Page 1

DĂŠ gespecialiseerde groothandel voor de tandheelkunde


COLOFON

Uitgeverij Present Press B.V. Nijverheidsweg 7 4104 AN Culemborg Postbus 57 4100 AB Culemborg T 0345 - 750 200 F 0345 - 750 249 E info@presentpress.nl I www.presentpress.nl Directie Rob Kriegsman Barry Reede

Harald Hagesteijn, Johan Kieviet en Max Hagesteijn

Vijftig jaar aan de top

Traffic Yolande Deuss Accountmanagers Mariejanne Degenkamp Jos van der Gun Redactie Karin Jongkind Vormgeving en opmaak Edith Lancée Fotografie Herman van der Veer

Welkom bij Dentalair, dé gespecialiseerde

winst. Om onze klant volledig van dienst te

groothandel voor de tandheelkunde. Wij mogen

zijn, bieden wij ook verhuur van tijdelijke (prak-

al ruim 50 jaar dentale apparatuur, equip-

tijk)huisvesting. We hebben voor een eventue-

ment, verbruiksmaterialen en service leveren

le verbouwing of verhuizing van een praktijk-

aan tandartsen, mondhygiënistepraktijken en

ruimte compleet ingerichte tijdelijke mobiele

poliklinieken voor kaakchirurgie. Ons ruime

behandelruimtes beschikbaar.

pand in Dordrecht functioneert niet alleen als bedrijfsruimte maar tevens als showroom.

Dentalair bestaat vijftig jaar en dat jubileum

Opdrachtgever Dentalair

Wij ontvangen onze klanten hier graag ook

laten we uiteraard niet zomaar voorbij gaan.

buiten kantooruren om te laten zien wat we

Wij zijn trots op wat we bereikt hebben en

Coördinatie Niels Welten

allemaal kunnen bieden.

waarderen dat onze klanten net als wij al die

Dit magazine kwam tot stand dankzij de medewerking van Ancar Medical Equipment Atlas Copco Compressoren Nederland Basten Praxiseinrichtungen Breukhoven b.v. Caitani SPA Carestream Dental CARL MARTIN GmbH Carl Zeiss B.V. Castellini S.p.A. Cavex CROSSTEX D-TEC Lighting System Diadent Europe B.V. F.A.R.O. SpA Heka Dental A/S inform a/s IVOCLAR VIVADENT AG Miele Professional MTS Euro Products B.V. KaVo Nederland B.V. Labomed Europe SATELEC Solident Sweden AB Vatech Co. W&H Auteursrechten Het geheel of gedeeltelijk overnemen van de inhoud zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is verboden. De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor eventuele onvolkomenheden. Dit magazine is vervaardigd op minder milieubelastend papier.

jaren geloven in een eerlijke, lange termijn In de afgelopen jaren hebben wij ons dien-

relatie. Zo’n relatie kan alleen bestaan als je

stenpakket sterk uitgebreid en leveren wij

oog en oor hebt voor je opdrachtgevers. En als

onder meer gespecialiseerde diagnostische

je op alle gebieden een zo hoog mogelijke kwa-

apparatuur. Daarnaast realiseren wij, op een

liteit levert. Daar hebben onze opdrachtgevers

zorgvuldige projectmatige wijze, nieuwe tand-

en hun patiënten immers recht op! Wij realise-

heelkundige praktijken. Hierbij kan Dentalair

ren ons dan ook dat het succes en de sterke

zowel het ontwerp als de technische en bouw-

groei van ons bedrijf te danken is aan de extra

kundige realisatie verzorgen. Onze eigen tech-

inzet van onze mensen en hopen ook in de

nische dienst zorgt er landelijk voor, dat units

toekomst hierop aanspraak te mogen maken.

en installaties goed onderhouden worden. Tevens leveren wij vanuit onze dochteronder-

Dit magazine geven we uit ter gelegenheid van

neming Coredentalair digitale afdruksystemen

het jubileum van Dentalair in 2011. Het biedt

met een onafhankelijk advies over het digitaal

de mogelijkheid om ons bedrijf, de diensten,

scannen van het gebit met state-of-the-art

de producten én onze visie naar de toekomst

digitale mondscanners.

op een overzichtelijke manier te presenteren.

Een recent overgenomen interieurbouw divi-

Veel leesplezier!

sie, die uiteenlopende interieurprojecten - van complete projectinrichtingen tot maatwerk-

Max & Harald Hagesteijn

meubilair - verzorgt, is onze nieuwste aan-

Directie Dentalair Products Nederland B.V. Dentalair

1


2

Dentalair


Historie In 2011 bestaat Dentalair vijftig jaar. De basis werd gelegd door het Scandinavische Atlas Copco (Zweden). De corebusiness van dit bedrijf was in die tijd de productie van sloophamers en mijnbouwapparatuur, maar er werd ook veel aan productontwikkeling gedaan op andere werkgebieden.

Max Hagesteijn: “Atlas Copco was technisch gezien zijn tijd

Ontwikkeling

ver vooruit. De naam van Dentalair is ontstaan in een tijd

Dentalair was vanuit de historie van Atlas Copco gevestigd

waar in de lucht aangedreven hand- en hoekstukken werden

aan de Sluisjesdijk in Rotterdam (Waalhavengebied). Na een

geïntroduceerd. Al in de jaren vijftig ontwikkelde Atlas Copco

aantal jaren kreeg het een eigen bedrijfsruimte aan de

een met lucht aangedreven tandartsboor: De Dentalair.

Elektroweg. Door de groei was de huisvesting hier al snel te

Mijn vader werkte destijds bij Atlas Copco en zag direct de

klein en verhuisde Dentalair in 1999 naar haar huidige locatie

meerwaarde en de kansen van dit product. Ook klanten

aan de Wieldrechtseweg in Dordrecht. Hagesteijn: “Hoewel

onderkenden dit en de vraag naar branchegerelateerde

dit aanvankelijk een ruim bemeten bebouwing leek, hebben

producten nam toe. Voor Atlas Copco kwam dit specialisme

we inmiddels al een aantal keren naastgelegen grond

langzaamaan té ver van het eigen werkveld te liggen en mijn

gekocht en flink aangebouwd.

vader kon in 1975 de aandelen van het bedrijfsonderdeel overnemen. Vanaf dat jaar was Dentalair als zelfstandig bedrijf een feit.

“Vanaf 1975 is Dentalair als zelfstandig bedrijf een feit”

Inmiddels gingen de technologische ontwikkelingen verder en

Onze groei en het succes komen voort uit onze durf om te

waren er ook concurrenten op dit marktgebied gekomen. Voor

vernieuwen: en op de korte termijn zullen we opnieuw gaan

mijn vader brak een tijd aan van hard werken. Zijn missie was

bouwen. Dit wordt een nieuwe 1900 m2 hal voor de laatste

om met zijn kleine bedrijf een naam te veroveren op het

ontwikkeling binnen ons bedrijf: de overname van het gespe-

gebied van duurzame ergonomische producten in de bestaan-

cialiseerde bouw- en inrichtingsbedrijf Peters Interieurbouw.”

de markt, waar een aantal grote spelers actief waren.”

Dentalair

3


Castellini Skema 6

Veranderingen in de markt De tendens in de tandheelkunde is, dat praktijken groter worden. Tandartsen vormen steeds vaker maatschappen en de praktijken hebben meerdere medewerkers en dus ook meerdere behandelkamers.

Daarnaast worden dentale praktijken - zowel de kleinere zelf-

een

standigen als de maatschappen - steeds professioneler: ze

Hagesteijn: “Wij waren één van de eerste bedrijven, die deze

krijgen een bredere focus en bieden gespecialiseerde

ontwikkelingen aan zagen komen én er op inspeelden. Met

echte

ommekeer.

