Page 1

Årgang 40 Nr. 1 2013

www.verdensboern.dk

Projekter

Februar

Bangladesh Bulgarien Indien Sri Lanka Uganda

International Børnehjælp

medlems bladet


leder

Nye veje Et særligt madsponsorat og en pulje til de fadderløse børn er nogle af de nye veje, VB går Margrethe Dantzer

Kolofon

formand

Verdens Børns mål for 2013 er, som hvert år, at hjælpe vores fadderbørn og projekter så godt igennem året som muligt. Måderne, vi gør det på, kan variere år for år. Som alle ved, er økonomien ikke stor hverken på projekterne eller i Danmark.

Ansvarshavende udgiver Verdens Børn Kaløvej 6 8410 Rønde Tlf. 70 26 01 06 fadderskab@verdensboern.dk

Projekternes største problem er at få dækket de øgede omkostninger til mad, som er mest udtalt i Uganda. Nogle af skolerne har af og til valgt at sende børnene på ”ferie” før tid, hvis de er løbet tør for penge. Dette er desværre en almindelig måde at løse problemet på i de lande, hvor sult kan være hverdag.

Margrethe Dantzer formand md@verdensboern.dk

For flere år siden valgte bestyrelsen at udbetale hele fadderskabsbeløbet til projekterne for at afhjælpe problemet. En mindre del var tidligere blevet tilbageholdt for at dække de fadderløse børn. Dette medførte naturligvis, at foreningen selv fik øgede omkostninger.

Redaktør Hanne Gregersen hg@verdensboern.dk tlf. 86 44 50 95

Mediekoordinator Sophie Hardinger sh@verdensboern.dk

Færre faddere For at skaffe flere penge og synlighed har vi i de sidste to år intensiveret vores fundraising og marketingsindsats, og det fortsætter vi med. Men enderne når ikke helt sammen, dels har vi ca. 90 fadderløse børn, som VB selv betaler for, og dels falder antallet af faddere stadig - som nævnt på side 6.

Grafisk tilrettelæggelse Jesse Jacob iBureauet.dk

Produktion

Bestyrelsen har valgt ikke at forhøje fadderskabsbidraget, da vi ved, at mange af vores sponsorer har en stram økonomi. Men overfor de faddere, der har mulighed for at hjælpe med et ekstra beløb, vil vi være meget taknemmelige for deres bidrag på en af nedennævnte måder:

iBureauet.dk Papir: Scandia 2000 verdensboern.dk

Forside foto Morten Lundrup

Madpulje m.m. For at hjælpe især de ugandiske projekter med at dække de forøgede udgifter til mad opfordrer vi endnu flere faddere til at tegne et madsponsorat på 50 kr. pr. måned. Hvis projekterne i Uganda får 15 kr. pr. måned pr. elev oveni fadderbeløbet, betyder det, at de bedre kan få madbudgettet til at balancere. Frimærkeindsamlingen i Svendborg har hørt vores bøn om flere penge til ”madpuljen” og har velvilligt doneret 20.000 kr., og en ansøgning til Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen resulterede også i 20.000 kr. Tusind tak for det! For at hjælpe med at betale udgifterne for de fadderløse børn opfordrer vi faddere, der gerne vil hjælpe os med denne store udgift, til at indbetale et mindre ekstra beløb, når fadderskabsbidraget betales. Beløbet kan også indbetales separat på 4710-6000037 mrk. Fadderløse børn. For at skaffe flere faddere har vi lavet en ny rejsekonkurrence med mulighed for at besøge et projekt. Vi håber på, at de forskellige tiltag kan hjælpe projekterne til en hverdag med færre bekymringer for fremtiden.

Medlemsbladet udkommer 4 gange årligt. Oplag: 3500

En del af skolerne har af og til valgt at sende børnene på ”ferie” før tid, da de er løbet tør for penge.


Indhold Side 2. Leder Side 4. Aktuelt nyt

S.

S.

Side 7. Færdig med grundskolen – og? Side 8. Rapport fra Bangladesh

150 nye faddere søges Et mangeårigt sponsorat, der har gavnet børnene i Uganda, ophører. Dermed står 150 børn uden faddere

{6

Færdig!!! Efter godt et års intenst byggeri er børnehjemmet i Durgapur i Nordindien blevet indviet. Her er hostelbygningen pyntet til fest.

{11

S.

Side 10. Nyt fra projekterne Side 16. Ny rejsekonkurrence

Gammelt tøj giver VB 700.000 kr. Firmaet Trasborg samler brugt tøj, sko og tasker i containere opstillet ved supermarkeder og boligblokke landet over. Tøjet sorteres, bundtes og sælges videre til butikker i bl.a. Afrika og Østeuropa.

{13 Formandsskifte hos Verdens Børn

VBs formand, Margrethe Dantzer, ønsker ikke at genopstille. Margrethe Dantzer var i flere år redaktør af bladet Verdens Børn, indtil hun i 2010 blev valgt til VB’s formand. Det har været spændende at være formand men også meget tidskrævende, hvilket har begrænset min mulighed for lave de andre ting, jeg gerne vil, fortæller Magrethe Dantzer. Hun forsvinder ikke fra VB, men vil være tilforordnet bestyrelsen. Indkaldelse til og program for generalforsamlingen på side 5.


