Page 1

16,5X24_6:Layout 1

1/18/11

10:20 AM

Page 203


16,5X24_6:Layout 1

1/18/11

10:20 AM

Page 204

CMYK

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Η χρήση και η κατάχρηση φαρµάκων αποτελεί ένα µείζον πρόβληµα στο χώρο των λειτουργών υγείας τα τελευταία χρόνια. ∆υνητικά κάθε χορηγούµενο φάρµακο µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες και ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται σηµαντικά µε την αύξηση του αριθµού των ασθενών της 3ης ηλικίας και κατά συνέπεια των χρόνιων νοσηµάτων που οδηγεί σε πολυφαρµακία. Η στοµατογναθική περιοχή αποτελεί συχνό στόχο ανεπιθύµητων φαρµακευτικών αντιδράσεων οι οποίες εκδηλώνονται στο βλεννογόνο και στα οστά των γνάθων µε ευρύ κλινικό φάσµα µονήρων και πολλαπλών βλαβών ή ακόµη και µε τη µορφή συµπτωµάτων χωρίς κλινικά διακριτές βλάβες. Ο οδοντίατρος οφείλει να γνωρίζει τις βασικές κατηγορίες φαρµάκων µε υψηλό κίνδυνο παρενεργειών από τη στοµατική κοιλότητα καθώς και τις πιθανές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των συνταγογραφούµενων από τον ίδιο φαρµάκων και της συστηµατικής αγωγής που ήδη λαµβάνει ο ασθενής. Την Ηµερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογίας Στόµατος πλαισιώνουν καταξιωµένοι συνάδελφοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό οι οποίοι µε εµπεριστατωµένες οµιλίες διαδραστικού χαρακτήρα θα δώσουν το στίγµα των συχνών ανεπιθύµητων φαρµακευτικών δράσεων µε έµφαση στη διάγνωση και στην αντιµετώπισή τους. Αλεξάνδρα Σκλαβούνου Καθηγήτρια Στοµατολογίας Ε.Κ.Π.Α. Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογίας Στόµατος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ηµερίδα Ελληνικής Εταιρείας Παθολογίας Στόµατος

«Ανεπιθύµητες ∆ράσεις Φαρµάκων στη Στοµατογναθική Περιοχή» Αθήνα, 19 Μαρτίου 2011 • Αίθουσα Galaxy, Ξενοδοχείο Athens Hilton

Έναρξη Εγγραφών Μέρος 1ο 09:30-09:45 Εισαγωγή Α. Σκλαβούνου 09:45-10:30 Drug related mucosal diseases. T. Hodgson 10:30-10:45 Φαρµακοεπαγώµενες ∆ιαταραχές των Σιελογόνων Αδένων. 09:30-11:30 Ε. Πιπέρη 10:45-11:00 Φαρµακοεπαγώµενες ∆ιαταραχές της Γεύσης και Κακοσµία. Ε. Χρυσοµάλη 11:00-11:15 Φαρµακοεπαγώµενες Νευροπάθειες. Ε. Σαρλάνη 11:15-11:30 Συζήτηση-σχόλια 11:30-12:00 ∆ιάλειµµα Καφέ Μέρος 2ο 12:00-12:40 Bisphosphonate Effects on Oral and Maxillofacial Health. M. Meleti 12:40-13:10 Κατάχρηση των Aντιβιοτικών. 12:00-14:00 Ε. Γιαµαρέλος 13:10-13:30 Στοµατικές Επιπλοκές της Αντινεοπλασµατικής Φαρµακευτικής Αγωγής. Ν. Νικητάκης 13:30-14:00 Drug treatment of mucosal diseases: New advances. J. Bagan 09:00-09:30


