Page 1

Du

får én kontaktperson å forholde deg til når det gjelder din bolig og dine omsorgsbehov, og en enklere hverdag som gir deg mulighet til å bruke tiden din på det du selv ønsker å prioritere. I tillegg får du mange andre fordeler som kunde hos oss.

Din House Manager sørger for at alle servicetjenester og leveranser utføres prosfesjonelt til avtalt tid.


Fra og med den dagen man flytter inn i sin første bolig, til den dagen man flytter ut av den siste, vil det alltid være praktiske oppgaver som må tas hånd om daglig, ukentlig og årlig. Enten det gjelder å ta vare på det eksisterende eller utvikle bolig og eiendom i forhold til egne behov og muligheter. Vårt medlemskap sikrer deg tjenester og leveranser som ivaretar hele verdikjeden fra drift og vedlikehold av din bolig, til å dekke dine varierende behov for omsorgstjenester. Sammen kartlegger vi og tilrettelegger for dine samlede behov.

MEDLEMSFORDELER • • • • • • •

Én kontaktperson / House Manager for alle ønskede leveranser En plan for forvaltning og utvikling En driftsavdeling med konkurransedyktige betingelser og kompetanse på alle typer håndverkertjenester. Stordriftsavtaler med noen av markedets beste betingelser Skreddersydde tilbud på tjenester og produkter Administrasjon av arbeid og underleverandører Regelmessige statusmøter for gjennomgang av leveranser og avtaleforhold


HOUSE MANAGEMENT Livet består av ulike faser og behov, og boligen gjenspeiler disse enten man leier en leilighet, kjøper sin første bolig eller vurderer å bytte ut den store eneboligen med en mer praktisk leilighet i forhold til alder, helse og behov. Boligen er for mange den største investeringen en gjør, og i fremtiden vil det være enda større krav til å forvalte denne investeringen på en optimal måte.

FORVALTNING »» Driftsmessig forvaltning av eiendommen »» Fortløpende vedlikehold og utbedringer »» «Servicehefte» for boligens beskaffenhet

HÅNDVERKSTJENESTER »» »» »» »» »» »» »» »»

Tømrere Malere Gartnere Flisleggere Elektrikere Rørleggere Vaktmestere Anleggsgartnere

OMSORGSTJENESTER »» Bistand til daglige gjøremål »» Renhold »» Hjemmehjelp »» Hjemmesykepleie

TOTALFLYTT »» »» »» »»

Hele flytteprosessen Styling av bolig før salg Nedvask ved utflytting Diverse oppgaver i ny bolig, som f.eks bytte låser, interiørtips, maling etc.


Den Gode Nabo - House Management AS Besøksadresse: Oksenøyvn 14, 1366 LYSAKER Postadresse: Postboks 39, 1335 SNARØYA Telefon: 991 18 842 Epost: post@dengodenabo.no

OM DEN GODE NABO Den Gode Nabo har siden 2006 levert service­ tjenester og leveranser innen forretningsområdene House Management til privatmarkedet, Facility Management til bedriftsmarkedet, samt Skade­ service til forsikringsbransjen. 24

ENS 1 DAG I 201 8. JUL

GSLIV NÆRIN

ster e n e j t r s Butleig busines blir b FREDAG

LENT DN TA

ll, agesteg på lp: H n ushje shoppi r Luks erens og tjeneste n er rt et jo sk onopol e nordmen Vinm adig fler slippe. st er og få m tn å so r for g: Gar betale er øknin hannesen og Merkder Geir Jo ktmester-ere grün setter va for nærm (31) omtjenester ner. butlerlioner kro ti mil

