Page 1

JAARVERSLAG 2015

DOOR /VOOR EN ME T BEWONERS


VOORWOORD3 KERNWAARDE4 ACTIVITEITEN  5 PUBLICITEIT EN COMMUNICATIE 8 EXTERNE CONTACTEN INTERNE ORGANISATIE

HUISVESTING EN BEHEER  10 CONCLUSIES EEN AANBEVELINGEN 11 FINANCIテ起12

2


VOORWOORD Dit jaarverslag geeft een beeld van het jaar 2015. De Nieuwe Banier heeft haar deuren in 2013 geopend en is in de afgelopen 2 jaar uitgegroeid tot een locatie waar een groeiend aantal activiteiten plaatsvindt wijkbewoners elkaar ontmoeten en de welzijnsorganisaties de gelegenheid wordt geboden hun activiteiten te ontplooien. Tevens wordt De Nieuwe Banier in toenemende mate door diverse profit- en non-profitorganisaties gebruikt om congressen, meetings etc. te houden. In de afgelopen anderhalf jaar is De Nieuwe Banier uitgegroeid tot een bijzondere plek met dagelijks zo’n 10 activiteiten en wekelijks meer dan 700 gebruikers. Ongeveer 40 gebruikers zijn actief betrokken bewoners. Dagelijks voert een vaste groep van circa 25 vrijwilligers taken met betrekking tot de rol van gastvrouw/ -heer, reserveringen en administratie, onderhoud en beheer en programmering en zaaltechniek uit. Het aanbod van activiteiten en gebruikers groeit nog steeds. We hebben een zeer bewogen jaar achter de rug. Bijna een half jaar lang zag het ernaar uit dat de Stichting niet meer in aanmerking zou komen voor het beheer van het gebouw. Een belangrijk gevolg van die beslissing was dat de subsidie werd bevroren. Een ander gevolg was dat alle energie niet ging zitten in beleidsontwikkeling, in ontwikkeling van De Nieuwe Banier als centrum van de Agniesebuurt, maar in het overtuigen van het ongelijk van de Gemeente. Gelukkig wisten we, samen met de Gebiedscommissie, de Gemeenteraad van onze intenties te overtuigen. Wij werden Couleur Locale en kregen daardoor tevens automatisch onze betwiste status van beheerder van De nieuwe Banier terug. De impasse heeft een half jaar geduurd, de uiteindelijke toekenning van de subsidie nog veel langer, waardoor veel van onze plannen pas veel later of (nog) niet konden worden gerealiseerd.

3


KERNWAARDE Wat wij als kernwaarde van Stichting De Nieuwe Banier mee willen geven aan al onze gebruikers, buurtbewoners en bezoekers: wie je ook bent, waar je vandaan komt of waar je naar toe wilt, zie elkaar niet als concurrent maar als samenwerkingspartner en/ of ambassadeur van elkaar zodat wij niet alleen samen aan de De Nieuwe Banier bouwen, maar ook ver daarbuiten. De verandering die je wilt zien begint altijd bij jezelf. Dit noemen wij de WE-samenleving. Begin met een idee, deel het en met vallen en opstaan kan er iets moois ontstaan; niet alleen voor jou, maar zeker ook voor de wijk. Een mooi voorbeeld daarvan is de Dansacademie. Een pas afgestudeerde danslerares werd door een bestuurslid om een hele andere reden binnengehaald. Ze zag de potentie van de dansruimte en begon heel voorzichtig 1 uur per week les te geven. Op dit ogenblik is ze de belangrijkste gebruiker van onze danszaal, zeker toen we haar ondersteunden met het leggen van een dansvloer. Tientallen leerlingen in allerlei leeftijdscategorieĂŤn zijn nu leerling. Andere dansgroepen profiteren uiteraard ook van de nieuwe dansvloer. Een toenemend aantal (vooral jonge) leerlingen weet nu de weg naar de verschillende dansmogelijkheden binnen De Nieuwe Banier te vinden.