Financieel

directeur

Harald

behandelingen aan. Dit stelt eisen aan de inrichting: die

ons totaalpakket aan dentale dienstverlening zijn wij van ‘de

moet uniform, efficiënt en ergonomisch zijn voor een opti-

leverancier van dentale producten’ uitgegroeid tot een full-

male bedrijfsvoering. In de inrichting en vormgeving speelt

service bedrijf, dat als geen ander in staat is om de dentale

logistiek een grote rol.

markt te adviseren en te ondersteunen. Omdat wij ook turnkey ontwerpen, bouwen én inrichten zijn wij een ‘Total Care’

Turn-key Total Care

partner geworden. Dentalair geeft bouwtechnische onder-

Voor Dentalair betekenden deze veranderingen in de markt

steuning, advies over ergonomie, heeft kennis van digitale

Dentalair

4


röntgenapparatuur en geautomatiseerde systemen én reali-

die juist in de avonduren of in het weekend bouwen, omdat de

seert ook nog kleur- en lichtplannen voor de inrichting van

praktijk dan overdag geopend kan blijven. Dentalair kiest heel

behandelruimten.”

bewust voor deze manier van werken. Wij hebben korte lijnen, zijn transparant en iedereen die met ons werkt zal beamen dat

Johan Kieviet, operationeel directeur, vult aan: “Ons totaal-

we down to earth zijn gebleven. Ondanks succes en groei.

concept en de synergie tussen de verschillende bedrijfsonder-

Iedereen in ons bedrijf werkt op de vloer mee en houdt dus

delen zijn belangrijke meerwaarden en voor veel tandartsen en

voeling met klanten en de markt. Alleen dan weet je wat er

tandheelkundig specialisten redenen om voor Dentalair te kie-

speelt en wat je klanten nodig hebben.”

zen. Voor ons is het van groot belang dat wij de klant ook weten vast te houden. Om die reden lopen we graag een stapje harder. Zo zullen er maar weinig reguliere aannemers zijn

Dentalair

5


Dentalair: Profiel Anno 2011 heeft Dentalair een kleine 80 medewerkers. Dentalair is de overkoepelende bedrijfsnaam, van waaruit ook alle equipment en kleingoed geleverd wordt. Daarnaast zijn een aantal andere bedrijfsonderdelen benoemd: Dentalbouw, Dentalverhuur, Dentaldigit, Coredentalair en Peters Interieurbouw.

Iedere discipline werkt zelfstandig, heeft zijn eigen specia-

zijn rol als adviseur nog regelmatig benut.

lisme én wordt vertegenwoordigd door topmensen op het specifieke vakgebied. Uiteraard is er veel synergie tussen de

Visie en ambitie

afdelingen: een project voor bouw of inrichting van een den-

Een groot bedrijf functioneert natuurlijk heel anders dan een

tale praktijkruimte komt het beste tot zijn recht in samen-

kleinere organisatie. Max Hagesteijn: “Wij hebben onszelf

hang en samenwerking.

ten doel gesteld om vooral een ‘mooi bedrijf’ te hebben: met medewerkers die hart hebben voor de zaak en samen met

De vernieuwingen in de dienstverlening hebben ook geleid

ons én de klant een zo goed mogelijk eindresultaat willen

tot een verandering in de organisatiestructuur. Die staat

behalen. Als je met plezier werkt, loopt de machine geolied

inmiddels goed op de rit. Max en Harald Hagesteijn namen

en kun je bergen werk verzetten. Nu we ons eerste doel

het bedrijf in 2006 van hun vader over en vormen samen

bereikt hebben - we zijn een complete dienstverlener met

met Johan Kieviet en Koos Finkers de directie. Max heeft als

een goede naam - wordt het tijd om nieuwe ambities uit te

algemeen en commercieel directeur de dagelijkse leiding,

spreken. Die liggen op het vlak om bestaande activiteiten

Harald heeft naast zijn rol als financieel verantwoordelijke

verder te optimaliseren en de synergie in het bedrijf te bewa-

ook de leiding over het onderdeel ‘kleingoed’ en Johan is

ken. Wij kijken uit naar de komende jaren en naar de uitda-

operationeel verantwoordelijk. Koos Finkers is directeur van

gingen die ongetwijfeld nog op ons pad zullen komen.”

Dentalbouw en de kennis van Hagesteijn senior wordt door

6

Dentalair


Heka Dental Avantgarde

Dentalair 7 Dentalair 7


ADVERTENTIE


ADVERTENTIE

D-lux

Cordless LED Curing Light

Diadent meer dan alleen Gutta Percha en Papier punten. www.diadenteurope.com

Dia-Gun Cordless Obturation System

Simple and Intuitive OLED Button 1600mW/cm² high intensity output Fast charging system 5 programs

Dia-Pen Cordless Warm Compaction device


Select Dental Selectron

Dental Equipment: perfecte installatie én service Dentalair levert alle equipment en meubilair voor een tandarts- of mondhygiënistepraktijk: onder meer systemen voor dentale afzuiging en sterilisatie, compressoren, operatielampen, röntgenapparatuur, microscopen, ergonomische tandartsstoelen en behandelunits.

Daarbij zorgt Dentalair niet alleen voor een perfecte installatie

den. Onderhoudscontracten zijn overigens in veel gevallen

van de apparatuur maar ook voor het onderhoud en de service.

geen overbodige luxe, maar nodig om te voldoen aan de

Aftersales manager Piet Vera: “Onze producten zijn uitslui-

richtlijnen van keuringsinstanties.”

tend afkomstig van topmerken omdat kwaliteit, ergonomie en moderne vormgeving de continuïteit van dentale praktijken

Afzuiginstallaties en compressoren

waarborgen.” Maurice Hout, hoofd Technische Dienst: “Onze

Hout: “Dentalair heeft een ruim aanbod afzuiginstallaties. Zij

meerwaarde zit in de aandacht die wij besteden aan details.

sluiten perfect aan op de functionaliteit, capaciteit en kwa-

Alle apparatuur die door Dentalair wordt geplaatst, wordt

liteit die tandheelkundige professionals wensen. Wij hebben

nauwgezet opgeleverd.

voor elke dentale toepassing een oplossing: of het nu gaat om natte of droge toepassingen of om één of meerdere

10

Uitleg over technische details en instructie over (preventief)

behandelunits. Omdat Dentalair producten van verschillende

onderhoud is nodig om de apparatuur tiptop in orde te hou-

leveranciers levert, is er voor ieder wat wils. En mocht een

Dentalair


klant ondanks de ruime keuze, toch nog een andere wens

ters en luchtdrogers. Alle modellen zijn ISPESL-, TUV-, AOTC-

hebben, dan doen wij er alles aan om aan die wens tegemoet

en CE-gecertificeerd. Bij eventuele storingen of reparaties,

te komen. Wij bezoeken beurzen en fabrikanten en bouwen

staan onze servicespecialisten paraat. Wij hebben alle tech-

aan lange termijn relaties met zowel klanten als fabrikanten.

nische kennis van de apparatuur in huis. Onze monteurs zijn

Op die manier hebben wij een groot productenpakket opge-

bij de verschillende fabrikanten opgeleid en de 1ste-lijns

bouwd én veel kennis van de apparatuur opgedaan. Dat geldt

helpdesk voorziet waar mogelijk van assistentie.”

niet alleen voor de afzuiginstallaties, maar onder meer ook voor dentale compressoren. Op dit gebied hebben wij al

Aandacht voor ergonomie

jarenlange ervaring. Dentalair is leverancier voor alle soorten

Piet Vera vervolgt: “Tandartsinstrumenten moeten comforta-

en types van geluidsarme en olievrije compressoren. Om een

bel in de hand liggen, zodat specialisten minutieuze en pre-

100% olievrije en droge lucht te garanderen voor een prak-

cieze handelingen goed kunnen uitvoeren. Een dentale spe-

tijk, zijn wij specialist in compressoren die voorzien zijn van fil-

cialist moet zijn apparatuur goed ‘aanvoelen’ en de betrouw-

Dentalair

11


baarheid en duurzaamheid van de hand- en hoekstukken zijn

Machinale sterilisatie is een onmisbaar onderdeel van de

al even belangrijk. Dentalair levert hand- en hoekstukken

kwaliteitsbeheersing in een dentale praktijk.

van alle gerenommeerde fabrikanten: roterend instrumentarium met een perfecte ergonomie, een extreem lange

Dentalair beveelt thermische sterilisatoren aan boven hand-

levensduur, uitstekende klinische betrouwbaarheid en een

matige verwerking. Dit om een optimale hygiëne en desin-

goede prijs-kwaliteitverhouding. Daarnaast speelt ergonomie

fectie te bereiken. Met sterilisatie-units van Dentalair weten

ook in de werkhouding een rol. Een goede zithouding is

klanten dat ze verzekerd zijn van een positieve beoordeling

belangrijk voor de kwaliteit van werken én bepaalt mede de

bij controles van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

kwaliteit van de behandeling. Om die reden heeft Dentalair

Maar ook op andere terreinen speelt onze deskundigheid

een ruim aanbod van comfortabele zadel- en werkstoelen. In

een rol. Zo hebben wij veel kennis van de regelgeving voor

de showroom in Dordrecht staan tientallen dentale topstoelen klaar om uit te proberen.”

