Page 1


TARTALOMJEGYZÉK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

7

LAURA LEE ELŐSZAVA

11

BEVEZETÉS

19

1. FEJEZET

A KORSZAKVÁLTÁS Állapotváltozások a Nullponton

2. FEJEZET

Az anyag, az energia és a Fény 3. FEJEZET

239

AZ ELVÁLASZTOTTSÁGTÓL AZ EGYESÜLÉSIG Az igazság holografikus üzenete

7. FEJEZET

203

A NULLPONT ÜZENETE Lehetőségeink magkristálya

6. FEJEZET

177

GABONAKÖRÖK A változás rezonáns jelei

5. FEJEZET

121

AZ INTERDIMENZIONÁLIS ÁRAMKÖR Tudathálónk

4. FEJEZET

39

A TEREMTÉS NYELVE

269

RÁÉBREDÉS A KORSZAKVÁLTÁSRA Összegzés

281

UTÓSZÓ

287

JEGYZETEK AZ OLVASÓHOZ

293

SZÓMAGYARÁZAT

297

ÁLTALÁNOS BIBLIOGRÁFIA

305

A SZERZŐRŐL

307


KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Lehetetlen volna név szerint megemlíteni mindazokat, akik k ö z ­ reműködtek A kollektív beavatás létrehozásában. Mindenki, akinek életútja összekapcsolódott az enyémmel, valamilyen m ó d o n hozzá­ járult ehhez a tanításhoz; mind tanárom volt az együtt eltöltött idő folyamán. Legmélyebb hálám azoknak, akik hittek ebben a munká­ ban, és türelmesen vártak az eredeti kézirat I 9 9 I - e s rejtélyes eltű­ nését követően is. T á m o g a t á s o t o k , őszinteségetek és életetek több­ féle formában tükröződik vissza a Korszakváltás szövegében. Legőszintébb köszönetem: Paul és Laura Lee-nek, barátságotokért, és támogatásotokért. Laura, külön k ö s z ö n ö m éleslátásodat és a kollektív beavatás fogalmá­ nak megalkotását. Drunvalo Melchizedeknek, hogy nagylelkűen megosztottad ve­ lem az Elet Virágát, és a Mer-Ka-Ba tudományát, és hozzájárulásodat ehhez a munkához. Köszönet a legfontosabbért, barátságodért. Sananda Ra-nak, zenédért, kalandvágyadért és barátságodért. T ő l e d tanultam hogyan utazzak a harmadik világ országaiban, és hogyan vezessek biztonsággal másokat a F ö l d S z e n t és Megszentelt Helyeire. Sharon és Duaine Warren-nek és a G a b o n a k ö r Kutatóközpont arizonai részlegének, őszinteségetekért és támogatásotokért. Időtök


és hajlandóságotok a közreműködésben felbecsülhetetlen számom­ ra, barátságotok megtiszteltetés. G i l és C a r o l Grey-nek, támogatásotokért, közreműködésetekért és bátorításotokért az „erőpróbát jelentő években". Közösen eltöl­ tött időnket, csakúgy, mint barátságotokat nagy becsben tartom. Sylvia Bradennek, édesanyámnak, türelmedért, melyet egyénisé­ gem kialakulásának évei folyamán tanúsítottál, és az új elképzelések iránti nyitottságodért. Szereteted többet jelent számomra, mintsem valaha is ki tudnám fejezni. Továbbá szeretném megköszönni Alex Gray-nek, hogy hajlandó volt a „ S z e n t T ü k r ö k " néven ismert látomásos illusztrációin keresz­ tül megosztani „életkeresését". Alex, nagylelkűséged, amellyel meg­ engedted számomra, hogy megosszam ezt a munkát másokkal, segí­ tett átadni az emberi tapasztalat elevenségét. Dan Winter, köszö­ nöm Neked, amiért segítőkészen megengedted, hogy idézzek mun­ kádból, A szív ábécéjéből,

megerősítve a Föld, a szív, az agy, a sejt és

az immunrendszerek közötti összehangolt kapcsolatokat. Munkád kézzelfogható kapcsolatot teremt a belső tudással mindazok számá­ ra, akiknek életét megérinted. Fohász a tisztaságért és egyértelműségért G r e g g , hálát adok az alkalomért, hogy egyként fogtunk össze, szívben és lélekben, azon idő alatt, míg a Kollektív beavatás c. műveden dolgoztál. Te lebegtél lelki szemeim előtt, miközben összeállt ez a tanítás. N e k e d ajánlok minden szeretetet és megértést, ami csak eb­ ből a szövegből eredhet. Neked, aki új tudást nyitottál meg. Valahányszor valaki felidéz egy emléket, hidat ver a hozzá legköze­ lebb álló személy számára, hogy annak is hozzáférhetővé váljon az az em­ lék. Úttörő vagy, aki a Korszakváltás fölött bábáskodik, és olyan helyre terjeszti ki az emberi tapasztalás határait, amely azelőtt teljesen ismeret­ lennek számított... Általad hozzuk létre a most születő új világot. Kedves Olvasó, tőled pedig nyitott szívet és nyitott szellemet kérek, hogy ez a tanítás kibontakozhasson előtted. Türelmet és megértést kérek szavaimért, ha ezek nem a Te szavaid. Kérlek, olvasd

* * A l p h a b e t O f T h e H e a r t - aford.


a szíveddel is, ne csak szellemeddel, és érezd a minden szó és min­ den gondolat m ö g ö t t húzódó szándékot. M a g a m t ó l pedig bölcsességet kérek, hogy rátaláljak azokra a sza­ vakra, amelyek számodra is jelentőséggel bíró formában adják át a Korszakváltás dokumentumait. Szavaim talán aggodalmaidhoz szól­ nak, és még fel nem tett kérdéseidet is megválaszolják. Fohászkodom a bölcsességért, hogy felismerjük az igazságot, és kérem hozzá azt az erőt, mellyel mindezt egységben és szeretetben élhetjük meg mindennapi életünk során. Barátsággal és szeretettel


A N U L L P O N T MEGHATÁROZÁSA:

Egyre fokozódó mennyiségű vibrációs energia kapcsolódik össze az anyaggal; amint a vonatkozó értékek jelzik, az anyag mennyisége a nullához közelít.

A megfigyelő vagy kívülálló számára a világ a nullponton rendkívül nyugodtnak látszik, ám eközben a résztvevő pontosan azoknak a határoknak a kvantumszintű átformálását tapasztalja, amelyek magát az érzékelést határozzák meg.

Földünk és a testünk éppen ezen változás nullpontjának megtapasztalására készül. E folyamatot a régiek egységesen Korszakváltásnak nevezték.

Aw R A A Fény feltámadása

V E Y ATA T I M S H A L BOW

Ajtó nyílt a tudás és elmélkedés kimeríthetetlen területére

Tow

V A AW R A

Ismét él a Jó világossága (Egy ősi héber nyelvű szöveg beavatási "kódjai" nyomán.)


gy érzed „felgyorsult" az idő? Változásokat tapasztalsz álommintáidban, és álomállapotaidban, „belső űrbe" zuhansz néha alvás közben, máskor erőteljes és élénk álomtevékenységet tapasztalsz? Érzelmeid és kapcsolataid elmélyültek? A déjà vu hétköznapi tapasztalat számodra? Mi a helyzet azzal a bizonytalan érzéssel, hogy valami más most, hogy valahogyan már átélted ezt korábban? Talán boldog leszel, ha felfedezed, amint én is, hogy nem csupán képzelődsz. N e m vagy egyedül. Es ezeknek a ta­ pasztalatoknak nagyon is valós okai vannak. A különböző forrásokból felhalmozódó bizonyítékok azt érzé­ keltetik, hogy ezek a jelenségek, bár talán lélektaniak, élettani és geofizikai összetevővel is rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy a F ö l d belsejében zajló változások hatnak testünkre, mert a kettő finom fi­ zikai módokon kapcsolódik össze. Olyan finoman, hogy legtöbbször nem is vagyunk tudatában en­ nek a „köteléknek". Egészen addig, amíg föl nem fedezzük magában az életben, például sok faj termékenységi időszakaiban, amelyek az árapályhoz vagy a teliholdhoz kötődnek, vagy a mostanában fölfede­ zett — különleges szerepet betöltő agysejtben — a magnetit-ben, amit nagy mennyiségben találtak emlősök (az embereket is beleértve) és madarak agyában. Ez ráhangolódik a F ö l d mágneses erőterére és vissza is hat arra. A magnetit segíti a postagalambokat a hazatérés-


hez, a tenger élőlényeit vonulási mintáik követéséhez. Ez lehet a kulcs annak megértéséhez is, hogy néhány ember és állat miért érzé­ keli a földrengéseket előre (ösztönösen megérzik a mágneses erőtér helyhez kötött változásait, amelyek órákkal vagy napokkal a rengési eseményeket megelőzően jelentkeznek), és talán ahhoz is, hogy mi­ ért a /ry-vonalak — a F ö l d mágneses erőterének természetes vonalai — mentén rendeződnek a pihenő juhok. Rá vagyunk hangolódva az erővonalakra, és ez hat ránk. M i f é l e — a F ö l d belsejében jelentkező — változások hatnak ránk? E z e k a változások ciklikusak, emberi mérték szerint rendkívül széles időhullámokban jelentkeznek. Ez az egyik oka annak, hogy többnyire nem vesszük észre ezeket a változásokat. Korábbi kor­ szakok tanúbizonyságainak vizsgálatához a földtani rekordok a leg­ megfelelőbbek, a könyv, amelyet maga a F ö l d őrzött meg. A tudo­ mány keveset tud arról, hogyan olvassa ezeket a korszakokat, vagy hogy mit is jelentenek. Ezeket az adatokat talán azoknak a korábbi kultúráknak a feljegyzései tartalmazzák, amelyek átélték ezeket a korszakokat. Ú t t ö r ő jellegű kutatómunkát folytat G r e g g Braden, aki összeve­ ti a kétféle feljegyzést, és az eredmény nemcsak izgalmas, hanem fontos is (amennyiben igaza v a n ) . Braden szakmai pályafutásának és személyes élményeinek nagy szerepe van ennek az új bizonyíték­ nak a felismerésében. Korábbi — számítógépes rendszertervezői és geológusi — tapasztalatai vezették a földtani rekordokban fellelhető geofizikai korszakok bizonyítékának felismeréséhez. Két gyermek­ kori halál közeli élménye, és azok az évek amelyekben túrákat veze­ tett a világ szent helyeire, ösztönözték a különféle ősi kultúrák templomainak, szövegeinek, mítoszainak és hagyományainak tanul­ mányozására. Braden úgy találta, hogy a korábbi kultúrák nem csupán átélték ezeket a korszakokat, és feljegyzéseket hagytak ezekkel kapcsolatos ta­ pasztalataikról, hanem hasznosnak is találták őket amennyiben meg­ könnyítették a magasabb tudatállapotok elérését. Annyira hasznos­ nak, hogy a korszakok között templomokat terveztek és építettek, vagy olyan természetes helyeket alakítottak át, amelyek ugyanazokat a


geofizikai, ciklikus állapotokat mutatják, amelyek a Földön ma expo­ nenciális ütemben alakulnak át. A korszaknak ezt a pontját Korszakvál­ tásnak nevezték. Sőt, mi több, az utasításokat is ránk hagyták.

AZ 1. SZ. G E O F I Z I K A I F E L T É T E L : A FÖLD VÁLTOZÓ A L A P F R E K V E N C I Á J A

A F ö l d háttér-alapfrekvenciája ér- vagy szívveréshez hasonlítha­ tó. Bár a kutatási eredmények ellentmondásosak, annyi bizonyos, hogy ez a „ p u l z u s s z á m " változik. N e m tudjuk, milyen mechaniz­ mus szabályozza ezt a „ p u l z u s s z á m o t " , és hogyan hat ránk. Braden azt sugallja, hogy ez a változás jelentőségteljes, amennyiben a F ö l d frekvenciája hatással van ránk.

A 2. SZ. G E O F I Z I K A I F E L T É T E L : A FÖLD GYENGÜLŐ MÁGNESES ERŐTERE

Elfogadott, hogy a F ö l d mágneses térerőssége gyengülőben van. Bannerjee professzor, az új-mexikói egyetem tanára szerint az erőtér az elmúlt 4 0 0 0 évben korábbi erősségének felére gyengült. M i v e l a mágneses póluscsere egyik előjele éppen a jelenleg is tapasztalható gyengülés, sokan úgy gondolják, hogy újabb póluscsere esedékes. Braden úgy gondolja, hogy ezek a ciklikus Korszakváltások össze­ függésben állnak a póluscserével; hasonlóképpen, a földtani rekor­ dokban mutatkozó mágneses póluscsere pedig jelöli a történelem korábbi Korszakváltásait. Ha széles időskálán ábrázoljuk, jó néhány akadt már belőlük.

A FÖLD M Ú L T J Á N A K KÖNYVE

A földtani rekord nagy könyvhöz hasonlítható, melynek üledékes lapjai rögzítik a múlt eseményeit. A mágneses póluscsere mindig otthagyja nyomát a tengerfenék szétterülő sziklazátonyaiban; az egykor képlékeny láva vasszemcséi az északi pólus irányába rende­ ződtek, mielőtt a kőzet kihűlt, és megszilárdult. M a , fúróminták se-


gítségével, képesek vagyunk kiolvasni, hogy a mágnes-szemcsék északi irányú igazodása időről időre l 8 0 fokos fordulatokat mutat. E g y 76 millió éves periódusra 1 7 1 póluscserét állapítottak meg; eb­ ből kilenc az elmúlt 4 millió év során zajlott le. „ A z a gyanúm, hogy a mágneses körhinta' nagyon gyorsan beindul, valahányszor a F ö l d mágneses erőtere a nullpont közelére gyengül, majd lassan ismét helyre billen" — írja Braden. „A póluscsere lehet, hogy hamarosan bekövetkezik, de lehet, hogy csak évezredek múlva; lehetetlen hajszálpontosan eltalálni a helyes időpontokat a földtani rekordokban" — állítja Vince Migliore, a Geo-Monitor Newsletter szerkesztője. „ D e azt tudjuk, hogy a F ö l d mágneses erőtere — ismerve erőssé­ gének változását a legújabb-kori földtani múltban — ma már csak tö­ redéke annak, ami a történelem során volt." M e n n y i ez most éppen, IO-es skálára vetítve, ha az 5-öst vesszük átlagnak — kérdeztem tő­ le. A válasz: 1 , 5 ! M i t tudnak a tudósok ennek hatásairól? Migliore szerint gyakran előfordul manapság, hogy a mágneses pólusok nagymértékben elmozdulnak. Léteznek beszámolók olyan — irány­ tűkkel érzékelt — mágneses anomáliákról, hogy 1 5 - 2 0 fokos eltérést is mértek az északi mágneses p ó l u s h o z képest.

A TEMPLOMOK ERŐMECHANIZMUSA

Braden sok — szokatlan mágneses térerősséget és frekvenciát mu­ tató — ősi templomot vizsgált meg. Az l 8 0 0 - a s évektől kezdve egé­ szen napjainkig több leírás is arról tanúskodik, hogy az odalátogató csengést és bugást hall, különös izzó ragyogást lát, és szikrákat ér­ zékel a megalit állókövek, vagy a K h e o p s z piramis közelében. Új-mexikói lakosként Braden tekintélyes időt töltött az Egye­ sült Államok délnyugati részén található „templomokban". (Braden rámutat, hogy amit más országokban templomoknak hívnak, azt itt többnyire „indián romok"-nak nevezik.) Ez már eleve meghatároz­ za, hogyan gondolkodunk róluk, és miként bánunk ezzel az örök­ séggel. Az anaszázi kultúra által ezer évvel ezelőtt épített kör alakú


föld alatti kivákban

Braden különféle, megváltozott tudatállapotok

létrehozására alkalmas, azok rezonanciáira pontosan ráhangolt tere­ ket figyelt meg. Az ilyen „rezonáns t é r " nem más, mint egy üreges tér, amelynek méretei természetes frekvenciával rendelkeznek. Ez rezgést vagy harmonikus visszacsatolási hurkot indít el, ami képes egy másik frekvenciára ráhangolódni. „ B i z o n y o s kivák esetében", így Braden, ,,ez a másik frekvencia az emberi lélek".

LÁTOGATÁS EGY KIVÁBAN

Braden mesélt egy kirándulásról, amikor meglátogattak egy jól karban tartott kivát, és ott azt mondták a csoportnak, ma nem játsz­ hatnak indián cédrusfuvolán, mint régebben. „Alig vártam hogy megtapasztaljam a kiva szokatlan akusztikáját és azt a meditatív el­ mélyedést, amelyet gyakran eredményezett a fuvolaszó. Azonban ta­ lálkoztunk egy parkőrrel, aki azt mondta, a hangszerek használatát nemrég betiltották, mert néhány nappal azelőtt egy látogató, éppen ennek a kivának a közepén, egy kagylókürt fújásakor halálos agyvér­ zést kapott. A nemzeti park nem volt hajlandó további baleseteket kockáztatni." Férjemnek, Paulnak jóval vidámabb élményben volt része pont ugyanebben a kivában. Braden vezetésével Paul és jómagam napokat töltöttünk poros ösvényeken túrázva, amelyek más és más méretű és frekvenciájú kivákat, elhagyott épületcsoportokat kötöttek össze, to­ vábbá

sziklákat,

amelyek

közül

néhányat

vésett

ábrák

(ún.

petroglifek) díszítettek. Éppen ezen a bizonyos kivan mentünk át, amikor Paul megállt, és egy ideig mozdulatlanul állt, mintha belső érzékeivel figyelne valamire. Leült középen, lehunyta szemét, és „rá­ hangolódott az adásra". Az „ a d á s " — valamiféle mély érzelmi energi­ ával telítve — olyan erőteljes volt — későbbi beszámolója szerint — hogy Paul kiment a kiva szélére, leült a párkányra, folytatta a medi-

* * K i v a : S z í n e s f a l f e s t m é n y e k k e l d í s z í t e t t f ö l d a l a t t i k a m r a , a m e l y e t a pueblo i n d i á n o k k ö z ö s s é g i ü n n e p e i k e n , s z e r t a r t á s a i k a l k a l m á v a l h a s z n á l n a k — aford.


tációt, és olyan felismerésben volt része, ami egészen megváltoztat­ ta életét.

BELSŐ

MECHANIZMUSOK

Vajon véletlen-e, hogy sok templom és szentként ismert helyszín a tapasztalást megváltoztató mechanizmusokkal és frekvenciákkal bír? N é h á n y tanulmány feltárta, hogy a K h e o p s z piramis ismert fel­ sőbb kamrái jelentősen alacsonyabb mágneses mutatókkal rendel­ keznek, mint az alsó kamrák, miközben a megszokottnál jóval maga­ sabb frekvenciákat mértek bennük. Braden szerint a Kheopsz pira­ mis csak példa egy technológiára, amelyet az előző kultúrák azért fejlesztettek ki, hogy felfrissítsék ezeket a korszakok közti állapoto­ kat, az — elsősorban megváltozott tudatállapotokba való beavatásra tervezett — kamrákban. De pontosan milyen hatást gyakorol ránk a gyengébb mágneses erőtér és a magasabb frekvencia?

„ A z t a nagyszerű lehetőséget

nyújtja, hogy még könnyedebben változtassuk meg azokat a mintá­ kat, amelyek meghatározzák, hogyan és miért szeretünk, félünk, ítélkezünk, érzünk, vágyódunk és okozunk fájdalmat. Generációról generációra örökölt érzelmi és szellemi mintáinkat nagy fajsúlyú mágnesesség veszi körül a morfogenetikus mezőben. G y e n g e bb mágneses erőtérrel

körülvéve

ezek

a

minták

kevésbé

kényszerítők —

ez

könnyebb hozzáférést enged a magasabb tudatállapotokhoz, aho­ gyan testünk sejtjei „átkapcsolnak", és hangvillákhoz hasonlatosan megpróbálnak ráhangolódni a F ö l d frekvenciájára, ezáltal a mi egész frekvenciánkat is megváltoztatva."

KORÁBBI

KORSZAKVÁLTÁSOK E M L É K E I

M i n d az írott, mind a szóbeli hagyományok azt mutatják, hogy ősi kultúrák világszerte átélték a korábbi korszakváltásokat. „ A z ősi feljegyzések szerzői ránk hagyták ezeknek az eseményeknek az út­ jelzőit: azt, hogy mit várhatunk, és ami még fontosabb, egy stratégi­ át is ezekre az időkre" — írja Braden. A stratégia magában foglalja,


hogy teremtsük meg a lehető legtöbb alkalmat arra, hogy magasabb tudatállapotokba lépjünk, és az érzelmek fontosságára ö s s z p o n t o ­ sítsunk. Az esszénusok valóságos tudományt csináltak ebből. Az ősi egyiptomi misztériumiskola beavatottjai pedig, a beavatáskor meg­ határozott sorrendben járták végig a különböző templomokat. M i n ­ den egyes templomot, és megszemélyesített templomi istenséget az emberi lélek valamely jellegének, aspektusának szenteltek fel. Az adott aspektust a beavatandónak ki kellett egyensúlyoznia magában ahhoz, hogy a következő szintre léphessen.

BEAVATÁSI

SZERTARTÁSOK

Miért az érzelmeken van a hangsúly? Átvizsgálva a jelenlegi bio­ technológiai kutatásokat, Braden úgy tartja, hogy érzelmeink hatnak D N S - ü n k r e , életünk kódjára. Ú g y magyarázza ezt, hogy a D N S - k ó dolási folyamatban választási lehetőségek jelennek meg változó idő­ közönként, amelyek képesek ki- vagy bekapcsolni. Az érzelmek kü­ lönleges kémiai szerkezeteket és viselkedési formákat idéznek elő (a testben), ezek befolyásolják a sejtek kémiai feszültségét és frekven­ ciáját, és erre reagálnak a D N S - h e z hasonló molekulák. Ezért lehet­ séges,

hogy

érzelmeink

valóságos

„kapcsolóként"

viselkedjenek

D N S - ü n k ö n belül az új aminosavak létrehozásában (egyre több be­ számoló létezik spontán m u t á c i ó k r ó l ) , egy evolúciós ugrásra ké­ szülve. Az ősi bölcsesség talán sikeres stratégiát ajánl a mai élethez, olyat, ami sok szinten működik.

A F Ö L D , M I N T A K O L L E K T Í V BEAVATÁS V I L Á G M É R E T Ű T E M P L O M A

„ E g y korszak befejezését éljük meg, amely közel 2 0 0 0 0 0 évvel ezelőtt kezdődött, és egy beavatási folyamatot élünk át, amelyet több mint 2 0 0 0 évvel ezelőtt terveztek m e g " — írja Braden. „ A z el­ múlt korszakokban, megfelelő beavatásokon keresztül, ezeket a kü­ lönleges körülményeket, magasabb állapotokba (tudat- és testi álla­ potokba) való szabadabb bejutás érdekében használták fel. E z e k fel­ frissítéséhez most

nincs

szükségünk külön

templomi kamrákra.


N e m kell sehová sem elmennünk. Világméretű beavatási kamrában élünk, ezekkel a világszéles skálán jelentkező geofizikai körülmé­ nyekkel. M i n t h a a F ö l d maga készítene fel bennünket a következő evolúciós szintre." A tudomány olykor olyan eseményekről tudósít, melyekkel kap­ csolatban kevés összehasonlítási alapunk van, de — írja Braden — „ősi ezoterikus hagyományok mégis megőrizték annak ismeretét, hogy történelmünk kulcsfontosságú pillanatai idején szellemi tudás ada­ tik, félelem nélkül lehetővé téve az emberiség számára, gyors válto­ zások megélését. A mostani egyike ezen pillanatoknak. Az ehhez szükséges tudást jelenleg adják át nekünk. Saját életed készít fel a Korszakváltásra. A rögzített és megjósolt időrend sértetlen. Az idő elérkezett". Van egy kínai mondás: „ É l j érdekes korban!" Akik félnek a válto­ zástól, akiknek a lassú egyet jelent a biztonságossal, azok számára ez átok. M é g izgalmasabb a kor, ha az itt és most valamiféle jel, akár egy kedvező, ritka alkalom ablaka is lehet. Esély, amit a mában ragadha­ tunk meg, egy közös transzcendentális utazás, és természetesen le­ nyűgöző szellemi kaland. Azt gondolom, ez személyes döntés dolga. (Laura Lee számos ezoterikus magazin munkatársa. Házigazdája az Egyesült Államokban sugárzott rádiós talk skow-nak, a lelki-szel­ lemi témái folytán ismert, Laura Lee .S^ow-nak.)


9 8 7 januárja volt, egy késődélután. N o h a E g y i p t o m b a n vol­ tam, tél volt, és a hideg egyre észrevehetőbbé vált, ahogyan a nap lenyugodott a felettem magasodó csúcsok mögé. E l ő z ő este a hőmérséklet körülbelül 15 fokra csökkent, és az árnyékban, ahová a nap már nem ért el, még hófoltok is maradtak. Találtam egy sziklákból kiugró

szirtperemet,

aminek nekitámaszthattam háta­

mat, és felfelé néztem a közel kétezer durván faragott lépcsőfokból álló kőlépcső irányába, amely M ó z e s eme legszentebb hegyének csú­ csára, a Sínai-hegyre kanyargott felfelé. A körülbelül I kilométerrel lentebb található kolostor szerzetesei építették és tartották karban a feljárót; sok lépcsőt még latyakos hó borított, ami üvegesedni kez­ dett, mihelyst az esti szelek felélénkültek. C s o p o r t u n k majd kilenc órával korábban hagyta el S t . Catherine faluját, egy részük gyalog, mások tevével. A többiek már visszaindultak, hogy más útvonal után nézzenek, hogy felére rövidítsék túrájuk idejét. Jólesett lábaimat pihentetnem, miközben a durva kőlépcsőket néztem. N e m számított, melyik utat választom — tudtam, úgyis sö­ tétben jövök le majd. N e m siettetett semmi. Bár nem lepődtem meg, még mindig félelemmel vegyes tisztelet­ tel tekintettem azon körülmények sorozatára, amelyek ehhez a meg­ szentelt utazáshoz vezettek, és amelyek lehetővé tették, hogy ma­ gam lássam és tapasztaljam meg az alkonyt M ó z e s hegyén. Az első —


elektromos áram okozta — gyermekkori halál közeli élményem éb­ resztett rá, egészen szó szerint, más valóságok létezésére. Néhány hétre rá, második halál közeli élményem, amelynek során majdnem megfulladtam, emlékeztetett arra, hogy milyen lett volna tovább hagyni a folyamatot, és életemet elengedni. E t t ő l a két élménytől jöttem rá, hogy ha testemben átalakítom az érzéseket, meg tudom változtatni a külső világ érzékelését. Az ebből eredő lázas állapotok, amelyeket felnőttként éltem át, néha egyhuzamban napokig tartot­ tak. E p p kilenc héttel az egyiptomi este előtt volt folyamatos lázam, ami 40 és 42 C-fok között tombolt, hét teljes napig. Közvetlenül azután az új-mexikói Taos-ban elképesztő események sodrában ta­ láltam magam, amelyek mind a jelen pillanathoz vezettek. N e m t u d o m mikor kezdődött. N e m észleltem a tudatomban le­ zajló változást, míg csak két kérdés meg nem fogant lelkemben, amelyek egyetlen gondolatot formáltak. Ez a gondolat teljesen le­ foglalt, elzárva minden más elképzelést vagy érzést, ami akkor ben­ nem lehetett. A kérdések ismerősek voltak. M á r sokszor feltettem őket magamnak, de még sohasem kaptam rájuk választ. M i k o r ezen a sínai-hegyi estén megjelentek, valami megváltozott. Az első: Akármit is kezdek az életemmel, vajon mi lenne a legnagyobb ajándék, amit valaha is magamnak, vagy másoknak nyújthatnék? A második: Ha holnap itt hagynám ezt a világot, és visszanéznék életem­ re, és mindenre, amit megvalósítottam, vajon teljesnek érezném-e azt? A m i n t a válaszok világossá váltak, megnyugvás töltötte el teste­ met. L e m á s z t a m a peremről és megtaláltam a kolostorhoz, majd a S t . Catherine falvába visszavezető ösvényt. A háromórás visszaút alatt egyedül maradtam gondolataimmal, és körülbelül este fél ki­ lencre érkeztem meg a faluba.


Vacsorát követően a szabad ég alatt találtam magam, imába és meditációba merülve. A száraz, homokos földön ültem, imapokróc­ ba csavarva az éjszakai szállásul szolgáló kőház mögött. C s o d á l a t o ­ san tiszta, hideg, holdtalan éjszaka volt a fenséges Sínai-sivatagban, és emlékszem, azon gondolkoztam, mennyire hasonlít a hegyi éjsza­ kákhoz, amiket Ú j - M e x i k ó állam északi részén tapasztalok. M é g mindig imádkoztam, amikor elkezdett csengeni először az egyik, majd a másik fülem (e sorok írása közben is cseng a fülem), ezt pul­ zusom és légzésem hirtelen felgyorsulása követte. Valami történt! Kinyitottam a szemem és valamilyen okból az égre tekintettem, közvetlenül saját magam fölé. R ö g t ö n ezután ködszerű jelenség tűnt föl a ház felett, kiterjedt a szomszédos lakrész fölé, amitől egy­ szerű fal választott el. Felálltam, és néhány lépéssel odébb sétáltam, hogy jobban lássak, és figyeltem. Az ég még mindig tökéletesen tiszta volt, a Tejút szélén csillagok sűrű csomói rajzolódtak ki külö­ nös élességgel. A lakrészem felett lebegő felhő egyre sűrűbbé vált, amint visszatértem a verandára, hogy folytassam meditációmat. M i ­ közben lehunytam szemem, nagyon kellemetlen érzés töltötte el a testemet. Arra nyitottam ki a szemem, hogy a köd fokozatosan osz­ lik el a színről. Másodpercekkel később ugyanez a folyamat indult meg újra, csak ez alkalommal az érzés volt nagyon más. M é g mindig meditáltam, a végtelenség hatalmas érzése töltötte el testemet. A köd még sűrűbbé vált, amint leereszkedett a földre, teljesen elborított mind engem, mind a kőépület lakrészeit! (Másnap reggel kiderült, hogy a szom­ szédos szoba lakói semmit sem vettek észre az este történtekből.) Amint megnyugodtam benyomásaimat illetően, rá kellett jön­ nöm, hogy különleges lehetőség adatott meg számomra. M i n d i g is sejtettem, hogy lesz egy ilyen kedvező alkalom az emlékezésre. Azt is tudtam, bármiféle tudás is kínáltatott nekem azokban a pillanatok­ ban, ennek az estének a tanítása csak minden egyes nap megélésével váltja be majd a hozzá fűzött reményeket. Feltettem azokat a kérdé­ seket, amelyekre soha nem kaptam még választ. Testem gyors, ritmi­ kus lüktetéssel remegett. Szívverésem felgyorsult. Az élmény kivál­ totta verítéktől ruházatom átázott a hideg sivatagi levegőben.


Hamarosan megtudtam, hogy felesleges tovább kérdezni, mivel már megjöttek a válaszok, még mielőtt teljesen megfogalmaztam volna a kérdéseket. N e m kérdeztem hát tovább, elkezdtem befelé figyelni, miközben szakadatlanul zuhogott át testemen az információáradat. Egyszerre örökkévalóságnak és egy pillanatnak tűnt. Ebben a térben nem volt jelentése az időnek. ( K é s ő b b megállapítottam, hogy az egész él­ mény mintegy 2 2 percig tartott.) M e d i t á c i ó m során akadálytalanul hozzáférhettem bármely olyan információ legkisebb részletéhez, amit csak elmém képes volt fel­ fogni. O l y a n nézőpontból kezdtem látni az információt, ami tük­ rözte az egész életemen át tartó, minden dolog egységébe vetett hi­ temet. E k ö z b e n egy hang — halál közeli élményeim ismerős hangja — beszélt hozzám, s arra kért, emlékezzek majd az érzésre, amit ezek­ ben a pillanatokban élek át. Emellett emlékeztetett, hogy csak a tes­ temben létrejövő egységérzésen keresztül juthattam be a tudás eme területére. Az emlék felidézéséhez egyszerűen arra kért: érezzék! E z e n az estén tudatos döntést hoztam az életemmel kapcsolat­ ban, és ez a döntés örökre megváltoztatta a feleségemhez, családom­ hoz, barátaimhoz, karrieremhez és minden olyan emberhez fűződő kapcsolatomat, aki valaha is beléphet még az életembe. Tudtam, so­ hasem leszek elégedett az életemmel, ha újra és újra nem teremthe­ tem meg ennek az estnek a hangulatát. Azt is tudtam, e hangulat akaratlagos felidézése nem következhet csupán abból, hogy elmém­ mel g o n d o l k o z o m az érzéseimről. U g y döntöttem, hogy sivatagi imámban a nekem felajánlott érméssé válok, hogy a későbbiekben le­ gyen összehasonlítási alapom. 1 9 8 7 eme estéjén, a hideg Sínai-sivatagban éltem át első Mer-KaBa élményemet, melyben egy egész csoport tudatához kapcsolódtam, a sok és az egyetlen tudat hordozóján, a Fénytest Szellemen át. E sínai-hegyi estétől, és a rákövetkező, a bolíviai Andok hegységben tett útjaimtól, majd később az észak-perui kirándulásaimtól nyertem azo­ kat az eszközöket, amelyek tömör és érthető alakban nyújtják a mos­ tani életünk szempontjából oly fontos tudást a Korszakváltásról. Mi a legnagyobb ajándék, amit N e k e d kínálhatnék, olvasó? Azt


hiszem, a válasz egyszerű: önmagad ajándéka, teljes mivoltodban, azon kondicionált minták híján, amelyek lehet, hogy már nem segí­ tenek T é g e d . Az általam kínált könyvek, multimédiás tanfolyamok, szemináriumok és szakrális utazások csupán lépcsőfokok ehhez. Amit kínálok, részben megadja a választ a második kérdésre: Ha holnap elhagynám ezt a világot, teljességet éreznék-e? A Korszakváltás információit az elmúlt pár év során a nagyközön­ ség elé tárva, a válaszom erre a kérdésre az lenne, hogy „ i g e n . . . majdnem". M o s t azzal a szándékkal ajánlom ezt a tanítást, hogy tömör és pontos szintézist nyújtsak a naprendszerünkben, világunkban és testünk minden egyes élő sejtjében kibontakozó eseményekről — minthogy mindezek összefüggnek. Ez a célom, és őszinte remé­ nyem, hogy a könyv lapjain található információ segíti, hogy meg­ értsük a bolygó, az ember, és az egyén fejlődését. Eletünk, mindennapos örömről, fájdalomról szerzett tapasztala­ taink, és minden, amit valaha is éreztünk, érintettünk, alkottunk, vagy elpusztítottunk (de valójában semmi sem „pusztulhat el" tel­ jesen) mind egyetlen folyamatos fejlődés alkotóelemei. Ez a fejlő­ dés készít fel bennünket arra, hogy elfogadjuk a világunkban és tes­ tünkben lezajló óriási változást, és könnyedén hozzá igazodjunk. E folyamatok rólunk, belőlünk és értünk bontakoznak ki. A Korszakválí<75-ismeretanyag ajándékán keresztül egészen új szókészletet jegyez­ hetünk meg, hogy azt fejezzük ki, amit belül érzünk. Kifelé irányu­ ló megnyilvánulásainkban emlékezetünk még szilárdabb kapcsokkal kötődik a világhoz, és jóval hozzáférhetőbbé válik mások számára is. A Korszakváltás kontextust kíván nyújtani életünk és korunk tör­ ténelmi jelenségének szemléletéhez. Azt hiszem, kinőttünk abból, hogy szükségünk lenne ismert világunkat mesterséges határok men­ tén „vallás", „metafizika" vagy „ t u d o m á n y " kategóriákba sorolnunk. Ezek a kifejezések még olyan nyelven beszélnek, ami megkísérli ta­ pasztalatainkat különálló ismeretcsomagokra bontani. Utazásunk az atom kvantumvilágába, az emberi örökléstanba, a F ö l d - és űrku­ tatásba azt bizonyítják, hogy az általunk meghúzott határok ideigle­ nesek a mindenségben.


A teremtett világban nincs geológia, fizika, biológia és kémia. Egyszerűen energiaminták léteznek energiamintákon belül, mind megfigyelhető rendszereket fejez ki. Nyelvünk és hiedelmeink sok részre szabdalják azt, ami Egy, és ezzel segítik elő a megosztottság illúzióját. N e m lehet megosztottság abban, ami valójában Egy. Pon­ tosabban kifejezve: az egység világában mindent úgy kell elfogad­ nunk, mint az osztatlan E g y részét. E minták elhatárolása jól szol­ gált bennünket, és eljuttatott minket oda, ahol meg kell értenünk, hogy világunk tanulmányozásában nincsenek határvonalak. A szöveg valódi célja nem az, hogy valamilyen hiedelemrendszert elhitessen, bizonyítson vagy újrafogalmazzon, inkább egyszerűen saját lehető­ ségeire szándékozik emlékeztetni az olvasót. Bár a Korszakváltás túllép valláson, tudományon és metafizikán, felfedezheted, hogy a vallás, metafizika és a tudományok hogyan fejlődtek ki egy k ö z p o n t i tudás köré, amelyet fordítások és értelme­ zések torzítottak el. Megkérdezheted, hogy ha ez a szöveg nem tu­ dományos, metafizikus vagy vallásos természetű, akkor vajon mi­ lyen? Arra ösztönözlek, hogy a Korszakváltást, a kollektív beavatást fo­ gadd egyszerűen információként, kategória és címke nélkül, mint ami minden lehetőséget magában foglal, félretéve, hogy miként „kellene" lennie a dolgoknak. D ö n t h e t ü n k úgy, hogy másokat kérdezünk meg, de úgy is, hogy erre már nincs szükségünk. Minden, számunkra fontos válasz ben­ nünk él, tapasztalatokként, melyeket életünk mestereiként alkotunk meg. Az igazságról való térképünk abban az élő intelligenciában la­ kozik, amely testünk minden sejtjének éltető lélegzete, a létünk minden jellegében lüktető életerő. Kinőttünk már kollektív hivatá­ sunkból, hogy külső világunkat kutassuk. M o s t , a beteljesedés korá­ ban emlékeztetnek bennünket arra, hogy az igazság bennünk él. U t u n k során mindvégig velünk volt, türelmesen várakozva arra az időre, amikor végre tudomásul vesszük, és el tudjuk fogadni. Ez az útkeresés vezetett minket a tanulságokhoz, a kapcsolatokhoz, a má­ sok tükréhez, hogy elérkezhessünk oda, ahol ebben a pillanatban va­ gyunk: vissza önmagunkhoz.


Majdnem általános, hogy úgy érezzük: valami megváltozott. Va­ lami mintha más lenne mostanában. M i n d e n k i váltást érez, valami­ lyen szinten, valamilyen fokon. Ez a tömeges változás feszültsége, ami mindenkire nyugodtan vár, beállt a célpontra, és be van élesítve. Egyesek valamilyen felvillanyozó, enyhe szorongásként írják le. M á ­ sok egyszerűen kimondják azon érzésüket, hogy valami történni fog, valami fontos! M e g i n t mások úgy érzik, testük minden sejtén átbizsereg valami, azt mondják, felgyorsult az idő és életük. N é h á ­ nyan újfajta zavart tapasztalnak, mintha életükben semmi sem illene igazán a helyére. Világuk oly gyorsan változik, hogy úgy észlelik, el­ vesztették az irányítást, vagy képtelenek lépést tartani. Akiknek ne­ hézséget jelent az „elengedéssel" és a változással úszni, ezek az érzé­ sek kellemetlenek, még fájdalmasak is lehetnek. N e m tagadható, hogy a jelen kor, a most, életünk hallatlan válto­ zásának ideje. N e m számít, miféle k ü l ö n b ö z ő szinteken szemléljük a világ eseményeit. Az élet és a társadalom alapjául szolgáló rendsze­ rek — melyek meghatározzák az olyan személyes életterületeinket, mint az egészség, az anyagiak vagy az emberi kapcsolatok — mind ál­ landó, dinamikus változásban vannak. Valami történik! Ú g y tűnik, napi szinten szemtanúja vagy eseményeknek, amik arra késztetnek, hogy fogalmazd újra annak természetét és határait, amiről azt gondolod, a világod kellene hogy legyen. Ezeket az ese­ ményeket — mint különálló, független és nem összefüggő véletlen eseteket — gyakran világszerte nem vesszük figyelembe, és nagyon kevés sajtóvisszhangot kapnak. Azonban, ha a tapasztalat nagyszerű szerkezetének szemén keresztül nézzük, ugyanezek az események bizonyos fokú folytonosságot szolgáltatnak ugyanazokkal az ese­ ményekkel kapcsolatban, amelyek a változás véletlen és különleges megnyilvánulásainak tűntek. S z á m o s bennszülött nép egy nagy cik­ lus lezárulásaként tekint a történelemnek erre az előre megjósolt és várt időszakára, aminek kezdetei pislákoló fényként maradtak meg az emberi emlékezetben. Akár hiszel a nagy szuperciklus hamarosan bekövetkező lezárulásában, akár nem, egy dolgot el kell ismerned. Az emberi történelem egy viszonylag rövid periódusán belül, életko­ rodtól függetlenül, olyan események tanúja vagy, amelyek alapjaiban


rengették meg azt a felfogásod, hogy kiről és miről szól a világod. Összegyűjtöttem

egy

mintát

ezekből

az

alaposabb

vizsgálatot

igénylő jelenségekből. • Emberek ezrei élnek át példátlan változásról szóló álmokat vi­ lágszerte. — A látomások — csaknem világszerte — az ember tudatállapo­ tában zajló óriási változásokat részletezik, amelyeket egy­ aránt hatalmas, a Föld belsejében zajló változások kísérnek, amelyek társadalmi, politikai, gazdasági, meteorológiai és szeizmológiai megrázkódtatásokban nyilvánulnak meg. • Tömegesen költöznek el a nagy, sűrűn lakott központokból. — Amerikában például itt van Kalifornia állam esete, ahonnan becslések szerint 2,5—3 millió személy költözött ki az el­ múlt években. • Olyan gazdasági rendszerek leállása, amelyeket sokan hosszú éveken keresztül biztonságosnak és tartósnak tekintettek. — Például Amerikában „kisegítő" terveket léptettek életbe számos bank részére, amelyek képtelenek fizetési kötele­ zettségeiket teljesíteni. A törvényhozás már 1 9 9 I - b e n 70 milliárd

dollárt b i z t o s í t o t t

betétbiztosítás) és a

az F D I C

(amerikai állami

(az amerikai jegybank)

konszolidációs alapja részére, felhatalmazva őket, hogy a bukásra álló bankokat és vállalkozásokat kisegítsék. — Súlyos bércsökkentések és létszámleépítések soha nem lá­ tott számú munkanélkülit és vállalati csődöt eredményez­ tek. A

cég egy tanulmánya szerint már

1 9 9 2 első három hónapjában 1 2 3 9 olyan amerikai vállalat ellen indult csődeljárás, amely I millió dollárnál több tar­ tozást halmozott föl, az 1 9 9 1 ugyanezen az időszakában jegyzett 3 9 8 esethez képest. Ez a szám napjainkra megdöb­ bentő mértékűre fokozódott.


— A részvénypiaci mutatókra gyakorolt közvetlen hatás miatt, azok egyre kevésbé tükrözik a tényleges üzleti változásokat. Például az arany, az ezüst, az olaj, a dollár és a kamatlábak értékének árfolyamát virtuálisan szabják meg, azaz mester­ ségesen. — A hidegháború vége, ami bizonyos helyeken antidemokrati­ kus intézmények összeomlásával járt (például Jugoszlávia, és a Szovjetunió szétesése; a volt szocialista államok hely­ zete; vagy Haiti, Peru és C h i l e példája). — A Berlini Fal ledöntése 1 9 9 2 - b e n annak a gondolkodás­ módnak a bukásával járt együtt, ami eredetileg a fal megépí­ téséhez vezetett. — A világ atomfegyverzetének csökkentése. 1 9 9 4 elején szüle­ tett a Szovjetunió felbomlását követően létrejött új orosz (utód) államokon belüli raktárkészletek elvbeli csökkenté­ séről és átcsoportosításáról szóló egyezmény. A honvédelemre költött pénz példátlan csökkentései: az amerikai katonai bázisok bezárása a haditechnika békeidőbeli használatra va­ ló átcsoportosításával jár. •

T ö b b e n ismerik el a bizonyítékokat, hogy már léteztek tech­ nikailag fejlettebb társadalmak, amelyek a F ö l d r ő l az utolsó Jégkorszakot követő olvadást megelőzően tűntek el,

több

mint 1 0 0 0 0 évvel ezelőtt. — Korábbi civilizációk kifinomult ízlésének szilárd régészeti és geológiai bizonyítékai arra kényszerítik a tudósokat, hogy újragondolják az emberi történelem elfogadott idő­ rendjét, az események sorrendiségét. Például a Szfinxet ma legalább kétszer idősebbnek tartják, mint eddig. Azelőtt nem

feltételezték,

hogy

ilyen

objektumok

felépítéséhez

A k ö n y v m e g j e l e n é s e ó t a ez a t r e n d az e l l e n k e z ő j é r e f o r d u l t — aford.


szükséges technológia létezhetett az ókorban. Vajon kik építhették? — Bizonyos tanulmányok rámutatnak, hogy a Kheopsz-piramis burkolatát ma alkotó külső kőlapokat (az eredeti bur­ kolat 90%-át széthordták az írott történelem során) nem természetes előfordulású mészkőből alakították ki. A fúrásminták azt sejtetik, hogy a súlyos kőlapokat helyben önthettek, így valósítva meg a szerkezeti épséget, az egyen­ letességet és a kőlapok közötti átlagosan 0 , 0 2 5 4 mm-es szorosságig

megengedett

méreteltéréseket.

Mi

csak

az

utóbbi 30 évben kezdtük „ m e g t a n u l n i " a mesterséges kövek előállításának ezt a tudományát. — Saját űrprogramunkból ( U S A ) származó valószínű bizo­ nyítéka annak, hogy már léteztek technikailag fejlettebb társadalmak legalább egy, a saját naprendszerünkben talál­ ható bolygón, és ezek feltételezhetően kapcsolatban álltak a F ö l d ősi helyszíneivel. Sokan nagyon vonakodtak, hogy az erre utaló bizonyítékot a nyilvánosság tudomására hozzák, és nyíltan megvitassák. — Folyamatosan visszaszorítják a jelen történelmi korra vo­ natkozó ősi tudás nyilvánosságra hozatalát. Az egyik legta­ nulságosabb példa: a Holt-tengeri tekercsek csak mostaná­ ban kapta meg a szerzői jogokat (az Egyesült Államokban), és e könyv megírásának idején még mindig nem adták ki a könyvet. •

D r á m a i időjárási változások. — Például az Egyesült Államok középnyugati államaiban re­ kord mennyiségű eső okozott áradást a Mississippi, az Oh io és a M i s s o u r i folyóvölgyek és mellékfolyóik mentén. Becslések szerint 50 0 0 0 ház sérült meg vagy pusztult el, 54 0 0 0 embert evakuáltak és legalább ötvenen haltak meg az áradások következtében. — Rekordmennyiségű eső és olvadó hó okozott példátlan ára­ dást az Egyesült Államok északnyugati részének csendes-


óceáni partszakaszán, és a Sierra Nevadában 1 9 9 5 végén és 1 9 9 6 elején. Január elején a phoenixi, albuquerque-i, hous­ toni, dallasi és denveri repülőterek zártak be egyidejűleg ugyanennek a súlyos téli viharnak a következtében. — Az U S A O r s z á g o s M e t e o r o l ó g i a i Szolgálata az Évszázad Viharaként tartotta számon azt a vihart, amely az Egyesült Államok egyharmadát hóval borította be 1 9 9 3 - b a n , és 1 6 0 km/órás szélerősséggel járt, 3 2 0 ember halálát okozva. — Ugyancsak az Államokban, már 1 9 9 3 - b a n mérhető volt a hó mennyisége a rendesen „ h ó mentes" déli államokban (pl.: az alabamai Birminghamből 22 cm-es, a tennessee-i Chattanooga-ból 5 1 cm-es magasságot jelentettek). — A valaha mért legmagasabb hőmérsékleti értékek és az ezek­ hez kapcsolódó halálesetek. Az arizonai Phoenixben 1 9 9 3 ban 76 napon keresztül mértek + 3 7 , 8 C-fokot. A phoenixi Sky H a r b o u r repülőtér legalább egy napig zárva tartott, mi­ vel a magas hőmérséklet meggátolta a gépek repüléséhez szükséges

felhajtóerőt.

— Jóval nulla fok alatti rekord hőmérsékleti értékeket mértek legalább 18 jelentős amerikai városban. Ez egyetlen hétvége során három halálos áldozatot is követelt 1 9 9 3 januárjában. A hőmérséklet jóval nulla Celsius-fok alá süllyedt például a minnesotai Alpena-ban (-3 3 ° C ) , a N e w York-i Syracuse-ban (-29 ° C ) és a N e w York-i Rochesterben (-27 ° C ) . •

I 9 9 2 - e s N A S A - t a n u l m á n y o k jelzik, hogy az 1 9 9 2 - 1 9 9 4 kö­ zötti időszakban a légkör ózonrétegének sérülése az északi féltekén elérheti a 40%-os arányt, ami a jelentések szerint ki­ hatással van a szemre, bőrre, immunrendszerre, a termésre és a tenger élővilágára. 1 9 9 3 - b a n regisztrálták az ózonréteg (ed­ digi) legsúlyosabb megfogyatkozását.

• T ö m e g e k éreznek növekvő késztetést arra, hogy megváltoz­ tassák életüket, és önmaguktól, vagy alternatív g y ó g y m ó d o k ­ tól, felfogásoktól várják e változás lényegét.


• Ilyen

változásról

beszél

többek

között

John

Bradshaw,

L o u i s e Hay, Bernié Segal, R ó b e r t Bly, Katrina Raphael, vagy a Celesztinus-prófécia

és a Bringers of tbe Dawn (A hajnal

hírnökei). • Egyre többen számolnak be a földönkívüliekkel való találko­ zásokról — és ezt adatokkal támasztják alá. E beszámolók a földönkívüliek

fokozódó

nyíltságáról

tanúskodnak.

Világ­

szerte tapasztalható jelenségről van szó, amelyek kedves és jó­ indulatú lényekkel átélt pozitív élményektől kezdve, egészen az erőszakos emberszöktetés és a fizikai erőszak megtapasz­ talásáig terjednek. N é h á n y a n a bőr alá vagy a koponyaüreg be beültetett készülékekkel térnek vissza. • Az amerikai médiában is megfigyelhető a hatás: a nagyközön­ séget mintegy hozzászoktatják a földönkívüli jelenlét és a föl­ dönkívüliekkel való emberi kapcsolatok lehetőségéhez. Olyan filmekre gondolok, mint a Fire in tbe Sky ( É g i t ű z ) , a Harmadik Típusú Találkozások, a Cocoon, a Csillagember, tévéműsorokra, mint pl. az X-akták, a Találkozások, a Sightings (Megfigyelések); még a M c D o n a l d ' s gyorséttermek vagy a Budweiser-sör rek­ lámjait is említhetném, nem is szólva a Star Trek: A következő nemzedék és a Deep Space Nine (A kilences számú űrállomás) című tévésorozatokról, és a példátlan számú, főműsoridőben sugárzott — ősi próféciákra és a jelen történelmi korra vonat­ kozó — televíziós különkiadásra az Egyesült Államokban. • E g y sor új vírus, mint pl. a H I V és a H I V - h e z hasonló víru­ sok, amelyek védtelenné teszik az emberi immunrendszert. S e m a HIV, sem az új vírusok nem reagálnak megfelelően a

* * N o h a e m e i s m e r t k ö n y v a n g o l c í m e s z ó s z e r i n t n e m jelent mennyeit, hiszen csak a p e r u i C e l e s t i n o - k o l o s t o r b a n talált k é z i r a t o k r a utal (a m e g f e l e l ő a n g o l s z ó celestial, n e m p e d i g Celestine), a m a g y a r f o r d í t á s A Mennyei Prófécia c í m alatt jelent m e g — aford.


hagyományos orvosi kezelésre. Becslések egyedül I 9 9 2 - r e 1 0 - 1 2 millió személyt jósoltak, akiknek vírusvizsgálata p o ­ zitív lenne. • Ú j , 1 9 9 6 őszén megjelent tanulmányok azt jelzik, hogy a föld népességének egy része, genetikailag mutálódott, hogy „ellen­ állást" fejlesszen ki a H I V - r e és a hasonló vírusokra. • A világszerte tapasztalható földrengési események számának, időtartamának és erősségének hirtelen növekedése. — A Dél-Kaliforniában található Amerikai Földtani Szolgálat története során először, figyelmeztetést tett közzé, mely szerint rövid időn belül nagy kiterjedésű rengések várhatók. — Észak-Amerika nyugati partvidékén, a Richter-skála szerint mért l-es és 2-es erősségű rengések száma annyira meg­ emelkedett, hogy lehetetlen különbséget tenni az egyik ren­ gés vége és a következő kezdete között; egyetlen folyamatos vibrációnak Szemléje

tűnik.

Az

Egyesült

Államok

Geológiai

felhagyott az l-es és a 2-es szintű rengési tevé­

kenységek eseteiről szóló jelentések megjelentetésével. • Egyre több azon dokumentált esetek száma, amikor valaki csodálatos m ó d o n meggyógyul, noha az orvosok már lemond­ tak róla, egyre többféle alternatív m ó d s z e r alkalmazásával. A rákos, A I D S - e s és ebolával fertőzött emberek, akiket az orvo­ si közösség „gyógyíthatatlannak" nyilvánított, olykor átme­ neti javulást tapasztalnak. Sokan közülük változásokat eszkö­ zölnek hiedelemrendszerükben, nyers ételdiétát, meditációt és imát magában foglaló életstílust választanak. • Uj típusú baktériumfertőzések, amelyek ellenállnak minden je­ lenleg

ismert

gyógyszernek

és

antibiotikumnak.

1992-ben

13 3 0 0 kórházi beteg halt meg ilyen, baktériumok okozta fertőzésben. ** T h e United States Geological Survey - U S G S


• S o h a nem látott számú, „mást akaró" közösség alakul a fenn­ álló közösségi rendszerek határain kívül. Ezek a közösségek (az U S A - n belül) leginkább C o l o r a d o déli részére, Új-Mexi­ kó északi részére, Oklahomába, Dél-Texasba és Eszak-Kaliforniába tömörülnek. • „ A z évszázad kozmikus eseményének" nevezett remek alka­ lom, hogy szemtanúi leszünk, élőben, amikor 21 üstökös szi­ lánk csapódik be az óriás gázbolygóba, a Jupiterbe. Bár az utóhatások mértéke bizonytalan, a F ö l d továbbra is mágneses és rengési rendellenességekkel reagál a becsapódásra, de a lég­ kör páratartalma is megváltozik. • D r á m a i növekedést tapasztalunk a gabonakörök számában, földrajzi eloszlásában és összetettségében. A mostani jelek ( 1 9 9 1 — 1 9 9 4 ) világszerte megjelennek a gabonatermésekben. Megcáfolhatatlan képek,

amelyek

matematikai

állandókon,

bennszülött népek szent és ősi szimbólumain, genetikai in­ formációkon

és

szakrális

geometriai

mintákon

alapulnak.

1 9 9 6 végéig minden gabonatermesztő ország jelezte a gabo­ nakörök felbukkanását. Kétségtelen, hogy az élet a F ö l d ö n nem a régi kerékvágásban folytatódik. E z e k az események — bármennyire is különbözőnek tűnhetnek — kapcsolódnak egymáshoz. M i n d most zajlik. M i n d csu­ pán tünete valami önmagánál sokkal jelentősebbnek. Az egyes jelen­ ségek m ö g ö t t h ú z ó d ó egyetlen közös elem a változás. A változáso­ kat elmozduló energiaminták formájában észleljük. M i t jelentenek ezek a változások? Van-e okuk és céljuk? H a n g z a t o s igennel felelhe­ tünk erre, és Te, olvasóm, m i n d az oknak, mind a célnak része vagy. Az ehhez hasonló események általánossá válnak. Események, amelyekről sokan azt hirdették, sohasem következhetnek be. Az em­ beriség felismerte annak szükségességét, hogy új megnyilvánulási formákba szervezze át magát. A hagyományos struktúrák — amelyek nincsenek összhangban a felbukkanó gondolkodásmintákkal — le-


morzsolódnak, utat engedve egy jóval szilárdabb, az új gondolko­ dással harmonizáló filozófiának. Az a világ, amelyben most élünk, soha nem lesz ugyanolyan, mint a megelőző nemzedékek világa. N e m is lehet olyan. A civilizáció számos alapstruktúrájának változá­ sa súlyos üzemzavarok képében jelentkezik. Tanúi vagyunk, hogy az emberi élet különféle területeit olyan terhelés éri, hogy sorra meghi­ básodnak, e hibák pedig mind az idő jelen pontja felé konvergálnak. Vajon miért történik mindez, és miért éppen mostl A fent felsorolt események kapcsán többről van szó, mint hogy puszta véletlenségből ugyanabban a harmincéves időkeretben össz­ pontosulnak. Kérlek, tekints ezekre az eseményekre a saját szemed­ del, a saját szíveddel, a tömegtájékoztatás vagy a közhiedelmek előí­ téletei nélkül. A világ, amelyet mindig is ismertél, a te világod, na­ gyon gyorsan változik. Azok a szerkezeti irányelvek, amelyek meg­ határozzák, hogy miként gondolkodsz, érzel és cselekszel, magad és mások irányában, nem csupán körülötted változnak. Benned változnak!

AKIK E M L É K E Z N E K

Olyan erőteljes a test minden sejtjének élő információját érintő folyamat, ami a F ö l d ö n e pillanatban zajlik, hogy a létezéséről tudó­ sító ősi szövegeket zárt könyvtárakba rejtették el, biztonságos őrzés végett. Önmagunk ily módon való szemlélésének megélendő törté­ nete az ezoterikus tanítások, titkos rendek és ősi misztériumiskolák ismeretlenségébe űzetett. A természeti folyamatok — és mai jelentő­ ségük — a vallási tanítások, szent rendek és misztikus szekták m ö ­ gött húzódó fonál volt, úgy az ősi, mint a modern történelem folya­ mán. A zsidó-keresztény hagyományok, a kabbalista tanítások, az esszénus mesterek rendjei, a Rózsakeresztesek, az Arany Hajnal, a Smaragd Kereszt, az Ametiszt Kereszt és sokan mások mind egyet­ len, alapvető — a jelen történelmi idő emberi megtapasztalásához kapcsolódó — tudásban gyökereznek. Sokan életüket vesztették, míg e változás, és a jelen történelmi kor mélyről fakadó természetének megértését kutatták. A ma zajló eseményeket megjövendölték, meg­ jósolták és örömmel várták, ugyanakkor ezzel párhuzamosan kigú-


nyolták, nevetségessé tették, „hihetetlennek", „lehetetlennek" ne­ vezték, a m í t o s z és a néphagyomány címkéit ragasztva rájuk. Lehetnek olyanok, akik soha nem fogják fel, mi történik. Azzal, hogy még m o s t sem ismerik el a naponta gyors iramban szemük elé táruló események folytonosságát, visszautasítják, hogy abból össze­ függések felismeréséhez jussanak. Mivel megengedték maguknak, hogy érzéketlenné váljanak hallanak, de nem hallják a saját testükből érkező útmutatást. N é z n e k , de nem látják a változás mintáit saját világukban. Azt várják, valaki majd megerősíti őket, hogy az élet ugyanúgy megy majd tovább. A spektrum ellenkező oldalán vannak a bölcsek, akik emlékeznek. Azzal, hogy időt fordítottál e szavak elolvasására, nyilvánvaló je­ lét adtad annak, hogy ezt a tudást már életedbe emelted, mert tudni és emlékezni vágysz. N e m számít múltad, vallási vagy hiedelemrend­ szered, sem az előítéleteid, amennyiben e szöveg tartalma egyáltalán jelentőséggel bír számodra, mélyen megérint. Amint A kollektív beava­ tást olvasod, különféle érzéseket tapasztalsz majd azzal kapcsolat­ ban, amit olvasol. E z e k az érzések az eszközeid, hogy más emberré válj. E m e érzéseken keresztül bővíted ki tudásodat a világodban ki­ bontakozó eseményekről. E z z e l együtt, érzéseid révén bővíted ki az együttérzés képességét magad és mások felé, minthogy együtt éljük az életet egymás jelenlétében. Erre vártunk, ez után vágyódtunk annyira. Erre a történelmi korra készítettek fel bennünket az előző korszakok tapasztalatai, különféle emberi kapcsolatai. Kétségkívül a most, a mostanában zajló események végett születtünk erre a világ­ ra. M i n d e n mérce szerint ritka eseményt élünk meg és látunk saját szemünkkel: egy Új Világ születését. Életünk eseményei azok a szü­ lési fájdalmak, amelyek lehetővé teszik a szülést.

SZENT JELEK

E könyv lapjain kulcsokat találsz a teremtés folyamatainak meg­ értéséhez. E z e k a folyamatok már részben ismertek is számodra. M e g kellett ismerned őket ahhoz, hogy a teremtés kapuján, a dimenzionális csatornán át tökéletesen engedd magad bele anyád


méhébe. E g y vagy a körülötted és a minden részedben zajló folya­ matokkal! N i n c s különbség, nincs elkülönülés közted és a világ kö­ zött. M i n d e n lehetőség benned van. M á r tudod, hogy része vagy minden létezőnek, mindennek, amit érinthetsz, erezhetsz, ízlel­ hetsz, hallhatsz, láthatsz, alkothatsz vagy elpusztíthatsz. Emlékez­ tetnek arra, hogy része vagy mindennek, ami valaha is létezett. Kor­ látlan energiájú lény vagy, a dimenziókon áthatoló energia gyújtó­ pontjaként létezel, ennek az energiának egy része testesül meg ben­ ned, az ember egyénített megnyilvánulásaként. M i n t ember, egye­ dülálló tapasztalatok soráról g o n d o s k o d s z a magad számára, hogy ily módon minden oldalról megismerhesd magad. Ezeket a tapaszta­ latokat nevezed az életednek. Amikor e világra születtél, sejthetted, hogy nehéz lesz túltenni magad a gravitáció és a mágnesesség illúzióján. Tudatában lehettél a lehetőségnek, hogy élményed állásfoglalásra késztethet. M é g azt is gyaníthattad, hogy nehéz lesz emlékezni arra, ki vagy, mi a célod, mi a valódi természeted. És ami talán sokkal fontosabb, sejthetted, hogy eljutsz odáig, hogy kérdéseket teszel fel eredeteddel, és saját Teremtőddel kapcsolatban. Lehet, hogy tudatában voltál lehetősége­ idnek, de soha senki nem világosított föl arról, milyen nagyszerűek is valójában. Senki nem tehette ezt, hiszen soha senki nem élte át az utazást, aminek nekiindultál. Ennek tudatában jöttél ide, hogy tapasztalj, és m e g o s z d egyedi­ ségedet azokkal, akiket szeretsz, és legkedvesebbnek tartasz. Talán tudtad, hogy utazásod egyedül végződik majd — noha mások jelen­ létében leszel — és egy napon emlékeznifogsz^ Talán mindig is tudtad, hogy lesznek jelek: szent szimbólumok, jelentéssel bíró formák és minták, amelyek valami távoli időben várakoznak majd rád, és meg­ találhatod őket, amikor a legnagyobb szükséged lesz rájuk. A szim­ bólumok és jelek közt lehetnek szavak is, hogy a kellő időben éb­ resszenek rá emlékeidre. Bízhatsz benne, hogy fel f o g o d ismerni őket. E könyv lapjain talán megtalálod ezeket a szavakat. Lehet, hogy rezonáns szavak és formák jeleibe kódoltan találod meg azo­ kat a kioldózsinórokat, amik mozgásba hozzák majd ősi, jövőbeli emlékeidet.


Talán ezek az igazi idők. Talán az ezeken a lapokon szereplő je­ lek, szavak és képek elég régen az emlékezetedbe vannak ültetve ah­ hoz, hogy megnyíljanak és felébredjenek benned. Ez az én imám, hogy ez a szöveg mindennapi tapasztalataid jelentéssel bíró részévé váljon, hogy eljuss a cél ismeretéből fakadó békéhez. N a g y tisztelet­ tel ajánlom N e k e d ezeket az információkat, és valamennyi olvasóm­ nak. Örülök, ha úgy érzed, át akarod élni, milyen a Korszakváltás.


éldátlan változási folyamat bontakozik ki most, korunkban. Ez a változás érzékelhető a Földben, de az emberi érzékelés­ ben és tapasztalásban lezajló drámai váltásokban is viszontláthatjuk, függetlenül a vallás, a tudomány vagy az ősi misztikus ha­ gyományok mesterségesen meghúzott határvonalaitól. Korunkra a történelem során Korszakváltásként utaltak. A Korszakváltás kora egy olyan paradigmánk végét jelzi, mely az elválasztottság látszatát tartja fenn saját magunk, és világunk termékeny erői között, vala­ mint egy új paradigma születését, mely lehetővé teszi, hogy felis­ merjük, minden, ami él egy. A Korszakváltás hatásai a teremtett világ minden megnyilvánulá­ si formájában

(kivétel nélkül), mindenütt érezhetőek, minden a

F ö l d g o l y ó védelmező burkában élő életformában tükröződnek. Az egyes létformák összes sejtje átformálja biokémiai „áramkörét", an­ nak érdekében, hogy magasabb frekvenciákat hozzon létre, és a ki­ áradó tudás (amelyre fényként utalunk) jóval összetettebb mátrixa­ it fejlessze ki, tartsa fenn, és tegye magáévá. A Korszakváltás — mely egy kétszázezer éves tapasztalati ciklus lezárulását jelzi — harangozza be a tudatos emberi emlékezetben je­ lentkező legjelentősebb esemény kezdetét. A bolygó mágneses erő­ tereinek gyors gyengülése — miközben a F ö l d képes fenntartani alappulzusának harmonikus frekvenciáit — új paradigma kezdetét


jelzi az emberi tudatosságban. M i k ö z b e n az átmenet éveit éljük meg aközött „ami mindig volt, és ami most lesz", valójában az a feladat, hogy testileg egy magasabb szintű megnyilvánulási formában szü­ lessünk meg. Arra lenne szükség, hogy átformáljuk testünk fizikai és morfogenetikus energia-, tudás-, és fénymezőit, hogy helyt adjanak a Korszakváltás által aktivált geometria új kódjainak. Ez az átállás mélyreható következményeket eredményez: a gondolkodás, az érzé­ sek és érzelmek radikális változásait. Sokan e változást legnagyobb félelmeik felismeréseként élik át, amelyeket legkevésbé szeretnének életükben átélni. Ha engedjük tuda­ tossá válni félelmeinket, megvizsgálhatjuk az őket körülvevő hiedelme­ ket, átélhetjük, és finoman egyensúlyba hozhatjuk

(gyógyíthatjuk)

forrásukat. Minden, amit valaha is tudtál, éreztél, érintettél, alkottál vagy elpusztítottál, olyan folyamaton megy keresztül, ami örökre meg­ változtatja ezt a világot, és azt, hogy miképpen érzékeled ezt a világot. Kivétel nélkül minden, amit ebben és más életeidben éltél át, en­ nek a kornak, a Korszakváltás korának megalapozására történt. A Korszakváltás eseménye a tudatos fejlődés jelenlegi ciklusának lezárulását jelöli. Megjósolták, megjövendölték, magasztalták és fél­ ték évezredek óta. E g é s z vallások, hiedelemrendszerek, szekták, kul­ tuszok és rendek váltak a jelen történelmi kort körülölelő különféle magyarázatokká. Sokféle kifejezéssel utaltak rá. M a g u k a szavak be­ pillantást nyújtanak a megfigyelő-résztvevő gondolatvilágába, vala­ mint utalnak a megértés szintjére és fokára. íme, néhány példa, a teljesség igénye nélkül: • ANewAge ( Ú j K o r )

• A N e g y e d i k Dimenzió

• (Krisztus) Második Eljövetele • A H a t o d i k Világ • Az apokalipszis

• „ B o l y g ó s z i n t ű " pünkösd

• A Póluscsere

• Dimenzióváltás

• A bolygó feltámadása

• A V í z ö n t ő kora

• A C i k l u s Lezárulása

• Az ítélet napjai

• A Szenvedés

• Az Eksztázis

** A s z e r z ő az i n k á b b A m e r i k á b a n a l k a l m a z o t t Armageddon kifejezést h a s z n á l ­ ja itt, a m i t E u r ó p á b a n f ő k é n t a J e h o v a T a n ú i h a s z n á l n a k — aford.


