Page 1

ஆணாதிக்கமும் சமூக ஒடுக்குமுைறகளும் உள்ளடக்கம்: 1. உலகமயமாதலில் ெபண்களின் நிைலகள் 2. ேமற்கில் ெபண்கள் 3. ேமற்கு அல்லாத ெபண்கள் 4. இயற்ைகயும் ஆணாதிக்கமும் 5. ெபண்ணின் அதிகrக்கும் ேவைலப் பளுவுடன் கூடிய வறுைம 6. ஆணாதிக்கச் சாமத்தியச் சடங்கும் மனிதனின் அறியாைமகளும் 7. ெபண்களின் கற்புrைமையப் பாதுகாக்கும் ேபாராட்டத்தில், உருவகமான ஆணாதிக்கக் "கற்பு" என்ற அடித்தளத்ைதத் தக7ப்பது எப்படி? 8. இலங்ைகப் ெபண்களின்துயரங்களும் - ேபாராட்டங்களும் 9. விடுதைலப்புலிகளில் ஆயுதம் ஏந்திய ெபண்கள் - ெபண் விடுதைலையச் சாதிப்பா7களா? 10. ெபாழுது ேபாக்கு ஊடகங்களின் வழியில் ஆணாதிக்கம் 11. ஓrனச் ேச7க்ைக - ெபண் விடுதைலத் தத்துவமா? 12. ெபண்கள் ேகாருவது வைரமுைறயற்ற புண7ச்சிைய அல்ல! வாழும் உrைம மீ தான சுயநி7ணயத்ைதேய! 13. ஆணாதிக்கத்துக்கு எதிராகக் கிராமியப் ெபண்கள்


14. கிழக்கு இலங்ைக நாட்டுப்புறப் பாடல்களில் ஆணாதிக்கம் 15. உலக ஆணாதிக்கக் ெகாடூரங்கள், விைளவுகள் புள்ளிவிபரங்களுடன் 16. ஆணாதிக்க ஜனநாயகத்தில் கற்பழிப்புகள் 17. ெபண்கள் மீ தான ஆணாதிக்க வன்முைறகள் 18. வியாபாரமாக நடக்கும் திருமணங்களில் வரதட்சைணக் ெகாைலகள் 19. நுக7வுகளுக்காகத் ெதாடரும் சுதந்திரப் பாலியல் விற்பைனகள் 20. விபச்சாரங்களாகும் அழகுகள் 21. சந்ைதப் ெபாருள்களாகும் விந்துக்களும்- குழந்ைதகளும் 22. கடத்திச் ெசல்லப்படும் ெபண்கள் 23. ெபண்களின் கற்புrைமகைள ஏமாற்றி நுக7வது 24. ஆண்களின் பலதாரமணத்ைதப் பூ7த்தி ெசய்ய உருவான விபச்சாரங்கள் 25. சாமத்தியச் சடங்கு ஊடான கலாச்சாரங்களும் விபச்சாரங்களும் 26. பாலியல் ெதrவுகளும் வாழ்க்ைகயும் 27. சிறுமிகளின் கரு அழிப்புகள் 28. பாலியல் ெநருக்கடிகள் 29. க7ப்பத்தைடகள் 30. கருஅழிப்புகள் 31. இயல்பான புண7ச்சித் ெதrவுகள் 32. சிசுக் ெகாைலகள்


33. விவாகரத்துகள் 34. திருமணங்கள் 35. திருமணங்களுக்கு ெவளியில் வாழ்தலும்- குழந்ைதகளின் பிறப்புகளும் 36. அலிகள் 37. தத்ெதடுப்புகள் 38. குழந்ைதகள் மீ தான பாலியல் வன்முைறகள் 39. ேமற்ேகாள் குறிப்புகள் - ஆணாதிக்கமும் சமூக ஒடுக்குமுைறகளும்

உலகமயமாதலில் ெபண்களின் நிைலகள் இன்ைறய உலகில் ெபண்கள் எப்படி உள்ளன7? என்ற விவாதம் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. மனிதனின் ஒவ்ெவாரு மாற்றமும் இயற்ைகையச் சா7ந்து இருந்த ேபாக்கில், மனிதனின் உைழப்ைப ஒட்டி இயற்ைகயும் பாrய மாற்றத்ைதக் கண்டது. இம் மாற்றம் என்பது மாறிவந்த ஒவ்ெவாரு ெபாருளாதார மாற்றத்துடனும் தOவிரப்பட்டது. உடலியல் கூறுகளின் ெசயற்பாடுகள் ஒருபுறம் நிகழ்ந்தன. இயற்ைகயும், இயற்ைக மீ து மனித உைழப்ைபத் ெதாடங்கிய ேபாதும் மாற்றம் ேமலும் தOவிரமைடந்தது. இது மனிதனின் உைழப்ைப ேமலும் உய7ந்த கட்டத்துக்கு வள7த்த ேபாது, அைதெயாட்டிய உற்பத்தியில்

புதிய

உைழப்பு

அதிகrக்க, உபrயானது அடிைமப்படுத்தியது.

சிந்தைனகள் மீ தான

மனிதச்

மாறிச்

ெசன்றன.

வள7ச்சிைய

ெபாருள்

ஒட்டி

உபr

சிந்தைனையயும், மனிதைனயும்

உற்பத்தியில்

உபrயானது

மனிதனுக்கு


அதிகாரத்ைதயும, ெசாகுசு வாழ்க்ைகையயும ஏற்படுத்தியது. உபrைய அதிகமாகக் ெகாண்டவன் அதிகமான ெசாகுசுக்கும், அதிகாரத்துக்கும் உள்ளாகி ெசய்த

மற்றவைனச்

மனித

சிறுைமப்படுத்தினான். ெபாருைள உற்பத்தி

உைழப்பிைன

அடிைமப்படுத்தும்

வடிவம் உற்பத்தி

உறவில் ேதாற்றம் கண்டது. இதன் வள7ச்சியில் அந்தச் ெசாகுைச, அதிகாரத்ைத வழங்கிய உபr உைழப்பின் உrைமைய உைழப்பில் பங்கு

பற்றியவனுக்கு

ெசாத்துrைமைய கண்டது.

(உைழத்தவனுக்கு)

அடிப்பைடயாகக்

இதுதான்

வாrசுகைள

ெகாண்ட

ெபண்ைண

உருவாக்க

மறுக்க, சிந்தைன

அடிைமயாக்கி,

தனிச் ேதாற்றம்

தனக்குrய

இைணமணத்ைதச்

சிைதத்து,

ஒருதாரமணத்ைதப் ெபண்ணுக்கு மட்டும் திணித்தது.

இந்த

ஒருதாரமணம்

குடும்பத்துக்குள்

சா7ந்த

ெகாண்டிருந்த

குடும்ப

காலத்தில்

அைமப்பு

கூட்டுக்

நிலப்பிரபுத்துவச்

சமூக

அைமப்பு ஆதாரமாகயிருந்தது. நிலப்பிரபுத்துவ அைமப்புக்கு எதிரான முதலாளித்துவ

அைமப்பு,

கூட்டுக்குடும்ப

அைமப்ைபத்

தக7த்து

ஒற்ைறக் குடும்ப அைமப்ைப உருவாக்கியது. முதலாளித்துவப் புரட்சி நடக்காத நாடுகளிலும்

இதன்

பாதிப்புகள்

ஏற்பட்டதுடன்

இரட்ைட

வடிவக் குடும்பங்கள் நOடித்தன, நOடிக்கின்றன.

இந்த நிைலயில் தான் உலகமயமாதல் தOவிரமைடந்துள்ளது. இந்த உலகமயமாதல் ெபாருளாதார அைமப்பில் என்ன ெசய்கின்றது? எனப் பா7ப்ேபாம். தனக்குச்

ஆரம்பத்தில், ேசைவ

இந்தியா

வைரயைறக்குட்பட்ட

ெசய்யும்

ேபான்ற

தரகு

காலனிய,

ெதாட7ச்சியில்

முதலாளித்துவ

வ7க்கத்ைத

அைரக்காலனிய

நாடுகளில்

உருவாக்கியது. இந்த வ7க்கம் ேதசிய முதலாளித்துவத்ைத நசுக்கிய அேத ேநரம், ேதசிய உற்பத்திைய விபச்சாரம் ெசய்யத் தூண்டியது. இதற்குத்

துைணயாக

நிலப்பிரபுத்துவ

வ7க்கத்ைதத்

துைணக்கு

ைவத்திருந்தது. ஏெனனின் ேதசிய உற்பத்தியானது எல்ைல கடந்த ஏகாதிபத்திய (இைதத்தான் என்கின்றன7.)

உற்பத்திக்கும்,

சுரண்டலுக்கும்

ஏகாதிபத்தியக் ேமலும்ேதசிய

எதிராக

ேகாட்பாட்டாள7கள் உற்பத்தியானது

இருந்தது. கற்பிதம்

ஏகாதிபத்திய

வருைகையத் தைடெசய்யத் ேதைவயான பலத்ைதக் ெகாடுப்பதற்குத்


தைடயாக

இருந்த

வைகயில்

நிலப்பிரபுத்துவத்துடன்

ேதசிய

முரண்பட்டது.

முதலாளித்துவத்துக்கு

எதிரான

கூட்டாளிகளும்(ஏகாதிபத்தியமும், நிலப்பிரத்துவமும்)

இந்த இரு

ைகேகா7த்துக்

ெகாண்டு ஒடுக்கப்பட்ட வ7க்கங்கைள ேமலும் ஒடுக்கின7.

இந்தப்

ெபாருளாதாரக்

பாதித்தது,பாதிக்கிறது. பாதுகாப்புக்கு

கட்டைமப்பு

எல்ைல

எதிரான

உள்ள+7

குடும்ப

கடந்த

அைமப்ைபயும்

தைலயீட்ைடயும்,

வடிவத்ைதயும்

எதி7த்து

ேதசிய ேதசிய

முதலாளித்துவ வ7க்கம் ேபாராடியது. ஏகாதிபத்தியம் எல்ைல கடந்த சுரண்டல் பண்பாட்ைடப் பின்பற்றி, தனிக் குடும்ப வடிவத்தில் இருந்து சீ ரழிந்த

பண்பாட்டுச்

மீ றுகின்றது.

சிைதவில்

அேத

ேநரம்

சுதந்திரத்துக்குத்

(மூலதனத்

கண்ேணாட்டத்தில்)

தைடயான

மற்ற கூட்டுக்

குடும்பத்துக்குள் குடும்பம்

பாலியல்

திரட்டலுக்குrய குடும்ப

அத்து ேதசியக்

ஜனநாயக

மறுப்ைப

அடிப்பைடயாகக் ெகாண்ட தனிக் குடும்பங்கள், தனிக்குடித்தனத்ைத அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு உருவானது, உருவாகின்றது. இது ெசாந்தக் காலில்

நிற்கமுடியாது

(ேதசிய

முதலாளித்துவம்

ேபால்)

சிைதகின்றது.

உலகமயமாதல் தOவிரமைடந்துள்ள நிைலயில் தரகு முதலாளித்துவ வ7க்கம் அவசியமற்றதாகின்றது. மாறாகத் ேதசம் கடந்த பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் ேநரடியான தைலயீடுகளின் மூலம் ேதசங்கைளச் சிைதக்கின்றது.

இதனால்

நிலப்பிரபுத்துவ

வ7க்கம்

அவசியமற்றதாகின்றது. இதற்குப் பதிலாகத் ேதசம் கடந்த பன்னாட்டு நிறுவனங்களும்,

பண்ைண

விவசாயமும்

ஆக்கிரமித்தது,

ஆக்கிரமிக்கின்றது.

இதன்

ேபாது

ஊசலாடிக்

குடும்பமும்

ெகாண்டிருந்த

புதிய

தனிக்

சிைதவுகைளச்

சந்திக்கின்றது.

குடும்பமும், கூட்டுக்

குடும்பமும்

நOடிக்க முடியாத நிைலைய அைடந்துள்ளது.

ஏகாதிபத்திய நாடுகளில் குடும்பம் என்பது ஒருதாரமண எல்ைலக்குள் பலதாரமணம்

என்பதாக

உருவாகியுள்ளது.

அதாவது ஓ7

ஆணும்


ஒரு ெபண்ணும் வாழும் எல்ைலக்குள் ஒரு தாரமணமும், அடுத்து, பிற

உறவுகள்

அனுமதிக்கப்பட்டுப்

(விபச்சார

எல்ைலயில்)

பலதாரமணமாகவும் பால் ேவறுபாடின்றி ெதாட7கின்றது. திருமணம் ெசய்தாலும், ெசய்யா விட்டாலும் இதுேவ ெபாதுவான தன்ைமயாக இருக்கிறது.

இது

சூைறயாடைலப் வடிவிலும்

ஏகாதிபத்தியம் ெபாதுவான

ேபாக்கில் ஐேராப்பியக்

ஒழுங்கைமத்துக்

ஒருதாரமணத்துக்குள் வ7க்கப்

எல்ைல

பலாத்காரத்துடனும், மூலதன

ெதாடருகின்றது.

அனுமதிக்கும் மீ ள

ஏற்பட

அடிப்பைடயாகக்

ஜனநாயகத்தின்

காைடத்தனம்...

ேபான்ற

ஜனநாயகம்

எப்படி

பாசிசத்ைத

அங்கீ காரமாகியது.

கைடக்ேகாடியான

அேதேநரம்

பாதுகாப்பதும்

இது

ஊழல், விபச்சாரம்

பாலியலில்

ஜனநாயகமாக்குகின்றது.

தாம்

பலதாரமணம்

சாக்கைடயாக

ெசய்கின்றதுேபால்

மக்கள்

தம்ைமத்

(இந்த

ேபாது

ெகாண்டேதா அதுேபால்)

மறுேகாணத்தில்

தன்ைமையப்

குடும்பங்கள்

வடிவில்

தOவிரமைடயும்

ஜனநாயக

அங்கீ காரத்ைத

ெகாண்டேபாது

ஜனநாயக

ேபாராட்டம்

ஆதிக்க

கடந்த

விபச்சாரத்ைத

ெசாந்த

நாட்டின்

ேதசியத்

ஒருதாரமணத்தின்

எல்ைலயாக

வடிவமாகவும், ேதசிய

வடிவமாகவும்

உள்ளது.

ஒருதாரமணம்

ஏகாதிபத்திய

ெபாருளாதார எல்ைலக்குள் கட்டைமக்கப்படுகின்றது. ஏகாதிபத்தியம் எல்ைல

கடந்து

வடிவத்ைதயும்,

சூைறயாடும்

சூைறயாடும்

ேபாது

எல்ைல

தனக்குள்

கடந்த

ேதசிய

வடிவத்ைதயும்

(பாலியலில் குடும்பத்துக்குள்ளான பாலியலும், விபச்சாரப் பாலியலும்) ெகாண்டு

உள்ளது.

இதற்கு

ஆதாரமாக

இைவ

ஏகாதிபத்தியக்

குடும்பத்திலும் பிரதிபலிக்கின்றது. பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் எல்ைல கடந்து

இைணயும்

ேபாது

(விபச்சாரவழி நுக7வுப்

புதிய

சுரண்டும்

பாலியல்), மரபான

அடிப்பைடயாகக் ெகாள்கின்றது.

இது

குடும்ப

குடும்பச்

இைணவும்

சிைதைவயும்

குடும்பமல்லாத

பாலியைல

அடிப்பைடயாக்குகின்றது. இதில் இருந்து பாட்டாளி வ7க்கக் குடும்பம், குடும்பம்

அல்லாத

கண்ேணாட்டத்திலும்

இருந்து

மீ ளத்

குடும்பத்ைத,

கூட்டுக்

தகவைமகின்றது.

ஏகாதிபத்தியமல்லாத

நாடுகளில்

ேதசியம்


குடும்பம்

மற்றும்

பலதாரக்

(விபச்சாரக்) குடும்பத்துக்கு

மாற்றாக

முன்நிறுத்துகின்றது. இது ேதசிய முதலாளித்துவத்தின் நOடிப்பு வைர தனிக்

குடும்பங்கள்

ஆதாரமாகின்றது.

இதில் இருந்தும்

பாட்டாளி

வ7க்கக் குடும்பம் தகவைமகின்றது.

பாட்டாளிவ7க்கம் பாதுகாக்கும்

ேதசிய

ெபாருளாதார

இருப்பதால், கூட்டுக்

மட்டுேம

குடும்பத்தின்

குடும்பத்திலும்,

முதலாளித்துவத்ைதப்

வ7க்கப்

ேபாராட்ட

பாதுகாப்புக்குக் தனிக்

குரல்

குடும்பத்திலும்

வடிவமாக

ெகாடுக்கின்றது. ஜனநாயகத்ைதக்

ேகாrயும், விபச்சார வடிவில் பாலியல் அன்பு, காதல் ஆகியவற்ைறச் சிைதப்பைத

எதி7த்தும்,

குடும்பத்ைத

நிலப்பிரபுத்துவ, ஏகாதிபத்தியப் குடும்பத்ைத ஜனநாயகம்

பாலியல்

முன்நிறுத்துகின்றது. ஆண்

ெகாண்டும், ைவக்கின்றது.

வடிவத்துக்கு

இங்கு

அடிப்பைடயாகக் இந்தக்

குடும்பம்

ேகாரும்

அடிப்பைடயாகக்

ஏற்படும் ெகாண்டும்

ஊடாக

மாற்றாகக்

குடும்பத்தில்

ெபண்ணின் இைணமணத்ைத

ஒருதாரமணத்தில்

சுயநி7ணயத்ைத

மாற்றியைமப்பதன்

முரண்பாட்டில் விவாகரத்ைத

ஏகாதிபத்திய,

முன்

நிலப்பிரபுத்துவ

எதி7ப்ைபத் தனது பாலியலில் ெகாண்டு ஆதாரமாகின்றது. ேமற்கில் திருமணத்துக்குள்ளும், ெவளியிலும் ெகாண்ட

இைணமணத்ைதப்

குடும்பத்ைத

பாட்டாளி

அடிப்பைடயாகக்

வ7க்கம்

ஆதாரமாகக்

ெகாள்கின்றது. இங்கு ஜனநாயக விபச்சாரத்ைத எதி7த்து ஐக்கியத்ைத முன்நிறுத்துகின்றது.

இங்கு

சுயநி7ணயம்

என்பது

ஐக்கியத்ைத

ஆதாரமாகக் ெகாள்கின்றது.

எப்ேபாதும் பாட்டாளி வ7க்கம் இைணமணத்ைத முன்நிறுத்துகின்றது. இந்த

இைணமணத்தில்

விவாகரத்ைதயும்,

மறுக்கப்படும்

இைணமணத்தில்

ஜனநாயகத்ைத

ஜனநாயகம்

எதி7த்து

விபச்சாரத்ைதச்

ெசய்யும் ேபாது ஐக்கியத்ைதயும் முன்நிறுத்துகின்றது.

ஏகாதிபத்தியமல்லாத நாடுகள் மீ தான ஏகாதிபத்தியப் ெபாருளாதார ஊடுருவல்

ஆக்கிரமிப்பு

ஊடுருவிய அனுமதித்தது.

ேபாது

என்பது,

மறுதளத்தில்

ேதசம்

என்ற

எதி7ப்பற்ற

வடிவத்துக்குள் விபச்சாரத்ைத


இந்தப்

ேபாக்கு

குடும்ப

அைமப்பிலும்

உருவாகியுள்ளது,

உருவாகின்றது. இதில் இருந்ேத தனிக் குடும்பம், கூட்டுக் குடும்பம் ஆகியைவ தனது ஒருதாரமண எல்ைலக்குள் இருந்தபடி சிைதந்து வருகின்றது.

இது

ஏகாதிபத்தியக்

குடும்ப

வடிவங்களில்; இருந்து

ேவறுபட்டுள்ளது. ஏகாதிபத்தியக் குடும்பத்தில் ஒருதாரமணம் என்பது பலதாரமணமாகச் சூைறயாடும் அங்கீ காரத்தில் இருந்து உருவானது. இது

மற்ற நாடுகளில்

இருந்து

உருவானது.

இருந்த

ேபாதும்,

ேபாதும், இதன்

சூைறயாட

அனுமதிக்கும்

இதன் ெபாதுப்

குடும்ப

ேவறுபட்ட

விபச்சாரத்தில்

பண்பும், விைளவும்

வடிவத்

ெதrவுகள்

ெபாருளாதாரத்

ஒன்றாக

ஒன்றாக

தன்ைமகள்

இருந்த

ேவறுபட்ட

சீ ரழிவுகளுக்கு இட்டுச் ெசல்கின்றது.

ஏகாதிபத்திய நாடுகளின் சீ ரழிவு ெபாதுவாக நாடு தழுவிய வடிவில் இருக்கும்

ேபாது,

காணப்படுகின்றது. இருக்கும்

மற்ற கீ ழ்

ேபாது

நாடுகளில்

மட்டம்

விபச்சார

ேமல்

அைத

மட்டத்தில்

ேநாக்கி

நிைலக்கு

எதி7ப்பு

ேமலும்

இது இன்றி

சீரழிகின்றது.

ஏகாதிபத்திய நாட்டில் நுக7வு அடிப்பைடயில் பரந்துபட்ட மக்களிடம் ேதைவைய ெபண்ைண

ஒட்டிப் ேநாக்கிய

ெபாதுவானதாக நுக7வு

ெபாதுத்

இருக்கும்

ேபாது,

ஆண்

தன்ைமயில் ேகாருகின்றது.

ஆனால் மற்ற நாடுகளில் நுக7வு பரந்துபட்ட மக்களின் ேதைவைய மறுத்து நுகரும் ேபாது, ஆண் ெபண்ைண ேநாக்கிய நுக7வு ஏமாற்று, ேமாசடி

ஊடாகச் சூைறயாடுவதன்

ஏகாதிபத்தியம்

மற்ற

வ7க்கத்துக்குச்

சலுைககள்

மூலம்

நிகழ்கின்றது.

நாடுகைளச் சுரண்டி, ெசாந்தத் வழங்கி

தன்ைனப்

அதாவது

ெதாழிலாள7

பாதுகாக்கின்றது.

இதனால் மற்ற நாட்டுத் ெதாழிலாள7 வ7க்கம் நசிவுறுகின்றது. இது பாலியலில்

அைதெயாட்டிய

மறுப்பிலும்

ஊடுருவும்

வடிவில்

ேதைவக்குள்ளும்,

ேபாது

பாலியல்

ேதைவ

விைளவுகள்

ேவறுபடுகின்றது.

இந்தப்

ெபாருளாதார

வடிவம்

என்பது

பண்பாட்டுக்

கலாச்சார

வடிவத்தில் ஆழமாக ஊடுருவுகின்றது. ஏகாதிபத்தியப் ெபாருளாதாரப் பலம்

என்பது, அதன்

எல்ைல கடந்து

பண்பாட்டுக்

ெசல்லுகின்றது.

கலாச்சாரம்

இந்தப்

என்பது

பண்பாட்டுக்

ஆழமாக

கலாச்சாரம்


என்பது

மற்ற நாடுகளின்

எல்ைலையக்

கடந்து, தனிமனிதைனச்

சுரண்டவும், அந்த உrைமையக் ேகாரும் வைகயிலும் ஏகாதிபத்தியம் நியாயப்படுத்தி ஊடுருவுகின்றது.

இந்தப் பண்பாட்டுக் கலாச்சார அம்சங்கள் ெபண்ைணயும் உள்ளடக்கி வரும்

அேத

ேநரம்,

ஒருதாரமணத்தில்

ஆண்

ெபண்ைண

பலதாரமணத்ைதயும், அதில்

அனுபவிக்கும் விபச்சாரத்ைதயும்

உள்ளடக்கிேய நியாயப்படுத்தப்படுகின்றது. இைத ஏற்றுக் ெகாள்ளும் நிைலயில் உலகமயமாதல் உள்ள ேபாது ெபண்ணின் நிைல ேமலும் தரம்

தாழ்ந்துள்ளது.

அைடகின்ற

அேத

ஒருதாரமணத்தில் பலதாரமணத்ைதப் ேநரம்,

இது

விபச்சாரக்

ெபண்

கட்டத்துக்குத்

தரம்

தாழ்ந்தும் ெபண் ேமலும் நுக7வுப் பண்டமாக மாறி விடுகின்றாள், மாறிவிட்டாள்.

ஏகாதிபத்திய ேமலும்

உலகமயமாதல்

அன்னியப்படுத்தி

உற்பத்திையத் ேதைவயில் நுக7வுக்குள்

ெபாருட்கைள

இருந்து நக7த்தி

பண்பாட்டுக் கலாச்சாரத்ைத ஏற்படுத்தியுள்ள நிைலயில், ஆண் ெபண் உறவும்

ேதைவக்குப்

ஒருதாரமணத்தில்

பதில்

நுக7வுக்குள்

ேதைவக்குள்

மாறிவிட்டது.

இருந்த

ெகாஞ்ச

நஞ்ச

உண7வுகைளயும் பலதாரமணம் நுக7வுக்குள் சீ ரழித்துள்ளது.

நுக7வின் எல்ைல என்பது முடிவற்ற ேவட்ைகயால் உந்தப்படுவது ேபால், பாலியல் நுக7வு மனிதைன அைலக்கழிக்கின்றது. ேதைவயின் உறவுக்குள்

இருந்த

திருப்தியற்ற

திருப்தி

என்பது

அதிருப்திகைள

சிைதவுகைளச் வழிகாட்டுகின்றது. உலகமயமாதலில்

உருவாக்கியுள்ளது.

சீ ரழிவின் ேதைவ

அழிக்கப்பட்டு, நுக7வுக்குள்

வழிகளில் முடியாதது

குடும்பச்

எல்ைலயின்றி

அைதெயாட்டிய

வைரயறுக்க

இது

திருப்தி

என்பது

ேபால், குடும்பத்தின்

பாலியல் சிைதந்துள்ளது. இது மனித உளவியைலச் சிைதத்துள்ளது. உளவியல்

rதியாகச்

பண்பாடுகள், விகாரமாகின்றது. மறுக்கும்

ேபாது

சிைதந்து

கலாச்சாரங்கள், சமூகத்தின் இைத

ேபான,

ேபாகின்ற

முடிவுகள்,

இயற்ைகயின்

ஆதாரமாகக்

மனிதனின் சிந்தைனகள்

தன்ைமைய ஆராய

ெகாண்டு

ேகாட்பாடுகள்


உருவாகின்றன.

விடுதைலைய

அதிகrக்கின்றது.

இன்று

தO7த்துக்

ெகாள்ள

அதிகrக்கின்றது.

ெபண்ணிய

ெபண்ைண

இது

நிைலநிறுத்துகின்றது.

பாட்டாளி இைத

என்ற

வைகயில்

இருந்து

ேதடுவது

விடுதைலைய

ஆணாதிக்க வ7க்கத்ைத

எதி7த்த

இக்ேகாட்பாடுகள், நைடமுைறகள் எதிரானது

இதில்

மயமாக்குவது

எதி7த்து

வ7க்கப்

அைனத்தும் பாட்டாளி

இதற்குள் தன்ைன

ேபாராட்டத்தில்

ஆணாதிக்கத்துக்கு வ7க்கம்

மட்டுேம

ெபண்ணியமாகின்றது.

ேமற்கில் ெபண்கள் நவனத்துவத்தின் $ ேவகமான வள7ச்சி ெபண்ணின் மீ தான நிலப்பிரபுத்துவ அடிைமத்தனத்ைத விடுவித்தது. நிலப்பிரபுத்துவ ஆணாதிக்கம் ெபண்ைணப் ெபாருளாதார rதியில் ஆைண எதி7பா7த்து உருவாக்கிய பண்பாட்டுக் கலாச்சார அடிைமத்தனத்ைத முதலாளித்துவ அைமப்பின் வள7ச்சியில் தக7ப்பது அவசியமாக்கியது. முதலாளித்துவ வள7ச்சி நிலப்பிரபுத்துவச் சிைதவுகள் மீ து கட்டப்பட்டது. ெபண் வட்டுக்கு O ெவளியில் ெசன்று ெபாருளாதார rதியில் கூலி ெபறும் உைழப்பாளியாக மாறிய வரலாற்று வள7ச்சி என்பது, ஆணின் ெபாருளாதாரத்ைத ஒட்டிப் ெபண் சிந்திக்கும் ேபாக்குக்கு முடிவு கட்டியது. திருமணத்தில் ஆைணச் சா7ந்து ெபண் ெபாருளாதார rதியில் நOடித்த குடும்ப வடிவம் மாற்றம் கண்டது. இங்கும் ஓ7 அடிப்பைடத் திrபு இன்று

விதிவிலக்கின்றி

rதியில்

ெபண்

விடுவாள்

சுதந்திரமைடந்தால்

என்று

ெபாருளாதார

உலவுகின்றது.

மா7க்சியம்

rதியில்

அதாவது

அவள்

ெபாருளாதார

விடுதைல

அைடந்து

விதிந்துைரத்ததாகவும்,

சுதந்திரம்

அைடந்தும்

ெபண்

விடுதைல

அைடயவில்ைல என எல்லா மா7க்சிய எதி7 ெபண்ணியல்வாதிகள் தங்கைள

நியாயப்படுத்துகின்றன7.

மா7க்சியத்ைதத்

திrத்த ெபாருளாதார

இது வாதம்

அப்பட்டமாக ஆகும்;. அத்துடன்

அராஜகவாதம் ஆகும்.

மா7க்சியம் ெபண்ணின் சுதந்திரமான சிந்தைனக்கும், ஆணில் இருந்து


ெவளிவர ெபண்ணின் உைழப்பு ெபாருளாதார rதியில் அங்கீ காரம் ெபறுவைதயும், ெபண்

வட்டுக்கு O

ெவளியில்

வருவைதயும்

முன்

நிபந்தைனயாக ைவத்தது. இதுேவ ெபண்ைண விடுவிக்கும் என்று ைவத்ததில்ைல.

இவற்ைறேய

ெபண்ணின்

முன்நிபந்தைனயாக்கியது

என்று

கருத்துகளின்

பின்பும்

மா7க்சிய

காணமுடியும்;.

இைத

ேபாராட்டத்ைதக் இைத

திrத்துக் காட்டப்படும் எதி7ப்பு

முன்னிறுத்தும்

ைகவிட்டவராகவும்

எல்லாத் துைறயிலும்

விடுதைலக்கு

சில

ெவளிப்படுவைதக் பிrவுகள்

இருக்கின்றன7.

காலாகாலமாக

எல்லாக் வ7க்கப்

மா7க்சியம்

எதி7த்துப

ேபாராடி

வந்தது, வருகின்றது.

ெபாருளாதார

rதியில்

நவனத்துவ O

உற்பத்திமுைற

ெபண்ைண

வட்டுக்கு O ெவளியில் இட்டுச் ெசன்று கூலி ெபறும் உைழப்பாளியாக மாற்றியது என்பது ெபண் விடுதைலயின் அக்கைறயின்பால் அல்ல.

மாறாக

முதலாளித்துவ

ெபண்களின்

மலிவு

இன்ைறய

நவனச் O

பங்களிப்பு இன்ைறய

உைழப்பு

என்பது

இைவ பண்பாட்டு

உற்பத்திக்கும், சா7ந்த

அதன்

வள7ச்சிக்கும்

பங்களிப்பு அவசியமாகியது.

சமுதாயத்தின்

வள7ச்சியில்

ெபண்ணின்

நிபந்தைனயாகி, வள7ச்சியின்

ஆதாரமாக்கியது.

rதியில், கலாச்சார

ஏற்றுக்

ெகாள்ள

ேமற்குச்

rதியில்

சமூகங்கள்

மறுத்த

ேபாதும்,

இதுேவ

ெபாருளாதார

rதியாக

ஆைணச்

சா7ந்து

எதா7த்தமாக இருந்தது.

ெபண்ணின் இருப்பைத rதியான

கூலி

முடிவுக்குக் ஆதிக்கம்

ெகாண்டு

என்பது

வந்தது.

தகரத்

ஆணின்

ெபாருளாதார

ெதாடங்கியது.

இது

ேவதைனயான இழுபறியுடனும், ேபாராட்டத்துடனும்தான் ெபற்றது. ெசாந்தமாக

ஆரம்பத்தில் இருந்தது.

ெபண்ணின் அைத

கூலி

என்பது

ஆண் தO7மானிப்பவனாக

பல

வள7ச்சி ஆணுக்குச்

இருந்தான்.

பின்னால் ெபண் தனது கூலி மீ தான உrைமையக் ேகாrயேபாது, ஆணும் ெபண்ணும்

ேச7ந்து அல்லது ஆணின் வைரயறுக்கப்பட்ட

அதிகாரத்துக்குள் தனது கூலியின் உrைமையப் ெபற முடிந்தது.


பிரான்சில்

ஒரு

வங்கியில்

ேபாட, தனக்காகத்

திறக்க

ெபண்

முடியாமல்

வங்கியில்

தனது

இருந்தது.

கணக்கு

ெசாந்த உைழப்பு தனித்து

சா7ந்த

கூலிைய

வங்கிக் கணக்ைகப்

கி.பி.1970-களில்தான்

ைவத்திருக்கும்

ெபண்

ெபண் தனித்து

உrைமையப்

ெபற்றாள்.

ெபண்ணின் உைழப்ைபயும், கூலிையயும் கூட நவன O முதலாளித்துவ ஜனநாயகம்

அங்கீ கrப்பதில் தயாராக

ேபாராட்டம்தான்,

தனது

கூலிக்குக்

இருக்கவில்ைல கூட

ெபண்ணின்

ஆணாதிக்கத்திடமிருந்து

விடுதைலையப் ெபற்றுத் தந்தது. ஆனால் ெபண் கூலிையத் தனது ெசாந்தக்

கட்டுபாட்டுக்குள்

ெகாண்டுவந்த

அேத

ேநரம்,

அைதப்

பயன்படுத்துவதில் ஆணாதிக்க எல்ைலக்குள் நOடிக்கின்றாள். இங்கு தனிப்பட்ட ஆண் இைதத் தO7மானிக்கவில்ைல. மாறாக ஆணாதிக்கச் சமூக அைமப்பு

தனக்குள், அதன் பண்பாட்டுக்குள்

ெசலவு ெசய்ய

கட்டாயப்படுத்துகின்றது. இது ஒருபுறம் இருக்க மறுதளத்தில் ெபண் தனது

கூலியின்

உrைமையக்

ெகாண்டு

பண்பாட்டு

rதியாக,

ஆணாதிக்கச் சீ ரழிவில் இறங்குவது அதிகrக்கின்றது.

நிலப்பிரபுத்துவ

வடிவத்தில் நிலவிவந்த

முதலாளித்துவச்

சமுதாயத்தில்

ஆணாதிக்கத்

ெதாட7ச்சி,

பண்பாட்டுக் கலாச்சார

வடிவில்

ெபண்ைண அடிைமப்படுத்தியது. ெபண்ணின் கூலிையக் கூட அவள் அனுபவிக்க

அனுமதிப்பது,

தனிப்பட்ட

ஆண்கைள

விட

முதலாளித்துவ அைமப்பின் அதிகாரத்துக்குச் சவால் விடுபைவயாக இருந்தது.

ஆணாதிக்க

வரலாற்றில்

ெபண்ணின்

உைழப்பு

கூலியற்ற

இலவசமான உைழப்பாக இருந்த சமூகக் கண்ேணாட்டத்தில், ஆண் சா7ந்த சுரண்டல் வடிவமும் அைதெயாட்டிய அைமப்பும் தக7கின்ற ேபாக்கு

சுரண்டல்

அைமப்ைபேய

தக7த்துவிடும்

என்பது

எதா7த்தமாக இருந்தது. ெபண் உைழப்பும், அதன் கூலிக்குப் ெபண் ெபறும்

உrைம

என்பது

ஆணாதிக்கச்

சுரண்டல் சமுதாயத்திடம்

ஆைணப் ேபால் கூலி உய7வும், ஆைணப் ேபால் உைழப்பில் சமக் கூலி ேகட்பதும், ஆைணப்ேபால் சுரண்டல் முதலாளித்துவ

புரட்சிையச்

அைமப்புக்கு

சிந்திப்பதும்

ஆபத்தானதாக

இந்தச்

இருந்தது.


ெபண்ணின்

சுேயட்ைசயான

அங்கீ காரம்

தனிப்பட்ட

ஆைணவிட

ஆணாதிக்கச் சுரண்டல் சமுதாயத்ைதேய பீதிக்குள்ளாக்கியது.

இந்த

நிைலயில்

ெபண்ணின் உைழப்புக்கும், கூலிக்கும்

ேகாrய

ேபாராட்டம்,

விட்டுக்

ெகாடுத்த

தனிப்பட்ட

ேபாது, இந்தப்

ஆண்

உrைம

குடும்பத்துக்குள்

ேபாராட்டம்

இைத

சமூக அைமப்பில்

ேமலும் தOவிரம் கண்டது. சட்டப்படியான உrைமயாகப் ெபண்ணுக்கு முதலாளித்துவ அைமப்பு படிப்படியாகத் தன்ைனப் பலப்படுத்தியபடி சலுைகயாக ஆணாதிக்கத்திடம்

விடுதைலயாகக்

கூறிக்

ெகாடுத்த

ேபாது, அைத ஈடுகட்ட மற்ற நாடுகைள அதிகமாகச் சுரண்டுவைத முதலாளித்துவம் ஆதாரமாகக் ெகாண்டது.

ெபண்ணின்

உைழப்புக்குக்

கிைடத்த

கூலி இந்த

முதலாளித்துவ

அைமப்பில் ெபண்ணின் உrைமயான ேபாது, ஆைணப் ேபால் தனிச் ெசாத்துrைமயின்

எல்ைலக்குள்

புதிய

ெகாண்டுவந்தது. தனிச்ெசாத்துrைம என்பதால்

ஆணும்

-

கூட்டு

ெபண்ணும்

ெநருக்கடிையக்

வாழ்க்ைகயின்

தனிச்

எதிr

ெசாத்துrைமையத்

தனித்தனியாகப் ெபற்ற ேபாது ஒருதாரமணக் குடும்பத்தின் வடிவம் தOவிரமான

ெநருக்கடிையச்

ஆணாதிக்கப் பங்ைக

சந்தித்தது.

ெபாருளாதாரம்

மறுத்து, ெபண்ணும்

ெதாடங்கியது.

இது

சா7ந்த

மரபான

தO7மானகரமான

தO7மானகரமான

குடும்பத்ைதச்

குடும்பத்தில்

பங்ைகக்

சிைதப்பது

ஆணின் ேகாருவது

அல்லது

மீ ள

அைமப்பது என இரு வடிவங்கைளயும் தOவிரமாக்கியது.

கி.பி.1970-களுக்குப் குடும்பத்துக்கு பா7க்கவும்:

பின்னால்

ெவளியில்

ேச7ந்து

புள்ளிவிபரத்ைத)

தOவிரமாகிய

விவாகரத்தும்,

வாழ்தலும் (பகுதி ெபண்ணின்

கூலி

இரண்டில் மீ தான

உrைமயிலும், ெபண்ணின் உைழப்பு மீ தான மதிப்பிலும் உருவானது. அத்துடன் ஏகாதிபத்திய ஜனநாயக வடிவம் ேமலும் ஆழப்படுத்தியது. இது எல்ைல கடந்த சூைறயாடைலச் சட்டவடிவமாக்கியது. கி.பி.1970களுக்குப் பின்னால் தனிமனிதப் ெபாருளாதாரப் பண்பாட்டில் இந்த ஜனநாயகத்ைதக்

ேகாருவதும், அமுல்படுத்துவதும் அதிகrத்தேபாது,

குடும்பச் சிைதவுகள் அதன் விைளவாகி உற்பத்தியானது.


ெபண்ணின்

உைழப்புக்கு

தனிச்ெசாத்துrைமயின்

மதிப்பும்,

வடிவில்

கிைடத்த

உrைமயும்

ேபாது, அதற்ேக

உrய

குணாம்சத்துடன் இது சீரழிவுக்கு வழிவிட்டது. இந்தச் சீ ரழிவு காதல், அன்பு....

ேபான்றவற்ைறக்

குைறந்தபட்சம்

கூட

நிலப்பிரபுத்துவச்

வியாபாரமாக்கிவிட்டது.

சமுதாயத்தில்

விழுமியங்கைளக் கூட தனிச் ெசாத்துrைம சூைறயாடிவிட்டது. ெசலுத்தவும்

ஒருதாரமணத்தில்

ெசய்த

மனித

நOடித்த

மனித

ெபண்ணிடம் இருந்து

ெபண் காதலிக்கவும், அன்பு

விழுமியத்ைத,

நவனத்துவம் O

தனிச்ெசாத்துrைம வழியில் ெபண்ணுக்குத் தவி7க்கமுடியாது கூலி வழங்கிய ேபாது, ெபண் ஆணாதிக்கத்தின் நிைலக்குள் தாழ்ந்து அன்பு, காதல்

ஆகியவற்ைறத்

ேபானாள்,ேபாகின்றாள். உன்னதமானைவ மனிதைனயும்

துறந்து

ஆணாதிக்கம்

எனப்

எைத

பிரகடனம்

சூைறயாடியேதா,

ேகாrக்ைகயாகவும்,

ஆைணப்ேபால்

உrைமயாகவும்

எல்லாம் மனிதனின்

ெசய்து

அைத

சீ ரழிந்து

இயற்ைகையயும்,

எல்லாம்

ெபண்ணினக்

அங்கீ கrப்பதன்

மூலம்,

ெபண்ணும் ஆணாதிக்கத் தனிச்ெசாத்துrைம பண்பாட்டுத் தளத்தில் ஆைணப் ேபால் சீ ரழிந்தாள்.

இது

ஒருபுறம்

நிகழ,

ேமற்கத்தியச்

சமூகத்தில்

உைழக்கும்

மக்களுக்கிைடயில் உள்ள இைடெவளி குைறந்து ெசல்வதன் மூலம், மக்கள் ெபாதுவாகேவ ெசாத்துrைமயற்ற பரந்த வக்கற்ற கூட்டமாக மாறிவிட்டன7. ெசாத்துrைம ெசாத்துக்கைள

சமூகத்தின் வ7க்கமாக இழந்து

மிகக்குைறந்த மாறியதும்,

ஒட்டுண்ணி

பரந்துபட்ட

ேபானதும் குடும்ப

வ7க்கேம

மக்கள்

அைமப்பில்

தமது

தOவிரமான

மாற்றத்ைத ஏற்படுத்தியது. ெசாத்துக்களின் வாrசுகைள உருவாக்கிய ஒருதாரமணங்கள் இது

பாரம்பrயக்

இங்கும்

கூட

ெசாத்தற்ற குடும்ப

பாரம்பrயத்

வ7க்கம்

அைமப்ைப

முன் அ7த்தமற்றதாகியது. மறுதளத்தில்

திருமணத்துக்கு

சிைதத்தது.

ெவளியில்

ேச7ந்து

வாழ்வதும், பிrவதும் என்ற ேபாக்கு உருவானது.

தனிச்ெசாத்துrைம

வடிவில்

இருந்து

பிளவும்,

வாழ்வும்

ஏகாதிபத்தியப் பண்பாட்டால் நடக்க, ெசாத்துrைம இழந்த வடிவின் கீ ழ் இருந்து உருவான பிளவும், வாழ்வும் எதி7 எதி7 தன்ைமயில்


முரண்பட்ட

சமூகப்

ெசாத்துrைமயிலான பிளவாகவும், எதிரான

பிளைவ குடும்பப்

பிளவு

ெசாத்துrைமயற்ற

ஐக்கியத்திலும்

குடும்ப

வள7ச்சி

தனிச்ெசாத்துrைம

ஆதிக்கக்

குடும்பச்

என்பது

சீ ரழிவு

ஏற்படுத்தியுள்ளது. மூலதனக் பிளவு

தனிச் குவிப்பில்

மூலதனத்துக்கு

ெபறுகின்றது.

கருத்தியலாக விபச்சாரக்

உள்ள

இங்கு நிைலயில்

கட்டத்தில்

வள7ச்சி

ெபறுகின்றது.

ஆண்

-

ெபண்

இயற்ைகயின்

ேத7ைவயும், கூடி

வாழ்வைதயும்

மறுக்கும் தனிச்ெசாத்துrைமயால் விைளயும் ஆணாதிக்கப் பண்ைப, ஜனநாயகமாகப் ெபண் ேகாrயேபாது, ெபண் ஆணாகத் தரம் தாழ்ந்து ேபாகின்றாள்.இதனால் ஆண்-ெபண் இருவரும் கூட்டுவாழ்க்ைகயில் இருந்து ேமலும் தனிக்கட்ைடயாகியுள்ளன7.

குைறந்த பட்சம் ஒருதாரமணத்தில் ஆண் - ெபண்ணுக்கு இைடயில் நOடித்த நுக7வுப்

உறவு

என்பது

கூட

ெபாருளாதாரம்

தனிச்

அங்கீ கrத்ததன் வடிவில் உண7வுகள்

நிகழமுடியாத

பிளைவ, நவனத்துவ O

ெசாத்துrைமையப்

ஏற்படுத்திவிட்டது.

முன்ைபவிட

இந்த

ெபண்ணுக்கு

ஆண்

ேமாசமாக நலமடிக்கப்பட்ட

தனிக்கட்ைடயாகியுள்ளன7.

இங்கு

-

ெபண்

நிைலயில்

இதனால்

ஏற்பட்ட

ஒருதாரமணத்துக்குள்ளான பலதாரமணம் விபச்சாரமாகப் பrணாமம் அைடந்துள்ளது. இது பல பக்கவிைளவுகைள உற்பத்தி ெசய்கின்றது.

பிரான்சில் 50 இலட்சம் ேப7 ேமாசமாகக் குடிப்பவ7களாக உள்ளன7. இதில் 20 இலட்சம் ேப7 குடிக்கு அடிைமயாகி உள்ளன7. இதனால் வருடாவருடம்

50,000

ேப7

இறக்கின்றன7.

இதில்

3,000

ேப7

ேபாைதயால் வதி O விபத்தில் இறக்கின்றன7. மது மூலம் ஏற்படும் ேநாய்க்கான மருத்துவச் ெசலவாக வருடம் 8,000 ேகாடி பிராங் (இது இலங்ைகப்

பணத்தில் 92,000 ேகாடி

ரூபாயாகும்.

இது

இலங்ைக

மக்களின் ேதசிய வருமானத்ைத விட அதிகமாகும்.) ெசலவாகின்றது.

ஐேராப்பாவில், ஐேராப்பிய7

முதல்

வருடம்

குடிகார7கள் வருடம்

நாடாகப்

ஒவ்ெவாரு

பிரான்ஸ் நபரும்

119

இருக்க, லிட்ட7


(டைவசந) மது குடிக்கின்றன7. பிரான்சின் மதுபானத் ெதாழிலில் 5 இலட்சம் ேப7 ஈடுபடுகின்றன7. 15 இலட்சம் ெபண்கள் குடிகாrகளாக ஆக உள்ளன7. இது கி.பி. 1981-இல், 8 இலட்சம் மட்டுேமயாகும். இதில் ெபருமளவில்

பாதிக்கப்படுவது

ெபாதுவாக

ஆண்கள்

திருமணம்

ெசய்யாத

பகிரங்கமாகக்

ெபண்கேள.

கைடகளில்

சமூக

அங்கீ காரத்துடன் குடிக்க, 92 சதவதமான O ெபண்கள் மைறவிடங்களில் ஒளிந்து

குடிக்கின்றன7.

ஒருவ7,

12வயது

குடிக்கின்றன7.

இளம்

முதல்19 வயது

15

குடிகார7களாகவும்,

சமுதாயத்தில் வயதுக்கு

இளம்

நான்கு

ேபருக்கு

இைடப்பட்ட

வயதில்

சமுதாயத்தின7

புைகப்ேபா7களாகவும்,

நிரந்தரக்

ேபாைதவஸ்து

பாவிப்ேபா7களாகவும் உள்ளன7.(15ஃ16.4.1999)1

தனிமனிதச்

ேசாகங்கைளப்

முைனவதும்

இச்சமூகத்தில்

அவலங்களின்

ெவடிப்பு

ேபாைதயில் பாைதயாக

அதற்குள்ேளேய

மறப்பதும்,

மாறியுள்ளது. சீ ழாகின்றது.

தO7க்க

தனிமனித இந்தச்

சீ ழ்

மாற்றமுடியாத நாற்றத்தால் புழுப்பிடித்துப் ேபாகின்றது. திருமணம் ெசய்யாத

ெபண்கள்

அல்லது தனித்து

வாழும்

ெபண்கள்

தமது

தனிைம மற்றும் பாலியல் ெநருக்கடிகைளப் ேபாைத மூலம் தO7ப்பது, மறப்பது மனித அவலமாகின்றது. இந்தத் திைசைய ேநாக்கி மனித நாகrகம் நாலுகால் பாய்ச்சலில் குதித்துச் ெசல்லுகின்றது.

இது ஒருபுறம் நிகழ்கின்ற ேபாது, மறுதளத்தில் டிஸ்ேகா கலாச்சாரம் பாலியல் தO7ைவ விபச்சார எல்ைலக்குள் நுக7வு வடிவில் அள்ளித் ெதளிக்கின்றது. டிஸ்ேகாவுக்குள் பாலியல் வக்கிரம் பா7க்க - ெசய்ய பணம்

ெகாடுத்து,

ெகாடுக்காத ெகாண்டு

ேபாைதக்குப்

பணம்

விபச்சாரமாக, பரஸ்பரம்

மிதமிஞ்சிய

ேபாைதயில்

வாr

நுக7ைவ நடக்கும்

வழங்கி,

பணம்

அடிப்பைடயாகக்

பாலியல்,

அல்லது

ேபாைதயின்றி நடக்கும் காம இைசயின் விபச்சாரம், ஆண் - ெபண் உறைவ மிகவும் கீ ழ்நிைலக்குள் தாழ்த்தியுள்ளது.

அன்பு, ஆணும்

காதல்

எல்லாம்

ெபண்ணும்

நுக7வுப்

இழந்து

பண்பாட்டில்,

பாலியல்

டிஸ்ேகாவுக்குள்

பண்டமாக,

இயந்திரமாக


மாறிய

ேசாகம்

கட்டுைடத்த

பண்பாடான

ஏகாதிபத்தியத்தின்

(பின்நவனத்துவத்தின்) O ெகாைடயாகும்.

இன்னுெமாரு பூ7த்தி

கூட்டம்

ெசய்வைதத்

ேபருக்கு

ஓ7

பணம்

ெகாடுத்து பாலியல்

தO7வாக்கியது.

ஆண்

என்ற

நாட்டிேலேய

பணம்

சதவதமான O

ஆண்கள்

ேமற்கு

வதத்தில் O

ெசலுத்தி

நாடுகளில்

இரண்டு

பாலுறவுக்காகச்

ெசாந்த

இருக்கின்றான்.

ெதாட7ச்சியாகப்

ேதைவையப்

15

முதல்

பாலுறவுக்குப்

20

பணம்

ெசலுத்துகின்றன7. இந்தப் பிrவில் உள்ேளாrல் 5 முதல் 10 சதவதம் O ேப7 ெதாட7ச்சியான பாலியல் வன்முைறயில் ஈடுபடுபவ7கள்.2

சமூகத்ைத

விட

தனிமனித

உrைமகைள அதிகமாகக்

ேபாதும், தனிச்

ெசாத்துrைம

சமூகத்தின்

வாழ்வியைலத்

தO 7மானிக்கும்

ேபாதும், ஆணின்

குடும்ப

அைமப்பில்

ெசாத்துrைம ெபண்ணின்

ேமலும்

பாலியல்

பண்பாட்டுக் கலாச்சார

ெசாத்துrைமையச்

எல்ைலக்குள் பிளவு

இயல்பற்ற

ெபண்

உrைம அகலமாக

ேகாரும்

தைலைமயிலான சா7ந்து

தனிச்

ெபறுகின்றேபாது,

ஆண்-

அதிகrத்த அவலங்களும்,

ெநருக்கடிகளும்

சமூகத்துக்கு

முன்

அளவுக்குத்

திருப்தி

ேதான்றியுள்ளது.

பாலியல்

பூ7த்திைய

ெசய்கின்றது.

விபச்சாரம் கணிசமான

இதனால்

அங்கீ கrக்கப்படுகின்றது. உrைமயாகவும் பாலியலின்

விபச்சாரம்

இைதவிட

ேகாருவது இயற்ைகத்

இைதக்

ெபண்ணியல் ேத7ைவத்

சட்டப்பூ7வமாக ேகாrக்ைகயாகவும்,

நைடமுைறயாகின்றது. ேதைவயில்

இருந்து

அன்னியப்படுத்திய கட்டற்ற சுதந்திரத்தில் 50 சதவதமான O ஆண்கள் விபச்சாரத்துக்காகப் ஜனநாயகத்ைதக் உள்ளது.

ஆனால்

பணம்

ெகாடுத்தன7

ேகள்விக்குள்ளாக்கும் இைத விட

இந்தச்

என்பது

நைடமுைறயாக சமுதாயத்தின்

இந்த எம்முன்

வக்கிரத்ைத

ேநாக்கி தாமும் மாற நிைனக்கும் ேபாக்கு, எதா7த்த நைடமுைறயில் இருந்து

சமுதாயச்

சிந்தைன

அன்னியப்பட்டுப்

ேபாவதன்

கிறுக்குத்தனம் தான் இதன் ஆதாரமாகின்றது. எதா7த்தத்ைத மறுத்து, கற்பைனயான ெசா7க்கத்தில் சமுதாயம் கட்டிப் பாதுகாக்கப்படுவைத


அடிப்பைடயாகக் நலன்களுடன் விடுதைல

ெகாண்டு

ஆளும்

ஈடுபட, சமுதாயம்

பற்றிய

மனிதப்

வ7க்கங்கள்

அதன்

பிதற்றல்

தமது

ெசாந்த

பின் இழுபட்டுச்

ெசல்ல,

ேகாட்பாடுகள்

இதற்குள்

மா7க்சியத்ைத மறுத்தபடி உருப்ெபறுகின்றது.

இதன்

விைளைவ

ேமலும்

கி.பி.1998 இல், சிறுவ7

பிரான்சில் ஆதாரமாகப்

பா7ப்ேபாம்;.

சிறுமிகளின்; மீ தான வன்முைறையப்

பற்றி

அறிக்ைகயில் காணலாம் (14.9.1999);3

அட்டவைண - 1

வைக எண்ணிக்ைக

ஆண்கள்சதவதம் O

ெபண்கள்

சதவதம் O

பாலியல்வைதக்குஉட்பட்ேடா7 25%! 75%

6,800

உடல் 55%

7,000

rதியான 45%

உடல் 50%

வன்முைறகள்

rதியற்ற 50%

மிகேமாசமான 55%

பிரான்சில்

வன்முைறகள்

புறக்கணிப்புகள்

1,800

5,400

45%

பாலியல்

துன்புறுத்தலுக்குக்

கி.பி.1998-இல்,83,000

பிள்ைளகள் பாதிக்கப்பட்ட நிைலயில், இது கி.பி.1994-இல், 60,000 ேப7 மட்டுேமயாகும்.

கி.பி.1998-இல்,

இதனால்

நOதி

ேகாr

49,000

ேப7

நOதிமன்றம் ெசன்றன7.ஆனால் கி.பி.1994-இல், 30,000 ேபேர நOதிமன்றம் ெசன்றுள்ளன7.

இைவ

பாடசாைலக்குள்

ஆய்வுகள்

ெவளியில்

நடப்பைவ நடப்பவற்ைற

என்பைத

ஒத்துக்

முழுைமயாகக்

ெகாண்ட ெகாண்டு

வரமுடியவில்ைல என்பைதயும் ஒத்துக் ெகாண்டுள்ளது. சமுதாயம்


என்பது முதலாளித்துவத் தனிமனித ஜனநாயகத்தின் சூைறயாடலால் எல்லாத் தளமுேம வன்முைறக்குள்ளாகி சீ ரழிகின்றது.

ேமற்குச்

சமுதாயத்தின்

அதிகrப்ைபயும்

அவலத்ைதயும், அதன்

இைவ

ெதளிவாகேவ

ஆண்-ெபண்

ேவறுபாடற்ற

இச்சமூகம்

உற்பத்தி

பாதிக்கப்படல் உள்ளாகின்றன7. வக்கிரத்ைதக்

வைகயில்

பாலியல் முன்பு

மாறி,இன்று

இதன்

மூலம்

காட்டுகின்றது.

எதி7திைசயில்

காட்டுகின்றது.

ெசய்கின்றது.

என்பது

(ஆணாதிக்கப்

கட்டற்ற

அத்துடன்

துன்புறுத்தைல ெபண்

ஆண்களும்

ெபண்

சுதந்திர

மட்டும் பாதிப்புக்கு

ஆணாதிக்கமயமாகிய

ெபண்ணின்

விடுதைல

பாைதயில்)

என்பைத

வக்கிரப்படுத்தியதில்

ெபண்ணியல் அைமப்புகளின் தவறான ேகாrக்ைககள், ேபாராட்டங்கள் உதவிெசய்தன.

ஆணில்

இருந்து

ெபண்ைண

அன்னியப்படுத்தும்

அைனத்துக் ேகாrக்ைககளும், சமுதாயக் கூட்டு நலனுக்கு எதிராக முன்நிறுத்திய

ேபாது,

ெபண்

வன்முைறயாளினியாக

மாறினாள்,

மாற்றப்பட்டாள்.

சிறுவ7-சிறுமி மீ து ஏவும் பாலியல் வன்முைறகள் தனிப்பட்ட ஆண், ெபண்ணின்

நடத்ைதகளின்

ெபாருளாதார

அைமப்பின்

விைளவுகள் பண்பாடு

அல்ல. அற்ற

மாறாகப் சமூகத்தின்

விைளவுகளாகின்றது. ெபண் தனது தனிமனிதச் சுதந்திரத்ைதத் தனிச் ெசாத்துrைமயில் ெபற்றைதத் ெதாட7ந்து புதிய வடிவில் பாலியல் ெநருக்கடிையச் சந்திக்கத் ெதாடங்கினாள். அவள் முன்பு கிைடத்த ஆணின்

ஒருதாரமண

ேபானேபாது,

ெபண்ணும்

எதா7த்தமாகியது. சதவதமான O

இயந்திரப் பாலியல்

ெபண்ணினால்

ஆண்குழந்ைதகள்

அத்துமீ றல்கள்

பாலியைலக்

வன்முைறயில்

இழந்து

ஈடுபடுவது

வன்முைறக்குள்ளாகிய ேப7

1,700

துல்லியமாகப்

கூட

மீ தான

25

பாலியல்

ெபண்ணின்

சீரழிைவ

பண்பாட்டுக்

கலாச்சாரச்

ெவட்டெவளிச்சமாக்குகின்றது.

ெபாருளாதாரச்

சுதந்திரத்ைதயும்,

சுதந்திரத்ைதயும்

விபச்சாரச்

ெபண்ணின்

பாலியல்

சீ ரழிவில்

நடத்ைதகள்

ெபற்ற

ேபாது,

ெநருக்கடிையச்

ஆண்-

சந்தித்தது.


இதனால்

பாலியல்

வன்முைற

எதி7

திைசயில்

ேவகமாக

அதிகrத்துச் ெசல்கின்றது. கி.பி.1975-இல், பிெரஞ்சுச் சிைறச்சாைலயில் அைடக்கப்பட்ேடாrல் ெசய்திருந்தன7.

5 சதவதேம O பாலியல் இது

அதிகrத்துள்ளதுடன்

சா7ந்த

குற்றத்ைதச்

21

சதவதமாக O

கி.பி.1999-இல்,

தண்டைனக்காலம்

ெபாதுவில்

4

மாதத்தில்

இருந்து 9 மாதமாக அதிகrத்துள்ளது.4 இந்தக் குற்றங்கள் பாலியலின் பின்னாலான அப்பட்டமாக

ேபாலி

ஜனநாயகச்

சுதந்திரத்தின்

நி7வாணமாக்குகின்றது.

இதன்

ெநருக்கடிைய

ேபாக்கில்

பாலியல்

குற்றவாளிகளாகப் ெபண்களும் உருவாகத் ெதாடங்கி உள்ளன7.

இந்த ஆணாதிக்க ஜனநாயகத்தில், ெபண் ெபற்ற தனிச் ெசாத்துrைம, ஜனநாயகச் சுதந்திரம் என்பது ெபண்ணின் ஆணாதிக்கமயமாதலும், ஆைணப்

ேபால்

ெபண்ணும்

வன்முைறயில்

ஈடுபடுவது

நித7சனமான எதா7த்தமாகியுள்ளது.

இைத ேமலும் ஆராய மற்றுெமாரு புள்ளி விபரத்ைத (அட்டவைண:2) ஆராய்ேவாம். ேமற்கு நாடுகளின் ேகாட்பாட்டு ைமயமான பிரான்சில் ெவளிவந்த லிபேரசன் என்ற பத்திrக்ைக 26-02-1998 ெவளியிட்டுள்ள கட்டுைரயில் இருந்து பா7ப்ேபாம்.

சிறுவ7, சிறுமிய7 பகிடிவைதப்

ஓrனச் ேச7க்ைகக்கு

(ராக்கிங்)

ேபான்று

எப்படி

பல்கைலக்கழகப்

பயன்படுத்தப்படுகின்றன7

எனப்

பா7ப்ேபாம்.

அட்டவைண - 2

ஆண்டு

கி.பி.1985

கி.பி.1991 யாருடன்

கி.பி.1993 சதவதம் O

சதவதம் O தகப்பன் 23 தாய்

சதவதம் O 15 27 27


37 43 சேகாதரன்-சேகாதr 32 44 பாடசாைல 43 நண்ப7கள் 41 56

49 35 45 62

ெபாருளாதார rதியில் வயது வந்த ஆண் ெபண்ணுக்கு இைடயில் ஏற்படும்

பாலியல்

பலவனமான O

ெநருக்கடி,

சிறுவ7

ெபாருளாதார

சிறுமி

மீ தான

rதியில்

ஓrனச்

பலமற்ற,

ேச7க்ைகயாக

மாறிவிட்டது,மாறிவிடுகின்றது. இதில் ஆண், ெபண் ேவறுபாடு இன்றி சிறுவ7 மீ து நடத்தும் பாலியல் ேவட்ைடகள், சிறுவ7, சிறுமிகளின் உளவியல் பிரச்சிைனகளும், இதனால் உருவாகும் புதிய பண்பாடுகள், கலாச்சாரங்கள் ேமலும் ேமலும் சீ ரழிவின் வழியில் ெவதும்புகின்றது. இந்த

வன்முைறயில்

சாத்தியமானது? ஏற்பட்ட

அதிகளவில் ெபண்கள்

ஆண-;ெபண்

ெநருக்கடி

உறவில்

விrசலாகிவிடும்

ஈடுபடுவது

ெபாருளாதார

ேபாது

எப்படி

நுக7வில்

பலவனமான O

பிrவு

சுயத்தியாகம் ெசய்யக் ேகாருகின்றது. இதற்குப் பண்பட்ட, கலாச்சார அடிப்பைடகள் இைசவாக்கமைடகின்றது.

ஆண்-ெபண்ணின்

தனிமனிதச் சுதந்திரங்கள்

முரண்நிைலயாக, ெகாைடயாகும்.

இந்த

முதலாளித்துவச்

தனிச்ெசாத்துrைம

தனிச்ெசாத்துrைம

அைமப்பான

மீ தான

பாலியல்

ேதைவக்கு

சமூகம்

ெகாடுக்கும்

ெபண்ணின்

ஏகாதிபத்தியச்

சுதந்திரம்

சகாப்தத்தில்

ஆைணயும்,ெபண்ைணயும் பிளக்கின்றது.

இந்தப்

பிளவு

என்பது

பாலியைலப் பண்டமாக்குகின்றது.

பண்டம்

என்பது

நுக7ைவத்

திருப்தி

இன்ைமையயும், அதிக

பண்பாடாக்கியுள்ளது.

தOவிரமாக்குகின்றது. இது

இந்தப்

நுக7ைவ பாலியல்

ேதடி

இந்தப்

பாலியலில்

அைலவைதயும்

உறவு

ேதைவைய

நிராகrத்து, நுக7வாக்கி அைலய ைவத்த ேபாது அது விபச்சாரமாகச் சீ ரழிகின்றது.

இந்த

விபச்சார நுக7ைவயும், திருப்தியின்ைமையயும்

அனுபவிக்க முடியாத நிைலயில் அல்லது அதற்குள்ளும் புழுத்துப் ேபான

சமூகம்

பாலியல்

வன்முைறைய

எல்லாத்

தளத்திலும்


ைகயாள்வைதத்

ெதாட7ச்சியாக

எதா7த்தத்துடனும்,

ெவளிவரும்

மா7க்சியப்

புள்ளிவிபரங்கள்

பாலியல்

ேகாட்பாட்டு

விளக்கத்துடனும் ெபாருந்திப் ேபாகின்றன.

இந்தச்

சமூகத்தில்

ெபண்ணுக்குக்

கிைடத்த

தனிச்

ெசாத்துrைமயிலான உைழப்பின் மதிப்ைபயும், ஆணுக்குக் கிைடத்த உைழப்பின்

மதிப்ைபயும்

தமக்கிைடயில்

ஆண்-ெபண் சுயநி7ணயமான அதற்காகச்

குடும்ப

சமூகத்துக்கு

சமூகத்தில்

ஒரு

அைமப்ைபப்

எதிராகப்

பகுதியின7

முதன்ைமப்படுத்தாத ேபணுவதிலும்,

ேபாராடுவதிலும்

முன் நிற்கின்றன7.

இந்தச்

நுக7வு

பற்றி,

திருப்தியின்ைம பற்றி கனவு இன்றி பாலியைலத் ேதைவக்குட்படுத்தி வாழும்

குடும்பங்கள்

ெகாண்ட

ேமற்கில்

முன்னுதாரணக்

வடிவமும்

ேமற்கில்

காணமுடிகின்றது. பிரதிபலிப்பதால்

சுயநி7ணயத்ைத அடிப்பைடயாகக்

குடும்பமாக பலமான

ஆனால்

இந்தச்

நிைலயில்

பலமற்ற

இவ7களின்

உள்ளன7.

சமூக

இருப்பைதக்

ெபாருளாதாரப்

கருத்துகள் ேபாராடும்

பிrைவப்

எல்ைலக்குள்

உள்ளன.

ஏகாதிபத்திய நுக7வு தனியுrைமயிலான ெசாத்துrைம பண்பாட்டுக் கலாச்சாரத்தால்

ஆணின்

சமூக

ெபாதுவடிவமாக

எல்லாத்

தளத்திலும்

ேநரம்

ஆணின்

சமூக

ஆதிக்கம்

ஆதிக்கம்,

இந்தச்

சமூகத்தின்

காணப்படுகின்றது.

கட்டியைமக்கவும்

அேத

படுகின்றது.

இதற்கு எதிரான பரந்துபட்ட மக்களின் உண்ைமயான சுயநி7ணயக் குடும்ப

ஒப்பந்தங்கள்,

அைதப்

பைழய

பாசங்கள்

ஆணாதிக்க

மைறக்கப்படுகின்றன

ஒருதாரக்

குடும்ப

அல்லது

வடிவத்துக்குள்

ைவப்பதும் அல்லது ேசறடிப்பதும் நிகழ்கின்றது.

இந்தக் கயைமத்தனத்ைதப் பல ெபண்ணியம்

ேபசும்

சலுைககளுக்குப்

ேமற்கத்திய மற்றும் கீ ைழத்ேதசப்

மா7க்சியம்

அல்லாத

பின்னாலும், ஆணாதிக்கமயமாதலின்

நிகழ்வது

எதா7த்தமாகியுள்ளது.

இந்தவைகயில்

ெபண்ணின்

உrைமைய ஆணாதிக்கமயமாதல்

குழுக்களின் பின்னாலும் மா7க்சியம்

அல்லாத

வழியில்


இன்று

வழிகாட்டும்

பணிையத்

துைணயின்றி

முன்ெனடுப்பது

அவசியமாகி உள்ளது.

ேமற்கு அல்லாத ெபண்கள் முதலாளித்துவப் புரட்சி நைடெபறாத இந்நாடுகளில் ெபயரளவிலான ஜனநாயகம் கூட கிைடயாது. இதன் ெவளிப்பாடாகப் ெபண்களின் நிைல என்பது ஐயத்துக்கு இடமின்றி நிலப்பிரபுத்துவ ஆணாதிக்கத்துக்குள் சிைற ைவக்கப்பட்டுள்ளாள். இருந்த ேபாதும் இப்ெபண்கள் இயற்ைகையெயாட்டியும், ஒருதாரமணத்துக்குள் காதலிக்கவும், அன்பு ெசலுத்தவும் முடிவதால் ேமற்ைகவிட தன்னளவில் நிம்மதியாகக் கூட்டு வாழ்க்ைகையப் பகி7ந்துெகாள்கின்றாள்.

நிலப்பிரபுத்துவ

ஆணாதிக்கம்

ெபண்ணின்

சுயச்சிந்தைனைய

விலங்கிடுவதால் ெபண்ணின் ெதrவுகள் முதல் அைனத்தும் வள7ப்பு மிருகத்தின் மிருகத்தின்

நிைலக்குத்

தாழ்ந்துள்ளது.

வள7ப்புப்

பண்ைணகளில்

பூ7த்திைய

எப்படி

வள7ப்பவன்

பாலியல்

தO7மானிக்கின்றாேனா,

அேதேபால்

ெபண்ணின்

பாலியைல

ஆணாதிக்கச் சிந்தைன கட்டுப்படுத்தித் தO7மானிக்கின்றது. பிறந்தது முதல் அது ெபண்ணா? ஆணா? என்ற ெதrவிேலேய இைவ தO7மானமாகிவிடுகின்றது.

பண்ைணயின்

ேதைவைய

ஒட்டிச்

சிைனப்படுத்தும் மனிதன், ெபண்ைணயும் தனது ேத7வுக்குட்படுத்தி பிள்ைளையப் ெபற ஒடுக்கமான, மாடுேபால) ேசவகம்

ஆணாதிக்கம்

நாணம்

ெகாண்ட

நிலப்பிரபுத்துவப்

ெசய்யவும்,

வழிகாட்டுகின்றது.

(மூக்குச்சரடு)

(நானாம்

ெபண் கணவனுக்குத்

அேதேநரம்

அடக்கமான,

ஆணின்

பூட்டிய

தைலகுனிந்து

பாலியைலப்

பூ7த்தி

ெசய்யவும், ஒருதைலப்பட்சமான, ஒரு பக்கமான காதைல, அன்ைபச் ெசாrயவும், ஒருதாரமணத்ைதப் ேபணவும் நி7ப்பந்திக்கப்பட்டுள்ளாள். அேத ேநரம் ஆணின் உைழப்ைபச் சா7ந்து வாழவும் ேகாரப்பட்டாள்;. ெசாந்த உைழப்ைப நல்குவது அடங்காப்பிடாrத்தனமாகவும், அதில் வாழ

நிைனப்பது

குடும்பப்

ெபண்ணின்

பண்பு

பலவைகயான விளக்கத்துக்குள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளாள்.

அல்ல

என்றும்


விவசாயத்ைதச்

சா7ந்த

நிலத்தில்

இருந்து

குடும்பம்

பண்பியல்

கூட்டுக்

நிலமற்ற

குடும்பம்,

நிலப்பிரபுத்துவத்தால்

கூலியாக மாற்றிய

மாற்றத்ைதச்

ேபாது, கூட்டுக்

சந்தித்தது.

இக்குடும்பத்தில்

ெபண்ணின் உைழப்பு ெபறுமதி வாய்ந்த கூலிையப் ெபற்ற ேபாது, ஆைணச் சா7ந்த ெபாருளாதாரக் குடும்பக் கண்ேணாட்டம் மாற்றம் கண்டது.

ெபண்ணின்

இருந்தேபாதும் பராமrக்க

ஆளுைம

பற்றாக்குைற,

ேபாதுமான

என்பது

வள7ச்சி

குடும்பத்தில்

கூலியின்ைம

ெபற்றது.

குழந்ைதகைளப்

ஆகியைவ

அப்ெபண்ைண

ஆைணச் சா7ந்திருக்க நி7ப்பந்தித்தது. இைதப் பாதுகாக்க ஆதிக்கம் ெபற்ற

நிலப்பிரபுத்துவ

ஆணாதிக்கக்

ெபண்ணின்

உrைம பற்றி

அடிமட்டக்

கூலிப்

கூட்டுக்

குடும்ப

சிறுைமப்படுத்தியது.

அைமப்பு,

இந்தப்

பண்பாடு

ெபண்கைள

இரட்ைடத்

தளத்துக்குள்

வாழ

ேபான்ற

நாடுகளின்

சாதிக்கட்டைமப்ைப

நி7ப்பந்தித்தது.

இதற்குள்

இந்தியா

ஆராயின்

பா7ப்பனிய

மக்களிடம்

ஆணாதிக்கப்

இருந்ததில்ைல.

ேபாராட்டமும்,

பண்பாடுகள்

ஆதிக்கப்

முரண்பாடுகளும்

தாழ்த்தப்பட்ட

பா7ப்பனியத்துக்கு

கூ7ைமயாக

எதிரான

இருந்த

ேபாதும்,

ஆதிக்கம் ெபற்ற சாதியின் பண்பாடுகள் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்குள் பல்ேவறு

தளத்தில்

எப்படி

புகுந்தேதா,

அதுேவ

அடிமட்ட

ெபண்ணுக்கும் நிகழ்ந்தது. இப்ெபண்கள் அதிகளவுக்குச் சுதந்திரமாக மற்ற

ெபண்கைளவிட

நிலப்பிரபுத்துவ ெபண்கைள

வாழ்ந்த

ஆணாதிக்கப்

விடுவிக்காது

ேபாதும்,

ஆதிக்கம்

ெபாருளாதாரப் ஆணாதிக்கச்

பலம்,

ெபற்ற

அடிமட்டப்

சிைறயில்

நிறுத்தி

ைவத்துள்ளது.

இந்த அடிமட்டப் ெபண்களின் சுயமான முடிவுகள், விவாகரத்துகள், மறுமணம், சுயமான உைழப்பு, சுயமான ஆைணத் ெதrவது என்பது மிக

இலகுவாக

குழந்ைதகளின் விலங்கிடுகின்றது.

நிகழ்கின்றது. பராமrப்பும் ஆதிக்கம்

ெபாருளாதாரப்

பற்றாக்குைறயும்,

இப்ெபண்களின் ெபற்ற

ைககைள

வ7க்கங்களின்

ேநரடி

ஆதிக்கமும், அடக்குமுைறயும் தனிப்பட்ட வாழ்வில் தைலயிடுவது என்பது

மிகக்கடினமானதாக

உள்ளது.

ஆனால்

அது

பண்பியல்


கலாச்சார வழிகளில் புகுகின்ற ேபாதும், அைவ தOவிர முரண்பாட்டின் ேபாது

தக7கின்றது.

உள்ளன.

இதில்

ஆப்பிrக்கப்

நாட்டுக்கு

ெபண்களில்

நாடு

பல

ேவறுபாடுகள்

பலதாரமணம்,

இலகுவான

முைறயில் விவாகரத்து, ெபண்ைணச் சா7ந்து ெபாருளாதார rதியில் ஆண்

வாழ்தல்

(ஆண்கள்

ேவைலயின்றி

ஊ7

சுற்றும்

ேபாது

ெபண்கள் சிறு விவசாயம் சா7ந்த ெதாழிலில் ஈடுபட்டு குடும்பத்ைதப் பராமrக்கின்றன7.) ேபான்றன அடிமட்டப் ெபண்களின் உrைமயாக உள்ளது. இது ெதன் அெமrக்காவிலும் உள்ளது. தந்ைத யாெரனத் ெதrயாத

குழந்ைதகைளப்

ெபறுவது

குற்றமாகப்

பா7க்கப்படுவதில்ைல.

இதன்

எச்சச்

ெசாச்சத்துடன்

நவகாலனித்துவமும் புகுந்த

ேபாது

புதிதாகக்

முதலாளித்துவப்

மாற்றங்கள்

புரட்சி

பல

காலனித்துவமும், நடக்காத நாடுகளில்

ஏற்படுத்த

நி7ப்பந்தித்தது,

நி7ப்பந்திக்கின்றது. காலனித்துவ ஆட்சிகளின் ேபாது பல நாடுகளில் ேபாலி ஜனநாயகத்தில் சில கூறுகைள எதி7ப்பின்றி சுரண்டுவதுக்குச் சலுைகயாகச்

சமுதாயத்தில்

வ7க்கத்தின்

ஜனநாயகப்

ெவளியிலும்

ெபண்ணின்

புகுத்தின7.

இது

பிrவுகளின் ஜனநாயகக்

ேமல்த்தட்டு

குடும்பத்துக்குள்ளும்,

ேகாrக்ைககைள

எழுப்பத்

தூண்டுேகாலாகியது.

இந்தக்

ேகாrக்ைக

எல்ைலப்படுத்திக் விசுவாசமான

பின்னால்

மூலம்,

வ7க்கமாக

இந்த

ஜனநாயக

அடிமட்ட

காலனித்துவ

ெபயரளவிலான

மட்டுமானதாக ேமல்மட்ட

ேகாrயதன்

ஒரு

ெகாண்டன7. பண்பாடுகள்

தமக்கு

ேபாலி

காலனித்துவ

மாறி

அதிகார

ெபண்களிைடேய ஆட்சிகள்

வாதிகளின்

அதிகாரத்தில் வ7க்கத்தின்

பங்கு ஆதிக்கப்

பாதிப்ைப ஏற்படுத்தியது.

வ7க்கப்

பாராளுமன்ற

ெபண்கள்

புரட்சிையத்

ஆட்சிையச்

தடுக்க,

சுதந்திரத்தின்

ெபயrல் பrசளித்து ெசன்ற ேபாதும் ெபண்ணின் நிைலயில் மாற்றம் ஏற்படவில்ைல. சுதந்திரப் சா7பாக

இந்தப் ேபாலி

ேபாராட்டங்களின் வழங்கிய

பாதுகாவலராக மறுத்தன7.

சுதந்திரத்ைதப் ேபாது,

வாக்குறுதிகள்

மாறிய

முன்னாள்

ெபறுமுன்

நிகழ்ந்த

ெபண்ணுக்குச்

சுதந்திரத்தின்

கூட,

சுதந்திரத்தின்

ேபாலிச்

சுதந்திர

வர7கள் O

வழங்க


காலனித்துவவாதிகளுடன் ெசாந்த

ஆணாதிக்க

ேகாஷங்கைளக்

ேமாத, சமரசம் ெசய்து

வ7க்க

நலனுக்குப்

ைகவிட்ட

ெகாள்ள

தமது

பயன்படுத்திய ஜனநாயகக்

இவ7கள்,

நிலப்பிரபுத்துவத்தின்

ஆணாதிக்கக் கூறுகைளப் பாதுகாப்பைதயும், தOவிரப்படுத்துவைதயும் தமது கடைமயாகக் கவனமாகத் ேத7ந்ெதடுத்தன7.

குைறந்தது

ேதசிய

முதலாளித்துவப்

முதலாளித்துவ

நாட்ைடயும்

காலனித்துவத்தின்

ெபாம்ைம

காலனித்துவம் சமரசத்ைத

ேதசிய

உருவாக்குவதற்குப் அரசாக

நOடித்தன7.

நிலப்பிரபுத்துவத்துடன்

இவ7களும்

புரட்சிையயும்,

ெசய்து

ெசய்து

ெகாண்ட

பதில்

ஏகாதிபத்தியக்

ெகாண்ட

ேபாது

அேத

ெபண்ணின்

உrைமகள் மறுக்கப்பட்டன.

காலனித்துவத்

ேதைவையப்

பூ7த்தி ெசய்ய

தரகு

முதலாளித்துவ

வ7க்கம் ஒன்ைற ஏகாதிபத்தியம் தனது காலனித்துவத்தின் ேபாேத உருவாக்கி வ7க்கம்

அதனிடம்

ஆட்சிையக்

நிலப்பிரபுத்துவத்துடன்

பண்பாட்டு

ஆணாதிக்க

ஏகாதிபத்தியத்

தரகு

ஆதிக்கத்துக்கு

எதிரான

ஜனநாயகத்ைதயும் இதனால்

ெபண்

ஏகாதிபத்தியப்

ைகமாற்றியது ெசய்த

வழிகளில்

கூட்டின் தமது

ஒடுக்குவது

ெபாருளாதார அதன்

நிபந்தைனயானது.

நிலப்பிரபுத்துவப்

பண்பாட்ைடயும்

இரு

அணுகியது.

முதலாளித்துவத்ைதயும்

மறுப்பது, மீ தான

மூலம்

ெபண்ைண

முதலாளித்துவம் ேதசிய

என்பதும், அந்த

பண்பாட்ைடயும்,

ெபாருளாதாரப்

பண்பாட்டுடன்

மாற்றியைமத்தது. இந்த மாறுதல் என்பது நிலப்பிரபுத்துவ ஆதிக்கம் கிராமத்ைதயும், ெபண்ணின்

இரு

ஊடுருவியபடி ஆணாதிக்கக் தரகு

ஏகாதிபத்திய பண்பாட்டுத்

ஒன்ைற

நகரத்தில்

சமுதாயத்தின்

ஒன்று

சா7ந்து

ஒன்றுடன்

கிராமத்தில்

காட்டுமிராண்டித்தனமும், என

நகரத்ைதயும்

தளத்ைத

உருவாக்கியது.

ஆணாதிக்கச் சீ ரழிவும்

வடிவங்கைள

ஆதிக்கம்

சா7ந்தும்

ஒன்று

நிலப்பிரபுத்துவ ஏகாதிபத்தியத் இரு

பண்பாட்டு

விலகியபடியும்

உருவாக்கியது.

ஏகாதிபத்திய

(பின்நவனத்துவ) O

உலகமயமாதல்

என்பது

தரகு


முதலாளித்துவத்ைத தைலயீட்ைடத்

ஒதுக்கிய

படி

ெதாடங்கி,

ேநரடியான

ேதசம்

மறுகாலனியாதிக்கத்ைத

கடந்த நிதி

மூலதனத்ைத ஆதாரமாகக் ெகாண்டு நிறுவி வரும் நிைலயில், இந்த இரு

ஆணாதிக்கப்

ஐக்கியத்ைதயும், தரகு

பண்பாட்டு முரண்பாட்ைடயும்

மற்றும்

நிலப்பிரபுத்துவ

ஆணாதிக்கப்

பண்பாடுகைள

முதலாளித்துவப்

பாராளுமன்ற

வழிகளிலும்,

நிைலகளும்

புரட்சி

ஏகாதிபத்திய

தOவிரமான

உருவாக்கியுள்ளது.

ஆதிக்கச்

சக்திகள்

பாசிசமாக

முன்ைவத்து,

ஆட்சிகைள

ஜனநாயக வழிகளிலும், இராணுவ

வழிகளிலும்

ஆணாதிக்கப்

ைகப்பற்றுவதும், பண்பாட்ைட

அேத

ேநரம்

மைறமுகமாகப்

புகுத்துவதும் என்ற இரட்ைடத் தன்ைம எல்லா நாடுகளின் ெபாது விதியாகியுள்ளது.

இன்று

நகரங்களின்

நுக7வுப்

பண்பாட்டுக்குள்

நடுத்தரவ7க்கமும், அதற்கு ேமற்பட்ட அந்த

மக்களின்

பின்னால்

ெசல்லும்

பிrவின் மக்கள்

நOடிக்கும்

கூட்டமும்,

நிலப்பிரபுத்துவ ஆணாதிக்க

ஒழுக்கமும், முரண்பாட்டுடன் சிலேவைளகளில் ஐக்கியத்துடன் புதிய குடும்ப

வடிவங்கள்

விபச்சார

கட்டைமக்கப்படுகின்றன.

வடிவிலும்,

விலகுகின்றன.

இந்த

வடிவங்கள்

இயந்திரத்தனத்திலும்

பின்னால்;

இைணந்து

சிலவற்ைற

ஆதாரத்துடன்

விவாதித்துள்ேளன் பா7க்கவும்.

நுக7வுப்

பண்பாட்டில்

சிக்கும் இம்மக்களின்

அதOதமான

நுக7வுக்குள்

இதனால்

நிலப்பிரபுத்துவப்

ெதாடங்கியது. பாலியல்

ெசல்வது

வாழ்க்ைக,

முன்

மறுமணம்,

பாலியலில்

தவி7க்கமுடியாதது

பாலியல்

திருமணத்துக்கு

ெபண்கள்

ஆகியது.

ஒழுக்கத்ைத

உறவு,

விவாகரத்து,

திருமணம்

மீ றத் அற்ற

பகிரங்கமாகவும்,

களவாகவும் ேவறு ஆண்கள் உடன் ெதாட7பு, டிஸ்ேகா பாலியல்.... என ஏகாதிபத்திய எல்ைல வைரக்கும் இது வள7ச்சி ெபற்றுவிட்டது. ஏகாதிபத்திய rதியில்;,

நாட்டில்

இது

ஆணாதிக்கத்திடம்

ஏற்படும் இருந்து

ேபாது ெபண் ெபற்ற

ெபாருளாதார

முதலாளித்துவச்

சீ 7திருத்தச் சுதந்திரம், அப்ெபண்ணின் ஒரு பகுதிையச் சுயநி7ணயக் குடும்ப அைமப்புக்குள் இட்டுச் ெசன்றது.


ஆனால்

முதலாளித்துவச்

சுதந்திரம்

அற்ற,

சமுதாய

rதியில்

ெபாருளாதார rதியில் ஆதிக்கம் அற்ற, அன்னியனின் ஆதிக்கத்துக்கு எதி7ப்பு

இன்றி

விபச்சாரம்

ெபண்ைணயும்,

ெசய்யும்

ெபண்ணியத்ைதயும்,

எல்ைலக்குள்

வாழ

பயன்படுத்துவதும்,

சமுதாய

பாலியைலயும்

வழிகாட்டியுள்ளது.

அதில்

ெபண்,

நைடமுைறகள், விபச்சார

ெபண்ைண

தானும்

நுக7வதாகப்

ஆண் பாசாங்கு

ெசய்வதும் ெபாதுப் பண்பாகியுள்ளது.

சமுதாயம் வழியில்

தனது

முதலாளித்துவ

பண்பாட்ைடப்

ேபாது

அது

ெவம்பி

இந்த

ெவம்பைலக்

ஆணாதிக்கம் இந்த

ெபறுவதற்குத்

பழுத்துவிடுவது கைடவிrத்து

பற்றிய

ெவம்பலில்

வழிகளில் முற்றி

ஏகாதிபத்திய

தவறி, அைதப் ெபறுகின்ற என்பது உள்ள

ெவள்ளிைடமைல. சமூக

நிைலயில்

ெபண்ணியக் ேகாட்பாடுகள், இலக்கியங்கள்

இருந்தும்,

ஏகாதிபத்திய

அழுகலில்;

இருந்தும்

கூட்டுப் பழரசமாக ெவளிவருகின்றது.

இது

ஒருபுறம்

இருக்க,

நிலப்பிரபுத்துவ

ஆணாதிக்கமும்

அதில்

வாழும் ெபண்களும், இந்த ஆதிக்கம் ெபற்ற ெவம்பல் ஏகாதிபத்தியச் சீ ரழிவின்

பண்பாட்டுக்

பாதிக்கப்படுகின்றன7. கூட்டுக்

கலாச்சாரத்தின் பிடிகளில் திைரப்படத்ைத

கலைவ

ெவளிப்படுவதும்,

கைல

அைத

எடுத்தால்

விபச்சாரக்

இரசிக்கும்

ஏகாதிபத்தியத்தால்

ஒருைமயாக்கி

ெகாடுக்கப்படுகின்றது.

நடனங்கள்,

ஆதிக்கத்துக்குள் இந்த

இரண்டு

குணாம்சத்துடன்

நிலப்பிரபுத்துவப்

பண்பாடும்

ஜனநாயக

பாடல்கள்,

காட்சிகள்,

வடிவம் கருவின்

உள்ளடக்கம், அழகியல் என எல்லாம் இந்தக் கைல விபச்சாரத்தில் உருவாக்குவதன் ஊடாக ஏகாதிபத்திய ெவம்பல் சீரழிவுப் பண்பாடு உலகமயமாக்கப்படுகின்றது.

ெபண்ணின் ஒருதைலப்பட்சமான காதல், அன்பு, ஒருதாரத் திருமணம் என்பன இதனால் பந்தாடப்பட்டுச் சமுதாயத்ைத, விபச்சாரம் மட்டும் ெகாண்ட

சமுதாயமாக

பாய்கின்றன7. பறிேபாகின்றது.

இதனால்

மாற்ற

நாலுகால்

ெபண்ணின்

வாழுகின்ற

பாய்ச்சலில்

எஞ்சிய

சமுதாயத்தில்

உrைமகள்

ெசாத்துrைம

எம்பிப் கூடப் எப்படி


தனிமனிதனிடம்

இருந்து

ேபாகின்றேதா, அதுேவ இயற்ைகயின் ெசாத்தாக

அவைன

பாலியலிலும்

ெசாந்தக்காரனாக

இருந்தது. பின்னால்

ெசாத்துைடய

சுரண்டும்

ஜடமாகிவிட்டது. உைழக்கும்

அறியாமேலேய நிகழ்கின்றது.

இருந்தான். இன்று

ஆதி

ெசாத்து

எல்ைலக்குள்

உrைம,

தான்.

இது

மனிதன்

இதுேவ

அவனின்

அற்ற

வ7க்கத்துக்கு உைழக்க

அவனின்

இழந்து

வ7க்கம்,

மட்டும்

ெசாத்ெதன்பது ேபால்

பிறந்த

பிறருக்கு

பாலியலில்

இருந்த

வைரமுைறயற்ற புண7ச்சி என்பது பின்னால் நிபந்தைனயாகி இன்று நுக7வதுக்கு மட்டும் புண7ச்சிைய சூைறயாடி

பயன்படும்

உருவாக்கிய அழிவுக்கு

புண7ச்சிைய

முன்பு

சீரழிவாகியுள்ளது.

அேத

ேநரம்,

உள்ளாக்குகின்றது. ஆண்

மட்டும்

மனிதப் இந்த

இயந்திரமான பண்புகைளச் இயந்திரமான

ெகாண்டிருந்தைத

இன்று

ெபண்ணுக்கும் ேச7த்து உலகமயமாக்கியுள்ளது. இந்தப் புண7ச்சியில் வக்கிரத்ைத விகாரப்படுத்துவது பாலியலின் ஆதாரமாகியுள்ளது.

இது

ேமற்கு

அல்லாத

சமுதாயத்தில் ெவம்புகின்றேபாது

ஆணும்

ெபண்ணும் ேமற்ைகவிட ேமலும் ேமாசமான குடும்பச் சீரழிைவயும், பாலியல்

சிைதைவயும்

ஏற்படுத்தி

தளத்தில் உருவாக்குகின்றது.

ேமற்கு

மனேநாயாளிகைள அல்லாத

இதன்

ெபண்களின்

இந்த

அவலம் என்பது ேமற்குச் சூைறயாடலின் ெவட்டுமுகம் தான்.

இந்த இடத்தில் ேமற்கு அல்லாத ஆணாதிக்க எதி7ப்பு ெபண்ணியக் ேகாட்பாடுகள்

இந்த

எல்ைலக்குள்

ெவம்பக்

ேகாருவது

அதிகrத்துள்ளது. ஏகாதிபத்திய ெவம்பல் சீ ரழிவுகைளப் ெபண்ணின் விடுதைலயாகவும், நிலப்பிரபுத்துவத்தின் ஆணாதிக்கமாகவும்

காட்டுவது

காட்டுமிராண்டித்தனத்ைத

இலகுவானதாகி

விடுகின்றது.

அதாவது உற்பத்தியில் ஏகாதிபத்தியத்தின் மிைகயான உற்பத்திைய நிலப்பிரபுத்துவத்தின் ெவற்றி

சிறு

ெபறுகின்றனேரா,

உற்பத்திக்கு அைதேய

எதிராக

நிறுத்தி

ஆணாதிக்கத்துக்கு

எப்படி எதிராகப்

ெபண்ணியத்தால் முன்நிறுத்தப்படுகின்றது.

இயற்ைகயின் ேத7ைவ மறுத்த ஆணாதிக்க விைளவுகைள எல்லாம் ெபண்ணுக்கும்

அங்கீ கrக்கக்

ேகாரும்

ெபண்ணியக் ேகாட்பாடுகள்,


இைதேய ஜனநாயகமாக முன்நிறுத்துவது ெபாதுவான ெவம்பலுக்குச் சாதகமானதாக

உள்ளது.

ெபண்ணின்

வைரமுைறயற்ற

புண7ச்சிக்குள்

இக்ேகாrக்ைகைய

நிறுத்துவதும்,

சுயநி7ணயத்ைத

மறுப்பதும் சாத்தியமாகின்றது. இைதத் ேதசியத்தில் இன்று ேதசிய முதலாளித்துவத்துக்குப்

பதில்,

ேபாராடுவது

ெபண்ணின்

ேபால்

வைரமுைறயற்ற

விபச்சாரத்ைத

ஏகாதிபத்தியத்

ேதசியத்

தரகாகப்

சுயநி7ணயத்துக்குப்

ெவம்பலின்

பதில்

ேபாக்கில், இன்ைறய

ஏகாதிபத்தியப் ெபண்ணியம் முன் நிறுத்துகின்றது. இைத அதற்குள் ஆராய்ேவாம்.