Kennis van richtlijnen

Wij begeleiden klanten, die aan de gestelde eisen van de tandheelkundige praktijk moeten voldoen.

Vera: “Wij kennen niet alleen technische details maar weten ook nauwgezet wat de richtlijnen van de certificerende

röntgen- en CT-apparatuur. Wij begeleiden klanten, die aan

instanties zijn. Dentalair geeft graag advies, bijvoorbeeld

de gestelde eisen van de tandheelkundige praktijk moeten

over de juiste keuze van sterilisatoren. De eisen aan hygië-

voldoen. In het kader van ons Turn-Key Total Care concept

ne in dentale praktijken zijn tegenwoordig erg streng.

kunnen wij alle zorgen hiervoor uit handen nemen.”

Dentalair

13


Kleingoed afdeling: van alginaat tot wattenrol Harald Hagesteijn is (onder meer) directeur verbruiksmaterialen en verantwoordelijk voor deze afdeling die ‘kleingoedproducten’ levert. “Wij leveren alle denkbare, dentale verbruiksmaterialen aan iedereen die deze producten beroepshalve wil gebruiken.

Op dit gebied hebben wij ook een naam hoog te houden.

een uitgekiend voorraadsysteem en een groot fysiek maga-

Dentalair biedt al jaren verbruiksmaterialen aan van een uit-

zijn hebben. Dentalair maakt het haar klanten ook graag

stekende kwaliteit voor een zeer concurrerende prijs. Ons

gemakkelijk als het gaat om voorraadbeheer. Via ons bestel-

assortiment is ruim: circa 19000 producten zijn bij ons direct

systeem hebben zij bijvoorbeeld toegang tot hun persoon-

uit voorraad leverbaar en het aanbod varieert van watten-

lijke bestelhistorie.

bolletje tot röntgenfilm en van alginaat tot diamantboor.” ‘Vandaag besteld, morgen geleverd’

“Wij hebben nog échte aandacht voor de klant!”

Hagesteijn weet legio redenen waarom klanten bij Dentalair

14

moeten bestellen. “Grote meerwaarde is onze snelle en

En het voorraadsysteem waarschuwt automatisch als er van

secure levering. Onze leveringsbetrouwbaarheid is groot

een bepaald product minder op voorraad is, dan de klant

(circa 99%) omdat wij in onze bedrijfsprocessen meerdere

heeft aangegeven. Op deze manier zorgt Dentalair er voor

controlemomenten hebben ingebouwd. De payoff ‘vandaag

dat dentale specialisten hun voorraad dagelijkse verbruiksar-

besteld, morgen geleverd’, kunnen we waarmaken omdat wij

tikelen altijd op orde hebben. Bijkomend is dat wij nog échte

Dentalair


Harald Hagesteijn

aandacht hebben voor de klant. Wij zijn altijd bereikbaar, ook

klant, die in het bezit is van een BarTrack® scanner, kan van

’s avonds en in het weekend: onze betrokkenheid bij de klant

deze bestelmanier gebruik maken. BarTrack® vindt plaats

eindigt niet stipt om vijf uur. Dat dit zijn vruchten afwerpt is

met behulp van een elektronische scanner, zoals die in som-

af te leiden aan de omzetcijfers: onze afdeling groeit nog

mige supermarkten ook wordt gebruikt. Klanten scannen de

jaarlijks met een kleine 20% en dat betreft voor een groot

barcodes van de gewenste producten en het systeem maakt

deel nieuwe klanten. Goed klantcontact is één van de beste

automatisch een ‘boodschappenlijstje’. Als de scanner op de

kernwaarden van een familiebedrijf en dat is ook in onze pro-

computer wordt aangesloten, wordt de bestelling in het win-

fessionaliseringsslag gelukkig behouden.”

kelmandje geplaatst en met één druk op de knop verzonden. Direct daarna wordt online een orderbevestiging verstuurd.”

Snel bestellen met BarTrack®

Bent u benieuwd of de BarTrack® scanner voor uw bedrijf

Het bestellen van verbruiksmaterialen bij Dentalair is nu nóg makkelijker

met

het

Dentalair

interessant is? Wij geven graag een demonstratie.

BarTrack®-systeem.

Hagesteijn: “Dit is een gemakkelijke manier voor het verzamelen en verzenden van bestellingen en iedere DentalairDentalair

15


ADVERTENTIE

D

We worship the sun

D-TEC AB is a Swedish export company which specialises in

When developing our most popular products Denta and Dentaplus we wanted to get as close as possible to the world’s best light, the sunlight. A good lighting environment gives you the best conditions for maintaining sharpness and energy, all day.

production of high quality workplace lighting for discerning customers. The company was founded in 1989 and supply universities, laboratories, private- and public spaces with proffessional lighting systems.

Denta/Dentaplus Denta and Dentaplus are developed to create optimum light conditions in your workplace, so you can concentrate on your work. With a shadow and flicker-free lighting, you get a working environment reducing your eye stress with a more alertmind as result. It gives you a safer and more pleasant working environment.

www.d-tec.se


Specialisme ten top: Dentaldigit Dentaldigit is het bedrijfsonderdeel binnen Dentalair dat zich gespecialiseerd heeft in digitale diagnostische apparatuur. Manager is Albert Elsendoorn en hij legt enthousiast uit wat Dentaldigit voor de klant kan betekenen.

18

“Dentaldigit integreert hoogwaardige ICT applicaties in tand-

Gat in de markt

artspraktijken. Dat doen we met een ruim scala aan toppro-

Dentaldigit vertegenwoordigt uitsluitend merken die een

ducten en gespecialiseerde adviseurs en monteurs. Digitale

ruime ervaring hebben op het gebied van röntgentechnolo-

diagnostiek vereist specifieke deskundigheid en wij hebben

gie en CT-apparatuur, waaronder Kodak (Carestream

in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in kennis op dit

Dental), Vatech, Dürr Dental en Satelec. Computer-

gebied. In de showroom van Dentaldigit geven wij graag uit-

tomografie - in het medisch jargon meestal afgekort tot CT -

gebreide productdemonstratie en voorlichting. Maar we gaan

is een methode om (onder meer) de mond en kaak te onder-

desgevraagd ook bij de klant langs om te laten zien wat onze

zoeken met gebruik van röntgenstraling. Het zorgt voor

mogelijkheden zijn. Zowel de implementatie van de appara-

beelddoorsneden en de dentale specialist kan de resultaten

tuur als de instructie wordt uitgevoerd door ervaren, gecerti-

op het beeldscherm bekijken en/of op film afdrukken.

ficeerde medewerkers.”

Elsendoorn: “Het dentale specialisme heeft lange tijd 2-

Dentalair


Vatech PaX Rêve

dimensionaal gewerkt. Nu er verschillende mogelijkheden

sprong echt in een gat in de markt. Wij leveren betaalbare,

zijn op 3D gebied, is in de praktijk ook een andere manier

toegankelijke röntgenapparatuur en zowel kleine als zeer

van denken en werken gewenst. Onder meer ten aanzien

geavanceerde apparatuur. Wij zijn één van de weinige bedrij-

van de opslag van data en de verwerking ervan.

ven die een breed scala aan producten leveren én een project turn-key kunnen uitvoeren. Wij verzorgen alles wat nodig

Dit leidde aanvankelijk tot een soort van ‘revolutie’ in de

is: advies, levering, implementatie, aansluiting op onder

dentale wereld: er ontstond een tweedeling, omdat een aan-

meer de computer en patiënten databeheerssystemen én

tal specialisten wel en anderen juist weer niet kozen voor de

instructie over het gebruik.”

investering van deze apparatuur. Bovendien is er ook de nodige kennis van randvoorwaarden en IT-infrastructuur voor nodig. Dentaldigit volgde de ontwikkeling op de voet en

Dentalair

19


Tijdelijke praktijkruimte: Dentalverhuur Operationeel directeur Johan Kieviet is al sinds de jaren ’80 betrokken bij Dentalair en in zijn huidige rol onder meer verantwoordelijk voor de activiteiten van Dentalverhuur. “Max is een studievriend sinds 1984 en ik ken Dentalair dan ook al jaren.

