Page 1

FRIMURER TIDSSKRIFT FOR DEN DANSKE FRIMURERORDEN Årgang 63 · Nr. 43

August 2013


FRIMURER Ansvarshavende udgiver: OSM Walter Schwartz Den Danske Frimurerorden Redaktion Chefredaktør: Erik Rasmussen, X, FH Telefon tirsdag kl. 10-00-13.00: 35 25 01 17 Telefon privat: 33 93 39 59 E-mail: Frimurer.redaktionen@ddfo.dk PRØ-området: Andrew Erik Langkjær, VI Telefon: 42 26 26 00. PLO-området: Jon Bloch Skipper, VII Telefon: 22 67 21 83. PLAA-Området: Mogens B. Kjærgreen, X Telefon: 86 46 63 66. Fotograf: Carsten Schwartz, X ANNONCER: Søren Buemann, X Postboks 2569 2100 København Ø Telefon: 35 25 01 53 KORREKTUR: Nina M. Dam FRIMURER: Postboks 2569 2100 København Ø. Tlf. 35 25 01 28 Ordenens blad udkommer februar, maj, august og november. Årsabonnement: kr. 150.Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte artikler, der bedes indleveret på cd-rom eller sendt via e-mail som vedhæftet fil. Bladets artikler afspejler den enkelte forfatters syn på sit emne og er ikke nødvendigvis udtryk for Ordenens opfattelse.

TRYK OG REPRO: Litotryk København a/s Sidste frist for indlevering af artikler og andet materiale til FRIMURER nr. 44: 15. sep.

En milepæl Med Installationen af Den Danske Frimurerordens nye Stormester er en ny milepæl rundet som en slags symbol på, at nye udfordringer – opgaver – ligger forude. Ingen kan vide, hvor eller hvordan fremtiden vil forme sig. Men Den Danske Frimurerorden har et fundament, der er så solidt og grundfæstet, at hverken voldsomt uvejr eller andre urolige elementer kan ryste bygningen. Vi har ønsker og håb, og er det egentlig ikke også det, der tjener os bedst? Kong Frederik VII var folkets konge. Han elskede sit folk og ønskede det bedste for hver enkelt borger. Det var naturligvis ikke noget, der huede den herskende klasse. Han var kongen, det danske folk elskede, og han blev Viseste Salomos Vicarius i Den Danske Frimurerorden fra 1848(49) til 1863. Det var et embede, han forvaltede og forsvarede på allersmukkeste vis. Kong Frederik VII var en elsket og højt værdsat Stormester, og han satte sine milepæle for fremtiden. Den 1. juni sagde br. Hans Martin Jepsen, R&K, farvel til embedet som Den Danske Frimurerordens Stormester. Han har dog ikke som en konge haft muligheder for at sætte milepæle rundt om i det ganske land, men han har gjort gerninger, der vil blive husket og mindet med glæde.

Et af Piet Heins smukke digte handler om det at være et ordentligt menneske – og at gøre gode gerninger: Du skal plante et træ. Du skal gøre en gerning, som lever, når du går i knæ, en ting som skal vare og være til lykke og læ. Hans Martin Jepsen har gennem sin gerning som Den Danske Frimurerordens Stormester plantet mange smukke træer, og han har sået frø, der en dag vil vokse op og blomstre i flotteste flor. Han har været elsket og afholdt af landets mange ”almindelige” frimurerbrødre. Men uanset hvor mange gode gerninger, man udfører, vil der altid være ”en herskende klasse”, der ikke finder behag i, hvad der er sket eller måtte ske.

Sådan er det nu engang her i livet. Også i Den Danske Frimurerorden. Men livet fortsætter, og Ordenens ældgamle historie vil fortsætte. Og en dag vil der atter sidde en chefredaktør og – ligesom jeg – skrive en lederartikel, hvori han takker en OSM for alt det, denne har gjort. Herfra skal lyde en dybfølt tak til Hans Martin Jepsen for det arbejde, han har udført for at sikre Ordenens fremtid. Det har været et arbejde, fremtiden kan høste mange frugter fra. Og som vor nye Stormester kan nyde godt af – alt imens han planter sine træer og sår nye frø. Tak for tiden, der er gået. Lad fremtiden give vor ældgamle Orden det ypperligste. Erik Rasmussen, X, FH Chefredaktør


FRIMURER

3

SE MED HJERTET:

Der blev talt om ydmyghed, kærlighed og fredens bånd, da Ordenen fik ny Stormester Fra nær og fjern kom 750 brødre til Stamhuset i København for at fejre og hylde Den Danske Frimurerordens nye Stormester Walter Schwartz, R&K.

Et stort og smukt øjeblik! Med så få ord kan man beskrive den storslåede oplevelse, det var, da Den Danske Frimurerorden den 1. juni fejrede og hyldede sin nye Stormester Walter Schwartz. Installation af en ny Stormester er nok det ypperligste, Ordenen kan byde på i form af pomp og pragt – og ikke mindst i form af frimurerisk skønhed, styrke og visdom. Der blev talt fra og til hjerterne, da 750 brødre fra ind- og udland var samlet for at markere en ny æra i Den Danske Frimurerordens glorværdige historie. Sammen med den hundredetallige store skare af danske brødre deltog brødre fra 14 andre europæiske Ordener. Storceremonien med SCM Christian Høy-Petersen, R&K, i spidsen havde sat alle sejl til for at skabe en uforglemmelig dag for Ordenens nye OSM og de mange brødre, der var samlet i et historisk øjeblik. Og successen var hjemme. Dagens festligheder be-

Ordenens nye Stormester Walter Schwartz lovede at ville se med hjertet.

gyndte i Sankt Johanneskirken, hvor et stort antal brødre var samlet for at deltage i Fest-gudstjenesten, hvor Ordenens Højeste Prælat, Gynter Meede, R&K, var prædikant. OHP Gynter Meede tog i sin prædiken udgangspunkt i Johannesevangeliet og kædede det sammen med frimureriet. En fornem begyndelse på en god dag – og tankerne hos brødrene var sat i gang. Vel overstået kunne brødrene begynde deres vandring mod Stamhuset. Og lad det være sagt med det samme: Solen bagte ned fra en skyfri himmel.

Så det var en meget varm vandring. Alt summede af aktivitet i Stamhuset, da der blev kaldt til indmarch. De mange processioner indtog efterhånden deres pladser i festsalen, inden Ordenens Stormester Hans Martin Jepsen, R&K, ankom til logearbejdet. Det store øjeblik var kommet, og den højtidelige og smukke Installation kunne tage sin begyndelse. Man kan ikke lade være med at sende tankerne tilbage til de vise fædre, der i tidernes morgen skabte Ordenens smukke og tankevækkende ritualer.

Det var en overvældende stund. Lige fra det øjeblik, hvor den kommende Stormester med sin ledsager – tidligere Stormester Børge Clausen, R&K – blev ført ind i salen. De mange rituelle handlinger blev gennemført punkt for punkt, inden br. Walter Schwartz stod foran alteret. Her fulgte nye ritualer, inden Ordenens Stormester Hans Martin Jepsen, R&K, kunne aftage stormesterkæden og overgive den til Den Danske Frimurerordens nye Stormester Walter Schwartz. Et gribende øjeblik i Ordenens lange historie – og et blik ind i en fremtid, vi ikke kender. Lysene blev tændt, og en ny æra var indtrådt. Som sin første handling som Ordenens Stormester udnævnte Walter Schwartz tidligere OSM Hans Martin Jepsen til æresmedlem. Der blev spillet musik, og der var fællessang – men ikke mindst vil vi huske br. Amin Jensens flotte fortolkning af Franz Schuberts ”Ave Maria”. ER


4

FRIMURER

Læs dine afgivne løfter og læg dem under hovedpuden, så de kan sive ind og bundfælde sig Sagde Ordenens Stormester Walter Schwartz bl.a. til de mange brødre, der deltog ved den store Installations- og Hyldningsloge i Stamhuset i København. Som nævnt andet steds i ”Frimurer” blev Ordenens Stormester Walter Schwartz ledsaget af Ordenens tidligere Stormester Børge Clausen på hele vandringen mod det høje embede, og det var derfor naturligt, at talen til brødrene blev indledt med nogle ord til ham: ”Kære tidligere OSM, Børge Clausen! Tak fordi du sagde ja til at ledsage og støtte mig på min vandring. Jeg har altid set op til dig og beundret den måde, du ledede Frimurerordenen på.

Vi har aflagt de samme løfter i Ordenen, og da vi også er fælles om lægegerningen, har vi aflagt det samme lægeløfte. Det er 37 år siden, jeg aflagde lægeløftet. En del lyder sådan: ”efter bedste skøn at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn, at jeg stedse vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden persons anseelse, at jeg vil søge mine kundskaber fremdeles udvidede og i øvrigt gøre mig bekendt med og nøje

Sveriges og Islands Stormestre deltog i gudstjenesten.

efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser”. Her i Ordenen aflægger vi alle sammen en masse løfter. Jeg skrev under på seks i dag”. Alvorlig henstilling til brødrene Denne konstatering blev efterfulgt af en meget alvorlig (!) henstilling til samtlige brødre: ”Jeg kunne ønske, at alle frimurere engang imellem tog løfterne frem, læste dem og lagde dem

under hovedpuden, så det rigtigt kunne sive ind og bundfælde sig”, sagde OSM og fortsatte: ”Hvis alle gjorde det, ville der ikke være ufred, bagtalelse, bagvaskelse og krænkende udtalelser. Hverken i skrift eller tale. Jeg vil gøre alt for at komme dette uvæsen – der ikke er en frimurer og en Orden værdigt – til livs. Hvad er det afgørende for os i Den Danske Frimurerorden? Det er, at vi bygger på et kristent grundlag. Hvert menneske har ret til at ud-


FRIMURER

5

Der var mange udenlandske og danske gæster i Stamhuset.

forme sin personlighed på det givne grundlag ud fra egne forudsætninger. Tolerance må og skal være noget aldeles væsentligt for os. Kun gennem tolerance og selverkendelse – erkendelsen af at svigte gang på gang – kan man opnå selvbeherskelse, selvkontrol og magt over sig selv, og nå frem til den selvforbedring, som er målet for frimureriets åndelige skabelsesproces. Med andre ord: Vi mennesker når kun den udvikling, vi stræber efter – udviklingen frem til etisk bevidsthed – gennem et personligt arbejde. Et arbejde, som gang på gang slår fejl. Et arbejde, hvor vi gang på gang svigter det dybeste i os – vor samvittighed. Men vi skal ufortrødent og vedholdende fortsætte for at nå målet, som er lyset i øst”.

OHP Gynter Meede prædikede i Johannes Kirken.

Hvad havde de gamle murere? OSM Walter Schwartz stillede videre i sin tale skarpt på Ordenens udvikling og fremtid og skuede tilbage til de gamle katedralbyggere. ”Ordenen kan ikke overleve uden tilgang”, sagde OSM og fortatte: ”Vi har gennem de sid-

ste år haft en nettotilbagegang. Mænd mellem 30 og 50 år, som vi rekrutterer fra, er der blevet færre af, og det vil også være tilfældet i de kommende år. Levealderen stiger, og det kan afhjælpe situationen, men så må vi sørge godt for de ældre - ellers melder de sig ud, hvad

vi ellers allerede i I grad får at vide, at man ikke kan! Hvad var det, de gamle murere havde – altså de helt gamle – Katedralbyggerne? Hvad var deres særkende? Det var et internationalt netværk. Om de var i Frankrig,


6

FRIMURER

“De skal nok holde et par år endnu”.

Italien, Tyskland eller England var fuldstændig ligegyldigt. De kommunikerede, lærte af hinanden, var lærlinge, medbrødre og mestre. Det spekulative frimureri, som vi dyrker, har tilsyneladende ikke det samme behov for internationale forbindelser – og dog! Hvad efterspørger de unge i dag? Facebook, Tvitter, Linkedin, Google og andre kommunikationsfora. De ønsker netværk! Ikke et netværk, hvor man offentliggør mere eller mindre pinlige billeder, men et netværk, hvor der kan udveksles tanker og idéer. Hvilket bedre forum end Frimurerordenen kan man få? Her er der rig mulighed for tankevirksomhed, for personlig udvikling – også på tværs af landegrænserne. Når jeg har undervist

medicinstuderende, har jeg anbefalet dem – hvis muligheden dukker op – at rejse til udlandet med henblik på videreuddannelse”. En påmindelse OSM fortalte, at han efter stormestervalget havde en samtale med Præses for Informationsdirektoriet, Ordenens Overarkitekt Palle Wullf-Jørgensen, R&K, og han fortsatte: ”Præses lykønskede mig og sagde, at han havde lovet den tidligere nu afdøde Præses Jørgen Brejnegaard-Madsen, R&K, at overbringe hans lykønskning og sige til mig, at jeg altid skulle tænke på min devise.

beregninger af, hvad der bedst kan betale sig for den enkelte – hvad der giver størst udbytte. Dermed er ikke ment åndeligt udbytte eller kærlighed – nej, her menes kolde kontanter og magt, så det materielle udbytte kan blive endnu større. Jeg vil gerne slutte med et citat fra Prædikerens bog: ”Men ud over det: Min søn, lad dig advare! Der er

ingen ende på de mange bøger, der skrives, og den megen læsning bliver man træt af. Når du har hørt det hele, skal du drage den slutning: Frygt Gud, og hold hans bud. Det skal alle mennesker! For Gud kræver dig til regnskab for enhver handling – alt det skjulte, godt eller ondt. Jeg vil forsøge at efterleve det, gør I ligeså – mine brødre”! ER

”Se med Hjertet”. Det betyder for mig, at jeg skal huske på hele tiden at have hjertet med i det, jeg foretager mig. Alt for meget af det, der sker i verden omkring os, sker på grund af iskolde

Der blev også tid til fortryllende sang.


FRIMURER

7

SMS til Ordenens nye Stormester:

Det er dit ønske at bevare frimureriet rent På brødrenes vegne lykønskede Stormesterens Statholder, br. Ib Andersen, R&K, Ordenens nye Stormester Walter Schwartz. I en meget personlig tale hyldede Stormesterens Statholder, br. Ib Andersen, R&K, Ordenens nye Stormester Walter Schwartz, R&K: ”Viseste Mester! Det er faldet i mit lod – på vegne af alle her tilstedeværende og over alt i Danmark spredte frimurerbrødre – at ønske dig tillykke med det kald, du har påtaget dig ved at sige ja til at være Den Danske Frimurerordens Stormester. Vi ved om dig, at det er dit inderligste ønske at fastholde vor Ordens gamle traditioner, forsvare dem og føre dem videre i vore forfædres ånd. Vi ved, at det er dit ønske at bevare frimureriet rent. Sådan som vi har fået det overleveret af vore forfædre. Viseste Mester! Vi er overbeviste om, at vi i dig har fået en altfavnende, en vidende og en viljestærk Stormester, som vil gøre alt for at få disse ønsker til at gå i opfyldelse”. For og imod nyligt SMS Ib Andersen satte herefter fokus på det ny-

ligt overståede valg til Stormester og sagde: ”Ved et valg er der altid nogen for og nogen imod. Sådan er det i et demokratisk land, og sådan er det også i Den Danske Frimurerorden. Nogen kan måske forledes til at tro, at de brødre, der ikke stemte for én, nu er ens modstandere. Men sådan er det ikke! Når valget er overstået, bakker vi vor nye leder op, og så trækker vi alle på samme hammel. Hvilket

SMS taler til OSM.

vi alle sluttede op om - i templets forgård - ved at afgive lærlingegradens logetegn, som bekræftelse på de løfter, vi lovede at efterleve. Et sted i Åbenbaringens bog står der – jeg citerer: ”Vi kender dine gerninger, vi kender dit tjenersind, din trofasthed, din kærlighed, og din udholdenhed” – citat slut. Viseste Mester! Vi ved, at der i allerhøjeste grad er dækning for disse ord hos dig, og vi

ser med fortrøstning på fremtiden, og du skal vide, at vi er mange, der står bag dig”. SMS Ib Andersen sluttede sin tale med ordene: ”På vegne af samtlige frimurerbrødre i Danmark ønsker jeg dig hjerteligt til lykke med den indvielse, du i dag har været genstand for. Vi siger dig tak, fordi du har påtaget dig dette store hverv. Til gavn for Ordenen og til gavn for brødrene”. ER


8

FRIMURER Norges Stormester Tore Evenson:

Frimureriet behøver ledere med indsigt og vilje til at udvikle Den norske Stormester Tore Evensen, R&K, talte på de udenlandske gæsters vegne. ”Viseste Mester, tidligere Stormestre, Det Højeste Råd og samtlige brødre! Jeg er stolt over at være frimurer. Det er godt at være en broder, og på en dag som denne er jeg glad for at være medlem af Den Danske Frimurerorden. Det er et ærefuldt medlemskab. Jeg er meget beæret over at være blandt de inviterede gæster og at være en af de udvalgte til at udtrykke taknemmelighed over at være inviteret til at tage del i denne store begivenhed – og for at at viderebringe vore gratulationer. Ikke kun til den nyinstallerede Viseste Mester, men også til den Danske Frimurerorden og til de danske brødre. Denne dag er uden tvivl en mærkedag for Ordenen og dens brødre. En dag fuld af glæde og en dag med reflektioner. En broder har accepteret afstemmingen blandt brødrene og har i dag installeret sig som Viseste Mester. Det er en dag med plads til reflektioner. En broder er efter en lang periode trådt ned fra stolen i det Højeste Østen

Den norske Stormester ønskede tillykke.

og må nu hvile på laurbærene. Kære broder Hans Martin! Tak fordi du har været en stor kilde til inspiration. Et springvand, fra hvilket alle kunne drikke om jeg så må sige. Du har impati, tankefuldhed, og du er korrekt. Du har tit udtrykt stor glæde over selv at lede brødrenes arbejde hen imod frimurerens mål – sandheden og lyset. Dette har du ofte udtrykt både i taler, men også i dit daglige arbejde. Derfor har du givet den nye Stormester vejkortet til at lede Ordenen og samtidig vise ham, hvordan han skal være en ledende frimurer i Danmark. Rigtig mange gange tak

Hans Martin for alt”. Herefter vendte Stormester Tore Evensen sig til Ordenens nye Stormester og sagde: ”Til dig nyinstallerede Stormester. Kære br. Walter! Nogle mænd har evnen til at adskille det eksentielle fra det ueksentielle. Som jeg kender dig, og som jeg hart fået fortalt, har du denne evne. Nogle mænd har evnen til at fremstille frimureriet på en måde, så enhver vil kunne forstå det. Jeg ved, at du besidder disse evner. Du har gennem dine mange erfaringer i det frimureriske arbejde opnået det at kunne dele, med dine brødre, din viden og hvad du har lært. Vi besøgende brødre fra

de nordiske lande og fra de øvrige lande ser frem til at komme til at kende dig endnu bedre i dit høje embede. I den profane verden – ligesom i frimureriet – behøver vi ledere med indsigt, fremsyn og en vilje til at udvikle og villighed til at tage ansvar såvel i dag som i fremtiden. En Stormester bliver nødsaget til se fremad og til at kommunikere på vejen mod målet. Han bliver nødsaget til at uddelegere opgaver for at nå målene – således at han kan skrive dem på den sorte tavle på en måde, så brødrene får hans tillid og fortrolighed. Men han bliver nødsaget til selv at holde trådene i sin hånd. Han blivet nødt til at være engageret i brødrenes velfærd ved at vise entusiasme og motivation. Kære broder Walter. Jeg ved, du vil have succes i dette arbejde”. ER

Du kan sige undskyld, men ord, der er sagt, kan ikke trækkes tilbage Danmark (ER)


FRIMURER

9

Bevar Åndens enhed i fredens bånd! Med vise ord fra apostelen Paulus ønskede tidligere Stormester Hans Martin Jepsen Ordenens nye OSM Walter Schwartz tillykke med det høje embede. Den Danske Frimurerordens tidligere Stormester Hans Martin Jepsen, R&K, indledte sin tale for Ordenens nye Viseste Mester med ordene: ”Denne dag er din, og jeg har givet min største juvel - Den Danske Frimurerorden - videre til dig. Jeg ved, at du vil pleje og passe vor dyrebare Orden på allerbedste måde, for den er nu din. Hvad du i fremtiden siger og gør i relation til Ordenen, gør du i dens navn og på dens vegne. Du er den eneste, der har magt og myndighed dertil. Du vil møde et embede,

som er meget tidskrævende, og som pålægger dig et stort ansvar, men du vil også møde brødrenes agtelse, tillid og troskab. Blandt de brødre vil jeg gerne være førstemand”. Hans Martin Jepsen sagde videre i sin tale, at bispevielsen i Haderslev for kort tid siden, var blevet indledt med ordene: ”Så formaner jeg da jer til at vandre det kald værdigt, hvormed I blev kaldede, med al ydmyghed, sagtmodighed og med langmodighed, så I bærer over med hverandre i kærlighed og stræber efter at bevare Åndens enhed i fredens bånd”.

“Herren våge over dine veje”.

”Denne hilsen fra Paulus vil jeg gerne give dig med på den rejse, som du nu har påbegyndt”, sagde Ordenens tidligere Stormester og fortsatte: ”Må det blive rige år for brødrene i Den Danske Frimurerorden med dig som Ordenens Stormester. Lad min bøn for otte år siden også blive din: Herre, våg over min rejse Og vær min ledsager.

