Page 1

10402-Vrom bouwvergunning.5

07-10-2002

11:18

Pagina 1

vrom 09/02 23349/212

Gegevens gemeente Dossiernummer

Datum ontvangst

Aanvraag ingediend

Indienen bij dienst of afdeling

in

DSOB Sector Bouw- en Woningtoezicht

voud

Verzendadres

Gemeente Eindhoven DSOB Sector BWT Postbus 998 5600 AZ Eindhoven

Aanvraag bouwvergunning 1

Gegevens van de aanvrager

1a Naam en voorletters Bij voorkeur geen postbusnummer

>

man

1b Correspondentieadres

in Nederland 1c Postcode en plaats

1d Telefoon overdag

1e Faxnummer

1f

E-mailadres

1g Bent u

eigenaar

huurder

anders, namelijk 2 Lees in de toelichting welke bouwvergunning u nodig heeft In bijlage 1 ziet u welke documenten u moet meesturen

vrouw

>

Uw bouwvergunning

2a Welke bouwvergunning vraagt u aan? Lichte bouwvergunning Reguliere bouwvergunning Reguliere bouwvergunning eerste fase Reguliere bouwvergunning tweede fase

U heeft uw eerdere bouwplannen bijvoorbeeld gewijzigd

>

k datum afgifte bouwvergunning fase 1

k (registratie)nummer bouwvergunning fase 1

2b Heeft u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een bouwvergunning aangevraagd? Ja, ga naar 2c Nee, ga naar 3 2c Op welke datum is de eerdere bouwvergunning verleend/geweigerd?

2d Wat is het (registratie)nummer van de eerdere

aanvraag om bouwvergunning? 3

Lokale en kadastrale aanduiding van het bouwwerk/perceel

3a Straat en huisnummer

Postcode en plaats Kijk voor deze informatie in de koopakte van het pand of het perceel of neem contact op met het kadaster

>

3b Kadastrale aanduiding Gemeente Sectie en nummer

1


10402-Vrom bouwvergunning.5

08-10-2002

4

16:30

Pagina 2

De bouwwerkzaamheden

4a Geef een korte omschrijving van het bouwplan Het gaat om het

geheel

gedeeltelijk

k

plaatsen vernieuwen veranderen oprichten vergroten

k van

Ruimte voor toelichting:

Tijdelijk bouwwerk zoals bedoeld in art. 45, 1e lid van de woningwet. Zie ook de toelichting

>

4b Gaat het om een tijdelijk bouwwerk? Nee Ja k Wat is de beoogde instandhoudingstermijn

van het bouwwerk? 5 Gebruik wil zeggen: dat waar het bouwwerk daadwerkelijk voor gebruikt wordt, zie de tabel bij 5c Zie de toelichting bij bezettingsgraadklasse: streep door wat niet van toepassing is De oppervlakten moeten worden bepaald volgens NEN 2580

>

Gebruik van het bouwwerk

5a Wat is het huidige gebruik van het bouwwerk en de

bijbehorende terreinen? 5b Wat is het gebruik van het bouwwerk en de bijbehorende

terreinen na uitvoering van de werkzaamheden?

>

5c Geef in de onderstaande tabel de gebruiksfunctie, de bezettingsgraad, de gebruiksoppervlakte en de vloeroppervlakte aan. Gebruiksfunctie

Bezettingsgraadklasse

Wonen

n.v.t.

Bijeenkomst

B1 • B2 • B3 • B4 • B5

Cel

B1 • B2 • B3 • B4 • B5

Gezondheidszorg

B1 • B2 • B3 • B4 • B5

Industrie

B1 • B2 • B3 • B4 • B5

Kantoor

B1 • B2 • B3 • B4 • B5

Logies

B1 • B2 • B3 • B4 • B5

Onderwijs

B1 • B2 • B3 • B4 • B5

Sport

B1 • B2 • B3 • B4 • B5

Winkel

B1 • B2 • B3 • B4 • B5

Overige

B1 • B2 • B3 • B4 • B5

Bouwwerk geen gebouw zijnde

B1 • B2 • B3 • B4 • B5

Gebruiksoppervlakte in m2

Vloeroppervlakte verblijfsgebied in m2

2


Ga uit van normblad NEN 2580 Deze vraag ook met ‘Ja’ beantwoorden bij oprichten van een gebouw

