Issuu on Google+

ஆணாதிக்கமும் சமூக ஒடுக்குமுைறகளும் உள்ளடக்கம்: 1. உலகமயமாதலில் ெபண்களின் நிைலகள் 2. ேமற்கில் ெபண்கள் 3. ேமற்கு அல்லாத ெபண்கள் 4. இயற்ைகயும் ஆணாதிக்கமும் 5. ெபண்ணின் அதிகrக்கும் ேவைலப் பளுவுடன் கூடிய வறுைம 6. ஆணாதிக்கச் சாமத்தியச் சடங்கும் மனிதனின் அறியாைமகளும் 7. ெபண்களின் கற்புrைமையப் பாதுகாக்கும் ேபாராட்டத்தில், உருவகமான ஆணாதிக்கக் "கற்பு" என்ற அடித்தளத்ைதத் தக7ப்பது எப்படி? 8. இலங்ைகப் ெபண்களின்துயரங்களும் - ேபாராட்டங்களும் 9. விடுதைலப்புலிகளில் ஆயுதம் ஏந்திய ெபண்கள் - ெபண் விடுதைலையச் சாதிப்பா7களா? 10. ெபாழுது ேபாக்கு ஊடகங்களின் வழியில் ஆணாதிக்கம் 11. ஓrனச் ேச7க்ைக - ெபண் விடுதைலத் தத்துவமா? 12. ெபண்கள் ேகாருவது வைரமுைறயற்ற புண7ச்சிைய அல்ல! வாழும் உrைம மீ தான சுயநி7ணயத்ைதேய! 13. ஆணாதிக்கத்துக்கு எதிராகக் கிராமியப் ெபண்கள்


14. கிழக்கு இலங்ைக நாட்டுப்புறப் பாடல்களில் ஆணாதிக்கம் 15. உலக ஆணாதிக்கக் ெகாடூரங்கள், விைளவுகள் புள்ளிவிபரங்களுடன் 16. ஆணாதிக்க ஜனநாயகத்தில் கற்பழிப்புகள் 17. ெபண்கள் மீ தான ஆணாதிக்க வன்முைறகள் 18. வியாபாரமாக நடக்கும் திருமணங்களில் வரதட்சைணக் ெகாைலகள் 19. நுக7வுகளுக்காகத் ெதாடரும் சுதந்திரப் பாலியல் விற்பைனகள் 20. விபச்சாரங்களாகும் அழகுகள் 21. சந்ைதப் ெபாருள்களாகும் விந்துக்களும்- குழந்ைதகளும் 22. கடத்திச் ெசல்லப்படும் ெபண்கள் 23. ெபண்களின் கற்புrைமகைள ஏமாற்றி நுக7வது 24. ஆண்களின் பலதாரமணத்ைதப் பூ7த்தி ெசய்ய உருவான விபச்சாரங்கள் 25. சாமத்தியச் சடங்கு ஊடான கலாச்சாரங்களும் விபச்சாரங்களும் 26. பாலியல் ெதrவுகளும் வாழ்க்ைகயும் 27. சிறுமிகளின் கரு அழிப்புகள் 28. பாலியல் ெநருக்கடிகள் 29. க7ப்பத்தைடகள் 30. கருஅழிப்புகள் 31. இயல்பான புண7ச்சித் ெதrவுகள் 32. சிசுக் ெகாைலகள்


33. விவாகரத்துகள் 34. திருமணங்கள் 35. திருமணங்களுக்கு ெவளியில் வாழ்தலும்- குழந்ைதகளின் பிறப்புகளும் 36. அலிகள் 37. தத்ெதடுப்புகள் 38. குழந்ைதகள் மீ தான பாலியல் வன்முைறகள் 39. ேமற்ேகாள் குறிப்புகள் - ஆணாதிக்கமும் சமூக ஒடுக்குமுைறகளும்

உலகமயமாதலில் ெபண்களின் நிைலகள் இன்ைறய உலகில் ெபண்கள் எப்படி உள்ளன7? என்ற விவாதம் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. மனிதனின் ஒவ்ெவாரு மாற்றமும் இயற்ைகையச் சா7ந்து இருந்த ேபாக்கில், மனிதனின் உைழப்ைப ஒட்டி இயற்ைகயும் பாrய மாற்றத்ைதக் கண்டது. இம் மாற்றம் என்பது மாறிவந்த ஒவ்ெவாரு ெபாருளாதார மாற்றத்துடனும் தOவிரப்பட்டது. உடலியல் கூறுகளின் ெசயற்பாடுகள் ஒருபுறம் நிகழ்ந்தன. இயற்ைகயும், இயற்ைக மீ து மனித உைழப்ைபத் ெதாடங்கிய ேபாதும் மாற்றம் ேமலும் தOவிரமைடந்தது. இது மனிதனின் உைழப்ைப ேமலும் உய7ந்த கட்டத்துக்கு வள7த்த ேபாது, அைதெயாட்டிய உற்பத்தியில்

புதிய

உைழப்பு

அதிகrக்க, உபrயானது அடிைமப்படுத்தியது.

சிந்தைனகள் மீ தான

மனிதச்

மாறிச்

ெசன்றன.

வள7ச்சிைய

ெபாருள்

ஒட்டி

உபr

சிந்தைனையயும், மனிதைனயும்

உற்பத்தியில்

உபrயானது

மனிதனுக்கு


அதிகாரத்ைதயும, ெசாகுசு வாழ்க்ைகையயும ஏற்படுத்தியது. உபrைய அதிகமாகக் ெகாண்டவன் அதிகமான ெசாகுசுக்கும், அதிகாரத்துக்கும் உள்ளாகி ெசய்த

மற்றவைனச்

மனித

சிறுைமப்படுத்தினான். ெபாருைள உற்பத்தி

உைழப்பிைன

அடிைமப்படுத்தும்

வடிவம் உற்பத்தி

உறவில் ேதாற்றம் கண்டது. இதன் வள7ச்சியில் அந்தச் ெசாகுைச, அதிகாரத்ைத வழங்கிய உபr உைழப்பின் உrைமைய உைழப்பில் பங்கு

பற்றியவனுக்கு

ெசாத்துrைமைய கண்டது.

(உைழத்தவனுக்கு)

அடிப்பைடயாகக்

இதுதான்

வாrசுகைள

ெகாண்ட

ெபண்ைண

உருவாக்க

மறுக்க, சிந்தைன

அடிைமயாக்கி,

தனிச் ேதாற்றம்

தனக்குrய

இைணமணத்ைதச்

சிைதத்து,

ஒருதாரமணத்ைதப் ெபண்ணுக்கு மட்டும் திணித்தது.

இந்த

ஒருதாரமணம்

குடும்பத்துக்குள்

சா7ந்த

ெகாண்டிருந்த

குடும்ப

காலத்தில்

அைமப்பு

கூட்டுக்

நிலப்பிரபுத்துவச்

சமூக

அைமப்பு ஆதாரமாகயிருந்தது. நிலப்பிரபுத்துவ அைமப்புக்கு எதிரான முதலாளித்துவ

அைமப்பு,

கூட்டுக்குடும்ப

அைமப்ைபத்

தக7த்து

ஒற்ைறக் குடும்ப அைமப்ைப உருவாக்கியது. முதலாளித்துவப் புரட்சி நடக்காத நாடுகளிலும்

இதன்

பாதிப்புகள்

ஏற்பட்டதுடன்

இரட்ைட

வடிவக் குடும்பங்கள் நOடித்தன, நOடிக்கின்றன.

இந்த நிைலயில் தான் உலகமயமாதல் தOவிரமைடந்துள்ளது. இந்த உலகமயமாதல் ெபாருளாதார அைமப்பில் என்ன ெசய்கின்றது? எனப் பா7ப்ேபாம். தனக்குச்

ஆரம்பத்தில், ேசைவ

இந்தியா

வைரயைறக்குட்பட்ட

ெசய்யும்

ேபான்ற

தரகு

காலனிய,

ெதாட7ச்சியில்

முதலாளித்துவ

வ7க்கத்ைத

அைரக்காலனிய

நாடுகளில்

உருவாக்கியது. இந்த வ7க்கம் ேதசிய முதலாளித்துவத்ைத நசுக்கிய அேத ேநரம், ேதசிய உற்பத்திைய விபச்சாரம் ெசய்யத் தூண்டியது. இதற்குத்

துைணயாக

நிலப்பிரபுத்துவ

வ7க்கத்ைதத்

துைணக்கு

ைவத்திருந்தது. ஏெனனின் ேதசிய உற்பத்தியானது எல்ைல கடந்த ஏகாதிபத்திய (இைதத்தான் என்கின்றன7.)

உற்பத்திக்கும்,

சுரண்டலுக்கும்

ஏகாதிபத்தியக் ேமலும்ேதசிய

எதிராக

ேகாட்பாட்டாள7கள் உற்பத்தியானது

இருந்தது. கற்பிதம்

ஏகாதிபத்திய

வருைகையத் தைடெசய்யத் ேதைவயான பலத்ைதக் ெகாடுப்பதற்குத்


தைடயாக

இருந்த

வைகயில்

நிலப்பிரபுத்துவத்துடன்

ேதசிய

முரண்பட்டது.

முதலாளித்துவத்துக்கு

எதிரான

கூட்டாளிகளும்(ஏகாதிபத்தியமும், நிலப்பிரத்துவமும்)

இந்த இரு

ைகேகா7த்துக்

ெகாண்டு ஒடுக்கப்பட்ட வ7க்கங்கைள ேமலும் ஒடுக்கின7.

இந்தப்

ெபாருளாதாரக்

பாதித்தது,பாதிக்கிறது. பாதுகாப்புக்கு

கட்டைமப்பு

எல்ைல

எதிரான

உள்ள+7

குடும்ப

கடந்த

அைமப்ைபயும்

தைலயீட்ைடயும்,

வடிவத்ைதயும்

எதி7த்து

ேதசிய ேதசிய

முதலாளித்துவ வ7க்கம் ேபாராடியது. ஏகாதிபத்தியம் எல்ைல கடந்த சுரண்டல் பண்பாட்ைடப் பின்பற்றி, தனிக் குடும்ப வடிவத்தில் இருந்து சீ ரழிந்த

பண்பாட்டுச்

மீ றுகின்றது.

சிைதவில்

அேத

ேநரம்

சுதந்திரத்துக்குத்

(மூலதனத்

கண்ேணாட்டத்தில்)

தைடயான

மற்ற கூட்டுக்

குடும்பத்துக்குள் குடும்பம்

பாலியல்

திரட்டலுக்குrய குடும்ப

அத்து ேதசியக்

ஜனநாயக

மறுப்ைப

அடிப்பைடயாகக் ெகாண்ட தனிக் குடும்பங்கள், தனிக்குடித்தனத்ைத அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு உருவானது, உருவாகின்றது. இது ெசாந்தக் காலில்

நிற்கமுடியாது

(ேதசிய

முதலாளித்துவம்

ேபால்)

சிைதகின்றது.

உலகமயமாதல் தOவிரமைடந்துள்ள நிைலயில் தரகு முதலாளித்துவ வ7க்கம் அவசியமற்றதாகின்றது. மாறாகத் ேதசம் கடந்த பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் ேநரடியான தைலயீடுகளின் மூலம் ேதசங்கைளச் சிைதக்கின்றது.

இதனால்

நிலப்பிரபுத்துவ

வ7க்கம்

அவசியமற்றதாகின்றது. இதற்குப் பதிலாகத் ேதசம் கடந்த பன்னாட்டு நிறுவனங்களும்,

பண்ைண

விவசாயமும்

ஆக்கிரமித்தது,

ஆக்கிரமிக்கின்றது.

இதன்

ேபாது

ஊசலாடிக்

குடும்பமும்

ெகாண்டிருந்த

புதிய

தனிக்

சிைதவுகைளச்

சந்திக்கின்றது.

குடும்பமும், கூட்டுக்

குடும்பமும்

நOடிக்க முடியாத நிைலைய அைடந்துள்ளது.

ஏகாதிபத்திய நாடுகளில் குடும்பம் என்பது ஒருதாரமண எல்ைலக்குள் பலதாரமணம்

என்பதாக

உருவாகியுள்ளது.

அதாவது ஓ7

ஆணும்


ஒரு ெபண்ணும் வாழும் எல்ைலக்குள் ஒரு தாரமணமும், அடுத்து, பிற

உறவுகள்

அனுமதிக்கப்பட்டுப்

(விபச்சார

எல்ைலயில்)

பலதாரமணமாகவும் பால் ேவறுபாடின்றி ெதாட7கின்றது. திருமணம் ெசய்தாலும், ெசய்யா விட்டாலும் இதுேவ ெபாதுவான தன்ைமயாக இருக்கிறது.

இது

சூைறயாடைலப் வடிவிலும்

ஏகாதிபத்தியம் ெபாதுவான

ேபாக்கில் ஐேராப்பியக்

ஒழுங்கைமத்துக்

ஒருதாரமணத்துக்குள் வ7க்கப்

எல்ைல

பலாத்காரத்துடனும், மூலதன

ெத���டருகின்றது.

அனுமதிக்கும் மீ ள

ஏற்பட

அடிப்பைடயாகக்

ஜனநாயகத்தின்

காைடத்தனம்...

ேபான்ற

ஜனநாயகம்

எப்படி

பாசிசத்ைத

அங்கீ காரமாகியது.

கைடக்ேகாடியான

அேதேநரம்

பாதுகாப்பதும்

இது

ஊழல், விபச்சாரம்

பாலியலில்

ஜனநாயகமாக்குகின்றது.

தாம்

பலதாரமணம்

சாக்கைடயாக

ெசய்கின்றதுேபால்

மக்கள்

தம்ைமத்

(இந்த

ேபாது

ெகாண்டேதா அதுேபால்)

மறுேகாணத்தில்

தன்ைமையப்

குடும்பங்கள்

வடிவில்

தOவிரமைடயும்

ஜனநாயக

அங்கீ காரத்ைத

ெகாண்டேபாது

ஜனநாயக

ேபாராட்டம்

ஆதிக்க

கடந்த

விபச்சாரத்ைத

ெசாந்த

நாட்டின்

ேதசியத்

ஒருதாரமணத்தின்

எல்ைலயாக

வடிவமாகவும், ேதசிய

வடிவமாகவும்

உள்ளது.

ஒருதாரமணம்

ஏகாதிபத்திய

ெபாருளாதார எல்ைலக்குள் கட்டைமக்கப்படுகின்றது. ஏகாதிபத்தியம் எல்ைல

கடந்து

வடிவத்ைதயும்,

சூைறயாடும்

சூைறயாடும்

ேபாது

எல்ைல

தனக்குள்

கடந்த

ேதசிய

வடிவத்ைதயும்

(பாலியலில் குடும்பத்துக்குள்ளான பாலியலும், விபச்சாரப் பாலியலும்) ெகாண்டு

உள்ளது.

இதற்கு

ஆதாரமாக

இைவ

ஏகாதிபத்தியக்

குடும்பத்திலும் பிரதிபலிக்கின்றது. பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் எல்ைல கடந்து

இைணயும்

ேபாது

(விபச்சாரவழி நுக7வுப்

புதிய

சுரண்டும்

பாலியல்), மரபான

அடிப்பைடயாகக் ெகாள்கின்றது.

இது

குடும்ப

குடும்பச்

இைணவும்

சிைதைவயும்

குடும்பமல்லாத

பாலியைல

அடிப்பைடயாக்குகின்றது. இதில் இருந்து பாட்டாளி வ7க்கக் குடும்பம், குடும்பம்

அல்லாத

கண்ேணாட்டத்திலும்

இருந்து

மீ ளத்

குடும்பத்ைத,

கூட்டுக்

தகவைமகின்றது.

ஏகாதிபத்தியமல்லாத

நாடுகளில்

ேதசியம்


குடும்பம்

மற்றும்

பலதாரக்

(விபச்சாரக்) குடும்பத்துக்கு

மாற்றாக

முன்நிறுத்துகின்றது. இது ேதசிய முதலாளித்துவத்தின் நOடிப்பு வைர தனிக்

குடும்பங்கள்

ஆதாரமாகின்றது.

இதில் இருந்தும்

பாட்டாளி

வ7க்கக் குடும்பம் தகவைமகின்றது.

பாட்டாளிவ7க்கம் பாதுகாக்கும்

ேதசிய

ெபாருளாதார

இருப்பதால், கூட்டுக்

மட்டுேம

குடும்பத்தின்

குடும்பத்திலும்,

முதலாளித்துவத்ைதப்

வ7க்கப்

ேபாராட்ட

பாதுகாப்புக்குக் தனிக்

குரல்

குடும்பத்திலும்

வடிவமாக

ெகாடுக்கின்றது. ஜனநாயகத்ைதக்

ேகாrயும், விபச்சார வடிவில் பாலியல் அன்பு, காதல் ஆகியவற்ைறச் சிைதப்பைத

எதி7த்தும்,

குடும்பத்ைத

நிலப்பிரபுத்துவ, ஏகாதிபத்தியப் குடும்பத்ைத ஜனநாயகம்

பாலியல்

முன்நிறுத்துகின்றது. ஆண்

ெகாண்டும், ைவக்கின்றது.

வடிவத்துக்கு

இங்கு

அடிப்பைடயாகக் இந்தக்

குடும்பம்

ேகாரும்

அடிப்பைடயாகக்

ஏற்படும் ெகாண்டும்

ஊடாக

மாற்றாகக்

குடும்பத்தில்

ெபண்ணின் இைணமணத்ைத

ஒருதாரமணத்தில்

சுயநி7ணயத்ைத

மாற்றியைமப்பதன்

முரண்பாட்டில் விவாகரத்ைத

ஏகாதிபத்திய,

முன்

நிலப்பிரபுத்துவ

எதி7ப்ைபத் தனது பாலியலில் ெகாண்டு ஆதாரமாகின்றது. ேமற்கில் திருமணத்துக்குள்ளும், ெவளியிலும் ெகாண்ட

இைணமணத்ைதப்

குடும்பத்ைத

பாட்டாளி

அடிப்பைடயாகக்

வ7க்கம்

ஆதாரமாகக்

ெகாள்கின்றது. இங்கு ஜனநாயக விபச்சாரத்ைத எதி7த்து ஐக்கியத்ைத முன்நிறுத்துகின்றது.

இங்கு

சுயநி7ணயம்

என்பது

ஐக்கியத்ைத

ஆதாரமாகக் ெகாள்கின்றது.

எப்ேபாதும் பாட்டாளி வ7க்கம் இைணமணத்ைத முன்நிறுத்துகின்றது. இந்த

இைணமணத்தில்

விவாகரத்ைதயும்,

மறுக்கப்படும்

இைணமணத்தில்

ஜனநாயகத்ைத

ஜனநாயகம்

எதி7த்து

விபச்சாரத்ைதச்

ெசய்யும் ேபாது ஐக்கியத்ைதயும் முன்நிறுத்துகின்றது.

ஏகாதிபத்தியமல்லாத நாடுகள் மீ தான ஏகாதிபத்தியப் ெபாருளாதார ஊடுருவல்

ஆக்கிரமிப்பு

ஊடுருவிய அனுமதித்தது.

ேபாது

என்பது,

மறுதளத்தில்

ேதசம்

என்ற

எதி7ப்பற்ற

வடிவத்துக்குள் விபச்சாரத்ைத


இந்தப்

ேபாக்கு

குடும்ப

அைமப்பிலும்

உருவாகியுள்ளது,

உருவாகின்றது. இதில் இருந்ேத தனிக் குடும்பம், கூட்டுக் குடும்பம் ஆகியைவ தனது ஒருதாரமண எல்ைலக்குள் இருந்தபடி சிைதந்து வருகின்றது.

இது

ஏகாதிபத்தியக்

குடும்ப

வடிவங்களில்; இருந்து

ேவறுபட்டுள்ளது. ஏகாதிபத்தியக் குடும்பத்தில் ஒருதாரமணம் என்பது பலதாரமணமாகச் சூைறயாடும் அங்கீ காரத்தில் இருந்து உருவானது. இது

மற்ற நாடுகளில்

இருந்து

உருவானது.

இருந்த

ேபாதும்,

ேபாதும், இதன்

சூைறயாட

அனுமதிக்கும்

இதன் ெபாதுப்

குடும்ப

ேவறுபட்ட

விபச்சாரத்தில்

பண்பும், விைளவும்

வடிவத்

ெதrவுகள்

ெபாருளாதாரத்

ஒன்றாக

ஒன்றாக

தன்ைமகள்

இருந்த

ேவறுபட்ட

சீ ரழிவுகளுக்கு இட்டுச் ெசல்கின்றது.

ஏகாதிபத்திய நாடுகளின் சீ ரழிவு ெபாதுவாக நாடு தழுவிய வடிவில் இருக்கும்

ேபாது,

காணப்படுகின்றது. இருக்கும்

மற்ற கீ ழ்

ேபாது

நாடுகளில்

மட்டம்

விபச்சார

ேமல்

அைத

மட்டத்தில்

ேநாக்கி

நிைலக்கு

எதி7ப்பு

ேமலும்

இது இன்றி

சீரழிகின்றது.

ஏகாதிபத்திய நாட்டில் நுக7வு அடிப்பைடயில் பரந்துபட்ட மக்களிடம் ேதைவைய ெபண்ைண

ஒட்டிப் ேநாக்கிய

ெபாதுவானதாக நுக7வு

ெபாதுத்

இருக்கும்

ேபாது,

ஆண்

தன்ைமயில் ேகாருகின்றது.

ஆனால் மற்ற நாடுகளில் நுக7வு பரந்துபட்ட மக்களின் ேதைவைய மறுத்து நுகரும் ேபாது, ஆண் ெபண்ைண ேநாக்கிய நுக7வு ஏமாற்று, ேமாசடி

ஊடாகச் சூைறயாடுவதன்

ஏகாதிபத்தியம்

மற்ற

வ7க்கத்துக்குச்

சலுைககள்

மூலம்

நிகழ்கின்றது.

நாடுகைளச் சுரண்டி, ெசாந்தத் வழங்கி

தன்ைனப்

அதாவது

ெதாழிலாள7

பாதுகாக்கின்றது.

இதனால் மற்ற நாட்டுத் ெதாழிலாள7 வ7க்கம் நசிவுறுகின்றது. இது பாலியலில்

அைதெயாட்டிய

மறுப்பிலும்

ஊடுருவும்

வடிவில்

ேதைவக்குள்ளும்,

ேபாது

பாலியல்

ேதைவ

விைளவுகள்

ேவறுபடுகின்றது.

இந்தப்

ெபாருளாதார

வடிவம்

என்பது

பண்பாட்டுக்

கலாச்சார

வடிவத்தில் ஆழமாக ஊடுருவுகின்றது. ஏகாதிபத்தியப் ெபாருளாதாரப் பலம்

என்பது, அதன்

எல்ைல கடந்து

பண்பாட்டுக்

ெசல்லுகின்றது.

கலாச்சாரம்

இந்தப்

என்பது

பண்பாட்டுக்

ஆழமாக

கலாச்சாரம்


என்பது

மற்ற நாடுகளின்

எல்ைலையக்

கடந்து, தனிமனிதைனச்

சுரண்டவும், அந்த உrைமையக் ேகாரும் வைகயிலும் ஏகாதிபத்தியம் நியாயப்படுத்தி ஊடுருவுகின்றது.

இந்தப் பண்பாட்டுக் கலாச்சார அம்சங்கள் ெபண்ைணயும் உள்ளடக்கி வரும்

அேத

ேநரம்,

ஒருதாரமணத்தில்

ஆண்

ெபண்ைண

பலதாரமணத்ைதயும், அதில்

அனுபவிக்கும் விபச்சாரத்ைதயும்

உள்ளடக்கிேய நியாயப்படுத்தப்படுகின்றது. இைத ஏற்றுக் ெகாள்ளும் நிைலயில் உலகமயமாதல் உள்ள ேபாது ெபண்ணின் நிைல ேமலும் தரம்

தாழ்ந்துள்ளது.

அைடகின்ற

அேத

ஒருதாரமணத்தில் பலதாரமணத்ைதப் ேநரம்,

இது

விபச்சாரக்

ெபண்

கட்டத்துக்குத்

தரம்

தாழ்ந்தும் ெபண் ேமலும் நுக7வுப் பண்டமாக மாறி விடுகின்றாள், மாறிவிட்டாள்.

ஏகாதிபத்திய ேமலும்

உலகமயமாதல்

அன்னியப்படுத்தி

உற்பத்திையத் ேதைவயில் நுக7வுக்குள்

ெபாருட்கைள

இருந்து நக7த்தி

பண்பாட்டுக் கலாச்சாரத்ைத ஏற்படுத்தியுள்ள நிைலயில், ஆண் ெபண் உறவும்

ேதைவக்குப்

ஒருதாரமணத்தில்

பதில்

நுக7வுக்குள்

ேதைவக்குள்

மாறிவிட்டது.

இருந்த

ெகாஞ்ச

நஞ்ச

உண7வுகைளயும் பலதாரமணம் நுக7வுக்குள் சீ ரழித்துள்ளது.

நுக7வின் எல்ைல என்பது முடிவற்ற ேவட்ைகயால் உந்தப்படுவது ேபால், பாலியல் நுக7வு மனிதைன அைலக்கழிக்கின்றது. ேதைவயின் உறவுக்குள்

இருந்த

திருப்தியற்ற

திருப்தி

என்பது

அதிருப்திகைள

சிைதவுகைளச் வழிகாட்டுகின்றது. உலகமயமாதலில்

உருவாக்கியுள்ளது.

சீ ரழிவின் ேதைவ

அழிக்கப்பட்டு, நுக7வுக்குள்

வழிகளில் முடியாதது

குடும்பச்

எல்ைலயின்றி

அைதெயாட்டிய

வைரயறுக்க

இது

திருப்தி

என்பது

ேபால், குடும்பத்தின்

பாலியல் சிைதந்துள்ளது. இது மனித உளவியைலச் சிைதத்துள்ளது. உ���வியல்

rதியாகச்

பண்பாடுகள், விகாரமாகின்றது. மறுக்கும்

ேபாது

சிைதந்து

கலாச்சாரங்கள், சமூகத்தின் இைத

ேபான,

ேபாகின்ற

முடிவுகள்,

இயற்ைகயின்

ஆதாரமாகக்

மனிதனின் சிந்தைனகள்

தன்ைமைய ஆராய

ெகாண்டு

ேகாட்பாடுகள்


உருவாகின்றன.

விடுதைலைய

அதிகrக்கின்றது.

இன்று

தO7த்துக்

ெகாள்ள

அதிகrக்கின்றது.

ெபண்ணிய

ெபண்ைண

இது

நிைலநிறுத்துகின்றது.

பாட்டாளி இைத

என்ற

வைகயில்

இருந்து

ேதடுவது

விடுதைலைய

ஆணாதிக்க வ7க்கத்ைத

எதி7த்த

இக்ேகாட்பாடுகள், நைடமுைறகள் எதிரானது

இதில்

மயமாக்குவது

எதி7த்து

வ7க்கப்

அைனத்தும் பாட்டாளி

இதற்குள் தன்ைன

ேபாராட்டத்தில்

ஆணாதிக்கத்துக்கு வ7க்கம்

மட்டுேம

ெபண்ணியமாகின்றது.

ேமற்கில் ெபண்கள் நவனத்துவத்தின் $ ேவகமான வள7ச்சி ெபண்ணின் மீ தான நிலப்பிரபுத்துவ அடிைமத்தனத்ைத விடுவித்தது. நிலப்பிரபுத்துவ ஆணாதிக்கம் ெபண்ைணப் ெபாருளாதார rதியில் ஆைண எதி7பா7த்து உருவாக்கிய பண்பாட்டுக் கலாச்சார அடிைமத்தனத்ைத முதலாளித்துவ அைமப்பின் வள7ச்சியில் தக7ப்பது அவசியமாக்கியது. முதலாளித்துவ வள7ச்சி நிலப்பிரபுத்துவச் சிைதவுகள் மீ து கட்டப்பட்டது. ெபண் வட்டுக்கு O ெவளியில் ெசன்று ெபாருளாதார rதியில் கூலி ெபறும் உைழப்பாளியாக மாறிய வரலாற்று வள7ச்சி என்பது, ஆணின் ெபாருளாதாரத்ைத ஒட்டிப் ெபண் சிந்திக்கும் ேபாக்குக்கு முடிவு கட்டியது. திருமணத்தில் ஆைணச் சா7ந்து ெபண் ெபாருளாதார rதியில் நOடித்த குடும்ப வடிவம் மாற்றம் கண்டது. இங்கும் ஓ7 அடிப்பைடத் திrபு இன்று

விதிவிலக்கின்றி

rதியில்

ெபண்

விடுவாள்

சுதந்திரமைடந்தால்

என்று

ெபாருளாதார

உலவுகின்றது.

மா7க்சியம்

rதியில்

அதாவது

அவள்

ெபாருளாதார

விடுதைல

அைடந்து

விதிந்துைரத்ததாகவும்,

சுதந்திரம்

அைடந்தும்

ெபண்

விடுதைல

அைடயவில்ைல என எல்லா மா7க்சிய எதி7 ெபண்ணியல்வாதிகள் தங்கைள

நியாயப்படுத்துகின்றன7.

மா7க்சியத்ைதத்

திrத்த ெபாருளாதார

இது வாதம்

அப்பட்டமாக ஆகும்;. அத்துடன்

அராஜகவாதம் ஆகும்.

மா7க்சியம் ெபண்ணின் சுதந்திரமான சிந்தைனக்கும், ஆணில் இருந்து


ெவளிவர ெபண்ணின் உைழப்பு ெபாருளாதார rதியில் அங்கீ காரம் ெபறுவைதயும், ெபண்

வட்டுக்கு O

ெவளியில்

வருவைதயும்

முன்

நிபந்தைனயாக ைவத்தது. இதுேவ ெபண்ைண விடுவிக்கும் என்று ைவத்ததில்ைல.

இவற்ைறேய

ெபண்ணின்

முன்நிபந்தைனயாக்கியது

என்று

கருத்துகளின்

பின்பும்

மா7க்சிய

காணமுடியும்;.

இைத

ேபாராட்டத்ைதக் இைத

திrத்துக் காட்டப்படும் எதி7ப்பு

முன்னிறுத்தும்

ைகவிட்டவராகவும்

எல்லாத் துைறயிலும்

விடுதைலக்கு

சில

ெவளிப்படுவைதக் பிrவுகள்

இருக்கின்றன7.

காலாகாலமாக

எல்லாக் வ7க்கப்

மா7க்சியம்

எதி7த்துப

ேபாராடி

வந்தது, வருகின்றது.

ெபாருளாதார

rதியில்

நவனத்துவ O

உற்பத்திமுைற

ெபண்ைண

வட்டுக்கு O ெவளியில் இட்டுச் ெசன்று கூலி ெபறும் உைழப்பாளியாக மாற்றியது என்பது ெபண் விடுதைலயின் அக்கைறயின்பால் அல்ல.

மாறாக

முதலாளித்துவ

ெபண்களின்

மலிவு

இன்ைறய

நவனச் O

பங்களிப்பு இன்ைறய

உைழப்பு

என்பது

இைவ பண்பாட்டு

உற்பத்திக்கும், சா7ந்த

அதன்

வள7ச்சிக்கும்

பங்களிப்பு அவசியமாகியது.

சமுதாயத்தின்

வள7ச்சியில்

ெபண்ணின்

நிபந்தைனயாகி, வள7ச்சியின்

ஆதாரமாக்கியது.

rதியில், கலாச்சார

ஏற்றுக்

ெகாள்ள

ேமற்குச்

rதியில்

சமூகங்கள்

மறுத்த

ேபாதும்,

இதுேவ

ெபாருளாதார

rதியாக

ஆைணச்

சா7ந்து

எதா7த்தமாக இருந்தது.

ெபண்ணின் இருப்பைத rதியான

கூலி

முடிவுக்குக் ஆதிக்கம்

ெகாண்டு

என்பது

வந்தது.

தகரத்

ஆணின்

ெபாருளாதார

ெதாடங்கியது.

இது

ேவதைனயான இழுபறியுடனும், ேபாராட்டத்துடனும்தான் ெபற்றது. ெசாந்தமாக

ஆரம்பத்தில் இருந்தது.

ெபண்ணின் அைத

கூலி

என்பது

ஆண் தO7மானிப்பவனாக

பல

வள7ச்சி ஆணுக்குச்

இருந்தான்.

பின்னால் ெபண் தனது கூலி மீ தான உrைமையக் ேகாrயேபாது, ஆணும் ெபண்ணும்

ேச7ந்து அல்லது ஆணின் வைரயறுக்கப்பட்ட

அதிகாரத்துக்குள் தனது கூலியின் உrைமையப் ெபற முடிந்தது.


பிரான்சில்

ஒரு

வங்கியில்

ேபாட, தனக்காகத்

திறக்க

ெபண்

முடியாமல்

வங்கியில்

தனது

இருந்தது.

கணக்கு

ெசாந்த உைழப்பு தனித்து

சா7ந்த

கூலிைய

வங்கிக் கணக்ைகப்

கி.பி.1970-களில்தான்

ைவத்திருக்கும்

ெபண்

ெபண் தனித்து

உrைமையப்

ெபற்றாள்.

ெபண்ணின் உைழப்ைபயும், கூலிையயும் கூட நவன O முதலாளித்துவ ஜனநாயகம்

அங்கீ கrப்பதில் தயாராக

ேபாராட்டம்தான்,

தனது

கூலிக்குக்

இருக்கவில்ைல கூட

ெபண்ணின்

ஆணாதிக்கத்திடமிருந்து

விடுதைலையப் ெபற்றுத் தந்தது. ஆனால் ெபண் கூலிையத் தனது ெசாந்தக்

கட்டுபாட்டுக்குள்

ெகாண்டுவந்த

அேத

ேநரம்,

அைதப்

பயன்படுத்துவதில் ஆணாதிக்க எல்ைலக்குள் நOடிக்கின்றாள். இங்கு தனிப்பட்ட ஆண் இைதத் தO7மானிக்கவில்ைல. மாறாக ஆணாதிக்கச் சமூக அைமப்பு

தனக்குள், அதன் பண்பாட்டுக்குள்

ெசலவு ெசய்ய

கட்டாயப்படுத்துகின்றது. இது ஒருபுறம் இருக்க மறுதளத்தில் ெபண் தனது

கூலியின்

உrைமையக்

ெகாண்டு

பண்பாட்டு

rதியாக,

ஆணாதிக்கச் சீ ரழிவில் இறங்குவது அதிகrக்கின்றது.

நிலப்பிரபுத்துவ

வடிவத்தில் நிலவிவந்த

முதலாளித்துவச்

சமுதாயத்தில்

ஆணாதிக்கத்

ெதாட7ச்சி,

பண்பாட்டுக் கலாச்சார

வடிவில்

ெபண்ைண அடிைமப்படுத்தியது. ெபண்ணின் கூலிையக் கூட அவள் அனுபவிக்க

அனுமதிப்பது,

தனிப்பட்ட

ஆண்கைள

விட

முதலாளித்துவ அைமப்பின் அதிகாரத்துக்குச் சவால் விடுபைவயாக இருந்தது.

ஆணாதிக்க

வரலாற்றில்

ெபண்ணின்

உைழப்பு

கூலியற்ற

இலவசமான உைழப்பாக இருந்த சமூகக் கண்ேணாட்டத்தில், ஆண் சா7ந்த சுரண்டல் வடிவமும் அைதெயாட்டிய அைமப்பும் தக7கின்ற ேபாக்கு

சுரண்டல்

அைமப்ைபேய

தக7த்துவிடும்

என்பது

எதா7த்தமாக இருந்தது. ெபண் உைழப்பும், அதன் கூலிக்குப் ெபண் ெபறும்

உrைம

என்பது

ஆணாதிக்கச்

சுரண்டல் சமுதாயத்திடம்

ஆைணப் ேபால் கூலி உய7வும், ஆைணப் ேபால் உைழப்பில் சமக் கூலி ேகட்பதும், ஆைணப்ேபால் சுரண்டல் முதலாளித்துவ

புரட்சிையச்

அைமப்புக்கு

சிந்திப்பதும்

ஆபத்தானதாக

இந்தச்

இருந்தது.


ெபண்ணின்

சுேயட்ைசயான

அங்கீ காரம்

தனிப்பட்ட

ஆைணவிட

ஆணாதிக்கச் சுரண்டல் சமுதாயத்ைதேய பீதிக்குள்ளாக்கியது.

இந்த

நிைலயில்

ெபண்ணின் உைழப்புக்கும், கூலிக்கும்

ேகாrய

ேபாராட்டம்,

விட்டுக்

ெகாடுத்த

தனிப்பட்ட

ேபாது, இந்தப்

ஆண்

உrைம

குடும்பத்துக்குள்

ேபாராட்டம்

இைத

சமூக அைமப்பில்

ேமலும் தOவிரம் கண்டது. சட்டப்படியான உrைமயாகப் ெபண்ணுக்கு முதலாளித்துவ அைமப்பு படிப்படியாகத் தன்ைனப் பலப்படுத்தியபடி சலுைகயாக ஆணாதிக்கத்திடம்

விடுதைலயாகக்

கூறிக்

ெகாடுத்த

ேபாது, அைத ஈடுகட்ட மற்ற நாடுகைள அதிகமாகச் சுரண்டுவைத முதலாளித்துவம் ஆதாரமாகக் ெகாண்டது.

ெபண்ணின்

உைழப்புக்குக்

கிைடத்த

கூலி இந்த

முதலாளித்துவ

அைமப்பில் ெபண்ணின் உrைமயான ேபாது, ஆைணப் ேபால் தனிச் ெசாத்துrைமயின்

எல்ைலக்குள்

புதிய

ெகாண்டுவந்தது. தனிச்ெசாத்துrைம என்பதால்

ஆணும்

-

கூட்டு

ெபண்ணும்

ெநருக்கடிையக்

வாழ்க்ைகயின்

தனிச்

எதிr

ெசாத்துrைமையத்

தனித்தனியாகப் ெபற்ற ேபாது ஒருதாரமணக் குடும்பத்தின் வடிவம் தOவிரமான

ெநருக்கடிையச்

ஆணாதிக்கப் பங்ைக

சந்தித்தது.

ெபாருளாதாரம்

மறுத்து, ெபண்ணும்

ெதாடங்கியது.

