Page 1

Acceptatie classificatie groene reststromen


Den Ouden Groep is een middelgroot familiebedrijf met diverse locaties verspreid over Nederland. Den Ouden Groep investeert en innoveert in duurzaamheid op het gebied van producten, diensten en relaties. Daarbij spelen kwaliteit en betrouwbaarheid een belangrijke rol; Den Ouden levert méér dan alleen maatwerk en ontzorgt haar opdrachtgevers. Den Ouden is actief in infra en engineering, maar ook in explosieven opsporing. Tevens produceren en vermarkten wij bodemverbeteraars, biobrandstoffen en organische voeding op basis van groen en (agri-) reststromen. Zo werkt Den Ouden aan een veilige, vruchtbare en leefbare bodem. Den Ouden Groep Postbus 12, 5480 AA Schijndel T: (073) 543 10 00, F: (073) 549 83 60 info@denoudengroep.com www.denoudengroep.com www.fermofeed.com www.bodac.nl

Disclaimer: Deze uitgave is tot stand gekomen met informatie uit verschillende bronnen. Den Ouden Groep heeft deze informatie voor zover mogelijk geverifieerd en gecontroleerd; we kunnen echter geen verantwoording dragen voor fouten en consequenties daarvan. © Mei 2012, Den Ouden Groep

2


Een nieuw begin... voor uw groene reststromen Natuurlijk… Een eenvoudig woord met meerdere betekenissen, maar bovenal een woord met veel inhoud voor de Den Ouden Groep. Wij bieden een breed pakket van diensten en producten die allemaal iets te maken hebben met ‘onze bodem’ en ‘de natuur’. In dit document beschrijven wij onder welke condities wij uw groene reststromen innemen. Deze verwerken wij tot nieuwe bodemverbeteraars, waaronder diverse compostsoorten en biomassa.

Den Ouden is in het bezit van diverse product- en procescertificeringen, waaronder ISO9001, ISO140001, VCA** en NTA 8080. Het NTA 8080-certificaat waarborgt dat wij op een zo duurzaam mogelijke manier biomassa (uit hout) verwerken en vermarkten.

Figuur 1: organogram

CO2-reductiecertificaat Biobrandstoffen worden steeds belangrijker als alternatief voor fossiele brandstoffen. Om aan de enorme vraag naar (duurzame) brandstoffen te kunnen voldoen, scheiden wij zuivere biomassa van overige groene reststromen. De NTA 8080-certificering die wij als één van de eerste bedrijven in Nederland behaalden, garandeert dat onze biobrandstoffen (uit hout) duurzaam geproduceerd zijn en vermarkt worden. Het is onze ambitie voor de toekomst om ook een NTA 8080-certificering voor gras te behalen. In samenwerking met Quality Services Certification BV,

een onafhankelijke partij en verantwoordelijk voor onder andere de uitgifte van het NTA 8080-certificaat, geven wij een periodiek CO2-reductiecertificaat af. Dit certificaat geeft aan wat de vermindering van CO2-uitstoot over de gehele keten is ten opzichte van het gebruik van fossiele brandstoffen. Het certificaat kan uitgegeven worden voor snoeihout, stamhout, boomstobben, groenafval, bos-chips en snoeichips. Onder bepaalde condities wordt het certificaat, na verificatie Quality Services Certification, jaarlijks uitgegeven.

Figuur 1: organogram

Onder bepaalde condities kunnen wij u periodiek een onafhankelijk CO2-certificaat aanbieden, na verificatie van Quality Services Certification B.V.