6

> >

Afmetingen van het bouwwerk

6a Verandert de onbebouwde oppervlakte van het terrein door de bouwwerkzaamheden? Ja k Bebouwde oppervlakte voor uitvoering van de werkzaamheden

m2

k Bebouwde oppervlakte na uitvoering van de werkzaamheden

m2

Nee Deze vraag ook met ‘Ja’ beantwoorden bij oprichten van een gebouw

>

6b Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden? Ja k Bruto vloeroppervlakte voor uitvoering van de werkzaamheden

m2

k Bruto vloeroppervlakte na uitvoering van de werkzaamheden

m2

Nee 6c Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden? Ja k Bruto inhoud voor uitvoering van de werkzaamheden

m3

k Bruto inhoud na uitvoering van de werkzaamheden

m3

Nee

Meer ruimte nodig? Stuur een bijlage mee Heeft het bouwwerk andere bijzondere onderdelen of materialen of gaat het om een bouwwerk dat geen gebouw is? Vul die dan in op de lege regels in het schema

>

7

Materiaal en kleurgebruik

7

Vul in het onderstaande schema de gegevens in over materiaal en kleurgebruik Onderdeel

Materiaal

Kleur

Gevels · Plint gebouw · Gevelbekleding · Borstweringen Voegwerk Kozijnen en ramen · Deuren · Luiken Balkonhekken Dakgoten en boeidelen Dakbedekking

Zie de toelichting Ga hierbij uit van normblad NEN 2631

>

8

Kosten

8

Aanneemsom of raming van de kosten (exclusief BTW)

9

Uitvoeren van de bouwwerkzaamheden

E

9a Hoe worden de bouwwerkzaamheden uitgevoerd? U huurt een hoofdaannemer in die eindverantwoordelijke is voor de bouwwerkzaamheden U huurt zelf verschillende aannemers in voor de uitvoering van de verschillende bouwwerkzaamheden U voert de bouwwerkzaamheden geheel zelf uit Zie de toelichting Voeg een gewaarmerkte kopie van inschrijving KvK bij

> >

Nog niet bekend, ga naar vraag 10 9b Gegevens hoofdaannemer Naam

Adres

3


9 Meer ondernemers of onderaannemers? Stuur een bijlage mee Stuur voor iedere onderaannemer een gewaarmerkte kopie van de inschrijving van de KvK mee

>

Vervolg: Uitvoeren van de bouwwerkzaamheden

9c Gegevens onderaannemer Naam

Adres

Voor welk deel van de werkzaamheden

wordt de onderaannemer ingeschakeld? 10 Overige vergunningen

Informeer bij de gemeente of u nog overige vergunningen nodig heeft

>

10 Heeft u voor de bouwwerkzaamheden ook de volgende vergunningen nodig? Nee

Ja, kruis aan om welke vergunningen het gaat en stuur een kopie van de vergunning of een bewijs van de aanvraag mee k Monumentenvergunning Vergunning Kernenergiewet Milieuvergunning Vergunning Wet ziekenhuisvoorzieningen Sloopvergunning

11 Machtiging Heeft u bij een aanvraag eerste fase een machtiging afgegeven (aan bijvoorbeeld een architect of bouwondernemer)? Vul hier dan opnieuw de gegevens van de gemachtigde in

>

11 Laat u de aanvraag voor de bouwvergunning door een gemachtigde verzorgen? Nee

Ja, vul dan hier de gegevens van die persoon in Naam en voorletters

Functie

Correspondentieadres

in Nederland Postcode en plaats

Telefoon overdag

Faxnummer

E-mailadres

12 Handtekening Als een gemachtigde is aangewezen, moeten zowel de aanvrager als de gemachtigde dit formulier ondertekenen

>

Hierbij verklaar ik dat ik het formulier naar waarheid heb ingevuld en dat het gehele bouwwerk zal voldoen aan de eisen zoals die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit.

