Page 1

МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ Загальні принципи + національні особливості

Денис Черніков, експерт проекту Європейського Союзу «Гармонізація систем конкуренції та державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС»

У статті аналізується практика застосування державної допомоги окремими країнами, які вирішили приєднатися до Європейського Cоюзу. Кожна з них намагалася максимально захистити свого національного виробника. Але Єврокомісія у кожному конкретному випадку виносила свій вердикт…

Ключові слова: державна допомога, спільний ринок, угоди про членство

In the clause practice of application of the state help by the separate countries which have decided to join to European Union is analyzed. Each of them tried to protect the national manufacturer as much as possible. But the Eurocommission in each specific case rendered the verdict. Keywords: state help, common market, agreements about membership.

© Черніков Д. О., 2010

52

КОНКУРЕНЦІЯ / №4’2010

Досвід окремих країн у розбудові системи контролю державної допомоги

У

спішне застосування наддержавного механізму контролю державної допомоги в Європейському Союзі невід’ємно пов’язане з унікальним контекстом спільного ринку та конкурентної політики. Ефективна розбудова та застосування такого механізму в іншому середовищі – країні або групі країн – вимагає адекватного рівня економічної інтеграції або політичної волі стосовно наділення відповідного органу повноваженнями щодо визначення спільного інтересу всіх зацікавлених суб’єктів, враховуючи наслідки для економіки, соціальної сфери, довкілля тощо. Таким прикладом є Орган нагляду Європейської зони вільної торгівлі (ЄЗВТ), який фактично виконує функції розгляду програм і проектів державної допомоги з точки зору їх впливу на конкуренцію в межах ЄЗВТ для Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну, а в минулому виконував таку функцію також для Австрії, Фінляндії та Швеції, до вступу цих країн до Євросоюзу. Розширення ЄС у 2004 р. засвідчило певні труднощі у розбудові системи контролю на національному рівні, оскільки жодна з країн-кандидатів до того часу не мала відповідного досвіду. За висновками експертів Єврокомісії, означений процес не був повністю успішним для всіх країн, ВІС НИ К А НТИ МО НО ПО Л Ь НО ГО КО МІТЕТ У У К РА Ї Н И


МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ Загальні принципи + національні особливості /За висновками експертів Єврокомісії, процес розбудови системи контролю державної допомоги на національному рівні не був повністю успішним для всіх країн, проте був цінним не тільки з точки зору виконання певних завдань, пов’язаних безпосередньо зі вступом країн до ЄС, але й також з точки зору досвіду розбудови такого контролю на рівні держави/

досвіду користування принципами і процепроте був водночас цінним не тільки з точки дурами системи контролю ЄС, який, до речі, зору виконання певних завдань, пов’язаних відзначився достатньо низькою кількістю безпосередньо зі вступом країн до ЄС, але й негативних рішень щодо програм і проектів також з точки зору досвіду розбудови такого допомоги. контролю на рівні держави. Такий досвід Для будь-якого національного законопоказав, що система контролю на національдавчого органу є неможливим повністю ному рівні може працювати за наявності перенести у законодавство країни всі норми належного законодавчого забезпечення та правил, у тому числі ті, що випливають із адміністративної спроможності. Водночас рішень суду, кількість яких постійно зросу країнах, які не мають домовленостей з тає.2 З метою завершення переговорів із розЄС щодо створення системи моніторингу і контролю, експерти Єврокомісії допусділу «Конкуренція» країни повинні були кають її більш «легку» версію в аспектах виконати три умови: мати адміністративну як процедур, так і змісту правил. Зокрема, здатність (створення уповноважених оргаз метою недопущення адміністративного нів), законодавчу основу та успішний досвід перевантаження можливим є варіант роззастосування правил. гляду особливо значимих проектів високої вартості, а власне /Система /Система контролю контроля на правила – передбачати лише базові вимоги щодо програм національному на национальном рівні може допомоги.1 Призначення відповідального органу зумовлено працювати уровне может за наявності работать актуальністю регулювання державної допомоги залежно від належного при наличии законодавчого надлежащего в контексту конкурентної, промислової або бюджетної полі- законодательного забезпечення обеспечения та тики. Система контролю дери адміністративної административной жавної допомоги ЄС не вимагає безперервно і послідовно состоятельности/ спроможності/ затверджувати національні правила згідно з ЄС-івськими, але вимагає Відмінностями законів про державну керуватися останніми в державній політиці. допомогу, прийнятих країнами-кандидаВідповідно, для країн-кандидатів до 2004 р. тами, були відтворення ключових норм не існувало вимоги здійснювати транспозиправил ЄС, затвердження переліків видів цію правил ЄС в контексті виконання критедопустимої допомоги, а також ретельне ріїв вступу. Йшлося натомість про створення визначення термінів, що сприяло популяритимчасової системи контролю, а національні зації контролю у сфері державної допомоги. органи нагляду повинні були «імітувати» Політика Єврокомісії під час підготовки роль Єврокомісії, застосовуючи правила ЄС до вступу країн полягала у переорієнтації і таким чином приводячи схеми державної допомоги на прозорі схеми та горизонтальні допомоги у відповідність із ними. цілі. Всі заходи підтримки, започатковані до Очікування Єврокомісії від цього про1994 р. (тобто до підписання Європейських цесу полягали не у послідовній адаптації угод) вважалися такими, що можуть застозаконодавства і швидкому коригуванні схем совуватися, але Єврокомісія згідно з Реглапідтримки, або повноцінного відтворення ментом 659/1999 мала право вносити проЄС-івської системи на національному рівні, позиції державам-членам щодо коригування а скоріше набуття країнами-кандидатами цих заходів у разі виявлення несумісності зі 1