இயற்ைகயும் ஆணாதிக்கமும் இயற்ைகைய மறுப்பதிேலேய ஆணாதிக்கம் கருக்ெகாள்கின்றது. இன்று உலக மயமாதல் தனது சந்ைதப்படுத்தைலத் தOவிரமாக்க இயற்ைக அழிப்ைபப் பிரதானப்படுத்துகின்றது. ெபண்கைள இயற்ைகக்கு மாறாக அடிைமப்படுத்திய நிைலயில், ஆண்கள் இயற்ைகயில் இருந்;து அன்னியமயமாதல் அதிகrத்தது. ெபண் இயற்ைகையச் சா7ந்திருத்தல் ெநருக்கமானது. மனிதத் ேதைவைய மீ றி இயற்ைகைய ஆண், அடிைமப்படுத்தியும், கட்டுப்படுத்தியும், அழித்தும், சூைறயாடியும், ெசாத்துrைமைய, அதிக உபrைய இயற்ைகக்கு விேராதமாகச் ெசயற்ைகயாகக் கட்டுப்படுத்தினான்.

இந்த

நிைலயில்

இயல்பானதாக மறுக்கப்பட்டு,

ெபண்

இயற்ைக

இருந்தது.

மீ து

ெபண்ணின்

வட்டுேவைலகளுடன் O

சா7ந்து

தனிச்

கட்டுப்படுத்தி

வாழ்தல்

ெசாத்துrைம இயற்ைகயின்

மறு உற்பத்தியுடன் அடிைமயாக்கிய நிைலயில் ெபண் இயற்ைக மீ து வாழ்தல்,

சா7ந்திருத்தல்தான்

அவளின்

ஒேர

ஆதாரமான

வாழ்வாகியது.

ஆண் ேவட்ைடக்குச் ெசன்று இயற்ைகைய மிதமிஞ்சி அழித்த ேபாது, ெபண்

வட்டில் O

ஆணின்

இயற்ைகையச்

அறிவியல்

ஆக்கியது.

கண்டு

சா7ந்து

பிடிப்புகள்

உற்பத்தியில் ஈடுபட்டாள். ெபண்ைணப்

பிச்ைசக்காr


ேமற்கத்தியக் காலனி ஆதிக்கம் ெபண்ணின் இயற்ைகையச் சா7ந்த உணவு,

நO7

ேபான்றவற்ைறக்

கிைடத்தற்கrய

ெபாருளாக்கியது.

நவனக் O கண்டுபிடிப்புகள் உலகமயமாதலாகப் ெபண்ணிடம் ேமலும் கடின உைழப்ைபக் ேகாருகின்றது.

பைழய

தந்ைத

வழிச்

சமூகத்தில்

ஆணின் உைழப்பில்

வாழ்ந்த

ெபண் இன்று கூலியாகவும், வட்டு O ேவைலக்காrயாகவும் இரட்ைடச் சுைமக்குள் நாடுகளில்

தள்ளியுள்ளது ெபண்

இயற்ைகயான

இன்ைறய

இயற்;ைகயான

நO7த்

ஆணாதிக்கத்தின்

ேதக்கத்தில்

இயற்ைக

சமூகம்.

மூன்றாம்

காடுகளில் நO7

விறகு

ேசகrப்பு

அழிப்பால்

ேசகrப்பு,

எல்லாம்

ெபண்ணின்

உலக நவன O

இயற்ைக

உைழப்ைபக் கடுைமயாக்கியுள்ளது.

பணம்

தான்

எல்லாம்

ெபண்ணின்

என்ற

வாழ்க்ைக

நிைலயில் இயற்ைகையச் ெபறுமதியற்றதாகக்

சா7ந்த

ேகவலமாக

ஆக்கிவிட்டது. இயற்ைகயில் வாழ்ந்து ெகாண்டிருக்கும் மக்கள் உபr ெபறுமதிைய உற்பத்தி

ெசய்வதில்ைல

என்ற

வைகயில்

சமூகக்

கருத்தும், விளக்கமும் ெகாடுக்கப்படுகின்றது. இயற்ைகையச் சா7ந்த ஆயு7ேவத

மருத்துவம்

இயற்ைகையப் இயற்ைகைய

எதுவுமற்ற ஒன்றாகக்

ெபண்ணுக்கு

ஒப்பிடக்

மறுக்கும்

அேத

காட்டப்படுகின்றது.

கூடிய

தாய்

என்பதால்,

காரணத்தால்

ெபண்

மறுக்கப்படுகின்றாள்.

நவனத்துவம் O

(முதலாளித்துவம்);,

பின்நவனத்துவம் O

(ஏகாதிபத்திய

உலக மயமாதல்) வள7ச்சியின் ெவற்றி என்பது இயற்ைகையயும், ெபண்ைணயும் சூைறயாடிய ஆணாதிக்கச் சுரண்டல் சமூகமாகும்.

நவன O அறிவியலின் தந்ைதயான ேபக்கனின் (கி.பி. 1561-1626) திட்டம் இயற்ைகைய அழித்து, ெபண்ைணச் சூைறயாடி உருவானேத, இந்த ஏகாதிபத்திய

ஆணாதிக்கச்

என்பவரால்

ெமாழி

''காலத்தின்

ஆண்ைம

சமூகம்.

ெபய7க்கப்பட்ட உதயம்"5

கி.பி.1951-இல்,

ேபக்கன் ஆகும்.

பாrங்டன்

புத்தகத்தின் நவனத்துவம் O

ெபய7 வைர


தத்துவத்ேதாடுத்

''ெபண்ைமத் ெகாண்டிருந்த அறிவியல்

பைழய

அறிவியலில்

ெவகுவாக

எதா7த்தமாகும்.

தன்ைன இருந்து

ேவறுபட்டிருந்தது"5

நனவாகியுள்ளது.

இந்த

ஆணாதிக்க

என்பது

ெதளிவான

ைகக்ெகாள்ளுவதற்காக

''உற்பத்திையக்

இனப்ெபருக்கத்ைதக்

ஐக்கியப்படுத்;திக்

கட்டுப்படுத்த, ேபக்கன் ெகாண்டிருந்த

ேமலும்

அவrன்

ெகாள்ைக

கனவு"5

''இயற்ைக இனியும்

அன்ைன இயற்ைகயல்ல" என்பதாகும்.

இயற்ைக உலகில்

சா7ந்து 40 ேகாடி

வாழ்ந்த

மக்களின் வாழ்ைவச்

ெபண்கள்

சிறிய

மூடிய

சிைதத்ததால்,

குடிைசக்குள் விறகு

அடுப்புகைள பயன்படுத்துவதால், அவ7கள் சுவாசிக்கும் புைக மூலம், ஆபத்தான

நிைலயில்

ஆயுைளயும் கடைம

வாழ்வதுடன்,

குைறத்துக்

ெகாள்கின்றன7.

ஆணாதிக்கத்தால்

அவ7களின்

இதற்குட்பட்டுத் ெபண்களின்

வட்டுக் O

புறக்கணிக்கப்பட்டதன்

வாழ்க்ைகைய

தமது

ேநாய்க்குள்ளும்,

விைளவு,

மரணத்தினுள்ளும்

தள்ளிச் ெசல்லுகின்றது. வறுைமயும் இதனுடன் இைணகின்ற ேபாது, மூடிய குடும்ப அைமப்பு ேபால், சுற்றுச் சூழல் ெபண்ைண ேமலும் இறுக்குகின்றது. ெபற,

இயற்ைகைய

ெபண்

ேமலும்

நிைலைமயால், அவளின்

அழித்து

உலகமயமாதல்

ஒடுங்கி

சிறுத்து

வாழ

இயற்ைக

சா7ந்த சுகாதாரம்

ேவகம்

ேவண்டிய சிைதந்து

ேபாகின்றது.

இயற்ைகையச் அதன்

மீ து

சா7ந்து

மனிதன்

சா7ந்திருந்த

ெபாருளாதாரமும்,

நOடித்த காலத்திலும், பின்

எல்லா

கலாச்சாரப்

நிைலயிலும்,

பண்பாடுகளும்

அது

ெபண் சா7ந்த

இயற்ைக

மீ து

மனிதனின் பிடிப்ைபப் பாதுகாத்தது. இந்தப் பண்பாடு, கலாச்சாரங்கள் சுரண்டலுக்குத் தைடயாக இருந்த நிைலயில் நவனத்துவம் O இதற்கு எதிராகப் இருந்த

பாய்ந்தது. சில

இது

இயற்ைக

நOடித்த

ஆணாதிக்கத்தில்

ஆதாரங்கைளயும் பறித்து

ெபண்ணுக்கு கூலியாகவும்,

எதுவுமற்ற பிச்ைசக்காrயாகவும் ஆக்கியது.

இந்த

இடத்தில்

இயற்ைகையயும்,

ெசவ்விந்தியத் ெபண்ைணயும்

தைலவ7

சுேமாகலாவின்

ஒப்பிட்டுப்

ேபசியது


முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. ''நிலத்ைத உழுமாறு என்ைனக் கூறின O7: ஒரு கத்திைய எடுத்து எப்படி என்னால் என் தாயின் மா7பகத்ைத அறுக்க

முடியும்? புல்ைல

விற்று

காசாக்கி, ெவள்ைள

ெவட்டிக் காயைவத்து, ைவக்ேகாைல மனிதைனப்

ேபால

பணக்காரனாகச்

ெசான்ன O7கள்: என் தாயின் தைலமுடிைய நான் எங்ஙனம் ெவட்டிச் சாய்ப்ேபன்"5 என்று ேகட்டான் சுேமாகலா.

மற்ெறாரு ெசவ்விந்தியத் தைலவனின் கடித வrகைளப் பா7ப்ேபாம்;. ''எங்களுக்கு மனிதன்

இதுவைர

தான்

ெதrயும்:

பூமிக்குச்

பூமி

மனிதனுக்குச் ெசாந்தமல்ல.

ெசாந்தமானவன்.

ஒரு

குடும்பத்தின்

இரத்தத்ைதப் ேபால அைனத்துப் ெபாருட்களும் ஒன்ேறாடு ஒன்று ெதாட7புைடயைவ. மனிதன்

பூமியிலுள்ள

ெநய்யவில்ைல.

உயிrனச்

அவன்

அதில்

சங்கிலி

ஒரு நூல்

வைலைய

அவ்வளேவ"5

என்பதன் பின் இந்த ஆணாதிக்க உலகம் இயற்ைகைய மறுத்துச் சூைறயாடிய

ேபாது

ஆக்கப்பட்டது.

இந்த

கருத்துகைள

எந்த

இயக்கம்

வrகளின்

பின்னால்

நவன, O

உள்வாங்கியதில்ைல. மா7க்சியத்தின்

ெபண்ணின்

ெபறுமதியற்றதாக உள்ள

பின்நவனத்துவக் O

இைத

மறுத்து

அடிப்பைடையேய

ஆழ்ந்த

ேகாட்பாடும்

அழித்தன.

மா7க்ஸ்

இதில்

ஆனால்

இருந்துதான்

ஆரம்பிக்கின்றா7 என்பேத இதன் ஆழமான சிறப்பாகும்.

இந்தியா

சட்டக்

நூற்றாண்டின் காலங்களிலும்

கழகத்தின்

இறுதி

வைரயிலும்

இந்தியாவின்

ெபாதுச் ெசாத்தாகவும் இயற்ைகையத்

சிங்

அதற்கு

இயற்ைக

மட்டுேம

கருத்துக்கள்

வளங்கள்

தனிச்ெசாத்தாகவும்

ஆணாதிக்கச்

தற்பாதுகாப்பாகக்

(19-ஆம்)

'கடந்த

முந்ைதய வரலாற்றுக்

சதவதம் O

80

20 சதவதம் O

பயன்படுத்தப்பட்டது"5 என்ற ெபண்

சத்ரபதி

சமூகத்தில்

ெகாண்டு

வாழ்ந்த

வாழ்ைவக் காட்டுகின்றது. இன்று இயற்ைகைய, தனியா7மயமாகிய இயற்ைகைய

நலம்

அடித்த

ஆணாதிக்கத்தின்

அழிப்பால்

ெபண்

(டீ.து.P.)

உலக

ேமலும் ஒடுக்கப்படுகின்றாள்.

இந்தியாவின்

இந்து

மதெவறி

ஆட்சியாள7கள்

வ7த்தகக் கழகத்துடன் இரகசியமாகச் ெசய்து ெகாண்ட ஒப்பந்தத்தில்


அண்ைமயில் அதாவது 31.3.2001-இல் 1,429 ெபாருட்களுக்கு இறக்குமதி கட்டுப்பாட்ைட

நOக்கியுள்ளது.

பத்திrக்ைகயில் ஜனநாயகப்

இது

ெவளியானைதத்

பாராளுமன்றம்

விவாதிக்காத

இந்த

என்று

அண்ைமயில் ெதாட7ந்து கூறிக்

அெமrக்கப்

அம்பலமானது.

ெகாள்வதில்

ஒப்பந்தம், மக்களின் அடிப்பைட

கூட

ெபாருட்கள்

மீ தான உrைமைய, உற்பத்திையப் பறித்துள்ளது. இதில் ஒன்று, பால் இறக்குமதி

ெசய்ய

ெபாருட்கள்

மீ தான

ஒத்துக்

ெகாண்டதன்

அைனத்து

சுய

மூலம்

அைதெயாட்டிய

உற்பத்திையயும்

முடிவுக்கு

வரவுள்ளது. இது இந்திய ஏைழப் ெபண்களின் ஆதார வறுைமையத் தOவிரமாக்க உள்ளது.

இந்தியாவில் உள்ள ''8 ேகாடி ெபண்கள் ஓrரு மாடுகைள ைவத்து 7,500

ேகாடி

டன்

பாைல

உற்பத்தி

ெசய்து"(16.3.2000)6,

தமது

ஏழ்ைமையப் ேபாக்க முயலும் ெபண்கைள ேமலும் வறுைமக்குள் இந்த ஏகாதிபத்திய சுயராஜ்ஜியம்

நலன்கள்

மூலம்

ெபண்ணுக்கு

ஏகாதிபத்தியத்தின்

தரகுகள்

தள்ளிவிட்டுள்ளன7.

எதிரானது

என்பைதயும்,

தான் என்பைதயும்;மீ ள

இந்து அது

நிறுவியுள்ள

அேதேநரம், இயற்ைகயாகப் ெபண் கண்டுபிடித்த மிருக

வள7ப்பின்

ஊடாக, ஆணாதிக்கத்துக்கு ெவளியில் ெபாருளாதார rதியாக இருந்த ெகாஞ்ச

நஞ்ச

சுதந்திரமான

வாழ்க்ைகையயும்

ேகவலமாக்கி,

ஏகாதிபத்தியப் பிச்ைசையச் சா7ந்து வாழ ெமாத்தக் குடும்பத்ைதேய அடிைமப்படுத்தியுள்ளன7.

ெபண்

இயற்ைகையச்

முதல், அைதெயாட்டி

சா7ந்து குழந்ைதையப் இயற்ைகயில்

ெபற்று

வள7த்தது

சா7ந்து உணைவத்

ேதடிய

ேபாதும், பாரம்பrயமாக விைதகைளச் ேசகrத்த ேபாதும், அவளின் உைழப்பு

தனியுைடைமச்

நிைலயில், அவ்வுைழப்பு ெபண்ணின்

சந்ைதயில் சமூக

உைழப்ைபப்

தனியுைடைமயின்

ெபறுமதியற்றதாக

மதிப்பற்றதாகியது.

தனியுைடைம

ெபறுமதியற்றதாக்கிய

உற்பத்தியில்

நிைலயில்,

சுரண்டும் வ7க்கத்தால்

உைழப்பு

ெபறுமதியாக்கப்பட்டதால், ஆண்

ஆணின்

உைழப்பு

தனியுைடைமயின்

இருந்த

ஆணின்

ெபண்ணுக்கு இைடயில்

ஆதிக்கத்தால்

ெபண்ணின்

முன் மதிப்புக்குள்ளாகியது. இந்த நிைலயில் ெபண்ணின் இயற்ைக சா7ந்த

உைழப்பு தனியுடைம

சமுதாயத்தில்

ெபறுமதியற்றதாகக்


காணப்பட்ட

சமுதாயப்

ேபாக்கில்,

அதன்

சமூகப்

பிரதிநிதியாக

மாறிய ஆண் முன் ெபண்ணின் உைழப்பு மதிப்பற்றதாகியது.

ஆண்கள்

ேவட்ைடயில்

கழிக்க,

ெபண்கள்

நிைலத்த

இடத்தில்

தங்கியிருந்த ேபாது சுற்றுப்புறத்ைத முற்றாகத் தமக்கு இைசவாக மாற்றியைமக்க

ெதாடங்கின7.

ெமருகுவூட்டுவதில்

பல

நிகழ்த்தின7.

வைகயில்

இந்த

சமுதாயத்துக்கு

ெசாந்த

வாழ்விடத்ைத

கண்டுபிடிப்புகைளத்

வழங்கியது

கட்டிடக்

ெதாட7ச்சியாக

கைலைய

ெபண்கேளயாவ7.

மனிதச்

மைனவி

என்ற

ெபயrல் உள்ள மைன என்ற வட்ைடக் O குறிக்கும் ெசால், ெபண்ணின் குடியிருப்புக்குrய

கட்டிடக்

கைலயின்

கண்டுபிடிப்ைபப்

பைறசாற்றுகின்றது. ஆணாதிக்கம் ெபண்ைண வட்டில் O பூட்டிய ேபாது மைனவி

என்ற

கருத்துைறயூடாகப்

ெபண் இழிவுபடுத்தப்பட்டாள்.

இேத அடிப்பைடயில் தான் பல்ேவறு ெபண்ணிைலவாதிகளும் கருதி எதி7க்கின்றன7.

ஆனால்

உrைம, கண்டுபிடிப்ைப வரலாற்ைற

எதி7க்காத

வடு O

என்பதன்

ஆணாதிக்கம்

பின்னுள்ள

ெபண்ணின்

ெகாச்ைசப்படுத்தி

ெபண்ணியம்,

சிைதத்த

ஆணாதிக்கத்ைதத்

தனது

அrயைணயாகேவ ெகாள்கின்றது.

சிவப்பு இந்திய7களிைடேய ஆதிக்க மதமான கிறித்துவ ஆக்கிரமிப்பு மதவாதி ஒருவ7, ஐேராப்பிய நண்பருக்கு எழுதிய கடிதம் ஒன்றில் தமது ேகாயில்கைளக் கட்டியது ெபண்கேள எனக் குறிப்பிட்டுள்ளா7. அதில்

கட்டடிங்கெளல்லாம்

''இங்கு

கட்டப்படுகின்றது. சுவrைனக்

...நாங்கள்

கட்டுவதற்ெகன

ஒருமுைற கற்கைள

ெபண்களாேலேய

எமது

அடு;க்க

வட்டு O ஓ7

ெவளிச்

ஆணிைன

ேவைலக்கு அம7த்திய ேபாது பாவம், அவைனச் சுற்றிப் ெபண்களும், சிறுவ7களுமாய் ஒேர ேகலியும், கலாட்டாவுமாகப் ேபாய்விட்டது. ஓ7 ஆண்

கட்டிடேவைல

ஏதாவெதான்றில்

ஈடுபடுவது

அவ்வளவு

அபத்தமாகத் ேதான்றியதால் அவைனப் பrகாசம் பண்ணிச் சிrத்துக் ெகாண்டிருந்தா7கள்"83 இது

ேபான்ற

ேவறு

பல

உதாரணங்கைள

இந்நூல் ெகாண்டுள்ளது.

ஆண் கட்டிடக் கைலயின் தந்ைத அல்ல. ெபண் கட்டிடக் கைலயின்


தாய்

என்பது

முடியாத

நவன O

அறிவுலகுக்கு

அபத்தங்கள்தான்.

ஈடுபட்டது

மட்டுமின்றி,

ேமம்பட்டும்

ஈடுபட்ட

உைழத்தன7.

கடினமான ெபண்

ேபாது

ெவளிேவைல

ஏற்றுக் ெகாள்ள

உைழப்புகளில்

ஆண்கைளவிட

இருந்தன7.

அதிகமாக

முன்னால்

உடல்

வட்ைடச் O

ெபண்கள்

வலிைமயில்

சுற்றிய

பணிகளில்

ஆண்கள்

ெவளியில்

அதிகமாக

இலகுவான

வழியில்

இருக்கின்ற

நிைலகளில் ஆணின் வலிைம குைறவானதாக இருக்கின்றது. இது மிகவும்

ெசழிப்புள்ள

இலகுவாகின்றது.

நிலங்களில்

அந்த

நிைலயில்

ெபண்ணின் அவ7கள்

உைழப்பு

அடுத்த

கட்டச்

சமுதாய வள7ச்சிக்கான புற நிைலைய அைடகின்றன7. ெபண்கள் கட்டிட

ேவைலகளில்

பிடிப்புகள்

ஈடுபட்டதுடன்

ெபண்ணின்

கடின

அதில்

உைழப்ைபக்

நிகழ்த்திய

கண்டு

ேகாருகின்ற

ேபாது,

ஆைண விட உடல் வலிைமையப் ெபறுவது இயல்பாகின்றது. அங்கு வாழும் ஆண், இப்படி ஈடுபடாத நிைலயில் ெபண்ைண விட உடல் வலிைமயற்றவனாக மாறுகின்றான்.

ெபண் வட்ைடயும், O சுற்றுப்புறத்ைதயும் அறிவியலால் கண்டுபிடித்த கண்டுபிடிப்புகைளயும், திrந்த

அறிவியைலயும்

நைடமுைறயால்

ஆணினால்

அைலந்து

பயன்படுத்தேவா, ெதrந்து ெகாள்ளேவா

முடியாததாக இருந்தது. ஆனால் ஆண் இயற்ைகயாக நOண்ட தூரம் ெசன்றதால்

புதிய

உயிrனங்கைள

அறிய

அறிவின்ைமயால் தூரம்

ெபாருட்கைளப் முடிந்தது.

அைத

விருத்தி

ெசல்லாததால்

ெபற ஆனால்

ெசய்ய

ெபண்ணின்

முடிந்தது.

புதிய

தாவரங்கள்

பற்றி

முடியவில்ைல. நOண்ட

தாவரக்

கண்டுபிடிப்புகள்

எப்ேபாதும், ஓrரு தாவர வைகயாக மட்டுேம இருந்தது. இதனால் ெதாட7ந்து

தாவரவியல்

தாவரத்துக்குள் குறித்த

மட்டும்

வள7ச்சி ெபறவில்ைல.

ஆனால்

வள7ச்சிையயும், அேத ேநரம்

உணவு

மட்டும்

மந்தப்படுத்தியது.

ஆனால்

கிைடத்ததாலும் ஆண்

ேபாகுமிடம்

உடல்

குறித்த

உணவில்

வலிைமைய

எல்லாம்

இைறச்சி

முதல் கிைடக்கும் உணவுகைள உண்டதால் வலிைமயானவனாகப் பலம் ெபற்றான்.

தனிச்

ெசாத்துrைமயிலான

சமுதாயமும்

அதற்கு

முந்திய

வள7ச்சியில் ெபண்ணின் கண்டுபிடிப்புகைள ஆண் ெதrந்து ெகாள்ள


ெதாடங்கியது முதல், அைத ஆண் விrந்த பரப்பில் பயன்படுத்தக் கூடிய

ஆணின்

இயக்கம்,

ெபண்ணுக்கு

இயற்ைகயாகேவ

தைடயாகியது. ஆண் இைவகைள விrந்த தளத்தில் பயன்படுத்திய ேபாது, அவனால் புதிய கண்டுபிடிப்புகைள நடத்த முடிந்தது. தனிச் ெசாத்துrைம

மற்றும்

உபr

பலத்ைதப்

ெபாருளாதாரத்

இதன்

வாயிலாக

துைறயில்

ஆணுக்கு

முதன்

அதிக

முதலாக

வழங்குகின்றது. ெபண்ணின் நOடித்த இயற்ைகயான தrத்த வாழ்வும் சுற்றுப்புறமும் இதற்கு எதிரானதாக இருந்தது. அத்துடன் ெபண்ணின் கண்டுபிடிப்புகள்

மீ தான

அறிவியல்

காரணங்கைளப் படிப்படியாகத்

ெதrந்து ெகாள்கின்ற ேபாது, ெபண் பற்றி மதிப்பு ஏற்பட்ட காரணக் காrயத் ெதாட7புகள், புதிய அறிவியல் விளக்கத்தால் சிைதகின்றது.

உலகமயமாதல் இயற்ைகயாக ெபாருட்கைள,

நவன O

உள்ளடக்கத்ைத கண்டுபிடிப்பாக்கி

மனித7கள் பாவிக்கும் பலவிதமான

ஆய்வுக்

கூடத்தில்

விளக்கி, மக்களிடம்

பrேசாதித்து

அைதத் இருந்து

தனது

அதன்

அறிவியல்

அன்னியப்படுத்தி,

அதற்கு

வrகட்ட நி7ப்பந்திக்கும் இன்ைறய ேபாக்கு, அன்ைறய ஆணாதிக்கம் ெபண்ணின் அறிவியைலப் பறித்ததன் ெதாட7ச்சியான வள7ச்சிதான். அன்று

விளக்கங்கள்

ஆண்களால்

ஏற்பட்ட

ேபாது

(இங்கு

ஆண்களுக்கு விrந்த வட்டத்தில் அைலந்து திrந்த இயக்கம் இைதச் சாதகமாக்குகின்றது) ெபண்ணின் அறியாைம மீ து அடிைம முத்திைர குத்தப்பட்டது. இதில் இருந்து தான் ெபண்ைணச் சமூக உைழப்பில் ஈடுபடுத்துவது,

ெபண்ணின்

நிபந்தைனயாகவும் ெசாத்துrைமயால்

விடுதைலக்கு

உள்ளது. விபச்சாரம்

சமூக

அவசியமாகவும், உைழப்பு

ெசய்யப்படும்

தனிச்

நிைலயில்

அைத

எதி7த்து ேபாராட ேவண்டிய பணி இங்கு அடிப்பைடயாகின்றது.

புதியைவகைளக்

கண்டுபிடித்ததிலும்

ெபண்களின்

பங்கு

தO7க்கமானதாக அைனத்து மனித முன்ேனற்றத்திலும் இருந்துள்ளது. நOயூகினி மூட்டும்;

மக்களின்

ெமாழியில்,

ெசயலுக்கு

''இரு

வழங்கப்படும்

குச்சியினால் ெசால்

~தாய்

ெநருப்ைப ெநருப்பு

தருகின்றாள்| எனப் ெபாருள் படவுள்ளது. கிைடக் குச்சிையத் ~தாய்| என்றும்,

ெசங்குத்துக்

குறிப்பிடுகின்றன7.

அது

குச்சிையப் ேபால்

~பிள்ைள|

என்றும்"83

''ெபண்கள் ெநருப்பிைனத்

தமது


ேதாண்டுகழியிைனக் பலவிடத்திலும்

ைக

ஒளித்து

நகங்கள்,

ைக

விரல்கள்

ைவத்திருக்கின்றன7

என்ற

ேபான்ற

பல

கட்டுக்

கைதகள் உண்டு."83 இப்படி இன்னும் பல கைதகள் உண்டு.

காட்டுமிராண்டி உண்ண

கால

இைடக்காலத்தில்

அடிப்பைடயாக

இக்கண்டுபிடிப்பு

இருந்த

நO7

வாழ்

ெநருப்பு

ெபண்ணினதாக

உணவுகைள

கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

இருக்க

விேசடமான,

தனித்துவமான காரணங்கைளக் கண்டறிய முடியவில்ைல. அப்படி எதுவும்

இருக்கவில்ைல.

ஏெனனின்

ஆண்,

ெபண்ணுக்கிைடயில்

இனவிருத்திையத் தவிர, எந்த ேவைலப் பங்கீ டும் இருக்கவில்ைல. மரங்களிலும்,

நிலத்திலுமாக

வாழ்ந்த

மனிதன்

இைறச்சிையயும்,

தாவரத்ைதயும் சா7ந்து வாழ்ந்த நிைலயில் ெநருப்பு பற்றிய அறிவு ெபண்ணின்

தனித்த

ெசாத்தாக

இருக்கும்

என்ற

வாய்ப்பும்,

விளக்கமும் கற்பைனயானது. இயற்ைகயாகக் கிைடத்த ெநருப்ைபப் பாதுகாப்பதன்

மூலமும்,

இடம்

மாற்றிக்

ெகாண்டு

ெசல்வதன்

மூலேம ெநருப்புப் பயன்பாடு இருந்திருக்கும்.

பின்னால்

நிைலத்து

சா7ந்த

வாழத்

சுற்றுப்புற

ெதாடங்கிய சமுதாயத்திேலேய

உைழப்பில்

தான்

ெபண்

வடு O

ெநருப்ைபக்

கண்டுபிடித்திருக்க முடியும். உராய்வின் மூலம் ெநருப்பு உண்டாகும் முைற தற்ெசயலான இயக்கத்தில் இருந்ேத ெபறப்பட்டது. அைரதல், உரஞ்சுதல்,

துைளயிடுதல்

விைளவுகளில்

ெநருப்பு

ேபான்ற

உைழப்பில்

உருவாகியது. இைதப்

தற்ெசயலான

ெபண்

ெதாட7ந்து

உருவாக்கக் கூடிய சக்திையப் ெபற்றாள். அைத நுட்பமாக அனுபவ வாயிலாகப் புrந்து ெகாண்டாள். ஏன்?; என்ற காரணத்ைதத் ெதrந்து ெகாள்ள முடியாத

நிைலயில்

ஆற்றல்

என்பதன்

ஊடாகப் ெபண்ணின்

காலம்

ேவட்ைடயில்

இருந்திருக்கும். ெநருப்ைப

ஆண்

உருவாக்க

இைதப்

கழித்த நிைனத்த முடியாத

ெபண்ணின் மதிப்பு

ஆணுக்கு

உய7ந்தது. இது

மாத்திரத்தில் அனுபவ

தனித்துவமான புதிராகேவ

ெபண்

இன்ைம

அதிக ேபால்

ெபண்ைண

ெநருப்பின் பிம்பமாக்குகின்றது. இதனால் ெவளி ஆதிக்கம் ெபறாத இயற்ைக

சா7ந்த

ெமாழிகளில், ெநருப்ைபப் ெபண்ணின்

ெபயrல்

அைழக்கப்படுவது இயல்பானதாக இருக்கின்றது. ஆணாதிக்கம் அற்ற இயற்ைக ெமாழிகளில் இைவகைளக் காணமுடியும்.


வட்டில் O

தங்கியிருந்த

இருப்பிடத்தில் ஊrல்

ஓ7

ெபண்

ெநருப்ைபப்

பாதுகாக்க

தனது

இடத்ைத உருவாக்கினாள். இைதத் ெதாட7ந்து

ெபாதுவான

இடத்தில்

அைதப்

பாதுகாக்க

ெதாடங்கிய

ேபாதும் ெபண்ேண அதற்குப் ெபாறுப்பாக இருந்தாள். கடந்து ெசன்ற வரலாற்றில், ெவஸ்டா

கடவுளான

''விைளச்சலின்

(இங்கு

ேராமானிய7கள்

ெவஸ்டா நம்பின7.

என்பது இவள்

சாட்ேடனின்

தOயின்

மகேள

கடவுள்)

மணமாகாதவள்

என்று என்றும்,

குடும்பங்கைளப் பாதுகாப்பவள் என்றும் அவ7கள் சங்கல்பித்தன7.

ேராமானிய

நகரங்களிலும்,

ேகாயில்களும,; குண்டங்களும்

அவற்ேறாடு இருந்தன.

நியமிக்கப்பட்டன7.

கிராமங்களிலும் இைணந்து

கன்னிப்

ெவஸ்டாவின்

ெபாது

ெபண்கேள

தOையப்

ேராமானிய7களுைடய

ெநருப்புக் பாதுகாக்க

ெவஸ்டாைவக்

கிேரக்க7கள் ெஹஸ்டியா என்ற ெபயrல் வழிபட்டன7. ஓளிம்பஸ் மைலயில்

பிற

ேதவைதகளுடன்

இருக்கும்

ெஹஸ்டியாவுக்கு

யாகத்தின் ஒரு முக்கிய பங்ைகக் கிேரக்க7கள் அளித்தன7. கன்னி மாதாவான

இந்தத்

ேதவைதைய

வழிபடுபவ7களான

ெபண்கள்

திருமணம் ெசய்யாமல் ேகாயில்களில் தங்கின7."7

ெபண்ணினால் வரலாற்றில்

தO

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுப்

ெபண்கேள

ெதாட7ந்து

பாதுகாக்கப்பட்டு

அதன்

வந்த

ெபாறுப்பாள7களாக

இருந்துள்ளன7. இந்த ெநருப்ைபச் ெசாந்த வடு O சா7ந்த உைழப்பிலும், உணைவப் பதப்படுத்துவதிலும் ெபண்ேண.

எதிr

உருவாக்கவும்

விலங்குக்கு

என

எல்லாப்

உள்ள

அறிைவக்

எதிராகவும்,

கண்டுபிடித்ததும்

விவசாய

பயன்பாட்ைடயும்

நிலத்ைத

கண்டுபிடித்தன7.

இைதப் புனிதமான மனித வள7ச்சியின் முக்கியக் கண்டுபிடிப்பாகக் கருதி, அைதப் பாதுகாக்க திறைமமிக்க கன்னிப் ெபண்கைளத் ெதrவு ெசய்து

நியமித்தன7.

திருமணம்

அப்ெபண்கள்

அைதப்

வாழ்ந்தன7.

அதில்

ெசய்யாது

புனிதமாகக் இருந்து

கருதித்

திருமணம்

ெசய்யாத கடவுள்கைள உருவாக்கின7.

ஆனால்

ஆணாதிக்கம்

உருவான

ேபாேத,

ெநருப்பு

ஆண்

அதிகாரத்தின் சின்னமாகியது. ெநருப்புக்குப் ெபண்கள், குழந்ைதகள்


பலியிடப்பட்டன7.

ஆணாதிக்க

ஒழுக்கத்ைத

மீ றிய

ெபண்கள்

சிலுைவயில் இட்டு ெநருப்பிடுவது முதல் உடன் கட்ைட ஏற்றுவது வைர

(இங்கு ஏறுவது

ேகாேலாச்சியது. ெபாதுவாக

அல்லது

இன்று இந்தியாவில்

ெநருப்பின்

வரலாற்றுத்

ஏற்றுவது)

மூலம்

ெதாட7ச்சியில்

தOயில்

ஆணாதிக்கம்

வரதட்சைணக்

ெகாைலகள்

அரங்ேகற்றப்படுகின்றது.

இருந்து, ஆணாதிக்கம்

முந்திய

ெபண்களிடம்

ைகப்பற்றிய ெநருப்ைப ஒலிம்பிக் பந்தயத்தில் (ேபாட்டியில்) ஆண் மட்டும்

ஏற்றும்

ெபண்ணின்

நிைலக்கு

கண்டுபிடிப்பு

ெநருப்பு ெபண்ணிடம் ேபாட்டியில்

பங்கு

உலகச்

மற்றும்

இருந்து

சமூகம்

நOண்ட

தரம்

பாதுகாப்பிற்கு

விலக்கப்பட்டது.

ெகாள்ள இருந்த

தாழ்ந்தது.

தைட

ெபண்

மற்றும்

உட்பட்ட ஒலிம்பிக்

தOபம்

ஏற்ற

இருந்த தைட ஆகியைவ ெபண்ணடிைமத்தனத்தின் மீ து உருவான ஆணாதிக்க நாகrகத்தின் ெவளிப்பாடாகும். இந்த ெவளிப்பாடுகைளத் ெதாட7ந்து ஆராய்ேவாம்.

காட்டு

மனிதனாகக்

காட்டில்

ேவட்ைடயாடி

மனிதன்

வாழ்ந்த

காலத்தில், ெபண் வட்டில் O குழந்ைதயின் தற்காப்பு கருதி பராமrக்க நின்ற ெபண்,

ேபாது

ஆண்

குழந்ைத

ேவட்ைடயில்

பராமrப்புடன்

ஈடுபட்டான். வட்டில் O

ேசகrத்த

இருந்த

தானியங்கைள

மறு

உற்பத்தியில் பயன்படுத்திய புதிய கண்டு பிடிப்புகைளப் பின்னால், ஆண்கள் ெபண்ணின் அறிவியைலத் திருடித் தனது தனியுைடைமச் ெசாத்துக்கு உரம் ஆக்கினான். ஆணின் ேவட்ைடப் ெபாருைள விட அந்தச்

சமூகத்தின்

ெசய்வைத

ேதைவயில்

இன்ைறய

''80 சதவதத்ைத"5 O ெபண்

ஆய்வுகளின்

மூலம்

உற்பத்தி

ஆதாரமாக

lயும்,

டிேவாரும் சுட்டிக் காட்டியுள்ளன7.

ெதன்அெமrக்க

ஒrேனாேகா

இந்திய7களிைடேய

ஆண்கள்

விவசாயத்தில் ஈடுபடாைம குறித்து அங்கு ஆக்கிரமிப்பில் ஈடுபட்ட மதப்பிரச்சாரக7கள்

ஏன்? என

வினாவிய

ேபாது, ''ெபண்கள்

ஒரு

திைனைய விைதத்தால் இரண்டு அல்லது மூன்று காம்புத் திைன விைளயும், அவ7கள்

ஒரு

மரவள்ளிைய

நட்டால்

மூன்று

கூைட

மரவள்ளிக் கிழங்குகள் கிைடக்கும். அெதப்படிெயனில் அவ7களுக்குத் தான்

குழந்ைதகைள

உயி7ப்பிக்கவும்

உண்டாக்கவும்

ெதrயும்;.

எங்களுக்கு

ெதrயும், அவ7கள்

பயி7கைள

அளவு

அறிவு


இல்லாததினால் என்றா7கள்.

இவற்ைறெயல்லாம்

இது

எமக்குப்

அவ7கேள

ெபண்ணின்

ெசய்யட்டும்"83

உய7ந்த

நிைலையக்

காட்டுகின்றது.

ஏங்ெகல்ஸ்

குறிப்பிட்டது

கட்டத்தில் வள7ச்சி

ேபால்

இருக்கின்றது எந்தக்

அைமப்ைபக்

என்பதும்

கட்டத்தில்

மறுபக்கத்தில்,

இருக்கின்றது

கட்டுப்படுத்துகின்றது"8

மதிப்புக்குrய

வாழ்க்ைகைய

வள7ச்சி

''உைழப்பின்

குடும்பத்தின்

என்பதும்

என்றா7.

இது

ஏற்படுத்தியது.

எந்தக் இந்த

ெபண்ணின்

ெபண்கள்

உணவு

மற்றும் இனப் ெபருக்கத்ைதச் ெசய்வதில் தைலைம தாங்கியதால் ெபண் சமுதாயத்திற்குத் ெசய்வதில்

இருந்து

தைலைம தாங்கினாள்.

ஒதுங்கிய

தன்ைமயானது

ஆண்கள்

இைதச்

அைவ 'ெபண்ணின்

கடைம என்பதால் அல்ல, ஆண்களுக்கு அது ெதrயாது என்பதால் தான்".

இதில்

இருந்து

தான்

அைவ

ெபண்ணின்

உrைமயாக

இருந்தைவகைள ஆணாதிக்கச் சமுதாயத்தில் கடைமயாகின்றது.

குழந்ைத

பிறப்பு,

உைழப்புகள் இது

வள7ப்பு,

ெபண்ணின்

ஆணாதிக்கக்

வட்டு O

ேவைல

உrைமயாகக்

சமுதாயத்தில்

இயற்ைகயான வரலாறு

பற்றி

மற்றும்

சுற்றுப்புற

கண்டுபிடிப்பாக இருந்தது.

ெபண்ணின்

ெதrந்திராத

கடைமயாகியது.

ெபண்ணியல்வாதிகள்,

இைத ஆண்கள் திணித்ததாகவும், இன்ைறய நிைலயில் அைவகள் ெபண்ணின் ஆணாதிக்கம்

கடைமயாக

இருப்பைத

ேகாேலாச்சிய

ேபாது

ைவத்து

காண்கின்றன7.

ெபண்ணின்

உrைமகள்

ஆணுக்குச் ேசைவ ெசய்யும் கடைமயாக்கப்பட்டது. மனித உைழப்பு மனிதனின்

கண்டுபிடிப்பாக,

உrைமயாக

இருந்தைதத்

தனிச்ெசாத்துrைம இன்று இயந்திரத்தின் உறுப்பாக்கி மூலதனத்துக்கு அடிைமயாக்கியது மதிப்பா7ந்த

ேபால்

உய7ந்த

தான்

இது

வாழ்க்ைகயில்

நிகழ்ந்தது. இன்ைறய

ெபண்ணின் ஆணாதிக்கப்

ெபண்ணியம் எைத மறுக்கின்றேதா, அதில் இருந்து புrந்து ேபாராடாத வைர, ஆணாதிக்க உய7ைவ ேநாக்கிய ேபாராட்டேம ெபண்ணியமாகி ஆணாதிக்க மயமாவது நிகழ்கின்றது.

ேமலும்; lயும், டிேவாரும் ெபண்களின் ஆளுைமையயும் ெபண்ணின்


கண்டுபிடிப்புகைள ஒட்டி, ''உணவு ேசகrப்பிற்குத் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின்

வள7ச்சி,

இனப்ெபருக்கம்

பற்றிய

தாவரங்கைளயும்,

வயதைடதல், மிகத்

ெதளிவான

விலங்குகைளயும்

ேத7ந்ெதடுத்து,

ெபண்களின்

தரும்

பருவம்,

அறிவு

ேதைவ.

ேதைவக்குத்

வள7த்ெதடுக்கும்

ெபற்றிருந்தன7.

பயன்

தக்கனவாகத்

அவ்வறிைவப்

உணவு

ெபண்கள்

ேசகrப்பின் கண்டுபிடிப்புகள்

என்பைவ கலப்ைபக்கு முந்திய ேதாண்டுகழி, தூக்குப் ைபகள், கதி7 அrவாள் மற்றும் பிற கத்திகள் ஆகியன ஆகும். உைடப்பு மற்றும் தூளாக்கும்

கருவிகள்

ஆகியைவ

உல7த்த,

வறுக்க,

அைரக்க,

ெகாதிக்க பயன்பட்ட ெதாழில் நுட்பங்கள் ஆகும். கூைடகள், குதி7கள், ேசமிப்புக்குழி

(களிமண்

சுவ7

ெகாண்டது)

ேபான்றைவ

உணவு

ேசமிப்பு மற்றும் பதப்படுத்தல் ஆகியவற்றிற்காகப் பயன்படுத்தின7. இைவ

இன்னும்

கூட

தன்னிைறவு

ெபற்ற

சமூகங்களில்

பயன்பாட்டில் உள்ளன.

மு7டதக்கின்

இனவியல்

வைரபடங்களின் படி

முன்ேனறிய

142

ேதாட்டக்கைலச் சமூகங்களில், விவசாயம் 50 சதவதம் O ெபண்களின் ஆளுைகயிலும், 27 சதவதம் O ஆண்கேளாடு பகி7ந்து ெகாள்ளப்பட்டும் இருந்தது. இச்சமூகங்கள் ஐந்தில் ஒரு பங்கில் மட்டுேம ஆண்கள் ேவளாண்ைமயில் முழு ெபாறுப்பாள7களாக இருந்தன7. ெபண்கேள தாவரங்கைளயும், கண்டுபிடித்து, ெபண்கள் நடல்

ேத7ந்ெதடுப்பூடாக

தான்

மூலம்

ேசகrப்பும்,

விலங்குகைளயும் கரைணகள்

இனக்கலத்தைலச்

மற்றும்

பயி7 வைககைளப் ேத7ந்ெதடுப்பும்

ேதைவகளுக்ேகற்ப

தாவரப்

ெசய்தன7.

பகுதிகைள

பரவலாக்கம்

ெவட்டி

ெசய்தல், விைத

நாற்றங்கால்கைள

அைமத்தல்

ேபான்றவற்ைறக் கண்டுபிடித்தன7.மைலபடுகடாம்328,329-குறிஞ்சி

40-

44-இல் ''ஆண்கள் வட்ைட O விட்டு ேவட்ைட ேமற்ெசல்ல ெபண்கள் குழுக்களாகச்

ேச7ந்து

பறைவகளிடமிருந்து இலக்கியப் ெபண்

இரவு

பயி7கைளப்

பாடல்களில்

பகலாக

பாதுகாத்தன7."9 இவ்வாறு

காணப்படுகின்றது.

சா7ந்து ேவளாண்ைம

மீ து

வனவிலங்குகள்,

தமது

நாட்டுப்

இயற்ைக

சங்க

புறப்பாடல் உண7ச்சிைய

ெவளிப்படுத்துவைதக் காண்ேபாம்;

''தானா

தன்ைன

தான

தன்ைன


தானா

தன்ைன

ைத

தான

ெபாறந்தா

தங்க

தன்ைன

வழி

ெபாறக்கும்

ைகயால்

வயல்

கும்மியடி

வாய்க்கால்

ெசழிக்க

வாழ்க்ைக

வளம்

ெநல்லு

ெவைளஞ்சைத

ெநல்லு

ஆகனும்

கும்பிடு

கதி7

ேவனும் (ைத) பாருங்கேளன்

பாடுது

பாருங்கேளன்

ெவைளஞ்சைத

பாருங்கேளன்

கதி7 கண்ணு சிமிட்டுது பாருங்கேளன்.."10

இன்று நிலத்துக்ேகா, விைளச்சலுக்ேகா எந்த விதமான உrைமயற்ற மக்களின், குறிப்பாகப் ெபண்களின் ெவளிப்பாடுதான் இது. கிராமியப் ெபண்கள் எந்தளவுக்குச் சமூகத்தன்ைம ெகாண்டு, தம்ைம இயற்ைக சா7ந்து

ெவளிப்படுத்துகின்றா7கள்

காட்டுகின்றது.

இந்தச்

ெபண்ணியமும்

சமூகத்

ெவளிப்படுத்த

என்பைத தன்ைமைய

முடியாத

இந்தப் எந்தப்

உய7ந்த

பாடல் பூ7சுவா

சுயநலமற்ற

ெவளிப்பாடாகும்.

ஸ்ேபன்லி என்பவ7 ெபண்களின் கண்டுபிடிப்புகைளப் பின்வருமாறு பட்டியலிடுகிறா7: ~சாம்பைல உரமாகப் பயன்படுத்தியது, சிறு உழவுக் கருவிகைள

வடிவைமத்தது,

பயி7

சுழற்சி

மற்றும்

நிலச்

சத்துக்கைளத் திரும்பப் ெபற பயி7 ெசய்யாமல் நிலத்ைதச் சும்மா ைவத்திருத்தல், ைவக்ேகாலால் ேவ7கைள மூடி ைவத்தல், உய7ந்த நிலங்களில் சாகுபடி ெசய்தல், வைளதளப் பரப்புகளில் பயிrடுதல், மரங்கைள

நடுவதன்

மூலம்

நO7ப்பாசனம்

மற்றும்

நிலங்கைளப்

பாதுகாத்தல், இைவ யாவுேம ெபண்களால் கண்டறியப்பட்டது தான். ேமலும்

எட்டு

வைகத்

தானியங்கைளயும்

உள்ள+7

ேதைவகளுக்காகத் ேத7ந்ெதடுத்துப் பயன்படுத்தியவ7கள் ெபண்கேள எனவும்

கூறுகின்றா7.

(அrசி,

ேகாதுைம,

ஓட்ஸ், ேசாளம், பயிறு வைககள், ராகி) ஆண்டுகளாகப்

பrணாம

வள7ச்சி

மக்காச்ேசாளம், ேவளாண்ைமயில்

ெபற்ற ெபண்ணிய

பா7லி, 14,000

அறிவு

20

ஆண்டுகளுக்குள் ெவகு சில ஆண் விஞ்ஞானிகளால் உலெகங்கும் சிைதக்கப்பட்டது."5 தானியச் ேசகrப்பு மற்றும் தானியப் பாதுகாப்பில் ெபண்கேள இயற்ைக விஞ்ஞானியாக விளங்கின7. ெபண்கள் பற்றிய


ஓ7

ஆய்வில்

விைத

ேத7ந்ெதடுப்பது

ேநபாளப்

ெபண்களின்

ெபாறுப்பாக இருந்துள்ளது என்ற உண்ைமைய நாம் இன்று காணத் தவறி,

ேபாராட

மறுப்ேபாமாயின்

இருக்கும்

ெபண்ணின்

எச்சச்

ெசாச்சக் கண்டுபிடிப்புகளும் அழிக்கப்பட்டுவிடும்.

ெபண்ணின் ெசாத்துrைம மறுக்கப்பட்ட அேதேநரம், ஆணின் தனிச் ெசாத்துrைம ெபண்ைண அடிைமயாக்கிய நிகழ்வு தான், ெபண்ணின் அடிைமக்கான

முதல்

நிகழ்வாகும்.

அதன்

ெதாட7ச்சியில்

ெபண்

தனிைமயில் ஆணாதிக்கச் சமூக அைமப்புக்குள் வட்டிலும், O வட்டுச் O சுற்றுப்புறத்திலும்

ெசாந்த

அறிவியைலத்

வயிற்ைறயும், குழந்ைதகளின் சாராது

வாழ

ேதைவக்கான

கண்டுபிடிப்புகள் பூ7;த்தி ேபாதும்,

வயிற்ைறயும்

இயற்ைகையச் முக்கியமான குடும்ப

ெசய்ததால்

ஆைணச்

சா7ந்து,ெபண்கள்மனித

உணவுத்

அைமப்பில்

அைத

ஏற்றுக்

அபகrத்தேபாதும்,

அதன்

இந்தக்

ெபாருளாதாரத் ேதைவையப்

ெமௗனமாக

சிலேவைளகளில்

தன்

பசியாற்ற

கண்டுபிடிப்புகைள நடத்தின7.

ஆண்

கண்டுபிடிப்புகைளயும்,

தக்கைவக்கவும்,

ெகாண்ட

ெபண்

ெபாருளாதாரப்

தனது

பலத்ைதயும்

ெதாட7ச்சியாகத் தக்கைவத்திருந்தாள்.

சமுதாயத்தின் உணவுத் ேதைவையப் பூ7த்தி ெசய்வதில் ெபண்ணின் பங்ைக

நாம்

தருணைனப்

rக்ேவதத்தில் பணிய

காணமுடியும். ''பணிவுள்ள

அருகில்

ஊக்கமாகிறா7கள்...மூன்று

நிற்கிறா7கள்.

ஸ்திrகளான

யுவதிகள்,

அவைன

ேதவிகள்

நOராட்ட

துன்மாகாத

ேதவனுக்குச் சலப் ேபரனுக்கு உணைவ ஏந்துகிறா7கள்."7 உலகத்ைதப் பைடத்ததாக rக்ேவதத்தில் கூறப்படும் அயாம்நபாத் என்ற கடவுள் பற்றிய

உவைம

வருணைணயில்

வரும்

இவ்வrகள்,

உணைவ

வழங்கியது ெபண் என்பைதயும், அவள் வட்டு O ேவைலக்காrயாகப் பணிவான அடிைமயாக இருந்தைதயும் காட்டுகின்றது. ஆணாதிக்கச் சமுதாயம் ேகாேலாச்சியைதயும், அேத ேநரம் ெபண்ணுக்கு உணவு வழங்கும் ஆற்றல் இருந்தைதயும் காட்டுகின்றது.

இன்று

நவனத்துவத்துக்குப் O

ெபண்ணிடம்

எஞ்சியிருந்த

பிந்திய பின்நவனத்துவ O ெசாத்துrைமையப்

ஏகாதிபத்தியம் பறித்ெதடுத்து,


அவளின் கண்டு பிடிப்புகைளத் தனதாக்கியும், அழித்தும் வரும் புதிய ேபாக்ைக

எத்தைன

ெபண்ணியல்வாதிகள் ேபசும்

பிrவுகள்

சமூகவியலாள7கள், அைடயாளம்

ெபண்ணின்

புரட்சிக்கார7கள்,

காண்கின்றன. அறிவியல்

ெபண்ணியம்

கண்டுபிடிப்புகள்

பறிக்கப்படும் ேபாேதா, எஞ்சிக் கிடந்த அைர வயிற்று கஞ்சிக்கான ெபண்ணின்

ெசாத்தாக

நOடித்த

ெபாருள்

வளங்கைளக் களவாடிச்

சூைறயாடும் ேபாேதா கண்டு ெகாள்வதில்ைல.

உதாரணமாக

இந்தியாவில்

விஞ்ஞானத்ைதப் வைககள்

பாதுகாக்கும்

இருந்தன.

கடந்த

ெபண்களின்

ைககளில்

ேபாராட்டத்தில் 50

வருடத்தில்

இயற்ைக

4 இலட்சம்

ெநல்

இத்திற்க்கும்

30,000

ேமற்பட்ட ெநல் வைககள்5 இருந்தன. இைத இன்று ஏகாதிபத்தியம் தனது

பrேசாதைன

ைமயங்களில்

அழித்து

இயற்ைக

பrணாமத்ைதயும், இயற்ைகையயும் எதி7த்து நிற்க முடியாத ஓrனப் பயிராகவும், ஓrன விலங்காகவும் மாற்றி உருவாக்கி வருகின்றன7. இைதப் பிலிப்ைபன்ஸ் மக்கள் ஏகாதிபத்திய விைத எனச் சrயாக அைழக்கின்றன7. ெபண்ணின் அறிவியல், இயற்ைகப் பாதுகாப்பு என அைனத்ைதயும்

பறித்ெதடுப்பைதப் ெபண்ணியம்

ெகாள்வதில்ைல.

உச்சத்ெதானியில்

ேபசுேவா7

பூ7சுவா

கண்டு

ேகாrக்ைககைள

உய7த்தவும், கூச்சல் இடவும் தயாரானவ7கள், ெபண் பின்நவனத்துவப் O ெபாருளாதார

வழியில்

ேமலும்

அடக்கப்படும்

ேபாது,

அேத

பின்நவனத்துவ O வழியில் அதற்குச் சா7பாகப் புலம்புகின்றன7.

இன்று மூன்றாம் உலக நாடுகளில் ெபண்ணின் ெசாத்தாக இயற்ைக வளமும், அதன் மீ தான அறிவியலும், விவசாயம் சா7ந்த அறிவியல், ெபாருளாதார ஆதாரங்கள் இன்னமும் நOடிக்கின்றன. இதற்கு எதிராக ஏகாதிபத்திய உலகமயமாதல் நாலு கால் பாய்ச்சலில் முரணின்றி அழிக்க

முற்படும்

நிைலயில்,

ேபாராடுவதும்,இன்ைறய பலப்படுத்தவும்,

ெபண்ணியத்ைதப்

பாதுகாக்கப்

ெபண்ணியத்தின்

ஆணாதிக்கத்ைத

ஒழிக்கவும்

தற்காப்ைபப் உள்ள

மிக

முக்கியமான அரசியல் வழியாகும். ெபண்ணிடம் இருந்து உrைமகள் ேமலும்

பறிக்கப்படுவைத எதி7த்து, அைத

ேபாராடாத அரசியலும்

அைனத்துப்

ெபண்ணியமும்,

ஆணாதிக்கத்ைதப்

ஆதாரமாகக்

ெகாண்டு

அைனத்துப்

ேபாராட்ட

பாதுகாப்பைவ

தான்.


இயற்ைகைய

அழிக்கும்

உற்பத்திக்குச்

சந்ைதப்

சமூக

ேவட்ைட

நுக7வு

முதலாளித்துவச்

சூைறயாடல்

ெபறுமானத்ைதக்

ெகாடுக்கும்

ஆணின் வைகயில்

ெகாண்டிருப்பதால், ெபண்ணின்

உைழப்பு

உற்பத்தியாக ஏற்றுக் ெகாள்ளப்படவில்ைல.

இது சமுதாயத்தின் பல மாற்றத்ைதச் சந்தித்த நிைலயில், ெபண்ைண வட்டு O

ேவைலக்கு

ெவளியில்

சுரண்டும்

வ7க்கம்;

கூலி

உைழப்புக்குள் சுரண்டிக் ெகாழுக்க ெகாண்டு வந்த ேபாதும், ெபண் உைழப்பு ெபறுமதியற்ற விட

எல்ைலக்கு

ெபறுமதியற்றதாகச்

உட்பட்ட

சுரண்டும்

வைகயில்

சமுதாயம்

ஆைண

வைரயறுத்துக்

ெகாண்டது.

மனிதச் சமுதாயத்தில் அைனத்து உற்பத்தியும் இயற்ைகயில் உள்ள ெபாருட்கள்

மீ தான

ெபாருட்கள்

மதிப்பற்றதாக

எல்லா

மனித

மனித7களும்

உைழப்பால்

உருவாக்கப்படுகின்றன.

இயற்ைகயில்

உைழப்பில்

இருக்கின்றது.

ஈடுபட்டு,

அைவ

ேதைவக்கு

ஏற்ப

ெபாருட்கள் பயன்பட்டுப் ெபண்ணின் உைழப்பும், ஆணின் உைழப்பும் இைணந்து உைழப்பு எல்ைலயால் ெபறுமதிப்புைடயதாக மாற்றுவது, ெபண்ணின்

விடுதைலக்கு

அடிப்பைடயானதும்,

மிக

முக்கியமானதுமாகும்.

இந்த

வைகயில்

ெபண்ணின்

இந்த

ஆணாதிக்கச்

உைழப்ைப

ஆணின்

சுரண்டல்

சமுதாயத்தில்

உைழப்புக்கு

ஈடாகப்

ெபறுமதியாக்குவதும், அேதேநரம் ெபண்ணின் இயற்ைகையச் சா7ந்த உற்பத்தியின்

மதிப்பற்ற

நிைலக்கு

ஆணின்

உைழப்ைபத்

தரம்

இறக்க ேவண்டும். இது நOண்ட ெநடிய பாைதயூடாக மாறிச் ெசல்லும். அதாவது

ஆணாதிக்கத்துக்கு

ேகாrக்ைககள்

ஆணாதிக்க

எதிரான

ேபாராட்டத்தில் ெபண்ணியக்

இயற்ைக

மறுப்பு

ெபறுமதிையக்

ேகாருவதுக்குப் பதில், ஆணின் ஆணாதிக்க உைழப்பின் மதிப்ைபப் ெபண்ணின்

ெபறுமதியற்ற

இயற்ைக நிைலக்கு

மாற்றக்

ேகாr,

ேபாராட ேவண்டும். இது அல்லாது ெபண்ணின் உைழப்ைப ஆணின் மதிப்புக்குக் (ஆணாதிக்கக்

குைறக்கக்

(இங்கு

கூலிையக்

கண்ேணாட்டத்தில்

குறித்தல்ல)

உய7த்தக்

ேகாரும்

ேகாருவது)


ேகாrக்ைககள்

ஆணாதிக்கத்ைதத்

தக்க

ைவத்த

பூ7சுவாக்

ேகாrக்ைகயாகும். இது இயற்ைகக்கு எதிரானது.

ஆணின் நிைலையப் ெபண்ணின் இயற்ைக நிைலக்குத் தரம் உய7த்த ேவண்டும். அதாவது ஆணாதிக்கத்தால் ெபண்ணிற்கு ஏற்பட்ட சில தவறான, இயற்ைகக்குப் ஆணின்

சில

நல்ல

புறம்பான

இயற்ைக

அம்சங்கைளக்

சா7ந்து,

ெபண்

கைளந்த சா7ந்து

படி,

உள்ள

அம்சங்கைள உள்வாங்கிய படி ஆைணத் தரம் உய7த்தி ெபண் -ஆண் ஒன்று

இைணய

ேவண்டும்;.

ெபரும்பான்ைமயான

அம்சங்களும்,

அம்சங்களும்

இயற்ைக சா7ந்து

எப்ேபாதும் ஆணில்

உள்ளதால்

ெபண்ணில்

சிறுபான்ைமயான

ெபண்

சா7ந்து

ஆண்

நிைலைய மாற்றப் ேபாராட ேவண்டும். ஆனால் எதா7த்தத்தில் பல ெபண்ணிைலவாத

அைமப்புகள்

எதி7

நிைலயில்

ஆணாதிக்கம்

சா7ந்து, ஏகாதிபத்தியத் தனிச்ெசாத்துrைம சா7ந்த முன்ேனற்றத்ைத அைனத்துத் துைறயிலும் முன்ைவக்கின்றன7.

ெபாதுவாகப் ெபண்ணின் இயற்ைக சா7ந்த அம்சங்கள் அடிநிைலயில் சுரண்டலுக்கு உள்ளாகும் மக்களிைடேயயும் நOடிக்கின்றன. மத்தியதர மற்றும்

ேமற்பட்ட

பிrவு

ெபண்களிடம்

இயற்ைகைய

மறுத்த

ஆணாதிக்க அம்சம் ஆண்கைள விட சற்று குைறவாக உள்ளதுடன், இைதக்

குைறபாடாக

உண7ந்து

ஆணாதிக்கத்ைத

ேநாக்கி

முன்ேனறுவதிலும், ேபாராடுவதிலும் ேபாட்டி ேபாடுகின்றன7.

உதாரணமாக ெகாடுத்த

பின்

அடிநிைலப் உண்ணும்

ஆணாதிக்கத்துக்கு

ெபண்கள்

மற்றவ7களுக்குப்

பகி7ந்து

பழக்கம், பகி7ந்து உண்ணும்

பழக்கம்

எதிரானது.

ஆைண

அந்த

நிைலக்கு, அதாவது

பகி7ந்து உண்ணும் நிைலக்குத் தரம் உய7த்துவதன் மூலம் தான் ெபண்ைண மதிக்கும்

பண்பாடும், மற்றவ7கைள

மதித்து

வாழும்;

பண்பாடும் உருவாகும்;. இதுதான் இயற்ைக. ஆனால் இந்தப் ேபாக்கு ேமல்தட்டுப்

ெபண்களிடம்

ஆணாதிக்கவாதிகள் ெபண்களிடம்

நOடித்த

ேபால்

கிைடயாது.

தனியுைடைமக்

சமூகப்

பகி7வுக்

அவ7களும்

கண்ேணாட்டத்தில், கண்ேணாட்டத்ைதக்


ைகவிட்டு,ஆைணப் ேபால் ெபண்ணும் ஆணாதிக்க உலக ேநாக்கில் சீ ரழிந்துள்ளன7.

இது

ேபான்று

ஒவ்ெவான்றிலும்

இயற்ைக

சா7ந்த

சமூகப்

ெபண்ணியத்ைதப் பாதுகாக்கப் ேபாராடும் அேதேநரம், சமூக இயக்கம் ஆண்

-

ெபண்

கண்டு

ேவற்றுைமயில்

ெகாள்வது

விைளவுகளினால்

இயற்ைக

அவசியம்.

சா7ந்து

அைடயாளம்

ஆணாதிக்கத்தின்

இயற்ைகக்கு

மாறானைத

பக்க

இனம்

கண்டு

ெகாள்வதும், அைத எதி7த்து இயற்ைகையக் ேகாrப் ேபாராடுவதும் ெபண்ணியத்தின் இைவ

மிக

அல்லாத

சரணைடைவ

கூ7ைமயான

அைனத்தும்,

அல்லது

அடிப்பைடயான

இந்த

விசயமாகும்.

ஆணாதிக்க

சலுைகையக்

எல்ைலக்குள்

ேகாரும்

ஆணாதிக்க

வைரயைறகேளயாகும்.

ெபண்ணின்

அறிவியல்

ஆணாதிக்கத்ைத ெபண்ணின்

விழிப்புகள்

எதி7த்து

ேகாrக்ைககள்

விழிப்புண7ச்சி

இயற்ைக

முட்டுக்கட்ைடயிட்டன.

இருந்து

வந்ததால், ெபண்ணின்

சமுதாய

இதனால்

சா7ந்தது.

உற்பத்தியில்

இயற்ைகயாக

தனியுைடைம

இயற்ைக

வள7ச்சிக்கு

ெபண்ணின்

விழிப்புண7ச்சி

ஏற்படாது இருக்க ெபண்ணுக்குக் கல்வி மறுக்கப்பட்டது.

இந்த

நிைலயில்

ெபண்ணின்

அறிவு வள7ச்சி

ெபற்ற

அைனத்து

முயற்சிகளுக்கும் எதிராக, அவ7கைளச் சூனியக்காr என்றும், ேவறு வைகயிலும் அழித்து ஒழிக்கப்பட்டன7. இங்கிலாந்தில் வியாதிையக் குணப்படுத்தும்

இயற்ைக

பலியிடப்பட்டன7. தம்ைம

இந்த

ெவளிக்காட்ட

விசயத்ைதத்

சா7ந்த நிைலயில் பயந்து

ெதrந்து

ெபண்கைளயும்

ெபண்கள்

ேபசும்

அறிைவப்

ெமௗனம்

சூனியக்காrகளாகப் ெபற்ற

சாதித்தன7.

ெபண்கைளயும்,

அடங்காப்பிடாrகளாக,

ெபண்கள் நாலு ேகட்கும்

வாய்ச்சாலக்காrகளாகக்

காட்டுவெதல்லாம் இன்றும் ெதாட7கின்றது.

இன்று வ7க்கம்

சுரண்டும்

கல்விையப் ெபண்ணுக்கு

இதற்குள்ளான

அனுமதித்த

சிந்தைனையயும்,

சுரண்டும்

எல்ைலையயும்


வைரயறுக்கின்றது. நாலு விசயம் சுரண்டும் அைமப்புக்கு ெவளியில் ெதrந்தாலும், அவள்

இந்தச்

சமூகத்தின்

முன்

ேகவலத்துக்குrய

பிறவி தான். கல்வியில் இன்றும் சுரண்டல் எல்ைலையத் தாண்டிச் சிந்திப்பைத மறுக்கின்றது, இந்த ஆணாதிக்கச் சமூகம்.

அடிமட்டப் ெபண்ணின் இயற்ைக சா7ந்த அறிவியல் என்பது இன்றும் இயற்ைகையச்

சா7ந்து

ஒரு கிராமத்திேலா காட்டு

வாழ்

உள்ளதால்

உள்ளது

என்பது

அல்லது காட்டிேலா

மக்களின்

மிக முக்கியமானதாகும். வாழும்

ேதைவகள், அறிவுகள்

இைவ பாதுகாக்கப்பட

கிராம

அல்லது

இயற்ைக

ேவண்டியுள்ளது.

சா7ந்து

இந்தியாவில்

பழங்குடி இனத்ைதச் ேச7ந்த ஒரு பிrவின7 ஒரு வருடத்தில் 27 வைகயான இைலத் தாவரத்ைத உண்டு வருகின்றன7.

ஏகாதிபத்தியச் ேச7ந்த

சுரண்டல்

சிறுவன்

இருளப்

கல்வி அறிவற்ற

ஒருவன்

ெபய7

கூறி

பயன்பாடுகைளயும்

இருள7

சமூகத்ைதச்

37 வைகயான

தாவரங்களின் ெபயைர

அைடயாளம்

காட்டியேதாடு,

விளக்கினான்.11

இந்த

வைகயில்

அதன் கல்வி

இயற்ைகைய ேநாக்கியா? ெசயற்ைகைய ேநாக்கியா? என்பது பற்றிய அடிப்பைட ேகள்வி ெபண்ணியத்தின் முன் எழுப்பப்பட ேவண்டியுள்ள நிைலயில்

ஆணாதிக்கம்

காணப்படும்

இயற்ைக

பாரம்பrயமாகத் தனியுைடைமச்

ெதrந்து

ேகாேலாச்சுகின்றது. சா7ந்த

மதிப்பற்றதாகின்றது.

மருத்துவத்ைத

வரும் மருத்துவக்

சமுதாயத்தில்

ெபண்ணிடம் எடுத்தால்,

கல்வி, ஆணாதிக்கத்

மதிப்பற்றதால் அக்கல்வியும்

ைவத்தியராகும்

கனவுடன்

கூட

பூ7சுவா வ7க்கம்

அைலயும் ேபாது, அடிமட்டப் ெபண்களிடம் காணப்படும் இயற்ைக மருத்துவம் பண மதிப்பற்றதால் அது ஆணாதிக்கத் தனியுைடைம மருத்துவத்தால் அழிக்கப்படுகின்றது.

மிருக

வள7ப்பில்

ெபண்கள், தாைய இழந்த

குட்டிகளுக்குத்

தன்

ெசாந்த முைலயில் பால் ெகாடுப்பது ச7வ சாதாரணமாக இருந்தது. அத்துடன் மருத்துவ அறிைவயும் ெபற்று இருந்தன7. தாவரங்களின் ஒன்றுக்கு கண்டறிந்த

ேமற்பட்ட

இைணப்புகளின்

விைளவுகள் மாற்றத்ைத

விைளவுகைளக் ஏற்படுத்திய

ெகாண்டு,

ேபாது, அைவ


சூனியமாக ேகட்ட பற்றி

விளக்கப்பட்டது.

ேபாது

''சில

இது

பற்றி ஆப்பிrக்க

விைளவுகைள

அறிதலும், அவற்ைறக்

வாசிகளிடம்

ஏற்படுத்தும் மூலிைககைளப்

கலந்து

ேதைவயான

விைளைவப்

ெபறுதலும்"83 என்று விளக்கின7. ஆனால் இன்று சூனியம் முற்றாகத் திrபைடந்து

ேபானது

ஏன்?

ஆணாதிக்கம்

ேகாேலாச்சிய

ேபாது

ெபண்ணின் அrய சமுதாய ேநாக்கம் ெகாண்ட கண்டு பிடிப்புகள், தனிச்

ெசாத்துrைமக்

கூடியைவகைள

கண்ேணாட்டத்தில்

ஆண்

படிப்படியாகக்

இலாபத்ைதத்

ைகப்பற்றிக்

தரக்

ெகாள்கின்றான்.

ஆண் அைத ஆணாதிக்க நவனக் O கண்டுபிடிப்பின் ஊடாக ேமலும் ேமம்படுத்தி

மருத்துவமாக

மாற்றிய

அேத

ேநரம்,

ெபண்ணின்

மருத்துவச் சக்திையச் சூனியமாக்கி அன்னியப்படுத்தினான்.

நாட்டு

ைவத்தியம்

உைதக்கப்படுவது

நவன O

ேபால்,

மருத்துவத்தின்

ெபண்ணின்

முன்

இன்று

மருத்துவமான

சூனியம்

சிறுைமப்படுத்தப்பட்டது. குழந்ைத பராமrப்பு, பிரசவம் ேபான்றதில் இருந்து

மிருக

வள7ப்பு,

பயி7

அேநகமான

ெநருக்கடிகளுக்கு,

மருத்துவம்

ஆணின்

ெசய்வது இயற்ைக

ெசாந்தம்

அல்ல.

வைரயில்

சந்தித்த

சா7ந்து

கண்டறிந்த

அைவ

ெபண்ணின்

உயிராதாரமான பாதுகாப்ைப வழங்கிய வள7ச்சியின் கண்டுபிடிப்புக்கு ஊடாகப் ெபண்ணின்

உrைமயாக

இருந்தது.

இன்று

ஆணாதிக்கச்

சமுதாயத்தில் அதுவும் களவாடப்பட்டது. சூனியம் என்ற ெபயrல் ெகாச்ைசப்படுத்தி

இன்று

சிறுைமப்படுத்தப்பட்ட

அடித்துக்

வரலாற்றில்

ெகால்லும்

இருந்து

அளவுக்குச்

ெபண்கள்

மீ ளவும்,

இயற்ைக சா7ந்து ேபாராடவும் ேவண்டியுள்ளது.

''ெமக்ஸிேகா மக்கள் மத்தியில் ெபண்கேள மிகச் சிறந்த அகராதிகள் என்னும் பழெமாழி இன்றும் வழக்கில் இருக்கின்றது."83 இதன் மூலம் சமுதாய

அறிவிைனப்

காட்டுகின்றது. ெபண்களுக்குக் மற்றும்

ெபண்கள்

ஆண்கள் கூறிய

அைலந்து

ேபாது,

சுற்றுப்புறத்தில்

ெபற்ற

திரட்டி

ைவத்திருந்தைதக்

திrந்து

அைவகைளயும், அறிைவயும்

கண்டவற்ைறப் தனது

உற்பத்தி

இைணத்து,

சந்ததி

சந்ததியாய் எடுத்துச் ெசன்ற ஓ7 உன்னதமான தகவல் ைமயமாக, தகவல்

கடத்தியாகப்

ெபண்கள்

திகழ்ந்தன7.

இன்று

வைர

கூட

இயற்ைக சா7ந்து வாழும் ெபண்களிடம் மட்டும் அவ்வறிவு எஞ்சிக்


கிடக்கின்றது. ெகாண்ட

வரலாற்றில்

ஆணாதிக்கக்

இன்று

சுரண்டைல

கல்வி,

அடிப்பைடயாகக்

இயற்ைகயான

அைனத்துக்

கல்விையயும் தனக்கு அடிைமப்படுத்திச் சிைதத்து தனக்குச் ேசவகம் ெசய்யவும் அறிவு

அல்லது

அழித்து

மற்றும்

இழிவுபடுத்தி

நாசமாக்கியும்

வரலாற்றுத்

பா7க்கும்

ெதாட7ச்சியான

பண்பும்,

அைவகள்

ேவகப்படுத்தியுள்ளது.

ெபண்களின்

பல்ேவறு

கலாச்சாரத்

பண்பாட்டுக்

உள்ளது.

இயற்ைக

அறிவுகைள

மீ தான

அழிைவ

ெதாட7ச்சியான ெதாட7ச்சியில்

அறிைவப்

இருந்து

மீ ளப்

புனரைமப்பேத புரட்சியின் அடிப்பைடயான வ7க்க நலைன உறுதி ெசய்யும் மா7க்கமாகும்.

இன்று ஆணாதிக்கத் தனியுைடைமச் சமூகம் ெபண்ைண ஒடுக்கிய நிைலயில்

ெபண்

தன்னிடம்

தக்க

ைவத்துள்ள

இயற்ைக

சா7ந்த

கல்விையப் பாதுகாக்கவும், ஆணின் இயற்ைக மறுப்பு ஆணாதிக்கக் கல்விைய இயற்ைக சா7ந்த ெபண்ணிய நிைலக்கு மாற்றப் ேபாராட ேவண்டும். ஆளும்

இன்று

ஆணாதிக்க அறிவியலில்

ஆணாதிக்கத்

தனியுைடைமச்

80 சதவதம்5 O உலைக

சுரண்டல்

சமூகத்ைதப்

பாதுகாக்க ேதைவயான ஆயுதக் கண்டுபிடிப்புக்குப் பயன்படுகின்றது. இேத

ேநரம்

இலாப

ேநாக்கம்

கருதி

ஆணாதிக்கம், ெபண்ணின்

அடிப்பைட வாழ்வு சா7ந்த அறிவியல் இயற்ைககைள, ைமயங்கைளச் சூைறயாடி

அழித்த

சூைறயாடல்...

காடுகளினால்

ேபான்றவற்றால்

மண்

உலகில்

அrப்பு, 150

நO7

அrப்பு,

ேகாடி

மக்கள்

பட்டினிக்குள் தள்ளப்பட்டுள்ளன7. அடிமட்டப் ெபண்ணின் அறிவியல் என்பது சமூக இயற்ைக

சா7ந்து

ெபண்ணின் அறிவியல்

அடித்தளத்ைதப்

ேமம்படுத்த

உள்ளது.

அறிவியல்

சா7ந்த

அறிவியல்

நிைலக்கு, ஆணாதிக்க

ேவண்டிய

நிைலயில்

ெபண்ணியம்

இயற்ைக மாற்ற

பாதுகாக்க, வாழ்ைவ rதியில்

அடிமட்டப் தன்ைன

அைடயாளம் காட்டிப் ேபாராட ேவண்டும்.

இன்று

இயற்ைகயில்

பrணாமத்திைனச் உயி7

ெகாண்டு

உருவான பயி7கள்

சுயப் பாதுகாப்பு

வாழ்தைலக்

அக்கம் பக்கமாகக்

இருந்து

ெகாண்டு, தனது இயற்ைகயின்

ெகாண்டிருந்தன. கூடி

வாழ்ந்தன.

நடத்திய தாக்குதல்

இயற்ைகயில்

இது இதன்

ஊடாகக்

மற்ற மீ து

கலப்புப்

உயிrனத்துடன் இலாப

ேநாக்கம்

பயிrனத்துக்குப்


பதில்

ஒற்ைறப்

பயிrனத்ைதச் ெசயற்ைக

முைறயில்

உருவாக்கி

இயற்ைக அைனத்ைதயும் அழித்தன7. இது இயற்ைகைய எதி7த்து நிற்க

முடியாது

பலத்த

அழிவுகைளயும்,

பஞ்சத்ைதயும்

விைளவாக்கியது.

இைதேய

மனிதனின்

ெபண்ைணயும்,

மீ து

ஆைணயும்

ைகயாளும் ஏகாதிபத்தியச் பிளந்து

ஒற்ைறத்

சுரண்டல்

துருவம்

ஆக்கி

வருகின்றது. கூட்டு வாழ்வுக்குப் பதில், தனி மனித7கள் வரலாற்றின் ஓட்டமாக

மாற்றிய

தனிைமயிலும் குடும்பத்

சிைதக்கின்றது.

ெதrைவ

மீ ட்சியாகக்

காட்டிப்

இயற்ைகக்கு

பண்பாடு

ெபண்ைண ெபண்ணிடம்

ஆணாதிக்கம் ெபண்கைள

மாறாக

அடக்கி

விபச்சாரச்

வறுைமயிலும், இருந்த

தற்காப்பு

ஆள்வதில்

இருந்து

சமூக

அைமப்புக்குள்

வழிநடத்துகின்றன, ஏகாதிபத்திய

ஒற்ைறத்

துருவச் சுரண்டல்கள்.

இயற்ைகயில் இருந்த

இருந்து மனிதன்

மிருகங்கள்,

பிrத்து எடுக்கப்பட்டான்.

ஆறுகள்

பிrக்கப்பட்டன.

காட்டில்

சமூகத்திலும்,

இயற்ைகயிலும் இருந்து ஆண் பிrக்கப்பட்டான். ஒவ்ெவான்ைறயும் இயற்ைகயில்

இருந்து

ெசயற்ைகயாக, அதாவது

அைனத்ைதயும,;

குறிப்பாக ஆண்-ெபண்ைணக் கூடத் தனித்தனியாக வள7க்கப்பட்டன7. இயற்ைகயில் இருந்து பணம் உருவாக்கப்பட்டது. அது தனிநப7களின் ைகக்கு மாற்றப்பட்டது. அது தனிநபrன் ெசாத்தாக இயற்ைக, ெபண் என அைனத்தும் தனிச் ெசாத்துrைம சா7ந்து மனித உளவியலால் சிைதக்கப்படுகின்றது.

இதன்

பாதுகாக்கப்படுகின்றது. சா7ந்து அரசியல்

புrதல்

இந்தச்

ெகாண்டு

மயமாக்கிப்

நOட்சியில்

இந்த

ெசயற்ைக

சமூக

ேபாராட

ஆணாதிக்கத்ைதப் பாதுகாப்பதாகும்.

ஜனநாயக ஒழுங்ைக

விடுதைலயின் ேவண்டும்.

அைமப்பு இயற்ைக

உயி7மூச்சாக

இைத

மறுப்பது


ெபண்ணின் அதிகrக்கும் ேவைலப் பளுவுடன் கூடிய வறுைம ஏகாதிபத்தியப் ெபாருளாதார அைமப்பு சா7ந்து இந்தியாவில் நிகழ்த்தப்பட்ட பசுைமப் புரட்சியானது இங்கு வாழ்ந்து வந்த ெபண்ணின் வட்டு O ேவைலையயும், வறுைமையயும், கூலி உைழப்ைபயும் கடுைமயாக்கி உள்ளது. நிலத்தில் ஏகாதிபத்தியத் ேதைவக்கான உணவு தயாrப்பு, மிருகத்தில் ஏகாதிபத்திய நுக7வு, காட்டில் ஏகாதிபத்தியத் ேதைவக்கான காடழிப்பு ஆகியைவ ெபண்களின் சுைமையப் பல மடங்காக்கியது. ஆனால் இது மைறமுகமான ஏகாதிபத்தியத் தாக்குதல் என்பதால் ெவறும் ஆண்களாக அல்லது உள்ள+7 ஆட்சியாளராகக் காட்டுவது இன்ைறய பல ெபண்ணியல்வாதிகள் ேபால் அல்லது பின்நவனத்துவவாதிகள் O ேபால் காட்டுவதும், திைச திருப்புவதும் நிகழ்கின்றது. இது எல்லா மூன்றாம் உலக நாடுகளின் ெபாதுப் பண்பாகவும் உள்ளது. காடழிப்பு தூரம்

என்பது

அைலவைத

காட்ைட ேநாக்கி நிபந்தைனயாகக்

ெபண்கள் விறகுக்காக ேகாருகின்றது.

நOண்ட

ஆப்பிrக்கப்

ெபண்கள் தண்ண7O மற்றும் உணைவத் தங்களின் நிைறைய விட 20 சதவதம் O

அதிகமாகத் தைலயில்

ைவத்து

நOண்ட

தூரம்

சுமந்து

ெசல்கின்றன7. ''கிழக்காப்பிrக்காவிலுள்ள குடிகளில் தன் நிைறைய விட இருபது கிேலா ஓ7 ஆணினால் சுமக்கக் கூடிய அதிகப் பட்ச எைடயாக இருந்தது. ஆனால் அவ7களின் ெபண்கேளா 5, 10 ைமல் ெதாைலவிற்குத் தன் நிைறைய விட ஐம்பது கிேலா எைட விறகு சுமந்து வருவது காணப்படுகின்றது. இந்தியாவில் இவ்வாறு 10 ைமல் ெதாைலவிலிருந்து காணலாம்;.

நOரும்,

விறகும்

அஸ்ஸாமிலிருக்கும்

சுமந்து காசி

வருவைத

இன்றும்

ெபண்கள்

இதற்கு

குறிப்பிடத்தக்க உதாரணமாகும்;"83

இவ்வுதாரணம் ெபண்ணின் உடல் வலிைமக்கு எடுத்துக்காட்டானதாக இருந்த ேபாதும், சிறுவயதில் இருந்ேத ெபண்ணின் கடின உைழப்பு


இதற்கு

வித்திடுவைதயும், ெபண்ணின்

எமக்குக்

காட்டுகின்றது.

வலிைமையக் வலிைம

பூ7சுவா

வாழ்க்ைகச்

ெபண்ணியல்வாதிகள்

காட்டிப் ெபருைமப்படும்

சா7ந்த

உதாரணங்கைள

சுைமையயும்

அளவுக்கு

இந்நூல்

உடல்

(நிைறய

உடல்

தருகின்றது),

இைவ

அவ7களின் நலனுக்குrய விசயமாக இருக்கலாம்;. ஆனால் பாட்டாளி ெபண்ணுக்கு இது ேவறு விசயம். ெபண்ணால் எல்லாம் முடியும் என்று நிறுவப் வாழ்க்ைக அல்லாத

ேபாதுமானதாக

இருந்த

அவலமானது. சமுதாயச் ெபண்கள்

துல்லியமாகக்

ேபாதும், இதன்

சுைமகள்

மீ து திணிக்கப்படுகின்றது

காட்டுகின்றது.

ஒரு பகுதி

பின்னான

எப்படி

பூ7சுவா

என்பைத

எமக்குத்

ெபண்களின் வாழ்க்ைக

என்பது நOண்ட தூரம் அைலயக் ேகாருகின்றது. இந்தப் ெபண்களின் ேகாrக்ைகையப் பற்றி எந்தப் பூ7சுவா ெபண்ணியமும் கவைலப்படப் ேபாவதில்ைல.

ஒவ்ெவாரு

வ7க்கப்

ெபண்ணும்

தனது ெசாந்த

நலனில்

இருந்ேத

சமூகத்துக்கான ேகாrக்ைககைளக் ேகாருகின்ற ேபாது, அைவ மக்கள் விேராதத்

தன்ைமயாகி

மற்ற

ெபண்களின் ெபாதுவான ெபாதுக்

ெபண்ணுக்கு

வாழ்க்ைகத்

எதிராகி

தரத்ைத

ேகாrக்ைககள், சமூகக் ேகாrக்ைகயாகி

விடுகின்றது.

உறுதி

ெசய்யாத

விட

முடியாது

என்பைத நாம் காணமுடியும்;. ெபண்களின் வாழ்க்ைகத் தரம் என்பது ஒன்றுபட்ட

நிைலக்கு

நக7த்தக்

ேகாருவேத

முதன்ைமயானதும்,அடிப்பைடயானதுமாகும். இது தான் ெபண்கைள ஒன்று இைணக்கும் ைமயமாகும்.

ஐேராப்பாவில்

வைரமுைறயற்ற

ெபண்ணுக்கும்,

அடிப்பைட

விபச்சாரத்ைதக்

ேதைவயான

நO7

ேகாரும் ெபண்ணுக்கும் இைடயில் ஒன்றுபட்ட எப்ேபாதும் ெபண்களின்

அபத்தமாகேவ

இருக்கும.;

வாழ்க்ைகைய உய7த்தக்

ெபண்ணியத்தின்

அடிப்பைடயான

ேகாரும்

மற்றும்

சமுதாயப் பா7ைவ

சமுதாயத்தின் ேகாரும்

விறைகக் அடிமட்டப்

ேகாrக்ைக

விடுதைலக்கு

தான்

வழிகாட்டும்.

ஒவ்ெவாரு ெபண்ணும் ெபற்ற உrைமைய, அடுத்தப் ெபண்ணுக்கு மறுக்கின்ற எல்ைல வைர ஆணாதிக்கேம ேகாேலாச்சும். அடிமட்டப் ெபண்ணின்

ேகாrக்ைகைய

விடுதைலையச் சாத்தியமாக்கும்.

உய7த்தும்

ேபாேத

ெசாந்த


ஐேராப்பியப் ெபண்ணும், பூ7சுவா ெபண்ணும் (மூன்றாம் உலகத்தில் உள்ள பூ7சுவா ெபண்) மூன்றாம்

உலகப் ெபண்ணுக்காகச் ெசாந்த

நாட்ைட எதி7த்து ேபாராடும் ேபாேத, அது சாராம்சத்தில் ஏகாதிபத்திய எதி7ப்பாகின்றது.

அது

மூன்றாம்

உலக

நாட்டுப்

ெபண்கைள

மட்டுமல்ல, ெசாந்த நாட்டுப் ெபண்கைளயும் விடுவிக்கும்;. ஆனால் எதா7த்தத்தில்

ஐேராப்பியப்

மூன்றாம்

உலகப்

மறுத்தபடி

தான், ெசாந்த

ெபண்ணும்,

ெபண்ணின்

பூ7சுவா

ேகாrக்ைகைய

நாட்டுக்

ெபண்ணும் மைறமுகமாக

ேகாrக்ைகைய (இைதக்

கூட

மூன்றாம் உலகப் ெபண் மீ து ஏகாதிபத்திய நாட்டுப் ெபண்ணியம் மைறமுகமாகத்

தனது

ெபாருளாதாரப்

திணிக்கின்றது.),

மூன்றாம்

உலகப்

பலத்தில்

ெபண்ணின்

இருந்து

சுைமயினால்

கிைடத்த அடிைம நலனில் இருந்ேத எழுப்பப்படுகின்றது. மூன்றாம் உலக நாடுகளில் ெபண்களின் மீ தான சுைம மற்றும் சுரண்டல்தான,; ஐேராப்பியப்

ெபண்ணின்

இன்ைறய

நிைலையத்

ேதாற்றுவித்தது.

இந்த உண்ைமையக் கண்டு ேபாராடாத ெபண்ணியம் ஏகாதிபத்திய ஆணாதிக்கமாகும்.

ஐக்கிய

நாட்டு

நிதி

நிறுவனத்தின் பத்திrக்ைகயாகிய

ேபாப்ப+ைல

குறிப்ெபான்றின் படி, ஆப்பிrக்க-ஆசிய-பசுபிக் பிராந்தியப் ெதாழிலாள7 வ7க்கப் ெபண்கள் வாரம் ஒன்றுக்கு ஆண்கைள விட அதிகமாக 12 மணி ேநரம் கடுைமயாக உைழப்பதாகவும், இப்ெபண்கள் கடந்த பத்து வருடத்துக்கு

முந்திய

வாழ்க்ைகத்

தரத்ைதப்

ேபண,

வாரம்

ஒன்றுக்கு 60 முதல் 90 மணிேநரம் உைழக்க ேவண்டிய அளவுக்கு வறுைம

விதியாகி,

உள்ளன7.

பூதமாக

கடந்த

கால

வள7ந்து

வாழ்ைவயும்

வரும்

ஜனநாயக

இழந்து

ேபாய்

உலகமயமாதல்

ெசல்வத்தின் விைளவுதான் இது.

இன்று இந்தியாவில் பசுைமப் புரட்சியின் பின் ெபண்கள் நOருக்காகப் பல

ைமல்

அளவுக்கு ேமலும்

தூரம் நிலத்தடி

நடந்து நOைரப்

அது ஏகாதிபத்தியப்

ெசன்ேற

நOைரச் ேசகrக்க

ேவண்டிய

பாைலவனமாக்கியது ஏகாதிபத்தியம். பணப்பயி7களின்

ஊடாக

அடிப்பைட

உணவுத் ேதைவைய மறுத்து பட்டினிக்குள் நக7த்தி வருகின்றன7.


''இந்தியாவில்

உத்திரப்

பிரேதசத்தில்

மாவட்டங்கள்

கடினமான

நO7ப்

மாவட்டங்களில்

57

பற்றாக்குைறயில்

43

சிக்கி உள்ளது.

கி.பி.1960-இல், நO7ப் பற்றாக்குைறயில் இருந்த கிராமங்கள் கி.பி.1972இல், இரு மடங்கானது. ஹமீ 7பூrல் முதலில் மாட்டு வண்டியில் நO7 ெகாண்டு

வரப்பட்டது.பின்

ெபண்கள்

15

முதல்

ேசகrக்கின்றன7.

20

அது

நிறுத்தப்பட்ட

ைமல்

தூரம்

நிைலயில், இன்று

நடந்து

தா7குலா மாவட்டத்தில்

ெசன்ேற

நO7ப்

நOைரச்

பற்றாக்குைறயால்

அங்கு உள்ள எந்த ஆைணயும் ெபண் திருமணம் ெசய்ய தயாராக இல்ைல. திருமணம் ெசய்தால் நOrன் ேதடுதல் எண்ணிக்ைகக்கு ஏற்ப இரட்டிப்பாகத் ேவண்டிய

ேதைவப்படுவதுடன்,

ேவைலச்

அைதப்

சுைமையயும்,

ெபண்கேள

வாழ்க்ைகத்

ேசகrக்க

தியாகத்ைதயும்

ெசய்கின்றன7.

மத்தியப்

பிரேதசத்தில்

பற்றாக்குைறயில் கி.பி.1982-இக்கும்

அைனத்து

சிக்கியுள்ளது. இைடயில்

18

மாவட்டங்களிலும்

இது

ஏற்பட்ட

இலட்சம்

நO7ப்

கி.பி.1975-இக்கும்

ெஹக்ேட7

காடுகள்

அழிக்கப்பட்டன. சில இடத்தில் ஒரு குடம் தண்ண O7 10 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகின்றது. தண்ண7O ெகாள்ைளயடிப்ைபத் தடுக்க ெபாலிஸ் பாதுகாப்பு வழங்குவது அவசியமாகின்றது. ஏன் நாகrகமான கி.பி.2000 ஆம்

ஆண்டில்

ஆட்சியில்,

கூட இந்து

''குஜராத்

இராஜஸ்தான் ஆந்திராவில்

வானரங்களின்

மாநிலத்தின்

மாநிலத்திலுள்ள

26 32

ஏகாதிபத்தியத்

மாவட்டங்களில்

17-இலும்,

மாவட்டங்களில்

27-இலும்,

மாவட்டங்களிலும்

18

தரகு

பஞ்சமும்,வறட்சியும்

தைலவிrத்தாடுகின்றது."6 அண்ணளவாக 9 ேகாடி மக்கள் நO7 இன்றி நOருக்காக

அைலயைவத்துள்ளது

ஏகாதிபத்தியக் ேபாக்ைகச் வறண்ட

சூைறயாடும்

ெகாள்ைளக்காகக் காடுகைள

சிைதத்தும், பணப்பயிருக்காக பூமியில்,

ஜனநாயகத்ைத

மக்கைள

இட்டு

நO7

உலகமயமாதல்.

அழித்தும், ஆறுகளின்

நிலத்து நOைர

இன்றிேய

கம்யூனிஸ்ட்டுகைளத்

உறிஞ்சிய

ெகான்று

ேபாடும்

தவிர,

யாரும்

புலம்புவது கூட இல்ைல

இந்தியாவில் இன்ைறய காலத்ைத மிக துல்லியமாக நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் சிறப்பாக எடுத்துக் காட்டுகின்றன.