A felsorolt események mindegyike ugyanazon folyamat eltérő megnyilvánulásaként kapcsolható össze. M i n d valami sokkal fontosabbat jeleznek, mint bármely esemény önmagában. Léteznek köny­ vek, szemináriumok, előadások, tanulócsoportok és lelki gyakorla­ tok, amelyek valamilyen esemény (amit a fentebb megjelölt kifejezé­ sek egyike vagy kombinációja ír le) természetét vizsgálják, célját ér­ telmezik és készülnek rá. A könyv céljait szem előtt tartva, szíveseb­ ben használom az alábbi kifejezést: ez a Krisztus-tudat megvalósításának folyamata, vagy egyszerűbben a Krisztus-tudat. Ez itt nem vallásos ki­ fejezés, hanem az emberi lehetőségek megnyilvánulásának teljessé­ gét jelenti. A Krisztus kifejezést egyszerűen a különösen fejlett, egye­ temes „mintalények" megjelölésére használjuk, anélkül, hogy külön utalnánk bármely hitrendszerre

. Közel 2 0 0 0 évvel ezelőtt jártak

legutóbb ezen a világon, hogy betekintést nyújtsanak abba a folya­ matba, amely mostanában éri el csúcspontját.

A TÖRTÉNELEM A J E L E N R E MUTAT

Az ősi időszámítási rendszerek azt jelzik, hogy korunk — ez a kor­ szak — rendkívül különleges időszak mind az emberiség, mind pedig a bolygó történetében. A naptárak csaknem világszerte egy „tapasztala­ ti ciklus" végeként, és egyúttal egy másik kezdeteként utalnak jele­ nünkre. Számos indián hagyomány (pl. a lakota-sziú, a cseroki és a hopi) szerint a próféciák a jelen történelmi korra utalnak. E g y nagy korszak lezárulására, mely új világ megszületéséhez vezet. Észak-Arizonában a H o p i V é n e k Tanácsa 1 9 7 9 - b e n hozta nyil­ vánosságra a törzsi körök által titokban évszázadokig fenntartott hopi hagyományokat. Ezek a hagyományok négy korábbi világról beszélnek, majd az ötödikről, amelyben jelenleg élünk, és a tudatosság hatodik világá­ nak eljöveteléről. M i n d e n korábbi világ egy olyan ponton ért véget, amikor minden emberiesség „elveszett", a szív és az elme közti elvá** universal reference beings — e g y e t e m e s „ m i n t a l é n y " — a k i h e z m i n d i g h a s o n l í t ­ j u k m a g u n k a t — aford.


lasztottság oly naggyá vált, hogy csak az elveszett világ összeomlása után csírázhatott ki ismét a rend és harmónia új világa. A korszakváltásokat mindig katasztrofális változások kísérték a F ö l d ö n . Az egyik korszak például tűzben ért véget, egy másik jég­ ben, egy pedig a szakadó eső következtében (elképzelések szerint ez eredményezte a bibliai árvíz gondolatát), mely megtisztulást nyúj­ tott az új világ felbukkanására való készülődésben. A hopi vének ér­ zése szerint az ősi hopi prófécia nagyrészt napjaink világának ese­ ményeire utal, és szerintük az emberek mindenhol hasznot húzhat­ nak a H o p i Béke-út bölcsességéből. H a s o n l ó m ó d o n beszélik el az azték hagyományok a F ö l d törté­ netének utolsó négy „ N a p j á t " . Az egyes „ N a p o k " hatalmas változá­ sokhoz kötik egy-egy korszak lezárulását. Az első, Nabui Ocelotlnak

nevezett N a p olyan időszak volt, amikor világunkat a Föld

mélyén élő óriások lakták. Ez az időszak akkor ért véget, amikor az állatok világa felülkerekedett az emberek világán. E korszakkal kap­ csolatban nem utalnak túlélőkre. A Második, Nahui Ehecatl-nak neve­ zett N a p o t azon időszakként jellemzik, amikor az új emberek el­ kezdtek növényeket termeszteni, majd azokat egymással keresztezni. Ennek az időszaknak a befejezését nagy szelek jelölték, amelyek tisztára

söpörték

a

Föld

felszínét.

A

Harmadik

Nap,

Nahui

Quiauhuitl idején a F ö l d lakosai nagy templomokat és városokat épí­ tettek. A F ö l d b e n támadt nagy nyílások és „ t ű z e s ő " jelezte e kor­ szaknak a végét. A F ö l d N e g y e d i k Napja a víz korszaka volt. A F ö l d lakosai megtanulták, hogyan hajózzanak a nagy óceánokon. A negye­ dik N a p végéhez közeledett, amikor szörnyű áradások borították el a Földet, utat engedve az Ö t ö d i k Napnak, amelyben ma élünk. A próféciák homályosak a tekintetben, hogy hogyan ér véget az Ö t ö ­ dik N a p . Ezeket a hagyományokat egyértelműen jelöli meg az azték naptár számlapja. A maja naptár 5 2 3 9 éves, ún. N a g y Ciklusokon alapszik, és 3 6 0 napos évekkel számol. Ez az ősi időszámítási rendszer — mely egyes becslések szerint 18 6 3 0 évre nyúlik vissza — azt mutatja, hogy a je-

** Az a z t é k n e v e k n é l m e g t a r t o t t a m a s p a n y o l á t í r á s t — aford.


len kor kivételesen fontos mind a Föld, mind az emberiség szem­ pontjából. M i n t José Arguelles The Mayan Factor (A maja tényező) cí­ mű munkájában rámutat, 1 9 9 2 jelöli az ezen a nagy korszakon be­ lüli utolsó alkorszak kezdetét. A naptárnak ez a része a jóslatok sze­ rint 20 évig tart majd, és Kr. u. 2 0 1 2 - b e n ér véget. Ezen a ponton a maja naptár Nagy Korszaka a végéhez közeledik, és egy új korszak kezdete jön; egy olyan koré, amelyről jelenleg még nincs naptárunk. A maja időszámítási rendszer, amelynek keletkezését 18 0 0 0 évvel ezelőttre teszik, megjósolta, hogy a jelen történelmi időszak a változás korszaka lesz. Platón, a görög filozófus, részletesen elbeszéli, hogy amikor őse, Szolón, főrangú papokkal találkozott Egyiptomban, azok korábbi korszakok pusztulását és születését megemlítő feljegyzésekről me­ séltek neki. Minden korszakváltást az égitestek — beleértve a Földet is — „pályahajlásai és zavarai" kísértek. E z t az adatot alátámasztja az apokrif Hénokh Könyve

(ami nem keverendő össze a jelenkon

Hénokh Kulcsaival). Hénokh Könyvének L X I V . fejezete olyan idő­ ről beszél, amikor a „Föld meghajlott saját tengelye körül", éppen a nagy özönvizet megelőzően. Hénokh ősi események látomását be­ széli el fiának, Matuzsálemnek, amelyeket eljövendő események pró­ fétai látomásairól szóló beszámolója követ.

* * A H é n o k h K ö n y v é b ő l vett i d é z e t e k e t saját f o r d í t á s b a n k ö z ö l j ü k , m i v e l B r a d e n s z ö v e g e k i s s é eltér a z e l é r h e t ő m a g y a r v á l t o z a t t ó l — ld. Ó k e r e s z t é n y í r ó k s o r o z a t Apokrifek c . I I . k ö t e t e , s z e r k : V a n y ó L á s z l ó , S z e n t I s t v á n T á r s u l a t , B p . I980, H é n o k h k ö n y v e , f o r d . B a á n I s t v á n — aford.


Modern Bibliánk számos szakasza jelentős — bár kissé hiányos — utalást nyújt a Korszakváltás korára vonatkozóan.

Thoth Smaragdtábláinak keletkezését megközelítőleg Kr. e. 3 9 OOOre datálják, és számos nyelvre lefordították. A táblák tartalma transzban fogadott tanítás. Pontosabban T h o t h közvetlen szavait 12 kristálytáblán rögzítették, arra törekedve, hogy megőrizzék az emberi tapasztalat tudását, örökségét és misztériumait korunk szá­ mára. A táblákat állítólag 1 9 2 5 - b e n látták utoljára, és a Hermetikus Tudomány számos tanításának alapjává, valamint a Szabadkőműve­ sek Rendjének doktrínájává váltak.

A táblák szövege állítólag azt

hangsúlyozza, hogy az „emberi létforma" változáson megy keresz­ tül, és ezáltal a Sötétség és a Fény közti kapcsolat új kifejezését ta­ nulhatja meg.


A KORSZAKVÁLTÁS: A VISSZATÉRÉS

A Korszakváltás természetét évezredek óta kutatták, elmélkedtek róla, lehetségesnek tartották, hipotézisként fogadták el, jövendölték és bálványozták. T ö b b vallás épült eme megfoghatatlan, de nagyon alapvető teremtő-átalakító erő jó szándékú — bár azóta eltorzult — értelmezése köré. E Korszakváltás következményei túllépnek a vallás, a tudomány, és a miszticizmus határain. Ezek a kifejezési módok történelmünk folyamán mindenütt a teremtés, a létesülés folyamatai, az emberi élet eredete és végső sorsának megértése köré szerveződtek. M i n d ­ egyik egy sokkal nagyobb, még inkább mindent átfogó igazság egyegy külön szeletét képviseli. A Korszakváltás folyamata egy mindennapi szinten is látható változáshoz hasonlít: a víz halmazállapot-változásához, vagy fázis­ változásaihoz. A víz tekinthető önmagában, avagy három forma vagy állapot kombinációjaként, amelyekre szilárd testként ( j é g ) , folya­ dékként (folyóvíz) vagy gázneműként (pára vagy gőz) utalunk. Ké­ miailag a víz mindezen formái azonosak, H 2 0 - b ó l állnak. Szerkeze­ tileg a molekuláris burkolatok geometriai felépítése eltérő, emiatt a víz vegyülete különféle körülmények között máshogyan jelenik meg. Egy ún. fázisdiagrammal szemléltetjük ( I . ábra) a víznek azon tu­ lajdonságát, ahogyan képes megjelenni három — a hőmérséklet és nyomás függvényeként megnyilvánuló — állapot egyikében vagy ezek kombinációjában.


A fázisdiagram két irányból bekövetkező eseményekre utal. A két irányt két tengely jelképezi, X és Y. Ezen a diagramon a vízszintes X tengely jelzi a hőmérsékleti paramétereket, ami balról jobbra növek­ szik. A második, függőlegesen ábrázolt Y tengely jelöli a légnyo­ mást, amely alulról felfelé növekszik. Az ábrán a következő figyelhető meg: • Alacsony hőmérsékleten, nagy változatosságot mutató légköri viszonyokon belül, a víz szilárd testként, jégként jelenik meg. Kémiailag még mindig víz, H 2 0 . Felépítése jóval sűrűbb, mo­ lekulái nagyon lassan mozognak. • Amint a hőmérséklet és a légnyomás emelkedik, a víz veszít tömörségéből, és gázként vagy páraként (gőzként) nyilvánul meg. Kémiailag még mindig víz. Szerkezeti szempontból mo­ lekulái jóval gyorsabban mozognak. • Ahogyan a hőmérséklet és a légnyomás emelkedik, a H 2 0 fo­ lyadékként, vízként jelentkezik. Kémiailag továbbra is ugyan­ az. Szerkezeti szempontból a molekulák jóval mozgékonyab­ bak, mint a jégben, de kevésbé, mint a gőzben. • Van egy nagyon különleges pont ezen a diagramon, ami az ál­ lapotokat elválasztó határvonalak metszéspontját jelöli a di­ agram közepén. E z t a p o n t o t hívják hármaspontnak. Ez a pont


jelképezi azt az egyetlen kritériumhalmazt, amelyben a víz egyidejűleg létezhet a három állapot bármelyikeként: szilárd testként, gázneműként vagy folyadékként. A víz kémiailag ugyanaz a H 2 0 marad, de szerkezetileg más és más állapotban jelenik meg környezetétől függően. (Példánkban a hőmérséklettől és nyomástól függ.) Egyéb anyagminták is szemléltetik, hogy az ásványok világában is megfigyelhetünk halmazállapot-változást. S o k ásvány mutat vál­ tozó külső formát, miközben megtartják azokat a kémiai sajátságo­ kat, amelyek miatt — a meghatározás természetéből adódóan — azo­ nosak maradnak. Ilyen például a fluorit, amelyet általában tökéletes kockák kiterjedt csoportjaiban találhatunk, amely kockák sima ol­ dallapjai további kockákkal érintkeznek. A fluoritot ugyanazon a le­ lőhelyen oktaéder (nyolcoldalú kristály) alakjában is megtalálhat­ juk. Ez olyan, mintha két egyenlő négyoldalú piramist illesztenénk össze (vagy tükröznénk) legszélesebb részüknél, alapjuknál. Kémia­ ilag mindkét forma azonos, C a F 2 . Szerkezetileg másként nyilvánul­ nak meg, az őket létrehozó folyamatoktól függően. A piriteket különálló hexaéderekként (tökéletes kockákként) talál­ hatjuk meg, melyek kiemelhetőek a kőzetrétegből, vagy további koc­ kákhoz kapcsolódnak. Megint csak ugyanazokban a rétegekben a pirit a dodekaéderként ismert geometriai formában is jelentkezhet, ami már inkább emlékeztet a gömbre, és 12 oldallappal rendelkezik. Kémi­ ailag azonos, F e S 2 , szerkezetében azonban eltérő. A víz állapotdiag­ ramja és a fenti ásványi példák nagyon pontos metaforái annak a boly­ góváltozási folyamatnak, amit bolygónkkal együtt átélünk. A F ö l d kémiai szempontból ugyanaz marad a Korszakváltás fo­ lyamán. A Korszakváltást szerkezetileg morfogenetikus megnyilvá­ nulás tükrözi. A F ö l d „ k ö r n y e z e t i " paraméterei változnak. Tapasz* E szöveg szóhasználatában a „ k ö r n y e z e t " kifejezés olyan energiamezőkre utal, amelyek a földi élet s e j t e k b ő l álló ö s s z e t e t t e g é s z e i r e h a t á s s a l v a n n a k . E z e k a m e z ő k e l s ő s o r b a n a m á g n e s e s s é g h e z és a r e z o n á n s a l a p f r e k v e n c i á k h o z k ö t ő d ­ nek. V a g y i s a f ö l d a l a p v e t ő v i b r á c i ó j á h o z , és n e m az időjárási m i n t á k k ö r n y e z e t i körülményeihez, h ő m é r s é k l e t i n g a d o z á s o k h o z és ó z o n - vagy üvegházhatásokhoz, bár ezek m i n d ö s s z e f ü g g é s b e n állnak a t á r g y a l t t é m a v á l t o z ó m i n t á i v a l . (A szerző)


talatainkat — még inkább, mint a víz példája kapcsán a nyomás és hőmérséklet — részben a bolygó mágnesessége és frekvenciája hatá­ rozza meg. Amint ezek a paraméterek megváltoznak,

nagyjából

ugyanolyan m ó d o n mint a hőmérséklet és a nyomás a víz fázisdiag­ ramján, a világ úgy igazodik ezekhez a változásokhoz, hogy más mó­ don nyilvánul meg. Kémiailag az anyag azonos marad, de szerkeze­ tében változást tapasztalhatunk ( 2 . ábra). Elméletileg az emberi formát — a víz példájával élve — egyetlen összetett vegyülethez is ha­ sonlíthatjuk, mely dinamikus és sokrétű környezetben fejlődik. Fej­ lődésünk környezetét alapvetően befolyásolják a bolygó mágneses erőterei és alapfrekvenciája. A történelem tragikus eseményei e me­ zők megszakításával jelentősen befolyásolták az emberi fejlődést.

2. ábra — A Föld frekvenciája és dimenzionális megnyilvánulása közötti (időben ábrázolt) kapcsola­ tot ábrázoló idealizált fázisdiagram. Az^ 1994 után jelzett időpontok csupán megközelítő adatok, me­ lyekre ideális körülmények között számíthatunk, tehát nem tekinthetők előrejelzésnek.

Feltételezzük, hogy a F ö l d megközelítőleg kétszázezer éve egy sajátos frekvenciamezőn vagy tartományon belül működik. Feltéte­ lezzük, mivel közvetlenül csupán az elmúlt száz évben kezdtük el mérni ezeket a mezőket. M i n d e n anyag, amit az emberi tudat idáig ismert, érzett, érintett, teremtett vagy elpusztított, az anyagnak eb­ ben a frekvenciatartományában jelentkezett. M i n d e n — a F ö l d sugár-


ábra — A Föld napjainkig is frekvencia-tartományokként tart fenn összetett információs tartományokat.

emberi tapasztalat e tudatossági korszak elmúlt 2 0 0 OOO éve során olyan anyag

összefüggésében létezett, mely e frekvenciák egyikét, vagy ezek kombinációját fejezte ki.

zó mezőin belül létező — élet közvetlenül rá van hangolódva erre a kulcstartományra (3- ábra). M i n d i g is létezett egy másik frekvenciatartomány, vagy informá­ ciósáv a mi mezőink tartományában. Ez a tudás magasabb frekven­ ciatartományként jelent meg, ami minden ember számára elérhető, bár talán kevésbé hozzáférhető maradt. Ezzel az igen fejlett, új tudástartománnyal lép egyedülálló rezo­ nanciára mind a Föld, mind az emberiség. Testünk egyes sejtjei is erre az új információsávra próbálnak át­ hangolódni. A Korszakváltás célja, hogy tökéletes rezonanciába lép­ jünk ezzel az új tudással: feltámadás, amit a Mennybemenetel követ. N e m automatikusan hangolódunk rá erre a különösen fejlett in­ formációsávra. Bármely, e tudáshoz fűződő kapcsolatnak valóra kell válnia, az élet meghatározó döntéseinek, valamint szabad akaratunk felhasználásával. Az átmeneti állapotot az követi majd, hogy a F ö l d átlép ebbe az — új frekvenciatartományon keresztül elérhető — ta­ pasztalati tartományba. Tudatos és szándékolt fejlődésünk függvé­ nyében a F ö l d a továbbiakban nem tartja majd fenn a félelem, a gyű­ lölet, az ítélkezés kétoldalúságának, vagy egy elavult paradigma hie­ delemrendszereinek diszharmonikus mintáit. A F ö l d egyetlen, külö­ nösen fejlett tudást támogat majd, amelyet Krisztus-frekvenciának is nevezhetünk (4- ábra). Az a csodálatos ember, akit sokan Jézusként, az Egyetemes Krisztusként ismernek, erre az információsávra han-


golódott rá. K r i s z t u s ajándéka az volt, hogy szilárdan rögzítette az emberiség tudatmátrixába azt az információt, hogy létezik ez a faj­ ta tudatosság, és ennek mindenféle lehetősége. Célját jelenlétünk­ ben megnyilvánuló élete révén érte el. Láttuk őt magunk között, előttünk élte meg igazságát. E z z e l azt biztosította, hogy megje­ gyezzük és emlékezzünk rá. E magasabb szintű tudástartományt hozzáférhetővé tette minden emberi lény számára, így vált élete élő híddá.

4. ábra — A Föld végleg átlép a többsávos, alacsonyabb frekvenciájú tudássávból egyetlen, különösen fejlett, nagyfrekvenciás tudássávba, és belép a Krisztus-frekvenciák tartományába. Minden, harmoni­ kusan a Földre „hangolódott" élet egyénien rezonál majd a Korszakváltást követő új rezgésszámmal.

E g y nyugati fizikus ezt a kezdeti rezonanciaváltozást dimenzió­ váltásként írná le. A Biblia szemszögéből feltámadásként utalnak egyik dimenzióból a másikba való tudatos „átvibrálásra", áthangolódásra. A

feltámadást

szellem

úgy

is

komplexumunk

felfoghatjuk,

hogy

elfogadjuk:

harmonikusan önmaga

elme-test­

magasabb

szintű

megnyilvánulásává válik, ahelyett, hogy engednénk a vágynak, hogy a halálban szétváljon. Az Egyetemes Krisztus élő példája mutatja, hogy a döntés és a szabad akarat tudatos felhasználásával az ember teljességében nagyszerűbb, mint félelmének vagy vélt korlátainak szilánkjai.


A „Korszakváltás" kifejezést arra a folyamatra használom, ami­ kor a F ö l d evolúciós változása felgyorsul, amit — a F ö l d elektromág­ neses mezőihez szabad választásából k ö t ő d ő — emberi faj átalakulá­ sa követ saját (sejtszintű) változási folyamataival. E z t a folyamatot részletesen tárgyaljuk a következő részekben. A Korszakváltás em­ beri oldala tudatosan megkönnyíthető, még fel is gyorsítható az emberi elme, test és szellem kapcsolatának ősi tudására épülő dön­ tés, szabad akarat és érzelem kihasználásával. A Korszakváltás célja: a F ö l d és minden — e gyógyító energiát elbíró — életforma végső egyensúlya és gyógyulása. Ez az emberi forma új megnyilvánulási formába való átváltozása, a magasabb szintű frekvenciák gyújtólen­ cséjén keresztül, a Krisztus-energia segítségével. Ez a Korszakváltás: a kollektív beavatás.

A NYUGALOM LÉNYEGE: A NULLPONT

A h a g y o m á n y o s fizikában létezik egy általános feltevés, hogy csak olyan térrészben történhet bármi, ahol nincs vákuum. E b b e n a térben azt tapasztaljuk, hogy a teremtett világ rendszereit a h ő ­ mérséklet és a nyomás erői m ű k ö d t e t i k , m e g f i g y e l h e t ő és mérhe­ tő eseményeket eredményezve. A t u d ó s o k általában egy l a b o r a t ó ­ riumi hőmérséklet mérésére s z o l g á l ó m ű s z e r formájában használ­ ják ki ezt az elvet. Az ü v e g h ő m é r ő zárt csövének légüres vákuu­ mában a h i g a n y o s z l o p emelkedése és süllyedése jelzi a h ő m é r s é k ­ letet. A h o g y a hőmérséklet emelkedik, a c s ö v ö n belüli gáz n y o m á ­ sa szintén emelkedik. E l m é l e t b e n létezik egy p o n t , ahol a n y o m á s nullára csökken, azzal együtt, hogy a hőmérséklet is nulla fokra csökken

(a Kelvin-skálaként ismert a b s z o l ú t h ő m é r s é k l e t i ská­

l á n ) . A Kelvin-skála zéró pontja - 2 7 3 , 1 5

C - f o k n á l található.

E z e n a p o n t o n elvileg minden molekula nyugalmi állapotba kerül, mintegy „ m o z d u l a t l a n " , mivel a g á z o k nem fejtenek ki n y o m á s t , és nem töltenek ki térfogatot ( 5 . á b r a ) . E z t a p o n t o t másként ab­ szolút nullpontnak is hívhatnánk.


A hogy

termodinamika abszolút

harmadik

nullponton

törvénye

(Newton)

kimondja,

minden molekula tökéletesen

sorba

rendeződött, mozdulatlan, entrópiája (rendezetlenség = energia­ veszteség) pedig zéró. A h a g y o m á n y o s fizika azt állítja, hogy ez a p o n t csupán elméletben létezik, kísérleti úton lehetetlen elérni. A kvantumfizika azonban az^abszplút zéró ponton túli folyamatos mozgást is fel­ tételezi, és figyelembe veszi- A h a g y o m á n y o s tudomány — a termodina­ mika harmadik törvényét követve — azt az elméletet fogadta el, hogy nem lehetséges a zéró Kelvin-fok elérése. A fizika egyik kü­ lön tudományága, a kvantumfizika viszont feltételezi, és figyelem­ be veszi, hogy légüres térben a hőmérséklet zéró Kelvin-fokra csökkenhet. N u l l p o n t n a k azt a p o n t o t nevezi, ahol — a nyomás p á r h u z a m o s a n bekövetkező csökkentésével — a hőmérséklet eléri az abszolút zéró fokot; az anyaggal kapcsolatban álló rezgési ener­ gia mennyisége pedig zéró Kelvin-fokon áll. N u l l p o n t i térben a világ nagyon csendessé és nyugodttá válik a megfigyelő számára; azonban az energia még a légüres térben is mozgásban van, amit tapasztalhat is a résztvevő. A F ö l d azon események első szakaszát éli meg, amelyek a N u l l -


pont átélését biztosítják majd számunkra. Ez hozzájárul majd azok­ nak az eszmerendszereknek az összeomlásához, amelyek nincsenek összhangban megjelenési formánk alapmintáival. Számunkra a hő­ mérséklet és a nyomás helyett a mágnesesség és a frekvencia paramé­ terei szolgáltatják a N u l l p o n t eléréséhez szükséges körülményeket. Minden ember, aki ma a F ö l d ö n él, szerves részét képezi a Korszak­ váltás folyamatának, alapvető szerepet játszik az emberi érzékelés és tudatosság új korszakának megszületésében. A Korszakváltás ez időben és ilyen formában való közreadása azt a célt szolgálja, hogy az olvasó több lehetőséget kapjon élete meg­ szervezésére a Korszakváltás mechanizmusainak ismeretében — hogy az esemény belső működését elméleti szinten ismerje meg. Évszá­ zadok óta elárasztanak bennünket a próféciák, jóslatok és a szeren­ csétlen változásokról szóló előzetes figyelmeztetések, amelyek erre a történelmi időszakra utalnak. Jó lenne, ha elfogadnánk a tudást és hinnénk benne, mivel nekünk ajándékozták azt, és nekünk mondták el. A könyv további részei módszereket kínálnak, amelyekkel belülről is­ merhetjük meg ezt a tudást, a mindennapi életünkben tapasztalt és megvalósított változások révén. Ily m ó d o n nyilvánvalóvá válik, mi­ ért jelentkeznek a változások, és a jelenség különféle aspektusainak egymástól függő természetére is fény derül. A N u l l p o n t átélése az ősi meditációs gyakorlatok célja, és szoros összefüggésben áll a Fel­ támadás bibliai kifejezésével, valamint a Korszakváltással. A Korszakváltás távolról sem feltételezett esemény, amire úgy te­ kinthetnénk, mint valami távoli jövőben, egy messzi geológiai kor­ szakban jelentkező jelenségre. Jóval túlmegy azon, hogy csupán a F ö l d eldugott helyein a világtól elzárkózva élő, és az általunk ismert világ végét váró titokzatos, ezoterikus teoretikusokat érintené. A Korszakváltás egy sor megismerhető, lemérhető folyamatból és ese­ ményből áll, amelyek már kialakulóban vannak. A Korszakváltás már elkezdődött!


A MÁGNESESSÉG: A FELTÁMADÁS ELSŐ KULCSA

A Korszakváltást sokféle nézőpontból megközelíthetjük. M i n d érvényes kifejezési mód, mindnek megvan a létjogosultsága. Az ezo­ terikus fejtegetések „a fény felé m o z d u l á s " és az „ Ú j K o r " eljövete­ le köré épülnek. U g y a n í g y használható, érvényes nyelv a F ö l d fizikai dinamikájának megváltozása. A földtudományok felől szemlélve a dolgot, a paradigmaváltás két digitálisan mérhető, alapvető paramé­ ter változása révén valósul meg, a bolygó alapfrekvenciájának és a bolygó-mágnesesség paramétereinek megváltozásával. Ezek a para­ méterek önmagukban véve nagy horderejűek, és mély hatással bírnak az emberi tudatra, az emberi gondolkodásra, különösen az érzéke­ lésre, és általában az anyag viselkedésére. M i n d k é t jelenleg változó paraméter drámai m ó d o n ingadozott mind a történeti, mind a föld­ tani múltban. M i n d k e t t ő n e k drámai, mégis nehezen megfogható ha­ tása van a sejtekből álló testre, az emberi tudatra, és arra, hogy a tu­ dat miképpen fejezi ki önmagát. A Leet és J u d s o n által írt Fizikai földtan c. főiskolai tankönyvben a következő állítást olvassuk: „A F ö l d mágnesességének eredete a F ö l d tanulmányozásának egyik legnyugtalanítóbb problémája maradt. A kérdés tökéletesen kielégítő megválaszolása még várat magára."


A bolygó mágneses erőterei és a test sejtszintű működése közöt­ ti kapcsolat kulcsfontosságú összetevő a tudatos fejlődés és a K o r ­ szakváltás folyamatának megértéséhez. A következő egyszerű szem­ léltető módszerrel megérthetjük a F ö l d mágneses mezőinek elméle­ tét. Képzeljünk el egy egyszerű vasrudat; mindegy mekkora. A vas nagy fajsúlyú anyag, önmagában nincsenek mágneses tulajdonságai. Ha az egyik irányból tetszőleges hosszúságú vezetőképes dróttal csavarjuk körbe, a dróton pedig tetszőleges irányú elektromos töl­ tést vezetünk át, érdekes jelenségnek lehetünk tanúi. A korábban mágneses tulajdonságokkal nem rendelkező vasrúd mágnesessé válik. Mágneses mezőt fejleszt ki, az északi és déli pólus megjelenésével (6. ábra). E példa következő része nagyon jelentős, mivel összefüggésbe hozható a F ö l d változásával. Amint a vasrudat körülvevő elektromos töltés áramlása ellenkező irányba vált, úgy, hogy a rúd ugyanabban a helyzetben marad, eltűnik az első mágneses mező, és helyén egy má­ sodik mágneses mező keletkezik. Ez a második mező mindazonáltal jelentősen másképpen fejti ki a mágneses hatást, az most visszájára for­ dul. Anélkül, hogy megváltoztatnánk a rúd fizikai helyzetét, az válik déli pólussá, ami eddig a rúd legészakibb pontja volt, és északivá, ami eddig a legdélibb volt. Egyszerűen azzal, hogy megváltoztattuk a vasrúddal érintkező elektronok áramlásának irányát, megfordult a mágneses mezők előjele, miközben maga a rúd eredeti helyzetében maradt! Ha ezt a mezőt sima felületen m o z g ó vasreszelékkel rajzol­ juk ki, a vasszemcsék a mágneses mező ívvonala mentén rendeződ­ nek, így látható az ív. A sima felületen látható erővonalak hasonlíta­ nak a Földet körülölelő erővonalakra (8. ábra). A mágneses mező kulcsát az elektronok mozgásában lelhetjük fel. A mágnesességet az elektronoknak egy viszonylagosan rögzített vastest körüli körkörös mozgása hozza létre. Az áram elektronjai a vezetőtekercs pályáján haladnak végig, körkörös mozgást végeznek a vasrúd körül, és új erőteret hoznak létre, 90 fokos szögben elfordít­ va az elektronok áramlásának irányát. Ez a példa jól szemlélteti a Korszakváltás jelenleg F ö l d ü n k ö n zajló folyamatainak fizikai dina­ mizmusát.


A F ö l d keresztmetszetének általános vizsgálata azt tanúsítja: a bolygó felépítése nem egységes, hőmérsékletükben és sűrűségükben k ü l ö n b ö z ő anyagok alkotta rétegekből áll. E z e n paraméterek (a hő­ mérséklet és a sűrűség) mindegyike a felszín alatti mélységtől és a mélységgel arányos hatalmas nyomástól függ. A legkülső réteg — amelyet kéregnek nevezünk — a kontinensek és óceánok látható felü­ lete. A kéreg viszonylag vékony réteg, vastagságát az óceánok alatt átlagosan 5 km-esnek, a kontinensek esetében 40 km-esnek mérik. A földkéreg alatt található a következő réteg, átlagos vastagsága megközelítően 2 8 8 0 km. Ez a földköpeny. A köpeny anyaga sokkal sűrűbb, mint a kéregé, olyan magas hőmérséklet és nyomás uralko­ dik benne, hogy alapjában véve vastag, olvadt, cseppfolyós rétegnek tekinthető. A köpeny képlékeny anyaga tör a felszínre tűzhányók és láva alakjában a kéreg nyílásain keresztül. A köpeny anyaga alatt fekszik egy vékonyabb, még sűrűbb anyag­ gyűrű, a mag. A tudósok két részre osztják a magot, a külső és a bel­ ső magra, becslések szerint külön-külön 2 1 8 6 és I 2 5 1 km-es vas­ tagsággal. A belső magot képlékeny jellegű gömbnek vélik, a külső magot sűrűn folyó olvadt anyagfolyadéknak, mely melegebb, mint a (belső) mag, de hűvösebb, mint az utána következő köpeny.


mozgása hozza létre a mágnesességet. A F ö l d uralkodó mágneses mezeje egyszerű dipoláris (kétpólusú) formával rendelkezik, mint­ ha a bolygó magja egyetlen nagy rúdmágnes lenne. A F ö l d olvadt belső magja körüli forgás idézi elő az elektronfelesleget (-e) a föld­ kéreg rétegeiben. A klasszikus fizika törvényeit követve szimmetri­ kus mágneses mezők jönnek létre, merőlegesen az elektronok áram­ lására, fánkhoz hasonló mágneses mezők alakjában. Ezek a mezők, melyeket gaussként

ismert egységekben szokás

mérni, általában véve a F ö l d e vasmagok körüli összetett forgásából, és különösképpen a külső magnak a belső maghoz viszonyított mozgásából erednek. Minél gyorsabb a forgás, annál nagyobb a bolygó vas és nikkel magja körüli mágneses mező erőssége. A F ö l d (belső) forgó mozgása hasonló ahhoz a körkörös m o z ­ gáshoz, melyet az elektromos töltés végez a vasrúd köré tekert veze­ tő anyagon (8. ábra). Tárgyalt témánk szempontjából az elektron­ áramlás terjedésének módja nem fontos, legyen az akár a bolygó for­ gásának, akár a vezető réztekercselésnek a töltése. M i n d k é t példában egy viszonylag mozdulatlan vasforrás körül m o z g ó elektronok hoz­ zák létre a mágnesességet. A feltételes következtetés: a mágneses erő mezőinek erőssége a forgás gyorsaságától függ. M i n é l gyorsabban forog a Föld, annál erősebbek lesznek a mágneses mezők. És fordít­ va: minél lassabb a bolygó forgása, annál gyengébbek a mágneses mezők. Pontosan ez történik jelenleg, mint ahogyan megtörtént már számos alkalommal a bolygó története során. N o h a az ősi szö­ vegekben utalnak rá, a forgás—mágnesesség kapcsolatot alátámasztó bizonyítékok csak napjainkban bukkannak fel. Nils-Axel M o r n e r egy

1 9 8 8 - b a n Svédországban megjelent írásában beszámol róla,

hogy „mivel a belső mag jó elektromos vezető és nagymennyiségű forgási energiát hordoz, valószínű, hogy erős kölcsönhatásban áll a legjelentősebb földmágneses mezővel." A F ö l d forgása — a mágneses mezőkön kívül — elektrosztatikus feszültségként ismert elektromos töltést hoz létre a többrétegű lég* K a r i G a u s s után. Ez a m é r t é k e g y s é g h a s z n á l a t o s a m á g n e s e s f l u x u s s ű r ű s é g mérésére. (A szerkó)


körburokban. E z t az elektrosztatikus feszültséget az elektromos töltés teremti meg — egy bizonyos értékig — mielőtt kisül. Tesla fe­ dezte fel, és a modern tudomány csak most ismeri fel, hogy a Föld—légkör rendszer alapvetően egy hatalmas gömb-kondenzátor­ ként működik, melyben a felszín (talaj) az elektronfelesleg miatt negatív töltéssel bír. A felső légkör rétegei pozitív töltéssel rendel­ keznek, átlagosan 1 3 0 volt/méter értékű elektromos feszültséget hoznak létre a F ö l d felszíne felett. A villámlás jelensége drámai és szépséges m ó d o n szemlélteti a F ö l d kísérletét az egyensúlyi állapot elérésére, hogy kiegyensúlyozza a légkör vagy talaj közötti töltést. M i v e l a F ö l d és a légkör folyamatosan megkísérli a tökéletes elekt­ romos egyensúly elérését, a villámlások földi kisülései évente meg­ közelítőleg 2 5 0 0 villámcsapást eredményeznek minden 1 0 0 négy­ zetkilométeres területen. Ebben az elektromos feszültségben fürdünk egész életünk so­ rán, látszólag hatás nélkül. R é s z b e n az elektrosztatikus elektromos­ ságnak ez a „ c s e p p t ö l t é s e " felelős a test és a tapasztalat mintái kö­ zötti mágneses elrendeződés fenntartásáért. A jelenlegi kutatások


megerősítik, hogy az agy és a F ö l d a mágnesesség révén közvetlen kapcsolatban áll egymással. Egy nemzetközi csoport az „elektromágneses érzékelés" jelensé­ gét tanulmányozva (a testnek azt a képességét, hogy mágneses inga­ dozásokat észlel) bejelentette, hogy az emberi agy „milliónyi apró mágneses részecskét" tartalmaz. (Science, 2 6 0 . évf.: 1 5 9 0 , 1 9 9 3 - jú­ nius I I . ) Az ősi szövegek elmondják nekünk: a test harmonikus egyensúlyra törekszik a Földdel. Ez az egyensúly élettapasztalatunk célja, és tudatosan irányítható a megbocsátás polaritás nélküli esz­ méje, továbbá az együttérzés érzése által.


Az agyunkban található mágneses részecskék fizikai kapocsként szolgálnak; az elektrosztatikus feszültség „csepptöltésként" szolgál a részecskék időszerű információs összetevőjének fenntartására. A földtani rekord azt mutatja, hogy a F ö l d mágneses mezői ko­ rábban — az elmúlt 4.5 millió év során — legalább I 4 - s z e r változtak meg, a vulkáni kőzetmagok (földanyag, amely egyszer megolvadt és a felszínre tört, kihűlt és megőrizte a mágnesességre érzékeny ásvá­ nyok orientálását) mágneses beméréseinek tanulsága szerint (9. áb­ r a ) . A l 8 0 fokos pólusváltás további bizonyítékát ismét M o r n e r egyik munkájában, a nemrégiben megjelent — A Föld forgása és mágne­ sessége címet viselő — tanulmányában leljük fel.

Ha a F ö l d mágneses mezőinek erőssége csakugyan a mag—kö­ peny kapcsolattól függ, a pólusok megcserélődése azt jelzi, hogy ezeknek a testeknek a mozgása a váltással egy időben lassul le és cse­ rélődik meg. Ha rögzült volna ilyen esemény az emberiség kollektív emlékezetében nem jegyezték volna fel? Kollektív emlékezetünk legalább egy olyan eseményről ad szá­ mot, amikor a F ö l d forgása rendkívül szokatlannak tűnt, nem is egy, hanem két különálló civilizáció esetében. Zechariah Sitchin könyvé­ ben, A^utolsó birodalmakban két forrásból idéz a F ö l d forgásával kap­ csolatos rendhagyó tevékenységről, egyet a perui Andokban élt civi­ lizációtól, egy másikat pedig bibliai szövegekből. 77. Titu Yupanqui Pachacuti idejében, megközelítőleg Kr. e. 1 3 9 4 - b e n , szokatlan éjszaka volt, amikor „ . . . h ú s z órán keresztül nem jött meg a hajnal". Az esemény nem napfogyatkozásként írható le, minthogy sem a kínai, sem a perui csillagászok nem jegyeztek fel erre az időre sem­ mi különös észlelést vagy jóslatot. M é g ha napfogyatkozásnak is te­ kintenénk, senki sem hallott még ilyen hosszú napfogyatkozásról. A


B i b l i a t u d ó s o k v é l e m é n y e s z e r i n t az e s e m é n y v a l a m i k o r Kr. e. 1 3 9 3 után nem sokkal k ö v e t k e z h e t e t t be. M e g g y ő z ő erejű b i z o ­ nyíték ez arra nézve, h o g y a F ö l d r u t i n s z e r ű e n m o z d u l a t l a n s á ­ gig lassítja forgását? N y i l v á n v a l ó a n nem. A z ilyen b e s z á m o l ó k m i n d a z o n á l t a l jelzik, h o g y r ö g z ü l t e k o l y a n „ i d ő s z a k o k " a z em­ beri emlékezetben (inkább, m i n t a f ö l d t ö r t é n e t i i d ő b e n ) , ami­ kor a F ö l d forgása eltért a s z o k á s o s t ó l . E fejezet k é s ő b b i része­ iben érthetővé válik az o l v a s ó számára, h o g y egy a d o t t k o r s z a k ­ ból s z á r m a z ó feljegyzések l e g n a g y o b b része m i é r t n e m éli túl a K o r s z a k v á l t á s t . Az általános

irányelv az,

h o g y csak azok

az

anyagok élhetik túl a b o l y g ó - m á g n e s e s s é g és az a l a p - r e z o n á n s frekvencia

szétszakadását,

amelyek

„Föld-rezonánsak".

Nem

számít, hogy m i l y e n értékekre váltanak a F ö l d p a r a m é t e r e i , az anyagok m i n d i g a z aktuális p a r a m é t e r e k h e z h a n g o l ó d n a k .


A mutatók jelenleg egy ilyen váltás előjelének tekinthetők. Talán nem azonnal ismerjük fel őket, jóllehet tudunk róluk. A Science News (Tudományos H í r e k ) 1 9 9 3 - júniusi kiadásában egy, a mágneses pó­ luscseréket érintő cikk kijelenti: „A pontos átfordulási rekord megtalálásának feladata annál is nehezebbnek látszik, mert a mágneses mező jelentős mértékben gyengül, amikor irányt vált." A F ö l d mágneses mezejének erőssége jelenleg gyorsan gyengül. A földtani rekordok azt jelzik, hogy a földmágnesesség egy 2 0 0 0 évvel ezelőtt elért mágneses csúcsponttól kezdve gyengül, értéke azóta folyamatosan csökken. Az adatok azt mutatják: a bolygó mágneses mezejének

erőssége

megközelítőleg

3 8%-kal

alacsonyabb,

mint

2 0 0 0 évvel ezelőtt. Az elmúlt 1 3 0 év során végzett mérések a mágnesesség gyengü­ lését 8,5 x I O 2 5 gauss egységről 8,0 x I O 2 5 gauss egységre, vagyis átlagértékben százévente 6% körül jelzik. M i v e l a mágnesesség a bolygó forgó mozgásától függ, a mágnesesség erejének gyengülése — úgy tűnik — a F ö l d forgó mozgásának csökkenését jelzi. Tulajdon­ képpen pontosan ez történik a F ö l d belső és külső magjában, vala­ mint a bolygó teljes forgásával is. A japán Tsuneji Rikitake és Y o s h i m o r i Honkura egy 1 9 8 5 - ö s A Föld testmágnesessége c. tanulmá­ nyában a következőről számol be:


„A körhagyó dipólus (amely 1 9 1 0 körül jelent meg) nyugat felé tartó sodródási sebességének minimumával összefüggésben a Föld forgás sebességének lassulását figyelték meg." (Kiemelések a szerzőtől.) A coloradói Boulder-ban az Országos Mérték- és M i n ő s é g ü g y i Hivatalban (Egyesült Államok)

és 1 9 9 3 - b a n leg­

alább egy ízben állították újra a cézium atomórákat, hogy visszaad­ ják a napközben „elveszített időt". Napjaink hosszabbak lettek, mintsem óráink mérhették volna. „ H a nem tettük volna meg, végül kiestünk

volna

a

napfénnyel

való

szinkronból" — így

Dennis

M c C a r t h y az Egyesült Államok Haditengerészeti Csillagvizsgálójá­ nak csillagásza. A földmágnesesség hatásai nem csak személyes szinten korláto­ zódnak az emberekre. A változó bolygó-mágnesesség olyan zónákat hoz létre, amelyek tömegesen vonzzák a tudat különféle tömegegy­ ségeit, itt általánosan tapasztalhatók vagy kidolgozhatók bizonyos élmények. Amikor valaki (akár egyedül, akár csoportban) úgy érzi, hogy egy (földrajzi) terület számára a továbbiakban nem megfelelő, vagy nem tud ráhangolódni, testi érzékei és a zóna mágneses sűrűsége közötti kapcsolatról mond valamit. E z e n mezők természetének is­ merete alapvető kulcs lehet ahhoz, hogy megértsük a nagy néptöme­ gek vándorlásait, emberét és állatét egyaránt, valamint ősi kultúrák rejtélyes letelepedését, amennyiben a letelepedésre kijelölt helyek nem sok sikerrel kecsegtettek kereskedelmi vagy a szellemi tevékeny­ ség szempontjából. Az U j - M e x i k ó északnyugati részén található Chaco Canyon példa erre. Érdekes összefüggés adódhat, ha egy, a mágnesesség függőleges mezőerősségét jelző földi térképet a F ö l d jelenlegi politikai térképére borítunk. Eszedbe fog jutni, hogy az alacsonyabb mágnesességi értékek biztosítják a változás lehetőségét. Ugyanígy fordítva, a magasabb mágnesesség olyan zónákat jelöl, ahol a változás kevésbé gyorsan jelentkezik. N é h á n y területen ez stagnálásként

jelenhet

meg.

Ha

megvizsgáljuk

a

II.

ábrát,

szembetűnőek azok a földrajzi helyek és politikai övezetek, amelyek egy vagy két rétegvonalon belül fekszenek, alacsony mágneses zónák két oldalán. Az egyik legszembetűnőbb ilyen hely a Közel-Kelet.


Egy nullás rétegvonal fut közvetlenül Afrika északkeleti határa men­ tén, tovább a Sínai-félszigeten, a Szuezi-öblön át a Vörös-tengerbe; természetesen olyan terület, ahol évszázadok óta óriási változások zajlanak. A változás jó része háborúhoz és politikai nyugtalansághoz vezető ellentétekben jelenik meg. Még alacsonyabb rétegvonalak folytatódnak nyugat felé, Egyiptom és Szudán irányába. ÉszakAmerika nyugati partja viszont — ahol szintén alacsony mágneses ér­ tékeket észlelhetünk — egy másféle változásról ismert: új gondolko­ dásmódról és újításokról a technika, a divat és a politika terén. Ez az alacsony rétegvonal délen folytatódik és megközelíti Közép-Ameri­ kát, a politikai és katonai zűrzavar révén megvalósuló gyors és gyak­ ran radikális változások színhelyét. Megint csak ezek a zónák egy­ szerűen a változás lehetőségét kínálják. Hogy a lehetőség miként nyilvánul meg, azt azok döntik el, akik a változást átélik. Az erővonal-ábra ellentétes végén találhatók a különösen erős mágneses zónák. Ezek olyan területeket jelölnek, ahol a változás nem lehetne olyan gyors, vagy nem is várható. Oroszország középső részén például a rétegvonal-értékek több mint 1 5 0 gausst mutat­ nak. Az Egyesült Államok délkeleti része szintén viszonylag erős mágneses értékeket jelez. T ö r t é n e l m i szempontból ezek a területek


lassabban reagálnak a változásra, adaptálnak új eszméket vagy nyúj­ tanak újításokat. A rétegvonalak értékei nem változatlanok. Átmeneti fázisban van­ nak. Azt állapították meg, hogy a Föld mágneses mezőinek „áramlása" nyugati irányú, és hogy az áramlást közvetlenül a bolygó forgása hatá­ rozza meg. Sőt mi több, arra is rájöttek, hogy a mágneses mezőtérkép egy teljes földkörüli fordulatához szükséges idő — mostanra már na­ gyon ismerős ez a szám — megközelítőleg 2 0 0 0 év. A folyamat nagy­ lelkű szimmetriáról tanúskodik: minden 2 0 0 0 éves időkereten belül a Föld minden egyes kontinentális szárazföldi tömbjének megvan a le­ hetősége, hogy a földmágnesesség minden oldalát megtapasztalja. M i ­ re a 2 0 0 0 éves alciklus lezárul, minden egyes kontinens megtapasztal­ ja majd a mágneses erősség skála minden fokozatát. Ez azt jelezheti, hogy most — kevesebb, mint tíz évre e korszak végétől, és az Egyete­ mes Krisztus születésének 2 0 0 0 éves évfordulójától — a mágneses ré­ tegvonalak viszonylagos elhelyezkedése közel azonos azokkal a vona­ lakkal, amelyek a Názáreti Jézus születésénél voltak jelen. A Föld most ugyanazt a mágneses orientációt éli majd meg, egy új tapaszta­ lati paradigma kezdetén, amely 2 0 0 0 évvel ezelőtt egy hasonló para­ digmaváltás lehetőségét nyitotta meg! Mi a jelentősége ezek szerint a Föld mágneses mezőinek változá­ sa, és az emberi tudat fejlődésének Korszakváltása k ö z ö t t i kapcso­ latnak? Ennek megértéséhez szükséges az emberi tudat és a föld­ mágnesesség mezői közötti kapcsolat gyakorlati ismerete.

A MÁGNESES FESZÜLTSÉG: A TUDAT RAGASZTÓJA

A

tudatnak

nevezett

energia

valójában

elektromágneses

energia/tudás/fény, ami erősen kötődik bolygónk mágneses mezői­ nek valamely aspektusához. A tudatos lényeget ezen energia egy­ másba helyezett hierarchikus hálóiként gondolhatjuk el, amely ne­ hezen érzékelhető frekvencia, és geometriai mátrixokban ölt testet. E mátrixokban gerjesztik a mágneses hatások a feszültséget (vagyis a feszültségmezőt), ott rögzítik — az isteni intelligencia struktúráit leképező — alapvető emberi tudatmintákat. Ezeket a „tudásmező-


ket" a bolygó-mágnesesség rögzítő ragasztója köti a Földgolyóhoz. Értsük meg, hogy az emberiség tudatosságával, nem az élet esszenciá­ jával értelmezzük háromdimenziós világunkat, énünket és végső so­ ron a Teremtőerőt. Az élet esszenciája egyszerű, ezért nincs is szük­ sége megértésre. A tudatosság az, amely a bolygót körülvevő mágne­ sesség mezőibe zárult. Tudatmátrixunk hálóit a mágneses mezők struktúrái kötik helyhez, szilárdítják meg és zárják le. S o k mindennek tekintheted magad sok szinten, osztályozhatod és meghatározhatod magad külön kifejezéstárakkal, amelyeket eze­ ken az egyes szinteken önmagad leírására használsz. Biológiai szem­ pontból csontok, hús, szervek, sejtek, folyadékok, stb. alkotnak. Geometriai szempontból kristályos jellegű vagy. Tested minden bi­ ológiai

összetevője

leegyszerűsíthető

egy kristályos

alkotórészre,

vagy néhány ilyen kombinációjára. A csont például lebontható a kal­ cium kristályos formájára. A vér a vas, és a nyomokban előforduló ásványi anyagok formái­ ra bontható le. Ha elektromágneses szempontból vizsgálnának meg, összetett hullámformaként jelennél meg, egy sor — tested minden egyéni biológiai jellegéből kiinduló személyes hullámformákat mu­ tató — geometrikus mintaként nyilvánulnál meg. Energetikai

szempontból

elektromos

természetű

lények

va­

gyunk. Testünk minden részén, minden egyes sejt megközelítőleg 1 , 1 7 voltos töltést hoz létre, az adott szervre sajátosan jellemző frekvenciával. E z t az egyedi vibrációt nevezték el szignálfrekvenciának. Minden sejt folyamatosan mozog. Egy kifinomult ritmus ütemes rezgése hozza, létre szignálfrekvenciájukat. T ö b b e k vagyunk azonban, mint egyszerű elektromos élőlények. Földi megjelenésünket tekint­ ve elektromosak és mágnesesek is vagyunk. A test egyes sejtjei által létrehozott elektromos töltésen kívül létezik egy, a sejteket körülve­ vő mágneses mező is, ahogyan látható a 1 2 . ábrán. Ha a diagramot három dimenzióban néznéd, az árnyékolt terület függőlegesen kö­ zelítene feléd a lapról. Az emberi test egésze összetett mágneses mezőt alkot, minden egyéni szerv, szövet vagy csontsejt minden egyéni mezejének összességét. Elektromágneses sejtek elektromág­ neses élőlényekben. Két különböző, bár egymással kapcsolatban lévő


mező összefutását (konvergenciáját) éljük meg, amelyek igen nagy­ mértékben meghatározzák azt, hogy miként érzékeljük önmagunkat, világunkat, és hogyan érzékelünk különféle percepciós modul okb an. Tested elektromos mintája legtisztább formád: a tudás, az ener­ gia és a fény. Ez az őseredeti esszenciád. Ez vagy Te; ítélet, ego, fé­ lelem, vagy a magadról, másokról, a körülötted levő világról kialakí­ tott előítéletek nélkül. Elektromos mintád az, amelyet a történelem során a lelkednek neveztek. E z t az oldaladat nem köti dimenzió, nincs bolygóhoz vagy naprendszerhez kötve. A lelked utazott ide az ener­ giarendszerek sokaságából, hogy a Földet a tudatosságnak ebben a korszakában megismerje. A lélek lényege hagyja el végül a földi ta­ pasztalatot, valamely kiválasztott időpontban, és hordozza tovább földi életeddel gazdagított, vibráló lényedet egy új élmény felé. A tested egyes sejtjeit körülvevő mágneses mezők közbenső tá­ rolókként gondolhatok el, amelyek a lélek tudását szilárdítják meg a sejtekben. Ez a „közbenső tároló" minden sejt körül súrlódási ellen­ állást hoz létre, és sikeresen meggátolja, hogy teljes mértékben hoz­ záférj ehhez a tudáshoz. A földmágnesesség mezői történetileg a tu­ dás és megnyilatkozás közötti „biztonsági zónák". A tudatosság e korszakában korábban a mágnesesség magas fok ú volt, teret képe­ zett egy gondolat kifejezésre juttatása és ugyanezen gondolat követ-


kezményei között. C s o p o r t o s „tudattestünk" viszonylag új volt. Együtt, egymás jelenlétében tanultuk meg a gondolat erejét és kö­ vetkezményeit. Ekkor magasabb fokú mágnesesség volt kívánatos. Akkor is, most is nagyon zavarba ejtő lenne minden meglévő gondo­ latot és múló fantáziát életünkben valóságként tapasztalni. A boly­ gó-mágnesesség viszonylag magas fokú volt, ez biztosította, hogy ha valamit kifejezésre akarunk juttatni ezen a világon, nagyon tisz­ tának kell lennünk, és igazán döntenünk kell, vagy vágynunk arra, ami felidéződött lelki szemeink előtt. Csak így maradhatott fenn a gondolat magja elég hosszú ideig ahhoz, hogy leereszkedjen a te­ remtésmátrixon, hogy valami „valóságosba" kristályosodjon ki eb­ ben a világban és az életben. M o s t , amikor gyengülnek a mágneses mezők, arányosan csökken a gondolat és annak megvalósulása kö­ z ö t t i időkülönbözet. Talán észrevetted már, mennyire gyorsan vagy képes megnyilvánulni világodban. A gyengébb mágneses mezők a változás lehetőségét biztosítják, mert gyorsan valósággá válnak gondolataink és érzéseink.

MEDITÁCIÓ, GONDOLAT ÉS IMA

A mágneses vonzás, a döntés és a szabad akarat világában lehető­ séged nyílik rá, hogy Teremtőd isteni megnyilvánulásaként valósítsd meg lehetőségeidet, és hogy e folyamat révén magad is teremtővé válj. E tanulás egy része a gondolat erejéről szól. Megtanulod, hogy ér­ zéseid, így gondolataid is „valamik", nem csupán képek lelki szeme­ id előtt, vagy tested érzetei. Amikor gondolkozol, érzel, érzelmet élsz át, akkor alkotsz, teremtesz. Van olyan pillanat, amikor nem ér­ zel, gondolkozol vagy élsz át érzelmeket? Életed minden egyes pilla­ natában valamit megvalósítasz, teremtesz. Minden pillanatban ott él a lehetőség hogy az életet megerősítsd vagy elbátortalanítsd testedben. Talán anélkül, hogy tökéletesen ismernéd az egész folyamatot, visszaemlékezhetsz, hogy egy különlegesen kifinomult „gondolati


magokat" generáló rendszerben élsz. Energiát gyűjtesz e gondolati magok köré, és összegyűjtőd azt az energiát, ami e magok kikristá­ lyosodásához szükséges. Még korunk technikájában is a kifinomult, felhasználóbarát rendszerek egyik fő ismertetőjele a színfalak mö­ götti bonyolultság, mely a felhasználó számára látszólagos egysze­ rűséget biztosít. A felhasználónak nem kell ismernie a rendszer bo­ nyolultságát, csupán arra a képességre van szüksége, hogy használja, amire tervezték. Ugyanígy, nem kell ismerned vagy megértened semmit sem ener­ giarendszered működéséből. Létező teljességedben éled megnyilvá­ nulásod egyszerűségét. Egyszerűen csak létezhetsz szándékod tisz­ taságában, és beléphetsz minden összetett gondolatrendszerbe, és az ehhez szükséges technológia nem más, mint érzéseid és érzelme­ id. Ebben rejlik korunk szépsége. Ha kívánod, választhatod a megismerést — vagy egyszerűen a ta­ pasztalat jelenlétében létezhetsz, az eredmény ugyanaz. A teremtés ( = megnyilvánítás, kifejezésre juttatás) képesség, ami minden em­ ber számára elérhető, a gondolkodás három összetevőjének közvet­ len eredménye.

EGYÉRTELMŰSÉG

Hogy egy gondolat valósággá váljon, tiszta, t ö m ö r és hosszan tartó energiaminta kell, hogy legyen. Az olyan gondolat, amely fo­ lyamatosan változó minták elmosódott gyűjteménye marad, feltehe­ tőleg képtelen elég sokáig fenntartani magát ahhoz, hogy megnyil­ vánult valóságként kristályosodjon ki. Ebben az esetben egy sor össze nem illő, talán zavarba ejtő állapotnak is tűnhet számodra, amely a kifejezni akart alapmintákat tükrözi.

IDŐTARTAM

Mivel az egyértelműség kulcsfontosságú alkotórész, az egyértel­ műség fenntartásának képessége nélkül a gondolati mag nem marad fenn annyi ideig, hogy kifejlődjön, így egyre sűrűbb tapasztalati


szintekre hanyatlik alá. Ez az alapminta egyik másolata, ami végig­ halad a teremtésmátrixon, az egyes szintekről összegyűjtve az ener­ giát, hogy megőrizze a következő szint számára, és valódivá, nyil­ vánvalóvá váljon világodban.

VÁGY

Az érzelem energiája, a vágy tartja fenn a gondolati magot, amint az a teremtésmátrixon át a valóságba ereszkedik. A mag elhal egy bi­ zonyos ponton, ha elvész a fenntartó energia (a vágy). Mivel a Föld mágneses mezői gyengülnek, a gondolat egyre hatékonyabb, és keve­ sebb idő, valamint energia szükséges fenntartásához.

„A"

GYAKORLAT

A következő példán mérhető le azon képességed, hogy tisztán ér­ telmeddel tudsz létrehozni (teremteni) valamit, és képes vagy azt fenntartani. Szemléld a 1 3 - ábrát néhány pillanatig. Amikor úgy gondolod, hogy már ismered, hunyd be a szemed, és alkosd meg új­ ra az ábrát lelki szemeid előtt. Mennyi ideig vagy képes fenntartani a képet, mielőtt megzavarná egy másik — akár csak átvillanó — kép? Próbáld ki ezt a gyakorlatot egy kiegészítő színösszetevővel. Ta­ pasztalni fogod, hogy a gyakorlat, és képességed, hogy fenntartsd a képet, a gyakorlással egyre javul majd.


Ismételd meg az előző gyakorlatot vonalrajzzal, gondolatban je­ gyezd fel, mennyire voltál sikeres. Feltehetőleg azt tapasztalod majd, hogy ez jóval könnyebben sikerül, mint a „ B " gyakorlat esetében. Ér­ dekes kapcsolat van az „A", , , B " és a „ C " gyakorlatok között. Az alak­ zatok, amelyeket elképzeltél egy nagyon különleges — platóni testek­ ként ismert — alakzatcsoportot képviselnek, amit a 2. fejezetben tár­ gyalunk. A kapcsolat a következő: a 1 5 - ábrán látható alakzat hexaéderként, vagy kockaként ismert, és a korábbi alakzatok forrása. Azaz az első két alakzat valósággal benne él a harmadikban, és ha megvan a kocka, lényegénél fogva rendelkezel a csillag-tetraéder és oktaéder korábban látott alakzataival is. Ezek benne rejlenek a koc­ kában, bár ez talán nem azonnal nyilvánvaló. E folyamat értéke egy teremtéssel és kifejezésre juttatással kap­ csolatos pontban nyilvánul meg. A kocka megalkotásában a többi alak­ zat már ott van. Magában foglalja őket. N e m kell képzeletedben külön meghatároznod őket. Pontosan ennek az elvnek az alkalmazásával teremtesz saját világodban. A kívánt eredmény, cél elképzelésekor hagyd, hogy a teremtés maga határozza meg, hogyan legyenek össze­ rakva az építőelemek. Ha ugyanis egyenként határozod meg az egyes építőelemeket,

hátráltatod

alkotó-,

teremtőképességedet,

mivel

megszorításokat helyezel az energia mozgására, miközben az ered­ mény összeáll. Azáltal 1.

hogy megteremted a gondolat egyértelműségét és érzését a kívánt eredmény érdekében, míg

2.

elég hosszan fenntartod az egyértelműséget az alapminta egyre sűrűbb kristályosodásokba való elültetéséhez

felfedezed, hogy a teremtés folyamata kevés erőfeszítést igényel. G o n d o l a t o d következményeit is nagyon gyorsan felismered majd. Ez felhívás a részedre, hogy tudatára ébredj gondolatodnak és szán­ dékodnak.

** S o k vegyület kristályosodása k ö n n y e b b e n előidézhető az ún. „kristályma­ g o k " f o l y a d é k b a h e l y e z é s é v e l — aford.


