Page 1

நவன  முைறயில் பைன ெவல்லம்

அணிந்துைர பைனமரம் தமிழில் “கற்பகதரு” எனவும் வழங்கப்படுகின்றதுபுராதன . காலத்திலிருந்து மனிதனது பல்ேவறு காrயங்களுக்கு இம்மரம் பயன்படுவதனால் இைத மக்கள் மிகவும் ேபாற்றி வந்தா+கள். பைனத்ெதாழிலில் அபிவிருத்தியில் அரசாங்கம் அதிக ஆ+வம் காட்டியுள்ளதுகள் . உற்பத்தித் ெதாழில் சீவற் ெதாழிலாள+ ைகயில் இன்று பரவலாக்கப்பட்டுள்ளது. புராதன உற்பத்தி முைறயில் ெசய்யப்பட்டு வந்த பைனெவல்லத் தயாrப்பு தற்ேபாது விஞ்ஞான rதியில் உற்பத்தி ெசய்யப்பட்டு புத்துயி+ ஊட்டப்பட்டுள்ளது. யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் பிரேதச அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் கீ ழ் அரசாங்க உதவியுடன் 8 பைன ெவல்ல உற்பத்தி நிைலயங்கள் இயங்கி வருகின்றன. பைனத்ெதாழிலில் உள்ள பிரச்சிைனகைளயும் ஆராயும் ெபாருட்டு அரசாங்கத்தினால் நியமிக்கப்பட்ட குழுவின் கணக்ெகடுப்பின்படி ஏறக்குைறய 7,000,000 பைனமரங்கள் இங்குள்ளதாகத் ெதrகின்றது இத்ெதாைகயில் . 1மூமளவிற்தான் கள்ளிற்ேகா அன்றி பைனெவல்ல உற்பத்திக்ேகா பயன்படுத்தப்படுகிறதுேமலும் ., ஏறக்குைறய 15,000 குடும்பங்கள் சீவற்ெதாழிலில் தங்கியுள்ளதாக அறியப்படுகிறதுஎனினும் ேமலதிக . உற்பத்தியினால் ஏற்படும் பிரச்சிைனகளால் அவ+கள் முழுேநர ேவைலயாக இத்ெதாழிலில் ஈடுபடுவதில்ைலபனங்கள்ளினதும் ., பைன ெவல்லத்தினதும் விைல, சீனியின் விைலயுடனும் அதன் பயனுடனும் ேபாட்டியிட முடியாத நிைலயிருந்தைமயால் பைன ெவல்ல உற்பத்தியில் அதிக முன்ேனற்றம் ஏற்படவில்ைலபைனெவல்லம் . சீனிக்குப் பதிlடாக பயன்படுத்தப்படுவதாயிருந்தால் அதன் தரமும் விைலயும் ஏற்றதாக அைமய ேவண்டும்கச்ேசr திட்டமிடல் பகுதிையச் ேச+ .ந்த திட்டமிடல் உதவி அதிப+ திருசண்முகலிங்கம் அவ+களாலும் .க ., அபிவிருத்தி உதவியாள+ திருசிவலிங்கம் அவ+களாலும் தயாrக்கப்பட் .க .;ட இச்சிறு நு}ல் அவசிய ேதைவையப் பூ+த்தி ெசய்கிறதுவிஞ்ஞானமுைறயில்

.

பைனெவல்லம், பனங்கற்கண்டு முதலிய தயாrப்புக் குறித்து இலங்ைகயில்


இதுவைர தமிழில் ஒரு நு}லும் ெவளியாகவில்ைலபைனெவல்லம்

.

சீனியுடன் ேபாட்டியிடும் ெபாருளாவதற்கு, அதன் தரத்ைத உய+த்தும் விஞ்ஞான rதியில் ஆன தயாrப்பு முைற இன்றியைமயாததாகும். இச்சிறு நு}ல் அரசாங்கத்தின் பிரேதச அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் கீ ழ் இயங்கும் பைனெவல்ல உற்பத்தி நிைலயங்களில் ெபறப்பட்ட அனுபவங்கைளக் ெகாண்டும், திருெசன்ைன மாநில

.சம்பந்தம் அவ+களால் எழுதப்பட்டு .ேக .

பைன ெவல்லக்கூட்டுறவு சம்ேமளனத்தினால் ெவளியிடப்பட்ட “பைனத்; ெதாழில்” என்னும் நு}ைலத் தழுவியும் இவ்வுத்திேயாகத்த+கள் தயாrத்துள்ளா+கள். இன்று உலகம் முழுவதும் ஏற்பட்டுள்ள சீனிப் பற்றாக்குைற, விைலயுய+வு ஆகியவற்றினாலும் அத்துடன் ெவளிநாட்டு ெசலாவணி ெநருக்கடியினாலும் நன்ைமயைடந்து வரும் பைனத் ெதாழிலில் ஈபட்டுள்ள அைனவருக்கும் இச்சிறு நு}ல் பயனளிக்குெமன நான் கருதுகிேறன்எமது நாட்ைட இப்ெபரும் ெநருக்கடியிலிருந்து விடுவிப்பதற்கு எமது உள்நாட்டு மூலவளங்கைள முற்றாகப் பயன்படுத்துவது அவசியமாகும் . இச்சந்த+ப்பத்தில் இந்த நு}ைல ெவளியிட அபிவிருத்திப் பகுதி எடுத்த முயற்சி ெமச்சுவதற்குrயதாகும். இறுதியாக, தமது ெசாந்த ெசலவிேலேய இந்த நு}ைல அச்சிட்டு பைனத் ெதாழிலுக்கும், நமது நாட்டிற்கும் ேசைவ ெசய்ய முன்வந்த மில்க்ைவற் ேசாப் ெதாழிற்சாைல அதிப+ திருகனகராசா அவ+களுக்கும் எனது .நன்றிையத் ெதrவித்துக்ெகாள்கிேறன் விமல் அமரேசகரா அரசாங்க அதிப+. யாழ்மாவட்டம் . கச்ேசr, யாழ்ப்பாணம். 05-03-1974 ++++++++++++++++++++++++++++++ முன்னுைர

.க .

.


யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் பைனெவல்லத் தயாrப்ைப நவன M உற்பத்தி முைறகைளக் ைகயாளவும், குடிைசக் ைகத்ெதாழிலாகப் பரப்பவும் இச்சிறு நு}ல் பிரசுrக்கப்படுகிறதுபைனெவல்லத் தயாrப்ைப அதிகrக்கும் ேபாது அது தரமுைடயதாயிருப்பது மிக அவசியம்அப்படியிருப்பின்

.

.