3


Aanleveren van uw groene reststromen Wanneer u terreinen onderhoudt of rooit, komen er mogelijk groene reststromen vrij. Deze kunt u bij ons aanbieden voor verwerking tot nieuwe producten. Wij nemen de volgende groene reststromen voor u in:  Snoeihout; deze reststroom wordt onderverdeeld in schoon of gemengd snoeihout. Afhankelijk van de conditie van de aangeboden stroom, bekijken wij binnen welke subcategorie uw snoeihout valt.  Gras; deze reststroom wordt onderverdeeld in de subcategorieën natuurgras, gras klasse A en gras klasse B. Afhankelijk van de conditie van uw aangeboden gras, bekijken wij binnen welke subcategorie uw gras valt.  Slootmaaisel  Blad  Stamhout  Boomstobben  Groenafval; groenafval dat een verkleiningsproces heeft ondergaan wordt onderverdeeld in een aparte subcategorie.  Verontreinigd groen  Bos-chips  Snoeichips Bij het aanleveren van uw groene reststromen, geeft u aan binnen welke categorie u de aangeboden vracht

classificeert. Bij inname controleren wij de mate van organische en/of anorganische vervuiling. Onder organische vervuiling verstaan wij natuurlijke materialen waar biologisch leven in zit. Onder anorganische vervuiling verstaan wij natuurlijke of niet natuurlijke materialen waar geen biologisch leven in zit. De hoeveelheid verontreiniging bepalen wij op basis van gewichtsvervuiling (vervuiling op basis van de massa) en op basis van volumevervuiling (vervuiling op basis van de omvang). Op basis van de vervuiling bepalen wij onder welke categorie de aangeboden vracht valt en ingenomen kan worden. Het aangeboden materiaal mag maximaal 1% anorganische verontreiniging bevatten en niet vervuild zijn met verbrand materiaal, c-hout, b-hout, olie/vet, gevaarlijk chemicaliën en/of asbest. Het toegestane organische en anorganische vervuilingpercentage staat bij elke categorie vermeld. De aanwezigheid van grond en/of aarde is in uw aangeboden stroom soms onvermijdelijk. Indien dit ongewenst is, staat dit bij de categorie vermeld.

Figuur 1: organogram

Diverse product- en procescertificeringen en een onafhankelijke CO2-reductie verklaring garanderen kwaliteit, veiligheid en milieubewustzijn.

4


5


Categorieën Snoeihout schoon Snoeihout uit het landschap zijn takken met weinig blad. Het snoeihout dat vrijkomt wordt grotendeels aan de bron gescheiden ingezameld. Deze stroom is direct inzetbaar voor energiedoeleinden. De organische vervuiling is minder dan 5%. Coniferen behoren niet tot deze categorie.

Grens voor inname- en afwijzing bij het innemen van uw snoeihout schoon Grenswaarde

Vervolgstap

Meer dan 1% anorganische volume- en/of gewichtsvervuiling

Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘verontreinigd groen’.

Meer dan 5% organische volume- en/of gewichtsvervuiling

Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘snoeihout gemengd.’

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Snoeihout gemengd Onder snoeihout gemengd verstaan wij snoeihout met blad aan de takken. Snoeihout met een bladpercentage tot 30% behoort tot deze categorie. Vrachten met los blad tussen het snoeihout of met een bladpercentage hoger dan 30%, behoren tot de categorie ‘groenafval’.

Grens voor inname- en afwijzing bij het innemen van uw snoeihout gemengd Grenswaarde

Vervolgstap

Meer dan 1% anorganische volume- en/of gewichtvervuiling

Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘verontreinigd groen’.

Meer dan 30% organische volume- vervuiling

Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘groenafval.’

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Gras natuur Dit materiaal komt vrij bij maaiwerkzaamheden in erkende natuurlandschappen. Dit is schoon gras dat op basis van herkomst vergunningtechnisch in de vergisting verwerkt mag worden. De vervuiling bedraagt voor organisch materiaal en aarde minder dan 2%.

Grens voor inname- en afwijzing bij het innemen van uw gras natuur Grenswaarde

Vervolgstap

Meer dan 1% anorganische volume- en/of gewichtvervuiling

Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘verontreinigd groen’.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Meer dan 2% organische volume- en/of gewichtsvervuiling (inclusief aarde)

6

Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘gras klasse B.’


Gras klasse A Deze stroom komt vrij bij maaiwerkzaamheden van onder andere (maar niet uitsluitend) schone bermen, sportvelden en vliegvelden. De vervuiling met organisch materiaal bedraagt minder dan 2%. Vervuiling met takken, blad en ander (an)organisch materiaal is niet toegestaan.