Sinnaeve A. How the EU Manages Subsidy Competition // Reining in the Competition for Capital. – W.E. Upjohn Institute for Employment Research. – 2007. – P. 97-98. 2 Blauberger М., European State Aid Control in the New Member States – The Examples of Poland and the Czech Republic. – Jean Monnet Centre for European Studies, University of Bremen. – 2007. – Р. 9-10. ВІСНИК АНТ ИМ ОНОПОЛЬН О ГО КО МІ ТЕТ У УКРАЇ Н И

КОНКУРЕНЦІЯ / №4’2010

53


МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ Загальні принципи + національні особливості /Призначення відповідального органу зумовлено актуальністю регулювання державної допомоги залежно від в контексту конкурентної, промислової або бюджетної політики/

спільним ринком. Держави-кандидати були зацікавлені у встановленні правової визначеності стосовно таких заходів, тому активно заохочувалися повідомляти Єврокомісію про них. Програми, розроблені до початку переговорів про вступ (осінь 2002 р.), підлягали погодженню і в разі позитивного висновку Єврокомісії включалися до тексту угод про вступ. Всього в такий спосіб було розглянуто 320 справ, у 222 випадках надано згоду. Ще 559 справ було погоджено Єврокомісією у період переговорів (між 2002 р. та весною 2004 р.). Водночас очікуваного Євросоюзом зменшення обсягів допомоги не відбулося. Навіть навпаки, напередодні вступу ці обсяги в середньому по країнах, що приєдналися до ЄС у 2004 р., зросли з 1,2% ВВП у 2001 р. до 2,1% в 2003 р., а потім, вже завдяки впливу Єврокомісії, знизилися до 0,6% у 2004 р.3 Аналогічна ситуація спостерігалася і стосовно цілей допомоги, де спрямування на горизонтальні цілі збільшилося лише після вступу (40% державної допомоги у 2000 р., 20% у 2003 р., 65% у 2004 р.). Водночас така динаміка все одно свідчить про належне усвідомлення урядами країн – нових членів ЄС правил державної допомоги і про те, що вони прагнули використати свої можливості підтримки національних фірм до вступу. Досвід Чехії4 Функції здійснення державної політики у сфері державної допомоги та встановлення винятків із її заборони були покладені на Офіс захисту конкуренції. Законом «Про державну допомогу» (прийнято у 2000 р., через 5 років після набрання чинності Європейською угодою) було встановлено процедуру оцінки на відповідність зобов’язанням Чеської Республіки за Європейською угодою, згідно з критеріями статті 87 Договору про Європейський Союз. Відповідно до фундаментальних положень права ЄС закон містив загальні винятки із заборони державної допомоги: мінімальна

