Page 1

ental

SM

BEOGRAD, TPC Banjica, Paunova 24, I sprat, lok. 152

COMMEX

acurata

NOVI SAD

M I KO D E N TA L PARTNER FÜR PRAXIS UND LABOR N.Beograd, interdent@ptt.yu

Pasivni u~esnici ovog skupa, ako prisustvuju svim predavanjima i kursevima, dobi}e ukupno 14 bodova.

B

E

O

G

R

A

D

Cena kompletnog aran`mana koji po~inje u ~etvrtak sa ve~erom i zavr{ava se u nedelju sa doru~kom. Aran`man u sobama 1/2 i 1/3 u hotelu "\erdap" iznosi 13.500 dinara i sadr`i: koktel dobrodo{lice, krstarenje brodom Dunavom, degustaciju vina i sve~anu ve~eru. Doplata za jednokrevetnu sobu je 900 dinara po danu. Za u~esnike koji su sme{teni van hotela sve~ana ve~era je 1.800, a krstarenje brodom 1.200 dinara. Kotizacija za ovaj skup upla}uje se na ra~un Saveza udru`enja zdravstvenih radnika Srbije broj 160-30552166 kod Banke Intesa ili na recepciji hotela pri dolasku. Profakturu za kotizaciju potra`iti na telefon 011/2636373 ili fax: 011/2639-005. Kotizacija iznosi 4.800 dinara sa PDV-om. Odlukom izvr{nog odbora SUZRRS izlo`beni prostor za izlaga~e je 1 m2 - 15.000 + PDV za SVA TRI DANA i mo`e se uplatiti na `iro ra~un Saveza udru`enja zdravstvenih radnika Srbije broj 160-305521-66 kod Banke Intesa. * Sva bli`a obave{tenja mo`ete dobiti od predsednika Dru{tva Dragana Aleksi}a na telefon 063.646.723 i kod sekretara Dru{tva, Bojane Mom~ilovi}

064.129.15.71

Pored kvalitetnih predavanja i edukativnih kurseva, o~ekuje vas i nezaboravni rekreativno-zabavni program i lepo dru`enje na najlep{em delu Dunava (srpsko more). O~ekujemo Va{ dolazak. predsednik Dru{tva

Organizacioni odbor

KLADOVO • 23.05.-26.05.2013

Tel/Fax: +381 11 36 72 884

Kurs I kategorije, "PLANIRANJE I IZRADA PARCIJALNIH TELESKOP PROTEZA" Akreditacija D-1-769/13 Pasivni slu{aoci 6 / Aktivni predava~i 12 Kurs I kategorije, KOMBINOVANA TEHNIKA IZRADE PROTETSKIH NADOKNADA Akreditacija D-1-770/13 Pasivni slu{aoci 6 / Aktivni predava~i 12 Edukativno predavanje, seminar "Estetski kod i CAD/CAM tehnologija" Akreditacija D-1-771/13 Pasivni slu{aoci 2 / Aktivni predava~i 4

Sme{taj u~esnika vr{i se preko prodajne slu`be Hotela "\ERDAP" - Kladovo. Prijavljivanje i rezervacija: telefon: 019/801-010, fax: 019/801-475. Kontakt osoba menad`er Nenad: mob: 063/102-9174

27. MAJSKI STRUČNI SUSRETI

Kragujevac

INFORMACIJE ZA U^ESNIKE

MINISTARSTVO ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE

AKORD-DENTAL Medicinsko snabdevanje

Veliko mi je zadovoljstvo da Vas pozovem da uzmete u~e{}e u radu 27-og stru~nog skupa sa me|unarodnim u~e{}em, većim brojem izlagača stomatolo{ke opreme i materijala. Stru~ni skup je akreditovan odlukom Zdravstvenog saveta Srbije u cilju kontinuirane edukacije, pod rednim brojem 153-023934/2012/01 u januarskom roku. Akreditacijom su obuhva}eni zubni tehni~ari, stomatolo{ke sestre i stomatolozi. Svaki kurs je posebno bodovan.