இது

சா7ந்த

மரபான

தO7மானகரமான

தO7மானகரமான

குடும்பத்ைதச்

குடும்பத்தில்

பங்ைகக்

சிைதப்பது

ஆணின் ேகாருவது

அல்லது

மீ ள

அைமப்பது என இரு வடிவங்கைளயும் தOவிரமாக்கியது.

கி.பி.1970-களுக்குப் குடும்பத்துக்கு பா7க்கவும்:

பின்னால்

ெவளியில்

ேச7ந்து

புள்ளிவ���பரத்ைத)

தOவிரமாகிய

விவாகரத்தும்,

வாழ்தலும் (பகுதி ெபண்ணின்

கூலி

இரண்டில் மீ தான

உrைமயிலும், ெபண்ணின் உைழப்பு மீ தான மதிப்பிலும் உருவானது. அத்துடன் ஏகாதிபத்திய ஜனநாயக வடிவம் ேமலும் ஆழப்படுத்தியது. இது எல்ைல கடந்த சூைறயாடைலச் சட்டவடிவமாக்கியது. கி.பி.1970களுக்குப் பின்னால் தனிமனிதப் ெபாருளாதாரப் பண்பாட்டில் இந்த ஜனநாயகத்ைதக்

ேகாருவதும், அமுல்படுத்துவதும் அதிகrத்தேபாது,

குடும்பச் சிைதவுகள் அதன் விைளவாகி உற்பத்தியானது.


ெபண்ணின்

உைழப்புக்கு

தனிச்ெசாத்துrைமயின்

மதிப்பும்,

வடிவில்

கிைடத்த

உrைமயும்

ேபாது, அதற்ேக

உrய

குணாம்சத்துடன் இது சீரழிவுக்கு வழிவிட்டது. இந்தச் சீ ரழிவு காதல், அன்பு....

ேபான்றவற்ைறக்

குைறந்தபட்சம்

கூட

நிலப்பிரபுத்துவச்

வியாபாரமாக்கிவிட்டது.

சமுதாயத்தில்

விழுமியங்கைளக் கூட தனிச் ெசாத்துrைம சூைறயாடிவிட்டது. ெசலுத்தவும்

ஒருதாரமணத்தில்

ெசய்த

மனித

நOடித்த

மனித

ெபண்ணிடம் இருந்து

ெபண் காதலிக்கவும், அன்பு

விழுமியத்ைத,

நவனத்துவம் O

தனிச்ெசாத்துrைம வழியில் ெபண்ணுக்குத் தவி7க்கமுடியாது கூலி வழங்கிய ேபாது, ெபண் ஆணாதிக்கத்தின் நிைலக்குள் தாழ்ந்து அன்பு, காதல்

ஆகியவற்ைறத்

ேபானாள்,ேபாகின்றாள். உன்னதமானைவ மனிதைனயும்

துறந்து

ஆணாதிக்கம்

எனப்

எைத

பிரகடனம்

சூைறயாடியேதா,

ேகாrக்ைகயாகவும்,

ஆைணப்ேபால்

உrைமயாகவும்

எல்லாம் மனிதனின்

ெசய்து

அைத

சீ ரழிந்து

இயற்ைகையயும்,

எல்லாம்

ெபண்ணினக்

அங்கீ கrப்பதன்

மூலம்,

ெபண்ணும் ஆணாதிக்கத் தனிச்ெசாத்துrைம பண்பாட்டுத் தளத்தில் ஆைணப் ேபால் சீ ரழிந்தாள்.

இது

ஒருபுறம்

நிகழ,

ேமற்கத்தியச்

சமூகத்தில்

உைழக்கும்

மக்களுக்கிைடயில் உள்ள இைடெவளி குைறந்து ெசல்வதன் மூலம், மக்கள் ெபாதுவாகேவ ெசாத்துrைமயற்ற பரந்த வக்கற்ற கூட்டமாக மாறிவிட்டன7. ெசாத்துrைம ெசாத்துக்கைள

சமூகத்தின் வ7க்கமாக இழந்து

மிகக்குைறந்த மாறியதும்,

ஒட்டுண்ணி

பரந்துபட்ட

ேபானதும் குடும்ப

வ7க்கேம

மக்கள்

அைமப்பில்

தமது

தOவிரமான

மாற்றத்ைத ஏற்படுத்தியது. ெசாத்துக்களின் வாrசுகைள உருவாக்கிய ஒருதாரமணங்கள் இது

பாரம்பrயக்

இங்கும்

கூட

ெசாத்தற்ற குடும்ப

பாரம்பrயத்

வ7க்கம்

அைமப்ைப

முன் அ7த்தமற்றதாகியது. மறுதளத்தில்

திருமணத்துக்கு

சிைதத்தது.

ெவளியில்

ேச7ந்து

வாழ்வதும், பிrவதும் என்ற ேபாக்கு உருவானது.

தனிச்ெசாத்துrைம

வடிவில்

இருந்து

பிளவும்,

வாழ்வும்

ஏகாதிபத்தியப் பண்பாட்டால் நடக்க, ெசாத்துrைம இழந்த வடிவின் கீ ழ் இருந்து உருவான பிளவும், வாழ்வும் எதி7 எதி7 தன்ைமயில்


முரண்பட்ட

சமூகப்

ெசாத்துrைமயிலான பிளவாகவும், எதிரான

பிளைவ குடும்பப்

பிளவு

ெசாத்துrைமயற்ற

ஐக்கியத்திலும்

குடும்ப

வள7ச்சி

தனிச்ெசாத்துrைம

ஆதிக்கக்

குடும்பச்

என்பது

சீ ரழிவு

ஏற்படுத்தியுள்ளது. மூலதனக் பிளவு

தனிச் குவிப்பில்

மூலதனத்துக்கு

ெபறுகின்றது.

கருத்தியலாக விபச்சாரக்

உள்ள

இங்கு நிைலயில்

கட்டத்தில்

வள7ச்சி

ெபறுகின்றது.

ஆண்

-

ெபண்

இயற்ைகயின்

ேத7ைவயும், கூடி

வாழ்வைதயும்

மறுக்கும் தனிச்ெசாத்துrைமயால் விைளயும் ஆணாதிக்கப் பண்ைப, ஜனநாயகமாகப் ெபண் ேகாrயேபாது, ெபண் ஆணாகத் தரம் தாழ்ந்து ேபாகின்றாள்.இதனால் ஆண்-ெபண் இருவரும் கூட்டுவாழ்க்ைகயில் இருந்து ேமலும் தனிக்கட்ைடயாகியுள்ளன7.

குைறந்த பட்சம் ஒருதாரமணத்தில் ஆண் - ெபண்ணுக்கு இைடயில் நOடித்த நுக7வுப்

உறவு

என்பது

கூட

ெபாருளாதாரம்

தனிச்

அங்கீ கrத்ததன் வடிவில் உண7வுகள்

நிகழமுடியாத

பிளைவ, நவனத்துவ O

ெசாத்துrைமையப்

ஏற்படுத்திவிட்டது.

முன்ைபவிட

இந்த

ெபண்ணுக்கு

ஆண்

ேமாசமாக நலமடிக்கப்பட்ட

தனிக்கட்ைடயாகியுள்ளன7.

இங்கு

-

ெபண்

நிைலயில்

இதனால்

ஏற்பட்ட

ஒருதாரமணத்துக்குள்ளான பலதாரமணம் விபச்சாரமாகப் பrணாமம் அைடந்துள்ளது. இது பல பக்கவிைளவுகைள உற்பத்தி ெசய்கின்றது.

பிரான்சில் 50 இலட்சம் ேப7 ேமாசமாகக் குடிப்பவ7களாக உள்ளன7. இதில் 20 இலட்சம் ேப7 குடிக்கு அடிைமயாகி உள்ளன7. இதனால் வருடாவருடம்

50,000

ேப7

இறக்கின்றன7.

இதில்

3,000

ேப7

ேபாைதயால் வதி O விபத்தில் இறக்கின்றன7. மது மூலம் ஏற்படும் ேநாய்க்கான மருத்துவச் ெசலவாக வருடம் 8,000 ேகாடி பிராங் (இது இலங்ைகப்

பணத்தில் 92,000 ேகாடி

ரூபாயாகும்.

இது

இலங்ைக

மக்களின் ேதசிய வருமானத்ைத விட அதிகமாகும்.) ெசலவாகின்றது.

ஐேராப்பாவில், ஐேராப்பிய7

முதல்

வருடம்

குடிகார7கள் வருடம்

நாடாகப்

ஒவ்ெவாரு

பிரான்ஸ் நபரும்

119

இருக்க, லிட்ட7


(டைவசந) மது குடிக்கின்றன7. பிரான்சின் மதுபானத் ெதாழிலில் 5 இலட்சம் ேப7 ஈடுபடுகின்றன7. 15 இலட்சம் ெபண்கள் குடிகாrகளாக ஆக உள்ளன7. இது கி.பி. 1981-இல், 8 இலட்சம் மட்டுேமயாகும். இதில் ெபருமளவில்

பாதிக்கப்படுவது

ெபாதுவாக

ஆண்கள்

திருமணம்

ெசய்யாத

பகிரங்கமாகக்

ெபண்கேள.

கைடகளில்

சமூக

அங்கீ காரத்துடன் குடிக்க, 92 சதவதமான O ெபண்கள் மைறவிடங்களில் ஒளிந்து

குடிக்கின்றன7.

ஒருவ7,

12வயது

குடிக்கின்றன7.

இளம்

முதல்19 வயது

15

குடிகார7களாகவும்,

சமுதாயத்தில் வயதுக்கு

இளம்

நான்கு

ேபருக்கு

இைடப்பட்ட

வயதில்

சமுதாயத்தின7

புைகப்ேபா7களாகவும்,

நிரந்தரக்

ேபாைதவஸ்து

பாவிப்ேபா7களாகவும் உள்ளன7.(15ஃ16.4.1999)1

தனிமனிதச்

ேசாகங்கைளப்

முைனவதும்

இச்சமூகத்தில்

அவலங்களின்

ெவடிப்பு

ேபாைதயில் பாைதயாக

அதற்குள்ேளேய

மறப்பதும்,

மாறியுள்ளது. சீ ழாகின்றது.

தO7க்க

தனிமனித இந்தச்

சீ ழ்

மாற்றமுடியாத நாற்றத்தால் புழுப்பிடித்துப் ேபாகின்றது. திருமணம் ெசய்யாத

ெபண்கள்

அல்லது தனித்து

வாழும்

ெபண்கள்

தமது

தனிைம மற்றும் பாலியல் ெநருக்கடிகைளப் ேபாைத மூலம் தO7ப்பது, மறப்பது மனித அவலமாகின்றது. இந்தத் திைசைய ேநாக்கி மனித நாகrகம் நாலுகால் பாய்ச்சலில் குதித்துச் ெசல்லுகின்றது.

இது ஒருபுறம் நிகழ்கின்ற ேபாது, மறுதளத்தில் டிஸ்ேகா கலாச்சாரம் பாலியல் தO7ைவ விபச்சார எல்ைலக்குள் நுக7வு வடிவில் அள்ளித் ெதளிக்கின்றது. டிஸ்ேகாவுக்குள் பாலியல் வக்கிரம் பா7க்க - ெசய்ய பணம்

ெகாடுத்து,

ெகாடுக்காத ெகாண்டு

ேபாைதக்குப்

பணம்

விபச்சாரமாக, பரஸ்பரம்

மிதமிஞ்சிய

ேபாைதயில்

வாr

நுக7ைவ நடக்கும்

வழங்கி,

பணம்

அடிப்பைடயாகக்

பாலியல்,

அல்லது

ேபாைதயின்றி நடக்கும் காம இைசயின் விபச்சாரம், ஆண் - ெபண் உறைவ மிகவும் கீ ழ்நிைலக்குள் தாழ்த்தியுள்ளது.

அன்பு, ஆணும்

காதல்

எல்லாம்

ெபண்ணும்

நுக7வுப்

இழந்து

பண்பாட்டில்,

பாலியல்

டிஸ்ேகாவுக்குள்

பண்டமாக,

இயந்திரமாக


மாறிய

ேசாகம்

கட்டுைடத்த

பண்பாடான

ஏகாதிபத்தியத்தின்

(பின்நவனத்துவத்தின்) O ெகாைடயாகும்.

இன்னுெமாரு பூ7த்தி

கூட்டம்

ெசய்வைதத்

ேபருக்கு

ஓ7

பணம்

ெகாடுத்து பாலியல்

தO7வாக்கியது.

ஆண்

என்ற

நாட்டிேலேய

பணம்

சதவதமான O

ஆண்கள்

ேமற்கு

வதத்தில் O

ெசலுத்தி

நாடுகளில்

இரண்டு

பாலுறவுக்காகச்

ெசாந்த

இருக்கின்றான்.

ெதாட7ச்சியாகப்

ேதைவையப்

15

முதல்

பாலுறவுக்குப்

20

பணம்

ெசலுத்துகின்றன7. இந்தப் பிrவில் உள்ேளாrல் 5 முதல் 10 சதவதம் O ேப7 ெதாட7ச்சியான பாலியல் வன்முைறயில் ஈடுபடுபவ7கள்.2

சமூகத்ைத

விட

தனிமனித

உrைமகைள அதிகமாகக்

ேபாதும், தனிச்

ெசாத்துrைம

சமூகத்தின்

வாழ்வியைலத்

தO 7மானிக்கும்

ேபாதும், ஆணின்

குடும்ப

அைமப்பில்

ெசாத்துrைம ெபண்ணின்

ேமலும்

பாலியல்

பண்பாட்டுக் கலாச்சார

ெசாத்துrைமையச்

எல்ைலக்குள் பிளவு

இயல்பற்ற

ெபண்

உrைம அகலமாக

ேகாரும்

தைலைமயிலான சா7ந்து

தனிச்

ெபறுகின்றேபாது,

ஆண்-

அதிகrத்த அவலங்களும்,

ெநருக்கடிகளும்

சமூகத்துக்கு

முன்

அளவுக்குத்

திருப்தி

ேதான���றியுள்ளது.

பாலியல்

பூ7த்திைய

ெசய்கின்றது.

விபச்சாரம் கணிசமான

இதனால்

அங்கீ கrக்கப்படுகின்றது. உrைமயாகவும் பாலியலின்

விபச்சாரம்

இைதவிட

ேகாருவது இயற்ைகத்

இைதக்

ெபண்ணியல் ேத7ைவத்

சட்டப்பூ7வமாக ேகாrக்ைகயாகவும்,

நைடமுைறயாகின்றது. ேதைவயில்

இருந்து

அன்னியப்படுத்திய கட்டற்ற சுதந்திரத்தில் 50 சதவதமான O ஆண்கள் விபச்சாரத்துக்காகப் ஜனநாயகத்ைதக் உள்ளது.

ஆனால்

பணம்

ெகாடுத்தன7

ேகள்விக்குள்ளாக்கும் இைத விட

இந்தச்

என்பது

நைடமுைறயாக சமுதாயத்தின்

இந்த எம்முன்

வக்கிரத்ைத

ேநாக்கி தாமும் மாற நிைனக்கும் ேபாக்கு, எதா7த்த நைடமுைறயில் இருந்து

சமுதாயச்

சிந்தைன

அன்னியப்பட்டுப்

ேபாவதன்

கிறுக்குத்தனம் தான் இதன் ஆதாரமாகின்றது. எதா7த்தத்ைத மறுத்து, கற்பைனயான ெசா7க்கத்தில் சமுதாயம் கட்டிப் பாதுகாக்கப்படுவைத


அடிப்பைடயாகக் நலன்களுடன் விடுதைல

ெகாண்டு

ஆளும்

ஈடுபட, சமுதாயம்

பற்றிய

மனிதப்

வ7க்கங்கள்

அதன்

பிதற்றல்

தமது

ெசாந்த

பின் இழுபட்டுச்

ெசல்ல,

ேகாட்பாடுகள்

இதற்குள்

மா7க்சியத்ைத மறுத்தபடி உருப்ெபறுகின்றது.

இதன்

விைளைவ

ேமலும்

கி.பி.1998 இல், சிறுவ7

பிரான்சில் ஆதாரமாகப்

பா7ப்ேபாம்;.

சிறுமிகளின்; மீ தான வன்முைறையப்

பற்றி

அறிக்ைகயில் காணலாம் (14.9.1999);3

அட்டவைண - 1

வைக எண்ணிக்ைக

ஆண்கள்சதவதம் O

ெபண்கள்

சதவதம் O

பாலியல்வைதக்குஉட்பட்ேடா7 25%! 75%

6,800

உடல் 55%

7,000

rதியான 45%

உடல் 50%

வன்முைறகள்

rதியற்ற 50%

மிகேமாசமான 55%

பிரான்சில்

வன்முைறகள்

புறக்கணிப்புகள்

1,800

5,400

45%

பாலியல்

துன்புறுத்தலுக்குக்

கி.பி.1998-இல்,83,000

பிள்ைளகள் பாதிக்கப்பட்ட நிைலயில், இது கி.பி.1994-இல், 60,000 ேப7 மட்டுேமயாகும்.

கி.பி.1998-இல்,

இதனால்

நOதி

ேகாr

49,000

ேப7

நOதிமன்றம் ெசன்றன7.ஆனால் கி.பி.1994-இல், 30,000 ேபேர நOதிமன்றம் ெசன்றுள்ளன7.

இைவ

பாடசாைலக்குள்

ஆய்வுகள்

ெவளியில்

நடப்பைவ நடப்பவற்ைற

என்பைத

ஒத்துக்

முழுைமயாகக்

ெகாண்ட ெகாண்டு

வரமுடியவில்ைல என்பைதயும் ஒத்துக் ெகாண்டுள்ளது. சமுதாயம்


என்பது முதலாளித்துவத் தனிமனித ஜனநாயகத்தின் சூைறயாடலால் எல்லாத் தளமுேம வன்முைறக்குள்ளாகி சீ ரழிகின்றது.

ேமற்குச்

சமுதாயத்தின்

அதிகrப்ைபயும்

அவலத்ைதயும், அதன்

இைவ

ெதளிவாகேவ

ஆண்-ெபண்

ேவறுபாடற்ற

இச்சமூகம்

உற்பத்தி

பாதிக்கப்படல் உள்ளாகின்றன7. வக்கிரத்ைதக்

வைகயில்

பாலியல் முன்பு

மாறி,இன்று

இதன்

மூலம்

காட்டுகின்றது.

எதி7திைசயில்

காட்டுகின்றது.

ெசய்கின்றது.

என்பது

(ஆணாதிக்கப்

கட்டற்ற

அத்துடன்

துன்புறுத்தைல ெபண்

ஆண்களும்

ெபண்

சுதந்திர

மட்டும் பாதிப்புக்கு

ஆணாதிக்கமயமாகிய

ெபண்ணின்

விடுதைல

பாைதயில்)

என்பைத

வக்கிரப்படுத்தியதில்

ெபண்ணியல் அைமப்புகளின் தவறான ேகாrக்ைககள், ேபாராட்டங்கள் உதவிெசய்தன.

ஆணில்

இருந்து

ெபண்ைண

அன்னியப்படுத்தும்

அைனத்துக் ேகாrக்ைககளும், சமுதாயக் கூட்டு நலனுக்கு எதிராக முன்நிறுத்திய

ேபாது,

ெபண்

வன்முைறயாளினியாக

மாறினாள்,

மாற்றப்பட்டாள்.

சிறுவ7-சிறுமி மீ து ஏவும் பாலியல் வன்முைறகள் தனிப்பட்ட ஆண், ெபண்ணின்

நடத்ைதகளின்

ெபாருளாதார

அைமப்பின்

விைளவுகள் பண்பாடு

அல்ல. அற்ற

மாறாகப் சமூகத்தின்

விைளவுகளாகின்றது. ெபண் தனது தனிமனிதச் சுதந்திரத்ைதத் தனிச் ெசாத்துrைமயில் ெபற்றைதத் ெதாட7ந்து புதிய வடிவில் பாலியல் ெநருக்கடிையச் சந்திக்கத் ெதாடங்கினாள். அவள் முன்பு கிைடத்த ஆணின்

ஒருதாரமண

ேபானேபாது,

ெபண்ணும்

எதா7த்தமாகியது. சதவதமான O

இயந்திரப் பாலியல்

ெபண்ணினால்

ஆண்குழந்ைதகள்

அத்துமீ றல்கள்

பாலியைலக்

வன்முைறயில்

இழந்து

ஈடுபடுவது

வன்முைறக்குள்ளாகிய ேப7

1,700

துல்லியமாகப்

கூட

மீ தான

25

பாலியல்

ெபண்ணின்

சீரழிைவ

பண்பாட்டுக்

கலாச்சாரச்

ெவட்டெவளிச்சமாக்குகின்றது.

ெபாருளாதாரச்

சுதந்திரத்ைதயும்,

சுதந்திரத்ைதயும்

விபச்சாரச்

ெபண்ணின்

பாலியல்

சீ ரழிவில்

நடத்ைதகள்

ெபற்ற

ேபாது,

ெநருக்கடிையச்

ஆண்-

சந்தித்தது.


இதனால்

பாலியல்

வன்முைற

எதி7

திைசயில்

ேவகமாக

அதிகrத்துச் ெசல்கின்றது. கி.பி.1975-இல், பிெரஞ்சுச் சிைறச்சாைலயில் அைடக்கப்பட்ேடாrல் ெசய்திருந்தன7.

5 சதவதேம O பாலியல் இது

அதிகrத்துள்ளதுடன்

சா7ந்த

குற்றத்ைதச்

21

சதவதமாக O

கி.பி.1999-இல்,

தண்டைனக்காலம்

ெபாதுவில்

4

மாதத்தில்

இருந்து 9 மாதமாக அதிகrத்துள்ளது.4 இந்தக் குற்றங்கள் பாலியலின் பின்னாலான அப்பட்டமாக

ேபாலி

ஜனநாயகச்

சுதந்திரத்தின்

நி7வாணமாக்குகின்றது.

இதன்

ெநருக்கடிைய

ேபாக்கில்

பாலியல்

குற்றவாளிகளாகப் ெபண்களும் உருவாகத் ெதாடங்கி உள்ளன7.

இந்த ஆணாதிக்க ஜனநாயகத்தில், ெபண் ெபற்ற தனிச் ெசாத்துrைம, ஜனநாயகச் சுதந்திரம் என்பது ெபண்ணின் ஆணாதிக்கமயமாதலும், ஆைணப்

ேபால்

ெபண்ணும்

வன்முைறயில்

ஈடுபடுவது

நித7சனமான எதா7த்தமாகியுள்ளது.

இைத ேமலும் ஆராய மற்றுெமாரு புள்ளி விபரத்ைத (அட்டவைண:2) ஆராய்ேவாம். ேமற்கு நாடுகளின் ேகாட்பாட்டு ைமயமான பிரான்சில் ெவளிவந்த லிபேரசன் என்ற பத்திrக்ைக 26-02-1998 ெவளியிட்டுள்ள கட்டுைரயில் இருந்து பா7ப்ேபாம்.

சிறுவ7, சிறுமிய7 பகிடிவைதப்

ஓrனச் ேச7க்ைகக்கு

(ராக்கிங்)

ேபான்று

எப்படி

பல்கைலக்கழகப்

பயன்படுத்தப்படுகின்றன7

எனப்

பா7ப்ேபாம்.

அட்டவைண - 2

ஆண்டு

கி.பி.1985

கி.பி.1991 யாருடன்

கி.பி.1993 சதவதம் O

சதவதம் O தகப்பன் 23 தாய்

சதவதம் O 15 27 27


37 43 சேகாதரன்-சேகாதr 32 44 பாடசாைல 43 நண்ப7கள் 41 56

49 35 45 62

ெபாருளாதார rதியில் வயது வந்த ஆண் ெபண்ணுக்கு இைடயில் ஏற்படும்

பாலியல்

பலவனமான O

ெநருக்கடி,

சிறுவ7

ெபாருளாதார

சிறுமி

மீ தான

rதியில்

ஓrனச்

பலமற்ற,

ேச7க்ைகயாக

மாறிவிட்டது,மாறிவிடுகின்றது. இதில் ஆண், ெபண் ேவறுபாடு இன்றி சிறுவ7 மீ து நடத்தும் பாலியல் ேவட்ைடகள், சிறுவ7, சிறுமிகளின் உளவியல் பிரச்சிைனகளும், இதனால் உருவாகும் புதிய பண்பாடுகள், கலாச்சாரங்கள் ேமலும் ேமலும் சீ ரழிவின் வழியில் ெவதும்புகின்றது. இந்த

வன்முைறயில்

சாத்தியமானது? ஏற்பட்ட

அதிகளவில் ெபண்கள்

ஆண-;ெபண்

ெநருக்கடி

உறவில்

விrசலாகிவிடும்

ஈடுபடுவது

ெபாருளாதார

ேபாது

எப்படி

நுக7வில்

பலவனமான O

பிrவு

சுயத்தியாகம் ெசய்யக் ேகாருகின்றது. இதற்குப் பண்பட்ட, கலாச்சார அடிப்பைடகள் இைசவாக்கமைடகின்றது.

ஆண்-ெபண்ணின்

தனிமனிதச் சுதந்திரங்கள்

முரண்நிைலயாக, ெகாைடயாகும்.

இந்த

முதலாளித்துவச்

தனிச்ெசாத்துrைம

தனிச்ெசாத்துrைம

அைமப்பான

மீ தான

பாலியல்

ேதைவக்கு

சமூகம்

ெகாடுக்கும்

ெபண்ணின்

ஏகாதிபத்தியச்

சுதந்திரம்

சகாப்தத்தில்

ஆைணயும்,ெபண்ைணயும் பிளக்கின்றது.

இந்தப்

பிளவு

என்பது

பாலியைலப் பண்டமாக்குகின்றது.

பண்டம்

என்பது

நுக7ைவத்

திருப்தி

இன்ைமையயும், அதிக

பண்பாடாக்கியுள்ளது.

தOவிரமாக்குகின்றது. இது

இந்தப்

நுக7ைவ பாலியல்

ேதடி

இந்தப்

பாலியலில்

அைலவைதயும்

உறவு

ேதைவைய

நிராகrத்து, நுக7வாக்கி அைலய ைவத்த ேபாது அது விபச்சாரமாகச் சீ ரழிகின்றது.

இந்த

விபச்சார நுக7ைவயும், திருப்தியின்ைமையயும்

அனுபவிக்க முடியாத நிைலயில் அல்லது அதற்குள்ளும் புழுத்துப் ேபான

சமூகம்

பாலியல்

வன்முைறைய

எல்லாத்

தளத்திலும்


ைகயாள்வைதத்

ெதாட7ச்சியாக

எதா7த்தத்துடனும்,

ெவளிவரும்

மா7க்சியப்

புள்ளிவிபரங்கள்

பாலியல்

ேகாட்பாட்டு

விளக்கத்துடனும் ெபாருந்திப் ேபாகின்றன.

இந்தச்

சமூகத்தில்

ெபண்ணுக்குக்

கிைடத்த

தனிச்

ெசாத்துrைமயிலான உைழப்பின் மதிப்ைபயும், ஆணுக்குக் கிைடத்த உைழப்பின்

மதிப்ைபயும்

தமக்கிைடயில்

ஆண்-ெபண் சுயநி7ணயமான அதற்காகச்

குடும்ப

சமூகத்துக்கு

சமூகத்தில்

ஒரு

அைமப்ைபப்

எதிரா���ப்

பகுதியின7

முதன்ைமப்படுத்தாத ேபணுவதிலும்,

ேபாராடுவதிலும்

முன் நிற்கின்றன7.

இந்தச்

நுக7வு

பற்றி,

திருப்தியின்ைம பற்றி கனவு இன்றி பாலியைலத் ேதைவக்குட்படுத்தி வாழும்

குடும்பங்கள்

ெகாண்ட

ேமற்கில்

முன்னுதாரணக்

வடிவமும்

ேமற்கில்

காணமுடிகின்றது. பிரதிபலிப்பதால்

சுயநி7ணயத்ைத அடிப்பைடயாகக்

குடும்பமாக பலமான

ஆனால்

இந்தச்

நிைலயில்

பலமற்ற

இவ7களின்

உள்ளன7.

சமூக

இருப்பைதக்

ெபாருளாதாரப்

கருத்துகள் ேபாராடும்

பிrைவப்

எல்ைலக்குள்

உள்ளன.

ஏகாதிபத்திய நுக7வு தனியுrைமயிலான ெசாத்துrைம பண்பாட்டுக் கலாச்சாரத்தால்

ஆணின்

சமூக

ெபாதுவடிவமாக

எல்லாத்

தளத்திலும்

ேநரம்

ஆணின்

சமூக

ஆதிக்கம்

ஆதிக்கம்,

இந்தச்

சமூகத்தின்

காணப்படுகின்றது.

கட்டியைமக்கவும்

அேத

படுகின்றது.

இதற்கு எதிரான பரந்துபட்ட மக்களின் உண்ைமயான சுயநி7ணயக் குடும்ப

ஒப்பந்தங்கள்,

அைதப்

பைழய

பாசங்கள்

ஆணாதிக்க

மைறக்கப்படுகின்றன

ஒருதாரக்

குடும்ப

அல்லது

வடிவத்துக்குள்

ைவப்பதும் அல்லது ேசறடிப்பதும் நிகழ்கின்றது.

இந்தக் கயைமத்தனத்ைதப் பல ெபண்ணியம்

ேபசும்

சலுைககளுக்குப்

ேமற்கத்திய மற்றும் கீ ைழத்ேதசப்

மா7க்சியம்

அல்லாத

பின்னாலும், ஆணாதிக்கமயமாதலின்

நிகழ்வது

எதா7த்தமாகியுள்ளது.

இந்தவைகயில்

ெபண்ணின்

உrைமைய ஆணாதிக்கமயமாதல்

குழுக்களின் பின்னாலும் மா7க்சியம்

அல்லாத

வழியில்


இன்று

வழிகாட்டும்

பணிையத்

துைணயின்றி

முன்ெனடுப்பது

அவசியமாகி உள்ளது.

ேமற்கு அல்லாத ெபண்கள் முதலாளித்துவப் புரட்சி நைடெபறாத இந்நாடுகளில் ெபயரளவிலான ஜனநாயகம் கூட கிைடயாது. இதன் ெவளிப்பாடாகப் ெபண்களின் நிைல என்பது ஐயத்துக்கு இடமின்றி நிலப்பிரபுத்துவ ஆணாதிக்கத்துக்குள் சிைற ைவக்கப்பட்டுள்ளாள். இருந்த ேபாதும் இப்ெபண்கள் இயற்ைகையெயாட்டியும், ஒருதாரமணத்துக்குள் காதலிக்கவும், அன்பு ெசலுத்தவும் முடிவதால் ேமற்ைகவிட தன்னளவில் நிம்மதியாகக் கூட்டு வாழ்க்ைகையப் பகி7ந்துெகாள்கின்றாள்.

நிலப்பிரபுத்துவ

ஆணாதிக்கம்

ெபண்ணின்

சுயச்சிந்தைனைய

விலங்கிடுவதால் ெபண்ணின் ெதrவுகள் முதல் அைனத்தும் வள7ப்பு மிருகத்தின் மிருகத்தின்

நிைலக்குத்

தாழ்ந்துள்ளது.

வள7ப்புப்

பண்ைணகளில்

பூ7த்திைய

எப்படி

வள7ப்பவன்

பாலியல்

தO7மானிக்கின்றாேனா,

அேதேபால்

ெபண்ணின்

பாலியைல

ஆணாதிக்கச் சிந்தைன கட்டுப்படுத்தித் தO7மானிக்கின்றது. பிறந்தது முதல் அது ெபண்ணா? ஆணா? என்ற ெதrவிேலேய இைவ தO7மானமாகிவிடுகின்றது.

பண்ைணயின்

ேதைவைய

ஒட்டிச்

சிைனப்படுத்தும் மனிதன், ெபண்ைணயும் தனது ேத7வுக்குட்படுத்தி பிள்ைளையப் ெபற ஒடுக்கமான, மாடுேபால) ேசவகம்

ஆணாதிக்கம்

நாணம்

ெகாண்ட

நிலப்பிரபுத்துவப்

ெசய்யவும்,

வழிகாட்டுகின்றது.

(மூக்குச்சரடு)

(நானாம்

ெபண் கணவனுக்குத்

அேதேநரம்

அடக்கமான,

ஆணின்

பூட்டிய

தைலகுனிந்து

பாலியைலப்

பூ7த்தி

ெசய்யவும், ஒருதைலப்பட்சமான, ஒரு பக்கமான காதைல, அன்ைபச் ெசாrயவும், ஒருதாரமணத்ைதப் ேபணவும் நி7ப்பந்திக்கப்பட்டுள்ளாள். அேத ேநரம் ஆணின் உைழப்ைபச் சா7ந்து வாழவும் ேகாரப்பட்டாள்;. ெசாந்த உைழப்ைப நல்குவது அடங்காப்பிடாrத்தனமாகவும், அதில் வாழ

நிைனப்பது

குடும்பப்

ெபண்ணின்

பண்பு

பலவைகயான விளக்கத்துக்குள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளாள்.

அல்ல

என்றும்


விவசாயத்ைதச்

சா7ந்த

நிலத்தில்

இருந்து

குடும்பம்

பண்பியல்

கூட்டுக்

நிலமற்ற

குடும்பம்,

நிலப்பிரபுத்துவத்தால்

கூலியாக மாற்றிய

மாற்றத்ைதச்

ேபாது, கூட்டுக்

சந்தித்தது.

இக்குடும்பத்தில்

ெபண்ணின் உைழப்பு ெபறுமதி வாய்ந்த கூலிையப் ெபற்ற ேபாது, ஆைணச் சா7ந்த ெபாருளாதாரக் குடும்பக் கண்ேணாட்டம் மாற்றம் கண்டது.

ெபண்ணின்

இருந்தேபாதும் பராமrக்க

ஆளுைம

பற்றாக்குைற,

ேபாதுமான

என்பது

வள7ச்சி

குடும்பத்தில்

கூலியின்ைம

ெபற்றது.

குழந்ைதகைளப்

ஆகியைவ

அப்ெபண்ைண

ஆைணச் சா7ந்திருக்க நி7ப்பந்தித்தது. இைதப் பாதுகாக்க ஆதிக்கம் ெபற்ற

நிலப்பிரபுத்துவ

ஆணாதிக்கக்

ெபண்ணின்

உrைம பற்றி

அடிமட்டக்

கூலிப்

கூட்டுக்

குடும்ப

சிறுைமப்படுத்தியது.

அைமப்பு,

இந்தப்

பண்பாடு

ெபண்கைள

இரட்ைடத்

தளத்துக்குள்

வாழ

ேபான்ற

நாடுகளின்

சாதிக்கட்டைமப்ைப

நி7ப்பந்தித்தது.

இதற்குள்

இந்தியா

ஆராயின்

பா7ப்பனிய

மக்களிடம்

ஆணாதிக்கப்

இருந்ததில்ைல.

ேபாராட்டமும்,

பண்பாடுகள்

ஆதிக்கப்

முரண்பாடுகளும்

தாழ்த்தப்பட்ட

பா7ப்பனியத்துக்கு

கூ7ைமயாக

எதிரான

இருந்த

ேபாதும்,

ஆதிக்கம் ெபற்ற சாதியின் பண்பாடுகள் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்குள் பல்ேவறு

தளத்தில்

எப்படி

புகுந்தேதா,

அதுேவ

அடிமட்ட

ெபண்ணுக்கும் நிகழ்ந்தது. இப்ெபண்கள் அதிகளவுக்குச் சுதந்திரமாக மற்ற

ெபண்கைளவிட

நிலப்பிரபுத்துவ ெபண்கைள

வாழ்ந்த

ஆணாதிக்கப்

விடுவிக்காது

ேபாதும்,

ஆதிக்கம்

ெபாருளாதாரப் ஆணாதிக்கச்

பலம்,

ெபற்ற

அடிமட்டப்

சிைறயில்

நிறுத்தி

ைவத்துள்ளது.

இந்த அடிமட்டப் ெபண்களின் சுயமான முடிவுகள், விவாகரத்துகள், மறுமணம், சுயமான உைழப்பு, சுயமான ஆைணத் ெதrவது என்பது மிக

இலகுவாக

குழந்ைதகளின் விலங்கிடுகின்றது.

நிகழ்கின்றது. பராமrப்பும் ஆதிக்கம்

ெபாருளாதாரப்

பற்றாக்குைறயும்,

இப்ெபண்களின் ெபற்ற

ைககைள

வ7க்கங்களின்

ேநரடி

ஆதிக்கமும், அடக்குமுைறயும் தனிப்பட்ட வாழ்வில் தைலயிடுவது என்பது

மிகக்கடினமானதாக

உள்ளது.

ஆனால்

அது

பண்பியல்


கலாச்சார வழிகளில் புகுகின்ற ேபாதும், அைவ தOவிர முரண்பாட்டின் ேபாது

தக7கின்றது.

உள்ளன.

இதில்

ஆப்பிrக்கப்

நாட்டுக்கு

ெபண்களில்

நாடு

பல

ேவறுபாடுகள்

பலதாரமணம்,

இலகுவான

முைறயில் விவாகரத்து, ெபண்ைணச் சா7ந்து ெபாருளாதார rதியில் ஆண்

வாழ்தல்

(ஆண்கள்

ேவைலயின்றி

ஊ7

சுற்றும்

ேபாது

ெபண்கள் சிறு விவசாயம் சா7ந்த ெதாழிலில் ஈடுபட்டு குடும்பத்ைதப் பராமrக்கின்றன7.) ேபான்றன அடிமட்டப் ெபண்களின் உrைமயாக உள்ளது. இது ெதன் அெமrக்காவிலும் உள்ளது. தந்ைத யாெரனத் ெதrயாத

குழந்ைதகைளப்

ெபறுவது

குற்றமாகப்

பா7க்கப்படுவதில்ைல.

இதன்

எச்சச்

ெசாச்சத்துடன்

நவகாலனித்துவமும் புகுந்த

ேபாது

புதிதாகக்

முதலாளித்துவப்

மாற்றங்கள்

புரட்சி

பல

காலனித்துவமும், நடக்காத நாடுகளில்

ஏற்படுத்த

நி7ப்பந்தித்தது,

நி7ப்பந்திக்கின்றது. காலனித்துவ ஆட்சிகளின் ேபாது பல நாடுகளில் ேபாலி ஜனநாயகத்தில் சில கூறுகைள எதி7ப்பின்றி சுரண்டுவதுக்குச் சலுைகயாகச்

சமுதாயத்தில்

வ7க்கத்தின்

ஜனநாயகப்

ெவளியிலும்

ெபண்ணின்

புகுத்தின7.