Har du gode idéer til artikler eller blot ris eller ros, er du velkommen til at kontakte redaktøren på bladet.

aktuelt nyt fra verdens børn

kort nyt Danida-bevillinger Danidas styrelse har bl.a. bevilget 330 mio. kr. til Bangladesh. Pengene skal bruges til et landbrugsprogram for vækst og beskæftigelse. Desuden har Styrelsen bevilget 25 mio. kr. til hiv/ aids-indsatser i civilsamfundet.

nem Uddannelsesfonden vil egnede fattige elever få en chance for en videreuddannelse, når de er færdige med grundskolen. Det er VB’s opfattelse, at skolegang og uddannelse er en vej ud af fattigdommen, og at det er med til at udvikle børn til ansvarlige medlemmer af det samfund, de er en del af.

Gribbefonde

Donation af madpenge Honorarfonden i Novogruppen har doneret 20.000 kr. til mad på projekterne i Uganda. Problemet er overvældende stort, fordi inflationen er høj. Det betød bl.a., at Mukono-skolen sendte børnene hjem tre uger før juleferiens ordinære start, fordi der ikke var penge til mad. I følge Uganda bureau of Statitics går det dog langsomt fremad. Inflationsraten for korn-afgrøder faldt i december 2012 til 7,3 pct. mod 7,5 måneden før, mens den samlede gennemsnitlige inflation for alle varegrupper for kalderåret 2012 endte på 14,0 sammenlignet med 18,7 året før.

Uddannelsespenge Bestyrelsen har besluttet, at de 30.000 kr., som Nordstjerneløbet har doneret til Verdens Børn, skal indgå i vores Uddannelsesfond. Nogle af de børn, vi støtter, er egnede til at få en videreuddannelse. På grund af familiernes fattigdom er det som regel ikke muligt, og vores indtægter er begrænsede, idet fadderbeløbene som regel går til børnenes grunduddannelse. Gen-

Danidas blad Udvikling nr. 5/12 har sat fokus på de såkaldte Gribbefonde. Populært sagt spekulerer gribbefondene i at opkøbe fattige landes gæld for en slik af kreditorerne, der er på vej til at afskrive gælden. Derefter går fondene benhårdt efter at indkræve gælden, når landet har forbedret sin evne til at indfri gamle gældsposter. Metoden er helt legal men bekæmpes af ngo’erne, der mener fondene ødelægger de økonomiske fremskridt. Verdensbanken er enig heri, men peger også på, at fondene er nyttige, fordi gælden kan koncentreres på færre kreditorer. Det gør lettere at overskue en gældssanering af landet, mener Verdensbanken.

40.000 julekroner Julebasaren i Svinninge er nu godt overstået. Der var stort rykind, lige fra vi åbnede kl. 10.00, handlen var livlig, og der var mange gæster i cafeen. Svinninge skoles samlingssal er blevet renoveret hen over sommeren, så vi havde rigtig gode forhold til vores basar i år, og der var gjort ekstra meget ud af boderne. Vores overskud blev det samme som sidste år, kr. 40,000 kr. som går til Verdens Børn. Vi vil fra Svinninge ønske alle et rigtig godt 2013. Svinninge Inner Wheel Grethe Laursen Der var fuldt hus til julebasaren i Svinninge

4


Husk at ”synes godt om” os på Facebook www.facebook.com/verdensborn

kort nyt

Indbydelse til generalforsamling

Nye mærkater Har du lyst til at lave lidt reklame for Verdens Børn, så har vi nye klistermærkater, 9 cm i diameter, som kan bruges på en køleskabslåge, opslagstavle, computerlåg, skoletavler, store kuverter mm. Pris 20 kr. + porto. Vi har stadig vores gamle klistermærker til breve. 15 kr. for et ark med 16 stk.

Verdens Børn indbyder faddere, medlemmer samt interesserede til vores ordinære generalforsamling på Færgegården, Færgevej 13, Svendborg, Fyn Vi håber at se rigtig mange

Lørdag d. 20. april 2012 Kl.12.00: Verdens Børn er vært ved en let frokost for alle deltagere Kl.13.00: Generalforsamling Kl.14.30: Jens Hviid beretter om sit første besøg på skole- og børnehjemmet, Rubaga, i Uganda. Helle Holten, Svendborg lokalforening, fortæller om foreningens arbejde samt om indvielsen af børnehjemmet, Durgapur, i Nordindien, som lokalforeningen har valgt at støtte. Kl.15.30: Forventet afslutning

Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 2013 3. Aflæggelse af organisationens regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 5. Behandling af indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest d.1 april 6. Valg af bestyrelsesmedle s mmer På valg Ludwig Christian Nissen Kirsten Jensen Margrethe Dantzer, ønsker ikke genvalg Carola Hagedorn, ønsker ikke genvalg Bestyrelsen opstiller følgende kandidater Flemming Bjørk Pedersen Valg af suppleanter Bestyrelsen opstiller fø lgende kandidater Carola Hagedorn Jens Jørgen Stokholm Valg af revisor 7. Eventuelt

Hjælp os med at spare penge Selv om alle bag bladet Verdens Børn arbejder gratis, koster det at få bladet trykt og ikke mindst at få det distribueret med postvæsenet. Vi synes, det er vigtigt at holde en god kontakt med vores faddere og andre støtter, bl.a. gennem bladet her, hjemmesiden www.verdensboern.dk og facebook. Men vi synes også, det er vigtigt, at flest muligt at de penge, VB modtager, bruges efter hensigten – nemlig at give børn i fattige lande en skolegang, de ellers ikke ville få. Derfor åbnede vi for et års tid siden for den mulighed, at faddere, sponsorer og andre modtagere af Verdens Børn kan få bladet sendt digitalt, dvs. at den samme file, som bladet trykkes efter, sendes direkte til den mailadresse, du måtte ønske. Giv blot besked til bladets redaktør, Hanne Gregersen, på mail hg@verdensboern.dk Godt og vel 100 får på den måde bladet i deres indbakke – men der er plads til mange flere på listen!

