Page 1

VISIE VISIE DOCUMENT DOCUMENT

TEKST: ARIANE LELIEVELD | ELLEN SCHOLL

TEN BEHOEVE VAN DE SUBSIDIE AANVRAAG 2014 OPSTART WERKPLAN 2014 -2020

door /voor en me t bewoners


Johannes odé

TEKST: ARIANE LELIEVELD | ELLEN SCHOLL

Ellen Scholl

Wie zijn wij 3 Organogram4 Wat biedEN WE aan 6 MINDMAp7 Wat hebben bewoners er aan 8 WAAROM MET ONS IN ZEE  9 HOE GAAN WE HET DOEN  10 SLOT  13

2


Ellen Scholl

Wie zijn wij Kernwoorden: chaorde - co-intelligentie – vertrouwen in ons zelf – wijkeconomie georiënteerd – lokaal systeem denkers – zelfstandig – zelforganiserend – zelfregulerend zelfvoorzienend – co-creatie – incubator voor de wijk – ‘empowering public wisdom’

Mick otten

Wij, het bestuur van De Nieuwe Banier zijn in eerste instantie net als ieder ander bewoner en burger van Rotterdam. Onze individuele en persoonlijke focus is gemeenschappelijk geworden in de stichting De Nieuwe Banier. Wij willen ons als ambassadeur naar de WE-samenleving, naast de overheid richten op het algemeen belang van onze lokale omgeving. De Agniesebuurt heeft circa 4.100 inwoners waarvan 15% jonger is dan 14 jaar, en 10% ouder is dan 65 jaar. 65% heeft een niet Nederlandse achtergrond. Er wonen veel alleenstaande (55%) en alleenstaande ouders (11%) in de wijk. Hier in tegen leven veel mensen tegen de armoedegrens, 36% heeft een uitkering terwijl het creatieven- en opleidingsniveau vrij hoog is. (bron: gebiedsafspraken 2013-2017) Tijd dus voor verandering! Het bewonersbedrijf is hiervoor het platform.

De open werkwijze van De Nieuwe Banier is laagdrempelig, uitdagend en gericht op een duurzame samenleving en persoonlijke groei. Iedereen wordt in openheid tegemoet getreden en vanuit deze ontmoeting – dwars door alle culturen en leeftijden heen - komen verrassende samenwerkingen en co-producties tot stand. De programmering onstaat op vraag en behoefte van wijkbewoners en de visie van het bestuur. De focus ligt hierbij op: • Bewustwording, betrokkenheid, ruimte bieden aan talenten, non-formele educatie, gewoon door te doen en te ervaren; • Het binden en boeien van bewoners en ‘verplichte’ vrijwilligers.

TEKST: ARIANE LELIEVELD | ELLEN SCHOLL

Ellen Scholl

Bewoners zijn in onze visie meer en meer co-producenten in hun eigen wijk. Dit betekent ondermeer dat het bestuur verantwoordelijkheid neemt voor de exploitatie, programmering en financiën van het gebouw in co-creatie met de overheid. Het bestuur stelt zich dienstverlenend naar de wijk op.

3


Wie zijn wij/Wat biedEN WE aan STICHTING DE NIEUWE BANIER

RAAD VAN ADVIES

Zakelijke leiding Programmabeheer Gebouwbeheer

1 HUISKAMER van de wijk

2

OPen podium in natura

Kiemplek

Gebouwenexploitatie

A

A

A

A

C

B

D

D

B

6

D

3

4

C

6

6

6

5

8

6

*

BINGO

collegetoer

BLIJstroom

*

kennisknooppunt

cultuurmix

7

Calibris JSO MANGROVE PAMEIJERTV

Film/docu huis REPAIRCAFÉ

SNP

koken voor de wijk

WZN

kinderbieb SOCIAAL CULTURELE MARKTEN

TIJDSchrift zwerfboekenhuis ZZP-ERS

* = zijn werktitels

UItleg cijfers/getallen op de volgende pagina -> 4

TEKST: ARIANE LELIEVELD | ELLEN SCHOLL

POP UP podium


<- Organogram

Doelstelling

De zakelijk leiding draagt de verantwoordelijkheid tot het verder ontwikkelen van DNB tot het (door het Bestuur van DNB) beleidsmatig gewenste niveau en rapporteert direct aan het bestuur van DNB.