A meditációt és az imát szintén egyfajta gondolatnak tarthatjuk, minthogy szintén magukban foglalják a közvetlen szándékot, a „testáramköröket" és a test-frekvenciájának a gondolat révén való megváltoztatását. M i n d a meditáció, mind az ima — egyéni szándék­ hoz kötődő — egyéni technikák révén valósul meg. Nyugati kultúrákban az imát gyakran egyfajta könyörgő közbenjá­ rásnak tartják. Az imán keresztül egy erőt kérünk, amelyről azt gondol­ juk, hogy felettünk áll, hogy tegyen lehetővé valamit, vagy akadályozza meg egy esemény bekövetkeztét. Példák általánosan hallható imákra: „Kérlek Istenem, legyen béke a világon." „Kérlek Istenem, engedd meg az autóm számára, hogy eljusson a benzinkútig, és ígérem, hogy ezután soha nem hagyom, hogy ennyire kifogyjak az üzemanyagból." „Kérlek Istenem, engedd, hogy jól legyek és felülkerekedjek ezen a betegségen..." Ezekben a példákban az ember az ima elején egy magasabb erő közbenjárását kéri egy olyan helyzetre vonatkozóan, amelyben ah­ hoz szoktatták hozzá, hogy az erőtlenség érzését fogadja el. A nyu­ gati kultúrák hagyományosan ahhoz szoktak hozzá, hogy az embe­ rek magukat a világtól különállónak, és jóval magasabb rendűnek te­ kintsék annál, mint ami körülveszi őket. Az elválasztottság látszatá­ ban képtelenek meglátni azokat az erőket, amelyek irányítják a te­ remtett világot, beleértve a fizikai testet is, nemhogy azonosulni ve­ lük. Tehetetlenséget éreznek, amikor olyan eseményeket kellene megnevezniük, amelyek világukban és életükben bontakoznak ki, dolgokat, amelyek látszólag „csupán történnek", és amelyek iránt nem éreznek felelősséget. Az ősi misztériumiskolákban kialakult egy alapvető elv, ami bennszülött népek hagyományaival és számos keleti vallás elképze­ léseivel megegyezően azt tartja, hogy az emberi forma inkább része a teremtésnek mintsem különálló tőle. Az ember a világ szerves részeként fontos szerepet játszik a világ eseményeinek okaiban. Bár tudatos hologramunk háló- és mátrixmodelljétől nagyon eltérő kifejezési


eszköztáron belül fejezték ki ezeket az elképzeléseket, ma is éppoly érvényesek, mint hatezer évvel ezelőtt. A mucira tudományán, vagy a kapcsolódó testáramkörökön ( 3 . feje­ zet) keresztül kapcsolódik be testünk elektromos rezonátora a teremtés elektromos kapcsolástechnikájába. Egyéni mudrák egyéni „tudathálókkal" teremtenek kapcsolatot. Amint a 3- fejezetben megemlítjük majd, a legerőteljesebb mudrával a nyitott kezek rendelkeznek, ujjhegytől ujjhegyig és tenyércsakrától tenyércsakráig. Az ember számára egy adott pil­ lanatban hozzáférést biztosítanak a teljes teremtésmátrix minden lehet­ séges hálózónájához. Erre a mudrára tanítottak meg bennünket, hogy ezt használjuk imáink során, bár azt nemigen magyarázták el, hogy miért pont ebben az elrendezésben használjuk kezeinket és ujjainkat. Az ima helyzetében olyan módon helyezkedsz el, hogy felülete­ sen érinted a teremtett világ összes zónáját, minden energetikai va­ lóságot, amelybe tested képtelen belépni, egy olyan pillanatban, amikor nincs sem idő, sem tér. Ha belépsz a tudathálókba, ez csu­ pán a folyamat egy lépcsőfoka. Hogyan tudsz ezek után „ráhango­ lódni" a hálókon belüli tudásra? Ha a kapcsolat egyszer megvalósult, a test „kapcsolástechnikája" a gondolatok (egyértelműség, időtartam és vágy) minősége által hangolódik rá a hálókra. Mindig átélsz valamilyen gondolatot vagy ér­ zést; mindig rá vagy hangolódva valamire! Azok az érzések, amelye­ ket élettapasztalatod, örömöd, fájdalmad és ezen szélsőségek összes változata eredményez, azok tanítanak meg arra, hogyan gondold és érezd a frekvenciát. Gondolataid az eszközök, amelyeket arra hasz­ nálsz, hogy rezonanciába hozd magad a világ különféle minőségei­ vel. A legkedvezőbb hangolás azt jelenti, létrehoztad a rezonanciát, kétirányú cserekapcsolatba kerültél a valóság egy adott szintjével. Bár része vagy — és mindig is része voltál — mindannak amit látsz, a rezonancia pillanatában még szorosabban hangolódsz azokhoz az energetikai mintákhoz, amelyekhez gondolataid juttattak el. Ebben a rezonáns térben vagy „egységben", pusztán azáltal, hogy gondolat­ mintáidat érzéssel párosítod. Itt van rá lehetőséged, hogy elültesd és tápláld alkotásod-teremtésed magjait, itt irányíthatod az energiádat a legeredményesebben, tudatosan és szándékkal. Ebben a térben válsz


tapasztalatod teremtőjévé, itt befolyásolod világod történéseit, mi­ közben tested reakcióját beállítod ehhez a világhoz. Közbenjársz a sa­ ját érdekedben, teremtéssel való egységed elismerése révén. Az a folya­ mat, amely lehetővé teszi számodra, hogy megvalósítsd ezt a behangolódást, egy általánosan meditációként ismert folyamatba illeszkedik. Magas szintű önuralomként, bölcsességként gondolható el, mind az irányított gondolat, mind az irányított ima felhasználásával. Ha a meditációt összehasonlítjuk a közbenjárásos imákkal, nyil­ vánvalóvá válik, hogy a meditáció miért lehet ennyire hatékony, bár passzív formája a közbenjárásnak. A tudat holografikus modellje ré­ vén tudatában lehetsz annak, hogy valamilyen szinten az egyes em­ ber tapasztalata hat az egészre. Ha ez valóban világossá válik szá­ modra, akkor az is nyilvánvalóvá válik, hogy miért nem elég például egyszerűen a világ békéjéért imádkozni. N o h a a békéért való kö­ nyörgés önmagában véve jó szándékra vall, nem elég. A közbenjárás kifinomultabb formája, amit egy ember felajánl­ hat egy adott pillanatban, ha túllép azon, hogy „kérje" azt a valamit. A bölcsesség legnagyszerűbben úgy nyilvánulhat meg egy vágyott eredmény érdekében, hogy azzá válunk, amire vágyunk. Ez a szemé­ lyes bölcsességről szóló legféltettebb ősi titkok egyike. Pontosan azokká az élményekké, tapasztalatokká kell válnod, amelyeket a legjobban kívánsz magadnak vagy másoknak az életben. Azzá

a

szeretetté,

megbocsátássá,

ítélkezés-mentességgé

és

együttérzéssé kell válnod, amit baráti, szerelmi vagy munkahelyi kapcsolataidban választasz. Ha a béke a kívánt valóság a földi mátri­ xon belül, akkor a békének a te jelenlétedben lévő mátrixon belül kell valósággá válnia. Neked kell azgá a békévé válnod. Viszonylag kevés kell ahhoz, hogy meglegyen az „összehasonlítási alapunk" az egé­ szen belül, hogy változást idézzünk elő az egész megjelenésében.

A VÁLTOZÓ F R E K V E N C I A : A F E L T Á M A D Á S M Á S O D I K KULCSA

A Föld

va

g y alaprezgése a F ö l d változá­

sának második paramétere. Adott időkereten belül, a F ö l d bizo­ nyos ritmusban lüktet, ami másodpercenkénti ciklusokban vagy


„ütésekben" mérhető. Ezek a rezgések egy sor gyors, ritmikus lük­ tetésként jelentkeznek, általában túl gyorsan ahhoz, hogy testünk felismerhetné. Testünk azonban agyközpontunkon keresztül ész­ leli ezeket a rezgéseket, és hozzá vagyunk szokva, hogy minden jelzést együttesen átlagoljunk, és egyetlen folyamatos esemény­ ként érzékeljük ezeket. Léteznek olyan meditációk, amelyeket ki­ m o n d o t t a n arra fejlesztettek ki, hogy megkerüljék ezt a „szoká­ sunkat", lehetővé téve a test számára, hogy úgy tapasztalja meg az információt, ahogyan azt valóban érzékeljük, rövid és finom ener­ gia-kitörések formájában. Ezekben az években egy bizonyos W. O. Schumann nevű német tudósnak tulajdonítják egy ilyen rezonancia tartományokat tükröző légköri réteg felfedezését. 1 9 5 2 é s 1 9 5 7 közötti munkáiban Schu­ mann megjósolta azokat a rezonáns frekvenciákat, amelyek azóta a nevét viselik. Azonban csaknem 5 3 évvel korábban Nikola Tesla már felfedezte

és

felhasználta

ezeket

a

frekvenciákat,

amikor

1 8 9 9 — 1 9 0 0 k ö z ö t t kutatásokat végzett berendezésein Colorado Springs-beli laboratóriumában. Tesla eredményei közvetlenül a Föl­ dön keresztül vezetett, továbbított és mért frekvenciákon alapulnak, nem a légkörben végzett méréseken. Tesla munkásságának köszön­ hető, hogy ma már rendelkezünk azzal az energiát termelő és továb­ bító többfázisú rendszerrel, amely otthonainkba, munkahelyeinkre szállítja az elektromosságot

iskoláinkba és

.

M i n d Tesla, mind Schumann rájött, hogy a Föld alapvetően óri­ ási bolygó-kondenzátorként működik, ami elektromos töltést tárol és szabadít fel, meghatározott időközönként. Ezek a lüktetések közvetve légkörünkben mérhetőek, az ionoszféra néven ismert zó­ nában. Átmeneti — ionoszférikus rezonanciaként ismert — jelenség, hogy a légkörnek ez a rétege villámlással reagál az elektromos „ger­ jesztésre", tükrözve azokat a frekvenciákat, amelyek egyenértékű cserét tesznek lehetővé a F ö l d és a légkör között. Történetileg, mind a légköri, mind a földalapú rezonanciapontokat ciklus/másod-

** T e s l a a v á l t ó á r a m feltalálója — aford.


percben (másodpercenkénti ciklusok számában), vagyis hertzben mérik, a következő sorozatban látható módon. 7,8

14

20

26

33

39

45

E rezonanciák mérési adatai naponta plusz-mínusz 0,5 hertz-el változhatnak. Ha értelmezni akarjuk e frekvenciákat és bolygónkkal való kapcsolatukat, többféle módon megközelíthetjük a kérdést. Ma a tudományos kutatóiskolák közt csupán egy olyan van, amelyik alapvetően úgy gondolja, hogy 1.

a Föld légkörben mért rezonanciafrekvenciáit semmi sem okozza a Föld belsejéből,

2.

amíg a Föld elektromágneses burkának paraméterei változat­ lanok maradnak, a Föld rezonanciafrekvenciái változatlanok maradnak.

A Korszakváltás alapját képező elméletek és kutatások ősi hiedel­ mekből, és a tudományos közösségen belüli, erősödő felismerésből származnak, hogy minden anyag és energiarendszer valójában kap­ csolatban áll egymással. Az élet és az élet energiamintái egybeolvad­ nak, valamint úgy tűnik, hogy egymásra következő és szisztematiku­ san összefüggő hullámformák frekvenciái irányítják őket. Az 1 9 9 7 januári Science Affws-ban megjelent tanulmányok azt sugallják, misze­ rint elképzelhető, hogy még univerzumunk keletkezése is egy frek­ venciából származó geometrikus sablontól függ. Ha így nézzük a dolgot, fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy „ionoszféránk * h e r t z ( H z ) A z o n teljes h u l l á m o k s z á m á n a k ö s s z e g e , a m e l y e k i d ő e g y s é g alatt h a l a d n a k á t egy a d o t t p o n t o n . P é l d á u l 1 0 teljes h u l l á m r a , a m e l y e k egy m á ­ s o d p e r c alatt h a l a d n a k á t egy a d o t t p o n t o n , u t a l h a t n á n k úgy, m i n t 1 0 c i k l u s p e r m á s o d p e r c r e , vagy 1 0 h e r t z r e . A m é r t é k e g y s é g e t H e i n r i c h H e r t z u t á n n e v e z t é k el, aki I 886-ban f e d e z t e fel a r á d i ó h u l l á m o k a t (a szerep).


különálló, távoli és független-e a Földtől, vagy része a Föld—légkör rendszernek és csupán megjelenésében különböző?" Független jelenség-e a légkörünkben mért rezonancia, amint né­ hányan állítják, vagy a Földben rejlő sajátságokat tükrözi, megjele­ nítve e sajátságokat, amikor serkentőleg hat rájuk egy, a villámláshoz hasonló forrás? Továbbá pontosan tükrözik-e a légköri mutatók a Föld-alapú mutatókat, mivel hogy maga a légkör is gyors változáson megy keresztül a bolygó-mágnesesség csökkenése miatt? Ha történelmi adataink és magyarázataink a légköri rezonanciát illetően abból a feltételezésből származnak, hogy az adatok akkor változnak, amikor az ionoszféra változik, lehet, hogy az adataink nem tükrözik majd elképzeléseinket. Az ionoszféra, a légköri méré­ sek forrása gyorsan változik. Az a tényező, amely lehetővé teszi en­ nek a légköri rétegnek, hogy hullámterjesztő sajátságokat mutasson, a Föld mágneses mezőitől függ! A mágnesesség gyengülésére pedig reagál

az

ionoszféra.

Egy

amatőr

rádiósok

folyóiratában,

a

Worldradio-ban megjelent cikkből megtudhatjuk, hogy az ionoszféra frekvencia-fenntartó és terjesztő képessége egyre gyengül, és hogy azt a jelátvitel erősítésével kell pótolni. M i k ö z b e n a légkörben mért adatok 7.8 és 9,0 Hz között inga­ doznak, független kutatók a Földön mért frekvenciák magasabb adatsorok irányába történő elmozdulásáról számolnak be. Az alap­ frekvenciát, amely történetileg 7,83 Hz körül fluktuált, most 8,6nak mérték, olykor még 9,0 Hz-es értékeket is jelentettek (az utób­ bi adatot a könyv szerzője még nem erősítette m e g ) . Ami talán még fontosabb, olyan magasabb harmonikus hullámokról számolnak be, amelyek a mérések között együtt jártak a phi 0 , 6 1 8 - a s arányszám felé való elmozdulás tendenciájával, jelezve, hogy az alacsonyabb harmo­ nikus hullámok teljesek és tartósak. A jelenleg a HeartMath és a Dan Wínter Intézet által végzett kutatás azt sugallja, hogy a Földnek azon képessége, hogy magasabb harmonikus frekvenciákat tartson fenn, közvetlenül kötődhet a bolygónkat körülvevő elektromágneses tu­ dathálóhoz. E mérésektől függetlenül, a Föld alapfrekvenciájának összhatása a biológiai életre magában foglalja a következőket:


Hogy egyszerűbben szemléltessük a dolgot, képzeljük el a kö­ vetkezőt: amikor két elektromos modult (egységet) helyezünk egy­ más mellé, és az egyik gyorsabban vibrál, mint a másik, érdekes je­ lenségnek lehetünk szemtanúi. Az alacsonyabb frekvenciával rendel­ kező modul a rezonancia révén hajlamos lesz harmóniába kerülni a magasabb hangmagassággal. Ez a folyamat megfeleltethető az egyé­ ni sejt és szervkomplexumokat visszatükröző, összetett frekvenciák moduljának tekinthető emberi energiarendszerben lejátszódó folya­ matokkal. Amikor az elme-lélek-test modul egy másik modul (boly­ gó- vagy emberenergia) hatása alá kerül, hajlamos rezonanciába lép­ ni a magasabb vibrációval. Az emberi energiarendszerben ez a folya­ mat azonban még egy tényezővel kiegészül: nevezetesen azzal, hogy a tudatos elme mennyiben hajlandó illeszkedni az új vibrációs tarto­ mányhoz. Az illeszkedést elősegítő elsődleges eszköz maga az élet, amit seregnyi érzelem, hozzáállás, érzékelés, félelem és hiedelem egészít ki: ez ad keretet az élet kihívásainak. E folyamat egyik kulcs­ tényezője, hogy az ember hajlandó-e a döntés és a szabad akarat esz­ közeivel élve egyensúlyt teremteni energetikai rendszerén belül. Ezek az alapvető eszközök melyekkel megszakíthatjuk a régi hiede­ lem-, életstílus- és kapcsolatmintákat, és új, jóval kiegyensúlyozot­ tabb mintákhoz illeszkedhetünk. Ha a folyamat sikerrel jár, gyógyulásnak hívják, az élőlényről pedig azt mondhatjuk, tanult valamit. A régiek meditációs technikákat taní­ tottak a logikus elme megkerülésének céljából, hogy tudatosan érez­ zék ezeket a vibrációkat, valamint a fény impulzusait. Ez a különb­ ség aközött, amikor „nézünk" (vagy átéljük azt, ami valójában tör­ ténik) és aközött, amikor „látunk" (vagy átéljük azt, amire várunk). A Föld alapvibrációját az elmúlt hat év során független források mérték az Egyesült Államok egész területén. Anélkül, hogy egymás­ ról tudtak volna, mind arról számolnak be, hogy ez a lüktető frek­ vencia fokozatosan gyorsul, és 1 9 8 7 - t ő l kezdve gyorsul leginkább.


M í g ezen információ megerősítése az általános szakirodalomra ma­ rad, a bennszülött törzsek pontosan ezt jósolták erre a történelmi időszakra. A frekvenciagyorsulás eredő hatásának köszönhető, hogy testünk egyes sejtjei keresik a Föld ritmikus „szívveréséhez", vagyis alapfrek­ venciájához való illeszkedést. Amikor az emberrel együtt minden életforma egy magasabb frekvenciájú rezgés mintája felé közelít, egy új ritmust, vagyis „szignálfrekvenciát" próbál létrehozni. A Föld összetett rezgésére következtethetünk, ha e szignálfrekvenciát az idő egy adott pontján vizsgáljuk. Elképzelhető, hogy a fizikai test sejt­ szintű „szívverését" azonnal magával ragadná, ha nem volnának olyan hiedelemrendszerek és hasonló tényezők, amelyek ellenállnak a rez­ gés ritmikusan „magával ragadó"** erejének. Amennyiben görcsösen kapaszkodunk olyan struktúrákba és hiedelmekbe, amik a jövőben nem illeszkednek az új paradigmába, sejtszintű frekvenciánkat nem­ igen „ragadja magával" a bolygófrekvencia. Mennyi

a

F ö l d változó

rezonanciafrekvenciájának

célértéke?

Mennyi lesz a Föld alap rezonanciájának frekvenciája, amikor a kor­ szak lezárul? M i e l ő t t ezekre a kérdésekre választ kaphatnánk, meg kell ismerkednünk egy nagyon különleges számsorozattal, mely szó szerint a földi élet alapvető megnyilvánulási formáinak kódja.


adódik. Egy meg egy egyenlő kettővel. Kettő meg egy egyenlő há­ rommal. Három meg kettő egyenlő öttel, és így tovább. A 2. táblá­ zat csak egy részét tünteti fel ennek a lényegében véve végtelen számsornak. Megtévesztőén egyszerűnek tűnik, de ez a számsor a földi élet mintáinak alapvető kódja. Ez a sorozat határozza meg pél­ dául a következő paramétereket: • az emberi test viszonylagos arányait, • férfiak és nők arányát természetes szaporulatban, • fák, cserjék, bokrok elágazó mintáit (fametszés nélkül), • a villámlás és gyökérrendszerek fás szerkezetű elágazó mintáit. A tényleges arányt úgy határozhatjuk meg, hogy a sorozat egyik tagját elosztjuk a következő (magasabb értékű) taggal, és akkor ér­ dekes jelenséget tapasztalhatunk: 2 1 / 3 4 = 0,6176

89/144 = 0,6180

Bár a tagok változnak, a tagok aránya megközelítően azonos és vi­ szonylag állandó! Ezt a napjainkban aranymetszésként ismert arányt, melynek értéke leírható a 0 , 6 1 8 törttel, az ókori Görögországban az emberi test, valamint a klasszikus görög építészet legmegfelelőbb ará­ nyának tartották. Ez a kód oly alapvető a földi életben, hogy nem meglepő, ha úgy találjuk, a bolygó alapvető vibrációját is befolyásolja. Történelme során a Föld megközelítőleg másodpercenként 8 hertzen lüktetett, a legutóbbi időkben 7.8-cal. Ez az érték oly állan­ dóvá vált, hogy a katonai hírközlési szervek az egész Földön erre az „állandóra" építve végezték el fejlesztéseiket. E sorok írásának ide­ jén, a rezgések száma növekszik, és elérte már a 8,6 hertzet. A F ö l d rezonanciájának célfrekvenciája az értéksor következő tagjához, pa­ raméteréhez vezet: I 3 H z . Ez a I 3 hertzes rezgés válhat új alapre­ zonanciánk frekvenciájává, minden olyan harmonikus frekvenciával együtt, amely ezen alapvető vibráció egész számú többszörösein alapszik. Ez az a frekvencia, amely rezonanciába léphet az új háló­ mátrix komplexummal, és a jelenlegi fejlődési korszak lezárulását, valamint az „Uj K o r " kezdetét kijelölheti. Ha helyesek az ősi idő­ számítási rendszerek, ez még életünk folyamán bekövetkezik.


A K O L L E K T Í V BEAVATÁS

Az emberi tapasztalat szorosan kötődik, és mindig is k ö t ő d ö t t a F ö l d e t körülölelő mágneses mezők erősségéhez vagy sűrűségé­ hez. A bolygó-mágnesesség napjainkban tapasztalható gyengülése minden életre nagy hatással van. M a i szemmel nézve az ősi tech­ nológiák számos maradványa azt mutatja, hogy a régiek jártasak voltak különlegesen kiképzett kamrák — a tudatállapotokra ponto­ san ráhangolt terek — építésében. Ezek a gyakran pontos geomet­ riával rendelkező szerkezetek gyengítik a bolygó-mágnesesség ha­ tásait a kamrán belül. E technika legjobb példáját talán a gizai Kheopsz piramis szolgáltatja, ahol az ismertebb felső kamrák je­ lentősen alacsonyabb földmágnesességi mutatókkal rendelkeznek, mint az alsó kamrák. E környezet összhatása abban nyilvánul meg, hogy akik belépnek ezekbe a null-mágneses mezőkbe, csaknem közvetlenül, tiszta infor­ mációként férhetnek hozzá önmagukhoz, elkerülve az ítélkezés, féle­ lem, ego, vagy a gondolat és a gondolat következménye közötti „idő­ különbözet" közbenső tárolóit. E tiszta információ elérése révén kö­ vetkezhet be a sejt- és alapszintű változás,

ember akaratának irányításá­

val, mely tudatosan az életet támogató döntések irányába visz. Az em­ ber, az ősi beavatott, a másként gondolkodást és máshogyan érzékelést választotta. Képes volt tudatosan megváltoztatni az elme-test-lélek egység sejtjeinek frekvenciáját. Ez a változás adott pillanatban a léte­ zés legteljesebb megnyilvánulási formáját tette elérhetővé a beavatott számára. Ez a folyamat érzékelhető napjainkban, melyet — tekintve, hogy a szükséges paraméterek máshol nem voltak elérhetőek — az ősi templomok kamráiban, a beavatási helyszíneken szimuláltak. N o h a nemcsak Egyiptomban volt fellelhető az a halhatatlanság­ hoz vezető beavatási sorozat, amelyet ennek a megszentelt földnek a


templomaiban mutattak be, ez segít majd szemléltetni az akkori be­ avatott tudatos útját, valamint azt is, ma miképpen értelmezheted életed eseményeit. Tudósok, történészek és még maguk az egyipto­ miak is vitáznak a mai napig bizonyos kérdésekről a Nílus folyó mentén 60 évszázada elterülő nagyszerű templomkomplexumokkal kapcsolatban: kik alkották a monolitokat, hogyan építették meg őket, és mi célból. A hagyományos történetírók a templomokat „is­ tenekkel" hozzák összefüggésbe,

akikről

azt gondolják,

minden

komplexum esetében egyedileg, szoborként, reliefekként vagy hieroglifaként lettek megörökítve. Maguk a beavatottak más történetet mesélnek; történetet az élet látomásairól és céljairól, nem mást, mint minden mai ember látomásait és céljait. Az igaz, hogy minden egyes templomi helyszínnek megvolt az adott templom jellegét megszemélyesítő főistensége. Ezek a falakon belül és kívül hatalmas szobrokként és mély reliefben ábrázolt figu­ rák a legtöbb esetben nem külső isteneket szándékoztak megjelení­ teni. Az egyes templomokat inkább egy-egy emberi lélekrész elkülö­ nítésének és jellegének, a személyiség egy-egy külön erejének aján­ lották, amit a beavatottaknak ki kellett egyensúlyozniuk, mielőtt az ismeret magasabb szintjeire hatoltak volna. A lélek egyes részeinek elválasztásával — e jellemvonások együttérző egyensúlyának megte­ remtésére törekedve — a beavatottak képesek voltak megszólítani önmaguk azon „gyenge részeit" is, amelyek „elvesztek" az életük fo­ lyamán bekövetkező torzulásokban. A luxori templomcsoport kerületén — a Nílus keleti partján — fek­ szik például egy kisebb, kevésbé ismert kamra, Szahmet temploma. A női testtel és egy nőstényoroszlán fejével ábrázolt Szahmetet a tudó­ sok a háború művészetével és tudományával hozzák összefüggésbe. Bárhol is látható Szahmet, az az általános hiedelem, hogy azért helyezték az adott helyre, hogy védelmet nyújtson a háborútól, fel­ készítsen a háborúra, vagy hogy jó szerencsét hozzon a háborúsko­ dásban résztvevők

számára. A kamra használata

során

azonban

ozanmet mind akkor, mind ma valami sokkal erőteljesebbet jelenít meg a beavatottak számára, egy sokkal mélyebb, és sokkal személye­ sebb szinten.


Számodra, mint beavatott számára Szahmet valóságos gyújtó­ p o n t o t nyújt személyiséged egy benned élő jellegéről, a „belső har­ cosról", akihez életed folyamán bizonyos időszakokban fordulnod kell, hogy áttörje korlátaidat és lerombolja az életed látomását eltor­ laszoló falakat. Ezek a korlátok nem csak fizikai elzáródások lehet­ nek. Van olyan eset, ahol az irányítás, félelem, ítélkezés ego, egy má­ sik ember vagy rendszer akarata vált akadállyá egy életed során meg­ hozott döntés vagy elhatározás beteljesítésében. Szahmet energiájá­ hoz, a benned élő harcoshoz fordulhatsz, hogy legyőzd ezeket az akadályokat. Művészet és tudomány is egyben, ha ismered már, hogy mikor és hogyan folyamodj ehhez a félelmetes erőhöz, valamint böl­ csesség is, hogy, tudod mikor nem helyénvaló, és mikor nem szolgál már Téged. A beavatottak ebben a templomban időről időre átélhettek olyan helyzeteket, amelyekben a Szahmet-energiájukról való tudáshoz fo­ lyamodhattak, s melyek során azt a bölcsességet is elsajátíthatták, hogy mikor nincs szükség a harcosra egy adott helyzetben. Eletedben — beavatásod útján — mindvégig szükséges, hogy a Szahmetről való tudáshoz^fordulj, hogy ledöntsd az ellenállás falait, amivel belül talál­ kozol, vagy amit kívül magadhoz vonzottal. Egy ismétlődő folyamat révén azt a bölcsességet is kifejleszted, hogy felismerd: harcos olda­ lad nem helyénvaló reakció egy adott helyzetben. Ez az a bölcsesség, amely csak egyéni tapasztalatod és az életre való több különféle rá­ látásod révén valósulhat meg. K ó m - O m b o temploma, a Fény és Sötétség temploma az egyetlen templom Egyiptomban, amelyet egyszerre két istenségnek ajánlottak. Ha a főbejárattól betekintünk a K ó m - O m b o templomba, egy két részre osztott szakrális teret látunk. A jobb oldalt a Sötétséget jelké­ pező embertestű, krokodilfejű Szobeknek ajánlották. A komplexum­ nak ezen a részén kamrák találhatóak, amelyek még a szertartás során használt krokodilok mumifikált maradványait őrzik. A bal oldalt a Fénynek ajánlották, amelyet az embertestű, sólyomfejű Hórusz sze­ mélyesít meg, az Izisz és Ozirisz egyesüléséből származó egyetlen fiú. Ebben a templomban az volt a beavatott feladata, hogy találja meg az egyensúlyt a sötétség és fény polaritásai között, és ha egyszer felis­ merte ezt az egyensúlyt, az volt a feladat, élje is meg az életében.


Minden jelöltnek, hogy bizonyítsa hajlandóságát és képességét ezen elvek megélésére, próbát kellett kiállnia a templom falain belül. A templom hátsó részén a sötétség és a fény felezővonalának men­ tén hevernek egy — a bizonyítás céljaira használt — beavatási kamra romjai. Hosszú, szűk, négyszögletes folyosóként alakították ki. A kamra egyik végét közel 45 fokkal megemelték, 3 méterrel a temp­ lom padlója fölé. Maga a folyosó belseje viszonylag sima volt, 90 fokot bezáró sarkokkal, és mindenütt egységes felülettel. Ennek a folyosónak úgy kétharmadánál azonban a mennyezet

egy meg­

hosszabbított része akadályt képez, és eredményesen zárja le az átjá­ rót, leszámítva az akadály alatti szűk teret. Ha a szükség úgy hozta, az egész alagútrendszert meg lehetett tölteni vízzel, és az alagút elhelyezkedése eredményesen meggátolta, hogy napfény hatoljon az alagútba. A beavatottaknak be kellett lépniük a templom szintje feletti át­ járó tetején, és átúszva a hosszú alagutat, a másik oldalon kibukkan­ ni, anélkül hogy tudnák, mi van a kamra bejárata és kijárata között. Tudásuk bizonyítása egyetlen lélegzetvétellel kezdődött. A beavatási folyamatnak ezen a szintjén intuitív képességekre volt szükség, va­ lamint összes érzékszervük felhasználására az irány és az alagútban levő akadályok érzékelésében. Maga a félelem, hogy elfogy a levegő, elegendő izgatottságot okozhatott, hogy meggátolja őket a levegő bölcs felhasználásában. Ha féltek, meg is halhattak. Mások, akik gyorsan mozogtak azért, hogy megőrizzék a levegőjüket, keményen ütközhettek az akadállyal. Az ütközés zökkenése során kiengedték a levegőt, és az ebből eredő zűrzavarban nem sikerült megtalálniuk az akadály alatti nyílást. Ha az ütközés elég súlyos volt, a beavatott el­ veszíthette eszméletét és megfulladt. Azok, akik képesek voltak a tudatosságuk által nyújtott összes eszköz felhasználásával közelíte­ ni ehhez a beavatáshoz, bízva magukban és életükben, kibukkantak az alagút másik oldalán. A fénybe érkeztek, mely életük új szakaszát jelképezte; azon képességüket, hogy képesek sikeresen kiegyensú­ lyozni a sötétség és a fény energiáit. Az alagút-beavatás végeztével, a beavatottak bebizonyították, hogy képesek bízni magukban, és szá-


Minden döntésedben — függetlenül attól milyen jelentéktelen­ nek tűnik is számodra — újrafogalmazod kapcsolatodat a számodra ebben az élményben elérhető ellentétekkel: a sötétség és a fény pó­ lusával. Az, hogy milyen szavakkal fejezed ki magad, hogy miként kezelsz másokat, és miként bánsz magaddal napi szinten, hogy mi­ lyen ételeket választasz, milyen információkban mélyülsz el, mind kifejezi, hogyan látod magadat a fényhez és sötétséghez viszonyítva. I t t fontos megismételnünk, hogy e döntések között nincs ,,jó" vagy „rossz" (persze az, hogy egy adott társadalomban élsz, azt jelenti, hogy alapvetően elfogadod, be kell tartanod e társadalom irányelve­ i t ) . E szempontból ezek csupán döntések, a döntések következmé­ nyei és a döntésekből eredő érzések. Ezek az érzések a gyökerei azon eseményeknek, amelyekről ma világszerte beszélnek. M i t érzünk — egyénenként vagy csoportban — arról, amit teszünk, vagy amit meg­ tettünk? Maga a döntés nem ismeri a j ó t és a rosszat egészen addig, amíg egy másik alapvető döntéssel össze nem hasonlítjuk. Ha lehe­ tővé teszed magad és mások számára egy döntés következményeinek ítélkezés nélküli átélését, életbölcsességed egyik legmagasabb foká­ ról teszel tanúbizonyságot. A többi templom és kamra is egy-egy erő környezetéül szolgált: például Szakkara a hangzás és a vibrációk, Dendera pedig a tápláló és gyógyító szeretet temploma volt, míg az Oszirion-épületcsoport a Feltámadásé. Minden egyes templomot a személyiség egyik — egyensúlyt (bölcsességet) kereső — oldalával azonosítottak és annak szentelték, a beavatás magasabb szintjeire való továbblépés előtt. Minden bölcsesség valami még nagyszerűbbre készített fel, egy olykor bizonytalan és megfoghatatlan megnyilvánulási szintre, amelyre sokan vágyakoztak, de amit elérni csak keveseknek sikerült. Az adott tudás-


szint fenntartotta annak lehetőségét, hogy az elme, test és lélek min­ den sejtjének vibrációja új megnyilvánulási szintet érjen el. Ez a tu­ dásszint valójában a tudatos dimenzióváltás folyamatát tükrözte. Ha az életet az emberek által megélt tapasztalatok összefüggésé­ ben vizsgáljuk, nyilvánvalóvá válik, hogy mindnyájan lehetőségeket vonzunk magunkhoz, és ez teszi lehetővé számunkra, hogy az ősi beavatotthoz hasonlóan megvizsgáljuk személyiségünket. A legje­ lentősebb különbség közted és egy hatezer évvel ezelőtt élt beava­ tott között az, hogy T é g e d talán még senki sem emlékeztetett rá, hogy egész életed egyetlen beavatás. Talán még senki sem emlékez­ tetett arra, hogy a legmagasabb rend beavatottja vagy! Bár ösztönö­ sen érezhetted, hogy egész életed során valamire készülsz, valamit gyakorolsz és kíváncsiskodsz, feltehetőleg senki sem mondta még meg, hogy mi ez a valami. Minden egyes tapasztalat, minden másik emberrel való találkozásod, minden kapcsolat, időtartamától függet­ lenül, fizikailag és pszichológiailag azt a hatalmas változást szolgál­ ja, amelyet majd e korszakban átélsz. M o s t éled át azokat a folyama­ tokat, amelyeket jóval korábban, az elmúlt 11 0 0 0 év során beavatási kamrákban alakítottak ki. Eleted készít fel a Korszakváltásra. Amilyen mértékben képes vagy félelem nélkül szeretni, ítélkezés nél­ kül tapasztalni, és az együttérzés révén engedni, olyan mértékben készíted fel magad, hogy a Korszakváltást érzelmileg, pszichológia­ ilag, és fizikailag túléld. Már a beavatást éljük! A beavatás szépsége magában a folyamatban rejlik. S e m m i t sem kell tudnod mágnesességről, frekvenciáról, hálókról, mátrixokról, dimenzionalitásról vagy a Szakrális Geometriáról. Létezésed össze­ tettségében egyszerűen ott „lehetsz" minden igazságban, tisztaság­ ban és egységben, amire képes vagy egy adott pillanatban. Azáltal hogy megéled ezt a tisztaságot, ugyanazt a bölcsességet érheted el, mint azok, akik testük és tapasztalatuk „megismerését" és „átterve­ zését" választották. Mindkét út érvényes. Végül is mindkettő az „Egy "-hez vezet. Egy templomi beavatott éveket — talán egy egész életet — t ö l t ö t t azzal, hogy személyisége egyes részeit megszólította. Ugyanúgy, mint korunkban, néhányan beleragadtak a személyiség egyik jellegé-


be, vagy ezek kombinációiba, és elfelejtették, hogy ők maguk nem azonosak tapasztalataikkal. Azt hitték, hogy ők voltak minden fáj­ dalom, minden öröm, a sikerek és a hibák. Olyan erősen azonosul­ tak tapasztalataikkal, hogy azt gondolták, ők maguk voltak a tapasz­ talatok. Ugyanez a helyzet korunk beavatásaival is. Voltak néhányan, akik akkor emlékeztek élettapasztalatuk tanulságaira, amikor már haldokoltak; emlékezve haltak meg. Akik emlékeztek, ugyanazt élhették át tudásuk bizonyításának eme legvégső lépcsőfokán, mint amit minden, a jelenlegi tudati ciklus lezárulásakor élő ember megtapasz­ tal majd. Egy feltámadásként ismert fázisváltás lehetőségét tapasztal­ ják majd azok, akik a Föld, elme, test és lélek fejlődését élik, és egy „magasabb oktávú" kifejeződési formát tesznek lehetővé. A beava­ t o t t életének egy bizonyos pontján úgy döntött, hogy megindít egy folyamatot, amelynek során a korabeli kamrában modelleznek egy sor olyan eseményt, amit a Föld most él át. Ez a folyamat egy — ma Kheopsz piramisként ( 1 6 . ábra) ismert — építmény alsóbb kamrái­ ban kezdődött.


Az épület megszerkesztésében rejlő passzív dinamika erejénél fogva, a beavatott az alsóbb kamrában („Akna") teljesen belemerül a tiszta „Sötét Fény "-energiába. Csöndben, a látható fény teljes hiá­ nyában, a tudás elérésének lehetőségéhez vezető út első lépéseként lehetősége volt rá, hogy felismerje és megszólítsa azokat a részeit, amelyeknél a gyógyítás még nem járt eredménnyel. A kérdések az ember saját legnagyobb félelmeinek illúzióin alapultak; ezek egyé­ nenként különbözőek voltak. Ebben a kamrában vált kézzelfoghatóvá a Nílus templomaiban eltöltött évek tapasztalatának értéke. Eletednek ebben a részében — kapcso­ lataid templomában — válik világossá minden felkészülésed. A személyiség egyéni jegyeinek megismerése során már elérhetőek az eszközök, hogy arra figyeljünk, valójában miért is félünk, ahelyett, hogy mivé tette élettapasztalatunk a félelmünket. Ha a beavatott nem tanulta meg a félelmét önmaga megismerésének erőteljes szövetségeseként felhasználni, félelme abban a pillanatban valósággá vált, magasabb szintű bölcsesség megoldását követelve. Voltak beavatottak, akik úgy bizonyíthatták e tapasztalatról szerzett tudásukat, hogy halálban különváltak testüktől. Végül a kamra mélységében felidézték legnagyobb félelmeik* illúzióját, vé­ gigszemlélve e félelmeket úgy, hogy átélik a legrosszabb lehetséges eredményt, és megfigyelik magukat közben. Beavatásuknak ez a me­ taforája nem különbözik attól, ami most történik veled (megtör­ tént, vagy történni fog életed folyamán valamikor). Mivel egy bizo­ nyos fokú személyes tudást már elértél élettapasztalatod révén, le­ hetővé teszed majd magad számára, hogy olyan helyzetbe vagy kör­ nyezetbe kerülj, ami legnagyobb félelmedet képviseli. Ezt az időpontot — azt az alkalmat, hogy megszerezzük a legna­ gyobb bölcsességet — a „Lélek S ö t é t Éjszakájának" nevezzük. Éle-


tednek abban a pillanatában minden, a számodra elérhető tudás­ szemcséből kell merítened, mélyen bentről, hogy hatástalaníthasd azt a kétségtelen erőt, amelyet félelmednek adtál. Gyakran ismétlő­ dő folyamat, mely azzal jár, hogy a félelem egyre gyöngébbé és ki­ sebbé válik minden egyes ismétlés után. A folyamat célja, hogy el­ juss a felismeréshez: nem számít, mi kerül az utadba, nem számít, mivel nézel szembe, nem számít, mennyire tűnhet kétségbeejtőnek egy helyzet, Te biztos és szilárd vagy. Nincs félelem, ha a félelem nem kap erőt, ami táplálná. Az ősi szövegek emlékeztetnek bennünket rá, hogy a Lélek Sötét Éjszakája csupán azután jöhet el, ha már magunkhoz vettünk min­ den eszközt, ami szükséges ahhoz, hogy utunkat a tapasztalaton ke­ resztül láthassuk. Evekig haladhatsz, talán életeken át, anélkül, hogy átélnéd a S ö t é t Éjszakát, ha az kell hozzá, hogy összegyűjtsd mind­ azt a tapasztalatot, ami ahhoz szükséges, hogy tökéletesen el tud] fogadni egy ilyen helyzetet. Legnagyobb félelmeid — például az egyedüllét, az elveszettség érzése, a rossz anyagi vagy egészségi álla­ pot — csak azon tapasztalatok megélése után jelentkezhetnek, me­ lyek megmutatták neked, hogyan éld túl az ilyen élményeket sértet­ lenül és viszonylag könnyedén. A Lélek Sötét Éjszakájának átélése után a beavatott beléphetett a középső („Királynő") kamrájába, hogy bebizonyítsa, képes a Fény és a Sötétség polaritásának kiegyensúlyozására. A Nílus-templomi beava­ tások ( K ó m - O m b o ) készítették fel őket arra, hogy bizonyságot te­ gyenek erről a tudásszintről. Ebben a különleges kamrában az volt a feladat, hogy meghatározatlan ideig „tartsák fenn az egyensúlyt". Miután a beavatott épp csak, hogy kiemelkedett az alsóbb kamra (az „Akna") tiszta sötét fényéből, közvetlenül legnagyobb félelmei­ nek feloldása után, e következő kamra azzal a kihívással szembesí­ tette, hogy ellenálljon a túlkompenzálás belső kényszerének, hogy most kizárólag a fény felé törjön. Ez a kamra utat mutat mindegyi­ künk számára, hogy megismerjük a S ö t é t Fény élményének túlélése után jelentkező azon késztetésünket, hogy túlkompenzáljuk a sötét­ séget és „átessünk" az ellenkező oldalra.


A túlkompenzálás nem is lenne hatásos, mivel mind az ősi, mind a modern beavatás a polaritás élményében él, és mindkét élményt ítélkezés nélkül használja fel a magasabb szintű tudás bizonyítására, így tehát mindkét polaritást előítéletek nélkül kell átélnünk, ismer­ nünk és elfogadnunk ahhoz, hogy a „töltések" kiegyenlítődhesse­ nek, és tökéletesen megvalósítható legyen az egyensúly. Miután a fény és sötétség kamrájában, a Királynő Kamrájában befejeződött az egyensúly bizonyítása, a beavatott tovább haladha­ tott a legfelsőbb ismert kamrába, a Fehér Fény, vagyis a „Király Kamrájába". Ebben a kamrában kerülhetett sor a beavatás utolsó lépcsőjére. Ha a beavatott egyszer sikeresen teljesítette, a továbbiak­ ban nem volt alárendelve halálnak, betegségnek, vagy a lineáris idő megkötéseinek. A bölcsesség e szintjének elérésével, a félelmen, ér­ zelmeken, valamint a test, elme és lélek szétválasztottságának illúzi­ óján túllépett ember megvalósította azt a képességet, hogy megnyil­ vánulása egy magasabb oktávját élje át, egy feltámadott lényét. A Kheopsz piramis Király kamrája igen egyedülálló környezetet kínál, melynek eredete máig rejtély a modern tudomány számára. A Fény Kamrájának (tudatállapotra) hangolt rezonáló terében a földmágnesességi mérések csaknem nullára gyengülnek. A történelmi időkben a kamrán belüli terület olyan környezetet biztosított, ami ezen az üregen kívül elérhetetlen volt. Ma a F ö l d ugyanolyan — alacsony mágnesességű — környezet felé közelít, mint amit ebben a kamrában mutattak be több, mint 10 000 évvel ezelőtt. A könyvben már megjegyeztük, hogy viszonylag erős mágneses mező jelenlétében időkülönbözet adódik a gondolat és a gondolat a kikristályosodása között. Azt is megállapítottuk, hogy a sűrű mágne­ ses mezők közbenső tárolóiban holografikusán tárolódnak a zavaró érzelmi minták, a test körül, valamint a testben. A mágnesesség hiá­ nya lehetőséget biztosít, hogy közvetlenül, tiszta információként férjünk hozzá az emberhez. Ebben a környezetben a mágnesesség vé­ dőhálója nélküli gondolat-szándék nagyon hatékonnyá válik. E rend­ kívül tiszta környezetben a beavatottak egyszerűen úgy gondolkoz­ tak, hogy már megtanulták uralni a személyiséget, az egót, a félelmet,


az ítélkezést, a megbocsátást és az együttérzést. Talán életükben első alkalommal tapasztalták, hogy a gondolatok léteznek önmagukban, és nem a közmegegyezésen alapuló valóság lenyomatai, vagy olyan kényszerek, melyeket korábbi helyzetek során éltek át. Azáltal, hogy közvetlenül önmagukba lépnek be, a beavatottak „valóságossá" vál­ nak. Ebben a valóságban túllépnek az élettapasztalatukból származó kötöttségeken. Az ilyen gondolat azáltal más, hogy van benne egy vibráció, amely a test összes többi vibrációját magával ragadja. Nullmágneses környezetben a gondolat révén a beavatottnak lehetősége nyílik rá, hogy megszabaduljon e valóság kötelékeitől, és hogy egyi­ dejűleg a tapasztalat magasabb megnyilvánulási formája felé közeled­ jen. Az elme, a lélek és a test minden sejtjének tudatos átváltása egy magasabb oktávba, ez maga a Feltámadás. E folyamat a Fehér Fény kamrájában jut érvényre. A kamrát pon­ tosan az emberi testre hangolták. A kamra arányait a platóni testek alapvető arányaira alapozták, és az emberi test „kódjait" tükrözik. A kamrában van egy még kisebb kamra, amelyre esetenként szarkofág­ ként utalnak. A gyönyörű, egyetlen rózsakvarc tömbből megformált „szarkofág" belső méretei azonosak a bibliai frigyláda külső mérete­ ivel. Bár az évek folyamán megrongálták a turisták, a szarkofág a mai napig tökéletesen tartja az „A" hangot, melyre behangolták. Ez hall­ ható Paul H o r n kanadai fuvolaművész Inside the Great Pyratnid (A Kheopsz piramisban) c. híres lemezének első számában is. Ezen a gránitfedővel lezárt, körbezárt helyen feküdt a beavatott három na­ pig ( 7 2 órán á t ) , elzárva a külvilágtól. Ez a beavatási időtartam ugyanannyi, amennyit Jézus Krisztus bemutatott nekünk keresztre feszítése és feltámadása során. Emellett a jelen korszak lezárulása és az Új Kor hajnala közötti „átmeneti időszakot" is három napra jósolták. Ez közvetlenül az­ előtt várható, hogy a F ö l d létrehozná az új mágneses mezőket. A há­ rom nap folyamán a növekvő frekvencia és a gyengülő mágnesesség környezetében a beavatottak tudatosan rezonanciába hozhatták ma­ gukat, egy magasabb oktávú tudás háló-mátrix szerkezetén belül, érintve a négydimenziós állapot Krisztus-hálóit. A szarkofágban le­ zajló integrációs folyamat során bizonyíthatták újonnan felfedezett


tudásukat azoknak, akik már korábban átélték ugyanezt. Ezzel tud­ ták bebizonyítani, hogy ők igenis emlékeznek. Ha a beavatás telje­ sen sikeres volt a beavatott halhatatlanná lett. A továbbiakban gyen­ gélkedés, betegség és leépülés nélkül élt, míg úgy nem döntött, hogy véglegesen a Feltámadási folyamat által megalapozott rezonancia szintjére emelkedik. A piramis-beavatásban lesz nyilvánvaló, hogy miért kellett min­ den beavatottnak a személyiség minden jellegét kiegyensúlyoznia, mielőtt a sötét fény Kamrájába lépett volna. A tiszta S ö t é t Fény je­ lenlétében — bár a polaritás negatív jellegű mintáira helyezték a hangsúlyt — azokat rejtett, vagy tudatalatti félelmekként kezelték. Egyformán kívánatos volt ezen félelmek, és bármely egyéb — a pola­ ritás negatív jellegéből származó minta — feloldása. A növekvő frekvencia és gyengülő mágnesesség körülményei kö­ zött, a tiszta fehér fény jelenlétében bármilyen gondolatminta meg­ jelenhet egy pillanat erejéig. Ha az együttérzés, megbocsátás és sze­ retet mintái jelentek meg, a beavatott azokat tapasztalta. Ha a két­ kedés, bizonytalanság, düh és félelem jelent meg, ez vált tapasztala­ ti valósággá. A fehér fény kamrájában voltak akkoriban olyan körül­ mények, mint amilyeneket ma a Földön tapasztalunk: alacsony mág­ nesesség és magas frekvenciát. Ma olyan folyamatot élsz át, amely azonos minden beavatott útjával, aki valaha is áttört az élet miszté­ riumának fátylain. A Föld alapvetően kristályos természetű. Egyik legfontosabb összetevője a szilícium, vagyis kvarc ( S i 0 2 ) . A földi életben alapve­ tően

fontos,

hogy földrezonáns

ásványokkal

vagyunk

körülvéve.

Alapvetően minden anyag, és különösképpen az egyes emberi sejtek arra törekednek, hogy a Föld „szívverésének" impulzusaival rezo­ nanciába kerüljenek, vagyis arra „ráhangolódjanak". Amikor fizikai testünk megpróbál ily módon hangolódni, valósággal „kigyullad­ nak" a nem-harmonikus frekvenciájú tapasztalatok, ekképpen jelez­ ve, hogy megnevezhetőek és gyógyíthatóak (kiegyensúlyozhatóak). A sérülés (pszichológiai, érzelmi vagy fizikai) energiáját hordozó sejtek és szervek máshogy rezegnek, nincsenek „szinkronban". Ezáltal kioldódnak a nem illeszkedő (diszharmonikus) érzelmek energiái,


majd úgy érik el az egyensúlyt, hogy áthelyezik magukat máshová a testünkben, ahol már kiegyensúlyozottan tárolódhatnak. Amikor ez megvalósul, akkor mondhatjuk, hogy az ember „emlékezett". Az ősi, kristálygyógyításként ismert elektromos és mágneses egyensú­ lyi technikák ragyogó metaforát nyújtanak a Föld és az emberi test közötti kölcsönhatásra. A kristálygyógyítás tudományában, művé­ szetében a beteget földrezonáns kövekkel veszik körül, amelyek tény­ leges hálómintát formálnak a test körül és a testen. Az érthetőség kedvéért, az elektrofizika modern tudománya így írja le két elektro­ mágneses modul (pl. a Föld és az ember) közötti kölcsönhatást: Ha az egyik modul magasabb frekvencián rezeg, mint a másik, az alacsonyabb frekvenciájú modul hajlamos vele haladni, vagyis „ráhangolódni" olyannyira, hogy átvegye a magasabb frekvenciá­ jú modul rezgését. Minden egyes szervünk minden egyes sejtje, és általában az egész test a kövek által nyújtott magasabb frekvenciához igyekszik kapcsolódni. Azok a sejtek, melyek a tapasztalati (érzelmi) minták feloldódásainak helyén találhatók a testben, könnyebben rezonanci­ ába lépnek. Azok a sejtek, amelyek nem-harmonikus mintákat tárol­ nak, amelyek nem találtak feloldásra, nem tudnak olyan könnyen re­ zonanciába lépni, vagy emlékekként, érzelemként, érzetekként és ér­ zésként „kigyulladni". Néhány emlék olyan drámai, hogy az egyén valósággal testi szin­ ten éli át újra az élményt, a régi mintákat a jelenben fizikailag éh meg. Beavatottként, a Föld kristálygömbjén élve (ami megközelítőleg °-8%ban homok formájában megnyilvánuló kvarc), a Föld változásának „knstálygyógyítását" éled meg, miközben arra teszel kísérletet, hogy rezonanciádat harmóniába hozd bolygónk alapfrekvenciájával. A Korszakváltás időszaka nem halálról és befejezésről szól, ha­ nem életünk legjavát tükrözi. A Korszakváltás az élet egy új meg­ nyilvánulási formáját és egy új, teljes bölcsesség születését jelenti. A földi élet lehetősége a tapasztalás lehetősége, bármit is jelent ez szá­ modra.

Életed a bölcsesség legnagyszerűbb eszköze. Felfedezed


majd, hogy a félelem, félelmed a legnagyszerűbb szövetségesed a ta­ pasztalásra való felkészülésben. Amikor úgy döntesz, hogy legvalódibb természetedre emlékezel, legnagyobb félelmeid feltárása révén jutsz majd el legnagyszerűbb gyógyulásaidhoz. Kedves olvasó, lépj túl félelmed rögzült mintáin! Az ősi beavatottak tudatosan foglal­ koztak ezzel az úttal, ismerve az egyes események és tapasztalatok okát és célját. Neked is ugyanezt kellene tenned, noha nincs meg az az előnyöd, hogy tudnád, miért. Pusztán azzal, hogy egyszerűen éled az életed, több mint 2 0 0 0 évvel ezelőtt bemutatott, megjósolt és megjövendölt folyamatokat élsz át. Te vagy a beavatott. A kollek­ tív beavatás részese.

PÁRHUZAMOS

VALÓSÁGOK:

A M Á G N E S E S S É G G E L ÉS A F R E K V E N C I Á V A L VALÓ K A P C S O L A T

E korszak utolsó tíz évében gyorsul a rezonáns alapfrekvencia, ami kritikus pont a kialakuló Krisztus-tudat értelmezésében. Lénye­ gében a Feltámadás a testfrekvencia tudatos emelése, melynek során az egész elme-test-lélek komplexum rezonanciába kerül az új infor­ mációval. A frekvenciának ez a változtathatósága aztán a többdi­ menziós valóságok definíciójává is válik. A többdimenziós valóságokat úgy határozhatnánk meg, hogy kü­ lönböző frekvenciájú, de ugyanazt a teret ugyanakkor b e t ö l t ő ese­ mények, tapasztalatok nyilvánulnak meg. Az egyes események saját „megnyilvánulási burkukban" zajlanak le, és általában nem észlelik a más — de ugyanott jelenlevő — eseményeket. Például az a valóság, amit ebben a pillanatban élsz át, feltehető­ leg az ismerős harmadik dimenzió. Ha tested minden egyes sejtjét, és az egész elme-lélek komplexumot (akár szokásból, akár érzés út­ ján) meghatározott negyedik dimenziós harmonikus (egész értékű, összetett) frekvenciában rezgetnéd, a továbbiakban nem kapcsolód­ nál már a háromdimenziós valóság tapasztalatához. Amikor egy ma­ gasabb dimenziós állapot-térhez igazodunk, nem is látnak majd azok, akik vizuálisan csak harmadik dimenzióban érzékelnek. N o h a


fizikai helyzetedet nem változtattad meg, érzékelési tartományukon túl „villannál b e " egy párhuzamos létezési tartományba. Ha magasabb szintű dimenziókról beszélünk, nem fizikai hely­ zetedre utalunk. Te, tested polarizált interferenciája révén, az összes dimenzionális

tapasztalat összessége vagy, mely rajtad keresztül

összpontosul, a mátrixban létesült egyéni „barázdádban". Csírájá­ ban benned él minden lehetőség, szó szerint Te vagy a kezdet és a vég, az Alfa és az Omega, az első és az utolsó. Tér-idő struktúránk megnövelt testfrekvenciaként való szándékos „hangsúlyozása" révén váltakozó valóságok jönnek létre és élhetők át. A bolygó mágneses mezőinek gyengülése pontosan e tapasztalat lehetőségét teremti meg, az eltorzult érzelmek (félelem és ítélke­ zés) közbenső tárolóinak elkerülésével. Az ősi misztériumiskolák olyan technikákat kínáltak, amelyekkel belülről érhetjük el e köz­ benső tárolók elkerülését. A Feltámadás útját keresők számára e technikák a mai napig fennmaradtak kódok, példázatok formájában, vagy szájhagyomány útján. Ennek szépsége mindenkinek nyilvánvaló lehet, aki ma a Földön él. Ahogyan végéhez közeledik a korszak, a bolygó-mágnesesség oly gyorsan gyengül, hogy információ formájában biztosít közvetlen hozzáférést a tudathoz, anélkül, hogy az időkülönbözet eltompíta­ ná a tapasztalást. Gondolataid csaknem azonnali következményeit tapasztalod. Ugyanekkor az elme, test és lélek komplexum egyes sejtjei megkísérelnek olyan rezonanciába kerülni a Földdel-, hogy példátlan változás révén magasabb frekvenciasávba jussanak. A Kor­ szakváltás már elkezdődött, és Te is részese vagy!

A KORSZAKVÁLTÁS VALÓSZÍNŰ I D Ő R E N D J E : SOROZATOK

A mágnesesség és a frekvencia két paraméterének segítségével már lehetővé válik, hogy új nézőpontból lássuk a Korszakváltást. Félelem, ítélkezés, ego és a vallási hiedelmek dogmája nélkül a Kor­ szakváltás fizikai, digitálisan mérhető cél felé halad. Az alacsony mágnesesség és a magas alaprezonanciájú frekvencia felé. Minden ember — a F ö l d védelmező burkában élő lényként — ugyanazoktól az


átmeneti paraméterektől függ, mint maga a bolygó. A Korszakvál­ tást felvezető folyamatok már megkezdődtek. A bolygó mágnesessé­ gét mérő összesített mérési eredmények megközelítőleg 50%-os gyengülést jeleznek az utóbbi 1 5 0 0 évvel összehasonlítva. Jelenleg közel 8,0 x I O 2 5 gauss körüli eredményekkel számolhatunk. A gyen­ gülő

mágneses

interferenciák

segítségével

az

emberek

egyre

könnyebben hozzáférhetnek önmagukhoz — tiszta információ for­ májában — a mágneses interferencia közbenső tárolói nélkül. Ezzel párhuzamosan tovább növekszik az alaprezonancia frek­ venciája. Fizikai testünk egyes sejtjei igyekszenek harmóniába kerül­ ni azzal a referenciával, amit a Föld azáltal kínál, hogy nagyobb se­ bességgel vibrál. Végül a test-elme mátrix minden jellegének el kell érkeznie ehhez az orientálódáshoz — a béke, az egészség és az egység egyensúlyához — ami történetileg minden szellemi nevelés célja. A változást megelőző erők egy közelebbről nem meghatározott időszakig különösen erősek lehetnek. Ezek véges, azonban termé­ szetükben nem szükségszerűen lineáris folyamatok. Lehetetlen line­ áris extrapolációval megjósolni a mezők változását a mai mérésekből kiindulva. Allan Cox, a Stanford Egyetem geofizikusa például az I 9 7 0 - e s évek elején megfigyelt mágneses gyengülés üteme alapján azt jósolta, hogy a bolygó mágneses mezői megközelítőleg 2 0 0 0 év alatt érnék el a nullpontot. Akkoriban a kutatók alapfeltevése az volt, hogy a mezők egyenletes sebességgel gyengülnek. Napjainkban azt jelzik a megfigyelések, hogy a mezők inkább négyzetes, köbös, stb. módon gyengülnek, minden történeti mérésekből eredő értékcso­ port szélső értékeit is túllépve. Történelmi tapasztalatokból kiindulva úgy tűnik, hogy a mágne­ ses mezők elérnek egy bizonyos küszöbértéket, majd nagyon gyor­ san gyengülni kezdenek közvetlenül a mágneses póluscserét megelő­ zően. Ezt bizonyítják az észak-szibériai sarkvidéki jégben talált mammutok megfagyott ősmaradványai is. Az őslénytani bizonyítékok azt jelzik, hogy ezek a melegvérű ál­ latok — úgy tűnik — szubtrópusi környezetben voltak az egyik pilla­ natban, majd másodpercek leforgása alatt rájuk zúdult a sarkvidéki fagy. A szájukban és gyomrukban talált trópusi növényzet még 10 0 0 0 év


után is csíraképes, és táplálékként is megállja a helyét. A sarkvidéki területeken talált jégminták és a fagyott maradványok látszólag tá­ mogatják ezt az elméletet, az esemény bibliai leírása úgyszintén. Imé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyá­ jan elváltozunk, nagy hirtelen, egy szempillantásban... I . KOR. 1 5 : 5 1

Amennyiben pontos a korábbi póluscserék földtani rekordja, a je­ lek arra utalnak, hogy a Föld mágneses mezői továbbra is gyengülni fognak. 1 8 9 9 — 1 9 0 0 előtt nem készítettek pontos feljegyzéseket a Föld alapfrekvenciáiról. Ez megnehezíti, hogy múltbeli adatokból vonjunk le következtetéseket a földfrekvenciákra vonatkozóan. A je­ lenlegi mutatók eme alapvető paraméter további növekedésére utal­ nak, ami a rezonancia „kulcsértéke" felé tart. Ha múltunk modellként szolgál jelenünkre, mire a frekvencia eléri a kritikus küszöbértéket, a mágnesesség nullpontra, vagy annak közelére gyengülhet, és a frek­ vencia egy új harmonikus rezonanciaértéket ér majd el, feltehetően I 3 hertzet. Ez a pont zárja le a folyamatot és indítja útjára azt az eseményt, ami évezredek óta a vallási hagyományok és hiedelmek tárgya. A Földön példátlan csöndet tapasztalhatunk. A mozgás csökke­ nése folyamán a F ö l d belső és külső magjának forgása majdnem zé­ ró. Bár fokozatosan lassul le a forgás, feltehetően nem lesz „tiszta" az egész, mivel minden képlékenyebb állapotú anyag tovább mozog, és ezzel egyenetlen mágneses mezőket hoz létre. (Például, ha a ke­ zedben fogsz egy pohár vizet, és átsétálsz a szobán, majd hirtelen lelassítasz, a víz továbbra is mozog, annak ellenére, hogy megállsz.) A mag-köpeny egység és a kéreg-légkör egység „csatolási effektu­ sán" keresztül összefonódó energiamezők lassulása szokatlan ener­ giamintákat hoz létre. M i n d e z hatással lesz minden nép életére és társadalmi kapcsolataira. Különleges hőmérsékleti szélsőértékeket, rekord szélsebességet, szélsőséges csapadékot és növekvő földrengési eseményeket figyelhetünk majd meg, az eddigi tektonikus lemez­ határok mentén, de újak is kialakulhatnak. Ezáltal felismerhetjük, miért fejlődtek ki ezek a minták, és miért maradnak fenn még azu-


tán is, amikor már létrejöttek a bolygó „célját" képező kiegyensú­ lyozott energiaminták. A Föld az egész folyamat során mindvégig rendelkezik majd gravitációval (elektromágneses funkcióként), erre nem hatnak a gyengülő mágneses mezők. A mágnesesség zéróhoz közelít, a rezonancia küszöbértéke I 3 Hz közelében lesz. Az addig tartó káosz abbamarad. A több mint 2 0 , a bolygó felszínét alkotó tektonikus lemez mozgását, valamint a légkör áramlásait vezérlő „dinamó" mozdulatlan. Nincsenek azonosítható időjárási minták. A Földnek az a része, amely napfényben fürdik, egész idő alatt napfényben marad. Az amelyik sötétségben van, sötét­ ségben is marad ugyanarra az időszakra. ( E z alól a forgatókönyv alól kivételt csak akkor észlelünk, ha naprendszerünkben megvalósul az „új napról", a „kék csillagról" szóló hopi indián prófécia.) Sokan spe­ kulálnak azon, vajon egy idegen test vagy más jelenség lángra lobbant­ hatja-e a Jupiter preszoláris légkörét. Ebben az esetben a Föld minden irányból fényben fürdene, bár a fény minősége változó volna. A próféciák azt jelzik, hogy a F ö l d soha többé nem lát majd sö­ tétséget. Mialatt a Föld átéli ezeket az eseményeket, mi e tudatossá­ gi korszak Nullpontját tapasztaljuk majd. Ez az Uj Kor hajnala, a Korszakváltás. Egy közismert technológia példája segíthet tisztázni a Korszak­ váltás során összeomló „tudathálók" és „tudatmátrix"

elméletét.

Ma sokan használnak személyi számítógépet otthoni vagy üzleti cé­ lokra, és ismerik ezen eszköz alapegységeit és működését. Példánk szempontjából a számítógép memóriája

a legizgalmasabb összete­

vő. Amikor este elmész az irodából és kikapcsolod a gép áramellátá­ sát, meg vagy győződve róla, hogy kikapcsoltad a gépet azzal, hogy megszakítottad az áramellátást. M i k o r visszatérsz, és megint bekap­ csolod, megjelenik az operációs rendszer (ha minden jól megy), és nekikezdhetsz munkádnak. A kérdés a következő:


E kérdésre adott válasz rendkívül jó metafora a tudatos emléke­ zet és a Föld mágneses mezői közötti kapcsolatra. Minden egyes számítógépben van egy kis elem, amelyet az alap­ lapba töltenek be, normális esetben a gyártás során. Az áramellátás megszüntetését követően ez az elem továbbra is csepptöltést — cse­ kély mennyiségű elektromos áramot — biztosít, amely az információ mágneses elrendezését őrzi addig, amíg a rendszer ismét áramot nem kap, hogy használni lehessen. Esetenként — normális esetben úgy négyéves működtetés után — az elem már kezd kimerülni

, és

egy reggel, amikor bekapcsoljuk az áramot, a rendszer nem állítja be a kezdeti értékeket. Elveszítette információi mágneses elrendezését, és most új­ ra kell telepíteni, és feltölteni beállítási adatokkal. A régi rendszert tisztára kell törölni, „üres platformot" kell létrehozni, és azt — külső forrás­ ból — új rendszer-beállítási paraméterekkel feltölteni. E példából megérthetjük a földmágnesesség stabilizáló mezői­ ben tárolt tudati memória működését. A Föld forgása biztosítja a statikus elektromos töltést, mely — az elemhez hasonlóan — a mág­ neses környezetben megőrzi az emberi mátrix tudatos információi­ nak elrendezését. A forgási sebesség csökkenése gyengíti a mágneses mezők sűrűségét, valamint csökkenti a statikus töltést (más szóval „ c s e p p t ö l t é s t " ) , ami stabilizálja a memóriaminták elrendezését. Mindkét jelenséget megfigyelhetjük napjainkban, bár a kettő közti kapcsolat talán nem nyilvánvaló. A mágnesesség és

a frekvencia

rendellenességei

napjainkban

( 1 9 9 4 végén) jelentkeznek (bár a legtöbb ember elkülönült, egy­ mással össze nem függő eseményekként szemléli őket), és részét ké­ pezik valami sokkal jelentősebbnek, mint az egyedi események. Jövő­ beli lehetőségeink megéléséhez^az^a kulcs, hogy tartsuk észben: amint a Föld válto­ zik, mi magunk is változunk. N e m vagyunk ugyanazok, mint akár öt röpke évvel ezelőtt. Ami-

** Az e l m ú l t években h o s s z a b b é l e t t a r t a m ú elemeket is bevezettek m á r — aford.


kor szemtanúi leszünk a Korszakváltás pillanatának, már nem le­ szünk ugyanazok, mint mostanság. Pontosan ezért, a fizikai követ­ kezmények mást jelentenek majd számunkra, mint ma. Amint elér­ kezünk oda, amit a régiek „új álomnak" hívtak, más megvilágításban látjuk a hőmérséklethez, időjáráshoz, mágnesességhez, a fény és sö­ tétség ciklusaihoz fűződő kapcsolatainkat. Úgy hiszem, az életünk­ ben kibontakozó folyamatok egészségesek és természetesek. Egy új életformát hozunk létre általuk. Történetesen a mi nemzedékünk új élettel való érintkezési alap­ mintája az, ami fokozatosan mindent átitat, amit valaha is tudtunk, vagy igaznak tartottunk. Nekünk ezen átmeneti időszak a legnagy­ szerűbb alkalmat nyújtja, hogy erőnket, tudásunkat és együttérzé­ sünket bizonyítsuk, mivel tudásunkat két egymással párhuzamosan létező világban éljük meg! Gondold át ezeket kedves olvasó, fogadd az eljövendőt, vedd számításba az önmagunkban zajló változások minden lehetőségét. M o s t érkeztünk erre a világra, hogy megismer­ jük magunkat minden módon. A Föld mágneses mezőinek teljes megcserélődése valószínűleg a következő fizikai hatásokkal jár: • A Föld gyógyulása. Azon anyagok és vegyületek, amelyek az életből születtek és megerősítik azt, könnyen fennmaradnak az átmeneti időszakban. Valóságos „frekvenciaszűrők" bizto­ sítják majd a mérgező és nem-harmonikus vegyületek meg­ szüntetését, valamint azon gondolkodásét is, amely ezek léte­ zését biztosítja a tudatmátrixban. A „Földrezonáns" anyagok körén kívül eső termékek

(anyagok, amelyeket mesterséges

körülmények között természetellenes kombinációba „erőltet­ tek") szétbomlanak, mihelyt a paraméterek lehetővé teszik megszűnésüket. • A vezető anyagban történő elektron-mozgáson alapuló elekt­ romos és mágneses technológiák időleges meghibásodása. A „modern" technológiákat arra az előfeltevésre alapozva fej­ lesztették ki, hogy az elektronok „rögzített" sebességgel m o -


zognak, és hogy az adathordozó, amely az elektronokat szál­ lítja, nem változik. A belsőégésű motorok, a hagyományos árammal működő rendszerek, számítógépek, és sok kép- és hangközvetítő rendszer időlegesen leáll, ahogy eltűnnek azok a paraméterek, amelyek működésüket biztosították. A pólus­ cserét követően a rögzített irányú elektron-áramlástól függő technológiák leállhatnak, mivel az elektronok áramlásának iránya megfordul. • Az emberi evolúció két tudati és szellemi korszakának párhu­ zamos jelenléte. A hopi indiánok szavával élve: „Amikor az ember szíve és elméje olyan messze kerül egymástól, hogy nem egyek többé, a Föld a változás szerencsétlen eseményei­ vel gyógyítja magát." • A korszakot meghatározó dinamikus erők időleges egyensú­ lya. A Korszakváltás eredménye az lesz, hogy a Föld rezonan­ ciába lép a „Fénnyel", azzal az erős és összpontosított frek­ venciatartománnyal, amely beindította, és egyensúlyhoz jut­ tatta a folyamatot.