இது

பிrவுகளின் ஜனநாயகக்

ேமல்த்தட்டு

குடும்பத்துக்குள்ளும்,

ேகாrக்ைககைள

எழுப்பத்

தூண்டுேகாலாகியது.

இந்தக்

ேகாrக்ைக

எல்ைலப்படுத்திக் விசுவாசமான

பின்னால்

மூலம்,

வ7க்கமாக

இந்த

ஜனநாயக

அடிமட்ட

காலனித்துவ

ெபயரளவிலான

மட்டுமானதாக ேமல்மட்ட

ேகாrயதன்

ஒரு

ெகாண்டன7. பண்பாடுகள்

தமக்கு

ேபாலி

காலனித்துவ

மாறி

அதிகார

ெபண்களிைடேய ஆட்சிகள்

வாதிகளின்

அதிகாரத்தில் வ7க்கத்தின்

பங்கு ஆதிக்கப்

பாதிப்ைப ஏற்படுத்தியது.

வ7க்கப்

பாராளுமன்ற

ெபண்கள்

புரட்சிையத்

ஆட்சிையச்

தடுக்க,

சுதந்திரத்தின்

ெபயrல் பrசளித்து ெசன்ற ேபாதும் ெபண்ணின் நிைலயில் மாற்றம் ஏற்படவில்ைல. சுதந்திரப் சா7பாக

இந்தப் ேபாலி

ேபாராட்டங்களின் வழங்கிய

பாதுகாவலராக மறுத்தன7.

சுதந்திரத்ைதப் ேபாது,

வாக்குறுதிகள்

மாறிய

முன்னாள்

ெபறுமுன்

நிகழ்ந்த

ெபண்ணுக்குச்

சுதந்திரத்தின்

கூட,

சுதந்திரத்தின்

ேபாலிச்

சுதந்திர

வர7கள் O

வழங்க


காலனித்துவவாதிகளுடன் ெசாந்த

ஆணாதிக்க

ேகாஷங்கைளக்

ேமாத, சமரசம் ெசய்து

வ7க்க

நலனுக்குப்

ைகவிட்ட

ெகாள்ள

தமது

பயன்படுத்திய ஜனநாயகக்

இவ7கள்,

நிலப்பிரபுத்துவத்தின்

ஆணாதிக்கக் கூறுகைளப் பாதுகாப்பைதயும், தOவிரப்படுத்துவைதயும் தமது கடைமயாகக் கவனமாகத் ேத7ந்ெதடுத்தன7.

குைறந்தது

ேதசிய

முதலாளித்துவப்

முதலாளித்துவ

நாட்ைடயும்

காலனித்துவத்தின்

ெபாம்ைம

காலனித்துவம் சமரசத்ைத

ேதசிய

உருவாக்குவதற்குப் அரசாக

நOடித்தன7.

நிலப்பிரபுத்துவத்துடன்

இவ7களும்

புரட்சிையயும்,

ெசய்து

ெசய்து

ெகாண்ட

பதில்

ஏகாதிபத்தியக்

ெகாண்ட

ேபாது

அேத

ெபண்ணின்

உrைமகள் மறுக்கப்பட்டன.

காலனித்துவத்

ேதைவையப்

பூ7த்தி ெசய்ய

தரகு

முதலாளித்துவ

வ7க்கம் ஒன்ைற ஏகாதிபத்தியம் தனது காலனித்துவத்தின் ேபாேத உருவாக்கி வ7க்கம்

அதனிடம்

ஆட்சிையக்

நிலப்பிரபுத்துவத்துடன்

பண்பாட்டு

ஆணாதிக்க

ஏகாதிபத்தியத்

தரகு

ஆதிக்கத்துக்கு

எதிரான

ஜனநாயகத்ைதயும் இதனால்

ெபண்

ஏகாதிபத்தியப்

ைகமாற்றியது ெசய்த

வழிகளில்

கூட்டின் தமது

ஒடுக்குவது

ெபாருளாதார அதன்

நிபந்தைனயானது.

நிலப்பிரபுத்துவப்

பண்பாட்ைடயும்

இரு

அணுகியது.

முதலாளித்துவத்ைதயும்

மறுப்பது, மீ தான

மூலம்

ெபண்ைண

முதலாளித்துவம் ேதசிய

என்பதும், அந்த

பண்பாட்ைடயும்,

ெபாருளாதாரப்

பண்பாட்டுடன்

மாற்றியைமத்தது. இந்த மாறுதல் என்பது நிலப்பிரபுத்துவ ஆதிக்கம் கிராமத்ைதயும், ெபண்ணின்

இரு

ஊடுருவியபடி ஆணாதிக்கக் தரகு

ஏகாதிபத்திய பண்பாட்டுத்

ஒன்ைற

நகரத்தில்

சமுதாயத்தின்

ஒன்று

சா7ந்து

ஒன்றுடன்

கிராமத்தில்

காட்டுமிராண்டித்தனமும், என

நகரத்ைதயும்

தளத்ைத

உருவாக்கியது.

ஆணாதிக்கச் சீ ரழிவும்

வடிவங்கைள

ஆதிக்கம்

சா7ந்தும்

ஒன்று

நிலப்பிரபுத்துவ ஏகாதிபத்தியத் இரு

பண்பாட்டு

விலகியபடியும்

உருவாக்கியது.

ஏகாதிபத்திய

(பின்நவனத்துவ) O

உலகமயமாதல்

என்பது

தரகு


முதலாளித்துவத்ைத தைலயீட்ைடத்

ஒதுக்கிய

படி

ெதாடங்கி,

ேநரடியான

ேதசம்

மறுகாலனியாதிக்கத்ைத

கடந்த நிதி

மூலதனத்ைத ஆதாரமாகக் ெகாண்டு நிறுவி வரும் நிைலயில், இந்த இரு

ஆணாதிக்கப்

ஐக்கியத்ைதயும், தரகு

பண்பாட்டு முரண்பாட்ைடயும்

மற்றும்

நிலப்பிரபுத்துவ

ஆணாதிக்கப்

பண்பாடுகைள

முதலாளித்துவப்

பாராளுமன்ற

வழிகளிலும்,

நிைலகளும்

புரட்சி

ஏகாதிபத்திய

தOவிரமான

உருவாக்கியுள்ளது.

ஆதிக்கச்

சக்திகள்

பாசிசமாக

முன்ைவத்து,

ஆட்சிகைள

ஜனநாயக வழிகளிலும், இராணுவ

வழிகளிலும்

ஆணாதிக்கப்

ைகப்பற்றுவதும், பண்பாட்ைட

அேத

ேநரம்

மைறமுகமாகப்

புகுத்துவதும் என்ற இரட்ைடத் தன்ைம எல்லா நாடுகளின் ெபாது விதியாகியுள்ளது.

இன்று

நகரங்களின்

நுக7வுப்

பண்பாட்டுக்குள்

நடுத்தரவ7க்கமும், அதற்கு ேமற்பட்ட அந்த

மக்களின்

பின்னால்

ெசல்லும்

பிrவின் மக்கள்

நOடிக்கும்

கூட்டமும்,

நிலப்பிரபுத்துவ ஆணாதிக்க

ஒழுக்கமும், முரண்பாட்டுடன் சிலேவைளகளில் ஐக்கியத்துடன் புதிய குடும்ப

வடிவங்கள்

விபச்சார

கட்டைமக்கப்படுகின்றன.

வடிவிலும்,

விலகுகின்றன.

இந்த

வடிவங்கள்

இயந்திரத்தனத்திலும்

பின்னால்;

இைணந்து

சிலவற்ைற

ஆதாரத்துடன்

விவாதித்துள்ேளன் பா7க்கவும்.

நுக7வுப்

பண்பாட்டில்

சிக்கும் இம்மக்களின்

அதOதமான

நுக7வுக்குள்

இதனால்

நிலப்பிரபுத்துவப்

ெதாடங்கியது. பாலியல்

ெசல்வது

வாழ்க்ைக,

முன்

மறுமணம்,

பாலியலில்

தவி7க்கமுடியாதது

பாலியல்

திருமணத்துக்கு

ெபண்கள்

ஆகியது.

ஒழுக்கத்ைத

உறவு,

விவாகரத்து,

திருமணம்

மீ றத் அற்ற

பகிரங்கமாகவும்,

களவாகவும் ேவறு ஆண்கள் உடன் ெதாட7பு, டிஸ்ேகா பாலியல்.... என ஏகாதிபத்திய எல்ைல வைரக்கும் இது வள7ச்சி ெபற்றுவிட்டது. ஏகாதிபத்திய rதியில்;,

நாட்டில்

இது

ஆணாதிக்கத்திடம்

ஏற்படும் இருந்து

ேபாது ெபண் ெபற்ற

ெபாருளாதார

முதலாளித்துவச்

சீ 7திருத்தச் சுதந்திரம், அப்ெபண்ணின் ஒரு பகுதிையச் சுயநி7ணயக் குடும்ப அைமப்புக்குள் இட்டுச் ெசன்றது.


ஆனால்

முதலாளித்துவச்

சுதந்திரம்

அற்ற,

சமுதாய

rதியில்

ெபாருளாதார rதியில் ஆதிக்கம் அற்ற, அன்னியனின் ஆதிக்கத்துக்கு எதி7ப்பு

இன்றி

விபச்சாரம்

ெபண்ைணயும்,

ெசய்யும்

ெபண்ணியத்ைதயும்,

எல்ைலக்குள்

வாழ

பயன்படுத்துவதும்,

சமுதாய

பாலியைலயும்

வழிகாட்டியுள்ளது.

அதில்

ெபண்,

நைடமுைறகள், விபச்சார

ெபண்ைண

தானும்

நுக7வதாகப்

ஆண் பாசாங்கு

ெசய்வதும் ெபாதுப் பண்பாகியுள்ளது.

சமுதாயம் வழியில்

தனது

முதலாளித்துவ

பண்பாட்ைடப்

ேபாது

அது

ெவம்பி

இந்த

ெவம்பைலக்

ஆணாதிக்கம் இந்த

ெபறுவதற்குத்

பழுத்துவிடுவது கைடவிrத்து

பற்றிய

ெவம்பலில்

வழிகளில் முற்றி

ஏகாதிபத்திய

தவறி, அைதப் ெபறுகின்ற என்பது உள்ள

ெவள்ளிைடமைல. சமூக

நிைலயில்

ெபண்ணியக் ேகாட்பாடுகள், இலக்கியங்கள்

இருந்தும்,

ஏகாதிபத்திய

அழுகலில்;

இருந்தும்

கூட்டுப் பழரசமாக ெவளிவருகின்றது.

இது

ஒருபுறம்

இருக்க,

நிலப்பிரபுத்துவ

ஆணாதிக்கமும்

அதில்

வாழும் ெபண்களும், இந்த ஆதிக்கம் ெபற்ற ெவம்பல் ஏகாதிபத்தியச் சீ ரழிவின்

பண்பாட்டுக்

பாதிக்கப்படுகின்றன7. கூட்டுக்

கலாச்சாரத்தின் பிடிகளில் திைரப்படத்ைத

கலைவ

ெவளிப்படுவதும்,

கைல

அைத

எடுத்தால்

விபச்சாரக்

இரசிக்கும்

ஏகாதிபத்தியத்தால்

ஒருைமயாக்கி

ெகாடுக்கப்படுகின்றது.

நடனங்கள்,

ஆதிக்கத்துக்குள் இந்த

இரண்டு

குணாம்சத்துடன்

நிலப்பிரபுத்துவப்

பண்பாடும்

ஜனநாயக

பாடல்கள்,

காட்சிகள்,

வடிவம் கருவின்

உள்ளடக்கம், அழகியல் என எல்லாம் இந்தக் கைல விபச்சாரத்தில் உருவாக்குவதன் ஊடாக ஏகாதிபத்திய ெவம்பல் சீரழிவுப் பண்பாடு உலகமயமாக்கப்படுகின்றது.

ெபண்ணின் ஒருதைலப்பட்சமான காதல், அன்பு, ஒருதாரத் திருமணம் என்பன இதனால் பந்தாடப்பட்டுச் சமுதாயத்ைத, விபச்சாரம் மட்டும் ெகாண்ட

சமுதாயமாக

பாய்கின்றன7. பறிேபாகின்றது.

இதனால்

மாற்ற

நாலுகால்

ெபண்ணின்

வாழுகின்ற

பாய்ச்சலில்

எஞ்சிய

சமுதாயத்தில்

உrைமகள்

ெசாத்துrைம

எம்பிப் கூடப் எப்படி


தனிமனிதனிடம்

இருந்து

ேபாகின்றேதா, அதுேவ இயற்ைகயின் ெசாத்தாக

அவைன

பாலியலிலும்

ெசாந்தக்காரனாக

இருந்தது. பின்னால்

ெசாத்துைடய

சுரண்டும்

ஜடமாகிவிட்டது. உைழக்கும்

அறியாமேலேய நிகழ்கின்றது.

இருந்தான். இன்று

ஆதி

ெசாத்து

எல்ைலக்குள்

உrைம,

தான்.

இது

மனிதன்

இதுேவ

அவனின்

அற்ற

வ7க்கத்துக்கு உைழக்க

அவனின்

இழந்து

வ7க்கம்,

மட்டும்

ெசாத்ெதன்பது ேபால்

பிறந்த

பிறருக்கு

பாலியலில்

இருந்த

வைரமுைறயற்ற புண7ச்சி என்பது பின்னால் நிபந்தைனயாகி இன்று நுக7வதுக்கு மட்டும் புண7ச்சிைய சூைறயாடி

பயன்படும்

உருவாக்கிய அழிவுக்கு

புண7ச்சிைய

முன்பு

சீரழிவாகியுள்ளது.

அேத

ேநரம்,

உள்ளாக்குகின்றது. ஆண்

மட்டும்

மனிதப் இந்த

இயந்திரமான பண்புகைளச் இயந்திரமான

ெகாண்டிருந்தைத

இன்று

ெபண்ணுக்கும் ேச7த்து உலகமயமாக்கியுள்ளது. இந்தப் புண7ச்சியில் வக்கிரத்ைத விகாரப்படுத்துவது பாலியலின் ஆதாரமாகியுள்ளது.

இது

ேமற்கு

அல்லாத

சமுதாயத்தில் ெவம்புகின்றேபாது

ஆணும்

ெபண்ணும் ேமற்ைகவிட ேமலும் ேமாசமான குடும்பச் சீரழிைவயும், பாலியல்

சிைதைவயும்

ஏற்படுத்தி

தளத்தில் உருவாக்குகின்றது.

ேமற்கு

மனேநாயாளிகைள அல்லாத

இதன்

ெபண்களின்

இந்த

அவலம் என்பது ேமற்குச் சூைறயாடலின் ெவட்டுமுகம் தான்.

இந்த இடத்தில் ேமற்கு அல்லாத ஆணாதிக்க எதி7ப்பு ெபண்ணியக் ேகாட்பாடுகள்

இந்த

எல்ைலக்குள்

ெவம்பக்

ேகாருவது

அதிகrத்துள்ளது. ஏகாதிபத்திய ெவம்பல் சீ ரழிவுகைளப் ெபண்ணின் விடுதைலயாகவும், நிலப்பிரபுத்துவத்தின் ஆணாதிக்கமாகவும்

காட்டுவது

காட்டுமிராண்டித்தனத்ைத

இலகுவானதாகி

விடுகின்றது.

அதாவது உற்பத்தியில் ஏகாதிபத்தியத்தின் மிைகயான உற்பத்திைய நிலப்பிரபுத்துவத்தின் ெவற்றி

சிறு

ெபறுகின்றனேரா,

உற்பத்திக்கு அைதேய

எதிராக

நிறுத்தி

ஆணாதிக்கத்துக்கு

எப்படி எதிராகப்

ெபண்ணியத்தால் முன்நிறுத்தப்படுகின்றது.

இயற்ைகயின் ேத7ைவ மறுத்த ஆணாதிக்க விைளவுகைள எல்லாம் ெபண்ணுக்கும்

அங்கீ கrக்கக்

ேகாரும்

ெபண்ணியக் ேகாட்பாடுகள்,


இைதேய ஜனநாயகமாக முன்நிறுத்துவது ெபாதுவான ெவம்பலுக்குச் சாதகமானதாக

உள்ளது.

ெபண்ணின்

வைரமுைறயற்ற

புண7ச்சிக்குள்

இக்ேகாrக்ைகைய

நிறுத்துவதும்,

சுயநி7ணயத்ைத

மறுப்பதும் சாத்தியமாகின்றது. இைதத் ேதசியத்தில் இன்று ேதசிய முதலாளித்துவத்துக்குப்

பதில்,

ேபாராடுவது

ெபண்ணின்

ேபால்

வைரமுைறயற்ற

விபச்சாரத்ைத

ஏகாதிபத்தியத்

ேதசியத்

தரகாகப்

சுயநி7ணயத்துக்குப்

ெவம்பலின்

பதில்

ேபாக்கில், இன்ைறய

ஏகாதிபத்தியப் ெபண்ணியம் முன் நிறுத்துகின்றது. இைத அதற்குள் ஆராய்ேவாம்.

இயற்ைகயும் ஆணாதிக்கமும் இயற்ைகைய மறுப்பதிேலேய ஆணாதிக்கம் கருக்ெகாள்கின்றது. இன்று உலக மயமாதல் தனது சந்ைதப்படுத்தைலத் தOவிரமாக்க இயற்ைக அழிப்ைபப் பிரதானப்படுத்துகின்றது. ெபண்கைள இயற்ைகக்கு மாறாக அடிைமப்படுத்திய நிைலயில், ஆண்கள் இயற்ைகயில் இருந்;து அன்னியமயமாதல் அதிகrத்தது. ெபண் இயற்ைகையச் சா7ந்திருத்தல் ெநருக்கமானது. மனிதத் ேதைவைய மீ றி இயற்ைகைய ஆண், அடிைமப்படுத்தியும், கட்டுப்படுத்தியும், அழித்தும், சூைறயாடியும், ெசாத்துrைமைய, அதிக உபrைய இயற்ைகக்கு விேராதமாகச் ெசயற்ைகயாகக் கட்டுப்படுத்தினான்.

இந்த

நிைலயில்

இயல்பானதாக மறுக்கப்பட்டு,

ெபண்

இயற்ைக

இருந்தது.

மீ து

ெபண்ணின்

வட்டுேவைலகளுடன் O

சா7ந்து

தனிச்

கட்டுப்படுத்தி

வாழ்தல்

ெசாத்துrைம இயற்ைகயின்

மறு உற்பத்தியுடன் அடிைமயாக்கிய நிைலயில் ெபண் இயற்ைக மீ து வாழ்தல்,

சா7ந்திருத்தல்தான்

அவளின்

ஒேர

ஆதாரமான

வாழ்வாகியது.

ஆண் ேவட்ைடக்குச் ெசன்று இயற்ைகைய மிதமிஞ்சி அழித்த ேபாது, ெபண்

வட்டில் O

ஆணின்

இயற்ைகையச்

அறிவியல்

ஆக்கியது.

கண்டு

சா7ந்து

பிடிப்புகள்

உற்பத்தியில் ஈடுபட்டாள். ெபண்ைணப்

பிச்ைசக்காr


ேமற்கத்தியக் காலனி ஆதிக்கம் ெபண்ணின் இயற்ைகையச் சா7ந்த உணவு,

நO7

ேபான்றவற்ைறக்

கிைடத்தற்கrய

ெபாருளாக்கியது.

நவனக் O கண்டுபிடிப்புகள் உலகமயமாதலாகப் ெபண்ணிடம் ேமலும் கடின உைழப்ைபக் ேகாருகின்றது.

பைழய

தந்ைத

வழிச்

சமூகத்தில்

ஆணின் உைழப்பில்

வாழ்ந்த

ெபண் இன்று கூலியாகவும், வட்டு O ேவைலக்காrயாகவும் இரட்ைடச் சுைமக்குள் நாடுகளில்

தள்ளியுள்ளது ெபண்

இயற்ைகயான

இன்ைறய

இயற்;ைகயான

நO7த்

ஆணாதிக்கத்தின்

ேதக்கத்தில்

இயற்ைக

சமூகம்.

மூன்றாம்

காடுகளில் நO7

விறகு

ேசகrப்பு

அழிப்பால்

ேசகrப்பு,

எல்லாம்

ெபண்ணின்

உலக நவன O

இயற்ைக

உைழப்ைபக் கடுைமயாக்கியுள்ளது.

பணம்

தான்

எல்லாம்

ெபண்ணின்

என்ற

வாழ்க்ைக

நிைலயில் இயற்ைகையச் ெபறுமதியற்றதாகக்

சா7ந்த

ேகவலமாக

ஆக்கிவிட்டது. இயற்ைகயில் வாழ்ந்து ெகாண்டிருக்கும் மக்கள் உபr ெபறுமதிைய உற்பத்தி

ெசய்வதில்ைல

என்ற

வைகயில்

சமூகக்

கருத்தும், விளக்கமும் ெகாடுக்கப்படுகின்றது. இயற்ைகையச் சா7ந்த ஆயு7ேவத

மருத்துவம்

இயற்ைகையப் இயற்ைகைய

எதுவுமற்ற ஒன்றாகக்

ெபண்ணுக்கு

ஒப்பிடக்

மறுக்கும்

அேத

காட்டப்படுகின்றது.

கூடிய

தாய்

என்பதால்,

காரணத்தால்

ெபண்

மறுக்கப்படுகின்றாள்.

நவனத்துவம் O

(முதலாளித்துவம்);,

பின்நவனத்துவம் O

(ஏகாதிபத்திய

உலக மயமாதல்) வள7ச்சியின் ெவற்றி என்பது இயற்ைகையயும், ெபண்ைணயும் சூைறயாடிய ஆணாதிக்கச் சுரண்டல் சமூகமாகும்.

நவன O அறிவியலின் தந்ைதயான ேபக்கனின் (கி.பி. 1561-1626) திட்டம் இயற்ைகைய அழித்து, ெபண்ைணச் சூைறயாடி உருவானேத, இந்த ஏகாதிபத்திய

ஆணாதிக்கச்

என்பவரால்

ெமாழி

''காலத்தின்

ஆண்ைம

சமூகம்.

ெபய7க்கப்பட்ட உதயம்"5

கி.பி.1951-இல்,

ேபக்கன் ஆகும்.

பாrங்டன்

புத்தகத்தின் நவனத்துவம் O

ெபய7 வைர


தத்துவத்ேதாடுத்

''ெபண்ைமத் ெகாண்டிருந்த அறிவியல்

பைழய

அறிவியலில்

ெவகுவாக

எதா7த்தமாகும்.

தன்ைன இருந்து

ேவறுபட்டிருந்தது"5

நனவாகியுள்ளது.

இந்த

ஆணாதிக்க

என்பது

ெதளிவான

ைகக்ெகாள்ளுவதற்காக

''உற்பத்திையக்

இனப்ெபருக்கத்ைதக்

ஐக்கியப்படுத்;திக்

கட்டுப்படுத்த, ேபக்கன் ெகாண்டிருந்த

ேமலும்

அவrன்

ெகாள்ைக

கனவு"5

''இயற்ைக இனியும்

அன்ைன இயற்ைகயல்ல" என்பதாகும்.

இயற்ைக உலகில்

சா7ந்து 40 ேகாடி

வாழ்ந்த

மக்களின் வாழ்ைவச்

ெபண்கள்

சிறிய

மூடிய

சிைதத்ததால்,

குடிைசக்குள் விறகு

அடுப்புகைள பயன்படுத்துவதால், அவ7கள் சுவாசிக்கும் புைக மூலம், ஆபத்தான

நிைலயில்

ஆயுைளயும் கடைம

வாழ்வதுடன்,

குைறத்துக்

ெகாள்கின்றன7.

ஆணாதிக்கத்தால்

அவ7களின்

இதற்குட்பட்டுத் ெபண்களின்

வட்டுக் O

புறக்கணிக்கப்பட்டதன்

வாழ்க்ைகைய

தமது

ேநாய்க்குள்ளும்,

விைளவு,

மரணத்தினுள்ளும்

தள்ளிச் ெசல்லுகின்றது. வறுைமயும் இதனுடன் இைணகின்ற ேபாது, மூடிய குடும்ப அைமப்பு ேபால், சுற்றுச் சூழல் ெபண்ைண ேமலும் இறுக்குகின்றது. ெபற,

இயற்ைகைய

ெபண்

ேமலும்

நிைலைமயால், அவளின்

அழித்து

உலகமயமாதல்

ஒடுங்கி

சிறுத்து

வாழ

இயற்ைக

சா7ந்த சுகாதாரம்

ேவகம்

ேவண்டிய சிைதந்து

ேபாகின்றது.

இயற்ைகையச் அதன்

மீ து

சா7ந்து

மனிதன்

சா7ந்திருந்த

ெபாருளாதாரமும்,

நOடித்த காலத்திலும், பின்

எல்லா

கலாச்சாரப்

நிைலயிலும்,

பண்பாடுகளும்

அது

ெபண் சா7ந்த

இயற்ைக

மீ து

மனிதனின் பிடிப்ைபப் பாதுகாத்தது. இந்தப் பண்பாடு, கலாச்சாரங்கள் சுரண்டலுக்குத் தைடயாக இருந்த நிைலயில் நவனத்துவம் O இதற்கு எதிராகப் இருந்த

பாய்ந்தது. சில

இது

இயற்ைக

நOடித்த

ஆணாதிக்கத்தில்

ஆதாரங்கைளயும் பறித்து

ெபண்ணுக்கு கூலியாகவும்,

எதுவுமற்ற பிச்ைசக்காrயாகவும் ஆக்கியது.

இந்த

இடத்தில்

இயற்ைகையயும்,

ெசவ்விந்தியத் ெபண்ைணயும்

தைலவ7

சுேமாகலாவின்

ஒப்பிட்டுப்

ேபசியது


முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. ''நிலத்ைத உழுமாறு என்ைனக் கூறின O7: ஒரு கத்திைய எடுத்து எப்படி என்னால் என் தாயின் மா7பகத்ைத அறுக்க

முடியும்? புல்ைல

விற்று

காசாக்கி, ெவள்ைள

ெவட்டிக் காயைவத்து, ைவக்ேகாைல மனிதைனப்

ேபால

பணக்காரனாகச்

ெசான்ன O7கள்: என் தாயின் தைலமுடிைய நான் எங்ஙனம் ெவட்டிச் சாய்ப்ேபன்"5 என்று ேகட்டான் சுேமாகலா.

மற்ெறாரு ெசவ்விந்தியத் தைலவனின் கடித வrகைளப் பா7ப்ேபாம்;. ''எங்களுக்கு மனிதன்

இதுவைர

தான்

ெதrயும்:

பூமிக்குச்

பூமி

மனிதனுக்குச் ெசாந்தமல்ல.

ெசாந்தமானவன்.

ஒரு

குடும்பத்தின்

இரத்தத்ைதப் ேபால அைனத்துப் ெபாருட்களும் ஒன்ேறாடு ஒன்று ெதாட7புைடயைவ. மனிதன்

பூமியிலுள்ள

ெநய்யவில்ைல.

உயிrனச்

அவன்

அதில்

சங்கிலி

ஒரு நூல்

வைலைய

அவ்வளேவ"5

என்பதன் பின் இந்த ஆணாதிக்க உலகம் இயற்ைகைய மறுத்துச் சூைறயாடிய

ேபாது

ஆக்கப்பட்டது.

இந்த

கருத்துகைள

எந்த

இயக்கம்

வrகளின்

பின்னால்

நவன, O

உள்வாங்கியதில்ைல. மா7க்சியத்தின்

ெபண்ணின்

ெபறுமதியற்றதாக உள்ள

பின்நவனத்துவக் O

இைத

மறுத்து

அடிப்பைடையேய

ஆழ்ந்த

ேகாட்பாடும்

அழித்தன.

மா7க்ஸ்

இதில்

ஆனால்

இருந்துதான்

ஆரம்பிக்கின்றா7 என்பேத இதன் ஆழமான சிறப்பாகும்.

இந்தியா

சட்டக்

நூற்றாண்டின் காலங்களிலும்

கழகத்தின்

இறுதி

வைரயிலும்

இந்தியாவின்

ெபாதுச் ெசாத்தாகவும் இயற்ைகையத்

சிங்

அதற்கு

இயற்ைக

மட்டுேம

கருத்துக்கள்

வளங்கள்

தனிச்ெசாத்தா���வும்

ஆணாதிக்கச்

தற்பாதுகாப்பாகக்

(19-ஆம்)

'கடந்த

முந்ைதய வரலாற்றுக்

சதவதம் O

80

20 சதவதம் O

பயன்படுத்தப்பட்டது"5 என்ற ெபண்

சத்ரபதி

சமூகத்தில்

ெகாண்டு

வாழ்ந்த

வாழ்ைவக் காட்டுகின்றது. இன்று இயற்ைகைய, தனியா7மயமாகிய இயற்ைகைய

நலம்

அடித்த

ஆணாதிக்கத்தின்

அழிப்பால்

ெபண்

(டீ.து.P.)

உலக

ேமலும் ஒடுக்கப்படுகின்றாள்.

இந்தியாவின்

இந்து

மதெவறி

ஆட்சியாள7கள்

வ7த்தகக் கழகத்துடன் இரகசியமாகச் ெசய்து ெகாண்ட ஒப்பந்தத்தில்


அண்ைமயில் அதாவது 31.3.2001-இல் 1,429 ெபாருட்களுக்கு இறக்குமதி கட்டுப்பாட்ைட

நOக்கியுள்ளது.

பத்திrக்ைகயில் ஜனநாயகப்

இது

ெவளியானைதத்

பாராளுமன்றம்

விவாதிக்காத

இந்த

என்று

அண்ைமயில் ெதாட7ந்து கூறிக்

அெமrக்கப்

அம்பலமானது.

ெகாள்வதில்

ஒப்பந்தம், மக்களின் அடிப்பைட

கூட

ெபாருட்கள்

மீ தான உrைமைய, உற்பத்திையப் பறித்துள்ளது. இதில் ஒன்று, பால் இறக்குமதி

ெசய்ய

ெபாருட்கள்

மீ தான

ஒத்துக்

ெகாண்டதன்

அைனத்து

சுய

மூலம்

அைதெயாட்டிய

உற்பத்திையயும்

முடிவுக்கு

வரவுள்ளது. இது இந்திய ஏைழப் ெபண்களின் ஆதார வறுைமையத் தOவிரமாக்க உள்ளது.

இந்தியாவில் உள்ள ''8 ேகாடி ெபண்கள் ஓrரு மாடுகைள ைவத்து 7,500

ேகாடி

டன்

பாைல

உற்பத்தி

ெசய்து"(16.3.2000)6,

தமது

ஏழ்ைமையப் ேபாக்க முயலும் ெபண்கைள ேமலும் வறுைமக்குள் இந்த ஏகாதிபத்திய சுயராஜ்ஜியம்

நலன்கள்

மூலம்

ெபண்ணுக்கு

ஏகாதிபத்தியத்தின்

தரகுகள்

தள்ளிவிட்டுள்ளன7.

எதிரானது

என்பைதயும்,

தான் என்பைதயும்;மீ ள

இந்து அது

நிறுவியுள்ள

அேதேநரம், இயற்ைகயாகப் ெபண் கண்டுபிடித்த மிருக

வள7ப்பின்

ஊடாக, ஆணாதிக்கத்துக்கு ெவளியில் ெபாருளாதார rதியாக இருந்த ெகாஞ்ச

நஞ்ச

சுதந்திரமான

வாழ்க்ைகையயும்

ேகவலமாக்கி,

ஏகாதிபத்தியப் பிச்ைசையச் சா7ந்து வாழ ெமாத்தக் குடும்பத்ைதேய அடிைமப்படுத்தியுள்ளன7.

ெபண்

இயற்ைகையச்

முதல், அைதெயாட்டி

சா7ந்து குழந்ைதையப் இயற்ைகயில்

ெபற்று

வள7த்தது

சா7ந்து உணைவத்

ேதடிய

ேபாதும், பாரம்பrயமாக விைதகைளச் ேசகrத்த ேபாதும், அவளின் உைழப்பு

தனியுைடைமச்

நிைலயில், அவ்வுைழப்பு ெபண்ணின்

சந்ைதயில் சமூக

உைழப்ைபப்

தனியுைடைமயின்

ெபறுமதியற்றதாக

மதிப்பற்றதாகியது.

தனியுைடைம

ெபறுமதியற்றதாக்கிய

உற்பத்தியில்

நிைலயில்,

சுரண்டும் வ7க்கத்தால்

உைழப்பு

ெபறுமதியாக்கப்பட்டதால், ஆண்

ஆணின்

உைழப்பு

தனியுைடைமயின்

இருந்த

ஆணின்

ெபண்ணுக்கு இைடயில்

ஆதிக்கத்தால்

ெபண்ணின்

முன் மதிப்புக்குள்ளாகியது. இந்த நிைலயில் ெபண்ணின் இயற்ைக சா7ந்த

உைழப்பு தனியுடைம

சமுதாயத்தில்

ெபறுமதியற்றதாகக்


காணப்பட்ட

சமுதாயப்

ேபாக்கில்,

அதன்

சமூகப்

பிரதிநிதியாக

மாறிய ஆண் முன் ெபண்ணின் உைழப்பு மதிப்பற்றதாகியது.

ஆண்கள்

ேவட்ைடயில்

கழிக்க,

ெபண்கள்

நிைலத்த

இடத்தில்

தங்கியிருந்த ேபாது சுற்றுப்புறத்ைத முற்றாகத் தமக்கு இைசவாக மாற்றியைமக்க

ெதாடங்கின7.

ெமருகுவூட்டுவதில்

பல

நிகழ்த்தின7.

வைகயில்

இந்த

சமுதாயத்துக்கு

ெசாந்த

வாழ்விடத்ைத

கண்டுபிடிப்புகைளத்

வழங்கியது

கட்டிடக்

ெதாட7ச்சியாக

கைலைய

ெபண்கேளயாவ7.

மனிதச்

மைனவி

என்ற

ெபயrல் உள்ள மைன என்ற வட்ைடக் O குறிக்கும் ெசால், ெபண்ணின் குடியிருப்புக்குrய

கட்டிடக்

கைலயின்

கண்டுபிடிப்ைபப்

பைறசாற்றுகின்றது. ஆணாதிக்கம் ெபண்ைண வட்டில் O பூட்டிய ேபாது மைனவி

என்ற

கருத்துைறயூடாகப்

ெபண் இழிவுபடுத்தப்பட்டாள்.

இேத அடிப்பைடயில் தான் பல்ேவறு ெபண்ணிைலவாதிகளும் கருதி எதி7க்கின்றன7.

ஆனால்

உrைம, கண்டுபிடிப்ைப வரலாற்ைற

எதி7க்காத

வடு O

என்பதன்

ஆணாதிக்கம்

பின்னுள்ள

ெபண்ணின்

ெகாச்ைசப்படுத்தி

ெபண்ணியம்,

சிைதத்த

ஆணாதிக்கத்ைதத்

தனது

அrயைணயாகேவ ெகாள்கின்றது.

சிவப்பு இந்திய7களிைடேய ஆதிக்க மதமான கிறித்துவ ஆக்கிரமிப்பு மதவாதி ஒருவ7, ஐேராப்பிய நண்பருக்கு எழுதிய கடிதம் ஒன்றில் தமது ேகாயில்கைளக் கட்டியது ெபண்கேள எனக் குறிப்பிட்டுள்ளா7. அதில்

கட்டடிங்கெளல்லாம்

''இங்கு

கட்டப்படுகின்றது. சுவrைனக்

...நாங்கள்

கட்டுவதற்ெகன

ஒருமுைற கற்கைள

ெபண்களாேலேய

எமது

அடு;க்க

வட்டு O ஓ7

ெவளிச்

ஆணிைன

ேவைலக்கு அம7த்திய ேபாது பாவம், அவைனச் சுற்றிப் ெபண்களும், சிறுவ7களுமாய் ஒேர ேகலியும், கலாட்டாவுமாகப் ேபாய்விட்டது. ஓ7 ஆண்

கட்டிடேவைல

ஏதாவெதான்றில்

ஈடுபடுவது

அவ்வளவு

அபத்தமாகத் ேதான்றியதால் அவைனப் பrகாசம் பண்ணிச் சிrத்துக் ெகாண்டிருந்தா7கள்"83 இது

ேபான்ற

ேவறு

பல

உதாரணங்கைள

இந்நூல் ெகாண்டுள்ளது.

ஆண் கட்டிடக் கைலயின் தந்ைத அல்ல. ெபண் கட்டிடக் கைலயின்


தாய்

என்பது

முடியாத

நவன O

அறிவுலகுக்கு

அபத்தங்கள்தான்.

ஈடுபட்டது

மட்டுமின்றி,

ேமம்பட்டும்

ஈடுபட்ட

உைழத்தன7.

கடினமான ெபண்

ேபாது

ெவளிேவைல

ஏற்றுக் ெகாள்ள

உைழப்புகளில்

ஆண்கைளவிட

இருந்தன7.

அதிகமாக

முன்னால்

உடல்

வட்ைடச் O

ெபண்கள்

வலிைமயில்

சுற்றிய

பணிகளில்

ஆண்கள்

ெவளியில்

அதிகமாக

இலகுவான

வழியில்

இருக்கின்ற

நிைலகளில் ஆணின் வலிைம குைறவானதாக இருக்கின்றது. இது மிகவும்

ெசழிப்புள்ள

இலகுவாகின்றது.

நிலங்களில்

அந்த

நிைலயில்

ெபண்ணின் அவ7கள்

உைழப்பு

அடுத்த

கட்டச்

சமுதாய வள7ச்சிக்கான புற நிைலைய அைடகின்றன7. ெபண்கள் கட்டிட

ேவைலகளில்

பிடிப்புகள்

ஈடுபட்டதுடன்

ெபண்ணின்

கடின

அதில்

உைழப்ைபக்

நிகழ்த்திய

கண்டு

ேகாருகின்ற

ேபாது,

ஆைண விட உடல் வலிைமையப் ெபறுவது இயல்பாகின்றது. அங்கு வாழும் ஆண், இப்படி ஈடுபடாத நிைலயில் ெபண்ைண விட உடல் வலிைமயற்றவனாக மாறுகின்றான்.