Hvis en af vores faddere/sponsorer ønsker at stille op til bestyrelsen, bedes du henvende dig til Margrethe Dantzer inden d. 1 april.

Transport Bil, tog eller bus til Svendborg. Færgevej 13 ligger 900 m fra jernbanestationen, se krak.dk

5


150 nye faddere søges Vi har mistet et mangeårigt sponsorat, det rammer 150 børn i Uganda og kan betyde frasalg af skolerne Af Torkil Eriksen, projektansvarlig

Hvad gør Verdens Børn

Til sommer står 150 børn i Uganda uden fadder, hvis der ikke gøres en særlig indsats. Følgevirkningerne heraf truer også skolehjemmene i Mukono og Kakundi på deres eksistens og risikerer dermed at berøre alle børnene på disse steder. Det skal forhindres.

Siden beslutningen blev kendt for os, har vi tilbudt virksomhedsstøttede børn til nye faddere og til erstatning for børn, der af andre grunde har forladt de to skolehjem. På den måde gives de direkte berørte børn bedre muligheder for at kunne fortsætte, men det samlede antal børn på skolehjemmene formindskes jo desværre. Vi har derfor bedt vores lokale samarbejdspartner om at undersøge mulighederne for at frasælge selve sko-

Færre børn til de faste udgifter Verdens Børn har i en årrække nydt godt af støtte fra en større dansk virksomhed, som har finansieret fadderskaber for godt 150 børn på Mukono og Kakundi. Den oprindelige aftale udløb for to år siden, men er siden blevet fortsat uden formel aftale. Virksomheden har nu meddelt Verdens Børn, at den ønsker at stoppe sin faste støtte til Verdens Børn med virkning fra sommer. Vi er velkomne til fortsat at søge virksomhedens støtte til andre ting end fadderskaber, og det er vi naturligvis glade for, men beslutningen udløser en kritisk situation både for de støttede børn og for de to skolehjem. Når det ikke kun er de hidtil støttede børn, der berøres, men også selve skolerne, hænger det sammen med, at der er betydelige faste udgifter til skolernes drift, og hvis der pludselig er 150 færre børn at fordele disse udgifter på, hænger økonomien ikke sammen. Der er i forvejen alvorlige økonomiske problemer på de to skoler, så der er desværre ikke nogen buffer at tage af.

lerne, men fortsætte med driften af børnehjemmene for de børn, der ikke har noget sted at bo. Muligheden herfor vurderes at være størst i Mukono, hvor lokalsamfundet er stærkest, og skolen har et godt ry. I Kakundi er det nok vanskeligt at løse problemerne på denne måde, idet lokalsamfundet er meget svagt og næppe kan træde til. Der er heller ikke nogen rodfæstet traditionen for skoleundervisning i området, hvor de fleste ernærer sig ved det, de kan

6

dyrke på deres jord eller kan fange i den nærliggende sø. Herudover søger vi målrettet at erstatte det bortfaldne sponsorat ved henvendelser til fonde og virksomheder. Der er mange andre ude i samme ærinde og som også har gode formål, der kan støttes, så det er ikke nemt, men vi håber selvfølgelig på succes. Hvad kan du gøre? Størstedelen af de faddere, der er med i Verdens Børn, er kommet ved, at eksisterende faddere har omtalt Verdens Børns arbejde, der udelukkende er baseret på frivillig indsats. Så tag fat i familie, venner og bekendte og fortæl dem, at 150 børn i Uganda har hårdt brug for deres støtte. Og at det er nu, der er brug for den. Omtal også dit eget engagement i Verdens Børn på din arbejdsplads, i sportsklubben eller i foreninger, du kommer i. Hvis du vil holde et indlæg et sted og har brug for noget materiale, skal jeg gerne forsøge at hjælpe. Kontakt mig. Verdens Børn igangsætter også nu en rejsekonkurrence til belønning af en succesfyldt indsats med at skaffe flere faddere. Syng, dans hop på tungen - det er lige meget hvad, blot det hjælper med at skaffe 150 nye faddere!


Færdig med grundskolen - og hvad så? I princippet skal de børn, der er over 18 år, tages ud af støtteprogrammet, selv om de har evner og lyst til at fortsætte Af Torkil Eriksen, projektansvarlig

Verdens Børn satser primært på at give dårligt stillede børn en grunduddannelse og et trygt sted at bo for dem, der er forældreløse. Det lykkes ofte så godt, at mange børn er egnede til at fortsætte i en overbygning eller en erhvervsskole.

børn, der har afsluttet grundskolen og har evner til en videre uddannelse.

beløb, der kan dække omkostningerne ved at lade det pågældende barn. Fx har vi i Mukono og Kakundi ca. 70 børn, som gerne vil begynde eller færdiggøre deres overbygningsuddannelse, men hvor Verdens Børn ikke længere på anden måde kan finansiere meromkostningerne. Det er vigtigt, at en sådan henvendelse til fadderne om eventuel yderligere støtte ikke opfattes som et forsøg på afpresning. Som fadder har man under alle omstændigheder gjort en god indsats ved at give et barn en tryg opvækst og en god grunduddannelse.