MIT VEHETÜNK

ÉSZRE?

A Korszakváltáshoz vezető folyamatot és a Korszakváltás esemé­ nyét megélő megfigyelő a legnagyobb valószínűség szerint a követke­ zőkre figyelhet fel: • A Föld mágneses mezői fokozatosan Nullpont közelére gyen­ gülnek a csökkenő forgási sebességtől függően (hosszabb na­ pok és éjszakák), és ezt egy megközelítőleg három napig ( 7 2 óráig) tartó elektromágneses null-állapot követi majd. • E z t a mag-köpeny-kéreg forgás „újrainicializálása"

, és e for­

gás fokozatos gyorsulása követi, amelyet a fokozatosan állan­ dósuló, pólust váltott mágneses mező megjelenése kísér. A


lyeken belül (a továbbiakban) léteznünk kell. Bibliai kifejezéssel él­ ve, a közeljövő e három napjának alapmintája ugyanaz, ami az Egye­ temes Krisztus temetése és feltámadása közötti három nap alatt mutattatott be az emberiségnek.

MIT TAPASZTALHATUNK?

Az emberek a Korszakváltáshoz vezető, és ezt magában foglaló tapasztalata a következőkre terjedhet ki: • Gyökeres változások abban, ahogy az egyének, vállalatok, kor­ mányzatok és nemzetek észlelik saját magukat, illetve máso­ kat. Változások a saját magukhoz, illetve másokhoz fűződő kapcsolatuk szempontjából, illetve abban, ahogyan életükhöz, munkájukhoz, karrierjükhöz vagy családjukhoz viszonyulnak. Az általános kontrollvesztés érzése, míg a teljesített felada­ toknak nincs értéke. Ezeket a változásokat azon érzelmi mát­ rixok („tudathálók") meglazulásának tulajdoníthatjuk, ame­ lyek viszonyítási alapként próbálnak utalni a „régi" paradigma értékeire (pl.: otthon, család, karrier és életcél). Az ilyen min­ ták ugyanis jelentésüket vesztik azon szerkezetek alapmintái nélkül, amelyre építették őket. Amint ezek a minták lemor­ zsolódnak, a megváltozott körülményekhez való alkalmazko­ dás időszaka következik, melyet a „kapcsolatnélküliség", elve­ szettség, és depresszió érzései kísérnek. • A technológia és társadalom (szociális, politikai, gazdasági, katonai, mezőgazdasági, és ipari) alapját képező rendszerek erőteljes átalakulása vagy meghibásodása, leállása. Az előzetes jelzések szerint a régi minták jelentésüket vesztik azon szer­ kezetek alapmintái nélkül, amelyekre alapozták őket. Példa er­ re a Berlini Fal ledöntése, a hidegháború vége és az önkény­ uralmi rendszerek megdöntése. • Az az érzés, hogy gyorsabban múlik az idő. Sokan úgy érzik, mintha „felgyorsultak" volna az események a test azon pró­ bálkozásának következtében, hogy megkísérel harmóniába ke-


rülni a Föld alapvető vibrációjának fokozatosan gyorsuló lük­ tetésével. • Időszakosan előforduló, „köznapi" információkkal kapcsola­ tos emlékezetkiesés. A születési dátumok, évfordulók, banki automaták kódjai veszíthetnek fontosságukból. Esetenként a „realitás hiányát" érezhetjük, míg mindennapi tevékenysége­ inket végezzük. Bár többnyire „jelentősnek" érzékeljük ezeket az információkat, fontosságuk elhal ványul annak a súlyos vál­ tozásnak

a fényében,

amely

számára

a

test/szellem/elme

komplexum hivatott helyet készíteni. • Különös

alvásminták,

„null-alvási"

időszakokkal.

„Fekete

lyukra" emlékeztető alvásminták, amelyek jellemzői: az ember elegendő mennyiségű alvás után fizikailag fáradtan ébred, ki­ merültséget és feszültséget érez, alkalmanként fájó izmokkal; egymást követő éjszakákon élénk, határozott és jelentőség tel­ jes álmok követik egymást. • Az emberek különösen nehéz kihívásokat tapasztalnak, amint életük oda jut, hogy legnagyobb félelmeiket kiegyensúlyozzák vagy gyógyítsák. A félelmek egyénenként mások — mivel egyé­ nileg átélt tapasztalatok eredményei. Egyeseknek ez az üzleti veszteség, másoknak a házastárs, társ elveszítése, megint má­ soknak az egészség meggyengülése lehet,.. .stb. • A Korszakváltás eseményének 72 óráját sokan egy — a tibeti bardo állapotához hasonló — öntudatlan és ellazult állapotban élik majd át, lényegében álomszerű állapotban. Akik emlékez­ nek az együttérzés ajándékára, figyelembe vehetik az óriási változást, miközben az új paraméterek k ö z ö t t tevékenyked­ nek. Jelen lesznek, hogy megkönnyítsék mások számára az át­ állást. Önmagában véve egyetlen esemény átélése sem jelzi a Korszak­ váltást. Ezen jelenségek közül sokat már most észlelhetünk, ezek jelzésként szolgálhatnak magának a Nagy Eseménynek az időzítésé­ hez. Gyakori kérdés, hogy mikor következik be a Korszakváltás? Legjobb tudomásom szerint a Korszakváltás eseményének pontos


időpontja nem ismert, még az „irányító" vagy „uralkodó" erők" szá­ mára sem. A jelzések erőssége nagyon közeli eseményre utal, bizonyo­ san ebben a korszakban, lehetséges, hogy 2 0 1 2 előtt. Ugyanakkor — ahogyan én látom — azok akik kizárólag a Korszakváltásra való vára­ kozásban élik az életüket, mintegy elfelejtik élni az életüket. Egymás jelenlétében élt közös életünk nyújtja pontosan azokat a paraméte­ reket, amelyek a Korszakváltás hatalmas változásának befogadására tanítanak, edzenek és készítenek fel. N o h a a „Nullpont-váltás" minden mérce szerint ritka esemény, tartsuk észben, hogy nagyon is természetes folyamat része. J ó , egészséges és alapvetően a tudatos emberi fejlődést szolgálja. Pon­ tosan a Korszakváltás miatt döntöttél úgy, hogy a történelemnek ebben az adott szakaszában élsz majd a Földön — ezért vagy itt! A Földön megközelítőleg II 0 0 0 — 1 3 0 0 0 évvel ezelőtt fordult elő utoljára teljes, 1 8 0 fokos mágneses póluscsere. A földtani rekor­ dok folytonossági hiányai, Észak-Amerika és Szibéria sarkvidéki terü­ leteinek megfagyott maradványai, és ősi szövegek beszámolói is arról tanúskodnak, hogy megtörtént. Ez az időszak szorosan kötődik Pla­ tón beszámolójához, amely Atlantisz utolsó darabjának i. e. 9500-ban történt szétmorzsolódását és elsüllyedését írja le. Egy fizikus ezt az időszakot elektromágneses null-tartománynak vagy nullponti időszaknak hívhatná, de nevezhetnénk ideális tudatállapotnak is, mely sok medi­ tációs gyakorlat célja. A Csend időszakát követően, egy új paraméter­ sorozat kezdi meg a tudatos életfolyamatok „vezérlését" a Földön. A Föld új tudatossági korszakba — az Uj Korba — lép.

M I R E S Z Á M Í T H A T U N K A KORSZAKVÁLTÁST KÖVETŐEN?

• A Föld — úgy a belső, mint a külső mag — a változást megelő­ ző körülményekhez képest ellenkező irányban forog majd to­ vább. A bolygó fizikai pólusai megcserélődnek. Ami észak volt, dél lesz, ami dél volt, észak lesz. A csere csupán a mágne­ ses mezők elhelyezkedésére utal, és nem arra, hogy a föld­ gömb l 8 0 fokos fordulattal fejtetőre állna.


• A Nap — az előző korszakhoz képest — az ellenkező irányban kel, illetve nyugszik. • A földi élet belesimul az új rezgésszám rezonanciájába. M i n ­ den anyagnak, beleértve a biológiai életet is, lehetősége van rá, hogy harmóniába kerüljön

az új

információs forrással —

energiával/információval/fénnyel — azaz

új

rezgésszámmal.

Minden olyan anyag, amely képtelen harmóniába kerülni akár közvetlenül, akár azáltal, hogy belépne valamely harmonikus frekvenciába, elemi alkotórészeire bomlik a Föld új rezonanci­ ájában. Ezt a Föld alapvető gyógyulásának tekinthetjük majd. A természetben nem létező vegyületek dek

(toxinok, pesztici-

, adalékanyagok és mesterségesen előállított nukleáris

anyagok), amelyeket mesterséges hőmérsékleten és nyomáson erőltettek össze, feltehetően felbomlanak. • Párhuzamosan, egyszerre több szinten tudatában lehetünk magának az emberi tudatnak, elmének. Ez egy új tudatállapot, melynek ez idáig még nincs neve.

Ahelyett, hogy a tapaszta­

latokat külön, meghatározott agyi állapotokban élnénk át — béta (éber), alfa (ellazult), théta ( á l m o d ó ) , delta vagy K (mélyalvó), mindezen állapotok egyidejű, párhuzamos egysé­ ge biztosítja a létezés teljességének tudatosságát. Ez annak a korszaknak a kezdete, amelyre ma egyesek „Új Kor "-ként utalnak, mások „negyedik dimenziós tapasztalatnak" nevezik. A Föld forgásának „újrainicializálásával" (az alapértékek újra be­ töltésével) lépünk át az Új Korba, más szóval a „negyedik dimenzi­ ós tapasztalásba". Ez átmeneti, vagy várakozási tartományként gon­ dolható el a tudat számára, amikor igazodhat az éppen jelentkező eseményekhez. Ez az átmeneti időszak megfelel José Arguelles The Mayan Factor c. művében található utalásoknak, miszerint a Föld je­ lenleg egy Nagy Korszak — Kr. u. 1 9 9 2 — 2 0 1 2 - i g tartó — utolsó pe-

** P e s z t i c i d e k : rovar-, f é r e g i r t ó , n ö v é n y v é d ő s z e r e k — aford. ** A j ó g a és a t u d a t i k u t a t á s o k i r o d a l m á b a n ezt g y a k r a n kozmikus tudatnak nevezik — aford.


A FELTÁMADÁS, MINT DIMENZIÓVÁLTÁS

Léteznek finom, még mélyebb belső kapcsolatok az emberi Földtudatháló-mátrix rendszer energetikai működésében. Míg ezeknek a kapcsolatoknak a hagyományos tudományágak talán nincsenek tel­ jességgel tudatában, a választott szaktárgyuk határai mögé is elhato­ ló tudósok gyakran megsejtik ezek létezését. E kapcsolatokat az em­ ber fizikai létének határain túllépő, a Földet nem csupán ásványnak, sziklának és óceánnak tekintő gondolati távlatból lehet csak észre­ venni. N é z ő p o n t u n k megint csak az energiából — az ember, a Föld és minden teremtmény rendszereit összekötő alapvető fonálból — kell, hogy kiinduljon. Ami az ember és a F ö l d kapcsolatát illeti, minden, jelenleg a Föl­ dön élő ember testének sejtjei megpróbálnak ráhangolódni egy ma­ gasabb információs- és frekvenciatartományra. Ez a tartomány ma­ gasabb rezgésszámmal rendelkezik, mint amelyet az elmúlt 2 0 0 0 év emberi történelmében tapasztaltunk. Ez a magas frekvenciatartomá­ nyú tudás jelenti azt a fejlett tudatosságot, amelyet mindenki meg­ kísérel megvalósítani. N e m más, mint az a tudatállapot, amelyet az Egyetemes Krisztus 3 3 — földön t ö l t ö t t — esztendeje folyamán megvalósított. E l ő példájával — az élete során meghozott döntések felhasználásával, és szabad akaratával, hogy megvalósítsa ezeket a döntéseket — a Názáreti Jézus képes volt ráhangolódni egy maga-


sabb, még fejlettebb tudati tartományra, amelyre az „Atya" kifeje­ zéssel utalt. Valójában két változás is zajlik majd egyszerre: a mágnesességé és a frekvenciáé, de bármelyik előfordulhat külön is. Amint azt a földtani rekordban látjuk, a mágneses változások meglehetősen sű­ rűn előfordultak, de tudomásunk szerint dimenzióváltás nélkül. Az alapfrekvencia gyorsulása az, amely a Korszakváltást egyszersmind dimenzióváltássá is teszi. Valóságos ajándék, ha a mágneses váltás időzítése egybeesik a frekvenciaváltással, mert a kettő együtt azt eredményezi, hogy közvetlenül kiegyensúlyozhatjuk és gyógyíthat­ juk önmagunkat, és sikeresen átléphetünk egy más dimenzióba. N e m új az az elképzelés, és nem csupán a vallásos gondolatvilág­ ban található, hogy az elme-lélek-test komplexum minden sejtjével egy magasabb fokú megnyilvánuláshoz alkalmazkodhat. E z t a folya­ matot a történelem során számos alkalommal bemutatták, és je­ gyezték fel, változó fokú pontossággal. Jó példa erre a háromnapos — 72 órás — beavatás a Kheopsz piramisban, csakúgy, mint az Egye­ temes Krisztus keresztre feszítése, temetése és a rákövetkező feltá­ madás (ezek szintén 72 órás időkeretben t ö r t é n t e k ) .

Mindkettő egy másik állapot-térbe — a létezés másik megnyilvánulási for­ májába — való tudatos átlépés bizonyítása volt. E folyamat bibliai neve a.feltá­ madás. A feltámadás az elme-test-lélek komplexum minden oldalának tu­ datos „vibrációjából" jön létre, és ugyanannak a testnek magasabb meg­ nyilvánulási formájához vezet; az élet új megnyilvánulási formájához. A Feltámadás: élet! A feltámadás a magasabb fokú megnyilvánulási formához vezető testi út, ahogyan testünk minden sejtje tökéletes harmóniába hangoló­ dik az információ magasabb fokú megnyilvánulási formájával. A feltá­ madás nem arról szól, hogy életerőnk lélekesszenciája elhagyná tes-


tünket; az a halál. Ezért volt testünk mindig fontos, és most különö­ sen az. Testünk a templom, amely lehetségessé teszi a feltámadást. Testünkön át fejezheti ki lelkünk azt a tudást, amelyet élettapasztalat­ ként értünk el. A feltámadás — a jelenből eredő — tudatos hozzáférés a tapasztalás következő relatív tartományához. Lehet, hogy a feltáma­ dás úgy kezdődik, hogy a háromdimenziós tapasztalatból kiindulva a „negyedik dimenziós információhoz" hangolódunk. Ha a háromdimenziós anyag ilyen magas rezgésszámon vibrál, többé már nem ugyanaz a jelentése, vagy a feladata, mint a feltáma­ dás előtt. A test megtisztul azoktól a nem-harmonikus (disszo­ náns) energiamintáktól, amelyek betegségbe, öregedésbe és leépü­ lésbe torkollnak. Szabadon dönthetünk, hogy tanulunk-e testünk betegségeiből! A fizikai testben az életenergia összes mintája nyugalomban, ki­ egyensúlyozott állapotban van, amint a meggyőződés, az érzelem, a gondolat és az érzés minden egyes oldala harmóniába kerül az új rezo­ nanciával. E rezonancia energiája — a szereteté és az együttérzésé — a test minden egyes sejtjében létrehozható és fenntartható legtisztább megnyilvánulási forma. A szeretet frekvenciáit nem köti dimenzió vagy idő. A Feltámadás célja a szeretet új megnyilvánulási formája. Ez volt Jézus Krisztus ajándéka, aki élő bizonyítékul szolgált, hogy élet­ tapasztalatunk maga az eszköz, a híd az alacsony frekvenciájú, magas mágnesességű háromdimenziós tapasztalásból az optimális frekvenci­ ára hozott, és alacsony mágnesességű tapasztalás felé. Élettapasztalataink célja a Feltámadás, és a rákövetkező Menny­ bemenetel. Pontosan olyan tapasztalatokat kapunk életünkben, ame­ lyek számunkra megadják azt a tudást, hogy miképpen engedjük magunkat „ráhangolódni" a F ö l d változására. „Feltámadt" élőlé­ nyekként rezonanciában (kapcsolatban) vagyunk a negyedik dimen­ ziós tudathálók energiájával (tudásával), miközben még a háromdi­ menziós világ összefüggésében élünk. Igen magas szintű lényekként jelenünk meg, és mások, akik nem éltek át hasonló tapasztalatokat, talán fizikailag sem tudnak minket érzékelni.


Folyamat

Frekvencia

Mágnesesség

Piramis-

Gyorsuló

Gyengülő

beavatás

ráhangolódással ( F e l t á m a d á s )

A folyamat célja Halhatatlanság tudatos

Krisztus keresztre feszítése

Gyorsuló

Gyengülő

Feltámadás/Mennybemenetel A n n a k bizonyítása, h o g y az élet egy döntés eredményeként ö r ö k lehet.

A Föld korszakváltása

Gyorsuló

Gyengülő

Dimenzióváltás / Gyógyítás (Feltámadás) Minden energiarendszer egyensúlyának helyreállítása

4. táblázat — A feltámadás jelenlegi, valamint történelmi modelljeinek összehasonlítása.

Napjainkban sokan beszámoltak földönkívüliekkel kapcsolatos eseményekről. Feltehetően olyan magas frekvenciájú lényekkel ke­ rültek

kapcsolatba,

akiknek

energiamintáira

az

emberek

belső

„áramkörei" nem voltak felkészülve. Ők a bibliai és egyiptomi utalá­ sok halhatatlanjai, akik szellemi, lelki fejlődésükben odáig jutottak, hogy képesek voltak magukat a következő dimenzióállapot tiszta energiájává átalakítani. A Föld olyan folyamatot él át, amely hasonlatos ahhoz, amit kü­ lönösen fejlett élőlények mutattak be a F ö l d történelme során: a Feltámadást. Az En minden összetevőjének, a tapasztalás magasabb fokú megnyilvánulási formáira való ráhangolódását. M o s t már szükségtelen ősi építmények megszentelt kamráiba lépnünk, amelyeket arra terveztek, hogy megfelelő környezetet biz­ tosítsanak a Korszakváltáshoz. A Korszakváltást saját irodánkban, isko­ lánkban, nappalinkban éljük meg, mindennapi életünk részeként. Életünk tapasztalatai segítségével már a. feltámadás folyamatára ké­ szülünk fel, és azt tanuljuk! Minden cselekedetünk, minden emberi


1 1 4

M i n d i g

a

f e j e z e t

c í m e

kapcsolatunk, függetlenül attól, hogy milyen jelentéktelennek tű­ nik, valójában eszköz arra, hogy ráhangolódjunk a magasabb és nagyszerűbb energia-tudás/információ-fény-frekvenciákra, hogy lét­ rehozzuk és fenntartsuk ezeket a mintákat. M i n d e n tapasztalatunk gondolatokhoz, érzésekhez vezet. Az élményekből származó érzése­ ket

információ-

és

energiacsomagként képzelhetjük el, amelyek

mintegy egyensúlyi helyzet elérésére törekszenek elme-test-szellem <u

komplexumunk mátrixában, a már ismert dolgok struktúrájában. M i n d e n alkalommal, amikor megtapasztalunk valamit, a tapasztalat­ tal összefüggő gondolatokat és érzéseket találunk. Ezek részünket képezik, és sohasem „felejthetjük el", vagy törölhetjük ki őket. Aho­ gyan ezeket a tapasztalatokat az életünk megértéséhez szükséges eszközök lencséjén át értelmezzük, arról határozunk, mi módon rögzül ez a tapasztalat. Annyira válhatunk kiegyensúlyozott lények­ ké, amennyire sikerül egyes tapasztalataink energiáit a megfelelő egyensúlyi pontjukra helyeznünk. így ha azt m o n d o m , Korszakváltásra ébredünk, százezer éveket áthi­ dalóan, pontosan jellemeztem a napjainkban tapasztalható, a bolygó minden életformájára kiható folyamatokat. E ráébredés a Korszakváltás kezdete. Kollektív beavatás az új bölcsesség korszakába, az érző szív bölcsességébe.

AZ ELRAGADTATÁS**: A M E N N Y B E M E N E T E L , A LELKI

FÖLEMELKEDÉS

HULLÁMAI

A kollektív beavatást megelőzően néhányan lehetőséget kapunk, hogy hamarabb éljük át a feltámadási folyamatot — talán nap okkal a valódi földi Korszakváltás előtt. Ez az esemény, amely a próféciák sze­ rint a korszak vége felé következik be, az Elragadtatás ideje. Bár a Kor­ szakváltás szándékai szerint e tudatossági ciklus bevégződését jelző ünnepi időszak lesz ez, sokakban félelemképeket idéz fel, amennyi­ ben a tapasztalt jelenségek ismerős világuk szétbomlásáról tanús­ kodnak. A Elragadtatás új élmény lesz azok számára, akik szeretik a ** elképzelhető szinonimák: Elragadtatás, Extázis, Fölemelkedés, Mennybe­ m e n e t e l — aford.


eső időben. A Elragadtatás fogalma ezen emberek — a „vetőmagok" — számára nyeri el igazi jelentőségét, és mindenkinek, aki felfedezi saját legmélyebb természetét. Az Elragadtatás időszakként és folyamatként is meghatározható. Bizonyos embereknek megvan a lehetősége (dönthetnek úgy), hogy az azonnali és egyidejű Feltámadásukat és Mennybemenetelüket po­ tenciálisan kiváltó eseménysorozatra reagáljanak. Akik átélik a Elragadtatást, már fel vannak készítve, hogy felis­ merjék a kódokat, bár talán jelenleg nem is tudnak e kódok létezésé­ ről. A tudatos megismerésen túli szinten észlelhető impulzusos rez­ gés, illetve hang formájában „érzik majd a hívást". Az életük tapasz­ talatainak összegzésével elért harmonikus rezonancia révén testük magától felhangolódik, hogy harmóniába kerüljön ezzel a hangrez­ géssel, a „Feltámadás bibliai harsonáival". Egyes különleges — e re­ zonanciára már előre ráhangolódott — mezők sokkal hamarabb összecsengenek majd ezzel a kulcsfontosságú alapvibrációval. E hangtónusok alapvetően lehetővé teszik a testet körülvevő különle­ ges mezők, az emberi Mer-Ka-Ba (z. fejezet) mezők számára, hogy a vibráció azon sebességeit, és kulcsfontosságú hányadosait felerősít­ se, amelyek az adott ember számára felgyorsítják a dimenzióváltást. Ha az illető úgy dönt, és ha ismeri vagy megtanulja ezt a hangot, a Mer-KaBa mezők ismerős mozgatása lehetővé teszi számára, hogy hozzá­ férjen a negyedik dimenziós tér vibrációjához, még mielőtt az egész Föld kollektíven átélné azt. És senki meg nem tanulhatja vala azt ámeneket, csak a száznegyvennégyezer, a kik áron vétettek meg a Földről. JEL. 1 4 : !

Jelenleg — e korszak lezárultakor — néhány ember már teljesítette kötelezettségét, hogy elősegítse a Föld újkorba lépését, és úgy dönt, hogy nem marad itt a Korszakváltás idejére. Ezen emberek számára az Elragadtatás jelzi majd annak lehetőségét, hogy „hazatérhetnek" más dimenziófolyosókra és tapasztalatokba. Mások még lehet, hogy közvetlen közelről sem lennének képesek meghallani e zenét. Ők azt


remélhetik, hogy a Földdel együtt zárják le a korszakot, a kezdettől a lezárulá­ sig végigkövetve azt. Megint csak nem szabad, hogy az önértékelés érzései ítéljék meg, vajon érzékeljük-e az Elragadtatás zenéjét és re­ agálunk-e rá („Elég jó vagyok ahhoz, hogy átéljem e z t ? " ) . Egyesek életük szerves részeként élik át az Elragadtatást. M á s o k energiájuk­ kal erősen kötődnek majd a Föld-Korszakváltás élményéhez. Az Elragadtatás folyamatai és érzései tudatosságunk számára az utolsó, egyben a legnagyobb kihívást jelenthetik, mely lehetővé teszi az ítélkezés nélküli tapasztalást. Minden ember azáltal, hogy család­ jával „utazik át" a tapasztalaton, lényegében ugyanúgy zárja majd ezt a korszakot, mint ahogyan a világra született: csoportosan és egyedül is. Mindenkinek meglesz a lehetősége, hogy szembenézzen félelme­ ivel, amint tanúja lesz az „emberi vetőmagok" eltűnésének az azon­ nali Feltámadás és Elragadtatás formájában. Mindannyiukat felké­ szülten találja majd az Elragadtatás. Néhányan sok életen át készül­ tek pontosan erre a pdlanatra. Egy elmélyült szinten — ami abban a pillanatban azonnal hozzáférhető lesz számukra — mind tudják majd, hogyan hozzák mozgásba (Mer-Ka-Ba) mezőiket az „ének" új tónusainak segítségével, amikor eljött az idő. Ez igen gyorsan zajlik majd, s nem lesz idő habozásra. I t t szeretnék utalni egy élményemre, amely egy I 9 8 7 - e s egyipto­ mi utazásom alkalmával esett meg velem. Egy délután Luxor városá­ ban egy ismerősömmel a piactér felé sétáltam. N e m tudom melyik irányból, egy szikár, sötét bőrű, és nagyon tiszta szemű — hagyomá­ nyos öltözetet viselő — idős egyiptomi férfi lépett oda hozzám. Közvetlenül a szemembe nézett, és az üdvözlés minden formaságát nélkülözve, rendkívül jó angolsággal a következőt mondta:


lyek külön-külön más hangszínt kínálnak fel azoknak, akik az adott vibrációra ráhangolódnak. Az Elragadtatások és extázisok mindenki számára elérhetőek, aki csak visszaemlékezik a Zenére, bár eredetileg azt a célt szolgálják, hogy harmonikus segítséget nyújtsanak azon „emberi vetőmagok" számára, akik feladataikat már bevégezték az em­ beri tapasztalásnak eme nagy korszakában. Ők tudatosan reagálhatnak az ismerős vibrációra, ami hajdanán ebbe a tapasztalatba sorolta őket. E zenék a szeretet nagyszerű érzelmét hívják életre, amely a szívben rögzült, Mer-Ka-Ba-ként ismert Idő-Tér-Fény struktúrában összpon­ tosul majd ( 2 . fejezet). A bibliai szövegek több Feltámadásra is utal­ nak a Korszakváltás és az azt megelőző fejlődés időszakára vonatko­ zóan, már azáltal is, hogy utalnak egy elsőre.


ÁTTEKINTÉS

• Példátlan változások jelentkeznek most a Földön, melyek a társadalmi, gazdasági, katonai, földtani, meteorológiai és légköri energiaminták — történelemből ismert — viselkedésének drámai vál­ tozásában fedezhetők fel. Minden azért változik, hogy harmóniába kerüljön azon ciklikus, új energia-tudás-fény mintával, amely felé a Föld közelít. • N e m csak vallásos vagy metafizikai módon érthetjük meg e minták változását, bár egész vallások és hitrendszerek szerveződtek e folyamatok, és a jelen történelmi időszak „igazságai" és jelentősé­ ge köré. • Ősi időszámítási rendszerek (tibeti, kínai, bibliai, maja és bennszülött) mutatnak rá e történelmi idő különleges jelentőségére mind az ember, mind a bolygó tekintetében. • E történelmi időszakot alapvetően a földmágnesesség és a re­ zonáns alapfrekvencia digitálisan mérhető paraméterei emelik ki. • Amint a Föld megéli a Korszakváltásként ismert folyamatot, a bolygó kémiai összetétele ugyanaz marad, míg az energia szerkezeti (geometriai) kifejeződése tükrözi a változást; szén-alapú élőlények maradunk egy szilícium-alapú világban. • A modern fizika meghatározza azt a „nullpontot", amelyen a vibrációs energia mennyisége — adott körülmények k ö z ö t t — az anyaggal kapcsolatba kerül. A Föld a

vezető

eseménysor korai szakaszait éli át. A Korszakváltás lehetővé teszi azon gondolati szerkezetek összeomlását, amelyek nincsenek har­ móniában a megnyilvánulási formák alapmintáival. • A Feltámadás vallástól független kifejezés, ami a test-elme-lélek komplexum minden sejtjének tudatos vibrációjára, fázisátmenetére utal, amint az önmaga új megjelenési formájába hangolódik. Ez a folyamat úgy valósul meg, hogy a mágneses mezők nullára gyengül­ nek, míg a bolygó alaprezgése egy küszöb-rezonancia pontig gyor­ sul. Jelenleg, e sorok születésekor a Földet éppen ezek a változások érintik.


• A mágneses mezők interferencia-mintáinak visszafejlődése és a mezők gyengülése mindenféle lehetőség gyorsabb megnyilvánulá­ sához vezet. • A frekvencia (hang) és geometria (forma) közötti alapvető kapcsolat kétirányú. A forma hangot teremt, és a hang formát. • Könnyen lehet hogy a Korszakváltás folyamata három napig tart majd, és követi azokat a modelleket, amelyeket a beavatásokról és korábbi Korszakváltásokról szóló — ősi szövegekben részletezett — beszámolók tártak elénk. • Élettapasztalatunk az elsődleges eszköz, hogy felidézzük, mi­ képpen hangolódhatunk rá a F ö l d harmóniájára, és hogyan vészeljük át a Korszakváltást könnyedén.


z emberi történelem egy olyan eseményről szóló próféciá­ val,

figyelmeztetéssel és jóslattal fűződik össze,

amely

örökre megváltoztatja minden — ezen esemény idején a bolygón élő — férfi, nő és gyermek életét. Minden társadalomban ta­ lálhatunk szervezeteket, társaságokat, szektákat és rendeket, akik azt állítják, hogy megőriztek egy sor hagyományt vagy hiedelemrend­ szert, amelyek felhasználhatók az „eseményre" való felkészülésben. A nyugati hagyományokban ezek a társaságok vallásokká váltak. Társadalmilag orientálódott szervezetekké, melyek — gyakran ma­ gyarázat nélkül — kínálják föl ősi hagyományok rítusait. Néhány esetben nem is tudják, hogy pontosan miért is mutatják be a rítuso­ kat. Csonka tanításokat kínálnak eszközül, hogy felkészüljünk az „idők végezetét" jelző eseményre. Az a hiedelem, hogy ezeknek a ri­ tuáléknak napi teljesítésével, bizonyos mozdulatok elvégzésével, az ember valahogyan felkészül az emberi tudatosságban bekövetkező fordulópontra. A misztériumiskolákat azonban

(melyek jelenlegi

formájukban bizonyos mértékig torznak tekinthetők már) abból a célból hozták létre, hogy megőrizzék az ősi tudás teljességét egy olyan időszakra, amikor erre szükség lehet, éppen a nagykorszak le­ zárulását megelőzően. Az egyes misztériumiskolák hiedelmeinek nagy része arról szól, hogy tudnak róla, miszerint a Föld és az em­ beri forma szorosan kötődik egymáshoz. Különösen az emberi for-


ma minden sejtjét körülölelő energia-tudás-fény mezők kötődnek a Földhöz, és általában véve, minden háromdimenziós anyag kizárólag a F ö l d által jelenleg nyújtott paraméterek tartományában létezhet. A Korszakváltással kapcsolatban bármely — tudatunkat és jelen­ legi paradigmánkat érintő — komolyabb értelmezésnek figyelembe kell vennie a F ö l d fizikai folyamatait. M i n d az emberi-, mind pedig a bolygómátrixok sejtek, csontok, ásványok és óceánok formájában nyilvánulnak meg.

Ezek mindegyike egy sűrűbb megnyilvánulási

formája a teremtés egy jóval finomabb és alapvetőbb megnyilvánulá­ sának, a vibrációként (rezgésként vagy frekvenciaként) megnyilvá­ nuló tiszta energiának. Különálló (gyakran fénynek nevezett) alap­ vető frekvenciák formájában megnyilvánuló energialáncok hozzák létre ezeket a vibrációkat, amelyeket impulzusos hullámok formájá­ ban képzelhetünk el. Modern kutatók ezeket az energialáncokat su­ gárzási kvantumokként

(rövid,

gyors

fényimpulzusokként)

ismerik.

Ezeket a jelenségeket a kvantumfizika tudománya tanulmányozza. A fény kifejezést számos fogalom megjelölésére használták az emberi történelem során. A fény például gyakran a „jóra" utaló álta­ lánosított kifejezés. Ami „a fényben van", vagy „a fényből szárma­ zik" az kívánatos. A fényre vonatkozó bibliai utalások, elsőként a Teremtés Könyvében ( M ó z e s I. könyve) jelennek meg, és az Isten­ nek nevezett kreatív energia munkálkodását beszélik el. És monda Isten: Legyen világosság, és lón világosság. És látá Isten hogy jó a világosság, és elválasztá Isten a világosságot a sötétségtől. Es nevezé Isten a vilá­ gosságot nappalnak, és a setétséget nevezé éjszakának. G E N .

1:3-5

Az Újszövetség fényre vonatkozó utalásai az egyetemes „minta­ lény", Jézus Krisztus tanításaiban a fényre, mint egy az^egyénhen rejlő erőre utalnak, ami cselekedetekben nyilvánul meg az életút során.

* * M a g y a r u l m e g j e l e n t : R . A . W i l s o n : Kvantum pszichológia 2 0 0 2 , M a n d a l a V é d a k i a d ó ; a szerk.


Ti vagytok a világ világossága. Ugy fényéljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket. MT.

5:14

További — belülről származó — fényre vonatkozó utalások talál­ hatók tibeti szövegekben is: Tudatosságod, mely ragyogó, üres és elválaszthatatlan a fényesség nagyszerű testétől, sem nem születik, sem meg nem hal, hanem állandó végtelen fény. TIBETI

HALOTTASKÖNYV;

VALAMINT

THOTH

PADMASAMBHAVA

S M A R A G D T Á B L Á I BAN:

Fényedet ember, a hús árnyékán átsugárzó nagyszerű fényt, neked magadnak kell szabaddá tenned, kiemelve a sötétségből, mielőtt egy lennél a fénnyel. THOTH

SMARAGDTÁBLÁI.

9.

TÁBLA

Mind a sötétség, mind a fény egy természetűek, csak látszatra különböznek, egyenként a Mindenség Forrásából származnak. A sötétség a rendetlenség, a fény a rend; az^(arannyá) változtatott Sötétség a világ világossága. THOTH

SMARAGDTÁBLÁI,

15-

TÁBLA

Mára a.fény szó az emberi szem által érzékelhető elektromágneses információ hullámhosszaira utaló kifejezéssé vált. E z t a tartományt jellemzően a szivárvány színeinek egymásra következő rendjével ír­ ják le, amely nagyon kicsi hullám-mértékegységekben (angström) mért frekvenciákból származik. R ö g t ö n az infravörös tartomány feo

o

lett kezdve a vörös 7 7 0 0 A—6 2 0 0 A között érzékelhető, a narancs 6 2 0 0 Á - 5 9 2 0 Á-ig, a sárga 5 9 2 0 Á - 5 7 8 0 Á-ig, és így tovább ( 1 7 - ábra). Jelen szöveg szempontjából az energia, fény és információ szavak adott esetben ugyanazt jelenthetik. A bibliai — valamint más ősi — szövegekben a fény kifejezés az * E g y a n g s t r ö m e g y s é g e g y e n l ő 0 , 0 0 0 0 0 0 0 1 c e n t i m é t e r r e l . (A szerző.) M a ­ g y a r o r s z á g o n a l á t h a t ó f é n y s u g a r a k terjedését n a n o m é t e r b e n s z o k t á k m e g a d n i , í g y tehát I a n g s t r ö m = 0 , 0 0 0 0 0 0 0 1 cm = 0,1 n m . — aford.


A fény energia. A fény információ. A fény a teremtett világ szövete és szelleme. Adott körülményekre reagálva a fény ugyanúgy, egyenletesen nyilvánul meg. Megnyilvánulási formája úgy észlelhető, mintha lé­ nyegében felgyorsulna vagy lelassulna; egy adott körülményre reagá­ ló helyhez szabott „kristályosodás". Ebben az összefüggésben a


bibliai teremtés első pillanatainak „napfényére" a sugárzó informá­ ció egyes hullámhosszainak megdermedéseként tekinthetünk, ame­ lyeknek a látható fény csupán egy részét teszi ki.

A FÉNY ÉPÍTŐELEMEI

A Fényt számos módon meghatározhatjuk. S o k meghatározás pontosan megfelel saját céljának és összefüggéseinek. A látás szem­ pontjából tudjuk mikor látunk fényt, és mikor nem. Látóképessé­ günk érzékeli a köztes fény változó fokait is. Szaknyelven szólva, a vibrációs információ számos lehetőségének csupán egy nagyon szűk sávján belül „látunk", rendkívül rövid és gyors — jellemzően 7 7 0 0 és 3 9 0 0 A közötti — energiarezgéseket. Egyes emberek egész élettapasztalata olyan vizuális eseményeken alapul, amelyek ebben a korlátozott rezgéssávban következnek be. Mi a helyzet azokkal az eseményekkel, amelyek ezen a tartományon túl jelentkeznek? Mi a helyzet azokkal, amelyek olyan gyors hullám­ tartományban jelentkeznek, hogy a korszerű mérőeszközök sem ér­ zékelik őket? A kérdésekre adott válasz egyik kulcsa, azoknak a hatalmas szu­ per számítógépeknek a memóriájában található, amelyek az ismert világegyetem teremtését szimulálják és modellezik. A Cray

M

szu­

per számítógépek, és különlegesen korszerű matematika alkalmazá­ sával, a tudósok teremtésmodelleket dolgoztak ki az elméleti ősrob­ banás feltételezett pillanatától egészen addig a pontig, amíg jelenle­ gi világegyetemünk létrejött, és gyors ütemben tágulni kezdett. A kutatók — a felhasznált számok abszolút értékének hibáit is figye­ lembe véve — úgy gondolják, hogy jó viszonylagos értékekkel rendel­ keznek a világegyetemben jelen levő anyag mennyiségéről, arra az időre vonatkoztatva, amikor az anyag egyetlen pontnyi létéből el­ kezdett széthúzódni. Amikor ezt az eseményt számítógépen szimuláljuk, titokzatos jelenség szemtanúi lehetünk. Már röviddel a kezdetek után nem tu­ dunk beszámolni a világegyetem 90%-áról, a számítógépes modellek


és

megfigyelések

ugyanis

mindössze a

világegyetem

tömegének

fennmaradó 1 0 % - á r ó l adnak számot. Ugyanakkor élettani kutatók megállapítása szerint, agyunknak csupán egy kis részét használjuk. A fennmaradó rész szerepére nincs magyarázat, szunnyadónak tűnik. Léteznek elméletek összetett, fö­ lös számú biológiai áramkörről, és egy — majd csak a jövőben meg­ valósuló — fejlődési szintről, amikor jóval teljesebben kihasználjuk majd agyunkat. Maradnak a számszerű becslések. Az emberi agynak csupán 1 0 % - á t használjuk ki, és a világegyetemnek mindössze I0%ával tudunk elszámolni ( 1 8 . ábra). A véletlen műve vajon, hogy ezek a százalékarányok így megegyeznek? Feltehetőleg nem. Mi az, amit a számítógépes modellek és a biológusok kimutat­ nak, vagy éppen elmulasztanak nekünk bemutatni? Sem a modellek, sem az élettan nem veszi számításba a világ egyik legalapvetőbb és fel­ tehetőleg legkevésbé értett mozgató erejét, a dimenzionalitás összetevőjét. E megfigyelések egyike sem vette figyelembe a dimenzionalitás pa­ ramétereit, a fizikai érzékelésünk tartományán túl jelentkező esemé­ nyekét, amelyek olyan vibrációs sebességgel rendelkeznek, hogy nem érzékeljük őket. Ő s i szövegek emlékeztetnek bennünket arra, hogy bizonyos emberek agyuk 1 0 0 % - á t használják ki, bár talán nem 1 0 0 % - i g tudatosan. Röviddel a teremtés pillanatát követően a világegyetem olyan gyorsan tágult, hogy rezgése képtelen volt a továbbiakban a három­ dimenziós tapasztalat paramétereiben kifejeződni. Ebben az esetben


a világegyetem 90%-a szó szerint a magasabb dimenziókba „rezgett át". Még mindig rá vagyunk hangolódva az e terekben zajló esemé­ nyekre, annak a rezonátornak a 90%-ával, amelyet csak erre a tapasz­ talatra fejlesztettünk ki: agyunkkal. Agyunk 1 0 % - a , amelynek ismer­ jük szerepét, csupán a világ — általunk harmadik dimenziónak neve­ zett — 10%-ához nyújt hozzáférést.

Gondoljuk el az emberi tudatállapotok és a Föld alap-rezonáns frekvenciájának összevetését. Történetileg a F ö l d megközelítőleg 8 Hz-en rezonál. Ha a Föld-frekvenciát párhuzamba állítjuk az embe­ ri agyhullámok frekvenciáival, a 8 Hz-es vibrációt kb. alfa állapotnak tarthatnánk

, ellazultságnak vagy alvásnak. Az ősi szövegek, vala­

mint a bennszülött népek tanításai szerint pontosan ez az a pont, ahol sok ember tudatosságot tapasztal, noha alvásnak megfelelő ál­ lapotot él át. A 2. fejezet utal rá, hogy a föld-frekvencia célértéke I 3 Hz lehet, a Fibonacci-számsorban a történeti 8 Hz után található érték. Az emberi agyhullámok szempontjából ez az érték már béta, vagyis ébrenléti állapot, melynek felső foka a hiper-éberség és a ma­ gas fokú éberség. Amikor közösen haladunk a I 3 Hz-es vibráció irá­ nyába, a Föld és minden földi élet éppen csak, hogy ébredezni kezd. Általában véve a hagyományos meditáció — és különösen vala­ mely zéró pont meditáció — célja az, hogy megteremtse az agy aktív 1 0 % - a által érzékelt eseményeken túli történések hozzáféréséhez szükséges paramétereket. Jelenleg, amikor a korszak a végéhez köze-

** K b . a két t u d a t á l l a p o t h a t á r á n — aford.


ledik, egy új tudatosság kerül a középpontba, egy most még meg nem nevezett tudatosság. Ez az új tudatállapot egyidejűleg szárma­ zik az agy fennmaradó 90%-ának éberségéből, valamint a történeti­ leg használt 1 0 % - b ó l . A kutatók ezt az állapotot teljesen tudatos médiumoknál tanulmányozzák, egy — Mind Mírror™-ként (Agytü­ kör) ismert — visszacsatoló készülék segítségével. Az emberek aktív delta és théta állapotban általában úgy tűnik, mintha aludnának. Azonban a tudatos csatornák nagyfrekvenciás bétában, magas bétá­ ban, K-komplexben és e fölött is aktívak, ugyanúgy mint az alacso­ nyabb frekvenciákban. Anélkül, hogy bármelyik agyi állapotot külön tapasztalnák, a médi­ umok az összes agyi állapothoz egyidejűleg férnek hozzá, mint egy új, és még névtelen teljesség állapotához: a Nullponti Tudatállapothoz. A gondolat-anyag e vibrációs membránokon való terjedésének el­ méleti megértéséhez hasznosnak látjuk, hogy az olvasó elsajátítsa az alábbi általános szójegyzéket, amelyre mindvégig utalhatunk magyará­ zataink során — ilyenek a háló és mátrix, hullám és rezonancia kifejezések.

A HÁLÓ: KÉTDIMENZIÓS INFORMÁCIÓ

A „háló" kifejezés olyan kétdimenziós struktúrára utal, amely az energia-információ-fény „A" pontból „ B " pontba terjedésének elő­ szeretettel használt útját biztosítja. A megfontolás energiája olyan finom lehet, mint az emberi gondolat több százezer mikrohertzes lüktetései, vagy oly sűrű, mint a 7,8 hertz mélyen lüktető föld-rezonáns tónusok. A hullámokban terjedő energia e magas vezetőképes­ ségű háló mentén terjed a teremtett világ különféle megnyilvánulási formáiban, túllépve a csillagrendszerek és a dimenzionalitás határain. A háló semmiben létező anyagként gondolható el, a teremtés szövete m ö g ö t t húzódó alapvető értelem fonalának. A háló elméletileg éterikus sorvezetők hálózataként képzelhető el, hálószerű szerkezetként, amely egyúttal az energia lüktetéseit is irányítja. Ezek a rendezett energiaminták jellemzően egyetlen, egy­ séges alakú mintából állnak, amely újra és újra ismétli önmagát azo­ nos geometriai formák egyenlő térközzel rendelkező megnyilvánu-


lásaként, melyek bármely kétdimenziós irányba kiterjedhetnek. A forma lehet olyan egyszerű, mint a kocka, vagy a derékszögű négy­ szög (19- ábra), vagy olyan összetett, mint az őt körülvevő sokszö­ gekhez tökéletesen illeszkedő, egyenlő oldalú sokszög. A legkisebb magában álló téregységet, amelyet ugyanennek az alakzatnak egyen­ lő oldalú formái zárnak körül minden irányból, „hálócellának" ne­ vezzük. Az egymással határos, és minden irányban adott távolságra kiterjedő — véges vagy végtelen — összetett hálócellák alkotják a há­ lót. Az energia e struktúra határai mentén, vagy a hálócellák cso­ portjain belül terjedhet és tárolódhat.

A „mátrix" kifejezés (itt) egymásra épülő hálók együttesét jelenti. A hálók lényegében egymásra épülnek, azt a struktúrát biztosítják, melyen az energia-információ fokozatosan egyik paraméter-tarto­ mányból a másikba halad át ( 2 0 . ábra). A hálócellák mérete, aránya vagy oldalirányú terjedése és a teljes háló változhat. A mátrix mérete és aránya feltétlenül változik. A legtöbb mátrix egy nagyobb háló-mátrix rendszer egyik részhalmazaként ismerhető fel, amely másfelől egy még nagyobb „anyarendszer" része lesz. E szöveg szempontjából a háló-mátrix kapcsolat egy — a teremtett világ és ezen belül minden


élet szerkezetének megértése érdekében létrehozott — fogalmi modell. A teremtésmátrixok lényegüket tekintve holografikusak. Minden egyes sejtjük önmagában egész és teljes, ugyanakkor egy még nagyobb egész részt. Minden egyes különálló sejtben megvan az összes ahhoz szük­ séges információ, hogy az egész minta megismételje önmagát, és az ismétlődés e minta minden egyes sejtjében folytatódjon ( 2 1 . ábra). Minden háló egy olyan forma információját tarthatja fenn, ami mindig különbözik egy kissé a szomszédos felső vagy alsó háló in­ formációjától. A hálók felfelé vagy lefelé folytatódnak, a szemlélő elhelyezkedésétől függően. A 2 0 . ábrán például a legalsó háló egy vörösként ismert, látható fénytartományhoz tartozó vibrációt vagy frekvenciát tart fenn. Ha feljebb haladunk, a következő háló a zöld színnel kapcsolatban álló energiatartományt tartja fenn. A szöveg­ közi ábra ezt a hálók egy sejtjén v. hálócelláján belül a hullámforma közelképével szemlélteti. A vörös szín hálócellája cellaegységenként kevésbé teljes hullámformákat mutat. Lassabban vibrál, mint a zöld háló celláján belüli energia. Egy mátrix így aztán két vagy több eltérő hálóból is állhat, összetett, az egészet alkotó al-mátrixokkal.


AZ INFORMÁCIÓ,

MINT HULLÁM

Az általánosan elismert szakirodalomban a fény energiáját jel­ lemzően két dimenzióban mutatják. A 2 2 . ábra felső részén ábrázolt keresztmetszeten is így láthatjuk. Az ábra az egyes hullámokat általános koordináta-rendszerben ábrázolja, az X / Y grafikonon. A függőleges vonal jelképezi az Y ten­ gelyt, és a hullám terjedésének egy rögzített vonatkoztatási pont fö­ lötti, vagy alatti távolságának jelzésére szolgál. Vízszintesen az X tengely m é n egy hullám elejének és végének távolságát, avagy a „hullámhosszt". A vonatkoztatási zéró-vonaltól a hullám csúcsáig terjedő

magasságot,

vagy

távolságot

„amplitúdó'-nak

(kilengési

csúcsértéknek) nevezik, ez tekinthető a hullámerősség leképezésé­ nek. A frekvencia az „Uj K o r " szóhasználatában gyakorta használt kifejezés, és különböző jelentéseket vehet fel az adott téma össze­ függésein belül. E szöveg szempontjából a frekvencia egy adott pon­ ton, időegység alatt áthaladó teljes hullámok számát jelöli meg. Ha az X és Y tengely metszéspontját vesszük vonatkoztatási


2 2 . ábra — A hullámformában megnyilvánuló energia vázlatos ábrája. Az^alsó ábra egy sokdimenzi­ ós — egyidejűleg minden irányba körként kivetülő — hullámforma elvét jeleníti meg.

pontnak, vagy alappontnak, az alapponton egy másodperc alatt át­ áramló teljes hullámok számára utalunk frekvenciaként. T í z — a vonatkoztatási ponton áthaladó — hullám, 10 másodper­ cenkénti hullám (hullám per másodperc) lehetne, amelyet általáno­ san 10 hertznek ( H z ) mondanak. A frekvenciaértékek I Hz törtré­ szeinek nagyon lassú vibrációjától, az ugyanazon másodperc alatti százezres hullámszámú különlegesen magas frekvenciákig terjedhet­ nek. Ugyanaz az energia mozog különböző sebességgel és jelenik meg eltérően (a sebességek különbözősége m i a t t ) . Minden anyag — akár sűrű, fizikai, akár kevésbé sűrű, nem-fizikai — alapvetően az energia, a fény ugyanazon építőelemeiből áll, és egy­ másba szövődő vibráció (frekvencia) és geometriai forma egymásra épülő mezőiként jelenik meg. E mezők egy részét a fizika tudomá­ nya elektromágneses spektrumként emlegeti. Ez a spektrum alján nagyon lassan vibráló hosszú hullámoktól a nagyon rövid, gyors hullámokig terjed, amelyeket a centiméter törtrészével mérnek a spektrum fel­ sőbb végén ( 1 7 - ábra). Általában véve ma úgy tűnik, az elektromág-


neses spektrum nem vibrál túl a 10 000 000 000 000 000 000 000 Hz-en ( I 0 2 2 ciklus per másodperc). Azonban a 19- század végén, a 20. század elején John Keely és tudóstársai rendszeresen olyan vib­ rációkkal dolgoztak, amelyek 2 0 - j o oktávval fölötte vannak még az álta­ lánosan elismert szakirodalomban találhatóknak is. Keely ezen fi­ nom vibrációk alkalmazásával képes volt olyan technológiákat kifej­ leszteni, amelyeket kortársai nem értettek jól, és amelyek még széles körben ma sem ismertek. Háromdimenziós tapasztalatunk vonatkozásában a fény energiá­ ja két különálló, de összefüggő hullámként létezik. E két különböző alkotóelem együttműködése biztosítja a teremtésmátrix finomabb jellegeinek fizikai megnyilvánulását: az elektromos mezőt és a mágneses mezőt. Amikor együtt képzeljük el őket, a két összetevőt egyesítő elektromágneses energia — nyugati gondolkodás szerint — egyetlen, hullámok formájában megnyilvánuló (12. ábra) mezőt hoz létre. Kivétel nélkül minden fizikai anyag valamilyen elektromágneses energia- vagy „fény "-mező megnyilvánulási formájának tekinthető. A hullám elektromos részét tekinthetjük az információ hordo­ zójának. A szó szerint fénnyé kristályosodott „teremtéskódok" a hordozókon terjedtek a világ egyik megnyilvánulási formájától a másikig. A fény minden egyedi frekvenciája egy vibrációs, és mágne­ ses tartományon belül érzékelhető egyenletes, ismételhető és jelen­ tőségteljes „kristálykódok" mintáit teremti meg. Ezeket a kódokat fedezték fel az élet genetikai szerkezetében. Ezek — az információt biztosító utasítások — teszik lehetővé a sejtek

számára, hogy

egyenletesen szaporodjanak újra és újra ugyanabban a formában. Bár a hullám elektromos része, és az a m ö g ö t t húzódó mágneses alhullám összefüggésben állnak, ez utóbbi soha nem fedi teljesen a jel „információ" részét. A mágneses jelleg 90 fokos lemaradásban van az összetett hullám (12. ábra) információs jellegéhez képest. Ez az időkülönbözet hozza létre a t o m p í t o t t interferencia (zavaró) tartományt az elektromos ínformáció körül, rögzíti ezt az informá­ ciót, valamint ez akadályozza meg, hogy teljesen átléphessünk egyik információs mezőből egy másikba. ** Az a n g o l b a n a cella és a sejt u g y a n a z a s z ó : cell — aford.


Ebben a közbenső tárolóban rejlenek félelmeink és ítélkezéseink zavaró mintái. Ez a közbenső tároló elkopik, ahogyan lassul a Föld forgása, és ritka lehetőség adódik számunkra, hogy — régi hiedel­ mek, szertartások és kikötések nélkül — közvetlenül, információként férjünk hozzá önmagunkhoz.

A DIMENZIÓNALITÁS: MEGVÁLTOZOTT VIBRÁCIÓ

A dimenzionalitást a logikai elmén belüli kísérletnek tekinthet­ jük, amely arra irányul, hogy az energia hierarchiáját különálló ta­ pasztalati sávokra vagy tartományokra bontsa, hogy így külön utal­ ni lehessen rájuk. A valóság az, hogy nincs elválasztottság. Csupán fokozatos átmenet van, változó

tapasztalati állapotok fázisokra

bomlása. Ezek az álomként ismert megváltozott tudatállapotok. Az „egységnek" erre az előfeltételére — bár megjelenésében megtévesz­ tőén egyszerű — a logikai elme nehezen reagál. Az ősi szövegek azonban évezredek óta pontosan ezt a fogalmat ajánlják figyel­ münkbe, számos különböző módon.


A d i m e n z i o n a l i t á s t egy független energia s z e m s z ö g é b ő l g o n d o l ­ hatjuk el, amely különféleképpen nyilvánul m e g a v á l t o z ó k ö r ü l m é ­ nyekre reagálva, amelyekben a frekvencia növekszik vagy csökken. A t e r e m t e t t világ — ha a m i n t á k lencséjén k e r e s z t ü l szemléljük e g y s z e r ű e n egy s o r hullám formájában jelenik meg. E g y e s h u l l á m o k jóval g y o r s a b b a n m o z o g n a k , m i n t m á s o k , e g y m á s b a s z ö v ő d ő ener­ giaminták formájában jelenítenek m e g nagyon lassú krtstályhullámokat. M i n d e n , amit valaha is fizikailag é r i n t e t t ü n k , l é t r e h o z t u n k , t e r e m ­ t e t t ü n k , vagy e l p u s z t í t o t t u n k , végül is a z é r t vált l e h e t s é g e s s é , m e r t új megnyilvánulási f o r m á b a i r á n y í t o t t u k a s ű r ű fényt. Az energia új­ raegyesítése egy m i n t á b a n vagy néhány m i n t a k o m b i n á c i ó j á b a n kris­ tályosodik ki, ami m a g a a fény a z o k b a n a p a r a m é t e r e k b e n . M i n d e n , ami a világon létezik — növényi, ásványi, beleértve m i n d e n é l e t e t , és mindent, amit l é t r e h o z t u n k — az i n t e r f e r e n c i a - m i n t á k h u l l á m a i n a k más hullámokkal való e g y m á s r a h a t á s á t ó l az ami. Talán teljes skálán á l l í t h a t n á n k elő h u l l á m o k a t , és b e f o l y á s o l h a t ­ nánk a bennünket körülvevő világot, a m i n t azt N i k o l a Tesla o s z c i l ­ láló gépei b i z o n y í t o t t á k a ( h u s z a d i k s z á z a d ) fordulóján. E g y s z e r ű ­ en g o n d o l k o z h a t u n k , és ő s z i n t e m e g g y ő z ő d é s s e l é r e z h e t ü n k , hittel a z é l e t e r ő b e n é s magas-frekvenciás h u l l á m o k a t ( s z e r e t e t e t ) h o z h a ­ tunk létre az emberi t e s t b e l s ő rezgéseket keltő „ o s z c i l l á t o r á b ó l " .


Máté „igéje", azaz Yogananda életenergiája, „Istennek szájából" származik: az agy alapjából, amelyre a régiek a „tudatosság központja­ ként" utaltak. Mindezek a hullámokban megjelenő vibráció különbö­ ző „struktúráiként" képzelhetők el. Minden vibráció mozgásban levő energiaként jelenik meg, hullámok formájában lüktet és rezeg.

ti t l

ti

Napjainkban a háromdimenziós anyag nyugati fogalmak szerinti „szilárdsága" fokozatosan utat enged annak a gondolatnak, hogy a szilárd anyagi megjelenés csupán illúzió. Ebből a nézőpontból a való­ ság egy sor gyors energianyaláb lüktetésének tűnik, melyek egyedi se­ bességgel lüktetnek, kiszámítható és egyenletes hullámformákat létre­ hozva. Ezeket az információs mintákat „látja" és átlagolja agyunk, hogy egy térbeli, folyamatos eseményt érzékelhessünk. A világ benn­ szülött népei évezredek óta mondják, hogy világunk a káprázat világa; hogy ebben a világban minden gondolataink terméke, és mint ilyen, nem valódi. Emellett az ősi szövegek arra is emlékeztetnek bennünket, hogy világunk valójában egy álom világa, és pontosan a Föld és az em­ ber történelmének e korszakában,

AZ ANYAG: KIKRISTÁLYOSODOTT F É N Y

A teremtés energiája a mátrix öntőformáin keresztül ereszkedett le, egyre lassabban és lassabban vibrált, majd a háromdimenziós ta­ pasztalat ismerős formáiba kristályosodott ki. Milyen előre megha­ tározott mintákhoz igazodik az energia? Hogyan befolyásolják az anyag kialakulását?


Alapvető kapcsolat van a frekvencia (vibráció) és a geometriai forma között. A kapcsolat kétirányúnak tekinthető. Frekvencia < = = > Geometriai forma A frekvencia a geometriai formából ered, és a geometriai forma a frek venciából. Más módon meghatározva: a forma a vibráció közvet­ len eredménye és a vibráció közvetlenül a formától függ. Azért létezik minden anyag, mert

a vibráció anyagaként. Ez az el­

mélet nem újdonság. O s i szövegek és misztikus hagyományok ezt az elvet fogalmazták meg több évszázada. A nyugati tudomány most úgy fedezi fel ezt a törvényt, hogy bebizonyítja az elmélet egyik fe­ lét: a vibrációnak az anyagra gyakorolt egyenletes és kiszámítható hatását. Egy egyszerű — egyedül is elvégezhető — kísérlet segítségével, jobban megérthetjük a hang és forma közti olykor homályos kap­ csolatot. A kísérlethez a következőkre van szükség: 1. egy síkfelületű tányér (lapostányér vagy bádogdoboz teteje), 2. porított anyag (só vagy porcukor), 3. valamely hangismétlő eljárás (pl. hi-fi hangszóró). Helyezd a lapostányért közvetlenül a hangfal membránja fölé. Elképzelhető, hogy a hangszórót a hátára kell fordítanod. Helyezz annyi porított anyagot a tálba, hogy az alját egy vékony réteg telje­ sen beborítsa. Játssz vissza a hangszórón keresztül egy sor azonos hangot, és figyeld meg mi történik a tálban lévő porral. Izgalmas je­ lenséget észlelhetsz, amely jelzi az egyik legfinomabb, az egész te­ remtett világon végighúzódó, alapvető kapcsolatot. A tál alján a szemcsék

újrarendeződnek,

mintha valamilyen

ismeretlen

minta

mentén igazodnának el. Különleges hangok, vagy hangkombinációk mindig különleges mintákat, vagy mintakombinációkat hoznak létre.


Ezek kiszámíthatók és ismételhetők lesznek. Ha különféle hang­ erővel,

basszussal,

magas

hanggal,

de

inkább

egyszerűbb,

mint

összetett hangokkal kísérletezel, felfedezheted, hogy — bár a minták változhatnak- a 2 3 - ábrán látható körökhöz hasonló ábrák jelennek majd meg. Egyszerű geometriai mintákként keletkeznek, majd még bonyolultabb mintákká fejlődnek, csak hogy részekre váljanak és is­ mét egy kört kezdjenek kevésbé bonyolult mintákkal. E jelenségeket a kimatika tudománya tanulmányozza. A kimatika tudományának megalapozása nagyrészt dr. Hans Jenny erőfeszítése­ inek köszönhető. A laboratóriumi környezet viszonylag szerény ke­ retei között dr. Jenny bebizonyította, hogy a vibrációból eredő zava­ ró minták ragyogó metaforát kínálnak a teremtéshez vezető erők jelzésére. Az egymással nem vegyülő folyadékok, a tányérokon levő szemcsék szervezetlen anyagok csoportjai, melyek látszólag kaoti­ kusnak tűnő rendszerek, de a vibrációra reagálva rendeződnek. A könyvben már meghatároztuk, hogy minden ami a teremtésben léte­ zik,

hullámminták

hullámokkal

való

interferenciájából

ered.

A

kimatikus kapcsolatokat vizsgálva nyilvánvalóvá válik, hogy a terem­ tett világ szerkezete, amelyet ismerős világunkként szemlélünk, az energiának még alapvetőbb irányelvekkel való reakciójából szárma­ zik. Az információ önmagát igazítja hozzá valamely láthatatlan mintához, miközben finomabb erőkre reagál. Ennek ismeretében je­ lentős következtetéseket vonhatunk le, melyek szerves részét képe­ zik a Korszakváltás folyamatának.


Az egész világ hullámformák, energetikai mintáinak képében je­ lentkezik, és a megnyilvánulási forma előre meghatározott irányel­ vei mentén rendeződik. Amint a teremtés hangjai mindenüvé el­ terjednek a világegyetemben és különféle körülmények közé kerül­ nek, úgy reagálnak az adott körülményekre, hogy kiszámítható, is­ métlődő formákat hoznak létre. E megnyilvánulási formákat csil­ lagrendszerekként, bolygókként, atomokként, sejtekként és kvan­ tumokként látjuk. Az összetett tónusok egyidejűleg az ínformáció harmonikus akkordjaiként is szólnak, az energiát a dimenzionalitás mintáival egyesítik. Vegyük például az emberi szív és a föld alapfrekvenciájának üte­ mes lüktetését. Mi irányítja őket? Mire reagálnak? M i é r t változik je­ lenleg a Föld forgásának sebessége? S ő t , miért forog a Föld egyálta­ lán? Mi irányítja a bolygó felszíne felett található 20 tektonikus le­ mez mozgását? E kérdésekre egy és ugyanaz a válasz: a teremtés „hangjai". Ugyanez a vibráció teszi lehetővé a földkérget alkotó szi­ líciumnak és a testünk felépítésében meghatározó szénnek, hogy négyoldalú kötésmintákba rendeződjenek. A régiek koruk kifejezé­ seivel emlékeztettek bennünket ezekre a kapcsolatokra. A misztéri­ umiskolák szakrális szövegeiben megőrzött hang és forma közötti kapcsolat alapvető kulcs a teremtés megértéséhez.

Az „ige" volt a teremtést bevezető hang vagy vibráció. Figyeljük meg, hogy a hang egyszerre Istennél volt és a hang Isten maga is volt. Szanszkrit hagyományok őrizték meg számunkra annak az első hangnak az emlékét, amely átlüktetett a megnyilvánulás küszöbén álló, nem-differenciált világon: az „ O M " ősszótagját (24- ábra).


A kimatikus kapcsolatok tanulmányozása nagyon jó példát nyújt az energia kikristályosodására, amint az a nem-differenciált formá­ ból azokba a jellegzetes mintákba alakul, amelyeket anyagként lá­ tunk. Ezek a minták olyan geometriai morfogenetikus mezők, ame­ lyek frekvenciáiktól függően élveznek támogatást a teremtésmátrix egyéni hullám-tartományaiban. Éppúgy mint a fenti esetben, amikor adott vibrációs tartományokban kiszámítható minták jöttek létre, adott geometriai formák élveznek támogatást a teremtés mátrixai­ nak adott részeiben.