ெபண் வட்ைடயும், O சுற்றுப்புறத்ைதயும் அறிவியலால் கண்டுபிடித்த கண்டுபிடிப்புகைளயும், திrந்த

அறிவியைலயும்

நைடமுைறயால்

ஆணினால்

அைலந்து

பயன்படுத்தேவா, ெதrந்து ெகாள்ளேவா

முடியாததாக இருந்தது. ஆனால் ஆண் இயற்ைகயாக நOண்ட தூரம் ெசன்றதால்

புதிய

உயிrனங்கைள

அறிய

அறிவின்ைமயால் தூரம்

ெபாருட்கைளப் முடிந்தது.

அைத

விருத்தி

ெசல்லாததால்

ெபற ஆனால்

ெசய்ய

ெபண்ணின்

முடிந்தது.

புதிய

தாவரங்கள்

பற்றி

முடியவில்ைல. நOண்ட

தாவரக்

கண்டுபிடிப்புகள்

எப்ேபாதும், ஓrரு தாவர வைகயாக மட்டுேம இருந்தது. இதனால் ெதாட7ந்து

தாவரவியல்

தாவரத்துக்குள் குறித்த

மட்டும்

வள7ச்சி ெபறவில்ைல.

ஆனால்

வள7ச்சிையயும், அேத ேநரம்

உணவு

மட்டும்

மந்தப்படுத்தியது.

ஆனால்

கிைடத்ததாலும் ஆண்

ேபாகுமிடம்

உடல்

குறித்த

உணவில்

வலிைமைய

எல்லாம்

இைறச்சி

முதல் கிைடக்கும் உணவுகைள உண்டதால் வலிைமயானவனாகப் பலம் ெபற்றான்.

தனிச்

ெசாத்துrைமயிலான

சமுதாயமும்

அதற்கு

முந்திய

வள7ச்சியில் ெபண்ணின் கண்டுபிடிப்புகைள ஆண் ெதrந்து ெகாள்ள


ெதாடங்கியது முதல், அைத ஆண் விrந்த பரப்பில் பயன்படுத்தக் கூடிய

ஆணின்

இயக்கம்,

ெபண்ணுக்கு

இயற்ைகயாகேவ

தைடயாகியது. ஆண் இைவகைள விrந்த தளத்தில் பயன்படுத்திய ேபாது, அவனால் புதிய கண்டுபிடிப்புகைள நடத்த முடிந்தது. தனிச் ெசாத்துrைம

மற்றும்

உபr

பலத்ைதப்

ெபாருளாதாரத்

இதன்

வாயிலாக

துைறயில்

ஆணுக்கு

முதன்

அதிக

முதலாக

வழங்குகின்றது. ெபண்ணின் நOடித்த இயற்ைகயான தrத்த வாழ்வும் சுற்றுப்புறமும் இதற்கு எதிரானதாக இருந்தது. அத்துடன் ெபண்ணின் கண்டுபிடிப்புகள்

மீ தான

அறிவியல்

காரணங்கைளப் படிப்படியாகத்

ெதrந்து ெகாள்கின்ற ேபாது, ெபண் பற்றி மதிப்பு ஏற்பட்ட காரணக் காrயத் ெதாட7புகள், புதிய அறிவியல் விளக்கத்தால் சிைதகின்றது.

உலகமயமாதல் இயற்ைகயாக ெபாருட்கைள,

நவன O

உள்ளடக்கத்ைத கண்டுபிடிப்பாக்கி

மனித7கள் பாவிக்கும் பலவிதமான

ஆய்வுக்

கூடத்தில்

விளக்���ி, மக்களிடம்

பrேசாதித்து

அைதத் இருந்து

தனது

அதன்

அறிவியல்

அன்னியப்படுத்தி,

அதற்கு

வrகட்ட நி7ப்பந்திக்கும் இன்ைறய ேபாக்கு, அன்ைறய ஆணாதிக்கம் ெபண்ணின் அறிவியைலப் பறித்ததன் ெதாட7ச்சியான வள7ச்சிதான். அன்று

விளக்கங்கள்

ஆண்களால்

ஏற்பட்ட

ேபாது

(இங்கு

ஆண்களுக்கு விrந்த வட்டத்தில் அைலந்து திrந்த இயக்கம் இைதச் சாதகமாக்குகின்றது) ெபண்ணின் அறியாைம மீ து அடிைம முத்திைர குத்தப்பட்டது. இதில் இருந்து தான் ெபண்ைணச் சமூக உைழப்பில் ஈடுபடுத்துவது,

ெபண்ணின்

நிபந்தைனயாகவும் ெசாத்துrைமயால்

விடுதைலக்கு

உள்ளது. விபச்சாரம்

சமூக

அவசியமாகவும், உைழப்பு

ெசய்யப்படும்

தனிச்

நிைலயில்

அைத

எதி7த்து ேபாராட ேவண்டிய பணி இங்கு அடிப்பைடயாகின்றது.

புதியைவகைளக்

கண்டுபிடித்ததிலும்

ெபண்களின்

பங்கு

தO7க்கமானதாக அைனத்து மனித முன்ேனற்றத்திலும் இருந்துள்ளது. நOயூகினி மூட்டும்;

மக்களின்

ெமாழியில்,

ெசயலுக்கு

''இரு

வழங்கப்படும்

குச்சியினால் ெசால்

~தாய்

ெநருப்ைப ெநருப்பு

தருகின்றாள்| எனப் ெபாருள் படவுள்ளது. கிைடக் குச்சிையத் ~தாய்| என்றும்,

ெசங்குத்துக்

குறிப்பிடுகின்றன7.

அது

குச்சிையப் ேபால்

~பிள்ைள|

என்றும்"83

''ெபண்கள் ெநருப்பிைனத்

தமது


ேதாண்டுகழியிைனக் பலவிடத்திலும்

ைக

ஒளித்து

நகங்கள்,

ைக

விரல்கள்

ைவத்திருக்கின்றன7

என்ற

ேபான்ற

பல

கட்டுக்

கைதகள் உண்டு."83 இப்படி இன்னும் பல கைதகள் உண்டு.

காட்டுமிராண்டி உண்ண

கால

இைடக்காலத்தில்

அடிப்பைடயாக

இக்கண்டுபிடிப்பு

இருந்த

நO7

வாழ்

ெநருப்பு

ெபண்ணினதாக

உணவுகைள

கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

இருக்க

விேசடமான,

தனித்துவமான காரணங்கைளக் கண்டறிய முடியவில்ைல. அப்படி எதுவும்

இருக்கவில்ைல.

ஏெனனின்

ஆண்,

ெபண்ணுக்கிைடயில்

இனவிருத்திையத் தவிர, எந்த ேவைலப் பங்கீ டும் இருக்கவில்ைல. மரங்களிலும்,

நிலத்திலுமாக

வாழ்ந்த

மனிதன்

இைறச்சிையயும்,

தாவரத்ைதயும் சா7ந்து வாழ்ந்த நிைலயில் ெநருப்பு பற்றிய அறிவு ெபண்ணின்

தனித்த

ெசாத்தாக

இருக்கும்

என்ற

வாய்ப்பும்,

விளக்கமும் கற்பைனயானது. இயற்ைகயாகக் கிைடத்த ெநருப்ைபப் பாதுகாப்பதன்

மூலமும்,

இடம்

மாற்றிக்

ெகாண்டு

ெசல்வதன்

மூலேம ெநருப்புப் பயன்பாடு இருந்திருக்கும்.

பின்னால்

நிைலத்து

சா7ந்த

வாழத்

சுற்றுப்புற

ெதாடங்கிய சமுதாயத்திேலேய

உைழப்பில்

தான்

ெபண்

வடு O

ெநருப்ைபக்

கண்டுபிடித்திருக்க முடியும். உராய்வின் மூலம் ெநருப்பு உண்டாகும் முைற தற்ெசயலான இயக்கத்தில் இருந்ேத ெபறப்பட்டது. அைரதல், உரஞ்சுதல்,

துைளயிடுதல்

விைளவுகளில்

ெநருப்பு

ேபான்ற

உைழப்பில்

உருவாகியது. இைதப்

தற்ெசயலான

ெபண்

ெதாட7ந்து

உருவாக்கக் கூடிய சக்திையப் ெபற்றாள். அைத நுட்பமாக அனுபவ வாயிலாகப் புrந்து ெகாண்டாள். ஏன்?; என்ற காரணத்ைதத் ெதrந்து ெகாள்ள முடியாத

நிைலயில்

ஆற்றல்

என்பதன்

ஊடாகப் ெபண்ணின்

காலம்

ேவட்ைடயில்

இருந்திருக்கும். ெநருப்ைப

ஆண்

உருவாக்க

இைதப்

கழித்த நிைனத்த முடியாத

ெபண்ணின் மதிப்பு

ஆணுக்கு

உய7ந்தது. இது

மாத்திரத்தில் அனுபவ

தனித்துவமான புதிராகேவ

ெபண்

இன்ைம

அதிக ேபால்

ெபண்ைண

ெநருப்பின் பிம்பமாக்குகின்றது. இதனால் ெவளி ஆதிக்கம் ெபறாத இயற்ைக

சா7ந்த

ெமாழிகளில், ெநருப்ைபப் ெபண்ணின்

ெபயrல்

அைழக்கப்படுவது இயல்பானதாக இருக்கின்றது. ஆணாதிக்கம் அற்ற இயற்ைக ெமாழிகளில் இைவகைளக் காணமுடியும்.


வட்டில் O

தங்கியிருந்த

இருப்பிடத்தில் ஊrல்

ஓ7

ெபண்

ெநருப்ைபப்

பாதுகாக்க

தனது

இடத்ைத உருவாக்கினாள். இைதத் ெதாட7ந்து

ெபாதுவான

இடத்தில்

அைதப்

பாதுகாக்க

ெதாடங்கிய

ேபாதும் ெபண்ேண அதற்குப் ெபாறுப்பாக இருந்தாள். கடந்து ெசன்ற வரலாற்றில், ெவஸ்டா

கடவுளான

''விைளச்சலின்

(இங்கு

ேராமானிய7கள்

ெவஸ்டா நம்பின7.

என்பது இவள்

சாட்ேடனின்

தOயின்

மகேள

கடவுள்)

மணமாகாதவள்

என்று என்றும்,

குடும்பங்கைளப் பாதுகாப்பவள் என்றும் அவ7கள் சங்கல்பித்தன7.

ேராமானிய

நகரங்களிலும்,

ேகாயில்களும,; குண்டங்களும்

அவற்ேறாடு இருந்தன.

நியமிக்கப்பட்டன7.

கிராமங்களிலும் இைணந்து

கன்னிப்

ெவஸ்டாவின்

ெபாது

ெபண்கேள

தOையப்

ேராமானிய7களுைடய

ெநருப்புக் பாதுகாக்க

ெவஸ்டாைவக்

கிேரக்க7கள் ெஹஸ்டியா என்ற ெபயrல் வழிபட்டன7. ஓளிம்பஸ் மைலயில்

பிற

ேதவைதகளுடன்

இருக்கும்

ெஹஸ்டியாவுக்கு

யாகத்தின் ஒரு முக்கிய பங்ைகக் கிேரக்க7கள் அளித்தன7. கன்னி மாதாவான

இந்தத்

ேதவைதைய

வழிபடுபவ7களான

ெபண்கள்

திருமணம் ெசய்யாமல் ேகாயில்களில் தங்கின7."7

ெபண்ணினால் வரலாற்றில்

தO

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுப்

ெபண்கேள

ெதாட7ந்து

பாதுகாக்கப்பட்டு

அதன்

வந்த

ெபாறுப்பாள7களாக

இருந்துள்ளன7. இந்த ெநருப்ைபச் ெசாந்த வடு O சா7ந்த உைழப்பிலும், உணைவப் பதப்படுத்துவதிலும் ெபண்ேண.

எதிr

உருவாக்கவும்

விலங்குக்கு

என

எல்லாப்

உள்ள

அறிைவக்

எதிராகவும்,

கண்டுபிடித்ததும்

விவசாய

பயன்பாட்ைடயும்

நிலத்ைத

கண்டுபிடித்தன7.

இைதப் புனிதமான மனித வள7ச்சியின் முக்கியக் கண்டுபிடிப்பாகக் கருதி, அைதப் பாதுகாக்க திறைமமிக்க கன்னிப் ெபண்கைளத் ெதrவு ெசய்து

நியமித்தன7.

திருமணம்

அப்ெபண்கள்

அைதப்

வாழ்ந்தன7.

அதில்

ெசய்யாது

புனிதமாகக் இருந்து

கருதித்

திருமணம்

ெசய்யாத கடவுள்கைள உருவாக்கின7.

ஆனால்

ஆணாதிக்கம்

உருவான

ேபாேத,

ெநருப்பு

ஆண்

அதிகாரத்தின் சின்னமாகியது. ெநருப்புக்குப் ெபண்கள், குழந்ைதகள்


பலியிடப்பட்டன7.

ஆணாதிக்க

ஒழுக்கத்ைத

மீ றிய

ெபண்கள்

சிலுைவயில் இட்டு ெநருப்பிடுவது முதல் உடன் கட்ைட ஏற்றுவது வைர

(இங்கு ஏறுவது

ேகாேலாச்சியது. ெபாதுவாக

அல்லது

இன்று இந்தியாவில்

ெநருப்பின்

வரலாற்றுத்

ஏற்றுவது)

மூலம்

ெதாட7ச்சியில்

தOயில்

ஆணாதிக்கம்

வரதட்சைணக்

ெகாைலகள்

அரங்ேகற்றப்படுகின்றது.

இருந்து, ஆணாதிக்கம்

முந்திய

ெபண்களிடம்

ைகப்பற்றிய ெநருப்ைப ஒலிம்பிக் பந்தயத்தில் (ேபாட்டியில்) ஆண் மட்டும்

ஏற்றும்

ெபண்ணின்

நிைலக்கு

கண்டுபிடிப்பு

ெநருப்பு ெபண்ணிடம் ேபாட்டியில்

பங்கு

உலகச்

மற்றும்

இருந்து

சமூகம்

நOண்ட

தரம்

பாதுகாப்பிற்கு

விலக்கப்பட்டது.

ெகாள்ள இருந்த

தாழ்ந்தது.

தைட

ெபண்

மற்றும்

உட்பட்ட ஒலிம்பிக்

தOபம்

ஏற்ற

இருந்த தைட ஆகியைவ ெபண்ணடிைமத்தனத்தின் மீ து உருவான ஆணாதிக்க நாகrகத்தின் ெவளிப்பாடாகும். இந்த ெவளிப்பாடுகைளத் ெதாட7ந்து ஆராய்ேவாம்.

காட்டு

மனிதனாகக்

காட்டில்

ேவட்ைடயாடி

மனிதன்

வாழ்ந்த

காலத்தில், ெபண் வட்டில் O குழந்ைதயின் தற்காப்பு கருதி பராமrக்க நின்ற ெபண்,

ேபாது

ஆண்

குழந்ைத

ேவட்ைடயில்

பராமrப்புடன்

ஈடுபட்டான். வட்டில் O

ேசகrத்த

இருந்த

தானியங்கைள

மறு

உற்பத்தியில் பயன்படுத்திய புதிய கண்டு பிடிப்புகைளப் பின்னால், ஆண்கள் ெபண்ணின் அறிவியைலத் திருடித் தனது தனியுைடைமச் ெசாத்துக்கு உரம் ஆக்கினான். ஆணின் ேவட்ைடப் ெபாருைள விட அந்தச்

சமூகத்தின்

ெசய்வைத

ேதைவயில்

இன்ைறய

''80 சதவதத்ைத"5 O ெபண்

ஆய்வுகளின்

மூலம்

உற்பத்தி

ஆதாரமாக

lயும்,

டிேவாரும் சுட்டிக் காட்டியுள்ளன7.

ெதன்அெமrக்க

ஒrேனாேகா

இந்திய7களிைடேய

ஆண்கள்

விவசாயத்தில் ஈடுபடாைம குறித்து அங்கு ஆக்கிரமிப்பில் ஈடுபட்ட மதப்பிரச்சாரக7கள்

ஏன்? என

வினாவிய

ேபாது, ''ெபண்கள்

ஒரு

திைனைய விைதத்தால் இரண்டு அல்லது மூன்று காம்புத் திைன விைளயும், அவ7கள்

ஒரு

மரவள்ளிைய

நட்டால்

மூன்று

கூைட

மரவள்ளிக் கிழங்குகள் கிைடக்கும். அெதப்படிெயனில் அவ7களுக்குத் தான்

குழந்ைதகைள

உயி7ப்பிக்கவும்

உண்டாக்கவும்

ெதrயும்;.

எங்களுக்கு

ெதrயும், அவ7கள்

பயி7கைள

அளவு

அறிவு


இல்லாததினால் என்றா7கள்.

இவற்ைறெயல்லாம்

இது

எமக்குப்

அவ7கேள

ெபண்ணின்

ெசய்யட்டும்"83

உய7ந்த

நிைலையக்

காட்டுகின்றது.

ஏங்ெகல்ஸ்

குறிப்பிட்டது

கட்டத்தில் வள7ச்சி

ேபால்

இருக்கின்றது எந்தக்

அைமப்ைபக்

என்பதும்

கட்டத்தில்

மறுபக்கத்தில்,

இருக்கின்றது

கட்டுப்படுத்துகின்றது"8

மதிப்புக்குrய

வாழ்க்ைகைய

வள7ச்சி

''உைழப்பின்

குடும்பத்தின்

என்பதும்

என்றா7.

இது

ஏற்படுத்தியது.

எந்தக் இந்த

ெபண்ணின்

ெபண்கள்

உணவு

மற்றும் இனப் ெபருக்கத்ைதச் ெசய்வதில் தைலைம தாங்கியதால் ெபண் சமுதாயத்திற்குத் ெசய்வதில்

இருந்து

தைலைம தாங்கினாள்.

ஒதுங்கிய

தன்ைமயானது

ஆண்கள்

இைதச்

அைவ 'ெபண்ணின்

கடைம என்பதால் அல்ல, ஆண்களுக்கு அது ெதrயாது என்பதால் தான்".

இதில்

இருந்து

தான்

அைவ

ெபண்ணின்

உrைமயாக

இருந்தைவகைள ஆணாதிக்கச் சமுதாயத்தில் கடைமயாகின்றது.

குழந்ைத

பிறப்பு,

உைழப்புகள் இது

வள7ப்பு,

ெபண்ணின்

ஆணாதிக்கக்

வட்டு O

ேவைல

உrைமயாகக்

சமுதாயத்தில்

இயற்ைகயான வரலாறு

பற்றி

மற்றும்

சுற்றுப்புற

கண்டுபிடிப்பாக இருந்தது.

ெபண்ணின்

ெதrந்திராத

கடைமயாகியது.

ெபண்ணியல்வாதிகள்,

இைத ஆண்கள் திணித்ததாகவும், இன்ைறய நிைலயில் அைவகள் ெபண்ணின் ஆணாதிக்கம்

கடைமயாக

இருப்பைத

ேகாேலாச்சிய

ேபாது

ைவத்து

காண்கின்றன7.

ெபண்ணின்

உrைமகள்

ஆணுக்குச் ேசைவ ெசய்யும் கடைமயாக்கப்பட்டது. மனித உைழப்பு மனிதனின்

கண்டுபிடிப்பாக,

உrைமயாக

இருந்தைதத்

தனிச்ெசாத்துrைம இன்று இயந்திரத்தின் உறுப்பாக்கி மூலதனத்துக்கு அடிைமயாக்கியது மதிப்பா7ந்த

ேபால்

உய7ந்த

தான்

இது

வாழ்க்ைகயில்

நிகழ்ந்தது. இன்ைறய

ெபண்ணின் ஆணாதிக்கப்

ெபண்ணியம் எைத மறுக்கின்றேதா, அதில் இருந்து புrந்து ேபாராடாத வைர, ஆணாதிக்க உய7ைவ ேநாக்கிய ேபாராட்டேம ெபண்ணியமாகி ஆணாதிக்க மயமாவது நிகழ்கின்றது.

ேமலும்; lயும், டிேவாரும் ெபண்களின் ஆளுைமையயும் ெபண்ணின்


கண்டுபிடிப்புகைள ஒட்டி, ''உணவு ேசகrப்பிற்குத் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின்

வள7ச்சி,

இனப்ெபருக்கம்

பற்றிய

தாவரங்கைளயும்,

வயதைடதல், மிகத்

ெதளிவான

விலங்குகைளயும்

ேத7ந்ெதடுத்து,

ெபண்களின்

தரும்

பருவம்,

அறிவு

ேதைவ.

ேதைவக்குத்

வள7த்ெதடுக்கும்

ெபற்றிருந்தன7.

பயன்

தக்கனவாகத்

அவ்வறிைவப்

உணவு

ெபண்கள்

ேசகrப்பின் கண்டுபிடிப்புகள்

என்பைவ கலப்ைபக்கு முந்திய ேதாண்டுகழி, தூக்குப் ைபகள், கதி7 அrவாள் மற்றும் பிற கத்திகள் ஆகியன ஆகும். உைடப்பு மற்றும் தூளாக்கும்

கருவிகள்

ஆகியைவ

உல7த்த,

வறுக்க,

அைரக்க,

ெகாதிக்க பயன்பட்ட ெதாழில் நுட்பங்கள் ஆகும். கூைடகள், குதி7கள், ேசமிப்புக்குழி

(களிமண்

சுவ7

ெகாண்டது)

ேபான்றைவ

உணவு

ேசமிப்பு மற்றும் பதப்படுத்தல் ஆகியவற்றிற்காகப் பயன்படுத்தின7. இைவ

இன்னும்

கூட

தன்னிைறவு

ெபற்ற

சமூகங்களில்

பயன்பாட்டில் உள்ளன.

மு7டதக்கின்

இனவியல்

வைரபடங்களின் படி

முன்ேனறிய

142

ேதாட்டக்கைலச் சமூகங்களில், விவசாயம் 50 சதவதம் O ெபண்களின் ஆளுைகயிலும், 27 சதவதம் O ஆண்கேளாடு பகி7ந்து ெகாள்ளப்பட்டும் இருந்தது. இச்சமூகங்கள் ஐந்தில் ஒரு பங்கில் மட்டுேம ஆண்கள் ேவளாண்ைமயில் முழு ெபாறுப்பாள7களாக இருந்தன7. ெபண்கேள தாவரங்கைளயும், கண்டுபிடித்து, ெபண்கள் நடல்

ேத7ந்ெதடுப்பூடாக

தான்

மூலம்

ேசகrப்பும்,

விலங்குகைளயும் கரைணகள்

இனக்கலத்தைலச்

மற்றும்

பயி7 வைககைளப் ேத7ந்ெதடுப்பும்

ேதைவகளுக்ேகற்ப

தாவரப்

ெசய்தன7.

பகுதிகைள

பரவலாக்கம்

ெவட்டி

ெசய்தல், விைத

நாற்றங்கால்கைள

அைமத்தல்

ேபான்றவற்ைறக் கண்டுபிடித்தன7.மைலபடுகடாம்328,329-குறிஞ்சி

40-

44-இல் ''ஆண்கள் வட்ைட O விட்டு ேவட்ைட ேமற்ெசல்ல ெபண்கள் குழுக்களாகச்

ேச7ந்து

பறைவகளிடமிருந்து இலக்கியப் ெபண்

இரவு

பயி7கைளப்

பாடல்களில்

பகலாக

பாதுகாத்தன7."9 இவ்வாறு

காணப்படுகின்றது.

சா7ந்து ேவளாண்ைம

மீ து

வனவிலங்குகள்,

தமது

நாட்டுப்

இயற்ைக

சங்க

புறப்பாடல் உண7ச்சிைய

ெவளிப்படுத்துவைதக் காண்ேபாம்;

''தானா

தன்ைன

தான

தன்ைன


தானா

தன்ைன

ைத

தான

ெபாறந்தா

தங்க

தன்ைன

வழி

ெபாறக்கும்

ைகயால்

வயல்

கும்மியடி

வாய்க்கால்

ெசழிக்க

வாழ்க்ைக

வளம்

ெநல்லு

ெவைளஞ்சைத

ெநல்லு

ஆகனும்

கும்பிடு

கதி7

ேவனும் (ைத) பாருங்கேளன்

பாடுது

பாருங்கேளன்

ெவைளஞ்சைத

பாருங்கேளன்

கதி7 கண்ணு சிமிட்டுது பாருங்கேளன்.."10

இன்று நிலத்துக்ேகா, விைளச்சலுக்ேகா எந்த விதமான உrைமயற்ற மக்களின், குறிப்பாகப் ெபண்களின் ெவளிப்பாடுதான் இது. கிராமியப் ெபண்கள் எந்தளவுக்குச் சமூகத்தன்ைம ெகாண்டு, தம்ைம இயற்ைக சா7ந்து

ெவளிப்படுத்துகின்றா7கள்

காட்டுகின்றது.

இந்தச்

ெபண்ணியமும்

சமூகத்

ெவளிப்படுத்த

என்பைத தன்ைமைய

முடியாத

இந்தப் எந்தப்

உய7ந்த

பாடல் பூ7சுவா

சுயநலமற்ற

ெவளிப்பாடாகும்.

ஸ்ேபன்லி என்பவ7 ெபண்களின் கண்டுபிடிப்புகைளப் பின்வருமாறு பட்டியலிடுகிறா7: ~சாம்பைல உரமாகப் பயன்படுத்தியது, சிறு உழவுக் கருவிகைள

வடிவைமத்தது,

பயி7

சுழற்சி

மற்றும்

நிலச்

சத்துக்கைளத் திரும்பப் ெபற பயி7 ெசய்யாமல் நிலத்ைதச் சும்மா ைவத்திருத்தல், ைவக்ேகாலால் ேவ7கைள மூடி ைவத்தல், உய7ந்த நிலங்களில் சாகுபடி ெசய்தல், வைளதளப் பரப்புகளில் பயிrடுதல், மரங்கைள

நடுவதன்

மூலம்

நO7ப்பாசனம்

மற்றும்

நிலங்கைளப்

பாதுகாத்தல், இைவ யாவுேம ெபண்களால் கண்டறியப்பட்டது தான். ேமலும்

எட்டு

வைகத்

தானியங்கைளயும்

உள்ள+7

ேதைவகளுக்காகத் ேத7ந்ெதடுத்துப் பயன்படுத்தியவ7கள் ெபண்கேள எனவும்

கூறுகின்றா7.

(அrசி,

ேகாதுைம,

ஓட்ஸ், ேசாளம், பயிறு வைககள், ராகி) ஆண்டுகளாகப்

பrணாம

வள7ச்சி

மக்காச்ேசாளம், ேவளாண்ைமயில்

ெபற்ற ெபண்ணிய

பா7லி, 14,000

அறிவு

20

ஆண்டுகளுக்குள் ெவகு சில ஆண் விஞ்ஞானிகளால் உலெகங்கும் சிைதக்கப்பட்டது."5 தானியச் ேசகrப்பு மற்றும் தானியப் பாதுகாப்பில் ெபண்கேள இயற்ைக விஞ்ஞானியாக விளங்கின7. ெபண்கள் பற்றிய


ஓ7

ஆய்வில்

விைத

ேத7ந்ெதடுப்பது

ேநபாளப்

ெபண்களின்

ெபாறுப்பாக இருந்துள்ளது என்ற உண்ைமைய நாம் இன்று காணத் தவறி,

ேபாராட

மறுப்ேபாமாயின்

இருக்கும்

ெபண்ணின்

எச்சச்

ெசாச்சக் கண்டுபிடிப்புகளும் அழிக்கப்பட்டுவிடும்.

ெபண்ணின் ெசாத்துrைம மறுக்கப்பட்ட அேதேநரம், ஆணின் தனிச் ெசாத்துrைம ெபண்ைண அடிைமயாக்கிய நிகழ்வு தான், ெபண்ணின் அடிைமக்கான

முதல்

நிகழ்வாகும்.

அதன்

ெதாட7ச்சியில்

ெபண்

தனிைமயில் ஆணாதிக்கச் சமூக அைமப்புக்குள் வட்டிலும், O வட்டுச் O சுற்றுப்புறத்திலும்

ெசாந்த

அறிவியைலத்

வயிற்ைறயும், குழந்ைதகளின் சாராது

வாழ

ேதைவக்கான

கண்டுபிடிப்புகள் பூ7;த்தி ேபாதும்,

வயிற்ைறயும்

இயற்ைகையச் முக்கியமான குடும்ப

ெசய்ததால்

ஆைணச்

சா7ந்து,ெபண்கள்மனித

உணவுத்

அைமப்பில்

அைத

ஏற்றுக்

அபகrத்தேபாதும்,

அதன்

இந்தக்

ெபாருளாதாரத் ேதைவையப்

ெமௗனமாக

சிலேவைளகளில்

தன்

பசியாற்ற

கண்டுபிடிப்புகைள நடத்தின7.

ஆண்

கண்டுபிடிப்புகைளயும்,

தக்கைவக்கவும்,

ெகாண்ட

ெபண்

ெபாருளாதாரப்

தனது

பலத்ைதயும்

ெதாட7ச்சியாகத் தக்கைவத்திருந்தாள்.

சமுதாயத்தின் உணவுத் ேதைவையப் பூ7த்தி ெசய்வதில் ெபண்ணின் பங்ைக

நாம்

தருணைனப்

rக்ேவதத்தில் பணிய

காணமுடியும். ''பணிவுள்ள

அருகில்

ஊக்கமாகிறா7கள்...மூன்று

நிற்கிறா7கள்.

ஸ்திrகளான

யுவதிகள்,

அவைன

ேதவிகள்

நOராட்ட

துன்மாகாத

ேதவனுக்குச் சலப் ேபரனுக்கு உணைவ ஏந்துகிறா7கள்."7 உலகத்ைதப் பைடத்ததாக rக்ேவதத்தில் கூறப்படும் அயாம்நபாத் என்ற கடவுள் பற்றிய

உவைம

வருணைணயில்

வரும்

இவ்வrகள்,

உணைவ

வழங்கியத��� ெபண் என்பைதயும், அவள் வட்டு O ேவைலக்காrயாகப் பணிவான அடிைமயாக இருந்தைதயும் காட்டுகின்றது. ஆணாதிக்கச் சமுதாயம் ேகாேலாச்சியைதயும், அேத ேநரம் ெபண்ணுக்கு உணவு வழங்கும் ஆற்றல் இருந்தைதயும் காட்டுகின்றது.

இன்று

நவனத்துவத்துக்குப் O

ெபண்ணிடம்

எஞ்சியிருந்த

பிந்திய பின்நவனத்துவ O ெசாத்துrைமையப்

ஏகாதிபத்தியம் பறித்ெதடுத்து,


அவளின் கண்டு பிடிப்புகைளத் தனதாக்கியும், அழித்தும் வரும் புதிய ேபாக்ைக

எத்தைன

ெபண்ணியல்வாதிகள் ேபசும்

பிrவுகள்

சமூகவியலாள7கள், அைடயாளம்

ெபண்ணின்

புரட்சிக்கார7கள்,

காண்கின்றன. அறிவியல்

ெபண்ணியம்

கண்டுபிடிப்புகள்

பறிக்கப்படும் ேபாேதா, எஞ்சிக் கிடந்த அைர வயிற்று கஞ்சிக்கான ெபண்ணின்

ெசாத்தாக

நOடித்த

ெபாருள்

வளங்கைளக் களவாடிச்

சூைறயாடும் ேபாேதா கண்டு ெகாள்வதில்ைல.

உதாரணமாக

இந்தியாவில்

விஞ்ஞானத்ைதப் வைககள்

பாதுகாக்கும்

இருந்தன.

கடந்த

ெபண்களின்

ைககளில்

ேபாராட்டத்தில் 50

வருடத்தில்

இயற்ைக

4 இலட்சம்

ெநல்

இத்திற்க்கும்

30,000

ேமற்பட்ட ெநல் வைககள்5 இருந்தன. இைத இன்று ஏகாதிபத்தியம் தனது

பrேசாதைன

ைமயங்களில்

அழித்து

இயற்ைக

பrணாமத்ைதயும், இயற்ைகையயும் எதி7த்து நிற்க முடியாத ஓrனப் பயிராகவும், ஓrன விலங்காகவும் மாற்றி உருவாக்கி வருகின்றன7. இைதப் பிலிப்ைபன்ஸ் மக்கள் ஏகாதிபத்திய விைத எனச் சrயாக அைழக்கின்றன7. ெபண்ணின் அறிவியல், இயற்ைகப் பாதுகாப்பு என அைனத்ைதயும்

பறித்ெதடுப்பைதப் ெபண்ணியம்

ெகாள்வதில்ைல.

உச்சத்ெதானியில்

ேபசுேவா7

பூ7சுவா

கண்டு

ேகாrக்ைககைள

உய7த்தவும், கூச்சல் இடவும் தயாரானவ7கள், ெபண் பின்நவனத்துவப் O ெபாருளாதார

வழியில்

ேமலும்

அடக்கப்படும்

ேபாது,

அேத

பின்நவனத்துவ O வழியில் அதற்குச் சா7பாகப் புலம்புகின்றன7.

இன்று மூன்றாம் உலக நாடுகளில் ெபண்ணின் ெசாத்தாக இயற்ைக வளமும், அதன் மீ தான அறிவியலும், விவசாயம் சா7ந்த அறிவியல், ெபாருளாதார ஆதாரங்கள் இன்னமும் நOடிக்கின்றன. இதற்கு எதிராக ஏகாதிபத்திய உலகமயமாதல் நாலு கால் பாய்ச்சலில் முரணின்றி அழிக்க

முற்படும்

நிைலயில்,

ேபாராடுவதும்,இன்ைறய பலப்படுத்தவும்,

ெபண்ணியத்ைதப்

பாதுகாக்கப்

ெபண்ணியத்தின்

ஆணாதிக்கத்ைத

ஒழிக்கவும்

தற்காப்ைபப் உள்ள

மிக

முக்கியமான அரசியல் வழியாகும். ெபண்ணிடம் இருந்து உrைமகள் ேமலும்

பறிக்கப்படுவைத எதி7த்து, அைத

ேபாராடாத அரசியலும்

அைனத்துப்

ெபண்ணியமும்,

ஆணாதிக்கத்ைதப்

ஆதாரமாகக்

ெகாண்டு

அைனத்துப்

ேபாராட்ட

பாதுகாப்பைவ

தான்.


இயற்ைகைய

அழிக்கும்

உற்பத்திக்குச்

சந்ைதப்

சமூக

ேவட்ைட

நுக7வு

முதலாளித்துவச்

சூைறயாடல்

ெபறுமானத்ைதக்

ெகாடுக்கும்

ஆணின் வைகயில்

ெகாண்டிருப்பதால், ெபண்ணின்

உைழப்பு

உற்பத்தியாக ஏற்றுக் ெகாள்ளப்படவில்ைல.

இது சமுதாயத்தின் பல மாற்றத்ைதச் சந்தித்த நிைலயில், ெபண்ைண வட்டு O

ேவைலக்கு

ெவளியில்

சுரண்டும்

வ7க்கம்;

கூலி

உைழப்புக்குள் சுரண்டிக் ெகாழுக்க ெகாண்டு வந்த ேபாதும், ெபண் உைழப்பு ெபறுமதியற்ற விட

எல்ைலக்கு

ெபறுமதியற்றதாகச்

உட்பட்ட

சுரண்டும்

வைகயில்

சமுதாயம்

ஆைண

வைரயறுத்துக்

ெகாண்டது.

மனிதச் சமுதாயத்தில் அைனத்து உற்பத்தியும் இயற்ைகயில் உள்ள ெபாருட்கள்

மீ தான

ெபாருட்கள்

மதிப்பற்றதாக

எல்லா

மனித

மனித7களும்

உைழப்பால்

உருவாக்கப்படுகின்றன.

இயற்ைகயில்

உைழப்பில்

இருக்கின்றது.

ஈடுபட்டு,

அைவ

ேதைவக்கு

ஏற்ப

ெபாருட்கள் பயன்பட்டுப் ெபண்ணின் உைழப்பும், ஆணின் உைழப்பும் இைணந்து உைழப்பு எல்ைலயால் ெபறுமதிப்புைடயதாக மாற்றுவது, ெபண்ணின்

விடுதைலக்கு

அடிப்பைடயானதும்,

மிக

முக்கியமானதுமாகும்.

இந்த

வைகயில்

ெபண்ணின்

இந்த

ஆணாதிக்கச்

உைழப்ைப

ஆணின்

சுரண்டல்

சமுதாயத்தில்

உைழப்புக்கு

ஈடாகப்

ெபறுமதியாக்குவதும், அேதேநரம் ெபண்ணின் இயற்ைகையச் சா7ந்த உற்பத்தியின்

மதிப்பற்ற

நிைலக்கு

ஆணின்

உைழப்ைபத்

தரம்

இறக்க ேவண்டும். இது நOண்ட ெநடிய பாைதயூடாக மாறிச் ெசல்லும். அதாவது

ஆணாதிக்கத்துக்கு

ேகாrக்ைககள்

ஆணாதிக்க

எதிரான

ேபாராட்டத்தில் ெபண்ணியக்

இயற்ைக

மறுப்பு

ெபறுமதிையக்

ேகாருவதுக்குப் பதில், ஆணின் ஆணாதிக்க உைழப்பின் மதிப்ைபப் ெபண்ணின்

ெபறுமதியற்ற

இயற்ைக நிைலக்கு

மாற்றக்

ேகாr,

ேபாராட ேவண்டும். இது அல்லாது ெபண்ணின் உைழப்ைப ஆணின் மதிப்புக்குக் (ஆணாதிக்கக்

குைறக்கக்

(இங்கு

கூலிையக்

கண்ேணாட்டத்தில்

குறித்தல்ல)

உய7த்தக்

ேகாரும்

ேகாருவது)


ேகாrக்ைககள்

ஆணாதிக்கத்ைதத்

தக்க

ைவத்த

பூ7சுவாக்

ேகாrக்ைகயாகும். இது இயற்ைகக்கு எதிரானது.

ஆணின் நிைலையப் ெபண்ணின் இயற்ைக நிைலக்குத் தரம் உய7த்த ேவண்டும். அதாவது ஆணாதிக்கத்தால் ெபண்ணிற்கு ஏற்பட்ட சில தவறான, இயற்ைகக்குப் ஆணின்

சில

நல்ல

புறம்பான

இயற்ைக

அம்சங்கைளக்

சா7ந்து,

ெபண்

கைளந்த சா7ந்து

படி,

உள்ள

அம்சங்கைள உள்வாங்கிய படி ஆைணத் தரம் உய7த்தி ெபண் -ஆண் ஒன்று

இைணய

ேவண்டும்;.