ESTETSKA PROTETIKA I IMPLANTOLOGIJA

Po{tovane kolege, koleginice i saradnici,

DRU[TVO ZUBNIH TEHNI^ARA SRBIJE

E-mail: info@medipro.co.rs • www.medipro.co.rs

POKROVITELJ

Neznanog Junaka 37, 11040 Beograd Tel. 011/3675-888, Fax: 011/3674-759

SAVEZ UDRUŽENJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA REPUBLIKE SRBIJE

GENERALNI SPONZOR


23.05.2013.

^ETVRTAK

18.00 Sve~ano otvaranje XXVII majskih stru~nih susreta zubnih tehni~ara Srbije, POZDRAVNA RE^ PREDSEDNIKA DRU[TVA 18.55 Edukativna predavanja - ZAGA\IVA^I VAZDUHA U ZUBNOJ TEHNICI, autori: Igi} M. Kruni} N. Kosti} M. Aleksov Lj. Igi} A. Petrovi} M. Stojkovi} B.

Po~asni odbor: Prof. Dr Slavica \uki} Dejanovi}, Ministar zdravlja R.Srbije Prof. Dr Miroslav Vukadinovi}, Dekan Stom. fakulteta Beograd Prof. Dr Dragoslav Stamenkovi}, Stom. fakultet Beograd Prof. Dr Vojkan Lazi}, Stomatolo{ki fakultet Beograd Mr. sc. med. Radmila Ne{i}, preds. Saveza zdravst. radnika Srbije Dr Biljana Blagojevi}-Sedlar, direktor Zuboteh. {kole Beograd Dragan [a{i}, direktor Komore zdrav. radnika Srbije Stevan Zeljkovi}, direktor Medipro firme Dr Dragana Popovi}, direktor D.Z. Trstenik Dr Milo{ Kova~evi}, Galenika Dr Sne`ana Vukmirovi}, na~elnik stomat. slu`be DZ Trstenik zt Dragan Spasojevi}, pred. Dru{tva privatnih Zubnih teh. Srbije zt Dragan Miti}, pred. profilskog odbora u Komori Relja Petrovi}, zubni tehni~ar, penzioner, Kragujevac ORGANIZACIJA SUSRETA Dragan Aleksi}, Predsednik Dru{tva Bojana Mom~ilovi}, Sekretar Dru{tva Sloboban Pe{ut, vi{i zubni tehni~ar Beograd Organizacioni odbor: Sla|ana Stankovi}, D.Z. Knja`evac Du{ko Stojanovi}, Zubotehni~ka {kola Beograd Ratka Koprivica, Beograd Dragi{a Vuki}evi}, Z.C. Jagodina Vesna Kravaru{i}, Zubotehni~ka {kola Beograd Nau~no stru~ni odbor: Prof. Dr Vojkan Lazi}, Stomatolo{ki Fakultet Beograd Zubni tehni~ar Biljana Stojkovi}, Ni{ Dr Milo{ Kova~evi}, Beograd Tehni~ki odbor: Milena @ivadinovi}, Zaje~ar Miodrag Radojkovi}, Kru{evac

10.30 TWIN BLOCK - APARAT IZBORA Mr.Sc.Spec. Ana Gaji}, Zubotehni~ka {kola, Beograd 10.45 TWIN BLOCK - APARAT IZBORA (na~in izrade) Miljka Vickovi}, Zubotehni~ka {kola Zvezdara 11.00 Petnaest godina Republi~kog takmi~enja u~enika ~etvrtog razreda obrazovnog profila zubni tehni~ar Mr. Vesna Kravaru{i}, Zubotehni~ka {kola Beograd 11.30 KURS I KATEGORIJE

- REZULTATI U TERAPIJI MOBILNIM ORTODONSKIM APARATIMA KOD PACIJENATA SA ZAVR[ENIM RASTOM I RAZVOJEM, zub.tehn. Milka Markovi}, Dom zdravlja Palilula

KOMBINOVANA TEHNIKA IZRADE PROTETSKIH NADOKNADA , Dr Milo{ Kova~evi}, a.d. Galenika vzt Slobodan Pe{ut, Stomatolo{ki Fakultet Beograd vzt Tabakovi} Dragan, DZ Zemun vzt Biljana Stojkovi}, Klinika za stomatologiju Ni{ Bojana Mom~ilovi}, Beograd