Het algemeen belang dienen door het leveren van een bijdrage aan het maatschappelijk, cultureel, sociaal en moreel welzijn van de gemeenschap en wel met name door onderstaande visie:

Programmabeheer Voert de dagelijkse leiding over de DNB tezamen met gebouwbeheer, vrijwilligers en andere huurders en is die verantwoordelijk voor: • Draagt zorg voor sexy programmering en het actueel houden hiervan. • Activeren/omdersteunen bewoners/ open podium. • Samenwerking/verbinding maken huurders, externen en bewoners. • Inspelen op de vraag van bewoners • Verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid. • Draagt zorg voor het communicatieplan en het actueel houden hiervan • Stelt het plan voor sponsor-subsidie- en fondsenwerving. • Jaarlijks opstellen van een activiteitenplan op bijbehorende begroting. • Financiële en administratieve van de organisatie.

1

Bewonersbedrijf De Nieuwe Banier is de ambassadeur – kiemplek voor de WE-samenleving (het concept van De Nieuwe Banier).

2

De stichting heeft geen winst oogstmerk: a) Het geld wat je hier uitgeeft / investeert komt weer terug in je eigen portemonnee. b) Om te kunnen vermenigvuldigen moet je eerst kunnen delen.

3

Het bieden van ondersteuning van activiteiten in de Agniesebuurt in Rotterdam (zowel professioneel als vrijwillig) op het gebied van ontmoeting en reactie, educatie, passieve en actieve cultuurbeleving, emancipatie, burgerkracht en participatie welke aanbod is afgestemd op de behoefte van de wijkbewoners.

4

Het inspelen op de behoefte van de bewoners met betrekking op de programmering.

5

Het stimuleren van samenwerking tussen in de wijk werkzame partners en bewoners om er voor zorg te dragen dat de programmering voor bewoners zo optimaal mogelijk wordt afgesteld en uitgevoerd.

6

De positionering van de bewonersbedrijf De Nieuwe Banier als centrale plek.

7

Het ter beschikking stellen van middelen die (de programmering van) bewonersbedrijf De Nieuwe Banier onderneming bieden.

8

De programmering zo ontwikkelen dat bewoners geprikkeld blijven tot verdergaande samenwerking en betrokkenheid; Kort gezegd de weg vrij maken voor iedereen naar een duurzame samenleving zoals dit is verwoord in de doelstellingen van de gemeente.

Gebouwbeheer Voert de dagelijkse leiding over de DNB tezamen met programmabeheer, actieve bewoners en huurders en is die verantwoordelijk voor: • Huurcontracten. • Zorgdragen voor vergunningen. • Verzekeringen. • Onderhoud gebouw. • Schoonmaak. • Leiding geven aan ‘vrijwilligers’. • Inkoop facilitair.

5

Gebouwfunctie

A

=gebouw

B

=programmering

C

=Financiering

D

=systeemdiensten

TEKST: ARIANE LELIEVELD | ELLEN SCHOLL

Beheerfunctie


Ellen Scholl

Johannes odé

Wat bieden we aan Wij, de stichting De Nieuwe Banier geloven in de kracht van het individu zelf, de ontdekking van deze eigenkracht is waar wij bewoners, die zelf aan de slag willen of die dit willen ontdekken mee op weg helpen. Wij bieden oplossingen voor de problemen van deze tijd. Wij nemen het aanpakken van een maatschappelijk probleem als uitgangspunt. Zo werken wij bijvoorbeeld samen aan: • De culturele uitwisseling van talenten en ontmoetingen met bewoners in de cultuurmix avonden. • Een CO-2 neutrale stad met bewoners die hun eigen energie opwekken (Blijstroom). • Leren wij samen hoe wij zelf spullen kunnen repareren en daardoor samen consuminderen (Repair Café). • Kinderen krijgen ruimte om te lezen als basis voor het verzamelen van kennis (Kinderbieb). • Kunnen volwassen die even wil wegdromen een boek uitzoeken in onze zwerfboekencollectie. • Verder kan iedereen zich verrijken met kennis middels het volgen van masteropleidingen en leerstoelen. • In het verhalenhuis worden levensverhalen vertelt uit de stad met meer zichtbaarheid op de geschiedenis van de bewoners van Rotterdam. • Zorgt de formulieren brigrade dat je grip krijgt op je eigen reilen en zeilen. • Ondersteunt social media ons als slimme tool voor personal branding. • Leren we samen dat gezond leven begint bij gezond eten. • Ontmoeten ZZP-ers elkaar in het ZZP-café. Om deze programmering tot stand te brengen zal worden samen gewerkt met (lokale) overheid, bedrijven, organisaties en niet in de laatste plaats met bewoners.