ெபரும்பான்ைமயான

அம்சங்களும்,

அம்சங்களும்

இயற்ைக சா7ந்து

எப்ேபாதும் ஆணில்

உள்ளதால்

ெபண்ணில்

சிறுபான்ைமயான

ெபண்

சா7ந்து

ஆண்

நிைலைய மாற்றப் ேபாராட ேவண்டும். ஆனால் எதா7த்தத்தில் பல ெபண்ணிைலவாத

அைமப்புகள்

எதி7

நிைலயில்

ஆணாதிக்கம்

சா7ந்து, ஏகாதிபத்தியத் தனிச்ெசாத்துrைம சா7ந்த முன்ேனற்றத்ைத அைனத்துத் துைறயிலும் முன்ைவக்கின்றன7.

ெபாதுவாகப் ெபண்ணின் இயற்ைக சா7ந்த அம்சங்கள் அடிநிைலயில் சுரண்டலுக்கு உள்ளாகும் மக்களிைடேயயும் நOடிக்கின்றன. மத்தியதர மற்றும்

ேமற்பட்ட

பிrவு

ெபண்களிடம்

இயற்ைகைய

மறுத்த

ஆணாதிக்க அம்சம் ஆண்கைள விட சற்று குைறவாக உள்ளதுடன், இைதக்

குைறபாடாக

உண7ந்து

ஆணாதிக்கத்ைத

ேநாக்கி

முன்ேனறுவதிலும், ேபாராடுவதிலும் ேபாட்டி ேபாடுகின்றன7.

உதாரணமாக ெகாடுத்த

பின்

அடிநிைலப் உண்ணும்

ஆணாதிக்கத்துக்கு

ெபண்கள்

மற்றவ7களுக்குப்

பகி7ந்து

பழக்கம், பகி7ந்து உண்ணும்

பழக்கம்

எதிரானது.

ஆைண

அந்த

நிைலக்கு, அதாவது

பகி7ந்து உண்ணும் நிைலக்குத் தரம் உய7த்துவதன் மூலம் தான் ெபண்ைண மதிக்கும்

பண்பாடும், மற்றவ7கைள

மதித்து

வாழும்;

பண்பாடும் உருவாகும்;. இதுதான் இயற்ைக. ஆனால் இந்தப் ேபாக்கு ேமல்தட்டுப்

ெபண்களிடம்

ஆணாதிக்கவாதிகள் ெபண்களிடம்

நOடித்த

ேபால்

கிைடயாது.

தனியுைடைமக்

சமூகப்

பகி7வுக்

அவ7களும்

கண்ேணாட்டத்தில், கண்ேணாட்டத்ைதக்


ைகவிட்டு,ஆைணப் ேபால் ெபண்ணும் ஆணாதிக்க உலக ேநாக்கில் சீ ரழிந்துள்ளன7.

இது

ேபான்று

ஒவ்ெவான்றிலும்

இயற்ைக

சா7ந்த

சமூகப்

ெபண்ணியத்ைதப் பாதுகாக்கப் ேபாராடும் அேதேநரம், சமூக இயக்கம் ஆண்

-

ெபண்

கண்டு

ேவற்றுைமயில்

ெகாள்வது

விைளவுகளினால்

இயற்ைக

அவசியம்.

சா7ந்து

அைடயாளம்

ஆணாதிக்கத்தின்

இயற்ைகக்கு

மாறானைத

பக்க

இனம்

கண்டு

ெகாள்வதும், அைத எதி7த்து இயற்ைகையக் ேகாrப் ேபாராடுவதும் ெபண்ணியத்தின் இைவ

மிக

அல்லாத

சரணைடைவ

கூ7ைமயான

அைனத்தும்,

அல்லது

அடிப்பைடயான

இந்த

விசயமாகும்.

ஆணாதிக்க

சலுைகையக்

எல்ைலக்குள்

ேகாரும்

ஆணாதிக்க

வைரயைறகேளயாகும்.

ெபண்ணின்

அறிவியல்

ஆணாதிக்கத்ைத ெபண்ணின்

விழிப்புகள்

எதி7த்து

ேகாrக்ைககள்

விழிப்புண7ச்சி

இயற்ைக

முட்டுக்கட்ைடயிட்டன.

இருந்து

வந்ததால், ெபண்ணின்

சமுதாய

இதனால்

சா7ந்தது.

உற்பத்தியில்

இயற்ைகயாக

தனியுைடைம

இயற்ைக

வள7ச்சிக்கு

ெபண்ணின்

விழிப்புண7ச்சி

ஏற்படாது இருக்க ெபண்ணுக்குக் கல்வி மறுக்கப்பட்டது.

இந்த

நிைலயில்

ெபண்ணின்

அறிவு வள7ச்சி

ெபற்ற

அைனத்து

முயற்சிகளுக்கும் எதிராக, அவ7கைளச் சூனியக்காr என்றும், ேவறு வைகயிலும் அழித்து ஒழிக்கப்பட்டன7. இங்கிலாந்தில் வியாதிையக் குணப்படுத்தும்

இயற்ைக

பலியிடப்பட்டன7. தம்ைம

இந்த

ெவளிக்காட்ட

விசயத்ைதத்

சா7ந்த நிைலயில் பயந்து

ெதrந்து

ெபண்கைளயும்

ெபண்கள்

ேபசும்

அறிைவப்

ெமௗனம்

சூனியக்காrகளாகப் ெபற்ற

சாதித்தன7.

ெபண்கைளயும்,

அடங்காப்பிடாrகளாக,

ெபண்கள் நாலு ேகட்கும்

வாய்ச்சாலக்காrகளாகக்

காட்டுவெதல்லாம் இன்றும் ெதாட7கின்றது.

இன்று வ7க்கம்

சுரண்டும்

கல்விையப் ெபண்ணுக்கு

இதற்குள்ளான

அனுமதித்த

சிந்தைனையயும்,

சுரண்டும்

எல்ைலையயும்


வைரயறுக்கின்றது. நாலு விசயம் சுரண்டும் அைமப்புக்கு ெவளியில் ெதrந்தாலும், அவள்

இந்தச்

சமூகத்தின்

முன்

ேகவலத்துக்குrய

பிறவி தான். கல்வியில் இன்றும் சுரண்டல் எல்ைலையத் தாண்டிச் சிந்திப்பைத மறுக்கின்றது, இந்த ஆணாதிக்கச் சமூகம்.

அடிமட்டப் ெபண்ணின் இயற்ைக சா7ந்த அறிவியல் என்பது இன்றும் இயற்ைகையச்

சா7ந்து

ஒரு கிராமத்திேலா காட்டு

வாழ்

உள்ளதால்

உள்ளது

என்பது

அல்லது காட்டிேலா

மக்களின்

மிக முக்கியமானதாகும். வாழும்

ேதைவகள், அறிவுகள்

இைவ பாதுகாக்கப்பட

கிராம

அல்லது

இயற்ைக

ேவண்டியுள்ளது.

சா7ந்து

இந்தியாவில்

பழங்குடி இனத்ைதச் ேச7ந்த ஒரு பிrவின7 ஒரு வருடத்தில் 27 வைகயான இைலத் தாவரத்ைத உண்டு வருகின்றன7.

ஏகாதிபத்தியச் ேச7ந்த

சுரண்டல்

சிறுவன்

இருளப்

கல்வி அறிவற்ற

ஒருவன்

ெபய7

கூறி

பயன்பாடுகைளயும்

இருள7

சமூகத்ைதச்

37 வைகயான

தாவரங்களின் ெபயைர

அைடயாளம்

காட்டியேதாடு,

விளக்கினான்.11

இந்த

வைகயில்

அதன் கல்வி

இயற்ைகைய ேநாக்கியா? ெசயற்ைகைய ேநாக்கியா? என்பது பற்றிய அடிப்பைட ேகள்வி ெபண்ணியத்தின் முன் எழுப்பப்பட ேவண்டியுள்ள நிைலயில்

ஆணாதிக்கம்

காணப்படும்

இயற்ைக

பாரம்பrயமாகத் தனியுைடைமச்

ெதrந்து

ேகாேலாச்சுகின்றது. சா7ந்த

மதிப்பற்றதாகின்றது.

மருத்துவத்ைத

வரும் மருத்துவக்

சமுதாயத்தில்

ெபண்ணிடம் எடுத்தால்,

கல்வி, ஆணாதிக்கத்

மதிப்பற்றதால் அக்கல்வியும்

ைவத்தியராகும்

கனவுடன்

கூட

பூ7சுவா வ7க்கம்

அைலயும் ேபாது, அடிமட்டப் ெபண்களிடம் காணப்படும் இயற்ைக மருத்துவம் பண மதிப்பற்றதால் அது ஆணாதிக்கத் தனியுைடைம மருத்துவத்தால் அழிக்கப்படுகின்றது.

மிருக

வள7ப்பில்

ெபண்கள், தாைய இழந்த

குட்டிகளுக்குத்

தன்

ெசாந்த முைலயில் பால் ெகாடுப்பது ச7வ சாதாரணமாக இருந்தது. அத்துடன் மருத்துவ அறிைவயும் ெபற்று இருந்தன7. தாவரங்களின் ஒன்றுக்கு கண்டறிந்த

ேமற்பட்ட

இைணப்புகளின்

விைளவுகள் மாற்றத்ைத

விைளவுகைளக் ஏற்படுத்திய

ெகாண்டு,

ேபாது, அைவ


சூனியமாக ேகட்ட பற்றி

விளக்கப்பட்டது.

ேபாது

''சில

இது

பற்றி ஆப்பிrக்க

விைளவுகைள

அறிதலும், அவற்ைறக்

வாசிகளிடம்

ஏற்படுத்தும் மூலிைககைளப்

கலந்து

ேதைவயான

விைளைவப்

ெபறுதலும்"83 என்று விளக்கின7. ஆனால் இன்று சூனியம் முற்றாகத் திrபைடந்து

ேபானது

ஏன்?

ஆணாதிக்கம்

ேகாேலாச்சிய

ேபாது

ெபண்ணின் அrய சமுதாய ேநாக்கம் ெகாண்ட கண்டு பிடிப்புகள், தனிச்

ெசாத்துrைமக்

கூடியைவகைள

கண்ேணாட்டத்தில்

ஆண்

படிப்படியாகக்

இலாபத்ைதத்

ைகப்பற்றிக்

தரக்

ெகாள்கின்றான்.

ஆண் அைத ஆணாதிக்க நவனக் O கண்டுபிடிப்பின் ஊடாக ேமலும் ேமம்படுத்தி

மருத்துவமாக

மாற்றிய

அேத

ேநரம்,

ெபண்ணின்

மருத்துவச் சக்திையச் சூனியமாக்கி அன்னியப்படுத்தினான்.

நாட்டு

ைவத்தியம்

உைதக்கப்படுவது

நவன O

ேபால்,

மருத்துவத்தின்

ெபண்ணின்

முன்

இன்று

மருத்துவமான

சூனியம்

சிறுைமப்படுத்தப்பட்டது. குழந்ைத பராமrப்பு, பிரசவம் ேபான்றதில் இருந்து

மிருக

வள7ப்பு,

பயி7

அேநகமான

ெநருக்கடிகளுக்கு,

மருத்துவம்

ஆணின்

ெசய்வது இயற்ைக

ெசாந்தம்

அல்ல.

வைரயில்

சந்தித்த

சா7ந்து

கண்டறிந்த

அைவ

ெபண்ணின்

உயிராதாரமான பாதுகாப்ைப வழங்கிய வள7ச்சியின் கண்டுபிடிப்புக்கு ஊடாகப் ெபண்ணின்

உrைமயாக

இருந்தது.

இன்று

ஆணாதிக்கச்

சமுதாயத்தில் அதுவும் களவாடப்பட்டது. சூனியம் என்ற ெபயrல் ெகாச்ைசப்படுத்தி

இன்று

சிறுைமப்படுத்தப்பட்ட

அடித்துக்

வரலாற்றில்

ெகால்லும்

இருந்து

அளவுக்குச்

ெபண்கள்

மீ ளவும்,

இயற்ைக சா7ந்து ேபாராடவும் ேவண்டியுள்ளது.

''ெமக்ஸிேகா மக்கள் மத்தியில் ெபண்கேள மிகச் சிறந்த அகராதிகள் என்னும் பழெமாழி இன்றும் வழக்கில் இருக்கின்றது."83 இதன் மூலம் சமுதாய

அறிவிைனப்

காட்டுகின்றது. ெபண்களுக்குக் மற்றும்

ெபண்கள்

ஆண்கள் கூறிய

அைலந்து

ேபாது,

சுற்றுப்புறத்தில்

ெபற்ற

திரட்டி

ைவத்திருந்தைதக்

திrந்து

அைவகைளயும், அறிைவயும்

கண்டவற்ைறப் தனது

உற்பத்தி

இைணத்து,

சந்ததி

சந்ததியாய் எடுத்துச் ெசன்ற ஓ7 உன்னதமான தகவல் ைமயமாக, தகவல்

கடத்தியாகப்

ெபண்கள்

திகழ்ந்தன7.

இன்று

வைர

கூட

இயற்ைக சா7ந்து வாழும் ெபண்களிடம் மட்டும் அவ்வறிவு எஞ்சிக்


கிடக்கின்றது. ெகாண்ட

வரலாற்றில்

ஆணாதிக்கக்

இன்று

சுரண்டைல

கல்வி,

அடிப்பைடயாகக்

இயற்ைகயான

அைனத்துக்

கல்விையயும் தனக்கு அடிைமப்படுத்திச் சிைதத்து தனக்குச் ேசவகம் ெசய்யவும் அறிவு

அல்லது

அழித்து

மற்றும்

இழிவுபடுத்தி

நாசமாக்கியும்

வரலாற்றுத்

பா7க்கும்

ெதாட7ச்சியான

பண்பும்,

அைவகள்

ேவகப்படுத்தியுள்ளது.

ெபண்களின்

பல்ேவறு

கலாச்சாரத்

பண்பாட்டுக்

உள்ளது.

இயற்ைக

அறிவுகைள

மீ தான

அழிைவ

ெதாட7ச்சியான ெதாட7ச்சியில்

அறிைவப்

இருந்து

மீ ளப்

புனரைமப்பேத புரட்சியின் அடிப்பைடயான வ7க்க நலைன உறுதி ெசய்யும் மா7க்கமாகும்.

இன்று ஆணாதிக்கத் தனியுைடைமச் சமூகம் ெபண்ைண ஒடுக்கிய நிைலயில்

ெபண்

தன்னிடம்

தக்க

ைவத்துள்ள

இயற்ைக

சா7ந்த

கல்விையப் பாதுகாக்கவும், ஆணின் இயற்ைக மறுப்பு ஆணாதிக்கக் கல்விைய இயற்ைக சா7ந்த ெபண்ணிய நிைலக்கு மாற்றப் ேபாராட ேவண்டும். ஆளும்

இன்று

ஆணாதிக்க அறிவியலில்

ஆணாதிக்கத்

தனியுைடைமச்

80 சதவதம்5 O உலைக

சுரண்டல்

சமூகத்ைதப்

பாதுகாக்க ேதைவயான ஆயுதக் கண்டுபிடிப்புக்குப் பயன்படுகின்றது. இேத

ேநரம்

இலாப

ேநாக்கம்

கருதி

ஆணாதிக்கம், ெபண்ணின்

அடிப்பைட வாழ்வு சா7ந்த அறிவியல் இயற்ைககைள, ைமயங்கைளச் சூைறயாடி

அழித்த

சூைறயாடல்...

காடுகளினால்

ேபான்றவற்றால்

மண்

உலகில்

அrப்பு, 150

நO7

அrப்பு,

ேகாடி

மக்கள்

பட்டினிக்குள் தள்ளப்பட்டுள்ளன7. அடிமட்டப் ெபண்ணின் அறிவியல் என்பது சமூக இயற்ைக

சா7ந்து

ெபண்ணின் அறிவியல்

அடித்தளத்ைதப்

ேமம்படுத்த

உள்ளது.

அறிவியல்

சா7ந்த

அறிவியல்

நிைலக்கு, ஆணாதிக்க

ேவண்டிய

நிைலயில்

ெபண்ணியம்

இயற்ைக மாற்ற

பாதுகாக்க, வாழ்ைவ rதியில்

அடிமட்டப் தன்ைன

அைடயாளம் காட்டிப் ேபாராட ேவண்டும்.

இன்று

இயற்ைகயில்

பrணாமத்திைனச் உயி7

ெகாண்டு

உருவான பயி7கள்

சுயப் பாதுகாப்பு

வாழ்தைலக்

அக்கம் பக்கமாகக்

இருந்து

ெகாண்டு, தனது இயற்ைகயின்

ெகாண்டிருந்தன. கூடி

வாழ்ந்தன.

நடத்திய தாக்குதல்

இயற்ைகயில்

இது இதன்

ஊடாகக்

மற்ற மீ து

கலப்புப்

உயிrனத்துடன் இலாப

ேநாக்கம்

பயிrனத்துக்குப்


பதில்

ஒற்ைறப்

பயிrனத்ைதச் ெசயற்ைக

முைறயில்

உருவாக்கி

இயற்ைக அைனத்ைதயும் அழித்தன7. இது இயற்ைகைய எதி7த்து நிற்க

முடியாது

பலத்த

அழிவுகைளயும்,

பஞ்சத்ைதயும்

விைளவாக்கியது.

இைதேய

மனிதனின்

ெபண்ைணயும்,

மீ து

ஆைணயும்

ைகயாளும் ஏகாதிபத்தியச் பிளந்து

ஒற்ைறத்

சுரண்டல்

துருவம்

ஆக்கி

வருகின்றது. கூட்டு வாழ்வுக்குப் பதில், தனி மனித7கள் வரலாற்றின் ஓட்டமாக

மாற்றிய

தனிைமயிலும் குடும்பத்

சிைதக்கின்றது.

ெதrைவ

மீ ட்சியாகக்

காட்டிப்

இயற்ைகக்கு

பண்பாடு

ெபண்ைண ெபண்ணிடம���

ஆணாதிக்கம் ெபண்கைள

மாறாக

அடக்கி

விபச்சாரச்

வறுைமயிலும், இருந்த

தற்காப்பு

ஆள்வதில்

இருந்து

சமூக

அைமப்புக்குள்

வழிநடத்துகின்றன, ஏகாதிபத்திய

ஒற்ைறத்

துருவச் சுரண்டல்கள்.

இயற்ைகயில் இருந்த

இருந்து மனிதன்

மிருகங்கள்,

பிrத்து எடுக்கப்பட்டான்.

ஆறுகள்

பிrக்கப்பட்டன.

காட்டில்

சமூகத்திலும்,

இயற்ைகயிலும் இருந்து ஆண் பிrக்கப்பட்டான். ஒவ்ெவான்ைறயும் இயற்ைகயில்

இருந்து

ெசயற்ைகயாக, அதாவது

அைனத்ைதயும,;

குறிப்பாக ஆண்-ெபண்ைணக் கூடத் தனித்தனியாக வள7க்கப்பட்டன7. இயற்ைகயில் இருந்து பணம் உருவாக்கப்பட்டது. அது தனிநப7களின் ைகக்கு மாற்றப்பட்டது. அது தனிநபrன் ெசாத்தாக இயற்ைக, ெபண் என அைனத்தும் தனிச் ெசாத்துrைம சா7ந்து மனித உளவியலால் சிைதக்கப்படுகின்றது.

இதன்

பாதுகாக்கப்படுகின்றது. சா7ந்து அரசியல்

புrதல்

இந்தச்

ெகாண்டு

மயமாக்கிப்

நOட்சியில்

இந்த

ெசயற்ைக

சமூக

ேபாராட

ஆணாதிக்கத்ைதப் பாதுகாப்பதாகும்.

ஜனநாயக ஒழுங்ைக

விடுதைலயின் ேவண்டும்.

அைமப்பு இயற்ைக

உயி7மூச்சாக

இைத

மறுப்பது


ெபண்ணின் அதிகrக்கும் ேவைலப் பளுவுடன் கூடிய வறுைம ஏகாதிபத்தியப் ெபாருளாதார அைமப்பு சா7ந்து இந்தியாவில் நிகழ்த்தப்பட்ட பசுைமப் புரட்சியானது இங்கு வாழ்ந்து வந்த ெபண்ணின் வட்டு O ேவைலையயும், வறுைமையயும், கூலி உைழப்ைபயும் கடுைமயாக்கி உள்ளது. நிலத்தில் ஏகாதிபத்தியத் ேதைவக்கான உணவு தயாrப்பு, மிருகத்தில் ஏகாதிபத்திய நுக7வு, காட்டில் ஏகாதிபத்தியத் ேதைவக்கான காடழிப்பு ஆகியைவ ெபண்களின் சுைமையப் பல மடங்காக்கியது. ஆனால் இது மைறமுகமான ஏகாதிபத்தியத் தாக்குதல் என்பதால் ெவறும் ஆண்களாக அல்லது உள்ள+7 ஆட்சியாளராகக் காட்டுவது இன்ைறய பல ெபண்ணியல்வாதிகள் ேபால் அல்லது பின்நவனத்துவவாதிகள் O ேபால் காட்டுவதும், திைச திருப்புவதும் நிகழ்கின்றது. இது எல்லா மூன்றாம் உலக நாடுகளின் ெபாதுப் பண்பாகவும் உள்ளது. காடழிப்பு தூரம்

என்பது

அைலவைத

காட்ைட ேநாக்கி நிபந்தைனயாகக்

ெபண்கள் விறகுக்காக ேகாருகின்றது.

நOண்ட

ஆப்பிrக்கப்

ெபண்கள் தண்ண7O மற்றும் உணைவத் தங்களின் நிைறைய விட 20 சதவதம் O

அதிகமாகத் தைலயில்

ைவத்து

நOண்ட

தூரம்

சுமந்து

ெசல்கின்றன7. ''கிழக்காப்பிrக்காவிலுள்ள குடிகளில் தன் நிைறைய விட இருபது கிேலா ஓ7 ஆணினால் சுமக்கக் கூடிய அதிகப் பட்ச எைடயாக இருந்தது. ஆனால் அவ7களின் ெபண்கேளா 5, 10 ைமல் ெதாைலவிற்குத் தன் நிைறைய விட ஐம்பது கிேலா எைட விறகு சுமந்து வருவது காணப்படுகின்றது. இந்தியாவில் இவ்வாறு 10 ைமல் ெதாைலவிலிருந்து காணலாம்;.

நOரும்,

விறகும்

அஸ்ஸாமிலிருக்கும்

சுமந்து காசி

வருவைத

இன்றும்

ெபண்கள்

இதற்கு

குறிப்பிடத்தக்க உதாரணமாகும்;"83

இவ்வுதாரணம் ெபண்ணின் உடல் வலிைமக்கு எடுத்துக்காட்டானதாக இருந்த ேபாதும், சிறுவயதில் இருந்ேத ெபண்ணின் கடின உைழப்பு


இதற்கு

வித்திடுவைதயும், ெபண்ணின்

எமக்குக்

காட்டுகின்றது.

வலிைமையக் வலிைம

பூ7சுவா

வாழ்க்ைகச்

ெபண்ணியல்வாதிகள்

காட்டிப் ெபருைமப்படும்

சா7ந்த

உதாரணங்கைள

சுைமையயும்

அளவுக்கு

இந்நூல்

உடல்

(நிைறய

உடல்

தருகின்றது),

இைவ

அவ7களின் நலனுக்குrய விசயமாக இருக்கலாம்;. ஆனால் பாட்டாளி ெபண்ணுக்கு இது ேவறு விசயம். ெபண்ணால் எல்லாம் முடியும் என்று நிறுவப் வாழ்க்ைக அல்லாத

ேபாதுமானதாக

இருந்த

அவலமானது. சமுதாயச் ெபண்கள்

துல்லியமாகக்

ேபாதும், இதன்

சுைமகள்

மீ து திணிக்கப்படுகின்றது

காட்டுகின்றது.

ஒரு பகுதி

பின்னான

எப்படி

பூ7சுவா

என்பைத

எமக்குத்

ெபண்களின் வாழ்க்ைக

என்பது நOண்ட தூரம் அைலயக் ேகாருகின்றது. இந்தப் ெபண்களின் ேகாrக்ைகையப் பற்றி எந்தப் பூ7சுவா ெபண்ணியமும் கவைலப்படப் ேபாவதில்ைல.

ஒவ்ெவாரு

வ7க்கப்

ெபண்ணும்

தனது ெசாந்த

நலனில்

இருந்ேத

சமூகத்துக்கான ேகாrக்ைககைளக் ேகாருகின்ற ேபாது, அைவ மக்கள் விேராதத்

தன்ைமயாகி

மற்ற

ெபண்களின் ெபாதுவான ெபாதுக்

ெபண்ணுக்கு

வாழ்க்ைகத்

எதிராகி

தரத்ைத

ேகாrக்ைககள், சமூகக் ேகாrக்ைகயாகி

விடுகின்றது.

உறுதி

ெசய்யாத

விட

முடியாது

என்பைத நாம் காணமுடியும்;. ெபண்களின் வாழ்க்ைகத் தரம் என்பது ஒன்றுபட்ட

நிைலக்கு

நக7த்தக்

ேகாருவேத

முதன்ைமயானதும்,அடிப்பைடயானதுமாகும். இது தான் ெபண்கைள ஒன்று இைணக்கும் ைமயமாகும்.

ஐேராப்பாவில்

வைரமுைறயற்ற

ெபண்ணுக்கும்,

அடிப்பைட

விபச்சாரத்ைதக்

ேதைவயான

நO7

ேகாரும் ெபண்ணுக்கும் இைடயில் ஒன்றுபட்ட எப்ேபாதும் ெபண்களின்

அபத்தமாகேவ

இருக்கும.;

வாழ்க்ைகைய உய7த்தக்

ெபண்ணியத்தின்

அடிப்பைடயான

ேகாரும்

மற்றும்

சமுதாயப் பா7ைவ

சமுதாயத்தின் ேகாரும்

விறைகக் அடிமட்டப்

ேகாrக்ைக

விடுதைலக்கு

தான்

வழிகாட்டும்.

ஒவ்ெவாரு ெபண்ணும் ெபற்ற உrைமைய, அடுத்தப் ெபண்ணுக்கு மறுக்கின்ற எல்ைல வைர ஆணாதிக்கேம ேகாேலாச்சும். அடிமட்டப் ெபண்ணின்

ேகாrக்ைகைய

விடுதைலையச் சாத்தியமாக்கும்.

உய7த்தும்

ேபாேத

ெசாந்த


ஐேராப்பியப் ெபண்ணும், பூ7சுவா ெபண்ணும் (மூன்றாம் உலகத்தில் உள்ள பூ7சுவா ெபண்) மூன்றாம்

உலகப் ெபண்ணுக்காகச் ெசாந்த

நாட்ைட எதி7த்து ேபாராடும் ேபாேத, அது சாராம்சத்தில் ஏகாதிபத்திய எதி7ப்பாகின்றது.

அது

மூன்றாம்

உலக

நாட்டுப்

ெபண்கைள

மட்டுமல்ல, ெசாந்த நாட்டுப் ெபண்கைளயும் விடுவிக்கும்;. ஆனால் எதா7த்தத்தில்

ஐேராப்பியப்

மூன்றாம்

உலகப்

மறுத்தபடி

தான், ெசாந்த

ெபண்ணும்,

ெபண்ணின்

பூ7சுவா

ேகாrக்ைகைய

நாட்டுக்

ெபண்ணும் மைறமுகமாக

ேகாrக்ைகைய (இைதக்

கூட

மூன்றாம் உலகப் ெபண் மீ து ஏகாதிபத்திய நாட்டுப் ெபண்ணியம் மைறமுகமாகத்

தனது

ெபாருளாதாரப்

திணிக்கின்றது.),

மூன்றாம்

உலகப்

பலத்தில்

ெபண்ணின்

இருந்து

சுைமயினால்

கிைடத்த அடிைம நலனில் இருந்ேத எழுப்பப்படுகின்றது. மூன்றாம் உலக நாடுகளில் ெபண்களின் மீ தான சுைம மற்றும் சுரண்டல்தான,; ஐேராப்பியப்

ெபண்ணின்

இன்ைறய

நிைலையத்

ேதாற்றுவித்தது.

இந்த உண்ைமையக் கண்டு ேபாராடாத ெபண்ணியம் ஏகாதிபத்திய ஆணாதிக்கமாகும்.

ஐக்கிய

நாட்டு

நிதி

நிறுவனத்தின் பத்திrக்ைகயாகிய

ேபாப்ப+ைல

குறிப்ெபான்றின் படி, ஆப்பிrக்க-ஆசிய-பசுபிக் பிராந்தியப் ெதாழிலாள7 வ7க்கப் ெபண்கள் வாரம் ஒன்றுக்கு ஆண்கைள விட அதிகமாக 12 மணி ேநரம் கடுைமயாக உைழப்பதாகவும், இப்ெபண்கள் கடந்த பத்து வருடத்துக்கு

முந்திய

வாழ்க்ைகத்

தரத்ைதப்

ேபண,

வாரம்

ஒன்றுக்கு 60 முதல் 90 மணிேநரம் உைழக்க ேவண்டிய அளவுக்கு வறுைம

விதியாகி,

உள்ளன7.

பூதமாக

கடந்த

கால

வள7ந்து

வாழ்ைவயும்

வரும்

ஜனநாயக

இழந்து

ேபாய்

உலகமயமாதல்

ெசல்வத்தின் விைளவுதான் இது.

இன்று இந்தியாவில் பசுைமப் புரட்சியின் பின் ெபண்கள் நOருக்காகப் பல

ைமல்

அளவுக்கு ேமலும்

தூரம் நிலத்தடி

நடந்து நOைரப்

அது ஏகாதிபத்தியப்

ெசன்ேற

நOைரச் ேசகrக்க

ேவண்டிய

பாைலவனமாக்கியது ஏகாதிபத்தியம். பணப்பயி7களின்

ஊடாக

அடிப்பைட

உணவுத் ேதைவைய மறுத்து பட்டினிக்குள் நக7த்தி வருகின்றன7.


''இந்தியாவில்

உத்திரப்

பிரேதசத்தில்

மாவட்டங்கள்

கடினமான

நO7ப்

மாவட்டங்களில்

57

பற்றாக்குைறயில்

43

சிக்கி உள்ளது.

கி.பி.1960-இல், நO7ப் பற்றாக்குைறயில் இருந்த கிராமங்கள் கி.பி.1972இல், இரு மடங்கானது. ஹமீ 7பூrல் முதலில் மாட்டு வண்டியில் நO7 ெகாண்டு

வரப்பட்டது.பின்

ெபண்கள்

15

முதல்

ேசகrக்கின்றன7.

20

அது

நிறுத்தப்பட்ட

ைமல்

தூரம்

நிைலயில், இன்று

நடந்து

தா7குலா மாவட்டத்தில்

ெசன்ேற

நO7ப்

நOைரச்

பற்றாக்குைறயால்

அங்கு உள்ள எந்த ஆைணயும் ெபண் திருமணம் ெசய்ய தயாராக இல்ைல. திருமணம் ெசய்தால் நOrன் ேதடுதல் எண்ணிக்ைகக்கு ஏற்ப இரட்டிப்பாகத் ேவண்டிய

ேதைவப்படுவதுடன்,

ேவைலச்

அைதப்

சுைமையயும்,

ெபண்கேள

வாழ்க்ைகத்

ேசகrக்க

தியாகத்ைதயும்

ெசய்கின்றன7.

மத்தியப்

பிரேதசத்தில்

பற்றாக்குைறயில் கி.பி.1982-இக்கும்

அைனத்து

சிக்கியுள்ளது. இைடயில்

18

மாவட்டங்களிலும்

இது

ஏற்பட்ட

இலட்சம்

நO7ப்

கி.பி.1975-இக்கும்

ெஹக்ேட7

காடுகள்

அழிக்கப்பட்டன. சில இடத்தில் ஒரு குடம் தண்ண O7 10 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகின்றது. தண்ண7O ெகாள்ைளயடிப்ைபத் தடுக்க ெபாலிஸ் பாதுகாப்பு வழங்குவது அவசியமாகின்றது. ஏன் நாகrகமான கி.பி.2000 ஆம்

ஆண்டில்

ஆட்சியில்,

கூட இந்து

''குஜராத்

இராஜஸ்தான் ஆந்திராவில்

வானரங்களின்

மாநிலத்தின்

மாநிலத்திலுள்ள

26 32

ஏகாதிபத்தியத்

மாவட்டங்களில்

17-இலும்,

மாவட்டங்களில்

27-இலும்,

மாவட்டங்களிலும்

18

தரகு

பஞ்சமும்,வறட்சியும்

தைலவிrத்தாடுகின்றது."6 அண்ணளவாக 9 ேகாடி மக்கள் நO7 இன்றி நOருக்காக

அைலயைவத்துள்ளது

ஏகாதிபத்தியக் ேபாக்ைகச் வறண்ட

சூைறயாடும்

ெகாள்ைளக்காகக் காடுகைள

சிைதத்தும், பணப்பயிருக்காக பூமியில்,

ஜனநாயகத்ைத

மக்கைள

இட்டு

நO7

உலகமயமாதல்.

அழித்தும், ஆறுகளின்

நிலத்து நOைர

இன்றிேய

கம்யூனிஸ்ட்டுகைளத்

உறிஞ்சிய

ெகான்று

ேபாடும்

தவிர,

யாரும்

புலம்புவது கூட இல்ைல

இந்தியாவில் இன்ைறய காலத்ைத மிக துல்லியமாக நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் சிறப்பாக எடுத்துக் காட்டுகின்றன.


அப்ப

''ஒலகம்

இருந்தது

மாதிr

இப்ப

இருக்கா

ஆத்திேல

தண்ணி

ஆகாசம்

தO7ந்தது

ேமாந்து

அந்தக்காலம்

குழாயடி

-

இப்ப

தண்ணி

ேவண்டி

குடுமிச் சண்ைட ேபாடுேறாம் இந்தக்காலம்"12

தண்ண O7ப் பற்றாக்குைற இயற்ைக அழிப்பில் ெதாடங்கி சூைறயாடும் ேபாது,

ெபண்களிைடேய

அத்துடன்

நOண்ட

;குழாயடி

ேபாராட

புதிய

சண்ைடைய

ேநரம்

ைவக்கின்றது.

இது

ஏற்படுத்துகின்றது.

இதற்காகக்

காத்துக் கிடந்து,

சுற்றுவட்டார

உறைவேய

சிைதக்கின்றது.

ஏகாதிபத்தியப்

ெபாருளாதாரத்ைதக்

கட்டைளப்படி

ெசயல்பட்ட

கட்டியைமக்க,

எத்திேயாப்பிய

உலகவங்கி

என்ற ஆப்பிrக்க

நாடு

பஞ்சத்தால் 10 இலட்சம் மக்கைளக் ெகான்றது. ேமலும் 80 இலட்சம் மக்கைளப் பாதித்தது. இதற்கு முக்கிய காரணம் ஆவாஷ் நதியின் குறுக்ேக

கட்டப்பட்ட

அைணகள்

ஆகும்.

பணக்கார

எத்திேயாப்பிய7கள், டச்சுக்கார7கள், இத்தாலிய7கள், இஸ்ேரலிய7கள் மற்றும்

ஆங்கிேலய7களின் கம்ெபனிகள்

கரும்பு, பருத்தி

மற்றும்

வாைழப்பழச் சாகுபடிகளில் ெகாள்ைள லாபம் ெபற, இவ்வைணகள் நOைர வழங்கின."5 (சுருக்கப்பட்ட என் குறிப்பு)

உலகில்

280 ேகாடி

தவிக்கின்றன7. வணாகக் O

மக்கள்

இப்படியிருக்க

கண்ண O7

எடுபிடிகளும்

குடிக்கச் சுத்தமான

சr

வடிய

உலகில்

மனித

அழுபவ7களும்

உலகவங்கியின்

தண்ண7O

சr,

இன்றி

உrைமக்காக பின்நவனத்துவ O

ஏகாதிபத்திய

நுக7வுக்கும்,

ெகாழுத்தப் பணத் திரட்டலுக்கும், எத்திேயாப்பியாவில் பத்து இலட்சம் மக்கள்

பட்டினியால்

கண்ணரும் O

ெகால்லப்பட்டைதயிட்டு

வடித்ததில்ைல.

மாறாக

ஒடுக்கும்

ஒரு

ெசாட்டுக்

வ7க்கங்கைள

எதி7த்து ஒடுக்கப்பட்ட உைழக்கும் வ7க்கம் ேபாராடும் ேபாது, அைத மனித

உrைம

மீ றலாக

ேஜாடித்து

ேசறடிப்பதில்

கண்ணும்


கருத்துமாக

ஏகாதிபத்தியத்துக்காகச்

ேசைவ

ெசய்ய

ெவட்கப்பட்டதில்ைல.

உலகில்

வறுைமக்குக்

இன்ைமயுேம

காரணம்

என திrத்துக்

அதிக

ஜனத்ெதாைகயும், உணவு

காட்டுகின்றன7.

ஆனால்

உண்ைம

நிைல என்ன?13

அட்டவைண:

காணலாம்.

3-இல் ெமாத்த

உலகில் தனிநபருக்கான உற்பத்தி வருடப்

பங்கு

முக்கியமான

கிழங்குநான்கு

வைககள்

ேகாடி டன்

49.68 கிேலா

82.8;

கிழங்கு..)

(உருைளக் முக்கியமான டன்

உணவு

ேகாடி

171.69

கிேலா

286.15

மூன்று வைககள் (அrசி, முக்கியமான டன்

ேசாளம்,

குடி

ேகாதுைம)

பானம்

1,88,05,000 கிேலா

1.8

மூன்று வைககள்(ேகாப்பி, எண்ெணய்

ேதநO7, ெகாக்ேகா)

விைத

ேகாடி

10.41

டன்

கிேலா

17.35

நான்கு வைககள் மீ ன்

9.62 ேகாடி டன் கிேலா

16 சீ னி

ேகாடி

12.12

டன்

கிேலா

20.2

துணி

161.64 ேகாடி

டன்

269.4 கிேலா

முதல் மூன்று முக்கிய உணவு மற்றும் கிழங்கு சராசrயாக ஒரு நாைளக்கு வயது ேவறுபாடு இன்றி ஒரு கிேலாைவ வழங்குகின்றது. இைதவிட

மற்ற

உணவுகள்

எல்லாம்

ேச7கின்ற

ேபாது

உணவுப்


பற்றாக்குைற

என்பது

வாழ்க்ைகயில்

உணவு

கற்பைனயானது. மக்களுக்குக்

ஆனால்

கிைடப்பது

எதா7த்த

கற்பைனயாக

உள்ளது.