допомога (тобто така, що не перевищує 200 тис. євро упродовж трьох років), допомога соціального характеру, яка надається без дискримінації щодо походження товарів, допомога для подолання наслідків стихійного лиха або інших надзвичайних ситуацій. Законом також було встановлено перелік індивідуальних винятків. Хоча закон містив можливість групових винятків (тобто перелік кількісних і якісних вимог до допомоги, за умови дотримання яких вона може не погоджуватися з уповноваженим органом), вони не застосовувалися до 1 травня 2004 р. Крім того, норми закону не поширювалися на сільське господарство та рибальство. Оцінка відповідності регіональної допомоги здійснювалася на основі регіональних мап. Вся територія Чехії вважалася такою, що відповідає вимогам статті 87 (3) (а) Договору про Європейський Союз, а місто Прага – статті 107 (3) (с)5. У процесі підготовки Чехії до вступу до ЄС Офіс повідомляв Єврокомісію про всі справи державної допомоги, що було передбачено відповідним положенням про процедури перехідного періоду. Загалом Офіс за період 2000 –2004 рр. розглянув 690 справ, щодо 20 було прийнято негативне рішення. Після вступу Чехії компетенція встановлення сумісності допомоги зі спільним ринком перейшла до Європейської комісії. Відповідно змінилися питання компетенції Офісу щодо конкуренції, який набув статусу центрального органу влади у сфері координації, консультацій та моніторингу у сфері допомоги. Офіс відіграє важливу роль у процесі попереднього погодження допомоги (нотифікація) та взаємодіє з Єврокомісією і надавачами допомоги з метою забезпечення належної підготовки нотифікацій, веде реєстр і готує щорічний звіт про схеми допомоги та індивідуальну допомогу. Чинне законодавство у сфері державної допомоги містить такі зобов’язання: - для надавачів допомоги: надсилати до Офісу звіт про всю допомогу, надану за останній рік, та схеми допомоги, а також

3 Blauberger М., European State Aid Control in the New Member States – The Examples of Poland and the Czech Republic. – Jean Monnet Centre for European Studies, University of Bremen. – 2007. – Р. 9-10. 4 The State Aid Control Procedures in the Czech Republic, Latvia and Lithuania before and after Accession // European State Aid Law Quarterly. – 2005. – № 2. – P. 265-273. 5 Див. статтю автора щодо цих критеріїв у номері журналу «Конкуренція» № 3/2010.

54

КОНКУРЕНЦІЯ / №4’2010

ВІС НИ К А НТИ МО НО ПО Л Ь НО ГО КО МІТЕТ У У К РА Ї Н И


МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ Загальні принципи + національні особливості /Система контролю державної допомоги ЄС не вимагає безперервно і послідовно затверджувати національні правила згідно з ЄС-івськими, але вимагає керуватися останніми в державній політиці/

дублікати всіх документів, наданих до Єврокомісії в межах процедур попереднього погодження (нотифікації), незаконної допомоги, нецільового використання допомоги, діючих схем допомоги, виїзного моніторингу проектів; - для одержувачів допомоги: пропонувати Офісу сприяння у разі здійснення ЄК виїзного моніторингу на території Чехії; надавати Офісу за його запитом в установлений термін усю інформацію щодо державної допомоги. У разі порушення цих вимог Офіс має право накласти штраф у розмірі 1% вартості допомоги. Досвід Латвії Розбудова системи контролю одночасно із прийняттям закону про контроль державної допомоги та допомоги органів місцевого самоврядування підприємницькій діяльності розпочалася у 1997 р. з метою виконання зобов’язань за Європейською угодою. Того самого року було утворено Комісію нагляду у сфері державної допомоги, що мала статус незалежного колегіального органу, яка у період, що передував вступу Латвії до ЄС, погоджувала надання державної допомоги. Забезпечення роботи Комісії здійснював секретаріат, що діяв у структурі Міністерства фінансів як окремий підрозділ. Після вступу країни до ЄС у 2004 р. діяльність Комісії було припинено. Функції попереднього розгляду проектів програм і окремих заходів допомоги до їх надсилання на погодження до Єврокомісії було покладено на Мінфін. Останній також здійснює таку функцію стосовно внесення змін до діючих схем допомоги, а також надання допомоги згідно із Загальним регламентом групових винятків, який дозволяє національному урядові виділення державної допомоги в певних межах без погодження з Єврокомісією. Мінфін передає матеріали до Європейської Комісії щодо погодження проектів або щодо наданої допомоги лише в разі їх повної відповідності правилам державної допомоги ЄС. Такий централізований підхід дозволяє міні-

