Page 1

рооройро┐родро░рпБроорпН роХроЯро╡рпБро│рпБроорпН - ро╡. рокро░роирпНродро╛рооройрпН роОройрпНройрпБрпИро░ тАЬроорпБроирпНрод роиро╛ро│рпН рокро┐ро▒роирпНрод роЪро┐ро▓ роиро╛родрпНродро┐роХроорпН роиро╛родрпНродро┐роХроорпН роОройрпНро▒рпБ роорпБро┤роЩрпНроХрпБроХро┐ро▒ро╛роХро│рпНтАЭ роОрой рпЗроиро▒рпНро▒рпБ ро╡роирпНрод роЪро┐ро▓ роорпБрогрпБроорпБрогрпБрокрпНрокродрпБ роОроорпН роХро╛родрпБроХро│ро┐ро▓рпН ро╡ро┐ро┤рпБроХро┐ро▒родрпБроорпБроирпНрод роиро╛ро│рпН роЗро▓рпНрпИро▓родрпН рпЗродро╛ро┤роХрпЗро│роЕродро╛ро╡родрпБ роХроЯро╡рпБро│рпН

.

-роЕроирпНрод роиро╛ро│ро┐рпЗро▓рпЗроп !

рпЖроХро╛ро│рпНрпИроХ роХро░рпБро╡ро╛роХро┐роп роХро╛ро▓родрпНродро┐рпЗро▓рпЗроп роЕроирпНрод роороЯрпИроорпИроп рпЖро╡роЯрпНроЯро┐ роОро▒ро┐ропрпБроорпН роиро╛родрпНродро┐роХроХрпН рпЗроХро╛роЯrропрпБроорпН роЙро░рпБро╡ро╛роХро┐ро╡ро┐роЯрпНроЯродрпБ роОройрпНрокрпИрод роЙрогро░рпБроЩрпНроХро│рпНроЗро▒рпНрпИро▒роХрпНроХрпБ

!

роЖропро┐ро░роорпН роЖрогрпНроЯрпБроХроЯрпНроХрпБ роорпБройрпН ро╡ро╛ро┤рпНроирпНрод рооро╛рогро┐роХрпНроХро╡ро╛роЪроХро░рпБроорпН тАЬроиро╛родрпНродро┐роХроорпН рпЗрокроЪро┐ роиро╛родрпН родро┤рпБроорпН рпЗрокро▒ро┐ройтАЭ роОройрпНро▒рпБ роТро░рпБ роЪродрпНродроорпН роироорпНрпИроорокрпНрокро▒рпНро▒ро┐ роЕро┤рпБродрпБ роУропрпНроирпНродро┐ро░рпБроХрпНроХро┐ройрпНро▒ро╛роПройрпН .? роЙроЩрпНроХро│рпН роЪро┐родрпНродро╛роирпНрод роирпБ}ро▓рпНроХро│рпБроорпН рокрпБро░ро╛рогроЩрпНроХро│рпБроорпН роиро╛родрпНродро┐роХроХрпИро│ роТро░рпБ роорпБрпИро▒ роОродро┐родрпНродрпБродрпНродро╛ройрпН рокро╛родрпНродро┐ро░рпБроХрпНроХро┐ройрпНро▒ройроЖройро╛ро▓рпБроорпН

.

роРроорпНрокрпБро▓ройрпБроХрпНроХрпБ роОроЯрпНроЯро╛род роТройрпНрпИро▒ роЖрогрпНроЯро╡ройрпН роОройрпНро▒ рпЗрокро░ро╛ро▓рпН роироорпН роорпБройрпНрпЗрой рпЖроХро╛рогроирпНродрпБ роиро┐ро▒рпБро╡ро┐роХрпН роХро╛роЯрпНроЯ роЕро╡роХро│рпН роОроЯрпБродрпНродрпБроХрпН рпЖроХро╛рогрпНроЯ роорпБропро▒рпНроЪро┐роХро│рпН ропро╛ро╡рпБроорпН рокроЯрпБрпЗродро╛ро▓рпНро╡ро┐рпИропрпЗроп роЕрпИроЯроирпНродрой! роЙро▓роХро╛ропродроорпН, роЪроорогроорпН, рпЖрокрпЧродрпНродроорпН рпЗрокро╛ройрпНро▒ роЪрооропроЩрпНроХро│рпБроорпН рпЖрокро░рпБроорпНрокро╛ро▓рпБроорпН роиро╛родрпНродро┐роХроХрпН роХро░рпБродрпНродрпБроХрпНроХрпИро│рпЗроп родроорпН роХро░рпБродрпНродрпБроХрпНроХро│ро╛роХрокрпН рпЗрокроЪрпБроХро┐ройрпНро▒ройрпЗроорпИро▓

.

роиро╛роЯрпНроЯро▒ро┐роЮроХро│ро╛роХро┐роп роЪрпАройрпНрпЖроороХро▓ро┐роп, ро╡ро╛ро▓рпНроЯроп, роЗроЩрпНроХроЪро╛ро▓рпН, родродрпНродрпБро╡ роЮро╛ройро┐рпЖрокроЯрпНро░ро╛ройрпН ро░роЪро▓рпН рпЗрокро╛ройрпНрпЗро▒ро╛ро░рпБроорпН роХрпА рпИро┤родрпН рпЗродроЪродрпНродрпБ роЕро▒ро┐роЮроХро│ро╛роХро┐роп роЪро┐родрпНродроХро│рпН, рпЖрокrропро╛ роИ.ро░ро╛ .рпЗро╡ . роХроирпНродроорпБро░рпБрпЗроХроЪройро╛, роЖрокро┐ро░роХро╛роорпН рпЗроХро╛ро╡рпВ, роЕрогрпНрогро╛родрпНродрпБрпИро░ рпЗрокро╛ройрпНрпЗро▒ро╛ро░рпБроорпН роиро╛родрпНродро┐роХроХрпН роХро░рпБродрпНродрпБроХрпНроХрпИро│ роиро╛рпЖроЯроЩрпНроХрпБроорпН рокро░рокрпНрокро┐ ро╡роирпНродрпБро│рпНро│ройроЕройрпНро▒рпБ роЕро▒ро┐ро╡рпБроХрпН роХро░рпБродрпНродрпБроХрпНроХрпИро│ . роЕроХро┐ро▓рпЖроороЩрпНроХрпБроорпН рокро░рокрпНрокро┐роп роЕро▒ро┐роЮроХро│рпН рокро▓ роЪро┐рпИро▒ропро┐рпЗро▓ родро│рпНро│рокрпНрокроЯрпНроЯро╛роХро│рпН. роЪро┐родрпНродро┐ро░ро╡рпИрод рпЖроЪропрпНропрокрпНрокроЯрпНроЯро╛роХро│рпНрпЖроХро╛роЯрпБ .рпЖроХро╛рпИро▓ рпЖроЪропрпНропрокрпНрокроЯрпНроЯро╛роХро│рпН . роироЮрпНроЪрпВроЯрпНроЯрокрпНрокроЯрпНроЯро╛роХро│рпНроЗродрпНродрпИрой роЗройрпНройро▓рпН .роХро│рпБроХрпНроХро╛ро│ро╛роХро┐, роЕро╡роХро│рпН роЗро▒роирпНродрпБ рпЗрокро╛ройро╛ро▓рпБроорпН роЕройрпНройро╛ роОроЯрпБродрпНродро┐ропроорпНрокро┐роп роЗрпИрогропро▒рпНро▒ рокроХрпБродрпНродро▒ро┐ро╡рпБроХрпН роХро░рпБродрпНродрпБроХрпНроХро│рпН роЗро▒роХрпНроХро╡ро┐ро▓рпНрпИро▓@ роЗройро┐ропрпБроорпН роЗро▒роирпНродрпБ рпЗрокро╛роХро╛родрпБ роОройрпНрокродрпБ родро┐рогрпНрогроорпН. роЕроирпНрод роиро▓рпНрпЗро▓ро╛rройрпН роЕроЯро┐роЪрпНроЪрпБро╡роЯрпНроЯро┐рпЗро▓ роирпИроЯ рокропро┐ро▓рпБроЮрпН роЪро┐ро▒ро┐рпЗропро╛ройрпН роЗроирпНродроЪрпН роЪро┐ро▒рпБ роирпБ}рпИро▓ роЙроЩрпНроХро│рпН роорпБройрпНрпЗрой рпИро╡роХрпНроХро┐рпЗро▒ройрпНроЗроЪрпНроЪро┐ро▒рпБ роирпБ .}ро▓ро┐рпЗро▓ роХроЯро╡рпБроЯрпН; рпЖроХро╛ро│рпНрпИроХропро┐ройрпН рокро┐ро▒рокрпНрпИрокропрпБроорпН ро╡ро│роЪрпНроЪро┐рпИропропрпБроорпН роЪрпБро░рпБроХрпНроХрооро╛роХродрпН родроирпНродрпБро│рпНрпЗро│ройрпН . роиро╛родрпНродро┐роХроХро│ро┐ройрпН рпЖроХро╛ро│рпНрпИроХрпИропроЪрпН роЪро┐ро▒ро┐родрпБ ро╡ро┐ро│роХрпНроХро┐ропрпБро│рпНрпЗро│ройрпН .


роородродрпНрпИродрокрпН рокро▒рпНро▒ро┐ропрпБроорпН роХроЯро╡рпБрпИро│рокрпН рокро▒рпНро▒ро┐ропрпБроорпН.роЕро▒ро┐роЮроХро│рпН роЪро┐роирпНродро┐роп роЕроорпБродродрпН родрпБро│ро┐роХрпИро│ропрпБроорпН рокро┐ройрпНрпЗрой рпЗроЪродрпНродрпБро│рпНрпЗро│ройрпНроЗроирпНроирпБ .}ро▓ро╛ро▓рпН ропро╛рпИро░ропрпБроорпН рокрпБрогрпНрокроЯрпБродрпНродрпБро╡родрпБ роОройродрпБ рпЗроиро╛роХрпНроХрооройрпНро▒рпБроЙрогрпНрпИроорпЖропройрпНро▒рпБ роЙро│рпНро│родрпНродро┐ро▓рпН

.

рокроЯрпНроЯрпИрод роТро│ро┐ро╡ро┐ройрпНро▒ро┐ роЙрпИро░родрпНродрпБро│рпНрпЗро│ройрпНроиройрпНрпИрооропрпБроирпН родNрпИрооропрпБроорпН роЖро░ро╛ропрпНроирпНродрпБ ., роиро▓рпНро▓рпИро╡ рпЖроХро╛рогрпНроЯрпБ роЕро▓рпНро▓рпИро╡ роиNроХрпНроХрпБродро▓рпН роЕро▒ро┐роЮроХро│ро╛роХро┐роп роЙроЩрпНроХро│рпН роХроЯройро╛роХрпБроорпН. роиро╛ройрпН рпЗроХроЯрпНроЯро╡рпБроЯройрпН роороХро┐ро┤рпНроирпНродрпБ роЗроирпНроирпБ}ро▒рпНроХрпБ роЕrропрпЗродро╛ роЖро░ро╛ропрпНроЪрпНроЪро┐ роорпБройрпНройрпБрпИро░рпИроп роОро┤рпБродро┐ропрпБродро╡ро┐ропродрпБрооройрпНро▒ро┐ роЗроирпНроирпБ}ро▓рпН роЕроЪрпНрпЗроЪро▒ родроорпН роКроХрпНроХродрпНрпИродропрпБроорпН роЖроХрпНроХродрпНрпИродропрпБроорпН рпЖрокrродрпБроорпН родроирпНродрпБродро╡ро┐роп рооро░рпБродрпНродрпБро╡ роХрпИро▓роЪрпН рпЖроЪро▓рпНро╡

(роЯро╛роХрпНроЯ)

.роЖ .рокрпВ .роЙропродро┐ро░рпБ ро╡ро┐роЪро╛роХро░родрпНродро┐ройроорпН роЕро╡роХроЯрпНроХрпБ роОройродрпБ роиройрпНро▒ро┐ роОройрпНро▒рпБроорпН роЙrродрпНродро╛роХрпБроХ. роОройрпНройро┐роЯроорпН рокрогродрпНрпИрод роОродро┐рокро╛ро░ро╛рооро▓рпН роОройродрпБ роЕройрпНрпИрокропрпБроорпН родрооро┐ро┤рпН роЙро▓роХроорпН роЙропрпНроп рпЗро╡рогрпНроЯрпБроорпН роОройрпНро▒ родроорпН роХрпБро▒ро┐роХрпНрпЗроХро╛рпИро│ропрпБрпЗроо рпЗроиро╛роХрпНроХро┐ роЗроирпНроирпБ}рпИро▓ роиро▓рпНро▓ роорпБрпИро▒ропро┐ро▓рпН роЕроЪрпНроЪро┐ропро▒рпНро▒ро┐родрпН родроирпНрод, роЗро░роЮрпНроЪройро╛ роЕро┤рпБродрпНродроХродрпНродро┐ройрпН роЙrрпИрооропро╛ро│ро░рпБроорпН -тАЬродрооро┐ро┤рпН роЙро▓роХроорпНтАЭ роОройрпНро▒ роПроЯрпНроЯро┐ройрпН роЖроЪро┐rропро░рпБроорпН роОройрпН

- родрооро┐ро┤рпНродрпН рпЖродро╛рогрпНроЯро░рпБроорпН -

роородро┐рокрпНрокро┐ро▒рпНроХрпБrроп рпЖрокrропро╛ро░рпБрооро╛роХро┐роп роЙропродро┐ро░рпБроЕро╡роХроЯрпНроХрпБ

(роЗ .роЕ) роироЯро░ро╛роЪро╛ .роЖ .

роХроЯрокрпНрокро╛роЯрпБроорпН роиройрпНро▒ро┐ропрпБроорпН роОройрпНрпЖро▒ройрпНро▒рпБроорпН роЙрпИроЯрпЗропройрпН. роЗроирпНроирпБ}ро▓рпБро│рпН рпЗроЪроирпНродрпБро│рпНро│ роЕро▒ро┐роЮроХро│рпН роЪро┐роирпНродро┐роп роЕроорпБродродрпНродрпБро│ро┐роХро│рпБро│рпН роЪро┐ро▓ро╡ро▒рпНрпИро▒родрпН рпЖродро╛роХрпБродрпНродрпБродро╡ро┐роп рпЗродро╛ро┤ роЗро░ро╛роЪро░родрпНродро┐ройроорпН, роЕро╡роХроЯрпНроХрпБроорпН роЗроирпНроирпБ}рпИро▓ роорпБройрпН рпЖроХро╛рогрпНроЯрпБ ро╡ро░рокрпН рокро▓ро╡рпИроХропро┐ро▓рпБроорпН роЙродро╡ро┐ропро╛ропро┐ро░рпБроирпНрод рпЗродро╛ро┤ рооро╛ро╡ро░ро╡ро╛роХрпБ N роЕро╡роХроЯрпНроХрпБроорпН роПрпИройроп рпЗродро╛ро┤роХро│рпН . роирогрпНрокроХро│рпН рпЖрокrрпЗропро╛роХроЯрпНроХрпБроорпН роОройрпН роиройрпНро▒ро┐ роЙrродрпНродро╛роХроЯрпНроЯрпБроорпН. роЗроирпНроирпБ}рпИро▓ ро╡ро╛роЩрпНроХро┐рокрпН рокроЯро┐роХрпНроХрпБроорпН рпЗрокро░ройрпНрокрпБ рпЖроХро╛рогрпНрпЗроЯро╛рпЗро░роОройрпН рпЖрокро▒рпНро▒ родро╛ропрпНрооро╛рпЗро░роЙроЩрпНроХро│рпБроХрпНроХрпБроорпН

!роиро▓рпНро▓ро┐ро│роЮрпН роЪро┐роЩрпНроХроЩрпНроХро╛ро│рпН роОройрпН родрооро┐ро┤роХро╛ро│рпН !

роОройродрпБ роЙро│роЩрпН роХройро┐роирпНрод роиройрпНро▒ро┐!!роиройрпНро▒ро┐ ! ро╡рогроХрпНроХроорпН! тАЬродрооро┐ро┤рпНро╡ро│ рпЗроЪро╛рпИро▓тАЭ рпЖродройрпН рокрпБрпЗро▓ро╛ро▓ро┐,

!рпЖрокrрпЗропро╛рпЗро░ !


рокро░рпБродрпНродро┐родрпНродрпБрпИро▒роЕройрпНрокройрпН ., 1-10-1968 ро╡рокро░роирпНродро╛роорой N .тЧМрпН

роорпБройрпНройрпБрпИро░ роОрокрпНрпЖрокро╛ро░рпБро│рпН ропро╛ропро╛ ро╡ро╛ропрпНроХрпН рпЗроХроЯрпНрокро┐ройрпБроорпН роЕрокрпНрпЖрокро╛ро░рпБро│рпН рпЖрооропрпНрокрпНрпЖрокро╛ро░рпБро│рпН роХро╛рогрпНрок роЕро▒ро┐ро╡рпБ. роЕройрпНрокройрпН, ро╡ро│рпНро│рпБро╡ройрпН.

роЪро┐ро▒рокрпНрокрпБрпИро░ рооройро┐родройрпН роорпВрпИро│ропрпБроорпН роЕро╡ройро┐ройрпН рпЖрооро╛ро┤ро┐ропрпБроорпН роЕро╡ройрпН роЪро┐роирпНродройро╛роЪроХрпНродро┐ропрпБроорпН роТройрпНро▒рпБ рпЗроЪро░рпБроорпН рпЖрокро╛ро┤рпБродрпБ рооройро┐родройро┐ройрпН рооройроорпН роОройрпНройрпБроорпН роКрпИроороиро╛родроорпН роЪродрпНродрооро┐ро▓рпНро▓ро╛роЪрпН ) роОрогрпНрогрооро╛ропрпНроЪрпН (роЪродрпНродроорпН рпЖроЪропро▒рпНрокроЯрпБроХро┐ройрпНро▒родрпБроЗроирпНрод роОрогрпНрогроХрпН роХрпБро╡ро┐ропро▓ро┐рпЗро▓

.

роиройрпНро▒рпБроорпН родNродрпБрооро╛ропрпН роОрогрпНрогроЩрпНроХро│рпН роХро▓роирпНродро┐ро░рпБроХрпНроХро┐ройрпНро▒ройроЗро╡ро▒рпНро▒рпБро│рпН роиройрпНро▒рпБ роОродрпБ .? родNродрпБ роОродрпБ? роОрой роЖро░ро╛ропрпНроирпНродрпБ рокроХрпБродрпНродро▒ро┐ропрпБроорпН роирпБрогрпНрогро┐роп роЖро▒рпНро▒ро▓рпБрпИроЯропрпЗрод рокроХрпБродрпНродро▒ро┐ро╡ро╛роХрпБроорпН. рооройро┐род ро╡ро╛ро┤рпНроХрпНрпИроХроХрпНроХрпБ роЕродрпНродро┐ропро╛ро╡роЪро┐ропрооро╛рой ро╡ро┐роЯропроЩрпНроХрпИро│ рооро╛родрпНродро┐ро░рпЗроо рооройро┐родройрпН роПро▒рпНро▒рпБроХрпНрпЖроХро╛ро│рпНро│ рпЗро╡рогрпНроЯрпБроорпНроЗродрпБ

.роЗродрпБрпЗро╡ рокроХрпБродрпНродро▒ро┐ро╡ро┐ройрпН роЗропро▓рпНрокрпБ .