Grens voor inname- en afwijzing bij het innemen van uw gras klasse A Grenswaarde

Vervolgstap

Meer dan 1% anorganische volume- en/of gewichtsvervuiling

Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘verontreinigd groen’.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Meer dan 2% organische volume- en/of gewichtsvervuiling

Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘gras klasse B.’

Gras klasse B Dit materiaal komt vrij bij het maaien van bermen, plantsoenen, gazons en grote grasvelden. Deze stroom heeft een relatief hoge vervuilingsgraad. Daardoor is deze minder geschikt voor energieopwekking. Gras klasse B lijkt veel op de stroom ‘groenafval’ en maar onderscheidt zich door vervuiling met gras, riet en aarde. Graszoden hebben altijd meer dan 50% gewichtsvervuiling aan aarde en behoren daarom altijd tot de categorie ‘groenafval’.

Grens voor inname- en afwijzing bij het innemen van uw gras klasse B Grenswaarde

Vervolgstap

Meer dan 1% anorganische volume- en/of gewichtvervuiling

Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘verontreinigd groen’.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Meer dan 50% organische volume- en/of gewichtsvervuiling (inclusief aarde)

Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘groenafval.’

Slootmaaisel Dit materiaal komt vrij bij het vegen en maaien van sloten en watergangen. Deze stroom lijkt veel op de categorie ‘Gras klasse B’. De organische vervuiling bedraagt maximaal 50%. Slootmaaisel dat gemengd aangeboden wordt met grasrollen behoort altijd tot de categorie ‘slootmaaisel’.

Grens voor inname- en afwijzing bij het innemen van uw slootmaaisel Grenswaarde

Vervolgstap

Meer dan 1% anorganische volume- en/of gewichtvervuiling

Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘verontreinigd groen’.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Meer dan 50% organische volume- en/of gewichtsvervuiling (inclusief aarde)

Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘groenafval.’

7


Blad Dit materiaal komt met name vrij bij het ledigen van bladkorven. Het is een zuivere afvalstroom met een laagsoortelijk gewicht, die hooguit vervuild is met aarde. Zware vrachten zijn mogelijk, maar worden dan aangemerkt als groenafval. De organische vervuiling heeft betrekking op aarde en bedraagt maximaal 10%. Veegvuil wordt aangemerkt als anorganische vervuiling.

Grens voor inname- en afwijzing bij het innemen van uw blad Grenswaarde

Vervolgstap

Meer dan 1% anorganische volume- en/of gewichtsvervuiling

Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘verontreinigd groen’.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Meer dan 10% organische volume- en/of gewichtsvervuiling met aarde

Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘groenafval.’

Stamhout Deze stroom komt vrij bij bosbouw en bij het rooien van bomen. Zuiver stamhout is vrij van takken en blad; complete bomen met stronk en aarde behoren tot de categorie ‘snoeihout gemengd’. Stamhout is 100% geschikt voor de productie van biomassa. De (an)organische vervuiling bedraagt minder dan 1%.

Grens voor inname- en afwijzing bij het innemen van uw stamhout Grenswaarde

Vervolgstap

Meer dan 1% anorganische volume- en/of gewichtvervuiling

Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘verontreinigd groen’.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Meer dan 1% organische volume- en/of gewichtsvervuiling (inclusief snoeihout)

Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘snoeihout gemengd.’

Boomstobben Deze stroom wordt meestal gewonnen bij het rooien van stronken en stobben. Vaak zijn de stobben nog voorzien van enige aarde en/of klei. De (an)organische vervuiling, anders dan aarde en/of klei, bedraagt minder dan 1%.

Grens voor inname- en afwijzing bij het innemen van uw boomstobben Grenswaarde

Vervolgstap

Meer dan 1% anorganische volume- en/of gewichtvervuiling

Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘verontreinigd groen’.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Meer dan 1% organische volume- en/of gewichtsvervuiling (aarde en klei uitgezonderd)

Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘groenafval.’

Groenafval Groenafval is een stroom van onder andere (maar niet uitsluitend) blad, gras, aarde en takken. Door deze mix van materialen is deze stroom ongeschikt voor energiedoeleinden.