ேமலும்

இைறச்சி, பழம், மரக்கறி, மீ ன் ேபான்றவற்றின்

எப்படிப்

பட்டினிையக்

வறுைமக்குக் மிைகயான

காரணம்;. மாறாக நுக7வும்,

வறுைமக்குக்

ேகாரும்? அதன்

காரணம்.

இங்கு

ஒரு

பகுதி

மீ தான

அத்துடன்

உற்பத்தி

ஜனத்ெதாைகயல்ல மக்கள்

கூட்டத்தின7

ஊதாrத்தனமும்

சுரண்டும்

வ7க்கம்,

தான்

பதுக்கல்

வ7த்தகம் ேபால் கடலில் ெகாட்டியும், நிலத்தில் புைதத்தும், எrத்தும், பதுக்கியும் சந்ைதவிைலைய உய7த்த முயல்கின்றன. இதன் மூலம் உணைவ

மக்களுக்குப்

பட்டினிக்குள் என்பது

பற்றாக்குைறயாக்கி,

தள்ளுகின்றன7.

சுரண்டும்

வ7க்க

வறுைமைய

நலன்களுடன்

விைலைய

உய7த்தி

உற்பத்தி

ெசய்வது

ெதாட7புைடயது.

இது

மூலதனத்ைதத் திரட்டிக் ெகாடுக்கின்றது.

ஒரு நாைளக்கு உலகில் உண்ணப்படும் சில ெபாருட்களின் அளைவ ஆராய்வதன் மூலம் இந்த வறுைமயின் மூலத்ைத அறிய முடியும். ஒரு

நாைளக்கு

200 ேகாடி

முட்ைடகள்

உண்ணப்படுகின்றன.

16

இலட்சம் டன் ேசாளத்ைதயும், 7.27 இலட்சம் டன் உருைளக் கிழங்கும், 15

இலட்சம் டன்

அrசியும்,

300

ேகாடி

டன்

ேதநOைரயும்

உட்ெகாள்கின்றன7. ெசல்வந்த7கள் பதப்படுத்தப்பட்ட 2.7 டன் மீ ைன ஒரு

நாள்

உணவாக உட்ெகாள்கின்றன7. மனிதன் சராசrயாக

2,000

கேலாr உணைவ உண்ண ேவண்டியிருக்க, ேமற்கு நாட்டவன் 4,000 கேலாr உணைவ உணணுகின்றான்; அேதேநரம் ஆப்பிrக்கன் சராசr 1,800 கேலாr உணைவேய உண்ணுகின்றான்;. இது அடி, ேமல் என வ7க்கத் தளத்தில் பிrயும்; ேபாது இதன் அளவு ேமலும் அகலமாகும். வறுைமையப்

ேபாக்க

உணவு

இருந்தும், அைவ அளவுக்கு

மீ றி

மிதமிஞ்சி நுகரப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது.

வறுைம ஒழிப்பு என்பது உலக உற்பத்திையச் சமமாகப் பகி7தலில் ெதாடங்கி, ேதைவக்கு ஏற்ப எடுப்பைத ேநாக்கிப் ேபாராடேவண்டும்;. இதுமட்டுேம ெபண்ணின் வறுைமக்கு முடிவுகட்டும்.


ஒரு நாட்டில், ஒரு மக்கள் கூட்டத்தில், ஒரு குடும்பத்தில் பசியும் பட்டினியும்

ஏற்படின்

அது

ெபண்கைளயும்,

குழந்ைதகைளயுேம

அதிகமாகப் பாதிக்கின்றது. ஆணாதிக்கப் பண்பாடு, கலாச்சாரம் இதன் ஊன்று

ேகாலாக

கூ7ைமயாக

ஆைண

ெபண்ைணயும், குழந்ைதையயும்

நி7ப்பந்திக்கின்றது.

நாடுகளில் நOடிக்கும் நலன்கேள

பட்டினிக்கு

காரணமாகும்.

குவிப்புக்கும்

மூன்றாம்

சிைதக்கப்பட்டு குறிப்பாகப்

விட

வாழ்ந்து

ெபண்களின்

ஆதாரமான

உலக

ெபாருளாதார

ேதைவக்கும், தனது

நாடுகளின்

,அைதெயாட்டி

மூன்றாம்

ஏகாதிபத்தியப்

தனது

உலக

இன்று

மூலதனக்

இயற்ைக ஆதாரங்கள் வந்த

எஞ்சிய

மக்கள்

கூட்டம்,

இயற்ைக

சா7ந்த

சமூகச் ெசாத்துகைள ஏகாதிபத்தியங்கள் ைகப்பற்றியுள்ளன. அதாவது வறிய

மக்கள்

பிrவுக்கு,

குறிப்பாகப்

ெபண்களுக்கும்,

குழந்ைதகளுக்கும் அடிப்பைட உணைவ வழங்கிய இயற்ைக மற்றும் அது சா7ந்த அறிவியல் எல்லாம் சூைறயாடப்படுகின்ற இக்காலத்தில் அது

ெபண்களுக்குப்

வழங்குகின்றது. ஏகாதிபத்தியப்

பட்டினிையயும்,

அத்துடன்

பல

ெபாருளாதார

கலாச்சாரச்

மடங்கு

அைமப்பு

சிைதைவயும்

ேவைலச்

சுைமையயும்

ஏற்படுத்தி

ஆணாதிக்கக்

ெகாடூரத்ைதப் ெபண்கள் மீ து தOவிரமாக்கியுள்ளது.

வளமான நிலங்கள், நOrன் ெசறிவான வாழ்விடங்கள் சா7ந்து ெபண் ெசாந்தத்தில் தனது ேதைவையயும், குழந்ைதகளின் ேதைவையயும் சுயமாகத் தO7த்துக் ெகாள்ள கூடி, ெபாருளாதாரக் கலாச்சாரச் சமூகத் தன்ைமைய, ஏகாதிபத்தியப் ெபார���ளாதார உலகமயமாதல் சூைறயாடி வருவைதயிட்டு,

எந்தப்

ெபண்ணிைலவாதமும்

அந்தப்

ெபண்களுக்காக ஒரு ெசாட்டுக் கண்ணரும் O விட்டதில்ைல. பூ7சுவா ெபண்கள்

தமது

நுக7வுப்

பண்பாட்டு, கலாச்சாரத்தில்

இருந்தபடி

ஆணாதிக்கமாகத் தம்ைம மாற்றக் ேகாr ஆணாதிக்கத்துடன் அதன் ெபாருளாதாரப் பண்பாட்டுக் கலாச்சாரத்துடன் முரண்படுகின்றா7கேள ஒழிய,

இவ7களுடன்

இயற்ைக

சா7ந்த

ஒப்பிடும்

குைறவான

ேபாது

அடிமட்டப்

ஆணாதிக்கத்துக்கு

ெபண்களின் உட்பட்டுள்ள

இயற்ைக சா7ந்த ெபண்ணியத்ைதப் பாதுகாக்கப் ேபாராடுவதில்ைல.

இந்த

இயற்ைக

சா7ந்த

ெபண்ணிய

வாழ்வுகள்

என்பது


முதலாளித்துவப் ெபறுமதியற்ற

ெபண்ணிைலவாதிகள்

விசயங்கேள.

பண்ணமுடியாத மதிப்பிட்டு, அைதேய

அைனத்ைதயும்

அைதப்

வ7க்கம்

ெபறுமதியற்றைவ

பணம்

என

எப்படி

கலாச்சாரமாக்குகின்றனேரா,

ெபண்ணியல்வாதிகள்

ஆதாரங்கைளப்

அ7த்தமற்ற,

சுரண்டும்

பண்பாட்டுக்

இன்ைறய

அடிப்பைட

அதாவது

முன்

அடிமட்ட

மக்களின்

ெபறுமதியற்றைவயாகக்

கண்டு

ஏகாதிபத்திய வழியில் எட்டி உைதக்கின்றன7.

ஏகாதிபத்தியங்கள் நுக7வுப்

உலக

ெபாருட்கைள

வறுைமைய வாங்க

மதிப்பிடும்

முடியாத

ேபாது

தமது

மக்கள் கூட்டத்ைதேய

வறுைமக்குள் உள்ளவராக மதிப்பிட்டு, அந்த மக்களின் இயல்பான, இயற்ைகையச்

சா7ந்த

நிைறவான

அடிப்பைட

நுக7ைவப்

பூ7த்தி

ெசய்யும் வாழ்வு ஆதாரங்கைள மறுத்து, இைவ உபrையத் திரட்டித் தரமுடியாத

ஏகாதிபத்திய

அழிக்கப்படுவது

ேவகமாகியுள்ளது.

ெபண்ணியல்வாதிகள்

தமது

கலாச்சாரத்தில்

நின்றபடி,

இயற்ைகையச்

சா7ந்த

ெபண்ணியம்

வறுைமயின்

அல்லாத

பூ7சுவா

இேத

மதிப்பீட்டுக்குள் ேபான்று

ெபாருளாதாரப்

அடிமட்ட

மக்களின்

ஆணாதிக்கமல்லாத ஆணாதிக்கம்

என்று

இன்ைறய பண்பாட்டுக்

இயற்ைகயான, ெபண்ணியத்ைத,

அைடயாளம் காட்டி,

அப்ெபண்களின் மீ தான ஏகாதிபத்திய அழிப்ைப அங்கீ கrக்கின்றன7. அதாவது

ெசயற்ைகயாகக்

கட்டியைமக்கப்பட்ட

உலகமயமாதலின் பண்பாட்டில், அதற்குள்

ஆணாதிக்க

ெபண்ணின்

உrைமைய

அைடயாளம் காட்டியும், ேகாrயும் ேபாராடக் ேகாரும் ெபண்ணியம், உலகமயமாதலுக்கு மக்களின்

எதிரான

இயற்ைகைய

ெபண்ணியத்ைத

ெபண்ணியமும் அைடயாளம்

ஆதாரமாகக் ெகாண்ட

மா7க்சியம்

அல்லாத

எந்தப்

காணவுமில்ைல, காட்டியதுமில்ைல,

ேபாராடவுமில்ைல,ேபாராடியதுமில்ைல. மாறாக

இைத

அழிப்பதில்

இந்த ஆணாதிக்க உலகமயமாதல் ெசயற்ைகயான இயற்ைக மறுப்பு ெபாருளாதாரப்

பண்பாட்டில்

இருந்தபடி,

ேகாrக்ைகைய

முன்ைவத்து

ஆணாதிக்கத்திடம்

தம்ைம

இைணத்துக் ெகாள்ளக்

மா7க்சியப்

ெபண்ணியம்

பூ7சுவா

ேகாருகின்றன7.

ேபாராடுவது

ெபண்ணியல்

பங்கு

ேகட்டுத்

இைத

மறுத்து

தவி7க்க

முடியாததாகி

விடுகின்றது. இயற்ைகயின் மீ து, அது சா7ந்த மனித வள7ச்சிக்கும், தமது

வாழ்வு

ஆதாரங்கைளப்

பாதுகாக்கவும்

இயற்ைக

சா7ந்து


ேபாராடிக் ெகாண்டு இருக்கும் அந்தப் ெபண்களின் விடுதைலக்கான பாைத மட்டுேம, ெபண்ணியத்தின் சrயான அரசியல் மா7க்கமாகும்.

ஆணாதிக்கச் சாமத்தியச் சடங்கும் மனிதனின் அறியாைமகளும் இயற்ைகயில் மனிதன் தனது வாழ்வுக்கான ேபாராட்டத்ைத எதி7 ெகாண்ட ேபாது அவனுக்கு இயற்ைகேய புதிராக இருந்தது. இயற்ைகயின் எழுச்சிகள், அழிவுகள் எல்லாம் மனிதனுக்கு அழிைவயும், ஆக்கத்ைதயும் ெகாடுத்த ேபாது, அதன் மீ தான கட்டுப்பாட்ைடச் ெசலுத்தமுடியாத நிைலக்குள் தள்ளப்பட்டான். இது ேபால், தனது உடல் சா7ந்த மாற்றங்கள் எப்படி? எதனால? ஏற்படுகின்றன என்பைத அறிய முடியாத மனிதனாகப் புதி7களின் முன் ெவறுைமயாக நின்றான்.

எல்லா உயிrனங்கைளயும் ேபால் மனிதனும் இயற்ைகையச் சா7ந்து இருந்த

நிைலயில்

இருந்து

மாறி, உைழப்ைப

இயற்ைகயின் மீ து

பயன்படுத்தத் ெதாடங்கியவுடன், அது சா7ந்து சிந்தைனயும் அதன் ேமல் உருவாகத்

ெதாடங்கியது.

உைழப்பு

மூலம்

இயற்ைகைய

மனிதன் தனது ேதைவக்கு ஏற்ப மாற்றத் ெதாடங்கியேபாது, இயற்ைக மற்றும்

மனித

உடலியல்

புதி7கைளப்

பற்றிய

ேதடுதலும்

ஆரம்பமாகியது. இந்தக் ேகள்விகைள ஒட்டி இயற்ைகச் சீ ற்றங்களின் ேபாதும், அழிவுகளின் ேபாதும் மனித உைழப்பால் எைதயும் ெசய்ய முடியாத ேபாக்கில், இந்த இயற்ைக ெநருக்கடி மனித அழிவுகைள ஏற்படுத்தியது.

இைத

மனிதனால்

புrந்து

ெகாள்ள

முடியாத

நிைலயில், அைத மாற்ற முடியாத நிைலயில், அைத அன்னியமான சக்தி

ஒன்றின்

இயற்ைக சா7ந்து அஞ்சத்

ெசயலாக

எண்ணத்

அழிவுகைள

ெதாடங்கினான்.

ெதாடங்கினான்.

ஏற்படுத்தும்

இது ேபால்

ஊடகங்கைள

ேபாராடி

ெவல்ல

இதனால் ேநாக்கி முடியாத

மிருகங்கைளயும் கண்டு அஞ்சுவதன் மூலமும், மனித ஆற்றலால் முடியாத

விசயங்கைள

ேநாக்கி

ெகஞ்சுவதன்

மூலமும்

அைதத்


தடுக்க

முயன்றான்.

இயற்ைகயில் மாற்றத்

இந்தக்

அஞ்சுவதும்

இருந்து ெவளிவந்து, ெசயற்ைகயில்

ெதாடங்கிய

உைழப்புக்கு

ெகஞ்சுவதும்,

மனித

வரலாற்றில்

அன்னியப்பட்டுக்

கட்டுப்பட

மனிதன்

இயற்ைகைய

நடந்தது.

மறுத்த

மனித

இயற்ைகயின்

மீ தும், அது சா7ந்த விசயங்கள் மீ தும் இைவ நிகழ்ந்தன. பின்னால் அைதத் ெதாட7ந்து விளக்குவதும் மனிதப் ேபாக்காகியது.

சமுதாயத்தின் உைழப்ைபச் சா7ந்த அறிவா7ந்த பிrவுகள் உைழப்பில் இருந்து

விலகிய

ேவைலப்பிrவிைனயுடன்,

அதாவது

மக்கள்

கூட்டத்தின் முக்கியமான ஆேலாசைன வழங்கிய மற்றும் மருத்துவ rதியாக

அறிைவ

அப்பாற்பட்ட

ெபற்றுக்

விசயங்கைள

வருணிக்கத்

ெதாடங்கின7.

அன்னியப்பட்ட

ேநாக்கி

இந்த

வழிபாட்ைட

முன்

முன்ைவத்தது. என்ற

தடுக்கமுடியாத அழிைவயிட்டுக்

ெகஞ்சுவைத

நிைலக்கு

ஒழுங்குபடுத்த

இருந்து

இதன் மூலம் முந்திய

,அஞ்சுவது மற்றும்

வழிபடுவது

ெசயலாக

மனித உைழப்பில்

எழுச்சி, இயற்ைகயின்

விளக்கங்கள்

ஆற்றலுக்கு

சக்தியின்

உைழப்புக்கு

கற்பைனயான காரணத்ைத அைத

மற்ெறாரு பின்னால்

கூட்டம்

அழிவுகள், இயற்ைகயின் ேபாக்கான

ெகாண்டவ7கள், மனித

ஒரு

விட்டு

மனிதன் மாறினான். புேராகித7

கூட்டம்

உைழப்பில் இருந்து அன்னியப்பட்ட பிrவில் இருந்து உருவானது. மனித

ஆற்றலுக்கு அப்பாற்பட்ட, மனிதக்

சக்திக்கு, தனது இயற்ைகயின்

உணவில்

கற்பைனயாக

ஒரு பகுதிையப்

எழுச்சிையயும்,

உருவான

பைடப்பதன்

அழிைவயும்

தணிக்க

சடங்குகள்

வள7ச்சி இைவ

ெபற்றன.

இயற்ைக

புைனவுகள் ெபறுவது

மூலம்

மீ து

வள7ச்சி

இயற்ைகயின்

திrபைடந்தது.

உருவான கூட்டத்தின்

ெபற, இயற்ைக பற்றி

இயங்கியல்

இந்த

அறியாைமக்குள்

இயற்ைகயின்

உைழப்பில் இருந்து, அன்னியமான வாழ்நிைலக்கும்,

கற்பைனப்

நலனுக்கும,

ஆற்றைல ஒரு

வள7ச்சி ைவத்து

புல்லுருவிக்

சுரண்டலுக்கும்

ஏற்ப,

இயற்ைக பற்றிய புைனவுகள் சடங்குகளாக உருவாக்கப்பட்டன.

இதுேபால், இயற்ைகயின் பrணாமத் ேத7வான மனித உடல்களின் ெசயல்பாடுகள்,

ேநாய்கள்

(இங்கு

மனிதன்

அல்லாத

மற்ற


பிrவுகளின்

பrணாமம்)

இயங்கியல் முன்னால்

மனித நOண்டு

மனிதன்

உைழப்புக்கும்

கிடந்தது.

மீ தான

அச்சத்துடன்

தமது

நலன்சா7ந்த

புல்லுருவியாக

முன்

புதிராகேவ, இயற்ைகயின்

அது

சா7ந்த

இந்தப் புதி7கள்

கூடிய

அறிவுக்கும்

மனிதனின்

வாழ்வு

மாற்றங்கைளயும், புேராகித7

கூட்டம்

விளக்கங்களுடன்

வாழத்

கூடிய

ெதாடங்கிய

அறிவு,

மற்றும்

வாழ்நிைலயுடனான

விளக்கங்கள் சடங்குகைளச் ெசய்ய வழிகாட்டியது.

மனிதக்

குழந்ைதகைளப்

ெசயலற்றவனாக

ெபண்

இருந்தான்.

உருவாக்கிய

எப்படி

ேபாக்கில்

குழந்ைத

ஆண்

உருவாகின்றது

என்பது நOண்ட வரலாற்றில் புதிராகேவ இருந்தது.

கி.பி.

ஆண்டு

1827-ஆம்

வைர

உருவாகின்றது

என்பது

ஆண்டு

கருவுயி7க்கும்

இந்த

வைர

மற்றும்

விசயங்கைள

கருமுட்ைட

கண்டுபிடிக்கப்படவில்ைல. கி.பி.

ந���ைலயில்தான்

கற்பைன

ெபண்ணுக்குள்

முைற

மனிதன்

கண்டுபிடிக்கப்படவில்ைல.

இைவகைளெயாட்டித்

வாழ்நிைலக்கு

விளக்கவும்,

1875-ஆம்

ஏற்ப

ெதாட7பு

அைதெயாட்டிச்

தனது ெகாண்ட

சடங்குகைள

உருவாக்கவும் பழகிக் ெகாண்டான். சடங்குகள் புrயாத புதி7களின் மீ தான அறிவியல் ேதடுதல்கைள நிகழ்த்துவைத மறுத்தும், அைதச் ெசய்வைதக்

குற்றமாக்கியும்,

முைறகைளயும் அமுல் ெசாந்தப்

மீ றிச்

ெசய்தால்

தண்டிக்கும்

கூட இச்சடங்குகள், பண்பாடுகள், கலாச்சாரங்கள்

ெசய்தன.

இைதப்

பயன்படுத்தி புேராகித7

புல்லுருவித்தனத்தில்

தவி7க்கமுடியாத

ஆதிக்கப்

இருந்து

பண்பாட்டுக்

தமது

கூட்டம் நலன்

தனது சா7ந்து,

கலாச்சாரத்ைத

மக்கள்

ேமல் திணித்தன7.

ெபண்ணின்

மாதவிடாய்

என்பதும்

மனிதனுக்குப்

புதிராகேவ

இருந்தது. திடீ7 என இரத்தம் ெபண் உறுப்பில் இருந்து வருவதும், ெதாட7ந்து மாதெமாருமுைற ெவளிவரும் இரத்தமும், அது திடீ7 என நின்று

ேபாவதும்,

பின்

மீ ள

வருவதும்

புதிராகேவ

இருந்தது.

குழந்ைத தrக்கும் ேபாது ெபண்ணின் மாதவிடாய் நின்று ேபாவது


ேமலும்

புதிராக

இருந்தது. அத்துடன்

வயது

ேபான

ெபண்களின்

மாதவிடாய் நிற்பது எல்லாம் மனிதனுக்குப் புதிராக நOடித்தன.

இந்தப்

ேபாக்கில்தான்

இவற்றுக்குப்

பற்பல

தமது

வாழ்வு

அனுபவங்கைள

விளக்கங்கைளப்

பிரேதசத்துக்குப்

ஒட்டி

பிரேதசம்

ேவறுபட்டு மனிதன் ெகாடுத்தான்.

''பல

சமுதாயங்களில்,

கருவைறயில்

தங்கி

மாதவிடாயின் குழந்ைத

ஒரு

பகுதி;

உருவாகின்றது"

குருதியானது

என்று நம்பின7.

அrஸ்டாட்டில் கருப்ைபயில் தங்கிய குருதிக்கு ஓ7 ~அைசவுக்கான தூண்டுதைல| ஆண்களின்

விந்து

வழங்குகிறது

என

விளக்கின7.

இைத அவ7 பாைல உைறய ைவக்கும் ~உைறேமாேராடு| ஒப்பிட்டுப் ேபசினா7.

ஹOப்ரூ

ெமாழியில்

கருப்ைபயில்

நிைறந்துள்ள

விழுந்தவுடன்

குழந்ைத

தயி7

உருவாவேதாடு

இப்படி விளக்கம் குருதியில்;,

உருவாகின்றது. ஒப்பிட்டு

உண்டு.

ஒரு

துளி

இைதப்

ெவள்ைள

பாலில்

விளக்கியுள்ளது.

அதில், இருந்து

மாதவிடாய்க்

குருதி, ஆண் விந்ைத அைடகாப்பதன் மூலம், ஆண் விந்தில் இருந்து குழந்ைத உருவாகின்றது என்ற இன்ெனாரு விளக்கமும் உண்டு. சில பழங்குடி

சமூகத்தின7

கருவுயி7த்தலுக்கு ஆண்

ேதைவயில்ைல.

ஏேதா ஓ7 ஆவி ெபண்ணின் கருப்ைபக்குள் புகுந்து குழந்ைதயாகப் பிறக்கிறது என நம்பின7. சில7, கருவுயி7த்தலுக்கு ஆண் துைணக் கருவிதான்.

கடவுள்

ெமக்ஸிக்ேகாவிலுள்ள

ெசயல்

கட்டாயம்

பியூப்ேனளா

உண்டு

என

இந்தியப்

நம்பின7.

பழங்குடியின7

ேகாைடக் காலக் கனத்த மைழயினால் ~கன்னிகள்| கருவுயி7ப்பதாக நம்பின7. இைத விட புராணங்களில், பற்பல பிற சக்திகள் பற்றிய புைனவுகள் உண்டு"14

300 ஆண்டுகளுக்கு முன், ''உயி7 தானாகேவ ேதான்றுகிறது என்பதில் ஆதி

காலத்தவ7

நம்பிக்ைக

இைறச்சியினாலும்,

ைவத்திருந்தன7.

சுண்ெடலிகள்

உண்டாகின்றது

என

நம்பினான்.

ெசய்வதற்கான

வழி

தங்களுக்குத்

கூறினா7கள்.

ஈக்கள்

அழுக்குத் மிகச்

சிறிய

ெதrயுெமன்று

ைபபிளில், ேதன Oக்கள் இறந்த

அழுகிய

துணிகளாலும் மனித7கைளச் இரசவாதிகள்

சிங்கத்தின்

குடலில்


இருந்து பிறக்கின்றன என்று கூறப்பட்டுள்ளது..... அrஸ்டாடில் சுயப் பிறப்பில் நம்பிக்ைக ைவத்திருந்தா7."15

கிேரக்கத்தின் பழைமயான புைனக் கைதகளில், ''கருவுறுவதற்கு ஆண் ேதைவயில்ைலெயன்றும் காற்று மட்டும் ேபாதும் என்றும், அக்கால மக்கள்

நம்பின7."16

பகவத்

கீ ைதயில்

உயி7த்தல்

பற்றிய

விளக்கத்ைதப் பா7ப்ேபாம்.

''அன்னால்

பவந்தி

பூதானி

யஜ்ஞால்

பவந்தி

ப7ஜ்ஜன்ேயாயஜ்ஞ

க7மப்ரஹ்ேமாத்பவம்

பாஜ்ஜன்

யாதன்ன -

வித்திப்ரஹ்மா

ஸம்பவ

க7மஸமுத்பவ கஷரஸமுத்பவம்

தஸ்மால் ஸ7வகதம் ப்ரஹம் நித்யம் யஜ்ேஞ ப்ரதிஷ்டிதம்" 17

இதன்

அ7த்தம்

அன்னமும், யாகத்திலிருந்து ேவதத்திலிருந்து

பற்றி rக்

மைழயிலிருந்து

மைழயும், க7மத்திலிருந்து

க7மமும்.."17 என்று

உயி7த்தைலப் பா7ப்பனrன்

உயி7களும்,

''அன்னத்திலிருந்து

அறிவற்ற

யாகமும்,

இந்துப் பா7ப்பனியம் விளக்கத்ைதப்

ேவதத்தில,; தியவுஸ்

என்ற

உயி7

புைனந்தது.

கடவுள்

பற்றிய

குறிப்பில், ''தியுவுஸின் மைனவியாகப் பிருதிவி சித்தrக்கப்பட்டது. தந்ைதயான தியவுஸ் மைழயாகப் பிருதிவியில் ெபாழியும் ெபாழுது, பூமி

கருவுற்றுப்

மரங்களும் உவைம

பிரசவிக்கும் என்பதும்...

பூமியிலிருந்தல்லவா விளக்கத்தில்,

சாத்தியமில்ைல ெகாள்கின்றன7. இந்த

என்ற

அனுபவவாதம்

முைளத்ெதழுகின்றன"7

ஆணின்

துைணயின்றி

காரணத்ைத

இறுக்கமான

ெசடிகளும், ெகாடிகளும்,

அனுபவ

நாேடாடி

கருவுறுவது

rதியாகப்

ஆணாதிக்கச்

ெதளிவாகத் ெதrந்து

என்ற புrந்து

சமூகத்தில்

ெகாள்ளப்படுகின்றது.

இதில் இருந்ேத தந்ைதயின் பாத்திரம் ெவளிவருகின்றது. ஆனால், தந்ைதயின்

விந்து

பற்றிேயா, எப்படி

கரு உருவாகின்றது

என்பது

பற்றிேயா ெதrந்திருக்கவில்ைல. ''rக் ேவதத்தில், மற்ேறாrடத்தில், சமுத்திரத்திலுள்ள

தண்ண7O

க7ப்பமைடந்தாகக்

கூறப்படுகின்றது.

இந்தக் க7ப்பத்திலிருந்ேத உயி7களும்,உலகின் தத்துவமும், உலகின் முதல்

முதலாகப்

பிறந்தவனும்,

பூமிையப்

பைடத்தவனும்,


உருவாக்கியவனுமான

க7மா|

~விசுவ

ேதான்றியதாகவும்"18

புைனயப்பட்டுள்ளது.

''க7ப்பத்திலிருக்கின்ற மாமிசத்ைத

குழந்ைதைய அழிக்கும்

உண்பவன்

என்றும்,

அந்த

இராட்சதன்

இராட்சதனுக்கு

பச்ைச இரண்டு

முகங்களும், நான்கு கண்களும், ஐந்து பாதங்களும் உண்ெடன்றும், முகம்

கீ ழ்

ேநாக்கி

இருக்குெமன்றும்"18

அத7வண

ேவதத்தில்

பிறந்தன7.

சத்திrய7

கூறப்படுகின்றது.

கடவுளின்

''பா7ப்பன7

ைககளிலிருந்து

வாயிலிருந்து

வந்தன7.

ெதாைடகளிலிருந்து

ைவசியரும்,

பாதங்களிலிருந்து சூத்திரரும் பிறந்தன7."18

இப்படியான

விளக்கங்கள்

இயற்ைகயின்

எல்லாம்

ெவௗ;ேவறு

வருணித்தன7.

மனிதன்,

நிகழ்ச்சிகள்

இயற்ைகயில்

கற்பைன,

மற்றும்

ெசயல்களுடன் ஒப்பிட்டு

உணவுக்காகப்

ேபாராடிய

மனிதன்

இரத்தத்ைத இழக்கும் ேபாது மரணம் அைடவது கண்டு பயந்தான். அைதெயாட்டி,

மாதவிடாையப்

இதனால், ெபண்ணின் இட்டும்,

குழந்ைத

பா7க்க,

உடலில் பற்றிய

இருந்து

விளக்க

ெவளிேயறும் இரத்தத்ைத

ெதாட7புகளும்

அறியாைமயில் இருந்து, ெபாதுவாக

முற்பட்டான்.

இரத்தம்

இயற்ைக மீ தான

மீ தான

அச்சத்தில்

இருந்து சிந்தித்தான். இதனால் இந்த முதல் நிகழ்ைவ அச்சத்தின் மீ தான

ஒரு

கூடிய

புனிதத்திற்குrய

சடங்கானது

சடங்காக

மனிதன்

மாற்றினான்.

நிகழ்வாகப்

ஆணாதிக்கத்தின்

இைத அச்சத்துடன்

பrணாமித்தது.

வள7ச்சியுடன்,

சாமத்தியச்

ெபண்

தாழ்ந்த

நிைலக்குத் தள்ளியது. இது ெபண்ணின்; மீ தான அடக்குமுைறைய நிறுவுவதற்கான

ஊடகமாக மாதவிடாய்

ெவளிேயற்றம்

~தOட்டாக|

மாற்றம் கண்டது.

சடங்கின் ேபாக்கில் அப்ெபண் மீ தான ஆணாதிக்கக் கட்டுப்பாடுகள், ஆணாதிக்கத் தனிச்ெசாத்துrைம மீ தானதாக, அச்சமூக அைமப்புக்கு ஏற்ப உருவானது.


மனிதன,; விலங்கான

குரங்கு

நிைலயில் இருந்த

ேபாது

நான்கு

கால்கள் ெகாண்டு நடமாடினான். பின், குரங்கு மனிதன்; இயற்ைக மீ தான

உைழப்ைப,

முன்

படிப்படியாகச்

ெசய்யத்

உைழப்ைபச்

ெசய்ய

ேபான்றவற்ைறக் உணைவ

இடம்

தவழ்ந்து

இரு

கால்களால்(இரு

ெதாடங்கினான்;. சிறு

ெபாருட்களான

கண்டுபிடித்தான். மாற்ற, இரு

ெசல்வது

பின்ன7,

இந்த

மனிதன்

கல்,

தடி,

இந்த

எலும்பு...

உைழப்பால்

ைககைளயும்

இலகுவானதாக

ைககளால்)

ேசகrத்த

பயன்படுத்திய

இருந்ததில்ைல.

ேபாது

இதனால்

ேசகrத்த உணைவ இடம்மாற்ற, ேசகrப்புக் கருவிையத் ெதாட7ந்து கண்டுபிடித்தான் உணைவயும்

மனிதன். இடம்

அவசியமாகியது.

ேசகrப்பு

மாற்ற

இது

கருவிையயும்,

மனிதன்

நOண்ட

ேசகrத்த

நிமி7ந்து

பrணாம

வள7ச்சி

நிற���பது ஊடாகேவ

வள7ச்சியுற்றது.

இந்த

மாற்றம்

பாலியல்

உறுப்புகளில்

தOவிர

ெகாண்டுவந்தது.

நிமி7ந்த

மனிதனுக்கும்,

மாற்றத்ைதக்

தவழ்ந்த

மனிதக்

குரங்குக்கும் இைடயில் பாலியல் உறுப்பில் பrணாமத்தின் மாற்றம் முற்றிலும் குரங்கில்

ேவறுபட்டதாக ெபண்ணின்

இருந்தது.

பாலியல்

ெதாடக்கத்தில்,

உறுப்பு

மனிதக்

ெவளிப்பைடயாகத்

ெதrந்ததுடன், மா7பு ேபான்ற பால் சுரப்பிகள் மைறவுத்தன்ைமையக் ெகாண்டு இருந்தது. ஆணின் பாலியல் உறுப்பு மைறவுத் தன்ைமயில் இருந்தது.

மனிதக் குரங்கில் இருந்து, ~நிமி7ந்த மனிதனாக| மாறிய மனிதனில் இைவ

எதிrைடயாக

மைறவாக

மாற,

மாறியது.

ஆணின்

ெபண்ணின்

பாலியல்

பாலியல்

உறுப்பு

உறுப்பு

பகிரங்கமாக

ெவளிப்பட்டது. அத்துடன் ெபண்ணின் பால் சுரப்பியும் பகிரங்கமாக மாற்றம் கண்டது. இதனால் ெபண்ணின் பால்சுரப்பி மற்றும் ஆணின் பாலியல்

உறுப்பு முக்கியத்துவமான

உறுப்பாகியது.

இது

மனித

உளவியலில் தOவிரமான மாற்றம் கண்டது. ெபண்ணின் இரகசியமான உறுப்பு

மீ தான

ஆணாதிக்க

உளவியல்,

ஆண்

தனது

உறுப்ைப

இரகசியமாக மாற்றவும் ெசய்தது. ெபண்ணின் பால்சுரப்பி மற்றும் ெபண்

உறுப்ைபப்

பகிரங்கமாகக்

ெகாண்டுவரும்

உளவியல்


பண்பானது

ஆணாதிக்கத்துடன்

இன்று

வைர

நOடிப்பைதக்

காணமுடிகின்றது.

உடலியல்

நOண்ட

இக்காலத்தில்

பrணாம

வள7ச்சியூடாக

வைரமுைறயற்ற

வள7ச்சி

புண7ச்சிையத்

கண்டது.

தமக்கிைடயில்

ெகாண்டிருந்த வைர, ஆண் ெபண்ணுக்கிைடயில் இந்த உளவியல் கண்ேணாட்டம்

ஏற்பட்டு

தனிச்ெசாத்துrைமயின்

விடவில்ைல.

ஆதிக்கத்துக்குள்

உைழப்பு

மாறிய

ேபாது,

ெபண்

சமூகச் ெசாத்துrைமைய இழந்தாள். இதனூடாகப் ெபண் ஆணின் ெசாத்துrைம ஆக்கப்பட்டாள். வைரமுைறயற்ற புண7ச்சி, ேவறுபட்ட கட்டத்தின் ஊடாக ஓ7 ஆைணத் திருப்தி ெசய்யும் புதிய பாலியல் வடிவத்ைதத்

ேத7ந்து

ெகாண்டது.

அதாவது

வைரமுைறயற்ற

புண7ச்சியின் மீ தான மறுப்பு, ஒருதார மணத்தால் ஈடுெசய்யப்பட்டது. ெபண்ணின்

ெசாத்துrைம

ஒருதாரமணத்ைதப்

பறிப்பால்

ெபண்ணுக்கு

ஆணாதிக்கத்துக்கு உள்ளாக்கியது.

கட்டாயமான

நிபந்தைனயாக்கி, ஆனால்

ஆண்

ெபண்ைண

இைத

மீ றுவது

பலவழிகளில் சாத்தியமானது. இதன் ஒரு பாகமாகேவ ெபண்ணின் உறுப்பு

மீ தான

நி7வாணப்படுத்தல்

உளவியலாகின்றது.

பலதாரமணத்தின் பிரதிநிதியான ஆண் பைழய பலதார மணத்தின் ெவளிப்பாடாகப் ெபண் உறுப்பு ேமலும்

ெபண்ணின்

பால்

மீ தான பகிரங்கத்ைதக் ேகாrனான்.

சுரப்பி

முக்கிய

பாலியல்

உறுப்பாக

ஆணாதிக்க உளவியலில் இடம் ெபற்றது. இைத இன்ைறய சமூக ெவளிப்பாடுகளில் ெசய்ய ெபண்

ெவளிப்படுவதுடன்,

உந்தித்

ஆணாதிக்கத்ைதத்

தள்ளப்படுகின்றாள்.

ெபண்ணின்

திருப்தி அழகியல்

இதற்குள் சீ ரழிந்துள்ள இன்ைறய நிைலயில், ஆணாதிக்க உளவியல் இைத ஊக்குவிக்கின்றது.

இந்த

உறுப்புகளில்

ஏற்பட்ட

பrணாம

மாற்றம்

மாதவிடாய்

ேதான்றுவதற்கான முக்கியமான ஒரு மாற்றத்ைதக் கண்டது. மனிதக் குரங்கிலும்,

(இங்கு

காலம்), அதற்கு

இைவ

முந்திய

தOவிரமான

குரங்கிலும்

மாற்றத்ைதக்

ெபண்

உறுப்பில்

ெகாண்ட இருந்து

ெவளிப்படும் ஒரு பாலியல் ேதைவையத் தூண்டும் திரவம் மற்றும் தOவிரப்

பாலியல்

நாட்டம்

ஆகியைவ ஆண்

குரங்ைகத்

தூண்டி

கலவியின் ஊடாக இனவிருத்தி ெசய்தன. இது வைரயறுக்கப்பட்ட


எல்ைலக்குள் குறிப்பிட்ட காலத்தில், மட்டும் கலவிைய இனவிருத்தி சா7ந்து இன்ப நாட்டத்ைதத் தூண்டியது.

ஆனால் நிமி7ந்த மனிதனில் ெபண் உறுப்பு மைறந்த ேபாது, பாலியல் உறுப்பில்

மாற்றங்கள்

ெபண்ணுக்குக்

குறித்த

உள்ேளேய

காலத்தில்

ஏற்பட்டது.