.рооройро┐родройро┐ройрпН родрпИро▓ропро╛роп роХроЯрпИрооропрпБрооро╛роХрпБроорпН роЖроХрпЗро╡ роиро╛роорпН роОроородрпБ ро╡ро╛ро┤рпНроХрпНрпИроХропро┐ро▓рпБроорпН роЙро│рпНро│ роХрпБрпИро▒роХрпИро│ роиNроХрпНроХро┐ роиро┐рпИро▒ро╡рпБ рпЖрокро▒рпБро╡родро▒рпНроХрпБ рпЗро╡рогрпНроЯро┐роп роЕродрпНродро┐ропро╛ро╡роЪро┐роп рпЗродрпИро╡роХрпИро│роЪрпН роЪроХро▓ ро╡ро┐роЯропроЩрпНроХро│ро┐ро▓рпБроорпН роЖро░ро╛ропрпНроирпНродрпБ рпЗродрпИро╡ропро╛ройрпИрод рооро╛родрпНродро┐ро░роорпН роПро▒рпНро▒рпБ рпЗродрпИро╡ропро▒рпНро▒рпИрод ро╡ро┐роЯрпБродрпНродрпБ рооро▒рпНро▒ро╡ роироорпНрпИроо роПрооро╛ро▒рпНро▒ро╛родро╡ро╛ро▒рпБ ро╡ро╛ро┤рпЗро╡рогрпНроЯро┐ропрпЗрод роЪро┐ро▒роирпНрод ро╡ро╛ро┤рпНро╡ро╛роХрпБроорпНроЗродро▒рпНроХрпБрокрпН рокроХрпБродрпНродро▒ро┐ро╡рпБ рооро┐роХ рооро┐роХ . роорпБроХрпНроХро┐ропрооро╛роХрпБроорпН. роЖройро╛ро▓рпН роЗроирпНродрокрпН рокроХрпБродрпНродро▒ро┐ро╡рпБрпИроЯроп рооро╛ройро┐роЯро░ро╛роХрокрпН рокро┐ро▒роирпНродрпБроорпН роироорпНроорпБро│рпН рпЖрокро░рпБроорпНрокро╛ро▓ро╛рпЗройро╛ роЪро┐ро▓ роЪрпБропроиро▓рооро┐роХро│ро╛ро▓рпН роПрооро╛ро▒рпНро▒рокрпНрокроЯрпНроЯрпБ роорпВроЯроХрпН рпЖроХро╛ро│рпНрпИроХроХрпИро│ роПро▒рпНро▒рпБ, роЙрогрпНрпИроороХрпНроХрпБроорпН, роиNродро┐роХрпНроХрпБроорпН рокрпБро▒роорпНрокро╛рой ро╡ро╛ро┤рпНроХрпНрпИроХ


роорпБрпИро▒ропро┐ро▓рпН рпЖроЪройрпНро▒рпБ рпЖроХро╛рогрпНроЯро┐ро░рпБроХрпНроХро┐ройрпНро▒ро╛роХро│рпН. роЗро╡роХрпИро│ роЗроирпНрод роорпВроЯрооропроХрпНроХ роиро┐рпИро▓ропро┐ро▓ро┐ро░рпБроирпНродрпБ родроЯрпНроЯро┐ роОро┤рпБрокрпНрокро┐ роЗро╡роХро│ро┐ройрпН рокроХрпБродрпНродро▒ро┐рпИро╡ ро╡ро┐ро┤ро┐рокрпНрокрпИроЯроп рпИро╡роХрпНроХрпБроорпН роХро▓ро┐роЩрпНроХроорпН рпЗрокро╛ройрпНро▒родрпБ роЗроирпНроирпБ}ро▓рпН. роЗрпЗрод рпЗро╡рпИро│ропро┐ро▓рпН роХроЯро╡рпБро│ро┐ройрпН рпЗрокро░ро╛ро▓рпН родроорпН роЙроЯро▓рпНроХрпИро│ ро╡ро│роХрпНроХ роОрогрпНрогро┐роХрпН роХро╛рогро┐роХрпНрпИроХ рпЗроХроЯрпНроЯрпБ ро╡ро╛роЩрпНроХрпБроорпН роХрокроЯроХро│рпН родроорпН роХроЯро╡рпБрпИро│рпЗроп роЪрпБропроиро▓ роЪрпБроХрпЗрокро╛роХроХрпН роХропро╡роХро│рпБроХрпНроХрпБроХрпН роХро╛ро▓ройрпН рпЗрокро╛ройрпНро▒родрпБ роЗроирпНроирпБ}ро▓рпН. рокроЯрпНрпИроЯрпИропрокрпН рокрпВроЪро┐ рпЖроХро╛роЯрпНрпИроЯрпИропроХрпН роХроЯрпНроЯро┐рокрпН рокроХро▓рпН рпЗро╡роЯроорпН рпЗрокро╛роЯрпНроЯрпБрокрпН рокро╛рооро░рпИро░ роПрооро╛ро▒рпНро▒рпБроорпН рокроХро▒рпН рпЖроХро╛ро│рпНрпИро│роХрпНроХро╛ро░рокрпН рокрогрпНроЯро┐родроХрпНроХрпБ роЗроирпНроирпБ}ро▓рпН рокро╛ро╖рогроорпН рпЗрокро╛ройрпНро▒родрпБ. роЗроирпНродроирпБ}ро▓рпН роЙроЯро▓рпН роЪро┐ро▒ро┐ропрпЖродройрпНро▒ро╛ро▓рпБроорпН роЙро│рпНро╡ро▓ро┐ро╡ро┐ро▓рпН роЪро┐родрпНродро╛родрпНродrройрпН рокрпБродрпНродрой)тЧМро┐ройрпН( роЪро┐родрпНродро╛роирпНродроорпН рпЗрокро╛ро▓рпН рокроЮрпНроЪ рокрпВродро┐ропроЩрпНроХрпИро│ роЕроирпНродрооро╛роХроХрпН рпЖроХро╛рогрпНроЯро┐ро░рпБрокрпНрокродро╛ро▓рпН роЗродрпБ родро▒рпНроХро╛ро▓ рпЖрокрпЧродNроХ ро╡ро┐роЮрпНроЮро╛ройро┐роХро│ро┐ройрпН роЖро░ро╛ропрпНро╡ро┐ро▒рпНроХрпБроорпН роТродрпНродродро╛роХ ро╡ро┐ро░рпБроХрпНроХро┐ройрпНро▒родрпБроЕрпЗрод рпЗро╡рпИро│ропро┐ро▓рпН . рпЖрооропрпНроЮро╛рой родродрпНродрпБро╡рооро╛роХро┐роп рокро░родродрпНродрпБро╡родрпНродро┐ро▒рпНроХрпБроорпН рооро╛ро▒рпБ рокроЯро╛родродро╛ропро┐ро░рпБрокрпНрокродро╛ро▓рпН роЗроирпНродрокрпН рокроХрпБродрпНродро▒ро┐ро╡рпБ роирпБ}рпИро▓роХрпН роХро▒рпНрпЗро▒ро╛ роЕрпИройро╡ро░рпБроорпН роХро╛роорпБро▒рпБро╡ роОройрпНрокродрпБ роОройрпН роорпБроЯро┐рокрпБ. тАЬроЕроХро░роорпБродро▓ роОро┤рпБродрпНрпЖродро▓рпНро▓ро╛роорпН роЖродро┐рокроХро╡ройрпН роорпБродро▒рпНрпЗро▒ роЙро▓роХрпБтАЭ тАЬроЕтАЭ роЕроХро░родрпНрпИрод роорпБродро▓ро╛роХроХрпН рпЖроХро╛рогрпНроЯрпЗрод роОро┤рпБродрпНродрпБроХрпНроХро│рпН ропро╛ро╡рпБроорпН роЕродрпБ рпЗрокро╛ро▓рпН тАЬроЖродро┐тАЭ роЖроХро┐роп родро╛рпИропропрпБроорпН рокроХро╡ройрпН роЖроХро┐роп родроирпНрпИродрпИропропрпБроорпН роорпБродро▓ро╛роХроХрпН рпЖроХро╛рогрпНроЯрпЗрод роЙро▓роХро┐ро▓рпН роЙро│рпНро│ роЙро▒рпНрокродрпНродро┐ ропро╛ро╡рпБроорпН. роЗродрпБрпЗро╡ роЪродрпН роЪро┐родрпН роЖройроирпНродроорпН тАЬродройрпНроХрпНроХрпБро╡рпИрооропро┐ро▓рпНро▓ро╛родро╛ройрпН родро╛ро│рпНрпЗроЪроирпНродро╛hроХрпНроХро▓рпНро▓ро╛ро▓рпН рооройроХрпНроХро╡рпИро▓ рооро╛ро▒рпНро▒ро▓rродрпБтАЭ тАЬродройроХрпНроХрпБтАЭ роОройроХрпНроХрпБ роОрогрпНрогрпБроорпН родро▒рпНрокро▒рпНро▒рпБ роЗро▓рпНро▓ро╛родро╡ройро┐ройрпН роиро┐рпИро▓рпИроп роЕрпИроЯропро╛родро╡рпИро░ропро┐ро▓рпН рооройроорпН) родро▒рпНрокро▒рпНрпИро▒ роЕро▒рпБроХрпНроХрпБроорпН ро╡рпИро░ропро┐ро▓рпНрооройроХрпНроХро╡рпИро▓ рокро▒рпНро▒рпБ роЙро│рпНро│ро╡рпИро░ роХро╡рпИро▓) .рооро╛ро▒рпНро▒ро▓rродрпБ роЙрогрпНроЯрпБ.

(


тАЬроОрокрпНрпЖрокро╛ро░рпБро│рпН ропро╛ ропро╛ ро╡ро╛ропрпНроХрпН рпЗроХроЯрпНрокро┐ройрпБроорпН роЕрокрпНрпЖрокро╛ро░рпБро│рпН рпЖрооропрпНрокрпНрпЖрокро╛ро░рпБро│рпН роХро╛рогрпНрокродро▒ро┐ро╡рпБтАЭ роОройрпЗро╡ ро╡ро│рпНро│рпБро╡ройро┐ройрпН роХрпБро▒ро│рпНроХро│ро┐ро▓рпБроорпН рпЖрооропрпНрокрпНрпЖрокро╛ро░рпБро│рпН роХро╛рогро╡ро▓рпНро▓родрпБ рокроХрпБродрпНродро▒ро┐ро╡рпБ. ро╡ро╛ро┤рпНроХ родрооро┐ро┤рпН ро╡ро│роХ рокроХрпБродрпНродро▒ро┐ро╡рпБ роУроЩрпНроХрпБроХ ро╡ро░N рокро░роирпНродро╛рооройрпН рокрогро┐. роЕройрпНрокройрпН, роЯро╛роХрпНроЯрокрпВ ., роЖро╡ро┐роЪро╛роХро░родрпНродро┐ройроорпН . рпЖродро╛рогрпНрпИроЯрооро╛ройрпН роЖро▒рпБ. 1-10-1968

рооройро┐родрпЗрой роХроЯро╡рпБрпИро│ роПро▒рпНрокроЯрпБродрпНродро┐ройро╛ройрпН рооройро┐родройрпН, роХро╛ро▓рпНроХро│рпН роЗро░рогрпНрпЗроЯро╛роЯрпБ рпИроХроХро│рпН роЗро░рогрпНрпИроЯропрпБроорпН роКройрпНро▒ро┐ ро╡ро┐ро▓роЩрпНроХрпБроХрпИро│рокрпН рпЗрокро╛ро▓рпН родро╡ро┤рпНроирпНродрпБ рокроЪрпНрпИроЪ роЗрпИро▒роЪрпНроЪро┐рпИроп роЙрогрпНроЯрпБроорпНрокро┐ро▒роирпНрод

.

роЙроЯрпЗро▓ро╛роЯрпБ роХрпБрпИроХроХро│ро┐ро▓рпБроорпН рооро░роЩрпНроХро│ро┐ро▓рпБроорпН ро╡ро╛ро┤рпНроирпНродрпБроорпН, рпЖрооро╛ро┤ро┐ роОродрпБро╡рпБроорпН рпЖродrропро╛рооро▓рпН родройро┐родрпНродрпБ роЗро░рпБроирпНродрпБроорпН ро╡роирпНрод роХро╛ро▓роорпН роТройрпНро▒рпБрогрпНроЯрпБ роЕроирпНродроХрпН роХро╛ро▓родрпНродро┐ро▓рпН роЕро╡ройрпБроХрпНроХрпБроХрпН роХроЯро╡рпБрпИро│рокрпН рокро▒рпНро▒ро┐роп роОрогрпНрогроорпН роЗро░рпБроирпНродро┐ро░рпБроХрпНроХрпБрооро╛? тАЬроЕрпИройродрпНрпИродропрпБроорпН роХроЯроирпНродродро╛ропрпН, роОро▓рпНро▓ро╛роорпН ро╡ро▓рпНро▓родро╛ропрпН, роОро▓рпНро▓ро╛роорпН роиро┐рпИро▒роирпНродродро╛ропрпН, роОроЩрпНроХрпБроорпН роЙрпИро▒ро╡родро╛ропрпН, роТро░рпБ роХроЯро╡рпБро│рпН роЗро░рпБроХрпНроХро┐ро▒ро╛роЕро╡ ., роЙропро┐роХрпИро│рокрпН рокрпИроЯродрпНродро╛@ роЕро╡рпНро╡рпБропро┐роХро│рпН, родроорпН роЖрогро╡роХрпНроХроЯрпНроЯро┐ройро┐ройрпНро▒рпБроорпН роиNроЩрпНроХро┐роХрпН роХроЯро╡рпБро│рпН роЕроЯро┐рпИроп роЕрпИроЯро╡рпЗрод роЕро╡ро▒рпНро▒ро┐ройрпН рпЗрокrройрпНрокроорпНроЕродро▒рпНроХро╛роХ роЖройрпНрооро╛роХрпНроХро│рпН

!

роХроЯро╡рпБроЯрпНроХрпБроХтЧМрпН рпЗроХро╛ропро┐ро▓рпН роОро┤рпБрокрпНрокро╡рпБроорпН рооро▓ рокро╛ро▓рпН рокро┤роорпН рпЖроХро╛рогрпНроЯрпБ ро╡рогроЩрпНроХро╡рпБроорпН рпЗро╡рогрпНроЯрпБроорпНтАЭ роОройрпНро▒ рпЗроХро╛роЯрпНрокро╛роЯрпНроЯро┐ро▓рпН роирпБ}ро▒ро╛ропро┐ро░родрпНродро┐ро▓рпН роТро░рпБ рокроЩрпНрпИроХропро╛ро╡родрпБ роиро╛ройрпН, роорпБро▒рпН роХрпБро▒ро┐рокрпНрокро┐роЯрпНроЯ роХро╛ро▓родрпНродрпБ рооройро┐родройрпН роОрогрпНрогро┐ропро┐ро░рпБрокрпНрокро╛ройро╛? родройроХрпНроХрпБрокрпН рокро╛ро▓рпН рокро┤родрпНрпИрод роЕро▒ро┐ропро╛родро╡ройрпН@ родройроХрпНроХрпБ роЖрпИроЯ роТройрпНрпИро▒ роПро▒рпНрокроЯрпБродрпНродро╛родро╡ройрпН@ родройроХрпНроХрпБ роТро░рпБ роЪро┐ро▒рпБ роХрпБроЯро┐рпИроЪ ропро╛ро╡рпБродро▓рпН роХро╛рогро╛родро╡ройрпН@ родройроХрпНрпЖроХройрпНро▒рпБ роТро░рпБрпЖрооро╛ро┤ро┐ роЗро▓рпНро▓ро╛родро╡ройрпН. рпЗрооро▒рпНроХрогрпНроЯро╡ро╛ро▒рпБ


роОрогрпНрогро┐ропро┐ро░рпБрокрпНрокро╛ройро╛? роТро░рпБ рпЗрокро╛родрпБроорпН роЕро╡ройрпН, роХроЯро╡рпБрпИро│рпЗропро╛ рпЗроХро╛ропро┐рпИро▓рпЗропро╛ рокрпВрпИроЪрпИропрпЗропро╛ роЖройрпНроо роИрпЗроЯро▒рпНро▒родрпНрпИродрокрпН рокро▒рпНро▒ро┐рпЗропро╛ роОрогрпНрогро┐ропро┐ро░рпБроХрпНроХ роорпБроЯро┐ропро╛родрпБ ! роЗродрпБ родро╛ройрпН роЙрогрпНрпИроо. роХроЯро╡рпБро│рпН роОрогрпНрогроорпН роЗро▓рпНро▓ро╛род роТро░рпБ роХро╛ро▓родрпНродро┐рпЗро▓ рооройро┐родройрпН ро╡ро╛ро┤рпНроирпНродро┐ро░рпБроХрпНроХро┐ро▒ро╛ройрпН роОройрпНрокрпИродродрпН рпЖродrроирпНродрпБ рпЖроХро╛рогрпНрпЗроЯро╛роорпНроЗродро┐ро▓ро┐ро░рпБроирпНродрпБ ., роХроЯро╡рпБро│рпН роОройрпНро▒ роОрогрпНрогроорпН рооройро┐родройрпН рпЗродро╛ройрпНро▒ро┐роп роХро╛ро▓родрпНродро┐рпЗро▓рпЗроп рпЗродро╛ройрпНро▒ро┐роп родройрпНро▒рпБ роОройрпНро▒рпБроорпН роЗрпИроЯроХрпН роХро╛ро▓родрпНродро┐рпЗро▓ роЕро╡ройрпН, роЪро┐ро▒рпБроХроЪрпН роЪро┐ро▒рпБроХ ро╡ро│роирпНродрпБ рпЖроХро╛рогрпНроЯро┐ро░рпБроирпНрод роХро╛ро▓родрпНродро┐рпЗро▓ родро╛ройрпН роЕро╡рпНрпЖро╡рогрпНрогроорпН рпЗродро╛ройрпНро▒ро┐роп рпЖродройрпНро▒рпБроорпН рпЖродrроирпНродрпБ рпЖроХро╛ро│рпНро│ро▓ро╛роорпНроЗродро┐ро▓ро┐ро░рпБроирпНродрпБ

.

