schoolvoorstelling januari 2021

Page 1

Openluchtschool Dennenhof BuBaO type 3 en type 9


Onze school is • Kleinschalig • Open • Multidisciplinair

Hoe gaan we tewerk? • Veiligheid bieden • Vertrekken bij wat sterk is • Ondersteunen waar nodig • Werken aan maatschappelijke integratie


Kleinschalig = vertrouwd, verbonden en veilig • ± 120 leerlingen in 13 klassen • 2 kleuterklassen (± 8 kleuters/klas) • 1 of 2 speelleerklassen (± 10 kinderen/klas) • 9 of 10 lagere schoolklassen (± 10 kinderen/klas)

• Klassen zijn verdeeld in 4 klasblokken met telkens een eigen speelplaats • Elk blok / elke klas een klein team  Iedereen kent iedereen!


time out

logo en kine

turnzaal

bib

yoga bron speelplaats

klassen BLOK 2

klassen BLOK 3

klassen BLOK 4

speelplaats blok 4

blok 3

speelbos techniek lokaal

klassen BLOK 1

centrale diensten, refter

MFC Dennenhof

speelbos

bos


Open = warm en gastvrij • Lekker veel ruimte • Rustig in het groen • Ramen open = veel frisse lucht in de klassen = altijd dikke truien dag! ;-) • Veel uitstapjes in de buurt • Warm en gastvrij, voor kinderen én ouders want iederéén kan soms een schouderklopje gebruiken!


Multidisciplinair = samen sterk « Kinderen laten groeien, doen we samen! » • Elk blok / elke klas een klein team • Leerkracht, logo, kine, ergo, ortho, psycho, …  ieder draagt zijn steentje bij • Planmatig samenwerken aan doordachte doelstellingen • Ouders kennen hun kind het beste!


Veiligheid bieden: een positieve basis • Kinderen moeten zich veilig, welkom en begrepen voelen • Zo kunnen ze volop leren en ontwikkelen • Kinderen (en leraren) mogen het soms moeilijk hebben • Je emoties leren kennen en ermee leren omgaan • Grensoverschrijdend gedrag keuren we scherp af • We werken aan herstel ons jaarthema: De Geluksvogels* * naar het boek van Leo Bormans


Vertrekken bij wat sterk is • Kinderen (en leraren) mogen fouten maken • We kijken naar wat wél lukt • Van daaruit werken we aan tekorten • Voor elk kind een haalbaar plan • Kinderen leren om (opnieuw) in zichzelf te geloven!


Ondersteunen waar nodig • Kinderen kunnen heel veel zelf • Soms hebben ze wat hulp nodig, of een duwtje in de rug • Ook ouders hebben soms nood aan ondersteuning • Een warme en gastvrije school • Snelle communicatie met ouders • Vragen staat vrij…


Kleine kinderen worden groot… en de school is geen eiland… Kennis en inzichten, vaardigheden en attitudes zijn nodig: • Om kinderen hun weg te leren vinden in onze maatschappij • Om maatschappelijk ‘redzaam’ te zijn • Om bij te dragen aan de samenleving • Om een zin-volle toekomst uit te bouwen • Vol (realistisch) zelfvertrouwen!


Kleine kinderen worden groot… Wat NA Dennenhof? • BLO tot 13 jaar • Brede uitstroom: gewoon secundair 1A of 1B, BuSO ov 2, 3 of 4 • In het laatste jaar een intensief traject met ouders en CLB i.f.v. een gerichte oriëntering: • gesprekken, • schoolbezoeken, • project in de klas


Schoolorganisatie • 2 kleuterklassen, 1 of 2 speelleerklassen, 9 of 10 lagere schoolklassen • 3 of 4 klassen = een “blok” met een eigen speelplaats en eigen afspraken • Type 3 en type 9 niet strikt gescheiden. • Klasindeling op basis van zorgvragen en benodigde aanpak, met per blok een specifieke werking • Differentiatie in de klas: leeftijden, leerniveaus, aanpak, …


Praktisch: Schooluren: • 8u45 tot 15u05 • op woensdag van 8u45 tot 12u00

Opvang voor en na (betalend) vanaf 7u30 tot 18u (woensdag tot 15u)

Leerlingenvervoer: • 6 schoolbussen met ± 15 leerlingen • Volgend schooljaar wellicht nog meer mogelijkheden


Pedagogische visie • Welbevinden en persoonlijke ontwikkeling staan centraal • Aangepaste leerdruk, sterk ontwikkelingsgericht werken • Belang van het pedagogisch klimaat en de pedagogische relatie: • een band hebben met je kinderen • mét een duidelijke hiërarchie

• Duidelijkheid en voorspelbaarheid…


Uw kind opvoeden doen we samen! Sterke betrokkenheid op de thuiscontext bv. regelmatig contact via e-mail of telefonisch GOK-werking (gelijke onderwijskansen) • op klasniveau • op schoolniveau: • Een actieve ouderraad • tweedehandsmarkt • kinderopvang bij elk oudercontact


Visie op gedragsproblemen Gedrag ontstaat in interactie: ook de volwassene speelt mee! Gedragsproblemen = een signaal voor lager welbevinden Meer emoties = minder rationeel denken (Ieder kind reageert anders) Emoties hebben tijd nodig: tijd geven om tot rust te komen Telkens een nieuwe kans: klemtoon op de relatie / verbondenheid Betrokken leerkracht blijft verantwoordelijk spreekt een straf af, geeft kansen tot herstel


Aanpak van gedragsproblemen • Doel = kinderen zo veel mogelijk in de klas • Eerste stap: goed klasmanagement gedragsregulering in nabijheid • Indien nodig is time-out mogelijk in aangepaste ruimte • Time-out is geen straf. Wel afstand t.o.v. het conflict. • Time-out is gedifferentieerd: - elk kind heeft een eigen aanpak nodig - elke situatie is anders


Visie op autisme Tweesporenbeleid: omgeving aanpassen + vaardigheden aanleren

Zo veel mogelijk samen met kinderen zonder autisme leerkansen bieden om een eigen plaats te vinden in de maatschappij

Voorspelbaarheid en verheldering = verduidelijken van dingen die gedacht worden maar niet gezegd = verduidelijken van dingen die ‘logisch’ zijn

Een autisme-vriendelijke school is goed voor AL onze kinderen!


Altijd welkom! We hopen je binnenkort te mogen verwelkomen in onze school. Met vragen kan je altijd bij ons terecht. Indien nodig kunnen we je ook helpen met de online aanmelding.

Neem contact op met onze directeur Goedele: 03/383.11.43 directie@openluchtschooldennenhof.be