Tot 2004 was ik werkzaam bij Atlas Copco, maar in dat jaar

veel geld en is ook voor de patiënten zeker niet ideaal. Dit

heb ik vol enthousiasme de overstap gemaakt naar

was voor ons aanleiding om in 2004 een aparte divisie op te

Dentalair. Het bedrijf heeft een enorme vlucht genomen in

zetten die oplossingen biedt voor tijdelijke vraag naar denta-

de afgelopen tijd. Met name op het gebied van bouwen en

le praktijkruimte. Dentalverhuur startte klein met één

inrichten is de dienstverlening flink uitgebreid. Klanten zien

Portakabin. Inmiddels hebben wij meerdere mogelijkheden

dat het loont om een specialist als Dentalair in de arm te

voor tijdelijke praktijkhuisvesting: compleet ingerichte

nemen, maar natuurlijk moet de tandheelkundige hulpverle-

behandelkamers (Dental Cabins) waarin de hulp aan patiën-

ning tijdens de (ver)bouw gewoon doorgaan. Hoewel

ten ongestoord en zonder overlast van bouwwerkzaamheden

Dentalair de bouwactiviteiten efficiënt en snel uitvoert,

kan worden voortgezet.”

vraagt bouwen toch om nauwgezette aandacht en vergt dus

20

tijd. Een tijdelijke verhuizing naar een andere praktijkruimte

Dental Cabins: compleet en efficiënt

is een mogelijkheid, maar is vaak lastig te realiseren, kost

Kieviet: “Onze Dental Cabins zijn standaard van alle gemak-

Dentalair


Naast onze Dentale bussen verhuren we compleet ingerichte Dental Cabins

Johan Kieviet

ken voorzien, maar wij richten ze ook graag op basis van uw

(ver)bouwprojecten. De kosten van de huur van de tijdelijke

specifieke wensen en met uw eigen apparatuur in.

praktijkhuisvesting is in het bouwbudget op te nemen en

Dentalverhuur regelt desgewenst ook de aansluiting op de

komt in aanmerking voor investeringsaftrek. Als er niet vol-

nutsvoorzieningen, inclusief de aanvraag van vergunningen

doende ruimte aanwezig is om een Dental Cabin te plaatsen

en dergelijke. De Dental Cabins kunnen overal worden neer-

of de alternatieve behandelruimte maar voor zeer korte tijd

gezet en worden vaak geplaatst in de nabijheid van de ‘oude’

noodzakelijk is, dan biedt Dentalverhuur de Dentale Bus. Dit

praktijkruimte. Op die manier ondervinden de patiënten zo

is een compleet ingerichte rijdende praktijk die toegankelijk

min mogelijk last van de bouwwerkzaamheden. Negentig

is voor uiteenlopende doeleinden. Op basis van onze erva-

procent van de reguliere behandelingen kan in de Dental

ring adviseren wij u graag over de mogelijkheden voor tijde-

Cabins gewoon doorgang vinden. Dit voorkomt lange wacht-

lijke praktijkruimte.”

tijden als gevolg van uitgestelde behandelingen. Het plaatsen van Dental Cabins is aantrekkelijk bij grotere

Dentalair

21


D ADVERTENTIE

OPMI PICO: de dentale behandelmicroscoop van CARL ZEISS

OPMI PICO: briljant optiek met maximale resolutie Halogeen of Xenon licht geintegreerde digitale en HD camera vele opties en extra's

To SEE or not TO SEE To ZEISS or not to ZEISS

e-mail: info@zeiss.nl website: www.zeiss.nl


Dentalbouw: turn-key totaaloplossingen Voor Dentalair is het van belang dat dentale specialisten op een goede manier hun werk kunnen doen. Ergonomie is van belang om je senang te voelen. Johan Kieviet: “Aan het begin van het nieuwe millennium waren wij bezig om de organisatie goed op de rit te zetten.” “We hadden een visie bepaald en begaven ons op weg naar

Na een jarenlange samenwerking met Koos Finkers, nam

de bovenkant van de markt. Wij wilden graag hoog inzetten

deze in 2003 de stap om binnen Dentalair een bouwbedrijf

op ergonomie. Al in 2002 hadden we besloten om een eigen

op te zetten. Hierbij maakte hij gebruik van zijn kennis van

bouwonderneming te starten. In dentale praktijken worden

medische installaties. Dentalair had al een lange historie en

hoge eisen gesteld aan onder meer installatie- en leiding-

legde zich in de jaren vóór de overname al steeds meer toe

werk. Het detailniveau luistert nauw en als er al problemen

op medische installaties. Dit bleek - met de strenge regel-

ontstaan tijdens de bouw, zijn ze bijna altijd van installatie-

geving voor onder meer legionella beheersing en stralings-

technische aard. Door de aanneming in eigen hand te

hygiëne - een specialisme waar veel behoefte aan was.

nemen, konden wij zelf de kwaliteit van de bouw bepalen. Dit

Dentalair richtte zich in die tijd met haar nieuwe bouwbedrijf

bleek een gouden zet.”

vooral op dentale praktijken. Onze wegen kruisten en er was direct chemie.”

24

Dentalair


Koos Finkers

Koos Finkers

Directeur Dentalbouw Erik Geleijns

‘Visitekaartje’

aanvullen met personeel van een aantal vaste onderaanne-

De focus van Dentalbouw ligt op het realiseren van turn-key

mers verspreid over het land. Met deze onderaannemers

bouwoplossingen voor praktijken van tandartsen, mond-

heeft Dentalbouw een jarenlange relatie en deze partners

hygiënisten, kaakchirurgen en orthodontisten. Kwaliteit én

zijn bekend met de kwaliteitseisen die Dentalbouw aan haar

deskundigheid liggen aan de werkzaamheden ten grondslag.

opleveringsniveau stelt. Dentalbouw is lid van Uneto-VNI en

Finkers: “Wij zijn een zelfstandig opererend, landelijk wer-

erkend volgens REW 2002, Kenteq en SEI. Wij maken deel

kend aannemers- en installatiebedrijf met onder meer tim-

uit van de Dentalair Groep en kunnen als hoofdaannemer

merlieden, metselaars, elektromonteurs, loodgieters, ver-

optreden en het ontwerp en de uitvoering van alle deeldisci-

warmingsmonteurs, stukadoors en schilders in dienst.

plines uitvoeren. Daarnaast kunnen wij als onderaannemer

Daarnaast kunnen we - op basis van de grootte van de

in een nieuwbouwproject optreden, onafhankelijk van wie de

opdracht - de noodzakelijke expertise en personele bezetting

dentale apparatuur levert.”

Dentalair

25


Specialisme pur sang Dentalbouw werkt bij voorkeur volgens het ‘turn-key’ concept en is graag in een zo vroeg mogelijk stadium bij een project betrokken. Finkers: “Bij de bouw van een praktijk komen alle disciplines van de Dentalair groep samen. Dat is een belangrijke voorwaarde voor succes. De dentale

installaties te harmoniseren. Wij zijn in korte tijd uitgegroeid

markt is relatief klein en het is belangrijk dat je een goede

tot ‘visitekaartje’ voor de hele Dentalair-groep en daar zijn

naam krijgt én houdt. Dat doe je alleen door goed werk te

we best trots op. In veel bouwprojecten werken we overigens

leveren, transparant te zijn over de kosten en realistisch over

nauw samen met de projectafdeling van Dentalair.

de planning. Overigens waarderen ook bedrijven uit andere

“Wij zijn uitgegroeid tot het ‘visitekaartje’ van de Dentalair-groep”

sectoren onze kennis steeds vaker: zo werden wij al eens gevraagd om een presentatie te geven aan drinkwaterbedrijven vanwege onze kennis van veiligheidsmaatregelen voor waterbeheersing. Ook zijn we door ISSO, hét kennisinstituut

Op die manier worden alle specialismen binnen ons bedrijf

voor de installatiesector, gevraagd een voorzitter te leveren

ten volste benut.”

voor een commissie om regelgeving omtrent medische

Samenwerking met de projectafdeling Het realiseren van een compleet bouwplan, maar ook kleinere projecten die te maken hebben met het inrichten van praktijkruimtes, starten op de projectafdeling van Dentalair. Hoofd Projecten is Ruben Visser.