Herre, lad mig ikke på denne rejse være letsindig og holdningsløs. Giv mig et vågent øje og en sikker hånd. Væk i mig hjælpsomhed. Lad mig bevare ro og fred i mit hjerte. Viste Mester! Jeg ønsker Guds velsignelse over dig og Den Danske Frimurerorden. Må Herren blive din styrke i dit nye kald”. ER

Bag enhver god tale står en solid retorisk kompetence. Jesper Troels Jensen Rådgivende Retoriker Telefon: 2367 2000 Mail: jtj@rhetor.dk

rhetor.dk 70 272 373 rhetor@rhetor.dk

rådgivende retorikere


10

FRIMURER OSM til Ordenens nye Æresmedlem:

Du overser aldrig nogen Som sin første handling som Ordenens Stormester udnævnte Walter Schwartz, R&K, sin forgænger i embedet, Hans Martin Jepsen, R&K, som Den Danske Frimurerordens æresmedlem. ”Da du den 1. november 1971 lod dig optage i Den Danske Frimurerorden, var det ikke skrevet i kortene, at du skulle ende som OSM for denne glorværdige Orden”, sagde OSM henvendt til Hans Martin Jepsen og fortsatte: ”Men bare fem år efter din indtræden påtog du dig dit første embede som Sekretær i Sankt Andreaslogen Dorothea ad Coronam. Siden da har du beklædt en lang række af embeder. I Dorothea har du udover Sekretær beklædt embederne som ADM, FDM og OM. Embedet som Ordførende Mester beklædte du i perioden 1984-98. Du kunne heldigvis ikke skjule dit oratoriske talent, og naturligvis blev du hentet til arbejdet i PLO. Først som PDM senere som DPM og til sidst som PMO. Siden 2005 har du været vor alles Stormester. Den lange ubrudte række af embeder, du har beklædt, har lagt grundvolden for din store frimureriske viden, som jeg håber, du vil fortsætte med at øse ud af. Udover de organisatoriske forpligtelser, du påtog dig i form af diverse

Der lød smukke ord fra Ordenens Stormester Walter Schwartz til tidligere OSM – nu æresmedlem.

embeder, er du medstifter af FRMÜ og har sideløbende med alt det andet også være FBB i FRMÜ i perioden 2001-2005. For lige at understrege din kolossale flid, har du i den samme periode også været medlem af KFO. Det er et imponerende CV over din indsats i og for Den Danske Frimurerorden. De initiativer, du har taget i din regeringsperiode som OSM, er på samme måde som dit frimureriske CV også ganske imponerende. Din flid med besøg er legendarisk Under dit segl (din hammer) er flere Instruktionsloger blevet arbejdende, og mange loger rundt om i landet har fået mulighed for/tilladelse til at lave tilbygninger/ombygninger – eller på anden måde at renovere deres logehuse. Alt sammen til glæde for logebrødrene”. ”Går man tidligere

numre af ”Frimurer” igennem, kan det være svært at forstå, at det også for dig må gælde, at døgnet nu engang kun har 24 timer”, sagde OSM og fortsatte: ”Du har nået at besøge alle landets loger, adskillige flere gange i dine otte år som OSM. Din flid med besøg rundt om i landet er legendarisk. Man skulle tro, du havde taget H.C. Andersens ord til dig: at rejse er at leve. (Citatet fra Mit livs Eventyr). Her er det dit livs eventyr. Når jeg har haft mulighed for at deltage i logearbejdet sammen med dig, har jeg følt, at hvor du end kom frem, blev du modtaget med oprigtig broderlighed. Du har en fantastisk evne til aldrig at overse nogen, og du giver dig altid tid til at hilse på brødrene, og så er det virkelig misundelsesvær-

digt, at du kan huske brødrenes navne. Det er tydeligt, at det altid har ligget dig på sinde, at brødrene skulle opfatte dig som deres Stormester – at du ville være Stormester for alle - og det er sandelig blevet værdsat over hele landet. Selv om du nu tager hul på dit frimureriske otium, er jeg sikker på, at brødrene godt kan belave sig på, at du vil fortsætte med at være en yderst flittig broder. Jeg tror, at den Ordførende Mester i Dorothea ad Coronam kan glæde sig til at få endnu en hyppig gæst, for Andreasfrimureriet har altid ligget dit hjerte nært. Kære Hans Martin. Tak for rigtig mange gode år under din hammer”. En anderkendelse jeg vil dele Ordenens tidligere Stormester Hans Martin Jepsen, R&K, var synligt rørt og glad for udnævnelsen, da han i sin tak sagde: ”Den anerkendelse, der er blevet mig til del, vil jeg dele med alle mine brødre. Jeg føler gennem denne udnævnelse et ridderslag til det broderskab, som jeg værdsætter så højt. Timerne med brødrene i alle landets loger har altid gjort mig lykkelig, og jeg vil forsøge at leve op til den værdighed, der er tildelt mig”. ER


FRIMURER

11

Det Danske Frimurerlaugs Laugsmester:

Et samarbejde man i udlandet ser på med dyb beundring Laugsmester John Harbo bød Ordenens nye Stormester velkommen. På vegne af Det Danske Frimurerlaug sagde Laugsmester John Harbo: ”Vi er samlet i Stamhuset til en dejlig dag, hvor det frimureriske samfund i Danmark og i særdeleshed Den Danske Frimurerorden fejrer vor nye Stormester. Kære br. Walter Schwartz! Du er nu blevet installeret i Kong Salomons stol i Østen, og en ny tid starter for dig og for Den Danske Frimurerorden. Du er også samtidig blevet Stormester for alt regulært frimureri i Danmark og kan dermed sætte præg på det gode samarbejde, der er tradition for imellem vore tre systemer. Jeg vil fra Johanneslogeforbundet og Det Danske Frimurerlaug ønske dig hjerteligt tillykke

med, at du i dag har sagt ja til embedet som vor højeste styrer” sagde Laugsmesteren og fortsatte: ”Logeforbundet og DDFL har jo ritualer og systemer, der adskiller sig væsentligt fra Den Danske Frimurerordens, men samarbejdet mellem vore tre organisationer fungerer upåklageligt og er til gavn for alle brødrene i de tre systemer. Det er et samarbejde, som man i udlandet ser på med dyb beundring og stor respekt. Det er ikke mindst på grund af din forgænger – tidligere Stormester Hans Martin Jepsen og hans forgænger – der har vist tillid, finfølelse og forståelse overfor vort samarbejde og systemerne imellem. Jeg er sikker på, at vi un-

Laugsmester John Harbo hyldede den nye Stormester Walter Schwartz, R&K, og hans forgænger i det høje embede Hans Martin Jepsen, R&K.

der din Viseste Mesters ledelse kan se trygt på fremtiden. Vi vil kunne fortsætte på en måde, som vore organisationer vil komme til at nyde godt af. Du har jo i en kortere periode været Provinsialmester i PLO, men i denne korte tid har du sat dig markante spor, som nu har gjort, at brødrene har valgt dig som Stormester. Du har i dag påtaget dig et embede, som pålægger dig et stort ansvar, men også agtelse, tillid og troskab. Det er et meget krævende embede, men du kan være sikker på, at den tid, du giver til at udføre embedet, får du tilbagebetalt mangefold. Du skal ikke være i tvivl om, at du har vores støtte og agtelse. Vi – i særdeleshed i Det Danske Frimurerlaug af Gamle, Frie og Antagne Murere – ser frem til at byde dig velkommen i vor midte, så vi sammen kan arbejde for en styrkelse af det frimureriske samfund i Danmark”. Tro på sandheden Laugsmester John Harbo takkede Ordenens tidligere Stormester Hans Martin Jepsen for det særdeles gode og udbytterige

samarbejde, der har været imellem de tre systemer gennem otte år, og han fortsatte: ”Du har gennem hele din tid som Stormester for alt regulært frimureri i Danmark – og dermed også vor Stormester – været en sand og kær broder, som vi altid har nydt at byde velkommen. Du har givet mange brødre troen på, at sandheden, broderkærligheden, hjælpsomheden og en samvittighedsfuld livsførelse er det rette mål for en frimurer. Du har vist hvilket arbejde, man kan byde sig selv, når man brænder oprigtigt og lige fra hjertet for en sag. Du har med din venlige måde at være på vist os ære, og du er et forbillede for os alle. Må din tid fortsat blive fuld af broderkærlighed og varme fra dine brødre”. Laugsmesteren sluttede med endnu engang at byde Ordenens nye Stormester hjerteligt og broderligt velkommen som Stormester. ”Jeg vil forsikre dig om, at du har fuld loyalitet fra DDFL, og at jeg glæder mig til vort fremtidige samarbejde”. ER


12

FRIMURER

14 lande var repræsenteret i Stamhuset Gæstelisten var lang ved Installations- og Hyldningslogen i Stamhuset den 1. juni. Ordenens nye Stormester Walter Schwartz, R&K, kunne glæde sig sammen med udenlandske gæster deraf flere Stormestre - fra England, Sverige, Norge, Island, Finland, Tyskland, Irland, Rumænien, Estland, Ungarn, Frankrig, Italien og Spanien. Udover de mange udenlandske gæster deltog bl.a. Det Danske Frimurerlaugs Laugsmester og Johannesforbundets Forbundsmester. Og så naturligvis de mange danske brødre, der var valfartet til Stamhuset fra nord, syd, øst og vest. Alle med et fælles ønske om at give Den Danske Frimurerordens nye Stormester Walter Schwartz en uforglemmelig dag.

Blandt de gæstende brødre kan nævnes: England: Pro Grand Master Peter Lowndes. Sverige: Stormester Anders Strömberg. Norge: Stormester Tore Evensen. Island: Valur Valsson. Finland: Grand Master Juhani Vuori. Tyskland: Grand Master Joachim Klauss. Irland: Grand Master George Dunlop. Finland: Sovereign Grand Commander Kurt Österberg. England: Sovereign Grand Commandor Allan Englefield. Rumænien: Sovereign Grand Commandor Constantin Iancu. Estland: Grand Master Anti Oidsalu Estland: Sovereign Commandor Arne Kaasik. Frankrig: Grand Prieur Jean-Louis Duquesnoy. Sverige: Tidl. OSM Anders Fahlman. Norge: Tidl. OSM Ivar Skar. Norge: Tidl. OSM Magne Frode Nygaard. England: Past Sovereign Grand Commandor Gerald Tedder. Ungarn: Assistant Grand Master Tamas Körövölgyi. Italien: Assistant Grand Master Massimilano Flumini. Spanien: Past Assistant Grand Master Jørgen Pank Pedersen. Danmark: Tidl. OSM Børge Clausen. Danmark: Laugsmester John Harbo. Danmark: Forbundsmester Per Rønne. Herudover deltog en lang række ledende embedsmænd.

Alting har en tid OSM Walter Schwartz, R&K, satte inden sin egentlige tale til brødrene fokus på tiden. Den tid, der kan bruges - eller misbruges på så mange forskellige måder. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid til at dø. En tid til at plante, en tid til at rydde. En tid til at slå ihjel, en tid til at helbrede. En tid til at rive ned, en tid til at bygge op. En tid til at græde, en tid til at le. En tid til at holde klage, en tid til at danse. En tid til at sprede sten, en tid til at samle sten. En tid til at omfavne, en tid til ikke at omfavne. En tid til at opsøge, en tid til at miste. En tid til at gemme hen, en tid til at kaste bort. En tid til at rive itu, en tid til at sy sammen. En tid til at tie, en tid til at tale. En tid til at elske, en tid til at hade. En tid til krig, en tid til fred. Hvad udbytte af sit slid har den, der foretager sig noget? Jeg så den plage, Gud har givet menneskene at plage sig med: Han har gjort alting godt og rigtigt til rette tid; han har også lagt menneskene verdens gang på sinde, dog uden at de kan finde ud af noget som helst af, hvad Gud gør.

En tak til alle for alt! Da festlighederne ved Brodermåltidet var ved at nærmere sig sin afslutning, rettede OSM Walter Schwartz en stor tak til alle, der havde været med at skabe en dag, der vil blive husket. Det gjaldt de mange gæster, Storceremonien, Vagtholdet, embedsmændene, restauranten og de mange serverende medarbejdere. Og ikke mindst en tak til de mange brødre, der var kommet fra alle dele af landet for at festligholde dagen.


FRIMURER

13

SMP Niels Nordskov til OSM Hans Martin Jepsen:

Respekten for det klareste lys er altid udgangspunktet og målet for dit arbejde En kærlig og ærlig hilsen til Stormesteren ved afskeds receptionen for den afholdte leder af Den Danske Frimurerorden. Den Danske Frimurerordens Stormester har haft mange begivenshedsrige oplevelser gennem sin 8årige embedsperiode, men det er næppe forkert at påstå, at den 21. maj vil blive en af de datoer, der vil stå i Hans Martin Jepsens erindring i resten af hans liv. Det var dagen, hvor Ordenen og dens mange brødre sagde tak for en tid, der har været præget af ærlighed, hæderlighed og broderlighed. En frimurerisk blomstringstid. I en meget smuk og personlig tale takkede SMP Niels Nordskov, R&K, Hans Martin Jepsen. ”Tillad mig indledningsvis at skue tilbage til lørdag den 3. september 2005, hvor broder Hans Martin Jepsen indviede og lod sig hylde som Den Danske Frimurerordens 16. Stormester siden grundlæggelsen i år 1743”. ”Særligt husker vi, hvorledes Hans Martin Jepsens hvide hårpragt lyste flot op over det sorte kjolesæt under de storslåede ceremonier i festsalen – sammenholdt med hans enestående karismatiske udstråling – til de

mange fremmødte brødre fra ind- og udland”. ”Du har”, sagde SMP ”ydet en hel utrolig indsats for Den Danske Frimurerorden, og du har udvist et meget højt aktivitetsniveau i form af besøg i landets mange loger med deres brødre. Og du har på fornem vis repræsenteret Den Danske Frimurerorden i udlandet. Ikke mindst det broderlige venskab mellem de nordiske lande har ligget dig meget på sinde – og bør her særligt fremhæves. Kendetegnende er også, at du altid er nærværende og lyttende – gerne understøttet af en stor grad af humor. Du er for brødrene indbegrebet af venlighed. Det første smil fra dig bliver altid efterfulgt af endnu et smil. Og du er altid et utroligt rart og kærligt menneske at være sammen med. Altid beskeden og uselvisk og altid hviler du i dig selv og din tro. Sådan er Stormesteren og sådan er mennesket Hans Martin Jepsen. Og sådan vil du blive ved med at være på din vej gennem livet”.

Et forbillede ”Du har for brødrene været et stort forbillede som den øverste ledelsesudvikler af Den Danske Frimurerorden”, sagde Niels Nordskov og fortsatte: ”Jeg har på vegne af Det Højeste Råd en stor tak med til dig for det mangeårige gode og udviklende samarbejde til gavn for Ordenen. Din store personlighed og totale integritet har stået som et lysende eksempel på, hvorledes en Stormester kan og skal forvalte sit embede på den allerfineste og fornemmeste måde. Du udstråler i hverdagen en sjælden medmenneskelighed og er bredt favnende. På den måde giver du plads og rum til den enkelte broders trinvise vej gennem Ordenslæren. Den måde, hvorpå du fremlægger dine tanker og synspunkter, har for Det Højeste Råd været til meget stor inspiration, fordi du besidder særlige evner til at se og arbejde med tingene på en interessant og engageret måde. Det gør, at du som Stormester har fremstået som

noget helt særligt og unikt for Ordenen. Du afspejler en Stormester, som er yderst bevidst om, at den ære som rettelig tilkommer hans embede, intet har at gøre med hans person. Som Ordenens Stormester har du altid været særligt bevidst om, at foran æren går ydmygheden. Din personlige beskedenhed er velkendt, og du skjuler den aldrig, når det falder i dit lod at takke for den respekt, som udvises for dit embede”. En sjælden og smuk harmoni SMP Niels Nordskov fortsatte sin tale med at sætte fokus på mennesket Hans Martin Jepsen og sagde bl.a.: ”I din personlige beskedenhed ser vi dit store format. Hver gang du tildeles eller tager ordet i en takketale, i en receptionstale, eller i en instruktion, tager du os - dine brødre - med på en rejse, hvor respekten for det klareste lys altid er udgangspunktet og målet. Du gør det på en nænsom og stilsikker måde.


14 Således at dine ord altid forbliver krystalklare i deres rigdom. Dine evner for ord og det danske sprog er at sammenligne med en sjælden og smuk harmoni. Vi, som har oplevet dine mange taler, vil altid kunne læne os tilbage og fornemme din særlige - let hæse stemme – og vi kan med vort indre øre fornemme den kraft, vi rammes af, når din store frimureriske indsigt bliver formidlet med en sjælden retorisk begavelse og suverænitet. Din suveræne beherskelse af den frimureriske tankeverden og din glæde ved at viderebringe disse tanker til alle, som du er i kontakt med, kan let få os til at glemme, at du, som menneske og broder, selv har måttet arbejde og tilegne dig alle disse tanker, hvilket næsten ikke er til at begribe, når vi kender til din karriere i den ydre verden”. SMP sagde videre, at kun få er så betydningsfulde, at de kan ændre historien - og at kun ganske få opnår at have udført et arbejde for at ændre bare en lille del af begivenhederne, og han fortsatte: ”Men i ”Mindernes bog” vil alle dine handlinger blive nedskrevet. Her vil man kunne læse om din utrættelige og fantastiske indsats i og for Den Danske Frimurerorden. I bund og grund har Den Danske Frimurerorden gennemgået store og mærkbare forandringer under din embedsperiode.

FRIMURER Det vil føre for vidt at nævne dem alle her, men særligt vil jeg fremhæve: • Fastholdelse og enestående udvikling af Den Danske Frimurerorden. • Fremståen som hele Ordenens Stormester i ind- og udland. • Synlighed og åbenhed i landets loger. • Støtte og udvikling til instruktions- og arbejdende loger. • Revision af Fundamental Konstitutionen. • Og renovering af Stamhuset. På en dag som denne kan det måske blive for overvældende – selv for en Stormester – at skulle sammenholde den række af ord og begivenheder, som vi er samlet omkring. Derfor er det mig en oprigtig stor ære at kunne få lov til, på vegne af Den Danske Frimurerorden, at forære dig det første eksemplar af bogen: ”En Stormester i Den Danske Frimurerorden”. Et nænsomt og unikt skrevet værk, som er nedfældet over alle dine handlinger og gerninger som Den Danske Frimurerordens Stormester, og som netop i dag udgives af Den Danske Frimurerordens Informationsdirektorium”. Herefter blev bogen overrakt til OSM Hans Martin Jepsen. SMP sagde videre: ”Jeg skal ligeledes på vegne af samtlige brødre i Den Danske Frimurerorden, rette en stor og dybfølt tak for din utrættelige

indsats til gavn for Ordenens fortsatte udvikling. Brødrene kvitterer her for med en beskeden gave (en kuvert med et gavekort, red.). Der ligger i denne gave en stor og dybtfølt tak for din indsats som Ordenens Stormester. Men er der to, der står sammen i Den Danske Frimurerorden, er det Ordenens First Lady Jytte Jepsen og Stormesteren”. SMP Niels Nordskov rettede herefter blikket mod fru Jytte og sagde: ”Kære Jytte! På vegne af Ordenen beder jeg dig modtage en buket blomster som en symbolsk tak for, at vi har måttet disponere over Hans Martins kalender og tid. Tak for din store støtte og opbakning. Uden dig havde vor Stormester ikke kunnet yde sin fremragende indsats. Tak til dig kære Jytte, jeres børn og børnebørn - og den øvrige familie. SMP vendte igen blikket mod Hans Martin Jepsen og sagde bl.a.: ”Kære Hans Martin! Der er en meget fin overensstemmelse mellem din ydre stil og din store indre forståelse. Du står for os alle som det eksempel, som det bør være for enhver frimurerbroder, der tilbagelægger vejen fra Johannesskiftet gennem Andreasskiftet og frem til Kapitlet. Ledsaget af tro, håb og kærlighed. Jeg har fundet en enestående sentens, som jeg finder vil være en passende hyldest til dig som

SMP taler til Ordenens Stormester.

vor afholdte – og nu desværre afgående Stormester. Det lyder således: Veni vidi vici: Jeg kom, jeg så, jeg sejrede. Et citat fra Julius Cæsar i forbindelse med en hurtigt vunden sejr i Zela, 47 f. Kr. Omskrevet til Stormester Hans Martin Jepsens embedsperiode som Den Danske Frimurerordens Stormester: Han kom, Han så og Han sejrede. I kærlighed, ærbødighed og hengivenhed siger vi dig tak for din indsats i og for Den Danske Frimurerorden”. SMP sluttede sin tale med at opfordre til, at der blev råbt et trefoldigt leve for Den Danske Frimurerordens First Lady og Stormester Hans Martin Jepsen. En smuk hyldest til Ordenens afholdte Stormester. ER


FRIMURER

15

Sveriges Stormester Anders Strömberg:

Du har byggt broar

Sveriges Stormester hyldede OSM Hans Martin Jepsen.

Käre Broder Hans Martin! Vi tre Stormästare från Island, Norge och Sverige har känt Dig olika länge. Vi har av den anledningen försökt att finna en gemensam nämnare, som kan beskriva Dig. Vi har då utgått från en av de saker som ni danskar bland annat är kända för i Norden. Ni danskar är brobyggare som förenar ert rike med ett stort antal broar. Du, käre Hans Martin, är en ”god dansk”: Du har som brobyggare inom det Svenska Systemet skapat ett konstruktivt och positivt samarbetsklimat våra Ordnar emellan. Vi har sett det som en stor förmån att få vara del i detta gränsöverskridande samarbete. Du har genom Din po-

sitiva grundsyn verkat för en utveckling av det Svenska Systemet. Du har varit tydlig i dina ståndpunkter och med Din

Tre afholdte nordiske Stormestre.

långa erfarenhet som Stormästare kunnat ge oss nyare Stormästare ett historiskt perspektiv på det nordiska samarbetet. Jag vet också att Du har byggt broar över sundet mellan våra två Ordnar. Dina kontakter med Skånska Provinsiallogen och övriga enheter i denna fördelning har varit mycket uppskattat av mina bröder i södra Sverige. Vi tre Stormästare har också fått förmånen att lära känna Dig mer personligt. Jag tror att många som första gången träffar Dig, uppfattar Dig som en sträng och tydlig ledare med klara åsikter. Vi kan konstatera att detta är en sida av myntet. Vi finner mycket snart hos Dig en mycket godhjärtad och

omtänksam Broder, som sprider värme och glädje omkring sig. Du har en varm fin humor, och alltid en positiv glimt i ögat. Vi tackar Dig för det arbete Du utfört för det Svenska Systemet och hoppas att vi kommer att få möjlighet att åter träffas och diskutera frimureri samt dess utveckling. Vi vill överlämna en stenstod av Oden (Odin) som minne av vårt samarbete. Oden (Odin) är inte frimurerisk, men han var gemensam för vår fornnordiska kultur. Han var dessutom den äldste störste och visaste av ledarna. Vi önskar nu, att Du kommer att få njuta av Ditt otium och ett lugnt privatliv tillsammans med Din kära hustru Jytte.


16

FRIMURER

Tak for så mange alt for rosende ord En bevæget Stormester Hans Martin Jepsen, R&K, takkede af i taknemmelighed. Det var en glad og bevæget Stormester, der gik på talerstolen for at tale til de mange gæster, der var samlet for at hylde ham ved afskedsreceptionen. OSM indledte sin tale med ordene: Skuer jeg tilbage på de skønneste af mit livs frimurerdage, er det altid timerne med brødrene – i alle landets loger – som har gjort mig lykkeligst. Efter denne smukke indledning, sagde OSM: ”I dag kan jeg kun af hjertet sige tak for den store tillid, der blev vist mig for 8 år siden Det har for Jytte og mig været spændende år, hvor vi af og til har måttet knibe os i armen og sige til os selv – kan vi ikke for et øjeblik sætte tiden i stå. Det var med stor ydmyghed overfor Den Danske Frimurerorden og dens lære, at jeg gik ind i arbejdet som Ordenens Stormester. Et arbejde, som har fyldt mine dage, fra jeg stod op om morgenen, og til jeg gik i seng om aftenen. For dette arrangement i dag bringer jeg min hjerteligste tak. En stor tak til alle sam-

arbejdspartnere i Stamhuset. Det har altid været en glæde for mig at mødes med jer. Jeres hjælpsomhed har været stor, og der er i årene bundet venskabsbånd, som jeg er taknemmelig for. Tak til Ordførende Mestre og brødre i alle landets loger – I står mit hjerte nær. Tak for så mange alt for rosende ord. En særlig tak til dig Stormesterens Prokurator Niels Nordskov. Du bevægede mig dybt med de smukke ord. Vort venskab vil altid bestå, og dine ord er alle gemt i mit hjerte. Tak til Informationsdirektoriet for den smukke bog med hilsener og artikler. Jeg glæder mig meget til at læse den. Tak til Otto Sparre Hjorthøj, som igen har glædet os med sine evner til at skrive. Tak for hilsener og gaver, og ikke mindst tak for at I alle er mødt op i dag. Men netop i dag skal jeg også bringe en særlig tak. Tak til min familie. Tak til mine børn, børnebørn og svigerbørn, som ofte har måttet undvære mig til familiesammenkomster, når logen kaldte. Tak for jeres forståelse”.