| LØRDAG

elnicka

i et ligger

terbed

itekt

apsark

Rasa

Tips oss spennendom navn på grunder@finae gründere: nsavisen.no

og Sim

Landsk ligELP. l. de dag EHJ kjøper han. og HAGnter lavende , sier e pla at folk R DET: trend tjenestene engelsk med av E KOSTE septer Den dagse pirert som SÅÅ MY Ins anske kon t han Da kroner, s, 3500 starteår siden. iepri IDSLIV amerikervice nement: gere tim jons5,5 r i fam ARBE totals nabo for gartne e med Q Årsabonprosent billiadministras gode han som jobben te han gir 10–20 møte- og KLINT en re også bet stil MARIA re opp . Da slik bevarer dle, leve på job irmaet ferdig e var noe lave OSLO ret kostnader. e nabo opp tskundene l vi hans og gå » lief en var det ikk Og sva god men å ska på ren «butler n hag rsmål omne gjøre. selskapet Q Den til abonne enklere. nder: noe en bile res sier kel spø tsku kun er tar fra utfø e nøk men han polet, og parker mer ja. I dag kker seg olet til at jobb kanfor abonne tner, praktisk stre er klere , epris Jølstad kapet var n: Gar som monop dle oppdrag på Vin nge millionatte Tim375 kr/time et, livsforen Mortengner. for sels tømmer Q l han tur ber i hus Snekker, murer han handle d til ma 26 ans ter, på Frostad job o og ska emål n: er, Jøl nab kunderr gjør murarbei Blant deapsarkiteklere, gjør420 kr/time flislegg tleder for e tre ner, Q god . gart Den til én av for. Betalekreditt- kroner vi landsk e, ma kenProsjek anleggs imen: rer t t blik mat r fas dens ege tilbake finner re, mu ggere, rere, Q 550 kr/t jekter. oppmøte med vle tne ihandle d kun leveres per tapetse re pros me rene. - gar rere, gultekkere, e, elektr g- stør 90 kroner han som d matva omset tøm ger mva. Sal , tak Pluss il. lusive kort, men me o hadde lioner slagere e, rørleg tler». Wang iceb eksk serv er er tilsam gode nab 9,6 milantallet flislegger en «bug Finn anse på Alle pris og i pet arli Den økt kere dsansv all kom dent ut ekord og har 9 til 26 ningsr i 2010 i 200 marke at de har ter sjel ører. set ter der t and kroner fra åtte rtjenes r hev ouse, og erlever spesiel ansatte tmeste som økem inh filerte til und et lite Endring dag. ene er vak 0 Pal jobberVi er i mange pro Wang 2009 t 201 49,1% – Det å tjenestleder Jan – 2010 , sier 6,4 r på med sm Resulta r lig de ment teføljenm som stå ger 9,6 og de sier dag krone 0,4 er detsom seg n i por hve han leg er Millioner ekter 0,0 mest, 0,4 e t nav sinnt n nktet avsløre 0,0 (34). angspu id inntek . Men uten å isten. Meav kunden for Drift sresultat Drift n og e ene som I utg st sol del før skatt i bile terme se tjenest er stadign kun til at fler soner ol. Resultat vin rene med dis også eller per i rullest bene opplev familie matva en lysgrå ba ham kjøper Palm sitter reste job vanlige mange eldre fra seg r frem kunde ppingsæ ifølge de at den velt at vaske- eksempel en kke Sho t. e. En er de talleremed plu rtsjakk til rens. nopole s ofteredet så tra mer enn rkere Hva rt? ins mo å d ste spo e pe gjo me Vin tilt sek har å kjø stadig g spiller dere må vær skjerm lse. ta den ender på har bes Valpolirin velger Vårt de – Det mers flat nevære r i realise spo r turen je kun , Ripasso i. Flasbar is et tom hjelp. for selv . 50elle til. Hv re opp do på En tred rødvin Viticoltorog levebehov ner han r ikke det treet Ninten er å kjø hytta ... se en me strekke flaskerTommasi 0 kroner e r inn, – Ell nfor en å ren 100 en pe fell s så gjø ute cella, ner. ter 120 t om – Tid kan slip snøen ble bed nærmereskal du kene kosca. 580 kro seilkur da man ler ta et m. da vi se på i teak. Da gjør! Pal ringen no ras dn. og heldet, sier du ter ter .klint@ dratme godt hva (31) man maria esen re kva veldig rend vite megat Johann e yng setter s stad Ser en r Geir er alt fler takt. og ren n Jøl Gründetil at det tar kon egen Rødvin » Morte r legger sker somner på min «Butler pe me menne har ven ker å kjø mega– Jeg øns er i en som vi alder Vi tror fritid.