Grens voor inname- en afwijzing bij het innemen van uw groenafval Grenswaarde

Vervolgstap

Meer dan 1% anorganische volume- en/of gewichtsvervuiling

Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘verontreinigd groen’.

8


Verkleind groenafval Deze stroom is gelijk aan de stroom ‘groenafval’, maar heeft nog een extra verkleiningsproces ondergaan.

Grens voor inname- en afwijzing bij het innemen van uw verkleind groenafval Grenswaarde

Vervolgstap

Meer dan 1% anorganische volume- en/of gewichtsvervuiling

Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘verontreinigd groen’.

Verontreinigd groen Verontreinigd groen is een stroom van onder andere (maar niet uitsluitend) blad, gras, aarde en takken met een anorganische volume- en/of gewichtsvervuiling die hoger is dan 1%.

Grens voor inname- en afwijzing bij het innemen van uw verontreinigd groen Grenswaarde

Vervolgstap

Meer dan 1% anorganische volume- en/of gewichtsvervuiling

n.v.t.

Bos-chips Deze stroom komt meestal vrij bij bosbouw en het rooien van bomen. De (an)organische gewichtsvervuiling is kleiner dan 1%. Wanneer in een aangeboden partij enige vervuiling geconstateerd wordt, kunnen wij deze niet meer als bos-chips innemen. Afhankelijk van de mate van vervuiling wordt deze partij aanmerkt als categorie ‘verkleind groenafval’ of ‘verontreinigd groen’.

Grens voor inname- en afwijzing bij het innemen van uw bos-chips Grenswaarde

Vervolgstap

Meer dan 1% anorganische volume- en/of gewichtsvervuiling

Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘verontreinigd groen’.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Meer dan 1% organische volume- en/of gewichtsvervuiling

Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘verkleind groenafval’.

Snoeichips Deze stroom komt meestal vrij bij snoeiwerkzaamheden. Het is een stroom met veel kleine takjes. De vervuiling met naald en blad bedraagt maximaal 25%. Snoeichips vervuild met meer dan 1% aarde behoort tot de categorie ‘verkleind groenafval’.

Grens voor inname- en afwijzing bij het innemen van uw snoeichips Grenswaarde

Vervolgstap

Meer dan 1% anorganische volume- en/of gewichtvervuiling

Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘verontreinigd groen’.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Meer dan 1% gewichtsvervuiling met aarde

Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘verkleind groenafval.’

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Meer dan 25% volumevervuiling met naald en/of blad

Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘verkleind groenafval.’

9


Grens voor inname en afwijzing per categorie Groene reststroom

Grenswaarde

Snoeihout schoon Meer dan 1% anorganische volume- en/of gewichtvervuiling

Vervolgstap Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘verontreinigd groen’.

..................................................................................................................................................................................................................

Meer dan 5% organische volume- en/of gewichtvervuiling

Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘snoeihout gemengd.’

Snoeihout gemengd Meer dan 1% anorganische volume- en/of gewichtvervuiling

Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘verontreinigd groen’.

..................................................................................................................................................................................................................

Meer dan 30% organische volumevervuiling

Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘groenafval.’

Gras natuur Meer dan 1% anorganische volume- en/of gewichtvervuiling

Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘verontreinigd groen’.

..................................................................................................................................................................................................................

Meer dan 2% organische volume- en/of gewichtvervuiling (inclusief aarde)

Gras klasse A Meer dan 1% anorganische volume- en/of gewichtvervuiling

Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘gras klasse B.’ Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘verontreinigd groen’.

..................................................................................................................................................................................................................

Meer dan 2% organische volume- Groene reststroom wordt en/of gewichtvervuiling (inclusief aarde) aangemerkt als categorie ‘gras klasse B.’ Gras klasse B Meer dan 1% anorganische volume- en/of gewichtvervuiling

Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘verontreinigd groen’.

..................................................................................................................................................................................................................

Meer dan 50% organische volume- Groene reststroom wordt en/of gewichtvervuiling (inclusief aarde) aangemerkt als categorie ‘groenafval.’ Slootmaaisel Meer dan 1% anorganische volume- en/of gewichtvervuiling

Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘verontreinigd groen’.

