De Nieuwspeper 2018 nr 12

Page 13

DE

NIEUWSPEPER 13 JUNI 2018

INNOVATIE

CityLab010 werkt samen met Rotterdammers aan de stad van morgen. Mede dankzij dit programma van de gemeente Rotterdam is de stad een broedplaats voor maatschappelijke innovatie. Veel initiatieven zijn met steun en subsidie van CityLab010 tot bloei gekomen. Een serie artikelen laat zien welke impact deze initiatieven hebben op de stad. De foto’s voor dit artikel werden gemaakt door Luka Mark van Opstal (Boomtoppers, De Buitenplaats en Katendrecht) en Gijs de Roij (Straatkijkers), beiden van de Fotovakschool Rotterdam. TEKST: CINDY MIRANDE

DE STAD ALS SPEELPLAATS

Speels gedrag draagt bij aan meer veerkracht en aanpassingsvermogen van mensen. Wie wil vernieuwen, speelt en experimenteert. Een aantal CityLab010-initiatieven draagt op een speelse manier bij aan een groenere, veiligere en ook meer duurzame stad. Zo daagt Boomtoppers Rotterdammers uit tot klimmen. Openbare basis-

school De Kleine Wereld verandert een stenig schoolplein in natuurspeelplaats De Buitenruimte. De kunstwerken van de Rotterdamse Straatkijkers bieden uitzicht op het straatleven. En bewoners van Katendrecht maken van hun straat een buurthuiskamer.

13


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.