Page 1

ΑΔΑ: 457Ξ46Ψ8ΧΒ-44Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡ Ι ΣΤ ΟΤ ΕΛ Ε ΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αρ. Σύμβασης 4/11 «Ανακαίνιση Εργαστηρίων Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 25/11/2011, ημέρα Παρασκευή στο γραφείο της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης (κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» 6 ος όροφος) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οι συμβαλλόμενοι: To Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗ, Προϊστάμενο της Γεν. Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Μηχ/σης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 49923/18-4-2008 πράξη του Πρύτανη (ΦΕΚ 873/Β) 2. O εργολήπτης, Βασίλειος Δ. Αναγνώστου. Πολιτικός Μηχανικός ΕΔΕ, Μακεδονίας 85 Θεσσαλονίκη 1.

συμφώνησαν μεταξύ τους τα εξής: •

Ο πρώτος συμβαλλόμενος έχοντας υπόψη: 1. Τη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου προς το Πρυτανικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του αρ. 829/ 4-02-2010 για την έγκριση της Μελέτης και πίστωσης του έργου, 2. Την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου στη συνεδρίασή του αρ. 1450/ 4-02-2010 με την οποία ενέκρινε τη Μελέτη και πίστωση του έργου, ποσού 142.782,10 € 3. Την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου στη συνεδρίασή του αρ. 1510/ 30-11-2010 με την οποία ενέκρινε πρόσθετη πίστωση 4.799,40 € 4. Την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου στη συνεδρίασή του αρ. 1530/ 9-02-2011 με την οποία ενέκρινε μεταφορά της πίστωσης 147.581,50 €, από τον Κ.Α.Ε. 9332.046 του Π.Δ.Ε. 1983ΣΕ04600000. για τη δημοπράτηση του έργου με τίτλο «Ανακαίνιση Εργαστηρίων Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ .» με ανοιχτή δημοπρασία, κατά τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 και του Π.Δ. 609/1985, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, 5. Το Διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις 05-07-2011 στην αίθουσα Δημοπρασιών του Α.Π.Θ. (κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή») και κατ’ αυτόν τελικά αναδείχθηκε μειοδότης ο δεύτερος συμβαλλόμενος, 6. Την υποβολή εκ μέρους του αναδόχου επικαιροποιημένων όλων των προβλεπομένων δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης, 7. Την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου στη συνεδρίασή του αρ. 1580/ 4-10-2011 με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, 8. Την με αρ. πρωτ. 8019/04-11-2011 πρόσκληση της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης προς τον ανάδοχο για την υπογραφή της σύμβασης, α ν α θ έ τ ε ι στο δεύτερο συμβαλλόμενο και αυτός αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών αυτών, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και της Ειδικής Συγγραφής

Ω.03.522.02_26.01.10 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ■ 541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ■ Τηλ. Κέντρο 2310 99 6000 ■ www .auth.gr


ΑΔΑ: 457Ξ46Ψ8ΧΒ-44Τ

Υποχρεώσεων και όσων περιλαμβάνονται σ’ αυτήν και σύμφωνα με τους οποίους δημοπρατήθηκε το έργο, με τις Τιμές Μονάδας του Τιμολογίου της Μελέτης και του Προϋπολογισμού μειωμένες κατά το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, όπως αναλυτικά υπάρχει στην από 05-07-2011 προσφορά του, που υποβλήθηκε στο Διαγωνισμό και από τις οποίες προκύπτει έκπτωση σαράντα και οκτώ εκατοστά επί τοις εκατό (48 %). Σύμφωνα με την προσφορά αυτή, η συνολική αρχική συμβατική δαπάνη του έργου είναι εβδομήντα έξι χιλιάδες επτακόσια σαράντα δύο Ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (76.742,38€) που αναλύεται ως εξής: Άθροισμα Δαπανών Εργασιών (ΟΙΚ.+Η/Μ) μετά την έκπτωση 45.978,03 € Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 18% 8.276,04 € Συνολική προσφερόμενη Δαπάνη Εργασιών 54.254,07 € Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 8.138,11 € Άθροισμα Δαπανών χωρίς Φ.Π.Α. 62.392,18 € Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 23% 14.350,20 € ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 76.742,38€ •