“Bij het maken van een ontwerp én de uitvoer van een

sterilisatie-units moeten bijvoorbeeld een centrale plaats

bouwplan of inrichtingsopdracht zijn meerdere disciplines

hebben en de schone en vuile kant dienen in de praktijk-

betrokken: naast bouwkundigen en installatiedeskundigen

ruimte gescheiden te blijven. Tot slot bepaalt een goede

heeft ook een industrieel ontwerper zijn inbreng in het ont-

doorloop - voor patiënten en medewerkers - voor een groot

werp. Op basis van de mogelijkheden van een pand en de

deel de professionaliteit en het werkgenot. Wij letten in ont-

wensen van de opdrachtgever, maken wij vrijblijvend een

werp en uitvoering op dergelijke, ogenschijnlijk kleine details.

schetsontwerp, zodat klanten goed weten wat ze kunnen

Gedurende het hele project zorgen ervaren projectleiders

verwachten. In nauw overleg worden in bouwteamverband

ervoor dat alles volgens plan verloopt.”

de details vervolgens uitgewerkt. Daarbij gaat veel aandacht uit naar een goede routing in de dentale praktijkruimte: de

26

Dentalair


Dentalair

27


ADVERTENTIE


“Nader bekeken” FEEST!!

Wanneer een ondernemer een bedrijf start, is dat niet direct met het doel

een feestje te vieren. Dat zoʼn feest, in de vorm van een jubileum, zich

aandient, is onlosmakelijk verbonden met het succes van de onderne-

ming. Mooi meegenomen dus! Het is een fantastische prestatie en een

mooie gelegenheid om even bij stil te staan. Proficiat Dentalair, al 50 jaar

toonaangevend.

Woorden als kwaliteit, innovatie, enthousiasme en service sluiten naadloos aan bij het imago van Dentalair. De beginletters van deze woorden vormen het woord KIES. Het zou een

passend en veelzijdig motto voor een succesvolle onderneming kunnen

zijn. Kies vastberaden koers en bereik het gestelde doel. Het is daarom

dat Dentalair gekozen heeft voor Labomed microscopen. Labomed

kenmerkt zich ook in het streven naar KIES. Labomed produceert en

ontwikkelt microscopen voor educatieve, industriële en medische toepassingen. De Prima serie is speciaal ontwikkeld voor medische

toepassingen. De Prima DNT is één van de paradepaardjes van Labomed. Een microscoop speciaal ontwikkeld voor én door tandartsen.

De Prima DNT is de eerste microscoop voor tandheelkundige toepassingen die uitgevoerd is met LED verlichting. De ergonomische constructie

van de microscoopkop draagt bij tot het gemak in gebruik. Het voorkomt

overbelasting van nek- en rugspieren.

De vijf staps magnifier biedt genoeg keuze in vergroting. De maximale totale vergroting, in de standaard uitvoering, bedraagt ca. 20 keer. De hoogwaardige optiek draagt bij tot een kristalhelder, contrastrijk

en scherp beeld. Inmiddels heeft Labomed een tweede generatie LED verlichtingsbron ontwikkeld. Een innovatie die uiteindelijk twee keer

zoveel licht levert. Sinds 2011 is deze uitvoering ook voor de Nederlandse markt beschikbaar. Natuurlijk is het aardig om zulke lovende woorden over

een product te lezen, maar zien is geloven. Gelukkig heeft Dentalair de-

zelfde nuchtere kijk op zaken als Labomed. Een kijk die vele tandartsen

niet vreemd is. De microscoop kan, in de volledig vernieuwde showroom van Dentalair, getest worden. Een proefplaatsing in uw praktijk kan

verzorgd worden. Uw oordeel is uiteindelijk het belangrijkste.

Laat kwaliteit altijd een drijfveer zijn.

Bezuinigen op kwaliteit zal altijd een negatieve werking hebben. Klanten

herkennen kwaliteit en zeker waar het de tandheelkundige markt betreft, kan men niet inboeten op kwaliteit. Een tandarts zal dat, naar de patiënt

toe ook niet willen. Voor aanvullende informatie of het bespreken van een

proefplaatsing, kunt u het beste contact opnemen met Dentalair.

R

ideas for vision


Afwerking en inrichting Bij een turn-key concept hoort ook afwerking en inrichting. Dentalbouw is dealer van vele vooraanstaande merken in binnenhuisinrichting zoals Tavom, D-Tec verlichting, Durafort, Luxaflex, Forbo, Vescom, Bruynzeel, Exclusive Floors en Marmoleum, maar kan in beginsel ieder merk leveren.

30

Daarnaast leveren wij ook zonwerende producten en verzor-

rรถntgenschilden en verstevigingconsoles voor de bevestiging

gen de vloer- en wandafwerking. In samenwerking met een

van rรถntgenbuizen, microscopen en CT/OPG-apparatuur.

fabrikant van systeemwanden, hebben wij een wand ontwik-

Voor maatwerk interieurinrichting heeft de Dentalair Groep

keld, die speciaal is afgestemd op gebruik in een dentale

sinds 2011 een vergaande samenwerking met Peters

praktijk. Deze wanden kunnen op verschillende manieren

Interieurbouw. Deze afdeling stelt zich elders in dit magazine

worden afgewerkt en indien gewenst worden voorzien van

graag aan u voor.

Dentalair


Prachtig nieuwbouwproject In Neede Voor Tandartsen Janssen en Linssen (Neede) realiseerde Dentalbouw in 2010-2011 een prachtige praktijkruimte. Ruben Visser: “Het ontwerp is een echte ‘droomopdracht’. De oude praktijkruimte van deze tandartsen is gesloopt en wij kregen carte blanche om op dezelfde locatie nieuwbouw te realiseren. De opdracht was om een ideale praktijkruimte te bouwen en

moderne behandelapparatuur, waarmee de behandelkamers

het resultaat mag er zijn!” De nieuwe praktijk bestaat uit

zijn ingericht. De praktijk benadert qua ergonomie, afwerking

twee verdiepingen en heeft acht behandelkamers op de

en routing het ideale en dat is gelukt omdat wij bij deze

benedenverdieping. Boven is een grote patio gerealiseerd en

opdracht ‘van binnen naar buiten hebben gewerkt’. Nadat

zijn ruimtes ingericht voor ontmoeting, kantine, kantoren en

het binnenontwerp op papier is gezet in nauw overleg met de

presentatie/vergaderen. Visser: “De afwerking is zeer hoog-

opdrachtgever, is een architect ingeschakeld om er een

waardig en over ieder detail is goed nagedacht.

’huls’ omheen te ontwerpen. In nauwe samenwerking met de architect is er een schitterend pand ontworpen. In dit pro-

Krenten in de pap zijn de massief eiken kozijnen met hard-

ject komen bouw, interieurinrichting en projectmanagement

glazen deuren van 2.80 meter hoog. Ook de gietvloeren zijn

samen; alle sterke punten van Dentalair worden benut.”

opvallend om nog maar niet te spreken over de meest


Janssen & Linssen Van idee tot realisatie. Een van de laatste nieuwbouw realisaties van Dentalbouw is de praktijk van Janssen & Linssen te Neede. Tandartsen Helmie Linssen en Rob Janssen zijn de opdrachtgevers van dit megaproject. Trots vertellen zij hoe deze ambitie is uitgegroeid tot hun nieuwe praktijk.