4


ACTIVITEITEN Dagelijks vinder er tal van activiteiten plaats. Deze activiteiten hebben we, alvast vooruitlopend op het Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW) dat van start is gegaan in 2016, gelegd langs de lat van kernfuncties die gelden voor dat NRW en de kernwaarden waar De Nieuwe Banier voor wil staan. Vanaf heden worden, zo dat niet al bewust gebeurde, alle activiteiten van organisaties, bewoners en De Nieuwe Banier zelf langs deze meetlat gelegd. Kernfuncties Huis van de Wijk (F) • F1: ontmoetingsplek in de wijk • F2: ruimte voor sociale programmering • F3: ruimte voor talentontwikkeling, activering en participatie • F4: ruimte voor ondernemerschap • F5: broedplaats voor Nieuw Rotterdams Welzijn Kernwaarden voor De Nieuwe Banier (W) • W1: Voor iedereen: een leven lang leren • W2: Ruilen (ruildiensten) • W3: Kennisdeling • W4: Circulaire economie • W5: De Nieuwe Wereld (Weconomy) Dag van Agniese: 2x p/jr bijpraten met betrokkenen, de buurtbewoners, gebruikers, Gebiedscommissie over activiteiten en ontwikkelingen van De Nieuwe Banier Doel: verstrekken informatie over De Nieuwe Banier en haar activiteiten. Versterken van de binding tussen buurt en Huis van de Wijk met het doel de participatie in alle activiteiten te stimuleren. Kernfuncties H vd W

F1

Kernwaarden DNB

F2 W1

x

F3 W2

x

F4 W3

x

x

F5 W4

x

W5 x

x

Huiskamer: dagelijkse ontmoetingen tussen mensen van allerlei pluimage te stimuleren. Laagdrempelige voorziening waar mensen zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn Doel: gezellige ontmoetingsplek waar iedereen welkom is en er cross-overs kunnen ontstaan Kernfuncties H vd W

F1

Kernwaarden DNB

F2 W1

F3 W2 x

x

F4 W3

x

F5 W4

x

W5 x

x

Repair café: 1x p/mnd organiseren bewoners een repaircafe waar bewoners hun kapotte apparaten samen met een reparateur zelf kunnen repareren. Doel: afvalberg verkleinen, kennisdeling en zelfredzaamheid vergroten en mensen samen te brengen Kernfuncties H vd W

F1

Kernwaarden DNB

F2 W1

x

x

F3 W2

x

5

x

F4 W3

x

x

x

F5 W4

W5

x

x


Potluck: 1x p/wk wordt door bewoners gezamenlijk gekookt en gegeten Doel: versterking van buurtcontacten, uitwisseling van recepten en samen eten, Ook alleenstaande mensen maken hiervan graag gebruik Kernfuncties H vd W

F1

Kernwaarden DNB

F2 W1

x

x

F3 W2

x

x

F4 W3

x

x

F5 W4

x

W5 x

x

Koken met Agniese: kookles voor gezond en veganistisch kokenen eten voor de buurt Doel: mensen bewust maken van goede voeding en gezond leven Kernfuncties H vd W

F1

Kernwaarden DNB

F2 W1

x

x

F3 W2

x

x

F4 W3

x

x

F5 W4

x

W5 x

Tegenlicht 010: n.a.v. VPRO-tv uitgezonden programma wordt met een gast gediscussieerd over onderwerpen waardoor de onderwerpen een lokale impact krijgen Doel: Bewoners betrokken krijgen bij maatschappelijk relevante onderwerpen Kernfuncties H vd W

F1

Kernwaarden DNB

F2 W1

x

x

F3 W2

x

F4 W3

x

F5 W4

W5

x

x

Kinderbieb: uitleen- en voorleesfaciliteit voor kinderen van de basisschool Doel: vergroten van kennis van spreekvaardigheid van de Nederlandse taal Zwerfbibliotheek: uitleenfaciliteit voor bewoners en tevens ruilbeurs voor boeken Doel: vergroten van kennis en wellicht ook kennis van de Nederlandse taal Kernfuncties H vd W