A PLATÓNI TESTEK: A T E R E M T É S KÓDJAI

A háromdimenziós világ minden mintája, beleértve az emberi formát is, energiakötelékekre bontható, amelyek öt egyszerű forma egyikéből, vagy ezek valamely kombinációjából erednek. Ez az öt forma évszázadok óta alapos vizsgálat és vita tárgya. Egész vallások fejlődtek ki ezen formák értelmezései köré. Miszté­ riumiskolák szentelték magukat az információ megőrzésének, hogy a jövő nemzedékei ismét felhasználhassák. Az alkímiának az ólom arannyá változtatásával kapcsolatos tudománya gyakran ezen for­ mák tanulmányozásában gyökeredzett. Az alkimisták nemigen fog-


lalkoztak azzal, hogy a valódi fémeket kinyerjék, inkább arra az át­ alakulásra figyeltek, amelyen a fémek keresztülmentek, míg egyik ál­ lapotból a másikba jutottak. Ez az eljárás tükrözi a Föld jelenlegi Korszakváltását. E transzformációs változásban találhatók a tudati fejlődéshez szolgáló kulcsok, ezek a kulcsok a vibráció fokozatosan bonyolultabbá váló geometrikus csoportosulásaiként mutatják az anyagi megnyilvánulások térképét. Az alapminták, melyeket szó szerint a teremtett világ geometri­ kus kódjainak tekinthetünk, ma platóni testekként ismertek és fizikailag írják le az ezen minták által körbezárt térfogatokat ( 2 5 - ábra). A „platóni" kifejezés Platónra, a tudósra és filozófusra, és egyik legismertebb munkájára, a

utal. Ebben a munkájában

Platón egymásba illeszkedő geometriai mintákon alapuló metafora eszközével írja le az egyetemes kozmológiát. Úgy tűnik azonban, hogy ezeket a mintákat Platón korát megelőzően is jól ismerték, amint ez megfigyelhető az e mintákból származó formákat ábrázoló régészeti maradványokban, amelyeket Egyiptomban, a Kairói Múze­ umban tekinthetünk meg. Az üvegszekrényekben remek kézműves technikával készült — 3 0 0 0 évesre datált — modellek vannak, azon formák modelljei, amelyekre Platón a

utal. Ezek a for­

mák időrendben megelőzik azokat, amelyeket az oxfordi (Anglia) Ashmolean Museum-ban őriznek, becslések szerint Platón korát megelőzően körülbelül I 0 0 0 évvel állították őket össze. Bár nem olyan finom kézműves munkák, mint az egyiptomiak, ezek a model­ lek is egészen nyilvánvaló jelei annak, hogy ismerték a világ építőele­ meinek alapvető és geometrikus jellegét. A platóni test egy nagyon különleges, teljesen körbezárt térfoga­ tot körvonalazó felületként határozható meg. A térfogat bármely részét meghatározó hosszúságok egyenlőek,

ugyanígy a sarkokat

meghatározó belső szögek értékei is azonosak. A platóni test elmé­ letileg egy különálló test egységcellájának gondolható, amelyet ha addig ismétlünk, amíg visszaér önmagához, egy újabb zárt geomet­ riai testet kapunk. Minden szög az egységcellák találkozása által jön létre, és a cellák minden oldala egyenlő. Jelenleg öt olyan test is­ mert, mely eleget tesz e követelménynek. Az öt szabályos platóni


Még világosabb, ha az ásványokra gondolunk, mivel azok szol­ gálnak a legjobb példákkal az energia előre meghatározott irányelvek mentén megnyilvánuló természetes formáira. A kristály természetes szerkezete csupán külsődleges megnyilvánulása az erő és a gyenge­ ség tengelyeinek, amelyek mentén az anyag egy struktúrában elren­ deződik. Összekapcsolódó atomok képezik az első egységcellákat, ezek a kristály alapvető építőelemei, amelyek a kristály kifejlődésének hát­ ralevő részében meghatározzák a kristály alakját. Egy általánosan előforduló ásvány kristályos mintáinak felsorolásával világíthatjuk meg ezt az elméletet. Az asztali só kémiai összetevői a nátrium és a klór ( N a C l ) . A só kristályos jellege (halit, azaz kősó) vízben oldva nem nyilvánvaló. Ha feltételezzük, hogy a víznek a sóhoz viszonyított aránya nem változik párolgás következtében, adott hőmérsékleten és nyomáson a halit a végtelenségig megmaradhat az oldatban. Adott hőmérsék­ let és nyomás alatt a nátrium és a klór egyesülni kezd, és addig egyesülnek, amíg van szabad ionjuk, és a sóként ismert kristály-


A T E R E M T E T T VILÁG: A H A N G ÉS A F O R M A E G Y M Á S B A I L L E S Z K E D Ő HÁLÓI

A hálókról, mátrixokról és frekvenciáról szóló részben felállítot­ tuk az egymásra épülő hálók elméletét. Ezek a finom energiaszerke­ zetek oldalsó vibráció- vagy frekvenciatartományokat támogatnak. Két vagy több háló függőleges irányú összeillesztése mátrixot ad, lehetővé téve, hogy az egyik háló energiája átmenjen egy fölötte, vagy alatta lévő másik hálóba. Szintén korábban, a frekvencia és geo­ metria k ö z ö t t i kapcsolatot kétirányú információáramlásként azono­ sítottuk. A platóni testek, valamint a geometria és frekvencia dina­ mikájának ismeretében most egy fokkal tovább léphetünk a háló­ mátrix elmélet területén. Az egyes hálók amellett, hogy adott frekvenciatartományokat tá­ mogatnak, geometrikus minták egyikét, vagy egész tartományát is támogatják. A háló alaktana (morfológiája) a vibráció és forma köz­ ti kapcsolaton alapul. M á s szóval, adott hang kiszámítható és ismé­ telhető formát hoz létre. Vannak hálók, amik csak a tetraéder for­ máját támogatják, vagyis az adott háló vibrációja, a frekvencia, egye­ dül ezt az adott geometrikus mintát létesíti majd ebben a hálóban. A következő hálótartományokra ereszkedve, ezek mindegyike követ­ kezetesen ragaszkodik ugyanazokhoz a „teremtéskódokhoz", vagyis egyedül az adott formát támogatják. Ha a világ egy részletét szi-


A Földet jelenleg támogató mátrixokat és hálókat, fenntartott vibrációként, tónusokként gondolhatjuk el, melyek évezredek óta ál­ landó, biztos „állóhullám'-formákat képeznek. Ezek a tónusok ha­ sonlíthatóak a korábbi kísérletben hangszórókon játszott hangok­ hoz. Ugyanígy, a világ háló- és mátrixmintái is hasonlítanak az adott hangtartományok által támogatott formákhoz. A fizikusok ma a világot nem-szilárdnak, és nem-folyamatosnak tekintik. A kvantummechanika bizonyította, hogy világunk valójá­ ban nagyon gyors, rövid fényimpulzusok formájában nyilvánul meg. Ezeket a lüktetéseket kvantumoknak hívják, és oly gyorsan jelentkez­ nek, hogy bár a szem képes lenne rá, az elme-agy komplexum nem látja a különbséget az egyes impulzusok között. Az impulzusokat úgy átlagolja inkább, hogy azok egyetlen folytonos valóságként ér­ zékelhetők. Ez az impulzusos fény sokkal többet jelent, mintha csak a teremtésmátrix egyik információs hálójáról lenne szó. E b b ő l a né­ zőpontból a fény valójában, elme-agy komplexumunk által átlagolt, összetett, és egymásba illeszkedő geometriai hálóknak tekinthető, mely a sugárzó energia (fény) révén válik egyetlen folyamatosnak érzékelhető eseménnyé, és nyilvánul meg a „valóság' ' fol ytonossagaként. Ha így nézzük, az élet a teremtésmátrix összetett szintjein


megjelenített „Teremtéskódok" kulcsok testünknek — a születés, élet, halál, feltámadás folytonosságának — és a „Korszakváltás" je­ lentőségének megértéséhez. E kódok a mai napig működnek. Az Oszirion felfedezése óta éles viták tárgya. Besorolható-e a „tudomány" vagy „vallás" kategóriáiba? Önmagában véve egyik sem, mind a kettő keveredik benne. A templom falain fennmaradt infor­ mációk fontos kulcsokat kínálnak a legmélyebb, egyetemesen alkal­ mazható — az emberiség által a történelem során bármikor elérhető — tudás tanulmányozásához. Az Oszirionban egyesített „kódok" éppoly érvényesek ma, mint 8 0 0 0 évvel ezelőtt, és talán még idő­ szerűbbek, hiszen a korszak hamarosan véget ér.

A súlyos gránitlapokból álló mennyezetet tartó teherhordó osz­ lopok belső oldalán, a falakon különféle elrendezésben érintkező körök mintasorozatai találhatók, melyekre „virágokként" utalunk. Az egyes körvonalak a szomszédos kört pontosan azok felezőpont­ ján szelik ketté, úgy hogy metszik a szomszédos kör középpontját. A hál ót az eredményezi, hogy a körök mindegyike összekapcsolódik, ugyanakkora átmérővel rendelkezik, úgy, hogy minden oldalával osz-


tozik a vele szomszédos kör egyik felének területén. Minden teljes virág 19 körből áll, úgy Hogy az egész mintát két egymásba illesz­ tett koncentrikus gyűrű zárja körbe. A legkülső köröket érintő gyű­ rűket a szakrális geometria tudományában zona pelucidának nevezik — ami az emberi pete belső és külső felületére használt latin kifejezés. A virág rezonáns szimbólumában a zona pelucida valóságot tükröző metafora;

az emberi test egyes

sejtjeiben holografikusán létező

összes szunnyadó lehetőség kódjait tükrözi. Az élet, ha a döntés és a szabad akarat eszközeit felhasználva él­ jük, aktiválja ezeket a lehetséges valóságokat, melyek a „test rezoná­ torán" keresztül összpontosulva a teremtés tehetetlenségi erejére re­ agálnak. Ugy tűnik, ez az élettapasztalat határozza meg, melyik program mintái lépnek működésbe. A szakrális geometria legszakrálisabb jellege a létezés tudománya, azon kódok tudatos áthangolásának tudománya, amelyek az „akarat" életmintáit biztosítják. Ezek válasz^ tott tapasztalataink.

Önmagában véve rejtély, hogy a szakrális mintákat miként vit­ ték fel a kőfelületre. Ezeket a gyönyörű geometrikus kódokat nem maratták, festették vagy vésték a kemény rózsa-gránit falakba — ha­ nem szó szerint „beleégették" a köbe egy olyan módszerrel, amelyet még ma sem értünk. T h o t h Smaragdtáblái ezt az ősi kódot mindenhol az Élet Vi­ rágának nevezik.


Jelenleg az Élet Virágában található kódokat már tanulmányozza a nyugati világ, „feltámadnak" és „megoldják őket". Van egy rendkí­ vül tehetséges tanítónk, Drunvalo Melchizedek. Elsősorban az ő tudásá­ nak, emlékezésének, és erőfeszítéseinek köszönhető, hogy az Elet Virá­ gának származtatása, üzenete és jelentése ismét részévé vált az ősi misztériumtanításnak. Drunvalo Melchizedek munkájának alapja a tudatosság, és az emberi testet körülvevő energia-információ „kris­ tályos" mezőinek felhasználása. Ezekre a mezőkre az ősi szövegek a Fény-lélek-testként, vagy Mer-Ka-Ba-ként

utalnak.

Az Élet Virágának különféle elnevezései váltak ismertté a világon mindenütt, például az Élet Fája és az Élet Forrása. Ezekben a mintákban találhatóak azok a matematikai sorozatok — szó szerint a „teremtés kódjai" — amelyek a fény geometriai mintáit genetikai anyagok egymásra hatásaként írják le az emberi test minden egyes sejtjében. A szerző je­ lenlegi kutatásai arra utalnak, hogy pontosan az Élet Virága felelős a ge­ netikai kód elrendeződéséért a D N S molekulán belül. Az alapvető aminosavakban a teljes hossz, az elágazó minták, a „törzs" elágazásai­ nak arányai, de még maguk az elágazások szögei is a Virág egymást ke­ resztező mintái által kimutatott határokon belül vannak (29- ábra).


Az Elet Virága tartalmazza az egyes platóni testek morfogenetikus mintáinak koordinátáit: az élet fejlődési irányát és növekedési gyor­ saságát „hangszerelő" biológiai-matematikai programot. Ez a prog­ ram leírja a férfiaknak a nőkhöz való arányát természetes populáci­ óban, a fák, növények, gyökérrendszerek, légköri elektromos kisülé­ sek fa alakú elágazó mintáit, az emberi test arányait, és az emberi testben lévő és azon túli energia geometrikus mezősugárzásának arányait (ez különösen jelentős fizikai világunk megismeréséhez), amivel létrehozza a háromdimenziós tapasztalatunkat támogató „energiafészkeket". Ebben a mintában megtalálhatóak szinte az összes vallásos hie­ delem, szakrális rend, metafizikai törvény és idáig megalkotott — mind ősi, mind modern (tudományos) — alhalmaz kódolt alapjai. (Az a tény, hogy a modern tudományt itt alkalmaznak minősítem, tu­ dásunk — „tudományunk" — érvényességi fokára, teljességének hiá­ nyára utal). A nyugati technológia bölcsessége csak részleges meg­ értésen nyugszik, sokszor torz, mert nem teljes. A fizika „törvénye­ it" tekinthetjük helyi „igazságoknak"; ezek valójában a tapasztalat korlátozott paraméterein belül megfigyelt energiaminták leírásai. A világon mindenütt érvényesülő egyetemes törvény a megnyil­ vánuló energia törvénye: Ha megváltoztatjuk az energia frekvenciáját, azokat a mintákat változtatjuk meg, amelyekben az energia megnyilvánul. A szakrális nyelv kifejezéstára, és a számunkra igazságként szol­ gáló minták megfigyelése révén, e törvénnyel megtalálhatjuk a kul­ csot a teremtés kódjainak megfejtéséhez. A zsidó-keresztény hagyományok, a hinduizmus, a buddhizmus, a taoizmus, a V ö r ö s Kéz rendje, az Arany Hajnal, a Smaragd Kereszt, az Ametiszt Kereszt, a Szabadkőművesek és a zsidó kabbala tanai, mind-mind a Teremtő ( k ) , az emberiség, és az emberiség világa kö­ zötti kapcsolat ismeretében gyökereznek. A tanításnak ez az útja na­ gyon régi tudáson alapszik, a szakrális tudomány — vagy pontosab-


ban — a szakrális geometria ismeretén. A szakrális geometria „geo­ metrikus" jellege nem szükségszerűen jelenti a teremtés kódjainak bal-agyféltekés, férfias és technológiára irányuló megértését — bár ilyen is lehet azok számára, akik úgy döntenek, hogy a kifejezésnek ezen adott szűrőin keresztül közelítenek tanulmányozásához. Az ősi misztériumiskolák tanításai a logikus bal-, és az intuitív jobb-agyfél­ tekés tudást kiegyensúlyozva kínálják. A tudás mindkét formája gya­ korlati és szükséges. Mindkettő pontos ismeretekkel rendelkezik egy pontos tudományról; önmagában véve teljes és egész.

AZ É L E T VIRÁGA: AZ I S T E N I S A B L O N M I N T A

E könyvben elméletileg pontosan megadtam a hálók és a mátri­ xok áttekintését. Minden teremtmény általában azáltal létezik (kü­ lönösen testünk), hogy az anyag szerkezetileg kötődik a hálók és mátrixok teremtést támogató struktúrájához. A mátrixstruktúra le­ írása azonban nem volt teljesen pontos: a szemléltetés egyszerűsége kedvéért ezek az elméleti hálók kockákból és háromszögekből épül­ tek fel, biztosítva az olvasó számára a lehetőséget, hogy a keze ügyé­ ben levő fogalmakra összpontosítson. A négyzeten és háromszögön alapuló hálócellák elméletét jóval könnyebb megérteni, mivel mo­ dern technológiánk jó része a négyzet geometriáján alapszik. M í g az elmélet pontos, az elmélet adott kifejezése nem az. A teremtésmátrix, az összes forma m ö g ö t t húzódó struktúra, ami saját terjedését és létformáját irányítja, valójában összefüggő, egymásra épülő hálók sorozata. Ezek a hálók azonban jellegükben nem kocka, vagy háromszög alakúak. Inkább gömbgeometriára épül­ nek. Különösen gömbökön belüli gömbökre, az Élet Virágárai E vá­ zak és síkok metszéspontjai által jönnek létre az összefüggő gömb­ cellák, amelyek az energiát-információt-fényt irányítják, értelmezik és terjesztik mindenütt a teremtésben.


Minden egyes cella vagy sejt önmagában véve teljes és egész, ugyanakkor része valami magánál sokkal nagyobbnak is. Az emberi test mátrixa nagyon ismerős példája a holografikus rendszernek. Az ember minden szervének, minden szövetének, csontjának és folya­ dékának minden sejtjében megtalálható egy évtizedek óta intenzíven kutatott, összetett molekula, a dezoxiribonukleinsav, vagyis D N S . E kettős szálú génanyag tartalmazza az összes, az adott ember tökéle­ tes hasonmásának létrehozásához szükséges információt. A sejt ön­ magában véve teljes és egész, tartalmaz minden genetikus informá­ ciót. Ugyanez a sejt része egy sokkal nagyobb egésznek; a fizikai testnek is. A test részeként ez az egy sejt is sokkal több mindenre képes, mintha különálló, szabadon-sodródó sejt lenne. Az emberi test a cella vagy sejtszintű információ holografikus mátrixa, mivel minden sejt tartalmazza a D N S genetikai információit. Ha ismerjük a háttérben húzódó mátrix, az Elet Virága állóhullám mintáját,

nyilvánvalóvá

válik

a

világ

működése.

Az

energia­

információ-fény egy tudatforrásból ered, és ebből a fókuszpontból terjed szét a többdimenziós mátrix „csatornáján", a gömbökön be­ lüli gömbökben. E gömbökben a metszéspontok síkjai adják azt a struktúrát, amelyek mentén az anyag hajlamos kristályosodni, amint a teremtésmátrix egyre sűrűbb szintjeire ereszkedik alá. A teremtés valódi természetébe ezeknél a metszéspontoknál nyerünk bepillan­ tást, mivel a teremtés mintái a gömbök egymást metsző síkjainál kezdenek egyesülni. E részben korábban kijelentettük, hogy minden, ami létrejött eb­ ben a világban, amit megalkottunk, elpusztítottunk, fizikailag érzé­ keltünk vagy érintettünk, attól az ami, mert az energia a platóni tes­ tek által meghatározott kötőminták valamely kombinációját követve „megfagyott". H o n n a n „tudja" az energia, hol öltsön alakot, és mi­ képpen kötődjön? Ha megértjük a választ, megértjük a teremtett vi­ lág alapmintáinak tekinthető morfogenetikus mezőket. A 2 8 . ábra úgy mutatja az Élet Virágát, amint azt az Oszirion templom falain ábrá­ zolták; 19 kör, amelyeket két — az egész modellt körülvevő — kon­ centrikus kör fog közre.


Az Élet Virágán belüli körök metszései első ránézésre egy sor rendszertelennek tűnő pontot adnak ki. T ü z e t e s e b b vizsgálat felfe­ di majd, hogy a pontokat összekötő vonalak két dimenzióban ábrá­ zolják azokat a formákat, amelyek a természet kötőmintái m ö g ö t t húzódnak ( 3 1 . ábra). Az öt platóni test alkotja ezeket a mintákat. Amint az információ-energia-fény leereszkedik a teremtésmátrixon, előszeretettel igazodik egyedi megnyilvánulási mintákhoz az adott paramétereken belül. A fény, amikor az általunk háromdimenziósnak hitt világ frekvenciáira lassul, csak azokká a formákká kristályosodik ki, amelyeket az adott paramétereken belül már ismer. Amikor eze­ ket a mintákat tanulmányozzuk, ez az adott körülmények paraméte­ rein belüli geometriai forma és vibráció (frekvencia) közötti kap­ csolat szakrális tanulmányozásának tekinthető. Ezeket a körülmé­ nyeket hívjuk dimenzionalitásnak. Ennek tudatában az embernek a te­ remtéshez, a Teremtőhöz és a lét egyik megnyilvánulási formájából egy másikba történő végső átalakulásához fűződő kapcsolata mind új értelmet nyer. Ha a vallás, a hiedelmek és torzítások gyökerei lát­ hatóvá válnak, a folyamat mögött húzódó mechanizmust a titokza­ tosság fátyla nélkül láthatjuk. Ugyanilyen mértékben megvilágosító az az út, amely a teremtett világ nyelvének megfejtése által derít fényt belső rejtélyeinkre. Ez az út a befelé figyelésben található. Testünk minden sejtje az Élet Virá­ gaként meghatározott holografikus rendszert tükrözi. Ezért olyan is­ merős. Még ha nem is ismerjük tudatosan, életünk minden pillana­ tában ezt a mintát éljük. Az Elet Virága az ősi misztériumiskolák ta­ nításának alapja, más nyelven, más nézőpontból: egy további eszköz önmagunk megismerésére.


A bibliai szöveg emlékeztet bennünket arra, hogy az „Ige" nem csupán Istennél volt, hanem maga az^ige volt Isten. Az Ige, vagyis hang, kiejtetett a megnyilvánulatlan őskáoszban. E lehetőségek tengerére, az ősürességre az egyiptomiak Nun néven utaltak. A kimatika tudo­ mánya úgy közelítené meg, hogy az Ige vibrációja mintát alkot adott közegben. A N u n ürességében elhangzott Ige biztosítja annak a vib­ rációnak az alapvető paramétereit, amelyre épülve minden más vib­ ráció létrejöhet, és kifejezésre juthat. „Kezdetben vala az Ige", az Elet Virága, az életerő-lehetőség ál­ lóhullám-mintája, ami létrehozta az alapvető vibrációt. Ebből a vib­ rációból épül föl az a struktúra, amelyben minden teremtmény meg­ formálódhat. Kezdetben, és még most is, a teremtett világ egész szövete m ö g ö t t húzódó alapvető kreatív intelligencia: az Isten-erő. Számos bennszülött nép teremtéstörténetében mélyen gyökere­ dző alapelv, hogy egy adott törzs vagy nemzetség tagjai teremtőjük képmására készültek. Különbséget tesznek a Teremtő és az egyete­ mes Isten között. E népek legendái sok — számos törzs vagy nem­ zetség teremtéséért felelős — teremtő létezéséről számolnak be. Minden nemzetség azonban elismer egy végtelen intelligenciát, amely a világegyetem mindensége mögött húzódik, és magában fog­ lalja a teremtők teremtőit. Hogyan néz ki ez az intelligencia — Isten erőtere? Hogyan ismerhetjük meg ezt az erőt háromdimenziós szel­ lemi és érzelmi mechanizmusaink paraméterein belül? Talán a vibrá­ ció és forma k ö z ö t t i kapcsolat tanulmányozása alapozhatja meg azt a nyelvet, amelyen ez a kapcsolat kifejezhető. Földi tapasztalatunk paraméterein belül az elérhető legmagasabb fokú geometrikus megnyilvánulási forma a gömb. A gömb egyszer­ smind a legösszetettebb és a legáltalánosabb geometriai forma. A szakrális tudományok emlékeztetnek arra, hogy egyszerű gömb he­ lyett ezt a mintát holografikusán észleljük, mint gömbökön belüli, összefüggő gömböket. Ő s i kéziratok az Élet Virágaként tárják fel ezt a kapcsolatot. Az Élet Virágának összehangolt és rezonáns szimbólu-


ma révén nyerhetünk látható modellt, hogy a világ intelligenciájának mintáit logikusan megismerhessük. A vibráció, forma és tapasztalás e megközelítéséből kiindulva állíthatjuk, hogy az Élet Virága nem más, mint Isten alapmintája.

AZ ÉLET FORRÁSA: AZ ÉLŐ TUDÁS M O D E L L J E

Az Elet Virága jóval több, mint teremtésmátrixunk kódja. M i n t Drunvalo Melchizedek írja, az Elet Virága „...összessége mindannak, amely világunkban inkább logikusan megismerhető, mint érzelmileg érezhető." Az Elet Virágának az Elet Forrásából való levezetésében tükröződik az a metafora, hogy a tudás ereje élő információ. Ez az erő, ahogyan egy — már korábban is létező — tudásmezőbe olvad, azzal egyesülve valami sokkal nagyszerűbbet eredményez, mint amit bármelyik ön­ magában kínálhatott volna. A misztériumiskolákban az Élet Virága az Elet Forrásából és a Kozmikus Ürességből származó forrásból bonta­ kozik ki — a nem-differenciált lehetőség kezdeti semmijéből. A kö­ vetkező ábrák metaforákon keresztül ábrázolják ezt a kibontakozást. Az ősi egyiptomi misztériumiskolák H ó r u s z szemének jelét az egyéni, a csoport és a tömegtudatosság jelképeként használták. Jele­ sül, Hórusz jobb szeme jelölte ezt a nem-differenciált tudatállapo­ tot. Napjainkban a Hórusz-szemet külön — önmagában kódolt — in­ formációs rendszernek tekintik. E rendszer — melyet az e témának szentelt egyedülálló munka, Alexander Joseph: The Brilliant Eye (A Ragyogó Szem) c. könyve ismertet — kulcsai úgy tűnik, a jel alkotó­ elemeinek viszonylagos arányain alapulnak.


A

tudatosság

kiterjesztésének

első

hét

formáját

Drunvalo

Melchizedek és Élet Virága-tanfolyamai engedélyével használjuk fel, hogy a teremtés olyan metaforáját szolgáltassa, amely a fogantatás­ sal és a méhen belüli léttel kezdődik. Kezdetben vala az Üresség; semmi és minden egyszerre, nem­ differenciált lehetőségként. Ez a tudat, amely nem tud önmagáról, sem mint egyénről, sem mint csoportról. E tudat minden vonatkoz­ tatási rendszer nélkül pusztán „vala". Egy idő után a tudat elkezdett tudomást venni önmagáról, mint különálló „valamiről" és ezzel együtt kezdte úgy érzékelni, hogy „valahol létezik". Még mindig vonatkoztatási rendszer hiányában értelmetlen volt a fel és le, az előre vagy hátra, a balra vagy jobbra. Ezen a ponton azonban a tudat már tudta, hogy van ( 3 2 . ábra). M i u t á n egy ideig ebben az állapotban létezett — a másodperc ez­ redrészei vagy évezredek telhettek el — a tudat megkezdte egy alap­ vető viszonyítási rend kifejlesztését, és úgy döntött, létrehozza ön­ magának a megismerés értelmes világát. Ez úgy következett be, hogy kiválasztotta a megismerés tetszőleges távolságát, és e távolságot hi­ vatkozási alapnak véve, tudatosságát egy távolsági egységgel feljebb, egy távolsági egységgel lejjebb, egy távolsági egységgel előrefelé, hátra, majd balra, és jobbra vetítette ki, önmagát így körülvéve egy mozdulatlan tapasztalati mezővel. Ez a mező minden irányban sta­ tikus volt. A tudatosság ezek után egyszerre kezdett el e három ten­ gely mindegyike körül forogni, ily módon biztosítva tapasztalási mechanizmust a statikusból egy értelmes, dinamikus mezővé válás­ hoz. E forgás lett a tapasztalás első gömbje (3 3- ábra). A gömb megteremtésével a tudat meghatározta a biztonság és megismerés világát a maga számára, nem lévén tudatában semmifé­ le, a gömb határán túli történésnek. A gömbön belüli tér volt az egyetlen világ, melyet ez idő tájt a tudatosság megismerhetett, ez volt saját megismerési köre. Egy bizonyos ponton a tudat úgy határozott, hogy kiterjeszti a tapasztalás határait az általa ismert határokon túlra, behatolva az is­ meretlenbe és tapasztalatának teljességét az ismeretlennel egészítve ki. Ez úgy történt, hogy az általa ismert világ széléig (példánkban a


gömb tetejéig) kiterjedve, erről a jó kilátást nyújtó pontról ismere­ tét ismét egy megismerési egységnyire terjesztette ki az ismeretlen ürességébe. Metaforánk alkalmazhatósága ezen a ponton válik izgal­ massá. A tudat pontosan azt tette, amit mi teszünk ma, amikor élet­ tapasztalatunk ismeretlen gömbjeibe hatolunk. Saját ismert vilá­ gunk áttekintésével kezdjük — eszközeinkkel és tapasztalatainkkal — és kezünkben ezekkel az eszközökkel, kilépünk az általunk meghatá­ rozott világ szélére. Tapasztalataink bölcsességével tágítjuk ki a kondicionálásunk szerint elfogadandó ismert világ határait. Ismert világunk legszéléről lépünk „az ismeretlen ürességébe", az egyedüli magunkkal vihető eszközökkel, azzal, amit tudunk, és azon a szűrőn keresztül kezdjük el meghatározni az új tapasztalás „gömbjét", azaz, hogy mit gondolunk igaznak. Legyen az új hivatás, kapcsolat, utazás testben vagy lélekben, az út ugyanaz. A megismerés gömbjét kiterjesztjük az ismeretlenbe — amit még nem tapasztaltunk — és az általunk igaznak tartott dolgok szűrőin át felfedezzük az ismeretlent. Gyönyörű és félelmetes dolog következett be azzal, hogy a tudat elvégezte ezt a finom, ámde hatékony önkiterjesztést, ami örökre megváltoztatta a tudatosság és a tapasztalat viszonyát. A 34- ábra az ismert kiterjeszkedését ábrázolja az ismeretlenbe — egy, a gömb széléről jó kilátást biztosító pontból kiindulva. Amint e két tökéletes gömb szoros közelségben megformálódik (külön-kü­ lön magukban foglalva a másik átmérőjének felét), közös átfedésű tartomány létesül.


A szakrális geometria tudománya mandorlának nevezi ezt a tarto­ mányt. A mandorla egyiptomi jelét egyszerre használták a „száj" valamint a Teremtő megjelölésére. A jel továbbá nagyon hasonlít a nulla maja jelére, a Tejúttal összefüggésben. A mandorla tartományában történik az igazi varázslat. Amikor a tudat megtapasztalta az ürességet, az egész általa ismert világ kizárólag ennek a gömbnek az összefüggésé­ ben, azon belül létezett. Minden tökéletes rendben volt, tökéletes egyensúlyban és tökéletes harmóniában, és tökéletes eseménytelenségben! Az energia mindenütt egyöntetű volt. Amikor azonban létre­ j ö t t a második gömb, a tapasztalás első gömbjének tökéletes rendje nem egyezett meg tökéletesen a második (gömb) tökéletes rendjével. Az átfedési tartomány a feszültség vagy stressz tartományának te­ kinthető, mely azáltal j ö t t létre, hogy a két gömb megoldást keresett, hogy egyensúlyba kerüljön. Ebből a feszültségből kiindulva mozdul­ hatott el a tudatosság az egyensúly irányába — a rendetlenség feszültsége keresi a rendet. Valami elkezdett történni. Mozdulat és mozgás. A te­ remtés két gömbjének energiája az egyensúly létrehozására irányult. Az energia a különbség megoldását kereste, hogy helyreállítsa a harmóniát és visszatérjen az Egyhez. Egy bizonyos p o n t o n a tudat úgy döntött, hogy kiterjeszti is­ mert világát és hasonló folyamatot élt át, mint amikor ismert világá­ nak szélére jutva saját ismert tapasztalati köréből az ismeretlen ürességébe vetült ki. Ez alkalommal azonban a kivetítés a két, már létező tapasztalati gömb metszéstartományából történt. Egy minta


energia hirtelen életre keltett egy korábban már létező rendszert, hogy egy új világegyetemet hozzon létre — tekintheti annak a me­ chanizmusnak, ami lehetővé teszi új energia bejutását már létező rendszerbe.

A zenei skála hét hangja: dó, ré, mi, fá, szó, lá, ti —

majd a felső dóval visszatérünk az első vagy kezdőhang harmoniku­ sához. T h o t h Smaragdtábláiban misztikusan a Kheopsz piramis belső tudásának titkaihoz és az Amenti Csarnokaihoz szolgáló kulcsként utal az Élet Forrására.

A mag úgy fejlődik virággá, hogy egyszerre növekszik a meglevő gömbök metszésfelületeihez, és minden alkalommal egy-egy megis­ merési egységnyit terjed ki az ismeretlenbe, míg csak önmagával nem találkozik, mint a zenei skálán — ezután egy új tapasztalati oktáv irá­ nyában folytatja a terjeszkedést. Az emberi őssejt hét megszokott lépcsőt követ, az osztódás alciklusain keresztülfejlődve, mielőtt ket­ téosztódna. Az Elet Forrása modellként gondolható el arra nézve, hogy az új energia-információ-fény miképpen terjed az energia­ információ-fény korábban is létező intelligens formájának közegé­ ben. E z t a modellt éljük meg testünkben, a fogantatás pillanatától, valamint érzelmileg, amikor tudatgömbünket az ismeretlenbe ter­ jesztjük ki. A szakrális geometria azért valóban szakrális, mert a forma, a vibráció és az élőlények közti élő kapcsolatot írja le. A fogantatás pillanatától fogva úgy fejlődünk, hogy egyedi, ismételhető, előre meghatározott formamintákat követünk. Ezek a minták az élet szimmetriájában

ismétlik

önmagukat,

a

magzat

fejlődése

során

mindvégig újra és újra kifejezve a geometriai szabályokat. ** A mai elméleti fizikusok többségének felfogása szerint maga az i d ő is az ős­ robbanással t e r e m t ő d ö t t , tehát n e m létezhetett előzetes (preexisting) rendszer — aford.


A sorozat minden egyes egymást követő tagja a megelőző tag megduplázásából származik. A bináris sorozat talán egyike a legis­ mertebbeknek, minthogy a modern számítógépek memóriája is ezen a számsorozaton alapszik. A bináris kódnak létezik egy másik meg­ nyilvánulási formája is, ami talán még ismerősebb. E z t a kódot ge­ netikai szinten ismerjük fel. A nagyrészt szénből felépülő életfor­ mákat vizsgálva azt találjuk, hogy a szénnek, az oxigénnek, a hidro­ génnek és a nitrogénnek 64 lehetséges alaptársulása létezik — ezek biztosítják emberi megnyilvánulási formánkat. A négy bázis bináris kombinációit háromféle helyzetben egyszerűen úgy számolhatjuk ki, hogy a négyet a harmadik hatványra emeljük:

Ez a bi­

náris sorozat hetedik tagja, valamint a zenei skála befejező hangja. E sorozat valódi ereje akkor válik nyilvánvalóvá, ha arra gondolunk, milyen magas értékekig jutunk viszonylag csekély számú művelettel. Ennek a kódnak segítségével alkotjuk újra sejtjeinket. A kutatók rámutattak,

hogy

az

átlagos

emberi

test

megközelítőleg

egy

kvadrillió olyan sejtet tartalmaz, amely minden nap, számos alka­ lommal kicserélődik. Lehetetlen lenne az egyenes arányú kicserélő­ dés. A bináris sorozat biztosítja a test számára azt a logikai mecha­ nizmust, amellyel naponta több alkalommal is elvégzi ezt a felada­ tot. Az egy sejt két teljes sejtre való osztódását jelölő kifejezés a mitotikus osztódás. Egy sejtből lesz kettő, az új sejtek mindegyike kettéosztódik, és így tovább ( 3 7 - ábra). Pusztán 46 mitotikus sejtosztódás során már létrejön a I O

1 4


3 7 ' ábra — A mitotikus sejtosztódást ábrázoló bináris sorozat

hatvány: egy kvadrilliónyi sejt. A bináris sorozat világítja meg iga­ zán a sejtek geometriáját. A száloptika és az elektron-mikroszkóp segítségével szemmel látható a mitotikus sejtosztódás bináris soro­ zata. A különálló sejt kettéoszlik. E sejtek mindegyike kettéoszlik, és így tovább. A sejtek közelebbi vizsgálata azonban megmutatja, hogy a sejtosztódások nem véletlenszerű csoportokat eredményez­ nek. Inkább ciklikus formamintákat követnek, egyiktől a másikig mozogva,

mielőtt

újra

és

újra

visszatérnének.

Az

egyes

sejtek

„gömbjeinek" középpontját összekötő képzeletbeli vonalak hatá­ rozzák meg a geometriai formák mintáját. E minta a következő: az első sejt kettéosztódik. Amikor a követke­ ző két sejt is osztódik, az így létrejött négy sejt mindig a legegysze­ rűbb platóni test, a tetraéder ( 3 8 . ábra, bal oldalon) geometrikus for­ máját követő egyedi mintájába rendezi magát. A következő osztódás­ sal nyolc sejtet kapunk, amelyek ahelyett, hogy egymás mellé kerülné­ nek, két egymásba hatoló tetraéderként rendezik el magukat, így létre­ hozva a szakrális geometriában csillagtetraédernek nevezett formát. A csillagtetraéder e mintájában közelítjük majd meg az ember­ nek önmagával, és általában véve a teremtéssel való kapcsolatát. Két­ dimenziós levetítésben a csillagtetraéder a Dávid-csillagként ismert formaként jelenik meg

(a zsidó hitben használatos elnevezéssel:

M ó g e n Dávid). Ez a különösen erőteljes rezonáns szimbólum csak-


nem mindenki számára ismerős. A hatcsúcsos csillag az elsődleges teljesség egy formáját jelképezi, melyet valójában a fizikai testen túlra is kiterjedő sugárzó energiamintaként jelenít meg. M u t a t h a t ­ juk akár egy kecsua indiánnak a perui Andokban, egy őslakónak az Egyesült Államok délnyugati sivatagában, vagy egy egyiptominak egy nílusi faluban, mindegyik ráismer, és nem csupán jelentőségtel­ jesnek találják ezt a szimbólumot, hanem egészen különös és sze­ mélyes jelentőséget tulajdonítanak neki. Vajon honnan tudhatnak róla? Miért gyökerezik ilyen mélyen a csillagtetraéder az emberi tu­ dat emlékezetében, és miért ismerik fel csaknem mindenhol valami belsőt kifejező, erőteljes és jelentőségteljes ábraként? A csillagtetraéder, valamint az Elet Virága olyan kódokat tükröz, amelyek a tudatos megértésnél jóval mélyebb szinten rögzültek mindannyiunkban. E minták olyan nyelven íródtak, amely lehetővé tette mindannyi­ unk számára, hogy ezen a világon életre keljünk; a fény, a forma és a hangzás nyelvén. E két minta jóval alapvetőbb, mint a génekben tá­ rolt információ: szó szerint a kódolt gének geometriai alapmintái. Ráismerésünk nem csupán felületes. Mindannyian nagyon jól ismer­ jük őket — meg kellett, hogy ismerjük őket, hogy fizikai testünkben nyilvánuljunk meg földi életünk során. Minden egyes sejt tovább osztódik, a platóni testek örökölt gene­ tikai kódjait követve (tetraéder, oktaéder, hexaéder, dodekaéder, iko­ zaéder). Eme ismétlődés ciklikusan visszatér újra és újra. Világosab­ ban fogalmazva: a sejtes kötések révén kialakuló formák egyedülálló, sugárzó információs mezőt hoznak létre, határfelületet biztosítva a


Általánosan elfogadott vallástörténeti szakirodalmunk, nagy ré­ széből törölték a Mer-Ka-Ba-ra vonatkozó utalásokat. A misztérium­ iskolák ezoterikus tanításaiban, sámáni beavatásokon és vallásos tantételekben őrződött meg annak ismerete, hogy a Mer-ka-Ba mező közvetlen és megbízható eszköz a teremtés megközelítéséhez, az „Isteni erő", vagyis Teremtőnk energiája felé. Egyes utalások alapján a Mer-Ka-Bá-t „közlekedési eszköznek" képzelhetjük el. Fénytestvagy téridő-eszköznek, amely képes túllépni a tér, idő, tér-idő és a dimenziók érzékelt határait. Úgy kell elképzelni e „közlekedési esz­ közt" mely nem áll külön a testtől, hanem a test egyik jellege, és megfelelő irányítással „magával ragadhatja" a test minden sejtjét egy adott kulcs-rezonancia eléréséig. Nyugalmi szakaszában a mező a 39- ábra rajzán látható módon jelenik meg.


A Dávid-csillag mindenkit önmaga eme jellegére emlékeztet. Ar­ ra az eszközre, amellyel újra megerősíthetjük és megindíthatjuk kapcsolatunkat az isteni erő hatalmasabb és jóval finomabb jellegei­ vel. Élettapasztalatunk során — ez minden emberre áll — a mezők egy dinamikus szakasz felé haladnak, adott sebességű és hányadosú for­ gás felé. Az írásos forma lehetőségein túl a Mer-Ka-Ba dinamikájá­ nak részleteit az Élet Virága-tanfolyamokon lehet megtanulni. A Mer-Ka-Ba egészen máshogyan néz ki dinamikus szakaszában, mint nyugalmi időszakban. Ilyenkor a (forgó) mezők kisimított, „csészealj-szerű" megjelenési formát öltenek. A (két tetraéder) kulcsfontosságú forgási sebességének bizonyos arányánál a tetraé­ derek teteje és alja közeledni kezd egymáshoz, és a létrejövő csésze­ alj-szerű forma szélei elkezdenek megnyúlni kifelé. Ilyen — a fénysebesség egész számú többszöröseit meghaladó — forgási

sebességen

kezdik

hatástalanítani

egymást

a polaritások

szélső értékei, önmaguk új megnyilvánulási formái felé közelítve. E z t a geometrikus lét-állapotot a legjobban „egységként" lehetne meghatározni. A Mer-Ka-Ba dinamikus formája szintén nagyon erőteljes rezo­ náns szimbólum, mely a forgás csigavonalainak alakjában mélyen az emberiség tudat-mátrixába rögzült. A Mer-Ka-Ba formája önmagát konstansként ismétli: miközben méretében változik, arányai válto­ zatlanok. Az atom oldalnézetétől kezdve ugyanaz a minta figyelhető meg a sejtekben, a Naprendszerben, a spirális galaxisokban, és a földönkívüliek állítólagos járműveiben:

ez az emberi Mer-Ka-Ba

fénytestének egyetemes mintája. Leonardo da Vinci leghíresebb rajza a Mer-Ka-Ba mezőt ábrázol­ ja — kódolt formában. Misztérium-tanulmányai során írt jegyzetfü­ zeteinek egy lapja világosan ábrázolja az emberi alak arányait, és ezen arányok Mer-Ka-Bá-vú való kapcsolatát ( 4 1 . ábra). Eme egyet­ len rajzban kódolt információk oly jelentősek, hogy teljes bemuta­ tásuk meghaladja szövegünk kereteit. A rajz középpontjában egy


legtisztább formájára, a kiteljesedett tudatra, amelyet az ember elér­ het a földi tapasztalás során. Minden ember a tapasztalat hálóin ke­ resztül fejlődik,

egymást követő geometriai formákon keresztül,

amelyeket a gömbhöz közelítő platóni testek képviselnek. M i n t leg­ összetettebb platóni test, valójában az ikozaéder képviseli a földi ta­ pasztalás tökéletességének geometriáját. Európában léteznek famet­ szetek és festett ablaküvegek, amelyek a gyermek Krisztust egy geo­ metriai forma „buborékjában", az ikozaéderben ábrázolják. Minden ember célja, hogy fizikai megnyilvánulási formájának energiáját egyensúlyba hozza ezzel a szellemi megnyilvánulási for­ mával: hogy a kockát egyensúlyba hozza a gömbbel. Ez az egyensúly matematikai szempontból akkor jön létre, amikor a gömb kerülete egyenlő a kör kerületével. Eletünk során a tapasztalás útján megfe­ lelő állapotokat elérő elménk, érzelmeink, agyunk és szívünk egyen­ súlya a kulcs a fizikai és a nem-fizikai közötti egyensúly utáni vágy beteljesedéséhez. Ezek a dinamikus fénymezők a teremtés első pillanataitól fogva úgy működnek életünkben — és ezen túl is —, hogy közvetlenül olyan frekvenciamintákra reagálnak, amelyek eredetileg a Föld alapfrek­ venciájára rezonálva j ö t t e k létre. Hangsúlyozom, eredetileg, mert az emberek mindig is rendelkeztek azzal a lehetőséggel, hogy önma­ gukban közvetlenül hozzáférjenek ezekhez a mezőkhöz, a születés­ nél feltételezett „robotpilóta" létmód hiányában. A hozzáférés áltaIában tudattalanul következik be, az élet megélése révén. Azok a helyzetek és körülmények adnak lehetőséget az embernek, hogy máshogyan tapasztaljon és érezzen, amelyeknek tökéletesen tudatá­ ba kerül. A Mer-Ka-Ba közvetlenül az érzésre és érzelemre, valamint a gondolatra reagál. A Mer-Ka-Ba mezőbe való tudatos belépés által emlékezhetünk, hogyan szabályozzuk testünk reakcióját külső tényezőkre — ultra­ ibolya fény, vírusok és baktériumok, környezeti méreganyagok — és hogy miként alkalmazkodjon testünk a F ö l d paramétereinek gyors változásaihoz. Ez az elme-test-szellem komplexum minden sejtjé­ nek igen eltérő vibrációja révén valósulhat meg, amely eredményesen mozdítja ki a testet egy bizonyos fajta információval való rezonan-


Hogy érhetőbb legyen az olvasó számára: léteznek további infor­ mációs morjogenetikus mezők, amelyek egymásra következő sejtmin­ tákból sugároznak, és közvetlenül a fogantatást követően jönnek létre. E formák ciklikusak és az öt platóni test formáit követve ra­ kódnak egymásba. M i n d azonos formaarányokat tartalmaznak, ame­ lyek arányaikban változnak, amint kiterjeszkednek a teremtés hi­ erarchiája révén. Ezeket a mezőket Mer-Ka-Ba mezőknek tekinthetjük, melyek ön­ magukban véve is tanulmányozhatók. Van egy külön tudomány, amely e minták személyes és összetett hozzáférésén és felhasználá­ sán alapszik. Amikor hozzáférünk egy egyéni mezőhöz, a rezonancia révén e forma minden mezőjéhez is hozzáférünk. Ez a Mer-Ka-Ba tudománya.


ÁTTEKINTÉS

• A „fény" kifejezést az ősi szövegekben mindvégig a széles­ spektrumú,

sugárzó,

elektromágneses

információ

megjelölésére

használták, mely mindent magában foglal, mivel nem csupán a lát­ ható tartományra korlátozódik, amelyet szemünkkel képesek va­ gyunk érzékelni. Létezésünk minden pillanatában a fényben fürdünk, és azokban az információs mintákban, amelyeket sejtes és ge­ netikai szinten a fény szállít testünkbe. • A F ö l d már jó pár ezer éve egy megközelítőleg nyolc hertzes (7,8 Hz-es) alap-rezonáns frekvencián működik. Az emberi agyhul­ lámok tanulmányozásában ez a mélyen ellazult tudatállapotnak felel meg; a F ö l d alapvetően „álomba merült". A Fibonacci-számsor alap­ ján a Föld — úgy tűnik — egy megközelítőleg I 3 hertzes alapvető vibráció felé tart, mely az agyműködés éber állapotának felel meg. • A teremtés háttérben húzódó szövete térközű hullámforma minták (egy „álló" hullámforma) kétdimenziós hálóiként képzelhe­ tő el. Az energia e hálót alkotó csatornák mentén mozog legszíve­ sebben. Mivel ezek a hálók „egymáson helyezkednek el", a hálókat három dimenzióban mátrixokként képzelhetjük el. • A dimenzionalitás úgy képzelhető el, hogy az anyag különféle megnyilvánulási formái reagálnak a vibráció változásaira. Van egy folyamatos és ismételhető minta, ami az energia adott megnyilvánu­ lási formáját hozza létre, amikor az adott hangmintákra (frekvenci­ ára) reagál. A hang geometriai formát, a geometriai forma hangot eredmé­ nyez. { G e o m e t r i a < = = > frekvencia} • A háromdimenziós teremtés kódjai öt alapvető — platóni test­ ként ismert — minta egyikén vagy ezek valamely kombinációján ala­ pulnak: tetraéder, oktaéder, hexaéder (kocka), dodekaéder, ikozaéder. • Az Élet Virága ősi kód, amely magában foglalja az emberi forma emlékezetét, a születés, élet, halál, feltámadás folytonosságát, és a Kor­ szakváltás jelentőségét.


• Az Élet Forrása geometrikus metafora arra, hogy a tudásminták hogyan kerültek be a már korábban is létező információs minták vi­ lágába. Az Életforrása az Elet Virágának előfutára. • Mer-Ka-Ba: mind az egyiptomi, mind a héber nyelvben megta­ lálható szó, amely az energia-információ-fény azon morfogenetikus mezejét jelöli, amely dupla vagy csillagtetraéderként sugárzik az emberi testből. Ez a minta alkotja a Dávid-csillagot. A Mer-Ka-Ba fénytestként, fénytest-eszközként, téridő-eszközként és a Menny­ bemenetel „közlekedési eszközeként" ismert. A Mer-Ka-Ba mezők a forgás adott arányai és sebességei révén „gyűrik ráncba" a hálókat, a tudat számára különféle dimenziók megélését biztosítva a mezővel való rezonanciában.


világ többszintű folytonosságában testünk pontnyi tu­ datosságot kínáló gyújtópontként képzelhető el. Meg­ nyilvánulási

formánk

tantrikusan

kötődik

önmaga

összetett jellegeihez; minden jelleg — az energia holografikus struk­ túrájának köszönhetően — frekvenciatartományként jelenik meg; mintha gömbökön belül gömböket látnánk. E tekintetben testünket is inkább a teremtett világ megnyilvánulási formájának tekinthetjük, mintsem ettől különállónak és elhatárolhatónak. Testünk révén ta­ pasztaljuk meg a teremtésmátrix „zavarosabb" részét. Testünkkel érintünk, érzünk és élünk át érzelmeket. Ha képesek vagyunk tuda­ tunkat egyik szintről a másikra „váltani", olyan, mintha mi irányíta­ nánk a mátrixot. A fizikai és nem-fizikai világ közötti határvonala­ kon egyetlen módon — áthangolódással — lehetséges átlépni. Életta­ pasztalatunk szülte hiedelemrendszerek révén emlékezünk rá, hogy áthangolódásunkhoz milyen gondolatok és mely érzések szüksége­ sek. A teremtésmátrixunk magasabb szintjein megvalósuló hullám­ formák, gyújtópontként és rezonátorként szolgáló testünk révén nyilvánulhatnak meg. Testünknek köszönhetően adhatunk számot magasabb szintű tudásunkról, és ennek révén érzékelünk a polaritás világában. M á t r i ­ xunk hálózatainak vélt határai testünk segítségével győzhetők le.


ban forgó kerékként ábrázolják a csakrákat, meghatározott színnel jelölik őket a test adott pontjain. Egyenes vonalú pálya mentén he­ lyezkednek el, mely a koponya tetején elhelyezkedő koronacsakra és a gerincoszlop alján elhelyezkedő gyökércsakra között húzódik. Napjainkban nyugati kutatók is megerősítik az ősi szövegek csakrákra vonatkozó utalásait. Kifinomult, testünkbe nem behatoló észlelő-berendezésekkel képesek „lehallgatni" a test sugárzó frek­ venciáit és pontosan feltérképezni e rendszereket.

Ezekből az elem­

zésekből egyértelművé válik, hogy míg maga a csakra horpadt töl­ csér alakúnak tűnik, valójában ott helyezkedik el, ahol az energiaör­ vény keskeny része apró, tűhegynyi ponton érintkezik az emberi testtel. Átmérője kisebb, mint a cm 1/3-ad része ( 0 , 3 1 7 5 c m ) ! Minden egyes csakra adott sebességgel forog és az információnak ahhoz a frekvenciájához kapcsolódik, amire az adott csakra előzete­ sen már ráhangolódott. Az egyes csakraközpontok életereje — amely a forgási energia és a sugárirányban kiterjesztett távolság függvé­ nyeként mérhető — meghatározó tényező az emberi test állapotának leépülésében. Itt különbséget kell tennünk az öregedés és a leépülés folyamata között. Az öregedési folyamat események időrendi soro­ zata, mely nem szükségszerűen jelent leépülést. Az öregedés — az el­ me által időként érzékelt jelenség révén kapcsolódó — számos külön­ álló tapasztalat lineáris irányú mozgásának tekinthető. E pillanatban például 30 másodperccel vagy idősebb, mint fél perccel ezelőtt. Vajon romlott az állapotod ezalatt az idő alatt? Ha igen, miért? A lineáris idő múlása nem szükségszerűen jár az ugyan­ ezen idő alatti leépüléssel. Az emberi öregedés és a leépülés a F ö l d energetikai tényezőitől függ, és attól, hogy képesek vagyunk-e rezo­ nanciába kerülni ezekkel a tényezőkkel. A csakrák tanulmányozása önmagában véve is jelentős szakterü­ let és tudomány. Céljaink szempontjából elegendő annyit monda-


nunk, hogy amennyiben csakrarendszerünk az optimális forgási se­ bességen marad, és így terjed kifelé a testből, a csakraközpont által támogatott sejtek a csakra közvetítésével a valódi információk tel­ jességét kapják az „életerőtől". M í g az ősi szövegekben megnevezett csakrák száma pontosnak tűnik, a szervek pontos elhelyezkedése már nem. Valójában minden csakraközpont közvetlenül egy — a testünkben átalakítóként műkö­ dő mirigyrendszer részét képező mirigy fölött helyezkedik el. Ezen átalakítók célja, hogy a háló finom részeiről származó magas frek­ venciát durvább frekvenciákra csökkentsék, kezelhető frekvenciájú alacsonyabb pontokon. Amint az a 4 3 - ábrán látható, az emberi energiarendszert

hét

belső

elválasztású

mirigy

alkotja,

amelyek

funkcióikat tekintve egymásra épülnek. Az ábra hullámhosszt fel­ t ü n t e t ő oszlopa a valós vibrációt a szín összefüggésében, a mirigycsakra kapcsolat tekintetében részletezi. A méréseket angströmben adjuk meg. Az évszázadok folyamán számos hiedelemrendszer módosította az emberi energiaörvények számát és helyét. Néhány ősi kínai rend­ szer például négy elsődleges örvénypontot nevez meg. Ezek képezik az akupunktúra és akupresszúra keleti technikáinak alapját. A mo­ dern rendszerek 7-8 csakrát jelölnek meg, és ezen — meridiánokként is ismert — csatornák felhasználását a legkifinomultabb technikával alkalmazzák az ősi gyógymódokra, a Testáramkörök tudományára. E modern rendszerek mind, az energiát a testben csakraközpontból csakraközpontba vezető, egymással kapcsolatban álló csatornákkal fogl alkoznak. Bár a csakraközpontok számát tekintve a különféle hagyomá­ nyok nem egyeznek meg, minden rendszer következetes a jelölés módjában. A feltüntetett csakrák számától függetlenül ugyanazt a színt használják egy adott ponton elhelyezkedő, adott csakra megje­ lölésére. A modern rendszerek elismerik a négy alapvető csakrát, és a hagyományos

színeket

használják

e

területek

megjelölésére,

de

emellett még legalább 21 másodlagos csakráról is tudnak. Mindezen rendszerekben az első csakrát mindig vörös; a harmadikat mindig sárga; a negyediket mindig kék és a hatodikat mindig indigókék szín


jelöli. Ez a következetesség a rendszer ősi, valamint modern felhasz­ nálásának pontosságát tükrözi. A modern, nyolc csakrát feltüntető rendszer ( 4 2 . ábra) áttekin­ tése során, adott sorrendben tűnnek fel a színek az első, vagy gyökércsakrától kezdve a hetedik, vagy koronacsakráig bezáróan. E színskála bizonyára ismerős az olvasónak: megegyezik a szivárvány színeinek sorrendjével, amikor a fehér fényt, összetevő frekvenciáira bontjuk szét. Minden szín egy frekvenciatartományt jelöl, amely a sugárzó információ adott hullámhosszaira jellemző. Az emberi szem érzékeli ezeket a hullámhosszokat. A látható fény spektrum­ színeiként értelmezi őket. A fizikával foglalkozó szövegek az elekt­ romágneses spektrumot a sugárzó információ szűk sávjaként ábrá­ zolják. Közvetlenül az „infravörös" fölötti és közvetlenül az „ultra­ ibolya" alatti tartományt tüntetik fel. Ha közelebbről megvizsgáljuk az elektromágneses spektrumot, azt látjuk, hogy színei megegyeznek a szivárvány színeivel. Ezeket a színeket kapjuk akkor is, amikor a fény egy prizmán vagy az emberi energiarendszeren keresztül alkotóelemeire bomlik. A csakrák kifejezetten azt a célt szolgálják, hogy behangolt és re-


zonáns „antennaként" működjenek: a természetesen jelentkező su­ gárzó információ adott hullámhosszait felfogják, és ezt az informá­ ciót a test rendszerei által felhasználható, kezelhető frekvenciákra csökkentsék.

Molekuláris

szinten

még

kifinomultabb

kódon

triplettnek vagy egyszerűbben kódonoknak ( 2 . fejezet: „Az Elet Forrása: A tudás élő modellje") nevezett — genetikai receptorokat találunk, melyek finomabb, még differenciáltabb szinten fogadják az infor­ mációt. A csakrák forgási sebessége összhangban áll ezzel a „geneti­ kai hangolással". A magasabban elhelyezkedő csakraközpontok jóval gyorsabban forognak, mint az alsók. A vörössel jelzett első, vagyisgyökércsakra például egy adott tarto­ mány hullámhosszaival rezonál. Eszerint a gyökércsakra fényértékei a 6 2 0 0 és 7 7 0 0 angström közötti fényértékekhez kötődnek. Egy egészséges gyökércsakrának minimum forgássebességet kell fenn­ tartania ahhoz, hogy érzékelje ezeket az értékeket. A belső elválasztású mirigyek — jelen esetben az ivarmirigyek — mindig az adott csakra saját energiaszintje számára legkedvezőbb frekvenciákra han­ golódnak. Közvetlen kapcsolat van az egyes egyéni csakrák, és teremtés­ mátrixunk adott energiatartományai között. A csakrák kapcsolódó­ felületnek

tekinthetők,

energetikai szerveknek, amelyek testünk

különféle jellegeit, aspektusait ezek nem-fizikai hálókon belüli meg­ felelőivel kötik össze. A rezonancia-kapcsolat révén végtelen infor­ mációs mátrixként férhetünk hozzá a teremtéstartomány egészéhez. Csakráidnak köszönhetően része vagy mindannak, amit látsz. A hetedik csakra például a tobozmiriggyel áll kapcsolatban. Kapcsoló­ dó-felület egy végtelen sugárzó energia-információ-fényháló és a hologram értelmében ennek fizikai megfelelője között. Ezáltal a kapcsolódó-felület által válhat nyilvánvalóvá az emberi tapasztalás valósága. Testünk jóval többet jelenthet az általunk érzé­ kelt független és autonóm lénynél. Ebből a szempontból a tapaszta­ lás nem más, mint folytatólagosan különféle tartományokban meg­ nyilvánulást kereső energia. Leonardo da Vinci emberi arányokról

* interface — aford.


Az öregedés vagy a betegség során a testben „elromlanak" a csakrák, lassabban forognak. A régiek tudtak erről — ezt bizonyítja az is, hogy egy sor olyan mozdulat és „rítus" tibeti leírása maradt ránk, amelyeket a csakra életerejének és forgási sebességének fenn­ tartása érdekében dolgoztak ki. T i b e t i kolostorokban ezeket a moz­ dulatokat a napi meditáció részeként ajánlották. Egyfajta ima, medi­ táció volt, ami egyben a fizikai állóképesség megőrzését is szolgálta. Chris G r i s c o m nemrégiben megjelent The Ageless Body (A kortalan test) c. könyvében e rítusokat és alkalmazásukat írja le, valamint olyan további mozdulatokat is megemlít, amelyek hagyományosan titkos formában maradtak fenn a kolostorokban. Tudásunk — jellegét tekintve — kettősnek gondolható. Egyrészről — az élő értelem révén nap, mint nap befogadott — tudatos tapaszta-


latok sora, másrészről a sejtek szintjén befogadott információ. Ez utóbbi tudattalan jelek formájában épül be testünkbe, „automatiku­ san", folyamatos létként éljük át. Az energetikai hierarchia példáján keresztül megérthetjük, mi hat az ember minden aspektusára'min­ den nap, minden pillanatában. Világunkra és testünkre szakadatla­ nul záporoz a teremtés sugárzó energiája. F i n o m szintű, geometri­ kus energiamintaként kódolt információs hullámcsomagokat szállí­ tanak a fény — mint széles spektrumú sugárzó információ — hullá­ mai! Minden pillanatban feldolgozhatjuk ezt az információt, és meghatározhatjuk mi hasznos, és mi nem. A hasznos kódok számá­ ra a továbbiakban olyan helyet találhatunk elme-test-szellem komp­ lexumunkban, ahol a minták kiegyensúlyozott információként táro­ lódhatnak. Szétválogatjuk az információt, és minden a maga helyére kerül. Ez nem jelentéktelen feladat! A csakraközpontokra minden információs hullámhossz egyidejű­ leg hat. A kulcs itt az, hogy az egyes csakrák számára nem minden in­ formációs

hullámhossz

bír

azonos

jelentéssel.

Az

egyes

csakraközpontok — attól függően, hogy milyen gyorsan forognak — egy adott frekvenciatartományra vannak ráhangolódva. E frekvenciák meghatározzák, hogy a fénynek mely hullámhosszai fontosak az adott csakra számára. A csakra és a hozzá kapcsolódó hálók csak arra az információra reagálnak, amire rá vannak hangolódva, és továbben­ gedik a számukra felesleges, irreleváns információt. Mi emberek, egyénenként és együttesen is genetikai kódunk rezonáns receptorain — a kódonokon — keresztül hangolódunk rá a csakrákra, így férünk hoz­ zá a testünkön áthaladó fény élő információjához. A teremtés összes információja folyamatosan elérhető. Lehet, hogy az információ most még lényegtelennek tűnik, de csak addig, míg hangoló mechanizmu­ sainkon keresztül nem vagyunk képesek „bemérni". Tudat alatt sokan az alábbi módon tanulták meg elsajátítani az információt: I.

Az információ a f i n o m t e s t e k hierarchiáján keresztül érke­ zik meg, ahogyan a mátrix a fizikai világ közelében „sű­ r ű b b é " válik.


2.

Az információ teljes mennyiségével elárasztott rendszer elő­ ször ideiglenesen — közbenső tárolókban — tárolja az adatokat a test számára, mely később azokat asszimilálja. Ez gyakran 16 órás időkeretet jelent.

3.

E közbenső tárolók befogadóképességük határáig vesznek fel információkat. A közbenső tárolók ekkor egy bizonyos hangfekvésben vibrálnak, mely az agy alvásközpontjával lép rezonanciába. A szervezet szerotonint választ ki

(e neuro-

transzmitter közömbösíti egyéb kémiai jelzővegyületek éb­ resztő hatásait), és az ember elalszik. 4.

Az alvás folyamata biztosítja a test számára a közbenső tá­ rolókban

felhalmozódott

információk

feldolgozásához

szükséges időt. Testünk mátrixa feldolgozza az energiát, és az élettapasztalatok által megszabott információs „skatu­ lyákba" osztja szét. Az elosztási rendszer életünk során vál­ tozik, amikor új tapasztalatok lehetővé teszik a korábbi ta­ pasztalatok újraértékelését, és annak módja is megváltozik, hogy miként illenek a rendszerbe. Amikor testünk emlékezik, hogyan kell a hétköznapitól eltérő módon vibrálni, az információ magasabb szintű megnyilvánulási formáira rezonálva, jellemző „tünet", hogy kevesebb alvásra van szükségünk. Lehet, hogy az olvasó is tapasztalja ezt mostanában. Az emberiség részeként és egyénenként is észrevettük, hogy gyorsabban vibrálunk, mint akár pár évvel ezelőtt. A sejtes vibráció növekedése kezdetben azzal járhat, hogy úgy érezzük, több alvásra van szükségünk. Ez különösen így lehet, amikor mélyen gyökerező érzelmek élednek fel bennünk. Amikor a test megszokja az új vibrációs mintákat és az információ asszimilálódott, nem akarunk már annyit aludni. Lehet árnyoldala is annak, ha testünk ráébred a vibráció nagysze­ rűbb lehetőségeire, mert miközben felszabadulnak érzelmeink, elfe­ ledett, olykor fájdalmas emlékek is a felszínre bukkanhatnak. Ezen emlékek gyors feloldását a tapasztalás gyorsabb vibrációja teszi le­ hetővé. Az oldódás során emlékeink egyensúlyt érhetnek el, és ** real time — aford.


gyógyulhatnak. A vibráció gyorsulása miatt gyorsabban forognak a csakrák, és az események jelentkezésének „valós idejében"

dolgoz­

zák fel az információt. E b b ő l az következik, hogy testünk kevesebb információt tárol, és az információk feldolgozásához kevesebb al­ vásra van szükségünk.

A M U D R Á K T U D O M Á N Y A - AVAGY H O G Y A N F É R H E T Ü N K H O Z Z Á A T E R E M T É S M Á T R I X H O Z A TESTÁRAMKÖRÖK RÉVÉN

Csakráink

elsődleges

örvénypontjait

„áramkörhálózat"

köti

össze testünk különféle részeivel, a belső szervekkel, és a bőr felületén található érintkezési pontokkal. A keleti orvoslásban meridiánoknak nevezik ezeket az áramcsatornákat. A bőrfelületen azonosították a meridiánvonalak mentén elhelyezkedő adott érintkezési pontokat, ezekre épül az akupresszúra, valamint az akupunktúra ősi tudomá­ nya. A metszéspontok serkenthetők vagy rövidre zárhatók, elősegít­ hetik vagy megakadályozhatják, hogy az impulzusok elérjék az adott idegközpontot. Egész tudományágak épültek aköré, milyen techni­ kákkal férhetünk hozzá a meridiánokon keresztül a csakrák örvény­ pontjaihoz. Keleti szövegek tanulsága szerint e tudományágak egy válfaja a meridiánok különféle kombinációjú kapcsolódásaira épül, mely adott feszültséget hoz létre a testben, illetve a meridiánokhoz kapcsolódó frekvenciákban. A mudra tudománya kifejezéssel e techni­ kák tanulmányozására utalunk. Ujjaink hegyén elektromos érintkezési pont található, ami egy vagy több meridiánon keresztül közvetlen hozzáférést biztosít egyegy adott csakratartományhoz. Az egyes ujjhegyek elsősorban egyegy főcsakrával állnak kapcsolatban, jóllehet másodlagos hozzáfé­ rést biztosíthatnak más csakrákhoz is. Igen lényeges az ujjak sor­ rendje, hogy a megfelelő csakrához férhessünk hozzá. Első négy uj­ júnkat összeérintve — az ujjáramkörök segítségével — magasabb szintű csakrákhoz férünk hozzá. A hüvelykujj földelésként szolgál, ehhez érintjük hozzá a többi ujjunk hegyét a kívánt mudrákhoz. A gyökércsakrához például a hüvelykujj és a mutatóujj mudrája révén férhe tünk hozzá. A második csakrához a középsőujj és a hüvelykujj


révén, és így tovább. Miután elvégeztük a kisujj és a hüvelykujj mudráját,

ismét

mutatóujjunkat

és

hüvelykujjunkat

használjuk,

hogy a következő szintű — ötödik — csakrához férjünk hozzá. Az ujjhegyek és a csakrák társításai a következők: Ujj

Csakra

Mutatóujj

első v. gyökércsakra

Középső ujj

második csakra

Gyűrűsujj

harmadik csakra

Kisujj

negyedik csakra

Ezen tnudrák után visszatérve a mutatóujjhoz most már az ötödik csakrához férhetünk hozzá Mutatóujj

ötödik csakra

Középső ujj

hatodik csakra

Gyűrűsujj

hetedik csakra

Kisujj

nyolcadik csakra

Korunk számos keleti és nyugati meditációs technikája alkalmaz­ za a mudrákat. Ha kipróbálod e technikákat, figyeld meg gondosan az általad elérhető mudra-testáramkör-csakra hálókat. Gyakran csu­ pán az első vagy második csakra esetében észlelhetőek. A szándék irányításával e hálókról ereszkedtek le az energia frekvenciái, hogy a fizikai test „gyűjtőlencséjében" összpontosuljanak. Az imádkozás különféle „használati utasításai" gyakran kötnek ki különféle kéztartásokat, az Istennel, a Teremtővel, vagy magával a Teremtéssel való kommunikációhoz. Az ima mudrája: kezeinket tes­ tünk előtt egymással szemben helyezzük el, ujjainkat úgy szétnyit­ va, hogy az ujjhegyek és a két tenyér egymást érintsék. E mudrát is­ merik mindenütt a világon, a nyugati keresztény hagyományok ma is az

imádság

legkedveltebb

formájaként

tanítják. A mudra

célját


azonban gyakran figyelmen kívül hagyják.

Ilyenkor az ujjhegyek

mindegyike a másik kéz ujjhegyeivel érintkezik, ami teljessé teszi az áramköröket,

és

egyszerre

férhetünk

hozzá

az

ujjakhoz

tartozó

csakra-tartományokhoz és -hálókhoz. Az összhatás a kezek közép­ pontjában elhelyezkedő nagy csakrákkal — tenyércsakrákkal — való kapcsolat révén erősödik fel. Az energiát-információt-fényt e hoz­ záférési pontokon — az ujjhegyeken és tenyércsakrákon — keresztül irányítjuk a test más részeire vagy más emberek felé. Akik ösztönö­ sen gyakorolják ezt a technikát, tudnak létünknek egy másik meg­ nyilvánulásáról is. Az imában — a mudra tudományának segítségével — tudatosan ismerhetjük fel a teremtés rendkívüliségét. A teremtés egységével körbevéve saját érdekedben is közbenjár­ hatsz, ahelyett, hogy magad felettinek hitt erőtől kérnél segítséget.