Den største tak ”Den største tak går til hende, som altid har stået bag mig, når jeg har sagt ja til en opgave”, sagde OSM og fortsatte: ”Vi tog en ”vi” beslutning for 8 år siden, inden der blev givet et endeligt ja, hvis mit navn kom i forslag. Vi har tit i vort liv truffet fælles beslutninger uden altid at kende konsekvenserne – men et ord var et ord – og derfor har jeg haft den frihed, der var nødvendig for at bestride embedet som Stormester i Den Danske Frimurerorden. Jeg og alle brødrene i Ordenen skylder dig, kære Jytte, en stor tak, en tak, fordi du altid har stået mig bi – lyttet til mine problemer – været sparringspartner, når det var nødvendigt – lod mig få ro, når der skulle skrives – betjent telefon – ledsaget mig på ture og rejser. En bedre frimurer kender jeg ikke. Du har hele tiden haft for øje, at det vi sagde ja til ikke måtte skuffe nogen. Jeg har i årenes løb udnævnt og hædret mange brødre, som har gjort sig fortjent til den hæder, som er blevet dem til del. I dag har jeg besluttet,

Tak til alle landets brødre.

at min sidste embedshandling som Stormester skal være at tildele dig – min elskede Jytte – Den Danske Frimurerordens Fortjenstbroche, som tildeles en dame som et synligt tegn på Ordenens allerhøjeste påskønnelse, og som i en årrække har udført en særdeles påskønnelsesværdig indsats til gavn for hele Den Danske Frimurerorden. Jeg ved, at alle brødre i Danmark påskønner denne anerkendelse”. Herefter blev den flotte broche overrakt til fru Jytte under stort bifald. Tak for alt Til stor overraskelse for Ordenens Stormester gik Jytte Jepsen på talerstolen og takkede alle landets brødre for den modtagelse, hun havde fået, når hun sammen med sin husbond deltog i mange forskellige arrangementer. Jytte Jepsen fik overrakt en smuk buket blomster, og OSM Hans Martin Jepsens gavebord var fyldt op med mange forskellige gaver, der hver for sig var et udtryk for taknemmelighed overfor et fint menneskes embedsførelse. ER


FRIMURER

Bogudsalg i Stamhuset Ordensarkivet og Ordensbiblioteket holder udsalg af bogdubletter lørdag den 21. september kl. 10.00–14.00 i Ordensbibliotekets læsesal

Ved gennemgang af bøgerne i Stamhusets bogsamlinger har det vist sig, at et større antal bøger – heraf ca. 70 dansksprogede værker i Prins Carl af Hessens samling i Ordensarkivet – findes i dublet. De ældste af disse værker går tilbage til 1700 tallet. Disse spændende, for mange værkers vedkommende, yderst sjældne bøger, vil nu blive afhændet til Ordenens brødre. Ordensbiblioteket står ligeledes med et stort antal ældre og nyere dubletter fra bogsamlingerne. Disse flotte og vedkommende bøger omhandler foruden frimureriet, både historiske, kulturelle, religiøse og samfundsrelaterede emner. Du kan undersøge, hvilke af de udbudte bøger, der kunne have din interesse, ved at gå ind på boglisterne med prisangivelser på Ordensbibliotekets online-side og klik på linket Bogudsalg: Ordenens hjemmeside ➤ Log ind ➤ Information ➤ Ordensbiblioteket ➤ Bogudsalg Her får du boglisterne med udførlige oplysninger om og priser på de enkelte bøger. Det skal broderligst bemærkes, at bøgerne kun kan købes ved personligt fremmøde i Ordensbibliotekets læsesal på salgsdagen lørdag d. 21. september, kl. 10.00 – 14.00.

Velkommen til bogudsalg !

17


18

FRIMURER

I Hjørring er man atter “gået under jorden” STAIL Vendia indviet på fornem vis. Vi bruger ofte udtrykket ”at få noget op at stå”, men i forbindelse med det store arbejde, frimurerbrødrene i Hjørring har stået sammen om at udføre gennem lidt over et år, passer det mere slangprægede udsagn bedre: Det er en virkelig smuk og imponerende logesal, brødrene her har ”fået banket ned”! For i Hjørring går de under jorden med logesalene. Logebygningen, som man erhvervede i 1973, er en tidligere Rigssal for Jehovas Vidner, og for at undgå at ”overbebygge” på grunden måtte man i 2007 i gang med at bygge en ny logesal under jorden, således at instruktionslogen i 2008 kunne overgå til at være arbejdende. OM Jens Aage Lindrup, STJL St. Knud, nævnte i sin tale ved indvielsesmiddagen, at han egentlig havde været lidt misundelig på Frederikshavn og Thisted, fordi de begge steder havde en Andreas instruktionsloge. Da han begyndte at tale om det til St. Knuds brødre, varede det ikke længe, inden idéen fængede, og brødrene næsten stod i kø for at tilbyde deres hjælp til byggeriet.

OSM Hans Martin Jepsen, som jo altid har haft et stort hjerte for Andreasfrimureriet, var også straks med på tanken; en foreløbig tilladelse blev givet, og gravearbejdet til den nye logesal blev påbegyndt. Om selve arbejdet fortæller broder Kresten Kjærsgaard: ”Den 5. september 2012 begyndte brødrene i STJL St. Knud i Hjørring for anden gang inden for 5 år at grave et hul i jorden til en ny logesal. Et lokalt firma stod for udgravningen af hullet, opførelsen af ydervægge, gulv og loft i beton samt senere asfaltbelægning ovenpå til udvidelse af parkeringspladsen. Resten af arbejdet blev udført af St. Knudbrødre, hvortil op mod 1/3 af samtlige logens brødre havde meldt sig. De har udført udvendig og indvendig isolering, opsætning af væg- og loftbeklædning, installation af varme, el og lyd, gulvbelægning, maling af vægge og loft, fremstilling af søjler, embedsmandspulte, alterfundament og alter samt alt ”det andet”, der hører til i en Andreasloge. Ind imellem sørgede flere af

I Ordenshuset i Hjørring, der som nævnt er en nyere bygning, mødes man af et overraskende syn: Et imponerende dørparti stammende fra en herskabsvilla i Horsens. Bag døren findes logens embedsmandsværelse, og i dagens særlige anledning placerede vi OM St. Knud ved karmens venstre side og OB Vendia ved karmens højre side som symbol på det gode samarbejde til gavn for brødrene, de to repræsenterer.

brødrenes hustruer for frokost til ”arbejderne”, og 2 af dem ofrede op mod 2 uger af deres tid på syning og beklædning af logens alter, pulte og stole. Arbejdet blev lige som sidst planlagt og ledet af br. Børge Mortensen, så alt var klar til indvielse af STAIL Vendia den 25. marts 2013. Sidst vi byggede, blev der plantet 4 træer til hæder for 4 særlige ildsjæle. Skulle der plantes for de nye ildsjæle, skulle der plantes en hel skov”. Flot logesal Og det er sandelig blevet en flot logesal. Her kan

selvfølgelig ikke gås i detaljer om indretningen, da ikke alle læsere har Andreasgraderne, men så meget mere grund er der for ”Frimurer”s læsere til at aflægge logen et besøg ved lejlighed og så ved selvsyn konstatere påstandens rigtighed. Indvielsen af logen blev foretaget af OSM og Ordenens højeste Prælat med de meget smukke ritualer, beregnet hertil. For langt de fleste brødre er dette en meget sjælden oplevelse, som gør et stort indtryk. Og meget passende blev der spillet festligt af Händels Fyrværkerimusik, som vi kunne


FRIMURER glæde os over at lytte til samtidig med indsnusning af den endnu friske duft af maling. OSM Hans Martin Jepsen udtrykte stor glæde over resultatet i Hjørring og over, at han som en af sine sidste embedshandlinger kunne bringe lyset ind her. Andreasskiftet skal føre os frem mod den nye pagt, og skønt apostlen Andreas ikke omtales meget i Bibelen, var han den første til at vise vejen til Kristus. OSM ønskede Guds velsignelse over brødrene og over Vendia som nyt led i Andreasfrimureriet.

Men sådan er det blevet – takket være en enestående opfindsomhed, stædighed og foretagsomhed kombineret med den smittende humor, som gør, at det aldrig er kedeligt at høre, om hvilke planer man nu har i Hjørring. Og da jeg for nogen tid siden spurgte om, hvad de så ville tage sig til, når dette projekt er afsluttet – ja, så kom det jo prompte, at så længe der er plads under jordens overflade på grunden – ja, hvorfor så ikke gå videre med en sal til det tredje skifte også … Joh, det er driftige folk, vi har med at gøre!”

Taknemmelige over at være vendelboer PM Svend Aage Tholstrup nævnte i sin lykønskningstale en række karakteristika ved de gode vendelboer: ”At de på deres egen stille og beskedne måde sjældent stiller deres lys under en skæppe – og hvad skulle det også hjælpe – det vil jo alligevel skinne igennem. Det er de vendelboer, der siger, at de ikke er stolte af at være vendelboer – næh, de er taknemmelige over at være det!” Videre sagde PM: ”Jeg tror ikke, at nogen af os, der kom ude fra ved stiftelsen af St. Johanneslogen St. Knud for fem år siden, havde forestillet os, at vi i dag skulle indvie en splinterny – og meget smuk – Andreaslogesal og efterfølgende stifte St. Andreas Instruktionslogen Vendia. Det havde vi vist ikke fantasi til at forestille os.

Intet uden arbejde Logens tilsynsførende OM Knud Sigsgaard hæftede sig i sin tale særligt ved to ting. For det første at logen Vendia’s devise ”NIHIL SINE LABORA” (intet uden arbejde) allerede på bedste måde var demonstreret gennem brødrenes store indsats, og for det andet tanken på den nært forestående tid for konfirmationer: ”Er det ikke ligesom en konfirmation, vi har været vidne til her i dag? Frimureriet i Vendsyssel er i dag blevet ”mere voksent”. Og han ville derfor gerne fortsætte sin tale, som var den en faders tale ved konfirmationsmiddagen, hvor ros og formaning og gode ønsker for fremtiden er naturlige elementer. Han sagde bl.a.: ”Hvad fremtiden vil byde er ikke let at spå om, men jeg er sikker på, at bevarer I jeres vendsysselske sind, jeres lune og jeres arbejdsomhed, så skal der

19

PM ønsker broderligt og hjerteligt tillykke.

nok komme mange gode år fremover til gavn og glæde for Andreasfrimureriet i Nordjylland”. Knud Sigsgaard formede alle gode ønsker for Vendia i en ”konfirmandbøn”, hvis afslutning lød: ”Støt dem, når de snubler, og rejs dem, når de falder. Før dem med din nådige hånd fremad på livets vej, så at de, hvordan det end må gå dem her i verden, dog til sidst må komme hjem til faderhuset, hvor du har beredt dem sted”. Som særlig kyndig konsulent (og tillige fadder for den nye loge sammen med OM 4S) har tidl. OB i Semper Ardens, Leif Hvass, fungeret, og det har gang på gang gennem trekvart år ført ham fra Thisted til Hjørring. Vendia’s OB, Carsten Christensen, takkede under middagen broder Leif Hvass for sin ildhu og påpegede, at denne aldrig i noget tilfælde var gået på akkord. Hvis brødrene i den ene eller anden sammenhæng

havde tænkt, om man ikke bare lige kunne… o.s.v. – lød der straks et rungende nej fra Hvass. Alt skulle gå rigtigt til, og intet overlades til tilfældigheder. Og det kan alle brødre i dag være både glade for og stolte af. Ikke til skade Vendia har ved sin stiftelse 59 medlemmer, så fundamentet synes i den henseende at være på plads. Det udførte arbejde er i sig selv en borgen for, at sammenholdet er til stede, og logen blev ført med fasthed og klar røst af dens første OB, der også tydeligt besad lune og karisma. Jovist, – de skal nok få det til at køre fint i Hjørring. Til sidst kan jeg ikke lade være med at nævne, at selv om det er ganske andre værdier, der skal være til stede, for at det frimureriske arbejde kan lykkes, så skader det bestemt ikke, at de også er så heldige at få rigtig lækker mad ved broderbordet. MK


20

FRIMURER

Nye stridsmænd skal til Af Erik Rasmussen, X, FH – chefredaktør Lige fra jeg var barn, har jeg holdt meget af en gammel dansk folkesang fra 1890. I et af versene lyder det: ”Nye stridsmænd skal der, nye stridsmænd skal her slutte kreds om den fane, vi har kær”. Jeg vil tro, at de fleste danskere kender den smukke og tankevækkende sang ”Det haver så nyligen regnet”. Den er skrevet af historikeren Johan Ottosen i 1890 som en hilsen til de mange danskere i det sønderjyske, der blev udsat for dyb uretfærdighed, da Danmark efter nederlaget i 1864 måtte siger farvel til Sønderjylland. Danskerne blev genstand for alt andet end venlighed, og det danske sprog var tæt på at forsvinde. Det var således forbudt at synge danske sange. Gjorde man det til trods, blev man retsforfulgt. Johan Ottosen stiftede i 1889 foreningen ”Studenter-Samfundets Sønderjyske Samfund” med det formål at appellere til danskerne nord for Kongeåen om støtte. I forbindelse med et besøg/møde i København skrev han i 1890 den smukke og tankevækkende tekst. En tekst, der desværre senere atter blev aktuel.

Der er skrevet mange gode historier på mac’en.

Men hvorfor nu skrive om stridsmænd her i 2013? Såmænd fordi vi i Den Danske Frimurerorden har brug for nye stridsmænd. Vi har brug for brødre, der vil kæmpe for vor ældgamle Orden. Måske vil jeg ikke blive betragtet som en stridsmand – og dog – måske…? Og nu hvor jeg er i gang, ligger det jo lige for at fortælle jer brødre, at dette er den sidste udgave af ”Frimurer”, der har mig som chefredaktør. Tiden er inde til at sige pænt farvel og tak for en dejlig og spændende peri-

ode i mit frimureriske liv. Da Br. Hans Martin Jepsen, R&K, blev Ordenens Stormester, gav jeg ham det løfte, at jeg ville fortsætte som chefredaktør indtil den dag, hvor han forlod sit høje embede. ”Og bliv der så lige, indtil den nye Stormester har tiltrådt embedet”, tilføjede OSM. Den dag er nu kommet. Da jeg samtidig altid har ment, man som ældre broder skal give plads til nye, unge og friske kræfter, har beslutningen om at sige farvel ikke været uovervindelig. Men jeg skal ærligt indrømme, at det er svært at

sige farvel til en opgave, jeg har været ualmindelig glad for at løse i samarbejde med dygtige brødre i redaktionen. I april måned rundede jeg de 78 år, og nu skal løftet indfries. Selvfølgelig forlader jeg ikke ”skuden” uden visheden om, at en ny og dygtig rorgænger er klar til at tage over. Br. Jon Bloch Skipper, VII, tiltræder som chefredaktør til september, og jeg kan love, han til fulde vil være opgaven værdig. Han er særdeles dygtig. Han er en god broder. Og han er – ikke mindst – et fint menneske.


FRIMURER Af hjertet vil jeg byde ham broderligt velkommen. Tilbageblik Da ”Frimurer” for nylig kunne konstatere, at det var 10 år siden, tidsskriftet skiftede til sit nuværende udseende, skrev jeg lidt om, hvordan det hele begyndte og om, hvorfor jeg blev udnævnt til chefredaktør. En gentagelse af historien vil jeg skåne jer for. Til gengæld vil jeg fortælle jer, at jeg vil se tilbage og fryde mig over, at jeg fik lov til at beklæde en stilling, der har givet mig så mange oplevelser og venskaber, jeg ikke vil være foruden. Det har været både spændende og givende år – bygget på andres tiltro

til, at opgaven var lagt i de rigtige hænder. Nu er det så slut. Tak til de mange brødre, der gennem alle årene har givet mig så mange dejlige øjeblikke. Tak for de mange smukke, begejstrede ord, der er blevet mig til del i forbindelse med jobbet. Og ikke mindst: Af hjertet tak til Den Danske Frimurerorden, der uden tøven gav mig lov til – og uden censur – at stå i spidsen for det tidsskrift, der er Ordenens ansigt udadtil. Min devise lyder: Størst er kærligheden. Det er en sandhed uden forbehold og svig. Mit ønske for alle jer brødre: Lev vel – og pas godt jer selv – og på dem, I elsker. Og glem ikke Næsten!

Ude er godt men hjemme er bedst Sankt Johanneslogen Sankt Lucius i Holbæk har bedt nyoptagne brødre skrive lidt i deres logeblad om, hvordan de har oplevet deres egen optagelse. Her er at af svarene: ”Efter at have oplevet en optagelse i Stamhuset, er jeg endnu lykkeligere for min optagelse i Skt. Lucius. Der var intet galt med optagelsen i Stamhuset, men i Skt. Lucius er der en helt anden intimitet. Her er mere familiært. Det er absolut en styrke. Min optagelse var langt mere personlig end den, jeg oplevede i Stamhuset. Dette gjorde ”min” aften til en ekstraordinær oplevelse”. Lidt tankevækkende!

21

Tænker De på at afhænde dele af Deres indbo? Gratis og uforpligtende vurdering.

Med 20 års erfaring indenfor branchen er De sikret en kvalificeret og realistisk vurdering af Deres indbo. - Vi tilbyder gratis og uf orpligtende vurdering, gerne hjemme hos Dem. - Totalløsning ved afvikling af hele boer inklusi v rydning - Hurtig afregning Auktionshuset afholder 10 årlige auktioner. På hver auktion sælges o ver 1.000 effekter til såv el danske som udenlandske kunder, og De er altid sikker på at opnå en pris f or Deres vare, som svarer til den aktuelle markedsværdi. Vi vurderer og sælger • Møbler, både antikviteter og moderne møbler • Ældre og moderne malerier • Keramik • Korpussølv og bestik • Smykker • Stager, spejle, prismekroner • Antikke glas • Samlervåben • Bronzefigurer • Kuriositeter og samlerobjekter Kontakt os gerne for en aftale om vurdering

AUKTIONSHUSET Ved Klædebo 17 2970 Hørsholm Telefon 4576 7080 Fax 4576 5526 E-mail: mail@auktionshuset.com www.auktionshuset.com


22

FRIMURER

Jon Bloch Skipper bliver ”Frimurer”s nye chefredaktør Den nye chefredaktør er cand. mag. i historie og forfatter til en række bøger.

Når den 35-årige Br. Jon Bloch Skipper til september tiltræder jobbet som chefredaktør af ”Frimurer”, betyder det, at Ordenen og brødrene kan byde velkommen til et menneske, der har stor erfaring indenfor den skrivende presse. Herudover er han forfatter og virksomhedskonsulent og tilknyttet Syddansk Universitet. Han blev medlem af Den Danske Frimurerorden i begyndelsen af november 2008, da han blev optaget i Sankt Johanneslogen Maria til de tre Hjerter i Odense. Han har i dag VII grad og er desuden medlem af Sankt Andreaslogen Louise og Forskningslogen Friederich Münter. I foråret valgte brødrene ham som FBB i Maria til de tre Hjerter. Han har desuden været medlem af Mariabladets redaktion igennem en årrække. Har været PLOredaktør for "FRIMURER" siden 2010. I den profane verden er han gift med Mette Meulengracht Jensen, som han har kendt i 17 år. De blev gift i maj 2008 og har en søn på tre år. Han hedder Ludvig og fik en lillebror i begyndelsen af juli.

Jon Bloch Skipper er naturligvis fotograferet foran Amalienborg af Billed-Bladets Martin Høien.

Til daglig er Jon Skipper ansat som virksomhedskonsulent ved TietgenSkolen i Odense, hvor han rådgiver private og offentlige organisationer om kompetenceudvikling. Han blev ansat ved TietgenSkolen i sommeren 2013 og kom fra en stilling som specialkonsulent ved Syddansk Universitet. Han er fortsat tilknyttet universitetets karrierecenter, hvor han på frivillig basis hjælper dimittender med at finde job, skabe netværk eller komme i

gang med relevant efteruddannelse. Redaktør på kongelig brevkasse Siden september 2008 har han haft et bijob som redaktør af BILLED-BLADETs kongelige brevkasse, hvor han hver uge besvarer læserhenvendelser om kongehusene i indog udland. Han overtog jobbet efter den folkekære DRjournalist Poul Jørgensen, da denne gik på pension. Det er siden blevet til ca.

650 læserbesvarelser og et utal af spørgsmål og svar til brevkassens faste royalquiz. Hans baggrund for at bestyre BILLED-BLADETs kongelige brevkasse er, at han er cand.mag. i historie fra Syddansk Universitet med speciale i det konstitutionelle monarkis udvikling og historie. Derunder er han forfatter til en række populærhistoriske bøger om kongehuset, herunder "Sømandskongen. En biografi om Frederik IX" (Aschehoug 2005), "Danskernes egen historie. Da han mødte de kongelige" (Substanz 2007), "Tre søstre. Samtaler mellem dronning Margrethe, prinsesse Benedikte og dronning Anne-Marie" (Lindhardt og Ringhof 2008) og "Kongehuset" (Lindhardt og Ringhof 2010). Han har desuden skrevet bøger om bl.a. udenrigspolitik og erhvervshistorie, ligesom han som hhv. forlags- og fagredaktør har redigeret adskillige værker om bl.a. historie, kultur og business. Nogle brødre vil måske kende ham som kommentator i de danske medier. Han har været så heldig,


FRIMURER at en del mennesker har lÌst hans bøger, og derfor har pressen igennem flere ür brugt ham som royalekspert i forbindelse med kongelige begivenheder i ind- og udland. Endelig holder han hvert ür en del foredrag om royalhistoriske emner for bl.a. foredragsforeninger og pensionistklubber. I forbindelse med sin uddannelse har han bl.a. vÌret en tur forbi GoetheInstitut Dresden og Freie Universität Berlin, ligesom han igennem en ürrÌkke boede i København. I 2006 valgte han dog at flytte tilbage til sin fødeby. Nür han ikke er i logen, bruger han gerne sin fritid i familiens skød, i et par løbesko eller i sofahjørnet med en god film eller bog.

Han fortÌller, at han netop har lÌst Jonathan Frazens "Korrektioner", som er et velskrevet, morsomt og tankevÌkkende portrÌt af en moderne, amerikansk familie i opløsning. Til slut fortÌller han, at den sidste film, han sü, var Nanni Morettis "Habemus Papam", der er et büde kÌrligt og kritisk portrÌt af den katolske kirke. Sü kÌre brødre! Tag godt imod vor nye chefredaktør. Han er et fint og dygtigt menneske, som I vil komme til at holde af og respektere højt. Og ikke at forglemme: Han vil gøre sit ypperligste for at skabe et tidsskrift, der vil vÌre vÌrd at lÌse. ER

23

Jon Bloch Skipper pĂĽ arbejde i Informationsdirektoriet.

Frimurer eller fest? -til ethvert budget KjolesĂŚt Christian Troelstrup Wilvorst Canali

3.499,4.798,10.999,-

Smoking Christian Troelstrup Wilvorst Boss Dressler Pal Zileri

2.698,3.698,4.499,4.999,7.499,-

Se Danmarks største udvalg her

Tlf: 33 12 13 94 7FTUFS7PMEHBEFtLCI7

XXXUSPFMTUSVQDPN NBOUPSTrGSFrM“S


24

FRIMURER

Odense - et godt sted at være FH Kæden har været samlet til årsmøde i Odense.

Når man gæster Odense, tænker man ikke ligefrem på, at der i Domkirken hviler en myrdet konge, men det vender jeg tilbage til. Allerførst drejer det sig nemlig om, at brødre udmærket med Den Danske Frimurerordens Hæderstegn har været samlet til årsmøde i Odense. Og naturligvis fandt mødet sted i det fantastisk flotte og hyggelige Ordenshus i Albanigade. Allerede når man træder ind i logebygningen, fornemmer man som broder, at her er man velkommen. Og velkommen er man. Man føler sig i trygge rammer blandt rare brødre. Og det er jo dejligt at blive taget godt imod, når man skal deltage i et møde. Ordenens Stormester Hans Martin Jepsen, R&K, deltog som FH Kædens gæst og blev budt velkommen af formanden, Br. Poul Vesterlund Sørensen, X, FH. I en kort tale takkede OSM for indbydelsen og udtrykte glæde over, at det havde vist sig, at der var grobund for et samlingssted for de brødre, som Ordenen har hædret. Det var OSM, der i sin tid opfordrede FH’erne til at danne en forening eller kæde i stil med den, der er kendt i Sverige.