мізувати кількість негативних рішень стосовно державної допомоги в Латвії. Міністерство фінансів також є відповідальним за: збір інформації на виконання директив ЄС щодо прозорості відносин між державами-членами та суб’єктами господарювання державної форми власності6; збір та перевірка даних щодо допомоги, наданої за правилом «de minimi», тобто такої, яка не перевищує 200 тис. євро упродовж трьох років7; підготовка щорічних звітів для Єврокомісії щодо обсягів наданої державної допомоги в межах попередньо погоджених програм і проектів. У своїй діяльності в сфері державної допомоги Мінфін є не просто органом контролю та адміністрування. Він активно взаємодіє з усіма зацікавленими органами влади та компаніями, виконуючи роль консультанта у їхніх відносинах з Єврокомісією, здійснює просвітницькі заходи щодо правил і процедур ЄС. Досвід Литви Згідно з Європейською угодою Литва зобов’язалася: утворити національну систему моніторингу допомоги відповідно до рішення Ради Асоціації – двостороннього органу Литва-ЄС, відповідального за реалізацію Європейської угоди; забезпечити функціонування цієї системи відповідно до практики Єврокомісії, з урахуванням того, що Литві було надано найвищі ліміти інтенсивності регіональної допомоги, зважаючи на її порівняно низький рівень економічного розвитку; забезпечити прозорість у сфері державної допомоги шляхом підготовки щорічних звітів для Єврокомісії разом із реєстром державної допомоги. Створення такої системи розпочалося в 1996 р. шляхом прийняття низки актів уряду. Однак у 2000 р. було прийнято відповідний закон, оскільки практика застосування підзаконних актів засвідчила недостатній рівень прозорості відносин у сфері моніторингу дер-

6

Commission Directive 2006/111/ECof 16 November 2006 on the transparency of financial relations between Member States and public undertakings as well as on financial transparency within certain undertakings. 7 Commission Regulation (EC) No 800/2008 of 6 August 2008 declaring certain categories of aid compatible with the common market in application of Article 87 and 88 of the Treaty (General block exemption Regulation). ВІСНИК АНТ ИМ ОНОПОЛЬН О ГО КО МІ ТЕТ У УКРАЇ Н И

КОНКУРЕНЦІЯ / №4’2010

55


МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ Загальні принципи + національні особливості /Відмінностями законів про державну допомогу, прийнятими країнамикандидатами, були відтворення ключових норм правил ЄС, затвердження переліків видів допустимої допомоги, а також ретельне визначення термінів, що сприяло популяризації контролю у сфері державної допомоги/

підтримку меліорації. Після тривалих переговорів уряд Кіпру вирішив взагалі відмовитися від цього напряму допомоги, здійснивши перерахунок її собівартості. Водночас Латвія вважала за необхідне взагалі відступити від загальних правил державної допомоги з метою підтримки систем водоочищення. У випадку Чехії ЄС не міг залишити поза увагою значні обсяги державних гарантій банківському сектору, при цьому одержувачі гарантій характеризувалися збитковістю та низькою якістю забезпечення позик. Виходом Європейська Комісія вважала приватизацію із залученням іноземних банків. Для здійснення цього плану було необхідно звільнити банки від неякісних активів (шляхом їх продажу через спеціально створений Консолідаційний банк) та підвищити їх інвестиційну привабливість, що коштувало мільярди крон бюджетних коштів. Що стосується металургій/Оценка соответствия ної промисловості Чехії, то /Оцінка відповідності режим надання цій галузі деррегиональной помощи жавної допомоги був визнарегіональної допомоги чений окремим протоколом осуществлялась на додаток до Європейської здійснювалася на основі угоди, оскільки надання допона основе моги для підтримки реструкрегіональних мап/ туризації галузі не відповірегиональных карт/ дало правилам ЄС. Допомогу було спрямовано на погашення боргів минулих періодів, умови її надання передбачали: феру технологій та придбання патентів, що - зобов’язання одержувачів працювати на у формі субсидій сприяла науковим розробринкових умовах у результаті реструктуризації; кам та їх комерціалізації. - обмеження обсягу допомоги, його постуНа додаток до означених схем було запропове скорочення. ваджено механізми використання допомоги Необхідно зазначити, що процеси за рахунок структурних фондів ЄС за напряреструктуризації в Чехії відзначалися змімами регіональної допомоги, підтримки нами у структурі власності на користь іномалого і середнього бізнесу, досліджень та земних інвесторів. розвитку. Проблемними секторами під час приєднання Мальти стали суднобудування та Досвід адаптації діючих схем державної судноремонт. З метою скорочення обсяпідтримки гів допомоги було запроваджено програми реструктуризації секторів (скорочення Досвід Кіпру та Латвії підкреслив актуробочих місць, впровадження нових підальність врегулювання сфери послуг загальходів у роботі), які водночас передбачали ного економічного інтересу, на яку також капітальні вкладення та операційну допопоширюються правила державної допомоги. могу (покриття частини поточних витрат) Зокрема, у випадку вступу Кіпру Єврокомідо кінця 2008 р. сія взагалі вважала неприйнятною державну жавної допомоги. Орган захисту конкуренції набув повноважень попереднього розгляду і погодження програм та проектів допомоги. У період 2000-2004 рр. (тобто до вступу Литви і передачі цієї функції до Єврокомісії) він розглянув 27 таких справ. Застосування низки схем допомоги після вступу Литви до ЄС було передбачено Договором про вступ. Цей перелік включав: механізм часткового відшкодування страхових внесків під час страхування експортних операцій; програму сприяння інвестиціям у вільну економічну зону м. Клайпеда, яка передбачала податкові пільги у зв’язку з придбанням землі, нерухомості та засобів виробництва; програму сприяння дослідженням, транс-