Rob Janssen: “Tijdens onze studie tandheelkunde in Nijmegen

erg beperkt en uiteindelijk konden we op de huidige locatie

hadden we elke donderdagavond een gezellig samenzijn met

grond bijkopen zodat we hier konden uitbreiden. Dentalair

andere studenten bij het Dappenglaasje (een studentenkroegje

heeft toen 2 ontwerpen gemaakt, één waarbij het

in het gebouw van Tandheelkunde). Hier kwam ook geregeld

toenmalige pand ingepast zou worden en één waarbij het

Max Hagesteijn van Dentalair. Het eerste contact is toen dan

bestaande pand gesloopt zou worden en er nieuwbouw zou

ook al ontstaan. Na onze studententijd hebben wij een

plaatsvinden. Het mooiste en meest praktische ontwerp was

tandartsenpraktijk gekocht in 1993 in Neede en deze opnieuw

de volledige nieuwbouw. We hebben voor

ingericht via Dentalair. Ongeveer acht jaar geleden ontstond het

Dentalair/Dentalbouw gekozen, omdat zij ervaring hebben in

idee voor een grotere praktijk met meerdere behandelkamers.”

het complete traject. Dus vanaf ontwerp tot en met de uiteindelijk realisatie.”

Helmie Linssen vervolgd: “We moesten toen op zoek naar een geschikte locatie in Neede. De mogelijkheden hiervoor waren


Helmie Linssen & Rob Janssen trots in hun nieuwe praktijk

Rob vult aan: “Het voordeel hiervan is dat je maar te maken met personeel onze nieuwe praktijk getrokken. We zijn zeer tevreden met aanvullen van een aantal vaste onderaanneVis itekaartje’

met 1 partij, diehet derealiseren volledige zorg voor haar rekening kan het behaalde Patiënten kunnen nu bij ons terecht mers verspreid over het land. Metresultaat; deze onderaannemers De focus van hebt Dentalbouw ligt op van turn-key

nemen. Ik kan Dentalair beschrijven als ´een een breed scalaen aan services. De praktijk bestaat nu uit heeft Dentalbouw eenvoor jarenlange relatie deze partners bouwoplossingen voor praktijken van tandartsen, mond-betrouwbare

zijnnaast bekend die Dentalbouw aan haar hygiënisten, kaakchirurgen orthodontisten. Kwaliteit énvooral partner die meten kennis en kunde achter, maar je met de kwaliteitseisen zeven behandelkamers, en tevens beschikken wij over een

opleveringsniveau stelt.operatiekamer Dentalbouw iswaar lid van Uneto-VNI en deskundigheidstaat´. liggenVooraf aan deiswerkzaamheden ten grondslag. het goed overleggen maar daardoor heb je wij de meer kaakchirurgische

erkend volgens REW 2002, Kenteq en S EI. Wij maken Finkers: “Wij tijdens zijn een deel Tevens beschikken wij dezelfstandig bouw meeropererend, tijd voor delandelijk regulierewertandheelkundige behandelingen zelf kunnen uitvoeren.

kend aannemersen installatiebedrijf met onder meer tim- hebben. uit van de Dentalair Groep en kunnen als hoofdaannemer werkzaamheden, die uiteraard gewoon doorgang over gespecialiseerde röntgenapparatuur voor een zo goed

merlieden, metselaars, elektromonteurs, loodgieters, ver-

optreden en het ontwerp en de uitvoering mogelijke diagnose. van alle deeldisci-

warmingsmonteurs, stukadoors entotaal plines schilders in heeft dienst. Tijdens de bouw, die in een jaar geduurd, wasuitvoeren. Daarnaast kunnen wij als onderaannemer in eenvia nieuwbouwproject van wie de Daarnaast kunnen we - op basis van de grootte de huurden onze praktijk gevestigd in Dental Cabinsvan die we Wij optreden, hebben nuonafhankelijk een mooie moderne tandartsenpraktijk, klaar

dentale levert.” opdracht - deDentalverhuur. noodzakelijke expertise en personele bezetting Na een jaar bouwtijd zijn we augustus 2011apparatuur in voor de toekomst.

Dentalair

25


3Shape TRIOS


Unieke samenwerking: Coredentalair is een unieke samenwerking tussen Dentalair en Core 3D Centres en ging medio 2010 van start. Beide bedrijven hebben hun sporen in de dentale wereld ruimschoots verdiend. Core 3D Centres is een freescentrum en heeft een jarenlange ervaring met CAD-CAM systemen, waarbij afdrukken of gipsmodellen in een labscanner worden gescand.

Core 3D Centres heeft een breed assortiment en kan vrijwel

kapjes, Emaxkronen, Zenotec, Lava, maar bijvoorbeeld ook

alle materialen leveren, van een zirconiumkap tot een lithi-

individueel aangepaste zirkoniumabutments. Wij kunnen op

um disilicaat kroon (Emax). Er is een internationale samen-

tandheelkundig en tandtechnisch gebied breed adviseren

werking met Core3D freescentra over de hele wereld en

over de scansystemen en in overleg met uw eigen laborato-

ieder centrum behoort in eigen land tot de grootste en

rium bespreken wat er nodig is om digitaal te kunnen gaan

meest geavanceerde CAD/CAM laboratoria. Core 3D Centres

werken. Ook voor de omgang met digitale CAD files en over

is topleverancier van CAD-CAM systemen en zet haar kennis

de meerwaarde van de investering in de systemen hebben

wereldwijd in voor tandtechnische laboratoria. Dentalair

wij een goed advies. De systemen van de verschillende fabri-

bedient de dentale specialisten: beide expertises en doel-

kanten hebben wezenlijke verschillen en bij Coredentalair

groepen sluiten goed op elkaar aan en komen in

vinden we een goede voorbereiding van groot belang.

Coredentalair samen.

In onze showroom kunnen we optimaal adviseren over de verschillende mogelijkheden.”

Vincent Breur is binnen Dentalair verantwoordelijk voor de activiteiten van Coredentalair. “Wij geven vanuit deze divisie

Inspelen op de toekomst

onafhankelijk advies over de mogelijkheden van digitaal

Het gebruik van scantechnieken en CAD-CAM is de toe-

scannen van het gebit. Coredentalair levert diverse merken

komst. Breur: “Digitale technologie zorgt voor een optimale

mondscanners: 3M ESPE Lava C.O.S., Cadent iTero en 3

nauwkeurigheid, verbeterde klinische resultaten en vermin-

shape TRIOS. Alle scanners verhogen de kwaliteit van de

dert de kans dat een restauratie moet worden aangepast.

werkstukken, verbeteren de praktijkefficiëntie in de praktijk

De nauwkeurigere afdrukken zorgen daarmee voor een

en zorgen voor een hogere patiënttevredenheid. De keuze uit

betere pasvorm in de mond. Op dit moment zijn er in de

één van deze scanners kan beter gemaakt worden na een

tandheelkundige industrie twee methoden voor digitale

bezoek aan onze showroom in Dordrecht of bij Core 3D

beeldvorming voor handen: driedimensionale sampling en

Centres in Maartensdijk. Hier krijgen klanten onafhankelijk

parallel confocal imaging. De eerste methode Lava COS

advies over de verschillen tussen de systemen en kunnen

gebruikt poeder (dusten) om te kunnen scannen en de iTero

daadwerkelijk met deze drie scanners werken.

en de Trios zijn poedervrije systemen. Er is een verschil in grootte van de handstukken en ook de

“Het gebruik van scantechnieken en CAD-CAM is de toekomst”

bediening van de computer is per systeem verschillend. Het gaat te ver om alle verschillen hier toe te lichten, maar welke scanner u ook kiest wij zorgen voor de installatie, een

In Maartensdijk is ook het freescentrum te bezichtigen en

tweedaagse training in de praktijk, onbeperkt online support

kunnen klanten zien wat er met een digitale scan gebeurd,

en een servicecontract, waarmee wij de continuïteit in de

nadat deze is verstuurd. In het freescentrum zijn meerdere

praktijk waarborgen. De jaarlijkse IGZ controle is inbegrepen

freesmachines aan het werk: zij frezen continue zirkonium-

in ons servicecontract.”