Uddannelse udover grundskolen efterspørges i stigende grad i de lande, vi arbejder i, og Verdens Børn har hidtil gennem indsamlede midler eller ved enkelte fadderes øgede betaling været i stand til at støtte mange børns videreuddannelse. Videreuddannelsen sker typisk på institutioner, som ikke drives af Verdens Børns samarbejdspartnere, og kræver betaling af skolepenge.

Kontakt til fadderne

Omkostningerne til videreuddannelse er stigende og kan ikke dækkes af de midler, vi kan samle ind. Vi er derfor hvert år stillet i en vanskelig valgsituation om, hvad der skal ske med de

I princippet skal de børn, der er over 18 år, tages ud af støtteprogrammet, men inden det sker, vil vi prøve at kontakte børnenes faddere først og spørge, om fadderne eventuelt ønsker og har mulighed for at betale et større fadder-

Fakta

Da aftalen blev indgået med firmaet, sørgede man i VB for, at en del af midlerne blev brugt til forbedringer på hjem og skoler, således at disse ikke skulle blive for afhængige af støtten, når/hvis den faldt væk. Pga. de ekstra børn, der har gået på skolen uden faddere, prisstigninger på fødevarer og betalingen til secondary elever, som har været højere end fadderindbetalingen, har projekterne de sidste par år brugt alle de tilsendte midler til driften.

Verdens Børn har forpligtet sig til at dække grundskoleuddannelse af fadderbørn, der pludseligt står uden fadder. De penge tager vi ud af vores kapital, som derved mindskes år for år, hvilket naturligvis ikke er holdbart i længden. Situationen for hjem/skole er heller ikke holdbar i længden, da vi ved ophør af fadderskaber ikke skaffer nye faddere til projektet og dermed svækkes dets økonomi.

”Syng, dans hop på tungen - det er lige meget hvad, blot det hjælper med at skaffe 150 nye faddere!”

Uganda i tal Areal: 241.000 km2 Befolkning: 32,7 mio. Årlig tilvækst: 3,3 % BNI pr. indbygger: 460 US dollar, Udenlandsk bistand pr. indbygger: 55 US dollar Forventet levealder: 53 år Børnedødelighed pr. 1.000 (under fem år): 128 (2009) Børn indskrevet i grundskole: 92% Indbyggere med adgang til rent drikkevand: 43% (2008) Indbyggere under fattigdomsgrænsen: 56% (1994),24,5% (2011)

7

Kilde: Danida


Fortsat orientering om børnehjemmene i Bangladesh Af Wagn Winkel, projektansvarlig Der lukkes for nye sponsorbørn på dagskolerne i Kalligram og Benahati. Skolerne kan ikke opfylde kravet om et dagligt måltid til børnene

”Calvary Apostolic School” er et kristent børnehjem- og skoleprojekt. Projektet ledes af biskop i den apostolske kirke, John Hira. Der er tre geografisk spredte afdelinger: Khulna, Kalligram og Benahati. Khulna huser et drengebørnehjem samt en skole indrettet på førstesalen i den tilhørende kirke. Skolen har elever fra børnehjemmet og mere end 200 andre børn fra byen. I landsbyerne Kalligram og Benahati er der dagskoler. Disse skoler ligger i isolerede og meget fattige områder. Man kan f.eks. ikke køre i bil til skolerne. Skolebygningerne er primitive og i dårlig stand. Der er ikke elektricitet eller rindende vand. I alt sørger ”Calvary Apostolic School”-projektet for skolegang til 950 børn, hvor Verdens Børn har ca. 230 fadderskaber. Projektet får anden støtte fra den apostolske kirke i USA. Gennem tiden har Verdens Børn også ydet støtte til udvidelse af skolebygningerne, hostelbygning, brøndboringer og meget andet.

Betingelserne opfyldt I november udgaven af vores blad var der en kort artikel om projektet på baggrund af et projektbesøg i maj måned. Vi oplyste om nogle uregelmæssighe-

der og herunder, at et større antal fadderbørn havde forladt institutionen, uden at Verdens Børn var blevet orienteret herom. Det blev derfor besluttet at foretage et ekstraordinært besøg for at kontrollere, om alt nu var i orden.

8

På et kontrolbesøg i november 2012 konstateredes det, at der nu var kommet orden i registreringen af børn sponsoreret af Verdens Børn. Børnene havde det godt. De var velklædte i deres skoleuniformer og så sunde og raske ud. For at forstå forholdene i Bangladesh er det vigtigt at erindre, at landet er et af de folkerigeste og fattigste lande i verden. Det er fattigere end de øvrige lande, hvor Verdens Børn har aktiviteter. Det har derfor i en årrække været accepteret, at børn i dagskoler i Bangladesh - støttet af Verdens Børn - ikke har fået et dagligt måltid mad, fordi alle pengene fra fadderne bliver brugt til drift og vedligeholdelse af skolerne. Skolerne modtager ikke statsstøtte, og pengene bruges derfor til lønninger til lærerne, lærebøger, skoleuniformer, sundhedspleje samt


Drenge på rad og række i skolegården

måltider ved særlige lejligheder. Der har også været givet økonomisk støtte til familier med børn med særlige problemer.

byerne Kalligram og Benahati, hvor der ikke er mulighed for eller råd til at give børnene et dagligt måltid mad, vil blive gradvist indstillet.