உந்தித்

இதனால்

தள்ளும்

இனவிருத்தி

சா7ந்த இன்பநாட்டத்ைத, ஆண் இலகுவில் புrந்து ெகாள்ளமுடியாத வைகயில் ெபண்ணால் இயற்ைகயின் ெவளிப்படுத்தலும் மாறுபடத் ெதாடங்கியது.

ெபண்ணின்

இயற்ைக

சிந்தைனத்துைறயில் மாற்றத்ைத

சா7ந்த

பrணாம

தூண்டுதலுக்குள்ளாகி,

இைசவாக்கத்

தூண்டியது.

மாற்றம்

உடலியல்

இயற்ைக

rதியில்

இதில்

தOவிர

மாற்றத்ைத மனித உைழப்பு சா7ந்து மாற்றத் ெதாடங்கியது. மற்ற எல்லா

விலங்கினங்கள்

மனிதனின் மாற்றம்

ேபால்

உைழக்கும்

அல்லாது,

ஆற்றல்;,

ெபண்ணுக்கு

இதனால்

மனிதனுக்கு இனவிருத்தி சா7ந்த

ஏற்பட்ட

மாறிய

உடலியல்

மாதவிடாய் ேதாற்றம்

கண்டது. இதனால் ெபண்ணின் பாலியல் நாட்டத்ைதத் தூண்டுவது இனவிருத்தியின் பாலியல்

அடிப்பைடயாக

இன்பத்ைத

பrணாமத்ைத

மற்ற

எல்லா விலங்கில்

இருந்தது. ேநரமும் இருந்து

இதனால்

ெபண்

அைடயக்

கூடிய

சிறப்பான

வைகயில்

ேவறுபாடு அைடந்தாள். இந்த வள7ச்சிைய ஒட்டி ஆணின் பாலியல் இன்பமும் ெபற்றது.

எல்லா இது

ேநரமும் ஈடுபடக்

மனித

இனத்தின்

கூடிய

சில

வைகயில்

குறிப்பான

வள7ச்சி

வள7ச்சியாக

மிருகங்களில் இருந்து ேவறுபட்டு உள்ளது.

பருவநிைலக்குக்

கருக்கட்டும்

விலங்குகளில்

இருந்து

மாறுபட்ட

வைகயில் பருவ எல்ைல தாண்டி இனவிருத்தி ெசய்யும் நிைலக்கு மனிதன் வந்து அைடந்தான். ெபண்ணின் கருக்கட்டும் தன்ைமைய உருவாக்கும் வைகயில் கருக்கட்டும் முட்ைடயின் உருவாக்கத்ைதப் புதுப்பிக்கும்

ேபாக்கில்

ெவளிேயற்றுவைத மாற்றம் கண்டது.

இயற்ைக

பைழய

கரு

ேத7ந்த ேபாது, அது

முட்ைடகைள மாதவிடாயாக


ஒரு ெபண் 3.5 இலட்சம் கரு முட்ைடகள் உடன் பிறக்கின்றாள். 12 முதல் 13 வயது வைர கரு முட்ைட முதிராமல் இருந்து முதிரத் ெதாடங்கியவுடன் முதி7ந்து

மாதம்

ஒன்று

கருப்ைபக்குள்

(அண்ணளவாக)

வருகின்றது.

இப்படி

வதம் O

ஒரு

முட்ைட

ெபண்ணின்

ஆயுளில் 375 கரு முட்ைட மட்டுேம முதி7ந்து கருப்ைபக்குள் மாதம் ஒன்று என்ற விகிதத்தில் வருகின்றது. இதன் ஆயுள் 24 மணி ேநரம் மட்டுேம.

இேத

உயிரணுக்கள்

ேநரம்

உடன்

ஆணின்

விந்து

ஒேர ேநரத்தில்

ெவளிவருகின்றது.

இதில்

30 ேகாடி

ஒன்று

மட்டுேம

ெபண்ணின் கரு முட்ைடயுடன் இைணந்து உயி7 உருவாகின்றது. மனிதன் நிமி7ந்த ேபாது ெபண்ணின் பாலியல் அங்கத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தால், பாலியல்

மீ து புதிய

ஆ7வத்ைதத்

தூண்டுவதற்கான

இயற்ைகயின் ேத7வாக, இறந்த கரு முட்ைடயிைன ெவளிேயற்றும் இரத்தக்

கழிேவ

ஏற்பட்ட

மாதவிடாயாகும்.

உடலியல்

காரணமாகவும்,

மாற்றேம

ெபண்ணுக்குத்

மனித

உைழப்பின்

மாதவிடாய் தவி7க்க

ேத7வால்

ேதான்றுவதற்கான

முடியாத

உடலியல்

கூறாகவும் ஆகியது.

கருத்தrத்தலுக்கான கரு முட்ைட முதிரத் ெதாடங்கி, அது கருவாக (குழந்ைதயாக) உருவாக முடியாத கருக்கட்டாத கரு முட்ைடயும், கருப்ைபச் சுவrல் இருந்து அைத அகற்ற ெவளிவரும் இரத்தமும் ேச7ந்த

நிைலயில்

ெவளிேயறும்

இறந்த

கரு

முட்ைடகேள

மாதவிடாயாகும். இந்த வைகயில் முதன்முதலில் ெவளிேயறும் கரு முட்ைடகள்

கருக்கட்டும்

ெவளிவருவதில்ைல. வருடத்திற்குப்

முதி7ந்த

முதல்

பின்ேப

நிைலயில்

மாதவிடாய்

ெபண்ணின்

கரு

இருந்து

ஏற்பட்டு முட்ைட

இரண்டு

கருக்கட்டும்

நிைலக்கு முதி7கின்றது.

ெபண்ணும்

சr,

புண7ச்சிக்கான

சr

இயற்ைகயின்

ெபண்ணுக்கும் ஹா7ேமான்களின் மாற்றம்

ஆணும்

உடலியல்

உந்துதைல

மூைளயின் சுரப்பால்

ெவளிப்புறத்தில்

பாலியல்

ஒட்டி, எல்லா

ஆண்

தூண்டுதலால்

பல மாற்றங்கள் ெதrயக்

rதியான

ஏற்படும்

நிகழ்கின்றன.

கூடியதாக

ஆண்

-

-

இந்த ெபண்

இருபாலினருக்கும் ெபாதுவாக ெவளி உடலில் நிகழ்கின்றது. இந்த


மாற்றம்

ஒேர

படிப்படியாக

நாளில்

நடப்பதில்ைல.

நிகழ்வதுடன்,

இைவ

அது

மனித

வள7ச்சியுடன்

காலத்துடன்

ெதாட7புைடய

வயதுடன் திடீெரன ஒருசில (உதாரணமாக மாதவிடாய்) மாற்றங்கள் ெவளிப்படுகின்றது. முதல்

ஆனால்

மாற்றம்

நிகழ்வதுடன், வயதுடன்

ெதாட7ச்சியாகப்

ெதாட7புைடய

பிறந்தது

வைகயில்

தOவிர

மாற்றத்ைதயும��� உடல் சந்திக்கின்றது. இந்த மாற்றம் உடலின் உள் நிகழ்வதுடன் இது ெவளிப்புறத்துக்கு வயது மாற்றத்துடன் ெதrயத் ெதாடங்குகின்றது.

இைவ ெவளிப்புறத்தில்

மாற்றமாகத்

ெதrயும்.

அேத ேநரம் உடலின் உள் அங்கத்திலும் இைவ நடக்கின்றது. இதன் ெசயல்பாடுகளில் ஒன்றாகப் ெபண்ணுக்கு மாதவிடாய் நிகழ்கின்றது.

மாதவிடாய்

என்பது

தனித்த

ஒரு

ெபண்ணின்

உடல்

சா7ந்த

ெசயல்பாேட ஒழிய சமூகம் சா7ந்த ெசயல் அல்ல. ஆனால் சமூகம் அைதச் சமூகம் சா7ந்த ெசயல்பாடாகக் கருதியது. இது வரலாற்று இயங்கியலின்

அறியாைமயுடன்

புைனவுகளின் விைளவு.

கருத்து

இதன்

பின்பும்

இது

தனிச்

ெசாத்துrைமயின்

மீ தான

ெதாட7வது அறிவனத்தில் O

சா7ந்து

உருவாக்கிய

அறிவியல்

விளக்கத்தின்

இருந்து

வள7ச்சியுடன்

வள7ச்சி

கூடிய

ெபற்ற

ஆணாதிக்கப்

பண்பாடாக உள்ளது. இலங்ைகயில் ''70 சதவதமான"19 O பருவமைடந்த ெபண்

குழந்ைதகளுக்கும்,

அதன்

ெபற்ேறா7களுக்கும்

இந்த

மாதவிடாைய ஒட்டிய விளக்கம் அறிவியல் பூ7வமாகத் ெதrயாது.

ெபண்

குழந்ைதக்கு

குழந்ைதக்கு

ஏற்படும்

முதல்

முன்கூட்டிேயா,

ெபற்ேறாrடம்

பின்னாேலா

அறிவியல்

இருப்பதில்ைல.

பூ7வமாக

பாரம்பrயக் கலாச்சாரப்

ெவளிப்பாடுகளின் விளக்கமானது

ெதாட7ச்சியில்

திருமணத்துக்கு,

ெபறத் தயாராகி

மாதவிடாைய

விட்டாள்

என்ற

விளக்குவதற்குப்

எந்த

விளக்கமும்

பண்பாடான

ஆணாதிக்க

ெபண்ணின்

அதாவது

ஒட்டி

கற்பு

ெபண்

பற்றிய

குழந்ைதையப்

விளக்கத்ைதேய

ெபற்ேறாரும்,

சமூகமும் அைடயாளம் காட்டுகின்றன7. இதில் இருந்து ஆணாதிக்க ஒழுக்கத்ைத குழந்ைத,

வன்முைறயில்

திணிக்கத் ெதாடங்குகின்றன7.

இரத்தத்ைதயிட்டு

ஆச்சrயமும் ெபற்ேறாரும்

அைடயும் ெபண்

உளவியல்

அேத மீ து

ேநரம்,

rதியாக

அதி7ச்சியும்,

பின்னால்

திணிக்கும்

ெபண்

கற்பு

சமூகமும், பற்றிய


ஒருதைலபட்சமான

கட்டுப்பாடும்,

மூடத்தனங்கள்

மீ தும்

பயந்து

வாழக் ேகாரும் உளவியல் நி7ப்பந்தத்ைதச் சந்திக்கின்றாள்.

மாதவிடாய்க்கான ெதாட7புகள் மதத்தின்

காரணங்கள்,

பற்றி

அறிவியலுக்குப்

ெதாட7ச்சிகள்

பா7ப்ேபாம்.

பல

இந்துக்களான

ேவதத்தில்,

இந்திரன்

ெகாள்ளக்

ேகாrய

மூன்றிெலாரு

விளக்கங்கள், புறம்பாக

இன்றும் பருவத்ைத,

ேபாது, 'என்னுைடய ஏற்றுக்

காrயத்

விளக்கிய

ெதாட7வதால்

பா7ப்பன7களின்

தனது

பங்ைக

காரணக்

அைதப்

கிருஷ்ண

ெபண்களுடன் பிரம்மஹத்தி

ெகாள்ளுங்கள்

இந்து யஜO7 பகி7ந்து

பாவத்தில்

என்று

இந்திரன்

ெபண்களுைடய சைபயில் ெசன்று ெசான்னான். ெபண்கேளா, நாங்கள் ஒரு

வரம்

ேகட்கின்ேறாம்.

ருது

சம்பந்தமான

வrயத்தினால் O

குழந்ைத கிைடக்க ேவண்டும். க7ப்பத்திற்குக் ேகடு வராத வைகயில் ஆணின் தாம்பத்திய உறவு கிைடக்க ேவண்டும் என்றன7. அதனால் ெபண்களுக்கு ருது சம்பந்தமான வrயத்தால் O குழந்ைத கிைடத்தது (கருவுற்றன7).

கருவுற்றபின்

பிரசவம்

வைர

அவ7களுைடய

க7ப்பத்திற்குக் ேகடு வராத வண்ணம் ஆணின் தாம்பத்திய உறவு கிைடத்தது.

இந்திரனுைடய

மூன்றிெலாரு

பாகத்ைத ஏற்பதற்காகப்

ேவண்டின7.

பிரம்மஹத்தியின்

பூப்பைடந்தாள்.

அதனால்தான்

ேபசக் கூடாது.

ேச7ந்து

உண்ணக்கூடாது. அணிந்து

முதலியைவயும்

ஒரு

அன்னத்திற்கு

முதலியவற்ைறயும் ெகாள்ளக்கூடாது."

மாதவிடாையப் ெபண்

ஏற்ற

தரும்

அதனால்

உணைவ வடிைவ

எண்ெணய் எண்ெணய்

ெபண்ணிடமிருந்து பாவத்தின்

ஏற்று

ெபண்

ெபண்களுடன்

ெசால்லப்பட்டது.

ஆன

வரத்ைத

பிரம்மஹத்தி

ஒப்பானது.

மாதவிடாய்

இருந்து

ஆன

அவள்

ெபண்

என்று

இந்த

பாகத்ைத

மாதவிடாய்

மாதவிடாய் ஆன

ேதாஷத்தின்

ெபண்கள்

அமரக்கூடாது.

ெகாண்டிருப்பவள்

ஆணிடம்

பிரம்மஹத்தி

ஏற்றுக்

ெதாட7ச்சியாக

வந்ததாக

விளக்கம்

ெசால்லிவிடுகின்றன7. க7ப்பமான ெபண்ணுடனான ஆணின் உறவு பாதுகாப்ைப வரத்தின் மூலம் ெபற்றதாகவும், பாவத்ைத ஏற்றதால் மாதவிடாய்

ஏற்பட்டதாகவும் கூறி

அப்ெபண்

ஒதுக்கப்படுகின்றாள்.

ேகவலப்படுத்தப்படுகின்றாள்.

இந்த

மாதவிடாய்

விளக்கத்ைத

மீ றி

நடக்கும்

ெபண்ணின்


குழந்ைதகளுக்கான சாபத்ைதயும் இந்து மதம் வழங்குகின்றது. மனித அவலங்கைள பிடித்ேத,

இப்படி

இன்ைறய

விளக்கும்

இந்துமதத்தின்

சமுதாயத்தின்

நுனிக்ெகாம்ைபப்

அவலங்கைளப்

பலவிதமாக

விளக்குகின்றன7. அந்த நுனிக்ெகாம்ைபப் பா7ப்ேபாம்.

ஆன

''மாதவிடாய்

ெபண்ணில்

பிறப்பவன்,

இல்லாைமயில்

உழல்பவனாக

இருப்பான்.

காட்டில் மாதவிடாய் ஆன ெபண்ணில் பிறப்பவன் திருடனாவான்.

நாணத்தால் பாராமுகமாய் ஆன ெபண்ணில் பிறப்பவன் சைபயில் ேபச திறைமயற்றவனாவான்.

மாதவிடாயாக இருக்கும்ேபாது குளிப்பவளின் மகன் மரணமைடய விரும்புவான். மாதவிடாயின்

ேபாது

எண்ெணய்

ேதய்த்துக்

குளிப்பவளின்

மகன்

ேதால் வியாதிக்கு உள்ளவனாவான்.

மாதவிடாய் ேவைளயில் ஒவியம் முதலியைவ வைரபவளின் மகன் வழுக்ைகத்

தைலயனாகவும்,

து7மரணத்ைத

அைடபவனாகவும்

இருப்பான்.

மாதவிடாயின்

ேபாது

பல்

ேதய்ப்பவளின்

மகன்,

பலங்குன்றிய

பற்கைளப் ெபறுவான்.

மாதவிடாய் சமயத்தில் கயிறு திrப்பவளின் மகன் தூக்குப் ேபாட்டு இறக்க மாதவிடாய்

விரும்புவான். ேவைளயில்

இைலயில்

தண்ண7விட்டு O

குடிப்பவளுைடய மகன் ைபத்தியக்காரன் ஆவான்.

மாதவிடாயின்

ேபாது

உணைவப்

பக்குவப்படுத்தும்

பாத்திரத்தில்

தண்ண O7 குடிப்பவளின் மகன் வாமனன் (குள்ளன்) ஆவான் என்று குழந்ைதகளின் மீ து சாபங்கைள அள்ளி வசுகின்றது. O


ேமலும் மாதவிடாய் ஆன ெபண் மூன்று நாட்கள் விரதம் இருக்க ேவண்டும், இரண்டு ைககைளயும் ேச7த்து தண்ண7O ெமாண்டு குடிக்க ேவண்டும்

அல்லது

பாத்திரத்தில்

உணைவப்

தண்ணைரக் O

இருப்பது

குடிக்க

பிறக்கப்

பாதுகாப்புக்காகத்தான்"7 பண்பாடுகள் அன்ைறய

ேவண்டும்

என்று

விளக்கிச்

விரதம்

வாrசுகளுைடய ெசல்லும்

அடிைமப்படுத்தி,

விளக்கங்கள்

பயன்படுத்தாத

இவ்வாறு

ேபாகின்ற

ெபண்ைண மாதவிடாய்

பக்குவப்படுத்த

ஆணாதிக்கப்

சிறுைமப்படுத்தியது.

காலம்

கடந்த மாற்றத்தில்

தன்ைனயும் மாற்றிக் ெகாண்ட அேத ேநரம், பைழய ெதாட7ச்சியின் உள்ளடக்கத்ைத

அடிப்பைடயாகத்

தனக்குள்

ெகாள்கின்றது.

அறிவியலுக்குப்

புறம்பாக

மனிதனின்

விைளவுகைள

ெசல்ல,

இன்ைறய

அறிவுக்குப்

புறம்பாகக்

அைத

விளக்கிச்

கைடப்பிடித்து

விளக்க முற்படும் சமுதாயத்தின் பின்னால், ஆணாதிக்க அைமப்பு உறுதியாக

இருப்பது

கண்கூடு.

இைவகளின்

இன்ைறய

விைளவுகைளக் கீ ேழ பா7ப்ேபாம்.

சங்கக் காலத்தின் இறுதியில் முதல் மாதவிடாய் மற்றும் குழந்ைத பிறப்புக்குப்

பின்

நடந்துள்ளது.

இது

நாட்கள்

30-40

~புனிறு|9

தனிைமப்படுத்தி

ைவப்பது

என்று அைழக்கப்பட்டுள்ளது.

ெபண்

குழந்ைத தனது முதல் மாதவிடாயின் ேபாது, சாமத்தியச் சடங்கில் ெபற்ேறா7கள்

அறியாைம

கலாச்சாரத்தின்

மற்றும்

ேபாக்கிலும்,

ஆணாதிக்கப்

நுக7வு

மற்றும்

பண்பாட்டுக் விளம்பரக்

கண்ேணாட்டத்திலும் ெசய்வைத ஆராய்ேவாம்.

1. சிறுமிைய வட்டில் O தனி அைறயில் தனிைமயில் விடுதல். ஆணின் கண்படாத

வைகயில்

தனிக்ெகாட்டில்

(தனிக்கட்டில்)

முதல்

பலவிதத்தில் தனிைமப்படுத்துதல்.

2. குளிக்கும் வைர ஒரு சிறுமிையத் துைணக்கு விடுதல்.

3. குளிக்கும் வைர ேதங்காய்ப்பால் கலவாத உணவு மற்றும் மீ ன், இைறச்சி, முட்ைட ெகாடுப்பைதத் தடுத்தல்.


4. மாதவிடாய் வந்த ேநரத்ைதக் குறித்து பலன் ேகட்டல். சுபேநரமும் குறித்தல்.

5. சிறுமியின் அருகில் இரும்பு ஆயுதம் ைவத்தல்.

6. சிறுமி மலசலகூடம் ெசல்லும் ேபாது அவ்விரும்பு ஆயுதத்ைதப் ேபய்

பிசாசிடம

இருந்து

தப்புவதற்கு

என்று

கூறிக்

ெகாண்டு

ெசல்லல்.

7. சுபேநரத்தில் வண்ணாரப் ெபண்ைணக் (சாதிக் கடைமயாகக் கூட இது

உள்ளது.)

ெகாண்டு

குளி���்பாட்டுதல்.

அப்ெபண் அணிந்திருந்த

ெபாருட்கைள அப்ெபண்ணுக்குக் ெகாடுத்தல்.

8. குளிப்பாட்டும்

நாளில்

பலகாரம்

மற்றும்

விேசட

உணவுகள்

ெசய்தல்.

9. குளிப்பாட்டிய ெபண்ணுக்குப் புத்தாைட அணிவித்தல்.

10. குழந்ைதக்கு

மூன்று

மாதத்துக்கு

வண்ணாரப்

ெபண்

ெகாண்டுவரும் உடுப்புகைள உடுத்தல்.

11. குளிப்பாட்டிய பின் சடங்குகள் பல்ேவறுபட்ட வைகயில் ெசய்தல்.

12. உறவின7கைளயும், நண்ப7கைளயும் அைழத்தல்.

13. இைத விளம்பரம் ெசய்தல், ேகாலாகலமாக ஊ7 ெதrய சத்தம் ேபாட்டுச் ெசய்தல்.

14. சிறுமி படுத்த பாையச் சுற்றிக் கrயினால் ேகாடு ேபாடுதல்.


15. சிறுமிையத் தOட்டுக் கழிக்கும் வைர அவ்வட்டுக்கு O யாரும் ேபாக மாட்டா7கள்.

ேபானாலும்

குடிக்கேவா, சாப்பிடேவா ெதளித்துதான்,

ெவளியில் ெசல்பவ7கள்

அதாவது

ெசத்த

நின்ேற

ேபசுவ7.

அங்கு

குளித்து, மஞ்சள் தண்ண7O

வட்டுக்குச் O

ெசய்வது

ேபால்

ெசய்துதான் குடிப்ப7 அல்லது சாப்பிடுவ7.

16. இேத

ேபால்

அந்த

வட்ைடச் O

ேச7ந்தவ7கள்

ேவறு

வட்டுக்குச் O

ெசல்லமாட்டா7கள்.

17. ஆண்வழிக்

குடும்பம் அைனத்துக்கும்

துடக்கு

உண்டு.

தங்ைக

சாமத்தியப்பட்டால் அக்கா திருமணம் ஆனவள் என்றால் அவளுக்கு துடக்கில்ைல.

அண்ணன்

திருமணம்

ஆனவன்

என்றால்

அண்ணிக்குத் துடக்கு.

18. கிணறு, சைமயல்அைற, சாமியைற, ேகாயில்

என

புனிதமான

இடத்துக்குச் சமாத்தியப்பட்ட குழந்ைத ெசல்ல முடியாது.

19. சடங்கு

அன்று

வடு O

முழுவதும்

கழுவி

மஞ்சள்

ெதளித்து

பா7ப்பான் என்ற பூசாr ெகாண்டு தOட்டுக் கழிப்ப7.

20. புேராகித7

தரும்

தO7த்தத்ைதக்

ெகாண்டு

புனித

இடங்களில்

ெதளித்து தOட்டுக் கழிப்ப7.

21. ெதாட7ந்து

ஏற்படும்

மாதவிடாயின்

ேபாது

ேகாவிலுக்குப்

ேபாகேவா, திருநOறு பூசேவா, சாமி கும்பிடேவா முடியாது.

22. ெதாட7ந்து ஏற்படும் மாதவிடாயின் ேபாது கிணற்றில் தண்ண7O அள்ளேவா, வயலில் இறங்கி ேவைல ெசய்யேவா கூடாது.

23. இந்த

நாட்களில்

தனியான

பாய், தைலயணி

(சைமயலுக்குத்


தனியான

ைசவ

மற்றும்

அைசவப்

பாத்திரம்

உள்ளது

ேபால்)

பாவிப்பதுடன், குளித்து விட்ேட சைமக்க ேவண்டும்.

24. பrசுப் ெபாருட்கள், பணம் ஆகியவற்ைற எதி7பா7த்துச் சடங்ைகத் ெதாடங்குதல்.

25. ஆண் குழந்ைதயுடன் ேச7தைலத் தடுத்தல் மற்றும் ஆண் பற்றிய புதிய விளக்கங்கைளக் ெகாடுத்தல்.

26. ெபண்ணுக்குப்

புதிதான

ஒழுக்கவியைலக்

கற்று

ெகாடுத்தல்.

அதாவது கற்பு, அடக்கம், பணிவு... ேபான்றவற்ைறப் பண்பாடாக்குதல்

27. ெபண்ணுக்குச் சைமயல் கற்றுக் ெகாடுத்தல்.

28. உடுத்தும் உைடயின் வடிவத்ைத மாற்றல்.

29. குனிந்து நடக்க கற்றுக் ெகாடுத்தல்.

30. அழகுபடுத்தக்

கற்றுக்

ெகாடுத்தல்.

இதன்

மூலம்

அழகியல்

பற்றிய பிரைமகைள ஏற்படுத்தல்.

31. கல்வி கற்பைத நிறுத்தல்.

32. ஆணுக்கு அடங்கிப் ேபாவைத நிபந்தைனயாக்குதல்.

33. தாய்மாமனுக்குத்

(இவ7தான்

ெபண்ணின்

கணவனாக

இன்றும்

சில பிரேதசத்தில் நOடிக்கின்றது.) தைலவணங்குதல்.

இது

ேபான்று

பற்பல

சமுதாயத்தின்

பண்பாட்டுப்

பழக்க

ஏற்ற

இறக்க வள7ச்சிைய

வழக்கத்ைத

ஒட்டி

ஒட்டிப்

ஆணாதிக்கக்


கண்ேணாட்டங்கள் ேவறுபட்டுக் காணப்படுவதுடன் சில மருவியும், சில

புதிதாகவும்

பண்பாட்டுக்

கைடப்பிடிக்கப்படுகின்றது.

கலாச்சார

வடிவத்தில்

இது

எப்ேபாதும்

நியாயப்படுத்தப்படுவது

எதா7த்தமாகியுள்ளது.

இச்சடங்ேக

ெபண்ணின்

தனிப்பட்ட

உடல் சா7ந்த

மாற்றத்ைதச்

சமூகமயமாக்குகின்றது. இந்தச் சமூகமயமாக்கல் என்பது ெபண்ணின் தனிப்பட்ட

உrைமக்கு

அடிைமத்தனத்ைதக் ேமலாதிக்கத்ைத

ஆணாதிக்கம்

கட்டியைமக்கின்றன7.

ஏற்படுத்துவதும்,

கட்டுப்படுத்துவதும், கீ ழாகக்

எதிரானதாக

ெபண்ணின்

கட்டுப்படுத்துவதும்,

ெபண்

ெபண் மீ தான ஆணின்

ெபண்ணின்

நுக7வு

சா7ந்து

நடமாட்டத்ைதக்

எல்ைலைய

ெபண்ைண

ஆணுக்குக்

அசுத்தமானவளாக

உருவகப்படுத்துவதும், ெபண்ைண விளம்பரம் ெசய்வதும், ெபண்ைண விற்று விபச்சாரம் ெசய்வதும், ெபண்ைண மூலதனமாக்குவதும் என சாமத்தியச் சடங்கு ெபாருள்

ஆணாதிக்கப்

திரட்டும் சடங்காகவும்

பண்பாட்டுக் மாறிவிட்டது.

கலாச்சாரமாகவும், ெபண்ணின்

உடல்

சா7ந்த தனிப்பட்ட நிகழ்ைவப் ெபண்ணுக்கு மறுத்து, ெபண் மீ தான ஆதிக்கத்ைத இச்சடங்கு ேகாருகின்றது.

இயற்ைக ெபண்

மீ தான

அறிவியலில்

மாதவிடாய்

நிைலயில்

இருந்தான்.

உருவாக்கப்பட்ட சமூக

ஊடாக

ெவளிேயற்றிய

மாதவிடாய்

சாமத்தியச்

மாற்றத்துடன்

பின் தங்கியிருந்த மீ தான

ஆதி

மனிதன்,

இரத்தத்;ைதப் பயந்த புனித

மதிப்பீடுகளில்

சடங்குகள், மாறிவந்த

ெபாருளாதாரச்

இச்சடங்குகளும்

மாற்றத்ைதயும்,

புதிய

விசயங்கைளயும் உள்ளடக்கி இன்று ெவளிப்படுகின்றது.

இரத்தம்

ெவளிேயறும்

இயற்ைகயில் இருந்தது.

மலம்

இவ்ெவளிேயற்றம்

இந்தச்

ெகாடுத்தல்

நாள்

சமயத்தில்

என்பது

கழிப்பது

ஆேராக்கியமான

மனிதன்

ஆைணவிட

சிறுநO7

ஊட்டச்சத்தான

குைறந்த

உணைவப்

ேபால், ேபாக்கில் உணவு ெபறும்

ெபண்ணின் வாழ்வில், சிறப்பான உணவு ெபண்ணுக்குப் பலத்ைதக் ெகாடுப்பதாக

இருக்கின்றது.

இது

ேபால்

மிகவும்

வறிய

குடும்பங்களில் இன்றளவில் கூட இச்சடங்குகள் மூலம் அப்ெபண்


தனது எதி7கால வாழ்வுக்குச் சிறு ஆதாரப் ெபாருட்கைளப் பrசாகப் ெபறேவா அல்லது மாற்று உடுப்ைபக் கூடப் ெபறும் வைகயிேலா ெபண்ணுக்கு உதவுவதாக இருக்கின்றது.

இது ேபான்ற அடிப்பைட ேதைவைய ஒட்டியும், ஆடம்பர நுக7வுக் கண்ேணாட்டத்திலும்

ேவறுபட்ட

சூழலில்,

ெபண்கூட

சாமத்தியச்

சடங்கு ெசய்வைதக் குறித்தப் ெபாருளாதார சூழலுக்கு இைசவாகப் ேபாராடுவதும், எதா7த்தமாக உள்ளது. இதன் பின்னால் சாமத்தியச் சடங்கு அதன் ஆணாதிக்கத் குறித்தப்

ெபாருளாதார

உள்ளது.

எமது

தன்ைம

பற்றிய

நிைலைமகளும்

சமுதாயங்களில்

அறிவு

இன்ைமயும்,

இதற்குக்

காரணமாக

ேகாேலாச்சிப்

ேபாயுள்ள

ஆணாதிக்கக் காட்டுமிராண்டித்தனமும், நிலப்பிரபுத்துவப் பண்பாடும் இதன் எல்ைலக் ேகாடுகளாக உள்ளன.

இன்று புலம் ெபய7ந்த சமூகம் மற்றும் மத்திய தர வ7க்கத்திற்கு ேமற்பட்ட

பிrவுகளிைடேய

இந்தச்

சடங்கின்

வடிவங்கள்

நிலப்பிரபுத்துவத்துடன் கூடி ஏகாதிபத்தியப் பண்பாட்டுடன் ேமலும் சீ ரழிகின்றது.

ஏகாதிபத்தியச்

சூைறயாடைல

ஊக்குவிக்கும்

ேமாகத்ைத

ஏற்படுத்த

ெபண்ைண

விளம்பரம்

ெசய்வது

சாமத்தியச்

சடங்கில்

ெபண்ைண

அழகுபடுத்துவதும்,

நுக7வு ேபால்,

விளம்பரம்

ெசய்வதும், திைரப்படம் ேபால் கவ7ச்சிப் படங்கள் எடுப்பதும், வடிேயா O பிடிப்பதும், பணத்ைதக் குறிைவத்து ெபண்ைணச் சந்ைதப்படுத்துவதும், தமது ேபாலிக் ெகௗரவம்;;-அந்தஸ்ைத இதற்கு ஊடாக நிறுவுவதும் என

எல்ைலயற்ற

உத்திரப்

வைகயில்

பிரேதசத்தில்

பகுதியில்

சீ ரழிந்து

வடேமற்குப்

மைனவிமாைர

விட்டது. பகுதியில்

விற்பதும்,

இந்தியாவில் ஜவுன்ச7பவ7

அடகுைவப்பதும்

ச7வசாதாரணமாக நடக்கிறது. இதில் ெபண் 100 ரூபாய் முதல் 400 ரூபாய் வைர ெபறுமதியாகி ஆணின் ெசாத்தாகின்றாள். (8.6.2000)20 ெபண் ெவறும் சந்ைதப் பண்டமாக ஆணின் ெசாத்தாகின்றாள்.

மறுபுறம்

ெபண்

பண்பாட்டில்

பற்றிய

இருந்து,

ஆணின்

ஏகாதிபத்தியப்

பா7ைவகள் பண்பாட்டுக்

நிலப்பிரபுத்துவப் கட்டைமவின்

எல்ைலக்குள் விrந்துள்ளது. ெபண்ைண நுக7வுக்குrய ெபாருளாகப்


பா7ப்பதும்

(ெபண்

நிலப்பிரபுத்துவப் நுக7வுப்

பிள்ைள

ெபறும்

பா7ைவைய

பண்டமாகக்

ஊடகம்

மறுத்து),

காண்பதும்,

என்ற

ெபண்ைணப்

ெபண்

உடலின்

பைழய பாலியல்

ஒவ்ெவாரு

உறுப்ைபயும் ஆணின் உண7ைவத் தO7க்கும் ஊடகமாகப் பா7ப்பதும், பணத்தின்

முன்

உrைமயாகப்

ெபண்ணின்

உறுப்புகைள

பா7ப்பதும், ேகாருவதுேம

நுகரும்

வாழ்வு

என்ற

தனிமனித நிைலயில்

அைனத்து மனித விழுமியங்களும் ���றுக்கப்படுகின்றன.

இந்த நிைலயில், சாமத்தியச் சடங்கானது ஆணாதிக்க ஆண் முன்பு ெபண்ைண

ஊடறுத்த

தயாராகிவிட்ட ெபாருந்தும். குறிக்கும்

அங்கங்களின்

சரக்காகவும்

சந்ைதப்

(இதற்கு

ெபாருளாகவும்,

ெசால்லாகவும்),

மாறிவிடுகின்றாள். அப்ெபண்ணுக்கு

மீ தும், பாலியல் ேதைவக்குத் அ7த்தமும்

வழக்கமான

ெபண்ைணக்

ஆண்களின்

இதற்கு

எந்தப்

இரண்டு

கனவுக்கன்னியாகவும்

அப்பால்

சாமத்தியச்சடங்கு

பண்பாட்ைடயும், கலாச்சாரத்ைதயும்

புrய

ைவத்து விடுவதில்ைல.

இந்தப்

ேபாக்கில்தான்

அப்ெபண்ைண இைத

ெபண்

விளம்பரக்

மூலதனம்

மீ தான

கன்னியாக

ஆக்கிப்

சாமத்தியச்

சடங்கானது

(ெமாடலாக) மாற்றுகின்றது.

பணம்

பண்ணும்

ேபாக்கும்

அரங்ேகறுகின்றது. ஒரு ேமற்கத்திய விபச்சாr அதிகமான நுக7வுப் ேபாட்டியில், ஏகாதிபத்திய

நுக7வுப்

பண்பாட்டில்

தனது

உடைல

காட்ட, ெதாட, புணர பணம் வாங்குவது ேபால் (இது மூன்றாம் உலக விபச்சாrகள்

ெபாதுவாகப்

புணருவதுக்ேக பணம்

ெபறுகின்றன7.),

நடுத்தர வ7க்கத்துக்கு ேமற்பட்ட பிrவுகளின் ஏகாதிபத்தியக் கனவுப் பண்பாட்டில் ெபண்ணின் மாதவிடாைய விளம்பரம் ெசய்து ஊடறுத்து பா7க்கவும், விளம்பரம்

இரசிக்கவும் ெசய்து

அைழப்பதன்

சம்பாதிக்கின்றன7.

மூலம்

பணத்துக்காக

அைனத்து

வ7க்கத்தின்

சாமத்தியச் சடங்கும், தமது ெசாந்தக் ெகௗரவம் மற்றும் ஆணாதிக்க ஒழுக்கப்

பண்பாட்ைடயும்,

அதன்

வக்கிரத்ைதயும்,

இரசிக்கும்

நிைலக்குள்தான்; சாமத்தியச் சடங்கு நOடிக்கின்றது.

இந்தச் சமூகத் தன்ைம என்பது ெபாதுவாகேவ சமூகத்தில் இருந்த


ேபாதும்,

சாமத்தியச்

சடங்கு

மூலதனமாக்குகின்றன7. வள7ந்து

வந்த

மனிதனின்

ஆணாதிக்கம்,

வள7ச்சியின்

ெதாட7ச்சியில்

அைடந்தைத

முன்ைவத்து,

ெதrவுகைளச் ஆனால்

மூலம்விளம்பரம்

ெசய்யும்

இன்று

மாதவிடாய்க்கான

அறியாைமயில்

ெபண்ணின் ெபண்

பிள்ைள

ேபாக்கில்

காரணங்கள்

உறுப்புகள்

ெபறத்

தகுதி

திருமணத்துக்கான

வரலாற்றில் கரு

அைத

உருவாகி

பாலியல்

இச்சடங்கு

ெபண்ணின்

ெசய்து

இருந்துள்ளது.

உருவாக்கம்

மற்றும்

அறிவியல் rதியாகத்

ெதrகின்ற

ேபாது, இைதத் ெதாட7வது முட்டாள்த்தனமாகும். இச்சடங்கின் மூலம் ஆணாதிக்கத்தினுைடய,

ஏகாதிபத்தியத்தினுைடய

நுக7வு

ேவட்ைடக்குள் ெபண் அடிைமப்படுத்தப்படுகின்றாள்.

அச்சிறுமியின்

உளவியல்

அறிவுப்பூ7வமான

பாதிப்பு

மனிதாபிமானமும்

பற்றிய இன்றி,

எந்தவிதமான முரட்டுத்தனமான

ெபற்ேறாrனதும், ஆணாதிக்கத்தினதும் வன்முைறையப் பண்பாட்டுக் கலாச்சாரத்தின்

பின்புலத்தில்

திணிக்கின்றன7.

ஒரு

ெசய்யப்படுகின்றது?

என்பேதா,

இருந்து

குழந்ைதக்கு ஏன்

அைமதியாகத் ஏன்

இச்சடங்கு

ெதாட7ந்து

தான்

ஆண்

குழந்ைதகளுடன் விைளயாடக் கூடாது? என்பேதா, ஏன் முன்ேபால் வாழ

முடியாது?

விளக்கங்கள்

என்பேதா

கூட

புrவதில்ைல.

இன்றி,

வன்முைற

மாறாக மூலம்

இவற்றிற்கு ெபற்ேறாரால்

எழுதப்படாத ஆணாதிக்கச் சட்டமாக இறுக்கப்படுகின்றது.