Dentalair

33


ADVERTENTIE


ADVERTENTIE


ICT in de organisatie Dentalair heeft een grote groei en ontwikkeling doorgemaakt en dat heeft natuurlijk voor veranderingen in de organisatie gezorgd. Medeverantwoordelijk voor deze veranderingen is Office-

zijn en dit betekent dat alle documenten digitaal opgeslagen

manager Wouter Polet: “Als alles volgens plan is verlopen,

moeten worden. Er is nu een groot digitaal archief gecre-

hebben de klanten relatief weinig gemerkt van de interne

ëerd. Ondanks dat alle processen nu volledig op orde zijn,

veranderingen: tenzij in positieve zin vanwege efficiency en synergievoordelen. Achter de werkzaamheden, die lange tijd door één en dezelfde persoon werden uitgevoerd - van aanname van de bestelling tot het inpakken en verzenden - zit

“Dentalair is in alle disciplines zeer goed en de klanten worden snel geholpen”

inmiddels immers een heel logistiek en administratief proces. De groei van het bedrijf heeft ook een verplichte inno-

blijven wij continu zoeken naar nieuwe mogelijkheden op het

vatieve houding met zich meegebracht.

gebied van ICT. Een mooi voorbeeld is de integratie van VOIP (Voice over Internet Protocol), dat werken op afstand en

36

Vrijwel alle bedrijfsprocessen hebben te maken met auto-

mobiele integratie mogelijk maakt. Dit zijn complexe zaken

matisering en op ICT gebied is er dan ook veel veranderd:

die er uiteindelijk voor zorgen dat de bereikbaarheid van

het is ongemerkt een hele grote rol gaan spelen in ons

Dentalair in alle disciplines zeer goed is en dat klanten snel

bedrijf. Alle handelingen moeten bijvoorbeeld te herleiden

geholpen kunnen worden.”

Dentalair


50 JARIG JUBILEUM DUS DENTALAIR TRAKTEERT Een jubileum kan natuurlijk niet zonder cadeaus, daarom ontvangt u nu bij inlevering van uw oude behandelunit € 5000,- korting op uw nieuwe aankoop! Deze actie geldt voor iedere unit, ongeacht merk of type. De actie loopt van 1 maart 2012 t/m 1 augustus 2012.

ULTIEME INRUIL

ude uw o Ruil elunit in nd beha ntvang n e o

,0 0 0 € 5Korting

Heka Dental

ude uw o Ruil elunit in nd beha ntvang n e o

,0 0 0 € 5Korting

Castellini

TOP KWALITEIT ude uw o Ruil elunit in nd beha ntvang en o

,0 0 0 € 5Korting

Ancar

ude uw o Ruil elunit in nd beha ntvang en o

,0 0 0 € 5Korting

Anatom

Bel voor meer informatie 078-6543737 of neem contact op met uw Dentalair vertegenwoordiger! Actie is niet geldig in combinatie met andere promoties.


Maatwerk meubilair: Peters Interieurbouw Sinds medio 2010 maakt Peters Interieurbouw deel uit van de Dentalair Groep. Met dit specialisme komt Dentalair tegemoet aan de groeiende vraag van opdrachtgevers naar maatwerkmeubilair. Peters Interieurbouw heeft daarnaast een grote eigen klantengroep, bestaande uit zowel particulieren als bedrijven en overheden.

Vanaf 1998 maakten zij kennis met de expertise van Peters

vanuit de dentale markt veel vraag naar maatwerkmeubilair,

Interieurbouw. Erik Geleijns leidt het meubelbouwbedrijf

dus wij voorzien een grote groei. Binnen Peters Interieur-

sinds 2003. “Wij zijn al jaren sterk in de productie en het

bouw ontwikkelen wij nu een eigen Dentalair-lijn voor meu-

plaatsen van maatwerkmeubilair zoals balies, voorraad- en

bilair voor tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en

vitrinekasten, keukens, stoelen en banken. Het ontwerp

kaakchirurgen. Door eigen systemen te ontwikkelen kunnen

werd voorheen altijd uitbesteed aan architecten, maar nu we

we onze productielijnen optimaal benutten.

tot de Dentalair Groep behoren, kunnen we dat ook in eigen

Peters Interieurbouw heeft een modern machinepark. Wij

beheer uitvoeren. Dat betekent dat er optimale afstemming

zijn altijd in Zevenbergen gevestigd geweest en beschikten

is tussen ontwerp, productie en bouw. Peters Interieurbouw

hier over een compleet ingerichte timmerwerkplaats.

was - net als Dentalair - altijd al gewend om hoogwaardige kwaliteit te leveren en strakke planningen te hanteren. Wij

De Dentalair Groep heeft plannen voor uitbreiding op haar

werken snel, maar kunnen ook flexibel inspelen op eventue-

terrein in Dordrecht en dat betekent dat wij ook kunnen

le veranderingen tijdens de bouw.”

‘inhuizen’ op het terrein. De nieuwe huisvesting zal zo mogelijk nóg professioneler worden ingericht: op het gebied van

Een eigen meubellijn

Arbo, veiligheid, kwaliteit en milieuregelgeving staat

Nu Peters Interieurgroep tot de Dentalair Groep behoort, is

Dentalair net als Peters Interieurbouw graag aan de top van

er het nodige veranderd binnen het bedrijf. Geleijns: “Er is

de mogelijkheden.”

peters interieurbouw bv Dentalair

39


Bij Greenline wordt ook gewerkt met de nieuwste mondscanners

Tandarts Gejo Vermij Betrouwbaar en betrokken De ontwikkelingen binnen de tandheelkundige sector volgen elkaar in hoog tempo op. Dit stelt hoge eisen aan de dienstverlening en knowhow van dentale groothandelaren. Gejo Vermij van Tandheelkundig Centrum Greenline in Gouda beaamt dit en vertelt zijn verhaal.

Vermij: “Ik begon in 1987 met een klassieke solopraktijk

De omvang van de gemiddelde tandartspraktijk blijft

zonder assistent. 2 jaar later kocht ik er een tweede praktijk bij

groeien. Veel praktijken groeien naar zo’n twee of drie

en groeide langzamerhand het plan om er een groepspraktijk

tandartsen. Maar echt grote groepspraktijken zoals

van te maken.” In 1998 begon Tandheelkundig Centrum

Greenline, daar zijn er maar enkele tientallen van in

Greenline onder de rook van het ziekenhuis in Gouda met

Nederland. Vermij: ”Het heeft voordelen voor de patiënt, die

zeven behandelkamers, dat werden er al snel tien en zorgde

kan altijd bij ons terecht; ook als er twee tandartsen op

een verbouwing door Dentalbouw voor nog meer ruimte.

vakantie of ziek zijn. Als grotere praktijk kun je makkelijker

“Dentalair is nauw betrokken geweest bij de start van

hoogwaardige apparatuur aanschaffen. Daarnaast is meer

Greenline. De praktijk die toen nog tandartspraktijk Vermij

ruimte voor specialisaties, je wisselt ervaringen uit met

heette verhuisde naar de volledig nieuwe locatie, geheel door

collega’s en drinkt samen koffie.” Bij Greenline heeft de helft

Dentalair verzorgd en ingericht.”

van de tandartsen een specialisatie variërend van


De nieuwe sterillisatieruimte van Greenline, ingericht door Dentalair

chirurgie-implantologie chirurgie-implantologie en parodontologie entot parodontologie tot

borgen en bewaken borgen van en de bewaken kwaliteit van van mijn de kwaliteit praktijk.van Watmijn datpraktijk. W

cosmetische tandheelkunde cosmetischeen tandheelkunde orthodontie. Sinds en orthodontie. kort verzorgt Sinds kort verzorgt betreft lijken wij veel betreft op lijken elkaar; wijwe veel willen op elkaar; onze goede we willen naam onze goede n Vermij onder de noemer Vermij onder Whiteline de noemer Medical Whiteline tevens werving Medicalen tevens werving en behouden en hierdoor behouden het kaf en hierdoor van het koren het kaf scheiden. van het koren Want scheiden. selectie voor diverse selectie functies voor in diverse de zorgsector. functies in de zorgsector.

kwaliteit is belangrijker kwaliteit dan is belangrijker geld verdienen!” dan geld verdienen!”