Knud den IV, den Hellige i 1086 blev myrdet af oprørske godsejere og gårdmænd i den daværende trækirke. Efter udåden blev kirken sat i brand. I 1101 blev Kong Knud helgenkåret, og for at mindes ham byggede man på brandtomten en stor såkaldt frådstenskirke. I kirkens krypt finder man i dag Kong Knuds sarkofag. Det skulle være ganske vist, at der er tale om Kong Knud, men de endegyldige beviser mangler dog endnu. Den katolske kirke har forsøgt at få en del af Kong Knuds jordiske rester som relikvie, men har fået klart nej. Sct. Knuds Kirke rummer et af landets smukkeste og reneste kirkerum i gotisk stil. Mest fantastisk er dog den smukke altertavle fra 1521, der er udført af kunstneren Claus Berg fra Lübeck.

Her hviler så Sct. Knud.

Efter kaffen og lækker æblekage gik turen til Sct. Knuds Kirke, der er Domkirke i Fyns Stift. En af kirkens faste rundvisere, Hans Juul Ja-

cobsen førte os rundt i den spændende kirke og fortalte om den historiske bygning. Her var det så, vi blev bekendt med, at Kong

Til Gudstjeneste Tilbage i Ordenshuset blev de gæstende brødre fra Jylland og København budt på en rundvisning under kyndig ledelse af DPM Svend Erik Grønvald, R&K. Det var en betagende oplevelse, og der er ikke noget at sige til, at brødrene i Odense er stolte af deres logehus.


FRIMURER

25

Tid til eftertænksomhed.

Det er ganske simpelt enestående. FH Kædens brødre deltog i løbet af aftenen i PLO’s Gudstjeneste med efterfølgende brodermåltid. Herefter drog de gæstende brødre mod deres

herberge med tanken om, at man havde haft en skøn dag/aften. Kæden arbejder p.t. – efter indbydelse fra Sverige – med planer om et fælles svensk-dansk arrangement i Helsingborg/Helsingør. ER

Der lyttes.

Køb dine kvalitets frimurer artikler på Skjorte, butterfly og bomuldshandsker kr. 599,-

Sværdholder kr. 240,-

Sammenklappelig høj silkehat kr. 2.750,-

Den rigtige 8. grads ring i massivt 14. krt guld kr. 5.950,-

www.DFdesign.dk Se følgende kategorier på nettet: Frimurer guldsmykker Frimurer beklædning Frimurer ikoner Frimurer sværd Frimurer glas Frimurer loger Frimurer ringe Frimurer smykker Frimurer artikler Tempelridder artikler Frimurer bøger Gave ideer Gavekort Frimurer lommeknive Der tages forbehold for udsolgte varer samt prisstigninger. Telefon 20 60 51 11

Manchet- og brystknapper. Sæt fra kr. 278,-

Det rigtige frimurersværd fra Solingen med skede kr. 2.799,Løse knopper pr. stk kr. 349,Løse håndtag pr. stk kr. 349,-


26

FRIMURER

Hvorfor er I her? I forbindelse med Sankt Johanneslogen Fraternitas’ sidste logeaften i det nu gamle arbejdsår holdt broder Leif Jacobsen, VII, en instruktion, hvis indhold henvender sig til alle danske frimurerere. I en lettere revideret udgave bringer vi her de vise ord. Hvorfor er I kommet i logen? Jeg er ikke så naiv, at jeg tror, det alene skyldes min instruktion. Kommer I, fordi en aften i logen simpelthen er det bedste, man kan foretage sig? Eller er det blot af vane? Hvis I føler, spørgsmålet minder lidt om jeres optagelse, har I ret. Under vor optagelse bliver vi stillet spørgsmål, som vi ikke havde forventet. Og svarene bliver som regel derefter, fordi der ikke var tid til at standse op og tænke sig om. Under optagelsen var det naturligvis heller ikke meningen. Det er derimod meningen i vort liv i almindelighed. Her bør man fra tid til anden standse op og tænke over, hvad det er man går og foretager sig. Er det for eksempel umagen værd, at du kom i logen, eller kunne du i stedet have udført frimurerisk arbejde på andre fronter? Eller trængte du simpelthen til en opladning ved at være sammen med dine brødre? Måske kan mine spørgsmål være vanskelige at besvare, men til syvende og sidst er det kun dig selv, der kan besvare dem. Der stilles rigtig mange krav til det at være frimurer. Det ser vi ved opta-

gelsen, og det oplever vi ved vore forfremmelser. Dog findes der ikke nogen facitliste over, hvad de rigtige handlinger er. Derfor ser vi også brødre i Ordenen – som fra tid til anden – tilsyneladende har valgt forkerte beslutninger. Altså forkerte i vore øjne, men vi stod jo heller ikke i "hans" situation, dengang beslutningen skulle tages. I det profane liv ser vi ofte reaktionerne på, hvorledes man omtaler et nystartet firma. Går det godt, vil man typisk sige: Ja, men han startede jo også i en god tid. Går det derimod skidt, er dommen: Det kunne han da sige sig selv, som tiderne er nu. Som man kan se, er vi rigtigt dygtige til at dømme vore medmennesker. Det gælder desværre også os logebrødre, og hvor er det så, at den frimureriske holdning bliver af? Hvor er det så lige vore fire frimurer dyder – Tavshed, forsigtighed, mådehold og barmhjertighed – bliver af. Måske vil I svare: “Vi har ikke glemt vore dyder, men det er jo et spørgsmål om, hvordan vi fortolker dem”. Kan tavshed tolkes således, at vi undlader at tale med en broder, der måske har gjort noget forkert, og

kan forsigtighed forveksles med, at jeg selv undlader at gøre noget af risiko for at gøre en fejl. Mådehold er straks lidt mere svær. Er det mådehold med ord, eller med penge. Måske er det mådehold med følelser? Ja, måske med følelser. Umiddelbart kommer man lettest gennem livet, når man ikke viser sine følelser over for andre, for ved at vise sine følelser, bliver man mere sårbar. Barmhjertighed er meget lettere at håndtere. Det kan man nemlig betale sig fra med klingende mønt. Det er oven i købet så nemt, for det har vor gamle Orden nemlig sat i system. Nogle kroner i den ene sparebøsse og nogle i en anden, og allerede har man det meget bedre. Det suppleres så af og til med en tom konvolut under din tallerken. Er det ikke nok for ens samvittighed, så er der da også kontingent til Broderkæden og Juleindsamlingen, som for lethedens skyld trækkes automatisk sammen med dit kontingent. Det gode ved de sidste to muligheder er, at du her kan få et fint emblem fra hver forening til dit "arbejdstøj". Derved behøver dine brødre ikke længere at være i tvivl om dit barmhjertige sindelag.

Idéen er ikke ny. Den katolske kirke var nok først “på banen”, da de begyndte at sælge afladsbreve til os syndere: Reklamen lød: “Når pengene i kassen klinger, straks sjælen ud af skærsilden springer”. Barmhjertighed Misforstå mig nu ikke. Selvfølgelig skal vi brødre vise barmhjertighed, men måske kunne den også udvises over for en nabo eller en broder – ja enhver anden, som trænger til hjælp. Måske kun med et besøg, eller en samtale. Dog kræver det, at du kun gør det, såfremt du mener noget med din omsorg og interesse for den pågældende person. Ellers er det meget lettere at smide lidt mere i sparebøssen, næste gang den kommer forbi. Jeg indledte med at spørge: “Hvorfor I var kommet i aften?” Hvis det ikke var, fordi vi er i en loge, så kunne jeg muligvis have stillet spørgsmålet: “Hvorfor er I her endnu”? Heldigvis for en instruktør, så er logens døre omhyggeligt lukkede samtidig med, at der står en vagthavende broder ved døren, som sørger for, at ingen slipper ud herfra i utide. Hvis nogle af jer skulle finde på, at driste sig til at spørge mig om, hvorfor


FRIMURER jeg kommer i logen, ville jeg sikkert også have svært med at komme med et entydigt svar. For jeg kommer her for at få det hele. Det ville være svært for mig at pege på en enkelt ting som det bærende. Skulle jeg alligevel trække et enkelt punkt frem, vil det med sikkerhed blive brødrene. Derfor bliver jeg også lidt ked af det på de aftener, hvor der mangler mange af de kendte ansigter. Kom for din egen skyld Som jeg tidligere har sagt til nogle brødre: I skal ikke komme for den Ordførende Mesters eller andre embedsbrødres skyld – og på den anden side heller ikke blive væk for deres skyld. I skal komme for jeres egen og for min skyld. I skal komme for alle de brødres skyld, der savner jer. Savner at være sammen med jer, også selv om det den aften kun bliver til nogle få ords samtale, et smil eller et broderligt kram, men så har jeg registreret og følt jeres nærværelse. Sådan noget er dejligt. På den baggrund må jeg nok erkende, at det derfor er samværet med brødrene, der vægter tungest, og vel at mærke samværet med et frimurerisk indhold i logen. Sådan tror jeg i øvrigt altid, det har været i vor ældgamle Orden. Det kunne der sikkert siges meget om, men selv om jeg ikke er historisk uerfaren, så er der brødre her i logen, som virkelig har forsket meget seriøst i disse forhold, og som på udmærket vis har

27

Logebygningen i Fredericia.

forstået at videregive deres viden til os. Derfor vil jeg i stedet prøve at se frem i tiden. Se på hvilke skrækscenarier, der i min fantasi kunne tegne sig i den nye elektroniske tidsalder, som vi allerede nu har bevæget os langt ind i. En udvikling der med skræmmende fart udvikler sig dag for dag. Folk vælger i stor stil at udleve deres sociale liv foran en computer, hvilket medfører, at mange gamle og hæderkronede foreninger mærker stort tilbagegang i medlemstal og endnu flere medlemmer, der ikke er aktive. Måske vil man en dag komme dertil, at Ordenen lægger nogle "indspillede" logeaftener ud på internettet til fri afbenyttelse for brødrene. En adgangskode bestemmer naturligvis, hvilken grad du kan se, men så kan du sidde stille og roligt hjemme i din lænestol – uden at skulle skifte til dit arbejdstøj – og der holde en frimurerisk logeaften foran computerskærmen.

Inden man har sat sig tilrette, har man naturligvis først mailet til en "Just-eat" forretning, som Ordenen har truffet aftale med om levering af et brodermåltid i en papbakke med en sildemad, to stykker smørrebrød og en ostemad. Femogfyrre minutter senere ringer et "Pizza bud" på din dør med maden. Forfremmelser klares ved at udfylde det mailede spørgeskema samt, at du via din “homebanking” konto overfører det oplyste beløb til Ordenen i Stamhuset. Nemmere kan det ikke være. Dog vil Ordenen – i stil med muslimerne – gerne se, at du et par gange i dit logeliv tager på pilgrimsfærd til Stamhuset, sådan for at bevare de "stærke" bånd til Ordenen. Gyselige aspekter Jeg kunne blive ved med at finde på mange andre gyselige aspekter, men det er spild af tid. For jeg tror allerede nu, at I mine brødre godt kan se, at hvis vi fortsat skal have en levende loge, så lader det

sig kun gøre, når vi brødre mødes ansigt til ansigt her i vores loge. Det som vi her i landet har gjort i langt mere end 250 år. Måske er vi temmelig gammeldags i vore tanker og ritualer, men skulle vi ikke prøve at være lidt stolte over det. Mange nye ting i vort samfund kommer og går uden at efterlade sig nogle spor eller minder, men tænk på hvor mange frimurere, der i Ordenens levetid, har været med til at bevare de idéer og tanker, som vi stadig sætter så stor pris på. At være frimurer er en heltidsbeskæftigelse i døgnets fireogtyve timer. Dog er det kun dig – og dig alene – som bestemmer, hvad der for dig tæller med til dette arbejde, samt hvilken facon du vælger at udføre det på. Dig og din samvittighed, hvilket i sig selv også kan være vanskeligt nok. Jeg glæder mig igen utroligt meget, til at se brødrene samlet igen her i huset – unge som gamle – til et nyt arbejdsår i vor loge.


28

FRIMURER

OSM Hans Martin Jepsen udnævnt til Æresmedlem af Det Danske Frimurerlaug Laugsmester John Engler roste i en tale OSM for hans forståelse og indsigt i Det Danske Frimurerlaug.

Den højtidelige udnævnelse.

Det Danske Frimurerlaug har afholdt sin årlige Laugsforsamling i Stamhuset, hvor man bl.a. valgte ny Laugsmester og udnævnte Den Danske Frimurerordenens Stormester Hans Martin Jepsen til Æresmedlem. Laugsmester John Engler sagde i en tale i forbindelse med udnævnelsen bl.a.: ”Højst Ærværdige Stormester. Året 2013 blev det år, hvor du meddelte, at du nedlægger dit embede som Den Danske Frimurerordens Stormester og dermed også som Det Danske Frimurerlaugs. At både du og jeg inden for så kort en periode som ca. halvanden måned fratræder vore embeder har på intet tidspunkt været at læse i kortene, det beror helt og aldeles på tilfældigheder. Denne Laugsforsamling er således den sidste Laugsforsamling, hvor du er inviteret i kraft af dit embede som Stormester og dermed Stormester for alt regulært anerkendt frimureri i Danmark. På vegne af Det Danske Frimurerlaug, men også helt personligt, er det en særdeles stor glæde, at jeg netop på denne særlige dag kan bekræfte vor tak

for det gode samarbejde, der i dag på alle niveauer foregår mellem Den Danske Frimurerorden og Det Danske Frimurerlaug. Da jeg i 2007 tiltrådte som Laugsmester havde jeg en helt klar opgave, nemlig at få genoprettet tilliden og samarbejdet mellem Ordenen og Lauget. Det synes jeg, vi ved fælles indsats rimelig hurtigt fik genetableret. Efterfølgende er det blevet til et væsentligt forbedret samarbejde. Det kan vel bedst beskrives ved følgende udtalelse fra et af dine direktorier, hvor der for ikke så længe siden blev sagt. ”Ja, vi kan vel sige, at samarbejdet stort set aldrig har været bedre, end det er nu”. Dette udsagn siger mere end en lang tale. Det er et resultat, som i vid udstrækning kan tillægges din forståelse for og indsigt i Det Danske Frimurerlaugs situation. Det er med den største glæde jeg som min sidste officielle handling lader meddele: At jeg som Laugsmester for Det Danske Frimurerlaug har besluttet at udnævne dig kære br. Hans Martin Jepsen til Æresmedlem af Det Danske Frimurerlaug”. ER


FRIMURER

29

Det skete for 70 år siden:

Selv om man anede, at det ville ske, var beslaglæggelsen af Stamhuset en sorgens dag Med tyskernes besættelse af Polen i 1939 fik man - også i Danmark - en fornemmelse af, at noget katastrofalt var i vente.

Uhyggelig stemning på Blegdamsvej.

Da de tyske tropper invaderede Polen i 1939, begyndte frygten at brede sig overalt i Europa. Var det en ny Verdenskrig, der lurede lige om hjørnet? Frygten satte også sine spor blandt frimurerne i Danmark, og man besluttede at pakke mange vigtige dokumenter i Stamhuset ned i kasser – klar til fjernelse, hvis det skulle blive nødvendigt. Da tyskerne besatte Danmark i 1940, blev kasserne fjernet fra Stamhuset og flyttet til forskellige lokaliteter. Desværre viste det sig, at tyskerne havde en viden om, hvor skjulestederne var, og derfor blev kasserne ført tilbage til Stamhuset, hvor de blev skjult i hemmelige og tilmurede rum.

På trods af besættelsen den 9. april kunne frimureriet fortsætte i Danmark, men sporene fra Tyskland var skræmmende, idet man allerede i 30’erne havde forbudt al frimurerisk aktivitet. Den 29. august 1943 kulminerede et stigende antal sabotager m.m. i Danmark, og det resulterede i, at det danske militær og politi blev tvangsopløst. Det blev klart for enhver, at situationen ville blive forværret i Danmark. Det skete også, da den egentlige magt blev overtaget af ”Frikorps Danmark” og ”Schalburgkorpset”, der drog nytte af danske stikkere og Gestapo. Kun kort tid efter blev

der udstedt et dekret, der gav tilladelse og ret til at beslaglægge ejendomme, som den tyske værnemagt kunne benytte. Den 26. september var det planlagt, at Ordenen skulle fejre Kong Christian X’s fødselsdag, men da der var indført spærretid og mødeforbud fra den 29. august, var man klar over, at forbuddet næppe blev aflyst. På den baggrund blev fødelsdagsfesten for Kongen – Ordenens VSV – aflyst. Skulle eller skulle der ikke fjernes noget? Man var urolige og usikre på situationen i Stamhuset. Man havde observeret, at Stamhuset blev over-

Vagtafløsning kl. 12.00.

våget, og det medførte en beslutning om, at intet måtte fjernes fra huset. Den 20. september kom så den besked, man havde forudset med bange anelser: Stamhuset skulle beslaglægges. Ordren var klar: Stamhuset ville blive beslaglagt den 25. september kl. 12.00. Logernes Ordførende Mestre blev indkaldt med det formål at fjerne ritualbøger og arkivsager m.m. Snart blev der også givet besked om at fjerne de enkelte logers rekvisitter. Tilbage skulle være alt det øvrige – heriblandt møbler, skjolde og belysninger. Stamhusets daværende inspektør Frederik Plum har efterfølgende forklaret,


30

FRIMURER Stamhuset var ikke længere i Ordenens varetægt, og lad os slutte denne mindehistorie med at skue tilbage til den 28. september 1943 og lade daværende inspektør få de sidste ord: ”Så kunne jeg forlade det hus, som jeg havde ofret al min omsorg og al min tid. Det hus, der nu ikke længere lignede sig selv, men var profaneret i en grad, der ikke kan beskrives”. ER

Ammunitionsdepot i logesal.

at der den 20. september ved 18-tiden dukkede tre uniformerede tyskere op. Det viste sig at være tre officerer fra Gestapo, som ønskede at se nærmere på Stamhusets lokaliteter. ”Løftet” om, at beslaglæggelsen først skulle finde sted den 25. September, blev ikke holdt, idet tyskerne den 21. september foretog en lynbeslaglæggelse. Der opstod en hel del ubehageligheder i forbindelse med beslaglæggelsen, og bag disse stod især den danske nazist – kaptajn Poul Sommer – fra det berygtede Schalburgkorps, der var mødt op i Stamhuset den 27. september. Han forsøgte at hindre, at bl.a. nogle gobeliner blev nedtaget, men en tysk officer negligerede den danske nazist’s protester, og mange værdier

blev reddet – dog ikke uden besværligheder. Den venlige tyske officer måtte dog senere fortælle, at han ikke længere havde nogle beføjelser, men at sagen var overdraget til SS. Ubehagelige danske nazi-drenge Frederik Plum har senere berettet, at noget af det mest ubehagelige ved beslaglæggelsen var, da en horde af unge danske nazister dukkede op og var både både frække og ubehøvlede. De unge nazister var godt orienteret om, hvad de ”skulle gå efter”, og det viste sig senere, at en dansk nazist havde fremskaffet planer over Stamhuset fra Københavns Kommune. De kommende dage blev ubærlige for Den Danske Frimurerorden,

men der var ingen vej uden om.

PS: Vil du have mere viden om Stamhusets besættelse for 70 år siden, bør du erhverve dig hæftet ”Stamhuset under besættelsen”. Du skal bestille nr. 10001400 (B 6) og prisen er 60,00 kr. Ordren skal sendes til idlit@ddfo.dk.

Der måtte flages på Kong Christian X’s fødselsdag En række angreb mod tyskerne havde medført undtagelsestilstand i flere dele af landet, og der fandt en yderligere skærpelse sted, da der blev rettet et attentat mod en tysk soldat den 18. september 1943. Der blev udlovet en dusør på 50.000 kr. til den, der kunne føre til pågribelse af atttentatsmanden. Den 22. september tilgår der den danske presse følgende censur-meddelelse: ”Fra kompetent tysk militær side meddeles: Der kan overalt flages i sædvanlig udstrækning på den danske konges fødselsdag søndag den 26. september. Udstilllingsvinduer og lignende kan smykkes på sædvanlig måde. Offentlige transportmidler må være udsmykket med flag. Bestemmelserne om forsamlingsforbud under undtagelsestilstanden forbliver gældende i fuld udstrækning for søndag den 26. september. Meddelelsen må bringes i dagbladene, men ikke i radioen”.


FRIMURER

En helt anden historie Som det er de fleste brødre bekendt, var fortrædelighederne for vor Orden ikke forbi, da krigen sluttede i 1945, men det er en helt anden historie, som ikke skal fortælles her. Den har iøvrigt tidligere har været omtalt i ”Frimurer”. Stamhuset blev genindviet på Kong Christian X’s fødselsdag den 26. septeember 1946. Glemmes skal ikke den gestus, som The Supreme Councils Southern & Northern Masonic Jurisdiction U.S.A. (33. grad) viste Danmark ved at skænke 35.000 dollars til

renovering af Stamhuset og en lang række ødelagte logebygninger. Et tavle i Stamhuset giver udtryk for de danske frimureres store taknemmelighed. En taknemmelighed samtlige nuværende danske frimurere fortsat skal værne om. Nævnes bør også, at brødre, der under besættelsen havde optrådt nationalt uværdigt, blev slettet som medlemmer af Ordenen. Andre blev forment adgang over en længere eller korte tid. Enkelte sager blev henlagt.

31

Stamhuset skulle angribes Det er ikke en behagelig tanke, men vort smukke Stamhus skulle være sprængt i luften i sensommeren 1944. De to sabotører - senere kendte som ”Flammen” og ”Citronen” – havde

sammen med andre planlagt et angreb på Stamhuset, der husede det berygtede og frygtede Schalburgkorps. Aktionen mislykkedes og det kostede et menneskeliv.

Berygtede Schalburgfolk.

Ny organisation til at bekæmpe en tiltagende sabotage

I gradssalen som biograf.

En uønsket devise i Stamhuset Hvad mon det er for nogle ord, man har fået tildækket med maling i Stamhuset? Spørgsmålet bliver rejst ved flere lejligheder, og her har du svaret: Med store bogstaver havde Schalburgkorpset malet deres devise, der lød således: ”Ved ofre skabtes Danmarks Ære”.

Det var nu ikke det berygtede korps, der skabte Danmarks ære, men derimod de mange danskere, der satte sig til modværge under den tyske besættelse. Nogle af dem betalte den dyreste pris: deres liv. Det er bl.a. nogle af dem, vi hvert år mindes i Stamhuset i København.

Den 29. september 1943 udsendes til den danske presse følgende meddelelse via Ritzaus Bureau: ”Den alvorlige situation, Danmark i dag befinder sig i, tvinger alle danske statsborgere til den højeste ansvarsbevidsthed. Ingen ansvarsbevidst dansker kan nu længere uvirksom betragte de meningsløse ødelæggelser af danske virksomheder. Ingen ansvarsbevidst dansker kan forblive ligegyldig overfor den af fremmede agenter provokerede udvikling, der nødvendigvis må føre vort land ud i bolchevistisk kaos. For at bryde den fjendt-

lige terror har vi fra i dag besluttet at rejse en ny kamporganisation indenfor rammer af SchalburgKorpset. Vi opfordrer alle danske, som i denne alvorlige tid er beredt til at yde en positiv indsats for Danmark, til at slutte sig til denne nye organisation. Anmeldelse kan finde sted til: Schalburg-Korpset, Blegdamsvej 23, København. Sign: Poul Sommer, Kaptajn Fortroligt! Ovenstående skal bringes i alle dagblade på forsiden og i fremtrædende udstyr!


