Page 1

amΕΠΙ΢ΣΘΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 30ου ΠΟ΢

Παραςκευι 22 Οκτωβρίου 2010 Αίκουςα Τ΢ΙΑΝΤΘ 09.00 – 11.00

΢τρογγυλι Σράπεηα Αιςκθτικι οδοντιατρικι : Απαιτιςεισ-Δυνατότθτεσ-Ρεριοριςμοί ΢υντονιςτισ : Δουβίτςασ Γ. Ομιλθτζσ : Παξιμαδά Χ., Κουτάγιασ ΢., Δουβίτςασ Γ.

11.00 – 11.30

Διάλειμμα

11.30 – 13.30

΢τρογγυλι Σράπεηα Θ φυςιογνωμία του ςφγχρονου οδοντιάτρου ςτισ απαιτιςεισ των προςκετικϊν αποκαταςτάςεων του μζλλοντοσ ΢υντονιςτισ : Δουκουδάκθσ Α. Ομιλθτζσ :Καμποςιώρα Φ., Παπαβαςιλείου Γ., Χρονόπουλοσ Β.

13.30 – 14.30

Διάλειμμα

14.30 – 16.30

΢τρογγυλι Σράπεηα Υποκείμενθ νόςοσ που κακορίηει το οδοντιατρικό κεραπευτικό ςχιμα ΢υντονιςτισ : Σςιχλάκθσ Κ. Ομιλθτζσ : Αντωνιάδθσ Κ., Βαιόπουλοσ Γ., Βλαχόπουλοσ Χαρ., Ρθγόπουλοσ Δ.

16.30 -17.30

Διαλζξεισ Osteoporosis: Detection using dental X-rays and dental treatment Horner K. Οςτικόσ μεταβολιςμόσ ςτθν οδοντιατρικι πράξθ Λυρίτθσ Γ.

20.30

Σελετι Ζναρξθσ Αίκουςα ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ

09.00 – 11.00

΢τρογγυλι Σράπεηα Θ κζςθ των επιςτρωμάτων κινθτϊν προςκζςεων ςτισ ςφγχρονεσ κλινικζσ απαιτιςεισ ΢υντονιςτισ : Ζιςθσ Α. Ομιλθτζσ : Ζιςθσ Α., ΢ωτθρίου Μ., Πολυχρονάκθσ Ν.

11.00 – 11.30

Διάλειμμα

11.30 – 13.30

Διαλζξεισ Πρόεδροι : Τηοφτηασ Ι., Ρανταηόπουλοσ Α. Νζα πεδία επαγγελματικισ Οδοντιατρικισ Αποςτολοποφλου Α. και Μουτηοφρθ Α. Θολά πεδία ςτθν Οδοντιατρικι Σςανίδθσ Β.


Ιατροτεχνολογικά προίόντα Χαςάπθσ ΢τρ. 13.30 – 14.30

Διάλειμμα

14.30 – 16.30

΢τρογγυλι Σράπεηα Θ ςυμβολι τθσ Κλινικισ αντιμετϊπιςθσ ςτοματοπροςωπικοφ πόνου ςτον ογκολογικό αςκενι ΢υντονιςτισ :Δροφκασ Β. Ομιλθτζσ : Κανελλοποφλου Α., Ψάρρασ Β., Νικολάου Π., Λιναρδάκου Αικ.

16.30 -17.00

Διάλειμμα

17.00-19.00

΢τρογγυλι Σράπεηα Συντθρθτικι αντιμετϊπιςθ αιςκθτικϊν προβλθμάτων ςτθν πρόςκια περιοχι ΢υντονιςτισ : Μουντοφρθσ Γ. Ομιλθτζσ : Αναγνώςτου Μ., Αντωνιάδου Μ., Παξιμαδά Χ., ΢ταυριδάκθσ Μ.

Αίκουςα MC 3

09.00 – 11.00

΢τρογγυλι Σράπεηα Οδοντιατρικοί προβλθματιςμοί για τον παιδο-γνακοχειρουργικό αςκενι ΢υντονιςτισ : Ιατροφ Ι. Ομιλθτζσ : Κολόμβοσ Κ., Θεολόγθ-Λυγιδάκθ Ν., Σηζρμποσ Φ., Χριςτόπουλοσ Π.

11.00 – 11.30

Διάλειμμα

11.30 – 13.30

΢τρογγυλι Σράπεηα Ρροεμφυτευματικι χειρουργικι ΢υντονιςτισ : Αλεξανδρίδθσ Κ. Ομιλθτζσ : Καλφβασ Δ., Πετςίνθσ Β., Ποδαρόπουλοσ Λ.

13.30 – 14.30

Διάλειμμα

14.30 – 16.30

΢τρογγυλι Σράπεηα Σφγχρονθ διάγνωςθ και αντιμετϊπιςθ τθσ τερθδόνασ και των τερθδονικϊν βλαβϊν ΢υντονίςτρια : Κακάμπουρα Α. Ομιλθτζσ : Αντωνιάδου Μ., Παπαϊωάννου Β., Ραχιώτθσ Χ.

16.30 -17.00

Διάλειμμα

17.00-19.00

΢τρογγυλι Σράπεηα Κοκκιωματϊδεισ νόςοι τθσ ςτοματο-γνακο-προςωπικισ περιοχισ ΢υντονιςτισ : Μαρκόπουλοσ Α. Ομιλθτζσ : Πουλόπουλοσ Α., Ανδρεάδθσ Δ.


Αίκουςα MC 2

09.00 – 11.00

΢τρογγυλι Σράπεηα Αρχζσ, αμφιςβθτιςεισ, ομοφωνία και ςυμπεράςματα για τθν εφαρμογι των Laser ςτθν οδοντιατρικι ΢υντονίςτρια : Καμμά Ι. Ομιλθτζσ :Γεωργίου Ε., Καμμά Ι., Μανταλενάκθσ Ντ., Μαυρόγιαννθ Μ., Σόκκοσ Πρ.

11.00 – 11.30

Διάλειμμα

11.30 – 13.30

΢τρογγυλι Σράπεηα Θεραπευτικά ςχιματα αντιμετϊπιςθσ ατόμων με οδοντικζσ αγενεςίεσ ςτθν άνω γνάκο. Συνδυαςμόσ ορκοδοντικισ και επανορκωτικισ αποκατάςταςθσ ΢υντονίςτρια : Μάκου Μ. Ομιλθτζσ : Καραμολζγκου Μ., Βαςταρδι Ε., Χρίςτου Π., Παπαβαςιλείου Γ., Χαλαηωνίτθσ Δ., Παπάηογλου Ε.

13.30 – 14.30

Διάλειμμα

14.30 – 16.30

Διαλζξεισ Πρόεδροι : Ραπαγιαννοφλθ Ε., Κόντηογλου Στζλιοσ. Απαιτιςεισ και προχποκζςεισ ςτθν άςκθςθ τθσ ςφγχρονθσ κλινικισ αποκαταςτατικισ Οδοντιατρικισ Σολίδθσ Κ.Θ. Νεότερεσ εξελίξεισ ςτθν εμφυτευματολογία . Συμβολι τθσ εμβιομθχανικισ και των υπολογιςτικϊν προγραμμάτων Φραγκίςκοσ Φ. Τα Laser ςτθν κακθμερινι οδοντιατρικι πράξθ. Βαςικζσ αρχζσ βιοανάδραςθσ και κλινικζσ περιπτϊςεισ Μάνοσ Α. Οδοντιατρικι αντιμετϊπιςθ αςκενϊν με γενικά νοςιματα ι χρόνια φαρμακευτικι αγωγι. Σφγχρονεσ απόψεισ – Κατευκφνςεισ Σςίρλθσ Α.

16.30 -17.00

Διάλειμμα

17.00-19.00

Διαλζξεισ Πρόεδροι : Κωνςταντινίδθσ Α., Τςιάρασ Ρ. Συγκρατθτικζσ των οδοντοςτοιχιϊν ουςίεσ :Νεότερα δεδομζνα- ΢εαλιςτικι προςζγγιςθ Πολυηώθσ Γ. Ρεριεμφυτευματίτιδα : Σπάνια νόςοσ ι ωρολογιακι βόμβα ; Δάγκαλθσ Π. Οι λοιμϊξεισ του βλεννογόνου του ςτόματοσ ςτθν κακθμερινι οδοντιατρικι πράξθ Νικολάτου-Γαλίτθ Ο. Το νοςοκομείο και το Κζντρο Υγείασ ςτθν προπτυχιακι και μεταπτυχιακι εκπαίδευςθ τθσ Οδοντιατρικισ


Σςοφνιασ Β. Ακτινογραφικι εξζταςθ. Γιατί, Ρότε, Ροιά Γκρίτηαλθσ Π.

Αίκουςα MC 3.2

09.00 – 11.00

΢εμινάριο ΚΑΡΠΑ

11.00 – 11.30

Διάλειμμα

11.30 – 13.30

΢εμινάριο ΚΑΡΠΑ

13.30 – 14.30

Διάλειμμα

14.30 – 16.30

Ελεφκερεσ Ανακοινϊςεισ «Ρεριοδοντολογία» Πρόεδροι: Μαδιανόσ Φ., Ξανκόπουλοσ Γ.

EA 001

Θ δράςθ των αυξθτικϊν παραγόντων bFGF και IGF-I ςτθ διαφοροποίθςθ ανκρϊπινων περιρριηικϊν κυττάρων Μαρκοποφλου Κλ., Δερζκα Ξ., Πεπελάςθ Ε., Μάμαλθσ Α., Βρότςοσ Ι.

ΕΑ 002

Επίδραςθ του Emdogain ςυνδυαηόμενου με τον τροποποιθτικό αυξθτικό παράγοντα (TGF-β1) ςτθ διαφοροποίθςθ ανκρϊπινων περιρριηικϊν κυττάρων Μαρκοποφλου Κλ., Δερζκα Ξ., Μπομπζτςθσ Γ., Μάμαλθσ Α., Βρότςοσ Ι.

EA 003

Επίδραςθ τθσ περιοδοντικισ κεραπείασ ςτα επίπεδα ςυςτθματικισ φλεγμονισ αιμοκακαιρωμζνων αςκενϊν με τεχνθτό νεφρό. Μελζτθ παρζμβαςθσ Γλθνοφ ΣΜ, Δθμθτρίου Α, Αγραφιϊτθσ Α, Κορομάντηοσ ΠΑ, Ηερβοφ-Βάλβθ Φ.΢., Βρότςοσ Ι, Μαδιανόσ Φ.Ν.

ΕΑ 004

Επίδραςθ του καπνίςματοσ ςτθν ζκφραςθ των MMPs και TIMP-1 ςε αςκενείσ με περιοδοντίτιδα βραδείασ εξζλιξθσ πριν τθ κεραπεία Μουηακίτθ Ε., Πεπελάςθ Ε., Φανουράκθσ Γ., Μαρκοποφλου Κ., ΣςελζνθΜπαλαφοφτθ ΢., Βρότςοσ Ι.

ΕΑ 005

Αντιμετϊπιςθ υφιηιςεων με τθ χριςθ ακφτταρθσ δερματικισ μιτρασ (AlloDerm). Ραρουςίαςθ 3 κλινικϊν περιπτϊςεων Γεωργίου Ε, ΢ολδάτοσ Ν, Μάμαλθσ A ,΢ιλβζςτροσ ΢.

ΕΑ 006

Ευαιςκθτοποίθςθ και κινθτοποίθςθ του χρόνιου περιοδοντικοφ αςκενι ςτθν κεραπεία τθσ μιασ ϊρασ με υπεριχουσ Ηυγογιάννθ Π., Απατηίδου Α. Δ., ΢ακελλάρθ Δ., Κωνςταντινίδθσ Α.

ΕΑ 007

Χειρουργικζσ τεχνικζσ αφξθςθσ των κερατινοποιθμζνων ιςτϊν γφρω από εμφυτεφματα Μάρκου Ν., Πεπελάςθ Ε.