A TUDAT, M I N T I N F O R M Á C I Ó

A 4 5 - ábrán látható vázlat mutatja azt az információs utat, mely­ nek során az információ a teremtésmátrixon keresztül leereszkedik a fizikai és nem-fizikai világ határfelületének irányába, hogy a testben folytassa útját. Az információ forrása lehet bármely, a mátrixot meggyűrő „ránc",

ami széles

spektrumú sugárzó információkat,

energiát-információt-fényt hoz létre. A forrás lehet bolygó, csillag vagy nap — akár saját Tejút-galaxisunk régiek által Nagy Központi Napnak hívott — középpontja. Az információ a rezonancia révén terjed a világ sűrűbb részeibe, majd feldolgozó egységeken, emberi formánk finom — a gömb-mátrix adott tartományaiként megjelenő — genetikai kódjain halad át. E gömb-mátrix tartományok szellemi és érzelmi egységként tá­ rolják az „elméhez" és „érzelemhez" kötődő információkat. A mát­ rixnak e tartományában próbálunk különbséget tenni a tapasztalás kiváltotta érzelmek és a tapasztalás között. E tudatossági korszak egyik legnagyobb leckéje talán az lehet, ha ráébredünk, nem vagyunk azonosak tapasztalatainkkal. Teljes és egész vagy, nem számítanak vélt sikereid, vélt hibáid és ezek következményei, „elromlott" kapcsolataid és „meghiúsult" ér-


zelmeid. Minden ilyen érzet valójában a tapasztalás mintája, és az a feladata, hogy fejlődésünket mérő mutató legyen életünkben. E minták

azonban

nem

azonosak

„velünk".

Leikünk-lényegünk­

életerőnk szabad, független ezektől a mintáktól, amíg csak érzékleteinket mintákba nem szőjük. Az információs minták — miután elhagyják a feldolgozóegysége­ ket — a fény kódolt mintáiként folytatják útjukat a mátrixban. A


minták ekkor úgy nyilvánulnak meg, ahogyan a háromdimenziós vi­ lágban képesek: platóni testek formájában. Két különálló, de egy­ mással összekapcsolódó „fényfeldolgozó-egységünk" egyike „lesze­ di" azokat a kódokat, amelyekre rá van hangolódva, majd a kódok felismerésére

tervezett

programokon

keresztül

szétterjeszti

tes­

tünkben. Az első processzor, a csakrarendszer, akkor élénkül fel, amikor a programjaira hangolt kódokat fogadja. A gyökércsakra például a lát­ ható fényspektrum 7 7 0 0 és 6 2 0 0 angström közötti értékei révén élénkül fel, míg a szívcsakra elsősorban az

és 5 0 0 0 angström

közötti értékekre reagál. A csakrák a fogott kódokat betáplálják a testfunkcióinkat alapvetően szabályozó rendszerbe: a belső elválasztású mirigyek rendszerébe. A belső elválasztású mirigyek alapvető, de nem igazán jól értett rendszert alkotnak testünkben. Fizikai és nem-fizikai környezetünk első szilárd fizikai határfelületének a — kémiai, pH, hormonális és testhőmérsékleti egyensúlyt szabályozó, ásványi alapú — belső elválasztású mirigyeink tekinthetők. A második processzor: gén-sejt komplexumunk. Testünk minden egyes sejtjében megtalálható a mikrocsakrának is tekinthető dezoxi­ ribonukleinsav avagy D N S . A viszonylag hosszú és összesodort for­ májú, kettős spirálú molekula valójában azonos mennyiségben tar­ talmaz számos apró, független, egymással mégis kapcsolatban álló — a molekula tengelye mentén elhelyezkedő — csakrát. A molekuláris biológusok szakmai nyelve cukornak nevezné e csakraközpontokat, melyek négy lehetséges „A", „ C " , „ G " vagy „ U " alapminta egyikébe rendeződnek. A DNS-molekula füzére mentén ezen alapminták so­ ra határozza meg, hogy miképpen épülnek fel az élethez nélkülözhe­ tetlen aminosavak (8. táblázat). Ezen alapmintákat triplettkódonoknak vagy egyszerűbben: kódonoknak nevezzük. Bár 64 különféle kódon kombináció lehetséges — kettő kivételével — egyik kombináció sem alkot egyedi vegyületet. Az emberi történelem során a 64 lehetséges kombinációból csu­ pán 20 egyedi vegyület j ö t t létre; a testünk felépítésében meghatá­ rozó szerepet játszó 20 aminosav. Ez a kutatók által jelenleg a kó­ dok létszámfeleslegének nevezett jelenségnek köszönhető. Más szó-


val sokszor ugyanazt az aminosavat eredményezi az alapminták összetett kombinációja. Érdekes módon azonban a triplettkódon harmadik tagja kevéssé tűnik jelentősnek. M i n t h a nem illeszkedne teljesen az elrendezéshez. Figyeljük meg például a 8. táblázat egyes oszlopának harmadiktól nyolcadik sorát. A leucin aminosavat az U U A kód jelöli. Az U U G , C U U , C U C , C U A és C U G szintén a leucinhoz vezet. Vajon miért? Miért nem hat különféle aminosavat hoz létre a szén, oxigén, hidrogén és nitrogén e hat kombinációja? Miért tűnik az aminosavak némelyike — felépítését tekintve — jóval „általánosabb alkalmazásúnak", mint mások? A választ meglepő mó­ don a kódok környezetében találjuk, ahelyett, hogy magukban a kó­ dokban lelnénk meg. A 2. fejezetben emlékeztettem az olvasót, hogy az anyag adott módon nyilvánul meg környezetében, ahogyan adott paraméterekre reagál. Ismert történelmünk során az ember és más élőformák gene­ tikai kódjai a Föld viszonylag sűrű mágneses mezői, és viszonylag alacsony — 8,0 Hz-es frekvenciája között nyilvánultak meg. Az ember génjei 46 kromoszómát tartalmaznak, a kódon-mátrix valójában az elérhető lehetőségek durván egyharmadát „kódolja", vagyis csak 20 kódont kapcsol „be". A fennmaradó 44 kódon szere­ pe továbbra is rejtély. Jelenlegi tanulmányok szerint a „fel nem használt" kódonok kö­ zött van három olyan, amely a molekulák számára „beindító és leállí­ t ó " szignál lehet. Mi a helyzet a fennmaradó 41 kódonnal? Lehet hogy ezek a fennmaradó kódonok a földmágnesesség és a földfrekven­ cia „környezeti" tényezőiben bekövetkező változásokra reagálva akti­ válódnak? A Korszakváltás paramétereinek fokozódó változása,

a

gyengülő mágnesesség és az emelkedő alap-rezonáns frekvencia pél­ dátlan lehetőséget nyújt az egyes triplettkódon harmadik tagjának, több lehetőség kifejezésére. A Korszakváltás paraméterei, amennyiben az ember hajlandó még összetettebb információt is befogadni, új ké­ miai kötések kialakulását teszik lehetővé, új aminosavakat eredményezve. Az általánosan elismert szakirodalomban a kutatók spontán mutáci­ óként számolnak be ezekről a genetikai változásokról. A ( F ö l d ) maga­ sabb alap-rezonáns frekvenciái a létező aminosavak új kombinációit


teszik lehetővé: új „antennák" jöhetnek létre, ezek révén tökéletes re­ zonanciába kerülhetünk a teremtett világgal. Mivel a 64 genetikus kombináció mindegyike elképzelhető, az új aminosavak komplex ve­ gyületeihez szolgáló kódok egyedi változatai így jelenhetnek meg: Vizsgáljuk meg részletesebben ezt a lehetőséget. A 9- táblázat el­ ső látásra azonosnak tűnhet a 8. táblázattal. Az ábrán a L E U (leucin) körüli fekete négyzet az egyedi kódolás elméletét példázza. Az aminosavak kémiai szempontból azonosak; szerkezetüket tekint­ ve viszont külön-külön magasabb szintű, tökéletesebb rendszerekbe rendeződnek. Ugyanazok a kémiai kombinációk ugyanazokat az alapvető aminosavakat eredményezik. Közelebbi vizsgálat feltárja, hogy ugyanazon kódon-kombinációk létrehozhatják az aminosavak ( L E U l , L E U 2 , L E U 3 . . . ) egyedi formáit. Azjújjény összetettebb és


A 9. táblázatban a kódon-mátrix még mindig eredeti állapotában van, 64 lehetőséget tartalmaz A hárombetűs triplettek azonban elveszítették általános jellegüket. Ebben az^elméleh példában minden egyes kód olyan aminosavat bozlttre, amely különbözik a mátrix minden más aminosavától. A Kor­ szakváltás változó paraméterei — különösen a föld-rezpnáns frekvenciák emelkedése — miatt a triplettek egyes elemeinek közreműködése még nagyobb jelentőségre tesz^szert. A triplettek harmadik tagja új és egyedi formában jelenhet meg, mely aminosavaink új formáit eredményezheti!

rövidebb hullámhosszainak kitett triplettek harmadik tagja egyedi formát vesz fel, ez biztosítja a leucin létrejövő formáinak egyedisé­ gét. Ha az emberi életet genetikailag valóban az alapvető aminosa­ vak típusa és elrendeződése határozza meg, és mindez megváltozik, akkor saját definíciónk szerint új életforma emelkedhet ki az emberiség­ ből: olyan életforma, amelynek jelenleg még nincs neve. Világunk az általunk érzékelt és feldolgozott információtól „az, ami". Az elérhető szűrőkön át határozzuk meg a világot. S o k ember


olyan életet választott, amely kizárólag percepciós úton ismerhető meg. Érzékelésüket a 20 kódon-antenna teszi lehetővé. Az ilyen em­ berek érzékelése a 20 „bekapcsolt" kódon által létrehozott képre korlátozódik. Elméletünk akkor válik jelentőssé, ha arra gondolunk, hogy miképpen érzékeli egy ember a Korszakváltást, mivel a „ki" vagy „be" kódonok hozzáférhetőségét nagymértékben az érzés és érzelem — testünkkel rezonanciában álló — vibrációs paraméterei ha­ tározzák meg. Ha emlékezünk, milyen más rezgésre hangolódhatunk mint általá­ ban, megszabadulunk a régi hálók korlátaitól, új és több lehetőséget biztosító „hálókra" hangolódunk át, egy új kollektív tudat kifejlő­ dését megalapozva. Ez az új tudat nem ismeri a korábbi hálók korlátait és megszorításait. Az új hálókra áthangolódott emberek egészen más nézőpontból tekintenek önmagukra. Eletük új célja és értelme a világ egységének érzéséből fakad, nem pedig az elválasztottságból. A Korszakváltás továbbra is hat életünk minden terüle­ tére: kézzelfogható bizonyítékait a genetika tudományában is ész­ lelhetjük majd, mivel lehetnek emberek, akik „emlékezésük" révén a létező aminosavak új formáit hozzák magukban létre. Sejt-gén szinten — a testünk által adott időben, adott ponton is­ mert — leghatékonyabb módon használjuk fel az információt. Elme­ test-szellem mátrixunkban az információ újrarendeződésének sikere határozza meg, hogy testünk milyen sebességgel hajlandó új infor­ máció feldolgozására. Az energia háló-mátrix mintáiba „beilleszke­ d ő " kódoknak köszönhetően érezzük úgy, hogy „tanultunk". Behangolt, rezonáns tapasztalási mátrixunk holografikus természetű, tehát ha valamilyen szinten képesek vagyunk megváltoztatni az energiát, azt a rendszer többi része is megérzi. Más szóval, ha egy ember valamit „tanul", azt valamilyen szinten mind „megtanuljuk". Mindig is voltak ilyen képességeket lehetővé tevő mechanizmusa­ ink. Általában véve érzéseink és érzelmeink a világ energiájának megvál­ toztatására szolgáló elsődleges eszközök, különösen a kreativitás szempontjából. A 4 6 . ábra azt szemlélteti, hogy a gondolat hogyan, és milyen szinteken a leghatékonyabb, abból a szempontból, hogy energiája milyen hatást gyakorol a tudatszabályozó képességre.


Az ábra bal oldala megegyezik a 4 5 - ábra bal oldalával. Elméleti modellje annak az útnak, amit az energia-információ-fény bejár, mi­ közben sűrűbb megnyilvánulási formába ereszkedik le a mátrixban. A jobb oldalon folyamatábra mutatja a gondolat, érzés és test kap­ csolatát, valamint a gondolat és érzés testre gyakorolt hatását. A gondolat magját „inicializáljuk", és az energiamintákat, vibrá­ ciókat vonz magához — ezek szolgálnak az agy erősítő interferencia­ mintáiként a testben. A frekvenciaváltás megváltoztatja az agy bizo­ nyos részeinek sav-bázis egyensúlyát ( p H ) . E z t az új egyensúlyi helyzetet az egész test érintett sejtjei számára jelzi a sejtmembrá­ nok elektromos feszültségének megváltozása. A sejt frekvenciája és a hozzá kapcsolódó töltés megváltozik. Az új frekvencia meg változ-


tatja az információs mintákat, új mintákba rendezi őket, azok új helyre „illeszkednek". A sejtben új mintába rendeződött informáci­ óra azt mondjuk, hogy integrálódott. Ezt a tanulási folyamatot éljük át minden nap minden másodpercének minden törtrészében. A gon­ dolatokban bekövetkező változás zárja le a régi korszakokat, a vitt mintákat és ósdi hiedelemrendszereket, és engedi, hogy ezeket új in­ formáció váltsa fel. Ez a mi felébredésünk. Felébredünk pusztán az által, hogy más lehetőségeket és más igazságokat engedünk létezni- Ez nem jelenti, hogy mindig örömmel fogadjuk az új lehetőséget, egyetértünk vele, vagy vágyunk rá, csak egyszerűen engedjük létezni. Az a kulcs, hogy en­ gedjük tudatunkat olyan nézőpontra átváltani, ahol újradefiniálhat­ juk az eddig félelem vagy fájdalom által meghatározott tapasztalást.

A SEJT-SZINTŰ TUDÁS

Életünk tapasztalatai tekinthetők sejt-szintű tanulásunk eszkö­ zeinek. Gondolkodásunk minősége, érzéseink, érzelmeink és hiede­ lemrendszereink fizikai változást okoznak testünkben. A sejten belüli bioelektromos töltés megváltoztatásának kulcsai a gondolatok, az érzé­ sek és az érzelmek. A tapasztalás érzéseket és érzelmeket kínál szá­ munkra. Hogy valóban megértsük, miképpen hatnak tapasztalataink testünkre sejt-szinten, meg kell vizsgálnunk a gondolkodás és a sejt közötti kapcsolatot. Az egyes sejtek végpontnak tekinthetők, az emberi létforma fél-au­ t o n ó m mátrixának egy fizikailag megnyilvánuló aspektusának. A sejt energia-információ kiegészítést kap a behangolt csakrán keresz­ tül, az energiarendszer adott része által kezelhető frekvenciára csök­ kentve. Testünk sejt-szinten tekinthető valóban elektromosnak. Ál­ talában véve az emberi test minden szervének minden egyes sejtje — közel egy kvadrillió ( 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) sejt - apró elektro­ mos

áramkörként

működik.

Sejtes

áramköreink

ellenállási

és

kapacitív tulajdonságokkal rendelkeznek; energiát és információt adnak át, kapnak és tárolnak. Sejt-szintű áramköreink szabályozha­ tók és áthangolhatok!


A 47- ábrán egy egyszerű emberi sejt vázlatos rajza látható. Első­ sorban változó mennyiségű elektromos töltéssel vagy feszültséggel ren­ delkező folyadékokból áll. E folyadékokat vékony, szivacsos szövet­ membránok választják el egymástól, ezek adott időben csak bizo­ nyos folyadékok továbbjutását engedélyezik. A folyadékok membrá­ nok közötti mozgása biztosítja az elektromos feszültséget: a sejt töltését. A sejt elektromos jellege a sejten belüli folyadékok eloszlá­ sában látható egyértelműen. Az egyes sejtek felfoghatók apró ,,bioelektromos generátorként". A változás egyénenként változó, digitá­ lisan mérhető folyamat.

Az egyes sejtek adott frekvenciatartományokhoz kötődnek. A sejtek

minden

érintkezési

pontja

egy-egy

frekvenciatartományra,

vagyis zónára hangolódik rá. Bármely, e frekvenciatartományhoz kö­ tődő adott szervet tekinthetünk úgy, mint sejtjei összetett — jelleg­ zetes vagy szignálfrekvenciával rendelkező — vibrációját. Egész tes­ tünk is sugároz a sejtes érintkezési pontok összeadódó vibrációjá­ ból eredő jellegzetes, ún. szignálfrekvenciát. Alternatív gyógymódként e szignálfrekvencia lehet a nem kívánatos elektromágneses informá­ ciók, vírusok, stb. kezelésének kulcsa. Az emberi test egyes sejtjeire különféle egyensúlyi állapotok jel­ lemzők: elektromos, kémiai, mágneses, stb. egyensúly. Jelen okfejté­ sünk szempontjából ezekből elsősorban a sav—bázis egyensúly érde-


kes. A sejtes oldatok közötti sav—bázis egyensúly számszerű értéke pH-ként ismert. A p H - t 0 - I 4 - i g terjedő skálán mérik. A 0 a legerő­ sebb savasságot mutatja, a 14 a legnagyobb lúgosságot. A 7-es érték semleges, a két szélsőérték közötti tökéletes egyensúlyt jelzi. Az agy pH-jától függnek a gondolkodási folyamatok, a sejtes frekvenciák, és a frekvenciák szabályozását is ez teszi lehetővé. Amikor átélünk valamit, érzelmek vagy érzések kötődnek tapasz­ talatunkhoz. Az érzések egy része a gondolkodás valódi elektromos töltésének

tekinthető.

Ha gondolkozásunk

megváltozik,

agyunk

adott részének pH-ja is megváltozik. Ez a pH-szintű változás a test adott részeiben is megváltoztatja a sejtes folyadékok pH-ját, növeli vagy csökkenti a sejtmembránok által elválasztott folyadékok elekt­ romos feszültségét. Ez a kapcsolat — a sejtfrekvencia — irányítja a sejt vibrálásának sebességét. E z t az elvet használják fel — gyakran nem tudatosan — a „pozitív gondolkodást", megerősítő mondatokat és az imákat alkalmazó terápiákban. A meditáció értéke is megnő, ha ezt az egyszerű modellt figye­ lembe vesszük. Amikor elsajátítunk egy hiedelemrendszert, lehet, hogy hasznunkra vannak az adott hiedelmeket tükröző energiamin­ ták, de lehet hogy nem. A meditáció révén — már ennek viszonylag rövid időtartama alatt is — elkerüljük a zavaros mintákat és új min­ tákat, új hiedelmeket építhetünk be a rendszerbe. Amikor emléke­ zünk, miként férhetünk hozzá a tapasztalat finom energetikai alap­ mintáihoz, arra ébredhetünk rá, hogy megváltoztathatjuk azokat az életmintákat, amelyek nincsenek hasznunkra többé. A bennünk le­ zajló akaratlagos változtatás a tudatos fejlődés. Az együttérzés tudomá­ nya révén valósítható meg egy adott helyzetre vagy emberre vonatko­ zóan a semleges töltés (7-es p H ) . A semleges töltés révén nem szükségszerűen azonosulunk, ér­ tünk egyet az átélt tapasztalattal, se nem szentesítjük azt. Inkább arról van szó, hogy újraértelmezett tapasztalatainkra figyelünk. A gyűlölet,

harag,

ítélkezés

és

féltékenység,

valamint

a

szeretet,

együttérzés és megbocsátás újraértelmezésével arra az ősi lehetőség­ re emlékezünk, amelynek révén szándékkal, több szabadsággal ren­ delkező lényekként haladhatunk előre az életben.


ÁTTEKINTÉS

• Az emberi tapasztalás egyensúlyra törekvő, felhalmozódott és újraértelmezett energiának-információnak-fénynek tekinthető. • Az információ fokozatos gyarapodással ereszkedik le a terem­ tésmátrixon keresztül testünk ismert formájába — ugyanannak a mátrixnak egy sűrűbb részébe. • A gondolat és érzés közvetlenül „fogja" az információt mát­ rix-testünkben a sejt-szintű frekvencia és az információ integrálásá­ nak szabályozásával (tanulás és emlékezés). • Az információ sejt-szintű integrálásának hatására a mátrix egyensúlyi állapotot jelez vissza, valamint, hogy a sejt készen áll to­ vábbi információ fogadására és integrálására. • Gondolataink és érzéseink minőségéről mi magunk „dönthe­ tünk". Döntésünkben rejlik a lehetőség, hogy egészséges és éltető információs mintákat teremtsünk testünkben. • Agyunk pH-ját — mely testünk minden egyes sejtjének kémiai egyensúlyát (feszültségét) és frekvenciáját meghatározza — gondo­ latok, érzések és érzelmek szabályozzák. • A D N S - h e z hasonló molekulák így reagálnak e megváltozott frekvenciákra: — Molekuláris, sejtes szinten új frekvenciák jönnek létre, és ma­ radnak fenn. — A csakrarendszer csakrái optimálisabb frekvencián rezonálnak. — Az aura mindezen változásokat éltető sugárzásával tükrözi. — Ú j , egyedi aminosavak jöhetnek létre, amint a kódonok kifeje­ zik kombinációik teljes körét.


holografikus modellben folyamatosan minden informá­ ció vibrációk és formák „rezonáns mintájaként" tároló­ dik, így ha a kollektív tudat egyéni tagjai felismerik az információt, az az^egészre is hatással van valamilyen szinten. Ez a ho­ lografikus modell szépsége. Sok ember önmagában véve teljes és egész, tapasztalataik pedig — jellegüknél fogva — egy még nagyobb egész részét képezik. A holografikus modell szerint, ha egyvalaki emlékezik, valamilyen mértékben mindannyian emlékezünk. Amikor valaki gyógyít, mindannyian gyógyítunk bizonyos mértékig. Viszonylag kevés ember is változást idézhet elő a holografikus rendszerben az­ által, hogy változássá lesz- Bár a tapasztalás új lehetőségei mindig el­ érhetőek, olykor a kollektív tapasztalati körön túl találhatóak, és nem ismerjük fel őket míg élettapasztalatunk modellt nem biztosít értelmezésükhöz. Töm Kenyon író és kutató például beszámol az Afrika partjainál hajózó spanyol felfedezők és az őket fogadó bennszülött törzsek ta­ lálkozásáról. A felfedezők az Újvilág felé tartottak és éppen Afrika csúcsát kerülték meg nagyméretű, súlyos vitorlás hajóikon. A hajók a parttól

távol,

biztonságos

távolságban

vetettek horgonyt,

és

hosszú, nyitott evezős csónakokkal vitték ki a kis létszámú legény­ séget a partra. Mivel a bennszülöttek azelőtt soha nem láttak fehér embert, de még csak hajókat sem, megkérdezték a fehér embereket,


hogy miképpen j u t o t t a k a világnak erre a részére. A tengerészek a parttól távol horgonyozó hatalmas, fehér vitorlákkal felszerelt ha­ jókra mutattak. Az őslakók a tengerészek által mutatott irányba néztek, de minden próbálkozásuk hiábavalónak bizonyult, nem lát­ ták a hajókat. A törzs varázslója próbálkozott meg egy másik mód­ szerrel, miután nem láttak semmit. Felfedezte, hogy ha máshogyan néz, „megjelenik" neki a hajók képe. Ahogyan ezzel az új látásmód­ dal kísérletezett, hamarosan már társai is „látták" a hajókat. Rövid időn belül a törzs más tagjai is látták a hajókat, még olyanok is, akik ott sem voltak és nem is találkoztak a fehér legénységgel a partraszálláskor. A törzs egy új látásmódot tanult meg, tagjai kitágították érzékelésük hatá­ rait. E beszámoló a — gyakran „századik majom" elméletnek is neve­ zett — kollektív rezonancia szép példája. Ha egyszer az egész^egy tag­ ja megvalósít valamit, azt már valamilyen mértékig bárki más is könnyebben megvalósíthatja. A történet elbeszélésével az volt a célunk, hogy szemléltessük azt az elképzelést, miszerint a hajók „információja" mindig is ott volt, nem változott. A hajók által képviselt adott információs minta mindazonáltal nem volt „ismerős" a törzs számára. Semmihez sem tudták hasonlítani a hajót, mivel egyéni és kollektív tapasztalati kö­ rükön kívül eső minta volt. N e m volt összehasonlítási alapjuk, hogy rájöjjenek a fapalánk, a „vászonlepedők" és a fémlemez-bevonat sze­ repére. Bár szemük és agyuk érzékelhette volna a képeket, elméjük idegennek „átlagolta" az információt, mert csupán korlátozott ta­ pasztalatokkal rendelkezett. Úgy gondolom, a történet eseményei éppúgy érvényesek korunk­ ban, mint 5 0 0 évvel korábban a bennszülött törzs esetében. Saját kultúránk és társadalmunk ebben a korszakban egyformán kondicio­ nál bennünket. Amikor szemünkkel befogadjuk az információt, és a jelzéseket agyunk felé továbbítjuk, az információ ismerős mintáit „várjuk". Kulturális szempontból így kondicionáltak bennünket. Olyasvalamit keresünk, ami a korábbi tapasztalatokkal való összeha­ sonlítás révén értelmezhető. Jelenlegi látásmódunk tapasztalásun­ kon kívüli feltételekhez kötött, mert egy elvárt valóság elvárt visel­ kedési mintáiba záródik. E z t az általánosított tapasztalatot hívjuk


általánosan elfogadott valóságnak.

Minden alkalommal, amikor megpró­

bálunk egy, a közmegegyezés paraméterein kívüli tapasztalatot az új tapasztalatokat tároló kategóriánkba sorolni, kibővítjük az általánosan elfogadott valóságot. Ha olyan információs mintát akarunk megfigyelni, amelyet ne­ veltetésünk szerint „nem szabad" észrevennünk vagy elfogadnunk, jó esély van rá, hogy nem is látjuk majd meg. A testünkön kívüli, su­ gárzó információs minták, illetve a test-elme-emlékezet komple­ xumban tárolt, kódolt minták közötti energiacsere az egyszerű látás mellett még tudattalan szimbólumok felismerését eredményezi.

EGYSZERŰ KÖRÖKTŐL AZ ÖSSZETETT PIKTOGRAMOKIG

A jelenség, amiről első ízben a tizenhetedik században számoltak be, és amely 1 9 7 5 - b e n jelentkezett újra, ma is észlelhető, és az évek múlásával egyre nagyobb titokzatosságba burkolódzik mind jelenté­ sét, mind eredetét illetően. Egyik napról a másikra ábrák bukkantak fel a nyílt gabonatáblákban. Elsősorban a szemes termésű búza, ku­ korica és rozs bekerítetlen területein jelennek meg összetett jelek — egyre gyakrabban — az egymást követő aratási idények során. Az el­ ső — általában „gabonakörnek" nevezett — jelek viszonylag egyszerű­ ek voltak, ritkán fordultak elő, és többnyire azonnal tréfaként lettek elkönyvelve. Hamarosan azonban világossá vált, hogy az összes jel nem lehet tréfa. Már pusztán a jelek száma és összetettsége is arra utal, hogy nagyon nehéz lenne mesterségesen kialakítani őket. A kö­ rök kialakítására jellemező technikai kifinomultság, hogy a termé­ sen túl érintetlen a talaj, a növények megváltozott kristályszerkeze­ te, és a termések iránt tanúsított láthatóan nagyfokú tisztelet azt sejteti, hogy semmilyen jelenleg ismert technológiával nem lenne megvalósítható. Ezek a gabonakör néven ismert jelek csaknem az összes — szemes gabonát aratási célra termelő — országban megje­ lentek: Ausztráliában, Japánban, Oroszországban, Kanadában, és most már az Egyesült Államokban is. De a jelek túlnyomó része

** E g y e s p s z i c h o l ó g u s o k már a konszenzuális valóság kifejezést is használják — aford.


Angliában jelent meg, Avebury és Stonehenge, valamint hasonló ősi sziklatemplomok közvetlen környékén. I 9 9 0 - r e az eleinte elszórtan felbukkanó jelek megszaporodtak és összetettebbek lettek. Ekkortól vált használatossá a „piktogram" kifejezés a titokzatos jelek megje­ lölésére. A 10. táblázat a piktogramok számának geometrikus jellegű növe­ kedését mutatja 1990-ig; 1 9 9 I - b e n és 1992-ben valamivel kevesebb, de összetettebb jelet észleltek. A minták fejlődése és számuk növeke­ dése számos kutatót arra a gondolatra vezetett, hogy a jelek valamit mondanak nekünk, információt kínálnak a bolygónk és ennek lakosai közötti kapcsolatra vonatkozóan. Ha a jelek számának növekedését és egyre összetettebb jellegüket figyeljük, a minták üzenete sürgetőnek tűnik. M i k ezek a titokzatos jelek? Honnan származnak? Hogyan jöt­ tek létre? Talán a legfontosabb: mit üzennek nekünk} A gabonaszárak fizikai elváltozása önmagában véve rejtély. A je­ lek általában kör alakúak, néha szabálytalanok, szélükön a gabona-


szárak spirálmintában helyezkednek el. Bármi is hozza létre ezeket, nagyfokú tiszteletet tanúsít a növények élete iránt, mivel a szárak ritkán töröttek, tovább nőnek, és termést hoznak a gabonakör meg­ jelenése után is. A gabona alatti talaj gyakran — a terület hő- és nedvességmintái­ nak hatására — laza szerkezetű talajrögökből áll. A kutatók azt ta­ pasztalták, hogy ezek a rögök különlegesen törékenyek és szinte érintésre szétporladnak. A jelek kialakulásának folyamán nem boly­ gatták meg a gyenge talajt, nem érintették, törték össze vagy cso­ portosították át a földdarabokat. Maguk a spirálok gyakran egymás­ ba fonódnak, az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányú szárak váltakozó rétegei alkotják a mintákat ( 4 8 . ábra).

A stroudi Signanalysis Laboratories (Jelelemző Laboratórium) által készített mikroszkópos elemzések azt jelzik, hogy a körön belül ta­ lálható növények kristályszerkezete nagymértékben különbözik a más helyről, vagy ugyanarról a helyről, de a körön kívülről vett — el­ lenőrző mintaként szolgáló — növények kristályszerkezetétől. A je­ leken belüli növényekben nagyobb rendezettségű kristálymintákat találunk, mint a jeleken kívülről származó, ellenőrző mintaként vizsgált növények sejtjeiben.


A

JELEK

KIALAKULÁSA

E jelek idényenként, illetve gabonatáblánként változnak. Régeb­ ben az egyes aratási idényekben felbukkanó jelek elsősorban más­ más méretű, egyszerű körök voltak. Az évek folyamán a körök összetettebbé váltak, először egyszerű, majd dupla és tripla gyűrű­ ket találtak körülöttük. Az egyes gyűrűk körkörösen jöttek létre a központi kör körül. Az egyes valódi gabonakörök esetében, a jel szé­ le és a gabonatábla körön kívül eső része közötti körvonal mindig nagyon éles. A gabonakör-jelenség egyik rejtélye, hogy miképpen j ö ­ hetnek létre ilyen éles körvonalak. Colin Andrews ismert gabona­ kör-kutató szerint olyan, mintha „pogácsaszaggatót" használtak volna a jelek körülhatárolására.

Szemtanúk beszámolói szerint a

jelek kialakulása folyamán nincs számottevő forgalom, nem találnak a gabonatáblába be- vagy kivezető lábnyomokat, a közelben nincse­ nek járművek, és emberek sem tevékenykednek a környéken. Létez­ nek beszámolók olyan, viszonylag rövid idő alatt kialakuló körökről, amiknek megjelenése során voltak emberek a búzatáblában vagy an­ nak közelében. Egyes esetekben a képződmény keletkezését kísérő, vagy ezt megelőző hangról vagy „zajról" számoltak be, ami a gabo­ natábla

feletti

égből

hallatszott,

világossárga

fényjelenség

kíséretében. Fizikai világunkat a vibráció (frekvencia) és forma (geometria) k ö z ö t t i alapvető kapcsolat teszi lehetővé. E kapcsolat talán legjobb meghatározása:


nalai mentén rendeződő hullámformák energetikai mintáinak alakjá­ ban jön létre. A kimatika tudománya kimondja, hogy akkor jelennek meg ismételhető és kiszámítható minták az anyagban, amikor köz­ vetlenül vibrációra reagál. Valószínűtlen, hogy az egyes gabonatáb­ lákban felbukkanó minták mindegyike „tréfa" lenne, tekintve, hogy a Földön ma nem ismert az a technológia, amely ilyen bonyolult, összetett és nagy számú minta létrehozására alkalmas lenne. Szemtanúk hangokról számoltak be, amelyek összefüggésbe hoz­ hatók egyes jelek keletkezésével. A hangok néha épphogy csak hallha­ tóak, kitartó bugásuk további felhangokat hoz létre a jelek megjelené­ sét megelőzően vagy kialakulásuk folyamán. Azonban tudomásom szerint senki sem volt még tanúja a növények szárainak valamely erő (mechanikai vagy más)

hatására

történő elhajlásának,

méghozzá

egyetlen okból kifolyólag. Ha a jelek valóban a vibráció-forma össze­ függésből keletkeznek, az egész jelenség gyorsasága miatt valószínűt­ len, hogy bárki is észlelhesse az eseményt, hacsak ott nem áll a gabo­ natáblában éppen azon a helyen és abban a pillanatban ahol és amikor a jel létrejön. Úgy gondolom, a frekvencia-geometria összefüggés az a technológia, ami a gabonatáblákban található jeleket létrehozza.

OSZTÁLYOZÁS: A M I N T Á K VIZSGÁLATA

Az 1 9 7 8 - a s gabonatáblákban jelent meg az első olyan kereszt formájú jel, amely egy különálló nagyobb körből és köré szimmetri­ kusan elrendeződött négy kisebb körből állt. A gabonaszárak az óra­ mutató járásával ellentétes irányba hajlottak meg; a gabona termése érintetlen volt. I 9 9 0 - r e oly összetetté váltak a jelek, hogy ettől kezdve már nem gabonaköröknek nevezetek őket, hanem a „pikto­ gram" kifejezést alkalmazták rájuk, ezzel utalva a szimbólumokban megnyilvánuló összetettségre. A gabonatáblákban felbukkanó jeleket jellegüknél fogva nehezen lehetne megbízható osztályozási rendszerben elhelyezni. E titokza­ tos, de ismerős szimbólumok osztályozására irányuló bármiféle kí­ sérlet a legjobb esetben is csak önkényes lehet. A logikus emberi tu­ datnak ennek ellenére nyilvánvalóan „szüksége" van valamiféle mód-


Ebben az egyszerű osztályozási rendszerben is nyilvánvalóvá vá­ lik a képződmények változatossága. A jelek számának növekedése és összetettsége révén egyre világosabb lesz az üzenet, a változás üze­ nete. E „földfeliratok" szépsége abban áll, hogy egyetlen értelmezé­ si vagy hiedelemrendszer sem szab határt nekik. Nincs szükségünk különleges eszközökre ahhoz, hogy felismerjük és használjuk e jele­ ket. Társadalmi helyzettől és foglalkozástól függetlenül, akik meg­ látják a mintákat, azok felismerik őket. A gabonakör-rejtély jelentősége abban áll, hogy most — talán el­ ső alkalommal a tudatos emberi emlékezetben — mindenki maga, közvetlenül megtapasztalhatja e jeleket. A Földön ép jelek bukkan­ nak fel, addig láthatóak, amíg meg nem változtatják, vagy el nem pusztítják őket. Az üzenet mindenki számára látható, anélkül hogy magyaráznánk, osztályokba sorolnánk, vagy valamiféle „felsőbb te­ kintély" szerint kellene értelmeznünk az üzenet megfejtését. A jelek szimbolikusan és közvetlenül mindenkihez szólnak.

A J E L E K M E G F E J T É S E : AZ

ÜZENET

A gabonakörök üzenetének megértéséhez először is szükséges, hogy felismerjük a jelekben felkínált kifejezési eszközöket. Kezdet­ ben ezek a lenyűgöző szimbólumok sokak szemében a pontosság, az óriási arányok és titokzatosság gyönyörű szimmetrikus képei vol­ tak. Vannak, akik azt mondják: „Képtelenek vagyunk felfogni a ga­ bonakörök értelmét". Mások, noha első látásra nem ismerik fel a szimbólumokat, intu­ itív módon érzik üzenetüket. Szerintük ez az üzenet figyelmezte­ tésként érkezik az emberiséghez, hogy vigyázzunk egymásra és a bolygóra. E „mezőgazdasági-szimbólumok" vizsgálata során válik nyilván­ valóvá — már csupán a minták összehasonlítása révén is — hogy egyes jelek jóval szorosabb kapcsolatban állnak egymással, mint mások. A mesterséges és nem véletlenszerű szimbólumok feltehetően közöl­ nek valamit, valamilyen nyelven — de mit? Mi ez a nyelv, és hogyan működik? M i t üzen? Következetesen ugyanazt üzeni mindenütt?


Még egy elemmel hadd egészítsem ki a jelek megfejtésére irá­ nyuló erőfeszítések történetét. Tanulmányaim során nem egy, de legalább öt különálló, független szimbolikus nyelvet a z o n o s í t o t ­ tam. E nyelvek kifejezési eszköztárak, a rezonancia élő nyelvei. J e ­ lentőségteljes információs minták, amelyek sokkal inkább reakciót váltanak ki belőlünk, mint azon „magánhangzó — mássalhangzó — j e l " típusú kifejezésmódok amelyeket az angolban és az ősi ábé­ cékben használnak. Az alábbi öt főbb kifejezési eszköztár-típust különböztettem meg: • A szakrális geometria A föld-szív-elme rezonancia kifejezési eszköztára. • Genetika A genetika szimbolikus formái és a genetikai kód rezonáns mintáinak nyelve. • Elektromos áramkörök Elektromos áramkörök közvetlen szimbólumai, melyekből néhányat még templomfalakon, és ősi agyagedények mintái­ ban is találtak. • Matematikai szimbólumok Intelligenciára utaló általános konstansok grafikus megjele­ nítése, ahogyan azokat korunk technológiájában ismerjük. • A Föld ősi (népeinek) szakrális szimbólumai Az amerikai indiánok, a kelták és az egyiptomiak szimbólumai. A gabonakörök „nyelvének" egyik legizgatóbb oldala, hogy bár­ mennyire is változik megjelenési formájuk, általános szinten mind­ egyikük nagyon egyszerű üzenetet közöl, mely hol egyértelműbb, hol kevésbé.


Az üzenet a következő: Részei vagyunk mindannak, amit világunkban látunk. Világunk Korszakváltáson megy át, amely mindenben érezhető: a tetraéderes kötésmintájú szénláncok alkotta emberi tapasztalás, illetve a szilíci­ um-alapú Föld-tapasztalat minden jellegén.

12 bolygókörű nap­

rendszerünk Föld-ember modulja elérkezett az entrópia

régen megjö­

vendölt és várt határához. A Föld és az ember sebesen változik. Ez a változás jelenleg zajlik. A változások a sejtjeink genetikai min­ táiban bekövetkező változásból erednek, és amint azt az ősi szövegek és próféciák megjósolták, a Föld elektromos és mágneses áramköré­ ben tapasztalható változásokban is tükröződnek. Az élet egyetemes üzeneteit — amelyek az ősi tudásban tükröződnek — a gabonakör­ ként ismert „kódok" pontosan ismétlik. Ugyanazokon a — saját ma­ gunk által, világunk és önmagunk megértése érdekében kifejlesztett — speciális szimbólumnyelveken, ugyanazoknak a kifejezési eszköz­ táraknak a segítségével. A kódok Föld-mátrix-áramkörünk anyagi valóságában jelennek meg, és olyan kifejezési eszköztárakkal vála­ szolnak, amelyek már léteznek ember-mátrix-áramkörünkben. Ezen üzenetek saját belső és külső, ősi és modern technológiánk vissz­ hangjai. N e m meglepőek az érkező üzenetek, sem a „nyelvek", me­ lyeken hozzánk érkeznek. Az emberi lakosság vitathatatlanul sokszínű. Óriási különbsége­ ket

láthatunk az

emberek tudatosságában,

ismereti és

felfogási

szintjükben, valamint abban, hogy felfogásuk miképpen érvényesül a mindennapi élet során. E változatosság a holografikus modellből fakad. Az egyes egyén teljes és egész saját tudásával, és ugyanakkor része egy még nagyobb egésznek, amelynek tudása szintén teljes. Bármely ismert hitrendszer, szervezet, hiedelemrendszer vagy tech­ nológia meghiúsította volna a „körkészítő(k) " célját, hogy a gabo­ nakörökkel látható, egyetemes és mély értelmű üzenetet közöljenek. A jelek üzeneteinek .egyik része pontosan a „nyelv" felismeréséről szól. A „szimbólumábécé" azonban végtelenül egyszerű. Csak né-

* A z e n t r ó p i a egy r e n d s z e r v á l t o z á s i k a p a c i t á s á n a k m é r t é k e k é n t i s m e g h a t á ­ r o z h a t ó (a szerep.")


hány vonatkoztatási pontból áll, amelyek alapján elolvashatóvá válik az üzenet. A nyelv megfejtésének másik oldala az a kontextus, amelyen be­ lül az üzenetet küldték. Bizonyítható, hogy a F ö l d olyan drámai vál­ tozások előjeleit éli meg, amelyeket összefoglalóan Korszakváltás­ nak nevezünk. Eletünk minden része kulcsszerepet játszik e folya­ mat összetevőjeként. A gabonakörök üzenetei lényünknek ezekhez a ráhangolt, áramkörbe kapcsolt részeihez szólnak. A gabonatáblák­ ban felbukkanó körök most fizikailag erősítik meg azt, amit már ré­ gen sejtünk és érzünk, aminek kifejezésére talán nem volt eszköztá­ runk. Világunk a tudatos emberi tapasztalás egy „megakorszakának" végét éli. Nézzünk néhány példát a szimbólumokban kódolt sajátsá­ gok típusára és jelentőségére vonatkozóan: — A Föld változó kapacitancia-mintámak

részletei,

„földelési"

pontok a naprendszer/Föld/ember-mátrix helyi áramkörében. — A változó genetikai kód részletes adatai, egy, a &o<ion-párosításról készült nagyobb felsorolás formájában. — A tudat „Ötödik Világának" lezárulását jelző (hopi) indián prófécia beteljesedése. — A genetikai anyag meghatározott másolati pontjai az emberi D N S molekulában. Mivel a gabonakörök mintái rezonáns „kódok" útján közvetlen kölcsönhatásban állnak minden egyes emberrel, a jelek magyarázata és jelentése eszerint változik. E jelek értékelését — egyéni tapasztala­ tunk egyedi lencséjén keresztül — ezen tapasztalatok, kondicionálá­ sok és kultúrák érzelmi szűrői határozzák meg. Az amerikai indián hagyományok próféciáiban például arról be­ szélnek, hogy az emberiség bizonyos jeleken keresztül értesül majd arról, amikor elérkezik a „megtisztulás" ideje. A hopi indiánok a „kék csillag" eljövetelét várják, és azt jövendö­ lik, hogy a Kacsinák

maguktól táncolnak „a főtéren". M á s bennszü­

lött népek egy olyan időről mesélnek, amikor a Hold látható lesz^ mind ** A h o p i k h i t v i l á g á b a n a kacsinák s e g í t ő v a g y á r t ó s z e l l e m e k , i s t e n s é g e k vagy a r c h e t í p u s o k — aford.


A növekvő H o l d jelének megjelenése a Földön kultúrától függet­ lenül minden nép számára jelentős és azonos jelentéssel bír.

EGY M A T E M A T I K A I Á L L A N D Ó : R E N D É S KÁOSZ K O N V E R G Á L

A Mandelbrot-fraktál talán az egyik legmeglepőbb jel, ami nap­ jainkban megjelent. Ez a piktogram — ami 1 9 9 1 . augusztus I 2 - é n az angliai Cambridge-től mintegy 16 km-es távolságban bukkant fel — volt az, amelyre a kutatók elsőként valóban tudományos magyará­ zatot tudtak adni. A káoszelmélet meghatároz egy pontot, mely a rend és a rendnél­ küliség közti határt jelöli. Azt mondhatnánk, hogy ezen a ponton a rend káoszba zuhan, vagy fordítva, a káosz enged egy erősebb rend nyomásának (a káosz önmagában véve bizonyos fokú rend). E pont,


amelyet a Mandelbrot-fraktálként ismert forma szimbolizál, komp­ lex matematikai összefüggésekkel írható le

. Egészen mostanáig

csak e matematikai összefüggésekkel utalhattunk erre az energetikai pontra. A számítógépek képességeinek, sebességének és memóriájá­ nak fejlődésével lehetségessé vált a fraktálok, így a Mandelbrotegyenletek grafikus megjelenítése is. Az 5 5- ábra mutatja azt a pon­ tot, ahol a rend és káosz konvergál. Az 5 6 . ábra annak a jelnek a ma­ dártávlati képe (a Mandelbrot-fraktál), amely az angliai Cambridge közelében jelent meg 1 9 9 I - b e n .


Colin Andrews Kétségtelen Bizonyíték c. videokazettáján kijelenti, hogy különösen jelentős ábráról van szó, mert grafikusan ábrázolja, és matematikailag pontosan megjelöli azt a pontot, amiről a Föld bennszülött népei, valamint az ősi szövegek azt tartják, hogy a boly­ gó jelenlegi állapotát mutatja, vagyis azt a pontot, amely felé a káosz és a rend konvergál. Más szavakkal szólva azt éljük át, hogy a régi hi­ edelemrendszerek és a divatjamúlt paradigmák káosza enged egy, a békében, együttműködésben és harmóniában megtestesülő magasabb szintű rend nyomásának. Mindenesetre a Mandelbrot-fraktál felbuk­ kanása feltehetően fordulópontnak tekinthető majd a gabonakörök tanulmányozásában. Elsőként ebben a piktogramban ismerték fel egy jelentős matematikai konstans grafikus megjelenítését.

GENETIKAI VÁLTOZÁSOK: A KÓD F I N O M H A N G O L Á S A

1991 augusztusában bukkant fel egy — az angliai Froxfieldhez közeli — gabonaföldön az az ábra, amit máig is az egyik legfonto­ sabb jelnek gondolok. Legjobb tudomásom szerint ez az egyedülálló piktogram soha­ sem jelent meg újra, vagy még csak hasonló sem született; nem egé­ szen egy héttel „felfedezését" követően elpusztították. A jelet általá­ ban „Kígyónak" nevezik, de „Agy"-nak is hívják (57- ábra, bal oldal). Azt gondolom, hogy önmagában véve ez a jel a Korszakváltásra adott emberi genetikus válasz kulcsát és nyilvánvaló térképét nyújtja. A genetikai kutatás modern tudománya magáévá tett egy sor hallgatólagos megállapodást, az életet felépítő alapvető elemek vi­ szonylagos helyzetének kifejezésére és feltérképezésére vonatkozó­ an. Meghatározták az aminosavak, a proteinek és az egyéni gének el­ helyezkedését egy adott kromoszómában. A tökéletesített kutatási technikák grafikus modelleket eredményeztek: a gének, az aminosav sorozatok és a D N S molekula körkörös modelljeit. Napjainkban úgy tű­ nik, számos jel valójában az emberi genetika alapvető természetére utaló információ. A D N S felépítésben található „gyenge kötéseket" is megjelenítik, ezért várható nyilvánvaló bizonyíték olyan genetikus változásokra, amelyek a bolygó főbb változó paramétereire (neveze-


tesen a mágnesességre és a frekvenciára) reagálnak. Az üzeneteket saját szimbólumrendszerünkben kapjuk,

tükrözve

saját választott

technológiánk útját. Amikor először láttam a „Kígyót", ösztönösen úgy éreztem, hogy ez a jel jóval többet tartalmaz egyszerű üzenetnél. Kulcs lehet a kódon egyediséghez hasonló — kollektív génállományunkban ta­ pasztalható — szabálytalanságok megfejtésére. M i é r t csupán 20 vá­ lasztási lehetőséget „kódolnak" genetikai programjaink a 64 lehet­ séges egyedi párosításból? Mi a helyzet a többi 44-el? A 8. táblázat a szénalapú élet genetikai kódjának betűrendes térképe. A test min­ den egyes fizikai sejtjében megtalálható a kettős spirálú molekula, a dezoxiribonukleinsav ( = D N S ) viszonylag hosszú, összefonódott alakja. A molekula tengelye mentén számos pont helyezkedik el, ahol egyedi aminosavak létrejöttét eredményező kötés jelenhet meg. A kötés cukor formájában jelenik meg, amely kémiai „párra" lel az „A", „ C " , „ G " vagy „ U " betűvel jelzett négy lehetséges alapminta egyikében. A keletkező vegyületeket triplettkódonoknak vagy egyszerűen kódonoknak nevezzük. Úgy tűnik, túl sok van a kódonok olyan összetett kombinációi­ ból, amelyek ugyanazt az aminosavat eredményezik.

Figyelemre

méltó azonban, hogy a triplettkódonok harmadik tagja jelenleg „ke­ vésbé hangsúlyos". Mintha nem teljesen illeszkedne be a kódon-alternatívák rendszerébe. Ezen kódonok kapcsolódása rejtélyes: a 64 lehetséges egyedi kombinációból — miközben minden kódon rendel­ kezik azzal a lehetőséggel, hogy egyedi kapcsolódásokat hozzon lét­ re — csupán húsz valósul meg. Ezeket tekintjük 20 alapvető amino­ savunknak. Ez a különleges jel — a „Szakaszos Kígyó" — oldhatja meg a „kódon-rejtélyt", és magyarázhatja meg kollektív génállományunk sok más titokzatos jelenségét. A Szakaszos Kígyó tíz — változó hosszú­ ságú — részből áll, mindegyik szabálytalan ívet ír le. Bár némely ré­ sze majdnem olyan hosszú, mint egy-egy másik, még sincs két pon­ tosan azonos hosszúságú szakasza. A I I . táblázat jelzi a szakaszok méretét, az 57- ábra bal oldalán látható jelen található töréspontok szerint. A „képződmény egészéhez viszonyított %-os arány" oszló-


pa az egyes szakaszok hosszúsági aránya a jel egészéhez viszonyítva. E hosszúsági arányok vizsgálata jelenleg még nem eredményezett semmiféle felismerhető sorozatot. Töréspont azonosító

S z a k a s z mért

A képződmény

azonosító

hossza

egészéhez viszonyított

szama

%-os arany

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4,6 19,8 3,3 5,3 4,7 1,2 1.9 2,7 2,6

8,34 35,9 5,98 9,61 8,5 2,17 3,44 4, 4,71

A k ö r egészéhez

Töréspont

DNS-ben

v i s z o n y í t o t t %-os

azonosító

feltérképezett

arány

száma

előfordulási hely

2,19

I

N a g y riboszomális R N S

11.7

2

C i t o k r ó m - o x i d á z II

1 3,26

3

A d c n o z i n - t r i f o s z f a t á z 6 alegysége

15.8

4

18,05

5

18,63

6

3

URF

4

URF URF

4

19,53

7

20,83

8

U R F5

22,08

9

U R F 5/6 (a határon)

URF

5

Az 57- ábra j o b b oldalán az emberi D N S egy általánosan elfoga­ dott térképe látható, amely az alapvető aminosavak elhelyezkedését és tartományait, valamint a molekula egyéb jelentős részleteit mu­ tatja. Átszámítva a „Szakaszos Kígyó" egyes részhosszúságainak vi­ szonylagos arányait a körkörösen feltérképezett D N S ( I I . tábla harmadik oszlopa) arányaira, lehetővé válik a jel töréspontjainak „feltérképezése" a molekula vázlatával. Az 57- ábra jobb oldalán be­ karikázott számok jelzik a „találati" pontokat.


A kilenc töréspont közül az egyik a riboszomális R N S , egy má­ sik a citokróm-oxidáz II-ként ismert területet határolja be, ott van az adenozin-trifoszfatáz 6. alegysége, a fennmaradó területet az U R F (lekötetlen állású formák) 3-, 4- és 5- szakasza foglalja el. Míg mindezen helyek is jelentőségteljesek, a hat U R F - h e l y különösen izgalmas. Az U R F - p o n t o k olyan tartományokat jelölnek, amelyek esetében jelenleg az aminosavak kódolásában a D N S molekula hasz^ nálaton kívüli területeit találjuk. Ha ezek a pontok valami miatt lezá­ rulnak (eltörnek), nem jön létre a kódolás. Ha megjelennek az új aminosavakból származó új fehérjék, ezek a pontok biztosítják az „állványzatot" az új struktúrák felépítéséhez. ( V ö . a következő idé­ zettel Thotb Smaragdtábláiból: „Az ember most nem evilági fényfor­ mákba változik át" — 8. tábla.) A 3- fejezet tárgyalta annak jelentőségét, hogy az aminosavak sa­ ját, már létező formáik új kombinációit vehetik fel. Az emberi gene­ tikai kód nem teljesen használ ki minden lehetőséget. Ahhoz, hogy ezt megértsük, először is szükséges megvizsgálnunk azt a környeze­ tet, amelyben kifejezésre jut. A kulcsokat nem magában a kódban ta­ láljuk, inkább abban a környezetben, amelyben a kód kifejezésre jut. Jól alátámasztott tény, hogy az anyag egyedülálló formában nyilvá­ nul meg, amikor egy adott paraméterre — a környezetre, amelyben létezik — reagál. Ha a környezet energiája változik, az anyag kristá­ lyos megnyilvánulásának is változnia kell, hogy alkalmazkodni tud­ jon az új környezethez. Genetikai kódunk és a felismert élet egyedi energiamintákból áll, amelyek sajátságaikat a sűrű bolygó-mágneses mezők, és a viszony-


lag alacsony — megközelítőleg 8 hertzes frekvenciák — határain belül fejezik ki. Miközben a Korszakváltás paraméterei egyre hangsúlyo­ sabbá válnak

(alacsonyabb mágnesesség és magasabb földfrekven­

cia), minden egyes triplettkódon harmadik tagja rendelkezik már azzal a lehetőséggel, hogy kódjainak teljes spektrumával reagáljon. A Kor­ szakváltás új kémiai kötések megvalósulását teszi lehetővé, és újfaj­ ta aminosavakat eredményez, amennyiben az ember hajlandó még összetettebb információk befogadására. Ez az első eset, hogy egy, a D N S - t ő l látszólag független, gabo­ natáblában talált jel mutatja meg számunkra azt a genetikai „térké­ pet", ami feltünteti, hol várhatjuk a kódok új formáinak megjelené­ sét. Az idő bizonyára választ ad rá.

E L E K T R O M O S ÉS M Á G N E S E S VÁLTOZÁSOK: AZ Á R A M K Ö R F I N O M H A N G O L Á S A

A 2 0 . századi elektronika terminológiájában a kondenzátor kifeje­ zés olyan szerkezetet jelöl, ami tárolja az elektromos töltést. Egy bi­ zonyos pontig feltöltődik, majd — amint lehetséges — kiengedi a töl­ tést. Fizikailag három részből áll: két vezető felületből, amelyeket egy nem-vezető vagy dielektrotnos felület választ el egymástól. Elekt­ romossági szempontból alapjában véve a Földet hatalmas gömbkon­ denzátornak tekinthetjük. A bolygó felülete tölti be az egyik vezető szerepét, amely negatív töltésű, és a légkör részei szolgálnak pozitív töltésű tartományként, a földhöz közeli vékony levegőréteg pedig a szigetelő vagy dielektromos hatást biztosítja. A kutatók évek óta is­ merik és hasznosítják ezeket az elveket, az energiaátvitelben és né­ hány kommunikációs eszköz esetében is. Az elektronika nyelve különleges kódokat és szimbólumokat használ a kapacitancia jelölésére az alapmintákban, az áramkörterve­ zésben és a szakmai zsargonban. Érdekes módon a szimbólumok nem igazán újak, mivel megtalálhatjuk őket egyiptomi templomok falain, felbukkannak továbbá az indián fazekasok díszítéseiben, az indián szőttesek és festmények titokzatos mintáiban. Az 5 8 . ábra az elektromos kapacitás jelölésére használt ősi és mai szimbólumokat mutatja be.


Sok I I I . típusú gabonajel első látásra eltérőnek látszik; de van egy közös pontjuk, egyszerűen az itt bemutatott minták közösek bennük. Két vagy több kört látunk, amelyeket valamilyen módon li­ neáris kötelék kapcsol össze. Bár a két kör nagyon hasonló, egyikük megkülönböztető jellel rendelkezik, amely megkülönbözteti a má­ siktól. Ha az egyezményes elektronikus szimbolikát alkalmazzuk a jelekre, jellegét tekintve számos „kötés" kapacitívnak mutatkozik. Figyeljük meg az 59- ábrán a körök közti egyenes vonalú kötések mentén elrendeződő, leíró szimbólumokat. Ezen piktogramok mindegyikében van egy szembetűnő „kötés" a két kör között. E kötés egyik jellegzetessége a körök tengelye mentén elhelyezkedő párhuzamos sávok (csíkok) elrendezése. Ha a 2 0 . század egyezményes elektronikus jelrendszerét — saját szimbó­ lumtárunkat — alkalmazzuk ezekre a gabonakörökre, azok utalhat­ nak a körök közötti kapacitív kapcsolatra is. Az 5 9 . ábra „A" rajzán például a „fenti" kapacitív kör rendelkezik néhány olyan jellegze­ tességgel, amely az alsótól megkülönbözteti, noha a két kör a füg­ gőleges, vonalszerű „kötelék" révén áll kapcsolatban. Az 59- ábra „ B " és „ C " rajza úgy tűnik, szintén egyenes vonalú, és körök közti kapcsolatot mutat, anélkül azonban, hogy kiemelné a két kör közti


M o s t sem érhet bennünket igazi meglepetés, mivel e gabonakö­ rök kifejezési eszköztára továbbra is különféle tudományokban al­ kalmazott nyelvünket, szimbólumainkat és terminológiánkat tükrö­ zi. Ha valaki nem ismeri fel ezeket a nyelveket, ez azt jelenti, hogy a jelek tapasztalati körén túl jel ennek meg (vö. a bennszülöttek nem ismerik fel a vitorlákat). Valószínűleg jobban kötődnek a tapaszta­ lataikkal szorosabb kapcsolatban álló szimbólumokhoz. A gabonakörök esetében joggal feltételezhetjük, hogy mivel a je­ lek a F ö l d ö n jelennek meg, legalább egy jel a Földdel, azaz azzal a felülettel kapcsolatos, amelyen kialakulnak a gabonakörök. A követ­ kezőket tartjuk igaznak a Földdel és a jelenleg kibontakozó folya­ matokkal kapcsolatban:


— A Föld jellegében kapacitív. — Kondenzátorként elektromos töltést termel és tárol, míg nem talál egy — a töltést kiengedő — csatornát. — Történelmi ismereteink szerint a F ö l d alap-frekvenciája eddig megközelítőleg 7,8 Hz volt. Ez a szám várhatóan a 13 Hz-es kü­ szöbértékig nő. — A gyorsulás és felszabadulás ciklusának hatására a F ö l d másho­ gyan viszonyul önmagához. — A Föld tapasztalásának része, hogy — elsősorban a Napra való ráhangolódáson keresztül — más égitestekkel is rezonáns kapcsolat­ ban áll. Ahogyan a Föld a

Korszakváltás felé közeledik,

elektromos

szempontból egyre nagyobb feszültséget halmoz fel, egy bizonyos küszöbértékig. A folyamat e feszültség kisülésével teljesedik be, ek­ kor veszi kezdetét a mágneses pólusok l 8 0 fokos cseréje, melyet a Föld alapvibrációjának I 3 Hz-re való növekedése kísér. Míg a bolygó a galaktikus fotonövön halad keresztül, a nagyobb fotonsűrűség irányításával, ezen két paraméter — a mágnesesség és a frekvencia — változása új információs tartománnyal hozza rezonan­ ciába a Földgolyót, amelynek kapacitív kisülése 13 hertzes alap­ frekvencián történik. A teremtésmátrix lokális — holografikus — modelljében a Föld kapacitív áramköre önmagában véve teljes és egész rendszernek te­ kinthető. Azonban ez az egységes rendszer, maga is, egy még na­ gyobb rendszer elektromos moduljának tekinthető. A Föld kapacitív áramköre 12 tagú naprendszerünk egy modulja. Ha naprendszerün­ ket összehangolt, rezonáns áramkörnek tekintjük, azt látjuk, hogy egyes alkotóelemei megkísérlik kiegyensúlyozni a fotonövhöz ha­ sonló külső körülményeket, úgy, hogy a Nap referenciapontjával re­ zonanciában maradjanak. Feltéve, hogy érvényes e bolygóáramkörmodell, az egyes bolygóknak, melyek a nagyobb Nap-áramkör fino­ man hangolt összetevőinek tekinthetők, el kell érniük, és fenn kell tartaniuk egy-egy kapacitív értéket. így maradhatnak szilárd kapcso­ latban az áramkörön belül. Ha az egyezményes 2 0 . századi szimbó­ lumrendszert alkalmazzuk a gabonajelekre, úgy tűnik, e jelsoroza-


tok a Földnek egy másik energiatesthez — és talán önmagához — fű­ ződő jelenlegi és jövőbeli kapcsolatát mutatják be. Ugy tűnik, a Föld a rezonancia és a kapacitás csatornáin keresztül kapcsolatban áll legalább egy másik bolygóval. Ez azt is jelentheti, hogy egy-egy kapacitív kisülés különös, és rezonáns egyensúlyi pontot eredmé­ nyezhet: Korszakváltást.

A SZAKRÁLIS G E O M E T R I A : A VÁLTOZÁS SABLONJAI

A szakrális geometria ősi és titokzatos tudománya több mint tízezer éve őrzi és biztosítja — állandó, megjósolható és ismételhető minták formájában — a testünk és a teremtés kristályformái közötti kapcsolatról szóló tudást. E minták a teremtés kódjaira emlékeztet­ nek bennünket. Arra a struktúrára, amelyben az anyag ma ismert vi­ lágunkká alakul (kristályosodik). Túllépve a jelen fejezetben koráb­ ban meghatározott, átfogó kategóriák határain, e minták számos ga­ bonakörben geometrikus kódként jelennek meg. Egyiptomban, 1 4 4 kilométerre Luxor városától, a Nílus nyugati partján található egy templomkomplexum, mely nem hasonlít a Föld semmilyen más templomára. E templom korban évezredekkel megelőzi az azt beborító ősi maradványokat, a hely építészeti stílu­ sa egyedülálló, eredete ismeretlen. A templom főfalain egy sor, egy­ másba kapcsolódó körök különböző csoportjaiból álló minta látha­ tó. Két, egymást metsző kört láthatunk, melyek kölcsönösen fedik egymást. Az ősi szövegekben lejegyzett szakrális geometriában ezt az átfedési területet Vesica Piscisnek nevezik (= mandorla). A Vesica Piscis két szomszédos tapasztalati tartomány közötti „feszültség­ tartományként" képzelhető el. A szakrális tudományokban ez a fe­ szültség azt jelenti, hogy a világ különálló és eltérő jellegei — egy közös tapasztalat révén — egyensúlyra törekednek. Ez pontosan az­ zal a filozófiai választóponttal valósul meg, amelyhez sokunk sze­ rint együtt közeledünk: a Korszakváltás eseményével. Eme áhított egyensúlyt jelző szimbólum az 1 9 9 3 - a s idényben jelent meg első al­ kalommal egy gabonakörben, két egymásba kapcsolódó kör formájá­ ban ( 6 0 . ábra, j o b b oldali k é p ) .


Az említett templom falain az egyes minták 19 egymást metsző körből állnak (vagyis összetett mandorlák), és az egész mintát két, gyű­ rű formájában ábrázolt koncentrikus kör zárja körül. A legkülső köröket érintő gyűrűket a szakrális geometria tudománya zona peluáda néven is­ meri. Ez a latin kifejezés az emberi méh külső és belső falának megjelö­ lésére szolgál. A zona pelucida értelmezhető a létező férfi és női tapaszta­ latok teljességének metaforájaként is. Az ősi tanítások a minta egészét mindenütt az Elet Virágaként ismerik, és így is nevezik (28. ábra). Az Elet Virágának középpontjában található az alapvető fontos­ ságú Elet Forrása minta ( 6 1 . ábra, bal oldal). Hat „sziromból" áll. Ha gondosabban megvizsgáljuk, azt láthatjuk, hogy az egyes szirmok két ellentétes irányú görbe egyesüléséből származnak. Ó s i misztéri­ umiskolák jellemezték azzal eme „egyesített mezőket", hogy azok az ellentétes erők ismerete révén „irányítják" a világot. A teremtés — és általában véve az élet erői — kifejezetten ezen egyesülés szabályozá­ sa révén uralkodnak. Életünk mező-hálópont-mátrixában ezen erők például jelképezhetik az impulzusos elektromos és mágneses mezőket is. Ily módon az Elet For­ rása egyes virágai tekinthetők az elektromos és mágneses információ egyesülésének,

elektromágneses

energiának,

mely

az

energia­

információ-fény „kikristályosodott" mintáiban jelenik meg. Az Élet Forrása, az Elet Virágának „magja", a változás kezdete. Mag híján nem hajt ki virág. Tapasztalás nélkül nincs változás. A 6 1 . ábra jobb olda­ lán látható jel abban a formában mutatja a hatszirmú virágot, ahogyan az 1 9 9 4 nyarának végén Angliában megjelent. A szakrális geometria és a Korszakváltás szemszögéből nézve az Elet Forrása azt tükrözi, hogy jelenleg milyen szinten állunk a változás kollektív észlelésében.