அப்ெபண்

குழந்ைதயுடன்

விைளயாடிய

மற்ற ஆண்

குழந்ைதகள்,

என்ன நடந்தது? எனக் ேகட்டால், நாக்ைகப் பிடுங்கிச் சாகும் அளவுக்கு ேவதைனயும், ெசாந்தச் சேகாதர--சேகாதrகளின் ேகள்விக்குப் பதில் ெசால்ல ேவறுபட்ட பாதிப்ைப

முடியாத

அவமானமும்,

முன்பு

பா7ைவயும், அச்சிறுமியின் ஏற்படுத்துகின்றது.

முன்

பழகிய

ஆண்களின்

பாrய

சாமத்தியச் சடங்கு

உளவியல்

பற்றி

புrயாத

சமூகத்தின் (இைதச் ெசய்யாத மற்ற சமூகங்கள்) ேகள்விக்குப் பதில் ெதrயாத

அனாைதயாக

பிைழக்கின்றன7.

அவமானத்தால்

சிறுமிகள்

ெசத்துப்


சிறுமியின்

உடலில்

இயற்ைகயானைவ. மற்றவ7கள் மானத்ைத

ஏற்படும்

இது

கூ7ந்து

தனது

உள-;ெவளி

ெசாந்த

அவதானிப்பதும்,

மைறக்கும்

உடல்

மாற்றங்கள்

சா7ந்தது.

ஆணாதிக்கச்

சட்ைடக்குள்

புகுந்து

இைத

சமூகத்தில் ஒழுக்கத்ைத

நிைலநாட்ட ேதடும் பண்பாட்டுக் கலாச்சார வர7களின் O ெசய்ைகயும், நடத்ைதயும், இைத மற்றவ7கள் முன் விளக்கி அறிமுகம் ெசய்வதும், தனது

வாயால்

சிறுமியின்

உடல்

இைத

விளக்கக்

மற்றும்

ேகாரும்

உளவியல்

அவமானங்களும்

பாதிப்ைபயும்

ஏற்படுத்தி,

நாக்ைகப் பிடுங்கி சாகக் ேகாருவதாகவும் உள்ளது.

பல்கைலக்கழகம் மற்றும் பாடசாைலகளில் நைடெபறும் (இராக்கிங்) பகிடி வைதயில் ெபண்ணின் உள்ளாைட, அதன் அளவு, நிறம் என பல வண்ண(வைகயான) ஆணாதிக்கக் ேகள்விகளின் ேபாது, ஒரு ெபண் எந்த

வைகயான

உளவியல்

சந்திக்கின்றாேளா, அைதவிட

சிக்கல்கைளயும்,

அவமானத்ைதயும்

ேமாசமான நிைலையச்

சமாத்தியச்

சடங்கில் சிறுமி சந்திக்கின்றாள்.

ெபற்ேறாரும், அைதச் சுற்றியுள்ள ஆணாதிக்கச் சமூகமும் பண்பாடு மற்றும்

கலாச்சாரத்தின்

பின்னால்

ெபண்ணின்

மீ து

புதிய

அடக்குமுைறகைள நிறுவுகின்றன. அதன் மூலம், சாதிக்கின்ற பணச் ேசகrப்பும், தனிப்பட்ட

சுயக்

ெகௗரவப்

ேபாலித்

திமி7த்தனமும்,

ெபண்களின் இரும்புத் திைரயாகின்றன.

பண்பாடு

மற்றும்

கலாச்சாரம்

மீ து இைதப்

பாதுகாக்கும்

பிrவு

எப்ேபாதும் காலாகாலமாக இருந்து வந்தது என்றும், இது சீரழிவுக்கு எதிரான ேவலிகள் என்றும் ேமற்கின் சீரழிவுக்கு எதிரான உய7ந்த பண்பாடு என்கின்றன7. இது ேபான்ற பிற்ேபாக்குத்தனத்ைத ஒட்டி, இந்தியாவில்

ெசன்ற

நூற்றாண்டின்

ஆரம்பத்தில்

(கி.பி.1925-களில்)

சிறுமிகளின் திருமண வயைத 12 ஆகவும் பின்பு 14 ஆகவும் உய7த்த நடவடிக்ைக எடுத்த ேபாது நடந்த விவாதத்தின் சிலபகுதிகைளயும், அைதெயாட்டிய ஆய்வுகைளயும் பா7ப்ேபாம்.


''...ஓ7 இந்தியச் சிறுமிைய எடுத்துக் ெகாள்ேவாம். அவள் ருதுவான (சாமத்தியப்பட்ட) ஒன்பது மாதக் காலத்திற்குள் ஒரு குழந்ைதையப் ெபற்றுவிட

ேவண்டுெமன்று

எண்ணுகிறாள். ...... கணவன்

என்ன

ெசால்லுகிறாேனா அதன்படி ஆடேவண்டியேத அவளுைடய பாடம்.... வட்டிலுள்ள O

ெபrேயா7கேளா

ஒன்றுமறியாதவ7கள்.

மூடப்

பழக்கவழக்கங்களில் நம்பிக்ைகயுள்ளவ7கள்.."

ஆபாசமான

படங்கைள

கி.பி.1912-ஆம்

எழுதுவைதேயா, பிரசுrப்பைதேயா

வருடம்

ெஜனிவாவில்

கூடிய

ெசப்ெடம்ப7

மகாநாட்டில்

மாதம்

தடுக்க ேததி

12-ஆம்

நிைறேவற்றிய

தO7மானத்ைத

ஒட்டி, இந்தியப் பாராளுமன்றத்திலும் சீ 7திருத்தினா7கள்.

புத்தகங்கேளா,

'ஆபாசமான

படங்கேளா,

சிற்பங்கேளா

மதச்சம்பந்தமான ேகாயில்களிேலா, ேவறு இடங்களிேலா, ேகாயில் இரதத்திேலா காணப்படுமாயின் அைத இச்சட்டம் பாதிக்காது...."

ெபண்களுக்கு

12

வயது

வந்தபின்

தான்

மணம்

ெசய்விக்க

ேவண்டுெமன்று அரசு ஒரு சட்டம் ெகாண்டுவந்தது.... இைத மறுத்து சட்டச்சைபயில் என்றும்.....

பழக்கத்திற்கு

விேராதமாகப்

புருஷைனயும், மைனவிையயும்

உனக்ெகன்ன அதிகாரமிருக்கிறது வரும்வைர

அவைளத்

பிrத்து

என்றும்.....

தகப்பனா7

ேபாகக்

கூடாது

ைவப்பதற்கு

ெபண்ணுக்கு

வட்டில் O

வயது

ைவத்திருந்தால்

அவளுைடய நடத்ைத ெகட்டுவிடுெமன தகப்பனா7 அஞ்சி அவைளக் கூடிய

சீக்கிரம்

மணம்

ேவண்டுெமன்றும்

ெசய்வித்துத்

நிைனக்கிறான்....

தன்

என்று

ைகையக் கழுவிவிட பல்ேவறு

கருத்துக்கள்

ேபசப்பட்டன.

எம்.

ஹrவிலாச

வயதிலும்

நான்கு

ெசய்வைதவிட, மணந்து

ச7தா

ஒன்பது

என்ற

வயதிலும் அல்லது

சட்டச்சைப

உறுப்பின7

ெபண்களுக்குக் பத்து

அவ7களிடம் புணருவைதவிட

உலகில் ேவறு ஒன்றுமிருக்காது என்றா7....

வயதுள்ள மானம்

மூன்று

கல்யாணம் சிறுமிகைள

ெகட்ட

ெசய்ைக


ஒரு

ெபண்

பக்குவமைடந்த (சாமத்தியப்பட்ட)

சில

நாட்களுக்குள்

அவளுடன் புருஷன் சம்ேபாகம் ெசய்து விடுகிறான்.... இதனால் ஒரு மனிதனின் ஆயுட்காலத்துக்குள் (இந்திய மக்களின் சராசr ஆயுள் 22 வயதாகும்) 32,00,000 (32 இலட்சம்) ெபண்கள் பிரசவ ேவதைனயால் இறந்து

விடுகின்றன7;. தங்களுக்குப்

பிறக்கும்

அடுத்த

குழந்ைத

ெபண் குழந்ைதயாயிருக்குமாயின், அைதக் ேகாயிலுக்குக் கடவுளின் ெபாருட்டுக் ெகாடுத்து

விடுகிேறாெமன

ெகாள்வதுமுண்டு....அப்ெபண்ணுக்கு ேகாயில்

குருக்கள்

அவளிடம்

ஒரு

வயது

பிராத்தைன

ஐந்து

விபச்சாரம்

ஆன

ெசய்ய

ெசய்து உடேன,

ஆரம்பித்து

விடுகிறான்...

மருத்துவமைனக்கு ஆய்வில்

9 வயது

வந்த

சிறுமிகளின் வியாதிகள்

சிறுமி

கல்யாணமான

என்ன? என்ற

மறுநாேள

இடதுகால்

எலும்பு பிசகி கருப்ைப கவிழ்ந்து விட்டது. 10 வயது ெபண் நிற்க முடியாது ெபண் குறியில் புண் உண்டாகி இரத்தம் ெபருகி ஒழுகிறது. 9 வயது ெபண்ணுக்கு அவயத்தில் அதிக ரணம். இவள் புருஷனுக்கு ேவறு

இரு

மைனவிகளும்

உண்டு.

7 வயது குழந்ைத

புருஷன்

ெகாடுைமயால் தற்ெகாைல ெசய்தாள். 10 வயது குழந்ைத திருமணம் ெசய்ததில்

இருந்து

எழுந்து

நிற்க

சக்தி

அற்றுப்

ேபானாள்...

ெதாட7ச்சியாக இந்தியாவில் 2,68,34,838 (இரண்டு ேகாடிேய 68 லட்சம்) விதைவகள் இருப்பைத அரசு புள்ளிவிபரம் காட்டியது..."21

ஒருசிறுமி

தனது

முதல்

ெபறவும், உடலுறவுக்கும் இந்துப்

உள்ளாக்கப்பட்ட

பண்பாடுகளின்

ஆணாதிக்கம் ஆண்களின் ஆணாதிக்கப் திருமணம்

என்பைத பாலியல்

மாதவிடாையத் ேகவலமான இைவ

அவளின்

காட்டுமிராண்டித்தனமான

ஆதாரமாகக்

இன்று

காட்டுகின்றது. மீ தான

வைரயறுக்கப்பட்டது.

ஒழுக்கத்ைதப் சமாத்தியச்

பிள்ைள

நைடமுைறகள் இந்திய

ேதைவக்குப் ெபண்ணின்

பண்பாட்டால்

வாதங்கைளத்தான்

ெதாட7ந்து

சிறுவயது

பாதுகாக்கும் சடங்ைகச்

ஒழுக்கம் என்ற

சீரழிவுக்குப்

பின்னால் முன்ைவத்து பாதுகாக்கின்றன7.

மா7க்ஸ் இந்தியச் சமுதாயத்ைத, இது ேபான்ற வக்கிரத்ைதக் குறித்து


தான், காட்டுமிராண்டிச் சமூகம் என வருணித்தா7. இைத மா7க்சிய விேராதிகள் இன்று மா7க்ஸ்சுக்கு எதிராகக் ைகயாள்வதன் பின் இந்த ஆணாதிக்கக்

காட்டுமிராண்டித்தனத்தின்

ெதாட7ச்சிையப்

பாதுகாக்கத்தான்.

இளம் சிறுமிகள் மீ தான இந்துப் பண்பாடு, கலாச்சார ஆணாதிக்கம் சிறுமியில்

புண7ந்து

குழந்ைதகைளப்

ெபறவும்,

அதுவும்

ெபண்

குழந்ைதகைள ேவள்விக்குக் கிடாய் (ஆண்ஆடு) வள7ப்பது ேபால், நாட்டின்

உய7ந்த

விட்டும்

தமது

மனித7களின்

விபச்சாரத்துக்குக்

காட்டுமிராண்டிப்

பண்பாட்ைடக்

ேகாயிலில்

கலாச்சாரத்ைத

இன்று ேபால் அன்றும் பாதுகாத்தன7. அேத ேநரம் இைவ இளம் வயது

விதைவகைள

உற்பத்தி

ெசய்து

அவ7களின்

பாலியல்

ேதைவையக் காயடித்தும், ஆயுைள மிகக் கீ ழ்நிைலக்குத் தாழ்த்திய பண்பாட்டின்

வாrசுகள்

தான்

சில

மாற்றத்துடன்

இன்ைறய

பண்பாட்ைடக் கலாச்சாரத்ைத முன்தள்ளுகின்றன7.

இந்தப்

பண்பாட்டில்

சிற்பங்கைள....

உருவான

ஆபாசமான

எழுத்துகைள,

ஆணாதிக்கப்

பண்பாட்டால்

பாதுகாக்கவும், அைத

நிைலநிறுத்தவும்

ேபா7க்ெகாடி

ேபான்றவற்றின்

அடிப்பைடகள்

தூக்குகின்றன7. கூட

ஓrனச்

ேச7க்ைக

காயடிக்கப்பட்ட

இந்தியப்

பண்பாட்டின் ெகாைடயாக அச்சமூகத்தில் இருப்பதால் ஆணாதிக்கச் சிற்பங்கள்

அைதப்

சிற்பத்ைதக்

காட்டி

ேகாருவதன்

பிரதிபலிக்கின்றன. நவன O ஆணாதிக்கம் ஓrனச்

மூலம்,

ேச7க்ைகக்குச்

உண்ைமயில்

இந்தச்

சட்ட அங்கீ காரத்ைதக்

இந்தக்

காயடிப்புகைள

நிரந்தரமாக்கவும், அைத நுகரவும் துடிக்கும் ேபாக்கு இன்ைறய புதிய ஏகாதிபத்தியப்

பண்பாடாகியது.

ெசய்து அவ7கைளச்

சிறுமிகள்

சிறுவயதிேலேய

சிறுவயதில்

திருமணம்

விதைவயாக்கிவிட்ட

இந்து

ஆணாதிக்கப் பண்பாட்ைடப் பா7ப்ேபாம்.22

அட்டவைண-4 இந்தியா 2,68,34,838 இந்துக்கள்

15,49,46,926 10,58,29,124

5,48,41,195 3,50,63,817

7,83,136 4,46,056

10,01,05,731 3,96,556 7,07,65,307


2,02,18,780 மற்றவ7கள் 4,91,17,801 66,16,058 67,480

குழந்ைதத்

திருமணம்

அத்துடன்

மறுமணம்

1,97,77,373

3,37,080

3,29,076 2,93,40,424

விதைவகைள

உற்பத்தி

ெசய்கின்றன.

மறுப்பு

ெபண்களின் கண்ண Oைர ஓடைவத்து.

இந்தியாவின் இந்து ஆணாதிக்கப் பண்பாட்டிலும், மற்ற மதங்களில் இந்து ஆதிக்கமும் இைணந்து நான்கு ெபண்ணுக்கு ஒரு ெபண்ைண விதைவயாக்கியது. ேமலும் ஒருதார மணத்தின் ெசாத்து வடிவத்ைத இந்து

வானரங்கள்

குழந்ைதையக் தனது

கூட

சிைதவின்றி

ேபணிக்

விதைவயாக்கிய

காட்டுமிராண்டித்தனமான

ெகாண்டது.

ஆணாதிக்க

வக்கிரங்கள்

பிறந்த

இந்து த7மம் அைனத்ைதயும்

ைகயாண்டது. கி.பி.1921-இல், பதிைனந்து வயதுக்குள் நான்கு இலட்சம் குழந்ைதகைள பற்றியும்

விதைவயாக்கியதன்

குடும்பத்தின்

பின்,

ஒருதார

சுபிட்சம் பற்றியும், இந்து

மணத்ைதப்

வானர

நாய்கள்

உபேதசம் பண்ணுவதில் என்றுேம பின்நிற்கவில்ைல.

ெபண்ணின்

ஒழுக்கம், கற்பு

பற்றிய பித்தலாட்டங்கள்

கண்ணrல் O

சுகம்

30 வயதுக்கு

கண்ண7O

கண்டன.

இைதவிடக்

வாழ்க்ைகைய

நக7த்த

உண7ச்சிகைள

எந்த

தகுதியற்ற ெதாகுப்ைபக்

ேமற்பட்ட ெபண்களின்

ேகவலமானது.

திருமணம்

இன்றிேய

நி7ப்பந்தித்தப்

ெபண்களின்

பாலியல்

இந்து

வானரங்களும்

மரமண்ைடகேள. ேகாரும்

ெபண்ணின்

இந்து

இந்து

புrந்து

இராஜ்ஜியம்,

பாசிஸ்டுகளின்

ெகாள்ளும்

இந்து

ஆட்சி,

சட்டத் மீ ண்டும்

பைழயைத ேநாக்கி கனவு காண்கின்றது. இதுமட்டுேம, வயிறு முட்ட சும்மா இருந்து தின்று ெகாழுக்கும் பா7ப்பனிய மீ ட்சியாக இருக்கும். இதுதான் இந்து இராஜ்ஜியத்தின் நிஐமான முகமும், கனவுமாகும்.

சாமத்தியச்

சடங்கு

மூலம்

சிறுமி மீ தான

நிலப்பிரபுத்துவ

நவன O

விளக்கங்கள் ஆணாதிக்க ஒழுக்கங்கள் மீ து கட்டைமக்கப்படுகின்றது. சிrக்காேத, மற்ற ஆண்கள் உடன் கைதயாேத, தைல குனிந்து ெசல், வாய் காட்டாேத, அடக்கமாக இரு, ஆண்கள் சாப்பி;ட்ட பின் சாப்பிடு, ஆண்கள் உடன் ேபாட்டியிடாேத, ெபற்ேறாருக்கும், மூத்தவ7களுக்கும், தம்பிக்கும் அடங்கி ெசால் ேகட்டு நட, ெபrயவ7கள் நிச்சயிக்கும்


புருசைன எதி7பா7த்து மதித்து நட, உடுப்ைப அடக்க ஒடுக்கமாகப் ேபாடு,

அழகு

ெசய்யாேத

என்று

நிலப்பிரபுத்துவப்

பண்பாட்ைட,

ெபற்ேறா7கள் ஏகாதிபத்திய நுக7வின் ேமல் நின்று மாறுபட்ட சமூகப் ெபாருளாதாரப்

பண்பாட்டுக்

கலாச்சாரத்ைத

கட்டைமவின்

எல்ைலக்குள்

எழுதப்படாத

ஒட்டி

ஆணாதிக்கக்

சட்டமாக,

பண்பாடாக

இச்சாமத்தியச் சடங்கு மூலம் ெபண் மீ து திணிக்கின்றன7.

ஒரு

ெபண்

ஆைணப்

ேபால்

எல்லா

உrைமயும்,

கடைமயும்,

ெதrைவயும் ெகாண்ட சுய ஆற்றல் உள்ளவள் என்பைத அைனத்துச் ெசய்ைகயும்

மறுக்கின்றது.

ஒரு

ெபண்

தனது

சுயக்கட்டுப்பாட்ைடயும், மனித வாழ்வியலில் சமூக ேநாக்கத்ைதயும், ஒழுக்கத்ைதயும் ஆைணப் ேபால் ெபண்ணும் கைடப்பிடிக்க முடியும் என்பது எதா7த்தமாகும்.

இந்த

வள7ச்சியுடன்

உடன்

இயல்பான

ஆண்

இயற்ைகயின்

ஆணாதிக்கம், ெபண்ைணத்

இயல்பான ெபண்

ேச7ந்து

இயங்கியல் தனக்கு

மனிதச்

சமுதாயத்தின் கைடப்பிடிக்கும்

தன்ைமைய

உட்பட்ட

தனது

மறுக்கும்

அடிைமயாக,

பிள்ைள ெபறும் இயந்திரமாக, நுக7வுப் பண்டமாக மாறுபட்ட சமூக எல்ைலக்குள்

ெபண்ைண

வழிநடத்தக்

ேகாரும்

வடிவங்களின்

ஒன்ேற சாமத்தியச் சடங்கு ஆகும்.

உன்னதமான மனிதச் சமுதாயத்ைத உருவாக்க ேவண்டும் என்றால் ெபண்-ஆண் அடிைமயற்ற

பரஸ்பரம்

மதிப்ைபக்

சமூகத்ைதப்

ெகாண்ட, யாருக்கும்

ேபாராடிப்

ெபற,

நாம்

யாரும்

சாமத்தியச்

சடங்கின் வடிவத்ைதயும், அதன் ஆணாதிக்கப் ேபாக்ைகயும், இந்தப் பண்பாட்டுக் கலாச்சாரப் ெபாருளாதார அைமப்ைபயும் தக7க்க அைற கூவுவதும்,

ேபாராடுவதும்

மனிதச்

சமுதாயத்ைத

ேநசிக்கும்

ஒவ்ெவாரு மனிதனின் கடைமயாகும்.

ெபண்களின் கற்புrைமையப் பாதுகாக்கும் ேபாராட்டத்தில், உருவகமான ஆணாதிக்கக்


"கற்பு" என்ற அடித்தளத்ைதத் தக;ப்பது எப்படி? 'கற்பு" என்ற ெசால்ைலக் ைகவிடாமல் பாவிப்பவ7கள் என ''ேகள்வி" கடந்து ேகாட்பாடு அற்று விவாதிக்கின்றன7. இங்கு ''ேகள்வி"யல்ல முடிவாகக் கூறும் ேபாதுதான் இதன் அரசியல் ெவட்ட ெவளிச்சமாகப் புrகின்றது. ''கற���பு" என்பைதக் கருத்துமுதல்வாதமாகப் புrகின்ற ேபாது கருத்தால் மறுப்பது நிகழ்கின்றது. ேநரடியாகப் ெபாருள் அல்லாத விைளவுகளில் கருத்துமுதல்வாதம், ெபாருள்முதல்வாதம் ெதாட7பான விவாதத்ைத இது ேகாருகின்றது. ேதசியம், வ7க்கப்ேபாராட்டம் ேபான்றன ெபாருள்முதல்வாதம் சா7ந்ததா? அல்லது கருத்துமுதல்வாதம் சா7ந்ததா? என்ற ேகள்வி எழுகின்றது. சமுதாயத்தில் உடன்பாடற்றைவகைளக் கருத்துமுதல்வாதமாகக் காட்டி விளக்குவது ெபாருள்முதல்வாதத்ைத மறுப்பதாகும்.

மக்களிடம்

அன்னியப்பட்ட புத்திஜOவிகள், மக்களுக்கு அன்னியமான

ேகாட்பாடு

ெகாண்ேடா7

எதிராகக்

''கற்பழிப்பு"க்கு

''கற்பு"

என்ற

ேகாட்பாட்ைட எதி7த்து ேபாராடுவதற்குப் பதில் ெமாழியில் ஒளித்து (என்னதான் அைமப்பில்

ெசால்ைல

மாற்றினாலும்

அச்ெசால்லுக்குrய

ஆணாதிக்கச்

அ7த்தங்கள்

சமூக

மாறிவிடுவதில்ைல.

மாறுவதாயின் சமூக அைமப்பு மாறேவண்டும்.) விைளயாடுகின்றன7. ''கற்பழிப்பில்" ஈடுபடும் ஒருவன் ெபண்ணுக்குக் ''கற்பு"உrைம உண்டு என்ற ஆணாதிக்க நிைலயில் நின்று, அைத அழித்துச் சூைறயாடும் ேபாது, அதற்கு

எதிரான

குற்றத்ைத

(எப்ேபாதும்

குற்றத்துக்கு

எதிராக

ஆணாதிக்க

ேநாக்கத்ைத ெவளிப்படுத்தும்

ச7ச்ைசக்கு

எழுதும்

ேபாேத)

உள்ளாவது ேவறு

எந்தச்

கற்பழிப்பு ெசால்லும்

மாற்றOடு ெசய்யமுடியாது. இப்படி மாற்றOடுவது என்பது ஆணாதிக்க ெவளிப்பாடான

ேநாக்கத்ைத

''கற்பழிப்பின்"

மழுங்கடித்து, ''கற்பு" மீ தானஆணாதிக்கப் தளத்ைதத்

''ேதசியம்

முதலாளித்துவக்

கற்பிதம்"

ேகாrக்ைக.

அதன்

ெபாருள்

என்று கூறித்

''கற்பு"

இன்று

வக்கிரத்ைத

சா7ந்த

(இங்கு

ெசயல்

''ேதசியம்"

ஆணின் ேகாrக்ைக.


ஆனால் பாட்டாளி வ7க்கம் ேதசியத்தின் ஜனநாயகக் ேகாrக்ைகைய ஆதrக்கின்றது. ெபண்

இது

ேபால்

உருவாக்கிய

பாதுகாக்கப்

ெபண்

ெபண்ணின்

உrைமயாகப்

ஆணாதிக்கத்திடம்

''கற்புrைமைய" ேபாராட

ஜனநாயக

ேவண்டியுள்ளது.

இருந்து

அதாவது

இங்கு

கற்புrைம என்பது ஆணுக்கு எதிரான ஆணாதிக்கச் சமுதாயத்தில் ெபண்ணின் தற்பாதுகாப்பு வடிவமாக உள்ளது. இைதத்தான் எல்லா ஆணாதிக்கமும்

சூைறயாட

விரும்புவதும்

ெபண்ணின்

ஆகும்.) ேதசத்ைத ஏகாதிபத்தியம் சூைறயாடுவைத

எதி7ப்பும்

மூடிமைறப்பது

ேபால், இன்று ஆண் உருவாக்கிய ெபண்ணின் ''கற்ைபப்" கற்பிதமாக்கி ஆணாதிக்கம்

சூைறயாடுவைதப்

பூசி

ெமழுக

விரும்புகின்றன7.

அதாவது ஒரு ெபண் தனது ெசாந்த உடல் மீ தும், உண7வு மீ தும் பாதுகாக்கும் தனித்துவத்ைத ஆணாதிக்கம் சூைறயாடும் ேபாது அது ெபண்ணின்

கற்புrைமயாகப்

ெபண்

முன்

உள்ளது.

ஆதி

சமூகங்களில் ஆண் - ெபண் வைரமுைறயற்ற புண7ச்சியில் இருந்த ேபாது

ெபண்தான்

ஆைணத்

ெதrவு

ெசய்யும்

தாய்வழிச் சமூகம்

இருந்தது.

பின்னால்

தனிச்

ெபற்று, சமூகம்

ெசாத்துrைமயூடாக மீ து

ஆதிக்கத்ைத

ஆண்

நிைல

ெசாத்துrைமையப்

நிறுத்தத்

ெதாடங்கிய

ேபாது, ெபண்ணின் உrைம படிப்படியாகப் பறிக்கப்பட்டு, ெபண் மீ து ஆணின் வைரமுைறயற்ற

சூைறயாடல்

சமூகத்தில்

உருவானது.

இந்த வள7ச்சியில் ெபண் தற்காப்பு நிைலெயடுத்து குறித்த ஆைணச் சா7ந்திருக்க இருந்தது. ெகாள்ளும்

நி7ப்பந்திக்கப்பட்டாள்.

ெபண்

இது

தான் விரும்பும்

எல்ைலக்குள்

இது

ஓ7

ெபண்ணின்

ஆணுடன்

இருந்தது.

மட்டும்

இந்தத்

கற்பாக உறவு

தற்காப்ைபப்

படிப்படியாகப் ெபண்ணிடம் இருந்து ஓ7 ஆண் தனது சலுைகக்குrய, தனக்குrய

ெசாத்தாக

ஆைணத்

ெதrந்ெதடுக்கும்

சூைறயாடலுக்கு

மாற்றினான்.

பரஸ்பரம்

ெதrைவ,

எதிராகத் தற்காப்பு

இைணமணத்தில்

ெபண்

நிைலயில்

ஆணாதிக்கச்

ெபற்றாள்.

இதன்

ெதாட7ச்சியில் ஆண் சா7ந்த தனிச்ெசாத்துrைம ெபண்ைணத் தனது ெசாத்துrைமயாக்கியது என்பது, வ7க்கப் ேபாராட்ட வரலாற்றில் ஒரு முக்கியமான புதிய ஒடுக்குமுைறயாகும். இந்த எல்ைலக்குள் கூட கற்பு என்பது ெபண்ணின் தற்காப்பு அரண்கைளப் பிரதி ெசய்கின்றது. இன்று

ஆணாதிக்கச்

சமூகத்தில்

வைரமுைறயற்ற

புண7ச்சிைய,


ஒழுக்கத்ைத

மீ ளக்

ேகாருவது

ஆணாதிக்கேம

ஒழிய

ெபண்ணியமல்ல. ெபண் விளம்பரப் பதுைமயாக்கப்பட்டு, அைனத்துத் துைறயிலும் சூைறயாட அைலவைத நாம் காணமுடியும். இங்கும் ெபண்

ெதாட7ந்து

தற்காப்பு

நிைலெயடுப்பதும்,

உலகமயமாதல்

ெபண்ைண ேமலும் ேமலும் நி7வாணமாக்குவதும் கண்கூடு.

விபச்சாரத்தில்

ெபண்

எைதக்

காசுக்கு

மட்டுமல்ல...ெசாந்தக்

கற்புrைமைய

ெபண்ணியல்வாதிகளுக்குப்

புrவதில்ைல.

உடைல

அனுபவிக்கின்றான்.

தன்மானம்

கடந்து

ெபண்ைண

உடல்

தான்

ெபண்

ெபண்

விற்கின்றாள்? என்பது ஆண்

உடைல

ெசாந்;தக்

இங்கு

கற்புrைமையத் ஆணாதிக்கம்

அணுகுவதால் ஆணாதிக்க விற்கின்றாள்

பல

மட்டுேம

விற்க நி7ப்பந்திக்கப்படுகின்றாள். சா7ந்து

உடைல

என்ற

ெமாழியில் கருத்தைமவு

புைனயப்படுகின்றது.

இைதப்

பற்றி

ஏங்ெகல்ஸ்

என்ன கூறுகின்றா7

எனப்

பா7ப்ேபாம்.

''ெபாதுமகளி7 முைற ேநரடியாகக் குழு மணத்திலிருந்து வந்ததாக, கற்புrைமைய

வாங்குவதற்குச்

ெசலுத்தும்

காணிக்ைக

என்ற

முைறயில் ெபண்கள் உடலுறவுக்குத் தம்ைம ஒப்பைடத்ததிலிருந்து வந்ததாக

அைடயாளம்

கண்டு

ெகாள்ளமுடியும்.

பணத்துக்காக

உடலுறவுக்குத் தம்ைம ஒப்பைடத்ததிலிருந்து வந்ததாக அைடயாளம் கண்டு

ெகாள்ளமுடியும.; பணத்துக்காக உடலுறவுக்கு

முதலில்

ஒரு

மதச்

சடங்காக

ெதய்வத்தின்

ஆலயத்தில்

பணத்ைதக்

ெகாடுத்து

கற்புrைமையக்

கடவுளின்

இருந்தது.

அந்தச்

நைடெபற்றது."8 ெதாடங்கிய ெபயrல்

உடன்படுதல் சடங்கு காதல்

முதல் ேபாது

விபச்சாரம் ெபண்ணின்

ஆணாதிக்கம்

வாங்கிக்

ெகாண்டது. ெபண்ணின் சுதந்திரத்ைத விைல ேபசிய அந்த நிமிடேம, ெபண்ணின்

கற்புrைமையப்

ெபண்

உடல்

உrைமயில்

இருந்து

இழந்து விடுகின்றாள். ெபண் தனது ெதrைவவிட பணத்ைதப் ெபற்று இழப்பது உடல் உrைமையயல்ல கற்புrைமையேய என்பேத இங்கு அடிப்பைடயான உள்ளடக்கமாகும்.

உடல் என்பது மனிதனில் ெவறும் உறுப்புகளின் பிம்பமல்ல. மாறாக


ஒவ்ெவாரு மனிதனிலும் உடல் என்பது உள்ளா7ந்த தனித்துவமிக்க புற

உலைகப்

புrந்து

உள்ளடக்கமாக

ெவளிப்படுத்தும்

உருவாகின்றது.

தன்ைமதான்

அதாவது

மனிதனின்

உடல்

எல்லா

மனிதனுக்கும் ெபாதுவானதாக உறுப்புகளின் ெதாகுதியாக இருக்கும் அேத

ேநரம், ெவளிப்படுத்தும்

வடிவம்தான் ேவறுபடுகின்றது.

ஒரு

விபச்சாrக்கும், விபச்சாr அல்லாத ெபண்ணுக்கும் உள்ள ேவறுபாடு உடலுrைமைய

விற்பதில்

ெதாடங்குகின்றது.

இது

அல்ல...

கற்புrைமைய

ெபண்ணின்

நிைலயில்

விதிந்துைரக்கும் கற்ைபயல்ல, மாறாக முடியாமல்

அல்ல,

சமூக

ஆணாதிக்கம்

அப்ெபண்ணால்

சூைறயாடப்படும் கற்புrைமையத்தான்.

விரும்பி

விற்பதில்

நிைலைமயால்

தO7மானிக்க

இைத

அவைள

அவள்

மீ றி

இது

ெசயல்படுகின்றது.

அ.மா7க்ஸ் ேதசியத்ைதக் கற்பிதம் என்கின்றா7. ேதசியவிடுதைலப் ேபாராட்டம் ேதசம்

தான்

ேதசத்ைத

முன்கூட்டிேய

ேபாராட்டம்

உருவாக்குகின்றது என்றா7.

இருப்பைத

மறுத்து,

ெதாடங்குகின்றது

ஆனால்

அதில்

இருந்ேத

என்பைத

அடிப்பைடயிேலேய கருத்துமுதல்வாதமாகும்.

இது

மறுப்பது இயங்கியலின்

வரலாற்று வள7ச்சி விதிகைள மறுக்கின்றது. ெபாருள் முன்கூட்டிேய ேதான்றுவதும்,

அதில்

இருந்ேத

நிகழ்வதும்தான்

இயங்கியல்

அடுத்த

ஒழுங்காகும்.

கட்டப் இைத

பாய்ச்சல்

மீ றமுடியாது.

இைத மறுத்து ேதசியத்ைதக் கற்பிதமாகக் கூறுவது, ஏகாதிபத்தியப் ெபாருளாதார அைமப்ைப ஏற்றுக் ெகாள்வதில் இருந்து உதிக்கின்றது. பூ வரும் முன்பு விைத ெபறமுடியாது. மக்கள் ேபசும் முன் வசனம் ெமாழியில்

வரமுடியாது.

ஒழுங்கைமக்கப்படுகின்றது. வடிவிலும்

கூட

மாற

ஆனால் அது

அது

முந்திய

முடியும்.

பூ

பினனால���;

வடிவிலும்,

விைதயாக

திrந்த

மாறும்ேபாது

இயங்கியல் ஒழுங்கிலும், பூ பிய்த்ெதறியும்ேபாது திrந்த வடிவிலும் மாறுகின்றது, மாற்றப்படுகின்றது. இருக்கும் திrந்த

ேதசத்தில் இருந்து வடிவில்

தரகாகத்

ேதசிய

அரைச துேராகம்

விடுதைலப்

ேபாராட்டம்

உருவாக்குகின்றது ெசய்வதில்

அல்லது

முடிகின்றது.

இதுேபால்தான் கற்புrைம பற்றிய வாதங்களும்.

ெபண் தனது பாலியல் நடத்ைத மீ தான ெசாந்தத் ெதrைவத் ெதrந்த


ேபாேத

கற்புrைம

ெபாருள்

வடிவம்

ெபறுகின்றது. ஆனால்

அது

ஆணாதிக்கத்தால் முதி7ச்சி ெபற்ற ேபாது கற்புrைமயின்; அ7த்தம் திrகின்றது.

இதனால்

காண்கின்றது.

அேத

மறுக்கின்ற

ேபாது,

ெபாருளில்

ேநரம்

பைழயது

ெபண்ணின்

அடிப்பைடயாக்குகின்றது.

திrபைடந்து

மாற்றம்

ெதாட7ந்து

சுதந்திரத்

கற்புrைம

இருப்பைத

ெதrைவ

மறுப்பைத

ெமாழிக்கு

முன்னேம

எதா7த்தத்தில் இருக்கின்றது. அதன் பின்புதான் ெமாழி வருகின்றது. இந்த ெமாழி திrபைடவது பின்னால் நிகழ்கின்றது. ஆனால் பல7 இயங்கியலின்

உட்கூைறக் கண்டு

ெகாள்ள

முடியாத

இயங்கியல்

மறுப்பாளராக இருக்கின்றன7.

ஏங்ெகல்ஸ் கருத்துகள்

இயங்கியல் இந்த

வள7ச்சிைய

இடத்தில்

மறுப்பது

பற்றி

சிறப்பாகப் ெபாருந்துகின்றது.

கூறிய ''வசனம்

என்ற ெசால் ேதான்றுவதற்கு ெநடுங்காலத்திற்கு முன்ேப அவ7கள் வசனம் ேபசியது ேபான்று."23 எனக் குறிப்பிட்ட ேபாேத வசனம் முன் கூட்டிேய மக்களால் ேபசப்பட்டது. வசனம் ெமாழியில் வந்த பின்பு, அதன்

அ7த்தம்

மாறிவிடுவதில்ைல.

அது

எந்த

ெமாழியில்

இருந்தாலும் இது ெபாருந்தும். உண்ைமயில் இந்தச் ெசால் என்பது கற்பைனயானைவயல்ல.

ெசால்

அைடயாளப்படுத்துவதுதான்;. என்பது

மக்களிைடேய

இயற்ைகயின் ஏற்றத்தாழ்வான

ெபாருைள

இருந்த

குறித்து

ெபாருைளக்

காலம்,

ஒரு

ெமாழியின்

குறித்து

அைடயாளப்படுத்துவது சூழல்...

ெசயற்ைகயான

வள7ச்சியாலும்

அைடயாளப்படுத்துதல்

ஒன்ைறக்

தூரம்,

விைளவாலும்,

அைடயாளப்படுத்துதல், அதன்

என்பது

ஒன்ைறேய

உைழப்பின்

ெபாருைளக்

உச்சrப்பில்

குறித்து

ேவறுபட்டாலும்

குறிக்கின்றது.

அைடயாளப்படுத்தைல

ேபான்ற

வந்தைடந்த

இந்த பாைத

ேவறுபட்டு, அதன் விrவான அ7த்தம் மற்றும் பயன்பாட்டின் தன்ைம ேவறுபாடுகள்

இருந்த

அைடயாளப்படுத்துதல் குறிக்கின்றது.

இது