ΕΑ 008

Χειρουργικι ελάχιςτθσ παρζμβαςθσ ςτθν αντιμετϊπιςθ του ουλικοφ χαμόγελου. Αναφορά περίπτωςθσ Μάρκου Ν., Σαςςόπουλοσ Δ., Πεπελάςθ Ε.

ΕΑ 009

Ρροβλθματιςμοί ςχετικά με το ςχζδιο κεραπείασ ατόμων με περιοδοντίτιδα ταχείασ εξζλιξθσ. Διλιμματα ςτο ςχζδιο κεραπείασ Αρχοντοποφλου Α. Δ., Πεπελάςθ Ε., Σςάμθ Α.

ΕΑ 010

Αφαίρεςθ υπερπλαςιϊν των οφλων ςε αςκενι με αιμολεμφαγγείωμα τθσ κάτω γνάκου με χριςθ Laser Nd:Yag Πρεβεηάνοσ Ι., Καροφςθσ Ι., Πεπελάςθ Ε., Ναςίκα M.

16.30 -17.00

Διάλειμμα

17.00-19.00

Ελεφκερεσ Ανακοινϊςεισ «Ορκοδοντικι , Ρρολθπτικι Οδοντιατρικι – Κοινωνικι Οδοντιατρικι» Πρόεδροι: Τοπουηζλθσ Ν., Κωταντοφλασ Κ.

ΕΑ 011

Συγγενισ ζλλειψθ πλαγίων τομζων : Ορκοδοντικι – Ρροςκετικι αντιμετϊπιςθ Γρίβασ Ε., Κουράκου Μ.

ΕΑ 012

Διάγνωςθ ςυγγενϊν ανωμαλιϊν του ζξω ωτόσ ςτθν κλινικι ορκοδοντικι εξζταςθ Βαςιλάκου Ν., Κότςθσ Γ., ΢υνοδινόσ Φ. Ν.

ΕΑ 013

Ρόνοσ και δυςανεξία ςτθν ορκοδοντικι κεραπεία με ακίνθτουσ ορκοδοντικοφσ μθχανιςμοφσ Βαςιλάκου Ν., Ηουγλι Α., ΢υνοδινόσ Φ. Ν.

ΕΑ 014

Ρρόγνωςθ ανατολισ τρίτων γομφίων τθσ κάτω γνάκου μετά από ορκοδοντικι κεραπεία με ι χωρίσ εξαγωγζσ Καραμεςίνθσ Κ., Διαμαντάτου Θ., ΢υνοδινόσ Φ.Ν.

ΕΑ 015

Μζκοδοι διάγνωςθσ και διαφοροδιάγνωςθσ ορκοδοντικϊν ανωμαλιϊν ΙΙΙθσ τάξθσ κατά Angle Λαμπριανοφ Μ., Λάμπρου Γ., Λαςθκιωτάκθ Β., Σςολάκθσ Α.

ΕΑ 016

Κλινικοςτατιςτικι μελζτθ του επανατερθδωνιςμοφ των μόνιμων δοντιϊν και τθσ Στοματικισ κατάςταςθσ των εφιβων του νομοφ Φκιϊτιδασ Κολοκυκάσ Α. ,Σςοφνιασ Β. , Ηιϊγα Κ.

ΕΑ 017

Ρεριςτατικά του Οδοντιατρικοφ τμιματοσ του ΚΥ Μεγάρων κατά τθν τελευταία πενταετία Μαραγκοφ Π,, ΢πθλιωτόπουλοσ Α,, Ντόκου Π, ΚΤ Μεγάρων

ΕΑ 018

Ροιότθτα ηωισ ςχετιηόμενθ με τθ ςτοματικι και τθ γενικι υγεία Καραδιμα ΢., Μπαμποφνθ Α., Μεράκου Κ., Κουρζα Κρεμαςτινοφ Σ. Σομζασ Δθμόςιασ και Διοικθτικισ Τγιεινισ, Εκνικι ΢χολι Δθμόςιασ Τγείασ

ΕΑ 019

Ακλθτικι Οδοντιατρικι. Σφγχρονεσ απόψεισ και δεδομζνα ΢υνοδινόσ Φ.Ν., Διαμαντάτου Θ., Καραμεςίνθσ Κ., Κουιμτηισ Θ., Ιγγλζηοσ Ε.


ΕΑ 020

Νζοσ δείκτθσ οδοντικισ διάβρωςθσ και χριςθ του για τθν αξιολόγθςθ ευρθμάτων δφο προγενζςτερων δεικτϊν Μαργαρίτθσ Β., Μαμάθ-Χωματά Ε., Κωλζτςθ-Κουνάρθ Χ.

Αίκουςα MC 3.4

09.00 – 11.00

Παρουςιάςεισ Video

VI 001

Αφαίρεςθ κραυςμάτων μικροεργαλείων από τουσ ριηικοφσ ςωλινεσ Χανιϊτθσ Μ. Α.

VI 002

Αποκατάςταςθ κεντρικοφ τομζα τθσ άνω γνάκου με οςτεοενςωματοφμενο εμφφτευμα Φραγκίςκοσ Φ., Βλαςτόσ Κ., Δελακά Α.

VI 003

Χειρουργικζσ τεχνικζσ οςτικισ ανάπλαςθσ τθσ φατνιακισ ακρολοφίασ Ηαμπάρασ Δ.

VI 004

Θ χριςθ των υπεριχων κατά τθν Ενδοδοντικι κεραπεία Μάγκοσ ΢.

11.00 – 11.30

Διάλειμμα

11.30 – 13.30

Επιτραπζηιεσ Παρουςιάςεισ

ΕΕ 001

Επείγοντα περιςτατικά ςτο Οδοντιατρείο. Τρόποι αντιμετϊπιςθσ Φραγκίςκοσ Φ., Βλαςτόσ Κ., Δελακά Α.

ΕΕ 002

Διαδικαςίεσ ενδοςτοματικισ επιδιόρκωςθσ κεραμικϊν αποκαταςτάςεων με ςφνκετθ ρθτίνθ Σολίδθσ Κ.

13.30 – 14.30

Διάλειμμα

14.30 – 16.30

Ελεφκερεσ Ανακοινϊςεισ «Στοματολογία» Πρόεδροι: Κολοκοτρϊνθσ Α., Ραπαδθμόπουλοσ Δ.

ΕΑ 021

Μεταναςτευτικι ςτοματίτιδα. Αναφορά μιασ περίπτωςθσ και αναςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ ΢αμαρά Α., Κυριλι Σ. , Μαρκόπουλοσ Α., Επιβατιανόσ Α.

ΕΑ 022

Ρολλαπλζσ οδοντοφόρεσ κφςτεισ ςε μθ ςυνδρομικό αςκενι: Αναφορά περίπτωςθσ Ματίνα Ηορμπά, Ελζνθ Ιορδανίδου, Karl Andreasen, Ιωάννθσ Κοφτλασ, Οδοντιατρικι ΢χολι Πανεπιςτθμίου τθσ Μινεςότα, Σμιμα ΢τοματικισ και Γνακοπροςωπικισ Πακολογίασ


ΕΑ 023

Αναδρομικι Κλινικοςτατιςτικι μελζτθ 100 αςκενϊν με Ομαλό Λειχινα του ςτόματοσ. Κλινικι Εργαςτθρίου Στοματολογίασ Οδοντιατρικισ Σχολισ Α.Ρ.Θ. Κιττασ Δ., Ανδρεάδθσ Δ., Φαρμάκθ Ελ., Μαρκόπουλοσ Α., Επιβατιανόσ Α.

ΕΑ 024

Ζνα μοντζλο για τθν ιςτοςυγκρότθςθ του Αδενωματοειδι Οδοντογενι όγκου Οικονομοποφλου Π., Triantafyllou A.

ΕΑ 025

Διςκοειδισ ερυκθματϊδθσ λφκοσ : κλινικι αναδρομικι μελζτθ 9 αςκενϊν με ςτοματικζσ βλάβεσ Γκάγκαρθ Ε. , Γεωργακοποφλου Ε.

ΕΑ 026

Σφνδρομο Rendu Osler Weber (κλθρονομικι αιμορραγικι τελεγγειεκταςία): Ραρουςίαςθ κλινικοφ περιςτατικοφ με ςτοματικζσ και δερματικζσ εκδθλϊςεισ Λιατάκθ ΢. , Γκάγκαρθ Ε.

ΕΑ 027

Διάγνωςθ και κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ λειχθνοειδοφσ αντιδράςεωσ ςε αμάλγαμα: Ραρουςίαςθ κλινικοφ περιςτατικοφ Βαλλθνδράσ Ι., Γκάγκαρθ Ε.

ΕΑ 028

Νεκρωτικι ςιαλαδενομεταπλαςία: Ραρουςίαςθ αςυνικιςτθσ περίπτωςθσ με δφο παρακείμενεσ βλάβεσ. Γκίλασ Χ., Σόςιοσ Κ.Ι., Νικθτάκθσ Ν., Κοφτλασ Ι.Γ., ΢κλαβοφνου Α.

ΕΑ 029

Νευροπάκεια τριδφμου οφειλόμενθ ςε βλάβεσ του κεντρικοφ νευρικοφ ςυςτιματοσ: Αναφορά τεςςάρων περιπτϊςεων και βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ Γκίλασ Χ., ΢αρλάνθ Ε., Νικθτάκθσ Ν., ΢κλαβοφνου Α.,

ΕΑ 030

Ακανκοκυτταρικό καρκίνωμα του ςτόματοσ ςτθ νεαρι και μζςθ θλικία: ενδείξεισ κλινικοςτατιςτικισ μελζτθσ για αυξανόμενθ τάςθ. Παπανάκου ΢., Γκίλασ Χ., Πιπζρθ Ε., ΢κλαβοφνου Α., Χρυςομάλθ Ε.

16.30 -17.00

Διάλειμμα

17.00-19.00

Ελεφκερεσ Ανακοινϊςεισ «Φάρμακα, Ενδοδοντία, Οδοντιατρικά Βιοχλικά, Ραιδοδοντιατρικι » Πρόεδροι: Λυροφδια Κλ., Σπίνοσ Κ.

ΕΑ 031

Αποτελεςματικότθτα και προβλθματιςμοί ςχετικά με τθ χριςθ των μθ ςτεροειδϊν αντιφλεγμονωδϊν φαρμάκων ( ΜΣΑΦ ) ςτθν εμφυτευματολογία Κωτςάκθσ Γ., Χρζπα Β., ΢ταφρου Ε., ΢ταφρου Ι.

ΕΑ 032

Νεότερεσ απόψεισ για τθν Οδοντιατρικι κεραπεία ςε αςκενείσ με αντιπθκτικι αγωγι Θλία Α., Βαλζροβα Μ., Αντωνιάδθσ Θ., Αντωνιάδθσ Κ.

ΕΑ 033

Αναγκαιότθτα ι μθ επανάλθψθσ παλαιότερων ενδοδοντικϊν κεραπειϊν. Διαγνωςτικι προςζγγιςθ ΢τεφόπουλοσ ΢.


ΕΑ 034

Γαλβανοκεραμικι – μια αξιόπιςτθ λφςθ ςτθν αποκατάςταςθ μονιρουσ νωδότθτασ τθσ αιςκθτικισ ηϊνθσ με εμφυτεφματα Ηωγράφοσ Γ., Πρατικάκθ Γ., Γκάνου Λ., Αλμαγκοφτ Θάερ Π.

ΕΑ 035

Ακρορριηικό μζγεκοσ διεφρυνςθσ κατά τθ χθμικομθχανικι επεξεργαςία – Κλινικι τεκμθρίωςθ Χρζπα Β. , Φλωράτοσ ΢.