பைனெவல்லத்ைதச் சீனிக்குப் பதிலாக பாவைனயாள+ ஏற்றுக்ெகாள்ள முடியும்பைழய முைறயில் . சுண்ணாம்பு ேச+த்து இறக்கப்பட்ட பதநM+ மண்பாைனகளில் ஊற்றி அடுப்பில் ைவத்து விறகிட்டு வற்றக் காச்சப்படுகிறதுசைடப் பருவம் வந்தவுடன் இறுகிய . இப்பாைக அடுப்பிலிருந்து இறக்கி அகப்ைபயால் மசித்து குட்டான்களில் ஊற்றுகிறா+கள் .சில நிமிடங்களில் பாகு இறுகி பைனெவல்லமாகிறது . இவ்வாறு தயாrத்த பைனெவல்லம் அேநகமாக கறுப்பாக இருப்பதுடன் சுத்தமாகவும், நல்ல தரமும் நிறமும் உைடயதாகவும் தயாrக்கப்படுவதில்ைலசுண்ணாம்பு கூடுதலாக . இருந்து இனிைமையக் ெகடுக்கின்றது. இக்கைறகைள புதியமுைறப் பைனெவல்லத் தயாrப்பு அறேவ அகற்றி விடுகிறதுசீவற் . ெதாழிலாள+ வடுகளில் M இப்புதிய முைறயில் பைனெவல்லத்ைத தயாrக்கலாம்இதனால் ., அவ+கள் குைறந்த விைலயில் தரமுள்ள ெவல்லத்ைத தயாrப்பதுடன் பனங்கற்கண்டு, சீனி ேபான்றவற்ைறயும் எதி+காலத்தில் உற்பத்தி ெசய்ய முடியும்சீ வற் . ெதாழிலாள+ இப்புதிய முைறகைளக் ைகயாள, ேதைவயான பயிற்சிைய யாழ்மாவட்ட . அபிவிருத்திக் கிைள ெகாடுத்து உதவும். கசண்முகலிங்கம் . திட்டமிடல்,உதவி அதிப+ கச்ேசr, யாழ்ப்பாணம். 05-03-1974 ++++++++++++++++++++++++++++++ நவன M முைறயில் ெவல்லம் புராதன காலம் ெதாட்டு பைனெவல்லம் அல்லது பனங்கட்டி ெதாழில் நம் மத்தியில், ெதாட+ந்து இயங்கி வரும் ஒரு குடிைசக்ைகத்ெதாழில் .


இத்ெதாழிலில் ஈடுபடுபவ+கள் பைன ெவல்லத்ைத புராதன முைறயில் ெசய்கின்றா+கள்பதநM+ அமிலமாகாமல் . தடுப்பதற்கு நம்முன்ேனா+ சுண்ணாம்பு பாவித்து வந்திருக்கின்றா+கள். இச்சுண்ணாம்பு ெவல்லத்திற்கு கருைம நிறத்ைதயும், காரத்தன்ைமயடங்கிய சுைவையயும் ெகாடுக்கின்றது . ெவல்லத்திற்கு நிரந்தரமான ஒரு இடத்ைதச் சந்ைதயில் பிடிக்க ேவண்டுமானால் தரமான சுைவயான ெவல்லம் தயாrக்கப்படேவண்டும் . இத்ெதாழில் இந்தக் கண்ேணாட்டத்தில் திருத்தியைமக்க ேவண்டும் . எனேவ, நவன M முைறகைளக் கைடப்பிடித்தல் அவசியமாகின்றது. சுண்ணாம்ைப நMக்குதல்-: காரத்தன்ைமைய ெவல்லத்திற்குக் ெகாடுப்பது சுண்ணம்நவன M

.

முைறயில், சுண்ணம் நMக்க ேவண்டுமானால், சுப்ப ேபாஸ்ேபட் கலைவைய - ளுrநச)PhழளிhயவநபதநM+ ( ெகாதிக்கும் ேபாது இடேவண்டும்சுண்ணம்

.

.அளேவாடு பாவித்தல் மிகவும் அவசியம் அதிக அளவு சுண்ணம் ேச+த்தால் பதநMைர சுத்தமாகத் ெதளிக்க, கூடியளவு சூப்ப+ ேபாஸ்ேபட் ேதைவப்படும்சுண்ணம் குைறந்தாலும் பதநM+ புளிப்பைடந்து . ெபறக்கூடிய ெவல்ல அளைவயும் தரத்ைதயும் மிகவும் குைறக்கின்றதுஅடுத்து . ெகாதித்த பதநMைர வடிகட்ட ேவண்டும் இதற்கு சல்லைடத் துணிைய . (னுசைடட ஊடழவா) உபேயாகிக்க ேவண்டும்இப்படித்ெதளித்த பதநMைரக்

.

ெகாண்டு தங்கநிறமான மிகவும் இனிைமயான ெவல்லம் தயாrக்க முடியும்இனி ., சூrய ெவப்பம் புளிப்பைடதைலத் துrதப்படுத்துகின்றபடியால், பதநMைர ெவகுவிைரவில் காைல 8-00மணிக்கு முன்ன+ மரத்திலிருந்து இறக்குவது அவசியமாகின்றதுகாலதாமதமின்றிப் பதநMைரக் காச்சுவதும் மக அவசியம்இதனால் தரமுள்ள ெவல்லம்

.

மாத்திரமல்ல, கூடிய அளவு ெவல்லத்ைதயும் குறிப்பிட்ட அளவு பதநMrலிருந்து ெபறமுடியும். காலதாமதமின்றிக் காய்ச்சுவதனால், புளிப்ைப ஏற்படுத்தும் நுண்ணுயி+கள் ெகால்லப்பட்டு சீனிச்சத்து சிைதயாமல் பாதுகாக்கப்படுகின்றது. குளுக்ேகாஸ் ெவல்லம் ஒட்சிசன் காபன M+ ஒட்ைசட்டு 10 நM+ (சீனிச்சத்துநுண்ணுயி+கள் ( பைனெவல்லம் தயாrக்கும் பாத்திரங்கள் சுத்தமாக இருத்தல் ேவண்டும்.

.


அசுத்தமான பாத்திரங்களில் நுண்ணுயி+கள் ெபருகி பதநMrலிருக்கும் சீனிச்சத்ைத சிைதவாக்குகின்றன சாதாரணமாக .10 கலன் பதநMrல் 13 ெதாடக்கம் 16 இறாத்தல் வைர ெவல்லம் தயாrக்க முடியும் . தயாrக்கப்படும் ெவல்லத்தின் அளவு, பதநMrன் தரத்தில் முழுவதும் தங்கியிருக்கிறது. ெவல்லம் தயாrக்கும் முைற ெகாப்பைறயில் பதநMைர ஊற்றும் முன்ன+ அடுப்ைபச் சுத்தம் ெசய்தல் ேவண்டும். ெகாப்பைறையக் )pயn) கழுவுகபதநMைர சல்லைடத் துணியால்

.

.வடித்துக் ெகாள்ளவும் ெமாத்தப் பதநMrல் பாதிப்பாகத்ைத அடுப்பிலுள்ள ெகாப்பைறயில் ஊற்றி சூட்ைட எற்படுத்தவும்நக .ச்சூடு வந்தவுடன் )400உ ( சூப்ப+ ேபாஸ்ேபட் கலைவைய ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாகச் ேச+த்து பதநMrன் பி ைச .எச் .7க்கு குைறக்கவும்.இதன்பின் . பதநMைர ெகாதிக்கும் அளவுக்கு சூட்ைட ஏற்றவும் ெவப்பம் .80-900உ வந்ததும், எஞ்சியுள்ள பதநMைர ெகாதிக்கும் பதநMருடன் ேச+த்துக்கலக்கவும் .ெவப்பம் குைறகின்ற ேபாது துடுப்பால் பதநMைர நன்றாகக் கலக்கி (அகப்ைபயால்) விடேவண்டும் . மீ ண்டும் பதநMைர800உ சூேடறும் வைர ெகாதிக்கப் பண்ணவும். சூப்ப+ ேபாஸ்ேபட் கலைவைய மீ ண்டும் ேச+த்து பி .எச் .7க்கு ெகாண்டுவர ேவண்டும்இல் பதநMrலிருக்கும் சுண்ணாம்ப .எச்.இந்த பி .◌ு முற்றாக அகற்றப்பட்டு விடுகிறதுஇதற்கு ேமல் சூப்ப+ ெபாஸ்ேபட் ேச+த்தால்

.