Børnene på kostskolen i Khulna får mad tre gange om dagen (de mindste børn fire gange om dagen). På kostskolen er alle betingelserne fra Verdens Børn opfyldt.

Støtten til eksisterende sponsorbørn i Kalligram og Benahati vil dog kunne fortsætte efter de hidtidige regler, selv om der ikke kan tilbydes et dagligt måltid mad. Disse børn må ikke lades i stikken, og det er vigtigt, at de får lejlighed til at fuldføre deres uddannelse. Det understreges, at der ikke længere kan tilbydes støtte til nye sponsorbørn på disse skoler.

Gradvis aftrapning Verdens Børn har de sidste par år strammet kravene til samarbejdsorganisationerne, og det er derfor besluttet at kræve, at dagelever i skolen tilknyttet børnehjemmet i Khulna tilbydes et måltid mad fra det køkken, der i forvejen laver mad til børnene på kostskolen. Det betyder også, at støtten fra Verdens Børn til nye børn i lands-

Forstærket kontrol På grundlag af observationerne fra besøget i maj måned i år, blev det indskærpet, at der skal være kontrol med samtlige sponsorerede børn. Det 9

gælder også en bedre kontrol med børn, der følger skolegang uden for kirkens skoler. Nogle af de ældste børn følger uddannelsen på regeringsdrevne højere uddannelsesinstitutioner, hvor Verdens Børn betaler for deres skolegang m.v. Her er der konstateret et eksempel på, at et barn havde forladt skolen uden at den apostolske kirke (og dermed Verdens børn) var blevet orienteret herom. Kontrollen vil derfor blive forstærket. Nye fadderskaber kan tegnes for børn, der bor i Khulna nær kostskolen. Der er fortsat mange børn i dette område, der trænger til vores støtte.


Verdens Børns hjælpearbejde består primært af etablering samt hel- eller delvis drift af udviklingsog skoleprojekter i Indien, Bangladesh, Sri Lanka, Uganda og Bulgarien

nyt fra

Projekterne Sydindien

Kotagiri skifter hænder Af Hanne Mathiesen, projektansvarlig

Ejeren af Guild of Service er død Nogle få dage før jul døde Mrs. Neill Andy, den elskelige dame, der for mange år siden åbnede sit private hjem for fattige og forældreløse piger. Ægteparret Andy ejede en teplantage i Nilgi-

risbjergene, og da ægteskabet forblev barnløst, ønskede de at gøre noget for nogle af de mange piger i området, der havde brug for hjælp for at kunne kom-

GEVINSTEN BLEV DONERET TIL SKOLEUDFLUGT Nordindien

Gevinsten blev doneret til skoleudflugt Vinderen af VB’s seneste rejsekonkurrence, Jørn Elias Teien, Helpers of Scandinavia, valgte ikke at bruge sin gevinst på en rejse. I stedet sendte han de 10.000 kr. til skole- og børnehjemmet i Durgapur. Her blev pengene modtaget med stor glæde – og brugt til et formål, det ellers ville være umuligt at opfylde, fremgår det af en mail til Fadderskabskontoret fra hjemmets leder, Sandip Chatterjee. Han skriver bl.a. ”Jeg er glad for at kunne fortælle, at denne specielle donation satte os i stand til at organisere

Bulgarien me i skole og derved få mulighed for en uddannelse. Børnehjemmet blev startet helt tilbage i 70’erne, og da Mrs. Neill Andy senere blev enke, flyttede hendes ugifte søster Grace ind, og søsteren har siden deltaget i arbejdet med at drive børnehjemmet. Kan fortsætte på Happy Home Allerede i 2011 besluttede Verdens Børns bestyrelse, at samarbejdet med Kotagiri skulle ophøre, når samarbejdsaftalen udløber sommeren 2013. Bygningen, hvor pigerne bor, er privatejet, og det har ikke været muligt at få udarbejdet aftaler om, hvordan børnehjemmet kunne drives videre, når Mrs. Neill Andy og hendes søster Grace ikke længere kunne magte opgaven. Pigerne fra Kotagiri har fået tilbud om at blive overflyttet til det nærliggende Happy Home, hvor Verdens Børn også har fadderskaber. Nogle af pigerne har taget imod tilbuddet, andre er så langt i deres skoleforløb, at de har foretrukket at blive i Kotagiri og gøre deres skolegang færdig derfra.

en tur først i januar til Mukutmanipur i Vestbengalen for alle vores børn. Vi var af sted i busser til stor fornøjelse for børnene, der synes, turen var meget interessant. Efter turen var de glade og lykkelige, og turen blev på den måde en god optakt til det nye semester. Vil I venligst sende en hjertelig hilsen og tak til vores sponsor og sige, at uden hans generøse støtte ville vi ikke kunne have givet børnene sådan en oplevelse. Den bragte smilet frem på så mange barneansigter. Jeg kan samtidig fortælle, at alle vores elever er rykket op i næste klasse. Det er vores håb, at de med støtte fra deres sponsorer vil kunne afslutte deres grunduddannelse med succes, så de

10

Basar og juleeventyr Børnene fra Dupnitsa har holdt basar over de ting, de har lavet i børnecentret. Pengene går til indkøb af materialer, der skal bruges til yderligere aktiviteter i centret. Via en projektbevilling kunne børnehjemmet i Mechka invitere på en teaterforestilling over forskellige juleeventyr.

kan skabe sig et fremtidigt levebrød.” Mail og billeder er sendt videre til Jørn Elias Teien, der kvitterer med tak og kommentaren: Dejligt at vi sammen kunne give børnene en god oplevelse.