ΕΑ 036

Ανάπτυξθ βάςθσ δεδομζνων περιοπακογόνων μικροβίων με FT-IR φαςματοςκοπία Μποχλόγυροσ Π.*, Δρίτςα Β., Πιςςαρίδθ Κ., ΢γοφροσ Δ., Αναςταςοποφλου Ι. Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, ΢χολι Χθμικϊν Μθχανικϊν, Ακτινοχθμεία και Βιοφαςματοςκοπία

ΕΑ 037

Ταυτοποίθςθ περιοπακογόνων μικροβίων κατόπιν εξζταςθσ μικροβιακισ πλάκασ με FT-IR φαςματοςκοπία και μετατροπι με μακθματικοφσ αλγόρικμουσ Αναςταςοποφλου Ι.1 , Μποχλόγυροσ Π.1,2, Δρίτςα Β.1, Φαναριϊτθσ Μ.1, Πιςςαρίδθ Κ.1 1 Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, ΢χολι Χθμικϊν Μθχανικϊν, Ακτινοχθμεία Και Βιοφαςματοςκοπία, Πολυτεχνειοφπολθ Ηωγράφου, 15780 Ηωγράφου, 2 Περιοδοντολογικό τμιμα ΝΜΤ Πειραιά

ΕΑ 038

Χρωματικι ςτακερότθτα εμμζςων ςυνκζτων ρθτινϊν μετά από εμβφκιςθ ςε χρωςτικά διαλφματα Κζντρου Χρ, Παπαδόπουλοσ Σρ, Λαγουβάρδοσ Π.

ΕΑ 039

Κακυςτζρθςθ ανατολισ των μόνιμων δοντιϊν – Ζνα ςπάνιο περιςτατικό Δαλαμπίρασ ΢., Μπουτςιοφκθ Χ.

ΕΑ 040

Αντικειμενικι αξιολόγθςθ του οδοντιατρικοφ άγχουσ ςε παιδιά Αρχάκθσ Α.


΢άββατο 23 Οκτωβρίου 2010 Αίκουςα Τ΢ΙΑΝΤΘ 09.00 – 11.00

΢τρογγυλι Σράπεηα Ο ογκολογικόσ αςκενισ : Διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ ΢υντονιςτισ :Αντωνιάδθσ Κ. Ομιλθτζσ :Αντωνιάδθσ Κ., Δαρδοφφασ Κ., Μπαφαλοφκοσ Δ., Νικολάτου Ο.

11.00 – 11.30

Διάλειμμα

11.30 – 13.30

΢τρογγυλι Σράπεηα τθσ Ελλθνικισ Οδοντιατρικισ Ομοςπονδίασ Ρροκλιςεισ του Οδοντιατρικοφ επαγγζλματοσ ςτθν ςφγχρονθ Ελλάδα και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ΢υντονιςτισ: Κατςίκθσ Ακ. , Πρόεδροσ Ε.Ο.Ο.

13.30 – 14.30

Διάλειμμα

14.30 – 16.30

Διαλζξεισ Πρόεδροι : Αντωνιάδθσ Κ., Δζδεσ Σ. Σφνδρομα με εκδθλϊςεισ ςτθ ςτοματικι κοιλότθτα Κοφτλασ Ι. Ο ρόλοσ των βλαςτικϊν κυττάρων ςτθν αποκατάςταςθ των πακολογικϊν εξεργαςιϊν των δοντιϊν Μθτςιάδθσ Ευκ. Ρροςζγγιςθ οδοντιατρικϊν προβλθμάτων με τθ βοικεια τθσ Ορκοδοντικισ Κοιλιαρίδθσ ΢τ.

16.30 -17.00

Διάλειμμα

17.00 – 19.00

΢τρογγυλι Σράπεηα Φπαρξθ ι ζλλειψθ επιςτθμονικισ τεκμθρίωςθσ ςτθν αποκαταςτατικι Οδοντιατρικι; ΢υντονιςτισ : Koίδθσ Π. Ομιλθτζσ: Κοντοναςάκθ Ε.,Μπακοποφλου Α.,Πετρίδθσ Χ.,Σορτοπίδθσ Δ.

Αίκουςα ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ 09.00 – 11.00

Διαλζξεισ Πρόεδροι : Κοϊδθσ Ρ., Καρακικζσ Σ. Ο γενικόσ οδοντίατροσ του 2010 απζναντι ςτθν Ρεριοδοντολογία Βρότςοσ Ι. Απορρόφθςθ ρίηασ που αφορά τθν Ενδοδοντία Λυροφδια Κ. Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ οδοντιατρικισ ακτινολογίασ για το 2010 Σςιχλάκθσ Κ. Θ κεφαλαλγία τφπου τάςεωσ ςε ςχζςθ με τθ δυςλειτουργία του ςτοματογνακικοφ ςυςτιματοσ Δροφκασ Β.


11.00 – 11.30

Διάλειμμα

11.30 – 13.30

΢τρογγυλι Σράπεηα Ρεριεμφυτευματικι αυχενικι οςτικι απορρόφθςθ: Σθμαντικότθτα και καταςτάςεισ (παράγοντεσ) που τθν επθρεάηουν ΢υντονιςτισ : Κωνςταντινίδθσ Α. Ομιλθτζσ: Δαμιανάκθ ΢., Μάρκου Ε., Σςαοφςογλου Φ., Σςουκάκθ Μ., Μεντι ΢.

13.30 – 14.30

Διάλειμμα

14.30 – 16.30

΢τρογγυλι Σράπεηα Θζςεισ τθσ ςφγχρονθσ εμφυτευματολογίασ ςτθν άμεςθ λειτουργικι και αιςκθτικι αποκατάςταςθ ΢υντονιςτισ : Καραγιάννθσ Α. Ομιλθτζσ : ΢υκαράσ Ν., Πελεκάνοσ ΢., Φελουτηισ Α.

16.30 -17.00

Διάλειμμα

17.00-19.00

΢τρογγυλι Σράπεηα Βελτιϊνοντασ τθν πρόγνωςθ μακροχρόνιασ επιβίωςθσ των Ενδοδοντικά κεραπευμζνων δοντιϊν ΢υντονιςτισ :Σηιαφάσ Δ. Ομιλθτζσ : Λαμπριανίδθσ Θ., Οικονομίδθσ Ν., Κωδωνάσ Κ.

Αίκουςα MC 3 09.00 – 11.00

΢τρογγυλι Σράπεηα Ρροςκετικι για τον Θλικιωμζνο αςκενι. Από τθ κεωρία ςτο ρεαλιςμό. Ρρακτικζσ και οικονομικζσ λφςεισ ΢υντονιςτισ : Καρκαηισ Η. Ομιλθτζσ : Αναςταςιάδου Β., Κοςιώνθ Α., Καρκαηισ Η.

11.00 – 11.30

Διάλειμμα

11.30 – 13.30

΢τρογγυλι Σράπεηα Θ οδοντιατρικι αντιμετϊπιςθ παιδιϊν και εφιβων με νοθτικά και ςυμπεριφεριολογικά προβλιματα ΢υντονίςτρια :Παπαγιαννοφλθ Λ. Ομιλθτζσ: Κολαίτθσ Γερ ., Γκιηάνθ ΢., Εμμανουιλ Δ., Ουλισ Κ.

13.30 – 14.30

Διάλειμμα

14.30 – 16.30

΢τρογγυλι Σράπεηα Θ φυςιογνωμία του Οδοντιάτρου του παρόντοσ και του μζλλοντοσ ΢υντονίςτρια : Κακάμπουρα Α. Ομιλθτζσ: Κακάμπουρα Α., Μαδιανόσ Φ., Ουλισ Κ,. Κοςιώνθ Α., Πιςιώτθσ Α.

16.30 -17.00

Διάλειμμα


17.00-19.00

΢τρογγυλι Σράπεηα Τα ςθμεία προςοχισ κατά τθν οδοντιατρικι αντιμετϊπιςθ των ειδικϊν αςκενϊν και θ φυςιογνωμία του ςφγχρονου οδοντιάτρου ΢υντονιςτζσ : Ζερβοφ-Βάλβθ Φ., Φραγκάκθσ Μ. Αίκουςα MC 2

09.00 – 11.00

Διαλζξεισ Πρόεδροι : Τηιαφάσ Δ., Κάπποσ Ρ. Αδιάπλαςτα ακρορρίηια και ακρορριηικι απόφραξθ με ΜΤΑ Χανιώτθσ Μ.Α. Αλλομοςχεφματα και ξενομοςχεφματα ςτθν Οδοντιατρικι Δαλαμπίρασ ΢τ. Θ ακτινοπροςταςία ςτθν ψθφιακι ακτινογραφία πλθροί τισ απαιτιςεισ του μζλλοντοσ ; Δοντά Αικ. Θ αγωγι ςτοματικισ υγείασ με τθ μζκοδο τθσ βιωματικισ μάκθςθσ ςτθ ςχολικι θλικία» Καββαδία Α.

11.00 – 11.30

Διάλειμμα

11.30 – 13.30

Διαλζξεισ Πρόεδροι : Αλεξανδρίδθσ Κ., Μθτρόπουλοσ Α. Διογκϊςεισ ςιελογόνων αδζνων : Διαφορικι διάγνωςθ- κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ Παπαδογεωργάκθσ Ν. Διογκϊςεισ ςτο πρόςωπο ςτα παιδιά. Διαγνωςτικι και κεραπευτικι προςζγγιςθ Ιατροφ Ι. Οςτεονζκρωςθ των γνάκων από διφωςφονικά. Εφθςυχαςμόσ θ πανικόσ; Σηζρμποσ Φ. Συμβάματα και επιπλοκζσ ςτθν κλινικι πράξθ τθσ Οδοντιατρικισ και διαχείριςθ τουσ Φακίτςασ Ι.

13.30 – 14.30

Διάλειμμα

14.30 – 16.30

Διαλζξεισ Πρόεδροι : Λαμπριανίδθσ Θ., Καραγιαννόπουλοσ Ι. Σφνορα εμβρυολογίασ και πακολογίασ: Το κεφάλι και ο τράχθλοσ ωσ «Μουςείο» εμβρυϊκϊν ςτοιχείων Οικονομοποφλου Π., Triantafyllou A. Ραχυςαρκία και Στοματικι Υγεία Αγουρόπουλοσ Α. Βιοθκικι και επαγγελματιςμόσ ςτθ φροντίδα τθσ ςτοματικισ υγείασ : Ρροκλιςεισ για το ςφγχρονο οδοντίατρο Αςπραδάκθ Α., Φιλαλικθσ Α.


Κατευκυνόμενθ οςτικι ανάπλαςθ ςτθν αιςκθτικι ηϊνθ Ζαμπάρασ Δ. 16.30 -17.00

Διάλειμμα

17.00-19.00

Διαλζξεισ Πρόεδροι : Τςιχλάκθσ Κ., Λεβζντθσ Φ. Επίκαιρα διλιμματα Ρροςκετικϊν Αποκαταςτάςεων Εμπειρία 30 χρόνων Γκροφσ Αλ. Ρεριοδοντικι νόςοσ και μεταλλοπρωτεϊνάςεσ Πεπελάςθ Ε. Κοινωνικι ματιά του Οδοντιατρικοφ επαγγζλματοσ Κοςιώνθ ΢ία Δθμοςιογράφοσ Αίκουςα MC 3.2

09.00 – 11.00

Παρουςίαςθ Αναρτθμζνων Ανακοινϊςεων « Εμφυτευματολογία, Ρεριοδοντολογία, Φάρμακα » Πρόεδροι: Ριςιϊτθσ Α., Δεβλιϊτθσ Α.

PO 001

Οςτικι ανάπλαςθ και εφαρμογι αυξθτικϊν παραγόντων Κατςικάνθσ Φ. , Λιοκάτθσ Π.Γ., Κυτζασ Π. ,Βοφροσ Ι.

PO 002

Κάκετθ οςτικι αναγζννθςθ με τθ χριςθ ςυμπαγϊν αυτόλογων οςτικϊν μοςχευμάτων από τθν περιοχι του γενείου. Αναφορά κλινικϊν περιςτατικϊν Βζθσ Αλ, Μπαρλάσ Θ., Κατηουράκθ Δ., Νταμπαράκθσ Ν.