12a Aanvrager Datum

Handtekening aanvrager

12b Gemachtigde Datum

Handtekening gemachtigde

Terugsturen van de aanvraag

Stuur de aanvraag naar het adres dat rechtsboven op de voorzijde van het formulier staat vermeld. Als er geen adres op het formulier staat vermeld, informeer dan bij uw gemeente naar het juiste adres. Controleer of u alle bijlagen heeft bijgevoegd.

4


Checklist

Bijlage 1 Aanvraag bouwvergunning

Kruis hieronder aan welke gegevens en bescheiden u meestuurt. Uit alle gegevens en bescheiden moet blijken wie ze heeft opgesteld, bijvoorbeeld een architect of een adviseur. Voorzie de gegevens en bescheiden van het corresponderende nummer uit de linkerkolom. In de tabel is aangegeven welke gegevens en bescheiden van toepassing kunnen zijn bij een lichte bouwvergunning of bij een eerste fase of een tweede fase van een reguliere bouwvergunning. Vraagt u de reguliere vergunning in één keer aan? Dan zijn de gegevens en bescheiden van zowel fase 1 als fase 2 van toepassing. Meer informatie over de indieningsvereisten Aanvraag bouwvergunning vindt u via www.vrom.nl/bouwregelgeving. Gegevens en bescheiden

Op basis van de documenten die u meestuurt, moet de gemeente kunnen beoordelen of uw aanvraag voldoet aan de eisen voor bouwwerken zoals die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit, de Woningwet en de gemeentelijke bouwverordening

>

01

Kwaliteitsverklaringen, gelijkwaardigheidsverklaringen e.d.