பதநM+ ெகாதி நிைலைய அைடயாது )1000உபதநMைரச் சூடாக்கி (, நுைர விலகிவரும் ெபாழுது, 3 அடி உயரத்தில் கட்டிைவக்கப்பட்டிருக்கும் வடிகட்டும் துணிக்குப் பதநMைர மாற்றுகஅடியில் ைவக்கப்பட்டிருக் .கும் பாத்திரத்தில் வடியும் வண்ணம் பதநMைர ஊற்ற ேவண்டும் முதலில் மண்டியுடன் வடியும் பதநMைர மறுபடியும் சல்லைடயில் ஊற்றுக . ெதளிைவ .இவ்ெபாழுது நல்ல ெதளிவான பதநM+ வடியும் துணியின் அடியில் பாத்திரத்ைத ைவத்துச் ேசகrக்கவும்சுண்ணாம்பும் ., மண்டியும் துணியின் ேமல்தங்கி, ெதளிவு வடிவதால் சுண்ணாம்பு பதநMrலிருந்து பிrக்கப்பட்டு விடுகின்றது(கல்சியம் ெபாஸ்ேபற்) இச் சுண்ணாம்பு மண்டி . தாவரங்களுக்கு உகந்த பசைளயாகும். இதற்குள் பதநM+ காய்ச்சும் ெபாப்பைறையத் துப்பரவாகக் கழுவி சுத்தம் ெசய்து சிறிதளவு ேதங்காய் எண்ைண தடவி அடுப்பின் அருகில்


ைவத்துக்ெகாள்ளவும். முதலிற் கிைடக்கும் பதநMைரக் ெகாண்டு வந்து தயாராக ைவத்துக்ெகாள்ளவும். ெபாப்ைறைய அடுப்பில் ைவத்து தாமதமின்றி ெதளிந்த பதநMைர ஊற்றி ெகாப்பைறைய தMயாமல் பா+த்துக்ெகாள்ளவும்ெதளிந்த பதநM+ வடிவ வடிய ேசகrத்துப் . பாத்திரத்தில் ஊற்றுக .அடுப்ைப எrக்கவும்பதநMrன் ேமற் பக்கத்தில் . ெபாங்கி வரும் நுைர மற்றும் கழிவு முதலியவற்ைற கண்கரண்டியால் அகற்றுக. பதநM+ வற்ற வற்ற மரத்துடுப்பால் கிண்டி விடுகஇந்த நிைலயில் பதநM+ . ெசந்நிறமாக மாறுகின்றதுெகாதிநிைலயில் அதிக ேநரம் காய்ந்து

.

அதிகமான தண்ண M+ நMராவி ஆனதுடன் திடீெரன்று பதநM+ வற்றிக்காய்கிறது . மரத்துடுப்பால் பதம் பா+க்கவும்துடுப்பினால் கூழ்ப்பதநMைர எடுத்து

.

வடியவிட்டுப் பா+க்கும் ெபாழுது பாகு கண்ணாடி ேபான்று துடுப்பிலிருந்து வடியும்இதற்கு கூழ்ப்பதநM+ . என்று ெபய+இப்ெபாழுது பதநMrன் ெவப்பநிைல1050உ

.

-1070உபாகு வற்றவற்ற . அடுப்பின் எrயும்

ேவகத்ைதக் குைறக்கவும்.துடுப்பால் அடிக்கடி கிளறுக . இப்ெபாழுது அடுப்ைப நிதானமாக எrக்கவும்பாகு சந்தனநிறத்தில் உைறந்து . வருவைதக் காணலாம்முதலில் ஓைலத்துணுக்கால் பாைகத்

.

தண்ண Mருக்குள் ைவத்து, பாைக விரலால் வழித்துத் திரண்டு வருவைதக் கண்டு பழகிக் ெகாள்கபிறகு . சந்தனநிறத்தில் பாகு உைறந்து வருவைத கண் பா+ைவயால் இலகுவில் கண்டு பிடிக்கலாம் பாகின் ெவப்பநிைல . 1160உ

-1200உ வைர உயர விடலாம்இந்த . உய+ந்த ெவப்பநிைலயில்

கருகல் ஏற்படாமல் பா+த்துக்ெகாள்க .1180உ ெவப்பநிைலயில் ெகாப்பைறைய அடுப்பிலிருந்து இறக்குகபாைகத் துடுப்பால் . நன்றாகக் கிளறுகபாகு மாற்றி மாற்றி கிண்டப்படும் ெபாழுது இைடயிைடேய . சிவப்பாக ெதன்படும் .இவ்வாறு காணப்பட்டால் நன்றாகக் கிளறேவண்டும் . பாகு கிளறப்படும் ெபாழுது சூடு நMங்காமல் இருக்க ேவண்டும்பாகு

.

நகச்சூட்டிற்கு குைறயக் கூடாது இப்ெபாழுது பாகில் நுண்ணிய குமிழ்கள் . புசய)iniெப.ேதான்றும் ( இந்நிைலயில் இைடவிடாது துழாவினால் குமிழ்கள் மைறந்து ஒேரநிறத்தில் பாகு உைறகிறதுபாகு உைறந்து வருவைதக்

.

ெகாப்பைறயின் ஒரங்களில் ஒட்டியுள்ள பாகின் மூலம் அறியலாம் . பாத்திரத்தின் ஒரு ேகாடியில் உய+ந்து கட்ைடைய ைவத்து, பாகு முழுவதும் முன்பக்கத்திற்கு வரும்படி ெகாப்ைறைய சாய்த்து ைவத்து பாத்திரத்தில் ஒட்டியுள்ள பைன ெவல்லத்ைத சட்டகப்ைபயால் ளுஉசயி)pநச( திரட்டி, ஒேர இடத்திற்கு ெகாண்டு வரவும்இப்ெபாழுது

.


பாகில் நகச்சூடு இருக்கிறதா என்று பா+த்துக் ெகாண்டு அச்சுகளுக்கு அல்லது குட்டான்களுக்கு அகப்ைபயாேலா அல்லது கரண்டியாேலா மாற்றுகஅச்சுகைள துணியளால் மூடி ., து}சு விழாமல் பா+த்துக் ெகாள்க . ஊற்றும் ெபாழுது ெகாப்பைறயில் ஒட்டியுள்ள ெவல்லப் ெபாடிகைள மறுநாள் பதநMrல் ேச+த்துக் ெகாள்ளலாம் ெபாதுவாக இைத .1050உ