PO 003

Κλινικά και εργαςτθριακά ςτάδια καταςκευισ ολικϊν οδοντοςτοιχιϊν επί εμφυτευμάτων Γαρεφάλου Π., Γιωτοποφλου Ι., Μανιόσ Κ., Παναγιωτοποφλου Α., ΢υκαράσ Ν.

P0 004

Συγκρατθτικοί μθχανιςμοί επενκζτων οδοντοςτοιχιϊν Αγατςίδθ ΢., Θεοφίλθ Ε., ΢υκαράσ Ν.

PO 005

In vitro μελζτθ τθσ αντοχισ κραφςθσ και τθσ πορείασ των καταγμάτων ςε τζςςερα διαφορετικά εμφυτευματικά ςτθρίγματα Κόντοσ Λ., , Schille C., Geis-Gerstorfer J. Σομζασ Προςκετολογίασ Πανεπιςτθμίου Eberhard Karls, Tuebingen, Γερμανία

PO 006

Τεχνικι κατευκυνόμενθσ οςτικισ αναγζννθςθσ για αποκατάςταςθ οςτικοφ ελλείμματοσ τραυματικισ αιτιολογίασ ςτθν περιοχι του κεντρικοφ τομζα τθσ άνω γνάκου Βαςιλοφδθ M., Γεωργοποφλου-Καρανικόλα Θ., Μεςκανζασ Κ., Σςίρλθσ Α.

PO 007

Άμεςθ εμφφτευςθ, GBR και προςωρινι αποκατάςταςθ ςε νωπό μετεξακτικό φατνίο με τθ βοικεια τθσ τεχνολογίασ λζιηερ Μποχλόγυροσ Π., Χλωροκϊςτασ Γ., Σηεμπρίν Ρ.


PO 008

Εκτεταμζνθ απϊλεια περιοδοντικϊν ιςτϊν λόγω ενςφινωςθσ ορκοδοντικϊν ελαςτικϊν δακτυλίων για περίοδο δϊδεκα ετϊν Πεπελάςθ Ε., Σςαροφχθ Δ.Ε., Κομπόλθ Μ.

PO 009

Τεχνικι οςτικισ αναγζννθςθσ ελλείμματοσ τθσ φατνιακισ ακρολοφίασ με χριςθ αυτογεννοφσ αιμοπεταλιακοφ πλάςματοσ ςε ςυνδυαςμό με άλλο μόςχευμα. Ναλμπάντθσ Δ. , Μπατάσ Λ.

PO 010

Ρλαςτικι χειρουργικι του περιοδοντίου για τθν αντιμετϊπιςθ υφιηιςεων. Τεχνικζσ και παρουςίαςθ κλινικϊν περιςτατικϊν Βαβζτςθ Κ., Κοντοβαηαινίτθσ Γ.

PO 011

Εντοπιςμζνεσ περιοδοντικζσ βλάβεσ που ςχετίηονται με αναπτυξιακζσ ι επίκτθτεσ οδοντικζσ ιδιαιτερότθτεσ. Ραρουςίαςθ περιςτατικϊν Βαβζτςθ Κ., Γκάτηιου Δ., Κοντοβαηαινίτθσ Γ., Πανισ Β.

PO 012

Διάγνωςθ και αντιμετϊπιςθ περιοδοντικϊν αποςτθμάτων Πανι Π., Ρεΐςθ Χ., ΢ταματάκθσ Χ., Πεπελάςθ Ε.

PO 013

Νεκρωτικζσ νόςοι του περιοδοντίου Ρεΐςθ Χ., Πανι Π., Γκάτηιου Δ., Πανισ Β.

PO 014

Οξεία Ελκωνεκρωτικι ουλίτισ (ANUG). Ρρϊιμθ ι μεκφςτερθ εκδιλωςθ ςυςτθματικοφ προβλιματοσ υγείασ; Μποχλόγυροσ Π., Μθνάγια Π., ΢γοφροσ Δ.

PO 015

Εκδθλϊςεισ τθσ οικογενοφσ πολυποδίαςθσ ςτθ ςτοματικι κοιλότθτα. Ραρουςίαςθ κλινικοφ περιςτατικοφ και αναςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ. Ντόκου Π., Πεπελάςθ Ε.

PO 016

Ρρωτόκολλο αντιμετϊπιςθσ αςκενϊν που λαμβάνουν αντιαιμοπεταλιακι και αντιπθκτικι αγωγι Βλαχοδθμιτρθ Μ., Πεπελάςθ Ε.

PO 017

Οδοντιατρικι αντιμετϊπιςθ αςκενοφσ με πολλαπλοφν μυζλωμα. Αναφορά κλινικισ περίπτωςθσ Βλαχοδθμιτρθ M., Βάρδασ Ε., Γάτου Ε, Μαδιανόσ Φ., Πεπελάςθ Ε., ΝικολάτουΓαλίτθ Ο.

PO 018

Γενικόσ οδοντίατροσ και εξαγωγζσ εγκλείςτων: Ρότε; Μεςεμανϊλθ Η . , Θλία Α. , Σςόδουλοσ ΢.

PO 019

Απόψεισ και γνϊςεισ των Ελλινων οδοντιάτρων ςχετικά με τα αναλγθτικά Δοφπκαρθ Α. , Κοφρτθ Ε. , Λιλλισ Θ., Νταμπαράκθσ Ν.

PO 020

Απόψεισ και γνϊςεισ των Ελλινων οδοντιάτρων ςχετικά με τα αντιβιοτικά Κοφρτθ Ε., Δοφπκαρθ Α. , Λιλλισ Θ., Νταμπαράκθσ Ν.

11.00 – 11.30

Διάλειμμα


11.30 – 13.30

Παρουςίαςθ Αναρτθμζνων Ανακοινϊςεων « Στοματολογία, Νοςοκομειακι Οδοντιατρικι, Διαγνωςτικι & Ακτινολογία του Στόματοσ, Ιςτορία τθσ Οδοντιατρικισ, Στοματοπροςωπικόσ Ρόνοσ – Φυςιολογία Στοματογνακικοφ Συςτιματοσ » Πρόεδροι: Ηερβοφ – Βάλβθ Φ., Τςίνασ Ρ.

PO 021

Τραυματικό ελκωτικό κοκκίωμα με θωςινοφιλία του ςτρϊματοσ, αντιδραςτικι ι νεοπλαςματικι αλλοίωςθ; Αναφορά ενδιαφζροντοσ περιςτατικοφ Χατηθςτάμου Ι., Δοφςθ-Αναγνωςτοποφλου Τ., Γεωργίου Γ., Ανδρικοποφλου Ε., Προδρομίδθσ Γ., Γκίλασ Χ., ΢κλαβοφνου Α.

PO 022

Κοκκιοκυτταρικό Αδαμαντινοβλάςτωμα: Αναφορά ενόσ αςυνικουσ ιςτολογικοφ υποτφπου Νικθτάκθσ Ν., Σηζρμποσ Φ., Σριανταφφλλου Κ., Παπαδιμασ Χ., ΢κλαβοφνου Α.

PO 023

Ταυτόχρονθ ανάπτυξθ δυο ανεξάρτθτων πρωτοπακϊν ακανκοκυτταρικϊν καρκινωμάτων ςτο κάτω χείλοσ. Αναφορά περίπτωςθσ Ρουςάκθσ Γ., Παπαμάνκοσ Μ., Επιβατιανόσ Α., Κολοκοτρϊνθσ Α.

PO 024

Μελζτθ 68 περιςτατικϊν βλεννοκφςτεων Σάτςθσ Δ., Σηωρτηίνθ Β., ΢αμαρά Ε., Πουλόπουλοσ Α.Κ.

PO 025

Στοματικζσ εκδθλϊςεισ αμυλοείδωςθσ. Αναφορά δφο περιπτϊςεων Κουνοφπθσ Β., Κολοκοτρϊνθσ Α.

PO 026

Διικθςθ τθσ μαλκακισ υπερϊασ ςε αςκενι με μουκορμφκωςθ ρινόσπαραρρινίων κόλπων. Αναφορά ςε δφο περιςτατικά Σςιρζβελου Π., Παπαμάνκοσ Μ., Σάπια Ν., ΢ακελλαρίου Ε., Διβάνθ ΢., Χλοψίδθσ Π., ΢κουλάκθσ Χ.

PO 027

Non-Hodgkin λζμφωμα υπερϊασ: αναφορά περιςτατικοφ Καυκι ΢., Παπαμάνκοσ Μ., Χαϊδάσ Κ., Σςζα Μ., Παπανδρζου Ν., Κολτςιδόπουλοσ Π., ΢κουλάκθσ Χ.

PO 028

Τα κθλϊματα και οι μυρμθκιζσ του ςτόματοσ : Κλινικοπακολογικι μελζτθ 226 περιπτϊςεων Κατςοφλασ Ν., Χρυςομάλθ Ε., Σόςιοσ Κ., ΢κλαβοφνου-Ανδρικοποφλου Α.

PO 029

Εςτιακι επικθλιακι υπερπλαςία (Νόςοσ του HECK).Αναφορά περίπτωςθσ Βαγδατλισ Ν., Ελευκερίου Α., ΢αριγγζλου Α., Κολοκοτρϊνθσ Α.

PO 030

Χονδροειδζσ λίπωμα με ενδοςτοματικι εντόπιςθ. Ραρουςίαςθ περίπτωςθσ και αναςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ Νικθτάκθσ Ν., Καμπζροσ Γ., ΢κλαβοφνου-Ανδρικοποφλου Α.

PO 031

Υπερπλαςία οφλων φαρμακευτικισ αιτιολογίασ ςε ζδαφοσ ιδιοπακοφσ κρομβοκυτταραιμίασ. Ραρουςίαςθ περίπτωςθσ Λαγογερίδθ-Κουτςοφμπα Ε., Γελάτου Η., Παποφρα Αικ., Ηυγογιάννθσ Α.

PO 032

Σφνδρομο Marfan. Ραρουςίαςθ περιςτατικοφ. Λαγογερίδθ-Κουτςοφμπα Ε., Γελάτου Η., Ηυγογιάννθσ Ά., Παποφρα Αικ.


Γενικό Νοςοκομείο Ξάνκθσ PO 033

Σφνδρομο ANGELMAN: Οδοντιατρικι φροντίδα. Ραρουςίαςθ περίπτωςθσ Λζκκα Λ., ΢ιοφνα – Φατοφρου Χ., Κατζρθ Μ.-Α.

PO 034

Μελαγχρωματικζσ αλλοιϊςεισ του βλεννογόνου του ςτόματοσ μθ νεοπλαςματικισ ι δυςπλαςτικισ αιτιολογίασ: Ραρουςίαςθ περιπτϊςεων Ηερβοφ-Βάλβθ Φ., Δθμθτρίου Αικ., Μζνεγασ Γ., Κουτςοφκοσ Ι., Νομικόσ Α., Χρανιϊτθ ΢.

PO 035

Διάγνωςθ του οδοντικοφ κατάγματοσ με τθ βοικεια ακτινοςκιερισ ουςίασ Κωνςταντινίδθσ Χ.

PO 036

Συγκριτικι μελζτθ τθσ επίδραςθσ διαφόρων ειδϊν stress ςτθν οςτικι πυκνότθτα μθριαίου και γνάκων ΢εφζροσ Ν., ΢απουνάκθσ Κ., Πετροκόκκινοσ Λ., Ράλλθσ Γ.

PO 037

Κοινωνικο-ιςτορικι διερεφνθςθ οδοντιατρικϊν πακιςεων Καδδά Α.Κ.,

PO 038

Διαφορικι διάγνωςθ ρευματοειδοφσ αρκρίτιδασ και οςτεοαρκρίτιδασ ςτο οδοντιατρείο Αμπατηισ Π. , Παπακαναςίου Ι. , Κοκοτι Μ.

PO 039

Συνδυαςτικι οδοντιατρικι και φυςικοκεραπευτικι προςζγγιςθ ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ μαςθτθριακισ μυαλγίασ Κατηουράκθ Δ., Λουϊηάκθσ Α., Καφάσ Π., Νταμπαράκθσ Ν., Χιωτάκθ Ν.