32

FRIMURER

70 års dagen for den tyske beslaglæggelse af Stamhuset

STAMHUSET UNDER BESÆTTELSEN I anledning af 70 års-dagen for den tyske beslaglæggelse af Stamhuset arrangerer Juleuddelingen af 1867 en spændende aften den 21. august kl. 19.30, hvor museumsleder Niels Gyrsting fra Frihedsmuseet vil holde et interessant foredrag og vise billeder på en storskærm. Pris for deltagelse: kr. 125,- pr. person. Pris for 2 stk. smørrebrød, 1 stk. med ost, 1 øl el. sodavand samt kaffe kr. 85,Billetter og smørrebrød bestilles på oskm@ddfo.dk eller købes i Stamhusets reception. Samtidig med billetbestilling skal indbetaling ske på konto: reg.nr. 2191 konto 0744103894. Husk at angive deltagerantal. Når betalingen er registreret, vil billetterne blive fremsendt til den på mailen angivne adresse.


FRIMURER

33

Ny Laugsmester i Det Danske Frimurerlaug John Harbo fra logen De tre Hamre i København overtager det høje embede efter Laugsmester John Engler, X, der er udmærket med Den Danske Frimurerordens Hæderstegn. Den 61-årige sektionsleder John Harbo, X, fra logen De tre Hamre i København er på Det Danske Frimurerlaugs årlige Laugsmøde blevet valgt som Laugsmester. Han afløser Laugsmester John Engler, X, der havde trukket sig fra embedet efter eget ønske. John Harbo er optaget i

Lauget i 1996, og han blev installeret som Mester i 2001. John Engler har i sin embedsperiode sammen med OSM Hans Martin Jepsen udført et stort arbejde for at skabe et tæt, udbytterigt og fortroligt samarbejde mellem de to grene af det danske frimureri.

Ordenens Stormester Hans Martin Jepsen har tidligere takket John Engler for hans store arbejdsindsats ved at udmærke ham med Den Danske Frimurerordens fornemme Hæderstegn. John Harbo fik sin “ilddåb”, da han talte ved hyldningsloge for OSM Walter Schwartz. ER

Laugsmester John Harbo.


34

FRIMURER

Når man har svært ved at huske, hvor længe Trediveårskrigen varede Ca. 50.000 danskere har Alzheimer, og man antager, at 30 procent af de 80-årige lider af den alvorlige sygdom. Årets forskerpris på 100.000 kr. blev givet til Anja Hviid Simonsen, der er forsker i Nationalt Videnscenter for Demens.

”Menneskets hukommelse er som et bibliotek med flere etager. Etagerne er forbundet med trapper, og der er branddøre mellem de enkelte rum, hvor reolerne med vidensmaterialet står”. Med disse ord indledte ledende overlæge på Mammograficentret på Odense Universitetshospital Walter Schwartz sin tale, da Den Danske Frimurerordens forskerpris på 100.000 kr. blev overrakt ved Velfærdsdirektoriets forårskoncert. Han fortsatte billedligt at tale om det menneskelige bibliotek og sagde bl.a.: ”Når man ønsker at hente vidensmaterialet, der selvfølgelig vokser med alderen, gives der besked til bibliotekaren. Denne løber op ad trapper og gennem døre for at nå frem til den hylde, hvor den ønskede viden findes. Herefter løber bibliotekaren tilbage og giver den søgte viden videre. Med alderen bliver bibliotekaren ældre, hvorfor det engang imellem tager lidt længere tid lige at komme i tanker om f.eks., hvor lang tid trediveårskrigen varede.

Ved demens – Alzheimers demens – bliver branddørene lukket, trapperne blokeres, og bibliotekaren har sværere og sværere ved at hente det ønskede. Til sidst er der ikke længere mulighed for at hente viden”. Walter Schwartz sagde videre, at demens første gang blev beskrevet af psykiateren Alzheimer i 1907. I dag antager man, at 30 procent af 80-årige danskere lider af Alzheimer, og at ca. 50.000 har sygdommen. Hvor der ingen vej er tilbage Årets prismodtager, Anja Hviid Simonsen, forsker i årsagen til demens i et forsøg på at finde en metode til at stoppe den langsomt, og sikre den fremdadskridende proces med ændring af personligheden på vej ind i det totale mørke. Dertil hvor der ingen vej er tilbage. Anja Hviid Simonsen blev cand. farm. (farmaceut) i 2001 fra Københavns Universitet. I 2007 blev hun ph.d på en afhandling om tidlig

OSM Hans Martin Jepsen overrakte forskerprisen til ph.d., cand. farm. Anja Hviid Simonsen.

diagnostik af Alzheimer. Hun er vejleder for ph.d studerende, og hun har skrevet flere internationale artikler og bøger m.m. Anja Hviid Simonsen er ansat som postdoc. i Nationalt Videnscenter for Demens på Rigshospitalet. Postdoc. er et program, der yder økonomisk støtte til forskningsmæssig videreuddannelse af unge, talentfulde forskere. ”Det er en meget stor ære for en ung forsker at modtage denne fornemme frimurerpris. Og det er en stor glæde for mig personligt, men også for forskningen”, sagde

en glad prismodtager. Anja Hviid Simonsen sagde videre i sin takketale, at det er vigtigt, man kan stille en diagnose så tidligt som muligt, og hun udtrykte glæde over, at bl.a. EU støtter projektet i kampen for at løse gåden. Hun udtrykte til slut håb om, at man ved nye tiltag som f.eks. test og blodprøver på et tidligt tidspunkt kan komme en løsning af gåden nærmere. Der findes i dag ingen lægemidler, der kan stoppe processen i Alzheimer, men Anja Hviid Simonsen tror, de vil komme. ER


35

FRIMURER

Hvornår er målet nået? Ordenens Seglbevarer Br. Jens Lassen, R&K, havde mange vise ord med i sin tale, da han hyldede Sankt Johanneslogen Dannebrog i anledning af logens 25 års jubilæum. OSB br. Jens Lassen, R&K, har altid vise ord med i bagagen, når han taler til brødrene ved forskellige lejligheder. De omkring 150 brødre, der deltog i Sankt Johanneslogen Dannebrogs 25 års Højtids- og Taffeloge, fik mange gode ord med på vejen. Ved at citere en amerikansk frimurer, blev der i Br. Jens Lassens tale sagt vise ord, som samtlige danske frimurerbrødre bør have med i egen bagage. Efter en indledning, hvor Br. Jens Lassen talte om egne – nogle specielle og sjove – oplevelser i forbindelse med oprettelsen af de nye loger, stillede han skarpt: ”Et 25 års jubilæum er jo en milepæl i det frimureriske arbejde med at hjælpe mennesker til at blive retsindede, helstøbte medmennesker – rigtige frimurere. Og hvad er så en frimurer”? OSB nævnte den amerikanske frimurer Br. Fort Newton, der med et poetisk livssyn har prøvet at udtrykke, hvornår målet er nået – altså hvornår en mand er en frimurer. Han gav selv følgende svar på spørgsmålet: ”Det er han, når han kan skue ud over vandløb og bakker og fjerne horisonter med en intens fornemmelse af sin egen lidenhed

i den uendelige verdensorden – og alligevel kan bevare sin tro, sit håb og sit mod. Det er han også, når han ved, at inderst inde er enhver anden nøjagtig lige så ædel, lige så nederdrægtig og djævelsk og lige så ensom, som han selv er – og alligevel vil han prøve at forstå sine medmennesker og at tilgive dem og holde af dem. Det er han, når han kan vise forståelse for andre i deres sorger og bekymringer. Ja, endog når de begår en synd vel vidende, at enhver af dem må kæmpe sin egen hårde kamp mod livets vanskeligheder. Og det er han, når han har lært at få venner og lært at beholde dem. Men fremfor alt, når han har fundet ud af, hvordan han skal blive ven med sig selv. Eller når han kan føle sig lykkelig og have et opladt sind midt i livets trælse slid og slæb. Det er han også, når ingen ulykkelig røst når hans øre forgæves, og ingen søger hans hjælp uden at få svar. Og det er han, når han kan se, at der er tro gemt i enhver god gerning, som kan hjælpe en medskabning, hvad så end navnet på den tro må være. Og det er han, når han kan se en mudderpøl og få øje på andet end søle deri. Eller når han kan se ind

i et ansigt på en fortabt synder og få øje på andet end synd deri. Og det er han også, når han bevarer troen på sig selv, på sine medmemmensker og på Gud - fordi han bærer sværd mod det onde i sin hånd og har sang i hjertet – og fordi han er glad for at bede og ikke er bange for at dø. I en sådan mand – han

være rig eller fattig, lærd eller uvidende, berømt eller ukendt – har frimureriet øvet sin lyksalige gerning. En sådan mand har fundet den eneste virkelige hemmelighed i frimureriet. En hemmelighed, som det selv ved eksemplets magt søger at få verden omkring sig til at forstå”. ER


36

FRIMURER ET GODT RÅD:

Vil selv du fatte dit væsens rod – skøn på de skatte, de efterlod Velfærdsdirektoriets forårskoncert bragte de mange tilhørere vidt omkring, og man fik en påmindelse om at ”hver spån, du finder i Danmarks jord, er sjæl af den, der har bygget riget”. Der er altid noget godt og smukt i vente, når OADM Albin Pedersen, R&K, og dirigent Ole Andersen, X, FH, byder op til koncert i Stamhuset. Og forårskoncerten var ingen undtagelse. Til musik af I. P. E. Hartmann læste Br. Ib Helgestad det smukke og alvorsfulde ”Guldhornene”, der blev skrevet af en af Nordens største digtere Adam Oehlenschläger i 1802 – romantikkens år. Ib Helgestad bemærkede inden oplæsningen, at dette berømte stykke dansk litteratur ikke kom med i den Kulturkanon, som blev iværksat af daværende kulturminister Brian Mikkelsen. Så var det sagt, og enhver kunne tænke sit. Men mon ikke de fleste forstod pastor emeritus’ undren? Og så til noget helt andet. Br. Ole Andersen havde sammensat et program, der bedst kan sammenlignes med et festfyrværkeri. Man skal altid være varsom med at fremhæve nogle fremfor andre, men det er svært ikke at svømme over i begejstring over sopranen Signe Schreiber.

En skrivemaskine kan også bruges i musikkens verden.

OSM og fru Jytte blev ført uf af festsalen af to flotte gardere.

Hun er et nyt stjerneskud på operaens store himmel. Hun er for nylig blevet optaget på Opera akademiet, men hun viste allerede nu, at vejen er banet for stor succes. Det var en udsøgt fornøjelse at lytte til hendes smukke stemme. Pragtfuldt! Og så fik et par brødre lejlighed til at vise, at de udover at være fremragende musikere også kan betjene dirigentstokken. Det var brødrene Martin Pedersen og Lennart Blak Jensen, der normalt spiller på henholdsvis klaver og klarinet. Og koncertmester Staffan Reile fik endnu engang bevist, at han har en fornem baryton stemme, da han sang et af Ingolf Korngolds værker. Glemmes skal heller ikke fire trompetisters vidunderlige musik. Som om det ikke var nok, fik vi lejlighed til at høre, hvad sandpapir kan udrette på et stort stykke træ. Jamen dog! Måske var det ikke den varmeste forårsdag, der ventede udenfor, men med den varme, der mødte os alle indenfor, gik


FRIMURER

37

alle frejdigt ud i den friske luft med visheden om, at foråret var kommet til Danmark. Og inden vejene skiltes, fik Ordenens Stormester Hans Martin Jepsen lejlighed til at takke såvel musikere som tilhørere for de mange smukke oplevelser, der var blevet ham og fru Jytte til del gennem årene. Fru Jytte fik overrakt en farverig buket blomster, inden to flotte gardere fulgte OSM og hustruen ud af den imponerende sal. Salen var pyntet med smukke blomsterdekorationer, og de endte efter koncerten på Søvangsgården. Flottere kan det ikke blive. ER

En smuk stjerne er tændt.

Gaveideer til Frimurere

BO CENTRALT I KØBENHAVN

Frimurere tilbydes

specialpris i dobbeltværelse

Køb frimurer smykkerne på: www.guldsmedlind.dk VIII° ring i 14kt guld, kraftig model 5.950,00 kr. Vi laver smykker til Frimurere på vores gamle traditionsrige værksted. Ring efter prisliste.

GULDSMED LIND Søndergade 36, 8700 Horsens, Tlf 75 62 54 77

Opgradering til TOP Floor luksusværelse, når der er plads. Tel: 33 24 22 11 www.absalon-hotel.dk info@absalon-hotel.dk Helgolandsgade 15 1635 København V Absalon Hotel er familieejet og har gennem mange år været frimurernes f oretrukne hotel i Københa vn. Hotellet har i 70 år forenet tradition og udvikling.


38

FRIMURER

Andreasskiftet forudsætter tankens magt Det er min påstand, sagde br. Henrik Starklint bl.a. i et foredrag i Ordenshuset i Odense, da han talte til 120 embedsmænd fra landets Andreasloger.

Der ventes tålmodigt på bussen til Sjælland.

120 embedsmænd fra alle landets Sankt Andreasloger og Sankt Andreasinstruktionsloger har været samlet til Andreastræf i Ordenshuset i Odense. Her fik deltagerne lejlighed til at lytte til tre meget spændende foredrag: ”Ordet”s betydning for brødrene i I til VI grad. Af indlysende grunde kan vi ikke referere det ellers særdeles interessante foredrag, men de tilstedeværende fik i hvert fald klarhed over ”Ordet”s store og afgørende betydning. Tidligere Ordførende Mester Henrik Starklint, X, stillede i sit foredrag spørgsmålet: ”Er Andreasskiftet noget særligt”?

Han gav selv svaret i et langt, men yderst interessant foredrag, som vi selvfølgelig heller ikke kan referere. Dog kan vi bringe et par enkelte brudstykker, hvori foredragsholderen bl.a. fremsatte følgende påstand: ”Andreasskiftet forudsætter tankens magt”. ”Andreasskiftets tankevirksomhed har sit udgangspunkt i den i oplysningstidens og nutidens rationalisme gældende regel: Du skal forstå alt – og det kan du, hvis du arbejder med stoffet. Vor samtid siger, at det vi ikke forstår i øjeblikket, vil vi forstå om et øjeblik, når videnskaben kommer videre.

For tiden er det genetikken og molekylærbiologien, som anses for de vigtigste ”satsningsområder”, som det hedder. I Johannesskiftet får du ordrer og tænker bagefter. I Andreasskifet tænker du og modtager derefter forslag”. I sit foredrag fremsatte Henrik Starklint følgende tese: ”Andreasskiftet er noget særligt, fordi det fremstiller det liv, vi er givet og stillet overfor med henblik på at løse dets opgaver”. Det spændende og interessante foredrag blev senere fremsendt til træffets deltagere, men det ville være en god idé, hvis

det kunne publiceres som ”Tanker og Taler”. Arbejdstavlerne og visitationer ABB Finn Augustesen, X, gennemgik arbejdstavlerne for IV/V og VI grad og fortalte om de enkelte symbolers betydning for arbejdet i de enkelte grader. Sidste taler var Ordenens Tilsynsmester Steen Havsted Hansen, R&K, der fortalte om det arbejde og de forventninger, der stilles, når logerne skal visiteres. Hans indlæg gav mange gode og nyttige oplysninger til de loger, der står for at skulle have besøg.


FRIMURER Ledetråden i Steen Havstens Hansen indlæg var, at visitationerne skal ende i samarbejdets ånd. Et samarbejde, der samtidig skal styrke de retningslinjer, som Ordenen udstikker. Det blev også til et lille ”rap over fingrene” til de embedsmænd, der ikke helt har forstået, hvordan man f.eks. opstiller processioner – eller hvordan man tiltaler f.eks. Ordenens Stormester i Ordenssammenhæng. Alt i alt må det afslutningsvis konstateres, at det var et fremragende Andreastræf. Dog savnede man lidt muligheden for en indbyrdes dialog blandt mødedeltagerne. Arrangørerne Sankt Andreaslogerne Louise

39

Der var meget at tale om.

og Dorothea ad Coronam fortjener anerkendende ord – både som tilrettelæggere og afviklere af træffet. Det begyndte som et jysk initiativ, men efter

OSM’s ønske har det udviklet sig til et landsdækkende træf.

Stor tak for en dejlig dag i det smukke Ordenshus i Odense. ER

Velkommen til brødre fra Sverige Samarbejde og venskab fremmer forståelsen. Det ved man i hvert fald i Sankt Andreaslogen CFO i København. Gennem flere år har logen udviklet et tæt venskabeligt forhold til den svenske loge Den Gyllene Gripen. Den 5. oktober besøger de svenske brødre CFO, hvor de bl.a. vil deltage i logearbejdet i IV/V grad. Om aftenen bydes der på festmiddag sammen med brødrenes hustruer.

Personlig brodergave

Teilhof Automatudlejning Er du tilfreds med din automatopstiller?

Opstiller overalt på Sjælland og øerne.

Et godt råd.

Teilhof Automatudlejning Tlf. 40 11 66 46


40

FRIMURER

Musisk Workshop i Helligåndskirken for over 100 børn Aarhusianske børn fik en stor oplevelse Organisationen ”Barndrømmen” inviterede 18.20. februar til musikworkshop i Helligåndskirken i det vestlige Aarhus, hvor over 100 børn fra Skjoldhøjskolens mindste klasser deltog. Gruppen ”Lydland”, bestående af nogle af landets topmusikere: Sille Grønberg og Palle Windfeldt, guitar, og Benita Haastrup, trommer og Jens Skou Olsen, bas, og alle 4 med sang og bevægelser, arbejdede over de 3 dage sammen med børnene, som på den sidste dag alle var aktive medudøvere i et brag af en koncert. Musikerne var yderst kompetente og frem for alt utrolig veloplagte og medrivende og bevirkede, at børnene fik en uforglemmelig oplevelse.

Dorthe Foged med en smilende tak til PM Svend Aage Tholstrup.

Og det er netop, hvad stifteren af organisationen ”Barndrømmen” gerne vil opnå. Ved at invitere skoler med en stor andel af udsatte og økonomisk

Herlig stemning i smukt kirkerum.

svagtstillede børn, ønsker man at medvirke til, at de kan løftes op fra det miljø og de begrænsninger, de vokser op under. Dorthe Foged startede

Så klapper vi.

organisationen i 2011, og dens virke sker på frivillighedens basis, men det er lykkedes for hende at opnå stor velvilje og sponsorstøtte fra erhvervsliv og fonde m.v. Denne workshop var f. eks. muliggjort gennem en donation fra Frimurerordenen (25.000 kr. fra Broderbaandet og 25.000 kr. fra PLAA). Dorthe Foged fortæller om organisationens virke: ”Børn skal gives oplevelser, som de kan huske i lang tid fremover, og som vil pirre deres fantasi og inspirere dem til at søge andre muligheder end dem, de møder i hverdagen. Og et af de områder, der er yderst virksomt og har afsmittende effekt på børns koncentration og indlæring er netop musik


FRIMURER

Armene helt op.

- ja, forskere taler om styrkelse af indlæring med op til 20 % ad denne vej. Organisationen satser på en bred vifte af kulturfaglige tiltag for at give børn med en svag baggrund oplevelser og troen på en mangfoldighed af muligheder i livet – indhold, de ikke ellers ville have nogen anelse om. Og det var en oplevelse at se, hvordan børnene levede med i musikken og sangen. De fik også sidst i programmet lejlighed til et nærmere kendskab til ”Instrumenternes Dronning”, som orglet er blevet

kaldt, fordi det kan udtrykke så mange klangfarver og instrumentgruppers lyd”. Inddelt i hold fik børnene en meget pædagogisk indførelse i orglets mulighed, både forklaret teoretisk og lydmæssigt demonstreret af kirkens organist, br. Anders Gaden. Kirkens orgel er oprindeligt på 19 stemmer og bygget af orgelbyggeriet Bruno Christensen og Sønner i 1983. Det er bygget som et traditionelt mekanisk pibeorgel, indbygget i bagvæggen. Men i 2012 skete der en stor om-

bygning, som af nogle sikkert vil opfattes som kontroversiel, men som virker særdeles overbevisende her i Helligåndskirken. Man har nemlig fået orglet udvidet til 65 (!) stemmer ved hjælp af elektronik, hvilket har kostet ca. 800.000, mens en traditionel løsning ville have ligget på 5-6 millioner (og for øvrigt ville have stillet nærmest uløselige pladskrav i rummet). Ombygningen har samtidig medført, at man har fået et mobilt spillebord, der ved Anders Gadens demonstration blev kørt i stilling lige i centrum af kirkerummet – og der var ingen tvivl om, at børnene var meget optaget af, hvad de fik fortalt og ikke mindst hørte! Dorthe Foged var syg, da donationen skulle have været overrakt i forbindelse med en velgørenhedskoncert i Ordenshuset i Aarhus (omtalt i Frimurer nr. 41, s. 46-47). I stedet foregik dette ved en lille frokostsammenkomst i Ordenshuset, hvorfra billedet af Dorthe

41 Foged og PMAA stammer. Navneudvikling Jeg spurgte i øvrigt Dorthe Foged ved denne lejlighed, hvoraf det kom, at organisationen havde fået det lidt svenskklingende navn (på dansk forekommer der at mangle et lille ”fuge-e”: Barnedrømmen). Årsagen var, at navnet var udviklet af et reklamebureau, og det forekom heller ikke hende at være det heldigste valg. Men vigtigst af alt er selvfølgelig det store og gode arbejde, organisationen allerede i sin kun 2-årige eksistens har fået sat i gang. Arbejdet med at udvikle sind og sans ud over dagligdagens begrænsninger og rammer er noget, vi frimurere forstår at sætte pris på, og vi kan derfor kun ønske ”Barndrømmen” til lykke med de succes-historier, der allerede har været, og udtrykke ønsket om, at der må komme mange til! MK Foto: Mogens Olofsen.

Logeblade i meget smuk kvalitet Der er gennem de seneste år sket en rivende udvikling med logernes interne blade. Fra at være små undseelige blade er særdeles mange af dem blevet virkelig flotte. Både hvad angår det indholdsmæssige, men i lige så høj grad det rent kvalitetsmæssige. Antallet af særdeles flotte, trykte logeblade er

så stort, at det vil være uretfærdigt at nævne nogle fremfor andre. Tidligere kunne vi nøjes med at fremhæve logeblade som ”Bindeleddet” i Aalborg og Z&F Nyt, men den tid er heldigvis forbi. Derfor vil ”Frimurer” nøjes med at ønske de mange loger tillykke med de flotte resultater.


42

FRIMURER

Velsignet er Han, som venter i hjertet, når den rejsende vender om Med citat fra ”Barmhjertighedens Bog” bød OM Ieuan Hughes velkommen til det store og flotte ”Fælles Nordisk Logemøde” i Stamhuset. ”Jeg for vild på min vej. Jeg glemte at kalde dit navn. Det nøgne rå hjerte slog imod verden, og tårerne faldt på min tabte sejr. Men Du er her. Du vil altid være her. Verden er kun glemsel, og hjertet er en rasen af retninger, men Dit navn forener hjertet, og verden løftes på plads. Velsignet er Han, som venter i hjertet, når den rejsende vender om”.

OM Ieuan Hughes byder velkommen.