Wij, de stichting De Nieuwe Banier zijn de poort naar de nieuwe WIJ-samenleving. Om dit te stimuleren en ook te inspireren kunnen de bewoners mee liften op een interessant aanbod wat deels aangeboden wordt door een programmering geïnitieerd vanuit de visie van het bestuur en uitgevoerd door een zakelijke leiding en anderzijds krijgen bewoners die deze behoefte hebben ruimte om zelf aan de slag te gaan. De gedachten hierachter is dat voor velen mensen geldt dat wat je niet kent of niet tegenkomt dat dit voor vele mensen onbekend blijft of onbereikbaar lijkt. De Nieuwe Banier wil een platform zijn waar dit wel bereikbaar wordt om je eigen mogelijkheden te ontdekken.

WIM WIEGMANN

TEKST: ARIANE LELIEVELD | ELLEN SCHOLL

MICK OTTEN

Om te kunnen vermenigvuldigen moet je eerst kunnen delen. Wij zijn de incubator voor de wijk.

6


MINDMAP

Bewonersbedrijf

DNB

• We zijn geen bedrijf, we zijn bewoners • Werkgelegenheid • Geld dichtbij houden • Bewoners aan zet • Bewoners zaaien • Bewoners oogsten • Ontmoetingen ->……->…… • Eigen kracht • Van onderaf • Je eigen broek ophouden • Bewoners ontmoeten elkaar • Laagdrempeligheid • Samen geld verdienen • Ontdekken en exploiteren van talenten/wijk • Kunst en cultuur op wijk, bewoners en stad • Bewoners leren elkaar kennen • Bewoners zorgen voor elkaar • Bewoners helpen elkaar

Producten en Diensten

Wijk Economie

• Eigen geld • Inkomsten en uitgeven • Huurders altijd vragen om bijdrage in natura • Door theater in pand -> bewoners die dat runnen • Boekenhuis van afgedankte boeken • Functioneren met partners

• In de wijk : BASIS • Wijkeconomie • Nieuwe samenleving; share economy • Rework, out of the box!! • Zelfontwikkeling • Kleinschalige initiatieven • Bewoners leren • Milieu energiebewust • Keuzes maken tussen winst en DNB • Iedereen in de Agniesebuurt verdient werk • Ondernemingsplan

Sociale Samenhang

• Image • Banieren? • Bewoners creëren er • Verbinding met huurders (Calibris, Mangrove, PameijerTV etc.) • Versterken en verbinden • Een communi- catielijn • Wijkwaardehuis • Optimaal gebruik • Zelf waarde toevoegen • Voor door met elkaar • Nieuwe  competentie leren • Community en co-creatie • Behoefte bewoners • Iedereen wijzer; kennis is macht • …en geld verdienen

TEKST: ARIANE LELIEVELD | ELLEN SCHOLL

Zelfredzaamheid

7


Mick otten

Wat hebben bewoners er aan Het gebouw startte ooit als een drukkerij, waar middels letters kennis naar buiten werd gebracht en gedeeld. Wij willen met het gebouw de kennis naar binnen brengen als een knooppunt van ontwikkeling in de breedste zin. Met een zwaan kleef aan effect wordt kennis vervolgens weer naar buiten doorgegeven. Wij, de stichting De Nieuwe Banier bieden een gebouw waarin bedrijvigheid, evenementen en activiteiten kunnen plaatsvinden, vraaggericht en afgestemd op de Agniesebuurt. Bijvoorkeur geïnitieerd door bewoners zelf. Het gebouw heeft vele kwaliteiten die tot uiting komen in dit programma aanbod.