-1070உ

ெவப்பநிைலயில் ெசய்யலாம். 0உ ஸ்ரீ பாைக ெசன்றிகிேறட்(னுநபசநந ஊநெவைபசயனந) . பி:பா+க்கும் முைற .எச் . பதநM+ கிைடத்தவுடன் பிடீசைவ .+ .னு .டீ) எச் .டி .iளா னுசரப +ழரளந( காகிதத்தில் ெகாஞ்சம் கழித்துப் பதநMrல் ேபாட்டு பிஅட்ைடயின் .எச் .டி . நிறங்களுடன் ஒத்துப்பா+க்க ேவண்டும் முதலில் .10 என்ற எண்ைணக் காட்டலாம். இது ேபாதியளவு சுண்ணாம்பு பதநMrல் உள்ளது என்பைதக் காட்டும்இது ேபாதியளவு . சுண்ணாம்பு பதநMrல் உள்ளது என்பைதக் காட்டும்ெகாதிக்கும் பதநMருக்கு . சூப்ப+ ேபாஸ்ேபட் ேச+த்து துடுப்பால் பதநMைரக் கலக்கி அடிக்கடி பrேசாதைனக் காகிதத்தின் மூலம் ேசாதித்து 7 பிஎச் .டி .பி .க்கு ெகாண்டு வரவும் .எச் . காகிதத்ைத சிக்கனமாக உபேயாகிக்க ேவண்டும்.எச் .டி .ஈரமான ைகயுடன் பி . காகிதத்ைதத் ெதாடக்கூடாது எச் ேபப்ப+ .டி .பி .1லிருந்து 14 ேரஞ்சு வைர காட்டக்கூடியது. சூப்ப+ ெபாஸ்ேபட் கலைவ தயா+ ெசய்தல். 3 இறாத்தல் 5 அவுன்ஸ் சூப்ப+ ெபாஸ்ேபட்டுக்கு 1 கலன் சுத்தமான குடிதண்ண M+ கலந்து, மண்பாைனயில் ஊற்றி நன்றாக ெகாதிக்க ைவத்து )1000உவடிகட்டி ( ைவத்துக்ெகாள்ளவும் இக் கலைவைய .1 வாரத்திற்கு ேமல் ைவக்கக்கூடாதுசாதாரண . வாளிகளில் இது ஊற்றி ைவக்கக் கூடாதுஆைகயால் ேபாத்தல் அல்லது எனாமல் . பூசப்ெபற்ற பாத்திரங்களில் மட்டுேம ைவத்துக் ெகாள்ளவும். முக்கிய உபகரணங்கள், கருவிகள், பாவிப்பு முைற ெகாப்ைறைய அடுப்பில் அதிக ேநரம் ைவத்து எrப்பதால் அதன்


அடிப்புறத்தில் தா+ேபான்ற பைட ேதான்றும்இதுேமலும் எர .◌ிக்கும் ேபாது சூடு ஏறுவைதத் தடுக்கிறதுஅதனால் ெகாப்பைறைய நன்றாகக் .கழுவிப்பாவித்தல் ேவண்டும் மரத்துடுப்பின் உதவியால்

.

(ளுவைசசநச)

சூப்ப+ ேபாஸ்ேபட் கலைவ ேச+ந்த பதநM+ கலக்கப்படும்பதநM+

.

பாகுத்தன்ைம அைடந்து உைறயும் வைர நன்றாக மசிக்கவும் இதுேவ உதவுகிறதுசட்ட .கப்ைப ளுஉசயி)pநசெகாண்டு வடிகட்டும்

(

துணியிலிருந்து சுண்ணாம்பு மண்டிைய அகற்றலாம்அத்ேதாடு

.

ெகாப்பைறயில் ஒட்டியுள்ள ெவல்லத்ைதயும் ஒன்றாகத் திரட்டி ஒரு இடத்திற்கு ெகாண்டுவரலாம்கரண்டிகள் . (ஆழரடனiெப ளுppழn) ெகாண்ட உைறயும் பாைக அச்சுகளுக்கு அல்லது குட்டான்களுக்கு மாற்றலாம். (2000உ) (200 பாைக ெசன்றிேறட்ெவப்பநிைல வைர அளக்கும்

(

ெவப்பமானியால் பதநMருக்கு சூப்ப+ ெபாஸ்ேபட் ேச+க்கும் ெவப்ப நிைலையயும், பாகின் ெவப்ப நிைலையயும் அறிய முடியும்அதன் அடிப்பாகத்தில் ேம+க்கியூr அல்லது பாதரசம் என்னும்

.

(ஆநசஉரசல)

நச்சுத்தன்ைமயுள்ள ேலாகத்திரவம் நிரப்பப்பட்டிருப்பதால், ெவப்பமானி எவ்விதத்திலும் பதநMருள் இருக்கும் ேபாது உைடயக் கூடாதுதவறாக

.

உைடந்தால் உடேன அந்தப் பதநMைர அல்லது பாைக ெவளியில் வசிவிட M ேவண்டும். பதநM+ வடிகட்டும் துணி தயாrத்தல் (னுசுஐடுடு ஊடுழுவு+) 36” x 36” சதுரமான மில் டிrல் துணிைய நான்கு ஒரங்களிலும் 2” மடித்து, 1” விட்ட அளவுள்ள கழி நுைழயும் அளவில் ைதத்துக் ெகாள்ளவும்நான்கு

.

ஒரங்களிலும் உள்ள துவாரங்களில் கழிையச் ெசலுத்தவும் .3’ (அடி ( உயரமுள்ள நான்கு கால்கைளத் தைரயில் நட்டு, அக்கால்களில் துணிையக் கட்டிக் ெகாள்ளவும். ஏறக்குைறய 20 முதல் 25 கலன் பதநM+ இதன் மூலம் வடிகட்டலாம். நவன M முைற ெவல்லத் தயாrப்பின் படி முைறகள் பதநM+

.எச் .பி)10)


வடிகட்டல் (சல்லைட அல்லது பனங்கழித் துணிமூலம்)

சுண்ணாம்பு மண்டி டிrல் துணியில் வடிகட்டல் அைடய விடுதல்

ெதளிவு ெதளிவு சுண்ணாம்பு

சுண்ணாம்பு ெதளித்தல் )1) ெகாப்பைறயில் ெதளிவு ெகாதிக்க ைவத்தல் (2) சூப்ப+ ேபாஸ்ேபட் கலைவ ேச+த்தல்

.எச் .பி)7)

(3) ெதளிவு 1000உ வைர ெகாதித்தல். டிrல் துணியில் மண்டி வடித்தல்

ெதளிவு ெகாதிக்க ைவத்தல் )1) ெகாப்பைறக்கு ேதங்காய் எண்ைண பூசல் (2) ெநருப்ைப 105 - 1100உ இல் தணித்தல். (3) கைடசி ெவப்பம் 1180உ பாகு கிளறுதல்

குட்டான்களில் அல்லது அச்சுகளில் பாகு மாற்றுதல் குடிைசக் ைகத்ெதாழில் உற்பத்தி அலகு தM+மானிக்கப்பட்ட ெகாள்ளளவு

ஸ்ரீ (ஊயியஉைவல)5 கலன் பதநM+

தM+மானிக்கப்பட்ட உற்பத்தி ஸ்ரீ 6 ¼ இறாத்தல்


(அநிைலயான ெசலவு ( 1. நிலம், கட்டிடம் முதலிய இல்ைல இயந்திரம், உபகரணம்; முதலிய 350-00 2. றப்ப+ குழாய் 15-00 சல்லைட, டிrல் துணி 30-00 3. ெகாப்பைற )5 கலன் (1 100-00 4. தாங்கிகள் 2 80-00 5. ஜி வாளிகள் .ஐ .2 40-00 6. அகப்ைபகள் 4 20-00 7. தட்டு 1 கலன் 25-00 8. தராசு