..................................................................................................................................................................................................................

Meer dan 50% organische volume- Groene reststroom wordt en/of gewichtvervuiling (inclusief aarde) aangemerkt als categorie ‘groenafval.’

10


Groene reststroom

Grenswaarde

Blad Meer dan 1% anorganische volume- en/of gewichtvervuiling

Vervolgstap Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘verontreinigd groen’.

..................................................................................................................................................................................................................

Meer dan 10% organische volume- en/of gewichtvervuiling met aarde

Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘groenafval.’

Stamhout Meer dan 1% anorganische volume- en/of gewichtvervuiling

Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘verontreinigd groen’.

..................................................................................................................................................................................................................

Meer dan 1% organische volume- en/of gewichtvervuiling (inclusief snoeihout)

Boomstobben Meer dan 1% anorganische volume- en/of gewichtvervuiling

Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘snoeihout gemengd.’ Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘verontreinigd groen’.

..................................................................................................................................................................................................................

Meer dan 1% organische volume- en/of gewichtvervuiling (aarde en klei uit- gezonderd)

Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘groenafval.’

Groenafval Meer dan 1% anorganische volume- en/of gewichtvervuiling

Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘verontreinigd groen’.

Verkleind groenafval Meer dan 1% anorganische volume- en/of gewichtvervuiling

Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘verontreinigd groen’.

Verontreinigd groen

n.v.t.

Meer dan 1% anorganische volume- en/of gewichtvervuiling

Bos-chips Meer dan 1% anorganische volume- Groene reststroom wordt en/of gewichtvervuiling aangemerkt als categorie ‘verontreinigd groen’. .................................................................................................................................................................................................................. Meer dan 1% organische volume- Groene reststroom wordt en/of gewichtsvervuiling aangemerkt als categorie ‘verkleind groenafval’. Snoeichips Meer dan 1% anorganische volume- en/of gewichtvervuiling

Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘verontreinigd groen’.

..................................................................................................................................................................................................................

Meer dan 1% gewichtsvervuiling met grond

Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘verkleind groenafval’.

..................................................................................................................................................................................................................

Meer dan 25% volumevervuiling met naald en/of blad

Groene reststroom wordt aangemerkt als categorie ‘verkleind groenafval’. 11


Contact Den Ouden Groep - hoofdkantoor • Hermalen 7 Postbus 12, 5480 AA Schijndel T (073) 543 10 00 F (073) 549 83 60 E info@denoudengroep.com www.denoudengroep.com www.fermofeed.com www.bodac.nl

Locatie Vlagheide • Vlagheide 6c, 5482 NM Schijndel

Locatie Land van Cuijk • Beijers bos 2, 5443 PL Haps

Locatie West-Brabant • Rijksweg Noord 8, 4735 TX Zegge

Locatie De Peel/ROC • Gerstdijk 6, 5704 RG Helmond

Locatie Het Gooi • Naarderstraatweg 6, 1399 VR Muiderberg

Locatie Maasland • Vliertwijksestraat 45-a, 5244 NH Rosmalen

12


Het Gooi

Land van Cuijk

Maasland

Den Ouden Groep West-Brabant

Vlagheide De Peel/ROC

13


Producten

Uw groene reststromen krijgen een nieuw begin in onder andere de volgende producten: Bodemverbeteraars Substrado® • Substrado ® Base • Substrado ® Light • Substrado ® Fruitteelt • Substrado ® Molm Bomenvoeding • Bomengrond • Bomenzand • Bomengranulaat • Teelaarde Compostproducten • RHP compost • Keurcompost • Humus compost • Bladcompost • Stal compost

Bodembedekkers • Gecomposteerde houtsnippers

14


15


Natuurlijk‌

Acceptatie classificatie groene reststromen_0  

In dit document beschrijven wij onder welke condities wij uw groene reststromen innemen. Deze verwerken wij tot nieuwe bodemverbeteraars,...

Acceptatie classificatie groene reststromen_0  

In dit document beschrijven wij onder welke condities wij uw groene reststromen innemen. Deze verwerken wij tot nieuwe bodemverbeteraars,...