16,5X24_6:Layout 1

1/18/11

10:20 AM

Page 205

ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ Αλεξάνδρα Σκλαβούνου Καθηγήτρια & ∆ιευθύντρια, Εργαστήριο Στοµατολογίας, Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Tim Hodgson ∆ιευθυντής Κλινικής Στοµατολογίας, Πανεπιστήµιο Eastman, Λονδίνο, Ηνωµένο Βασίλειο & Ταµίας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Στοµατολογίας (European Association of Oral Medicine EAOM) Ευαγγελία Πιπέρη Λέκτορας, Εργαστήριο Στοµατολογίας, Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Ευανθία Χρυσοµάλη Επίκουρη Καθηγήτρια, Εργαστήριο Στοµατολογίας, Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Ελένη Σαρλάνη ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Maryland HΠΑ, Εξειδικευθείσα στο στοµατοπροσωπικό πόνο Jose Bagan ∆ιευθυντής και Καθηγητής Στοµατολογίας, Πανεπιστήµιο Valencia, Ισπανία & Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Στοµατολογίας (European Association of Oral Medicine EAOM) Marco Meleti Καθηγητής Στοµατολογίας, Πανεπιστήµιο Parma, Ιταλία & Γενικός Γραµµατέας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Στοµατολογίας (European Association of Oral Medicine EAOM) Ευάγγελος Γιαµαρέλος Επίκουρος Καθηγητής, ∆' Παθολογική Κλινική, "Αττικόν" Νοσοκοµείο, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Νικόλαος Νικητάκης Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Στοµατολογίας, Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρος Ηµερίδας: Ξενοδοχείο Athens Hilton • Αίθουσα Galaxy • Βασιλίσσης Σοφίας 46 • 11528 Αθήνα Τηλ.: +30 210 72 81000 Γλώσσα: Επίσηµες γλώσσες της Ηµερίδας θα είναι η Ελληνική και η Αγγλική. ∆ικαίωµα Συµµετοχής Έως τις 20/02/2011 30 €

Γενική Συµµετοχή

Μετά τις 20/02/2011 40 €

Οι θέσεις είναι περιορισµένες και θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας Το δικαίωµα συµµετοχής περιλαµβάνει: Παρακολούθηση Συνεδριάσεων, Συνεδριακό Υλικό, ∆ιάλειµµα Καφέ, Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.∆ΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Παρακαλούµε αποστείλατε το ∆ελτίο συµπληρωµένο µε κεφαλαία γράµµατα στη Γραµµατεία τής Ηµερίδας: ERA ΕΠΕ., Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα, Τηλ: 210 3634 944, Fax: 210 3631 690, E-mail: info@era.gr Web Site: www.era.gr ΕΠΩΝΥΜΟ*: ________________________________ΟΝΟΜΑ*: _________________________________ ΤΙΤΛΟΣ*: __________________________________________________________________________ ∆/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:_____________________________ Τ.Κ.: ____________________________________ ΠΟΛΗ: ____________________________________ ΤΗΛ.:*___________________________________ FAX: _____________________________________ EMAIL:*__________________________________ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Το δικαίωµα συµµετοχής στην Ηµερίδα δεν επιστρέφεται. Η πληρωµή της Συµµετοχής µπορεί να γίνει µε: • Τραπεζικό έµβασµα ή κατάθεση στην ALPHA Τράπεζα, σε διαταγή: ERA ΕΠΕ, Αρ. Λογαριασµού 101.00.2002044307 • Μέσω πιστωτικής κάρτας (3% προσαύξηση για πληρωµή µέσω πιστωτικής κάρτας) Εξουσιοδοτώ την ERA ΕΠΕ όπως χρεώσει την κάρτα µου µε το ποσό των……………………………ΕΥΡΩ Αριθµός Κάρτας………………………………………................ MASTER CARD K Υπογραφή ____________________

VISA K

Ηµερ. Λήξης……………./……………. AMERICAN EXPRESS K Ηµεροµηνία ______/______/ 2010-2011

Γραµµατεία Ηµερίδας: ERA E.Π.Ε., Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα, Τηλ: 2103634944, Fax: 2103631690, E-mail: info@era.gr, Web Site:www.era.gr

imerida oral pathology  
imerida oral pathology  

in athens, 19th march 2011, athens hilton hotel, galaxy room

Advertisement