роиро╛роорпН, роЕро▒ро┐ропроХрпН роХрпВроЯро┐роп рпЖродро╛ройрпНро▒рпБ роЙрогрпНроЯрпБроХроЯро╡рпБро│рпБроорпН :роЕродро╛ро╡родрпБ . роЕродройрпН рпЗроХро╛роЯрпНрокро╛роЯрпБроХро│рпБроорпН рооройро┐родройро╛ро▓рпН роЖроХрпНроХрокрпНрокроЯрпНроЯройрпЗро╡! роХроЯро╡рпБро│рпН, рооройро┐родройро╛ро▓рпН роЖроХрпНроХрокрпНрокроЯрпНроЯродрпБ роОройрпНро▒рпБ рпЖроХро╛ро│рпНро│ро╛ро╡ро┐роЯрпНроЯро╛ро▓рпН, роиро╛роЯрпНроЯрпБроХрпНроХрпБ роиро╛роЯрпБ роЗройродрпНродрпБроХрпНроХрпБ роЗройроорпН рпЖро╡рпЧ;рпЗро╡ро▒рпБ роЙро░рпБро╡роорпБрпИроЯроп роХроЯро╡рпБро│рпБроорпН рпЗро╡ро▒рпБ рпЗро╡ро▒ро╛рой роЪроЯроЩрпНроХрпБроХро│рпБроорпН рпЖроХро╛ро│рпНрпИроХроХро│рпБроорпН роЙрогрпНроЯро╛рооро╛ро▒рпБ роЗро▓рпНрпИро▓ роОройрпНроХ.

роЕроЪрпНроЪрпЗроо роХроЯро╡рпБро│рпН рпЖроХро╛ро│рпНрпИроХропро┐ройрпН роЕроЯро┐рокрпНрокрпИроЯ! рооройро┐родройрпН роХроЯро╡рпБрпИро│ роПройрпН роПро▒рпНрокроЯрпБродрпНродро┐ройро╛ройрпН? роХро╛роЯрпБроХро│ро┐ро▓рпБроорпН роХрпБрпИроХроХро│ро┐ро▓рпБроорпН ро╡ро╛ро┤рпНроирпНрод рооройро┐родройрпН, рпЖроХро╛роЯро┐роп ро╡ро┐ро▓роЩрпНроХрпБроХрпЗро│ро╛роЯрпБ рпЗрокро╛rроЯрпНроЯрпБроХрпН рпЖроХро╛рогрпНроЯро┐ро░рпБроирпНрод роХро╛ро▓роорпН@ рпЖродро╛рпИро▓ро╡ро┐рпЗро▓ роЪро┐ро▒рпБ роТро▓ро┐, роЕрпИроЪро╡рпБ роПро▒рпНрокроЯрпНроЯро╛ро▓рпБроорпН роХрпБрпИроХропро┐ро▓рпБроорпН рооро░роЩрпНроХро│ро┐ро▓рпБроорпН роЕроЮрпНроЪро┐ роироЯрпБроЩрпНроХро┐роХрпН рпЖроХро╛рогрпНроЯрпБ роТро│ро┐родрпНродро┐ро░рпБроирпНрод роХро╛ро▓роорпН@ роЗропро▒рпНрпИроХропро┐ройрпН рокро▓ рпЖроХро╛роЯрпБрпИроороХрпИро│ропрпБроорпН родро╛роЩрпНроХ рпЗро╡рогрпНроЯро┐ропро┐ро░рпБроирпНрод роЕро▒ро┐ро╡рпБ ро╡ро│ро░ро╛род роХро╛ро▓роорпН@ роЕроХрпНроХро╛ро▓родрпНродро┐ро▓рпН рооро░роЮрпНрпЖроЪроЯро┐ рпЖроХро╛роЯро┐ роорпИро▓ роОро▓рпНро▓ро╛ро╡ро▒рпНрпИро▒ропрпБроорпН рпЗро╡рпЗро░ро╛роЯрпБ рокрпБро░роЯрпНроЯро┐ роОро▒ро┐ропрпБроорпН рпЖрокро░рпБроЩрпНроХро╛ро▒рпН;рпИро▒, роХро╛ропрпНроирпНрод рооро░роЩрпНроХро│рпН роТройрпНрпЗро▒ро╛рпЖроЯро╛ройрпНро▒рпБ роЙрпЗро░ро╛роЮрпНроЪрпБро╡родройро╛ро▓рпН роПро▒рпНрокроЯрпНроЯрпБрокрпН рокро▒рпНро▒ро┐роХрпН рпЖроХро╛рогрпНроЯ роХро╛роЯрпНроЯрпБродрпН родNрпИроп, роХро▓роЩрпНроХ рпИро╡роХрпНроХрпБроорпН роЗроЯро┐рпЗропро╛роЯрпБроорпН роХрогрпНрпИрогрокрпН рокро▒ро┐роХрпНроХрпБроорпН рооро┐ройрпНройрпЗро▓ро╛роЯрпБроорпН рпЗроЪроирпНродрпБ рпЖрокропрпНропрпБроорпН ро╡ро┐роЯро╛ роорпИро┤рпИроп роЕро╡ройрпН роХрогрпНроЯро╛ройрпНроЕрпИро╡ ., роЕро╡ройрпН ро╡ро╛ро┤рпНроХрпНрпИроХрпИропрокрпН рпЖрокrродрпБроорпН родро╛роХрпНроХро┐ройроОройрпЗро╡ ., роЕроЮрпНроЪро┐ройро╛ройрпН@ роЕрпИро╡рпЖропро▓рпНро▓ро╛роорпН родроЩрпНроХро│ро┐ро▓рпБроорпН ро╡ро▓ро┐рпИроо рооро┐роХрпНроХ рооройро┐родроХро│рпН роорпИро▒роирпНродрпБ роиро┐ройрпНро▒рпБ

(роХроЯро╡рпБро│рпНроХро│рпН)

рпЖроЪропрпНропрпБроорпН роХроЯро┐роп рпЖроЪропро▓рпНроХро│рпН роОрой роироорпНрокро┐ройро╛ройрпНрпИроХрпЖропроЯрпБродрпНродрпБ ро╡рогроЩрпНроХро┐ройро╛ройрпН .@ роЗройро╛рооро╛роХ роПродрпБроорпН родро░рпБро╡родро╛роХ ро╡ро╛роХрпНроХро│ро┐родрпНродро╛ройрпНроЕро╡ро▒рпНрпИро▒рокрпН рпЗрокро╛ро▒рпНро▒ро┐ройро╛ройрпН .@ рокрпБроХро┤рпНроирпНродро╛ройрпНроЗрокрпНрокроЯро┐рпЗроп роЗроХрпН рпЖроХро╛ро│рпНрпИроХ ., роЕроЪрпНроЪроорпН роХро╛ро░рогрооро╛роХро╡рпБроорпН роЕро▒ро┐ропро╛рпИроо


роХро╛ро░рогрооро╛роХро╡рпБроорпН ро╡ро│ро░ро▓ро╛ропро┐ро▒рпНро▒рпБ. рокрогрпНроЯрпБ;, роЗропро▒рпНрпИроХ ро╡рогроХрпНроХроорпН роПро▒рпНрокроЯрпНроЯродро▒рпНроХрпБроорпН роХроЯро╡рпБро│рпНроХро│рпН рокропроЩрпНроХро░ роЙро░рпБро╡роЩрпНроХро│ро┐ро▓рпН рокрпИроЯроХрпНроХрокрпНрокроЯрпНроЯрпИроороХрпНроХрпБроорпН роорпБроХро┐ро▓рпНроХрпИро│ роКродро┐ роОройрпНро▒рпБроорпН роЗроЯро┐рпИропроХрпН роХроЯро╡рпБро│рпН, рпЗроХро╛рокроЩрпН рпЖроХро╛рогрпНроЯрпБ рпЗрокро╛ро░рпБроХрпНроХрпИро┤роХрпНроХрпБроорпН роХрпБро░ро▓рпН роОройрпНро▒рпБроорпН рооро┐ройрпНройрпИро▓ ро╡ро╛ро│рпН ро╡роЪрпНрпЖроЪройрпНро▒рпБроорпН N роЗрокрпНрокроЯро┐рокрпНрокроЯрпНроЯ роХро▒рпНрокрпИройрокрпН рокрпБро░ро╛рогроЩрпНроХро│рпН роОро┤рпБроирпНродрпИроороХрпНроХрпБроорпН роХро╛ро░рогроорпНроЕроЪрпНроЪрпЗроо роОрой : роЕро▒ро┐ро╡рпБрпИроЯрпЗропро╛ рпЖродrроирпНродрпБ рпЖроХро╛ро│рпНро╡. роХроЯро╡рпБро│рпН родро┐ро░рпБродрпНродрокрпНрокроЯрпНроЯро╛ рооройро┐родройрпБроХрпНроХрпБ роЕро▒ро┐ро╡рпБ ро╡ро│ро░ ро╡ро│ро░ роиро▓рпНро▓ роОрогрпНрогроЩрпНроХро│рпН ро╡ро│ро░ роиро╛роХrроХ ро╡ро│роЪрпНроЪро┐роХрпН рпЗроХро▒рпНрок роХроЯро╡рпБро│рпНроХро│рпБроорпН ро╡ро│роирпНродрпБ ро╡роирпНродрпБро│рпНро│ройрооройро┐родройрпН ., рокро┐ро▒ро░рпБроХрпНроХрпБродрпН родNроЩрпНроХрпБ рпЖроЪропрпНропро╛род роиро▓рпНро▓ро╡ройро╛роХ роЗро░рпБроХрпНроХ роТро░рпБро╡ройрпН роОрокрпНрокроЯро┐ роЗро░рпБроХрпНроХ рпЗро╡рогрпНроЯрпБроорпН роОройрпНро▒рпБ роОрогрпНрогро┐ройро╛рпЗройро╛, роЕрокрпНрокроЯро┐рпЗроп роХроЯро╡рпБрпИро│родрпН родро┐ро░рпБродрпНродро┐ройро╛ройрпНроХроЯро╡рпБро│рпНроХро│ро┐ройрпН

.

рокропроЩрпНроХро░ роЙро░рпБро╡роЩрпНроХрпИро│ рооро╛ро▒рпНро▒ро┐ройро╛ройрпН@ родроЩрпНроХро│рпН роиро╛роХrроХродрпНродрпБроХрпН рпЗроХро▒рпНро▒ро╡ро╛ро▒рпБ роХроЯро╡рпБро│рпНроХро│рпБроХрпНроХрпБроорпН роЙрпИроЯ роЕрогро┐ро╡ро┐родрпНродро╛ройрпН@ роиро▓рпНро▓ роЕройрпНрокрпБ роЕро░рпБро│рпН роорпБродро▓ро┐ропро╡ро▒рпНрпИро▒роХрпН роХроЯро╡рпБро│ро┐ройрпН роорпБродройрпНрпИроороХрпН роХрпБрогроорпН роОройроХрпН роХрпВро▒ро┐ройро╛ройрпН . роЗрокрпНрокроЯро┐роХрпН роХроЯро╡рпБрпИро│родрпН родро┐ро░рпБродрпНродрпБроорпН роорпБропро▒рпНроЪро┐ропро┐ро▓рпН рооройро┐родrро▓рпН роУро░ро│ро╡рпБ роЕро▒ро┐ро╡рпБ рпЖрокро▒рпНрпЗро▒ро╛ роИроЯрпБрокроЯрпНроЯройроЕро▒ро┐ро╡ро┐ро▒рпН . роХрпБрпИро▒роирпНродро╡роХро│рпН родро╛роЩрпНроХро│рпН рокрпИроЯродрпНрод роХроЯро╡рпБро│рпБроХрпНроХрпБродрпН родро╛роЩрпНроХрпЗро│ роЕроЮрпНроЪро┐ройро╛роХро│рпН. рокрпИро┤роп роХро╛ро▓рокрпНрокроЯро┐рпЗроп роОро▓рпНро▓ро╛роорпН роироЯроХрпНроХ рпЗро╡рогрпНроЯрпБроорпН, роЖроЯрпБ рооро╛роЯрпБ рпЗроХро╛ро┤ро┐ роорпБродро▓ро┐роп роЙропро┐рокрпНрокро▓ро┐роХрпИро│роХрпН рпЖроХро╛роЯрпБроХрпНроХ рпЗро╡рогрпНроЯрпБроорпНроЗро▓рпНро▓ро╛родрпБ ро╡ро┐роЯрпНроЯро╛ро▓рпН роХроЯро╡рпБро│рпН ., рпЖроХро╛роЯро┐роп роЕроорпНрпИроо рпЗроиро╛рпИроп, роХроЯрпБроорпН рокрпБропрпИро▓, рпЖрокро░рпБрпЖро╡ро│рпНро│родрпНрпИрод ро╡ро┐роЯрпНроЯрпБродрпН родрогрпНроЯро┐рокрпНрокро╛ роОройроХрпН роХрпВро▒ро┐родрпН родроЩрпНроХро│рпН рпЖроХро╛ро│рпНрпИроХропро┐ройро┐ройрпНро▒рпБроорпН ро╡ро┤рпБро╡ро╛родро┐ро░рпБроирпНродрой@ роЗро░рпБроирпНродрпБ ро╡ро░рпБроХро┐ро▒ро╛роХро│рпНроЗродрпБродро╛ройрпН роХроЯро╡рпБроЯрпН рпЖроХро╛ро│рпНрпИроХ ро╡ро│;роирпНрод ро╡ро░ро▓ро╛ро▒рпНро▒ро┐ройрпН роЪрпБро░рпБроХрпНроХроорпН. роиро╛родрпНродро┐роХроорпН роЕро▓рпНро▓родрпБ рокроХрпБродрпНродро▒ро┐ро╡рпБ роХро╛ро▒рпНрпИро▒ропрпБроорпН роорпИро┤рпИропропрпБроорпН родNрпИропропрпБроорпН роХрогрпНроЯрпБ роЕроЮрпНроЪро┐ роЕро╡ро▒рпНрпИро▒роХрпН рпИроХрпЖропроЯрпБродрпНродрпБ ро╡рогроЩрпНроХро┐роп роХро╛ро▓роорпН рпЗрокро╛ро▓рпЗро╡ роОройрпНро▒рпБроорпН рооройро┐родройрпН, роЗро░рпБроирпНродро┐ро░рпБроирпНродро╛ро▓рпН, роЕро╡ро▒рпНрпИро▒рокрпН рокропройрпНрокроЯрпБродрпНродро╡рпБроорпН роОродро┐родрпНродрпБ роорпБройрпНрпЗройро▒ро╡рпБроорпН ро╡ро┐ропроХрпНроХродрпНродроХрпНроХ рооро╛ро▒рпБродро▓рпНроХро│рпН роЕрпИроЯропро╡рпБроорпН рокрпБродро┐роп рокрпБродро┐роп роХрогрпНроЯрпБрокро┐роЯро┐рокрпНрокрпБроХрпИро│роХрпН роХрогрпНроЯрпБрокро┐роЯро┐роХрпНроХро╡рпБроорпН роорпБроЯро┐роирпНродро┐ро░рпБроХрпНроХрпБрооро╛?

.


роЕроорпНрокрпБ ро╡ро┐ро▓рпНро▓рпБ роорпБродро▓рпН роЕродро┐ро░рпИро╡роХрпНроХрпБроорпН рокрпАро░роЩрпНроХро┐ ро╡рпИро░ роП роорпБродро▓рпН роОроирпНродро┐ро░роХрпН роХро▓рокрпНрпИрок ро╡рпИро░ рооро╛роЯрпНроЯрпБро╡рогрпНроЯро┐

- роХроЯрпНроЯрпБрооро░роорпН роорпБродро▓рпН рпЖрокро░рпБроЩрпН роХрокрпНрокро▓рпНроХро│рпН ро╡рпИро░ -