(ேசால்ட்ர+)80-00

---------740-00 ---------(ஆமாறுபடும் ெசலவுகள் ஒரு நாைளக்கு ( 1. பதநM+ கலன் ரூபா 1-50 வதம் M 5 கலன் 7-50 2. கூலி

ெபண்கள்)4 மணித்தியாலம்----- (

3. விறகு ½ அந்த+ 1-00 4. சூப்ப+ ெபாஸ்ேபட், பி- கடதாசி .எச் .50 5. இதர ெசலவுகள் -75 -------9-75 -------உத்ேதச விற்பனவு விைல, இறாத்தல் ரூபா 1-70 (சீனியின் விற்பனவு விைல இறாத்தல் ரூபா 2-00 ஆக இருந்தால்ெவல்லம்

(

இவ்விைலயிலிருந்து15மூ குைறவாக நி+ணயித்தல் .இலாப நட்ட விபரம் சீவற் ெதாழிலாள+ ஒருவrன் நாளுக்குrய ெமாத்த வரவுகள் )5கலன் ( நாெளான்றுக்கு 6 ¼ இறாத்தல் வதம், M 90 நாட்களுக்கு 562 இறாத்தல். இறாத்தல் ரூபா 1-70 955-00 கழி 832-00


மாறுபடும் ெசலவு 90 நாட்களுக்கு

ஒரு நாைளக்கு ரூபா)9-25படி(

ஒரு சீவற் ெதாழிலாள+ குடும்பத்துக்கு --------ேதறிய வரவு 122-00 --------50 கலனுக்கு பதனிடுதல் கணக்கிடப்பட்டால் 10 அலகுகளுக்கும் ரூபா 122-50 ஒ 10 1225-00 ஒரு நாைளக்கு 5 மரங்கள் சீ வும், சீவற் ெதாழிலாளி ெபறக்கூடிய வருமானம் 1. பதநMrலிருந்து 7-50 2. ேமலதிக லாபம் 90மூ 1-35 -------8-85 -------ஒரு சீவற் ெதாழிலாளி 10 மரங்கைள சீ வுவதாக உத்ேதசிக்கப்பட்டால், சீவற் ெதாழிலாளியின் குடும்ப வருமானம் நாள் ஒன்றுக்கு 17-70

விஞ்ஞான rதியில் பைனெவல்லப் பாதுகாப்பு பைனெவல்லத்ைத நMண்ட நாள்கள் வைர இருப்பு ைவக்க முடிவதில்ைல . ஏெனன்றால் மைழ காலத்தில் அைவ விைரவில் கசிந்து விடுகின்றன . இதனால் ெபாருள் இழப்பு ஏற்படுகிறதுபைன ெவல்லத்ைத புைகேபாட்டுப்

.

பாதுகாப்பேத பழங்கால வழக்கம் இதனால் பைனெவல்லத்தின் மீ து புைக படிந்து நிறத்ைத ேமலும் கருைமயாக்குகிறது. எனேவ ெவல்லத்தின் தரமும் சுைவயும் குைறவதால் நல்ல விைலக்கு விற்க முடிவதில்ைல . பைனெவல்லத்தில் கரும்புைக படிந்து, அதன் ேமற்பகுதி ெமல்லிய புைக ஆைடயால் மூடப்படுகிறதுஇைத ஊடுருவி ஈரக்காற்றுபுக இயலாத காரணத்தால் எளிதில் கசிவதில்ைலபைனெவல்லத்ைத ெபாலிதMன்

. .

உைறகளில் ெபாதிந்து ைவத்துப் பாதுகாக்கும் முைற பrேசாதிக்கப்பட்டது . ஈரப்பதத்ைத தடுத்துப் பாதுகாக்கும் சக்தி இல்லாததால் பைன ெவல்லம் கசியத் ெதாடங்கியது.


நவன M முைறயில் பைனெவல்லம் ெசய்யும் ெபாழுது நன்கு மசிக்கப்படுவதில்ைல. மணிகள் பருமனாக இருக்கும் நிைலயில் அச்சில் பாகு வா+க்கப்படுகிறது. மணிகளுக்கிைடயில் இைடெவளி அதிகமாக இருக்கிறதுகுளி+ந்த காற்று வசும் M . ெபாழுது இந்த இைடெவளிக்குள் காற்றுப் புகுந்தவுடன் ெவல்லம் கசிய ஆரம்பிக்கிறதுஇக் கருத்துக்கைள

.

மனத்திற் ெகாண்டு பைனெவல்லத்ைத விஞ்ஞான rதியில் பாதுகாக்க முடியும் என்பைதப் பrசீலைன ெசய்து என்ேகாபிநாதன் . அவ+கள் ெவற்றி கண்டுள்ளா+காற்றுப் புகாத அைறக்குள் சல்லைடக் கம்பிகளால் . இைணக்கப்பட்ட அடுக்குகளில் பைனெவல்லம் குவிக்கப்படுகிறது . கிட்டங்கியின் பின்புறம் “சிலிகாெஜல்” (ளுைடiஉயபநடஎன்னும்

(

ெசயற்ைகக் கற்கள் நிரம்பிய சிலிண்ட+கள் ெபாருத்தப்பட்டுள்ளனேமல்

.

நுனியிலிருந்து ஒரு ெபrய குழாய் கிட்டங்கிக்குள் ெசன்று, சுற்றி வந்து சிலிண்டrன் கீ ழ்ப் பாகத்தில் இைணகிறதுகாற்றில் உஷ்ணம் அதிகமாக

.

இருக்கும் காலத்தில் கிட்டங்கியின் கதவுகள் திறந்து ைவக்கப்படுகிறது . மைழக் காலங்களில் சிலிக்கா ெஜல்லின் மூலமாக ஈரம் நMக்கிய காற்று ெசலுத்தப்படுகிறதுஈரமில்லாத காற்று . கிட்டங்கிக்குள் வந்தவுடன் பைனெவல்லத்திலுள்ள ஈரத்ைதயும், காற்றிலிலுள்ள ஈரத்ைதயும் உறிஞ்சிக்ெகாண்டு ெவளிேய இழுக்கப்படுகிறதுஇழுக்கப்பட்ட காற்று . மறுபடியும் சிலிக்கா ெஜல் வழியாக வரும்ெபாழுது சிலிக்கா ெஜல் ஈரத்ைத உறிஞ்சிக்ெகாள்கிறதுஆகேவ ஈரம் நMக்கப்ெபற்ற காற்று

.

எப்ெபாழுதும் கிட்டங்கிக்குள் சுழன்று ெகாண்டிருப்பதால் ெவல்லம் கசிவதில்ைலஅதிகமான . ஈரத்ைத சிலிக்கா ெஜல் உறிஞ்சி விட்டால், சிலிக்கா ெஜல் மின்சார சூேடற்றி மூலம் சூேடற்றி சுயநிைலக்கு ெகாண்டு வரப்படுகிறதுகிட்டங்கிக்குள் ஈரத் . தன்ைம எவ்வாறு இருக்கிறெதன்பைத ஈரமாணி ைவத்து கண்ணாடி வழியாக பா+க்கப்படுகிறது. பைனெவல்லத்தின் உபேயாகங்கள் கற்பகக் கட்டி என்ற பதம் பைனெவல்லத்திற்கு வழங்கும் ெபய+கற்பகக்

.