ja

ja

ja

02

Overzichtslijst / verklaring digitaal ingediende gegevens en bescheiden

ja

ja

ja

03

Plattegronden en doorsnedetekeningen

ja

ja

ja

04

Aanduiding bestemmingen

ja

ja

05

Afmetingen perceel en situering

ja

ja

06

Hoogte bouwwerk t.o.v. straatpeil en aantal bouwlagen

ja

ja

07

Inrichting parkeervoorzieningen

ja

ja

08

Indieningsvereisten Agrarische Adviescommissie

*

*

09

Indieningsvereisten toetsing leefmilieuverordening

10

Geveltekeningen en belendende bebouwing

* ja

* ja

11

Detailtekeningen gezichtsbepalende bouwdelen

ja

ja

12

Foto's bestaande situatie en omliggende bebouwing

ja

ja

13

Indieningsvereisten vrijstelling bestemmingsplan

*

14

Belastingen en belastingcombinaties constructie

* ja

15

De uiterste grenstoestand van de bouwconstructie

ja

16

Gegevens en bescheiden Wet Bibob

17

EPC-berekening thermische eigenschappen en luchtdoorlatendheid

* ja

18

Geluidwering uitwendige scheidingsconstructie en geluidabsorptie

ja

19

Daglichttoetreding

ja

20

Ventilatievoorzieningen, verbrandingsgassen en verbrandingslucht

ja

21

Brandveiligheid en rookproductie

ja

22

Brand- en rookcompartimentering

ja

23

Vluchtroutes en brandveiligheidsvoorzieningen

ja

24

Noodstroomvoorziening en –verlichting

ja

25

Wateropname materialen vloer, wand en plafonds in sanitaire ruimten

ja

26

Lucht- en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen

ja

27

Riolering en hemelwaterafvoeren

ja

28

Gas-, elektra- en waterleiding, inclusief aansluitpunten

ja

29

Drinkwater- en warmwatervoorzieningen

ja

30

Inbraakwerendheid

ja

31

Weren van ratten en muizen

ja

32

Gebruiksfunctie en afmetingen van ruimten

ja

33

Opslagplaats afvalstoffen

ja

34

Opslagplaats gevaarlijke stoffen

ja

35

Stallingsruimte voor fietsen

ja

36

Integrale toegankelijkheid en toegankelijkheid van ruimten

ja

37

Trappen, hellingbanen en vloerafscheidingen

ja

38

Opstelplaats aanrecht, kook-/stooktoestel en warmwatervoorziening

ja

39

Aanduiding bad- en toiletruimte, meterruimte, liften en liftschachten

ja

40

Hoogteligging vloeren t.o.v. het aansluitende terrein

ja

41

Draairichting draaiende delen

ja

42

Bouwveiligheidsplan en toegankelijkheid bouwplaats

ja

43

Brandveiligheidinstallaties

ja

44

Bluswatervoorzieningen en opstelplaatsen van brandweervoertuigen

ja

45

Rapportage bodemgesteldheid

ja

46

Indieningsvereisten experimentele bouw

*

ja ja

*Deze gegevens en bescheiden hoeft u niet direct met de aanvraag mee te sturen. Uw gemeente zal u informeren of en welke gegevens nodig zijn.

5

bijgevoegd

Lichte bouwvergunning

volgen later

Reguliere bouwvergunning fase 2 Reguliere bouwvergunning fase 1


Bijlage 2

Documenten elektronisch aanleveren

Aanvraag bouwvergunning

Wilt u documenten bij uw aanvraag elektronisch aanleveren? Vul dan deze bijlage in. Uw gemeente moet hier wel mee akkoord gaan. Onderteken de bijlage en stuur die mee met het aanvraagformulier. Voor de bestanden die u aanlevert, gelden de volgende voorwaarden: - Algemene gegevens, rapportages en berekeningen levert u aan in PDF-, HTML- of een ander gelijkwaardig formaat. - Tekeningen levert u aan in DXF-, TSA-, CCD- of een ander gelijkwaardig formaat. - Als de tekeningen niet los zijn te zien van de berekeningen, levert u de gegevens aan in TSA-, CCD- of een ander gelijkwaardig formaat. U kunt alleen gecomprimeerde bestanden meesturen als het om self-extracting bestanden gaat en als u de bestanden per e-mail aanlevert. Aanlevering bestanden Geef in het onderstaande schema aan hoe u de gegevens aanlevert. Nummer Bestandsnaam

Beschrijving

Type bestand/

Datum

Grootte

inhoud

applicatie

bestand

bestand in Kb

Hoe levert u de bestanden aan? CD-rom Diskette E-mail, ter attentie van

•

Handtekening

•

6


10402-Vrom bouwvergunning.5

08-10-2002

16:30

Pagina 7

Toelichting aanvraag bouwvergunning Heeft u een bouwvergunning nodig?

Als u bouwwerkzaamheden wilt gaan uitvoeren, heeft u in principe een bouwvergunning nodig. Dit geldt niet voor kleine, onopvallende bouwwerken. Voor welke bouwwerken u geen vergunning nodig heeft, staat precies in de wet omschreven. Neem altijd contact op met uw gemeente voordat u met bouwen begint en informeer of u een bouwvergunning nodig heeft. Op www.vrom.nl/ woningwet vindt u algemene informatie over het verrichten van bouwwerkzaamheden. De procedure