роорпБродро▓рпН ро╡ро┐рпИро░роирпНродрпБ рпЖроЪро▓рпНро▓рпБроорпН рпЖро▒ро╛роХрпНрпЖроХроЯрпНроЯрпБ ро╡рпИро░, роОро╡рпНро╡ро│ро╡рпБ рооро╛ро▒рпБродро▓рпНроХро│рпН ! роЗрокрпНрпЗрокрокрпНрокроЯрпНроЯ рооро╛ро▒рпБродро▓рпНроХрпИро│ роЕрпИроЯропроХрпН роХро╛ро░рогроирпНродро╛ройрпН роОройрпНрой? рооройро┐родройрпН, родройродрпБ рокроХрпБродрпНродро▒ро┐рпИро╡ роЕроЪрпНроЪрооро┐ройрпНро▒ро┐ роЖро░ро╛ропрпНроЪрпНроЪро┐родрпН родрпБрпИро▒ропро┐ро▓рпН роОро▓рпНро▓ро╛ро╡ро▒рпНро▒ро┐ро▓рпБроорпН рокропройрпНрокроЯрпБродрпНродро┐ропродрпБродро╛ройрпН, роЗрокрпНрпЖрокро░рпБроорпН ро╡ро│роЪрпНроЪро┐роХрпНроХрпБроХрпН роХро╛ро░рогрооро╛ропро┐ро▒рпНро▒рпБ! рпЖрокро╛ро░рпБро│рпНроХро│ро┐ройрпН роЙрогрпНрпИрооропро╛рой роЗропро▓рпНрпИрокропрпБроорпН роЕро╡ро▒рпНро▒ро┐ройрпН роЗропроХрпНроХроЩрпНроХрпИро│ропрпБроорпН роХрогрпНроЯро▒ро┐роп роорпБро▒рпНрокроЯрпНроЯродройрпН ро╡ро┐рпИро│рпЗро╡, роЗройрпНро▒рпБ роЙро▓рпЖроХроЩрпНроХрпБроорпН роиNроХрпНроХрооро▒рокрпН рокро┐рпИрогроирпНродрпБ роиро┐ро▒рпНроХрпБроорпН роЕро▒ро┐ро╡ро┐ропро▓рпН .роЖроХрпБроорпН (ро╡ро┐роЮрпНроЮро╛ройроорпН) роЕро▒ро┐ро╡ро┐ропро▓рпБроХрпНроХрпБ ро╡ро┤ро┐рпЗроХро╛ро▓ро┐роп роЕройрпНрпИро▒роп роЕро▒ро┐роЮроХро│рпНродро╛роорпН, роиро╛родрпНродро┐роХроХро│рпН роОройрпНро▒рпБроорпН роХроЯро╡рпБро│рпН роиро┐роирпНродрпИройроХрпНроХро╛ро░ роОройрпНро▒рпБроорпН родрпБ}ро▒рпНро▒рокрпНрокроЯрпНроЯро╛роХро│рпН@ роХро▓рпНро▓рпИро▒ропро┐ро▓рпБроорпН роХроЯрпБроЮрпНроЪро┐рпИро▒ропро┐ро▓рпБроорпН роЕрпИроЯроХрпНроХрокрпНрокроЯрпНроЯро╛роХро│рпН@ роиро╛роЯрпБ роХроЯродрпНродрокрпНрокроЯрпНроЯро╛роХро│рпН@ роироЮрпНроЪрпВроЯрпНроЯро┐ропрпБроорпН роЪро┐родрпНродро┐ро░ро╡рпИрод рпЖроЪропрпНродрпБроорпН рпЖроХро╛ро▓рпНро▓рокрпНрокроЯрпНроЯро╛роХро│рпН. рооройрпНройроХро│рпН роородроХрпБро░рпБрооро╛ рпИроХроХро│ро┐ро▓рпБроорпН роородроХрпБро░рпБрооро╛, роЕро▒ро┐ропро╛рпИрооропро┐ройрпН рокро┐роЯро┐ропро┐ро▓рпБроорпН роЗро░рпБроирпНродрпБ роЕро▒ро┐ро╡рпБроХрпН роХро░рпБродрпНродрпБроХрпНроХрпИро│ рпЖро╡ро│ро┐ропро┐роЯрпНроЯро╡роХрпИро│ ро╡рпИродродрпНродро╛роХро│рпН.рпЖроХро╛ройрпНро▒ро╛роХро│рпН . роЕрокрпНрокрокрпНрокро╛ роЕро▒ро┐роЮроХро│рпН рокроЯрпНроЯ !рпЖродро╛ро▓рпНрпИро▓роХро│рпН родро╛роорпН роОродрпНродрпИрой? роЖройро╛ро▓рпН, рокро▓ роЗройрпНройро▓рпНроХро│рпБроХрпНроХрпБроорпН рокро┤рпЖрооро╛ро┤ро┐роХро│рпБроХрпНроХрпБроорпН роЖро│ро╛роХро┐ропрпБроорпН, родро╛роорпН рпЖроХро╛рогрпНроЯ рпЖроХро╛ро│рпНрпИроХропро┐ройро┐ройрпНро▒рпБроорпН рокроХрпБродрпНродро▒ро┐ро╡ро┐ройро┐;ройрпНро▒рпБроорпН рооро╛ро▒ро┐ройро╛роХро│рпНроЕро╡роХро│рпН роЕро┤ро┐роХрпНроХрокрпНрокроЯрпНроЯро╛ро▓рпБроорпН .роЗро▓рпНрпИро▓ . роЕро╡роХро│ро┐ройрпН роЕро▒ро┐ро╡ро┐ройрпН роорпБроЯро┐ро╡ро╛рой роХро░рпБродрпНрпИрод роЕро┤ро┐роХрпНроХ роородроХрпБро░рпБрооро╛ро░ро╛ро▓рпН роорпБроЯро┐ропро╡ро┐ро▓рпНрпИро▓роЙрогрпНрпИроо . роОройрпНро▒рпБроорпН роЕро┤ро┐ропро╛родрпБ роОройрпНро▒ роЙрогрпНрпИроорпИропродрпН рпЖродrроирпНродрпБ рпЖроХро╛рогрпНроЯро╛роХро│рпН@ рокро▓ роЖрогрпНроЯрпБроХро│рпН роХроЯроирпНрод рокро┐ройрпНроОройрпЗро╡ !, роородроХрпБро░рпБрооро╛роХро│рпН родроЩрпНроХро│рпН роХроЯро╡рпБрпИро│ропрпБроорпН рпЖроХро╛ро│рпНрпИроХрпИропропрпБроорпН роХро╛рокрпНрокро╛ро▒рпНро▒, родроЩрпНроХро│рпН рпЖроХро╛ро│рпНрпИроХроХро│ро┐рпЗро▓ рооро╛ро▒рпНро▒роЮрпН рпЖроЪропрпНроп рпЗро╡рогрпНроЯро┐ропродро╛ропро┐ро▒рпНро▒рпБроЕродройро╛ро▓рпН ., родроЩрпНроХро│рпН роХроЯро╡рпБро│рпБроХро│рпБроХрпНроХрпБроорпН рпЖроЪропрпНрпИроХроХро│рпБроХрпНроХрпБроорпН рпЖроХро╛ро│рпНрпИроХроХро│рпБроХрпНроХрпБроорпН рокрпБродрпБрокрпН рокрпБродрпБ ро╡ро┐ро│роХрпНроХроЩрпНроХро│рпН роЕро│ро┐роХрпНроХро▓ро╛ропро┐рой !рокро╛ро╡роорпН . роорпБро▒рпНро▒ро╛роХ роТро░рпБроиро╛ро│рпН роЕро┤ро┐роирпНродрпБро╡ро┐роЯрпБроорпН роЗроорпН роорпВроЯрпЖроХро╛ро│рпНрпИроХрпИропроХрпН рпЖроХро╛рогрпНроЯрпБ роЗро╡роХро│рпН роОродрпНродрпИрой роиро╛ро│рпНродро╛ройрпН рокро┐рпИро┤роХрпНроХрокрпН рпЗрокро╛роХро┐ро▒ро╛роХро│рпН? роЕро▒ро┐ро╡ро┐ройрпН роорпБродро┐роЪрпНроЪро┐родро╛ройрпН, родрпБ}роп рпЖродро│ро┐;роирпНрод роЙрогрпНрпИрооропро╛рой рокроХрпБродрпНродро▒ро┐ро╡ро┐ройрпН


рпЖроХро╛ро│рпНрпИроХродро╛ройрпН роиро╛родродро┐роХроорпНроиро╛родрпНродро┐роХроорпН ., роОрпИродропрпБроорпН роПройрпН? роОрокрпНрокроЯро┐? роОройрпНро▒рпБ роЖро░ро╛ропрпНроирпНродрпБ, рооройроорпН роПро▒рпНро▒рпБроХрпНрпЖроХро╛рогрпНроЯрпИрод роПро▒рпНро▒рпБроХрпНрпЖроХро╛ро│рпН роОройрпНроХро┐ро▒родрпБ .тАЬроЕро▒ро┐ро╡рпБ, роТро░рпБ роОро▓рпНрпИро▓роХрпНроХрпБро│рпН роЕроЯроЩрпНроХрпБро╡родро┐ро▓рпНрпИро▓ роЕродрпБ роЪрпБродроирпНродро┐ро░рооро╛роХ роОроЩрпНроХрпБроорпН роОродро┐ро▓рпБроорпН рпЖроЪройрпНро▒рпБ родройродрпБ роЖро▒рпНро▒рпИро▓рокрпН рокропройрпНрокроЯрпБродрпНродро┐ роЙрогрпНрпИроорпИропроХрпН роХрогрпНроЯро▒ро┐роп рпЗро╡рогрпНроЯрпБроорпНтАЭ роОройрпНро▒рпБ роиро╛родрпНродро┐роХроорпН роХрпВро▒рпБроХро┐ро▒родрпБ. роХроЯро╡рпБро│ро┐ройрпН рпЗрооро▓рпН рпЗроХро╛ропро┐ро▓ро┐ройрпН рпЗрооро▓рпН роЕродройрпН рпЖроХро╛ро│рпНрпИроХ рпЗрооро▓рпН роородроХрпБро░рпБрооро╛rройрпН рпЗрооро▓рпН роЖро░ро╛ропрпНроЪрпНроЪро┐роХрпВроЯро╛родрпБрпЗро╡родрокрпН рокрпБродрпНродроХроорпН роХрпВро▒рпБро╡рпИродропрпБроорпН роородроХрпБро░рпБрооро╛

.

рпЖроЪро╛ро▓рпНро╡рпИродропрпБроорпН роЕрокрпНрокроЯро┐рпЗроп роироорпНрокрпБ роОройрпНро▒рпБ роородроЩрпНроХро│рпН рпЗрокро╛родро┐роХрпНроХро┐ройрпНро▒ройроЖро░ро╛ропрпНроЪрпНроЪро┐ . роХрпВроЯро╛рпЖродройрпНро▒ро╛ро▓рпН, роорпВрпИро│ роЗро▓рпНро▓ро╛рооро▓рпН роЕро▓рпНро▓ро╡ро╛ роЗро░рпБроирпНродро┐ро░рпБроХрпНроХ рпЗро╡рогрпНроЯрпБроорпН? роЕро▓рпНро▓родрпБ роЙроЩрпНроХро│рпН роХроЯро╡рпБро│рпН роЖро░ро╛ропрпБроорпН роОрогрпНрогродрпНрпИрод ропро╛ро╡рпБродро▓рпН роиро╛родрпНродро┐роХроХро│ро┐ройрпН роорпВрпИро│ропро┐ро▓ро┐ро░рпБроирпНродрпБ роОроЯрпБродрпНродро┐ро░рпБроХрпНроХ рпЗро╡рогрпНроЯрпБроорпН! роиро╛роорпН, роЖро░ро╛ропрпНроирпНродрпБ рокро╛роХрпНроХроХрпН роХрпВроЯро╛род роЕро│ро╡рпБ рпЖроХро╛ро│рпНрпИроХрпЗропро╛роЯрпБ роТро░рпБ роХроЯро╡рпБро│рпБроорпН рпЗро╡родрокрпН рокрпБродрпНродроХроорпБроорпН роТро│ро┐роирпНродрпБ роиро┐ройрпНро▒рпБ рпЖроХро╛рогрпНроЯрпБ роироорпН роорпА родрпБ роЖродро┐роХрпНроХроорпН, роЕроЯроХрпНроХрпБроорпБрпИро▒ рпЖроЪро▓рпБродрпНродрпБро╡ рпЖродройрпНро▒ро╛ро▓рпН, роЕроирпНродроХрпН роХроЯро╡рпБро│рпБроорпН рпЗро╡род роирпБ}ро▓рпБроорпН роироороХрпНроХрпБ роОродро▒рпНроХрпБ? роородроХрпБро░рпБрооро╛ роЪро┐роирпНродроХрпНроХро╡рпБроорпН роорпБроЯро┐ро╡рпБ рпЖроЪро╛ро▓рпНро▓ро╡рпБроорпН роЙrрпИроо роЙрогрпНроЯрпБроироороХрпНроХрпБ

.

роороЯрпНроЯрпБроорпН роЪро┐роирпНродро┐роХрпНроХро╡рпБроорпН роЪро┐роирпНродро┐родрпНродродро┐ройрпН ро╡ро┐рпИро│ро╡ро╛ро▓рпН рооройродро┐рпЗро▓ рокроЯрпНроЯ роЙрогрпНрпИрооропро╛рой роорпБроЯро┐рпИро╡ рпЖро╡ро│ро┐рокрпНрокроЯрпБродрпНродро╡рпБроорпН роЙrрпИроо роЗро▓рпНрпИро▓ропро╛? роЗро╡рпНро╡ро╛ро▒рпБ роЙrрпИроорокрпНрпЗрокро╛ роЕро▒ро┐ро╡рпБрокрпНрпЗрокро╛ рпЖродро╛роЯрпБродрпНродрпБ ро╡ро░рпБро╡родрпБ родро╛ройрпН

-

роиро╛родрпНродро┐роХроорпН роЕро▓рпНро▓родрпБ рокроХрпБродрпНродро▒ро┐ро╡рпБ! роиро╛родрпНродро┐роХроХро│ро┐ройрпН рпЖроХро╛ро│рпНрпИроХ роЗропро▒рпНрпИроХ, рооройро┐родрпИрой роЖроХрпНроХро┐ро╡ро┐роЯрпНроЯродрпБроЗро╡рпНро╡рпБро▓роХро┐ро▓рпН рокро┐ро▒роирпНрод роироороХрпНроХрпБ

.

роЗро╡рпНро╡рпБро▓роХро┐ройрпН рпЗродро╛ро▒рпНро▒родрпНрпИродрокрпН рокро▒рпНро▒ро┐ роОродрпБро╡рпБроорпН рпЖродrропро╛родрпБрпЖродrроп рпЗро╡рогрпНроЯро┐роп роРроирпНродрпБ !рпЗродрпИро╡ропрпБроорпН роЗро▓рпНрпИро▓ рокро░рпБрокрпНрпЖрокро╛ро░рпБроЯрпНроХро│ро┐ройро╛ро▓рпН роПро▒рпНрокроЯрпНроЯ

.

(роРроорпНрокрпВродроЩрпНроХро│рпН)

рпЖрокро╛ро░рпБро│рпНроХро│ро┐ройрпН роЗропро▓рпНрпИрокропрпБроорпН роЗропроХрпНроХроЩрпНроХрпИро│ропрпБроорпН роЙро│рпНро│ро╡ро╛ро▒рпБ роЕро▒ро┐роирпНродрпБ роЕро╡ро▒рпНрпИро▒рокрпН рокропройрпНрокроЯрпБродрпНродро┐ роиро╛роорпН, роорпБройрпНрпЗройро▒ро╡рпБроорпН роЗройрпНрокроорпН роЕрпИроЯропро╡рпБроорпН рпЖродrроирпНродрпБ рпЖроХро╛рогрпНроЯро╛ро▓рпН рпЗрокро╛родрпБроорпН! роХроЯро╡рпБро│рпН роОройрпНро▒ роОродрпБро╡рпБроорпН роЗро▓рпНрпИро▓ .роЕродрпБ рооройро┐родройро┐ройрпН рпЖрокро╛ро░рпБро│ро▒рпНро▒ роХро▒рпНрокрпИрой .


роЕрокрпНрокроЯро┐ роТройрпНро▒рпБ роЗро░рпБрокрпНрокродро╛роХ роиро┐ро▒рпБро╡роЪрпН роЪро╛ройрпНро▒рпБроХро│рпБроорпН роЗро▓рпНрпИро▓. роородроорпН, роХрпБро░рпБрооро╛роХро│ро┐ройрпН ро╡ропро┐ро▒рпНро▒рпБрокрпН рокро┐рпИро┤рокрпНрокрпБроХрпНроХро╛роХ роПро▒рпНрокроЯрпНроЯ рпЖроХро╛ро│рпНрпИроХрооройро┐родройрпН . роЗройрпНрокрооро╛ропрпН ро╡ро╛ро┤рпНро╡родро▒рпНроХрпБ роородроорпН рпЗродрпИро╡ропрпБрооро┐ро▓рпНрпИро▓. роиро╛родрпНродро┐роХроХро│рпН роЗро▓рпНро╡ро╛ро┤рпНроХрпНрпИроХропро┐ро▓рпБроорпН роЗро╡рпНро╡рпБро▓роХ роЗройрпНрокроЩрпНроХро│ро┐ро▓рпБроорпН рпЖрокrродрпБроорпН роироорпНрокро┐роХрпНрпИроХ роЙрпИроЯропро╡роХро│рпН. тАЬроЕройрпНрокрпБроорпН роЕро▒ройрпБроорпН роЙрпИроЯродрпНродро╛ропро┐ройрпН роЗро▓рпНро╡ро╛ро┤рпНроХрпНрпИроХ рокрогрпНрокрпБроорпН рокропройрпБроорпН роЕродрпБтАЭ - роОройрпНро▒ роЙропrроп рпЗроиро╛роХрпНрпИроХ роЙрпИроЯропро╡роХро│рпНрпЖрокро╛ропрпН ., роХро│ро╡рпБ, роХро│рпНро│рпБрогрпНрогро▓рпН, роЪрпВродрпБ, роЕро▒рооро┐ро▓рпНро▓ро╛роХрпН роХро╛роороорпН роорпБродро▓ро┐ропро╡ро▒рпНрпИро▒ роиNроХрпНроХро┐ рокро┐ро▒ро░рпБроХрпНроХрпБродрпН родNроЩрпНроХро┐ро▓рпНро▓ро╛род ро╡рпИроХропро┐ро▓рпН роЕройрпНрокро╛роХро╡рпБроорпН рокрогрпНрокро╛роХро╡рпБроорпН роироЯроирпНродрпБ роЙродро╡ро┐ рпЖроЪропрпНро╡рпЗрод роХрпБро▒ро┐роХрпНрпЗроХро╛ро│ро╛роХ роЗро░рпБроХрпНроХ рпЗро╡рогрпНроЯрпБроорпН роОройрпНро▒рпБроорпН роХрпВро▒рпБрокро╡роХро│рпН. роОройрпЗро╡, роиро╛родрпНродро┐роХродрпНрпИродроХрпН роХрогрпНроЯрпБ ропро╛ро░рпБроорпН роЕроЮрпНроЪродрпН рпЗродрпИро╡ роЗро▓рпНрпИро▓роЕродройрпН

.

ро╡ро┐rрпИро╡родрпН n;родrроирпНродрпБ рпЖроХро╛рогрпНроЯрпБ роЖро░ро╛ропрпНроирпНродрпБ роЪrрпЖропройрпНро▒рпБ роХрогрпНроЯро╛ро▓рпН роПро▒рпНро▒рпБроХрпН рпЖроХро╛рогрпНроЯрпБ роироЯрокрпНрокрпЗрод роЕро▒ро┐ро╡рпБрпИроЯрпИрооропро╛роХрпБроорпН.