56

КОНКУРЕНЦІЯ / №4’2010

ВІС НИ К А НТИ МО НО ПО Л Ь НО ГО КО МІТЕТ У У К РА Ї Н И


МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ Загальні принципи + національні особливості /Останнє покоління угод про асоціацію, укладених в основному з Балканськими країнами, містить достатньо уніфікований перелік зобов’язань цих країн у сфері державної допомоги/

Вільні економічні зони Польщі створювалися у 1997 р. терміном на 20 років у регіонах з високим рівнем безробіття і передбачали низку інструментів підтримки інвесторів. Ця допомога не відповідала вимогам ЄС за низкою параметрів: наявність експортної підтримки, право накопичувати різні види допомоги, масштаби граничного розміру допомоги, наявність галузевих субсидій (автомобілебудування). Разом із приведенням форм і розмірів допомоги у відповідність із вимогами ЄС необхідно було забезпечити права інвесторів. Були узгоджені терміни перехідних періодів, а також максимальні розміри допомоги на території польських СЕЗ, що не відповідали правилам ЄС, але тимчасово дозволялися: загальний перехідний період для малих та середніх підприємств до 2010 –2011 рр. (тобто 6-7 років після вступу); частка державної допомоги 75% в інвестиціях для підприємств, що розпочали діяльність у 1999 р. і 50% – у 2000 р.; загальний обсяг допомоги для автомобілебудування не повинен перевищувати 30%; допомога металургійній промисловості пов’язувалася з реструктуризацією галузі. Після вступу Польщі до ЄС Єврокомісія виявила державну допомогу металургійному комбінату Гута Ченстохова в період 1997 – 2002 рр. (тобто у період відносин асоціації з ЄС) на суму 4 млн євро, визнала її несумісною зі спільним ринком і видала розпорядження про повернення цієї допомоги, тоді як заходи підтримки цього підприємства у 2002 – 2005 рр. не були визнані державною допомогою взагалі. Певну роль відіграла непослідовність польського уряду, який в період вступу хотів ліквідувати підприємство, внаслідок чого воно не було включено до переліку одержувачів допомоги на реструктуризацію в додатку до угоди про вступ, але потім змінив наміри з метою приватизації меткомбінату. Водночас правову основу для такого рішення Єврокомісії створили саме відповідні норми угоди про вступ Польщі до ЄС. У 2002 – 2005 рр. Єврокомісія провела розслідування надання державної допомоги суднобудівним підприємствам Гдан8