Uw aanvraag Als u niet alle vereiste tekeningen, berekeningen en overige gegevens heeft kunnen meesturen met uw aanvraag, krijgt u de gelegenheid om deze binnen vier weken alsnog aan te leveren. Als u de ontbrekende gegevens niet binnen die termijn kunt aanleveren, kunnen burgemeester en wethouders beslissen uw aanvraag niet in behandeling te nemen. Beslissing op uw aanvraag Als u een reguliere vergunning heeft ingediend, ontvangt u binnen twaalf weken een beslissing op uw aanvraag. Bij een lichte vergunning is dat zes weken. Als u binnen de termijn die voor uw vergunning geldt, geen beslissing ontvangt, kunt u ervan uitgaan dat aan u een vergunning is verleend. Op deze regel gelden de volgende uitzonderingen: – Als u bij uw aanvraag nog niet alle vereiste stukken heeft meegezonden en u krijgt de gelegenheid deze stukken alsnog aan te leveren, wordt de beslistermijn tijdelijk onderbroken. – Als uw bouwplannen in strijd zijn met het bestemmingsplan, geldt een andere beslistermijn. Uw gemeente kan u daarover meer informatie geven. Dit geldt onder meer ook als u voor de bouwwerkzaamheden een milieuvergunning of een monumentenvergunning nodig heeft of als er sprake is van ernstige bodemverontreiniging. Bezwaar tegen de beslissing Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, kunt u daartegen bezwaar maken bij de burgemeester en wethouders. Dit kan binnen zes weken nadat de beslissing aan u is verstuurd of uitgereikt. Het verlenen van een vergunning wordt over het algemeen gepubliceerd in een lokale krant. Zo kunnen andere belanghebbenden ook bezwaar maken tegen de beslissing, bijvoorbeeld omwonenden die het niet eens zijn met uw bouwplannen. Als uw aanvraag alsnog wordt afgewezen, mag u de bouwwerkzaamheden niet uitvoeren. U kunt zelf het beste inschatten of u wacht met de start van de bouwwerkzaamheden tot de bezwaartermijn is verstreken. Als u direct start met de werkzaamheden, is het risico voor u. Als na voltooiing van het bouwwerk blijkt dat de vergunning ten onrechte is verleend, kunt u gedwongen worden het bouwwerk af te breken. Toelichting bij de vragen 2

Uw bouwvergunning

Welke bouwvergunning u nodig heeft, bepaalt u met de informatie op www.minvrom.nl/woningwet. U kun ook contact opnemen met uw gemeente. Lichte bouwvergunning De lichte bouwvergunning geldt voor kleine bouwwerken zoals een dakkapel aan de voorkant van de woning. De bouwplannen worden eerst getoetst aan het bestemmingsplan, de welstandseisen en stedenbouwkundige voorschriften van de bouwverordening. De gemeente beoordeelt de bouwplannen vervolgens op de constructieve veiligheid. Reguliere bouwvergunning Voor alle overige bouwwerken geldt de reguliere bouwvergunning. De gemeente toetst de bouwplannen eerst aan het bestemmingsplan, de welstandseisen en stedenbouwkundige voorschriften van de bouwverordening. Daarnaast toetst de gemeente de bouwplannen aan alle technische eisen van het Bouwbesluit. U kunt de reguliere bouwvergunning in twee fasen aanvragen. In de eerste fase wordt beoordeeld of de bouwplannen voldoen aan de ruimtelijke randvoorwaarden, zoals het bestemmingsplan of de Monumentenwet. In de tweede fase worden de bouwplannen getoetst aan de technische eisen van het Bouwbesluit. 7


10402-Vrom bouwvergunning.5

08-10-2002

16:30

Pagina 8

Toelichting Aanvraag bouwvergunning

4

De bouwwerkzaamheden

4a Geef een korte beschrijving van het bouwplan. Maak hierbij gebruik van de typen bouwwerk zoals die zijn beschreven in de tabel bij vraag 5. 4b Voorbeelden van een tijdelijk bouwwerk zijn een woonkeet, een bouwwerk dat in een tijdelijke behoefte voorziet (geen woning) en gebouwen die tijdelijk zijn vrijgesteld van het bestemmingsplan. De instandhoudingstermijn wil zeggen: de termijn dat het bouwwerk zal blijven staan. 5

