Page 1

V É L E T L E N M I N T A V É T E Le

Almási Zsolt UQTJUJ almasizsoci@gmail.com Domenik Dénes VXU3O6 denes.domenik@gmail.com Kereskedelem és Marketing szak 3. félév 2013. December 16.

3/Véletlen generált kérdéssor válaszainak elemzése, köztes kapcsolatok feltérképezése


STATISZTIKA II HÁZIDOLGOZAT

A

V É L E T L E N M I N T A V É T E Le

&

DOMENIK DÉNES ALMÁSI ZSOLT


VÉLETLEN

EL

e

MINTAVÉT

Házidolgozatunk fő témája a véletlenek közötti kapcsolat vizsgálata, kutatása. Feltételezzük azt hogy a világegyetem az ősrobbanásból született, azóta folyamatosan tágul, ezzel milliónyi “véletlen” esemény bekövetkezésének teret adva, melyek ok-okozati viszonyban vannak egymással. Ennek következtében az is megállapítható hogy a világon minden között feltételezhető összefüggés. A következőkben egy általunk véletlen szerűen generált kérdésekből összeállított webes adatgyűjtés által véletlen mintavételi eljárással vett sokaságot vizsgáljuk a fenti szempontok alapján. Létezik vajon kapcsolat a nemünk és a szeretett házikedvenc között, vagy a figyelmességünk és az általunk használt mobiltelefonok között? Mivel minden mindennel összefügg alapvetően kell hogy legyen közötte kapcsolat, amely ha elenyésző is de reprezentatívan mutatja azt a minimális kapcsolatot ami nélkül nem létezne a világegyetem.


A sokaság összegzése, alapvető jellemzői:

Nő Nem ek arán ya

Fér fi

36% 64%

A válaszadók nagyobb arányban férfiak (64%) és kisebb arányban nők (36%).

Életk or

-20

14%

20- 24

44%

25- 30 30- 39 40- 55

21%

55-

16% 1% 3%

Többségük 20 és 30 év közötti azaz 65%. Ebből is 67,69% 25 év alatti. Így a következőkben erre a korosztályra összpontosítunk.


5-7h

45%

7-8 h

19%

8-9 h 18% 9-11 h 19%

Regg eli ébre dés időp ontja

Legtöbben 5-8 óra között ébrednek, azaz a megkérdezettek 64%-a. Ebből 70,31% 7 óra előtt kel fel, míg a fennmaradó 29,69% 7 és 8 között. Kisebb a későn kelők aránya. A jelenség azzal magyarázható hogy Magyarországon a tanítás és általában a munkaidő 8 órakor kezdődik.

Van- e okos telef onja , és azon inter net

Nincs okostelefonom

16%

Van okostelefonom , internettel

69%

Van okostelefonom , internet nélkül

15%

Döntő többségben (84%) a megkérdezettek rendelkeznek okostelefonnal, ebből 82% rendelkezik mobil internet előfizetéssel. Vélhetően azért ilyen magas ez az érték, mert a mintavétel alapjául vett sokaság javarészt fiatalokból tevődik össze. Gyaníthatjuk hogy ha a kor tekintetében azonos rétegű mintát vettünk volna, nem lenne ilyen mértékű az okostelefont használók aránya.


Kuty a, mac ska?

Nem ek arán ya

Kutya

79%

Macska 21%

Férf i 64%

Arra a kérdésre hogy melyik háziállatot szeretik jobban a válaszadók 79%-a a kutyára voksolt, ezzel szemben mindössze 21% a macskára. A közhiedelemmel ellentétben nem feltételezhető erős kapcsolat a válaszadók neme és a szeretett állat között. Ugyanis a férfiak 79,36%-a és a nők 80,5%-a egyaránt a kutyákat kedveli, míg a macskák 20% körüli értékkel zártak. Ebből következtethetünk az alapsokaságra, miszerint a 20 és 30 év közötti magyar fiatalok, nemüktől függetlenül, lényegesen jobban kedvelik a kutyákat.


Van-e okostele fonja, és azon internet

Életkor

Nincs okostelefonom

16%

Van okostelefonom, internettel

-20

14%

69%

20-24

44%

Van okostelefonom, internet nélkül

15%

25-30

21%

30-39

16%

Milyen madarat láttál tegnap?

26%

Galamb

26%

Varjú

4%

Sas

5%

Veréb

3%

Cinke

4%

Tyúk

26% 5%

Nem láttam madarat Egyéb

6

12

18

24

30

A fenti kérdés célja a fiatalok figyelmességének vizsgálata annak függvényében hogy rendelkeznek-e okostelefonnal. Azt kérdeztük tőlük hogy az előző nap milyen madárral találkoztak, melyből következtettünk arra mennyire kísérik figyelemmel a környezetüket. Az eredmény magáért beszél. Amíg az okostelefonnal nem rendelkező egyének 86,66%-a látott valamilyen madarat, addíg az okostelefon tulajdonosok mindössze 67,86%-ról mondható el ugyanez. Ennek függvényében megállapíthatjuk azt, hogy azok a 20-30 közötti fiatalok akik rendelkeznek okostelefonnal, kevésbé figyelnek környezetükre.


Hányas lábad van?

A továbbiakban a lábméretükről faggattuk a megkérdezetteket, kapcsolatot keresve az életkoruk és a nemük között, mely adatokból átlagot számítva a következő eredményeket kaptuk.

43,69 42,65

42,00

42,13

40,00 37,89

20 alatti

20 - 24

37,67

25 - 30

38,00

31 - 39

Amint az várható volt, a férfiak lényegesen nagyobb talphosszal rendelkeznek mint a nők. Ellenmben meglepően tapasztaltuk hogy a 20 évnél fiatalabbak körében kisebb az eltérés. A nők átlagos lábmérete 38,39-es, míg a férfiaknak 42,62-es. Cipővásárláskor tehát előnyben vannak az előbbi méretekkel rendelkező urak és hölgyek.


V É L E T L E N M I N T A V É T E Le

Kutatásunk kezdetekor kétségeink támadtak annak eredményességét illetően, vajon tényleg található-e kapcsolat véletlen generált kérdések véletlen mintavételi eljárással vett válaszai között? Ahogy haladtunk előre azonban egyre világosabbá vált hogy kapcsolatot keresni, és létesíteni két egymástól függetlennek vélt dolog között maga a kreativitás jelensége. Kutatómunkánk során számos akadályba és érdekességbe ütköztünk, melyek a jövőben további ismeretlen, véletlenek közötti összefüggést sejtet felfedezni számunkra.


STATISZTIKA II HÁZIDOLGOZAT

A

V É L E T L E N M I N T A V É T E Le

&

DOMENIK DÉNES ALMÁSI ZSOLT

Veletlenmintavetele  

research for the university