роХроЯро╡рпБро│ро╛? роород ро╡ро╛родро┐роЙро▓роХроорпН ропро╛ро░ро╛ро▓рпН роЖроХрпНроХрокрпНрокроЯрпНроЯродрпБ :? рокроХрпБродрпНродро▒ро┐ро╡рпБ роЙро▓роХроорпН роЖроХрпНроХрокрпНрокроЯрпНроЯродрпБ роОройрпНрокрпИрод роиN, роорпБродро▓ро┐ро▓рпН роиNро░рпВрокро┐рокрпНрокро╛ропро╛? роирогрпНрокро╛! ро╡ро╛родро┐роЙро▓роХроорпН роЖроХрпНроХрокрпНрокроЯрпНроЯродрпБ роОройрпНро▒рпБ роиро┐ро▒рпБро╡ро┐роп рокро┐ройрпН роЕро▓рпНро▓рпЗро╡ро╛ :, тАШропро╛ро░ро╛ро▓рпН роЖроХрпНроХрокрпНрокроЯрпНроЯродрпБтАЩ роОройрпНро▒ ро╡ро┐ройро╛рпИро╡ роиN роОро┤рпБрокрпНрокро▓ро╛роорпН! роо роЕрокрпНрпЗрокро╛ :, роЙро▓роХроорпН роЖроХрпНроХрокрпНрокроЯро╡ро┐ро▓рпНрпИро▓ роОройрпНроХро┐ро▒ро╛ропро╛? рок роЖроХрпНроХрокрпНрокроЯрпНроЯрпЗродро╛ роЗро▓рпНрпИро▓рпЗропро╛ роЕродрпБ роОройроХрпНроХрпБроирпН рпЖродrропро╛родрпБ роЙройроХрпНроХрпБроирпН рпЖродrропро╛родрпБ ропро╛ро░рпБроХрпНроХрпБрпЗроо рпЖродrропро╛родрпБроОройрпЗро╡ ., рпЖродrропро╛род рпЖрокро╛ро░рпБро│рпН рокро▒рпНро▒ро┐ роиро╛роорпН рпЗрокроЪро┐рокрпН

:


рокропройро┐ро▓рпНрпИро▓. роо роПройрпН :, ропро╛ро░рпБроХрпНроХрпБроирпН рпЖродrропро╛ рпЖродройрпНро▒рпБ роЕро╡рпНро╡ро│ро╡рпБ роЕро▒ро┐родро┐ропро┐роЯрпНроЯрпБроХрпН роХрпВро▒рпБроХро┐ройрпНро▒ро╛ропрпН? рок

:роХро╛ро░рогродрпНрпЗродро╛роЯрпБродро╛ройрпН роХрпВро▒рпБроХро┐рпЗро▒ройрпН, роЗроирпНрод роЙро▓роХродрпНродро┐ройрпН рпЗроорпЗро▓ рокро┐ро▒роирпНрод

роироороХрпНроХрпБ, роЗроирпНрод роЙро▓роХродрпНродро┐ройрпН рпЗродро╛ро▒рпНро▒роорпН роОрокрпНрокроЯро┐ропрокрпНрокро╛ рпЖродrроирпНродро┐ро░рпБроХрпНроХ роорпБроЯро┐ропрпБроорпН? роЙро▓роХроорпН роорпБроирпНродро┐ропродрпБ роиро╛роорпН рокро┐роирпНродро┐ропро╡роХро│рпН. роо роЖройро╛ро▓рпН роиро╛роорпН роТро░рпБ роХроЯрпНроЯроЯродрпНрпИродрокрпН рокро╛роХрпНроХро┐рпЗро▒ро╛роорпН .роЕродрпБ роЪrродро╛ройрпН :@ роЕрпИродроХрпН рпЖроХро╛рогрпНроЯрпБ роЕроХрпНроХроЯрпНроЯроЯроорпН роТро░рпБро╡ро░ро╛ро▓рпН роЖроХрпНроХрокрпНрокроЯрпНроЯродрпБ роОройрпНро▒рпБ роЕройрпБрооро╛ройро┐роХрпНроХро┐рпЗро▒ро╛роорпН роЕро▓рпНро▓ро╡ро╛? роЕродрпБ рпЗрокро╛ро▓рпН, роЗроирпНрод роЙро▓роХродрпНрпИродропрпБроорпН роТро░рпБро╡ роЖроХрпНроХро┐ропро┐ро░рпБроХрпНроХро┐ро▒ро╛ роОройрпНро▒рпБ роПройрпН роЕройрпБрооро╛ройро┐роХрпНроХроХрпНроХрпВроЯро╛родрпБ? рокроЗроЩрпНрпЗроХ рокро╛ !роиро▓рпНро▓ рпЗроХро│рпНро╡ро┐родро╛ройрпН :@ рпЗро╡ро▒рпБ роХроЯрпНроЯроЯроЩрпНроХрпИро│ рооройро┐родроХро│рпН роХроЯрпНроЯрпБро╡рпИрод роиро╛роорпН, роХрогрпНрогро╛ро▓рпН роорпБройрпНройрпЗроо рокро╛родрпНродро┐ро░рпБроХрпНроХро┐рпЗро▒ро╛роорпН роЕрпИродроХрпН рпЖроХро╛рогрпНроЯрпБ родро╛ройрпН роЗроХрпНроХроЯрпНроЯро┐роЯродрпНрпИродропрпБроорпН роТро░рпБро╡ роХроЯрпНроЯро┐ропро┐ро░рпБроХрпНроХ рпЗро╡рогрпНроЯрпБроорпН роОройрпНро▒рпБ роЕройрпБрооро╛ройро┐роХрпНроХро┐рпЗро▒ро╛роорпНроЖройро╛ро▓рпН ., рпЗро╡ро▒рпБ роОроирпНрод роЙро▓роХродрпНрпИрод ропро╛ рпЖроЪропрпНродрпИродроХрпН роХрогрпНроЯрпБ роЗро╡рпНро╡рпБро▓роХроорпБроорпН роТро░рпБро╡ро░ро╛ро▓рпН рпЖроЪропрпНропрокрпНрокроЯрпНроЯродрпБ роОройрпНро▒рпБ роЕройрпБрооро╛ройро┐рокрпНрокродрпБ? рпЗро╡ро▒рпБ роЙро▓роХроорпН роТро░рпБро╡ро░ро╛ро▓рпН рпЖроЪропрпНропрокрпНрокроЯрпБро╡рпИрод роиро╛роорпН роХрогрпНрогро╛ро▓рпН рокро╛роХрпНроХ ро╡ро┐ро▓рпНрпИро▓рпЗроп! роо роЙройрпН роЕро▒ро┐ро╡рпБродрпН рпЖродро│ро┐рпИро╡роХ :тЧМрпН роХрогрпНроЯрпБ рпЖроороЪрпНроЪрпБроХро┐рпЗро▒ройрпН@ роЗройрпНройрпБрпЖрооро╛ро░рпБ роРропроорпН, роХроЯро╡рпБро│рпН родро╛ройрпН роЗро╡рпНро╡рпБро▓роХродрпНрпИрод роЙрогрпНроЯро╛роХрпНроХро┐ройро╛ роОройрпНро▒рпБ рпЖроЪро╛ро▓рпНроХро┐ро▒ро╛роХрпЗро│, роЕрпИродродрпН рпЖродро│ро┐ропрпИро╡роХрпНроХ рпЗро╡рогрпНроЯрпБроХро┐рпЗро▒ройрпН. рок роиро▓рпНро▓родрпБ рпЖроЪро╛ро▓рпНроХро┐рпЗро▒ройрпН рпЗроХро│рпН :, роЗро╡рпНро╡рпБро▓роХродрпНрпИродроХрпН роХроЯро╡рпБро│рпН роЙрогрпНроЯро╛роХрпНроХро┐ройро╛ роОройрпНро▒ро╛ро▓рпН, роХроЯро╡рпБрпИро│ роЙрогрпНроЯро╛роХрпНроХро┐ропро╡ ропро╛? роо роХроЯро╡рпБрпИро│ роТро░рпБро╡ро░рпБроорпН роЙрогрпНроЯро╛ :роХрпНроХро╡ро┐ро▓рпНрпИро▓роЕро╡ ., рпЖродро╛роЯроХрпНроХ рооро┐ройрпНро▒ро┐ роЕройро╛родро┐ропро╛роХ роЗро░рпБроХрпНроХро┐ро▒ро╛ роОройрпНроХро┐ро▒ро╛роХро│рпН.


рокроХроЯро╡рпБро│ро╛ро▓рпН

- роЗро╡рпНро╡рпБро▓роХроорпН роХрогрпНрогрпБроХрпНроХрпБродрпН рпЖродrропро╛род роТро░рпБро╡ро░ро╛ро▓рпН :

роЙрогрпНроЯро╛роХрпНроХрокрпН рокроЯрпНроЯродрпБ роОройрпНро▒рпБ роЕройрпБрооро╛ройро┐родрпНродрпБ рокро┐ро▒роХрпБ роЕроХрпН роХроЯро╡рпБрпИро│ роТро░рпБро╡ро░рпБроорпН роЙрогрпНроЯро╛роХрпНроХ ро╡ро┐ро▓рпНрпИро▓роОройрпНро▒рпБ роорпБроЯро┐ро╡рпБ роХроЯрпНроЯрпБро╡родро┐ро▓рпБроорпН рокро╛роХрпНроХ роЗро╡рпНро╡рпБро▓роХрпЗроо ропро╛ро░ро╛ро▓рпБроорпН . роЙрогрпНроЯро╛роХрпНроХрокрпНрокроЯро╡ро┐ро▓рпНрпИро▓роЗро░рпБроХрпНроХро┐ро▒родрпБ (роЕройро╛родро┐ропро╛роХ) роЗродрпБ рпЖродро╛роЯроХрпНроХрооро┐ройрпНро▒ро┐ . роОройрпНро▒рпБ роХрпВро▒рпБро╡родрпБ роЕро▒ро┐ро╡рпБрпИроЯрпИроо ропро╛роХрпБроорпН роЕро▓рпНро▓ро╡ро╛? роЗройрпНройрпБрпЖрооро╛ройрпНро▒рпБ, роХроЯро╡рпБро│рпН роОройрпНро▒ роТро░рпБро╡ роЗро░рпБроХрпНроХро┐ро▒ро╛ роОрой роиро┐ро░рпВрокро┐родрпНрод рокро┐ройрпНройро▓рпНро▓рпЗро╡ро╛ роХроЯро╡рпБро│рпНродро╛ройрпН роЗро╡рпНро╡рпБро▓роХродрпНрпИрод роЙрогрпНроЯро╛роХрпНроХро┐ро▒ро╛ роОройрпНро▒рпБ роХрпВро▒ рпЗро╡рогрпНроЯрпБроорпНроХроЯро╡рпБро│рпН роЗро░рпБроХрпНроХро┐ро▒ро╛ . роОройрпНро▒рпБ роЕро╡роХро│рпН, роорпБродро▓ро┐ро▓рпН роиро┐ро░рпВрокро┐рокрпНрокро╛роХро│ро╛? роо роЕрокрпНрпЗрокро╛ :, роХроЯро╡рпБро│рпН роЗро▓рпНрпИро▓ роОройрпНрокродрпБ родро╛ройрпН роЙроЩрпНроХро│рпН роорпБроЯро┐роирпНрод роорпБроЯро┐ро╡ро╛? рок роХроЯро╡рпБро│рпН роЗро░рпБроХрпНроХро┐ро▒ро╛ роОройрпНро▒родро▒рпНроХрпБ роЖродрпНродро┐роХроХро│рпН роЗродрпБро╡рпИро░ рпЖроЪро╛ройрпНрой : роОро▓рпНро▓ро╛ро╡ро▒рпНрпИро▒ропрпБроорпН рпЖрокро╛ропрпНропрпБроорпН рокро┐рпИро┤ропрпБроорпН роОрой роиро┐ро░рпВрокро┐родрпНродрпБ ро╡ро┐роЯрпНрпЗроЯро╛роорпНроОроЩрпНроХро│рпН . роЕро▒ро┐ро╡ро╛ро▓рпБроорпН роЖро░ро╛ропрпНроирпНродрпБ рокро╛родрпНрпЗродро╛роорпН@ роЕрокрпНрокроЯро┐ роТро░рпБ роХроЯро╡рпБро│рпН роЗро░рпБроХрпНроХро┐ро▒ро╛ роОройрпНро▒рпБ рпЖроЪро╛ро▓рпНро▓ роОроирпНрод ро╡рпИроХропро╛рой роиро┐ропро╛ропрооро╛рой роЪро╛ройрпНро▒рпБроорпН роХро┐рпИроЯроХрпНроХро╡ро┐ро▓рпНрпИро▓ . роОройрпЗро╡, рооройродро┐ро▓рпН роЗро▓рпНрпИро▓ роОройрпНро▒рпБ рокроЯрпНроЯрпИрод роЗро▓рпНрпИро▓ роОройрпНроХро┐рпЗро▒ро╛роорпН, роЗродро┐ро▓рпН родро╡рпЗро▒ройрпБроорпН роЙрогрпНроЯро╛? роо роХроЯро╡рпБро│рпН роЗро▓рпНрпИро▓ роОройрпНрокрпИрод роОрокрпНрокроЯро┐ роиNроЩрпНроХро│рпН роЖро░ро╛ропрпНроирпНродNроХро│рпН :? рок

роЗро▓рпНро▓ро╛родрпИрод роЗро▓рпНрпИро▓ роОройрпНро▒рпБ рпЖроЪро╛ро▓рпНро▓ роЕрокрпНрокроЯро┐ роТройрпНро▒рпБроорпН :роЕродро┐роХ

роЖро░ро╛ропрпНроЪрпНроЪро┐ рпЗродрпИро╡ роЗро▓рпНрпИро▓ роирогрпНрокро╛, роОройрпНро▒ро╛ро▓рпБроорпН рпЖроЪро╛ро▓рпНроХро┐рпЗро▒ройрпН рпЗроХро│рпНроиро╛роорпН !, роТро░рпБ рпЖрокро╛ро░рпБрпИро│ роЗро░рпБроХрпНроХро┐ро▒родрпБ роОройрпНро▒рпБ роТрокрпНрокрпБроХрпН рпЖроХро╛ро│рпНро╡родро╛ропрпН роЗро░рпБроирпНродро╛ро▓рпН, роЕроирпНродрокрпН рпЖрокро╛ро░рпБро│рпН роОроЩрпНроХро│рпН роРроорпНрокрпБро▓ройрпНроХро│ро┐ро▓рпН роТройрпНро▒ро┐ро▓ро╛ро╡родрпБ рокроЯрпЗро╡рогрпНроЯрпБроорпН роЕродро╛ро╡родрпБ роЕрокрпНрпЖрокро╛ро░рпБро│рпН роОроЩрпНроХро│рпН роХрогрпНрогро┐ро▓рпН рпЗродро╛ройрпНро▒ рпЗро╡рогрпНроЯрпБроорпН, роЕро▓рпНро▓родрпБ роХро╛родро┐ро▓рпН роТро▓ро┐роХрпНроХ рпЗро╡рогрпНроЯрпБроорпН, роЕро▓рпНро▓родрпБ роорпВроХрпНроХро┐ро▓рпН роорогроХрпНроХ рпЗро╡рогрпНроЯрпБроорпН, роЕро▓рпНро▓родрпБ роиро╛ро╡ро┐ро▓рпН роЪрпБрпИро╡роХрпНроХ рпЗро╡рогрпНроЯрпБроорпНроЕро▓рпНро▓родрпБ . роЙроЯроорпНрокро┐ро▓рпН роЙро▒рпБродрпНрод рпЗро╡рогрпНроЯрпБроорпН (рокроЯ), роЗроирпНрод роРроирпНродрпБ ро╡рпИроХропро┐ро▓рпН роТройрпНро▒ро┐ро▓ро╛ро╡родрпБ рокрпБро▓ройрпБрогроЪрпНроЪро┐рпИропродрпН родро░ро╛род роТро░рпБ рпЖрокро╛ро░рпБро│рпНроЗро░рпБрокрпНрокродро╛роХ роиро╛роорпН роироорпНрокрпБроХро┐рпЗро▒ро╛рооро╛ .? роЗро▓рпНрпИро▓роЪро┐роирпНродро┐родрпНродрпБрокрпНрокро╛ роОройрпЗро╡ родро╛ройрпН роРроорпНрокрпБро▓ройро╛ро▓рпН роЕро▒ро┐роп роорпБроЯро┐ !ропро╛род


роХроЯро╡рпБро│рпН роОройрпНрпЖро▒ро╛ройрпНро▒рпБ роЗро▓рпНрпИро▓ роОройрпНроХро┐рпЗро▒ро╛роорпН. роо роЗроирпНрод роЙро▓роХродрпНрпИродропрпБроорпН рпЖрокро╛ро░рпБро│рпНроХрпИро│ропрпБроорпН роЙропро┐роХрпИро│ропрпБроорпН рокро▒рпНро▒ро┐ роЙроЩрпНроХро│рпН : роХро░рпБродрпНрпИродроЪрпН роЪрпБро░рпБроХрпНроХрооро╛роХроЪрпН рпЖроЪро╛ро▓рпНро▓ рпЗро╡рогрпНроЯрпБроХро┐рпЗро▒ройрпН. рокроиро┐ро▓роорпН) роРроорпНрпЖрокро░рпБроорпН рокро░рпБрокрпНрпЖрокро╛ро░рпБроЯрпНроХро│ро┐ройрпН :, роиN, родN, роХро╛ро▒рпНро▒рпБ, ро╡ро╛ройрпНроХрпВроЯрпНроЯро┐ройро╛ро▓рпН ( роЗро╡рпНро╡рпБро▓роХрокрпН рпЖрокро╛ро░рпБроЯрпНроХро│рпБроорпН роЙропро┐роХро│рпБроорпН рпЗродро╛ройрпНро▒рпБроХро┐ройрпНро▒ройроЗропро▒рпНрпИроХропро┐ройрпН

.

роТро░рпБ роТро┤рпБроЩрпНроХро┐ройрпН рокроЯро┐ рпЖроЪропро▓рпН рокроЯрпБроХро┐ройрпНро▒рой рокро┐ройрпН, рокро░рпБрокрпНрпЖрокро╛ро░рпБроЯрпНроХро│ро┐ройрпН рокро┐rро╡ро╛ро▓рпН роЕро┤ро┐роХро┐ройрпНро▒рой. роЙроЯроорпНрокро┐ройрпН роЗропроХрпНроХродрпНродро┐ро▓рпН роЗро░рпБроирпНродрпБ рокро┐ро▒роХрпНроХрпБроорпН роТро░рпБ роЖро▒рпНро▒рпЗро▓ роЙропро┐ . роЗро╡рпНро╡рпБроЯроорпНрокро┐ройрпН роЗропроХрпНроХроорпН роиро┐ро▒рпНроХ роЖро▒рпНро▒ро▓рпБроорпН роиро┐ройрпНро▒рпБро╡ро┐роЯрпБроорпН. рооройро┐родройрпН рокро┐ро▒роХрпНроХро┐ро▒ро╛ройрпНроЗроирпНрод роЗрпИроЯроХрпН роХро╛ро▓род .роЗро▒роХрпНроХро┐ро▒ро╛ройрпН !тЧМрпНродро┐ро▓рпН роЕро╡ройрпН роЗройрпНрокрооро╛ропрпН ро╡ро╛ро┤ рпЗро╡рогрпНроЯрпБроорпНроОройрпЗро╡ роЕро╡ройрпН родройрпНройрпБрпИроЯроп ро╡ро╛ро┤рпНроХрпНрпИроХрпИропрокрпН

.

рокро┐ро▒ро░рпБроХрпНроХрпБродрпН родNроЩрпНроХро┐ро▓рпНро▓ро╛род рокроЯро┐роХрпНроХрпБродрпН родро┐роЯрпНроЯрокрпНрокроЯрпБродрпНродро┐ роТро┤рпБроЩрпНроХро╛роХ роЕрпИроородрпНродрпБроХрпН рпЖроХро╛рогрпНроЯрпБ родро╛ройрпБроорпН роЗройрпНрокродрпНрпИродрокрпН рпЖрокро▒рпНро▒рпБ рооро▒рпНро▒ро╡ро░рпБроорпН роЗройрпНрокроорпН рпЖрокро▒рпБродро▒рпНроХрпБ рпЗро╡рогрпНроЯро┐роп роЙродро╡ро┐рпИроп роЕройрпНрпЗрокро╛роЯрпБроорпН рокрогрпНрпЗрокро╛роЯрпБроорпН рпЖроЪропрпНродрпБ ро╡ро╛ро┤ рпЗро╡рогрпНроЯрпБроорпН. роо роирог :тЧМрпНрокро╛роиN рпЖроЪро╛ройрпНройро╡ро▒рпНрпИро▒ роОро▓рпНро▓ро╛роорпН роПро▒рпНро▒рпБроХрпН рпЖроХро╛ро│рпНроХро┐рпЗро▒ройрпН !@ роЗройрпНро▒рпБ рпЖродро╛роЯроХрпНроХроорпН роиро╛ройрпБрпЖрооро╛ро░рпБ роиро╛родрпНродро┐роХройро╛ропрпН рооро╛ро▒ро┐ ро╡ро┐роЯрпНрпЗроЯройрпНроЗройро┐ роХроЯрпИроо роХрогрпНрогро┐ропроорпН

.

