Page 1

Υποβολή Περιλήψεων Οδηγίες Οι συμμετέχοντες καλούνται να αποστείλουν τις περιλήψεις τους στη γραμματεία του συνεδρίου PCO CONVIN A.E. από την 10η Ιανουαρίου μέχρι και την 1η Μαρτίου 2010, μαζί με το έντυπο εγγραφής και αφού έχουν καταβάλει το αντίστοιχο ποσό εγγραφής. Οι συγγραφείς θα ειδοποιηθούν εγγράφως μετά την κρίση των εργασιών. Τρόπος Υποβολής Εργασιών Οι περιλήψεις μπορούν να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή στα e-mail: congress@pco-convin.gr, LParissi@pco-convin.gr Υπ' όψιν κας Λ. Παρίση. Έναρξη Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών

10 Ιανουαρίου 2010 1 Μαρτίου 2010

Οδηγίες για την Υποβολή Περιλήψεων 1. Οι περιλήψεις μπορούν να αποσταλούν μέσω e-mail. Δεν θα γίνουν δεκτές οι περιλήψεις που θα αποσταλούν με fax ή ταχυδρομικά. 2. Περιλήψεις που θα αποσταλούν μετά την 1η Μαρτίου 2010 δεν θα γίνουν δεκτές. 3. Όλες οι περιλήψεις πρέπει να είναι στα Αγγλικά. 4. Οι περιλήψεις πρέπει να είναι γραμμένες σε πρόγραμμα WORD και δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 200 λέξεις. 5. Είναι υποχρεωτικός ο πλήρης τίτλος της εργασίας (με κεφαλαία γράμματα), τα ονόματα όλων των συγγραφέων καθώς επίσης το όνομα και η διεύθυνση του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία. 6. Το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία πρέπει να είναι υπογραμμισμένο. 7. Περίπλοκες μαθηματικές φόρμες, ελληνικοί χαρακτήρες και σύμβολα θα ήταν καλό να μην χρησιμοποιηθούν προς αποφυγή λανθασμένης παρουσίασης της εργασίας κατά την εκτύπωση. 8. Ο συγγραφέας μπορεί να δηλώσει την προτίμηση του για τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας (προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση). Η τελική απόφαση θα ληφθεί από την Επιστημονική Επιτροπή. 9. Η εργασία πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: ⦁ Σκοπός της μελέτης ⦁ Υλικό και μέθοδος ⦁ Αποτελέσματα ⦁ Συμπεράσματα 10. Απόσυρση ή διόρθωση των εργασιών που έχουν υποβληθεί μπορεί να γίνει δεκτή έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής των περιλήψεων. Διορθώσεις μετά την 1η Μαρτίου 2010 δεν θα γίνουν δεκτές. 11. Σε διάστημα δύο (2) ημερών από την παραλαβή της εργασίας η εταιρεία οργάνωσης του συνεδρίου θα αποστείλει βεβαίωση παραλαβής στον υπεύθυνο συγγραφέα. Εάν δεν παραληφθεί η βεβαίωση ο συγγραφέας θα πρέπει να ενημερώσει την εταιρεία διοργάνωσης του συνεδρίου PCO CONVIN A.E. 12. Τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αποσταλούν στους υπευθύνους συγγραφείς μετά την κρίση των εργασιών μέσω e-mail. 13. Απαραίτητη προϋπόθεση παραλαβής της περίληψης της εργασίας αποτελεί η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής στο συνέδριο, τουλάχιστον του ενός εκ των συγγραφέων της εργασίας το αργότερο έως την 25η Μαρτίου 2010.

Γενικές Πληροφορίες Τόπος & Χώρος Διεξαγωγής Royal Olympic Hotel Αθ. Διάκου 28-34, Αθήνα Τηλ. 210 9288400 Ημερομηνίες Διεξαγωγής Σάββατο

24

Απριλίου

2010

Κυριακή

25

Απριλίου

2010

Επίσημη Γλώσσα Συνεδρίου Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Αγγλική. Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση από την Αγγλική στην Ελληνική καθ’ όλη την διάρκεια του συνεδρίου. Εμπορική Έκθεση Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων, σε χώρο ειδικά διαμορφωμένο και σε άμεση πρόσβαση με την αίθουσα διεξαγωγής του συνεδρίου, στο ξενοδοχείο Royal Olympic. Στοιχεία Επικοινωνίας πριν και κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου PCO CONVIN A.Ε. Κ. Βάρναλη 29, 15233 Χαλάνδρι Τηλ.: 210 6833600, Fax: 210 6847700 Ε-mail: congress@pco-convin.gr Εγγραφές Κατηγορία