A Berber Várkastélynak nevezett gabonakör talán az egyik legjelleg­ zetesebb, tagadhatatlanul geometrikus jel ( 6 2 . ábra). Az ábra kö­ zéppontjában helyezkedik el — a szakrális tudományban tetraéder­ ként ismert — négyoldalú sokszög. Az energia a legegyszerűbb pla­ tóni testet, a tetraédert használja fel, hogy általa kristályos, „szi­ lárd" anyaggá rendeződjön. E minták egyértelműen megjelennek például az ásványok világában. A Föld szerkezetének több, mint 90%-át szilícium (vagyis közönséges kvarc)

alkotja. A szilícium­

dioxid és az oxigén atomjai adott kötési rendezettséggel kapcsolód­ nak a kristályosodáshoz, és tetraéder-húrok, -láncok és -gyűrűk for­ májában jelennek meg. ( 6 3 . ábra). A tetraéder emberi testben és emberi energiarendszerben betöl­ t ö t t szerepe talán nem azonnal nyilvánvaló. A szakrális geometria ősi tudománya azonban emlékeztet rá, hogy a teremtés geometriáját éljük. Sejtosztódásunk a méhben a fogantatás pillanatától fogva pontos, előre meghatározott mintákat követ: élő geometriát! ** T i s z t a f o r m á j á b a n hegyikristály, a m e l y k ü l ö n f é l e s z í n e k b e n f o r d u l elő, a lila az a m e t i s z t , a sárga a c i t r i n , a s z ü r k é s b a r n a a f ü s t k v a r c n é v e n i s m e r t — aford.


információ formájában megjelenő Elet Forrása az egészség, a teljesség mintáját jelképezi, tapasztalatainkat a szakrális geometria ciklikus nyelvén ábrázolva. Ha ebből a nézőpontból ismét megvizsgáljuk az Elet Forrását ( 6 1 . ábra), a virág hat teljes „szirmának" mindegyike az elektromos és mágneses információ egységét jelképezi. Pontosan ez a jel bukkant fel 1991 őszén egy gabonatáblában, az angliai Hampshire megyei Winchester közelében. Ez is az elektro­ mágneses információ teljes körét, az alfát és ómegát (kezdet és a vég) jelöli; a szirmok egyik fele a bal, a fennmaradó másik fele a jobb oldalon látható.

Ha a virág minden mandorlájának egyik felét eltávolítjuk, a fennmara­ dó minta pontosan a mező egyik fele lesz; az elektromos- vagy a mágne­ ses rész. A jobb oldali — mágneses — rész a 6 5 . ábra bal oldalán látható módon jelenik meg. A Berber Várkastélynak nevezett gabonakör „emlékez­ tetőként" és jelzésként szolgál. Elektromágneses tapasztalatunk tetraé­ der-mezejének változni készülő negyedére hívja fel a figyelmet. Az óramutató járásával ellentétes irányú görbéket nem tüntették fel, így az ábra tapasztalatunk digitálisan mérhető valóságát tükröz­ ve, a mágnesesség gyengülő mezőire is utal. Minden tetraéderre „hangolt" anyag és élet a mágneses nullpont megtapasztalása felé közeledik. A 65- ábrán látható mágneses spirál bal oldalán a tetraéder má­ sodik sarkában, van egy — az óramutató járásával megegyező irányú forgást ábrázoló — különös spirál. A „fényt" sok ősi nép hagyomá-


nyaiban egy folyamatos,

több ponton megtörő nyíl vagy vonal

szimbolizálja. Az ősi tudományok megjósolták — de a modern tudomány is kezdi felismerni —, hogy

^ a fény nem egyenes vonalban terjed. A

teremtés háló örvénystruktúrájának geometriai bizonyítéka azt su­ gallja, hogy a „fény" görbék, hullámok sorozataként terjed és felépí­ tésében a kapcsolódó görbék egy nagyon különleges formáját, a loga­ ritmikus spirált követi. A mágneses spirál jobb oldalának rajzolata így görbe fény-útvonalként magyarázható, ami olyan irányban görbül, amely leginkább harmóniában van a Tejutunk középpontjának forrá­ sából sugárzó fényspirálokkal. A Föld e fényminta felé közeledik és arra törekszik, hogy amikor áthalad a fotonövként ismert elektromág­ neses tartomány „új fényén", rezonánsan kapcsolódjon az ekkor képződő alapjelekhez. A fennmaradó fekete és fehér kör szinte mindenütt a polaritás jel­ képének számít; a pozitív ( + ) és a negatív (-) oldalt jelenítik meg. Ez a négy paraméter önmagában véve is jelentősen befolyásolja a föl­ di tapasztalást, azt hogy az anyag harmadik dimenziós valóságunk­ ként ismert formákba „kristályosodjon ki", valamint az életerő méhen belüli „kristályosodásáért is ez felel". A közös nevező a tetraéder sab­ lonmintája. Ha e paraméterek figyelembe vételével újból megvizsgál­ juk a Berber Várkastély ábráját, új értelmezést kínál e jelentőségteljes, ám titokzatos jel. Üzenete a következőképp értelmezhető: Változik a mágnesesség, a fény és a bolygó polaritása (Észak [ + ] és Dél [ - ] ) , azok az alapvető paraméterek, amelyek lehetővé te­ szik, hogy a F ö l d az általunk ismert és elvárásainknak megfelelő Föld legyen. A Korszakváltás a tapasztalás olyan oldalait érinti, amelyek egy bizonyos geometriai minta hálóira és mátrixaira vannak ráhangolódva, nevezetesen a tetraéderére. Ahogyan a szilícium (a Föld több mint 98%-ban szilíciumból áll) tetraéderes kötésmintái megélik a Korszakváltást, a mátrixunkban lévő minden egyes vonás ** E z t a s z i m b ó l u m o t a b u d d h i s t a e r e d e t ű R e i k i - g y ó g y í t á s beavatásaiban is a l k a l m a z z á k — aford.


újrahangolódik, hogy rezgésével az új alapmintákhoz illeszkedjen. Testünk tetraéderes kötésmintái (az emberi forma több mint 98%ban szénből épül fel) úgy élik meg a Korszakváltást, hogy a mátri­ xunkban található egyes jellegek egyszerűen megkísérelnek rezgé­ sükkel illeszkedni a Föld rezonancia-mezőihez, ami hagyományosan az alapmintánk! Ez a mező a váltással reagál az új „ingerre", ami által megválto­ zik életünk és világunk, egy új, nagyszerűbb és magasabb szintű egyensúlyra lelve. Pontosan ezt üzenik az ősi szövegek és a világ bennszülött népei által vallott próféciák. A Berber Várkastély üzenete nagyon régi üzenet. M o s t saját tech­ nológiánk szimbolikus nyelvén jelenik meg, olyan formában, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. E konkrét jel üzenete azonban még külön mondanivalóval is bír. Lényegtelen, hogy a piktogramok, gabonakörök eredete és jelen­ tősége valaha is ismertté válik-e. Ha valamilyen okból soha senki nem találna több gabonakört, a mögöttük húzódó erők — a rezonancia-tartományokon keresztül — továbbra is hatnának világunkra. Feltéve persze, ha érvényesnek te­ kintjük a holografikus modellt, miszerint ha egyvalaki „látta", vala­ milyen szinten mind „láttuk". A szimbólumokat látták, felismerték és megértették. Ez a kollektív egésznek vált hasznára, ami a további­ akban is így lesz. Realisztikusabb előretekintéssel a minták feltehe­ tőleg továbbra is feltűnnek majd minden betakarítási idény idején, a korszak lezárulásáig. Ezek a jelek diszkréten olyan döntésmintákat keltenek föl az emberekben, amelyeknek néhányan nem is vagyunk tudatában. A piktogramok ajándékok, céljuk hogy mindenki megis­ merje őket, és mindenki tudjon róluk. A miénknél legalábbis eggyel magasabb szintű — általunk megtapasztalható — intelligencia két­ ségtelen bizonyítékai, ami velünk kommunikál, és hozzánk szól: E jelek szimbolikusan és közvetlenül hozzánk szólnak!


ÁTTEKINTÉS

•Noha a F ö l d gabonaterméseiben található szimbólumok erede­ te, mechanizmusa és jelentése vita tárgyát képezheti, három tényező bizonyos és nem tagadható: 1. A jelek száma 1 9 9 1 -ig mértani arányban növekedett. A növe­ kedés szemmel láthatóan ebben az évben érte el a csúcsértékét, azóta kevesebb, bár jóval összetettebb minta jelenik meg. 2. A minták — a láthatóan egyszerű körökből — szintén mértani arányban, lenyűgözően összetett piktogramokká fejlődtek. 3. A jelek pontosak, szándékosak és nem természetes módon jön­ nek létre. •Ha a jelek valóban üzenetet takarnak, az üzenet most sürge­ tőbbnek, határozottabbnak tűnik, mint évekkel korábban. •Ha elszigetelt jelenségként szemléljük, a gabonatáblákon — az egyes aratási idényekben — megjelenő titokzatos minták érdekesnek és különösnek tekinthetők. Ha azonban a Föld 2 0 0 0 0 0 éves kor­ szakában helyezzük el őket, a gabonakörök rejtélye egészen másféle jelentést hordoz. •A gabonakörök olyan tényeket jelentenek világunk számára, amelyek nem rejthetők többé el, és nem vonhatók kétségbe. •A gabonatáblákban felbukkanó jelek — már pusztán létezésük­ nél fogva is — információs mintákat sugároznak tudatossági mátri­ xunkba, passzív módon idézve elő a változást! •A „kódok" besorolásában két alapvető osztály kínálkozik: 1. Sejtélettani és genetikai szinten a sejtek szerkezetén belüli geometrikus kódokként felismert rezonáns minták. 2. Tudatos szinten felismerhető rezonáns minták, tudományunk szimbolikus nyelvein megjelenítve, melyek a „hiedelmek" megvál­ toztatása vévén bekövetkező, sejten belüli változásokra utalnak. A szerző által ez ideig azonosított nyelvek: 1. A szakrális geometria (a szív nyelve). 2. A genetikai kód (mind szimbolikus formában, mind a geneti­ kai kód rezonáns mintáinak alakjában).


3. Elektromos áramkörök szimbólumai. 4. Matematikai állandók grafikus ábrázolásai. 5. A Föld ősi népeinek szimbolikus nyelvei. Úgy tűnik, mindegyik kifejezési eszköztár ugyanazt a magas szin­ tű üzenetet közvetíti, az adott témákhoz külön jeleket mellékelve. Az üzenet: A 12 bolygóból álló „Naprendszer-áramkör" F ö l d ­ ember „modulja" elérte a régóta megjósolt, régóta áhított entrópia küszöbét. A Föld és az emberi forma gyorsan változik. E z t a válto­ zást már jelenleg is tapasztaljuk.


nullpont tapasztalatát érintő magyarázataink hiányosak lennének, ha nem említenénk meg egy bizonyos embert, akinek egész élete tudatosan példázza számunkra életünk legnagyszerűbb lehetőségeinek megvalósítását. Ennek az embernek élő emléke arra emlékeztet bennünket, hogy mit jelent genetikai kódjaink minden variációját teljes mértékben bekapcsolni, mégpedig azáltal, ahogyan választott életvitelünket éljük. Ez az ember emléke­ zett, és az ő emlékével mi is viszonyítási pontot kaptunk, legnagysze­ rűbb lehetőségeink mértékadó emlékeztetőjét. Közel 2 0 0 0 évvel ezelőtt egyedülálló esemény jelölte egy olyan életút kezdetét, amely örökre megváltoztatta az emberi történelem menetét, valamint, hogy az emberek miként szemlélik önmagukat és világukat. Egy különleges ember születéséről van szó, aki olyan nő méhéből származott aki szűz volt. Az eseményt kezdettől fogva szokatlan körülmények kísérték. Előre megjósolták, hogy új „csil­ lag" jelenik meg az égbolton, egy hosszú ideje várt, nagy próféta elérkezését jelezve. A hatalmon lévők féltek ettől a jeltől, és arra töre­ kedtek, hogy a megjövendölt „megváltót" megsemmisítsék: félel­ mükben csecsemők ezreit ölték meg. Minden tekintetben különös események követték egymást. A Jézusként ismert ember, Mária és J ó z s e f fia különös életének korai szakaszáról sok adat maradt ránk. A zsinagóga vénei az ifjú Jézust nagyon felvilágosodottnak tartot-


ták az írások magyarázatában, és azok mindennapi életre vonatkozó alkalmazásában. A Jézus fiatalkoráról szóló legjobb feljegyzések a mai napig is a bibliai szövegekben találhatók. Jézus ifjúkora évszá­ zadok óta vita tárgyát képezi, és a Holt-tengeri Tekercsek I 9 4 7 - e s felfedezése és rákövetkező lefordítása majdnem mindenben megerő­ sítette a Bibliát, az Ószövetség egyes fejezeteinek kivételével. Ma a bibliai források őrzik és tolmácsolják számunkra Jézus életét, vala­ mint tanításait. Jézus életének eseményeit dokumentálták — bár a sok fordítás folytán valamilyen szinten eltorzult formában — az általánosan elfo­ gadott forrásokban egészen 12 éves koráig, amely ponton csaknem az összes bibliai forrás megszakad a további mintegy 18 év vonatko­ zásában. A források 30 éves korában említik ismét, amikor nagy nyilvánosság előtt újra kezdi tanítói és gyógyítói tevékenységét. N o ­ ha a bibliai szövegek jelenlegi formájából hiányoznak az ezt megelő­ ző események, elképzelhető, hogy Jézus „hiányzó 18 évét" rögzítet­ ték a Biblia korábbi változataiban, mielőtt még Kr. u. 325-ben a Nagy Konstantin-féle niceai zsinat az eredeti bibliai szövegeket átalakította. Ekkor ugyanis számos jelentős bibliai forrást töröltek, és a fenn­ maradó könyveket — a modern Biblia jelenleg ismert formájában — újrarendezték. Egyes feljegyzések még arról is említést tesznek, hogy ezek a törölt könyvek, melyeket az alexandriai Nagy Könyvtár­ ban tároltak, az épület Kr. u. 3 89-ben bekövetkezett leégésekor vesztek oda. A Jézus üzenetére és életére vonatkozó utalások azon­ ban oly jelentősek voltak, hogy feljegyezték, és más jelentősebb könyvtárakban is őrizték azokat. így értékes ismereteket őriztek meg e figyelemre méltó ember életére, tanításaira, utazásaira és cél­ jára vonatkozóan. A Kasmíri terület közelében

elterülő Leh váro­

sában található Dzsemez-kolostorban feljegyzéseket találhatunk egy szent földekről érkezett nagy prófétáról. Azt jegyezték fel róla, hogy elsőként sajátította el és tanulmányozta Buddha, Krisna és R á ­ ma tanításait. A próféta életét részletező feljegyzések eredeti


nyai ma Lhászában ( T i b e t ) maradtak fenn. Ehiszának hívták, végig­ utazta Indiát, Kínát, Tibetet, Perzsiát és Egyiptomot, mielőtt 30 éves korában visszatért izraeli otthonába, kijelentve, hogy „Atyám és én most egyek vagyunk". A tibeti feljegyzések szerint az utazások és tanulmányok 18 évig tartottak. Jézus legkézzelfoghatóbb, máig fennmaradt bizonyítékának vél­ hetően egy temetési lepelbe „égett" képmás maradványait tekinthet­ jük. Úgy tartják, megfeszítését követően ebbe a szőttesbe csavarták Jézus Krisztus testét. Az olaszországi Torinóban őrzött torinói lepel (66. ábra) vászonból készült, 4 , 3 6 m hosszú, 1 , 1 0 m széles, valódi­ sága évszázadok óta viták, kétkedések tárgya.

1 9 7 8 októberében, a Los Alamos-i Országos Laboratórium (Egyesült

Államok)

kutatóinak

egy

csoportja

Ray

Rodgers

vezetésével bebizonyította, hogy a leplen látható képmás fényképnegatívnak felel meg. Azt is megállapították, hogy a szövet nem fes­ tett, és nem színezett. Meg nem magyarázható módon a képmás szó szerint beleégett a vászonanyagba a lepel belsejéből eredő nagy erősségű elektromágneses sugárzás villanásának eredményeképpen. A lepel részletei pontról pontra összevágnak — a csuklók, a lábak, a has és a


fej sebeinek típusát és elhelyezkedését illetően — Krisztus testének bibliai leírásával. Ray Rodgers és kutatócsoportja végkövetkeztetése az, hogy a to­ rinói lepel valóban Jézus testének hiteles képmását őrizte meg közel 2 0 0 0 évvel ezelőttről, egy máig sem tisztázott erőteljes biokémiai sugárzás révén. Más vallásos szövegek egy „fehér próféta" látogatásáról tesznek említést a 18 „elveszett évnek" megfeleltethető időszakban. A pró­ féta üzenete nagyon hasonló ahhoz, amit Jézus adott át követőinek, miután (keresztre feszítését követően) ismét megjelent nekik. Szá­ mos indián hagyomány például közvetlenül az ősi esszénusok ha­ gyományaiból eredezteti hiedelemrendszere gyökereit. Mind Észak-, mind Dél-Amerikában történetek maradtak fenn szájhagyomány út­ ján egy együttérzést, és minden élet tiszteletét hirdető szakállas, esszénus prófétáról, aki keletről érkezett. A hopi indiánok hagyomá­ nyaiban például e próféta üzenete legjobban az emlékeztető szöve­ gekben jelenik meg: Adj szeretetet minden dolognak, a hegyeknek, áfáknak és a szikláknak, mert egy a Szellem, bár sok a kacsina. A

M E D I T Á C I Ó K

A

H O P I

I N D I Á N O K K A L

C.

N Y O M Á N .

Számos ilyen hagyomány szerint ez a próféta megígérte, hogy e nagy tapasztalati ciklus lezárulásának táján visszatér az Atyától való üzenettel. A hopi prófécia „Bahana", a fehér testvér történetét be­ széli el, aki megígérte, hogy visszatér azokhoz, akiket élete során ta­ nított. Azt tartják, ő lesz a „megtisztító", valamint hogy megkíméli a pusztulástól azokat, akik megtartják a hopik Béke-útját. A M o r m o n Könyv azon alapszik, hogy Jézus Észak- és Dél-Ame­ rikában is járt, és hogy tanításai a nyugati égtájon is biztos gyökeret vertek, nem csupán szülőföldjén. 3 0 . születésnapján a Názáreti Jézusként ismert ember újra feltű­ nik a feljegyzésekben, amint Keresztelő János megkereszteli. Úgy ír­ ják, hogy János — előre látva Jézus messiási szerepét — e szavakkal szólt követőihez:


Amint Jézus ahhoz a folyóhoz közeledett, ahol János keresz­ telt, János azonnal felismerte őt, és így szólt hozzá: „Nékem kell ál­ talad megkeresztelkednem, és te jössz^én hoznám?" Jézus így válaszolt: „Le­ gyen úgy, most!" Jézus a megkeresztelését követő években vált ismertté tanításai­ ról,

és

feltehetően

„csodás"

gyógyításairól,

kinyilatkoztatásáról.

Egyesek — akik féltek üzenetétől —, de igazságával szemben nem volt elég erejük ahhoz, hogy elhallgattassák, halálát kívánták. Tanításai­ nak megsemmisítését célozva, a Názáreti Jézust a római Poncius Pi­ látus helytartósága idején feszítették keresztre, i. sz. 3 3-ban. A halá­ lát szorgalmazók ironikus módon éppen az ellenkező hatást érték el. Elhallgattatására törekedve keresztre feszítették, amivel valójában még biztosabban rögzítették Jézus tanításait és életét az emberiség emlékezetébe. Jézus azzal, hogy három nappal „kivégzését" követő­ en mennybe szállt (feltámadt), látszólagos halálán és az erre emlé­ keztető félelmen túl nyúló újjászületésről, és az örök életről tett ta­ núbizonyságot. Feltámadása révén egy olyan folyamatot is bemutatott, amit je­ len korunkban minden ember megtapasztalhat. A F ö l d feltámadását: a Korszakváltást. T ö r t é n e t i szempontból a „Krisztus" szó a Názáreti Jézus Krisz­ tus megjelölésére szolgál, noha más magasan fejlett „mintalények" — más Krisztusok — jártak már Jézus előtt is a Földön, évezredekkel ko­ rábban. A Názáreti Jézust az különbözteti meg a többiektől, hogy a korábbi Krisztusok egy fajra vagy törzsre sajátosan jellemző, megvilá­ gosult lényekként jelentek meg. Buddha, Ekhnaton, Síva, Gogyeng Szowuhti mindannyian magokat vetettek el az emberi tudatban, egyengették az utat egy jövőbeli időre felkészülve, az emberi élet új­ szerű megnyilvánulására

várva.

E

változással

kapcsolatban

mind

utaltak egy jelentős hírvivőre, arra a Krisztusra, aki az emberiség


egészéhez szól majd, fajtól, földrajzi helyzettől vagy törzstől füg­ getlenül. Ez a hírnök lett az egyetemes „mintalény", Egyetemes Krisztusunk. Az Egyetemes Krisztus üzenete az emlékezés, az emberi sors és annak célja volt. A „Krisztus" kifejezés e könyvben minde­ nütt a Názáreti Jézusra utal. Jézus Krisztus rövid élete során bemu­ tatott képességei — szándéka szerint — reményeinkről és lehetősége­ inkről szóltak. Túllépnek azokon az — elválasztottságon, megkülön­ böztetésen, szabályokon és dogmákon alapuló — vallási elveken és tanításokon, amelyek később alakultak ki eredeti tanításainak eltor­ zult változataiból. Üzenet minden — ma élő vagy múltban élt — em­ ber számára, mely lehetőségeinkre emlékeztet bennünket minden élet szentsége révén.

KRISZTUS AJÁNDÉKA A FÖLDNEK

Az ajándék, amelyet Krisztus adott a Földnek, formailag üzenet volt, minden ember számára. Egy üzenet, amelyet élettapasztalata által adott át és rögzített. M í g a korábbi Krisztusok mindegyikének hasonló üzenete volt, és szolgálhattak volna Egyetemes Krisztus­ ként, Jézus lett az Univerzális Krisztus, azon tudatos döntése által, hogy oly módon lép ebbe a világba, amelyet mi is megértünk: em­ berként születik meg, anyaméhből. így bizonyított, ugyanazon para­ méterek k ö z ö t t születve és élve, mint a körülötte lévők, kizárólag hitére támaszkodva, minden egyéb isteni eszköz nélkül. Jézus korá­ nak életét élte, korának embereivel állt kapcsolatban, kitanult egy ügyességet igénylő szakmát, jártas volt a gazdasági életben, étellel élt és a körülötte lévők otthonaiban aludt. Egyes bizonyítékok arra utalnak, hogy házas is volt, és legalább egy leánygyermek apja. Élete bizonyította, hogy semmivel sem birtokol többet, mint bárki más, kivéve természetének és lehetőségeinek ismeretét. E két — minden ember számára elérhető — igen hatékony eszköz felhasználásával ké­ pes volt változást előidézni önmagában, a körülötte levő világban, és végül túllépni e világ vélt korlátait. Eszközei a „döntés" és „szabad akarat" ajándékai voltak.


Ősi emlékezetünkbe rögzült az a hiedelem, hogy Jézus az embe­ riség „bűneiért" halt meg. Azt tanítják, hogy néhány titokzatos fo­ lyamat révén, amelyet csak kevesen ismernek, Jézus kereszthalála megváltásként szolgál az egész emberiség számára, és e megváltásnak köszönhetően minden embernek lehetősége nyílik arra, hogy tökéle­ tesebb lényként lépjen nyomdokaiba. Ez a rejtély alapja, egyben a kulcs ahhoz, hogyan hozható összefüggésbe Jézus ajándéka a F ö l d nullpont-élményével. Jézus nem a Föld vagy a Földön élő emberek bűneiért halt meg. Jézus egyáltalán nem halt meg! Ha meghalt volna, elveszett volna az üzenet. Jézus Krisztus az újjászületés ismeretét rögzítette a Feltá­ madás révén — egy, a halál üzenetétől igencsak különböző üzenetet. Ám korának azon tagjai számára, akik nem ismerték vagy nem értet­ ték, hogy mi történik, úgy tűnhetett, mintha Jézus halálát a halálból való feltámadása követné. Jézus bemutatta, hogy életvitelének megvá­ lasztásával és szabad akarata révén — melyet ennek megvalósítása érde­ kében használt fel — olyan tudatállapottá vált, amelyben túllépett a betegség és halál korlátain. Mások jelenlétében bizonyította, hogy semmilyen tapasztalat nem veheti el az élet ajándékát olyan ember­ től, aki úgy döntött, tökéletesen elfogadja azt. Ha ugyanis tökélete­ sen elfogadjuk az életet, emberi mivoltunk minden lehetőségének felhasználását erősítjük meg. Jézust azért feszítették keresztre, mert a F ö l d tudatossága meg­ engedte ezt, a szeretet hatalmáról szóló üzenetével szemben tanúsí­ tott türelmetlenség eredményeképpen. Ártatlan emberekhez j ö t t el, hogy a beteljesedés eszközeit adja át nekik. Oly nagyon szerette őket, hogy miattuk sűrűbb anyagi formába ereszkedett le, hogy saját beteljesedésük felé vezesse őket; és pontosan ezek az emberek szol­ gáltak az elkövetkező események díszleteiként. Tudatlanságukban épp

azok

rögzítették

pecséttel

emlékezetünkbe

szeretetének,

együttérzésének és megbocsátásának üzenetét, akik meg akarták öl­ ni, így ezek az üzenetek ma is elérhetőek. Jézus eme kortársai szá­ mára a döntés és a szabad akarat eszközei félelemként, bűnösség­ ként és egóként nyilvánultak meg, de ezek az emberek mintegy


katalizátorként

hatottak, hogy Jézus továbbadhassa üzenetét. Jé­

zus keresztre feszítése vévén bizonyította, hogy nem létezik „halál", csupán megnyilvánulási formánk megváltozásáról van szó. Ezt a fi­ zikusok ma „állapotváltozásnak" neveznék. Jézus teljes egészként, gyógyultan és nagyon is élőén jelent meg ismét. Feltámadott lény­ ként tökéletes rezonanciában volt a teremtés egy magasabb megnyil­ vánulási formájával. Legvalódibb természetünkre emlékeztetett ben­ nünket, nevezetesen, hogy a Fény angyalai vagyunk. Jézus Krisztus ajándéka az volt a világ számára, hogy tudatossá­ gát szilárdan rögzítette kora emberiségének tudatmátrixába (ezzel egyszersmind a jövendő korokéba i s ) . Emberi születése és életta­ pasztalata által mások is meglátták Jézus Krisztus szeretetét saját életükben, megérezték és megtapasztalták azt. Keresztre feszítése és rákövetkező feltámadása akkor és ma is élő hidat képeznek a mindenna­ pi tapasztalás hálói, és a mátrix egy jóval magasabb megnyilvánulási formája (tapasztalási áramköre), a Krisztus-tudat lehetőségét ma­ gában hordozó mátrixforma között. Jézus — a döntés és szabad akarat oly módon való felhasználásá­ val, ahogyan ő irányította életét — azt bizonyította, hogy bármely hálóval való rezonancia nem csupán lehetséges, de elviselhető is. Lépcsőfokként élte le az emberi életet a tökéletes erővel felruházott emberhez vezető lépcsőn. Krisztus bizonyította továbbá, hogy a te­ remtés maga nem ítélkezik az emberek döntéséből és szabad akara­ tának felhasználásából fakadó cselekedetek vagy tettek felett. Nincs olyan nap, amikor a „bűn" súlya megakadályozhatna egy embert ab­ ban,

hogy

magasabb

szintű

megnyilvánulási

formába,

vagyis

a

„mennyországba" jusson. Dönthetünk, és döntésünknek következ­ ménye van, amely életünk mintáiban rajzolódik ki, és tapasztalá­ sunkban tükröződik. Bármely történelmi korszakot tekintjük is, a korlátok legjelentősebb tényezője feltehetően bennünk keresendő, és abban, hogy döntéseink következményei révén miként ítéljük meg önmagunkat.

** A k a t a l i z á t o r v e g y t a n i d e f i n í c i ó j a : o l y a n anyag, a m i e l ő s e g í t i egy k é m i a i re­ a k c i ó l e f o l y á s á t , de saját m a g a n e m v e s z r é s z t b e n n e —

aford.


Az ősi és bennszülött hagyományok szintén emlékeztetnek rá, hogy mi határozzuk meg sorsunkat. Mi döntjük el, miként és mi­ lyen szinten fejlődünk, mikor lépünk túl korlátaink illúzióin, és mi­ kor érkezünk el az ezeken túli szabadság világába. Mi teremtjük meg lehetőségeinket, és mi választjuk meg saját útjainkat, ahelyett, hogy valamilyen „szabályozó lények" csoportja által lefektetett terv szerint élnénk. Természetesen a különösen fej­ lett lények, vezetők és Felemelkedett Mesterek mindvégig itt vannak életünk során. Emlékeznünk kell azonban, hogy utazásunk elsődle­ ges eszköze maga az életünk. Mindennapi döntéseink szerves részét képezik ennek az eszköznek. M i t érzünk magunkról? Mi a vélemé­ nyünk másokról? Hogyan kezelünk másokat mindennapi kapcsola­ tainkban; az utcán, a boltokban vagy munkahelyünkön? E b b ő l a né­ zőpontból

feltehetően

nemigen

foglalkozunk

egyes

döntéseink

eredményével annyira, hogy felismerjük: minden döntésünkben ott rejtőzik életünk uralmának lehetősége. Gazdag és változatos tapasz­ talatok révén határozzuk meg, meddig fejlődünk. Az, hogy dönté­ sünk szerint miként viselkedünk kívül, tükrözi, hogy belül milyen fokú rezonanciát valósítottunk meg az együttérzés és az ítélkezés-mentesség magasabb szintű hálóinak irányában. Eletünk arra emlékeztet bennünket, miképpen „kapcsoljuk ki" a gyűlölet, félelem és elválasztottság régi hálóit, amik évezredes kor­ szakok során emlékezetünkbe rögzült törvények, szabályok, dogmák formájában megnyilvánuló hiedelmeinket táplálják. Ha figyelembe vesszük a megnyilvánulási forma új lehetőségeit, „eldobjuk" azokat a régi programokat, amik nincsenek hasznunkra többé ( 6 7 . ábra). A régi minták „elvetése" abban nyilvánulhat meg, hogy pozitív válto­ zásokat fogadunk el, nyitottak vagyunk új eszmékre és elvekre. Ha hajlandóak vagyunk megváltoztatni egy régi mintát, amely nem szolgál többé minket, cserébe lehetőséget kapunk, hogy valami újat teremtsünk, és kitöltsük az űrt. Amennyiben képesek vagyunk életben hagyni az új mintákat, annyiban erősödik az újjal való kapcsolatunk. Ezek az „új tudás" jelei. Gondolataink, hiedelmeink, és azok kifeje­ zésének minősége a változás eszközei, a „Krisztus-tudat" hálóihoz szolgáló kulcsok.


6~j. ábra — Adélét hiedelmei és gondolatai azok az^eszközök, melyek segítségével kikapcsolhatjuk a régi értékeket és hiedelemrendszereket hordozó hálókat. Így új, a Föld fejlődésének — a Krisztus-tudat háló­ inak — energiájával összhangban lévő tudásmagokat ültethetünk a mátrixba.

Jézus Krisztus e lehetőség-hálókon „rögzítette" azt a hidat, amin keresztül mostani életünkben könnyebben hozzáférhetünk eh­ hez az információhoz. Ezen energetikai híd felépítését szolgálta Krisztus földi megtestesülése, élete, keresztre feszítése és feltáma­ dása közel 2 OOO évvel ezelőtt. Ez volt Jézus ajándéka, örök életről szóló üzenetünk: emlékezte­ tett rá, hogy milyen gondolatok, érzések és érzelmek hasznosak mindennapi életvitelünkben, és hogy tudatosan használjuk fel aka­ ratunkat, szándékunkat, valamint imáinkat. Ez a tudatossági állapot úgy rögzül, hogy szándékosan megváltoztatjuk nézőpontunk fóku­ szát,

molekuláris

változásokat

eredményezve

testünkben,

hogy

nagyszerűbb megnyilvánulási formát vehessünk fel. E z t a vibrációs tudat-technológiát hívjuk jeltámadásnak. Jézus olyan világnak kínálta igazságát, amely nem fogadta azt nyíltan, így rögzítette az isteni tu­ dást, hidat vert a régitől az újig, a földi Krisztus-tudat megvalósítá­ sáig. Mi ezt a Feltámadást életünk döntéseiben éljük meg.


JÉZUS

ÜZENETÉNEK

IDŐZÍTÉSE

Jézus Krisztus élő példája és tanításai révén minden ember szá­ mára viszonyítási alapot biztosított, az egy életen belül átélhető megnyilvánulási forma lehetőségeire emlékeztetve. Ajándéka a re­ mény, az emlékezés és a szeretet erejének üzenete volt. Kétkedés, hi­ tetlenség, félelem és visszautasítás fogadta. Amellett, hogy Krisztus üzenetét már életében sem értették meg, tanításainak magyarázatai ma támadások és viták tárgyát képezik. Különösen igaz azoknak az esetében, akik az ősi bibliai szövegek modern magyarázataira tá­ maszkodnak. Amint a történészek és tudósok is tisztában vannak vele, a bibliai szövegek modern változatai hézagosak, és hiányos is­ mereteket közölnek egy teljes és gazdag hagyományból. A ma ismert bibliai szövegeket bizonyos esetekben évszázad okkal a valós esemé­ nyeket követően jegyezték fel. Bár olykor hozzáférhetünk a bizo­ nyos esetekben jóval teljesebb változatokhoz, számos ősi szöveg kü­ lönféle okokból továbbra sem áll a mai kutatók rendelkezésére. A Holt-tengeri Tekercseket például feltárták, restaurálták és le­ fordították. Ma bírósági példák bizonyítják, hogy számos tekercs „elzárva" maradt a nagyközönség elől, így csupán kiválasztott keve­ sek férhetnek csak hozzájuk. 1 9 9 3 nyarán a jeruzsálemi bíróság egy különösen jelentős szöveg szabadalmi jogát — a 2 0 0 0 éves M M T tekercsről van szó — Elisha Qimronnak (Negevi Ben Gurion Egye­ tem) ítélte oda. Ha nem ismerhetjük meg ezeket a tekercseket és más szövegeket, például Hénokh könyvét, a Protevangeliont, Krisz­ tus és Abgár levelezését, Nikodémusz, a Laodiceaiaknak írott levele­ it, az apostoli hitvallást, a Philippibeliekhez, a Philadelphiaiakhoz, a Rómaiakhoz, a Tralliánusokhoz írt leveleket, valamint Heródes és Pilátus, Hermász és a Magnéziabeliek leveleit, úgy tűnik, Krisztus tanításainak valódi feljegyzései is hozzáférhetetlenek maradnak. Bár Jézus üzenetének valódi szavai talán nem láthatók közvetle­ nül, a Krisztus élete által rögzített fényminták és vibráció elérhető, és hozzáférhető azok számára, akik úgy döntenek, hogy engedik ma­ gukat rezonanciába kerülni Krisztus igazságainak emlékével. M i é r t jelent meg Krisztus akkor, és úgy, ahogyan? Mi volt Krisztus célja?


Sikerrel járt? Krisztus földi megjelenésének vázlatos áttekintése a korszak egész hosszával és születésének földrajzi helyével kapcsolat­ ban bepillantást biztosít megjelenésének időzítését illetően. A F ö l d ma egy közel 2 0 0 0 0 0 éves korszak beteljesedését éli meg. Azt, hogy Krisztus 2 0 0 0 évvel ezelőttre időzítette születését, más módon úgy jellemezhetjük, hogy 2 0 0 0 évvel e korszak vége (Kr. u. 2 0 0 0 ) előtt következett be. Ha tehát egy 2 0 0 0 0 0 éves korszak lezárulása előtt 2 0 0 0 évvel történik egy esemény, akkor a korszak megközelítőleg 99%-a, vagyis 1 9 8 0 0 0 éve már letelt ( 6 8 . ábra). Figyeljük meg, hogy a korszak­ nak mekkora része esik a Krisztus születését jelölő ,,0" pont bal ol­ dalára. Földi megtestesülésének az volt a célja, hogy emlékeztetőül szolgáljon a jelen fejlődési és változási folyamatok idejére. Miután a korszak 99%-a letelt, úgy érezte, ez az időpont alkalmas rá, hogy emlékeztesse az embereket. Ha túlságosan korán érkezett volna, nem értették volna meg az üzenetet. Ha pedig túlságosan későn, nem lett volna ideje tudatosságunknak, hogy tanításait feldolgozza.

A bolygó korszakaival összefüggésben a földi mágneses mezők viszonylagos erőssége és elhelyezkedése még egy jelzést kínál Jézus születésének időzítésével kapcsolatban. Emlékezhetünk, hogy a vál­ tozás számára általában véve jobb lehetőségeket teremt a viszonylag


gyenge mágnesesség, míg az erősebb mágnesesség az interferencia közbenső tárolóit nyújtja, és kevesebb lehetőséget biztosít a válto­ zásra. Az I. fejezet 1 0 . ábrája azt jelzi, hogy Jézus olyan időszakot választott üzenete átadására, amikor viszonylag magas volt a boly­ gó-mágnesesség. Miért? Miért nem választott olyan történelmi idő­ szakot, amikor a Föld nyitott lett volna, és elfogadta volna ajándé­ kát, a remény üzenetét? M i é r t döntött úgy, hogy a Közel-Keleten rögzíti üzenetét? E kérdések megválaszolásához szükséges

újra megvizsgálnunk

Krisztus Földre érkezésének célját. Elete volt az ajándék, az igazság, amit egy üzenetével nem rokonszenvező világgal szemben élt meg. Ahhoz, hogy üzenetét szilárdan rögzíthesse, fontos volt, hogy oly módon bizonyítsa igazságának, hitének erejét, a Föld iránti szerete­ tét, ami mindenképp figyelmet kelt abban a korban. Ellenzőinek fé­ lelemből eredő cselekedeteit használta fel üzenete megerősítésére. Amikor ellenségei a próbatételt erőltették, cselekedeteik azt bizo­ nyították, hogy Jézus Krisztus üzenete érvényes. Éppen az ellenke­ zőjét érték el, mint amit akartak — hogy a halál által elhallgattassák. Ha üzenetét egy elfogadással és engedékenységgel teli, gyenge bolygó-mágnesességgel rendelkező világnak adta volna át, az üze­ netnek nem lett volna sem ereje, sem tartóssága. Bár a Föld alapvetően magas mágneses értékekkel rendelkezett, a bolygó-mágnesesség szintvonalas térképe érdekes módon azt jelzi, hogy a Közel-Kelet viszonylag alacsony mágnesességgel bírt (lásd I. fejezet, I I . ábra). Ezen paraméterek összesített hatása a követke­ zőkben látható: Jézus Krisztus egyetemes „mintalényként" a lehető legjobb tör­ ténelmi kort és földrajzi helyet választotta a Földön üzenete átadá­ sára, ahol magas volt a népsűrűség, viszonylag nyitottak voltak az emberek az új eszmék befogadására, és viszonylag alacsony volt a mágnesesség. Jézus tudta, hogy ezek a körülmények emberként megpecsételik sorsát, míg üzenetét az emberi mátrixban rögzíti. Úgy tűnik, egy általános, az emberi tudatosság fejlődési természe­ tére vonatkozó feltevésről van szó. A feltevés az, hogy a tudatosodás többé-kevésbé egységesen, időben lineárisan (egyenes vonalú módon)


megy végbe. Vagyis annak ellenére, hogy az egyes népcsoportok nem minden egyede érkezik el a megértésnek ugyanarra a szintjére, az em­ beriség tudatossága mégis egységes egészként fejlődhet. Amikor a „mintalények" fejlődésünk mérföldköveinél rögzítet­ ték a szétválasztottság nélküli egység elvét, különböző impulzusok keletkeztek memóriagörbénkben. A tudatos fejlődés, amit a követ­ kező tudatossági szintre való áthangolódáshoz szükséges gondola­ tok kritikus tömege határoz meg, természetében inkább mértani, mint számtani (egyenes) arányban fejlődik. A folyamat — úgy tűnik — hosszú korszakokon át tart, majd hirtelen és váratlanul erőtelje­ sebben érzékelhető a fogalmak és gondolatok fejlődésében. Az összetett tudatosság jelenleg oly gyorsan fejlődik, hogy újra meg kellene vizsgálnunk azokat az ősi próféciákat, amelyek megjósolják, hogy a kiválasztott emberek egy új valóságban élik majd át a Kor­ szakváltást. Minden ember, aki a Föld mágneses mezőinek burkában él, a Korszakváltás idején megtapasztalja a dimenzióváltás folyama­ tát — bibliai kifejezéssel élve a Feltámadást és a Mennybemenetelt. Mindenki dönthet majd, miként éli át: tudatosan vagy tudattalanul, ébren vagy álomban. Krisztus ezt az üzenetet, valamint a tudatos feltámadás és mennybemenetel eszközeit adta át a világnak.

A BŰN

MÍTOSZA

A F ö l d mátrix-memóriájába rögzült az a hiedelem, hogy minden, a fizikai tapasztalat lehetőségével megáldott ember alacsonyabb spi­ rituális fejlődési szintről indul. E z t annak tulajdonítják, hogy „le­ zuhantunk" egy jóval fejlettebb tudatszintről. A „bűn" kifejezés a korábbi kegyelmi állapot elveszítéséhez vezető életfontosságú dön­ téseket jelenti. M í g modern szövegek a bűnt „egy vallási vagy morá­ lis törvény megszegéseként" határozzák meg, az ősi szövegek egy­ szerűen „elválasztottságként" utalnak rá. Földi tapasztalatunk mágneses sűrűségének és az alacsony frek­ venciáknak köszönhetően

, egyfajta el-

választottságot érezhettünk minden „megérkezésünk" előtt megis­ mert dologtól. Ebből a nézőpontból a „bűn" egészen másnak te-


kinthető, mint modern kori meghatározása, ami törvények megsze­ gésének tartja. Az „elválasztottság" szemszögéből nincs túl sok ér­ telme annak az alapelvnek, mely szerint spirituális szempontból születésünktől fogva alacsonyabb rendű lények sorsára rendeltet­ tünk volna. A történelem során arra idomították az embereket, egyénenként és közösen, hogy életünk rossz cselekedeteiről számot adjunk Te­ remtőnk színe előtt és megszabaduljunk azoktól. Emellett azt ver­ ték a fejünkbe, hogy számunkra elérhetetlen az a spirituális szint, amelyről egyetemes „mintalényünk" tanúbizonyságot tett. A ránk maradt ősi szövegek, az esszénusok és az indiánok szóbeli hagyo­ mányai révén viszont egészen másféle rálátást nyerünk az^életre. Részleges összegzését közlöm azoknak az általános téves értelmezéseknek, amelyek az eredeti tanítások torzulásain keresztül fennmaradtak: • Bűnbe születünk, és a földi tapasztalat lehetőségei állnak ren­ delkezésünkre, hogy megváltsuk magunkat Teremtőnk előtt. Megközelíthetjük, de soha el nem érhetjük az Egyetemes Krisztus fejlődési szintjét. • Bukott angyalok vagyunk, születésünktől fogva hibásak, mert a földi tapasztalásba születtünk. • Mivel bukottak vagyunk, közvetítőre van szükségünk, valakire, aki a mi nevünkben cselekszik, hogy közbenjárjon értünk Te­ remtőnknél. • Elet-tervünk, életcélunk számunkra örök rejtély. Sorsunk út­ ját egy olyan cél határozza meg előre, amelyet képtelenek va­ gyunk megérteni. Ma, amikor közel járunk e korszak lezárultához, az emberek pél­ dátlan számban fordulnak el az ilyen torzulásokon alapuló „hagyo­ mányos" hiedelemrendszerektől. Bár az okok egyénenként változ­ hatnak, általában minden ember saját tapasztalatán keresztül fedezi fel, hogy a viszonylag újkeletű, félelmeken, szertartásokon és dog­ mákon alapuló vallások nem biztosítanak eszközöket azon kihívá­ sok kezelésére, amelyekkel napi szinten kénytelenek szembesülni. A „hagyományos" hiedelmek nem segítik őket, amikor a Korszakváltás változó energiájával együtt járó példátlan kihívásokkal szembenéz-


nek: saját félelmeikkel, „hibás" kapcsolataikkal és soha azelőtt nem tapasztalt érzelmi hullámzásukkal. A torzulásokon alapuló hiede­ lemrendszerek nem elégíthetik ki az igényeiket, mert mind abban az alapvető tévhitben gyökereznek, miszerint tehetetlenek és erőtlenek vagyunk — képtelenek arra, hogy befolyásoljuk a bennünk vagy a külvilágban zajló események kimenetelét. E korszak záró éveiben ezért keresik oly sokan belső érzéseik még jelentősebb kifejezési formáit. Az útkeresés a Föld ősi, benn­ szülött, és (Nyugaton) elfelejtett népeinek nem hagyományos hie­ delemrendszereihez vezeti őket. A megnyilvánulási formák változ­ hatnak, de a folytonosság háttérben húzódó szálai ma inkább az ősi hagyományokban és Egyetemes Krisztusunk valódi tanításaiban ta­ lálhatók, mint a ma hozzáférhető, fordított és töredékes szövegek magyarázataiban. Ezen igazságfonalak közt, melyek megtalálhatók az egyiptomi, indián, buddhista, tibeti, esszénus, őskeresztény és egyéb misztériumiskolák hagyományaiban, a következő alapelveket fedezhetjük fel: • Részei vagyunk mindannak, amit látunk. Lehetőségünk van rá, hogy harmóniában éljünk a világgal, ahelyett, hogy uralkod­ nánk rajta és szabályoznánk. • T ö b b e k vagyunk „bukott angyaloknál". Saját döntésünk révén érkeztünk erre a világra, amikor tudatosan úgy választottunk, hogy egy meghatározott időszakra a földi tapasztalatba merü­ lünk. • Különlegesen fejlett, erőteljes lények vagyunk, saját magunk urai; gondolati, érzés- és hiedelem-mintáinkat mi teremtjük meg, és mi tapasztaljuk ezek következményeit. • Közvetlenül hozzáférhetünk a teremtéshez önmagunk révén. „Szikrái" vagyunk a létünkért felelős isteni teremtő értelemnek. Egyenlők vagyunk és voltunk mindig is angyali alakmásainkkal, és mindenki annak is tart minket, kivéve saját magunkat. Valójában mi vagyunk világaink teremtői, és így része mindannak, amit látunk, és ami valaha is létezett. Mi vagyunk az alfa és az ómega — a kezdet


és a vég; minden csírájában létező lehetőség, mely csak arra az alka­ lomra vár, hogy gondolatainkként, érzelmeinkként és döntéseink­ ként összeálljon.

Külső templomaink, külső hálózataink, külső hálóink és kívülről jövő irányításunk ideje lassan lejár. Sokak számára a belső tudás át­ élése megvilágítást nyert a régiek nyelvén kétezer évvel ezelőtt, vagy talán már korábban is. Tudásunk emlékeztet bennünket arra, hogy egy nagyon kifinomult egység — egy szakrális házasság — megnyilvánu­ lási formájaként élünk, amely a Föld elemei és egy irányítható nem­ fizikai erő között köttetett. E z t az erőt nevezzük „Szellemnek". Az egyik, talán legmegdöbbentőbb esszénus szöveg, ami újradefiniálja érvényességét, az érzések, a gondolatok és az emberi test fiziológiá­ jának kapcsolatáról szól:

i

l

Ez az esszénus szöveg pontosan arra a békére utal, amit vilá­ gunkban és testünkben keresünk. Az együttérzés gondolat-, érzésés érzelem-minőségként határozható meg. Az együttérzés minden­ napi életünk során bizonyítható viselkedésünk minőségével. Tes­ tünk életereje, vérünk és légzésünk minősége, kapcsolataink és ér­ zelmeink megválasztása, még nemzőképességünk is egyértelműen


ahhoz köthető, hogy életünkben mennyire vagyunk képesek az együttérzés erejét elfogadni. Ha elfogadjuk az együttérzést életünkben, a változás kellemes, könnyed lesz. Akik bizonyítékot akarnak, most megkaphatják. Akik egyszerűen tudják, hogy közvetlen kapcsolat létezik az érzelmek és a D N S között, azokban ez az igazság egy olyan belső tudást erősít meg, ami már évek óta irányítja életüket. A tudomány általunk rögzített definíciója szerint — ha így te­ szünk, ez és ez történik — a régiek egyértelműen ránk hagytak egy utat. Ez az út ma már külön tudománynak tekinthető, mely azt a célt szolgálja, hogy megkönnyítse számunkra a Korszakváltást. Az együttérzés egy olykor homályosan definiálható létállapotra utal, ér­ zés-, gondolat-, és érzelem-minőségre, ami lehetővé teszi sejtjeink 1 , 1 7 voltos folyadékkristályos áramkörének, hogy a mellkasunkban található — „szív"-nek nevezett — hétrétegű folyadékkristályos osz­ cillátorhoz illeszkedjen. Az együttérzés következetes gondolatok, érzések és érzelmek eredménye, általad kódolt program, mely arra készteti testedet, hogy az életet támogató módon reagáljon a Föld szívverésére. Az együttérzés nem csak egyszerűen egy érzés, hanem az érzések, érzelmek és az irányított gondolat összeolvadásának te­ kinthető, ami testünkben nyilvánul meg! Az együttérzés valódi természetünk lényege. Egy bizonyos kife­ jezési eszköztár és felfogás kínálja ezt a tudást: AMINT engedjük, hogy acélét új oldalról mutasson meg minket saját magunknak avégett, hogy ilyen szempontból is megismerhessük magunkat ÉS megbékélünk magunkban azjal, amit acélét elénk tár, AKKOR leszünk Együttérzéssé.


A valódi megbékélésben válunk együttérzéssé, amikor az általunk behívott élményekkel megbékélünk. Az élet misztériumainak megér­ tése évszázadok óta viták és ellentmondások tárgya, pedig megté­ vesztőén egyszerű. Milyen szélsőségeknek tesszük ki magunkat, hogy megismerjük a sötét legsötétebbjét és a fényes legfényesebb­ jét? A régiek egyértelműen emlékeztetnek bennünket két dologra: • Az élet eseményei úgy szolgálnak bennünket, hogy érzéseket és érzelmeket élhetünk át egy széles tapasztalati tartomány­ ban: minden „ j ó t " és minden „rosszat" megtapasztalhatunk. • Továbbá létezik egy, a tapasztalatok rendjének felismerését szol­ gáló minta: a tapasztalatokhoz sorrendiség és fejlődés vezet. Az együttérzéshez szolgáló kulcsok így abban lelhetők fel, hogy képesek vagyunk-e ítélkezés nélkül minden tapasztalatot az Egy ré­ szeként elfogadni. Eletünk valódi célját hiúsítjuk meg egy kétpólu­ sú világban, ha kizárólag a „fényben" élünk és elkerülünk, figyelmen kívül hagyunk minden mást, meghiúsítunk és ítélkezünk minden mással szemben, ami nem fény! Könnyű a fényben élni, ha az a fény mindent beragyog. Te egy olyan világra érkeztél azonban, ahol a fény ellentétével, a sötétséggel együtt létezik. A tévedés ősi csapdájába estünk-e, ahol: • A polaritás egyik oldalát jobbnak tartjuk a másiknál? • Azt hisszük, hogy kétpólusú világunk akármely jellege tartoz­ hat a Teremtőn kívül máshoz is? Gyakran hallok olyan emberekről, akik egy szellemi háború hatá­ rait kirajzolva, a fény és sötétség harcában küzdő harcosoknak te­ kintik magukat. Ez az út is egy lehetséges nézőpont. Minden út kö­ vetkezményekkel jár. A fény és sötétség harcának mélyén ítélkezés lelhető fel, a polaritás valódi védjegye. Ha nem ítélkezünk, harcról sem lehet szó. Egy olyan világon, ahová azért érkeztünk, hogy tapasztaljunk, és minden oldalunkról megismerjük magunkat, hogyan lehetne egy ta­ pasztalat önmagában véve „ j ó " vagy „rossz"? Pontosan az ítélkezés bontja polaritásra az egységet, amikor jónak, rossznak, fénynek vagy sötétségnek nevezünk valamit. Lehet, hogy a sötétség erőteljes kata­ lizátor életünkben — hasonló a korábban tárgyalt vírusokhoz —, ami


átsegít bennünket a polaritáson egy még alapvetőbb, együttérzésből eredő „technológiához"? Ha visszatérünk legvalódibb természetünkhöz, az együttérzés­ hez,

a

legnagyszerűbb

ajándékkal

lephetjük

meg

magunkat,

de

egyúttal a legnagyobb kihívást is jelentheti számunkra, miközben életünk uralmának elérésére törekszünk. Együttérzés, ha újraérté­ keljük életünk tapasztalatait, és azt keressük, élményeink valójában mi célt szolgálnak, ahelyett, hogy azzal foglalkoznánk, amivé ítéle­ tünk és előítéleteink tehetik őket. Együttérző módon megnyilvánul­ ni életünkben nem azt jelenti, hogy érzéketlenek lennénk, és elkerül­ nénk az érzéseket, érzelmeket. Éppen ellenkezőleg; ha érezni enged­ jük magunkat, az érzés irányíthat tovább önmagunk azon részei fe­ lé, amelyeknek a legnagyobb szükségük van a gyógyulásra. Érzéseink és érzelmeink az eszközök, amelyek segítségével eljuthatunk az ér­ zelmeink hevessége m ö g ö t t húzódó okokig. Testünk minden egyes sejtje a sejtmembránok mindkét oldalán megtalálható folyadékok változó töltése révén keletkező „bioelektr o m o s " feszültséggel rendelkezik. Agyunk a sav-bázis ( p H ) -egyen­ súly fenntartásával szabályozza a sejtek feszültségét. Amikor éle­ tünk eseményeire reagálunk, érzünk vagy érzelmeket élünk meg, szó szerint azt éljük át, hogy az elektromos feszültség testünk egyik ré­ széről a másikra áthelyeződik! Érzéseink az agyunkon belüli p H egyensúly megváltozásának is tekinthetők az adott pillanatban, és az elektromos feszültség ebből származó változásait érezzük a sejt­ membránok révén testünk minden részében. Az érzelem nem más, mint hogy milyennek érezzük az elektromos töltést testünk folya­ dékkristályában. Ez a változás polarizálja tapasztalásunkat pozitív-negatív vagy jó-rossz pólusokká, és gyakorlatilag meggátolja a semleges vagy ki­ egyensúlyozott nézőpont elérését. Amikor sejtjeink elektromos fe­ szültsége változik, a továbbra is töltéssel rendelkező feszültség frekvenciáját kisugározzuk világunkba. Ezek az ítéleteink. E frek* A 7-es pH s e m l e g e s . A n ö v e k e d é s m a g a s a b b l ú g o s s á g o t j e l e z . A 7-nél ki­ s e b b értékek m a g a s a b b s a v a s s á g o t j e l ö l n e k (a szerep).


venciák vonzásában azokat az embereket, körülményeket és esemé­ nyeket vonjuk be világunkba, amelyek — vagy akik — leginkább tük­ rözik ítéleteinket, úgy, hogy azok mások tettei révén bennünk tük­ röződnek. Ezeket a tükröket a Világok vándora: az^együttérzés tudománya c. könyv tárgyalja részletesen. Ha együttérzés van bennünk és újrafogalmazzuk az élet által kí­ nált lehetőségek értelmét, az elmozdítja mások „vonzását", hogy gyógyulásunk lehetőségeit tükrözzék. Ha együttérzés van bennünk, a gondolatok, érzések és érzelmek finom erejének kifinomult vibrá­ ciós technikáját mutatjuk be ( 6 9 . ábra).

Együttérzés híján más emberekkel való kapcsolataink „érzelmi hullámvasútnak" tűnhetnek, különösen a lelki finomhangolódás je­ len időszakában, amikor még inkább megvan bennünk a hajlam, hogy átérezzük a dolgokat. Érthető, hogy az együttérzés miért nem hami­ sítható. A kifelé irányuló érzelem álcázásával önmagában véve nem le­ het megváltoztatni a test befelé irányuló pH-változását. Testünk sejt­ szinten ismeri fel az igazságot. Ezért az emberi kapcsolatok, ismerő­ sök és körülmények őszinte és alapos vizsgálata nyújt közvetlen be­ pillantást előítéleteink és ítélkezésünk jelenlegi állapotába. Ősi templomok, például a gizehi piramis Király-kamrája, DélPeru tornyai, és az amerikai sivatagos Délnyugat kivái kínálnak olyan körülményeket, amelyek között semleges töltésű tartomány-


ban férhetünk hozzá önmagunkhoz. Az építmények geometriájának „passzív dinamikája" révén a félelem, ítélkezés, előítéletek és ego há­ lóit összekötő mágneses mező (a „ragasztóanyag") jelentősen gyen­ gébb. A mágnesesség gyengülése a misztériumiskolákban és a Nullpont-meditáció során tanított gondolatfolyamok révén megvalósuló állapotokat tükrözi. A folyamat révén nullához közeli mágneses kö­ rülmények — nullponti körülmények — között férhetünk hozzá közvetle­ nül önmagunk elektromos lényegéhez. Noha ezek az eszközök haté­ konyak, csupán példái egy belső eszköznek szánt technológiának, melynek célja a nullpont belső tapasztalása. Noha ezek az eszközök működnek, nincs rájuk igazán szükség. Jézus mutatta be együttérzési technológiánk ajándékát, azt az eszközt, amellyel belülről él­ hetjük át a N u l l p o n t o t . A Jézus Krisztus által rögzített üzenetek a Földön megélt egyik legnagyszerűbb, és feltehetően legkevésbé értett példája az volt, ho­ gyan szerethetünk az együttérző megengedés révén: szeretünk-e másokat annyira, hogy engedjük tapasztalataik mozgásterét. Ez csak úgy le­ hetséges, ha tudunk róla, hogy minden ember egyedi lehetőségekkel, különféle múlttal és megnyilvánulási formákkal érkezik a Földre, és hogy mind egyformán dönthet, hogyan reagál az élet kihívásaira. Amennyire megítéljük egy másik ember tapasztalatának bármely ol­ dalát, annyira élünk továbbra is az elválasztottság polaritásában és az ítélkezés töltésével. Az együttérzés mindennapi életünk során tanúsított viselkedé­ sünk minőségeként szemléltethető. Bár a szókészlet, a kultúra és a társadalom megváltozott, Jézus hozzánk szóló üzenete ma éppoly érvényes, mint 2 0 0 0 évvel ezelőtt. Ez a belső technológia üzenete. Belső tudásunk a gyökere mindan­ nak, ami kívül megtervezhető és létrehozható, és felül is múlja mindazt. Világunk belső folyamatokat tükröz, eszközöket, amiket annak érdekében hozunk létre, hogy magunkat önmagunkra emlékeztes­ sük. Elete és feltámadása által Krisztus tapasztalása metaforaként szolgál számunkra. Keresztre feszítésével egy olyan folyamatot mu­ tatott be az emberiségnek, amit mindannyian átélünk majd egyéni­ leg is, együttesen is. E korszak utolsó éveiben minden földi életfor-


ma úgy élheti át a dimenzióváltást, hogy a F ö l d a harmadikból a ne­ gyedik dimenziós élménybe vált át; elérjük a nullponti tudatszintet, és dönthetünk, meghalunk, vagy feltámadunk.

AZ ÖRÖK ERŐ

Az emberi történelem során számos különféle formában mindig létezett egy finom, de erőteljes, az életfolyamatokat előre vezérlő erő. Ezt az erőt minden ember úgy éli át, mint az élet folytatásának akarását. Ez vezérel minden embert, valamint a kollektív egészet is. Az élet valamiféle cél felé halad előre, valamilyen feloldási pont felé. E feloldást sokan „valamiként" látják előre, valamilyen esemény­ ként, amely az élettapasztalatokat értékessé és teljessé teszi majd. Ez a valami ad eleven lendületet a tudatnak; ez adja a tapasztalatot fenntartó akarat tehetetlenségét. Az emberi múlt ködös emlékeiben ezen erő jelentése az ösztönös megérzés villanásaiként maradt fenn. Néha isteni megérzés halvány képében jelentkezett, álmainkon és is­ merős érzéseken keresztül emlékeztünk arra, hogy kapcsolatban ál­ lunk ezzel az erővel. A jelen korlátoltnak érzett tudatosságába áttö­ rő üzenet ez, hogy az emberiséget önmagára, jelentésére és céljára emlékeztesse. Ez az erő a történelem során mindvégig ott volt, az igazság és a tudás könyörtelen, számos korszakon át és számos élet árán is folytatott keresésében. Mi lehetett egy effajta vágy alapja? Mi késztet arra, hogy ismét tudjunk és emlékezzünk? Önmagában véve az, ha az életet ismerjük, nem jelent túl sokat. Élettapasztalataink összefüggésén kívül az élet különféle informáci­ ós folyamok összességének tűnhet, amelyek valami távolabbi idő­ pontra tárolódnak, azt hihetjük, majd megértjük az egészet. E kere­ sés kifejeződése tudásunk megélése. Ez a bölcsesség ad értelmet az életnek. Tudásunk összefüggései arra késztetnek, hogy az élet céljá­ ra saját kifejezéseinkkel emlékezzünk. E b b ő l a célból, ebből a böl­ csességből ered a folytatás vágya. Valamilyen szinten érezzük, hogy olyan korszakhoz közeledünk, amikor valami megváltozik bennünk. Ösztönösen érezzük, hogy közeleg a korszak, amikor minden éle­ tünk során elnyert tudás felhasználható lesz. Egyesek ezt úgy feje-


zik ki, hogy úgy érzik, mintha egész életük során valami képzésben részesülnének, valami igazán fontos eseményre készülve. Az ilyen érzések külsődleges megnyilvánulási formái történetileg a tapasztalat következetlen, néha kifürkészhetetlen szélsőségeiben nyilvánultak meg. A valóság az, hogy a több, mint hatmilliárd jelen­ leg megtestesült ember mindegyike pontosan ugyanazt az energia­ mintát fejezi ki egyéni tapasztalatai révén. Ez a helyzet titokzatos iróniája. M e r t bár számos test él világunkban, valójában csupán egyedül vagyunk itt! Keressük önmagunk emlékét. Különálló tuda­ tok formájában, szélsőségeinket kell megtapasztalnunk ahhoz, hogy egyensúlyra leljünk. Az emberek élettapasztalatai más-más szűrőket adnak, amelyeken át láthatjuk az élet csodáját, titokzatosságát, lehetőségeit. Minden embernek megvan a maga szerepe és helye, pusztán egyedisége révén, hogy kifejezhesse egy közös, félelmetes erő érzését. Mi ez az erő? Vajon mi az az energia, ami a feloldás felé vezérel bennünket, amit sokan „a folytatás akaratának" hívnak, vagy az „Egyhez" való visszatérés vágyának? Ez az erő az élet ereje, az életerő, a esi, ki vagy prána. Valódi természetéből eredően az élet arra kényszerül, hogy az egyes tapasztalatokat követően időről időre újra összeszedje önma­ ga részleteit, és, hogy visszatérjen a tapasztalás előtti egységbe. Az akarat nevet kapták azok a tudatminták, amelyek ezt az egyensúlyi állapotot és teljességet próbálják elérni. Háromdimenziós vilá­ gunkban testünkön keresztül nyilvánul meg az akarat, folyadék­ kristályos rezonátorainkon keresztül, amelyekben a lélek vagy szel­ lem feloldhatja önmagát. Erőnknek mindig van üzenete, és ez min­ dig ugyanaz. Ez az üzenet — következetessége révén — igazsággá vá­ lik, abszolút és egyetemes üzenetté, ahelyett, hogy relatív igazság lenne, amely csak bizonyos körülmények k ö z ö t t igaz. Az akarat emlékeztet bennünket arra, hogy van egy erő mindannyiunkban, mely végtelen és örök, létre nem hozható és el nem pusztítható. Az élet az a megnyilvánulási formánk, amelyben erre az erőre emléke­ zünk. M i e l ő t t folytatjuk kedves Olvasó, kérlek, állj meg, és gondol-


Amikor a tömeg a fénysebességhez közelít , megtölti a végtelen­ nek nevezett egynemű állapotot. Az anyag, mint együttes vibráció, másik együttes vibrációba gyorsul, hogy új megnyilvánulási formát öltsön. E z t az új megnyilvánulási formát nevezzük fénynek. Két nagyon különböző nyelv ugyanazt az igazságot fejezi ki. Az első nyelv nagyon intuitív, és a j o b b agyféltekéhez igazodik. A máso­ dik analitikusabb, és a bal agyféltekéhez kötődik. Mindkettő egyfor­ mán érvényes. Ez az akaratunkat, azon vágyunkat vezérlő igazság, hogy az örök élet lehetőségét biztosító fejlettségi szintet elérjük. Erre az igazságra belülről emlékezünk. Tudjuk, hogy lényegünk nem teremthető és nem pusztítható el. Tudnunk kellett ezt ahhoz, hogy irányíthassuk magunkat a teremtésmátrixban, és lényegünket abba a kristályformába öntsük, amit ebben az életben „testnek" nevezünk!

Minden embernek saját élete és tapasztalatai egyedisége értelmé­ ben kell kiegyeznie ezzel az igazsággal. Ahhoz, hogy önmagad aján­ dékát add egységben és teljességben, muszáj megismerned magad minden

lehetőségeddel,

minden

szélsőségeddel

összefüggésben.

Minden örömöd, fájdalmad, dühöd, szeszélyed, féltékenységed, és ítéleted értékes érzések. Ajándékaid, amik segíthetnek önmagad megismerésében. Egyedi tapasztalataid engedik meg, hogy áttörve az általad érzékelt korlátokat, afelé a valóság felé közeledj, amire va­ lójában teremtve lettél. Ha már erről tudsz, lehetőséged van rá, hogy olyan helyzetekben lásd magad viszont, amelyeket talán soha nem tapasztalhatsz meg újra. Ezek a folyamatosan változó szélsősé* Jelenlegi t a n u l m á n y o k azt jelzik, h o g y a fény sebessége nem állandó, olyan e l e k t r o m o s jeleket m u t a t t a k ki, amelyek az elfogadott fénysebesség több mint 1 0 0 szorosán

felül

(298,03 36

km/másodperc)

terjednek

(a szerep).

Forrás:

John

D a v i d s o n , The Secret of the Creative Vacuum, T h e C. W. D á n i e l C o m p a n y , L i m i t e d , 1989-


gek segítenek Neked, hogy egyensúlyi pontodat felismerd, és újra meghatározd. Lelkünk elpusztíthatatlansága biztosítja a reggeli felkeléshez és az életünk folytatásához szükséges eleven erőt, bár mindennapi éle­ tünk szétszóró hatásai és racionalizációi álcázzák ezt. Mély szinten „ismerjük" a tudat örök természetét; ez a testünk minden sejtjében megtalálható emlékezet fénymintáiba kódoltatott. Az örök élet az örök igazságon alapszik, az abszolút, a teremtésmátrixunk minden cellájában tükröződő igazságon. Testünk — a lét egyes sejtjeiként — önmagában véve egységesként és egészként jelenik meg. Ugyanakkor egyéni mintáink egy nagyobb egység részét is képezik; a minták folytatódnak. Ez a holografikus törvény. Életerőnk — létezésében — örök, holografikus és rekurzív. A tudat megőrzése a teremtés alap­ törvénye. Hogyan is semmisülhetne meg az, ami igaz? Ez az igazság ősi próféciáink üzenete. Ez a történelem előttre datált szövegek lényege. Ez az egyes vallásokat, szakrális rendeket, szektákat és misztériumiskolákat összefűző közös szál. Lényegünk — a félelem, ítélkezés, ego és legvalódibb természetünk bármely más torzulása nélkül — örökkévaló. A világ, amit létrehoztunk magunk körül, életünk, családunk, ba­ rátaink, és foglalkozásunk, környezetünk, még viselkedési mintáink is érzéseinkből és hiedelmeinkből erednek. Ideiglenes energiamin­ tákból, amelyeket azért hoztunk létre, hogy életünk alapmintáinak összefüggésében segítsék, hogy számos oldalról ismerhessük meg önmagunkat. Minden nézőpont ezt a történelmi időszakot támo­ gatja, amikor a tapasztalatok összegzése a jelenre összpontosul; mi emberek, és a Föld, egy még finomabb megnyilvánulási formát öl­ tünk. A próféciák emlékeztetnek bennünket, hogy ez a folyamat iga­ zi célunk, hogy emlékeznünk életünk teremtő frekvenciáinak új meg­ nyilvánulási formájának lehetőségeire. Jézus e szavakkal emlékeztetett bennünket erre a lehetőségre: „Én vagyok a feltámadás

a ki hiszen bennem, ha meghal is, él, és aki

csak él és hiszen bennem, soha meg nem hal." (Jn. 1 1 . 2 5 ) A Korszakváltás a feltámadás és az új élet, egy új tudás születése! Egyszerűen csak el­ fogadnunk és emlékeznünk kell.