13.30 – 14.30

Διάλειμμα

14.30 – 16.30

Παρουςίαςθ Αναρτθμζνων Ανακοινϊςεων « Ρροςκετικι Ακίνθτθ, Οδοντικι Χειρουργικι, Ενδοδοντία» Πρόεδροι: Κολινιϊτου Ε., Φζςςασ Θ.

PO 040

Τφποι παραςκευϊν κεραμικϊν όψεων Γάκθσ Π., Γεωργονίκου Α., Σαςςόπουλοσ Δ., Γοφςιασ Θ.

PO 041

Αποκατάςταςθ με εμφυτεφματα ςυγγενοφσ ζλλειψθσ πλαγίων άνω τομζων: επιλογι διαφορετικϊν υλικϊν Κοκοτι Μ., Κοτανίδθσ Α., Ηαρίφθ Α., Σςίτα Β.

PO 042

Καταγραφζσ ςυγκλειςιακϊν ςχζςεων με ενδοςτοματικι καταςκευι καλυπτρϊν από φωτοπολυμεριηόμενθ ακρυλικι ρθτίνθ. Δφο νζεσ τεχνικζσ Κατηουράκθ Δ., ΢ταμοφλθσ ΢., ΢ταμοφλθσ Κ.

PO 043

Αξιολόγθςθ τθσ αιςκθτικισ απόδοςθσ ςε κλινικό επίπεδο ολοκεραμικϊν αποκαταςτάςεων ςε ενδοδοντικά κεραπευμζνα δόντια Κελζςθ Μ., Φωτίου ΢τ.

PO 044

Αιςκθτικι απόδοςθ με νεϊτερα ολοκεραμικά ςυςτιματα διπυριτικοφ λικίου Ραβάνθσ Π., Μεϊντάνθ Μ., Γοφςιασ Θ.


PO 045

Ρροβλζψιμθ αιςκθτικι ςε αποκαταςτάςεισ με ολοκεραμικζσ όψεισ Μεϊντάνθ Μ., Ραβάνθσ Π., Γοφςιασ Θ.

PO 046

Μεταβατικζσ αποκαταςτάςεισ για κεραμικζσ όψεισ Λαμπράκθ Μ., Μπόμπουλασ ΢., Μεϊντάνθ Μ., Ραβάνθσ Π., Γοφςιασ Θ.

PO 047

Γζφυρεσ εςωτερικισ αδροποιιςθσ – Maryland : Αρχζσ παραςκευϊν Μπόμπουλασ ΢., Λαμπράκθ Μ., Μεϊντάνθ Μ., Ραβάνθσ Π., Γοφςιασ Θ.

PO 048

Κλινικι εφαρμογι εξατομικευμζνων ενδορριηικϊν αξόνων χυτϊν μεταλλικϊν και οξειδίου του ηιρκονίου ΢ταυρόπουλοσ Ι.,΢ταυροποφλου Χ., Μεϊντάνθ Μ., Ραβάνθσ Π., Γοφςιασ Θ.

PO 049

Αιςκθτικζσ ςυντθρθτικζσ αποκαταςτάςεισ μετά το πζρασ τθσ ορκοδοντικισ κεραπείασ Αχιλλζωσ Ε., Φοφγια Α., Μουντοφρθσ Γ., Παξιμαδά Χ.

PO 050

Ρροςωρινζσ αποκαταςτάςεισ που τοποκετοφνται άμεςα μετά από απϊλεια δοντιοφ και ςυγκρατοφνται με ςυγκολλθτικζσ τεχνικζσ Αχιλλζωσ Ε., Διαμαντοποφλου ΢., Φοφγια Α., Γκαβζλα Γ., Μθτρόπουλοσ Π., Παπάηογλου Ε.

PO 051

Καταγραφι και ςυςχζτιςθ του χρϊματοσ δοντιϊν και δζρματοσ νεαρϊν ατόμων Σςαμαλι Ι., Παπαδοποφλου Χ., Λαγουβάρδοσ Π., Πολυηϊθσ Γρ.

PO 052

Ρροςομοίωςθ ουλικοφ περιγράμματοσ με ςφνκετθ ρθτίνθ Παππά Ε., Φοφγια Α., Παπάηογλου Ε., Μυλωνάσ Δ.

PO 053

Θμιάμεςα επζνκετα ςυνκζτων ρθτινϊν με ςιλικονοφχο εκμαγείο Καμπουρόπουλοσ Δ, Κατςαροφ Θ, ΢άμπρθ Ι, Αναγνϊςτου Μ, Παπάηογλου ΢.

PO 054

Ρολφόλικοι. Ραρουςίαςθ κλινικοφ περιςτατικοφ Πλζςςασ Α., ΢κότρα Μ.

PO 055

Εναςβεςτιωμζνοι ριηικοί ςωλινεσ: μορφζσ, κλινικά μζςα και τρόποι αντιμετϊπιςθσ Χιϊτθ ΢π., Κερεηοφδθσ Ν.

PO 056

Διαχείριςθ του πόνου ςτο πρόςωπο ςτθν ΣΓΡΧ ΢ταυριανόσ Χ., Σάτςθσ Δ., ΢αμαρά Ε., Σςινιάσ ΢., Μπαλτιρασ ΢.

PO 057

Αιτιοπακογζνεια οδοντικισ υπεραρικμίασ - Ραρουςίαςθ 3 περιπτϊςεων ςτθν αιςκθτικι περιοχι και κεραπευτικζσ επιλογζσ ΢ταυριανόσ Χ., ΢αμαρά Ε., Σάτςθσ Δ., Σηωρτηίνθ Β., Σςιαλιάφα Ε.

16.30 -17.00

Διάλειμμα

17.00-19.00

Παρουςίαςθ Αναρτθμζνων Ανακοινϊςεων


« Στοματικι και Γνακοπροςωπικι Χειρουργικι, Ραιδοδοντιατρικι, Ορκοδοντικι, Ρρολθπτικι Οδοντιατρικι – Κοινωνικι Οδοντιατρικι» Πρόεδροι: Μάκου Μ., Κιτςάτθσ Γρ. PO 058

Γιγαντοκυτταρικά κοκκιϊματα των γνάκων: αναδρομικι κλινικοπακολογικι μελζτθ Παπανικολάου Π., ΢τυλογιάννθ Ε., Χρυςομάλθ Ε., Δοντά Αικ.

PO 059

Ρροεγχειρθτικι- Διεγχειρθτικι- Μετεγχειρθτικι αγωγι ςτισ ενδοςτοματικζσ επεμβάςεισ: Ρρωτόκολλα χοριγθςθσ φαρμακευτικισ αγωγισ. Κϊςτασ Α., Σάτςθσ Δ., ΢αμαρά Ε., Αλ-μοχαμάντ Ι., Ηουλοφμθσ Λ.

PO 060

Αιτιοπακογζνεια αραιοδοντίασ - Αντιμετϊπιςθ 4 περιπτϊςεων ςτθν αιςκθτικι περιοχι Ηουλοφμθσ Λ., ΢ταυριανόσ Χ., Κόκκασ Α. , Σάτςθσ Δ. , ΢αμαρά Ε.

P0 061

Aτροφία κάτω γνάκου. Πρια ςυμβατικισ και με εμφυτεφματα αποκατάςταςθσ. Ρροπροςκετικζσ παρεμβάςεισ Παπακαναςίου Ι., Μεςεμανϊλθ Η., Βαςιλάκοσ Γ., Οικονόμου Γ., Ηουλοφμθσ Λ.

PO 062

Κυςτικζσ διογκϊςεισ εδάφουσ ςτόματοσ (βατράχιο). Θ εμπειρία μασ από τθν αντιμετϊπιςι τουσ. Χαϊδάσ Κ., Παπαμάνκοσ Μ., Καυκι ΢., Παπανδρζου Ν., Σςζα Μ., Κολτςιδόπουλοσ Π., ΢κουλάκθσ Χ.

PO 063

Καλοικεισ Ινοοςτικζσ Βλάβεσ των Γνάκων. Ραρουςίαςθ Ρερίπτωςθσ και Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ Βουρλι Α., ΢οφτα Μ., Απειρανκίτου Ε., Haftu H. , Κολόμβοσ Ν., Ιατροφ Ι.

PO 064

Θ χριςθ του πλάςματοσ πλοφςιου ςε αιμοπετάλια (PRP) ςτθ Στοματικι και Γνακοπροςωπικι Χειρουργικι. Κλινικι μελζτθ 20 αςκενϊν Σρετιακόβ Γ. , Μαγόπουλοσ Χ.

PO 065

Ενδοοςτικι μετανάςτευςθ εγκλείςτων οδόντων τθσ άνω γνάκου : Αναφορά Σπάνιασ περίπτωςθσ ΢ταφρου Ε, Ξυγκάσ-Ευκυμίου Κ, Λεβζντθσ Μ, Βάρδασ Ε, Νικθτάκθσ Ν

PO 066

Αντιμετϊπιςθ τθσ οξφαιχμθσ και ςτενισ άνω γνάκου με τθ μζκοδο διάςχιςθσδιεφρυνςθσ για τοποκζτθςθ εμφυτευμάτων Βαςιλάκοσ Γ., Παπακαναςίου Ι., Παπαποςτόλου Μ., Γιϊτθσ Β., Ηουλοφμθσ Λ.

PO 067

Θ ςυμβολι τθσ μαςτίχασ Χίου ςτο Οδοντιατρικό προλθπτικό πρόγραμμα Γκιηάνθ ΢., Κατςαντϊνθ Α., Μπόγρθ Κ., Ξιάρχου Ε.

PO 068

Ραραμζλθςθ οδοντιατρικισ φροντίδασ παιδιϊν: αναφορά ςε δφο περιπτϊςεισ. ΢ταυριανόσ Χ., Αλεξάνδρου Γ., Κοκκάσ Α., Καρυπίδου Α.

PO 069

Ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ χοριγθςθσ φκοριοφχων ςτα παιδιά και ςκευάςματα ςτθν Ελλάδα ΢θφακάκθ Μ, Καββαδία Κ.


PO 070

Διαταραχζσ ανατολισ δευτζρων προγομφίων Διαμαντάτου Θ., Καραμεςίνθσ Κ., Κουιμτηισ Θ., ΢υνοδινόσ Φ.Ν.

PO 071

Συγγενείσ ελλείψεισ άνω πλαγίων τομζων: Ενδείξεισ και αντενδείξεισ τθσ μετακίνθςθσ των κυνοδόντων ςτθ κζςθ τουσ Καραμεςίνθσ Κ., Διαμαντάτου Θ., Δαμανάκθσ Γ., ΢υνοδινόσ Φ.Ν.

PO 072

Σφγχρονεσ απόψεισ για τθν αποκατάςταςθ τθσ ςυγγενοφσ ζλλειψθσ πλαγίων τομζων Πρεβεηάνοσ Π., Καραμολζγκου Μ., Χρίςτου Π.

PO 073

Οδοντίατροσ και αδιάγνωςτοσ υπερταςικόσ αςκενισ. Ντόκοσ Ε., Ντόκου Π., Δαδιϊτου-Ντόκου Ε., Μαραγκοφ Π., ΢πθλιοτόπουλοσ Α.

Αίκουςα MC 3.4 09.00 – 11.00

Ελεφκερεσ Ανακοινϊςεισ « Ακίνθτθ Ρροςκετικι » Πρόεδροι: Γκροφσ Α., Ιακωβίδθσ Χ.

ΕΑ 041

Ενδο-ςτεφάνεσ (Endocrowns) : Μια εναλλακτικι πρόταςθ για τθν αποκατάςταςθ ενδοδοντικά κεραπευμζνων οπιςκίων δοντιϊν Ελματηόγλου Χ.

ΕΑ 042

Ρροςτομιακζσ ολοκεραμικζσ όψεισ χωρίσ ι με ελάχιςτθ παραςκευι. Ρότε και Ρωσ Κωςταγιάννθ Κ. , Πελεκάνοσ ΢.