கட்டி என்பது கற்பக விருட்சத்திலிருந்து ஊறும் பதநMைரக் காய்ச்சி எடுக்கும் ஒரு பதா+த்தம்பதநMrலுள்ள சீனி ., குளுக்ேகாஸ், கல்சியம், இரும்பு, ைவட்டமின் பி முதலிய பைன ெவல்லத்திலும் அடங்கியுள்ளனெமலிந்த

.

குழந்ைதகளின் உடைல பைனெவல்லத்திலுள்ள குளுக்ேகாஸ் சீ ராக்குகிறது .


கருவுற்ற ெபண்களுக்கும், மகப்ேபறு ெபற்ற தாய்மா+களுக்கும் பைனெவல்லம் ஏற்ற உணவுஇது மிகவும் . எளிதில் சீரணமாகி இரத்தத்துடன் கலக்கிறதுஇதயத்துக்கு வலுைவக் . ெகாடுக்கிறது . பைனெவல்லத்திலுள்ள கல்சியம் பற்கைள உறுதிப்படுத்தி இரத்தக் கசிைவத் தடுக்கிறதுெசாறி .இரும்புச்சத்து உடலின் பித்தத்ைத நMக்குகிறது ., சிரங்கு, ஜலேதாஷம் முதலியவற்ைறயும் பைனெவல்லம் அகற்றி விடுகிறது. பைனெவல்லத்தில் 82மூ ெவல்லச் சத்தும், சீனியில் 98மூ ெவல்லச் சத்தும் உண்ெடன்று ஆராய்ச்சியாள+ கண்டுபிடித்திருக்கிறா+கள் . இதனால் சீனிக்குப் பதிலாக பைனெவல்லத்ைத ேதநM+ ேபான்ற பானங்களிலும், பலகார வைககளிலும் பாவிக்க முடியும். பைனெவல்லம் (டீழசயளளரள குடயடிநடடைகழசஅைள (துயபபநசல வட்டுபன ெவல்லத்தால் மா+ெபrச்சல் குன்மமறும் முட்டுந் திrேதாஷம் முன்னிற்கா கட்டுபடா வாந்தி ருசியின்ைம வாளா யுற்றிடினும் சாந்தி ெபருகுெமன்ேற சாற்று. குணம் பைனெவல்லத்தால் சுரசந்நிபாதம் (.ள்-இ) -:, திrேதாஷ ெதாந்தங்கள், அேராசகம், குன்மம், மா+பு எrச்சல் இைவகள் நMங்கும் என்க. உபேயாகிக்கும் முைற

பைன -:ெவல்லத்ைதக் கைரத்து வடிகட்டிப் பாகு

எடுத்துப் பச்ைச அrசிமாவு கூட்டி அதிரசமாகச் சுட்டு உண்பதுண்டுகாவி ., ேதத்தண்ண M+ இைவகளில் சாதாரணமாக அஸ்கா, பூரா முதலிய ச+க்கைரக்குப் பதிலாக இந்தப் பைன ெவல்லத்ைதப் ேபாட்டுச் சாப்பிடுவதுண்டுஇதனால் ேதகத்தின் ெவப்பம் அடங்க .◌ும், பித்தம் தணியும், ேதக ஆேராக்கியம் உண்டாகும். (இைவ கண்ணுசாமி பிள்ைள அவ+களின் .சி :ைவத்திய வித்வன்மணி . “பதா+த்த குண விளக்கம்” என்னும் நு}லில் இருந்து எடுக்கப்ெபற்றது( பனங்கற்கண்டு ெசய்தல் சித்த ஆயுள்ேவத ைவத்திய முைறகளில் பனங்கற்கண்டின் மருத்துவப்


பயன்கைளயும் இதிலுள்ள ஊட்டச் சத்துக்கைளயும் பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதுஇது பைழய . காலந்ெதாட்டு இந்நாட்டில் குடிைசத் ெதாழிலாக இருந்து வருகிறதுபனங்கற்கண்டு . அல்லது கல்லாக்காரம் இன்று மிகவும் அrதாகேவ ெபறப்படுகிறதுபுராதன . முைறயில் தயாrத்த கற்கண்டு ெசாள்ைளயாகவும் மிகவும் பழுப்பாகவும் இருக்கும். சrயான வடிவில் இருக்காதுஇம்முைறயில் சுண்ணாம்புடன் இறக்கப்படும் பதநM+ . தாழிப்பாைனகளில் ஊற்றிக் காய்ச்சப்படுகிறது பதநM+ வற்ற வற்ற பாகாக மாறும். இப்ெபாழுது ெதன்னம் சிரட்ைட அகப்ைபையக் ெகாண்டு பதம் பா+க்கிறா+கள் .“ெபrய மணி கற்கண்டு” ேவண்டுமானால் சைடப் பருவமும், “ெபாடி மணி கற்கண்டு” ேவண்டுமானால் சற்று அதிகமான உஷ்ணப் பருவமும் ேதைவ. இதற்குள் ெபrய மண்பாைனகைள, கூைரயால் ேவய்ந்த அைறக்குள் பாைனயின் கழுத்தளவு மணலில் பதித்துப் பாகு ஊற்றுவதற்காக தயாராக ைவத்திருக்கிறா+கள்பாகுப் . பதம் வந்தவுடன், பாைனக்குள் ஊற்றி சிறிய அரும்புகள் நிைறந்த ெகாரண்டிச் ெசடிைய உள்ேள ேபாட்டு மூடி விடுகிறா+கள் மூன்றாம் நாள் குச்சி அைசயாமல் இருந்தால் கருத்தrத்து விட்டது என்கின்றன+ இைதக் கற்கண்டு .“மணி பிடித்தல்” எனலாம் . நாற்பது நாள் கழித்து பாைனயில் விைளந்திர◌ுக்கும் பனங்கற்கண்ைட எடுத்துத் தண்ண Mரால் கழுவி உலர ைவத்து, தரம் பிrத்து மூைடகளில் அைடக்கிறா+கள். புராதன முைறயில் தயாrக்கப்பட்ட கற்கண்டின் மணிகளின் நிறம் பழபழப்பாகவிருக்கும்ஓரளவு கழிவுப் பாகு அதில் ஒட்டிக்

.

ெகாண்டிருப்பதால் விைரவில் கசியத் ெதாடங்கும்மழ .ை◌ காலத்தில் மணிகளிலுள்ள அழுக்குகளும், கழிவுப் பாகும் காற்றிலுள்ள ஈரத்ைத உறுஞ்சுவதால் இளகிப் பாகாக ஒட ஆரம்பிக்கின்றதுகற்கண்ைட

.

பாைனயிலிருந்து எடுக்கும் ேபாது, பாைனகைள உைடக்க ேநrடுகிறது . ெபாதுவாக கற்கண்டு மணிகள் விைளய40 நாட்கள் வைர காத்திருக்க ேவண்டியிருக்கிறதுமுன்ன+ குறிப்பிட்ட பிரச்சைனகைளத் தM+ப்பதற்கு . கற்கண்டு விைளவிக்கும் முைறயிலும் பதம் பா+க்கும் முைறயிலும் மாறுதல் பல ெசய்யப்பட்டனஇதன் விைளவாக நவன M முைறயில்

.

பனங்கற்கண்டு தயாrப்பதற்கு முப்பது நாட்கள் மட்டுேம ேதைவப்படுகிறது .