Έως 10/03/2010

Από 11/03/2010 και onsite

€ 90,00

€ 110,00

Ειδικευμένοι οδοντίατροι και ιατροί μη μέλη

€ 130,00

€ 150,00

Ειδικευόμενοι ιατροί

€ 100,00

€ 120,00

Νοσηλευτές / Άλλες ειδικότητες

€ 60,00

€ 80,00

Χωρίς χρέωση

€ 15,00

Ειδικευμένοι οδοντίατροι και ιατροί μη μέλη

Φοιτητές Internet

Πληροφορίες για το προκαταρκτικό πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις: http://www.oraloncology.gr, http://www.pco-convin.gr, http://www.mascc.org


Μήνυμα Προέδρου Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι,

Κύρια Θέματα Συνεδρίου

Επιτροπές Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Υποστηρικτικής Αγωγής του Στόματος στον Ογκολογικό Ασθενή

Εκ μέρους του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Υποστηρικτικής Αγωγής του Στόματος στον Ογκολογικό Ασθενή - ΕΕΥΑΣΟΑ, σας προσκαλώ να συμμετάσχετε στο 2ο Συνέδριο της ΕΕΥΑΣΟΑ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 24 και 25 Απριλίου 2010. Το Multinational Association of Supportive Care in Cancer-MASCC και το International

Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γραμματέας Ταμίας

Society of Oral Oncology-ISOO στηρίζουν ευγενικά το Συνέδριο.

Μέλη

Η Υποστηρικτική Ογκολογία Στόματος, αναγνωρισμένη και καθιερωμένη πλέον, διεθνώς,

Ουρανία Νικολάτου-Γαλίτη Φοίβος Μαδιανός Βασιλική Κίτρα Ερωφίλη Παπαδοπούλου Γρηγόρης Γεωργακόπουλος

έχει επιλεγεί ως το κεντρικό θέμα του Συνεδρίου. Η ΕΕΥΑΣΟΑ προσφέρει «ροδοπέταλα

Βασίλειος Παπαιωάνου

ελπίδας» στο ταξίδι της ζωής του ογκολογικού ασθενούς, όπως συμβολικά φαίνεται στο

Γεώργιος Σαμέλης

εξώφυλλο/λογότυπο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η βελτίωση της ποιότητας ζωής μπορεί να μεταφραστεί ευθέως σε βελτιωμένη επιβίωση του ογκολογικού ασθενούς. Ευγενής φιλοδοξία μας είναι η διεπιστημονική, τεκμηριωμένη προσέγγιση των στοματικών επιπλοκών του ασθενούς με καρκίνο. Η θεματολογία επιλεγμένη σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής, Καθηγητή Douglas E. Peterson και άλλους διακεκριμένους συναδέλφους, υπόσχεται ένα εποικοδομητικό Συνέδριο στοχεύοντας στο ενδιαφέρον των Οδοντιάτρων, Ιατρών, Νοσηλευτών, και λοιπών λειτουργών Υγείας καθώς επίσης και των ασθενών.

Οργανωτική Επιτροπή

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος Ουρανία Νικολάτου-Γαλίτη

Πρόεδρος Douglas E. Peterson

Μέλη Το Δ.Σ. της ΕΕΥΑΣΟΑ

Μέλη Θα ανακοινωθούν

Τιμητική Επιτροπή

Επιτροπή Βράβευσης Εργασιών

Θα ανακοινωθεί

Θα ανακοινωθεί

Για την επιτυχία του σκοπού και των στόχων του Συνεδρίου έχουν προσκληθεί Ελληνες και

Προσκεκλημένοι ξένοι ομιλητές

ξένοι ομιλητές, “world experts” στο γνωστικό αντικείμενο της Υποστηρικτικής Ογκολογίας

Sharon Elad, Israel

του Στόματος.

Joel P. Epstein, USA

Ένα ευχάριστο κοινωνικό πρόγραμμα ελπίζουμε ότι θα δημιουργήσει ζεστές φιλίες και

Dan Galili, Israel

μελλοντικές Ελληνικές και διεθνείς συνεργασίες για το όφελος των ασθενών αλλά και των

Eva Grayzel, USA

λειτουργών Υγείας.

Bente Brokstad Herlofson, Norway

Θα είναι χαρά και τιμή για εμάς να σας δεχθούμε στην Αθήνα, στο 2ο Συνέδριο της ΕΕΥΑΣΟΑ.