–N

as de Nabo Den Go nagement Ma House

29. MAI 2010

30 Lørdag

døy og på Byg

bloms

ona Hm

icka Hmeln

gründerin

geir joha

nnessen

Drømm naboenee- ■■Selska Den Gode

p:

Nabo – House

tervjuet

(30) og jan

therkels

en (33)

■■Forret

Management

BUTLER

Gi privatp

E:

sen og Jan Geir Johannes Therkelse en av deres n, eller leger, fikser 13 andre koltil eiendeler alt fra eiendom . FOTO: EIVIND

ningsidé:

ersoner

og bedrift

er en enklere

hverdag

Vi ønsker å være våre kunders unike leverandør innen de enkelte forretningsområdene, og bestreber oss til det ytterste å ivareta våre kunders krav, ønsker og behov med målsetning om et langsiktig samarbeid. Vi ønsker å være den gode nabo også for deg som pr. i dag ikke ønsker å inngå medlemskap. Vi tilbyr deg derfor våre tjenester og leveranser slik at du kan gjøre dine egne erfaringer med oss som leverandør. Vår målsetning er at dette vil overbevise deg om fordelene ved et medlemskap, og på sikt bli et fornøyd medlem hos Den Gode Nabo!

YGGESETH

De gjør alt fra til å pusse å klippe hekker og opp kjøkkene skifte lyspæ til hytta o g se til dine g t, ettersende smo rer kingen amle fore ldre.

