Page 1

ขั้นตอนการดาเนินการ ขอสาเร็จการศึกษาผ่านเว็บ หน่วยสาเร็จการศึกษา งานทะเบียนและประมวลผล


ขั้นตอนสาคัญสาหรับนักศึกษา ปริญญาตรีทจี่ ะดาเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา ประจาภาคการศึกษา 2/2556 ระดับปริญญาตรี จะต้องดาเนินการดังนี้ 1. ยื่นขอสำเร็จกำรศึกษำทำง Website ของงำนทะเบียนและประมวลผล เมนู หรือ http://graduateweb.surat.psu.ac.th/index.aspx ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม-13 กุมภาพันธ์ 2557 คาเตือน !! ให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลประวัติส่วนตัวซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลในเอกสารสาคัญทางการศึกษา (Transcript) ใน Website การขอสาเร็จการศึกษา และ https://sis-surat1.psu.ac.th/WebRegist2005/ ให้ถูกต้องซึ่งประกอบไปด้วย 1. คานาหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ตามหนังสือเดินทาง ถ้ามี) 2. รหัสนักศึกษา 3. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน 4. ระดับการศึกษา 5. คณะ สาขาวิชา 6. วันเดือนปีเกิด 7. สถานที่เกิด (จังหวัดตามใบแจ้งเกิด) หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้ติดต่อขอแก้ไขโดยด่วนที่ งานทะเบียนและประมวลผล ก่อนการสาเร็จการศึกษา หากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาแล้วจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้อีก 2. ยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองกำรสำเร็จกำรศึกษำและใบประมวลผลกำรศึกษำ (Transcript) ทีง่ านทะเบียนและ ประมวลผล สำหรับนักศึกษำที่ไม่ได้ยื่นขอเอกสำรกำรสำเร็จกำรศึกษำตำมกำหนดดังกล่ำว ให้ยื่นขอเอกสำรกำรสำเร็จ กำรศึกษำได้วันที่ 4 มีนาคม 2557

ขั้นตอนการยื่นคาร้องขอเอกสารสาคัญ

1. กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองกำรสำเร็จกำรศึกษำและใบประมวลผลกำรศึกษำ (รับแบบฟอร์มทีง่ ำนทะเบียนและประมวลผลหรือดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์งำนทะเบียนและประมวลผล) http://reg.surat.psu.ac.th/fileUploads/210625551634_scan0015.pdf **ลาดับการยื่นขอหนังสือรับรองการสาเร็จการศึกษาและใบประมวลผลการศึกษา ตามสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ ลาดับที่

สาขาวิชา

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอุตสำหกรรม กำรจัดกำรอุตสำหกรรม กำรจัดกำรอุตสำหกรรมชีวภำพ เคมีเพื่ออุตสำหกรรม เทคโนโลยีกำรแปรรูปชีวภำพ เทคโนโลยีกำรผลิตทำงชีวภำพ เทคโนโลยีสำรสนเทศ อุตสำหกรรมไม้ยำงพำรำและผลิตภัณฑ์ อุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์ ธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศ พัฒนำธุรกิจ ภำษำ กำรสื่อสำรและธุรกิจ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ

14

สาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ยื่นขอเอกสารตามที่กาหนด

วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2557 18 กุมภำพันธ์ 2557 18 กุมภำพันธ์ 2557 19 กุมภำพันธ์ 2557 20 กุมภำพันธ์ 2557 21 กุมภำพันธ์ 2557 24 กุมภำพันธ์ 2557 25 กุมภำพันธ์ 2557 26 กุมภำพันธ์ 2557 27 กุมภำพันธ์ 2557 28 กุมภำพันธ์ 2557 19 กุมภำพันธ์ 2557 3 มีนำคม 2557