Med dette smukke citat fra ”Barmhjertighedens Bog” af sangeren og digteren Leonard Cohen bød Sankt Johanneslogen Z&F’s Ordførende Mester Ieuan Hughes over 150 nordiske brødre velkom-

Der står altid en kvinde bag en mand. Her er de dog foran Operaen.

men til ”Fælles Nordisk Møde”. I det tre dages store arrangement deltog i alt over 250 brødre med ledsagere fra Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark. Det var Nordens ældste Johannesloger, Z&F, København (1745), St. Olaus til den hvide Leopard, Oslo (1749), Nordiska Första, Stockholm (1752), St. Augustin Helsinki (1756) og Edda, Reykjavik (1919), der havde sat hinanden stævne i København. OM Ieuan Hughes rettede en særlig velkomst til Den Danske Frimurerordens Stormester Hans Martin Jepsen og sagde bl.a.:


FRIMURER

Klar til bordets glæder.

”Det er en ekstra stor glæde for os, at du som én af dine sidste embedshandlinger – hvis ikke den sidste - har valgt at dele den med os og vore nordiske brødre. Jeg ved, at du vil medvirke til at give dagen et særligt præg af højtid og feststemning, og jeg ved, at brødrene har glædet sig til at dele dagens arbejde og aftenens fest med dig”. OSM Hans Martin Jepsen udtrykte i en tale stor glæde over, at han og fru Jytte fik lov til at være en del af den store begivenhed, og han understregede det nordiske samarbejdes store betydning.

En sang for herrerne.

43

Hyggeligt samvær.

”Vi lever en globaliseret verden, og sammenholdet mellem de nordiske lande får større og større betydning”. OSM bragte på vegne af de øvrige nordiske Stormestre en stor og hjertelig broderlig hilsen. Fantastisk flot arrangement Afviklingen af det store nordiske arrangement forløb på alle måder på bedste vis, og Z&F fortjener stor ros for det arbejde, der er udført af brødrene både før og under ”Fælles Nordisk Møde”. Alt klappede, og alle deltagerne kunne drage mod

eget herberg med en fornemmelse af at have fået en uforglemmelig oplevelse. Flot musik, smukke operasange, besøg i Operaen, sejltur på kanalerne, besøg på Ordensmuseet og Biblioteket, god mad – og ikke mindst en vidunderlig god og broderlig stemning.

På kanalrundfart.

Kan man ønske sig noget bedre, når man sætter så stor pris på det nordiske venskab? ER Billederne fra Operaen og Kanalrundturen: Hanne Rasmussen. Øvrige billeder: Alexander Krewald.


44

FRIMURER

Den Fælles Fynske Sankt Johannesloge Hver eneste logeaften på Fyn indeholder en stjernestund eller to. Alligevel lyser visse aftener mere stjerneklart end andre. Den anden tirsdag i oktober er en af disse særlige stunder, for her bliver Den Fælles Fynske Sankt Johannesloge afholdt. Denne aften står de arbejdende loger på Fyn sammen og værner om de traditioner, de er rundet af. Denne aften bliver gamle broderbånd på tværs af logerne vedligeholdt, mens nye venskaber tager form. Hvert år deltager 150200 brødre i det festlige fællesarrangement, som mange fynske medlemmer af Den Danske Frimurerorden oplever som et af sæsonens højdepunkter, fordi OSM, PMO, medlemmer af Det Højeste Råd og talrige embedsmænd fra de fynske loger med deres faste deltagelse er med til at gøre Den Fælles Fynske Sankt Johannesloge til en enestående oplevelse for alle. Idéen til den fynske fællesloge blev undfanget af daværende OM for Sankt Johanneslogen Latomia i Svendborg, Jens Nielsen (X). Han vidste, at brødrene i København og Sønderjylland hvert år afholdt en fælles Sankt Johannesloge, og mente, at de fynske brødre kunne få

Deltagere ved Den Fælles Fynske Sankt Johannesloge i 2012: OM/CAFR Jens Peter Nielsen, OSM Hans Martin Jepsen, PMO Walter Schwartz og OM/MARI Jan Nannestad.

glæde af et tilsvarende arrangement. Medio september 2005 sendte han derfor et brev til daværende OM for Sankt Johanneslogen Maria til de tre Hjerter i Odense, Helge Glent-Madsen (X, FH), og daværende OM for Sankt Johanneslogen Castrum Fratrum i Middelfart, Henry Dyrlund (X), hvori han luftede sine tanker. Helge Glent-Madsen og Henry Dyrlund var straks med på idéen. Der blev hurtigt afholdt et møde, og allerede ved udgangen af november var alle aftaler på plads.

Bragende succes Den første Fælles Fynske Sankt Johannesloge blev afholdt tirsdag den 10. oktober 2006 i Frimurerlogen i Odense og var med sine godt 200 deltagere en bragende succes. Det glædede især de fynske brødre, at Ordenens Stormester Hans Martin Jepsen (R&K), deltog i begivenheden, som han siden gjorde det i samtlige fællesfynske loger med undtagelse af 2010, hvor han var forhindret på grund af sin 75-års fødselsdag. Fælleslogens succes er fortsat igennem årene, og

den store opbakning til arrangementet betyder blandt andet, at kun den rummelige logebygning i Odense er i stand til at huse det. Selv om Maria til de tre Hjerter altid lægger lokaler til Den Fælles Fynske Sankt Johannesloge, skiftes de tre arbejdede loger på Fyn til at være vært for arrangementet. Det er således embedsmændene fra værtslogen, der med OM i spidsen styrer arbejdet i logesalen, ligesom recipienden kommer fra værtslogens orient og altså bliver medlem af lo-


FRIMURER gen i enten Odense, Svendborg eller Middelfart. På samme måde er det værtslogens OM, der står for de praktiske forberedelser forud for fælleslogen og blandt andet indgår de nødvendige aftaler, herunder med aftenens instruktør. De skiftende OM'er for Maria til de tre Hjerter, Latomia og Castrum Fratrum har alle gjort en dyd af at videreføre de fællesfynske traditioner og ydet et stort arbejde både før, under og efter arrangementet. Opgaven med at finde en instruktør er imidlertid overkommelig. I de seneste mange år er det nemlig Bjørn Krab-Johansen (X, FH), der har glædet brødrene med sine altid indholdsrige, tankevækkende og veloplagte instruktioner. Undertegnede husker især hans in-

struktion i 2009, hvor han blandt andet "afslørede" betydningen af inskriptionen "I.D.S." på frimurernes VIII-gradsring: "Bogstaverne betyder", sagde han med et glimt i øjet, Ingen Dumme Spørgsmål!" Maria til de tre Hjerter var vært ved Den Fælles Fynske Sankt Johannesloge i 2006, 2009 og 2012, Latomia var det i 2007 og 2010, mens Castrum Fratums embedsmænd med først OM Henry Dyrlund, siden OM Jens Peter Nielsen (X) stod i spidsen for arrangementet i 2008 og 2011. Store oplevelser Selv om der bliver lagt stor vægt på det sociale samvær under Den Fælles Fynske Sankt Johannesloge, er det selve arbejdet i logesalen – de gribende lærlingespørgsmål, højtidelige processioner, inter-

Musikloge om Mozarts Tryllefløjte Sankt Johanneslogen Z&F i København har afholdt et logemøde i III grad med titlen ”W. A. Mozarts Tryllefløjte”. Logens Taler, Br. Peter Madsen, X, stod for instruktionen, og med sig havde han logens Musikdirektør Jens Overbye, VI. I fællesskab bragte de tilhørerne længere ind i Tryllefløjtens univers med en gennemgang af både baggrunden og handlingen set ud fra en frimurerisk vinkel.

essante instruktioner og festlige jubilæer – der er og bliver omdrejningspunktet for samværet. Igennem årene har logearbejdet således givet de fynske brødre mange store oplevelser, stjernestunder, der i dag danner en stjernehimmel af gode minder over det traditionsrige arrangement, en myriade af funklende stjerner, der ikke kan skilles fra hinanden og vurderes særskilt. Ikke desto mindre vil mange sikkert mene, at Den Fælles Fynske Sankt Johannesloge i 2008 bød på en ganske særlig stjernestund, da Maria til de tre Hjerters netop afgåede OM, Helge Glent-Madsen, modtog sit 40-års jubilæumsmærke og blev ligeså overrasket som alle andre, da ingen ringere end OSM rejste sig og ærede ham med en smuk

45 og meget personlig jubilæumstale. Den Fælles Fynske Sankt Johannesloge afholdes næste gang den 8. oktober 2013, hvor Latomia med OM Niels Jørgen Pedersen (X) i spidsen er værtsloge. Denne aften bliver med garanti unik ikke blot, fordi de fynske brødre på ny vil smede den uopløselige broderkæde stærkere sammen og (forhåbentlig) have mulighed for at møde Den Danske Frimurerordens nye OSM for første gang, men også fordi tidligere OM for Latomia, Jens Nielsen (X), initiativtageren til Den Fælles Fynske Sankt Johannesloge, denne aften får overrakt sit velfortjente 25-års jubilæumsmærke, hvorved endnu en stjerne føjes til stjernehimmelen over det fælles fynske tempels forgård. JBS

Den gratis Matrikel er på vej! Den Blå Matrikel for 2013/14 er nu færdig og kan udleveres gratis primo august til alle medlemmer af Den Danske Frimurerorden. Du kan afhente Matriklen i din Sankt Johannesloge ved logeårets begyndelse. Alle Laugsbrødre i Det Danske Frimurerlaug og brødre i Johanneslogeforbundet får Matriklen udleveret i deres loger. Matriklen er en uundværlig opslagsbog med en mængde af vigtig information – så giv den en vigtig plads i bogreolen eller på dit skrivebord.


46

FRIMURER

ARBEJDSPLANER for logeåret 2013/2014 DEN DANSKE STORE LANDSLOGE Torsdag 5. september 19.00: VIII grad – GT

Torsdag 17. oktober 19.00: VII grad

Torsdag 12. december 19.00: VII grad

Torsdag 27. februar 19.00: VII grad

Onsdag 11. september 19.00: Noviceforsamling

Torsdag 24. oktober 19.00: X grad

Lørdag 11. januar 15.00: ONF

Torsdag 6. marts 19.00: VIII grad

Torsdag 12. september 19.00: VII grad Installation af Stormesterens Prokurator Ib Andersen, R&K

Torsdag 31. oktober 19.00: VIII grad - SF

Onsdag 15. januar 19.00: Noviceforsamling

Torsdag 13. marts 19.00: VII grad

Onsdag 6. november 19.00: Noviceforsamling

Torsdag 16. januar 19.00: VII grad

Torsdag 20. marts 18.00: VIII grad – STHF

Torsdag 7. november 19.00: X grad

Torsdag 23. januar 19.00: VIII grad

Torsdag 27. marts 19.00: VIII grad

Lørdag 9. november 15.00: X grad – PT

Torsdag 30. januar 19.00: VIII grad

Onsdag 2. april 19.00: Noviceforsamling

Torsdag 14. november 19.00: VII grad

Torsdag 6. februar 18.00: IX grad

Torsdag 3. april 19.00: VII grad

Onsdag 20. november 19.00: Noviceforsamling

Fredag 7. februar 18.00: IX grad

Torsdag 10. april 19.00: VIII grad - GT

Torsdag 21. november 19.00: VIII grad

Torsdag 13. februar 18.00: IX grad

Torsdag 28. november 19.00: VII grad

Lørdag 15. februar 15.00: IX grad – KT

Torsdag 5. december 19.00: VII grad

Torsdag 20. februar 19.00: VIII grad

Torsdag 19. september 19.00: VIII grad Onsdag 25. september 19.00: Noviceforsamling. Torsdag 26. september 19.00: VII grad Torsdag 3. oktober 19.00: VIII grad Onsdag 9. oktober 19.00: Noviceforsamling Torsdag 10. oktober 19.00: X grad

Flotte billeder Det er ikke enhver beskåret at se Den Danske Frimurerordens smukke Stamhus sådan lidt fra oven. Fotograf Erhard Sall fik muligheden, da han en sen aftenstund var på patientbesøg på en af Rigshospitalets øverste etager. Han kunne ikke lade være med at tage nogle billeder af Stamhuset by night, og flot ser det ud – badet i lys. Erhard Salle mente heldigvis, at brødrene i Ordenen skulle have mulighed for at fornemme den oplevelse, han fik. Så her er billederne med stor tak til den kreative og dygtige fotograf. ER


FRIMURER

47

PROVINSIALLOGEN I ODENSE Onsdag 11. september 15.00: PR møde

Onsdag 6. november 19.00: VIII grad – SF

Onsdag 22. januar 15.00: PR møde

Lørdag 1. marts 15.00: IX grad – KT

Onsdag 11. september 19.00: VIII grad – GT

Onsdag 13. november 19.00: VII grad

Onsdag 22. januar 19.00: VIII grad

Onsdag 5. marts 19.00: VIII grad

Onsdag 18. september 18.00: Installation af Provinsialmester

Mandag 18. november 18.00: X grad - øveaften

Onsdag 29. januar 19.00: Noviceforsamling

Onsdag 12. marts 19.00: VII grad

Onsdag 25. september 19.00: Noviceforsamling

Onsdag 20. november 19.00: X grad

Onsdag 5. februar 19.00: VII grad

Onsdag 19. marts 19.00: VIII grad

Onsdag 2. oktober 19.00: VIII grad

Lørdag 23. november 15.00: X grad – PT

Onsdag 12. februar 19.00: VIII grad

Onsdag 26. marts 19.00: VIII grad

Onsdag 9. oktober 19.00: Noviceforsamling

Onsdag 27. november 19.00: Noviceforsamling

Mandag 24. februar 18.00: IX grad - øveaften

Onsdag 2. april 19.00: VII grad

Onsdag 23. oktober 19.00: VII grad

Onsdag 4. december 19.00: VII grad

Onsdag 26. februar 19.00: IX grad

Onsdag 9. april 19.00: VIII grad - GT

Onsdag 30. oktober 19.00: VIII grad

Onsdag 15. januar 19.00: VII – NL

Fredag 28. februar 19.00: IX grad

PROVINSIALLOGEN I AARHUS Søndag 8. september 10.00: Gudstjeneste i Sankt Pauls Kirke i Aarhus Onsdag 11. september 14.00: Provinsialråd Onsdag 11. september 19.00: VIII grad Onsdag 18. november 19.00: VII grad Onsdag 25. september 19.00: Noviceforsamling Onsdag 2. oktober 19.00: X grad Onsdag 9. oktober 19.00: X grad Onsdag 16. oktober 19.00: VII grad Tirsdag 22. oktober 19.00: IV/V – PLAA besøger STAL KTLY i Herning Onsdag 23. oktober 19.00: VIII grad

Onsdag 30. oktober 19.00: X grad

Onsdag 11. december 19.00: VII grad

Onsdag 26. februar 19.00: VIII grad

Søndag 3. november 14.00: Velgørenhedskoncert i samarbejde mellem PLAA, 4R og CLEM.

Onsdag 15. januar 19.00: VII - NL

Mandag 3. marts 18.00: IX grad

Onsdag 22. januar 16.00: Provinsialråd

Tirsdag 4. marts 18.00: IX grad

Onsdag 22. januar 19.00: VIII grad

Onsdag 5. marts 15.00: IX grad – KT

Onsdag 29. januar 19.00: VIII grad

Onsdag 12. marts 19.00: VIII grad

Torsdag 21. november 19.00: Noviceforsamling

Fredag 31. januar 17.30: I grad - Logeaften med damer i samarbejede mellem PLAA, 4R og CLEM.

Torsdag 13. marts 19.00: I grad – PLAA besøger STJL CONC i Skjern

Fredag 22. november 19.00: Noviceforsamling

Onsdag 5. februar 19.00: VII grad

Onsdag 27. november 19.00: Noviceforsamling

Mandag 10. februar 19.00: II grad – PLAA besøger STJL THØG i Thisted

Onsdag 6. november 19.00: VIII – SF Onsdag 13. november 17.00: X grad - PT Onsdag 20. november 19.00: VIII grad

Onsdag 27. november 19.00: I grad – PLAA besøger STJL TUVA i Holstebro Onsdag 4. december 19.00: VIII grad

Onsdag 12. februar 19.00: Noviceforsamling Onsdag 19. februar 19.00: VIII grad

Onsdag 19. marts 19.00: VII grad Onsdag 26. marts 19.00: VIII grad Onsdag 2. april 19.00: VIII grad Onsdag 9. april 19.00: VIII grad - GT


48

FRIMURER

Forskningslogen Friederich Münter Af Erik Dam, X Forskningslogen Friederich Münter har planlagt at afvikle tre logemøder i arbejdsåret 2013-2014. Lørdag den 2. november 2013 kl. 14.00 i PLAAs Ordenshus i Christiansgade 6, Aarhus: Foredrag med titlen: ”Johannesskiftets Billedsprog”. Ved Brr. Erik Skifter Andersen, X og Keld Pontoppidan, X FH. Man kan måske undre sig over, at man, i et forum som Forskningslogen Friederich Münter, vil holde en forelæsning om ”Johannesskiftets billedsprog”. Imidlertid er vore ritualers tale og handlinger, embedsmændenes funktioner, og ikke mindst vore arbejdstavler dele af det billedsprog, Ordenen benytter for at bibringe os en forståelse af os selv, vort forhold til vor Skaber og vore medmennesker. Hvis vi vil forstå, hvad Ordenen vil os, må vi lære dette billedsprog at kende. Det er et helt nyt sprog for de fleste moderne mennesker, selvom det er et symbolsprog, der er urgammelt. Op gennem oplysningstiden blev dette sprog udviklet i blandt andet frimureriet, og efterhånden blev det en del af de rituelle handlinger og det, der siges i logen; og til tider fik kombinationen af gamle symboler en helt ny betydning i en kristen kontekst. Man må altså, for at kunne forstå og bruge et symbol,

have kendskab til de regler, som styrer brugen af symbolet. Derfor må en analyse af vort billedsprog begynde med semiologi, læren om symboler. Dernæst må man søge årsagerne til, at frimureriet udviklede symbolsproget, så det understøttede dets formål, herunder også hvori dette formål bestod. Ligeledes må man undersøge konsekvensen for den enkelte broder, og hvilken betydning det har for dets medmennesker. Det er forståelsen af disse forudsætninger og den rituelle praksis indenfor logen, som skal påvirke vor adfærd udenfor logen. III grads historie Lørdag den 1. februar 2014 kl. 14.00 i PLOs Ordenshus i Albanigade 16, Odense: Foredrag med titlen: ”III Gradens historie, legende, udvikling og symbolik”. Ved Br. Per Thykjær Jensen, X, med flere. Erhvervelsen af St. Johannes Mestergraden er forudsætningen for at blive medlem af Forskningslogen Friedrich Münter. Derfor vil Forskningslogen arbejde med graden og dens betydning i Ordensbygningen. Mestergraden er en dyb og stærk personlig oplevelse for enhver frimurerbroder. Symboler kredser om de dybeste mysterier et emne, der altid har op-

taget det tænkende menneske. Hvordan er denne grad opstået? Hvorfor er den en del af frimureriet? Hvordan skal vi forstå denne grad? Forskningslogen undersøger III grad via tre til fire korte oplæg – herunder gradens historie før indførelsen af det Svenske System, oplæsning af uddrag fra den oprindelige Protokol for Overgangsfesten i STJL Kosmos i Helsingør den 24. juni 1853, III grads legenden og dens symbolik. Frimurermusik Lørdag den 5. april 2014 kl. 14.00 i Stamhuset, Blegdamsvej 23, København: Foredrag med titlen: ”Br. W.A. Mozarts Frimurermusik”. Ved Br. Peter Madsen, X. W.A. Mozart blev i 1784 optaget til frimurer i logen ”Zur Wohltätigkeit”, en af de mindre loger af i alt otte i Wien. Han kommer dog mere og mere i logen ”Zur Wahren Eintracht”, og til denne loges ritualer skriver Br. Mozart flere stykker ritualmusik, som vil blive gennemgået i løbet af forelæsningen. I 1786 bliver Mozarts moderloge på kejserens befaling sammenlagt med logen ”Gekrönte Hoffnung”, og deraf opstår logen ”Zur Neugekrönte Hoffnung”, hvortil Mozart skriver flere stykker musik til indvielsen af den nye loge.

Forfatteren vil give en frimurerisk personlig tolkning af ”Tryllefløjten”, som er et slags frimurerisk manifest fra Mozarts hånd, samt gå ind i de symboler, som den store mester har indkomponeret i det geniale værk. Endnu et eksempel på foredragets indhold: Hvad de færreste ved er, at det meget dybe, mystiske og smukke værk, ”Maurerische Trauermusik”, ikke er skrevet til to frimurerbrødres begravelse, som beskrevet i flere musikhistoriske værker, men til rituelt brug i logen. Titlen var oprindelig ”Meistermusik”, men Mozart omskrev stykket ad to gange, som herefter bl.a. blev brugt ved nævnte begravelse. Br. Peter Madsen vil under foredraget spille en udgave for strygere og lille blæserbesætning med vokal fremhævelse af ”cantus firmus” melodien ”Replevit me” med tekst fra ”Jeremias klagesange”, idet der af den franske musikforsker Autexier er fremlagt den teoretiske mulighed, at denne tekst kan have været sunget på det sted i musikstykket, hvor vi i ”Maurerische Trauermusik” er vant til at høre en obo. Mozart har i netop ”Meistermusik” indskrevet adskillige symbolske og meget betydningsfulde detaljer, og dem vil forfatteren også komme ind på.