அப்ப

''ஒலகம்

இருந்தது

மாதிr

இப்ப

இருக்கா

ஆத்திேல

தண்ணி

ஆகாசம்

தO7ந்தது

ேமாந்து

அந்தக்காலம்

குழாயடி

-

இப்ப

தண்ணி

ேவண்டி

குடுமிச் சண்ைட ேபாடுேறாம் இந்தக்காலம்"12

தண்ண O7ப் பற்றாக்குைற இயற்ைக அழிப்பில் ெதாடங்கி சூைறயாடும் ேபாது,

ெபண்களிைடேய

அத்துடன்

நOண்ட

;குழாயடி

ேபாராட

புதிய

சண்ைடைய

ேநரம்

ைவக்கின்றது.

இது

ஏற்படுத்துகின்றது.

இதற்காகக்

காத்துக் கிடந்து,

சுற்றுவட்டார

உறைவேய

சிைதக்கின்றது.

ஏகாதிபத்தியப்

ெபாருளாதாரத்ைதக்

கட்டைளப்படி

ெசயல்பட்ட

கட்டியைமக்க,

எத்திேயாப்பிய

உலகவங்கி

என்ற ஆப்பிrக்க

நாடு

பஞ்சத்தால் 10 இலட்சம் மக்கைளக் ெகான்றது. ேமலும் 80 இலட்சம் மக்கைளப் பாதித்தது. இதற்கு முக்கிய காரணம் ஆவாஷ் நதியின் குறுக்ேக

கட்டப்பட்ட

அைணகள்

ஆகும்.

பணக்கார

எத்திேயாப்பிய7கள், டச்சுக்கார7கள், இத்தாலிய7கள், இஸ்ேரலிய7கள் மற்றும்

ஆங்கிேலய7களின் கம்ெபனிகள்

கரும்பு, பருத்தி

மற்றும்

வாைழப்பழச் சாகுபடிகளில் ெகாள்ைள லாபம் ெபற, இவ்வைணகள் நOைர வழங்கின."5 (சுருக்கப்பட்ட என் குறிப்பு)

உலகில்

280 ேகாடி

தவிக்கின்றன7. வணாகக் O

மக்கள்

இப்படியிருக்க

கண்ண O7

எடுபிடிகளும்

குடிக்கச் சுத்தமான

சr

வடிய

உலகில்

மனித

அழுபவ7களும்

உலகவங்கியின்

தண்ண7O

சr,

இன்றி

உrைமக்காக பின்நவனத்துவ O

ஏகாதிபத்திய

நுக7வுக்கும்,

ெகாழுத்தப் பணத் திரட்டலுக்கும், எத்திேயாப்பியாவில் பத்து இலட்சம் மக்கள்

பட்டினியால்

கண்ணரும் O

ெகால்லப்பட்டைதயிட்டு

வடித்ததில்ைல.

மாறாக

ஒடுக்கும்

ஒரு

ெசாட்டுக்

வ7க்கங்கைள

எதி7த்து ஒடுக்கப்பட்ட உைழக்கும் வ7க்கம் ேபாராடும் ேபாது, அைத மனித

உrைம

மீ றலாக

ேஜாடித்து

ேசறடிப்பதில்

கண்ணும்


கருத்துமாக

ஏகாதிபத்தியத்துக்காகச்

ேசைவ

ெசய்ய

ெவட்கப்பட்டதில்ைல.

உலகில்

வறுைமக்குக்

இன்ைமயுேம

காரணம்

என திrத்துக்

அதிக

ஜனத்ெதாைகயும், உணவு

காட்டுகின்றன7.

ஆனால்

உண்ைம

நிைல என்ன?13

அட்டவைண:

காணலாம்.

3-இல் ெமாத்த

உலகில் தனிநபருக்கான உற்பத்தி வருடப்

பங்கு

முக்கியமான

கிழங்குநான்கு

வைககள்

ேகாடி டன்

49.68 கிேலா

82.8;

கிழங்கு..)

(உருைளக் முக்கியமான டன்

உணவு

ேகாடி

171.69

கிேலா

286.15

மூன்று வைககள் (அrசி, முக்கியமான டன்

ேசாளம்,

குடி

ேகாதுைம)

பானம்

1,88,05,000 கிேலா

1.8

மூன்று வைககள்(ேகாப்பி, எண்ெணய்

ேதநO7, ெகாக்ேகா)

விைத

ேகாடி

10.41

டன்

கிேலா

17.35

நான்கு வைககள் மீ ன்

9.62 ேகாடி டன் கிேலா

16 சீ னி

ேகாடி

12.12

டன்

கிேலா

20.2

துணி

161.64 ேகாடி

டன்

269.4 கிேலா

முதல் மூன்று முக்கிய உணவு மற்றும் கிழங்கு சராசrயாக ஒரு நாைளக்கு வயது ேவறுபாடு இன்றி ஒரு கிேலாைவ வழங்குகின்றது. இைதவிட

மற்ற

உணவுகள்

எல்லாம்

ேச7கின்ற

ேபாது

உணவுப்


பற்றாக்குைற

என்பது

வாழ்க்ைகயில்

உணவு

கற்பைனயானது. மக்களுக்குக்

ஆனால்

கிைடப்பது

எதா7த்த

கற்பைனயாக

உள்ளது.

ேமலும்

இைறச்சி, பழம், மரக்கறி, மீ ன் ேபான்றவற்றின்

எப்படிப்

பட்டினிையக்

வறுைமக்குக் மிைகயான

காரணம்;. மாறாக நுக7வும்,

வறுைமக்குக்

ேகாரும்? அதன்

காரணம்.

இங்கு

ஒரு

பகுதி

மீ தான

அத்துடன்

உற்பத்தி

ஜனத்ெதாைகயல்ல மக்கள்

கூட்டத்தின7

ஊதாrத்தனமும்

சுரண்டும்

வ7க்கம்,

தான்

பதுக்கல்

வ7த்தகம் ேபால் கடலில் ெகாட்டியும், நிலத்தில் புைதத்தும், எrத்தும், பதுக்கியும் சந்ைதவிைலைய உய7த்த முயல்கின்றன. இதன் மூலம் உணைவ

மக்களுக்குப்

பட்டினிக்குள் என்பது

பற்றாக்குைறயாக்கி,

தள்ளுகின்றன7.

சுரண்டும்

வ7க்க

வறுைமைய

நலன்களுடன்

விைலைய

உய7த்தி

உற்பத்தி

ெசய்வது

ெதாட7புைடயது.

இது

மூலதனத்ைதத் திரட்டிக் ெகாடுக்கின்றது.

ஒரு நாைளக்கு உலகில் உண்ணப்படும் சில ெபாருட்களின் அளைவ ஆராய்வதன் மூலம் இந்த வறுைமயின் மூலத்ைத அறிய முடியும். ஒரு

நாைளக்கு

200 ேகாடி

முட்ைடகள்

உண்ணப்படுகின்றன.

16

இலட்சம் டன் ேசாளத்ைதயும், 7.27 இலட்சம் டன் உருைளக் கிழங்கும், 15

இலட்சம் டன்

அrசியும்,

300

ேகாடி

டன்

ேதநOைரயும்

உட்ெகாள்கின்றன7. ெசல்வந்த7கள் பதப்படுத்தப்பட்ட 2.7 டன் மீ ைன ஒரு

நாள்

உணவாக உட்ெகாள்கின்றன7. மனிதன் சராசrயாக

2,000

கேலாr உணைவ உண்ண ேவண்டியிருக்க, ேமற்கு நாட்டவன் 4,000 கேலாr உணைவ உணணுகின்றான்; அேதேநரம் ஆப்பிrக்கன் சராசr 1,800 கேலாr உணைவேய உண்ணுகின்றான்;. இது அடி, ேமல் என வ7க்கத் தளத்தில் பிrயும்; ேபாது இதன் அளவு ேமலும் அகலமாகும். வறுைமையப்

ேபாக்க

உணவு

இருந்தும், அைவ அளவுக்கு

மீ றி

மிதமிஞ்சி நுகரப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது.

வறுைம ஒழிப்பு என்பது உலக உற்பத்திையச் சமமாகப் பகி7தலில் ெதாடங்கி, ேதைவக்கு ஏற்ப எடுப்பைத ேநாக்கிப் ேபாராடேவண்டும்;. இதுமட்டுேம ெபண்ணின் வறுைமக்கு முடிவுகட்டும்.


ஒரு நாட்டில், ஒரு மக்கள் கூட்டத்தில், ஒரு குடும்பத்தில் பசியும் பட்டினியும்

ஏற்படின்

அது

ெபண்கைளயும்,

குழந்ைதகைளயுேம

அதிகமாகப் பாதிக்கின்றது. ஆணாதிக்கப் பண்பாடு, கலாச்சாரம் இதன் ஊன்று

ேகாலாக

கூ7ைமயாக

ஆைண

ெபண்ைணயும், குழந்ைதையயும்

நி7ப்பந்திக்கின்றது.

நாடுகளில் நOடிக்கும் நலன்கேள

பட்டினிக்கு

காரணமாகும்.

குவிப்புக்கும்

மூன்றாம்

சிைதக்கப்பட்டு குறிப்பாகப்

விட

வாழ்ந்து

ெபண்களின்

ஆதாரமான

உலக

ெபாருளாதார

ேதைவக்கும், தனது

நாடுகளின்

,அைதெயாட்டி

மூன்றாம்

ஏகாதிபத்தியப்

தனது

உலக

இன்று

மூலதனக்

இயற்ைக ஆதாரங்கள் வந்த

எஞ்சிய

மக்கள்

கூட்டம்,

இயற்ைக

சா7ந்த

சமூகச் ெசாத்துகைள ஏகாதிபத்தியங்கள் ைகப்பற்றியுள்ளன. அதாவது வறிய

மக்கள்

பிrவுக்கு,

குறிப்பாகப்

ெபண்களுக்கும்,

குழந்ைதகளுக்கும் அடிப்பைட உணைவ வழங்கிய இயற்ைக மற்றும் அது சா7ந்த அறிவியல் எல்லாம் சூைறயாடப்படுகின்ற இக்காலத்தில் அது

ெபண்களுக்குப்

வழங்குகின்றது. ஏகாதிபத்தியப்

பட்டினிையயும்,

அத்துடன்

பல

ெபாருளாதார

கலாச்சாரச்

மடங்கு

அைமப்பு

சிைதைவயும்

ேவைலச்

சுைமையயும்

ஏற்படுத்தி

ஆணாதிக்கக்

ெகாடூரத்ைதப் ெபண்கள் மீ து தOவிரமாக்கியுள்ளது.

வளமான நிலங்கள், நOrன் ெசறிவான வாழ்விடங்கள் சா7ந்து ெபண் ெசாந்தத்தில் தனது ேதைவையயும், குழந்ைதகளின் ேதைவையயும் சுயமாகத் தO7த்துக் ெகாள்ள கூடி, ெபாருளாதாரக் கலாச்சாரச் சமூகத் தன்ைமைய, ஏகாதிபத்தியப் ெபாருளாதார உலகமயமாதல் சூைறயாடி வருவைதயிட்டு,

எந்தப்

ெபண்ணிைலவாதமும்

அந்தப்

ெபண்களுக்காக ஒரு ெசாட்டுக் கண்ணரும் O விட்டதில்ைல. பூ7சுவா ெபண்கள்

தமது

நுக7வுப்

பண்பாட்டு, கலாச்சாரத்தில்

இருந்தபடி

ஆணாதிக்கமாகத் தம்ைம மாற்றக் ேகாr ஆணாதிக்கத்துடன் அதன் ெபாருளாதாரப் பண்பாட்டுக் கலாச்சாரத்துடன் முரண்படுகின்றா7கேள ஒழிய,

இவ7களுடன்

இயற்ைக

சா7ந்த

ஒப்பிடும்

குைறவான

ேபாது

அடிமட்டப்

ஆணாதிக்கத்துக்கு

ெபண்களின் உட்பட்டுள்ள

இயற்ைக சா7ந்த ெபண்ணியத்ைதப் பாதுகாக்கப் ேபாராடுவதில்ைல.

இந்த

இயற்ைக

சா7ந்த

ெபண்ணிய

வாழ்வுகள்

என்பது


முதலாளித்துவப் ெபறுமதியற்ற

ெபண்ணிைலவாதிகள்

விசயங்கேள.

பண்ணமுடியாத மதிப்பிட்டு, அைதேய

அைனத்ைதயும்

அைதப்

வ7க்கம்

ெபறுமதியற்றைவ

பணம்

என

எப்படி

கலாச்சாரமாக்குகின்றனேரா,

ெபண்ணியல்வாதிகள்

ஆதாரங்கைளப்

அ7த்தமற்ற,

சுரண்டும்

பண்பாட்டுக்

இன்ைறய

அடிப்பைட

அதாவது

முன்

அடிமட்ட

மக்களின்

ெபறுமதியற்றைவயாகக்

கண்டு

ஏகாதிபத்திய வழியில் எட்டி உைதக்கின்றன7.

ஏகாதிபத்தியங்கள் நுக7வுப்

உலக

ெபாருட்கைள

வறுைமைய வாங்க

மதிப்பிடும்

முடியாத

ேபாது

தமது

மக்கள் கூட்டத்ைதேய

வறுைமக்குள் உள்ளவராக மதிப்பிட்டு, அந்த மக்களின் இயல்பான, இயற்ைகையச்

சா7ந்த

நிைறவான

அடிப்பைட

நுக7ைவப்

பூ7த்தி

ெசய்யும் வாழ்வு ஆதாரங்கைள மறுத்து, இைவ உபrையத் திரட்டித் தரமுடியாத

ஏகாதிபத்திய

அழிக்கப்படுவது

ேவகமாகியுள்ளது.

ெபண்ணியல்வாதிகள்

தமது

கலாச்சாரத்தில்

நின்றபடி,

இயற்ைகையச்

சா7ந்த

ெபண்ணியம்

வறுைமயின்

அல்லாத

பூ7சுவா

இேத

மதிப்பீட்டுக்குள் ேபான்று

ெபாருளாதாரப்

அடிமட்ட

மக்களின்

ஆணாதிக்கமல்லாத ஆணாதிக்கம்

என்று

இன்ைறய பண்பாட்டுக்

இயற்ைகயான, ெபண்ணியத்ைத,

அைடயாளம் காட்டி,

அப்ெபண்களின் மீ தான ஏகாதிபத்திய அழிப்ைப அங்கீ கrக்கின்றன7. அதாவது

ெசயற்ைகயாகக்

கட்டியைமக்கப்பட்ட

உலகமயமாதலின் பண்பாட்டில், அதற்குள்

ஆணாதிக்க

ெபண்ணின்

உrைமைய

அைடயாளம் காட்டியும், ேகாrயும் ேபாராடக் ேகாரும் ெபண்ணியம், உலகமயமாதலுக்கு மக்களின்

எதிரான

இயற்ைகைய

ெபண்ணியத்ைத

ெபண்ணியமும் அைடயாளம்

ஆதாரமாகக் ெகாண்ட

மா7க்சியம்

அல்லாத

எந்தப்

காணவுமில்ைல, காட்டியதுமில்ைல,

ேபாராடவுமில்ைல,ேபாராடியதுமில்ைல. மாறாக

இைத

அழிப்பதில்

இந்த ஆணாதிக்க உலகமயமாதல் ெசயற்ைகயான இயற்ைக மறுப்பு ெபாருளாதாரப்

பண்பாட்டில்

இருந்தபடி,

ேகாrக்ைகைய

முன்ைவத்து

ஆணாதிக்கத்திடம்

தம்ைம

இைணத்துக் ெகாள்ளக்

மா7க்சியப்

ெபண்ணியம்

பூ7சுவா

ேகாருகின்றன7.

ேபாராடுவது

ெபண்ணியல்

பங்கு

ேகட்டுத்

இைத

மறுத்து

தவி7க்க

முடியாததாகி

விடுகின்றது. இயற்ைகயின் மீ து, அது சா7ந்த மனித வள7ச்சிக்கும், தமது

வாழ்வு

ஆதாரங்கைளப்

பாதுகாக்கவும்

இயற்ைக

சா7ந்து


ேபாராடிக் ெகாண்டு இருக்கும் அந்தப் ெபண்களின் விடுதைலக்கான பாைத மட்டுேம, ெபண்ணியத்தின் சrயான அரசியல் மா7க்கமாகும்.

ஆணாதிக்கச் சாமத்தியச் சடங்கும் மனிதனின் அறியாைமகளும் இயற்ைகயில் மனிதன் தனது வாழ்வுக்கான ேபாராட்டத்ைத எதி7 ெகாண்ட ேபாது அவனுக்கு இயற்ைகேய புதிராக இருந்தது. இயற்ைகயின் எழுச்சிகள், அழிவுகள் எல்லாம் மனிதனுக்கு அழிைவயும், ஆக்கத்ைதயும் ெகாடுத்த ேபாது, அதன் மீ தான கட்டுப்பாட்ைடச் ெசலுத்தமுடியாத நிைலக்குள் தள்ளப்பட்டான். இது ேபால், தனது உடல் சா7ந்த மாற்றங்கள் எப்படி? எதனால? ஏற்படுகின்றன என்பைத அறிய முடியாத மனிதனாகப் புதி7களின் முன் ெவறுைமயாக நின்றான்.

எல்லா உயிrனங்கைளயும் ேபால் மனிதனும் இயற்ைகையச் சா7ந்து இருந்த

நிைலயில்

இருந்து

மாறி, உைழப்ைப

இயற்ைகயின் மீ து

பயன்படுத்தத் ெதாடங்கியவுடன், அது சா7ந்து சிந்தைனயும் அதன் ேமல் உருவாகத்

ெதாடங்கியது.

உைழப்பு

மூலம்

இயற்ைகைய

மனிதன் தனது ேதைவக்கு ஏற்ப மாற்றத் ெதாடங்கியேபாது, இயற்ைக மற்றும்

மனித

உடலியல்

புதி7கைளப்

பற்றிய

ேதடுதலும்

ஆரம்பமாகியது. இந்தக் ேகள்விகைள ஒட்டி இயற்ைகச் சீ ற்றங்களின் ேபாதும், அழிவுகளின் ேபாதும் மனித உைழப்பால் எைதயும் ெசய்ய முடியாத ேபாக்கில், இந்த இயற்ைக ெநருக்கடி மனித அழிவுகைள ஏற்படுத்தியது.

இைத

மனிதனால்

புrந்து

ெகாள்ள

முடியாத

நிைலயில், அைத மாற்ற முடியாத நிைலயில், அைத அன்னியமான சக்தி

ஒன்றின்

இயற்ைக சா7ந்து அஞ்சத்

ெசயலாக

எண்ணத்

அழிவுகைள

ெதாடங்கினான்.

ெதாடங்கினான்.

ஏற்படுத்தும்

இது ேபால்

ஊடகங்கைள

ேபாராடி

ெவல்ல

இதனால் ேநாக்கி முடியாத

மிருகங்கைளயும் கண்டு அஞ்சுவதன் மூலமும், மனித ஆற்றலால் முடியாத

விசயங்கைள

ேநாக்கி

ெகஞ்சுவதன்

மூலமும்

அைதத்


தடுக்க

முயன்றான்.

இயற்ைகயில் மாற்றத்

இந்தக்

அஞ்சுவதும்

இருந்து ெவளிவந்து, ெசயற்ைகயில்

ெதாடங்கிய

உைழப்புக்கு

ெகஞ்சுவதும்,

மனித

வரலாற்றில்

அன்னியப்பட்டுக்

கட்டுப்பட

மனிதன்

இயற்ைகைய

நடந்தது.

மறுத்த

மனித

இயற்ைகயின்

மீ தும், அது சா7ந்த விசயங்கள் மீ தும் இைவ நிகழ்ந்தன. பின்னால் அைதத் ெதாட7ந்து விளக்குவதும் மனிதப் ேபாக்காகியது.

சமுதாயத்தின் உைழப்ைபச் சா7ந்த அறிவா7ந்த பிrவுகள் உைழப்பில் இருந்து

விலகிய

ேவைலப்பிrவிைனயுடன்,

அதாவது

மக்கள்

கூட்டத்தின் முக்கியமான ஆேலாசைன வழங்கிய மற்றும் மருத்துவ rதியாக

அறிைவ

அப்பாற்பட்ட

ெபற்றுக்

விசயங்கைள

வருணிக்கத்

ெதாடங்கின7.

அன்னியப்பட்ட

ேநாக்கி

இந்த

வழிபாட்ைட

முன்

முன்ைவத்தது. என்ற

தடுக்கமுடியாத அழிைவயிட்டுக்

ெகஞ்சுவைத

நிைலக்கு

ஒழுங்குபடுத்த

இருந்து

இதன் மூலம் முந்திய

,அஞ்சுவது மற்றும்

வழிபடுவது

ெசயலாக

மனித உைழப்பில்

எழுச்சி, இயற்ைகயின்

விளக்கங்கள்

ஆற்றலுக்கு

சக்தியின்

உைழப்புக்கு

கற்பைனயான காரணத்ைத அைத

மற்ெறாரு பின்னால்

கூட்டம்

அழிவுகள், இயற்ைகயின் ேபாக்கான

ெகாண்டவ7கள், மனித

ஒரு

விட்டு

மனிதன் மாறினான். புேராகித7

கூட்டம்

உைழப்பில் இருந்து அன்னியப்பட்ட பிrவில் இருந்து உருவானது. மனித

ஆற்றலுக்கு அப்பாற்பட்ட, மனிதக்

சக்திக்கு, தனது இயற்ைகயின்

உணவில்

கற்பைனயாக

ஒரு பகுதிையப்

எழுச்சிையயும்,

உருவான

பைடப்பதன்

அழிைவயும்

தணிக்க

சடங்குகள்

வள7ச்சி இைவ

ெபற்றன.

இயற்ைக

புைனவுகள் ெபறுவது

மூலம்

மீ து

வள7ச்சி

இயற்ைகயின்

திrபைடந்தது.

உருவான கூட்டத்தின்

ெபற, இயற்ைக பற்றி

இயங்கியல்

இந்த

அறியாைமக்குள்

இயற்ைகயின்

உைழப்பில் இருந்து, அன்னியமான வாழ்நிைலக்கும்,

கற்பைனப்

நலனுக்கும,

ஆற்றைல ஒரு

வள7ச்சி ைவத்து

புல்லுருவிக்

சுரண்டலுக்கும்

ஏற்ப,

இயற்ைக பற்றிய புைனவுகள் சடங்குகளாக உருவாக்கப்பட்டன.

இதுேபால், இயற்ைகயின் பrணாமத் ேத7வான மனித உடல்களின் ெசயல்பாடுகள்,

ேநாய்கள்

(இங்கு

மனிதன்

அல்லாத

மற்ற


பிrவுகளின்

பrணாமம்)

இயங்கியல் முன்னால்

மனித நOண்டு

மனிதன்

உைழப்புக்கும்

கிடந்தது.

மீ தான

அச்சத்துடன்

தமது

நலன்சா7ந்த

புல்லுருவியாக

முன்

புதிராகேவ, இயற்ைகயின்

அது

சா7ந்த

இந்தப் புதி7கள்

கூடிய

அறிவுக்கும்

மனிதனின்

வாழ்வு

மாற்றங்கைளயும், புேராகித7

கூட்டம்

விளக்கங்களுடன்

வாழத்

கூடிய

ெதாடங்கிய

அறிவு,

மற்றும்

வாழ்நிைலயுடனான

விளக்கங்கள் சடங்குகைளச் ெசய்ய வழிகாட்டியது.

மனிதக்

குழந்ைதகைளப்

ெசயலற்றவனாக

ெபண்

இருந்தான்.

உருவாக்கிய

எப்படி

ேபாக்கில்

குழந்ைத

ஆண்

உருவாகின்றது

என்பது நOண்ட வரலாற்றில் புதிராகேவ இருந்தது.

கி.பி.

ஆண்டு

1827-ஆம்

வைர

உருவாகின்றது

என்பது

ஆண்டு

கருவுயி7க்கும்

இந்த

வைர

மற்றும்

விசயங்கைள

கருமுட்ைட

கண்டுபிடிக்கப்படவில்ைல. கி.பி.

நிைலயில்தான்

கற்பைன

ெபண்ணுக்குள்

முைற

மனிதன்

கண்டுபிடிக்கப்படவில்ைல.

இைவகைளெயாட்டித்

வாழ்நிைலக்கு

விளக்கவும்,

1875-ஆம்

ஏற்ப

ெதாட7பு

அைதெயாட்டிச்

தனது ெகாண்ட

சடங்குகைள

உருவாக்கவும் பழகிக் ெகாண்டான். சடங்குகள் புrயாத புதி7களின் மீ தான அறிவியல் ேதடுதல்கைள நிகழ்த்துவைத மறுத்தும், அைதச் ெசய்வைதக்

குற்றமாக்கியும்,

முைறகைளயும் அமுல் ெசாந்தப்

மீ றிச்

ெசய்தால்

தண்டிக்கும்

கூட இச்சடங்குகள், பண்பாடுகள், கலாச்சாரங்கள்

ெசய்தன.

இைதப்

பயன்படுத்தி புேராகித7

புல்லுருவித்தனத்தில்

தவி7க்கமுடியாத

ஆதிக்கப்

இருந்து

பண்பாட்டுக்

தமது

கூட்டம் நலன்

தனது சா7ந்து,

கலாச்சாரத்ைத

மக்கள்

ேமல் திணித்தன7.

ெபண்ணின்

மாதவிடாய்

என்பதும்

மனிதனுக்குப்

புதிராகேவ

இருந்தது. திடீ7 என இரத்தம் ெபண் உறுப்பில் இருந்து வருவதும், ெதாட7ந்து மாதெமாருமுைற ெவளிவரும் இரத்தமும், அது திடீ7 என நின்று

ேபாவதும்,

பின்

மீ ள

வருவதும்

புதிராகேவ

இருந்தது.

குழந்ைத தrக்கும் ேபாது ெபண்ணின் மாதவிடாய் நின்று ேபாவது


ேமலும்

புதிராக

இருந்தது. அத்துடன்

வயது

ேபான

ெபண்களின்

மாதவிடாய் நிற்பது எல்லாம் மனிதனுக்குப் புதிராக நOடித்தன.

இந்தப்

ேபாக்கில்தான்

இவற்றுக்குப்

பற்பல

தமது

வாழ்வு

அனுபவங்கைள

விளக்கங்கைளப்

பிரேதசத்துக்குப்

ஒட்டி

பிரேதசம்

ேவறுபட்டு மனிதன் ெகாடுத்தான்.

''பல

சமுதாயங்களில்,

கருவைறயில்

தங்கி

மாதவிடாயின் குழந்ைத

ஒரு

பகுதி;

உருவாகின்றது"

குருதியானது

என்று நம்பின7.

அrஸ்டாட்டில் கருப்ைபயில் தங்கிய குருதிக்கு ஓ7 ~அைசவுக்கான தூண்டுதைல| ஆண்களின்

விந்து

வழங்குகிறது

என

விளக்கின7.

இைத அவ7 பாைல உைறய ைவக்கும் ~உைறேமாேராடு| ஒப்பிட்டுப் ேபசினா7.

ஹOப்ரூ

ெமாழியில்

கருப்ைபயில்

நிைறந்துள்ள

விழுந்தவுடன்

குழந்ைத

தயி7

உருவாவேதாடு

இப்படி விளக்கம் குருதியில்;,

உருவாகின்றது. ஒப்பிட்டு

உண்டு.

ஒரு

துளி

இைதப்

ெவள்ைள

பாலில்

விளக்கியுள்ளது.

அதில், இருந்து

மாதவிடாய்க்

குருதி, ஆண் விந்ைத அைடகாப்பதன் மூலம், ஆண் விந்தில் இருந்து குழந்ைத உருவாகின்றது என்ற இன்ெனாரு விளக்கமும் உண்டு. சில பழங்குடி

சமூகத்தின7

கருவுயி7த்தலுக்கு ஆண்

ேதைவயில்ைல.

ஏேதா ஓ7 ஆவி ெபண்ணின் கருப்ைபக்குள் புகுந்து குழந்ைதயாகப் பிறக்கிறது என நம்பின7. சில7, கருவுயி7த்தலுக்கு ஆண் துைணக் கருவிதான்.

கடவுள்

ெமக்ஸிக்ேகாவிலுள்ள

ெசயல்

கட்டாயம்

பியூப்ேனளா

உண்டு

என

இந்தியப்

நம்பின7.

பழங்குடியின7

ேகாைடக் காலக் கனத்த மைழயினால் ~கன்னிகள்| கருவுயி7ப்பதாக நம்பின7. இைத விட புராணங்களில், பற்பல பிற சக்திகள் பற்றிய புைனவுகள் உண்டு"14

300 ஆண்டுகளுக்கு முன், ''உயி7 தானாகேவ ேதான்றுகிறது என்பதில் ஆதி

காலத்தவ7

நம்பிக்ைக

இைறச்சியினாலும்,

ைவத்திருந்தன7.

சுண்ெடலிகள்

உண்டாகின்றது

என

நம்பினான்.

ெசய்வதற்கான

வழி

தங்களுக்குத்

கூறினா7கள்.

ஈக்கள்

அழுக்குத் மிகச்

சிறிய

ெதrயுெமன்று

ைபபிளில், ேதன Oக்கள் இறந்த

அழுகிய

துணிகளாலும் மனித7கைளச் இரசவாதிகள்

சிங்கத்தின்

குடலில்


இருந்து பிறக்கின்றன என்று கூறப்பட்டுள்ளது..... அrஸ்டாடில் சுயப் பிறப்பில் நம்பிக்ைக ைவத்திருந்தா7."15

கிேரக்கத்தின் பழைமயான புைனக் கைதகளில், ''கருவுறுவதற்கு ஆண் ேதைவயில்ைலெயன்றும் காற்று மட்டும் ேபாதும் என்றும், அக்கால மக்கள்

நம்பின7."16

பகவத்

கீ ைதயில்

உயி7த்தல்

பற்றிய

விளக்கத்ைதப் பா7ப்ேபாம்.

''அன்னால்

பவந்தி

பூதானி

யஜ்ஞால்

பவந்தி

ப7ஜ்ஜன்ேயாயஜ்ஞ

க7மப்ரஹ்ேமாத்பவம்

பாஜ்ஜன்

யாதன்ன -

வித்திப்ரஹ்மா

ஸம்பவ

க7மஸமுத்பவ கஷரஸமுத்பவம்

தஸ்மால் ஸ7வகதம் ப்ரஹம் நித்யம் யஜ்ேஞ ப்ரதிஷ்டிதம்" 17

இதன்

அ7த்தம்

அன்னமும், யாகத்திலிருந்து ேவதத்திலிருந்து

பற்றி rக்

மைழயிலிருந்து

மைழயும், க7மத்திலிருந்து

க7மமும்.."17 என்று

உயி7த்தைலப் பா7ப்பனrன்

உயி7களும்,

''அன்னத்திலிருந்து

அறிவற்ற

யாகமும்,

இந்துப் பா7ப்பனியம் விளக்கத்ைதப்

ேவதத்தில,; தியவுஸ்

என்ற

உயி7

புைனந்தது.

கடவுள்

பற்றிய

குறிப்பில், ''தியுவுஸின் மைனவியாகப் பிருதிவி சித்தrக்கப்பட்டது. தந்ைதயான தியவுஸ் மைழயாகப் பிருதிவியில் ெபாழியும் ெபாழுது, பூமி

கருவுற்றுப்

மரங்களும் உவைம

பிரசவிக்கும் என்பதும்...

பூமியிலிருந்தல்லவா விளக்கத்தில்,

சாத்தியமில்ைல ெகாள்கின்றன7. இந்த

என்ற

அனுபவவாதம்

முைளத்ெதழுகின்றன"7

ஆணின்

துைணயின்றி

காரணத்ைத

இறுக்கமான

ெசடிகளும், ெகாடிகளும்,

அனுபவ

நாேடாடி

கருவுறுவது

rதியாகப்

ஆணாதிக்கச்

ெதளிவாகத் ெதrந்து

என்ற புrந்து

சமூகத்தில்

ெகாள்ளப்படுகின்றது.

இதில் இருந்ேத தந்ைதயின் பாத்திரம் ெவளிவருகின்றது. ஆனால், தந்ைதயின்

விந்து

பற்றிேயா, எப்படி

கரு உருவாகின்றது

என்பது

பற்றிேயா ெதrந்திருக்கவில்ைல. ''rக் ேவதத்தில், மற்ேறாrடத்தில், சமுத்திரத்திலுள்ள

தண்ண7O

க7ப்பமைடந்தாகக்

கூறப்படுகின்றது.

இந்தக் க7ப்பத்திலிருந்ேத உயி7களும்,உலகின் தத்துவமும், உலகின் முதல்

முதலாகப்

பிறந்தவனும்,

பூமிையப்

பைடத்தவனும்,


உருவாக்கியவனுமான

க7மா|

~விசுவ

ேதான்றியதாகவும்"18

புைனயப்பட்டுள்ளது.

''க7ப்பத்திலிருக்கின்ற மாமிசத்ைத

குழந்ைதைய அழிக்கும்

உண்பவன்

என்றும்,

அந்த

இராட்சதன்

இராட்சதனுக்கு

பச்ைச இரண்டு

முகங்களும், நான்கு கண்களும், ஐந்து பாதங்களும் உண்ெடன்றும், முகம்

கீ ழ்

ேநாக்கி

இருக்குெமன்றும்"18

அத7வண

ேவதத்தில்

பிறந்தன7.

சத்திrய7

கூறப்படுகின்றது.

கடவுளின்

''பா7ப்பன7

ைககளிலிருந்து

வாயிலிருந்து

வந்தன7.

ெதாைடகளிலிருந்து

ைவசியரும்,

பாதங்களிலிருந்து சூத்திரரும் பிறந்தன7."18

இப்படியான

விளக்கங்கள்

இயற்ைகயின்

எல்லாம்

ெவௗ;ேவறு

வருணித்தன7.

மனிதன்,

நிகழ்ச்சிகள்

இயற்ைகயில்

கற்பைன,

மற்றும்

ெசயல்களுடன் ஒப்பிட்டு

உணவுக்காகப்

ேபாராடிய

மனிதன்

இரத்தத்ைத இழக்கும் ேபாது மரணம் அைடவது கண்டு பயந்தான். அைதெயாட்டி,

மாதவிடாையப்

இதனால், ெபண்ணின் இட்டும்,

குழந்ைத

பா7க்க,

உடலில் பற்றிய

இருந்து

விளக்க

ெவளிேயறும் இரத்தத்ைத

ெதாட7புகளும்

அறியாைமயில் இருந்து, ெபாதுவாக

முற்பட்டான்.

இரத்தம்

இயற்ைக மீ தான

மீ தான

அச்சத்தில்

இருந்து சிந்தித்தான். இதனால் இந்த முதல் நிகழ்ைவ அச்சத்தின் மீ தான

ஒரு

கூடிய

புனிதத்திற்குrய

சடங்கானது

சடங்காக

மனிதன்

மாற்றினான்.

நிகழ்வாகப்

ஆணாதிக்கத்தின்

இைத அச்சத்துடன்

பrணாமித்தது.

வள7ச்சியுடன்,

சாமத்தியச்

ெபண்

தாழ்ந்த

நிைலக்குத் தள்ளியது. இது ெபண்ணின்; மீ தான அடக்குமுைறைய நிறுவுவதற்கான

ஊடகமாக மாதவிடாய்

ெவளிேயற்றம்

~தOட்டாக|

மாற்றம் கண்டது.

சடங்கின் ேபாக்கில் அப்ெபண் மீ தான ஆணாதிக்கக் கட்டுப்பாடுகள், ஆணாதிக்கத் தனிச்ெசாத்துrைம மீ தானதாக, அச்சமூக அைமப்புக்கு ஏற்ப உருவானது.


மனிதன,; விலங்கான

குரங்கு

நிைலயில் இருந்த

ேபாது

நான்கு

கால்கள் ெகாண்டு நடமாடினான். பின், குரங்கு மனிதன்; இயற்ைக மீ தான

உைழப்ைப,

முன்

படிப்படியாகச்

ெசய்யத்

உைழப்ைபச்

ெசய்ய

ேபான்றவற்ைறக் உணைவ

இடம்

தவழ்ந்து

இரு

கால்களால்(இரு

ெதாடங்கினான்;. சிறு

ெபாருட்களான

கண்டுபிடித்தான். மாற்ற, இரு

ெசல்வது

பின்ன7,

இந்த

மனிதன்

கல்,

தடி,

இந்த

எலும்பு...

உைழப்பால்

ைககைளயும்

இலகுவானதாக

ைககளால்)

ேசகrத்த

பயன்படுத்திய

இருந்ததில்ைல.

ேபாது

இதனால்

ேசகrத்த உணைவ இடம்மாற்ற, ேசகrப்புக் கருவிையத் ெதாட7ந்து கண்டுபிடித்தான் உணைவயும்

மனிதன். இடம்

அவசியமாகியது.

ேசகrப்பு

மாற்ற

இது

கருவிையயும்,

மனிதன்

நOண்ட

ேசகrத்த

நிமி7ந்து

பrணாம

வள7ச்சி

நிற்பது ஊடாகேவ

வள7ச்சியுற்றது.

இந்த

மாற்றம்

பாலியல்

உறுப்புகளில்

தOவிர

ெகாண்டுவந்தது.

நிமி7ந்த

மனிதனுக்கும்,

மாற்றத்ைதக்

தவழ்ந்த

மனிதக்

குரங்குக்கும் இைடயில் பாலியல் உறுப்பில் பrணாமத்தின் மாற்றம் முற்றிலும் குரங்கில்

ேவறுபட்டதாக ெபண்ணின்

இருந்தது.

பாலியல்

ெதாடக்கத்தில்,

உறுப்பு

மனிதக்

ெவளிப்பைடயாகத்

ெதrந்ததுடன், மா7பு ேபான்ற பால் சுரப்பிகள் மைறவுத்தன்ைமையக் ெகாண்டு இருந்தது. ஆணின் பாலியல் உறுப்பு மைறவுத் தன்ைமயில் இருந்தது.

மனிதக் குரங்கில் இருந்து, ~நிமி7ந்த மனிதனாக| மாறிய மனிதனில் இைவ

எதிrைடயாக

மைறவாக

மாற,

மாறியது.

ஆணின்

ெபண்ணின்

பாலியல்

பாலியல்

உறுப்பு

உறுப்பு

பகிரங்கமாக

ெவளிப்பட்டது. அத்துடன் ெபண்ணின் பால் சுரப்பியும் பகிரங்கமாக மாற்றம் கண்டது. இதனால் ெபண்ணின் பால்சுரப்பி மற்றும் ஆணின் பாலியல்

உறுப்பு முக்கியத்துவமான

உறுப்பாகியது.

இது

மனித

உளவியலில் தOவிரமான மாற்றம் கண்டது. ெபண்ணின் இரகசியமான உறுப்பு

மீ தான

ஆணாதிக்க

உளவியல்,

ஆண்

தனது

உறுப்ைப

இரகசியமாக மாற்றவும் ெசய்தது. ெபண்ணின் பால்சுரப்பி மற்றும் ெபண்

உறுப்ைபப்

பகிரங்கமாகக்

ெகாண்டுவரும்

உளவியல்


பண்பானது

ஆணாதிக்கத்துடன்

இன்று

வைர

நOடிப்பைதக்

காணமுடிகின்றது.

உடலியல்

நOண்ட

இக்காலத்தில்

பrணாம

வள7ச்சியூடாக

வைரமுைறயற்ற

வள7ச்சி

புண7ச்சிையத்

கண்டது.

தமக்கிைடயில்

ெகாண்டிருந்த வைர, ஆண் ெபண்ணுக்கிைடயில் இந்த உளவியல் கண்ேணாட்டம்

ஏற்பட்டு

தனிச்ெசாத்துrைமயின்

விடவில்ைல.

ஆதிக்கத்துக்குள்

உைழப்பு

மாறிய

ேபாது,

ெபண்

சமூகச் ெசாத்துrைமைய இழந்தாள். இதனூடாகப் ெபண் ஆணின் ெசாத்துrைம ஆக்கப்பட்டாள். வைரமுைறயற்ற புண7ச்சி, ேவறுபட்ட கட்டத்தின் ஊடாக ஓ7 ஆைணத் திருப்தி ெசய்யும் புதிய பாலியல் வடிவத்ைதத்

ேத7ந்து

ெகாண்டது.

அதாவது

வைரமுைறயற்ற

புண7ச்சியின் மீ தான மறுப்பு, ஒருதார மணத்தால் ஈடுெசய்யப்பட்டது. ெபண்ணின்

ெசாத்துrைம

ஒருதாரமணத்ைதப்

பறிப்பால்

ெபண்ணுக்கு

ஆணாதிக்கத்துக்கு உள்ளாக்கியது.

கட்டாயமான

நிபந்தைனயாக்கி, ஆனால்

ஆண்

ெபண்ைண

இைத

மீ றுவது

பலவழிகளில் சாத்தியமானது. இதன் ஒரு பாகமாகேவ ெபண்ணின் உறுப்பு

மீ தான

நி7வாணப்படுத்தல்

உளவியலாகின்றது.

பலதாரமணத்தின் பிரதிநிதியான ஆண் பைழய பலதார மணத்தின் ெவளிப்பாடாகப் ெபண் உறுப்பு ேமலும்

ெபண்ணின்

பால்

மீ தான பகிரங்கத்ைதக் ேகாrனான்.

சுரப்பி

முக்கிய

பாலியல்

உறுப்பாக

ஆணாதிக்க உளவியலில் இடம் ெபற்றது. இைத இன்ைறய சமூக ெவளிப்பாடுகளில் ெசய்ய ெபண்

ெவளிப்படுவதுடன்,

உந்தித்

ஆணாதிக்கத்ைதத்

தள்ளப்படுகின்றாள்.

ெபண்ணின்

திருப்தி அழகியல்

இதற்குள் சீ ரழிந்துள்ள இன்ைறய நிைலயில், ஆணாதிக்க உளவியல் இைத ஊக்குவிக்கின்றது.

இந்த

உறுப்புகளில்

ஏற்பட்ட

பrணாம

மாற்றம்

மாதவிடாய்

ேதான்றுவதற்கான முக்கியமான ஒரு மாற்றத்ைதக் கண்டது. மனிதக் குரங்கிலும்,

(இங்கு

காலம்), அதற்கு

இைவ

முந்திய

தOவிரமான

குரங்கிலும்

மாற்றத்ைதக்

ெபண்

உறுப்பில்

ெகாண்ட இருந்து

ெவளிப்படும் ஒரு பாலியல் ேதைவையத் தூண்டும் திரவம் மற்றும் தOவிரப்

பாலியல்

நாட்டம்

ஆகியைவ ஆண்

குரங்ைகத்

தூண்டி

கலவியின் ஊடாக இனவிருத்தி ெசய்தன. இது வைரயறுக்கப்பட்ட


எல்ைலக்குள் குறிப்பிட்ட காலத்தில், மட்டும் கலவிைய இனவிருத்தி சா7ந்து இன்ப நாட்டத்ைதத் தூண்டியது.

ஆனால் நிமி7ந்த மனிதனில் ெபண் உறுப்பு மைறந்த ேபாது, பாலியல் உறுப்பில்

மாற்றங்கள்

ெபண்ணுக்குக்

குறித்த

உள்ேளேய

காலத்தில்

ஏற்பட்டது.

உந்தித்

இதனால்

தள்ளும்

இனவிருத்தி

சா7ந்த இன்பநாட்டத்ைத, ஆண் இலகுவில் புrந்து ெகாள்ளமுடியாத வைகயில் ெபண்ணால் இயற்ைகயின் ெவளிப்படுத்தலும் மாறுபடத் ெதாடங்கியது.

ெபண்ணின்

இயற்ைக

சிந்தைனத்துைறயில் மாற்றத்ைத

சா7ந்த

பrணாம

தூண்டுதலுக்குள்ளாகி,

இைசவாக்கத்

தூண்டியது.

மாற்றம்

உடலியல்

இயற்ைக

rதியில்

இதில்

தOவிர

மாற்றத்ைத மனித உைழப்பு சா7ந்து மாற்றத் ெதாடங்கியது. மற்ற எல்லா

விலங்கினங்கள்

மனிதனின் மாற்றம்

ேபால்

உைழக்கும்

அல்லாது,

ஆற்றல்;,

ெபண்ணுக்கு

இதனால்

மனிதனுக்கு இனவிருத்தி சா7ந்த

ஏற்பட்ட

மாறிய

உடலியல்

மாதவிடாய் ேதாற்றம்

கண்டது. இதனால் ெபண்ணின் பாலியல் நாட்டத்ைதத் தூண்டுவது இனவிருத்தியின் பாலியல்

அடிப்பைடயாக

இன்பத்ைத

பrணாமத்ைத

மற்ற

எல்லா விலங்கில்

இருந்தது. ேநரமும் இருந்து

இதனால்

ெபண்

அைடயக்

கூடிய

சிறப்பான

வைகயில்

ேவறுபாடு அைடந்தாள். இந்த வள7ச்சிைய ஒட்டி ஆணின் பாலியல் இன்பமும் ெபற்றது.

எல்லா இது

ேநரமும் ஈடுபடக்

மனித

இனத்தின்

கூடிய

சில

வைகயில்

குறிப்பான

வள7ச்சி

வள7ச்சியாக

மிருகங்களில் இருந்து ேவறுபட்டு உள்ளது.

பருவநிைலக்குக்

கருக்கட்டும்

விலங்குகளில்

இருந்து

மாறுபட்ட

வைகயில் பருவ எல்ைல தாண்டி இனவிருத்தி ெசய்யும் நிைலக்கு மனிதன் வந்து அைடந்தான். ெபண்ணின் கருக்கட்டும் தன்ைமைய உருவாக்கும் வைகயில் கருக்கட்டும் முட்ைடயின் உருவாக்கத்ைதப் புதுப்பிக்கும்

ேபாக்கில்

ெவளிேயற்றுவைத மாற்றம் கண்டது.

இயற்ைக

பைழய

கரு

ேத7ந்த ேபாது, அது

முட்ைடகைள மாதவிடாயாக


ஒரு ெபண் 3.5 இலட்சம் கரு முட்ைடகள் உடன் பிறக்கின்றாள். 12 முதல் 13 வயது வைர கரு முட்ைட முதிராமல் இருந்து முதிரத் ெதாடங்கியவுடன் முதி7ந்து

மாதம்

ஒன்று

கருப்ைபக்குள்

(அண்ணளவாக)

வருகின்றது.

இப்படி

வதம் O

ஒரு

முட்ைட

ெபண்ணின்

ஆயுளில் 375 கரு முட்ைட மட்டுேம முதி7ந்து கருப்ைபக்குள் மாதம் ஒன்று என்ற விகிதத்தில் வருகின்றது. இதன் ஆயுள் 24 மணி ேநரம் மட்டுேம.

இேத

உயிரணுக்கள்

ேநரம்

உடன்

ஆணின்

விந்து

ஒேர ேநரத்தில்

ெவளிவருகின்றது.

இதில்

30 ேகாடி

ஒன்று

மட்டுேம

ெபண்ணின் கரு முட்ைடயுடன் இைணந்து உயி7 உருவாகின்றது. மனிதன் நிமி7ந்த ேபாது ெபண்ணின் பாலியல் அங்கத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தால், பாலியல்

மீ து புதிய

ஆ7வத்ைதத்

தூண்டுவதற்கான

இயற்ைகயின் ேத7வாக, இறந்த கரு முட்ைடயிைன ெவளிேயற்றும் இரத்தக்

கழிேவ

ஏற்பட்ட

மாதவிடாயாகும்.

உடலியல்

காரணமாகவும்,

மாற்றேம

ெபண்ணுக்குத்

மனித

உைழப்பின்

மாதவிடாய் தவி7க்க

ேத7வால்

ேதான்றுவதற்கான

முடியாத

உடலியல்

கூறாகவும் ஆகியது.

கருத்தrத்தலுக்கான கரு முட்ைட முதிரத் ெதாடங்கி, அது கருவாக (குழந்ைதயாக) உருவாக முடியாத கருக்கட்டாத கரு முட்ைடயும், கருப்ைபச் சுவrல் இருந்து அைத அகற்ற ெவளிவரும் இரத்தமும் ேச7ந்த

நிைலயில்

ெவளிேயறும்

இறந்த

கரு

முட்ைடகேள

மாதவிடாயாகும். இந்த வைகயில் முதன்முதலில் ெவளிேயறும் கரு முட்ைடகள்

கருக்கட்டும்

ெவளிவருவதில்ைல. வருடத்திற்குப்

முதி7ந்த

முதல்

பின்ேப

நிைலயில்

மாதவிடாய்

ெபண்ணின்

கரு

இருந்து

ஏற்பட்டு முட்ைட

இரண்டு

கருக்கட்டும்

நிைலக்கு முதி7கின்றது.

ெபண்ணும்

சr,

புண7ச்சிக்கான

சr

இயற்ைகயின்

ெபண்ணுக்கும் ஹா7ேமான்களின் மாற்றம்

ஆணும்

உடலியல்

உந்துதைல

மூைளயின் சுரப்பால்

ெவளிப்புறத்தில்

பாலியல்

ஒட்டி, எல்லா

ஆண்

தூண்டுதலால்

பல மாற்றங்கள் ெதrயக்

rதியான

ஏற்படும்

நிகழ்கின்றன.

கூடியதாக

ஆண்

-

-

இந்த ெபண்

இருபாலினருக்கும் ெபாதுவாக ெவளி உடலில் நிகழ்கின்றது. இந்த


மாற்றம்

ஒேர

படிப்படியாக

நாளில்

நடப்பதில்ைல.

நிகழ்வதுடன்,

இைவ

அது

மனித

வள7ச்சியுடன்

காலத்துடன்

ெதாட7புைடய

வயதுடன் திடீெரன ஒருசில (உதாரணமாக மாதவிடாய்) மாற்றங்கள் ெவளிப்படுகின்றது. முதல்

ஆனால்

மாற்றம்

நிகழ்வதுடன், வயதுடன்

ெதாட7ச்சியாகப்

ெதாட7புைடய

பிறந்தது

வைகயில்

தOவிர

மாற்றத்ைதயும் உடல் சந்திக்கின்றது. இந்த மாற்றம் உடலின் உள் நிகழ்வதுடன் இது ெவளிப்புறத்துக்கு வயது மாற்றத்துடன் ெதrயத் ெதாடங்குகின்றது.

இைவ ெவளிப்புறத்தில்

மாற்றமாகத்

ெதrயும்.

அேத ேநரம் உடலின் உள் அங்கத்திலும் இைவ நடக்கின்றது. இதன் ெசயல்பாடுகளில் ஒன்றாகப் ெபண்ணுக்கு மாதவிடாய் நிகழ்கின்றது.

மாதவிடாய்

என்பது

தனித்த

ஒரு

ெபண்ணின்

உடல்

சா7ந்த

ெசயல்பாேட ஒழிய சமூகம் சா7ந்த ெசயல் அல்ல. ஆனால் சமூகம் அைதச் சமூகம் சா7ந்த ெசயல்பாடாகக் கருதியது. இது வரலாற்று இயங்கியலின்

அறியாைமயுடன்

புைனவுகளின் விைளவு.

கருத்து

இதன்

பின்பும்

இது

தனிச்

ெசாத்துrைமயின்

மீ தான

ெதாட7வது அறிவனத்தில் O

சா7ந்து

உருவாக்கிய

அறிவியல்

விளக்கத்தின்

இருந்து

வள7ச்சியுடன்

வள7ச்சி

கூடிய

ெபற்ற

ஆணாதிக்கப்

பண்பாடாக உள்ளது. இலங்ைகயில் ''70 சதவதமான"19 O பருவமைடந்த ெபண்

குழந்ைதகளுக்கும்,

அதன்

ெபற்ேறா7களுக்கும்

இந்த

மாதவிடாைய ஒட்டிய விளக்கம் அறிவியல் பூ7வமாகத் ெதrயாது.

ெபண்

குழந்ைதக்கு

குழந்ைதக்கு

ஏற்படும்

முதல்

முன்கூட்டிேயா,

ெபற்ேறாrடம்

பின்னாேலா

அறிவியல்

இருப்பதில்ைல.

பூ7வமாக

பாரம்பrயக் கலாச்சாரப்

ெவளிப்பாடுகளின் விளக்கமானது

ெதாட7ச்சியில்

திருமணத்துக்கு,

ெபறத் தயாராகி

மாதவிடாைய

விட்டாள்

என்ற

விளக்குவதற்குப்

எந்த

விளக்கமும்

பண்பாடான

ஆணாதிக்க

ெபண்ணின்

அதாவது

ஒட்டி

கற்பு

ெபண்

பற்றிய

குழந்ைதையப்

விளக்கத்ைதேய

ெபற்ேறாரும்,

சமூகமும் அைடயாளம் காட்டுகின்றன7. இதில் இருந்து ஆணாதிக்க ஒழுக்கத்ைத குழந்ைத,

வன்முைறயில்

திணிக்கத் ெதாடங்குகின்றன7.

இரத்தத்ைதயிட்டு

ஆச்சrயமும் ெபற்ேறாரும்

அைடயும் ெபண்

உளவியல்

அேத மீ து

ேநரம்,

rதியாக

அதி7ச்சியும்,

பின்னால்

திணிக்கும்

ெபண்

கற்பு

சமூகமும், பற்றிய


ஒருதைலபட்சமான

கட்டுப்பாடும்,

மூடத்தனங்கள்

மீ தும்

பயந்து

வாழக் ேகாரும் உளவியல் நி7ப்பந்தத்ைதச் சந்திக்கின்றாள்.

மாதவிடாய்க்கான ெதாட7புகள் மதத்தின்

காரணங்கள்,

பற்றி

அறிவியலுக்குப்

ெதாட7ச்சிகள்

பா7ப்ேபாம்.

பல

இந்துக்களான

ேவதத்தில்,

இந்திரன்

ெகாள்ளக்

ேகாrய

மூன்றிெலாரு

விளக்கங்கள், புறம்பாக

இன்றும் பருவத்ைத,

ேபாது, 'என்னுைடய ஏற்றுக்

காrயத்

விளக்கிய

ெதாட7வதால்

பா7ப்பன7களின்

தனது

பங்ைக

காரணக்

அைதப்

கிருஷ்ண

ெபண்களுடன் பிரம்மஹத்தி

ெகாள்ளுங்கள்

இந்து யஜO7 பகி7ந்து

பாவத்தில்

என்று

இந்திரன்

ெபண்களுைடய சைபயில் ெசன்று ெசான்னான். ெபண்கேளா, நாங்கள் ஒரு

வரம்

ேகட்கின்ேறாம்.

ருது

சம்பந்தமான

வrயத்தினால் O

குழந்ைத கிைடக்க ேவண்டும். க7ப்பத்திற்குக் ேகடு வராத வைகயில் ஆணின் தாம்பத்திய உறவு கிைடக்க ேவண்டும் என்றன7. அதனால் ெபண்களுக்கு ருது சம்பந்தமான வrயத்தால் O குழந்ைத கிைடத்தது (கருவுற்றன7).

கருவுற்றபின்

பிரசவம்

வைர

அவ7களுைடய

க7ப்பத்திற்குக் ேகடு வராத வண்ணம் ஆணின் தாம்பத்திய உறவு கிைடத்தது.

இந்திரனுைடய

மூன்றிெலாரு

பாகத்ைத ஏற்பதற்காகப்

ேவண்டின7.

பிரம்மஹத்தியின்

பூப்பைடந்தாள்.

அதனால்தான்

ேபசக் கூடாது.

ேச7ந்து

உண்ணக்கூடாது. அணிந்து

முதலியைவயும்

ஒரு

அன்னத்திற்கு

முதலியவற்ைறயும் ெகாள்ளக்கூடாது."

மாதவிடாையப் ெபண்

ஏற்ற

தரும்

அதனால்

உணைவ வடிைவ

எண்ெணய் எண்ெணய்

ெபண்ணிடமிருந்து பாவத்தின்

ஏற்று

ெபண்

ெபண்களுடன்

ெசால்லப்பட்டது.

ஆன

வரத்ைத

பிரம்மஹத்தி

ஒப்பானது.

மாதவிடாய்

இருந்து

ஆன

அவள்

ெபண்

என்று

இந்த

பாகத்ைத

மாதவிடாய்

மாதவிடாய் ஆன

ேதாஷத்தின்

ெபண்கள்

அமரக்கூடாது.

ெகாண்டிருப்பவள்

ஆணிடம்

பிரம்மஹத்தி

ஏற்றுக்

ெதாட7ச்சியாக

வந்ததாக

விளக்கம்

ெசால்லிவிடுகின்றன7. க7ப்பமான ெபண்ணுடனான ஆணின் உறவு பாதுகாப்ைப வரத்தின் மூலம் ெபற்றதாகவும், பாவத்ைத ஏற்றதால் மாதவிடாய்

ஏற்பட்டதாகவும் கூறி

அப்ெபண்

ஒதுக்கப்படுகின்றாள்.

ேகவலப்படுத்தப்படுகின்றாள்.

இந்த

மாதவிடாய்

விளக்கத்ைத

மீ றி

நடக்கும்

ெபண்ணின்


குழந்ைதகளுக்கான சாபத்ைதயும் இந்து மதம் வழங்குகின்றது. மனித அவலங்கைள பிடித்ேத,

இப்படி

இன்ைறய

விளக்கும்

இந்துமதத்தின்

சமுதாயத்தின்

நுனிக்ெகாம்ைபப்

அவலங்கைளப்

பலவிதமாக

விளக்குகின்றன7. அந்த நுனிக்ெகாம்ைபப் பா7ப்ேபாம்.

ஆன

''மாதவிடாய்

ெபண்ணில்

பிறப்பவன்,

இல்லாைமயில்

உழல்பவனாக

இருப்பான்.

காட்டில் மாதவிடாய் ஆன ெபண்ணில் பிறப்பவன் திருடனாவான்.

நாணத்தால் பாராமுகமாய் ஆன ெபண்ணில் பிறப்பவன் சைபயில் ேபச திறைமயற்றவனாவான்.

மாதவிடாயாக இருக்கும்ேபாது குளிப்பவளின் மகன் மரணமைடய விரும்புவான். மாதவிடாயின்

ேபாது

எண்ெணய்

ேதய்த்துக்

குளிப்பவளின்

மகன்

ேதால் வியாதிக்கு உள்ளவனாவான்.

மாதவிடாய் ேவைளயில் ஒவியம் முதலியைவ வைரபவளின் மகன் வழுக்ைகத்

தைலயனாகவும்,

து7மரணத்ைத

அைடபவனாகவும்

இருப்பான்.

மாதவிடாயின்

ேபாது

பல்

ேதய்ப்பவளின்

மகன்,

பலங்குன்றிய

பற்கைளப் ெபறுவான்.

மாதவிடாய் சமயத்தில் கயிறு திrப்பவளின் மகன் தூக்குப் ேபாட்டு இறக்க மாதவிடாய்

விரும்புவான். ேவைளயில்

இைலயில்

தண்ண7விட்டு O

குடிப்பவளுைடய மகன் ைபத்தியக்காரன் ஆவான்.

மாதவிடாயின்

ேபாது

உணைவப்

பக்குவப்படுத்தும்

பாத்திரத்தில்

தண்ண O7 குடிப்பவளின் மகன் வாமனன் (குள்ளன்) ஆவான் என்று குழந்ைதகளின் மீ து சாபங்கைள அள்ளி வசுகின்றது. O


ேமலும் மாதவிடாய் ஆன ெபண் மூன்று நாட்கள் விரதம் இருக்க ேவண்டும், இரண்டு ைககைளயும் ேச7த்து தண்ண7O ெமாண்டு குடிக்க ேவண்டும்

அல்லது

பாத்திரத்தில்

உணைவப்

தண்ணைரக் O

இருப்பது

குடிக்க

பிறக்கப்

பாதுகாப்புக்காகத்தான்"7 பண்பாடுகள் அன்ைறய

ேவண்டும்

என்று

விளக்கிச்

விரதம்

வாrசுகளுைடய ெசல்லும்

அடிைமப்படுத்தி,

விளக்கங்கள்

பயன்படுத்தாத

இவ்வாறு

ேபாகின்ற

ெபண்ைண மாதவிடாய்

பக்குவப்படுத்த

ஆணாதிக்கப்

சிறுைமப்படுத்தியது.

காலம்

கடந்த மாற்றத்தில்

தன்ைனயும் மாற்றிக் ெகாண்ட அேத ேநரம், பைழய ெதாட7ச்சியின் உள்ளடக்கத்ைத

அடிப்பைடயாகத்

தனக்குள்

ெகாள்கின்றது.

அறிவியலுக்குப்

புறம்பாக

மனிதனின்

விைளவுகைள

ெசல்ல,

இன்ைறய

அறிவுக்குப்

புறம்பாகக்

அைத

விளக்கிச்

கைடப்பிடித்து

விளக்க முற்படும் சமுதாயத்தின் பின்னால், ஆணாதிக்க அைமப்பு உறுதியாக

இருப்பது

கண்கூடு.

இைவகளின்

இன்ைறய

விைளவுகைளக் கீ ேழ பா7ப்ேபாம்.

சங்கக் காலத்தின் இறுதியில் முதல் மாதவிடாய் மற்றும் குழந்ைத பிறப்புக்குப்

பின்

நடந்துள்ளது.

இது

நாட்கள்

30-40

~புனிறு|9

தனிைமப்படுத்தி

ைவப்பது

என்று அைழக்கப்பட்டுள்ளது.

ெபண்

குழந்ைத தனது முதல் மாதவிடாயின் ேபாது, சாமத்தியச் சடங்கில் ெபற்ேறா7கள்

அறியாைம

கலாச்சாரத்தின்

மற்றும்

ேபாக்கிலும்,

ஆணாதிக்கப்

நுக7வு

மற்றும்

பண்பாட்டுக் விளம்பரக்

கண்ேணாட்டத்திலும் ெசய்வைத ஆராய்ேவாம்.

1. சிறுமிைய வட்டில் O தனி அைறயில் தனிைமயில் விடுதல். ஆணின் கண்படாத

வைகயில்

தனிக்ெகாட்டில்

(தனிக்கட்டில்)

முதல்

பலவிதத்தில் தனிைமப்படுத்துதல்.

2. குளிக்கும் வைர ஒரு சிறுமிையத் துைணக்கு விடுதல்.

3. குளிக்கும் வைர ேதங்காய்ப்பால் கலவாத உணவு மற்றும் மீ ன், இைறச்சி, முட்ைட ெகாடுப்பைதத் தடுத்தல்.


4. மாதவிடாய் வந்த ேநரத்ைதக் குறித்து பலன் ேகட்டல். சுபேநரமும் குறித்தல்.

5. சிறுமியின் அருகில் இரும்பு ஆயுதம் ைவத்தல்.

6. சிறுமி மலசலகூடம் ெசல்லும் ேபாது அவ்விரும்பு ஆயுதத்ைதப் ேபய்

பிசாசிடம

இருந்து

தப்புவதற்கு

என்று

கூறிக்

ெகாண்டு

ெசல்லல்.

7. சுபேநரத்தில் வண்ணாரப் ெபண்ைணக் (சாதிக் கடைமயாகக் கூட இது

உள்ளது.)

ெகாண்டு

குளிப்பாட்டுதல்.

அப்ெபண் அணிந்திருந்த

ெபாருட்கைள அப்ெபண்ணுக்குக் ெகாடுத்தல்.

8. குளிப்பாட்டும்

நாளில்

பலகாரம்

மற்றும்

விேசட

உணவுகள்

ெசய்தல்.

9. குளிப்பாட்டிய ெபண்ணுக்குப் புத்தாைட அணிவித்தல்.

10. குழந்ைதக்கு

மூன்று

மாதத்துக்கு

வண்ணாரப்

ெபண்

ெகாண்டுவரும் உடுப்புகைள உடுத்தல்.

11. குளிப்பாட்டிய பின் சடங்குகள் பல்ேவறுபட்ட வைகயில் ெசய்தல்.

12. உறவின7கைளயும், நண்ப7கைளயும் அைழத்தல்.

13. இைத விளம்பரம் ெசய்தல், ேகாலாகலமாக ஊ7 ெதrய சத்தம் ேபாட்டுச் ெசய்தல்.

14. சிறுமி படுத்த பாையச் சுற்றிக் கrயினால் ேகாடு ேபாடுதல்.


15. சிறுமிையத் தOட்டுக் கழிக்கும் வைர அவ்வட்டுக்கு O யாரும் ேபாக மாட்டா7கள்.

ேபானாலும்

குடிக்கேவா, சாப்பிடேவா ெதளித்துதான்,

ெவளியில் ெசல்பவ7கள்

அதாவது

ெசத்த

நின்ேற

ேபசுவ7.

அங்கு

குளித்து, மஞ்சள் தண்ண7O

வட்டுக்குச் O

ெசய்வது

ேபால்

ெசய்துதான் குடிப்ப7 அல்லது சாப்பிடுவ7.

16. இேத

ேபால்

அந்த

வட்ைடச் O

ேச7ந்தவ7கள்

ேவறு

வட்டுக்குச் O

ெசல்லமாட்டா7கள்.

17. ஆண்வழிக்

குடும்பம் அைனத்துக்கும்

துடக்கு

உண்டு.

தங்ைக

சாமத்தியப்பட்டால் அக்கா திருமணம் ஆனவள் என்றால் அவளுக்கு துடக்கில்ைல.

அண்ணன்

திருமணம்

ஆனவன்

என்றால்

அண்ணிக்குத் துடக்கு.

18. கிணறு, சைமயல்அைற, சாமியைற, ேகாயில்

என

புனிதமான

இடத்துக்குச் சமாத்தியப்பட்ட குழந்ைத ெசல்ல முடியாது.

19. சடங்கு

அன்று

வடு O

முழுவதும்

கழுவி

மஞ்சள்

ெதளித்து

பா7ப்பான் என்ற பூசாr ெகாண்டு தOட்டுக் கழிப்ப7.

20. புேராகித7

தரும்

தO7த்தத்ைதக்

ெகாண்டு

புனித

இடங்களில்

ெதளித்து தOட்டுக் கழிப்ப7.

21. ெதாட7ந்து

ஏற்படும்

மாதவிடாயின்

ேபாது

ேகாவிலுக்குப்

ேபாகேவா, திருநOறு பூசேவா, சாமி கும்பிடேவா முடியாது.

22. ெதாட7ந்து ஏற்படும் மாதவிடாயின் ேபாது கிணற்றில் தண்ண7O அள்ளேவா, வயலில் இறங்கி ேவைல ெசய்யேவா கூடாது.

23. இந்த

நாட்களில்

தனியான

பாய், தைலயணி

(சைமயலுக்குத்


தனியான

ைசவ

மற்றும்

அைசவப்

பாத்திரம்

உள்ளது

ேபால்)

பாவிப்பதுடன், குளித்து விட்ேட சைமக்க ேவண்டும்.

24. பrசுப் ெபாருட்கள், பணம் ஆகியவற்ைற எதி7பா7த்துச் சடங்ைகத் ெதாடங்குதல்.

25. ஆண் குழந்ைதயுடன் ேச7தைலத் தடுத்தல் மற்றும் ஆண் பற்றிய புதிய விளக்கங்கைளக் ெகாடுத்தல்.

26. ெபண்ணுக்குப்

புதிதான

ஒழுக்கவியைலக்

கற்று

ெகாடுத்தல்.

அதாவது கற்பு, அடக்கம், பணிவு... ேபான்றவற்ைறப் பண்பாடாக்குதல்

27. ெபண்ணுக்குச் சைமயல் கற்றுக் ெகாடுத்தல்.

28. உடுத்தும் உைடயின் வடிவத்ைத மாற்றல்.

29. குனிந்து நடக்க கற்றுக் ெகாடுத்தல்.

30. அழகுபடுத்தக்

கற்றுக்

ெகாடுத்தல்.

இதன்

மூலம்

அழகியல்

பற்றிய பிரைமகைள ஏற்படுத்தல்.

31. கல்வி கற்பைத நிறுத்தல்.

32. ஆணுக்கு அடங்கிப் ேபாவைத நிபந்தைனயாக்குதல்.

33. தாய்மாமனுக்குத்

(இவ7தான்

ெபண்ணின்

கணவனாக

இன்றும்

சில பிரேதசத்தில் நOடிக்கின்றது.) தைலவணங்குதல்.

இது

ேபான்று

பற்பல

சமுதாயத்தின்

பண்பாட்டுப்

பழக்க

ஏற்ற

இறக்க வள7ச்சிைய

வழக்கத்ைத

ஒட்டி

ஒட்டிப்

ஆணாதிக்கக்


கண்ேணாட்டங்கள் ேவறுபட்டுக் காணப்படுவதுடன் சில மருவியும், சில

புதிதாகவும்

பண்பாட்டுக்

கைடப்பிடிக்கப்படுகின்றது.

கலாச்சார

வடிவத்தில்

இது

எப்ேபாதும்

நியாயப்படுத்தப்படுவது

எதா7த்தமாகியுள்ளது.

இச்சடங்ேக

ெபண்ணின்

தனிப்பட்ட

உடல் சா7ந்த

மாற்றத்ைதச்

சமூகமயமாக்குகின்றது. இந்தச் சமூகமயமாக்கல் என்பது ெபண்ணின் தனிப்பட்ட

உrைமக்கு

அடிைமத்தனத்ைதக் ேமலாதிக்கத்ைத

ஆணாதிக்கம்

கட்டியைமக்கின்றன7.

ஏற்படுத்துவதும்,

கட்டுப்படுத்துவதும், கீ ழாகக்

எதிரானதாக

ெபண்ணின்

கட்டுப்படுத்துவதும்,

ெபண்

ெபண் மீ தான ஆணின்

ெபண்ணின்

நுக7வு

சா7ந்து

நடமாட்டத்ைதக்

எல்ைலைய

ெபண்ைண

ஆணுக்குக்

அசுத்தமானவளாக

உருவகப்படுத்துவதும், ெபண்ைண விளம்பரம் ெசய்வதும், ெபண்ைண விற்று விபச்சாரம் ெசய்வதும், ெபண்ைண மூலதனமாக்குவதும் என சாமத்தியச் சடங்கு ெபாருள்

ஆணாதிக்கப்

திரட்டும் சடங்காகவும்

பண்பாட்டுக் மாறிவிட்டது.

கலாச்சாரமாகவும், ெபண்ணின்

உடல்

சா7ந்த தனிப்பட்ட நிகழ்ைவப் ெபண்ணுக்கு மறுத்து, ெபண் மீ தான ஆதிக்கத்ைத இச்சடங்கு ேகாருகின்றது.

இயற்ைக ெபண்

மீ தான

அறிவியலில்

மாதவிடாய்

நிைலயில்

இருந்தான்.

உருவாக்கப்பட்ட சமூக

ஊடாக

ெவளிேயற்றிய

மாதவிடாய்

சாமத்தியச்

மாற்றத்துடன்

பின் தங்கியிருந்த மீ தான

ஆதி

மனிதன்,

இரத்தத்;ைதப் பயந்த புனித

மதிப்பீடுகளில்

சடங்குகள், மாறிவந்த

ெபாருளாதாரச்

இச்சடங்குகளும்

மாற்றத்ைதயும்,

புதிய

விசயங்கைளயும் உள்ளடக்கி இன்று ெவளிப்படுகின்றது.

இரத்தம்

ெவளிேயறும்

இயற்ைகயில் இருந்தது.

மலம்

இவ்ெவளிேயற்றம்

இந்தச்

ெகாடுத்தல்

நாள்

சமயத்தில்

என்பது

கழிப்பது

ஆேராக்கியமான

மனிதன்

ஆைணவிட

சிறுநO7

ஊட்டச்சத்தான

குைறந்த

உணைவப்

ேபால், ேபாக்கில் உணவு ெபறும்

ெபண்ணின் வாழ்வில், சிறப்பான உணவு ெபண்ணுக்குப் பலத்ைதக் ெகாடுப்பதாக

இருக்கின்றது.

இது

ேபால்

மிகவும்

வறிய

குடும்பங்களில் இன்றளவில் கூட இச்சடங்குகள் மூலம் அப்ெபண்


தனது எதி7கால வாழ்வுக்குச் சிறு ஆதாரப் ெபாருட்கைளப் பrசாகப் ெபறேவா அல்லது மாற்று உடுப்ைபக் கூடப் ெபறும் வைகயிேலா ெபண்ணுக்கு உதவுவதாக இருக்கின்றது.

இது ேபான்ற அடிப்பைட ேதைவைய ஒட்டியும், ஆடம்பர நுக7வுக் கண்ேணாட்டத்திலும்

ேவறுபட்ட

சூழலில்,

ெபண்கூட

சாமத்தியச்

சடங்கு ெசய்வைதக் குறித்தப் ெபாருளாதார சூழலுக்கு இைசவாகப் ேபாராடுவதும், எதா7த்தமாக உள்ளது. இதன் பின்னால் சாமத்தியச் சடங்கு அதன் ஆணாதிக்கத் குறித்தப்

ெபாருளாதார

உள்ளது.

எமது

தன்ைம

பற்றிய

நிைலைமகளும்

சமுதாயங்களில்

அறிவு

இன்ைமயும்,

இதற்குக்

காரணமாக

ேகாேலாச்சிப்

ேபாயுள்ள

ஆணாதிக்கக் காட்டுமிராண்டித்தனமும், நிலப்பிரபுத்துவப் பண்பாடும் இதன் எல்ைலக் ேகாடுகளாக உள்ளன.

இன்று புலம் ெபய7ந்த சமூகம் மற்றும் மத்திய தர வ7க்கத்திற்கு ேமற்பட்ட

பிrவுகளிைடேய

இந்தச்

சடங்கின்

வடிவங்கள்

நிலப்பிரபுத்துவத்துடன் கூடி ஏகாதிபத்தியப் பண்பாட்டுடன் ேமலும் சீ ரழிகின்றது.

ஏகாதிபத்தியச்

சூைறயாடைல

ஊக்குவிக்கும்

ேமாகத்ைத

ஏற்படுத்த

ெபண்ைண

விளம்பரம்

ெசய்வது

சாமத்தியச்

சடங்கில்

ெபண்ைண

அழகுபடுத்துவதும்,

நுக7வு ேபால்,

விளம்பரம்

ெசய்வதும், திைரப்படம் ேபால் கவ7ச்சிப் படங்கள் எடுப்பதும், வடிேயா O பிடிப்பதும், பணத்ைதக் குறிைவத்து ெபண்ைணச் சந்ைதப்படுத்துவதும், தமது ேபாலிக் ெகௗரவம்;;-அந்தஸ்ைத இதற்கு ஊடாக நிறுவுவதும் என

எல்ைலயற்ற

உத்திரப்

வைகயில்

பிரேதசத்தில்

பகுதியில்

சீ ரழிந்து

வடேமற்குப்

மைனவிமாைர

விட்டது. பகுதியில்

விற்பதும்,

இந்தியாவில் ஜவுன்ச7பவ7

அடகுைவப்பதும்

ச7வசாதாரணமாக நடக்கிறது. இதில் ெபண் 100 ரூபாய் முதல் 400 ரூபாய் வைர ெபறுமதியாகி ஆணின் ெசாத்தாகின்றாள். (8.6.2000)20 ெபண் ெவறும் சந்ைதப் பண்டமாக ஆணின் ெசாத்தாகின்றாள்.

மறுபுறம்

ெபண்

பண்பாட்டில்

பற்றிய

இருந்து,

ஆணின்

ஏகாதிபத்தியப்

பா7ைவகள் பண்பாட்டுக்

நிலப்பிரபுத்துவப் கட்டைமவின்

எல்ைலக்குள் விrந்துள்ளது. ெபண்ைண நுக7வுக்குrய ெபாருளாகப்


பா7ப்பதும்

(ெபண்

நிலப்பிரபுத்துவப் நுக7வுப்

பிள்ைள

ெபறும்

பா7ைவைய

பண்டமாகக்

ஊடகம்

மறுத்து),

காண்பதும்,

என்ற

ெபண்ைணப்

ெபண்

உடலின்

பைழய பாலியல்

ஒவ்ெவாரு

உறுப்ைபயும் ஆணின் உண7ைவத் தO7க்கும் ஊடகமாகப் பா7ப்பதும், பணத்தின்

முன்

உrைமயாகப்

ெபண்ணின்

உறுப்புகைள

பா7ப்பதும், ேகாருவதுேம

நுகரும்

வாழ்வு

என்ற

தனிமனித நிைலயில்

அைனத்து மனித விழுமியங்களும் மறுக்கப்படுகின்றன.

இந்த நிைலயில், சாமத்தியச் சடங்கானது ஆணாதிக்க ஆண் முன்பு ெபண்ைண

ஊடறுத்த

தயாராகிவிட்ட ெபாருந்தும். குறிக்கும்

அங்கங்களின்

சரக்காகவும்

சந்ைதப்

(இதற்கு

ெபாருளாகவும்,

ெசால்லாகவும்),

மாறிவிடுகின்றாள். அப்ெபண்ணுக்கு

மீ தும், பாலியல் ேதைவக்குத் அ7த்தமும்

வழக்கமான

ெபண்ைணக்

ஆண்களின்

இதற்கு

எந்தப்

இரண்டு

கனவுக்கன்னியாகவும்

அப்பால்

சாமத்தியச்சடங்கு

பண்பாட்ைடயும், கலாச்சாரத்ைதயும்

புrய

ைவத்து விடுவதில்ைல.

இந்தப்

ேபாக்கில்தான்

அப்ெபண்ைண இைத

ெபண்

விளம்பரக்

மூலதனம்

மீ தான

கன்னியாக

ஆக்கிப்

சாமத்தியச்

சடங்கானது

(ெமாடலாக) மாற்றுகின்றது.

பணம்

பண்ணும்

ேபாக்கும்

அரங்ேகறுகின்றது. ஒரு ேமற்கத்திய விபச்சாr அதிகமான நுக7வுப் ேபாட்டியில், ஏகாதிபத்திய

நுக7வுப்

பண்பாட்டில்

தனது

உடைல

காட்ட, ெதாட, புணர பணம் வாங்குவது ேபால் (இது மூன்றாம் உலக விபச்சாrகள்

ெபாதுவாகப்

புணருவதுக்ேக பணம்

ெபறுகின்றன7.),

நடுத்தர வ7க்கத்துக்கு ேமற்பட்ட பிrவுகளின் ஏகாதிபத்தியக் கனவுப் பண்பாட்டில் ெபண்ணின் மாதவிடாைய விளம்பரம் ெசய்து ஊடறுத்து பா7க்கவும், விளம்பரம்

இரசிக்கவும் ெசய்து

அைழப்பதன்

சம்பாதிக்கின்றன7.

மூலம்

பணத்துக்காக

அைனத்து

வ7க்கத்தின்

சாமத்தியச் சடங்கும், தமது ெசாந்தக் ெகௗரவம் மற்றும் ஆணாதிக்க ஒழுக்கப்

பண்பாட்ைடயும்,

அதன்

வக்கிரத்ைதயும்,

இரசிக்கும்

நிைலக்குள்தான்; சாமத்தியச் சடங்கு நOடிக்கின்றது.

இந்தச் சமூகத் தன்ைம என்பது ெபாதுவாகேவ சமூகத்தில் இருந்த


ேபாதும்,

சாமத்தியச்

சடங்கு

மூலதனமாக்குகின்றன7. வள7ந்து

வந்த

மனிதனின்

ஆணாதிக்கம்,

வள7ச்சியின்

ெதாட7ச்சியில்

அைடந்தைத

முன்ைவத்து,

ெதrவுகைளச் ஆனால்

மூலம்விளம்பரம்

ெசய்யும்

இன்று

மாதவிடாய்க்கான

அறியாைமயில்

ெபண்ணின் ெபண்

பிள்ைள

ேபாக்கில்

காரணங்கள்

உறுப்புகள்

ெபறத்

தகுதி

திருமணத்துக்கான

வரலாற்றில் கரு

அைத

உருவாகி

பாலியல்

இச்சடங்கு

ெபண்ணின்

ெசய்து

இருந்துள்ளது.

உருவாக்கம்

மற்றும்

அறிவியல் rதியாகத்

ெதrகின்ற

ேபாது, இைதத் ெதாட7வது முட்டாள்த்தனமாகும். இச்சடங்கின் மூலம் ஆணாதிக்கத்தினுைடய,

ஏகாதிபத்தியத்தினுைடய

நுக7வு

ேவட்ைடக்குள் ெபண் அடிைமப்படுத்தப்படுகின்றாள்.

அச்சிறுமியின்

உளவியல்

அறிவுப்பூ7வமான

பாதிப்பு

மனிதாபிமானமும்

பற்றிய இன்றி,

எந்தவிதமான முரட்டுத்தனமான

ெபற்ேறாrனதும், ஆணாதிக்கத்தினதும் வன்முைறையப் பண்பாட்டுக் கலாச்சாரத்தின்

பின்புலத்தில்

திணிக்கின்றன7.

ஒரு

ெசய்யப்படுகின்றது?

என்பேதா,

இருந்து

குழந்ைதக்கு ஏன்

அைமதியாகத் ஏன்

இச்சடங்கு

ெதாட7ந்து

தான்

ஆண்

குழந்ைதகளுடன் விைளயாடக் கூடாது? என்பேதா, ஏன் முன்ேபால் வாழ

முடியாது?

விளக்கங்கள்

என்பேதா

கூட

புrவதில்ைல.

இன்றி,

வன்முைற

மாறாக மூலம்

இவற்றிற்கு ெபற்ேறாரால்

எழுதப்படாத ஆணாதிக்கச் சட்டமாக இறுக்கப்படுகின்றது.

அப்ெபண்

குழந்ைதயுடன்

விைளயாடிய

மற்ற ஆண்

குழந்ைதகள்,

என்ன நடந்தது? எனக் ேகட்டால், நாக்ைகப் பிடுங்கிச் சாகும் அளவுக்கு ேவதைனயும், ெசாந்தச் சேகாதர--சேகாதrகளின் ேகள்விக்குப் பதில் ெசால்ல ேவறுபட்ட பாதிப்ைப

முடியாத

அவமானமும்,

முன்பு

பா7ைவயும், அச்சிறுமியின் ஏற்படுத்துகின்றது.

முன்

பழகிய

ஆண்களின்

பாrய

சாமத்தியச் சடங்கு

உளவியல்

பற்றி

புrயாத

சமூகத்தின் (இைதச் ெசய்யாத மற்ற சமூகங்கள்) ேகள்விக்குப் பதில் ெதrயாத

அனாைதயாக

பிைழக்கின்றன7.

அவமானத்தால்

சிறுமிகள்

ெசத்துப்


சிறுமியின்

உடலில்

இயற்ைகயானைவ. மற்றவ7கள் மானத்ைத

ஏற்படும்

இது

கூ7ந்து

தனது

உள-;ெவளி

ெசாந்த

அவதானிப்பதும்,

மைறக்கும்

உடல்

மாற்றங்கள்

சா7ந்தது.

ஆணாதிக்கச்

சட்ைடக்குள்

புகுந்து

இைத

சமூகத்தில் ஒழுக்கத்ைத

நிைலநாட்ட ேதடும் பண்பாட்டுக் கலாச்சார வர7களின் O ெசய்ைகயும், நடத்ைதயும், இைத மற்றவ7கள் முன் விளக்கி அறிமுகம் ெசய்வதும், தனது

வாயால்

சிறுமியின்

உடல்

இைத

விளக்கக்

மற்றும்

ேகாரும்

உளவியல்

அவமானங்களும்

பாதிப்ைபயும்

ஏற்படுத்தி,

நாக்ைகப் பிடுங்கி சாகக் ேகாருவதாகவும் உள்ளது.

பல்கைலக்கழகம் மற்றும் பாடசாைலகளில் நைடெபறும் (இராக்கிங்) பகிடி வைதயில் ெபண்ணின் உள்ளாைட, அதன் அளவு, நிறம் என பல வண்ண(வைகயான) ஆணாதிக்கக் ேகள்விகளின் ேபாது, ஒரு ெபண் எந்த

வைகயான

உளவியல்

சந்திக்கின்றாேளா, அைதவிட

சிக்கல்கைளயும்,

அவமானத்ைதயும்

ேமாசமான நிைலையச்

சமாத்தியச்

சடங்கில் சிறுமி சந்திக்கின்றாள்.

ெபற்ேறாரும், அைதச் சுற்றியுள்ள ஆணாதிக்கச் சமூகமும் பண்பாடு மற்றும்

கலாச்சாரத்தின்

பின்னால்

ெபண்ணின்

மீ து

புதிய

அடக்குமுைறகைள நிறுவுகின்றன. அதன் மூலம், சாதிக்கின்ற பணச் ேசகrப்பும், தனிப்பட்ட

சுயக்

ெகௗரவப்

ேபாலித்

திமி7த்தனமும்,

ெபண்களின் இரும்புத் திைரயாகின்றன.

பண்பாடு

மற்றும்

கலாச்சாரம்

மீ து இைதப்

பாதுகாக்கும்

பிrவு

எப்ேபாதும் காலாகாலமாக இருந்து வந்தது என்றும், இது சீரழிவுக்கு எதிரான ேவலிகள் என்றும் ேமற்கின் சீரழிவுக்கு எதிரான உய7ந்த பண்பாடு என்கின்றன7. இது ேபான்ற பிற்ேபாக்குத்தனத்ைத ஒட்டி, இந்தியாவில்

ெசன்ற

நூற்றாண்டின்

ஆரம்பத்தில்

(கி.பி.1925-களில்)

சிறுமிகளின் திருமண வயைத 12 ஆகவும் பின்பு 14 ஆகவும் உய7த்த நடவடிக்ைக எடுத்த ேபாது நடந்த விவாதத்தின் சிலபகுதிகைளயும், அைதெயாட்டிய ஆய்வுகைளயும் பா7ப்ேபாம்.


''...ஓ7 இந்தியச் சிறுமிைய எடுத்துக் ெகாள்ேவாம். அவள் ருதுவான (சாமத்தியப்பட்ட) ஒன்பது மாதக் காலத்திற்குள் ஒரு குழந்ைதையப் ெபற்றுவிட

ேவண்டுெமன்று

எண்ணுகிறாள். ...... கணவன்

என்ன

ெசால்லுகிறாேனா அதன்படி ஆடேவண்டியேத அவளுைடய பாடம்.... வட்டிலுள்ள O

ெபrேயா7கேளா

ஒன்றுமறியாதவ7கள்.

மூடப்

பழக்கவழக்கங்களில் நம்பிக்ைகயுள்ளவ7கள்.."

ஆபாசமான

படங்கைள

கி.பி.1912-ஆம்

எழுதுவைதேயா, பிரசுrப்பைதேயா

வருடம்

ெஜனிவாவில்

கூடிய

ெசப்ெடம்ப7

மகாநாட்டில்

மாதம்

தடுக்க ேததி

12-ஆம்

நிைறேவற்றிய

தO7மானத்ைத

ஒட்டி, இந்தியப் பாராளுமன்றத்திலும் சீ 7திருத்தினா7கள்.

புத்தகங்கேளா,

'ஆபாசமான

படங்கேளா,

சிற்பங்கேளா

மதச்சம்பந்தமான ேகாயில்களிேலா, ேவறு இடங்களிேலா, ேகாயில் இரதத்திேலா காணப்படுமாயின் அைத இச்சட்டம் பாதிக்காது...."

ெபண்களுக்கு

12

வயது

வந்தபின்

தான்

மணம்

ெசய்விக்க

ேவண்டுெமன்று அரசு ஒரு சட்டம் ெகாண்டுவந்தது.... இைத மறுத்து சட்டச்சைபயில் என்றும்.....

பழக்கத்திற்கு

விேராதமாகப்

புருஷைனயும், மைனவிையயும்

உனக்ெகன்ன அதிகாரமிருக்கிறது வரும்வைர

அவைளத்

பிrத்து

என்றும்.....

தகப்பனா7

ேபாகக்

கூடாது

ைவப்பதற்கு

ெபண்ணுக்கு

வட்டில் O

வயது

ைவத்திருந்தால்

அவளுைடய நடத்ைத ெகட்டுவிடுெமன தகப்பனா7 அஞ்சி அவைளக் கூடிய

சீக்கிரம்

மணம்

ேவண்டுெமன்றும்

ெசய்வித்துத்

நிைனக்கிறான்....

தன்

என்று

ைகையக் கழுவிவிட பல்ேவறு

கருத்துக்கள்

ேபசப்பட்டன.

எம்.

ஹrவிலாச

வயதிலும்

நான்கு

ெசய்வைதவிட, மணந்து

ச7தா

ஒன்பது

என்ற

வயதிலும் அல்லது

சட்டச்சைப

உறுப்பின7

ெபண்களுக்குக் பத்து

அவ7களிடம் புணருவைதவிட

உலகில் ேவறு ஒன்றுமிருக்காது என்றா7....

வயதுள்ள மானம்

மூன்று

கல்யாணம் சிறுமிகைள

ெகட்ட

ெசய்ைக


ஒரு

ெபண்

பக்குவமைடந்த (சாமத்தியப்பட்ட)

சில

நாட்களுக்குள்

அவளுடன் புருஷன் சம்ேபாகம் ெசய்து விடுகிறான்.... இதனால் ஒரு மனிதனின் ஆயுட்காலத்துக்குள் (இந்திய மக்களின் சராசr ஆயுள் 22 வயதாகும்) 32,00,000 (32 இலட்சம்) ெபண்கள் பிரசவ ேவதைனயால் இறந்து

விடுகின்றன7;. தங்களுக்குப்

பிறக்கும்

அடுத்த

குழந்ைத

ெபண் குழந்ைதயாயிருக்குமாயின், அைதக் ேகாயிலுக்குக் கடவுளின் ெபாருட்டுக் ெகாடுத்து

விடுகிேறாெமன

ெகாள்வதுமுண்டு....அப்ெபண்ணுக்கு ேகாயில்

குருக்கள்

அவளிடம்

ஒரு

வயது

பிராத்தைன

ஐந்து

விபச்சாரம்

ஆன

ெசய்ய

ெசய்து உடேன,

ஆரம்பித்து

விடுகிறான்...

மருத்துவமைனக்கு ஆய்வில்

9 வயது

வந்த

சிறுமிகளின் வியாதிகள்

சிறுமி

கல்யாணமான

என்ன? என்ற

மறுநாேள

இடதுகால்

எலும்பு பிசகி கருப்ைப கவிழ்ந்து விட்டது. 10 வயது ெபண் நிற்க முடியாது ெபண் குறியில் புண் உண்டாகி இரத்தம் ெபருகி ஒழுகிறது. 9 வயது ெபண்ணுக்கு அவயத்தில் அதிக ரணம். இவள் புருஷனுக்கு ேவறு

இரு

மைனவிகளும்

உண்டு.

7 வயது குழந்ைத

புருஷன்

ெகாடுைமயால் தற்ெகாைல ெசய்தாள். 10 வயது குழந்ைத திருமணம் ெசய்ததில்

இருந்து

எழுந்து

நிற்க

சக்தி

அற்றுப்

ேபானாள்...

ெதாட7ச்சியாக இந்தியாவில் 2,68,34,838 (இரண்டு ேகாடிேய 68 லட்சம்) விதைவகள் இருப்பைத அரசு புள்ளிவிபரம் காட்டியது..."21

ஒருசிறுமி

தனது

முதல்

ெபறவும், உடலுறவுக்கும் இந்துப்

உள்ளாக்கப்பட்ட

பண்பாடுகளின்

ஆணாதிக்கம் ஆண்களின் ஆணாதிக்கப் திருமணம்

என்பைத பாலியல்

மாதவிடாையத் ேகவலமான இைவ

அவளின்

காட்டுமிராண்டித்தனமான

ஆதாரமாகக்

இன்று

காட்டுகின்றது. மீ தான

வைரயறுக்கப்பட்டது.

ஒழுக்கத்ைதப் சமாத்தியச்

பிள்ைள

நைடமுைறகள் இந்திய

ேதைவக்குப் ெபண்ணின்

பண்பாட்டால்

வாதங்கைளத்தான்

ெதாட7ந்து

சிறுவயது

பாதுகாக்கும் சடங்ைகச்

ஒழுக்கம் என்ற

சீரழிவுக்குப்

பின்னால் முன்ைவத்து பாதுகாக்கின்றன7.

மா7க்ஸ் இந்தியச் சமுதாயத்ைத, இது ேபான்ற வக்கிரத்ைதக் குறித்து


தான், காட்டுமிராண்டிச் சமூகம் என வருணித்தா7. இைத மா7க்சிய விேராதிகள் இன்று மா7க்ஸ்சுக்கு எதிராகக் ைகயாள்வதன் பின் இந்த ஆணாதிக்கக்

காட்டுமிராண்டித்தனத்தின்

ெதாட7ச்சிையப்

பாதுகாக்கத்தான்.