ΕΑ 043

Συνδυαςμόσ Ακίνθτθσ – Κινθτισ Αποκατάςταςθσ Θεοφίλθ Ε., ΢υκαράσ Ν.

ΕΑ 044

Ρρόςκια ανοικτι διξθ: Ορκοδοντικι ι Ρροςκετικι αντιμετϊπιςθ; Αναφορά κλινικϊν περιςτατικϊν Διαμαντάτου Θ, Καραμεςίνθσ Κ, Ροφςςου Ι

ΕΑ 045

Σφγκριςθ τεχνικϊν αποτφπωςθσ ταυτόχρονθσ διπλισ μίξθσ με ετερόχρονθ ςτθν κλινικι οδοντιατρικι πράξθ χρθςιμοποιϊντασ ςιλικόνθ προςκικθσ Κομνθνόσ Κ., Δθμθτρακόπουλοσ Δ., Γκίκασ Χ., Σερηιμπάςθ Χ.-Ε.

ΕΑ 046

Γαλβανοκεραμικι – μια αξιόπιςτθ λφςθ ςτθν αποκατάςταςθ μονιρουσ νωδότθτασ τθσ αιςκθτικισ ηϊνθσ με εμφυτεφματα Ηωγράφοσ Γ., Πρατικάκθ Γ., Γκάνου Λ., Αλμαγκοφτ Θάερ Π.

ΕΑ 047

Συγγενείσ διαταραχζσ πλαγίων και αιςκθτικι αποκατάςταςθ. Ραρουςίαςθ 4 κλινικϊν περιπτϊςεων Κοντακιϊτθσ Γ, Λϊλθσ Χ, ΢ολδάτοσ Ν, Γοφςιασ Θ.


ΕΑ 048

Ολοκεραμικζσ αποκαταςτάςεισ με τθ χριςθ κερμοςυμπιεηόμενων υαλοκεραμικϊν ςυςτθμάτων. Κρεμμφδασ Μ. , Φιλιππάτοσ Γ., Σριποδάκθσ Α.- Π.

ΕΑ 049

Εργαςτθριακι διαδικαςία εφαρμογισ κερμοςυμπιεηόμενων υαλοκεραμικϊν ςυςτθμάτων επί μεταλλικϊν ςκελετϊν Φιλιππάτοσ Γ., Κρεμμφδασ Μ., Σριποδάκθσ Α. – Π.

11.00 – 11.30

Διάλειμμα

11.30 – 13.30

Ελεφκερεσ Ανακοινϊςεισ « Στοματολογία» Πρόεδροι: Μαρκόπουλοσ , Καραγιαννίδθσ Β.

ΕΑ 050

Piercing ςτοματικισ περιοχισ ςε αςκενείσ Κ.Υ. μθ αςτικοφ τφπου και παράγοντεσ επθρεαςμοφ Κατωπόδθ Ε.1, Jalali Y.2, ΢ταυράκθ Μ.2, ΢γουρόπουλοσ Ι.1

ΕΑ 051

Κακ’ ζξιν διξθ του ςτοματικοφ βλεννογόνου (morsicatio mucosae oris). Αναφορά πζντε περιπτϊςεων Κατωπόδθ Ε., ΢ταυράκθ Μ. , Jalali Y., Γεωργάκθ Ι., ΢γουρόπουλοσ Ι.

ΕΑ 052

Διάγνωςθ και κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ κονδυλωμάτων ςτθ ςυγχειλία: Ραρουςίαςθ δφο κλινικϊν περιςτατικϊν Μθτςιάνθ Φ. , Γκάγκαρθ Ε.

ΕΑ 053

Στοματικζσ εκδθλϊςεισ αλλεργικισ αντίδραςθσ ςε πιροξικάμθ (Feldene®) : Ραρουςίαςθ τριϊν κλινικϊν περιςτατικϊν με ςτοματικζσ εκδθλϊςεισ Γκάγκαρθ Ε. , Κακαλζτρθ Η.

ΕΑ 054

Εφαρμογι τθσ φωτοδυναμικισ κεραπείασ με χριςθ του 5-αμινολεβουλινικοφ οξζοσ (ALA-PDT) ςτθ κεραπεία τθσ ακτινικισ χειλίτιδασ. Αποτελζςματα πιλοτικισ μελζτθσ διάρκειασ 18 μθνϊν ΢ωτθρίου Ε, Ανδρεάδθσ Δ, Χοβαρδά Ε, Μπελάηθ Μ, Επιβατιανόσ Α.

ΕΑ 055

Οδοντογενζσ καρκίνωμα: Αναφορά ςπάνιασ περίπτωςθσ. Προδρομίδθσ Γ., Χριςτόπουλοσ Π., Κυριακόπουλοσ Β., Σόςιοσ Κ.Ι., Κοφτλασ Ι. Γ.

ΕΑ 056

Βιοψία λεπτισ βελόνθσ (FNA) αλλοιϊςεων των ςιελογόνων αδζνων Διβάνθ ΢., ΢ακελλαρίου Ε., Παπαμάνκοσ Μ., ΢κουλάκθσ Χαρ.

ΕΑ 057

Ρακολογικζσ αλλοιϊςεισ των ενδοςτοματικϊν ςμθγματογόνων αδζνων Ιορδανίδου Ε. , Ηορμπά Μ., Κοφτλασ Ι.

ΕΑ 058

Αδιαφοροποίθτο καρκίνωμα του ςτόματοσ : Μια διαγνωςτικι πρόκλθςθ. Αναφορά ιδιαίτερθσ περίπτωςθσ Νικθτάκθσ Ν., Αργφρθσ Π., Ραςιδάκθσ Γ., ΢κλαβοφνου Α.

ΕΑ 059

Υπερπλαςία ςμθγματογόνων αδζνων του ςτόματοσ: Ραρουςίαςθ περίπτωςθσ και βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ Αργφρθσ Π., Χρυςομάλθ Ε., Σόςιοσ Κ., ΢κλαβοφνου Α.


13.30 – 14.30

Διάλειμμα

14.30 – 16.30

Ελεφκερεσ Ανακοινϊςεισ « Διαγνωςτικι και Ακτινολογία του Στόματοσ, Νοςοκομειακι Οδοντιατρικι» Πρόεδροι: Νικολάτου Ουρ., Κλϊντηασ Μ.

ΕΑ 060

Διερεφνθςθ ζνταξθσ τθσ Διαγνωςτικισ Κλινικισ τθσ Οδοντιατρικισ Σχολισ Ακθνϊν ςτο εκνικό επιδθμιολογικό δίκτυο επιτιρθςθσ Παραςκευά Π. Γ. ΢αρόγλου Γ., Δοντά Α., Κ. Σςιχλάκθσ Κ.

ΕΑ 061

Ο ρόλοσ τθσ ςιαλενδοςκοπθςθσ ςτθν απεικόνιςθ και κεραπεία τθσ ςιαλοδοχιτιδασ Κονδυλιδου Α. ,Χατηθαβραμιδθσ Α., Κωνςταντινιδθσ Ι., Παρίςθσ Ν., Σςιρλθσ Α., Μαρκόπουλοσ Α., Επιβατιανόσ Α.

ΕΑ 062

Ραρουςίαςθ περίπτωςθσ ογκολογικοφ αςκενοφσ με μεταςτατικό καρκίνωμα ςτθ ςτοματικι κοιλότθτα ΢κλαβενίτθ Α.Μ., Δοντά Α., Νικοποφλου –Καραγιάννθ Κ.

ΕΑ 063

Ο ρόλοσ του οδοντιάτρου ςτθν αναγνϊριςθ κακοποιθμζνων γυναικϊν. Ραρουςίαςθ περίπτωςθσ. Δοντά Αικ. , Μθτςζα Α. 2, Καραγιάννθσ Α. 3, Πετροποφλου Αικ.5 Νικοποφλου Ε., Καραγιάννθ Κ.

ΕΑ 064

Δοςιμετρία με Monte Carlo ςε διεπιφάνειεσ υψθλισ πυκνότθτασ. Εφαρμογζσ ςτθν οδοντιατρικι ακτινολογία και ακτινοκεραπεία κεφαλισ - τραχιλου Κολιγλιάτθσ Ακ. , Δοντά Αικ. , Καραγιάννθσ Ακ. , Νικοποφλου-Καραγιάννθ Κ.

ΕΑ 065

Κάταγμα κάτω γνάκου ςε αςκενι με βεβαρυμζνο ιατρικό ιςτορικό από λιψθ διφωςφονικϊν. Ραρουςίαςθ περίπτωςθσ Λυκουρζςθσ Διον. , Δοντά Αικ. , Σηζρμποσ Φ. , Νικοποφλου-Καραγιάννθ Κ.

ΕΑ 066

Στοματικι υγιεινι για τθν πρόλθψθ τθσ ςχετιηόμενθσ με το μθχανικό αεριςμό πνευμονίασ ςτθν ΜΕΘ Χάρθσ Χ., Δαλαμπίρασ ΢., Ηοφκα Μ., Θωμαϊδου Ε.,΢ουλτάνθ Ι., Παρουτςίδου Γ., Πουρτηιτάκθ Χ. ,Παρτάλα Π. ,Γκζκα Ε., Αναςταςίου Ε., Πεφτουλίδου Μ.

ΕΑ 067

Διαφοροδιάγνωςθ κρίςεων ςτο Οδοντιατρείο και θ αντιμετϊπιςθ τουσ Μακρισ Β., Μπαντι Δ., Σςόδουλοσ ΢π.

ΕΑ 068

Οςτεονζκρωςθ τθσ γνάκου ςε ογκολογικοφσ αςκενείσ που ελάμβαναν διφωςφονικά και ςτοχευμζνεσ κεραπείεσ : Ραρουςίαςθ δυο περιπτϊςεων Παπαδοποφλου Ε., ΢αρρι Σ., Ακαναςίου Α., Σηανίνθσ Δ., Νικολάτου-Γαλίτθ Ο.

16.30 -17.00

Διάλειμμα

17.00-19.00

Ελεφκερεσ Ανακοινϊςεισ « Οδοντικι Χειρουργικι, Ρροςκετικι Ακίνθτθ» Πρόεδροι: Κακαμποφρα Α., Κάςδαγλθσ Γ.


ΕΑ 069

Μελζτθ τθσ μεταβολισ του χρϊματοσ των ςυνκζτων ρθτινϊν μετά τθν επίδραςθ ςυςτθμάτων λεφκανςθσ ςτο ιατρείο Ράπτθ Α., Σολίδθσ Κ., Γεραςίμου Π., Μπουτςιοφκθ Χ.

ΕΑ 070

Ραρατθριςεισ και καταγραφζσ από τθν αποκόλλθςθ πολυμερϊν ενδορριηικϊν Αξόνων. Αίτια και τρόποι αποφυγισ Σαμβάκου Γ., Φραγκοφλθ Μ., Σηοφτηασ Ι.

ΕΑ 071

Θ επίδραςθ τθσ ςιμβαςτατίνθσ ςτθν οςτεογζνεςθ. Ρειραματικι μελζτθ ςε λευκοφσ επίμυεσ Γεωργοποφλου-Καρανικόλα Θ., Σςαρτςάλθσ ΢., Καλζκου Χ., Βζθσ Α., ΜυρωνίδουΣηουβελζκθ Μ., Σςίρλθσ Α.

ΕΑ 072

Ψυχολογικζσ παράμετροι κατά τθ διάρκεια τθσ απόφαςθσ του ςχεδίου κεραπείασ ςτθν προςκετικι Βλάςςθ ΢., Κρεμμφδασ Μ., Φιλιππάτοσ Γ.

ΕΑ 073

Θ χριςθ τθσ CAD-CAM τεχνολογίασ ςτθν Οδοντιατρικι πράξθ Μθτςιάσ Μ, ΢ολδάτοσ Ν, Γοφςιασ Θ.