F1

Kernwaarden DNB

F2 W1

F3 W2

F4 W3

F5 W4

W5

x x x x x x x x Hulp/beheer WWI-gelden: bewoners helpen met aanvragen van subsidie voor dedoor hun bedachte activiteiten en de gesubsidieerde gelden beheren Doel: een handje helpen en het zelfredzaam maken in het invullen van aanvraagformulieren Kernfuncties H vd W

F1

Kernwaarden DNB

F2 W1

x

F3 W2

x

x

F4 W3

x

F5 W4

x

x

W5 x

x

Diverse koor-, dans- en theatergroepen(kleinkunst; amateurs): buurtbewoners repeteerruimte bieden Doel: talentontwikkeling en samenwerking en het versterken van creativiteit en cultuur Kernfuncties H vd W

F1

Kernwaarden DNB

F2 W1

x

x

F3 W2

x 6

x

F4 W3

x

x

F5 W4

x

x

W5 x

x


Masterclasses: verzorgen/bieden van flexibel leertraject (workshops) voor buurtbewoners en andere belangstellenden Doel: empoweren en stimuleren van lokaal ondernemerschap Kernfuncties H vd W

F1

Kernwaarden DNB

F2 W1

x

x

F3 W2

x

x

F4 W3

x

x

F5 W4

x

x

W5 x

x

Formulierenbrigade: bewoners helpen met het invullen van diverse formulieren Doel: kennisoverdracht in het leren invullen van diverse formulieren Kernfuncties H vd W

F1

Kernwaarden DNB

F2 W1

x

x

F3 W2

x

F4 W3

x

F5 W4

W5

x

x

Schrijfatelier: bewoners gaan aan de slag om een fictief of non-fictief verhaal te schrijven Doel: talentontwikkeling Kernfuncties H vd W

F1

Waarden DNB

F2 W1

x

x

F3 W2

x

x

F4 W3

x

F5 W5

W4

x

Activiteiten Welzijnsorganisaties: het faciliteren van ruimte voor het programma van bestaande welzijnsorganisaties Doel: gelegenheid bieden aan derden om de bewoners te empoweren Kernfuncties H vd W

F1

Kernwaarden DNB

F2 W1

x

x

F3 W2

x

F4 W3

x

x

F5 W4

x

W5 x

Buurtgenoten kunnen meeliften op het aanbod van de diverse activiteiten. Daarnaast krijgen de bewoners die behoefte hebben om zelf aan de slag te gaan (letterlijk) de ruimte en waar nodig ondersteuning om dit te doen. Op momenten dat ruimtes niet commercieel verhuurd worden zijn ze tegen betaling van een gering tarief of het doen van een ruildienst beschikbaar voor bewoners, mits ze activiteiten organiseren die voor iedereen toegankelijk zijn. Hierdoor krijgen mensen de ruimte om activiteiten te ontplooien die (nog) geen geld opleveren. Iemand geeft bv. een workshop en ‘betaalt’ als ruilhuur voor de gebruikte lesruimte door het draaien van 2 shifts als gastheer. Als het initiatief een succes wordt, stapt de bewoner na verloop van tijd over naar het betalen van de lesruimte binnen het sociale tarief. Ook deelnemers van de workshop kunnen ‘betalen’ door het draaien van een shift als vrijwilliger. Dit draagt bij aan een bredere programmering, zorgt voor een groot bereik en meer betrokken bewoners. Wij streven naar de juiste samenstelling waarin de commerciële verhuur garant kan staan voor een zelffinanciering van het gebouw. Een zeer verheugende conclusie die we kunnen trekken is dat we afgelopen jaar een sterk toegenomen vraag hebben gekregen voor het huren van de diverse ruimtes. De omzet is dan ook fors gestegen. En dat terwijl we nauwelijks of niet enige vorm van marketing hebben toegepast. 7