இளம் சிறுமிகள் மீ தான இந்துப் பண்பாடு, கலாச்சார ஆணாதிக்கம் சிறுமியில்

புண7ந்து

குழந்ைதகைளப்

ெபறவும்,

அதுவும்

ெபண்

குழந்ைதகைள ேவள்விக்குக் கிடாய் (ஆண்ஆடு) வள7ப்பது ேபால், நாட்டின்

உய7ந்த

விட்டும்

தமது

மனித7களின்

விபச்சாரத்துக்குக்

காட்டுமிராண்டிப்

பண்பாட்ைடக்

ேகாயிலில்

கலாச்சாரத்ைத

இன்று ேபால் அன்றும் பாதுகாத்தன7. அேத ேநரம் இைவ இளம் வயது

விதைவகைள

உற்பத்தி

ெசய்து

அவ7களின்

பாலியல்

ேதைவையக் காயடித்தும், ஆயுைள மிகக் கீ ழ்நிைலக்குத் தாழ்த்திய பண்பாட்டின்

வாrசுகள்

தான்

சில

மாற்றத்துடன்

இன்ைறய

பண்பாட்ைடக் கலாச்சாரத்ைத முன்தள்ளுகின்றன7.

இந்தப்

பண்பாட்டில்

சிற்பங்கைள....

உருவான

ஆபாசமான

எழுத்துகைள,

ஆணாதிக்கப்

பண்பாட்டால்

பாதுகாக்கவும், அைத

நிைலநிறுத்தவும்

ேபா7க்ெகாடி

ேபான்றவற்றின்

அடிப்பைடகள்

தூக்குகின்றன7. கூட

ஓrனச்

ேச7க்ைக

காயடிக்கப்பட்ட

இந்தியப்

பண்பாட்டின் ெகாைடயாக அச்சமூகத்தில் இருப்பதால் ஆணாதிக்கச் சிற்பங்கள்

அைதப்

சிற்பத்ைதக்

காட்டி

ேகாருவதன்

பிரதிபலிக்கின்றன. நவன O ஆணாதிக்கம் ஓrனச்

மூலம்,

ேச7க்ைகக்குச்

உண்ைமயில்

இந்தச்

சட்ட அங்கீ காரத்ைதக்

இந்தக்

காயடிப்புகைள

நிரந்தரமாக்கவும், அைத நுகரவும் துடிக்கும் ேபாக்கு இன்ைறய புதிய ஏகாதிபத்தியப்

பண்பாடாகியது.

ெசய்து அவ7கைளச்

சிறுமிகள்

சிறுவயதிேலேய

சிறுவயதில்

திருமணம்

விதைவயாக்கிவிட்ட

இந்து

ஆணாதிக்கப் பண்பாட்ைடப் பா7ப்ேபாம்.22

அட்டவைண-4 இந்தியா 2,68,34,838 இந்துக்கள்

15,49,46,926 10,58,29,124

5,48,41,195 3,50,63,817

7,83,136 4,46,056

10,01,05,731 3,96,556 7,07,65,307


2,02,18,780 மற்றவ7கள் 4,91,17,801 66,16,058 67,480

குழந்ைதத்

திருமணம்

அத்துடன்

மறுமணம்

1,97,77,373

3,37,080

3,29,076 2,93,40,424

விதைவகைள

உற்பத்தி

ெசய்கின்றன.

மறுப்பு

ெபண்களின் கண்ண Oைர ஓடைவத்து.

இந்தியாவின் இந்து ஆணாதிக்கப் பண்பாட்டிலும், மற்ற மதங்களில் இந்து ஆதிக்கமும் இைணந்து நான்கு ெபண்ணுக்கு ஒரு ெபண்ைண விதைவயாக்கியது. ேமலும் ஒருதார மணத்தின் ெசாத்து வடிவத்ைத இந்து

வானரங்கள்

குழந்ைதையக் தனது

கூட

சிைதவின்றி

ேபணிக்

விதைவயாக்கிய

காட்டுமிராண்டித்தனமான

ெகாண்டது.

ஆணாதிக்க

வக்கிரங்கள்

பிறந்த

இந்து த7மம் அைனத்ைதயும்

ைகயாண்டது. கி.பி.1921-இல், பதிைனந்து வயதுக்குள் நான்கு இலட்சம் குழந்ைதகைள பற்றியும்

விதைவயாக்கியதன்

குடும்பத்தின்

பின்,

ஒருதார

சுபிட்சம் பற்றியும், இந்து

மணத்ைதப்

வானர

நாய்கள்

உபேதசம் பண்ணுவதில் என்றுேம பின்நிற்கவில்ைல.

ெபண்ணின்

ஒழுக்கம், கற்பு

பற்றிய பித்தலாட்டங்கள்

கண்ணrல் O

சுகம்

30 வயதுக்கு

கண்ண7O

கண்டன.

இைதவிடக்

வாழ்க்ைகைய

நக7த்த

உண7ச்சிகைள

எந்த

தகுதியற்ற ெதாகுப்ைபக்

ேமற்பட்ட ெபண்களின்

ேகவலமானது.

திருமணம்

இன்றிேய

நி7ப்பந்தித்தப்

ெபண்களின்

பாலியல்

இந்து

வானரங்களும்

மரமண்ைடகேள. ேகாரும்

ெபண்ணின்

இந்து

இந்து

புrந்து

இராஜ்ஜியம்,

பாசிஸ்டுகளின்

ெகாள்ளும்

இந்து

ஆட்சி,

சட்டத் மீ ண்டும்

பைழயைத ேநாக்கி கனவு காண்கின்றது. இதுமட்டுேம, வயிறு முட்ட சும்மா இருந்து தின்று ெகாழுக்கும் பா7ப்பனிய மீ ட்சியாக இருக்கும். இதுதான் இந்து இராஜ்ஜியத்தின் நிஐமான முகமும், கனவுமாகும்.

சாமத்தியச்

சடங்கு

மூலம்

சிறுமி மீ தான

நிலப்பிரபுத்துவ

நவன O

விளக்கங்கள் ஆணாதிக்க ஒழுக்கங்கள் மீ து கட்டைமக்கப்படுகின்றது. சிrக்காேத, மற்ற ஆண்கள் உடன் கைதயாேத, தைல குனிந்து ெசல், வாய் காட்டாேத, அடக்கமாக இரு, ஆண்கள் சாப்பி;ட்ட பின் சாப்பிடு, ஆண்கள் உடன் ேபாட்டியிடாேத, ெபற்ேறாருக்கும், மூத்தவ7களுக்கும், தம்பிக்கும் அடங்கி ெசால் ேகட்டு நட, ெபrயவ7கள் நிச்சயிக்கும்


புருசைன எதி7பா7த்து மதித்து நட, உடுப்ைப அடக்க ஒடுக்கமாகப் ேபாடு,

அழகு

ெசய்யாேத

என்று

நிலப்பிரபுத்துவப்

பண்பாட்ைட,

ெபற்ேறா7கள் ஏகாதிபத்திய நுக7வின் ேமல் நின்று மாறுபட்ட சமூகப் ெபாருளாதாரப்

பண்பாட்டுக்

கலாச்சாரத்ைத

கட்டைமவின்

எல்ைலக்குள்

எழுதப்படாத

ஒட்டி

ஆணாதிக்கக்

சட்டமாக,

பண்பாடாக

இச்சாமத்தியச் சடங்கு மூலம் ெபண் மீ து திணிக்கின்றன7.

ஒரு

ெபண்

ஆைணப்

ேபால்

எல்லா

உrைமயும்,

கடைமயும்,

ெதrைவயும் ெகாண்ட சுய ஆற்றல் உள்ளவள் என்பைத அைனத்துச் ெசய்ைகயும்

மறுக்கின்றது.

ஒரு

ெபண்

தனது

சுயக்கட்டுப்பாட்ைடயும், மனித வாழ்வியலில் சமூக ேநாக்கத்ைதயும், ஒழுக்கத்ைதயும் ஆைணப் ேபால் ெபண்ணும் கைடப்பிடிக்க முடியும் என்பது எதா7த்தமாகும்.

இந்த

வள7ச்சியுடன்

உடன்

இயல்பான

ஆண்

இயற்ைகயின்

ஆணாதிக்கம், ெபண்ைணத்

இயல்பான ெபண்

ேச7ந்து

இயங்கியல் தனக்கு

மனிதச்

சமுதாயத்தின் கைடப்பிடிக்கும்

தன்ைமைய

உட்பட்ட

தனது

மறுக்கும்

அடிைமயாக,

பிள்ைள ெபறும் இயந்திரமாக, நுக7வுப் பண்டமாக மாறுபட்ட சமூக எல்ைலக்குள்

ெபண்ைண

வழிநடத்தக்

ேகாரும்

வடிவங்களின்

ஒன்ேற சாமத்தியச் சடங்கு ஆகும்.

உன்னதமான மனிதச் சமுதாயத்ைத உருவாக்க ேவண்டும் என்றால் ெபண்-ஆண் அடிைமயற்ற

பரஸ்பரம்

மதிப்ைபக்

சமூகத்ைதப்

ெகாண்ட, யாருக்கும்

ேபாராடிப்

ெபற,

நாம்

யாரும்

சாமத்தியச்

சடங்கின் வடிவத்ைதயும், அதன் ஆணாதிக்கப் ேபாக்ைகயும், இந்தப் பண்பாட்டுக் கலாச்சாரப் ெபாருளாதார அைமப்ைபயும் தக7க்க அைற கூவுவதும்,

ேபாராடுவதும்

மனிதச்

சமுதாயத்ைத

ேநசிக்கும்

ஒவ்ெவாரு மனிதனின் கடைமயாகும்.

ெபண்களின் கற்புrைமையப் பாதுகாக்கும் ேபாராட்டத்தில், உருவகமான ஆணாதிக்கக்


"கற்பு" என்ற அடித்தளத்ைதத் தக;ப்பது எப்படி? 'கற்பு" என்ற ெசால்ைலக் ைகவிடாமல் பாவிப்பவ7கள் என ''ேகள்வி" கடந்து ேகாட்பாடு அற்று விவாதிக்கின்றன7. இங்கு ''ேகள்வி"யல்ல முடிவாகக் கூறும் ேபாதுதான் இதன் அரசியல் ெவட்ட ெவளிச்சமாகப் புrகின்றது. ''கற்பு" என்பைதக் கருத்துமுதல்வாதமாகப் புrகின்ற ேபாது கருத்தால் மறுப்பது நிகழ்கின்றது. ேநரடியாகப் ெபாருள் அல்லாத விைளவுகளில் கருத்துமுதல்வாதம், ெபாருள்முதல்வாதம் ெதாட7பான விவாதத்ைத இது ேகாருகின்றது. ேதசியம், வ7க்கப்ேபாராட்டம் ேபான்றன ெபாருள்முதல்வாதம் சா7ந்ததா? அல்லது கருத்துமுதல்வாதம் சா7ந்ததா? என்ற ேகள்வி எழுகின்றது. சமுதாயத்தில் உடன்பாடற்றைவகைளக் கருத்துமுதல்வாதமாகக் காட்டி விளக்குவது ெபாருள்முதல்வாதத்ைத மறுப்பதாகும்.

மக்களிடம்

அன்னியப்பட்ட புத்திஜOவிகள், மக்களுக்கு அன்னியமான

ேகாட்பாடு

ெகாண்ேடா7

எதிராகக்

''கற்பழிப்பு"க்கு

''கற்பு"

என்ற

ேகாட்பாட்ைட எதி7த்து ேபாராடுவதற்குப் பதில் ெமாழியில் ஒளித்து (என்னதான் அைமப்பில்

ெசால்ைல

மாற்றினாலும்

அச்ெசால்லுக்குrய

ஆணாதிக்கச்

அ7த்தங்கள்

சமூக

மாறிவிடுவதில்ைல.

மாறுவதாயின் சமூக அைமப்பு மாறேவண்டும்.) விைளயாடுகின்றன7. ''கற்பழிப்பில்" ஈடுபடும் ஒருவன் ெபண்ணுக்குக் ''கற்பு"உrைம உண்டு என்ற ஆணாதிக்க நிைலயில் நின்று, அைத அழித்துச் சூைறயாடும் ேபாது, அதற்கு

எதிரான

குற்றத்ைத

(எப்ேபாதும்

குற்றத்துக்கு

எதிராக

ஆணாதிக்க

ேநாக்கத்ைத ெவளிப்படுத்தும்

ச7ச்ைசக்கு

எழுதும்

ேபாேத)

உள்ளாவது ேவறு

எந்தச்

கற்பழிப்பு ெசால்லும்

மாற்றOடு ெசய்யமுடியாது. இப்படி மாற்றOடுவது என்பது ஆணாதிக்க ெவளிப்பாடான

ேநாக்கத்ைத

''கற்பழிப்பின்"

மழுங்கடித்து, ''கற்பு" மீ தானஆணாதிக்கப் தளத்ைதத்

''ேதசியம்

முதலாளித்துவக்

கற்பிதம்"

ேகாrக்ைக.

அதன்

ெபாருள்

என்று கூறித்

''கற்பு"

இன்று

வக்கிரத்ைத

சா7ந்த

(இங்கு

ெசயல்

''ேதசியம்"

ஆணின் ேகாrக்ைக.


ஆனால் பாட்டாளி வ7க்கம் ேதசியத்தின் ஜனநாயகக் ேகாrக்ைகைய ஆதrக்கின்றது. ெபண்

இது

ேபால்

உருவாக்கிய

பாதுகாக்கப்

ெபண்

ெபண்ணின்

உrைமயாகப்

ஆணாதிக்கத்திடம்

''கற்புrைமைய" ேபாராட

ஜனநாயக

ேவண்டியுள்ளது.

இருந்து

அதாவது

இங்கு

கற்புrைம என்பது ஆணுக்கு எதிரான ஆணாதிக்கச் சமுதாயத்தில் ெபண்ணின் தற்பாதுகாப்பு வடிவமாக உள்ளது. இைதத்தான் எல்லா ஆணாதிக்கமும்

சூைறயாட

விரும்புவதும்

ெபண்ணின்

ஆகும்.) ேதசத்ைத ஏகாதிபத்தியம் சூைறயாடுவைத

எதி7ப்பும்

மூடிமைறப்பது

ேபால், இன்று ஆண் உருவாக்கிய ெபண்ணின் ''கற்ைபப்" கற்பிதமாக்கி ஆணாதிக்கம்

சூைறயாடுவைதப்

பூசி

ெமழுக

விரும்புகின்றன7.

அதாவது ஒரு ெபண் தனது ெசாந்த உடல் மீ தும், உண7வு மீ தும் பாதுகாக்கும் தனித்துவத்ைத ஆணாதிக்கம் சூைறயாடும் ேபாது அது ெபண்ணின்

கற்புrைமயாகப்

ெபண்

முன்

உள்ளது.

ஆதி

சமூகங்களில் ஆண் - ெபண் வைரமுைறயற்ற புண7ச்சியில் இருந்த ேபாது

ெபண்தான்

ஆைணத்

ெதrவு

ெசய்யும்

தாய்வழிச் சமூகம்

இருந்தது.

பின்னால்

தனிச்

ெபற்று, சமூகம்

ெசாத்துrைமயூடாக மீ து

ஆதிக்கத்ைத

ஆண்

நிைல

ெசாத்துrைமையப்

நிறுத்தத்

ெதாடங்கிய

ேபாது, ெபண்ணின் உrைம படிப்படியாகப் பறிக்கப்பட்டு, ெபண் மீ து ஆணின் வைரமுைறயற்ற

சூைறயாடல்

சமூகத்தில்

உருவானது.

இந்த வள7ச்சியில் ெபண் தற்காப்பு நிைலெயடுத்து குறித்த ஆைணச் சா7ந்திருக்க இருந்தது. ெகாள்ளும்

நி7ப்பந்திக்கப்பட்டாள்.

ெபண்

இது

தான் விரும்பும்

எல்ைலக்குள்

இது

ஓ7

ெபண்ணின்

ஆணுடன்

இருந்தது.

மட்டும்

இந்தத்

கற்பாக உறவு

தற்காப்ைபப்

படிப்படியாகப் ெபண்ணிடம் இருந்து ஓ7 ஆண் தனது சலுைகக்குrய, தனக்குrய

ெசாத்தாக

ஆைணத்

ெதrந்ெதடுக்கும்

சூைறயாடலுக்கு

மாற்றினான்.

பரஸ்பரம்

ெதrைவ,

எதிராகத் தற்காப்பு

இைணமணத்தில்

ெபண்

நிைலயில்

ஆணாதிக்கச்

ெபற்றாள்.

இதன்

ெதாட7ச்சியில் ஆண் சா7ந்த தனிச்ெசாத்துrைம ெபண்ைணத் தனது ெசாத்துrைமயாக்கியது என்பது, வ7க்கப் ேபாராட்ட வரலாற்றில் ஒரு முக்கியமான புதிய ஒடுக்குமுைறயாகும். இந்த எல்ைலக்குள் கூட கற்பு என்பது ெபண்ணின் தற்காப்பு அரண்கைளப் பிரதி ெசய்கின்றது. இன்று

ஆணாதிக்கச்

சமூகத்தில்

வைரமுைறயற்ற

புண7ச்சிைய,


ஒழுக்கத்ைத

மீ ளக்

ேகாருவது

ஆணாதிக்கேம

ஒழிய

ெபண்ணியமல்ல. ெபண் விளம்பரப் பதுைமயாக்கப்பட்டு, அைனத்துத் துைறயிலும் சூைறயாட அைலவைத நாம் காணமுடியும். இங்கும் ெபண்

ெதாட7ந்து

தற்காப்பு

நிைலெயடுப்பதும்,

உலகமயமாதல்

ெபண்ைண ேமலும் ேமலும் நி7வாணமாக்குவதும் கண்கூடு.

விபச்சாரத்தில்

ெபண்

எைதக்

காசுக்கு

மட்டுமல்ல...ெசாந்தக்

கற்புrைமைய

ெபண்ணியல்வாதிகளுக்குப்

புrவதில்ைல.

உடைல

அனுபவிக்கின்றான்.

தன்மானம்

கடந்து

ெபண்ைண

உடல்

தான்

ெபண்

ெபண்

விற்கின்றாள்? என்பது ஆண்

உடைல

ெசாந்;தக்

இங்கு

கற்புrைமையத் ஆணாதிக்கம்

அணுகுவதால் ஆணாதிக்க விற்கின்றாள்

பல

மட்டுேம

விற்க நி7ப்பந்திக்கப்படுகின்றாள். சா7ந்து

உடைல

என்ற

ெமாழியில் கருத்தைமவு

புைனயப்படுகின்றது.

இைதப்

பற்றி

ஏங்ெகல்ஸ்

என்ன கூறுகின்றா7

எனப்

பா7ப்ேபாம்.

''ெபாதுமகளி7 முைற ேநரடியாகக் குழு மணத்திலிருந்து வந்ததாக, கற்புrைமைய

வாங்குவதற்குச்

ெசலுத்தும்

காணிக்ைக

என்ற

முைறயில் ெபண்கள் உடலுறவுக்குத் தம்ைம ஒப்பைடத்ததிலிருந்து வந்ததாக

அைடயாளம்

கண்டு

ெகாள்ளமுடியும்.

பணத்துக்காக

உடலுறவுக்குத் தம்ைம ஒப்பைடத்ததிலிருந்து வந்ததாக அைடயாளம் கண்டு

ெகாள்ளமுடியும.; பணத்துக்காக உடலுறவுக்கு

முதலில்

ஒரு

மதச்

சடங்காக

ெதய்வத்தின்

ஆலயத்தில்

பணத்ைதக்

ெகாடுத்து

கற்புrைமையக்

கடவுளின்

இருந்தது.

அந்தச்

நைடெபற்றது."8 ெதாடங்கிய ெபயrல்

உடன்படுதல் சடங்கு காதல்

முதல் ேபாது

விபச்சாரம் ெபண்ணின்

ஆணாதிக்கம்

வாங்கிக்

ெகாண்டது. ெபண்ணின் சுதந்திரத்ைத விைல ேபசிய அந்த நிமிடேம, ெபண்ணின்

கற்புrைமையப்

ெபண்

உடல்

உrைமயில்

இருந்து

இழந்து விடுகின்றாள். ெபண் தனது ெதrைவவிட பணத்ைதப் ெபற்று இழப்பது உடல் உrைமையயல்ல கற்புrைமையேய என்பேத இங்கு அடிப்பைடயான உள்ளடக்கமாகும்.

உடல் என்பது மனிதனில் ெவறும் உறுப்புகளின் பிம்பமல்ல. மாறாக


ஒவ்ெவாரு மனிதனிலும் உடல் என்பது உள்ளா7ந்த தனித்துவமிக்க புற

உலைகப்

புrந்து

உள்ளடக்கமாக

ெவளிப்படுத்தும்

உருவாகின்றது.

தன்ைமதான்

அதாவது

மனிதனின்

உடல்

எல்லா

மனிதனுக்கும் ெபாதுவானதாக உறுப்புகளின் ெதாகுதியாக இருக்கும் அேத

ேநரம், ெவளிப்படுத்தும்

வடிவம்தான் ேவறுபடுகின்றது.

ஒரு

விபச்சாrக்கும், விபச்சாr அல்லாத ெபண்ணுக்கும் உள்ள ேவறுபாடு உடலுrைமைய

விற்பதில்

ெதாடங்குகின்றது.

இது

அல்ல...

கற்புrைமைய

ெபண்ணின்

நிைலயில்

விதிந்துைரக்கும் கற்ைபயல்ல, மாறாக முடியாமல்

அல்ல,

சமூக

ஆணாதிக்கம்

அப்ெபண்ணால்

சூைறயாடப்படும் கற்புrைமையத்தான்.

விரும்பி

விற்பதில்

நிைலைமயால்

தO7மானிக்க

இைத

அவைள

அவள்

மீ றி

இது

ெசயல்படுகின்றது.

அ.மா7க்ஸ் ேதசியத்ைதக் கற்பிதம் என்கின்றா7. ேதசியவிடுதைலப் ேபாராட்டம் ேதசம்

தான்

ேதசத்ைத

முன்கூட்டிேய

ேபாராட்டம்

உருவாக்குகின்றது என்றா7.

இருப்பைத

மறுத்து,

ெதாடங்குகின்றது

ஆனால்

அதில்

இருந்ேத

என்பைத

அடிப்பைடயிேலேய கருத்துமுதல்வாதமாகும்.

இது

மறுப்பது இயங்கியலின்

வரலாற்று வள7ச்சி விதிகைள மறுக்கின்றது. ெபாருள் முன்கூட்டிேய ேதான்றுவதும்,

அதில்

இருந்ேத

நிகழ்வதும்தான்

இயங்கியல்

அடுத்த

ஒழுங்காகும்.

கட்டப் இைத

பாய்ச்சல்

மீ றமுடியாது.

இைத மறுத்து ேதசியத்ைதக் கற்பிதமாகக் கூறுவது, ஏகாதிபத்தியப் ெபாருளாதார அைமப்ைப ஏற்றுக் ெகாள்வதில் இருந்து உதிக்கின்றது. பூ வரும் முன்பு விைத ெபறமுடியாது. மக்கள் ேபசும் முன் வசனம் ெமாழியில்

வரமுடியாது.

ஒழுங்கைமக்கப்படுகின்றது. வடிவிலும்

கூட

மாற

ஆனால் அது

அது

முந்திய

முடியும்.

பூ

பினனால்;

வடிவிலும்,

விைதயாக

திrந்த

மாறும்ேபாது

இயங்கியல் ஒழுங்கிலும், பூ பிய்த்ெதறியும்ேபாது திrந்த வடிவிலும் மாறுகின்றது, மாற்றப்படுகின்றது. இருக்கும் திrந்த

ேதசத்தில் இருந்து வடிவில்

தரகாகத்

ேதசிய

அரைச துேராகம்

விடுதைலப்

ேபாராட்டம்

உருவாக்குகின்றது ெசய்வதில்

அல்லது

முடிகின்றது.

இதுேபால்தான் கற்புrைம பற்றிய வாதங்களும்.

ெபண் தனது பாலியல் நடத்ைத மீ தான ெசாந்தத் ெதrைவத் ெதrந்த


ேபாேத

கற்புrைம

ெபாருள்

வடிவம்

ெபறுகின்றது. ஆனால்

அது

ஆணாதிக்கத்தால் முதி7ச்சி ெபற்ற ேபாது கற்புrைமயின்; அ7த்தம் திrகின்றது.

இதனால்

காண்கின்றது.

அேத

மறுக்கின்ற

ேபாது,

ெபாருளில்

ேநரம்

பைழயது

ெபண்ணின்

அடிப்பைடயாக்குகின்றது.

திrபைடந்து

மாற்றம்

ெதாட7ந்து

சுதந்திரத்

கற்புrைம

இருப்பைத

ெதrைவ

மறுப்பைத

ெமாழிக்கு

முன்னேம

எதா7த்தத்தில் இருக்கின்றது. அதன் பின்புதான் ெமாழி வருகின்றது. இந்த ெமாழி திrபைடவது பின்னால் நிகழ்கின்றது. ஆனால் பல7 இயங்கியலின்

உட்கூைறக் கண்டு

ெகாள்ள

முடியாத

இயங்கியல்

மறுப்பாளராக இருக்கின்றன7.

ஏங்ெகல்ஸ் கருத்துகள்

இயங்கியல் இந்த

வள7ச்சிைய

இடத்தில்

மறுப்பது

பற்றி

சிறப்பாகப் ெபாருந்துகின்றது.

கூறிய ''வசனம்

என்ற ெசால் ேதான்றுவதற்கு ெநடுங்காலத்திற்கு முன்ேப அவ7கள் வசனம் ேபசியது ேபான்று."23 எனக் குறிப்பிட்ட ேபாேத வசனம் முன் கூட்டிேய மக்களால் ேபசப்பட்டது. வசனம் ெமாழியில் வந்த பின்பு, அதன்

அ7த்தம்

மாறிவிடுவதில்ைல.

அது

எந்த

ெமாழியில்

இருந்தாலும் இது ெபாருந்தும். உண்ைமயில் இந்தச் ெசால் என்பது கற்பைனயானைவயல்ல.

ெசால்

அைடயாளப்படுத்துவதுதான்;. என்பது

மக்களிைடேய

இயற்ைகயின் ஏற்றத்தாழ்வான

ெபாருைள

இருந்த

குறித்து

ெபாருைளக்

காலம்,

ஒரு

ெமாழியின்

குறித்து

அைடயாளப்படுத்துவது சூழல்...

ெசயற்ைகயான

வள7ச்சியாலும்

அைடயாளப்படுத்துதல்

ஒன்ைறக்

தூரம்,

விைளவாலும்,

அைடயாளப்படுத்துதல், அதன்

என்பது

ஒன்ைறேய

உைழப்பின்

ெபாருைளக்

உச்சrப்பில்

குறித்து

ேவறுபட்டாலும்

குறிக்கின்றது.

அைடயாளப்படுத்தைல

ேபான்ற

வந்தைடந்த

இந்த பாைத

ேவறுபட்டு, அதன் விrவான அ7த்தம் மற்றும் பயன்பாட்டின் தன்ைம ேவறுபாடுகள்

இருந்த

அைடயாளப்படுத்துதல் குறிக்கின்றது.

இது

ேபாதும் ெபாது

உலகில்

ெபாருள்

சாராம்சத்தில் காணப்படும்

குறித்த ஒன்ைறேய

பல்ேவறு

ஒேர

ெபாருளுக்கும் ெபாருந்தும்.

உதாரணமாக ெநல் இனத்ைத எடுத்தால் அதில் பலவைகயானைவ, பலதன்ைமயுடன்

இருந்த

ேபாதும்

அது

ஒன்ைறக்

குறித்து


ெநல்லாகின்றது.

இதன்

ெபாது

நி7ணயிக்கின்றது. ஏங்ெகல்ஸ் ேபாது

இந்த

வள7ச்சி

இைதத்

ெதளிவாக

விதிைய

விளக்கும்

நிைலமறுப்பு நிைலமறுக்கப்படல்

''எனேவ

மிகவும்

சாராம்சம்

ெபாதுவான,

இந்தக்

ெசயல்விைளவுைடய

மற்றும்

காரணத்தால் முக்கியமான

என்பது

யாது?

மிகவும்

பரந்த

இயற்ைக, வரலாறு,

சிந்தைன ஆகியவற்றினுைடய வள7ச்சியின் விதியாகும். இயங்கியல் என்பது இயற்ைக, மனிதச் சமுதாயம், சிந்தைன ஆகியவற்றினுைடய இயக்கம்

மற்றும்

விஞ்ஞானேம

வள7ச்சியின்

ெபாது

விதிகைளப்

தவிர ேவறு எதுவுமன்று.....

பற்றிய

இயங்கியல் விதிகைள

மூன்றாகச் சுருக்கலாம்.

1. அளவுநிைல பண்புநிைலயாகவும், பண்புநிைல அளவுநிைலயாகவும் மாறுபாடு அைடவது என்னும் விதி.

2. எதி7நிைலகள் பரஸ்பரம் ஊடுருவல் என்னும் விதி.

3. நிைலமறுப்பு நிைலமறுக்கப்படல் என்னும் விதி"23

இவ்விதிகைள

மறுத்ேத

ெகாச்ைசப்படுத்த ெதாகுப்பில்

ெசால்லின்

முடிகின்றது.பல

தான்

ெபாருள்

ெபாது சிக்கலான

உண்டாகின்றது,

சாராம்சத்ைதக் ெசயல்களின் நிைலக்கின்றது,

நOடிக்கின்றது, மாறுகின்றது, சிைதகின்றது, மீ ளவும்

உருவாகின்றது.

ஒரு

சிக்கலான

ெபாருள்

ஒரு

இயக்கங்களின்

இயக்கம் என

அைனத்தும்

விைளவுகளாகத்

தான்

நடந்தன,

பல

நடந்து

ெகாண்டிருக்கின்றன. இது ெதாட7ந்து மாறிக் ெகாண்டு வருகின்றது. இது

ெபாருளின் ெபாதுத்

தன்ைமையக்

குறித்த

அக்கணத்துக்ேக

உrய வைகயில் எந்த நிைலயிலும் (அது வினாடியாக இருந்தாலும் நOடித்த

பல

ேகாடி

வளிமண்டலத்ைத

வருடங்கள்

எடுத்தால்

கா7பன்-ைட-ஆக்ைஸடு(ஊழு2) ெபாது

உண்ைமைய,

ெகாண்டு ெபாது

உள்ளது. சாராம்ச

அது

ஆக்ஸிஜன்(ழு2)இ ேபான்ற

சா7ந்த

சுரண்டைல உண்ைம

ஆனாலும்) வாயுக்கள்

சாராம்சத்ைதப்

ெகாடுக்கின்றது. ைநட்ரஜன்(N2), ஊடான பூமி

எடுத்தால் உைழப்ைபச்

உலெகங்கும்

ெபாதுவாக

ஒரு

எங்கும் சுரண்டும் உள்ளது.


ெபண்ைண

எடுத்தால்

உலகளவில்

ஆணாதிக்கச்

ெபாதுவாக

உள்ளது.

ஒடுக்குமுைறயுடன்

கூடிய

ெபாதுவாக

இது

உள்ளது.

சிந்தைனக்கும் மாற்றத்துடன்

சுரண்டல் சாதிைய

சுரண்டல், எல்லா

ெபாதுவான

சாராம்ச

உண்ைம

எடுத்தால்

சாதி

உள்ள

சாதி

நாடுகளில்

இயக்கத்திற்கும், ெபாருளிற்கும்,

உண்ைமயானதாக

புதிய சாராம்சத்ைதத்

ெதாட7ந்து

உள்ளது.

இது

பிரதிபலிக்கின்றது.

ெதாட7ந்து மாற்றத்துக்கும் உள்ளாகின்றது.

மாற்றம் என்பது ெவற்றிடத்தில் நிகழமுடியாது. ஒன்றுக்கு ேமற்பட்ட ெபாருட்களுக்கிைடயில்தான் ெசால்

ெவற்றிடத்தில்

மாற்றம்

இருந்து

நிகழமுடியும்.

கற்பு

என்ற

உருவாகியதல்ல.

அது

ேபால்

மாற்றமும் ெவற்றிடத்தில் நிகழமுடியாது. நிகழமுடியும் எனின் அது கருத்துமுதல்வாதமாகும்;. இருக்கவும் முடியாது.

கற்பு

என்பது

ெசால்லுக்குrய

கற்பிதமல்ல.

அ7த்தத்தில்

கற்பு

அப்படி பற்றிய

எதி7க் கண்ேணாட்டத்தில் கற்பிதம் எனக் கூறுவது அல்லது அைத மறுத்து

எழுதுவது

வச்சாகின்றது. O

இலகுவானதாகும்,

கற்புக்கு

இரண்டு

இது

பக்கங்கள்

புரட்சிகர உண்டு.

வாய்

வரலாற்று

rதியாக இயற்ைகயில் மாறிவந்த மனிதச் சமூகச் சாரம் கற்ைபப் பற்றிய

வைரயைறக்கு,

விளக்கத்ைதக்

மாறுபட்ட

ெகாண்டிருந்தது.

வரலாற்று

இது

வள7ச்சியுடன்

ெபாருளாதார

அைமப்பில்

ஏற்பட்ட வரலாற்று வள7ச்சி விதியுடன் ஒன்றி ஆளுைம ெபற்றது. மற்றது

உள்ள+ராக

நOடித்ததுடன் முரண்பட்டுப்

ேபாராடியது.

கற்பு

பற்றிய ஆணாதிக்க ஒழுக்கம் ஏகாதிபத்தியத்தால் மறுப்புக்குள்ளாகும் ேபாது, அங்கு கற்புrைம பற்றிய ெபண்ணின் நியாயமான உrைம அரங்குக்கு வருகின்றது.

''கற்பு",

என்பைவ

''கற்பழிப்பு"

திrக்கப்பட்டைவ. கூட்டத்துக்குப்

தமிழ்

பின்

எல்லாம்

ெலக்சிக்கன்

தைலவன்

ெமாழியியல்

கற்பு

தைலவிைய

rதியில்

என்பைதக்

''களவுக்

விதிப்படி

மணந்து

இல்லறம் புrயும் ஒழுக்கம்"9 என்று வைரயறுத்துள்ளது. கற்பு பற்றித் ெதால்காப்பிய7 ெதால்-ெபாருள்- 142-இல், கூறுவைதப் பா7ப்ேபாம்.

''கற்ெபனப்

படுவது

கரணெமாடு

புணரக்


ெகாளற்குr

மரபிற்

கிழவன்

கிழத்திையத்

ெகாைடக்குr மரபிேனா7 ெகாடுப்பக் ெகாள்வதுேவ"9

அன்று

திருமணத்துக்கு

அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த பின்

ஆண்

முந்திய

களவுக்

எல்ைலயில், கற்புபானது

ெபண்

விசுவாசத்திற்குக்

காதல்

திருமணத்துக்குப்

ேகாரப்பட்டது.

அதாவது

வாrசுrைம ஒருதார மணத்ைத வைரயறுத்த ேபாது, திருமணத்துக்கு முந்திய உறவு நிபந்தைனயாவைதத் தடுக்கின்றது. ஏெனனின் ஆண் தனது

குழந்ைத

ேகாrய

என்பைத

கற்பு

உறுதி

மட்டுேம

திருமணத்துக்கு

ெசய்யும் திருமணத்தினூடாகக்

நிபந்தைனயாக

இருந்தது.

ஆனால்

கன்னியில்

உடலுறவு

மூலம்

முந்திய

கருத்தrக்கின்ற ேபாதும் அல்லது திருமணம் முடிந்தவுடன் முந்திய உறவால் குழந்ைத உருவாகின்ற நிைலைமயில் இருக்கும் ேபாதும், அப்ெபண்

ெபறும்

குழந்ைத

மீ தான

வாrசுrைமைய ஆண்

ஏற்க

மறுக்கின்ற ேபாதும் அல்லது திருமணேம நடக்காத ேபாதும் ~கற்பு| என்பது

கன்னியிலும்

படிப்படியாகக்

ேகாருகின்றது.

இருந்தைதயும், சங்க

பாதுகாக்கப்படுவைத

இது

இலக்கியம்

கன்னியில்

மாறிவந்த ேகாடு

நிபந்தைனயாகப்

உடலுறவுச்

சமுதாயத்ைதயும் இட்டுக்

சுதந்திரம்

துல்லியமாகச்

காட்டுகின்றது.

ேமலும்

ெதால்காப்பிய7 ெதால்-ெபாருள்-99-இல், 'அச்சமும் நாணும் மடனும் முத்துற

நிச்சமும்

ெபண்ணின்

ெபண்பாற்குrய

அடிைமத்தனத்ைத

விதிவிலக்காக்கியதன்

உறுதி

என்ப"9

என்கின்ற

ெசய்கின்றா7.

மூலம் ஆணாதிக்கத்

ேபாது

ஆணுக்கு

தனிச்ெசாத்துrைமைய

உறுதி ெசய்கின்றா7.

ேமலும் அவ7 ெதால்-ெபாருள்-111-இல், ''நாணம் உயிrனும் சிறந்தது"9 என்றும், ''நாணினும் கூறி,

கற்பின்

ெசயி7தO7

தன்ைமைய

காட்சிக் கற்புச் மூன்று

சிறந்தது."9 என்றும்

வைகயாகப்

பிrக்கின்றா7.

''மூதானந்தம் (கணவன் இறந்தைத அறிந்தவுடன் இறக்கும் ெபண்), புறக்காடு

(உடன்

கட்ைட

ஏறும்

ெபண்),

தாபநிைல

(ேநான்ைப

வழுவாது ேபணும் ெபண்)"9 என வகுத்துள்ளா7.

புறம்-196-இல்,

''சாந்தம்,

அைமதி,

ெமன்ெசால்,

ேபச்சில்

துடுக்ைக


தவி7த்தல் ேபான்ற பண்புகள் கற்புைடய ெபண்ணின் குணங்களாக அைமந்தன"9

என்று

வாrசுrைமயில்

மாறிவந்த

ஆணின்

சமுதாய

இரத்த

விளக்கம்

வழியில்

ேபாதித்தது.

உறுதி

ெசய்ய

ெபண்ைணக் கட்டுப்படுத்த, அடக்கி ஆளேவண்;டிய வடிவில் இந்த நிபந்தைனகள் கற்பு வடிவில் முன்ைவக்கப்பட்டுக் ேகாரப்படுகின்றது. இதில்

இருந்ேத

ெபண்ணின்

ேமலும்

உடல்

ெபாதுவான

வந்துவிடுகின்றது.

சா7ந்து ேகாருவதுடன், மற்றைவ இயல்பாக

புறம்-198-இல்,

நைடமுைறக்கு

சான்ற

''கடவுள்

கற்பு"9

என்று

ேமலும் விளக்கம் ெகாடுத்த ேபாது கற்பு ேகாேலாச்சிப் ெபண்ைண அடக்கி ஆள்வைதக் காட்டுகின்றது.

ஆணாதிக்கம்

ெபண்ணின்

கற்புrைமைய உள்வாங்கி

ெபண்

மீ து

திrத்து, திணித்த ேபாது, இதன் சமூகப் ெபறுமானம் ெபண்ைண இழிவு படுத்தியது. இது ேபால் பைற, பைறயன் என்ற ெசால்ைலயும் எடுக்க முடியும். பைற என்ற இைசக் கருவி பற்றிய கருத்ைதத் திrத்து, அந்த

இைசையயும்,

அந்தக்

கருவிையயும்

சாதிப்

பண்பாட்டுப்

ெபாருளாக்கப்பட்டுப் பைற தOட்டுப்படுத்தப்பட்டது. இங்கு இவ்விைசக் கருவி

இழிவுக்குள்ளானது.

இழிவுக்குள்ளாகும்

பைற,

ேபாது

பைறயன்

சாதி

rதியாக

அவ்விைசக்கருவியிைன

நாம்

மறுக்கமுடியுமா? பா7ப்பனியம் அைதத்தான் ேகாருகின்றது. ஆனால் இைசக் கருவியான பைறையப் பாதுகாக்கவும், அதன் மீ தான சாதிக் கைறைய

அகற்றவும்

கைறபடிந்திருக்கும்

ேபாராட

சமூக

ேவண்டியுள்ளது.

மதிப்பீடுகைள

பைற

மீ து

மீ ளவும் புரட்சிய+டாகப்

புரட்டி எடுப்பதன் மூலம் அதன் இயல்பான, இயற்ைகயான நிைலக்கு மாற்றOடு ெசய்யப்படேவண்டும்;. இது ேபால் நைடமுைற சா7ந்து பல ெசாற்கள் திrபைடந்துள்ளது.

''கற்பு'', ''கற்பழிப்பு" இது ேபான்றைவேய, தனிமனிதன் முதல் மக்கள் மீ தான

அத்துமீ றல்களின்

கற்புrைம நின்றது.

என்ற

பதம்

சமூகத்தின்

கற்புrைம

என்ற

ேபாது

அைத எதி7த்த

அடிப்பைடயான

வாழ்வு

ேபாராட்டத்ைதக் குறித்து

பண்பாட்ைடப்

வைரமுைற

ேபாராட்டத்தில்

பாதுகாக்கும்

எல்லாக்

இந்தக்

காலத்திலும்

அடிப்பைடயானதாக இருந்தது. ஒரு ேதசம் கற்பழிக்கப்பட்டது என்று குறிப்பிடும்

ேபாது

அதன்

அ7த்தம்

ஒடுக்கு முைறக்கு

எதிரான


குரலாக

ஓங்கி

ஒழிக்கின்றது.

தனிச்

விழுமியங்கைளயும், தனிமனித

ெசாத்துrைம

உrைமகைளயும்

சமுதாய

பறித்த

ேபாது,

பறிெகாடுத்தவன் தனது உrைமையக் கற்புrைமயாக அைடயாளம் காண்பதும், ேபாராடுவதும் வழக்கில் வந்தது. ெமாழியியல் rதியில் இதன் அ7த்தம் ஒடுக்கப்பட்டவனின் குரலாகவும், ெசாந்த உrைமக்கு ஆதரவான குரலாகவும் பrணாமித்தது.

ெசாத்துrைமச் சமூகம் ெசாத்துக் குவிப்பைதப் ெபாதுப் பண்பாடாக, உrைமயாக

ஆக்கிய

அ7த்தத்ைதத்

தனது

ேபாது

இந்தச்

ெசாத்துrைம

ெசால்லின்

மீ தான

இயற்ைகயான கண்டது.

''கற்பாக"க்

ெபண்ைண அடிைமயாக்கித் தனது ெசாத்துrைமயாக்கிய சுரண்டும் வ7க்கம்,

ெபண்ணின்

உrைம

மீ து

ெகாண்டன7.

ெபண்

மீ தான

ேவலியாகக்

''கற்பு"

சிைறயிட்டது.

ஒேர பாதுகாப்பு

ேவலி

ஆணின்

இந்தக்

கற்ைப உrைம

நிைல

ெபண்ணின் மீ தான

ெசாத்துrைமைய

கற்புதான்

நாட்டிக்

என்பைத

வாrசாக்கும் ஆணாதிக்கம்

கண்டது.

ஆனால் மீ தான

கற்புrைம ஆணின்

தனிச்

ெசாத்துrைம வள7ச்சியூடாகப்

ெபாருளாதார

ேமலாதிக்கப்

பாலியல்

ெபண் ஆதிக்க

நாட்டத்ைதத் தடுக்க, ெபண்ணின் தற்காப்பின் உrைமயாக இருந்தது. ெபண்

தான்

உrைமையப் ெபண்ணுக்கு தற்காப்பில்

ெதrவு

ெசய்யும்

பாதுகாக்க, இருந்தது. ெபண்

ஆணுடன்

ெபண்ணின் ஒருதார

ெதrவு

ெசய்த

உறவு

உrைம

மணத்ைத

ெகாள்ளும்

கற்புrைமயாகப் முதலில்

தனது

ேபாது, ஒருதாரமணம்

இன்று

இருப்பதில் இருந்து ேவறுபட்டு, அன்று ஒருதார மணம் ெபண்ணின் இைண

மணமாகேவ

இருந்தது.

ஆனால்

தனிச்

ெசாத்துrைம

வள7ச்சி ெபற்று வள7ந்த ேபாது ெபண்ணின் தற்காப்பு ஒருதாரமணத் ெதrைவ, ஆணாதிக்கம் தனது ெபாருளாதார ஆதிக்கத்துடன் குறித்த ஆணுக்கு மட்டுமானதாகத் திrத்து, இறுக்கிய ேபாது கற்புrைமயும் அதற்குள் சிக்கிக் ெகாண்டது.

ஏங்ெகல்ஸ்

ஆய்வுகளில்

மிகவும்

குறிப்பிடத்தக்க

முக்கியமான

விடயத்ைதப் பா7ப்ேபாம்.. ''ெபாதுமகளி7 முைறயிலிருந்து ஒருதார


மணத்துக்கு மாற்றமைடந்த காலம் ெநடுகிலும் அந்த மாற்றத்ைதக் ெகாண்டு மீ ண்டும்

வந்தவ7கள் முற்றிலும்

ெபண்கேள

என்று

சrயானேத.

பாஹாஃெபன்

ெபாருளாதார

கூறுவது

நிைலைமகளில்

வள7ச்சியின் விைளவாக, அதாவது பைழய ெபாதுவுைடைம முைற பலவனமைடந்து O விைளவாகப்

மக்கள்ெதாைகயின்

பைழய

சம்பிரதாயப்

அட7த்தி பாலியல்

அதிகrத்ததன் உறவுகள்

தமது

ெவகுளித்தனமான, பூ7வகமான O காட்டுத் தன்ைமைய இழந்து வர வர அந்த

உறவுகள்

ேமன்ேமலும் தரக்குைறவாக, ஒடுக்குபைவயாகப்

ெபண்களுக்குத் ேதான்றியிருக்க ேவண்டும். அவ7கள் கற்புrைமக்கு, விடுதைல என்ற முைறயில் குறிப்பிட்ட ஒரு நபைரத் தற்காலிகமாக அல்லது

நிரந்தரமாகத்

திருமணம்

ெசய்து

ெகாண்டிருந்திருக்க

ேவண்டும்.

ஆண்களிடமிருந்து

ேதான்றியிருக்க

நைடமுைறக்

குழுமணத்தின்

இந்த

நாள்

முடியாது.

வைரயிலும்

கண்டதில்ைல

காரணேம

அவ7கள்

ைகவிடுவதற்கு

கூட-

இதற்குப்

ேவட்ைக

முன்ேனற்றம்

இன்பங்கைளக்

ஒருேபாதும்-இன்ைறய என்ற

ெகாள்வதில்

கனவு

ேபாதும்.

கூடக்

ெபண்கள்

முயன்று இைண மண முைற ேநாக்கி மாற்றம் கண்ட பிறகுதான் ஆண்கள்

கண்டிப்பான

ஒருதார

மணத்ைதப்

(அது

ெபண்களுக்கு

மட்டுேம என்பைதச் ெசால்ல ேவண்டியதில்ைல) புகுத்த முடிந்தது."8 ஏங்ெகல்ஸ்சின் இந்த ஆய்வுகைள இன்று பல7 மறுக்கின்றன7.

அதுவும் இைத

ஏகாதிபத்தியப்

மறுப்பதில்

மணத்ைத

ஏன்

காரணத்ைத

ெபண்ணியவாதிகளும்,

மிகுந்த

ெபண்

மறுப்பதும்,

அராஜகவாதிகளும்

அக்கைறயாக இருக்கின்றன7.

ெதrவு

ெசய்தாள்? என்ற

அேத

ேநரம்

ஒருதார

அடிப்பைடயான

கற்புrைமைய,

அதாவது

ெபண்ணின் சுதந்திரமான ெசயல்பாட்ைட மறுத்துச் சூைறயாடுவைத மூடிமைறப்பதும்,

இன்ைறய

ெபண்ணியத்தின்

ஆணாதிக்கமாக

உள்ளது. கட்டற்ற விபச்சாரத்ைத அதாவது ஆைணப் ேபால் ஈடுபடும் உrைமையப் ெபண்ணியமாகக் காண்ேபா7 ஏங்ெகல்ஸ்சின் குறித்த ஆய்வுகைள

மூடி

மைறத்தபடி

விபச்சாரத்ைத

சமூகமயமாக்கத்

துடிதுடிக்கின்றன7.

இந்த

இடத்தில்

ஏங்ெகல்ஸ்சின்

குறிப்பு

ஒன்ைறப்

பா7ப்ேபாம்.

''ஆண்களுைடய வழக்கமான ஒழுக்கக் ேகட்ைடப் ெபண்கள் சகித்துக்


ெகாண்டிருக்கும் ேநாக்கங்கள்

-

படி தமது

கட்டாயப்படுத்துகின்ற

வாழ்க்ைகையப்

பற்றிய

ெபாருளாதார

கவைல

அதற்கும்

ேமலாக, தமது குழந்ைதகளின் எதி7காலத்ைதப் பற்றிய கவைல மைறகின்ற

ெபாழுது

ஏற்படுகின்ற

ஆண்

-

ெபண்

சமத்துவம்,

ெபண்கள் பல கணவ7 முைறக்குப் ேபாய் விடுவைத விட ஆண்கள் உண்ைமயிேலேய ேபருதவி

ஒருதார

ெசய்யும்..."8

என்ற

மணத்ைதக் கூற்றில்

கைடப்பிடிப்பதற்குப்

இன்ைறய

ெபண்ணியச்

சிைதைவக் காணமுடியும்.

ஆண்-ெபண் சமத்துவத்ைத அைடயாது ஆணாதிக்கச் சலுைகயில் ெவம்பிய விடுதைலகள், ெபண்கைளப் பல கணவ7 முைறக்குள் ஆணாதிக்க வழியில் சிைதவைதக் காட்டுகின்றது. ஆண் ெபண் சமத்துவத்ைதச் ெசாத்துrைம ஒழிப்பில் சாதிக்காத நிைலயில், கிைடக்கும் சலுைககள் மூலம் ஆணாதிக்க வழியில் பல கணவ7 முைறக்குள் ெசன்று விபச்சாரத்ைதப் ெபண்களுக்குப் ெபாது சாராம்சமாக்குகின்றது. சுதந்திரமான விபச்சாரம் ெபண்ணின் கற்புrைமைய மறுக்கின்றது. அது ஒருதார மணத்ைதயும், இைண மணத்ைதயும் மறுத்து, விபச்சாரத்ைத வைரமுைறயற்ற புண7ச்சியில் ைவக்கின்றது. எனேவ ெமாழியில் கற்புrைமைய முதலில் மூடி மைறக்கின்றது. அைத ஆணாதிக்கப் புrதலின் அடிப்பைடயில் பா7க்கின்றனேர ஒழிய, ெபண்ணிய ேநாக்கில், அதன் ெதrவில், அதன் வரலாற்றுக் காரணத்தில் காண்பதில்ைல.

பைற இைசக் கருவிக்கு எது நடந்தேதா அதுேவ கற்புrைமக்கும் நடந்தது. சமூகத்ைத, இருக்கும் (ஏகாதிபத்திய) ஜனநாயக வடிவில் புrவதும், அதன் அடிப்பைடையப் பா7க்க மறுப்பதும், ஏகாதிபத்திய எல்ைலக்குள் ெபாத்ெதன கவிழ்ந்து விழுவேதயாகும். இன்று ேதசத்தின் ெபாருளாதாரத்ைதச் சூைறயாடும் ேபாது ேதசத்தின் கற்புrைமைய எப்படி அ7த்தமற்றதாக மாற்றுகின்றனேரா, அதுேபால் ெபண்ணின் கற்புrைமக்கும் இது நிகழ்கின்றது.

கற்புrைமையச் சமூகமும், ெபண்ணும் ெதrவு ெசய்த ேபாது இருந்த அ7த்தம் திrபைடந்து ஆணாதிக்கப் ெபாருளாதார ெமாழிக்


ெகாள்ைகக்குள் புதிய வடிவத்ைதப் ெபற்றது. இதுதான் பைறக்கும் நிகழ்ந்தது. வரலாற்றில் எத்தைனேயா திrபுகள் இயற்ைகக்குப் புறம்பாகப் ெபாருளாதார மாற்றங்களுடன் ேதான்றி உறுதிப்பட்டுள்ளது. இைத அது மாறிவந்த வழியாக அைடயாளம் கண்டு, அந்தப் ெபாருளாதார வடிவத்ைதத் தக7ப்பதன் மூலேம இதன் ேதாற்றத்ைத ஒழிக்கவும், சிலைத மீ ளவும், பைழய இயற்ைக வடிவில் மீ ட்ெடடுக்கவும் முடியும். கற்புrைமயானது வாrசுrைமயூடாகத் திrபைடந்து கற்பான ேபாது, அங்கு அதன் ேநாக்கம் தனிச் ெசாத்துrைமைய இரத்த வழியில் ஆண் உறுதி ெசய்வைத நிபந்தைனயாக்கியது. ஆண் தனது குழந்ைத என்பைத உறுதி ெசய்ய |கற்பு| அவசியமாக இருந்தது. இந்த ஆணாதிக்கக் ~கற்பு| தனிச் ெசாத்துrைமயிலான வாrசுrைமயில் உருவாகின்றது. அைத ஒழிக்காமல் ~கற்பு| ஒழி;க்கப்படுகின்ற ேபாது, அங்கு விபச்சாரேம கற்ைப அழிக்கின்றது.

ஆனால் இன்று ''கற்பு" ெசாற்பிரேயாகத்ைதப் பாவிப்பைத எதி7த்து குரல் ெகாடுப்பவ7கள் எதற்காக இைதக் ைகயாளுகின்றன7? அராஜகவாதக் ேகாட்பாட்டில் சிக்கிக் ெகாண்டவ7கள்தான் இைதக் ேகாருகின்றன7. ஏங்ெகல்ஸ் அராஜகவாதிகளுக்கு எதிரான ேபாராட்டத்தில் எப்படி எதி7த்துப் ேபாராடுகின்றா7? எனப் பா7ப்ேபாம். ''விஷயங்களின் ெபய7கைள மாற்றிவிட்டால் விஷயங்கைளேய மாற்றி விட்டதாக இந்தக் கனவான்கள் நிைனக்கிறா7கள். மிகவும் ஆழமான இச்சிந்தைனயாள7கள் இப்படி ெமாத்த உலகத்ைதயுேம ேகலி ெசய்கிறா7கள்"24 இந்த மாதிr ெமாழியில் ஒளித்து புரட்சி ெசய்பவ7கைள மா7க்ஸ், ஏங்ெகல்ஸ்; உள்ளிட்ேடா7 எப்படி அைடயாளம் காண்கின்றன7 எனப் பா7ப்ேபாம். ''பிrவுகளின் சுயாட்சி, சுயாட்சி உைடய ேகாஷ்டிகளின் சுதந்திரமான சம்ேமளனம், எேதச்சாதிகார-எதி7ப்பு, அராஜகவாதம்- இைவ அைனத்துேம ~வ7க்கத்தினின்று இழிந்தவ7கள்|, ~கதியற்றவ7கள்|, ~பதவி முன்ேனற்றேமா வாய்ப்புகேளா இல்லாதவ7கள்|........"24 இவ7கள்தான் அராஜகவாதக் ேகாட்பாடுகளின் அடிப்பைடயானவ7கள். ெலனின் ~அரசும் புரட்சியும்| என்ற நூலில் ஏங்ெகல்ஸ்சின் ேமற்ேகாைளப் பயன்படுத்தும் ேபாது, அரசு அதிகாரம் ெதாட7பாக ~அதிகாரம்| என்ற ெசாற்ெறாட7 மீ து அராஜகவாதிகளின், வாய் வச்ைச O அம்பலப்படுத்த


பயன்படுத்திய வாதங்கைளப் பா7ப்ேபாம். ''...ஒரு ெபாருளின் ெபயைர மாற்றுவதன் மூலம் அப்ெபாருைளேய மாற்றி விடுவதாய் நிைனத்துக் ெகாள்கின்றா7கள்... உண்ைமகைள எல்லாம் பா7க்காமேல கண்கைளக் ெகட்டியாய் மூடிக் ெகாண்டு ஆேவசமாய் இச்ெசால்ைல எதி7த்துப் ேபாராடுகிறா7கள்... என்ன என்பது ெதrயாமேல ேபசிக் ெகாண்டிருக்கிறா7கள் - அப்படியானால் அவ7கள் குழப்பம் உண்டாக்குவைதத் தவிர ேவறு எதுவும் ெசய்யவில்ைல அல்லது அவ7கள் ெதrந்ேத ேபசுகிறா7கள் என்றால், பாட்டாளி வ7க்கத்தின் இலட்சியத்துக்குத் துேராகம் புrகின்றன7. இரண்டில் எதுவாயினும் , அவ7கள் பிற்ேபாக்குக்குப் பணியாற்றுேவாேர ஆவ7."25

சிங்களத் ேதசிய இனப் பாசிசம் தமிழ்த்; ேதசியத்ைதச் சிைதத்த ேபாது உருவான ேதசியவிடுதைலப் ேபாராட்டம், மறுதளத்தில் எந்தளவுக்குப் பாசிசமாக வள7ச்சி ெபற்றேதா, அந்தளவுக்குச் சமூகத்ைத விட்ேடாடும் ஓடுகாலிகைளயும் உருவாக்கியது. சமூக அவலங்களுக்குrய மாற்றத்ைத மக்கைளத் திரட்டி ேபாராட முடியாதவ7கள், அராஜகவாதத்ைதத் தமது புரட்சியாகப் பிரகடனம் ெசய்கின்றன7. அைத உய7ந்தபட்சப் புரட்சியாகக் காட்டி மாற்றுகின்றன7. மக்களின் பிரச்சிைனக்காக அணிதிரட்டிப் ேபாராட முடியாத விடுதைலப்புலிகளும் மற்ற இயக்கங்களும், ஒரு குண்டு ெவடிப்பு மூலம் புரட்சி ெசய்வைதப் பிரகடனம் ெசய்கின்றன7. இதன் மூலம் மக்களின் ேமல் ஏறி உட்கா7ந்து ெகாள்கின்றன7. இது இன்றுவைர ெபாது அரசியலாக, ப+7சுவா வ7க்கத்தின் இயல்பான ஆதரவுக் கண்ேணாட்டமாக உள்ளது.

இதில் ேதாற்றுப்ேபானவ7கள், இதற்குள் பதவிையப் பிடிக்க முடியாதவ7கள், வ7க்கத்தில் இருந்து அன்னியமானவ7கள், வ7க்கக் ேகாட்பாட்டில் இருந்து விலகியவ7கள், தன்னா7வக் குழுவின் ேகாட்பாட்டாள7கள் ஆகிேயா7கள் சமுதாயத்தில் மக்கைள அணிதிரட்டிச் சமூகத்ைத மாற்றுவைதக் ைகவிட்டவ7கள் ஆவ7. இந்த இழிந்து ேபான பிrவுகளின் சமூகத் தளேம, அராஜகவாதத்தின் ஊற்று மூலமாகின்றது. இது ஒரு ெவடி குண்டு ேபால் புரட்சி கற்பைனயில் மூழ்கிப் ேபாகின்றது. இது பல்ேவறு துைறயில் புரட்சி


பற்றி ெசாற்களின் ஊடாக, சில வrகள+டாக வாயடித்தல் ெசய்கின்றது. இைதெயாட்டி மா7க்ஸ்-ஏங்ெகல்ஸ் ''...ஒரு தத்துவஞானி ஏதாவெதாரு வைகயில் விம7சனம் ெசய்த உடேன அது ெசத்துவிட்டதாகக் கருதப்படும், வரலாற்றின் பக்கங்களிலிருந்து அகற்றப்படும். அேதாடு எல்லா ெசய்முைறக் காrயங்களும் கூட ஒழிக்கப்பட்டுவிடும்"24 என்று புரட்சி ேபசத் தயங்குவதில்ைல என்று கூறுகிறா7கள். இந்த வைகயில் ஒன்றுதான் ''கற்பு" என்ற ெசால்ைல மாற்றி ேவறு ெசாற்கைளப் ேபாடுவது. ெசாற்களில் உலகத்ைதயும், ெசாந்த மக்கைளயும் ஏமாற்ற முயன்று, அராஜகவாத அரசியல் ஆதரவுடன் தன்ைன மக்களுக்கு ேமல் நிைலநிறுத்துகின்றது. ''கற்பு"க்கு எதிராக, நைடமுைறயில் மக்கைள அணிதிரட்டிப் ேபாராடுவதற்குத் தயாரற்ற பிrவுகள், ெசாற்களில் புரட்சிையச் ெசய்துவிட கனவு காண்கின்றது. இைத மறுத்து மக்கைள அணிதிரட்டிப் ேபாராடி ஒழிக்கக் ேகாரும் பாட்டாளி வ7க்கத்துக்கு எதிராகப் புரட்சிகர வசனம் ேபசுகின்றது. இது எப்படி மக்களிைடேய மாற்றத்ைத ஏற்படுத்தும்? என்று ேகட்டால் பதில் அளிக்க யாரும் இருப்பதில்ைல. ஆனால் ெமாழியில் தன்ைனப் புரட்சியாளனாக நிைலநிறுத்தி பிைழக்க முயல்கின்றது.

ெமாழி என்பது ெபாருளாதார வடிவத்துக்கு உட்பட்டது என்ற இயங்கியல் வள7ச்சிைய மறுக்கும் கண்ேணாட்டத்ைத அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு அராஜகத்ைத, இயங்கியல் மறுப்பில் ேகாருகின்றன7. ெசாற்கள் ெபாருளில் இருந்து ேதான்றுகின்றது என்பைத மறுக்கும் இயங்கியல் மறுப்பு, அடிப்பைடயில் ெமாழியில் கருத்துமுதல்வாதத்ைதத் திணிக்கின்றது. ''எதா7த்தமான உறவுகளுக்குப் பதிலாகச் சித்தம் (விருப்பம்) புரட்சியின் முக்கியமாகச் சித்தrக்கப்படுகின்றது."24 அதனால் சமூகத்தில் ெபாருள் உறவு எப்படி உள்ளது? என்பைத ஆராய மறுக்கின்றது.

ெபாருளாதார உறேவ சமூக உறவாகப் பrணாமிக்கின்றது. ெபண் ஓ7 ஆணுடன் வாழும் ேபாது அைதத் தாண்டி,(இங்கு தாண்டல் என்பது பரஸ்பர விசுவாசத்திற்குத் துேராகம் ெசய்வதாகும். இது ஆண் ெசய்தாலும் ெபாருந்தும.;) கள்ள உறவு ெகாள்ளும் ேபாது அல்லது திருமணத்துக்கு முன் உறவு ெகாண்டு ஏமாற்றப்படும்ேபாது(இங்கு


எப்ேபாதும் ஆணாதிக்கம் ெபண்ைண ஏமாற்றியும், விருப்பத்துடனும் ெபண்ணின் தற்காப்பு கற்புrைமையக் கற்பழிக்கின்றன7.) ஆணாதிக்கம் இது ேபான்றைவகைளக் கற்பாக ேவறு விளக்கம் ெகாடுத்து ெபண்ணின் மீ து மட்டும் நிபந்தைனயாக்குகின்றது. திருமணம் ெசய்து வாழ்ைவ இழந்த அல்லது விவாகரத்து ெபற்ற ெபண் மீ ளத் திருமணம் ெசய்யும் ேபாது கற்பிழந்தவளாகச் சமூகம் அைடயாளப்படுத்துவதில்ைல. ஆனால் மைறமுகமான வைகயில் மறு திருமணம் இைத எல்ைலப்படுத்துகின்றது. அைடயாளப்படுத்துதல் எல்லாம் சமூக ஒழுக்க விழுமியத்துக்குள் உட்பட்ட ெபாருளாதார வடிவத்தால் மட்டும் வைரயறுக்கின்றது. எனேவ ''கற்பு" என்பது எல்லா ேநரமும் இரண்டாவது ஆணுடன் ெகாள்ளும் ெபண்ணின் புண7ச்சிக்குள் வைரயறுப்பதில்ைல. மாறாக நிலப்பிரபுத்துவப் பண்பாட்டு மீ றலின் ேபாேத வைரயறுக்கப்படுகின்றது. இது ஒரு நிைலயில் ெபண்ணுக்குத் தற்காப்பு ஆயுதமாகவும், மறுதளத்தில் ஆணாதிக்கத்தின் சூைறயாடலாகவும் வழக்கில் நOடிக்கின்றது.

ெபண்ணின் ''கற்பு"க்கு இலட்சணமாகப் ெபண் மீ தான ஒழுக்கம் எைதக் ேகாருகின்றது? இந்து மதப் புராணங்களில் நளாயினியின் புருஷன் குஷ்டேராகியாக இருந்தான். அவன் தாசி வட்டுக்குப் O ேபாக ேவண்டும் என்று ெசான்னவுடன் அவைனக் கழுவி, கூைடயில் ைவத்து தைலயில் தூக்கிச் ெசன்று தாசி வட்டில் O விட்டாள். இைதப் ேபால் தாசி வட்டில் O இருந்து மீ ண்டும் தன் கணவைன வட்டிற்குத் O தூக்கி வந்தாள். இதுதான் ெபண்ணின் ''கற்பு"க்கு ஆணாதிக்கம் ெகாடுத்த விளக்கம்;. ெபண் இைதச் ெசய்ய மறுக்கும் ேபாது ''கற்பு" இழந்தவளாகக் கருதப்பட்டாள். ''கற்பு" பற்றிய விளக்கங்கள் ஆணின் ேதைவையப் பூ7த்தி ெசய்வதில் ேகாரப்பட்டது. இது மறுக்கப்படும் ேபாது ெபண்ணின் கற்புrைமயாகக் கற்பு இருக்கின்றது. அது இன்று குறிப்பாகப் ெபண்ணின் உடல் சா7ந்ததாக மட்டும் எஞ்சிப் ேபாயுள்ளது.

ெபண் மீ தான வன்முைறயூடாக அல்லது ஏமாற்றிக் ைகவிடப்படும் ேபாதும் அல்லது இரண்டாவது உறவு ெகாள்ளும் ேபாதும் ''கற்பிழ"ந்தவளாக ஆணாதிக்கம் விளக்கம் ெகாடுக்கின்றது. ''கற்பு"


ஆண்களால் ெபண்கள் மீ து மட்டும் நிபந்தைனயாக்கிய சமூக அைமப்பு, ெபாருளாதார அைமப்பால் ஒரு சமூக இயக்கமாக, கற்ைப ஒரு ெபாருளாக மாற்றிய நிைலயில் இது கற்பிதமல்ல. மாறாக இது ஒரு சமூகப் ெபாருளாதார அைமப்பால் இறுகக் கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சமூகப் ெபாருளாதார அைமப்பு நிலப்பிரபுத்துவத்தின் வடிவமாக உள்ளது. இந்த நிலப்பிரபுத்துவம் பாட்டாளி வ7க்க ஆட்சியால் அல்லது ஏகாதிபத்திய உலகமயமாதல் மூலம் என இரண்டு சமூகப் ெபாருளாதார நிைலகளில் மட்டும் தகரும் ேபாது ''கற்பு" ேகாட்பாடும் தக7ந்துேபாகும். இதில் ஏகாதிபத்தியம் சா7ந்து கற்புrைமைய ஆணாதிக்கம் சா7ந்த ஆண் ேவட்ைகயிலும், பாட்டாளிவ7க்கம் ெபண் சா7ந்த ஆணாதிக்கக் ''கற்ைபப்" ெபண்-ஆண் சா7ந்து கற்பிதமாக்கும்.

ஏகாதிபத்தியம் ெபண்ணின் கற்புrைமைய ஒழிக்கும் ேபாது ெபண்ைண விபச்சாரத்தளத்துக்குள் விட்டுக் கற்ைப ஒழிக்கின்றது. பாட்டாளி வ7க்கம் ''கற்ைப" ஒழிக்கும் ேபாது பரஸ்பரம் ேச7ந்து வாழும் சுேயட்ைசயான சுயநி7ணய எல்ைலக்குள் ஒழிக்கின்றது. இது இரண்டுக்கிைடயிலான அடிப்பைட ேவறுபாடு. ஏகாதிபத்தியம் கற்புrைமைய ஒழிக்கும் ேபாது அைனத்துச் சமூகப் ெபாருளாதாரத் துைறயிலும் மனிதனின் கற்புrைமத் தனத்ைத ஒழித்து தனது சூைறயாடலுக்கு ஏற்ற விபச்சாரத் தனத்ைத ஏற்படுத்துகின்றது. பாட்டாளிவ7க்கம் மனித வாழ்வின் அடிப்பைடயான மனிதப் பண்பாட்ைட, ஆணாதிக்கக் ''கற்ைப" ஒழிப்பதன் ஊடாக மனிதனின் கற்புrைமைய, அதாவது தன்மானத்ைதப் பாதுகாத்து நிைலநிறுத்துகின்றது.

எப்ேபாதும் ''கற்பு" மீ தான ேபாராட்டம் என்பது ெபண்ணுக்குக் கற்பு உண்டு என்கின்ற ஆணாதிக்கம் மீ து, ''கற்பு"க்கு எதிரான ேபாராட்டத்ைதக் ேகாருவதும், கற்பு என்ற ஒன்று இல்ைல என்பைத நிறுவுவதன் ஊடாக அைமய ேவண்டும். இது ெபாதுவாகக் ''கற்பு இழந்தவள்" என்ற ெபாருளின் ஊடாக வருவதால் ''கற்ைபக்" கற்பிதமாக்கச் சமூகத்ைத மாற்றப் ேபாராட ேவண்டும். கற்பழிப்பு ேபான்ற குற்றத்தில் கற்புrைம அழிப்புக்கு எதிரான எழுத்துக்கைள, ேபாராட்டங்கைளக் கற்பழிப்பு (இங்கு கற்பிழந்தவளாகப் ெபாதுவில்


கருதாமல் இந்த வன்முைறக்கு எதிரான, கற்பழிப்புக்கு எதிரான ெபண்ணின் கற்புrைமயின் குரலாக உள்ளது) மீ து எழுதியும், ேபாராடியும் ெபண்ணின் கற்புrைம மீ து கற்பிதமாக்க ேவண்டும்;. இது மட்டுேம நைடமுைற சா7ந்த மக்கள் சா7ந்த ஒேர ெசயல்தள நைடமுைறயாகும். இைத மறுத்து, சrநிகrல் (தன்னா7வ நிதியில் வரும் பத்திrக்ைக அல்லவா?) ெதாடக்கிய இச்ெசயல், எதா7த்தத்தில் மக்களால் ஆணாதிக்கக் கண்ேணாட்டத்தில் ெபாருளாக்கப்பட்டுள்ள, ''கற்பு"க்கு எதிரான ேபாராட்டத்ைத மறுதலிக்கும் ெசயலாக இது மாறியுள்ளது.

''கற்பு", ''கற்பழிப்பு" ேபான்ற ெசாற்கள் ஆணாதிக்கப் ெபாருளாதாரக் கட்டைமப்பால் அதிகாரம் ெபற்றுள்ளதால், அது மக்களுக்குள் உருவகம் சா7ந்து, ெபாருள் சா7ந்து ேபாயுள்ளது. இதற்கு எதிரான ேபாராட்டத்ைத மறுதலித்து, ெசாற்கைள மாற்றிய விைளயாட்டுகள் அதற்கு எதிரான ேபாராட்டத்ைத மழுங்கடிக்கேவ ெசய்கின்றது. முன்பு காந்தி தாழ்ந்த சாதிகைள ''அrஜன்" என அைழத்து ெசாற்களில் மைறத்தது ேபால், இன்று ''தலித்" என்று ெசாற்களில் மைறத்தபடி சாதிகளின் ஒழிப்புக்குப் பதில் நOடிப்ைபச் ெசாற்களுக்குள் எப்படி பாதுகாக்கின்றன7. அேதேபால்தான் ''கற்பு", ''கற்பழிப்பு" ேபான்ற ெசாற்களுக்கும் நிகழ்கின்றது. அrஜன் என்று காந்தி அைழத்த ேபாது எப்படி சமூகம் தன்னளவில் ேசாைட ேபானேதா, அேததான் தலித் என்று ெசான்னதின் பின்னும் நிகழ்கின்றது. இதில் தாழ்ந்த சாதிகள் அதன் அைடயாளத்துடன் புதுப் ெபய7 ெபற்று விளங்கியேத எஞ்சியது.

இேத ேபான்று இந்தியா மற்றும் இலங்ைகயில் ேசr எல்லாவற்ைறயும் காலனியாக்கிப் புது வாசைன (ெசன்ட்) காட்டிய ேபாதும், ேசr ேசrயாகேவ ெதாட7கின்றது. காலனி அேத அ7த்தத்ைதப் ெபற்று புதிய ேசrயானது. இதுேபால்தான் கற்பும் புதுவாசைன ெபற்று, அதன் அ7த்தத்தில் மயக்கத்ைத ஏற்படுத்தி, ேபாராட்டத்ைத மட்டுப்படுத்திச் சிைதக்கின்றது. இைத எல்லாம் எதி7த்து நைடமுைறயில் ஈடுபட, மாற்ற தயாரற்றவ7களின் வாயடிப்புதான் இந்த ெமாழியில் ெசாற்கள் மாற்றும் விைளயாட்டுகள். மக்களுக்குள் இதன் அ7த்தங்கள் இச்சமூக


அைமப்பின் அேத வழியில் ெதாட7ந்து உயி7வாழ்கின்றன. ெசாற்களின் அ7த்தங்கள் மாறுவது என்பது மாறுகின்ற ெபாருளாதார வடிவங்கள் மீ தான ேபாராட்டத்தால் மட்டுேம நிகழ்கின்றது.

ஒடுக்கும் வ7க்கத்தால் ''கற்பிக்கப்பட்ட" கற்பைனப் புைனவுகள், ஒரு ெபாருளாதார அைமப்பால் உருவகம் ெபற்று பாதுகாக்கப்படும் ேபாது அதற்கு எதிரான ேபாராட்டத்தால் மட்டுேம இல்லாது ஒழிக்கமுடியும். இைவ அல்லாது சமூகத்தில் இருந்து அன்னியப்பட்ட, நைடமுைறயில் ெசயல்பட தயாரற்றவ7கள், அதற்கு ெதளிவான ேகாட்பாடு இன்றி ''நடுநிைல", ''ேகள்வி", ''பrசீ லைன"என்ற ெசாற்களின் பின் அரசியல் ேபசுேவா7, தம்ைம எழுத்தாளராகக் காட்டிக் ெகாள்ள விரும்பும் புத்திஜOவிகளின் ேகாட்பாடுகள் ஒடுக்குபவன் சா7ந்து ெசாற்கைள ஒளித்துக் காட்டுவதன் மூலம் பாதுகாக்கின்றன7.

இது இன்று மட்டுமல்ல அன்றும் இருந்தன என்பதற்கு மா7க்ஸ்சின் மூலதனம் பாகம் 1.2-இல், பக்கம்-722-இல், ''தத்துவத்தின் வறுைம" என்ற நூலில் எழுதியைதப் பாhப்ேபாம். 'ஓ7 உருவக வழக்குதான் அடித்தளம் என்றாகிறது. சமுதாயம் தன்ைனப் பீடித்துள்ள ேகடுகைள எல்லாம் ஒழித்துக் கட்ட விரும்புகிறதா? சr, ஓைசக்ேகடான ெசாற்கைள எல்லாம் ஒழித்துக் கட்ட ேவண்டியதுதான், ெமாழிைய மாற்ற ேவண்டியதுதான். சமுதாயம் இதற்காக ேவண்டி அறிஞ7 ேபரைவக்கு விண்ணப்பம் ெசய்து அதன் அகராதிக்கு ஒரு புதிய பதிப்ைப ெவளியிடுமாறு ேகட்டால் ேபாதும்" என புரட்சிைய மழுங்கடிக்க, பிரச்சிைனையத் திைசதிருப்ப ெசாற்கைள மாற்றி வித்ைத காட்டிய அறிஞ7களுக்கு-புத்திஜOவிகளுக்கு அன்று மா7க்ஸ் பதிலளித்தது இன்றும் மாறாமல் அப்படிேய ெபாருந்துகின்றது. ''கற்பு" என்பைத நாம் எப்படி அணுகுகின்ேறாம்?

1. நிலப்பிரபுத்துவ மற்றும் மதவாதக் ேகாட்பாடுகளில் ''கற்பு" பற்றிய அைனத்து ஒழுக்கங்கைளயும் எதி7ப்பதிலும், அைதக் கண்டித்து ேபாராடுவதிலும் பாட்டாளி வ7க்கம் தன்ைன முன்நிறுத்துகின்றது.


2. ஏகாதிபத்திய உலகமயமாதலின் வள7ச்சியில் நிலப்பிரபுத்துவம் தக7கின்ற ேபாது கற்புrைமக் ேகாட்பாடும் தக7ந்து விபச்சாரமாக மாறுகின்றது.

பாட்டாளி வ7க்கம் ெபண்ணின் நிைலைய இவ்விரண்டிலும் இருந்து ேவறுபடுத்துகின்றது. காட்டுமிராண்டித்தனமான ''கற்பு" ேகாட்பாட்டு நைடமுைறைய எதி7த்தும், விபச்சார வாழ்முைறைய எதி7த்தும் என இரு தளத்தில் ேபாராடுகின்றது. முதலாவது தளத்தில் நிலப்பிரபுத்துவக் கற்ைப எதி7த்து ேபாராடும் ேபாது ெபண்ணின் சுயநி7ணயத்ைத முன்நிறுத்துகின்றது. ஒரு ெபண் ஓ7 ஆணுடன் ேச7ந்து வாழ்வது அல்லது பிrந்து வாழ்வது அவளின் உrைமயாகக் கற்புrைமைய முன்ைவக்கின்றது. இது சமுதாயத்தின் சுதந்திரத்தில் எல்ைலப்படுத்துகின்றது. மறுதளத்தில் ெபண் சமுதாயச் சுதந்திரத்துக்கு எதிரான தனிமனிதச் சுதந்திரத்தில் தனது தனித்துவத்ைத விபச்சார நிைலக்கு நக7த்தும், ஏகாதிபத்தியக் கற்புrைம அழிப்பு ேகாட்பாட்ைட எதி7த்துப் ெபண்ணின் தனித்துவத்ைத, உrைமையத் தற்காப்பாகக் ேகாருகின்றது.

ெபண் மீ தான ஆணாதிக்கச் சூைறயாடைலத் தற்காப்பதிலும், ெபண் ஆணாதிக்கத்துக்கு எதிராகத் தான் ெதrவு ெசய்த கற்புrைமையப் பாதுகாக்க, (உதாரணமாக டிஸ்ேகா பாலியல், ஒேர ேநரத்தில் பலைரக் காதலித்து உறவு ெகாள்வது, திருமணத்துக்குள் இருந்தபடி ெவளியில் பலருடன் உறவு ெகாள்வது, கணவன் மைனவிைய மாற்றி உறவு ெகாள்வது, காதைலக் ைகவிட்டு நுக7ைவ அடிப்பைடயாகக் ெகாண்ட பல கணவன் உறவுகள்... ேபான்றன.) இந்த ஏகாதிபத்தியச் சகாப்தத்தில் ஏகாதிபத்தியத்துக்கு எதிராகப் பாட்டாளி வ7க்கம் தைலைமயில் முன்நிறுத்துகின்றது. ெபண்ணுக்கு மட்டும் இருக்கின்ற ஒருதார மணத்ைத மறுத்து, ெபண் சுயமான வைகயில் பிrந்தும், ேச7ந்தும் வாழும் எல்ைலயால் ெபண் தன்ைனத் தற்காத்து ெகாள்ளும் கற்புrைமையக் ேகாருவதாகும். மறுதளத்தில் ெபண் மீ தான ஆணாதிக்கக் கட்டுப்பாட்டுக் கற்ைப எதி7த்து (உதாரணமாக மறுமணம், குடும்பத்தில் இருந்து விலகி மீ ளத் திருமணம் ெசய்தல், காதலித்துத் ேதால்வி ெபறும் பட்சத்தில் மீ ளக் காதலித்தல், காதலில்


ஏமாற்றப்படும் ேபாது மீ ளவும் காதலித்து வாழும் உrைம, பலாத்காரம் ெசய்யப்பட்ட நிைலயில் சாதாரணமாக வாழும் உrைம... ேபான்றவற்றில் காணப்படும் ஆணாதிக்க ஒருதார மணத்தில் உள்ள கற்புக் ேகாட்பாட்ைட எதி7த்து ேபாராடுதல்.) ெபண்ணின் சுயநி7ணயத்ைதக் கற்புrைமயில் முன்ைவக்கின்றது. அதாவது ேதசியத்தில் நிலப்பிரபுத்துவத்ைத எதி7த்தும், ஏகாதிபத்தியத்ைத எதி7த்தும் ெசாந்தத் ேதசியத்ைதக் ேகாருவது ேபால், பாட்டாளி வ7க்கம் கற்புrைம மீ து தன்ைன நிைல நிறுத்துகின்றது. இைத மறுக்கின்ற இரண்ைடயும் எதி7த்து தன்ைன அரசியல்மயமாக்கி ஆயுதபாணியாக்குகின்றது.

இலங்ைகப் ெபண்களின்துயரங்களும் ேபாராட்டங்களும் கடந்த 30 வருடங்களாக இலங்ைகப் ெபண்கைள உலுக்கிய உலுக்கு, இலங்ைக வரலாற்றுக்குப் புதியதாகும். நிைலைமகள் திடீ7திடீெரன அதி7வைலகைள ஏற்படுத்தும் வண்ணம் மாறியது, மாறிய வண்ணம் இருக்கின்றது. இைவ பல முரண்பட்ட ெவௗ;ேவறு சூழ்நிைலகளில், ேவறுபட்ட பிரேதசம் சா7ந்து தன்ைன ெவளிப்படுத்திய வண்ணம் இருக்கின்றது.

இந்த வைகயில் ெபண்களின் நிைலைமைய ஆராய உலகளாவிய மாற்றங்கள் பற்றிய பா7ைவ மிக முக்கியமானதாகும்;. கி.பி.1970களில் ச7வேதச rதியாக ஏகாதிபத்தியங்கள் தமது சுரண்டைலத் தOவிரப்படுத்த, அைரக்காலனிகைள நவகாலனியாக்கி ேநரடிக் காலனியாக்கத்ைத நைடமுைறப்படுத்தும்; கட்டைமப்புகைளத் தOவிரமாக்கின7. இலங்ைக இந்தக் கட்டத்தின் ஊடாகத் தன்ைன மாற்றியைமப்பதுக்கு உள்ள+7 அரசியல் ெபாருளாதாரக் கட்டைமப்பு இைசவாக்கமைடந்தது. சில நாடுகளில் இைடக்கட்டமின்றி நக7வதும் சாத்தியமாகக் கூடியதாக இருக்கின்றது. அதாவது காலனிகள் முன்ைபவிட ெதளிவாகப் பண்பு rதியாக, அரசியல்


ெபாருளாதாரக் காரணங்களால் ேவறுபட்ேட இருக்கும் என்பைத உலகமயமாதல் ெதளிவாக்குகின்றது.

ேநரடியான ஆக்கிரமிப்பு என்பது விதிவிலக்கான ஒரு வடிவமாக ஏகாதிபத்திய முரண்பாட்டின் தOவிரத்தில் மட்டும் நிகழும் ஒரு வடிவமாகியுள்ளது. ஆனால் அதற்கு முன்ேப நாடுகள் காலனிகளாக மாறிவிடுவது சாத்தியமானது என்றளவுக்கு, உள்ள+7 அைமப்பு வடிவேம ேநரடியாக ஏகாதிபத்தியத்தின் ைகக்கூலியாகி வருகின்றது. காலனியாக்கத்ைதக் கட்டியாள்வது உள்நாட்டவனா? அல்லது ெவளி நாட்டவனா? என்பேத ேவறுபாடாகக் ெகாண்ட இந்தப் பண்பு மாற்றம், அடிப்பைடயில் ேவறுபாடற்ற ஒேர ஏகாதிபத்தியத்துக்கு அல்லது ேதசம் கடந்த பன்னாட்டு நிறுவனத்துக்கு ஒேர மாதிr காலனியாக்கச் ேசைவையச் ெசய்கின்றது.

இங்கு அன்னிய நாட்டவன் ஆக்கிரமித்து ஆள்வைத மட்டும் ெகாண்டு காலனியாக்கத்ைத வைரயறுப்பது தவறானதாகி விடுகின்றது. ஏெனனின் ேதசங்கள் தமது சுயஅைடயாளத்ைதத் தமது ெபாருளாதார அைமப்பு சா7ந்து இழந்து விடுகின்றன. இைவ அன்னிய ஏகாதிபத்தியம் அல்லது ேதசம் கடந்த பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் ெபாருளாதார அைமப்பு சா7ந்து, ேதசங்களின் சமூகப் ெபாருளாதார வடிவங்கள் சிைதக்கப்படுகின்றன. இந்தச் சிைதவில் ேமலும் ேமலும் பரந்த தளத்தில் முரண்பட்ட ஏகாதிபத்தியம் மற்றும் ேதசம் கடந்த பன்னாட்டு நிறுவனங்கைளச் சா7ந்து நிற்பைதக் ைகவிட்டு, குறித்த அதOதச் சூைறயாடைலச் சா7ந்து காலனியாக்கம் ேவகம் ெபறுகின்றது.

உலகப் ெபாருளாதார அைமப்பு உலகமயமாதலால், ெபாருளாதாரக் கட்டைமப்பு ேதசம் கடந்த பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்கு இைசவான வைகயில் திட்டமிடப்படுகின்றது. இது ேநரடியாக ஏகாதிபத்தியத்தின் குறித்த நலைனப் பிரதிநிதித்துவம் ெசய்வதில்ைல. மாறாகத் ேதசம் கடந்த பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் ஊடாகேவ ஏகாதிபத்திய நலைனப் பூ7த்தி ெசய்கின்றது. இது ஏகாதிபத்திய நலைன இரண்டாம் பட்சமாக்கித் ேதசத்தின் நலைனத் தூக்கிெயறிகின்றது. இதனால்


ேநரடியான காலனியாக்கத்ைத ேநாக்கி ேவக நைடேபாடுகின்றது. அதாவது உலகப் ெபாருளாதாரம் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய சில பன்னாட்டு நிறுவனங்கைள ைமயமாக ைவத்து நக7வதால், ஏகாதிபத்திய முரண்பாடுகைளத் தாண்டி, சில பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் ேதைவயுடன் உலகம் தன்ைன உருட்டுகின்றது. ேதசம் கடந்த பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்கும், ஏகாதிபத்தியத் ேதசிய நலன்களுக்கும் இைடயிலான முரண்பாடு, ஏகாதிபத்தியத் ேதசிய நலைனச் சிைதக்கின்ற வழியில் காலனியாக்கம் உள்ள+ராக ேவகம் காண்கின்றது. முரண்பாடுகள் ேதசம் கடந்த பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்குள் தOவிரம் காண்கின்றது. இது ஏகாதிபத்தியத்தின் நலன்கைள ஏகாதிபத்திய எல்ைல கடந்து தனதாக்குகின்றது.

கடந்து வந்த ஏகாதிபத்தியப் ெபாருளாதாரக் கட்டைமவால், ேதசம் கடந்த பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்கிைடயிலான முரண்பாடு ஏகாதிபத்திய நாடுகைளப் பிரதிபலிக்கின்ற வைரதான், ேநரடி ஆக்கிரமிப்பு இன்றி காலனியாக இருப்பைதத் தடுக்கின்றது. இந்த முரண்பாடு ஏகாதிபத்தியத் ேதசத்ைதக் கடந்து, ேதசம் கடந்த பன்னாட்டு நிறுவனங்களிைடயினதாக மாறிவிடும் ேபாது, நாடுகளின் ெமாத்தப் ெபாருளாதாரத்ைதயும் கட்டுப்படுத்தும் ேபாது, காலனியாக்கம் புதியவடிவில் உருவாகி விடுகின்றது. இந்த இரு ேபாக்கில் எது முதன்ைமயான பாத்திரத்ைத வகிக்கின்றேதா, அந்த வள7ச்சி தான் காலனியா? அல்லது நவகாலனியா? அல்லது அைரக்காலனியா? என்பைத இன்று தO 7க்கமாகத் தO7மானிக்கின்றது. ஏகாதிபத்திய முரண்பாடுகள் ேதசம் கடந்த பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் சா7ந்து தOவிரமாக இருக்கின்ற ேபாது, ேதசங்களின் நலன்கள் ஊசலாடுவதும் ஏகாதிபத்திய முரண்பாட்டால் ஏற்படுகின்றது. இது நவகாலனித்துவ, அைரக்காலனித்துவ எல்ைலக்குள் ேதசிய நலைனத் தக்கைவக்கின்றது. இதனால் இங்கு காலனியாக்கல் ேநரடி ஆக்கிரமிப்பினூடாக ெவளிப்படும். இது முந்திய காலனிய வைகக்கு ஒப்பானது.

பன்னாட்டுத் ேதசம் கடந்த நிறுவனங்களுக்கிைடயிலான முரண்பாடு மூலதனத்தின் குவிப்பால் சந்ைதைய முழுைமயாக எல்லாத் துைறயிலும் ைகப்பற்ற ேமாதும் ேபாது, தமக்குள் குடும்பமாகக்


கூட்டுச் ேச7ந்து மற்றவற்ைற விழுங்குகின்றன. அேத ேநரம் தனக்குள்ளும் அைவ ஆணாதிக்க வழியில் ெசrத்து விடுகின்றன. இது ஒற்ைறத் தளத்தில் வள7ச்சி ெபறுகின்ற ேபாது, அைத ேநாக்கி ேதசங்கள் சிைதந்து ைகக்கூலியைமப்பாக மாறுகின்ற ேபாது, அந்நாடுகள் உள்ள+7 ஆட்சியாள7களினால் ஆளப்படும் புதிய வைகயான காலனியாக மாறிவிடுகின்றது.

உலகவங்கி முதல் உலகமயமாதல் அைமப்புகள் எல்லாம், ஏகாதிபத்தியத் ேதசிய அைமப்ைபத் தாண்டித் ேதசம் கடந்த பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் நலைனப் பிரதிநிதித்துவம் ெசய்கின்றது. இங்கு ேதசம் கடந்த பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் ஏகாதிபத்தியத் ேதசிய நலைனப் பிரதிபலிக்கும் எல்ைலயில் மட்டும் தான், உலகமயமாதல் அைமப்புகள் ஏகாதிபத்தியத் ேதசிய நலைனப் பிரதிபலிக்கின்றன. இைதத் தாண்டி நிற்கும் ேபாது உலகப் ெபாருளாதாரக் கட்டைமப்ைப, ேதசம் கடந்த பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் நலன்களின் அடிப்பைடயில் மாற்றியைமக்கப்படுகின்றன. எந்தளவுக்குச் சுய ஆற்றைல நாடுகள் இழக்கின்றேதா அந்தளவுக்கு, அைவ காலனியாக்கத்ைத, நாடுகைளக் ைகப்பற்றாமேல உருவாக்கி வருகின்றன. இங்கு அைரக் காலனிய, நவகாலனியக் கட்டத்திய ேதசிய நலன்கள் முற்றாகச் சிைதக்கப்பட்டு, காலனியப் ெபாருளாதார நலன்கள் சுரண்டும் வ7க்கத்துக்குச் சா7பாகத் தOவிரப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்தக் காலனியாக்கத்ைத அைடயாளம் கண்டு ெகாள்ளாதவைர, ேபாராட்டத்தில் சிைதவுகள் ஏற்பட்டு, பிற்ேபாக்குத் ேதசியங்கள் அடிப்பைட மதவாதங்கள் புரட்சியின் அடிப்பைடயில் முதன்ைம ெபறுகின்றன.

இலங்ைகயில் ெபாருளாதார ெநருக்கடிகளில்; எழுந்த வ7க்கப் ேபாராட்டத்தின் திைசவிலகல், பாrய ெநருக்கடிகைளத் ெதாடரைலயாக மாற்றியுள்ளது. கி.பி.1960-களில் ச7வேதச rதியாக ஏற்பட்ட திrபுவாதத்ைத எதி7த்து, இலங்ைகயில் திrபுவாதக் கம்யூனிஸ்டு கட்சியில் ஏற்பட்ட பிளைவத் ெதாட7ந்து, புரட்சிகரமான ேபாராட்டப் பாைத உருவாக்கப்பட்டது. யாழ்ப்பாணத்து இறுகிய சாதியைமப்ைபத் தக7ப்பது முதல் மைலயகத் ேதாட்டத் ெதாழிலாளைர அணிதிரட்டுவது வைர என ேபாராட்டப்பாைத


உருவாக்கப்பட்டது. இந்தப் ேபாராட்டப்பாைத இலங்ைகச் சமூகத்திலுள்ள பல்ேவறு சமூக ஒடுக்குமுைறயிலும் தனது தO7க்கமான தைலைமையக் கட்சி நிறுவியது. இது இலக்கியம் முதல் சமூகத்தின் பல்ேவறு துைறகளில் வச்சாகத் O தன்ைன அைடயாளம் காட்டியது.