ΕΑ 074

Αποτελεί θ επιλογι ςυςτιματοσ κινθτϊν γφψινων ομοιωμάτων αποκλειςτικά κζμα του οδοντοτεχνίτθ; Παναγοποφλου Ο., Θεοφίλθ Ε., Ραβάνθσ Π., Σριποδάκθσ A.Π.

ΕΑ 075

Το διαγνωςτικό κζρωμα ςαν χριςιμο βοικθμα ςτθν κλινικι πράξθ Πριονιςτι Μ., Σηανζτου Π., Πάτρασ Μ. , Κοφρτθσ ΢τ.

ΕΑ 076

Αναπροςαρμογι, τροποποίθςθ και επιδιόρκωςθ ακίνθτων μεταβατικϊν αποκαταςτάςεων. Υλικά και τεχνικζσ. Πάτρασ Μ.1, ΢τζφοσ ΢.1, Νάκα Ο2, Δουκουδάκθσ ΢.3

ΕΑ 077

Ρροςκετικά κακοδθγοφμενθ χειρουργικι αποκάλυψθ κλινικισ μφλθσ. Δυνατότθτεσ και περιοριςμοί Κοτίνα Ε., Σηανζτου Π., Πελεκάνοσ ΢τ., Δαμάςκοσ ΢π.

ΕΑ 078

Σχεδιαςμόσ επιεμφυτευματικϊν αποκαταςτάςεων: κριτιρια επιλογισ διαβλεννογόνιου ςτθρίγματοσ Σηανζτου Π., Κοτίνα Ε. , Γοφςιασ Θ., Χρονόπουλοσ Β.


Κυριακι 24 Οκτωβρίου 2010 Αίκουςα Τ΢ΙΑΝΤΘ 09.00 – 11.00

΢τρογγυλι Σράπεηα Χειρουργικι αντιμετϊπιςθ ελλειμμάτων ςκλθρϊν και μαλακϊν ιςτϊν ςε περιοχζσ με αιςκθτικζσ απαιτιςεισ ςτισ οποίεσ κα τοποκετθκοφν εμφυτεφματα ΢υντονιςτισ : Μαδιανόσ Φ. Ομιλθτζσ : Καροφςθσ Ι., Μαδιανόσ Φ., Παπαϊωάννου Κ., Φουρμοφηθσ Ι.

11.00 – 11.30

Διάλλειμα

11.30 – 13.30

΢τρογγυλι Σράπεηα Διάγνωςθ ςυςτθματικϊν νοςθμάτων από τισ ςτοματικζσ εκδθλϊςεισ τουσ. Μια πρόκλθςθ για το ςφγχρονο οδοντίατρο ΢υντονίςτρια : ΢κλαβοφνου-Ανδρικοποφλου Α. Ομιλθτζσ: Νικθτάκθσ Ν., Πιπζρθ Ε., Σόςιοσ Κ., Χρυςομάλθ Ε.

13.30 – 14.30

Διάλειμμα Αίκουςα ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ

09.00 – 11.00

΢τρογγυλι Σράπεηα Θ κζςθ τθσ Ολικισ Οδοντοςτοιχίασ ςτθ ςφγχρονθ αποκαταςτατικι Οδοντιατρικι ΢υντονιςτισ : Πιςιώτθσ Α. Ομιλθτζσ : Εμμανουιλ Ι., ΢τζασ Α., Αναςταςιάδου Β., Μιχαλάκθσ Κ.

11.00 – 11.30

Διάλειμμα

11.30 – 13.30

΢τρογγυλι Σράπεηα Συνεχισ Επαγγελματικι Επιμόρφωςθ Οδοντιάτρων. Το περίγραμμα ενόσ κεςμοφ ΢υντονιςτισ: Δουβίτςασ Γ.

13.30 – 14.30

Διάλειμμα

Αίκουςα MC 3 09.00 – 11.00

΢τρογγυλι Σράπεηα Αντιμετϊπιςθ οπίςκιων δοντιϊν με εκτεταμζνθ απϊλεια ιςτϊν. Άμεςεσ, ζμμεςεσ και θμιάμεςεσ επιλογζσ ΢υντονιςτισ: Παπάηογλου Ευςτρ. Ομιλθτζσ: Παπάηογλου Ευςτρ., Διαμαντοποφλου ΢.,Κουρνζτασ Ν.,Μαςοφρασ Κ.

11.00 – 11.30

Διάλειμμα


11.30 – 13.30

΢τρογγυλι Σράπεηα Θ φυςιογνωμία του ςφγχρονου οδοντιάτρου ςτισ απαιτιςεισ των επιεμφυτευματικϊν αποκαταςτάςεων του μζλλοντοσ ΢υντονιςτισ : ΢ιλβζςτροσ ΢. Ομιλθτζσ : Καμποςιώρα Φ., Μαδιανόσ Φ., Χρονόπουλοσ Β.

13.30 – 14.30

Διάλειμμα Αίκουςα MC 2

09.00 – 11.00

΢τρογγυλι Σράπεηα Ο ορκοδοντικόσ, αρωγόσ του ςφγχρονου οδοντιάτρου ΢υντονίςτρια : Καββαδία ΢. Ομιλθτζσ:Καββαδία ΢., Κακλαμάνοσ Ελ.,Κολινιώτου-Κουμπιά Ε.,Κοκοτι Μ.,Σςαλίκθσ Λ.

11.00 – 11.30

Διάλειμμα

11.30 – 13.30

Ελεφκερεσ Ανακοινϊςεισ « Εμφυτευματολογία, Ιατροδικαςτικι, Ιςτορία τθσ Οδοντιατρικισ» Πρόεδροι: Δροφκασ Β., Γεωργάκθσ Γ.

ΕΑ 079

Άμεςθ μετεξακτικι αποκατάςταςθ με οδοντικά εμφυτεφματα χωρίσ τθ δθμιουργία χειρουργικοφ κρθμνοφ. Ραρουςίαςθ 6 περιςτατικϊν Γεωργοποφλου – Καρανικόλα Θ., Λίλλθσ Θ., Βαςιλοφδθ Μ., Σςίρλθσ Α.

ΕΑ 080

Αποκατάςταςθ νωδισ κάτω γνάκου με επζνκετθ επιεμφυτευματικι οδοντοςτοιχία ςτθριηόμενθ ςε ςφςτθμα προκαταςκευαςμζνων διπλϊν ςτεφανϊν Γριηάσ Ελ., Σρίμπου Γ., Georh-Hubertus N.

ΕΑ 081

Τεχνικι διάνοιξθσ φρεατίου για άμεςθ τοποκζτθςθ εμφυτευμάτων ςε νωπά μετεξακτικά φατνία πολφρριηων δοντιϊν. Μποχλόγυροσ Π., Ηαργάνθσ Β. ,Σηεμπρίν Ρ.

ΕΑ 082

Άμεςθ φόρτιςθ εμφυτευμάτων : Ραρουςίαςθ τεχνικισ Καπογιάννθ Χ., ΢απουνά Α., ΢οϊχάν Χ., Σριλυράκθ Α., Σηζρμποσ Φ.

ΕΑ 083

Εμφυτεφματα ςτθν Τρίτθ θλικία: Ιδιαιτερότθτεσ και προβλθματιςμοί Βολάκοσ Δ., ΢ταςινόπουλοσ Δ., Σηζρμποσ Φ.

ΕΑ 084

Εναλλακτικζσ ενδοςτοματικζσ οςτικζσ αποκικεσ Ιωάννου Α., Μάρκου Ν., Παναγιϊτου Α., Πατςαλίδου Α., Σηζρμποσ Φ.

ΕΑ 085

Συγκριτικι μελζτθ εφαρμογισ διαφορετικϊν χειρουργικϊν τεχνικϊν για αποκάλυψθ οδοντικϊν εμφυτευμάτων δυο τεμαχίων. Κλινικι μελζτθ Μιχαθλίδου Β.1, Βοφροσ Ι., Κωνςταντινίδθσ Α.


ΕΑ 086

Θ ςυμβολι τθσ Ιατροδικαςτικισ του Στόματοσ ςτθν εκτίμθςθ τθσ θλικίασ ενόσ ατόμου. Ραρουςίαςθ περιςτατικϊν. Μθτςζα Α., Γκρίτηαλθσ Π.,Νικοποφλου-Καραγιάννθ Κ.

ΕΑ 087

Θ άςκθςθ τθσ οδοντιατρικισ ςτο Βυηάντιο

Κτενά Γ., Αγαπθτόσ Ε., Ματςάγγασ Α., Καραμάνου Μ., Ανδροφτςοσ Γ. ΕΑ 088

Θ ςυμβολι τθσ Ιατροδικαςτικισ Ρακολογικισ Ανατομικισ και του οδοντογράμματοσ ςτθν εξιχνίαςθ εγκλθματικισ ενζργειασ. Ραρουςίαςθ περίπτωςθσ Κτενά - Αγαπθτοφ Γ., Βλαςτόσ Κ., Μουτηοφρθ Α., Καρακοφκθσ Ν., Αγαπθτόσ Ε.

13.30 – 14.30

Διάλειμμα

14.30 – 16.00

« Διαγωνιηόμενεσ Εργαςίεσ» Πρόεδροι: Βρότςοσ Ι., Χρονόπουλοσ Ν.

ΔΕ 001

Συςχζτιςθ τθσ περιοδοντικισ νόςου με τθ μικροαλβουμινουρία ςε υπερταςικοφσ αςκενείσ. Μια αμοιβαία επικοινωνία μεταξφ περιοδοντίου και νεφρϊν ΢ολδάτοσ Ν., Θωμόπουλοσ Κ., Σςιοφφθσ Κ., ΢ιλβζςτροσ ΢.

ΔΕ 002

Χριςθ μοςχεφματοσ ςυνδετικοφ ιςτοφ για τθ διαμόρφωςθ του προφίλ του προςϊπου. Ενδιαφζρουςα κλινικι περίπτωςθ Λϊλθσ Χ., ΢ολδάτοσ Ν., Κοντακιϊτθσ Γ., Fickl S., ΢ιλβζςτροσ ΢.

ΔΕ 003

Θ χριςθ περιςτρεφόμενου, μιςχωτοφ, αιματοφμενου μοςχεφματοσ ςυνδετικοφ ιςτοφ από τθν υπερϊα, ςτθν πλαςτικι χειρουργικι του περιοδοντίου. Γκόγκοσ Α., Πρεβεηάνοσ Ι., Καροφςθσ Ι., Μαδιανόσ Φ.

ΔΕ 004

Το Γνακοπροςωπικό Τραφμα ςτθν Ρανεπιςτθμιακι Κλινικι τθσ Στοματικισ και Γνακοπροςωπικισ Χειρουργικισ .: Κλινικοςτατιςτικι Μελζτθ Βαςιλείου Χ. , Μπεκιάρθσ Β., Μπόμπουλασ ΢., Πλιάτςικα Κ.,Σηζρμποσ Φ., Παπαδογεωργάκθσ Ν., Αλεξανδρίδθσ Κ.

ΔΕ 005

Αξιολόγθςθ κεραπείασ και αποκατάςταςθσ αςκενϊν με ςχιςτία Παπαμάνου Δ., Γκαντίδθσ Ν., Καραμολζγκου Μ., Δωροκζου Δ., Κοιλιαρίδθσ ΢τ., Χρίςτου Π.

ΔΕ 006

Αντικαρκινικι δράςθ του ΜΣΑΦ ςουλινδάκθ ςε πειραματικό μοντζλο καρκινογζνεςθσ του ςτόματοσ Κατουμάσ Κ., Νικθτάκθσ Ν., Περρζα Δ., ΢κλαβοφνου Α.

ΔΕ 007

Ανάδειξθ τθσ επίδραςθσ των υλικϊν μεμονωμζνθσ επιεμφυτευματικισ αποκατάςταςθσ ςτθν εμβιομθχανικι τθσ ςυμπεριφορά: Ανάλυςθ πεπεραςμζνων ςτοιχείων Παπαγεωργίου ΢.Ν., Μαντά Μ. Γ., Κοϊδθσ Π. Θ. Αίκουςα MC 3.2


09.00 – 11.00

Ελεφκερεσ Ανακοινϊςεισ « Εμφυτευματολογία» Πρόεδροι: Καραγιάννθσ Ακ., Αποςτολάκοσ Θ.