роХроЯрпНроЯрпБрокрпНрокро╛роЯрпБ родро╡ро▒ро╛рооро▓рпН роЙрпИро┤рокрпНрокрпЗрод роОройрпН рпЗро╡рпИро▓роЗройрпНройрпБроорпН роОройрпН рооройродрпНродрпБро│рпН роРропроЩрпНроХро│рпН . роОро┤рпБроирпНродро╛ро▓рпН роЙройрпНрпИрой роиро╛роЯрпБроХро┐рпЗро▒ройрпН рпЗрокро╛ропрпН ро╡ро░рпБроХро┐рпЗро▒ройрпН ро╡рогроХрпНроХроорпН. рок ро╡рогроХрпНроХроорпН роирогрпНрокро╛ :, рпЖроЪройрпНро▒рпБ ро╡ро╛!рпЖро╡ройрпНро▒рпБ ро╡ро╛ ! роЪрпА рпЖроХроЯрпНроЯ роЖрогрпНроЯро╡ройрпН! роХроЯро╡рпБро│рпН роОроЩрпНрпЗроХ? роХрогрпНрогро┐ропроорпН рооро┐роХрпНроХ рпЖродропрпНро╡роорпН роОроЩрпНрпЗроХ? роХроЯрпИроо роЙрогроЪрпНроЪро┐рпЗропро╛роЯрпБ роХрпВроЯро┐роп роЖрогрпНроЯро╡ройрпН роОроЩрпНрпЗроХ? роОро▓рпНро▓ро╛роорпН ро╡ро▓рпНро▓ роЗрпИро▒ро╡ройрпН роОроЩрпНрпЗроХ? родройрпН рооро╛ройроорпН роЙро│рпНро│ родропро╛рокро░ройрпН роОроЩрпНрпЗроХ? роЕро░рпБроЯрпН роХроЯро▓ро╛роХро┐роп роЕроирпНродрогройрпН роОроЩрпНрпЗроХ? роОроЩрпНрпЗроХ?


роХроЯрпИроо роЖро▒рпНро▒ - родройрпНрооро╛ройроорпН - роХрогрпНрогро┐ропроорпН -ро▓рпН роЗро░роХрпНроХроорпН роЗрпИро╡роХрпИро│ роЙрпИроЯроп роЖрогрпНроЯро╡ройрпН роЙрогрпНроЯро╛? роЗро░рпБроирпНродро╛ро▓рпН роЕрокрпНрокроЯро┐

-

- роиNроЩрпНроХро│рпН роХрогрпНроЯро┐ро░рпБроирпНродро╛ро▓рпН -

роТро░рпБ роЖрогрпНроЯро╡ройрпН роЗро░рпБрокрпНрокрпИрод роЙро▒рпБродро┐рокрпНрокроЯрпБродрпНрод роЙроЩрпНроХро│ро┐роЯроорпН роЪро╛ройрпНро▒рпБроХро│рпН роЗро░рпБроирпНродро╛ро▓рпН, рпЖроЪро╛ро▓рпНро▓рпБроЩрпНроХро│рпН роЕроирпНрод роЖрогрпНроЯро╡ройрпБроХрпНроХрпБродрпН родроЩрпНроХродрпНродро╛ро▓рпН рпЗроХро╛ропро┐ро▓рпН роХроЯрпНроЯро┐ рпИро╡роХрпНроХро┐рпЗро▒ро╛роорпН@ роиNро▓ роорогро┐ропрпБроорпН рооро░роХродроорпБроорпН роиро┐рпИро░рокрпНрокроЯрокродро┐родрпНрод роиNро│рпНрпИро╡ро░рокрпН рокро▓рпИроХропро┐роЯрпНроЯрпБ, роорпБродрпНродрпБроорпН рпЖрокро╛ройрпНройрпБроорпН роорпБрпИро▒ропро┐ро▒рпН рпЗроХро╛родрпНрод роХропро┐ро▒рпБ роХроЯрпНроЯро┐, рокро╡ро│роЪрпН роЪро▓ро╛рпИроХропро┐ро▓рпН рокро╛роЩрпНроХро╛роХродрпН рпЖродро╛роЩрпНроХро╡ро┐роЯрпНроЯ роКроЮрпНроЪро▓ро┐рпЗро▓ рпИро╡родрпНродрпБ роЖроЯрпНроЯрпБроХро┐рпЗро▒ро╛роорпН@ рокро╛рпЗро▓ро╛роЯрпБ рпЗродройрпБроорпН рокро┤роорпБроорпН роЙрогрпНрогрокрпН рокрпИроЯроХрпНроХро┐рпЗро▒ро╛роорпН@ рокроЯрпНроЯро╛рпИроЯ роХроЯрпНроЯрпБроХро┐рпЗро▒ро╛роорпН@ роЕройрпНройродрпНродро┐ройрпН родрпБ}ро╡ро┐ропрпБроорпН роЕройро┐роЪрпНроЪ рооро▓ро░рпБроорпН рпЖрокропрпНродрпБ роЕро┤роХрпБроЯройрпН роЕрпИроородрпНрод рокроЮрпНроЪрпИройропро┐рпЗро▓ рпЖрооройрпНроХро╛ро▒рпНро▒рпБродрпН родро╛ро▓ро╛роЯрпНроЯ, рпЗрооро▓ро╛рой ропро╛рпЖро┤ро╛ро▓ро┐ропро┐ройрпН роЗройрпНройро┐рпИроЪ рпЗроХроЯрпНроЯрпБроХрпН роХрогрпНрогрпБро▒роЩрпНроХ рпИро╡роХрпНроХро┐рпЗро▒ро╛роорпНроиро▓рпНро▓

!

роХроЯро╡рпБро│рпН роОроЩрпНрпЗроХ роиро╛рогропроорпН роЙро│рпНро│ роХроЯро╡рпБро│рпН роОроЩрпНрпЗроХ? роЙрогро╡ро┐ройрпНро▒ро┐ роЙро░рпБроХрпНроХрпБрпИро▓роирпНродрпБ роТрпЖроЯроЯрпБродрпНродрпБроХрпН рпЖроХро╛рогрпНроЯрпБ родро┐rропрпБроорпН роПрпИро┤роХрпНроХрпБ роТро░рпБрокро┐роЯро┐ роЕrроЪро┐ропро╛ро╡рпБродро▓рпН рпЗрокро╛роЯрпНроЯ роХроЯро╡рпБрпИро│ роиNроЩрпНроХро│рпН роХро╛роЯрпНроЯ роорпБроЯро┐ропрпБрооро╛? рпИроХрпЖроХро╛рогрпНроЯрпБ рпЖрооропрпНроорпИро▒роирпНродрпБ роХрогрпНрог N ро╡ро┐роЯрпБроорпН роПрпИро┤роХро│рпБроХрпНроХрпБ роХроирпНрпИродропро╛ро╡рпБродро▓рпН рпЖроХро╛роЯрпБродрпНрод роХроЯро╡рпБрпИро│ роиNроЩрпНроХро│рпН рокро╛родрпНродро┐ро░рпБроХрпНроХро┐ро▒NроХро│ро╛? рпЖродро░рпБро╡ро┐рпЗро▓ роЙро▒роЩрпНроХрпБроорпН роПрпИро┤роХрпНроХрпБ роТро░рпБ роЪро┐ро▒рпБроХрпБроЯро┐рпИроЪропро╛ро╡рпБродро▓рпН роХроЯрпНроЯро┐роХрпН рпЖроХро╛роЯрпБродрпНрод рпЖродропрпНро╡роорпН роЙрогрпНроЯро╛? рпЗроЪропрпН роЕро▓ро▒ родро╛рпИропропрпБроорпН, родро╛ропрпН рпЗроиро╛ро╡роЪрпН рпЗроЪрпИропропрпБроорпН роЪро╛роХроЯро┐роХрпНроХрпБроорпН роХроЯро╡рпБрпИро│родрпН родро╛ройрпН роиNроЩрпНроХро│рпН роХро╛роЯрпНроЯ роорпБроЯро┐ропрпБроорпН? рпЗроиро╛ропрпБро▒рпНро▒рпБ ро╡ро╛роЯрпБроорпН роороХрпНроХро│рпБроХрпНроХро╛роХрокрпН рокrроирпНродрпБ роТро░рпБродрпБро│ро┐ роХрогрпНрог Nро░ро╛ро╡рпБродро▓рпН ро╡ро┐роЯро╛род роХро▓рпНрпЖроироЮрпНроЪроХрпН роХроЯро╡рпБрпИро│родрпНродро╛ройрпН роиNроЩрпНроХро│рпН роХро╛роЯрпНроЯ роорпБроЯро┐ропрпБроорпНроОродрпНродроХро│рпБроХрпНроХрпБроорпН роПрооро╛ро▒рпНро▒рпБроХрпН роХро╛ро░ройрпБроХрпНроХрпБроорпН ! ро╡ро╛ро┤рпНро╡ро│ро┐родрпНродрпБ рпЗроирпИрооропрпБроорпН роЙрогрпНрпИрооропрпБроорпН рпЖроХро╛рогрпНроЯро╡роХрпИро│родрпН родрпБропро░родрпНродро┐ро▓рпН родрпБроЯро┐роХрпНроХ ро╡ро┐роЯрпБроорпН роХроЯро╡рпБрпИро│родрпН родро╛ройрпН роиNроЩрпНроХро│рпН роХро╛роЯрпНроЯ роорпБроЯро┐ропрпБроорпН! роЙроЩрпНроХро│рпН роХроЯро╡рпБро│рпН, роЕроорпНрпИроо рокрпБро▒рпНро▒рпБрпЗроиро╛ропрпНроХрпИро│родрпН родроЯрпБродрпНродро┐ро░рпБроХрпНроХро┐ро▒ро╛ро░ро╛ -? роОrроорпИро▓рпИроп роЕроЯроХрпНроХро┐ропро┐ро░рпБроХрпНроХро┐ро▒ро╛ро░ро╛? ро╡ро▒рпБрпИроорпИропроХрпН рпЖроХро╛ройрпНро▒ро┐ро░рпБроХрпНроХро┐ро▒ро╛ро░ро╛? рпЖрокро╛ропрпНроХрпН роХрпБро▒рпНро▒роЮрпН роЪро╛роЯрпНроЯрокрпНрокроЯрпНроЯрпБрокрпН рпЖрокро╛ро▓рпНро▓ро╛род роЪро┐рпИро▒ропро┐рпЗро▓ рокрпВроЯрпНроЯрокрпНрокроЯрпНроЯ

-

роиро▓рпНро▓ро╡роХро│рпБроХрпНроХро╛роХ роТро░рпБ роХройрооро╛ро╡родрпБ ро╡ро╛родро╛роЯро┐ роЗро░рпБроХрпНроХро┐ро▒ро╛? роиNроЩрпНроХро│рпН ро╡ро┐роЯрпБродрпНрод рпЗро╡рогрпНроЯрпБрпЗроХро╛ро│рпНроХрпИро│ рпЖропро▓рпНро▓ро╛роорпН роПро▒рпНро▒ро┐ро░рпБроХрпНроХро┐ро▒ро╛ро░ро╛? рпЗрокро╛роХроЯрпНроЯрпБроорпН !тАЬроЕроЮрпНроЪро╛рпЗро░тАЭ роОройрпНро▒рпБ роТро░рпБ рпЖроЪро╛ро▓рпНро▓ро╛ро╡рпБродро▓рпН роЙроЩрпНроХро│рпБроХрпНроХрпБроЪрпН рпЖроЪро╛ро▓рпНро▓ро┐ропро┐ро░рпБроХрпНроХро┐ро▒ро╛ро░ро╛? тАШроХроЯро╡рпБро│рпНтАЩ роОройрпНрокродрпБ рпЖрокро╛ро░рпБро│ро▒рпНро▒ роХро▒рпНрокрпИрой

- рпЖрокро╛ропрпНропроХро│ро┐ройрпН рокрпБроХро▓ро┐роЯроорпН -


ро╡роЮрпНроЪроХроХро│ро┐ройрпН ро╡ро╛ропрпН роороирпНродро┐ро░роорпН роЕроЪрпНроЪродрпНродро┐ройрпН - роЕрпИроЯропро╛ро│роорпН рокроХрпБродрпНродро▒ро┐ро╡рпБроХрпНроХрпБрокрпН рокрпИроХ

- роЕро▒ро┐ропро╛рпИрооропро┐ройрпН рокро┐ро▒рокрпНрокро┐роЯроорпН -

- роЗройрпНрокродрпНродро┐ройрпН роОродро┐r -

- роорпБройрпНрпЗройро▒рпНро▒родрпНродро┐ройрпН родрпИроЯ рпЖрооро╛родрпНродродрпНродро┐ро▓рпН рпЗро╡рогрпНроЯро╛род рпЖроЪро╛ро▓рпН! роХроЯро╡рпБро│ро╛ро│ро┐роХрпЗро│ роЙроЩрпНроХро│ро┐роЯроорпН, роХроЯро╡рпБро│рпН роЗро░рпБрокрпНрокрпИрод роиро┐ро▒рпБро╡ роорпБрпИро▒ропро╛рой

-

роЙрогрпНрпИрооропро╛рой роЪро╛ройрпНро▒рпБроХро│рпН, роОроЯрпБродрпНродрпБроХрпНроХро╛роЯрпНроЯрпБроХро│рпН роЗро░рпБроирпНродро╛ро▓рпН родро░рпБроХрпНроХ роорпБрпИро▒ропро┐рпЗро▓ рпЖроЪро╛ро▒рпНрпЗрокро╛ рпЖроЪропрпНропрпБроЩрпНроХро│рпН рооро╛ро▒рпНро▒роирпН родро░роХрпН роХро╛родрпНродро┐ро░рпБроХрпНроХро┐рпЗро▒ро╛роорпН! роЕро▒ро┐роЮроХро│рпН роЪро┐роирпНродро┐роп роЕроорпБродродрпН родрпБро│ро┐роХро│рпН рокрпБро░ро╛рог роЗродро┐роХро╛роЪроЩрпНроХро│ро┐ройрпН роорпВро▓роорпН родро░рокрпНрокроЯрпБроорпН роХро░рпБродрпНродрпБроХрпНроХро│рпБроорпН роЪроорпВроХродрпНродро┐ройрпН рпЖрокро╛родрпБродрпН родро░родрпНрпИрод роЙропродрпНрод ро╡ро┐ро▓рпНрпИро▓ роОройрпНрокродро╛ро▒рпНро▒ро╛ройрпН роиро╛роорпН роЕрпИро╡роХрпИро│роХрпН роХрпБрпИро▒ роХрпВро▒рпБроХро┐рпЗро▒ро╛роорпН. - роЕро▒ро┐роЮ роЕрогрпНрогро╛. ро╡ро╛ро┤рпНро╡ро╛ро╡родрпБ рооро╛ропрооро╛роорпНроЗрокрпНрокроЯро┐ропро╛ройро╛ро▓рпН

!роЗродрпБ роорогрпНрогро╛ро╡родрпБ родро┐рогрпНрогрооро╛роорпН !

роорогрпНрогро╛роХроХрпН роХрпВроЯро┐роп роЗроирпНрод ро╡ро╛ро┤рпНро╡ро┐рпЗро▓ рпЖро╡ро│рпНро│ро┐ ро╡ро╛роХройроЩрпНроХро│рпН роПройрпН? рпИро╡ро░роХрпН роХро┐rроЯроЩрпНроХро│рпН роПройрпН? родроЩрпНроХроЪрпН роЪроЩрпНроХро┐ро▓ро┐роХрпЗро│ройрпН? рооро╛рогро┐роХрпНроХ роорпВроХрпНроХрпБродрпНродро┐роХро│рпН роПройрпН? рокро░рооройрпН роЖро▓ропроЩрпНроХро│ро┐рпЗро▓ роЗрпИро╡рпЖропро▓рпНро▓ро╛роорпН роЕрпИроороХрпНроХрокрпНрокроЯрпНроЯро┐ро░рпБрокрпНрокрпЗродройрпН? - роЕро▒ро┐роЮ роЕрогрпНрогро╛ рпЗродрпИро│родрпН рпЗродро╡рпЖройройрпНро▒рпБроорпН, рокро╛роорпНрпИрокрокрпН рокро░роорпЖройройрпНро▒рпБроорпН, роиrрпИроп роиро╛родрпЗрой роОройрпНро▒рпБроорпН, рокрпБро▓ро┐рпИропрокрпН рокрпБрогрпНрогро┐ропро╛ рпЖро╡ройрпНро▒рпБроорпН рокро┐родрпНродро░рпБроорпН роХрпВро▒ро╛рпЗро░! - роЕро▒ро┐роЮ роЕрогрпНрогро╛ роКrрпЗро▓ роЗро░рогрпНроЯрпБ роорпВройрпНро▒рпБ роХро│ро╡рпБ роироЯроирпНродрпБ роХрогрпНроЯрпБ рокро┐роЯро┐роХрпНроХро╛ро╡ро┐роЯрпНроЯро╛ро▓рпН, рпЖрокро╛lроЪро╛рпИро░родрпН родро┐роЯрпНроЯрпБроХро┐ро▒ро╛роХрпЗро│, роОро╡рпНро╡ро│ро╡рпБ рпЖроХро╛роЯрпБрпИроороХро│рпН роироЯроХрпНроХро┐ройрпНро▒рой роЙро▓роХро┐рпЗро▓, роЕрогрпБрпИро╡ роЕрпИроЪрокрпНрокрпИродропрпБроорпН родроородрпБ роЪроХрпНродро┐ропро┐ройро╛ро▒рпНро▒ро╛ройрпН роОройрпНро▒рпБ роЕрпИройро╡ро░рпБроорпН роХрпВро▒рпБроорпН роЖроЯроорпНрокро░рокрпН рпЖрокро░рпБрпИроорпИроп роЕрогро┐роирпНродрпБ рпЖроХро╛рогрпНроЯрпБро│рпНро│ роЖрогрпНроЯро╡ройрпНроПройрпН роЗроХрпН рпЖроХро╛роЯрпБрпИроороХрпИро│ роироЯроХрпНроХрокрпН рокро╛родрпНродрпБроХрпН . рпЖроХро╛рогрпНроЯро┐ро░рпБроХрпНроХро┐ро▒ро╛, роЕро▒ро┐роЮ роЕрогрпНрогро╛ роЕрпИро▒ропро┐ро▓рпН роЗро░рпБроирпНродрокроЯро┐ роЖро▒ро╛ропро┐ро░роорпН рпИрооро▓рпБроХрпНроХрокрпНрокро╛ро▓ро┐ро░рпБроХрпНроХрпБроорпН роЪрпАрпИрооропро┐ро▓рпН рокро╛роЯрокрпНрокроЯрпБроорпН роЪроЩрпНроХрпА родродрпНрпИрод рпЗроХроЯрпНроХро┐рпЗро▒ро╛роорпН ро╡ро╛рпЖройро╛ро▓ро┐ роорпВро▓роорпНроЗродрпБ роЕродро┐роЪропрооро╛роХродрпН рпЖродrропро╡ро┐ро▓рпНрпИро▓ роироорпНрооро╡роХроЯрпНроХрпБ, рооро╛r рпЗроХро╛ропро┐ро▓рпН рокрпВроЪро╛rропро┐ройрпН роороирпНродро┐ро░роорпНродро╛ройрпН

.