Bewoners kunnen heel veel zelf, meer dan velen denken en worden op vele vlakken onderschat, alleen hebben zij hier de ruimte en de door hen gevraagde ondersteuning nodig. Kwaliteiten hebben ze al. Een wijk economie is het blootleggen van lokale kwaliteiten, kennis en geldstromen en daar in eerste instantie gebruik van maken. Dit ontstaat door co-creatie tussen ondernemers, bewoners en de overheid. Dit begint bij het elkaar ontmoeten en kennisdelen met als uiteindelijk doel het vergroten en versterken van sociale samenhang en lokale binding. Wijkeconomie drijft op ondernemingslust die volop aanwezig is in de Agniesebuurt en omgeving. Behalve mensen die een vak beheersen, een timmermannen, elektriciens, fietsenmakers, automonteurs, zijn er ook bewoners die talenten hebben zoals ontwerpers, kunstenaars, meubelmakers, dichters, acteurs, muzikanten etcetera. Deze kunnen dit talent ontwikkelen naar ondernemerschap. Iedereen mag zijn eigen geld kunnen verdienen. In De Nieuwe Banier is het al mogelijkheid om zelfstandig aan de slag te gaan. Een nadere service specificatie zal in het werkplan verder inhoudelijk worden vormgegeven. Te denken valt hieraan internet waarin nu gratis wordt voorzien. In de toekomst willen we dit als een diensten pakket aan kunnen bieden voor leden waarbij speciale gebruikstarieven voor werk en werkgerelateerde diensten. Op basis van de vraag in de wijk én de vindingrijkheid van bewoners, is er ruimte om meer duurzame ‘bedrijfjes’ in de wijk te laten ontstaan en groeien. De al bestaande ondernemers en organisatie, coöperaties, zorginstellingen, (onderdelen van) de gemeente worden uitgedaagd om mee terug te investeren in het lokale dienstenaanbod van deze nieuwe lokale bedrijvigheid. De Nieuwe Banier fungeert hierin als kennis- en ontmoetingsknooppunt. Door gebruik te maken van lokale bedrijvigheid, kennis en ontmoeting worden krachten gebundeld en blijft ons geld zoveel mogelijk in onze eigen wijk.

8

TEKST: ARIANE LELIEVELD | ELLEN SCHOLL

Johsnnes odé

In 2014 wil De Nieuwe Banier zich richten op wijkactivering en wijkeconomie.


Ellen Scholl

Waarom met ons in zee Wij, de stichting De Nieuwe Banier trekken samen met onze gebruikers op naar de participatiemaatschappij. Wij versterken en inspireren elkaar. Daarnaast zijn wij het knooppunt in de wijk waar ontmoetingen ontstaan en kennis uitwisseling plaatsvindt. Zowel op sociaal culturele bijeenkomsten, events maar ook dagelijks in de huiskamer is er ruimte om elkaar te leren kennen.

WIM WIEGMANN

TEKST: ARIANE LELIEVELD | ELLEN SCHOLL

Mick otten

Wij zijn de verbinder in de wijk â&#x20AC;&#x201C; een plek voor ontmoeting, kennismaking en kennisuitwisseling.

9


hoe KORTE TERMIJN STICHTING DE NIEUWE BANIER

2013

RORY DE GROOT, patrrick van Sevenum

opstart middels kwartiermaken

2014

consolideren stevige basis vanuit het oprichtingsbestuur

2015 – 2020 werkplan

In het opstartjaar was de kwartiermaker de proces aanjager om bewoners bij het gebouw te betrekken en actief te maken. Met toewerking naar de opening van het bewonersbedrijf De Nieuwe Banier medio september 2013 trad de voorzitter aan. Middels het aantreden van het vijf koppige bestuur in november 2013, bestaande uit bewoners, wordt samen met lokale organisaties en overheid hard gewerkt aan het verder uitbouwen van deze eerste basis. De bruggen die er geslagen zijn, hebben grote waarde voor het slagen van dit initiatief. Het bestuur heeft als insteek dat de know how en directe inzet van de kwartiermaker zogoed mogelijk wordt benut. Dat de werkzaamheden zich daarin dienen te richten op het verder versterken van actieve bewoners-en vrijwilligersgroep, ondersteuning van het bestuur en het overdragen van zoveel mogelijk kennis op het gebied van netwerk en know how. De gezamelijke missie van ons allen blijft om het geïniteerde bewonersbedrijf de komende jaren goed van de grond te tillen.