ська, Щєцина і Гдині, які ще з 1990-х рр. одержували різні види підтримки загалом на декілька мільярдів євро. Польському уряду вдалося відстрочити остаточний вердикт ще на три роки, але не на свою користь – у 2008 р. ЄК постановила повернути допомогу, надану двом підприємствам (3,3 млрд євро). Причиною цього стало затягування з погодженням планів реструктуризації, невдалий пошук інвестора, що врешті дали Єврокомісії підстави вважати надану підтримку незаконною операційною державною допомогою. Що стосується підприємства в Гданську, різні види допомоги були схвалені Єврокомісією у 2009 р., тоді як само підприємство було успішно приватизоване українською фінансово-промисловою групою «ІСД» в 2007 р. Разом із заводом у Гданську «ІСД» також мав намір інвестувати і в суднобудівний завод у Гдині, але цей план не був підтриманий Єврокомісією. Водночас, зважаючи на серйозне спотворення конкуренції на ринку суднобудування внаслідок допомоги з 2002 р., її одержувачі повинні скоротити виробничі потужності. Характерно, що Єврокомісія не публікувала свого негативного рішення в період підготовки до підписання Лісабонського договору в 2009 р., а зробила це через місяць після того, як Польща підписала договір у жовтні 2009 р.8 Словаччина за результатами переговорів про вступ досягла домовленостей щодо таких перехідних періодів: допомога автомобілебудівній промисловості обсягом 30% капітальних видатків до кінця 2008 р. (4 роки після вступу); загальний обсяг допомоги металургійній промисловості обмежено 500 млн дол. США до кінця 2009 р. за умови збільшення кількості робочих місць, нерозширення асортименту продукції, запровадження квот на виробництво і продаж певних видів продукції. Одночасно відповідно до правил у сфері регіональної державної допомоги ЄС було запроваджено «податкові канікули» для початкових інвестицій. У липні 2004 р. податкові органи Словаччини здійснили списання податкового боргу

Hölscher J. The Gloves are Off: State Aid in the Enlarged European Union. – P. 18.

ВІСНИК АНТ ИМ ОНОПОЛЬН О ГО КО МІ ТЕТ У УКРАЇ Н И

КОНКУРЕНЦІЯ / №4’2010

57


МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ Загальні принципи + національні особливості /Допомога була б визнана сумісною зі спільним ринком, якщо вона надавалася для виконання плану реструктуризації, який би належно виконувався/

на суму 11 млн євро (з наявного 17 млн) виробникові спирту та спиртних напоїв «Фруцона Кошице». ЄК кваліфікувала такі дії як державну допомогу, оскільки вони не відповідали поведінці кредитора за ринкових умов і не були виправдані міркуваннями регіональної або соціальної політики. Комісія вважала, що правильним було б стягнення боргів за процедурою банкрутства. Допомога була б визнана сумісною зі спільним ринком, якщо вона надавалася для

виконання плану реструктуризації, який би належно виконувався. Останнє покоління угод про асоціацію, укладених в основному з Балканськими країнами, містить достатньо уніфікований перелік зобов’язань цих країн у сфері державної допомоги, які узагальнено в додатку. Оскільки система контролю державної допомоги в цих країнах наразі розвивається, проаналізувати їх досвід можливо у наступних публікаціях.

Додаток. Узагальнений перелік зобов’язань у сфері державної допомоги в останньому поколінні угод про асоціацію з ЄС. Країна

Терміни виконання зобов’язань з дати набрання чинності угодою

Створення незалежного органу, наділеного повноваженнями щодо застосування правил у сфері державної допомоги

Приведення схем допомоги у відповідність із вимогами правил ЄС у цій сфері

Оцінка допомоги з урахуванням того, що територія вважається такою, що відповідає критеріям статті 87 (3) (А)

Проведення класифікації регіонів (створення мапи державної допомоги)

Сербія (стаття 73) потенційний кандидат

1 рік

4 роки

5 років

4 роки

Албанія (стаття 71) потенційний кандидат

4 роки

4 роки

10 років

5 років

Боснія і Герцеговина (стаття 71) потенційний кандидат

2 роки

4 роки

6 років

5 років

1 рік

4 роки

4 роки

3 роки

4 роки

Не передбачено

Хорватія (стаття 70) кандидат Македонія (стаття 69) кандидат

Не передбачено. Нагляд за дотриманням положень статті покладається на двосторонній орган

Також угоди з Албанією, Сербією, Боснією і Герцеговиною, Хорватією передбачають проведення інвентаризації схем допомоги до створення зазначеного органу. У рішенні Ради ЄС щодо принципів, пріоритетів та умов партнерства з Республікою Туреччина про вступ (2008/157/EC: Council Decision of 18 February 2008 on the principles, priorities and conditions contained in the Accession Partnership with the Republic of Turkey) містяться положення щодо затвердження базового законодавства, підзаконних актів, створення відповідного органу, але терміни не зазначено.

58

КОНКУРЕНЦІЯ / №4’2010

ВІС НИ К А НТИ МО НО ПО Л Ь НО ГО КО МІТЕТ У У К РА Ї Н И

Competition 4 2010  

Загальні принципи + національні особливості In the clause practice of applica- tion of the state help by the separate countries which have d...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you