FRIMURER

49

Dansk Wikipedia og frimureriet Af Per Thykjær Jensen, X Artiklerne på Wikipedia har efterhånden udviklet sig til at blive en af de bedste kilder til information om frimureri. Artiklerne om frimureri på Wikipedia begyndte så småt i 2005. Forfatteren Palnatoke forsøgte at definere frimureriet sådan den 20. februar: ”Frimurerordener er en gruppe esoteriske broderskaber, som oftest på kristen grund”. Definitionen er direkte forkert. I Danmark arbejder Den Danske Frimurerorden på kristen grund, men sådan ser billedet ikke ud i resten af verden. De fleste storloger opfatter religionen som en privat sag, men det er et krav, at en frimurer bekender sig til en eller anden religion. Ateister kan som hovedregel ikke blive frimurere. En uge senere – den 27.2. – blev fejlen rettet af en anonym bruger: ”Frimurerordener er en gruppe esoteriske broderskaber. Frimureriet stammer fra middelalderens byggelaug. Fra slutningen af det 16. århundrede begyndte logerne at antage mænd og andre, som ikke var murere. Efterhånden udvikles det spekulative frimureri. I året 1717 dannes storlogen i London”. 1723 skriver den skotske præst James Anderson frimurernes konstitution. Anderson er præget af deismens filosofi, hvorfor

en frimurer skal tro på et skabende princip. Hvad guddommen kaldes er en privat sag. I Danmark findes tre forskellige anerkendte riter, der alle er samlet under Den Danske Frimurerorden. Den Danske Frimurerorden er baseret på et kristent grundlag, idet man arbejder efter den svenske rite med ti grader. Derfor optages kun kristne mænd i DDFO. Johannes logeforbundet arbejder efter Schröders ritual med tre grader; her antages mænd af monoteistisk religion. Det Danske Frimurerlaug arbejder efter et engelsk ritual med tre grader. Også her antages mænd af enhver religion, så længe man tror, der findes et skabende princip”. Et traditionelt leksikon af papir kan ikke rettes på samme måde. Det kræver en ny udgave – og det er en bekostelig affære. Artiklerne i Wikipedia er levende. Artiklerne ændrer sig over tid og bliver forhåbentlig bedre. Lad os skrive et leksikon og dele det med alle. Wikipedia bygger på en enkel filosofi: lad os skrive et leksikon, hvor enhver kan skrive med, og hvor vi deler indholdet kvit og frit med hele verden. Sådan har det været, siden Wikipedia begyndte den 1. februar 2002. Wikipedia er nu et leksikon, der i omfang for længst har overhalet fx Salmonsens Leksikon. Udgaven af Salmonsen

fra 1949 havde et omfang på omtrent 70.000 artikler. På den danske Wikipedia er der lige nu omkring 164.000 artikler. At der er mange artikler betyder dog slet ikke, at Wikipedia er bedre. Kvalitet er ikke det samme som kvantitet. Redaktørerne af Salmonsens leksikon var sandsynligvis blandt landets førende eksperter inden for de emner, der blev behandlet. Wikipedia bliver skrevet af mig og måske dig. Det får nogen til at rynke voldsomt på næsen. Når alle kan skrive, kan vi så stole på det, vi læser? Svaret er et rungende ”måske”. Læs artiklerne med et gran salt (sådan skal man i øvrigt læse enhver tekst). De fleste forfattere skriver om emner, som de véd noget om. Mange vælger at overvåge et antal emner. Undersøgelser har vist, at fejl, vrøvl og nonsens hurtigt rettes. En videnskabelig undersøgelse har sammenlignet fejl i den engelske Wikipedia med traditionelle leksika. Resultatet var overraskende. Wikipedia er mere pålideligt end forventet. Artiklen om frimureri begyndte med en forkert definition. Det var ikke helt heldigt, men omvendt blev fejlen altså rettet relativt hurtigt af en behjertet mand. To år efter udnævntes artiklen ”Frimureri” til ugens artikel. I dag er artiklen en del af det fremragende projekt

på dansk Wikipedia. Artiklen om frimureri hører nu til blandt de bedste artikler på Wikipedia. Mange artikler om frimureri Det begyndte med et forsøg på en definition af frimureri. Syv år efter er der et væld af artikler om frimureri, ordener, kendte frimurere og meget mere. Der er en god artikel om Den Danske Frimurerorden. Denne artikel har en liste over samtlige loger, og hvis brødre fra hver loge giver deres besyv med, så vil der med tiden vokse artikler frem om hver eneste loge i Danmark. Med tiden vil frimurerhistorikere sikkert skrive deres egne wikier om netop deres loges historie. I Forskningslogen har mange spurgt: Hvor skal jeg begynde, hvis jeg vil læse noget om frimureri? Mit svar er: Begynd på Wikipedia! Måske finder du noget, som du ikke vidste. Så er der referencer til bøger, og de kan vel skaffes hjem via Ordenens biblioteker eller på andre måder. Måske falder du over en fejl. Så kan du vælge at fnyse og vende ryggen til Wikipedia som uvederhæftig. Men du kan også vælge at rette fejlen og at hjælpe den næste læser på vej. Og sådan kan vi udvikle en af de mest spændende bøger om frimureri, der er skrevet i vor tid.


50

FRIMURER

Priser til to forskere Professor, phd. Lona Louring Christrup og overlæge, dr. med Per Sjøgren fik hver 50.000 kroner fra Ordenens Hospice Fond.

Ordenens kommende Stormester Walter Schwartz sagde, at han var meget glad for at kunne uddele donationer til forskere, da han i Sankt Johanneskirken uddelte to portioner á 50.000 kroner fra Hospice Fonden til to læger, der arbejder med at fremme livskvaliteten for alvorligt syge og deres familier. ”Acceteriel/udskrivelse og specialiseret indsats i eget hjem for patienter med fremskreden kræft”. Nogenlunde sådan lyder navnet på det projekt, som de to forskere arbejder med. Professor, ph.d. Lona

Louring Christrup, Institut for Lægemiddeldesign og farmakologi, Københavns Universitet og professor, overlæge, dr. med Per Sjøgren, Palliativ Afsnit på Rigshospitalet modtog hver 50.000 kroner som støtte til deres fortsatte forskningsprojekt, der har til formål at optimere og individualisere den lindrende behandling af uhelbredeligt syge mennesker. Verdensorganisationen WHO beskriver den palliative indsats således: ”at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står overfor de problemer, der

er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysik, psykosocial og åndelig art”. Udover lindring af smerter skal den palliative indsats også bekræfte livet og opfatte døden som en naturlig proces. Og det skal tilstræbes hverken at fremskynde eller udsætte dødens indtræden. Den palliative indsats kan indsættes tidligt i et sygdomsforløb i sammenhæng med andre behandlinger, som udføres med

henblik på livsforlængelse, som f.eks, kemo- eller stråleterapi og inkluderer de undersøgelser, der er nødvendige for bedre at forstå og håndtere lidelsesfyldte kliniske komplikationer. Desværre kunne den ene af prismodtagerne – professor Per Sjøgren – ikke være til stede, men heldigvis kunne en anden læge modtage donationen. På prismodtagernes vegne takkede professor Lona Louring Christrup for donationerne og lovede, at pengene vil blive brugt til det fortsatte forskningsprojekt. ER


FRIMURER

51

Samvittighedsfuld br. eller…? Af Peter Dall, VI Den Danske Frimurerordens tidligere Stormester Hans Martin Jepsen opnåede i sin knap otte-årige embedsperiode helt fortjent den største respekt og taknemlighed fra frimurerbrødre i det ganske land. Og det er der rigtig mange forklaringer på. Her skal kun nævnes nogle få: Hans eminente dygtighed og betydning for DDFO, hans ydmyghed og redelighed over for OSM-embedet, hans venlighed over for enhver frimurer, han mødte på sin vej, og ikke mindst for hans talrige besøg i loger i hele landet. Han var en yderst synlig og populær Stormester. Hver gang broder Hans Martin Jepsen skulle på en af sine mange togrejser, eller han kom hjem fra en sådan, gik han – ofte i selskab med sin Jytte – forbi en imposant statue på banegårdspladsen i Kolding, eftersom parret Jepsen har privat bopæl et par hundrede meter derfra. Jeg ved, at vor tidligere OSM – akkurat som mange andre Koldingborgere, bl.a. overtegnede – ofte har kastet et blik på statuen af den gamle Venstre-politiker Christen Berg. Kendt for sin redelighed og store kærlighed til demokratiet, hvilket bl.a. kom til udtryk ved, at han grundlagde en række Venstre-aviser – De Bergske Blade. Christen Bergs statue er

i sig selv ikke særlig interessant, selv om vi koldingere (de der er født i byen) og koldingensere (tilflyttere til byen) selvsagt mener, den er en del af Kolding – og ikke mindst for én som jeg, der livet igennem har været bladmand. Nej, det er teksten under personen Christen Bergstatuen, der har betydning – og ikke mindst for en frimurer. Her står nemlig hans valgsprog klart og tydeligt: ”Gå aldrig på akkord med uretten”. Ja, så enkle er ordene, men for de fleste mennesker alligevel så svære at leve op til. Jeg forestiller mig OSM gå forbi Christen Berg-statuen på sin vej ud eller hjem og nikke anerkendende til det manende valgsprog. Velvidende at han – Hans Martin Jepsen – af bedste evne har levet op til de flotte ord. Sådan kender jeg i hvert fald vor tidligere Stormester. Men, kære broder, hånden på hjertet: Kan du leve op til denne smukke sentens? Hvis nu vi vælger at omskrive ordene lidt, står der jo egentlig kun, at man skal føre et redeligt liv i dyb overensstemmelse med sin egen samvittighed. Og det er så, hvad jeg her forsøger, nemlig at prøve min egen samvittighed, for jeg vil under ingen omstændigheder gå

på akkord med uretten. Og når en sådan begås for direkte at skade en anden broder eller overordnet hele vor dejlige Orden, ja, så må i hvert fald jeg sige fra. Jeg er ganske klar over, at jeg derfor risikerer at blive betegnet som en ”oprørsk broder”, fordi jeg ikke blot vil bøje hovedet og lade uretten råde. Den seneste tids begivenheder har imidlertid i et meget tydeligt sprog belært mig om, at ”oprørske brødre” ikke alene findes blandt brødre med de laveste grader – min egen VI-grad inkluderet. Nej, ”oprørske brødre” findes – desværre – inden for alle grader fra I til XI grad. En grim frimurerisk handling, der kun har til formål direkte at skade en anden broder, bliver ikke mindre grim, hvis den begås af en højgradsbroder. Snarere tværtimod! For en broder med højeste grad formodes jo via sit målrettede gradsarbejde at have fået den dybeste forståelse af frimureriet og dets betydning for den menneskelige udvikling. Hvordan sådanne ”oprørske brødre” kan leve med deres samvittighed efter at have begået de skændigste handlinger mod en anden broder, er mig en gåde. Og det bør ikke kunne gå upåtalt hen i Den Danske Frimurerorden – den Orden jeg i en sen alder tilmeldte mig i

Peter Dall – ærlig frimurer og dygtig bladmand.

håb om bare at kunne udvikle mig til et lidt bedre menneske – ikke mindst over for de personer, der står mit hjerte nær, og som jeg holder af. Allerede i I grad får du ved din optagelse tilbageleveret dit fratagne sværd med besked om, at enhver frimurer altså også er kæmpende. Og disse ord tager jeg helt bogstaveligt. Jeg vil kæmpe for retfærdighed og redelighed i ærbødighed over for Den Trefold Store Bygmester. Sværdet med den sløve klinge er næppe egnet til fysisk udfoldelse, men i overført betydning vel til at bekæmpe svig og uret: Ja, her var ordene så igen: Gå aldrig på akkord med uretten. Det har jeg så valgt at følge, for det tilsiger min samvittighed mig - og gør det mig til en ”oprørsk broder”, så lever jeg fint med det…!


52

FRIMURER

In Memoriam Andersen, Asger Olav X - FRVII - CCV - LL * 2.07.31 ❏ 17.01.96 † 18.04.13 Andersen, Kai Voulund VII - JØRG - DOR - PLO * 2.06.39 ❏ 23.10.89 † 27.04.13 Andersen, Poul IX - CIMB - 4S - PLAA * 2.03.22 ❏ 22.02.62 † 07.06.13 Arenstorff, Povel Ulrick von X - 2NØG - CFS - LL * 2.05.21 ❏ 18.01.61 † 18.04.13 Carlsson, Svend Alfred IX - LAUR - CFO - LL * 2.11.36 ❏ 16.03.04 † 23.05.13 Christensen, Albert IX - MARI - LUI - PLO * 2.08.42 ❏ 29.10.91 † 13.06.13 Christensen, Bernt Rishøj X - KNUD - 4S - PLAA * 2.08.29 ❏ 07.01.80 † 13.06.13 Christensen, Flemming IX - EXCL - DOR - PLO * 2.10.43 ❏ 19.01.71 † 14.04.13 Christensen, Jørgen Christian X - CHR - CFS - LL * 2.01.21 ❏ 30.03.76 † 20.04.13 Christensen, Karl-Ancher X - MARI - LUI - PLO * 2.10.24 ❏ 27.10.64 † 15.06.13 Fjalldal, Skuli III - MARI * 2.08.38 ❏ 25.09.90 † 16.06.13 Frederiksen, Henry Regner X - MARI - LUI - PLO * 2.12.19 ❏ 20.03.53 † 21.04.13 Friberg, Esben X - MICH - CFS - LL * 2.01.35 ❏ 07.03.73 † 29.05.13 Hansen, Knud Børge III - THOR * 2.12.24 ❏ 18.11.57 † 11.04.13

Medlemmer af brancheforeningen

Hansen, Max Ørnskov III - THOR * 2.07.65 ❏ 10.01.00 † 05.05.13 Hvidt, John X - ABS - CCD - LL * 2.11.27 ❏ 29.02.80 † 09.04.13 Høeg, Jørgen X - CHR - CCD - LL * 2.03.18 ❏ 12.12.78 † 14.06.13 Højrup, Aksel X - CONC - KTLY - PLAA * 2.11.21 ❏ 27.03.68 † 17.04.13 Jensen, Hans Bjerg VIII - JØRG - DOR - PLO * 2.04.51 ❏ 26.09.94 † 04.02.13 Jensen, Jørgen Dahl IX - MART - 4R - PLAA * 2.01.38 ❏ 31.01.95 † 03.04.13 Jensen, Mogens Erik X - CLEM - 4R - PLAA * 2.11.47 ❏ 03.11.86 † 20.05.13 Jensen, Thorvald X - EXCL - DOR - PLO * 2.07.26 ❏ 14.01.75 † 15.03.13 Juhl, Carl Evald Korsgaard X - CHR - CFS - LL * 2.02.35 ❏ 23.11.76 † 31.03.13 Jørgensen, Alex Hans X - RUNE - DOR - PLO * 2.02.31 ❏ 24.01.67 † 28.03.13 Kristensen, Vagn Brask IX - TUVA - KTLY - PLAA * 2.09.21 ❏ 02.03.66 † 28.03.13 Krogh, Jørgen IX - 9HJ - CFS - LL * 2.03.38 ❏ 04.11.89 † 20.04.13 Krogh, Peer Christian X - DANB - CCD - LL * 2.02.38 ❏ 28.03.94 † 26.05.13 Larsen, Niels X - MARI - LUI - PLO * 2.02.47 ❏ 01.11.88 † 01.04.13

Mathiasen, Peter Henrik X - CHR - CFS - LL * 2.10.52 ❏ 21.02.84 † 02.04.13 McGregor, Flemming X - PYTH - CCD - LL * 2.01.37 ❏ 14.02.84 † 10.01.13

Michaelsen, Bent VIII - LAUR - CFS - LL * 2.05.32 ❏ 09.12.74 † 25.04.13 Nielsen, Kaj Erik IX - CIMB - 4S - PLAA * 2.01.30 ❏ 15.01.96 † 18.05.13

KØBENHAVN: Vanløse Ligkistemagasin H.P. Baltzer & Søn ApS

Roholl Bedemandsforretning v/Bjarne Roger Hansen

Jyllingevej 8, 2720 Vanløse Tlf. 38 71 75 01 bedemand@v-lm.dk - www.v-lm.dk

Valby Langgade 84, 2500 Valby Tlf. 36 17 67 02 info@roholl.dk - www.roholl.dk

RØDOVRE: Rødovre Bedemandsforretning v/Bjarne Roger Hansen

VIBORG: Bedemand Per Rasmussen

Rødovrevej 5, 2610 Rødovre Tlf. 36 70 04 04 info@roholl.dk - www.roholl.dk

Koldingvej 195, 8800 Viborg Tlf. 86 62 01 96 mail@bedemand-perrasmussen.dk www.bedemand-perrasmussen.dk


FRIMURER Ourø, Jacob X - 2NØG - CCD - LL * 2.01.47 ❏ 08.01.91 † 26.03.13 Pedersen, Kern Haurum VI - GULH - DOR * 2.02.46 ❏ 18.09.02 † 01.05.13 Rasmussen, Flemming Hill III - Z&F * 2.06.37 ❏ 18.02.76 † 08.05.13 Roesdal, Lars III - N* * 2.10.61 ❏ 20.11.95 † 23.04.13 Rolbøl, Poul Helge Møller X - RÅST - CFO - LL * 2.06.18 ❏ 23.03.57 † 02.03.13 Rosendahl, Erik X - LATO - LUI - PLO * 2.02.40 ❏ 07.12.93 † 02.05.13

Schmidt, Aage Aksel III - JANU * 2.11.51 ❏ 29.11.94 † 15.03.13 Simonsen, Bjarne Bruun X - MICH - CFS - LL * 2.02.21 ❏ 09.04.75 † 10.05.13 Simonsen, Poul Anker Dahl VIII - CIMB - 4S - PLAA * 2.05.47 ❏ 23.09.02 † 02.04.13 Stendevad-Larsen, Erik X - KOSM - CFO - LL * 2.03.19 ❏ 06.03.56 † 01.05.13 Svenstrup, Ib X - MART - 4R - PLAA * 2.03.21 ❏ 26.10.54 † 13.05.13 Søgaard, Mogens IV-V - FRAT - DOR * 2.05.54 ❏ 27.01.09 † 17.06.13

Farvel til Prokurator embedet Stormesterens Prokurator (SMP), br. Niels Nordskov, R&K, meddelte i et brev den 2. juni til Den Danske Frimurerordens nye Stormester Walter Schwartz, at han ønskede sig frigjort fra embedet med øjeblikkelig virkning. SMP Niels Nordskov vil blandt mange gode gerninger blive husket for sit store engagement i Den Danske Store Landsloge. Et en-

Tlf. 75 63 03 09

gagement, der resulterede i en øget mødeprocent ved Kapitlets arbejdsaftener. Også Niels Nordskovs åbenhed og store venlighed overfor brødrene vil være blandt de mange gerninger, man vil have med i erindringen. En beskrivelse af br. Niels Nordskov kan gøres med få ord: Han er en hædersmand og frimurer af navn og gavn.

53

F.B.B.K. Frimurerbrødres Begravelseskasse. Begravelseshjælp p.t. op til kr. 15.000,- . Meld dig ind, inden tiden kommer. Er du ved godt helbred og under 60 år kan du blive medlem for kr. 500,- pr. år* i 10 år. Se nærmere på vor hjemmeside www.FBBK1882.com FBBK1882@gmail.com . Tlf. 4032 0292. *totalkontingentet skal være betalt, inden du fylder 60 år.

OSM har udnævnt ny Prokurator Den Danske Frimurerordens Stormester Walter Schwartz, R&K, har besluttet, at det bliver den 72-årige Stormesterens Statholder (SMS), Ib Andersen, R&K, der fra den 4. juni 2013 varetager embedet som Stormesterens Prokurator (SMP). Ib Andersen, der er ingeniør, er født i 1941. Han blev optaget i Sankt Johanneslogen Hafnia i 1969. I Andreaskiftet beklædte han embedet som Ordførende Mester i CFO. Efter denne periode tiltrådte han embedet som SMS.

Som SMS har br. Ib Andersen bl.a. haft ansvaret for IT-udviklingen i Ordenen. SMP Ib Andersen bliver installeret i embedet i VII grad torsdag den 12. september kl. 19.00 i Stamhuset i København. Den nye Provinsialmester (PM) i Odense, br. Svend Erik Grønvald, R&K, bliver installeret i embedet onsdag den 18. september kl. 19.00 i Ordenshuset i Odense. Udnævnelse af en ny SMS og en ny Storsekretær vil ske på et senere tidspunkt.

www.filips.dk


FRIMURER

INFORMATIONSDIREKTORIET

INFORMERER

Ordensbiblioteket Ordensbiblioteket sørger for anskaffelse af nye bøger, der belyser både frimureriske, historiske og kulturelle emner. Bøgerne anmeldes løbende i FRIMURER til brødrenes orientering og kan lånes ved henvendelse til Ordensbiblioteket tlf.: 35 20 01 20 og e-mail: ordensbib@ddfo.dk Den rejsende Loge. I anledning af 25 års dagen for det første møde i Nykøbing Mors. Af Br. Svend Erik Møller Nielsen, X, mfl. Kapitel-instruktionslogen Hans Tausen, 45 sider. I anledning af 25 års dagen for det første møde i Nykøbing Mors har Kapitel-instruktionslogen Hans Tausen udgivet en bog om, hvorfor det i sin tid var nødvendigt at etablere en rejsende Kapitel-instruktionsloge. Det er altid spændende at læse fremsynede frimurerbrødres idéer og tanker om, hvordan man kan sprede det frimureriske budskab. Og bogen skuffer da heller ikke. Den har endvidere den fordel, at den er skrevet med et glimt i øjet, der gør, at den er værd at læse. Nu er det svært at fremhæve det ene kapitel frem for det andet, men jeg må indrømme, at jeg nød at læse kapitlet om Logens devise: Retfærdiggørelse ene ved tro. Eller kapitlet om de første år med Den

Rejsende Loge. Eller om etableringen af Den Rejsende Loge og de besværligheder, som brødrene trods alt overvandt. Læs også om, hvorfor brødrene skulle sidde ned, når der blev sunget, og hvorfor de skulle stå op ved sidste vers. Eller var det omvendt? Jo, humoren og personlighederne fornægter sig ikke. Bogen er endvidere illustreret med nogle pragtfulde billeder af brødre i andre omgivelser, end vi er vant til at se dem. Der er ingen tvivl om, at Den Rejsende Kapitel-instruktionsloge er noget unikt i vor Orden. Med alle bogens bidragsydere er der sat et værdigt minde for de 25 år. Gør dig selv den tjeneste at låne bogen og tilbring en god times tid i godt selskab. Anmeldt af br. Irwin Metzchen, VIII

Vil du gøre os en tjeneste – måske i dag? Du sidder lige nu og læser i ”Frimurer” – alle danske frimurerbrødres medlemsblad. Bladet bliver læst med stor interesse. I fagsprog hedder det, at indholdet har stor opmærksomheds værdi. Det er sikkert også derfor, at mange firmaer har valgt at annoncere i ”Frimurer”. Men vi kan bruge lidt flere annoncer. Derfor er denne henvendelse rettet til dig med spørgsmålet: Vil du gøre os en tjeneste? Vi kunne tænke os, at du vil gøre det alle-

rede i dag. Men hvornår agter du at gøre det? Nu tror du selvfølgelig, at det drejer sig om at få dig til at indrykke en annonce i ”Frimurer”. Ønsker du gøre det, skal du være mere end velkommen. Men spørgsmålet er faktisk møntet på dig, der har de fornødne evner til at sælge annoncer. Vi står netop her og nu og mangler en broder, der både har evner og lysten til at sælge annoncer til indrykning i ”Frimurer”. Er svaret ja, bedes du kontakte: frimurer.redaktionen@ddfo.dk. Vi venter med spænding på dit svar.


INFORMATIONSDIREKTORIET

Nyt fra KFO KOMITEEN FOR FRIMURERISK OPLYSNING

Af Leif Hvass, X, FH, formand for KFO

Nyudgivelser Her ved logeårets indledning udgiver KFO nye TT hæfter for II og VIII grad. De nye hæfter består dels af udvalgte instruktioner fra de eksisterende udgivelser samt nye instruktioner. De nye hæfter erstatter eksisterende, der nu udgår. Forfatternavnene kan i øvrigt ses på KFO’s hjemmeside, hvor et link henviser til ”Frimurerlitteratur med forfatternavne 2013”. Ligeledes er der udgivet to hæfter til VIII grad. De indeholder mindetaler i forbindelse med SF i VIII grad. Endelig kan KFO nu tilbyde de enkelte Johannesloger et rollespil for I grad forfattet af br. Jesper Kiholm Andersen, X og br. Harald Grau-Hansen, X i samarbejde med KFO. Dette hæfte, som har titlen ”Fra fremmed søgende til kær broder”, kan kun

købes af logerne. Bestilles hos Informationsdirektoriet. Rollespillet afvikles på en normal logeaften, hvor det erstatter optagelse og instruktion. Forfatterne skriver i forordet bl.a.: ”formålet med rollespillet er at give mulighed for at få en større indsigt i en række af de elementer, der indgår i optagelsen til Sankt Johannes Lærling. Med rollespillet er der mulighed for, ved brug af gradens ritual kombineret med en række forklaringer og uddybninger, at få en bedre forståelse for tankerne bag indholdet af Sankt Johannes Lærlingegraden”. Rollespillet vil blive anmeldt i novembernummeret af ”Frimurer”. Bestilling af materialer Gennem møder med medarbejdere fra Informationsdirektoriet har vi hen over sommeren arbejdet på forbedringer af de bestillingsmuligheder, der ligger til grund for køb af udgivelser af frimurerisk litteratur. Foreløbig er det besluttet, at hver gang der udgives nyt materiale, vil det fremgå i litteraturoversigten i ”Frimurer” angivet med: NY. Oplysningerne vil desuden fremgå af KFO’s hjemmeside samt ved skrivelse direkte til landets loger. Et sammenlægningshæfte får fremover et helt nyt nummer. De gamle hæfter udgår og kan ikke købes. Oplysninger om udgåede hæfter vil blive meddelt på hjemmesiden, men også ved skrivelser til logerne. Endelig skal det nævnes, at vi arbejder hen mod en forenkling af bestillingsnummersystemet samt muligheden for at kunne benytte en bestillingsseddel, hvor titler og numre på forhånd er anført. Vi håber, at disse tiltag vil gøre det lettere for enhver broder og loge, der ønsker at erhverve sig frimurerisk læsestof fra Informationsdirektoriet.