Mark Penn, Israel

Η Προέδρος Ουρανία Νικολάτου-Γαλίτη

Ο ασθενής που υποβάλλεται σε χημειοθεραπεία ⦁ Η χημειοθεραπεία συμπαγών όγκων και αιματολογικών κακοηθειών, στοχευμένες θεραπείες ⦁ Λοιμώξεις στον ογκολογικό ασθενή: Το στόμα ως πύλη εισόδου της Candida ⦁ Αναδυόμενες μυκητιασικές λοιμώξεις Ο ασθενής που υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία ⦁ Η ακτινοθεραπεία στον καρκίνο κεφαλής-τραχήλου ⦁ Xerostomia and salivary gland hypofunction ⦁ Stem cell transplantation to rescue radiation-damaged salivary glands ⦁ Οστεοακτινονέκρωση ⦁ Ο ασθενής με μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων ⦁ Advances in oral chronic graft versus host disease Η υποστηρικτική φροντίδα και η υγεία του στόματος ⦁ Καρκινικός πόνος ⦁ Η συμβολή της Κλινικής Στοματοπροσωπικού Πόνου ⦁ Δυσφαγία, καρκινική καχεξία, διατροφική υποστήριξη ⦁ Εμεσις, κόπωση στον καρκίνο, αναιμία Η επιβίωση στον καρκίνο ⦁ Oral care of cancer survivors ⦁ Ιογενούς αιτιολογίας καρκίνοι κεφαλής και τραχήλου και η επίπτωση στην επιβίωση ⦁ The development of an Oral health related Quality of Life (QoL) module supplemental to the European Organization for Research and Treatment of Cancer-EORTC Oral Mucositis: The unmet need ⦁ Toxicity clusters in cancer patients: Oral mucositis and beyond MASCC supportive care guidelines and tools ⦁ Mucositis guidelines, antiemesis guidelines and tools, oral agent teaching tool, skin toxicity grading scale Η οδοντιατρική αντιμετώπιση του ογκολογικού ασθενούς. ⦁ Η συμβολή της Διαγνωστικής και Ακτινολογίας ⦁ Η περιοδοντική θεραπεία ⦁ Αποκατάσταση των οδοντικών ιστών ⦁ Προληπτικά προγράμματα, φθοριώσεις ⦁ Οδοντιατρική παιδιατρική ογκολογία ⦁ Γναθοπροσωπική Προσθετική ⦁ Η συμβολή της Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ⦁ Dental implants in Oncology patients

Cynthia N. Rittenberg, USA

Οι ασθενείς με οστική μετάσταση ⦁ Παθοβιολογία της οστικής μετάστασης ⦁ Bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaws

Monique Stokmann, The Netherlands

Clinical cases in Oral Oncology-A challenging Maze

Douglas E. Peterson, USA Με φιλικούς χαιρετισμούς

Η συνεργασία του Οδοντιάτρου με τον ογκολόγο ⦁ Τι μπορεί να προσφέρει ο Οδοντίατρος

Andy Wolff, Israel Noam Yarom, Israel

Eναρκτήρια Ομιλία Tongue-tied: A personal journey and triumph over oral cancer. Eva Grayzel


Μήνυμα Προέδρου Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι,

Κύρια Θέματα Συνεδρίου

Επιτροπές Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Υποστηρικτικής Αγωγής του Στόματος στον Ογκολογικό Ασθενή

Εκ μέρους του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Υποστηρικτικής Αγωγής του Στόματος στον Ογκολογικό Ασθενή - ΕΕΥΑΣΟΑ, σας προσκαλώ να συμμετάσχετε στο 2ο Συνέδριο της ΕΕΥΑΣΟΑ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 24 και 25 Απριλίου 2010. Το Multinational Association of Supportive Care in Cancer-MASCC και το International

Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γραμματέας Ταμίας

Society of Oral Oncology-ISOO στηρίζουν ευγενικά το Συνέδριο.

Μέλη

Η Υποστηρικτική Ογκολογία Στόματος, αναγνωρισμένη και καθιερωμένη πλέον, διεθνώς,

Ουρανία Νικολάτου-Γαλίτη Φοίβος Μαδιανός Βασιλική Κίτρα Ερωφίλη Παπαδοπούλου Γρηγόρης Γεωργακόπουλος

έχει επιλεγεί ως το κεντρικό θέμα του Συνεδρίου. Η ΕΕΥΑΣΟΑ προσφέρει «ροδοπέταλα

Βασίλειος Παπαιωάνου

ελπίδας» στο ταξίδι της ζωής του ογκολογικού ασθενούς, όπως συμβολικά φαίνεται στο

