Page 1

Flow Chart หน่วยสำเร็จกำรศึกษำ งำนทะเบียนและประมวลผล กำรขอเทียบโอน รับโอนรำยวิชำ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลำ

หน่วยสาเร็จการศึกษาแจ้งนักศึกษาที่สอบเข้าได้ใหม่/ย้าย สาขา/คณะ เพื่อดาเนินการยื่นคาร้อง

งานทะเบียนและประมวลผล

งานทะเบียนฯ

นศ. แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม

คณะ

งานทะเบียนและประมวลผล

1 วัน

นศ. ยื่นคาร้องเพื่อ ขอเทียบโอน รับโอน

ไม่ใช่

ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสาร

ใช่

จัดส่งคาร้องเสนอคณะในสังกัด ของนักศึกษาพิจารณา

1 วัน

คณะพิจารณาคาร้องของนักศึกษา

รับมติฯ จากคณะแล้วแจ้งให้หน่วย ผลการเรียนทราบพร้อมทั้งแจ้งผล ให้แก่ นศ. ทราบ

งานทะเบียนและประมวลผล

บันทึกข้อมูลการเทียบโอน รับโอน ลงในโปรแกรมทะเบียนฯ

งานทะเบียนและประมวลผล

สิ้นสุด

1 วัน

10 นาที


รำยงำนกำรปฏิบัติงำน หน่วยสำเร็จกำรศึกษำ กำรขอเทียบโอน รับโอนรำยวิชำ - ขั้นตอนการดาเนินงานการขอเทียบโอน รับโอนรายวิชา 1. ประกาศให้นักศึกษาที่ย้ายสาขาวิชา ย้ายคณะ สอบเข้าศึกษาได้ใหม่ หรือย้ายมหาวิทยาลัย เพื่อมา ติดต่อรับคาร้องและฟังการอธิบายขึ้นตอน วิธีจากเจ้าหน้าที่ 2. ให้นักศึกษาเตรียมใบประมวลผลการศึกษา คาอธิบายรายวิชา (ในกรณีย้ายมหาวิทยาลัย ย้ายคณะและ สอบเข้าได้ใหม่ในส่วนของต่างวิทยาเขต) 3. เมื่อรับคาร้องจากนักศึกษาให้ตรวจสอบรหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ระดับคะแนนโดยต้องให้เป็นไปตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ 4. ทาหนังสือเสนอคณะของนักศึกษาเพื่อให้ทางคณะกรรมการประจาคณะพิจารณา 5. งานทะเบียนและประมวลผลรับมติคณะกรรมการประจาคณะผลการเทียบโอน ทะเบียนฯ ตรวจสอบมติ และแจ้งผลให้กับนักศึกษาทราบผลการเทียบโอน 6. เจ้าหน้าที่บันทึกผลการเทียบโอนลงในฐานข้อมูลต่อไป


งำนทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี คำร้องขอเทียบโอนรำยวิชำ / รับโอนรำยวิชำ วันที่ ................. เดือน ............................. พ.ศ. .............. เรื่อง เทียบโอนรายวิชา/รับโอนรายวิชา เรียน ผู้อานวยการกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว) ................................................................... รหัสนักศึกษา........................ คณะ ........................................................ สาขาวิชา .......................................................... ฐานะชั้นปี .............. เนื่องจำก สอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ใหม่ ได้รับการอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา จาก..................................... มาเป็น ..................................... ได้รับการอนุมัติให้ย้ายคณะ จาก ........................................... มาเป็น ..................................... ได้รับการอนุมัติให้ย้ายมหาวิทยาลัย จาก ................................. มาเป็น .................................. โดยได้รับการอนุมัติในภาคการศึกษา .................... ประจาปีการศึกษา ........................ ขอยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัยเพื่อขอเทียบโอน รับโอนรายวิชา ตามเอกสารแนบดังต่อไปนี้ 1. ใบประมวลผลการศึกษา 2. คาอธิบายรายวิชา (กรณีย้ายต่างคณะต่างวิทยาเขต/ย้ายมหาวิทยาลัย) 3. ใบแสดงการเทียบโอน รับโอนรายวิชา จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา (ลงชื่อ) ............................................................. โทรศัพท์ที่ติดต่อ................................................ Facebook ………………………………………………… ควำมเห็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ ............................................................................................................................. ...................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................... ลงชื่อ...................................................................


ใบแสดงกำรเทียบโอน/รับโอนรำยวิชำ ชื่อ...........................................................................................รหัสนักศึกษา.......................................................... จากสาขาวิชา..............................................................................................: สอบคัดเลือกใหม่/ย้ายคณะ/ย้ายสาขาวิชา/เข้าศึกษาในสาขาวิชา..................................................................................... ลำดับที่

รหัสวิชำ

ชื่อรำยวิชำที่ศึกษำมำแล้ว

หน่วยกิต

ระดับขั้น

รหัสวิชำ

วิชำขอเทียบ/รับโอนในหลักสูตรใหม่

หน่วยกิต

หมำยเหตุ

ลงชื่อนักศึกษำ............................................................ วันที่ ..........................................................................


ขั้นตอนการขอเทียบโอน รับโอนรายวิชา  

ขั้นตอนการขอเทียบโอน รับโอนรายวิชา หน่วยสำเร็จการศึกษา งานทะเบียนและประมวผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you