PUBLICITEIT EN COMMUNICATIE Naar aanleiding van de in de inleiding beschreven impasse aan het begin van het jaar hebben we, in samenwerking met de Gebiedscommissie, begin mei de Dag van Agniese georganiseerd: we wilden bijpraten met betrokkenen, de buurtbewoners, gebruikers en de Gebiedscommissie over activiteiten en ontwikkelingen van De Nieuwe Banier. De opkomst van deze dag was overweldigend. Veel buurtbewoners stonden achter ons. In de discussies van die dag kwamen allerlei ideeën bovendrijven. Op basis van deze ideeën zijn uit de aanwezigen 4 groepen samengesteld om die verder uit te werken: • Strategie • Professionaliteit van het beheer • Verdienmodellen • Organisatieontwikkeling Vanwege het succes van deze dag hebben begin oktober nogmaals een Dag van Agniese georganiseerd. Deze 2e dag van Agniese stond in het teken van de resultaten die de diverse werkgroepen, voortvloeiend uit de eerste dag, hebben behaald. Er was een presentatie over het organisatiemodel: de verdere professionalisering van het beheer en het zelfverdienersmodel. De intentie is minimaal 2x per jaar een Dag van Agniese te organiseren. Het doel daarvan is het verstrekken van informatie over De Nieuwe Banier en haar activiteiten. Tevens zorgt deze ontmoeting voor een sterkere binding tussen buurt en Huis van de Wijk met het doel de participatie in alle activiteiten te stimuleren. In de gratis media is het ons goed gelukt om zichtbaar te zijn voor de buitenwereld. We zijn zeer actief op Twitter en Facebook en onze wekelijkse Nieuwsbrief heeft vele abonnees. De plannen om een eigen website te ontwikkelen zijn door de financiële strubbelingen in de ijskast gezet. Toen eenmaal de subsidie vrijkwam heeft een webdesigner de opdracht gekregen een website te ontwikkelen. Aandachtspunt: Om een groter lokaal bereik te bewerkstelligen is het ook nodig om samen te werken met lokale papieren kranten/flyers die met name gelezen zullen worden door bewonersgroepen die weinig of geen gebruik maken van internet. Hoewel deze groep steeds verder zal afnemen verdient die in de Agniesebuurt zeker voldoende aandacht.

8


Externe contacten Op dit moment werken we samen met verschillende welzijnsorganisaties: Stichting NoordPlus, Welzijn Noord (het samenwerkingsverband Noorderbreedte), PameijerTV en Vrijwilligerswerk Rotterdam. Naast dit zijn er lokale partners en bewonersinitiatieven zoals het Repair Café Rotterdam Noord, Nico Adriaanstichting, Vereniging Blijstroom, Buurtsuper, Gebiedscommissie Noord, Vrienden van de Hofpleinlijn, de Wijkcoöperatie en de Gemeente Rotterdam. Rabobank Rotterdam en Stichting DOEN mogen we tot onze partners rekenen. Het landelijke Meet-Up Tegenlicht versie Rotterdam is in De Nieuwe Banier ontstaan. Interne organisatie Bestuursmodel Naar aanleiding van de 1e Agniesedag heeft een werkgroep zich bezig gehouden met de organisatie van De Nieuwe Banier. Op de 2e Agniesedag is het plan gepresenteerd. We gaan over op kringen, d.w.z. bepaalde beleidsterreinen, zoals beheer, programmering, financien en communicatie. Een kring zal bestaan uit mensen uit de buurt, die vanwege hun interessegebied en skills willen aansluiten en meedoen in één van de kringen. Tevens zal de kring bestaan uit minstens één van onze vaste vrijwilligers, die al belangstelling heeft getoond puur door de werkzaamheden die ze reeds verrichten in De Nieuwe Banier. Elke kring kiest daarbinnen zijn eigen afgevaardigde, die dan bestuurslid wordt. Op deze wijze zijn alle terreinen vertegenwoordigd in het bestuur en kan bij aftreden veel makkelijker een vervanger worden gezocht. Raad van Advies In september is de Raad van Advies benoemd. We hebben drie mensen gevraagd zitting te nemen is de raad. De Raad van Advies wordt nu gevormd door mensen die vanwege hun specifieke kwaliteiten het bestuur gevraagd en ongevraagd kunnen adviseren over alles wat De Nieuwe Banier aangaat. In de media: Facebook https://www.facebook.com/denieuwebanier Nederland Kantelt http://www.nederlandkantelt.nl/projecten/bewonersbedrijf-de-nieuwebanier Nieuwsbrieven http://us7.campaign-archive1.com/home/?u=32ddab7c6e7d52a35cfa893 1c&id=5f33705620 Twitter https://twitter.com/DeNieuweBanier Visiedocument http://issuu.com/denieuwebanier