ΕΑ 089

Τοποκζτθςθ εμφυτευμάτων ςτθν ελλειμματικι πρόςκια άνω φατνιακι ακρολοφία χωρίσ τθ χριςθ αυτογενϊν μοςχευμάτων Βαςιλόπουλοσ ΢., Μελά Ε.

ΕΑ 090

Κλινικι εφαρμογι τθσ υπολογιςτικά κακοδθγοφμενθσ τοποκζτθςθσ εμφυτευμάτων : Δυνατότθτεσ και περιοριςμοί Μελά Ε., Βαςιλόπουλοσ ΢.

ΕΑ 091

Κάταγμα εμφυτεφματοσ – Ανάλυςθ πεπεραςμζνων ςτοιχείων και θλεκτρονικοφ μικροςκοπίου ςε πραγματικό περιςτατικό Ηαμπζλθσ Α., Σςαμαςφφροσ Γ.

ΕΑ 092

Άμεςθ φόρτιςθ εμφυτευμάτων : Ρότε και πωσ ΢υκαράσ Ν. Λζκτορασ Προςκετολογίασ Οδοντιατρικισ ΢χολισ ΕΚΠΑ

ΕΑ 093

Επιπλοκζσ μονιρων επιεμφυτευματικϊν αποκαταςτάςεων από άςκθςθ υπζρμετρων ςυγκλειςιακϊν δυνάμεων ςτθν οπίςκια περιοχι : Ραρουςίαςθ κλινικϊν περιπτϊςεων Σαςςόπουλοσ Δ., ΢ολδάτοσ Ν., Γοφςιασ Θ.

ΕΑ 094

Τοποκζτθςθ μικρότερθσ διαμζτρου διαβλεννογόνιων επιεμφυτευματικϊν ςτθριγμάτων. Ραρουςίαςθ κλινικϊν περιπτϊςεων Κοντακιϊτθσ Γ, ΢ολδάτοσ Ν, Tαςςόπουλοσ Δ , Μθτςιάσ Μ, Γοφςιασ Θ.

ΕΑ 095

Γζφυρα Μεικτισ Στιριξθσ- Μια κλινικι ζρευνα επί 279 αςκενϊν Ριηοποφλου Αικ. , Gómez-Román G. , Axmann D. ,Heiner W. Σμιμα Προςκετικισ Πανεπιςτθμίου Eberhard Karls University of Tübingen, Γερμανία

ΕΑ 096

Κατθγοριοποίθςθ και επιλογι διαβλεννογονίων επιεμφυτευματικϊν ςτθριγμάτων. Θ κλινικι απάντθςθ ςτθν πλθκϊρα των επιλογϊν Γοφςιασ Θ., Παϊηθ Δ., ΢ολδάτοσ Ν.

ΕΑ 097

Ρροςκετικι αποκατάςταςθ μονόπλευρθσ νωδότθτασ άνω γνάκου, με επιεμφυτευμετικι γζφυρα με πρόβολο(ΕΓΡ). ΢ακελλαρίου Ε., Χατηθμζνδωρ Δ.,Παπαδθμθτροποφλου Β., Παπαμάνκοσ Μ.

11.00 – 11.30

Διάλειμμα

11.30 – 13.30

΢εμινάριο ΚΑΡΠΑ

13.30 – 14.30

Διάλειμμα

14.30-16.30

΢εμινάριο Κάρπα


Αίκουςα MC 3.4 09.00 – 11.00

Ελεφκερεσ Ανακοινϊςεισ « Ρροςκετικι Κινθτι , Ρροςκετικι Ακίνθτθ, Ρεριοδοντολογία» Πρόεδροι: Καρκαηισ Θρ., Κατςοφλασ Ε.

ΕΑ 098

Κινθτι Ρροςκετικι : Νζεσ δυνατότθτεσ και εφαρμογζσ Αγατςίδθ ΢., Θεοφίλθ Ε., ΢υκαράσ Ν.

ΕΑ 099

Εναλλακτικι ςχεδίαςθ μείηονοσ ςυνδετιρα μερικισ οδοντοςτοιχίασ κάτω γνάκου Νάκα Ο., Κωτςιομφτθ Ε., ΢οφοφ Α. Εργαςτιριο Οδοντικισ και Ανωτζρασ Προςκετικισ, Σομζασ Προςκετικισ, Οδοντιατρικι ΢χολι, Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ

ΕΑ 100

Ρεριοριςμοί ςτθ χριςθ ςυνδζςμων ςε δείγμα ελλθνικοφ πλθκυςμοφ Λοΐηοσ Ε., Καμποςιϊρα Φ., Παπαβαςιλείου Γ.

ΕΑ 101

Ακεταλικζσ ρθτίνεσ: Αποτελοφν εναλλακτικι λφςθ ςτισ μερικζσ οδοντοςτοιχίεσ; Πολυχρονάκθσ Ν, Ηιςθσ Α, ΢ωτθρίου Μ.

ΕΑ 102

Στατιςτικι μελζτθ του είδουσ τθσ μερικισ νωδότθτασ και χριςθσ των μεγάλων ςυνδετιρων ςτισ μερικζσ οδοντοςτοιχίεσ Πολυχρονάκθσ Ν, ΢ωτθρίου Μ, Ηιςθσ Α.

ΕΑ 103

Συνολικι αντιμετϊπιςθ ογκολογικοφ αςκενοφσ : Ρροβλθματιςμοί ςτθν κατάςτρωςθ του ςχεδίου κεραπείασ Γεωργιάδθσ Κ., Παπαγεωργίου Ν., Παρτάλθσ Χ., Πολυηϊθσ Γ.

ΕΑ 104

Ευριματα από ατυχι ζκβαςθ ακίνθτων ολοκεραμικϊν αποκαταςτάςεων με πυρινα ηιρκονίου: Μικροςκοπικι παρατιρθςθ Σηανακάκθσ Ε., Σηοφτηασ Ι.

ΕΑ 105

Θ χριςθ του Laser Nd:Yag ςε μικρζσ χειρουργικζσ παρεμβάςεισ ςτθν περιοδοντολογία Πρεβεηάνοσ Ι., Καροφςθσ Ι., Πεπελάςθ Ε.

ΕΑ 106

Θεραπεία νεκρωτικισ ελκϊδουσ περιοδοντίτιδασ ςε HIV οροκετικό αςκενι. Ραρουςίαςθ κλινικοφ περιςτατικοφ Βλαχοδθμιτρθ Μ., Μαδιανόσ Φ.

11.00 – 11.30

Διάλειμμα

11.30 – 15.00

Ελεφκερεσ Ανακοινϊςεισ « Στοματικι και Γνακοπροςωπικι Χειρουργικι, Στοματολογία» Πρόεδροι: Σκλαβοφνου Α., Σπίνοσ Κ., Μαυρίδθσ Δ.


ΕΑ 107

Ανοςοϊςτοχθμικι μελζτθ τθσ ζκφραςθσ των κυτοκινϊν TNF-α, IL-6, IL-1β ςε γιγαντοκυτταρικά κοκκιϊματα των γνάκων Παπανικολάου Π., ΢τυλογιάννθ Ε., Χρυςομάλθ Ε., Δοντά Αικ.

ΕΑ 108

Γνϊςεισ και πρακτικζσ των οδοντιάτρων ςτθν αντιμετϊπιςθ των εγκφων. Ριλοτικι πανελλινια ζρευνα Μθτροφάνθ Ε., Μπακράτςθ Α., Νταμπαράκθσ Ν.

ΕΑ 109

Θ χριςθ των Laser ςτθν Οδοντιατρικι. Μια επαναςτατικι προςζγγιςθ τθσ Οδοντιατρικισ κεραπείασ Αλμαγκοφτ Π., ΢ωτιρθ Β., Πιςογιαννάκθσ Α. Γενικό Νοςοκομείο Δυτικισ Αττικισ

ΕΑ 110

Επεμβάςεισ Μικροχειρουργικισ με τθ χριςθ Laser ΢ωτιρθ Β., Αλμαγκοφτ Π., Πιςογιαννάκθσ Α.

ΕΑ 111

Θ επίδραςθ τθσ χριςθσ αντιςυλλθπτικϊν διςκίων ςτθν εμφάνιςθ ξθροφ φατνίου Χατηθχαραλάμπουσ Μ., Σηζρμποσ Φ. , Αλεξανδρίδθσ Κ.

ΕΑ 112

Γνακοπροςωπικά Ελλείμματα Aνω Γνάκου : Ρροςκετικι ι χειρουργικι αποκατάςταςθ; Λουκάσ Γ. , Μυλωνά Β., Σηζρμποσ Φ., Πολυηϊθσ Γ.,

ΕΑ 113

Αλγόρικμοσ αντιμετϊπιςθσ εγκλείςτων αςυμπτωματικϊν ςωφρονιςτιρων Γιωτοποφλου Ι., Μπακόλα Π., Χατηθχαλεπλι Χ., Σηζρμποσ Φ.

ΕΑ 114

Θ χριςθ τθσ λιπϊδουσ ςφαίρασ τθσ παρειάσ ςτθ ςφγκλειςθ ςτοματοκολπικισ επικοινωνίασ Φόρα Ε., Φουντοφκα Α., Χριςτοδοφλου Α., Σηζρμποσ Φ.

ΕΑ 115

Πψιμθ πάρεςθ του προςωπικοφ νεφρου μετά από ςτελεχιαία αναιςκθςία του κάτω φατνιακοφ. Ραρουςίαςθ περίπτωςθσ Ηαράκα Μ., Ηαράνθ Α., Κόκοσ Α., Κλεφτογιάννθσ Μ., Σηζρμποσ Φ.

ΕΑ 116

Αναφορά κλινικοφ περιςτατικοφ πζμφιγασ ςε αςκενι με μεςογειακι αναιμία ΢φακιανοφ Αικ., Νικθτάκθσ Ν. Γ., Σόςιοσ Κ., ΢κλαβοφνου Α.

ΕΑ 117

Χονδροειδζσ ςυρίγγωμα – μικτόσ όγκοσ άνω χείλουσ : Ραρουςίαςθ μιασ ενδιαφζρουςασ οντότθτασ Αργφρθσ Π., Καλφβασ Δ., Σςετςενζκου Ε., Χρυςομάλθ Ε.

ΕΑ 118

Ελκϊςεισ του ςτόματοσ ςχετιηόμενεσ με Μεκοτρεξάτθ : Ραρουςίαςθ 3 περιπτϊςεων Αργφρθσ Π., Νικθτάκθσ Ν., Σόςιοσ Κ., Πιπζρθ Ε., ΢κλαβοφνου Α.

ΕΑ 119

Σφνδρομο PFAPA ςε αςκενι 15 ετϊν. Αναφορά ςπάνιασ περίπτωςθσ Νικθτάκθσ Ν., Σόςιοσ Κ., Σιτςινίδθσ ΢., ΢κλαβοφνου Α.

EA 120

Θ επίδραςθ τθσ γαςτροοιςοφαγικισ παλινδρομικισ νόςου (ΓΟΡΝ) ςτθν οδοντοφυΐα και θ προςκετικι αποκατάςταςθ


Σηϊρασ Β. ΕΑ 121

Αντιμετϊπιςθ εκτεταμζνθσ αποκάλυψθσ των οφλων. Χειρουργικι και προςκετικι προςζγγιςθ Σηϊρασ Β.

ΕΑ 122

Μοριακι ανίχνευςθ πακογόνων βακτθρίων που ενζχονται ςτθ περιοδοντίτιδα Πρωτόπαπα Μ. , ΢ταφρου Ε., Γεωργακόπουλοσ Ι., Χριςτοφίδου Μ.,Ακαναςιάδου Α.

30opos-programma  

30opos-programma