எவ்வளவுக்கு அைவ புரட்சிகரமாக இருந்த ேபாதும், அரசியைல ஆைணயில் ைவத்து, பாட்டாளிவ7க்க ஆயுதம் ஏந்திய புரட்சிகரமான மக்கள் ச7வாதிகாரப் பாைதையக் கட்டியைமப்பைதத் தனது அரசியல் பணியாக்கத் தவறியது. அதாவது வரம் O ெசறிந்த ெபாருளாதாரப் ேபாராட்டங்கள் அரசியல் புரட்சியாகி விடாது என்ற வரலாற்றுப் பாடத்ைதக் கற்றுக் ெகாண்டு முன்ேனற தவறியது. மிகவும் முன்ேனறிய புரட்சிகரமான பல பகுதிப் ேபாராட்டங்கைள முன்ெனடுத்த கட்சி, அதன் அரசியல் வழிைய உறுதி ெசய்யும் தைலைமைய நிறுவத் தவறியது.

இதன் விைளவாகக் குட்டிப் பூ7சுவா தOவிரவாதப் புரட்சிகர வச்சு O எழுந்தது. இந்தவைகயில் கட்சியில் இருந்து பிrந்து ெசன்ற நப7கள் ேச7ந்து மக்கள் விடுதைல முன்னணி (து.ஏ.P.) உருவானது. சண்முகதாசன் தைலைமயில் இருந்து விலகிச் ெசன்ற பிrவால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த அைமப்பு, எைதக் கட்சி ெசய்யத் தவறியேதா, அைத முதன்ைமப்படுத்தித் தனது பூ7சுவா அரசியல் மீ து ஆயுதபாணியாக்கியது. இந்த அைமப்பு இந்திய விஸ்தrப்பு வாதம் பற்றிய தனது நிைலப்பாட்ைடத் தமிழ் என்ற ெமாழி எதி7ப்பாக உள்ளடக்கி ெவளிப்படுத்திய நிைலயில், ெமதுவாக இனவாத அடிப்பைடைய உள்ளடக்கி, சிங்கள இைளஞ7கைளப் ெபரும்பான்ைமயாகக் ெகாண்டு உருவானது.

இந்த அைமப்பு கிராமப்புற விவசாய இைளஞ7கைளயும், மத்தியதர வ7க்கத்ைதயும் அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு ேவகமாக, உடனடிப் புரட்சி பற்றிய கனவுகள் உடன் ேசகுவாராவின் திடீ7ப் புரட்சித் தத்துவத்துடன் தன்ைன ஆயுதபாணியாக்கியது. இந்த நிைலயில் இலங்ைகயில் ஆட்சிக்கு வந்த திrபுவாதக் கம்யூனிஸ்டு கட்சிகள்


உள்ளடக்கிய கூட்டுஅரசு, சுயத் ேதசியம் பற்றிய ெகாள்ைககைள அமுலுக்கு ெவம்பிப் ேபான வழிகளில் ெகாண்டு வந்தது. சுரண்டும் வ7க்கங்கைள ஒழிக்காமல், அவ7களின் தயவில் இருந்தபடி உருவாக்கப்பட்ட சில சுயப்ெபாருளாதாரத் திட்டங்கள், சில குட்டிப்பூ7சுவா மற்றும் நிலப்பிரபுத்துவப் பிrவுகளின் நலைன ேமம்படுத்திய அேத ேநரம், அடிமட்ட மக்களின் வாழ்ைவச் சிைதத்தது. அத்துடன் தரகு மற்றும் அன்னிய நிலப்பிரபுத்துவப் பிrவுகளின் எதி7ப்ைபயும் சந்தித்தது.

இலங்ைகயில் இைடநிைலயில் இருந்த பிrவுகளின் ஆதரைவயும,; பணப்பயி7 மற்றும் அடிப்பைடயான உணவு உற்பத்தியில் ஈடுபட்ட சில பிrவுகளின் ஆதரைவயும் ெபற்ற அரசு, நாட்டில் உணவுத் தட்டுப்பாட்ைடயும், வறுைமையயும் விைதத்தன7. இதனால் சில அரசியல் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தன. சிங்களக் கிராமப்புற விவசாயிகளின் வறுைம அதிகrக்க, யாழ்குடா நாடு மற்றும் வன்னி சா7ந்த பணப்பயி7 விவசாயம் புதிய பணக்கார7கைள உருவாக்கியது. அதாவது அடிமட்ட மக்களின் ெபாருளாதாரத்ைதப் பட்டினியில்; இட்டு, இைடமட்டச் சக்திகளில் சில பிrவுகளின் நலன்கள் பூ7த்தி ெசய்யப்பட்டன. அடிமட்ட மக்களிடம் அதி உய7விைலக்குப் ெபாருட்களின் இறக்குமதியற்ற தட்டுப்பாட்ைட அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு ெபாருட்கைள விற்றதன் மூலம், இைடத்தட்டின் சிலபகுதிகள் தம்ைமப் புதிய பணக்கார7களாக உறுதி ெசய்தன7.

இந்த வள7ச்சியில் தான் அரசு பல்ேவறு ெநருக்கடிகைளச் சந்தித்தது. வறுைம மற்றும் ெபாருளாதார மந்தத்தினால் ஏற்பட்ட ேவைலயின்ைம மக்கள் விடுதைல முன்னணி (து.ஏ.P.) ேபான்ற குட்டிப் பூ7சுவா கட்சிகள் புரட்சிைய ேநாக்கி கவரப்பண்ணியது. இைதத் தடுக்க, இைளஞ7கைளத் திைச திருப்ப பல்கைலக்கழக அனுமதியில் இனவாத அடிப்பைடையப் புகுத்தியது. அேத ேநரம் மக்கள் விடுதைல முன்னணி (து.ஏ.P.) ெசாந்தப் பூ7சுவாத்தனத்தில் தனிைமப்பட்டு வரச் O சாகசத்தில் ஈடுபட, அைத இலங்ைக அரசு ஆயுத முைனயில் அழித்ெதாழித்தது. அதில் 20,000 இைளஞ7கள் பலியிடப்பட்டன7. இதில் கணிசமாேனா7 ெபண்கள் ஆவ7. இலங்ைகயில் ஆயுதம் ஏந்திய ேபாராட்டத்தில் ெபண்களின்


பங்களிப்பு, அவ7களின் ஆளுைமைய ெவளிப்படுத்தியது. இந்த அழித்ெதாழிப்பின் ேபாது தமது பிள்ைளகைள இழந்தும், சிைறகைள ேநாக்கியும் ெசன்ற தாய்ைமயின் சிந்தைன, ேபாராட்டம் ெபண்கைள வட்டுக்கு O ெவளியில் ெகாண்டு வந்தது. அரசு சா7ந்த அதிகார வ7க்கத்திைன ேநரடியாக முதன் முதலாகச் சந்தித்த ெபண்கள், அதன் சுவடுகளில் இருந்து தம்ைம விடுவித்துவிட முடியவில்ைல. இதற்கு எதிரான ெதாட7 சூழ்நிைலைமகள் ெதாட7ச்சியாக மாறிமாறி வந்த வண்ணம் நOடிக்கின்றது.

சிங்கள இைளஞ7கைளத் திருப்தி ெசய்ய உருவாக்கப்பட்ட பல்கைலக் கழக இனவாத அனுமதி முைற, தமிழ் இைளஞ7கைளப் புதிய ேபாராட்டத்தில் இறக்கியது. நOண்ட காலமாகத் திட்டமிட்டு உருவாக்கப்பட்ட இனவாதக் குடிேயற்றங்கள் மீ து எந்தவிதமான எதி7ப்ைபயும் முன்ெனடுக்காத பூ7சுவா பிrவு, தனது நலன்கள் மீ து பாதிப்பு ஏற்பட்ட ேபாது அதன் வச்சு O பரந்த ஆதரவுத் தளத்ைதக் ைகப்பற்றியது. யாழ்குடா சா7ந்து எழுந்த இந்த எழுச்சியின் ஆதரவு, யாழ் மக்களின் கல்வி பற்றிய அரசு ெதாழில் சா7ந்த படித்த அதிகார வ7க்கப் பிrவு கண்ேணாட்டத்தில் இப்ேபாராட்டம் ெவளிப்பட்டது.

இந்த நிைலயில் தான் இலங்ைகயின் மாறிவந்த நிைலகள் மீ து கட்சி தனது கவனத்ைதக் குவிக்கத் தவறியது. அதன் மீ தான ேபாராட்ட அரசியல் திைச வழியில் தைலைம தாங்கி முன்ெனடுக்கத் தவறியது. இதனால் தமிழ் இனவாதமும் (இயக்கங்கள்), சிங்கள இனவாதமும் (மக்கள் விடுதைல முன்னணி (து.ஏ.P.)) இலங்ைகயின் புரட்சிகரமான பாத்திரத்ைதக் ைகப்பற்றி, பூ7சுவா எல்ைலக்குள் சீ ரழித்தது. இைவ நOண்ட 30 வருடத்தில் பல மாற்றத்ைத, அழிவுகைளச் சந்தித்த ேபாதும், அவ7கள் தான் இலங்ைகயின் அரசுக்கு மாற்றான புரட்சிகர ேவடத்ைத வழங்குகின்றன7. இது இனவாத அரசு சா7ந்து இனவாத எல்ைலக்குள் தன்ைன நிைல நிறுத்தி நிற்கின்றது.

இந்தப் பூ7சுவா புரட்சி பற்றிய மாையயின் பின் எழுந்த மாையயுடன் கூடிய ஆயுதப் ேபாராட்டம் என்றுமில்லாத வைகயில் ெபண்கைளத்


தனக்குள் உள்வாங்கியது. அேத ேநரம் ேதசம் தனது ேதசியப் ெபாருளாதாரத்ைத ஏகாதிபத்தியத்திடம் அடகு ைவத்து, ெபண்கைள அதOதமான வைகயில் சுரண்டுவதன் மூலம் உைழப்ைப விபச்சாரமாக்கியுள்ளது.

இந்த நிைலயில் அரசு சாராத 3,000 தன்னா7வ அைமப்புகள் இனம், ெமாழி, சாதி, யுத்த எல்ைல கடந்து ஊடுருவியுள்ளது. ஒரு புறம் பூ7சுவா இயக்கச் சிைதவுகள், மறுபுறம் ஏகாதிபத்தியக் ைகக்கூலி அரசு சாராத தன்னா7வ அைமப்புகள் இலங்ைகயின் ெமாத்தப் புரட்சிகரச் சூழ்நிைலைமகைளயும் ஏகாதிபத்தியத்துக்கு இைசவாக்கி, ேதசத்தின் ேதசியத்ைதச் சிைதத்து அழிக்கின்றன7. இந்த வைகயில் தன்னா7வக் குழுக்கள், ெபண்கள் அைமப்புகள் பலவற்ைற உள்ளடக்கிப் ெபண்ணியம் ேபசத் தயங்கவில்ைல. இதன் விைளைவ ஆராய்ேவாம்.

கி.பி.1971-இல், மக்கள் விடுதைல முன்னணி (து.ஏ.P.)யின் கிள7ச்சிக்கு முன்ேப அரசின் அழித்ெதாழிப்பு ெதாடங்கியைதத் ெதாட7ந்து, 20,000 ேப7 ெகால்லப்பட்டன7. பல ஆயிரம் ெபண்கள் கற்பழிக்கப்பட்டன7. பல ஆயிரம் ெபண்கள் தம் குழந்ைதகைள, கணவைன இழந்து தவித்தன7. ஆனால் சமுதாய rதியாக இலங்ைகச் சமூகம் எைதயும் குைறந்த பட்சத் தO7ைவக் கூடப் ெபறவில்ைல. இந்தக் கிள7ச்சிையெயாட்டி நடந்த ைகதுகள், படுெகாைலகைள ஒட்டி, சண்முகதாசன் தைலைமயிலான கட்சி தைடெசய்யப்பட்டது. சில7 ைகது ெசய்யப்பட்டன7. இந்த அரசு பயங்கரவாதத்ைதத் ெதாட7ந்து கட்சி தனது கடந்த புரட்சிகரப் ேபாராட்ட வரலாற்ைறக் ைகவிட்டுச் சிைதயத் ெதாடங்கியது. இந்தச் சிைதவு சமுதாயத்தில் புதிதாக எழுந்து வந்த முரண்பாடுகைள இனம் கண்டு தைலைம தாங்க முடியாத சூழ்நிைலயுடன் ேவகம் கண்டது.

மக்கள் விடுதைல முன்னணி (து.ஏ.P.) இயக்கமானது ைகது மற்றும் சிைற வாழ்க்ைகயில் இருந்து மீ ண்டு, புதிதாகத் தன்ைன மீ ளக் கட்டியைமத்தது. இம்முைற அதOதமான தOவிர இனவாதத்துடன், அதOதமான தனிநப7 பயங்கரவாதத்துடன் தன்ைன மீ ள


ஒழுங்கைமத்தது. அண்ணளவாகக் கி.பி.1971-இல், ஒரு கிள7ச்சிையத் ெதாட7ந்து 15 ஆண்டுகளில் பலமான ஓ7 அைமப்பாகத் தன்ைன ஒழுங்கைமத்தது. பல கிராமங்கைளத் தமது கட்டுப்பாட்டின் கீ ழ் ெகாண்டு வந்தன7. தமிழ் ஈழப் பகுதியில் இனவாத அரசுக்கு எதிராகத் தOவிரம் ெபற்றிருந்த யுத்தத்ைத அரசு ஒடுக்க ஆயுதப் பைடகைள வடக்கு மற்றும் கிழக்கில் குவித்திருந்த நிைலைமையத் தனக்குச் சாதகமாகக் ெகாண்டு, மக்கள் விடுதைல முன்னணி (து.ஏ.P.) ஆயுதபாணியாவதில் முழுமூச்சாக இருந்தது. இந்த ஆயுதபாணி வடிவம் முன்ைபவிட தனிநப7 தாக்குதலில் அதிக கவனம் ெசலுத்தியது. மக்கைள அணிதிரட்டுவைதக் ைகவிட்டுக் ெகாrல்லா தாக்குதலூடான தனிநப7 அழித்ெதாழிப்பு பாைதையத் ெதளிவாக முன்ைவத்து ஒரு பயங்கரமான நிைலைமைய வடக்கு மற்றும் கிழக்கு அல்லாத இடங்களில் ேதாற்றுவித்தது.

இைதச் சாதகமாகக் ெகாண்டு அரசு பயங்கரவாதம் அேத பாணியிலான தனிநப7 அழித்ெதாழிப்ைபக் ைகயாளத் ெதாடங்கியது. இந்தத் தனிநப7 அழித்ெதாழிப்ைப யா7 ெசய்கின்றன7? என்பைத அைடயாளம் காணமுடியாத அராஜகவாத வன்முைறயில் நாட்ைட இட்டுச் ெசன்ற முழுப் ெபாறுப்பும் அரசியல் rதியாக மக்கள் விடுதைல முன்னணி (J.V.P.)ையேய சாரும். மக்கள் விடுதைல முன்னணி (J.V.P.) தன்னுடன் முரண்பட்ட நப7கைளக் கூட படுெகாைல மூலம் அழித்ெதாழித்தது. இைவ எல்லாவற்ைறயும் அரசும் பயன்படுத்தி, தனது எதிrகைளக் ெகான்று ஒழித்தது. இந்த அழித்ெதாழிப்பு யுத்தம் இரண்டு ஆண்டுகளாகக் கி.பி.1988-1989-இக்கும் இைடயில் தOவிரம் கண்டது. இதற்குச் சாதகமாக இந்தியப் பைடகளின் வருைக சாத்தியமாகியது.

இந்தியப் பைடகள் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு யுத்தமுைனயில் யுத்தத்தில் ஈடுபட, இலங்ைகப் பைட ெதன்பகுதியில் தனது அழித்ெதாழிப்ைபத் தOவிரமாக்கியது. இந்த அழித்ெதாழிப்பில் சுமா7 80 ஆயிரம் முதல் ஒரு இலட்சம் வைரயிலாேனா7 ெகால்லப்பட்டன7. இதன் மூலம் மக்கள் விடுதைல முன்னணி (து.ஏ.P.).யின் முக்கிய தைலவ7கள் முதல், பல7 ெகால்லப்பட்டன7. இந்த யுத்தம் ெதன்பகுதி சமூகத்தில் பரந்த தளத்தில் ெபண்கள் மீ தான சுைமைய அதிகrத்தது.


இளம் தந்ைதைய இழந்த அனாைதகளின் சமூகப்பிrைவயும், கணவைன இழந்த விதைவகளின் சமூகப் பிrைவயும் ெதன்பகுதியில் ேதாற்றுவித்தது. இந்த யுத்தத்திலும் எண்ணிக்ைகயில் மதிப்பிட முடியாத ெபண்கள் கற்பழிக்கப்பட்டன7. அேத ேநரம் பலைரச் சிைறயில் அைடத்ததன் மூலம் இன்னுெமாரு ெபண்கள் கூட்டம் சிைறைய ேநாக்கிய வாழ்க்ைகக்குள்ளாகியது.

வடக்கு மற்றும் கிழக்குப் பகுதிகளில் யுத்தம் ஆரம்பம் முதேல தனிநப7 அழித்ெதாழிப்ைப ஆைணயில் ைவத்தது. பல்ேவறு குழுக்கள் தமது பூ7சுவா கண்ேணாட்டத்தில் ேவகமான புரட்சி பற்றிய பிரைமயுடன், தாக்குதைல அரசியலாக்கித் தம்ைமக் கட்டைமத்தன7. கி.பி.1983-இல், இனக் கலவரத்ைதத் ெதாட7ந்து எழுந்த எழுச்சிைய இந்தியரசின் ஆயுதப்பயிற்சியூடான விஸ்தrப்புவாத அணுகுமுைற, இயங்கங்கைளத் திடீ7 ெவம்பிய வக்கத்துக்கு O உள்ளாக்கியது. இந்த நிைலயில் யாழ் ேபாராட்டமாக, யாழ் தைலைமயாக வள7ச்சி ெபற்ற ேபாராட்டம், ஆயுதக் கவ7ச்சிவாத இராணுவ நடவடிக்ைகயூடான அழித்ெதாழிப்பில் நிைலநிறுத்தும் அரசியல் வடிவத்தில், அதிகாரத்ைதப் ெபறுவதற்கான ஆதரவுத் தளம் கட்டைமக்கப்பட்டிருந்தது. இந்தப் ேபாராட்டம் பூ7சுவா வ7க்கத்தின் ெவளிப்பாடுகைளப் பூ7த்தி ெசய்யும் சாதிக் கண்ேணாட்டம் ெகாண்ட (இங்கு தOவிரமான ேபாக்கு இருக்கவில்ைல. மாறாகப் ெபாதுவான சாதி ேமலாண்ைமைய அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு இது இருந்தது.) ஆணாதிக்க இயக்கமாக எழுச்சி ெபற்றது. இந்தியாவின் ஒருதைலப்பட்சமான தனது ஆதரவு குழுவுக்கான ஆயுதப் பயிற்சிைய எதி7த்து, ஆயுதபாணியாவைத விடுதைலப்புலிகள் தனியாக அேத பாணியில் ேமற்ெகாண்டன7.

இதன் ேபாது சில இயக்கங்கள் ெபண்கைள உள்வாங்கிய ேபாதும் அங்கு ெபண்கைளச் சமுதாயத்தின் ெபாதுவான ஆணாதிக்க ேமலாண்ைமயிேல ைகயாண்டன7. இப்படி இயக்கத்தில் இைணந்த ெபண்கைள இயக்கத் தைலைம தனது பாலியல் ேதைவக்குப் பயன்படுத்தியது முதல் இழிவாகப் பயன்படுத்தப்பட்ட பல்ேவறு சம்பவங்கள் நிகழ்ந்ேத இருக்கின்றன. விடுதைலப்புலிகள் ெபண்கைள இயக்கத்தில் இைணப்பது ேபாராட்டத்துக்குப் பாதகமானதாக


இருக்குெமன விளக்கம் ெகாடுத்தன7. ெபண்கள் பாலியல் அடிப்பைடயில் ேபாராட்டத்ைதச் சிைதக்கும் கண்ேணாட்டம் ெகாண்டவ7கள் என்ற அடிப்பைடயில் ெபண்கைள இயக்கத்தில் ைவத்திருக்க முைனயவில்ைல. ஆதலால் ெவளிவட்ட ஆதரவுத் தளத்தில் மட்டும் ைவத்திருந்தன7. கி.பி.1985-களில் யாழ்ப்; பல்கைலக்கழகத்திலும், மற்ற இடங்களிலும் வழக்கம் ேபால் தமிழ் மக்களின் ெபயrல் ெவளியிடப்பட்ட துண்டு பிரசுரம் ஒன்றில், ெபண்கள் மீ தான ஒழுக்கக் ேகாைவ ஒன்ைற எச்சrக்ைகயின் அடிப்பைடயில் ெவளியிடப்பட்டிருந்தது. அதில் வடமராச்சியில் ெபண்கள் அணியும் நOண்ட பாவாைடைய (புடைவ) அைனத்துப் ெபண்களும் அணியக் ேகாrயதுடன், ெபண்கள் ைசக்கிள் ஓட்டுவது தைட ெசய்யப்பட்டது. இைவ ஆணாதிக்கப் பண்பாடு, கற்பு ேகாட்பாட்ைடப் பாதுகாக்கும் அடிப்பைடயில் எச்சrத்து பல விசயத்ைத உள்ளடக்கியிருந்தது. இதற்கு எதிராகப் பல எதி7ப்புகள் எழுந்தைதத் ெதாட7ந்து ெமௗனமாகிப் ேபானது.

இக்காலத்தில் ெபண்கள் கூட்டம், கூட்டமாக நி7வாணமாகப் புைதக்கப்பட்ட புைதக்குழிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. யா7 என அைடயாளம் கண்டுபிடிக்கப்படாத இவ7கள் இயக்கத்தில் ேச7ந்த ெபண்கள் அல்லது சிங்களப் ெபண்களாக இருக்கும் வாய்ப்ைபக் ெகாண்டிருந்தது. இவ7கள் பாலியல் rதியாக முன்கூட்டிேய சிைதக்கப்பட்ட பின்ேப புைதக்குழிக்கு அனுப்பப்பட்டைத, உடல்களின் நிைலைம உறுதி ெசய்தது. இதன் பின்னணியில் இயக்கங்கள் இருந்தது திட்டவட்டமாகத் ெதrந்தேத. அக்காலக்கட்டம் இயக்கங்களின் கட்டுப்பாட்டில் யாழ் குடாநாடு என்பது இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. எந்தவிதமான மருத்துவப் பrேசாதைனக்கும் அந்த உடல்கள் உள்ளாக்கப்படாமலும், அைடயாளம் காணப்படாமலும், மீ ளவும் இயக்கங்களால் அழிக்கப்பட்டன.

இயக்க ேமாதல்கள் அதிகாரத்ைதக் ேகாrத் தOவிரமானைதத் ெதாட7ந்து, இந்த உட்ேபாராட்டத்தில் மற்ற இயக்கங்கைள விடுதைலப்புலிகள் அழித்த ேபாது, ஆட்ேச7ப்பில் புதிய ெநருக்கடிைய விடுதைலப்புலிகள் சந்திக்க ேவண்டியிருந்தது. அறிவியல் பூ7வமாகச் சமூகத்ைதப் புrந்து ெகாள்ளும் வயது வந்த


இைளஞ7கள் முன்புேபால் விடுதைலப்புலிகள் இயக்கத்தில் சுயமாக இைணவைதத் தவி7த்தன7. இதனால் வயது குைறந்த இைளஞ7கள் இைணயும் தன்ைமயால் விடுதைலப்புலிகளில் ஆட்பற்றாக்குைற ஏற்பட்டது. இந்த நிைலயில் ெபண்கைள இைணத்துக் ெகாள்வது இலகுவான விசயமாக இருந்தது. ஆணாதிக்கச் சமூகம் ெபண்களுக்கு வழங்க மறுத்த புrந்து ெகாள்ளும் அறிவியல் இன்ைம மற்றும் ஆணாதிக்கக் குடும்பக் கட்டுப்பாட்ைட மீ றி வட்டுக்கும், O சமூகத்துக்கும் ெவளியில் வாழத் துடிக்கும் ெபண்ணின் இயல்பான தன்ைமையக் ெகாண்டு விடுதைலப்புலிகள் ெபண்கைள உள்வாங்குவது இலகுவான விசயமாகியது.

கி.பி.1986-1987-ஆம் ஆண்டுகளின் இயக்க அழிப்புகளும், அதன் பின்னால் இந்திய இராணுவத்தின் வருைகயுடன் நிகழ்ந்த மாற்றங்கைளயும் ெதாட7ந்ேத, விடுதைலப்புலிகள் ெபண்கைள அதிகளவில் தம்முடன் இைணக்கத் ெதாடங்கின7. இைவபற்றி தனியாக இந்தப் பகுதிையத் ெதாட7ந்து ஆராய்ேவாம். யுத்தத்தின் மிகப் ெபrய பங்களிப்ைபப் ெபண் விடுதைலப்புலிகள் வழங்கும் வைகயில் ெபண்களின் சக்தி பலமானதாக விடுதைலப்புலிகளுக்குள் மாறியது. தமிழ் மண்ணில் ஆயுதம் ஏந்திய ெபண்கள் ேவறு சில இயக்கத்தில் இருந்த ேபாதும், விடுதைலப்புலிகளில் தான் ஒழுங்கைமந்த வைகயில் தனியான தைலைமயில் தனியான பைடகளாக உருவாகின7. இந்த மாற்றம் யாழ் குடாநாட்டு ஆணாதிக்க மரபில் பாrய ஒரு சிைதைவக் ெகாடுப்பதுக்குப் பதில், குறித்த ெபண்களுக்குள் மட்டும் இந்தச் சிைதைவ எல்ைலப்படுத்திேய ஏற்படுத்தியது. ேபாராட்டம் மக்களிடம் இருந்து அன்னியப்பட்ட இைளஞ7களிடம் இருப்பதால், மாற்றங்களில் இருந்து சமூகம் எட்டேவ(தூரமாகப்) பைழய பாணியில் தன்ைன ஒழுங்கைமத்தது. இயக்கங்களில் இருந்து விலகி சாதாரண வாழ்ைவ வாழ விரும்பும் ெபண்ைண, சமூகம் மற்ற ெபண்ணின் கற்பு பண்பாட்டில் இருந்து ேவறுபடுத்திேய பா7த்தது. அேத ேநரம் அப்ெபண், எல்லா இயக்க ஆண்களும் இயக்கத்ைத விட்டு விலகிய ேபாது எது நடந்தேதா, அேத ேபான்று ெபண்களும், ஆணுக்கு அடிைமப்பட்ட வாழ்க்ைகைய இயல்பாக ஏற்றுக் ெகாள்வதும் நிகழ்கின்றது.


இந்தத் ேதசிய விடுதைலப் ேபாராட்டத்தின் ேபாது இயக்க எல்ைல கடந்து 20,000 ேபருக்கும் ேமற்பட்ட ெசாந்தப் ேபாராளிகைள யுத்தத்திலும், உள்முரண்பாட்டிலும் (இயக்கங்களுக்கிைடயிலும், இயக்கத்துக்குள்ளும்) ெகால்லப்பட்டன7. இதில் கணிசமான பகுதியின7 ெபண்கள் ஆவ7. இந்த இழப்புக்குப் பின்னால் தாய்ைம, பாrய கண்ண7O ெகாண்ட ேசாகம் ஒன்ைறேய வாழ்வாக்கியது. இங்கு கணிசமான பகுதி இயக்கங்களின் அழித்ெதாழிப்பிலும், இயக்கங்களின் ைகதுகைளயும் ெதாட7ந்து ெசாந்தக் குழந்ைதைய மீ ட்க அைலயும் நிகழ்ேவ வாழ்வாகியது. இந்த அழித்ெதாழிப்பு 10 முதல் 15 வருடங்கள் வைர கடந்தும் முடிவுக்கு வந்துவிடவில்ைல. யாழ் பூ7சுவா கண்ேணாட்டம் ெகாண்ட சுயநலம் பிடித்த சமுதாயத்தில், இயக்கத்ைத ேநாக்கி ெசல்லும் குழந்ைதகைள மீ ட்கும் வழியிலும், ெபண்கள் தம்ைமப் பrதாபத்துக்குrய ஜOவனாக்கி விடுகின்றன7.

ெபாதுவாகச் சிங்கள இனவாத யுத்தம் இலங்ைகயில் 50,000இத்திற்;கும் ேமற்பட்ட தமிழ் மக்கைளப் பலியிட்டுள்ளது. இதனால் ெபண்கள் தம் குழந்ைதகைளயும், கணவ7கைளயும் இழந்து நடுவதிக்கு O வந்துள்ளன7. விதைவகளின் எண்ணிக்ைக சமூகமயமாகி வருகின்றது. உதாரணமாக ''மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் 10,000 விதைவகள்"26 வாழ்வதாகச் சில ஆய்வுகள் நிறுவுகின்றன. இதில் ெபரும்பகுதி 29 வயதுக்கு உட்பட்ட ெபண்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்க அம்சமாகும். இைதத் தாண்டி ேமற்கு ேநாக்கி 5 இலட்சத்துக்கும் அதிகமான இைளஞ7கள் புலம் ெபய7ந்துள்ளன7. இைதவிட ெகாழும்ைப ேநாக்கியும், இந்தியாைவ ேநாக்கியும் நடந்த புலம் ெபய7வில் ஆண்கள் எண்ணிக்ைக அதிகrத்ேத காணப்படுகின்றது. இதனால் வடக்கு மற்றும் கிழக்கில் ஆண்கள்-ெபண்கள் எண்ணிக்ைகயில் இயற்ைக சமநிைல குைலந்து, ெபண்கள் அதிகrத்து காணப்படுகின்றது. ெபாதுவாக யுத்தம் ஆண்கைள அதிகமாகப் பலியிடுவதாலும், யுத்தத்தில் ஆண்கள் அதிகமாகப் பங்களிப்பதாலும், புலம்ெபய7வில் ஆண்கள் அதிகமாகப் புலம்ெபய7வதாலும் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு நிைலைமையத் தைலகீ ழாக்கியுள்ளது.


ெபண்கைள அதிகமாகக் ெகாண்ட ஒரு சமூகமாகத் தமிழ் மக்கள் மாறியுள்ளன7. அத்துடன் யுத்தம் சா7ந்த வறுைம ேமலும் சமூக அவலத்ைதத் தOவிரமாக்கியுள்ளது. ெபண்கள் வடக்கு மற்றும் கிழக்கில் தO7மானகரமான சக்தியாக இன்று மாறியுள்ளன7. இது விடுதைலப்புலிகளின் ேபாராட்டத்திலும் சr, மக்கள் வாழ்விலும் சr ெபாதுவான நிைலைமயாகும். குடும்பத்தின் ெபாறுப்ைப ஆண் துைணயின்றி ெபண்ேண ெபாறுப்ெபடுப்பது தவி7க்க முடியாத விைளவாகியது. இதனால் ெபண்கள் வட்டுக்கு O ெவளியில் வருவைத நிபந்தைனயாக்கியது. புலம்ெபய7வில் கூட ெபாருளாதார rதியாகப் பலமான பிrவு முதலில் ெவளிேயறுவதால், ெபாருளாதார rதியாகப் பலவனமான O பிrவு வடக்கு மற்றும் கிழக்கில் பிரதிநிதித்துவம் ெசய்கின்றது.

வடக்கு மற்றும் கிழக்கு நிைலைமயில் ெபண்கள் அதிகமான சமூக இயக்க நடவடிக்ைகயில் ஈடுபட்ட ேபாதும், ஆணாதிக்க மரைப மாற்றிவிடவில்ைல. விடுதைலப்புலிகளின் அரசியல் இைதச் ெசய்யும் வைகயில் இல்லாததுதான் இதன் பிரதான அம்சமாகும். இைத விடுதைலப்புலிகளின் கட்டுைரயில் ஆராய்ேவாம்.

ெபண்கள் சமூகத்தின் ெபரும் சக்தியாக மாறியதால் சில மரபான ஆணாதிக்கப் பண்பாடுகைளச் ெசயலிழக்க ைவத்துள்ளது. ஆணின் ெபாருளாதாரப் பலம் சா7ந்து குடும்பம் என்ற கண்ேணாட்டம் சிைதந்துள்ளது. ெபண்ேண குடும்பத்ைதப் ெபாருளாதார rதியில் பாதுகாக்க முடியும் என்ற அளவுக்கு நிைலைம மாறியுள்ளது. ஆண்கள் பாரம்பrயமாகச் ெசய்து வந்த பல விசயங்கைளப் ெபண்கள் ெசய்வது என்ற நிைலக்குப் ெபாதுப் புறநிைலைம மாற்றியுள்ளது. அேத ேநரம் ேமற்கு ேநாக்கி புலம் ெபய7ந்த யாழ் சா7ந்த கணிசமான ேமட்டுக்குடிக் குடும்பங்கள், ெவளிநாட்டுப் பணத்தில் ஆடம்பரமாக வாழ்தல் என்ற நிைலயில் யாழ் பகுதியில் புதிய வடிவமும் வழக்கில் வந்துள்ளது.

ெமாத்தத்தில் ெபண்கள், சமூகத்தின் ெபாருளாதார ெநருக்கடி, ஆண் துைணயற்ற ஆணாதிக்கச் சமூகத் தனிைம, யுத்த அவலங்கள் என்ற


நOண்ட துயரத்தில் சிக்கிவிடுகின்றன7. இதில் இருந்து மீ ண்டுவரும் பாைத எைதயும் இந்தப் ெபண்கள் ெகாண்டிருக்கவில்ைல. இதற்குள் இயற்ைகயான பாலியல் ேதைவ மிகக் கடினமான ஆணாதிக்க ஒழுக்கக் கட்டைமப்புக்குள் ெநருக்கடிகைளச் சந்திக்கின்றது. இளம் வயது விதைவக் ேகாலம், புலம் ெபய7ந்த கணவைனப் பிrந்து வாழும் வாழ்க்ைக, பிரேதசத்துக்கிைடயிலான ேபாக்குவரத்துத் தைட, திருமணம் ெசய்ய ஆண் இன்ைம, வறுைம ஆகியைவ பாலியல் ெநருக்கடிைய உச்சத்துக்குக் ெகாண்டு வந்துள்ளது. இைவ எந்தச் சமூக ஆய்வுக்கும் இதுவைர உட்படாத விடயமாகேவ இன்னமும் உள்ளது. இதற்குத் தO7வு அற்ற நிைலைம ெபாதுவாக இருக்கின்றது. இதில் இருந்து பாரம்பrயமான ஒருவனுக்கு ஒருத்தி மற்றும் கற்புக் ேகாட்பாட்ைட மீ றுவது நிகழ்கின்றது. இது கணிசமான பிrைவ இரகசியமான வைகயில் பாலியலில் ஆணாதிக்கக் கற்புக் ேகாட்பாட்ைட மீ றுவது ெபாதுவான நிைலைமயாக உள்ளது. இதற்கு எதிராகக் கடுைமயான சமூகத் தண்டைனகைளயும், இயக்கத் தண்டைனகைளயும் நியாயப்படுத்தி பத்திrக்ைககளில் சில ெசய்திகள் ெவளிவந்த ேபாதும், இது தO7க்கப்பட முடியாத சமூகப் பிரச்சிைனயாகியுள்ளது.

உைழப்பதுக்கு உைழப்பு மறுக்கப்பட்டு, பசிக்கும்ேபாது உணைவக் களவு எடுத்து உண்பதுக்குத் தண்டைன வழங்கின் எப்படி அநOதியாகுேமா, அப்படித்தான் இயற்ைகயான பாலியல் ேதைவையப் பூ7த்தி ெசய்வதும் நிகழ்கின்றது. இைதெயாட்டி, விடுதைலப்புலிகளின் எதி7ப்பாள7கள் விடுதைலப்புலிகைள ேநரடியாகக் குற்றம் சாட்டுவது தவறாகும். இரகசிய உறவுகள் ஆணாதிக்க மரபில் இருந்து வந்ததாகும். யுத்தத்தில் இது ஒரு ெபாதுவான பிரச்சிைனயாக முன்னிைலக்கு வந்துள்ளது அவ்வளேவ. விடுதைலப்புலிகள் இைத ஒரு பிரச்சிைனயாகக் கருதாததும், இந்த நிைலைமையத் தOவிரமாக்க ேபாராட்டம் ஜனநாயகத்ைத அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டிருக்காத காரணேம, புலிகளின் மீ தான அடிப்பைடயான விம7சனமாகின்றது. இங்கு ைமயமான பிரச்சிைன ஆணாதிக்க அைமப்பு வடிவேம. இது காலாகாலமாக இருந்து வருகின்றது. இதுேவ இரகசிய உறவுகைள உற்பத்தியாக்குகின்றது. இைத மாற்ற ேபாராடாததுதான் விடுதைலப்புலிகள் மீ தான விம7சனமாகின்றது.


இது ஒருபுறம் நிகழ, மறுதளத்தில் ேமற்கில் இருந்து வரும் பணம் சா7ந்த சமூகச் சீ ரழிவும் பாலியலில் நிகழ்கின்றது. பகட்டான வாழ்வு, அது சா7ந்த விபச்சார அத்துமீ றல்கள் சமூகத்ைதச் சீரழிக்கின்றன. ெகாழும்பு சா7ந்து புலம்ெபய7ந்த ெபரும்பாலாேனாரும், இந்தியா சா7ந்து புலம்ெபய7ந்த கணிசமான பிrவினரும் இந்தப் பகட்டு வாழ்வில் சமூகச் சீரழிைவப் ெபாதுத் தன்ைமயாக்குகின்றன7. ெகாழும்ைபச் சுற்றிலும் நவன O விபச்சார விடுதிகள், மஜாஜ் ைமயங்கள் ெவளிநாட்டுப் பணம் சா7ந்து, ஆயிரக்கணக்கான இளம் சிங்களப் ெபண்கைள ைவத்து தமிழ் இைளஞ7களின் பாலியல் வக்கிரத்ைதத் தO7ப்பதில் ைமயமிட்டுள்ளது. இன்று இலங்ைகயில் நாள் ஒன்றுக்கு ''1000 கரு அழிப்புகள்"(28.5.2000)27 சட்டப்பூ7வமாகவும், சட்டவிேராதமாகவும் நிகழ்கின்றது. இதில் திருமணம் ெசய்யாதவ7களின் கரு அழிப்பு 50 சதவதமாகும். O அந்தளவுக்குச் சமூகச் சீ ரழிவுகள் விrவாகியுள்ளது.

ெகாழும்பில் புலம் ெபய7ந்த கணவனிடம் ேபாய் ேசரும் கனவுடன், ெபண்கள் நOண்ட காலமாகத் தங்கி நிற்பதும், இங்கும் பாலியல் அத்து மீ றல்கள் நைடெபறுவதும் காணப்படுகின்றது. இதில் இருந்ேத புலம் ெபய7ந்த தமிழன் தான் திருமணம் ெசய்யும் ெபண்ைணத் தன் ெசாந்தத் தாயுடன் விட்டு வந்தைதப் ெபருைமப்பட பீற்றுகின்றான். சட்ட விேராதமாகப் புலம் ெபயரும் கணிசமான ெபண்கள் விரும்பியும், கட்டாயப்படுத்தியும்,பாலியல் rதியில் சிைதவதும் ெதாட7ந்து நிகழ்கின்றது. இதனால் தான் புலம்ெபய7ந்த தமிழன் சட்ட விேராதமாகப் புலம்ெபய7ந்த ெபண்ைணத் திருமணம் ெசய்ய மறுக்கின்றான்;. இைதச் ெசால்லிேய ெபண் ேதடுகின்றான். இங்கு ெபண்கைளப் ெபாதுைமப்படுத்தி இழிவாக்குவது புலம்ெபய7ந்த ஆணாதிக்கப் ேபாக்காக மாறியுள்ளது.

இந்தியாவில் அரசின் அகதி முகாம் சா7ந்து ெபண்கள் வறுைம காரணமாக, இந்திய அதிகார வ7க்கத்தாலும், நிலப்பிரபுத்துவ வ7க்கத்தாலும் பலாத்காரம் ெசய்யப்படுவது ெபாதுத் தன்ைமயாக உள்ளது. சிங்கள இனெவறி ஆணாதிக்க இராணுவக் கற்பழிப்புகள் ஒருபுறம் நிகழ, மறுதளத்தில் ெபண்களின் சகலவிதமான


கற்புrைமையயும் ெகாச்ைசப்படுத்தி இரசிக்க முைனகின்றது. இந்திய இராணுவமும் இைதச் ெசய்ய பின்நின்றதில்ைல. சில பகிரங்கமாக, ெபாதுவான அரசியல் ேபாராட்டமாக மாறிய ேபாதும், எண்ணிக்ைகக்கு வராத ெபண்கள் கற்பழிக்கப்பட்டு ெமௗனமாகியுள்ள அேத ேநரம், கணிசமான பகுதியின7 உடல் rதியாகேவ அழிக்கப்பட்டன7. ேபாராட்டத்ைதயும் ெசாந்தச் சுயத்ைதயும் இழந்து இந்திய, இலங்ைக அரசுகளின் ைகக்கூலியான இயக்கங்கள் உதிrயாகவும், இயக்கமாகவும் ெபண்கைளக் கற்பழிப்பதும், உடைல அழிப்பதும் என ெபண்கைளத் ெதாட7 அச்சுறுத்தலில் ைவத்துள்ளன7. விடுதைலப்புலிகளில் ேச7ந்த ெபண்கள் காதல் ெசய்வது, திருமணம் ெசய்வது ேபான்றவற்றில் உள்ள கடினமான ேபாக்கு ெபண்களின் இயற்ைகயான உண7வுகைளத் தக7க்கின்றது.

தமிழ்ப் ெபண்களின் நிைலைம எல்ைலயில்லாத துன்பத்தில் ஆழ்த்தி, அழுந்தி வாழ ைவக்கின்றது. இந்த இைடெவளிகளில் நிவாரணம் என்ற ெபயrல் புகுந்து ெகாள்ளும் ஏகாதிபத்திய நிதி ஆதாரத்தில் இயங்கும்; ைகக்கூலி அைமப்புகளான தன்னா7வக் குழுக்கள் ெபண்கள் மத்தியில் கைடவிrத்துள்ளது. இவ7கள் ெபண்களின் பிரச்சைனகைளத் திைச திருப்பி ஏகாதிபத்தியத் ேதசியச் சிைதப்புக்கு வழிகாட்டுகின்றன7.

ெதன்பகுதிகளில் வாழும் சிங்களப் ெபண்கள் மக்கள் விடுதைல முன்னணி (து.ஏ.P) அழித்ெதாழிப்பு ஊடாகச் சந்தித்த ெநருக்கடிகைளத் தாண்டி, சிங்கள இனவாத யுத்தத்தின் ேகாரப்பிடியில் சிக்கி, ெபண்கள் மனேநாயாளிகளாக மாறுகின்றன7. விடுதைலப்புலிகளுடனான யுத்தத்தில் 30 முதல் 50 ஆயிரம் சிங்கள இைளஞ7கைளப் பலி ெகாடுத்த தாய்ைமக்கு, எந்த இனவாதமும் பrகாரம் வழங்கி விடவில்ைல. யுத்தமுைனயில் சிக்கியுள்ள இரண்டு இலட்சம் இைளஞ7களின் தாய்ைம மற்றும் மைனவியின் ேசாகம் எல்ைலயில்லாத மனித அவலத்ைதச் சமூகமயமாக்கியுள்ளது. பாலியல் ெநருக்கடி முதல் நாள்ேதாறும் வரும் யுத்தத் ேதால்விகள், ெவற்றிகள் ஆகியைவ தாய்ைமயின் கண்ணருக்கிைடயிலான O அவலத்தின் பிறப்பாகின்றது. இந்தப் புத்திரச் ேசாகத்ைதச் சிங்களக் கூலிப்பைட இனவாதம் தO7த்து விடவில்ைல. இைதவிட சிங்களப்


ெபாதுமக்கள் மீ தான எல்ைலப்புற இயக்க அழித்ெதாழிப்புகள் ஈவிரக்கமற்ற மனிதப்பண்பாட்ைடக் ெகாண்டைவ. இது ெபண்கைளச் சமூக அகதியாககுகின்றது.

வடக்கு மற்றும் கிழக்கில் இருந்து விடுதைலப்புலிகளால் கட்டாயப்படுத்திப் புலம்ெபயர ைவத்த முஸ்லிம் மக்களின் அவலம், ெபண்கைளச் சமூக வறுைமக்குள் தள்ளிச் ெசன்றுள்ளது. இது தமிழ், சிங்களப் புலம்ெபய7வுகளிலில் ெபாதுவாக இருந்த ேபாதும், அவ7கைளப் பாதுகாக்க பலமான அரசு வடிவமாக விடுதைலப்புலிகளும், இலங்ைக அரசும் இருந்தளவுக்கு, முஸ்லிம் மக்களிடத்தில் அது இல்ைல. ெபாதுவாகேவ ேவறுபட்ட தன்ைமயில் நடந்த புலம் ெபய7வுகள் ெபண்களின் வறுைமையத் துல்லியமாகத் தOவிரப்படுத்தியதன் ஊடாக, பாலியல் rதியாக ஆண்களுக்கு இைசந்து அடிபணிந்து ேபாகும் தன்ைம அதிகrத்துள்ளது. யுத்தத்தில் ஈடுபடும் கூலிப்பட்டாளமான இனவாத இராணுவத்தின் பாலியல் ேதைவையப் பூ7த்தி ெசய்ய, எல்ைலப்புறச் சிங்களப் ெபண்கைளயும், இதற்காக அரேச உருவாக்கி விடும் ெபண்கைளயும் தாண்டி, இராணுவத்தில் ெபண்கைளயும் இைணத்து, பாலியல் விபச்சாரத்ைத இராணுவம் சா7ந்து உருவாக்கிச் சமூகத் தன்ைமயாக்குகின்றன7.

இன்று ெமாத்தத்தில் விபச்சாரம் பல்துைற சா7ந்து விrவாகியுள்ளது. நிலங்கா ஜயசூrயா ெசய்த ஆய்வில், (இதற்காக அவ7 மிரட்டப்படுகின்றா7.) ''இலங்ைகயில் 10 இலட்சத்துக்கும் அதிகமான ெபண்கள் விபச்சாரத்தில் ஈடுபடுவைத"(இலக்கம்-168)11 உறுதி ெசய்துள்ளா7. ெவளிநாட்டில் கடின உைழப்பில் உருவாகிச் ெசாந்த நாட்டுக்குள் ெசாகுசாகச் ெசல்லும் பணம், உலகமயமாதலால் தOவிரமாகும் வறுைம, யுத்தச் சீ ரழிவுகள் விபச்சாரத்ைதச் சமூகத்தன்ைமயாக்குகின்றது.

மறுதளத்தில் ெபண்களின் சமூக வறுைமையப் பயன்படுத்தி உைழப்ைப அற்பமாகச் சுரண்டுவதில் இலங்ைக அரசு யுத்தத்தின் இனவாத முகமூடியின் பின்னால் ெவற்றிகரமாகச் ெசயல்பட்டு வருகிறது. ஏகாதிபத்தியப் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் எல்ைலயற்ற


சுதந்திரமான, ஜனநாயகச் சுரண்டைல நடத்த உருவாக்கப்பட்டைவேய சுதந்திர வ7த்தக வைளயம் ஆகும். கி.பி.1998-இல், ைகத்ெதாழில் அைமச்சின்(அைமச்சகத்தின்) அறிக்ைகயின்படி, கி.பி.1997-ஆம் ஆண்டில்,890 ெதாழிற்சாைலகளில் 2,80,000 ேப7கைளத் ெதாழிலாளிகளாகக் ெகாண்டு இயங்கியது, சுதந்திர வ7த்தக வைளயம். அது இன்று கி.பி.1997-ஐப் ேபால் ஆறு மடங்காக (அண்ணளவாக 13 இலட்சம் ெதாழிலாள7களாக)அதிகrத்துள்ளது. 80 சதவதம் O திருமணம் ெசய்யாத உடல் வலுவுள்ள இைளய தைலமுைறயினrன் உைழப்ைபச் சுரண்டி, இலங்ைகயின் ஆைடேயற்றுமதியில் 52 சதவதத்ைத O இைவ ஈடுெசய்கின்றன. இன்று ெமாத்த ஏற்றுமதியின் அளவு 245 ேகாடி அெமrக்க ெடாலராகும் (19.3.2000)18 (அண்ணளவாக 17,150 ேகாடி இலங்ைக ரூபாயாகும்). இப்பணம் ேதசம் கடந்து பன்னாட்டு மூலதனத்தில் ேபாய்ச் ேசருகின்றது. இங்கு ேவைல ெசய்யும் ெபண்கைளப் ெபாது விபச்சாரக் கண்ேணாட்டத்தில் பா7க்கும் சமூகக் கண்ேணாட்டத்துக்கு இட்டுச் ெசன்று, சுரண்டைல இலங்ைகச் சமூகத் தளத்தில் இருந்து அன்னியமான வைகயில் ேகாரமாக்கியுள்ளது.

இங்கு கிராமப்புற விவசாயச் சிங்களப் ெபண்கள் தமது வாழ்வின் வறுைமையப் ேபாக்க, அற்பக் கூலிக்கு மாரடிக்கக் ெகாண்டு வரப்பட்ட அவ7கைள, ேமற்கத்திய மிருகப் பண்ைணகள் ேபான்று வாழும் வாழ்க்ைகயில் சிக்க ைவத்து பாலியல் rதியாகவும், உைழப்பு rதியாகவும் சுரண்டுவைத எந்த மனித உrைமயும் கண்டு ெகாள்ளவில்ைல. இலங்ைகயின் சட்டத்துக்குப் புறம்பான ஒழுங்கில் இங்கு இலட்சக்கணக்கில் சுரண்டப்படும் ெபண்கள், திருமணம் ெசய்ய முடியாத அவலத்தில் சிக்கிவிடுகின்றன7. திருமண விளம்பரேம, சுதந்திர வ7த்தக வைளயத்தில் ேவைல ெசய்யாத ெபண்ைணக் ேகாr விண்ணப்பிக்கும் அளவுக்கு, ஆணாதிக்கக் கற்புக் ேகாட்பாட்டில் அப்ெபண்களின் கற்புrைம பலாத்காரமான சுரண்டல் வழிகளில் சிைதக்கப்பட்டிருப்பைத நி7வாணமாக்குகின்றது.

இந்தச் ''சுதந்திர வ7த்தக வைளயத்தில் ெதாழில் புrயும் ெபண்களில் 92 சதவதமாேனா7 O ெசாந்த இடத்ைத விட்டுப் புலம் ெபய7ந்து சிைறக் ெகாட்டைககள் ேபால் இருக்கும் ெநrச்சல்களில் எந்தவிதமான


அடிப்பைட வசதிகளுமற்ற இழிந்து ேபான மக்களாக வாழ்கின்றன7. இங்கு ெதாழில் புrேவாrல் 52.7 சதவதத்தின7 O ஏேதா ஒரு விதத்தில் மனப்பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளன7. (இலக்கம்-174)11 உலகமயமாதலின் குறியீட்டுச் சின்னமாக, அழுகல் பிடித்த சீழ்களாக இந்தப் பிரேதசேம மாறிவிட்டது. மக்கள் மனேநாயாளிகளாக, ஆணாதிக்க வக்கிரங்கைளத் ேதய்த்துக் ெகாள்ளவும், வக்கrத்து பா7க்கவும், இரசிக்கவும் ஏற்ற இடமாக, பண்பாட்டுக் கலாச்சார rதியாக இங்கு ெதாழில் புrயும் ெபண்கள் இழிவுபடுத்தப்பட்டுவிட்டன7.

மைலயகப் ெபண்களின் நிைலைமேயா சகிக்கமுடியாத ெதாட7ச்சியான வாழ்க்ைக முைறக்குள் வாழ்கின்றன7. மைலயக மக்கள் சா7ந்து ஆட்சிையப் பிடிக்கும் எச்சில் நக்கிகள் அந்த மக்களின் ேபா7க் குணமிக்க ேபாராட்டத்ைத அன்னிய ஏகாதிபத்தியத்துக்கும், இனவாத அரசுக்கும் காட்டிக் ெகாடுத்து நக்கிப் பிைழக்கின்றன7. இதனால் எந்தவிதமான மாற்றத்ைதயும் ெசாந்தக் குடியிருப்பு வசதியில் இருந்து, தமது அன்றாட வாழ்வின் சிறிய முன்ேனற்றத்ைதக் கூடப் ெபற்றுவிடவில்ைல. கூலிப் ெபண்கைள ேவைல வாங்கும் அதிகாrகளின் பாலியல் ேதைவக்குக் கட்டாயப்படுத்துவதும், ேவைல ெசய்யும் இடத்தில் குழந்ைதக்கு நிம்மதியாகப் பால் கூட ெகாடுக்க முடியாத ஆணாதிக்க வக்கிரத்ைத எதி7 ெகாண்டும் வாழும் ெபண்கள், குடும்பத்தின் வறுைமயுடன் கூடிய கடின உைழப்பின் மீ தான சுைம காரணமாக, ஆண்களின் ேபாைதக்குள் ெநrந்து அடிவாங்கி வாழ்கின்றன7. ஆனால் இனவாதக் கண்ேணாட்டத்தில் நடத்தப்படும் கீ ழ்த்தரமான நிரந்தரமான கருத்தைட அறுைவச் சிகிச்ைச என்றுமில்லாத ேவகத்தில் அவ7கைள வந்தைடகின்றது.

கி.பி.1998-இல், 4,880 ேப7 வாழ்ந்த ஒரு ேதாட்டத்தில் ெசய்யப்பட்ட ஆய்ைவ அட்டவைண-5-இல், பா7ப்ேபாம். (7.5.2000)27 அட்டவைண - 5


1.ேதாட்டத்தில் ெமாத்தக் குடும்பம் 2.15-49 வயது குடும்பம் 3.ெபண்சத்திரச்(கருத்தைட) சிகிச்ைச 4.ஆண்சத்திரச்(கருத்தைட)சிகிச்ைச 5.தற்காலிகக் குடும்பத்திட்டம்

4 5 பிள்ைளகள் இல்லாேதா7 01 பிள்ைள உைடேயா7 16 02 பிள்ைள உைடேயா7 3 9 03 பிள்ைள உைடேயா7 8 4 04 பிள்ைள உைடேயா7 2 05 பிள்ைள உைடேயா7 ெமாத்தம் 29

1

2

3

124

99

-

208

190

-

350

282

149

319

233

191

140

89

58

94

23

19

-

1,235

916

424

13

-

ஒரு குழந்ைதயுடேனேய சத்திரச்(கருத்தைட) சிகிச்ைச ெசய்யும் அளவுக்கு நிைலைம ேமாசமாகக் காணப்படுகின்றது. இலங்ைகயில் மிகேமாசமான வாழ்க்ைகத் தரத்ைதக் ெகாண்ட ஒரு மக்கள் கூட்டத்தில் இைவ தOவிரமாகக் ைகயாளப்படுகின்றது. இனவாதத்துடன் கூடிய ஏகாதிபத்தியக் கண்ேணாட்டத்தில் நடத்தப்படும் குடும்பக் கட்டுப்பாட்டு என்ற பண்பாடு அவ7களிைடேய நாகrகப் பண்பாட்டு வழியில் குழந்ைத சா7ந்து திணிக்கப்படுகின்றது. வறுைமக்கும், இயற்ைகக்கும் உள்ள ேந7விகிதப் பிறப்புவிதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு இயற்ைகயின் கருவளம் அழிக்கப்படுகின்றது.

ஏகாதிபத்தியம் உலகளவில் ெசாந்த நாட்டில் குழந்ைத பிறப்ைப


ஊக்குவித்து பண உதவிகைள விrவாக்கிய படி, மற்ற நாடுகளில் குறிப்பாக ஏைழகள் இைடேய அறிவியலுக்குப் புறம்பாக நிரந்தரமாகக் கருத்தைட ெசய்கின்றன7. இதற்கு ஏகாதிபத்தியக் ைகக்கூலி அைமப்புகளான தன்னா7வக் குழுக்கள் தOவிரமாக இயங்குகின்றன. அைதவிட அரசு இைதத் திட்டமிட்டு அமுல் ெசய்கின்றது. உலகமயமாதலின் உலக வங்கி சிறப்பு நிதி ஆதாரங்கைள உருவாக்கி, ைகக்கூலி ேதசிய அரசுகைளக் கட்டைளயிட்டு அமுல்படுத்துகின்றது.நாட்டில் தற்ேபாது இருக்கும் ைகக்கூலி அரசுகள் மதம், இனம், வ7க்கம் சா7ந்து இைதத் தOவிரமாக்கி அமுல் ெசய்கின்றன. அேதேநரம் உலகமயமாதல் பண்பாட்டில் குழந்ைத ெபறுவது அநாகrகமானது என்ற ெபாதுக் கண்ேணாட்டம் பண்பாட்டு rதியாகப் புகுந்து விடுகின்றது. ஒரு குழந்ைத அல்லது இரண்ைட மீ றி குழந்ைதையப் ெபற்ெறடுக்கும் ெபண் ேகவலமாகப் பா7க்கப்படுகின்றாள். இது காட்டுமிராண்டித்தனமான நடத்ைதயாக ேநாக்கப்படுகின்றது.

அதாவது ஒட்டுெமாத்தத்தில் குழந்ைத என்பது தனிப்பட்ட நப7களின், ஆடம்பரப் ெபாழுதுேபாக்கு வாழ்க்ைகைய ஒட்டிய நாகrகத்தின் எல்ைலக்குட்பட்ட விடயமாக மாறிவிடுகின்றது. இந்த உலகமயமாதல் பண்பாடு இலங்ைகயில் ஊடுருவி, சமுதாயத்ைதப் பண்பாட்டு வழியில் சிைதக்கின்றது. மறுதளத்தில் பலாத்காரம், ஆைச காட்டுதல், ஏமாற்றுதல், ேமாசடி, பணத்ைதக் ெகாடுத்தல் ேபான்ற பல வழிகளில், மைறமுகமான கட்டாயப்படுத்தல் ஊடான வன்முைறயின் ஊடாகக் கருவளம் சிைதக்கப்படுகின்றது.

ஏகாதிபத்தியத்துக்குத் ேதசிய (இலங்ைக) வளத்ைதத் தாைர வா7த்து ெகாடுப்பதால் ெசாந்த நாட்டில் ஏற்படும் வறுைமயால் பிைழக்க வழியற்ற மக்கள் கூட்டம் ெதாழில் ேதடி மத்தியக் கிழக்ைக ேநாக்கி ஓடுகின்றன7. மிக கடினமான உைழப்புக்கும், ச7வேதச உைழப்புக்கும் எந்தவிதமான சட்டப் பாதுகாப்ைபயும் ெபற முடியாத ெகாத்தடிைமகளாக நாட்ைடவிட்டு, ேமற்ைகத் தவி7ந்த நாடுகளுக்குச் ெசல்லுகின்றன7. இந்த வைகயில் புலம்ெபய7ந்து ெதாழில் புrேவா7 எண்ணிக்ைக ''10 இலட்சமாக" (இலக்கம்-177)11 இன்று உள்ளது. இதில் ெபரும்பகுதி ெபண்களாக இருக்கின்றன7. இவ7கள் மத்திய


கிழக்கிலும், சிங்கப்பூrலும் ெதாழில் ெசய்கின்றன7. கி.பி.1997-1998-இல், ''3 இலட்சத்துக்கும் அதிகமாேனா7"11 ெதாழிலுக்காகப் புலம் ெபய7ந்துள்ளன7.

இந்தப் புலம்ெபய7வுகள் பாரம்பrயமான குடும்ப அைமப்புகைளச் சின்னாபின்னமாக்குகின்றன. ஒரு ெபற்ேறா7 புலம் ெபய7வதன் மூலம், புலம்ெபய7 நாட்டுக்குப் ெபண்கள் ேபாகும்ேபாது பாலியல் rதியாக அதிகமான அச்சுறுத்தலுக்கும், வன்முைறக்கும் உள்ளாகின்றன7. ெபண்கள் புலம் ெபயரும் ேபாது குடும்பச் சிறுமிகள் பாலியல் rதியாகச் ெசாந்தக் குடும்பத்தின் கணிசமான அங்கத்தவராேலேய சிைதக்கப்படுவதும், சிறுவ7கள் ஓrனச் ேச7க்ைகக்குள் அழிக்கப்படுவதும் நிகழ்கின்றது. அத்துடன் கணிசமான ஆண்கள்; அன்னியப் ெபண்கைள நாடிச் ெசல்வதும் அல்லது கற்பழிப்பதும் அதிகrக்க, விபச்சாரம் ஒரு ெதாழிலாக மாறிவிடுகின்றது.

ஆண்கள் புலம் ெபய7கின்ற ேபாது கணிசமான ெபண்கள், ேவறு ஆண்களுடன் ெதாட7பு ெகாள்வெதன பல தளத்தில் சமூகம் பாrய ெநருக்கடிகைள எதி7ெகாள்கின்றது. ெபண்ணின் ஒழுக்கம் இங்கு அடிப்பைடயான ேகள்வியாக மாறிவிடுகின்றது. ெபண்கள் மீ தான கற்பு பற்றிய ஆணாதிக்கக் கண்காணிப்பு சந்ேதகத்ைதச் சமூகத் தன்ைமயாக்கி, ெபண்களுக்கு விபச்சாரப் பட்டம் கட்டுகின்றது. அதாவது சமூகத்தின் பல்ேவறு கூறுகளில் காணப்படும் ெநருக்கடிகளில் நடக்கும் சம்பவங்கள், ெபாதுவான சமூகப் பா7ைவயாகி விடுகின்றது.

புலம் ெபய7ந்த சமூகத்தின் புதிய தைலமுைற இரண்டு முக்கியமான விடயத்ைதக் ைகவிட்டுள்ளது. பாரம்பrயமாகச் சாதிைய அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு தO7மானிக்கப்பட்ட திருமணத்ைதயும், ஆணாதிக்கக் கற்புக் கண்ேணாட்டத்ைதயும் அலட்சியப்படுத்துகின்றது. இது பாrய முரண்பாட்ைட ஆணாதிக்கத் திருமண முைறயில் ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த முரண்பாடு ெபற்ேறாருக்கும், பிள்ைளக்குள்ளும் தOவிரமாகிப் ேபாவதால்


குழந்ைதகள் ேவகமாகச் சுய முடிைவ எடுக்கின்றன7. இது அறிவியல் பூ7வமாகவும், சீ ரழிவு rதியாகவும் என இரண்டு ேந7 எதிரான பண்பாட்டுக் கண்ேணாட்டத்ைத உருவாக்குகின்றது. ஆணாதிக்கக் கற்பு என்பது ெநாறுங்கிப் ேபாகின்றது. முரண்பாட்டின் தOவிரம் ெபண்கைள வட்ைட O விட்ேட ஓட ைவக்கின்றது. அேநகமாக நைடெபறும் இது ேபான்ற சம்பவங்கள் சீரழிவு வாழ்க்ைகக்குள் ெபண்கைளத் தள்ளிவிடுகின்றது.

ேபாராட்டத்தில் பங்கு ெபற்றாது ஒதுங்கி, பின் ெகாழும்பு ேபான்ற பிரேதசத்தில் சுயமாக ெவளிநாட்டுப் பணத்தில் ஆடம்பரமாக வாழ்ந்த ெபண்கள் இங்கு திருமணம் முடித்து வருகின்ற ேபாது, இங்கு உள்ள வாழ்க்ைகையச் சகித்துக் ெகாள்வது மிக கடினமாக மாறிவிடுகின்றது. அங்கிருந்த ெசாகுசு ஆடம்பரத்துடன் கூடிய சுகேபாக வாழ்க்ைக, இங்கு மிக இறுக்கமான, கடின உைழப்புடன் கூடிய நOண்ட ேநர ேவைலகள் காரணமாகவும், மரபாக வாழும் ஆணாதிக்கக் கண்ேணாட்டம் ெகாண்ட இறுக்கமான ஆணின் பா7ைவக்கிைடயிலும் ஏற்படும் முரண்பாடு, குடும்பத்ைத விட்ேட ெபண்கள் ஓடுவது ச7வசாதாரண சம்பவமாகின்றன. இலங்ைகயில் யுத்தப் பிரேதசத்திலும், யுத்தமற்ற பிரேதசத்திலும் ஏற்பட்ட ெவௗ;ேவறு விதமான ெபண்களின் சுேயட்ைசத் தன்ைம, புலம்ெபய7 ஆண் சமூகத்துக்கு எட்டாத, புrயாத விடயமாகின்ற ேபாது, அங்கு இருந்து வரும் ெபண்ணின் நடவடிக்ைககள் ஆணின் பா7ைவயில் அத்துமீ றலாகின்றது. இதனால் குடும்பங்கள் இறுக்கமான தOவிரமான முரண்பாட்ைடத் ேதாற்றுவிக்கின்றது. ஆணின் பா7ைவயில் வள7ச்சி ஏற்படாத அேத ேநரம், ெபண்ணின் சீரழிவு என்ற இரு ேந7 எதிரான தன்ைம எதிரும் புதிருமான ெநருக்கடிையத் ேதாற்றுவிக்கின்றது.

இலங்ைகயில் ெபண்கள் சந்திக்கும் ெநருக்கடி பல தளங்களில் சமூகச் சீ ரழிவுகைளக் ெகாண்டு வருகின்றது. பாலியல் பற்றி வங்கி O ெவம்பிய கண்ேணாட்டம், சமூகத்தின் இயற்ைகயான உண7வுகளின் பாதிப்புகள், தவி7க்க முடியாமல் கருஅழிப்ைபச் சமூகமயமாக்குகின்றது. சமூகச் சிைதவால் ெகாழும்ைப அண்டிய ஓrரு பகுதியில் மட்டும் ''சட்டவிேராதமாக நாள் ஒன்றுக்கு 500 முதல் 700 கருஅழிப்பு"(இலக்கம்-145)11 நைடெபறுகின்றது. இது


ஒட்டுெமாத்த இலங்ைகயில் பா7ப்பின் இதன் தாற்பrயம் மிகப்ெபrயது. ஒட்டுெமாத்தச் சமூகச் சிைதவு மீ ளமுடியாத நாட்டின் அவலமாகின்றது.

பிrட்டீஸ் வாராந்தர மருத்துவ அறிக்ைக ஒன்ைற அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு, 10.6.2000 தி இலன்ெசட் (வு7நு டுயுNஊநுவு) பத்திrக்ைக தகவல் ஒன்றின் படி, சிங்கள இனவாதச் சிைறயில் அைடக்கப்பட்ட தமிழ் இனக் ைகதிகளில், ஆண்-ெபண் ேவறுபாடின்றி 20 சதவதம் O ேப7 பாலியல் rதியாக (கற்பழிப்பு உட்பட) வன்முைறக்கு உள்ளாகியுள்ளதாக 17 ேப7 ெகாண்ட மருத்துவ7 குழு ேநரடியாகச் ெசய்த ஆய்வு ஒன்றின் மூலம் அம்பலப்படுத்தியுள்ளது. ஏகாதிபத்தியக் ெகாள்ைகக்காக இனவாதத்ைதச் சமூக மயமாக்குகின்றன7. இந்த யுத்தத்தின் திைரக்குப் பின்னால், மக்கள் பண்பாட்டுக் கலாச்சார rதியாகச் சிைதக்கப்படுகின்றன7.

இந்த இனவாத யுத்த முகமூடியின் பினனால்; இலங்ைக அரசு உலக வங்கியின் உத்தரவுப்படி, ெதாழிலாள7 வ7க்கத்தின் ேவைல நாட்கள் எண்ணிக்ைகைய அதிகrத்துள்ளது. தமிழ்-சிங்கள இன முரண்பாட்ைட அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு, மதவாத அடிப்பைடயில், அவரவ7 மத, இனக் ெகாண்டாட்டத்ைத, இனம், மதம் சா7ந்து மட்டும் ேவைலயற்றதாக மாற்றியைத, எந்தவைகயான எதி7ப்புமின்றி அமுலுக்குக் ெகாண்டு வந்துள்ளது. இந்த உதாரணம் ேபான்று கல்வியில் மாணவ7களுக்கான ஆசிrய7களின் எண்ணிக்ைகைய உலக வங்கி குைறக்க ேகாrய ேபாது, இன rதியாக இரண்டு மடங்கு இைடெவளியில், தமிழ் ஆசிrய7கள் எண்ணிக்ைக குைறக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படி பல ெசயல்கைள உலக வங்கி உத்தரவுக்ேகற்ப இலங்ைக இனவாத அரசு இனவாத யுத்த முகமூடியின் பின்னால் ெசய்து வருகின்றது.

இலங்ைகயில் உலகமயமாதைலத் தOவிரப்படுத்த இனவாத யுத்தம் அடிப்பைடயான உள்ளடக்கமாகின்றது. இது சிங்களத் ேதசியத்ைதயும், தமிழ்த் ேதசியத்ைதயும் இனவாத எல்ைலக்குள் முடுக்கிவிடுவதன் மூலம், ெசாந்தத் ேதசியம் ஏகாதிபத்தியத்துக்கு


இனம் கடந்து தாைர வா7க்கப்படுகின்றது. இைத எந்த ெவட்கமும், மானமும் இன்றி விடுதைலப்புலிகளும், மக்கள் விடுதைல முன்னணி(து.ஏ.P.)யும் நைடமுைறப்படுத்துவதில் முரண்பாடு ெகாள்ளவில்ைல. ஆள்பவன் யா7 என்பைதத் தாண்டி, ேதசத்தின் ேதசியப் ெபாருளாதாரம் ஏகாதிபத்தியத் ேதசம் கடந்த பன்னாட்டுச் சூைறயாடலுக்கு எதிரானதாக இல்லாத வைகயில், ேதசியப் ெபாருளாதாரம் அழிக்கத் துைணேபாகின்றன7.

ெபண்கள், ேதசியச் சிைதவில் தமது கற்புrைமைய விபச்சாரத் தளத்தில் சிைதக்க ஆணாதிக்கச் சுரண்டல் அைமப்பால் நி7ப்பந்திக்கப்படுகின்றன7. எல்ைலயில்லாத வைகயில் ெபண்களின் அவலம் சமூக அவலமாகியுள்ளது. எங்கும் ெபண்கள் பண்பாடு மற்றும் கலாச்சார rதியாகச் சுயத்ைத இழந்து அன்னியப்படுகின்றன7. மற்றவrன் தயவு, அண்டி வாழும் வாழ்க்ைக என ெபண்கள் இழிநிைலக்கு ேமலும் ேமலும் தாழ்ந்துள்ளன7, தாழ்ந்து ெசல்லுகின்றன7. இலங்ைகயில் ெபண்கள் மூச்சுவிட முடியாத சுைமயில் சிக்க, அைத ஏகாதிபத்தியத் தன்னா7வக் குழுக்கள், ஏகாதிபத்தியம் கழிக்கும் மலத்ைதக் ெகாண்டு, அைத மூலதனமாக்கி அதற்குச் ேசைவ ெசய்ய, ெபண்கைள அடுத்த கட்டத்துக்குச் சிைதத்துச் ெசல்லுகின்றன7.

விடுதைலப்புலிகளில் ஆயுதம் ஏந்திய ெபண்கள் - ெபண் விடுதைலையச் சாதிப்பா;களா? ஆசியா கண்டத்தில் நடந்த பல்ேவறு வ7க்கப் ேபாராட்டங்களில் ெபண்களின் பங்களிப்பு பல வரம் O ெசறிந்த வரலாறுகள் பலவற்ைற எமக்கு விட்டுச் ெசன்றுள்ளது. ஆனால் பல7 விடுதைலப்புலிகளில் உள்ள ெபண்களின் பங்களிப்ேப ஆசியாவிேலேய முதல் ஆயுதப் ேபாராட்டம் என்று காட்டுவதும், இைத இதன் அடிப்பைடயில் இருந்து விம7சிப்பதும் என அண்ைமக் காலத்தில் பல7 குறிப்பாகப் ெபண்ணியல்வாதிகள் களம் இறங்கியுள்ளன7.


ெபண்கள் ஆயுதம் ஏந்திய வரலாறு இலக்கியத்திேலேய கிைடயாது என்றும், ெபண்கள் ஆயுதம் ஏந்துவது ெபண்ணின் இயல்புகைளச் சிைதப்பைவ என்றும் பல்ேவறு கருத்துகைளப் ெபண்ணியல்வாதிகள் முன்ைவத்து வருகின்றன7.

தனிச்ெசாத்துrைம அைமப்பில் உருவான ெசாத்துrைமையக் ைகயாள்வதில் உருவாகும் வ7க்க யுத்தங்கள் ஆணாதிக்கத் தன்ைம ெகாண்டைவ என்பதும், அதன் அைனத்து உள்ளடக்கத்ைதயும் தனக்குள் ஆழமாகக் ைகயாள்பைவ என்பதும் அடிப்பைடயான யுத்த உள்ளடக்கமாகும். ஆணாதிக்கத் தனிச்ெசாத்துrைம நOடிக்கும் வைர யுத்தங்கள் அதன் உள்ளடக்கமாக இருப்பது மனித வரலாற்றின் ெபாதுவிதியாகும். இந்த யுத்தத்ைதயும், ஆணாதிக்கத்ைதயும், தனிச் ெசாத்துrைமையயும் மனித வரலாற்றில் இருந்து அகற்ற முடியாதா? மனித வரலாற்றில் இது என்றுேம இருந்தது கிைடயாதா?

கடந்த மூவாயிரம் வருடத்துக்கு முந்திய வரலாற்றில் இைவ ெவறும் கற்பிதங்கள் தான். மிருகத்துடன் உயி7 வாழும் ேபாராட்டம் இருந்த ேபாதும் சr, மனிதனுக்கு இைடயில் ஏற்பட்ட ேபாதும் சrேபாராட்டத்தில் மனிதைன மற்ெறாரு குழு மிருகமாகேவ அைடயாளம் கண்டு ேபாராடின7. ஆனால் மனிதைன மனிதன் அைடயாளம் கண்டு அவைன அடக்கி, அவன் உைழப்ைபச் சுரண்ட அடிைமப்படுத்த ெதாடங்கிய ேபாதுதான் யுத்தம் அதற்கிைடயிலான வ7க்க யுத்தங்களாக மாறின. அதாவது மனிதனுக்கிைடயிலான ஏற்றத்தாழ்ைவ ஏற்படுத்திய சுரண்டல், தவி7க்க முடியாமல் வ7க்க யுத்தத்துக்கு வித்திட்டது. இந்த யுத்தங்கள் உலகம் தழுவிய விrந்த தளத்தில் உலகக் ெசாத்துrைமையக் ைகப்பற்றும் எல்ைல வைர இன்று விrந்து விட்டது.

இங்கு அடிைமப்படுத்திய வரலாற்றில் ெபண்ணடிைமத்தனம் அதன் சாரமாகின்றது. யுத்தங்கைளயும், ஆணாதிக்கத்ைதயும், தனிச் ெசாத்துrைமையயும், சாதியத்ைதயும் ஒழிக்க ேவண்டுமாயின், நாம் மனிதனின் இயற்ைகயான வாழ்ைவ ேநாக்கி அதாவது கடந்த


மூவாயிரம் வருடத்துக்கு முந்திய மனிதனின் வாழ்வில் இருந்த சமூகத் தன்ைமைய அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு ேபாராட ேவண்டும்.

ஆணாதிக்கம் தனிச்ெசாத்துrைமயின் விைளவு என்பைத வரலாற்று rதியாகப் புrந்து ெகாள்வதன் ஊடாக, அைத(தனிச்ெசாத்துrைமைய) ஒழிப்பதில் மட்டுேம ஆணாதிக்கத்ைத ஒழிக்க முடியும். இந்தத் தனிச்ெசாத்துrைம அைமப்பு வன்முைற ஊடாகேவ சமூகச் ெசாத்துrைமையக் ைகப்பற்றி வருவதுடன், அைத வன்முைறயூடாகேவ பாதுகாக்கின்றது. அதாவது இன்ைறய சமூக அைமப்பின் பாதுகாப்பு என்பைத வன்முைற நிறுவனங்கேள கட்டிப் பாதுகாக்கின்றன. இது அைமதியாக இருப்பதாகப் பாசாங்கு ெசய்யும் ஜனநாயக அைமப்பாக இருந்தாலும் சr, வ7க்க ெநருக்கடியால் ேநரடியாக வன்முைறையக் ைகயாளும் ஜனநாயக அைமப்பாக இருந்தாலும சr; வன்முைற வடிவம் ெபாதுவிதியாக இருக்கின்றது. வ7க்க rதியான ேபாராட்டம் மட்டுேம இதன் பண்பின் தன்ைமைய ேவறுபடுத்துகின்றது. கடந்த மனித வரலாற்றின் அைனத்து யுத்தங்களும் வ7க்க யுத்தமாக இருந்தாலும், அைவ எவ்வளவு புரட்சிகரமாக இருந்தாலும், அைனத்தும் தனிச்ெசாத்துrைமைய அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு தன்ைன மீ ள மீ ள பைழய முரண்பாட்ைடப் புதுப்பித்துக் ெகாண்டது. ஆதலால் அது மீ ள மீ ள யுத்தம் ெதாட7வது தவி7க்க முடியாத விதியாகின்றது.

இந்த வரலாற்றில் தான் ெசாத்துrைமைய ஒழிப்பைத அடிப்பைடயாகக் ெகாண்ட வ7க்க யுத்தத்ைத, முதன் முதலாக யுத்தங்கள் மீ து ேகாருவது புதிய மனித வரலாறாகின்றது. இது அடிப்பைடயில் ஆணாதிக்கத்ைதத் தனிச்ெசாத்துrைம வடிவில் ஒழிக்கின்றது. இது சாதிையத் தனிச்ெசாத்துrைம மீ து ஒழிக்கின்றது. இது சுரண்டைலத் தக7க்கின்றது. இதனால் யுத்தங்கள் ஒழிந்து ேபாகின்றன. யுத்தங்கள் எதற்காக நடக்கின்றன? என்ற அடிப்பைடயான ஆழ்ந்த உள்ேநாக்கத்ைதப் புrந்து ெகாண்டு, அைத மாற்றுவதன் மூலம் யுத்தத்ைதேய இல்லாது ஆக்க முைனவது புதிய மனித வரலாறாகும். மா7க்சியம் முதன் முதலாக யுத்தங்கள் தனிச்ெசாத்துrைமைய அடிப்பைடயாகக் ெகாண்ட வ7க்க யுத்தமாக இருப்பைதத் துல்லியமாக நிறுவியது. எந்தளவுக்கு விrந்த


ேமற்தளத்தில் பல்ேவறு காரணங்கைள முன்ைவத்து அணிதிரண்டாலும், உண்ைமயில் அதன் ஆழ்ந்த ேநாக்கம் அதன் உள்ளடக்கம் தனிச்ெசாத்துrைம சா7ந்து கிடப்பைத மா7க்சியம் எடுத்துக் காட்டியது, காட்டுகின்றது. உலகத்தில் நடந்த யுத்தங்கள் அைனத்துேம இைதத் தாண்டி நடந்து விடவில்ைல என்பைத, வரலாற்று எதா7த்தம் நி7வாணமாக்கியுள்ளது.

வன்முைற மூலமும், யுத்தங்கள் மூலமும் தனிச்ெசாத்துrைம அைமப்ைபக் கட்டிப் பாதுகாப்பதுடன், ெசாத்துrைம குவிக்கப்பட்டு வரும் வரலாற்றில், மக்கள் தமது வாழ்வுக்காகப் ேபாராடுவது என்பது மீ ள மீ ள நடப்பது இயங்கியல் வாழ்வு விதியாகும். மக்கள் வாழ்வின் தற்காப்பு சா7ந்து ேபாராடும் ேபாதும், பறிெகாடுத்தைதப் ேபாராடிப் ெபறுவதிலும் ெவளிப்பைடயான, ேமெலழுந்தவாrயான காரணத்ைதேய எப்ேபாதும் முதன்ைமயான அம்சமாகக் ெகாண்டு உள்ளது. இைத எதி7ப்பது மக்களின் நியாயமான வாழ்வியல் ேகாrக்ைககைள மறுப்பதிலும், சுரண்டும் வ7க்கத்ைத ஆதrப்பதிலும் ேபாய் முடிகின்றது. மக்களின் ேமெலழுந்தவாrயான ஒவ்ெவாரு ேகாrக்ைகையயும் தனிச்ெசாத்துrைமைய ஒழிப்பைத ேநாக்கி மாற்றுவதன் ஊடாகேவ, யுத்தத்தின் உள்ளடக்கத்ைதத் தக7த்து மக்களின் நலைனப் ெபற்ெறடுக்க முடியும். இது தவறுகின்ற பட்சத்தில் யுத்தம் புதிய வடிவில் மீ ள வருகின்றது.

இங்கு ெபண்கள் ஆயுதம் ஏந்துவது ெபண்ணியல் பண்புகைளத் தக7க்கின்றதா? பண்புகள் என்பது என்ன? ெபண்களின் பண்புகைள ஆணாதிக்கம் வைரயறுத்தேத ஒழிய, ெபண்களின் இயற்ைக குணாம்சம் அல்ல. ெபண்களின் தாய்ைம, குழந்ைத வள7ப்பு சா7ந்த இயற்ைக உண7வுகள் எல்லாம் என்ைறக்கும் ஒன்றாக இருந்;தைவயுமல்ல. மாறி மாறி வந்தது மட்டுமின்றி இன்று அைத ஆணாதிக்க வழியில் சிைதப்பதும் நிகழ்கின்றது. பல ெபண்ணியல்வாதிகள் ஆணாதிக்க வழியில் இயற்ைக சா7ந்த ெபண்ணியல் உண7வுகைளச் சிைதக்க முைனகின்ற ேபாது, ெபண்களின் ஆயுதம் ஏந்தும் உrைமையக் ெகாச்ைசப்படுத்த தயங்கவில்ைல.


யுத்தம் என்பது தனித்துவமான மனிதைன விலகி உருவான பண்பு அல்ல. மனிதன் உணவுக்காக மற்ற மிருகத்துடன் ேபாராடி வாழ்ந்த ேபாது, ெபண் அதற்காகத் தைலைம தாங்கி ேபாராடினாள். தனிச்ெசாத்துrைம அைமப்பு தாய்வழிச் சமூகத்ைதச் சிைதத்து ஆண் வழிச் சமூகத்ைத உருவாக்கிய ேபாது, ெபண்ணின் ேபாராட்டம் இயற்ைகயாக எழுந்தது. இந்த வாழ்வுக்கான ேபாராட்டங்கள் குடும்பத்தில் இருந்து ஒரு மக்கள் கூட்டத்ைதப் பிரதிபலித்த ேபாது, அங்கு ெபண்ணின் நலன்கைள உள்ளடக்கியபடி இருப்பதால் ெபண்ணும் அதற்காகப் ேபாராடேவண்டி இருக்கின்றது. வாழ்வு என்பது ேபாராட்டத்ைத உள்ளடக்கியது என்பதால், மனித7களுக்கிைடயிலான இந்தப் ேபாராட்டத்தில் ெபண் பங்களிப்பு ஆண் சா7ந்ததல்ல. ெசாந்த ஆளுைமயிலும், ெசாந்த நலன் சா7ந்தும் ெவளிப்படுவது இயற்ைகயானது. ஆனால் ெபண், ஆைணச் சா7ந்து வாழ ைவக்கும் தனிச்ெசாத்துrைம சமூக அைமப்பில், ெபண்ணின் வாழ்வுக்கான ேபாராட்டத்ைத ஆணாதிக்கம் கட்டுப்படுத்திய ேபாது, யுத்தங்கள் ஆண்களின் யுத்தங்களாக ெவளிப்படுகின்றன. ஆனால் அந்த யுத்தத்தின் விைளவுகள் ெபண்ைணயும் உள்ளடக்கியது. இந்த வைகயில் யுத்தத்தின் சாதக, பாதக விைளவுகள் ெபண்ைணப் பாதித்தது, பாதிக்கின்றது. எல்லா விதமான மனிதப் பிளவுகளும், அதன் விைளவுகளும் ெபண்ைணத் தனித்துவமாக விட்டுவிடுவதில்ைல.

உயிrயல் விைளவுகளின் படி மனிதன் எப்படி சுற்றுச் சூழல் உடன் ேபாராட ேவண்டியிருக்கின்றேதா, அேத ேபால் மனிதனுடனும் ேபாராட ேவண்டியிருக்கின்றது. உயி7வாழ்வதற்கான மனித உrைம ேபாராட்டத்ைத நிபந்தைனயாக்குகின்றது. இந்த வைகயில் ேபாராடுவது ெபண்ணின் உrைமயாகின்றது. இது சமுதாயத்தில் சகல விடயங்கள் மீ தும், ெசாந்தப் ெபண்ணடிைமத்தனத்ைத எதி7த்துப் ேபாராடுவது அவளின் உrைமயாகின்றது. இந்த வைகயில் இந்தச் சமுதாயம் எந்த ஆயுதம் மூலம் கட்டைமக்கப்பட்டுப் பாதுகாக்கப்படுகின்றேதா, அந்த ஆயுதத்ைத அதற்கு எதிராகக் ைகயாள்வதன் மூலேம நிைலைமைய மாற்ற முடியும். ெபண் தனது உrைமைய ெவன்ெறடுக்க, மனிதனின் இயற்ைகயான வாழ்ைவ


மீ ட்ெடடுக்க, இைவ ேதான்றிய வடிவத்ைதத் தக7ப்பதில் ஆயுதபாணியாவது நிபந்தைனயானது.

இந்த வைகயில் ேபாராடாத ெபண்கள் மீ ளவும் புதிய வடிவில் புதிய அடக்குமுைறையத் தனக்குத் தாேன ஏற்படுத்த, தியாகம் ெசய்வதாக இருக்கும். இந்த வைகயில் விடுதைலப்புலிகளில் ெபண்களின் பங்களிப்ைப ஆராய்ேவாம். தமிழ் மக்களின் ேதசிய விடுதைலப் ேபாராட்டத்தில் ெபண்கள் பங்கு ெபறும் உrைம எந்த விதத்திலும் விம7சனத்துக்கு அப்பாற்பட்டது.

ெபண்கள் ஆயுதம் ஏந்திப் ேபாராடும் உrைம முற்ேபாக்கானது. அந்த வைகயில் விடுதைலப்புலிகளில் ெபண்களின் பங்களிப்பு முற்ேபாக்கான தன்ைம ெகாண்டது. இைத மறுப்பது பிற்ேபாக்கானதும், ஆணாதிக்க இனவாத அரசுக்குச் சா7பானதுமாகும். உள்ளடக்கத்தில் ஏகாதிபத்திய உலகமயமாதல் அைமப்புக்குச் சாதகமானதுமாகும்.

ஆயுதம் ஏந்திய ெபண்கள் தமது துயரத்துக்கான இனப் பிரச்சிைன முதல் ஆணாதிக்கம் வைரயிலான காரணத்ைதப் புrந்து மாற்ற தவறுகின்ற நிைலயில், அந்த பங்காற்றல் என்பது பிற்ேபாக்காக உள்ளது. அந்த வைகயில் விடுதைலப்புலிகளில் ெபண்களின் பங்காற்றல் விைளவுகள் பிற்ேபாக்கான பாத்திரத்ைத வகிக்கின்றது. விடுதைலப்புலிகளின் ேபாராட்டம் ேபாராடும் உrைம சா7ந்து முற்ேபாக்காக இருக்கும் அேத தளத்தில், அதன் விைளவு பிற்ேபாக்காக இருக்கின்றது.

ேபாராடும் உrைமைய முற்ேபாக்காகக் ெகாண்டு ேபாராடும் ேபாது, அங்கும் இரண்டு தளத்தில் அதன் தன்ைம சமூக விைளைவக் ெகாடுக்கின்றது. ேபாராடும் உrைமையத் தான் ெகாண்டிருக்கும் அரசியைல மக்கள் சா7ந்து முன்ெனடுக்கும் ேபாது அது முற்ேபாக்காக இருக்கின்றது. அதுேவ மக்களில் இருந்து அன்னியப்பட்டு இருப்பின் அது பிற்ேபாக்காக இருக்கின்றது. இந்த வைகயில் விடுதைலப்புலிகளில் இைணந்துள்ள வடிவம்


பிற்ேபாக்காக உள்ளது. ேபாராடும் விைளவில் சமூகக் காரணத்ைத முழுைமயில் புrந்து மாற்றும் ேபாது முற்ேபாக்காகவும், அைத மறுத்து நிற்கும் ேபாது பிற்ேபாக்காகவும் இருக்கின்றது. ெபண் விடுதைலப்புலிகள் இந்த வைகயில் பிற்ேபாக்கான பாத்திரத்ைத வகிக்கின்றன7. இைத விrவாக ஆராய்ேவாம்.

இலங்ைகயின் சிங்கள இனவாத அரசு ஏகாதிபத்திய உலகமயமாதைலத் தOவிரமாக்க, முன்ெனடுத்துச் ெசல்லும் இனவாத ஆணாதிக்க யுத்தத்ைத எதி7த்து ேபாராடும் உrைமயில், ஆண்களுக்குத் தனிச் சலுைக என்பது ஆணாதிக்கமாகும். ெபண்களும் ஆண்கைளப் ேபால் ேபாராடும் உrைமைய மறுப்பது ஆணாதிக்கமாகும். ெபண்கள் ஆண்கைளப் ேபால் ஆயுதம் ஏந்தி ேபாராடும் உrைம, ெபண்ணின் அடிப்பைடயான உயி7 வாழ்தலுடன் ெதாட7புைடய உள்ளடக்கமாகும்.

தமிழ் மக்களின் ேபாராட்டம் எழுச்சி ெபற்ற ேபாது, இயக்கங்கள் மத்தியில் பல்ேவறுபட்ட அப்பிராயங்கள் இது ெதாட7பாக இருந்துள்ளது. சில இயக்கங்கள் ெபண்ைண இைணத்த ேபாது, சில அைதத் திட்டவட்டமாக எதி7த்து, ெபண்கள் வட்டுக் O கடைமகைளச் ெசய்தால் ேபாதும் என்ற கண்ேணாட்டத்தில், ேபாராட்டத்ைத ஆண்களின் கடைமயாக வைரயறுத்தது. இந்த வைகயில் கி.பி.1984களில், யாழ்ப் பல்கைலக்கழகத்ைதயும் அைதச் சுற்றியும் விநிேயாகிக்கப்பட்ட துண்டுப ;பிரசுரத்தில், ெபண்களின் ஒழுக்க விதியில் வடமராச்சி (சில இயக்கங்களின் ேதாற்றம் கள்ளக் கடத்தல் சா7ந்து வடமராச்சி தன்ைம ெகாண்டிருந்தது.) பாணியில் நOண்ட உடுப்புகைளப் பாவிக்கவும் (உடுத்தவும்), ைசக்கிள் ஓட்டத் தைட ேபான்ற ஆணாதிக்கக் கற்பு விதிக்கைமய எச்சrக்ைககளுடன் ெவளிப்பட்டது. இது எந்த இயக்கத்ைதயும் பிரதிபலிக்காவிட்டாலும், இதன் பின்னால் இயக்கம் இருந்தது ெதளிவானது.

விடுதைலப்புலிகள் ஆரம்பம் முதேல ெபண்கைள இைணப்பைத எதி7த்து வந்தன7. ெபண்கள் ஆண்களின் தியாக உண7வுகைளச் சிைதக்கும் தன்ைம ெகாண்டவ7கள் என்று கருதின7.


விடுதைலப்புலிகளின் ஆரம்பக் கால உறுப்பினரான உமாமேகஸ்வரன் (இவ7 பின்னால் பிளாட்டில் (Pடுழுவு) இது ேபால் பல உறவுகைளக் ெகாண்டிருந்ததுடன், பல இயக்கப் ெபண்கைள மிரட்டியும், இயக்கத் தைலைம ெசல்வாக்ைகக் ெகாண்டும் பாலியல் rதியாகப் பயன்படுத்தியதுடன், பாலியல் நடத்ைத அம்பலமாவைதத் தடுக்க, ெகான்ற வரலாறும் உண்டு.) ஊ7மிளாவுடனான உறவு, விபச்சார தன்ைமயில் அைமந்திருந்தது. இந்த வடிவங்கள் கூட, இயல்பான பூ7சுவா ஆணாதிக்க இயக்கத்ைத, தூய்ைமயான வடிவத்ைத அடிப்பைடயாகக் ெகாண்;டு தன்ைன ெவளிப்படுத்தியது. ெநருக்கடியில் தைலமைறவான வாழ்க்ைகயில் இருப்ேபா7, தங்கிய இடங்களில் ஏற்படும் பாலியல் உறவுகள், திருமணங்கள+டாகப் ேபாராட்டத்ைதக் ைகவிடுதல் ேபான்றன ஆணாதிக்கப் பூ7சுவா இயக்கக் கண்ேணாட்டத்தில் ெபண் எதி7ப்பாக மாறிவிடுகின்றது. இது ெபண்கைள இயக்கத்துக்குள் ெநருங்குவைத முற்றாக மறுத்தது. ஆண், ெபண்ணின் இயற்ைக உண7வுகள் மற்றும் சீரழிவுகளுக்கான காரணத்ைதக் கண்டறிந்து நிவ7த்தி ெசய்வதற்குப் பதில், பூ7சுவா இயக்கத்துக்குrய எதா7த்த ஆணாதிக்க வடிவில் சிந்தித்ததன் விைளவு ெபண்கைள எட்ட(தூர) நிறுத்தியது.இந்தவைகயில் விடுதைலப்புலிகள் ெபண் எதி7ப்பு ஆணாதிக்க இயக்கமாகேவ வள7ச்சி ெபற்றது.