CONSOLIDEREN EN UITBOUWEN

In de verschillende ruimtes in De Nieuwe Banier vind een divers programma aanbod plaats. De ruimtes zijn zo multifunctioneel mogelijk ingericht waardoor een breed gebruik mogelijk is. Hiervoor zal de komende tijd een werk-en klusplan voor worden opgesteld samen met de gebruikers van het gebouw om het gebouw meer eigen te maken.

Gebouwexploitatie: Vergunningen (Brandveiligheid) Op basis van de vigerende vergunning zouden 230 bezoekers in het gebouw toegestaan zijn. Op basis van aanwezige tekeningen en informatie over brandveiligheidsinstallatie zou deze gebruiksvergunning kunnen worden verlengt zodat zonder directe aanpassingen de veiligheid van bezoekers gewaarborgd is. Indien blijkt dat aanpassingen aan het gebouw 10

TEKST: ARIANE LELIEVELD | ELLEN SCHOLL

Monique ravensberg

Huurcontract Aan de stichting is door de gemeente een huurcontract voorgelegd wat in de tijd en het proces vertraging op loopt. Dit komt omdat wij als bewoners onvoldoende gehoord zijn en dat een contract tekenen van deze omvang ook een menselijke kant heeft en niet alleen van kort door de bocht een handtekening plaatsen. Daarnaast loopt het proces soms niet in de pas met de werkelijke situatie waardoor het een op het ander wacht. Aandachtspunt: • Drie maanden borg à € 15.000,-. • Verzekering bestuursaansprakkelijkheid. • Ontheffing van plichten van de huurpenningen bij bestuurlijke beleidswijzigingen.


en/of installatie noodzakelijk zijn omdat eisen rondom brand- en vlucht veiligheid zijn aangepast dient rekening te worden gehouden met extra kosten post. Aandachtspunt: • Evenementenvergunning. • BHV en toezicht tijdens events. • Mogelijke extra financiële middelen voor aanpassingen aan brandmeldinstallatie en/of bouwkundige aanpassingen. Horeca exploitatie Voor het gebruik van het gebouw zijn aanpassingen nodig, zodat de ideeën voor horeca gerealiseerd kunnen worden. Door wijziging van het gebruik van het gebouw op te nemen in de horecagebiedsnota wordt ook verstrekking van licht alcoholische drank mogelijk. In de aanloop naar het her-ontwerpen/her inrichten van het Ammersooiseplein dient ook de mogelijkheid van een terrasfunctie onderzocht te worden. Aandachtspunt: • Sociale hygiene en Café bedrijf diploma. • Lokale slimme inkoop. Gebouwaanpassingen Voor het gebouw zijn een aantal aanpassingen noodzakelijk om het gebouw multifunctioneel in te kunnen zetten en toegankelijk te zijn. Deze Toegankelijkheid openbare gebouwen zoals beschreven in het Handboek voor Toegankelijkheid wetten & richtlijnen dienen getoetst en begroot te worden. Denk hierbij aan een mindervalide toilet en de drempels. Als stichting De Nieuwe Banier willen wij nadenken hoe wij ons gebouw als voorbeeld in de wijk in stappen naar energieneutraal kunnen gaan. De schoonste en goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt ! Momenteel is de energie rekening geschat op € 22.000 tot 23.000 / per jaar voor Gas en Elektra. Dit bedrag zouden we graag op een andere manier willen inzetten. Al het geld wat je niet kwijt bent aan de energierekening kun je investeren in het exploiteerbaar maken van het gebouw en zijn activiteiten. Aandachtspunt: • Open gesprek over het energiezuinig maken van het gebouw met de betreffende partners bij de gemeente.