Nyt børnehjem indviet i Durgapur Efter godt et års byggeri er børnehjemmet i Durgapur i Nordindien blevet indviet. Af Christian Mortensen, projektansvarlig Projektet Durgapur Child Care har fået helt nye rammer. Verdens Børn har sammen med to hollandske organisationer gjort det muligt at opføre et nyt børnehjem fra bunden, og efter en imponerende byggeindsats blev børnehjemmet indviet i december 2012. På det 13.000 m2 store areal er der tre hovedbygninger: En hostelbygning, med en etage til piger og en til drenge. En spise- og samlingssal med køkken, samt en administrations- og gæstebygning. Alt sammen er gedigent og flot udført - og de 120 fadderbørn er forståeligt nok meget begejstrede for deres nye hjem!

Arbejdet blev sat i gang i slutningen af 2011.

Nogle af de over 120 børn, der har fået et helt nyt hjem.

Samlings- og spisesal med køkken. Samlingsog spisesal med køkken.

Sandeep, lederen, har knoklet for at få skabe gode rammer for børnene.

Tre piger ved deres nye køjesenge.

11


En moderne kludekræmmer Firmaet Trasborg samler brugt tøj, sko og tasker i containere opstillet bl.a. ved supermarkeder og boligblokke landet over. Tøjet sorteres, pakkes og sælges videre til enten mellemhandlere eller butiksejere i både Europa og i udviklingslandene. Af Hanne Gregersen, redaktør Foto: Anette Eckholdt En moderne kludekræmmer kalder Steen Trasborg sig selv. Han er 3. generation i firmaet Trasborg, der har gjort det til en forretning at indsamle brugt tøj, sko, tasker og anden beklædning, som vi andre ikke længere kan bruge.

Og det er vel heller ikke helt tosset, at der er en butiksindehaver eller mellemhandler i den anden ende, som også kan få et levebrød ud af det brugte tøj. Steen Trasborg står i hvert fald gerne ved sin metier.

Firmaet har domicil i Tåstrup ved København, hvor 26 medarbejdere er beskæftiget med sortering og læsning af lastbiler og containere. Dertil kommer 16 chauffører og servicemedarbejdere. Tøjet sorteres i mere end 60 forskellige kategorier såsom strømper, sko, bluser, trøjer m.v., inden det pakkes og sendes videre til kunder i Østeuropa, Afrika, Mellemøsten eller Asien.

”Der er 2.000 rundt om i verden, der på den måde er afhængige af vores tøj,” siger han.

”Bukser er jo ikke bare bukser,” forklarer Steen Trasborg de mange kategorier, ”der er forskel i kvalitet, længder og farve. Det gælder om at kunne levere lige det kunderne ønsker.” ”Vi er jo et privat firma, som lever af dette,” understreger han og slår dermed helt bevidst hul i folks opfattelse af, at den t-shirt man lægger i containeren havner på kroppen af en afrikansk eller indisk dreng – helt uden der er penge involveret i processen. Steen Trasborg kender da også til den lette forargelse, det kan udløse, når han afliver myten om, at tøjindsamling er filantropi fra start til slut. Hans medarbejdere skal have løn for deres arbejde.

Dalende tøjmængder Trasborg er én af de største i branchen. På årsbasis havner der omkring 700.000 tons tøj, sko m.m. i firmaets containere, men tøjmængderne er faldende. Dels kan krisen mærkes, folk beholder deres ting længere, dels er konkurrencen fra genbrugsbutikkerne stigende. Derfor er Steen Trasborg på jagt efter flere ”råvarer”. En af myterne er, at det indsamlede tøj genbruges til sidste trevl. Kassationsprocenten er 39, dvs. at tøjet er for laset, snavset eller fyldt med maling til at kunne gøre fyldest nogle steder – end ikke som klude til industrien. Tidligere blev det dårligste tøj brugt til bl.a. tvist, men nutidens materialer indeholder mange kunststoffer og de maskiner, der skal rive tøjet i stykker er for sårbare overfor knapper, hægter og lynlåse.

12

700.000 kr. til Verdens Børn For Verdens Børn er Trasborgs tøjindsamling en gevinst. Allerede da Steen Trasborg’s far og onkel, Frank og Bent Trasborg, drev firmaet blev en del af overskuddet doneret til Verdens Børn. Da Steen Trasborg overtog firmaet overtog han også samarbejdet med Verdens Børn. ”Det var naturligt for mig at køre videre, og jeg har aldrig ledt efter alternativer” siger han. ”Hvis man har nogle penge, kan jeg godt lide, de gør gavn et sted.” Samarbejdet betyder, at Verdens Børn i indeværende aftaleperiode årligt får 700.000 kr. fra Trasborg.

”Hvis man har nogle penge, kan jeg godt lide, de gør gavn et sted.”