роЕродро┐роЪропрооро╛роХродрпН рпЖродrроХро┐ро▒родрпБ. роХро╛ро░рогроорпН? роорпВроЯ роироорпНрокро┐роХрпНрпИроХ. - роЕро▒ро┐роЮ роЕрогрпНрогро╛ рокроХрпБродрпНродро▒ро┐ро╡рпБ роОройрпНройрпБроорпН рооро░рпБроирпНродро╛ро▓рпН рпИро╡родNроХроорпН роОройрпНройрпБроорпН рпЗроиро╛рпИропрокрпН рпЗрокро╛роХрпНроХ роорпБроЯро┐ропрпБроорпН. -роЕро▒ро┐роЮ роЕрогрпНрогро╛ роЖро░ро╛ропрпНроЪрпНроЪро┐ рпЖроЪропрпНроп рооро▒рпБрокрпНрокро╡ройрпН рпЖро╡ро▒ро┐ропройрпН, роЖро░ро╛ропрпНроЪрпНроЪро┐ рпЖроЪропрпНроп роорпБроЯро┐ропро╛родро╡ройрпН роорпВроЯройрпН, роЖро░ро╛ропрпНроЪрпНроЪро┐ рпЖроЪропрпНроп роЕроЮрпНроЪрпБрокро╡ройрпН роЕроЯро┐рпИроо. - роЪроЯро┐ро░роорпНроорогрпНроЯрпН .роЯрокро┐ро│рпНропрпВ . роЕро▒рпНрокрпБродроорпН роОродрпБро╡рпБроорпН роЕрпИродрокрпН рокро╛роХрпНроХро┐ро▒ро╡ройрпБроХрпНроХрпБрокрпН рокрпБrропро╛родродро╛ро▓рпБроорпН, роЗропро▒рпНрпИроХропро╛рой роорпБрпИро▒роХрпНроХрпБ рооро╛ро▒ро╛роХ роЗро░рпБрокрпНрокродро╛ро▓рпБроорпН, роЕродрпБ рпЖродропрпНро╡ро┐роХрооро╛ройродрпБ роОройрпНро▒рпБ роХро░рпБродрокрпН рпЖрокро▒рпБроХро┐ройрпНро▒родрпБ. - ро▓ро╛роХрпН роороХро╛роЮро╛ройро┐ропро┐ройрпН роорпВрпИро│ропро┐ро▓рпБроорпН роТро░рпБ роорпВрпИро▓ропро┐ро▓рпН роороЯрпИроо родро╛роЩрпНроХро┐ропро┐ро░рпБроХрпНроХрпБроорпН. - роЕrроГроЪрпНроЪро╛роЯрпНроЯро▓рпН роЗро┤ро┐ро╡ро╛рой роЖройрпНрооро╛роХрпНроХро│рпН рокро┐ройрпНрокро▒рпНро▒роХрпН роХрпВроЯро┐роп роородроорпН роорпВроЯроироорпНрокро┐роХрпНрпИроХ роТройрпНро▒рпБродро╛ройрпН - рпЗроЬро╛ рпЖрокроЯрпН роЕро▒ро┐ро╡рпБрпИроЯропро╛ роОро▓рпНро▓ро╛роорпН роЙрпИроЯропро╛ ро╡ро│рпНро│рпБро╡ рпЖроЪрокрооро╛рпИро▓рпИроп роЙро░рпБроЯрпНроЯро┐роХрпН рпЖроХро╛рогрпНроЯрпБ роорпВрпИро▓ропро┐ро▓рпН роЙроЯрпНроХро╛роирпНродро┐ро░рпБроХрпНроХро╛рпЗродроиN ро╡ро┐ро░рпБроорпНрокрпБроорпН роХроЯро╡рпБро│рпН роЗроЩрпНроХро┐ро▓рпНрпИро▓рокрпБро┤рпБродро┐ рокроЯро┐роп ро╡ро┐ропрпИро╡ ро╡роЯро┐роп

.

- роЕрпЗродро╛ .

роиро┐ро▓родрпНрпИродроЙро┤рпБродрпБ рокро╛роЯрпБрокроЯрпБроХро┐ро▒ро╛рпЗрой, роЕро╡ройро┐роЯроорпН роЗро░рпБроХрпНроХро┐ро▒ро╛ройрпН@ роУроЯрпБ роЕро╡рпИро░роХрпН роХро╛рогро▓ро╛роорпН - ро░ро╡роирпНродро┐ро░роиро╛родрпН N родро╛роХрпВ. рооро▓роХрпИро│родрпН родрпБ}ро╡рпБродройро╛ро▓рпН роХро▓рпНро▓рпБроХрпНроХрпБродрпН рпЖродропрпНро╡родрпН родройрпНрпИроо ро╡роирпНродрпБ ро╡ро┐роЯро╛родрпБ - ро╡ро┐.роОроГроЪрпН роХро╛рогрпНрпЗроЯроХ . рпЗроХро╛ро╡ро┐ро▓ро┐ро▓рпН рпИро╡родрпНродрпБроХрпН роХрпБроорпНрокро┐роЯрпБроорпН роХроЯро╡рпБрпИро│ рооройро┐родрпЗрой рокрпИроЯродрпНродро╛ройрпН@ роЕродройро╛ро▓рпН рооройро┐родройрпН родройрпНрпИройрокрпН рпЗрокро╛ро▓рпЗро╡ роХроЯро╡рпБрпИро│ропрпБроорпН рокрпИроЯродрпНродро┐ро░рпБроХрпНроХро┐ро▒ро╛ройрпН.


- рпЖроХрооро┐роЩрпН рооройро┐род роЗродропродрпНродро┐ро▓ро┐ро░рпБроирпНродрпБ роЙrрпИроорпИроп роиро┐ропро╛роп рокрпБродрпНродро┐рпИропрокрпН рокро┐rродрпНродрпБ роОроЯрпБродрпНродрпБро╡ро┐роЯрпБроорпН роородроЩрпНроХро│рпН, роЕро╡ро▒рпНро▒ро┐ройрпН рпЖроХро╛ро│рпНрпИроХроХро│рпН, рпЗроХро╛роЯрпНрокро╛роЯрпБроХро│рпН, роирпБ}ро▓рпНроХро│рпН, роЙро░рпБро╡роЩрпНроХро│рпН, роЗрпИро╡роХрпИро│рокрпН рокро╛родрпБроХро╛роХрпНроХ роиро┐ро▒рпНроХрпБроорпН роЪроЯрпНроЯроЩрпНроХро│рпН роЗрпИро╡роХрпИро│родрпН родрпБ}роХрпНроХро┐родрпН родрпБ}ро░рокрпН рпЗрокро╛роЯрпБроЩрпНроХро│рпН. роЪро┐роирпНродро┐роХрпНроХро╛рпЗрод роЕродрпБ рпЖрокrроп роЖрокродрпНродро╛рой роХро╛rропроорпН роОройрпНро▒ роЕрокро┐рокрпНрокро┐ро░ро╛ропроорпН роОроирпНрод роорпВрпИро▓ропро┐ро▓рпН роОроирпНрод ро╡роЯро┐ро╡ро┐ро▓рпН роЙроЩрпНроХро│рпН роорпБройрпН ро╡роирпНродро╛ро▓рпБроорпН роЕроЯро┐родрпНродрпБ роироЪрпБроХрпНроХрпБроЩрпНроХро│рпН - роЗроЩрпНроХроЪро╛ро▓рпН рокрпБрпЗро░ро╛роХро┐родроХро│рпБроорпН, роородро╡ро╛родро┐роХро│рпБроорпН рооро╛родrройрпН роЗро│роХро┐роп роЗродропродрпНрпИрод, рпЖрооройрпНрпИрооропро╛рой родройрпНрпИроорпИропрокрпН рокропройрпНрокроЯрпБродрпНродро┐роХрпН рпЖроХро╛рогрпНроЯрпБ роЕроирпНрод роЕрокрпИро▓рокрпН рпЖрокрогрпНроХро│ро┐ройрпН роЕроЪрпНроЪроЩрпНроХро│ро┐ройрпН роорпА родрпБроорпН, роироорпНрокро┐роХрпНрпИроХроХро│ро┐ройрпН роорпА родрпБроорпН рпЖроХро╛ро┤рпБродрпНродрой. - роЗроЩрпНроХроЪро╛ро▓рпН. роЪрпАродро┐ро░рпБродрпНродроЩрпНроХрпИро│роЪрпН рпЖроЪропрпНро╡родрпБ рпЖродро╛ро┤ро┐ро▓ро╛ро│ро┐ ро╡роХрпНроХ роЖроЯрпНроЪро┐ропро╛роХрпБроорпН. - ро╕рпНроЪрпНроЯро╛ро▓ро┐ройрпН роЕро▒ро┐ро╡рпБ роОройрпНройрпБроорпН роТройрпНрпЗро▒ роороХрпНроХроЯрпН рокро┐ро▒рокрпНрокро┐ройрпН роЪро┐ро▒рокрпНрокро┐ропро▓рпНрокрпБроороХрпНроХро│ро╛ропрпНрокрпН

.

рокро┐ро▒роирпНродро╡ роЕро▒ро┐рпИро╡родрпНрпЗродроЯро┐ роЙрпИро┤родрпНродро▓рпН рпЗро╡рогрпНроЯрпБроорпН@ роЕро▒ро┐ро╡ро┐ройрпН рокропройро╛ропрпН роЗройрпНрокрпБро▒ро▓рпН рпЗро╡рогрпНроЯрпБроорпНроЗродрпБрпЗро╡ . роороХрпНроХро│ро┐ройрпН ро╡ро╛ро┤рпНро╡рпБ. - роЯро╛роХрпНроЯ роорпБро╡ . роЕро▒ро┐ропро╛рпИроороХро│ро┐рпЖро▓ро▓рпНро▓ро╛роорпН рпЖрокrропрпЗродро╛ роЕро▒ро┐ропро╛рпИроо роТройрпНро▒рпБрогрпНроЯрпБ роЕродрпБ роОройрпНрой рпЖродrропрпБрооро╛? рпЖродrропро╛род роТройрпНрпИро▒родрпН родройроХрпНроХрпБродрпН рпЖродrроирпНродро┐ро░рпБрокрпНрокродро╛роХроХрпН роХро▒рпНрокрпИрой рпЖроЪропрпНродрпБ рпЖроХро╛ро│рпНроХро┐ро▒ро╛рпЗрой. роЕродрпБ родро╛ройрпН роЕро▒ро┐ро╡ро┐ройрпН родро╡ро▒рпБродро▓рпИрогродрпНродро┐ро▒рпНроХрпБроорпН роорпВро▓роХро╛ро░рпИрогрооро╛ропро┐ро░рпБроХрпНроХро┐ро▒родрпБ. - рокро┐рпЗро│роЯрпНрпЗроЯро╛ роородроорпН роороХрпНроХро│рпБроХрпНроХрпБ роЕрокро┐ройро┐ рпЗрокро╛ройрпНро▒родрпБрооро╛роХрпНроГроЪрпН - . роородрооро╛рой рпЗрокропрпНрокро┐роЯро┐ропро╛ родро┐ро░рпБроХрпНроХ рпЗро╡рогрпНроЯрпБроорпН.роЗро░ро╛рооро▓ро┐роЩрпНроХ роЕроЯро┐роХро│ро╛ - . роородродрпНродро┐ройрпН рпЖрокропро░ро╛ро▓рпН роОроЩрпНроХро│рпН роородрпНродро┐ропро┐ро▓рпН рпЗродро╛ройрпНро▒рпБроорпН роХро╛роЯрпНроЪро┐роХро│рпН роЕроЪрпНроЪродрпНрпИродродрпН родро░рпБроХро┐ройрпНро▒ройроХрпБро░рпБроЯрпНроЯрпБ роироорпНрокро┐роХрпНрпИроХ ., рокро┐ро▒рпНрпЗрокро╛роХрпНроХрпБ, роЪро╛ро░рооро▒рпНро▒ рпЖроХро╛ро│рпНрпИроХ, родрпБрпЗро╡роЪ


рооройрокрпНрокро╛ройрпНрпИроо, роорпВроЯрокрпНрокро┤роХрпНроХро╡ро┤роХрпНроХроорпН, рокро┐ро▒рпИро░роЪрпН роЪрпБро░рогрпНроЯрпБродро▓рпН роорпБродро▓ро┐ропро╡ро▒рпНро▒ро┐ройрпН рокро┐ро░родро┐роиро┐родро┐ропро╛роХрпЗро╡ роородроорпН роЙрокрпЗропро╛роХроорпН рпЖрокро▒рпБроХро┐ро▒родрпБ.роЗрпИрод роиро╛ройрпН рпЖро╡ро▒рпБроХрпНроХро┐рпЗро▒ройрпН . - роЪро╡роХро▓ро╛ро▓рпН рпЗроиро░рпБ роородроорпН рооройро┐род роорпБройрпНрпЗройро▒рпНро▒родрпНродрпБроХрпНроХрпБ роорпБроЯрпНроЯрпБроХрпНроХроЯрпНрпИроЯ рпЖро▓ройро┐ройрпН роХроЯро╡рпБро│рпН роЗро▒роирпНродрпБро╡ро┐роЯрпНроЯро╛ро▓рпН роородрпЖрооро▓рпНро▓ро╛роорпН роТройрпНро▒ро╛роХро┐ро╡ро┐роЯрпБроорпН родро╛роХрпВ роХрогрпНроорпВроЯро┐рокрпН рокро┤роХрпНроХрпЖрооро▓рпНро▓ро╛роорпН роорогрпН роорпВроЯро┐рокрпН рпЗрокро╛роХ рпЗро╡рогрпНроЯрпБроорпН роЗро░ро╛рооро▓ро┐роЩрпНроХ

-

.ро╡ро│рпНро│ро▓ро╛ роородродрпНродро┐;ройрпН рпЖроЪроЩрпНроХро▒рпНроХро│ро╛ро▓рпН роХроЯрпНроЯрокрпНрокроЯрпНроЯрпИро╡рпЗроп ро╡ро┐рокроЪро╛ро░ ро╡ро┐роЯрпБродро┐роХро│рпН рокро┐рпЗро│роХрпН роироЯрпНроЯ роХро▓рпНрпИро▓родрпН рпЖродропрпНро╡рпЖрооройрпНро▒рпБ роиро╛ро▓рпБ рокрпБроЯрпНрокроорпН роЪро╛ро▒рпНро▒ро┐рпЗроп роЪрпБро▒рпНро▒ро┐ро╡роирпНродрпБ рпЖрооро╛рогрпЖрооро╛рпЖрогройрпНро▒рпБ рпЖроЪро╛ро▓рпНро▓рпБроорпН роороирпНродро┐ро░роорпН роПродроЯро╛? роироЯрпНроЯ роХро▓рпНро▓рпБроорпН рпЗрокроЪрпБрпЗрооро╛? - роЪро┐ро╡рокро╛роХрпНроХро┐роп; роороХро╛ройро╛ро▓рпН роЙрокрпЗродроЪро┐роХрпНроХрокрпНрокроЯрпНроЯродрпБ роОройрпНрокродро▒рпНроХро╛роХрпЗро╡ро╛ рокрпБро░ро╛родрой роЪро╛родрпНродро┐ро░роЩрпНроХро│ро┐ро▓рпН роОро┤рпБродрокрпНрокроЯрпНроЯродрпБ роОройрпНрокродро▒рпНроХро╛роХрпЗро╡ро╛, рокро┤роЩрпНроХро╛ро▓роорпН роорпБродро▓рпН рокро▓ро░ро╛ро▓рпБроорпН роЕройрпБроЯрпНроЯро┐роХрпНроХрокрпНрокроЯрпНроЯрпБ ро╡ро░рпБроХро┐ро▒родрпБ роОройрпНрокродро▒рпНроХро╛роХрпЗро╡ро╛ роОрпИродропрпБроорпН роироорпНрок рпЗро╡рогрпНроЯро┐ропродро┐ро▓рпНрпИро▓роиро╛рпЗроо рпЗроиrро▓рпН . рокро▓ро╡ро┐родрооро╛ропрпНрокрпН рокrроЯрпНроЪро┐родрпНродрпБроЪрпН роЪроирпНрпЗродроХроЩрпНроХро│рпН родNроирпНрод рокро┐ро▒рпЗроХ роОроирпНрод родроо рооро╛роХрпНроХродрпНрпИродропрпБроорпН роироорпНрокро┐рокрпН рокро┐ройрпНрокро▒рпНро▒ рпЗро╡рогрпНроЯрпБроорпН. - рокрпБродрпНрод. роОроирпНродроХрпН роХро╛ро▓родрпНродро┐ро▓рпБроорпН роОро╡ро░рпБроорпН роХроЯро╡рпБрпИро│роХрпН роХрогрпНроЯродро┐ро▓рпНрпИро▓. - рпЗропро╛ройрпН (рпИрокрокро┐ро│рпН - роЕро░рпБро│рокрпНрок) роЪро┐роирпНродро┐родрпНродрпБрокрпН рокро╛роЕроирпНрод роорпБроЯро┐ро╡рпБродро╛ройрпН родро┐ро▒роорпН !роиNрпЗроп роЪро┐роирпНродро┐родрпНродрпБ роорпБроЯро┐ро╡рпБ рпЖроЪропрпН ! рпЖрокро▒рпНро▒родро╛роХ родро┐роЯроорпБрпИроЯропродро╛роХ роЗро░рпБроХрпНроХ роорпБроЯро┐ропрпБроорпН роОройрпНрокрпИрод роЙрогроХ! - рпЗроЪроХрпНрокро┐роп роородроЩрпНроХро│рпН рокро┐rро╡ро┐рпИройроХрпНроХрпБроорпН рпЗрокродродрпНродро┐ро▒рпНроХрпБроорпН роХро╛ро░рогрооро╛ропрпН роЗро░рпБрокрпНрокродрпБ рооро╛родрпНродро┐ро░рооро▓рпНро▓ро╛рооро▓рпН, роороЯрпИроороХрпНроХрпБроорпН роорпВроЯ роироорпНрокро┐роХрпНрпИроХроХро│рпБроХрпНроХрпБроорпН роХро╛ро░рогрооро╛роХ роЗро░рпБроХрпНроХро┐ройрпНро▒рой. - рпЖрокrропро╛ роИ.ро░ро╛ .рпЖро╡ .