ÁTTEKINTÉS

• A Föld számára Jézus Krisztus élete volt inkább ajándék, mint halála. Jézus soha nem halt meg, mivel feltámadt! A feltámadás in­ kább egy létező életből való újjászületés, mint az élet után követke­ ző új élet. Jézus az élet folytonosságának üzenetét szemléltette. A 2 0 . századi tudomány bebizonyította, hogy az energiát lehetetlen elpusztítani, azonban változtathatja megnyilvánulási formáit. Pon­ tosan ezt mutatta be Jézus a Földön közel 2 0 0 0 évvel ezelőtt. • A Föld új formát ölt, és ha akarjuk, csatlakozhatunk hozzá, amint önmaga nagyszerűbb megnyilvánulási formájába változik. Lé­ nyegünk az életerő; energia, amely túllép a teremtés és a pusztítás határain. Csupán az energia formája változik. E változás a vibráció közvetlen

függvénye.

• Eletünk maga, a vibráció nagy változásának megvalósítására szolgáló eszköz. Olyan tapasztalati formát keresünk, amely mozgás­ teret enged az életnek, és nem ítélkezik. Az e létállapotot kifejező szavak: az együttérzés, a megengedés és a szeretet. • Amennyire „bűnként" bélyegezzük meg tapasztalataink egy ol­ dalát, és tekintjük a tapasztalatot magunktól különállónak, annyira maradunk az elválasztottság illúziójában, a polaritásban és az ítélke­ zéssel feltöltve. • Érdemes visszaemlékezni annak az egyetemes „mintalénynek" rég elhangzott szavaira, aki meg is élte mindezeket: „En vagyok a fel­ támadás és

a ki hiszen bennem, ha meghal is, él, és aki csak él és hiszen

bennem, soha meg nem hal." (Jn. 11.25)


9 9 4 tavasza a perui magas Andok hegységben a helyiek számára a „száraz évszak" kezdetét jelezte. Négynapos gyalogtúránk harmadik napján, a 22 túrázóból, öt perui vezetőből — akik egyúttal szakácsaink is voltak — és 22 teherhordó­ ból álló csoportom körülbelül 12 km-t tett meg a perui hegyekben. Miután átkeltünk három — 3 6 0 0 méternél magasabb — hegycsú­ cson, a hágóról a friss-zöldbe borult — mintegy I 2 0 0 méterrel ala­ csonyabban fekvő — őserdőbe ereszkedtünk le, arra készülve, hogy nekivágunk felfelé a következő hágón. E s t e már jóval fagypont alatt volt, így azt akartam, hogy minden utazó a táborba, valamint meleg, száraz ruhákba kerüljön, még mielőtt veszélyesen lehűlne a levegő. Éppen akkor tudtuk meg, hogy egy évvel korábban ugyanebben az időszakban, egy hasonló utazáson segédkező két teherhordó halt meg a második nap után; halálra fagytak valamikor az éjszaka folya­ mán. A nedves ruha és a fagypont alatti hőmérséklet ideális körül­ ményeket teremt a hipotermia állapotához: a test gyorsabban veszít hőt, mint amilyen gyorsan képes megtermelni. Bár előzőleg öt napot töltöttünk akklimatizálódással, a túrázók némelyikénél rosszullét és hegyi-betegség jelentkezett. Csoportunk alapvetően két részre oszlott, több kilométerre voltak egymástól. Mindkettőt szakavatott, gyakorlott perui vezetők és teherhordók vezették a táborba, ahol sátrak, meleg étel és forró tea várta őket.


Miután a reggeli órákban a nagyobbik csoporttal túráztam, átmene­ ti tábort vertünk, hogy megebédeljünk; az étkezés friss kenyérből, avokádóból és paradicsomból állt. Ezt követően úgy döntöttem, hogy visszakanyarodunk. Ellenőrizni akartam, hogy a másik csapat hol tart, és milyenek a körülményeik. Útközben csatlakozott hozzá­ juk egy perui szent ember, aki vezetőinkkel együtt elkísérte őket a táborba. Megnyugodva, hogy mind megvannak — és jó kezekben — ismét az első csoport felé vettem az irányt, akik már úton voltak az esti táborhely felé. A meredek, sziklás hágón felfelé mászva az ösvény feletti hegy­ csúcs irányába néztem, majd letekintettem a mögöttem lévő emelke­ dőre. Hirtelen ráeszméltem, hogy mióta hat nappal korábban elhagy­ tuk Miamit, ez az első alkalom, hogy egyedül vagyok; teljesen egye­ dül. Ahogyan a hágóhoz közeledtem, egy pillanatra megálltam, hogy megmártózzam e föld tiszta szépségében. Bár még órák voltak söté­ tedésig, a Nap már gyorsan ereszkedett a lenti völgy fölé magasodó csúcsok mögé. Hamarosan mindannyiunknak sötétben kell túráznia. Közvetlenül alattam egy befagyott tó volt, amit korábban nem vettem észre; a körülöttem levő magas csúcsokat tökéletes kristály­ felület módján tükrözte. Gazdag és erőteljes színek vettek körül minden irányból. Mély smaragdzöld őserdők kísérték lentről az élénkkék, kristálytiszta égbe emelkedő hófödte hegycsúcsokat (er­ ről mindig azt gondoltuk, hogy a fotósok a magazinok kedvéért va­ lahogyan retusálták). Kellemes szellő borzolta arcomat, enyhülést nyújtva a süvítő szél után, ami órákkal azelőtt őrült sebességgel fújt a völgyben. Miközben megtettem a hágó gerincéig vezető rövid utat, csende­ sen köszönetet mondtam a lehetőségért, hogy ilyen tiszta szépséget élhetek át. A csúcstól néhány lépésnyire megálltam, hogy leüljek egy sima sziklára, ami mintha pontosan e pillanatra teremtetett volna. Volt nálam egy indián fafuvola, amit Uj-Mexikóból hoztam, hogy csoportunk imáit és meditációit kísérjem. A hágó tökéletes helynek tűnt, hogy felajánljam a köszönet dallamát. Kihúztam a fuvolát vé­ dőtokjából, és hosszan kitartott, lassú hangokat játszottam rajta. Az egyes hangok hamarosan egy valahonnan bensőmből eredő dal-


lam mély, rezonáns hangzatába folytak. Eddig még sohasem hallot­ tam ezt a dalt. A hangok, ahogyan a szél vitte őket, a szemközti sziklákról visszhangoztak felém. Emlékszem, kíváncsi voltam, társa­ im hallják-e a zenét (később azt mondták, nem hallottak s e m m i t ) . Mélyeket lélegeztem, magamba szívva a F ö l d egyik legtisztább he­ lyének hangulatát. Hirtelen azt éreztem, hogy mellkasomból kiinduló, erős érzelmi hullámok járják át testemet. A lüktetések egyre erősebbé váltak, a hullámok még erőteljesebbé. Könnyek törtek elő szememből, és megállíthatatlanul sírtam, hosszú, mély zokogással adóztam ennek az egyedülálló szépségnek. Miközben sírtam, úgy éreztem, valami megváltozik testemben. Megint az a bizonyos érzés ölelt körbe, árasz­ tott el, az önfeladás és elengedés melegségével. E z t az ismerős ér­ zést 17 évvel korábban éreztem először a Lost Laké partján. Bár gyakran szándékosan idéztem fel, most egyszerűen elárasztott, egé­ szen önkéntelenül. Részben azért akartuk, hogy e négynapos gyalogtúra is része le­ gyen a perui szakrális zarándoklatunknak, hogy egy erős, tisztán fi­ zikai élményt éljünk át. Ennek a túrának végrehajtása olyan sok energiát vesz igénybe, hogy már semmi sem marad a résztvevők és érzelmeik között. Semmi sem marad, ami az elhatárolódás falait, a szétszórtságot és a részt nem vevő hozzáállást tovább engedné és támogatná. A túrázóknak a világgal átélt közvetlen és bensőséges kapcsolaton keresztül saját magukkal kell kapcsolatba lépniük. M o s t pontosan azt éltem át — egy közel 4 0 0 0 méter magas hágón — amit a többi túrázónak kellett szándékaim szerint átélnie; ez nem volt benne a tervben, és egészen készületlenül ért! Amikor elárasztott az a bizonyos érzés, lehunytam szemem és át­ éltem a kapcsolódást, tökéletesen ráhangolódva azokra a teremtő erőkre, amelyek mindig is ott várakoztak rám. Napokkal azelőtt, hogy elindultunk volna Peruba, és az utazás során is mindvégig motoszkált bennem egy kérdés, és úgy döntöttem, hogy most a végére járok. Atyám, kérem a tudást, hogy megismerhessem a fény és a sötétség erői közti kapcsolatot. Kérlek, vezess el engem annak megértéséhez^ hogy ezek az^erők milyen szerepet játszanak az^életemben, hogy megtudhassam, mi célt szolgálnak valójában.


Hirtelen szél kerekedett, és felszárította a szakállamra hullott könnycseppeket. Amikor a könnyeket kitöröltem szememből, egy korábbról ismert hangot hallottam. A hang ugyanúgy, mint régeb­ ben, sem nőé, sem férfié nem volt, jellegzetesen sehonnan és egyút­ tal mindenfelől szólt. Egyszerű kérdést intézett hozzám: „Hiszel bennem?" Testem gondolkozás nélkül gondolati igennel felelt. A hang ismét kérdezett. „Hiszed-e, hogy én vagyok forrása mindannak, amit ismersz, és mindennek, amit átélsz?" Szükségtelen volt elgondolkoznom vagy merengenem a válaszon. Imáimban korábban számos alkalommal megerősítettem már hite­ met a teremtett világ egyetlen forrásában, az alapvető vibrációban, az élet mintáinak hologramját biztosító állóhullám alaphangjában. Testem gondolkozás nélkül ismét gondolati igennel válaszolt. A hang visszhangozta a választ. „Ha hiszel bennem, és abban, hogy én vagyok minden létező for­ rása, hogyan hiheted ugyanakkor, hogy tapasztalatod akármely része bármi más is lehetne, mint én?" E szavak hallatán a megoldás óriási erejű érzése töltötte el teste­ met. Bár egy részem mindig is tudta, amit a szavak csak akkor kö­ zöltek, első alkalommal éreztem át ezen igazság bölcsességét. Tes­ tem valóban érezte a tudást. Természetesen a fény és a sötétség még mindig szerepelt szókincsemben. De ezek a szavak már soha többé nem jelentették ugyanazt számomra. E t t ő l kezdve különösen azt a belénk nevelt hiedelmet nem tartottam már igaznak, hogy a sötétség külön erő, önmagában létező, alapvető princípium, ellentétben min­ dennel, és elválasztva mindentől, ami jó. Mindannyiunknak ki kellene békülnie a sötétség erejével. Ele­ tünk minden egyes napján, közvetlenül kellene átélnünk a sötétség számos megnyilvánulásának egyikét. Félelem, düh, harag, gyűlölet, féltékenység, depresszió, hatalmi kérdések és erőszak, egyenként mind a sötétség megnyilvánulásai, amelyeket modern életünkben el­ játszunk. Abban a pillanatban, saját logikám eszköze révén lehető­ ség adatott számomra, hogy a sötétség valódi lényegét tapasztaljam


meg, ahelyett hogy azt láttam volna, amit neveltetésem tanított. Ké­ pes voltam a sötétséget az egész részeként látni, minden létező for­ rásának részeként, ahelyett hogy valami alapvető erőként érzékeltem volna, ami ellen küzdeni kell. „Ha hiszel bennem, és abban hogy én vagyok minden létező for­ rása, hogyan hiheted ugyanakkor, hogy tapasztalatod akármely része (beleértve a sötétséget is) más is lehetne, mint én?" A sötétség és a fény általunk érzékelt polaritása által rendelke­ zünk azzal a lehetőséggel, hogy önmagunkat más nézőpontból szemléljük; ahhoz szükséges ez a nézőpont, hogy minden oldalunk­ ról megismerhessük magunkat és uraljuk magunkat. Az egész esemény 15 percig sem tartott. Kevesebb idő alatt, mint amennyi egy étkezéshez szükséges, a tengerszint felett közel 4 0 0 0 méterrel a perui Andokban olyan élményben volt részem, amely örökre megváltoztatta azt, hogy miképpen közelítek a fény és sötétség kollektív észleléséhez. Ez a perui élmény saját logikám által bizonyította számomra, hogy a sötétség és a fény nem két távoli és különálló, egymással harcban álló erő. Inkább külön-külön pontosan ugyanannak az^egésznek, minden létező forrásának egy részét képviselik. Ez a felismerés lehetőségek tucatjait indítja útjára. Bennünket úgy neveltek, hogy a világot és az életet, elválasztottságot tükröző szűrőkön át szemléljük: jónak vagy rossznak lássuk. Hogyan találhatnánk egységet az^ elválasztottsághan? Mi történik, ha meg­ változtatjuk a belénk nevelt hiedelmeket? Mi történik akkor, ha a „ j ó " és a „rossz" kategóriái nélkül emlé­ kezünk arra, hogy az élet eseményeit abból a szemszögből szemlél­ jük: mi a céljuk, olyan katalizátorokként, amelyek önmagunk új megtapasztalása felé vezetnek? Abban a pillanatban felismertem, hogy amilyen mértékben „en­ gedünk" a belső kényszernek, hogy polarizáljuk tapasztalatunkat, hogy „jóként" vagy „rosszként" ítéljük meg, olyan mértékben tart­ juk fenn azt az illúziót, hogy minden, amit ismerünk, elválasztatott tőlünk, beleértve egymást is! A holografikus tükör biztosít bennün­ ket arról, hogy azt érzékeljük majd, amit átélünk. Abban a pillanat­ ban éreztem azt, amit korábban csak sejtettem. A sötétséget, vala-


mint a fényt, a teremtés részeként kell felhasználnunk ítélkezés nél­ kül, ahelyett, hogy a minden létező forrásán kívüli vetélkedő és re­ negát erőkként tekintenénk rájuk. Amint felálltam a szikláról, még mindig nem volt senki sem mö­ göttem. Elindultam a hágón át, és nekivágtam a lenti völgybe veze­ tő hosszú útnak. Senkit sem láttam szembejönni. Még mindig egye­ dül voltam. Árnyékban mentem, de a levegő szokatlanul melegnek tűnt, még nem hűvösödött. Belemerültem az egyedüllétbe, és követ­ tem a táborba vezető ösvény kavicsait. Ezen az éjszakán mindannyi­ unknak sötétben kellett túráznia.

A TUDÁS: A GYÓGYULÁS ELSŐ LÉPCSŐFOKA

Sokak számára az a gyógyulás első lépcsőfoka, ha egyszerűen fel­ ismerik és meghallják a szív mély érzéseit visszhangozó szavakat, és ha van szókincsük érzéseik kifejezésére. A szavak tapasztalásunk ál­ tal rögzített, alapvető elveket tükröznek — önmagukban véve telje­ sek és egészek. Kedves Olvasó, kérlek, gondold át a következőket: • Teremtőnk gyermekei vagyunk, akárhogyan is érzékeljük Te­ remtőnket. Mindegyikünk Atyánk vagy Anyánk — Teremtőnk — holografikus tükröződéseként él, a teremtésmátrixon át a földi valóságként érzékelt, besűrűsödött fizikai tapasztalatba vetülve. A gravitáció sűrűsége és a „tömeggel bíró fény" ré­ vén, a mágnesesség polaritásában az egyéni jellegek és elválasztottságunk illúziójának különbségeit érzékeljük. Valójá­ ban mindig is egyek voltunk, csupán érzékelésünk választ el. • Egyetlen értelem vagyunk, ez mozgat minket. Tudatunk hoz­ za létre a világunk fizikai jellegei mögött húzódó tudásmátri­ xot. Teremtő értelmünk teszi lehetővé számunkra, hogy érzé­ keljünk, létezzünk, kifejezzünk és létrehozzunk háromdimen­ ziós világunk „őskeverékében". Különlegesen fejlett, gyakor­ lott és létünket uraló lények vagyunk. Bármely vélt korlátunk — hogy mi lehetséges, mi létezik, és mire vagyunk képesek — csupán hiedelmeinkből ered.


• Soha nem is váltunk, el forrásunktól, Teremtőnktől és egy­ mástól sem. Ugyanezt állító (logikailag pozitív) módon úgy mondhatnám,

hogy szellemben

egyek maradtunk,

míg az

egyénivé lett megnyilvánulási forma számos lehetőségét ta­ pasztaljuk. Csupán az érzékelés fátyla választ el ősi emléke­ inktől. Különállónak vagy magányosnak azért érezhetjük ma­ gunkat, mert oly sokáig tartott ez az élmény, és néhányunk számára meglehetősen fájdalmas is volt. Az az élő híd bármely elválasztottság gyógyításához, ha életünket az ítélkezés tölté­ se nélkül éljük, és figyelembe vesszük a tapasztalás korlátlan lehetőségeit. • Földi életünk egy döntés megélése. Világunkra a tapasztalás és egy cél megvalósítása végett érkeztünk. A megállapodás ér­ telmében ez a folyamat véges természetű, és célunkat már majdnem elértük. Eletünk a hazafelé vezető út, visszatérés a nullpontra. Eletünk most következő napjai és hónapjai lehet, hogy egész életünk legna­ gyobb kihívásait hozzák majd. Miközben testünk kiegyenlíti az éle­ tünk döntései által létrejött, és a változáshoz könnyedén alkalmazko­ dó frekvenciánk közötti eltérést, kérem az olvasót, vegye figyelembe, minden tapasztalat a hazafelé vezető utat szolgálja. Az egyes helyze­ tek, és minden életünkben jelentkező körülmény annak az energiának a következménye, amit gyógyulásunk érdekében terjesztettünk ki. Ebből a nézőpontból a düh, fájdalom és kiábrándultság egyes megnyilvánulásai mutatják, hol szorulunk még belül gyógyításra. Mind olyan félelmen alapul, amely talán nem segít bennünket többé. Jóval erősebbek vagyunk bármely elképzelhető félelemnél. Amikor félünk, teljességünknek csupán töredékét fejezzük ki. Teljességünk­ ben lényünk hatalmasabb, mint önmagában véve bármely töredék. A szeretet isteni frekvenciáinak megnyilvánulásai vagyunk; a teremtés szívében létrejövő gondolatok, kiket a teremtés szelleme kivetít. E frekvenciák nem ismernek határt a dimenziók között, túl vannak a polaritás, kettősség, ego és félelem korlátain. Legértékesebb eszkö­ zünk lehet, ha tudjuk: nem az általunk észlelt fájdalom, düh, vagy félelem vagyunk, mikor legvalódibb természetünkre emlékezünk. E


tapasztalatok válnak leghűbb szövetségeseinkké amint a teljesség fe­ lé vezető úton haladunk. Fejlődésünk

felgyorsításának

alapvető

„kulcsa"

a

szeretet,

együttérzés és megbocsátás frekvenciáinak elfogadásában lelhető, melyek úgy szolgálnak bennünket, hogy feloldják a félelem bennün­ ket megkötő töltését. E m e oldódással nyílik lehetőségünk arra, hogy asszimiláljuk félelmen alapuló tapasztalatainkat és az új gyó­ gyító háló, mátrix megfelelő helyére illesszük be. Önmagunkban mindannyian teljesek és egészek vagyunk, miközben egy sokkal na­ gyobb egész sejtjeiként is szolgálunk. Valamennyien a holografikus modellben élünk. Tudattalanul vagy tudatosan, tapasztalataink hoz­ zájárulnak közös kollektív emlékezetünkhöz, egy új bölcsesség „kri­ tikus

tömegének"

irányába gyorsítva azt. Valahányszor egyikünk

„emlékezik", bizonyos mértékben mindannyian emlékezünk. A holografikus modell értelmében: • Mi történne, ha a mátrixot telehintenék olyan „magokkal", amelyek tudatosan új módon értelmezik a „gonosz" fogalmát, lehe­ tőséget adva rá, hogy önmagunkra más nézőpontból tekintsünk? • Mi történne, ha a „töltés" fogalma új értelmet nyerne, miköz­ ben visszaemlékeznénk, hogyan élhetjük át a félelmet ítélkezés nélkül? • Mi történne, ha ismét ráébrednénk arra a hasznos szerepre, amelyet a félelem játszhat életünkben, ha nem ruházzuk fel félel­ münket az ítélkezés töltésének erejével? Egyszerűen a következő történne: amennyiben újrafogalmazzuk, hogy nekünk, mint az egészhez hozzájáruló egyéneknek mit is mond a „gonosz" és a „félelem", azt a bölcsességet élhetnénk meg, amelyet az égbeszállt mesterek ősi tanításai kínáltak és a misztéri­ umiskolák őriztek meg. A legnagyobb ajándékot: önmagunk egységének és teljességének ajándékát nyújthatnánk magunknak és másoknak. A holografikus modell jellegéből eredően viszonylag kevés ember is elültethetné e magokat, és már ez a tett is a kollektív rezonancia kezdetét jelenthe­ ti. Kevesekre van szükség, hogy a változást kikristályosítsák. Az esszénus szövegek oly találóan, egyszerűen emlékeztetnek: „A szü­ ret bőséges, noha kevés a napszámos."


ÁTTEKINTÉS

• Az tartja fenn elválasztottságunk illúzióját, hogy a „ j ó t " és a „gonoszt"

öröktől

fogva különállónak,

és

alapvetően

ellentétes

erőknek tekintjük. • Ha a „ j ó t " és a „gonoszt" közös forrásból eredőnek, csupán a polaritás szempontjainak tekintjük, látásmódunk élő hídként szol­ gálhat az elválasztottság gyógyításához. • Ha valóban hiszel benne, hogy egyetlen forrásból ered minden létező, hogyan is hihetnéd azt ugyanakkor, hogy bármely tapasztala­ tod is más lehet, mint e forrás?


nullponti perspektíva megértésének céljából nem külön­ böztettük meg a „spirituális" és a mindennapi életünk ré­ szét képező cselekvést. Valójában szellemi lények vagyunk, testünk révén nyilvánul meg a szellem. Szellemi lényként csupán szellemi tevékenységekre vagyunk képesek. Tetteink a szellem meg­ nyilvánulásának tekinthetők, megítélésüktől és a nekik tulajdonított értéktől függetlenül, akár fájdalmat okoznak, akár örömet — ma­ gunknak, vagy másoknak. Sokan azonban könnyebbnek érzik, ha megkülönböztetik a lé­ leknek, szellemnek ajánlott cselekedeteket az élet egyéb részeinek szenteltektől. E megkülönböztetés tartja fenn elválasztottságunk il­ lúzióját. Mivel arra törekedtem, hogy szétválasztás nélkül összegez­ zek, én nem tettem különbséget spirituális és nem-spirituális tevé­ kenységek között. Tapasztalásunk összegzéseként: • A Föld és földi tapasztalásunk egy — közel 2 0 0 0 0 0 éves — korszak végéhez közeledik. • A Föld forgásának lassulása miatt gyengül a bolygó-mágneses­ ség. A történelmi példák azt jelzik, hogy továbbra is gyengülni fog, míg eléri a null-mágneses tartományt. Az emberiség ekkor tapasz­ talhatja meg a nullpontot. • Ugyanakkor gyorsul a föld alapvibrációja (a Föld szívverése), és egy új alapvibráció felé közelít, amelyen nyugalmi helyzetbe ke-


rülhet a dimenzióváltáshoz szükséges, új

struktúrákat létrehozó

vibrációk hierarchiája. • Testünk egyes, holografikusán hangolt sejtjei megpróbálnak kapcsolatba kerülni új tapasztalataink vibrációjával. A gyenge mág­ neses mezővel párosuló gyorsabb vibráció lehetővé teszi számunkra, hogy a testünkben tárolt feloldatlan tapasztalatok érzelmeihez hoz­ záférhessünk. • Az „eszközök" lehetővé teszik a történelem során misztérium­ iskolák által megőrzött gyógyítási tapasztalat tökéletesítését. A mo­ dern hiedelemrendszerek változó mértékben, de ezeken a korábbi üzeneteken és tanításokon alapulnak. • Egyetlen forrásának megnyilvánulásaiként érzékeljük. • Az „egyetemes mintalények" — mint Jézus Krisztus, Buddha Krisztus és egyéb „Krisztusok" — élő hídként szolgálhat az elválasztottság gyógyításához, ha a „ j ó t " és a „gonoszt" minden létező ko­ ruk nyelvén kínálták a gyógyulás eszközeit. Eme eszközök éppoly érvényesek ma is, mint két-háromezer évvel ezelőtt. • Az együttérzés és a szeretet elfogadása az ítélkezés-nélküliség frekvenciája révén nyilvánulhat meg. Túllépve a dimenzionalitás, idő és tér érzékelésén, ha a félelem torzulásai feloldódnak, csak a szeretet marad. Az együttérző szeretet legvalódibb természetünk, és miután illúzióinktól megszabadulunk, csak ez marad.

LÉTÜNK MEGVÁLTOZTAT

Korábbi — a teremtett világ háló-mátrix modelljeiről szóló — ma­ gyarázatainkból mostanra már nyilván egyértelmű, hogy élettapasz­ talataink helyi torzulásai vonzanak magukhoz különféle energia­ mintákat, aszerint, hogy milyen mintákat sugárzunk ki test-elmelélek komplexumunkból. Az általunk tapaszjalt minták a kivetített min­ ták tükröződései. A „tudással" a „létezés" felelőssége jár; el kell fo­ gadnunk, hogy minden tapasztalatunkat egyénenként magunk vonzottuk és építettük fel, saját kivetítéseink következményeként. Élettapasztalatunk

holografikus

modelljével

összefüggésben

a

következő irányelveket adhatom. M i n d saját életem tapasztalatait


összegzik, amelyek e szövegben öltenek testet. A legfontosabb, hogy életünket egyszerűen tudatosan, teljességben és a szándék ismereté­ ben éljük. Arra lenne szükség, hogy bölcsen döntsünk kötelezettsé­ geinkről, és ha már egyszer döntöttünk, akkor tartsuk is őket tiszte­ letben. Az élet szándékunk megnyilvánulása.

IRÁNYELVEK: HOGYAN É L J Ü N K A H O L O G R A M B A N

• „Először is az általunk kiválasztott mintákká kell válnunk." A háló-mátrix kapcsolatok törvényei nemcsak megengedik, hanem va­ lószínűsítik is azt a lehetőséget, hogy a kisugárzott és kivetített minták közvetlenül formálják az általunk tapasztalt energia mintázódását. • „Azokat a mintákat tapasztaljuk meg, amelyekkel a legjobban azonosulunk." Valóságunkkal vagyunk rezonanciában, és ahhoz von­ zódunk. Más valóságok is létezhetnek párhuzamosan, és megfigyelhetőek anélkül, hogy közvetlenül tapasztalnánk őket. • „Engedjük magunkat túllépni az eddigi tanításokon." Ha a ta­ nított határokon belül élünk, korlátozzuk tapasztalásunkat. A ko­ rábbi ismeretek döntő fontosságú ugródeszkákká válnak. Ezekről elrugaszkodva új és jóval teljesebb igazságokhoz férhetünk hozzá. • „Ha képesek vagyunk az élet eseményeit csak szívünkkel nézni — a logikus elme polaritásának prizmája helyett —, akkor gyógyítjuk elválasztottságunk illúzióját." Ha az élet eseményeit önmagukban te­ kintjük, ahelyett, hogy ugyanezeket az eseményeket az elvárások szű­ rőin át „szemlélnénk", önmagunknak segítünk meggyógyítani a pola­ ritásban érzett elválasztottság érzéseit. Szívünkben nincs polaritás. • „Önmagunk teljessége, egysége és igazsága a legnagyobb aján­ dék, amivel meglephetjük egymást." Ha az általunk átélhető legna­ gyobb igazságot éljük, a legnagyobb ajándékot tükrözzük a kollektív


egész felé. Ebben az igazságban ott rejlik minden lehetőség, és mi tisztán létezésünk által, az egység gyújtópontjává válunk.

MI TÖRTÉNIK, HA A KORSZAKVÁLTÁS S O H A S E M KÖVETKEZIK BE?

N e m valószínű, mert a Korszakváltás eseményei már megkez­ dődtek. Valószínűtlen, hogy a Korszakváltásról a hírekben lássunk valamit, vagy esetleg a T i m e magazin tudósítson róla. Lesznek olya­ nok, akik soha nem ismerik majd el, hogy bekövetkezett. Ha nem adsz hitelt a szöveg tárgyát képező eseményeknek, vagy annak, hogy ezek miként bontakoznak ki életedben, tedd félre egy időre a Kor­ szakváltás szövegét, és olvasd el később; csak akkor vedd elő, mikor úgy érzed, hogy információit alkalmazhatod. Ha valamilyen oknál fogva a Korszakváltás sohasem valósul meg úgy, ahogyan ez a szöveg sejteti, a Korszakváltás által képviselt irány­ elvek élet-megerősítő lehetőségekhez nyújtanak hatékony alternatí­ vákat. E lehetőségeket naponta meghozott döntéseinkben fedezhet­ jük fel, az általunk legkedvesebbnek tartottak jelenlétében.


Kollektív beavatás eredetileg kézikönyvként készült az ugyan­ ilyen nevű háromnapos intenzív tanfolyam első napjára. Úgy terveztük meg, hogy benne legyenek a tanfolyam anyagának alapját képező adatok, ábrák és táblázatok. A tanfolyam to­ vábbi része életünk kapcsolatainak szerepével foglalkozik, bemutat­ ja, hogy ezek miként tanítanak, készítenek elő és fel minket arra, hogy az együttérzés ősi vibráló tudománya testet öltsön bennünk. Az együttérzéssel kapcsolatban a következőket mondhatom: Ügy érzem, életünk most válaszúthoz érkezett, itt a lehetőség, hogy felidézzük régi emlékeinket. T ö b b , mint két és félezer éves szövegek emlékeztetnek bennünket arra, hogy — mind az ember, mind a Föld történetében — példátlan tapasztalati korszak lezárulá­ sát éljük meg. M o s t , a korszak végén két út közül választhatunk. Mindkét út teljes, egyedi döntésekkel és ezek következményeivel jár, mindkettő ugyanahhoz a célhoz érkezik el, más-más időn belül, és különböző tapasztalatok révén. Az Első Ut az uralkodó paradigmának, a testünkön kívül létreho­ zott külső technológia útjának tekinthető. Ez az út az élet kihívásai­ ra adott kulturális válaszunk, mely a külső technológia képében tes­ tesül meg — tulajdonképpen önmagunk és a bennünket körülvevő vi­ lággal való kölcsönhatásunk kiterjesztése. Az élet eseményeinek okai


egy „külső", testünktől különállónak érzékelt világban keresendők. Ezért a megoldások is „kint" születnek, figyelmen kívül hagyva a köztünk és világunk közötti kölcsönhatást. A kórokra, betegségekre, hibákra és körülményekre úgy tekintünk, mint amelyek általunk „megtehető" dolgok révén jönnek létre, és azok által gyógyíthatók. A külső technológia — a gépezetek révén — ugyanazokra az elvek­ re emlékeztet bennünket, amelyeket életként élünk meg testünkben. Ezen elvek magukban foglalják a kapacitanciát, az ellenállást, az erő­ átvitelt, az energia skaláris, és vektoriális energiáinak befogadását és raktározását. A számítógépes, illetve a Földet és űrt kutató tudomá­ nyok szolgálatában eltöltött éveim során még sosem láttam olyan — az emberi testen kívül megvalósult — technológiát, amely ne a testet tükrözné. A külső technológia úgy emlékeztet bennünket önmagunkra, hogy külső modelljeinket építi fel, és ezeket visszafelé alkalmazza ránk. Ez az út, mely bizonyította értékeit és megbízhatóságát egy pontig, a tapasztalás egyik lehetőségét jelenti. Létezik azonban egy másik út. A Második Út a belső technológia útja. A belső technológiát in­ kább ismét felidézzük. N e m mi hoztuk létre, életünk megnyilvánu­ lási formájaként belülről ered. Az emberek a „földanya" atomos megjelenése és a „mennyei atya" elektromos és mágneses megjelené­ si formája között létesült szakrális egységként emlékeznek erre az útra. Az ősi esszénus tudományok legkorábbi tanításaik alapjaként hangsúlyozzák ezt az elképzelést. A legmeglepőbbek talán érzése­ ink, gondolataink és testünk kapcsolatára utaló ősi tanításaik.

Testünk, immunrendszerünk, és érzelmeink példátlan szintű igénybevételnek vannak kitéve, és ez arra sarkallhat bennünket, hogy használjuk fel ezt a belülről származó erőt. A világunkban, testünk-


ben, és ebben az esszénus szövegben keresett béke az együttérzésből származó béke. A gondolat-, érzés- és érzelem-minőségként megha­ tározható együttérzés viselkedésünk megválasztásával bizonyítható mindennapi életünk során. A régiek emlékeztetnek bennünket arra, hogy az együttérzés túl­ lép a „megtehető" vagy elvégezhető dolgok körén. Az együttérzés inkább az, amivé válni engeded magad. A cselekvés a jelenlegi para­ digmát fémjelzi. Kinőttünk már a cselekvésből. Egyszerűbben szól­ va, az előttünk járók révén számos szövegben és hagyományban ránk maradt erőteljes és ősi üzenet valódi lényege az átváltozás.

Megtévesztőén egyszerűnek tűnik ez az önmagáért beszélő ki­ tétel, mely minden mester, szent, tudós, szakember és család, vala­ mint szellemi-lelki elődeid munkájának összegzése, ami a F ö l d és az ember történetének éppen eme időszakára készít fel. Akik azt állítják, hogy világukban a békét, boldogulást, egészséget és élet­ erőt választják, először maguknak kell pontosan ezekké a tulaj­ donságokká válniuk. Az „átváltozás" egyik előfeltétele, hogy nézőpontot változtas­ sunk. Nézőpontod megváltoztatása testkémiád megváltoztatásával jár együtt, és számodra ez a korszak hátralevő részében elérhető, ta­ lán legerőteljesebb eszköz. A kutatók csak mostanában ismertetnek a nyugati világgal egy olyan jelenséget, amit a misztériumiskolák már évezredek óta ta­ nítanak. Ezek a tanulmányok: • Megerősítik azokat az ősi feljegyzéseket, melyek szerint az emberi érzelem határozza meg a D N S mintázódását. • Ugy tűnik, hogy az érzelem vibráló mintasablonja valósággal „megérinti" a sejtjeinkben lévő D N S molekuláit, „felébresztve" az


immunitás és életerő bennünk szunnyadó kódjait. Feltehetően első alkalommal rendelkezünk digitális bizonyítékokkal arról a technoló­ giáról, amelyre az ősi és bennszülött népek szövegei csaknem világ­ szerte utalnak. Az élet érzelmek lehetőségét nyújtja. Az programoz­ za a D N S - t , hogy miként oldjuk fel érzelmeinket: megerősíti vagy elutasítja az életet sejtjeinkben, hiedelmeinkre és hozzáállásunkra reagálva. • Azt sejtetik, a D N S határozza meg, hogy az anyagi formában megnyilvánuló fényminták miként veszik körbe az emberi testet. Más szóval a kutatók felfedezték, hogy a testünk körüli anyag el­ rendeződése (atomok, baktériumok, vírusok, időjárás, még más em­ berek i s ) , közvetlenül a testünkből származó érzéshez és érzelem­ hez kapcsolódik. Képzeld el, hogy már e két állítás milyen feltételezésekhez vezet! Ami a testünkkel kapcsolatos technológiákat érinti, a fizikai test ( D N S ) és az érzelem közti eme kapcsolat a világon valaha is léte­ zett legkifinomultabb technológia. Fontosabb, mint a mikrochip, a génsebészet

vagy

a

gyógyszerekkel

előidézett

manipuláció.

Amennyiben igaz, hogy az érzelem szabályozza genetikai felépíté­ sünket, akkor régebben miért választottunk életet elutasító érzelme­ ket? Ha egy lépéssel továbbmegyünk, miért követeljük a tudósoktól, politikusoktól és a világ vezetőitől, hogy „ők" találjanak megoldáso­ kat és „odakint" teremtsenek békét? A válasz talán Joseph Rael nemrégiben napvilágot látott munká­ jában

lelhető

(Hanglények talunk

fel.

Videokazettáján

a

The

Sound

Bcings-ben

), a Tewa törzsbe tartozó Rael, úgy magyarázza az ál­

választott

gyógyszereket,

oltásokat

és

antibiotikumokat,

hogy ezek révén „függetlenedünk" egy-egy életmintától. Amikor „bennragadunk" egy hiedelemben, gondolatban vagy mintában, a fény képtelen áthaladni rajtunk. A „bennragadást" éljük át betegség­ ként. Az orvosság a mi döntésünk, a mi utunk, hogy valamit előte-

** S z ó j á t é k , a sound e g y ú t t a l e g é s z s é g e s t is j e l e n t — aford.


remtsünk „odakint", ami „felszabadít" bennünket annyira, hogy is­ mét mozogni tudjunk. Míg a gyógyszerek természetesen érvényes utak lehetnek, vajon az áll-e érdekünkben, hogy kizárólag külsőleg megvalósított megol­ dásainkban bízzunk? Ahelyett, hogy kívül hozzuk létre a technoló­ giát múltbeli körülményeink ezen és más következményeinek meg­ oldására, miért nem fogadjuk el megvalósított megoldásaink ajándé­ kát, mely során mi válunk a technológiává? M i é r t nem részesítünk olyan érzéseket, érzelmeket és gondolatokat előnyben, amelyek lehe­ tővé teszik számunkra, hogy egy olyan létállapotba változzunk át, ahol a baktériumok, vírusok, a változások és még a halál is elhanya­ golható jelentőséggel bír? A gyógymódok egyszerű vibrációs min­ ták, melyeket saját „külső" modelljeink révén valósítunk meg. Miért nem válunk a modellekké, miért nem válunk a belülről származó vib­ rációkká? M o s t saját tudományunk bizonyítja be, hogy D N S - ü n k minősé­ ge közvetlenül kapcsolódik képességünkhöz, hogy megbocsássunk, elfogadjunk és szeressünk életünk kifejezésében. Amikor érzelme­ ink az életet választják és erősítik meg, sejtjeink a testünkön keresz­ tül tükröződő együttérzés rezgésmintájában fürdenek. Lehetséges, hogy egészségünk, kapcsolataink és túlélésünk leg­ nagyobb kihívásai révén módunkban áll újra meghatározni azokat a biológiai határokat, amelyeket már elfogadtunk ősi emlékezetünk egy bizonyos pontján? Egy új emberi faj megszületésének vagyunk tanúi, amely genetikailag megváltozik, hogy illeszkedjen ehhez a történelmi korhoz?


• A legfrissebb kutatások megerősítik érzelmeink szerepét im­ munreakcióinkban, és azok közvetlen kapcsolatát! • Ú j r a m e g h a t á r o z h a t o d a gyűlöletet, félelmet, a sötétséget, az e l v á l a s z t o t t s á g o t , és azt a szerepet, amelyet ezek életedben betöltenek!


onnan tudhatnád, hogy „A Korszakváltás" valóság-e? Honnan tudhatnád, hogy a könyvben ismertetett ese­ mények bekövetkeznek-e? M i t jelent ez az információ mindennapi életedre vonatkozóan? Sokan a Korszakváltás megerősítésének terhét majd azon képessé­ gükre hagyják, hogy hasonló információkat idézzenek fel más forrá­ sokból. Közös nevezőt keresnek majd mások munkáiban és tanítása­ iban. Ezen emberek kedvéért arra buzdítalak, kedves Olvasó, hogy engedd meg magadnak azt a fajta szabadságot, hogy túllépj nevelte­ tésed határain. Relatív értelemben, az, amit tanítottak Neked, érvé­ nyes, mert felkészít egy jóval átfogóbb, mindennel együttérző igaz­ ságra. Ahelyett, hogy neveltetésed szemével néznél, arra ö s z t ö n ö z ­ lek, hogy tekintsd az eddig tanultakat alapnak, döntő fontosságú pontnak, amelyből kiterjesztheted tudatosságod, és egy még átfo­ góbb tudásra tehetsz szert. Tudatod eme kiterjesztésében lehet, hogy minden tudás kulcsa visszatér hozzád. Minden folyamatot, minden lehetőséget, a teremtés összes kombinációjának tükrözött metaforájaként élsz. A Korszakváltás eseményét talán soha nem ismeri el a televízió tömegtájékoztatása, vagy a kommersz sajtó. Az események most zaj­ lanak, és mégis csak viszonylag kevesen „látják" az összefüggéseket; az ő látásmódjukat azok irányítják, akik úgy döntöttek, hogy való-


ban „megnézik", amit mutatnak nekik, amire figyelmüket ráirányí­ tották. A Korszakváltást egyénileg éled majd át, mint önálló szemé­ lyiség. Hangokat hallhatsz, érezheted a rezgéseket, vibrációkat, és pillanatnyi változásait érzékelheted azoknak a hálóknak, amelyeket körülötted mások nem is észlelnek. A Korszakváltást saját szellemi horizontodon éled majd át. A könyv szövegében kínált elvek e szel­ lemi horizont meghatározását célozzák, hogy felelősséget vállaljunk egészségünk, fájdalmunk, örömünk és élettapasztalatunk minőségé­ ért. A Föld-szív-agy-immunrendszer kapcsolatok mechanizmusának ismeretében nyilvánvaló és logikus kapcsolat van az élet folyamatai és a Korszakváltás között. Mi a helyzet, ha a Korszakváltás sohasem következik be? Már most zajlik — még a te életedben befejeződhet. Ha valamilyen oknál fogva sohasem „láthatnád" a Korszakváltást, az e szövegben kínált eszközök életünk megnyilvánulásainak hatékony választási lehetősé­ geit nyújtják. Az eszközök szolgálhatnak katalizátorokként, hogy emlékezz az életre adandó reakciók magasabb szintű alternatíváira.

M Á S O D I K A

T E S T

J E G Y Z E T I G A Z S Á G A

Amikor e könyv szavait olvasod, tartsd észben, hogy az írásos forma vizuális energiáján felül számos szinten fogadsz be informá­ ciót. Ez szándékosan van így, minthogy jelen szöveg — szándékai szerint — az ébresztés eszköze szeretne lenni. Az oldalak írásjeleinek rezonáns minősége kölcsönhatásban áll tudatosságod mezőivel, fel­ élénkíti és fokozza a magasabb tudatállapotba emelő gondolkodási folyamatokat. Amikor ebben az állapotban vagy, úgy találod majd, hogy az információ nem egyszerűen eljut hozzád, inkább rajtad ke­ resetül érkezik. Kérlek, kedves Olvasó, ne azzal foglalkozz, honnan származik ez az információ, inkább arra összpontosíts, milyen érzéseket vált ki belő­ led. Hogyan reagálnak tested különféle részei, amint kölcsönhatás­ ba kerülnek e szavak, jelek révén beindított gondolatenergia minták­ kal? Életed során valószínűleg azt tanultad, hogy összehasonlításból


tanulj: információt gyűjtesz egy forrásból, majd ezt összehasonlí­ tod egy másik forrással, hogy megerősítést nyerj. Megkérdezhetsz az adott területen jártas szakértőt, valamilyen illetékes szervezet­ hez, vagy írásos anyaghoz fordulhatsz, valamilyen statisztikához, és ettől azt gondolod, egy bizonyos részinformáció megerősítést nyert számodra. Ez a fajta megerősítési módszer bizonyos fokig valószí­ nűleg jól szolgált. Bátorítalak, hogy továbbra is kérdezz, kételkedj, és folytasd a hozzád érkező információ megerősítését, hogy megha­ tározd igazságodat. Létezik azonban a tanulásnak egy másik formája is. E z t a másik tanulási metódust az igazság rezonanciájának vagy szívből tanulásnak ne­ vezem. Ha esetleg még nem rendelkeznél ilyen tapasztalattal: min­ den egyes életünkben szembesülünk olyan helyzetekkel, vagy kerü­ lünk olyan körülmények közé, amelyre nézve egyáltalán nincsen összehasonlítási alapunk. Egyedül magával a tapasztalattal szembe­ sülünk. Sehová se fordulhatunk, pedig lehet, hogy épp egy iroda­ épületben vagyunk, forgalmas utcán vagy nyilvános helyen. Senkit sem kérdezhetünk meg, bár lehet, hogy körül vagyunk véve embe­ rekkel. Olyan tapasztalat lesz^ amelyhez^ egyáltalán nincs összehasonlítási ala­ punk. A körülöttünk lévők sem fogják érteni, és nem is lennének ké­ pesek megadni azt a választ, amit tőlük várnánk. Csupán magunkra támaszkodhatunk. Ez az információ azért érkezik Hozzád, hogy emlékezz: Te magad vagy mindaz, amire valaha is szükséged lesz. M á r rendelkezel min­ den eszközzel, minden ismerettel, minden útmutatással, amelyre va­ laha is szükséged lesz. Minden, amit teszel, az emlékezéssel áll kapcso­ latban, mely tudatosságodat a F ö l d gravitációjának sűrű gondolatai fölé helyezi, abba a benned található szentélybe, ahol a tökéletesség alapmintájaként létezel. Ez az a tér, ahol mindig megtalálod igazsá­ godat. Tested nagyon jól ismeri ezt a teret. Bármikor hatolsz is be egy in­ formációs mezőbe, tested tudja, hogy mikor illesz össze az adott hely energiájával. Az információ felveheti a kimondott szó formáját, jelentkezhet színmezőkként, mint amikor átsétálsz egy mélyzöld őserdőn. Az információ lehet vizuális, mint a film, vagy auditív, mint a zene. Tested finom energetikai érzékelői megbízható, állandó


A test igazságának érzetei egyénről egyénre eltérőek, azonban eg) adott ember esetében változatlanok. Ha egyszer rájössz, a Te testet miként jelzi az igazságot, második természetedként kezded el hasz­ nálni ezeket a jelzéseket, de lehet, hogy már most is ismered és hasz­ nálod őket. Az adott helyzet, és az a fajta információ, amellyel talál kozol, a testérzetek révén remek összehasonlítási alapot biztosf igazságod felismeréséhez. Az információra adott fiziológiai reakci ók a következők lehetnek, de nem csupán ezekre korlátozódnak: • verejtékezés bizonyos testrészeken, • a testhőmérséklet emelkedése, • szapora pulzus, • bizsergés az arcon, kézen vagy lábon, • borzongás, libabőr, • fülcsengés, • lelassult, visszafogott légzés. Van, akinek az jelzi az igazságot, ha homloka, tenyere vagi szegycsontjának környéke izzad. Ez a veríték másféle jellegű, mint ; fizikai megerőltetésé, kevesebb sót tartalmaz. Általános reakció ; testhőmérséklet emelkedése, mely gyors pulzussal és lelassult lég zéssel jár. Néhány ember a „libabőrösségként" ismert rövid ideij tartó állapotot észleli majd. Az általában csupán másodpercekig tar tó libabőrösség az ember és azon energiamező közti magas fokú re zonanciát jelzi, amelybe éppen belép. Annyiféle reakció van, hogy i szöveg nem vállalkozhat kimerítő azonosításukra. Csengés a fülben „bizsergető" érzés az arcon, lábon és kezeken — mind lehetnek tes ted visszacsatolásai azokra az energiamezőkre, amelyekbe éppen be lehelyezkedtél. Minden ember egyedi, és így eltérőek lehetnek reak cióink. E könyv elolvasását felfoghatod eszközként, mely segít ab ban, hogy fejleszd „belső technológiád" szakrális ajándékait és tes ted igazságát.


SZÓMAGYARÁZAT Töltés: Határozott érzés egy esemény kimenetelének jogosságá­ val, jogtalanságával vagy elfogadhatóságával kapcsolatban. Ez azt je­ lenti, hogy „töltést" helyeztünk az adott tapasztalatra. Szaknyelven a töltés egy elvárást, cselekedetet, vagy helyzetet övező elektromos feszültségként mérhető. T ö l t é s akkor keletkezik, amikor az esemé­ nyeket a polaritás révén jóként, rosszként, sötétségként, vagy fény­ ként ítéljük és bélyegezzük meg. Gyakran a düh, szomorúság vagy kiábrándultság érzéseiben jelentkezik. Tudatunk holografikus tükre biztosít bennünket arról, hogy saját ítéleteinket (töltéseinket) ta­ pasztaljuk majd meg. Ez ítéleteink újrafogalmazását szolgálja. így lehetővé válik, hogy az életben az adott töltés gátló hatása nélkül haladjunk előre. Együttérzés: Egyszavas összefoglalása egy különleges gondolat-, érzés- és érzelem-minőségnek. Akkor valósul meg, amikor az ember gondolatai nem foglalkoznak az események kimenetelével, amikor érzéseink mentesek az életre vonatkozó torzult előítéleteinktől, és érzelmeinkből eltűnt a polaritás töltése. Az együttérzés tudománya lehetővé teszi, hogy egy adott eseményt jogosságára vagy jogtalan­ ságára vonatkozó polarizált ítélkezés nélkül éljünk meg. Teremtő: Valaki, aki „Isten" elveinek ismeretében, életet teremt az élettelenségből. A spermium és a petesejt egyesüléséből eredő nemzéstől eltekintve a teremtés élettelen vegyületek összegyűjtésé­ nek aktusa elektromos közegben, abból a célból, hogy élő anyag ke­ letkezzék. Dimenzionalitás: A dimenzionalitás egy — a logikai elmén belüli — kísérletnek tekinthető, mely arra irányul, hogy az energia hierar-


chiáját különálló sávokra vagy tapasztalati tartományokra ossza, hogy így külön lehessen utalni rájuk. A valóságban nincs elválasztottság. A vibrációs tapasztalatok között nincsenek egyértelmű ha­ tárok. Csupán a tapasztalatok közti fokozatos átmenetet láthatjuk, a különböző tapasztalati állapotok sorrendjét állapíthatjuk meg. E megváltozott tudatállapotokat álmokként, látomásokként ismerjük. Az „egységnek" ez a premisszája, noha egészen egyszerű, úgy tűnik nehezen megfejthető a racionális elme számára. Az ősi szövegek azon­ ban különféle formákban pontosan ezt az elvet kínálják évezredek óta. Érzelem: Az érzelem a gondolataidba helyezett erő, ezzel valósí­ tod meg, kelted éltre őket. A valóság vektoriális tapasztalatát az ér­ zelem skaláris potenciáljával párosuló gondolat skaláris potenciálja alkotja. A skaláris potenciál hullámai okozzák vektoriális valóságod zavaró mintáit. Az érzelmet áramlásként érzékeled, melyet tested folyadékkristályos formájában irányítasz vagy tárolsz. A testedben életerőként lüktető elektromos töltés biztosítja az érzelem érzékelé­ sét. Érzelmeket az eseményekkel egyidejűleg, vagy döntéshelyzet eredményeképp élhetünk át. Az érzelem szorosan igazodik ahhoz, hogy mire vágyunk, az akarathoz, hogy engedjük, hogy valami meg­ valósuljon. Amikor valóban arra vágysz, hogy a gyűlöletet az együtt­ érzéssel

helyettesítsd

életedben,

az

alsóbb

energiaközpontokból

áramló erőt meleg bizsergető érzésként érzed mellkasodban és szív­ központodban. Hozzárendeződés,

hozzáhangolódás,

ráhangolódás:

Az

erők

vagy energiamezők azon rendeződése, amely lehetővé teszi az infor­ mációk vagy a kommunikáció legteljesebb mértékű átvitelét. Képzeljünk el például két elemet, ezek szomszédosak egymással, és mindkettő vibrál. Az egyik gyorsabban vibrál. Ráhangolódásnak vagy hozzárendeződésnek tekinthetjük a lassabban vibráló elem haj­ landóságát, hogy szinkronba kerüljön és kapcsolódjon a gyorsabb vibrációhoz. Ha megvalósul a kapcsolat, hozzárendeződésről vagy ráhangolódásról beszélhetünk, vagy azt mondhatjuk, hogy a gyor­ sabb vibráció magával ragadta a lassabb vibrációt. Entrópia: Az entrópia úgy is meghatározható, hogy egy rendszer­ nek mennyi a változási kapacitása. A termodinamika harmadik törve-


nye (Newton) kimondja, hogy abszolút nullponton minden molekula tökéletesen rendezett és mozdulatlan (nem változik), a nullpont te­ hát a rendezetlenség (entrópia) mértékéhez képest nullpont. Minél nagyobb a rendezetlenség mértéke, annál nagyobb az entrópia. Esszénusok: Ismeretlen eredetű ősi testvériség, mely úgy dön­ tött, hogy elkülönül kora társadalmától, hogy azon hagyományok tisztaságának éljenek, amelyeket őseik hagytak rájuk. A Kr. u. I szá­ zadban elsősorban a

Holt-tenger és

a Mareotisz-tó körül élő

esszénusok — e titokzatos testvériség — tanításai majd minden or­ szágban és vallásban megfigyelhetőek, beleértve Sumert, Paleszti­ nát, Indiát, Tibetet, Kínát és Perzsiát is. Néhány észak-amerikai in­ dián törzs, őseit a közvetlenül a Jézus keresztre feszítése után élt esszénusok törzseiből eredezteti. A régi esszénusok közösen művel­ tek földet, nem tartottak szolgákat és rabszolgákat. Szabályok sze­ rint éltek, nem fogyasztottak húst és erjesztett italokat, ezért sokan hosszú életkort megéltek — akár 1 2 0 évet vagy még többet is. Az is­ mertebb esszénusok között találjuk a következő gyógyítókat: a sze­ retett tanítványt, Szent Jánost, Keresztelő Szent Jánost, Illést és a Názáreti Jézust. Érzés: Az érzés a gondolat és érzelem egységeként határozható meg.

Amikor

például

szomorúságot,

gyűlöletet,

örömet

vagy

együttérzést tapasztalsz, érzéseket élsz át. Az érzés az érzelem érze­ te, kiegészülve az adott pillanatban tapasztalt gondolattal. A szívizom folyékony kristályos rezonátora az érzés gyújtópont­ ja. M o s t már egyértelművé válik, hogy a test miért reagál olyan jól szeretetre és együttérzésre. A szeretet és együttérzés hatására a szív megfelelő módon hangolódik a Földhöz, így az áramkör teljesség­ ben és egységben nyilvánulhat meg. Az érzés példái: Mikor szeretetet érzünk, érezzük, hogy arról is gondolkodunk, mit jelent számunkra szeretetünk tárgya, és ez egé­ szül ki vágyunk értelmével. Isten: A világ egésze mögött húzódó intelligencia mátrixa. Ez az elv biztosítja azt a vibrációs sablonmintát, amelyen a teremtés egésze „ki­ kristályosodik". Isten elve képviseli — a férfi és női megjelenési forma egységes megnyilvánulásaként — a lehetőségek összességét. Ebből a néző-


pontból az Isteni Erő élő, vibráló lüktetés, mely a semmi terei között él, és ott rejlik mindannak mélyén, amit megtapasztalhatunk világunkban. Háló: Az energia-információ-fény által előszeretettel használt kétdimenziós szerkezetű csatornákat biztosítja, ennek A pontból B pontba jutásához. A háló olyan szubsztanciaként gondolható cl, mely a semmiben létezik, az alapvető intelligencia azon fonalának, mely a teremtés szövete mögött húzódik. A háló elméletileg vezérvonalak éterikus hálózataként képzelhető el, hurkolt hálónak, e mentén mozognak az energia lüktetései. E rendezett energiaminták általában egyetlen egységesen formált min­ tából állnak, ami újra és újra ismétli önmagát, egyazon geometria egyforma

térközű

megnyilvánulásaiként,

bármely

kétdimenziós

irányban. A meggondolás energiája olyan finom lehet, mint az em­ beri gondolat — százezres hertzes lüktetései, vagy olyan sűrű, mint a 7, 8 hertzen lüktető Föld-rezonanciák. A hullámokban terjedő fény e magas vezetőképességű háló mentén áramlik a világ különféle jel­ legeibe, túllépve a csillagrendszerek és dimenzionalitás határain. Hologram: Rekurzív energiaminta (geometrikus, érzelmi, érzésből fakadó, gondolati, tudati vagy matematikai) mely egységben és teljes­ ségben áll önmagában, miközben egy még nagyobb egész részeként szolgál. Az emberi test minden sejtje például önmagában véve teljes és egész, tartalmazza mindazokat az információkat, amelyek egy másik emberi test létrehozásához szükségesek. Ugyanakkor sejtjei részét ké­ pezik egy sokkal nagyobb egységnek, magának a testnek. A meghatározás értelméből fakadóan a holografikus minta min­ den eleme tükrözi a minta minden más elemét is. Ez a tudat holog­ rafikus modelljének szépsége. A rendszer bármely pontján jelentke­ ző változás az egész rendszerben tükröződik. Mátrix: A hálók összessége, mely úgy néz ki, mintha egymáson he­ lyezkednének el a hálók. A hálók természetük szerint egymásra épül­ nek, szerkezetet biztosítanak ahhoz, hogy az energia-információ fo­ kozatosan az egyik paraméter tartományból egy másikba mehessen át. A hálócellák és az egész háló kiterjedése, méretei és oldalirányú ki­ terjedései változhatnak. A mátrixnak mérete és arányai változnak. A legtöbb mátrixot egy nagyobb háló-mátrix rendszer alhalmazaként ismerhetjük


fel, és ez a nagyobb rendszer ugyanúgy része egy még nagyobb háló­ mátrix rendszernek. A könyv értelmezésében a háló-mátrix kapcsolat el­ méleti modell, mely a teremtés, és ezen belül minden élet szerkezetének megértését hivatott elősegíteni. A teremtés mátrixai természetüket te­ kintve alapvetően holografikusak; az összes sejt teljes és egész önmagában véve, valamint része egy még nagyobb egésznek. Az egyes sejtekben ben­ ne él az egész minta megismétléséhez szükséges információ. Mer-Ka-Ba: Mer = Fény, Ka — Lélek, Ba = Test. Egyiptomi kife­ jezés, ami azt a Fény-Lélek-Test energiakomplexumot jelenti, amely az emberi test minden sejtjét egyenként, valamint az egész testet összetett mezőként veszi körül. Ez az adott forma a fogantatást közvetlenül követő első nyolc sejtből származik, elektromos impulzusokat sugároz ki a csillagtet­ raédert alkotó sejtekből. A Mer-Ka-Ba központja a gerincoszlop al­ ján elhelyezkedő első, vagyis gyökércsakránál található pontban jön létre, és marad fenn. E sejtek biztosítják az alapmintát ahhoz a su­ gárzó energiamezőhöz, ami a test fizikai határain belül hat, de ezen túlra is kiterjed. A mező két dimenzióban úgy néz ki, mint a zsidó Dávid-csillag. A Mer-Ka-Ba közlekedési eszköznek gondolható el, néhány utalás szerint a fénytest- vagy téridő-eszköznek, mely képes túllépni a tér, idő, téridő és a dimenzionalitás érzékelt határain. Platóni testek: A platóni test egy nagyon különleges, teljesen körbezárt térfogatot körvonalazó felületként határozható meg. A térfogat

bármely

részét

meghatározó

hosszúságok

egyenlőek,

ugyanígy a sarkokat meghatározó belső szögek értékei is azonosak. A platóni test elméletileg egy különálló test egységcellájának gon­ dolható, amelyet ha addig ismétlünk, amíg visszaér önmagához, újabb zárt geometriai testet kapunk. Minden szög az egységcellák találkozása által jön létre, és a cella minden oldala egyenlő. Jelenleg öt olyan test ismert, mely eleget tesz e követelménynek. Az öt sza­ bályos platóni test lentebb látható az oldallapok száma által megha­ tározott összetettség sorrendjében:


rálni fog. Senki sem érintette meg a második hangszer húrját, csu­ pán arra az energiahullámra reagál, ami a szobán átterjedt, így a hangszer rezonanciába lépett a másik húrral. E könyvben például a Föld és az emberi szív energiarendszerei közötti rezonanciáról be­ szélek, vagy két emberről, akik érzelmeiken keresztül „hangolód­ nak" rezonanciába egymással. Skaláris potenciál: Olyan energiaminőség, amelynek jellemzője, hogy nem szóródott szét, vagy nem foszlott szerte. A skaláris ener­ gia olyan energiaként gondolható el, mely teljes mértékben felhasz­ nálható, felhasználásra és aktiválásra váró alapvető erő. Aktiválása­ kor a potenciál „valódivá", vagyis vektoriális mennyiséggé lesz, amely nagysága vagy iránya szerint mérhető. Korszakváltás: A Föld történetének, valamint a tudatos emberi tapasztalásnak egy korszaka. A gyengülő bolygó-mágnesesség és a növekvő bolygófrekvencia egy időpontban való konvergenciája hatá­ rozza meg a Korszakváltást, ami ritka lehetőséget nyújt, hogy kol­ lektíván újraalakítsuk az emberi tudat megnyilvánulását. A „Kor­ szakváltás" kifejezést arra a folyamatra használom, amikor a Föld evolúciós változása felgyorsul, amit a — F ö l d elektromágneses me­ zőihez szabad döntéséből kötődő — emberi faj átalakulása követ sa­ ját (sejtszintű) változási folyamataival. Az Egy: Vallásoktól független kifejezés, mely a teremtés egésze mögött húzódó intelligencia-mátrix megjelölésére szolgál. Ez az elv biztosítja azt a vibrációs sablonmintát, amelyen a teremtés egésze „kikristályosodik". Isten elve képviseli a lehetőségek összességét, férfi és női megnyilvánulási formákban. E b b ő l a nézőpontból az Is­ teni E r ő élő, vibráló lüktetés, mely a semmi terei között él, és ott rejlik mindannak mélyén, amit világunkban megtapasztalhatunk. Gondolat: A gondolat skaláris potenciállal rendelkező energiának tekinthető, az energia megnyilvánulásának irányító magja, amely va­ lós vagy vektoriális eseményként ölthet testet. Tapasztalataink virtuá­ lis összegzéseként a gondolat biztosítja azt az irányító rendszert, a vezérlést, ami meghatározza, hogy figyelmünk energiáját hová irá­ nyítjuk. Ha érzelmi energia nem hatol be gondolatainkba, tehetetle­ nek vagyunk, gondolataink képtelenek teremteni. E r ő hiányában


gondolataink modellnek vagy utánzásnak gondolhatok, arra vonat­ kozóan, hogy hogyan vagy hová irányítható az erő. Képzelgések, „mi lenne, ha ezt vagy azt tenném", helyeslések, és „Úgy döntöttem, h o g y . . . " példázzák a gondolat születését. Ezek a folyamatok hatá­ rozzák meg, hogy mire összpontosítjuk figyelmünket. Vesica Piscis, mandorla: Amikor két tökéletes gömb szoros közel­ ségben formálódik meg (úgy hogy mindkettő tartalmazza a másik átmérőjének felét), közös tartomány, egy átfedési terület létesül. A szakrális geometria tudományában mandorlaként utalnak erre a tarto­ mányra. A mandorla egyiptomi jelét egyszerre használták a „száj" valamint a Teremtő megjelölésére. A jel továbbá nagyon hasonlít a nulla maja jelére — ami a Tejút-galaxissal van összefüggésben. Nullpont: A vibrációs energia mennyiségének összekapcsolódása az anyaggal, amint a paraméterek meghatározzák, hogy az anyag a nullához közelítsen. A megfigyelő számára a nullponton a világ rend­ kívül nyugodtnak látszik, miközben a résztvevő pontosan a tapaszta­ lást meghatározó korlátok kvantumszintű átformálását éli át. A Föld és testünk a régiek által egységesen Korszakváltásnak nevezett változás nullpontjának átélésére készül.


A SZERZŐRŐL Gregg íróként, előadóként, és a világ szent helyeire szervezett túrák vezetőjeként szerepel amerikai rádió- és televízió műsorok­ ban. Könyveinek, a Kollektív beavatás és a Világok vándorának megjelené­ sét követően népszerű vendége és alapvető szószólója az ősi tudás­ sal és a bolygó változásával kapcsolatos konferenciáknak, expóknak és sajtó különkiadásoknak. Geológusi, a repüléssel és űrhajózással kapcsolatos ipar-mérnöki szakmai pályafutása biztosítja számára az eszközöket, hogy hatékony szemináriumait világosan és helytállóan tarthassa meg. Két gyermek­ kori halál közeli élménye biztosítja azt a közvetlen hangot, melyeken keresztül képes megosztani velünk a remény és lehetőség üzenetét. Gregg együttérzésről szóló hatékony üzenetét egy-, két-, és há­ romnapos szemináriumok sorozatának keretében nyújtja. Az egyes tanfolyamok a látvány, hangzás, érzés és szertartás multimédiás élmé­ nyei; ezek során szakszerű vezetést kapsz az együttérzés vibrációs technológiáinak benned élő emléke, az érzelmek és kapcsolatok terén. Az észak új-mexikói hegyek magánya és a dél-floridai tengerpart szolgál otthonul és inspirációként Gregg és felesége, Melissa szá­ mára, akkor, amikor éppen nincsenek úton. Emellett, amikor az idő­ beosztásuk és

a feltételek lehetővé

teszik,

utazásokat vezetnek

Egyiptom, Peru, Bolívia és az Egyesült Államok délnyugati sivatagá­ nak szent helyeire. A Gregg szemináriumaival és szakrális zarándok­ lataival kapcsolatos információkért kérjük, vedd fel a kapcsolatot irodájával: ( 0 0 ) - I - 5 0 0 - 6 7 5 - 6 3 0 8 Gregg

Braden

levelezési

címe:

c/o

Sacred

Spaces/Ancient

Wisdom H.C. 81 Box 6 8 3 Questa, New Mexico 8 7 5 56 Attention: Personal


Profile for denge11

Gregg Braden - Kollektív beavatás  

Gregg Braden - Kollektív beavatás  

Profile for denge11
Advertisement