30

20. VE^ERA 24.05.2013.

PETAK

NAJZASTUPLJENIJE @I^ANE OPRUGE U MOBILNIM ORTODONTSKIM APARATIMA

11.30 Mala sala hotela "\ERDAP"

Zoran Gruji}, DZ "Dr Bo{ko Vrebalov", Zrenjanin

SVE^ANO OTVARANJE XV

Radno predsedni{tvo Milena @ivadinovi}, Dragi{a Vuki}evi}

UGRADNJA ORTODONSKIH [RAFOVA U GORNJIM I

TAKMI^ENJA U^ENIKA IV RAZREDA OBRAZOVNOG PROFILA "ZUBNI TEHNI^AR"

9.30 KURS PRVE KATEGORIJE PLANIRANJE I IZRADA TELESKOP PROTEZA Prof. Dr Dragan Stamenkovi}, Stom. fakul. Beograd Prof. Dr Vojkan Lazi}, Stomat. fakultet Beograd vzt Slobodan Pe{ut, Stomat. fakultet Beograd zt Biljana Stojkovi}, Klinika za stomatologiju Ni{ vzt Dragan Tabakovi}, DZ Zemun PREDAVANJE I PRAKTI^NA DEMONSTRACIJA

18.30-19.30 POSTER SCESIJA

30

DONJIM ORTODONSKIM APARATIMA

Jasmina @ivkovi}, Dom zdravlja Grocka TOTALNA IMEDIJATNA PROTEZA zt Muhajlovi} Slobodan, Dom zdravlja ]uprija

00

13. -15. RU^AK

^EKI], NEKAD VA@AN ALAT ZA IZRADU ZUBNIH NADOKNADA

00

Igi} M Kruni} N. Kosti} M. Aleksov Lj. Igi} A. Petrovi} M. Stojkovi} B.

00

15. -18.

TEORETSKO PREDAVANJE I PRAKTI^NA DEMONSTRACIJA

13.30-15.00 RU^AK

VITA MASTER INOVACIJE I UNAPRE\ENJA KROZ

15.00 PROVERA STE^ENOG ZNANJA (TESTOVI)

Mr. Adrian Apreotesei, Master Dental Tehnician VITA

IZRADA ORTODONTSKOG APARATA PO VAJSU Mirjana Stani{i}, Klinika za stomatologiju Vojvodine, Novi Sad IZRADA TOTALNE PROTEZE NA MINI IMPLATATIMA Ivan Zeljkovi}, Klinika za stomatologiju Vojvodine, Novi Sad

PRAKTI^NU PRIMENU NOVIH MATERIJALA Zahnfabrik Master laboratorija VITA konsultant i demonstrator

IZRADA INPLATNO NO[ENE NADOKNADE Aleksandar Heman i Jasmina Milo{evi}

16.00 Javna rasprava na temu: POLO@AJ ZUBNIH TEHNI^ARA U SISTEMU ZDRAVSTVA RS, PRAVNA REGULATIVA, AKTUELNI PROBLEMI I MOGU]NOST STANDARDIZACIJE

uvodni~ari: Dragan Aleksi} i Dragan Miti}

Klinika za stomatologiju Vojvodine, Novi Sad 00

18. TURNIR U MALOM FUDBALU - teren na obali Dunava Koordinatori: Miodrag Radojkovi}, Dragi{a Vuki}evi}

20.30 VE^ERA 25.05.2013. SUBOTA Radno predsedni{tvo Du{an Stojanovi}, Sla|ana Stankovi} 09.00 Edukativna predavanja: "ESTETSKI KOD I CAD/CAM TEHNOLOGIJA", Tomislav Pezelj, privatna praksa dentalnog laboratorija Gustav Ba~lia, samostalna laboratorija G-DENT Subotica

21.00 SVE^ANA VE^ERA PROGLA[ENJE POBEDNIKA TAKMI^ENJA

Majski susreti zubnih tehničara 2013  

Hotel Đerdap, Kladovo 23.06.-25.06.2013.