மறுதளத்தில் ெபண்கைள இைணத்துக் ெகாண்ட இயக்கங்கள் பல்ேவறு ேபாக்குகைள உள்ளடக்கி ெவளிப்படுத்தின. எல்லா இயக்கங்களும் பூ7சுவா இயக்கங்களாக இருந்ததால், ெபண்கள் எப்படி, எந்த நிைலயில், எந்தக் கட்டத்தில், என்ன ேவைல ெசய்தன7 என்பைதப் ெபாறுத்து அவ7களின் நிைலைம ெவளிப்பட்டது. ெபண்கள் பூ7சுவா சுய ஆளுைமயுடன் மக்களிைடேய ேவைல ெசய்தவ7கள், தமது சுயத்ைத இழந்து விடவில்ைல. மற்றபடி பாலியல் ேதைவக்கும், கூலி பட்டாளமாகவும், பல்ேவறு ஆணாதிக்கப் பண்பாட்டு நடத்ைதகளிலும் பயன்படுத்தப்பட்டன7. இயக்கத்தில் இருந்த ெசாந்த அரசியல் சீ ரழிவாலும், முரண்பாட்டிலும் விலகிக் ெகாண்ட ெபண்கைளயும், இயக்க அழிப்பினூடாக ஒதுங்கிய ெபண்கைளயும் சr, ஆணாதிக்கச் சமுதாயம் இயல்பான வைகயில் ஒரு கற்புள்ள ெபண்ணாக ஏற்றுக் ெகாள்ளவில்ைல.


ஆணாதிக்கச் சமூக விைளவுகளின் அதOதமான ெகாடூரத்ைத, அப்ெபண்கள் தமது இயல்பான வாழ்க்ைகயில் எதி7 ெகாண்ேட வாழ்கின்றன7. இந்த இயக்கங்களில் இைணந்து ெகாண்ட ெபண்களும், இயக்கத்தின் பூ7சுவா எல்ைலயால் ஆணாதிக்கக் கடைமகைள நிைறவு ெசய்பவ7களாகேவ பங்காற்றின7. இந்த இயக்க அரசியலில் இருந்து ெவளியில் வந்து சுய ஆற்றல் உள்ள ெபண்களாகத் தம்ைம ெவளிப்படுத்தியவ7கள் இல்ைல என்றளவுக்கு நிைலைம உள்ளது. அதாவது ஆண்கள் எப்படி சுய ஆற்றல்; இழந்தவ7களாக, சமூக இயக்கத்தில் இருந்து ஒதுங்கினேரா, அதுேவ ெபண்ணுக்கும் நடந்தது.

விடுதைலப்புலிகள் இயக்கங்கைளத் தைடெசய்த ேபாது தண்டைனகளில் (படுெகாைலகைளச் ெசய்வதில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டவ7கள்) இருந்து விடுவித்த ஒவ்ெவாரு இயக்க ஆைணயும், விடுதைலப்புலிகள் திருமணம் ெசய்யவும், ெவளிநாடு ெசல்லவும் ேகாrய ேபாது, இங்கு விடுதைலப்புலிகளின் மரபாந்த ஆணாதிக்கக் கண்ேணாட்டம், ெபண்ைணப் பாலியல் பண்டமாக இழிவுபடுத்திேய ெவளிப்பட்டது. இயக்க அழிப்பினால் இயக்கத்தில் இைணவுக்கான ஆட்ேச7ப்ைபக் ேகள்விக்குள்ளாக்கியது.

தமிழ் மக்களில் ெபrய பகுதி இந்த இயக்க அழிப்பின் விைளைவ ஏேதா ஒரு வைகயில் ேநரடியாக அனுபவித்தது. இதனால் ஏற்பட்ட அதி7வுகள் இயக்க இைணவின் சமநிைலையத் தக7த்து. அத்துடன் இந்திய இராணுவத்தின் ஆக்கிரமிப்பு ேமலும் இைதக் ேகள்விக்குள்ளாக்கியது. இந்த இடத்தில் தான் விடுதைலப்புலிகள் முதன் முதலாகப் ெபண்கைள இயக்கத்தில் இைணப்பைத அடிப்பைடயாகக் ெகாள்கின்றன7. அத்துடன் கி.பி.1980-களின் நடுப்பகுதியில் விடுதைலப் புலிகளின் தைலவ7 ேவ.பிரபாகரனின் திருமணம் ஊடாக, நOண்ட கால உறுப்பினருக்குத் திருமணம் ெசய்யும் உrைம வழங்கப்படுகின்றது.

ேபாராட்டத்ைதக் குறுகிய கால வைரயைறயில் ெவன்றுவிடும் பூ7சுவா கனவு, அது சா7ந்த தூய்ைம அதOதமாகக் ேகாrயது ெவறும்


கனவாகி சாத்தியமற்ற ஒன்றாகின்றது. இயக்க பலம் மற்றும் உள்ளா7ந்த தன்ைமகளினால் சில ெநகிழ்வுத் தன்ைமைய விடுதைலப்புலிகள் ைகயாளுகின்றன7. விடுதைலப் புலிகளின் தைலவ7 ேவ. பிரபாகரன் ெபண்களின் பங்கு, இைணப்பு பற்றிய கருத்தில் ''இந்த மண்மீ ட்புப் ேபா7க்களத்தில் இன்று தமிழ் இனப் ெபண்கள் ஆயுதேமந்தி நிற்கிறா7கள். முழு உலகமுேம வியக்கும் வைகயில் அபாரமான அ7ப்பணிப்புகைளச் ெசய்து வருகின்றா7கள். விடுதைலப் புலிகளின் மகளி7 பைடப்பிrவின் ேதாற்றமும், வள7ச்சியும், எழுச்சியும் எமது இயக்கம் பைடத்த மாெபரும் சாதைனகளில் ஒன்று என்பைத நான் ெபருமிதத்துடன் கூறமுடியும். தமிழO ழப் ெபண்ணினத்தின் விடுதைலப் ேபாராட்ட வரலாற்றிேல இது ஒரு புரட்சிகரமான திருப்பத்ைதக் குறித்து நிற்கின்றது."29

ெபண்கைள இயக்கத்தில் இைணத்த ேபாது விடுதைலப்புலிகள் ெபrய விrந்த இயக்கமாக மாறின7. இதற்குப் புறநிைல சாதகமாக மாறியது. யாழ் மேனாபாவம் ெகாண்ட எம் ேதசியவாத இயக்கங்களின் ஆட்ேச7ப்ைபச் சுயநலம் பிடித்த பூ7சுவா சமுதாயத்தால் தO7க்க முடியாது. இந்தப் பூ7சுவா சமுதாய உள்முரண்பாடுகளில் சrயான கண்ணி மட்டுேம ஆட்ேச7ப்ைப விrவாக்கும். ஆட்ேச7ப்பில் ஏற்பட்ட ெநருக்கடிையக் கடந்து ெசல்ல, சிறுவருக்ேகயுrய கவ7ச்சியும், சுதந்திரத்ைதயும் விரும்பும் வயது குைறந்த இைளஞ7கள், ெபண்கள் என சமூக அடிப்பைடயில் மிக பின்தங்கிய புrதல் உள்ளவ7கைளச் சா7ந்திருப்பைத, இயக்க உள்ெவளி அரசியல் நிைலைம நி7ப்பந்தித்தது.

இது மட்டும் தான் விடுதைலப்புலிகளின் இருப்ைபயும், தமிழ் மக்களின் தற்காப்பு யுத்தத்ைதயும் பாதுகாக்கும் எல்ைலயாகியது. ஆணாதிக்கத் தமிழ்ச் சமூகத்தில் ெபண்கள் மீ து இருந்த கட்டுப்பாட்ைட விடுதைலப்புலிகள் தமக்குச் சா7பாக உைடத்த ேபாது, ெபண்கள் அைலஅைலயாக இயக்கத்ைத ேநாக்கி ெசல்வது புதிய வடிவமாகியது. அதாவது பூட்டி ைவத்திருந்த ஆணாதிக்க அடக்குமுைறயில் சிக்கியிருந்த ெபண்கள், வட்ைட O விட்டு ெவளியில் வருவைத விடுதைலப்புலிகளின் ஆயுதம் சா7ந்த அதிகாரத்துடன் கூடிய பலம் துrதப்படுத்தியது. விடுதைலப்புலிகள் இயக்கத்தில்


அவ7களின் எண்ணிக்ைக சrயாகத் ெதrயாவிட்டாலும் சrக்குச் சr ெபண்களால் ஆனது என்பது மட்டும் உண்ைம. இந்திய இராணுவத்தின் ெகடுபிடி யுத்தத்தில் ஆண் விடுதைலப்புலிகைள விட, ெபண் விடுதைலப்புலிகள் தாக்குதல் இலக்ைக அைடவது சுலபமாக்கியது. இதனால் ெபண்கள் சுய ஆற்றல் உள்ள தாக்குதல் இலக்ைக அைடவதன் மூலம், புறநிைலயாக விடுதைலப்புலிகள் முன்னிைலக்கு வந்தா7கள்;. விடுதைலப்புலிகளின் இயக்க உள் நிைலைமயினூடாக அல்ல, புறநிைல நி7ப்பந்தம் ெபண் விடுதைலப்புலிகளின் முக்கியத்துவத்ைத, தனித்துவத்ைத ெவளிக்காட்டியது.

இதனால் தனியான பைடப்பிrவுகள், தைலைமகள் ெபண் சா7ந்து ெவளிப்படத் ெதாடங்கியது. சில தாக்குதலில் தனித்து ெபண்கேள முன்னிைலயான பாத்திரத்ைத வகித்தன7. ஆனால் விடுதைலப்புலிகளின் ஆணாதிக்கப் பூ7சுவா இயக்கக் கட்டைமப்பில் ெபண்கள் பற்றிய அரசியல் மற்றும் மரபா7ந்தக் ெகாள்ைகயில் மாற்றம் ஏற்படாததால், (இங்கு சில மாற்றம் ெபண்கைள இைணப்பது, ெபண்களுக்கும் முடியும் ேபான்றன நிகழ்ந்தன.) புலிகளின் இரண்டாம், மூன்றாம் மட்டத் தைலைமைய ேநாக்கிப் ெபண்கள் வருவது அrதான, விதிவிலக்கான விடயமாக உள்ளது. நOண்ட அனுபவம் ெகாண்ட யுத்தத் தைலைம ெபண்களிடம் வந்துவிடவில்ைல. அது இன்னமும் ஆண்களிடேம உள்ளது.

இயக்கத்தில் இைணந்து ெகாண்ட ெபண்கள் முன் ஆணாதிக்கம் பற்றிய கருத்துகள் ெசன்றதன் மூலம், விடுதைலப்புலிகள் சில நைடமுைற rதியாக நடவடிக்ைக எடுத்தன7. சீதனத் தைட முக்கியமான ஒன்றாக மாறியது. இது மைறமுகமாக விடுதைலப்புலிகளுக்குப் பணம் திரட்டும் ஊடகமாக மாறியது. இந்தச் சீ தனத் தைட எந்தவைகயிலும் உயிேராட்டமுள்ள வைகயில் முன்ெனடுக்க முடியாது ேபானதுடன், அைவ தனிச்ெசாத்துrைம அைமப்பின் எல்ைலயால் மைறமுகமாக அல்லது ேநரடியாக மீ றப்படுவது நிகழ்ந்துள்ளது.


ஆணாதிக்க அைமப்ைபத் தக7க்க தனிச்ெசாத்துrைம வடிவம் மீ து ெதாடுக்க ேவண்டிய வ7க்கப் ேபாைர விடுதைலப்புலிகளின் அரசியல் அனுமதிக்காது. ஆணாதிக்கத்துக்கு எதிரான ெபண்களின் ேபாராட்டம் ெவறும் இனவிடுதைலயுடன் ெதாட7புைடயது என்று நம்புேவாமாயின், உலகில் இன விடுதைலயைடந்த நாடுகளில் ஆணாதிக்கம் தக7ந்திருக்கும். ஆனால், ஆணாதிக்கம் தகரவில்ைல. ஆதலால் இன விடுதைல ெபண் விடுதைலையப் ெபற்றுத் தராது என்பைத வரலாற்று rதியாக உலக வரலாறு காட்டுகின்றது.

இரண்டாவதாகப் ெபண்கள் ஆயுதம் ஏந்துவதன் மூலம் ஆணாதிக்கத்ைத ஒழிக்க முடியுமா? எனின் இல்ைல என்பது உண்ைமயாகும். உலகில் ெபண்கள் ஆயுதம் ஏந்திப் ேபாராடிய வரலாறுகள் ெபண்ைண ஆணாதிக்கத்திடம் இருந்து விடுவித்து விடவில்ைல. ஆயுதம் ஏந்துவது ஆணாதிக்கத்ைத ஒழிக்கும் எனின் அது கற்பைன என்பது எல்ேலாருக்கும் ெதrயும்.

அப்படியாயின் ஆணாதிக்கத்ைத ஒழிக்கும் வழி என்ன? ஆணாதிக்கம் எப்படி உலகம் முழுவதிலுமான ஆணாதிக்கச் சமுதாயமாக உருவானது என்பைதக் கண்டறிவதும், எப்படி உருவானேதா அேத வழியூடாக ஒழிப்பைதப் புrந்து ெகாண்டும் ேபாராடுவேத ஆணாதிக்கத்ைத ஒழிக்கும் வழியாகும். ஆணாதிக்கம் தனிச்ெசாத்துrைம அைமப்பில், ெபண் ெசாத்துrைம இழந்ததன் ஊடாக உருவாகின்றது. அதாவது ெபண் வடு O சா7ந்த உற்பத்தியில், இனவிருத்தியில் நிைலத்திருக்கவும், ஆண்களின் உைழப்பு சா7ந்த உற்பத்தி உபrையப் ெபற்று தந்த ேபாதும், யுத்தக் ைகதிகள் ேமலதிக உபrையப் ெபற்றுக் ெகாடுத்தேபாதும், ெபண்ணின் கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் உைழப்ைபக் ஆண் ைகப்பற்றிய ெதாட7ச்சியில் ெபண் ெசாத்துrைமைய இழந்தாள். ஆனால் விடுதைலப் புலிகள் எைத விடுதைலயாகக் காட்டுகின்றன7 எனப் பா7ப்ேபாம்.

''ஆணும் ெபண்ணும் ஒத்திைசவாக ஒருவ7, ஒருவrன் சுதந்திரத்ைதயும், சமத்துவத்ைதயும், ெகௗரவத்ைதயும் மதித்து குடும்ப வாழ்வில் ெபாறுப்புகைளப் பகி7ந்து சமூகத்தின் ேமம்பாட்டிற்கு


உைழத்து, பரஸ்பர புrந்துண7வுடன் பற்றுக் ெகாண்டு வாழ்ந்தால், இந்தப் பால் ேவறுபாட்டால் எழும் பல்ேவறு முரண்பாடுகள் நOங்கும்"29 என ெபண்விடுதைலைய விளக்கும் விடுதைலப் புலிகளின் தைலவ7 கூற்ைறப் பா7ப்ேபாம். இந்தக் கூற்ைற விடுதைலப் புலிகளின் உறுப்பின7கள், ஆதரவாள7கள் கைடப்பிடிப்பின், இது கூட சமுதாய rதியாகப் ெபண் ஒருபடி ேமல் ெசல்வாள் என்பதில் சந்ேதகமில்ைல. ஆனால் இது நைடமுைறயில் ெவறும் ேகாஷமாக இருப்பேத நிகழ்கின்றது. இனி இந்தக் கூற்றில் சமுதாயத்தில் பரஸ்பர உறவுகள், பகி7ந்து ெகாள்ளுதல், பங்களித்தல், மதித்தல் என்ற எல்ைலக்குள் ஆணாதிக்கத்ைத ஒழிக்க முடியும் என்பேத ெதளிவாகின்றது. உலகளவில் எல்லாப் பூ7சுவா ெபண்ணியல்வாதிகளும் இைதேய தமது அடிப்பைட உள்ளடக்கமாகக் ெகாள்வைதயும் காணமுடியும். விடுதைலப்புலிகளுடன் முரண்பட்ட ெபண்ணியல் பிrவுகளும் இைதேய தமது ேநாக்கமாக வrந்து ெகாள்வதும் எதா7த்தமாக உள்ளது.

இது ஆணாதிக்கத்ைத ஒழிக்குமா? பால் ேவறுபாட்டால் எழும் பல்ேவறு முரண்பாடுகைள ஒழிக்குமா? எனின் இல்ைல. மாறாக இைவ ஒரு சமூக இயக்கமானால் ெபண் சில சலுைககள் ெபற்று, ஆணாதிக்கத்துக்குட்பட்ேட வாழ முடியும். ஆணாதிக்கத்தின் ேதாற்றம் பரஸ்பர உறவுகள், பகி7ந்து ெகாள்ளுதல், பங்களித்தல், மதித்தல் ேபான்றவற்றில் ஏற்பட்ட சமுதாய ேவறுபாட்டால், ஆண் ெபண் பிளவு ஏற்படவில்ைல. ேமற்குச் சமூகங்களில் பரஸ்பர உறவுகள், பகி7ந்து ெகாள்ளுதல், பங்களித்தல், மதித்தல் ேபான்றவற்றில் ஆண் ெபண் உறவுகள் முழுைமயாக இல்லாவிட்டாலும், உய7ந்த உறவுகைள ஏற்படுத்திய ேபாதும், ஆணாதிக்கம் நிலவுவது காணமுடியும். மிக பின்தங்கிய எம் சமூகத்தில் இைத வந்தைடய குைறந்த பட்சம் எம் ெபாருளாதார அைமப்ேப அதற்குத் தைடயாக நிற்கின்றது. அதாவது ேமற்ைகப் ேபால் வந்தைடய ேதசிய முதலாளித்துவப் புரட்சி அவசியம்;. இந்தத் ேதசியம் தமிழ்த் ேதசியமாக இருந்தால், ேதசிய முதலாளித்துவப் ெபாருளாதாரத்ைதக் கட்டுவதற்கு, குைறந்த பட்சம் ஏகாதிபத்தியத்ைத எதி7த்து அணிதிரட்டப்பட ேவண்டும். இைத விடுதைலப்புலிகள் திட்டவட்டமாக மறுக்கின்றன7. இதில் இருந்ேத ெபண்


விடுதைலயில் ெபாருளாதார அலகு பற்றி குறிப்பிடுவைதக் கூடத் தவி7க்கின்றன7.

ெபண் பரஸ்பர உறவுகள், பகி7ந்து ெகாள்ளுதல், பங்களித்தல், மதித்தல் ேபான்ற உrைமகைளப் ெபற, ெபண் ெபாருளாதார rதியாக ஆணில் இருந்து சுதந்திரம் அைடவது அவசியம். ஈழத் தமிழ்ச் சமூகத்தில் ெபண்வழி உறவுகளின் அடிப்பைடயில் கிைடக்கும் ெபாருளாதாரப் பலம் கூட, ெபண்ைணப் ெபாருளாதார rதியாகச் சுேயட்ைசயுள்ள மனித ஜOவியாக்கிவிடவில்ைல. ஆைணச் சா7ந்து வாழும் ெபாருளாதாரக் கட்டைமப்பில் ெபண் சிக்கியுள்ளாள். இைதத் தாண்டி ெபாருளாதார rதியாக ஆண் அளவுக்கு, உைழக்கும் ெபண் கூட ஆைணச் சா7ந்து நிற்கின்றாள்;. சமூகப் ெபாருளாதாரப் பண்பாட்டுக் கலாச்சார எல்ைலயில் அைத மறுத்து, ஒரு புரட்சி வச்சாகக் O ெகாண்டு ெபண்கைள அணிதிரட்டிப் ேபாராடாத வைர, ெபண் விடுதைலைய அைடய முடியாது. சில விடயங்கள் ெவறும் ேகாஷங்களாக, ேமற்ேகாளாக மாறி விடுகின்றது அல்லது இைவ ேமற்ேகாளாக நைடமுைறயின்றி முன்ைவக்கப்படுகின்றது.

இன அழிப்பு நடந்து ெகாண்டிருக்கின்றேபாது, மக்களின் தற்காப்பிற்காகப் ேபாராடும் ெபண் விடுதைலப்புலிகள், இனவிடுதைலப் ேபாராட்டத்தில் முற்ேபாக்கான பாத்திரத்;தினூடாகப் பங்களிக்க முடியும். ஆனால் அது ெபண் விடுதைலையத் தந்து விடுவதில்ைல. இந்தக் ேகாணத்தில் பிற்ேபாக்குப் பாத்திரத்ைத வகிக்கின்றது. ஆயுதம் ஏந்தும் உrைம ஆணுக்கு மட்டும் உrயது அல்ல..அது ெபண்ணுக்கும் உrயேத. ஆயுதம் ஏந்தும் உrைமயும், ேபாராட்டமும் தியாகமும் ெபண் விடுதைலயாகி விடுவதில்ைல. ஆயுதம் ஏந்திய ெபண்கள் உலெகங்கும் இருந்தா7கள். ஆனால் உலெகங்கும் ெபண் அடிைமயாக இருக்கின்றாள். இது ஏன்? என்ற ேகள்வி அடிப்பைடயானது. இது விடுதைலப் புலிகைள ேநாக்கி மட்டுமல்ல, எல்லா பூ7சுவா ெபண்ணியல்வாதிகைளயும் ேநாக்கிய ேகள்வியாகின்றது. ெபண் விடுதைலப்புலிகளின் ேபாராட்டம் ஆைணப் ேபால் ஆண் சமுதாயத்ைத ெவன்று எடுப்பேத அதன் எல்ைலயாகின்றது. இைதப் புலிகளின் பிரதான கவிஞ7 புதுைவ இரத்தினதுைர பாடல் வrகளில் இருந்து பா7ப்ேபாம்.


''வரத்துக்கு O எங்கள் மண்ணில் வித்தியாசங்கள் கிைடயாது ஆணுக்கும் ெபண்ணுக்கும் ேபதங்கள் இல்ைல குஞ்ெசன்றும் மூப்ெபன்றும் எல்ைலகள் இல்ைல"29

—- என்ற வrகளில் வரத்துக்குச் O சம உrைமைய வழங்கியேத ஒழிய, ேபதங்கைள, வித்தியாசங்கைள நைடமுைற rதியாகச் சமுதாயம் ெபற்று விடவில்ைல. யுத்தமுைனயில், ேபாrடும் முைனயில் ெபண் வயது கடந்து ெபற்ற வரத்ைத O ெவளிப்படுத்தும் உrைமைய, சமுதாயத்தின் எல்லாத் துைறயிலும், ஏன், விடுதைலப்புலிகளின் மற்ற துைறகளிலும் ெபற்றுவிடவில்ைல. சமுதாயத்தின் இயக்கம் விடுதைலப்புலிகைளக் கடந்து, இயல்பான ஆணாதிக்கக் கண்ேணாட்டத்தில் இயங்குவது இதன் அப்பட்டமான அடிப்பைடயாகும்.

ெபண் விடுதைலப்புலிகள் இயக்கத்தில் இருந்து விலகி ெபாது வாழ்வில் ஈடுபடும் ேபாது அவைள ஆணாதிக்கச் சமூகம் எப்படி அணுகுகின்றது என்பதும், அவள் திருமணம் ெசய்கின்ற ேபாது அவளின் குடும்ப நிைலைம எல்லாம் எமக்கு ஆணாதிக்கச் சமூகத் தன்ைமயின் இறுக்கத்ைத மாற்றமின்றி காட்டுகின்றது. இராணுவம் ஒரு ெபண்ைணக் கற்பழித்துவிடும் ேபாது, விடுதைலப்புலிகளின் கட்டுப்பாட்டுப் பிரேதச உண7வுகள் ெகாண்டிருக்கும் உள்ளக் ெகாதிப்பான உண7வுகள், அவளின் கற்பு மீ தான ஆணாதிக்க ஒழுக்கக் ேகா7ைவ சா7ந்து, ெபண்ைண இழிவுக்குள்ளாக்கிக் கற்பிழந்தவளாகக் காணும் ேபாது அைத அங்கீ கrக்கின்றது. இதில் தான் விடுதைலப்புலிகளில் ஆயுதம் ஏந்தி நிற்கும் ெபண், இனவிடுதைலயில் தமிழ் மக்களின் தற்காப்பில் முற்ேபாக்காக இருக்க முடியுேம ஒழிய, ஆணாதிக்கத்துக்கு எதிரான தனது ெசாந்த விடுதைலயில் பிற்ேபாக்கான பாத்திரத்ைத வகிக்கின்றாள். விடுதைலப்புலிகளின் தைலவ7 ேவ. பிரபாகரன் ெபண்ணின் ஆற்றல் பற்றி கூறுவது எைத என்று பா7ப்ேபாம்.

''மனித ஆளுைம பாலியல் ேவறுபாட்டுக்கு அப்பாலானது.


ஆண்ைமக்கும் ெபண்ைமக்கும் அப்பால் மனிதம் இருக்கின்றது. அது மனிதப் பிறவிகளுக்குப் ெபாதுவானது. இந்த மனிதத்தின் ஆற்றல்கைள உடற்கூறு நி7ணயிப்பதல்ல. ெபண்ணிடமும் மனிதம் இருக்கிறது. அதன் அற்புதமான ஆற்றல்கைளயும், அலாதியான பண்புகைளயும் பாலியல் அளவு ேகாலால் நி7ணயிக்க முடியாது. எைதயும் ெபண்ணால் சாதிக்க முடியும் என்பதற்கு எம் ேபாராட்டம் ஓ7 உன்னதமான உதாரணமாகத் திகழ்கின்றது"29 என்ற கருத்துகள் எல்ைல ெகாண்டைவ. உலகில் ஆயுதம் ஏந்தி ேபாராடிய பல விடுதைலப் ேபாராட்டத்தில் ெபண்ணின் பங்கு பலமுைற நிறுவப்பட்டுள்ளது. இது விடுதைலப்புலிகளின் ேபாராட்டத்திலும் மீ ள நிறுவப்பட்டுள்ளது என்பதில் மறுப்பு இருக்க முடியாது.

ஆனால் ெபண்ணின் ஆளுைம, மனிதம் என்பைவ ஆண்ைமக்கும் — ெபண்ைமக்கும் அப்பாற்பட்டது என்கின்ற கருத்து, ஆண்ைம என்ற ஒன்றும் ெபண்ைம என்ற ஒன்றும் இருப்பதாக அல்லவா கூறப்படுகின்றது. இது உடற்கூறு நி7ணயிப்பதில்ைல என்கின்ற கருத்து ேமலும் உடற்கூறில் ஏேதா ஒன்று இருப்பதாக அ7த்தம் ெகாடுக்கின்றது. பாலியல் அளவுேகாளால் தO7மானிக்க முடியாது என்கின்ற கருத்து ஏேதா ஒன்று பாலியலில் இருக்கின்றது என்கின்ற அ7த்தத்ைதயும் ெகாடுக்கின்றது. அதுேவ ஆணாதிக்கமாகும்.

ெபண்களின் ஆற்றல், மனிதம் ஆகியவற்ைற இன விடுதைலப் ேபாராட்டத்தில்; ெவளிப்படுத்தியிருக்கலாம். ஆனால் அது ஆணாதிக்கத்துக்கு எதிராக, சாதியத்துக்கு எதிராக, சுரண்டலுக்கு எதிராகத் தனது ஆளுைமைய, மனிதத்ைத ெவளிப்படுத்தியதில்ைல என்பைதயும், புலிகளின் அரசியல் அைத அனுமதிக்காது என்பைதயும் எம் இனவிடுதைலப் ேபாராட்டம் நைடமுைற rதியாக அம்பலமாக்குகின்றது.

இங்கு இப்ேபாராட்டம் ேதசியப் ேபாராட்டமாக அல்லாது இனப் ேபாராட்டமாகவும் இருக்கின்றது. ேதசியப் ேபாராட்டமானது ெபாருளாதாரம், ெமாழி, பண்பாடு, நிலத்ெதாட7 மீ து தனது ேதசியத்ைத முதன்ைமப்படுத்திப் ேபாராட ேவண்டும்.


விடுதைலப்புலிகளின் ேபாராட்டம் நிலத்ெதாட7 மீ து ேபாராட்டத்ைதத் தOவிரப்படுத்தியேபாது, ெமாழியின் ேமலடுக்குகள் பாதுகாக்கப்படுகின்றன. ஆனால் ேதசியப் ெபாருளாதாரத்ைத, பண்பாட்ைடக் கட்டைமப்பதில் ஏகாதிபத்திய எதி7ப்ைப அவ7கள் ைகக்ெகாள்ளவில்ைல. விடுதைலப்புலிகளின் பிரேதசத்தில் ஏகாதிபத்தியப் ெபாருளாதார ஊடுருவலும், பண்பாட்டு ஊடுருவலும் அனுமதிக்கப்படுகின்றது. இதனால் ேபாராட்டம் சிங்கள இன ஆட்சியாளrடம் இருந்து விடுதைல என்ற எல்ைலக்குள், இன விடுதைலப் ேபாராட்டமாகி விடுகின்றது. இன விடுதைலப் ேபாராட்டம் ஆணாதிக்கத்ைத ஒழிக்காது. ேதசிய விடுதைலப் ேபாராட்டம் ெபண்களின் நலன்கைள உய7த்தும். ேதசத்தின் நலன் முழுக்க முழுக்க ெசாந்தப் பலத்ைதச் சா7ந்து ேபாராடும் ேபாேத, அப்ேபாராட்டம் இன விடுதைலயில் இருந்து ேவறுபட்டுத் ேதசிய விடுதைலப் ேபாராட்டமாக வள7ச்சிெபறும். இது தான் ெபண்களின் பிரச்சைனைய நனவு பூ7வமாக முன்ெனடுக்கும்.

ஆண்ைமயும், ெபண்ைமயும், பாலியல் அளவு ேகாலும் எைத நி7ணயிக்கின்றது? ஆணின் பாலியல் ேமலாண்ைமைய நி7ணயிக்கின்றது. ெபண்ணின் தாழ்ந்த தன்ைமைய அது ேகாருகின்றது. இைதத் தாண்டிப் ெபண் சமுதாயப் பிரச்சிைனயில் ஆற்றலுடன் ேபாராட முடியும் என்ற கருத்ைதப் பல்ேவறு ேதச மற்றும் இன விடுதைலப் ேபாராட்டமும், ெபண்ணின் உைழப்பாற்றலும் ெவளிப்படுத்தி உள்ளைத, விடுதைலப்புலிகள் மீ ள நைடமுைற rதியாகப் ெபண்கைள தம் ேபாராட்டத்தில் பயன்படுத்துகின்றன7 அவ்வளேவ. இைதத் தாண்டி ஆணாதிக்கம் ஒழிந்துவிடாது.

உலகப் புகழ் ெபற்ற பிெரஞ்சு முதலாளித்துவப் புரட்சி கி.பி.1789-இல், நடந்த ேபாது, அதில் ெபண்களின் பங்களிப்பு முக்கியமானதாக இருந்தது. புரட்சிக்குப் பின் அந்தப் புரட்சியில் பங்கு ெபற்ற ஒலிம்பி டி ேஜா7ச் என்பவ7 (ழுடுலுஆPநு னுநு புழுருபுநுளு) ெபண்களின் உrைமையக் ேகாrய ேபாது கி.பி. 1792-இல், படுெகாைல ெசய்யப்பட்டா7. புரட்சியின் முற்ேபாக்கான பங்கு புரட்சிக்குப் பின்னால் மறுத்து படுெகாைல ெசய்யப்படுவைதக் காட்டுகின்றது.


இது புரட்சியின் ஊேடயும், புரட்சியின் பின்பும் நிகழ்வது உலகளவில் ெதாட7ச்சியாக நிகழ்கின்றது. தியாகங்களும், பங்களிப்புகைளயும் சுரண்டும் ஆணாதிக்க அைமப்பு சா7ந்து ெகாச்ைசப்படுத்தி விடுவது நிகழ்ந்து விடுகின்றன.

ெபண் விடுதைலப் புலிகள் இன விடுதைலயில் காட்டும் தOரம் யுத்தத்தில் ஆட்பலத்ைதயும், ெவற்றிையயும் ெபற்றுக் ெகாடுப்பதற்கு அப்பால், தனது ெசாந்த விடுதைலைய நிைனத்துப் பா7க்க கூட முடியாது. இந்த இடத்தில் விடுதைலப் புலிகளின் தைலவ7 ேவ.பிரபாகரனின் கூற்று ஒன்ைறப் பா7ப்ேபாம்;.

''எமது ேவதாந்தங்களும், மதச் சித்தாந்தங்களும், மனுநOதி சாஸ்திரங்களும் அந்தக் காலம் ெதாட்ேட ெபண் அடிைமத்துவத்ைத நியாயப்படுத்தி வந்திருக்கின்றன. ஆணாதிக்கம், சாதியம், சீ தனம் என்று பல்ேவறு பrமாணங்களில் இந்த ஒடுக்குமுைறயானது ெபண்களின் வாழ்க்ைகைய ஊடுருவி நிற்கின்றது. அவ7களது வாழ்க்ைகையச் சிைதத்து வருகின்றது."29 இக்கூற்ைற புலிகளின் தைலவ7 குறிப்பிடும் ேபாது, அதன் உள்ளடக்கத்ைத அவ்வைமப்பு என்ைறக்கும் ஏற்றுக்ெகாண்டதில்ைல. மூச்சுக்கு மூச்சு தைலவrன் வழிகாட்டல் பற்றி கூறும் புலிகள், தைலவrன் இந்தக் கூற்ைறச் சrயான முைறயில் முன்ெனடுத்து பிரச்சார உத்தியாக, விளக்கமாக மக்களுக்குள் எடுத்துச் ெசன்று இருந்தால், இதன் விைளவு சமூக rதியாக ேவறுபட்டிருக்கும். ஆனால் தைலவrன் இக்கூற்ைற எந்தத் தளத்திலும் அரசியல்படுத்தியைதக் காண முடியாது.

மாறாக இதற்கு எதிராக இதன் பாைதயில் விடுதைலப்புலிகள் தம்ைம ஒழுங்கைமப்பைதேய காணமுடியும். இங்கு இக்கூற்றுகள் விடுதைலப் புலிகளுக்குள்ளும், அது சா7ந்த சமூகத்துக்குள்ளும் ெவறும் ேகாஷமாக, ேமற்ேகாளாக நைடமுைற எதா7த்தத்துக்குப் புறம்பாக இருப்பது கண்கூடு. தைலவrன் இந்த ேமற்ேகாள் உள்ளடக்கத்ைத விடுதைலப்புலிகளுக்கு ெவளியில் அரசியல் ைமயப்படுத்த, முன்ெனடுக்க, சமுதாயமயமாக்க முைனயும் ேபாது, அைத விடுதைலப்புலிகளுக்கு எதிரானதாகக் காண்பதும், அதற்கு


எதிராக விடுதைலப்புலிகளின் வன்முைற ெவளிப்படுவதுேம எதா7த்தமாகும். இந்த ேமற்ேகாளில் எந்தக் கட்டத்திலும் தனிச்ெசாத்துrைம அைமப்புதான், ஆணாதிக்கத்தின் ேதாற்றுவாய் என்பைதக் கவனமாகத் தவி7த்து விடப்பட்டுள்ளது. இைதேய, இன்ைறய பாட்டாளி வ7க்கமல்லாத எல்லாப் ெபண்ணியல்வாதிகளும், ெபாதுவாகத் தனிச்ெசாத்துrைம அைமப்பு ஆணாதிக்கத்தின் உள்ளடக்கமாக இருப்பைதக் காண்பைதத் தவி7த்ேத, ஆணாதிக்கம் பற்றி ேபசுகின்றன7.

ஆணாதிக்க ஒழிப்பு ெபண் அடிைமத்தனத்ைதத் ேதாற்றுவித்தத் தனிச்ெசாத்துrைம அைமப்ைபத் தக7ப்பதில் சா7ந்துள்ளது. அது ேவதாந்தங்களும், மதச் சித்தாந்தங்களும், மனுநOதி சாஸ்திரங்கள் என்று அைனத்துச் சமூகப் பண்பாட்டுத் தளங்கள் மீ தும் அரசியல் ைமயப்படுத்திய புரட்சியாக ேவண்டும். இது இல்லாத வைர ஆணாதிக்கம் ஒழியாது. அதுவைர ெபண் விடுதைல என்பது கற்பைனயாகேவ இருக்கும். விடுதைலப்புலிகளின் இன விடுதைலப் ேபாராட்டத்தில் ெபண்கள் பங்கு ெபறல், தற்காப்பில் பங்கு ெபறல் என்ற முற்ேபாக்கான பங்காற்றைலத் தாண்டி, ஆணாதிக்கத் தனிச்ெசாத்துrைம அைமப்ைபப் பாதுகாத்தலில் பிற்ேபாக்கான பங்காற்ற வகிக்கின்றது.

ெபாழுது ேபாக்கு ஊடகங்களின் வழியில் ஆணாதிக்கம் ெபாழுது ேபாக்கு ஊடாகப் பண்பாட்டுக் கலாச்சாரத் தாக்குதல் சமுதாயத்தின் அைனத்துத் தளத்திலும் இன்று ேவகமான தாக்குதைல நடத்துகின்றது. இது உலகளாவிய ஒரு ெபாழுது ேபாக்கு பண்பாடு, கலாச்சாரம் என்ற எல்ைலைய ேநாக்கி நாலுகால் பாய்ச்சலில் எகிறிக் குதித்ேதாடும் ேபாது, கண்மண் ெதrயாத சீ ரழிைவச் சமுதாயம் முன் எப்ேபாைதயும் விட சந்திப்பது எதா7த்தமாகியுள்ளது. இதில் ெபண்ணின் நிைல என்பது நுக7வுப் பண்பாட்டில் கீ ழ்நிைலக்குத் தரம் தாழ்த்தப்பட்டுச் சீ ரழிக்கப்படுகின்றாள்.


அண்ைமயில், ெஜ7மனியில் ெசய்த ஆய்வில் 30 இலட்சம் ேப7 தமது வாசிக்கும் ஆற்றைலயும், எழுதும் ஆற்றைலயும் இழந்துேபானா7கள். இது ேமலும் அதிகrத்துச் ெசல்லுகின்றது. ெதாைலக்காட்சி முதல் அைனத்து மின்னணுவியல் உபகரணங்கள் சமூக வடிவமாகி, மனிதைன இயந்திரப் பா7ைவயாளனாக மாற்றி, அவனின் சுயஆற்றைல அழிப்பதனால் அடிப்பைடயான சிந்தைன, வாசிப்பு, எழுத்தாற்றைல இழந்து ேபாகின்றான். உைழப்பு ஆற்றைல இயந்திரத்துக்கு அடிைமயாக்கிய மனிதன், தனது சிந்தைனத் திறைனயும் இழக்கின்றான்.

இத்தாலியில் ெசய்த ஆய்வின்படி 80 சதவதமாேனா7 O புத்தகங்கைளப் படிப்பது அவசியமற்ற முட்டாள்த்தனமானது என்று கருதுகின்றன7. புத்தகங்கள் உண7ச்சியற்றைவ என்றும், மனித உறவுகைள ஏற்படுத்த தகுதியற்றது என்றும் கருதுகின்றன7. இது வயது ேபானவ7களின் ேவைலெயன்றும், ேநரத்ைத வணாக்குவது O என்றும் கருதி ெதாைலக்காட்சி, திைரப்படம் (ஊiெநஅய) ேபான்ற ஊடகங்கைளேய சா7ந்து காலத்ைதக் கழிக்கின்றன7 என்று rபூப்ளிகா என்ற பத்திrக்ைகச் ெசய்தி ெவளியிட்டுள்ளது.

ஆபத்தான சமூகக் கண்ேணாட்டம் மனித வள7ச்சியின் வழ்ச்சிக்கு O வித்திடுகின்றது. அறிவியல் பூ7வமான சமூகத் ேதைவைய வாசிப்பு ஏற்படுத்தும். ஆனால் மனித ஆற்றலின் எழுதுதல், வாசித்தல், சிந்தித்தல், ெவளிப்படுத்தல் ஆகிய ஆற்றைல இழிந்து, இயந்திர மனிதனாக மாறி உண7ச்சிகைள இழந்து ேபாகும் ஜடமாக மாற்றியைமக்கின்றது உலகமயமாதல் பண்பாடு.

இந்தச் சீ ரழிவு ேவகத்தில், ''வாரந்ேதாறும் 10 ேகாடி மக்கள் டிஸ்னி திைரப்படங்கைளப் பா7க்கிறா7கள். 80 ேகாடி மக்கள் டிஸ்னி புத்தங்கைளயும், சஞ்சிைககைளயும் வாசிக்கிறா7கள். 5 ேகாடி மக்கள் டிஸ்னி இைசத் தட்டுக்கள் அல்லது நடன இைசையக் ேகட்கிறா7கள். 15 ேகாடி மக்கள் டிஸ்னி காமிக் ெவளியீடுகைளப் கண்டு களிக்கிறா7கள்."30 இது ஒரு பன்னாட்டு வால்ட் டிஸ்னி நிறுவனம், கி.பி. 1985-இல், ெவளியிட்டுக் கணக்ேக இப்படி எனின்


உலகளாவிய rதியில் கற்பைனக்கு எட்டமுடியாத வைகயில் இைவ அழுக்காக மனிதைன அப்பியுள்ளைத இது நிறுவுகின்றது. ெமக்சிக்ேகா பத்திrக்ைக எல் யூனிவ7சல் ஆய்வு ஒன்றின்படி 6 வயது முதல் 12 வயது குழந்ைதகள் வாரம் ஒன்றுக்குத் ெதாைலக்காட்சி பா7க்கும் ேநரம் 38 மணி ேநரமாக இருக்க, பாடசாைல வகுப்பைறயில் 23 மணிேநரங்கைளேய ெசலவு ெசய்வதாகக் கண்டறிந்துள்ளது.

இத்தாலியில் 21,000 குடும்பத்தில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில், மூன்றில் இருந்து பத்து வயதுக்குட்பட்ட 40 லட்சம் குழந்ைதகள் ெதாைலக்காட்சியின் முன் 2.5 மணி ேநரம் ெமய்மறந்து இருப்பதாகவும், ஆறு முதல் எட்டு மாதக் குழந்ைதகளும் இந்தப் பழக்கத்துக்குள்ளாகியிருப்பைத அம்பலப்படுத்துகின்றது.31 இந்த வைகயில் ேமலும் கி.பி. 1970-இல், அெமrக்கச் சிறுவ7 சிறுமிகள் தங்களுைடய 14 வயைத அைடவதற்குள் 11,000 ெகாைலகைளத் திைரப்படத்தில் பா7க்கின்றன7. பிrட்டனில் ஒரு மணிேநரத்தில் நான்கு வன்முைற காட்சிகைளத் ெதாைலக்காட்சியில் பா7க்கின்றன7. நடுஇரவில் ெதாைலக்காட்சியில் மணிக்கு 76 பாலுறவு (ளுநஒ) காட்சிகைளப் பா7க்கின்றன7. இந்தப் பண்பாட்டு விைளவுதான் மனிதனின் ெபாழுது ேபாக்கு பண்பாடாக மாற்றம் காண்கின்றது. இதுேவ பின்னால் சமுதாயப் பண்பாட்டுக் கலாச்சாரமாக, சுதந்திரமாக, நவனப் O பாலியலாக உருவாகின்றது. கற்பைன விஞ்ஞானக் கைதகள் எதா7த்தக் கண்டுபிடிப்புகளாக மாறுவதுேபால், பாலியல் வக்கிரங்கள் எதா7த்த வாழ்வின் ஆதாரமாக மாறுகின்றது. ஒவ்ெவாரு நவன O விஞ்ஞானக் கண்டுபிடிப்பும் இயற்ைகையச் சிைதத்து உபrையத் திரட்டுவது ேபால், ஒவ்ெவாரு பாலியல் வக்கிரமும் சமூக விபச்சாரத்ைத ஏற்படுத்துகிறது.

ஒரு வாரத்துக்கு 27 மணி ேநரம் ெதாைலக்காட்சி பா7க்கின்ற குழந்ைதகளிைடேய அெமrக்க உளவியல் அைமப்பு ெசய்த ஆய்வில், மூன்று முதல் 12 வயதிற்கிைடயில் 8,000 ெகாைலகைளப் பா7ப்பதாகவும், ஒரு இலட்சம் வன்முைறகைளக் காண்பதாகவும் அறிக்ைக கூறுகின்றது. இவ7கள் வள7கின்றேபாது, சமூக வன்முைற மற்றும் வட்டு O வன்முைறயின் ெபாதுப்பண்பாக மாறி அது ெபண்கள்


மீ தானதாகவும் பrணாமிக்கின்றது. மற்ேறா7 ஆய்ைவ 10 முதல் 16 வயதுைடய 750 குழந்ைதகளிடம் ெசய்த ேபாது, பத்தில் ஆறு ேப7 மிக இளம்வயதில் பாலியல் உறவு ெகாள்ள ெதாைலக்காட்சி தூண்டியதாகக் கூறியுள்ளன7. அதாவது ெதாைலக்காட்சிகளின் ஊடாகச் ெசல்வாக்கு ெசலுத்திப் பாலியல், பாலினம் பற்றிய வக்கிரத்ைத இளம் குழந்ைதகளுக்கு ஊட்டுவதன் மூலம், பண்பாட்டு rதியாக ஆணாதிக்கம் வக்கிரம் அைடகின்றது.

வாஷிங்டன் ேபாஸ்ட் ெவளியிட்ட தகவல் ஒன்றில், ெதாைலக்காட்சி வன்முைறக் காட்சிகளில், 73 சதவதம் O தனிநப7 வன்முைறகைள ெவற்றிகரமான ஒரு நடத்ைதயாகக் காட்சிப்படுத்துகின்றது. இேதேபால் பிrட்டீஸ் நிகழ்ச்சிகள் அதிகமான பாலியல் காட்சிைய உள்ளடக்கி உள்ளதுடன், 41 சதவதமான O ெபண்கள் இைத ஏற்றுக் ெகாள்கின்றன7. 75 சதவதமான O இைளஞ7கள் இைத ஏற்றுக் ெகாள்கின்றன7.31

இங்கு ெபண்கைளக் கவ7ச்சியாகக் காட்டுவது, நி7வாணமாக மாற்றுவது, அைரகுைற உைடயில் காட்சிப்படுத்துவது, ெபண்ணின் உறுப்புகைள முதன்ைமப்படுத்துவது, காதைலக் ெகாச்ைசயாக்குவது, பாலியைல பண்டமாக்குவது, விளம்பரத்தில் ெபண்ணின் பாலியல் உறுப்ைபப் ெபாருளுக்கு ஒப்பீடு ஆக்குவது, ெபண்ணின் ேமல் ஆவைலத் தூண்டுவது, அழைக முதன்ைமப் படுத்துவது, அன்ைபப் பண்டமாற்றத்தில் குறுக்குவது, பாலியைல டிஸ்ேகா வழியில் வக்கிரப்படுத்துவது.... என்று எல்ைல இல்லாத வைகயில் ெபண் நுக7வுச் சந்ைதயில் ெபாருளாக்கப்பட்டு;, ஆணாதிக்க நுக7வால் சிைதக்கப்பட்டு இரசிக்கப்படுகின்றாள். இந்த வைகயில்தான் உலகமயமாதல் ெபண்ைண அைடயாளப்படுத்துகின்றது. இந்த வைகயில்தான் உலகச்சந்ைத விபச்சார தளத்தில் காைல அகற்றுகின்றது. இங்கு ெபண் அந்தச் சந்ைதயின் கவ7ச்சி காட்டும் மூலதனமாகும்;. இைத எதி7த்துப் ேபாராடாத ெபண்ணியம் ஆணாதிக்கமாகும்.

ெபாதுவாகச் சிறு பத்திrக்ைககள் முதல் ெபrய பத்திrக்ைககள்


வைர ெதாைலக்காட்சி, திைரப்படம், நடனம், சிறு நாவல் முதல் ெபrய நாவல்கள் ம7மக் கைதகள், கவிைதகள், சிறு உைரகள், ஓவியங்கள், பாடல்கள், ெபண்ணிய எழுத்துகள், பாலியல் நூல்கள் என எங்கும், எதிலும் ெபண் பாலியல் பண்டமாக விவrக்கப்படுவதுடன், ஒரு பாலியல் ெபாருளாக வருணிக்கப்படுகின்றாள். அதாவது ெபண்ணின் மனிதத்தன்ைம பாலியல் அங்கமாகவும் இதன் ஊடாக இரசிக்க, நுகர, வக்கிரத்ைத பிரதிபலிக்க, வன்முைறக்கு உள்ளாகக் கூடி நுகரவும், கழிந்து விடக் கூடிய ஒரு ெபாருள் என்பைதத் தாண்டி மனிதத்துவத்ைத மறுத்து உலகின் எல்லா இடமும் இதுவாகிவிட்டது. இைத ேகள்வி ேகட்காத ேவரறுக்காத ேபாராட்டம் ெபண்ைண விடுவிப்பதில்ைல.

ேமற்கில் ஜனரஞ்சகமாக எழுதும் ெகரா7டு டி வில்லிய7ஸ் இது பற்றி எப்படி நியாயப்படுத்துகின்றா7 எனப் பா7ப்ேபாம். ''வாசகைன மகிழ்விப்பதும், அவன் சிறிது ேநரம் ஒரு கனவு உலகில் சஞ்சrக்க உதவுவதுேம எனது ேநாக்கம். இைதத் தவிர நான் ேவறு எைதயும் எதி7பா7க்கவில்ைல. இதில் நான் ெபரும் ெவற்றி ெபற்றுள்ேளன் என்றுதான் ெசால்ல ேவண்டும். நான் ஏராளமாகச் சம்பாதிக்கிேறன். இது என் ெவற்றியின் முதல் அறிகுறி. இரசிகன் எைத விரும்புகின்றாேனா அைதேய நான் அவனுக்கு வழங்குகிேறன். மக்கள் ஒரு கனவின் பின்னால் ஓடுகிறா7கள். ேபாைத மருந்துப் பழக்கம் என்றால் என்ன என்று நOங்கள் என்ேறனும் ேயாசித்துப் பா7த்திருக்கின்றO7களா? ேபாைதப் ெபாருளுக்கு அடிைமயானவனும் ஒரு கனைவ நாடிேய ெசல்கிறான். சலிப்பும், விேராதமும், குேராதமும் நிைறந்த சுற்றுச் சூழலிலிருந்து தப்பித்துக் ெகாள்ள முயல்கிறான் என்று கருதுகிேறன். ெதாழில் வைகயில் நான் ஒரு ேச7மானக் குறிப்ைப ைவத்துள்ேளள். சைமயலில் பயன்படுத்துகின்ேறாேம அத்தைகய குறிப்பு அது. ெவற்றிக்கு அது உத்தரவாதம் அளிக்கிறது. இந்தக் குறிப்பில் முதல் கலைவப் ெபாருள் வன்முைற. இரண்டாவது கலைவப் ெபாருள் காமெவறியிலிருந்து ஒரு சிட்டிைக. மூன்றாவது கலைவப் ெபாருள் சிற்றின்ப உலகிலிருந்து சில நறுமணச் சாமான்கள். இந்தச் ேச7மானங்களிலிருந்து உருவாகும் தயாrப்ைபத்தான் ஜனங்கள் என்னிடமிருந்து எதி7பா7க்கிறா7கள்."30


மக்கைளப் ேபாைதயில், கனவில் முடமாக்குவதன் மூலம் மூலதனம் தன்ைனத்தான் ெமச்சுகின்றதன் ெவளிப்பாடுதான் ேமலுள்ளது. மக்கள் மந்ைதக் கூட்டமாக இருக்க சில ேமய்ப்பாள7கள் உலகத்ைத ஆளவும், நுகரவும் ெகாடுக்கும் ேபாைதயுடன் கூடிய இலக்கியக் கழிசைடகைளேய ெவற்றியின் பிரகடனமாக்குகின்றன7. மக்கள் இப்படி இருக்கும் வைர இைவதான் உலகின் ஜனநாயகமாகவும், பண்பாடாகவும், கலாச்சாரமாகவும் நOடிப்பது தவி7க்க முடியாதது. உலகமயமாதல் தனது ஆதிக்கப் ெபாருளாதாரச் சூைறயாடைலத் தOவிரமாக்க சகல பண்பாட்டுக் கலாச்சாரப் ெபாழுது ேபாக்கு அம்சங்களும் இந்தவைகயில் சீ ரழிவுக்குள் இட்டுச் ெசன்றுதான், மனித எதி7ப்புகைள முடமாக்கி முடக்க முடிகின்றது. தம்ைம எழுத்தாள7 என்று ேவஷம் ேபாட்டு ஆடும் பல எழுத்தாள7கள் எழுத்து சுதந்திரத்தின் பின் ஆற்றிவரும் ேகவலங்கள், மனிதைனக் கீ ழ்நிைல பாத்திரத்துக்குத் தரம் தாழ்த்தி அதில் குளி7 காய்வேத ஆகும். மறுபுறம் இந்தமாதிr எழுதுபவ7கைளப் பாதுகாத்தும், எழுத்தாள7கைள வ7க்க எல்ைலக்குள் பா7க்க மறுத்தும், அவ7கள் மீ து பாட்டாளிவ7க்கம் ச7வாதிகாரத்ைதக் ைகயாள்வைத எதி7த்தும், தம்ைமயும் தமது வ7க்கத்ைதயும் சீ ரழிவுக்குப் பின்னால் குளி7 காய்ந்தபடி முண்டு ெகாடுக்கின்றன7.

ெபண்ணும், ெபண்ணின் பாலியல் உறுப்பும், அற்பக் காமெவறியும் இல்ைல என்றால் 99.99 சதவதமான O மக்கள் ெதாட7பு சாதனங்கள் உயி7 வாழ முடியாது. தம்ைம இந்தச் சமுதாயத்தின் முன்னணி எழுத்தாள7, முன்னணி கைலஞ7கள் என்றுகூறிப் பிைழக்கவும் முடியாது. அந்தளவுக்குப் ெபண்ைணப் பற்றிய வக்கிர (இது சுதந்திரத்தின் எழுத்தாகவும், இந்தச் சமுதாயத்தின் ஆதாரமாகவும் உள்ளது.) எழுத்தாக, அதில் ஆணாதிக்கக் ெகாப்பளங்களில்தான் அசிங்கப்பட்டு உள்ளது.

மனிதனுக்கு இைடயில் வன்முைறயும், காமெவறியும், வக்கிர இன்பமும் தான் இந்தச் சமுதாயத்தில் எழுத்தின் சுதந்திரம் ஆகும். மனிதனுக்கு இைடயிலான வ7க்க வன்முைறைய மறுத்து இட்டுக்கட்டப்பட்டுக் காட்டப்படும் வன்முைறகள், அைத


நியாயப்படுத்த கவ7ச்சியான ெபண், ெபண்ணின் உறுப்பு, ெபண்ணின் புண7ச்சி எல்லாம் ஆணாதிக்கத் தனிச் ெசாத்துrைமையப் பாதுகாக்க, வள7த்து எடுக்க, பறித்ெதடுக்க, அடக்க எனப் பல விடயங்கள் உலகமயமாதலின் மூலதன ெவற்றிக்காக அரங்ேகற்றப்படுகின்றது. கதாநாயக7கள் - வில்லன் உறவு என்பது எப்ேபாதும் சுரண்டும் வ7க்கக் கதாநாயகனின் மனிதாபிமானம் மீ தும், அவனின் சட்டப் பாதுகாப்பின் மீ தும், அதன் நOதியின் மீ தும் கட்டியைமக்கப்படுகின்றது. இங்கு நOதி, சட்டம், மனிதாபிமானம் ேபான்றன மூலதன ஆதிக்க ஆணாதிக்கக் கனவுகளின் பின்னால்; சமுதாயம் சுண்டியிழுக்கப்படுகின்றது.

ெபண்ைண வரத்தில் O இருந்து பலவனம் O வைர காட்டும் ேபாது, வரம் O பாலியலின் வக்கிரத்திலும், பலவனம் O பாலியல் பதுைமயிலும் அரங்ேகற்றப்படுகின்றது. இந்த இரு எல்ைலக்குள்ளும் தான் அைனத்துப் ெபாழுதுேபாக்கு அம்சங்களும் உலகமயமாகின்றது. இது ேவறுபட்ட தைலமுைற, ெபாருளாதார அைமப்புக்கு ஏற்ப ஆணாதிக்க இரசிப்பு ேவறுபட்டு எல்ைலயாகின்றது. இது காலத்துக்குக் காலம் மாறிேய வந்துள்ளது.

பைழய ேராமன் ஆட்சிகளில் உய7மட்ட ஆண்கள் - ெபண்கள் ெவளிப்படுத்திய வக்கிரங்கைள இன்று மனித நாகrகம் அவமானமாகப் பா7க்கின்றது. ஆனால் அைத ேவறு வடிவில் இரசிக்கின்றது. ேராமன் காலத்தில், ''விைளயாட்டு அரங்கங்களில் மிருகங்கைளப் புணரச் ெசய்தும், மனித7கைளக் கலவி பண்ண ைவத்தும், அைத ஆண்களும், ெபண்களும் ஒன்றாக அம7ந்து கண்டு களித்து மகிழ்ந்தா7கள். வைக வைகயான உணவுத் தயாrப்புகைளத் தின்று ெகாண்டிருக்கின்ற சுைவ இன்பத்ைத நOண்ட ேநரம் அனுபவித்துக் களிப்பதற்காக, வயிறு நிைறந்துவிட்ட ேபாதிலும், வலுக்கட்டாயமாக வாந்தி எடுத்து விட்டு, மீ ண்டும் வந்து விருந்து ேமைஜ முன் அம7ந்து உண்பதில் முைனந்தா7கள். இதற்கு வசதியாக ேராமாபுr மாளிைககளில் விருந்து மண்டபங்கைள ஒட்டி, வாந்தி எடுப்பதற்ெகன்ேற தனித் ெதாட்டிகள் அைமக்கப்பட்டிருந்தன. காம உறவுகளில் வக்கிர முைறகைள அனுஷ்டிப்பதில் உற்சாகம் ெகாண்டிருந்தா7கள்."30


இந்த அளவுக்கு மனித நாகrகம் ஒருபுறம் உணவுக்கு வழியின்றி வாழவும், மற்ெறாரு புறத்தில் சுரண்டவும் உருவாக்கிய ஜனநாயக உலகில், ஆடம்பரப் பண்பாட்டுச் சீ ரழிவு, ெபாழுது ேபாக்குகள் மக்கைளக் கசக்கிப் பிழிந்து திரட்டிய மூலதனத் திரட்சியிேலேய நடத்தமுடிந்தது. மிருகம் முதல் மனிதன் ஈறாகப் பாலியல் ேதைவையக் கட்டுப்படுத்தி, அடக்கிப் பின் அைத வக்கிரமாக்கிப் புணரவிட்டு இரசித்த பண்பாடுகள் முடிவுக்கு வந்துவிடவில்ைல, இன்றும் ெதாட7வது எதா7த்தமாக உள்ளது. மாறாக அைவ ேமலும் ேமலும் நவன O வைகயில் ேமம்படுத்தப்பட்டன. ஆண் ெபண் இருவரும் அவரவ7 இரசைனக்கு ஏற்ப மாற்றப்பட்டுவிட்டது.

ஆண்கள் இருக்கும் இடத்தில் ெபண் ஆபாசக்கைல நடனங்கள் ஆண்களுக்கு என்றும், ெபண்கள் இருக்கும் இடத்தில் ஆண் ஆபாசக் கைல நடனங்கள் ெபண்களுக்கு என்றும் அம7களப்படுத்தப்படுகிறது. இைதப் ெபண் அனுபவிக்கும் சுதந்திரமாகவும், ேகாrக்ைகயாகவும் நியாயப்படுத்திப் ெபண்ணியல் அைமப்புகள் தளம் ேபாடுகின்றன7. இந்த மாதிr சுதந்திரமான ெபண்களுக்காக நடத்தப்படும் ஆண் நடனச் சாைல முதலாளி ஒருவrன் கூற்ைறப் பா7ப்ேபாம். ''ெபண்கள் ஏன் இங்ேக வருகிறா7கள் என்பதற்கு ஏகப்பட்ட காரணங்கள் உள்ளன. அது இயல்புக்கு மாறானது என நான் எண்ணவில்ைல. இங்ேக இருக்கின்ற ெபண்களில் எவருக்ேகனும் ஏேதா ஒருவிதக் ேகாளாறு ஏற்பட்டுள்ளது என்று நிைனக்க மாட்ேடன். இதில் ஒன்றிரண்டு விபrதப் பிறவிகள் இருக்கலாம். ஆனால், முக்கியமாக, இவ7கள் சந்ேதாஷமாய் ெபாழுது ேபாக்கேவ இங்கு வருகிறா7கள். சிrத்து மகிழலாம் என்பதற்காகேவ இங்ேக வருகிற சில மூதாட்டிகைள எங்களுக்குத் ெதrயும். அவ7கள் 65 வயதும் அதற்கு அதிகமான வயதும் உைடயவ7கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. வயதானவ7கள் வழக்கமாக அவ7களுைடய ேபரன்மா7கைளப் ேபான்ற இளம் வயதுைடய இந்தப் ைபயன்கேளாடு சரசமாடுவதில் அவ7கள் தOங்கில்லாத ஓ7 உண7ச்சிப் பரவசத்ைத அைடவதாகத் ேதான்றுகின்றது."30

இது ேபால் எதி7த் தரப்பு ஆண்கைளக் கவர ெபண் நிைலயங்களும்


வக்கிரத்ைதக் ெகாட்டுகின்றன. பாலியல் வக்கிரக் கைல ஆட்டங்கள், நி7வாண ஆட்டங்கள் என்று எல்ைலயில்லாத ேபாக்கில் உலகமயமாதல் ஆண் - ெபண் ேவறுபாடு இன்றி தனிைமயிலும், வக்கிரத்திலும் ெபாதுைமப்படுத்தியுள்ளது. பகிரங்கமான உடலுறவுக் காட்சிகள், வடிேயா, O ெதாைலக் காட்சி, திைரப்படம், விேசட மண்டபங்கள் என பலவாகக் குவிந்து ேபாயுள்ளது. ஆண் - ெபண் புண7ச்சிைய இரசிக்கவும், வக்கிரப்படுத்தவும் வக்கிரப்படுத்தியைதக் காட்சிப்படுத்தியதன் மூலம் புண7ச்சி கூட நுக7வுப் பண்டமாக்கப்பட்டுவிட்டது. இது குடும்பத்தில் புண7ச்சி மீ தான அதிருப்திக்கு வித்திட்டுள்ளது. நுக7வும், வக்கிரமும் இைணந்து இரசிக்கப்பட்ட ெபாழுதுேபாக்கு என்பது, ேபாலித்தனமான விளம்பரத் தளத்தில் மக்கள் ெதாட7பு சாதனங்கள் மக்களின் பண்பாடாக, கலாச்சாரமாகப் புகுத்தியுள்ளது. ஆனால் எதா7த்தத்தில் இைவ விளம்பரத்துக்ேக உrய ஏமாற்றும் ெபாய்ைம ஆகும். இன்று எதா7த்தமாகாமல் ேபாகின்ற ேபாது பாலியல் திருப்தியின்ைம, அவநம்பிக்ைக ேபான்றன உளவியல் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி ேமலும் ேமலும் ஆண் - ெபண் பிளைவச் சிைதத்து உருவாக்குகின்றது. இதற்கு மாற்றாகப் பாலியல் வக்கிரம் புண7ச்சி வடிவில் ெபாழுது ேபாக்காக, பண்பாடாக, கலாச்சாரமாக உருப்ெபறுகின்றது.

இந்தியாவில் பாடசாைலயில் இவ்வக்கிரங்கள் ெவதும்பி நிைறந்து வழிகிறது. இரவு நிகழ்ச்சிகளின் ேபாது திடீ7 என மின்விளக்ைக (டiபாவ) அைணத்து (ழகக) ெபண்கள் மீ து தமது பாலியல் வக்கிரத்ைத ஆண்கள் ெசய்வது அல்லது ெபண்கள் பாடசாைல எனின் ஆண்கள் மீ து ெபண்கள் ெசய்வது என புழுக்கத் ெதாடங்கியுள்ளது. இது பற்றிய ஆதாரப்பூ7வமான பதிவுகள் உள்ளன. இந்த அத்துமீ றிய பாலியல் வன்முைறக்குக் கடிவாளத்ைத உலகமயமாகும் ெபாதுப் பண்பாட்டுக் கலாச்சாரம் ெகாடுக்கின்றது. இைவ ெபற்ேறா7 முதல் ெபாலிஸ் மந்திr ஈறாகப் ெபண்கள் முதல் ஆண்கள் வைர பலாத்காரமாக அல்லது அதிகாரம், பணம், ெசல்வாக்கு ஊடாக மறுப்பு இன்றி நி7ப்பந்தித்து அனுபவிப்பது, நாட்டுக்கு நாடு ேவறுபட்டவைகயில் ஒேரமாதிr நிகழ்வது ெதாட7கின்றது. ஒரு தைலவ7 இறந்தால் மதக் கலவரம், சாதிக் கலவரம், ஓ7 அதிகாrயின்


விசாரைண, ஆசிrயrன் குருத் தன்ைம, ெபற்ேறாrன் உrைம, ேமல் அதிகாr, அரசியல் வாதியின் ெசல்வாக்கு என எங்கும், எதிலும் ெபண் மீ தான பாலியல் வக்கிர வன்முைற ெபாழுது ேபாக்காக, பண்பாடாக, கலாச்சாரமாக மாறிவிட்டது. இது இன்று ெபண்ணால் ஆண்கள் மீ தும் நடத்துவது என்ற புதிய வடிவத்துக்கும் சிைதந்துள்ளது. அத்துடன் ஓrனச் ேச7க்ைக ஆண் - ெபண் ேவறுபாடின்றி இது பரந்த தளத்துக்கு விrந்துள்ளது.

இைவ எல்லாவற்றிலும் ெபாருளாதார அடிக்கட்டுமானம் மீ து அதிக ஆளுைம ெசலுத்தியது திைரப்படங்கள் தான். திைரப்படப் ெபாழுதுேபாக்குக் காட்சிகள் பல நியாயமான உலகில் எதா7த்தத்தில் மனிதப் பண்பாடாகி விடுகின்றது. உலகத்ைத உலுக்கும் அளவுக்கு நடந்த பல நிகழ்ச்சிகள் திைரப்படம் கற்றுக் ெகாடுத்த ேபாதும் பின்னால் அைதச் ெசய்த குற்றவாளிகள் திைரப்படம் மூலம் தான் என்பைத ஒத்துக் ெகாண்ட ேபாதும், தயாrப்பாள7கைளத் தண்டைனக்கு உள்ளாக்காத ஜனநாயகம் தான் உலகமயமாதலாகும்.

கி.பி. 1985-இல், 1,200 முதல் 1,300 ேகாடி முைறகள் மக்கள் வருடம் ேதாறும் திைரப்படத்துக்குச் ெசல்வைதப் புள்ளிவிபரம் காட்டியது. எந்தளவுக்குத் திைரப்படம் ெசல்வாக்குள்ள ெபாழுதுேபாக்கு அம்சமாக மாறி, மனிதப் பண்பாட்ைடத் தO7மானிக்கின்றது என்பைத இது காட்டுகின்றது. இைத ேமலும் ஆதாரமாகக் காண்ேபாம்.

1985-இல், ஓ7 ஆங்கிேலயனின் 70 வருட ஆயுளில் 12 வருடத்ைதத் ெதாைலக்காட்சி பா7ப்பதில் ெசலவு ெசய்கின்றான். அெமrக்கன் நாள் ஒன்றுக்கு 6.2 மணிேநரத்ைதத் ெதாைலக்காட்சி பா7ப்பதில் ெசலவு ெசய்கின்றான். 95 சதவதமான O ஜப்பானியன் தினசr ெதாைலக்காட்சி பா7க்கின்றான்;. பிரான்சில் 87.4 சதவதம் O ேப7 தமது ஓய்ைவத் ெதாைலக்காட்சி பா7ப்பதில் ெசலவு ெசய்கின்றா7கள். ெதாைலக்காட்சி, திைரப்படம் மனிதனின் உளவியல் பாதிப்ைப ஏற்படுத்துவதில் அதிகமான தாக்கத்ைத ஏற்படுத்துகின்றது. இதுேவ பல பண்பாடுகைளயும், கலாச்சாரங்கைளயும் உற்பத்தி ெசய்கின்றது. இது இருக்கும் ெபாருளாதார எல்ைலக்குள் தன்ைனத்


தகவைமக்கின்றது. இந்தப் ெபாருளாதாரத்ைதப் பாதுகாக்க சுதந்திரம், ஜனநாயகத்தின் பின் ஒளிந்து ெகாள்கின்றது. திைரப்படம் மனிதனின் நியாயத்ைதப் ேபசுவதற்கு எதிராகக் கற்பைனப் புைனவுகைள ஊடறுத்து மனிதனுக்குள் புகுத்துகின்றது. இது மனிதனின் சிந்தைனத் திறைன மழுங்கடிக்கின்றது, ேபாைதயாக்குகின்றது.

இந்தப் ேபாைதயில் விைளயாட்டும் ஒரு முக்கிய பங்களிக்கின்றது. பிரான்சில் உள்ள முக்கிய ெதாைலக்காட்சிகள் ஐந்திலும் கி.பி. 1996இல், விைளயாட்டுக்கு ஒதுக்கிய ேநரேம 2,504 (ஏறக்குைறய நூறு நாட்கைளவிட அதிகம்) மணிேநரமாகும்.32

இந்தளவுக்கு விைளயாட்டுக்குள் வாழ்க்ைகைய முடக்கி, பா7ைவயாளன் ஆக்கி, ெதாைலக்காட்சி முன் மனித7கைள உட்கார ைவத்து ெபாழுது ேபாக்க ைவக்கப்படுகின்றன7. பல ெதாட7 விைளயாட்டுகைளப் பல ேகாடி ெசலவில் நடத்த, வாழ்க்ைகைய உட்கா7ந்து விைளயாட்டில் ெபாழுைதக் கழிப்பவனின் பா7ைவையச் சுரண்டி, விைளயாடுபவ7கள் ேகாடீஸ்வர7களாகவும், இலட்சாதிபதிகளாகவும் சம்பளப் பட்டியைல மாற்றி விைளயாட்டு வியாபாரமாகி விட்டது. அத்துடன் இவ்விைளயாட்டு என்பது விளம்பரம் என்ற வைகயில் நுக7ைவத் தூண்டும் ஓ7 இலகுவான ஊடகமாக மாறிவிட்டது. இந்த ஊடகங்கைளப் பயன்படுத்தும் சுரண்டும் வ7க்கங்கள் இந்த விைளயாட்டின் ஊடாகக் ேகாடி ேகாடியாக மூலதனத்ைதச் சுருட்டுகின்றன.

ெபாழுதுேபாக்கு என்பது இதற்கு ெவளியிலும் உருவாகின்றது. பிரான்சில் 1.05 ேகாடி ேப7 ெபாதுவான சமூக ேவைலயில் ஈடுபட, அதற்கான அைமப்புகைள உருவாக்கி அதில் இைணந்துள்ளன7. இது கடந்த இரண்டு வருடத்தில் 15 இலட்சம் ேப7 அதிகrத்துள்ளன7. மாதம் 23 மணி ேநரத்ைத இதற்குச் ெசலவு ெசய்கின்றன7. கி.பி. 1990ஐ விட இது இன்று மூன்று மணி ேநரம் அதிகrத்துள்ளது.33 (28.3.1999)

ேமற்கில் சமூக அைமப்புகள் உதி7த்ெதழுவது வடிவமாக மாறிவிட்டது. இங்கு இந்தச் சமூக அைமப்புகள் என்பது பல


பிற்ேபாக்கு முதல் முற்ேபாக்கு வைர நOண்டு காணப்படுகின்றது. படு பிற்ேபாக்கான நிறெவறி அைமப்பு முதல் வ7க்க எதி7ப்பு அைமப்புகள் வைர நOண்ட பலவடிவ அைமப்புகள் உருவாகுவதும், அதன் எண்ணிக்ைக அதிகrத்துச் ெசல்வதும் அதிகrக்கின்றது. கூட்டுவாழ்க்ைகைய அடிப்பைடயாகக் ெகாண்ட குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட இைடெவளியும், பிளவும் தமது தனித்தன்ைமயின் தனித்துவத்தால் தனிைமப்பட்ட மனித7கள், தவி7க்க முடியாமல் ெவளியில் சமூக அைமப்பில் இைணவதும் புதிய சமூக அைமப்ைபத் ெதாடங்குவதும் தவி7க்க முடியாத நியதியாகின்றது. இைவகளில் வக்கிரத்தின் எல்ைலயில் இருந்து சமூக ேநாக்கம் வைர விrந்து கிடக்கின்றது. ஆனால் ெபரும்பாலானைவ ெவறும் ெபாழுதுேபாக்குக் கண்ேணாட்டத்துடன் தமது தனிைமையத் தற்காலிகமாகத் தவி7க்கேவ கூடுகின்றன7. இந்தக் கூடுதலில் அதிகளவுக்குத் தனிச்ெசாத்துrைமயிலான சமூகக் கண்ேணாட்டம், தனிப்பட்ட நலன் அதிகமாகப் புைரேயாடிப் ேபாய் ஒரு பூ7சுவாத்தனத்தில் ெகௗரவமான பழகும்முைறகேள ெபாதுவாக இருக்கின்றது.

அடுத்து ேமற்கில் பாடசாைல மாணவ7களின் ெபாழுதுேபாக்ைக ஆராய பிரான்சில் பாடசாைல விட்டு வடு O வந்த பின் 11-19 வயது மாணவ மாணவிகளின் ெபாழுது ேபாக்கு என்ன என்பைத அட்டவைண-6-இல், பா7ப்ேபாம்;.33 (13.2.1999)

அட்டவைண-6

ெதாைலக்காட்சி பா7த்தல்

-72 சதவதம் O

பாடம் படித்தல்

-52 சதவதம் O

வடிேயா O விைளயாடுதல்

-23 சதவதம் O

ெபாதுவாகத் ெதாைலக்காட்சி பா7த்தல் ஒரு ெபரும் ெபாழுது ேபாக்காகேவ உள்ளது. இந்த ேநரத்தில் ஒளிபரப்பாகும் ெதாைலக்காட்சி நிகழ்ச்சி என்பது இந்த வயதுள்ள சமூகத்தின் ேமல்மட்ட மாணவ7 மாணவிகளின் காதல் பற்றியதும், பாலியல் கிசுகிசுகளின் வக்கிர ெமாழிகைளயும் உள்ளடக்கிய ேமலும் அந்தக்


கூட்டத்தின் நுக7வுகள் எப்படி அரங்ேகறுகின்றன? என்பைதக் காட்சிப்படுத்தி ெபாழுது ேபாக்குகின்றன7. அெமrக்கத் திைரப்படத்தால் நிரப்பப்படும் இளசுகளின் காட்சியில் பாலியல் ஒழுங்குகைள மீ றியமுைறயில், பாலியல் ேசட்ைடகளும் அதன் வக்கிரங்களும் காட்டப்பட்டு உளவியல் rதியாக அவ7கள் ேபால் (அதாவது நடிப்பவ7கள் ேபால்) பா7ப்பவ7கள் ெபாம்ைமகள் ஆக்கப்படுகின்றன7.

உலக அழகுராணிப் ேபாட்டிக்குப் ேபானவ7களும், ெவற்றிப் ெபற்றவ7களும், ேதால்வி அைடந்தவ7களும் ஆைட அவிழ்த்துப் ேபாட்டு நடிக்க முடிந்தவ7களும், ெமாடலில் தன்ைன அைரகுைறயாகக் காட்ட முடிந்தவ7களும், விைளயாட்டில் முன்னணியாகி மவுசு குைறந்ேதா7களும் எனச் சமூகத்தின் இழி நடத்ைதகள் எல்லாம், யா7 யாெரல்லாம் பணத்துக்கு முன் எைதயும் ெசய்ய துணிந்தா7கேளா, அவ7கைளக் ெகாண்டு நடத்தும் ெதாட7 கூத்ைதத் தான் இந்த மாணவ மாணவிய7 கூட்டம் கண்ணுற்று, ெபாழுது ேபாக்கி இரசிக்கின்றன7. இந்தப் ெபாழுதுேபாக்கு சமூகப் பண்பாக, கலாச்சாரமாகப் பின்னால் விருட்சமாகக் கிளம்புகின்றது.

அடுத்து காட்சிப்படுத்தப்படும் கா7ட்டூன்கள் (ேகலிச்சித்திரங்கள்) பாலியல், ஆணாதிக்கம், நிறவாதம், ஆதிக்கவாதம், மதவாதம், வன்முைற, சுரண்டல் ஆதிக்கம், பணக்கார அழகியல் கவ7ச்சி.... எனச் சமூகத்தின் ஆதிக்கம் சா7ந்து எதி7ப்புப் ேபாராட்டத்ைத மழுங்கடிக்கும் வைகயில் திட்டமிட்ேட முன் தள்ளப்படுகின்றது. வன்முைற, பாலியல் இைதவிட்டால் கா7ட்டூன் (ேகலிச்சித்திரம்) கிைடயாது.

இவ்வளவு வக்கிரத்ைதக் ெகாட்டித் தO7க்கவும், அைத எதா7த்தத்தில் ெசய்து பா7க்கவும் வடிேயா O விைளயாட்டுகள் ெபாழுது ேபாக்கு அம்சத்தில் புகுந்து ெகாண்டது. இதில் வியட்நாம் மீ தான தாக்குதைல நடத்துவது முதல் கம்யூனிஸ்டுகைள அழிப்பது, முஸ்லிம் மதத் தOவிரவாதத்ைத ஒழிப்பது என, ேநரடியான வடிேயா O விைளயாட்டுத்


தாக்குதல்கள் முதல் சகல வடிேயா O விைளயாட்டுகளும் மாணவ7களின் ெபாழுதுேபாக்கின் பின் அரசியலாகின்றது.

ெபrயவ7கள் உலகமயமாதல் ஜனநாயகத்தின் பின் ஏகாதிபத்திய உலக ஒழுங்குக்குள் எைதச் ெசய்கின்றனேரா, அைதச் சிறுவ7கள் விைளயாட்டாகச் ெசய்கின்றன7. இதில் ெபண்கள் மீ தான ஆைட உrவுக் காட்சி, நி7வாணக் கைலக் காட்சி, ஆபாசக் கைல நடனங்கள், ெபண்ைணக் கற்பழிப்பது, ெபண்ணின் உறுப்புகைள விரும்பியவாறு பயன்படுத்துவது, வக்கrத்த வைகயில் ைகயாள்வது என வடிேயா O விைளயாட்டுகள் குவிந்து, அதுேவ சமுதாயப் பண்பாடாகவும், கலாச்சாரமாகவும் ஆகிவிட்டது. இைவ எல்லாம் ெபாழுது ேபாக்கில் விைளயாடிேய கற்றுக் ெகாடுக்கப்படுகின்றது. ெபண் ஆணாதிக்கத்தின் பயன்பாட்டுப் ெபாருள் என்பைத, அைதத் தனிப்பட்ட விைளயாட்டுச் சுதந்திரமும் ஜனநாயகம் அமுல்படுத்துவைத, இந்த ஜனநாயகத்தில் மீ றமுடியாது என்பைத இைவ ெதளிவாக்குகின்றது. ஆண்கைளப் ெபண்கள் பயன்படுத்த கூடிய விைளயாட்டுகைளயும் உருவாக்கி விடுகின்றன7. ெபண்கள் இைத ஒழிக்கப் ேபாராடாதவைர, தனியுைடைம சமூகத்தில் சலுைக ேகாருகின்ற ேபாது, ஆணாதிக்கம் ெபண்களுக்கும் அைவகைளத் தாராளமாக உருவாக்கிச் சந்ைதப்படுத்தி விடுவதில் ஆணாதிக்கப் ெபண்ணியம் துைணயாவதன் மூலம், ஆணாதிக்கச் சுரண்டல் வ7க்கம் ெகாழுக்கின்றது. இந்தப் பண்பாடுகள் அைனத்துத் துைறக்குள்ளும் புகுத்தப்படுவதுடன் மூன்றாம் உலக நாட்டுக்கு ஏற்றுமதி ெசய்கின்றன7. மூன்றாம் உலக ேமட்டுக்குடியும் வாைலயாட்டியபடி துடித்து பைதத்து, கவ்விக் ெகாள்வைத விைரவு படுத்துகின்றது.

இந்தியாவில் நாகrகமானவ7கள் என அைழக்கக் கூடியவ7கள் இரவுக் களியாட்ட விடுதியில் (ைநட் கிளப்) ேஜாடிக்கு 500 ரூபாய் ெகாடுத்து ''விடியவிடிய ஆட்டம்" ேபாடுகின்றன7. (23.7.1997)34 இந்த நாகrகம் ெசாந்தப் பண்பாட்ைட இழிவுபடுத்தி, ேகவலப்படுத்தி தூக்கிெயறிகின்றது. ஏகாதிபத்திய நாட்டில் எல்லாப் பண்பாட்டுச் சீ ரழிவுகைள மட்டும் எடுத்துக் ெகாள்வதும், அைத ஜனநாயகமாகக் காட்டிக் கூத்தடிப்பதும் விதிவிலக்கற்ற வழக்காகிவிட்டது. டிஸ்ேகாக்கள், கபாேர மண்டபங்கள், நவன O விபச்சார விடுதிகள், நவன O


புளுபிலிம் அரங்குகள்.... என எண்ணற்ற வடிவங்கள் முைளத்ெதழுகின்றன. இங்கு எல்லாப் ெபண்களும் காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றன7. ெபண் பாலியலின் ைமயமாக்கப்படுகின்றாள். ெபண் நி7வணமாக்கப்படுகின்றாள். ெபண் வக்கிரத்துக்கு உள்ளாக்கப்படுகின்றாள்.

உதாரணமாக ஐேராப்பாவில் நி7வாணமான ெபண் மீ து மலம் துைடக்கும் ேபப்ப7 (மலம் துைடக்கப்படாத ேபப்ப7) மூலம் சுற்றப்பட்டு ேமைடயில் நிறுத்தப்பட்ட நிைலயில், பணக்கார ஆண்கள் - ெபண்கள் சைபயில் உள்ள வாயு அழுத்தம் (காற்று) மூலம் ெபண்ைண நி7வாணமாக்க ஜனநாயகப்பூ7வமாகப் ேபாட்டி ேபாடுகின்றன7. இதில் மூலதனம் உய7வைக சைபயிைனப் பல ஆயிரம் ெபறுமதியில் சந்ைதப்படுத்துகின்றது. இந்தச் சந்ைதப்படுத்துதல் ெகாழுத்த மூலதனமாகின்ற ேபாது, இந்த ஜனநாயகம் அதன் எல்ைலவைர சட்டப் பாதுகாப்ைப சுதந்திரத்ைதச் சட்டப்பூ7வமாக்குகின்றது. ஆனால் ெபண்ணின் உடல் ெபண்ணின் சுதந்திரமான காட்சிப்படுத்தலுக்குள்ளாகி வக்கrக்கும் ேபாது, மூலதனம் நாகrகமான பண்பாட்ைடப் பrமாறிக் ெகாள்கின்றது. இதில் ெபண் மீ து வசப்படும் O காகிதப் பணம், பின்னால் அவளின் சுதந்திரமான உடல் பற்றி பிதற்றவும், ேகாட்பாட்டு விளக்கமும் ெகாடுக்கின்றது. அத்துடன் இது கட்டற்ற தOவிரப் ெபண்ணியத்தின் பகுதியாகின்றது. இம்மண்டபங்களில் ேமைடயைமத்து, கம்பி (இலகுவானது) நட்டு அதில் அைரகுைற நி7வாணப் ெபண் கம்பியுடன் புண7வதான காட்சிகள், ெசயல்கள் என பலப்பலவாக, வண்ண வண்ணமாக (வைகவைகயாக) மனிதனின் வக்கிரத்தின் எல்ைலைய விrத்து ெசல்வதன் மூலம் இது பின்னால் நாகrகமாகின்றது.

இதில் ஆைண மட்டும் இன்றி ெபண்ைணயும் ஈடுபடுத்த ஜனநாயகத்ைதத் திrத்து, ெகாச்ைசப்படுத்தி வழங்குவதன் மூலம், ெபண்ணின் சுதந்திர இரசைனக்காக ஆைண நி7வாணமாக்கிக் கண்ணுற ைவப்பதன் மூலம் வக்கrத்த பாலியல் வக்கிரத்தில் உைறந்து ேபாகின்றது. ெபண்ணின் நிைல என்பது ஆண் வக்கிரத்தின் தனிப்பட்ட ஜனநாயகத்தின், சுதந்திரத்தின் கற்பைனக்கு


உட்பட்டைவதான் என்று வைரயைறயாகின்றது. இதுேபால் ெபண்கள் ஆண்கைள இரசிக்க அனுமதிப்பைத உலகமயமாதல் எந்த எதி7ப்பும் இன்றி, ஆணாதிக்கச் சுதந்திரச் சுரண்டல் வ7க்கம் ஆவேலாடு உருவாக்கிக் ெகாடுத்தது, ெகாடுக்கின்றது.

சுரண்டைல எதி7த்து ேபாராடாத மா7க்சியமல்லாத ெபண்ணிைலக் ேகாட்பாடுகள் ெபண்ைண மட்டுமல்ல ஆைணயும் அனுமதித்ததன் மூலம், ஆண் ெபண் சமத்துவத்ைத ஏற்படுத்தியதாகப் பீற்றிக் ெகாண்டு, இைதப் பாதுகாப்பதன் மூலம், அந்தப் ெபண்ணியம் ஆணாதிக்கத்துக்கு விபச்சாரம் ெசய்து சரணைடகின்றது. ெபாழுது ேபாக்கில் ெபண்ைண மட்டுமல்ல ஆைணயும் கூட இழிவுபடுத்த தயங்காத ஆணாதிக்கச் சுரண்டல் நலன்கேள உலகமயமாதலின் பண்பாட்டுக் கலாச்சாரம் ஆகின்றது. இைதேய ஜனநாயகத்தின் பண்பாடாக ைவக்கின்றது. இதுேவ ெசா7க்கத்தின் புண்ணியப் ப+மி என நாலு நாய்கள் கவ்விச் ெசல்லவும், நியாயப்படுத்தவும் கிைடக்காமலா, முற்ேபாக்கு உலகம் உயி7வாழ முடியும்.

ஆபாசத்ைதயும், காட்டுக் கூச்சல்கைளயும், ெமாழி அ7த்தமின்றியும், தாறுமாறான இைசக் குழப்பத்ைதயும் உருவாக்கி, அைதப் ேபாைதயாக்கி, அதில் மனித உண7வுகைள அைலக்கழித்து ெசம்மறியாடாக மக்கைளக் கூத்து ேபாடைவக்கும் இைச கெசட்டுகளின் (ஒலிநாடா) விற்பைனைய ஆராய்ேவாம். உலகில் பாட்டு கெசட் (ஒலிநாடா) விற்பைனைய அட்டவைண:7 மூலம் காணலாம். (6.1.1991)34

அட்டவைண - 7

அெமrக்கா

46.62 ேகாடி

இந்தியா

18 ேகாடி

சீ னா

12.5 ேகாடி

இங்கிலாந்து ஜப்பான்

8.3 ேகாடி 5.92 ேகாடி


உலகில் ேகாடிக்கணக்கில் மூலதனத்ைதச் சுரண்டும் வ7க்கத்துக்குத் திரட்டிக் ெகாடுக்கும் ெபாழுதுேபாக்கு இைச கெசட்டுகள் (ஒலிநாடா) எைத மனிதனுக்குப் ெபாழுது ேபாக்கின் பின் புகுத்துகின்றது. 99.99 சதவதமான O இைச ெபண்கைள இழிவுப்படுத்தி அல்லது ஆபாசமாகக் கூச்சல் ேபாட்டு வக்கிரத்ைதப் பாலியலில் ஏற்படுத்திேய இந்தப் ெபாழுது ேபாக்கு நுக7வு மனித மூைளக்குள் புகுத்தப்படுகின்றது. சாதாரண திைரப்படத்தில் ெபண்ணின் காட்சி, அதில் அவளின் ஆபாசத்ைதப் (அழகு, கவ7ச்சி, ெமாழி, உடல், காதல், அன்பு, பாலியல் ேபான்றவற்ைறப்) பண்பாடாக்குவது ேபால், இைச உலகம் தாறுமாறான கூத்ைத இைசயாக அரங்ேகற்றுகின்றது. அதாவது ஒழுங்ைக மறுக்கும் ேபாக்கில் பின்நவனத்துவ O ஏகாதிபத்தியம் புதிய ஒழுங்ைக ஏற்படுத்தும் வடிவில் இைச உலகில் இைசயின் ஒழுங்கு சிைதக்கப்படுகின்றது. இைவ டிஸ்ேகா வைக கலைவயாக, இைசயில் மனித மூைளகைள அதிரடியாகக் குழப்பி, மூைளயின் ஒழுங்கான கிரகிக்கும் தன்ைமையச் சிைதத்து, ஒரு கிறுக்கத்ைத (மயக்கத்ைத) ஏற்படுத்தும் இைச உலகமயமாகி, ெபாழுது ேபாக்கானது கிறுக்கு (மயக்க) நிைலக்குத் தரம் தாழ்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்தக் கிறுக்கத்தில் (மயக்கத்தில்) ெபண் பற்றிய ேபாலிக் காதல் ெசா7க்கங்கள், அழகு பற்றி ெபண்ணின் பிம்பங்கள், பாலியல் வக்கிர ஒப்பைனகள்..... என மனித விேராதத்தின் ேபாக்கில் எல்ைலயற்ற இைச உலகம் விrந்து ேபாயுள்ளது.

இந்த இைச உலகில் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் முதல் சிறு வியாபாரங்கள் வைர தமது மூலதனத்ைத மனிதனின் ெபாழுது ேபாக்கில் கூட உபrயாகத் திரட்டிக் ெகாள்கின்றன7. ேகாடி ேகாடியாகத் திரளும் மூலதனத்துக்குச் சமூக அக்கைற இருப்பதில்ைல. சமூக அக்கைற என்பது ெபாழுதுேபாக்கில் அ7த்தமற்ற விடயமாக இன்று உள்ளது. இது ஆணாதிக்கத்தின் ஊற்று மூலமாக, அைதப் பாதுகாக்கும் ஊடகமாக உள்ளது.

மூலதனச் சந்ைதையக் குழந்ைதகள் மூலம் இந்த ஜனநாயகச் சுதந்திர நாகrகத்ைதக் கட்டைமக்கின்றது. இந்தச் சந்ைத மூலதனத்தில் ெதாடங்கி அைதப் பா7ப்பவ7கள் ஈறாக யாரும்


இைதபற்றி ேபசுவதில்ைல. கி.பி. 1980-களில் உலகு எங்கும் 264 பத்திக்ைககளில் 30 இலட்சம் குழந்ைதகள்30 மாடல்களாக மூலதனக் குவிப்பில் ஈடுபடுத்தப்பட்டன7. இது குழந்ைதகளுக்கான ஆணாதிக்க ஒழுக்கத்ைதயும், பாலியல் வக்கிரத்ைதயும் புகுத்துகின்றது.

சிறுவ7களுக்கு என உருவாக்கும் விைளயாட்டுப் ெபாருட்கள், ஆண் ெபண்ணுக்கு எனத் தனித்தனியாக இருவிதமான ெபாருட்கள் உற்பத்தியாக்கப் படுகின்றன. உதாரணமாகக் கா7 ேமற்கில் ெபண்கள் ஆண்களுக்கு நிகராக, சrக்குச் சrயாக ைவத்திருந்த ேபாதும் ஒரு சிறு சிறுமியின் கண்ேணாட்டத்தில் அது ஆணின் விைளயாட்டுப் ெபாருேள. இைத எந்த ெபற்ேறாரும் ெபrதாகச் ெசால்லிக் ெகாடுப்பதில்ைல. மாறாகச் சமூகம் ெபாழுது ேபாக்கின் ஆணாதிக்கம் சா7ந்து, பிள்ைளகளின் ெபாழுது ேபாக்கான ெதாைலக்காட்சி, சிறு கைதகள், விளம்பரங்கள்.... என பல நிகழ்வுகள் சிறுமிக்குக் காைர ஆணுக்குrயதாக அைடயாளப்படுத்துகின்றது. ஆனால் எதா7த்தத்தில் இைவ அப்படி இருப்பதில்ைல. எதா7த்தத்ைத மீ றிய ஆணாதிக்கம் கட்டைமக்கப்படுகின்றது. ஆணாதிக்க ஒழிப்ைப அதன் அடிப்பைடயில் மாற்றாத வைர ெபாருட்கள் பற்றிய எதா7த்தத்துக்குப் புறம்பான ஆணாதிக்கச் சிந்தைன ஊடுருவுவைதக் காட்டுகின்றது.