மணி ெகாண்டு விைளவிக்கும் திருச்ெசந்;து}+ முைறயின் படி கற்கண்டு விைளயும் காலத்ைத ேமலும் குைறக்கலாம் எனப் பrேசாதைனகள் மூலம் காட்டப்பட்டுள்ளது. நவன M முைறயில் பனங்கற்கண்டு ெசய்யும் முைற கிைடக்கும் பதநMைர சுத்தமாக வடிகட்டி ைவத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும் . சுண்ணாம்ைப அகற்றுவதற்கு சுண்ணம் ெதளித்தல் முைற மூலம், சூப்ப+ ெபாஸ்ேபட் கைரசைலக் ெகாண்டு ெதளிவிக்கவும்ெதளிந்த பதநMைர

.

) ெகாப்பைறயில்Pயn) ஊற்றிக் காய்ச்சவும்அடுப்பு அைணயாமல் எrத்து

.

அவ்வப்ேபாது .ெகாண்ேட இருக்க ேவண்டும் பதநMrன் ேமல் உண்டாகும் நுைரையக் கண்கரண்டியால் எடுக்கவும்பதநMrலுள்ள . நM+ வற்றிக் காய்ந்த பின் குமிழ்களுடன் ெபான்னிறமாக காய்ந்து ெகாண்டிருக்கும் .105 பாைக ெசன்டிக் கிேறட் ெவப்பநிைலையத் தாண்டியவுடன் அதிவிைரவில் பாகின் ெவப்பநிைல உய+கிறதுஇச்சமயம் அடிக்கடி துழாவுதல் . கூடாதுஅடுப்பின்

.

.எrயும் ேவகத்ைதயும் தணிக்கக் கூடாது108 பாைக ெசன்டிக் கிேறட் ெவப்ப நிைலைய அைடந்தவுடன் உடேன ெகாப்பைறைய அடுப்பிலிருந்து இறக்கி ைவத்து சற்ற ஆறியவுடன் )80 பாைக ெசன்றிக் கிேறட்ெகாப்பைறயிலுள்ள ( பாைக ஒேர முைறயில் வாளிக்கு மாற்றவும்பாகிைன அகப்ைபயாேலா ., அல்லது சிறிய ேகாப்ைபயாேலா ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக எடுத்து ஊற்றக் கூடாதுஇதற்குள் யு வடிவமுள்ள துத்தநாகத் . தகட்டினால் ெசய்யப்பட்ட படிகத் ெதாட்டி கழுத்தளவு மண்ணில் பதிக்கப்பட்டு தயாராக ைவக்கப்படுகிறதுஇந்த ெதாட்டிக்கு வாளியிலுள்ள பாகு . மாற்றப்படுகிறது . பிறகு துத்தநாகக் கம்பியால் ெசய்யப்பட்ட பிேரம்கள் உள்ேள ெசருகி ெதாங்கவிடப்படுகிறதுபடிகத் ெதாட்டிைய மூடியினால் மூடி ., அதற்குேமல் சாக்கினால் மூடிவிடவும் .4 தினங்கள் கழித்து ெமதுவாக பிேரைம விரலால் அைசத்துப் பா+க்க ேவண்டும்பிேரம் அைசயாமலிருந்தால்

.

கற்கண்டு மணி விைளய ஆரம்பித்து விட்டெதன்று அறிந்து ெகாள்ளலாம் . 30நாட்கள் கழித்துப் படிகத் ெதாட்டிையத் திறந்து, ேமல் ஆைடைய அகற்றித் தாய்ப் பாைக எடுக்க ேவண்டும். சல்லைடயின் ேமல் கவிழ்த்து ைவத்துப் பாகு வடிந்தவுடன் சுத்தமான தண்ண Mரால் கழுவவும்ஒைலப்பாயில்

.

கற்கண்டுகைள ெகாட்டி உல+த்திய பின் மணிகளின் பருமனுக்கு தக்கபடி தரம் பிrக்கவும்காற்றுப்புகாத . தகரங்களிேலா அல்லது சாக்கினுள்


ஒைலப்பாய்கைள ைவத்ேதா கற்கண்ைட அைடத்து ைவக்க ேவண்டும் . மணி நMக்கிய தாய்ப்பாைகயும், மணிகைளக் கழுவிய தண்ண Mைரயும் ஒன்றாக ேச+த்து மறுபடியும் கற்கண்டு பாகாகக் காய்ச்சி முன் ெசான்ன முைறப்படி 30நாட்கள் வைர ெதாட்டியில் ஊற்றி ைவத்து 2ம் தடைவயும் கற்கண்டு எடுக்கலாம். நவன M முைறயில் பாவிக்கப்படும் படிகத் ெதாட்டிக்குப் பதிலாக சாதாரணமாக பதநM+ ேசகrக்கும் முட்டிகளுக்கு தடித்த கடதாசிைய ெவளிப்புறத்தில் ஒட்டிேயா அல்லது கழுத்தளவு மண்ணில் புைதத்து ைவத்ேதா பாைக ஊற்றி ைவக்கலாம.; ஆனால் படிகத் ெதாட்டிகள், பைனகள் உைடந்து ேசதமைடவது ேபால் உைடவதில்ைல .10 அல்லது 15 வருடங்கள் வைர படிகத் ெதாட்டிைய உபேயாகப்படுத்தலாம்கற்கண்ைடப் படிகத் . ெதாட்டியிலிருந்து எடுப்பது மிகவும்சுலபம்பைழய முைறப்படி பாகின்

.

நிைறயில் 5சத வதம் M கற்கண்டு ெபறப்படுகிறது நவன M முைறகளில் .5மூ 7மூ கற்கண்டு ெபறலாம்உல+த்தப்பட்ட கற்கண்டு காற்றுப் ேபாகாத

-

.

தகரங்களில் அைடத்து ைவப்பதால், 3 வருடங்களுக்கு ேமலாக பழுதுபடாமல் இருக்கும். மணி ெகாண்டு விைளத்தல் முைற சிறிதளவு பதநMைர 110 பாைக ெசன்டிக் கிேறட்டில் உஷ்ணப்படுத்திச் சீனிப்பாகு தயா+ ெசய்து, அைத 3’’ ஆழமுள்ள ெதாட்டியில் ஊற்றி, பிறகு துளசியின் ேவ+த் து}சிைய அகற்றி விட்டு, ெதாட்டியில் ைவக்கக்கூடிய அளவில் தயாrத்து பாகிற்குள் மூழ்கும்படி ைவக்க ேவண்டும்ேவ+

.

முழுதும் பாகிற்குள் மூழ்கியிருக்க ேவண்டும் .3 தினங்களுக்கு பின் அைதச் சுத்தமான தண்ணrல் M அமிழ்த்தி எடுத்து உலரைவக்கவும்இப்ெபாழுது

.