FotoS: Anette Eckholdt

Verdens Børns plakater pryder Trasborgs containere - et samarbejde, der giver Verdens Børn 700.000 kr. årligt. I øvrigt har Steen Trasborg for nylig ansat folk til at holde rent og ryddeligt på de mange container-pladser landet over. Det er et signal om, at tøjet efterfølgende håndteres med ordentlighed.

Bukser er ikke bare bukser – og sko er ikke bare sko. Her vurderes sneakers og gummisko.

I den moderne hal læsses tøjet på et bånd, der kører foran medarbejderne. Den menneskelige hånd og øje er nødvendig, fordi tøjet bliver sorteret i mere end 60 kategorier.

13


Shoppen Gaver der gavner Køb dine gaver i VB-hoppen og støt Verdens Børn. Halskæder Kæderne er lavet af pigerne på Mukono-projektet i Uganda, som ved salg af kæderne får penge til tøj, sæbe og lidt ekstra fornødenheder. Kæderne, der er holdbare, er lavet af papir, som pigerne ruller meget stramt til perler i mange farver og mønstre. Kontakt Kirsten Jansbøl, tlf. 3967 8088 e-mail: info@verdensboern.dk Pris korte kæder 25 kr. Lange kæder 50 kr. plus porto

Dansk Gadekunst Kunst eller hærværk? Lasse Korsemann Horne har skabt denne unikke bog om street art og grafitti. Interviews og tekster med mange gadekunsterne og rigt illustreret. Beløbet går ubeskåret til Verdens Børn. 432 sider. 3. oplag. Kontakt Jens Hviid Sørensen, tlf. 2081 4455 e-mail: jh@verdensboern.dk Pris 350 kr. plus porto.

Hvede-varmepuder Formidabel til ømme muskler. Overskuddet går til Santibari i Indien. Kontakt Helle Holten, tlf. 2380 7144 www.varmepuder.dk Pris 150 kr. plus porto

Kærlighed til Verdens Børn God gave til børn og børnebørn. Et usædvanligt samarbejde mellem Indien og Danmark har skabt en smuk bog med farver og fotos om fællesskab. God til fordybelse og samtale med børn og børnebørn. 44 sider Kontakt Kirsten Jansbøl, tlf. 3967 8088 e-mail: info@verdensboern.dk Pris 50 kr. plus porto.

Muleposer Poserne er udført i god kvalitet i kraftigt kanvas og er prydet med Verdens Børns logo. Kontakt Kirsten Jansbøl, tlf. 3967 8088 e-mail: info@verdensboern.dk Pris 60 kr. pr. stk. plus porto

Organisation Fadderskabskontoret Verdens Børn Kaløvej 6, 8410 Rønde Bestyrelse Formand Margrethe Dantzer tlf. 62 58 16 70 md@verdensboern.dk

Wagn Winkel tlf. 33 24 02 09 - 23 92 46 05 ww@verdensboern.dk

Næstformand Jens Hviid Sørensen tlf. 20 81 44 55 jh@verdensboern.dk

Suppleant Flemming Bjørk Pedersen tlf. +46 152 10 819 - +46 89 99 763 fp@verdensboern.dk

Kasserer Karen Margrethe Oxenbøll tlf. 21 31 51 18 kmo@verdensboern.dk

Suppleant Jens Jørgen Stokholm tlf. 20 35 37 36 js@verdensboern.dk

L. Chr. Nissen, Tlf. 70 26 01 06 lcn@verdensboern.dk

IT-administrator Gert Ohl go@verdensboern.dk

Kirsten Jensen tlf. 45 42 45 68 kj@verdensboern.dk

Projektansvarlige

Carola Hagedorn tlf. 49 25 94 00 ch@verdensboern.dk

Mukono (1316, 1346, 1322)

Per Lindrup tlf. 86 26 45 25 phl@verdensboern.dk

Lone Kamper Rietz tlf. 35 12 30 44 – 41 15 24 42 lkr@verdensboern.dk Entebbe (1325) Kirsten Jensen tlf. 45 42 45 68 kj@verdensboern.dk Madera (1323) Flemming B. Pedersen Tlf. +46 738 999 763 - +46 152 10 819 fp@verdensboern.dk Rubaga (1324) Bulgarien Astrid Møller tlf. 3871 81 21 am@verdensboern.dk Mechka (1302) Dupnitsa (1303) Lukovit (1307)

Uganda Torkil Eriksen, tlf. 44 97 51 02 te@verdensboern.dk Kakundi (1326, 1329),

Bangladesh Wagn Winkel

14

tlf. 33 24 02 09 - 23 92 46 05 ww@verdensboern.dk Calvary Apostolic (1330) Sydindien Wagn Winkel Tlf. 33 24 02 09 - 23 9246 05 www@verdensboern.dk Sct. Joseph (1301, 1305, 1306) Hanne Mathiesen tlf. 28 24 28 20 hm@verdensboern.dk Kariyalur (1331) V. Sithur (1311) Kotagari (1304) Happy Home (1318) Nordindien Chr. Mortensen tlf. 28 58 67 38 cm@verdensboern.dk Durgapur Child Care (1313, 1314) Merete Hansson tlf. 23 37 05 62 mh@verdensboern.dk

*Overskuddet går ubeskåret til vores projekter.