மறு தளத்தில் ெபாம்ைம சிறுமியின் விைளயாட்டுப் ெபாருளாக இனம் காட்டப்படுகின்றது. இைத மறுத்து எதி7 நிைலயில் ெபற்ேறா7 விைளயாட ெகாடுக்கும் ேபாது குழந்ைத திட்டவட்டமாக மறுக்கின்றது. இந்த வைகயில் ஆணாதிக்கம் என்பது ெபாருட்களின் பயன்பாட்டிேலேய தO7மானிக்கும் வைகயில் சிறுவ7, சிறுமிகளிேலேய தO7மானகரமாகி விடுகின்றது. குழந்ைதச் சிந்தைனைய அகலமாக்கும் முன்ேப இருக்கும் ெபாருளாதார எல்ைலக்குள் தன்ைனப் புrந்து ெகாள்கின்றது. தO7மானகரமாகப் ெபாருளாதார அைமப்பிலும் அைதெயாட்டிய ஆணாதிக்கப் ேபாக்கிலும், எந்தக் குழந்ைதயும் எதி7த்து நிற்கமுடியாது ஆணாதிக்கத்தின் எல்ைலக்குள் சிக்கிக் ெகாள்கின்றன7. இதில் இருந்து விடுபடுவது என்பது நைடமுைறயில் அடக்கு முைறக்கு எதிராகவும், மறு தளத்தில் இந்த ஆணாதிக்கப் ெபாருளாதார அைமப்ைபத் தக7ப்பதிலும் சா7ந்துள்ளது.


இைதப் புrந்து ெகாள்ளும் வடிவில் இருந்ேத ஆணாதிக்கத்ைத எதி7த்து ேபாராடும் வடிவமும் மாறுகின்றது. இந்த வடிவத்ைத நைடமுைறயில் புrந்தவ7கள் தனி ஆைண எதிrயாகப் பா7ப்பதும், மறுதளத்தில் ஆணாதிக்கச் சமூக அைமப்ைப எதிrயாகப் பா7ப்பதும் என ேபாராட்டம் இருதளத்தில் எழுகின்றது. இது ேபாராடும் ேபாது எதி7 நிைலைய எடுக்கின்றது. ேவறுபட்ட சமூகக் கண்ேணாட்டத்ைத, ேபாராட்டப் பாைதைய ஒன்றில் இருந்து ஒன்றுவிலகி ேபாராடுகின்றது.

தனிமனித7கைள எதிrயாகக் காண்ேபா7 அராஜகவாதிகளாகத் தம்ைம ஒழுங்கைமக்கின்றன7. இவ7கள் மக்களின் ஒன்றுபட்ட எழுச்சிகளுக்கு எதிராகத் தம்ைம முன்நிறுத்துகின்றன7. ஆண்-ெபண் சமூகத்தில் ஆைணயும், ெபண்ைணயும் பிளப்பதன் மூலம் உலகமயமாதலின் ேகாட்பாட்டுக்குள் இருதிைசயில் இருந்து ெசன்று ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கின்றன7.

இந்தியாவில், ''இைளஞ7கள் ப்ளஸ் டூ - ேடட்டிங்" என்ற தைலப்பில் ''பாய் பிரண்ட்" ைவத்திருப்பது, கருக்கைலப்பு, டிஸ்ேகா... என ெதாடரும் பண்பாட்டுக் கலாச்சாரத்தின் வாrசுகளாக, ேமல்த்தட்டுப் பூ7சுவா ெபண்கள் மாறியுள்ளன7.34 (21.10.19991)

இந்தப் பண்பாடு, உலகமயமாதல் ஊடாகத் தO7மானகரமான பண்பாடாக வள7கின்றது. ேமற்கில் இழிந்துேபான இந்த நுக7வு பாலியல் நடத்ைதகள் மூன்றாம் உலக நாடுகளின், ேமட்டுக் குடிகளின் பண்பாடாக மாறியுள்ளது. நிலப்பிரபுத்துவ வ7க்கத்தின் வக்கிரமான பாலியல் வடிவத்துடன் ஐக்கியப்பட்ட இந்தப் ேபாக்கு மிகேவகமாக ஊடுருவிச் ெசல்கின்றது. காதல், அன்பு என்ற நிலப்பிரபுத்துவப் ெபண்ணின் உrைமயாக, உயிராக நOடித்த உறவுகள் பண்பாடுகள் எல்லாம் மறுக்கப்பட்டு, நுக7வு என்ற எல்ைலயில் ேமலும் ெபண் நசுங்கி சிதிலமைடயும் அளவுக்கு, ெவறும் ெபாழுது ேபாக்குக்குள் ெபண்ைணப் பயன்படுத்த சுரண்டும் ஆணாதிக்கம் தயங்கவில்ைல. இதிலும் ெபண் ஆணாதிக்கமயமாக்கப்படுகின்றாள். ெபண் மனிதத்துவத்ைதத் ெதாைலத்து விபச்சார நிைலக்குள்


நுக7வாக ஆண் பயன்படுத்த, ெபண் காதைலயும் அன்ைபயும் இழந்து விடுவது நிபந்தைனயாகின்றது.

இதில் இருந்து ெபண்ணின் நிைலையக் கவ7ச்சியின் சின்னமாக, ஆபாசத்தின் குவியமாக, நுக7வின் புள்ளியாகக் காட்டி, கற்பைனப் புைனவுகளில் கற்பழிக்கக் ேகாருகின்றது. இைத எதா7த்தத்தில் ேகாr மனிதைன அைலய ைவப்பதுடன், பலாத்கார வழியில் அைத அைடய துடிக்கிறது. இைத அணுஅணுவாக அனுபவிக்க அைலவது நைடமுைறயாகியுள்ளது.

இந்த திைரப்படங்கள் பற்றி, ''அவளுக்காக" என்ற நாவலில், சு. சமுத்திரம் ''சினிமாவுல சம்பாதிக்கிற மாதிr ேவற எதுல சம்பாதிக்க முடியும்? ஒரு ேரப் சீன். சின்னஞ் சிறுசுகைளத் திருப்திப்படுத்திடலாம்; அதுக்காக ஓ7 அழுைக. ெபண்களுக்குத் திருப்தி. ஓ7 மைழ சீன். கிழடுகளுக்குக் ெகாண்டாட்டம். ஒரு கும்மாங்குத்து. சண்டிய7கைள வரவைழச்சுடலாம். வாலிப7கைளத் திருப்திப்படுத்த ஒரு சில்க் சுமிதா, இல்லன்னா ஒரு அனுராதா. எல்ேலாருக்கும் திருப்தி. இதுக்குள்ேள கைதபண்ணி இலட்சம் இலட்சமாய்ச் சம்பாதிக்கிற ெதாழில் ேவற எது இருக்கு? ேமலும் என் வசனத்துேல படம் கண்டிப்பாய் ஓடும். ஏெனன்றால் இரு ெபாருளிேல அவ்வளவு ஆபாசமாய் வசனம் எழுதியிருக்ேகன். மூைளேயா, மூலதனேமா அதிகம் இல்லாமல் இலட்சம் இலட்சமாய் சம்பாதிக்கிறதுக்கு ேவற என்ன ெதாழில் இருக்கு?"30 என்று அழகாகேவ திைரப்படம் வக்கிரத்ைதப் படம் பிடித்துக் காட்டுகின்றா7. மனிதன் மனிதனாக முடியாத காட்டுமிராண்டித்தனத்ைதச் திைரப்படம் புகுத்துகின்றது. ெபண்கைள ஆபாசமாகக் காட்டாத திைரப்படம் எதுவும் இன்று ஏற்றுக் ெகாள்ளப்படுவதில்ைல. அப்படிக் ேகாrன் அது பிரச்சாரம் எனக் கூக்குரல் இட ஆயிரம் வாய்கள் ேபாலி முற்ேபாக்கின் பின்னால் தயாராகேவ உள்ள இலக்கிய எழுத்துப் பண்பாடு இதன் ஆதாரமாகின்றது.

ெதாழிற்சாைல இயந்திரமயமானேபாது ெதாழிலாளி அந்த இயந்திரத்தின் உதிr உறுப்பானான். இயந்திரத்ைத விட கீ ழ்


நிைலக்குத் தாழ்த்தப்பட்டான். ேமலும் நவனக் O கண்டுபிடிப்பாகக் கணினி, மின்னணுயுகம் இயந்திரத்துடன் ஒன்று இைணந்த ேபாது, இயந்திர இராட்சத மிருகங்கள் மனிதைன ேவட்ைடயாடும் திைரப்படங்கள் ெதாழில் நுட்ப நியாயப்படுத்தல் உடன், இயந்திரத்தின் முன் ெநருக்கப்பட்ட பய பீதியில் இயந்திரத்தின் முன் அஞ்ச ைவக்கப்படுகின்றான். இந்தச் திைரப்படத் ெதாழில் நுட்பத்தில் ெபண் கூட பாலியல் கவ7ச்சியுடன்தான் இராட்சத இயந்திரம் கவ7ந்து மிரட்டி அழிக்கின்றது. திைரப்படத்தில் வரும் பல ேதாற்றங்ெகாண்ட ேபய்கள் எப்ேபாதும் கற்பழிப்புகள், உடல் உறவுகள், வக்கிரத்துடன் புண7வது ேபான்ற காட்சிகேள திரும்பத் திரும்ப காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றது.

மனித வரலாற்றில் யுத்தச் சாதைனகைள ஒட்டி வள7ச்சி ெபற்ற, அதனுள்ளான விைளயாட்டுகள் யுத்தமுைற மாறிய ேபாதும் விைளயாட்டாகத் ெதாட7ந்தன. இன்று நுக7வுப் பண்டத்தின் மதிப்ைபச் சந்ைதப்படுத்தும் விளம்பர ஊடகமாக சீரழிந்து ேபாயுள்ளது. மறுபுறம் குைறந்த பட்சம் எஞ்சிய உடல் உறுப்புகைளக் ெகாண்ட உடற்பயிற்சி மூலம் ெசய்த விைளயாட்டுகள், புதிய யுத்த வழியில் கணினி விைளயாட்டாக மாறி உடலில் பலவனத்தின் O அங்கமாக, இயக்கமற்ற நிரந்தர இயந்திரச் சாதன உறுப்பு ேபால் மூடச் சமூகத்ைத உருவாக்கி வருகின்றது. மனிதைன இயந்திரத்தனமான அடிைமயாக்கிய மூலதனம், உடல் ெசயற்பாட்ைடயும் அதன்வழியில் சிறுவயதிேலேய பழக்கப்படுத்துகின்றது.

சிறுவ7 உைழப்பு எப்படி ஒேரமாதிr தன்ைனயறியாமல் ெசயல்பட ைவக்கின்றேதா அேதேபால் சிறுவ7கள் விைளயாட்டுக் கணினியில் தன்ைனயறியாமல் ஒரு பாகமாக மாறுகின்றன7. இதன் மூலம் கணினியின் அடிைமயாக்கி அதற்குக் கீ ழ்ப்படுத்துகின்றன7. அதாவது புதிய கணினி யுத்தமுைன கணினி விைளயாட்டுகைளயும், கணினி பாலியைலயும் உருவாக்கியுள்ளது. இன்று இைணயப் (iெவநசெநவ) பாலியல் என்பது மனித வக்கிரத்தின், அடுத்த உச்சமான தனிைம வாழ்வில் இயந்திரத்தனத்ைத அைடகின்றது. ஆண் ெபண் உறவில் இந்த இைணயப் (ஐெவநசெநவ) பாலியல் ேமலும் பாலியல் பிளைவ


ஒழுங்கைமக்கின்றது. மனிதனின் கூட்டு வாழ்க்ைக அழிக்கப்பட்டு, வட்டுக்குள் O தனிமனித இயந்திர வக்கிர நுக7வுக்குள் ஆண் ெபண் உறவும், நடமாட்டமும் குறுக்கப்பட்டு வருகின்றது.

ஓrனச் ேச;க்ைக - ெபண் விடுதைலத் தத்துவமா? ஆணாதிக்கம் மனித இனத்ைதச் சிைதத்த ேபாது பாலியல் பல வக்கிரங்கைளக் கண்டது. இயற்ைகயின் பrணாமத்ைதயும், இயற்ைகயின் அழிைவயும் ஏற்படுத்திேய மூலதனத்தின் சுதந்திரம் பூத்துக் குலுங்கியது குலுங்குகின்றது. இந்தச் சிைதவுகளில் இருந்து அலங்ேகாலமான பாலியல் வடிவங்கள் ெவடிக்கின்றன. இந்த எதா7த்தத்தில் இருந்து அங்கீ கrக்கக் ேகாரும் ேபாராட்டமும், இைத ஜனநாயகத்தின் சுதந்திரமாக, தனிமனித உடல் சா7ந்த கூறாகவும் என பலவித விளக்கத்துடன் இன்று ேகாட்பாட்டு விளக்கங்கள் வருகின்றன. இதில் ஓrனச் ேச7க்ைகயும் ஒன்று. அைத ஆராய்ேவாம். ஓrனச் ேச7க்ைகயில் உலக அளவில் நூறுக்கு 0.09 சதவதம் O ஆண்கள் ஈடுபடுகின்றன7. அதிகபட்சமாக இஸ்ேரலில் 35 சதவதம் O ேப7 ஈடுபடுகின்றன7. ெபண்களின் ஓrனச் ேச7க்ைகயான ெலஸ்பியன் என்பது கிrஸ் நாட்டிலுள்ள ெலஸ்ேபாஸ் தOவில் இருந்து அறிமுகமானதால் ெலஸ்பியன் என்று அைழக்கப்படுகின்றது. உலகளவில் ஆறு சதவதமான O ெபண்கள் ஓrனச் ேச7க்ைகயில் ஈடுபடுகின்றன7. (3.8.1998)28

''உைறக்குச் சிைற" என்ற தைலப்பில், ''ஆணுைறக்குத் தைட" என்ற ெசய்தியில், தில்லி திகா7 ெஜயிலில் சுகாதாரத் தினம் நடத்தச் ெசன்ற 400-இக்கும் ேமற்பட்ட மருத்துவ7 குழு பrேசாதைனைய நடத்தியது. அங்கு இருந்ேதாrல் மூன்றில் இரண்டு பங்கு ேப7 ஓrனச்ேச7க்ைகயில் ஈடுபட்டன7 என்பைத ஒப்புக் ெகாண்டன7. ைகதிக்கு ஆணுைறக் ெகாடுக்கக் ேகாr உலகச் சுகாதார நிறுவனம் ஆேலாசைன ெகாடுத்துள்ளது. (21.5.1994)34


ஓrனச்ேச7க்ைகயில் ஈடுபடுேவாrன் உலகளாவிய புள்ளிவிபரம் ேமேல உள்ளது. அது ேபால் இதற்குப் ெபாதுமக்களின் ஆதரவு ெபருகிவருவதும், இைத ஒட்டிய தத்துவ நைடமுைறக் ேகாட்பாட்டு ஆதரவுக் குரல்களும் கணிசமான அளவு இன்று உள்ளது. இது ஏன்? இதுேவ எமக்கு முன் உள்ள அடிப்பைடயான முக்கியமான ேகள்வியாகும்.

ஓrனச் ேச7க்ைகயில் ஆைணவிட ெபண் அதிகமாக ஈடுபடக் காரணம் என்ன? உலகளவில் ஈடுபாடு உைடேயாைர மிஞ்சும் அளவுக்கு இஸ்ேரலில் ஏன் 35 சதவதம் O ேப7 ஈடுபடுகின்றன7? ஆதரவுஈடுபாடு என்று புள்ளிவிபரங்கள் எதா7த்தமானைவ. இது எமக்கு உலைகப் புrந்து ெகாள்ள உதவுகின்றது.

ஆணாதிக்கச் சமூகத்தில் ஆண்களின் பாலியல் ேதைவையப் பூ7த்தி ெசய்ய விபச்சாரம், பலதாரமணம், ெபண்ணின் ஒருதார மணத்தில் ஆணின் ேமலாண்ைம மற்றும் ஏகாதிபத்தியச் சீ ரழிவான பாலியல் வடிவங்கள் ஆகியைவ ஆணின் பாலியல் நுக7வுக்குத் தைடயாக இருப்பதில்ைல. ஆண் இதில் ஒன்ைறேயா, பலவற்ைறத் ெதrவு ெசய்வதன் மூலம் தனது பாலியல் ேதைவையப் பூ7த்தி ெசய்து ெகாள்ள முடிகின்றது. ஆணின் பாலியல் ெநருக்கடி இதனால் ெபண்ைணவிட குைறவாகும். ஆணின் ெநருக்கடி என்பது ெபண் பற்றிய ஆணாதிக்கப் பா7ைவயால், ஆணாதிக்க நுக7வுப் பண்பாட்டால் உண்டாகின்றது. அது பல ெபண்கைளக் கட்டுக்கடங்காது நுகர, அனுபவிக்கக் ேகாருகின்றது. இந்த நிைலயில் மட்டுேம பாலியல் ெநருக்கடி சாதாரண மக்கள் மத்தியில் ஆண் சா7ந்துள்ளது.

ஆணாதிக்க அைமப்ைபக் கட்டிக்காக்க உருவான நிரந்தர இராணுவங்கள், இந்த அைமப்பின் சட்டத்தால் ைகதாகி நிரம்பும் சிைறக்கூடங்கள் ேபான்றவற்றில் ேமற்கூறிய வழியில் பாலியல் பூ7த்தியின்றி ஆண்வழி சா7ந்து முடமாக்கப்படுகின்றது. இந்த முடமாக்கல் என்பது ஆணின் ஓrனப் புண7ச்சிையத் தூண்டுகின்றது. ேமற்கூறிய சிைறயில் ஓrனப் புண7ச்சியின் 66 சதவதப் O பங்கு


ெதளிவாகின்றது. ெவளி உலகில் 0.09 சதவதமான O ஆணின் ஓrனப்புண7ச்சி சிைறயில் 66 சதவதமாக O இருப்பது அதி7ச்சி அளிக்க கூடியது மட்டுமின்றி இந்தச் சமூகத்தின் பாலியல் நி7வாணத்ைத துல்லியமாக்குகின்றது. அேத ேநரம் இஸ்ேரலில் ஏன் 35 சதவதமான O ஆண்கள் ஓrனப் புண7ச்சியில் ஈடுபடுகின்றன7? இது யூத மதத்தின் ஆணாதிக்கக் ெகாடூரமாகும். யூதமதம் மிகக் கட்டுப்பாடான ஒழுக்கத்ைத மதம் சா7ந்து நிற்பதால் அங்கு பாலியல் ெநருக்கடி ஆணுக்கு ஏற்படுகின்றது. கிறித்துவ மதத்தில் ஆண் ேபாதக7களுக்கும்-ெபண் கன்னியாஸ்திrகளுக்கும், ெபௗத்த மதத்தில் புத்தத் துறவிகளுக்கும் உள்ள பாலியல் தைட அவ7கள் மத்தியில் அதிகளவு ஓrனச் ேச7க்ைகையயும், பாலியல் வன்முைறையயும் தூண்டுவைத அன்றாடச் ெசய்திகள், ைகதுகளில் அம்பலமாகின்றது.

யூத மத்தில் உள்ள காட்டுமிராண்டித்தனமான கட்டுப்பாடுகள் ஆணின் பாலியல் உண7ச்சிைய நலமடிக்கின்ற ேபாது ஓrனச் ேச7க்ைகயாக அது ெவடிக்கின்றது. உதாரணமாக யூத மதத்ைத ஆச்சாரமாகக் கைடப்பிடிக்கும் ஒருவன் வாெனாலி ேகட்பது தைட ெசய்யப்பட்ட ஒன்று. இது ேபால் பல விடயங்கள் உண்டு. யூத மதத்தில் ஆச்சாரமான பண்பாட்டில் திைளக்கும் ஆணாதிக்கம் அங்கு பாலியல் உறைவச் சிைதக்கின்றது. இது அச்சமூகத்தின் ஓrனச் ேச7க்ைகையத் தO7வாக்குகின்றது. ெபண்களுடன் கைதப்பது கூட யூத மதத்தில் ஆச்சrயத்துக்குrய விடயமாக, (ைபபிள்:அரு.4.27) தைட ெசய்யப்பட்ட நிைலயில் ெபண் அசிங்கப்படுத்தப்பட்டாள். ெபண்ணில் இருந்து அன்னியப்பட்ட ஆண் தனக்கிைடயில் ஓrனப்புண7ச்சிையக் ைகக்ெகாள்வது அவனின் தO7வாக இருந்தது.

ெபண்ைணப் ெபாறுத்தவைரயில் ஆணுக்கு இருந்த சலுைக அவளுக்கு எட்டாத விடயமாக இருந்தது. திருமணம் மட்டுேம அவளின் ஒேர பாலியல் தO7வாக இருந்தது. அங்கும் ஆணின் ேமலாண்ைம ெபற்ற பாலியல் ெபண்ணின் பாலியைலப் பூ7த்தி ெசய்வைத எப்ேபாதும் ேகள்விக்குள்ளாக்கியது. ஒருதாரமணத்ைதப் ெபண்ணுக்கு மட்டும் நிபந்தைனயாக்கி, இைத மீ றும் அைனத்துக்கும் கடும் தண்டைனையச் சமூகம் வழங்கியது. ெபண்ணின் உண7வுகள் புறக்கணிக்கப்பட்டு அவைள ஆணின் பாலியல் ேவைலக்காr


ஆக்கியதன் மூலம், ெபண்ணின் உண7ச்சிகள் நலம் அடிக்கப்பட்டது. ஆணில் இருந்து அன்னியப்படுத்தி வட்டில் O சிைறைவத்த ஆணாதிக்கம் ெபண்ைணத் தனது ேபாகத்துக்குrய ெபாருளாகக் கண்டது. இந்தவைகயில் ெபண்கைள அதிகார வ7க்கம் அந்தப்புரங்களில் ஆயிரக்கணக்கில் அள்ளிச் ெசன்று சிைறைவத்தது. ஒருநாள் ேமாகம் அல்லது அதுவுமற்ற ெபண்கள் தமது உண7ச்சிக்கான பாைதையக் கண்ண Orல் நிரப்பின7. ஆணாதிக்க வ7க்க அதிகார ைமயங்கள் ஆயிரம் ஆயிரமாக வரலாறு முழுக்க ெபண்கைளத் தமது அந்தப்புரத்தில் நிரப்பிச் சுகம் கண்டது.

இன்று இந்தியாைவப் பாசிசத்தின் இந்து வடிவமான இராமனின் தந்ைத மலட்டுத் தசரதன் 60,000 மைனவிகைள ைவத்திருந்தான் என்கிறது வரலாறு. மலட்டுத் தசரதனின் அந்தப்புரத்தில் அைடக்கப்பட்ட அந்தப் ெபண்களின் உண7ச்சிக்கான தO7வு எதுவாக இருந்திருக்கும்? பைழய கிேரக்கச் சாம்ராஜ்ஜியங்கள் முதல் அைனத்து வரலாற்று மன்ன7களினதும், நிலப்பிரபுக்களின், வ7த்தக7களின் மாடமாளிைககளில் அந்தப்புரங்கள் எல்லாம் ெபண்ணின் கண்ணரால் O உருவானைவகேள. இந்தப் ெபண்கள் தமக்கிைடயில் ஓrனப்புண7ச்சிையத் ேத7ந்ெதடுப்பது ஒரு மாற்றாக இருந்தது. மன்ன7களின் வக்கிரங்கள் பல ெபண்ைண ஒேர ேநரத்தில் புணர முற்படுவது ேபான்ற வக்கிரப் பண்பாட்டில் அப்ெபண்களின் உண7வுகளின் தணிவு தவி7க்கமுடியாத நிைலயில், அவ7களுக்குகிைடயிலான ஓrனச் ேச7க்ைகயாக இருந்தது. அத்துடன் அவ7களின் இந்தப் புண7ச்சிைய இரசிக்கும் ஆணாதிக்க வக்கிரம் இைத ஊக்குவிக்க ேமைடேயற்றியது. இைவகைள இந்தியச் சிற்பக் கைலமுதல் ஐேராப்பியச் சுவ7 ஓவியங்கள் வைர எதா7த்தமாகத் தrசிக்கமுடியும். ெபண்களின் பாலியல் துயரங்கள் அவ7களுக்கிைடயான ஓrனப்புண7ச்சிைய ஊக்குவித்தது. அதனால்தான் ஆைணவிட ெபண் உலகளவில் அதிகமாக ஓrனப்புண7ச்சியில் ஈடுபடுகின்றாள்.

இன்று ஆண் ெபண்ணின் பிளவுகள் ஆணாதிக்கப் ேபாக்கிலும், தனிச் ெசாத்துrைம வடிவிலும் வங்கி O ெவடிக்கும் ேபாது அைத ஆணாதிக்கத்துக்கும், தனிச் ெசாத்துrைம வடிவத்துக்கும் எதிராக


மாற்றுவதற்குப் பதில் ஆண் ெபண் எதி7ப்பாகக் காட்டப்படுகின்றது. இதனால் ஆண் எதி7ப்பும், ெபண் எதி7ப்பும் ஓrனப்புண7ச்சியின் தூண்டுதல் ைமயமாக மாற்றம் காண்கின்றது.

உலைகச் சூைறயாடும் தனிச் ெசாத்துrைமைய எதி7ப்பின்றி ஜனநாயக வடிவமாகக் காண்பதும், விளக்குவதும் பரந்துபட்ட வடிவமாக உள்ளது. இதுேபால் ஓrனப்புண7ச்சிைய அங்கீ கrப்பதும் வடிவமாகின்றது. தனிமனிதனின் சுதந்திரத்ைத இந்த ஜனநாயகத்துக்குள் ேகாரும் ேபாது அைனத்துக்கும் அங்கீ காரம் கிைடத்து விடுகின்றது. இது உலகமயமாதலின் அடிப்பைடயான விதியும் விடயமுமாகும். உதாரணமாகச் ெசாத்துrைம அழிப்புக்கு அங்கீ காரம், அதாவது சிறு ெசாத்துகைள, ேதசியச் ெசாத்துகைள அழிப்பதுக்கும் அங்கீ காரம். தனிச் ெசாத்து என்பது சில விரல் விட்டு எண்ணக் கூடியவ7 வைர சுருங்கிச் ெசல்லும் எல்ைலவைர இது விrகின்றது.

ஓrனப்புண7ச்சி அங்கீ காரம் இந்தவைகயில் நியாயப்படுத்தப்படுகின்றது. இன்று சமுதாயத்தில் பாலியல் ெநருக்கடியில் சிக்கிக் ெகாண்ட ஒருவனின் ஓrனப்புண7ச்சி நடத்ைதகைளப் பாட்டாளி வ7க்கம் அனுதாபத்துடன் அணுகுகின்றது. அேத ேநரம் இயற்ைகயின் பாலியல் வடிவத்ைத முன்ைவக்கின்றது. இதற்கு எதிரான ேகாட்பாட்டு விவாதத்தில் எதி7த்து ேபாராடுகின்றது. ஓrனச்ேச7க்ைகக்கு எதிராகத் தண்டைன இந்த ஆணாதிக்க அதிகாரச் சட்டவடிவங்கள் வழங்கும் ேபாது எதி7த்து அம்பலப்படுத்துகின்றது. ஏெனனின் இது ஆணாதிக்கத்தின் ெகாைடையயும், பக்க விைளவுகைளயும் நOக்காத தண்டைனயின் ஊடாக ஆணாதிக்க அைமப்பு பாதுகாக்கப்படுவைத அம்பலப்படுத்திப் ேபாராடுகின்றது.

அதாவது பாட்டாளிவ7க்கம் ஆணாதிக்க விைளைவ அம்பலப்படுத்துகின்றது. அதன் ெகாடூரத்ைத அம்பலப்படுத்துகின்றது. இதனால் ஏற்படும் பக்கவிைளைவ அனுதாபத்துடன் அணுகுகின்றது. அங்கு இயற்ைகயின் வரலாற்றுப் பாலியைல நிைலநிறுத்துகின்றது.


ேகாட்பாட்டில் நியாயப்படுத்தும் எல்லா ஆணாதிக்க ஓrனப்புண7ச்சி நியாயப்படுத்தல்கைளயும் அம்பலப்படுத்துகின்றது.

இது மதம் பற்றிய மா7க்சிய அணுகுமுைறக்கு ஒப்பானது. மதம் எப்படி ஓ7 அபினாக இருக்கின்றது என்பைத அம்பலப்படுத்துகின்றது. மக்களின் இன்ைறய சமூக வடிகாலாகப் ேபாலியான கடவுள் இருக்கின்றா7 என்பைத மா7க்சியம் அணுகும் ேபாது மக்களின் அறியாைமையயிட்டு அனுதாபப்படுகின்றது. அத்துடன் மக்களுக்கு விழிப்புண7ைவ ஏற்படுத்தி கடவுளின் ெபாய்ைமைய அம்பலப்படுத்தி ஆயுதபாணியாக்குகின்றது. அேத ேநரம் மதத்ைத நியாயப்படுத்தும் அைனத்துக் ேகாட்பாட்டு உருவாக்கத்ைதயும், நியாயப்படுத்தைலயும் ேவ7 அறுப்பதில் மா7க்சியம் தன்ைன முழுைமயாக அ7ப்பணிக்கின்றது. சமூக விைளவால் மக்கள் கடவுைள அணுகுவது ெதாட7பாக அணுகும் ேபாக்கில் நிதானம், விளக்கப்படுத்தல், அறியாைமையப் புrயைவத்தல் என நிதானமான சமூக மாற்றத்தின் ஊடான அணுகுமுைறையயும், மக்கள் அல்லாத அைனத்து மத வடிவங்கள் மீ தும் எதி7த் தாக்குதைல எதிrக்கு எதிராகவும் நடத்துகின்றது. இது ேபால் ஆணாதிக்க விைளவாக ஓrனப்புண7ச்சியில் ஈடுபடுேவா7 மீ து ஆணாதிக்க ஒழிப்பின் ஊடான நிதானமான இயற்ைக மீ தான மனித வரலாற்ைறக் கட்டைமக்கும் ேபாராட்ட அணுகுமுைறயும், ஆணாதிக்க விைளைவ நியாயப்படுத்தும் எல்லா ஆணாதிக்கப் பாதுகாப்ைபயும், ேகாட்பாட்ைடயும் ஆணாதிக்கத்துக்கு எதிரான ேபாராட்ட எதிrயாகக் கண்டு எதி7த்துப் ேபாராடுகின்றது. சமூகத்தின் இயற்ைகைய மறுக்கும் அைனத்துச் சமூகப் பக்கவிைளவுகைளயும் இதன் வழியில் அணுகுவது மா7க்சியத்தின் வ7க்க அணுகுமுைற மட்டுமின்றி மக்கள் நலன் சா7ந்தைவயாகும். அேதேநரம் அைதக் ேகாட்பாட்டில் நியாயப்படுத்தும் அல்லது பாதுகாக்கும் அைனத்ைதயும் எதி7த்து வ7க்கப் ேபாராட்டத்ைத அதன் மீ து நடத்துகின்றது.

பைழய காலப் பா7ப்பனியச் சடங்குகளில் சில நிகழ்வுகைள ஆராய்ேவாம்;. ''அவ7கள் குதிைரையப் புண7கின்றன7.... குதிைரையக் ெகால்கின்றன7. ... அரசrன் பட்டத்து இராணி குதிைரயின் அருேக


படுக்கின்றாள். புேராகிதன் குதிைரையயும், இராணிையயும் ஒரு துணியினால் மூடுகின்றான். குதிைரயின் லிங்கத்தால் இராணி ேயானி ஸ்ப7சம் ெசய்கின்றாள். புேராகிதன் தவறான வா7த்ைதகைளப் பயன்படுத்தி இராணிைய ேமாசமாகப் ேபசுகின்றான்;. இராணியின் ஆதரவாள7கள் அேத வடிவில் பதிலும் அளிக்கின்றன7."18

''எஜமானன் மைனவிைய, எஜமாேன ெகான்று கிடத்திய குதிைரயின்ேமேல தள்ளி, கட்டிப் பிடித்து படுக்கும் படி ெசய்த பின்ன7, ~ெசா7க்கச் சுகத்ைத அனுபவித்துக் ெகாள்| என்று கூறுகின்றான். ெதாட7ந்து துதிப்பாடல்களிைடேய எஜமான் மைனவிக்கும் இறந்த குதிைரக்கும் இைடயில் சம்ேபாகம் நைடெபறுகின்றது....... குதிைரயும் இராஜபதனியும் இவ்விதமாக இருக்கும்ேபாது, எஜமானாகிய அரசன் காம உண7வுடன் சில rக்குகைளச் ெசால்லிக் ெகாண்ேடயிருப்பான்;."18

rக்ேவதத்தில், ''ஏ மனித7கேள! ெபண் ஆட்டுடன் சம்ேபாகத்தில் ஈடுபடுக. அது உங்களுைடய பிராண வாயுைவயும், புஷ்டத்திலிருந்து ெவளிேய ேபாகின்ற வாயுைவயும் கட்டுப்படுத்தும்;. வாக்குவன்ைம ெபற ஆட்டுக்கிடாவுடன் சம்ேபாகம் ெசய்க. அய்ஸ்வ7யங்கள் கிைடக்க காைளயுடன் சம்ேபாகம் ெசய்யுங்கள்."18

ஐயப்பன் பிறந்த கைதயும் ஓrனச்ேச7க்ைக வைகப்பட்டது. இந்துமதம் ஆண் ஓrனச்ேச7க்ைகையப் பல கைதயூடாக அங்கீ கrக்கின்றது. மதத்தின் ஊடாகக் கட்டைமக்கப்பட்ட ேகவலமான சடங்கு புண7ச்சிகளும் வக்கிரங்களுேம ேமல் உள்ளைவ. இந்து மதத்தின் காட்டுமிராண்டித்தனத்தில் ெபண் மீ தான சடங்குகள் பாலியல் பக்கவிைளவுகைளத் தணிக்கும் மாற்றுப் புண7ச்சியாக ஓrனப் புண7ச்சிகள் உருவாக்கப்பட்டன. மிருகங்களுடனான புண7ச்சிையப் பல7 பா7த்து இரசித்து நடத்தும் பண்பாட்டுச் சடங்குகைள rக்ேவதம் மந்திரமாக்கி, ஆண்கள் காமம் ெகாட்ட ஓதுவதன் மூலம் பாலியல் இன்பத்ைத நுக7ந்தான்;. அத்துடன் மிருகப் புண7ச்சிைய ஊக்குவித்து அைவ ேநாய்ப்


ேபாக்கியாகவும், ெபாருட்கைள அைடயும் ஊடகமாகவும் என்று பலவிதமான விளக்கத்துடன் இைவ நடத்தப்பட்டன. இந்த நிகழ்ச்சிகளின் ேபாது ஆண்கள் இைதக் கண்டு களிப்பதன் மூலம், தமது பாலியல் வக்கிரத்ைதத் தO7த்துக் ெகாண்டன7.

இயற்ைகயின் பாலியல் மீ து நடந்த திrபு, பலவிதமான வக்கிரமான புண7ச்சிகைளயும், இரசைனகைளயும் கூட ஏற்படுத்தியது. இைவ காலம், அறிவு, ெபாருளாதார மாற்றம் ேபான்றவற்றால் ைகவிடப்பட, புதியதான அந்த இடத்தில் புகுந்து ெகாள்வதுமாகப் பாலியல் வக்கிரங்கைள ஆணாதிக்கம் ெதாட7கின்றது. இது சிலேவைள அங்கீ காரம் ெபற்றும், ெபறாமலுமாக உள்ளது. அங்கீ காரம் அற்றைவ அைத உrைமயாக, சுதந்திரமாக ஆணாதிக்கத்துக்கு மாற்றாகக் காண்பதும், காட்டுவதும் வரலாறாக உள்ளது. இதுதான் ஓrனப்புண7ச்சிக்கும் நிகழ்ந்தது, நிகழ்கின்றது.

ெபண்கள் ேகாருவது வைரமுைறயற்ற புண;ச்சிைய அல்ல! வாழும் உrைம மீ தான சுயநி;ணயத்ைதேய! ெபண்ணுrைம, பாலியல் என இலக்கியங்கள் திடீெரன புலம்பத் ெதாடங்கியுள்ளது. தங்கள் ெசாந்த வக்கிரங்கைளயும், அrப்புகைளயும் பைடப்பாக்கத் ெதாடங்கியவ7கள் இன்று உலகமயமாதலில் ெபண்ணுrைம, பாலியல் எதுேவா அைதேய எடுத்துப் பாதுகாக்கவும், முன்ைவக்கவும் ெதாடங்கியுள்ளன7. ஏகாதிபத்தியக் கலாச்சாரம், பண்பாடு என எதுவும் இல்ைல என மா7தட்டுமளவுக்கு இவ7களின் பைடப்புகள் புற்றOசல் ேபால் ெவளிக் கிளம்பத் ெதாடங்கியுள்ளது.

இந்த வைகயில் ஏங்ெகல்ஸ்ைசத் திrத்தும், மறுத்தும் ஆணாதிக்க எழுத்தாகக் காட்டியும் தங்கள் ஏகாதிபத்திய உலகமயமாதல்


ெபண்ணியத்ைத, ஏங்ெகல்ஸ் ெபயரால் ஏகாதிபத்தியப் பாலியைல நியாயப்படுத்த பின்நிற்கவில்ைல. ஏங்ெகல்ஸ் பாட்டாளி வ7க்கப் ேபாராட்டத்தில் மா7க்சியத்ைத நிறுவும் ெதாட7ச்சியில், ெபண்கள் எப்படி வாழ்ந்தன7? என்பது முதல் சமூகம் எப்படி இருந்தது என்பது வைர நிறுவிய ஆய்வுகளின் ெதாட7ச்சியில், கம்யூனிசச் சமூகத்தில், சமூகம் எப்படி இருக்கும் எனக் ேகாடிட்டுக் காட்டிய விடயத்ைதத் திrத்தும், மறுத்தும் தனது ஆணாதிக்க ேநாக்கத்துக்குப் பயன்படுத்துகின்றன7. உலகமயமாதல் இன்று இரு தளத்தில் நைடெபறுகின்றது. ஏகாதிபத்தியம் தமது சுரண்டலிலும், பாட்டாளி வ7க்கம் சுரண்டலுக்கு எதிரான தளத்திலும் உலகமயமாதைல ேவகப்படுத்தியுள்ளது. இந்தத் தளத்தில் கலாச்சாரம், பண்பாடு என அைனத்தும் ேந7 எதி7 திைசயிலானது. ஆனால் சமூகச் சீ ரழிவாள7கள் இன்று பாட்டாளிவ7க்கம் அல்லாத பாைதயில் தமது காைல எடுத்து ைவத்துள்ளன7.

ஏங்ெகல்ஸ்ைசத் திrத்து தனது ேநாக்கத்துக்குப் பயன்படுத்தும் ேபாதும் சr, அதற்கு முன்னாலும் சr, பின்னாலும் சr ஒருக்காலும் ஏங்ெகல்ஸ்ைசேயா, மா7க்சியத்ைத ஏற்றது கிைடயாது. ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் பிரச்சைனக்கு என எந்தத் தO7ைவயும் ெகாண்டு இராத நிைலயில் மக்களின் பிரச்சைனகளில் வம்பளந்து தமது அrப்புகளுக்குத் தOனிேதடித் திrகின்றன7. மக்கள் சந்தித்து வரும் துயரத்துக்கு என்ன தO7வு? எனக் ேகட்டால் அதுபற்றி அக்கைற கிைடயாது என்ப7.

ஆனால் ெபண்ணுrைமயிலும், பாலியலிலும் தOவிர அக்கைற திடீெரன முைளத்துள்ளது. பாலியல் வக்கிரத்ைதப் புறஉலகம் ஏற்படுத்த, அதற்கு தOனி ேதடியதின் ெதாட7ச்சியில் இன்று பல7 காமக் கைதகள், காமக் கவிைதகள் காமக் கட்டுைரகள் எழுதத் ெதாடங்கியுள்ளன7. உதாரணமாக ஐேராப்பாவில் உள்ள தமிழ் ஆண்கள் ெதாைகக்கு ஏற்ப தமிழ்ப் ெபண்கள் இன்ைமயிலும், தமிழ் விபச்சாrகள் இன்ைமயிலும், ெதாடரும் ெபாது மகளி7 முைறையத் ேதடி ெபண்கைள வதியிலும், O வடுகைள O ேநாக்கி ஆபாசத் ெதாைலப்ேபசிச் ேசைவ எடுத்தும் அrப்புகைளக் ெகாட்டித் தO7க்கின்றன7. இதன் மூலம் விபச்சாரச் சமூகத்ைதப் ெபாதுமகளி7


முைறயில் உருவாக்க முடியும் என்ற நப்பாைசயில் அைலகின்றன7. இதில் இருந்து ேவறுபட்டு, இன்று எழுத்தாள7களின் ெபயrல் அைத எழுத்தில் அேத வக்கிரத்துடன் ைகயாள்கின்றன7

ெபண்ணுrைம என்றால் என்ன? புண7ச்சியின் நிைல என்ன? என்ற விடயத்ைத ஆராய்ந்;து ெகாண்டு ஏங்ெகஸ்ைச எப்படி தனது ேநாக்கத்துக்குப் பயன்படுத்துகின்றன7 என ஆராய்ேவாம்.

ெபண்ணுrைம என்றால் வைரமுைறயற்ற பாலியல் உrைம என இன்று விளக்கம் ெகாடுக்கவும், அைத விம7சித்தால் மா7க்சியவாதிகள் என்று முத்திைர குத்தி தாக்கவும் பின் நிற்கவில்ைல. ெபண்ணுrைம என்ற ெபயrல் ெபண்கள் பாலியல் சுதந்திரம் ேகாrயா அைலகின்றன7? இல்ைல. மாறாக ஆணாதிக்க ஆண்கள் தான் அைதப் ெபண்ணுrைமயின் பின்னால் தமது பாலுறவு (ளுநஒ) ேவட்ைகையத் தO7த்துக் ெகாள்ள, எப்படிப் ெபாது மகளி7 விபச்சாrகைள உருவாக்கி பாதுகாத்தனேரா, அேத பாணியில் ெபண்கைள ஒட்டு ெமாத்தமாக மாற்றிவிட முைனகின்றன7.

இன்று உள்ள ஒருதாரக் குடும்ப அைமப்பில் ெபண் மீ தான ஆணின் பாலியல் ேமலாதிக்கத்ைத முழுப் ெபண்கள் மீ தும் திணித்து, அைத ஆண்கள் அனுபவிக்கக் ேகாருவேத இந்த ஏகாதிபத்திய உலகமயமாதல் என்ற காட்டுமிராண்டித்தனம்;;. ெபண்ணாதிக்கம் நிலவிய காட்டுமிராண்டிச் சமூகத்தின் ெதாட7ச்சியில் தனிச் ெசாத்துrைம ஆணாதிக்கத்ைத நிறுவிய ெதாட7ச்சியில், கட்டுப்பாடற்ற வைரயைறயின்றி ெபண்கள், ஆண்கள் உறவு ெகாண்ட சமுதாயத்தில், ஆணாதிக்கம் ெபண்களின் புண7ச்சி மீ து சூைறயாடித் துன்புறுத்திய ேபாக்கில் ெபண்கள் ஓ7 ஆைணத் ெதrந்ெதடுத்து, ஆணாதிக்கச் ெசாத்துrைம ஆண்களிடம் இருந்து தப்பித்துக் ெகாள்ள எடுத்த தற்காப்பு நிைலைய, ெசாத்துrைம ெகாண்ட ஆண்கள் தமக்கு உrைமயாக்கிய ெதாட7ச்சியில் தான் ஒருதார மணம் உருவானது. இங்கும் ஆணாதிக்கம் ெபண்களின் தற்காப்புத் ெதrைவப் பறித்ெதடுத்துத் தனக்குப் ெபண்கைளச் ெசாத்துrைமயாக்கியது.


தனிச் ெசாத்துrைம சமூகத்துக்கு ெவளியில் சிலrடம் குவிவது ேவகம் ெபற்ற ேபாது, ெபண்ணின் தற்காப்புrைம பறிக்கப்பட்டு அடிைமப்படுத்துவது தOவிரமாகியது. இது ெபண்களின் மீ து ஆண்களின் ஆணாதிக்கம் திணித்த நிகழ்ச்சியில், அேத ஆணாதிக்கம் புதிய சிைறக்குள் ெபண்ைண நக7த்தியது. இந்த வரலாற்று உண்ைமைய ஏகாதிபத்திய உலகமயமாதல் மறுத்து, ெபண்களின் ேத7ைவத் திrத்துக் ெகாச்ைசப்படுத்திப் ெபண்ணுrைமயின் ெபயrல் மீ ளவும் வைரமுைறயற்ற புண7ச்சிக்கு, அேத ஆணாதிக்கத்திடம் ெபண்ணின் கழுத்ைதப் பிடித்து தள்ளிச் ெசல்கின்றது.

பாட்டாளி வ7க்கம் வைரமுைறயற்ற ஆணாதிக்க விபச்சாரப் புண7ச்சிையயும், ஒருதாரமணத்தில் உள்ள காட்டுமிராண்டித்தனமான ஆணாதிக்கத்ைதயும் மறுத்து, மாறாகப் பரஸ்பரம் ெதrைவக் ேகாரும் ஒரு ஆண் - ஒரு ெபண் மணமுைறக்குள் சுயாதOனமான வைகயில் வாழவும், பிrயவும் உள்ள உrைமக்குள் ெபண்ணுrைமயிலான புண7ச்சிைய முன்ைவக்கின்றது. இங்கு ஒருதாரமணம் என கூறுவது ஆணினால் மட்டும் தO7மானிக்கப்படும் திருமணம், புண7ச்சிையத்தான்;. பாட்டாளித் திருமணம் என்பது ஆண், ெபண் என இருவரும் திருமணம் மற்றும் புண7ச்சியில் ஆணாதிக்கத்துக்கு ெவளியில் இைணவைதயும், பிrவைதயும் குறிக்கும்.

அடுத்து ஒருதாரமணம் என்பது ஓ7 ஆணும், ெபண்ணும் ஆயுள் பூராவும் வாழக் ேகாரும் சமூக அைமப்பில் இது ஆணாதிக்கம் சா7ந்தது மட்டுமின்றி, அங்கு ெபண் ஒருதார மணத்தில் சுதந்திரம் மறுக்கப்பட்ட நிைலயில் மட்டும்தான் வாழ்கின்றாள். இதனால் இந்தச் சமூக அைமப்பு தகரும் ேபாது ஓ7 ஆணும் ெபண்ணும் நOடித்து வாழும் இன்ைறய குடும்பங்கள் இல்லாது ேபாய்விடுமா? ேபாய்விடும் என்கின்றன7 ஏகாதிபத்தியப் ெபண்ணிைலவாதிகளும், ஆணாதிக்கவாதிகளும். ஆகேவ அைத இன்ேற ஏகாதிபத்திய உலகமயமாதல் வழியில்; வைரமுைறயற்ற புண7ச்சில் ெதாடங்குேவாம் என எச்சில் வழிய எழுதுகின்றன7.

இைதேய தமிழ் மக்களின் ேதசியவிடுதைலப் ேபா7 ெதாடங்கிய


காலத்தில் பிளாட் (Pடுழுவு) இயக்கத்தில் மா7க்சியச் சாயம் பூசியவ7கள் ஏங்ெகல்ஸ்சின் ெபயrலும், ெபண்ணுrைமயின் ெபயrலும் ஆண், ெபண் என ஒன்றாக ைவத்து நடத்திய பாசைறயில் வைரமுைறயற்ற புண7ச்சி பாட்டாளி வ7க்கச் சமுதாயத்தில் நிலவும் என்று ஏமாற்றி, அன்ேற ெபண்கைளத் தமது ஆணாதிக்க வக்கிரத்துக்குப் பயன்படுத்தியவ7கள், இன்று அேத ஆணாதிக்கத்துடன் ஆய்வாள7களாகவும், இராஜதந்திrகளாகவும் உயிருடன் நடமாடுகின்றன7.

கடந்த பத்து வருடத்துக்கு ேமலாக ஐேராப்பாவில் இலக்கியம், அரசியல் ேபசும் இலக்கியச் சந்திப்புகளின் வாrசுகள் ெபண் விடுதைலைய ஒருதாரமணத்துக்கு எதிராகப் பலதாரமணத்ைத முன்ைவத்து பிரச்சாரம் ெசய்தன7. சமூக அக்கைற ெகாண்ட ெபண்கைள இக்ேகாட்பாட்டுக்குள் வழி நடத்தி தமது ஆணாதிக்கப் பாலியலுக்குப் பயன்படுத்தி விட்டு முரண்பாடு வருகின்ற ேபாது அப்ெபண்கைள ''ேவைச" எனப் பல7 முன்னிைலயில் கூறவும் தயங்காத இலக்கிய வாrசுகைளயும், இன்றும் ெபண்ணுrைம ேபசும் வாயடிப்புகைளயும் இதன் பின் ெதளிவாகக் காணமுடியும். அ.மா7க்ஸ் ''ெவள்ைளத் திமி7" என்ற நூலில் தமிழ்ப் ெபண்ைண ''ெலஸ்பியன்" என வாய்க் கூசாது தனது ேநாக்கத்துக்குப் ெபாய் எழுதியைதயும் இதன் பின்னணியில் காணமுடியும்;.

ஓ7 ஆணும் ெபண்ணும் நOடித்து வாழ முடியாதா? அல்லது தனித்தனியாக வாழவும்; திடீ7திடீெரன கூடும் வைரமுைறயற்ற புண7ச்சியா? மனிதச் சமுதாயத்தின் இலக்காக இருக்கும். இது இன்று அடிப்பைடயான முக்கியமான ேகள்வியாக எம்முன் உள்ளது. கடந்து ெசன்ற சமுதாய நைடமுைறயும் நிகழ்கால வாழ்வும் எதி7காலத்ைத வழிகாட்டுவதில், தO7க்கமானைவ.

இது சமுதாயம் தனக்குத் ேதைவயான ெபாருளாதாரத்ைத எப்படி எதன் ஊடாக நிவ7த்தி ெசய்தது என்பதன் ஊடாக மட்டும்தான் ஆண் - ெபண் உறவுமுைற தO7மானிக்கப்படுகின்றது.


காட்டுமிராண்டிச் சமூகமாக மனிதன் இருந்த ேபாது இயற்ைக மீ து மட்டும் உணைவச் சா7ந்து இருந்த ேபாது, உணவுக்கான ேபாராட்டத்தில் மிருகத்துடன் மனிதன் ேபாராட ேவண்டியிருந்தது. இதன் ேபாது அவன் கூட்டமாக வாழ்வதும், ேபாராடுவதுேம வாழ்க்ைகயாகக் ெகாண்ட நிைலயில், ஆண் ெபண் உறவும் எந்தக் கட்டுப்பாடுமின்றி கூட்டத்துக்குள் நOடித்தன. இந்தப் ேபாக்குதான் மனிதத் ேதாற்றத்தின் மிக நOண்டகாலம் நOடித்த ஆண் - ெபண் உறவுமுைறயாக இருந்தது.

இங்கு உணவுப் ேபாராட்டம் என்பது மற்ெறாரு மனிதக் குழுவுக்கிைடயிலானதாகவும், மிருகத்துடனானதாகவும் இருந்த காலம் முழுக்கவும் குழுைவத் தாண்டிய ஆண் - ெபண் உறவு நிகழவில்ைல. இக்காலம் ெபண்கைள அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு மட்டும் குழந்ைதைய அைடயாளம் காணக் கூடியதாக இருந்ததுடன் ெபண்கேள குடும்பத்துக்குத் தைலைம தாங்கவும் ெசய்தன7. அத்துடன் முதல் விவசாயியாகப் ெபண் இருந்ததுடன், உயிருடன் பிடிபட்ட மிருகங்கைளப் ெபண் வள7க்கவும் கற்றுக் ெகாண்டாள்;. ெபண்ணின் இக் கண்டுபிடிப்பு மனிதக் குலத்தின் முக்கியமான பாய்ச்சலுக்குrய ஒன்றாக இருந்தது. இதனால் உணவு கிைடக்காத நிைலயிலும் ெபண் உணவு ெகாடுக்கும் ஒரு ெபாருளாதார அடிப்பைடையக் ெகாண்டு இருந்ததால் ெபண்ணின் மதிப்பு ேமலும் உய7ந்தது. இதுேவ பின்னால் ெபண்ைண அடிைமப்படுத்த ெநம்புேகாலாகவும் மாறியது.

பின்னால் கால்நைட வள7ப்புடன் விrவுபடத் ெதாடங்கியது முதல், ேவைலப் பிrவிைனயும், நிலத்தில் நடந்த உற்பத்தியும் உபrைய (ேமலாதிக்கத்ைத) உருவாக்கியதால் மனிதன் ேமலதிக உற்பத்திக்கான வழிவைககைளக் காணத் ெதாடங்கினான். இதில் இருந்ேத முதல்; வ7க்கப் பிளவு உருவானதுடன், இதுேவ ெபண்ைண அடிைமயாக்கியது.

இதன் ெதாட7ச்சியில் மற்ற குழுக்களுக்கிைடயிலான யுத்தத்தில் ேதாற்கடிக்கப்பட்டவைரக் ெகான்று விடும் மரபில் இருந்து அவைன


ைவத்திருப்பதன் மூலம் ேமலதிக உபrையச் ேசகrக்க முடியும் என கண்டு ெகாண்ட நிைலயில் உபr ஆைணச் சா7ந்ததால், ெபண் தனது அதிகாரத்ைதச் ெசாத்துrைமயின் பின்னால் ேமலும் இழந்தாள்;. யுத்தத்தில் கூடுதலாக ஆண்கள் ஈடுபட்டதால் ைகதான மனித அடிைமகள் அவனின் ெசாத்தாக மாறவும், அதன் மூலம் ேமலதிக உபrைய ஆண் ெபறத்ெதாடங்கிய நிகழ்ச்சிப் ேபாக்கில்தான், ஆண் ெபண்ணிடம் இருந்து அதிகாரத்ைத நOண்ட பல ேபாராட்டத்தினூடாகப் ெபாருளாதார ஆதிக்கத்தின் ஊடாகக் ைகப்பற்றிக் ெகாண்டான்.

இக்காலத்தின் முன் நOடித்து வந்த வைரமுைறயற்ற குழுவுக்கிைடயிலான புண7ச்சியில் அன்பு, காதல் என எதுவும் இருந்தது கிைடயாது. இங்கு ஜனநாயகம் என எதுவும் இருந்ததில்ைல. ஆண் ெபண் இனவிருத்தி ேவறுபாட்டுக்கு அப்பால் யாரும் அடிைமயாக ேவறுபட்டு இருக்கவில்ைல.

இதன் பின்னான சமுதாயத்தில் ெபண்ணாதிக்கம் ஆணின் ெபாருளாதார ேமன்ைமயுடன் ஆணாதிக்கத்துக்குக் ைக மாறிய நிைலயில், ஆணாதிக்கம் ெபண்கள் மீ து ெபாருளாதார ேமலாதிக்கம் மூலம் பாலியல் வன்முைறையக் ைகயாண்டது, ைகயாள்கின்றது. ெபண்கள் மீ தான ஆணாதிக்கமும், ெபண்கள் மீ தான ஆணின் ஒருதைலபட்சமான பாலியல் ேவட்ைகயும் ெபண்கைளச் சூைறயாட, ெபண்கள் இதிலிருந்து தப்பித்துச் ெசல்ல, குறித்த ஆைணப் ெபண் ேத7ந்ெதடுப்பதன் மூலம் தற்காப்ைபப் ெபற்றாள். இந்தப் ேபாக்கில் தனிச் ெசாத்துrைமக்குத் துைணயாகப் ெபருகிய உபrயும் ேசர அங்கு காதலும், அன்பும் இைணந்து ெகாண்டது. அதாவது ெசாத்துrைமயின் ேமலும், ஆணாதிக்கக் ெகாடூரத்தின் ேமலும், காதல் - ஜனநாயகம் - அன்பு என்பன சமுதாயத்துக்குள் புகுந்து ெகாண்டது. ெபண் ஒரு தைலபட்சமாக ஒருதாரமணத்ைதத் ேத7ந்ெதடுத்த சமூகப் ேபாக்கிற்கு ஆணின் ெகாடூரேம காரணமாகும். இங்கு அக்கம்பக்கமாக இைணமணங்கள் கூட இதன் ெதாட7ச்சியில் தனிச்ெசாத்துrைம ஆதிக்கம் ெபறாத நிைலகளில் நOடித்தும் இருந்தது. ெபண்கள் மீ தான ஆணின் ெநருக்குதல்களில் இருந்து ெபண் மீ ள்வதுக்குப் ெபண் ெதrவு ெசய்த ஒருதாரமணம்


பாதுகாப்பான வடிவமாக இருந்தது. இதற்கு எதிராக ஆணாதிக்கம் ெபண் மீ தான அனுபவிக்கும் ஆணாதிக்க உrைமையக் ேகாr நின்றது.

rக் ேவதத்தில், ''ேஹ குமாr! உன்னுைடய முைலகள் பரந்திருக்கின்றன. நO நிைனப்பது ேபால நO இப்ேபாது சிறு ெபண் இல்ைல. உன்னுைடய முைலகள் புருஷனால் பிைசயப்பட ேவண்டியைவயாகும்;. உன் தாயா7 அவரது முைலகைளப் புருஷ7களிடம் ெகாடுக்காததால் ெதாங்கிப் ேபாய் விட்டது. தகராறு ெசய்யாமல் நO இடத்திற்கு வருவாேயா?"18 என்ற பா7ப்பனிய ஆணாதிக்க ேவதச் சூத்திரங்களின் பின் ெபண்களின் ேபாராட்டத்ைதயும், ெபண்ணின் ெதrைவயும் துல்லியமாக்குகின்றது. ஒருதாரமணம் ஆணின் ெதrவல்ல ெபண்ணின் ெதrவு என்ற ஏங்ெகல்ஸ்சின் சrயான கண்டுபிடிப்ைப இது நிறுவுகின்றது. ஆனால் ஒருதாரமணத்ைதப் ெபண்ணின் ெதrவாகக் காட்டும்ேபாேத, அைதத் திrத்து ெபண் பல கணவன் மணத்ைதப் ேபாராடிப் ெபற ேவண்டியதாகக் காட்டும் வடிவங்கள் ஏகாதிபத்தியப் ெபண்ணியச் சீ ரழிவின் பாைதயில் இைணவதாகும்.

ெபண்கள் ஆணின் துன்புறுத்தலில் இருந்து ஒதுங்கியைதயும், ெபண்ணின் ஒரு தைலப்பட்சத் ெதrைவயும் காட்டுகின்றது. இதில் தாய், மகள் என்ற இரு தைலமுைறயின் ேபாராட்டத்தில் ஆணாதிக்கத்தின் இழுபறியான ேபாராட்டத்ைதயும், ஆணாதிக்கப் பலதாரமணத்தின் ேபாக்ைகயும் ெவளிப்படுத்துகின்றது. ெபண் ஒருதாரமணத்தின் ஊடாக தற்காப்பு ெபற்றைதயும் காட்டுகின்றது. அத்துடன் ெபண்ணின் விபச்சாரத்ைதக் ேகாருவதில் பின் நிற்காத ஆணாதிக்க விளக்கமும் முன்ைவக்கப்படுகின்றது.

இன்று உயிrயல் ஆய்வாள7கள் தமது ஆய்ைவக் குரங்கு இனங்களின் வள7ச்சி ெபற்ற இனங்கள் மீ து நடத்திய ேபாது பல உண்ைமகைளப் படமாக்கி உள்ளன7. ெபண் குரங்கு மீ து பாலியல் ேவட்ைகயுடன் ஆண் குரங்குகள் ேபாட்டி ேபாடுவைதயும், ெபண் குரங்கு மறுத்து ேபாராடுவதனூடாகப் ெபண் குரங்கு தன்ைன ஓ7


ஆண் குரங்கிடம் ஒப்பைடப்பைதயும் காண முடிகின்றது. ஆண் குரங்கு இந்தப் பாலியல் ேவட்ைகயில் சண்ைட ெசய்து ெவல்வது அவசியமானதாக இருக்கின்றது. இது மட்டும்தான் ெபண் குரங்கின் மீ தான மற்ற ஆண் குரங்கினால் ஏற்படும் பாலியல் வன்முைறயில் இருந்து தடுக்கின்றது. யுத்தத்தில் ெவல்லும் ஆண் குரங்கின் பலம் தான் மற்ற ஆண் குரங்குகளின் வன்முைறக்கு எதிரான தற்காப்ைபப் ெபண் குரங்கிற்கு வழங்குகின்றது. இங்கு ெபண் குரங்கு விரும்பி அனுமதிப்பது நிபந்தைனயாகின்றது. ேவறு சில இனங்களில் ஆண் குரங்கானது ெபண் குரங்கு விரும்பும் அன்பளிப்ைப வழங்குவதன் மூலம், ெபண் குரங்கு ஏற்றுக் ெகாண்டால் மட்டுேம உறவு வைரயறுக்கப்படுகின்றது. இங்கு பல ஆண் குரங்குகள் ஒரு ெபண் குரங்குடன் உறவு ெகாள்ள ேபாராடும் ேபாது, ெபண் குரங்கு ஒன்ைற மட்டும் ெதrவு ெசய்கின்றது. இந்த ேஜாடி அந்தப் பாலியல் ேதைவயின் காலத்துக்குள்ளும், சில குறித்த காலத்துக்கும், சில நOண்ட ஆயுளுக்கும் என பலவாகக் குரங்கு இனத்துக்குள் மாறுபடுகின்றன. இது மனித இனத்துக்குள்ளும் ேவறுபாடு இன்றி பல பண்புகள் நOடிக்கின்றன.

பைழய காலத்தில் ஆண் தனது வரத்ைதப் O ெபண்ணுக்கு நிைல நாட்டிய நிைலயில்தான் ெபண் மாைலயிடும் வடிவங்கள் இருந்தன. பல புராணக் கைதகள் இைத ெவளிப்படுத்துகின்றன. இேதேபால் பல ஆண்கைள நிறுத்தி, அதில் ெபண் ேத7ந்து எடுத்து, ஒருவனுக்கு மாைலயிடுவது ேபான்றன ெபண் தனது தற்காப்ைப நாடி ெதrந்த ஒருதார மணத்தின் எச்சமாகும்;. இதுேபால் சாமத்தியச் சடங்குகள் ஆரம்பத்தில் ெபண் ஆைணத் ெதrவு ெசய்யும் ஒரு சடங்காகேவ இருந்தது. தாய்மாமனுக்கு இருக்கும் உrைம தாய்வழிச் சமூகத்திலிருந்து பின்னால் மருவியதில் ஏற்பட்டைவேய. இைவ ெபண்ணின் உrைமயாக இருந்தது.

முன்பு யுத்த மூலம் அைடந்தைவ வரவிைளயாட்டுகள் O மூலம் ெபண்ைணத் திருப்தி ெசய்ய ேவண்டியிருந்தது. இைவ பின்னால் ஆதிக்கம் ெபற்ற தனிச்ெசாத்துrைம மூலதனத்தின் பின்னால் மறுக்கப்பட்டது. குறித்த தனிச்ெசாத்து பலத்ைதத் தO7மானிப்பதாக


மாறிய ேபாது ெபண்ணின் ெதrவு மறுக்கப்பட்டுச் ெசாத்து ெதrவு ஒருதாரமணத்தின் மூலமாகியது.

இன்றுவைர கூட காதைல எடுத்தால், ெபண்ணுக்கு அதுேவ தற்காப்பு ேவலியாக உள்ளதுடன், ெபண் மட்டுேம ஒருதார மணத்தில் காதலிப்பவளாகவும் உள்ளாள். ஆண்கள் எப்ேபாதும் பலதாரமணத்தின் பிரதிநிதியாக இருந்தபடி ெபண்ணிடம் ஒருதாரமணத்ைதத் திணிக்கின்றான். ெபண்கள் இந்த வன்முைறைய மீ ற விரும்பும் ேபாது ஒருக்காலும் பல ஆண்களின் ஆணாதிக்கத்ைத, ஒரு ஆணுக்குப் பதில் ேகாrப் ேபாராடவில்ைல. மாறாக மனெமாத்து வாழும் சுயநி7ணயத்ைதேய அடிப்பைடயாகக் ெகாண்ட, இைணமணேம ேகாrக்ைகயாக எப்ேபாதும் இருந்துள்ளது. ஆனால் இது ஆணாதிக்கத்தின் இருதரப்பால் எப்ேபாதும் ெகாச்ைசப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது.

முதலாவதாகப் ெபண்ணுrைமயின் ெபயrல் ஆணாதிக்கவாதிகள் தமது பலதாரப் பாலியல் ேவட்ைகக்குப் ெபண்கைளப் பயன்படுத்த, ெபண்களின் சுயநி7ணயக் ேகாrக்ைகையக் ெகாச்ைசப்படுத்தி, அவ7களின் விடுதைலக்கு எதிராகத் தமது ஆணாதிக்கத் தகவைமப்ைபப் பாதுகாக்க, ெபண்ணுrைமயின் ெபயரால் ெபண்கைளத் தமது விபச்சார ேவட்ைகக்குள் நக7த்த வைரமுைறயற்ற புண7ச்சி ேகாட்பாட்ைட ைவக்கின்றன7. இவ7கள் இதனடிப்பைடயில் ெபண்ணுக்கு கற்பு இல்ைல என்கின்றன7. கற்பு பற்றிய திrபுக்கூடானக் ெகாடூரமான ஆணாதிக்க நடத்ைதையச் சாதகமாக்கும் ஏகாதிபத்திய ஆணாதிக்கம், இதனூடாக விபச்சாரத்ைத முன்ெமாழிகின்றன7. இது ஏகாதிபத்தியப் ெபாருளாதார வடிவமாக நOடிக்கின்றது.

இரண்டாவது தரப்பு ஒருதாரமணத்தில் ெபண் மட்டும் காதலிக்கவும், ஆண் பலதார மணத்தில் நOடிக்கவும் உள்ள சலுைககைளத் (வைரமுைறயற்ற புண7ச்சிையத்) தக்கைவக்க, ெபண்ணின் சுயநி7ணயக் ேகாrக்ைகையக் ெகாச்ைசப்படுத்தி பல கணவன் வாழ்ைவக் ேகாருவதாகச் ேசறடிக்கின்றன7. இவ7களும் கற்பு உண்டு


என்கின்றன7. இதன் மூலம் திrவுபடுத்திய கற்புக் ேகாட்பாட்ைட விபச்சாரத்துக்கு எதிராக முன்நிறுத்தி நிலப்பிரபுத்துவ ஆணாதிக்க ஒருதாரமணத்தில் ெபண்ைணச் சிைற ைவக்கின்றன7. இது நிலப்பிரபுத்துவப் ெபாருளாதார வடிவமாக நOடிக்கின்றது. ெபண்ணின் சுயநி7ணயக் ேகாrக்ைகயான பரஸ்பரம் காதலிக்கவும் ேச7ந்து வாழும் உrைமையத் திrபுபட ெகாச்ைசப்படுத்தி, ஒரு தரப்பு பலகணவன் வாழ்ைவக் ேகாருவதாகக் காட்டி எதி7க்க, மறு தரப்பு பல கணவன் மணத்ைதக் ேகாருவேதாடு இருவரும் அச்ெசாட்டாக ஒேர புள்ளியில் ஒேர ேநாக்கத்;துக்காக இைணகின்றன7. இரண்ைடயும் ெபண் எதி7க்கின்றாள் என்பைத மூடிமைறப்பதன் மூலம், ஆணாதிக்க நலன்கைள மூடி கல7 (வண்ணம்) அடிக்கின்றன7.

பல கணவன் முைறையக் ேகாருபவrன் ேகாட்பாடு ஏகாதிபத்திய உலகமயமாதலுக்கு இைசவாக இருக்க, ேகாருவதாகக் காட்டும் (ேகாருவதாகக் கூறி எதி7க்கும்) ேகாட்பாடு நிலப்பிரபுத்துவப் ெபாருளாதாரப் பண்பாட்டுக்கு இைசவாக உள்ளது. அதனால் தான் இரு ெபாருளாதார அைமப்பும் ஒன்றில் இருந்து ஒன்று விலகாதவாறு உலகளவில் (ஏகாதிபத்தியத்திய நாடுகளில் ேதசிய முதலாளித்துவம் நிலப்பிரபுத்துவத்ைத ஒழித்துவிட்டது.) ஆளும் வ7க்கமாக இன்று உள்ளன7. இது ெபண் பற்றிய மதிப்பீட்டிலும் ஒன்றாக உள்ளது.

இன்று பண்பாட்டு rதியில், கலாச்சார rதியில், ெபாருளாதார rதியில் எடுத்தால் ஏகாதிபத்தியப் ெபாருளாதார அலகு ெபண்ைண ெவறும் கவ7ச்சிப் பண்டமாக, தன் கூலிப் பட்டாளமாக அைடயாளப்படுத்திய சமூக அைமப்ைப உலகின் முன் பைடத்துள்ளதுடன் அைத உலகம் தழுவிய அளவில் நக7த்துகின்றது. இன்று ஏகாதிபத்தியப் ெபாருட்களின் சந்ைத ஆணாதிக்க வக்கிரக் கண்முன் (இங்கு ஆண் ெபண் ேவறுபாடின்றி) ெபண் நி7வாணக் ேகாலத்தில் அவளின் ெபண் உறுப்புகள் மீ து மட்டுேம குவிந்து சாத்தியமாக்கியுள்ளது.

ஏகாதிபத்திய நாடுகளில் உள்ள ெபண்களும், மூன்றாம் உலகின் மத்தியதர வ7க்கத்துக்கு ேமல் உள்ள பிrவுப் ெபண்களும், ச7வேதச


வ7த்தக நலனுக்குள் கட்டைமக்கப்படுகின்றாள். ெபண்ணின் அழகு, உடல் அங்கங்கள், அவளின் மாறுபட்ட உைடகள், அவளின் அழகு சாதனப் ெபாருட்கள், அவள் பயன்படுத்தும் ச7வேதசத் தர நி7ணயம் ெபற்ற ெபாருட்கள், அவள் பயன்படுத்தும் ெபாருட்கள், அவளின் அணுகுமுைறகள்...... என அைனத்தும் எப்படி, எங்கு, யாருக்கு என தO7மானகரமான வைகயில் வைரயறுக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு ெவளியில் யாரும் சுதந்திரமாக இருக்கேவா, சிந்திக்கேவா, காதல் ெசய்யேவா முடியாது. இதற்கு எதிரான ேபாராட்டம் கூட இதற்குள்ளானேத ஒழிய ெவளியில் அல்ல.

இந்தச் சமுதாய அைமப்பில் பலதார மணவாழ்க்ைகைய ஆண்களுக்கு உள்ளது ேபால் ெபண்களுக்கும் பல கணவன் வாழ்க்ைகைய ஏகாதிபத்தியம் ஏன் சிபாrசு ெசய்கின்றது? என்பைத ஆராய்ேவாம்.

ெபண்கள் தமது தற்காப்புக்காக ஓ7 ஆைணத் ேத7ந்து எடுத்த (இந்தப் ேபாராட்டத்தில் ெபண்களின் மீ தான ஆணின் பலதாரமண ேவட்ைகைய விட்டுக் ெகாடுக்காத ேபாராட்டத்தில், ஆணாதிக்கத்தின் ஆளும் வ7க்கம் ெபண்களிடம் சமரசம் ெசய்யும் ேபாது தனிச் ெசாத்துrைமயின் வாrசு உrைமயூடாகவும், ெபண்ணின் திருமணத்துக்கு முன்னால் அப்ெபண்ைணப் ெபாதுவில் அனுபவிக்கவும் அல்லது பூசாrேயா, அச்சமூகத் தைலவேனா தனியாகவும், கூட்டாகவும் திருமணத்துக்கு முன் முன்னுrைம எடுத்து அப்ெபண்ைண அனுபவிக்கும் உrைமைய மிக அண்ைமக் காலம் வைர தக்கைவத்த ஆணாதிக்கப் பலதாரமண முைறையப் ெபண்ணின் ஒருதாரமணத் ெதrவுக்கு எதிராகத் தக்கைவத்து நOடித்தது. இதன் ெதாட7ச்சியால் தான் விபச்சாரமும், ெபாதுவான மகளி7 பிrவுகளும் உருவாகின.) ஜனநாயக உrைமைய ஆணாதிக்கம் மறுத்து, தனது தனிச் ெசாத்துrைமயின் பின்னால் இறுகிய ஒருதாரமணத்ைதத் திணித்து, இன்று தனது வாrசுகைள உருவாக்க நOடித்த குடும்ப அைமப்பு ஏகாதிபத்திய உலகமயமாதலின் பின் அவசியமற்றதாகி உள்ளது.


ெசாத்துrைம என்பது பரந்துபட்ட மக்களிடம் இனி நOடிக்க முடியாது பறி ேபாகின்றேபாது வாrசுrைம என்பது பரந்துபட்ட மக்களிடம் அவசியமற்றதாகின்றது. ஆணாதிக்க ஒருதாரமணம் தனிச் ெசாத்துrைமயில் ெமாத்த மக்கள் முன் வாrசுrைமயின் ெபயrல் எப்படி வள7ச்சி ெபற்றேதா, அேத வழியில் ெசாத்துrைம பரந்துபட்ட மக்களிடம் இல்லாது ேபாகி;ன்றேபாது, ஆணாதிக்க ஒருதாரகுடும்ப அைமப்பு தக7கின்றது. இந்தத் தக7வு என்பது இரு தளங்களில் நடக்கின்றது. பாட்டாளி வ7க்க வழிகளிலும், ஏகாதிபத்திய வழிகளிலும் இது ேவகம் ெபற்றுள்ளது.

ெசாத்துrைமயில் வாrசுக்கான குடும்ப அலகு, ஏகாதிபத்திய உலகமயமாதலால் ெசாத்துrைம பரந்துபட்ட மக்களிடம் தக7கின்ற ேபாதும், ெதாட7ந்து சமூகம் தனிச் ெசாத்துrைம வடிவில் இன்று நOடிப்பதால் ஆணாதிக்கமும் அதன் எல்ைலக்குள் நOடிக்கின்றது. தனிச்ெசாத்துrைம விரல் விட்டு எண்ணக் கூடிய சிலrடம் நக7த்திச் ெசல்லும் ேபாக்கில் ெசாத்துrைம அற்றவன், தனிச் ெசாத்துrைமையப் ெபற்று முன்ேனற முடியும் என்ற ஜனநாயகச் சுதந்திர வடிவத்தின் மீ தான நம்பிக்ைககள் நOடிக்கின்ற ேபாக்கில், ஆணாதிக்கம் ஏகாதிபத்திய வடிவில் நOடிக்கின்றது.

மா7க்ஸ் ெசாத்துrைம பற்றிய ஆய்வுகளில் கூறும்; வrகள் தான் இதன் அடிப்பைடயாகும். ''ஒவ்ெவாரு குடிமகனுக்கும் முதற்ெபரும் கடைம மூலதனம் திரட்டுதேல என விதிப்பது முதலாளித்துவப் ெபாருளாதார அறிஞ7களுக்கு மிக முக்கியமானதாய் இருந்தது."35 இங்கு ஒரு ேகள்வி எழலாம். அந்தச் சிலrடம் உள்ள ெசாத்துrைமக்குப் பின்னால் உள்ள வாrசுrைமயின் குடும்ப நிைல என்ன? ஏகாதிபத்தியச் ெசாத்துrைம வாrசுகளான பிrவுகள் எப்ேபாதும் இக்குடும்ப அைமப்ைபப் பாதுகாக்க விடாப்பிடியாக நிற்க முயல்கின்றன. ஆனால் ெசாத்து குடும்பத்துக்கு இைடயில் பிrயாத ெபரும் ெசாத்து வ7க்கத்திற்குத் ேதைவயான தனிக் குழந்ைதகளான குடும்பத்ைதப் ெபரும் ெசாத்துைடய வ7க்கம் விரும்புகின்றது. அத்துடன் இன்ைறய திருமணங்கள் ெபண்களுக்குச் ெசாத்தில்


பங்களிப்பதால், நைடெபறும் விவாகரத்துகள் ெசாத்ைதப் பிளந்துவிடும் என்பதால், ெசாத்ைதப் பிளக்காது குடும்பத்ைத உருவாக்க, உய7 ெசாத்துைடய வ7க்கத்தாலும் குடும்பத்ைதப் பாதுகாக்க முடியவில்ைல. மாறாகப் பைழய குடும்பத்ைத நவனத்தில் O விரும்புகின்றன. ஆனாலும் ஏகாதிபத்தியச் ெசாத்துrைம பலம் ெகாண்டது என்பதால் அதன் வச்சு O பண்பாடு, கலாச்சாரம் என எல்லாவற்றிலும் ஆழப் புைதந்து ேபாயுள்ள ேபாது, இருந்த பாரம்பrயமான குடும்ப முைற பரந்துபட்ட மக்களிடம் ெசாத்துrைம என்ற ெபாருளாதார அடிப்பைடயின்றி சிதறிவிடுகின்றது. ெசாத்துrைமயும் ேவண்டும், பைழய வாrசுrைமயிலான குடும்ப அைமப்பும் ேவண்டும் என்ற முரண்பாட்டில் இருந்து ெபருமளவு ெசாத்துைடய வ7க்கப் பிrவு பைழய வைரமுைறயற்ற புண7ச்சிையத் தன்னகத்ேத எடுத்துக் ெகாண்டது. அதாவது ெசாத்துrைமயின் பின்னால் நOடித்த ஒருதாரக்குடும்ப அைமப்புக்கு ெவளியில் ெபாது மகளி7 முைறயான விபச்சாரம், ேகாயிலுக்கு விடுவது, மன்ன7 மாளிைககள், வணிக7 அந்தப்புரங்கள், ெபாது களியாட்ட ைமயங்களில் ெபண்கைள அனுபவித்த பணக்கார7கள், இன்று அைதப் ெபாதுவான சமூக நைடமுைறக்குள் முரண்பாட்டுடன் நக7த்தியுள்ளன7.

இன்று சாதாரண திைரப்படத்தில் கூட படுக்ைகயைறக் காட்சி நOலப் படத்துக்குப் புறம்பாக எங்கும் புகுந்து விட்டது. திைரப்படங்கள், ெதாைலக்காட்சிப் படங்கள் ஒரு கதாநாயகன் (இவன் இச்சமூக அைமப்ைபப் பாதுகாக்கும் ேந7ைமயுள்ள உதாரண மனிதனாக இச்சமூகம் அங்கீ கrக்கும்.) ெதாைல ேநாக்கு கண்ணாடி ெகாண்டு அடுக்கு மாடிகளில் ெபண்களின் நி7வாணக் காட்சிையேயா, புண7ச்சிக் காட்சிையேயா ேதடும் சமூக முன்னுதாரணத்ைதக் காட்டி இன்று சமூகம் அைத நைடமுைறயாகக் ைகயாள்கின்றது.

அண்ைமயில் பிெரஞ்சு நOதிமன்றத்தில் நOதி கிைடக்காத ஒரு ெபண், பிரான்சு ெதாைலக்காட்சியில் - பக்கத்து வட்டுக்காரன் O தனது சுவrல் ெமல்லிய துைளயிட்டு மிக நுண்ணிய ேகமரா ெகாண்டு (உளவு அைமப்புகள் ேபான்று) தனது புண7ச்சிையப் பா7த்த வக்கிரத்ைத அம்பலப்படுத்தி நOதி ேகாrனாள். திைரப்படத்தில் சிைறக்குள் ஆய்வு


ெசய்யச் ெசன்ற ெபண்ைண, ெபாலிசுக்குத் ெதrயாமல் கத்தி முைனயில் ெபண்ணின் உள்ளாைடையப் பறித்த காட்சி இச்சமூகத்துக்கு முன் அைதச் ெசய்யவும், இது கூட புண7ச்சிக்கான பாைதயாகவும் காட்டுகின்றன7. இப்படி பல.

இன்று ஜப்பான், அெமrக்கா எங்கும் பாடசாைலையச் சுற்றிலும், ெவளியிலும் ெபண்கள் அணிந்த உள்ளாைடகள் முதல், வயது, ெபண் பற்றிய தரவுகள் வைர படத்துடன் விற்பைனக்கு வந்துள்ளது. இது கூட புண7ச்சிைய அனுபவிக்கும் விடயமாக, தனிப்பட்ட பிரச்சிைனயாகக் காட்டப்படுகின்றது. இந்தப் பாலியல் (ளுநஒ) வடிவத்ைத ஓrனச் ேச7க்ைகைய ஆதrக்கும் அைனத்து முதலாளித்துவக் ேகாட்பாட்டு பற்றி சீரழிவாள7கள் என்ன ெசால்வா7கேளா ெதrயவில்ைல.

இன்று நOலப்படங்களில் மட்டும் நOடிக்கும் மிருகங்கள் உடனான பாலியல் உறவும், இன்பமும்(?!) நாைளச் சமூக நைடமுைறயாக வர நOண்ட காலம் ெசல்லாது. ஏெனனின் இன்று ஏகாதிபத்திய நாடுகளில் மனிதனின் அன்புக்குrய வள7ப்பு மிருகங்கள் மூலம் பாலியல் ேதைவையப் பூ7த்தி ெசய்யக் கூடிய தயா7 நிைலயில் உள்ளதால், இைதக் ெகாண்ேட குடும்பத்ைதத் தக7க்க ேவகமாகப் பயன்படுத்தமுடியும்.

இன்று வட்டு O மிருகங்கைள (நாய், பூைன) மனிதைன விட அன்புக்கு உrயனவாக ஏகாதிபத்திய மக்களால் வள7க்கப்படும் சதவதத்ைதத்தான் O அட்டவைண 8-இல் பா7க்கின்ேறாம்.

அட்டவைண - 8

புள்ளிவிபரம்1


நாடுகள்

சதவதம் O

அெமrக்கா

60%

இத்தாலி

41%

பிரான்ஸ்

35%

இங்கிலாந்து

29%

இந்த மிருகங்கள் மனிதனின் படுக்ைகயைறக் கட்டிைலப் பகி7கின்றது. முத்தத்ைத வழங்குகின்றது. உைழப்ைபப் பகி7கின்றது. அடிைமத்தனத்தில் அதன் மிருக எல்ைலக்குள் உடலுறவுக்கு முந்திய அைனத்ைதயும் இம்மிருகங்கள் மனிதனுடன் பங்கிட்டுப் ெபற்றுக் ெகாள்கின்றது. இைதத் ெதாைலக்காட்சிகள் ெபருைமப்பட இந்தக் ேகவலத்ைதக் காட்டுகின்றன. பாலியல் உறவு மட்டும்தான் காட்சிப்படுத்தப்படவில்ைல. ஆனால் நOலப்படம் மிருகப் புண7ச்சிைய உள்ளடக்கிேய ெவளிவருகின்றது.

அண்ைமயில் சிைறக்கு அனுப்பிய ஒரு வழக்கில், பால்குடி ேபரக் குழந்ைதயின் பால் ேதைவையப் பூ7த்தி ெசய்ய மறுத்து, தனது ஆண் உறுப்பின் வக்கிரத் ேதைவைய ஈடு ெசய்தைத அடுத்து, பிெரஞ்சு நOதிமன்றம் வைர ெசன்றது ேபான்ற நிகழ்ச்சிகள் இந்தச் சமுதாயத்தின் அவலத்ைதக் காட்டுகின்றது. நாய், பூைனகள் தமது ெசல்வச் சீ மான், சீ மாட்டிகளின் மா7புகளிலும், மடிகளின் கீ ழுள்ள வக்கிரங்கைளப் பூ7த்தி ெசய்யும் பணிைய மறுப்பதுக்கு எந்தவிதமான மறுவிளக்கமும் அவசியமற்றைவ.

நாைளப் ெபண்ணியமும், ஜனநாயகச் சுதந்திரமும் மிருகப் புண7ச்சி இயற்ைகெயன்றும், தனிப்பட்ட உடலுடன் ெதாட7புைடயது என்று ேபாகிற ேபாக்கில் வாதிடுவ7 என்பது அவ7களின் இழிவான சீ ரழிவுகள் காட்டுகின்றது.


இன்று ெதாைலேபசி மூலம் ெதாட7பு ெகாண்டால் பாலியல் இன்பம் அைடய முடியும் என்ற விளம்பரம், திைரப்படங்கள் எல்லாம் ஏகாதிபத்திய விைள ெபாருளாகி நைடமுைறக்கு வந்துள்ளது.

இன்று புதிய ெதாழில் நுட்பமான இைணயத்தில் (ஐெவநசெநவ) ஆண் ெபண் சந்திக்காமேல பாலியல் நுக7ைவ அைடய முடியும் என்ற விளம்பரம் மட்டுமின்றி இது எதா7த்தமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான ைமயங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இைணயத்தில்; (ஐெவநசெநவ) ேநரடியாகப் ெபண் ேதான்றி கைதத்தபடி (ேபசியபடி) ஆைடயுrவு முதல் அைனத்ைதயும் பாலியல் வக்கிரத்தில் ெபறமுடியும்.

ஏகாதிபத்தியச் சீரழிவாள7கள் ஓrனச் ேச7க்ைக, கூட்டுக் கலவி, ெதாைலேபசிக் கலவி, இைணயத்தில் (ஐெவநசெநவ) கலவி, உள்ளாைடக் கலவி, நOலப்படக் கலவி, மிருகக் கலவி என அைனத்ைதயும் நியாயப்படுத்தவும், பாதுகாக்கவும் கட்டுைரையயும், இலக்கியத்ைதயும், கைலையயும் சுதந்திரத்தின் பின் உருவாக்குகிறது, இது ஊ7 உலகத்தில் இல்லாததா எனக் கூறி நியாயப்படுத்தவும் ெசய்கிறது. இைவகைள ஜனநாயகத்தின் ெபயrல் தனிமனிதச் ெசயலாக, சுதந்திரமாகக் காட்டி இந்த ஏகாதிபத்திய விைளவுகைள நியாயம் கற்பிக்கப் பின்நிற்கவில்ைல, அைத முன்ெனடுக்கின்றன7.

அண்ைமயில் பிரான்சில் ஏகாதிபத்தியப் ெபாருளாதார அைமப்ைபப் பாதுகாத்து முன்ெனடுக்கும் ேசாசலிச, ேபாலி கம்யூனிச, பச்ைசக் கட்சிகள் ஓrனச் ேச7க்ைகையச் சட்டப்பூ7வமாக அங்கீ கrக்கக் ெகாண்டு வந்த சட்டமூலம் பாராளுமன்றத்தில் முதல் சுற்றில் ேதாற்றுப் ேபானது. ஆனாலும் ஜனநாயகத்தின் ெபயrல், தனி மனித உrைமயின் ெபயrல் உலைகச் சுரண்டும் ஏகாதிபத்திய அரசு, ெபண்கைள இரண்டாம் தர பிரைஜயாக ைவத்துள்ள அரசு, சட்டமூலத்ைதச் சம7ப்பித்ததன் பின் ஜனநாயகம் யாருைடயது என்பைதத் துல்லியமாக்கியுள்ளது.


ஆணாதிக்கத்துக்கு எதிராகக் கிராமியப் ெபண்கள் 'வரலாற்று rதியான ஆணாதிக்கத்ைதயும், அதற்கு எதிரான ேபாராட்டத்ைதயும், அத்துமீ றிய வாழ்க்ைகையயும் மிக சுேயட்ைசயாக நாம் கண்டறிய ேவண்டுமாயின், கிராமியப் பண்பாடுகள், நடத்ைதகள், வழக்குகள் என அைனத்திலும் ேதட ேவண்டும். இங்குதான் அைவ எந்தவிதமான ேபாலித்தனமும் இன்றி எதா7த்தத்ைதப் பிரதிபலித்த வண்ணம் சமுதாய இயக்கம் ேந7ைமயாக இயங்குகின்றது. இந்தவைகயில் ெபண்ணியத்ைத ஆராய்வது என்பது அவசியமானதாகவும், நிபந்தைனயானதாகவும் உள்ளது. ''தமிழக நாட்டுப் புறவியலில் ெபண்கள்"36 என்ற தைலப்பில் எழுதியுள்ள நூல் அந்த மக்கைளப் ேபால் இயற்ைகயாக உள்ளது. ஆணாதிக்கத்துக்கு எதிரான தூய முதலாளித்துவ ஜனநாயகத்தில் நின்று ெபண்ணின் அவலத்ைத முன்ைவக்கின்ற ேபாது, அங்கு கிராமியப் ெபண்ணின் வாழ்க்ைகைய நித7சனமாக ெவளிக் ெகாண்டு வருகின்றா7. நாட்டுப்புற நித7சன வாழ்க்ைகயில் இருந்து எழும் அவலத்தின் காரணங்கைளயும், சமுதாயச் சுரண்டல் வடிவங்கைளயும் அப்பாடலில் இருந்து மிகக் கவனமாகச் சிலபகுதிகைளத் ேத7ந்துத் திட்டமிட்டு அகற்றியேபாது (இது அவ7 எழுத எடுத்து ைகயாண்ட ஆய்வு நூல்கள் வழியால் ஏற்பட்டதா என்பது ெதrயவில்ைல. இதனால் இந்த நூைல நான் அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு இக்கட்டுைரைய எழுதும் ேபாது முழுைமயான நாட்டுபுறப் பாடல்கள் இன்ைமயால், ஆணாதிக்கத்துக்கு எதிரான ெபண் ெவளிப்பாட்ைட ெவளிக் ெகாண்டுவருவதில் தவறு ஏற்படும் வாய்ப்பு அதிகம் இருக்கின்றது. இருந்த ேபாதும் இந்தக் கட்டுைரயின் முழுைம ஆணாதிக்கச் சமுதாயத்ைதத் ேதாலுrப்பதில் தவறு இைழக்கவில்ைல.) ஏற்பட்ட திrபுகைள மீ றி, எந்த முதலாளித்துவ வண்ணக் ேகாட்பாட்டாள7கைளயும் விட ெபண்ணின் அவலத்ைதப் புrந்து ைவப்பதுடன், பல்ேவறு கடந்த கால ஆய்வுகைளயும் ெதாகுத்து இைணத்துள்ள இந்நூல், மா7க்சிய விம7சன நைடமுைற ேநாக்கில்


முரண்பாடுகள் இருந்த ேபாதும், இந்த நூலில் அைவ முதன்ைமயான விம7னத்துக்குrயைவயல்ல.

கிராமியப் ெபண்ைண ஓ7 ஆயுளில் புrந்து ெகாள்வதில் இந்த நூல் முக்கியமான பங்களிப்ைபத் தருகின்றது. இைத அரசியல் rதியில் புrந்து ெகாள்ளவும், ேமலதிகமான தரவுகைளயும் உள்ளடக்கி, கிராமப் ெபண்ணின் ஆயுைளெயாட்டிய வாழ்க்ைகயின் நிகழ்ச்சிகள், பண்பாடுகள் என அைனத்ைதயும் பா7ப்ேபாம். என்னால் படிக்க முடிந்த நாட்டுப்புறப் பாடல் எல்ைலக்கு அப்பால் விrந்த களம் முழுைமயாக (இதில் பாடலின் உள்ளும், ெவளியும் நOக்கிய நிைலயில் படிக்கின்ற ேபாது, முழுைமயான கண்ேணாட்டம் சிைதந்ேத எனக்குக் கிைடக்கின்ற ேபாது அதன் வச்சு O மந்தமாகின்றது.) இக்கட்டுைர ெகாண்டிருக்கவில்ைல. அத்துடன் சுருக்கம் கருதி மிக அதிகமாகச் சுருக்கிேய இக்கட்டுைர எழுதியுள்ேளன். விrவாக எழுதும் ேபாது பாடல்களின் அரசியல் எல்ைலையப் பரந்த தளத்தில் விrத்து பா7க்க முடியும் என்பதும், அதன் உள்ளடக்கம் அரசியல் வச்ைசக் O ெகாண்டு ஆயுதபாணியாகும் என்பைதயும் மறுக்கவில்ைல. பல்ேவறு விடயங்கைள இந்நூல் கவனத்தில் எடுப்பதால், அரசியலில் முன்ேனறிய பிrைவக் கவனத்தில் ெகாண்டு இந்த கட்டுைரைய ஆழமான ெசறிவான வைகயில் ெதாகுத்துள்ேளன்.

இந்தக் கட்டுைரயில் எடுத்தாளப்பட்ட பாடல்கள் ெபரும்பாலானைவ ேமல் குறித்த நூல் எனக்கு முழுைமயாகத் தந்ததுடன், இந்த நூைல எழுத அந்தப் பாடல்களின் ஒழுங்கான ெதாகுப்பும் கூட உதவியது என்பைதயும் குறிப்பிடுவது அவசியமாகும். நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் பைழய பல சமுதாயத் ெதாட7ச்சியில் தன்ைன ெவளிப்படுத்தும் ேபாது, பின்தங்கிய சமூகமாக (நாகrகச் சமூகத்துக்கு ெவளியில்) இருந்ததால், இருப்பதால் அைவ மனிதத்தன்ைமைய ஆழமாக ெவளிப்படுத்துகின்றது.