Vermij: “De redenVermij: dat Dentalair “De reden de dat ideale Dentalair partnerde is ideale voor mijn partner is voor “Ik mijnkijk met belangstelling “Ik kijk met belangstelling uit naar de toekomst uit naar van de toekomst v

praktijk, is dat zepraktijk, altijd voor is dat je klaar ze altijd staan, voorzelfs je klaar ’s avond staan, of zelfs in ’s avond mijn of in praktijk enmijn ik weet praktijk zeker endat ik weet Dentalair zekerdaar dat Dentalair een daar e het weekend! Tevens het weekend! ben ik te Tevens sprekenben over ik de te spreken uitstekende over de uitstekende betrokken en betrouwbare betrokken enrol betrouwbare in blijft spelen!” rol in blijft spelen!” prijs-kwaliteit verhouding prijs-kwaliteit van het verhouding product- van en dienstenaanbod. het product- en dienstenaanbod. De bijzondere prettige De bijzondere band met prettige de familie bandHagesteijn met de familie is door Hagesteijn is door de jaren heen, ondanks de jarende heen, professionalisering, ondanks de professionalisering, betrokken, betrokken, Praktijk: Tandheelkundig Praktijk: Centrum Tandheelkundig Greenline, Centrum GoudaGreenline, Gouda persoonlijk en ‘recht persoonlijk door zee’ en gebleven. ‘recht doorZijzee’ helpen gebleven. mij bij Zij hethelpen mij bijKernactiviteit: het Tandheelkunde Kernactiviteit:in Tandheelkunde haar volle omvang in haar volle omvang Personeel: 46

Personeel: 46


“Alles draait om service” Servicecoördinator Jan van Barneveld is er zeker van dat ‘het succes van Dentalair grotendeels wordt bepaald door het serviceniveau’. “Natuurlijk draait het ook om de kwaliteit van de producten die we leveren. Maar de apparatuur moet wel goed geplaatst, aangesloten

Voor servicewerk hebben de monteurs een eigen voorraad

en onderhouden worden om optimaal te kunnen functione-

onderdelen in de auto, zodat de meeste problemen direct

ren. Daarnaast is het van belang dat we storingen adequaat

opgelost kunnen worden.”

oplossen en snelle service verlenen als klanten er om vra-

40

gen. Deze werkzaamheden worden allemaal gecoördineerd

Een belangrijke pijler van Dentalair is het reguliere onder-

vanuit de serviceafdeling. Twee planners zijn dagelijks actief

houd dat op basis van servicecontracten en vaste afspraken

om de installatie- en servicemonteurs zo efficiënt mogelijk in

wordt uitgevoerd. Van Barneveld: “Onze monteurs controle-

te delen. Het is een sport geworden om klanten zo snel

ren bij dit periodieke onderhoud de apparatuur die in het

mogelijk – bij voorkeur binnen 12 uur na melding – te hel-

contract vermeld staan. De klant krijgt een servicepakket

pen. De installatiemonteurs hebben een eigen bus met vol-

voor de behandelunit, vooraf toegezonden. Alle apparatuur

ledige uitrusting om dentale apparatuur in een praktijkruimte

die onderhoud hebben gehad, krijgen een sticker, zodat aan-

te installeren. Deze installatiewerkzaamheden worden voor-

toonbaar is dat service is uitgevoerd. Wij raden klanten altijd

bereid door de projectafdeling. De monteurs plaatsen onder

aan om met een onderhoudscontract te werken: storingsvrij

andere behandelstoelen, behandelunits, operatieverlichting,

werken is bepalend voor de continuïteit van de dienstverle-

röntgen, kastencombinaties voor de instrumenten enz..

ning van de tandartspraktijk.”

Dentalair


Showroom Dentalair is een transparant bedrijf: wij ontvangen graag klanten en leveranciers in ons bedrijfspand in Dordrecht en hebben hier een prachtige showroom ingericht.

Die loopt over de hele bovenverdieping en is te midden van

naast een goede indruk van onze mogelijkheden op het

de kantoren geplaatst, zodat direct interactie met onze advi-

gebied van wandafwerking, radiatoren, verlichtingsarmatu-

seurs mogelijk is.

ren, plafond- en wandsystemen en de equipment die wij leveren. Ook hebben wij uitgebreide voorbeelden van kleuren-

“De showroom geeft een goede indruk van onze mogelijkheden�

stellingen en met onze vergaande softwaretoepassingen kunnen (potentiĂŤle) klanten hun eventuele bouwplan direct visualiseren. De showroom draagt in belangrijke mate bij aan

De showroom is overzichtelijk en ruim en laat alles zien wat

het intensieve contact dat wij hebben met onze klanten en

wij te bieden hebben: complete inrichting voor een praktijk,

leveranciers. Ondanks onze sterke professionalisering is en

individuele behandelunits, meubilair en voorbeelden van

blijft Dentalair een familiebedrijf met dienstbaarheid en hulp-

bouw- en inrichtingsmaterialen. De showroom geeft daar-

vaardigheid als belangrijkste kernwaarden.

Dentalair

41


Behandelunits van topkwaliteit: Heka Dental Heka Dental is een vooraanstaande Deense producent en leverancier van behandelunits voor de dentale markt. Het bedrijf werd in 1965 opgericht als handelsonderneming en is sinds 1975 in eigendom bij de huidige eigenaar. Hij zorgde voor een enorme ontwikkeling door vanaf de jaren

contacten en interacties zijn. De communicatie is informeel,

’80 zelf het ontwerp en de productie van de behandelunits

constructief, eerlijk en open. De bedrijven worden door

uit te voeren. Inmiddels levert Heka Dental haar producten

elkaar beïnvloed; bij zowel operationele als bij tactische en

over de hele wereld en worden de units alom geroemd om

strategische beslissingen.

hun kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid en opvallende design.

42

Heka Dental staat bekend als een bedrijf dat aandacht heeft

Dit zie je onder meer terug in de functionaliteit en ergono-

voor de wereld om haar heen, de medewerkers en de partners

mie van de units die wij leveren voor de Nederlandse markt.

met wie zij samenwerkt. Dentalair is één van die relaties:

Heka Dental en Dentalair vullen elkaar prima aan: we hebben

beide bedrijven doen inmiddels al ruim 12 jaar naar volle

beiden in de afgelopen jaren groei doorgemaakt ondanks de

tevredenheid zaken met elkaar. Oluf Christian Olsen is Sales

economische crisis én maakten beiden een vernieuwing in

Manager bij Heka Dental: “Voor mij is het meest kenmer-

het management mee, door de komst van een nieuwe

kende aspect in de samenwerking tussen Dentalair en Heka

generatie wat een professionalisering van de marketing- en

Dental, dat er op alle niveaus in de twee organisaties veel

ondernemingsstructuur met zich mee bracht.”

Dentalair


Toekomst De Dentalair Groep ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet.

Max Hagesteijn: “Op ons eigen bedrijventerrein realiseren we

van de nieuwbouw ten volste benut. De nieuwe bedrijfsruim-

een forse uitbreiding van circa 2000 m2 over twee verdie-

te stelt ons op de lange termijn in staat om plannen te ont-

pingen. Ongeveer de helft van de uitbreiding is bestemd voor

wikkelen, die verder bijdragen aan de professionalisering van

een moderne machinewerkplaats voor Peters Interieurbouw.

de dentale branche. Wij zijn u graag van dienst.”

De andere helft gaat dienen als opslagmagazijn. Met nóg grotere voorraden kunnen we onze klanten immers nog beter van dienst zijn. De expertise van Dentalbouw, de afdeling Projecten en Peters Interieurbouw worden bij de ontwikkeling

“Wij zijn u graag van dienst!”

Dentalair

43


ADVERTENTIE


Snel. Perfect. Veilig. Snel. Perfect. Veilig. DeDeMiele-sterilisator type B voor tandartsen Miele-sterilisator type B voor tandartsen Snel. Zeer korte programma’s Snel. Zeer korte programma’s Perfect. Betrouwbaar en onderhoudsarm Perfect. Betrouwbaar en onderhoudsarm Veilig. Veilige processen en betrouwbare resultaten

Veilig. Veilige processen en betrouwbare resultaten

Voor meer informatie: www.miele-professional.nl Telefoon: (0347) 37 88 83

Voor meer informatie: www.miele-professional.nl Telefoon: (0347) 37 88 83


Present

Bezoek onze website voor meer informatie!

www.dentalair.nl

Press peters interieurbouw bv

Wieldrechtseweg 26 3316 BG Dordrecht

T: 078 - 654 37 37 F: 078 - 654 37 30

E: info@dentalair.nl I: www.dentalair.com

Jubileummagazine Dentalair  

Het jubileummagazine van Dentalair Products Nederland vanwege het 50 jarig bestaan van dit meest veelzijdige dental depot van Nederland.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you