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 1. Ο Ν. 1418/1984 - «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 23/Α/1984), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ιδίως με τους Νόμους:  Ν. 2052/1992 άρθρα 6 και 20 (Φ.Ε.Κ. 94/Α/5-6-1992)  Ν. 2229/1994 άρθρα 1 έως και 4 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/13-8-1994)  Ν. 2338/1995 άρθρο 13 (Φ.Ε.Κ. 202/Α/14-09-1995)  Ν. 2372/1996 άρθρο 4 (Φ.Ε.Κ. 29/Α/28-02-1996)  Ν. 2940/2001 (Φ.Ε.Κ. 180/Α /6-8-2001)  Ν. 3212/2003 (Φ.Ε.Κ. 308/Α/31-12-2003)  Ν. 3263/2004 (Φ.Ε.Κ. 179/Α/28-9-2004)  Ν. 3316/2005 (Φ.Ε.Κ. 42/Α/22-2-2005)  Ν. 3481/2006 (Φ.Ε.Κ. 162/Α/2-8-2006)  Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68/Α/20-3-2007) και Ν. 3559/2007 (Φ.Ε.Κ.102/Α/14-507)  N. 3669/2008 (Φ.Ε.Κ. 116/18-06-2008) 2. Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε. και του ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυμβίβαστων ιδιοτήτων από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κ.λ.π. [Π.Δ. 82/1996 και Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α/14-22005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά το Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α), Κ.Υ.Α. αριθμ. 24014/25-11-2005 (Φ.Ε.Κ. 1637/Β) και Υπουργική Απόφαση αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/05 (Φ.Ε.Κ. 1590/Β)] . 3. Οι διατάξεις του Ν. 1642/1986 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. 25/Α/1986) και  Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. 137/Α/248-1993)  Ν. 2362/1995 - Δημόσιο Λογιστικό (Φ.Ε.Κ. 247/Α/1995)  Ν. 2522/1997 - Δικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο (Φ.Ε.Κ. 178/Α/97)  Ν. 3060/2002 (Φ.Ε.Κ. 242/Α/11-10-2002)  Ν. 3090/2002 (Φ.Ε.Κ. 329/Α/24-12-2002)

Ω.03.522. 02_26.01.10

2


ΑΔΑ: 457Ξ46Ψ8ΧΒ-44Τ

4. Το άρθρο 8 του Ν. 2741/1999 (προσυμβατικός έλεγχος) (Φ.Ε.Κ. 199/Α/28-09-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ιδίως μετά το Ν. 3310/2005. 5. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α) 1 για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (σχετική και η εγκύκλιος 1/18-1-2006 της Γ.Γ.Δ.Ε./Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.). 6. Το Π.Δ. 609/1985 (Φ.Ε.Κ. 223/Α/1985) - Κατασκευή Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ιδίως με τα:  

  

Π.Δ. 286/1994 (Φ.Ε.Κ. 148/Α/1994) Π.Δ. 368/1994 άρθρα 5, 6, 7, 8, 9 και 11 (Φ.Ε.Κ. 201/Α/1994) Π.Δ. 210/1997 (Φ.Ε.Κ. 166/Α/1997) Π.Δ. 285/1997 (Φ.Ε.Κ. 207/Α/1997) Π.Δ. 218/1999 (Φ.Ε.Κ. 187/Α/16-09-1999)

7. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, σχετική εγκύκλιος κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ), εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών: 1. να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, 2. να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, 3. να καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης, 4. να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση, 5. να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, 6. να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κλπ). 7. Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά: - με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα - με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε άλλη «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των 1

Ή π.δ. 59/2007 αν το έργο δημοπρατείται από φορέα που υπάγεται σ΄ αυτό.