9


HUISVESTING EN BEHEER Een andere werkgroep n.a.v. de Agniesedag heeft het beheer ter hand genomen en verregaand geprofessionaliseerd. Vooral de beveiliging in de ruimste zin van het woord is onderwerp van aandacht geweest. Er is een gestandaardiseerd beleid ter uitgifte van sleutels, zijn alle brandbeveiligingsinstallaties optimaal, is er een ontruimingsplan en hebben 7 vrijwilligers met succes de BHV-cursus gevolgd. Maar ook huurcontracten zijn ter hand genomen: Het beleid dat er 3 soorten van huur zijn: commercieel, sociaal en ruil is nu opgenomen in de gestandaardiseerde huurcontracten. We wilden verbouwen, graag zelfs. Het pand heeft het nodig. Nu we 3 jaar verder zijn weten we inmiddels waar behoefte aan is. Zakelijk leiding en Dagelijkse leiding (Planning en Produktie) Het is belangrijk dat het bestuur zich kan concentreren op het besturen op hoofdlijnen van haar doelstellingen en zich, zoals tot nu toe, minder (ad hoc) met de dagelijkse leiding bezig hoeft te houden. Daartoe is het van belang dat De Nieuwe Banier professionals gaat werven. Professionals die zich bezig houden met programmering, beheer en het aansturen van de medewerkers. Helaas is dat door de onzekere financiĂŤle situatie waarin De Nieuwe Banier zich het afgelopen jaar heeft bevonden nog niet gelukt. Het komend jaar is dit een prioriteit. Vrijwilligers Elke werkdag zijn er van 9.00 tot 22.00 uur vrijwilligers aanwezig om het pand open te stellen voor bewoners. Ook in het weekend zijn bij alle activiteiten altijd vrijwilligers aanwezig die als beheerder optreden. De vrijwilligers werken in drie shifts zodat het ontvangen van bezoekers en het beheren van het gebouw bij alle openingstijden gegarandeerd is. Zonder de hulp van vrijwilligers zou exploitatie van het gebouw onmogelijk zijn. Buiten een (kleine) vergoeding en een gratis lunch of diner geven we ze de gelegenheid arbeidsgerelateerde opleidingen te volgen, zoals een BHV-cursus, theatertechniek en sociale hygiĂŤne. Voorts worden op verschillende tijden in het jaar feestelijke momenten voor hen georganiseerd. Het Kerstdiner met het maken van surprises voor elkaar was dit jaar een van de hoogtepunten. Het is verheugend te constateren dat het aantal vrijwilligers in de loop van het jaar flink is toegenomen. Er zijn nu 25 vrijwilligers werkzaam, het contract dat ze tekenen is aangepast.