4 มีนาคม 2557


รายละเอียดและข้อปฎิบัติในการขอหนังสือรับรองและใบประมวลผล

ให้ระบุจานวนเอกสารที่ ต้องการในข้อ 3


รายละเอียดและข้อปฎิบัติในการขอหนังสือรับรองและใบประมวลผล


2. รูปชุดนักศึกษำและรูปชุดครุย ให้ใช้รูปขนำด 1 นิ้ว และโปรดตัดขอบสีขำวออกทุกรูปพร้อมเขียนชื่อ-นำมสกุล รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำหลังรูปทุกรูป 3. ชำระเงินค่ำธรรมเนียมหนังสือรับรองต่ำงๆ (กรณีจัดส่งชำระค่ำธรรมเนียมกำรจัดส่งด้วย ตำมอัตรำใน แบบฟอร์ม) รำคำนี้จะใช้จนสิ้นปีกำรศึกษำ 2556 และจะปรับเปลี่ยนใหม่ในปีกำรศึกษำ 2557 4. งำนทะเบียนและประมวลผลจะประกำศในกำรมำรับเอกสำรด้วยตนเอง รวมถึงเลขที่ EMS ในกรณีที่นักศึกษำยื่นขอ คำร้องให้จัดส่งเอกสำรใน Website ของงำนทะเบียนและประมวลผล และ Facebook งำนทะเบียนและประมวลผล https://www.facebook.com/groups/443805539030380/


ตัวอย่างรูปชุดครุยและชุดนักศึกษาที่ใช้ในการขอเอกสารสาคัญ

ชุดครุยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

ชุดครุยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

การแต่งชุดครุยของบัณฑิตหญิงมุสลิม

การแต่งชุดนักศึกษาหญิงมุสลิม

การแต่งชุดนักศึกษาชาย - ไม่ใส่แว่นตา ไม่มีหนวดเครา - ในกรณีผมยาวให้มัดผมเก็บให้เรียบร้อย

การแต่งชุดนักศึกษาหญิง - ไม่ใส่แว่นตา ห้ามใส่เครื่องประดับ เช่น สร้อยคอ ต่างหู ผมสีดา - ผมรวบไว้ด้านหลังให้เรียบร้อย


ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการขอสาเร็จการศึกษาผ่านเว็บ

1.

เข้าสู่ระบบด้วยการกรอก “รหัสนักศึกษา” และ “เลขบัตรประชาชน”


2.

ให้นักศึกษาตรวจสอบ 1. รหัสนักศึกษา 2. คานาหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล ภาษาไทย 3. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน 4. วันเดือนปีเกิด 5. สถานที่เกิด (จังหวัดตามใบแจ้งเกิด) 6. ระดับการศึกษา 7. หลักสูตร 8. สาขาวิชา 9. คณะ *** ถ้าข้อมูลถูกต้องให้ “ยืนยันข้อมูลถูกต้อง” และคลิกปุ่ม “ขอสาเร็จการศึกษา”

3. ให้นักศึกษาตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมที่เว็บไซต์ http://student.psu.ac.th/ts234/index.php ถ้าชัว่ โมงกิจกรรมไม่ครบตามที่มหาวิทยาลัย กาหนดให้รีบติดต่องานพัฒนานักศึกษา


4.

ให้นักศึกษากรอกข้อมูลนักศึกษา โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษาที่ขอจบให้ครบถ้วน

ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยให้ คลิกปุ่ม “บันทึกแบบประเมิน”


5. เมื่อ คลิกปุ่ม “บันทึกแบบประเมิน” แล้ว จะปรากฏปุ่ม “บันทึกการยื่นขอสาเร็จการศึกษา” ให้นักศึกษาคลิกปุ่ม เพื่อเป็นการยืนยันการขอสาเร็จการศึกษา

โปรแกรมจะปรากฏการยื่นแสดงการสาเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ถือว่าการยื่นขอสาเร็จ การศึกษาผ่านเว็บเรียบร้อย


6.

นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการยื่นขอสาเร็จการศึกษาผ่านเว็บได้ที่เมนู “ตรวจสอบรายชื่อ”

ในกรณีมีปัญหาการใช้ระบบขอสาเร็จการศึกษาผ่านเว็บ การขึ้นทะเบียนบัณฑิต สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ธีรพัฒน์ อังศุสิงห์ หน่วยสาเร็จการศึกษา งานทะเบียนและประมวลผล หมายเลขโทรศัพท์ 0-7727-8800 ต่อ 2124 E-Mail : theraphat.a@psu.ac.th


ขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์  

ขั้นตอนสำคัญสำหรับนักศึกษา ปริญญาตรีที่จะดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2556 ระดับปริ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you