Γεώργιος Σαμέλης

εξώφυλλο/λογότυπο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η βελτίωση της ποιότητας ζωής μπορεί να μεταφραστεί ευθέως σε βελτιωμένη επιβίωση του ογκολογικού ασθενούς. Ευγενής φιλοδοξία μας είναι η διεπιστημονική, τεκμηριωμένη προσέγγιση των στοματικών επιπλοκών του ασθενούς με καρκίνο. Η θεματολογία επιλεγμένη σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής, Καθηγητή Douglas E. Peterson και άλλους διακεκριμένους συναδέλφους, υπόσχεται ένα εποικοδομητικό Συνέδριο στοχεύοντας στο ενδιαφέρον των Οδοντιάτρων, Ιατρών, Νοσηλευτών, και λοιπών λειτουργών Υγείας καθώς επίσης και των ασθενών.

Οργανωτική Επιτροπή

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος Ουρανία Νικολάτου-Γαλίτη

Πρόεδρος Douglas E. Peterson

Μέλη Το Δ.Σ. της ΕΕΥΑΣΟΑ

Μέλη Θα ανακοινωθούν

Τιμητική Επιτροπή

Επιτροπή Βράβευσης Εργασιών

Θα ανακοινωθεί

Θα ανακοινωθεί

Για την επιτυχία του σκοπού και των στόχων του Συνεδρίου έχουν προσκληθεί Ελληνες και

Προσκεκλημένοι ξένοι ομιλητές

ξένοι ομιλητές, “world experts” στο γνωστικό αντικείμενο της Υποστηρικτικής Ογκολογίας

Sharon Elad, Israel

του Στόματος.

Joel P. Epstein, USA

Ένα ευχάριστο κοινωνικό πρόγραμμα ελπίζουμε ότι θα δημιουργήσει ζεστές φιλίες και

Dan Galili, Israel

μελλοντικές Ελληνικές και διεθνείς συνεργασίες για το όφελος των ασθενών αλλά και των

Eva Grayzel, USA

λειτουργών Υγείας.

Bente Brokstad Herlofson, Norway

Θα είναι χαρά και τιμή για εμάς να σας δεχθούμε στην Αθήνα, στο 2ο Συνέδριο της ΕΕΥΑΣΟΑ.

Mark Penn, Israel

Η Προέδρος Ουρανία Νικολάτου-Γαλίτη

Ο ασθενής που υποβάλλεται σε χημειοθεραπεία ⦁ Η χημειοθεραπεία συμπαγών όγκων και αιματολογικών κακοηθειών, στοχευμένες θεραπείες ⦁ Λοιμώξεις στον ογκολογικό ασθενή: Το στόμα ως πύλη εισόδου της Candida ⦁ Αναδυόμενες μυκητιασικές λοιμώξεις Ο ασθενής που υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία ⦁ Η ακτινοθεραπεία στον καρκίνο κεφαλής-τραχήλου ⦁ Xerostomia and salivary gland hypofunction ⦁ Stem cell transplantation to rescue radiation-damaged salivary glands ⦁ Οστεοακτινονέκρωση ⦁ Ο ασθενής με μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων ⦁ Advances in oral chronic graft versus host disease Η υποστηρικτική φροντίδα και η υγεία του στόματος ⦁ Καρκινικός πόνος ⦁ Η συμβολή της Κλινικής Στοματοπροσωπικού Πόνου ⦁ Δυσφαγία, καρκινική καχεξία, διατροφική υποστήριξη ⦁ Εμεσις, κόπωση στον καρκίνο, αναιμία Η επιβίωση στον καρκίνο ⦁ Oral care of cancer survivors ⦁ Ιογενούς αιτιολογίας καρκίνοι κεφαλής και τραχήλου και η επίπτωση στην επιβίωση ⦁ The development of an Oral health related Quality of Life (QoL) module supplemental to the European Organization for Research and Treatment of Cancer-EORTC Oral Mucositis: The unmet need ⦁ Toxicity clusters in cancer patients: Oral mucositis and beyond MASCC supportive care guidelines and tools ⦁ Mucositis guidelines, antiemesis guidelines and tools, oral agent teaching tool, skin toxicity grading scale Η οδοντιατρική αντιμετώπιση του ογκολογικού ασθενούς. ⦁ Η συμβολή της Διαγνωστικής και Ακτινολογίας ⦁ Η περιοδοντική θεραπεία ⦁ Αποκατάσταση των οδοντικών ιστών ⦁ Προληπτικά προγράμματα, φθοριώσεις ⦁ Οδοντιατρική παιδιατρική ογκολογία ⦁ Γναθοπροσωπική Προσθετική ⦁ Η συμβολή της Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ⦁ Dental implants in Oncology patients