Ω.03.522. 02_26.01.10

3


ΑΔΑ: 457Ξ46Ψ8ΧΒ-44Τ

προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης. •

Τα οριζόμενα σαν Συμβατικά Τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας, με βάση τα οποία θα γίνει η εκτέλεση του έργου, είναι τα παρακάτω και σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σ’ αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται όπως παρακάτω: 1. Η παρούσα σύμβαση 2. Η Διακήρυξη 3. Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 4. Το Τιμολόγιο Μελέτης 5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματά τους 7. Η Τεχνική Περιγραφή 8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης 9. Οι εγκεκριμένες Μελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και οι Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. 10. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα: 1. Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 8 του Ν. 3263/2004 2. Οι Ευρωκώδικες 3. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.) 4. Οι Προδιαγραφές ΕΝ. ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.

Ο ανάδοχος του έργου αναλαμβάνει να αποπερατώσει το έργο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στο άρθρο 2.5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων προθεσμίες, με συνολική προθεσμία τρεις (03) μήνες, που αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης αυτής.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός δέκα πέντε, (15), ημερών από την υπογραφή της σύμβασης το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/1984 και τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του Π.Δ. 609/1985.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει την εργοταξιακή του ανάπτυξη εντός 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης

Ορίζονται ως ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των προθεσμιών σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3263/2004, ως εξής: Για τη συνολική προθεσμία: - Για τις πρώτες δέκα εννέα (19) ημέρες υπέρβασης, ποσό εκατόν ένα Ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτών (101,73 €), για κάθε ημέρα υπέρβασης - Για τις επόμενες, μετά την 19η, δέκα τέσσερις (14) ημέρες υπέρβασης, ποσό εκατόν τριάντα πέντε Ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτών (135,64€), για κάθε ημέρα υπέρβασης.

Ω.03.522. 02_26.01.10

4


ΑΔΑ: 457Ξ46Ψ8ΧΒ-44Τ

Οι από την παρούσα σύμβαση κάθε φύσεως απαιτήσεις του αντισυμβαλλόμενου κατά του Α.Π.Θ. είναι ανεκχώρητες. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εκ μέρους του αναδόχου του έργου εκχώρηση χρηματικής απαίτησης για την οποία έχει συνταχθεί και εγκριθεί πιστοποίηση εκ της κατασκευής του έργου.

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δηλώνει ότι αποδέχεται όλα τα παραπάνω που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αυτής και υποχρεώνουν και τους δύο συμβαλλόμενους.

Για την καλή εκτέλεση των εργασιών και την πιστή εφαρμογή της σύμβασης και οποιαδήποτε απαίτηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά του δεύτερου συμβαλλόμενου που προκύπτουν από το έργο, ο ανάδοχος κατέθεσε εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσού 41.994,74 € του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε, με αριθμό 506030/15-11-2011 και πρόσθετη εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ποσού 5.999,25 € του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε, με αριθμό 506029/15-11-2011. Οι εγγυήσεις αυτές θα καταπίπτουν υπέρ του Α.Π.Θ. με μονομερή του δήλωση προς τον εκδότη και χωρίς δικαστική διάγνωση της διαφοράς, σε περίπτωση που με την απόλυτη κρίση του Α.Π.Θ., η σύμβαση δεν έχει εκτελεσθεί εμπρόθεσμα ή σύμφωνα με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί. Το συμφωνητικό αυτό υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε πέντε όμοια αντίτυπα από τα οποία το ένα παίρνει ο ανάδοχος. Για το Α.Π.Θ. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης

Για τoν Ανάδοχο Ο νόμιμος εκπρόσωπος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ

Ω.03.522. 02_26.01.10

5

symbasi-auth  

symbasi-auth

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you