Zakelijke leiding

De zakelijke leiding zien wij als twee seperate functie (1,5 fte) welke gezamenlijk uitvoerend belast zijn om de visie van het bestuur in dagelijkse taken uit te voeren. In de agendapost van juli 2013 gereserveerde begroting is een bedrag opgenomen van € 48.000,00. Gezien de zwaarte en de omvang van de taken is dit bedrag niet haalbaar om hier voldoende capaciteit aan te trekken. Aandachtspunt: • Voldoende financiële middelen ter bewaking van het consolidatieproces. Het bereiken van bewoners ontstaat in eerste instantie door ontmoetingen in de wijk middels communicatie op allerlei niveau; posters, flyers, socialmedia en door de programmering. De uitvoering hiervan is terug te lezen in ons communicatieplan wat in de basis is opgezet als programma van eisen en wensen. Aandachtspunt: • Website beheer en onderhoud social media. • Actueel houden van gegevens en toetsing in de samenleving. 11

TEKST: ARIANE LELIEVELD | ELLEN SCHOLL

Communicatie


Financiering UITGANGSPUNT (basis werkplan)

Financiële waarde

Maatschappelijke waarde

Goede doelen

Puur donaties of subsidies

donaties/ Subsidies en inkomsten uit de markt

louter impact

Social Enterprises

75% inkomsten uit de markt

Winst volledig geherinvesteerd

impact voorop

Winst beperkt uitgekeerd

Gewone bedrijven

MVO+ in de kern van het bedrijf

puur financieel gedreven

bron: Social Enterprise NL januari 2014 Mark Hillen, Stefan Panhuijsen, Willemijn Verloop 2013 – opstart middels kwartiermaken

STICHTING DE NIEUWE BANIER

financiën voorop

Het bovenstaande schema laat de propositie zien van de De Nieuwe Banier als bewonersbedrijf. Impact staat voor op waarbij vooral de nadruk is hoe wij als samenleving gezamenlijk optrekken naar een duurzame houdbare economie. Zowel in balans met onze omgeving maar ook in balans met samen inhoudelijk vormgeven aan een circulaire samenleving. Om te leren van elkaar is het van belang dat de overheid, ook financieel, betrokken blijft bij De Nieuwe Banier. Een bewonersbedrijf in een stedelijke wijk zoals de Agniesebuurt, in de nabijheid van het centrum van Rotterdam, is meer dan de verhuur van ruimtes voor staande organisaties en initieële bijeenkomsten. De charme en de aantrekkingskracht van de Nieuwe Banier draait om de bewoners. Op dit moment is De Nieuwe Banier een gewilde plek voor velen, omdat wij een groeiend voorbeeld zijn van betrokkenheid en sociaal ondernemerschap. In deze vernieuwende visie op het vormgeven aan de WIJ-samenleving willen wij uitwisselen van kennis en middelen. En vragen wij ons keer op keer af What’s in it for us!

Begroting 2014

TEKST: ARIANE LELIEVELD | ELLEN SCHOLL

Zie bijlage Aandachtspunt: • Besluitstuk deelgemeente Noord U2013-1376-HD-fw[A], 6 juni 2013. • Overgang 2014 naar 2015 met behoud van bestaande huurders voor voldoende financiële dekking.

12


SLOT xxxx

Najim Afkir

Wij als bestuur hebben tezamen een maatschappelijke missie. Het maximaliseren van maatschappelijke waarde dragen wij uit met het opzetten van het bewonersbedrijf De Nieuwe Banier. Dit is een andere benadering dan tot nu bekend is. Hiervoor hebben wij ruimte nodig, het vertrouwen van de overheid en voldoende tijd en middelen waar wij als oprichtingsbestuur een stevige basis leggen voor de toekomst. Wij zien onszelf wel als gelijkwaardige gesprekpartner in het mede vormgeven van de toekomstig stad. Met een goede zakelijke leiding die de verantwoordelijkheid uitdraagt van het stichtingsbestuur kunnen wij gezamelijk verder vormgeven aan het opzetten van dit bewonersbedrijf De Nieuwe Banier.

Ariane Lelieveld

Door de afronding van dit visie document is de basis gelegd voor het opstellen van een werkplan voor de komende vijf jaar.

davidson rodrigues

TEKST: ARIANE LELIEVELD | ELLEN SCHOLL

Mick Otten

Ellen Scholl

Wim Wiegmann

13 Stichting de nieuwe banier bestuur@denieuwebanier.nl

De Nieuwe Banier visie 4.1 digitaal  

Visie van De Nieuwe Banier. Wij willen ons als ambassadeur naar de WE-samenleving, naast de overheid richten op het algemeen belang van onze...

Advertisement