Cynthia N. Rittenberg, USA

Οι ασθενείς με οστική μετάσταση ⦁ Παθοβιολογία της οστικής μετάστασης ⦁ Bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaws

Monique Stokmann, The Netherlands

Clinical cases in Oral Oncology-A challenging Maze

Douglas E. Peterson, USA Με φιλικούς χαιρετισμούς

Η συνεργασία του Οδοντιάτρου με τον ογκολόγο ⦁ Τι μπορεί να προσφέρει ο Οδοντίατρος

Andy Wolff, Israel Noam Yarom, Israel

Eναρκτήρια Ομιλία Tongue-tied: A personal journey and triumph over oral cancer. Eva Grayzel


Μήνυμα Προέδρου Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι,

Κύρια Θέματα Συνεδρίου

Επιτροπές Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Υποστηρικτικής Αγωγής του Στόματος στον Ογκολογικό Ασθενή

Εκ μέρους του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Υποστηρικτικής Αγωγής του Στόματος στον Ογκολογικό Ασθενή - ΕΕΥΑΣΟΑ, σας προσκαλώ να συμμετάσχετε στο 2ο Συνέδριο της ΕΕΥΑΣΟΑ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 24 και 25 Απριλίου 2010. Το Multinational Association of Supportive Care in Cancer-MASCC και το International

Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γραμματέας Ταμίας

Society of Oral Oncology-ISOO στηρίζουν ευγενικά το Συνέδριο.

Μέλη

Η Υποστηρικτική Ογκολογία Στόματος, αναγνωρισμένη και καθιερωμένη πλέον, διεθνώς,

Ουρανία Νικολάτου-Γαλίτη Φοίβος Μαδιανός Βασιλική Κίτρα Ερωφίλη Παπαδοπούλου Γρηγόρης Γεωργακόπουλος

έχει επιλεγεί ως το κεντρικό θέμα του Συνεδρίου. Η ΕΕΥΑΣΟΑ προσφέρει «ροδοπέταλα

Βασίλειος Παπαιωάνου

ελπίδας» στο ταξίδι της ζωής του ογκολογικού ασθενούς, όπως συμβολικά φαίνεται στο

Γεώργιος Σαμέλης

εξώφυλλο/λογότυπο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η βελτίωση της ποιότητας ζωής μπορεί να μεταφραστεί ευθέως σε βελτιωμένη επιβίωση του ογκολογικού ασθενούς. Ευγενής φιλοδοξία μας είναι η διεπιστημονική, τεκμηριωμένη προσέγγιση των στοματικών επιπλοκών του ασθενούς με καρκίνο. Η θεματολογία επιλεγμένη σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής, Καθηγητή Douglas E. Peterson και άλλους διακεκριμένους συναδέλφους, υπόσχεται ένα εποικοδομητικό Συνέδριο στοχεύοντας στο ενδιαφέρον των Οδοντιάτρων, Ιατρών, Νοσηλευτών, και λοιπών λειτουργών Υγείας καθώς επίσης και των ασθενών.

Οργανωτική Επιτροπή

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος Ουρανία Νικολάτου-Γαλίτη

Πρόεδρος Douglas E. Peterson

Μέλη Το Δ.Σ. της ΕΕΥΑΣΟΑ

Μέλη Θα ανακοινωθούν

Τιμητική Επιτροπή

Επιτροπή Βράβευσης Εργασιών

Θα ανακοινωθεί

Θα ανακοινωθεί

Για την επιτυχία του σκοπού και των στόχων του Συνεδρίου έχουν προσκληθεί Ελληνες και

Προσκεκλημένοι ξένοι ομιλητές

ξένοι ομιλητές, “world experts” στο γνωστικό αντικείμενο της Υποστηρικτικής Ογκολογίας

Sharon Elad, Israel

του Στόματος.

Joel P. Epstein, USA

Ένα ευχάριστο κοινωνικό πρόγραμμα ελπίζουμε ότι θα δημιουργήσει ζεστές φιλίες και

Dan Galili, Israel

μελλοντικές Ελληνικές και διεθνείς συνεργασίες για το όφελος των ασθενών αλλά και των

Eva Grayzel, USA

λειτουργών Υγείας.

Bente Brokstad Herlofson, Norway

Θα είναι χαρά και τιμή για εμάς να σας δεχθούμε στην Αθήνα, στο 2ο Συνέδριο της ΕΕΥΑΣΟΑ.