நு}ற்றுக்கணக்கான நுண்ணிய கற்கண்டு மணிகள் ஒட்டிய ேவைர சாதாரண ேவைர ைவப்பதற்குப் பதிலாக கற்கண்டுவிைளவிக்கும் ெதாட்டிக்குள் ைவக்கவும் சுமா+ .20 தினங்களில் கற்கண்டு துrதமாக வள+கிறது. பனங்கற்கண்டின் உபேயாகங்கள் 1. இனிப்புப் பதா+த்தங்களுக்கு உபேயாகப்படுத்தப்படுகிறது. 2. குழந்ைதகளுக்கு பாலுடன் கற்கண்ைடச் ேச+த்துப் புகட்டினால் ெவப்பம்


தணியும். 3. ெபrயம்ைம, மற்றும் ெவப்ப வியாதிகளால் துன்பப்படும் ேநாயாளிகளுக்கு அடிக்கடி பனங்கற்கண்டு ெகாடுக்கப்படுகிறது. 4. நM+ பிrயாமல் இட+ப்படும் க+ப்பிணிகள் ெவந்நMrல் கற்கண்டு கலந்து சாப்பிட்டு குணமைடகின்றன+. 5. கற்கண்டு மணிைய சுத்தமான தண்ண Mrல் கைரத்து கண்ணில் விட ெவப்பத்தால் ஏற்பட்ட சிவப்பு மாறும். 6. கற்கண்டு, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, இவற்ைறத் தண்ணrேலா M அல்லது பாலிேலா கலந்து சாப்பிட இருமல் குணமாகும். 7. பாடக+கள் கற்கண்ைட வாயில்ேபாட்டு ெதாண்ைட கரகரப்ைப ேபாக்கிக் ெகாள்கின்றன+.

பனஞ் சீனி பதநMrலிருந்து ெவள்ைளச் சீனி தயா+ ெசய்யப்படுகிறது என்பைதச் சிலேர அறிவ+பனஞ்சீனியும் ., கரும்பிலிருந்து எடுக்கப்படும் சினியும் ஒன்ேற என்றாலும் பனஞ்சீனி ெசய்யப்படும் முைற கரும்புச் சீனி ெசய்வைதக் காட்டிலும் முன்ேனற்றமைடயாத நிைலயில் சற்று ேவற்றுைம இருப்பது ேபால் ேதான்றும். பனஞ்சீனி தயாrத்தல்: வடிகட்டிய பதநMைர ெகாப்ைறயில் ஊற்றி சூப்ப+ ெபாஸ்ேபட் மூலம் சுண்ணாம்ைபத் ெதளிய ைவத்து அதன் காரநிைல 7 பிஇருக்கும்படி

.எச் .

ெசய்யேவண்டும்ெதளிந்த . பதநMைரத் திறந்த ெகாப்பைறயில் ேநரடியாக ஊற்றி ைவக்க ேவண்டும்பாகு அைடயும் . ெவப்ப நிைலையப் ெபாறுத்துத்தான் படிகம் விைளகிறதுஎனேவ நிதானத்ேதாடும் ., கவனத்ேதாடும் தM எrக்க ேவண்டும்துடுப்பால் கிளறுவைதக் குைறத்தல் .நலம் பாகு 1100உ

.

-1120உ ெவப்ப நிைலக்கு வரும் ெபாழுதுெகாப்ைறைய

அடுப்பிலிருந்து இறக்கி படிகம் வள+க்கும் ெதாட்டிக்கு மாற்ற ேவண்டும் . ெதாட்டிக்குள் ஊற்றப்பட்ட பாைக 10 நிமிடங்களுக்கு ஒரு முைற துடுப்பால் கிண்டிவிட ேவண்டும்.

.


இவ்வாறு தயாrக்கும் பாைக 24 மணி ேநரம் வைர குளிர விட ேவண்டும் . இது அதிகமான படிகங்கள் வளரச் சாதகமாயுள்ளதுபிறகு கால் மிதியால்

.

இயங்கும் ெசன்டிrபியூகல் இயந்திரத்தில் ளுரபயச ஊநெவசைகரபயட ) ஆயஉhiெநபாைக நன்றாகத் ( துளாவி ஊற்ற ேவண்டும்சீ னிப்படிகங்கள்

.

.இயந்திரத்தினுள் தங்குகின்றன கழிவுப் பாகு ெவளிேயறுகிறதுஒட்டியுள்ள

.

சீனியின் ேமல் தண◌்ணைரப் M பம்பு மூலம் விசிறிக் கழுவேவண்டும் . படிகங்கள் மீ து ஒட்டியுள்ள கழிவுப் பாகு பிrக்கப்படுகிறதுகழுவப்பட்ட

.

சீனிையத் துடுப்பால் எடுத்து, சுத்தமான அகன்ற பாத்திரத்தில் பரப்பி ெவயிலில் உலர ைவக்க ேவண்டும். கிைடத்த கழிவுப் பாைகப் பாவித்து மறுபடியும் சீனி எடுக்கலாம் . 100இறாத்தல்; பதநMrலிருந்து 2 தடைவகளிலும் 7 முதல் 8 இறாத்தல் சீனியும் கைடசிக் கழிவுப்பாகும் கிைடக்கும்சீனி தயா+ ெசய்யும் இயந்திரத்ைத

.

சிவற் ெதாழிலாள+ சங்கங்கள் வாங்கிைவத்து குைறந்த வாடைகக்கு விடலாம்சீனி தயா+ . ெசய்யும் குடும்பத்தின+ தாங்கள் ஒவ்ெவாரு நாளும் இறக்கும் பதநMைரச் சீனிப்பாகாக காய்ச்சி ைவத்துவாரத்திற்கு ஒரு முைற

.

.சீனியாக மாற்றலாம்

கழிவுப் பாகின் பயன்கள் பைனயின் ஒவ்ெவாரு ெபாருளும் உபேயாகிக்கப்படுகிறது என்பைதயும், கழிைவக் காசாக்குவது பைன என்பைதயும் கழிவுப் பாைகக்ெகாண்டு அறியலாம்பதநMர .ை◌க் கூழ்ப்பதநMராகக் காய்ச்சி, படிகத் ெதாட்டியில் ைவத்து ெசன்ட்டிrபியூகல் இயந்திரத்தின் மூலம் சுற்றி ெவள்ைளச் சீனி எடுத்த பிறகு கிைடக்கும் வழவழப்பான பாகிற்குகழிவுப்பாகு அல்லது

.

.என்று ெபய+ (ஆழடயளளநள) ெமாலாசஸ் சத்துள்ள கூழ்ப்பதநMrலிருந்து சீனி எடுத்த பிறகு எல்லா ஊட்டச் சத்துக்களும்கழிவுப் பாகிேல ேச+ந்து ஆகேவ கழிவுப்பாகு .விடுகின்றன ஊட்டச் சத்துைடயதுஇக் கழிவுப்

.

.

பாைகச் சுத்தம் ெசய்து இனிப்புப் பண்டங்கள் தயாrப்பதில் ேச+த்துக் ெகாள்ளலாம்இக்கழிவுப் பாைக கடைல மிட்டாய் . தயாrத்தல், பழங்கைளப் பதப்படுத்தல் ேபான்றவற்றிற்கும் பயன்படுத்தலாம். சுத்தம் ெசய்யப்படாத ெமாலாசைச தவிடு, புல் இைவகளுடன் கலந்து மாட்டுத் தMவனமாக உபேயாகிக்கலாம்புைகயிைலையப் பதப்படுத்தவும் இப்பாகு

.


.பயன்படுகிறது இதனுடன் தண்ண M+ கலந்து புளிப்பைடய ைவத்து ருசிகரமான ‘காடி’ அல்லது (ஏiெநபயசவினிக+ த (யா+ ெசய்யலாம்.

நவீன முறையில் பனை வெல்லம்  

பைனமர தமிழி “கபகத” என வழகபகிற .ராதன காலதிலி மனதன பேவ காயக இமர பயபவதனா இைத மக மிக ேபாறி வதாக. அணைர வம அமரேசகரா அரசாக அதிப. யா .மாவட கேச, யாபா...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you