10


CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN De toekenning van de status Couleur Locale door de Gemeenteraad geeft ons veel mogelijkheden. Het geeft ons de mogelijkheid de omzet met aftrek van kosten voor 100% in te zetten ten behoeve van de dienstverlening voor de bewoners en voor activiteiten die de buurtbewoners zullen ‘raken’. Met name in het beheer van het pand zien wij allerlei kansen voor een deel van de buurtbewoners (onze vrijwilligers) die zich willen ontwikkelen naar een zelfstandig bestaan in de vorm van opleidingen op het gebied van veiligheid, beheer, sociale hygiëne en het uitbouwen van de vele mogelijkheden van de (wijk)keuken. Stichting De Nieuwe Banier is en blijft een ontmoetingsplek voor buurtbewoners. Onze ambitie is om dat voor nog meer mensen te zijn. Naast een plek waar men elkaar ontmoet voor een kopje koffie of een workshop, wordt het vanzelfsprekend om hier zelf een activiteit te organiseren en ook de mensen te vinden die daarbij kunnen helpen. Veel buurtgenoten hebben een (te) klein sociaal netwerk, waardoor vereenzaming op de loer ligt. Door allereerst het bezoeken van onze activiteiten, verstevigen ze hun sociale netwerk waardoor ze zich meer thuis voelen in de buurt. Als ze vervolgens ook zelf activiteiten gaan organiseren dan zullen ze merken dat ze veel meer kunnen dan ze aanvankelijk dachten. De activiteiten zelf zijn het afgelopen jaar veel meer divers geworden. Dans in allerlei vormen is nu een groot aandeel van ons aanbod. De speciale dansvloer die we hebben neergelegd heeft zijn vruchten dus spectaculair afgeworpen. We verwachten in de komende periode een nog grotere bezetting van de danszaal. O.a. daardoor is het aantal activiteiten voor jongeren het afgelopen jaar fors gestegen. Maar ook doordat er muziek gekomen is in De Nieuwe Banier: koorzang, zanglessen en gitaarles horen nu bij onze activiteiten Deze lijn, van het aantrekken van jongeren, willen we graag doorzetten. Waar we ons inziens nog te weinig op scoren is het aantal activiteiten voor ouderen. Daar zal het komend jaar onze focus op gericht zijn. Samen met o.a. de welzijnsorganisaties willen we een plan opstellen om ook deze groep aan ons te binden. Door de relatief hoge bezettingsgraad van de ruimtes van Stichting De Nieuwe Banier en de commerciële en sociale verhuurpotentie die ruimtes als het Theater en de Grote Zaal hebben verwachten we binnen afzienbare termijn op z’n minst kostendekkend te zijn. Een meer marktgerichte aanpak zal dat proces bespoedigen. Deze aanpak vloeide eveneens voort uit de spin-off van de 1e dag van Agniese. De werkgroep verdienmodellen heeft gewerkt aan het inventariseren van bestaande en nieuwe ideeën en activiteiten en het vormgeven van de doorontwikkeling van De Nieuwe Banier

11


FINANCIテ起 BESTUURSVERSLAG OVER 2015

FINANCIEEL VERSLAG

1] BALANS PER 31 DECEMBER 2015 2] STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 3] TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

13

14 14 16 17

JAARREKENING19 BEOORDELINGSVERKLARING21

12


BESTUURSVERSLAG OVER 2015 Algemeen Stichting De Nieuwe Banier is opgericht op 17 juli 2013 in Rotterdam. Missie, visie en beleid De stichting heeft ten doel: - het algemeen belang te dienen door het leveren van een bijdrage aan het maatschappelijk, cultureel, sociaal en moreel welzijn van de gemeenschap en wel met name door: - het bieden van ondersteuning voor de programmering van activiteiten in de Agniesebuurt in Rotterdam (zowel professioneel als vrijwilligerswerk) op het gebied van ontmoeting en recreatie, educatie, passieve en actieve cultuurbeleving, emancipatie, burgerkracht en participatie, welk aanbod is afgestemd op de behoefte van bewoners op wijkniveau; - het creëren van facilitaire ondersteuning voor wijkgebouw “De Nieuwe Banier”

13


1] BALANS PER 31 DECEMBER 2015 NA RESULTAATBESTEMMING

14


15


2] STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

16


3] TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

17


18


JAARREKENING

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

19


20


XXXX

21


XXXX

22


XXXX

23


XXXX

24


XXXX

25


24


DOOR /VOOR EN ME T BEWONERS

Jaarverslag De Nieuwe Banier 2015  
Jaarverslag De Nieuwe Banier 2015  
Advertisement