рооройро┐род роЪро┐роирпНродрпИройрпИропродрпН родроЯрпБроХрпНроХ роородро╡ро╛родро┐роХро│рпН рпЖроЪро╛ро▓рпНро▓рпБроорпН роЖрогрпНроЯро╡ройрпБроХрпНрпЗроХ роЙrрпИроо роХро┐рпИроЯропро╛родрпБ. - роХроирпНрод роорпБро░рпБрпЗроХроЪройро╛. роХроЯро╡рпБро│рпН рпЖроХро╛ро│рпНрпИроХропрпБроорпН роород роироорпНрокро┐роХрпНрпИроХропрпБроорпН роХрогрпНрогро┐ропрооро╛рой ро╡ро╛ро┤рпНроХрпНрпИроХроХрпНроХрпБ роЙродро╡ро╛родрой - рпЗродрпИро╡ропрпБрооро┐ро▓рпНрпИро▓ - роХроирпНрод роорпБро░рпБрпЗроХроЪройро╛. роЖро▓ропроЩрпНроХро│рпН рокроХрпБродрпНродро▒ро┐рпИро╡роХрпН роХрпБро┤ро┐ рпЗродро╛рогрпНроЯро┐рокрпН рокрпБрпИродроХрпНроХро┐ройрпНро▒рой. - роХро╛роХрпНроХро┐ роЕродро┐роХрооро╛роХ роороХрпНроХро│рпН роироорпНрокрпБроХро┐ро▒ро╛роХро│ро╛? роЕрокрпНрокроЯро┐ропро╛ройро╛ро▓рпН роЕро╡рпНро╡ро│ро╡рпБроХрпНроХро╡рпНро╡ро│ро╡рпБ роЕродро┐роХ роЪро╛роХрпНроХро┐ро░рпИродропро╛роХ роЕроирпНрод ро╡ро┐роЪропродрпНрпИрод роЖро░ро╛ропрпНродро▓рпН роЕро╡роЪро┐ропроорпН. - роЯро╛ро▓рпНроЪрпНроЯро╛роорпН. роородроорпН рокроХрпБродрпНродро▒ро┐рпИро╡родрпН родройродрпБ рокро░роо рпИро╡rропро╛роХрпЗро╡ рокро╛ро╡ро┐родрпНродрпБ ро╡роирпНродро┐ро░рпБроХрпНроХро┐ро▒родрпБ. - рпЖроЪро▓рпНро▓ро┐ роХроЯро╡рпБро│рпН роЗро▓рпНрпИро▓ роОройрпНрокро╛роХро│рпН роЕро▒ро┐ропро╛родро╡роХро│рпН@ роХроЯро╡рпБро│рпН роЗро░рпБроХрпНроХро┐ро▒ро╛ роОройрпНрокро╡роХро│рпН роорпБро┤рпБроорпБроЯрпНроЯро╛ро│рпНроХро│рпН. - рпЖрокройро╛роЪрпНроЪро╛ рооро░рогродрпНродро┐ро▒рпНроХрпБрокрпН рокро┐ройрпН ропро╛рпЗродро╛? роОройрпНройрпБроорпН рокропрпЗроо роородроорпН роЪро╛роЪрпН роОро▓ро┐ропроЯрпН рпЗрокрпЖропройрпНро▒ роТройрпНро▒рпБ роХро┐рпИроЯропро╛родрпБ@ рпЗрокропрпНроХрпНроХрпБроЪрпН рпЖроЪро╛ро▓рпНро▓рокрпНрокроЯрпБроорпН роЗро▓роЯрпНроЪрогроЩрпНроХро│рпН родро╛ройрпН рооройро┐род роЙро░рпБро╡ро┐ро▓рпН роироЯрооро╛роЯрпБроХро┐ройрпНро▒ройроЪрпВродрпБ рпЖроЪропрпНродрпБ рокро┐ро▒ рпЖроЪро╛родрпНрпИрод роЪрпБро░рогрпНроЯро┐рокрпН рокро┐рпИро┤рокрпНрокро╡ройрпН роТро░рпБ рпЗрокропрпНрокро╛роЯрпБрокроЯрпБрокро╡ройрпН ро╡ро╛ро┤рпНроХрпНрпИроХрпИропрокрпН

.

.

рокро╛рпИро▓ро╡ройрооро╛роХрпНроХро┐ро╡ро┐роЯрпНроЯрпБ, рпЖроЪро╛роирпНрод ро╡ро╛ро┤рпНроХрпНрпИроХрпИроп роороЯрпНроЯрпБроорпН роироирпНродро╡ройрооро╛роХрпНроХро┐роХрпН рпЖроХро╛ро│рпНро│рпБроорпН роиропро╡роЮрпНроЪроХройрпН роТро░рпБ рпЗрокропрпН роОроЪрпНроЪро┐ро▓ -тЧМрпН рокрогродрпНродрпБроХрпНроХро╛роХ роЗройродрпНрпИродроХрпН роХро╛роЯрпНроЯро┐роХрпН рпЖроХро╛роЯрпБроХрпНроХрпБроорпН роЗро┤ро┐роХрпБрогродрпНродро╛ройрпН роТро░рпБ рпЗрокропрпН! - роорпБ.роХро░рпБрогро╛роиро┐родро┐ . роиро░роорпНрокрпБродрпН родро│роЪрпНроЪро┐рпИропропрпБроорпН рокро┐ро▒ роЪрпВро┤рпНроЪрпНроЪро┐рпИропропрпБроорпН - роорпВрпИро│роХрпН рпЗроХро╛ро│ро╛ро▒рпНрпИро▒ропрпБроорпН рпЗрокропрпН рокро┐роЪро╛роЪрпБ роОройрпНро▒рпБ роироорпНрокрпБроХро┐ро▒ро╛роХро│рпН роЕро▒ро┐ропро╛ роороХрпНроХро│рпН!


- роЖрокрпНрокро┐ро░роХро╛роорпН рпЗроХро╛ро╡рпВ рпЖрокро╛ропрпНропрпБроорпН рокрпБро░роЯрпНроЯрпБроорпН рпЖроХро╛рпИро▓ рокрпБрпИро▓ роХроЯрпНроХрпБроЯро┐ропрпБроорпН рооро▓ро┐роирпНродрпИро╡ рпЗро╡родроорпН, рооро┐ро░рпБродро┐, роЗродро┐роХро╛роЪроорпН, рокрпБро░ро╛рогроорпН роОройрпНрокрпИро╡. - роорпИро▒роорпИро▓ роЕроЯро┐роХро│рпН роЕрпЗроЯропрокрпНрокро╛роЗро╡ройро╛ро▓рпН роТро░рпБ

!рооройро┐родройрпБроХрпНроХрпБродрпНродро╛ройрпН роОро╡рпНро╡ро│ро╡рпБ рпИрокродрпНродро┐ропроорпН !

рокрпБро┤рпБрпИро╡ роЙрогрпНроЯро╛роХрпНроХ роорпБроЯро┐ропро╡ро┐ро▓рпНрпИро▓роЖройро╛ро▓рпН роХрогроХрпНроХро┐ро▓рпНро▓ро╛род роХроЯро╡рпБро│рпНроХрпИро│

!

роороЯрпНроЯрпБроорпН роЙрогрпНроЯро╛роХрпНроХро┐роХрпН рпЖроХро╛рогрпНрпЗроЯропро┐ро░рпБроХрпНроХро┐ро▒ро╛ройрпН. - рооро╛рогрпНрпЖроЯропрпНройрпН рпЗрооро╛роЯрпНроЪроорпН, рооро▒рпБрокро┐ро▒рокрпНрокрпБ, роЕро┤ро┐ропро╛род роЖродрпНрооро╛ роОройрпНрокрпЖродро▓рпНро▓ро╛роорпН рпЖро╡ро▒рпБроорпН рпЖрокро╛ропрпН . рооройро┐родройрпН рокро┐ро▒роХрпНроХро┐ро▒ро╛ройрпН@ роЙропро┐рпЗро░ро╛роЯрпБ ро╡ро╛ро┤рпНроХро┐ро▒ро╛ройрпН@ рокро┐ройрпНрой роЗропро▒рпНрпИроХ роиро┐рпИро▓рпИроп (рооро░рогродрпНрпИрод) роЕрпИроЯроХро┐ро▒ро╛ройрпН.роЗродрпБ родро╛ройрпН роЙрогрпНрпИроо . - роЪ роЪро┐ро░ро╛рооройрпН .ро╡ро┐ . рпЗро╡род роЖроХроороЩрпНроХро│рпН роОройрпНро▒рпБ ро╡рогрпНро╡ро╛родроорпН N роЖроЯрпБроХро┐ройрпНро▒NрпЗро╡род роЖроХроородрпНродро┐ройрпН

.

!ро╡ро┐рпИро│ро╡ро▒ро┐ропрпА роЪрпВродро╛роХроЪрпН рпЖроЪро╛ройрпНройрпИро╡ ропро▓рпНро▓ро╛ро▓рпН роЙрогрпНрпИроо рпЖро╡ро│ро┐ рпЗродро╛ройрпНро▒ роЙрпИро░родрпНродро▓рпН роЗро▓рпНрпИро▓роОройрпНрой рокропрпЗройро╛ роЗрпИро╡ . - роЗро░ро╛рооро▓ро┐роЩрпНроХ ро╡ро│рпНро│ро▓ро╛. рокро▓ рпЖрокро╛ро░рпБроЯрпНроХро│рпН роОрокрпНрокроЯро┐ роЙрогрпНроЯро╛ропро┐рой роОройрпНрокродрпБ роироороХрпНроХрпБродрпН рпЖродrропро╡ро┐ро▓рпНрпИро▓ . рпЖродrропро╛родрпИродродрпН рпЖродrропро╛родрпБ роОройрпНрпЗро▒ рпИродrропрооро╛роХ роТрокрпНрокрпБроХрпН рпЖроХро╛ро│рпНроХро┐ро▒ро╛ройрпН . .рокроХрпБродрпНродро▒ро┐ро╡ро╛родро┐ рпЖродrропро╛родрпИродрпЖропро▓рпНро▓ро╛роорпН роХроЯро╡рпБрпЗро│ роЙрогрпНроЯрпБ рокрогрпНрогро┐ройро╛ роОройрпНро▒рпБ роороХродрпНродро╛рой рпЖрокро╛ропрпН роХрпВро▒рпБроХро┐ро▒ро╛ройрпН роЖродрпНроорпА роХ ро╡ро╛родро┐. - роЗроЩрпНроХроЪро╛ро▓рпН роОро▓рпНро▓ро╛ роородроЩрпНроХро│рпБроХрпНроХрпБроорпН роорпБродро▓рпН родро░рооро╛рой ро╡ро┐рпЗро░ро╛родро┐ропро╛роХ роЗро░рпБрокрпНрокродрпБ роОродрпБ рпЖродrропрпБрооро╛? рокроХрпБродрпНродро▒ро┐ро╡рпБ роОройрпНро▒рпБ роЗро░рпБроХрпНроХро┐ро▒рпЗрод роТро░рпБ рпЖрокро╛ро░рпБро│рпН@ роЕродрпБродро╛ройрпНрпЗро╡ро▒рпБ

.

роОродрпБ? - ро╡ро╛ро▓рпНро╡рпИроЯроп. роЮро╛ропро┐ро▒рпНро▒ро┐ройрпН роТро│ро┐рпИропропрпБроорпН ро╡ро│роорпНрооро┐роХрпБ ро╡ропро▓рпНроХрпИро│ропрпБроорпН рокрпИроЯродрпНродродро▒рпНроХро╛роХ роЖрогрпНроЯро╡ройрпБроХрпНроХрпБ роиройрпНро▒ро┐ рпЖроЪро▓рпБродрпНрод рпЗро╡рогрпНроЯрпБроорпН рпЖрооройрпНро▒ро╛ро▓рпН, роЙропро┐рпИро░роХрпН рпЖроХро╛ро▓рпНро▓рпБроорпН рокро┐рпЗро│роХрпНроХрпБроХрпИро│ропрпБроорпН ро╡ро╛ро┤рпНрпИро╡ ро╡рпИродроХрпНроХрпБроорпН рокроЮрпНроЪроЩрпНроХрпИро│ропрпБроорпН рпЖроХро╛роЯрпБродрпНродродро▒рпНроХро╛роХ


роЕро╡рпИро░ роОройрпНрой рпЖроЪропрпНро╡родрпБ? - роЗроЩрпНроХроЪро╛ро▓рпН рокрпИро┤ропрой роХро┤ро┐родро▓рпБроорпН рокрпБродро┐ропрой рокрпБроХрпБродро▓рпБроорпН ро╡ро┤рпБро╡ро▓!роЕродрпБ роХро╛ро▓ ро╡рпИроХ . - рокро╡рогроирпНродро┐ роОроирпНрод роирпБ}рпИро▓ рпЗро╡рогрпНроЯрпБрооро╛ройро╛ро▓рпБроорпН рокрпБро░роЯрпНроЯро┐рокрпН рокро╛ро░рпБроЩрпНроХро│рпНроЕродро┐ .рпЗро▓ ро╡ро░рпБроХро┐ро▒ роЕроЪрпБро░роХро│рпН роЗро░рпБроХрпНроХро┐ро▒ро╛роХрпЗро│ роЕро╡роХро│рпН родро╛ройрпН роЕродро┐рпЗро▓ ро╡ро░рпБроХро┐ро▒ роХроЯро╡рпБро│рпНроХрпИро│ро╡ро┐роЯ роПро░ро╛ро│рооро╛рой роЕро│ро╡рпБ роиройрпНрпИроо рпЖроЪропрпНродро╡роХро│ро╛роХ роЗро░рпБрокрпНрокро╛роХро│рпН . .роиро┐роЪрпНроЪропроорпН .роЖроорпН - роЗроЩрпНроХроЪро╛ро▓рпН. роХроиро▒рпНрод рокро╛ро▓рпН роорпБрпИро▓ рокрпБроХро╛, роХрпИроЯроирпНрод рпЖро╡рогрпНрпЖрогропрпН рпЗрооро╛ рокрпБроХро╛роЙрпИроЯроирпНродрпБ

.

рпЗрокро╛рой роЪроЩрпНроХро┐рпЗройро╛рпИроЪ роЙроЯро▓рпНроХро│рпБроорпН роЙропро┐ рокрпБроХро╛ро╡ро┐rроирпНрод рокрпВ ., роЙродро┐роирпНрод роХро╛ропрпБроорпН роорпА рогрпНроЯрпБроорпН рпЗрокро╛ропрпН рооро░роорпН рокрпБроХро╛роЗро▒роирпНродрпБ рпЗрокро╛рой рооро╛ройро┐роЯ роЗройро┐рокрпН

.

.рокро┐ро▒рокрпНрокродро┐ро▓рпНрпИро▓рпЗроп - роЪро┐ро╡рокро╛роХрпНроХро┐роп. роЙро│ро┐ропро┐роЯрпНроЯ роХро▓рпНро▓рпБроорпН роЙро░рпБрокрпНрокро┐роЯро┐родрпНрод рпЖроЪроЮрпНроЪро╛ро▒рпНро▒рпБроорпН рокрпБро│ро┐ропро┐роЯрпНроЯ рпЖроЪроорпНрокрпБроорпН рпЖрооропрпНрокрпН рпЖрокро╛ро░рпБро│ро╛ро╡родрпБ роОроХрпНроХро╛ро▓роорпН? - рокродрпНродро┐ро░роХро┐rропро╛. роХроЯро╡рпБрпИро│рокрпН рокро▒рпНро▒ро┐роп ро╡ро┐роЪропроЩрпНроХро│рпН ро╡ро░рпБроорпН рпЗрокро╛родрпБ роиро╛роорпН роХро╡рпИро▓рокрпН рокроЯрпБро╡родрпБ роХроЯро╡рпБро│рпН роЗро░рпБроХрпНроХро┐ро▒ро╛ роОройрпНро▒рпБ роТро░рпБро╡ройрпН роТрокрпНрокрпБроХрпН рпЖроХро╛ро│рпНро╡родройрпН роорпВро▓роорпН . роЕро╡ройрпБрпИроЯроп роЕро▒ро┐ро╡рпБ ро╡ро│роЪрпНроЪро┐ роХрпБрпИро▒роирпНродрпБ рпЗроЪро╛роорпНрпЗрокро▒ро┐родрпНродройроорпН роЙрогрпНроЯро╛роХроХрпН роХрпВроЯро╛родрпБ роОройрпНрокрпИродрокрпН рпЖрокро╛ро▒рпБродрпНродро╡рпИро░ родро╛рпЗрой родро╡ро┐ро░ рпЗро╡ро▒ро┐ро▓рпНрпИро▓. - рпЖрокrропро╛ роИро░ро╛ .рпЖро╡ . рооро░роХрпНроХроЯрпНрпИроЯропро╛ро▓рпН рпЖроЪропрпНрод роЙро░рпБро╡роЩрпНроХрпИро│ропрпБроорпН роХро▓рпНро▓ро╛ро▓рпН рпЖроЪродрпБроХрпНроХро┐роп роЪро┐ро▒рпНрокроЩрпНроХрпИро│ропрпБроорпН роХроЯро╡рпБро│рпН роОройрпНро▒рпБ роХро░рпБродро┐ родройродрпБ родрпИро▓рпИроп роОро╡ройрпН ро╡рогроЩрпНроХрпБроХро┐ройрпНро▒ро╛рпЗройро╛, роЕро╡ройрпН роХро▒рпНрокрпИройроХрпН роХроЯро╡рпБрпИро│ ро╡рогроЩрпНроХрпБроорпН роорпВроЯройро╛ро╡ро╛ройрпН. - роЗроЩрпНроХроЪро╛ро▓рпН роОройрпН;рой роЙро▓роХроороЯро╛.роХро▓рпНро▓рпБроХрпНроХрпБроорпН роорогрпНрогрпБроХрпНроХрпБроорпН рпЗроХро╛ропро┐ро▓рпН роХроЯрпНроЯрпБроорпН родро┐ро░рпБрокрпНрокрогро┐ ! роПрпИро┤роХро│рпБроХрпНроХрпБродрпН родро┐ро░рпБрокрпНрокрогро┐ рпЖроЪропрпНроп ропро╛ро░рпБрооро┐ро▓рпНрпИро▓роОройрпНрой роороЯрпИроо рооро┐роХрпБроирпНрод

.


நாடு - மு.கருணாநிதி .

மனிதரும் கடவுளும் - வீ. பரந்தாமன்  

அத நேலா அவேல நைட பய சிறிேயா இத சி }ைல உக ேன ைவகிேற .இசி }லிேல கட; ெகாைகய பறைப வளசிைய கமாக தேள . நாதிககள ெகாைகைய சிறி வளகிேள . எைர இ} ேசள அறி...

மனிதரும் கடவுளும் - வீ. பரந்தாமன்  

அத நேலா அவேல நைட பய சிறிேயா இத சி }ைல உக ேன ைவகிேற .இசி }லிேல கட; ெகாைகய பறைப வளசிைய கமாக தேள . நாதிககள ெகாைகைய சிறி வளகிேள . எைர இ} ேசள அறி...

Advertisement