Mark Penn, Israel

Η Προέδρος Ουρανία Νικολάτου-Γαλίτη

Ο ασθενής που υποβάλλεται σε χημειοθεραπεία ⦁ Η χημειοθεραπεία συμπαγών όγκων και αιματολογικών κακοηθειών, στοχευμένες θεραπείες ⦁ Λοιμώξεις στον ογκολογικό ασθενή: Το στόμα ως πύλη εισόδου της Candida ⦁ Αναδυόμενες μυκητιασικές λοιμώξεις Ο ασθενής που υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία ⦁ Η ακτινοθεραπεία στον καρκίνο κεφαλής-τραχήλου ⦁ Xerostomia and salivary gland hypofunction ⦁ Stem cell transplantation to rescue radiation-damaged salivary glands ⦁ Οστεοακτινονέκρωση ⦁ Ο ασθενής με μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων ⦁ Advances in oral chronic graft versus host disease Η υποστηρικτική φροντίδα και η υγεία του στόματος ⦁ Καρκινικός πόνος ⦁ Η συμβολή της Κλινικής Στοματοπροσωπικού Πόνου ⦁ Δυσφαγία, καρκινική καχεξία, διατροφική υποστήριξη ⦁ Εμεσις, κόπωση στον καρκίνο, αναιμία Η επιβίωση στον καρκίνο ⦁ Oral care of cancer survivors ⦁ Ιογενούς αιτιολογίας καρκίνοι κεφαλής και τραχήλου και η επίπτωση στην επιβίωση ⦁ The development of an Oral health related Quality of Life (QoL) module supplemental to the European Organization for Research and Treatment of Cancer-EORTC Oral Mucositis: The unmet need ⦁ Toxicity clusters in cancer patients: Oral mucositis and beyond MASCC supportive care guidelines and tools ⦁ Mucositis guidelines, antiemesis guidelines and tools, oral agent teaching tool, skin toxicity grading scale Η οδοντιατρική αντιμετώπιση του ογκολογικού ασθενούς. ⦁ Η συμβολή της Διαγνωστικής και Ακτινολογίας ⦁ Η περιοδοντική θεραπεία ⦁ Αποκατάσταση των οδοντικών ιστών ⦁ Προληπτικά προγράμματα, φθοριώσεις ⦁ Οδοντιατρική παιδιατρική ογκολογία ⦁ Γναθοπροσωπική Προσθετική ⦁ Η συμβολή της Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ⦁ Dental implants in Oncology patients

Cynthia N. Rittenberg, USA

Οι ασθενείς με οστική μετάσταση ⦁ Παθοβιολογία της οστικής μετάστασης ⦁ Bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaws

Monique Stokmann, The Netherlands

Clinical cases in Oral Oncology-A challenging Maze

Douglas E. Peterson, USA Με φιλικούς χαιρετισμούς

Η συνεργασία του Οδοντιάτρου με τον ογκολόγο ⦁ Τι μπορεί να προσφέρει ο Οδοντίατρος

Andy Wolff, Israel Noam Yarom, Israel

Eναρκτήρια Ομιλία Tongue-tied: A personal journey and triumph over oral cancer. Eva Grayzel


Υποβολή Περιλήψεων Οδηγίες Οι συμμετέχοντες καλούνται να αποστείλουν τις περιλήψεις τους στη γραμματεία του συνεδρίου PCO CONVIN A.E. από την 10η Ιανουαρίου μέχρι και την 1η Μαρτίου 2010, μαζί με το έντυπο εγγραφής και αφού έχουν καταβάλει το αντίστοιχο ποσό εγγραφής. Οι συγγραφείς θα ειδοποιηθούν εγγράφως μετά την κρίση των εργασιών. Τρόπος Υποβολής Εργασιών Οι περιλήψεις μπορούν να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή στα e-mail: congress@pco-convin.gr, LParissi@pco-convin.gr Υπ' όψιν κας Λ. Παρίση. Έναρξη Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών

10 Ιανουαρίου 2010 1 Μαρτίου 2010

Οδηγίες για την Υποβολή Περιλήψεων 1. Οι περιλήψεις μπορούν να αποσταλούν μέσω e-mail. Δεν θα γίνουν δεκτές οι περιλήψεις που θα αποσταλούν με fax ή ταχυδρομικά. 2. Περιλήψεις που θα αποσταλούν μετά την 1η Μαρτίου 2010 δεν θα γίνουν δεκτές. 3. Όλες οι περιλήψεις πρέπει να είναι στα Αγγλικά. 4. Οι περιλήψεις πρέπει να είναι γραμμένες σε πρόγραμμα WORD και δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 200 λέξεις. 5. Είναι υποχρεωτικός ο πλήρης τίτλος της εργασίας (με κεφαλαία γράμματα), τα ονόματα όλων των συγγραφέων καθώς επίσης το όνομα και η διεύθυνση του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία. 6. Το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία πρέπει να είναι υπογραμμισμένο. 7. Περίπλοκες μαθηματικές φόρμες, ελληνικοί χαρακτήρες και σύμβολα θα ήταν καλό να μην χρησιμοποιηθούν προς αποφυγή λανθασμένης παρουσίασης της εργασίας κατά την εκτύπωση. 8. Ο συγγραφέας μπορεί να δηλώσει την προτίμηση του για τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας (προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση). Η τελική απόφαση θα ληφθεί από την Επιστημονική Επιτροπή. 9. Η εργασία πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: ⦁ Σκοπός της μελέτης ⦁ Υλικό και μέθοδος ⦁ Αποτελέσματα ⦁ Συμπεράσματα 10. Απόσυρση ή διόρθωση των εργασιών που έχουν υποβληθεί μπορεί να γίνει δεκτή έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής των περιλήψεων. Διορθώσεις μετά την 1η Μαρτίου 2010 δεν θα γίνουν δεκτές. 11. Σε διάστημα δύο (2) ημερών από την παραλαβή της εργασίας η εταιρεία οργάνωσης του συνεδρίου θα αποστείλει βεβαίωση παραλαβής στον υπεύθυνο συγγραφέα. Εάν δεν παραληφθεί η βεβαίωση ο συγγραφέας θα πρέπει να ενημερώσει την εταιρεία διοργάνωσης του συνεδρίου PCO CONVIN A.E. 12. Τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αποσταλούν στους υπευθύνους συγγραφείς μετά την κρίση των εργασιών μέσω e-mail. 13. Απαραίτητη προϋπόθεση παραλαβής της περίληψης της εργασίας αποτελεί η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής στο συνέδριο, τουλάχιστον του ενός εκ των συγγραφέων της εργασίας το αργότερο έως την 25η Μαρτίου 2010.

Γενικές Πληροφορίες Τόπος & Χώρος Διεξαγωγής Royal Olympic Hotel Αθ. Διάκου 28-34, Αθήνα Τηλ. 210 9288400 Ημερομηνίες Διεξαγωγής Σάββατο

24

Απριλίου

2010

Κυριακή

25

Απριλίου

2010

Επίσημη Γλώσσα Συνεδρίου Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Αγγλική. Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση από την Αγγλική στην Ελληνική καθ’ όλη την διάρκεια του συνεδρίου. Εμπορική Έκθεση Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων, σε χώρο ειδικά διαμορφωμένο και σε άμεση πρόσβαση με την αίθουσα διεξαγωγής του συνεδρίου, στο ξενοδοχείο Royal Olympic. Στοιχεία Επικοινωνίας πριν και κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου PCO CONVIN A.Ε. Κ. Βάρναλη 29, 15233 Χαλάνδρι Τηλ.: 210 6833600, Fax: 210 6847700 Ε-mail: congress@pco-convin.gr Εγγραφές Κατηγορία

Έως 10/03/2010

Από 11/03/2010 και onsite

€ 90,00

€ 110,00

Ειδικευμένοι οδοντίατροι και ιατροί μη μέλη

€ 130,00

€ 150,00

Ειδικευόμενοι ιατροί

€ 100,00

€ 120,00

Νοσηλευτές / Άλλες ειδικότητες

€ 60,00

€ 80,00

Χωρίς χρέωση

€ 15,00

Ειδικευμένοι οδοντίατροι και ιατροί μη μέλη

Φοιτητές Internet

Πληροφορίες για το προκαταρκτικό πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις: http://www.oraloncology.gr, http://www.pco-convin.gr, http://www.mascc.org


Υποβολή Περιλήψεων Οδηγίες Οι συμμετέχοντες καλούνται να αποστείλουν τις περιλήψεις τους στη γραμματεία του συνεδρίου PCO CONVIN A.E. από την 10η Ιανουαρίου μέχρι και την 1η Μαρτίου 2010, μαζί με το έντυπο εγγραφής και αφού έχουν καταβάλει το αντίστοιχο ποσό εγγραφής. Οι συγγραφείς θα ειδοποιηθούν εγγράφως μετά την κρίση των εργασιών. Τρόπος Υποβολής Εργασιών Οι περιλήψεις μπορούν να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή στα e-mail: congress@pco-convin.gr, LParissi@pco-convin.gr Υπ' όψιν κας Λ. Παρίση. Έναρξη Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών

10 Ιανουαρίου 2010 1 Μαρτίου 2010

Οδηγίες για την Υποβολή Περιλήψεων 1. Οι περιλήψεις μπορούν να αποσταλούν μέσω e-mail. Δεν θα γίνουν δεκτές οι περιλήψεις που θα αποσταλούν με fax ή ταχυδρομικά. 2. Περιλήψεις που θα αποσταλούν μετά την 1η Μαρτίου 2010 δεν θα γίνουν δεκτές. 3. Όλες οι περιλήψεις πρέπει να είναι στα Αγγλικά. 4. Οι περιλήψεις πρέπει να είναι γραμμένες σε πρόγραμμα WORD και δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 200 λέξεις. 5. Είναι υποχρεωτικός ο πλήρης τίτλος της εργασίας (με κεφαλαία γράμματα), τα ονόματα όλων των συγγραφέων καθώς επίσης το όνομα και η διεύθυνση του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία. 6. Το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία πρέπει να είναι υπογραμμισμένο. 7. Περίπλοκες μαθηματικές φόρμες, ελληνικοί χαρακτήρες και σύμβολα θα ήταν καλό να μην χρησιμοποιηθούν προς αποφυγή λανθασμένης παρουσίασης της εργασίας κατά την εκτύπωση. 8. Ο συγγραφέας μπορεί να δηλώσει την προτίμηση του για τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας (προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση). Η τελική απόφαση θα ληφθεί από την Επιστημονική Επιτροπή. 9. Η εργασία πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: ⦁ Σκοπός της μελέτης ⦁ Υλικό και μέθοδος ⦁ Αποτελέσματα ⦁ Συμπεράσματα 10. Απόσυρση ή διόρθωση των εργασιών που έχουν υποβληθεί μπορεί να γίνει δεκτή έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής των περιλήψεων. Διορθώσεις μετά την 1η Μαρτίου 2010 δεν θα γίνουν δεκτές. 11. Σε διάστημα δύο (2) ημερών από την παραλαβή της εργασίας η εταιρεία οργάνωσης του συνεδρίου θα αποστείλει βεβαίωση παραλαβής στον υπεύθυνο συγγραφέα. Εάν δεν παραληφθεί η βεβαίωση ο συγγραφέας θα πρέπει να ενημερώσει την εταιρεία διοργάνωσης του συνεδρίου PCO CONVIN A.E. 12. Τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αποσταλούν στους υπευθύνους συγγραφείς μετά την κρίση των εργασιών μέσω e-mail. 13. Απαραίτητη προϋπόθεση παραλαβής της περίληψης της εργασίας αποτελεί η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής στο συνέδριο, τουλάχιστον του ενός εκ των συγγραφέων της εργασίας το αργότερο έως την 25η Μαρτίου 2010.

Γενικές Πληροφορίες Τόπος & Χώρος Διεξαγωγής Royal Olympic Hotel Αθ. Διάκου 28-34, Αθήνα Τηλ. 210 9288400 Ημερομηνίες Διεξαγωγής Σάββατο

24

Απριλίου

2010

Κυριακή

25

Απριλίου

2010

Επίσημη Γλώσσα Συνεδρίου Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Αγγλική. Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση από την Αγγλική στην Ελληνική καθ’ όλη την διάρκεια του συνεδρίου. Εμπορική Έκθεση Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων, σε χώρο ειδικά διαμορφωμένο και σε άμεση πρόσβαση με την αίθουσα διεξαγωγής του συνεδρίου, στο ξενοδοχείο Royal Olympic. Στοιχεία Επικοινωνίας πριν και κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου PCO CONVIN A.Ε. Κ. Βάρναλη 29, 15233 Χαλάνδρι Τηλ.: 210 6833600, Fax: 210 6847700 Ε-mail: congress@pco-convin.gr Εγγραφές Κατηγορία

Έως 10/03/2010

Από 11/03/2010 και onsite

€ 90,00

€ 110,00

Ειδικευμένοι οδοντίατροι και ιατροί μη μέλη

€ 130,00

€ 150,00

Ειδικευόμενοι ιατροί

€ 100,00

€ 120,00

Νοσηλευτές / Άλλες ειδικότητες

€ 60,00

€ 80,00

Χωρίς χρέωση

€ 15,00

Ειδικευμένοι οδοντίατροι και ιατροί μη μέλη

Φοιτητές Internet

Πληροφορίες για το προκαταρκτικό πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις: http://www.oraloncology.gr, http://www.pco-convin.gr, http://www.mascc.org

2nd-oral-oncology  

2nd-oral-oncology

2nd-oral-oncology  

2nd-oral-oncology