Mussepusser Tove Tersbøl begyndte at lave mussepusserne for at skaffe penge til sit fadderbarns operation. I dag går overskuddet ubeskåret Verdens Børn. Mussepusserne er lavet i filtet uld og passer i str. 1/2 år. Pris 75 kr. Indsæt pengene på reg. Nr. 7971, konto nr. 1030654, og send derefter en mail til tersboel@pc.dk med dit navn og adresse. Alternativt kan du sende en check til Tove Tersbøl, Skolegade 20, 6780 Skærbæk


Lad Verdens Børn arve Ved oprettelse af et testamente er det muligt at lade Verdens Børn arve, og derved giver du en uvurderlig støtte til vores humanitære arbejde. Det er gratis at oprette et testamente til fordel for Verdens Børn, da vi tilbyder at betale advokatomkostningerne. Du er meget velkommen til at kontakte formanden for Verdens Børn, Margrethe Dantzer, på telefon 62 58 16 70 eller på md@verdensboern.dk. Alternativt må du også meget gerne kontakte Ludwig Chr. Nissen, Fadderskabskontoret, på telefon 70 26 01 06 eller på fadderskab@verdensboern.dk.

Santibari (1336, 1337) AlbellaBoys Home (1310, 1317) Flemming Løfgren Wakabayashi Tlf. 40 84 24 19 fl@verdensboern.dk Khelagar (1309, 1312) Sri Lanka Kirsten Jansbøl tlf. 39 67 80 88 kja@verdensboern.dk Senkadagala Deaf & Blind School (1315) National Council for the Deaf (1328)

Hvem-hvad-hvor Verdens Børn er en uafhængig og politisk neutral humanitær organisation stiftet i 1974. Arbejdet er alene baseret på frivillig, ulønnet arbejdskraft. Verdens Børn yder hjælp til forældreløse, syge og handicappede

børn og børn fra fattige hjem. Hjælpen gives uanset køn, nationalitet, religion og politisk anskuelse. Hjælpearbejdet er primært koncentreret om udviklings- og skoleprojekter i Indien, Bangladesh, Sri Lanka, Uganda og Bulgarien. Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af organisationen.

Tøj Firmaet Trasborg anviser nærmeste tøjcontainer, tlf. 43 52 63 87.

Økonomi Indtægten udgjorde 7,3 mio. kr. i 2011. Administrationsomkostninger 2,5 pct. Regnskabet revideres af statsautoriseret revisor og offentliggøres på hjemmesiden.

Foredrag om Verdens Børn Kirsten Jansbøl Tlf. 39 67 80 88 eller 70 26 01 06 info@verdensboern.dk

Generel information info@verdensboern.dk

Indsamlinger Frimærker: Verdens Børn Granvænget 20, 5700 Svendborg Tlf. 62 20 84 93 hannedahl@kabelmail.dk

15

Ludwig Chr. Nissen, tlf. 70 26 01 06 eller fadderskab@verdensboern.dk.

Fradragsregler for 2012 Fra 2012 kan du fratrække hele dit bidrag dog max 14.500 kr. Særlige regler for gavebreve, se www.verdensboern.dk

Husk adresseændring Sendes til Fadderskabskontoret fadderskab@verdensboern.dk

Beløb til Verdens Børn Betaling for fadderskab kan ske via de fremsendte girokort eller via PBS opkrævning. Årskontingent og gaver til børn kan overføres til reg.nr. 4710 konto 6000037.

Lokalafdelinger

Testamentering Kontakt venligst formanden Margrethe Dantzer, tlf. 62 58 16 70 eller md@verdensboern.dk. Alternativt

Sønderborg Elsa Jefsen Østergade 7, 1., 6400 Sønderborg tlf. 74 42 72 50

Svendborg Helle Holten Nyvej 30, 5762 Vester Skærninge tlf. 23 80 71 44


Rejsekonkurrence Konkurrencen løber fra den 1. februar 2013 til den 31. marts 2014 Betingelser Alle faddere og støttemedlemmer kan deltage Det antal faddere, der hverves, udløser et tilsvarende antal lodder i rejsekonkurrencen til anviseren Nye faddere, der er blevet hvervet, skal have betalt for mindst et kvartal ved konkurrencens slutning Nuværende faddere, der tegner et nyt fadderskab, kan deltage i konkurrencen Gavekortet kan ikke indløses til kontanter Bestyrelsesmedlemmer kan ikke deltage Lodtrækningen foregår på Verdens Børns generalforsamling i april 2014 Derfor grib chancen for at vinde en rejse til dit fadderbarn Ring til Fadderskabskontoret, tlf. 70 26 01 06 Og tal med Ludwig Chr. Nissen Korttidsfadderskab Du har også mulighed for at tegne et korttidsfadderskab, hvor du f. eks. støtter et barns uddannelse i et år med enten 110 eller 190 kr. pr. måned

Næste nummer Udkommer i maj

Afsender: Id-nr.: 46641, Verdens Børn International Børnehjælp Kaløvej 6 8410 Rønde

Mange børn venter på at få en fadder – hjælp os. Vors faddere har tidligere vist sig som gode ambassadører for Verdens børn og skaffet nye faddere blandt familie og venner. Der er brug for en særlig indstats nu. Vi vil gerne motivere til en sådan indsats ved at udskrive en rejsekonkurrence til en værdi af 10.000 kr. Mange børn i Uganda mangler en fadder, men alle vore projekter er omfattet af konkurrencen.

Marts 2013 Medlemsblad  

Medlemsblad for Verdens Børn

Marts 2013 Medlemsblad  

Medlemsblad for Verdens Børn

Advertisement