– Det var

Jan Therkelspent sagt, Geir. Jeg blir en Geir Johanneog tørker vekk helt rørt, sier en usynlig – Har dere ssen har absolutt tåre. akkurat ikke» fått noen – Vi svart vært gründer på spørsmå spesielle naboopp let om han «nei, hanistanhar kjøpt julegave alene. drag? r for kunne De to makkern til smoking kjæresten hans, en soldat i AfgNabo – House e driver til Sørlande og vi har selskape sendt en Manage t fordi eieren t Den Gode den hjemme på ideen ment. Johanne . Dessuten først, men meter måkte vi hadde glemt Therkels en hans kort tid etter ble ssen kom dagligesnø fra et tak i løpet av 6.000 kvadratlederen, – Jeg har medeier og forretnindaglig leder én helg, som hus noen vokst sier den gspartne familie, ganger fordiogså har kjørt r. rie men for opp i en anleggs og fem år siden familief eierne har innom et gartner oretaket - oppkjørgjerne ville at det hoppet . Jeg ville å anlegge skulle værevært på feselen. drive med jeg av og rydde hjulspor mer enn i hager, Så satt han i sier et opplegg seg ved tegnebo Johannessen. Skal inn på bedrift rdet og skisserte Vi møter ble stadig . Men han de to gode smarkedet avbrutt på naboene Bygdøy, telefono av i et gammel et hus som ppringn inger tidligere t hus fra sin far som lurte døde Sveintilhørte nå avhvorfor på han Erik Bakke («Vaskeute og jobbet. ikke var Bakke») . Nåværen – Det tok litt tid. Ane Erikssonde eier er lege ville ha rammev Jeg . Hun er travelt opptatt erket ordent en me, tre lig som er mye familiemor røm Denne ideenpå plass. , lett den s på tiske, men handler ikke – Her ordnerfarten. bare om malaks d kun vi blant ta vare på også om hvordan det prak-Sal hagen, sørger me annet ger fikset,aler kundene jeg skulle r. kranen for leg konsept . Jeg ville std holder at klare gne som drypper orden å bet på skape et skifter lyspærer Jøl tradisjon bakgrunten modern blir på Fro på boblebadet ven og har er. Det bærern av gode, gammel iet kontakt . Det er ofte kvinnenutendørs og Mor både dlekur dagsee ffer tene våre » med, sier preg Ska e i huset tler i hannavnet ogen sierrJohanne vi . «Bu blåav, bæ tikk tjenes- satte.I fjor vokste firmaetTherkelsen. ssen. DAGFikser Mye fra fire til r og alt – uanset essebu MID fjorten ande samarb kompetanse har tete ikatt Forretn del ingsidee elektrike eider og leier inn de internt, mens n er å forenkle t på bakepokor folk som re og spesialis har råd hverdag ter som – Vi har rørleggere. brukt fem kreditten avtale, enten omtil å betale for seg. en for vatmark år på å De tegner årsavtal ett enkelt edet, og e, og fra sommer få fotfeste på primer å forholdefår én person oppdrag eller en de samme tjenesten en av vil og ett telefonn advokat e seg vi kunden um- pulter skal jo ikke til bedriftsmarked tilby e trenger til. Når det dukker bruke et. En hjelp til bare å ringe. i hverdag opp noe tingeneeller henge opp bilder.tiden sin til å justere en, er det og – Vi gjør Han fikser alt fra småting tar seg betalt for likehold ene, sier det, så tar de store e hager og å vedJohanne vi oss plante hekker ssen. av til å måke Den gode levere matvare snø, nabo turerer r, skifte dekk på 350 kroner fakbilen, snekre, time. I rydde i per tillegg garasjen komme merver , pusse båt, totalreno r diavgif t. Og for spesialk dine gamle vere kjøkkenet ompeta eller stikke nse interiør Johanne foreldre fordi innom design og som hvor du ikke ssen. alt kan fikses noe snekrin møbelhar tid, Therkels g, er timepri sier midthøyere. Med disse mer. ved en legger på treet sen Vi Dessuten er vi hjelp av ett telefonn til: – Vi er i jungelen prisene er selskap svært kler um- regner – Vår største en virkeligen servicebedrift av et dannet. oss pent, snakker opptatt av seriøsite siviløkon som gjør god nabo konkurr servicetilbydere pent Du t. om Therkels alt som men nå ser vi at ent var svart . hadde hjulpet logo grisekjøvil aldri se en av og oppfører oss ning på 8 millione en med våre syv deg med. Og det som skillerstadig flere vil gjøre arbeid, re, bedyrer biler med resultatgrad på r kroner på topplinjen omsetvi var først oss det Johanne 10 prosent. en og en ssen. Men en ute med fra konkurrentene,hvitt. En naiv å tilby komplet start er at år siden liten titt på regnska viser over te tjenester Selskapet omsatte tap av en halvann pstallene for tre i fjor og hadde en omsetni en resultatm for 6,5 millione ng på 6,7 million kroner – Vi brant r kroner argin på oss skikkelig millioner kroner. i nessen. 7 prosent. , innrømm I år er JohanOg da vender samtale n over på hva det

en advokat skal jo ikke sin til å justebruke tiden eller heng re pulter e opp bilde r

Vi kler oss pent, snak oppfører ker pent og oss dann et

Vi i Den Gode Nabo vil gjøre vårt ytterste for at du skal bli en fornøyd kunde, og ser frem til din henvendelse på post@dengodenabo.no eller tlf. 99 11 88 42, så får du en snarlig tilbakemelding fra din fremtidige kontaktperson, enten det gjelder din bolig eller dine omsorgsbehov – eller begge deler!

DN 8. juli 2011 Finansavisen 29. mai 2010

HOUSE MANAGEMENT

FACILITY MANAGEMENT

www.dengodenabo.no

SKADESERVICE

Brosjyre House Management  

Din House Manager sørger for at alle servicetjenester og leveranser utføres prosfesjonelt til avtalt tid.