according to the availability at the moment.

■ Charge my credit card the amount of

■ VISA

■ MASTERCARD

E

Card number:

Expiration date:

Owner’s name:

SIGNATURE:

DATE:


11-orthodontic-symposiums  

11-orthodontic-symposiums

11-orthodontic-symposiums  

11-orthodontic-symposiums

Advertisement