Gebruik van het bouwwerk

5c Gebruiksfunctie De bestemming van bouwwerk of ruimte bepaalt de gebruiksfunctie. Een gebruiksfunctie bestaat uit een aantal ruimtes met dezelfde bestemming. Soms deelt een gebruiksfunctie ruimtes of voorzieningen met andere gebruiksfuncties. Zo is het gezamenlijke trappenhuis van een woning boven een winkel een gemeenschappelijke ruimte bij twee verschillende gebruiksfuncties, namelijk ‘wonen’ en ‘winkel’. Om de gebruiksoppervlakte te berekenen, neemt u de oppervlakte van de gebruiksfunctie. Hierbij telt u op het deel van de oppervlakte van de gemeenschappelijke ruimte dat naar verhouding hoort bij de gebruiksfunctie. De manier waarop u de gebruiksoppervlakte moet berekenen, is vastgelegd in normblad NEN 2580. Bezettingsgraadklasse Aan de hand van de bezettingsgraadklasse kan worden bepaald of het bouwwerk voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften. Bij de bezettingsgraadklasse gaat het om het aantal personen per m2 vloeroppervlakte. De juiste bezettingsgraadklasse vindt u in de tabel. Vul de bezettingsgraadklasse in op het formulier.

Bezettingsgraadklasse

B1 B2 B3 B4 B5 6

Bezettingsgraad Gebruiksoppervlakte per persoon

Vloeroppervlakte aan verblijfsgebied per persoon

Meer dan 0,8 m2 maar niet meer dan 2 m2 Meer dan 2 m2 maar niet meer dan 5 m2 Meer dan 5 m2 maar niet meer dan 12 m2 Meer dan 12 m2 maar niet meer dan 30 m2 Meer dan 30 m2

Meer dan 0,5 m2 maar niet meer dan 1,3 m2 Meer dan 1,3 m2 maar niet meer dan 3,3 m2 Meer dan 3,3 m2 maar niet meer dan 8 m2 Meer dan 8 m2 maar niet meer dan 20 m2 Meer dan 20 m2

Afmetingen van het bouwwerk

Bij het bepalen van de afmetingen van het bouwwerk moet u meten aan de buitenkant. Ook de delen van een bouwwerk die de grond niet raken, tellen mee voor de berekening van de bebouwde oppervlakte, bijvoorbeeld luifels en dakoverstekken. Bij toetsing van het bouwplan aan het bestemmingsplan geldt de manier van meten zoals die is gebruikt in het bestemmingsplan. 8

Kosten

Tot de bouwkosten rekent u niet: – grondkosten (verwervingskosten van het terrein, kosten voor infrastructurele voorzieningen en kosten voor bouwrijp maken); – inrichtingskosten (bedrijfsinstallaties en -apparatuur); – honoraria voor architecten en adviseurs; – kosten voor grondonderzoek; – verzekeringspremies; – omzetbelasting en andere heffingen. 8


Toelichting Aanvraag bouwvergunning

9

Uitvoeren van bouwwerkzaamheden

Als op het moment van aanvraag nog niet bekend is welke aannemer de bouwwerkzaamheden zal uitvoeren, stuur dan uiterlijk twee dagen voor de start van de bouwwerkzaamheden een gewaarmerkte kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel naar de gemeente. Bijlage 1: Checklist Aanvraag reguliere bouwvergunning

Als u een reguliere bouwvergunning aanvraagt, moet u de gegevens en bescheiden voor zowel fase 1 als fase 2 meesturen. Kwaliteitsverklaringen en gelijkwaardigheidsverklaringen Uw bouwwerk moet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Op welke manier u daaraan moet voldoen, is vastgelegd in het Bouwbesluit. Als u hiervan afwijkt, moet u kunnen aantonen dat de werkwijze die u heeft gekozen, gelijkwaardig is aan de werkwijze zoals die is vastgelegd in het Bouwbesluit en dat uw bouwwerk voldoet aan de kwaliteitseisen. Met een kwaliteitsverklaring kunt u aantonen dat uw bouwwerk voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Als u een kwaliteitsverklaring heeft, is toetsing door de gemeente niet meer nodig. Indieningsvereisten vrijstelling bestemmingsplan Als uw bouwplannen in strijd zijn met het bestemmingsplan, is uw aanvraag bouwvergunning tegelijkertijd een verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan. De gemeente kan u meer informatie geven over de gegevens die u moet aanleveren voor dit verzoek om vrijstelling.

9

test album  
test album  

test tet test test

Advertisement