INFORMERER

Nyt arbejdsår Her ved tærsklen til et nyt arbejdsår er der sket forandring i sammensætningen af KFO. På grund af alder anmodede br. Bjørn Krab-Johansen Ordenens Stormester om at udtræde af komiteen med udgangen af arbejdsåret 2012-13. Stor tak til br. Bjørn for sit engagement og arbejde i KFO siden 2010. Det nye arbejdsår vil bringe os på besøg i følgende loger: STJL Concordia, Or. Skjern – STJL Frederik VII, Or. Hillerød – STJL St. Knud, Or. Hjørring. Møderne foregår dels om eftermiddagen, hvor KFO holder møde med OM, embedsbrødre og bibliotekar samt om aftenen, hvor et medlem fra KFO holder instruktionen. Desuden gives der i forbindelse med brodermåltidet information om KFO og de læsetilbud, der findes gennem vore udgivelser. Vi lægger vægt på denne direkte kontakt til logerne og brødrene. Derudover er man altid velkommen til at kontakte KFO enten gennem mail eller pr. telefon.

INFORMATIONSDIREKTORIET

FRIMURER


56

FRIMURER

FRIMURERLITTERATUR Alle priser er inkl. moms

Publikationer, der kun kan købes af frimurere: Bøger om graderne kan kun købes af brødre, som har mindst den pågældende ordensgrad. Husk at opgive bestillingsnummer, pris, navn og adresse samt grad. Skriv venligst tydeligt. Levering: Ekspeditionsgebyr/porto 50,00 kr. Når du modtager din bestilling, vil du bemærke, at der medfølger en faktura. Undlad venligst at betale, før du modtager fakturaen. Betaling til: NORDEA Reg.nr.: 2191 Konto nr.: 0759103068 Girokonto: +73 < 83910895 < ORDRE sendes til: idlit@ddfo.dk eller til: Den Danske Frimurerorden Informationsdirektoriet Dan Eiby Blegdamsvej 23 2100 København Ø Faktura fremsendes pr. e-mail i pdf-format. For alle - også ikke-frimurere Fadder i Den Danske Frimurerorden Idé, indhold og praktiske forhold Gratis Bestil nr. 10000200 (Udleveres gennem logerne) Tre trosretninger Protestantismen, katolicismen og jødedommen Bestil nr. 10001200 (B-12) Pris 60,00 kr. Frimureriets Idéverden Bestil nr. 10001300 (B-13) Pris 60,00 kr. Stamhuset under besættelsen Bestil nr. 10001400 (B-6) Pris 60,00 kr. En orientering om frimureri Gratis Bestil nr. 10000100 I GULD OG HIMMELBLAAT En bog om frimureriet i Danmark i fortid og nutid Bestil nr.10000600 (B-9) Pris 150,00 kr.

Frimureri - Fortid eller Fremtid Bestil nr. 10000700 (B-11) Pris 60,00 kr. Min vej ind i frimureriet Bestil nr. 10000400 (F-4) Pris 25,00 kr.

II grad gradsbøger St. Johannes Medbrødres Bog Bestil nr. 40203800 (B-38) Pris 75,00 kr. II grad - Tanker og Taler Foredrag og instruktioner

I grad Gradsbøger St. Johannes Lærlinges Bog Bestil nr. 40103900 (B-39-1-2) Pris 75,00 kr. Vejledning for nyoptagne brødre Bestil nr. 30103600 (B-36) Pris kr. 40,00 I grad - Tanker og Taler Foredrag og instruktioner Tanker og Taler 1 Bestil nr. 30100100 (TT-1) Pris 60,00 kr. Tanker og Taler 15 Bestil nr. 30101500 (TT-15) Pris 60,00 kr. Tanker og Taler 30 Bestil nr. 30103000 (TT-30) Pris 60,00 kr. Tanker og Taler 31 Bestil nr. 30103100 (TT-31) Pris 60,00 kr. Tanker og Taler 42 ”Kære nyoptagne” Bestil nr. 30104200 (TT-42-1-2) Pris 100,00 kr. Tanker og Taler 45-1-2 Samlede instruktioner Bestil nr. 30104500 (TT-45-1-2) Pris 100,00 kr. Lyset på søjlerne Bestil nr. 30100700 (B-7) Pris 25,00 kr. Frimureri og Kristendom Bestil nr. 30101400 (B-14) Pris 60,00 kr. Frimurerordenens tre søjler Bestil nr. 30101000 (B-10) Pris 25,00 kr. Læsevejledning Bestil nr. 30101100 (A-1) Pris 25,00 kr.

Tanker og Taler Bestil nr. 30200300 (TT-3) Pris 60,00 kr. Tanker og Taler 32 Bestil nr. 30203200 (TT-32) Pris 60,00 kr. Tanker og Taler 38 Bestil nr. 30203800 (TT-38) Pris 60,00 kr. Læsevejledning Bestil nr. 30201200 (A-2) Pris 25,00 kr.

III grad Gradsbøger

Seminarhåndbogen Bestil nr. 30312000 (A-20) Pris 40,00 kr. Læsevejledning Bestil nr. 30301300 (A-3) Pris 25,00 kr.

IV/V grad Gradsbøger St. Andreas Lærlinge-Medbrødres Bog Bestil nr. 40402700 (B-27) Pris 75,00 kr. IV/V grad - Tanker og Taler Foredrag og instruktioner Tanker og Taler 5 Bestil nr. 30400500 (TT-5) Pris 60,00 kr. Tanker og Taler 14 Bestil nr. 30401400 (TT-14) Pris 60,00 kr. Tanker og Taler 22 Bestil nr. 30402200 (TT-22) Pris 60,00 kr.

St. Johannes Mestres Bog Bestil nr. 40303700 (B-37) Pris 75,00 kr.

Tanker og Taler 23 Bestil nr. 30402300 (TT-23) Pris 60,00 kr.

Hjælp til selvhjælp Vejledning i taler og Instruktioner i Johannesskiftet. Bestil nr. 30305000 (A50) Pris kr. 40,00 kr.

Tanker og Taler 43 Bestil nr. 30404300 (TT-43) Pris 60,00 kr.

III grad - Tanker og Taler Foredrag og instruktioner Tanker og Taler 9 Bestil nr. 30300900 (TT-9) Pris 60,00 kr. Tanker og Taler 18 Bestil nr. 30301800 (TT-18) Pris 60,00 kr.

Læsevejledning Bestil nr. 30400100 (A- 4/5) Pris 25,00 kr.

VI grad Gradsbøger Sankt Andreas Mestres Bog Bestil nr. 40603100 (B-31) Pris 75,00 kr.

Tanker og Taler Bestil nr. 30302000 (TT-20) Pris 60,00 kr.

VI grad - Tanker og Taler Foredrag og instruktioner

Tanker og Taler 21 Bestil nr. 30302100 (TT-21) Pris 60,00 kr.

Tanker og Taler 13 Bestil nr. 30601300 (TT-13) Pris 60,00 kr.

Tre grader - tre systemer (Om I, II og III grad i Ordenen, Gl. Pligter og Lauget). Bestil nr. 30302800 (B-28) Pris 60,00 kr.

Tanker og Taler 24 Den Gyldne Hovednøgle (VI grad i kristen belysning) Bestil nr. 30602400 (TT-24) Pris 60,00 kr.


FRIMURER Tanker og Taler 44 Bestil nr. 30604400 (TT-44) Pris 60,00 kr.

Tanker og Taler 29/46 Bestil nr. 30702900 (TT-29/46) Pris 75,00 kr.

Læsevejledning Bestil nr. 30601600 (A-6) Pris 25,00 kr.

Læsevejledning Bestil nr. 30701700 (A-7) Pris 25,00 kr.

VII grad Gradsbøger Stewardbrødrenes Bog Bestil nr. 40703200 (B-32) Pris 75,00 kr. Forberedende instruktion til VII Grad Bestil nr. 40702000 (F-20) Pris 25,00 kr. VII grad - Tanker og Taler Foredrag og instruktioner Tanker og Taler 8 Bestil nr. 30700800 (TT-8) Pris 60,00 kr.

Noviceforsamlingen Noviceforsamlingens Bog Bestil nr. 40801000 (B 41) Pris 50,00 kr. Tanker og Taler 11 Bestil nr.30801100 (TT-11) Pris 60,00 kr. Tanker og Taler 36 Bestil nr. 30803600 (TT-36) Pris 60,00 kr. Tanker og Taler 37 Noviceforsamlingen Bestil nr. 30803700 (TT-37) Pris 60,00 kr.

Tanker og Taler 19 Bestil nr. 30701900 (TT-19) Pris 60,00 kr.

VIII grad Gradsbøger

Tanker og Taler 28 Bestil nr. 30702800 (TT-28) Pris 60,00 kr.

Salomos Betroede Brødres Bog Bestil nr. 40803300 (B-33) Pris 75,00 kr.

57

VIII grad - Tanker og Taler Foredrag og instruktioner Tanker og Taler 12 Bestil nr. 30801200 (TT-12) Pris 75,00 kr. Tanker og Taler 47 – 1-2 Bestil nr. 30804700 (TT-47) Pris 75,00 kr. Læsevejledning Bestil nr. 30801800 (A-8) Pris 25,00 kr.

IX grad Gradsbøger St. Johanneslogens Betroede Brødres Bog Bestil nr. 40903400 (B-34) Pris 75,00 kr. IX grad - Tanker og Taler Foredrag og instruktioner

Tanker og Taler 17 Bestil nr. 30901700 (TT-17) Pris 60,00 kr. Tanker og Taler 34 Bestil nr. 30903400 (TT-34/35) Pris 60,00 kr.

X grad Gradsbøger St. Andreaslogens Betroede Brødres Bog - NY udgave Bestil nr. 41003500 B-35 Pris 75,00 kr. X grad - Tanker og Taler Foredrag og Instruktioner Tanker og Taler 10 Bestil nr. 31001000 (TT-10) Pris 60,00 kr. Tanker og Taler 33 Bestil nr. 31003300 (TT-33) Pris 60,00 kr.

Tanker og Taler 6 Bestil nr. 30900600 (TT-6) Pris 60,00 kr.

Tanker og Taler 40 Instruktioner I-X grad Bestil nr. 31004000 (TT-40) Pris 60,00 kr.

Tanker og Taler 16 Bestil nr. 30901600 (TT-16) Pris 60,00 kr.

X grads Ordenslegende Bestil nr. 31000200 (B-40) Pris 60,00 kr.

På pilgrimsrejse for at mindes Gustav Adolf II Kongen blev dødeligt såret i 1632, og svenske brødre mindes ham ved at rejse til Tyskland og København. Af Jens Just, IX For 100 år siden foretog St. Andreaslogen Gustav Adolf fra Kalmar i Sverige en pilgrimsrejse til Lützen i Tyskland for at mindes Kong Gustav Adolf IIs dødsdag den 6. november 1632. Kongen blev såret i kamp og døde af sine sår. På kongens dødsdag i 1913 afholdt brødre fra Gustav Adolf en mindehøjtidelighed i Lützen, og på rejsen tilbage til Sverige foretog brødrene et ophold i København, hvor man besøgte Nordens ældste loge Z&F. Med sig bragte de svenske brødre et broderbæger

i eg, udskåret af en egeplanke fra det danske linieskib Enigheden, som i 1679 sank i Kalmarsund. Det smukke broderbæger blev overakt til Z&F af OM i den svenske loge br. Per Valerius Olsson. Det er udført af den kalmaritiske kunstner Anton Wahledow og opbevares i dag i forværelset til II grads-salen, hvor det kan beundres af brødrene. På 100 års-dagen for pilgrimsrejsen i 1913 vil 50 brødre fra Gustav Adolf gentage rejsen til Lützen og på hjemrejsen gæste København og af-

lægge besøg i Z&F. Torsdag den 7. November kl. 19.00 vil Z&F afholde en særlig festloge for at fejre 100 års venskabsjubilæum med logen Gustav Adolf. Logeaftenen afholdes som en lærlingeloge, dog uden optagelse af en fremmed søgende, da der vil være et udvidet program af instruktion, taler og musik. Brodermåltidet vil forsøges genskabt som for 100 år siden og vil for den enkelte økonomisk være som en almindelig logeaften. Alle brødre fra logerne i Stamhuset opfordres til at

afsætte aftenen den 7. november for at være med til at hylde og styrke venskabet med vore svenske brødre. Det er ikke hvert år, vi har mulighed for at at fejre 100 års-jubilæer, så symbolsk bekræfter det lange venskab mellem Gustav Adolf og Z&F, hvordan frimureriet skaber og fastholder et ægte og unikt broderskab på tværs af landegrænser. Så, mine kære brødre! Vær med til at byde brødrene fra Sverige velkommen og give dem en oplevelse, de aldrig glemmer.


58

FRIMURER

Meddelelser fra Kancelliet OSM har den 26. marts 2013 tiltrådt, at den ht. opl. Br., RP, Dan Ebbe Carlsson fritages for embedet som Overceremonimester i Den Danske Store Landsloge med virkning fra den 1. maj 2013. OSM har den 2. april 2013 tiltrådt, at den ht. opl. Br., RP, Knud Ole Jørgensen fritages som Vagthavende hos Ordenens Stormester i Provinsiallogen i Århus med virkning fra den 30. juni 2013. OSM har den 2. april 2013 udnævnt den ht. opl. Br., RP, Fred Mosekjær Madsen somVagthavende hos Ordenens Stormester i Provinsiallogen i Århus med virkning fra den 1. juli 2013. OSM har den 9. april 2013 tiltrådt, at den ht. opl. Br., RP, Søren William Jensen stadfæstes som Ordførende Broder for KAPIL Det gyldne Sværd, Or. Slagelse, for fire år fra den 18. marts 2013 at regne. OSM har den 9. april 2013 tiltrådt at den ht. opl. Br., RP, Jens Reinholdt Høgsfeldt fritages for embedet som Overkastellan i Den Danske Store Landsloge samt som Tilforordnet i Kancelliet, og udnævnes i embedet som Overceremonimester i Den Danske Store Landsloge med virkning fra den 1. maj 2013. OSM har den 16. april 2013 fritaget den ht. opl. Br., RP, Vagn Arne Lund som Tilforordnet i Logedirektoriet og udnævnt ham i embedet som Sekretær sammesteds, med virkning fra den 1. juni 2013. OSM har den 16. april 2013 udnævnt den hst. opl. R&K Ulrik Harald Gunnar Oluf greve af Rosenborg i embedet som Storindfører i Den Danske Store Landsloge med virkning fra den 21. marts 2013. OSM har den 16. april 2013 udnævnt den hst. opl. R&K Christian Høy-Petersen i embedet som Storceremonimester i Den Danske Store Landsloge med virkning fra den 21. marts 2013.

OSM har den 16. april 2013 udnævnt den hst. opl. R&K Jon Henrik Mortensen i embedet som Storprovisor i Den Danske Store Landsloge med virkning fra den 21. marts 2013. OSM har den 23. april 2013 udnævnt den ht. opl. Br., RP, Erik Dam i embedet som Overkastellan i Den Danske Store Landsloge med virkning fra den 1. maj 2013. OSM har den 7. maj 2013 udnævnt den ht. opl. Br., RP, Ruddi C. Elleby Agerriis som Tilforordnet Storintendanten i Finansdirektoriet med virkning fra den 1. juni 2013. OSM har den 14. maj 2013 tiltrådt, at den hst. opl. R&K Walter Schwartz fratræder som medlem af Velfærdsdirektoriet med virkning fra den 30. juni 2013. OSM har den 14. maj 2013 tiltrådt, at den ht. opl. Br., RP, Erik Schroll Christensen fratræder som medlem af Velfærdsdirektoriet med virkning fra den 30. juni 2013. OSM har den 14. maj 2013 tiltrådt, at den hst. opl. R&K Ulrik greve af Rosenborg indtræder som medlem af Velfærdsdirektoriet med virkning fra den 1. juli 2013 til og med den 30. juni 2019. OSM har den 14. maj 2013 tiltrådt, at den hst. opl. R&K Svend Erik Grønvald indtræder som medlem af Velfærdsdirektoriet med virkning fra den 1. juli 2013 til og med den 30. juni 2019. OSM har den 14. maj 2013 tiltrådt, at den ht. opl. Br., RP, Jørgen Friis Jensen indtræder som medlem af Velfærdsdirektoriet med virkning fra den 1. juli 2013 til og med den 30. juni 2019. OSM har den 28. maj 2013 tiltrådt, at den hst. opl. R&K Otto Sparre Hjorthøj efter eget ønske fritages for embedet som Storsekretær i Den Danske Store Landsloge med virkning fra den 2. juni 2013. OSM har den 28. maj 2013 udnævnt den opl. Br. David Tykskov som

Provinsialmester i Odense Onsdag den 18. september bliver den nye Provinsialmester, br. Svend Erik Grønvald, R&K, installeret i Provinsiallogen i Odense. Han overtager embedet efter br. Walter Schwartz, R&K, der nu er Ordenens Stormester.

Svend Erik Grønvald er født i 1941 og blev optaget i Sankt Johanneslogen Maria til de tre Hjerter i Odense i 1971. Han har tidligere beklædt embedet som DPM i Provinsiallogen i Odense.

Tilforordnet Storintendanten i Finansdirektoriet med virkning fra den 1. juni 2013. OSM har den 11. juni 2013 tiltrådt, at den hst. opl. R&K Niels Nordskov efter eget ønske fritages for embedet som Stormesterens Prokurator med virkning fra den 2. juni 2013. OSM har den 11. juni 2013 tiltrådt, at den ht. opl. Br., RP, Henrik Guldfeldt efter eget ønske fritages for embedet som Bannerfører i Provinsiallogen i Odense med virkning fra den 30. juni 2013. OSM har den 18. juni 2013 pålagt den hst. opl. R&K Ib Verner Andersen at varetage embedet som Stormesterens Prokurator og Ordførende Mester i Den Danske Store Landsloge med virkning fra den 4. juni 2013. OSM har den 18. juni 2013 udnævnt den hst. opl. R&K Ib Verner Andersen i embedet som Stormesterens Prokurator og Ordførende Mester i Den Danske Store Landsloge med virkning fra den 12. september 2013. OSM har den 18. juni 2013 tiltrådt, at den ht. opl. Br., RP, Mogens Edvard Mortensen efter eget ønske fritages for embedet som Provinsiallogens Deputerede Mester i Odense med virkning fra samme dag. OSM har den 22. marts 2013 tiltrådt, at den ht. opl. Br., RP, Orla

Flemming Nielsen installerer sig som Ordførende Mester for STJL Esbern Snare, Orient Kalundborg, med virkning fra den 25. september 2013. OSM har den 25. juni 2013 udnævnt den ht. opl. Br., RP, Gert Meier Jensen til at beklæde embedet som Anden Bevogtende Broder i STLII Syvstjernen, Orient Aalborg, med virkning fra samme dag. OSM har den 25. juni 2013 tiltrådt følgende ændringer i embedskredsen i Provinsiallogen i Odense, med virkning fra den 1. juli 2013: Den ht. opl. Br., RP, Johnnie Rene La Fontaine konstitueres i embedet som Deputeret Provinsialmester, Den ht. opl. Br., RP, Jan Nannestad udnævnes som Provinsiallogens Deputerede Mester, Den ht. opl. Br., RP, Niels Jesper Hornegaard fritages for embedet som Stewardmester og udnævnes som Anden Overbevogtende Broder, Den ht. opl. Br., RP, Finn Wædeled udnævnes som Stewardmester, Den ht. opl. Br., RP, Jan Pieler fritages for embedet som Første Ceremonimester og udnævnes som Bannerfører, Den ht. opl. Br., RP, Michael Laugaard Andersen fritages for embedet som Anden Ceremonimester og udnævnes som Første Ceremonimester.

Ordenens nye, dygtige pressechef Det bliver en både dygtig og vidende broder, der fra den 1. juli tegner Ordenens ansigt ud mod den profane verden. OSM Walter Schwartz, R&K, har med virkning fra den 1. juli udnævnt den 63-årige Peter Duetoft, X, til Ordenens pressechef. Peter Duetoft trådte ind i Ordenen i 1982, da han blev optaget i Sankt Johanneslogen Nordstjernen. Senere havde han den store glæde at komme til at stå i spidsen for Nordstjernen som Ordførende Mester.

Han er i dag bosat i jyske Sindal. Peter Duetoft er en yderst velbevandret broder. Både hvad angår den frimureriske verden, men i lige så høj grad med et stort kendskab til den politiske verden – såvel inden- som udenlands. I en del af sin karriere var Peter Duetoft medlem af Folketinget. Han er Ridder af Dannebrogordenen. Det er en kompetent broder, der nu beklæder den vigtige post i Den Danske Frimurerorden.


FRIMURER

59

Bedemand Holger Jacobsen

Mariehøj S.M.B.A. - Den fri bedemand Aftaler kan træffes i Deres hjem eller på vores kontor Telefon: 48 21 03 35 • Mobil: 40 55 12 26 E-mail: holger.chr.jacobsen@gmail.com

kafi lancerer ny web-vinhandel på www.kafi.dk Gå ind og se de nye muligheder på min nye hjemmeside

Stort udvalg i frimurereffekter!

Nyt og brugt Sværd - ringe - hatte - smykker - glas og meget andet Kontakt br. John Alstrup eller s. Marianne Alstrup

Du kan også tilmelde dig nyhedsbrevet Flaske-posten og modtage gode vintilbud i din indbakke.

Tlf. 48 39 26 43 og 40 15 34 83 www.graested-antik.dk Frankeringsmaskiner

Ring 40 95 31 99 eller mail alf@kafi.dk

Falsemaskiner

Kuvertering

Vægte

Spar tusindvis af kroner i porto med den nye postlov køb en Frama frankeringsmaskine nu! Ring 3961 1804 og hør hvor meget du kan spare

LÆS MERE PÅ WWW.DANASTAR.DK

STIG HANSEN Murermester ApS Alt murer- og flisearbejde udføres. Mester kommer selv. B. Stig Hansen N* Salbyvej 2 · 2740 Skovlunde Tlf. 44 91 53 02 · Fax. 44 91 53 03 · Mobil.40 34 55 99

Skovvej 20 · Thorning · DK-8620 Kjellerup Tlf. 97154076 · 29894076 WWW. SLvildtogvin.dk


Bygherrerådgivning

Energimærker

Vedligeholdelsesplaner

Bygningsdrift

Projektering

Andelsvurderinger

Byggestyring

- i Orden !

Personligt engagement hos jeres husingeniør Trekronergade 126 H, 2. • 2500 Valby Tlf: 70 22 11 41 • info@gaihede.dk • www.gaihede.dk

Mange års erfaring med godt indeklima: PROJEKTERING, MONTAGE OG VEDLIGEHOLDELSE

af ventilations- og køleanlæg JT3 KLIMA A/S · SKELSTEDET 3 · 2950 VEDBÆK TLF.: 45 42 42 44 · FAX: 45 42 45 69 · EMAIL: INFO@JT3.DK · WWW.JT3.DK

Frimurer nr 3 2013  

Den Danske Frimurerordens tidsskrift

Frimurer nr 3 2013  

Den Danske Frimurerordens tidsskrift

Advertisement