இந்த ெமாழி ெதாட7பாக ேஜாசப் ஸ்டாலின் ''ெமாழி ஒரு குறிப்பிட்ட ெபாருளாதார அடித்தளத்தின் - அது புதிய அடித்தளமாகேவா பைழய


அடித்தளமாகேவா இருக்கலாம் - ெபறுேபறு அன்று. அது அச்சமுதாயத்தின் வரலாற்றுக் காலம் முழுவதினதும், பல நூற்றாண்டுகள் காலமாகப் (அச்சமுதாயத்தினrைடேய காணப்பட்ட) பல்ேவறு ெபாருளாதார அடித்தளங்களின் வரலாறு முழுவதினதும் ெபறுேபறு ஆகும். அது குறிப்பிட்ட ஒரு வ7க்கத்தினாேல, ேதாற்றுவிக்கப்பட்டதன்று. அது முழுச் சமுதாயத்திலுள்ள சகல வ7க்கங்களினாலும் நூற்றுக்கணக்கான பரம்பைரகளின் முயற்சிகளினாலும் ேதாற்றுவிக்கப்பட்டதாகும்."37

மனிதன் தன்ைன ஒழுங்கைமப்பது என்பது சுேயட்ைசயான கற்பைன இருப்பில் அல்ல. சமுதாயத்தின் இயக்கத்தில் இருந்து அங்கு எப்படி சமுதாயப் பிளவுகள் உள்ளேதா, அதில் இருந்ேத அைனத்துச் ெசயலும் உருவாகின்றன. இந்தத் தளத்தில் தான் சிந்தைனகள் பிரதிபலிக்கின்றன. சிறுவ7 சிறுமிகளிைடேய ெதாடக்க விைளயாட்டுகள் எல்லாம் ெபாதுவாக உள்ளது. அது ேபாகப் ேபாக சாதி rதியாகவும், இன rதியாகவும், பால் rதியாகவும், வ7க்க rதியாகவும்... பிளந்து ெசல்லுகின்றது. பால் rதியாகப் பிளந்து ேபான விைளயாட்டுகள் ஆண், ெபண்ணின் கடைமையப் பிரதிபலிக்கின்றது.

இந்த வைகயில் ெபண் குழந்ைதகளின் விைளயாட்டுகள் ''பல்லாங்குழி, தாயம், சட்டிப்பாைன ைவத்து விைளயாடுதல், பூப்பறிக்க வாறியா, ஒருகுடம் தண்ணி ஊத்தி...."36 ேபான்றன. ெபண்ணின் வாழ்க்ைகையப் பிரதிபலிக்கின்றது. ஆண் குழந்ைதகளின் விைளயாட்டுகள் ''ேகாலிக்குண்டு, பம்பரம், பட்டம்விடுதல், கிட்டிப்புள், பலிஞ்சடுகுடு (கபடி), பச்சக் குதிைர..."36 ேபான்றன ஆணின் சமூக வாழ்க்ைகையப் பிரதிபலிக்கின்றது. ஆண் - ெபண் குழந்ைதகள் ேச7ந்த விைளயாட்டுகள் ''கீ ச்சுக் கீ ச்சுத் தாம்பாளம், பூசணிக்காய், குைலகுைல முந்திrக்காய், கல்லாமண்ணா, ெகாக்ேகா, ேஜாடியாட்டம், நான்குமூைல..."36 ேபான்றன ஆண் - ெபண்ணின் குடும்பம் மற்றும் கூட்டுச் சமூகக் கண்ேணாட்டத்தில் விைளயாட்டுகள் பிரதிபலிக்கின்றன.

இந்த விைளயாட்டுகள் படிமுைறயாக வள7ச்சி ெபறுகின்ற ேபாது,


பால் rதியான பிளவு கூட்டு வடிவ விைளயாட்டு வடிவங்கைளேய இல்லாததாக ஆக்குக்கின்றது. இைவத் திட்டவட்டமான சமுதாயத்ைதப் பிரதிபலித்து பால் rதியாகப் பிளந்து ெசல்லுகின்றது. ஆணின் பலம், ஆளுைம ேபான்றவற்ைறக் குறித்து விைளயாட்டுகள் பிரதிபலிக்க, ெபண்ணின் பலவனம், O குறுகிய தளம் என்ற எல்ைலக்குள் இைவ பிரதிபலிக்கின்றது. ெபண்களின் வயது ெசல்லச் ெசல்ல சைமயல் ெசய்வது, கழுவுவது, அடுக்குவது, கடவுள் வழிபடல் அைதெயாட்டிய சடங்குகைள ெசய்து விைளயாடுதல், அப்பா அம்மா விைளயாட்டு, குழந்ைதக்குச் (ெபாம்ைம) பால் ஊட்டல், வள7த்தல், சீ ராட்டுதல்... என்று ெபண்ணின் விைளயாட்டுகள் ஆணில் இருந்து விலகிச் ெசல்லுகின்றது.

இந்த வைகயில் தண்ணி ஊத்தி என்ற விைளயாட்டில் ெபண்கள் இருவ7 ஒரு ெபண்ைணச் சிைறபிடிக்கின்ற ேபாது, மற்ற ெபண்கள் அவைள விடுவிக்க ேபரம் ேபசுவா7கள். எந்தப் ெபாருள் சா7ந்த ேபரத்திலும் சம்மதிக்காத ேபாது, ''உன் கணவன் ெபயைரச் ெசால்லு"36 என்று அணியின் தைலவி ேகாருவாள். இதன் ேபாது சிறுமி தனது முைறப் ைபயனின் ெபயைரக் கூறுவாள். இைதயடுத்து அப்ெபண் விடுதைல ெசய்யப்படுவாள்.

இந்த விைளயாட்டில் வரும் பாடல் வrகைளப் பா7ப்ேபாம்.

''இம்புட்டுப் பணம் தாேறன் விடுடா துலுக்கா" இதற்குச் சிைறைவத்த ெபண்கள் ''விடமாட்ேடன் மலுக்கா"36

— என்று பதில் கூறுவ7. இந்த வrகைளக் ெகாண்டு முகமதிய அரச7கள் ெபண்கைளச் சிைறப் பிடித்தைதக் காட்டுகின்றது என்ற விளக்கம், ெவறும் ெசாற்கைளக் ெகாண்டு கூறுவதாகும், ேமலும் இது தவறாகும். அத்துடன் இந்துப் ெபண்கள் என்று குறித்து அவ7கள் ைகப்பற்றவில்ைல. உலகில் எல்லாப் பைடெயடுப்புகளிலும் ெசாந்த மதப் ெபண்கைளயும் சிைறப்பிடித்து அனுபவித்தது ேபால் சிைறப்பிடித்தல் என்பது ெபாதுவான நிகழ்ச்சியாகேவ இருக்கின்றது.


இைதக் காணத் தவறி முன்ைவக்கும் பல வாதங்கள் அ7த்தமற்ற வைகயில் உள்ளது. இங்கு உள்ள வாதப்படி ைகப்பற்றிய ெபண்ைணக் கற்பழிக்காது அல்லது திருமணம் ெசய்யாது முைறப்ைபயனிடம் (எல்லாப் ெபண்ணுக்கும் முைறப்ைபயன் இருக்கின்றது அல்லவா.) விட்டுவிட, எந்த ஆணாதிக்க அதிகார வ7க்கமும் உடன்பட்டது என்பது கற்பைனயானது. ஏெனனின் இங்கு ைகப்பற்றும் ேபாேத மனித நாகrகம் சிைதகின்றது. பின்னால் எப்படி மனிதத்தன்ைமயுடன் விடுவித்திருக்க கூடிய நாகrகம் ஏற்பட்டிருக்கும்.

இங்கு துலுக்கா, மலுக்கா ேபான்ற ெசாற்கள் இந்து மத ஆதிக்கப் பண்பாட்டில் குடும்பத்திற்கிைடயிலான திருமணத்ைத வலியுறுத்த, மதம் கடந்த திருமணத்ைதத் தடுக்க உருவானதாக இருக்கமுடியும். இதுவும் அத்துமீ றிய சம்பவத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சிகைள உள்ளடக்கிேய இைவ பrணமித்திருக்கும். இது ஒரு முகமதிய மதப்பிrவிலுள்ள ஒரு மனிதனுடன் சம்பந்தப்பட்ட காதல், ெசாத்துrைம, குடும்ப வடிவத்ைத அத்துமீ றிய சம்பந்தப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சி ஆதாரமாக இருந்திருக்கும். நிலப்பிரபுத்துவ ஆதிக்கப் பிrவுகளின் இறுக்கமான திருமணக் கட்டுப்பாடு மீ தான நிகழ்ச்சிகள், மீ ள நடத்திக் காட்டப்படும் விைளயாட்டாக மாறியிருக்கும். இந்த விைளயாட்டில் இறுதியில், ''கேடசில வந்தவைள பூப்ேபாட்டுப்பிடி" என்ற வrகள் எைதக் காட்டுகின்றன? பாரம்பrயத் திருமண முைறையேய ெபண்களுக்கு விளக்கப்படுத்தப்படுகின்றது.

ெபண்கள் பருவ வயதைடந்த பின் அவ7களின் இைடேய நடக்கும் திருமணத்ைத அவைளெயாட்டிய வயதுப் ெபண்கள் திருமணம் ெசய்ய விடாது தடுப்பது ேபான்ற பாசாங்குகளில், முைறப்ைபயன் சிைறெயடுத்து திருமணம் ெசய்வது ேபான்ற விைளயாட்டுகள் ெபண்ணுக்கு விளக்கிக் காட்டப்படுகின்றது. முைறப்ைபயன் தான் உன் கணவன் என்பைதயும், மற்றவன் அல்ல என்ற ஒழுக்கத்ைதயும் தனிச் ெசாத்துrைம அைமப்பு வடிவம் விளக்குவேத இந்த விைளயாட்டின் விதியாகின்றது. இதுேவ ெபண்ணின் இறுதி முடிவாக எதா7த்தத்தில் இன்று உள்ளது.


சிறுபிள்ைள விைளயாட்டில் இருந்து ெபண் தனது பருவத்ைத அைடகின்ற, அதாவது முதல் மாதவிடாய் ெவளிேயறும் நிகழ்ச்சிையப் பூப்பைடயும் நிகழ்ச்சி அல்லது வயதிற்கு வரல் அல்லது சாமத்தியம் அைடதல் என்ற வடிவில் ெபண்ணுக்கு முன் வருகின்றது. இது ெபற்ேறாrன் கண்காணிப்பு அக்குழந்ைத மீ து அதிகrக்கும் வைகயில் மாறுகின்றது. அக்குழந்ைதக்குச் ெசாந்த உடல் ஆைண விட அழுக்கானதாகவும், தOட்டுக் ெகாண்டதாகவும் புகட்டுகின்றது. இனி ெவளியில் ெசல்லும் காலம், விைளயாடும் காலம், ஆண்கள் உடன் பழகும் காலம் முடிவைடவைதத் ெதளிவாகப் புகட்டுகின்றது.

ெபண்ணில் இருந்து ெவளிேயறும் இறந்த கரு முட்ைடகளின் கழிவு, ெபண்ைண ெவளிேயற முடியாத சிைறக்குள் தள்ளுகின்றது. இங்கு அவைளத் தனியைறயில் விட்டு ஆவிகளின் பாதுகாப்பு சா7ந்து இரும்பு, துைடப்பான், ெசருப்பு ேபான்றவற்ைறக் ெகாண்டு ெபண்ைணக் காவல் ைவக்கின்றன7. இதன் மூலம் அவைளப் பயந்த ெவகுளித்தனத்துக்குள் அடிைமப்படுத்துகின்றன7. தனது ெசாந்த வயைதயுைடய ெபண் குழந்ைதகளுடன் கூட உறைவத் துண்டிக்கும் வைகயில் தனிைமப்படுத்தி, ேவறுபடுத்தி ைவக்கக் ேகாருகின்றது. அத்துடன் ெபண்ணின் கடைமகள் புகட்டப்படுகின்றது. வட்டுக்கு O ெவளி, உள் கடைமயில் ெதளிவாகச் சில வைரயைறகள் உருவாகின்றன.

இந்தச் சாமத்தியச் சடங்குகளில் அப்ெபண்ணின் அருகில் முைறப்ைபயனின் சேகாதr அல்லது அது ேபான்ற முைறயுள்ள ெபண்ைண அமரச் ெசய்து நடத்தும் விைளயாட்டு ேபான்ற திருமணம், உண்ைமயில் ெபண்ணின் அடுத்தகட்டக் கனைவ அதாவது முைறப்ைபயனுடன் உடேன திருமணத்ைதத் ெதளிவாகக் ேகார ைவக்கின்றது. அத்துடன் யாைரத் திருமணம் ெசய்ய ேவண்டும் என்பைதயும் சமுதாயம் ெதளிவாக்குகின்றது. இது குழந்ைத மணத்ைதச் சட்டப்படி ஒழித்ததின் பின் உருவான புதியவைகயான குழந்ைதத் திருமணமாகும். இது பைழய குழந்ைத மணத்ைதச் சீ7திருத்தம் ெசய்து பாதுகாக்கின்றது.


சாமத்தியச் சடங்கு நிகழ்ச்சியின் இறுதியில் நாத்தனா7 முைறயிலான ெபண் விளக்குமாற்றால் (துைடப்பான்) விரட்டியடிப்பது ேபான்ற நிகழ்ச்சியானது வட்டில் O ெபண் எப்படி இருக்க ேவண்டும் என்பைதப் புகட்டி கண்காணிப்ைபத் ெதளிவாக்குகின்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் கைடப்பிடிக்கும் பல அம்சங்கள் ெபண்ைணக் ெகாடியஆவி அல்லது ெகட்ட நிகழ்ச்சியின் ெதாட7ச்சியில் அவள் பீடித்துள்ளாள் ேபான்ற பிரைமயூடாக, அவைள மற்றவrல் சா7ந்து இருக்க புகட்டுகின்றது. இைவ எங்கிருந்து ெவளிப்படுகின்றன?

ெபண்ணின் ெசாந்தக் கற்புrைமைய ஆணாதிக்கக் கற்ெபாழுக்கம் கற்பழிப்பாகச் சூைறயாடும் ேபாது, ெபண்ணின் வாழ்வு சீ ரழிந்து ேபாகின்றது. ேமலும் ஆணாதிக்கச் சமுதாயத்தில், ெபண்ணின் பாதுகாப்பு ெபற்ேறாrன் கடைமயாக மாறிவிடுகின்றது. இளம் பருவப் ெபண்கள் ெசாந்தக் கற்புrைமக் கண்ேணாட்டத்தில் இயல்பாகப் பழகி ெகாள்ளும் உறைவ, ஆணாதிக்கக் கற்ெபாழுக்கம்; சூைறயாடிக் குதறுகின்றது. இந்த ஆணாதிக்கச் சமுதாயத்தில் குழந்ைதயின் கற்புrைமையப் புrய ைவப்பதற்குப் பதில், அைதப் புrயாத அடக்குமுைறய+டாகப் புகட்டுகின்றன7. அேதேநரம் அதன் ெகாடூரத்ைதப் ெபண்ணுக்கு ஆழ்ந்த அ7த்தத்தில் அடி ஆழத்தில் மட்டும் அைதக் கூற விரும்புகின்றன7. இது பாலியல் பற்றி ேபசுவதில் உள்ள இயல்பான ஆணாதிக்கத் தைட குறுக்காக வந்துவிடுகின்றது. இதனால் கற்புrைம குழந்ைதக்கு முன் அடக்குமுைறயாக மாறுவதுடன், ெபற்ேறாrன் இறுக்கமான நடத்ைதக்கும் இட்டுச் ெசல்லுகின்றது. இைத எப்படி கிராமிய மக்கள் இயல்பாகக் ைகயாளுகின்றன7? எனப் பா7ப்ேபாம்.

''தண்ணிக்குப் ேபா மகேள தடம் பாத்து ேபா மகேள முட்டாளுப்ைபயங்கண்டா முகங்ெகாடுத்துப் பா7க்காேத பாசங்கலந்துவரும் பலேபரும் ேமாக்கும் தண்ணி


நOரும் கலந்துவரும் நிண்ணு ேமாக்க ேநரமாகும்"36

— என்ற வrகளில் ஆணாதிக்கக் கற்பு பாதுகாப்பு என்பைத விட, ஆணாதிக்கக் கற்பு சூைறயாடும் அச்சேம ேமேலாங்கி நிற்கின்றது. பாசமாகப் ேபசி ெபண்ணின் கற்புrைமையக் குதறும் ஆணாதிக்கக் கற்பு அடக்குமுைறையத் ெதளிவாகப் படம் பிடித்துக்காட்டுகின்றது. ெபண் தனது ெசாந்தக் கற்புrைமையக் ைகயாளுவதற்குப் பின்னால் உள்ள நயவஞ்சகமான சமுதாயத்ைதப் புrந்ேத முன் ைவக்கின்றன7. ஆனால் எதா7த்தத்தில் இந்தப் பக்கத்ைதக் ேகாட்பாட்டுப் ெபண்ணியல்வாதிகள் புrந்து ெகாள்ள மறுக்கின்றன7. ஆணாதிக்கச் சமுதாயத்தில் ெபண்ணுக்குக் கற்புrைம உண்டு என்பைத மறுத்து, ஆண் வழியில் ஆணாதிக்க வழியில் மட்டும் புrந்து ெபண்ணுக்கு மறுப்பது நைடமுைறயாக உள்ளது. இைத விrவாகக் கீ ேழ தனியாக ஆராய்ேவாம்.

பாடல் வrயில் பாச வா7த்ைதயூடாகப் ெபண்ைண அைடய நிைனக்கும் ஆணின் ேபாக்கில் உள்ள, இரட்ைடத் தன்ைமைய ஆணாதிக்கச் சமுதாயம் விளக்குவதில்ைல. ஏமாற்றுக்கும், ேமாசடிக்கும் அப்பால் உண்ைமயான அன்ைபயும், காதைலயும் ேவறுபடுத்தி அறியும் தன்ைமையப் புகட்டாது ெபாதுைமப்படுத்தும் ேபாது, இங்கு ெபற்ேறாருக்கும், குழந்ைதக்குமிைடயில் அடிப்பைடயான முரண்பாடு எழுகின்றது. இயல்பான உண7ச்சியில் அன்ைப, ஆதரைவ, காதைல அணுகும் குழந்ைதக்கு இயல்பில் ெபாதுவாக ஆைணக் குற்றம் சாட்டும் ேபாது, அைத மறுத்த குழந்ைத தவறு இைழக்கத் தூண்டுதலாகி மற்றவனால் பயன்படுத்த முடிகின்றது. ெபற்ேறா7 இந்த முரண்பாட்ைட ேவறுபடுத்தாத ேபாது வன்முைறயாளனாக மாறுகின்றன7.

ெபண்களின் திருமணம் மற்றும் ேதைவகைள ஆணாதிக்கச் சமுதாயம் பூ7த்தி ெசய்யாத ேபாது, அைதப் ெபண் வாய்விட்ேட ேகட்க முடியாத நிைலயில், அைத நிைனத்ேத தனக்குள் அழுந்திப் புலம்புவது நிகழ்கின்றது. இது பல்ேவறு ேதைவகள் குறித்து


எழுகின்றன. இது பகிரங்கமாக அவைளயறியாமல் ெவளிப்படும் ேபாது ேபய் பிடித்துவிட்டதாக ஆணாதிக்கச் சமூகம் விளக்கம் ெகாடுத்து அதற்குப் ேபய் ஓட்டுகின்றன7. இந்த வைகயில் ெபண் தனது திருமணத்ைதக் ேகாருவது அநாகrகமான ெசயலாகும். இைவ ெவளிப்படும் ேபாது ேபயின் ெசயலாக வrந்து காட்டப்படுகின்றது. ேபய் எல்லாம் ெபரும்பான்ைமயாகப் ெபண்ணுக்கு வருவதுடன், ேபய்ப் பாட்டுகள் எல்லாம் ெபண்ைணக் குறித்து இருப்பதும் தற்ெசயலானைவயல்ல. இைவ ஆணாதிக்க அைமப்பின் ெகாடூரத்தினால் ஆனைவயாகும். இைதப் ேபய்ப்பாடல் மூலம் பா7ப்ேபாம்.

''கன்னி ேமல - இந்த கன்னி ேமல வந்த காரணத்தச் ெசால்ேலாணும் நாத்து நடப் ேபானப் ெபண்ண - ஒங் காத்து பட்ட காரணத்தச் ெசால்ேலாணும் பச்சப் புள்ள பயந்திட - அவ பாவத்தக் ேகக்கணு -ம் ேகப்பியா? நO யாரு ெபத்த மகேளா"12 ''இப்ேபா - ஒன் தங்கச்ச ஒன்முன்னால தைலவிr ேகாலமா -ஒ (ன்) தங்கச்சி ஆடுறாேள தவிச்சி ஆடுறாேள பா7க்கப் பrதாபமடா பச்சப்புள்ள மயங்குேத .. .. .. ெபாண்ணு ேவணுமன்னு நா (ன்) ெபாலம்பித் திrய வில்ேல ெபாழப்பு ெகட்ட ேபாக்கிrக்கு ெபாண்ணு எங்கு ெவதச்சிருக்கு ஆத்தா திட்டிப்புட்டா - நா(ன்)


ஆத்தாம அரளிக் ெகாட்ட தின்னு அவிஞ்சு ேபாயிட்ேடன் (அழுைக) .. .. .. ேபயா அைலயுேரன் ஒரு ேபச்சுத் து(ன்)ைணேவணுமின்னு - எனக்கு ெபாண்ணு ேவணும்!"12

இைதத் ெதாட7ந்து மற்ெறாரு ேபேயாட்டும் பாடைலயும் காணலாம்.

''இந்த ெபாண்ணு ேமேல - இந்த பூவரச ெபாட்டு ேமேல வந்தது யாரப்பா? எந்த ஊரு .. .. .. கன்னிய கடிச்சக் காரணத்ைத கவனமா ெசால்ேலாணும் .. .. .. ெபாண்ணா ெபாறந்து - ஒரு புேராசனுமில்லாமப் ேபாயிட்ேடன் .. .. .. அஞ்சாறு நாளில அவரப் பாக்கணும் .. .. .. ஆவியா அைலயுேறேன! அவைரத் ேதடுேறேன பட்டு ேசல உடுத்தி - ெநத்தியிேல ெபாட்டு வச்சு ேநேர வாேரன் அவர வரச்ெசால்லு - நா(ன்) அவசரமாக பா7க்கணும் பா7க்கணும் அம்மா தாேய அரச்சுனரு ெபத்த மகேள அழுகாம இருந்தியன்னா அவரு வந்திருவாரு - ேசதி


ெசால்லியிருக்கு சீ க்கிரமா வந்திருவாரு ெவட்கப் படாம ெவளிேய ேபாயிரு தாேய இன்னக்கி இருந்து ஒன்பதாம் நாள் ஊரு எல்ைலயில் ஒனக்கு கண்ணாளம் பந்தியில பிறந்தாம - நா(ன்) பட்டுச் ேசல ெகாண்டாேரன் ெபாட்ட ேவணுமின்னா பூவும் ேவணுெமன்னா .. .. .. மஞ்சள் எடுத்துக்கிட்டு மடி ெநைறய அrசிெயடுத்து .. .. .. நல்ல ெபாண்ெணண்ணு ஒன்ன நாலு பக்கமும் ெசால்ேலணும் ெதய்வப் ெபாண்ண்ணு திைச ெயல்லாம் ெசால்லணும்"12

ேமலும் ெதாட7ந்து மற்ெறாரு ேபேயாட்டும் பாடைலயும் காணலாம்.

''அழகு நட அன்ன நட மயிலு நட பாக்கணுமா - நO ெபாண்ணாயிருருந்தா சீ 7வrைச தாேரனம்மா .. .. .. தங்கச்சிக்கு ெதம்மாங்கு பாட்டுேவணுமா"12 ேமலும் ஒரு ேபேயாட்டும் பாடைலக் காணலாம். ''பச்சபுள்ள - இப்ப பாவடா கட்டுது


அம்மான்னு ெசால்லுது அழகு ரதமா நடக்குது இப்ப நO ெபாண்ண விட்டுட்டு புறப்படணும் - இந்த கண்ணாள விட்டுட்டு கைரேயறி ேபாகணும் ஒரு பாவம் ெசய்யாத உத்தமி ெபாண்ணுமா சின்ன ெபாண்ணுமா- ஒன் சினெமல்லாம் தாங்காது"12

— என்று ேபேயாட்டும் பாடல்கள் ெபண்ணின் நசுங்கடிக்கப்பட்ட மனித அவலத்தில் இருந்து பிறப்பைதக் காட்டுகின்றது. ெபண்ணின் இயற்ைக உண7வுகள் ஆணாதிக்கச் சமூகத்தால் நலமடிக்கப்படும் ேபாது, எல்ைலயற்ற உளறலாகப் பீறிட்டு ெவடிக்கின்றது. இது ெசால்ல முடியாதைதச் ெசால்லும் ெமாழியாக ெவளிப்படுகின்றது. ேபேயாட்டுபவ7கள் இைதப் பரம்பைர பரம்பைரயாக அனுபவrதியாகச் சமுதாயத்தின் அவலத்ைதப் புrந்து ேபேயாட்டும் ேபாது, ெபண்ணின் பிரச்சிைனக்குத் தO7வாகத் தற்காலிகமான வாக்குறுதிையக் ெகாடுத்து அைத ஓட்டுகின்றன7.

இங்கு மந்திரத் தந்திர வாதங்கைளத் தாண்டிப் ேபேயாட்டுபவ7 மனேநாையத் தO7க்கும் மருத்துவராக இருக்கின்றா7. ஆனால் சமுதாயத்தில் இதன் உள்ளடக்கம் ேபேயாட்டுவதாக நிகழ்வதால், ஆணாதிக்க அைமப்பு தனது குற்றத்ைதக் கண்டுெகாள்ள முடியாத அவலத்தில் பிரதிபலிக்கின்றது. இதனால் ேபய் பிடிப்பது ஆணாதிக்கச் சமூக அவலத்தின் ேதாற்றமாகத் ெதாட7கின்றது. தO7வு அைடயப்படாமல் ேபேயாட்டும் சடங்கு சீ ரழிவாகின்றது. ேபேயாட்டுபவ7கள் மனேநாய் மருத்துவராக இருப்பதுக்குப் பதில் அைதக் கடந்து ெசல்கின்றா7. ெபண்களின் இயற்ைகயான உண7ச்சிகள் தO7க்கப்படாத ஆணாதிக்க அைமப்பில், ேபேயாட்டுவது ெதாடரத்தான் ெசய்யும்.


எல்ைலப்புறத்தில நல்ல ெபாண்ெணன்னு ஒன்ன நாலு பக்கமும் ெசால்ேலாணும் ெதய்வப் ெபாண்ணு

— இதில் திைசெயல்லாம் ெசால்ேலாணும் என்ற ேபேயாட்டலின் பின், கிராமிய எல்ைலப்புறத்தில் காணப்படும் திருமணம் ெசய்யாத ெகாடூரத் ெதய்வங்களாக்கப்பட்டு வழிபடும் ெபண்களின் கைதகள், உண்ைமயில் ஆணாதிக்க அைமப்பு விைளவுகளின் பிம்பங்கள்தான் என்பைதயும் நாம் புrந்து ெகாள்ள முடியும்.

ெபண்கள் தமது திருமணத்ைத எதி7பா7த்து காத்து இருக்கக் ேகாருகின்றது. இங்கு இளைமைய விரும்பும் ஆணாதிக்கத்தின் ேதைவக்குட்பட்டு, இளைமயில் ெபண் தன்ைன ஒருவனிடம் ஒப்பைடப்பது நிபந்தைனயாக உள்ளது. இந்த இளைம ெபண்ணின் எதி7 காலத்ைதத் திட்டவட்டமாகத் துல்லியமாக இட்டுச் ெசல்லும் கட்டமாகும். வயது ெசல்லச் ெசல்ல ெபண்ணின்; கண்ண7O வாழ்க்ைகயாகின்றது. ெபாருளாதார rதியில் பலமற்ற ெபண் கணவைனச் சா7ந்து வாழ்வதும், பின் மகைனச் சா7ந்து வாழ்வதும் நிபந்தைனயாக இருக்கின்ற ேபாது, ெபாருளாதார rதியாக இறந்து ேபாகக் கூடிய ெபற்ேறாைர விட்டுச் ெசல்வது நிபந்தைனயான திருமணமாகின்றது. இந்தத் திருமணம் இளைமயில் சாத்தியமாகாவிட்டால் அப்ெபண்ணின் வாழ்க்ைக சிைதந்து ேபாகின்றது. இப்படி வயது ேபாய் திருமணத்ைத எதி7பா7த்து இருக்கும் கிராமியப் ெபண்ணின் புலம்பைலக் கீ ழ்க்கண்ட பாடலில் இருந்து பா7ப்ேபாம்;.

''மrக்ெகாழுந்து நாத்துப்பாவி அறுக்கப்பருவம் தப்பி இருப்பு இருந்து வாடுேறேன"36

— என்று கண்ணrன் O பின்னால், ெபண்கள் மீ தான ஆணாதிக்கக் ெகாடூரம் அவ7களின் வாழ்ைவச் சிைதப்பைதேய இப்பாடல் வrகள்


காட்டுகின்றன. வாழ்வின் சிைதவுகள் மீ தான அச்சம் காரணமாக, இயல்பாகேவ ெபண்கள் திருமணத்ைதக் ேகாr சடங்குகைளயும், வழிபாடுகைளயும் ெசய்ய நி7ப்பந்திக்கப்படுகின்றன7. இச்சடங்குகள் ெபண்கள் தம்ைமத்தாம் இழிவுபடுத்தியும், தம்ைமத்தாம் துன்புறுத்திக் ெகாள்வதின் ஊடாக நல்ல கணவைன, விைரவான திருமணத்ைத அைடயமுடியும் என்று நம்பிச் ெசய்கின்றன7.

இந்த வைகயில் கன்னிப் ெபண்கள் தங்கள் வாழ்வில் திருமண மாைலைய அணியேவண்டும் என்ற கருத்தின் அடிப்பைடயில் சில கடவுளுக்கு மாைல வாங்கி அணிவிக்கின்றன7. சில7 நOராடிய ஈர உடுப்புடன் அரசமரத்தடியில் பிள்ைளயாைர நOராட்டி அறுகம் புல்லால் மாைல அணிவிப்ப7. சில7 திருமணத்துக்குச் ெசல்வது ேபால் இரண்டு மாைல ெகாண்டு ெசன்று, ஒன்ைறக் கடவுளுக்கும், மற்றைதத் தாமும் அணிந்து ெகாண்டு திருமணத்ைதப் ேபாலியாக நடத்துவ7.

இது ேபான்று கடவுளுக்குப் புதுப்புடைவயும், தாலியும் ெகாடுப்ப7. சில வழிபாட்டில் அரச மரத்ைத ஆணாகவும், ேவப்ப மரத்ைதப் ெபண்ணாகவும் வருணித்து திருமணத்ைத நடத்தி தாலி கட்டுவா7. இது ேபான்று சந்திரைனக் கன்னிப் ெபண்ணாக வருணித்துத் திருமணம் நடத்துவ7. இதுேபால் திருப்பாைவ (திருெவம்பாைவ) நல்ல கணவைனக் ேகாr நைடமுைறப்படுத்துகின்றன7. ேகாவில்களில் நைடெபறும் கடவுள் திருமணத்துக்குக் கன்னிப் ெபண்கைள அைழத்து ெசன்று காண்பிப்ப7. திருமணத்ைதக் ேகாr ெசய்யும் திருவாதிைர ேநான்பில் ெபண்கள் வடுவ O டாகச் O ெசன்று பாட்டுப்பாடி ேகவலமாகப் பிச்ைசெயடுத்து அைதச் சைமத்து பகி7ந்து உண்ணுகின்றன7. ஒரு ெபண்ணின் இழிவுத்தனத்தின் பக்கங்கள்தான் இைவ.

இது இந்தியாவில் மட்டுமல்ல. நாகrகமைடந்த இங்கிலாந்திலும் நத்தா7 அன்று கன்னிப் ெபண்கள் ைகயில் ெமழுகுத்திrையக் ெகாழுத்தியபடி ஆழக்கிணற்ைற எட்டிப் பா7க்கின்றன7. அப்ேபாது அங்கு நOrல் ெதrயும் ெமழுகுத்திrயின் பிம்பம் ேபால்


மிகவிைரவில் திருமணமாகிச் சந்ேதாசமான வாழ்க்ைகைய அைடய முடியும் என்ற நம்பிக்ைகைய அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு ெசய்கின்றன7.

இதுேபான்ற ெபண்களின் இழிந்த வாழ்க்ைகைய எந்த ஆணும் நிைனத்துக் கூடப் பா7ப்பதில்ைல. ஆணாதிக்கம் ெகாழுசுேயறி ெகாழுப்ேபறி ெபண்ைண அடிைமயாக்கிச் ெசாத்துrைமைய மறுத்துேபாது, ெபண்ணின் வாழ்வுக்கான ஆதாரம் மற்றவனின் தயவாகியது. ஆண் உைழப்பின் சின்னமாக, ெசாத்துrைமயின் வாrசாக இருப்பதால், ெபண் ஓ7 ஆைணச் சா7ந்து இருப்பது நியதியாகிவிட்டது. இது பிறப்பில் இருந்து தந்ைதையச் சா7ந்தும், பின் கணவைனச் சா7ந்தும், இறுதியில் மகைனச் சா7ந்தும் வாழ்வேத ெபண்ணின் ஆதாரமாகின்றது. இதில் இருந்துதான் ெபண்ணுக்கு திருமணம் முக்கியமான அம்சமாகின்றது.

சீ தனம், அழகு, இளைம, தகுதி, சாதி, மதம், குலம், ேகாத்திரம், வ7க்கம்... என்ற நOண்ட சமூகத் தைடகள் திருமணத்தின் எல்ைலையக் கட்டுப்படுத்துகின்றது. இதனால் ெபண் சுதந்திரமற்ற நிைலயில், இதற்குள் ெபண்கள் தம்ைம வருத்தி, திருமணத்ைத அைடவது விதியாகின்றது. திருமணத்தின் ேநாக்கம் என்பது இரண்டு மனித7களுக்கிைடயில் இைணந்து வாழும் இயற்ைகயின் ேதைவ என்பது மறுக்கப்பட்ட எல்லா நிைலயிலும், ெபண் கண்ண7O துயரத்தில் தன்ைன வருத்தி, அழுந்திக் கிடக்க ஆணாதிக்கத் தனிச்ெசாத்துrைம உலகம் வழிகாட்டுகின்றது.

மகராஷ்டிரத்தில் சிலபகுதிகளில் திருமணம் என்பது ேநரடியாக ஆண் வட்டுக் O கடைமகைளச் ெசய்வது குறித்ேத ேகாரப்படுகின்றது. முதல் மைனவி வட்டு O ேவைலகைளப் பகி7ந்தளிக்க, அதற்குத் ேதைவயான ெபாருத்தமான மைனவிமாைரக் கண்டுபிடித்து ஆணுக்குத் திருமணம் ெசய்விக்கின்றாள். இங்கு திருமணம் என்பது வட்டிற்குத் O ேதைவயான வட்டு O மிருக வள7ப்பு ேபால், ெபண் குடும்பத்தில் இைணக்கப்படுகின்றாள். இங்கு ஆணின் ெதாழில் மற்றும் வட்டு O


ேவைலயின் ேதைவையப் ெபாறுத்து மைனவியின் எண்ணிக்ைக இருக்கும்.

திருமணத்ைதச் ெசய்யும் ெபண் ெபாருளாதார rதியாகச் சுயமற்ற நிைலயில் ஆண் வட்ைட O ேநாக்கிச் ெசல்லுதல் நடக்கின்றது. இங்கு இப்ெபண் முற்றுமுழுதாகப் புதிய சூழலுக்கு இைசவாகத் தன்ைன மாற்றியைமக்காத எல்லா நிைலயிலும் அவ்வாழ்க்ைக நரகத்துக்குrயேத. ஆனால் சில சமூகத்தில் ஆண் ெபண் வட்ைட O ேநாக்கி வரும் ேபாது ஆண் அப்படி மாற ேவண்டியதில்ைல. காரணம் ஆணின் ெபாருளாதாரப் பலம் இைதப் பாதுகாக்கின்றது. இந்தக் குடும்பத்தில் ெபண் ஓரளவுக்குத் தாய் வடு O சா7ந்து துன்பத்ைதக் குைறக்கின்றாள்.

திருமணம் என்பது ெபண்ணின் ெபாருளாதார அடிைமத்தனத்ைத அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு பூவும் ெபாட்டுடன் வாழ்வைத வாழ்த்துகின்றன7. வாrசு பல ெபற்று இருக்க வாழ்த்துகின்றன7. இப்படி திருமணத்தில் பாடும் பாட்ைடப் ேபால் வாழும் திருமணமான ெபண் வாழ்த்திப் பாடும் பாடல்கைளக் கீ ேழ பா7ப்ேபாம்.

''பூவும் மணமும் ெபாருந்திய தன்ைம ேபால் ேதவியும் மன்னவனும் ேசமமாய் வாழ்ந்திடுங்கள் ... மக்கள் பதினாறும் ெபற்று மங்கலமாய் வாழ்ந்திடுவ7O ஆல்ேபால் தைழத்து அறுகுேபால் ேவேராடி மூங்கில்ேபால் கிைளத்து முன்னிய புகழைடந்து நலமுடேன எந்நாளும் ஞானமுடன் வாழ்ந்திடுவ7"36 O

— என்று திருமணத்தின் ேநாக்கம் ெதளிவாக்கப்பட அைத விrவாக்கி வாழ்ந்திட, இயற்ைகயின் வனப்பில் ெசழிப்பாக வாழ்பைவகைள உவைமயாக்கிக் காட்டுகின்றன7. இைவயைனத்தும் ெபண்ணின் சுதந்திரமான தனிப்பட்ட வாழ்க்ைகைய வாழ்த்திப் பாடவில்ைல. மாறாகக் குடும்பம் குடும்பத்ைதச் சுற்றிய வடிவில் இைத வாழ்த்துகின்றன7. இங்கு ெபண்ணின் கடைம ஆணாதிக்கத்


ேதைவக்குட்பட்ட வைகயில் புகட்டுவைத அடிப்பைடயாகக் ெகாள்கின்றது.

இந்தத் திருமணத்தில் மணமகனின் முன் மணமகைள உய7த்திக் காட்ட மணமகனுக்கு எதிராகக் ேகலி ெசய்து பாடல்கள் பாடப்படுகின்றன. அைதக் கீ ேழ உள்ள பாடலில் காணலாம்.

''கூடம் இருட்டுைதயா ெகாற்றவேன உன்கறுப்பு மணவிளக்கு இருட்டுைதயா மன்னவேன உன்கறுப்பு ஈச்சம் பழத்திலும் இருண்ட கறுப்ைபயா நாைகப்பழத்திலும் நல்ல கறுப்ைபயா"36

— இதில் ெபண்ணின் நிறம், அழகு, தகுதி, நடத்ைத ேபான்றவற்ைற உய7த்திப் பாடும் ேபாது மாப்பிள்ைளயின் கறுப்பு இப்பாடலில் ேகலிக்குள்ளாகின்றது. கறுப்பு பற்றிய இழிவுக் கண்ேணாட்டம் விம7சனத்துக்கு அப்பால் ஆண் ெபண் உறவில் இைவ ஆரம்பம் ெதாடங்கிேய முரண்பாடான விடயமாக எதா7த்தத்தில் இருப்பைத இப்பாடல் வrகள் காட்டுகின்றன. ெதாட7ந்து கணவன் வட்டில் O ெபண் சந்திப்பைதக் கீ ேழ உள்ள பாடலில் பா7ப்ேபாம்.

''ெபாண்டாட்டி புடைவ என்றால் பிrயமாய்த் ேதாய்ப்பா7 தாயா7 ெசான்னால் தடியால் அடிப்பா7 தகப்பன் ெசான்னால் தா7மா7 ேபசுவா7 ெபண்டாட்டி ெசான்னால் பிrயமாய்க் ேகட்பா7"36

— இந்தப் பாடல் வrகள் திருமணத்தில் பாடப்படும் ேபாது ெபாதுவான ஆணாதிக்க வடிவங்களின் விைளவுகள் ெவளிப்படுத்தப்படுகின்றன. ெபண் மீ தான வன்முைற, ஏசுதல், தாக்குதல் முதல் பாலியல் நுக7வில் ஆணின் ஒருதைலப்பட்சமான கண ேநர அன்புவைர ெதளிவாக்கும் ேபாது வாழ்வின் நைடமுைற ேகலி ெசய்யப்படுவது ஒருபுறம் இருக்க, ெபண் அைத இயல்பாகப் புrந்து நடக்க இந்த வழைம அங்கீ கrக்கின்றது. ெபண் முன் கூட்டிேய இைத எதி7பா7த்துச் ெசல்வைத இது காட்டுகின்றது.


ஆனால் இது முதன்ைம வடிவமாகத் திருமணத்தின் ேபாது ெபண் உணராவிட்டாலும் வாழ்க்ைகயில் இதுேவ முதன்ைமயான முரண்பாடாகப் ெபண்ணுக்கு இருக்கின்றது. ஆனால் இப்பாடைலப் பாடும் ெபண் வட்ைடச் O சா7ந்ேதாருக்கு இது ெதௗ;ளத் ெதளிவாகத் ெதrகின்றது. ஆனால் அதன் உள்ளா7ந்த அ7த்தம் வழக்கத்ைதெயாட்டிய பண்பாட்டால் இப்படித்தான் என்ற வடிவில் இைவ சம்பிரதாயமாக மாறிவிடுகின்றது.

ெதாட7ந்து சமுதாயத்தில் ெபாருளாதார rதியில் ெபண் உய7 தளத்தில் இருந்து திருமணம் நடந்தால் அங்கு ஆணின் இயல்ைபப் பாடல் மூலம் பாடுவைதக் கீ ேழ பா7ப்ேபாம்.

''ெமாட்ைடத்தைல ராவுத்தருக்கு முன்குடுமி உண்டாச்சு வட்டிலில் உண்டவருக்கு வாைழஇைல உண்டாச்சு கந்ைதகட்டி வாழ்ந்தவருக்கு கைரபட்டு ேஜாடாச்சு மந்தப்பசு ேமய்த்தவருக்கு மாமனா7 வடாச்சு"36 O

— இதில் ெபாருளாதார rதியாக ஆண் ேகலி ெசய்யப்பட, எப்படி மாமனா7 தயவில் ைமனராகின்றா7 என்ற கிண்டல் சமுதாயத்தின் எதா7த்த ெவளிப்பாடுகைள ெவளிப்படுத்துகின்றது. ெபாருளாதார rதியாகப் ெபண்ணும், ஆணும் எப்படி தத்தம் பாத்திரத்ைதத் திருமணத்திலும், திருமணத்திற்குப் பின்னாலும் கைடப்பிடிக்கின்றன7 என்பது முதல் அதன் பண்புகைளயும், விைளவுகைளயும் இப்பாடல்கள் மூலம் சமுதாயத்துக்கு முன்கூட்டிேய விளக்குகின்றன7.

ெபண் வட்டில் O இருந்து வரும் பாடலுக்கு மாற்றாக ஆண் வட்டா7 O பாடும் பாடைலப் பா7ப்ேபாம்.

''கூைரச்சுவ7 ஏறி குதித்துவரும் மங்ைகக்கு புண்ணியமாப் ேபாகுெதன்று எங்களண்ணா ெதாட்டுத்தாலி கட்டினாேர ேசாளக்கருது ேபாேல எங்களண்ணா ேஜாக்கா வளந்தெதன்ன -


இந்தச் ேசாத்துப்பாைன தூக்கிமல எங்கிருந்து வாய்ச்சாேளா"36

— என்று ஆண் வட்டா7 O எதி7த்த பாடல் ஆணாதிக்கத்தின் வச்ைசக் O காட்டுகின்றது. சுவைர ஏறிக் குதித்தவள் என்பது அடக்கமற்று, திமி7 பிடித்து அைலந்தவைளப் புண்ணியமாகக் கருதிேய ெதாட்டு தாலி கட்டியவ7 என்று கூறும் ேபாது அண்ணன் தூய்ைமயானவன் என்ற கருத்ைதக் காட்டுகின்றது. ெபண் தூய்ைமயற்ற ஆண் ெதாட7பு ெகாண்டவள் என்றும், ஆண் ெபண் ெதாட7பற்ற தூய்ைம நிைலயில் வாழ்ந்தவன் என்ற கருத்துப்பட பாடப்படும் வrகள் இயல்பான சமுதாயத்தில் எதி7 நிைலயில் இருந்த ேபாதும் ஆணாதிக்கம் இைத மாற்றிக் ைகயாள்வைதக் காணமுடியும். அத்துடன் புண்ணியம் என்பது இரக்கப்பட்டு நடத்துவதால் ெபண்ணின் சமமான பங்களிப்பு கீ ழ்நிைலப்படுத்தப் படுகின்றது. அப்ெபண்ைணச் ேசாத்துப் பாைனயாக வருணித்ததன் மூலம் அவைள வட்டு O ேவைலக்காrயாகவும், தண்டல் ேசாற்றுக்காrயாகவும் காட்டப்படுகின்றாள். எல்லாப் பாடல்கைளயும் ெபண்கள் பாடுவது என்பது குறிப்பிடத்தக்க முக்கிய அம்சமாகும்;. ஆண் - ெபண் வாழ்க்ைகயின் உட்சாரத்ைத இைதவிட அழகாக யாரும் புrய ைவத்திட முடியாத ெபண்களின் வளைமயான பாடல்கள், இந்த ஆணாதிக்க உலகத்ைதத் ேதாலுrத்துக் காட்டுகின்றது.

திருமணத்தில் ெபண்ணின் தாையக் ேகலி ெசய்து ஆணின் தாய் பாடும் பாடைலக் கீ ேழ பா7ப்ேபாம்.

''அைரத்துட்டு கீ ைரத்துண்டு அஞ்சாறுவதம் O புலியஇைல ெபருகத்தச்சி கறிசைமச்சி புளியஞ்சாதம் பிசிறி வச்சி"36 ''உங்க வட்டுக் O கல்யாணம் நல்லாயில்ைல ேபாட்ட விருந்திேல ெநய்யுமில்ைல இட்ட பாயாசத்திேல பாலுமில்ேல."36

— இதில் ஆண் வட்டுத் O தாய் சமூகத் தகுதிப் ெபற்று, ெபண் வட்ைடத் O


தூற்றும் ேபாது, திருமணம் என்பது ெபாருளாதாரம் என்ற விபச்சார நிைலயில் நடப்பைதக் காட்டுகின்றது. ெபண் மட்டுமல்ல ெபண்ைணப் ெபற்ற குடும்பமும் தூற்றப்படுகின்றது. ஆணின் சமூகத் தகுதி, ெபாருளாதார ேமன்ைமயால் ெபண்ைண அண்டி வாழ சமூகப் ெபாருளாதார அைமப்பு ேகாரும் ேபாது, ெபண் சா7ந்த அைனத்ைதயும் சிறுைமப்படுத்துவது இலகுவானதாக மாறுகின்றது. ெபண் சா7ந்த குடும்பம் இவற்றுக்கு ெமௗனம் சாதிப்பதன் ஊடாக, ஆண் வட்ைடத் O திருப்தி ெசய்வதில் அதிக முக்கியத்துவத்ைத எடுக்கின்றன7. இது ெபண் திருமணத்தின் பின் வாழ்க்ைக பூராவும் ெதாட7வதுடன், இதற்குள் ெபண் சா7ந்த குடும்பம் அழுந்தி வாழ்கின்றன7.

திருமணமான ெபண்ணின் முதல் கடைம ஆண் வாrைசப் ெபற்றுக் ெகாடுப்பேத. இைதப் ெபற்றுக் ெகாடுக்காத எல்லா நிைலயிலும் ெபண் ெதாட7ச்சியாகக் ேகவலமாகச் சிறுைமப்படுத்தப்படுகின்றாள். அத்துடன் பாலியலில் ஆண் விந்துதான் பாலினத்ைத, அதாவது பிறக்கும் குழந்ைத ஆணா? ெபண்ணா? என்று வைரயறுப்பதுடன், கருவின் உருவாக்க எல்ைலையயும் தO7மானிக்கின்றது என்ற விஞ்ஞான உண்ைமைய மறுத்து, ெபண்ைணக் குற்றஞ்சாட்டி ஒடுக்குவது நிகழ்கின்றது. ஆண் உடலுறவின் ேபாது 1,850 இலட்சம் (18½ ேகாடி) விந்தணுக்கைள ெவளிேயற்றுகின்றான். இது 800 இலட்சத்துக்கும் (8 ேகாடிக்கும்) குைறவாக இருந்தால் குழந்ைத பிறப்பு கடினமாகின்றது. ெபண் உறுப்பில் ஒேர ஒரு கருமுட்ைடதான் கருப்ைபைய வந்தைடகின்றது. இது ஆைணப் ேபால் ஒவ்ெவாருமுைறயும் வருவதில்ைல. மாதம் ஒேரெயாருமுைற ெவளிவரும் கருமுட்ைடயுடன் இைணயும் ஆணின் ஒேரெயாரு விந்து, எந்த வைகயானது என்பது மட்டுேம ஆண் அல்லது ெபண்ணின் பால் வைகையத் தO7மானிக்கின்றது. ஆனால் ஆணாதிக்க அைமப்பில் இைதப் ெபண்ைண ேநாக்கி குற்றம் சாட்டுவது நிகழ்கின்றது.

இதனால் ெபண்கள் துன்புறுகின்றன7. இைத நிவ7த்தி ெசய்ய சடங்குகைள, வழிபாடுகைளச் ெசய்கின்றன7. இதில் தூய்ைமயாக இருத்தல் அதுவும் மாதவிடாய் அல்லாத நாளாக இருக்க ேவண்டும். இந்த ேநரத்தில் கணவனுடன் உடலுறவு ெகாள்ளக் கூடாது. இப்படி


தூய்ைமயாக இருத்தல் பல விடயத்தில் விrந்து காணப்படுகின்றது. மாதவிடாய் காலத்தில் தூய்ைமயாக இருக்கவும், உடலுறைவத் தவி7த்தும் இருக்க ேவண்டிய ெபண்ைண, அேதேபால் மற்ற நாளில் இருக்க ேகாருவது ஆணாதிக்கத்தின் திமி7 பிடித்த பா7ப்பனிய மரபாகும். பா7ப்பனிய ேவதம் இைதக் ேகாருவைதப் பின்னால் ஆராய்ேவாம்.

அரச மரத்ைதச் சுற்றி 108, 1,008 தரம் சுற்றி வரும் ெபண் அதனால் கருவுறுகின்றாள் என்ற நம்பிக்ைககள் அவைள ேநாக்கித் தள்ளுகின்றது. இைதெயாட்டிய பூைசகளின் ேபாது புேராகிதrன் உதவியுடன் ெபண் கருவுறுவது என்பது உண்ைமயில், அக்குழந்ைதயின் தந்ைத ெசாந்தக் கணவன் அல்ல என்பதுதான் உண்ைமயாகும். குழந்ைதையக் ேகாr ஒரு நாைளக்கு ஒரு சங்கு பால் வதம் O குடித்து உண்ணாவிரதமிருப்பதும் நடக்கின்றது. அக்கம்பக்கத்து வடுகளில் O பிச்ைசெயடுத்து உண்பதன் மூலம் (ஆண் பிள்ைள) பிள்ைளவரம் ேகாருகின்றன7. மற்ெறாரு சடங்கில் நிலத்தில் உணைவயிட்டு மிருகம் ேபால் வாயால் நக்கி உண்பதன் மூலம், தம்ைம வருத்தி இழிவுபடுத்தி பிள்ைள வரம் ேகாருகின்றன7. நாகப்பாம்பு வாழும் புற்றின் அருகில் பால், முட்ைட ைவத்து பி;ள்ைள வரம் ேகாr, சில நாட்கள் ெதாட7 சடங்குகைளச் ெசய்கின்றன7. சில7 ெதாட்டில் ஒன்ைற மரத்தில் கட்டி விடுவதன் மூலம் குழந்ைத கிைடக்கும் என்று நம்புகின்றன7. இேதேபால் சில ேநான்புகளின் ேபாது சிறு குழந்ைதக்கு உணவளிப்பதன் மூலம் குழந்ைத கிைடக்கும் என்று நம்புகின்றன7. ஏைழக் குழந்ைதையத் தத்ெதடுப்பதன் மூலம் குழந்ைத கிைடக்கும் என்று நம்புகின்றன7. குழந்ைத இல்லாத ெபண், குழந்ைத பிறந்த ேவெறாரு தாய் வட்டுக்குச் O ெசன்று, அவ்வட்டு O அம்மிக் குழவிக்கு குழந்ைதைய ேபால அலங்காரம் ெசய்து, பின் அைதப் பிறந்த குழந்ைதக்கு அருகில் ைவத்து, பிறந்த குழந்ைதயின் ெதாப்புள் ெகாடிைய எடுத்து உண்ணுகின்றாள். இதன் மூலம் குழந்ைத ெபறமுடியும் என்று நம்பிக்ைகக் ெகாள்கின்றன7. இது ேபான்று சடங்குகள் பலவற்ைறச் ெசய்யப் ெபண்ைண நி7ப்பந்திக்கின்றது.

ஆணாதிக்க அைமப்பில் ஆணாதிக்க வாrைசப் ெபற்றுக் ெகாடுக்கப்


ெபண் தன்ைனத்தான் வருத்தி, ேகவலப்படுத்தி, அழுந்திக் கிடக்க ேவண்டியுள்ளது. ஆண்கள் இது ேபான்றவற்ைறச் ெசய்வதில்ைல. அப்படி எதுவும் ெசய்யின் ெபண்ணுக்குத் துைணமட்டுேம நிற்கின்றான். கருவின் கருவளம் ெபண்ணினால் மட்டுேம தO7மானிக்கப்படுகின்றது என்ற ஆரம்பக்காலக் கண்ேணாட்டம் ஆணின் பங்களிப்ைபத் ெதrந்திருக்கவில்ைல. ஆனால் ஆணின் உதவி ேதைவ என்பைத அனுபவ rதியாகப் புrந்த ேபாதும் (இதில் தான் ஒருதாரமணம் உறுதிப்படுகின்றது.), ஆணாதிக்கக் கண்ேணாட்டம் அைதத் தனக்கு எதிராக ஆண்ைம இன்ைம மீ து ைவக்க மறுத்தது. குழந்ைத இல்ைல என்றால் அது ெபண்ணின் குைறயாகக் காட்டி, ஆணாதிக்க ஆண்ைமையப் பாதுகாத்தது. இதனால் ெபண்ைணக் ெகாண்டு சடங்குகைள, விரதங்கைளச் ெசய்விப்பதன் மூலம் நிவ7த்திக்கக் ேகாருகின்றது. ெபண் இதில் தன்ைனத்தான் தரம்தாழ்த்தி வாழவும், ஆணாதிக்கத்ைதப் ேபாற்றவும் இைவ நி7ப்பந்திக்கின்றது. குழந்ைத இல்லாத நிைலயில் ஆணாதிக்கச் சமூகம் ெபண்ைண மலடியாகக் ேகவலப்படுத்தும் ேபாது, அப்ெபண் அைத எப்படி சந்திக்கின்றாள்? என்பைதக் கீ ேழ உள்ள பாடலில் இருந்து பா7ப்ேபாம்.

''ஐயனால் ேகாயிலாண்டா ஆடுெவட்டப்ேபானா இடத்த ஆட்டுக்கிடா நூறும் சுமந்ேதன் - என் அன்னேம ஆட்டுக்கிடா நூறும் சுமந்ேதன் என்ன என்ன சுமந்தாலும் என் கண்ணம்மா கன்னேர வ7ணமுள்ள ேதவேர எனக்கு ைமந்தன் ஒன்றும் காணேம - என்னன்னேம எனக்கு ைமந்தன் ஒண்ணும் காணேம"36 ''மாடுேபாகும் வழிகளில் மங்கநOரக்கட்டி வச்ச மங்ைகயாள் ேபரச் ெசான்னா மாடுகள்ளுத் தOண்டல்ல"36

— இதில் தனக்கு ஒரு குழந்ைத கிைடக்கவில்ைல என்று ெபண் புலம்பும் ேபாது, கடவுைள ேநாக்கி ெசய்த சடங்குகைளச் ெசால்லிப் புலம்புகின்றாள். தனது ேவண்டுேகாள்கைளயும், தானங்கைளயும் மிருகங்கள் கூட ஏற்கத் தவறி, குழந்ைதையத் தரத் தவறுகின்றன என்று புலம்பும் ேசாகத்ைதக் கண்ட ஆணாதிக்க அைமப்பு ெவட்கித்


தைலகுனிவதில்ைல. குழந்ைத ெபறாைமக்கு ஆண் கூட ேநரடிக் காரணமாக இருக்கும் சந்த7ப்பத்ைத நிராகrத்தபடிதான் ெபண் வைதக்கப்படுகின்றாள். இந்த ஆணாதிக்க வைதகளில் இருந்து குழந்ைதையப் ெபற்று விடுபடும் ெபண், இைதத் தனது குழந்ைதயின் தாலாட்டில் எப்படி விரதம் இருந்து பற்பல சடங்குகைளச் ெசய்ய ேவண்டியிருந்தது என்பைதக் குழந்ைதயிடேம கீ ேழ உள்ள பாடலில் ெவளிப்படுத்துகின்றாள்.

''ஆறிரண்டும் காேவr - என் கண்ேண அதன் நடுேவ சீ ரங்கம் ஸ்ரீெரங்கம் ஆடி - என் கண்ேண திருப்பாற் கடலாடி மாமங்கம் ஆடி என்கண்ேண மாசிக் கடலாடி ைதப்பூசம் ஆடி - என் கண்ேண தவம் ெசய்ய வந்தவேனா பட்டினி இருந்து - என் கண்ேண பகவாைனச் ேசவித்து மைலேமல் தவமிருந்து - எனக்கு மயிேலறி வந்தவேனா"36

''அள்ளி மிளகு தின்னு அறுபது ேநான்பிருந்து எண்ணிமிளகு தின்னு எட்டுநாள் ேநான்பிருந்து கன்னி குமrயிருந்து கண்ெடடுத்த கண்ேணா"36 ''பத்ெதட்டு காலம் பகவாைன ேசவித்ேதாம் ஈேரழுகாலம் ஈசுவரைன தியானித்ேதாம் ேபான ேபான ேகாவிெலல்லாம் புத்திரேன ேவண்டுெமன்று ேபாகாத ேகாவிலுக்கு ெபான் முடிஞ்சு ேபாகவிட்ேடாம்"36

— இைவகள் இந்து வழிபாட்டில் இந்துப் ெபண்களுக்கு மட்டுமல்ல,


கிறித்துவ வழிபாட்டில் கிறிஸ்தவப் ெபண்களும் ஆணாதிக்கத்துவ அைமப்பில் வாrைசப் ெபற்றுக் ெகாடுக்க விரதங்கள், சடங்குகைளச் ெசய்வைதக் கீ ேழ உள்ள பாடலில் ெவளிப்படுத்துகின்றன7.

''நான் திங்கள் முழுகித் திருக்ேகாவிலுக்குப் ேபாைகயிேல பவனிவரும் மrயாளும் திருவுள்ளத்தில் ெகாண்டாேரா பவனிவரும் ஏசுநாதரும் மனமகிழ்ந்து ெகாண்டாேரா மாதம் முழுகி நான் ேவளாங்கன்னி ேபாைகயிேல அன்ைன கன்னிமrயாளும் மனமகிழ்ந்து ெகாண்டாேரா அந்ேதானியாைர மன்றாடிச் ெசபம் ெசய்து வந்தாேனா"36

— என்று குழந்ைத வாrசு ேவண்டி மதம் கடந்து ெபண் துன்பப்படும் ேசாகத்ைதேய இது காட்டுகின்றது. ெபண் கருவுறும் ேபாேத கணவன் மற்றும் கணவன் வட்டுக் O குடும்பத்திடம் இருந்து முதன் முதலாக அன்பும், ஆதரவும் கிைடக்கின்றது. குடும்ப வாrைச உருவாக்கும் இப்பணியின் முடிவு வைர ெபண்ணுக்குக் கிைடக்கும் காலம்தான், ெபண் புகுந்த வட்டில் O நிம்மதியாக வாழ்ந்த காலமாக இருக்கும். இதுவும் ஓ7 எல்ைலப்பாட்ைடக் ெகாண்டது. ெபண் கருைவச் சுமந்தவுடன் தாய் வட்ைட O ேநாக்கிச் ெசல்லுகின்றாள். அங்கு நிம்மதியான வாழ்க்ைக, ஆதரவு, அன்பு ேபான்றவற்ைறப் புகுந்த வட்ைடவிட O அதிகமாகப் ெபறுவதன் மூலம், குழந்ைதைய மனச்சுைமயின்றி ெபறுவதுக்கு உதவுகின்றது. ஆனால் குழந்ைதையப் ெபற்றவுடன் குழந்ைதக்குச் சீ7 ெசய்யேவண்டிய நி7ப்பந்தத்ைத, ெபண்ைணப் ெபற்ற குடும்பம் சந்திக்கின்றது.

கருவுறும் ெபண்ணுக்கு மாசு அகற்றும் நிகழ்ச்சிக்காகச் ''சீமந்தம்"36 என்ற சடங்கு நிகழ்ச்சிையச் ெசய்வதுடன், பூச்சூடல் மற்றும் வைளக்காப்பு ேபாடுதல் ேபான்ற சடங்குகைளப் ெபண்ணுக்குச் ெசய்கின்றன7. ெபண் கருவுற்று தாய் வடு O ெசன்று குழந்ைத ெபற்று திரும்புவது என்பது ேவதைனயான காலமாகும். வறுைம மற்றும் மருத்துவ வசதியற்ற கிராமப்புறத்தில் குழந்ைதப்ேபறு என்பது ெபண்ணின் இறப்புக்குச் சமமானது. இதனால் தாய் வட்ைட O ேநாக்கி ெபண் ெசல்வது, மரணத்ைத ேநாக்கிச் ெசல்வது ேபான்ற


மனநிைலையப் ெபண் அைடகின்றாள். அைத அவள் எப்படி ெவளிப்படுத்துகின்றாள்? எனக் கீ ேழ உள்ள பாடலில் இருந்து பா7ப்ேபாம்.

''நான் ேதய்க்கும் எண்ெணெயல்லாம் ஏன் அருந்துைரேய ஆ7ேதச்சிப் பா7க்கப்ேபாறா"36

— என்ற வrகள் ஊடாக ஆணின் ஆணாதிக்கத் தன்ைமைய ெவளிப்படுத்துகின்றாள். தான் மட்டும் ஒருதைலப்பட்சமாகக் காதலிப்பைதயும், ஆண் காதலிப்பதில்ைல என்பைதயும் இதன் ஆழ்ந்த அ7த்தத்தில் ெவளிப்படுத்துகின்றாள். குழந்ைதப் ேபற்றில் இறந்தவுடன், தான் பாவித்த ெபாருட்கைள எந்தப் ெபண் அனுபவிக்கப் ேபாகிறாேளா என்று புலம்பும் ேபாது, அப்ெபண்ணின் எதா7த்தம் நி7வாணமாகின்றது. ஆண் தன் மைனவி இறந்தால் ேவெறாரு ெபண்ைண அடுத்த கணேம, மீ ளத் திருமணம் மூலம் நிரப்பும் ஆணாதிக்கப் பண்பாட்டின் ெகாடூரத்ைத இப்பாடல் வrயூடாகப் ெபண் ெவளிப்படுத்துகின்றாள்.

குழந்ைத ெபற்ற ெபண்ைண மாசு நிைறந்தவளாகக் கருதி தனியைறயில் ெபண் குடும்பேம ஒதுக்குகின்றன7. மாசு அகற்றும் வைர அப்ெபண் எைதயும் ெசய்யமுடியாது. இந்த வடு O மாசு நிைறந்ததாகக் கருதி, சமூகம் தனித்துவமாக அணுகுகின்றது. இதன் ேபாதும் ெபண்ைண ேநாக்கி சடங்குகள் மீ ள நடத்தப்படுகின்றது.

இதன் அடுத்தக் கட்டமாகப் ெபண் ெபற்ற குழந்ைதக்கு நன்றிக் கடனாகவும், அக்குழந்ைதையப் பாதுகாக்கவும் புதிய சடங்குகைளப் ெபண் ெதாடங்குகின்றாள். குழந்ைதக்கு வழிபட்ட கடவுளின் ெபயைரச் சூட்டிக் ெகாள்கின்றன7. குழந்ைத பிறந்தால், குழந்ைதயின் ைகயால் மூன்று பிடி பணத்ைதக் ேகாயிலுக்குக் ெகாடுக்கின்றன7. சில7 குழந்ைதயின் நிைறக்குச் (எைடக்கு எைட) சமமான ெபாருட்கைளக் ெகாடுக்கின்றன7. சில7 மணி ெசய்து ெகாடுக்கின்றன7. இதன் ேபாது ேகாயில் எல்ைலயில் ெதன்ைன


மரத்ைத நடுவதன் மூலம் குழந்ைத ெசழித்து வாழும் என்று நம்புகின்றன7. கரும்பில் துணியிட்டுக் கணவனும் மைனவியுமாகக் குழந்ைதைய அதில் இட்டுக் ேகாயிைலச் சுற்றி பின் அக்கரும்ைபக் ேகாயிலுக்குக் ெகாடுப்ப7. குழந்ைதயின் தைலமுடிையக் காணிக்ைகயாக்குவ7. குழந்ைதயும், தாயும் பிச்ைசெயடுத்து ஒரு நாள் உண்ப7. குழந்ைதக்குப் பிச்ைச என்று ெபயrடுவதன் மூலம் குழந்ைதைய இழிவுபடுத்தி நாவுறு கழிப்ப7.

சில7 குழந்ைதக்கு மூக்கு குத்தி ஆணாக இருந்தால் மூக்கன் என்றும், ெபண்ணாக இருந்தால் மூக்கம்மாள் என்றும் ெபயrடுவ7. இதனால் குழந்ைதக்கு ஆைசப்பட்டு எமன் கவ7ந்து ெசல்ல மாட்டான் என்ற நம்பிக்ைக. குழந்ைதைய ேவறு ஒரு தாயிடம் ெகாடுத்துவிட்டுப் பின் தவிட்ைடக் ெகாடுத்து குழந்ைதைய மீ ளப் ெபறும் சடங்கும் நிகழ்கின்றது. குழந்ைதையக் குப்ைபயில் கிடத்தி, பின் குழந்ைதக்குக் குப்ைப என்று ெபயrடுவ7. இது ேபான்ற அைனத்துச் சடங்குகளிலும் பா7ப்பனியச் ெசாகுசு வாழ்க்ைக வாழும் புேராகித7 கூட்டம் இலாபமைடகின்றது. ஆணாதிக்க வாrசுrைமையக் ேகாr அைதப் பாதுகாத்து வள7க்கும் வழியில், ெபண் எல்லா வைகயிலும் தன்ைன வருத்தேவண்டியுள்ளது. இதில் இயற்ைக மற்றும் ெசயற்ைகயான அழிைவத் தடுக்க சடங்குகைள, வழிபாடுகைளத் தO 7வாக ஒட்டுண்ணிகள் முன்னிறுத்தியதன் மூலம், ெபண் அதற்குள் அடிைமயாக்கப்பட்டுள்ளாள். இதன் மூலம் ஆணாதிக்கம் ெசழித்து வாழ்கின்றது.

பிறந்த குழந்ைத மீ தான தாலாட்டில் ெபண் தனது உள்ளத் துயரங்கைளச் சுதந்திரமாக ெவளிப்படுத்தும் அேத ேநரம், இைச மற்றும் ெமாழி ஆளுைமைய ெவளிப்படுத்தும் இடமாகவும் உள்ளது. ஆணின் வாrசுrைமையப் ெபற்றுக் ெகாடுத்ததின் மூலம் மலடி என்ற அவதூறில் இருந்து விடுபட்டைதத் தாலாட்டில் குழந்ைதக்குச் ெசால்லும் ேபாது ெபண்ணின் துயரம் நி7வாணமாகின்றது.

புகுந்த வட்டில் O இருக்கும் கணவன்மாrன் சேகாதrகள், தமக்குப் ேபாட்டியாக அண்ணன் மைனவி ெபாருளாதார rதியாக வந்ததாகக்


கருதும் நிைலயில் ெபண்களுக்கிைடயில் (கணவன் பா7ைவயில் மைனவி ஒ சேகாதr) ேமாதல் நOடிக்கின்றது. இைத மீ றி குழந்ைத பராமrப்பில் வாrசுrைம, தவி7க்க முடியாமல் அண்ணைனத் திருப்தி ெசய்யும் வைகயில் சேகாதrகள் பராமrப்பில் பங்கு ெகாள்கின்றன7. அைதக் குழந்ைத ெபற்ற தாய் தனது தாலாட்டில் பாடுவைதப் பா7ப்ேபாம்.

''பட்ெடடுத்துக்கண்ேண ெதாட்டிலிடப் பாஞ்சாலிகண்ேண அத்ைதயிருக்க பசியாத்திக்கண்ேண பால்ெகாடுக்கப் பத்தினியா7 கண்ேண இங்கிருக்க"36

அண்ணன் சேகாதrகள் ஆண்வழிக் குடும்பத்தில் ெதாட7ந்து வாழமுடியாத நிைலயில், குழந்ைத பராமrப்பு தான் புகும் இடத்தில் குழந்ைதையப் ெபற்று வாழும் ஆணாதிக்கச் ெசல்வத்ைதப் ெபற்றுக் ெகாள்ள அல்லது அைத ேநாக்கிய கனவில் ஆறுதைலக் ெகாடுக்கின்றது. இந்தப் பராமrப்பில் ேதவதாசிகள் அம7த்தப்பட்டைதப் ெபண் ெபருைமயாகப் பாடுகின்றாள்.

''சிலேநாம்பு நாைளயிேல உனக்குத் தாலாட்டுபவராக மதுைரத்தாசிமா7 எல்ேலாரும்"36

— என்ற பாடல் வrகள் எமக்குச் சில விளக்கத்ைதத் தருகின்றது. ெபண் ேநான்பு இருக்கும் ேபாது, குழந்ைத பராமrப்பு உட்பட ெபண்ணின் ஆணாதிக்கக் கடைமகைளச் ெசய்வைதத் தவி7க்கவும், அைதத் தாசிமா7 ெகாண்டு நிைறவு ெசய்தைதயும் இது ெவளிப்படுத்துகின்றது. இதற்குள் அத்தாசிமா7 கணவனின் பாலியல் ேதைவையப் பூ7த்தி ெசய்வதும் அங்கீ கrக்கப்பட்ட வடிவமாக இருந்தது.

பா7ப்பனிய இந்து மதம் தாசிமாைர உருவாக்கி விபச்சாரத்தில் ஈடுபடுத்திய ேபாதும் சr, பா7ப்பன உடலுறவில் ேமாட்சம் கிைடக்கும் எனப் ெபண்ைண நம்ப ைவத்த ேபாதும் சr, ஆணின்


பலதாரமணத்ைத அங்கீ கrத்த ேபாேத இதற்குள் எல்ைல அற்றதாகி விடுகின்றது. மைனவி குழந்ைதப் ேபற்ைற ேநாக்கி தாய் வட்ைட O ேநாக்கிச் ெசல்லும் ேபாது, மைனவியின் தங்ைக (அதாவது ெகாழுந்தி) கணவைனப் பராமrக்கும் பணியில் இந்தப் பாலியல் அங்கமும் உள்ளடங்கிேய இருந்தது. முன்பு மூத்தப் ெபண்ைணத் திருமணம் ெசய்தால், ெபண்ணின் தங்ைகமா7 அைனவரும் அவ்வாணின் மைனவிமாராக இருந்தது எல்லாம், இன்றும் சில விதிவிலக்குடன் காணமுடியும்.

குழந்ைதப் பராமrப்பில் கடவுள் எப்படி பங்களிக்கின்றா7 என்ற வrகளில் ெபண்ணின் நிைலையக் கீ ேழ உள்ள பாடலில் இருந்து பா7ப்ேபாம்.

''ராம7 பசுவளக்க லட்சுமணன் பால்கறக்க சீ ைத எளுந்திருச்சித் தOமூட்டிப் பால்காச்சி சீ ைதயம்மா ேமா7கைடய - என்னய்யா ெசல்லமகள் நித்திைரேயா"36

— இங்கு ெபண்ணின் கடைம சீ ைத வழியாக ெவளிப்படுத்தப்படுகின்றது. ெபண்ணின் கடைம குசினிக்குள் என்பைத எதா7த்தமாக ெவளிப்படுத்தும் இந்த வrகள், ெபண்ணின் அடிைமத்தனத்ைதயும் காட்டுகின்றது. பிறந்த குழந்ைதக்கான இத்தாலாட்டுக் கல்வி ஆணாதிக்கக் கடைமகைள இந்த வrகள் ஊடாக உண7த்துகின்றது. இைத ேமலும் பா7ப்ேபாம். இதில் ஆண் குழந்ைதைய ேநாக்கிய தாலாட்டுப் பாடலில் ஆண் படிக்க பிறந்தவன் என்ற கண்ேணாட்டத்தில் ெவளிப்படுகின்றது. அைதக் கீ ேழ காணலாம்.

''ெசன்ைனப்பட்டணம் ஐக்ேகாடு - என் ஐயா நO ெசயிக்கப் ெபாறந்த கண்ேணா பசுமைல பள்ளிகூடம் - என் ஐயா நO படிக்கப் ெபறந்த கண்ேணா


எளுமைல பள்ளிகூடம் - என் ஐயா நO எளுதப் ெபாறந்த கண்ேணா"36

இேதேபாது ெபண்ைண ேநாக்கிய தாலாட்டுப் பாடலில் ெபண் அழகுபடுத்தப்பட ேவண்டியவள் என்பைதக் குறித்து ெவளிவருகின்றது.

''பச்ைச வளவி எடு - என் அம்மாளுக்கு பலவ7ண மஞ்சள் ேதாடு நOல வளவி ெதாடு என் அம்மாளுக்கு ெநளிவ7ணப் பச்ைச ேதாடு"36 ''நாளி நறுக்கு மஞ்சு - மீ னாளுக்கு நன்னாளி பச்சமஞ்ச அரச்சு வளிச்சாேளா - மீ னா அஞ்சுவறுக் கிண்ணத்திேல ேதய்ச்சுக் குளிச்சாேனா - மீ னா ெதாப்பெமல்லாம் பூமணக்க ெகாத்ேதாடு சீ வக்காேயா - மீ னாளுக்கு ெகாடத்ேதாட நல்ெலண்ைண அள்ளிக் குளிப்பாேளா - மீ னா அத்தைனயும் பூமணக்க"36

— என்று இந்தத் தாலாட்டின் ஊடாக ஆண் - ெபண் குழந்ைதயின் கடைமகள், ஒழுக்கங்கள் புகட்டப்படுகின்றன. சமுதாயத்தின் ஆணாதிக்கப் படிமானங்கள் பிறந்தது முதல் தாலாட்டில் இருந்து ேவறுபட்டுப் பிளந்து உருவாக்கப்படுகின்றது. சமுதாயத்தில்; ெபண்ணின் நிைல, அவளின் கடைமைய ஒட்டி ெவளிப்படும் தாலாட்டுப் பாடல்கள் தன்னிச்ைசயான, சுேயட்ைசயான ெவளிப்பாடுகள் அல்ல.

ஆணாதிக்கத் தனிச் ெசாத்துrைம அைமப்பு எப்படி ஆண் ெபண்ணின் கடைமையச் சமூகத் தன்ைமயாக்கியுள்ளேதா, அைதப் பிரதிபலித்ேத தாய்ைம கற்றுக் ெகாடுக்கின்றது. இதற்கு ெவளியில் தாய்ைமக்கு


ஓ7 உலகம் சுேயட்ைசயாக இருப்பதில்ைல. இதில் இருந்ேத, தன்ைன அறியாமல் தாய் தனக்கு எதிராகேவ குழந்ைத வள7ப்பில் ஆணாதிக்க நஞ்ைசய+ட்டுவது நிகழ்கின்றது. சூைறயாடும் ெபாருளாதார அைமப்பில் உண்ணும் உணவு சுவாசிக்கும் காற்று, குடிக்கும் நO7 மற்றும் நஞ்ைசயும் உள்ளடக்கி எப்படி உடலினுள் எம்ைமயறியாமால் உள்வாங்கி ேநாையச் சந்திக்கின்ேறாேமா, அப்படித்தான் தாலாட்டிலும் ஆணாதிக்கம் இைணந்து ேபாயுள்ளது. இது தனிச் ெசாத்துrைமயில் குழந்ைதக்குச் சூைறயாட கற்றுக் ெகாடுப்பைதக் கீ ேழ வரும் பாடலில் இருந்து பா7ப்ேபாம்.

''தங்கத் ெதாறவால்களாம் - என் கண்ேண தனித் தாழ்ப்பாள் பூட்டுகளாம் அதட்டித் ெதாறக்க நO அதிகாr ெபாறந்தாேயா ெவள்ளி எழுத்தாணி ெவண்கலத்தால் ைமக்கூடு ெதாட்டக்கணக்ெகழுதும் துைரராஜா"36

சமுதாயத்தின் இயக்கங்கள், அதில் ேமன்ைமயான வாழ்க்ைகையக் ேகாr, பாடும் தாலாட்டுப் பாடல்கள் மூலம் கனவுகாணும் தாய்ைமயின் பின்னால், ஆணாதிக்கத் தனிச்ெசாத்துrைம விைளவுகைள விதியாக்குகின்றது. இது ெபண்ைண மட்டுமல்லாமல், மனித அடக்குமுைறகைள எதா7த்த அைமப்பு சா7ந்து, பரம்பைரயாகத் ெதாடர வழிகாட்டுகின்றது.

ெபண்கள் தமது பிறந்த வட்டுப் O ெபருைமையக் குழந்ைதக்குத் தாலாட்டின் ஊடாகச் ெசால்வதில் தமது துயரத்ைதப் பகி7ந்து ெகாள்கின்றன7.

''ெசக்கச்சிவப்பேரா உங்க மாமா சீ ைமக்ேகா7 அதிபதிேயா அழகுசிrப்பேராேட ஐயா நO அருைம மருமகேனா"36


''பட்டமரம் பாலூறும் பாவல்காய் ேதனூறும் உத்தமனா7 வாசலிேல ஏலக்காய் காய்க்கும்"36 ''இலநாலு பிஞ்சுதிரும் ஐhதிக்காய் காய்ச்சிருக்கும் - உங்க தாய்மாமன் வாசலிேல"36 ''தங்கக் குைட பிடிச்சு தாசிமாைர முன்ேன விட்டு - உன்மாமன் தாசிக்ேக விட்டபணம் - ெரண்டு தங்க மடம் கட்டலாேம ேம வடாம் O கீ வடாம் O ேபாகவர ரஸ்தாவாம் தாசிகள் வந்திறங்க தாமைரப் பூஞ்ேசாைல"36

இது ேபான்ற தாலாட்டு;கள் மூலம் பிறந்த வட்டுப் O ெபருைமையயும், பிrந்த துயரத்ைதயும் ெசாந்தக் குழந்ைதயிடம் ஒப்பு ைவக்கின்றாள். ெபண்வழிச் சமுதாயத்தில் இருந்து ஆண்வழிச் சமூகத்தின் ஆணாதிக்கக் ெகாடூரம் ெபண்ைண இழிவுபடுத்திய ேபாது, புகுந்த வட்ைட O விட பிறந்த வட்ைட O நிைனத்து ஏங்குவது இயல்பாகின்றது. ெசாந்தக் கணவன் தாசியிடம் ேபாவைத அல்லது ேவறு ெபண்ைண ைவப்பாட்டியாக ைவத்திருப்பைத எதி7க்கும் அேத ேநரம், ெசாந்த வட்டுப் O ெபருைமயில் இைவகள் சிறப்பு ெபற்றுப் புகழப்படுவைதக் காணமுடிகின்றது.

தாய்மாமனிடமும் ஒரு ெபண் தன்ைனப் ேபால் புகுந்த வட்டு O ேவதைனைய அனுபவிப்பாள் என்ற உண7ைவவிட, குழந்ைதக்குப் ெபருைமப்படுத்தக் கூடிய தகுதியாக இைவகைளத் தாய்ைம ேபாற்றுகின்றது. குழந்ைத இந்த ஆணாதிக்கச் சமுதாயத்தில் ெபண்ைணக் காதலிப்பதற்;குப் பதில், பலதாரமணத்தில் வாழ இந்தத் தாலாட்டுகள் அங்கீ காரத்ைத மைறமுகமாகக் ெகாடுக்கின்றது. தாலாட்டின் எல்ைல விrந்த பாடல்கள் நிைறந்து இருக்கின்றன.


ெபண் தனது ேசாகத்ைத, தனது துன்பத்ைத, தனது ஆத்திரத்ைத எப்படி ெவளிப்படுத்துகின்றாள் என்பைதக் கீ ேழ வரும் பாடலில் இருந்து பா7ப்ேபாம்.

''மாமனால் காட்டுக்கு உங்களத்ைத அrப் பிறக்கப் ேபாைகயிேல ெபட்டிபிடுங்கி - உங்க மாமன் பிறகைரேய எறிஞ்சிடுவா7"36

— இதில் கணவனின் சேகாதr (நா7த்தனா7) தனது கணவனிடம் ெபாருளாதார rதியாகத் தனது உrைமையப் பறித்து பங்கு ெபறுவைத எதி7த்தும், தனது கணவrன் தந்ைதைய எதி7த்தும், தனது சேகாதரன் தனக்காக நிற்பதாகத் தாலாட்டில் குழந்ைதயிடம் ஒப்புவிப்பதன் மூலம் அவமதித்த திருப்தி ெகாள்கின்றாள். புகுந்த வட்ைட O ெவறுத்துப் பாடும் இந்தத் தாலாட்டுகள் ஒருதாரமணத்தின் வன்முைறைய ெவளிப்படுத்துகின்றது. இந்தத் திருமணங்கள் ஆணுக்கு மட்டும் சா7பான ஜனநாயக விேராதத்ைதப் ெபண்ணுக்கு உள்ளடக்கி வக்கrத்துக் கிடப்பைதக் காட்டுகின்றது. இைதப் ெபண் புலம்பக் கூடிய நிைல தாலாட்டாக இருப்பதால், அைத அப்பட்டமாகச் ெசால்லிவிடுகின்றாள். ெசாந்தத் தந்ைதையயிட்டுக் குழந்ைதக்குத் தனது தாலாட்டில் கூறுவைதயும் காணலாம்.

''சாமத்திேல பூத்த பூவு - மச்சான் சாமத்திய பூ நானிருக்க சாறிப்ேபான பூவுக்குத்தான் -மச்சான் சந்து சந்தா நO சுத்தலாேமா"36

— என்று ெபண் மட்டும் இந்த ஆணாதிக்கச் சமுதாயத்தில் காதலிப்பைதயும், ஆண் பலதார மணத்தில் காதைல விபச்சாரம் ெசய்வைதயும், இந்தத் தாலாட்ைட விட சிறப்பாக எதுவும் ெசால்லிவிடவில்ைல. ெபண் தனது இயற்ைகயான பாலியல் ேதைவைய இழந்து நிற்பைதயும், ஆண் விபச்சாrகைளத் ேதடி அைலவதுடன், வதிவிதியாகப் O ெபண் ேவட்ைடயில் அைலவைதயும்,


தாய்ைம குழந்ைதயிடம் ெசால்லிப் புலம்புவைதயும் கண்டு எந்த ஆணாதிக்கச் சமுதாயத்திடமும் இரக்கத்ைத ஏற்படுத்திவிடுவதில்ைல. ஆண் தனது பாலியல் சுகத்ைத இழக்க என்றுேம தயாராக இருந்ததில்ைல. ஆனால் ெபண் அைத இழக்கவும், சுகத்ைதத் தியாகம் ெசய்யவும், ஆணுக்குச் ேசைவ ெசய்யவும் அடிைமப்படுத்தப்படுகின்றாள். ஒரு ெபண் தனது குழந்ைதைய ஆணுக்குப் பதில் ெபண்ணாகப் ெபற்றுவிட்டால் அவள் சந்திக்கும் ேவதைனையத் தனது ெபண் குழந்ைதயிடேம தாலாட்டில் ெசால்வைதப் பா7ப்ேபாம்.

''என் கண்ேண! நO ெபாண்ணாய் ெபாறந்தாயல்ேலா ஆணா நO ெபாறந்தா எம் புருசன் அடிப்பாேனா மாமிக்காr ெகாடுைமயல்ேலா மாமங்காரன் சண்டாளன் என் கண்ேண என் துயரெமல்லாம் அதிகமாச்ேச"36

— என்று ஆணின் வாrசான ஆண் குழந்ைத ெபற்று எடுக்காத ெபண் தனது புகுந்த வட்டில் O துயரங்கள் அதிகமாவைத இப்பாடலில் ெசால்கிறாள். ெபண்ைணப் ெபற்ற ெபண்ணுக்கு அடி, உைத, ெகாடுைம, அவமதிப்புடன் கூடிய கடினச் ேசைவ ெசய்யும் உைழப்பும் பrசாகக் கிைடக்கின்றது. இைதத்தான் இந்தத் தாலாட்டின் ஊடாகப் ெபண் ெசால்லிப் பாடுகின்றாள்.

ெபண் ெசாத்துrைமயின் வாrசாக அல்லாது ெசாத்ைதக் ெகாண்டு ெசல்பவள் என்ற வைகயில் ெவறுக்கும் ஆணாதிக்க வாrசு ெசாத்துைடைமச் சமூகம், இைதக் ெகாண்டுவரக் கூடிய ஆைணப் ெபற்று எடுப்பதில் சா7ந்து நிற்கின்றது. ெபண் சீ தனமாகச் ெசாத்ைதப் புகுந்த வட்டுக்குக் O ெகாண்டு ெசல்பவள். அேத ேநரம் ஆண் அைதக் ெகாண்டு வரப்பண்ணுபவன். இதில் நிலம் ேபான்ற அைசயா ெசாத்துகள் ஆைணச் சா7ந்து நிைலப்பைவயாக உள்ளது. இதில்


சம்மந்தப்பட்டவ7கைள ேநரடியாகக் குற்றவாளியாகக் காண்பதும், குற்றம் சாட்டுவதும் தவறாகும். இது சூைறயாடும் தனிச் ெசாத்துrைம அைமப்பின் ஜனநாயக வடிவமாகவும், விைளவாகவும் இருக்கின்றது. அதன் அங்கமாகேவ ெபண்ணுக்கு எதிராக இக்ெகாடூரம் நிகழ்கின்றது.

ஆண் ெபண் பிறப்பின் அடிப்பைடையத் தO7மானிப்பது ஆணில் உள்ள விந்துதான் என்பது விஞ்ஞான உண்ைமயாகும். கரு உருவாகும் முன் தனித்தனியாகக் காணப்படும் விந்தில் 22 ேசாடி பண்பின் கீ றுகைளயும், ஒரு பால் கீ ற்ைறயும் ெகாண்ேட இருக்கின்றது. இதில் ஆணுக்கு ேவறுபட்ட இரண்டு கூறுகளும், ெபண்ணுக்கு ஒேர தன்ைமயான இரண்டு கூறுகளும் காணப்படுகின்றது. ஆணிடமிருந்து எந்தத் தன்ைமயான கூறு ெபண்ணுடன் இைணகின்றது என்பேத ஆண் ெபண்ைண தO7மானிக்கின்றது. இந்த ஆண் ெபண்ணின் இைணைவப் பா7க்க படத்தில்.

சுரண்டும் வ7க்கத்தால் ெபாருளாதார அைமப்ேப சூைறயாடப்பட்டுக் கிராமப்புறங்கைள வஞ்சிக்கப்பட்டு உருவான வறுைமயில் குழந்ைத பிறப்ைப எண்ணி, தாய்ைம தனது தாலாட்டில் பாடுவைதக் கீ ேழ பா7ப்ேபாம்.

''முத்துச்சிrப்பழகா முல்ைலப்பூப் பல்லழகா ெவத்துகுடிைசயிேல விைளயாட வந்தாேயா ஏைழக்குடிைசயிேல ஈரத்தைரேமேல தாழம்பாய்ேபாட்டுத் தவழ்ந்ேதாட வந்தாேயா தைரஎல்லாம் ேமடுபள்ளம் தவழ்ந்தால் உறுத்தாேதா பளிங்கால் அரண்மைனயும் பவளத்தால் மாளிைகயும் பணக்காரன் வடிருக்கப் O பஞ்சனிடம் வந்தது ஏன் பச்சrசிச் ேசாளம் பாதிநாள் பட்டினிதான் பசும்பால் ெகாடுத்துந்தன் பசிதO7க்கப்பாத்தாலும் பருத்தி விைத இல்ைலயடா பசும்பாைலத்த ரைலயடா


ஆணிடம் இருந்து X குேராேமாேசாம் ெபண் கரு மூட்ைடயுடன் இைணந்தால் ெபண் குழந்ைத பிறக்கும். ஆணிடம் இருந்து Y குேராேமாேசாம் ெபண் கரு மூட்ைடயுடன் இைணந்தால் ஆண் குழந்ைத பிறக்கும். X X

— ெபண் X Y—

ஆண்

ஆட்டுப்பால் ஊட்டியுைன ஆதrக்கப் பா7த்தாலும் ஆடுகடிக்கும் மரம் அத்தைனயும் ெமாட்ைடயடா பிள்ைளப்பால் ஊட்டியுைனப் ேபாசைனகள் ெசய்திட ெகாள்ைளயுத்தம் பஞ்சங்குரங்காயிப் ேபாேனன்டா ெநல்ைலப் பதுக்கி ைவத்து நிட்டுரம் பண்ணிடுவா7 ெகால்ைல வழிப் ேபாகாது குடிைசவழி வந்தாேயா ஏைழக் குடிைசயிேல ஏன் பிறந்தாய் ெசல்வமுத்ேத எத்தைனேயா சீமாட்டி ஏங்கித் தவங்கிடக்க என் வயிறுதான் ேதடி ஏன் பிறந்தாய் ெசல்வமுத்ேத"38

— என்று தாய்ைமயின் மகத்துவத்ைத இங்குதான் ெபண் ெவளிப்படுத்துகின்றாள். இயற்ைகயாகத் தாய்ைம குழந்ைதக்கு உணவ+ட்டும் ஆழ்ந்த மனிதப் பண்பு, ஆணாதிக்கத் தனிச் ெசாத்துrைம சமுதாயத்தில் மறுக்கப்படும் மனித உrைம மீ றலாகிவிட்ட நிைலயில் ெபண் அைதச் ெசால்லித் தாலாட்டுகின்றாள். இயற்ைக மனிதனின் தனிப்பட்ட ெசாத்தானேபாேத, அதன் ேமலான உைழப்பும் மனிதனிடம் இருந்து அன்னியமானது. இதனால் இங்கு வறுைம மனித உrைம மீ றலாக இருப்பைத ஜனநாயகம் மறுக்கின்றது. வறுைமைய ஜனநாயகமாகக் காட்டுவதன் ஊடாக, மனித7கைள மூலதனத்துக்கு அடிைமப்படுத்தி அற்பப் பிறவிகளாக்குகின்றன7.

குழந்ைதயின் வறுைம சாதிையப் ேபால் பிறப்பிேல தO7மானமாகி


விடுகின்றது. ஏைழக் குடிைசயின் நிைலைம, அதில் குழந்ைதயின் வாழ்க்ைக, அங்கு நிலவும் பட்டினி, சுற்று வட்டாரம் ஊடாக இந்த ஆணாதிக்கத் தனிச் ெசாத்துrைம உலகத்ைதப் புrந்து ெவளிப்படும் தாலாட்ைட, எந்தப் ெபண்ணியமும் ெவளிப்படுத்த முடியாத ெசாந்த வக்கிரம்தான், இந்தச் சமுதாயம் நOடித்து நிைலநிறுத்தும் வறுைம என்ற ஜனநாயகச் ச7வாதிகாரமாகும். ஜனநாயகத்தின் வடிவம் வறுைமையக் கட்டைமத்துப் பாதுகாத்து ைவத்திருக்கும் ச7வாதிகாரமாகும். இந்தச் ச7வாதிகாரத்தில் நப7கள் மாறுகின்றன7, ஆனால் வடிவம் மாறுவதில்ைல.

கிராமப்புறப் ெபண் ெசாந்த ஆணாதிக்கத் துயரத்ைத சந்தித்தபடி, குழந்ைதயின் மீ தான தாய்ைம பட்டினியின் மீ து இரத்தக் கண்ணைரச் O சுரக்கின்றது. ெசாந்தத் தாய்ப்பால் வற்றி அதில் இரத்தம் கண்டிப்ேபாகும் மனித அவலத்தில் ெபண் சிக்கி விடுகின்றாள். குழந்ைதயினுைடய பசியின் கதறல் தாய்ைமையத் தாண்டி, யாைரயும் ெநஞ்சுருக ைவக்கமுடியாத தனிச் ெசாத்துrைம ெகாள்ைள ேநாய